02019R0815 — FI — 19.01.2023 — 004.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS ►C1  (EU) 2019/815 ◄ ,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä yhtenäisen sähköisen raportointimuodon määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 143 29.5.2019, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2100, annettu 30 päivänä syyskuuta 2019,

  L 326

1

16.12.2019

 M2

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1989, annettu 6 päivänä marraskuuta 2020,

  L 429

1

18.12.2020

 M3

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/352, annettu 29 päivänä marraskuuta 2021,

  L 77

1

7.3.2022

►M4

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/2553, annettu 21 päivänä syyskuuta 2022,

  L 339

1

30.12.2022


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 145, 4.6.2019, s.  85  (815/2019)
▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS ►C1  (EU) 2019/815 ◄ ,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä yhtenäisen sähköisen raportointimuodon määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa määritetään direktiivin 2004/109/EY 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu yhtenäinen sähköinen raportointimuoto, jota liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä vuositilinpäätösten laadinnassa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) 

”ydintaksonomialla” liitteessä VI esitettyä taksonomiaelementtien kokonaisuutta ja seuraavaa linkkien kokoelmaa:

a) 

esitystavan linkkikanta, jossa ryhmitetään taksonomiaelementit;

b) 

laskennan linkkikanta, jossa ilmaistaan taksonomiaelementtien väliset aritmeettiset suhteet;

c) 

nimikkeiden linkkikanta, jossa kuvataan kunkin taksonomiaelementin merkitys;

d) 

suhdemäärittelyn linkkikanta, jossa esitetään ydintaksonomian elementtien dimensionaaliset suhteet;

2) 

”laajennetulla taksonomialla” liikkeeseenlaskijan kehittämiä taksonomiaelementtien kokonaisuutta ja seuraavaa linkkien kokoelmaa:

a) 

esitystavan linkkikanta, jossa ryhmitetään taksonomian elementit;

b) 

laskennan linkkikanta, jossa ilmaistaan taksonomiaelementtien väliset aritmeettiset suhteet;

c) 

nimikkeiden linkkikanta, jossa kuvataan kunkin taksonomiaelementin merkitys;

d) 

suhdemäärittelyn linkkikanta, jolla varmistetaan tulokseksi saadun XBRL-instanssiasiakirjan dimensionaalinen paikkansapitävyys laajennettuun taksonomiaan nähden;

3) 

”IFRS-konsernitilinpäätöksellä” joko asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla hyväksyttyjen IFRS-tilinpäätösstandardien tai päätöksen 2008/961/EY 1 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitettujen IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti laadittua konsernitilinpäätöstä.

3 artikla

Yhtenäinen sähköinen raportointimuoto

Liikkeeseenlaskijan on laadittava koko vuositilinpäätöksensä XHTML-muodossa.

4 artikla

IFRS-konsernitilinpäätöksen merkitseminen

1.  
Jos vuositilinpäätös sisältää IFRS-konsernitilinpäätöksen, liikkeeseenlaskijan on merkittävä kyseinen konsernitilinpäätös.
2.  
Liikkeeseenlaskijan on merkittävä vähintään liitteessä II täsmennetyt tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, jos kyseiset tiedot sisältyvät asianomaiseen IFRS-konsernitilinpäätökseen.
3.  
Liikkeeseenlaskija voi merkitä myös muita IFRS-konsernitilinpäätöksessä esitettyjä tietoja kuin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.
4.  
Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyjen merkintöjen osalta liikkeeseenlaskijan on käytettävä XBRL-merkintäkieltä sekä taksonomiaa, joka sisältää ydintaksonomian mukaiset elementit. Jos liitteessä IV olevan 4 kohdan mukaisesti ei ole asianmukaista käyttää ydintaksonomian elementtejä, liikkeeseenlaskijan on otettava käyttöön liitteessä IV tarkoitettuja laajennetun taksonomian elementtejä.

5 artikla

Vuositilinpäätöksen muiden osien merkitseminen

1.  
Liikkeeseenlaskija, jonka kotipaikka on jäsenvaltiossa, voi merkitä vuositilinpäätöksensä kaikki muut kuin 4 artiklassa tarkoitetun osan, jos se käyttää XBRL-merkintäkieltä ja kyseisille osille tarkoitettua taksonomiaa ja edellyttäen, että taksonomian tarjoaa liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltio.
2.  
Liikkeeseenlaskija, jonka kotipaikka on kolmannessa maassa, ei saa merkitä vuositilinpäätöksestään mitään muita osia kuin IFRS-konsernitilinpäätöksen.

6 artikla

Merkintöjä koskevat yhteiset säännöt

Liikkeeseenlaskijan on noudatettava 4 ja 5 artiklan mukaisesti tehtyjen merkintöjen osalta seuraavia vaatimuksia:

a) 

merkinnät on upotettava liikkeeseenlaskijan vuositilinpäätökseen XHTML-muodossa käyttäen liitteessä III esitettyjä Inline XBRL -spesifikaatioita;

b) 

on noudatettava liitteessä IV asetettuja merkitsemistä ja ilmoittamista koskevia vaatimuksia.

7 artikla

XBRL-taksonomiatiedostot

EAMV voi julkaista koneluettavia ja ladattavia XBRL-taksonomiatiedostoja, jotka perustuvat ydintaksonomiaan. Tiedostojen on täytettävä liitteessä V asetetut vaatimukset.

8 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan vuositilinpäätöksiin, jotka sisältävät 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittavan tilinpäätöksen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M4
LIITE I

Liitteiden II, IV ja VI taulukoiden selityksetTIETO / ATTRIBUUTIN TYYPPI / ETULIITE

MÄÄRITELMÄ

text block

osoittaa, että elementtityyppi on tekstikenttä; käytetään laajojen tietomäärien merkitsemiseen, esimerkiksi liitetiedot, tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja taulukot; tekstikentät ovat ei-numeerisia eriä

text

osoittaa, että elementtityyppi on tekstiä (aakkosnumeeristen merkkien sarja); käytetään sanallista tietoa sisältävien lyhyiden kappaleiden merkitsemiseen; tekstielementit ovat ei-numeerisia eriä

yyyy-mm-dd

osoittaa, että elementtityyppi on päivämäärä; nämä elementit ovat ei-numeerisia eriä

X

osoittaa, että elementtityyppi on rahallinen arvo (numero ilmoitetussa valuutassa); nämä elementit ovat numeerisia eriä

X.XX

osoittaa, että elementtityyppi on desimaaleja sisältävä arvo (kuten prosentti tai osakkeen arvo); nämä elementit ovat numeerisia eriä

shares

osoittaa, että elementtityyppi on osakkeiden lukumäärä; nämä elementit ovat numeerisia eriä

table

osoittaa sellaisen taulukkorakenteen alkua, jossa rivien ja sarakkeiden leikkauksissa määritetään jokin taloudellinen käsite

axis

osoittaa taulukkorakenteen dimensionaalista ominaisuutta

member

osoittaa dimension jäsentä akselilla

guidance

osoittaa elementtiä, joka tukee taksonomian sisällön selaamista

role

osoittaa taksonomian osaa edustavaa elementtiä, esim. tase, tuloslaskelma, yksittäinen liitetieto jne.

abstract

osoittaa ryhmittelyelementtiä tai otsikkoa

instant tai duration

osoittaa, että rahallinen arvo edustaa varantoa (jos instant) tai virtaa (duration)

credit tai debit

osoittaa tiedon ”luonnollista” saldoa

esef_cor

liitteiden IV ja VI taulukoiden etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor

esef_all

liitteen VI taulukon etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all

esma_technical

liitteen VI taulukon etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical

ifrs-full

liitteiden IV ja VI taulukoiden etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2022-03-24/ifrs-full

IFRS-taksonomian aineistojen tekijänoikeudet ja tietokantaoikeudet kuuluvat IFRS-säätiölle. IFRS-taksonomian aineistot tuotetaan XBRL-kielellä XBRL Internationalin luvalla. IFRS-säätiö ei saa vedota oikeuksiinsa, jotka kohdistuvat IFRS-taksonomian aineistoihin Euroopan talousalueella, kun on kyse tunnisteilla merkittyjen IFRS-tilinpäätösten laatimisesta ja käytöstä IFRS-standardeja sovellettaessa. IFRS-säätiö pidättää itselleen kaikki muut oikeudet, myös Euroopan talousalueen ulkopuoliset oikeudet. Kaupallinen käyttö, mukaan lukien jäljentäminen, on ehdottomasti kielletty. Lisätietoja saa IFRS-säätiöstä osoitteesta www.ifrs.org.
LIITE II

Pakolliset merkinnät

1. Liikkeeseenlaskijoiden on merkittävä kaikki ilmoitetussa valuutassa esitetyt luvut, jotka on esitetty taseessa, voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittavassa laskelmassa, laskelmassa oman pääoman muutoksista ja rahavirtalaskelmassa IFRS-konsernitilinpäätöksessä.

2. Liikkeeseenlaskijoiden on merkittävä kaikki tiedot, jotka on annettu IFRS-konsernitilinpäätöksissä tai jotka on annettu niissä viittaamalla vuositilinpäätösten muihin osiin 1. tammikuuta 2023 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta ja jotka vastaavat tämän liitteen taulukon elementtejä.Taulukko

Ydintaksonomian pakolliset elementit, jotka merkitään 1. tammikuuta 2023 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta

Nimi

Tyyppi

Viittaukset IFRS-standardeihin

Raportoivan yhteisön nimi tai muu tunniste

text

IAS 1 51 a

Kuvaus raportoivan yhteisön nimen tai muun tunnisteen muutoksesta edellisen raportointikauden päättymisen jälkeen

text

IAS 1 51 a

Yhteisön kotipaikka

text

IAS 1138 a

Yhteisön oikeudellinen muoto

text

IAS 1138 a

Kotivaltio

text

IAS 1138 a

Yhteisön rekisteröity osoite

text

IAS 1138 a

Pääasiallinen toimipaikka

text

IAS 1138 a

Kuvaus yhteisön toiminnan luonteesta ja pääasiallisista toiminnoista

text

IAS 1138 b

Emoyrityksen nimi

text

IAS 1138 c, IAS 24 13

Koko konsernin emoyrityksen nimi

text

IAS 24 13, IAS 1138 c

Toimiajaltaan rajoitetun yhteisön toimiajan pituus

text

IAS 1138 d

Lausuma IFRS-standardien noudattamisesta [text block]

text block

IAS 1 16

Selostus IFRS-standardeista poikkeamisesta

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Selostus IFRS-standardeista poikkeamisen taloudellisesta vaikutuksesta

text

IAS 1 20 d

Tiedot sellaisista epävarmuustekijöistä, jotka koskevat yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa [text block]

text block

IAS 1 25

Tieto siitä, jos tilinpäätöstä ei laadita toiminnan jatkuvuuteen perustuen, ja selostus laatimisperusteista

text

IAS 1 25

Selostus siitä, miksi yhteisön toiminnan jatkuvuuden periaatetta ei katsota voitavan soveltaa

text

IAS 1 25

Kuvaus syystä, jonka vuoksi on käytetty pitempää tai lyhempää raportointikautta

text

IAS 1 36 a

Kuvaus tiedosta, että tilinpäätöksessä esitettävät luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

text

IAS 1 36 b

Tiedot esittämistavan muutoksista tai luokittelujen muutoksista [text block]

text block

IAS 1 41

Selostus arvioihin liittyvistä epävarmuustekijöistä, jotka aiheuttavat olennaisten muutosten merkittävän riskin

text

IFRIC 14 10, IAS 1125

Tiedot varoista ja veloista, joihin liittyy olennaisten muutosten merkittävä riski [text block]

text block

IAS 1125

Osingot, jotka on kirjattu osakekohtaisena varojen jakamisena omistajille

X, duration

IAS 1107

Osingot, joita on ehdotettu jaettaviksi tai joiden jakamisesta on tehty päätös ennen kuin tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi mutta joita ei ole kirjattu varojen jakamisena omistajille

X duration

IAS 10 13, IAS 1137

Osingot, joita on ehdotettu jaettaviksi tai joiden jakamisesta on tehty päätös ennen kuin tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi mutta joita ei ole kirjattu osakekohtaisena varojen jakamisena omistajille

X.XX duration

IAS 1137 a

Tiedot harkintaan perustuvista ratkaisuista ja kirjanpidollisista arvioista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot siirtoveloista (menojäämät) ja muista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot luottotappioita koskevasta vähennyserästä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot osakkuusyrityksistä [text block]

text block

IFRS 12 B4 d, IAS 27 17 b, IAS 27 16 b

Tiedot tilintarkastajien palkkioista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tieto tilinpäätöksen hyväksymisestä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot myytävissä olevista rahoitusvaroista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot konsernitilinpäätöksen laatimisperusteesta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot tilinpäätöksen laatimisperusteesta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot biologisista hyödykkeistä, maataloustuotteista korjuuajankohtana ja biologisiin hyödykkeisiin liittyvistä julkisista avustuksista [text block]

text block

IAS 41 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot vieraan pääoman menoista [text block]

text block

IAS 23 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot lainoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoimintojen yhdistämisistä [text block]

text block

IFRS 3 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot keskuspankeissa säilytettävistä käteisvaroista ja tilien saldoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahavaroista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahavirtalaskelmasta [text block]

text block

IAS 7 Rahavirtalaskelman esittäminen

Tiedot tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista, kirjanpidollisista arvioista ja virheistä [text block]

text block

IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tiedot vakuuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot maksetuista korvauksista ja etuuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot sitoumuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot sitoumuksista ja ehdollisista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot ehdollisista veloista [text block]

text block

IAS 37 86

Tiedot myytyjä suoritteita vastaavista kuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot luottoriskistä [text block]

text block

IFRS 7 Luottoriski, IAS 1 10 e

Tiedot vieraan pääoman ehtoisista instrumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot vakuutussopimuksista johtuvista aktivoiduista hankintamenoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot siirtoveloista (tuloennakot) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot laskennallisista veroista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot pankkien tekemistä talletuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot asiakkaiden tekemistä talletuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot poistoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot johdannaisinstrumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot lopetetuista toiminnoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot osingoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot osakekohtaisesta tuloksesta [text block]

text block

IAS 33 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot valuuttakurssien muutosten vaikutuksesta [text block]

text block

IAS 21 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot työsuhde-etuuksista [text block]

text block

IAS 19 Soveltamisala

Tiedot yhteisön toimintasegmenteistä [text block]

text block

IFRS 8 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot raportointikauden päättymisen jälkeisistä tapahtumista [text block]

text block

IAS 10 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot kuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kuluista kululajeittain [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot aktivoiduista etsintä- ja arviointimenoista [text block]

text block

IFRS 6 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot käyvän arvon määrittämisestä [text block]

text block

IFRS 13 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot rahoitusinstrumenttien käyvistä arvoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot palkkiotuotoista (tai -kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoituskuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitustuotoista (tai -kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitustuotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitusinstrumenteista [text block]

text block

IFRS 7 Soveltamisala

Tiedot käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavista rahoitusinstrumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimenomaisesti luokitelluista rahoitusinstrumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusinstrumenteista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusveloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitusriskien hallinnasta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot ensimmäisestä käyttöönotosta [text block]

text block

IFRS 1 Esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot yleiskuluista ja hallinnon kuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tilinpäätöstä koskevat yleiset tiedot [text block]

text block

IAS 1 51

Tiedot toiminnan jatkuvuudesta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liikearvosta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot julkisista avustuksista [text block]

text block

IAS 20 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot raportoinnista hyperinflaatiomaissa [text block]

text block

IAS 29 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot omaisuuserien arvon alentumisesta [text block]

text block

IAS 36 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot tuloveroista [text block]

text block

IAS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot työntekijöistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot johtoon kuuluvista avainhenkilöistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot vakuutussopimuksista [text block]

text block

IFRS 4 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot vakuutusmaksutuotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot aineettomista hyödykkeistä [text block]

text block

IAS 38 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot aineettomista hyödykkeistä ja liikearvosta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot korkokuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot korkotuotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot korkotuotoista (tai -kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot osuuksista muissa yhteisöissä [text block]

text block

IFRS 12,1 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot osavuosikatsauksista [text block]

text block

IAS 34 Osavuosikatsauksen sisältö

Tiedot vaihto-omaisuudesta [text block]

text block

IAS 2 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot sijoitussopimuksista aiheutuvista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot sijoituskiinteistöistä [text block]

text block

IAS 40 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä sijoituksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista sijoituksista kuin pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä sijoituksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liikkeeseen lasketusta pääomasta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot yhteisyrityksistä [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b, IAS 27 16 b

Tiedot ennakkoon maksetuista vuokrista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot vuokrasopimuksista [text block]

text block

IFRS 16 Esittämistapa, IFRS 16 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot maksuvalmiusriskistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot pankeille myönnetyistä lainoista ja ennakoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot asiakkaille myönnetyistä lainoista ja ennakoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot markkinariskistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot olennaisen tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskevasta informaatiosta [text block]

text block

Voimaantulo 1.1.2023 IAS 1.117 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot osuudenhaltijoille kuuluvan nettovarallisuuden arvosta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot määräysvallattomien omistajien osuuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja lopetetuista toiminnoista [text block]

text block

IFRS 5 Esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä tai luovutettavien erien ryhmistä [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot yhteisön pääoman hallintaa koskevista tavoitteista, periaatteista ja prosesseista [text block]

text block

IAS 1134

Tiedot muista varoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista lyhytaikaisista varoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista lyhytaikaisista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista pitkäaikaisista varoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista pitkäaikaisista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoiminnan muista kuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoiminnan muista tuotoista (tai kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoiminnan muista tuotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot muista varauksista, ehdollisista veloista ja ehdollisista varoista [text block]

text block

IAS 37 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot ennakkomaksuista ja muista varoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot liiketoiminnan voitoista (tai tappioista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä [text block]

text block

IAS 16 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot varauksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot rahoitusinstrumenttien luokittelun muutoksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot hintasääntelystä johtuvista siirtyvistä eristä [text block]

text block

IFRS 14 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, IFRS 14 Esittämistapa

Tiedot jälleenvakuutuksesta [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot lähipiiristä [text block]

text block

IAS 24 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot takaisinostosopimuksista ja käänteisistä takaisinostosopimuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot tutkimus- ja kehittämiskuluista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot omaan pääomaan sisältyvistä rahastoista [text block]

text block

IAS 1 79 b

Tiedot rahavaroista, joihin kohdistuu rajoituksia [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot myyntituotoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot asiakassopimuksista saaduista myyntituotoista [text block]

text block

IFRS 15 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, IFRS 15 Esittämistapa

Tiedot erillistilinpäätöksistä [text block]

text block

IAS 27 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, IFRS 12 Tavoite

Tiedot palvelutoimilupajärjestelyistä [text block]

text block

SIC 29 Päätös

Tiedot osakepääomasta, rahastoista ja muista oman pääoman eristä [text block]

text block

IAS 1 79

Tiedot osakeperusteisia maksuja koskevista järjestelyistä [text block]

text block

IFRS 2 44

Tiedot huonommassa etuoikeusasemassa olevista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot tytäryrityksistä [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a, IAS 27 16 b

Tiedot merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista [text block]

text block

IAS 1117

Tiedot verosaamisista ja -veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot ostoveloista ja muista veloista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot myyntisaamisista ja muista saamisista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kaupankäynnin tuotoista (tai kuluista) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot omista osakkeista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Biologisiin hyödykkeisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Vieraan pääoman menoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Lainoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Liiketoimintojen yhdistämiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Liiketoimintojen yhdistämiseen ja liikearvoon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahavirtoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Vakuuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Keskeneräisiin rakennushankkeisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Ehdollisiin velkoihin ja ehdollisiin varoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Asiakashankintamenoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Kanta-asiakasohjelmiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Käytöstä poistamista, alkuperäiseen tilaan palauttamista ja kunnostamista koskeviin varauksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Vakuutussopimuksista syntyviin aktivoituihin hankintamenoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Laskennalliseen tuloveroon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Poistoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoitusinstrumenttien taseesta pois kirjaamiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Johdannaisinstrumentteihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Johdannaisinstrumentteihin ja suojaukseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahavarojen osatekijöiden määrittämiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 7 46

Lopetettuihin toimintoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Käteis- ja muihin alennuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Osinkoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Osakekohtaiseen tulokseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Päästöoikeuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Työsuhde-etuuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Ympäristöön liittyviin kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Poikkeuksellisiin eriin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Etsintä- ja arviointimenoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Käyvän arvon määrittämiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Palkkiotuottoihin ja -kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoituskuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoitusvaroihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Takauksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoitusinstrumentteihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviin rahoitusinstrumentteihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoitusvelkoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Ulkomaan rahan määräisten erien muuntamiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Franchising-maksuihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Toimintavaluuttaan sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Liikearvoon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Julkisiin avustuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 20 39 a

Suojaukseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Omaisuuserien arvon alentumiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoitusvarojen arvon alentumiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Muiden varojen kuin rahoitusvarojen arvon alentumiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Tuloveroon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Vakuutussopimuksiin ja niihin liittyviin varoihin, velkoihin, tuottoihin ja kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IFRS 4 37 a

Aineettomiin hyödykkeisiin ja liikearvoon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Muihin aineettomiin hyödykkeisiin kuin liikearvoon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Korkotuottoihin ja -kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Osakkuusyrityssijoituksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Osakkuus- ja yhteisyrityssijoituksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Yhteisyrityssijoituksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Sijoituskiinteistöihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Muihin kuin pääomaosuusmenetelmällä käsiteltäviin sijoituksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Liikkeeseen laskettuun pääomaan sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Vuokrasopimuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Lainoihin ja muihin saamisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Vaihto-omaisuuden arvostamiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 2 36 a

Kaivostoimintaan liittyviin omaisuuseriin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Kaivosoikeuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin ja lopetettuihin toimintoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoitusinstrumenttien erien toisistaan vähentämiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Öljy- ja kaasuvaroihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Ohjelmointiin liittyviin omaisuuseriin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Varauksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahoitusinstrumenttien luokittelujen muutoksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen erotuksen kirjaamiseen tulosvaikutteisesti sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Myyntituottojen kirjaamiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Hintasääntelystä johtuviin siirtyviin eriin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Jälleenvakuuttamiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Korjauksiin ja kunnossapitoon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Takaisinostosopimuksiin ja käänteisiin takaisinostosopimuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Tutkimus- ja kehittämiskuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Sellaisiin rahavaroihin, joihin kohdistuu rajoituksia, sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Segmenttiraportointiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Palvelutoimilupajärjestelyihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Osakeperusteisesti maksettaviin liiketoimiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Pintamaan poistamisesta aiheutuviin menoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Tytäryrityksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Muihin veroihin kuin tuloveroihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Työsuhteen päättämiseen liittyviin etuuksin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Ostovelkoihin ja muihin velkoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Myyntisaamisiin ja muihin saamisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Kaupankäynnin tuottoihin ja kuluihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Määräysvallattomien omistajien kanssa tehtäviin liiketoimiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Lähipiiriliiketoimiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Omiin osakkeisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Merkintäoikeuksiin (warrant) sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1117 b

Kuvaus muista tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, joilla on merkitystä tilinpäätöksen ymmärtämisen kannalta [text block]

text block

IAS 1117 b

▼B
LIITE III

Sovellettavat Inline XBRL -spesifikaatiot

1. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että Inline XBRL -instanssiasiakirja noudattaa Inline XBRL 1.1 -spesifikaatiota ja XBRL Units Registry -rekisteriä.

2. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että liikkeeseenlaskijan laajennetun XBRL-taksonomian tiedostot noudattavat XBRL 2.1- ja XBRL Dimensions 1.0 -spesifikaatioita.

3. Liikkeeseenlaskijoiden on lähetettävä Inline XBRL -instanssiasiakirjan ja liikkeeseenlaskijan laajennetun XBRL-taksonomian tiedostot yhtenä raportointipakettina, jossa XBRL-taksonomian tiedostot on pakattu Taxonomy Packages -spesifikaatioiden mukaan.

4. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että sekä Inline XBRL -instanssiasiakirja että liikkeeseenlaskijan laajennettu taksonomia noudattavat liitteessä IV asetettuja merkitsemis- ja ilmoitussääntöjä.
LIITE IV

Merkitsemis- ja ilmoitussäännöt

1. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että Inline XBRL -instanssiasiakirja sisältää yhden liikkeeseenlaskijan tiedot niin, että kaikki yhteisön tunnukset ovat samansisältöisiä konteksteissaan.

2. Liikkeeseenlaskijoiden on tunnistauduttava Inline XBRL -instanssiasiakirjassa käyttämällä ISO 17442:n oikeushenkilötunnuksia, jotka liittyvät XBRL:n kontekstin yhteisötunnuksiin ja skeemoihin.

3. Esitettäviä tietoja merkitessään liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä sitä ydintaksonomian elementtiä, joka on kirjanpidossa tarkoitetulta merkitykseltään lähinnä merkittävää tietoa. Jos valittavissa on useita ydintaksonomian elementtejä, liikkeeseenlaskijan on valittava elementti, joka on kirjanpidossa merkitykseltään ja/tai soveltamisalaltaan suppein.

4. Jos tietoa ydintaksonomiassa lähinnä oleva elementti vääristäisi tiedon edellä 3 kohdassa tarkoitettua merkitystä kirjanpidossa, liikkeeseenlaskijoiden on luotava laajennetun taksonomian elementti ja merkittävä sillä kyseinen tieto. Laajennetun taksonomian elementtien

(a) 

ei tule toisintaa minkään ydintaksonomian elementin merkitystä tai soveltamisalaa;

(b) 

on yksilöitävä elementin laatija;

(c) 

on sisällettävä tarvittava balance-attribuutti;

(d) 

on sisällettävä vakionimikkeet samalla kielellä, jolla vuositilinpäätös esitetään. Nimikkeitä suositellaan lisättäviksi myös muilla kielillä. Kaikkien nimikkeiden on vastattava kuvattavien liiketoimintakäsitteiden kirjanpidossa tarkoitettua merkitystä ja soveltamisalaa.

5. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että jokainen vuositilinpäätöksen tiedon merkitsemisessä käytetty laajennetun taksonomian elementti sisältyy ainakin yhteen esitystavan linkkikannan ja suhdemäärittelyn linkkikannan hierarkiaan laajennetussa taksonomiassa.

6. Liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä laajennettujen taksonomioidensa laskennan linkkikantoja taksonomioidensa numeeristen ydinelementtien ja/tai laajennuselementtien välisten aritmeettisten suhteiden dokumentoinnissa, erityisesti dokumentoitaessa ydintaksonomioiden ja/tai laajennettujen taksonomioiden elementtien välisiä aritmeettisia suhteita taseesta, voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittavasta laskelmasta, oman pääoman muutoksia osoittavasta laskelmasta ja rahavirtalaskelmasta.

7. Liikkeeseenlaskijoiden on yksilöitävä tilinpäätöksen osa, johon merkityt tiedot liittyvät. Tällöin liikkeeseenlaskijat osoittavat tilinpäätöksen kunkin osan aloituskohdan erityisillä juuritason taksonomiaelementeillä laajennetun taksonomiansa esitystavan linkkikannoissa. Juuritason taksonomiaelementtien nimet, nimikkeet ja etuliitteet on esitettävä taulukossa 1 kuvatulla tavalla.Taulukko

Juuritason elementtien nimet, nimikkeet ja etuliitteet

Etuliite

Elementin nimi

Nimike

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Taseen paikkamerkki – ON KÄYTETTÄVÄ taseen aloituskohtana

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Tuloslaskelman paikkamerkki – ON KÄYTETTÄVÄ tuloslaskelman aloituskohtana, jos tuloslaskelma esitetään erikseen

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Laajan tuloslaskelman paikkamerkki – ON KÄYTETTÄVÄ laajan tuloslaskelman aloituskohtana, jos se esitetään erikseen tai jos voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittavat laskelmat yhdistetään samaan laskelmaan

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Rahavirtalaskelman paikkamerkki – ON KÄYTETTÄVÄ rahavirtalaskelman aloituskohtana

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Oman pääoman muutoksia osoittavan laskelman paikkamerkki – ON KÄYTETTÄVÄ oman pääoman muutoksia osoittavan laskelman aloituskohtana

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Liitetietojen, tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden ja pakollisten ydintaksonomian elementtien paikkamerkki – ON KÄYTETTÄVÄ aloituskohtana, kun merkitään tilinpäätöksen liitetietojen tietoja

Erityisten juuritason taksonomiaelementtien on sisällyttävä myös EAMV:n laatimiin XBRL-taksonomiatiedostoihin.

8. Liikkeeseenlaskijat eivät saa korvata taksonomioiden laajennuksissaan ydintaksonomian elementtien nimikkeitä tai viitteitä. Liikkeeseenlaskijat voivat lisätä ydintaksonomian elementteihin omia nimikkeitään.

9. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että liikkeeseenlaskijan laajennetun taksonomian elementit, joilla merkitään IFRS-konsernitilinpäätösten tasetta, voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittavaa laskelmaa, oman pääoman muutoksia osoittavaa laskelmaa ja rahavirtalaskelmaa, ankkuroidaan yhteen tai useampaan ydintaksonomian elementtiin. Erityisesti:

(a) 

liikkeeseenlaskijan on ankkuroitava laajennetun taksonomiansa elementti siihen ydintaksonomian elementtiin, jolla on tarkimmin liikkeeseenlaskijan laajennetun taksonomian elementtiä vastaava laaja kirjanpidossa tarkoitettu merkitys ja/tai soveltamisala. Liikkeeseenlaskijan on yksilöitävä kyseisen laajennetun taksonomian elementin suhde kyseiseen ydintaksonomian elementtiin liikkeeseenlaskijan laajennetun taksonomian suhdemäärittelyn linkkikannassa. Laajennetun taksonomian elementin on esiinnyttävä suhteen kohteena;

(b) 

liikkeeseenlaskija voi ankkuroida laajennetun taksonomiansa elementin ydintaksonomian yhteen tai useampaan elementtiin, jolla on tarkimmin liikkeeseenlaskijan laajennetun taksonomian kyseistä elementtiä vastaava suppea kirjanpidossa tarkoitettu merkitys ja/tai soveltamisala. Liikkeeseenlaskijan on yksilöitävä kyseisen laajennetun taksonomian elementin suhde kyseiseen ydintaksonomian yhteen tai useampaan elementtiin liikkeeseenlaskijan laajennetun taksonomian suhdemäärittelyn linkkikannassa. Laajennetun taksonomian elementti näytetään yhden tai useamman suhteen lähteenä. Jos laajennetun taksonomian elementissä yhdistetään useita ydintaksonomian elementtejä, liikkeeseenlaskija ankkuroi kyseisen laajennetun taksonomian elementin kuhunkin sitä vastaavaan elementtiin ydintaksonomiassa, lukuun ottamatta sellaisia ydintaksonomian elementtejä, joita voidaan kohtuudella pitää merkityksettöminä.

10. Sen estämättä, mitä 9 kohdassa määrätään, liikkeeseenlaskijoiden ei tarvitse ankkuroida toiseen ydintaksonomian elementtiin sellaista laajennetun taksonomian elementtiä, jolla merkitään taseessa, voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittavassa laskelmassa, laskelmassa oman pääoman muutoksista tai rahavirtalaskelmassa esitettävää tietoa, joka on muiden saman tilinpäätöslaskelman tietojen välisumma.

11. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että taksonomian elementin tietotyyppi ja aikatyyppi, joilla tieto on merkitty, kuvastavat merkityn tiedon kirjanpidossa käytettyä merkitystä. Liikkeeseenlaskijat eivät saa määrittää tai soveltaa taksonomian elementtien kustomoituja tyyppejä, jos XBRL-spesifikaatiossa tai XBRL Data Types Registry -rekisterissä on jo määritetty sopiva tyyppi.

12. Tietoja merkitessään liikkeeseenlaskijat eivät saa merkitä tietyn kontekstin erilaisia arvoja (yhteisöä, kautta ja dimensioita koskevat erittelyt) numeerisilla taksonomiaelementeillä, ellei erotus johdu pyöristämisestä, kun sama tieto esitetään eri mittakaavassa monessa eri paikassa samassa vuositilinpäätöksessä.

13. Tietoja merkitessään liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä ei-numeerisia taksonomiaelementtejä siten, että kaikki kyseisen elementin määritystä vastaavat tilinpäätöksessä esitettävät tiedot tulevat merkityiksi. Liikkeeseenlaskijat eivät saa tehdä merkitsemistä vain osittain tai valikoiden.

14. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että Inline XBRL -instanssiasiakirja ei sisällä suorittamiskelpoista koodia.
LIITE V

XBRL-taksonomiatiedostot

EAMV:n julkaisemien XBRL-taksonomiatiedostojen on

(a) 

yksilöitävä kaikki ydintaksonomian elementit XBRL-elementteinä;

(b) 

asetettava ydintaksonomian elementtien attribuutit liitteessä I määriteltyjen tyyppien mukaisesti;

(c) 

muodostettava liitteessä VI esitetyn taulukon mukaisesti ihmisluettavat nimikkeet, joilla dokumentoidaan ydintaksonomian elementtien merkitykset ja viitteet;

(d) 

määritettävä rakenteet, jotka helpottavat taksonomian sisällön selaamista ja ydintaksonomian elementin määrityksen ymmärtämistä suhteessa muihin ydintaksonomian elementteihin;

(e) 

määritettävä suhteet, joiden ansiosta liikkeeseenlaskijat voivat ankkuroida laajennetun taksonomian elementit ydintaksonomian elementteihin;

(f) 

noudatettava XBRL 2.1. -spesifikaatioita, XBRL Dimensions 1.0 -spesifikaatioita ja oltava pakattu Taxonomy Packages -spesifikaatioiden mukaan liitteessä III määrätyllä tavalla;

(g) 

sisällettävä tarvittavat tekniset tiedot, joita tarvitaan yhdenmukaistettujen vuositilinpäätösten laatimista tukevien tietoteknisten ratkaisujen kehittämiseen;

(h) 

yksilöitävä kaudet, joihin viitataan.

▼M4
LIITE VI

Ydintaksonomian skeemaTaulukko

Ydintaksonomian skeema, jolla merkitään IFRS-konsernitilinpäätökset 1. tammikuuta 2023 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin tyyppi ja attribuutit

Nimikkeen tyyppi

Nimikkeen sisältö

Viitteet

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

label

Omaisuuserien hintojen tai valuuttakurssien epätavallisen suuret muutokset [member]

esimerkki: IAS 10.22

documentation

Tämä jäsen edustaa omaisuuserien hintojen tai valuuttakurssien epätavallisen suuria muutoksia.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

label

Kirjanpidolliset arviot [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 8.39

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member [default]

label

Kirjanpidolliset arviot [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 8.39

documentation

Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023: Tämä jäsen edustaa omaisuuserää, velkaa tai kauden aikana tapahtuvaa omaisuuserän käyttöä, johon vaikuttavat varojen ja velkojen tarkasteluhetken tilan ja niihin liittyvien odotettujen vastaisten hyötyjen ja velvoitteiden arvioimisesta johtuvat oikaisut. Lisäksi se edustaa ”Kirjanpidolliset arviot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. Voimaantulo 1.1.2023: Tämä jäsen tarkoittaa tilinpäätökseen sisältyviä rahamääriä, joihin kohdistuu arvostukseen liittyvää epävarmuutta. Lisäksi se edustaa ”Kirjanpidolliset arviot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

label

Kirjanpidon tulos

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12.81 c (i), tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12.81 c (ii)

documentation

Kauden voiton (tai tappion) määrä ennen verokulujen vähentämistä. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

label

Siirtovelat (menojäämät)

Yleinen käytäntö: IAS 1.78

documentation

Sellaisten velkojen määrä, jotka suoritetaan tavaroista tai palveluista, jotka on vastaanotettu tai toimitettu, mutta joista ei ole suoritettu maksua, joita ei ole laskutettu tai joista ei ole tehty asianmukaista sopimusta toimittajan kanssa, mukaan lukien velat henkilöstölle.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X instant, credit

label

Siirtovelat (menojäämät ja tuloennakot), mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat

Yleinen käytäntö: IAS 1.55, yleinen käytäntö: IAS 1.78

documentation

Siirtovelkojen (menojäämien ja tuloennakkojen) määrä, mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat. [Viittaus: Siirtovelat (menojäämät); tuloennakot, mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat]

totalLabel

Siirtovelat (menojäämät ja tuloennakot) yhteensä, mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Siirtovelat (menojäämät ja tuloennakot), mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat [abstract]

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

label

Lyhytaikaisiksi luokitellut siirtovelat (menojäämät)

Yleinen käytäntö: IAS 1.78

documentation

Lyhytaikaisiksi luokiteltujen siirtovelkojen (menojäämät) määrä. [Viittaus: Siirtovelat (menojäämät)]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

label

Pitkäaikaisiksi luokitellut siirtovelat (menojäämät)

Yleinen käytäntö: IAS 1.78

documentation

Pitkäaikaisiksi luokiteltujen siirtovelkojen (menojäämät) määrä. [Viittaus: Siirtovelat (menojäämät)]

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssets

X instant, debit

label

Siirtosaamiset (tulojäämät), mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät

Yleinen käytäntö: IAS 1.55, yleinen käytäntö: IAS 1.78

documentation

Omaisuuserän määrä, joka on ansaittua mutta ei vielä saatua tuloa, mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat omaisuuserät]

totalLabel

Siirtosaamiset (tulojäämät) yhteensä, mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Siirtosaamiset (tulojäämät), mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät [abstract]

 

ifrs-full

AccruedIncomeOtherThanContractAssets

X instant, debit

label

Siirtosaamiset (tulojäämät), lukuun ottamatta sopimukseen perustuvia omaisuuseriä

Yleinen käytäntö: IAS 1.55, yleinen käytäntö: IAS 1.78

documentation

Omaisuuserän määrä, joka on ansaittua mutta ei vielä saatua tuloa, lukuun ottamatta sopimukseen perustuvia omaisuuseriä. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat omaisuuserät]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimenomaisesti luokiteltujen rahoitusvarojen kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvarojen luottoriskin muutoksista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.9 c

documentation

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimenomaisesti luokiteltujen rahoitusvarojen kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvarojen luottoriskin muutoksista, määritettynä joko (a) käyvän arvon muutoksena, joka ei johdu markkinariskiä aiheuttavista markkinaolosuhteiden muutoksista; tai (b) vaihtoehtoisella menetelmällä, jonka yhteisö uskoo todenmukaisemmin kuvaavan sitä käyvän arvon muutosta, joka johtuu kyseisen omaisuuserän luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [member]; Markkinariski [member]; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimenomaisesti luokiteltujen rahoitusvarojen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvarojen luottoriskin muutoksista]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Sellaisten luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), jotka liittyvät nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.9 d

documentation

Sellaisten luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), jotka liittyvät nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin. [Viittaus: Johdannaiset [member]; Nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäys (tai vähennys); Rahoitusvarat]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

label

Rahoitusvelan kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velan luottoriskin muutoksista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.10A a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.10 a

documentation

Rahoitusvelkojen kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velkojen luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [member]; Markkinariski [member]; Rahoitusvelan käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velan luottoriskin muutoksista]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Lainan tai muun saamisen kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvarojen luottoriskin muutoksista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.9 c

documentation

Lainojen tai muiden saamisten kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu varojen luottoriskin muutoksista, määritettynä joko: (a) käyvän arvon muutoksena, joka ei johdu markkinariskiä aiheuttavista markkinaolosuhteiden muutoksista; tai (b) vaihtoehtoisella menetelmällä, jonka yhteisö uskoo todenmukaisemmin kuvaavan sitä käyvän arvon muutosta, joka johtuu kyseisen omaisuuserän luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Markkinariski [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.9 d

documentation

Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäyksen (tai vähennyksen) kokonaismäärä. [Viittaus: Johdannaiset [member]; Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäys (tai vähennys)]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

label

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16.73 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16.75 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.118 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.79 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.54 f

documentation

Tämä jäsen edustaa kertyneitä poistoja ja arvonalentumisia. [Viittaus: Arvonalentumistappio; Poistot]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

label

Kertyneet poistot [member]

Yleinen käytäntö: IAS 16.73 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16.75 b, yleinen käytäntö: IAS 38.118 c, yleinen käytäntö: IAS 40.79 c, yleinen käytäntö: IAS 41.54 f

documentation

Tämä jäsen edustaa kertyneitä poistoja. [Viittaus: Poistot]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

label

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä, joka sisältyy kirjanpitoarvoon, varat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.24B a (ii)

documentation

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä, joka sisältyy taseeseen merkittyyn suojauskohteen kirjanpitoarvoon varoina. [Viittaus: Suojauskohteet [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

label

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä, joka sisältyy kirjanpitoarvoon, velat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.24B a (ii)

documentation

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä, joka sisältyy taseeseen merkittyyn suojauskohteen kirjanpitoarvoon velkana. [Viittaus: Suojauskohteet [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

label

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja -tappioilla, varat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.24B a (v)

documentation

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, jotka ovat jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvaroja ja joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja -tappioilla. [Viittaus: Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat; Suojauskohteet [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

label

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja -tappioilla, velat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.24B a (v)

documentation

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, jotka ovat jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvelkoja ja joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja -tappioilla. [Viittaus: Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat; Suojauskohteet [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

label

Kertynyt arvonalentuminen [member]

Yleinen käytäntö: IAS 16.73 d, yleinen käytäntö: IAS 38.118 c, yleinen käytäntö: IAS 40.79 c, yleinen käytäntö: IAS 41.54 f, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B67 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.35H, esimerkki: IFRS 7.35N, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.37 b, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.IG29 b

documentation

Tämä jäsen edustaa kertynyttä arvonalentumista. [Viittaus: Arvonalentumistappio]

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

label

Kertyneet muut laajan tuloksen erät

Yleinen käytäntö: IAS 1.55

documentation

Kertyneiden tuotto- ja kuluerien määrä (sisältäen luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut), joita ei kirjata tulosvaikutteisesti, kuten muissa IFRS-standardeissa vaaditaan tai sallitaan. [Viittaus: IFRS-standardit [member]; Muut laajan tuloksen erät]

totalLabel

Kertyneet muut laajan tuloksen erät yhteensä

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

label

Kertyneet muut laajan tuloksen erät [abstract]

 

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

label

Kertyneet muut laajan tuloksen erät [member]

Yleinen käytäntö: IAS 1.108

documentation

Tämä jäsen edustaa kertyneitä muita laajan tuloksen eriä. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

label

Vakuutussopimuksiin liittyvä hankinta- ja hallintokulu

Yleinen käytäntö: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IAS 1.85

documentation

Vakuutussopimuksiin liittyvien hankinta- ja hallintokulujen määrä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

label

Hankkijaosapuolella välittömästi ennen hankinta-ajankohtaa hankinnan kohteessa olleiden oman pääoman ehtoisten osuuksien hankinta-ajankohdan käypä arvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64 p (i)

documentation

Hankkijaosapuolella välittömästi ennen hankinta-ajankohtaa hankinnan kohteessa olleiden oman pääoman ehtoisten osuuksien hankinta-ajankohdan käypä arvo vaiheittain toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

label

Luovutettu vastike, hankinta-ajankohdan käypä arvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64 f

documentation

Liiketoimintojen yhdistämisessä luovutetun vastikkeen käypä arvo hankinta-ajankohtana. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

totalLabel

Luovutettu kokonaisvastike, hankinta-ajankohdan käypä arvo

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

label

Luovutetun kokonaisvastikkeen hankinta-ajankohdan käypä arvo [abstract]

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Hankintaan liittyvät menot liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64 m

documentation

Hankintaan liittyvien menojen määrä liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Kuluiksi kirjatut hankintaan liittyvät menot liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64 m

documentation

Kuluiksi kirjattujen hankintaan liittyvien menojen määrä liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, biologiset hyödykkeet

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.50 e

documentation

Biologisten hyödykkeiden lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot

Yleinen käytäntö: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankintamenojen lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, aineettomat hyödykkeet ja liikearvo

Yleinen käytäntö: IAS 38.118 e (i)

documentation

Aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.118 e (i)

documentation

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, sijoituskiinteistöt

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.76 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.79 d (ii)

documentation

Sijoituskiinteistöjen lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Sijoituskiinteistöt]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat

Yleinen käytäntö: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta tapahtuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, muut varaukset

Yleinen käytäntö: IAS 37.84

documentation

Muiden varausten lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Muut varaukset]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16.73 e (iii)

documentation

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, jälleenvakuutusvarat

Yleinen käytäntö: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Jälleenvakuutusvarojen lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Jälleenvakuutusvarat]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

label

IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista aiheutuneet toteutuneet korvausvaateet

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation

IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista aiheutuneiden toteutuneiden korvausvaateiden määrä.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

label

Diskonttauskorkoja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Yleinen käytäntö: IAS 19.144

documentation

Diskonttauskorko, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

label

Diskonttauskorkoja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Yleinen käytäntö: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa diskonttauskorkoja, joita käytetään vakuutusmatemaattisina oletuksina. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

label

Odotettavissa olevaa inflaatioastetta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Yleinen käytäntö: IAS 19.144

documentation

Odotettavissa oleva inflaatioaste, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

label

Odotettavissa olevaa inflaatioastetta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Yleinen käytäntö: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa odotettavissa olevaa inflaatioastetta, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

label

Odotettavissa olevia eläkkeenkorotusprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Yleinen käytäntö: IAS 19.144

documentation

Odotettavissa oleva eläkkeenkorotusprosentti, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

label

Odotettavissa olevia eläkkeenkorotusprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Yleinen käytäntö: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa odotettavissa olevaa eläkkeenkorotusprosenttia, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

label

Odotettavissa olevia palkankorotusprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Yleinen käytäntö: IAS 19.144

documentation

Odotettavissa oleva palkankorotusprosentti, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

label

Odotettavissa olevia palkankorotusprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Yleinen käytäntö: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa odotettavissa olevia palkankorotusprosentteja, joita käytetään vakuutusmatemaattisina oletuksina. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

label

Eläkeiän jälkeistä elinajanodotetta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Yleinen käytäntö: IAS 19.144

documentation

Eläkeiän jälkeinen elinajanodote, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

label

Eläkeiän jälkeistä elinajanodotetta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Yleinen käytäntö: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa eläkeiän jälkeistä elinajanodotetta, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

label

Terveydenhoitomenojen muutosprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Yleinen käytäntö: IAS 19.144

documentation

Terveydenhoitomenojen muutosprosentti, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

label

Terveydenhoitomenojen muutosprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Yleinen käytäntö: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa terveydenhoitomenojen muutosprosentteja, joita käytetään vakuutusmatemaattisina oletuksina. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

label

Kuolevuutta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Yleinen käytäntö: IAS 19.144

documentation

Kuolevuus, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

label

Kuolevuutta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Yleinen käytäntö: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa kuolevuutta, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

label

Eläkeikää koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Yleinen käytäntö: IAS 19.144

documentation

Eläkeikä, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

label

Eläkeikää koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Yleinen käytäntö: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa eläkeikää, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

label

Vakuutusmatemaattiset oletukset [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19.145

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member [default]

label

Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19.145

documentation

Tämä jäsen edustaa kaikkia vakuutusmatemaattisia oletuksia. Vakuutusmatemaattiset oletukset ovat yhteisön vinoutumattomia ja keskenään yhteensopivia parhaita arvioita väestötilastollisista ja taloudellisista muuttujista, jotka määrittävät työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista johtuvan lopullisen menon. Lisäksi se edustaa ”Vakuutusmatemaattiset oletukset” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot) ennen veroja, etuuspohjaiset järjestelyt

Yleinen käytäntö: IAS 19.135 b

documentation

Laajan tuloksen erien määrä (ennen veroja), joka johtuu väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Väestötilastolliset oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia tekijöitä: (a) kuolevuus; (b) työntekijöiden vaihtuvuus, työkyvyttömyys ja ennenaikainen eläkkeelle jäänti; (c) niiden henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuuluvista henkilöistä, joilla on etuuksiin oikeutettuja huollettavia; (d) niiden henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuuluvista henkilöistä, jotka valitsevat kunkin järjestelyn ehtojen mukaan saatavissa olevista maksutavoista; ja (e) terveydenhoitojärjestelyyn perustuvien korvaushakemusten määrä. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät ennen veroja, voitot (tai tappiot) etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisestä] [Kontrasti: Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19.141 c (ii)

documentation

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Väestötilastolliset oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia tekijöitä: (a) kuolevuus; (b) työntekijöiden vaihtuvuus, työkyvyttömyys ja ennenaikainen eläkkeelle jäänti; (c) niiden henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuuluvista henkilöistä, joilla on etuuksiin oikeutettuja huollettavia; (d) niiden henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuuluvista henkilöistä, jotka valitsevat kunkin järjestelyn ehtojen mukaan saatavissa olevista maksutavoista; ja (e) terveydenhoitojärjestelyyn perustuvien korvaushakemusten määrä. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

negatedLabel

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista tappioista (tai voitoista)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot) verot huomioon otettuina, etuuspohjaiset järjestelyt

Yleinen käytäntö: IAS 19.135 b

documentation

Laajan tuloksen erien määrä (verot huomioon otettuina), joka johtuu väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Väestötilastolliset oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia tekijöitä: (a) kuolevuus; (b) työntekijöiden vaihtuvuus, työkyvyttömyys ja ennenaikainen eläkkeelle jäänti; (c) niiden henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuuluvista henkilöistä, joilla on etuuksiin oikeutettuja huollettavia; (d) niiden henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuuluvista henkilöistä, jotka valitsevat kunkin järjestelyn ehtojen mukaan saatavissa olevista maksutavoista; ja (e) terveydenhoitojärjestelyyn perustuvien korvaushakemusten määrä. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät verot huomioon otettuina, voitot (tai tappiot) etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisestä] [Kontrasti: Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot) ennen veroja, etuuspohjaiset järjestelyt

Yleinen käytäntö: IAS 19.135 b

documentation

Laajan tuloksen erien määrä (ennen veroja), joka johtuu taloudellisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Taloudelliset oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia tekijöitä: (a) diskonttauskorko; (b) etuuksien tasot lukuun ottamatta työntekijöiden itsensä maksettaviksi tulevia etuuksista johtuvia menoja sekä tulevat palkat; (c) terveydenhoitoetuuksien tapauksessa vastaiset terveydenhoitomenot, mukaan lukien korvaushakemusten käsittelymenot (toisin sanoen hakemusten prosessoinnista ja ratkaisemisesta johtuvat menot, mukaan lukien juridiset palkkiot ja konsulttien palkkiot); ja (d) verot, jotka tulevat järjestelyn maksettaviksi ennen raportointikauden päättymistä suoritettuun työhön liittyvistä maksusuorituksista tai tällaisesta työstä johtuvista etuuksista. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät ennen veroja, voitot (tai tappiot) etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisestä] [Kontrasti: Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu taloudellisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu taloudellisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19.141 c (iii)

documentation

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu taloudellisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Taloudelliset oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia tekijöitä: (a) diskonttauskorko; (b) etuuksien tasot lukuun ottamatta työntekijöiden itsensä maksettaviksi tulevia etuuksista johtuvia menoja sekä tulevat palkat; (c) terveydenhoitoetuuksien tapauksessa vastaiset terveydenhoitomenot, mukaan lukien korvaushakemusten käsittelymenot (toisin sanoen hakemusten prosessoinnista ja ratkaisemisesta johtuvat menot, mukaan lukien juridiset palkkiot ja konsulttien palkkiot); ja (d) verot, jotka tulevat järjestelyn maksettaviksi ennen raportointikauden päättymistä suoritettuun työhön liittyvistä maksusuorituksista tai tällaisesta työstä johtuvista etuuksista. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

negatedLabel

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu taloudellisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista tappioista (tai voitoista)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot) verot huomioon otettuina, etuuspohjaiset järjestelyt

