02019R0815 — FI — 29.05.2019 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS ►C1  (EU) 2019/815 ◄ ,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä yhtenäisen sähköisen raportointimuodon määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 143 29.5.2019, s. 1)


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 145, 4.6.2019, s.  85  (815/2019)
▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS ►C1  (EU) 2019/815 ◄ ,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä yhtenäisen sähköisen raportointimuodon määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa määritetään direktiivin 2004/109/EY 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu yhtenäinen sähköinen raportointimuoto, jota liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä vuositilinpäätösten laadinnassa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ’ydintaksonomialla’ liitteessä VI esitettyä taksonomiaelementtien kokonaisuutta ja seuraavaa linkkien kokoelmaa:

a) esitystavan linkkikanta, jossa ryhmitetään taksonomiaelementit;

b) laskennan linkkikanta, jossa ilmaistaan taksonomiaelementtien väliset aritmeettiset suhteet;

c) nimikkeiden linkkikanta, jossa kuvataan kunkin taksonomiaelementin merkitys;

d) suhdemäärittelyn linkkikanta, jossa esitetään ydintaksonomian elementtien dimensionaaliset suhteet;

2) ’laajennetulla taksonomialla’ liikkeeseenlaskijan kehittämiä taksonomiaelementtien kokonaisuutta ja seuraavaa linkkien kokoelmaa:

a) esitystavan linkkikanta, jossa ryhmitetään taksonomian elementit;

b) laskennan linkkikanta, jossa ilmaistaan taksonomiaelementtien väliset aritmeettiset suhteet;

c) nimikkeiden linkkikanta, jossa kuvataan kunkin taksonomiaelementin merkitys;

d) suhdemäärittelyn linkkikanta, jolla varmistetaan tulokseksi saadun XBRL-instanssiasiakirjan dimensionaalinen paikkansapitävyys laajennettuun taksonomiaan nähden;

3) ’IFRS-konsernitilinpäätöksellä’ joko asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla hyväksyttyjen IFRS-tilinpäätösstandardien tai päätöksen 2008/961/EY 1 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitettujen IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti laadittua konsernitilinpäätöstä.

3 artikla

Yhtenäinen sähköinen raportointimuoto

Liikkeeseenlaskijan on laadittava koko vuositilinpäätöksensä XHTML-muodossa.

4 artikla

IFRS-konsernitilinpäätöksen merkitseminen

1.  Jos vuositilinpäätös sisältää IFRS-konsernitilinpäätöksen, liikkeeseenlaskijan on merkittävä kyseinen konsernitilinpäätös.

2.  Liikkeeseenlaskijan on merkittävä vähintään liitteessä II täsmennetyt tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, jos kyseiset tiedot sisältyvät asianomaiseen IFRS-konsernitilinpäätökseen.

3.  Liikkeeseenlaskija voi merkitä myös muita IFRS-konsernitilinpäätöksessä esitettyjä tietoja kuin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

4.  Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyjen merkintöjen osalta liikkeeseenlaskijan on käytettävä XBRL-merkintäkieltä sekä taksonomiaa, joka sisältää ydintaksonomian mukaiset elementit. Jos liitteessä IV olevan 4 kohdan mukaisesti ei ole asianmukaista käyttää ydintaksonomian elementtejä, liikkeeseenlaskijan on otettava käyttöön liitteessä IV tarkoitettuja laajennetun taksonomian elementtejä.

5 artikla

Vuositilinpäätöksen muiden osien merkitseminen

1.  Liikkeeseenlaskija, jonka kotipaikka on jäsenvaltiossa, voi merkitä vuositilinpäätöksensä kaikki muut kuin 4 artiklassa tarkoitetun osan, jos se käyttää XBRL-merkintäkieltä ja kyseisille osille tarkoitettua taksonomiaa ja edellyttäen, että taksonomian tarjoaa liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltio.

2.  Liikkeeseenlaskija, jonka kotipaikka on kolmannessa maassa, ei saa merkitä vuositilinpäätöksestään mitään muita osia kuin IFRS-konsernitilinpäätöksen.

6 artikla

Merkintöjä koskevat yhteiset säännöt

Liikkeeseenlaskijan on noudatettava 4 ja 5 artiklan mukaisesti tehtyjen merkintöjen osalta seuraavia vaatimuksia:

a) merkinnät on upotettava liikkeeseenlaskijan vuositilinpäätökseen XHTML-muodossa käyttäen liitteessä III esitettyjä Inline XBRL -spesifikaatioita;

b) on noudatettava liitteessä IV asetettuja merkitsemistä ja ilmoittamista koskevia vaatimuksia.

7 artikla

XBRL-taksonomiatiedostot

EAMV voi julkaista koneluettavia ja ladattavia XBRL-taksonomiatiedostoja, jotka perustuvat ydintaksonomiaan. Tiedostojen on täytettävä liitteessä V asetetut vaatimukset.

8 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan vuositilinpäätöksiin, jotka sisältävät 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittavan tilinpäätöksen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Liitteen II taulukoiden 1 ja 2 sekä liitteiden IV ja VI taulukoiden selityksetTIETO / ATTRIBUUTIN TYYPPI / ETULIITE

MÄÄRITELMÄ

text block

osoittaa, että elementtityyppi on tekstikenttä; käytetään laajojen tietomäärien merkitsemiseen, esimerkiksi liitetiedot, tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja taulukot; tekstikentät ovat ei-numeerisia eriä

text

osoittaa, että elementtityyppi on tekstiä (aakkosnumeeristen merkkien sarja); käytetään sanallista tietoa sisältävien lyhyiden kappaleiden merkitsemiseen; tekstielementit ovat ei-numeerisia eriä

yyyy-mm-dd

osoittaa, että elementtityyppi on päivämäärä; nämä elementit ovat ei-numeerisia eriä

X

osoittaa, että elementtityyppi on rahallinen arvo (numero ilmoitetussa valuutassa); nämä elementit ovat numeerisia eriä

X.XX

osoittaa, että elementtityyppi on desimaaleja sisältävä arvo (kuten prosentti tai osakkeen arvo); nämä elementit ovat numeerisia eriä

shares

osoittaa, että elementtityyppi on osakkeiden lukumäärä; nämä elementit ovat numeerisia eriä

table

osoittaa sellaisen taulukkorakenteen alkua, jossa rivien ja sarakkeiden leikkauksissa määritetään jokin taloudellinen käsite

axis

osoittaa taulukkorakenteen dimensionaalista ominaisuutta

member

osoittaa dimension jäsentä akselilla

guidance

osoittaa elementtiä, joka tukee taksonomian sisällön selaamista

role

osoittaa taksonomian osaa edustavaa elementtiä, esim. tase, tuloslaskelma, yksittäinen liitetieto jne.

abstract

osoittaa ryhmittelyelementtiä tai otsikkoa

instant tai duration

osoittaa, että rahallinen arvo edustaa varantoa (jos instant) tai virtaa (duration)

credit tai debit

osoittaa tiedon ”luonnollista” saldoa

esef_cor

liitteiden IV ja VI taulukoiden etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa ”http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor”

esef_all

liitteen VI taulukon etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa ”http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all”

esma_technical

liitteen VI taulukon etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa ”http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical”

ifrs-full

liitteiden IV ja VI taulukoiden etuliite elementeille, jotka on määritetty nimiavaruudessa ”http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2017.3.9/ifrs-full”
LIITE II

Pakolliset merkinnät

1. Liikkeeseenlaskijoiden on merkittävä kaikki ilmoitetussa valuutassa esitetyt luvut, jotka on esitetty taseessa, voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittavassa laskelmassa, laskelmassa oman pääoman muutoksista ja rahavirtalaskelmassa IFRS-konsernitilinpäätöksessä.

2. Liikkeeseenlaskijoiden on merkittävä kaikki tiedot, jotka on annettu IFRS-konsernitilinpäätöksissä tai jotka on annettu niissä viittaamalla vuositilinpäätösten muihin osiin 1. tammikuuta 2020 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta ja jotka vastaavat tämän liitteen taulukon 1 elementtejä.

3. Liikkeeseenlaskijoiden on merkittävä kaikki tiedot, jotka on annettu IFRS-konsernitilinpäätöksissä tai jotka on annettu niissä viittaamalla vuositilinpäätösten muihin osiin 1. tammikuuta 2022 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta ja jotka vastaavat tämän liitteen taulukon 2 elementtejä.Taulukko 1

Ydintaksonomian pakolliset elementit, jotka merkitään 1. tammikuuta 2020 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta

Nimike

Tietotyyppi ja muut attribuutit

Viittaukset IFRS-standardeihin

Raportoivan yhteisön nimi tai muu tunniste

text

IAS 1 51 a

Kuvaus raportoivan yhteisön nimen tai muun tunnisteen muutoksesta edellisen raportointikauden päättymisen jälkeen

text

IAS 1 51 a

Yhteisön kotipaikka

text

IAS 1 138 a

Yhteisön oikeudellinen muoto

text

IAS 1 138 a

Kotivaltio

text

IAS 1 138 a

Yhteisön rekisteröity osoite

text

IAS 1 138 a

Pääasiallinen toimipaikka

text

IAS 1 138 a

Kuvaus yhteisön toiminnan luonteesta ja pääasiallisista toiminnoista

text

IAS 1 138 b

Emoyrityksen nimi

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Koko konsernin emoyrityksen nimi

text

IAS 24 13, IAS 1 138 cTaulukko 2

Ydintaksonomian pakolliset elementit, jotka merkitään 1. tammikuuta 2022 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta

Nimike

Tyyppi

Viittaukset IFRS-standardeihin

Raportoivan yhteisön nimi tai muu tunniste

text

IAS 1 51 a

Kuvaus raportoivan yhteisön nimen tai muun tunnisteen muutoksesta edellisen raportointikauden päättymisen jälkeen

text

IAS 1 51 a

Yhteisön kotipaikka

text

IAS 1 138 a

Yhteisön oikeudellinen muoto

text

IAS 1 138 a

Kotivaltio

text

IAS 1 138 a

Yhteisön rekisteröity osoite

text

IAS 1 138 a

Pääasiallinen toimipaikka

text

IAS 1 138 a

Kuvaus yhteisön toiminnan luonteesta ja pääasiallisista toiminnoista

text

IAS 1 138 b

Emoyrityksen nimi

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Koko konsernin emoyrityksen nimi

text

IAS 24 13, IAS 1 138 c

Toimiajaltaan rajoitetun yhteisön toimiajan pituus

text

IAS 1 138 d

Lausuma IFRS-standardien noudattamisesta [text block]

text block

IAS 1 16

Selostus IFRS-standardeista poikkeamisesta

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Selostus IFRS-standardeista poikkeamisen taloudellisesta vaikutuksesta

text

IAS 1 20 d

Esitettävät tiedot sellaisista epävarmuustekijöistä, jotka koskevat yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa [text block]

text block

IAS 1 25

Tieto siitä, jos tilinpäätöstä ei laadita toiminnan jatkuvuuteen perustuen, ja selostus laatimisperusteista

text

IAS 1 25

Selostus siitä, miksi yhteisön toiminnan jatkuvuuden periaatetta ei katsota voitavan soveltaa

text

IAS 1 25

Kuvaus syystä, jonka perusteella on käytetty pitempää tai lyhempää raportointikautta

text

IAS 1 36 a

Kuvaus tiedosta, että tilinpäätöksessä esitettävät luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

text

IAS 1 36 b

Esittämistavasta tai luokittelujen muutoksista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 41

Selostus arvioihin liittyvistä epävarmuustekijöistä, jotka aiheuttavat olennaisten muutosten merkittävän riskin

text

IFRIC 14 10, IAS 1 125

Esitettävät tiedot sellaisista varoista ja veloista, joihin liittyy olennaisten muutosten merkittävä riski [text block]

text block

IAS 1 125

Osingot, jotka on kirjattu osakekohtaisena varojen jakamisena omistajille

X, duration

IAS 1 107

Osingot, joita on ehdotettu jaettaviksi tai joiden jakamisesta on tehty päätös ennen kuin tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi mutta joita ei ole kirjattu varojen jakamisena omistajille

X duration

IAS 10 13, IAS 1 137

Osingot, joita on ehdotettu jaettaviksi tai joiden jakamisesta on tehty päätös ennen kuin tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi mutta joita ei ole kirjattu osakekohtaisena varojen jakamisena omistajille

X.XX duration

IAS 1 137 a

Kirjanpidollisista harkintaan perustuvista ratkaisuista ja arvioista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Siirtoveloista ja muista veloista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Luottotappioita koskevasta vähennyserästä esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Osakkuusyrityksistä esitettävät tiedot [text block]

text block

IFRS 12 B4 d, IAS 27 17 b, IAS 27 16 b

Tilintarkastajien palkkioista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tieto tilinpäätöksen hyväksymisestä julkistettavaksi [text block]

text block

IAS 1 10 e

Myytävissä olevista rahoitusvaroista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Konsernitilinpäätöksen laatimisperusteista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tilinpäätöksen laatimisperusteesta esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Biologisista hyödykkeistä, maataloustuotteista korjuuajankohtana ja biologisiin hyödykkeisiin liittyvistä julkisista avustuksista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 41 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Lainoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Liiketoimintojen yhdistämisistä esitettävät tiedot [text block]

text block

IFRS 3 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Keskuspankeissa säilytettävistä käteisvaroista ja tilien saldoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Rahavaroista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Rahavirtalaskelmaa koskevat tiedot [text block]

text block

IAS 7 Rahavirtalaskelman esittäminen

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista, kirjanpidollisista arvioista ja virheistä esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Vakuuksista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Maksetuista t korvauksista ja etuuksista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Sitoumuksista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Sitoumuksista ja ehdollisista veloista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ehdollisista veloista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 37 86

Tiedot myytyjä suoritteita vastaavista kuluista n [text block]

text block

IAS 1 10 e

Luottoriskistä esitettävät tiedot [text block]

text block

Voimaantulo 1.1.2018 IFRS 7 Luottoriski, IAS 1 10 e

Vieraan pääoman ehtoisista instrumenteista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot vakuutussopimuksista johtuvista aktivoiduista hankintamenoista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tuloennakoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Laskennallisista veroista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot pankkien tekemistä talletuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot asiakkaiden tekemistä talletuksista [text block]

text block

IAS 1 10 e

Poistoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Johdannaisinstrumenteista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Lopetetuista toiminnoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Osingoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Osakekohtaisesta tuloksesta esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 33 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot valuuttakurssien muutosten vaikutuksesta [text block]

text block

IAS 21 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Työsuhde-etuuksista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 19 Soveltamisala

Yhteisön toimintasegmenteistä esitettävät tiedot [text block]

text block

IFRS 8 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tiedot raportointikauden päättymisen jälkeisistä tapahtumista [text block]

text block

IAS 10 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Kuluista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot kuluista kululajeittain [text block]

text block

IAS 1 10 e

Aktivoiduista etsintä- ja arviointimenoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IFRS 6 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Käyvän arvon määrittämisestä esitettävät tiedot [text block]

text block

IFRS 13 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Rahoitusinstrumenttien käyvästä arvoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Palkkiotuotoista (tai -kuluista) esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Rahoituskuluja koskevat tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Rahoitustuotoista (tai -kuluista) esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Rahoitustuotoista esitettävät tiedot n [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista esitettävät tiedot o [text block]

text block

IAS 1 10 e

Rahoitusinstrumenteista esitettävät tiedot [text block]

text block

IFRS 7 Soveltamisala

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusinstrumenteista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi nimenomaisesti luokitelluista rahoitusinstrumenteista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusinstrumenteista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusveloista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Rahoitusriskien hallinnasta esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ensimmäisestä käyttöönotosta esitettävät tiedot [text block]

text block

IFRS 1 Esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Yleiskuluista ja hallinnon kuluista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tilinpäätöstä koskevat yleiset tiedot [text block]

text block

IAS 1 51

Toiminnan jatkuvuudesta esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Liikearvosta esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Julkisista avustuksista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 20 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Omaisuuserien arvon alentumisesta esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 36 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tuloveroista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Työntekijöistä esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Johtoon kuuluvista avainhenkilöistä esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Vakuutussopimuksista esitettävät tiedot [text block]

text block

IFRS 4 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Vakuutusmaksutuotoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Aineettomista hyödykkeistä esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 38 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Aineettomista hyödykkeistä ja liikearvosta esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Korkokuluista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Korkotuotoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Korkotuotoista (tai -kuluista) esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Vaihto-omaisuudesta esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 2 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Sijoitussopimuksista aiheutuvista veloista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Sijoituskiinteistöistä esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 40 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä sijoituksista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muista sijoituksista kuin pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä sijoituksista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Liikkeeseen lasketusta pääomasta esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Yhteisyrityksistä esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b, IAS 27 16 b

Ennakkoon maksetuista vuokrista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Vuokrasopimuksista esitettävät tiedot [text block]

text block

Voimaantulo 1.1.2019 IFRS 16 Esittämistapa, Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019 IAS 17 Vuokrasopimukset vuokralle antajien tilinpäätöksessä, Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019 IAS 17 Vuokrasopimukset vuokralle ottajien tilinpäätöksessä, Voimaantulo 1.1.2019 IFRS 16 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Maksuvalmiusriskistä esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pankeille myönnetyistä lainoista ja ennakoista esitettävät tiedot

text block

IAS 1 10 e

Asiakkaille myönnetyistä lainoista ja ennakoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Markkinariskistä esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Osuudenhaltijoille kuuluvan nettovarallisuuden arvosta esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Määräysvallattomien omistajien osuuksista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja lopetetuista toiminnoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IFRS 5 Esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä tai luovutettavien erien ryhmistä esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tiedot yhteisön pääoman hallintaa koskevista tavoitteista, periaatteista ja prosesseista [text block]

text block

IAS 1 134

Muista varoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muista lyhytaikaisista varoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muista lyhytaikaisista veloista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muista veloista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muista pitkäaikaisista varoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muista pitkäaikaisista veloista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Liiketoiminnan muista kuluista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Liiketoiminnan muista tuotoista (tai kuluista) esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Liiketoiminnan muista tuotoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ennakkomaksuista ja muista varoista esittävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Liiketoiminnan voitoista (tai tappioista) esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 16 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Varauksista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Rahoitusinstrumenttien luokittelun muutoksista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pitkäaikaishankkeista kirjatuista tuotoista esitettävät tiedot [text block]

text block

Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018 IAS 11 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Jälleenvakuutuksesta esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Lähipiiristä esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 24 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Takaisinostosopimuksista ja käänteisistä takaisinostosopimuksista esitettävät tiedot ja [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tutkimus- ja kehittämiskuluista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Omaan pääomaan sisältyvistä rahastoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 79 b

Tiedot rahavaroista, joihin kohdistuu rajoituksia [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tuotoista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e, Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018 IAS 18 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Palvelutoimilupajärjestelyistä esitettävät tiedot [text block]

text block

SIC 29 Päätös

Osakepääomasta, rahastoista ja muista oman pääoman eristä esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 79

Osakeperusteisia maksuja koskevista järjestelyistä esitettävät tiedot [text block]

text block

IFRS 2 44

Huonommassa etuoikeusasemassa olevista veloista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tytäryrityksistä esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a, IAS 27 16 b

Merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 117

Verosaamisista ja -veloista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ostoveloista ja muista veloista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Myyntisaamisista ja muista saamisista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kaupankäynnin tuotoista (tai kuluista) esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Omista osakkeista esitettävät tiedot [text block]

text block

IAS 1 10 e

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Biologisiin hyödykkeisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Vieraan pääoman menoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskevaa kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Lainoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Liiketoimintojen yhdistämiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskevakuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Liiketoimintojen yhdistämiseen ja liikearvoon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahavirtoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Vakuuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Keskeneräisiin pitkäaikaishankkeisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ehdollisiin velkoihin ja ehdollisiin varoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Asiakashankintamenoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kanta-asiakasohjelmiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Käytöstä poistamista, alkuperäiseen tilaan palauttamista ja kunnostamista koskeviin varauksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Vakuutussopimuksista syntyviin aktivoituihin hankintamenoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Laskennalliseen tuloveroon sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Poistoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusinstrumenttien taseesta pois kirjaamiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Johdannaisinstrumentteihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Johdannaisinstrumentteihin ja suojaukseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahavarojen osatekijöiden määrittämiseen sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 7 46

Lopetettuihin toimintoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva [text block]

text block

IAS 1 117 b

Käteis- ja muihin alennuksiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Osinkoihin sovellettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Osakekohtaiseen tulokseen sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Päästöoikeuksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Työsuhde-etuuksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ympäristöön liittyviin kuluihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Poikkeuksellisiin eriin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kuluihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Etsintä- ja arviointimenoihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Käyvän arvon määrittämiseen sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Palkkiotuottoihin ja -kuluihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoituskuluihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusvaroihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Takauksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusinstrumentteihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusinstrumentteihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusvelkoihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ulkomaan rahan määräisten erien muuntamiseen sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Franchising-maksuihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Toimintavaluuttaan sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Liikearvoon sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Julkisiin avustuksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 20 39 a

Suojaukseen sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Omaisuuserien arvon alentumiseen sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusvarojen arvon alentumiseen sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Muiden kuin rahoitusvarojen arvon alentumiseen sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tuloveroon sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Vakuutussopimuksiin ja niihin liittyviin varoihin, velkoihin, tuottoihin ja kuluihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IFRS 4 37 a

Aineettomiin hyödykkeisiin ja liikearvoon sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Muihin aineettomiin hyödykkeisiin kuin liikearvoon sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Korkotuottoihin ja -kuluihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Osakkuusyrityksiin tehtäviin sijoituksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Osakkuus- ja yhteisyrityksiin tehtäviin sijoituksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Yhteisyrityksiin tehtäviin sijoituksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Sijoituskiinteistöihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Muihin kuin pääomaosuusmenetelmällä käsiteltäviin sijoituksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Liikkeeseen laskettuun pääomaan sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Vuokrasopimuksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Lainoihin ja muihin saamisiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Vaihto-omaisuuden arvostamiseen sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 2 36 a

Kaivostoimintaan liittyviin omaisuuseriin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kaivosoikeuksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin ja lopetettuihin toimintoihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusinstrumenttien erien toisistaan vähentämiseen sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Öljy- ja kaasuvaroihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ohjelmointiin liittyviin omaisuuseriin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Varauksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahoitusinstrumenttien luokittelujen muutoksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen erotuksen kirjaamiseen tulosvaikutteisesti sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Tuottojen kirjaamiseen sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018 IAS 18 35 a, IAS 1 117 b

Hintasääntelystä johtuviin siirtyviin eriin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Jälleenvakuuttamiseen sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Korjauksiin ja kunnossapitoon sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Takaisinosto- ja takaisinmyyntisopimuksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tutkimus- ja kehittämiskuluihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Sellaisiin rahavaroihin, joihin kohdistuu rajoituksia, sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Segmenttiraportointiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Palvelutoimilupajärjestelyihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Osakeperusteisesti maksettaviin liiketoimiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Pintamaan poistamisesta aiheutuviin menoihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tytäryrityksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Muihin veroihin kuin tuloveroihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Työsuhteen päättämiseen liittyviin etuuksin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ostovelkoihin ja muihin velkoihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Myyntisaamisiin ja muihin saamisiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kaupankäynnin tuottoihin ja kuluihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Määräysvallattomien omistajien kanssa tehtäviin liiketoimiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Lähipiirin kanssa tehtäviin liiketoimiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Omiin osakkeisiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Merkintäoikeuksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tilinpäätöksen ymmärtämiseksi olennaisia muita muiden tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva kuvaus [text block]

text block

IAS 1 117 b
LIITE III

Sovellettavat Inline XBRL -spesifikaatiot

1. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että Inline XBRL -instanssiasiakirja noudattaa Inline XBRL 1.1 -spesifikaatiota ja XBRL Units Registry -rekisteriä.

2. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että liikkeeseenlaskijan laajennetun XBRL-taksonomian tiedostot noudattavat XBRL 2.1- ja XBRL Dimensions 1.0 -spesifikaatioita.

3. Liikkeeseenlaskijoiden on lähetettävä Inline XBRL -instanssiasiakirjan ja liikkeeseenlaskijan laajennetun XBRL-taksonomian tiedostot yhtenä raportointipakettina, jossa XBRL-taksonomian tiedostot on pakattu Taxonomy Packages -spesifikaatioiden mukaan.

4. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että sekä Inline XBRL -instanssiasiakirja että liikkeeseenlaskijan laajennettu taksonomia noudattavat liitteessä IV asetettuja merkitsemis- ja ilmoitussääntöjä.
LIITE IV

Merkitsemis- ja ilmoitussäännöt

1. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että Inline XBRL -instanssiasiakirja sisältää yhden liikkeeseenlaskijan tiedot niin, että kaikki yhteisön tunnukset ovat samansisältöisiä konteksteissaan.

2. Liikkeeseenlaskijoiden on tunnistauduttava Inline XBRL -instanssiasiakirjassa käyttämällä ISO 17442:n oikeushenkilötunnuksia, jotka liittyvät XBRL:n kontekstin yhteisötunnuksiin ja skeemoihin.

3. Esitettäviä tietoja merkitessään liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä sitä ydintaksonomian elementtiä, joka on kirjanpidossa tarkoitetulta merkitykseltään lähinnä merkittävää tietoa. Jos valittavissa on useita ydintaksonomian elementtejä, liikkeeseenlaskijan on valittava elementti, joka on kirjanpidossa merkitykseltään ja/tai soveltamisalaltaan suppein.

4. Jos tietoa ydintaksonomiassa lähinnä oleva elementti vääristäisi tiedon edellä 3 kohdassa tarkoitettua merkitystä kirjanpidossa, liikkeeseenlaskijoiden on luotava laajennetun taksonomian elementti ja merkittävä sillä kyseinen tieto. Laajennetun taksonomian elementtien

(a) ei tule toisintaa minkään ydintaksonomian elementin merkitystä tai soveltamisalaa;

(b) on yksilöitävä elementin laatija;

(c) on sisällettävä tarvittava balance-attribuutti;

(d) on sisällettävä vakionimikkeet samalla kielellä, jolla vuositilinpäätös esitetään. Nimikkeitä suositellaan lisättäviksi myös muilla kielillä. Kaikkien nimikkeiden on vastattava kuvattavien liiketoimintakäsitteiden kirjanpidossa tarkoitettua merkitystä ja soveltamisalaa.

5. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että jokainen vuositilinpäätöksen tiedon merkitsemisessä käytetty laajennetun taksonomian elementti sisältyy ainakin yhteen esitystavan linkkikannan ja suhdemäärittelyn linkkikannan hierarkiaan laajennetussa taksonomiassa.

6. Liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä laajennettujen taksonomioidensa laskennan linkkikantoja taksonomioidensa numeeristen ydinelementtien ja/tai laajennuselementtien välisten aritmeettisten suhteiden dokumentoinnissa, erityisesti dokumentoitaessa ydintaksonomioiden ja/tai laajennettujen taksonomioiden elementtien välisiä aritmeettisia suhteita taseesta, voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittavasta laskelmasta, oman pääoman muutoksia osoittavasta laskelmasta ja rahavirtalaskelmasta.

7. Liikkeeseenlaskijoiden on yksilöitävä tilinpäätöksen osa, johon merkityt tiedot liittyvät. Tällöin liikkeeseenlaskijat osoittavat tilinpäätöksen kunkin osan aloituskohdan erityisillä juuritason taksonomiaelementeillä laajennetun taksonomiansa esitystavan linkkikannoissa. Juuritason taksonomiaelementtien nimet, nimikkeet ja etuliitteet on esitettävä taulukossa 1 kuvatulla tavalla.Taulukko

Juuritason elementtien nimet, nimikkeet ja etuliitteet

Etuliite

Elementin nimi

Nimike

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Taseen paikkamerkki – ON KÄYTETTÄVÄ taseen aloituskohtana

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Tuloslaskelman paikkamerkki – ON KÄYTETTÄVÄ tuloslaskelman aloituskohtana, jos tuloslaskelma esitetään erikseen

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Laajan tuloslaskelman paikkamerkki – ON KÄYTETTÄVÄ laajan tuloslaskelman aloituskohtana, jos se esitetään erikseen tai jos voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittavat laskelmat yhdistetään samaan laskelmaan

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Rahavirtalaskelman paikkamerkki – ON KÄYTETTÄVÄ rahavirtalaskelman aloituskohtana

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Oman pääoman muutoksia osoittavan laskelman paikkamerkki – ON KÄYTETTÄVÄ oman pääoman muutoksia osoittavan laskelman aloituskohtana

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Liitetietojen, tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden ja pakollisten ydintaksonomian elementtien paikkamerkki – ON KÄYTETTÄVÄ aloituskohtana, kun merkitään tilinpäätöksen liitetietojen tietoja

Erityisten juuritason taksonomiaelementtien on sisällyttävä myös EAMV:n laatimiin XBRL-taksonomiatiedostoihin.

8. Liikkeeseenlaskijat eivät saa korvata taksonomioiden laajennuksissaan ydintaksonomian elementtien nimikkeitä tai viitteitä. Liikkeeseenlaskijat voivat lisätä ydintaksonomian elementteihin omia nimikkeitään.

9. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että liikkeeseenlaskijan laajennetun taksonomian elementit, joilla merkitään IFRS-konsernitilinpäätösten tasetta, voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittavaa laskelmaa, oman pääoman muutoksia osoittavaa laskelmaa ja rahavirtalaskelmaa, ankkuroidaan yhteen tai useampaan ydintaksonomian elementtiin. Erityisesti:

(a) liikkeeseenlaskijan on ankkuroitava laajennetun taksonomiansa elementti siihen ydintaksonomian elementtiin, jolla on tarkimmin liikkeeseenlaskijan laajennetun taksonomian elementtiä vastaava laaja kirjanpidossa tarkoitettu merkitys ja/tai soveltamisala. Liikkeeseenlaskijan on yksilöitävä kyseisen laajennetun taksonomian elementin suhde kyseiseen ydintaksonomian elementtiin liikkeeseenlaskijan laajennetun taksonomian suhdemäärittelyn linkkikannassa. Laajennetun taksonomian elementin on esiinnyttävä suhteen kohteena;

(b) liikkeeseenlaskija voi ankkuroida laajennetun taksonomiansa elementin ydintaksonomian yhteen tai useampaan elementtiin, jolla on tarkimmin liikkeeseenlaskijan laajennetun taksonomian kyseistä elementtiä vastaava suppea kirjanpidossa tarkoitettu merkitys ja/tai soveltamisala. Liikkeeseenlaskijan on yksilöitävä kyseisen laajennetun taksonomian elementin suhde kyseiseen ydintaksonomian yhteen tai useampaan elementtiin liikkeeseenlaskijan laajennetun taksonomian suhdemäärittelyn linkkikannassa. Laajennetun taksonomian elementti näytetään yhden tai useamman suhteen lähteenä. Jos laajennetun taksonomian elementissä yhdistetään useita ydintaksonomian elementtejä, liikkeeseenlaskija ankkuroi kyseisen laajennetun taksonomian elementin kuhunkin sitä vastaavaan elementtiin ydintaksonomiassa, lukuun ottamatta sellaisia ydintaksonomian elementtejä, joita voidaan kohtuudella pitää merkityksettöminä.

10. Sen estämättä, mitä 9 kohdassa määrätään, liikkeeseenlaskijoiden ei tarvitse ankkuroida toiseen ydintaksonomian elementtiin sellaista laajennetun taksonomian elementtiä, jolla merkitään taseessa, voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittavassa laskelmassa, laskelmassa oman pääoman muutoksista tai rahavirtalaskelmassa esitettävää tietoa, joka on muiden saman tilinpäätöslaskelman tietojen välisumma.

11. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että taksonomian elementin tietotyyppi ja aikatyyppi, joilla tieto on merkitty, kuvastavat merkityn tiedon kirjanpidossa käytettyä merkitystä. Liikkeeseenlaskijat eivät saa määrittää tai soveltaa taksonomian elementtien kustomoituja tyyppejä, jos XBRL-spesifikaatiossa tai XBRL Data Types Registry -rekisterissä on jo määritetty sopiva tyyppi.

12. Tietoja merkitessään liikkeeseenlaskijat eivät saa merkitä tietyn kontekstin erilaisia arvoja (yhteisöä, kautta ja dimensioita koskevat erittelyt) numeerisilla taksonomiaelementeillä, ellei erotus johdu pyöristämisestä, kun sama tieto esitetään eri mittakaavassa monessa eri paikassa samassa vuositilinpäätöksessä.

13. Tietoja merkitessään liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä ei-numeerisia taksonomiaelementtejä siten, että kaikki kyseisen elementin määritystä vastaavat tilinpäätöksessä esitettävät tiedot tulevat merkityiksi. Liikkeeseenlaskijat eivät saa tehdä merkitsemistä vain osittain tai valikoiden.

14. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että Inline XBRL -instanssiasiakirja ei sisällä suorittamiskelpoista koodia.
LIITE V

XBRL-taksonomiatiedostot

EAMV:n julkaisemien XBRL-taksonomiatiedostojen on

(a) yksilöitävä kaikki ydintaksonomian elementit XBRL-elementteinä;

(b) asetettava ydintaksonomian elementtien attribuutit liitteessä I määriteltyjen tyyppien mukaisesti;

(c) muodostettava liitteessä VI esitetyn taulukon mukaisesti ihmisluettavat nimikkeet, joilla dokumentoidaan ydintaksonomian elementtien merkitykset ja viitteet;

(d) määritettävä rakenteet, jotka helpottavat taksonomian sisällön selaamista ja ydintaksonomian elementin määrityksen ymmärtämistä suhteessa muihin ydintaksonomian elementteihin;

(e) määritettävä suhteet, joiden ansiosta liikkeeseenlaskijat voivat ankkuroida laajennetun taksonomian elementit ydintaksonomian elementteihin;

(f) noudatettava XBRL 2.1. -spesifikaatioita, XBRL Dimensions 1.0 -spesifikaatioita ja oltava pakattu Taxonomy Packages -spesifikaatioiden mukaan liitteessä III määrätyllä tavalla;

(g) sisällettävä tarvittavat tekniset tiedot, joita tarvitaan yhdenmukaistettujen vuositilinpäätösten laatimista tukevien tietoteknisten ratkaisujen kehittämiseen;

(h) yksilöitävä kaudet, joihin viitataan.
LIITE VI

Ydintaksonomian skeemaTaulukko

Ydintaksonomian skeema, jolla merkitään IFRS-konsernitilinpäätökset

Etuliite

Elementin nimi / URI-rooli

Elementin tyyppi ja attribuutit

Nimike

Dokumentaation nimike

Viitteet

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Omaisuuserien hintojen tai valuuttakurssien epätavallisen suuret muutokset [member]

Tämä jäsen edustaa omaisuuserien hintojen tai valuuttakurssien epätavallisen suuria muutoksia.

esimerkki: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Kirjanpidolliset arviot [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Kirjanpidolliset arviot [member]

Tämä jäsen edustaa omaisuuserää, velkaa tai kauden aikana tapahtuvaa omaisuuserän käyttöä, johon vaikuttavat varojen ja velkojen tarkasteluhetken tilan ja niihin liittyvien odotettujen vastaisten hyötyjen ja velvoitteiden arvioimisesta johtuvat oikaisut. Lisäksi se edustaa ”Kirjanpidolliset arviot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration credit

Kirjanpidon tulos

Kauden voiton (tai tappion) määrä ennen verokulujen vähentämistä. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 c ii, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Accruals

X instant credit

Siirtovelat

Sellaisten velkojen määrä, jotka suoritetaan tavaroista tai palveluista, jotka on vastaanotettu tai toimitettu, mutta joista ei ole suoritettu maksua, joita ei ole laskutettu tai joista ei ole tehty asianmukaista sopimusta toimittajan kanssa, mukaan lukien velat henkilöstölle.

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant credit

Siirtovelat ja tuloennakot

Siirtovelkojen ja tuloennakkojen määrä. [Viittaus: Siirtovelat; Tuloennakot]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Siirtovelat ja tuloennakot [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant credit

Lyhytaikaisiksi luokitellut siirtovelat ja tuloennakot

Lyhytaikaisiksi luokiteltujen siirtovelkojen ja tuloennakkojen määrä. [Viittaus: Siirtovelat ja tuloennakot]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Lyhytaikaisiksi luokitellut siirtovelat ja tuloennakot [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Pitkäaikaisiksi luokitellut siirtovelat ja tuloennakot

Pitkäaikaisiksi luokiteltujen siirtovelkojen ja tuloennakkojen määrä. [Viittaus: Siirtovelat ja tuloennakot]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Pitkäaikaisiksi luokitellut siirtovelat ja tuloennakot [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant credit

Lyhytaikaisiksi luokitellut siirtovelat

Lyhytaikaisiksi luokiteltujen siirtovelkojen määrä. [Viittaus: Siirtovelat]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Pitkäaikaisiksi luokitellut siirtovelat

Pitkäaikaisiksi luokiteltujen siirtovelkojen määrä. [Viittaus: Siirtovelat]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant debit

Siirtosaamiset

Omaisuuserän määrä, joka on ansaittua mutta ei vielä toteutunutta tuloa.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedAllowanceForUncollectibleMinimumLeasePaymentsReceivable

X instant credit

Saamatta jäävistä vähimmäisvuokrasaamisista kirjattu kertynyt vähennyserä

Saamatta jäävistä vähimmäisvuokrasaamisista kirjatun kertyneen vähennyserän määrä. Vähimmäisvuokrilla tarkoitetaan vuokra-ajalle kohdistuvia maksuja, jotka vuokralle ottajan tulee suorittaa tai jotka häntä voidaan vaatia suorittamaan, lukuun ottamatta muuttuvia vuokria, palveluista johtuvia menoja sekä veroja, jotka vuokralle antaja maksaa ja jotka hyvitetään tälle, ja lisäksi näihin vähimmäisvuokriin kuuluviin maksuihin luetaan: (a) kun kyseessä on vuokralle ottaja: vuokralle ottajan tai tämän lähipiiriin kuuluvan osapuolen takaama määrä; tai (b) kun kyseessä on vuokralle antaja: vuokralle antajalle taattu jäännösarvo, jonka takaajana on joko: (i) vuokralle ottaja; (ii) vuokralle ottajan lähipiiriin kuuluva osapuoli; tai (iii) kolmas osapuoli, joka ei kuulu vuokralle antajan lähipiiriin ja on taloudellisesti kykenevä takuuvelvoitteen hoitamiseen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 17 47 d – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimenomaisesti luokiteltujen rahoitusvarojen kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvarojen luottoriskin muutoksista

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimenomaisesti luokiteltujen rahoitusvarojen kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu varojen luottoriskin muutoksista, määritettynä joko (a) käyvän arvon muutoksena, joka ei johdu markkinariskiä aiheuttavista markkinaolosuhteiden muutoksista; tai (b) vaihtoehtoisella menetelmällä, jonka yhteisö uskoo todenmukaisemmin kuvaavan sitä käyvän arvon muutosta, joka johtuu kyseisen omaisuuserän luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [member]; Markkinariski [member]; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi nimenomaisesti luokiteltujen rahoitusvarojen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvarojen luottoriskin muutoksista]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 c – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys)

Sellaisten luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), jotka liittyvät nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin. [Viittaus: Johdannaiset [member]; Nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäys (tai vähennys); Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 d – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant credit

Rahoitusvelan kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velan luottoriskin muutoksista

Rahoitusvelkojen kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velkojen luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [member]; Markkinariski [member]; Rahoitusvelan käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velan luottoriskin muutoksista]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 10 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 10A a – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Lainan tai saamisen kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvarojen luottoriskin muutoksista

Lainojen tai muiden saamisten kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu varojen luottoriskin muutoksista, määritettynä joko: (a) käyvän arvon muutoksena, joka ei johdu markkinariskiä aiheuttaneista markkinaolosuhteiden muutoksista; tai (b) vaihtoehtoisella menetelmällä, jonka yhteisö uskoo todenmukaisemmin kuvaavan sitä käyvän arvon muutosta, joka johtuu kyseisen omaisuuserän luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Markkinariski [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien kertynyt käyvän arvon lisäys (tai vähennys)

Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäyksen (tai vähennyksen) kokonaismäärä. [Viittaus: Johdannaiset [member]; Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäys (tai vähennys)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 d – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset [member]

Tämä jäsen edustaa kertyneitä poistoja ja arvonalentumisia. [Viittaus: Arvonalentumistappio; Poistot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 75 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 32 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Kertyneet poistot [member]

Tämä jäsen edustaa kertyneitä poistoja. [Viittaus: Poistot]

yleinen käytäntö: IAS 16 73 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16 75 b, yleinen käytäntö: IAS 17 32 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019, yleinen käytäntö: IAS 38 118 c, yleinen käytäntö: IAS 40 79 c, yleinen käytäntö: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant debit

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä, joka sisältyy kirjanpitoarvoon, varat

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä, joka sisältyy taseeseen merkittyyn suojauskohteen kirjanpitoarvoon omaisuuseränä. [Viittaus: Suojauskohteet [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 24B a ii – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant credit

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä, joka sisältyy kirjanpitoarvoon, velat

Suojauskohteen käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä, joka sisältyy taseeseen merkittyyn suojauskohteen kirjanpitoarvoon velkana. [Viittaus: Suojauskohteet [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 24B a ii – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant debit

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja -tappioilla, varat

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, jotka ovat jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvaroja ja joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja -tappioilla. [Viittaus: Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat; Suojauskohteet [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 24B a v – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant credit

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja -tappioilla, velat

Edelleen taseessa säilyvien käypää arvoa koskevien suojausoikaisujen kertynyt määrä sellaisista suojauskohteista, jotka ovat jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvelkoja ja joita ei enää oikaista suojausvoitoilla ja -tappioilla. [Viittaus: Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat; Suojauskohteet [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 24B a v – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Kertynyt arvonalentuminen [member]

Tämä jäsen edustaa kertynyttä arvonalentumista. [Viittaus: Arvonalentumistappio]

yleinen käytäntö: IAS 16 73 d, yleinen käytäntö: IAS 17 32 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019, yleinen käytäntö: IAS 38 118 c, yleinen käytäntö: IAS 40 79 c, yleinen käytäntö: IAS 41 54 f, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35H – Voimaantulo 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 35N – Voimaantulo 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 IG29 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 37 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant credit

Kertyneet muun laajan tuloksen erät

Kertyneiden tuotto- ja kuluerien määrä (sisältäen luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut), joita ei kirjata tulosvaikutteisesti, kuten muissa IFRS-standardeissa vaaditaan tai sallitaan. [Viittaus: IFRS-standardit [member]; Muut laajan tuloksen erät]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Kertyneet muun laajan tuloksen erät [member]

Tämä jäsen edustaa kertyneitä muun laajan tuloksen eriä. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

yleinen käytäntö: IAS 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration debit

Vakuutussopimuksiin liittyvä hankinta- ja hallintokulu

Vakuutussopimuksiin liittyvien hankinta- ja hallintokulujen määrä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant credit

Hankkijaosapuolella välittömästi ennen hankinta-ajankohtaa hankinnan kohteessa olleiden oman pääoman ehtoisten osuuksien hankinta-ajankohdan käypä arvo

Hankkijaosapuolella välittömästi ennen hankinta-ajankohtaa hankinnan kohteessa olleiden oman pääoman ehtoisten osuuksien hankinta-ajankohdan käypä arvo vaiheittain toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 p i

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant credit

Luovutettu vastike, hankinta-ajankohdan käypä arvo

Liiketoimintojen yhdistämisessä luovutetun vastikkeen käypä arvo hankinta-ajankohtana. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 f

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Luovutetun kokonaisvastikkeen hankinta-ajankohdan käypä arvo [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Hankintaan liittyvät menot liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi

Hankintaan liittyvien menojen määrä liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Kuluiksi kirjatut hankintaan liittyvät menot liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi

Kuluiksi kirjattujen hankintaan liittyvien menojen määrä liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, biologiset hyödykkeet

Biologisten hyödykkeiden lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot

Vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankintamenojen lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot]

yleinen käytäntö: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration debit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, aineettomat hyödykkeet ja liikearvo

Aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöjen lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 76 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 d ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, laadittuihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat

Laadittuihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta tapahtuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Laadittuihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat]

yleinen käytäntö: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration credit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, muut varaukset

Muiden varausten lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Muut varaukset]

yleinen käytäntö: IAS 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73 e iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet hankinnat, jälleenvakuutusvarat

Jälleenvakuutusvarojen lisäykset, jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneista hankinnoista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Jälleenvakuutusvarat]

yleinen käytäntö: IFRS 4 37 e

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Diskonttauskorkoja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Diskonttauskorko, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Diskonttauskorkoja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Tämä jäsen edustaa diskonttauskorkoja, joita käytetään vakuutusmatemaattisina oletuksina. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Odotettavissa olevaa inflaatioastetta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Odotettavissa oleva inflaatioaste, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Odotettavissa olevaa inflaatioastetta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Tämä jäsen edustaa odotettavissa olevaa inflaatioastetta, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Odotettavissa olevia eläkkeenkorotusasteita koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Odotettavissa oleva eläkkeenkorotusaste, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Odotettavissa olevia eläkkeenkorotusasteita koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Tämä jäsen edustaa odotettavissa olevaa eläkkeenkorotusastetta, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Odotettavissa olevia palkankorotusasteita koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Odotettavissa oleva palkankorotusaste, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Odotettavissa olevia palkankorotusasteita koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Tämä jäsen edustaa odotettavissa olevia palkankorotusasteita, joita käytetään vakuutusmatemaattisina oletuksina. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement

 

Eläkeiän jälkeistä elinajanodotetta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Eläkeiän jälkeinen elinajanodote, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Eläkeiän jälkeistä elinajanodotetta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Tämä jäsen edustaa eläkeiän jälkeistä elinajanodotetta, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Terveydenhoitomenojen muutosprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Terveydenhoitomenojen muutosprosentti, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Terveydenhoitomenojen muutosprosentteja koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Tämä jäsen edustaa terveydenhoitomenojen muutosprosentteja, joita käytetään vakuutusmatemaattisina oletuksina. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

 

Kuolevuutta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Kuolevuus, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Kuolevuutta koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Tämä jäsen edustaa kuolevuutta, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge

 

Eläkeikää koskeva vakuutusmatemaattinen oletus

Eläkeikä, jota käytetään merkittävänä vakuutusmatemaattisena oletuksena määritettäessä etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoa. [Viittaus: Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo; Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Eläkeikää koskeva vakuutusmatemaattinen oletus [member]

Tämä jäsen edustaa eläkeikää, jota käytetään vakuutusmatemaattisena oletuksena. [Viittaus: Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Vakuutusmatemaattiset oletukset [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Vakuutusmatemaattiset oletukset [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia vakuutusmatemaattisia oletuksia. Vakuutusmatemaattiset oletukset ovat yhteisön vinoutumattomia ja keskenään yhteensopivia parhaita arvioita väestötilastollisista ja taloudellisista muuttujista, jotka määrittävät työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista johtuvan lopullisen menon. Lisäksi se edustaa ”Vakuutusmatemaattiset oletukset” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot), etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu väestötilastollisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Väestötilastolliset oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia tekijöitä: (a) kuolevuus; (b) työntekijöiden vaihtuvuus, työkyvyttömyys ja ennenaikainen eläkkeelle jäänti; (c) niiden henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuuluvista henkilöistä, joilla on etuuksiin oikeutettuja huollettavia; (d) niiden henkilöiden osuus kaikista järjestelyyn kuuluvista henkilöistä, jotka valitsevat kunkin järjestelyn ehtojen mukaan saatavissa olevista maksutavoista; ja (e) terveydenhoitojärjestelyyn perustuvien korvaushakemusten määrä. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 141 c ii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot), etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu taloudellisten oletusten muutoksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Taloudelliset oletukset koskevat esimerkiksi seuraavia tekijöitä: (a) diskonttauskorko; (b) etuuksien tasot lukuun ottamatta työntekijöiden itsensä maksettaviksi tulevia etuuksista johtuvia menoja sekä tulevat palkat; (c) terveydenhoitoetuuksien tapauksessa vastaiset terveydenhoitomenot, mukaan lukien korvaushakemusten käsittelymenot (toisin sanoen hakemusten prosessoinnista ja ratkaisemisesta johtuvat menot, mukaan lukien juridiset palkkiot ja konsulttien palkkiot); ja (d) verot, jotka tulevat järjestelyn maksettaviksi ennen raportointikauden päättymistä suoritettuun työhön liittyvistä maksusuorituksista tai tällaisesta työstä johtuvista etuuksista. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 141 c iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Kokemusperäisistä tarkistuksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (tai tappiot), etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu kokemusperäisistä tarkistuksista aiheutuvista vakuutusmatemaattisista voitoista (tai tappioista), jotka johtavat etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uudelleen määrittämiseen. Kokemusperäisissä tarkistuksissa tarkastellaan edellisten vakuutusmatemaattisten olettamusten ja toteutumien välisten erojen vaikutuksia. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

yleinen käytäntö: IAS 19 141 c

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant credit

Luvattujen eläke-etuuksien vakuutusmatemaattinen nykyarvo

Eläke-etuusjärjestelystä nykyiselle ja aikaisemmin palveluksessa olleelle henkilöstölle suoritettavien, jo toteutuneeseen työsuoritukseen perustuvien, odotettavissa olevien maksujen nykyarvo.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26 35 d

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjattu lisävähennys, vähennystili rahoitusvarojen luottotappioita varten

Tulosvaikutteisesti kirjattujen rahoitusvarojen luottotappioiden lisävähennyksen määrä. [Viittaus: Vähennystili rahoitusvarojen luottotappioita varten]

yleinen käytäntö: IFRS 7 16 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Esitettävät lisätiedot kustakin tärkeimmästä hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen luokasta kirjatuista määristä hankinta-ajankohtana [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Hintasääntelystä johtuvista siirtyvistä eristä koskevien esitettävät lisätiedot [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Lisätiedot yhteisön altistumisesta riskeille

Lisätiedot yhteisön altistumisesta riskeille, kun esitetyt määrälliset tiedot eivät anna siitä edustavaa kuvaa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Lisätiedot liiketoimintojen yhdistämisten luonteesta ja taloudellisesta vaikutuksesta

IFRS 3:n tavoitteiden täyttämiseksi tarvittavat lisätiedot liiketoimintojen yhdistämisten luonteesta ja taloudellisesta vaikutuksesta. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Lisätiedot strukturoiduissa yhteisöissä oleviin osuuksiin liittyvien riskien luonteesta ja muutoksista [text block]

Lisätietojen esittäminen strukturoiduissa yhteisöissä oleviin osuuksiin liittyvien riskien luonteesta ja muutoksista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Lisätiedot osakeperusteisia maksuja koskevista järjestelyistä [text block]

IFRS 2:n tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevien vaatimusten täyttämiseksi tarvittavat lisätiedot osakeperusteisia maksuja koskevista järjestelyistä. [Viittaus: Osakeperusteisia maksuja koskevat järjestelyt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Lisätiedot [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration credit

Lisävelat, liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen ehdollisten lisävelkojen määrä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Ehdolliset velat [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Lisävelat, liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant credit

Ylikurssi

Yhteisön osakkeiden liikkeeseenlaskusta saatu tai saatavissa oleva nimellismäärän ylittävä määrä sekä määrät, jotka on saatu muista liiketoimista, joissa yhteisön osakkeet tai osakkeenomistajat ovat olleet osallisina.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Ylikurssi [member]

Tämä jäsen edustaa yhteisön osakkeiden liikkeeseenlaskusta saatuja nimellismäärän ylittäviä määriä sekä määriä, jotka on saatu muista liiketoimista, joissa yhteisön osakkeet tai osakkeenomistajat ovat olleet osallisina.

yleinen käytäntö: IAS 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration credit

Lisävaraukset, muut varaukset

Muiden varausten lisävarausten määrä. [Viittaus: Muut varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37 84 b

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Lisävaraukset, muut varaukset [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration debit

Lisäkirjaus, liikearvo

Kirjatun uuden liikearvon määrä, lukuun ottamatta sellaiseen luovutettavien erien ryhmään sisältyvää liikearvoa, joka on hankinta-ajankohtana luokiteltavissa myytävänä olevaksi IFRS 5:n mukaisten kriteerien perusteella. [Viittaus: Liikearvo; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 d ii

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration debit

Lisäykset hankinnoista, sijoituskiinteistöt

Hankintojen kautta toteutuneiden sijoituskiinteistöjen lisäysten määrä. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 76 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration debit

Lisäykset ostoista, biologiset hyödykkeet

Ostojen kautta toteutuneiden biologisten hyödykkeiden lisäysten määrä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration debit

Lisäykset myöhemmin syntyneistä aktivoiduista menoista, biologiset hyödykkeet

Sellaisten biologisten hyödykkeiden lisäysten määrä, jotka johtuvat varoihin sisällytetystä myöhemmin toteutuneesta menosta. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration debit

Lisäykset myöhemmin syntyneistä aktivoiduista menoista, sijoituskiinteistöt

Sellaisten sijoituskiinteistöjen lisäysten määrä, jotka johtuvat varoihin sisällytetystä myöhemmin toteutuneesta menosta. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 76 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Lisäykset, sijoituskiinteistöt [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat

Laadittuihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen lisäykset, jotka johtuvat muista kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta tapahtuneista lisäyksistä. [Viittaus: Laadittuihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

esimerkki: IFRS 4 IG37 b, esimerkki: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, biologiset hyödykkeet

Biologisten hyödykkeiden lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Biologiset hyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, biologiset hyödykkeet [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöjen lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 76 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Muut kuin liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneet lisäykset, jälleenvakuutusvarat

Jälleenvakuutusvarojen lisäysten määrä, lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen kautta toteutuneita. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Jälleenvakuutusvarat]

yleinen käytäntö: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration debit

Muiden pitkäaikaisten varojen kuin rahoitusinstrumenttien, laskennallisten verosaamisten, etuuspohjaisten nettovarojen ja vakuutussopimuksista syntyvien oikeuksien lisäykset

Muiden pitkäaikaisten varojen kuin rahoitusinstrumenttien, laskennallisten verosaamisten, etuuspohjaisten nettovarojen ja vakuutussopimuksista syntyvien oikeuksien lisäysten määrä. [Viittaus: Laskennalliset verosaamiset; Rahoitusinstrumentit, luokka [member]; Pitkäaikaiset varat; Vakuutussopimustyypit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8 24 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8 28 e

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration debit

Käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset

Käyttöoikeusomaisuuserien lisäysten määrä. [Viittaus: Käyttöoikeusomaisuuserät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16 53 h – Voimaantulo 1.1.2019

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Yhteisön rekisteröity osoite

Osoite, johon yhteisön toimipaikka on rekisteröity.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Osoite, josta konsernitilinpäätös on saatavissa

Osoite, josta koko konsernin emoyrityksen tai jonkin sen ja yhteisön välissä olevan alakonsernin emoyrityksen IFRS-standardien mukaan laadittu konsernitilinpäätös on saatavissa. [Viittaus: Konsernitilinpäätös [member]; IFRS-standardit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27 16 a

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Oikaistu ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo lisättynä niiden kantaosakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla, jotka laskettaisiin liikkeeseen, jos kaikki laimentavat potentiaaliset kantaosakkeet vaihdettaisiin kantaosakkeisiin. [Viittaus: Kantaosakkeet [member]; Painotettu keskiarvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33 70 b

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration debit

Aineettomien hyödykkeiden poistoja koskevat oikaisut

Jaksotettavan kulun oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio); Poistot]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration debit

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan erän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, verot huomioon otettuina

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, verot huomioon otettuina. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 23 e – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration debit

Aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvaa veroa koskevat oikaisut

Oikaisut aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvaan verokuluun (tai -tuottoon).

esimerkki: IAS 12 80 b

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration debit

Biologisten hyödykkeiden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Biologisten hyödykkeiden vähennystä (tai lisäystä koskeva) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration debit

Johdannaisvaroihin kuuluvien rahoitusvarojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Johdannaisvaroihin kuuluvien rahoitusvarojen vähennyksen (tai lisäyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Johdannaisvaroihin kuuluvat rahoitusvarat; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration debit

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen vähennyksen (tai lisäyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitusvarat; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi luokitellut; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration debit

Vaihto-omaisuuden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Vaihto-omaisuuden vähennyksen (tai lisäyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Vaihto-omaisuus; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration debit

Pankeille myönnettävien lainojen ja ennakkojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Pankeille myönnettävien lainojen ja ennakkojen vähennyksen (tai lisäyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Lainat ja ennakot pankeille; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration debit

Asiakkaille myönnettävien lainojen ja ennakkojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Asiakkaille myönnettävien lainojen ja ennakkojen vähennyksen (tai lisäyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Lainat ja ennakot asiakkaille; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration debit

Muiden omaisuuserien vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Muiden omaisuuserien vähennyksen (tai lisäyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut omaisuuserät; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration debit

Muiden lyhytaikaisten varojen vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Muiden lyhytaikaisten varojen vähennyksen (tai lisäyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut lyhytaikaiset varat; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration debit

Muiden liiketoiminnan saamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Muiden liiketoiminnan saamisten vähennyksen (tai lisäyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration debit

Käänteisten takaisinostosopimusten ja lainaksi otettujen arvopaperien käteisvakuuden vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Takaisinmyyntisopimusten ja lainaksi otettujen arvopaperien käteisvakuuden vähennyksen (tai lisäyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Takaisinmyyntisopimukset ja lainaksi otettujen arvopaperien käteisvakuus; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration debit

Myyntisaamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Myyntisaamisten vähennyksen (tai lisäyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Myyntisaamisten ja muiden saamisten vähennystä (tai lisäystä) koskevat oikaisut

Myyntisaamisten ja muiden saamisten vähennyksen (tai lisäyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Myyntisaamiset ja muut saamiset; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration debit

Laskennallista verokulua koskevat oikaisut

Laskennallisen verokulun oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Laskennallinen verokulu (tai -tuotto); Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration debit

Aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvaa veroa koskevat oikaisut

Oikaisut aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvaan, kaudella kirjattuun laskennalliseen verokuluun (tai -tuottoon).

yleinen käytäntö: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration debit

