02020D1999 — FI — 13.12.2021 — 004.002


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2020/1999

annettu 7 päivänä joulukuuta 2020,

rajoittavista toimenpiteistä vakavien ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten torjumiseksi

(EUVL L 410I 7.12.2020, s. 13)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2021/372, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2021,

  L 71I

6

2.3.2021

►M2

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2021/481, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2021,

  L 99I

25

22.3.2021

►M3

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2021/2160, annettu 6 päivänä joulukuuta 2021,

  L 436

40

7.12.2021

►M4

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2021/2197, annettu 13 päivänä joulukuuta 2021,

  L 445I

17

13.12.2021


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 035, 17.2.2022, s.  21 (2021/2160)
▼B

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2020/1999

annettu 7 päivänä joulukuuta 2020,

rajoittavista toimenpiteistä vakavien ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten torjumiseksi1 artikla

1.  

Tällä päätöksellä vahvistetaan puitteet kohdennetuille rajoittaville toimenpiteille, joilla puututaan vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja -rikkomuksiin maailmanlaajuisesti. Sitä sovelletaan seuraaviin:

a) 

kansanmurha;

b) 

rikokset ihmisyyttä vastaan;

c) 

seuraavat vakavat ihmisoikeusloukkaukset tai -rikkomukset:

i) 

kidutus ja muu julma, epäinhimillinen tai halventava kohtelu tai rangaistus,

ii) 

orjuus,

iii) 

laittomat, mielivaltaiset ja sattumanvaraiset teloitukset,

iv) 

tahdonvastainen katoaminen,

v) 

mielivaltaiset pidättämiset tai vangitsemiset,

d) 

muut ihmisoikeusloukkaukset tai -rikkomukset, mukaan lukien muun muassa seuraavat, siltä osin kuin kyseiset loukkaukset tai rikkomukset ovat laajalle levinneitä, järjestelmällisiä tai muutoin vakavia huolenaiheita SEU 21 artiklassa määrättyjen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden kannalta:

i) 

ihmiskauppa sekä tässä artiklassa tarkoitetut ihmissalakuljettajien tekemät ihmisoikeusrikkomukset,

ii) 

seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta,

iii) 

rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen kohdistuvat loukkaukset tai rikkomukset,

iv) 

mielipiteen- ja sananvapauteen kohdistuvat loukkaukset tai rikkomukset,

v) 

uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen kohdistuvat loukkaukset tai rikkomukset.

2.  

Sovellettaessa 1 kohtaa olisi otettava huomioon kansainvälinen tapaoikeus ja laajalti hyväksytyt kansainvälisen oikeuden välineet, kuten

a) 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus;

b) 

taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus;

c) 

yleissopimus joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi;

d) 

kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus;

e) 

kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus;

f) 

kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus;

g) 

yleissopimus lapsen oikeuksista;

h) 

kansainvälinen yleissopimus kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta;

i) 

yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista;

j) 

kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta;

k) 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntö;

l) 

eurooppalainen yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi.

3.  

Tätä päätöstä sovellettaessa luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin ja elimiin voivat kuulua

a) 

valtiolliset toimijat;

b) 

muut toimijat, jotka käyttävät tosiasiallisesti määräys- tai viranomaisvaltaa tietyllä alueella;

c) 

muut valtiosta riippumattomat toimijat.

4.  

Vahvistaessaan tai muuttaessaan liitteessä olevaa luetteloa 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen muiden valtiosta riippumattomien toimijoiden osalta neuvosto ottaa huomioon etenkin seuraavat erityiset tekijät:

a) 

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteet, joista määrätään SEU 21 artiklassa; ja

b) 

rikkomusten vakavuus ja/tai vaikutukset.

2 artikla

1.  

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta:

a) 

luonnolliset henkilöt, jotka ovat vastuussa 1 artiklan 1 kohdassa säädetyistä teoista;

b) 

luonnolliset henkilöt, jotka antavat taloudellista, teknistä tai aineellista tukea 1 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tekoja varten tai ovat muuten osallisia niihin, myös suunnittelemalla, johtamalla, toimeksiantamalla, valmistelemalla, helpottamalla tai kannustamalla tällaisia tekoja tai avustamalla niissä;

c) 

luonnolliset henkilöt, jotka ovat a ja b alakohdan soveltamisalaan kuuluvia henkilöitä lähellä.

Edellä tarkoitetut henkilöt on lueteltu liitteessä.

2.  
Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.
3.  

Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jäsenvaltiota sitoo kansainvälisen oikeuden mukainen velvoite, erityisesti

a) 

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b) 

Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuman tai sen suojeluksessa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c) 

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

d) 

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltion) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

4.  
Edellä olevan 3 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.
5.  
Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 kohdan nojalla.
6.  
Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdan nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin tai unionin järjestämiin tai isännöimiin kokouksiin taikka Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimiin kokouksiin osallistumiseksi, joissa käydään rajoittavien toimenpiteiden poliittisia tavoitteita, mukaan lukien vakavien ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten lopettaminen ja ihmisoikeuksien edistäminen, välittömästi tukevaa poliittista vuoropuhelua.
7.  
Jäsenvaltiot voivat myös myöntää poikkeuksia 1 kohdan nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä, jos maahantulo tai kauttakulku on tarpeen oikeusprosessin päätökseen saattamiseksi.
8.  
Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 tai 7 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.
9.  
Jos jäsenvaltio 3, 4, 6, 7 tai 8 kohdan nojalla sallii liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettava ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se myönnetään, ja niihin henkilöihin, joita se suoraan koskee.

3 artikla

1.  

Jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat seuraaville tai ovat seuraavien omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa:

a) 

luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka ovat vastuussa 1 artiklan 1 kohdassa säädetyistä teoista;

b) 

luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka antavat taloudellista, teknistä tai aineellista tukea 1 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tekoja varten tai ovat muuten osallisia niihin, myös suunnittelemalla, johtamalla, toimeksiantamalla, valmistelemalla, helpottamalla tai kannustamalla tällaisia tekoja tai avustamalla niissä;

c) 

a ja b alakohdan soveltamisalaan kuuluvia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet.