Yleinen käytäntö: IAS 19.135 b

documentation

Laajan tuloksen erien määrä (verot huomioon otettuina), joka johtuu taloudellisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Taloudelliset oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia tekijöitä: (a) diskonttauskorko; (b) etuuksien tasot lukuun ottamatta työntekijöiden itsensä maksettaviksi tulevia etuuksista johtuvia menoja sekä tulevat palkat; (c) terveydenhoitoetuuksien tapauksessa vastaiset terveydenhoitomenot, mukaan lukien korvaushakemusten käsittelymenot (toisin sanoen hakemusten prosessoinnista ja ratkaisemisesta johtuvat menot, mukaan lukien juridiset palkkiot ja konsulttien palkkiot); ja (d) verot, jotka tulevat järjestelyn maksettaviksi ennen raportointikauden päättymistä suoritettuun työhön liittyvistä maksusuorituksista tai tällaisesta työstä johtuvista etuuksista. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät verot huomioon otettuina, voitot (tai tappiot) etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisestä] [Kontrasti: Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu taloudellisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Kokemusperusteisista tarkistuksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot) ennen veroja, etuuspohjaiset järjestelyt

Yleinen käytäntö: IAS 19.135 b

documentation

Laajan tuloksen erien määrä (ennen veroja), joka johtuu kokemusperusteisista tarkistuksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Kokemusperäisissä tarkistuksissa tarkastellaan edellisten vakuutusmatemaattisten olettamusten ja toteutumien välisten erojen vaikutuksia. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät ennen veroja, voitot (tai tappiot) etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisestä] [Kontrasti: Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu kokemusperusteisista tarkistuksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu kokemusperusteisista tarkistuksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)

Yleinen käytäntö: IAS 19.141 c

documentation

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu kokemusperäisistä tarkistuksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Kokemusperäisissä tarkistuksissa tarkastellaan edellisten vakuutusmatemaattisten olettamusten ja toteutumien välisten erojen vaikutuksia. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

negatedLabel

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu kokemusperusteisista tarkistuksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista tappioista (tai voitoista)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Kokemusperusteisista tarkistuksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot) verot huomioon otettuina, etuuspohjaiset järjestelyt

Yleinen käytäntö: IAS 19.135 b

documentation

Laajan tuloksen erien määrä (verot huomioon otettuina), joka johtuu kokemusperusteisista tarkistuksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Kokemusperäisissä tarkistuksissa tarkastellaan edellisten vakuutusmatemaattisten olettamusten ja toteutumien välisten erojen vaikutuksia. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät verot huomioon otettuina, voitot (tai tappiot) etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisestä] [Kontrasti: Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu kokemusperusteisista tarkistuksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista)]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

label

Luvattujen eläke-etuuksien vakuutusmatemaattinen nykyarvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26.35 d

documentation

Eläke-etuusjärjestelystä nykyiselle ja aikaisemmin palveluksessa olleelle henkilöstölle suoritettavien, jo toteutuneeseen työsuoritukseen perustuvien, odotettavissa olevien maksujen nykyarvo.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

label

Tulosvaikutteisesti kirjattu lisävähennys, vähennystili rahoitusvarojen luottotappioita varten

Yleinen käytäntö: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.16

documentation

Tulosvaikutteisesti kirjatun rahoitusvarojen luottotappioita koskevan lisävähennyksen määrä. [Viittaus: Vähennystili rahoitusvarojen luottotappioita varten]

commentaryGuidance

Tälle elementille on yleensä syötettävä positiivinen XBRL-arvo. Negatiivinen XBRL-arvo voidaan joutua syöttämään, jos tätä elementtiä käytetään viitattujen jäsenten kanssa. [Viittaus: Kertyneet poistot [member]; Kertyneet poistot ja arvonalentumiset [member]; Kertynyt arvonalentuminen [member]; Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä [member]; Omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus [member]; IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutus [member]; Segmenttien välisten määrien eliminointi [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön tulevia (tai lähteviä) rahavirtoja koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön voittoa (tai tappiota) koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista ja aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardien edellyttämistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardin vaatimuksesta poikkeamisesta johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Vapaaehtoisista tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Olennaiset täsmäytyserät [member]; Järjestelyyn kuuluvat varat [member]; Etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo [member]; Määrä, jonka nimenomaista luokittelua on muutettu [member]; Jälleenvakuuttajan osuus vakuutussopimuksista syntyvistä määristä [member]; Riskien hajautusvaikutus [member]; Omat osakkeet [member]]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Lisätiedot kustakin tärkeimmästä hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen luokasta kirjatuista määristä hankinta-ajankohtana [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

label

Lisätiedot hintasääntelystä johtuvista siirtyvistä eristä [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

label

Lisätiedot yhteisön altistumisesta riskeille

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.35

documentation

Lisätiedot yhteisön altistumisesta riskeille, kun esitetyt määrälliset tiedot eivät anna siitä edustavaa kuvaa.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

label

Lisätiedot vakuutussopimuksista [text block]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.94

documentation

IFRS 17:ssä asetetun esitettäviä tietoja koskevan tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat lisätiedot vakuutussopimuksista. [Viittaus: Vakuutussopimukset [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

label

Lisätiedot liiketoimintojen yhdistämisten luonteesta ja taloudellisesta vaikutuksesta

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.63

documentation

IFRS 3:n tavoitteiden täyttämiseksi tarvittavat lisätiedot liiketoimintojen yhdistämisten luonteesta ja taloudellisesta vaikutuksesta. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

label

Lisätiedot strukturoiduissa yhteisöissä oleviin osuuksiin liittyvien riskien luonteesta ja muutoksista [text block]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12.B25

documentation

Lisätiedot strukturoiduissa yhteisöissä oleviin osuuksiin liittyvien riskien luonteesta ja muutoksista.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

label

Lisätiedot osakeperusteisia maksuja koskevista järjestelyistä [text block]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 2.52

documentation

IFRS 2:ssa asetettujen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevien vaatimusten täyttämiseksi tarvittavat lisätiedot osakeperusteisia maksuja koskevista järjestelyistä. [Viittaus: Osakeperusteisia maksuja koskevat järjestelyt [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

label

Lisätiedot [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

label

Lisävelat, liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B67 c

documentation

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen ehdollisten lisävelkojen määrä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Ehdolliset velat [member]]

totalLabel

Lisävelat yhteensä, liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Lisävelat, liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

label

Ylikurssi

Yleinen käytäntö: IAS 1.55

documentation

Yhteisön osakkeiden liikkeeseenlaskusta saatu tai saatavissa oleva nimellismäärän ylittävä määrä sekä määrät, jotka on saatu muista liiketoimista, joissa yhteisön osakkeet tai osakkeenomistajat ovat olleet osallisina.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

label

Ylikurssi [member]

Yleinen käytäntö: IAS 1.108

documentation

Tämä jäsen edustaa yhteisön osakkeiden liikkeeseenlaskusta saatuja nimellismäärän ylittäviä määriä sekä määriä, jotka on saatu muista liiketoimista, joissa yhteisön osakkeet tai osakkeenomistajat ovat olleet osallisina.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

label

Lisävaraukset, muut varaukset

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37.84 b

documentation

Tehtyjen lisävarausten määrä. [Viittaus: Muut varaukset]

totalLabel

Lisävaraukset yhteensä, muut varaukset

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

label

Lisävaraukset, muut varaukset [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

label

Lisäkirjaus, liikearvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B67 d (ii)

documentation

Kirjatun uuden liikearvon määrä, lukuun ottamatta sellaiseen luovutettavien erien ryhmään sisältyvää liikearvoa, joka on hankinta-ajankohtana luokiteltavissa myytävänä olevaksi IFRS 5:n mukaisten kriteerien perusteella. [Viittaus: Liikearvo; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Lisäykset hankinnoista, sijoituskiinteistöt

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.76 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.79 d (i)

documentation

Hankintojen kautta toteutuneiden sijoituskiinteistöjen lisäysten määrä. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

label

Lisäykset ostoista, biologiset hyödykkeet

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.50 b

documentation

Ostojen kautta toteutuneiden biologisten hyödykkeiden lisäysten määrä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

label

Lisäykset myöhemmin syntyneistä aktivoiduista menoista, biologiset hyödykkeet

Yleinen käytäntö: IAS 41.50

documentation

Sellaisten biologisten hyödykkeiden lisäysten määrä, jotka johtuvat myöhemmin syntyneistä aktivoiduista menoista. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

label

Lisäykset myöhemmin syntyneistä aktivoiduista menoista, sijoituskiinteistöt

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.76 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.79 d (i)

documentation

Sellaisten sijoituskiinteistöjen lisäysten määrä, jotka johtuvat myöhemmin aktivoiduista menoista. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

label

Lisäykset, sijoituskiinteistöt [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat

Esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 e, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.IG37 b

documentation

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen lisäykset, jotka johtuvat muista kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta tapahtuneista lisäyksistä. [Viittaus: Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, biologiset hyödykkeet

Yleinen käytäntö: IAS 41.50

documentation

Biologisten hyödykkeiden lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Biologiset hyödykkeet]

totalLabel

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset yhteensä, biologiset hyödykkeet

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

label

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, biologiset hyödykkeet [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.118 e (i)

documentation

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, sijoituskiinteistöt

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.76 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.79 d (i)

documentation

Sijoituskiinteistöjen lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Sijoituskiinteistöt]

totalLabel

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset yhteensä, sijoituskiinteistöt

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16.73 e (i)

documentation

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, jälleenvakuutusvarat

Yleinen käytäntö: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Jälleenvakuutusvarojen lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Jälleenvakuutusvarat]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Muiden pitkäaikaisten varojen kuin rahoitusinstrumenttien, laskennallisten verosaamisten, etuuspohjaisten nettovarojen ja vakuutussopimuksista syntyvien oikeuksien lisäykset

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8.24 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8.28 e

documentation

Muiden pitkäaikaisten varojen kuin rahoitusinstrumenttien, laskennallisten verosaamisten, etuuspohjaisten nettovarojen ja vakuutussopimuksista syntyvien oikeuksien lisäysten määrä. [Viittaus: Laskennalliset verosaamiset; Rahoitusinstrumentit, luokka [member]; Pitkäaikaiset varat; Vakuutussopimustyypit [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

label

Käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16.53 h

documentation

Käyttöoikeusomaisuuserien lisäysten määrä. [Viittaus: Käyttöoikeusomaisuuserät]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

label

Yhteisön rekisteröity osoite

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.138 a

documentation

Osoite, johon yhteisön toimipaikka on rekisteröity.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

label

Osoite, josta konsernitilinpäätös on saatavissa

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27.16 a

documentation

Osoite, josta koko konsernin emoyrityksen tai jonkin sen ja yhteisön välissä olevan alakonsernin emoyrityksen IFRS-standardien mukaan laadittu konsernitilinpäätös on saatavissa. [Viittaus: Konsernitilinpäätös [member]; IFRS-standardit [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

label

Kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, jota käytetään laimennusvaikutuksella oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskemiseen

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33.70 b

documentation

Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo lisättynä niiden kantaosakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla, jotka laskettaisiin liikkeeseen, jos kaikki laimentavat potentiaaliset kantaosakkeet vaihdettaisiin kantaosakkeisiin. [Viittaus: Kantaosakkeet [member]; Painotettu keskiarvo [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

label

Aineettomien hyödykkeiden poistoja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Aineettomien hyödykkeiden poistoja koskevat oikaisut, joilla voitto (tai tappio) täsmäytetään liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio); Poistot]

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

(X) duration, debit

label

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan erän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, verot huomioon otettuina

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.23 e

documentation

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan erän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, verot huomioon otettuina. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]]

negatedLabel

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan erän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, verot huomioon otettuina

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

label

Aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvaa veroa koskevat oikaisut

Esimerkki: IAS 12.80 b

documentation

Aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvaa verokulua (tai -tuottoa) koskevat oikaisut.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssets

X duration, debit

label

Siirtosaamisten (tulojäämät, mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät) vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Siirtosaamisten (tulojäämät, mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät) vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Siirtosaamiset (tulojäämät), mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät; Voitto (tai tappio)]

totalLabel

Siirtosaamisten (tulojäämät, mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät) vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut yhteensä

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Siirtosaamisten (tulojäämät, mukaan lukien sopimukseen perustuvat omaisuuserät) vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeOtherThanContractAssets

X duration, debit

label

Siirtosaamisten (tulojäämät, lukuun ottamatta sopimukseen perustuvia omaisuuseriä) vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Siirtosaamisten (tulojäämät, lukuun ottamatta sopimukseen perustuvia omaisuuseriä) vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Siirtosaamiset (tulojäämät), lukuun ottamatta sopimukseen perustuvia omaisuuseriä; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Biologisten hyödykkeiden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Biologisten hyödykkeiden vähennystä (tai lisäystä koskeva) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInContractAssets

X duration, debit

label

Sopimukseen perustuvien omaisuuserien vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Sopimukseen perustuvien omaisuuserien vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat omaisuuserät; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

label

Johdannaisvaroihin kuuluvien rahoitusvarojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Johdannaisvaroihin kuuluvien rahoitusvarojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Johdannaisvaroihin kuuluvat rahoitusvarat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

label

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitusvarat; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat, kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi luokitellut; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

label

Vaihto-omaisuuden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Vaihto-omaisuuden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Vaihto-omaisuus; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

label

Pankeille myönnettyjen lainojen ja ennakkojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Pankeille myönnettyjen lainojen ja ennakkojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Lainat ja ennakot pankeille; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

label

Asiakkaille myönnettyjen lainojen ja ennakkojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Asiakkaille myönnettyjen lainojen ja ennakkojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Lainat ja ennakot asiakkaille; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

label

Muiden varojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Muiden varojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut omaisuuserät; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

label

Muiden lyhytaikaisten varojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Muiden lyhytaikaisten varojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut lyhytaikaiset varat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

label

Muiden liiketoiminnan saamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Muiden liiketoiminnan saamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInPrepaidExpenses

X duration, debit

label

Menoennakoiden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Menoennakoiden vähennystä (tai lisäystä koskeva) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Lyhytaikaiset siirtosaamiset (menoennakot); Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

label

Käänteisten takaisinostosopimusten ja lainaksi otettujen arvopaperien käteisvakuuden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Käänteisten takaisinostosopimusten ja lainaksi otettujen arvopaperien käteisvakuuden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Käänteiset takaisinostosopimukset ja lainaksi otettujen arvopaperien käteisvakuus; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

label

Myyntisaamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Myyntisaamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Myyntisaamisten ja muiden saamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Myyntisaamisten ja muiden saamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Myyntisaamiset ja muut saamiset; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

label

Laskennallista verokulua koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Laskennallista verokulua koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Laskennallinen verokulu (tai -tuotto); Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

label

Aikaisempien kausien laskennallista veroa koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 12.80

documentation

Aikaisempien kausien laskennallista veroa koskevat kaudella kirjatun verokulun (tai -tuoton) oikaisut.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

label

Poistoja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 b

documentation

Poistoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Poistot; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti kirjattuja poistoja ja arvonalentumistappioita (tai arvonalentumistappion peruuttamista) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Poistoja ja arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruuttamista) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Arvonalentumistappio; Poistot; Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus); Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

label

Poistoja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Poistoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

label

Osinkotuottoja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Osinkotuottoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Osinkotuotot; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

label

Käyvän arvon muutoksista johtuvia tappioita (tai voittoja) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 b

documentation

Käyvän arvon muutoksista johtuvia tappioita (tai voittoja) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

label

Rahoituskuluja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 c

documentation

Rahoituskuluja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitusmenot; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

label

Rahoitustuottoja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Rahoitustuottoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitustuotot; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

label

Rahoitustuottoja (tai -kuluja) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Nettorahoitustuottoja tai -kuluja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitustuotot (tai -kulut); Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

label

Luovutusvoittoja (tai -tappioita) sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehdyistä sijoituksista aiheutuvia luovutusvoittoja (tai -tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Yhteisyritykset [member]; Tytäryritykset [member]; Tytär-, yhteis- ja osakkuusyrityssijoitukset erillistilinpäätöksissä; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

label

Luovutusvoittoja (tai -tappioita) koskevat oikaisut, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoittoja (tai -tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio); Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet; Luovutukset, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

label

Myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennetyn käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, biologiset hyödykkeet

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Biologisten hyödykkeiden myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennetyn käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

label

Johdannaisten käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Johdannaisten käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Johdannaiset [member]; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

label

Käypää arvoa koskevista oikaisuista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, sijoituskiinteistöt

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt; Käypää arvoa koskevista oikaisuista johtuvat voitot (tai tappiot), sijoituskiinteistöt; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota koskevat oikaisut, liikearvo

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Liikearvon tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Liikearvo; Arvonalentumistappio; Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 b

documentation

Tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, aktivoidut etsintä- ja arviointimenot

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Aktivoitujen etsintä- ja arviointimenojen tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Aktivoidut etsintä- ja arviointimenot [member]; Arvonalentumistappio; Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut; Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, vaihto-omaisuus

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Vaihto-omaisuuden tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Vaihto-omaisuus; Arvonalentumistappio; Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut; Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, lainat ja ennakot

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Lainojen ja ennakkojen tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Oikaisut tulosvaikutteisesti kirjattuun arvonalentumistappioon (tai arvonalentumistappion peruutukseen); Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, myyntisaamiset ja muut saamiset

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Myyntisaamisten ja muiden saamisten tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Myyntisaamiset ja muut saamiset; Arvonalentumistappio; Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut; Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

label

Tuloverokulua koskevat oikaisut

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.35

documentation

Tuloerokulua koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInContractLiabilities

X duration, debit

label

Sopimukseen perustuvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Sopimukseen perustuvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat velat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X duration, debit

label

Siirtovelkojen (tuloennakot) lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Siirtovelkojen (tuloennakot) lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Tuloennakot, mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat; Voitto (tai tappio)]

totalLabel

Siirtovelkojen (tuloennakot) lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut yhteensä, mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Siirtovelkojen (tuloennakot) lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, mukaan lukien sopimukseen perustuvat velat [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeOtherThanContractLiabilities

X duration, debit

label

Siirtovelkojen (tuloennakot) lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, lukuun ottamatta sopimukseen perustuvia velkoja

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Siirtovelkojen (tuloennakot) lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, lukuun ottamatta sopimukseen perustuvat velat, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Siirtovelat (tuloennakot), lukuun ottamatta sopimukseen perustuvia velkoja; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

label

Pankkien tekemien talletusten lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Pankkien tekemien talletusten lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Talletukset pankeilta; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

label

Asiakkaiden tekemien talletusten lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Asiakkaiden tekemien talletusten lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Talletukset asiakkailta; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

label

Johdannaisvelkoihin kuuluvien rahoitusvelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Johdannaisvelkoihin kuuluvien rahoitusvelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Johdannaisvelkoihin kuuluvat rahoitusvelat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

label

Työsuhde-etuuksiin liittyvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Työsuhde-etuuksiin liittyvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

label

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitusvelat; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat, jotka vastaavat kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien määritelmää; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

label

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja sijoitussopimuksiin liittyvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja sijoitussopimuksiin liittyvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Sijoitussopimusvelat; Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

label

Muiden lyhytaikaisten velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Muiden lyhytaikaisten velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut lyhytaikaiset velat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

label

Muiden velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Muiden velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut velat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

label

Muiden liiketoiminnan velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Muiden liiketoiminnan velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

label

Takaisinostosopimusten ja lainaksi annettujen arvopaperien käteisvakuuden lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Takaisinostosopimusten ja lainaksi annettujen arvopaperien käteisvakuuden lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Takaisinostosopimukset ja lainaksi annettujen arvopaperien käteisvakuus; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

label

Ostovelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 a

documentation

Ostovelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

label

Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Ostovelat ja muut velat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

label

Ajan kulusta johtuvaa muiden varausten lisäystä koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Ajan kulusta johtuvaa muiden varausten lisäystä koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio); Muut varaukset [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

label

Korkokuluja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Korkokuluja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Korkokulut; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

label

Korkotuottoa koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Korkotuottoa koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Korkotuotot; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Pitkäaikaisten omaisuuserien luovutusvoittoja (tai -tappioita) koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.14

documentation

Pitkäaikaisten omaisuuserien luovutusvoittoja (tai -tappioita) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Pitkäaikaiset varat; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

label

Varauksia koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 b

documentation

Varauksia koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Varaukset; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

label

Voiton (tai tappion) täsmäyttämiseksi tehtävät oikaisut

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.20

documentation

Oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

totalLabel

Muut oikaisut yhteensä, joiden tarkoituksena on täsmäyttää voitto (tai tappio)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

label

Voiton (tai tappion) täsmäyttämiseksi tehtävät oikaisut [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

label

Osakeperusteisia maksuja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 b

documentation

Osakeperusteisia maksuja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

(X) duration, credit

label

Osakkuusyritysten jakamattomia voittoja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20 b

documentation

Osakkuusyritysten jakamattomia voittoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Voitto (tai tappio)]

negatedLabel

Osakkuusyritysten jakamattomia voittoja koskevat oikaisut

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

label

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten jakamattomia voittoja koskevat oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten jakamattomia voittoja koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset; Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

label

Realisoitumattomia kurssitappioita (tai -voittoja) koskevat oikaisut

Esimerkki: IAS 7 - A Rahavirtalaskelma muulle yhteisölle kuin rahoituslaitokselle, yleinen käytäntö: IAS 7.20 b

documentation

Realisoitumattomia kurssitappioita (tai -voittoja) koskevat oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsToProfitLossForInterestAndDividendsOnEquityInstrumentsOtherThanPreferenceSharesAndParticipatingEquityInstruments

(X) duration, debit

label

Oman pääoman ehtoisista instrumenteista (muut kuin etuosakkeet ja voitto-osuuteen oikeuttavat oman pääoman ehtoiset instrumentit) saatujen korkojen ja osinkojen oikaisut

Yleinen käytäntö: IAS 33.70 a

documentation

Oman pääoman ehtoisten instrumenttien (muut kuin etuosakkeet ja voitto-osuuteen oikeuttavat oman pääoman ehtoiset instrumentit) koroista ja osingoista saatujen laimentamattomien tuottojen (tai tappioiden) laskemiseksi käytettyyn osoittajaan tehdyt oikaisut emoyritykselle kuuluvan voiton (tai tappion) täsmäyttämiseksi.

negatedLabel

Oman pääoman ehtoisista instrumenteista (muut kuin etuosakkeet ja voitto-osuuteen oikeuttavat oman pääoman ehtoiset instrumentit) saatujen korkojen ja osinkojen oikaisut

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossAttributableToOwnersOfParentToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShare

(X) duration, debit

label

Oikaisut emoyrityksen omistajille kuuluvan voiton (tai tappion) ja laimentamattoman osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyn osoittajan täsmäyttämiseksi

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33.70 a

documentation

Oikaisu emoyritykselle kuuluvan voiton (tai tappion) ja laimentamattoman osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyn osoittajan täsmäyttämiseksi. Se edustaa kaikkien sellaisten instrumenttiluokkien täsmäytysmäärien summaa, jotka vaikuttavat laimentamattomaan osakekohtaiseen tulokseen.

negatedTotalLabel

Oikaisut yhteensä emoyrityksen omistajille kuuluvan voiton (tai tappion) ja laimentamattoman osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyn osoittajan täsmäyttämiseksi

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

label

Voiton (tai tappion) täsmäyttämiseksi tehtävät oikaisut, lukuun ottamatta käyttöpääoman muutoksia

Yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Oikaisut, lukuun ottamatta käyttöpääoman muutoksia, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyneeseen (liiketoiminnassa käytettyyn) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Oikaisut voiton (tai tappion) ja laimentamattoman osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyn osoittajan täsmäyttämiseksi [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingEarningsPerShareAbstract

 

label

Oikaisut voiton (tai tappion) ja osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyn osoittajan täsmäyttämiseksi [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

label

Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin sijoitusten kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1.31 c

documentation

Yhteisön ensimmäisessä IFRS-tilinpäätöksessä tytär-, yhteis- ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Kirjanpitoarvo [member]; Yhteisyritykset [member]; Aiempi tilinpäätösnormisto [member]; Tytäryritykset [member]; Tytär-, yhteis- ja osakkuusyrityssijoitukset erillistilinpäätöksissä; IFRS-standardit [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

label

Oikaisu markkinoilla määräytyvään konsensuskeskihintaan, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]

Esimerkki: IFRS 13.B36 c

documentation

Tämä jäsen edustaa markkinoilla määräytyvään konsensuskeskihintaan tehtävää oikaisua, jota käytetään syöttötietona.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

(X) duration, debit

label

Etuosakkeille maksettavia osinkoja koskeva oikaisu voittoon (tai tappioon)

Esimerkki: IAS 33 -, esimerkki: 12 Laimentamattoman ja laimennusvaikutuksella oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskeminen ja esittäminen (kattava, esimerkki: , esimerkki: IAS 33.70 a

documentation

Muille kuin voitto-osuuteen oikeuttaville etuosakkeille maksettavia osinkoja koskeva oikaisu voittoon (tai tappioon) emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluvan voiton (tai tappion) laskemiseksi. [Viittaus: Etuosakkeet [member]; Voitto (tai tappio)]

negatedLabel

Etuosakkeille maksettavia osinkoja koskeva oikaisu voittoon (tai tappioon)

ifrs-full

AdministrationCostsNotReflectedInReturnOnPlanAssetsDefinedBenefitPlans

X duration, debit

label

Hallintomenot, jotka eivät näy järjestelyyn kuuluvien varojen tuotossa, etuuspohjaiset järjestelyt

Yleinen käytäntö: IAS 19.135 b

documentation

Kuluvan kauden etuuspohjaisiin järjestelyihin liittyvien kulujen määrä, joka ei näy järjestelyyn kuuluvien varojen tuotossa. [Viittaus: Hallinnon kulut; Työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista aiheutuvat tulosvaikutteisesti kirjattavat kulut, etuuspohjaiset järjestelyt] [Kontrasti: Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu hallintokuluista, joita ei ole otettu huomioon järjestelyyn kuuluvien varojen tuotossa; Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkotuottoja tai -kuluja verot huomioon otettuina, etuuspohjaiset järjestelyt; Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkotuottoja tai -kuluja ennen veroja, etuuspohjaiset järjestelyt]

ifrs-full

AdministrativeExpense

(X) duration, debit

label

Hallinnon kulut

Esimerkki: IAS 1.103, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.99, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26.35 b (vi)

documentation

Yhteisön hallinnollisiksi kuluiksi luokittelemien kulujen määrä.

negatedLabel

Hallinnon kulut

ifrs-full

Advances

X instant, credit

label

Saadut ennakot, jotka edustavat yhtenä ajankohtana täytettäviin suoritevelvoitteisiin liittyviä sopimukseen perustuvia velkoja

Yleinen käytäntö: IAS 1.55, yleinen käytäntö: IAS 1.78

documentation

Saatujen ennakkojen määrä, joka edustaa yhtenä ajankohtana täytettäviin suoritevelvoitteisiin liittyviä sopimukseen perustuvia velkoja. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat velat; Yhtenä ajankohtana täytettävät suoritevelvoitteet [member]]

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

label

Mainoskulut

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Mainostamisesta aiheutuvien kulujen määrä.