Poistoja koskevat oikaisut

Poistoihin tehtävät oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Poistot; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Tulosvaikutteisesti kirjattuja poistoja ja arvonalentumistappioita (tai arvonalentumistappion peruuttamista) koskevat oikaisut

Poistoihin ja arvonalentumistappioon (tai arvonalentumistappion peruuttamiseen) tehtävät oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Arvonalentumistappio; Poistot; Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus); Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration debit

Poistokuluja koskevat oikaisut

Poistokulujen oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration credit

Osinkotuottoja koskevat oikaisut

Osinkotuoton oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Osinkotuotot; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration debit

Käyvän arvon muutoksista johtuvia tappioita (tai voittoja) koskevat oikaisut

Käyvän arvon muutoksista johtuvien tappioiden (tai voittojen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration debit

Rahoituskuluja koskevat oikaisut

Rahoituskulujen oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitusmenot; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 c

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration credit

Rahoitustuottoa koskevat oikaisut

Rahoitustuoton oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitustuotot; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration credit

Rahoitustuottoa (tai -kulua) koskevat oikaisut

Nettorahoitustuoton tai -kulun oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitustuotot (tai -kulut)]; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration credit

Luovutusvoittoja (tai -tappioita) sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin koskevat oikaisut

Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehdyistä sijoituksista aiheutuvien luovutusvoittojen (tai -tappioiden) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Yhteisyritykset [member]; Tytäryritykset [member]; Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Luovutusvoittoja (tai -tappioita) koskevat oikaisut, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoittojen (tai -tappioiden) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio); Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet; Luovutukset, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration credit

Myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennetyn käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, biologiset hyödykkeet

Biologisten hyödykkeiden myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennetyn käyvän arvon muutoksista johtuvien voittojen (tai tappioiden) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration credit

Johdannaisten käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut

Johdannaisten käyvän arvon muutoksista johtuvien voittojen (tai tappioiden) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Johdannaiset [member]; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration credit

Käypää arvoa koskevista oikaisuista johtuvia voittoja (tai tappioita) koskevat oikaisut, sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksista johtuvien voittojen (tai tappioiden) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt; Käypää arvoa koskevista oikaisuista johtuvat voitot (tai tappiot), sijoituskiinteistöt; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota koskevat oikaisut, liikearvo

Liikearvon tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumistappion oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Liikearvo; Arvonalentumistappio; Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut

Tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumistappion (tai arvonalentumistappion peruutuksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, aktivoidut etsintä- ja arviointimenot

Aktivoitujen etsintä- ja arviointimenojen tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumistappion (tai arvonalentumistappion peruutuksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Aktivoidut etsintä- ja arviointimenot [member]; Arvonalentumistappio; Oikaisut tulosvaikutteisesti kirjattuun arvonalentumistappioon (tai arvonalentumistappion peruutukseen); Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumistappion (tai arvonalentumistappion peruutuksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Vaihto-omaisuus; Arvonalentumistappio; Oikaisut tulosvaikutteisesti kirjattuun arvonalentumistappioon (tai arvonalentumistappion peruutukseen); Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, lainat ja ennakot

Lainojen ja ennakkojen tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumistappion (tai arvonalentumistappion peruutuksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Oikaisut tulosvaikutteisesti kirjattuun arvonalentumistappioon (tai arvonalentumistappion peruutukseen)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumistappion (tai arvonalentumistappion peruutuksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Oikaisut tulosvaikutteisesti kirjattuun arvonalentumistappioon (tai arvonalentumistappion peruutukseen); Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Tulosvaikutteisesti kirjattua arvonalentumistappiota (tai arvonalentumistappion peruutusta) koskevat oikaisut, myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamisten ja muiden saamisten tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumistappion (tai arvonalentumistappion peruutuksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Myyntisaamiset ja muut saamiset; Arvonalentumistappio; Oikaisut tulosvaikutteisesti kirjattuun arvonalentumistappioon (tai arvonalentumistappion peruutukseen); Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration debit

Tuloverokulua koskevat oikaisut

Tuloerokulun oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration debit

Tuloennakkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Tuloennakkojen lisäyksen (tai vähennyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Tuloennakot; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration debit

Pankkien tekemien talletusten lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Pankkien tekemien talletusten lisäyksen (tai vähennyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Talletukset pankeilta; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration debit

Asiakkaiden tekemien talletusten lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Asiakkaiden tekemien talletusten lisäyksen (tai vähennyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Talletukset asiakkailta; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration debit

Johdannaisvelkoihin kuuluvien rahoitusvelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Johdannaisvelkoihin kuuluvien rahoitusvelkojen lisäyksen (tai vähennyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Johdannaisvelkoihin kuuluvat rahoitusvelat; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration debit

Työsuhde-etuuksiin liittyvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Työsuhde-etuuksiin liittyvien velkojen lisäyksen (tai vähennyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration debit

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvelkojen lisäyksen (tai vähennyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Rahoitusvelat; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat, jotka vastaavat kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien määritelmää; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration debit

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja sijoitussopimuksiin liittyvien velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja sijoitussopimuksiin liittyvien velkojen lisäyksen (tai vähennyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Sijoitussopimusvelat]; Laadittuihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration debit

Muiden lyhytaikaisten velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Muiden lyhytaikaisten velkojen lisäyksen (tai vähennyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut lyhytaikaiset velat; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration debit

Muiden velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Muiden velkojen lisäyksen (tai vähennyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Muut velat; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration debit

Muiden liiketoiminnan velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Muiden liiketoiminnan velkojen lisäyksen (tai vähennyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration debit

Takaisinostosopimusten ja lainaksi annettujen arvopaperien käteisvakuuden lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Takaisinostosopimusten ja lainaksi annettujen arvopaperien käteisvakuuden lisäyksen (tai vähennyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Takaisinmyyntisopimukset ja lainaksi annettujen arvopaperien käteisvakuus; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration debit

Ostovelkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Ostovelkojen lisäyksen (tai vähennyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration debit

Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäystä (tai vähennystä) koskevat oikaisut

Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäyksen (tai vähennyksen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Ostovelat ja muut velat; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration debit

Ajan kulusta johtuvaa muiden varausten lisäystä koskevat oikaisut

Ajan kulusta johtuvan muiden varausten lisäyksen oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio); Muut varaukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration debit

Korkokulua koskevat oikaisut

Korkokulun oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Korkokulut; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration credit

Korkotuottoa koskevat oikaisut

Korkotuoton oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Korkotuotot; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration debit

Pitkäaikaisten omaisuuserien luovutusvoittoja (tai -tappioita) koskevat oikaisut

Pitkäaikaisten omaisuuserien luovutusvoittojen (tai -tappioiden) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Pitkäaikaiset varat; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration debit

Varauksia koskevat oikaisut

Varausten oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Varaukset; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration debit

Voiton (tai tappion) täsmäyttävät oikaisut

Oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Voiton (tai tappion) täsmäyttämiseksi tehtävät oikaisut [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration debit

Osakeperusteisia maksuja koskevat oikaisut

Osakeperusteisten maksujen oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration credit

Osakkuusyritysten jakamattomia voittovaroja koskevat oikaisut

Osakkuusyritysten jakamattomien voittovarojen oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration credit

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten jakamattomia voittovaroja koskevat oikaisut

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten jakamattomien voittovarojen oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset; Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration debit

Realisoitumattomia kurssitappioita (tai -voittoja) koskevat oikaisut

Realisoitumattomien kurssitappioiden (tai -voittojen) oikaisut, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration debit

Voiton (tai tappion) täsmäyttävät oikaisut, lukuun ottamatta käyttöpääoman muutoksia

Oikaisut, lukuun ottamatta käyttöpääoman muutoksia, joilla täsmäytetään voitto (tai tappio) liiketoiminnasta kertyvään (liiketoiminnassa käytettävään) nettorahavirtaan. [Viittaus: Voitto (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant debit

Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin sijoitusten kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä

Yhteisön ensimmäisessä IFRS-tilinpäätöksessä tytär-, yhteis- ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Kirjanpitoarvo [member]; Yhteisyritykset [member]; Aiempi tilinpäätösnormisto [member]; Tytäryritykset [member]; Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin; IFRS-standardit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1 31 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Oikaisu markkinoilla määräytyvään konsensuskeskihintaan, merkittävät muut kuin havainnoitavissa olevat syöttötiedot, varat

Oikaisu, joka tehdään markkinoilla määräytyvään (ei sitovaan) konsensuskeskihintaan ja jota käytetään merkittävänä varoja koskevana tason 3 syöttötietona, joka ei ole havainnoitavissa. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 3 [member]]

esimerkki: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Oikaisu markkinoilla määräytyvään konsensuskeskihintaan, merkittävät muut kuin havainnoitavissa olevat syöttötiedot, yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit

Oikaisu, joka tehdään markkinoilla määräytyvään (ei sitovaan) konsensuskeskihintaan ja jota käytetään merkittävänä yhteisön omia oman pääoman ehtoisia instrumentteja koskevana tason 3 syöttötietona, joka ei ole havainnoitavissa. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 3 [member]; Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit [member]]

esimerkki: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Oikaisu markkinoilla määräytyvään konsensuskeskihintaan, merkittävät muut kuin havainnoitavissa olevat syöttötiedot, velat

Oikaisu, joka tehdään markkinoilla määräytyvään (ei sitovaan) konsensuskeskihintaan ja jota käytetään merkittävänä velkoja koskevana tason 3 syöttötietona, joka ei ole havainnoitavissa. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 3 [member]]

esimerkki: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration debit

Etuosakkeille maksettavia osinkoja koskeva oikaisu voittoon (tai tappioon)

Etuosakkeille maksettavia osinkoja koskeva oikaisu voittoon (tai tappioon) emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluvan voiton (tai tappion) laskemiseksi. [Viittaus: Etuosakkeet [member]; Voitto (tai tappio)]

esimerkki: IAS 33 Esimerkki 12 Laimentamattoman ja laimennusvaikutuksella oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskeminen ja esittäminen (kattava esimerkki), esimerkki: IAS 33 70 a

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration debit

Hallinnon kulut

Yhteisön hallinnollisiksi kuluiksi luokittelemien kulujen määrä.

esimerkki: IAS 1 103, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 99, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26 35 b vi

ifrs-full

Ennakot

X instant credit

Saadut ennakot

Määrä, joka on saatu maksuina tulevaisuudessa tuotettavista tavaroista tai palveluista.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

AdvancesReceivedForContractsInProgress

X instant credit

Keskeneräisistä hankkeista saadut ennakot

Yhteisön saamien ennakkojen määrä ennen niihin liittyvän työn suorittamista pitkäaikaishankkeissa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRIC 15 21 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 11 40 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration debit

Mainoskulut

Mainostamisesta aiheutuvien kulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärä [member]

Tämä jäsen edustaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaisiin kirjanpitoarvoihin tehdyn oikaisun kokonaismäärää. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]; Aiempi tilinpäätösnormisto [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1 30 b

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteenlaskettuina [member]

Tämä jäsen edustaa jatkuvia ja lopetettuja toimintoja yhteenlaskettuina. Lisäksi se edustaa ”Jatkuvat ja lopetetut toiminnot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Jatkuva toiminta [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 Esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulosvaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärä

Rahoitusinstrumenttien alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulosvaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärä. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 28 b

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Yksittäin tarkasteltuina epäolennaiset osakkuusyritykset yhteenlaskettuina [member]

Tämä jäsen edustaa yksittäin tarkasteltuina epäolennaisia osakkuusyrityksiä yhteenlaskettuina. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 21 c ii, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39M b – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Yksittäin tarkasteltuina epäolennaiset liiketoimintojen yhdistämiset yhteenlaskettuina [member]

Tämä jäsen edustaa yksittäin tarkasteltuina epäolennaisia liiketoimintojen yhdistämisiä yhteenlaskettuina. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Yksittäin tarkasteltuina epäolennaiset yhteisyritykset yhteenlaskettuina [member]

Tämä jäsen edustaa yksittäin tarkasteltuina epäolennaisia yhteisyrityksiä yhteenlaskettuina. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 21 c i, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39M b – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Yhdistetty arvostaminen [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia arvostustyyppejä. Lisäksi se edustaa ”Arvostaminen”-akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 32A, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Ajanjaksot yhteenlaskettuina [member]

Tämä jäsen edustaa ajanjaksoja yhteenlaskettuina. Lisäksi se edustaa ”Maturiteetti”-akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 61, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 31 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 35 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 47 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 56 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 120 b i – Voimaantulo 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16 97 – Voimaantulo 1.1.2019, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16 94 – Voimaantulo 1.1.2019, esimerkki: IFRS 7 B11, esimerkki: IFRS 7 B35, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 23B a – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Yhteenlaskettuina rahavirtaa tuottavat yksiköt, joihin kohdistettu liikearvon tai taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden määrä ei ole merkittävä [member]

Tämä jäsen edustaa yhteenlaskettuina rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joihin kohdistettu liikearvon tai taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden määrä ei ole merkittävä. [Viittaus: Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]; Liikearvo; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Käyvät arvot yhteenlaskettuina [member]

Tämä jäsen edustaa käypiä arvoja yhteenlaskettuina. Lisäksi se edustaa ”Käypä arvo oletushankintamenona” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1 30 a

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Maataloustuotteet ryhmittäin [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Maataloustuotteet, ryhmä [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia ryhmiin jaoteltuja maataloustuotteita. Lisäksi se edustaa ”Maataloustuotteet ryhmittäin” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Lyhytaikaiset maataloustuotteet]

yleinen käytäntö: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

Lentokoneet

X instant debit

Lentokoneet

Sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä, jotka edustavat yhteisön toiminnoissa käytettäviä lentokoneita.

esimerkki: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftMember

member

Lentokoneet [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaa, jotka edustavat yhteisön toiminnoissa käytettäviä lentokoneita. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

esimerkki: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftUnderFinanceLeaseMember

member

Rahoitusleasingsopimuksella vuokralle otetut lentokoneet [member]

Tämä jäsen edustaa lentokoneita, jonka yhteisö on ottanut vuokralle rahoitusleasingsopimuksella. [Viittaus: Lentokoneet [member]]

yleinen käytäntö: IAS 16 37 e – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Laskeutumisoikeudet lentokentälle [member]

Tämä jäsen edustaa lentokentälle laskeutumisoikeuksia.

yleinen käytäntö: IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Kaikki käyvän arvon hierarkian tasot [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia käyvän arvon hierarkian tasoja. Lisäksi se edustaa ”Käyvän arvon hierarkian tasot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 142, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Kaikki muut segmentit [member]

Tämä jäsen edustaa liiketoimintoja ja toimintasegmenttejä, jotka eivät ole raportoitavissa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 115 – Voimaantulo 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant credit

Vähennystili rahoitusvarojen luottotappioita varten

Vähennystilin määrä, jolle kirjataan luottotappioista johtuvat rahoitusvarojen arvonalentumiset. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 16 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Luottotappioita koskeva vähennyserä [member]

Tämä jäsen edustaa vähennystiliä, jolle kirjataan luottotappioista johtuvat rahoitusvarojen arvonalentumiset.

yleinen käytäntö: IAS 12 81 g

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration debit

Jaksottaminen, omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista

Kuluksi jaksotettu määrä omaisuuseristä, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista. [Viittaus: Omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista; Jaksotettava kulu]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 128 b – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration credit

Jaksottaminen, vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot

Vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankintamenojen kuluksi jaksotettu määrä. [Viittaus: Vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot; Poistot; Vakuutussopimustyypit [member]]

esimerkki: IFRS 4 IG39 c, esimerkki: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration debit

Poistot aineettomista hyödykkeistä

Jaksotettavan kulun määrä. Jaksottamisella tarkoitetaan aineettomien hyödykkeiden poistopohjan systemaattista jaksottamista aineettomien hyödykkeiden taloudelliselle vaikutusajalle.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Poistot muista aineettomista hyödykkeistä kuin liikearvosta

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon jaksotettavan kulun määrä. [Viittaus: Poistot; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 e vi

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Poistomenetelmä, muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo

Muiden taloudelliselta vaikutusajaltaan rajallisten aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon poistomenetelmä. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo; Poistot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 b

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration debit

Jälleenvakuutuksen ostamisesta johtuvien voittojen (tai tappioiden) jaksottaminen

Jälleenvakuutuksen ostamisesta johtuvien jaksotettujen voittojen (tai tappioiden) jaksotettavan kulun määrä. [Viittaus: Poistot; Tulosvaikutteisesti kirjatut voitot (tai tappiot), jotka johtuvat jälleenvakuutuksen ostamisesta]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 37 b ii

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Määrä, jolla nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin liittyvillä luottojohdannaisilla tai vastaavilla instrumenteilla on vähennetty luottoriskin enimmäismäärää

Määrä, jolla luottojohdannaisilla tai vastaavilla instrumenteilla, jotka liittyvät nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin, on vähennetty luottoriskin enimmäismäärää. [Viittaus: Lainat ja muut saamiset; Luottoriski [member]; Johdannaiset [member]; Luottoriskin enimmäismäärä; Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 b – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Määrä, jolla lainoihin tai muihin saamisiin liittyvillä luottojohdannaisilla tai vastaavilla instrumenteilla on vähennetty luottoriskin enimmäismäärää

Määrä, jolla lainoihin tai muihin saamisiin liittyvillä luottojohdannaisilla tai vastaavilla instrumenteilla on vähennetty luottoriskin enimmäismäärää. [Viittaus: Lainat ja muut saamiset; Luottoriski [member]; Luottoriskin enimmäismäärä; Johdannaiset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant debit

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän hyvityssaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonaisuudessaan peruutettavissa

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän hyvityssaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonaisuudessaan peruutettavissa. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien hyvityssaldot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant credit

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän velkasaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonaisuudessaan kerrytettävissä

Määrä, jolla hintasääntelystä johtuvan siirtyvän erän velkasaldoa on vähennetty, koska se ei ole enää kokonaisuudessaan kerrytettävissä. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien velkasaldot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant debit

Määrä, jolla yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon

Määrä, jolla yksikön (tai yksikköjen ryhmän) kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]; Rahavirtaa tuottavat yksiköt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36 134 f i, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36 135 e i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Määrä, jolla keskeiselle oletukselle annetun arvon pitää muuttua, jotta yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi yhtä suuri kuin sen kirjanpitoarvo

Määrä, jolla keskeiselle oletukselle annetun arvon pitää muuttua, jotta yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi yhtä suuri kuin sen kirjanpitoarvo. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36 134 f iii, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36 135 e iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration debit

Yhteisölle erillisen johtamispalveluja tuottavan yhteisön tuottamista palveluista, jotka koskevat johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tehtäviä, aiheutunut rahamäärä

Yhteisölle erillisen johtamispalveluja tuottavan yhteisön tuottamista palveluista, jotka koskevat johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tehtäviä, aiheutunut rahamäärä. [Viittaus: Yhteisön tai sen emoyrityksen johtoon kuuluvat avainhenkilöt [member]; Erilliset johtamispalveluja tuottavat yhteisöt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Luokittelujen tai esittämistapojen muutoksien määrä

Määrä, joka luokitellaan uudelleen, kun yhteisö muuttaa tilinpäätöksen luokittelua tai esittämistapaa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Muissa laajan tuloksen erissä esitetty määrä, joka on realisoitu, kun rahoitusvelka on kirjattu pois taseesta

Muissa laajan tuloksen erissä esitetty määrä, joka on realisoitu, kun nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokitellut rahoitusvelat on kirjattu pois taseesta. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 10 d – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration debit

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin uudelleen luokiteltu määrä, kun sovelletaan overlay-lähestymistapaa

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin uudelleen luokiteltu määrä, kun sovelletaan overlay-lähestymistapaa, esitettynä erillisenä eränä voitossa tai tappiossa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 35D a – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration debit

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin uudelleen luokiteltu määrä, kun sovelletaan overlay-lähestymistapaa, äskettäin nimenomaisesti määritetyt rahoitusvarat

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin uudelleen luokiteltu määrä, kun kyseessä ovat äskettäin nimenomaisesti määritetyt rahoitusvarat ja kun sovelletaan overlay-lähestymistapaa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39L f i – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration credit

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin uudelleen luokiteltu määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, ennen veroja

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattu määrä, kun se luokitellaan uudelleen voitosta tai tappiosta overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, ennen veroja. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 35D b – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration credit

Voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin uudelleen luokiteltu määrä overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, verot huomioon otettuina

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattu määrä, kun se luokitellaan uudelleen voitosta tai tappiosta overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, verot huomioon otettuina. [Viittaus: Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 35D b – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AmountRecognisedAsIncomeFromArrangementInvolvingLegalFormOfLease

X duration credit

Tuotoksi kirjattu määrä järjestelyistä, joihin sisältyvä sopimus on oikeudelliselta muodoltaan vuokrasopimus

Tuotoksi kirjattu määrä järjestelyistä, joihin sisältyvä sopimus on oikeudelliselta muodoltaan vuokrasopimus.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: SIC 27 10 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant credit

Kertynyt määrä, joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja esitetty omassa pääomassa liittyen myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin

Kertynyt määrä, joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja esitetty omassa pääomassa liittyen myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin tai luovutettavien erien ryhmiin. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmät; Muut rahastot; Muut laajan tuloksen erät; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 5 38, esimerkki: IFRS 5 Esimerkki 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Kertynyt määrä, joka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja esitetty omassa pääomassa liittyen myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin ja luovutettavien erien ryhmiin [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisista kertyneistä määristä johtuvaa oman pääoman erää, jotka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja esitetty omassa pääomassa liittyen myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin ja luovutettavien erien ryhmiin. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmät; Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 5 38, esimerkki: IFRS 5 Esimerkki 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Määrä, joka on kirjattu pois rahavirran suojausrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

Määrä, joka on kirjattu pois rahavirran suojausrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Rahavirran suojausrahasto]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9 6.5.11 d i – Voimaantulo 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 24E a – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Määrä, joka on kirjattu pois eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

Määrä, joka on kirjattu pois eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutosrahasto]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9 6.5.16 – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Määrä, joka on kirjattu pois termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

Määrä, joka on kirjattu pois termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutosrahasto]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9 6.5.16 – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Määrä, joka on kirjattu pois optioiden aika-arvon arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon

Määrä, joka on kirjattu pois optioiden aika-arvon arvonmuutosrahastosta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän (tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan) tai kiinteäehtoisen sitoumuksen, johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa, alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon. [Viittaus: Optioiden aika-arvon arvonmuutosrahasto]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9 6.5.15 b i – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Tulosvaikutteisesti esitetty määrä sovellettaessa IFRS 9:ää, rahoitusvarat, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa

Tulosvaikutteisesti esitetty määrä sovellettaessa IFRS 9:ää sellaisista rahoitusvaroista, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39L d i – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Vakuutussopimuksista aiheutuvat määrät [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IFRS 4 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Aiheutuneet rahamäärät, vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot

Vakuutussopimuksista johtuvien aktivoitujen hankintamenojen lisäys, joka johtuu aiheutuneiden menojen rahamääristä. [Viittaus: Vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot]

esimerkki: IFRS 4 IG39 b, esimerkki: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant credit

Maksettavat rahamäärät, lähipiiriliiketoimet

Lähipiiriliiketoimista aiheutuvat maksettavat rahamäärät. [Viittaus: Lähipiiri [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24 20, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant credit

Siirron saajalle siirretyistä varoista maksettavat muut rahamäärät

Siirron saajalle siirretyistä rahoitusvaroista maksettavat muut rahamäärät kuin diskonttaamattomat lähtevät rahavirrat joita tarvittaisiin tai saatetaan tarvita taseesta pois kirjattujen rahoitusvarojen takaisin ostamiseksi (esimerkiksi optiosopimuksessa määrätty merkintähinta). [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 42E d

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant debit

Saamiset, lähipiiriliiketoimet

Lähipiiriliiketoimista aiheutuvat saamiset. [Viittaus: Lähipiiri [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24 20, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Kustakin tärkeimmästä hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen luokasta hankinta-ajankohtana kirjatut määrät [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi, kirjatut määrät

Liiketoimista, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi, kirjatut määrät. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 l iii

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration debit

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, ennen veroja

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, ennen veroja. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9 5.6.5 – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration debit

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, verot huomioon otettuina

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja oikaistu rahoitusvarojen käypää arvoa vastaan, kun luokittelua on muutettu siirtämällä ne pois käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien ryhmästä, verot huomioon otettuina. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9 5.6.5 – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration debit

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, ennen veroja

Määrät, jotka on kirjattu pois omasta pääomasta ja sisällytetty sellaisen muun kuin rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän tai muun kuin rahoitusvelkoihin kuuluvan velan alkuperäiseen hankintamenoon tai muuhun kirjanpitoarvoon, jonka hankinta tai syntyminen oli suojattu erittäin todennäköinen ennakoitu liiketoimi, ennen veroja. [Viittaus: Kirjanpitoarvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 23 e – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja joita ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration debit

Määrä, joka olisi luokiteltu uudelleen voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin overlay-lähestymistapaa sovellettaessa, jos rahoitusvarojen nimenomaista määrittämistä ei olisi peruutettu

Määrä, joka olisi luokiteltu uudelleen voitosta tai tappiosta muihin laajan tuloksen eriin, jos rahoitusvarojen nimenomaista määrittämistä overlay-lähestymistavan kohteeksi ei olisi peruutettu.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39L f ii – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Määrä, joka olisi esitetty tulosvaikutteisesti, jos IAS 39:ää olisi sovellettu, rahoitusvarat, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa

Määrä, joka rahoitusvaroista, joihin sovelletaan overlay-lähestymistapaa, olisi esitetty tulosvaikutteisesti, jos IAS 39:ää olisi sovellettu.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39L d ii – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Niiden rahoitusvarojen ikäjakauma, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt mutta joiden arvo ei ole alentunut [text block]

Analyysi niiden rahoitusvarojen iästä, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt mutta joiden arvo ei ole alentunut. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 37 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Erittely luottoriskille alttiina olevista kohteista käyttäen ulkoista luottoluokitusjärjestelmää [text block]

Luottoriskille alttiina olevista kohteista ulkoista luottoluokitusjärjestelmää käyttäen tehdyn erittelyn esittäminen. [Viittaus: Luottoriskille alttiina olevat kohteet; Ulkoiset luottoriskiluokat [member]]

esimerkki: IFRS 7 IG23 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 36 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Erittely luottoriskille alttiina olevista kohteista käyttäen sisäistä luottoluokitusjärjestelmää [text block]

Luottoriskille alttiina olevista kohteista sisäistä luottoluokitusjärjestelmää käyttäen tehdyn erittelyn esittäminen. [Viittaus: Luottoriskille alttiina olevat kohteet; Sisäiset luottoriskiluokat [member]]

esimerkki: IFRS 7 IG23 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 36 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Erittely rahoitusvaroista, joiden on yksittäin tarkasteltuina todettu olevan arvoltaan alentuneita [text block]

Erittely rahoitusvaroista, joiden on yksittäin tarkasteltuina todettu olevan arvoltaan alentuneita, mukaan luettuina ne tekijät, jotka yhteisö on ottanut huomioon määrittäessään, onko niiden arvo alentunut. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 37 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Tuottojen ja kulujen erittely [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Tiedotus toiminnon lopettamista koskevasta suunnitelmasta [member]

Tämä jäsen edustaa tiedotusta toiminnon lopettamista koskevasta suunnitelmasta.

esimerkki: IAS 10 22 b

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Merkittävästä toiminnan uudelleenjärjestelystä tiedottaminen tai tällaisen järjestelyn toimeenpanon aloittaminen [member]

Tämä jäsen edustaa merkittävästä toiminnan uudelleenjärjestelystä tiedottamista tai tällaisen järjestelyn toimeenpanon aloittamista.

esimerkki: IAS 10 22 e

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Sovellettava verokanta

Sovellettava tuloverokanta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

Maatalouskäytössä olevan maan pinta-ala

Yhteisön maatalouskäytössä olevan maan pinta-ala.

yleinen käytäntö: IAS 41 46 b i

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseAxis

axis

Järjestelyt, joihin sisältyvä sopimus on oikeudelliselta muodoltaan vuokrasopimus [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: SIC 27 10 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseMember

member

Järjestelyt, joihin sisältyvä sopimus on oikeudelliselta muodoltaan vuokrasopimus [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia järjestelyjä, joihin sisältyvä sopimus on oikeudelliselta muodoltaan vuokrasopimus. Yhteisö voi esimerkiksi vuokrata omaisuuseriä sijoittajille ja vuokrata samat omaisuuserät takaisin, tai vaihtoehtoisesti se voi myydä omaisuuserät juridisesti ja vuokrata samat omaisuuserät takaisin. Järjestelyt voivat vaihdella muodoiltaan ja ehdoiltaan. Lisäksi se edustaa ”Järjestelyt, joihin sisältyvä sopimus on oikeudelliselta muodoltaan vuokrasopimus” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: SIC 27 10 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Hallussa olevat omaisuuseriin perustuvat vieraan pääoman ehtoiset instrumentit

Sellaisten hallussa olevien vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien määrä, jotka perustuvat omaisuuseriin. [Viittaus: Hallussa olevat vieraan pääoman ehtoiset instrumentit]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Omaisuuseriin perustuva rahoitus [member]

Tämä jäsen edustaa omaisuuseriin perustuvaa rahoitusta.

