02019R1009 — FI — 16.03.2023 — 003.003


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/1009,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019,

EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 2003/2003 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 170 25.6.2019, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1768, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2021,

  L 356

8

8.10.2021

►M2

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/2086, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2021,

  L 427

120

30.11.2021

►M3

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/2087, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2021,

  L 427

130

30.11.2021

►M4

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/2088, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2021,

  L 427

140

30.11.2021

►M5

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/1171, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2022,

  L 183

2

8.7.2022

►M6

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/1519, annettu 5 päivänä toukokuuta 2022,

  L 236

5

13.9.2022

►M7

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2023/409, annettu 18 päivänä marraskuuta 2022,

  L 59

1

24.2.2023


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 302, 22.11.2019, s.  129 (2019/1009)

►C2

Oikaisu, EUVL L 161, 16.6.2022, s.  121 (2019/1009)

►C3

Oikaisu, EUVL L 90030, 16.10.2023, s.  1 ((EU) 2019/1009)

►C4

Oikaisu, EUVL L 90102, 15.2.2024, s.  1 ((EU) 2019/1009)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/1009,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019,

EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 2003/2003 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

1.  
Tätä asetusta sovelletaan EU-lannoitevalmisteisiin.

Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin:

a) 

eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimuksia, kun ne asetetaan saataville markkinoilla;

b) 

asetuksen (EY) N:o 1107/2009 soveltamisalaan kuuluvat kasvinsuojeluaineet.

2.  

Tämä asetus ei vaikuta seuraavien säädösten soveltamiseen:

a) 

direktiivi 86/278/ETY;

b) 

direktiivi 89/391/ETY;

c) 

direktiivi 91/676/ETY;

d) 

direktiivi 2000/60/EY;

e) 

direktiivi 2001/18/EY;

f) 

asetus (EU) N:o 852/2004;

g) 

asetus (EY) N:o 882/2004;

h) 

asetus (EY) N:o 1881/2006;

i) 

asetus (EY) N:o 1907/2006;

j) 

asetus (EY) N:o 834/2007;

k) 

asetus (EY) N:o 1272/2008;

l) 

asetus (EU) N:o 98/2013;

m) 

asetus (EU) N:o 1143/2014;

n) 

asetus (EU) 2016/2031;

o) 

direktiivi (EU) 2016/2284;

p) 

asetus (EU) 2017/625.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) 

’lannoitevalmisteella’ ainetta, seosta, mikro-organismia tai mitä tahansa muuta materiaalia, jota käytetään tai joka on tarkoitettu käytettäväksi kasveihin tai niiden ritsosfääriin taikka sieniin tai niiden mykosfääriin tai joka on tarkoitettu muodostamaan ritsosfääri tai mykosfääri, joko sellaisenaan tai sekoitettuna toisen materiaalin kanssa, jotta kasvit tai sienet saisivat ravinteita tai jotta niiden ravinnetehokkuus paranisi;

2) 

’EU-lannoitevalmisteella’ lannoitevalmistetta, johon pannaan CE-merkintä, kun se asetetaan saataville markkinoilla;

3) 

’aineella’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä ainetta;

4) 

’seoksella’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 2 alakohdassa tarkoitettua määriteltyä seosta;

5) 

’mikro-organismilla’ asetuksen (EY) N:o 1107/2009 3 artiklan 15 alakohdassa määriteltyä mikro-organismia;

6) 

’nestemäisellä muodolla’ suspensiota tai liuosta, joissa suspensio on kaksifaasinen dispersio, jossa kiinteät hiukkaset pysyvät suspensiona nestefaasissa, ja liuos on neste, jossa ei ole kiinteitä ainehiukkasia, tai geeliä ja johon kuuluvat myös pastat;

7) 

’kiinteällä muodolla’ muotoa, jolle on ominaista rakenteen jäykkyys ja lujuus muodon tai tilavuuden muutoksia vastaan ja jossa atomit muodostavat keskenään tiiviin sidoksen joko säännöllisenä geometrisena hilana (kiteiset kiinteät muodot) tai epäsäännöllisesti (amorfinen kiinteä muoto);

8) 

’massaprosentilla’ prosenttiosuutta koko EU-lannoitevalmisteen, siinä muodossa kuin se on asetettu saataville markkinoilla, massasta;

9) 

’asettamisella saataville markkinoilla’ EU-lannoitevalmisteen toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta;

10) 

’markkinoille saattamisella’ EU-lannoitevalmisteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville unionin markkinoilla;

11) 

’valmistajalla’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa EU-lannoitevalmistetta ja pitää kyseistä EU-lannoitevalmistetta kaupan omalla nimellään tai tavaramerkillään;

12) 

’valtuutetulla edustajalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät;

13) 

’maahantuojalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta peräisin olevan EU-lannoitevalmisteen unionin markkinoille;

14) 

’jakelijalla’ muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa EU-lannoitevalmisteen saataville markkinoilla;

15) 

’talouden toimijoilla’ valmistajaa, valtuutettua edustajaa, maahantuojaa ja jakelijaa;

16) 

’teknisellä spesifikaatiolla’ asiakirjaa, jossa määrätään tekniset vaatimukset, jotka EU-lannoitevalmisteen on täytettävä tuotantoprosessinsa tai sitä koskevien näytteenotto- ja analyysimenetelmien osalta;

17) 

’yhdenmukaistetulla standardilla’ asetuksen (EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 1 alakohdan c alakohdassa määriteltyä yhdenmukaistettua standardia;

18) 

’akkreditoinnilla’ asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 10 alakohdassa määriteltyä akkreditointia;

19) 

’kansallisella akkreditointielimellä’ asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 11 alakohdassa määriteltyä kansallista akkreditointielintä;

20) 

’vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla’ menettelyä sen osoittamiseksi, täyttyvätkö EU-lannoitevalmistetta koskevat tämän asetuksen vaatimukset;

21) 

’vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella’ elintä, joka suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, kuten testausta, sertifiointia ja tarkastuksia;

22) 

’palautusmenettelyllä’ kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada loppukäyttäjien saataville jo asetetut EU-lannoitevalmisteet takaisin;

23) 

’markkinoilta poistamisella’ kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa olevan EU-lannoitevalmisteen asettaminen saataville markkinoilla;

24) 

’unionin yhdenmukaistamislainsäädännöllä’ mitä tahansa unionin lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan tuotteiden kaupan pitämisen ehtoja;

25) 

’CE-merkinnällä’ merkintää, jolla valmistaja osoittaa EU-lannoitevalmisteen olevan merkinnän kiinnittämistä koskevassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen sovellettavien vaatimusten mukainen.

3 artikla

Vapaa liikkuvuus

1.  
Jäsenvaltiot eivät saa estää tämän asetuksen mukaisten EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla syistä, jotka liittyvät koostumukseen, merkintään tai muihin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin seikkoihin.
2.  
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot, jotka 14 päivänä heinäkuuta 2019 ovat saaneet lannoitteiden kadmiumpitoisuutta koskevan, SEUT 114 artiklan 4 kohdan mukaisesti myönnetyn poikkeuksen asetuksen (EY) N:o 2003/2003 5 artiklan soveltamisesta, saavat edelleen soveltaa kyseisessä jäsenvaltiossa 14 päivänä heinäkuuta 2019 sovellettavaa lannoitteiden kadmiumpitoisuuden kansallista raja-arvoaan EU-lannoitevalmisteisiin, kunnes koko unionissa sovelletaan fosfaattilannoitteiden kadmiumpitoisuuteen yhdenmukaista raja-arvoa, joka on samantasoinen tai alempi kuin kyseisessä jäsenvaltiossa 14 päivänä heinäkuuta 2019 sovellettu raja-arvo.
3.  
Tällä asetuksella ei saa estää jäsenvaltioita ylläpitämästä tai hyväksymästä perussopimusten mukaisia säännöksiä EU-lannoitevalmisteiden käytöstä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi, kunhan kyseiset säännökset eivät edellytä tämän asetuksen mukaisten EU-lannoitevalmisteiden muuttamista tai vaikuta niiden asettamista saataville markkinoilla koskeviin edellytyksiin.

4 artikla

Tuotevaatimukset

1.  

EU-lannoitevalmisteen on:

a) 

täytettävä liitteessä I asianomaiselle toimintoperusteiselle tuoteluokalle vahvistetut vaatimukset;

b) 

täytettävä liitteessä II asianomaiselle ainesosaluokalle tai -luokille vahvistetut vaatimukset; ja

c) 

oltava merkitty liitteessä III vahvistettujen merkintävaatimusten mukaisesti.

2.  
Liitteeseen I tai II kuulumattomien näkökohtien osalta EU-lannoitevalmisteet eivät saa aiheuttaa riskiä ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, turvallisuudelle taikka ympäristölle.
3.  
Komissio julkaisee 16 päivään heinäkuuta 2020 mennessä valmistajia ja markkinavalvontaviranomaisia varten ohjeasiakirjan, jossa annetaan selkeää tietoa ja esimerkkejä siitä, millaiselta liitteessä III tarkoitetun tuoteselosteen olisi näytettävä.

5 artikla

Asettaminen saataville markkinoilla

EU-lannoitevalmisteita saadaan asettaa saataville markkinoilla vain siinä tapauksessa, että ne ovat tämän asetuksen mukaisia.

II LUKU

TALOUDEN TOIMIJOIDEN VELVOLLISUUDET

6 artikla

Valmistajien velvollisuudet

1.  
Saattaessaan EU-lannoitevalmisteita markkinoille valmistajien on varmistettava, että ne on suunniteltu ja valmistettu liitteissä I ja II vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.
2.  
Ennen EU-lannoitevalmisteiden saattamista markkinoille valmistajien on laadittava tekniset asiakirjat ja suoritettava tai suoritutettava 15 artiklassa tarkoitettu asiaankuuluva vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely.

Kun EU-lannoitevalmisteen vaatimustenmukaisuus tässä asetuksessa asetettujen sovellettavien vaatimusten suhteen on osoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyllä, valmistajien on laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä CE-merkintä.

3.  
Valmistajien on säilytettävä tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun kyseisissä asiakirjoissa tarkoitettu EU-lannoitevalmiste on saatettu markkinoille.

Valmistajien on pyynnöstä asetettava jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta muiden talouden toimijoiden saataville.

4.  
Valmistajien on huolehdittava siitä, että käytössä on menettelyt, joiden avulla sarjatuotantoon kuuluvat EU-lannoitevalmisteet edelleenkin vastaavat tämän asetuksen vaatimuksia. Muutokset tällaisten EU-lannoitevalmisteiden tuotantoprosessissa tai ominaisuuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa, 14 artiklassa tarkoitetuissa yhteisissä spesifikaatioissa tai muissa teknisissä spesifikaatioissa, joihin nähden EU-lannoitevalmisteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan tai todennetaan, on otettava asianmukaisesti huomioon.

Silloin, kun se katsotaan EU-lannoitevalmisteen tehokkuuden tai lannoitevalmisteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, valmistajien on testattava tällaiset markkinoilla saataville asetetut lannoitevalmisteet, tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset EU-lannoitevalmisteet ja tällaisten EU-lannoitevalmisteiden palautusmenettelyt ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.

5.  
Valmistajien on varmistettava, että niiden markkinoille saattamien EU-lannoitevalmisteiden pakkauksiin on kiinnitetty tyyppinumero, eränumero tai muu merkintä, jonka ansiosta ne voidaan tunnistaa, tai jos EU-lannoitevalmisteet toimitetaan ilman pakkausta, että vaaditut tiedot on annettu kunkin lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa.
6.  
Valmistajien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity toiminimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä postiosoitteensa, josta niihin saa yhteyden, joko EU-lannoitevalmisteen pakkauksessa tai, jos EU-lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, EU-lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Postiosoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan saa yhteyden. Kyseiset tiedot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä, ja niiden on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helposti luettavissa.
7.  
Valmistajien on varmistettava, että EU-lannoitevalmisteiden mukana seuraavat liitteen III nojalla vaaditut tiedot. Kun EU-lannoitevalmiste toimitetaan pakkauksessa, tietojen on oltava kyseiseen pakkaukseen kiinnitetyssä tuoteselosteessa. Jos kaikki tiedot eivät kuitenkaan mahdu tuoteselosteeseen, tiedot, joita ei voida antaa tässä tuoteselosteessa, on annettava kyseisen pakkauksen mukana seuraavassa erilliselle paperille tulostetussa tuoteselosteessa. Tällainen erilliselle paperille tulostettu tuoteseloste katsotaan osaksi tuoteselostetta. Jos EU-lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, kaikki tiedot on toimitettava erilliselle paperille tulostetussa tuoteselosteessa. Tuoteselosteen ja erilliselle paperille tulostetun tuoteselosteen on oltava saatavilla tarkastusta varten, kun EU-lannoitevalmiste asetetaan saataville markkinoilla. Tiedot on esitettävä loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä, ja niiden on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppotajuisia.
8.  
Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että EU-lannoitevalmiste, jonka ne ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän asetuksen mukainen, on toteutettava välittömästi tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen EU-lannoitevalmisteen saattamiseksi vaatimustenmukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi jos valmistaja katsoo tai valmistajalla on syytä uskoa, että sen markkinoille saattama EU-lannoitevalmiste aiheuttaa riskin ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, turvallisuudelle taikka ympäristölle, sen on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa se on asettanut EU-lannoitevalmisteen saataville markkinoilla, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.
9.  
Valmistajien on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle paperiversiona tai sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että EU-lannoitevalmiste on tämän asetuksen mukainen, kyseisen viranomaisen helposti ymmärtämällä kielellä. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä mahdollisissa toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden markkinoille saattaman EU-lannoitevalmisteen aiheuttamat riskit.

7 artikla

Valtuutettu edustaja

1.  
Valmistaja voi nimittää kirjallisella toimeksiannolla valtuutetun edustajan.

Edellä 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt velvollisuudet ja 6 artiklan 2 kohdassa säädetty velvollisuus laatia tekniset asiakirjat eivät kuulu valtuutetun edustajan toimeksiantoon.

2.  

Valtuutetun edustajan on suoritettava valmistajalta saadussa toimeksiannossa eritellyt tehtävät. Toimeksiannon mukaan valtuutetun edustajan on voitava suorittaa ainakin seuraavat tehtävät:

a) 

pitää EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat kansallisten markkinavalvontaviranomaisten saatavilla viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun kyseisissä asiakirjoissa tarkoitettu EU-lannoitevalmiste on saatettu markkinoille;

b) 

toimittaa toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle tämän perustellusta pyynnöstä kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen EU-lannoitevalmisteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;

c) 

tehdä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa näiden pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan valtuutetun edustajan toimeksiantoon kuuluvien EU-lannoitevalmisteiden aiheuttamat riskit.

8 artikla

Maahantuojien velvollisuudet

1.  
Maahantuojien on saatettava markkinoille ainoastaan vaatimustenmukaisia EU-lannoitevalmisteita.
2.  
Ennen EU-lannoitevalmisteen saattamista markkinoille maahantuojien on varmistettava, että valmistaja on suorittanut 15 artiklassa tarkoitetun asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn. Niiden on varmistettava, että valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat, että EU-lannoitevalmisteen mukana ovat vaaditut asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Jos maahantuoja katsoo tai sillä on syytä uskoa, että EU-lannoitevalmiste ei ole tämän asetuksen mukainen, maahantuoja ei saa saattaa EU-lannoitevalmistetta markkinoille ennen kuin se on saatettu vaatimustenmukaiseksi. Lisäksi jos EU-lannoitevalmiste aiheuttaa riskin ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, turvallisuudelle taikka ympäristölle, maahantuojan on ilmoitettava siitä valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaisille.

3.  
Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity toiminimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä postiosoitteensa, josta niihin saa yhteyden, joko EU-lannoitevalmisteen pakkauksessa tai, jos EU-lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, EU-lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Yhteystiedot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä.
4.  
Maahantuojien on varmistettava, että EU-lannoitevalmisteiden mukana seuraavat liitteen III nojalla vaaditut tiedot. Kun EU-lannoitevalmiste toimitetaan pakkauksessa, tietojen on oltava kyseiseen pakkaukseen kiinnitetyssä tuoteselosteessa. Jos kaikki tiedot eivät kuitenkaan mahdu tuoteselosteeseen, tiedot, joita ei voida antaa tässä tuoteselosteessa, on annettava kyseisen pakkauksen mukana seuraavassa erilliselle paperille tulostetussa tuoteselosteessa. Tällainen erilliselle paperille tulostettu tuoteseloste katsotaan osaksi tuoteselostetta. Jos EU-lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, kaikki tiedot on toimitettava erilliselle paperille tulostetussa tuoteselosteessa. Tuoteselosteen ja erilliselle paperille tulostetun tuoteselosteen on oltava saatavilla tarkastusta varten, kun EU-lannoitevalmiste asetetaan saataville markkinoilla. Tiedot on esitettävä loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.
5.  
Maahantuojien on varmistettava, että sinä aikana, jonka EU-lannoitevalmiste on niiden vastuulla, sen varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta liitteessä I tai III vahvistettujen vaatimusten suhteen.
6.  
Silloin, kun se katsotaan EU-lannoitevalmisteen tehokkuuden tai lannoitevalmisteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, maahantuojien on suoritettava näytetestejä tällaisille markkinoilla saataville asetetuille EU-lannoitevalmisteille, tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset EU-lannoitevalmisteet ja tällaisten EU-lannoitevalmisteiden palautusmenettelyt ja tarvittaessa pidettävä kyseisistä EU-lannoitevalmisteista kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta seurannasta.
7.  
Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että EU-lannoitevalmiste, jonka ne ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän asetuksen mukainen, on toteutettava välittömästi tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen EU-lannoitevalmisteen saattamiseksi vaatimustenmukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi jos maahantuoja katsoo tai maahantuojalla on syytä uskoa, että sen markkinoille saattama EU-lannoitevalmiste aiheuttaa riskin ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, turvallisuudelle taikka ympäristölle, sen on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa se on asettanut EU-lannoitevalmisteen saataville markkinoilla, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.
8.  
Maahantuojien on viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun EU-lannoitevalmiste on saatettu markkinoille, pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville.

Maahantuojien on pyynnöstä asetettava jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta muiden talouden toimijoiden saataville.

9.  
Maahantuojien on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle paperiversiona tai sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen EU-lannoitevalmisteen tämän asetuksen vaatimusten mukaisuuden osoittamiseksi, kyseisen viranomaisen helposti ymmärtämällä kielellä. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä mahdollisissa toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden markkinoille saattaman EU-lannoitevalmisteen aiheuttamat riskit.

9 artikla

Jakelijoiden velvollisuudet

1.  
Jakelijoiden on otettava tämän asetuksen vaatimukset huomioon asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen, kun ne asettavat EU-lannoitevalmisteen saataville markkinoilla.
2.  
Jakelijoiden on ennen EU-lannoitevalmisteen asettamista saataville markkinoilla todennettava, että sen mukana ovat vaaditut asiakirjat, mukaan lukien 6 artiklan 7 kohdassa tai 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedot kyseisissä kohdissa täsmennetyllä tavalla kielellä, jota loppukäyttäjät helposti ymmärtävät siinä jäsenvaltiossa, jossa EU-lannoitevalmiste on määrä asettaa saataville markkinoilla, ja että valmistaja on noudattanut 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia ja maahantuoja on noudattanut 8 artiklan 3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Jos jakelija katsoo tai sillä on syytä uskoa, että EU-lannoitevalmiste ei ole tämän asetuksen mukainen, jakelija ei saa asettaa EU-lannoitevalmistetta saataville markkinoilla ennen kuin se on saatettu vaatimustenmukaiseksi. Lisäksi jos EU-lannoitevalmiste aiheuttaa riskin ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, turvallisuudelle taikka ympäristölle, jakelijan on ilmoitettava siitä valmistajalle tai maahantuojalle ja markkinavalvontaviranomaisille.

3.  
Jakelijoiden on varmistettava, että sinä aikana, jonka EU-lannoitevalmiste on niiden vastuulla, sen varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta liitteessä I tai III vahvistettujen vaatimusten suhteen.
4.  
Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että EU-lannoitevalmiste, jonka ne ovat asettaneet saataville markkinoilla, ei ole tämän asetuksen mukainen, on varmistettava, että tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen EU-lannoitevalmisteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi toteutetaan, jos se on tarpeen. Lisäksi jos jakelija katsoo tai jakelijalla on syytä uskoa, että sen markkinoilla saataville asettama EU-lannoitevalmiste aiheuttaa riskin ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, turvallisuudelle taikka ympäristölle, sen on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa se on asettanut EU-lannoitevalmisteen saataville markkinoilla, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.
5.  
Jakelijoiden on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle paperiversiona tai sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen EU-lannoitevalmisteen tämän asetuksen vaatimusten mukaisuuden osoittamiseksi. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä mahdollisissa toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden markkinoilla saataville asettamien EU-lannoitevalmisteiden aiheuttamat riskit.

10 artikla

Tapaukset, joissa valmistajien velvollisuuksia sovelletaan maahantuojiin ja jakelijoihin

Maahantuojaa tai jakelijaa on pidettävä tämän asetuksen mukaisesti valmistajana ja sitä koskevat samat velvollisuudet kuin valmistajaa 6 artiklan mukaisesti silloin, kun kyseinen maahantuoja tai jakelija saattaa EU-lannoitevalmisteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa jo markkinoille saatettua EU-lannoitevalmistetta tavalla, joka voi vaikuttaa tämän asetuksen noudattamiseen.

11 artikla

Maahantuojien ja jakelijoiden suorittama pakkaaminen ja jälleenpakkaaminen

Kun maahantuoja tai jakelija pakkaa tai jälleenpakkaa EU-lannoitevalmisteen ilman, että sitä pidetään valmistajana 10 artiklan nojalla, maahantuojan tai jakelijan on:

a) 

varmistettava, että pakkauksessa on ilmaisujen "pakkaaja" tai "jälleenpakkaaja" jälkeen maahantuojan tai jakelijan nimi, rekisteröity toiminimi tai rekisteröity tavaramerkki ja postiosoite: ja

b) 

säilytettävä näyte 6 artiklan 7 kohdassa tai 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista alkuperäisistä tiedoista markkinavalvontaviranomaisten saatavilla viiden vuoden ajan siitä kun se on asettanut EU-lannoitevalmisteen saataville markkinoilla.

12 artikla

Talouden toimijoiden tunnistetiedot

1.  

Talouden toimijoiden on pyynnöstä esitettävä markkinavalvontaviranomaisille seuraavien tunnistetiedot:

a) 

kaikki talouden toimijat, jotka ovat toimittaneet niille EU-lannoitevalmisteen;

b) 

kaikki talouden toimijat, joille ne ovat toimittaneet EU-lannoitevalmisteen.

2.  
Talouden toimijoiden on voitava esittää 1 kohdassa tarkoitetut tiedot viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun niille on toimitettu EU-lannoitevalmiste, ja viiden vuoden ajan sen jälkeen kun ne ovat toimittaneet EU-lannoitevalmisteen.

III LUKU

EU-LANNOITEVALMISTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUS

13 artikla

Vaatimustenmukaisuusolettama

1.  
EU-lannoitevalmisteiden, jotka ovat sellaisten yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien mukaisia, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, oletetaan olevan kyseisten standardien tai niiden osien kattamien, liitteissä I, II ja III vahvistettujen vaatimusten mukaisia.
2.  
Testit, joilla todennetaan EU-lannoitevalmisteiden vaatimustenmukaisuus liitteissä I, II ja III vahvistettuihin vaatimuksiin nähden, on suoritettava luotettavalla ja toistettavalla tavalla. Testien, jotka ovat sellaisten yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien mukaisia, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, oletetaan olevan luotettavia ja toistettavia, mikäli kyseiset standardit tai niiden osat kattavat nämä testit.

14 artikla

Yhteiset spesifikaatiot

1.  

Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä yhteisistä spesifikaatioista liitteissä I, II tai III vahvistettuja vaatimuksia tai 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua testiä varten, kun

a) 

kyseiset vaatimukset tai testit eivät ole sellaisten yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien kattamia, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

b) 

komissio havaitsee pyydettyjen yhdenmukaistettujen standardien hyväksymisessä aiheetonta viivästymistä; tai

c) 

komissio on päättänyt asetuksen (EU) N:o 1025/2012 11 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen säilyttää rajoituksin tai poistaa sellaisten yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien viitetiedot, jotka kattavat kyseiset vaatimukset tai testit.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  
EU-lannoitevalmisteiden, jotka ovat yhteisten spesifikaatioiden tai niiden osien mukaisia, oletetaan olevan kyseisten yhteisten spesifikaatioiden tai niiden osien kattamien, liitteissä I, II ja III vahvistettujen vaatimusten mukaisia.
3.  
Testien, joilla todennetaan EU-lannoitevalmisteiden vaatimustenmukaisuus liitteissä I, II ja III vahvistettuihin yhteisten spesifikaatioiden tai niiden osien mukaisiin vaatimuksiin nähden, oletetaan olevan luotettavia ja toistettavia, mikäli kyseiset yhteiset spesifikaatiot tai niiden osat kattavat nämä testit.

15 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

1.  
Sen arviointi, onko EU-lannoitevalmiste tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukainen, suoritetaan sovellettavalla liitteen IV mukaisella vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyllä.
2.  
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä koskevat asiakirjat ja kirjeenvaihto on laadittava sen jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä, johon vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt suorittava ilmoitettu laitos on sijoittautunut, tai tämän laitoksen hyväksymällä kielellä.

16 artikla

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

1.  
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten täyttyminen on osoitettu.
2.  
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava rakenteeltaan liitteessä V olevaa mallia, sen on sisällettävä liitteessä IV olevissa asiaa koskevissa moduuleissa eritellyt tekijät, ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se on käännettävä sen jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai kielille, jossa EU-lannoitevalmiste saatetaan markkinoille tai asetetaan saataville markkinoilla.
3.  
Jos EU-lannoitevalmisteeseen sovelletaan useampia unionin säädöksiä, joissa edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien kyseisten unionin säädösten osalta laaditaan yksi ainoa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tällaisessa vakuutuksessa on mainittava kyseiset unionin säädökset ja niiden julkaisuviitteet. Se voi olla asiakirja, joka koostuu asiaankuuluvista yksittäisistä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksista.
4.  
Laatimalla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmistaja ottaa vastuun siitä, että EU-lannoitevalmiste on tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen.

17 artikla

CE-merkintää koskevat yleiset periaatteet

CE-merkintää koskevat asetuksen (EY) N:o 765/2008 30 artiklassa säädetyt yleiset periaatteet.

18 artikla

CE-merkinnän kiinnittämistä koskevat säännöt ja ehdot

1.  
CE-merkintä on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi EU-lannoitevalmisteen pakkaukseen, tai jos EU-lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, EU-lannoitevalmisteen mukana seuraavaan asiakirjaan.
2.  
CE-merkintä on kiinnitettävä ennen EU-lannoitevalmisteen markkinoille saattamista.
3.  
CE-merkintään on liitettävä ilmoitetun laitoksen tunnusnumero silloin, kun sitä vaaditaan liitteen IV nojalla.

Ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron kiinnittää laitos itse tai sen ohjeiden mukaisesti valmistaja tai valmistajan valtuutettu edustaja.

4.  
Jäsenvaltioiden on nykyisiä mekanismeja hyödyntämällä varmistettava CE-merkintää koskevan järjestelmän moitteeton soveltaminen ja ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimiin, jos tätä merkintää käytetään sääntöjenvastaisesti.

19 artikla

Jätteeksi luokittelun päättyminen

Tässä asetuksessa vahvistetaan kriteerit, joiden mukaisesti direktiivissä 2008/98/EY määritellyn jätteen muodostava materiaali voi lakata olemasta jätettä, jos se sisältyy vaatimustenmukaiseen EU-lannoitevalmisteeseen. Tällaisissa tapauksissa on suoritettava, ennen kuin materiaali lakkaa olemasta jätettä, tämän asetuksen mukainen hyödyntämistoimi, ja materiaalin katsotaan täyttävän mainitun direktiivin 6 artiklassa säädetyt edellytykset, minkä vuoksi se on lakannut olemasta jätettä siitä ajankohdasta, jona EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus laadittiin.

IV LUKU

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOSTEN ILMOITTAMINEN

20 artikla

Ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille laitokset, joille on annettu lupa suorittaa kolmantena osapuolena vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä tämän asetuksen mukaisesti.

21 artikla

Ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset

1.  
Jäsenvaltioiden on nimettävä ilmoittamisesta vastaava viranomainen, joka on vastuussa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten arviointiin ja ilmoittamiseen ja ilmoitettujen laitosten valvontaan liittyvien tarvittavien menettelyjen perustamisesta ja suorittamisesta, mukaan lukien 26 artiklan noudattaminen.
2.  
Jäsenvaltiot voivat päättää, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja valvonnan suorittaa asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti mainitussa asetuksessa tarkoitettu kansallinen akkreditointielin.
3.  
Jos ilmoittamisesta vastaava viranomainen delegoi tai antaa muulla tavoin tehtäväksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin, ilmoittamisen tai valvonnan elimelle, joka ei ole valtiollinen yksikkö, kyseisen elimen on oltava oikeushenkilö ja sen on noudatettava soveltuvin osin 22 artiklassa säädettyjä vaatimuksia. Lisäksi tällaisella elimellä on oltava järjestelyt toiminnastaan syntyvien vastuiden kattamiseksi.
4.  
Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on otettava täysi vastuu tehtävistä, joita 3 kohdassa tarkoitettu elin suorittaa.

22 artikla

Ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia koskevat vaatimukset

1.  
Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on oltava sillä tavoin perustettu, ettei synny eturistiriitaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten kanssa.
2.  
Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on oltava organisaatioltaan ja toiminnaltaan sellainen, että sen toimien objektiivisuus ja puolueettomuus on turvattu.
3.  
Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on oltava organisaatioltaan sellainen, että kunkin päätöksen, joka koskee vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ilmoittamista, tekevät eri toimivaltaiset henkilöt kuin ne, jotka suorittivat arvioinnin.
4.  
Ilmoittamisesta vastaava viranomainen ei saa tarjota eikä suorittaa mitään toimintoja, joita vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset tai konsultointipalvelut suorittavat kaupallisin tai kilpailullisin perustein.
5.  
Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on turvattava saamiensa tietojen luottamuksellisuus.
6.  
Ilmoittamisesta vastaavalla viranomaisella on oltava käytössään riittävä määrä pätevää henkilöstöä tehtäviensä asianmukaista hoitamista varten.

23 artikla

Ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia koskeva tiedotusvelvollisuus

Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle menettelyistään, jotka koskevat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten arviointia ja ilmoittamista sekä ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä mahdollisista muutoksista niihin.

Komissio asettaa kyseiset tiedot julkisesti saataville.

24 artikla

Ilmoitettuja laitoksia koskevat vaatimukset

1.  
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on ilmoittamista varten täytettävä 2–11 kohdassa säädetyt vaatimukset.
2.  
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava perustettu jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja sen on oltava oikeushenkilö.
3.  
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava arvioimastaan organisaatiosta tai EU-lannoitevalmisteesta riippumaton kolmas osapuoli.
4.  
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät saa olla lannoitevalmisteiden suunnittelija, valmistaja, toimittaja, ostaja, omistaja tai käyttäjä eivätkä minkään tällaisen osapuolen edustaja. Tämä ei sulje pois sellaisten lannoitevalmisteiden käyttöä, jotka ovat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen toimien kannalta tarpeellisia, tai lannoitevalmisteiden käyttöä henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät myöskään saa olla suoranaisesti mukana lannoitevalmisteiden suunnittelussa, valmistuksessa, kaupan pitämisessä tai käytössä eivätkä edustaa näissä toiminnoissa mukana olevia osapuolia. Ne eivät saa osallistua mihinkään toimintaan, joka voi olla ristiriidassa sen kanssa, että ne ovat arvioissaan riippumattomia, tai joka voi vaarantaa niiden riippumattomuuden niissä vaatimuksenmukaisuuden arviointitoimissa, joita varten ne on ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti konsultointipalveluja.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on varmistettava, että niiden tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden toimet eivät vaikuta niiden vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien luottamuksellisuuteen, objektiivisuuteen tai puolueettomuuteen.

5.  
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ja niiden henkilöstön on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet mahdollisimman suurta ammatillista luotettavuutta ja kyseisellä erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä noudattaen ja oltava vapaat kaikesta, erityisesti taloudellisesta, painostuksesta ja houkuttelusta, joka saattaisi vaikuttaa niiden harkintaan tai vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien tuloksiin, erityisesti sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joille näiden toimien tuloksilla on merkitystä.
6.  
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on kyettävä suorittamaan kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävät, jotka tällaiselle laitokselle on osoitettu liitteessä IV ja joita varten se on ilmoitettu, siitä riippumatta, suorittaako vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kyseiset tehtävät itse vai suoritetaanko ne sen puolesta ja sen vastuulla.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on koko ajan ja kunkin sellaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn ja EU-lannoitevalmistetyypin tai -tuoteluokan osalta, jota varten se on ilmoitettu, oltava käytössään

a) 

tarvittava henkilöstö, jolla on tekninen tietämys ja riittävä ja soveltuva kokemus vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamiseksi;

b) 

tarvittavat kuvaukset menettelyistä, joiden mukaisesti vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritetaan, siten, että varmistetaan näiden menettelyiden avoimuus ja toistettavuus. Sen käytössä on oltava asianmukaiset toimintatavat ja menettelyt, joilla erotetaan toisistaan ilmoitettuna laitoksena suoritetut tehtävät ja muu toiminta;

c) 

tarvittavat menettelyt, joiden mukaisesti se hoitaa tehtäviään siten, että yritysten koko, toimiala ja rakenne, tuotteissa käytettävän teknologian monimutkaisuus sekä tuotannon luonne massa- tai sarjatuotantona otetaan asianmukaisesti huomioon.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on oltava käytössään tarvittavat keinot niiden teknisten ja hallinnollisten tehtävien suorittamiseen, joita vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien asianmukainen hoitaminen edellyttää, ja sillä on oltava mahdollisuus käyttää kaikkia tarvittavia laitteita tai välineitä.

7.  

Vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavalla henkilöstöllä on oltava

a) 

vankka tekninen ja ammatillinen koulutus, joka kattaa kaikki ne vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, joita varten vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on ilmoitettu;

b) 

riittävät tiedot suoritettavia arviointeja koskevista vaatimuksista ja riittävät valtuudet tällaisten arviointien suorittamiseen;

c) 

asianmukaiset tiedot ja ymmärrys liitteissä I, II ja III vahvistetuista vaatimuksista, 13 artiklassa tarkoitetuista sovellettavista yhdenmukaistetuista standardeista ja 14 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä spesifikaatioista sekä asiaa koskevista unionin yhdenmukaistamislainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön säännöksistä;

d) 

kyky laatia todistuksia, asiakirjoja ja selostuksia, joilla osoitetaan, että arvioinnit on suoritettu.

8.  
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten, niiden ylimmän johdon ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavan henkilöstön puolueettomuus on taattava.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ylimmän johdon ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavan henkilöstön palkka ei saa olla riippuvainen suoritettujen arviointien määrästä eikä arviointien tuloksista.

9.  
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on otettava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön perusteella tai jollei jäsenvaltio itse ole välittömästi vastuussa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.
10.  
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se saa suorittaessaan tehtäviään liitteen IV mukaisesti, paitsi sen jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin nähden, jossa laitoksen toimet suoritetaan. Omistusoikeudet on suojattava.
11.  
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on osallistuttava asiaankuuluviin standardointitoimiin ja 36 artiklan nojalla perustetun ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän toimiin tai varmistettava, että niiden vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö saa niistä tiedon, ja sovellettava yleisinä ohjeina kyseisen ryhmän työn tuloksena saatuja hallinnollisia päätöksiä ja asiakirjoja.

25 artikla

Ilmoitettujen laitosten vaatimustenmukaisuusolettama

Jos vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos osoittaa olevansa sellaisissa olennaisissa yhdenmukaistetuissa standardeissa tai niiden osissa vahvistettujen edellytysten mukainen, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen oletetaan täyttävän 24 artiklassa säädetyt vaatimukset, mikäli sovellettavat yhdenmukaistetut standardit kattavat nämä vaatimukset.