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

label

Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1.30 b

documentation

Tämä jäsen edustaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärää. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]; Aiempi tilinpäätösnormisto [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

label

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteenlaskettuina [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 - Esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

documentation

Tämä jäsen edustaa jatkuvia ja lopetettuja toimintoja yhteenlaskettuina. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Jatkuva toiminta [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

label

Alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulosvaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.28 b

documentation

Rahoitusinstrumenttien alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulosvaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärä. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

periodStartLabel

Alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulosvaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärä kauden alussa

periodEndLabel

Alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulosvaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärä kauden lopussa

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

label

Yksittäin tarkasteltuina epäolennaiset osakkuusyritykset yhteenlaskettuina [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12.21 c (ii), tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.39J b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.39M b

documentation

Tämä jäsen edustaa yksittäin tarkasteltuina epäolennaisia osakkuusyrityksiä yhteenlaskettuina. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

label

Yksittäin tarkasteltuina epäolennaiset liiketoimintojen yhdistämiset yhteenlaskettuina [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B65

documentation

Tämä jäsen edustaa yksittäin tarkasteltuina epäolennaisia liiketoimintojen yhdistämisiä yhteenlaskettuina. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

label

Yksittäin tarkasteltuina epäolennaiset yhteisyritykset yhteenlaskettuina [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12.21 c (i), tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.39J b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.39M b

documentation

Tämä jäsen edustaa yksittäin tarkasteltuina epäolennaisia yhteisyrityksiä yhteenlaskettuina. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]]

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member [default]

label

Kaikki arvostustyypit [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.32A, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.50, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13.93 a

documentation

Tämä jäsen edustaa kaikkia arvostustyyppejä. Lisäksi se edustaa ”Arvostaminen”-akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

label

Kaikki ajanjaksot [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.61, esimerkki: IAS 19.147 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15.120 b (i), tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16.94, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16.97, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.109, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.109A, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.120, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.132 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.23B a, esimerkki: IFRS 7.B11, esimerkki: IFRS 7.B35

documentation

Tämä jäsen edustaa kaikkia ajanjaksoja. Lisäksi se edustaa ”Maturiteetti”-akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

label

Yhteenlaskettuina rahavirtaa tuottavat yksiköt, joihin kohdistettu liikearvon tai taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden määrä ei ole merkittävä [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36.135

documentation

Tämä jäsen edustaa yhteenlaskettuina rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joihin kohdistettu liikearvon tai taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden määrä ei ole merkittävä. [Viittaus: Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]; Liikearvo; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member [default]

label

Käyvät arvot yhteenlaskettuina [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1.30 a

documentation

Tämä jäsen edustaa käypiä arvoja yhteenlaskettuina. Lisäksi se edustaa ”Käypä arvo oletushankintamenona” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

label

Maataloustuotteet ryhmittäin [axis]

Yleinen käytäntö: IAS 41.46 b (ii)

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member [default]

label

Maataloustuotteet, ryhmä [member]

Yleinen käytäntö: IAS 41.46 b (ii)

documentation

Tämä jäsen edustaa kaikkia ryhmiin jaoteltuja maataloustuotteita. Lisäksi se edustaa ”Maataloustuotteet ryhmittäin” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Lyhytaikaiset maataloustuotteet]

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

label

Lentokoneet

Esimerkki: IAS 16.37 e

documentation

Sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä, jotka edustavat yhteisön toiminnoissa käytettäviä lentokoneita.

ifrs-full

AircraftMember

member

label

Lentokoneet [member]

Esimerkki: IAS 16.37 e

documentation

Tämä jäsen edustaa sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaa, jotka edustavat yhteisön toiminnoissa käytettäviä lentokoneita. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

label

Laskeutumisoikeudet lentokentälle [member]

Yleinen käytäntö: IAS 38.119

documentation

Tämä jäsen edustaa lentokentälle laskeutumisoikeuksia.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member [default]

label

Kaikki käypien arvojen hierarkian tasot [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19.142, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13.93 b

documentation

Tämä jäsen edustaa kaikkia käypien arvojen hierarkian tasoja. Lisäksi se edustaa ”Käypien arvojen hierarkian tasot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

label

Kaikki muut segmentit [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15.115, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8.16

documentation

Tämä jäsen edustaa liiketoimintoja ja toimintasegmenttejä, jotka eivät ole raportoitavia.

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

label

Vähennystili rahoitusvarojen luottotappioita varten

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.16

documentation

Sen vähennystilin määrä, jolle kirjataan luottotappioista johtuvat rahoitusvarojen arvonalentumiset. [Viittaus: Rahoitusvarat]

periodStartLabel

Vähennystili rahoitusvarojen luottotappioita varten kauden alussa

periodEndLabel

Vähennystili rahoitusvarojen luottotappioita varten kauden lopussa

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

label

Luottotappioita koskeva vähennyserä [member]

Yleinen käytäntö: IAS 12.81 g

documentation

Tämä jäsen edustaa vähennystiliä, jolle kirjataan luottotappioista johtuvat rahoitusvarojen arvonalentumiset.

ifrs-full

AllTypesOfDepositaryReceiptsMember

member

label

Kaikki talletustodistusten tyypit [member]

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Tämä jäsen tarkoittaa kaikkia talletustodistusten tyyppejä.

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member [default]

label

Kaikki vakuutuskorvausvaateet kaikilta vuosilta [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation

Tämä jäsen edustaa vakuutuskorvausvaateita kaikilta eri vuosilta. Lisäksi se edustaa ”Vakuutuskorvausvaateet eri vuosilta” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

label

Jaksottaminen, omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15.128 b

documentation

Kuluksi jaksotettu määrä omaisuuseristä, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista. [Viittaus: Omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista; Jaksotettava kulu]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

(X) duration, credit

label

Jaksottaminen, vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot

Esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 e, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.IG39 c

documentation

Vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankintamenojen kuluksi jaksotettu määrä. [Viittaus: Vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot; Poistot; Vakuutussopimustyypit [member]]

negatedLabel

Jaksottaminen, vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

label

Poistot aineettomista hyödykkeistä

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Aineettomista hyödykkeistä tehtyjen poistojen määrä. Poistoilla tarkoitetaan hyödykkeen poistopohjan systemaattista kuluksi kirjaamista sen taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

(X) duration

label

Poistot muista aineettomista hyödykkeistä kuin liikearvosta

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.118 e (vi)

documentation

Muista aineettomista hyödykkeistä kuin liikearvosta tehtyjen poistojen määrä. [Viittaus: Poistot; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

commentaryGuidance

Tälle elementille on yleensä syötettävä positiivinen XBRL-arvo. Negatiivinen XBRL-arvo voidaan joutua syöttämään, jos tätä elementtiä käytetään viitattujen jäsenten kanssa. [Viittaus: Kertyneet poistot [member]; Kertyneet poistot ja arvonalentumiset [member]; Kertynyt arvonalentuminen [member]; Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä [member]; Omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus [member]; IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutus [member]; Segmenttien välisten määrien eliminointi [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön tulevia (tai lähteviä) rahavirtoja koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön voittoa (tai tappiota) koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista ja aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardien edellyttämistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardin vaatimuksesta poikkeamisesta johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Vapaaehtoisista tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Olennaiset täsmäytyserät [member]; Järjestelyyn kuuluvat varat [member]; Etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo [member]; Määrä, jonka nimenomaista luokittelua on muutettu [member]; Jälleenvakuuttajan osuus vakuutussopimuksista syntyvistä määristä [member]; Riskien hajautusvaikutus [member]; Omat osakkeet [member]]

negatedLabel

Poistot muista aineettomista hyödykkeistä kuin liikearvosta

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

label

Poistomenetelmä, muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.118 b

documentation

Muiden taloudelliselta vaikutusajaltaan rajallisten aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon poistomenetelmä. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo; Poistot]

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

label

Jälleenvakuutuksen ostamisesta johtuvien voittojen (tai tappioiden) jaksottaminen

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 b (ii)

documentation

Jälleenvakuutuksen ostamisesta johtuvien jaksotettujen voittojen (tai tappioiden) kuluksi jaksotettu määrä. [Viittaus: Poistot; Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot), jotka johtuvat jälleenvakuutuksen ostamisesta]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

label

Poistoprosentti, muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.118 a

documentation

Käytetty poistoprosentti muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon tapauksessa. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Määrä, jolla nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin liittyvät luottojohdannaiset tai vastaavat instrumentit vähentävät luottoriskille alttiina olevaa enimmäismäärää

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.9 b

documentation

Määrä, jolla luottojohdannaiset tai vastaavat instrumentit, jotka liittyvät nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin, vähentävät luottoriskille alttiina olevaa enimmäismäärää. [Viittaus: Lainat ja muut saamiset; Luottoriski [member]; Johdannaiset [member]; Luottoriskin enimmäismäärä; Rahoitusvarat]

commentaryGuidance

Tälle elementille on yleensä syötettävä positiivinen XBRL-arvo. Negatiivinen XBRL-arvo voidaan joutua syöttämään, jos tätä elementtiä käytetään viitattujen jäsenten kanssa. [Viittaus: Kertyneet poistot [member]; Kertyneet poistot ja arvonalentumiset [member]; Kertynyt arvonalentuminen [member]; Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä [member]; Omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus [member]; IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutus [member]; Segmenttien välisten määrien eliminointi [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön tulevia (tai lähteviä) rahavirtoja koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön voittoa (tai tappiota) koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista ja aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardien edellyttämistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardin vaatimuksesta poikkeamisesta johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Vapaaehtoisista tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Olennaiset täsmäytyserät [member]; Järjestelyyn kuuluvat varat [member]; Etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo [member]; Määrä, jonka nimenomaista luokittelua on muutettu [member]; Jälleenvakuuttajan osuus vakuutussopimuksista syntyvistä määristä [member]; Riskien hajautusvaikutus [member]; Omat osakkeet [member]]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Määrä, jolla lainoihin tai muihin saamisiin liittyvät luottojohdannaiset tai vastaavat instrumentit vähentävät luottoriskille alttiina olevaa enimmäismäärää

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.9 b

documentation

Määrä, jolla lainoihin tai muihin saamisiin liittyvät luottojohdannaiset tai vastaavat instrumentit vähentävät luottoriskille alttiina olevaa enimmäismäärää. [Viittaus: Lainat ja muut saamiset; Luottoriski [member]; Luottoriskin enimmäismäärä; Johdannaiset [member]]

commentaryGuidance

Tälle elementille on yleensä syötettävä positiivinen XBRL-arvo. Negatiivinen XBRL-arvo voidaan joutua syöttämään, jos tätä elementtiä käytetään viitattujen jäsenten kanssa. [Viittaus: Kertyneet poistot [member]; Kertyneet poistot ja arvonalentumiset [member]; Kertynyt arvonalentuminen [member]; Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä [member]; Omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus [member]; IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutus [member]; Segmenttien välisten määrien eliminointi [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön tulevia (tai lähteviä) rahavirtoja koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön voittoa (tai tappiota) koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista ja aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardien edellyttämistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardin vaatimuksesta poikkeamisesta johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Vapaaehtoisista tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Olennaiset täsmäytyserät [member]; Järjestelyyn kuuluvat varat [member]; Etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo [member]; Määrä, jonka nimenomaista luokittelua on muutettu [member]; Jälleenvakuuttajan osuus vakuutussopimuksista syntyvistä määristä [member]; Riskien hajautusvaikutus [member]; Omat osakkeet [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

label

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän kreditsaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonaisuudessaan peruutettavissa

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14.36

documentation

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän kreditsaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonaisuudessaan peruutettavissa. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldot]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

label

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän debetsaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonaisuudessaan kerrytettävissä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14.36

documentation

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän debetsaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonaisuudessaan kerrytettävissä. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

label

Määrä, jolla yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36.134 f (i), tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36.135 e (i)

documentation

Määrä, jolla yksikön (tai yksikköjen ryhmän) kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]; Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]]

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

label

Määrä, jolla keskeiselle oletukselle annetun arvon pitää muuttua, jotta yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi yhtä suuri kuin sen kirjanpitoarvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36.134 f (iii), tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36.135 e (iii)

documentation

Määrä, jolla keskeiselle oletukselle annetun arvon pitää muuttua, jotta yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi yhtä suuri kuin sen kirjanpitoarvo. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

label

Erillisen johtamispalveluja tuottavan yhteisön tuottamista palveluista, jotka koskevat johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tehtäviä, yhteisölle aiheutunut rahamäärä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24.18A

documentation

Erillisen johtamispalveluja tuottavan yhteisön tuottamista palveluista, jotka koskevat johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tehtäviä, yhteisölle aiheutunut rahamäärä. [Viittaus: Yhteisön tai sen emoyrityksen johtoon kuuluvat avainhenkilöt [member]; Erillisiä johtamispalveluja tuottavat yhteisöt [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

label

Luokittelujen tai esittämistapojen muutoksien rahamäärä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.41 b

documentation

Rahamäärä, joka luokitellaan uudelleen, kun yhteisö muuttaa tilinpäätöksen luokittelua tai esittämistapaa.

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

label

Muissa laajan tuloksen erissä esitetty määrä, joka on realisoitu, kun rahoitusvelka on kirjattu pois taseesta

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.10 d

documentation

Muissa laajan tuloksen erissä esitetty määrä, joka on realisoitu, kun nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokitellut rahoitusvelat on kirjattu pois taseesta. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

label

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.35D a

documentation

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä, kun sovelletaan overlay-lähestymistapaa, esitettynä erillisenä tulosvaikutteisena eränä.

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

label

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, äskettäin nimenomaisesti määritetyt rahoitusvarat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.39L f (i)

documentation

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä, kun kyseessä ovat äskettäin nimenomaisesti määritetyt rahoitusvarat ja kun sovelletaan overlay-lähestymistapaa.

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

label

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, ennen veroja

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.35D b

documentation

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, ennen veroja. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

label

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, verot huomioon otettuina

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.35D b

documentation

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin siirretty määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, verot huomioon otettuina. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

label

Määrä, joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja kertynyt omaan pääomaan ja joka liittyy myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin

Esimerkki: IFRS 5 -, esimerkki: 12, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5.38

documentation

Määrä, joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja kertynyt omaan pääomaan ja joka liittyy myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmät; Muut rahastot; Muut laajan tuloksen erät; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

label

Määrä, joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja kertynyt omaan pääomaan ja joka liittyy myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin ja luovutettavien erien ryhmiin [member]

Esimerkki: IFRS 5 -, esimerkki: 12, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5.38

documentation

Tämä jäsen edustaa oman pääoman erää, joka aiheutuu muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista, omaan pääomaan kertyneistä määristä, jotka liittyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin ja luovutettavien erien ryhmiin. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmät; Muut laajan tuloksen erät]

ifrs-full

AmountRecognisedInProfitOrLossForReportingPeriodToReflectChangesInLeasePaymentsThatAriseFromRentConcessionsOccurringAsDirectConsequenceOfCovid19PandemicToWhichLesseeAppliedPracticalExpedientInParagraph46AOfIFRS16

X duration, credit

label

Tulosvaikutteisesti raportointikauden aikana kirjattava määrä, joka vastaa Covid-19-pandemian välittömänä seurauksena syntyneistä vuokrahelpotuksista johtuvia vuokramaksujen muutoksia, joihin vuokralleottaja on soveltanut IFRS 16:n kappaleessa 46A esitettyjä käytännön apukeinoja

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16.60A b

documentation

Tulosvaikutteisesti raportointikauden aikana kirjattava määrä, joka vastaa Covid-19-pandemian välittömänä seurauksena syntyneistä vuokrahelpotuksista johtuvia vuokramaksujen muutoksia, joihin vuokralleottaja on soveltanut IFRS 16:n kappaleessa 46A esitettyjä käytännön apukeinoja.

commentaryGuidance

Positiivista XBRL-arvoa tulee käyttää osoittamaan, milloin määrä edustaa muutosta, joka vähentää vuokramaksuja.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Määrä, joka on kirjattu pois rahavirran suojausrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.24E a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9.6.5.11 d (i)

documentation

Määrä, joka on kirjattu pois rahavirran suojausrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Rahavirran suojausrahasto]

negatedLabel

Määrä, joka on kirjattu pois rahavirran suojausrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Määrä, joka on kirjattu pois eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9.6.5.16

documentation

Määrä, joka on kirjattu pois eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutosrahasto]

negatedLabel

Määrä, joka on kirjattu pois eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Määrä, joka on kirjattu pois termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9.6.5.16

documentation

Määrä, joka on kirjattu pois termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutosrahasto]

negatedLabel

Määrä, joka on kirjattu pois termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Määrä, joka on kirjattu pois optioiden aika-arvon arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9.6.5.15 b (i)

documentation

Määrä, joka on kirjattu pois optioiden aika-arvon arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Optioiden aika-arvon arvonmuutosrahasto]

negatedLabel

Määrä, joka on kirjattu pois optioiden aika-arvon arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Tulosvaikutteisesti esitetty määrä sovellettaessa IFRS 9:ää, rahoitusvarat, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.39L d (i)

documentation

Tulosvaikutteisesti esitetty määrä sovellettaessa IFRS 9:ää sellaisista rahoitusvaroista, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa.

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

label

Vakuutussopimuksista aiheutuvat määrät [axis]

Yleinen käytäntö: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4 - tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Aiheutuneet rahamäärät, vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot

Esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 e, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.IG39 b

documentation

Vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankintamenojen lisäys, joka johtuu aiheutuneiden menojen rahamääristä. [Viittaus: Vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot]

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

label

Vaadittaessa maksettavat määrät, jotka aiheutuvat IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.132 c

documentation

Vaadittaessa maksettavat määrät, jotka aiheutuvat IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

label

Maksettavat rahamäärät, lähipiiriliiketoimet

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24.18 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24.20

documentation

Lähipiiriliiketoimista aiheutuvat maksettavat rahamäärät. [Viittaus: Lähipiiri [member]]

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

label

Siirron saajalle siirretyistä varoista maksettavat muut rahamäärät

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.42E d

documentation

Siirron saajalle siirretyistä rahoitusvaroista maksettavat muut rahamäärät kuin diskonttaamattomat lähtevät rahavirrat joita tarvittaisiin tai saatetaan tarvita taseesta pois kirjattujen rahoitusvarojen takaisin ostamiseksi (esimerkiksi optiosopimuksessa määrätty merkintähinta). [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

label

Saamiset, lähipiiriliiketoimet

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24.18 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24.20

documentation

Lähipiiriliiketoimista aiheutuvat saamiset. [Viittaus: Lähipiiri [member]]

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Kustakin tärkeimmästä hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen luokasta hankinta-ajankohtana kirjatut määrät [abstract]

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

label

Kirjatut määrät liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64 l (iii)

documentation

Kirjatut määrät liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

(X) duration, debit

label

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, ennen veroja

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9.5.6.5

documentation

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, ennen veroja. [Viittaus: Rahoitusvarat]

negatedLabel

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, ennen veroja

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

(X) duration, debit

label

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, verot huomioon otettuina

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9.5.6.5

documentation

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, verot huomioon otettuina. [Viittaus: Rahoitusvarat]

negatedLabel

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, verot huomioon otettuina

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

(X) duration, debit

label

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, ennen veroja

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.23 e

documentation

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, ennen veroja. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]]

negatedLabel

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, ennen veroja

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.13C d

documentation

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvarat]

negatedTotalLabel

Kokonaismäärät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

label

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan [abstract]

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.13C d

documentation

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvelat]

negatedTotalLabel

Kokonaismäärät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan [abstract]

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

label

Määrä, joka olisi siirretty voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, jos rahoitusvarojen nimenomaista määrittämistä ei olisi peruutettu

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.39L f (ii)

documentation

Määrä, joka olisi siirretty voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin, jos rahoitusvarojen nimenomaista määrittämistä overlay-lähestymistavan kohteeksi ei olisi peruutettu.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Määrä, joka olisi esitetty tulosvaikutteisesti, jos olisi sovellettu IAS 39:ää, rahoitusvarat, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.39L d (ii)

documentation

Määrä, joka rahoitusvaroista, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa, olisi esitetty tulosvaikutteisesti, jos olisi sovellettu IAS 39:ää.

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

label

Niiden rahoitusvarojen ikäjakauma, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt mutta joiden arvo ei ole alentunut [text block]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.37 a

documentation

Niiden rahoitusvarojen ikäjakauma, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt mutta joiden arvo ei ole alentunut. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Erittely luottoriskille alttiina olevista kohteista käyttäen ulkoista luottoluokitusjärjestelmää [text block]

Esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.36 c, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.IG23 a

documentation

Luottoriskille alttiina olevista kohteista ulkoista luottoluokitusjärjestelmää käyttäen tehdyn erittelyn esittäminen. [Viittaus: Luottoriskille alttiina olevat kohteet; Ulkoiset luottoriskiluokat [member]]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Erittely luottoriskille alttiina olevista kohteista käyttäen sisäistä luottoluokitusjärjestelmää [text block]

Esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.36 c, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.IG23 a

documentation

Luottoriskille alttiina olevista kohteista sisäistä luottoluokitusjärjestelmää käyttäen tehdyn erittelyn esittäminen. [Viittaus: Luottoriskille alttiina olevat kohteet; Sisäiset luottoriskiluokat [member]]

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

label

Erittely rahoitusvaroista, joiden on yksittäin tarkasteltuina todettu olevan arvoltaan alentuneita [text block]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.37 b

documentation

Erittely rahoitusvaroista, joiden on yksittäin tarkasteltuina todettu olevan arvoltaan alentuneita, mukaan luettuina ne tekijät, jotka yhteisö on ottanut huomioon määrittäessään, onko niiden arvo alentunut. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

label

Tuottojen ja kulujen erittely [abstract]

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

label

Tiedottaminen toiminnon lopettamista koskevasta suunnitelmasta [member]

Esimerkki: IAS 10.22 b

documentation

Tämä jäsen edustaa tiedottamista toiminnon lopettamista koskevasta suunnitelmasta.

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

label

Merkittävästä toiminnan uudelleenjärjestelystä tiedottaminen tai tällaisen järjestelyn toimeenpanon aloittaminen [member]

Esimerkki: IAS 10.22 e

documentation

Tämä jäsen edustaa merkittävästä toiminnan uudelleenjärjestelystä tiedottamista tai tällaisen järjestelyn toimeenpanon aloittamista.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIAS41Member

member

label

Vuosittaiset parannukset 2018-20 IAS 41 -standardiin tehdyt muutokset [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2024 IAS 41.65

documentation

Tämä jäsen tarkoittaa IAS 41 -standardiin tehtyjä muutoksia, jotka on julkaistu toukokuussa 2020 julkaistujen IFRS-standardien vuosittaisten parannusten 2018–2020 osana. Muutoksen kohteena on verotus käyvän arvon määrityksessä.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS1Member

member

label

Vuosittaiset parannukset 2018-20 IFRS 1 -standardiin tehdyt muutokset [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2024 IFRS 1.39AG

documentation

Tämä jäsen tarkoittaa IFRS 1 -standardiin tehtyjä muutoksia, jotka on julkaistu toukokuussa 2020 julkaistujen IFRS-standardien vuosittaisten parannusten 2018–2020 osana. Muutoksen kohteena on tytäryhtiö ensimmäisenä käyttöönottajana.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS9Member

member

label

Vuosittaiset parannukset 2018-20 IFRS 9 -standardiin tehdyt muutokset [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2024 IFRS 9.7.1.9

documentation

Tämä jäsen tarkoittaa IFRS 9 -standardiin tehtyjä muutoksia, jotka on julkaistu toukokuussa 2020 julkaistujen IFRS-standardien vuosittaisten parannusten 2018–2020 osana. Muutoksen kohteena ovat rahoitusvelkojen taseesta pois kirjaamista koskevan ”10 prosentin testin” mukaiset maksut.

ifrs-full

AnnualImprovementsToIFRSStandards201820Member

member

label

Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2018–2020 [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2024 IAS 41.65, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2024 IFRS 1.39AG, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2024 IFRS 9.7.1.9

documentation

Tämä jäsen tarkoittaa toukokuussa 2020 julkaistuja IFRS-standardien vuosittaisia parannuksia 2018–2020.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

label

Sovellettava verokanta

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12.81 c (ii)

documentation

Sovellettava tuloverokanta.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

label

Maatalouskäytössä olevan maan pinta-ala

Yleinen käytäntö: IAS 41.46 b (i)

documentation

Yhteisön maatalouskäytössä olevan maan pinta-ala.