esimerkki: IFRS 12 B23 b

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Omaisuuseriin perustuvat arvopaperit, järjestelyyn kuuluvien varojen käypään arvoon suoritettu määrä

Määrä, jonka omaisuuseriin perustuvat arvopaperit muodostavat etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvien varojen käyvästä arvosta. [Viittaus: Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

esimerkki: IAS 19 142 g

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant debit

Odotettavissa olevaksi korvaukseksi kirjattu omaisuuserä, ehdolliset velat liiketoimintojen yhdistämisessä

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen ehdollisten velkojen odotettavissa olevaksi korvaukseksi kirjattu omaisuuserien määrä. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Odotettavissa oleva korvaus, ehdolliset velat liiketoimintojen yhdistämisessä; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant debit

Odotettavissa olevaksi korvaukseksi kirjattu omaisuuserä, muut varaukset

Sellaisten omaisuuserien määrä, jotka on kirjattu muiden varausten odotettavissa olevaksi korvaukseksi. [Viittaus: Odotettavissa oleva korvaus, muut varaukset; Muut varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37 85 c

ifrs-full

Varat

X instant debit

Varat

Sellaisten voimavarojen määrä (a) jotka ovat yhteisön määräysvallassa aikaisempien tapahtumien seurauksena; ja (b) josta yhteisölle odotetaan koituvan vastaista taloudellista hyötyä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 55, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93 e, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8 28 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Varat [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Varat ja velat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja velat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja velat [member]

Tämä jäsen edustaa myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä ja velkoja. [Viittaus: Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät [member]; Velat, jotka sisältyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Varat ja velat [member]

Tämä jäsen edustaa varoja ja velkoja. Lisäksi se edustaa ”Varat ja velat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Varat; Velat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Omaisuuserät ja velat, joita ei ole luokiteltu myytävänä oleviksi [member]

Tämä jäsen edustaa omaisuuseriä ja velkoja, joita ei ole luokiteltu myytävänä oleviksi. Lisäksi se edustaa ”Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja velat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät [member]; Velat, jotka sisältyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant debit

Varat ja hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien velkasaldot

Varojen ja hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien velkasaldojen määrä. [Viittaus: Varat; Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien velkasaldot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant debit

Mineraalivarantojen etsinnästä ja arvioinnista johtuvat varat

Mineraalivarantojen, esimerkiksi mineraalien, öljyn, maakaasun ja vastaavanlaisten uusiutumattomien varantojen, etsimisestä syntyneiden varojen määrä sen jälkeen, kun yhteisö on saanut lailliset etsintäoikeudet tietyllä alueella, sekä mineraalivarannon erottamisen teknisen toteutettavuuden ja kaupallisen elinkelpoisuuden määrittäminen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 6 24 b

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant debit

Vakuutussopimuksista aiheutuvat varat

Vakuutussopimuksista aiheutuvien kirjattujen varojen määrä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant debit

Hallussa olevat vakuudet, jotka voi myydä tai pantata edelleen ilman että vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan, käypä arvo

Sellaisten hallussa olevien vakuuksien käypä arvo, jotka voi myydä tai pantata edelleen ilman että vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 15 a

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Hallussa oleva varat rahoituksesta johtuvien velkojen suojausta varten [member]

Tämä jäsen edustaa varoja, joita pidetään rahoituksesta johtuvien velkojen suojausta varten. [Viittaus: Varat; Rahoituksesta johtuvat velat]

esimerkki: IAS 7 C Rahoituksesta johtuvien velkojen täsmäytyslaskelma, esimerkki: IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant debit

Varat vähennettyinä lyhytaikaisilla veloilla

Varojen määrä vähennettyinä lyhytaikaisilla veloilla.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Varat vähennettyinä lyhytaikaisilla veloilla [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant credit

Etuusjärjestelyn varat (tai velat)

Eläke-etuusjärjestelyn varojen määrä vähennettynä muilla veloilla kuin luvattujen eläke-etuuksien vakuutusmatemaattisen nykyarvon määrällä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26 35 a

ifrs-full

AssetsObtained

X instant debit

Varat, jotka on saatu ottamalla omistukseen vakuus tai vaatimalla muita luoton laatua parantavia eriä

Sellaisten varojen määrä, jotka yhteisö on saanut ottamalla omistukseensa hallussaan olevan vakuuden tai vaatimalla muita luoton laatua parantavia eriä (esimerkiksi takauksia). [Viittaus: Takaukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 38 a

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant debit

Etuusjärjestelyn varat

Eläke-etuusjärjestelyjen hallussa olevien varojen määrä. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26 35 a i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Muut varat kuin rahavarat hankituissa tai luovutetuissa tytäryrityksissä tai liiketoiminnoissa

Muiden varojen kuin rahavarojen määrä tytäryrityksissä tai liiketoiminnoissa, joita koskeva määräysvalta on saatu tai menetetty. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 40 d

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant debit

Omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista

Sellaisten omaisuuserien määrä, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista. Asiakassopimuksen saamisesta aiheutuvat menot ovat lisämenoja, joita yhteisölle syntyy sopimuksen saamiseksi, ja joita sille ei olisi syntynyt, jos sopimusta ei olisi saatu. Sopimuksen täyttämisestä aiheutuvat menot liittyvät välittömästi sopimukseen tai ennakoituun sopimukseen, jonka yhteisö pystyy nimenomaisesti yksilöimään.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 128 a – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant debit

Yhteisön tilinpäätökseen kirjatut varat, jotka koskevat strukturoituja yhteisöjä

Yhteisön tilinpäätökseen kirjattujen varojen määrä liittyen sen osuuksiin strukturoiduissa yhteisöissä. [Viittaus: Varat; Konsernitilinpäätökseen sisältymättömät strukturoidut yhteisöt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 29 a

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant debit

Myydyt tai edelleen pantatut vakuudet ilman että vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan, käypä arvo

Sellaisten vakuuksien käypä arvo, joiden myyminen tai edelleen panttaaminen on ollut sallittua ilman että vakuuden omistaja on lyönyt laimin velvoitteitaan. [Viittaus: Käypä arvo [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 15 b

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant debit

Omaisuuserät, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan

Sellaisten siirrettyjen rahoitusvarojen määrä, jotka yhteisö pitää edelleen kokonaan taseessaan. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant debit

Omaisuuserät, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan siltä osin kuin sillä on säilynyt intressi

Sellaisten siirrettyjen rahoitusvarojen määrä, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan siltä osin kuin sillä on säilynyt intressi. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant debit

Varat, joita koskevat merkittävät rajoitukset

Sellaisten konsernintilinpäätökseen kuuluvan konsernin varojen määrä, joita koskevat merkittävät rajoitukset (esim. lakiin, sopimukseen tai määräykseen perustuvat) liittyen yhteisön kykyyn päästä käsiksi konsernin varoihin tai käyttää niitä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 13 c

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration credit

Strukturoiduille yhteisöille siirretyt varat, siirtämisajankohtana

Kaikkien strukturoiduille yhteisöille siirrettyjen varojen määrä siirtämisajankohtana. [Viittaus: Konsernitilinpäätökseen sisältymättömät strukturoidut yhteisöt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 27 c

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant debit

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat varat

Laadittuihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien varojen määrä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

esimerkki: IAS 1 55, esimerkki: IFRS 4 IG20 b, esimerkki: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant debit

Annettujen jälleenvakuutusten varat

Sellaisten jälleenvakuutusten varojen määrä, joissa yhteisö on vakuutuksenottaja.

esimerkki: IAS 1 55, esimerkki: IFRS 4 IG20 c, esimerkki: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant debit

Varat, joihin liittyy merkittävä olennaisten oikaisujen riski seuraavan tilikauden aikana

Sellaisten oletusten kohteena olevien varojen määrä, jotka aiheuttavat merkittävän riskin kyseisten varojen arvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 125 b

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant credit

Liittyvät velat, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan

Sellaisten siirrettyihin rahoitusvaroihin liittyvien velkojen määrä, jotka yhteisö pitää edelleen kokonaan taseessaan. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant credit

Liittyvät velat, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan siltä osin kuin sillä on säilynyt intressi

Sellaisten siirrettyihin rahoitusvaroihin liittyvien velkojen määrä, jotka yhteisö pitää edelleen taseessaan siltä osin kuin sillä on säilynyt intressi. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssociatesMember

member

Osakkuusyritykset [member]

Tämä jäsen edustaa yhteisöjä, joissa sijoittajalla on huomattava vaikutusvalta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24 19 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27 17 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27 16 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 B4 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39M a – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran

ifrs-full

AtCostMember

member

Hankintameno [member]

Tämä jäsen edustaa hankintamenoon perustuvaa arvostamista. Hankintameno on omaisuuserän hankkimisesta suoritettujen rahavarojen määrä tai annetun muun vastikkeen käypä arvo omaisuuserän hankinta- tai valmistusajankohtana tai, milloin tämä on sovellettavissa, määrä, joka kyseiselle omaisuuserälle osoitetaan sitä alun perin kirjanpitoon merkittäessä muiden IFRS-standardien nimenomaisten vaatimusten mukaisesti.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 32A, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Arvostus hankintamenoon tai IFRS 16:n mukaista käyvän arvon mallia käyttäen [member]

Tämä jäsen edustaa arvostusta hankintamenon tai IFRS 16:n perusteella, kun yhteisö yleensä soveltaa käyvän arvon mallia omaisuusluokkien arvostamiseen. [Viittaus: Hankintameno [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 78 – Voimaantulo 1.1.2019

ifrs-full

AtCostWithinFairValueModelMember

member

Hankintamenoon käyvän arvon mallia sovellettaessa [member]

Tämä jäsen edustaa arvostusta hankintamenon perusteella, kun yhteisö yleensä soveltaa käyvän arvon mallia omaisuusluokkien arvostamiseen. [Viittaus: Hankintameno [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 78 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Käypä arvo [member]

Tämä jäsen edustaa käypään arvoon perustuvaa arvostamista. Käypä arvo on hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä toteutuvassa tavanmukaisessa liiketoimessa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 32A, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration debit

Tilintarkastajan palkkio

Yhteisön tilintarkastajille maksettujen tai maksettavien palkkioiden määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Tilintarkastajan palkkio [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration debit

Tilintarkastajan palkkio tilitarkastuspalveluista

Yhteisön tilintarkastajille tilintarkastuspalveluista maksettujen tai maksettavien palkkioiden määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration debit

Tilintarkastajan palkkio muista palveluista

Yhteisön tilintarkastajille maksetut tai maksettavat palkkiot palveluista, joista yhteisö ei esitä tietoja erikseen samassa tilinpäätöslaskelmassa tai liitetiedossa.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration debit

Tilintarkastajan palkkio veropalveluista

Yhteisön tilintarkastajille veropalveluista maksettujen tai maksettavien palkkioiden määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant credit

Hyväksytyt pääomasitoumukset, joista ei ole tehty sopimusta

Sellaisten yhteisön hyväksymien pääomasitoumusten määrä, joista yhteisö ei ole tehnyt sopimusta. [Viittaus: Pääomasitoumukset]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Myytävissä olevat rahoitusvarat [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

Keskimääräinen efektiivinen veroaste

Verokulu (tai -tuotto) jaettuna kirjanpidon tuloksella. [Viittaus: Kirjanpidon tulos]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Keskimääräinen valuuttakurssi

Yhteisön käyttämä keskimääräinen valuuttakurssi. Valuuttakurssi on kahden valuutan välinen vaihtokurssi.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Keskimääräinen työntekijöiden lukumäärä

Yhteisön palveluksessa kauden aikana olleiden työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Suojausinstrumentin keskimääräinen hinta

Suojausinstrumentin keskimääräinen hinta. [Viittaus: Suojausinstrumentit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 23B b – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Suojausinstrumentin keskimääräinen kurssi

Suojausinstrumentin keskimääräinen kurssi. [Viittaus: Suojausinstrumentit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 23B b – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant credit

Asiakkaiden käyttötilien saldot

Yhteisön hallussa olevien asiakkaiden käyttötilien saldojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant credit

Asiakkaiden vaadittaessa maksettavien talletusten saldot

Yhteisön hallussa olevien asiakkaiden vaadittaessa maksettavien talletusten saldojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant credit

Asiakkaiden muiden talletusten saldot

Sellaisten yhteisön hallussa olevien asiakkaiden talletustilien saldojen määrä, joista yhteisö ei esitä tietoja erikseen samassa tilinpäätöslaskelmassa tai liitetiedossa.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant credit

Asiakkaiden määräaikaistalletusten saldot

Yhteisön hallussa olevien asiakkaiden määräaikaistalletusten saldojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant debit

Saldot pankeissa

Pankeissa pidettävien rahavarojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant debit

Pankkivekseleitä koskevat varat

Varoiksi kirjattujen pankkivekselien määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant credit

Pankkivekseleitä koskevat velat

Veloiksi kirjattujen pankkivekselien määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration debit

Pankki- ja vastaavat kulut

Yhteisön kuluiksi kirjaamien pankkikulujen ja vastaavien kulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant debit

Muut tilien saldot keskuspankeissa kuin pakolliset vähimmäisvarantotalletukset

Muiden keskuspankkitilien saldojen kuin pakollisten vähimmäisvarantotalletusten määrä. [Viittaus: Pakolliset vähimmäisvarantotalletukset keskuspankeissa]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant credit

Pankkilainat, diskonttaamattomat rahavirrat

Pankkilainoihin liittyvien sopimuksiin perustuvien diskonttaamattomien rahavirtojen määrä. [Viittaus: Lainat]

esimerkki: IFRS 7 IG31A – Voimaantulo 1.1.2019, esimerkki: IFRS 7 B11D

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Hallussa olevat pankkien velkainstrumentit

Yhteisön hallussa olevien pankkien liikkeeseen laskemien vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien arvo. [Viittaus: Hallussa olevat vieraan pääoman ehtoiset instrumentit]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant debit

Muut rahoitusjärjestelyt, muiksi rahavaroiksi luokitellut

Sellaisten rahoitusjärjestelyjä edustavien rahavarojen luokittelu, joista yhteisö ei esitä tietoja erikseen samassa tilinpäätöslaskelmassa tai liitetiedossa. [Viittaus: Muut rahavarat kuin käteisvarat]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant credit

Luotolliset tilit

Olemassa olevat rahavarat ylittävä, tililtä nostettu määrä. Tämän katsotaan olevan pankin antama lyhytaikainen luoton pidennys. [Viittaus: Rahavarat]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio)

Osakekohtaisen tuloksen määrä, kun laimentamattomat ja laimennusvaikutuksella oikaistut arvot ovat yhtä suuria. [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Jatkuvan toiminnan laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio)

Jatkuvan toiminnan laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio). [Viittaus: Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Jatkuvan toiminnan laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen jatkuvan toiminnan tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuutos; Jatkuva toiminta [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista. [Viittaus: Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio)]

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista, mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista, mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuutos; Lopetetut toiminnot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuutos]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio)

Emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluva voitto (tai tappio) (osoittaja) jaettuna kauden aikana ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla (nimittäjä).

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Jatkuvan toiminnan laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio)

Jatkuvan toiminnan laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio). [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Jatkuva toiminta [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Jatkuvan toiminnan laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos

Laimentamaton osakekohtainen jatkuvan toiminnan tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuutos; Jatkuva toiminta [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista. [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Lopetetut toiminnot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio) lopetetuista toiminnoista, mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos

Laimentamaton osakekohtainen lopetetun toiminnan tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuutos; Lopetetut toiminnot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio), mukaan lukien hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvien laskennallisten verojen nettomuutos. [Viittaus: Laimentamaton osakekohtainen tulos (tai tappio); Voittoon tai tappioon liittyvä hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen nettomuutos ja siihen liittyvän laskennallisen veron nettomuutos]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Kuvaus perusteesta, jonka mukaan ulkoisilta asiakkailta saadut tuotot kohdistetaan yksittäisille maille

Kuvaus perusteesta, jonka mukaan ulkoisilta asiakkailta saadut tuotot kohdistetaan yksittäisille maille. [Viittaus: Tuotot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8 33 a

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Tuottavat biologiset hyödykkeet [member]

Tämä jäsen edustaa tuottavia biologisia hyödykkeitä. Tuottavat biologiset hyödykkeet ovat muita kuin kulutettavia biologisia hyödykkeitä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet; Kulutettavat biologiset hyödykkeet [member]]

esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant debit

Tuottavat kasvit

Tuottavia kasveja edustavat aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet. Tuottava kasvi on elävä kasvi, (a) jota käytetään maataloustuotteiden tuottamiseen tai aikaansaamiseen; (b) jonka odotetaan tuottavan useammalla kuin yhdellä kaudella; ja (c) jonka todennäköisyys tulla myydyksi maataloustuotteena on erittäin pieni, paitsi satunnaisessa käytöstä poistamisen jälkeen tapahtuvassa myynnissä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

esimerkki: IAS 16 37 i

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Tuottavat kasvit [member]

Tämä jäsen edustaa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaa, joka edustaa tuottavia kasveja. Tuottava kasvi on elävä kasvi, (a) jota käytetään maataloustuotteiden tuottamiseen tai aikaansaamiseen; (b) jonka odotetaan tuottavan useammalla kuin yhdellä kaudella; ja (c) jonka todennäköisyys tulla myydyksi maataloustuotteena on erittäin pieni, paitsi satunnaisessa käytöstä poistamisen jälkeen tapahtuvassa myynnissä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

esimerkki: IAS 16 37 i

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration debit

Maksetut tai maksettavat etuudet

Eläke-etuusjärjestelyihin maksettujen tai maksettavien etuuksien määrä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 26 35 b v

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant debit

Hankinta-ajankohdan paras arvio sopimukseen perustuvista rahavirroista, joita ei odoteta saatavan hankituista saamisista

Hankinta-ajankohdan paras arvio sopimukseen perustuvista rahavirroista, joita ei odoteta saatavan liiketoimintojen yhdistämisissä hankituista saamisista. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 h iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant debit

Biologiset hyödykkeet

Varoiksi kirjattujen elävien eläinten tai kasvien määrä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 54 f, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50, esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biologiset hyödykkeet, ikä [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia biologisia hyödykkeitä iän mukaan jaoteltuina. Lisäksi se edustaa ”Biologiset hyödykkeet iän mukaan” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biologiset hyödykkeet [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biologiset hyödykkeet iän mukaan [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biologiset hyödykkeet ryhmän mukaan [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biologiset hyödykkeet tyypin mukaan [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biologiset hyödykkeet, ryhmä [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia biologisia hyödykkeitä ryhmän mukaan jaoteltuina. Lisäksi se edustaa ”Biologiset hyödykkeet ryhmän mukaan” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biologiset hyödykkeet [member]

Tämä jäsen edustaa eläviä eläimiä tai kasveja. Lisäksi se edustaa ”Biologiset hyödykkeet” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 31 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019, yleinen käytäntö: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant debit

Velkojen vakuudeksi annetut biologiset hyödykkeet

Velkojen vakuudeksi annettujen biologisten hyödykkeiden määrä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biologiset hyödykkeet, tyyppi [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia biologisia hyödykkeitä tyypin mukaan jaoteltuina. Lisäksi se edustaa ”Biologiset hyödykkeet tyypin mukaan” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant debit

Biologiset hyödykkeet, joiden omistusoikeus on rajoitettu

Sellaisten biologisten hyödykkeiden määrä, joiden omistusoikeus on rajoitettu. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant credit

Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat

Yhteisön liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant credit

Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat, diskonttaamattomat rahavirrat

Liikkeelle laskettuihin joukkovelkakirjalainoihin liittyviin sopimuksiin perustuvien diskonttaamattomien rahavirtojen määrä. [Viittaus: Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat]

esimerkki: IFRS 7 IG31A – Voimaantulo 1.1.2019, esimerkki: IFRS 7 B11D

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Vieraan pääoman menot [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Aktivoidut vieraan pääoman menot

Korkomenojen ja muiden menojen määrä, joka yhteisölle aiheutuu sellaisten varojen lainaksi ottamisesta, jotka välittömästi johtuvat ehdot täyttävän hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta ja jotka sisältyvät kyseisen hyödykkeen hankintamenoon.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 23 26 a

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Syntyneet vieraan pääoman menot

Korkomenojen ja muiden menojen määrä, joka yhteisölle syntyy varojen lainaksi ottamisen yhteydessä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration debit

Kuluksi kirjatut vieraan pääoman menot

Korkomenojen ja muiden menojen määrä, joka yhteisölle syntyy sellaisten varojen lainaksi ottamisen yhteydessä, jotka kirjataan kuluksi.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

Lainat

X instant credit

Lainat

Sellaisten erääntyvien varojen määrä, jotka yhteisön on maksettava takaisin.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Lainat [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Lainat, koronmääräytymisperusteen oikaisu

Lainan koron laskemisessa käytettävän perusteen (viitekoron) oikaisu. [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Lainat nimen mukaan [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Lainat nimen mukaan [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia lainoja nimen mukaan jaoteltuina. Lisäksi se edustaa ”Lainat nimen mukaan” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Lainat, tyypin mukaan [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Lainat, korko

Lainojen korko. [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Lainat, koronmääräytymisperuste

Lainan koron laskemisessa käytettävä peruste (viitekorko). [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Lainat, erääntymisaika

Lainojen erääntymisaika. [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Lainat, alkuperäinen valuutta

Valuutta, jonka määräisenä lainat on ilmaistu. [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Hankinta-ajankohtana kirjatut lainat

Liiketoimintojen yhdistämisessä vastattaviksi otettujen lainojen hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Lainat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Vaihteluvälin alaraja [member]

Tämä jäsen edustaa vaihteluvälin alarajaa.

esimerkki: IFRS 13 IE63, esimerkki: IFRS 13 B6, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 33 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 2 45 b, yleinen käytäntö: IFRS 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant debit

Brändinimet

Sellaisten aineettomien hyödykkeiden määrä, jotka edustavat oikeuksia joukkoon toisiaan täydentäviä omaisuuseriä, kuten tavaramerkki (tai palvelumerkki) ja siihen liittyvä kauppanimike sekä kaavat, reseptit ja tekninen osaaminen. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 38 119 a

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Brändinimet [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten aineettomien hyödykkeiden luokkaa, jotka edustavat oikeuksia joukkoon toisiaan täydentäviä omaisuuseriä, kuten tavaramerkki (tai palvelumerkki) ja siihen liittyvä kauppanimike sekä kaavat, reseptit ja tekninen osaaminen. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 38 119 a

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Yleisradiointioikeudet [member]

Tämä jäsen edustaa yleisradiointioikeuksia.

yleinen käytäntö: IAS 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration debit

Välityspalkkiokulu

Yhteisön suorittamien välityspalkkiokulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration credit

Välityspalkkiotuotto

Yhteisön perimien välityspalkkiotuottojen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

Rakennukset

X instant debit

Rakennukset

Sellaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä, jotka edustavat toiminnoissa käytettäviä poistokelpoisia rakennuksia ja samankaltaisia rakenteita. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Rakennukset [member]

Tämä jäsen edustaa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaa, joka edustaa toiminnoissa käytettäviä poistokelpoisia rakennuksia ja samankaltaisia rakenteita. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Liiketoimintojen yhdistäminen [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Liiketoimintojen yhdistäminen [member]

Tämä jäsen edustaa liiketoimia tai muita tapahtumia, joissa hankkijaosapuoli saa määräysvallan yhteen tai useampaan liiketoimintoon. Liiketoimet, joita joskus nimitetään ”todellisiksi sulautumisiksi” tai ”samanarvoisten yhteisöjen sulautumisiksi” ovat myös IFRS 3:ssa tarkoitettuja liiketoimintojen yhdistämisiä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration credit

Omien osakkeiden mitätöinti

Kauden aikana mitätöityjen omien osakkeiden määrä. [Viittaus: Omat osakkeet]

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant credit

Pääomasitoumukset

Sellaisten pääomasitoumusten määrä, jotka yhteisö on tulevaisuudessa sitoutunut tekemään.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Pääomasitoumukset [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Aktivoitavissa olevien vieraan pääoman menojen rahoitusmenokerroin

Sellaisten yhteisön lainoihin liittyvien korkomenojen ja muiden menojen painotettu keskiarvo, jotka johtuvat yhteisöllä kauden aikana olevista lainoista, lukuun ottamatta niitä lainoja, jotka on otettu nimenomaisesti jonkin ehdot täyttävän hyödykkeen hankkimista varten. [Viittaus: Painotettu keskiarvo [member]; Lainat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 23 26 b

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Aktivoidut kehittämismenot [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten aineettomien hyödykkeiden joukkoa, joka aiheutuu ennen kaupallisen tuotannon tai käytön aloittamista aktivoiduista kehittämismenoista. Aineeton hyödyke tulee kirjata vain, jos yhteisö pystyy osoittamaan kaikki seuraavat kohdat: (a) aineettoman hyödykkeen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa niin, että hyödyke on käytettävissä tai myytävissä; (b) yhteisöllä on aikomus saattaa aineeton hyödyke valmiiksi ja käyttää sitä tai myydä se; (c) yhteisö pystyy käyttämään aineetonta hyödykettä tai myymään sen; (d) kuinka todennäköistä on, että aineeton hyödyke tulee tuottamaan vastaista taloudellista hyötyä. Yhteisö voi osoittaa muun muassa, että aineettoman hyödykkeen aikaansaamalle tuotokselle tai aineettomalle hyödykkeelle itselleen on olemassa markkinat, tai jos sitä tullaan käyttämään yhteisön sisällä, aineettoman hyödykkeen hyödyllisyyden; (e) käytettävissä on riittävästi teknisiä, taloudellisia ja muita voimavaroja kehittämistyön loppuunsaattamiseen ja aineettoman hyödykkeen käyttämiseen tai myymiseen; ja (f) yhteisö pystyy määrittämään luotettavasti menot, jotka johtuvat aineettomasta hyödykkeestä sen kehittämisvaiheen aikana.

yleinen käytäntö: IAS 38 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant credit

Rahasto omien osakkeiden ostamista varten

Oman pääoman erä, joka edustaa yhteisön varautumista omien osakkeidensa ostamiseen.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Rahasto omien osakkeiden ostamista varten [member]

Tämä jäsen edustaa oman pääoman erää, joka edustaa yhteisön varautumista omien osakkeidensa ostamiseen.

yleinen käytäntö: IAS 1 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Pääomavaatimukset [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Pääomavaatimukset [member]

Tämä jäsen edustaa yhteisöä koskevia pääomavaatimuksia. Lisäksi se edustaa ”Pääomavaatimukset” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant credit

Pääomarahasto

Oman pääoman erä, joka edustaa pääomarahastoa

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Pääomarahasto [member]

Tämä jäsen edustaa pääoman erää, joka edustaa pääomarahastoa

yleinen käytäntö: IAS 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Kirjanpitoarvo, kertyneet poistot, arvonalentumiset ja bruttomääräinen kirjanpitoarvo [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73 e, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 32 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 e, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 76, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 54 f, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35H – Voimaantulo 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35I – Voimaantulo 1.1.2018, yleinen käytäntö: IFRS 7 IG29 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018, yleinen käytäntö: IFRS 7 37 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

CarryingAmountAtTimeOfSaleOfInvestmentPropertyCarriedAtCostWithinFairValueModel

X instant debit

Hankintamenoon taseeseen merkitty sijoituskiinteistö käyvän arvon mallia sovellettaessa, myyntiajankohtana

Sellaisten sijoituskiinteistöjen määrä myyntiajankohtana, jotka merkitään taseeseen hankintamenoon käyvän arvon mallia sovellettaessa [Viittaus: Hankintamenoon käyvän arvon mallin mukaisesti [member]; Kirjanpitoarvo [member]; Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 78 d ii – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Kirjanpitoarvo [member]

Tämä jäsen edustaa määrää, johon omaisuuserä merkitään taseeseen (sen jälkeen kun kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot on vähennetty). Lisäksi se edustaa ”Kirjanpitoarvo, kertyneet poistot, arvonalentumiset ja bruttomääräinen kirjanpitoarvo” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Poistot; Arvonalentumistappio]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73 e, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 32 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 e, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 76, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35H – Voimaantulo 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35I – Voimaantulo 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 IG29 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 37 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

Käteisvarat

X instant debit

Käteisvarat

Käteisen rahan ja vaadittaessa maksettavien talletusten määrä. [Viittaus: Käteinen raha]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Käteinen raha [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration debit

Rahalainat lähipiiriltä

Tulevat rahavirrat lähipiiriltä saaduista rahalainoista. [Viittaus: Lähipiiri [member]; Saadut ennakot]

yleinen käytäntö: IAS 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Toisille osapuolille annetut rahalainat, jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Sellaisten toisille osapuolille annettujen rahalainojen määrä (muut kuin rahoituslaitoksen antamat rahalainat), jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin.

esimerkki: IAS 7 16 e

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration credit

Rahalainat lähipiirille

Lähtevät rahavirrat lähipiirille annetuista rahalainoista. [Viittaus: Lähipiiri [member]]

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant debit

Rahavarat ja tilien saldot keskuspankeissa

Keskuspankeissa säilytettävät rahavarat ja tilien saldo.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant debit

Rahavarat

Käteisen rahan ja vaadittaessa maksettavien talletusten määrä sekä lyhytaikaiset, erittäin likvidit sijoitukset, jotka ovat helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan määrään käteisvaroja ja joiden arvomuutosten riski on vähäinen. [Viittaus: Käteisvarat; Muut rahavarat kuin käteisvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 54 i, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 45, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 B13 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Rahavarat [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Rahavarat, järjestelyyn kuuluvien varojen käypään arvoon sisältyvä määrä

Rahavarojen osuus etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvien varojen käyvästä arvosta. [Viittaus: Rahavarat; Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

esimerkki: IAS 19 142 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant debit

Rahavarat, jotka on luokiteltu osaksi myytävänä olevaa luovutettavien erien ryhmää

Sellaisten rahavarojen määrä, jotka on luokiteltu osaksi myytävänä olevaa luovutettavien erien ryhmää. [Viittaus: Rahavarat; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant debit

Yhteisön hallussa olevat rahavarat, jotka eivät ole konsernin käytettävissä

Sellaisten merkittävien yhteisön hallussa olevien rahavarojen määrä, jotka eivät ole konsernin käytettävissä. [Viittaus: Rahavarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant debit

Rahavarat, jos poikkeavat taseesta Rahavarat, jos poikkeavat taseesta [abstract]

Sellaisten rahavirtalaskelmassa esitettyjen rahavarojen määrä, jotka poikkeavat taseessa esitettyjen rahavarojen määrästä. [Viittaus: Rahavarat]

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Rahavarat hankituissa tai luovutetuissa tytäryrityksissä tai liiketoiminnoissa

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Hankinta-ajankohtana kirjatut rahavarat

Rahavarojen määrä tytäryrityksissä tai liiketoiminnoissa, joita koskeva määräysvalta on saatu tai menetetty. [Viittaus: Tytäryritykset [member]; Rahavarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 40 c

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Cash and cash equivalents recognised as of acquisition date

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen rahavarojen hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Rahavarat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Cash collateral pledged subject to enforceable master netting arrangement or similar agreement not set off against financial liabilities

Annetun käteisvakuuden määrä, jota koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja jota ei ole kuitattu rahoitusvelkoja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvelat]

esimerkki: IFRS 7 IG40D, esimerkki: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Saatu käteisvakuus, jota koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja jota ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan

Saadun käteisvakuuden määrä, jota koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja jota ei ole kuitattu rahoitusvaroja vastaan. [Viittaus: Rahoitusvarat]

esimerkki: IFRS 7 IG40D, esimerkki: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashEquivalents

X instant debit

Muut rahavarat kuin käteisvarat

Sellaisten lyhytaikaisten, erittäin likvidien sijoitusten määrä, jotka ovat helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan määrään käteisvaroja ja joiden arvomuutosten riski on vähäinen.