26 artikla

Ilmoitettujen laitosten tytäryhtiöt ja alihankinta

1.  
Jos ilmoitettu laitos antaa alihankintaan tietyt vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät tehtävät tai käyttää tytäryhtiötä, sen on varmistettava, että alihankkija tai tytäryhtiö täyttää 24 artiklassa säädetyt vaatimukset, ja tiedotettava siitä ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle.
2.  
Ilmoitettujen laitosten on otettava täysi vastuu alihankkijoiden tai tytäryhtiöiden suorittamista tehtävistä riippumatta siitä, mihin nämä ovat sijoittautuneet.
3.  
Toimia voidaan antaa alihankintaan tai teettää tytäryhtiöllä ainoastaan, jos siitä on sovittu asiakkaan kanssa.
4.  
Ilmoitettujen laitosten on pidettävä ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen saatavilla asiakirjat, jotka koskevat alihankkijan tai tytäryhtiön pätevyyden arviointia sekä työtä, jonka nämä ovat suorittaneet liitteen IV nojalla.

27 artikla

Ilmoittamista koskeva hakemus

1.  
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on toimitettava ilmoittamista koskeva hakemus sen jäsenvaltion ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle, johon se on sijoittautunut.
2.  
Ilmoittamista koskevaan hakemukseen on liitettävä kuvaus vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulista tai -moduuleista ja EU-lannoitevalmisteesta tai -valmisteista, joiden osalta laitos katsoo olevansa pätevä, sekä akkreditointitodistus, jonka kansallinen akkreditointielin on antanut ja jossa todistetaan, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos täyttää 24 artiklassa säädetyt vaatimukset.

28 artikla

Ilmoitusmenettely

1.  
Ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset voivat ilmoittaa ainoastaan sellaiset vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka ovat täyttäneet 24 artiklassa säädetyt vaatimukset.
2.  
Niiden on tehtävä ilmoitus komissiolle ja muille jäsenvaltioille käyttäen komission kehittämää ja hallinnoimaa sähköistä ilmoitusvälinettä.
3.  
Ilmoituksen on sisällettävä täydelliset tiedot vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulista tai -moduuleista ja asianomaisesta EU-lannoitevalmisteesta tai -valmisteista sekä 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu akkreditointitodistus.
4.  
Asianomainen laitos voi suorittaa ilmoitetun laitoksen tehtäviä ainoastaan siinä tapauksessa, että komissio tai muut jäsenvaltiot eivät esitä vastalauseita kahden viikon kuluessa ilmoittamisesta.

Ainoastaan tällaista laitosta pidetään tässä asetuksessa tarkoitettuna ilmoitettuna laitoksena.

5.  
Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille myöhemmistä asian kannalta merkityksellisistä muutoksista kyseiseen ilmoitukseen.

29 artikla

Ilmoitettuja laitoksia koskevat tunnusnumerot ja luettelot

1.  
Komissio antaa ilmoitetulle laitokselle tunnusnumeron.

Se antaa yhden ainoan tällaisen numeron myös silloin, kun laitos ilmoitetaan usean unionin säädöksen nojalla.

2.  
Komissio julkaisee luettelon tämän asetuksen nojalla ilmoitetuista laitoksista, myös niille annetuista tunnusnumeroista sekä toimista, joita varten ne on ilmoitettu.

Komissio huolehtii luettelon pitämisestä ajan tasalla.

30 artikla

Muutokset ilmoituksiin

1.  
Jos ilmoittamisesta vastaava viranomainen on todennut tai saanut tietää, ettei ilmoitettu laitos enää täytä 24 artiklassa säädettyjä vaatimuksia tai ettei se täytä velvollisuuksiaan, ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on tapauksesta riippuen rajoitettava ilmoitusta taikka peruutettava se toistaiseksi tai kokonaan, riippuen vaatimusten täyttämättä jättämisen tai velvollisuuksien noudattamatta jättämisen vakavuudesta. Sen on ilmoitettava tästä välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.
2.  
Jos ilmoitusta rajoitetaan tai se peruutetaan toistaiseksi tai kokonaan tai jos ilmoitettu laitos on lopettanut toimintansa, ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kyseisen laitoksen asiakirja-aineistot joko käsittelee toinen ilmoitettu laitos tai ne pidetään ilmoittamisesta ja markkinavalvonnasta vastaavien viranomaisten pyynnöstä näiden viranomaisten saatavilla.

31 artikla

Ilmoitettujen laitosten pätevyyden riitauttaminen

1.  
Komissio tutkii kaikki tapaukset, joissa se epäilee tai sen tietoon saatetaan epäilys ilmoitetun laitoksen pätevyydestä tai siitä, täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen sille asetetut vaatimukset ja velvollisuudet.
2.  
Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki tiedot, jotka liittyvät ilmoituksen perusteisiin tai asianomaisen ilmoitetun laitoksen pätevyyden ylläpitoon.
3.  
Komissio varmistaa, että kaikkia sen tutkimusten yhteydessä saatuja arkaluontoisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
4.  
Jos komissio toteaa, että ilmoitettu laitos ei täytä tai ei enää täytä sen ilmoittamiselle asetettuja vaatimuksia, se hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa se kehottaa ilmoituksen tehnyttä jäsenvaltiota ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin, mukaan luettuna tarvittaessa ilmoituksen peruuttaminen kokonaan.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

32 artikla

Ilmoitettujen laitosten toimintaan liittyvät velvollisuudet

1.  
Ilmoitettujen laitosten on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arvioinnit niiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen mukaisesti, joista säädetään liitteessä IV.
2.  
Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit on suoritettava oikeasuhteisesti siten, että vältetään tarpeettoman rasitteen aiheuttamista talouden toimijoille. Ilmoitettujen laitosten on tehtäviään hoitaessaan otettava asianmukaisesti huomioon asianomaisten yritysten koko, toimiala ja rakenne, tuotteissa käytettävän teknologian monimutkaisuus sekä tuotannon luonne massa- tai sarjatuotantona.

Näin tehdessään niiden on kuitenkin noudatettava kurinalaisuutta ja suojelun tasoa, jota EU-lannoitevalmisteen vaatimustenmukaisuudelta edellytetään tämän asetuksen mukaisesti.

3.  
Jos ilmoitettu laitos katsoo, että valmistaja ei ole täyttänyt vaatimuksia, jotka vahvistetaan liitteissä I, II tai III tai vastaavissa yhdenmukaistetuissa standardeissa, 14 artiklassa tarkoitetuissa yhteisissä spesifikaatioissa tai muissa teknisissä spesifikaatioissa, sen on vaadittava valmistajaa ryhtymään aiheellisiin korjaaviin toimenpiteisiin eikä se saa antaa todistusta tai hyväksymispäätöstä.
4.  
Jos ilmoitettu laitos katsoo todistuksen tai hyväksymispäätöksen antamisen jälkeen suoritettavan vaatimustenmukaisuuden valvonnan yhteydessä, ettei EU-lannoitevalmiste ole enää vaatimustenmukainen, sen on vaadittava valmistajaa ryhtymään aiheellisiin korjaaviin toimenpiteisiin ja tarvittaessa peruutettava todistus tai hyväksymispäätös toistaiseksi tai kokonaan.
5.  
Jos korjaavia toimenpiteitä ei suoriteta tai niillä ei ole vaadittua vaikutusta, ilmoitetun laitoksen on tapauksesta riippuen rajoitettava todistuksia tai hyväksymispäätöksiä taikka peruutettava ne toistaiseksi tai kokonaan.

33 artikla

Muutoksenhaku ilmoitettujen laitosten päätöksiin

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoitetun laitoksen päätöksiin on mahdollista hakea muutosta.

34 artikla

Ilmoitettuja laitoksia koskeva tiedotusvelvollisuus

1.  

Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle seuraavista:

a) 

todistusten tai hyväksymispäätösten epäämiset, rajoittamiset taikka peruuttamiset toistaiseksi tai kokonaan;

b) 

olosuhteet, jotka vaikuttavat ilmoituksen soveltamisalaan tai ehtoihin;

c) 

vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia koskevat tietopyynnöt, jotka ne ovat saaneet markkinavalvontaviranomaisilta;

d) 

pyynnöstä vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, jotka on suoritettu niitä koskevan ilmoituksen soveltamisalalla, ja mahdollisesti suoritetut muut toimet, mukaan luettuina rajat ylittävät toimet ja alihankinta.

2.  
Ilmoitettujen laitosten on toimitettava tämän asetuksen nojalla ilmoitetuille muille laitoksille, jotka suorittavat samanlaisia, samat EU-lannoitevalmisteet kattavia vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, asiaankuuluvat tiedot seikoista, jotka liittyvät vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kielteisiin tuloksiin ja pyynnöstä myös myönteisiin tuloksiin.

35 artikla

Kokemusten vaihto

Komissio huolehtii kokemusten vaihdon järjestämisestä ilmoittamista koskevista toimintalinjoista vastaavien, jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten välillä.

36 artikla

Ilmoitettujen laitosten koordinointi

Komissio varmistaa, että tämän asetuksen nojalla ilmoitettujen laitosten välillä otetaan käyttöön asianmukainen koordinointi ja yhteistyö ja että tätä koordinointia ja yhteistyötä harjoitetaan asianmukaisella tavalla ilmoitettujen laitosten alakohtaisen ryhmän muodossa.

Ilmoitettujen laitosten on osallistuttava kyseisen ryhmän työhön suoraan tai nimettyjen edustajien välityksellä.

V LUKU

UNIONIN MARKKINAVALVONTA, UNIONIN MARKKINOILLE TULEVILLE EU-LANNOITEVALMISTEILLE TEHTÄVÄT TARKASTUKSET SEKÄ UNIONIN SUOJAMENETTELY

37 artikla

Unionin markkinavalvonta ja unionin markkinoille tulevien EU-lannoitevalmisteiden tarkastukset

EU-lannoitevalmisteisiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 16–29 artiklaa.

38 artikla

Kansallisen tason menettely riskin aiheuttavien EU-lannoitevalmisteiden käsittelemiseksi

1.  
Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla on riittävät perusteet uskoa, että EU-lannoitevalmiste aiheuttaa riskin ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, turvallisuudelle taikka ympäristölle, niiden on suoritettava asianomaista EU-lannoitevalmistetta koskeva arviointi, joka kattaa kaikki asiaankuuluvat tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset. Asianomaisten talouden toimijoiden on tätä varten ja tarvittavissa määrin tehtävä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Jos markkinavalvontaviranomaiset havaitsevat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin yhteydessä, että EU-lannoitevalmiste ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, niiden on vaadittava viipymättä asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin markkinavalvontaviranomaisten määräämässä ja riskin luonteeseen suhteutetussa kohtuullisessa ajassa EU-lannoitevalmisteen saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia, EU-lannoitevalmisteen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi.

Markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava tästä asiaankuuluvalle ilmoitetulle laitokselle.

Asetuksen (EY) N:o 765/2008 21 artiklaa sovelletaan tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

2.  
Jos markkinavalvontaviranomaiset katsovat, että vaatimustenvastaisuus ei rajoitu niiden kansalliselle alueelle, niiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille arvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä, jotka ne ovat vaatineet talouden toimijaa toteuttamaan.
3.  
Talouden toimijan on varmistettava, että kaikki aiheelliset korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien asianomaisten EU-lannoitevalmisteiden osalta, jotka talouden toimija on asettanut saataville markkinoilla eri puolilla unionia.
4.  
Jos asianomainen talouden toimija ei 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa toteuta riittäviä korjaavia toimenpiteitä, markkinavalvontaviranomaisten on ryhdyttävä kaikkiin aiheellisiin väliaikaisiin toimenpiteisiin, joilla kielletään EU-lannoitevalmisteen asettaminen saataville niiden kansallisilla markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai poistetaan EU-lannoitevalmiste markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely.

Markkinavalvontaviranomaisten on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille näistä toimenpiteistä.

5.  

Edellä 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti ne, jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen EU-lannoitevalmisteen tunnistamista ja EU-lannoitevalmisteen alkuperän, siihen liittyvän väitetyn vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonteen, toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonteen ja keston määrittämistä varten, sekä asianomaisen talouden toimijan esittämät perustelut. Markkinavalvontaviranomaisten on erityisesti ilmoitettava, johtuuko vaatimustenvastaisuus jostakin seuraavista:

a) 

EU-lannoitevalmiste ei täytä liitteessä I, II tai III vahvistettuja vaatimuksia;

b) 

13 artiklassa tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa on puutteita;

c) 

14 artiklassa tarkoitetuissa yhteisissä spesifikaatioissa on puutteita.

6.  
Muiden jäsenvaltioiden kuin tämän artiklan mukaisen menettelyn aloittaneen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki toteutetut toimenpiteet ja kaikki niiden hallussa olevat lisätiedot, jotka liittyvät asianomaisen EU-lannoitevalmisteen vaatimustenvastaisuuteen, sekä vastalauseensa siinä tapauksessa, että toteutetusta kansallisesta toimenpiteestä on erimielisyyttä.
7.  
Jos kolmen kuukauden kuluessa 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta mikään jäsenvaltio tai komissio ei ole esittänyt vastalausetta jonkin jäsenvaltion toteuttamasta väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen katsotaan olevan oikeutettu.
8.  
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että EU-lannoitevalmistetta koskeviin asianmukaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, kuten EU-lannoitevalmisteiden markkinoilta poistamiseen, ryhdytään viipymättä.
9.  
Tämän artiklan mukaiset markkinavalvontaviranomaisten velvollisuudet eivät rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta säännellä lannoitevalmisteita, jotka eivät ole EU-lannoitevalmisteita.

39 artikla

Unionin suojamenettely

1.  
Jos 38 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn menettelyn päätyttyä esitetään vastalauseita jonkin jäsenvaltion toteuttamaa toimenpidettä vastaan tai jos komissio katsoo, että kansallinen toimenpide on unionin oikeuden vastainen, komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimijaa tai asianomaisia talouden toimijoita ja arvioi kansallisen toimenpiteen. Tämän arvioinnin tulosten perusteella komissio hyväksyy täytäntöönpanopäätöksen, jossa määritetään, onko kansallinen toimenpide oikeutettu vai ei.

Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi, päätöksessä määrätään kaikki jäsenvaltiot toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen EU-lannoitevalmiste poistetaan niiden markkinoilta, ja ilmoittamaan asiasta komissiolle.

Jos kansallista toimenpidettä ei katsota oikeutetuksi, päätöksessä määrätään kyseinen jäsenvaltio peruuttamaan toimenpide.

Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen välittömästi tiedoksi niille ja asianomaiselle talouden toimijalle tai asianomaisille talouden toimijoille.

2.  
Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja EU-lannoitevalmisteen vaatimustenvastaisuuden katsotaan johtuvan tämän asetuksen 38 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista puutteista yhdenmukaistetuissa standardeissa, komissio soveltaa asetuksen (EU) N:o 1025/2012 11 artiklassa säädettyä menettelyä.
3.  
Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja EU-lannoitevalmisteen vaatimustenvastaisuuden katsotaan johtuvan 38 artiklan 5 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista puutteista yhteisissä spesifikaatioissa, komissio hyväksyy viipymättä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla asianomaisia yhteisiä spesifikaatioita muutetaan tai joilla ne kumotaan.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

40 artikla

Vaatimustenmukaiset EU-lannoitevalmisteet, jotka aiheuttavat riskin

1.  
Jos jäsenvaltio havaitsee 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti suorittamansa arvioinnin jälkeen, että siitä huolimatta, että EU-lannoitevalmiste on tämän asetuksen mukainen, se aiheuttaa riskin ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, turvallisuudelle taikka ympäristölle, sen on viipymättä vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin markkinavalvontaviranomaisen määräämässä ja riskin luonteeseen suhteutetussa kohtuullisessa ajassa sen varmistamiseksi, että asianomainen EU-lannoitevalmiste ei markkinoilla saataville asettamisen hetkellä enää aiheuta kyseistä riskiä, tai EU-lannoitevalmisteen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi.
2.  
Talouden toimijan on varmistettava, että korjaavat toimet toteutetaan kaikkien asianomaisten EU-lannoitevalmisteiden osalta, jotka kyseinen talouden toimija on asettanut saataville markkinoilla eri puolilla unionia.
3.  
Jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti ne, jotka ovat tarpeen asianomaisen EU-lannoitevalmisteen tunnistamista sekä EU-lannoitevalmisteen alkuperän ja toimitusketjun, riskin luonteen sekä toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonteen ja keston määrittämistä varten.
4.  
Komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimijaa tai asianomaisia talouden toimijoita ja arvioi toteutetut kansalliset toimenpiteet. Tämän arvioinnin tulosten perusteella komissio hyväksyy täytäntöönpanopäätöksen, jossa määritetään, onko kansallinen toimenpide oikeutettu vai ei, ja määrätään tarvittaessa toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy 45 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden, turvallisuuden sekä ympäristön suojeluun.

5.  
Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen välittömästi tiedoksi niille ja asianomaiselle talouden toimijalle tai asianomaisille talouden toimijoille.

41 artikla

Muodollinen vaatimustenvastaisuus

1.  

Jos jäsenvaltio havaitsee EU-lannoitevalmisteen osalta jonkin seuraavista seikoista, se on vaadittava asianomaista talouden toimijaa korjaamaan kyseinen vaatimustenvastaisuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 38 artiklan soveltamista:

a) 

CE-merkintä on kiinnitetty asetuksen (EY) N:o 765/2008 30 artiklan tai tämän asetuksen 18 artiklan vastaisesti;

b) 

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero on kiinnitetty 18 artiklan vastaisesti tai tunnusnumeroa ei ole kiinnitetty, vaikka 18 artiklassa sitä vaaditaan;

c) 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole laadittu tai sitä ei ole laadittu oikein;

d) 

tekniset asiakirjat eivät ole saatavilla tai ne eivät ole täydellisiä;

e) 

6 artiklan 6 kohdassa tai 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot puuttuvat tai ne ovat virheellisiä tai epätäydellisiä;

f) 

mitä tahansa muuta 6 tai 8 artiklassa säädettyä hallinnollista vaatimusta ei ole täytetty.

2.  
Jos 1 kohdassa tarkoitettu vaatimustenvastaisuus jatkuu, asianomaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin EU-lannoitevalmisteen markkinoilla saataville asettamisen rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai sen varmistamiseksi, että sitä koskeva palautusmenettely järjestetään tai että se poistetaan markkinoilta.

Tätä koskevat jäsenvaltioiden velvollisuudet eivät rajoita niiden mahdollisuutta säännellä lannoitevalmisteita, jotka eivät ole EU-lannoitevalmisteita.

VI LUKU

SÄÄDÖSVALLAN SIIRTÄMINEN JA KOMITEAMENETTELY

42 artikla

Liitteiden muuttaminen

1.  

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 44 artiklan mukaisesti liitteen I, lukuun ottamatta kadmiumia koskevia raja-arvoja ja toimintoperusteisia tuoteluokkia koskevia määritelmiä tai muita niiden soveltamisalaan liittyviä seikkoja, sekä liitteiden II, III ja IV muuttamiseksi kyseisten liitteiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja jotta helpotettaisiin sellaisten EU-lannoitevalmisteiden sisämarkkinoille pääsyä ja vapaata liikkuvuutta,

a) 

joiden kauppa sisämarkkinoilla on mahdollisesti merkittävä; ja

b) 

joista on tieteellisiä todisteita, että:

i) 

ne eivät aiheuta riskiä ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, turvallisuudelle taikka ympäristölle; ja

ii) 

niiden avulla varmistetaan maataloudellinen teho.

Hyväksyessään delegoituja säädöksiä, joilla otetaan käyttöön liitteessä I oleviin haitallisiin aineisiin sovellettavia uusia raja-arvoja komissio ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, Euroopan kemikaaliviraston tai komission yhteisen tutkimuskeskuksen tieteelliset lausunnot.

Kun komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä lisätäkseen ainesosaluokkia tai tarkastellakseen niitä uudelleen sellaisten materiaalien sisällyttämiseksi, joita voidaan pitää direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuina hyödynnettyinä jätteinä tai sivutuotteina, kyseisissä delegoiduissa säädöksissä on nimenomaisesti suljettava kyseiset materiaalit tämän asetuksen liitteessä II olevien ainesosaluokkien 1 ja 11 ulkopuolelle.

Hyväksyessään delegoituja säädöksiä tämän kohdan mukaisesti komissio asettaa etusijalle erityisesti eläimistä saatavat sivutuotteet, direktiivissä 2008/98/EY tarkoitetut sivutuotteet ja erityisesti maataloudesta ja elintarviketeollisuudesta peräisin olevan hyödynnetyn jätteen sekä materiaalit ja tuotteet, jotka on jo laillisesti saatettu markkinoille yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.

2.  
Komissio arvioi ilman aiheetonta viivytystä 15 päivän heinäkuuta 2019 jälkeen struviittia, biohiiltä ja tuhkapohjaisia tuotteita. Jos arviointi osoittaa 1 kohdan b alakohdan kriteerien täyttyvän, komissio antaa delegoituja säädöksiä 1 kohdan mukaisesti kyseisten materiaalien sisällyttämiseksi liitteeseen II.
3.  
Komissio voi antaa delegoituja säädöksiä 1 kohdan mukaisesti tämän asetuksen liitteen II muuttamiseksi sisällyttääkseen siihen materiaaleja, jotka läpikäytyään hyödyntämistoimen lakkaavat olemasta jätettä, ainoastaan, jos kyseisen liitteen hyödyntämissäännöillä, jotka hyväksytään viimeistään sisällyttämisen yhteydessä, varmistetaan, että materiaalit täyttävät direktiivin 2008/98/EY 6 artiklassa säädetyt edellytykset.
4.  

Komissio voi antaa delegoituja säädöksiä 1 kohdan mukaisesti liitteen II muuttamiseksi lisätäkseen siihen tällaisten organismien ainesosaluokkaan uusia mikro-organismeja tai mikro-organismien kantoja tai lisätäkseen käsittelymenetelmiä, ainoastaan todennettuaan sen, mitkä lisättävän mikro-organismin kannoista täyttävät 1 kohdan b alakohdan kriteerit, seuraavien tietojen perusteella:

a) 

mikro-organismin nimi;

b) 

mikro-organismin taksonominen luokitus: suku, laji, kanta ja hankintamenetelmä;

c) 

mikro-organismin turvallista tuotantoa, säilyttämistä ja käyttöä selvittävä tieteellinen kirjallisuus;

d) 

taksonominen suhde Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen vahvistaman tunnustetun turvallisuusolettaman vaatimukset täyttävään mikro-organismilajiin;

e) 

tiedot tuotantoprosessista, mukaan lukien tarpeen mukaan käsittelymenetelmät kuten sumutuskuivaus, leijukerroskuivaus, staattinen kuivaus, linkoaminen, lämpödeaktivointi, suodattaminen ja jauhatus;

f) 

tiedot siitä, mitä välituotteiden jäämiä, toksiineja tai mikrobimetaboliitteja ainesosassa esiintyy ja minkä suuruisina jääminä; ja

g) 

luonnollinen esiintyminen, selviytyminen ja liikkuvuus ympäristössä.

5.  
Komissio voi antaa delegoituja säädöksiä 1 kohdan mukaisesti tämän asetuksen liitteen II muuttamiseksi lisätäkseen asetuksen (EY) N:o 1069/2009 tarkoitettuihin ainesosaluokkiin johdettuja tuotteita ainoastaan, jos on määritetty valmistusketjun päätepiste kyseisen asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

Komissio arvioi tällaisia johdettuja tuotteita niitä asiaankuuluvia seikkoja koskevilta osin, joita ei oteta huomioon asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisen valmistusketjun päätepisteen määrittämisessä. Jos arviointi osoittaa tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan kriteerien täyttyvän, komissio delegoituja säädöksiä 1 kohdan mukaisesti kyseisten materiaalien sisällyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä II olevan II osan ainesosaluokkaan 10 ilman tarpeetonta viivytystä aina, kun tällainen päätepiste on määritetty.

6.  
Komissio arvioi 16 päivään heinäkuuta 2024 mennessä liitteessä II olevan II osan ainesosaluokkaa 9 koskevassa 2 kohdassa tarkoitettuja polymeerien biohajoavuuskriteerejä ja testimenetelmiä kyseisten kriteerien noudattamisen todentamiseksi ja tapauksen mukaan antaa 1 kohdan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan kyseiset kriteerit.

Tällaisilla kriteereillä on varmistettava, että

a) 

polymeeri voidaan hajottaa fyysisesti ja biologisesti luonnollisissa maaperäolosuhteissa ja vesiympäristössä kaikkialla unionissa siten, että sen hajoamistuotteet ovat lopuksi vain hiilidioksidi, biomassa ja vesi;

b) 

polymeerissä vähintään 90 prosenttia orgaanisesta hiilestä muuntuu hiilidioksidiksi enintään 48 kuukaudessa EU-lannoitevalmisteen tuoteselosteessa ilmoitetun funktionaalisuusajan päättymisestä ja verrattuna biohajoavuuskokeessa sovellettuun asianmukaiseen standardiin; ja

c) 

polymeerien käyttö ei johda muovien kerääntymiseen ympäristöön.

7.  
Komissio antaa 16 päivään heinäkuuta 2022 mennessä delegoituja säädöksiä 44 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteessä II olevan II osan ainesosaluokkaa 11 koskevan 3 kohdan täydentämiseksi vahvistamalla maataloudellista tehoa ja turvallisuutta koskevat kriteerit direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettujen sivutuotteiden käytölle. Tällaisissa kriteereissä on otettava huomioon nykyiset tuotteiden valmistuskäytännöt, teknologian kehitys ja uusin tieteellinen näyttö.
8.  
Lisäksi siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 44 artiklan mukaisesti liitteen I, lukuun ottamatta kadmiumia koskevia raja-arvoja, sekä liitteiden II, III ja IV muuttamiseksi uuden tieteellisen näytön huomioon ottamiseksi. Komissio käyttää tätä siirrettyä valtaa, jos riskiarvioinnin perusteella on tarpeen tehdä muutos sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen vaatimusten mukainen EU-lannoitevalmiste ei tavanomaisissa käyttöoloissa käytettynä aiheuta riskejä ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, turvallisuudelle taikka ympäristölle.

43 artikla

Erilliset delegoidut säädökset kutakin ainesosaluokkaa varten

Käyttäessään siirrettyä säädösvaltaa antaa delegoituja säädöksiä 42 artiklan nojalla komissio antaa erillisen delegoidun säädöksen kutakin liitteessä II olevaa ainesosaluokkaa varten. Kyseisiin delegoituihin säädöksiin sisällytetään kaikki liitteisiin I, III ja IV tehdyt muutokset, jotka ovat tarpeen liitteen II muuttamisen seurauksena.

44 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  
Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  
Siirretään komissiolle 15 päivästä heinäkuuta 2019 viiden vuoden ajaksi 42 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 42 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  
Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  
Edellä olevan 42 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

45 artikla

Komiteamenettely

1.  
Komissiota avustaa lannoitevalmistekomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2.  
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.
3.  
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
4.  
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

VII LUKU

MUUTOKSET

46 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1069/2009 muutokset

Muutetaan asetus (EY) N:o 1069/2009 seuraavasti:

1) 

Korvataan 5 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

"2.  
Jäljempänä 32, 35 ja 36 artiklassa tarkoitetuille johdetuille tuotteille, jotka eivät enää aiheuta merkittävää riskiä ihmisten tai eläinten terveydelle, voidaan määrittää valmistusketjun päätepiste, jonka jälkeen tämän asetuksen vaatimukset eivät enää koske niitä.

Tällaiset johdetut tuotteet voidaan sen jälkeen tämän asetuksen nojalla saattaa markkinoille ilman rajoituksia eikä niihin enää sovelleta tämän asetuksen mukaisia virallisia tarkastuksia.

Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä valmistusketjun päätepiste, jonka jälkeen tämän asetuksen vaatimukset eivät enää koske tässä kohdassa tarkoitettuja johdettuja tuotteita.

3.  
Jos ihmisten tai eläinten terveydelle aiheutuu riski, asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 ja 54 artiklaa, jotka koskevat kiireellisiä toimenpiteitä, sovelletaan soveltuvin osin tämän asetuksen 32, 33 ja 36 artiklassa tarkoitettuihin johdettuihin tuotteisiin.
4.  
Komissio aloittaa kuuden kuukauden kuluessa 15 päivästä heinäkuuta 2019 32 artiklassa tarkoitettujen johdettujen tuotteiden, joita jo laajalti käytetään unionissa luonnonmukaisina lannoitteina ja maanparannusaineina, alustavan arvioinnin. Arviointi kattaa vähintään seuraavat tuotteet: lihajauho, luujauho, lihaluujauho, eläinten veri, luokkaan 3 kuuluvan aineksen hydrolysoidut proteiinit, käsitelty lanta, komposti, biokaasun mädätteet, höyhenjauho, glyseriini ja muut luokkiin 2 ja 3 kuuluvista, biodieselin ja uusiutuvien polttoaineiden valmistuksesta johdetuista aineksista valmistetut tuotteet, lemmikkieläinten ruoka, rehu ja koiran puruluut, joita ei voida myydä kaupallisista syistä tai teknisten puutteiden vuoksi, ja tuotteet, jotka on johdettu eläinten verestä, vuodista ja nahoista, kavioista ja sarvista, lepakoiden ja lintujen guanosta, villasta ja karvasta, höyhenistä ja untuvista ja sianharjaksista. Jos arvioinnissa todetaan, että kyseiset johdetut tuotteet eivät enää aiheuta minkäänlaista merkittävää riskiä ihmisten tai eläinten terveydelle, komissio määrittää tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti valmistusketjun päätepisteen ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua arvioinnin päättymisestä."
2) 

Lisätään artikla seuraavasti:

"51 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  
Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  
Siirretään komissiolle 15 päivästä heinäkuuta 2019 viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  
Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa ( *1 ) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  
Edellä 5 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

47 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1107/2009 seuraavasti:

1) 

Korvataan 2 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) 

kasvien elintoimintoihin vaikuttaminen, esimerkiksi niiden kasvuun muutoin kuin ravinteina tai kasvibiostimulantteina vaikuttavien aineiden avulla;"

2) 

Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti:

"34. 

'kasvibiostimulantilla' tuotetta, joka kiihdyttää kasvin ravinteidenottoa riippumatta tuotteen ravinnesisällöstä ja jonka ainoana tarkoituksena on parantaa yhtä tai useampaa seuraavista kasvin tai kasvin ritsosfäärin ominaisuuksista:

a) 

ravinteiden hyväksikäytön tehokkuus,

b) 

abioottisen stressin kestävyys,

c) 

laatuominaisuudet,

d) 

maaperään tai ritsosfääriin sitoutuneiden ravinteiden saatavuus."

3) 

Lisätään 80 artiklaan kohta seuraavasti:

"8.  
Sellaisen valmisteen osalta, jolle on annettu ennen 15 päivää heinäkuuta 2019 toimitettuun hakemukseen perustuva 32 artiklan 1 kohdan mukainen lupa ja joka kyseisen päivän jälkeen kuuluu 3 artiklan 34 alakohdassa annetun määritelmän piiriin, tämän asetuksen soveltamista jatketaan luvan voimassaoloajan."

VIII LUKU

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

48 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöistä ja toimenpiteistä sekä niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista komissiolle viipymättä.

49 artikla

Kertomus

Komissio antaa 16 päivään heinäkuuta 2026 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan tämän asetuksen soveltamista ja sen kokonaisvaikutuksia tavoitteiden saavuttamiseen, mukaan lukien vaikutukset pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Kyseisen kertomuksen on sisällettävä

a) 

arviointi lannoitevalmisteiden sisämarkkinoiden toiminnasta, mukaan lukien vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja markkinavalvonnan vaikuttavuus sekä analyysi vapaaehtoisen yhdenmukaistamisen vaikutuksista tuotantoon, EU-lannoitevalmisteiden ja kansallisten sääntöjen mukaisesti markkinoille saatettujen lannoitevalmisteiden markkinaosuuksista ja kauppavirroista;

b) 

fosfaattilannoitteiden kadmiumpitoisuuden raja-arvojen uudelleentarkastelu, jonka tarkoituksena on arvioida mahdollisuutta alentaa raja-arvoja soveltuvalle tasolle saatavilla olevan teknologian ja kadmiumille altistumisesta ja ympäristökertyvyydestä saatavilla olevan tieteellisen näytön pohjalta, ottaen huomioon ympäristötekijät, erityisesti maaperän ja ilmaston tila, terveyteen vaikuttavat tekijät sekä sosioekonomiset tekijät, mukaan lukien toimitusvarmuuteen liittyvät näkökohdat;

c) 

arviointi liitteessä I vahvistettujen, haitallisten aineiden tasoja koskevien rajoitusten soveltamisesta ja kaikista uusista asiaankuuluvista tieteellisistä tiedoista, jotka koskevat haitallisten aineiden myrkyllisyyttä ja karsinogeenisuutta, jos saataville tulee tällaisia tietoja, mukaan lukien uraanista johtuvan pilaantumisen riskit lannoitevalmisteissa.

Kertomuksessa otetaan asianmukaisesti huomioon tekninen edistyminen ja innovointi sekä lannoitevalmisteiden tuotantoon ja käyttöön vaikuttavat standardointiprosessit. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

50 artikla

Biohajoavuuden uudelleentarkastelu

Komissio suorittaa 16 päivään heinäkuuta 2024 mennessä uudelleentarkastelun arvioidakseen mahdollisuutta määrittää katekalvoja koskevat biohajoavuuskriteerit ja mahdollisuutta sisällyttää nämä liitteessä II olevan II osan ainesosaluokkaan 9.

51 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 2003/2003 16 päivästä heinäkuuta 2022.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

52 artikla

Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla, jotka saatettiin markkinoille "EY-lannoitteiksi" nimettyinä lannoitteina asetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukaisesti ennen 16 päivää heinäkuuta 2022. Tällaisiin tuotteisiin sovelletaan kuitenkin soveltuvin osin tämän asetuksen V lukua.

53 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 16 päivästä heinäkuuta 2022.

Kuitenkin:

a) 

4 artiklan 3 kohtaa, 14 artiklaa ja 42–47 artiklaa sovelletaan 15 päivästä heinäkuuta 2019; ja

b) 

20–36 artiklaa sovelletaan 16 päivästä huhtikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

EU-lannoitevalmisteiden toimintoperusteiset tuoteluokat (PFC)

I OSA

TOIMINTOPERUSTEISTEN TUOTELUOKKIEN (PFC) NIMET

1.   Lannoite

A.   Orgaaninen lannoite

I Kiinteä orgaaninen lannoite

II Nestemäinen orgaaninen lannoite

B.   Orgaaninen kivennäislannoite

I Kiinteä orgaaninen kivennäislannoite

II Nestemäinen orgaaninen kivennäislannoite

C.   Epäorgaaninen lannoite

I Epäorgaaninen pääravinnelannoite

a) 

Kiinteä epäorgaaninen pääravinnelannoite

i) 

Yksiravinteinen kiinteä epäorgaaninen pääravinnelannoite

A) 

Yksiravinteinen kiinteä epäorgaaninen pääravinnelannoite, joka sisältää runsastyppistä ammoniumnitraattia

ii) 

Moniravinteinen kiinteä epäorgaaninen pääravinnelannoite

A) 

Moniravinteinen kiinteä epäorgaaninen pääravinnelannoite, joka sisältää runsastyppistä ammoniumnitraattia

b) 

Nestemäinen epäorgaaninen pääravinnelannoite

i) 

Yksiravinteinen nestemäinen epäorgaaninen pääravinnelannoite

ii) 

Moniravinteinen nestemäinen epäorgaaninen pääravinnelannoite

II Epäorgaaninen hivenravinnelannoite

a) 

Yksiravinteinen epäorgaaninen hivenravinnelannoite

b) 

Moniravinteinen epäorgaaninen hivenravinnelannoite

2.   Kalkitusaine

3.   Maanparannusaine

A. Orgaaninen maanparannusaine

B. Epäorgaaninen maanparannusaine

4.   Kasvualusta

5.   Inhibiittori

A. Nitrifikaatioinhibiittori

B. Denitrifikaatioinhibiittori

C. Ureaasi-inhibiittori

6.   Kasvibiostimulantti

A. Mikrobipohjainen kasvibiostimulantti

B. Ei-mikrobipohjainen kasvibiostimulantti

7.   Lannoitevalmisteiden mekaaninen seos (blendi)

II OSA

TOIMINTOPERUSTEISIIN TUOTELUOKKIIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

1. Tässä osassa vahvistetaan vaatimukset toimintoperusteisille tuoteluokille (PFC), joihin EU-lannoitevalmisteet väitettyjen toimintojensa perusteella kuuluvat.