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Hallussa olevat omaisuuseriin perustuvat vieraan pääoman ehtoiset instrumentit

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Sellaisten hallussa olevien vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien määrä, jotka perustuvat omaisuuseriin. [Viittaus: Hallussa olevat vieraan pääoman ehtoiset instrumentit]

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

label

Omaisuuseriin perustuva rahoitus [member]

Esimerkki: IFRS 12.B23 b

documentation

Tämä jäsen edustaa omaisuuseriin perustuvaa rahoitusta.

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Omaisuuseriin perustuvat arvopaperit, järjestelyyn kuuluvien varojen käypään arvoon sisältyvä määrä

Esimerkki: IAS 19.142 g

documentation

Omaisuuseriin perustuvien arvopapereiden määrä, joka sisältyy etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvien varojen käypään arvoon. [Viittaus: Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Omaisuuseriin perustuvat arvopaperit, prosenttiosuus järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta

Yleinen käytäntö: IAS 19.142 g

documentation

Omaisuuseriin perustuvien arvopapereiden prosenttiosuus, joka sisältyy etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvien varojen käypään arvoon. [Viittaus: Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt [member]] [Kontrasti: Omaisuuseriin perustuvat arvopaperit, järjestelyyn kuuluvien varojen käypään arvoon sisältyvä määrä]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

label

Odotettavissa olevan korvauksen perusteella kirjattu omaisuuserä, ehdolliset velat liiketoimintojen yhdistämisessä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64 j, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B67 c

documentation

Liiketoimintojen yhdistämisessä ehdollisista veloista odotettavissa olevien korvausten perusteella kirjattu varojen määrä. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Odotettavissa oleva korvaus, ehdolliset velat liiketoimintojen yhdistämisessä; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

label

Odotettavissa olevan korvauksen perusteella kirjattu omaisuuserä, muut varaukset

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37.85 c

documentation

Sellaisten varojen määrä, jotka on kirjattu muihin varauksiin liittyvien odotettavissa olevien korvausten perusteella. [Viittaus: Odotettavissa oleva korvaus, muut varaukset; Muut varaukset]

ifrs-full

Assets

X instant, debit

label

Varat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.55, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13.93 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13.93 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13.93 e, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8.23, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8.28 c

documentation

Sellaisten olemassa olevien taloudellisten voimavarojen määrä, jotka ovat yhteisön määräysvallassa aikaisempien tapahtumien seurauksena. Taloudellinen voimavara on oikeus, joka voi tuottaa taloudellista hyötyä.

totalLabel

Omaisuuserät yhteensä

periodStartLabel

Varat kauden alussa

periodEndLabel

Varat kauden lopussa

ifrs-full

AssetsAbstract

 

label

Varat [abstract]

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

label

Varat ja velat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.125

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

label

Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja velat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5.38

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

label

Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja velat [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5.38

documentation

Tämä jäsen edustaa myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä ja velkoja. [Viittaus: Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät [member]; Velat, jotka sisältyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member [default]

label

Varat ja velat [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.125

documentation

Tämä jäsen edustaa varoja ja velkoja. Lisäksi se edustaa ”Varat ja velat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Varat; Velat]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member [default]

label

Omaisuuserät ja velat, joita ei ole luokiteltu myytävänä oleviksi [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5.38

documentation

Tämä jäsen edustaa omaisuuseriä ja velkoja, joita ei ole luokiteltu myytävänä oleviksi. Lisäksi se edustaa ”Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja velat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät [member]; Velat, jotka sisältyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

label

Varat ja hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14.21

documentation

Varojen ja hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldojen määrä. [Viittaus: Varat; Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldot]

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

label

Mineraalivarantojen etsinnästä ja arvioinnista johtuvat varat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 6.24 b

documentation

Mineraalivarantojen, esimerkiksi mineraalien, öljyn, maakaasun ja vastaavanlaisten uusiutumattomien varantojen, etsimisestä syntyneiden varojen määrä sen jälkeen, kun yhteisö on saanut lailliset etsintäoikeudet tietyllä alueella, sekä mineraalivarannon erottamisen teknisen toteutettavuuden ja kaupallisen elinkelpoisuuden määrittäminen.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

label

Vakuutussopimuksista aiheutuvat varat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 b

documentation

Vakuutussopimuksista aiheutuvien kirjattujen varojen määrä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

ifrs-full

AssetsForInsuranceAcquisitionCashFlows

X duration, debit

label

Vakuutusten hankinnasta aiheutuviin rahavirtoihin liittyvät varat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.105A, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.109A

documentation

Vakuutuksen hankinnasta aiheutuvat rahavirrat, jotka ovat varoja, jotka on kirjattu vakuutuksen hankinnasta aiheutuviksi maksetuiksi rahavirroiksi (tai vakuutuksen hankinnasta aiheutuviksi rahavirroiksi, joiden osalta velka on kirjattu jonkin muun IFRS-standardin mukaisesti) ennen siihen liittyvän vakuutussopimusryhmän kirjaamista. Vakuutussopimusten hankinnasta aiheutuvat rahavirrat ovat (tehdyistä tai tehtävistä) vakuutussopimuksista koostuvan ryhmän myynti-, underwriting- ja käynnistämismenoista aiheutuvia rahavirtoja, jotka välittömästi johtuvat siitä vakuutussopimussalkusta, johon ryhmä kuuluu. Tällaisiin rahavirtoihin luetaan rahavirrat, jotka eivät välittömästi johdu salkkuun sisältyvistä yksittäisistä sopimuksista tai vakuutussopimusryhmistä. [Viittaus: Varat; Vakuutussopimukset [member]]

periodStartLabel

Vakuutusten hankinnasta aiheutuviin rahavirtoihin liittyvät varat kauden alussa

periodEndLabel

Vakuutusten hankinnasta aiheutuviin rahavirtoihin liittyvät varat kauden lopussa

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

label

Hallussa olevat vakuudet, jotka voi myydä tai pantata edelleen ilman että vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan, käypä arvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.15 a

documentation

Sellaisten hallussa olevien vakuuksien käypä arvo, jotka voi myydä tai pantata edelleen ilman että vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

label

Hallussa oleva varat rahoituksesta johtuvien velkojen suojausta varten [member]

Esimerkki: IAS 7 - C Rahoituksesta johtuvien velkojen täsmäytyslaskelma, esimerkki: IAS 7.44C

documentation

Tämä jäsen edustaa varoja, joita pidetään rahoituksesta johtuvien velkojen suojausta varten. [Viittaus: Varat; Rahoituksesta johtuvat velat]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

label

Varat vähennettyinä lyhytaikaisilla veloilla

Yleinen käytäntö: IAS 1.55

documentation

Varojen määrä vähennettyinä lyhytaikaisilla veloilla.

netLabel

Varat vähennettyinä lyhytaikaisilla veloilla

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

label

Varat vähennettyinä lyhytaikaisilla veloilla [abstract]

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

label

Etuusjärjestelyn varat (tai velat)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26.35 a

documentation

Eläke-etuusjärjestelyn varojen määrä vähennettynä muilla veloilla kuin luvattujen eläke-etuuksien vakuutusmatemaattisen nykyarvon määrällä.

periodStartLabel

Nettomääräiset etuuksiin käytettävissä olevat rahoitusvarat kauden alussa

periodEndLabel

Nettomääräiset etuuksiin käytettävissä olevat rahoitusvarat kauden lopussa

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

label

Varat, jotka on saatu ottamalla omistukseen vakuus tai vaatimalla muita luoton laatua parantavia eriä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.38 a

documentation

Sellaisten varojen määrä, jotka yhteisö on saanut ottamalla omistukseensa hallussaan olevan vakuuden tai vaatimalla muita luoton laatua parantavia eriä (esimerkiksi takauksia). [Viittaus: Takaukset [member]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

label

Etuusjärjestelyn varat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26.35 a (i)

documentation

Eläke-etuusjärjestelyjen hallussa olevien varojen määrä. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Muut varat kuin rahavarat hankituissa tai luovutetuissa tytäryrityksissä tai liiketoiminnoissa

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.40 d

documentation

Muiden varojen kuin rahavarojen määrä tytäryrityksissä tai liiketoiminnoissa, joita koskeva määräysvalta on saatu tai menetetty. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

label

Omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15.128 a

documentation

Sellaisten omaisuuserien määrä, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista. Asiakassopimuksen saamisesta aiheutuvat menot ovat lisämenoja, joita yhteisölle syntyy sopimuksen saamiseksi, ja joita sille ei olisi syntynyt, jos sopimusta ei olisi saatu. Sopimuksen täyttämisestä aiheutuvat menot liittyvät välittömästi sopimukseen tai ennakoituun sopimukseen, jonka yhteisö pystyy nimenomaisesti yksilöimään.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

label

Yhteisön tilinpäätökseen kirjatut varat, jotka koskevat strukturoituja yhteisöjä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12.29 a

documentation

Yhteisön tilinpäätökseen kirjattujen varojen määrä liittyen sen osuuksiin strukturoiduissa yhteisöissä. [Viittaus: Varat; Konsernitilinpäätökseen sisältymättömät strukturoidut yhteisöt [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

label

Myydyt tai edelleen pantatut vakuudet ilman että vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan, käypä arvo

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.15 b

documentation

Sellaisten vakuuksien käypä arvo, joiden myyminen tai edelleen panttaaminen on ollut sallittua ilman että vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

label

Omaisuuserät, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.42D e

documentation

Sellaisten siirrettyjen rahoitusvarojen määrä, jotka yhteisö pitää edelleen kokonaan taseessaan. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

label

Omaisuuserät, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan siltä osin kuin sillä on säilynyt intressi

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.42D f

documentation

Sellaisten siirrettyjen rahoitusvarojen määrä, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan siltä osin kuin sillä on säilynyt intressi. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

label

Varat, joita koskevat merkittävät rajoitukset

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12.13 c

documentation

Sellaisten konsernintilinpäätökseen kuuluvan konsernin varojen määrä, joita koskevat merkittävät rajoitukset (esim. lakiin, sopimukseen tai määräykseen perustuvat) liittyen yhteisön kykyyn päästä käsiksi konsernin varoihin tai käyttää niitä.

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

label

Strukturoiduille yhteisöille siirretyt varat, siirtämisajankohtana

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12.27 c

documentation

Kaikkien strukturoiduille yhteisöille siirrettyjen varojen määrä siirtämisajankohtana. [Viittaus: Konsernitilinpäätökseen sisältymättömät strukturoidut yhteisöt [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

label

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat varat

Esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IAS 1.55, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 b, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.IG20 b

documentation

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien varojen määrä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

label

Annettuihin jälleenvakuutuksiin perustuvat varat

Esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IAS 1.55, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 b, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.IG20 c

documentation

Sellaisiin jälleenvakuutuksiin perustuvien varojen määrä, joissa yhteisö on vakuutuksenottaja.

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

label

Varat, joihin liittyy merkittävä olennaisten oikaisujen riski seuraavan tilikauden aikana

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.125 b

documentation

Sellaisten varojen määrä, joihin liittyvät oletukset aiheuttavat merkittävän riskin kyseisten varojen arvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

label

Rahoitusvaroihin liittyvät velat, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.42D e

documentation

Sellaisten siirrettyihin rahoitusvaroihin liittyvien velkojen määrä, jotka yhteisö pitää edelleen kokonaan taseessaan. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

label

Rahoitusvaroihin liittyvät velat, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan siltä osin kuin sillä on säilynyt intressi

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.42D f

documentation

Sellaisten siirrettyihin rahoitusvaroihin liittyvien velkojen määrä, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan siltä osin kuin sillä on säilynyt intressi. [Viittaus: Rahoitusvarat]

ifrs-full

AssociatesMember

member

label

Osakkuusyritykset [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24.19 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27.16 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27.17 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12.B4 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.39J a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.39M a

documentation

Tämä jäsen edustaa yhteisöjä, joissa sijoittajalla on huomattava vaikutusvalta.

ifrs-full

AtCostMember

member

label

Hankintameno [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.32A, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.50, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.55

documentation

Tämä jäsen edustaa hankintamenoon perustuvaa arvostamista. Hankintameno on omaisuuserän hankkimisesta suoritettujen rahavarojen määrä tai annetun muun vastikkeen käypä arvo omaisuuserän hankinta- tai valmistusajankohtana tai, milloin tämä on sovellettavissa, määrä, joka kyseiselle omaisuuserälle osoitetaan sitä alun perin kirjanpitoon merkittäessä muiden IFRS-standardien nimenomaisten vaatimusten mukaisesti.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

label

Arvostus hankintamenoon tai IFRS 16:n mukaisesti käyvän arvon mallia sovellettaessa [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.78

documentation

Tämä jäsen edustaa arvostusta hankintamenon tai IFRS 16:n perusteella, kun yhteisö yleensä soveltaa käyvän arvon mallia omaisuusluokan arvostamiseen. [Viittaus: Hankintameno [member]]

ifrs-full

AtFairValueMember

member

label

Käypä arvo [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.32A, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.50, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13.93 a

documentation

Tämä jäsen edustaa käypään arvoon perustuvaa arvostamista. Käypä arvo on hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä toteutuvassa tavanmukaisessa liiketoimessa.

ifrs-full

AttributionOfExpensesByNatureToTheirFunctionAxis

axis

label

Tiedot kuluista kululajeittain niiden toiminnon mukaan [axis]

Yleinen käytäntö: IAS 1.104, yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

commentaryGuidance

Tämän akselin laajennusosan elementin nimi ja vakionimike olisi yhdenmukaistettava vastaavan IFRS-taksonomian erän nimen ja nimikkeen kanssa, jos tällainen erä on olemassa. Ainoa ero on se, että laajennusosien nimi ja nimikkeet sisältävät termin ’jäsen’, kun taas erien nimi ja merkinnät eivät sisällä tätä termiä.

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

label

Tilintarkastajan palkkio

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Yhteisön tilintarkastajille maksettujen tai maksettavien palkkioiden määrä.

totalLabel

Tilintarkastajan palkkio yhteensä

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

label

Tilintarkastajan palkkio [abstract]

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

label

Tilintarkastajan palkkio tilitarkastuspalveluista

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Yhteisön tilintarkastajille tilintarkastuspalveluista maksettujen tai maksettavien palkkioiden määrä.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

label

Tilintarkastajan palkkio muista palveluista

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Yhteisön tilintarkastajille maksetut tai maksettavat palkkiot palveluista, joista yhteisö ei esitä tietoja erikseen samassa tilinpäätöslaskelmassa tai liitetiedossa.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

label

Tilintarkastajan palkkio veropalveluista

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Yhteisön tilintarkastajille veropalveluista maksettujen tai maksettavien palkkioiden määrä.

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

label

Hyväksytyt pääomasitoumukset, joista ei ole tehty sopimusta

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Sellaisten yhteisön hyväksymien pääomasitoumusten määrä, joista yhteisö ei ole tehnyt sopimusta. [Viittaus: Pääomasitoumukset]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

label

Myytävissä olevat rahoitusvarat [abstract]

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

label

Keskimääräinen efektiivinen veroaste

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12.81 c (ii)

documentation

Verokulu (tai -tuotto) jaettuna kirjanpidon tuloksella. [Viittaus: Kirjanpidon tulos]

totalLabel

Keskimääräinen efektiivinen kokonaisveroaste

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

label

Keskimääräinen valuuttakurssi

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Yhteisön käyttämä keskimääräinen valuuttakurssi. Valuuttakurssi on kahden valuutan välinen vaihtokurssi.

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

label

Keskimääräinen työntekijöiden lukumäärä

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Yhteisön palveluksessa kauden aikana olleiden työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä.

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Suojausinstrumentin keskimääräinen hinta

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.23B b

documentation

Suojausinstrumentin keskimääräinen hinta. [Viittaus: Suojausinstrumentit [member]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Suojausinstrumentin keskimääräinen kurssi

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.23B b

documentation

Suojausinstrumentin keskimääräinen kurssi. [Viittaus: Suojausinstrumentit [member]]

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

label

Asiakkaiden käyttötilien saldot

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Yhteisön hallussa olevien asiakkaiden käyttötilien saldojen määrä.

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Asiakkaiden vaadittaessa maksettavien talletusten saldot

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Yhteisön hallussa olevien asiakkaiden vaadittaessa maksettavien talletusten saldojen määrä.

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Asiakkaiden muiden talletusten saldot

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Sellaisten yhteisön hallussa olevien asiakkaiden talletustilien saldojen määrä, joista yhteisö ei esitä tietoja erikseen samassa tilinpäätöslaskelmassa tai liitetiedossa.

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Asiakkaiden määräaikaistalletusten saldot

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Yhteisön hallussa olevien asiakkaiden määräaikaistalletusten saldojen määrä.

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

label

Saldot pankeissa

Yleinen käytäntö: IAS 7.45

documentation

Pankeissa pidettävien rahavarojen määrä.

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

label

Pankkivekseleitä koskevat varat

Yleinen käytäntö: IAS 1.55

documentation

Varoiksi kirjattujen pankkivekselien määrä.

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

label

Pankkivekseleitä koskevat velat

Yleinen käytäntö: IAS 1.55

documentation

Veloiksi kirjattujen pankkivekselien määrä.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

label

Pankki- ja vastaavat kulut

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Yhteisön kuluiksi kirjaamien pankkikulujen ja vastaavien kulujen määrä.

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

label

Muut tilien saldot keskuspankeissa kuin pakolliset vähimmäisvarantotalletukset

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Muiden keskuspankkitilien saldojen kuin pakollisten vähimmäisvarantotalletusten määrä. [Viittaus: Pakolliset vähimmäisvarantotalletukset keskuspankeissa]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Pankkilainat, diskonttaamattomat rahavirrat

Esimerkki: IFRS 7.B11D, esimerkki: IFRS 7.IG31A

documentation

Pankkilainoihin liittyvien sopimuksiin perustuvien diskonttaamattomien rahavirtojen määrä. [Viittaus: Otetut lainat]

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Hallussa olevat pankkien velkainstrumentit

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Yhteisön hallussa olevien pankkien liikkeeseen laskemien vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien arvo. [Viittaus: Hallussa olevat vieraan pääoman ehtoiset instrumentit]

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

label

Muut rahoitusjärjestelyt, muiksi rahavaroiksi luokitellut

Yleinen käytäntö: IAS 7.45

documentation

Sellaisten rahoitusjärjestelyjä edustavien rahavarojen luokittelu, joista yhteisö ei esitä tietoja erikseen samassa tilinpäätöslaskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Muut rahavarat kuin käteisvarat]

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

(X) instant, credit

label

Luotolliset tilit

Yleinen käytäntö: IAS 7.45

documentation

Olemassa olevat rahavarat ylittävä, tililtä nostettu määrä. Tämän katsotaan olevan pankin antama lyhytaikainen luoton pidennys. [Viittaus: Rahavarat]

negatedLabel

Luotolliset tilit

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromContinuingOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Laimentamaton instrumenttikohtainen jatkuvan toiminnan tulos (tai tappio), voitto-osuuteen oikeuttavat oman pääoman ehtoiset instrumentit lukuun ottamatta kantaosakkeita

Yleinen käytäntö: IAS 33.A14

documentation

Laimentamaton instrumenttikohtainen jatkuvan toiminnan tulos (tai tappio) sellaisesta oman pääoman ehtoisesta instrumentista, joka osallistuu voittoon kantaosakkeilla ennalta määrätyn kaavan mukaisesti. [Viittaus: Laimentamaton instrumenttikohtainen tulos (tai tappio), voitto-osuuteen oikeuttavat oman pääoman ehtoiset instrumentit lukuun ottamatta kantaosakkeita; Jatkuvat toiminnot [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromDiscontinuedOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Laimentamaton instrumenttikohtainen lopetetun toiminnan tulos (tai tappio), voitto-osuuteen oikeuttavat oman pääoman ehtoiset instrumentit lukuun ottamatta kantaosakkeita

Yleinen käytäntö: IAS 33.A14

documentation

Laimentamaton instrumenttikohtainen lopetetun toiminnan tulos (tai tappio) sellaisesta oman pääoman ehtoisesta instrumentista, joka osallistuu voittoon kantaosakkeilla ennalta määrätyn kaavan mukaisesti. [Viittaus: Laimentamaton instrumenttikohtainen tulos (tai tappio), voitto-osuuteen oikeuttavat oman pääoman ehtoiset instrumentit lukuun ottamatta kantaosakkeita; Lopetetut toiminnot [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Laimentamaton instrumenttikohtainen tulos (tai tappio), voitto-osuuteen oikeuttavat oman pääoman ehtoiset instrumentit lukuun ottamatta kantaosakkeita

Yleinen käytäntö: IAS 33.A14

documentation

Osakekohtainen laimentamaton tulos (tai tappio) sellaisesta oman pääoman ehtoisesta instrumentista, joka osallistuu voittoon kantaosakkeilla ennalta määrätyn kaavan mukaisesti.

totalLabel

Laimentamaton instrumenttikohtainen kokonaistulos (tai -tappio), voitto-osuuteen oikeuttavat oman pääoman ehtoiset instrumentit lukuun ottamatta kantaosakkeita

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

label

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33.66, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33.67

documentation

Emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluva voitto (tai tappio) (osoittaja) jaettuna kauden aikana ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla (nimittäjä).

commentaryGuidance

Raportoitava arvo on merkittävä kahteen kertaan, sekä tähän elementtiin että elementtiin ”Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tappio)”, kun: (a) laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos ovat samat; ja (b) yhteisö esittää yhden erän täyttääkseen IAS 33:n kappaleen 67 mukaisen kahden esittämistavan vaatimuksen.

totalLabel

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai -tappio) yhteensä

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

label

Jatkuvan toiminnan laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33.66, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33.67

documentation

Jatkuvan toiminnan laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio). [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Jatkuva toiminta [member]]

commentaryGuidance

Raportoitava arvo on merkittävä kahteen kertaan, sekä tähän elementtiin että elementtiin ”Jatkuvan toiminnan laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio)”, kun: (a) laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos ovat samat; ja (b) yhteisö esittää yhden erän täyttääkseen IAS 33:n kappaleen 67 mukaisen kahden esittämistavan vaatimuksen.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Jatkuvan toiminnan laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33.67, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14.26

documentation

Jatkuvan toiminnan laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuutos; Jatkuva toiminta [member]]

commentaryGuidance

Raportoitava arvo on merkittävä kahteen kertaan, sekä tähän elementtiin että elementtiin ”Laimennusvaikutuksella oikaistu jatkuvan toiminnan osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos”, kun: (a) laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos ovat samat; ja (b) yhteisö esittää yhden erän täyttääkseen IAS 33:n kappaleen 67 mukaisen kahden esittämistavan vaatimuksen.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

label

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33.67, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33.68

documentation

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista. [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Lopetetut toiminnot [member]]

commentaryGuidance

Raportoitava arvo on merkittävä kahteen kertaan, sekä tähän elementtiin että elementtiin ”Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista”, kun: (a) laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos ovat samat; ja (b) yhteisö esittää yhden erän täyttääkseen IAS 33:n kappaleen 67 mukaisen kahden esittämistavan vaatimuksen.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista, mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33.67, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14.26

documentation

Laimentamaton osakekohtainen lopetetun toiminnan tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuutos; Lopetetut toiminnot [member]]

commentaryGuidance

Raportoitava arvo on merkittävä kahteen kertaan, sekä tähän elementtiin että elementtiin ”Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista, mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos”, kun: (a) laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos ovat samat; ja (b) yhteisö esittää yhden erän täyttääkseen IAS 33:n kappaleen 67 mukaisen kahden esittämistavan vaatimuksen.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33.67, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14.26

documentation

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuutos]

commentaryGuidance

Raportoitava arvo on merkittävä kahteen kertaan, sekä tähän elementtiin että elementtiin ”Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos”, kun: (a) laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos ovat samat; ja (b) yhteisö esittää yhden erän täyttääkseen IAS 33:n kappaleen 67 mukaisen kahden esittämistavan vaatimuksen.