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Muut rahavarat kuin käteisvarat [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Rahavirran suojaukset [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Rahavirran suojaukset [member]

Tämä jäsen edustaa suojautumista rahavirtojen vaihtelulta, joka (a) johtuu tietystä riskistä, joka liittyy taseeseen merkittyyn omaisuuserään tai velkaan (kuten vaihtuvakorkoisen velan kaikki vastaiset koronmaksut tai osa niistä) tai erittäin todennäköiseen ennakoituun liiketoimeen; ja (b) joka saattaisi vaikuttaa voittoon tai tappioon. [Viittaus: Suojaukset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 39 86 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 24A – Voimaantulo 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 24B – Voimaantulo 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 24C – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Rahavirrat jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Rahavirrat tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevan määräysvallan menettämisestä, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Kokonaisrahavirrat, jotka johtuvat tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevan määräysvallan menettämisestä ja jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration debit

Sellaisten rahavarojen vähennyksestä (tai lisäyksestä) saadut (tai niissä käytetyt) rahavirrat, joihin kohdistuu rajoituksia

Tulevat (tai lähtevät) rahavirrat, jotka johtuvat sellaisten rahavarojen vähennyksestä (tai lisäyksestä), joihin kohdistuu rajoituksia. [Viittaus: Rahavarat, joihin kohdistuu rajoituksia]

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration debit

Lyhytaikaisista talletuksista ja sijoituksista saadut (tai niihin käytetyt) rahavirrat, jotka johtuvat johtuen lyhytaikaisten talletusten ja sijoitusten vähennyksestä (tai lisäyksestä)

Lyhytaikaisten talletusten ja sijoitusten vähennyksestä (tai lisäyksestä) johtuvat tulevat (tai lähtevät) rahavirrat

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Mineraalivarantojen etsinnästä ja arvioinnista saadut (tai niissä käytetyt) rahavirrat, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Mineraalivarantojen, esimerkiksi mineraalien, öljyn, maakaasun ja vastaavanlaisten uusiutumattomien varantojen, etsimisestä syntyneet rahavirrat (tai niissä käytetyt rahavirrat) sen jälkeen, kun yhteisö on saanut lailliset etsintäoikeudet tietyllä alueella, sekä mineraalivarannon erottamisen teknisen toteutettavuuden ja kaupallisen elinkelpoisuuden määrittäminen, jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration debit

Mineraalivarantojen etsinnästä ja arvioinnista saadut (tai niissä käytetyt) rahavirrat, luokiteltu kuuluviksi liiketoimintaan

Mineraalivarantojen, esimerkiksi mineraalien, öljyn, maakaasun ja vastaavanlaisten uusiutumattomien varantojen, etsimisestä syntyneet rahavirrat (tai niissä käytetyt rahavirrat) sen jälkeen, kun yhteisö on saanut lailliset etsintäoikeudet tietyllä alueella, sekä mineraalivarannon erottamisen teknisen toteutettavuuden ja kaupallisen elinkelpoisuuden määrittäminen, jotka on luokiteltu liiketoiminnaksi.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration debit

Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat

Sellaiset rahoituksesta saatavat (tai rahoituksessa käytettävät) rahavirrat, jotka ovat yhteisön oman pääoman ja lainojen määrän ja rakenteen muutoksiin johtavaa toimintaa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 10, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytetyt) rahavirrat [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytettävät) rahavirrat, jatkuvat toiminnot

Sellaiset yhteisön rahoituksen (rahoituksessa käytettävät) rahavirrat, jotka liittyvät jatkuviin toimintoihin. [Viittaus: Jatkuva toiminta [member]; Rahoituksen (rahoituksessa käytettävät) rahavirrat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Rahoituksesta saadut (tai rahoituksessa käytettävät) rahavirrat, lopetetut toiminnot

Sellaiset yhteisön rahoituksen (rahoituksessa käytettävät) rahavirrat, jotka liittyvät lopetettuihin toimintoihin. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Rahoituksen (rahoituksessa käytettävät) rahavirrat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration debit

Lyhytaikaisten lainojen lisäyksestä saadut (tai niiden vähennykseen käytetyt) () rahavirrat

Tulevat (tai lähtevät) rahavirrat, jotka johtuvat lyhytaikaisten lainojen vähennyksestä (tai lisäyksestä). [Viittaus: Lyhytaikaiset lainat]

yleinen käytäntö: IAS 7 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration debit

Toimintakapasiteetin lisäämisestä saadut (tai siihen käytetyt) rahavirrat

Kokonaisrahavirrat, jotka lisäävät yhteisön toimintakapasiteettia (mitattuna esimerkiksi tuotosyksikköinä päivässä).

esimerkki: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration debit

Vakuutussopimuksista saadut rahavirrat (tai vakuutussopimuksissa käytetyt rahavirrat)

Vakuutussopimusten rahavirrat (vakuutussopimuksissa käytetyt rahavirrat). [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 37 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration debit

Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat

Sellaisten investointien (investoinneissa käytettävät) rahavirrat, jotka ovat pitkäaikaisten varojen ja muiden rahavaroihin kuulumattomien sijoitusten hankkimista ja luovuttamista.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 10, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat, jatkuvat toiminnot

Sellaiset yhteisön investointien (investoinneissa käytettävät) rahavirrat, jotka liittyvät jatkuviin toimintoihin. [Viittaus: Jatkuva toiminta [member]; Investointien (investoinneissa käytettävät) rahavirrat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Investoinneista saadut (tai investointeihin käytetyt) rahavirrat, lopetetut toiminnot

Sellaiset yhteisön investointien (investoinneissa käytettävät) rahavirrat, jotka liittyvät lopetettuihin toimintoihin. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Investointien (investoinneissa käytettävät) rahavirrat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration debit

Toimintakapasiteetin säilyttämisestä saadut (tai siihen käytetyt) rahavirrat

Kokonaisrahavirrat, joita vaaditaan yhteisön nykyisen toimintakapasiteetin säilyttämiseksi (mitattuna esimerkiksi tuotosyksikköinä päivässä).

esimerkki: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat

Liiketoiminnan (liiketoiminnassa käytettävät) rahavirrat, jotka ovat yhteisön pääasiallista tuloa tuottavaa toimintaa sekä muuta toimintaa, jota ei lueta kuuluvaksi investointeihin eikä rahoitukseen. [Viittaus: Tuotot]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 10, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat, jatkuvat toiminnot

Sellaiset yhteisön liiketoiminnan (liiketoiminnassa käytettävät) rahavirrat, jotka liittyvät jatkuviin toimintoihin. [Viittaus: Jatkuva toiminta [member]; Liiketoiminnan (liiketoiminnassa käytettävät) rahavirrat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Liiketoiminnasta saadut (tai liiketoiminnassa käytetyt) rahavirrat, lopetetut toiminnot

Sellaiset yhteisön liiketoiminnan (liiketoiminnassa käytettävät) rahavirrat, jotka liittyvät lopetettuihin toimintoihin. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]; Liiketoiminnan (liiketoiminnassa käytettävät) rahavirrat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Toiminnoista saadut (tai toiminnoissa käytetyt) rahavirrat

Yhteisön toimintojen (toiminnoissa käytettävät) rahavirrat.

esimerkki: IAS 7 A Rahavirtalaskelma muulle yhteisölle kuin rahoituslaitokselle, esimerkki: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Toiminnoista saadut (tai toiminnoissa käytetyt) rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia

Yhteisön toimintojen tulevat (tai lähtevät) rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia.

esimerkki: IAS 7 A Rahavirtalaskelma muulle yhteisölle kuin rahoituslaitokselle, yleinen käytäntö: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration credit

Etsintä- ja kehittämistoiminnoissa käytetyt rahavirrat

Etsintä- ja kehittämistoimien lähtevät rahavarat.

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevan määräysvallan saamiseen käytetyt rahavirrat, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevan määräysvallan saamisessa käytettävät kokonaisrahavirrat, jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant debit

Käteinen raha

Yhteisön hallussaan pitämä käteinen raha. Tämä ei sisällä vaadittaessa maksettavia talletuksia.

yleinen käytäntö: IAS 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration credit

Vuokrasopimuksista johtuva lähtevä rahavirta

Vuokrasopimuksista johtuva lähtevä rahavirta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16 53 g – Voimaantulo 1.1.2019

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration debit

Maksetut käteisvarat, vakuutuksenottajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat

Laadittuihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen vähennykset, jotka johtuvat maksetuista käteisvaroista. [Viittaus: Laadittuihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat velat]

esimerkki: IFRS 4 IG37 c, esimerkki: IFRS 4 37 e

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Futuuri-, termiini-, optio- ja swap-sopimuksista suoritetut maksut, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Futuuri-, termiini-, optio- ja swap-sopimusten lähtevä rahavirta, paitsi silloin, kun sopimukset on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa tai kun maksut luokitellaan kuuluviksi rahoitukseen.

esimerkki: IAS 7 16 g

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Futuuri-, termiini-, optio- ja swap-sopimuksista saadut maksut, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Futuuri-, termiini-, optio- ja swap-sopimusten tuleva rahavirta, paitsi silloin, kun sopimukset on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa tai kun saadut maksut luokitellaan kuuluviksi rahoitukseen.

esimerkki: IAS 7 16 h

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Toisille osapuolille annettujen rahalainojen takaisinmaksuna saadut suoritukset, luokiteltu kuuluviksi investointeihin

Toisille osapuolille annettujen rahalainojen takaisinmaksuna saatujen suoritusten tuleva rahavirta (muut kuin rahoituslaitoksen antamat rahalainat), jotka on luokiteltu kuuluviksi investointeihin.

esimerkki: IAS 7 16 f

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration debit

Lähipiirille annettujen rahalainojen takaisinmaksuina yhteisön saamat suoritukset

Lähipiirille annettujen rahalainojen takaisinmaksuina yhteisölle tuleva rahavirta. [Viittaus: Lähipiiri [member]]

yleinen käytäntö: IAS 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration credit

Suoritetut lähipiiriltä saatujen rahalainojen lyhennykset

Lähipiiriltä saatujen rahalainojen lyhennysten lähtevä rahavirta. [Viittaus: Lähipiiri [member]; Saadut ennakot]

yleinen käytäntö: IAS 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant credit

Käteisvarojen siirrot

Liiketoimintojen yhdistämisessä käteisvaroina siirretyn vastikkeen käypä arvo hankinta-ajankohtana. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Sellaiset varojen ryhmät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 128 a – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Sellaiset varojen ryhmät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista [member]

Tämä jäsen edustaa kaikkia asiakassopimusten saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista kirjattuja varojen ryhmiä. Lisäksi se edustaa ”Asiakassopimusten saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista kirjattuja varojen ryhmät” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 128 a – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Lyhytaikaisten rahoitusvarojen ryhmät [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Lyhytaikaisten rahoitusvelkojen ryhmät [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Rahoitusvarojen ryhmät [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Rahoitusvarojen ryhmät [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Rahoitusvelkojen ryhmät [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Rahoitusvelkojen ryhmät [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Pitkäaikaisten rahoitusvarojen ryhmät [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Pitkäaikaisten rahoitusvelkojen ryhmät [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Lähipiirin ryhmät [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration debit

Hankintaa edeltävän laskennallisen verosaamisen kirjatun määrän lisäys (tai vähennys)

Liiketoimintojen yhdistämisestä johtuva, hankkijaosapuolen ennen hankintaa edeltävän laskennallisen verosaamisen kirjatun määrän lisäys (tai vähennys), joka muuttaa hankkijaosapuolen verosaamisen realisoitumisen todennäköisyyttä. [Viittaus: Laskennalliset verosaamiset; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 j

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Eri valuuttojen välisten viitekoronvaihtosopimusten preemioiden arvonmuutos [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Termiinisopimusten korko-osuuksien arvonmuutos [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Optioiden aika-arvon arvonmuutos [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Alkuperäisen kirjaamisajankohdan käyvän arvon ja transaktiohinnan välisen vielä tulosvaikutteisesti kirjaamattoman erotuksen kokonaismäärän muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Rahoitusvarojen luottotappioita koskevalla vähennystilillä tapahtuneet muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration debit

Biologisten hyödykkeiden lisäys (tai vähennys)

Biologisten hyödykkeiden lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Biologisten hyödykkeiden muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen ehdollisten velkojen muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Vakuutussopimuksista aiheutuvien aktivoitujen hankintamenojen muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Laskennallisen verovelan (tai -saamisen) muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration credit

Oman pääoman lisäys (tai vähennys)

Oman pääoman lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Oma pääoma]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 106 d

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Oman pääoman muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Kuvaus riskeille altistumisen muutoksista

Kuvaus muutoksista, joita on tapahtunut rahoitusinstrumenteista aiheutuvassa altistumisessa riskeille. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Käyvän arvon muutokset, omaisuuserät [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Käyvän arvon muutokset, yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Käyvän arvon muutokset, velat [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Luottojohdannaisen käyvän arvon muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Sellaisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi, kun muutos johtuu rahoitusvaroihin kuuluvan erän luottoriskin muutoksista

Sellaisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän (tai erien ryhmän) tai käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi, kun muutos johtuu rahoitusvaroihin kuuluvan erän luottoriskin muutoksista, määritettynä joko: (a) sinä osuutena käyvän arvon muutoksesta, joka ei johdu markkinariskin aiheuttavista muutoksista markkinatilanteessa; tai (b) vaihtoehtoisella menetelmällä, jonka yhteisö uskoo todenmukaisemmin kuvaavan sitä käyvän arvon muutosta, joka johtuu kyseisen omaisuuserän luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [member]; Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 c – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Sellaisen luottojohdannaisen tai vastaavanlaisen instrumentin käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka liittyy nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin

Sellaisen luottojohdannaisen tai vastaavanlaisen instrumentin käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka liittyy nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi luokiteltuihin rahoitusvaroihin. [Viittaus: Johdannaiset [member]; Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 d – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration credit

Rahoitusvelan käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velan luottoriskin muutoksista

Rahoitusvelan käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu velan luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 10 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 10A a – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Lainan tai muun saamisen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu rahoitusvaroihin kuuluvan erän luottoriskin muutoksista

Lainan tai saamisen käyvän arvon lisäys (tai vähennys), joka johtuu lainojen tai saamisten luottoriskin muutoksista, määritettynä joko: (a) käyvän arvon muutoksena, joka ei johdu markkinariskiä aiheuttavista markkinaolosuhteiden muutoksista; tai (b) vaihtoehtoisella menetelmällä, jonka yhteisö uskoo todenmukaisemmin kuvaavan sitä käyvän arvon muutosta, joka johtuu kyseisen omaisuuserän luottoriskin muutoksista. [Viittaus: Luottoriski [member]; Markkinariski [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäys (tai vähennys)

Lainoihin tai muihin saamisiin liittyvien luottojohdannaisten tai vastaavanlaisten instrumenttien käyvän arvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Johdannaiset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 9 d – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration debit

Liikearvon lisäys (tai vähennys)

Liikearvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Liikearvon muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäys (tai vähennys)

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 e

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration debit

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen vähennys (tai lisäys)

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen vähennys (tai lisäys). [Viittaus: Vaihto-omaisuus; Nykyiset valmiit tuotteet; Lyhytaikaiset keskeneräiset tuotteet]

esimerkki: IAS 1 102, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration debit

Sijoituskiinteistöjen lisäys (tai vähennys)

Sijoituskiinteistöjen lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Sijoituskiinteistöjen muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Rahoituksesta johtuvien velkojen muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Vakuutuksenantajana tehtyihin vakuutussopimuksiin ja jälleenvakuutussopimuksiin perustuvien velkojen muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Kuvaus herkkyysanalyysia laadittaessa käytettyjen menetelmien ja oletusten muutoksista

Kuvaus sellaisten markkinariskien tyyppiä, joille yhteisö on alttiina, koskevaa herkkyysanalyysia laadittaessa käytettyjen menetelmien ja oletusten muutoksista. [Viittaus: Markkinariski [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 40 c

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Kuvaus riskin mittaamiseen käytettyjen keinojen muutoksista

Kuvaus rahoitusinstrumenteista aiheutuvan riskin mittaamiseen käytettyjen keinojen muutoksista. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Etuuksiin käytettävissä olevan nettovarallisuuden muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Luottojohdannaisen nimellismäärän muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Kuvaus riskinhallinnan tavoitteiden, periaatteiden ja prosessien muutoksista

Kuvaus rahoitusinstrumenteista johtuvien riskien hallinnan tavoitteiden, periaatteiden ja prosessien muutoksista. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration credit

Muiden varausten lisäys (tai vähennys)

Muiden varausten lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Muut varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Muiden varausten muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäys (tai vähennys)

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73 e

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien hyvityssaldojen muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien velkasaldojen muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Korvauksensaantioikeuksien muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration debit

Korvauksensaantioikeuksien lisäys (tai vähennys), käypä arvo

Korvauksensaantioikeuksien käyvän arvon lisäys (tai vähennys). [Viittaus: Käypä arvo [member]; Korvauksensaantioikeudet, käypä arvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 141

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Jälleenvakuutusvarojen muutokset [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Säädetyt tai ilmoitetut verokantojen ja verolakien muutokset [member]

Tämä jäsen edustaa säädettyjä tai ilmoitettuja verokantojen ja verolakien muutoksia.

esimerkki: IAS 10 22 h

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration credit

Levikkituotot

Sanomalehtien, aikakausjulkaisujen, sekä digitaalisten sovellusten ja formaattien myynnistä kertyneiden tuottojen määrä. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c, yleinen käytäntö: IAS 18 35 b i – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Kuvaus olosuhteista, jotka aiheuttavat vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa pienentävien kulukirjausten peruutuksen

Kuvaus olosuhteista tai tapahtumista, jonka vuoksi vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvon alentaminen nettorealisointiarvoa vastaavaksi on peruutettu. [Viittaus: Vaihto-omaisuus; Vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa pienentävien kulukirjausten peruuttaminen]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 2 36 g

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration debit

Maksetut korvaukset ja etuudet, jälleenvakuutuskorvauksilla vähennettyinä

Vakuutuksenottajille maksettujen korvausten ja etuuksien määrä jälleenvakuutuskorvauksilla vähennettyinä.

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant credit

Syntyneet mutta ei ilmoitetut korvaukset

Sellaisista vakuutustapahtumista aiheutuneen velan määrä, jotka ovat tapahtuneet mutta joita koskevista korvausvaateista vakuutuksenottajat eivät ole vielä ilmoittaneet.

esimerkki: IFRS 4 IG22 c, esimerkki: IFRS 4 37 b

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant credit

Vakuutuksenottajien ilmoittamat korvaukset

Sattuneiden vakuutustapahtumien perusteella vakuutuksenottajien ilmoittamista korvausvaateista aiheutuneen velan määrä. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

esimerkki: IFRS 4 IG22 b, esimerkki: IFRS 4 37 b

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Hankittujen saamisten luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Hankittujen saamisten luokat [member]

Tämä jäsen edustaa liiketoimintojen yhdistämisissä hankittujen saamisten luokkia. Lisäksi se edustaa ”Hankittujen saamisten luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Omaisuuserien luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 31 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36 126, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36 130 d ii, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16 53 – Voimaantulo 1.1.2019

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Varat [member]

Tämä jäsen edustaa voimavaroja: (a) jotka ovat yhteisön määräysvallassa aikaisempien tapahtumien seurauksena; ja (b) joista yhteisölle odotetaan koituvan vastaista taloudellista hyötyä. Lisäksi se edustaa ”Omaisuuserien luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 31 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 36 126, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16 53 – Voimaantulo 1.1.2019

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Liiketoiminnasta suoritettujen maksujen luokat [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Liiketoiminnasta saatujen maksujen luokat [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Ehdollisten velkojen luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37 86, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden luokat, vaihtoehtoinen [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvien kulujen luokat [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Rahoitusvarojen luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 39L b – Tulee voimaan, kun IFRS 9 -standardia sovelletaan ensimmäisen kerran, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 6

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Rahoitusinstrumenttien luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 36, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35K – Voimaantulo 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35H – Voimaantulo 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35M – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Rahoitusinstrumentit, luokka [member]

Tämä jäsen edustaa rahoitusinstrumenttien yhdisteltyjä luokkia. Rahoitusinstrumentti on ovat sopimuksia, jotka synnyttävät yhdelle yhteisölle rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja samalla toiselle yhteisölle rahoitusvelan tai oman pääoman ehtoisen instrumentin. Lisäksi se edustaa ”Rahoitusinstrumenttien luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Rahoitusvarat; Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 36, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35K – Voimaantulo 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35H – Voimaantulo 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35M – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Rahoitusvelkojen luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 6

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

yleinen käytäntö: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden luokat [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Velkojen luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Kantaosakkeiden luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 33 66

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Muiden varausten luokat [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Muiden varausten luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37 84

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 30 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen luokat [member]

Tämä jäsen edustaa hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldojen kaikkia luokkia (toisin sanoen menon tai tulon tyyppejä). Lisäksi se edustaa ”Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldot” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 30 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Osakepääoman luokat [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Osakepääoma [member]

Tämä jäsen edustaa yhteisön osakepääomaa. Lisäksi se edustaa ”Osakepääoman luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Omaisuuserien luokitteleminen myytävänä oleviksi [member]

Tämä jäsen edustaa myytävänä olevien omaisuuserien ryhmää. [Viittaus: Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät [member]]

esimerkki: IAS 10 22 c

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Päättymispäivän valuuttakurssi

Raportointikauden päättymispäivän avistakurssi. Valuuttakurssi on kahden valuutan välinen vaihtokurssi. Avistakurssi on kurssi, jota käytetään luovutuksen tapahtuessa välittömästi.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Merkittävän oikeusprosessin aloittaminen [member]

Tämä jäsen edustaa merkittävän oikeusprosessin aloittamista.

esimerkki: IAS 10 22 j

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Johdon kommentit sellaisista merkittävien yhteisön hallussa olevien rahavarojen määristä, jotka eivät ole konsernin käytettävissä

Johdon kommentit sellaisista merkittävien yhteisön hallussa olevien rahavarojen määristä, jotka eivät ole konsernin käytettävissä. [Viittaus: Rahavarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant credit

Liikkeeseen lasketut yritystodistukset

Yhteisön liikkeeseen laskemien yritystodistusten määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant credit

Sitoumukset, jotka koskevat biologisten hyödykkeiden kehittämistä tai hankintaa

Biologisten hyödykkeiden kehittämistä tai hankintaa koskevien sitoumusten määrä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 49 b

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant credit

Yhteisyrityksiin liittyvät sitoumukset

Sitoumukset, joita yhteisöllä on yhteisyrityksiinsä liittyen, on täsmennetty IFRS 12:n kappaleissa B18–B20. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 23 a

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Yhteisön tekemät sitoumukset, lähipiiriliiketoimet

Yhteisön tekemät sitoumukset toimia jollakin tavalla, jos tietty tapahtuma toteutuu tai jää toteutumatta tulevaisuudessa, mukaan lukien myöhemmin toimeenpantavat sopimukset (tilinpäätökseen merkityt ja merkitsemättömät). [Viittaus: Lähipiiri [member]]

esimerkki: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Yhteisön puolesta tehdyt sitoumukset, lähipiiriliiketoimet

Yhteisön puolesta tehdyt sitoumukset toimia jollakin tavalla, jos tietty tapahtuma toteutuu tai jää toteutumatta tulevaisuudessa, mukaan lukien myöhemmin toimeenpantavat sopimukset (tilinpäätökseen merkityt ja merkitsemättömät). [Viittaus: Lähipiiri [member]]

esimerkki: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Hyödykkeen hintariski [member]

Tämä jäsen edustaa muun hintariskin erää, joka edustaa riskityyppiä, että rahoitusinstrumentin käypä arvo tai vastaiset rahavirrat vaihtelevat hyödykkeiden hintojen muutoksista johtuen. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

esimerkki: IFRS 7 IG32, esimerkki: IFRS 7 40 a

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Viestintä- ja verkkolaitteistot [member]

Tämä jäsen edustaa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaa, joka edustaa viestintä- ja verkkolaitteistoja. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration debit

Viestintäkulut

Viestinnästä aiheutuvien kulujen määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Kolmansilta osapuolilta saatavat korvaukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä, jotka ovat alentuneet arvoltaan, jotka on menetetty tai joista on luovuttu

Kolmansilta osapuolilta saatavien tulosvaikutteisesti kirjattujen korvausten määrä aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä, jotka ovat alentuneet arvoltaan, jotka on menetetty tai joista on luovuttu. [Viittaus: Voitto (tai tappio); Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 74 d

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Oman pääoman erät [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Tulosvaikutteisiksi siirrettävät muut laajan tuloksen erät, ennen veroja [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Tulosvaikutteisiksi siirrettävät muut laajan tuloksen erät, verot huomioon otettuina [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, ennen veroja [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, verot huomioon otettuina [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration credit

Laaja tulos

Liiketoimista ja muista tapahtumista johtuva oman pääoman muutos, joka ei aiheudu liiketoimista omistajien kanssa näiden toimiessa omistajan ominaisuudessa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 106 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 81A c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1 32 a ii, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1 24 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 B12 b ix, esimerkki: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Laaja tulos [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Laajan tuloksen jakautuminen [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration credit

Määräysvallattomille omistajille kuuluva laaja tulos

Määräysvallattomille omistajille kuuluvan laajan tuloksen määrä. [Viittaus: Laaja tulos; Määräysvallattomien omistajien osuudet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 106 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 81B b i

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration credit

Emoyrityksen omistajille kuuluva laaja tulos

Emoyrityksen omistajille kuuluvan laajan tuloksen määrä. [Viittaus: Laaja tulos]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 106 a, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 81B b ii

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Tietokonelaitteet [member]

Tämä jäsen edustaa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaa, joka edustaa tietokonelaitteita. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant debit

Tietokoneohjelmistot

Tietokonelaitteita edustavien aineettomien hyödykkeiden määrä. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 38 119 c

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Tietokoneohjelmistot [member]

Tämä jäsen edustaa aineettomien hyödykkeiden luokkaa, joka edustaa tietokoneohjelmistoja. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 38 119 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Riskikeskittymiä koskeva kuvaus

Rahoitusinstrumenteista syntyvien riskikeskittymien kuvaus. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 34 c

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Konsensushinnoittelu [member]