2. Tässä liitteessä tietylle toimintoperusteiselle tuoteluokalle (PFC) vahvistettuja vaatimuksia sovelletaan kyseisen toimintoperusteisen tuoteluokan (PFC) kaikkiin alaluokkiin kuuluviin EU-lannoitevalmisteisiin.

3. Tuotteen vaikutustavan, sen eri ainesosien suhteellisen pitoisuuden ja kaikkien muiden asiaankuuluvien parametrien on tuettava sitä väitettä, että EU-lannoitevalmiste on tässä liitteessä asianomaisen toimintoperusteisen tuoteluokan (PFC) osalta esitetyn toiminnon mukainen.

4. Jos jonkin vaatimuksen (esimerkiksi tietyn haitallisen aineen esiintymättömyys) täyttyminen seuraa varmasti ja kiistatta EU-lannoitevalmisteen luonteesta tai valmistusprosessista, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyssä voidaan olettaa vaatimusten täyttyvän valmistajan vastuulla ilman todentamista (esimerkiksi testausta).

▼M1

5. EU-lannoitevalmisteessa saa esiintyä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 470/2009 ( 1 ) tarkoitetun farmakologisesti vaikuttavan aineen jäämiä ainoastaan, jos kyseinen aine joko

— 
sisältyy komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 ( 2 ) liitteessä olevaan taulukkoon 1, tai
— 
sille on vahvistettu valvonnan toimenpideraja komission asetuksen (EU) 2019/1871 ( 3 ) mukaisesti ja ainetta tai sen jäämiä esiintyy EU-lannoitevalmisteessa kyseisen toimenpiderajan alittava määrä.

▼M1

5 a. EU-lannoitevalmiste saa sisältää asetuksen (EY) N:o 1107/2009 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tehoainetta ainoastaan, jos kyseisellä EU-lannoitevalmisteella ei ole mainitun asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kasvinsuojelutoimintoa.

▼B

6. Fosfonaatteja ei saa lisätä EU-lannoitevalmisteeseen tarkoituksellisesti. Fosfonaatteja saa esiintyä tahattomasti enintään 0,5 massaprosenttia.

7. Tässä liitteessä vahvistetut vaatimukset on ilmoitettu eräiden ravinteiden osalta niiden oksidimuotoina. Silloin kun vaatimustenmukaisuus arvioidaan kyseisen ravinteen osalta alkuaineina, on käytettävä seuraavia muuntokertoimia:

fosfori (P)

=

fosforipentoksidi (P2O5) × 0,436

kalium (K)

=

kaliumoksidi (K2O) × 0,830

kalsium (Ca)

=

kalsiumoksidi (CaO) × 0,715

magnesium (Mg)

=

magnesiumoksidi (MgO) × 0,603

natrium (Na)

=

natriumoksidi (Na2O) × 0,742

rikki (S)

=

rikkitrioksidi (SO3) × 0,400.

8. Tässä liitteessä vahvistetut vaatimukset on ilmoitettu viittauksena orgaaniseen hiileen (Corg). Silloin kun vaatimustenmukaisuus arvioidaan orgaanisen aineksen perusteella, sovelletaan seuraavaa muuntokerrointa:

orgaaninen hiili (Corg ) = orgaaninen aines × 0,56.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1: LANNOITE

Lannoite on EU-lannoitevalmiste, jonka toiminto on antaa kasveille tai sienille ravinteita.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(A): ORGAANINEN LANNOITE

1. Orgaanisen lannoitteen on sisällettävä

— 
orgaanista hiiltä (Corg) ja
— 
ravinteita,

jotka ovat yksinomaan biologista alkuperää.

Orgaaninen lannoite saa sisältää turvetta, leonardiittia ja ligniittiä, ei kuitenkaan muuta materiaalia, joka on fossilisoitunut tai kertynyt geologisiin muodostumiin.

2. Orgaanisessa lannoitteessa esiintyvät haitalliset aineet eivät saa ylittää seuraavia raja-arvoja:

a)

kadmium (Cd): 1,5 mg/kg kuiva-ainetta,

b)

kuudenarvoinen kromi (Cr VI): 2 mg/kg kuiva-ainetta,

c)

elohopea (Hg): 1 mg/kg kuiva-ainetta,

d)

nikkeli (Ni): 50 mg/kg kuiva-ainetta,

e)

lyijy (Pb): 120 mg/kg kuiva-ainetta ja

f)

epäorgaaninen arseeni (As): 40 mg/kg kuiva-ainetta.

Biureettia (C2H5N3O2) ei saa olla orgaanisessa lannoitteessa.

3. Orgaanisen lannoitteen kuparipitoisuus (Cu) ei saa ylittää 300 mg/kg kuiva-ainetta, ja orgaanisen lannoitteen sinkkipitoisuus (Zn) ei saa ylittää 800 mg/kg kuiva-ainetta.

4. Orgaanisessa lannoitteessa esiintyvät patogeenit eivät saa ylittää seuraavassa taulukossa esitettyjä, kutakin patogeenia koskevia rajoja:Testattavat mikro-organismit

Näytteenottosuunnitelmat

Raja

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

jossa:

n

=

testattavien näytteiden lukumäärä,

c

=

sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa pesäkkeen muodostavina yksikköinä (pmy) ilmaistu bakteerien lukumäärä voi olla m:n ja M:n välillä,

m

=

tyydyttävänä pidetyn, pesäkkeen muodostavina yksikköinä (pmy) ilmaistun bakteerien lukumäärän raja-arvo,

M

=

pesäkkeen muodostavina yksikköinä (pmy) ilmaistun bakteerien lukumäärän enimmäisarvo.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(A)(I): KIINTEÄ ORGAANINEN LANNOITE

1. Kiinteän orgaanisen lannoitteen on oltava kiinteässä muodossa.

2. Kiinteän orgaanisen lannoitteen on sisällettävä vähintään yhtä seuraavista ilmoitettavista pääravinteista: typpi (N), fosforipentoksidi (P2O5) tai kaliumoksidi (K2O).

Silloin kun kiinteä orgaaninen lannoite sisältää vain yhtä ilmoitettavaa pääravinnetta, kyseisen ravinteen pitoisuuden on oltava vähintään seuraava:

a) 

2,5 massaprosenttia kokonaistyppeä (N),

b) 

2 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai

c) 

2 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O).

Silloin kun kiinteä orgaaninen lannoite sisältää useampaa kuin yhtä ilmoitettavaa pääravinnetta, kyseisten ravinteiden pitoisuuksien on oltava vähintään seuraavat:

a) 

1 massaprosentti kokonaistyppeä (N),

b) 

1 massaprosentti kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai

c) 

1 massaprosentti kokonaiskaliumoksidia (K2O).

Kyseisten ravinteiden kokonaispitoisuuden on oltava vähintään 4 massaprosenttia.

3. Kiinteässä orgaanisessa lannoitteessa esiintyvän orgaanisen hiilen(Corg) pitoisuuden on oltava vähintään 15 massaprosenttia.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(A)(II): NESTEMÄINEN ORGAANINEN LANNOITE

1. Nestemäisen orgaanisen lannoitteen on oltava nestemäisessä muodossa.

2. Nestemäisen orgaanisen lannoitteen on sisällettävä vähintään yhtä seuraavista ilmoitettavista pääravinteista: typpi (N), fosforipentoksidi (P2O5) tai kaliumoksidi (K2O).

Silloin kun nestemäinen orgaaninen lannoite sisältää vain yhtä ilmoitettavaa pääravinnetta, kyseisen ravinteen pitoisuuden on oltava vähintään seuraava:

a) 

2 massaprosenttia kokonaistyppeä (N),

b) 

1 massaprosentti kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai

c) 

2 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O).

Silloin kun nestemäinen orgaaninen lannoite sisältää useampaa kuin yhtä ilmoitettavaa pääravinnetta, kyseisten ravinteiden pitoisuuksien on oltava vähintään seuraavat:

a) 

1 massaprosentti kokonaistyppeä (N),

b) 

1 massaprosentti kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai

c) 

1 massaprosentti kokonaiskaliumoksidia (K2O).

Kyseisten ravinteiden kokonaispitoisuuden on oltava vähintään 3 massaprosenttia.

3. Nestemäisessä orgaanisessa lannoitteessa esiintyvän orgaanisen hiilen (Corg) pitoisuuden on oltava vähintään 5 massaprosenttia.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(B): ORGAANINEN KIVENNÄISLANNOITE

1. Orgaaninen kivennäislannoite on valmiste, jossa on

a) 

yhtä tai useampaa toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 1(C) määriteltyä epäorgaanista lannoitetta ja

b) 

yhtä tai useampaa materiaalia, joka sisältää

— 
orgaanista hiiltä (Corg) ja
— 
ravinteita,

jotka ovat yksinomaan biologista alkuperää.

Orgaaninen kivennäislannoite saa sisältää turvetta, leonardiittia ja ligniittiä, ei kuitenkaan muuta materiaalia, joka on fossilisoitunut tai kertynyt geologisiin muodostumiin.

2. Jos yksi tai useampi valmisteessa olevista epäorgaanisista lannoitteista on toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) täsmennetty yksi- tai moniravinteinen kiinteä epäorgaaninen pääravinnelannoite, joka sisältää runsastyppistä ammoniumnitraattia, orgaanisen kivennäislannoitteen on sisällettävä alle 16 massaprosenttia typpeä (N) ammoniumnitraatista (NH4NO3) laskettuna.

3. Orgaanisessa kivennäislannoitteessa esiintyvät haitalliset aineet eivät saa ylittää seuraavia raja-arvoja:

a)

kadmium (Cd):

i) 

jos orgaanisen kivennäislannoitteen kokonaisfosforipitoisuus (P) on alle 5 massaprosenttia fosforipentoksidi (P2O5) -ekvivalenttia: 3 mg/kg kuiva-ainetta, tai

ii) 

jos orgaanisen kivennäislannoitteen kokonaisfosforipitoisuus (P) on vähintään 5 massaprosenttia fosforipentoksidi (P2O5) -ekvivalenttia ('fosforilannoite'): 60 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5),

b)

kuudenarvoinen kromi (Cr VI): 2 mg/kg kuiva-ainetta,

c)

elohopea (Hg): 1 mg/kg kuiva-ainetta,

d)

nikkeli (Ni): 50 mg/kg kuiva-ainetta,

e)

lyijy (Pb): 120 mg/kg kuiva-ainetta,

f)

epäorgaaninen arseeni (As): 40 mg/kg kuiva-ainetta, ja

g)

biureetti (C2H5N3O2): 12 g/kg kuiva-ainetta.

4. Orgaanisen kivennäislannoitteen kuparipitoisuus (Cu) ei saa ylittää 600 mg/kg kuiva-ainetta, ja orgaanisen kivennäislannoitteen sinkkipitoisuus (Zn) ei saa ylittää 1 500  mg/kg kuiva-ainetta. Näitä raja-arvoja ei kuitenkaan sovelleta, kun kuparia (Cu) tai sinkkiä (Zn) on lisätty orgaaniseen kivennäislannoitteeseen tarkoituksellisesti maaperän hivenravinnevajeen korjaamiseksi ja siitä on ilmoitettu liitteen III mukaisesti.

5. Orgaanisessa kivennäislannoitteessa esiintyvät patogeenit eivät saa ylittää seuraavassa taulukossa esitettyjä rajoja:Testattavat mikro-organismit

Näytteenottosuunnitelmat

Raja

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

jossa:

n

=

testattavien näytteiden lukumäärä,

c

=

sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistu bakteerien lukumäärä on m:n ja M:n välillä,

m

=

tyydyttävänä pidetyn, pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän raja-arvo,

M

=

pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän enimmäisarvo.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(B)(I): KIINTEÄ ORGAANINEN KIVENNÄISLANNOITE

1. Kiinteän orgaanisen kivennäislannoitteen on oltava kiinteässä muodossa.

2. Kiinteän orgaanisen kivennäislannoitteen on sisällettävä vähintään yhtä seuraavista ilmoitettavista pääravinteista: typpi (N), fosforipentoksidi (P2O5) tai kaliumoksidi (K2O).

Silloin kun kiinteä orgaaninen kivennäislannoite sisältää vain yhtä ilmoitettavaa pääravinnetta, kyseisen ravinteen pitoisuuden on oltava vähintään:

a) 

2,5 massaprosenttia kokonaistyppeä (N), josta on oltava orgaanista typpeä (Norg) 1 massaprosentti,

b) 

2 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai

c) 

2 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O).

Silloin kun kiinteä orgaaninen kivennäislannoite sisältää useampaa kuin yhtä ilmoitettavaa pääravinnetta, kyseisten ravinteiden pitoisuuksien on oltava vähintään seuraavat:

a) 

2 massaprosenttia kokonaistyppeä (N), josta on oltava orgaanista typpeä (Norg) 0,5 massaprosenttia, tai

b) 

2 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai

c) 

2 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O).

Kyseisten ravinteiden kokonaispitoisuuden on oltava vähintään 8 massaprosenttia.

3. Kiinteässä orgaanisessa kivennäislannoitteessa esiintyvän orgaanisen hiilen (Corg) pitoisuuden on oltava vähintään 7,5 massaprosenttia.

4. Kiinteän orgaanisen kivennäislannoitteen jokaisessa fyysisessä yksikössä on oltava ilmoitettu pitoisuus orgaanista hiiltä (Corg) ja kaikkia ravinteita. Fyysisellä yksiköllä tarkoitetaan yhtä valmisteen muodostavaa osaa kuten rakeita tai pellettejä.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(B)(II): NESTEMÄINEN ORGAANINEN KIVENNÄISLANNOITE

1. Nestemäisen orgaanisen kivennäislannoitteen on oltava nestemäisessä muodossa.

2. Nestemäisen orgaanisen kivennäislannoitteen on sisällettävä vähintään yhtä seuraavista ilmoitettavista pääravinteista: typpi (N), fosforipentoksidi (P2O5) tai kaliumoksidi (K2O).

Silloin kun nestemäinen orgaaninen kivennäislannoite sisältää vain yhtä ilmoitettavaa pääravinnetta, kyseisen ravinteen pitoisuuden on oltava vähintään:

a) 

2 massaprosenttia kokonaistyppeä (N), josta on oltava orgaanista typpeä (Norg) 0,5 massaprosenttia,

b) 

2 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai

c) 

2 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O).

Silloin kun nestemäinen orgaaninen kivennäislannoite sisältää useampaa kuin yhtä ilmoitettavaa pääravinnetta, kyseisten ravinteiden pitoisuuksien on oltava vähintään seuraavat:

a) 

2 massaprosenttia kokonaistyppeä (N), josta on oltava orgaanista typpeä (Norg) 0,5 massaprosenttia,

b) 

2 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai

c) 

2 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O).

Kyseisten ravinteiden kokonaispitoisuuden on oltava vähintään 6 massaprosenttia.

3. Nestemäisessä orgaanisessa kivennäislannoitteessa esiintyvän orgaanisen hiilen (Corg) pitoisuuden on oltava 3 massaprosenttia.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C): EPÄORGAANINEN LANNOITE

1. Epäorgaaninen lannoite on ravinteita kivennäismuodossa sisältävä tai vapauttava lannoite, muu kuin orgaaninen lannoite tai orgaaninen kivennäislannoite.

2. Jäljempänä joko toimintoperusteisen tuoteluokan (PFC) 1(C)I tai (PFC) 1(C)II vaatimusten lisäksi epäorgaanisen lannoitteen, joka sisältää yli 1 massaprosentin orgaanista hiiltä (Corg), joka orgaanisena hiilenä (Corg) ei ole peräisin

— 
liitteessä II olevan II osan ainesosaluokkaa (CMC) 1 koskevassa 3 kohdassa tarkoitetuista kelaatinmuodostajista tai kompleksinmuodostajista,

▼M6

— 
liitteessä II olevan II osan ainesosaluokkaa (CMC) 1 koskevassa 4 kohdassa tarkoitetuista nitrifikaatio-, denitrifikaatio- tai ureaasi-inhibiittoriyhdisteistä,

▼B

— 
liitteessä II olevan II osan ainesosaluokkaa (CMC) 9 koskevassa 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista pintakäsittelyaineista,
— 
ureasta (CH4N2O), tai
— 
kalsiumsyanamidista (CaCN2)

on täytettävä seuraavat vaatimukset: epäorgaanisessa lannoitteessa esiintyvät patogeenit eivät saa ylittää seuraavassa taulukossa esitettyjä rajoja:Testattavat mikro-organismit

Näytteenottosuunnitelmat

Raja

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

jossa:

n

=

testattavien näytteiden lukumäärä,

c

=

sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistu bakteerien lukumäärä on m:n ja M:n välillä,

m

=

tyydyttävänä pidetyn, pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän raja-arvo,

M

=

pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän enimmäisarvo.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C)(I): EPÄORGAANINEN PÄÄRAVINNELANNOITE

1. Epäorgaaninen pääravinnelannoite on lannoite, jonka tarkoituksena on antaa kasveille tai sienille yhtä tai useampaa seuraavista pääravinteista:

a) 

primaarit pääravinteet: typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K),

b) 

sekundaarit pääravinteet: kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na) tai rikki (S).

2. Epäorgaanisessa pääravinnelannoitteessa esiintyvät haitallisia aineet eivät saa ylittää seuraavia raja-arvoja:

a)

kadmium (Cd):

i) 

jos epäorgaanisen pääravinnelannoitteen kokonaisfosforipitoisuus (P) on alle 5 massaprosenttia fosforipentoksidi (P2O5) -ekvivalenttia: 3 mg/kg kuiva-ainetta, tai

ii) 

jos epäorgaanisen pääravinnelannoitteen kokonaisfosforipitoisuus (P) on vähintään 5 massaprosenttia fosforipentoksidi (P2O5) -ekvivalenttia ('fosforilannoite'): 60 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5);

b)

kuudenarvoinen kromi (Cr VI): 2 mg/kg kuiva-ainetta,

c)

elohopea (Hg): 1 mg/kg kuiva-ainetta,

d)

nikkeli (Ni): 100 mg/kg kuiva-ainetta,

e)

lyijy (Pb): 120 mg/kg kuiva-ainetta,

f)

arseeni (As): 40 mg/kg kuiva-ainetta,

▼C4

g)

biureetti (C2H5N3O2): 12 g/kg kuiva-ainetta,

▼B

h)

perkloraatti (ClO4-): 50 mg/kg kuiva-ainetta,

3. Epäorgaanisen pääravinnelannoitteen kuparipitoisuus (Cu) ei saa ylittää 600 mg/kg kuiva-ainetta, ja epäorgaanisen pääravinnelannoitteen sinkkipitoisuus (Zn) ei saa ylittää 1 500  mg/kg kuiva-ainetta. Näitä raja-arvoja ei kuitenkaan sovelleta, kun kuparia (Cu) tai sinkkiä (Zn) on lisätty epäorgaaniseen pääravinnelannoitteeseen tarkoituksellisesti maaperän hivenravinnevajeen korjaamiseksi ja siitä on ilmoitettu liitteen III mukaisesti.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C)(I)(A): KIINTEÄ EPÄORGAANINEN PÄÄRAVINNELANNOITE

Kiinteän epäorgaanisen pääravinnelannoitteen on oltava kiinteässä muodossa.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C)(I)(A)(I): YKSIRAVINTEINEN KIINTEÄ EPÄORGAANINEN PÄÄRAVINNELANNOITE

1. Yksiravinteisella kiinteällä epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus, joka koskee joko

a) 

vain yhtä pääravinnetta (typpi (N), fosfori (P), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), rikki (S), tai

b) 

vain yhtä primaaria pääravinnetta (typpi (N), fosfori (P), kalium (K)) ja yhtä tai useampaa sekundaaria pääravinnetta (kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), rikki (S)).

2. Silloin kun kiinteä epäorgaaninen pääravinnelannoite sisältää vain yhtä ilmoitettavaa pääravinnetta (typpi (N), fosfori (P), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), rikki (S)), kyseisen pääravinteen pitoisuuden on oltava vähintään seuraava:

a) 

10 massaprosenttia kokonaistyppeä (N),

b) 

12 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),

c) 

6 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O),

d) 

5 massaprosenttia kokonaismagnesiumoksidia (MgO),

▼M7

e) 

9 massaprosenttia kokonaiskalsiumoksidia (CaO),

▼B

f) 

10 massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai

g) 

1 massaprosentti kokonaisnatriumoksidia (Na2O).

Kokonaisnatriumoksidin (Na2O) pitoisuus ei kuitenkaan saa ylittää 40:tä massaprosenttia.

Silloin kun kiinteä epäorgaaninen pääravinnelannoite sisältää vain yhtä ilmoitettavaa primaaria pääravinnetta (typpi (N), fosfori (P), kalium (K)) ja yhtä tai useampaa ilmoitettavaa sekundaaria pääravinnetta (kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), rikki (S)):

a) 

kyseisen primaarin pääravinteen pitoisuuden on oltava vähintään seuraava:

i) 

3 massaprosenttia kokonaistyppeä (N),

ii) 

3 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai

iii) 

3 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O).

b) 

kyseisen sekundaarisen pääravinteen tai kyseisten sekundaarien pääravinteiden pitoisuuksien on oltava vähintään seuraavat:

i) 

1,5 massaprosenttia kokonaismagnesiumoksidia (MgO),

ii) 

1,5 massaprosenttia kokonaiskalsiumoksidia (CaO),

iii) 

1,5 massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai

iv) 

1 massaprosentti kokonaisnatriumoksidia (Na2O).

Kokonaisnatriumoksidin (Na2O) pitoisuus ei kuitenkaan saa ylittää 40:tä massaprosenttia.

Kaikkien ilmoitettavien primaarien ja sekundaaristen pääravinteiden kokonaispitoisuuden on oltava vähintään 18 massaprosenttia.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C)(I)(A)(II): MONIRAVINTEINEN KIINTEÄ EPÄORGAANINEN PÄÄRAVINNELANNOITE

1. Moniravinteisella kiinteällä epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus, joka koskee joko

a) 

useampaa kuin yhtä primaaria pääravinnetta (typpi (N), fosfori (P), kalium (K)), tai

b) 

useampaa kuin yhtä sekundaaria pääravinnetta (kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), rikki (S)) mutta ei yhtäkään primaaria pääravinnetta (typpi (N), fosfori (P), kalium (K)).

2. Moniravinteisen kiinteän epäorgaanisen pääravinnelannoitteen on sisällettävä useampaa kuin yhtä seuraavista ilmoitettavista moniravinteista vähintään seuraavina pitoisuuksina:

a) 

3 massaprosenttia kokonaistyppeä (N),

b) 

3 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),

c) 

3 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O),

d) 

1,5 massaprosenttia kokonaismagnesiumoksidia (MgO),

e) 

1,5 massaprosenttia kokonaiskalsiumoksidia (CaO),

f) 

1,5 massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai

g) 

1 massaprosentti kokonaisnatriumoksidia (Na2O).

Kokonaisnatriumoksidin (Na2O) pitoisuus ei kuitenkaan saa ylittää 40:tä massaprosenttia.

Kaikkien ilmoitettavien moniravinteiden kokonaispitoisuuden on oltava vähintään 18 massaprosenttia.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C)(I)(A)(I-II)(A): YKSI- TAI MONIRAVINTEINEN KIINTEÄ EPÄORGAANINEN PÄÄRAVINNELANNOITE, JOKA SISÄLTÄÄ RUNSASTYPPISTÄ AMMONIUMNITRAATTIA

1. Yksi- tai moniravinteinen kiinteä epäorgaaninen pääravinnelannoite, joka sisältää runsastyppistä ammoniumnitraattia, on ammoniumnitraattiperusteinen (NH4NO3) ja sisältää vähintään 28 massaprosenttia typpeä (N) ammoniumnitraatista (NH4NO3) laskettuna.

2. Muiden ainesten kuin ammoniumnitraatin (NH4NO3) on oltava inerttiä ammoniumnitraatin (NH4NO3) suhteen.

3. Yksi- tai moniravinteisen kiinteän epäorgaanisen pääravinnelannoitteen, joka sisältää runsastyppistä ammoniumnitraattia, saa toimittaa loppukäyttäjälle ainoastaan pakattuna. Pakkaus on suljettava sellaisella tavalla tai sellaisella välineellä, että pakkausta avattaessa kiinnitys, kiinnityssulkija tai itse pakkaus rikkoutuu korjauskelvottomaksi. Venttiilisäkkien käyttö on sallittua.

4. Kun yksi- tai moniravinteiselle kiinteälle epäorgaaniselle pääravinnelannoitteelle, joka sisältää runsastyppistä ammoniumnitraattia, on tehty kaksi liitteessä IV olevan II osan moduulin A1 kohdan 4.1 alla kuvattua lämpökäsittelyä, sen öljynpidätyksen on oltava enintään 4 massaprosenttia.

5. Yksi- tai moniravinteisen kiinteän epäorgaanisen pääravinnelannoitteen, joka sisältää runsastyppistä ammoniumnitraattia, räjähtämättömyyden on oltava sellainen, että

— 
sen jälkeen, kun on tehty viisi liitteessä IV olevan II osan moduulin A1 kohdan 4.3 alla kuvattua lämpökäsittelyä,
— 
kahdessa liitteessä IV olevan II osan moduulin A1 kohdan 4.4 alla kuvatussa räjähtämättömyyskokeessa,

yksi tai useampi putkea vasten olevista lyijysylintereistä painuu kokoon alle 5 prosenttia.

6. Hiilenä (C) mitatun palavan aineen massaprosentti ei saa ylittää

— 
0,2:ta prosenttia sellaisen yksi- tai moniravinteisen kiinteän epäorgaanisen pääravinnelannoitteen osalta, joiden typpipitoisuus (N) on vähintään 31,5 massaprosenttia, ja
— 
0,4:ää prosenttia sellaisen yksi- tai moniravinteisen kiinteän epäorgaanisen pääravinnelannoitteen osalta, joiden typpipitoisuus (N) on vähintään 28 mutta alle 31,5 massaprosenttia.

7. Kun 10 g yksi- tai moniravinteista kiinteää epäorgaanista pääravinnelannoitetta, joka sisältää runsastyppistä ammoniumnitraattia, sekoitetaan 100 ml:aan vettä, liuoksen pH:n on oltava vähintään 4,5.

8. Enintään 5 massaprosenttia saa läpäistä 1 mm:n seulan ja enintään 3 massaprosenttia 0,5 mm:n seulan.

9. Kuparipitoisuus (Cu) saa olla enintään 10 mg/kg ja klooripitoisuus (Cl) enintään 200 mg/kg.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C)(I)(B): NESTEMÄINEN EPÄORGAANINEN PÄÄRAVINNELANNOITE

Nestemäisen epäorgaanisen pääravinnelannoitteen on oltava nestemäisessä muodossa.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C)(I)(B)(I): YKSIRAVINTEINEN NESTEMÄINEN EPÄORGAANINEN PÄÄRAVINNELANNOITE

1. Yksiravinteisella nestemäisellä epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus, joka koskee:

a) 

vain yhtä pääravinnetta (typpi (N), fosfori (P), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), rikki (S)), tai

b) 

vain yhtä primaaria pääravinnetta (typpi (N), fosfori (P), kalium (K)) ja yhtä tai useampaa sekundaaria pääravinnetta (kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), rikki (S)).

2. Silloin kun yksiravinteinen nestemäinen epäorgaaninen pääravinnelannoite sisältää vain yhtä ilmoitettavaa pääravinnetta (typpi (N), fosfori (P), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), rikki (S)), kyseisen pääravinteen pitoisuuden on oltava vähintään seuraava:

a) 

5 massaprosenttia kokonaistyppeä (N),

b) 

5 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),

c) 

3 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O),

d) 

2 massaprosenttia kokonaismagnesiumoksidia (MgO),

e) 

6 massaprosenttia kokonaiskalsiumoksidia (CaO),

f) 

5 massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai

g) 

1 massaprosentti kokonaisnatriumoksidia (Na2O).

Kokonaisnatriumoksidin (Na2O) pitoisuus ei kuitenkaan saa ylittää 40:tä massaprosenttia.

Silloin kun yksiravinteinen nestemäinen epäorgaaninen pääravinnelannoite sisältää vain yhtä ilmoitettavaa primaaria pääravinnetta (typpi (N), fosfori (P), kalium (K)) ja yhtä tai useampaa ilmoitettavaa sekundaaria pääravinnetta (kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), rikki (S)):

a) 

kyseisen primaarin pääravinteen pitoisuuden on oltava vähintään seuraava:

i) 

1,5 massaprosenttia kokonaistyppeä (N),

ii) 

1,5 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai

iii) 

1,5 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O); ja

b) 

kyseisen sekundaarin pääravinteen tai kyseisten sekundaarien pääravinteiden pitoisuuksien on oltava vähintään seuraavat:

i) 

0,75 massaprosenttia kokonaismagnesiumoksidia (MgO),

ii) 

0,75 massaprosenttia kokonaiskalsiumoksidia (CaO),

iii) 

0,75 massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai

iv) 

0,5 massaprosenttia kokonaisnatriumoksidia (Na2O).

Kokonaisnatriumoksidin(Na2O) pitoisuus ei kuitenkaan saa ylittää 20:ta massaprosenttia.

Kaikkien ilmoitettavien primaarien tai sekundaarien pääravinteiden kokonaispitoisuuden on oltava vähintään 7 massaprosenttia.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C)(I)(B)(II): MONIRAVINTEINEN NESTEMÄINEN EPÄORGAANINEN PÄÄRAVINNELANNOITE

1. Moniravinteisella nestemäisellä epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus, joka koskee:

a) 

useampaa kuin yhtä primaaria pääravinnetta (typpi (N), fosfori (P), kalium (K)) tai

b) 

useampaa kuin yhtä sekundaaria pääravinnetta (kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), rikki (S)) mutta ei yhtäkään primaaria pääravinnetta (typpi (N), fosfori (P), kalium (K)).

2. Moniravinteisen nestemäisen epäorgaanisen pääravinnelannoitteen on sisällettävä useampaa kuin yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista vähintään seuraavina pitoisuuksina:

a) 

1,5 massaprosenttia kokonaistyppeä (N),

b) 

1,5 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),

c) 

1,5 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O),

d) 

0,75 massaprosenttia kokonaismagnesiumoksidia (MgO),

e) 

0,75 massaprosenttia kokonaiskalsiumoksidia (CaO),

f) 

0,75 massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai

g) 

0,5 massaprosenttia kokonaisnatriumoksidia (Na2O).

Kokonaisnatriumoksidin (Na2O) pitoisuus ei kuitenkaan saa ylittää 20:ta massaprosenttia.

Kaikkien ilmoitettavien ravinteiden kokonaispitoisuuden on oltava vähintään 7 massaprosenttia.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C)(II): EPÄORGAANINEN HIVENRAVINNELANNOITE

1. Epäorgaaninen hivenravinnelannoite on muu epäorgaaninen lannoite kuin epäorgaaninen pääravinnelannoite, ja sen tarkoituksena on antaa kasveille ja sienille yhtä tai useampaa seuraavista hivenravinteista: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) tai sinkki (Zn).

2. Epäorgaanisen hivenravinnelannoitteen saa toimittaa loppukäyttäjälle ainoastaan pakattuna.

3. Epäorgaanisessa hivenravinnelannoitteessa esiintyvien haitallisten aineiden pitoisuudet eivät saa ylittää seuraavia raja-arvoja:Haitallinen aine

Suurimmat haitallisten aineiden raja-arvot ilmoitettuna mg:ssa, suhteessa kg:ssa ilmoitettuun hivenravinteiden kokonaispitoisuuteen.

(mg/kg hivenravinteiden kokonaispitoisuudesta, mikä tarkoittaa booria (B), kobolttia (Co), kuparia (Cu), rautaa (Fe), mangaania (Mn), molybdeeniä (Mo) ja sinkkiä (Zn)).

arseeni (As)

1 000

kadmium (Cd)

200

lyijy (Pb)

600

elohopea (Hg)

100

nikkeli (Ni)

2 000

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C)(II)(A): YKSIRAVINTEINEN EPÄORGAANINEN HIVENRAVINNELANNOITE

1. Yksiravinteisella epäorgaanisella hivenravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus vain yhdelle hivenravinteelle.

2. Yksiravinteisen epäorgaanisen hivenravinnelannoitteen on kuuluttava johonkin seuraavassa taulukossa esitettyyn typologiaan ja sen on oltava vastaavan kuvauksen ja hivenravinteiden vähimmäispitoisuusvaatimusten mukainen:Typologia

Kuvaus

Hivenravinteiden vähimmäispitoisuus

▼M1

Hivenravinnelannoitesuola

Kemiallisesti saatu yksiravinteinen kiinteä epäorgaaninen hivenravinnelannoite, joka sisältää pääasiallisena ainesosana ionirakenteista kivennäisaineen suolaa

10 massaprosenttia hivenravinnelannoitesuolasta on oltava hivenravinnetta

▼B

Hivenravinneoksidi- tai -hydroksidilannoite

Kemiallisesti saatu yksiravinteinen kiinteä epäorgaaninen hivenravinnelannoite, joka sisältää pääasiallisena ainesosana oksidia tai hydroksidia

10 massaprosenttia hivenravinneoksidi- tai hydroksidilannoitteesta on oltava hivenravinnetta

Hivenravinnepohjainen lannoite

Yksiravinteinen epäorgaaninen hivenravinnelannoite, jossa on yhdistetty hivenravinnelannoitesuolaa ja yhtä tai useampaa muuta hivenravinnelannoitesuolaa ja/tai yhtä kelatoitua hivenravinnetta

5 massaprosenttia hivenravinnepohjaisesta lannoitteesta on oltava hivenravinnetta

Hivenravinnelannoite-liuos

Vesiliuos, joka sisältää yksiravinteisen epäorgaanisen hivenravinnelannoitteen eri muotoja

2 massaprosenttia hivenravinnelannoiteliuoksesta on oltava vesiliukoista hivenravinnetta

Hivenravinnelannoite-suspensio

Yksiravinteisen epäorgaanisen hivenravinnelannoitteen eri muotojen suspensio

2 massaprosenttia hivenravinnelannoitesuspensiosta on oltava hivenravinnetta

Kelatoitu hivenravinnelannoite

Vesiliukoinen yksiravinteinen epäorgaaninen hivenravinnelannoite, joka saadaan ilmoitetusta hivenravinteesta ja liitteessä II olevan II osan ainesosaluokan (CMC) 1 yhdestä tai useammasta vaatimukset täyttävästä kelaatinmuodostajasta kemiallisen reaktion tuloksena

— 5 massaprosenttia kelatoidusta hivenravinnelannoitteesta on oltava vesiliukoista hivenravinnetta, ja

— vähintään 80 prosenttia vesiliukoisesta hivenravinteesta on oltava kelatoitu liitteessä II olevan II osan ainesosaluokan (CMC) 1 vaatimukset täyttävällä kelaatinmuodostajalla

▼M1

UVCB  (1) -hivenravinnekelaatit

Vesiliukoinen yksiravinteinen epäorgaaninen hivenravinnelannoite, joka saadaan ilmoitetusta hivenravinteesta ja liitteessä II olevan II osan ainesosaluokan (CMC) 1 yhdestä tai useammasta vaatimukset täyttävästä kelaatinmuodostajasta kemiallisen reaktion tuloksena

— 5 massaprosenttia UVCB-hivenravinnekelaateista on oltava vesiliukoista hivenravinnetta, javähintään 80 prosenttia vesiliukoisesta hivenravinteesta on oltava kelatoitu (kelatoitu fraktio) ja vähintään 50 prosenttia vesiliukoisesta hivenravinteesta on oltava kelatoitu liitteessä II olevan II osan ainesosaluokan (CMC) 1 vaatimukset täyttävällä kelaatinmuodostajalla

▼B

Kemiallinen hivenravinnelannoite

Vesiliukoinen yksiravinteinen epäorgaaninen hivenravinnelannoite, joka saadaan ilmoitetusta hivenravinteesta ja liitteessä II olevan II osan ainesosaluokan (CMC) 1 yhdestä tai useammasta vaatimukset täyttävästä kompleksinmuodostajasta kemiallisen reaktion tuloksena

— 5 massaprosenttia kemiallisesta hivenravinnelannoitteesta on oltava vesiliukoista hivenravinnetta, ja

— vähintään 80 prosenttia vesiliukoisesta hivenravinteesta on oltava kompleksoitu liitteessä II olevan II osan ainesosaluokan (CMC) 1 vaatimukset täyttävällä kompleksinmuodostajalla

(1)   

UVCB: koostumukseltaan tuntemattomat tai vaihtelevat aineet, kompleksit reaktiotuotteet tai biologiset materiaalit.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C)(II)(B): MONIRAVINTEINEN EPÄORGAANINEN HIVENRAVINNELANNOITE

1. Moniravinteisella epäorgaanisella hivenravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus useammalle kuin yhdelle hivenravinteelle.