Luettelo näistä on liitteessä.

2.  
Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.
3.  

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a) 

ovat tarpeen liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten sekä tällaisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuna sellaisten menojen maksamiseksi, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä tai sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista tai julkisten palvelujen käytöstä;

b) 

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai kyseisistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c) 

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d) 

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä; tai

e) 

maksetaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

4.  

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä olevaan luetteloon, tai unionissa annettu tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen tuota päivää tai sen jälkeen;

b) 

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut vaateet niiden sovellettavien lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat tällaisia vaateita esittäneiden henkilöiden oikeuksia;

c) 

päätöstä ei ole annettu liitteessä luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d) 

päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

5.  
Edellä oleva 1 kohta ei estä liitteessä lueteltua luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä suorittamasta maksua, joka johtuu sopimuksesta, joka on tehty, tai velvoitteesta, joka on syntynyt ennen sitä päivää, jolloin tällainen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty kyseiseen luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.
6.  

Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin

a) 

kyseisistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot;

b) 

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien kyseisiin tileihin on sovellettu 1 ja 2 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä, tai

c) 

unionissa annettujen tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden päätösten perusteella suoritettavat maksut, edellyttäen, että tällaisiin korkoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

4 artikla

1.  
Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien saataville asettamiseen asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että tällaisia varoja tai taloudellisia resursseja tarvitaan humanitaarisiin tarkoituksiin, kuten avun toimittamiseksi tai avun toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkintätarvikkeiden ja elintarvikkeiden toimittaminen, humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja siihen liittyvä apu tai evakuointien suorittaminen.
2.  
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla myönnetyistä luvista neljän viikon kuluessa luvan myöntämisestä.

5 artikla

1.  
Neuvosto vahvistaa yksimielisesti liitteessä olevan luettelon ja muuttaa sitä jäsenvaltion tai korkean edustajan ehdotuksesta.
2.  
Neuvosto antaa 1 kohdassa tarkoitetut päätökset ja luetteloon merkitsemisen perusteet tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.
3.  
Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

6 artikla

1.  
Liitteessä esitetään perusteet 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten merkitsemiselle luetteloon.
2.  
Liite sisältää tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet ja peitenimet; syntymäaika ja -paikka; kansalaisuus; passin ja henkilökortin numerot; sukupuoli; osoite, jos se on tiedossa; sekä tehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintipaikka ja -ajankohta, rekisterinumero ja toimipaikka.

7 artikla

1.  

Neuvosto ja korkea edustaja käsittelevät henkilötietoja suorittaakseen tämän päätöksen mukaiset tehtävänsä, erityisesti:

a) 

neuvosto laatiakseen liitteen ja muuttaakseen sitä;

b) 

korkea edustaja valmistellakseen muutoksia liitteeseen.

2.  
Neuvosto ja korkea edustaja voivat tarvittaessa käsitellä luettelossa olevien luonnollisten henkilöiden tekemiin rikoksiin ja heille annettuihin tuomioihin tai heitä koskeviin turvatoimenpiteisiin liittyviä asiaankuuluvia tietoja vain siinä määrin kuin tällainen käsittely on tarpeen liitteen laatimista varten.
3.  
Tämän päätöksen soveltamiseksi neuvosto ja korkea edustaja nimetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 ( 1 ) 3 artiklan 8 alakohdassa tarkoitetuiksi rekisterinpitäjiksi, jotta voidaan varmistaa, että asianomaiset luonnolliset henkilöt voivat käyttää asetuksessa (EU) 2018/1725 säädettyjä oikeuksiaan.

8 artikla

Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain toimenpiteet, jotka on otettu käyttöön tämän päätöksen nojalla, mukaan lukien korvausvaateet tai muut senkaltaiset vaateet, kuten hyvitysvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan tai vakuuden taikka korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, ei oteta huomioon, jos vaateiden esittäjä on

a) 

liitteessä lueteltu nimetty luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b) 

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

9 artikla

Jotta tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni rohkaisee kolmansia valtioita hyväksymään rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat samankaltaisia kuin tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet.

▼M3

10 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 8 päivään joulukuuta 2023, ja sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Edellä 2 ja 3 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan liitteessä lueteltuihin luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin ja elimiin 8 päivään joulukuuta 2022.

▼B

11 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
LIITE

Luettelo 2 ja 3 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

A. 

Luonnolliset henkilöt

▼M1 

►M2  Nimet (translitterointi latinalaisiin aakkosiin) ◄

►M2  Nimet ◄

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV

Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ

Asema(t): Venäjän vankeinhoitolaitoksen (Russian Federal Penitentiary Service (FSIN)) johtaja

Syntymäaika: 27.1.1964

Syntymäpaikka: Tatarsk, Novosibirskin alue/Oblasti, Venäjän SFNT (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: Venäjä

Sukupuoli: mies

Alexander Kalashnikov on toiminut Venäjän vankeinhoitolaitoksen (Russian Federal Penitentiary Service (FSIN)) johtajana 8. lokakuuta 2019 alkaen. Tässä tehtävässä hän valvoo FSIN:n kaikkea toimintaa. FSIN:n johtajan ominaisuudessa hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Venäjällä, mukaan lukien mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset.

Aleksei Navalnyin tapauksessa, kun Navalnyi oli Saksassa (syyskuu 2020–tammikuu 2021) toipumassa myrkytyksestä Novitšok-ryhmään kuuluvalla hermomyrkyllä, 28. joulukuuta 2020 FSIN vaati häntä ilmoittautumaan välittömästi rikosseuraamustyöntekijälle tai hän tulisi tuomituksi vankeusrangaistukseen petostuomiota koskevan ehdollisen rangaistuksen rikkomisesta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi vuonna 2018 tämän petostuomion mielivaltaiseksi ja epäoikeudenmukaiseksi. FSIN:n virkailijat pidättivät 17. tammikuuta 2021 Alexander Kalashnikovin määräyksestä Aleksei Navalnyin tämän saavuttua Moskovan lentoasemalle. Aleksei Navalnyin pidätys perustuu Himkin kaupungin tuomioistuimen päätökseen, joka puolestaan annettiin FSIN:n pyynnöstä. FSIN oli pyytänyt jo joulukuun 2020 lopulla tuomioistuinta muuttamaan Aleksei Navalnyin ehdollisen rangaistuksen vankeusrangaistukseksi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin määräsi 17. päivänä helmikuuta 2021 Venäjän federaation hallituksen vapauttamaan Aleksei Navalnyin.