Tämä jäsen edustaa tiettyä markkinoihin perustuvan lähestymistavan arvostustekniikkaa, jolla analysoidaan markkinoiden konsensushintojen syöttötietoja (esimerkiksi tarjottuja noteerauksia tai vertailukelpoisuuden muutoksia). [Viittaus: Markkinoihin perustuva lähestymistapa [member]]

esimerkki: IFRS 13 IE63, esimerkki: IFRS 13 B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration credit

Maksettu (tai saatu) vastike

Tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevista määräysvallan saamisista ja menettämisistä maksettu tai saatu vastike. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 7 40 a

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätökset [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Konsernitilinpäätös [member]

Tämä jäsen edustaa konsernista laadittua tilinpäätöstä, jossa emoyrityksen ja sen tytäryritysten varat, velat, oma pääoma, tuotot, kulut ja rahavirrat esitetään yhden taloudellisen kokonaisuuden varoina, velkoina, omana pääomana, tuottoina, kuluina ja rahavirtoina. Lisäksi se edustaa ”Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätökset” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät strukturoidut yhteisöt [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 Niiden riskien luonne, jotka liittyvät yhteisön osuuksiin konsernitilinpäätökseen sisältyvissä strukturoiduissa yhteisöissä

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät strukturoidut yhteisöt [member]

Tämä jäsen edustaa konsernitilinpäätökseen sisältyviä strukturoituja yhteisöjä. Strukturoidulla yhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, joka on rakennettu siten, etteivät äänioikeudet tai muut vastaavanlaiset oikeudet ole ratkaiseva tekijä päätettäessä, kenellä on määräysvalta yhteisössä, esimerkiksi kun äänioikeudet liittyvät vain hallinnollisiin tehtäviin ja merkityksellisiä toimintoja ohjataan sopimukseen perustuvien järjestelyjen avulla. [Viittaus: Konsernitilinpäätös [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 Niiden riskien luonne, jotka liittyvät yhteisön osuuksiin konsernitilinpäätökseen sisältyvissä strukturoiduissa yhteisöissä

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Samansuuruiset ennen eräpäivää maksettavat osuudet, merkittävä muu kuin havainnoitavissa oleva syöttötieto, varat

Samansuuruiset ennen eräpäivää maksettavat osuudet, joita käytetään varojen merkittävänä tason 3 muuna kuin havainnoitavissa olevana syöttötietona. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 3 [member]]

esimerkki: IFRS 13 IE63, esimerkki: IFRS 13 93 d

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Samansuuruiset ennen eräpäivää maksettavat osuudet, merkittävä muu kuin havainnoitavissa oleva syöttötieto, yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit

Samansuuruiset ennen eräpäivää maksettavat osuudet, joita käytetään yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien merkittävänä tason 3 muuna kuin havainnoitavissa olevana syöttötietona. [Viittaus: Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit [member]; Käypien arvojen hierarkian taso 3 [member]]

esimerkki: IFRS 13 IE63, esimerkki: IFRS 13 93 d

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Samansuuruiset ennen eräpäivää maksettavat osuudet, merkittävä muu kuin havainnoitavissa oleva syöttötieto, velat

Samansuuruiset ennen eräpäivää maksettavat osuudet, joita käytetään velkojen merkittävänä tason 3 muuna kuin havainnoitavissa olevana syöttötietona. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 3 [member]]

esimerkki: IFRS 13 IE63, esimerkki: IFRS 13 93 d

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant debit

Keskeneräiset hankkeet

Sellaisten pitkäaikaisten omaisuuserien valmistamisen aikana aktivoitujen menojen määrä, jotka eivät ole vielä valmiita käytettäviksi. [Viittaus: Pitkäaikaiset varat]

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Keskeneräiset hankkeet [member]

Tämä jäsen edustaa sellaisten käyttöomaisuushyödykkeiden valmistamisen aikana aktivoituja menoja, jotka eivät ole vielä valmiita käytettäviksi (toisin sanoen ei vielä sijaintipaikassa eikä kunnossa, jossa se pystyy toimimaan johdon tarkoittamalla tavalla). [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 16 37

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

Kulutettavat biologiset hyödykkeet [member]

Tämä jäsen edustaa kulutettavia biologisia hyödykkeitä. Kulutettavat biologiset hyödykkeet ovat hyödykkeitä, jotka korjataan maataloustuotteina tai myydään biologisina hyödykkeinä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

esimerkki: IAS 41 43

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant debit

Kuluttajalainat

Yhteisön kuluttajille myöntämien lainojen määrä. [Viittaus: Kuluttajalainat [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Kuluttajalainat [member]

Tämä jäsen edustaa lainoja, jotka on myönnetty yksittäisille henkilöille henkilökohtaiseen käyttöön.

esimerkki: IFRS 7 IG40B, esimerkki: IFRS 7 IG20C – Voimaantulo 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 6

ifrs-full

ContingentConsiderationArrangementsAndIndemnificationAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Hankinta-ajankohtana kirjatut ehdollista vastiketta koskevat järjestelyt ja korvausvelvoitteeseen perustuvat omaisuuserät

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankinta-ajankohtana kirjattujen vastattaviksi otettujen ehdollista vastiketta koskevien järjestelyjen ja hankittujen korvausvelvoitteeseen perustuvien omaisuuserien määrä. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 g i

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant credit

Ehdolliset velat, jotka ovat syntyneet liittyen osuuksiin yhteisyrityksissä

Sellaisten ehdollisten velkojen määrä, jotka ovat syntyneet liittyen osuuksiin yhteisyrityksissä. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Yhteisyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant credit

Ehdolliset velat, jotka ovat syntyneet liittyen osuuksiin osakkuusyrityksissä

Sellaisten ehdollisten velkojen määrä, jotka ovat syntyneet liittyen yhteisön osuuksiin osakkuusyrityksissä. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Ehdolliset velat [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Ehdolliset velat [member]

Tämä jäsen edustaa mahdollisia velvoitteita, jotka ovat syntyneet aikaisempien tapahtumien seurauksena ja joiden olemassaolo varmistuu vasta, kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma, joka ei ole kokonaan yhteisön määräysvallassa, toteutuu tai jää toteutumatta tulevaisuudessa; tai olemassa olevia velvoitteita, jotka ovat syntyneet aikaisempien tapahtumien seurauksena mutta joita ei merkitä taseeseen, koska (a) on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudellista hyötyä ilmentävien voimavarojen poistumista yhteisöstä; tai (b) velvoitteen suuruus ei ole määritettävissä riittävän luotettavasti. Lisäksi se edustaa ”Ehdollisten velkojen luokat” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 37 88, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

member

Ehdolliset velat, jotka liittyvät yhteisyrityksiin [member]

Tämä jäsen edustaa ehdollisia velkoja, jotka liittyvät yhteisyrityksiin. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Yhteisyritykset [member]]

esimerkki: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Hankinta-ajankohtana kirjatut ehdolliset velat

Hankinta-ajankohtana kirjatut ehdolliset velat liiketoimintojen yhdistämisessä. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

esimerkki: IFRS 3 B64 i, esimerkki: IFRS 3 IE72

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X instant credit

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut ehdolliset velat

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattujen ehdollisten velkojen määrä. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMember

member

Ehdollinen velka, joka aiheutuu työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista johtuvista velvoitteista [member]

Tämä jäsen edustaa ehdollista velkaa, joka aiheutuu työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista johtuvista velvoitteista. Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet (muut kuin työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet ja lyhytaikaiset työsuhde-etuudet) ovat työsuhde-etuuksia, jotka tulevat maksettaviksi työsuhteen päättymisen jälkeen. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 152

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember

member

Käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan palauttamiseen ja kunnostamiseen liittyviin menoihin liittyvä ehdollinen velka [member]

Tämä jäsen tarkoittaa käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan palauttamiseen ja kunnostamiseen liittyviin menoihin liittyvää ehdollista velkaa. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]]

esimerkki: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaranteesMember

member

Takauksiin liittyvä ehdollinen velka [member]

Tämä jäsen tarkoittaa takauksiin liittyvää ehdollista velkaa. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Takaukset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpense

X duration debit

Kuluksi kirjatut muuttuvat vuokrat

Kuluksi kirjattu osuus maksettavista vuokrista, joka ei ole määrältään kiinteä vaan määräytyy jonkin sellaisen tekijän tulevan arvon perusteella, joka muuttuu muutoin kuin ajan kulumisen mukaan (esimerkiksi prosenttiosuus vastaisesta myynnistä, vastainen käyttömäärä, vastaiset hintaindeksit, vastaiset markkinakorot).

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 35 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 31 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpenseClassifiedAsFinanceLease

X duration debit

Kuluksi kirjatut muuttuvat vuokrat, luokiteltu kuuluviksi rahoitusleasingsopimuksiin

Sellaisten kuluksi kirjatut muuttuvien vuokrien määrä, jotka on luokiteltu kuuluviksi rahoitusleasingsopimuksiin. [Viittaus: Kuluksi kirjatut muuttuvat vuokrat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 31 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpenseClassifiedAsOperatingLease

X duration debit

Kuluksi kirjatut muuttuvat vuokrat, luokiteltu kuuluviksi operatiivisiin vuokrasopimuksiin

Sellaisten kuluksi kirjatut muuttuvien vuokrien määrä, jotka on luokiteltu kuuluviksi operatiivisiin vuokrasopimuksiin. [Viittaus: Kuluksi kirjatut muuttuvat vuokrat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 35 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncome

X duration credit

Tuloutetut muuttuvat vuokrat

Tuloutettu osuus maksettavista vuokrista, joka ei ole määrältään kiinteä vaan määräytyy jonkin sellaisen tekijän tulevan arvon perusteella, joka muuttuu muutoin kuin ajan kulumisen mukaan (esimerkiksi prosenttiosuus vastaisesta myynnistä, vastainen käyttömäärä, vastaiset hintaindeksit, vastaiset markkinakorot).

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 47 e – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 56 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeAbstract

 

Tuloutetut muuttuvat vuokrat [abstract]

 

 

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeClassifiedAsFinanceLease

X duration credit

Tuloutetut muuttuvat vuokrat, luokiteltu kuuluviksi rahoitusleasingsopimuksiin

Sellaisten tuloutettujen muuttuvien vuokrien määrä, jotka on luokiteltu kuuluviksi rahoitusleasingsopimuksiin. [Viittaus: Tuloutetut muuttuvat vuokrat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 47 e – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeClassifiedAsOperatingLease

X duration credit

Tuloutetut muuttuvat vuokrat, luokiteltu kuuluviksi operatiivisiin vuokrasopimuksiin

Sellaisten tuloutettujen muuttuvien vuokrien määrä, jotka on luokiteltu kuuluviksi operatiivisiin vuokrasopimuksiin. [Viittaus: Tuloutetut muuttuvat vuokrat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 17 56 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOperationsAxis

axis

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 Esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxis

axis

Taseesta pois kirjattuihin rahoitusvaroihin säilyneet intressit instrumentin tyypin mukaan [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IFRS 7 B33

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfTransferAxis

axis

Taseesta pois kirjattuihin rahoitusvaroihin säilyneet intressit siirron tyypin mukaan [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IFRS 7 B33

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Jatkuva toiminta [member]

Tämä jäsen edustaa yhteisön osia, jotka eivät ole lopetettuja toimintoja. Yhteisön osa koostuu toiminnoista ja rahavirroista, jotka ovat selvästi erotettavissa yhteisön muista osista toiminnallisesti ja taloudellista raportointia varten. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 5 Esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

ifrs-full

ContractAssets

X instant debit

Sopimukseen perustuvat omaisuuserät

Yhteisön oikeuden määrä vastikkeeseen asiakkaalle luovuttamiaan tavaroita tai palveluja vastaan, kun tämän oikeuden ehtona on jokin muu kuin ajan kuluminen (esim. suoritteen tuottaminen tulevaisuudessa).

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 105 – Voimaantulo 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 116 a – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

 

Sopimukseen perustuvat omaisuuserät [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Sopimukseen perustuvat omaisuuserät [member]

Tämä jäsen edustaa sopimukseen perustuvia omaisuuseriä. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat omaisuuserät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35H b iii – Voimaantulo 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35M b iii – Voimaantulo 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 35N – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Sopimuksen kesto [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

esimerkki: IFRS 15 B89 e – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Sopimuksen kesto [member]

Tämä jäsen edustaa asiakassopimusten kaikkia kestoja. Lisäksi se edustaa ”Sopimuksen kesto” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

esimerkki: IFRS 15 B89 e – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant credit

Sopimukseen perustuvat velat

Yhteisön velvoitteen määrä luovuttaa asiakkaalle tavaroita tai palveluja, joista yhteisö on saanut asiakkaalta vastikkeen (tai vastike on erääntynyt maksettavaksi).

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 105 – Voimaantulo 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 116 a – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

 

Sopimukseen perustuvat velat [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchangedInDerivativeFinancialInstrumentForWhichGrossCashFlowsAreExchanged

X instant credit

Vaihdettavat sopimukseen perustuvat määrät sellaisessa johdannaisinstrumentissa, jonka mukaan vaihdetaan bruttomääräisiä rahavirtoja

Sopimukseen perustuvien diskonttaamattomien rahavirtojen määrä suhteessa sopimuksiin perustuviin määriin, jotka vaihdetaan sellaisessa johdannaisinstrumentissa, jonka mukaan vaihdetaan bruttomääräisiä rahavirtoja. [Viittaus: Johdannaiset [member]]

esimerkki: IFRS 7 B11D d

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant credit

Sopimukseen perustuvat pääomasitoumukset

Sellaisten pääomasitoumusten määrä, joista yhteisön on solminut sopimuksen. [Viittaus: Pääomasitoumukset]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfIntangibleAssets

X instant credit

Aineettomien hyödykkeiden hankkimista koskevat sopimusperusteiset sitoumukset

Aineettomien hyödykkeiden hankkimista koskevien sopimusperusteisten sitoumusten määrä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 122 e

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfPropertyPlantAndEquipment

X instant credit

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukseen perustuvat sitoumukset

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevien sopimukseen perustuvien sitoumusten määrä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 74 c

ifrs-full

ContributionsToPlanByEmployerNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Työnantajan maksusuoritukset järjestelyyn, etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu työnantajan maksusuorituksista etuuspohjaiseen järjestelyyn. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä); Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParticipantsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Järjestelyyn osallistujien maksusuoritukset järjestelyyn, etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu järjestelyyn osallistujien maksusuorituksista etuuspohjaiseen järjestelyyn. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä); Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Maksusuoritukset järjestelyyn, etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) vähennys (tai lisäys), joka johtuu maksusuorituksista etuuspohjaiseen järjestelyyn. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä); Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Maksusuoritukset järjestelyyn, etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä) [abstract]

 

 

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRights

X instant debit

Tekijänoikeudet, patentit ja muut teollisoikeudet sekä palvelu- ja toimintaoikeudet

Tekijänoikeuksia, patentteja ja muita teollisoikeuksia sekä palvelu- ja toimintaoikeuksia edustavien aineettomien hyödykkeiden määrä. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 38 119 e

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRightsMember

member

Tekijänoikeudet, patentit ja muut teollisoikeudet sekä palvelu- ja toimintaoikeudet [member]

Tämä jäsen edustaa tekijänoikeuksia, patentteja ja muita teollisoikeuksia sekä palvelu- ja toimintaoikeuksia edustavien aineettomien hyödykkeiden luokkaa. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

esimerkki: IAS 38 119 e

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Hallussa olevat yritysten velkainstrumentit

Yhteisön hallussa olevien yritysten liikkeeseen laskemien vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien arvo. [Viittaus: Hallussa olevat vieraan pääoman ehtoiset instrumentit]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoans

X instant debit

Yrityslainat

Yhteisön yrityksille myöntämien lainojen määrä. [Viittaus: Yrityslainat [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Yrityslainat [member]

Tämä jäsen edustaa yrityksille myönnettyjä lainoja.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c, esimerkki: IFRS 7 IG20C – Voimaantulo 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 6

ifrs-full

CostApproachMember

member

Hankintamenoon perustuva lähestymistapa [member]

Tämä jäsen edustaa arvostusmenetelmää, joka kuvastaa sitä määrää, joka tarkasteluhetkellä tarvittaisiin omaisuuserän toimintakapasiteetin korvaamiseen (usein käytetään nimitystä tarkasteluhetken jälleenhankinta-arvo).

esimerkki: IFRS 13 62

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedAsExpenseDuringPeriod

X duration debit

Kaudella kuluksi kirjattu vaihto-omaisuuden hankintameno

Kaudella kuluksi kirjattu vaihto-omaisuuden määrä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 2 36 d

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration debit

Myytyjä kauppatavaroita vastaavat kulut

Kauden aikana myytyjen ja menoksi kirjattujen kauppatavaroiden määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfPurchasedEnergySold

X duration debit

Ostettua myytyä energiaa vastaavat kulut

Ostetun energian määrä, joka on myyty kauden aikana ja kirjattu kuluksi

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CostOfSales

X duration debit

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut

Sellaisten kulujen määrä, jotka liittyvät suoraan tai epäsuoraan myytyihin tavaroihin tai palveluihin kohdistettuihin menoihin ja jotka voivat sisältää myydyn vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoon aikaisemmin sisällytetyt erät sekä kohdistamattomat valmistuksen yleismenot ja epätavallisen suuret valmistusmenot näihin kuitenkaan rajoittumatta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 99, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 103

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration debit

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut, elintarvikkeet ja juomat

Elintarvikkeisiin ja juomiin kohdistetut myytyjä suoritteita vastaavat kulut. [Viittaus: Myytyjä suoritteita vastaavat kulut]

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration debit

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut, hotellitoiminnot

Hotellitoimintoihin kohdistetut myytyjä suoritteita vastaavat kulut. [Viittaus: Myytyjä suoritteita vastaavat kulut]

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancyServices

X duration debit

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut, asumisen palvelut

Asumisen palveluihin kohdistetut myytyjä suoritteita vastaavat kulut. [Viittaus: Myytyjä suoritteita vastaavat kulut]

yleinen käytäntö: IAS 1 85

ifrs-full

CostsIncurredAndRecognisedProfitsLessRecognisedLosses

X instant

Toteutuneet menot ja kirjatut voitot (kirjatuilla tappioilla vähennettyinä)

Kertyneet toteutuneet menot ja kirjatut voitot (kirjatuilla tappioilla vähennettyinä) kyseiseen päivään mennessä keskeneräisissä pitkäaikaishankkeissa.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRIC 15 21 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 11 40 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

CostsToObtainContractsWithCustomersMember

member

Asiakassopimusten saamisesta aiheutuvat menot [member]

Tämä jäsen edustaa asiakassopimusten saamisen menoja edustavaa asiakassopimusten saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista kirjattua omaisuuseräryhmää. [Viittaus: Omaisuuserät, jotka on kirjattu asiakassopimuksen saamisesta tai täyttämisestä aiheutuvista menoista]

esimerkki: IFRS 15 128 a – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CounterpartiesAxis

axis

Vastapuolet [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 B52

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Vastapuolet [member]

Tämä jäsen edustaa muita liiketoimen osapuolia kuin yhteisöä. Lisäksi se edustaa ”Vastapuolet” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 B52

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Valtio, jossa on yhteisön kotipaikka [member]

Tämä jäsen edustaa maata, jossa yhteisö on rekisteröitynyt ja jossa sillä on laillinen tai rekisteröity osoite.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8 33 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8 33 a

ifrs-full

CountryOfIncorporation

text

Kotivaltio

Yhteisön kotivaltio.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 138 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEntityWhoseConsolidatedFinancialStatementsHaveBeenProducedForPublicUse

text

Sen yhteisön kotivaltio, jonka konsernitilinpäätös on yleisesti saatavissa

Koko konsernin emoyrityksen tai jonkin sen ja yhteisön välissä olevan alakonsernin emoyrityksen, jonka IFRS-standardien mukaisesti laadittu konsernitilinpäätös on yleisesti saatavissa, kotivaltio. [Viittaus: Konsernitilinpäätös [member]; IFRS-standardit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27 16 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointOperation

text

Yhteisen toiminnon kotivaltio

Yhteisön yhteisen toiminnon kotivaltio. [Viittaus: Yhteiset toiminnot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointVenture

text

Yhteisyrityksen kotivaltio

Yhteisön yhteisyrityksen kotivaltio. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27 16 b ii, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27 17 b ii, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfAssociate

text

Osakkuusyrityksen kotivaltio

Yhteisön osakkuusyrityksen kotivaltio. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27 16 b ii, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27 17 b ii, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfSubsidiary

text

Tytäryrityksen kotivaltio

Yhteisön tytäryrityksen kotivaltio. [Viittaus: Tytäryritykset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27 16 b ii, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 27 17 b ii, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 12 b, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 19B b

ifrs-full

CreationDateAxis

axis

Luomispäivä [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 8 28 f i, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 8 29 c i, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 8 49 b i

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant debit

Luottojohdannainen, käypä arvo

Luottojohdannaisen käypä arvo. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Johdannaiset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 24G a – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount

X instant

Luottojohdannainen, nimellisarvo

Luottojohdannaisen nimellisarvo. [Viittaus: Johdannaiset [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 24G a – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Luottoriski

Luottoriskistä johtuvan tappioriskin määrä. [Viittaus: Luottoriski [member]]

esimerkki: IFRS 7 IG24 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 IG25 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 36 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Rahoitusinstrumenttien arvon alentuminen luottoriskin johdosta [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35H – Voimaantulo 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35M – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsMember

member

Rahoitusinstrumenttien arvon alentuminen luottoriskin johdosta [member]

Tämä jäsen edustaa rahoitusinstrumenttien luottoriskistä johtuvan arvon alentumisen kaikkia asemia. Rahoitusinstrumentti on luottoriskin johdosta arvoltaan alentunut, kun on toteutunut yksi tai useampi tapahtuma, jolla on haitallinen vaikutus kyseisen rahoitusinstrumentin arvioituihin vastaisiin rahavirtoihin. Lisäksi se edustaa ”Rahoitusinstrumenttien luoton arvon alentuminen” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35H – Voimaantulo 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 35M – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CreditrelatedFeeAndCommissionIncome

X duration credit

Luottoihin liittyvät palkkiotuotot

Luottoihin liittyvistä palkkioista kirjattujen tuottojen määrä. [Viittaus: Palkkiotuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Luottoriski [member]

Tämä jäsen edustaa riskiä siitä, että rahoitusinstrumentin sopimusosapuoli ei pysty täyttämään velvoitettaan ja aiheuttaa siten toiselle osapuolelle taloudellisen tappion. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

esimerkki: IFRS 7 32

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValueRecognisedInProfitOrLossOnSalesOfInvestmentPropertyBetweenPoolsOfAssetsMeasuredUsingDifferentModels

X duration credit

Tulosvaikutteisesti kirjattu kertynyt käyvän arvon muutos myytäessä sijoituskiinteistö sellaisten omaisuusryhmien välillä, joihin sovelletaan erilaisia malleja

Tulosvaikutteisesti kirjattu kertynyt käyvän arvon muutos myytäessä sijoituskiinteistö omaisuusryhmästä, johon sovelletaan hankintamenomallia, ryhmään, johon sovelletaan käyvän arvon mallia. [Viittaus: Käyvän arvon malli [member]; Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 75 f iv

ifrs-full

CumulativeGainLossOnDisposalOfInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X duration credit

Kertynyt luovutusvoitto (tai tappio) oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin tehdyistä sijoituksista, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviksi

Kertynyt luovutusvoitto (tai tappio) oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin tehdyistä sijoituksista, jotka yhteisö on nimenomaisesti luokitellut käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviksi. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 11B c – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CumulativeGainLossPreviouslyRecognisedInOtherComprehensiveIncomeArisingFromReclassificationOfFinancialAssetshegOtherComprehensiveIncomeIntoFairValueThroughProfitOrLossMeasurementCategory

X duration credit

Aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjattu kertynyt voitto (tai tappio), siirrettäessä erä käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitusvaroista käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvostusryhmään

Kertynyt voitto (tai tappio), joka on aiemmin kirjattu muiden laajan tuloksen eriin, jotka johtuvat siirtämisestä käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitusvaroista käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvoluokkaan. [Viittaus: Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat; Muut laajan tuloksen erät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 82 cb – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CumulativePreferenceDividendsNotRecognised

X duration

Etuosakkeille kertyneet kirjaamattomat osingot

Etuosakkeille kertyneiden kirjaamattomien osinkojen määrä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 137 b

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfAssociates

X instant credit

Kertynyt kirjaamaton osuus osakkuusyrityksen tappioista

Kertynyt kirjaamaton osuus osakkuusyrityksen tappioista, jos yhteisö on lakannut kirjaamasta osuutensa osakkuusyrityksen tappioista pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Kirjaamaton osuus osakkuusyrityksen tappioista]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 22 c

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVentures

X instant credit

Kertynyt kirjaamaton osuus yhteisyrityksen tappioista

Kertynyt kirjaamaton osuus yhteisyrityksen tappioista, jos yhteisö on lakannut kirjaamasta osuutensa osakkuusyrityksen tappioista pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]; Kirjaamaton osuus yhteisyrityksen tappioista]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 22 c

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVenturesTransitionFromProportionateConsolidationToEquityMethod

X instant credit

Kertynyt kirjaamaton osuus yhteisyrityksen tappioista, siirtyminen suhteellisesta yhdistelystä pääomaosuusmenetelmään

Yhteisön kertynyt kirjaamaton osuus yhteisyrityksiensä tappioista, jotka on siirretty suhteellisesta yhdistelystä pääomaosuusmenetelmään. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]; Kertynyt kirjaamaton osuus yhteisyrityksen tappioista]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 11 C4

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Valuuttariski [member]

Tämä jäsen edustaa markkinariskityyppiä, joka edustaa riskiä siitä, että rahoitusinstrumentin käypä arvo tai vastaiset rahavirrat vaihtelevat valuuttakurssien muutoksista johtuen. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 Määritelmät

ifrs-full

CurrencySwapContractMember

member

Valuutanvaihtosopimus [member]

Tämä jäsen edustaa valuutanvaihtosopimusta. [Viittaus: Swap-sopimus [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilities

X instant credit

Lyhytaikaiset siirtovelat ja muut lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaisten siirtovelkojen ja muiden lyhytaikaisten velkojen määrä. [Viittaus: Siirtovelat; Muut lyhytaikaiset velat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant debit

Lyhytaikaiset tulojäämät

Lyhytaikaisten tulojäämien määrä. [Viittaus: Tulojäämät]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant credit

Lyhytaikaiset saadut ennakot

Lyhytaikaisten maksujen määrä, joka on saatu tulevaisuudessa tuotettavista tavaroista tai palveluista. [Viittaus: Saadut ennakot]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant debit

Lyhytaikaiset ennakkomaksut toimittajille

Lyhytaikaisten toimittajille suoritettujen ennakkomaksujen määrä, ennen kuin tavaroita tai palveluita on saatu.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant debit

Lyhytaikaiset maataloustuotteet

Yhteisön biologisista hyödykkeistä korjattujen tuotteiden määrää edustava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet; Vaihto-omaisuus]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration debit

Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero ja laskennallinen vero koskien eriä, jotka kirjataan suoraan omaa pääomaa hyvittäen (tai veloittaen)

Suoraan omaa pääomaa veloittaen tai hyvittäen tiettyihin kirjattuihin eriin liittyvien kauden verotettavaan tuloon perustuvien verojen ja laskennallisten verojen yhteismäärä, esimerkiksi: (a) kertyneiden voittovarojen alkusaldon oikaisu, joka johtuu joko takautuvasti toteutetusta tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksesta tai virheen korjaamisesta; ja (b) yhdistelmäinstrumentin oman pääoman luonteisen osuuden alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa syntyvät erät. [Viittaus: Laskennallinen vero koskien eriä, jotka kirjataan suoraan omaa pääomaa hyvittäen tai veloittaen; Kertyneet voittovarat; Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 a

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquityAbstract

 

Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero ja laskennallinen vero koskien eriä, jotka kirjataan suoraan omaa pääomaa hyvittäen tai veloittaen [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssets

X instant debit

Lyhytaikaiset varat

Sellaisten omaisuuserien määrä, jotka yhteisö (a) odottaa realisoivansa omaisuuserän tai aikoo myydä tai kuluttaa sen tavanomaisen toimintasyklinsä aikana; (b) pitää ensisijaisesti kaupankäyntitarkoituksessa; (c) odottaa realisoivansa kahdentoista kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä; tai (d) luokittelee rahavaroihin (määritelty IAS 7:ssä), paitsi jos omaisuuserä ei rajoituksista johtuen ole vaihdettavissa tai käytettävissä velan suorittamiseen vähintään kahteentoista kuukauteen raportointikauden päättymistä lukien. [Viittaus: Varat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 66, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 B12 b i, esimerkki: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

CurrentAssetsAbstract

 

Lyhytaikaiset varat [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant debit

Lyhytaikaiset varat (tai velat)

Lyhytaikaisten varojen määrä vähennettynä lyhytaikaisilla veloilla.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners

X instant debit

Muut lyhytaikaiset varat kuin myytävänä oleviksi tai omistajille jaettavaksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmät

Muut kuin myytävänä oleviksi tai omistajille jaettavaksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmät. [Viittaus: Lyhytaikaiset varat; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]; Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmät; Omistajille jaettavaksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 66

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Hankinta-ajankohtana kirjatut lyhytaikaiset omaisuuserät