2. Kaikkien moniravinteisessa epäorgaanisessa hivenravinnelannoitteessa esiintyvien ilmoitettavien hivenravinteiden kokonaispitoisuuden on oltava vähintään:

a) 

2 massaprosenttia, kun kyseessä ovat nestemäisessä muodossa olevat lannoitteet;

b) 

5 massaprosenttia, kun kyseessä ovat kiinteässä muodossa olevat lannoitteet.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 2: KALKITUSAINE

1. Kalkitusaine on EU-lannoitevalmiste, jonka toiminto on korjata maaperän happamuutta.

Kalkitusaineen on sisällettävä kalsiumin (Ca) tai magnesiumin (Mg) oksideja, hydroksideja, karbonaatteja tai silikaatteja.

2. Kalkitusaineessa esiintyvät haitalliset aineet eivät saa ylittää seuraavia raja-arvoja:

a)

kadmium (Cd): 2 mg/kg kuiva-ainetta,

b)

kuudenarvoinen kromi (Cr VI): 2 mg/kg kuiva-ainetta,

c)

elohopea (Hg): 1 mg/kg kuiva-ainetta,

d)

nikkeli (Ni): 90 mg/kg kuiva-ainetta,

e)

lyijy (Pb): 120 mg/kg kuiva-ainetta,

f)

arseeni (As): 40 mg/kg kuiva-ainetta.

3. Kalkitusaineen kuparipitoisuus (Cu) ei saa ylittää 300 mg/kg kuiva-ainetta, ja kalkitusaineen sinkkipitoisuus ei saa ylittää 800 mg/kg kuiva-ainetta.

4. Seuraavien kalkitusaineen massasta määritettyjen parametrien on täytyttävä:

a) 

neutralointiarvo vähintään: 15 (CaO-ekvivalentti) tai 9 (HO–ekvivalentti),

b) 

reaktiivisuus vähintään: 10 % (suolahappotesti) tai 50 % kuuden kuukauden jälkeen (inkubointikoe) ja

c) 

raekoko vähintään: vähintään 70 % < 1 mm, lukuun ottamatta poltettua kalkkia, rakeistettua kalkitusainetta ja liitua (vähintään 70 % kalkitusaineesta läpäisee 1 mm:n seulan).

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 3: MAANPARANNUSAINE

Maanparannusaine on EU-lannoitevalmiste, jonka toiminto on ylläpitää, parantaa tai suojella fysikaalisia tai kemiallisia ominaisuuksia, rakennetta tai biologista aktiivisuutta siinä maaperässä, johon sitä lisätään.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 3(A): ORGAANINEN MAANPARANNUSAINE

1. Orgaaninen maanparannusaine sisältää materiaalia, josta 95 prosenttia on yksinomaan biologista alkuperää.

Orgaaninen maanparannusaine saa sisältää turvetta, leonardiittia ja ligniittiä, ei kuitenkaan muuta materiaalia, joka on fossilisoitunut tai kertynyt geologisiin muodostumiin.

2. Orgaanisessa maanparannusaineessa esiintyvät haitalliset aineet eivät saa ylittää seuraavia raja-arvoja:

a)

kadmium (Cd): 2 mg/kg kuiva-ainetta,

b)

kuudenarvoinen kromi (Cr VI): 2 mg/kg kuiva-ainetta,

c)

elohopea (Hg): 1 mg/kg kuiva-ainetta,

d)

nikkeli (Ni): 50 mg/kg kuiva-ainetta,

d)

lyijy (Pb): 120 mg/kg kuiva-ainetta, ja

f)

epäorgaaninen arseeni (As): 40 mg/kg kuiva-ainetta.

3. Orgaanisen maanparannusaineen kuparipitoisuus ei saa ylittää 300 mg/kg kuiva-ainetta, ja orgaanisen maanparannusaineen sinkkipitoisuus (Zn) ei saa ylittää 800 mg/kg kuiva-ainetta.

4. Orgaanisessa maanparannusaineessa esiintyvät patogeenit eivät saa ylittää seuraavassa taulukossa esitettyjä rajoja:Testattavat mikro-organismit

Näytteenottosuunnitelmat

Raja

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

jossa:

n

=

testattavien näytteiden lukumäärä,

c

=

sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistu bakteerien lukumäärä on m:n ja M:n välillä,

m

=

tyydyttävänä pidetyn, pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän raja-arvo,

M

=

pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän enimmäisarvo.

5. Orgaanisen maanparannusaineen on sisällettävä vähintään 20 % kuiva-ainetta.

6. Orgaanisessa maanparannusaineessa esiintyvän orgaanisen hiilen (Corg) pitoisuuden on oltava vähintään 7,5 massaprosenttia.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 3(B): EPÄORGAANINEN MAANPARANNUSAINE

1. Epäorgaaninen maanparannusaine on muu maanparannusaine kuin orgaaninen maanparannusaine.

2. Epäorgaanisessa maanparannusaineessa esiintyvät haitalliset aineet eivät saa ylittää seuraavia raja-arvoja:

a)

kadmium (Cd): 1,5 mg/kg kuiva-ainetta,

b)

kuudenarvoinen kromi (Cr VI): 2 mg/kg kuiva-ainetta,

c)

elohopea (Hg): 1 mg/kg kuiva-ainetta,

d)

nikkeli (Ni): 100 mg/kg kuiva-ainetta,

e)

lyijy (Pb): 120 mg/kg kuiva-ainetta,

f)

epäorgaaninen arseeni (As): 40 mg/kg kuiva-ainetta.

3. Epäorgaanisen maanparannusaineen kuparipitoisuus (Cu) ei saa ylittää 300 mg/kg kuiva-ainetta, ja epäorgaanisen maanparannusaineen sinkkipitoisuus (Zn) ei saa ylittää 800 mg/kg kuiva-ainetta.

▼M1

4. Epäorgaanisessa maanparannusaineessa, joka sisältää orgaanista hiiltä (Corg) enemmän kuin 1 massaprosentin, esiintyvät patogeenit eivät saa ylittää seuraavassa taulukossa esitettyjä rajoja:Testattavat mikro-organismit

Näytteenottosuunnitelmat

Raja

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

jossa:

n

=

testattavien näytteiden lukumäärä,

c

=

sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistu bakteerien lukumäärä on m:n ja M:n välillä,

m

=

tyydyttävänä pidetyn, pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän raja-arvo,

M

=

pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän enimmäisarvo.

▼B

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 4: KASVUALUSTA

1. Kasvualusta on EU-lannoitevalmiste, joka on muu kuin paikan päällä oleva maa-aines ja jonka toiminto on saada kasvit ja sienet kasvamaan.

Tämän kohdan soveltamiseksi kasvien määritelmä sisältää levät.

2. Kasvualustassa esiintyvät haitalliset aineet eivät saa ylittää seuraavia raja-arvoja:

a)

kadmium (Cd): 1,5 mg/kg kuiva-ainetta,

b)

kuudenarvoinen kromi (Cr VI): 2 mg/kg kuiva-ainetta,

c)

elohopea (Hg): 1 mg/kg kuiva-ainetta,

d)

nikkeli (Ni): 50 mg/kg kuiva-ainetta,

e)

lyijy (Pb): 120 mg/kg kuiva-ainetta, ja

f)

epäorgaaninen arseeni (As): 40 mg/kg kuiva-ainetta.

▼M1

2 a. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan d alakohdassa säädetään, kokonaan mineraaliainesosista koostuvassa ja ammattimaiseen puutarha-, viherkatto- tai viherseinäkäyttöön tarjottavassa kasvualustassa esiintyvää nikkeliä (Ni) koskevaa raja-arvoa sovelletaan kyseisen haitallisen aineen biologisesti saatavissa olevaan pitoisuuteen.

▼B

3. Kasvualustan kuparipitoisuus (Cu) ei saa ylittää 200 mg/kg kuiva-ainetta, ja kasvualustan sinkkipitoisuus (Zn) ei saa ylittää 500 mg/kg kuiva-ainetta.

4. Kasvualustassa esiintyvät patogeenit eivät saa ylittää seuraavassa taulukossa esitettyjä koskevia rajoja:Testattavat mikro-organismit

Näytteenottosuunnitelmat

Raja

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

jossa:

n

=

testattavien näytteiden lukumäärä,

c

=

sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa pesäkkeen muodostavina yksikköinä (pmy) ilmaistu bakteerien lukumäärä on m:n ja M:n välillä,

m

=

tyydyttävänä pidetyn, pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän raja-arvo,

M

=

pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän enimmäisarvo.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 5: INHIBIITTORI

Inhibiittori on EU-lannoitevalmiste, jonka toiminto on parantaa ravinteiden vapautumista kasveille ravinteita antavasta tuotteesta hidastamalla tai estämällä tiettyjen mikro-organismi- tai entsyymiryhmien toimintaa.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 5(A): NITRIFIKAATIOINHIBIITTORI

1. Nitrifikaatioinhibiittorin on estettävä ammoniumtypen (NH3-N) biologinen hapettuminen nitriittitypeksi (NO2-) ja näin hidastettava nitraattitypen (NO3-) muodostumista.

2. Ammoniumtypen (NH3-N) hapettumisaste mitataan sen mukaan,

a) 

miten ammoniumtyppi (NH3-N) häviää, tai

b) 

mikä on nitriittitypen (NO2-) ja nitraattitypen (NO3-) tuotannon summa suhteessa aikaan.

Verrattuna vertailunäytteeseen, johon nitrifikaatioinhibiittoria ei ole lisätty, maanäytteessä, joka sisältää nitrifikaatioinhibiittorin, on osoitettava 20 prosentin vähennys ammoniumtypen (NH3-N) hapettumisasteessa 14 vuorokautta käytön jälkeen suoritetun analyysin perusteella ja 95 prosentin luotettavuustasolla.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 5(B): DENITRIFIKAATIOINHIBIITTORI

1. Denitrifikaatioinhibiittorin on estettävä typpioksiduulin (N2O) muodostuminen hidastamalla nitraatin (NO3)- muuttumista ditypeksi (N2) tai pysäyttämällä muuttuminen, ilman että tämä vaikuttaa toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 5(A) kuvattuun nitrifikaatioprosessiin.

2. Verrattuna vertailunäytteeseen, johon denitrifikaatioinhibiittoria ei ole lisätty, in vitro -testissä, joka sisältää denitrifikaatioinhibiittorin, on osoitettava 20 prosentin vähennys typpioksiduulin (N2O) vapautumisasteessa 14 vuorokautta käytön jälkeen suoritetun analyysin perusteella ja 95 prosentin luotettavuustasolla.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 5(C): UREAASI-INHIBIITTORI

1. Ureaasi-inhibiittorin on estettävä ureaasientsyymin hydrolyyttinen toiminta urean (CH4N2O) suhteen pääasiallisena tarkoituksena vähentää ammoniakin haihtumista.

2. Verrattuna vertailunäytteeseen, johon ureaasi-inhibiittoria ei ole lisätty, in vitro -testissä, joka sisältää ureaasi-inhibiittorin, on osoitettava 20 prosentin vähennys urean (CH4N2O) hydrolyysiasteessa 14 vuorokautta käytön jälkeen suoritetun analyysin perusteella ja 95 prosentin luotettavuustasolla.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 6: KASVIBIOSTIMULANTTI

1. Kasvibiostimulantti on EU-lannoitevalmiste, jonka toiminto on kiihdyttää kasvin ravinteidenottoa riippumatta tuotteen ravinnesisällöstä ja jonka ainoana tarkoituksena on parantaa yhtä tai useampaa seuraavista kasvin tai kasvin ritsosfäärin ominaisuuksista:

a) 

ravinteiden hyväksikäytön tehokkuus,

b) 

abioottisen stressin kestävyys,

c) 

laatuominaisuudet, tai

d) 

maaperään tai ritsosfääriin sitoutuneiden ravinteiden saatavuus.

2. Kasvibiostimulantissa esiintyvät haitalliset aineet eivät saa ylittää seuraavia raja-arvoja:

a)

kadmium (Cd): 1,5 mg/kg kuiva-ainetta,

b)

kuudenarvoinen kromi (Cr VI): 2 mg/kg kuiva-ainetta,

c)

lyijy (Pb): 120 mg/kg kuiva-ainetta,

d)

elohopea (Hg): 1 mg/kg kuiva-ainetta,

e)

nikkeli (Ni): 50 mg/kg kuiva-ainetta, ja

f)

epäorgaaninen arseeni (As): 40 mg/kg kuiva-ainetta.

3. Kasvibiostimulantin kuparipitoisuus (Cu) ei saa ylittää 600 mg/kg kuiva-ainetta, ja kasvibiostimulantin sinkkipitoisuus (Zn) ei saa ylittää 1 500  mg/kg kuiva-ainetta.

4. Kasvibiostimulantilla on oltava ne vaikutukset, jotka sen tuoteselosteessa siinä mainituille kasveille väitetään olevan.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 6(A): MIKROBIPOHJAINEN KASVIBIOSTIMULANTTI

1. Mikrobipohjaisen kasvibiostimulantin on koostuttava liitteessä II olevan II osan ainesosaluokassa (CMC) 7 tarkoitetusta mikro-organismista tai mikro-organismien ryhmästä.

2. Mikrobipohjaisessa kasvibiostimulantissa esiintyvät patogeenit eivät saa ylittää jäljempänä taulukossa esitettyjä rajoja:Mikro-organismit / niiden toksiinit ja metaboliitit

Näytteenotto-suunnitelmat

Raja

n

c

Salmonella spp.

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli

5

0

Ei esiinny 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

Listeria monocytogenes

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Vibrio spp.

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Shigella spp.

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Staphylococcus aureus

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Enterococcaceae

5

2

10 pmy/g

Anaerobinen pesäkemäärä, paitsi jos mikrobipohjainen kasvibiostimulantti on aerobinen bakteeri

5

2

105 pmy/g tai ml

Hiivan ja homeen pesäkemäärä, paitsi jos mikrobipohjainen kasvibiostimulantti on sieni

5

2

1 000 pmy/g tai ml

jossa:

n

=

näytteen muodostavien osanäytteiden määrä,

c

=

niiden osanäytteiden määrä, joiden arvot ylittävät määritellyn rajan.

3. Jos mikrobipohjainen kasvibiostimulantti on nestemäisessä muodossa, kasvibiostimulantin pH:n on oltava optimaalinen siihen sisältyvien mikro-organismien sekä kasvien kannalta.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 6(B): EI-MIKROBIPOHJAINEN KASVIBIOSTIMULANTTI

1. Ei-mikrobipohjainen kasvibiostimulantti on muu kasvibiostimulantti kuin mikrobipohjainen kasvibiostimulantti.

2. Ei-mikrobipohjaisessa kasvibiostimulantissa esiintyvät patogeenit eivät saa ylittää jäljempänä taulukossa esitettyjä rajoja:Testattavat mikro-organismit

Näytteenotto-suunnitelmat

Raja

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

jossa:

n

=

testattavien näytteiden lukumäärä,

c

=

sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistu bakteerien lukumäärä on m:n ja M:n välillä,

m

=

tyydyttävänä pidetyn, pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän raja-arvo,

M

=

pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän enimmäisarvo.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 7: LANNOITEVALMISTEIDEN MEKAANINEN SEOS (BLENDI)

1. Lannoitevalmisteiden mekaaninen seos on EU-lannoitevalmiste, joka koostuu kahdesta tai useammasta toimintoperusteisen tuoteluokan (PFC) 1–6 EU-lannoitevalmisteesta ja jonka osalta on kyseiseen osana olevaan EU-lannoitevalmisteeseen sovellettavaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä noudattaen osoitettu, että jokainen mekaanisen seoksen osana oleva EU-lannoitevalmiste täyttää tämän asetuksen vaatimukset.

2. Mekaaninen sekoittaminen ei saa muuttaa minkään seoksessa olevan EU-lannoitevalmisteen luonnetta eikä sillä saa olla haitallista vaikutusta ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen, turvallisuuteen taikka ympäristöön silloin kun EU-lannoitevalmisteiden mekaanista seosta varastoidaan tai käytetään kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa.

▼M6

2a. Seoksessa olevan inhibiittoriyhdisteen pitoisuuden on oltava pitoisuusalueella, jolla varmistetaan vähennys olosuhteissa, joita tarkoitetaan tämän liitteen II osassa olevassa tuoteluokkaa (PFC) 5 koskevassa jaksossa ja seoksen osalta liitteessä II olevan II osan ainesosaluokkaa (CMC) 1 koskevassa 4 kohdassa.

▼B

3.  ►M6  Mekaanisen seoksen valmistajan on arvioitava, täyttääkö mekaaninen seos tämän toimintoperusteisen tuoteluokan (PFC) 1, 2 ja 2 a kohdassa esitetyt vaatimukset, varmistettava, että mekaaninen seos on liitteessä III vahvistettujen merkintävaatimusten mukainen, sekä otettava vastuu tämän asetuksen 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti siitä, että mekaaninen seos on tämän asetuksen vaatimusten mukainen: ◄

a) 

laatimalla EU-lannoitevalmisteiden mekaaniselle seokselle tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja

b) 

pitämällä hallussaan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus jokaiselle osana olevalle EU-lannoitevalmisteelle.

4. Talouden toimijoiden, jotka asettavat EU-lannoitevalmisteiden mekaanisen seoksen saataville markkinoilla, on noudatettava seuraavia tämän asetuksen säännöksiä sekä kunkin osana olevan EU-lannoitevalmisteen että mekaanisen seoksen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osalta:

a) 

6 artiklan 3 kohta (valmistajien velvollisuus säilyttää EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus);

b) 

7 artiklan 2 kohdan a alakohta (valtuutettujen edustajien velvollisuus säilyttää EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus);

c) 

8 artiklan 8 kohta (maahantuojien velvollisuus pitää EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös markkinavalvontaviranomaisten saatavilla).
LIITE II

Ainesosaluokat (CMC)

EU-lannoitevalmisteen on koostuttava yksinomaan sellaisista ainesosista, jotka täyttävät yhden tai useamman tässä liitteessä luetellun ainesosaluokan (CMC) vaatimukset.

Ainesosat ja niiden tuottamiseksi käytettävät panosmateriaalit eivät saa sisältää mitään ainetta, jolle on vahvistettu enimmäisraja-arvo liitteessä I, sellaisessa määrin, että EU-lannoitevalmisteen osalta kyseisen liitteen jonkin sovellettavan vaatimuksen noudattaminen vaarantuu.

I OSA

AINESOSALUOKKIEN (CMC) NIMET

Ainesosaluokka (CMC) 1: Ensiömateriaalista koostuvat aineet ja seokset

Ainesosaluokka (CMC) 2: Kasvit, kasvien osat tai kasviuutteet

Ainesosaluokka (CMC) 3: Komposti

Ainesosaluokka (CMC) 4: Tuorekasvimädäte

Ainesosaluokka (CMC) 5: Muu mädäte kuin tuorekasvimädäte

Ainesosaluokka (CMC) 6: Elintarviketeollisuuden sivutuotteet

Ainesosaluokka (CMC) 7: Mikro-organismit

Ainesosaluokka (CMC) 8: Ravinnepolymeerit

Ainesosaluokka (CMC) 9: Muut polymeerit kuin ravinnepolymeerit

Ainesosaluokka (CMC) 10: Asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 tarkoitetut johdetut sivutuotteet

Ainesosaluokka (CMC) 11: Direktiivissä 2008/98/EY tarkoitetut sivutuotteet

▼M2

Ainesosaluokka (CMC) 12: Saostetut fosfaattisuolat ja -johdannaiset

▼M3

Ainesosaluokka (CMC) 13: Termisessä hapetuksessa muodostuvat materiaalit ja niiden johdannaiset

▼M4

Ainesosaluokka (CMC) 14: pyrolyysissa ja kaasutuksessa muodostuvat materiaalit

▼M5

AINESOSALUOKKA (CMC) 15: Hyödynnetyt erittäin puhtaat aineet

▼B

II OSA

AINESOSALUOKKIIN (CMC) LIITTYVÄT VAATIMUKSET

Tässä osassa määritellään ainesosat, joista EU-lannoitevalmisteiden on yksinomaan koostuttava.

AINESOSALUOKKA (CMC) 1: ENSIÖMATERIAALISTA KOOSTUVAT AINEET JA SEOKSET

1. EU-lannoitevalmiste voi sisältää aineita ja seoksia, paitsi seuraavia ( 4 ):

a) 

direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettu jäte,

b) 

aineet tai seokset, jotka ovat lakanneet olemasta jätettä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavien kansallisten toimenpiteiden nojalla,

c) 

sellaisista lähtöaineista muodostuneet aineet, jotka ovat lakanneet olemasta jätettä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavien kansallisten toimenpiteiden nojalla, tai tällaisia aineita sisältävät seokset,

d) 

direktiivissä 2008/98/EY tarkoitetut sivutuotteet,

e) 

asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet,

▼M1

f) 

polymeerit, muut kuin

— 
polymeerit, joiden polymerisointiprosessi on tapahtunut luonnossa, niiden uuttamiseen käytetystä uuttamisprosessista riippumattomasti, ja joita ei ole muunnettu kemiallisesti asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 40 kohdassa tarkoitetulla tavalla,
— 
biohajoavat polymeerit, tai
— 
polymeerit, joiden vesiliukoisuus on suurempi kuin 2 g/l seuraavissa olosuhteissa:
— 
lämpötila 20° C
— 
pH 7
— 
kuormitus: 10 g/1 000 ml
— 
testiaika: 24 h,

▼B

g) 

komposti, ►M2  ————— ◄

h) 

mädäte,

▼M2

i) 

saostetut fosfaattisuolat tai -johdannaiset, jotka on otettu talteen jätteistä tai jotka ovat direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuja sivutuotteita,

▼M3

j) 

termisessä hapetuksessa muodostuvat materiaalit tai niiden johdannaiset, jotka on otettu talteen jätteistä tai jotka ovat direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuja sivutuotteita, ►M5  ————— ◄

▼M4

k) 

pyrolyysissa ja kaasutuksessa muodostuvat materiaalit, jotka on otettu talteen jätteistä tai jotka ovat direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuja sivutuotteita ►M5  , tai ◄

▼M5

l) 

ammoniumsuolat, sulfaattisuolat, fosfaattisuolat, alkuainerikki, kalsiumkarbonaatti tai kalsiumoksidi, jotka on otettu talteen direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta jätteestä.

▼M6

2. Kaikki EU-lannoitevalmisteeseen sellaisenaan tai seoksena sisällytettävät aineet polymeerejä lukuun ottamatta on pitänyt rekisteröidä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ( 5 ) mukaisesti asiakirja-aineistoon, joka sisältää

a) 

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteissä VI, VII ja VIII säädetyt tiedot,

b) 

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 artiklan mukaisen kemikaaliturvallisuusraportin, joka kattaa käytön lannoitevalmisteena,

jollei niitä nimenomaisesti koske jokin asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä IV tai kyseisen asetuksen liitteessä V olevassa 6, 7, 8, 9 tai 10 kohdassa (ainoastaan magnesian osalta) säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta koskevista vapautuksista.

▼B

3. Jos aine tai yksi seoksen aineista on tarkoitettu parantamaan EU-lannoitevalmisteen sisältämien hivenravinteiden käyttökelpoisuutta kasveille pitkällä aikavälillä, kyseisen aineen on oltava joko kelaatinmuodostaja tai kompleksinmuodostaja, ja sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) 

Kelaatinmuodostaja on orgaaninen aine, joka koostuu molekyylistä,

i) 

jolla on kaksi tai useampaa kohtaa, jotka luovuttavat elektronipareja siirtymämetallin (sinkki (Zn), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), magnesium (Mg), kalsium (Ca) tai koboltti (Co)) keskuskationille, ja

ii) 

joka on riittävän laaja muodostamaan viisi- tai kuusijäsenisen syklisen rakenteen.

▼M1

EU-lannoitevalmisteen on pysyttävä vakaana liuoksessa, jonka pH on hyväksyttävän vakauden takaavaksi ilmoitetulla vaihteluvälillä, vähintään kolme päivää.

▼B

b) 

Kompleksinmuodostaja on orgaaninen aine, joka muodostaa litteän tai steerisen rakenteen siirtymämetallin (sinkki (Zn), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn) tai koboltti (Co)) yhden kahden- tai kolmenarvoisen kationin kanssa.

EU-lannoitevalmisteen on pysyttävä vakaana vesiliuoksessa, jonka pH on 6 ja 7, vähintään yhden päivän.

▼M6

4. Jos aine tai yksi seoksen aineista on tarkoitettu parantamaan EU-lannoitevalmisteen ravinteiden vapautumista hidastamalla tai estämällä tiettyjen mikro-organismi- tai entsyymiryhmien toimintaa, kyseisen aineen on oltava nitrifikaatio-, denitrifikaatio- tai ureaasi-inhibiittoriyhdiste, ja sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) 

Nitrifikaatioinhibiittoriyhdisteen on estettävä EU-lannoitevalmisteen sisältämän ammoniumtypen (NH3-N) biologinen hapettuminen nitriittitypeksi (NO2 -) ja näin hidastettava nitraattitypen (NO3 -) muodostumista.

Ammoniumtypen (NH3-N) hapettumisaste mitataan sen mukaan,

i) 

miten ammoniumtyppi (NH3-N) häviää,

ii) 

mikä on nitriittitypen (NO2 -) ja nitraattitypen (NO3 -) tuotannon summa suhteessa aikaan.

Verrattuna vertailunäytteeseen, johon nitrifikaatioinhibiittoriyhdistettä ei ole lisätty, maanäytteessä, joka sisältää nitrifikaatioinhibiittoriyhdisteen, on osoitettava 20 prosentin vähennys ammoniumtypen (NH3-N) hapettumisasteessa 14 vuorokautta käytön jälkeen suoritetun analyysin perusteella ja 95 prosentin luotettavuustasolla.

EU-lannoitevalmisteen nitrifikaatioinhibiittoriyhdisteen pitoisuuden on oltava pitoisuusalueella, jolla varmistetaan tällaisen vähennyksen saavuttaminen.

Vähintään 50 prosenttia EU-lannoitevalmisteen kokonaistyppipitoisuudesta (N) on koostuttava typen (N) ammonium- (NH4 +) ja ureamuodoista (CH4N2O).

b) 

EU-lannoitevalmisteen sisältämän denitrifikaatioinhibiittoriyhdisteen on estettävä typpioksiduulin (N2O) muodostuminen hidastamalla nitraatin (NO3-) muuttumista ditypeksi (N2) tai pysäyttämällä muuttuminen, ilman että tämä vaikuttaa toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 5(A) kuvattuun nitrifikaatioprosessiin.

Verrattuna vertailunäytteeseen, johon denitrifikaatioinhibiittoriyhdistettä ei ole lisätty, in vitro -testissä, joka sisältää denitrifikaatioinhibiittoriyhdisteen, on osoitettava 20 prosentin vähennys typpioksiduulin (N2O) vapautumisasteessa 14 vuorokautta käytön jälkeen suoritetun analyysin perusteella ja 95 prosentin luotettavuustasolla.

EU-lannoitevalmisteen denitrifikaatioinhibiittoriyhdisteen pitoisuuden on oltava pitoisuusalueella, jolla varmistetaan tällaisen vähennyksen saavuttaminen.

c) 

Ureaasi-inhibiittoriyhdisteen on estettävä ureaasientsyymin hydrolyyttinen toiminta EU-lannoitevalmisteen sisältämän urean (CH4N2O) suhteen pääasiallisena tarkoituksena vähentää ammoniakin haihtumista.

Verrattuna vertailunäytteeseen, johon ureaasi-inhibiittoriyhdistettä ei ole lisätty, in vitro -testissä, joka sisältää ureaasi-inhibiittoriyhdisteen, on osoitettava 20 prosentin vähennys urean (CH4N2O) hydrolyysiasteessa 14 vuorokautta käytön jälkeen suoritetun analyysin perusteella ja 95 prosentin luotettavuustasolla.

EU-lannoitevalmisteen ureaasi-inhibiittoriyhdisteen pitoisuuden on oltava pitoisuusalueella, jolla varmistetaan tällaisen vähennyksen saavuttaminen.

Vähintään 50 prosenttia EU-lannoitevalmisteen kokonaistyppipitoisuudesta (N) on koostuttava typen (N) ureamuodosta (CH4N2O).

▼B

AINESOSALUOKKA (CMC) 2: KASVIT, KASVIEN OSAT TAI KASVIUUTTEET

▼M1

EU-lannoitevalmiste voi sisältää kasveja, kasvien osia tai kasviuutteita, joita ei ole käsitelty muutoin kuin leikkaamalla, jauhamalla, murskaamalla, siivilöimällä, seulomalla, linkoamalla, puristamalla, kuivaamalla, pakastekäsittelyllä, pakastekuivaamalla, uuttamalla vedellä tai ylikriittisellä hiilidioksidiuutolla tai kuiduttamalla enintään 100 °C:n lämpötilassa ilman muita lisäaineita kuin vettä.

▼B

Tämän kohdan soveltamiseksi kasvien katsotaan sisältävän sienet ja levät, lukuun ottamatta sinilevää (syanobakteeria).

AINESOSALUOKKA (CMC) 3: KOMPOSTI

1. EU-lannoitevalmiste voi sisältää kompostia, joka on saatu kompostoimalla aerobisesti yksinomaan yhtä tai useampaa seuraavista syötemateriaaleista:

a) 

direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettu biojäte, joka on peräisin biojätteen erilliskeräyksestä jätteiden syntypaikalla;

▼M1 —————

▼M1

c) 

elävät tai kuolleet organismit tai niiden osat käsittelemättöminä tai käsiteltyinä ainoastaan manuaalisin, mekaanisin tai painovoimaan perustuvin menetelmin, liuottamalla veteen, vaahdottamalla, erottamalla veden avulla, höyrytislauksella tai lämmittämällä ainoastaan veden poistamiseksi, tai jotka erotetaan ilmasta mitä tahansa menetelmää käyttäen, lukuun ottamatta seuraavia:

i) 

sekalaisesta yhdyskuntajätteestä saatavat materiaalit;

ii) 

jätevesiliete, teollisuusliete tai ruoppausliete; sekä

iii) 

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet.

▼B

d) 

kompostointilisäaineet, jotka ovat tarpeen kompostointiprosessin tuottavuuden tai ympäristötehokkuuden parantamiseksi edellyttäen, että

▼M6

i) 

lisäaine täyttää ainesosaluokkaa (CMC) 1 koskevassa jaksossa olevassa 2 kohdassa vahvistetun vaatimuksen ja

▼B

ii) 

kaikkien lisäaineiden kokonaispitoisuus on enintään 5 prosenttia syötemateriaalien kokonaispainosta; tai

e) 

▼M1

mikä tahansa a tai c alakohdassa tai 1 a kohdassa luetelluista materiaaleista, joka:

▼B

i) 

on aiemmin kompostoitu tai mädätetty ja

ii) 

joka sisältää PAH16-yhdisteitä ( 6 ) enintään 6 mg/kg kuiva-ainetta.

▼M1

1 a. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, EU-lannoitevalmiste voi sisältää kompostia, joka on saatu kompostoimalla aerobisesti luokkiin 2 tai 3 kuuluvia aineksia tai niistä johdettuja tuotteita, asetuksen (EY) N:o 1069/2009 32 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen edellytysten ja sen 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti, joko yksinään tai sekoitettuna 1 kohdassa tarkoitettuihin syötemateriaaleihin, edellyttäen että:

a) 

valmistusketjun päätepiste on määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, ja

b) 

2 ja 3 kohdan edellytykset täyttyvät.

▼B

2. Kompostoinnin on tapahduttava laitoksessa,

▼M1

a) 

jossa 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettujen syötemateriaalien käsittelyyn käytetyt tuotantolinjat on selkeästi erotettu tuotantolinjoista, joilla käsitellään muita kuin 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettuja syötemateriaaleja, ja

▼B

b) 

jossa estetään syötepanos- ja tuotosmateriaalien fyysinen kosketus, myös varastoinnin aikana.

3. Aerobinen kompostointi on biohajoavien materiaalien kontrolloitua, pääasiassa aerobista hajottamista, jossa biologisesti tuotettu lämpö saa aikaan termofiilisille bakteereille soveltuvat lämpötilat. Kunkin erän kaikki osat on joko säännöllisesti ja perusteellisesti sekoitettava ja käännettävä kokonaisuudessaan tai on käytettävä koneellista ilmanvaihtoa, jotta voidaan varmistaa materiaalin hygieenisyys ja tasalaatuisuus. Kompostointiprosessin aikana kunkin erän kaikissa osissa on oltava jokin seuraavista lämpötila-aika-profiileista:

— 
vähintään 70 °C:n lämpötilassa vähintään 3 päivän ajan,
— 
vähintään 65 °C:n lämpötilassa vähintään 5 päivän ajan,
— 
vähintään 60 °C:n lämpötilassa vähintään 7 päivän ajan tai
— 
vähintään 55 °C:n lämpötilassa vähintään 14 päivän ajan.

4. Komposti saa sisältää

a) 

PAH16-yhdisteitä ( 7 ) enintään 6 mg/kg kuiva-ainetta;

b) 

yli 2 mm:n makroskooppisia epäpuhtauksia enintään 3 g/kg kuiva-ainetta joissain seuraavista muodoista: lasi, metalli tai muovi; ja

c) 

edellä b alakohdassa tarkoitettuja makroskooppisia epäpuhtauksia yhteensä enintään 5 g/kg kuiva-ainetta.

Alkaen 16 päivästä heinäkuuta 2026 b alakohdassa tarkoitetussa enimmäisraja-arvossa saa yli 2 mm:n muovisia esiintymiä olla enintään 2,5 g/kg kuiva-ainetta. Biojätteen erilliskeräyksessä tapahtuvan edistymisen huomioon ottamiseksi yli 2 mm:n muovin raja-arvoa 2,5 g/kg kuiva-ainetta on arvioitava uudelleen 16 päivään heinäkuuta 2029.

5. Kompostin on täytettävä ainakin yksi seuraavista stabiilisuuskriteereistä:

a) 

Hapenottokyky:

— 
Määritelmä: indikaattori, joka osoittaa missä määrin biohajoava orgaaninen aines hajoaa tietyssä ajassa. Menetelmä ei sovellu materiaalille, jonka sisällöstä yli 20 prosenttia on hiukkaskokoa > 10 mm.
— 
Kriteeri: enintään 25 mmol O2/kg orgaanista ainesta/h; tai
b) 

Itselämpenemiskerroin:

— 
Määritelmä: enimmäislämpötila, jonka komposti saavuttaa standardoiduissa olosuhteissa indikaattorina aerobisen biologisen aktiivisuutensa tilasta.
— 
Kriteeri: vähintään Rottegrad III.

AINESOSALUOKKA (CMC) 4: TUOREKASVIMÄDÄTE

1. EU-lannoitevalmiste voi sisältää mädätettä, joka on saatu mädättämällä anaerobisesti yksinomaan yhtä tai useampaa seuraavista syötemateriaaleista:

a) 

biokaasun tuotantoon kasvatettavat kasvit tai kasvinosat. Tämän kohdan soveltamiseksi kasvien katsotaan sisältävän levät, lukuun ottamatta sinilevää (syanobakteeria);

b) 

mädätyslisäaineet, jotka ovat tarpeen mädätysprosessin tuottavuuden tai ympäristötehokkuuden parantamiseksi edellyttäen, että

▼M6

i) 

lisäaine täyttää ainesosaluokkaa (CMC) 1 koskevassa jaksossa olevassa 2 kohdassa vahvistetun vaatimuksen ja

▼B

ii) 

kaikkien lisäaineiden kokonaispitoisuus on enintään 5 prosenttia panosmateriaalien kokonaispainosta; tai

c) 

mikä tahansa a alakohdassa luetelluista materiaaleista, joka on aiemmin mädätetty.

2. Anaerobisen mädätyksen on tapahduttava laitoksessa,

a) 

jossa 1 kohdassa tarkoitettujen syötemateriaalien käsittelyyn käytetyt tuotantolinjat on selkeästi erotettu tuotantolinjoista, joilla käsitellään muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja panosmateriaaleja, ja

b) 

jossa estetään syöte- ja tuotosmateriaalien fyysinen kosketus, myös varastoinnin aikana.