2. maaliskuuta 2021

2.

Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN

Алексaндр Ивaнович БАСТРЫКИН

Asema(t): Venäjän federaation tutkintakomitean puheenjohtaja

Syntymäaika: 27.8.1953

Syntymäpaikka: Pihkova, Venäjän SFNT (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: Venäjä

Sukupuoli: mies

Alexander Bastrykin on toiminut Venäjän federaation tutkintakomitean, jäljempänä ”komitea”, puheenjohtajana tammikuusta 2011 lähtien (ja varapuheenjohtajana loka–joulukuussa 2010). Tässä tehtävässä hän valvoo komitean kaikkea toimintaa. Virallisesti komiteaa johtaa Venäjän presidentti. Komitean puheenjohtajan ominaisuudessa Alexander Bastrykin on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Venäjällä, mukaan lukien mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset.

Alexander Bastrykin on vastuussa komitean laaja-alaisista ja järjestelmällisistä Venäjän opposition vastaisista sortokampanjoista, jotka kohdistuvat niiden jäseniin ja heidän tutkimiseensa. Komitea käynnisti 29. joulukuuta 2020 oppositiojohtaja Aleksei Navalnyita koskevan tutkinnan ja syytti häntä laajamittaisesta petoksesta. Aleksei Navalnyi ja muut julkaisivat artikkeleita Alexander Bastrykinin omistusosuudesta tšekkiläisessä kiinteistöyhtiössä LAW Bohemiassa 2000-luvulla.

2. maaliskuuta 2021

3.

Igor Viktorovich KRASNOV

Игорь Викторович КРАСНОВ

Asema(t): Venäjän federaation valtakunnansyyttäjä

Syntymäaika: 24.12.1975

Syntymäpaikka: Arkangeli, Venäjän SFNT (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: Venäjä

Sukupuoli: mies

Igor Krasnov on toiminut Venäjän federaation valtakunnansyyttäjänä 22. tammikuuta 2020 alkaen ja on entinen Venäjän federaation tutkintakomitean varapuheenjohtaja. Valtakunnansyyttäjän tehtävässä hän valvoo Venäjän federaation syyttäjänvirastoja, erityissyyttäjän virastoja ja sotilassyyttäjän virastoa. Valtakunnansyyttäjän ominaisuudessa hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien mielenosoittajien mielivaltaiset pidätykset, sekä laajalle levinneestä ja järjestelmällisestä rauhanomaisen kokoontumis- ja yhdistymisvapauden sekä mielipiteen- ja sananvapauden tukahduttamisesta.

Ennen 23 päivänä tammikuuta 2021 pidettyjä mielenosoituksia valtakunnansyyttäjän toimisto varoitti, että osallistujat saatettaisiin vastuuseen. Lisäksi valtakunnansyyttäjän toimisto vaati, että viestinnän, tietotekniikan ja massaviestinnän valvontavirasto (Roskomnadzor) rajoittaa pääsyä opposition verkkosivustoille ja sosiaalisen median tileille, jotka sisälsivät tietoja Aleksei Navalnyin kannattajien suunnitelluista kokouksista. Valtakunnansyyttäjän toimisto vaati 29. tammikuuta 2021 uudelleen, että Roskomnadzor rajoittaa pääsyä opposition verkkosivustoille ja sosiaalisen median tileille, tällä kertaa ennen 30. ja 31. tammikuuta 2021 järjestettyjä Navalnyita puolustavia mielenosoituksia. Varoituksia lähetettiin internetyhtiöille (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group). Valtakunnansyyttäjän toimisto ilmoitti myös, että mielenosoituksiin osallistuvat asetetaan syytteeseen.

Valtakunnansyyttäjänvirasto tuki Venäjän vankeinhoitolaitoksen (Russian Federal Penitentiary Service (FSIN)) pyyntöä muuttaa Aleksei Navalnyin ehdollinen tuomio vankeusrangaistukseksi väitetyssä petostapauksessa. Vaikka Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli vuonna 2018 todennut Aleksei Navalnyin tuomion kyseisessä tapauksessa mielivaltaiseksi ja epäoikeudenmukaiseksi, Aleksei Navalnyi pidätettiin tämän saavuttua Moskovan lentoasemalle 17. tammikuuta 2021.

2. maaliskuuta 2021

▼M3

4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Asema(t): Venäjän federaation kansallis-kaartin joukkojen (Rosgvardija) johtaja

Syntymäaika: 27.1.1954

Syntymäpaikka: Sasovo, Venäjän SFNT (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Viktor Zolotov on ollut Venäjän federaation kansalliskaartin joukkojen (Rosgvardija) johtaja 5. huhtikuuta 2016 alkaen ja siten Venäjän federaation kansalliskaartin joukkojen komentaja sekä Rosgvardijaan integroidun liikkuvien erikoisjoukkojen yksikön (Special Purpose Mobile Unit – OMON) komentaja. Kyseisessä tehtävässä hän valvoo Rosgvardijan ja OMONin joukkojen kaikkea toimintaa. Rosgvardijan johtajan ominaisuudessa hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Venäjällä, mukaan lukien mielivaltaisiset pidätykset ja vangitsemiset sekä järjestelmälliset ja laajalle levinneet rauhanomaisen kokoontumis- ja yhdistymisvapauden loukkaukset, erityisesti tukahduttamalla väkivaltaisesti protesteja ja mielenosoituksia.