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Laimentamaton osakekohtainen tulos [abstract]

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

label

Kuvaus perusteesta, jonka mukaan ulkoisilta asiakkailta saadut tuotot kohdistetaan yksittäisille maille

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8.33 a

documentation

Kuvaus perusteesta, jonka mukaan ulkoisilta asiakkailta saadut tuotot kohdistetaan yksittäisille maille. [Viittaus: Tuotot]

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

label

Tuottavat biologiset hyödykkeet [member]

Esimerkki: IAS 41.43

documentation

Tämä jäsen edustaa tuottavia biologisia hyödykkeitä. Tuottavat biologiset hyödykkeet ovat muita kuin kulutettavia biologisia hyödykkeitä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet; Kulutettavat biologiset hyödykkeet [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

label

Tuottavat kasvit

Esimerkki: IAS 16.37 i

documentation

Tuottavia kasveja edustavat aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet. Tuottava kasvi on elävä kasvi, (a) jota käytetään maataloustuotteiden tuottamiseen tai aikaansaamiseen; (b) jonka odotetaan tuottavan useammalla kuin yhdellä kaudella; ja (c) jonka todennäköisyys tulla myydyksi maataloustuotteena on erittäin pieni, paitsi satunnaisessa käytöstä poistamisen jälkeen tapahtuvassa myynnissä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

label

Tuottavat kasvit [member]

Esimerkki: IAS 16.37 i

documentation

Tämä jäsen edustaa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaa, joka edustaa tuottavia kasveja. Tuottava kasvi on elävä kasvi, (a) jota käytetään maataloustuotteiden tuottamiseen tai aikaansaamiseen; (b) jonka odotetaan tuottavan useammalla kuin yhdellä kaudella; ja (c) jonka todennäköisyys tulla myydyksi maataloustuotteena on erittäin pieni, paitsi satunnaisessa käytöstä poistamisen jälkeen tapahtuvassa myynnissä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

(X) duration, debit

label

Maksetut tai maksettavat etuudet

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26.35 b (v)

documentation

Eläke-etuusjärjestelyihin maksettujen tai maksettavien etuuksien määrä.

negatedLabel

Maksetut tai maksettavat etuudet

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

label

Hankinta-ajankohdan paras arvio sopimukseen perustuvista rahavirroista, joita ei odoteta saatavan hankituista saamisista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64 h (iii)

documentation

Hankinta-ajankohdan paras arvio sopimukseen perustuvista rahavirroista, joita ei odoteta saatavan liiketoimintojen yhdistämisissä hankituista saamisista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

label

Biologiset hyödykkeet

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.54 f, esimerkki: IAS 41.43, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.50

documentation

Varoiksi kirjattujen elävien eläinten tai kasvien määrä.

periodStartLabel

Biologiset hyödykkeet kauden alussa

periodEndLabel

Biologiset hyödykkeet kauden lopussa

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member [default]

label

Biologiset hyödykkeet, ikä [member]

Esimerkki: IAS 41.43

documentation

Tämä jäsen edustaa kaikkia biologisia hyödykkeitä iän mukaan jaoteltuina. Lisäksi se edustaa ”Biologiset hyödykkeet iän mukaan” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

label

Biologiset hyödykkeet [axis]

Yleinen käytäntö: IAS 41.50

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

label

Biologiset hyödykkeet iän mukaan [axis]

Esimerkki: IAS 41.43

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

label

Biologiset hyödykkeet ryhmän mukaan [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.41

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

label

Biologiset hyödykkeet tyypin mukaan [axis]

Esimerkki: IAS 41.43

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member [default]

label

Biologiset hyödykkeet, ryhmä [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.41

documentation

Tämä jäsen edustaa kaikkia biologisia hyödykkeitä ryhmän mukaan jaoteltuina. Lisäksi se edustaa ”Biologiset hyödykkeet ryhmän mukaan” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member [default]

label

Biologiset hyödykkeet [member]

Yleinen käytäntö: IAS 41.50

documentation

Tämä jäsen edustaa eläviä eläimiä tai kasveja. Lisäksi se edustaa ”Biologiset hyödykkeet” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

label

Velkojen vakuudeksi annetut biologiset hyödykkeet

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.49 a

documentation

Velkojen vakuudeksi annettujen biologisten hyödykkeiden määrä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member [default]

label

Biologiset hyödykkeet, tyyppi [member]

Esimerkki: IAS 41.43

documentation

Tämä jäsen edustaa kaikkia biologisia hyödykkeitä tyypin mukaan jaoteltuina. Lisäksi se edustaa ”Biologiset hyödykkeet tyypin mukaan” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

label

Biologiset hyödykkeet, joiden omistusoikeus on rajoitettu

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.49 a

documentation

Sellaisten biologisten hyödykkeiden määrä, joiden omistusoikeus on rajoitettu. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

label

Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Yhteisön liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen määrä.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat, diskonttaamattomat rahavirrat

Esimerkki: IFRS 7.B11D, esimerkki: IFRS 7.IG31A

documentation

Liikkeelle laskettuihin joukkovelkakirjalainoihin liittyviin sopimuksiin perustuvien diskonttaamattomien rahavirtojen määrä. [Viittaus: Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat]

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

label

Vieraan pääoman menot [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

label

Aktivoidut vieraan pääoman menot

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 23.26 a

documentation

Korkomenojen ja muiden menojen määrä, joka yhteisölle aiheutuu sellaisten varojen lainaksi ottamisesta, jotka välittömästi johtuvat ehdot täyttävän hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta ja jotka sisältyvät kyseisen hyödykkeen hankintamenoon.

commentaryGuidance

Tälle elementille on yleensä syötettävä positiivinen XBRL-arvo. Negatiivinen XBRL-arvo voidaan joutua syöttämään, jos tätä elementtiä käytetään viitattujen jäsenten kanssa. [Viittaus: Kertyneet poistot [member]; Kertyneet poistot ja arvonalentumiset [member]; Kertynyt arvonalentuminen [member]; Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä [member]; Omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus [member]; IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutus [member]; Segmenttien välisten määrien eliminointi [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön tulevia (tai lähteviä) rahavirtoja koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön voittoa (tai tappiota) koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista ja aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardien edellyttämistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardin vaatimuksesta poikkeamisesta johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Vapaaehtoisista tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Olennaiset täsmäytyserät [member]; Järjestelyyn kuuluvat varat [member]; Etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo [member]; Määrä, jonka nimenomaista luokittelua on muutettu [member]; Jälleenvakuuttajan osuus vakuutussopimuksista syntyvistä määristä [member]; Riskien hajautusvaikutus [member]; Omat osakkeet [member]]

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

label

Syntyneet vieraan pääoman menot

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Korkomenojen ja muiden menojen määrä, joka yhteisölle syntyy varojen lainaksi ottamisen yhteydessä.

commentaryGuidance

Tälle elementille on yleensä syötettävä positiivinen XBRL-arvo. Negatiivinen XBRL-arvo voidaan joutua syöttämään, jos tätä elementtiä käytetään viitattujen jäsenten kanssa. [Viittaus: Kertyneet poistot [member]; Kertyneet poistot ja arvonalentumiset [member]; Kertynyt arvonalentuminen [member]; Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä [member]; Omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus [member]; IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutus [member]; Segmenttien välisten määrien eliminointi [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön tulevia (tai lähteviä) rahavirtoja koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön voittoa (tai tappiota) koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista ja aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardien edellyttämistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardin vaatimuksesta poikkeamisesta johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Vapaaehtoisista tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Olennaiset täsmäytyserät [member]; Järjestelyyn kuuluvat varat [member]; Etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo [member]; Määrä, jonka nimenomaista luokittelua on muutettu [member]; Jälleenvakuuttajan osuus vakuutussopimuksista syntyvistä määristä [member]; Riskien hajautusvaikutus [member]; Omat osakkeet [member]]

totalLabel

Syntyneet vieraan pääoman menot yhteensä

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

label

Kuluiksi kirjatut vieraan pääoman menot

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Korkomenojen ja muiden menojen määrä, joka yhteisölle syntyy sellaisten varojen lainaksi ottamisen yhteydessä, jotka kirjataan kuluiksi.

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

label

Lainat

Yleinen käytäntö: IAS 1.55

documentation

Sellaisten erääntyvien varojen määrä, jotka yhteisön on maksettava takaisin.

totalLabel

Lainat yhteensä

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

label

Lainat [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

label

Lainat, koronmääräytymisperusteen oikaisu

Yleinen käytäntö: IFRS 7.7

documentation

Lainan koron laskemisessa käytettävän perusteen (viitekoron) oikaisu. [Viittaus: Otetut lainat]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

label

Lainat nimen mukaan [axis]

Yleinen käytäntö: IFRS 7.7

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member [default]

label

Lainat nimen mukaan [member]

Yleinen käytäntö: IFRS 7.7

documentation

Tämä jäsen edustaa kaikkia lainoja nimen mukaan jaoteltuina. Lisäksi se edustaa ”Lainat nimen mukaan” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Otetut lainat]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

label

Lainat, tyypin mukaan [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

label

Lainat, korko

Yleinen käytäntö: IFRS 7.7

documentation

Lainojen korko. [Viittaus: Otetut lainat]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

label

Lainat, koronmääräytymisperuste

Yleinen käytäntö: IFRS 7.7

documentation

Lainan koron laskemisessa käytettävä peruste (viitekorko). [Viittaus: Otetut lainat]

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

label

Lainat, erääntymisaika

Yleinen käytäntö: IFRS 7.7

documentation

Lainojen erääntymisaika. [Viittaus: Otetut lainat]

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

label

Lainat, alkuperäinen valuutta

Yleinen käytäntö: IFRS 7.7

documentation

Valuutta, jonka määräisenä lainat on ilmaistu. [Viittaus: Otetut lainat]

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

(X) instant, credit

label

Hankinta-ajankohtana kirjatut lainat

Yleinen käytäntö: IFRS 3.B64 i

documentation

Liiketoimintojen yhdistämisessä vastattaviksi otettujen lainojen hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Lainat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

negatedLabel

Hankinta-ajankohtana kirjatut lainat

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

label

Vaihteluvälin alaraja [member]

Esimerkki: IFRS 13.B6, esimerkki: IFRS 13.IE63, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14.33 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.120, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 2.45 d, yleinen käytäntö: IFRS 7.7

documentation

Tämä jäsen edustaa vaihteluvälin alarajaa.

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

label

Brändinimet

Esimerkki: IAS 38.119 a

documentation

Sellaisten aineettomien hyödykkeiden määrä, jotka edustavat oikeuksia joukkoon toisiaan täydentäviä omaisuuseriä, kuten tavaramerkki (tai palvelumerkki) ja siihen liittyvä kauppanimike sekä kaavat, reseptit ja tekninen osaaminen. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

label

Brändinimet [member]

Esimerkki: IAS 38.119 a

documentation

Tämä jäsen edustaa sellaisten aineettomien hyödykkeiden luokkaa, jotka edustavat oikeuksia joukkoon toisiaan täydentäviä omaisuuseriä, kuten tavaramerkki (tai palvelumerkki) ja siihen liittyvä kauppanimike sekä kaavat, reseptit ja tekninen osaaminen. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

label

Lähetysoikeudet [member]

Yleinen käytäntö: IAS 38.119

documentation

Tämä jäsen edustaa lähetysoikeuksia.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

(X) duration, debit

label

Välityspalkkiokulu

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Yhteisön suorittamien välityspalkkiokulujen määrä.

negatedLabel

Välityspalkkiokulu

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

label

Välityspalkkiotuotto

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Yhteisön perimien välityspalkkiotuottojen määrä.

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

label

Rakennukset

Yleinen käytäntö: IAS 16.37

documentation

Sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä, jotka edustavat toiminnoissa käytettäviä poistokelpoisia rakennuksia ja samankaltaisia rakenteita. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

BuildingsMember

member

label

Rakennukset [member]

Yleinen käytäntö: IAS 16.37

documentation

Tämä jäsen edustaa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaa, joka edustaa toiminnoissa käytettäviä poistokelpoisia rakennuksia ja samankaltaisia rakenteita. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

label

Liiketoimintojen yhdistäminen [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

label

Liiketoimintojen yhdistäminen [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64

documentation

Tämä jäsen edustaa liiketoimia tai muita tapahtumia, joissa hankkijaosapuoli saa määräysvallan yhteen tai useampaan liiketoimintoon. Liiketoimet, joita joskus nimitetään ”todellisiksi sulautumisiksi” tai ”samanarvoisten yhteisöjen sulautumisiksi” ovat myös IFRS 3:ssa tarkoitettuja liiketoimintojen yhdistämisiä.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

label

Omien osakkeiden mitätöinti

Yleinen käytäntö: IAS 1.106 d

documentation

Kauden aikana mitätöityjen omien osakkeiden määrä. [Viittaus: Omat osakkeet]

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

label

Pääomasitoumukset

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Sellaisten pääomasitoumusten määrä, jotka yhteisö on tulevaisuudessa sitoutunut tekemään.

totalLabel

Pääomasitoumukset yhteensä

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

label

Pääomasitoumukset [abstract]

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

label

Rahoitusmenokerroin, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]

Esimerkki: IFRS 13.93 d, esimerkki: IFRS 13.IE63

documentation

Tämä jäsen edustaa rahoitusmenokerrointa, jota käytetään arvon määrittämisessä syöttötietona.

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

label

Aktivoitavissa olevien vieraan pääoman menojen rahoitusmenokerroin

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 23.26 b

documentation

Sellaisten yhteisön lainoihin liittyvien korkomenojen ja muiden menojen painotettu keskiarvo, jotka johtuvat yhteisöllä kauden aikana olevista lainoista, lukuun ottamatta niitä lainoja, jotka on otettu nimenomaisesti jonkin ehdot täyttävän hyödykkeen hankkimista varten. [Viittaus: Painotettu keskiarvo [member]; Lainat]

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

label

Aktivoidut kehittämismenot [member]

Yleinen käytäntö: IAS 38.119

documentation

Tämä jäsen edustaa sellaisten aineettomien hyödykkeiden joukkoa, joka aiheutuu ennen kaupallisen tuotannon tai käytön aloittamista aktivoiduista kehittämismenoista. Aineeton hyödyke tulee kirjata vain, jos yhteisö pystyy osoittamaan kaikki seuraavat kohdat: (a) aineettoman hyödykkeen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa niin, että hyödyke on käytettävissä tai myytävissä; (b) yhteisöllä on aikomus saattaa aineeton hyödyke valmiiksi ja käyttää sitä tai myydä se; (c) yhteisö pystyy käyttämään aineetonta hyödykettä tai myymään sen; (d) kuinka todennäköistä on, että aineeton hyödyke tulee tuottamaan vastaista taloudellista hyötyä. Yhteisö voi osoittaa muun muassa, että aineettoman hyödykkeen aikaansaamalle tuotokselle tai aineettomalle hyödykkeelle itselleen on olemassa markkinat, tai jos sitä tullaan käyttämään yhteisön sisällä, aineettoman hyödykkeen hyödyllisyyden; (e) käytettävissä on riittävästi teknisiä, taloudellisia ja muita voimavaroja kehittämistyön loppuunsaattamiseen ja aineettoman hyödykkeen käyttämiseen tai myymiseen; ja (f) yhteisö pystyy määrittämään luotettavasti menot, jotka johtuvat aineettomasta hyödykkeestä sen kehittämisvaiheen aikana.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

label

Rahasto omien osakkeiden lunastamista varten

Yleinen käytäntö: IAS 1.55

documentation

Oman pääoman erä, joka edustaa yhteisön varautumista omien osakkeidensa lunastamiseen.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

label

Rahasto omien osakkeiden lunastamista varten [member]

Yleinen käytäntö: IAS 1.108

documentation

Tämä jäsen edustaa oman pääoman erää, joka edustaa yhteisön varautumista omien osakkeidensa lunastamiseen.

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

label

Pääomavaatimukset [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.136

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member [default]

label

Pääomavaatimukset [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.136

documentation

Tämä jäsen edustaa yhteisöä koskevia pääomavaatimuksia. Lisäksi se edustaa ”Pääomavaatimukset” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

label

Pääomarahasto

Yleinen käytäntö: IAS 1.55

documentation

Oman pääoman erä, joka edustaa pääomarahastoa

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

label

Pääomarahasto [member]

Yleinen käytäntö: IAS 1.108

documentation

Tämä jäsen edustaa pääoman erää, joka edustaa pääomarahastoa

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

label

Kirjanpitoarvo, kertyneet poistot, arvonalentumiset ja bruttomääräinen kirjanpitoarvo [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16.73 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16.73 e, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.118 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.118 e, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.76, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.79 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.79 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.50, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.54 f, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B67 .d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.35H, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.35I, yleinen käytäntö: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.37 b, yleinen käytäntö: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.IG29

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

CarryingAmountMember

member [default]

label

Kirjanpitoarvo [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16.73 e, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.118 e, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.76, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.79 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.50, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B67 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.35H, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.35I, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.37 b, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.IG29 a

documentation

Tämä jäsen edustaa määrää, johon omaisuuserä merkitään taseeseen (sen jälkeen kun kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot on vähennetty). Lisäksi se edustaa ”Kirjanpitoarvo, kertyneet poistot, arvonalentumiset ja bruttomääräinen kirjanpitoarvo” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Poistot; Arvonalentumistappio]

ifrs-full

Cash

X instant, debit

label

Käteisvarat

Yleinen käytäntö: IAS 7.45

documentation

Käteisen rahan ja vaadittaessa maksettavien talletusten määrä. [Viittaus: Käteinen raha]

totalLabel

Käteisvarat yhteensä

ifrs-full

CashAbstract

 

label

Käteisvarat [abstract]

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

label

Rahalainat lähipiiriltä

Yleinen käytäntö: IAS 7.17

documentation

Tulevat rahavirrat lähipiiriltä saaduista rahalainoista. [Viittaus: Lähipiiri [member]]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Toisille osapuolille annetut rahalainat, jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Esimerkki: IAS 7.16 e

documentation

Sellaisten toisille osapuolille annettujen rahalainojen määrä (muut kuin rahoituslaitoksen antamat rahalainat), jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin.

negatedTerseLabel

Rahalainat muille osapuolille

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

label

Rahalainat lähipiirille

Yleinen käytäntö: IAS 7.16

documentation

Lähtevät rahavirrat lähipiirille annetuista rahalainoista. [Viittaus: Lähipiiri [member]]

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

label

Rahavarat ja tilien saldot keskuspankeissa

Yleinen käytäntö: IAS 1.55

documentation

Keskuspankeissa säilytettävät rahavarat ja tilien saldo.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

label

Rahavarat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.54 i, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.45, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12.B13 a

documentation

Käteisen rahan ja vaadittaessa maksettavien talletusten määrä sekä lyhytaikaiset, erittäin likvidit sijoitukset, jotka ovat helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan määrään käteisvaroja ja joiden arvomuutosten riski on vähäinen. [Viittaus: Käteisvarat; Muut rahavarat kuin käteisvarat]

totalLabel

Käteisvarat ja muut rahavarat yhteensä

periodStartLabel

Käteisvarat ja muut rahavarat kauden alussa

periodEndLabel

Käteisvarat ja muut rahavarat kauden lopussa

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

label

Rahavarat [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Rahavarat, järjestelyyn kuuluvien varojen käypään arvoon sisältyvä määrä

Esimerkki: IAS 19.142 a

documentation

Etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvien varojen käypään arvoon sisältyvä rahavarojen määrä. [Viittaus: Rahavarat; Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

label

Rahavarat, jotka on luokiteltu osaksi myytävänä olevaa luovutettavien erien ryhmää

Yleinen käytäntö: IAS 7.45

documentation

Sellaisten rahavarojen määrä, jotka on luokiteltu osaksi myytävänä olevaa luovutettavien erien ryhmää. [Viittaus: Rahavarat; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

label

Yhteisön hallussa olevat rahavarat, jotka eivät ole konsernin käytettävissä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.48

documentation

Sellaisten merkittävien yhteisön hallussa olevien rahavarojen määrä, jotka eivät ole konsernin käytettävissä. [Viittaus: Rahavarat]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

label

Rahavarat, jos poikkeavat taseesta

Yleinen käytäntö: IAS 7.45

documentation

Sellaisten rahavirtalaskelmassa esitettyjen rahavarojen määrä, jotka poikkeavat taseessa esitettyjen rahavarojen määrästä. [Viittaus: Rahavarat]

totalLabel

Käteisvarat ja muut rahavarat, jos poikkeavat taseesta

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

label

Rahavarat, jos poikkeavat taseesta [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Rahavarat hankituissa tai luovutetuissa tytäryrityksissä tai liiketoiminnoissa

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.40 c

documentation

Rahavarojen määrä tytäryrityksissä tai liiketoiminnoissa, joita koskeva määräysvalta on saatu tai menetetty. [Viittaus: Tytäryritykset [member]; Rahavarat]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Käteisvarat ja muut rahavarat, prosenttiosuus järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta

Yleinen käytäntö: IAS 19.142 a

documentation

Etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvien varojen käypään arvoon sisältyvä käteisvarojen ja muiden rahavarojen määrä prosentteina. [Viittaus: Rahavarat; Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt [member]] [Kontrasti: Käteisvarat ja muut rahavarat, järjestelyyn kuuluvien varojen käypään arvoon sisältyvä määrä]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

label

Hankinta-ajankohtana kirjatut rahavarat

Yleinen käytäntö: IFRS 3.B64 i

documentation

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen rahavarojen hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Rahavarat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Annettu käteisvakuus, jota koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja jota ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan

Esimerkki: IFRS 7.13C d (ii), esimerkki: IFRS 7.IG40D

documentation

Annetun käteisvakuuden määrä, jota koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja jota ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvelat]

negatedLabel

Annettu käteisvakuus, jota koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja jota ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Saatu käteisvakuus, jota koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja jota ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan

Esimerkki: IFRS 7.13C d (ii), esimerkki: IFRS 7.IG40D

documentation

Saadun käteisvakuuden määrä, jota koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja jota ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvarat]

negatedLabel

Saatu käteisvakuus, jota koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja jota ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

label

Muut rahavarat kuin käteisvarat

Yleinen käytäntö: IAS 7.45

documentation

Sellaisten lyhytaikaisten, erittäin likvidien sijoitusten määrä, jotka ovat helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan määrään käteisvaroja ja joiden arvomuutosten riski on vähäinen.

totalLabel

Muut rahavarat kuin käteisvarat yhteensä

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

label

Muut rahavarat kuin käteisvarat [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

label

Rahavirran suojaukset [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

label

Rahavirran suojaukset [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 39.86 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.24A, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.24B, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.24C

documentation

Tämä jäsen edustaa suojautumista rahavirtojen vaihtelulta, joka (a) johtuu tietystä riskistä, joka liittyy taseeseen merkittyyn omaisuuserään tai velkaan (kuten vaihtuvakorkoisen velan kaikki vastaiset koronmaksut tai osa niistä) tai erittäin todennäköiseen ennakoituun liiketoimeen; ja (b) joka saattaisi vaikuttaa voittoon tai tappioon. [Viittaus: Suojaukset [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

label

Rahavirrat jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Rahavirrat tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevan määräysvallan menettämisestä, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.39

documentation

Kokonaisrahavirrat, jotka johtuvat tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevan määräysvallan menettämisestä ja jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

terseLabel

Rahavirrat tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevan määräysvallan menettämisestä

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

label

Sellaisten rahavarojen vähennyksestä (tai lisäyksestä) saadut (tai niissä käytetyt) rahavirrat, joihin kohdistuu rajoituksia

Yleinen käytäntö: IAS 7.16

documentation

Tulevat (tai lähtevät) rahavirrat, jotka johtuvat sellaisten rahavarojen vähennyksestä (tai lisäyksestä), joihin kohdistuu rajoituksia. [Viittaus: Rahavarat, joihin kohdistuu rajoituksia]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

label

Lyhytaikaisista talletuksista ja sijoituksista saadut (tai niihin käytetyt) rahavirrat, jotka johtuvat lyhytaikaisten talletusten ja sijoitusten vähennyksestä (tai lisäyksestä)

Yleinen käytäntö: IAS 7.16

documentation

Lyhytaikaisten talletusten ja sijoitusten vähennyksestä (tai lisäyksestä) johtuvat tulevat (tai lähtevät) rahavirrat

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Mineraalivarantojen etsinnästä ja arvioinnista saadut (tai niissä käytetyt) rahavirrat, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 6.24 b

documentation

Mineraalivarantojen, esimerkiksi mineraalien, öljyn, maakaasun ja vastaavanlaisten uusiutumattomien varantojen, etsimisestä sen jälkeen, kun yhteisö on saanut lailliset etsintäoikeudet tietyllä alueella, sekä mineraalivarannon erottamisen teknisen toteutettavuuden ja kaupallisen elinkelpoisuuden määrittämisestä syntyneet rahavirrat (tai niissä käytetyt rahavirrat), jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

label

Mineraalivarantojen etsinnästä ja arvioinnista saadut (tai niissä käytetyt) rahavirrat, luokiteltu kuuluviksi liiketoimintaan

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 6.24 b

documentation

Mineraalivarantojen, esimerkiksi mineraalien, öljyn, maakaasun ja vastaavanlaisten uusiutumattomien varantojen, etsimisestä sen jälkeen, kun yhteisö on saanut lailliset etsintäoikeudet tietyllä alueella, sekä mineraalivarannon erottamisen teknisen toteutettavuuden ja kaupallisen elinkelpoisuuden määrittämisestä syntyneet rahavirrat (tai niissä käytetyt rahavirrat), jotka on luokiteltu kuuluvuksi liiketoimintaan.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

label

Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.10, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.50 d

documentation

Sellaiset rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat, jotka ovat yhteisön oman pääoman ja lainojen määrän ja rakenteen muutoksiin johtavaa toimintaa.

netLabel

Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) nettorahavirrat

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

label

Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat, jatkuvat toiminnot

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5.33 c

documentation

Sellaiset yhteisön rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät jatkuviin toimintoihin. [Viittaus: Jatkuva toiminta [member]; Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat]

netLabel

Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) nettorahavirrat, jatkuvat toiminnot

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat, lopetetut toiminnot

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5.33 c

documentation

Sellaiset yhteisön rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät lopetettuihin toimintoihin. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat]

netLabel

Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) nettorahavirrat, lopetetut toiminnot

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

label

Lyhytaikaisten lainojen lisäyksestä saadut (tai niiden vähennykseen käytetyt) () rahavirrat

Yleinen käytäntö: IAS 7.17

documentation

Tulevat (tai lähtevät) rahavirrat, jotka johtuvat lyhytaikaisten lainojen lisäyksestä (tai vähennyksestä). [Viittaus: Lyhytaikaiset lainat]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

label

Toimintakapasiteetin lisäämisestä saadut (tai siihen käytetyt) rahavirrat

Esimerkki: IAS 7.50 c

documentation

Kokonaisrahavirrat, jotka lisäävät yhteisön toimintakapasiteettia (mitattuna esimerkiksi tuotosyksikköinä päivässä).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

label

Vakuutussopimuksista saadut rahavirrat (tai vakuutussopimuksissa käytetyt rahavirrat)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 b

documentation

Vakuutussopimuksista saadut rahavirrat (tai vakuutussopimuksissa käytetyt rahavirrat). [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

label

Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.10, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.50 d

documentation

Sellaisista investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat, jotka ovat pitkäaikaisten varojen ja muiden rahavaroihin kuulumattomien sijoitusten hankkimista ja luovuttamista.

netLabel

Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) nettorahavirrat

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

label

Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat, jatkuvat toiminnot

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5.33 c

documentation

Sellaiset yhteisön investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät jatkuviin toimintoihin. [Viittaus: Jatkuva toiminta [member]; Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat]

netLabel

Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) nettorahavirrat, jatkuvat toiminnot

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat, lopetetut toiminnot

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5.33 c

documentation

Sellaiset yhteisön investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät lopetettuihin toimintoihin. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat]

netLabel

Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) nettorahavirrat, lopetetut toiminnot

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

label

Toimintakapasiteetin säilyttämisestä saadut (tai siihen käytetyt) rahavirrat

Esimerkki: IAS 7.50 c

documentation

Kokonaisrahavirrat, joita vaaditaan yhteisön nykyisen toimintakapasiteetin säilyttämiseksi (mitattuna esimerkiksi tuotosyksikköinä päivässä).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

label

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.10, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.50 d

documentation

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat, jotka ovat yhteisön pääasiallista tuloa tuottavaa toimintaa sekä muuta toimintaa, jota ei lueta kuuluvaksi investointeihin eikä rahoitukseen. [Viittaus: Tuotot]

commentaryGuidance

Tälle elementille voidaan syöttää positiivinen tai negatiivinen XBRL-arvo. Oikean merkin määrittämiseksi käytetään standardielementin merkintää. Käytä suluissa oleville termeille negatiivisia arvoja.

netLabel

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) nettorahavirrat

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

label

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration

label

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat, jatkuvat toiminnot

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5.33 c

documentation

Sellaiset yhteisön liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät jatkuviin toimintoihin. [Viittaus: Jatkuva toiminta [member]; Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat]

commentaryGuidance

Tälle elementille voidaan syöttää positiivinen tai negatiivinen XBRL-arvo. Oikean merkin määrittämiseksi käytetään standardielementin merkintää. Käytä suluissa oleville termeille negatiivisia arvoja.

netLabel

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) nettorahavirrat, jatkuvat toiminnot

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration

label

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat, lopetetut toiminnot

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5.33 c

documentation

Sellaiset yhteisön liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat, jotka liittyvät lopetettuihin toimintoihin. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat]

commentaryGuidance

Tälle elementille voidaan syöttää positiivinen tai negatiivinen XBRL-arvo. Oikean merkin määrittämiseksi käytetään standardielementin merkintää. Käytä suluissa oleville termeille negatiivisia arvoja.

netLabel

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) nettorahavirrat, lopetetut toiminnot

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

label

Liiketoiminnoista saadut (tai liiketoiminnoissa käytetyt) rahavirrat

Esimerkki: IAS 7 - A Rahavirtalaskelma muulle yhteisölle kuin rahoituslaitokselle, esimerkki: IAS 7.20

documentation

Yhteisön liiketoiminnoista saadut (tai liiketoiminnoissa käytetyt) rahavirrat.

commentaryGuidance

Tälle elementille voidaan syöttää positiivinen tai negatiivinen XBRL-arvo. Oikean merkin määrittämiseksi käytetään standardielementin merkintää. Käytä suluissa oleville termeille negatiivisia arvoja.

netLabel

Liiketoiminnoista saadut (tai liiketoiminnoissa käytetyt) nettorahavirrat

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

label

Liiketoiminnoista saadut (tai liiketoiminnoissa käytetyt) rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia

Esimerkki: IAS 7 - A Rahavirtalaskelma muulle yhteisölle kuin rahoituslaitokselle, yleinen käytäntö: IAS 7.20

documentation

Yhteisön liiketoimintojen tulevat (tai lähtevät) rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia.

commentaryGuidance

Tälle elementille voidaan syöttää positiivinen tai negatiivinen XBRL-arvo. Oikean merkin määrittämiseksi käytetään standardielementin merkintää. Käytä suluissa oleville termeille negatiivisia arvoja.