3. Anaerobinen mädätys on biohajoavien materiaalien kontrolloitua, pääasiassa anaerobista hajottamista mesofiilisille tai termofiilisille bakteereille soveltuvissa lämpötiloissa. Kunkin erän kaikki osat on säännöllisesti ja perusteellisesti sekoitettava ja käännettävä kokonaisuudessaan, jotta voidaan varmistaa materiaalin hygieenisyys ja tasalaatuisuus. Mädätysprosessin aikana kunkin erän kaikissa osissa on oltava jokin seuraavista lämpötila-aika-profiileista:

a) 

Termofiilinen mädätys 55 °C:n lämpötilassa vähintään 24 tunnin ajan, minkä jälkeen hydraulinen viipymä vähintään 20 päivää;

b) 

Termofiilinen mädätys 55 °C:n lämpötilassa komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 ( 8 ) liitteessä V olevan I luvun 1 jakson 1 kohdassa kuvatussa, pastöroinnin käsittävässä käsittelyprosessissa;

c) 

Termofiilinen mädätys 55 °C:n lämpötilassa, minkä jälkeen kompostointi

— 
vähintään 70 °C:n lämpötilassa vähintään 3 päivän ajan,
— 
vähintään 65 °C:n lämpötilassa vähintään 5 päivän ajan,
— 
vähintään 60 °C:n lämpötilassa vähintään 7 päivän ajan tai
— 
vähintään 55 °C:n lämpötilassa vähintään 14 päivän ajan;
d) 

Mesofiilinen mädätys 37–40 °C:n lämpötilassa asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä V olevan I luvun 1 jakson 1 kohdassa kuvatussa, pastöroinnin käsittävässä käsittelyprosessissa; tai

e) 

Mesofiilinen mädätys 37–40 °C:n lämpötilassa, minkä jälkeen kompostointi

— 
vähintään 70 °C:n lämpötilassa vähintään 3 päivän ajan,
— 
vähintään 65 °C:n lämpötilassa vähintään 5 päivän ajan,
— 
vähintään 60 °C:n lämpötilassa vähintään 7 päivän ajan tai
— 
vähintään 55 °C:n lämpötilassa vähintään 14 päivän ajan.

▼M6

3a. EU-lannoitevalmiste voi sisältää kiinteää tai nestemäistä jaetta, joka on saatu 1–3 kohdan mukaisen mädätteen mekaanisella erottamisella.

3b. EU-lannoitevalmiste voi sisältää 1–3 kohdan mukaista mädätettä tai 3 a kohdan mukaista jaetta, josta liukoinen ammoniakki ja/tai fosfaatti on poistettu kokonaan tai osittain typen ja/tai fosforin talteen ottamiseksi ilman aikomusta muuttaa mädätettä tai jaetta muulla tavalla.

3c. EU-lannoitevalmiste voi sisältää 1–3 tai 3 b kohdan mukaista mädätettä ja 3 a kohdan mukaista jaetta, jolle on tehty ainoastaan fyysinen käsittely veden poistamiseksi ilman aikomusta muuttaa mädätettä tai jaetta muulla tavalla.

3d. Mädätteen tai jakeen 3 a, 3 b tai 3 c kohdan mukaisessa jälkikäsittelyssä tarvittavia lisäaineita saa käyttää edellyttäen, että

a) 

lisäaine täyttää ainesosaluokkaa (CMC) 1 koskevassa jaksossa olevassa 2 kohdassa vahvistetun vaatimuksen,

b) 

prosessissa tarvittavien lisäaineiden pitoisuus on enintään 5 prosenttia kyseisessä prosessissa lähtöaineksena käytetyn mädätteen tai jakeen painosta.

▼B

4.  ►M6  Edellä 3 a, 3 b ja 3 c kohdassa tarkoitetun mädätteen tai jakeen on täytettävä vähintään yksi seuraavista stabiilisuuskriteereistä: ◄

a) 

Hapenottokyky:

— 
Määritelmä: indikaattori, joka osoittaa missä määrin biohajoava orgaaninen aines hajoaa tietyssä ajassa. Menetelmä ei sovellu materiaalille, jonka sisällöstä yli 20 prosenttia on hiukkaskokoa > 10 mm.
— 
Kriteeri: enintään 25 mmol O2/kg orgaanista ainesta/h; tai
b) 

Biokaasujäännöspotentiaali:

— 
Määritelmä: indikaattori, joka osoittaa paljonko mädätteestä vapautuu kaasua 28 päivän aikana mitattuna näytteen sisältämiin haihtuviin kiinteisiin aineisiin nähden. Testi on tehtävä kolmeen kertaan, ja vaatimuksen noudattamisen osoittamiseksi käytetään keskimääräistä tulosta. Haihtuvina kiinteinä aineina pidetään niitä materiaalinäytteen kiinteitä aineita, jotka häviävät kun kuivia kiinteitä aineita hehkutetaan 550 °C:n lämpötilassa.
— 
Kriteeri: enintään 0,25 l biokaasua/g haihtuvia kiinteitä aineita.

AINESOSALUOKKA (CMC) 5: MUU MÄDÄTE KUIN TUOREKASVIMÄDÄTE

1. EU-lannoitevalmiste voi sisältää mädätettä, joka on saatu mädättämällä anaerobisesti yksinomaan yhtä tai useampaa seuraavista syötemateriaaleista:

a) 

direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettu biojäte, joka on peräisin biojätteen erilliskeräyksestä jätteiden syntypaikalla;

▼M1 —————

▼M1

c) 

elävät tai kuolleet organismit tai niiden osat käsittelemättöminä tai käsiteltyinä ainoastaan manuaalisin, mekaanisin tai painovoimaan perustuvin menetelmin, liuottamalla veteen, vaahdottamalla, erottamalla veden avulla, höyrytislauksella tai lämmittämällä ainoastaan veden poistamiseksi, tai jotka erotetaan ilmasta mitä tahansa menetelmää käyttäen, lukuun ottamatta seuraavia:

i) 

sekalaisesta yhdyskuntajätteestä saatavat materiaalit;

ii) 

jätevesiliete, teollisuusliete tai ruoppausliete; sekä

iii) 

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet.

▼B

d) 

mädätyslisäaineet, jotka ovat tarpeen mädätysprosessin tuottavuuden tai ympäristötehokkuuden parantamiseksi edellyttäen, että

▼M6

i) 

lisäaine täyttää ainesosaluokkaa (CMC) 1 koskevassa jaksossa olevassa 2 kohdassa vahvistetun vaatimuksen ja

▼B

ii) 

kaikkien lisäaineiden kokonaispitoisuus on enintään 5 prosenttia syötemateriaalien kokonaispainosta; tai

e) 

▼M1

mikä tahansa a tai c alakohdassa tai 1 a kohdassa luetelluista materiaaleista, joka:

▼B

i) 

on aiemmin kompostoitu tai mädätetty ja

ii) 

joka sisältää PAH16-yhdisteitä ( 9 ) enintään 6 mg/kg kuiva-ainetta.

▼M1

1 a. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, EU-lannoitevalmiste voi sisältää mädätettä, joka on saatu mädättämällä anaerobisesti luokkiin 2 tai 3 kuuluvia aineksia tai niistä johdettuja tuotteita, asetuksen (EY) N:o 1069/2009 32 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen edellytysten ja sen 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti, joko yksinään tai sekoitettuna 1 kohdassa tarkoitettuihin syötemateriaaleihin, edellyttäen että:

a) 

valmistusketjun päätepiste on määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, ja

b) 

2 ja 3 kohdan edellytykset täyttyvät.

▼B

2. Anaerobisen mädätyksen on tapahduttava laitoksessa,

▼M1

a) 

jossa 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettujen syötemateriaalien käsittelyyn käytetyt tuotantolinjat on selkeästi erotettu tuotantolinjoista, joilla käsitellään muita kuin 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettuja syötemateriaaleja, ja

▼B

b) 

jossa estetään syöte- ja tuotosmateriaalien fyysinen kosketus, myös varastoinnin aikana.

3. Anaerobinen mädätys on biohajoavien materiaalien kontrolloitua, pääasiassa anaerobista hajottamista mesofiilisille tai termofiilisille bakteereille soveltuvissa lämpötiloissa. Kunkin erän kaikki osat on säännöllisesti ja perusteellisesti sekoitettava ja käännettävä kokonaisuudessaan, jotta voidaan varmistaa materiaalin hygieenisyys ja tasalaatuisuus. Mädätysprosessin aikana kunkin erän kaikissa osissa on oltava jokin seuraavista lämpötila-aika-profiileista:

a) 

Termofiilinen mädätys 55 °C:n lämpötilassa vähintään 24 tunnin ajan, minkä jälkeen hydraulinen viipymä vähintään 20 päivää;

b) 

Termofiilinen mädätys 55 °C:n lämpötilassa asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä V olevan I luvun 1 jakson 1 kohdassa kuvatussa, pastöroinnin käsittävässä käsittelyprosessissa;

c) 

Termofiilinen mädätys55 °C:n lämpötilassa, minkä jälkeen kompostointi

— 
vähintään 70 °C:n lämpötilassa vähintään 3 päivän ajan,
— 
vähintään 65 °C:n lämpötilassa vähintään 5 päivän ajan,
— 
vähintään 60 °C:n lämpötilassa vähintään 7 päivän ajan, tai
— 
vähintään 55 °C:n lämpötilassa vähintään 14 päivän ajan;
d) 

Mesofiilinen mädätys 37–40 °C:n lämpötilassa asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä V olevan I luvun 1 jakson 1 kohdassa kuvatussa, pastöroinnin käsittävässä käsittelyprosessissa; tai

e) 

Mesofiilinen mädätys 37–40 °C:n lämpötilassa, minkä jälkeen kompostointi

— 
vähintään 70 °C:n lämpötilassa vähintään 3 päivän ajan,
— 
vähintään 65 °C:n lämpötilassa vähintään 5 päivän ajan,
— 
vähintään 60 °C:n lämpötilassa vähintään 7 päivän ajan, tai
— 
vähintään 55 °C:n lämpötilassa vähintään 14 päivän ajan.

▼M6

3a. EU-lannoitevalmiste voi sisältää kiinteää tai nestemäistä jaetta, joka on saatu 1–3 kohdan mukaisen mädätteen mekaanisella erottamisella.

3b. EU-lannoitevalmiste voi sisältää 1–3 kohdan mukaista mädätettä tai 3 a kohdan mukaista jaetta, josta liukoinen ammoniakki ja/tai fosfaatti on poistettu kokonaan tai osittain typen ja/tai fosforin talteen ottamiseksi ilman aikomusta muuttaa mädätettä tai jaetta muulla tavalla.

3c. EU-lannoitevalmiste voi sisältää 1–3 tai 3 b kohdan mukaista mädätettä ja 3 a kohdan mukaista jaetta, jolle on tehty ainoastaan fyysinen käsittely veden poistamiseksi ilman aikomusta muuttaa mädätettä tai jaetta muulla tavalla.

3d. Mädätteen tai jakeen 3 a, 3 b tai 3 c kohdan mukaisessa jälkikäsittelyssä tarvittavia lisäaineita saa käyttää edellyttäen, että

a) 

lisäaine täyttää ainesosaluokkaa (CMC) 1 koskevassa jaksossa olevassa 2 kohdassa vahvistetun vaatimuksen,

b) 

prosessissa tarvittavien lisäaineiden pitoisuus on enintään 5 prosenttia kyseisessä prosessissa lähtöaineksena käytetyn mädätteen tai jakeen painosta.

▼M6

4. Edellä 3 a, 3 b ja 3 c kohdassa tarkoitettu mädäte tai jae saa sisältää PAH16-yhdisteitä ( 10 ) enintään 6 mg/kg kuiva-ainetta.

▼B

5.  ►M6  Edellä 3 a, 3 b ja 3 c kohdassa tarkoitettu mädäte tai jae saa sisältää: ◄

a) 

makroskooppisia yli 2 mm:n epäpuhtauksia enintään 3 g/kg kuiva-ainetta joissain seuraavista muodoista: lasi, metalli tai muovi; ja

b) 

a alakohdassa tarkoitettuja makroskooppisia epäpuhtauksia yhteensä enintään 5 g/kg kuiva-ainetta.

Alkaen 16 päivästä heinäkuuta 2026 a kohdassa tarkoitetussa enimmäisraja-arvossa saa yli 2 mm:n muovisia esiintymiä olla enintään 2,5 g/kg kuiva-ainetta. Biojätteen erilliskeräyksessä tapahtuvan edistymisen huomioon ottamiseksi yli 2 mm:n muovin raja-arvoa 2,5 g/kg kuiva-ainetta on arvioitava uudelleen 16 päivään heinäkuuta 2029.

6.  ►M6  Edellä 3 a, 3 b ja 3 c kohdassa tarkoitetun mädätteen tai jakeen on täytettävä vähintään yksi seuraavista stabiilisuuskriteereistä: ◄

a) 

Hapenottokyky:

— 
Määritelmä: indikaattori, joka osoittaa missä määrin biohajoava orgaaninen aines hajoaa tietyssä ajassa. Menetelmä ei sovellu materiaalille, jonka sisällöstä yli 20 prosenttia on hiukkaskokoa > 10 mm.
— 
Kriteeri: enintään 25 mmol O2/kg orgaanista ainesta/h; tai
b) 

Biokaasujäännöspotentiaali:

— 
Määritelmä: indikaattori, joka osoittaa paljonko mädätteestä vapautuu kaasua 28 päivän aikana mitattuna näytteen sisältämiin haihtuviin kiinteisiin aineisiin nähden. Testi on tehtävä kolmeen kertaan, ja vaatimuksen noudattamisen osoittamiseksi käytetään keskimääräistä tulosta. Haihtuvina kiinteinä aineina pidetään niitä materiaalinäytteen kiinteitä aineita, jotka häviävät kun kuivia kiinteitä aineita hehkutetaan 550 °C:n lämpötilassa.
— 
Kriteeri: enintään 0,25 l biokaasua /g haihtuvia kiinteitä aineita.

AINESOSALUOKKA (CMC) 6: ELINTARVIKETEOLLISUUDEN SIVUTUOTTEET

1. EU-lannoitevalmiste saa sisältää ainesosia, jotka muodostuvat jostakin seuraavista aineista:

a) 

elintarviketeollisuuskalkki, eli elintarviketeollisuudesta peräisin oleva materiaali, joka saadaan karbonoimalla orgaanista ainesta käyttäen yksinomaan luonnon lähteistä peräisin olevaa poltettua kalkkia;

b) 

melassi, eli viskoosinen sivutuote sokerijuurikkaan tai sokeriruo’on jalostuksessa sokeriksi;

c) 

vinassi, eli viskoosinen sivutuote melassin käymisprosessissa etanoliksi, askorbiinihapoksi tai muiksi tuotteiksi;

d) 

rankki, eli sivutuote alkoholijuomien valmistuksessa;

e) 

kasvit, kasvien osat tai kasviuutteet, jotka ovat käyneet läpi ainoastaan lämpökäsittelyn tai lämpökäsittelyn ainesosaluokassa (CMC) 2 tarkoitettujen käsittelymenetelmien lisäksi; tai

f) 

juomavedentuotannosta peräisin oleva kalkki, eli jäämä, jota vapautuu tuotettaessa juomavettä pohjavedestä tai pintavedestä ja joka koostuu lähinnä kalsiumkarbonaatista.

▼M6

2. Kaikkien EU-lannoitevalmisteeseen sellaisenaan tai seoksena sisältyvien aineiden on täytettävä ainesosaluokkaa (CMC) 1 koskevassa jaksossa olevassa 2 kohdassa vahvistettu vaatimus.

▼B

AINESOSALUOKKA (CMC) 7: MIKRO-ORGANISMIT

Toimintoperusteiseen tuoteluokkaan (PFC) 6(A) kuuluva EU-lannoitevalmiste voi sisältää mikro-organismeja, mukaan lukien mikro-organismit, jotka ovat kuolleita tai joiden solut ovat tyhjät, sekä niiden tuotantoalustojen haitattomia jäämiä, joille

— 
ei ole tehty muita käsittelyjä kuin kuivaaminen tai pakastekuivaaminen ja jotka
— 
on lueteltu seuraavassa taulukossa:Azotobacter spp.

Mycorrhizal fungi

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

AINESOSALUOKKA (CMC) 8: RAVINNEPOLYMEERIT

1. EU-lannoitevalmiste voi sisältää polymeerejä, jotka koostuvat yksinomaan ainesosaluokkaa (CMC) 1 koskevassa 1 ja 2 kohdassa esitettyjen kriteerien mukaisista monomeeriaineista, kun polymerisoinnin tarkoituksena on kontrolloida ravinteiden vapautumista yhdestä tai useammasta monomeeriaineesta.

2. Vähintään 60 prosentin polymeereistä on oltava liukoista fosfaattipuskuriliuokseen, jonka pH on 7,5 100 °C:n lämpötilassa.

3. Lopullisina hajoamistuotteina on oltava ainoastaan ammoniakkia (NH3), vettä ja hiilidioksidia (CO2).

4. Polymeerit saavat sisältää vapaata formaldehydiä enintään 600 ppm.

AINESOSALUOKKA (CMC) 9: MUUT POLYMEERIT KUIN RAVINNEPOLYMEERIT

1. EU-lannoitevalmiste voi sisältää muita polymeerejä kuin ravinnepolymeerejä ainoastaan silloin, kun polymeerin tarkoituksena on

a) 

kontrolloida veden pääsyä ravinteiden hiukkasiin ja tätä kautta ravinteiden luovutusta (tällöin polymeeriä kutsutaan yleisesti 'pintakäsittelyaineeksi');

b) 

parantaa EU-lannoitevalmisteen vedenpidätyskykyä tai vettyvyyttä; tai

c) 

toimia sideaineena toimintoperusteiseen tuoteluokkaan (PFC) 4 kuuluvassa EU-lannoitevalmisteessa.

2. Alkaen 16 päivästä heinäkuuta 2026 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen polymeerien on täytettävä 42 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä määritellyt biohajoavuuskriteerit. Jos tällaisia kriteereitä ei ole, mitkään kyseisen päivän jälkeen markkinoille saatetut EU-lannoitevalmisteet eivät saa sisältää tällaisia polymeerejä.

3. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetulla polymeerillä ja sen hajoamisen sivutuotteilla ei saa olla haitallista kokonaisvaikutusta eläinten tai kasvien terveyteen taikka ympäristöön silloin kun EU-lannoitevalmistetta käytetään kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa. Polymeerin on läpäistävä akuuttia toksisuutta mittaava kasvien kasvatuskoe, akuuttia toksisuutta mittaava lierokoe sekä nitrifikaationestokoe maaperän mikro-organismeilla seuraavasti:

a) 

Akuuttia toksisuutta mittaavassa kasvien kasvatuskokeessa on testimateriaalille altistetussa maaperässä kasvatetun testattavan kasvilajin itävyysasteen ja kasvibiomassan oltava yli 90 prosenttia vastaavassa verrokkimaassa, jota ei ole altistettu testimateriaalille, kasvatetun saman kasvilajin itävyysasteesta ja kasvibiomassasta.

Tuloksia pidetään luotettavina vain, jos vertailumateriaalissa (verrokkimaassa)

— 
itävyys on vähintään 70 prosenttia;
— 
taimissa ei ole näkyviä fytotoksisia vaikutuksia (esimerkiksi kloroosia, nekroosia, kuihtumista, lehtien ja versojen epämuodostumia) ja kasveissa ilmenee vain kyseiselle lajille tavanomaista kasvussa ja morfologiassa tapahtuvaa vaihtelua;
— 
itäneiden kontrollitaimien keskimääräinen eloonjääneisyys on vähintään 90 prosenttia koko tutkimuksen ajan; ja
— 
yksittäisen lajin ympäristöolosuhteet ovat identtiset ja kasvualustassa on yhtä paljon samasta lähteestä peräisin olevaa maa-ainesta, tukiainetta tai substraattia.
b) 

Akuuttia toksisuutta mittaavassa lierokokeessa todettu kuolleisuus ja testimateriaalille altistetussa maaperässä elossa olevien lierojen biomassa saavat erota enintään 10 prosenttia vastaavassa verrokkimaassa, jota ei ole altistettu testimateriaalille, havaituista vastaavista tuloksista. Tuloksia pidetään luotettavina, jos:

— 
havaittu kuolleisuus vertailumateriaalissa (verrokkimaassa) on alle 10 prosenttia, ja
— 
lierojen biomassan keskimääräinen hävikki (keskipaino) verrokkimaassa on enintään 20 prosenttia.
c) 

Maaperän mikro-organismeilla tehtävässä nitrifikaationestokokeessa nitriittiä on muodostuttava testimateriaalille altistetussa maaperässä yli 90 prosenttia siitä määrästä, joka muodostuu vastaavassa verrokkimaassa, jota ei ole altistettu testimateriaalille. Tuloksia pidetään luotettavina, jos rinnakkaisten vertailunäytteiden (verrokkimaa) ja koenäytteiden välinen vaihtelu on alle 20 prosenttia.

AINESOSALUOKKA (CMC) 10: ASETUKSESSA (EY) N:O 1069/2009 TARKOITETUT JOHDETUT TUOTTEET

EU-lannoitevalmiste voi sisältää asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 tarkoitettuja johdettuja tuotteita, jotka ovat saavuttaneet kyseisen asetuksen mukaisesti määritellyn valmistusketjun päätepisteen ja jotka luetellaan ja täsmennetään seuraavassa taulukossa ( 11 ):

AINESOSALUOKKA (CMC) 11: DIREKTIIVISSÄ 2008/98/EY TARKOITETUT SIVUTUOTTEET

1. EU-lannoitevalmiste saa sisältää direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuja sivutuotteita, paitsi seuraavia ( 12 ):

a) 

asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet,

▼M1

b) 

polymeerit, muut kuin

— 
polymeerit, joiden polymerisointiprosessi on tapahtunut luonnossa, niiden uuttamiseen käytetystä uuttamisprosessista riippumattomasti, ja joita ei ole muunnettu kemiallisesti asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 40 kohdassa tarkoitetulla tavalla,
— 
biohajoavat polymeerit, tai
— 
polymeerit, joiden vesi-liukoisuus on suurempi kuin 2 g/l seuraavissa olosuhteissa:
— 
lämpötila 20° C
— 
pH 7
— 
kuormitus: 10 g/1 000 ml
— 
testiaika: 24 h,

▼B

c) 

komposti, ►M2  ————— ◄

d) 

mädäte,

▼M2

e) 

i) saostetut fosfaattisuolat tai -johdannaiset, jotka on otettu talteen jätteistä tai jotka ovat direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuja sivutuotteita,

▼M3

f) 

termisessä hapetuksessa muodostuvat materiaalit tai niiden johdannaiset, jotka on otettu talteen jätteistä tai jotka ovat direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuja sivutuotteita, ►M5  ————— ◄

▼M4

g) 

pyrolyysissa ja kaasutuksessa muodostuvat materiaalit, jotka on otettu talteen jätteistä tai jotka ovat direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuja sivutuotteita ►M5  , tai ◄

▼M5

h) 

ammoniumsuolat, sulfaattisuolat, fosfaattisuolat, alkuainerikki, kalsiumkarbonaatti tai kalsiumoksidi, jotka on otettu talteen direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta jätteestä.

▼M6

2. Sivutuotteiden on täytettävä ainesosaluokkaa (CMC) 1 koskevassa jaksossa olevassa 2 kohdassa vahvistettu vaatimus.

▼B

3. Alkaen 16 päivästä heinäkuuta 2022 sivutuotteiden on täytettävä 42 artiklan 7 kohdassa tarkoitetulla delegoidulla asetuksella määritellyt kriteerit. Kyseisen päivän jälkeen markkinoille saatetut EU-lannoitevalmisteet eivät saa sisältää sellaisia 1 kohdassa tarkoitettuja sivutuotteita, jotka eivät ole kyseisten kriteerien mukaisia.

▼M2

AINESOSALUOKKA (CMC) 12: SAOSTETUT FOSFAATTISUOLAT JA -JOHDANNAISET

1. EU-lannoitevalmiste voi sisältää saostettuja fosfaattisuoloja, jotka on saatu saostamalla yhdestä tai useammasta seuraavista syötemateriaaleista:

a) 

yhdyskuntajäteveden käsittelylaitosten jätevedet ja jätevesiliete, pois lukien asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet;

b) 

elintarvikkeiden, juomien, lemmikkieläinten ruokien, eläinten rehun tai maitotuotteiden jalostuksesta peräisin oleva jätevesi ja liete, pois lukien asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet, paitsi jos jossakin jalostusprosessin vaiheessa on tapahtunut kosketus joihinkin muihin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 ( 13 ) 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin biosidivalmisteisiin kuin niihin, jotka on kyseisen asetuksen liitteessä V määritelty pääryhmän 1 valmisteryhmään 4 kuuluviksi;

c) 

direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu biojäte, joka on peräisin biojätteen erilliskeräyksestä jätteiden syntypaikalla, pois lukien asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet;

d) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY ( 14 ) 2 artiklan t alakohdassa tarkoitetut prosessitähteet, jotka ovat peräisin tämän kohdan b, c ja e alakohdassa tarkoitetuista materiaaleista johdetun bioetanolin ja biodieselin tuotannosta;

e) 

elävät tai kuolleet organismit tai niiden osat käsittelemättöminä tai käsiteltyinä ainoastaan manuaalisin, mekaanisin tai painovoimaan perustuvin menetelmin, liuottamalla veteen, vaahdottamalla, erottamalla veden avulla, höyrytislauksella tai lämmittämällä ainoastaan veden poistamiseksi, tai jotka erotetaan ilmasta mitä tahansa menetelmää käyttäen, lukuun ottamatta seuraavia ( 15 ):

— 
yhdyskuntien kotitalousjätejakeesta peräisin olevat materiaalit,
— 
jätevesiliete, teollisuusliete tai ruoppausliete,
— 
asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet,
f) 

aineet ja seokset, lukuun ottamatta seuraavia (15) :

— 
a–e alakohdassa tarkoitetut tuotteet,
— 
direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu jäte,
— 
aineet tai seokset, jotka ovat lakanneet olemasta jätettä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavien kansallisten toimenpiteiden nojalla,
— 
sellaisista lähtöaineista muodostuneet aineet, jotka ovat lakanneet olemasta jätettä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavien kansallisten toimenpiteiden nojalla, tai tällaisia aineita sisältävät seokset,
— 
biologisesti hajoamattomat polymeerit,
— 
asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet.

Lisäksi saostetut fosfaattisuolat voivat olla mistä tahansa a–f alakohdassa tarkoitetuista syötemateriaaleista tai niiden yhdistelmistä saostettuja, ja ne on oltava käsitelty manuaalisin, mekaanisin tai painovoimaan perustuvin menetelmin, neste-kiinteä-erotuksella biohajoavia polymeerejä käyttäen, liuottamalla veteen, vaahdottamalla, erottamalla veden avulla, höyrytislauksella tai lämmittämällä ainoastaan veden poistamiseksi, termisellä hydrolyysillä, anaerobisella mädätyksellä tai kompostoinnilla. Näissä prosesseissa lämpötilaa ei saa nostaa yli 275 °C:n.

2. Saostuksen on tapahduttava reaktorissa valvotuissa olosuhteissa. Ainoastaan sellaisten syötemateriaalien käyttö on sallittu, jotka eivät ole muiden materiaalivirtojen saastuttamia tai jotka muu materiaalivirta on saastuttanut tahattoman yksittäistapauksen seurauksena siten, että niissä on vain häviävän pieniä määriä eksogeenisiä yhdisteitä, pois lukien asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet.

Laitoksessa, jossa saostus tapahtuu, on estettävä syöte- ja tuotosmateriaalien fyysinen kosketus saostusprosessin jälkeen, myös varastoinnin aikana.

3. Saostettujen fosfaattisuolojen koostumuksen on oltava seuraava:

a) 

vähintään 16 prosenttia kuiva-aineesta on fosforipentoksidia (P2O5);

b) 

enintään 3 prosenttia kuiva-aineesta on orgaanista hiiltä (Corg);

c) 

makroskooppisia yli 2 mm:n epäpuhtauksia on enintään 3 g/kg kuiva-ainetta joissain seuraavista muodoista: orgaaninen aines, lasi, kivi, metalli tai muovi;

d) 

c alakohdassa tarkoitettuja makroskooppisia epäpuhtauksia on yhteensä enintään 5 g/kg kuiva-ainetta.

4. EU-lannoitevalmiste voi sisältää saostettujen fosfaattisuolojen johdannaisia, jotka on tuotettu yhdellä tai useammalla kemiallisella valmistusvaiheella, jossa saostetut fosfaattisuolat reagoivat 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin materiaaleihin, joita kulutetaan tai käytetään kemiallisessa prosessoinnissa.

Johdannaisten valmistusprosessi on suoritettava siten, että saostettujen fosfaattisuolojen kemiallinen koostumus muuttuu tarkoituksellisesti.

5. Johdannaisten tuotannossa käytettävien saostettujen fosfaattisuolojen on oltava 1, 2 ja 3 kohdan mukaisia.

6. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, EU-lannoitevalmiste saa sisältää saostettuja fosfaattisuoloja, jotka on saatu saostamalla luokkaan 2 tai 3 kuuluvista aineksista tai niistä johdetuista tuotteista noudattaen asetuksen (EY) N:o 1069/2009 32 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä ja mainitun asetuksen 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, yksin tai sekoitettuna 1 kohdassa tarkoitettuihin syötemateriaaleihin, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a) 

valmistusketjun päätepiste on määritelty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti;

b) 

edellä 2 ja 3 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät.

EU-lannoitevalmiste saa sisältää myös tällaisista saostetuista fosfaattisuoloista peräisin olevia johdannaisia, jotka on saatu 4 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

7. Laitoksessa, jossa saostus tapahtuu, niiden tuotantolinjojen, joita käytetään saostettujen fosfaattisuolojen ja niiden johdannaisten tuotannossa sallittujen 1, 4 ja 6 kohdassa tarkoitettujen syötemateriaalien käsittelyyn, on oltava erotettu selkeästi tuotantolinjoista, joilla käsitellään muita syötemateriaaleja.

8. Jos liitteessä I ei ole siihen toimintoperusteiseen tuoteluokkaan, johon saostettuja fosfaattisuoloja tai niiden johdannaisia tai molempia sisältävät tai niistä koostuvat EU-lannoitevalmisteet kuuluvat, sovellettavia, bakteereja Salmonella spp., Escherichia coli tai Enterococcaceae koskevia vaatimuksia, kyseiset patogeenit eivät saa ylittää seuraavassa taulukossa esitettyjä rajoja:Testattavat mikro-organismit

Näytteenotto-suunnitelmat

Raja-arvo

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli

Tai

Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

jossa:

n

=

testattavien näytteiden lukumäärä,

c

=

sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistu bakteerien lukumäärä on m:n ja M:n välillä,

m

=

tyydyttävänä pidetyn, pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän raja-arvo,

M

=

pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän enimmäisarvo.

9. Patogeenien määrä EU-lannoitevalmisteessa, joka sisältää 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista materiaaleista saatuja saostettuja fosfaattisuoloja tai niiden johdannaisia tai molempia tai joka koostuu tällaisista fosfaattisuoloista tai niiden johdannaisista, ei saa ylittää seuraavassa taulukossa esitettyjä rajoja:Testattavat mikro-organismit

Näytteenottosuunnitelmat

Raja-arvo

n

c

m

M

Clostridium perfringens

5

5

0

100 pmy / g tai ml

Elinkelpoiset Ascaris sp. -munat

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

jossa:

n

=

testattavien näytteiden lukumäärä,

c

=

sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistu bakteerien lukumäärä on m:n ja M:n välillä,

m

=

tyydyttävänä pidetyn, pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän raja-arvo,

M

=

pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän enimmäisarvo.

10. Edellä 8 ja 9 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia ja siihen toimintoperusteiseen tuoteluokkaan, johon saostetuista fosfaattisuoloista tai niiden johdannaisista tai molemmista koostuvat EU-lannoitevalmisteet kuuluvat, sovellettavia, bakteereja Salmonella spp, Escherichia coli ja Enterococcaceae koskevia vaatimuksia ei sovelleta, jos kyseisille saostetuille fosfaattisuoloille tai kaikille saostuksessa käytetyille biogeenisille syötemateriaaleille on tehty jokin seuraavista käsittelyistä:

a) 

painesterilointi kuumentamalla yli 133 °C:n sisälämpötilaan vähintään 20 minuutin ajaksi vähintään 3 baarin absoluuttisessa paineessa, ja paine on tuotettava poistamalla kaikki ilma sterilointitilasta ja korvaamalla se höyryllä (”kyllästetty höyry”);

b) 

prosessointi pastörointi- tai hygieniayksikössä siten, että prosessin aikana lämpötila nousee 70 °C:seen vähintään tunnin ajaksi.

11. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista syötemateriaaleista saadut saostetut fosfaattisuolat ja niiden johdannaiset saavat sisältää PAH16-yhdisteitä enintään 6 mg/kg kuiva-ainetta ( 16 ).

12. Alumiinin (Al) ja raudan (Fe) pitoisuus saostetuissa fosfaattisuoloissa tai niiden johdannaisissa saa olla yhteensä enintään 10 prosenttia saostettujen fosfaattisuolojen tai niiden johdannaisten kuiva-aineesta.

▼M6

13. Saostettujen fosfaattisuolojen tai niiden johdannaisten on täytettävä ainesosaluokkaa (CMC) 1 koskevassa jaksossa olevassa 2 kohdassa vahvistettu vaatimus.

▼M2

14. Sovellettaessa 3, 11 ja 12 kohtaa saostettujen fosfaattisuolojen ja niiden johdannaisten kuiva-aine on mitattava tyhjökuivaamalla 40 °C:ssa vakiopainoon asti kideveden häviämisen välttämiseksi.

▼M3

AINESOSALUOKKA (CMC) 13: TERMISESSÄ HAPETUKSESSA MUODOSTUVAT MATERIAALIT TAI NIIDEN JOHDANNAISET

1. EU-lannoitevalmiste voi sisältää termisessä hapetuksessa muodostuvia materiaaleja, jotka on saatu termokemiallisella konversiolla olosuhteissa, joissa hapen määrää ei ole rajoitettu, yhdestä tai useammasta seuraavista syötemateriaaleista:

a) 

elävät tai kuolleet organismit tai niiden osat käsittelemättöminä tai käsiteltyinä ainoastaan manuaalisin, mekaanisin tai painovoimaan perustuvin menetelmin, liuottamalla veteen, vaahdottamalla, erottamalla veden avulla, höyrytislauksella tai lämmittämällä ainoastaan veden poistamiseksi, tai jotka erotetaan ilmasta mitä tahansa menetelmää käyttäen, lukuun ottamatta seuraavia ( 17 ):

— 
yhdyskuntien kotitalousjätejakeesta peräisin olevat materiaalit,
— 
jätevesiliete, teollisuusliete tai ruoppausliete, sekä
— 
asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet;
b) 

elintarviketeollisuudesta peräisin oleva kasviperäinen jäte sekä ensiömassan tuotannon tai massasta valmistettavan paperin tuotannon yhteydessä syntyvä kuituainetta sisältävä kasviperäinen jäte, jos sitä ei ole muutettu kemiallisesti;

c) 

biojätejae, joka syntyy direktiivissä 2008/98/EY tarkoitetulla tavalla kierrätystä varten erilliskerätyn jätteen myöhemmästä käsittelystä, jonka osalta polttamisella päästään ympäristön kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen kyseisen direktiivin 4 artiklan mukaisesti, pois lukien asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet;

d) 

materiaalit, jotka on saatu valvotussa mikrobisessa tai termokemiallisessa konversioprosessissa, jossa on käytetty yksinomaan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja syötemateriaaleja;

e) 

yhdyskuntajäteveden käsittelylaitosten jätevesiliete, pois lukien asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet;

f) 

elintarvikkeiden jalostuksesta, lemmikkieläinten ruoista, rehu-, maito- ja juomateollisuudesta peräisin oleva erillisessä laitoksessa käsiteltävä jätevesi, joka ei kuulu neuvoston direktiivin 91/271/ETY ( 18 ) soveltamisalaan, pois lukien asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet;

g) 

direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettu jäte lukuun ottamatta (17)  seuraavia:

— 
a–f alakohdassa tarkoitetut syötemateriaalit,
— 
direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vaarallinen jäte,
— 
yhdyskuntien kotitalousjätejakeesta peräisin olevat materiaalit,
— 
direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu biojäte, joka on peräisin biojätteen erilliskeräyksestä jätteiden syntypaikalla, ja
— 
asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet;
h) 

apupolttoaineet (maakaasu, nesteytetty kaasu, maakaasukondensaatti, prosessikaasut ja niiden ainesosat, raakaöljy, hiili, koksi ja niistä johdetut materiaalit), kun niitä käytetään a–g alakohdassa tarkoitettujen syötemateriaalien käsittelyyn;

i) 

aineet, joita käytetään rauta- ja terästeollisuuden tuotantoprosesseissa; tai

j) 

aineet ja seokset, lukuun ottamatta (17)  seuraavia:

— 
a–i alakohdassa tarkoitetut syötemateriaalit,
— 
direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu jäte,
— 
aineet tai seokset, jotka ovat lakanneet olemasta jätettä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavien kansallisten toimenpiteiden nojalla,
— 
sellaisista lähtöaineista muodostuneet aineet, jotka ovat lakanneet olemasta jätettä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavien kansallisten toimenpiteiden nojalla, tai tällaisia aineita sisältävät seokset, sekä
— 
asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, EU-lannoitevalmiste saa sisältää termisessä hapetuksessa muodostuvia materiaaleja, jotka on saatu luokkaan 2 tai 3 kuuluvista aineksista tai niistä johdetuista tuotteista termokemiallisella konversiolla olosuhteissa, joissa hapen määrää ei ole rajoitettu, noudattaen asetuksen (EY) N:o 1069/2009 32 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä ja mainitun asetuksen 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, yksin tai sekoitettuna 1 kohdassa tarkoitettuihin syötemateriaaleihin, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a) 

valmistusketjun päätepiste on määritelty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti;

b) 

edellä 3, 4 ja 5 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät.