2.3.2021

 

 

 

 

Rosgvardijaa käytettiin 23. tammikuuta ja 21. huhtikuuta 2021 järjestettyjen Navalnyita puolustaneiden mielenosoitusten tukahduttamiseen, ja monien OMONin ja kansalliskaartin jäsenten raportoitiin käyttäytyneen väkivaltaisesti mielenosoittajia kohtaan. Turvallisuusjoukkojen hyökkäyksen kohteeksi joutui kymmeniä toimittajia, mukaan lukien Meduzan kirjeenvaihtaja Kristina Safronova, jota OMONin jäsen löi, ja Novaja Gazetan toimittaja Jelizaveta Kirpanova, jota lyötiin päähän pampulla niin, että hän vuoti verta. Turvallisuusjoukot pidättivät mielivaltaisesti yli 300 alaikäistä lasta 23. tammikuuta 2021 järjestetyissä mielenosoituksissa.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (kiinankielinen kirjoitustapa)

Asema(t): Xinjiangin uiguurien autonomista aluetta edustava Kiinan kansantasavallan 13. kansankongressin jäsen (kaudella 2018–2023). Kansankongressin valvonta- ja oikeusasiakomitean jäsen (19. maaliskuuta 2018 alkaen).

Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen poliittisten ja oikeusasioiden komitean entinen sihteeri ja Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen puoluekomitean entinen apulaissihteeri (2016–2019). Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen 13. kansankongressin pysyvän komitean, alueellisen lainsäädäntöelimen, entinen apulaispäällikkö (vuodesta 2019 alkaen 5. helmikuuta 2021 saakka, mutta jatkoi toimessa ainakin maaliskuuhun 2021). Xinjiangin uiguurien autonomista aluetta edustava Kiinan kansantasavallan 13. kansankongressin jäsen (kaudella 2018–2023). Kansankongressin valvonta- ja oikeusasiakomitean jäsen 19. maaliskuuta 2018 alkaen.

22.3.2021

 

 

 

Syntymäaika: tammikuu 1958

Syntymäpaikka: Lianshui, Jiangsu (Kiina)

Kansalaisuus: kiinalainen

Sukupuoli: mies

Zhu Hailun oli Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen poliittisten ja oikeusasioiden komitean sihteerinä (2016–2019) vastuussa sisäisen turvallisuuden ja lainvalvonnan ylläpitämisestä Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella. Hänellä oli siis keskeinen poliittinen asema ollessaan vastuussa uiguureihin ja muihin etnisiin muslimivähemmistöihin kohdistetun laaja-alaisen valvonta-, säilöönotto- ja indoktrinaatio-ohjelman valvomisesta ja toteuttamisesta. Zhu Hailunia on kuvailtu tämän ohjelman ”arkkitehdiksi”. Hän on siksi vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Kiinassa, erityisesti uiguureihin ja muihin etnisiin muslimivähemmistöihin kohdistetuista laaja-alaisista mielivaltaisista vangitsemisista.

Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen 13. kansankongressin pysyvän komitean apulaispäällikkönä (vuodesta 2019 alkaen 5. helmikuuta 2021 saakka) Zhu Hailun käytti ratkaisevaa vaikutusvaltaa Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella, jossa uiguureihin ja muihin etnisiin muslimivähemmistöihin kohdistettu laaja-alainen valvonta-, säilöönotto- ja indoktrinaatio-ohjelma jatkuu.

 

▼M2

6.

WANG Junzheng

王君正 (kiinankielinen kirjoitustapa)

Asema(t): Xinjiangin tuotanto- ja rakennuskomennuskunnan (XPCC) puoluesihteeri ja Kiinan Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen puoluekomitean apulaissihteeri. XPCC:n poliittinen komissaari ja China Xinjian Group -yrityksen pääjohtaja

Syntymäaika: toukokuu 1963

Syntymäpaikka: Linyi, Shandong (Kiina)

Kansalaisuus: kiinalainen

Sukupuoli: mies

Xinjiangin tuotanto- ja rakennuskomennuskunnan (XPCC) puoluesihteeri ja Kiinan Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen puoluekomitean apulaissihteeri huhtikuusta 2020 lähtien sekä XPCC:n poliittinen komissaari toukokuusta 2020 lähtien. Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen poliittisten ja oikeusasioiden komitean entinen sihteeri (helmikuusta 2019 syyskuuhun 2020). Wang Junzhengilla on myös muita korkeita asemia XPCC:ssa.

XPCC on valtion omistama taloudellinen ja puolisotilaallinen organisaatio Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella; se käyttää hallinnollista toimivaltaa ja hallinnoi taloudellista toimintaa Xinjiangissa.

22.3.2021

 

 

 

 

XPCC:n puoluesihteerinä ja poliittisena komissaarina vuodesta 2020 lähtien Wang Junzheng osallistuu kaikkien XPCC:n toteuttamien politiikkojen valvontaan. Tässä asemassa hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Kiinassa, erityisesti uiguurien ja muiden etnisten muslimivähemmistöjen laaja-alaisista mielivaltaisista pidätyksistä ja halventavasta kohtelusta sekä heidän uskonnon- ja vakaumuksenvapautensa järjestelmällisistä loukkauksista, yhdistettynä muun muassa XPCC:n toteuttamaan, uiguureihin ja muihin etnisiin muslimivähemmistöihin kohdistettuun laaja-alaiseen valvonta-, säilöönotto- ja indoktrinaatio-ohjelmaan.

 

 

 

 

 

Hän on myös vastuussa XPCC:n harjoittamasta uiguurien ja muiden etnisten muslimivähemmistöjen järjestelmällisestä käytöstä pakkotyövoimana, erityisesti puuvillapelloilla.

Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen puoluekomitean apulaissihteerinä vuodesta 2020 lähtien Wang Junzheng on osallisena kaikkien Xinjiangissa toteutettavien turvallisuuspolitiikkojen valvonnassa, mukaan lukien edellä mainittu uiguureihin ja muihin etnisiin muslimivähemmistöihin kohdistettu ohjelma. Wang Junzheng oli Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen poliittisten ja oikeusasioiden komitean sihteerinä (helmikuusta 2019 syyskuuhun 2020) vastuussa sisäisen turvallisuuden ja lainvalvonnan ylläpitämisestä Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella. Hän oli siis keskeisessä poliittisessa asemassa ollessaan vastuussa edellä mainitun ohjelman valvonnasta ja toteuttamisesta.