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

label

Etsintä- ja kehittämistoiminnoissa käytetyt rahavirrat

Yleinen käytäntö: IAS 7.16

documentation

Etsintä- ja kehittämistoimien lähtevät rahavarat.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevan määräysvallan saamiseen käytetyt rahavirrat, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.39

documentation

Tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevan määräysvallan saamisessa käytetyt kokonaisrahavirrat, jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

negatedTerseLabel

Tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevan määräysvallan saamiseen käytetyt rahavirrat

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

label

Käteinen raha

Yleinen käytäntö: IAS 7.45

documentation

Yhteisön hallussaan pitämä käteinen raha. Tämä ei sisällä vaadittaessa maksettavia talletuksia.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

label

Vuokrasopimuksista johtuva lähtevä rahavirta

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16.53 g

documentation

Vuokrasopimuksista johtuva lähtevä rahavirta.

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

(X) duration, debit

label

Maksetut käteisvarat, vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat

Esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 e, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.IG37 c

documentation

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen vähennykset, jotka johtuvat maksetuista käteisvaroista. [Viittaus: Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat]

negatedLabel

Maksetut käteisvarat, vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Futuuri-, termiini-, optio- ja swap-sopimuksista suoritetut maksut, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Esimerkki: IAS 7.16 g

documentation

Futuuri-, termiini-, optio- ja swap-sopimusten lähtevä rahavirta, paitsi silloin, kun sopimukset on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa tai kun maksut luokitellaan kuuluviksi rahoitukseen.

negatedTerseLabel

Futuuri-, termiini-, optio- ja swap-sopimuksista suoritetut maksut

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Futuuri-, termiini-, optio- ja swap-sopimuksista saadut maksut, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Esimerkki: IAS 7.16 h

documentation

Futuuri-, termiini-, optio- ja swap-sopimusten tuleva rahavirta, paitsi silloin, kun sopimukset on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa tai kun saadut maksut luokitellaan kuuluviksi rahoitukseen.

terseLabel

Futuuri-, termiini-, optio- ja swap-sopimuksista saadut maksut

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Toisille osapuolille annettujen rahalainojen takaisinmaksuna saadut suoritukset, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Esimerkki: IAS 7.16 f

documentation

Toisille osapuolille annettujen rahalainojen takaisinmaksuna saatujen suoritusten tuleva rahavirta (muut kuin rahoituslaitoksen antamat rahalainat), jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin.

terseLabel

Muille osapuolille annettujen rahalainojen takaisinmaksuina yhteisön saamat suoritukset

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

label

Lähipiirille annettujen rahalainojen takaisinmaksuina yhteisön saamat suoritukset

Yleinen käytäntö: IAS 7.16

documentation

Lähipiirille annettujen rahalainojen takaisinmaksuina yhteisölle tuleva rahavirta. [Viittaus: Lähipiiri [member]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

label

Suoritetut lähipiiriltä saatujen rahalainojen lyhennykset

Yleinen käytäntö: IAS 7.17

documentation

Lähipiiriltä saatujen rahalainojen lyhennysten lähtevä rahavirta. [Viittaus: Lähipiiri [member]]

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

label

Siirretyt käteisvarat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64 f (i)

documentation

Liiketoimintojen yhdistämisessä käteisvaroina siirretyn vastikkeen käypä arvo hankinta-ajankohtana. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

label

Sellaiset varojen ryhmät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15.128 a

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member [default]

label

Sellaiset varojen ryhmät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15.128 a

documentation

Tämä jäsen edustaa kaikkia asiakassopimusten saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista kirjattuja varojen ryhmiä. Lisäksi se edustaa ”Asiakassopimusten saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista kirjattuja varojen ryhmät” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Lyhytaikaisten rahoitusvarojen ryhmät [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Lyhytaikaisten rahoitusvelkojen ryhmät [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Rahoitusvarojen ryhmät [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

label

Rahoitusvarojen ryhmät [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.8

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Rahoitusvelkojen ryhmät [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

label

Rahoitusvelkojen ryhmät [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.8

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Pitkäaikaisten rahoitusvarojen ryhmät [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Pitkäaikaisten rahoitusvelkojen ryhmät [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

label

Lähipiiriin kuuluvien osapuolten ryhmät [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24.19

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

label

Hankintaa edeltävän laskennallisen verosaamisen kirjatun määrän lisäys (tai vähennys)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12.81 j

documentation

Hankkijaosapuolen hankintaa edeltävän laskennallisen verosaamisen kirjatun määrän lisäys (tai vähennys) liiketoimintojen yhdistämisessä, joka muuttaa hankkijaosapuolen verosaamisen realisoitumisen todennäköisyyttä. [Viittaus: Laskennalliset verosaamiset; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

label

Eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutos [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

label

Termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutos [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

label

Optioiden aika-arvon arvonmuutos [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

label

Alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulosvaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärän muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Rahoitusvarojen luottotappioita koskevalla vähennystilillä tapahtuneet muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAssetsForInsuranceAcquisitionCashFlowsAbstract

 

label

Vakuutusten hankinnasta aiheutuviin rahavirtoihin liittyvien varojen muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Biologisten hyödykkeiden lisäys (tai vähennys)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.50

documentation

Biologisten hyödykkeiden lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

totalLabel

Biologisten hyödykkeiden lisäys (tai vähennys) yhteensä

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

label

Biologisten hyödykkeiden muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen ehdollisten velkojen muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

label

Vakuutussopimuksista aiheutuvien aktivoitujen hankintamenojen muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

label

Laskennallisen verovelan (tai -saamisen) muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

label

Oman pääoman lisäys (tai vähennys)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.106 d

documentation

Oman pääoman lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Oma pääoma]

totalLabel

Oman pääoman lisäys (tai vähennys) yhteensä

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

label

Oman pääoman muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

label

Kuvaus riskeille altistumisen muutoksista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.33 c

documentation

Kuvaus muutoksista, joita on tapahtunut rahoitusinstrumenteista aiheutuvassa altistumisessa riskeille. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

label

Käyvän arvon muutokset, omaisuuserät [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

label

Käyvän arvon muutokset, yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

label

Käyvän arvon muutokset, velat [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

label

Luottojohdannaisen käyvän arvon muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

label

Sellaisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi, kun muutos johtuu rahoitusvaroihin kuuluvan erän luottoriskin muutoksista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.9 c

documentation

Sellaisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän (tai erien ryhmän) tai käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi, kun muutos johtuu rahoitusvaroihin kuuluvan erän luottoriskin muutoksista, määritettynä joko: (a) käyvän arvon muutoksena, joka ei johdu markkinariskiä aiheuttavista markkinaolosuhteiden muutoksista; tai (b) vaihtoehtoisella menetelmällä, jonka yhteisö uskoo todenmukaisemmin kuvaavan sitä käyvän arvon muutosta, joka johtuu kyseisen omaisuuserän luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [member]; Rahoitusvarat]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

label

Sellaisen luottojohdannaisen tai vastaavanlaisen instrumentin käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka liittyy nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.9 d

documentation

Sellaisen luottojohdannaisen tai vastaavanlaisen instrumentin käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka liittyy nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin. [Viittaus: Johdannaiset [member]; Rahoitusvarat]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

label

Rahoitusvelan käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velan luottoriskin muutoksista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.10A a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.10 a

documentation

Rahoitusvelan käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velan luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

label

Lainan tai muun saamisen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvaroihin kuuluvan erän luottoriskin muutoksista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.9 c

documentation

Lainan tai muun saamisen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu lainojen tai muiden saamisten luottoriskin muutoksista, määritettynä joko: (a) käyvän arvon muutoksena, joka ei johdu markkinariskiä aiheuttavista markkinaolosuhteiden muutoksista; tai (b) vaihtoehtoisella menetelmällä, jonka yhteisö uskoo todenmukaisemmin kuvaavan sitä käyvän arvon muutosta, joka johtuu kyseisen omaisuuserän luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [member]; Markkinariski [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

label

Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäys (tai vähennys)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 7.9 d

documentation

Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Johdannaiset [member]]

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

label

Liikearvon lisäys (tai vähennys)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B67 d

documentation

Liikearvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Liikearvo]

totalLabel

Liikearvon lisäys (tai vähennys) yhteensä

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

label

Liikearvon muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

label

Vakuutussopimusten muutokset komponenttien täsmäytystä varten [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

label

Vakuutussopimusten muutokset jäljellä olevan vakuutuskauden komponentin ja toteutuneiden korvausvaateiden täsmäytystä varten [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

label

Aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäys (tai vähennys)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.118 e

documentation

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

totalLabel

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäys (tai vähennys) yhteensä

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

label

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

(X) duration, debit

label

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen vähennys (tai lisäys)

Esimerkki: IAS 1.102, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.99

documentation

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen vähennys (tai lisäys). [Viittaus: Vaihto-omaisuus; Lyhytaikaiset valmiit tuotteet; Lyhytaikaiset keskeneräiset tuotteet]

negatedLabel

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (tai vähennys)

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

label

Sijoituskiinteistöjen lisäys (tai vähennys)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.76, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40.79 d

documentation

Sijoituskiinteistöjen lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

totalLabel

Sijoituskiinteistöjen lisäys (tai vähennys) yhteensä

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

label

Sijoituskiinteistöjen muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

label

Rahoituksesta johtuvien velkojen muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

label

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

label

Kuvaus herkkyysanalyysia laadittaessa käytettyjen menetelmien ja oletusten muutoksista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.40 c

documentation

Kuvaus kutakin erilaista riskityyppiä, jolle yhteisö on altistunut, koskevaa herkkyysanalyysia laadittaessa käytettyjen menetelmien ja oletusten muutoksista. [Viittaus: Markkinariski [member]]

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

label

Kuvaus riskin mittaamiseen käytettyjen keinojen muutoksista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.33 c

documentation

Kuvaus rahoitusinstrumenteista aiheutuvan riskin mittaamiseen käytettyjen keinojen muutoksista. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

label

Etuuksiin käytettävissä olevan nettovarallisuuden muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

label

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetResultingFromExpenseIncomeInProfitOrLossAbstract

 

label

Tulosvaikutteisesti kirjatuista kuluista (tai tuloista) johtuvan etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetResultingFromMiscellaneousOtherChangesAbstract

 

label

Muista sekalaisista muutoksista johtuvan etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

label

Luottojohdannaisen nimellismäärän muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

label

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

label

Kuvaus riskinhallinnan tavoitteiden, periaatteiden ja prosessien muutoksista

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.33 c

documentation

Kuvaus rahoitusinstrumenteista johtuvien riskien hallinnan tavoitteiden, periaatteiden ja prosessien muutoksista. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration, credit

label

Muiden varausten lisäys (tai vähennys)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37.84

documentation

Muiden varausten lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Muut varaukset]

totalLabel

Muiden varausten lisäys (tai vähennys) yhteensä

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

label

Muiden varausten muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäys (tai vähennys)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16.73 e

documentation

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

totalLabel

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäys (tai vähennys) yhteensä

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

label

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

label

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien kreditsaldojen muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

label

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien debetsaldojen muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

label

Etuuspohjaisiin velvoitteisiin liittyvien korvauksensaantioikeuksien muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration, debit

label

Etuuspohjaisiin velvoitteisiin liittyvien korvauksensaantioikeuksien käyvän arvon lisäys (tai vähennys)

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19.141

documentation

Korvauksensaantioikeuksien käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka liittyy etuuspohjaiseen velvoitteeseen. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Etuuspohjaisiin velvoitteisiin liittyvät korvauksensaantioikeudet käyvässä arvossa]

totalLabel

Etuuspohjaisiin velvoitteisiin liittyvien korvauksensaantioikeuksien käyvän arvon lisäys (tai vähennys) yhteensä

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

label

Jälleenvakuutusvarojen muutokset [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

label

Säädetyt tai ilmoitetut verokantojen ja verolakien muutokset [member]

Esimerkki: IAS 10.22 h

documentation

Tämä jäsen edustaa säädettyjä tai ilmoitettuja verokantojen ja verolakien muutoksia.

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansAxis

axis

label

Etuuspohjaisten järjestelyjen ominaispiirteet [axis]

Esimerkki: IAS 19.138 b

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansMember

member [default]

label

Etuuspohjaisten järjestelyjen ominaispiirteet [member]

Esimerkki: IAS 19.138 b

documentation

Tämä jäsen edustaa kaikkia ominaispiirteiden mukaan jaoteltuja etuuspohjaisia järjestelyjä. Lisäksi se edustaa ”Etuuspohjaisten järjestelyjen ominaispiirteen” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration, credit

label

Levikkituotot

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Sanomalehtien, aikakausjulkaisujen, sekä digitaalisten sovellusten ja formaattien myynnistä kertyneiden tuottojen määrä. [Viittaus: Tuotot]

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

label

Kuvaus olosuhteista, jotka aiheuttavat vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa pienentävien kulukirjausten peruutuksen

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 2.36 g

documentation

Kuvaus olosuhteista tai tapahtumista, jonka vuoksi vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvon alentaminen nettorealisointiarvoa vastaavaksi on peruutettu. [Viittaus: Vaihto-omaisuus; Vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa pienentävien kulukirjausten peruuttaminen]

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration, debit

label

Maksetut korvaukset ja etuudet, jälleenvakuutuskorvauksilla vähennettyinä

Yleinen käytäntö: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IAS 1.85

documentation

Vakuutuksenottajille maksettujen korvausten ja etuuksien määrä jälleenvakuutuskorvauksilla vähennettyinä.

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant, credit

label

Syntyneet mutta ei ilmoitetut korvausvaateet

Esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 b, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.IG22 c

documentation

Sellaisista vakuutustapahtumista aiheutuneen velan määrä, jotka ovat tapahtuneet mutta joita koskevista korvausvaateista vakuutuksenottajat eivät ole vielä ilmoittaneet.

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant, credit

label

Vakuutuksenottajien ilmoittamat korvausvaateet

Esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.37 b, esimerkki: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023 IFRS 4.IG22 b

documentation

Sattuneiden vakuutustapahtumien perusteella vakuutuksenottajien ilmoittamista korvausvaateista aiheutuneen velan määrä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

label

Hankittujen saamisten luokat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64 h

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member [default]

label

Hankittujen saamisten luokat [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64 h

documentation

Tämä jäsen edustaa liiketoimintojen yhdistämisissä hankittujen saamisten luokkia. Lisäksi se edustaa ”Hankittujen saamisten luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

label

Omaisuuserien luokat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36.126, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36.130 d (ii), tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13.93, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16.53

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member [default]

label

Varat [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36.126, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13.93, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16.53

documentation

Sellaisten olemassa olevien taloudellisten voimavarojen määrä, jotka ovat yhteisön määräysvallassa aikaisempien tapahtumien seurauksena. Taloudellinen voimavara on oikeus, joka voi tuottaa taloudellista hyötyä. Lisäksi se edustaa ”Omaisuuserien luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

label

Liiketoiminnasta suoritettujen maksujen luokat [abstract]

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

label

Liiketoiminnasta saatujen maksujen luokat [abstract]

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

label

Ehdollisten velkojen luokat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37.86, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B67 c

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

label

Lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden luokat, vaihtoehtoinen [abstract]

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

label

Työsuhde-etuuksista aiheutuvien kulujen luokat [abstract]

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

label

Yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien luokat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13.93

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

label

Rahoitusvarojen luokat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.C32, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, IFRS 4.39L b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.42I, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.6, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9.7.2.34, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

label

Rahoitusinstrumenttien luokat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.35H, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.35K, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.35M, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.36

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member [default]

label

Rahoitusinstrumentit, luokka [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.35H, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.35K, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.35M, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.36

documentation

Tämä jäsen edustaa rahoitusinstrumenttien yhdisteltyjä luokkia. Rahoitusinstrumentti on ovat sopimuksia, jotka synnyttävät yhdelle yhteisölle rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja samalla toiselle yhteisölle rahoitusvelan tai oman pääoman ehtoisen instrumentin. Lisäksi se edustaa ”Rahoitusinstrumenttien luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Rahoitusvarat; Rahoitusvelat]

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

label

Rahoitusvelkojen luokat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.42I, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.6, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9.7.2.34, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 9.7.2.42

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

label

Aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon luokat [axis]

Yleinen käytäntö: IAS 38.118

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

label

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon luokat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.118

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

label

Lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden luokat [abstract]

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

label

Velkojen luokat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13.93

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

label

Kantaosakkeiden luokat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33.66

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

label

Muiden varausten luokat [abstract]

 

ifrs-full

ClassesOfPlanAssetsFairValueMonetaryAmountsAbstract

 

label

Järjestelyyn kuuluvien varojen luokat, käyvän arvon rahamäärät [abstract]

 

ifrs-full

ClassesOfPlanAssetsFairValuePercentageAmountsAbstract

 

label

Järjestelyyn kuuluvien varojen luokat, käyvän arvon prosenttiosuudet [abstract]

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

label

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16.73

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

label

Muiden varausten luokat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37.84

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

label

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen luokat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14.30 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14.33

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member [default]

label

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen luokat [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14.30 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14.33

documentation

Tämä jäsen edustaa hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen kaikkia luokkia (toisin sanoen menon tai tulon tyyppejä). Lisäksi se edustaa ”Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldot [member]]

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

label

Osakepääoman luokat [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.79 a

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member [default]

label

Osakepääoma [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.79 a

documentation

Tämä jäsen edustaa yhteisön osakepääomaa. Lisäksi se edustaa ”Osakepääoman luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

label

Omaisuuserien luokitteleminen myytävänä oleviksi [member]

Esimerkki: IAS 10.22 c

documentation

Tämä jäsen edustaa omaisuuserien luokittelemista myytävänä oleviksi. [Viittaus: Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät [member]]

ifrs-full

ClassificationOfLiabilitiesAsCurrentOrNoncurrentMember

member

label

Velkojen luokittelu lyhytaikaisiksi tai pitkäaikaisiksi [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2025 IAS 1.139U

documentation

Tämä jäsen tarkoittaa tammikuussa 2020 julkaistua ja myöhemmin heinäkuussa 2020 muutettua velkojen luokittelua lyhytaikaisiksi tai pitkäaikaisiksi (IAS 1:een tehdyt muutokset).

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

label

Päättymispäivän valuuttakurssi

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Raportointikauden päättymispäivän avistakurssi. Valuuttakurssi on kahden valuutan välinen vaihtokurssi. Avistakurssi on kurssi, jota käytetään luovutuksen tapahtuessa välittömästi.

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

label

Merkittävän oikeusprosessin aloittaminen [member]

Esimerkki: IAS 10.22 j

documentation

Tämä jäsen edustaa merkittävän oikeusprosessin aloittamista.

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

label

Johdon kommentit merkittävistä yhteisön hallussa olevista rahavarojen eristä, jotka eivät ole konsernin käytettävissä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.48

documentation

Johdon kommentit merkittävistä yhteisön hallussa olevista rahavarojen eristä, jotka eivät ole konsernin käytettävissä. [Viittaus: Rahavarat]

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant, credit

label

Liikkeeseen lasketut yritystodistukset

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Yhteisön liikkeeseen laskemien yritystodistusten määrä.

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant, credit

label

Sitoumukset, jotka koskevat biologisten hyödykkeiden kehittämistä tai hankintaa

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41.49 b

documentation

Biologisten hyödykkeiden kehittämistä tai hankintaa koskevien sitoumusten määrä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant, credit

label

Yhteisyrityksiin liittyvät sitoumukset

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12.23 a

documentation

Sitoumukset, joita yhteisöllä on yhteisyrityksiinsä liittyen, on täsmennetty IFRS 12:n kappaleissa B18–B20. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]]

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

label

Yhteisön tekemät sitoumukset, lähipiiriliiketoimet

Esimerkki: IAS 24.21 i

documentation

Yhteisön tekemät sitoumukset toimia jollakin tavalla, jos tietty tapahtuma toteutuu tai jää toteutumatta tulevaisuudessa, mukaan lukien myöhemmin toimeenpantavat sopimukset (tilinpäätökseen merkityt ja merkitsemättömät). [Viittaus: Lähipiiri [member]]

commentaryGuidance

Tälle elementille on yleensä syötettävä positiivinen XBRL-arvo. Negatiivinen XBRL-arvo voidaan joutua syöttämään, jos tätä elementtiä käytetään viitattujen jäsenten kanssa. [Viittaus: Kertyneet poistot [member]; Kertyneet poistot ja arvonalentumiset [member]; Kertynyt arvonalentuminen [member]; Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä [member]; Omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus [member]; IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutus [member]; Segmenttien välisten määrien eliminointi [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön tulevia (tai lähteviä) rahavirtoja koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön voittoa (tai tappiota) koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista ja aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardien edellyttämistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardin vaatimuksesta poikkeamisesta johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Vapaaehtoisista tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Olennaiset täsmäytyserät [member]; Järjestelyyn kuuluvat varat [member]; Etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo [member]; Määrä, jonka nimenomaista luokittelua on muutettu [member]; Jälleenvakuuttajan osuus vakuutussopimuksista syntyvistä määristä [member]; Riskien hajautusvaikutus [member]; Omat osakkeet [member]]

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

label

Yhteisön puolesta tehdyt sitoumukset, lähipiiriliiketoimet

Esimerkki: IAS 24.21 i

documentation

Yhteisön puolesta tehdyt sitoumukset toimia jollakin tavalla, jos tietty tapahtuma toteutuu tai jää toteutumatta tulevaisuudessa, mukaan lukien myöhemmin toimeenpantavat sopimukset (tilinpäätökseen merkityt ja merkitsemättömät). [Viittaus: Lähipiiri [member]]

commentaryGuidance

Tälle elementille on yleensä syötettävä positiivinen XBRL-arvo. Negatiivinen XBRL-arvo voidaan joutua syöttämään, jos tätä elementtiä käytetään viitattujen jäsenten kanssa. [Viittaus: Kertyneet poistot [member]; Kertyneet poistot ja arvonalentumiset [member]; Kertynyt arvonalentuminen [member]; Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä [member]; Omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus [member]; IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutus [member]; Segmenttien välisten määrien eliminointi [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön tulevia (tai lähteviä) rahavirtoja koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Rahavirtaa tuottavan yksikön voittoa (tai tappiota) koskeva taloudellinen ennuste, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista ja aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardien edellyttämistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Aikaisempia kausia koskevien virheiden korjauksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; IFRS-standardin vaatimuksesta poikkeamisesta johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Vapaaehtoisista tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksista johtuva lisäys (tai vähennys) [member]; Olennaiset täsmäytyserät [member]; Järjestelyyn kuuluvat varat [member]; Etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvo [member]; Määrä, jonka nimenomaista luokittelua on muutettu [member]; Jälleenvakuuttajan osuus vakuutussopimuksista syntyvistä määristä [member]; Riskien hajautusvaikutus [member]; Omat osakkeet [member]]

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

label

Hyödykkeen hintariski [member]

Esimerkki: IFRS 7.40 a, esimerkki: IFRS 7.IG32

documentation

Tämä jäsen edustaa muun hintariskin erää, joka edustaa riskityyppiä, että rahoitusinstrumentin käypä arvo tai vastaiset rahavirrat vaihtelevat hyödykkeiden hintojen muutoksista johtuen. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

label

Viestintä- ja verkkolaitteistot [member]

Yleinen käytäntö: IAS 16.37

documentation

Tämä jäsen edustaa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaa, joka edustaa viestintä- ja verkkolaitteistoja. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration, debit

label

Viestintäkulut

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Viestinnästä aiheutuvien kulujen määrä.