3. Terminen hapetus on tehtävä termokemiallisella konversiolla olosuhteissa, joissa hapen määrää ei ole rajoitettu, ja siten, että termokemiallisessa konversioprosessissa syntyvän kaasun lämpötila nostetaan polttoilman viimeisen syötön jälkeen valvotusti ja homogeenisesti kaikkein epäedullisimmissakin olosuhteissa vähintään kahdeksi sekunniksi vähintään 850 °C:seen. Näitä edellytyksiä sovelletaan kaikkiin syötemateriaaleihin, lukuun ottamatta

a) 

edellä 1 kohdan a, b ja h alakohdassa tarkoitettuja syötemateriaaleja ja syötemateriaaleja, jotka on saatu valvotussa mikrobisessa tai termokemiallisessa konversioprosessissa, jossa on käytetty yksinomaan kyseisiä materiaaleja, ja

b) 

2 kohdassa tarkoitettuja syötemateriaaleja,

joihin sovelletaan 450 °C:n vähimmäislämpötilaa vähintään 0,2 sekunnin ajan.

4. Terminen hapetus on tehtävä polttouunissa tai -kammiossa. Polttouunia tai -kammiota saa käyttää ainoastaan sellaisten syötemateriaalien käsittelyyn, jotka eivät ole muiden materiaalivirtojen saastuttamia tai jotka muu materiaalivirta on saastuttanut tahattoman yksittäistapauksen seurauksena siten, että niissä on vain häviävän pieniä määriä eksogeenisiä yhdisteitä, pois lukien asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet.

Laitoksen, jossa terminen hapetus tehdään, on täytettävä kaikki seuraavat edellytykset:

a) 

1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen syötemateriaalien käsittelyyn käytettyjen tuotantolinjojen on oltava erotettu selkeästi tuotantolinjoista, joilla käsitellään muita syötemateriaaleja,

b) 

syötemateriaali on hapetettava siten, että orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (Corg) tuloksena syntyvässä kuonassa ja pohjatuhkassa on alle 3 prosenttia materiaalin kuiva-aineesta,

c) 

panos- ja tuotosmateriaalien suora kosketus termokemiallisen konversioprosessin jälkeen, myös varastoinnin aikana, on estettävä.

5. Termisessä hapetuksessa muodostuvien materiaalien on oltava tuhkaa tai kuonaa, ja niissä saa olla enintään:

a) 

6 mg PAH16-yhdisteitä ( 19 )/ kg kuiva-ainetta,

b) 

20 ng WHO:n toksisuusekvivalenttia ( 20 ) PCDD/F-yhdisteitä ( 21 ) / kg kuiva-ainetta.

6. EU-lannoitevalmiste saa sisältää termisessä hapetuksessa muodostuvien materiaalien johdannaisia, jotka on tuotettu 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista syötemateriaaleista, jotka täyttävät 5 kohdan edellytykset ja jotka on valmistettu termokemiallisella konversioprosessilla 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

Johdannaisten valmistusprosessi on suoritettava siten, että termisessä hapetuksessa muodostuvien materiaalien kemiallinen koostumus muuttuu tarkoituksellisesti.

Johdannaisten valmistusprosessin on oltava seuraavanlainen:

a) 

kemiallinen valmistus: johdannaiset tuotetaan yhdellä tai useammalla kemiallisella valmistusvaiheella, jossa termisessä hapetuksessa muodostuvat materiaalit reagoivat 1 kohdan j alakohdassa tarkoitettuihin syötemateriaaleihin, joita kulutetaan tai käytetään kemiallisessa prosessoinnissa, pois lukien biologisesti hajoamattomat polymeerit, joiden käyttö on kielletty;

b) 

termokemiallinen valmistus: johdannaiset tuotetaan yhdellä tai useammalla valmistusvaiheella, jossa termisessä hapetuksessa muodostuvat materiaalit reagoivat termokemiallisesti 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin lähtöaineisiin, joita kulutetaan tai käytetään kemiallisessa prosessoinnissa.

Termisessä hapetuksessa muodostuvia materiaaleja, joilla on yksi tai useampi direktiivin 2008/98/EY liitteessä III luetelluista vaarallisista ominaisuuksista, ei saa sekoittaa jätteeseen, aineisiin tai materiaaleihin eikä antaa reagoida niiden kanssa tarkoituksena vähentää vaarallisten aineiden pitoisuus kyseisen direktiivin liitteessä III vahvistettujen vaarallisia ominaisuuksia koskevien raja-arvojen alapuolelle. Valmistajien, jotka käyttävät termisessä hapetuksessa muodostuvia materiaaleja, joilla on vaarallisia ominaisuuksia, on massatasemenetelmää käyttäen osoitettava, että haitalliset aineet poistetaan tai muunnetaan direktiivin 2008/98/EY liitteessä III vahvistettuja raja-arvoja alemmille tasoille.

7. Haitallisten aineiden määrä EU-lannoitevalmisteessa, joka sisältää termisessä hapetuksessa muodostuvia materiaaleja tai niiden johdannaisia tai koostuu niistä, ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja:

a) 

kokonaiskromi (Cr): 400 mg/kg kuiva-ainetta, jos termisessä hapetuksessa muodostuvat materiaalit tai niiden johdannaiset on saatu 1 kohdan e, g tai i alakohdassa tarkoitetuista syötemateriaaleista;

b) 

tallium (Tl): 2 mg/kg kuiva-ainetta, jos termisessä hapetuksessa muodostuvat materiaalit tai niiden johdannaiset on saatu 1 kohdan e, g, h tai i alakohdassa tarkoitetuista syötemateriaaleista.

Klooria (Cl-) saa olla enintään 30 g/kg kuiva-ainetta. Tätä raja-arvoa ei kuitenkaan sovelleta EU-lannoitevalmisteisiin, joiden valmistusprosessissa klooria sisältävää yhdistettä on lisätty tarkoituksena tuottaa alkalimetallien tai maa-alkalimetallien suoloja, ja siitä on ilmoitettu liitteen III mukaisesti.

Vanadiinia saa olla enintään 600 mg/kg kuiva-ainetta, jos termisessä hapetuksessa muodostuvat materiaalit tai niiden johdannaiset on saatu 1 kohdan g tai i alakohdassa tarkoitetuista syötemateriaaleista.

▼M6

8. Termisessä hapetuksessa muodostuvien materiaalien tai niiden johdannaisten on täytettävä ainesosaluokkaa (CMC) 1 koskevassa jaksossa olevassa 2 kohdassa vahvistettu vaatimus.

▼M4

AINESOSALUOKKA (CMC) 14: PYROLYYSISSA JA KAASUTUKSESSA MUODOSTUVAT MATERIAALIT

1. EU-lannoitevalmiste voi sisältää pyrolyysissa tai kaasutuksessa muodostuvia materiaaleja, jotka on saatu termokemiallisella konversiolla olosuhteissa, joissa hapen määrää on rajoitettu, yhdestä tai useammasta seuraavista syötemateriaaleista:

a) 

elävät tai kuolleet organismit tai niiden osat käsittelemättöminä tai käsiteltyinä ainoastaan manuaalisin, mekaanisin tai painovoimaan perustuvin menetelmin, liuottamalla veteen, vaahdottamalla, erottamalla veden avulla, höyrytislauksella tai lämmittämällä ainoastaan veden poistamiseksi, tai jotka erotetaan ilmasta mitä tahansa menetelmää käyttäen, lukuun ottamatta seuraavia ( 22 ):

— 
yhdyskuntien kotitalousjätejakeesta peräisin olevat materiaalit,
— 
jätevesiliete, teollisuusliete tai ruoppausliete, sekä
— 
asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet;
b) 

elintarviketeollisuudesta peräisin oleva kasviperäinen jäte sekä ensiömassan tuotannon tai massasta valmistettavan paperin tuotannon yhteydessä syntyvä kuituainetta sisältävä kasviperäinen jäte, jos sitä ei ole muutettu kemiallisesti;

c) 

direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan t alakohdassa tarkoitetut prosessitähteet, jotka ovat peräisin a, b ja d alakohdassa tarkoitetuista materiaaleista johdetun bioetanolin ja biodieselin tuotannosta;

d) 

direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu biojäte, joka on peräisin biojätteen erilliskeräyksestä jätteiden syntypaikalla, pois lukien asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet; tai

e) 

pyrolyysissa tai kaasutuksessa käytettävät lisäaineet, jotka ovat tarpeen pyrolyysi- tai kaasutusprosessin tuottavuuden tai ympäristötehokkuuden parantamiseksi, edellyttäen, että kyseisiä lisäaineita kulutetaan tai käytetään kemiallisessa prosessissa ja että kaikkien lisäaineiden kokonaispitoisuus on enintään 25 prosenttia syötemateriaalien tuoreesta aineesta, lukuun ottamatta (22) seuraavia:

— 
a–d alakohdassa tarkoitetut syötemateriaalit,
— 
direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu jäte,
— 
aineet tai seokset, jotka ovat lakanneet olemasta jätettä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavien kansallisten toimenpiteiden nojalla,
— 
sellaisista lähtöaineista muodostuneet aineet, jotka ovat lakanneet olemasta jätettä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavien kansallisten toimenpiteiden nojalla, tai tällaisia aineita sisältävät seokset,
— 
biologisesti hajoamattomat polymeerit, ja
— 
asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet.

EU-lannoitevalmiste saa sisältää pyrolyysissa tai kaasutuksessa muodostuvia materiaaleja, jotka on saatu termokemiallisen konversioprosessin tuloksena mistä tahansa a–e alakohdassa tarkoitetuista syötemateriaaleista tai niiden yhdistelmistä ja jotka on käsitelty manuaalisin, mekaanisin tai painovoimaan perustuvin menetelmin, jakotislaamalla neste-kiinteä-menetelmää ja biohajoavia polymeerejä käyttäen, liuottamalla veteen, vaahdottamalla, erottamalla veden avulla, höyrytislauksella tai lämmittämällä ainoastaan veden poistamiseksi, kompostoinnilla tai anaerobisella mädätyksellä.

2. Termokemiallisen konversioprosessin on tapahduttava olosuhteissa, joissa hapen määrää on rajoitettu, siten, että lämpötila reaktorissa nostetaan vähintään 180 °C:seen vähintään kahdeksi sekunniksi.

Pyrolyysi- tai kaasutusreaktoria saa käyttää ainoastaan sellaisten syötemateriaalien käsittelyyn, jotka eivät ole muiden materiaalivirtojen saastuttamia tai jotka muu materiaalivirta on saastuttanut tahattoman yksittäistapauksen seurauksena siten, että niissä on vain häviävän pieniä määriä eksogeenisiä yhdisteitä, pois lukien asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet.

Laitoksessa, jossa pyrolyysi tai kaasutus tapahtuu, on estettävä syöte- ja tuotosmateriaalien fyysinen kosketus termokemiallisen prosessin jälkeen, myös varastoinnin aikana.

3. Pyrolyysissa ja kaasutuksessa muodostuvien materiaalien moolisuhteen on oltava sellainen, että vedyn (H) suhde orgaaniseen hiileen (H/Corg) on alle 0,7, ja testit sen toteamiseksi on tehtävä sellaisten materiaalien vedettömälle ja tuhkattomalle osuudelle, joiden koostumuksesta alle 50 prosenttia on orgaanista hiiltä (Corg). Niissä saa olla enintään

a) 

6 mg PAH16-yhdisteitä ( 23 )/ kg kuiva-ainetta,

b) 

20 ng WHO:n toksisuusekvivalenttia ( 24 ) PCDD/F-yhdisteitä ( 25 ) / kg kuiva-ainetta,

▼M6 —————

▼M4

4. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, EU-lannoitevalmiste saa sisältää pyrolyysissa tai kaasutuksessa muodostuvia materiaaleja, jotka on saatu luokkaan 2 tai 3 kuuluvista aineksista tai niistä johdetuista tuotteista termokemiallisella konversiolla olosuhteissa, joissa hapen määrää ei ole rajoitettu, noudattaen asetuksen (EY) N:o 1069/2009 32 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä ja mainitun asetuksen 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, yksin tai sekoitettuna 1 kohdassa tarkoitettuihin syötemateriaaleihin, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a) 

valmistusketjun päätepiste on määritelty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti;

b) 

edellä 2 ja 3 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät.

5. Laitoksessa, jossa pyrolyysi tai kaasutus tapahtuu, 1 ja 4 kohdassa tarkoitettujen syötemateriaalien käsittelyyn käytettyjen tuotantolinjojen on oltava erotettu selkeästi tuotantolinjoista, joilla käsitellään muita syötemateriaaleja.

6. Pyrolyysissa ja kaasutuksessa muodostuvia materiaaleja sisältävässä tai niistä koostuvassa EU-lannoitevalmisteessa

a) 

saa olla enintään 30 g klooria (Cl-) / kg kuiva-ainetta ja

b) 

enintään 2 mg talliumia (Tl) / kg kuiva-ainetta, mikäli valmisteeseen on lisätty pyrolyysissa tai kaasutuksessa käytettäviä lisäaineita siten, että niitä on yli 5 prosenttia syötemateriaalien tuoreesta aineesta.

▼M6

7. Pyrolyysissa ja kaasutuksessa muodostuvien materiaalien on täytettävä ainesosaluokkaa (CMC) 1 koskevassa jaksossa olevassa 2 kohdassa vahvistettu vaatimus.

▼M5

AINESOSALUOKKA (CMC) 15: HYÖDYNNETYT ERITTÄIN PUHTAAT AINEET

1) EU-lannoitevalmiste voi sisältää sellaista hyödynnettyä erittäin puhdasta ainetta, joka on ammoniumsuolaa, sulfaattisuolaa, fosfaattisuolaa, alkuainerikkiä, kalsiumkarbonaattia tai kalsiumoksidia tai näiden seoksia, jos tällaisen aineen tai seoksen puhtausaste on vähintään 95 prosenttia kuiva-aineesta.

2) Erittäin puhtaan aineen on oltava otettu talteen jätteestä, joka on syntynyt:

a) 

osana tuotantoprosessia, jossa käytetään syötemateriaaleina muita aineita ja seoksia kuin asetuksen (EY) N:o 1069/2009 ( 26 ) soveltamisalaan kuuluvia eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, tai

b) 

osana kaasunpuhdistus- tai päästöjenrajoitusprosessia, jonka tarkoituksena on poistaa ravinteet poistokaasuista, jotka ovat peräisin jostakin seuraavista syötemateriaaleista ja tiloista:

i) 

aineet ja seokset, jotka eivät ole direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua jätettä,

ii) 

kasvit ja kasvinosat,

iii) 

direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu biojäte, joka on peräisin biojätteen erilliskeräyksestä jätteiden syntypaikalla,

iv) 

direktiivin 91/271/ETY ( 27 ) 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yhdyskuntajätevesi ja 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu talousjätevesi,

v) 

direktiivin 86/278/ETY ( 28 ) 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettu liete, jolla ei ole direktiivin 2008/98/EY liitteessä III lueteltuja vaarallisia ominaisuuksia,

vi) 

direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu jäte sekä polttoaineet, joita käytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/75/EU ( 29 ) tarkoitetussa jätettä käyttävässä rinnakkaispolttolaitoksessa, jota käytetään mainitun direktiivin edellytysten mukaisesti, edellyttäen, että näillä syötemateriaaleilla ei ole direktiivin 2008/98/EY liitteessä III lueteltuja vaarallisia ominaisuuksia,

vii) 

luokkaan 2 tai luokkaan 3 kuuluvat ainekset tai niistä johdetut tuotteet noudattaen asetuksen (EY) N:o 1069/2009 32 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä ja mainitun asetuksen 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ja sillä edellytyksellä, että poistokaasut on saatu tämän asetuksen liitteessä II olevassa ainesosaluokkaa (CMC) 3 tai 5 koskevassa kohdassa vahvistetun kompostointi- tai mädätysprosessin mukaisesti,

viii) 

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 3 artiklan 20 alakohdassa tarkoitettu lanta tai siitä johdetut tuotteet tai

ix) 

kotieläinten eläinsuojat.

Edellä i-vi alakohdassa tarkoitetut syötemateriaalit eivät saa sisältää asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan kuuluvia eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita.

3) Orgaanisen hiilen (Corg) pitoisuus erittäin puhtaassa aineessa saa olla enintään 0,5 prosenttia kuiva-aineesta.

4) Erittäin puhdas aine saa sisältää enintään

a) 

6 mg polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH16) ( 30 ) / kg kuiva-ainetta,

b) 

20 ng WHO:n toksisuusekvivalenttia ( 31 ) polykloorattuja dibentso-para-dioksiineja ja dibentsofuraaneja (PCDD/PCDF) ( 32 ) / kg kuiva-ainetta.

5) EU-lannoitevalmiste, joka sisältää erittäin puhtaita aineita tai koostuu niistä, saa sisältää enintään

a) 

400 mg kokonaiskromia (Cr) / kg kuiva-ainetta ja

b) 

2 mg talliumia (Tl) / kg kuiva-ainetta.

6) Jos jonkin 4 tai 5 kohdassa vahvistetun vaatimuksen (esimerkiksi tietyn haitallisen aineen esiintymättömyys) täyttyminen seuraa varmasti ja kiistatta kyseisen erittäin puhtaan aineen luonteesta tai hyödyntämisprosessista taikka EU-lannoitevalmisteen valmistusprosessista, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyssä voidaan olettaa vaatimusten täyttyvän valmistajan vastuulla ilman todentamista (esimerkiksi testausta).

7) Jos liitteessä I ei ole vahvistettu siihen toimintoperusteiseen tuoteluokkaan, johon edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja erittäin puhtaita aineita sisältävät tai niistä koostuvat EU-lannoitevalmisteet kuuluvat, sovellettavia bakteereja Salmonella spp., Escherichia coli tai Enterococcaceae koskevia vaatimuksia, kyseisten patogeenien määrä EU-lannoitevalmisteessa ei saa ylittää seuraavassa taulukossa esitettyjä rajoja:Testattavat mikro-organismit

Näytteenotto- suunnitelmat

Raja-arvo

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli

tai

Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

jossa:

n

=

testattavien näytteiden lukumäärä,

c

=

sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa pesäkkeen muodostavina yksikköinä (pmy) ilmaistu bakteerien lukumäärä voi olla m:n ja M:n välillä,

m

=

tyydyttävänä pidetyn, pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän raja-arvo,

M

=

pesäkkeen muodostavina yksikköinä ilmaistun bakteerien lukumäärän enimmäisarvo.

8) Se, että 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja erittäin puhtaita aineita sisältävät tai niistä koostuvat EU-lannoitevalmisteet täyttävät 7 kohdan vaatimukset tai ne bakteereja Salmonella spp., Escherichia coli tai Enterococcaceae koskevat liitteessä I vahvistetut vaatimukset, jotka koskevat kyseessä olevaa toimintoperusteista tuoteluokkaa (PFC), on todennettava suorittamalla liitteessä IV olevan II osan moduulin D1 (Tuotantoprosessin laadunvarmistus) 5.1.3.1 kohdan mukaiset testit.

Edellä 7 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia ja niitä bakteereja Salmonella spp., Escherichia coli tai Enterococcaceae koskevia liitteessä I vahvistettuja vaatimuksia, jotka koskevat sitä toimintoperusteista tuoteluokkaa (PFC), johon pelkästään 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja erittäin puhtaita aineita sisältävät EU-lannoitevalmisteet kuuluvat, ei sovelleta, jos kyseisille erittäin puhtaille aineille tai kaikille käytetyille biogeenisille syötemateriaaleille on tehty jokin seuraavista käsittelyistä:

a) 

painesterilointi kuumentamalla yli 133 °C:n sisälämpötilaan vähintään 20 minuutin ajaksi vähintään 3 baarin absoluuttisessa paineessa, ja paine on tuotettava poistamalla kaikki ilma sterilointitilasta ja korvaamalla se höyryllä (”kyllästetty höyry”),

b) 

prosessointi pastörointi- tai hygieniayksikössä siten, että prosessin aikana lämpötila nousee 70 °C:seen vähintään tunnin ajaksi.

Edellä 7 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia ja niitä bakteereja Salmonella spp., Escherichia coli tai Enterococcaceae koskevia liitteessä I vahvistettuja vaatimuksia, jotka koskevat sitä toimintoperusteista tuoteluokkaa (PFC), johon pelkästään 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja erittäin puhtaita aineita sisältävät EU-lannoitevalmisteet kuuluvat, ei sovelleta, jos kyseiset poistokaasut ovat peräisin direktiivissä 2010/75/EU määritellystä polttoprosessista.

9) Erittäin puhtaita aineita, jotka eivät varastoitaessa ole suojassa sateelta ja suoralta auringonvalolta, voidaan lisätä EU-lannoitevalmisteeseen ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on valmistettu enintään 36 kuukautta ennen kyseisen EU-lannoitevalmisteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen allekirjoittamista.

▼M6

10) Erittäin puhtaan aineen on täytettävä ainesosaluokkaa (CMC) 1 koskevassa jaksossa olevassa 2 kohdassa vahvistettu vaatimus.

▼B
LIITE III

Merkintävaatimukset

Tässä liitteessä vahvistetaan EU-lannoitevalmisteiden merkintävaatimukset. Tässä liitteessä olevassa II ja III osassa tietylle liitteessä I määritellylle toimintoperusteiselle tuoteluokalle (PFC) asetettuja vaatimuksia sovelletaan kyseisen toimintoperusteisen tuoteluokan (PFC) kaikkien alaluokkien EU-lannoitevalmisteisiin.

I OSA

YLEISET MERKINTÄVAATIMUKSET

1. Seuraavat tiedot ovat pakollisia:

a) 

toimintoperusteiseen tuoteluokkaan (PFC) 1–6 kuuluvien EU-lannoitevalmisteiden osalta liitteessä I olevassa I osassa mainittu sen toimintoperusteisen tuoteluokan (PFC) nimi, joka vastaa valmisteen väitettyä toimintoa;

b) 

toimintoperusteiseen tuoteluokkaan (PFC) 7 kuuluvien EU-lannoitevalmisteiden osalta liitteessä I olevassa I osassa mainitut kaikkien niiden toimintoperusteisten tuoteluokkien (PFC) nimet, jotka vastaavat ainesosana olevien EU-lannoitevalmisteiden väitettyjä toimintoja;

c) 

EU-lannoitevalmisteen määrä massana tai volyyminä;

d) 

käyttötarkoitusta koskevat ohjeet, mukaan lukien käyttömäärät, ajoitus ja käyttötiheys, sekä kohdekasvit tai -sienet;

e) 

suositellut varastointiolosuhteet;

f) 

liitteessä II olevan II osan ainesosaluokkaan (CMC) 9 kuuluvaa polymeeriä sisältävien valmisteiden osalta käytönjälkeinen ajanjakso, jolloin kontrolloidaan ravinteiden vapautumista tai parannetaan vedenpidätyskykyä (’funktionaalisuusaika’), saa olla pituudeltaan enintään se aika, joka kuluu d alakohdassa tarkoitettujen käyttöohjeiden mukaisen kahden käyttökerran välillä;

g) 

tarvittavat tiedot toimenpiteistä, joita suositellaan ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, turvallisuudelle taikka ympäristölle aiheutuvien riskien hallitsemiseksi; ja

▼M1

h) 

luettelo kaikista ainesosista, joita on yli 5 prosenttia tuotteen painosta tai tilavuudesta, tai nestemäisessä muodossa olevan tuotteen kuivapainosta, alenevassa suuruusjärjestyksessä, mukaan lukien maininta tämän asetuksen liitteessä II olevassa I osassa tarkoitetusta asianomaisesta ainesosaluokasta (CMC). Jos ainesosa on aine tai seos, se on tunnistettava asetuksen (EY) N:o 1272/2008 18 artiklan mukaisesti. Luonnossa esiintyvät aineet voidaan tunnistaa niiden mineraalien nimillä.

▼B

2. Jos EU-lannoitevalmisteella on toimintoja, jotka on kuvattu kahdessa tai useammassa, liitteessä I vahvistetussa toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC), vain ne toiminnot, joiden osalta EU-lannoitevalmisteelle on tehty tämän asetuksen mukainen tulokseltaan hyväksyttävä vaatimustenmukaisuuden arviointi, voidaan ilmoittaa käyttämällä liitteessä I olevan I osassa olevien vastaavien toimintoperusteisten tuoteluokkien (PFC) nimiä.

▼M1

3. Jos EU-lannoitevalmiste sisältää ainesosan, johon sovellettaisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 tai asetuksen (EU) N:o 1831/2003 ( 33 ) nojalla vahvistettuja jäämien enimmäismääriä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 ( 34 ) mukaisesti vahvistettuja jäämien enimmäismääriä tai neuvoston asetuksen (ETY) 315/93 ( 35 ) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY ( 36 ) nojalla vahvistettuja enimmäispitoisuuksia, jos se saatettaisiin markkinoille elintarvikkeena tai rehuna, ja kyseisessä ainesosassa on tiettyä ainetta yli sitä koskevan enimmäismäärän (jonkin sitä koskevista enimmäismääristä), on ilmoitettava kyseisen aineen enimmäispitoisuus EU-lannoitevalmisteessa ja varoitettava siitä, että EU-lannoitevalmistetta ei saa käyttää tavalla, joka aiheuttaa riskin kyseisten enimmäismäärien ylittymisestä elintarvikkeissa tai rehuissa.

▼B

4. Jos EU-lannoitevalmiste sisältää asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 tarkoitettua sivutuotetta, joka on muu kuin lanta, tuoteselosteessa on oltava seuraava ohje: "Tuotantoeläimiä ei saa ruokkia syöttämällä niille tai antamalla niiden laiduntaa laidunkasvillisuutta, joka on kasvatettu sellaisessa maassa, johon tuotetta on käytetty, paitsi jos niitto tai laiduntaminen tapahtuu vähintään 21 päivän varoajan jälkeen".

5. Jos EU-lannoitevalmiste sisältää risiiniä, tuoteselosteessa on oltava seuraava ohje: "Vaarallista eläimille syötynä".

6. Jos EU-lannoitevalmiste sisältää käsittelemätöntä tai käsiteltyä kaakaonkuorta, tuoteselosteessa on oltava seuraava ohje: "Myrkyllinen koirille ja kissoille".

▼M1

7. Jos EU-lannoitevalmiste on liitteessä I olevan II osan toimintoperusteista tuoteluokkaa (PFC) 4 koskevassa 2 a kohdassa tarkoitettu kasvualusta tai jos se sisältää liitteessä II olevan II osan ainesosaluokkaa (CMC) 9 koskevassa 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun, valmisteen sideaineena toimivan polymeerin, käyttäjää on ohjeistettava välttämään valmisteen kosketusta maaperään ja varmistamaan yhteistyössä valmistajan kanssa valmisteen oikea loppukäsittely käytön päätyttyä.

▼M4

7a. Jos EU-lannoitevalmiste sisältää liitteessä II olevan II osan ainesosaluokassa (CMC) 13 tarkoitettuja termisessä hapetuksessa muodostuvia materiaaleja tai niiden johdannaisia tai mainitun liitteen II osan ainesosaluokassa (CMC) 14 tarkoitettuja pyrolyysissa tai kaasutuksessa muodostuvia materiaaleja tai koostuu niistä ja siinä on mangaania (Mn) enemmän kuin 3,5 painoprosenttia, mangaanipitoisuus on ilmoitettava.

▼M5

7b. Jos EU-lannoitevalmiste sisältää liitteessä II olevan II osan ainesosaluokkaa (CMC) 15 koskevassa kohdassa tarkoitettuja erittäin puhtaita aineita tai koostuu niistä, ja

a) 

sen sisältämän seleenin (Se) pitoisuus on yli 10 mg/kg kuiva-ainetta, seleenipitoisuus on ilmoitettava;

b) 

sen sisältämän kloridin (Cl-) pitoisuus on yli 30 g/kg kuiva-ainetta, kloridipitoisuus on ilmoitettava, paitsi jos EU-lannoitevalmiste on tuotettu valmistusprosessissa, jossa kloridia sisältäviä aineita tai seoksia on käytetty alkalimetallien tai maa-alkalimetallien suolojen tuottamiseksi tai sisällyttämiseksi ja näitä suoloja koskevat tiedot annetaan liitteen III mukaisesti.

Kun seleeni- tai kloridipitoisuus ilmoitetaan a tai b alakohdan mukaisesti, se on erotettava selvästi ravinnepitoisuusilmoituksesta ja se voidaan ilmaista arvojen vaihteluvälinä.

Jos se, että tällainen EU-lannoitevalmiste sisältää seleeniä tai kloridia alle a ja b alakohdassa säädettyjen raja-arvojen, seuraa varmasti ja kiistatta kyseisen erittäin puhtaan aineen luonteesta tai hyödyntämisprosessista taikka sitä sisältävän EU-lannoitevalmisteen valmistusprosessista, valmistaja voi omalla vastuullaan jättää tuoteselosteesta pois kyseiset tiedot ilman varmentamista (kuten testausta).

▼B

8. Tietojen, jotka ovat muita kuin 1–6 kohdassa edellytettyjä tietoja, on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia:

a) 

niillä ei saa johtaa käyttäjää harhaan esimerkiksi väittämällä tuotteella olevan sellaisia ominaisuuksia, joita sillä ei ole, tai väittämällä tuotteella olevan ainutlaatuisia ominaisuuksia, joita samanlaisilla tuotteilla on myös;

b) 

niiden on liityttävä tarkistettavissa oleviin tekijöihin;

c) 

niissä ei saa esittää väitteitä, esimerkiksi "kestävä" tai "ympäristöystävällinen", jollei näissä väitteissä viitata lainsäädäntöön tai selkeästi yksilöityihin ohjeisiin, standardeihin tai järjestelmiin, joiden mukainen EU-lannoitevalmiste on; ja

d) 

niissä ei saa esittää mainintoina tai visuaalisin esityskeinoin väitteitä siitä, että EU-lannoitevalmiste ehkäisee tai hoitaa kasvitauteja tai suojelee kasveja haitallisilta organismeilta.

9. Ilmausta "vähäkloorinen" tai vastaavaa ilmausta voi käyttää vain, jos klooripitoisuus (Cl-) on alle 30 g/kg kuiva-ainetta.

10. Jos tässä liitteessä vahvistetut ravinnepitoisuustietovaatimukset ilmoitetaan oksidimuotona, ravinnepitoisuus voidaan ilmoittaa alkuaineena oksidimuodon sijasta tai sen lisäksi seuraavien muuntokertoimien mukaisesti:

fosfori (P) = fosforipentoksidi (P2O5) × 0,436

kalium (K) = kaliumoksidi (K2O) × 0,830

kalsium (Ca) = kalsiumoksidi (CaO) × 0,715

magnesium (Mg) = magnesiumoksidi (MgO) × 0,603

natrium (Na) = natriumoksidi (Na2O) × 0,742

rikki (S) = rikkitrioksidi (SO3) × 0,400.

11. Jos tässä liitteessä vahvistetut tietovaatimukset viittaavat orgaaniseen hiileen (Corg), tiedot voivat viitata orgaaniseen ainekseen orgaanisen hiilen (Corg) sijasta tai sen lisäksi seuraavan muuntokertoimen mukaisesti:

orgaaninen hiili (Corg) = orgaaninen aines × 0,56.

II OSA

TUOTEKOHTAISET MERKINTÄVAATIMUKSET

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1: LANNOITE

1. Ravinteiden pitoisuudet voidaan ilmoittaa vain, jos EU-lannoitevalmiste sisältää niitä vähintään liitteessä I asianomaiselle toimintoperusteiselle tuoteluokalle (PFC) määritellyn vähimmäismäärän.

2. Jos typpi (N) tai fosfori (P) eivät ole ilmoitettavia ravinteita, typen (N) tai fosforipentoksidin (P2O5) pitoisuudet on kuitenkin mainittava, jos ne ovat yli 0,5 massaprosenttia. Maininta esitetään erillään ravinnepitoisuusilmoituksesta.

▼M6

3. Seuraavia sääntöjä sovelletaan lannoitteisiin, jotka sisältävät liitteessä II olevan II osan ainesosaluokassa (CMC) 1 mainittuja inhibiittoriyhdisteitä:

a) 

tuoteselosteessa on oltava tapauksen mukaan ilmaus ”nitrifikaatioinhibiittori”, ”denitrifikaatioinhibiittori” tai ”ureaasi-inhibiittori”;

b) 

nitrifikaatioinhibiittoriyhdisteen pitoisuus on ilmaistava massaprosenttina ammoniakkityppenä (NH4 +) ja ureatyppenä (CH4N2O) esiintyvän typen (N) kokonaismäärästä;

c) 

denitrifikaatioinhibiittoriyhdisteen pitoisuus on ilmaistava massaprosenttina esiintyvästä nitraatista (NO3 -);

d) 

ureaasi-inhibiittoriyhdisteen pitoisuus on ilmaistava massaprosenttina ureatyppenä (CH4N2O) esiintyvän typen (N) kokonaismäärästä.