 

7.

WANG Mingshan

王明山 (kiinankielinen kirjoitustapa)

Asema(t): Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen puoluekomitean pysyvän komitean jäsen ja Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen poliittisten ja oikeusasioiden komitean sihteeri

Syntymäaika: tammikuu 1964

Syntymäpaikka: Wuwei, Gansu (Kiina)

Kansalaisuus: kiinalainen

Sukupuoli: mies

Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen puoluekomitean pysyvän komitean jäsen ja Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen poliittisten ja oikeusasioiden komitean sihteeri syyskuusta 2020 lähtien. Xinjiangin julkisen turvallisuuden viraston entinen johtaja ja puolueen apulaissihteeri vuodesta 2017 tammikuuhun 2021.

22.3.2021

 

 

 

 

Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen poliittisten ja oikeusasioiden komitean sihteerinä syyskuusta 2020 lähtien Wang Mingshan on vastuussa sisäisen turvallisuuden ja lainvalvonnan ylläpitämisestä Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella. Hänellä on siis keskeinen poliittinen asema ollessaan vastuussa uiguureihin ja muihin etnisiin muslimivähemmistöihin kohdistetun laaja-alaisen valvonta-, säilöönotto- ja indoktrinaatio-ohjelman valvomisesta.

 

 

 

 

 

Xinjiangin julkisen turvallisuuden viraston entisenä johtajana ja puolueen apulaissihteerinä (vuodesta 2017 tammikuuhun 2021) hänellä oli keskeinen asema Xinjiangin turvallisuuskoneistossa ja hän oli suoraan vastuussa edellä mainitun ohjelman toteuttamisesta. Xinjiangin julkisen turvallisuuden virasto on erityisesti ottanut käyttöön nimellä ”Integrated Joint Operations Platform” (IJOP) tunnetun massadataohjelman, jota käytetään miljoonien Xinjiangin alueella olevien uiguurien valvontaan ja tunnistamaan henkilöt, jotka katsotaan ”mahdollisesti uhkaaviksi”, lähetettäviksi säilöönottoleireille.

Nykyisessä asemassaan ja aiemmista toimistaan johtuen Wang Mingshan on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Kiinassa, erityisesti uiguurien ja muiden etnisten muslimivähemmistöjen laaja-alaisista mielivaltaisista pidätyksistä ja halventavasta kohtelusta sekä heidän uskonnon- ja vakaumuksenvapautensa järjestelmällisistä loukkauksista.

 

8.

CHEN Mingguo

陈明国

(kiinankielinen kirjoitustapa)

Asema(t): Xinjiangin julkisen turvallisuuden viraston johtaja ja Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen kansanhallituksen varapuheenjohtaja.

Syntymäaika: lokakuu 1966

Syntymäpaikka: Yilong, Sichuan (Kiina)

Kansalaisuus: kiinalainen

Sukupuoli: mies

Xinjiangin julkisen turvallisuuden viraston johtaja tammikuusta 2021 lähtien ja Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen kansanhallituksen varapuheenjohtaja.

22.3.2021

 

 

 

 

Xinjiangin julkisen turvallisuuden viraston johtajana Chen Mingguolla on keskeinen asema Xinjiangin turvallisuuskoneistossa ja hän on suoraan osallisena uiguureihin ja muihin etnisiin muslimivähemmistöihin kohdistetun laaja-alaisen valvonta-, säilöönotto- ja indoktrinaatio-ohjelman toteuttamisessa. Xinjiangin julkisen turvallisuuden virasto on erityisesti ottanut käyttöön nimellä ”Integrated Joint Operations Platform” (IJOP) tunnetun massadataohjelman, jota käytetään miljoonien Xinjiangin alueella olevien uiguurien valvontaan ja tunnistamaan henkilöt, jotka katsotaan ”mahdollisesti uhkaaviksi”, lähetettäviksi säilöönottoleireille. Chen Mingguo on siis vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Kiinassa, erityisesti uiguurien ja muiden etnisten muslimivähemmistöjen mielivaltaisista pidätyksistä ja halventavasta kohtelusta sekä heidän uskonnon- ja vakaumuksenvapautensa järjestelmällisistä loukkauksista.

 

▼M3

9.

JONG Kyong-thaek (alias CHO'NG Kyo'ng-t'aek)

정경택 (koreankielinen kirjoitustapa)

Asema(t): Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois-Korea) valtionturvallisuusministeri

Syntymäaika: 1.1.1961 ja 31.12.1963 välillä

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea)

Sukupuoli: mies

Jong Kyong-thaek on ollut Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois-Korea) valtionturvallisuusministeri vuodesta 2017 lähtien. Pohjois-Korean valtionturvallisuusministeriö on johtava toimielin, joka on vastuussa Pohjois-Korean tukahduttavien turvallisuuspolitiikkojen toteuttamisesta ja joka keskittyy tunnistamaan ja tukahduttamaan poliittista mielipiteenilmaisua, ulkomailta kulkeutuvaa ”kumouksellista” tietoa ja mitä tahansa muuta toimintaa, jonka katsotaan olevan vakava poliittinen uhka poliittiselle järjestelmälle ja sen johdolle.

Valtionturvallisuusministeriön päällikkönä Jong Kyong-thaek on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Pohjois-Koreassa, erityisesti kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai rangaistuksesta, laittomista, sattumanvaraisista tai mielivaltaisista teloituksista, tahdonvastaisista katoamisista sekä mielivaltaisista pidättämisistä tai vangitsemisista sekä laajasta pakkotyöstä ja naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta.

22.3.2021

10.

RI Yong Gil (alias RI Yong Gi, RI Yo'ng-kil, YI Yo'ng-kil)

리영길 (koreankielinen kirjoitustapa)

Asema(t): Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois-Korea) puolustusministeri

Syntymäaika: 1955

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea)

Sukupuoli: mies

Ri Yong Gil on Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois-Korea) puolustusministeri. Hän toimi sosiaaliturvaministerinä tammikuusta 2021 kesä- tai heinäkuuhun 2021. Hän toimi Korean kansanarmeijan yleisesikunnan päällikkönä vuodesta 2018 tammikuuhun 2021.