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

label

Kolmansilta osapuolilta saatavat korvaukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä, jotka ovat alentuneet arvoltaan, jotka on menetetty tai joista on luovuttu

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16.74A a

documentation

Kolmansilta osapuolilta saatavien tulosvaikutteisesti kirjattujen korvausten määrä aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä, jotka ovat alentuneet arvoltaan, jotka on menetetty tai joista on luovuttu. [Viittaus: Voitto (tai tappio); Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

label

Oman pääoman erät [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.106

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

label

Tulosvaikutteisiksi siirrettävät muut laajan tuloksen erät, ennen veroja [abstract]

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

label

Tulosvaikutteisiksi siirrettävät muut laajan tuloksen erät, verot huomioon otettuina [abstract]

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

label

Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, ennen veroja [abstract]

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

label

Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, verot huomioon otettuina [abstract]

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration, credit

label

Laaja tulos

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.106 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.81A c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1.24 b, esimerkki: IFRS 12.B10 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12.B12 b (ix), tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1.32 a (ii)

documentation

Liiketoimista ja muista tapahtumista johtuva oman pääoman muutos, joka ei aiheudu liiketoimista omistajien kanssa näiden toimiessa omistajan ominaisuudessa. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:

totalLabel

Laaja tulos yhteensä

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

label

Laaja tulos [abstract]

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

label

Laajan tuloksen jakautuminen [abstract]

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration, credit

label

Määräysvallattomille omistajille kuuluva laaja tulos

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.106 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.81B b (i)

documentation

Määräysvallattomille omistajille kuuluvan laajan tuloksen määrä. [Viittaus: Laaja tulos; määräysvallattomien omistajien osuudet]

totalLabel

Määräysvallattomille omistajille kuuluva laaja tulos yhteensä

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterestsContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

label

Määräysvallattomille omistajille kuuluva laaja tulos, jatkuvat ja lopetetut toiminnot [abstract]

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration, credit

label

Emoyrityksen omistajille kuuluva laaja tulos

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.106 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1.81B b (ii)

documentation

Emoyrityksen omistajille kuuluvan laajan tuloksen määrä. [Viittaus: Laaja tulos]

totalLabel

Emoyrityksen omistajille kuuluva laaja tulos yhteensä

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParentContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

label

Emoyrityksen omistajille kuuluva laaja tulos, jatkuvat ja lopetetut toiminnot [abstract]

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

label

Laaja tulos, jatkuvat ja lopetetut toiminnot [abstract]

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeFromContinuingOperations

X duration, credit

label

Jatkuvan toiminnan laaja tulos

Yleinen käytäntö: IFRS 5.33 d

documentation

Jatkuvan toiminnan laaja tulos. [Viittaus: Jatkuva toiminta [member]; Laaja tulos]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeFromContinuingOperationsAttributableToNoncontrollingInterests

X duration, credit

label

Määräysvallattomille omistajille kuuluva jatkuvan toiminnan laaja tulos

Yleinen käytäntö: IFRS 5.33 d

documentation

Jatkuvan toiminnan laaja tulos, joka kuuluu määräysvallattomille omistajille. [Viittaus: Jatkuvan toiminnan laaja tulos; Määräysvallattomien omistajien osuudet]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeFromContinuingOperationsAttributableToOwnersOfParent

X duration, credit

label

Jatkuvien toimintojen laaja tulos, emoyrityksen omistajille kuuluva

Yleinen käytäntö: IFRS 5.33 d

documentation

Emoyrityksen omistajille kuuluva jatkuvien toimintojen laaja tulos. [Viittaus: Jatkuvan toiminnan laaja tulos]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeFromDiscontinuedOperations

X duration, credit

label

Lopetettujen toimintojen laaja tulos

Yleinen käytäntö: IFRS 5.33 d

documentation

Lopetettujen toimintojen laaja tulos. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Laaja tulos]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeFromDiscontinuedOperationsAttributableToNoncontrollingInterests

X duration, credit

label

Määräysvallattomille omistajille kuuluva lopetettujen toimintojen laaja tulos

Yleinen käytäntö: IFRS 5.33 d

documentation

Lopetettujen toimintojen laaja tulos, joka kuuluu määräysvallattomille omistajille. [Viittaus: Lopetettujen toimintojen laaja tulos; Määräysvallattomien omistajien osuudet]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeFromDiscontinuedOperationsAttributableToOwnersOfParent

X duration, credit

label

Lopetettujen toimintojen laaja tulos, emoyrityksen omistajille kuuluva

Yleinen käytäntö: IFRS 5.33 d

documentation

Emoyrityksen omistajille kuuluva lopetettujen toimintojen laaja tulos. [Viittaus: Lopetettujen toimintojen laaja tulos]

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

label

Tietokonelaitteet [member]

Yleinen käytäntö: IAS 16.37

documentation

Tämä jäsen edustaa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaa, joka edustaa tietokonelaitteita. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant, debit

label

Tietokoneohjelmistot

Esimerkki: IAS 38.119 c

documentation

Tietokonelaitteita edustavien aineettomien hyödykkeiden määrä. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

label

Tietokoneohjelmistot [member]

Esimerkki: IAS 38.119 c

documentation

Tämä jäsen edustaa aineettomien hyödykkeiden luokkaa, joka edustaa tietokoneohjelmistoja. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

label

Riskikeskittymiä koskeva kuvaus

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.34 c

documentation

Rahoitusinstrumenteista syntyviä riskikeskittymiä koskeva kuvaus. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

label

Riskikeskittymät [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.127

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member [default]

label

Riskikeskittymät [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.127

documentation

Tämä jäsen edustaa riskikeskittymiä. Lisäksi se edustaa ”Riskikeskittymät” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

ConfidenceLevelCorrespondingToResultsOfTechniqueOtherThanConfidenceLevelTechniqueUsedForDeterminingRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

label

Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskevan riskioikaisun määrittämisessä käytetyn muun menetelmän kuin luottamustasomenetelmän tuloksia vastaava luottamustaso

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.119

documentation

Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskevan riskioikaisun määrittämisessä käytetyn muun menetelmän kuin luottamustasomenetelmän tuloksia vastaava luottamustaso. [Viittaus: Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskeva riskioikaisu [member]]

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDetermineRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

label

Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskevan riskioikaisun määrittämisessä käytetty luottamustaso

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.119

documentation

Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskevan riskioikaisun määrittämisessä käytetty luottamustaso. [Viittaus: Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskeva riskioikaisu [member]]

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

label

Konsensushinnoittelu [member]

Esimerkki: IFRS 13.B5, esimerkki: IFRS 13.IE63

documentation

Tämä jäsen edustaa tiettyä markkinoihin perustuvan lähestymistavan arvostustekniikkaa, jolla analysoidaan markkinoiden konsensushintojen syöttötietoja (esimerkiksi tarjottuja noteerauksia tai vertailukelpoisuuden muutoksia). [Viittaus: Markkinoihin perustuva lähestymistapa [member]]

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration, credit

label

Maksettu (tai saatu) vastike

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7.40 a

documentation

Tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevista määräysvallan saamisista ja menettämisistä maksettu tai saatu vastike. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

label

Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätökset [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27.4

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ConsolidatedMember

member [default]

label

Konsernitilinpäätös [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27.4

documentation

Tämä jäsen edustaa konsernista laadittua tilinpäätöstä, jossa emoyrityksen ja sen tytäryritysten varat, velat, oma pääoma, tuotot, kulut ja rahavirrat esitetään yhden taloudellisen kokonaisuuden varoina, velkoina, omana pääomana, tuottoina, kuluina ja rahavirtoina. Lisäksi se edustaa ”Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätökset” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

label

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät strukturoidut yhteisöt [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 - Niiden riskien luonne, jotka liittyvät yhteisön osuuksiin konsernitilinpäätökseen sisältyvissä strukturoiduissa yhteisöissä

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

label

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät strukturoidut yhteisöt [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 - Niiden riskien luonne, jotka liittyvät yhteisön osuuksiin konsernitilinpäätökseen sisältyvissä strukturoiduissa yhteisöissä

documentation

Tämä jäsen edustaa konsernitilinpäätökseen sisältyviä strukturoituja yhteisöjä. Strukturoidulla yhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, joka on rakennettu siten, etteivät äänioikeudet tai muut vastaavanlaiset oikeudet ole ratkaiseva tekijä päätettäessä, kenellä on määräysvalta yhteisössä, esimerkiksi kun äänioikeudet liittyvät vain hallinnollisiin tehtäviin ja merkityksellisiä toimintoja ohjataan sopimukseen perustuvien järjestelyjen avulla. [Viittaus: Konsernitilinpäätös [member]]

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMeasurementInputMember

member

label

Samansuuruiset ennen eräpäivää maksettavat osuudet, määrittämisessä käytetty syöttötieto [member]

Esimerkki: IFRS 13.93 d, esimerkki: IFRS 13.IE63

documentation

Tämä jäsen edustaa samansuuruisia ennen eräpäivää maksettavia osuuksia, joita käytetään määrittämisessä syöttötietona.

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant, debit

label

Keskeneräiset rakennushankkeet

Yleinen käytäntö: IAS 16.37

documentation

Sellaisten pitkäaikaisten omaisuuserien valmistamisen aikana aktivoitujen menojen määrä, jotka eivät ole vielä valmiita käytettäviksi. [Viittaus: pitkäaikaiset varat]

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

label

Keskeneräiset rakennushankkeet [member]

Yleinen käytäntö: IAS 16.37

documentation

Tämä jäsen edustaa sellaisten käyttöomaisuushyödykkeiden valmistamisen aikana aktivoituja menoja, jotka eivät ole vielä valmiita käytettäviksi (toisin sanoen ei vielä sijaintipaikassa eikä kunnossa, jossa se pystyy toimimaan johdon tarkoittamalla tavalla). [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

label

Kulutettavat biologiset hyödykkeet [member]

Esimerkki: IAS 41.43

documentation

Tämä jäsen edustaa kulutettavia biologisia hyödykkeitä. Kulutettavat biologiset hyödykkeet ovat hyödykkeitä, jotka korjataan maataloustuotteina tai myydään biologisina hyödykkeinä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant, debit

label

Kuluttajalainat

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Yhteisön kuluttajille myöntämien lainojen määrä. [Viittaus: Kuluttajalainat [member]]

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

label

Kuluttajalainat [member]

Esimerkki: IFRS 7.6, esimerkki: IFRS 7.IG20C, esimerkki: IFRS 7.IG40B

documentation

Tämä jäsen edustaa lainoja, jotka on myönnetty yksittäisille henkilöille henkilökohtaiseen käyttöön.

ifrs-full

ContingentConsiderationMember

member

label

Ehdollinen vastike [member]

Yleinen käytäntö: IFRS 13.94

documentation

Tämä jäsen edustaa hankkijaosapuolen velvollisuutta luovuttaa lisää varoja tai oman pääoman ehtoisia osuuksia hankinnan kohteen aiemmille omistajille osana vaihtotapahtumaa, joka koskee määräysvaltaa hankinnan kohteessa, jos tietyt tulevaisuuden tapahtumat toteutuvat tai ehdot täyttyvät.

ifrs-full

ContingentConsiderationRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

label

Hankinta-ajankohtana kirjattu ehdollinen vastike

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B64 g (i)

documentation

Liiketoimintojen yhdistämisessä luovutetuksi vastikkeeksi kirjattujen ehdollista vastiketta koskevien järjestelyjen määrä hankinta-ajankohtana. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant, credit

label

Ehdolliset velat, jotka ovat syntyneet liittyen osuuksiin yhteisyrityksissä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12.23 b

documentation

Sellaisten ehdollisten velkojen määrä, jotka ovat syntyneet liittyen osuuksiin yhteisyrityksissä. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Yhteisyritykset [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant, credit

label

Ehdolliset velat, jotka ovat syntyneet liittyen osuuksiin osakkuusyrityksissä

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12.23 b

documentation

Sellaisten ehdollisten velkojen määrä, jotka ovat syntyneet liittyen yhteisön osuuksiin osakkuusyrityksissä. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Ehdolliset velat [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member [default]

label

Ehdolliset velat [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37.88, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B67 c

documentation

Tämä jäsen edustaa mahdollisia velvoitteita, jotka ovat syntyneet aikaisempien tapahtumien seurauksena ja joiden olemassaolo varmistuu vasta, kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma, joka ei ole kokonaan yhteisön määräysvallassa, toteutuu tai jää toteutumatta tulevaisuudessa; tai olemassa olevia velvoitteita, jotka ovat syntyneet aikaisempien tapahtumien seurauksena mutta joita ei merkitä taseeseen, koska (a) on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudellista hyötyä ilmentävien voimavarojen poistumista yhteisöstä; tai (b) velvoitteen suuruus ei ole määritettävissä riittävän luotettavasti. Lisäksi se edustaa ”Ehdollisten velkojen luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

member

label

Ehdolliset velat, jotka liittyvät yhteisyrityksiin [member]

Esimerkki: IAS 37.88

documentation

Tämä jäsen edustaa ehdollisia velkoja, jotka liittyvät yhteisyrityksiin. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Yhteisyritykset [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

(X) instant, credit

label

Hankinta-ajankohtana kirjatut ehdolliset velat

Esimerkki: IFRS 3.B64 i, esimerkki: IFRS 3.IE72

documentation

Hankinta-ajankohtana kirjatut ehdolliset velat liiketoimintojen yhdistämisessä. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

negatedLabel

Hankinta-ajankohtana kirjatut ehdolliset velat

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X instant, credit

label

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3.B67 c

documentation

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen ehdollisten velkojen määrä. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

periodStartLabel

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat kauden alussa

periodEndLabel

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat kauden lopussa

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMember

member

label

Ehdollinen velka, joka aiheutuu työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista johtuvista velvoitteista [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19.152

documentation

Tämä jäsen edustaa ehdollista velkaa, joka aiheutuu työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista johtuvista velvoitteista. Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet (muut kuin työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet ja lyhytaikaiset työsuhde-etuudet) ovat työsuhde-etuuksia, jotka tulevat maksettaviksi työsuhteen päättymisen jälkeen. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember

member

label

Käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan palauttamiseen ja kunnostamiseen liittyviin menoihin liittyvä ehdollinen velka [member]

Esimerkki: IAS 37.88

documentation

Tämä jäsen tarkoittaa käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan palauttamiseen ja kunnostamiseen liittyviin menoihin liittyvää ehdollista velkaa. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaranteesMember

member

label

Takuisiin liittyvä ehdollinen velka [member]

Yleinen käytäntö: IAS 37.88

documentation

Tämä jäsen tarkoittaa takuisiin liittyvää ehdollista velkaa. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Takaukset [member]]

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOperationsAxis

axis

label

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot [axis]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 - Esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxis

axis

label

Taseesta pois kirjattuihin rahoitusvaroihin säilyneet intressit instrumentin tyypin mukaan [axis]

Esimerkki: IFRS 7.B33

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfTransferAxis

axis

label

Taseesta pois kirjattuihin rahoitusvaroihin säilyneet intressit siirron tyypin mukaan [axis]

Esimerkki: IFRS 7.B33

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member [default]

label

Jatkuva toiminta [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 - Esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

documentation

Tämä jäsen edustaa yhteisön osia, jotka eivät ole lopetettuja toimintoja. Yhteisön osa koostuu toiminnoista ja rahavirroista, jotka ovat selvästi erotettavissa yhteisön muista osista toiminnallisesti ja taloudellista raportointia varten. Lisäksi tämä jäsen edustaa ”Jatkuvat ja lopetetut toiminnot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteenlaskettuina [member]]

ifrs-full

ContractAssets

X instant, debit

label

Sopimukseen perustuvat omaisuuserät

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15.105, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15.116 a

documentation

Yhteisön oikeuden määrä vastikkeeseen asiakkaalle luovuttamiaan tavaroita tai palveluja vastaan, kun tämän oikeuden ehtona on jokin muu kuin ajan kuluminen (esim. suoritteen tuottaminen tulevaisuudessa).

totalLabel

Sopimukseen perustuvat omaisuuserät yhteensä

periodStartLabel

Sopimukseen perustuvat omaisuuserät kauden alussa

periodEndLabel

Sopimukseen perustuvat omaisuuserät kauden lopussa

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

 

label

Sopimukseen perustuvat omaisuuserät [abstract]

 

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

label

Sopimukseen perustuvat omaisuuserät [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.35H b (iii), tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7.35M b (iii), esimerkki: IFRS 7.35N

documentation

Tämä jäsen edustaa sopimukseen perustuvia omaisuuseriä. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat omaisuuserät]

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

label

Sopimuksen kestoaika [axis]

Esimerkki: IFRS 15.B89 e

documentation

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien joukon jäsenten ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

ifrs-full

ContractDurationMember

member [default]

label

Sopimuksen kestoaika [member]

Esimerkki: IFRS 15.B89 e

documentation

Tämä jäsen edustaa asiakassopimusten kaikkia kestoaikoja. Lisäksi se edustaa ”Sopimuksen kestoaika” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant, credit

label

Sopimukseen perustuvat velat

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15.105, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15.116 a

documentation

Yhteisön velvoitteen määrä luovuttaa asiakkaalle tavaroita tai palveluja, joista yhteisö on saanut asiakkaalta vastikkeen (tai vastike on erääntynyt maksettavaksi).

totalLabel

Sopimukseen perustuvat velat yhteensä

periodStartLabel

Sopimukseen perustuvat velat kauden alussa

periodEndLabel

Sopimukseen perustuvat velat kauden lopussa

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

 

label

Sopimukseen perustuvat velat [abstract]

 

ifrs-full

ContractLiabilitiesForPerformanceObligationsSatisfiedOverTime

X instant, credit

label

Ajan kuluessa täytettäviin suoritevelvoitteisiin liittyvät sopimukseen perustuvat velat

Yleinen käytäntö: IAS 1.55, yleinen käytäntö: IAS 1.78

documentation

Ajan kuluessa täytettäviin suoritevelvoitteisiin liittyviä sopimukseen perustuvien velkojen määrä. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat velat; Ajan kuluessa täytettävät suoritevelvoitteet [member]]

ifrs-full

ContractLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

(X) instant, credit

label

Hankinta-ajankohtana kirjatut sopimukseen perustuvat velat

Yleinen käytäntö: IFRS 3.B64 i

documentation

Liiketoimintojen yhdistämisessä vastattaviksi otettujen sopimukseen perustuvien velkojen hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat velat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

negatedLabel

Hankinta-ajankohtana kirjatut sopimukseen perustuvat velat

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchangedInDerivativeFinancialInstrumentForWhichGrossCashFlowsAreExchanged

X instant, credit

label

Vaihdettavat sopimukseen perustuvat määrät sellaisessa johdannaisinstrumentissa, jonka mukaan vaihdetaan bruttomääräisiä rahavirtoja

Esimerkki: IFRS 7.B11D d

documentation

Sopimukseen perustuvien diskonttaamattomien rahavirtojen määrä suhteessa sopimuksiin perustuviin määriin, jotka vaihdetaan sellaisessa johdannaisinstrumentissa, jonka mukaan vaihdetaan bruttomääräisiä rahavirtoja. [Viittaus: Johdannaiset [member]]

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant, credit

label

Sopimukseen perustuvat pääomasitoumukset

Yleinen käytäntö: IAS 1.112 c

documentation

Sellaisten pääomasitoumusten määrä, joista yhteisön on solminut sopimuksen. [Viittaus: Pääomasitoumukset]

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfIntangibleAssets

X instant, credit

label

Aineettomien hyödykkeiden hankkimista koskevat sopimusperusteiset sitoumukset

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38.122 e

documentation

Aineettomien hyödykkeiden hankkimista koskevien sopimusperusteisten sitoumusten määrä.

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfPropertyPlantAndEquipment

X instant, credit

label

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukseen perustuvat sitoumukset

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16.74 c

documentation

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevien sopimukseen perustuvien sitoumusten määrä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

ifrs-full

ContractualServiceMargin

X instant, credit

label

Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.109

documentation

Sopimukseen sisältyvän palvelumarginaalin määrä. [Viittaus: Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali [member]]

ifrs-full

ContractualServiceMarginMember

member

label

Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.101 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.107 d

documentation

Tämä jäsen edustaa vakuutussopimusryhmää koskevan omaisuuserän tai velan kirjanpitoarvon komponenttia, joka edustaa kertymätöntä voittoa, jonka yhteisö kirjaa sitä mukaa kuin se tuottaa ryhmään kuuluvien vakuutussopimusten mukaisia vakuutussopimuspalveluja.

ifrs-full

ContractualServiceMarginNotRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachOrFairValueApproachHasBeenAppliedMember

member

label

Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali, joka ei liity siirtymisajankohtana olemassa olleisiin sopimuksiin, joihin on sovellettu mukautettua takautuvaa lähestymistapaa tai käypiin arvoihin perustuvaa lähestymistapaa [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.114 c

documentation

Tämä jäsen edustaa sopimukseen sisältyvää palvelumarginaalia, joka ei liity siirtymisajankohtana olemassa olleisiin sopimuksiin, joihin on sovellettu mukautettua takautuvaa lähestymistapaa (kuten kuvattu IFRS 17:n kappaleissa C6–C19A) tai käypiin arvoihin perustuvaa lähestymistapaa (kuten kuvattu IFRS 17:n kappaleissa C20–C24B). [Viittaus: Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali [member]]

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichFairValueApproachHasBeenAppliedMember

member

label

Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali, joka liittyy siirtymisajankohtana olemassa olleisiin sopimuksiin, joihin on sovellettu käypiin arvoihin perustuvaa lähestymistapaa [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.114 b

documentation

Tämä jäsen edustaa sopimukseen sisältyvää palvelumarginaalia, joka liittyy siirtymisajankohtana olemassa olleisiin sopimuksiin, joihin on sovellettu käypiin arvoihin perustuvaa lähestymistapaa (kuten kuvattu IFRS 17:n kappaleissa C20–C24B). [Viittaus: Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali [member]]

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachHasBeenAppliedMember

member

label

Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali, joka liittyy siirtymisajankohtana olemassa olleisiin sopimuksiin, joihin on sovellettu mukautettua takautuvaa lähestymistapaa [member]

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Voimaantulo 1.1.2023 IFRS 17.114 a

documentation

Tämä jäsen edustaa sopimukseen sisältyvää palvelumarginaalia, joka liittyy siirtymisajankohtana olemassa olleisiin sopimuksiin, joihin on sovellettu mukautettua takautuvaa lähestymistapaa (kuten kuvattu IFRS 17:n kappaleissa C6–C19A). [Viittaus: Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali [member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanByEmployerNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu työnantajan maksusuorituksista järjestelyyn

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19.141 f

documentation

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu työnantajan maksusuorituksista etuuspohjaiseen järjestelyyn. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä); Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

negatedLabel

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu työnantajan maksusuorituksista järjestelyyn

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParticipantsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu järjestelyn osallistujien maksusuorituksista järjestelyyn

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19.141 f

documentation

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu järjestelyyn osallistujien maksusuorituksista etuuspohjaiseen järjestelyyn. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä); Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

commentaryGuidance

Järjestelyn osallistujien maksusuorituksista johtuva etuuspohjaisen velvoitteen tai etuuspohjaisen nettovelan nykyarvon vähennys on merkittävä positiivisella arvolla; järjestelyn osallistujien maksusuorituksista johtuva etuuspohjaisen velvoitteen tai etuuspohjaisen nettovelan nykyarvon suureneminen on merkittävä negatiivisella arvolla. Järjestelyn osallistujien maksusuorituksista johtuvat järjestelyyn kuuluvien varojen käyvän arvon lisäykset merkitsevät etuuspohjaisen nettovelan vähennystä (joka vastaa etuuspohjaisten nettovarojen lisäystä), ja ne on merkittävä positiivisella arvolla.

negatedLabel

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu järjestelyn osallistujien maksusuorituksista järjestelyyn

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu maksusuorituksista järjestelyyn

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19.141 f

documentation

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu maksusuorituksista etuuspohjaiseen järjestelyyn. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä); Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

commentaryGuidance

Järjestelyyn tehdyistä maksusuorituksista johtuva etuuspohjaisen velvoitteen tai etuuspohjaisen nettovelan nykyarvon vähennys on merkittävä positiivisella arvolla; lisäys on merkittävä negatiivisella arvolla. Järjestelyyn tehdyistä maksusuorituksista johtuvat järjestelyyn kuuluvien varojen käyvän arvon lisäykset merkitsevät etuuspohjaisen nettovelan vähennystä (joka vastaa etuuspohjaisten nettovarojen lisäystä), ja ne on merkittävä positiivisella arvolla.

negatedTotalLabel

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai vähennys), joka johtuu maksusuorituksista järjestelyyn

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

label

Maksusuoritukset järjestelyyn, etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä) [abstract]

 

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRights

X instant, debit

label

Tekijänoikeudet, patentit ja muut teollisoikeudet sekä palvelu- ja toimintaoikeudet

Esimerkki: IAS 38.119 e

documentation

Tekijänoikeuksia, patentteja ja muita teollisoikeuksia sekä palvelu- ja toimintaoikeuksia edustavien aineettomien hyödykkeiden määrä. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRightsMember

member

label

Tekijänoikeudet, patentit ja muut teollisoikeudet sekä palvelu- ja toimintaoikeudet [member]

Esimerkki: IAS 38.119 e