▼B

4. Ilmaisua "mineraalilannoite" saa käyttää vain, jos lannoite kuuluu toimintoperusteiseen tuoteluokkaan (PFC) 1(C) ja täyttää seuraavat täydentävät edellytykset:

a) 

mineraalilannoite saa sisältää enintään 1 massaprosentin orgaanista hiiltä (Corg), joka orgaanisena hiilenä ei ole peräisin

i) 

liitteessä II olevan II osan ainesosaluokkaa (CMC) 1 koskevassa 3 kohdassa tarkoitetuista kelaatinmuodostajista tai kompleksinmuodostajista,

▼M6

ii) 

liitteessä II olevan II osan ainesosaluokkaa (CMC) 1 koskevassa 4 kohdassa tarkoitetuista nitrifikaatio-, denitrifikaatio- tai ureaasi-inhibiittoriyhdisteistä,

▼B

iii) 

liitteessä II olevan II osan ainesosaluokkaa (CMC) 9 koskevassa 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista pintakäsittelyaineista,

iv) 

ureasta tai

v) 

kalsiumsyanamidista (CaCN2);

b) 

kun fosfori (P) on ilmoitettava ravinne, ilmoitettavan fosforipitoisuuden tulee koostua vain fosfaattifosforista ja mineraalilannoitteen on täytettävä vähintään yksi seuraavista liukoisuuskriteereistä:

i) 

vesiliukoisuus: vähimmäistaso 40 prosenttia kokonaisfosforista (P),

ii) 

liukoisuus neutraaliin ammoniumsitraattiin: vähimmäistaso 75 prosenttia kokonaisfosforista (P), tai

iii) 

liukoisuus muurahaishappoon (vain pehmeän raakafosfaatin osalta): vähimmäistaso 55 prosenttia kokonaisfosforista (P);

c) 

kun typpi (N) on ilmoitettava ravinne, ilmoitettavan typpipitoisuuden tulee koostua vain nitraattitypen, ammoniumtypen, ureatypen, metyleeniurean typen, isobutyylideenidiurean typen ja krotonylideenidiurean typen summasta.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(A): ORGAANINEN LANNOITE

Seuraavat tiedot ovat pakollisia:

a) 

ilmoitettavat primaariravinteet typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä N-P-K;

b) 

ilmoitettavat sekundaariravinteet kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na) tai rikki (S) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä Ca-Mg-Na-S;

c) 

luvut, jotka osoittavat ilmoitettavien ravinteiden – kokonaistyppi (N), kokonaisfosfori fosforipentoksidimuodossa (P2O5) tai kokonaiskalium kaliumoksidimuodossa (K2O) -pitoisuuden, ja niiden jälkeen sulkeissa luvut, jotka ilmoittavat kalsiumoksidin (CaO), magnesiumoksidin (MgO), natriumoksidin (Na2O) tai rikkitrioksidin (SO3) kokonaispitoisuuden;

d) 

seuraavien ilmoitettavien ravinteiden pitoisuus ja muut parametrit seuraavassa järjestyksessä ja massaprosentteina:

i) 

typpi (N):

— 
kokonaistyppi (N),
— 
orgaanisen typen (Norg) vähimmäismäärä, jonka jälkeen kuvaus käytetyn orgaanisen aineksen alkuperästä,
— 
typpi ammoniumtyppenä,
ii) 

kokonaisfosforipentoksidi (P2O5),

iii) 

kokonaiskaliumoksidi (K2O),

iv) 

kalsiumoksidi (CaO), magnesiumoksidi (MgO), natriumoksidi (Na2O) ja rikkitrioksidi (SO3), ilmaistuna

— 
ainoastaan vesiliukoisena pitoisuutena silloin, kun kyseiset ravinteet ovat täysin vesiliukoisia,
— 
kokonaispitoisuutena ja vesiliukoisena pitoisuutena silloin, kun kyseisten ravinteiden vesiliukoinen pitoisuus on vähintään neljännes kyseisten ravinteiden kokonaispitoisuudesta, ja
— 
muissa tapauksissa kokonaispitoisuutena,
v) 

orgaaninen hiili (Corg),

vi) 

kuiva-aine;

e) 

orgaanisen hiilen suhde kokonaistyppeen (Corg/N),

f) 

tuotantopäivä,

g) 

tapauskohtaisesti tuotteen fyysisen yksikön muoto, kuten jauhe tai pelletti.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(B): ORGAANINEN KIVENNÄISLANNOITE

1. Seuraavat tiedot ovat pakollisia:

a) 

ilmoitettavat primaariravinteet typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä N-P-K;

b) 

tapauksen mukaan ilmoitettavat sekundaariravinteet kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na) tai rikki (S) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä Ca-Mg-Na-S;

c) 

luvut, jotka osoittavat ilmoitettavien ravinteiden – kokonaistyppi (N), kokonaisfosfori fosforipentoksidimuodossa (P2O5) tai kokonaiskalium kaliumoksidimuodossa (K2O) – pitoisuuden, ja niiden jälkeen sulkeissa luvut, jotka ilmoittavat kalsiumoksidin (CaO), magnesiumoksidin (MgO), natriumoksidin (Na2O) tai rikkitrioksidin (SO3) kokonaispitoisuuden;

d) 

seuraavien ilmoitettavien ravinteiden pitoisuus ja muut parametrit seuraavassa järjestyksessä ja massaprosentteina:

i) 

typpi (N):

— 
kokonaistyppi (N),
— 
orgaanisen typen (Norg) vähimmäismäärä, jonka jälkeen kuvaus käytetyn orgaanisen aineksen alkuperästä,
— 
typpi nitraattityppenä,
— 
typpi ammoniumtyppenä,
— 
typpi ureatyppenä,
ii) 

fosforipentoksidi (P2O5):

— 
kokonaisfosforipentoksidi (P2O5),
— 
vesiliukoinen fosforipentoksidi (P2O5),
— 
neutraaliin ammoniumsitraattiin liukoinen fosforipentoksidi (P2O5),
— 
silloin kun esiintyy pehmeää jauhettua fosfaattia, muurahaishappoon liukoinen fosforipentoksidi (P2O5),
iii) 

kaliumoksidi (K2O):

— 
kokonaiskaliumoksidi (K2O),
— 
vesiliukoinen kaliumoksidi (K2O),
iv) 

kalsiumoksidi (CaO), magnesiumoksidi (MgO), natriumoksidi (Na2O) ja rikkitrioksidi (SO3), ilmaistuna

— 
ainoastaan vesiliukoisena pitoisuutena silloin, kun kyseiset ravinteet ovat täysin vesiliukoisia,
— 
kokonaispitoisuutena ja vesiliukoisena pitoisuutena silloin, kun kyseisten ravinteiden vesiliukoinen pitoisuus on vähintään neljännes kyseisten ravinteiden kokonaispitoisuudesta,
— 
muissa tapauksissa kokonaispitoisuutena,
v) 

orgaanisen hiilen (Corg) pitoisuus,

vi) 

kuiva-ainepitoisuus,

e) 

silloin kun esiintyy ureaa (CH4N2O), tiedot mahdollisesta vaikutuksesta ilman laatuun kun lannoitteita käytettäessä vapautuu ammoniakkia, ja kehotus käyttäjille asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta.

2. Jos yhtä tai useampaa hivenravinteista boori (B), koboltti (Co), rauta (Fe), mangaani (Mn) ja molybdeeni (Mo) esiintyy seuraavassa taulukossa massaprosentteina ilmoitettuna vähimmäispitoisuutena, se/ne

— 
on ilmoitettava, jos sitä/niitä lisätään orgaaniseen kivennäislannoitteeseen tarkoituksellisesti, ja
— 
se/ne voidaan ilmoittaa muissa tapauksissa:Hivenravinne

Hivenravinnepitoisuus (massaprosenttia)

Kiinteä orgaaninen kivennäislannoite

Nestemäinen orgaaninen kivennäislannoite

Tarkoitettu käytettäväksi viljelykasveille tai nurmelle

Tarkoitettu puutarhakäyttöön

Boori (B)

0,01

0,01

0,01

Koboltti (Co)

0,002

Ei sovelleta

0,002

Rauta (Fe)

0,5

0,02

0,02

Mangaani (Mn)

0,1

0,01

0,01

Molybdeeni (Mo)

0,001

0,001

0,001

3. Kun jompaakumpaa hivenravinteista kupari (Cu) ja sinkki (Zn) tai niitä molempia esiintyy ilman tarkoituksellista lisäämistä seuraavassa taulukossa massaprosentteina ilmoitettuna vähimmäispitoisuutena, se/ne voidaan ilmoittaa:Hivenravinne

Hivenravinnepitoisuus (massaprosenttia)

Kiinteä orgaaninen kivennäislannoite

Nestemäinen orgaaninen kivennäislannoite

Tarkoitettu käytettäväksi viljelykasveille tai nurmelle

Tarkoitettu puutarhakäyttöön

Kupari (Cu)

0,01

0,002

0,002

Sinkki (Zn)

0,01

0,002

0,002

4. Kun orgaaniseen kivennäislannoitteeseen lisätään kuparia (Cu) tai sinkkiä (Zn) tarkoituksellisesti, kuparin (Cu) tai sinkin (Zn) kokonaispitoisuus on ilmoitettava.

5. Edellä 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut hivenravinteet on ilmoitettava pääravinteita koskevien tietojen jälkeen. Seuraavat tiedot ovat pakollisia:

▼M1

a) 

ilmoitettavien hivenravinteiden nimet ja kemialliset merkit seuraavassa järjestyksessä: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) ja sinkki (Zn), minkä jälkeen niiden vastaionien nimet, jos kyseiset ilmoitettavat hivenravinteet on lisätty tarkoituksellisesti;

▼B

b) 

hivenravinteiden kokonaispitoisuus massaprosentteina

— 
ainoastaan vesiliukoisena pitoisuutena silloin, kun kyseiset hivenravinteet ovat täysin vesiliukoisia,
— 
kokonaispitoisuutena ja vesiliukoisena pitoisuutena silloin, kun kyseisten hivenravinteiden vesiliukoinen pitoisuus on vähintään neljännes kyseisten hivenravinteiden kokonaispitoisuudesta,
— 
muissa tapauksissa kokonaispitoisuutena;

▼M1

c) 

kun ilmoitettavat hivenravinteet on kelatoitu yhdellä tai useammalla kelaatinmuodostajalla tai kompleksoitu yhdellä tai useammalla kompleksinmuodostajalla:

— 
hivenravinteen nimen ja kemiallisen merkin jälkeen seuraava ilmaisu tapauksen mukaan:

”kelatoitu …lla/llä [kelaatinmuodostajien nimi tai lyhenne]” / ”kompleksoitu …lla/llä [kompleksinmuodostajien nimi tai lyhenne]” / ”kelatoitu …lla/llä [kelaatinmuodostajien nimi tai lyhenne] ja kompleksoitu …lla/llä [kompleksinmuodostajien nimi tai lyhenne]”;

— 
kelatoidun/kompleksoidun hivenravinteen määrä massaprosentteina;

▼M1

ca) 

jos ilmoitettavat hivenravinteet on kelatoitu yhdellä tai useammalla kelaatinmuodostajalla, pH:n vaihteluväli, joka takaa hyväksyttävän vakauden;

▼M1 —————

▼B

e) 

Kun hivenravinteita lisätään tarkoituksellisesti, seuraava maininta: "Käytettäväksi ainoastaan todettuun tarpeeseen. Käyttömäärää ei saa ylittää".

6. Jos orgaanisen kivennäislannoitteen kadmiumpitoisuus (Cd) on enintään 20 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5), voidaan lisätä maininta ”alhainen kadmiumpitoisuus” tai vastaava maininta tai visuaalinen esitystapa tätä varten.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C): EPÄORGAANINEN LANNOITE

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C)(I): EPÄORGAANINEN PÄÄRAVINNELANNOITE

1. Seuraavat tiedot ovat pakollisia:

a) 

tapauksen mukaan ilmoitettavat primaariravinteet typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä N-P-K;

b) 

tapauksen mukaan ilmoitettavat sekundaariravinteet kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na) tai rikki (S) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä Ca-Mg-Na-S;

c) 

luvut, jotka osoittavat ilmoitettavien ravinteiden – kokonaistyppi (N), kokonaisfosfori fosforipentoksidimuodossa (P2O5) tai kokonaiskalium kaliumoksidimuodossa (K2O) – pitoisuuden, ja niiden jälkeen sulkeissa luvut, jotka ilmoittavat kalsiumoksidin (CaO), magnesiumoksidin (MgO), natriumoksidin (Na2O) tai rikkitrioksidin (SO3) kokonaispitoisuuden;

d) 

seuraavien ilmoitettavien ravinteiden pitoisuus massaprosentteina seuraavassa järjestyksessä:

i) 

typpi (N):

— 
kokonaistyppi (N),
— 
typpi nitraattityppenä,
— 
typpi ammoniumtyppenä,
— 
typpi ureatyppenä,
— 
typpi ureaformaldehydistä, isobutyylideenidiureasta, krotonylideenidiureasta,
— 
typpi syanamiditypestä,
ii) 

fosforipentoksidi (P2O5):

— 
kokonaisfosforipentoksidi (P2O5),
— 
vesiliukoinen fosforipentoksidi (P2O5),
— 
neutraaliin ammoniumsitraattiin liukoinen fosforipentoksidi (P2O5),
— 
silloin kun esiintyy pehmeää jauhettua fosfaattia, muurahaishappoon liukoinen fosforipentoksidi (P2O5),
iii) 

vesiliukoinen kaliumoksidi (K2O),

iv) 

kalsiumoksidi (CaO), magnesiumoksidi (MgO), natriumoksidi (Na2O) ja rikkitrioksidi (SO3), ilmaistuna

— 
ainoastaan vesiliukoisena pitoisuutena silloin, kun kyseiset ravinteet ovat täysin vesiliukoisia,
— 
kokonaispitoisuutena ja vesiliukoisena pitoisuutena silloin, kun kyseisten ravinteiden vesiliukoinen pitoisuus on vähintään neljännes kyseisten ravinteiden kokonaispitoisuudesta,
— 
muissa tapauksissa kokonaispitoisuutena,
e) 

silloin kun esiintyy ureaa (CH4N2O), tiedot mahdollisesta vaikutuksesta ilman laatuun kun lannoitteita käytettäessä vapautuu ammoniakkia, ja kehotus käyttäjille asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta.

2. Jos epäorgaanisen pääravinnelannoitteen kadmiumpitoisuus (Cd) on enintään 20 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5), voidaan lisätä maininta "alhainen kadmiumpitoisuus" tai vastaava maininta tai visuaalinen esitystapa tätä varten.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C)(I)(A): KIINTEÄ EPÄORGAANINEN PÄÄRAVINNELANNOITE

1. Kiinteään epäorgaaniseen pääravinnelannoitteeseen voidaan merkitä ilmaus "kompleksi" vain, jos jokainen fyysinen yksikkö sisältää kaikki ilmoitettavat ravinteet ilmoitettuna pitoisuutena.

2. Kiinteän epäorgaanisen pääravinnelannoitteen raekokojakauma on ilmoitettava, ja se on ilmaistava tuotteen massaprosenttina, joka läpäisee tietyn seulan.

▼M1

3. Tuotteen fyysisen yksikön muoto on ilmoitettava käyttäen jotakin seuraavista maininnoista tai niistä kahden tai useamman yhdistelmää:

a) 

rakeina;

b) 

pelletteinä;

c) 

jauheena, jos tuotteesta vähintään 90 massaprosenttia läpäisee 1 mm:n seulan; tai

d) 

prilleinä.

▼B

4. Pinnoitetuissa kiinteissä epäorgaanisissa pääravinnelannoitteissa on ilmoitettava pintakäsittelyaineen/-aineiden nimi ja kullakin pintakäsittelyaineella pinnoitettujen lannoitteiden prosenttiosuus, joiden jälkeen seuraavat tiedot:

a) 

kun kyseessä ovat polymeerillä pinnoitetut kiinteät epäorgaaniset pääravinnelannoitteet, seuraava maininta: "Ravinteiden vapautumisnopeus voi vaihdella kasvualustan lämpötilan mukaan. Lannoitusta voi olla tarpeen mukauttaa."; ja

b) 

kun kyseessä ovat rikillä (S) pinnoitetut kiinteät epäorgaaniset pääravinnelannoitteet ja rikillä (S)/polymeerillä pinnoitetut kiinteät epäorgaaniset pääravinnelannoitteet, seuraava maininta: "Ravinteiden vapautumisnopeus voi vaihdella kasvualustan lämpötilan ja biologisen aktiivisuuden mukaan. Lannoitusta voi olla tarpeen mukauttaa".

5. Jos yhtä tai useampaa hivenravinteista boori (B), koboltti (Co), rauta (Fe), mangaani (Mn) ja molybdeeni (Mo) esiintyy seuraavassa massaprosentteina ilmoitettuna vähimmäispitoisuutena, se/ne

— 
on ilmoitettava, jos sitä/niitä lisätään kiinteään epäorgaaniseen pääravinnelannoitteeseen tarkoituksellisesti, ja
— 
se/ne voidaan ilmoittaa muissa tapauksissa:Hivenravinne

Hivenravinnepitoisuus (massaprosentteina)

Tarkoitettu käytettäväksi viljelykasveille tai nurmelle

Tarkoitettu puutarhakäyttöön

Boori (B)

0,01

0,01

Koboltti (Co)

0,002

Ei sovelleta

Rauta (Fe)

0,5

0,02

Mangaani (Mn)

0,1

0,01

Molybdeeni (Mo)

0,001

0,001

6. Kun jompaakumpaa hivenravinteista kupari (Cu) ja sinkki (Zn) tai niitä molempia esiintyy ilman tarkoituksellista lisäämistä seuraavassa taulukossa massaprosentteina ilmoitettuna vähimmäispitoisuutena, se/ne voidaan ilmoittaa:Hivenravinne

Hivenravinnepitoisuus (massaprosentteina)

Tarkoitettu käytettäväksi viljelykasveille tai nurmelle

Tarkoitettu puutarhakäyttöön

Kupari (Cu)

0,01

0,002

Sinkki (Zn)

0,01

0,002

7. Kun kiinteään epäorgaaniseen pääravinnelannoitteeseen lisätään kuparia (Cu) tai sinkkiä (Zn) tarkoituksellisesti, kuparin (Cu) tai sinkin (Zn) kokonaispitoisuus on ilmoitettava.

8. Edellä 5, 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut hivenravinteet on ilmoitettava pääravinteita koskevien tietojen jälkeen. Seuraavat tiedot ovat pakollisia:

▼M1

a) 

ilmoitettavien hivenravinteiden nimet ja kemialliset merkit seuraavassa järjestyksessä: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) ja sinkki (Zn), minkä jälkeen niiden vastaionien nimet, jos kyseiset ilmoitettavat hivenravinteet on lisätty tarkoituksellisesti;

▼B

b) 

hivenravinteiden kokonaispitoisuus massaprosentteina

— 
ainoastaan vesiliukoisena pitoisuutena silloin, kun kyseiset hivenravinteet ovat täysin vesiliukoisia,
— 
kokonaispitoisuutena ja vesiliukoisena pitoisuutena silloin, kun kyseisten hivenravinteiden vesiliukoinen pitoisuus on vähintään neljännes kyseisten hivenravinteiden kokonaispitoisuudesta, ja
— 
muissa tapauksissa kokonaispitoisuutena;

▼M1

c) 

kun ilmoitettavat hivenravinteet on kelatoitu yhdellä tai useammalla kelaatinmuodostajalla tai kompleksoitu yhdellä tai useammalla kompleksinmuodostajalla:

— 
hivenravinteen nimen ja kemiallisen merkin jälkeen seuraava ilmaisu tapauksen mukaan:

”kelatoitu …lla/llä [kelaatinmuodostajien nimi tai lyhenne]” / ”kompleksoitu …lla/llä [kompleksinmuodostajien nimi tai lyhenne]” / ”kelatoitu …lla/llä [kelaatinmuodostajien nimi tai lyhenne] ja kompleksoitu …lla/llä [kompleksinmuodostajien nimi tai lyhenne]”;

— 
kelatoidun/kompleksoidun hivenravinteen määrä massaprosentteina;

▼M1

ca) 

jos ilmoitettavat hivenravinteet on kelatoitu yhdellä tai useammalla kelaatinmuodostajalla, pH:n vaihteluväli, joka takaa hyväksyttävän vakauden;

▼M1 —————

▼B

e) 

kun hivenravinteita lisätään tarkoituksellisesti, seuraava maininta: "Käytettäväksi ainoastaan todettuun tarpeeseen. Käyttömäärää ei saa ylittää."

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C)(I)(B): NESTEMÄINEN EPÄORGAANINEN PÄÄRAVINNELANNOITE

1. Tuoteselosteessa on ilmoitettava, onko nestemäinen epäorgaaninen pääravinnelannoite suspensiona vai liuoksena.

2. Ravinnepitoisuus voidaan ilmoittaa massan tai tilavuuden prosenttiosuutena.

3. Jos yhtä tai useampaa hivenravinteista boori (B), koboltti (Co), rauta (Fe), mangaani (Mn) ja molybdeeni (Mo) esiintyy seuraavassa taulukossa massaprosentteina ilmoitettuna vähimmäispitoisuutena, se/ne

— 
on ilmoitettava, jos sitä/niitä lisätään nestemäiseen epäorgaaniseen pääravinnelannoitteeseen tarkoituksellisesti, ja
— 
se/ne voidaan ilmoittaa muissa tapauksissa:Hivenravinne

Hivenravinnepitoisuus (massaprosenttia)

Boori (B)

0,01

Koboltti (Co)

0,002

Rauta (Fe)

0,02

Mangaani (Mn)

0,01

Molybdeeni (Mo)

0,001

4. Kun jompaakumpaa hivenravinteista kupari (Cu) ja sinkki (Zn) tai niitä molempia esiintyy ilman tarkoituksellista lisäämistä vähintään 0,002 massaprosenttia, se/ne voidaan ilmoittaa.

5. Kun nestemäiseen epäorgaaniseen pääravinnelannoitteeseen lisätään kuparia (Cu) tai sinkkiä (Zn) tarkoituksellisesti, kuparin (Cu) tai sinkin (Zn) kokonaispitoisuus on ilmoitettava.

6. Edellä 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut hivenravinteet on ilmoitettava pääravinteita koskevien tietojen jälkeen. Seuraavat tiedot ovat pakollisia:

▼M1

a) 

ilmoitettavien hivenravinteiden nimet ja kemialliset merkit seuraavassa järjestyksessä: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) ja sinkki (Zn), minkä jälkeen niiden vastaionien nimet, jos kyseiset ilmoitettavat hivenravinteet on lisätty tarkoituksellisesti;

▼B

b) 

hivenravinteiden kokonaispitoisuus ilmaistuna prosenttiosuutena massasta tai tilavuudesta

— 
ainoastaan vesiliukoisena pitoisuutena silloin, kun kyseiset hivenravinteet ovat täysin vesiliukoisia,
— 
kokonaispitoisuutena ja vesiliukoisena pitoisuutena silloin, kun kyseisten hivenravinteiden vesiliukoinen pitoisuus on vähintään neljännes kyseisten hivenravinteiden kokonaispitoisuudesta, ja
— 
muissa tapauksissa kokonaispitoisuutena;

▼M1

c) 

kun ilmoitettavat hivenravinteet on kelatoitu yhdellä tai useammalla kelaatinmuodostajalla tai kompleksoitu yhdellä tai useammalla kompleksinmuodostajalla:

— 
hivenravinteen nimen ja kemiallisen merkin jälkeen seuraava ilmaisu tapauksen mukaan:

”kelatoitu …lla/llä [kelaatinmuodostajien nimi tai lyhenne]” / ”kompleksoitu …lla/llä [kompleksinmuodostajien nimi tai lyhenne]” / ”kelatoitu …lla/llä [kelaatinmuodostajien nimi tai lyhenne] ja kompleksoitu …lla/llä [kompleksinmuodostajien nimi tai lyhenne]”;

— 
kelatoidun/kompleksoidun hivenravinteen määrä massaprosentteina;

▼M1

ca) 

jos ilmoitettavat hivenravinteet on kelatoitu yhdellä tai useammalla kelaatinmuodostajalla, pH:n vaihteluväli, joka takaa hyväksyttävän vakauden;

▼M1 —————

▼B

e) 

kun hivenravinteita lisätään tarkoituksellisesti, seuraava maininta: "Käytettäväksi ainoastaan todettuun tarpeeseen. Käyttömäärää ei saa ylittää".

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C)(II): EPÄORGAANINEN HIVENRAVINNELANNOITE

▼M1

1. Epäorgaanisen hivenravinnelannoitteen sisältämien ilmoitettavien hivenravinteiden nimet ja kemialliset merkit on lueteltava seuraavassa järjestyksessä: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) ja sinkki (Zn), minkä jälkeen niiden vastaionien nimet, jos kyseiset ilmoitettavat hivenravinteet on lisätty tarkoituksellisesti.

2. Kun ilmoitettava hivenravinne on kelatoitu yhdellä tai useammalla kelaatinmuodostajalla ja jokainen kelaatinmuodostaja voidaan yksilöidä ja kvantifioida ja kelaatinmuodostaja kelatoi vähintään 1-prosenttisesti vesiliukoisen hivenravinteen, tai kun ilmoitettava hivenravinne on kompleksoitu yhdellä tai useammalla kompleksinmuodostajalla, hivenravinteen nimen ja kemiallisen merkin jälkeen on lisättävä seuraavat ilmaukset tapauksen mukaan:

— 
”kelatoitu …lla/llä [kelaatinmuodostajien nimi tai lyhenne]” / ”kompleksoitu …lla/llä [kompleksinmuodostajien nimi tai lyhenne]” / ”kelatoitu …lla/llä [kelaatinmuodostajien nimi tai lyhenne] ja kompleksoitu …lla/llä [kompleksinmuodostajien nimi tai lyhenne]”,
— 
kelatoidun/kompleksoidun hivenravinteen määrä massaprosentteina.

▼M1

2 a. Jos ilmoitettavat hivenravinteet on kelatoitu yhdellä tai useammalla kelaatinmuodostajalla, on ilmoitettava pH:n vaihteluväli, joka takaa hyväksyttävän vakauden.

▼M1 —————

▼B

4. Seuraava maininta on merkittävä: "Käytettäväksi ainoastaan todettuun tarpeeseen. Käyttömäärää ei saa ylittää".

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C)(II)(A): YKSIRAVINTEINEN EPÄORGAANINEN HIVENRAVINNELANNOITE

1. Tuoteselosteessa on mainittava asianmukainen typologia, jota tarkoitetaan liitteessä I olevassa II osassa olevassa taulukossa kohdassa toimintoperusteinen tuoteluokka (PFC) 1(C)(II)(a).

2. Hivenravinteiden kokonaispitoisuus ilmaistaan massaprosentteina

— 
ainoastaan vesiliukoisena pitoisuutena silloin, kun hivenravinne on täysin vesiliukoinen;
— 
kokonaispitoisuutena ja vesiliukoisen ainesosan pitoisuutena silloin kun hivenravinteen vesiliukoinen pitoisuus on vähintään neljännes kyseisen hivenravinteen kokonaispitoisuudesta;
— 
muissa tapauksissa kokonaispitoisuutena.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C)(II)(B): MONIRAVINTEINEN EPÄORGAANINEN HIVENRAVINNELANNOITE

1. Hivenravinteen voi ilmoittaa vain, jos sitä esiintyy seuraavassa taulukossa esitettyinä vähimmäismäärinä, jotka ilmaistaan massaprosentteina:Hivenravinne

Hivenravinnepitoisuus (massaprosenttia)

Ei kelatoituna, ei kompleksoituna

Kelatoituna tai kompleksoituna

Boori (B)

0,2

Ei sovelleta

Koboltti (Co)

0,02

0,02

Kupari (Cu)

0,5

0,1

Rauta (Fe)

2

0,3

Mangaani (Mn)

0,5

0,1

Molybdeeni (Mo)

0,02

Ei sovelleta

Sinkki (Zn)

0,5

0,1

2. Jos moniravinteinen epäorgaaninen hivenainelannoite on suspensiona tai liuoksena, tuoteselosteessa on mainittava tapauksen mukaan "suspensiona" tai "liuoksena".

3. Hivenravinteiden kokonaispitoisuus ilmaistaan massaprosentteina

— 
ainoastaan vesiliukoisena pitoisuutena silloin, kun hivenravinteet ovat täysin vesiliukoisia,
— 
kokonaispitoisuutena ja vesiliukoisena pitoisuutena silloin, kun hivenravinteiden vesiliukoinen pitoisuus on vähintään puolet kyseisten hivenravinteiden kokonaispitoisuudesta,
— 
muissa tapauksissa kokonaispitoisuutena.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 2: KALKITUSAINE

Seuraavat parametrit on ilmoitettava seuraavassa järjestyksessä:

— 
neutralointiarvo,
— 
raekokojakauma ilmaistuna tuotteen massaprosenttiosuutena, joka läpäisee 1,0 mm:n seulan,
— 
kalsiumoksidin (CaO) kokonaispitoisuus massaprosentteina,
— 
magnesiumoksidin (MgO) kokonaispitoisuus massaprosentteina,
— 
reaktiivisuus ja reaktiivisuuden määritysmenetelmä, lukuun ottamatta oksidi- ja hydroksidikalkkeja.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 3: MAANPARANNUSAINE

1. Kuiva-ainepitoisuus ilmoitetaan massaprosentteina.

2. Seuraavat ravinteet ilmoitetaan massaprosentteina, jos ne ovat yli 0,5 massaprosenttia: typpi (N), fosforipentoksidi (P2O5) ja kaliumoksidi (K2O).

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 3 (A): ORGAANINEN MAANPARANNUSAINE

Seuraavat parametrit on ilmoitettava:

— 
pH;
— 
sähkönjohtavuus, ilmaistuna mS/m;
— 
orgaanisen hiilen (Corg) pitoisuus massaprosentteina;
— 
orgaanisen typen (Norg) vähimmäismäärä massaprosentteina, jonka jälkeen kuvaus käytetyn orgaanisen aineksen alkuperästä;
— 
orgaanisen hiilen suhde kokonaistyppeen (Corg/N).

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 4: KASVUALUSTA

Seuraavat parametrit on ilmoitettava seuraavassa järjestyksessä:

— 
sähkönjohtavuus, ilmaistuna mS/m, lukuun ottamatta mineraalivillaa;
— 
pH;
— 
määrä:
— 
mineraalivillan osalta ilmaistuna kappalemääränä sekä pituus-, korkeus- ja leveysmittana,
— 
muiden esimuotoiltujen kasvualustojen osalta ilmaistuna kokona vähintään kahdella mitalla,
— 
muiden kasvualustojen osalta ilmaistuna kokonaistilavuutena,
— 
esimuotoiltuja kasvualustoja lukuun ottamatta määrä ilmaistuna niiden materiaalien tilavuutena, joiden partikkelikoko on suurempi kuin 60 mm;
— 
CaCl2/DTPA (kalsiumkloridi / dietyleeni-triamiini-pentaetikkahappo; 'CAT-liukoinen') -liuokseen liukeneva typpi (N), jos yli 150 mg/l;
— 
CaCl2/DTPA (kalsiumkloridi / dietyleeni-triamiini-pentaetikkahappo; 'CAT-liukoinen') -liuokseen liukeneva fosforipentoksidi (P2O5), jos yli 20 mg/l; ja
— 
CaCl2/DTPA (kalsiumkloridi / dietyleeni-triamiini-pentaetikkahappo; 'CAT-liukoinen') -liuokseen liukeneva kaliumoksidi (K2O), jos yli 150 mg/l;
— 
tuotantopäivä.

▼M6

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 5: INHIBIITTORI

1. Kaikki ainesosat on ilmoitettava tuotteen painona tai tilavuutena alenevassa suuruusjärjestyksessä.

2. Inhibiittoriyhdisteen tai -yhdisteiden pitoisuus massa- tai tilavuusprosentteina on ilmoitettava.

3. Tämän liitteen I osassa olevan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuissa käyttöohjeissa on annettava tiedot seuraavista:

a) 

EU-lannoitevalmisteiden tyypit, joihin inhibiittoria voidaan sekoittaa, erityisesti:

i) 

liitteessä I olevan II osan toimintoperusteista tuoteluokkaa (PFC) 5(A) koskevassa jaksossa tarkoitetun nitrifikaatioinhibiittorin osalta EU-lannoitevalmiste, jonka kokonaistyppisisällöstä (N) vähintään 50 prosenttia koostuu typen (N) ammonium- (NH4 +) ja ureamuodoista (CH4N2O);

ii) 

liitteessä I olevan II osan toimintoperusteista tuoteluokkaa (PFC) 5(C) koskevassa jaksossa tarkoitetun ureaasi-inhibiittorin osalta EU-lannoitevalmiste, jonka kokonaistyppisisällöstä (N) vähintään 50 prosenttia koostuu typen (N) ureamuodosta (CH4N2O);

b) 

inhibiittoriyhdisteen tai -yhdisteiden pienin ja suurin suositeltu pitoisuus sekoitettuna lannoitteeseen ennen sen käyttöä:

i) 

liitteessä I olevan II osan toimintoperusteista tuoteluokkaa (PFC) 5(A) koskevassa jaksossa tarkoitetun nitrifikaatioinhibiittorin pitoisuus massaprosenttina ammoniakkityppenä (NH4 +) ja ureatyppenä (CH4N2O) esiintyvän typen (N) kokonaismäärästä;

ii) 

liitteessä I olevan II osan toimintoperusteista tuoteluokkaa (PFC) 5(B) koskevassa jaksossa tarkoitetun denitrifikaatioinhibiittorin pitoisuus massaprosenttina esiintyvästä nitraatista (NO3 -);

iii) 

liitteessä I olevan II osan toimintoperusteista tuoteluokkaa (PFC) 5(C) koskevassa jaksossa tarkoitetun ureaasi-inhibiittorin pitoisuus massaprosenttina ureatyppenä (CH4N2O) esiintyvän typen (N) kokonaismäärästä.

▼B

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 6: KASVIBIOSTIMULANTTI

Seuraavat tiedot ovat pakollisia:

a) 

fyysinen muoto;

b) 

tuotantopäivä ja viimeinen voimassaolopäivä;

c) 

käyttötapa/käyttötavat;

d) 

väitetty vaikutus kunkin kohdekasvin osalta; ja

e) 

valmisteen tehokkuuteen liittyvät ohjeet, mukaan lukien maanhoitokäytännöt, kemialliset lannoitteet, yhteensopimattomuus kasvinsuojeluaineiden kanssa, ruiskulle suositellut suutinkoko ja suutinpaine sekä muut toimenpiteet kulkeumien estämiseksi.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 6(A): MIKROBIPOHJAINEN KASVIBIOSTIMULANTTI

Kaikki tarkoituksellisesti lisätyt mikro-organismit on mainittava. Kun mikro-organismilla on useita kantoja, tarkoituksellisesti lisätyt kannat on mainittava. Niiden pitoisuus on ilmoitettava vaikuttavien yksikköjen lukumääränä tilavuutta tai painoa kohti tai muulla mikro-organismin kannalta sopivalla tavalla, esim. pesäkkeitä muodostavina yksikköinä grammaa kohti (pmy/g).

Tuoteselosteessa on oltava seuraava virke: ”Mikro-organismit voivat aiheuttaa herkistymistä”.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 7: LANNOITEVALMISTEIDEN MEKAANINEN SEOS (BLENDI)

Lannoitevalmisteiden mekaaniseen seokseen sovelletaan kaikkia merkintävaatimuksia, joita sovelletaan kaikkiin osana oleviin EU-lannoitevalmisteisiin, ja ne ilmoitetaan suhteessa lopulliseen lannoitevalmisteiden mekaaniseen seokseen.

Kun lannoitevalmisteiden mekaaninen seos (blendi) sisältää yhden tai useamman toimintoperusteiseen tuoteluokkaan (PFC) 6 kuuluvan kasvibiostimulantin, kunkin seoksessa (blendi) olevan kasvibiostimulantin pitoisuus ilmoitetaan grammoina kilogrammaa tai litraa kohti (g/kg tai g/l) 20 °C:n lämpötilassa.

▼M6

Kun lannoitevalmisteiden mekaaninen seos (blendi) sisältää yhden tai useamman toimintoperusteiseen tuoteluokkaan (PFC) 5 kuuluvan inhibiittorin, tämän liitteen II osassa olevan toimintoperusteista tuoteluokkaa (PFC) 5 koskevan jakson 3 kohdassa tarkoitettuja käyttöohjeita ei lisätä.

▼B

III OSA

POIKKEAMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

1. EU-lannoitevalmisteen ilmoitettava ravinnepitoisuus tai ilmoitettavat fysikaalis-kemialliset ominaisuudet voivat poiketa todellisesta arvosta ainoastaan tässä osassa asianomaiselle toimintoperusteiselle tuoteluokalle (PFC) vahvistettujen poikkeamien rajoissa. Poikkeamien tarkoituksena on ottaa huomioon valmistuksessa ilmenevät vaihtelut jakeluketjussa sekä näytteenoton ja analyysin yhteydessä.

2. Tässä osassa esitetyt ilmoitettaviin parametreihin liittyvät sallitut poikkeamat ovat negatiivisia ja positiivisia arvoja.

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, sellaisen ainesosan, jolle on vahvistettu liitteessä I tai II vähimmäis- tai enimmäispitoisuus, tosiasiallinen pitoisuus EU-lannoitevalmisteessa ei saa koskaan olla vähimmäispitoisuutta pienempi eikä enimmäispitoisuutta suurempi.