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen lyhytaikaisten omaisuuserien hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Lyhytaikaiset varat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant debit

Lyhytaikaiset biologiset hyödykkeet

Lyhytaikaisten biologisten hyödykkeiden määrä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 54 f

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember

member

Lyhytaikaiset biologiset hyödykkeet [member]

Tämä jäsen edustaa lyhytaikaisia biologisia hyödykkeitä. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 41 50

ifrs-full

CurrentBondsIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentBondsIssued

X instant credit

Lyhytaikaiset liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat ja pitkäaikaisten liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen lyhytaikainen osuus

Lyhytaikaiset liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat ja pitkäaikaisten liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen lyhytaikainen osuus. [Viittaus: Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowings

X instant credit

Lyhytaikaiset lainat ja muiden pitkäaikaisten lainojen lyhytaikainen osuus

Lyhytaikaiset lainat ja muiden pitkäaikaisten lainojen lyhytaikainen osuus. [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsAbstract

 

Lyhytaikaiset lainat ja muiden pitkäaikaisten lainojen lyhytaikainen osuus [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsByTypeAbstract

 

Lyhytaikaiset lainat ja muiden pitkäaikaisten lainojen lyhytaikainen osuus, tyypeittäin [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentCommercialPapersIssued

X instant credit

Lyhytaikaiset liikkeeseen lasketut yritystodistukset ja pitkäaikaisten liikkeeseen laskettujen yritystodistusten lyhytaikainen osuus

Lyhytaikaiset liikkeeseen lasketut yritystodistukset ja pitkäaikaisten liikkeeseen laskettujen yritystodistusten lyhytaikainen osuus. [Viittaus: Liikkeeseen lasketut yritystodistukset]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant debit

Lyhytaikaiset sopimukseen perustuvat omaisuuserät

Lyhytaikaisten sopimukseen perustuvien omaisuuserien määrä. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat omaisuuserät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 105 – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant credit

Lyhytaikaiset sopimukseen perustuvat velat

Lyhytaikaisten sopimukseen perustuvien velkojen määrä. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat velat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 105 – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CurrentCrudeOil

X instant debit

Lyhytaikainen raakaöljy

Jalostamatonta, käsittelemätöntä öljyä edustava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssued

X instant credit

Lyhytaikaiset liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset instrumentit

Lyhytaikaisten liikkeeseen laskettujen vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden määrä. [Viittaus: Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset instrumentit]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDepositsFromCustomers

X instant credit

Lyhytaikaiset talletukset asiakkailta

Asiakkaiden lyhytaikaisten talletusten määrä. [Viittaus: Talletukset asiakkailta]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAssets

X instant debit

Lyhytaikaiset johdannaisvaroihin kuuluvat rahoitusvarat

Lyhytaikaisiin johdannaisvaroihin kuuluvien rahoitusvarojen määrä. [Viittaus: Johdannaisvaroihin kuuluvat rahoitusvarat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialLiabilities

X instant credit

Lyhytaikaisiin johdannaisvelkoihin kuuluvat rahoitusvelat

Lyhytaikaisiin johdannaisvelkoihin kuuluvien rahoitusvelkojen määrä. [Viittaus: Johdannaisvelkoihin kuuluvat rahoitusvelat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant credit

Lyhytaikaiset maksettavat osingot

Lyhytaikaisten maksettavien osinkojen määrä. [Viittaus: Maksettavat osingot]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCashOutflowsToBePaidToFulfilObligationSignificantUnobservableInputsAssets

X duration

Senhetkinen arvio vastaisista lähtevistä rahavirroista, jotka maksetaan velvoitteen täyttämiseksi, merkittävät muut kuin havainnoitavissa olevat syöttötiedot, varat

Senhetkinen arvio, joka on tehty käyttäen yhteisön omaa tietoa, joka koskee velvoitteen täyttämiseksi tarvittavia vastaisia lähteviä rahavirtoja, ellei ole kohtuudella saatavissa olevaa tietoa, joka osoittaisi, että markkinaosapuolet käyttäisivät erilaisia oletuksia. Tätä käytetään varojen merkittävänä tason 3 muuna kuin havainnoitavissa olevana syöttötietona. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 3 [member]]

esimerkki: IFRS 13 B36 d

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCashOutflowsToBePaidToFulfilObligationSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Senhetkinen arvio vastaisista lähtevistä rahavirroista, jotka maksetaan velvoitteen täyttämiseksi, merkittävät muut kuin havainnoitavissa olevat syöttötiedot, yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit

Senhetkinen arvio, joka on tehty käyttäen yhteisön omaa tietoa, joka koskee velvoitteen täyttämiseksi tarvittavia vastaisia lähteviä rahavirtoja, ellei ole kohtuudella saatavissa olevaa tietoa, joka osoittaisi, että markkinaosapuolet käyttäisivät erilaisia oletuksia. Tätä käytetään yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien merkittävänä tason 3 muuna kuin havainnoitavissa olevana syöttötietona. [Viittaus: Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit [member]; Käypien arvojen hierarkian taso 3 [member]]

esimerkki: IFRS 13 B36 d

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCashOutflowsToBePaidToFulfilObligationSignificantUnobservableInputsLiabilities

X duration

Senhetkinen arvio vastaisista lähtevistä rahavirroista, jotka maksetaan velvoitteen täyttämiseksi, merkittävät muut kuin havainnoitavissa olevat syöttötiedot, velat

Senhetkinen arvio, joka on tehty käyttäen yhteisön omaa tietoa, joka koskee velvoitteen täyttämiseksi tarvittavia vastaisia lähteviä rahavirtoja, ellei ole kohtuudella saatavissa olevaa tietoa, joka osoittaisi, että markkinaosapuolet käyttäisivät erilaisia oletuksia. Tätä käytetään velkojen merkittävänä tason 3 muuna kuin havainnoitavissa olevana syöttötietona. [Viittaus: Käypien arvojen hierarkian taso 3 [member]]

esimerkki: IFRS 13 B36 d

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant credit

Lyhytaikaiset valmisteverovelat

Lyhytaikaisten valmisteverovelkojen määrä. [Viittaus: Valmisteverovelat]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentFinanceLeaseLiabilities

X instant credit

Lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat

Lyhytaikaisten rahoitusleasingvelkojen määrä. [Viittaus: Rahoitusleasingvelat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2019

ifrs-full

CurrentFinanceLeaseReceivables

X instant debit

Lyhytaikaiset rahoitusleasingsaamiset

Lyhytaikaisten rahoitusleasingsaamisten määrä. [Viittaus: Rahoitusleasingsaamiset]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant debit

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Lyhytaikaisten rahoitusvarojen määrä. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 25

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtAmortisedCost

X instant debit

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

Lyhytaikaisten jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusvarojen määrä. [Viittaus: Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8 f – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant debit

Lyhytaikaiset käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat

Lyhytaikaisten käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien rahoitusvarojen määrä. [Viittaus: Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8 h – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

Lyhytaikaiset käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

X instant debit

Lyhytaikaiset käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat

Lyhytaikaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen määrä. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8 a

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossAbstract

 

Lyhytaikaiset käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTrading

X instant debit

Lyhytaikaiset käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat, luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi

Lyhytaikaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen määrä, jotka on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi luokitellut]

yleinen käytäntö: IAS 1 55, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedUponInitialRecognition

X instant debit

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat lyhytaikaiset rahoitusvarat, alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimenomaisesti luokitellut

Sellaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien lyhytaikaisten rahoitusvarojen määrä, jotka on alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimenomaisesti luokiteltu tällaisiksi. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat, alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimenomaisesti luokitellut]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8 a

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

X instant debit

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat lyhytaikaiset rahoitusvarat, pakollisesti käypään arvoon arvostettuna

Lyhytaikaisten pakollisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen määrä IFRS 9:n mukaisesti. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, pakollisesti käypään arvoon arvostettuna]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8 a – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAvailableforsale

X instant debit

Lyhytaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat

Lyhytaikaisten myytävissä olevien rahoitusvarojen määrä. [Viittaus: Myytävissä olevat rahoitusvarat; Lyhytaikaiset rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8 d – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant debit

Lyhytaikaiset käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat

Lyhytaikaisten käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien rahoitusvarojen määrä. [Viittaus: Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8 h – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilities

X instant credit

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Lyhytaikaisten rahoitusvelkojen määrä. [Viittaus: Rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 25

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

X instant credit

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat

Lyhytaikaisten jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusvelkojen määrä. [Viittaus: Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8 f – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8 g – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

X instant credit

Lyhytaikaiset käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat

Lyhytaikaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvelkojen määrä. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8 e

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossAbstract

 

Lyhytaikaiset käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTrading

X instant credit

Lyhytaikaiset käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat, luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi

Lyhytaikaiset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvelkojen määrä, jotka on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat; Lyhytaikaiset rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8 e

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedUponInitialRecognition

X instant credit

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat lyhytaikaiset rahoitusvelat, alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimenomaisesti luokitellut

Sellaisten käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien lyhytaikaisten rahoitusvelkojen määrä, jotka on alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimenomaisesti luokiteltu tällaisiksi. [Viittaus: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat, alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tai myöhemmin nimenomaisesti luokitellut]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8 e

ifrs-full

CurrentFoodAndBeverage

X instant debit

Lyhytaikaiset elintarvikkeet ja juomat

Elintarvikkeita ja juomia edustava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentFuel

X instant debit

Lyhytaikainen polttoaine

Polttoaineiden määrää edustava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentGovernmentGrants

X instant credit

Lyhytaikaiset julkiset avustukset

Taseeseen tuloennakoiksi kirjattujen lyhytaikaisten julkisten avustusten määrä. [Viittaus: Julkinen valta [member]; Tuloennakot; Julkiset avustukset]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentHeldtomaturityInvestments

X instant debit

Lyhytaikaiset eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

Lyhytaikaisten eräpäivään asti pidettävien sijoitusten määrä. [Viittaus: Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8 b – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

CurrentInterestPayable

X instant credit

Lyhytaikaiset korkovelat

Lyhytaikaisten korkovelkojen määrä. [Viittaus: Korkomenot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentInterestReceivable

X instant debit

Lyhytaikaiset korkosaamiset

Lyhytaikaisten korkosaamisten määrä. [Viittaus: Korkotulot]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentInventoriesArisingFromExtractiveActivitiesAbstract

 

Kaivannaisteollisuudesta peräisin oleva lyhytaikainen vaihto-omaisuus [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentInventoriesHeldForSale

X instant debit

Lyhytaikainen myytävänä oleva vaihto-omaisuus

Tavanomaisessa liiketoiminnassa tapahtuvaa myyntiä varten hallussa olevan vaihto-omaisuutta edustava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentInventoriesInTransit

X instant debit

Kuljetettavana oleva lyhytaikainen vaihto-omaisuus

Kuljetettavana olevan vaihto-omaisuuden määrää edustava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentInvestments

X instant debit

Lyhytaikaiset sijoitukset

Lyhytaikaisten sijoitusten määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant debit

Oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin tehdyt lyhytaikaiset sijoitukset, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviksi

Sellaisten oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin tehtyjen lyhytaikaisten sijoitusten määrä, jotka yhteisö on nimenomaisesti luokitellut käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviksi. [Viittaus: Oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin tehdyt sijoitukset, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviksi]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8 h – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CurrentLeaseLiabilities

X instant credit

Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat

Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat. [Viittaus: Vuokrasopimusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16 47 b – Voimaantulo 1.1.2019

ifrs-full

CurrentLiabilities

X instant credit

Lyhytaikaiset velat

Sellaisten velkojen määrä, jotka (a) yhteisö odottaa suorittavansa tavanomaisen toimintasyklinsä aikana; (b) yhteisö pitää ensisijaisesti kaupankäyntitarkoituksessa; (c) erääntyvät suoritettavaksi kahdentoista kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä; tai (d) yhteisöllä ei ole ehdotonta oikeutta lykätä suorittamista vähintään kahdentoista kuukauden päähän raportointikauden päättymisestä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 69, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 B12 b iii, esimerkki: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

CurrentLiabilitiesAbstract

 

Lyhytaikaiset velat [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentLiabilitiesOtherThanLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

X instant credit

Muut lyhytaikaiset velat kuin velat, jotka sisältyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin

Muut lyhytaikaiset velat kuin velat, jotka sisältyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin. [Viittaus: Lyhytaikaiset velat; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]; Velat, jotka sisältyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 69

ifrs-full

CurrentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Hankinta-ajankohtana kirjatut lyhytaikaiset velat

Liiketoimintojen yhdistämisessä vastattaviksi otetuista lyhytaikaisista veloista hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Lyhytaikaiset velat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CurrentLoansAndReceivables

X instant debit

Lyhytaikaiset lainat ja muut saamiset

Lyhytaikaiset lainat ja muut saamiset. [Viittaus: Lainat ja muut saamiset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 8 c – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018

ifrs-full

CurrentLoansReceivedAndCurrentPortionOfNoncurrentLoansReceived

X instant credit

Lyhytaikaiset saadut lainat ja pitkäaikaisten saatujen lainojen lyhytaikainen osuus

Lyhytaikaiset saadut lainat ja pitkäaikaisten saatujen lainojen lyhytaikainen osuus. [Viittaus: Saadut lainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentMaterialsAndSuppliesToBeConsumedInProductionProcessOrRenderingServices

X instant debit

Lyhytaikaiset raaka-aineet ja tarvikkeet, jotka kulutetaan tuotantoprosessissa ja palvelujen tuottamisessa

Tuotantoprosessissa tai palveluja tuotettaessa kulutettavaksi tarkoitettuja raaka-aineita ja tarvikkeita edustava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentMember

member

Lyhytaikainen [member]

Tämä jäsen edustaa lyhytaikaista ajanjaksoa.

esimerkki: IFRS 7 IG20D – Voimaantulo 1.1.2018, yleinen käytäntö: IFRS 7 37 – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 35N – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CurrentNaturalGas

X instant debit

Lyhytaikainen maakaasu

Luonnossa esiintyvän hiilivetykaasusekoituksen määrää edustava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral

X instant debit

Lyhytaikaiset velkojen vakuudeksi pantatut muut kuin käteisvarat, joiden osalta siirron saajalla on sopimukseen tai käytäntöön perustuva oikeus myydä vakuus tai pantata se edelleen

Lyhytaikaiset velkojen vakuudeksi pantatut muut kuin käteisvarat (kuten vieraan tai oman pääoman ehtoiset instrumentit), jotka on annettu siirron saajalle ja joiden osalta siirron saajalla on sopimukseen tai käytäntöön perustuva oikeus myydä vakuus tai pantata se edelleen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 39 37 a – Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2018, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 9 3.2.23 a – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CurrentNotesAndDebenturesIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentNotesAndDebenturesIssued

X instant credit

Lyhytaikaiset liikkeeseen lasketut lainat ja debentuurit ja pitkäaikaisten liikkeeseen laskettujen lainojen ja debentuurien lyhytaikainen osuus

Lyhytaikaiset liikkeeseen lasketut lainat ja debentuurit ja pitkäaikaisten liikkeeseen laskettujen lainojen ja debentuurien lyhytaikainen osuus. [Viittaus: Liikkeeseen lasketut lainat ja debentuurit]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentOreStockpiles

X instant debit

Lyhytaikaiset malmivarastot

Malmivarastoja edustava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentPackagingAndStorageMaterials

X instant debit

Lyhytaikaiset pakkaus- ja varastointimateriaalit

Pakkaus- ja varastointimateriaalien määrää edustava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Vaihto-omaisuus]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOfEnergy

X instant credit

Energian ostosta johtuvat lyhytaikaiset velat

Energian ostosta johtuvat lyhytaikaiset velat. [Viittaus: Energian ostosta johtuvat velat]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOfNoncurrentAssets

X instant credit

Pitkäaikaisten omaisuuserien ostosta johtuvat lyhytaikaiset velat

Pitkäaikaisten omaisuuserien ostosta johtuvat lyhytaikaiset velat. [Viittaus: Pitkäaikaisten omaisuuserien ostosta johtuvat velat]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentPayablesOnSocialSecurityAndTaxesOtherThanIncomeTax

X instant credit

Sosiaaliturvasta johtuvat lyhytaikaiset velat ja verovelat tuloveroa lukuun ottamatta

Sosiaaliturvasta johtuvat lyhytaikaiset velat ja verovelat tuloveroa lukuun ottamatta. [Viittaus: Sosiaaliturvasta johtuvat velat ja verovelat tuloveroa lukuun ottamatta]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentPetroleumAndPetrochemicalProducts

X instant debit

Lyhytaikaiset raakaöljytuotteet ja petrokemian tuotteet

Raakaöljystä ja maakaasusta saatavien tuotteiden määrää edustava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Lyhytaikainen raakaöljy; Lyhytaikainen maakaasu]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentPortionOfLongtermBorrowings

X instant credit

Pitkäaikaisten lainojen lyhytaikainen osuus

Pitkäaikaisten lainojen lyhytaikainen osuus. [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentPrepaidExpenses

X instant debit

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Lyhytaikaisena omaisuuseränä kirjattu määrä menoille, jotka toteutuvat ennen kautta, jonka aikana taloudellinen hyöty realisoidaan.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentPrepayments

X instant debit

Lyhytaikaiset ennakkomaksut

Lyhytaikaiset ennakkomaksut. [Viittaus: Ennakkomaksut]

esimerkki: IAS 1 78 b

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAbstract

 

Lyhytaikaiset ennakkomaksut [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCurrentAccruedIncome

X instant debit

Lyhytaikaiset ennakkomaksut ja lyhytaikaiset siirtosaamiset

Lyhytaikaiset ennakkomaksut ja lyhytaikaiset siirtosaamiset. [Viittaus: Ennakkomaksut; Tulojäämät]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCurrentAccruedIncomeAbstract

 

Lyhytaikaiset ennakkomaksut ja lyhytaikaiset siirtosaamiset [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndOtherCurrentAssets

X instant debit

Lyhytaikaiset ennakkomaksut ja muut lyhytaikaiset varat

Lyhytaikaiset ennakkomaksut ja muut lyhytaikaiset varat. [Viittaus: Muut lyhytaikaiset varat; Lyhytaikaiset ennakkomaksut]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentProgrammingAssets

X instant debit

Lyhytaikaiset ohjelmointiin liittyvät omaisuuserät

Lyhytaikaisten ohjelmointiin liittyvien omaisuuserien määrä. [Viittaus: Ohjelmointiin liittyvät omaisuuserät]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentProvisions

X instant credit

Lyhytaikaiset varaukset

Lyhytaikaiset varaukset. [Viittaus: Varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 54 l

ifrs-full

CurrentProvisionsAbstract

 

Lyhytaikaiset varaukset [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentProvisionsForEmployeeBenefits

X instant credit

Lyhytaikaiset työsuhde-etuuksia koskevat varaukset

Lyhytaikaiset työsuhde-etuuksia koskevat varaukset. [Viittaus: Työsuhde-etuuksia koskevat varaukset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 78 d

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCurrentProductionSupplies

X instant debit

Lyhytaikaiset raaka-aineet ja lyhytaikaiset tuotantotarvikkeet

Lyhytaikaisten raaka-aineiden ja lyhytaikaisten tuotantotarvikkeiden määrää edustava lyhytaikaisen vaihto-omaisuuden ryhmä. [Viittaus: Lyhytaikaiset tuotantotarvikkeet; Lyhytaikaiset raaka-aineet]

yleinen käytäntö: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCurrentProductionSuppliesAbstract

 

Lyhytaikaiset raaka-aineet ja lyhytaikaiset tuotantotarvikkeet [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFromAssociates

X instant debit

Lyhytaikaiset saamiset osakkuusyrityksiltä

Lyhytaikaiset saamiset osakkuusyrityksiltä. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFromJointVentures

X instant debit

Lyhytaikaiset saamiset yhteisyrityksiltä

Lyhytaikaiset saamiset yhteisyrityksiltä. [Viittaus: Yhteisyritykset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b

ifrs-full

CurrentReceivablesFromContractsWithCustomers

X instant debit

Lyhytaikaiset saamiset asiakassopimuksista

Lyhytaikaiset saamiset asiakassopimuksista. [Viittaus: Saamiset asiakassopimuksista]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 15 105 – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

CurrentReceivablesFromRentalOfProperties

X instant debit

Lyhytaikaiset saamiset kiinteistöjen vuokrauksesta

Lyhytaikaiset saamiset kiinteistöjen vuokrauksesta. [Viittaus: Saamiset kiinteistöjen vuokrauksesta]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b

ifrs-full

CurrentReceivablesFromSaleOfProperties

X instant debit

Lyhytaikaiset saamiset kiinteistöjen myynnistä

Lyhytaikaiset saamiset kiinteistöjen myynnistä. [Viittaus: Saamiset kiinteistöjen myynnistä]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b

ifrs-full

CurrentReceivablesFromTaxesOtherThanIncomeTax

X instant debit

Lyhytaikaiset verosaamiset tuloveroa lukuun ottamatta

Lyhytaikaiset verosaamiset tuloveroa lukuun ottamatta. [Viittaus: Verosaamiset tuloveroa lukuun ottamatta]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b

ifrs-full

CurrentRecognisedAssetsDefinedBenefitPlan

X instant debit

Lyhytaikainen etuuspohjainen netto-omaisuuserä

Lyhytaikainen etuuspohjainen netto-omaisuuserä. [Viittaus: Etuuspohjainen netto-omaisuuserä]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentRecognisedLiabilitiesDefinedBenefitPlan

X instant credit

Lyhytaikainen etuuspohjainen nettovelka

Lyhytaikainen etuuspohjainen nettovelka. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentRefundsProvision

X instant credit

Lyhytaikainen palautuksia varten tehty varaus

Lyhytaikainen palautuksia varten tehty varaus. [Viittaus: Palautuksia varten tehty varaus]

esimerkki: IAS 37 Esimerkki 4 Palautusperiaatteet, esimerkki: IAS 37 87

ifrs-full

CurrentRestrictedCashAndCashEquivalents

X instant debit

Lyhytaikaiset rahavarat, joihin kohdistuu rajoituksia

Lyhytaikaiset rahavarat, joihin kohdistuu rajoituksia. [Viittaus: Rahavarat, joihin kohdistuu rajoituksia]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentRetentionPayables

X instant credit

Pidätettyihin määriin liittyvät lyhytaikaiset velat

Pidätettyihin määriin liittyvät lyhytaikaiset velat. [Viittaus: Pidätettyihin määriin liittyvät velat]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentSecuredBankLoansReceivedAndCurrentPortionOfNoncurrentSecuredBankLoansReceived

X instant credit

Lyhytaikaiset saadut vakuudelliset pankkilainat ja pitkäaikaisten saatujen vakuudellisten pankkilainojen lyhytaikainen osuus

Lyhytaikaiset saadut vakuudelliset pankkilainat ja pitkäaikaisten saatujen vakuudellisten pankkilainojen lyhytaikainen osuus. [Viittaus: Saadut vakuudelliset pankkilainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentServiceCostNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration credit

Kauden työsuoritukseen perustuva meno, etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) lisäys (tai vähennys) kauden työsuoritukseen perustuvan menon seurauksena. [Viittaus: Etuuspohjainen nettovelka (tai -omaisuuserä)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 141 a

ifrs-full

CurrentTaxAssets

X instant debit

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

Määrä, joka on maksettu kauden ja aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvina veroina siltä osin kuin se ylittää kyseisiltä kausilta maksettavaksi tulevan määrän. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero on kauden verotettavan tulon (tai verotuksellisen tappion) perusteella maksettava tai hyvitettävä vero.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxAssetsCurrent

X instant debit

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset, lyhytaikaiset

Lyhytaikainen kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen. [Viittaus: Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxAssetsNoncurrent

X instant debit

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset, pitkäaikaiset

Pitkäaikainen kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen. [Viittaus: Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncome

X duration debit

Kauden verotettavaan tuloon perustuva verokulu (tai -tuotto)

Kauden verotettavan tulon (tai verotuksellisen tappion) perusteella maksettava tai hyvitettävä vero.

esimerkki: IAS 12 80 a

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAndAdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriods

X duration debit

Verokulu (tai -tuotto) ja aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvaa veroa koskevat oikaisut

Verokulun (tai -tuoton) ja aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvan veron oikaisujen määrä. [Viittaus: Kauden verotettavaan tuloon perustuva verokulu (tai -tuotto); Oikaisut aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvaan veroon]

yleinen käytäntö: IAS 12 80

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAndAdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriodsAbstract

 

Verokulu (tai -tuotto) ja aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvaa veroa koskevat oikaisut [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentTaxLiabilities

X instant credit

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

Kauden ja aikaisempien kausien verotettavaan tuloon perustuvien verojen maksamaton osuus. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero on kauden verotettavan tulon (tai verotuksellisen tappion) perusteella maksettava tai hyvitettävä vero.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesCurrent

X instant credit

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat, lyhytaikaiset

Lyhytaikainen kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka. [Viittaus: Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesNoncurrent

X instant credit

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat, pitkäaikaiset

Pitkäaikainen kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka. [Viittaus: Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration debit

Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero koskien eriä, jotka kirjataan suoraan omaa pääomaa hyvittäen tai veloittaen

Suoraan omaa pääomaa veloittaen tai hyvittäen tiettyihin kirjattuihin eriin liittyvien kauden verotettavaan tuloon perustuvien verojen määrä, esimerkiksi: (a) kertyneiden voittovarojen alkusaldon oikaisu, joka johtuu joko takautuvasti toteutetusta tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksesta tai virheen korjaamisesta; ja (b) yhdistelmäinstrumentin oman pääoman luonteisen osuuden alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa syntyvät erät. [Viittaus: Kertyneet voittovarat; Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 a

ifrs-full

CurrentTradeReceivables

X instant debit

Lyhytaikaiset myyntisaamiset

Lyhytaikaiset myyntisaamiset. [Viittaus: Myyntisaamiset]

esimerkki: IAS 1 78 b, esimerkki: IAS 1 68

ifrs-full

CurrentUnsecuredBankLoansReceivedAndCurrentPortionOfNoncurrentUnsecuredBankLoansReceived

X instant credit

Lyhytaikaiset saadut vakuudettomat pankkilainat ja pitkäaikaisten saatujen vakuudettomien pankkilainojen lyhytaikainen osuus

Lyhytaikaiset saadut vakuudettomat pankkilainat ja pitkäaikaisten saatujen vakuudettomien pankkilainojen lyhytaikainen osuus. [Viittaus: Saadut vakuudettomat pankkilainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxPayables

X instant credit

Lyhytaikaiset arvonlisäverovelat

Lyhytaikaiset arvonlisäverovelat. [Viittaus: Arvonlisäverovelat]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxReceivables

X instant debit

Lyhytaikaiset arvonlisäverosaamiset

Lyhytaikaiset arvonlisäverosaamiset. [Viittaus: Arvonlisäverosaamiset]

yleinen käytäntö: IAS 1 78 b

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAssetsMember

member

Asiakkaisiin liittyvät aineettomat hyödykkeet [member]

Tämä jäsen edustaa asiakkaisiin liittyviä omaisuuseriä edustavaa aineettomien hyödykkeiden luokkaa. Tällaisia omaisuuseriä voivat olla asiakasluettelot, toimittamattomat tilaukset tai tuotanto, asiakassopimukset ja niihin liittyvät asiakassuhteet sekä sopimuksiin perustumattomat asiakassuhteet.

yleinen käytäntö: IAS 38 119

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Hankinta-ajankohtana kirjatut asiakkaisiin liittyvät aineettomat hyödykkeet

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankituista asiakkaisiin liittyvistä aineettomista hyödykkeistä hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Asiakkaisiin liittyvät aineettomat hyödykkeet [member]; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

DateAsAtWhichEntityPlansToApplyNewIFRSInitially

yyyy-mm-dd

Päivä, jona yhteisö suunnittelee aloittavansa uuden IFRS-standardin soveltamisen

Päivä, jona yhteisö suunnittelee aloittavansa uuden julkaistun mutta ei vielä voimassa olevan IFRS-standardin soveltamisen.

esimerkki: IAS 8 31 d

ifrs-full

DateByWhichApplicationOfNewIFRSIsRequired

yyyy-mm-dd

Päivä, johon mennessä uusi IFRS-standardi on otettava käyttöön

Päivä, johon mennessä yhteisöä vaaditaan ottamaan käyttöön julkaistu mutta ei vielä voimassa oleva IFRS-standardi.

esimerkki: IAS 8 31 c

ifrs-full

DatedSubordinatedLiabilities

X instant credit

Eräpäivätyt etuoikeudeltaan huonommat velat

Etuoikeudeltaan huonommat velat, joilla on määrätty takaisinmaksupäivä. [Viittaus: Huonommassa etuoikeusasemassa olevat velat]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

DateOfAcquisition2013

yyyy-mm-dd

Hankinta-ajankohta

Päivä, jona hankkijaosapuoli saa määräysvallan hankinnan kohteessa liiketoimintojen yhdistämisessä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 b

ifrs-full

DateOfAuthorisationForIssueOfFinancialStatements2013

yyyy-mm-dd

Päivä, jona tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi

Päivä, jona tilinpäätös hyväksytty julkistettavaksi.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 10 17

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriod2013

yyyy-mm-dd

Raportointikauden päättymispäivä

Raportointikauden päättymispäivämäärä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 51 c