Puolustusministerinä Ri Yong Gil on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Pohjois-Koreassa, mukaan lukien sotilaallisen turvallisuuden komento-osaston jäsenten ja Korean kansanarmeijan muiden yksiköiden tekemät ihmisoikeusloukkaukset.

Pohjois-Korean sosiaaliturvaministeriö (tunnettiin ennen kansan turvallisuuden ministeriönä tai yleisen turvallisuuden ministeriönä) ja sotilaallisen turvallisuuden komento-osasto ovat johtavia laitoksia, jotka ovat vastuussa Pohjois-Korean sortavan turvallisuuspolitiikan toteuttamisesta, myös Pohjois-Koreasta ”laittomasti” pakenevien kuulustelemisesta ja rankaisemisesta. Erityisesti sosiaaliturvaministeriön rangaistuslaitoksista vastaava yksikkö on vastuussa vankileirien ja lyhytaikaisten pakkotyöleirien toiminnasta; näillä leireillä vankeja/pidätettyjä näännytetään nälkään tahallisesti ja kohdellaan muutoinkin epäinhimillisellä tavalla.

22.3.2021

 

 

 

 

Entisenä sosiaaliturvaministeriön päällikkönä Ri Yong Gil on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Pohjois-Koreassa, erityisesti kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai rangaistuksesta, laittomista, sattumanvaraisista tai mielivaltaisista teloituksista, tahdonvastaisista katoamisista sekä mielivaltaisista pidättämisistä tai vangitsemisista sekä laajasta pakkotyöstä ja naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta.

Entisenä Korean kansanarmeijan yleisesikunnan päällikkönä Ri Yong Gil on vastuussa myös laajoista vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, joihin kansanarmeija on syyllistynyt.

 

▼M3 —————

▼M3

12.

Abderrahim AL-KANI (alias Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

►C1  عبد الرحيم الكاني (arabiankielinen kirjoitustapa) ◄

Asema(t): Puoli-sotilaallisten Kaniyat-joukkojen jäsen

Syntymäaika: 7.9.1997

Kansalaisuus: libyalainen

Passin numero: PH3854LY

Henkilökortin numero: 119970331820

Sukupuoli: mies

Abderrahim Al-Kani on puolisotilaallisten Kaniyat-joukkojen keskeinen jäsen ja kyseisten joukkojen päällikön Mohammed Khalifa Al-Kanin (kuollut heinäkuussa 2021) veli. Libyalainen Tarhunan kaupunki oli puolisotilaallisten Kaniyat-joukkojen määräysvallassa vuodesta 2015 kesäkuuhun 2020.

Abderrahim Al-Kani on vastuussa sisäisestä turvallisuudesta puolisotilaallisten Kaniyat-joukkojen puolesta. Tässä tehtävässä hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista Libyassa, erityisesti laittomista teloituksista ja tahdonvastaisista katoamisista Tarhunassa vuoden 2015 ja kesäkuun 2020 välisenä aikana.

Abderrahim Al-Kani ja puolisotilaalliset Kaniyat-joukot pakenivat Tarhunasta Libyan itäosiin kesäkuun 2020 alussa. Tarhunasta löydettiin useita joukkohautoja puolisotilaallisten Kaniyat-joukkojen jäljiltä.

22.3.2021

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (venäjänkielinen kirjoitustapa)

Asema(t): Entinen Venäjän federaation sisäministeriön osastopäällikkö Argunin kaupungissa Tšetšenian tasavallassa

Syntymäaika: 1.12.1980 tai 1.12.1984

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Venäjän federaation sisäministeriön osastopäällikkö Argunin kaupungissa Tšetšenian tasavallassa vuoteen 2018.

Venäjän federaation sisäministeriön osastopäällikkönä Argunissa Aiub Katajev valvoi paikallisten valtion turvallisuudesta vastaavien ja poliisiviranomaisten toimintaa. Tässä tehtävässä hän valvoi henkilökohtaisesti vuonna 2017 alkanutta, laajalle levinnyttä ja systemaattista vainoa Tšetšeniassa. Sortotoimet kohdistuvat homo- ja biseksuaalisiin sekä trans- ja intersukupuolisiin (hlbti) henkilöihin tai henkilöihin, joiden oletetaan kuuluvan hlbti-ryhmiin, sekä muihin henkilöihin, joita epäillään Tšetšenian tasavallan johtajan Ramzan Kadirovin vastustajiksi. Aiub Katajev ja hänen aiemmin komentamansa joukot ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Venäjällä, erityisesti kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta, mielivaltaisista pidättämisistä ja vangitsemisista sekä laittomista tai mielivaltaisista teloituksista.

Useiden todistajien mukaan Aiub Katajev valvoi henkilökohtaisesti vankien kidutusta ja osallistui siihen.

22.3.2021

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (venäjänkielinen kirjoitustapa)

Asema(t): Entinen nopean toiminnan erikoisyksikön (SOBR) ”Terek”-joukkojen komentaja, Tšetšenian tasavallan varapääministeri, Tšetšenian tasavallan johtajan Ramzan Kadirovin epävirallinen henkivartija.

Syntymäaika: 24.12.1975

Entinen nopean toiminnan erikoisyksikön (SOBR) ”Terek”-joukkojen komentaja. Tšetšenian tasavallan varapääministeri 23. päivästä maaliskuuta 2020. Tšetšenian tasavallan johtajan Ramzan Kadirovin epävirallinen henkivartija.

Abuzaid Vismuradov toimi SOBRin ”Terek”-joukkojen komentajana maaliskuusta 2012 maaliskuuhun 2020. Tässä tehtävässä hän valvoi henkilökohtaisesti vuonna 2017 alkanutta, laajalle levinnyttä ja systemaattista vainoa Tšetšeniassa. Sortotoimet kohdistuvat homo- ja biseksuaalisiin sekä trans- ja intersukupuolisiin (hlbti) henkilöihin tai henkilöihin, joiden oletetaan kuuluvan hlbti-ryhmiin, sekä muihin henkilöihin, joita epäillään Tšetšenian tasavallan johtajan Ramzan Kadirovin vastustajiksi.