▼M6

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1: LANNOITE

Poikkeamia koskevia seuraavia sääntöjä sovelletaan lannoitteisiin, jotka sisältävät liitteessä II olevan II osan ainesosaluokassa (CMC) 1 tarkoitettuja nitrifikaatio-, denitrifikaatio- tai ureaasi-inhibiittoriyhdisteitä:Inhibiittoriyhdisteet

Inhibiittoriyhdisteiden ilmoitettavan pitoisuuden sallitut poikkeamat

Pitoisuus enintään 2 %

± 20 % ilmoitetusta arvosta

Pitoisuus yli 2 %

± 0,3 prosenttiyksikköä absoluuttisena arvona

▼B

Toimintoperusteinen tuoteluokka (PFC) 1(A): Orgaaninen lannoiteIlmoitettavan ravinteen muodot ja muut ilmoitettavat parametrit

Ilmoitettavan ravinnepitoisuuden ja muiden ilmoitettavien parametrien sallitut poikkeamat

Orgaaninen hiili (Corg)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Kuiva-ainepitoisuus

± 5,0 prosenttiyksikköä absoluuttisena arvona

Kokonaistyppi (N)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Orgaaninen typpi (Norg)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaisfosforipentoksidi (P2O5)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaiskaliumoksidi (K2O)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Magnesiumoksidin (MgO), kalsiumoksidin (CaO), rikkitrioksidin (SO3) ja natriumoksidin (Na2O)kokonaismäärät ja vesiliukoiset määrät

± 25 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta pitoisuudesta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,5 prosenttiyksikköä

Orgaaninen hiili (Corg) / kokonaistyppi (N)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Määrä

± 1,5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

Toimintoperusteinen tuoteluokka (PFC) 1(B): Orgaaninen kivennäislannoiteIlmoitettavan ravinteen muodot ja muut ilmoitettavat parametrit

Ilmoitettavan pääravinnepitoisuuden ja muiden ilmoitettavien parametrien sallitut poikkeamat

Orgaaninen hiili (Corg)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Kuiva-ainepitoisuus

± 5,0 prosenttiyksikköä absoluuttisena arvona

Epäorgaanisen typen (N) ilmoitettavat muodot

± 25 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Orgaaninen typpi (Norg)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Fosforipentoksidin (P2O5) ilmoitettavat muodot

± 25 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,5 prosenttiyksikköä

Kaliumoksidin (K2O) ilmoitettavat muodot

± 25 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,5 prosenttiyksikköä

Magnesiumoksidin (MgO), kalsiumoksidin (CaO), rikkitrioksidin (SO3) kokonaismäärät ja vesiliukoiset määrät

± 25 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta pitoisuudesta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Natriumoksidin (Na2O) kokonaismäärä ja vesiliukoinen määrä

± 25 % ilmoitetusta pitoisuudesta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 0,9 prosenttiyksikköä

Määrä

± 1,5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvostaHivenravinne

Hivenravinnemuotojen ilmoitettavan pitoisuuden sallitut poikkeamat

Pitoisuus enintään 2 %

± 20 % ilmoitetusta arvosta

Pitoisuus yli 2 % ja enintään 10 %

± 20 % ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Pitoisuus yli 10 %

± 1,0 prosenttiyksikköä absoluuttisena arvona

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 1(C): EPÄORGAANINEN LANNOITE

▼M1Ilmoitettavan ravinteen muodot ja muut ilmoitettavat parametrit

Ilmoitettavan pääravinnepitoisuuden ja muiden ilmoitettavien parametrien sallitut poikkeamat

Typen (N) ilmoitettavat muodot

± 25 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2 prosenttiyksikköä

Fosforipentoksidin (P2O5) ilmoitettavat muodot

± 25 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2 prosenttiyksikköä

Kaliumoksidin (K2O) ilmoitettavat muodot

± 25 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2 prosenttiyksikköä

Typen (N), fosforipentoksidin (P2O5) tai kaliumoksidin (K2O) ilmoitettavat muodot kaksiravinteisissa lannoitteissa

± 1,5 prosenttiyksikköä absoluuttisena arvona

Typen (N), fosforipentoksidin (P2O5) tai kaliumoksidin (K2O) ilmoitettavat muodot kolmiravinteisissa lannoitteissa

± 1,9 prosenttiyksikköä absoluuttisena arvona

Magnesiumoksidin (MgO), kalsiumoksidin (CaO), rikkitrioksidin (SO3) kokonaismäärät ja vesiliukoiset määrät

– 50 ja + 100 %:n suhteellinen poikkeama kyseisten ravinteiden ilmoitetusta pitoisuudesta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään –2 ja +4 prosenttiyksikköä

Natriumoksidin (Na2O) kokonaismäärä ja vesiliukoinen määrä

– 25 % ilmoitetusta pitoisuudesta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 0,9 prosenttiyksikköä + 50 % ilmoitetusta pitoisuudesta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,8 prosenttiyksikköä

Raekokojakauma

± 20 %:n suhteellinen poikkeama tietyn seulan läpäisevän materiaalin ilmoitetusta prosenttiosuudesta

Määrä

± 1 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvostaHivenravinne

Hivenravinnemuotojen ilmoitettavan pitoisuuden sallitut poikkeamat

Pitoisuus enintään 2 %

± 50 % ilmoitetusta arvosta

Pitoisuus yli 2 % ja enintään 10 %

± 50 % ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Pitoisuus yli 10 %

± 1,0 prosenttiyksikköä absoluuttisena arvona

▼B

Määrä: ± 5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 2: KALKITUSAINEIlmoitettavan ravinteen muodot ja muut ilmoitettavat parametrit

Ilmoitettavan parametrin sallitut poikkeamat

Neutralointikyky

± 3

Raekokojakauma

± 10 %:n suhteellinen poikkeama tietyn seulan läpäisevän materiaalin ilmoitetusta prosenttiosuudesta

Kokonaiskalsiumoksidi (CaO)

± 3,0 prosenttiyksikköä absoluuttisena arvona

Kokonaismagnesiumoksidi (MgO)

 

Pitoisuus alle 8 %

± 1,0 prosenttiyksikköä absoluuttisena arvona

Pitoisuus 8–16 %

± 2,0 prosenttiyksikköä absoluuttisena arvona

Pitoisuus vähintään 16 %

± 3,0 prosenttiyksikköä absoluuttisena arvona

Reaktiivisuudet (suolahappotesti ja inkubointikoe)

± 5,0 prosenttiyksikköä absoluuttisena arvona

Määrä

± 1 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 3: MAANPARANNUSAINEIlmoitettavan ravinteen muodot ja muut ilmoitettavat parametrit

Ilmoitettavan parametrin sallitut poikkeamat

▼C1

pH

± 1,0 ilmoitetusta arvosta

▼M1

Orgaaninen hiili (Corg)

± 10 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 3,0 prosenttiyksikköä

▼B

Orgaaninen typpi (Norg)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaistyppi (N)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaisfosforipentoksidi (P2O5)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaiskaliumoksidi (K2O)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kuiva-ainepitoisuus

± 10 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

Määrä

± 5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

Sähkönjohtavuus

± 75 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 4: KASVUALUSTAIlmoitettavan ravinteen muodot ja muut ilmoitettavat parametrit

Ilmoitettavan parametrin sallitut poikkeamat

Sähkönjohtavuus

± 75 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

▼C1

pH

± 1,0 ilmoitetusta arvosta

▼B

Määrä tilavuutena (litraa tai m3)

± 5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

Määrän (tilavuuden) määritys niiden materiaalien osalta, joiden partikkelikoko on suurempi kuin 60 mm

± 5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

Määrän (tilavuuden) määritys esimuotoiltujen kasvualustojen osalta

± 5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

CaCl2/DTPA (kalsiumkloridi / dietyleeni-triamiini-pentaetikkahappo; 'CAT-liukoinen') -liuokseen liukeneva typpi (N)

± 75 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

CaCl2/DTPA (kalsiumkloridi / dietyleeni-triamiini-pentaetikkahappo; 'CAT-liukoinen') -liuokseen liukeneva fosforipentoksidi (P2O5)

± 75 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

CaCl2/DTPA (kalsiumkloridi / dietyleeni-triamiini-pentaetikkahappo; 'CAT-liukoinen') -liuokseen liukeneva kaliumoksidi (K2O)

± 75 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 5: INHIBIITTORITInhibiittoriyhdiste

Inhibiittoriyhdisteen ilmoitettavan pitoisuuden sallitut poikkeamat

Pitoisuus enintään 2 %

± 20 % ilmoitetusta arvosta

Pitoisuus yli 2 %

± 0,3 prosenttiyksikköä absoluuttisena arvona

Määrä: ± 5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

▼M1

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 6: KASVIBIOSTIMULANTIT

Kasvibiostimulantin määrä saa poiketa ± 5 % ilmoitetusta arvosta.

▼B

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 6(A): MIKROBIPOHJAINEN KASVIBIOSTIMULANTTI

Mikro-organismien tosiasiallinen pitoisuus / tosiasialliset pitoisuudet saavat poiketa enintään 15 % ilmoitetusta arvosta / ilmoitetuista arvoista.

TOIMINTOPERUSTEINEN TUOTELUOKKA (PFC) 7: LANNOITEVALMISTEIDEN MEKAANINEN SEOS (BLENDI)

▼M1Ilmoitettava parametri

Ilmoitettavan parametrin sallittu poikkeama

Määrä

Poikkeama on kunkin ainesosana olevan EU-lannoitevalmisteen suhteellisen osuuden summa kerrottuna kyseisen lannoitevalmisteen toimintoperusteiseen tuoteluokkaan sovellettavalla poikkeamalla. Jos kunkin EU-lannoitevalmisteen osuutta lannoitevalmisteiden mekaanisessa seoksessa ei voida määrittää, sallittu poikkeama on sen toimintoperusteisen tuoteluokan poikkeama, jossa määrää koskeva poikkeaman arvo on tiukin.

▼B

Kun lannoitevalmisteiden mekaaninen seos (blendi) sisältää yhden tai useamman toimintoperusteiseen tuoteluokkaan (PFC) 6 kuuluvan kasvibiostimulantin, kunkin kasvibiostimulantin ilmoitettavaan pitoisuuteen sovelletaan seuraavia poikkeamia:Ilmoitettava pitoisuus, g/kg tai g/l 20 °C:ssa

Sallittu poikkeama

Enintään 25

± 15 %:n suhteellinen poikkeama

Yli 25 mutta enintään 100

± 10 %:n suhteellinen poikkeama

Yli 100 mutta enintään 250

± 6 %:n suhteellinen poikkeama

Yli 250 mutta enintään 500

± 5 %:n suhteellinen poikkeama

Yli 500

± 25 g/kg tai ± 25 g/l
LIITE IV

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

I OSA

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYJEN SOVELLETTAVUUS

Tässä osassa vahvistetaan tämän liitteen II osassa määriteltyjen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelymoduulien sovellettavuus EU-lannoitevalmisteisiin niiden liitteessä II määriteltyjen ainesosaluokkien (CMC) ja liitteessä I määriteltyjen toimintoperusteisten tuoteluokkien (PFC) mukaan.

1.   SISÄISEN TUOTANNONVALVONNAN SOVELLETTAVUUS (MODUULI A)

1.1 Moduulia A voidaan soveltaa EU-lannoitevalmisteisiin, jotka koostuvat yksinomaan yhdestä tai useammasta seuraavasta ainesosasta:

▼M6

a) 

liitteessä II olevan II osan ainesosaluokassa (CMC) 1 tarkoitetuista ensiömateriaalista koostuvista aineista ja seoksista, lukuun ottamatta nitrifikaatio-, denitrifikaatio- tai ureaasi-inhibiittoriyhdistettä,

▼B

b) 

liitteessä II olevan II osan ainesosaluokassa (CMC) 4 tarkoitetusta tuorekasvimädätteestä,

c) 

liitteessä II olevan II osan ainesosaluokassa (CMC) 6 tarkoitetuista elintarviketeollisuuden sivutuotteista,

▼C2

▼B

e) 

liitteessä II olevan II osan ainesosaluokassa (CMC) 8 tarkoitetuista ravinnepolymeereistä,

f) 

liitteessä II olevan II osan ainesosaluokassa (CMC) 11 tarkoitetuista, direktiivissä 2008/98/EY tarkoitetuista sivutuotteista.

1.2 Moduulia A voidaan soveltaa myös toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 7 tarkoitettuun lannoitevalmisteiden mekaaniseen seokseen.

1.3 Poiketen siitä, mitä 1.1 ja 1.2 kohdassa säädetään, moduulia A ei saa soveltaa

a) 

toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) tarkoitettuun yksi- tai moniravinteiseen kiinteään epäorgaaniseen pääravinnelannoitteeseen, joka sisältää runsastyppistä ammoniumnitraattia, eikä toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 7 tarkoitettuun lannoitevalmisteiden mekaaniseen seokseen, joka sisältää vähintään 28 massaprosenttia typpeä (N) toimintoperusteiseen tuoteluokkaan (PFC) 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) kuuluvasta EU-lannoitevalmisteesta,

b) 

toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 5 tarkoitettuun inhibiittoriin, tai

c) 

toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 6 tarkoitettuun kasvibiostimulanttiin.

2.   SISÄISEN TUOTANNONVALVONNAN JA VALVOTUN TUOTETESTAUKSEN SOVELLETTAVUUS (MODUULI A1)

Moduulia A1 on sovellettava toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) tarkoitettuun yksi- tai moniravinteiseen kiinteään epäorgaaniseen pääravinnelannoitteeseen, joka sisältää runsastyppistä ammoniumnitraattia, sekä toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 7 tarkoitettuun lannoitevalmisteiden mekaaniseen seokseen, joka sisältää vähintään 28 massaprosenttia typpeä (N) toimintoperusteiseen tuoteluokkaan (PFC) 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) kuuluvasta EU-lannoitevalmisteesta.

3.   EU-TYYPPITARKASTUKSEN (MODUULI B) JA SITÄ SEURAAVAN SISÄISEEN TUOTANNONVALVONTAAN PERUSTUVAN TYYPINMUKAISUUDEN (MODUULI C) SOVELLETTAVUUS

3.1 Moduulia B ja sitä seuraavaa moduulia C voidaan soveltaa EU-lannoitevalmisteisiin, jotka koostuvat yksinomaan yhdestä tai useammasta seuraavasta ainesosasta:

▼M6

a) 

liitteessä II olevan II osan ainesosaluokassa (CMC) 1 tarkoitetuista nitrifikaatio-, denitrifikaatio- tai ureaasi-inhibiittoriyhdisteistä,

▼B

b) 

liitteessä II olevan II osan ainesosaluokassa (CMC) 2 tarkoitetuista kasveista, kasvien osista tai kasviuutteista,

▼C3

ba) 

liitteessä II olevan II osan ainesosaluokassa (CMC) 7 tarkoitetuista mikro-organismeista,

▼B

c) 

muista polymeereistä kuin liitteessä II olevan II osan ainesosaluokassa (CMC) 11 tarkoitetuista ravinnepolymeereistä,

d) 

liitteessä II olevan II osan eräistä ainesosaluokassa (CMC) 10 tarkoitetuista, asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 tarkoitetuista johdetuista tuotteista,

e) 

tämän osan 1.1 kohdassa tarkoitetuista ainesosaluokista (CMC).

▼M1

3.2 Moduulia B ja sitä seuraavaa moduulia C voidaan soveltaa myös toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 7 tarkoitettuun lannoitevalmisteiden mekaaniseen seokseen.

▼B

3.3 Poiketen siitä, mitä 3.1 ja 3.2 kohdassa säädetään, moduulia B ja sitä seuraavaa moduulia C ei saa soveltaa toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) tarkoitettuun yksi- tai moniravinteiseen kiinteään epäorgaaniseen pääravinnelannoitteeseen, joka sisältää runsastyppistä ammoniumnitraattia, eikä toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 7 tarkoitettuun lannoitevalmisteiden mekaaniseen seokseen, joka sisältää vähintään 28 massaprosenttia typpeä (N) toimintoperusteiseen tuoteluokkaan (PFC) 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) kuuluvasta EU-lannoitevalmisteesta.

4.   TUOTANTOPROSESSIN LAADUNVARMISTUKSEN SOVELLETTAVUUS (MODUULI D1)

4.1 Moduulia D1 voi soveltaa mihin tahansa EU-lannoitevalmisteeseen.

4.2 Poiketen siitä, mitä 4.1 kohdassa säädetään, moduulia D1 ei saa soveltaa toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) tarkoitettuun yksi- tai moniravinteiseen kiinteään epäorgaaniseen pääravinnelannoitteeseen, joka sisältää runsastyppistä ammoniumnitraattia, eikä toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 7 tarkoitettuun lannoitevalmisteiden mekaaniseen seokseen, joka sisältää vähintään 28 massaprosenttia typpeä (N) toimintoperusteiseen tuoteluokkaan (PFC) 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) kuuluvasta EU-lannoitevalmisteesta.

II OSA

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYJEN KUVAUS

MODUULI A – SISÄINEN TUOTANNONVALVONTA

1.   Moduulin kuvaus

Sisäinen tuotannonvalvonta on vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, jossa valmistaja täyttää 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt velvoitteet sekä varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että kyseiset EU-lannoitevalmisteet täyttävät niihin sovellettavat tämän asetuksen vaatimukset.

2.   Tekniset asiakirjat

2.1 Valmistajan on laadittava tekniset asiakirjat. Asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko EU-lannoitevalmiste asiaankuuluvien vaatimusten mukainen, ja niihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskistä tai riskeistä.

2.2 Teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä sovellettavat vaatimukset, ja niiden on katettava EU-lannoitevalmisteen suunnittelu, valmistus ja käyttötarkoitus siinä määrin kuin se on olennaista arvioinnin kannalta. Teknisten asiakirjojen on sisällettävä mahdollisuuksien mukaan ainakin seuraavat osatekijät:

a) 

EU-lannoitevalmisteen yleinen kuvaus, EU-lannoitevalmisteen väitettyä toimintoa vastaava toimintoperusteinen tuoteluokka (PFC) ja käyttötarkoituksen kuvaus,

b) 

käytettyjen ainesosien luettelo, liitteessä II tarkoitetut ainesosaluokat (CMC), joihin ne kuuluvat, ja tiedot niiden alkuperästä tai valmistusprosessista,

c) 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus lannoitevalmisteiden mekaanisen seoksen osana olevista EU-lannoitevalmisteista,

d) 

piirustukset, kaaviot, kuvaukset ja selitykset, joita EU-lannoitevalmisteen valmistusprosessin ymmärtäminen edellyttää,

e) 

liitteen III mukaisesti vaaditut tiedot sisältävän, 6 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun tuoteselosteen tai erilliselle paperille tulostetun tuoteselosteen tai molempien malli,

f) 

luettelo 13 artiklassa tarkoitetuista yhdenmukaistetuista standardeista, 14 artiklassa tarkoitetut yhteiset spesifikaatiot ja/tai muut sovelletut asiaankuuluvat tekniset spesifikaatiot. Osittain sovellettujen yhdenmukaistettujen standardien tai yhteisten eritelmien tapauksessa teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä osat, joita on sovellettu,

▼M1

g) 

suoritettujen laskelmien tulokset, suoritetut tarkastukset jne.,

▼B

h) 

testiraportit,

i) 

kun EU-lannoitevalmiste sisältää direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuja sivutuotteita tai koostuu niistä, tekninen ja hallinnollinen näyttö siitä, että sivutuotteet täyttävät tämän asetuksen 42 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa delegoidussa säädöksessä asetetut kriteerit sekä noudattavat direktiivin 2008/98/EY 5 artiklan 1 kohdan osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavia kansallisia toimenpiteitä ja tarvittaessa 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä tai kyseisen direktiivin 5 artiklan 3 kohdan nojalla vahvistettuja kansallisia toimenpiteitä,

▼M1

j) 

kun EU-lannoitevalmiste sisältää kokonaiskromia (Cr) yli 200 mg/kg kuiva-aineesta, on annettava tiedot kokonaiskromin (Cr) enimmäismäärästä ja tarkasta lähteestä.

▼B

3.   Valmistus

Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusprosessilla ja sen valvonnalla taataan, että valmistetut EU-lannoitevalmisteet ovat 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen ja niihin sovellettavien tämän asetuksen vaatimusten mukaisia.

4.   CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

4.1 Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä EU-lannoitevalmisteeseen, joka täyttää tämän asetuksen sovellettavat vaatimukset, kuhunkin yksittäiseen pakkaukseen tai jos valmiste toimitetaan ilman pakkausta, EU-lannoitevalmisteen mukana seuraavaan asiakirjaan.

4.2 Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-lannoitevalmisteelle tai -tyypille ja pidettävä se yhdessä teknisten asiakirjojen kanssa kansallisten viranomaisten saatavilla viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun EU-lannoitevalmiste on saatettu markkinoille. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä EU-lannoitevalmiste tai -tyyppi, jota varten se on laadittu.

4.3 Jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on pyynnöstä toimitettava asiasta vastaaville viranomaisille.

5.   Valtuutettu edustaja

Valmistajan valtuutettu edustaja voi täyttää valmistajan puolesta ja valmistajan vastuulla 4 kohdassa tarkoitetut valmistajan velvollisuudet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.

MODUULI A1 – SISÄINEN TUOTANNONVALVONTA JA VALVOTTU TUOTETESTAUS

1.   Moduulin kuvaus

Sisäinen tuotannonvalvonta ja valvottu tuotetestaus on vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, jossa valmistaja täyttää 2, 3, 4 ja 5 kohdassa säädetyt velvoitteet sekä varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että kyseiset EU-lannoitevalmisteet täyttävät niihin sovellettavat tämän asetuksen vaatimukset.

2.   Tekniset asiakirjat

2.1 Valmistajan on laadittava tekniset asiakirjat. Asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko EU-lannoitevalmiste asiaankuuluvien vaatimusten mukainen, ja niihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskistä tai riskeistä.

2.2 Teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä sovellettavat vaatimukset, ja niiden on katettava EU-lannoitevalmisteen suunnittelu, valmistus ja suunniteltu käyttö siinä määrin kuin se on olennaista arvioinnin kannalta. Teknisten asiakirjojen on sisällettävä mahdollisuuksien mukaan ainakin seuraavat osatekijät:

a) 

EU-lannoitevalmisteen yleinen kuvaus, EU-lannoitevalmisteen väitettyä toimintoa vastaava toimintoperusteinen tuoteluokka (PFC) ja käyttötarkoituksen kuvaus,

b) 

käytettyjen ainesosien luettelo, liitteessä II tarkoitetut ainesosaluokat (CMC), joihin ne kuuluvat, ja tiedot niiden alkuperästä tai valmistusprosessista,

c) 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus lannoitevalmisteiden mekaanisen seoksen osana olevista EU-lannoitevalmisteista,

d) 

piirustukset, kaaviot, kuvaukset ja selitykset, joita EU-lannoitevalmisteen valmistusprosessin ymmärtäminen edellyttää,

e) 

liitteen III mukaisesti vaaditut tiedot sisältävän, 6 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun tuoteselosteen tai erilliselle paperille tulostetun tuoteselosteen malli,

f) 

niiden paikkojen sekä niissä paikoissa toimineiden nimet ja osoitteet, joissa valmiste ja sen olennaiset ainesosat on valmistettu,

g) 

luettelo 13 artiklassa tarkoitetuista yhdenmukaistetuista standardeista, 14 artiklassa tarkoitetut yhteiset eritelmät ja/tai muut sovelletut asiaankuuluvat tekniset eritelmät. Osittain sovellettujen yhdenmukaistettujen standardien tai yhteisten eritelmien tapauksessa teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä osat, joita on sovellettu,

▼M1

h) 

suoritettujen laskelmien tulokset, suoritetut tarkastukset jne.,

▼B

i) 

testiraportit, mukaan lukien raportit jäljempänä 4 kohdassa tarkoitetuista tuotetarkastuksista öljynpidätyskyvyn ja räjähtämättömyyden osalta ja

j) 

kun EU-lannoitevalmiste sisältää direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuja sivutuotteita tai koostuu niistä, tekninen ja hallinnollinen näyttö siitä, että sivutuotteet täyttävät tämän asetuksen 42 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä asetetut kriteerit sekä noudattavat direktiivin 2008/98/EY 5 artiklan 1 kohdan osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavia kansallisia toimenpiteitä ja tarvittaessa 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä tai kyseisen direktiivin 5 artiklan 3 kohdan nojalla vahvistettuja kansallisia toimenpiteitä.

3.   Valmistus

Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusprosessilla ja sen valvonnalla taataan, että valmistetut EU-lannoitevalmisteet ovat 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen ja niihin sovellettavien tämän asetuksen vaatimusten mukaisia.

4.   Tuotetarkastukset öljynpidätyskyvyn ja räjähtämättömyyden osalta

Edustavalle EU-lannoitevalmisteen näytteelle on tehtävä 4.1–4.4 kohdassa tarkoitetut lämpökäsittelyt ja kokeet kolmen kuukauden välein valmistajan puolesta vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi seuraavien suhteen:

a) 

liitteessä I olevan toimintoperusteisen tuoteluokan (PFC) 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) kohdassa 4 tarkoitettu öljynpidätyskyky, ja

b) 

liitteessä I olevan toimintoperusteisen tuoteluokan (PFC) 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) kohdassa 5 tarkoitettu räjähtämättömyys.

Lämpökäsittelyt ja kokeet suoritetaan valmistajan valitseman ilmoitetun laitoksen vastuulla.

4.1   Lämpökäsittelyt ennen liitteessä I olevan toimintoperusteisen tuoteluokan (PFC) 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) kohdassa 4 tarkoitetun öljynpidätyskykyvaatimuksen noudattamisen testaamista

4.1.1   Periaate ja määritelmä

Näyte lämmitetään suljetussa soveltuvassa laboratoriopullossa huoneenlämpötilasta 50 °C:seen ja pidetään tässä lämpötilassa kahden tunnin ajan (50 °C:n vaihe). Tämän jälkeen näytettä jäähdytetään, kunnes saavutetaan 25 °C:n lämpötila, ja näyte pidetään tässä lämpötilassa kahden tunnin ajan (25 °C:n vaihe). Peräkkäiset 50 °C:n ja 25 °C:n vaiheet muodostavat yhden lämpökäsittelyn. Kun näyte on läpikäynyt kaksi lämpökäsittelyä, se pidetään 20 (±3) °C:n lämpötilassa öljynpidätyskykyä mittaavan arvon määrittämiseksi.

4.1.2   Välineistö

Tavalliset laboratoriovälineet, erityisesti:

a) 

vesialtaat tai uunit, joiden lämpötila voidaan termostaatin avulla säätää 25 ± 1 °C:seen ja 50 ± 1 °C:seen,

b) 

soveltuvat laboratoriopullot, joiden tilavuus on 150 ml.

4.1.3   Menettely

4.1.3.1 Kukin 70 ± 5 gramman näyte pannaan soveltuvaan laboratoriopulloon, joka sen jälkeen suljetaan.

4.1.3.2 Kun on saavutettu 50 °C:n lämpötila ja sitä on pidetty yllä kahden tunnin ajan, pullon lämpötila muutetaan 25 °C:n lämpötilaan altaassa tai uunissa ja menetellään 4.1.1 kohdassa kuvatun mukaisesti.

4.1.3.3 Vesiallasta käytettäessä kunkin altaan veden lämpötila pidetään vakiona ja vesi liikkeessä sekoittamalla sitä nopeasti. Varmistetaan, että vedenpinta ulottuu näytteen pinnan yläpuolelle. Tulppa suojataan kondensaatiolta vaahtokumisuojuksella.

4.2   Liitteessä I olevan toimintoperusteisen tuoteluokan (PFC) 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) kohdassa 4 tarkoitettu öljynpidätyskoe

4.2.1   Kuvaus

EU-lannoitevalmisteen öljynpidätyskyky: EU-lannoitevalmisteeseen jäävän öljyn määrä, joka määritetään tietyissä käyttöolosuhteissa ja ilmaistaan massaprosentteina.

Koe on suoritettava EU-lannoitevalmisteen edustavalle näytteelle. Ennen koetta näytteen koko massan on käytävä läpi kaksi lämpökäsittelyä 4.1 kohdan mukaisesti.

Tätä menetelmää voidaan soveltaa sekä prillattuihin että rakeisiin lannoitteisiin, jotka eivät sisällä öljyyn liukenevia ainesosia.

4.2.2   Periaate

Koenäytteen upottaminen kokonaan kaasuöljyyn tietyksi ajaksi ja sitä seuraava ylijäämäöljyn suodattaminen tietyissä olosuhteissa. Koe-erän massan lisäyksen mittaus.

4.2.3   Reagenssit

Kaasuöljy, jolla on seuraavat ominaisuudet:

a) 

viskositeetti enimmillään: 5 mPa s 40 °C:ssa;

b) 

tiheys: 0,8–0,85 g/ml 20 °C:ssa;

c) 

rikkipitoisuus: ≤ 1,0 % (m/m);

d) 

tuhka: ≤ 0,1 % (m/m).

4.2.4   Välineistö

Tavalliset laboratoriovälineet ja:

a) 

vaaka, jolla voidaan punnita 0,01 gramman tarkkuudella

b) 

dekantterilasi, jonka tilavuus on 500 ml

c) 

muovisuppilo, yläpäässä mielellään lieriömäinen seinämä, halkaisija noin 200 mm

d) 

koeseula, 0,5 mm:n aukot, suppiloon sopiva

Huomautus: Tämä suppilon ja seulan koko takaa, että vain muutamia rakeita on päällekkäin ja että öljy suodattuu helposti.

e) 

suodatinpaperia, nopeaa suodatuslaatua, poimutettua, pehmeää, massa 150 g/m2

f) 

imupaperia (laboratoriolaatua).

4.2.5   Menettely

4.2.5.1 Saman koenäytteen eri osista suoritetaan kaksi erillistä määritystä nopeasti peräkkäin.

4.2.5.2 Poistetaan 0,5 mm:ä pienemmät hiukkaset koeseulalla. Näytettä punnitaan 50 grammaa 0,01 gramman tarkkuudella dekantterilasiin. Lisätään niin paljon kaasuöljyä, että se peittää prillit tai rakeet kokonaan. Sekoitetaan varovasti ja varmistetaan, että kaikkien prillien tai rakeiden pinta on kokonaan kastunut. Dekantterilasi peitetään kellolasilla ja jätetään tunniksi 25 (± 2) °C:seen.

4.2.5.3 Dekantterilasin sisältö suodatetaan kokonaan suppilon läpi, jossa on koeseula. Aines jätetään seulaan tunniksi, jotta suurin osa ylimääräisestä öljystä pääsee suodattumaan pois.

4.2.5.4 Kaksi suodatinpaperia (noin 500 mm x 500 mm) asetetaan päällekkäin tasaiselle pinnalle; molempien suodatinpapereiden neljä reunaa taitetaan ylöspäin noin 40 mm:n leveydeltä, jotta prillit tai rakeet eivät pyöri pois. Suodatinpapereiden keskelle asetetaan kaksi kerrosta imupaperia. Seulan koko sisältö kaadetaan imupapereille ja prillit tai rakeet levitetään tasaisesti pehmeällä, laakealla harjalla. Kahden minuutin kuluttua imupapereita nostetaan toiselta laidalta ja prillit tai rakeet siirretään alla oleville suodatinpapereille ja levitetään niille tasaisesti harjalla. Toinen suodatinpaperi asetetaan reunat samalla tavoin ylös käännettyinä näytteen päälle ja prillejä tai rakeita pyöritetään papereiden välissä pyörivin liikkein hiukan painaen. Pysähdytään aina kahdeksan pyörittävän liikkeen jälkeen ja nostetaan suodatinpapereiden vastakkaisia kulmia niin, että reunoille pyörineet prillit tai rakeet palaavat keskustaan. Menetellään seuraavasti: Pyöritetään neljä täyttä ympyrää, ensin myötäpäivään ja sitten vastapäivään. Vieritetään sitten prillit tai rakeet takaisin keskelle edellä kuvatulla tavalla. Koko sarja toistetaan kolme kertaa (24 pyöritystä, kulmia nostetaan kaksi kertaa). Uusi suodatinpaperi asetetaan varovasti alimman ja sen yllä olevan paperin väliin ja prillit tai rakeet vieritetään uudelle paperille nostamalla ylemmän paperin reunoja. Prillit peitetään uudella suodatinpaperilla ja yllä kuvattu sarja toistetaan. Prillit tai rakeet kaadetaan taarattuun kulhoon välittömästi pyörittämisen jälkeen ja ne punnitaan uudelleen 0,01 gramman tarkkuudella niiden sisältämän kaasuöljyn massan määrittämiseksi.

4.2.5.5 Pyörityksen toistaminen ja uudelleenpunnitus

Jos erän sisältämän kaasuöljyn määrä ylittää 2,00 grammaa, erä levitetään uusille suodatinpapereille, pyörittäminen toistetaan ja kulmia nostetaan kohdan 4.2.5.4 mukaisesti (kaksi kertaa kahdeksan pyöritystä, nosto kerran). Sen jälkeen erä punnitaan uudelleen.

4.2.5.6 Kutakin näytettä kohti on suoritettava kaksi öljynpidätyskoetta.

4.2.6   Testiraportti

4.2.6.1   Tulosten ilmoittaminen

4.2.6.1.1   Laskentamenetelmä ja -kaava

Jokaisessa määrityksessä (4.2.5.1 kohta) öljynpidätyskyky ilmoitettuna seulotun koe-erän massaprosentteina saadaan yhtälöstä:

image

jossa

m1 on seulotun koe-erän (4.2.5.2 kohta) massa grammoina,

m2 on kohdan 4.2.5.4 tai 4.2.5.5 mukainen viimeisessä punnituksessa saatu koe-erän massa grammoina.

4.2.6.1.2

Tulokseksi otetaan kahden määrityksen aritmeettinen keskiarvo.

4.2.6.2

Testiraportti kuuluu osana teknisiin asiakirjoihin.

4.3   Lämpökäsittelyt ennen liitteessä I olevan toimintoperusteisen tuoteluokan (PFC) 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) kohdassa 5 tarkoitettua räjähtämättömyyskoetta.

4.3.1   Periaate ja määritelmä

Näyte lämmitetään tiiviissä laatikossa huoneenlämpötilasta 50 °C:seen ja pidetään tässä lämpötilassa tunnin ajan (50 °C:n vaihe). Tämän jälkeen näytettä jäähdytetään, kunnes saavutetaan 25 °C:n lämpötila, ja näyte pidetään tässä lämpötilassa tunnin ajan (25 °C:n vaihe). Peräkkäiset 50 °C:n ja 25 °C:n vaiheet muodostavat yhden lämpökäsittelyn. Kun näyte on läpikäynyt vaadittavan määrän lämpökäsittelyjä, se pidetään 20 ± 3 °C:n lämpötilassa räjähtämättömyyskokeen suorittamisen ajan.

4.3.2   Välineistö

Menetelmä 1

a) 

Vesiallas, jonka lämpötilaa voidaan säädellä termostaatilla 20 °C:sta 51 °C:seen ja jonka lämpenemis- ja jäähtymisnopeus on vähintään 10 °C/h, tai kaksi vesiallasta, joista toisen lämpötila on termostaatilla säädetty 20 °C:seen ja toisen 51 °C:seen. Altaan tai altaiden vettä sekoitetaan koko ajan; altaan on oltava tilavuudeltaan niin suuri, että vesi pääsee kiertämään riittävästi.

b) 

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatikko, joka on kaikkialta vedenpitävä ja jonka keskellä on lämpötilapiirturi. Laatikon ulkoleveys on 45 ± 2 mm ja seinämien paksuus 1,5 mm (katso kuvio 1 esimerkkinä). Laatikon korkeus ja pituus voidaan valita niin, että ne sopivat vesialtaan mittoihin, esim. pituus 600 mm, korkeus 400 mm.

Menetelmä 2

a) 

Soveltuva uuni, jonka lämpötilaa voidaan säädellä termostaatilla 20 °C:sta 51 °C:seen ja jonka lämpenemis- ja jäähtymisnopeus on vähintään 10 °C/h.

b) 

Soveltuvat ilmatiiviit muovilaatikot tai -pussit, jotka on varustettu soveltuvalla, näytteen keskellä olevalla lämpötilapiirturilla, tai 4.3.2 kohdan menetelmää 1 koskevassa b alakohdassa kuvattu ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatikko. Täytetyn laatikon tai pussin ulkopaksuuden tulee olla enintään 45 mm.

4.3.3   Menettely

Räjähtämättömyyskokeeseen riittävä määrä lannoitetta pannaan laatikoihin tai pusseihin, jotka suljetaan. Ruostumattomat teräslaatikot asetetaan vesialtaaseen (menetelmä 1) tai laatikot tai pussit asetetaan uuniin (menetelmä 2). Vesi tai uuni lämmitetään 51 °C:seen ja mitataan lämpötila lannoitteen keskeltä. Jäähdyttäminen aloitetaan tunti sen jälkeen, kun lämpötila keskellä on noussut 50 °C:seen. Tunti sen jälkeen, kun lämpötila keskellä on 25 °C, aloitetaan lämmittäminen ja toinen käsittely. Jos käytetään kahta vesiallasta tai uunia, laatikot tai pussit siirretään altaasta tai uunista toiseen kunkin lämmitys/jäähdytysjakson jälkeen.

Kuva 1