22.3.2021

 

 

 

Syntymäpaikka: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, entinen Tšetšeenien ja inguušien autonominen sosialistinen neuvostotasavalta (ASNT), nykyinen Tšetšenian tasavalta (Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Abuzaid Vismuradov ja hänen aiemmin komentamansa ”Terek”-joukot ovat vastuussa vakavista ihmisoikeus-loukkauksista Venäjällä, erityisesti kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta, mielivaltaisista pidättämisistä ja vangitsemisista sekä laittomista ja mielivaltaisista teloituksista.

Useiden todistajien mukaan Abuzaid Vismuradov valvoi henkilökohtaisesti vankien kidutusta ja osallistui siihen. Hän on läheinen liittolainen Tšetšenian tasavallan johtajalle Ramzan Kadiroville, joka on toteuttanut poliittisiin vastustajiinsa kohdistuvaa sortokampanjaa monen vuoden ajan.

 

▼M2

15.

Gabriel Moses LOKUJO

-

Asema(t): Etelä-Sudanin kansan puolustusjoukkojen (SSPDF) kenraalimajuri

Kansalaisuus: eteläsudanilainen

Sukupuoli: mies

Etelä-Sudanin kansan puolustusjoukkojen (SSPDF) kenraalimajuri.

Gabriel Moses Lokujo on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Etelä-Sudanissa, erityisesti laittomista, sattumanvaraisista tai mielivaltaisista teloituksista.

Toukokuussa 2020 kolme oppositiossa olevan Sudanin kansan vapautusliikkeen (SPLA-IO) upseeria siepattiin ja teloitettiin kenraalimajuri Lokujon määräyksestä.

22.3.2021

 

 

 

 

Kenraalimajuri Lokujo loikkasi syyskuussa 2020 SPLA-IO:sta SSPDF:ään ja on vastuussa tästä seuranneista selkkauksista Moroton koulutuskeskuksessa ja sen ympärillä eteläisessä Keski-Ekvatorian osavaltiossa. Tämän seurauksena kumpikin osapuoli raportoi useista kuolleista ja haavoittuneista vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä; siviilit joutuivat myös siirtymään pois kotiseudultaan erityisesti Kajo-Kejin alueella Keski-Ekvatorian osavaltiossa. Kenraalimajuri Lokujon joukot jäivät alueelle, jolta on raportoitu useista uusista selkkauksista ja jolla siviiliyhteisöjen turvallisuus on jatkuvasti vaarassa.

 

▼M4

16.

Dimitriy (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN

Дмитрий Валерьевич Уткин

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Asema(t): Wagner Groupin perustaja ja päällikkö

Sotilasarvo: Everstiluutnantti (reservi)

Kutsumanimi: Vagner, Wagner

Wagner Groupin tunnus: M-0209

Syntymäaika: 1.6.1970 tai 11.6.1970

Syntymäpaikka: Asbest, Sverdlovskin alue, Venäjän SFNT (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: Venäjä

Osoite: Pskov, Venäjän federaatio

Sukupuoli: mies

Venäjän sotilastiedustelupalvelun (GRU) entinen upseeri Dimitri Utkin on Wagner Groupin perustaja ja vastaa Wagner Groupin palkkasotilaiden sijoittamista eri maihin koskevien operaatioiden koordinoinnista ja suunnittelusta.

Johtavan asemansa vuoksi Wagner Groupissa hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, kuten kidutuksesta ja laittomista, sattumanvaraisista tai mielivaltaisista teloituksista, joihin Wagner Group on syyllistynyt.

Tähän kuuluu tapaus, jossa neljä Wagner Groupin jäsentä kidutti syyrialaisen sotilaskarkurin kuoliaaksi kesäkuussa 2017 Homsin hallintoalueella Syyriassa. Wagner Groupin entisen jäsenen mukaan Dimitri Utkin määräsi henkilökohtaisesti sotilaskarkurin kiduttamisen kuoliaaksi sekä teon kuvaamisen.

13.12.2021

17.

Stanislav Evgenievitch DYCHKO

Станислав Евгеньевич Дычко

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Asema(t): Wagner Groupin palkkasotilas

Syntymäaika: 1990

Kansalaisuus: Venäjä

Sukupuoli: mies

Stavropolin poliisin entinen työntekijä Stanislav Dychko on Wagner Groupin palkkasotilas.

Hän osallistui kolmen muun Wagner Groupin palkkasotilaan kanssa kesäkuussa 2017 syyrialaisen sotilaskarkurin kiduttamiseen kuoliaaksi Homsin hallintoalueella Syyriassa.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista Syyriassa.

13.12.2021

18.

Valery (Valeriy) Nikolaevich ZAKHAROV

Валерий Николаевич Захаров

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Asema(t): Keski-Afrikan tasavallan presidentin turvallisuusneuvonantaja

Wagner Groupin tunnus: M-5658

Syntymäaika: 12.1.1970

Syntymäpaikka: Leningrad, Venäjän SFNT (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: Venäjä

Sukupuoli: mies

Venäjän valtion turvallisuuskomitean (FSB) entinen jäsen Valery Zaharov on Keski-Afrikan tasavallan presidentin turvallisuusneuvonantaja. Hän on Wagner Groupin johtorakenteen avainhenkilö, ja hänellä on tiiviit yhteydet Venäjän viranomaisiin.

Ottaen huomioon hänen vaikutusvaltaisen asemansa Keski-Afrikan tasavallassa ja johtavan roolinsa Wagner Groupissa, hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, kuten laittomista, sattumanvaraisista tai mielivaltaisista teloituksista, joihin Wagner Group on syyllistynyt Keski-Afrikan tasavallassa.

Tähän kuuluu kolmen venäläisen toimittajan murha vuonna 2018, jolloin heidän turvallisuudestaan vastasi Valery Zakharov.

13.12.2021

▼B

B. 

Oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet

▼M2 

Nimi (translitterointi latinalaisiin aakkosiin)

Nimi

Tunnistustiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Xinjiangin tuotanto- ja rakennuskomennus-kunnan yleisen turvallisuuden osasto

新疆生产建设兵团公安局

(kiinankielinen kirjoitustapa)

Osoite: 106 Guangming Road, Urumqi, Xinjiangin uiguurien autonominen alue (XUAR), Kiina

Puhelinnumero: +86 991 598 8114

Xinjiangin tuotanto- ja rakennuskomennuskunnan (XPCC) yleisen turvallisuuden osasto vastaa kaikkien turvallisuuskysymyksiin liittyvien XPCC:n politiikkojen täytäntöönpanosta, mukaan lukien pidätyskeskusten hallinnointi. XPCC on valtion omistama taloudellinen ja puolisotilaallinen organisaatio Kiinassa Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella; se käyttää hallinnollista toimivaltaa ja määräysvaltaa taloudelliseen toimintaan Xinjiangissa.

22.3.2021

 

 

 

 

XPCC:n turvallisuuspolitiikasta vastaavana elimenä XPCC:n yleisen turvallisuuden osasto on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Kiinassa, erityisesti uiguurien ja muiden etnisten muslimivähemmistöjen laaja-alaisista mielivaltaisista pidätyksistä ja halventavasta kohtelusta sekä heidän uskonnon- ja vakaumuksenvapautensa järjestelmällisistä loukkauksista, yhdistettynä muun muassa XPCC:n toteuttamaan etnisiin muslimivähemmistöihin kohdistettuun laaja-alaiseen valvonta-, säilöönotto- ja indoktrinaatio-ohjelmaan.

Osana mainittua ohjelmaa XPCC käyttää uiguureja ja muihin etnisiin muslimivähemmistöihin kuuluvia pakkotyövoimana, erityisesti puuvillapelloilla. XPCC:n turvallisuuspolitiikasta vastaavana elimenä XPCC:n yleisen turvallisuuden osasto on vastuussa pakkotyövoiman järjestelmällisestä käytöstä.

 

2.

Yleisen syyttäjän keskusvirasto (alias Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois-Korea) syyttäjänvirasto)

조선민주주의인민공화국 중앙검찰소 (koreankielinen kirjoitustapa)

 

Yleisen syyttäjän keskusvirasto on elin, joka valvoo kaikkia rikosoikeudellisia menettelyjä Korean demokraattisessa kansantasavallassa (Pohjois-Korea), mukaan lukien tutkinta, kuulustelu, tutkintavankeus ja oikeudenkäynti.

22.3.2021

 

 

 

 

Yleisen syyttäjän keskusvirastoa käytetään henkilöiden syytteeseen asettamiseksi ja rankaisemiseksi poliittisista virheistä pohjimmiltaan epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä. Sillä on myös institutionaalinen vastuu vakavista ihmisoikeusloukkauksista tavallisissa vankiloissa ja kuulusteluissa käytettävissä pidätyskeskuksissa, koska se ei valvo tutkintavankeudessa olevien ja tuomittujen vankien oikeuksien toteutumista. Läheisessä yhteistyössä valtionturvallisuusministeriön ja sosiaaliturvaministeriön kanssa se on vastuussa Pohjois-Korean turvallisuuskoneiston vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja legitimoi nämä loukkaukset, erityisesti kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai rangaistuksesta, laittomista, sattumanvaraisista tai mielivaltaisista teloituksista, tahdonvastaisista katoamisista sekä mielivaltaisista pidättämisistä tai vangitsemisista.

 

3.

Puolisotilaalliset Kaniyat-joukot (entinen ”7th Brigade”, ”Tarhuna 7th Brigade”, ”Tarhuna Brigade”) (alias ”9th Brigade”, ”Al-Kani Militia”, ”Al-Kaniyat”, ”Kani Brigade”, ”Kaniat”, ”Kaniyat”, ”Kanyat”)

مليشيا كانيات (arabiankielinen kirjoitustapa)

 

Kaniyat-joukot ovat aseistettu libyalainen puolisotilaallinen joukko, jonka määräysvallassa libyalainen Tarhunan kaupunki oli vuodesta 2015 kesäkuuhun 2020. Tarhunasta löydettiin joukkohautoja puolisotilaallisten Kaniyat-joukkojen jäljiltä sen jälkeen, kun nämä olivat paenneet Libyan itäosiin kesäkuussa 2020. Puolisotilaalliset Kaniyat-joukot ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, erityisesti laittomista teloituksista ja tahdonvastaisista katoamisista.

22.3.2021

4.

Eritrean hallituksen kansallinen turvallisuusvirasto (alias kansallinen turvallisuusvirasto)

-

Päällikkönä kenraalimajuri Abraha Kassa

Eritrean hallituksen kansallisen turvallisuusviraston (alias kansallinen turvallisuusvirasto) päällikkö on kenraalimajuri Abraha Kassa ja virasto on presidentin kanslian valvonnassa. Kansallinen turvallisuusvirasto koostuu kuudesta osastosta, joista kukin on jaettu kolmeen yksikköön, jotka vastaavat tiedustelusta, pidätyksistä ja kuulusteluista. Kansallinen turvallisuusvirasto on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Eritreassa, erityisesti mielivaltaisista pidättämisistä, laittomista teloituksista, tahdonvastaisista katoamisista ja kidutuksesta, johon sen jäsenet syyllistyvät.

22.3.2021

▼M4

5.

Wagner Group alias Vagner Group

Группа Вагнера

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

 

Wagner Group on Venäjä-pohjainen rekisteröimätön yksityinen sotilaallinen yhteisö, joka perustettiin vuonna 2014 Slavonic Corps -järjestön seuraajaksi. Sitä johtaa Dimitri Utkin ja rahoittaa Jevgeni Prigožin. Wagner Group rahoittaa ja toteuttaa operaatioitaan perustamalla paikallisia yksiköitä sekä paikallishallintojen tuella.

Wagner-ryhmä on vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista Ukrainassa, Syyriassa, Libyassa, Keski-Afrikan tasavallassa, Sudanissa ja Mosambikissa, kuten kidutuksesta ja laittomista, sattumanvaraisista tai mielivaltaisista teloituksista.

13.12.2021( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).