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOfFinancialStatementsOfAssociate

yyyy-mm-dd

Osakkuusyrityksen tilinpäätöksen raportointikauden päättymispäivä

Osakkuusyrityksen tilinpäätöksen raportointikauden päättymispäivä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 22 b i

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOfFinancialStatementsOfJointVenture2013

yyyy-mm-dd

Yhteisyrityksen tilinpäätöksen raportointikauden päättymispäivä

Yhteisyrityksen tilinpäätöksen raportointikauden päättymispäivä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 22 b i

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOfFinancialStatementsOfSubsidiary

yyyy-mm-dd

Tytäryrityksen tilinpäätöksen raportointikauden päättymispäivä

Tytäryrityksen tilinpäätöksen raportointikauden päättymispäivä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 11 a

ifrs-full

DateOfGrantOfSharebasedPaymentArrangement

text

Osakeperusteisia maksuja koskevan järjestelyn päivämäärä

Päivä, jona osakeperusteisia maksuja koskevat järjestelyt on myönnetty. [Viittaus: Osakeperusteisia maksuja koskevat järjestelyt [member]]

esimerkki: IFRS 2 IG23, esimerkki: IFRS 2 45 a

ifrs-full

DateOfReclassificationOfFinancialAssetsDueToChangeInBusinessModel

yyyy-mm-dd

Liiketoimintamallin muutoksesta johtuvan rahoitusvarojen luokittelun muutoksen päivämäärä

Päivä, jona rahoitusvarojen luokittelu on muutettu johtuen rahoitusvarojen hallinnassa sovellettavan yhteisön liiketoimintamallin muuttamisesta. [Viittaus: Rahoitusvarat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 12B a – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

DebtInstrumentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Vieraan pääoman ehtoiset instrumentit, järjestelyyn kuuluvien varojen käypään arvoon suoritettu määrä

Osuus, jonka vieraan pääoman ehtoiset (ei oman pääoman ehtoiset) instrumentit muodostavat etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvien varojen käyvästä arvosta. [Viittaus: Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt [member]]

esimerkki: IAS 19 142 c

ifrs-full

DebtInstrumentsHeld

X instant debit

Hallussa olevat vieraan pääoman ehtoiset instrumentit

Yhteisön hallussa olevaa velkamäärää edustavien instrumenttien määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

DebtInstrumentsHeldAbstract

 

Hallussa olevat vieraan pääoman ehtoiset instrumentit [abstract]

 

 

ifrs-full

DebtSecurities

X instant credit

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset instrumentit

Yhteisön liikkeeseen laskemien velkamäärää edustavien instrumenttien määrä.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

DebtSecuritiesMember

member

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit [member]

Tämä jäsen edustaa yhteisön hallussa olevia instrumentteja, jotka edustavat velkamäärää.

esimerkki: IFRS 13 IE60, esimerkki: IFRS 13 94

ifrs-full

DecreaseDueToHarvestBiologicalAssets

X duration credit

Korjuusta johtuvat vähennykset, biologiset hyödykkeet

Korjuusta johtuvat biologisten hyödykkeiden vähennys, joka aiheutuu tuotteen irrottamisesta hyödykkeestä tai hyödykkeen elintoimintojen lopettamisesta. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50 d

ifrs-full

DecreaseIncreaseThroughTaxOnSharebasedPaymentTransactions

X duration debit

Vähennys (tai lisäys) osakeperusteisesti maksettavien liiketoimien veron vuoksi, oma pääoma

Oman pääoman vähennys (tai lisäys), joka johtuu sellaisten liiketoimien verotuksesta, joissa yhteisö (a) vastaanottaa tavaroita tai palveluja kyseisten tavaroiden toimittajalta tai palvelujen suorittajalta (henkilöstö mukaan lukien) osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä; tai (b) tulee velvolliseksi suorittamaan liiketoimesta maksun tavarantoimittajalle tai palvelunsuorittajalle osakeperusteisia maksuja koskevassa järjestelyssä toisen konserniyhteisön vastaanottaessa kyseiset tavarat tai palvelut. [Viittaus: Osakeperusteisia maksuja koskevat järjestelyt [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 106 d

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInOneOrMoreUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsAssets

X duration credit

Käyvän arvon vähennys, joka johtuu yhden tai useamman muun kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon vaihtamisesta kuvastamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia, varat

Vähennyksen määrä varojen käyvän arvon määrittämisessä, joka johtuu yhden tai useamman muun kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon vaihtamisesta kuvastamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInOneOrMoreUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsEntitysOwnEquityInstruments

X duration debit

Käyvän arvon vähennys, joka johtuu yhden tai useamman muun kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon vaihtamisesta kuvastamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia, yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit

Vähennyksen määrä yhteisön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä, joka johtuu yhden tai useamman muun kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon vaihtamisesta kuvastamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia. [Viittaus: Yhteisön omat oman pääoman ehtoiset instrumentit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInOneOrMoreUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsLiabilities

X duration debit

Käyvän arvon vähennys, joka johtuu yhden tai useamman muun kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon vaihtamista kuvastamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia, velat

Vähennyksen määrä yhteisön velkojen käyvän arvon määrittämisessä, joka johtuu yhden tai useamman muun kuin havainnoitavissa olevan syöttötiedon vaihtamisesta kuvastamaan jokseenkin mahdollisia vaihtoehtoisia oletuksia.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesRecoveredInCurrentPeriodRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X duration credit

Vähennys kaudella hyvitettyjen saldojen vuoksi, hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien velkasaldot

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien velkasaldojen vähennykset, jotka johtuvat kaudella hyvitetyistä saldoista. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien velkasaldot]

esimerkki: IFRS 14 33 a ii

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesReversedInCurrentPeriodRegulatoryDeferralAccountCreditBalances

X duration debit

Vähennys kaudella peruutettujen saldojen vuoksi, hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien hyvityssaldot

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien hyvityssaldojen vähennykset, jotka johtuvat kaudella peruutetuista saldoista. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien hyvityssaldot]

esimerkki: IFRS 14 33 a ii

ifrs-full

DecreaseThroughBenefitsPaidReimbursementRightsAtFairValue

X duration credit

Vähennys maksettujen etuuksien vuoksi, korvauksensaantioikeudet, käypä arvo

Korvauksensaantioikeuksien käyvän arvon vähennys, joka johtuu maksetuista etuuksista. [Viittaus: Käypä arvo [member]; Korvauksensaantioikeudet, käypä arvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 141 g

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleBiologicalAssets

X duration credit

Vähennys myytävänä olevaksi luokittelun vuoksi, biologiset hyödykkeet

Biologisten hyödykkeiden vähennys, joka johtuu myytävänä olevaksi luokittelusta tai sisältymisestä myytävänä oleviksi luokiteltujen luovutettavien erien ryhmään. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]; Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 50 c

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleGoodwill

X duration credit

Vähennys myytävänä olevaksi luokittelun vuoksi, liikearvo

Liikearvon vähennys, joka johtuu myytävänä olevaksi luokittelusta. [Viittaus: Liikearvo; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B67 d iv

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration credit

Vähennys myytävänä olevaksi luokittelun vuoksi, aineettomat hyödykkeet ja liikearvo

Aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon vähennys, joka johtuu myytävänä olevaksi luokittelusta tai sisältymisestä myytävänä oleviksi luokiteltujen luovutettavien erien ryhmään. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]; Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 38 118 e ii

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration credit

Vähennys myytävänä olevaksi luokittelun vuoksi, muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon vähennys, joka johtuu myytävänä olevaksi luokittelusta tai sisältymisestä myytävänä oleviksi luokiteltujen luovutettavien erien ryhmään. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]; Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 118 e ii

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleInvestmentProperty

X duration credit

Vähennys myytävänä olevaksi luokittelun vuoksi, sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöjen vähennys, joka johtuu myytävänä olevaksi luokittelusta tai sisältymisestä myytävänä oleviksi luokiteltujen luovutettavien erien ryhmään. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet; Sijoituskiinteistöt; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 76 c, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 d iii

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSalePropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Vähennys myytävänä olevaksi luokittelun vuoksi, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden vähennys, joka johtuu myytävänä olevaksi luokittelusta tai sisältymisestä myytävänä oleviksi luokiteltujen luovutettavien erien ryhmään. [Viittaus: Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73 e ii

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognitionExposureToCreditRiskOnLoanCommitmentsAndFinancialGuaranteeContracts

X duration debit

Vähennys taseesta pois kirjaamisen vuoksi, luottositoumuksista ja takaussopimuksista aiheutuva altistuminen luottoriskille

Taseesta pois kirjaamisesta johtuva vähennys alttiudessa luottoriskille luottositoumusten ja takaussopimusten vuoksi. [Viittaus: Luottositoumuksista ja takaussopimuksista aiheutuva altistuminen luottoriskille]

esimerkki: IFRS 7 IG20B – Voimaantulo 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 35I c – Voimaantulo 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 35H – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognitionFinancialAssets

X duration credit

Vähennys taseesta pois kirjaamisen vuoksi, rahoitusvarat

Taseesta pois kirjaamisesta aiheutuva rahoitusvarojen vähennys. [Viittaus: Rahoitusvarat]

esimerkki: IFRS 7 IG20B – Voimaantulo 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 35I c – Voimaantulo 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 35H – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

DecreaseThroughDisposalsRegulatoryDeferralAccountCreditBalances

X duration debit

Vähennys luovutusten vuoksi, hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien hyvityssaldot

Luovutuksista aiheutunut hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien hyvityssaldojen vähennys. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien hyvityssaldot]

esimerkki: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

DecreaseThroughDisposalsRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X duration credit

Vähennys luovutusten vuoksi, hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien velkasaldot

Luovutusten aiheuttama vähennys, joka koskee hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien velkasaldoja. [Viittaus: Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien velkasaldot]

esimerkki: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

DecreaseThroughImpairmentContractAssets

X duration credit

Arvonalentumisen aiheuttama vähennys, sopimukseen perustuvat omaisuuserät

Sopimukseen perustuvien omaisuuserien vähennys, joka johtuu arvonalennuksesta. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat omaisuuserät; Arvonalentumistappio]

esimerkki: IFRS 15 118 c – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

DecreaseThroughImpairmentsRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X duration credit

Vähennys arvonalentumisen vuoksi, hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien velkasaldot

Arvonalennuksen aiheuttama vähennys, joka koskee hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien velkasaldoja. [Viittaus: Arvonalentumistappio; Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien velkasaldot]

esimerkki: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfControlOfSubsidiaryIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration credit

Määräysvallan menettämisestä tytäryrityksessä johtuva vähennys, aineettomat hyödykkeet ja liikearvo

Aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon vähennys, joka johtuu määräysvallan menettämisestä tytäryrityksessä. [Viittaus: Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 38 118 e

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfControlOfSubsidiaryIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration credit

Määräysvallan menettämisestä tytäryrityksessä johtuva vähennys, muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo

Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin liikearvon vähennys, joka johtuu määräysvallan menettämisestä tytäryrityksessä. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 38 118 e

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfControlOfSubsidiaryOtherProvisions

X duration debit

Määräysvallan menettämisestä tytäryrityksessä johtuva vähennys, muut varaukset

Muiden varausten vähennys, joka johtuu määräysvallan menettämisestä tytäryrityksessä. [Viittaus: Muut varaukset]

yleinen käytäntö: IAS 37 84

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfControlOfSubsidiaryPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Määräysvallan menettämisestä tytäryrityksessä johtuva vähennys, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden vähennys, joka johtuu määräysvallan menettämisestä tytäryrityksessä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 16 73 e

ifrs-full

DecreaseThroughPerformanceObligationBeingSatisfiedContractLiabilities

X duration debit

Vähennys suoritevelvoitteen täyttymisen vuoksi, sopimukseen perustuvat velat

Sopimukseen perustuvien velkojen vähennys, joka johtuu suoritevelvoitteen täyttymisestä. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat velat; Suoritevelvoitteet [member]]

esimerkki: IFRS 15 118 e – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

DecreaseThroughRightToConsiderationBecomingUnconditionalContractAssets

X duration credit

Vähennys sen vuoksi, että vastiketta koskevasta oikeudesta tulee ehdoton, sopimukseen perustuvat omaisuuserät

Sopimukseen perustuvien omaisuuserien vähennys johtuen siitä, että vastiketta koskevasta oikeudesta on tullut ehdoton. [Viittaus: Sopimukseen perustuvat omaisuuserät]

esimerkki: IFRS 15 118 d – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

DecreaseThroughTransferToLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOtherProvisions

X duration debit

Vähennys johtuen siirrosta velkoihin, jotka sisältyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin, muut varaukset

Muiden varausten vähennys, joka johtuu kyseisten varausten siirtämisestä myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyviin velkoihin. [Viittaus: Muut varaukset; Myytävänä oleviksi luokitellut luovutettavien erien ryhmät [member]]

yleinen käytäntö: IAS 37 84

ifrs-full

DecreaseThroughWriteoffFinancialAssets

X duration credit

Vähennys lopullisena luottotappiona pois kirjaamisen vuoksi, rahoitusvarat

Lopullisena luottotappiona pois kirjaamisesta aiheutuva rahoitusvarojen vähennys. [Viittaus: Rahoitusvarat]

esimerkki: IFRS 7 IG20B – Voimaantulo 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 35I c – Voimaantulo 1.1.2018, esimerkki: IFRS 7 35H – Voimaantulo 1.1.2018

ifrs-full

DeductibleTemporaryDifferencesForWhichNoDeferredTaxAssetIsRecognised

X instant

Verotuksessa vähennyskelpoiset väliaikaiset erot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista

Verotuksessa vähennyskelpoiset väliaikaiset erot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista taseeseen. [Viittaus: Väliaikaiset erot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 e

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsForWhichDeemedCostIsFairValue

X instant debit

Yhteenlaskettu oletushankintameno sijoituksille, joiden oletushankintamenona on käypä arvo

Yhteenlaskettu oletushankintameno sijoituksille tytäryrityksessä, yhteisyrityksissä tai osakkuusyrityksissä, joiden oletushankintamenona on käypä arvo yhteisön ensimmäisessä IFRS-tilinpäätöksessä. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Yhteisyritykset [member]; Tytäryritykset [member]; Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin; IFRS-standardit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1 31 b

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsForWhichDeemedCostIsPreviousGAAPCarryingAmount

X instant debit

Yhteenlaskettu oletushankintameno sijoituksille, joiden oletushankintamenona on aiemman tilinpäätösnormiston mukainen kirjanpitoarvo

Yhteenlaskettu oletushankintameno sijoituksille tytäryrityksessä, yhteisyrityksissä tai osakkuusyrityksissä, joiden oletushankintamenona on aiemman tilinpäätösnormiston mukainen kirjanpitoarvo yhteisön ensimmäisessä IFRS-tilinpäätöksessä. [Viittaus: Osakkuusyritykset [member]; Kirjanpitoarvo [member]; Yhteisyritykset [member]; Aiempi tilinpäätösnormisto [member]; Tytäryritykset [member]; Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin; IFRS-standardit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 1 31 a

ifrs-full

DefaultFinancialStatementsDateMember

member

Tilinpäätöksen oletuspäivämäärä [member]

Tämä jäsen edustaa ”Luomispäivä”-akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 8 28 f i, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 8 29 c i, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 8 49 b i

ifrs-full

DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X instant debit

Vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot

Vakuutuksenantajan kulut, jotka aiheutuvat sellaisen uuden vakuutussopimuksen myymisestä, vakuuttamisesta ja aloittamisesta, jonka kirjaamista kuluksi on siirretty. [Viittaus: Vakuutussopimustyypit [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 4 37 e, esimerkki: IFRS 4 IG39 a, esimerkki: IFRS 4 IG23 a, esimerkki: IFRS 4 37 b

ifrs-full

DeferredIncome

X instant credit

Tuloennakot

Velan määrä, joka on toteutunutta mutta ei vielä ansaittua tuloa. [Viittaus: Tuotot]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant credit

Lyhytaikaisiksi luokitellut tuloennakot

Lyhytaikaisiksi luokitellut tuloennakot. [Viittaus: Tuloennakot]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Pitkäaikaisiksi luokitellut tuloennakot

Pitkäaikaisiksi luokitellut tuloennakot. [Viittaus: Tuloennakot]

yleinen käytäntö: IAS 1 78

ifrs-full

DeferredIncomeRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Hankinta-ajankohtana kirjatut tuloennakot

Liiketoimintojen yhdistämisessä vastattaviksi otetuista tuloennakoista hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Tuloennakot; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

DeferredTaxAssetAssociatedWithRegulatoryDeferralAccountBalances

X instant debit

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldoihin liittyvä laskennallinen verosaaminen

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldoihin liittyvä laskennallisen verosaamisen määrä. [Viittaus: Laskennalliset verosaamiset; Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 24, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 B11 b

ifrs-full

DeferredTaxAssets

X instant debit

Laskennalliset verosaamiset

Yhteisön hyväksi tulevilla kausilla luettavia tuloveroja, jotka perustuvat (a) verotuksessa vähennyskelpoisiin väliaikaisiin eroihin; (b) tulevaisuudessa käytettäviin verotuksellisiin tappioihin; ja (c) tulevaisuudessa käytettäviin verotukseen liittyviin hyvityksiin. [Viittaus: Väliaikaiset erot [member]; Käyttämättömät verotukseen liittyvät hyvitykset [member]; Käyttämättömät verotukselliset tappiot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 54 o, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 56, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 g i

ifrs-full

DeferredTaxAssetsAndLiabilitiesAbstract

 

Laskennalliset verosaamiset ja -velat [abstract]

 

 

ifrs-full

DeferredTaxAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Hankinta-ajankohtana kirjatut laskennalliset verosaamiset

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen laskennallisten verosaamisten hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Laskennalliset verosaamiset; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

DeferredTaxAssetWhenUtilisationIsDependentOnFutureTaxableProfitsInExcessOfProfitsFromReversalOfTaxableTemporaryDifferencesAndEntityHasSufferedLossInJurisdictionToWhichDeferredTaxAssetRelates

X instant debit

Laskennallisen verosaaminen, kun sen hyödyntäminen riippuu vastaisesta verotettavasta tulosta, joka ylittää veronalaisten väliaikaisten erojen purkautumisesta syntyvät voitot ja kun yhteisö on tehnyt tappiota maassa, johon laskennallinen verosaaminen liittyy

Laskennallisen verosaamisen määrä, kun (a) laskennallisen verosaamisen hyödyntäminen riippuu vastaisesta verotettavasta tulosta, joka ylittää olemassa olevien veronalaisten väliaikaisten erojen purkautumisesta syntyvät voitot; ja (b) kun yhteisö on tehnyt tappiota joko tarkasteltavana olevalla tai sitä edeltävällä kaudella maassa, johon laskennallinen verosaaminen liittyy. [Viittaus: Väliaikaiset erot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 82

ifrs-full

DeferredTaxExpenseArisingFromWritedownOrReversalOfWritedownOfDeferredTaxAsset

X duration debit

Laskennallinen verokulu, joka johtuu laskennallisen verosaamisen kirjanpitoarvon vähentämisestä tai aikaisemmin tehdyn kirjanpitoarvon vähentämisen peruuttamisesta

Laskennallisen verokulun määrä, joka johtuu laskennallisen verosaamisen kirjanpitoarvon vähentämisestä tai aikaisemmin tehdyn vähennyskirjauksen peruuttamisesta. [Viittaus: Laskennalliset verosaamiset]

esimerkki: IAS 12 80 g

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome

X duration debit

Laskennallinen verokulu (tai -tuotto)

Verokulun (tai -tuoton) määrä, joka liittyy laskennallisten verovelkojen tai laskennallisten verosaamisten muutoksiin. [Viittaus: Laskennalliset verosaamiset; Laskennalliset verovelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 g ii

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeAbstract

 

Laskennallinen verokulu (tai -tuotto) [abstract]

 

 

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRecognisedInProfitOrLoss

X duration

Tulosvaikutteisesti kirjattu laskennallinen verokulu (tai -tuotto)

Verokulun (tai -tuoton) määrä, joka liittyy laskennallisten verovelkojen tai laskennallisten verosaamisten muutoksiin ja on kirjattu tulosvaikutteisesti. [Viittaus: Laskennalliset verosaamiset; Laskennallinen verokulu (tai -tuotto); Laskennalliset verovelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 g ii

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRelatingToOriginationAndReversalOfTemporaryDifferences

X duration debit

Väliaikaisten erojen syntymiseen tai purkautumiseen liittyvä laskennallinen verokulu (tai -tuotto)

Väliaikaisten erojen luomiseen tai purkautumiseen liittyvä laskennallinen verokulu (tai -tuotto). [Viittaus: Väliaikaiset erot [member]; Laskennallinen verokulu (tai -tuotto)]

esimerkki: IAS 12 80 c

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRelatingToTaxRateChangesOrImpositionOfNewTaxes

X duration debit

Verokantojen muutokseen tai uusien verojen määräämiseen liittyvä laskennallinen verokulu (tai -tuotto)

Verokantojen muutokseen tai uusien verojen määräämiseen liittyvä laskennallinen verokulu (tai -tuotto). [Viittaus: Laskennallinen verokulu (tai -tuotto)]

esimerkki: IAS 12 80 d

ifrs-full

DeferredTaxLiabilities

X instant credit

Laskennalliset verovelat

Tulevilla kausilla maksettavaksi tulevia veroja, jotka perustuvat veronalaisiin väliaikaisiin eroihin. [Viittaus: Väliaikaiset erot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 54 o, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 56, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 g i

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Hankinta-ajankohtana kirjatut laskennalliset verovelat

Liiketoimintojen yhdistämisessä vastattaviksi otetuista laskennallisista veroveloista hankinta-ajankohtana kirjattu määrä. [Viittaus: Laskennalliset verovelat; Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

yleinen käytäntö: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAsset

X instant credit

Laskennallinen verovelka (tai -saaminen)

Laskennallisten verovelkojen (tai -saamisten) määrä. [Viittaus: Laskennalliset verovelat; Laskennalliset verosaamiset]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 g i

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAssociatedWithRegulatoryDeferralAccountBalances

X instant credit

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldoihin liittyvä laskennallinen verovelka

Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldoihin liittyvä laskennallisen verovelan määrä. [Viittaus: Laskennalliset verovelat; Hintasääntelystä johtuvien siirtyvien erien saldot [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 24, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 14 B11 b

ifrs-full

DeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration

Laskennallinen vero koskien eriä, jotka kirjataan suoraan omaa pääomaa hyvittäen tai veloittaen

Laskennallisen veron määrä koskien eriä, jotka kirjataan suoraan omaa pääomaa hyvittäen (tai veloittaen). [Viittaus: Laskennallinen verokulu (tai -tuotto)]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 12 81 a

ifrs-full

DefinedBenefitObligationAtPresentValue

X instant credit

Etuuspohjainen velvoite, nykyarvo

Tarkasteltavana olevan kauden ja aikaisempien kausien työsuorituksiin perustuvan velvoitteen täyttämiseksi vaadittavien, odotettavissa olevien vastaisten maksujen nykyarvo, josta ei ole vähennetty järjestelyyn kuuluvia varoja. [Viittaus: Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo]

yleinen käytäntö: IAS 19 57 a

ifrs-full

DefinedBenefitPlansAxis

axis

Etuuspohjaiset järjestelyt [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 138

ifrs-full

DefinedBenefitPlansMember

member

Etuuspohjaiset järjestelyt [member]

Tämä jäsen edustaa työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskevia järjestelyjä, jotka eivät ole maksupohjaisia järjestelyjä. Maksupohjaiset järjestelyt ovat työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskevia järjestelyjä, joiden mukaisesti yhteisö suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle (rahasto), eikä sillä ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta suorittaa lisämaksuja, jos rahastolla ei ole riittävästi varoja kaikkien niiden työsuhde-etuuksien suorittamiseen, jotka perustuvat tarkasteltavana olevan kauden ja aikaisempien kausien työsuoritukseen. Lisäksi se edustaa ”Etuuspohjaiset järjestelyt” -akselin vakioarvoa, jos muita jäseniä ei käytetä.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 138

ifrs-full

DefinedBenefitPlansThatShareRisksBetweenEntitiesUnderCommonControlMember

member

Etuuspohjaiset järjestelyt, joissa riskit jaetaan saman määräysvallan alaisten yhteisöjen kesken [member]

Tämä jäsen edustaa etuuspohjaisia järjestelyjä, joissa riskit jaetaan saman määräysvallan alaisten yhteisöjen kesken, kuten emoyrityksen ja sen tytäryritysten kesken. [Viittaus: Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Tytäryritykset [member]; Emoyritys [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 19 149

ifrs-full

DepartureFromRequirementOfIFRSAxis

axis

Poikkeaminen IFRS-standardin vaatimuksesta [axis]

Taulukon akseli määrittää taulukossa olevien kohdejoukon jäsenten tai ryhmien ja taulukkoa täydentävien erien tai käsitteiden välisen suhteen.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 20 d

ifrs-full

DepositsFromBanks

X instant credit

Talletukset pankeilta

Yhteisön hallussa olevien talletusvelkojen määrä pankeilta.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

DepositsFromCustomers

X instant credit

Talletukset asiakkailta

Yhteisön hallussa olevien talletusvelkojen määrä asiakkailta.

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

DepositsFromCustomersAbstract

 

Talletuksen asiakkailta [abstract]

 

 

ifrs-full

DepreciationAmortisationAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Tulosvaikutteisesti kirjatut poistot ja arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruuttaminen)

Tulosvaikutteisesti kirjattujen poistojen ja arvonalentumistappion (tai arvonalentumistappion peruuttamisen) määrä. [Viittaus: Poistot; Tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruutus)]

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

DepreciationAmortisationAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossAbstract

 

Tulosvaikutteisesti kirjatut poistot ja arvonalentumistappio (tai arvonalentumistappion peruuttaminen) [abstract]

 

 

ifrs-full

DepreciationAndAmortisationExpense

X duration debit

Poistot

Poistojen määrä. Poistoilla tarkoitetaan hyödykkeen poistopohjan systemaattista jaksottamista sen taloudelliselle vaikutusajalle.

esimerkki: IAS 1 102, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 99, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 1 104, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 12 B13 d, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8 23 e, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 8 28 e

ifrs-full

DepreciationAndAmortisationExpenseAbstract

 

Poistot [abstract]

 

 

ifrs-full

DepreciationBiologicalAssets

X duration

Poistot, biologiset hyödykkeet

Biologisista hyödykkeistä kirjatut poistot. [Viittaus: Poistot; Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 55 c

ifrs-full

DepreciationExpense

X duration debit

Poistot aineellisista hyödykkeistä

Poistokulujen määrä. Poistoilla tarkoitetaan aineellisten hyödykkeiden poistopohjan systemaattista jaksottamista aineellisten hyödykkeiden taloudelliselle vaikutusajalle.

yleinen käytäntö: IAS 1 112 c

ifrs-full

DepreciationInvestmentProperty

X duration

Poistot, sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöistä kirjattujen poistojen määrä. [Viittaus: Poistot; Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 d iv, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 76

ifrs-full

DepreciationMethodBiologicalAssetsAtCost

text

Poistomenetelmä, biologiset hyödykkeet, hankintamenoon arvostettuna

Poistomenetelmä, jota sovelletaan kertyneillä poistoilla ja kertyneellä arvonalentumistappiolla vähennettyyn hankintamenoon arvostettuihin biologisiin hyödykkeisiin. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 41 54 d

ifrs-full

DepreciationMethodInvestmentPropertyCostModel

text

Poistomenetelmä, sijoituskiinteistöt, hankintamenomalli

Poistomenetelmä, jota sovelletaan hankintamenomallilla arvostettuihin sijoituskiinteistöihin. [Viittaus: Sijoituskiinteistöt]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 40 79 a

ifrs-full

DepreciationMethodPropertyPlantAndEquipment

text

Poistomenetelmä, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistomenetelmä. [Viittaus: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73 b

ifrs-full

DepreciationPropertyPlantAndEquipment

X duration

Poistot, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistojen määrä. [Viittaus: Poistot; Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 73 e vii, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 16 75 a

ifrs-full

DepreciationRightofuseAssets

X duration

Poistot, käyttöoikeusomaisuuserät

Käyttöoikeusomaisuuserien poistojen määrä. [Viittaus: Poistot; Käyttöoikeusomaisuuserät]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 16 53 a – Voimaantulo 1.1.2019

ifrs-full

DerivativeFinancialAssets

X instant debit

Johdannaisvaroihin kuuluvat rahoitusvarat

Johdannaisiksi luokiteltujen rahoitusvarojen määrä. [Viittaus: Rahoitusvarat; Johdannaiset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeldForHedging

X instant debit

Suojaustarkoituksessa pidettävät johdannaisvaroihin kuuluvat rahoitusvarat

Suojaustarkoituksessa pidettävien johdannaisvaroihin kuuluvien rahoitusvarojen määrä. [Viittaus: Johdannaisvaroihin kuuluvat rahoitusvarat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeldForTrading

X instant debit

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaisvaroihin kuuluvat rahoitusvarat

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien johdannaisvaroihin kuuluvien rahoitusvarojen määrä. [Viittaus: Johdannaisvaroihin kuuluvat rahoitusvarat; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi luokitellut]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities

X instant credit

Johdannaisvelkoihin kuuluvat rahoitusvelat

Johdannaisiksi luokiteltujen rahoitusvelkojen määrä. [Viittaus: Rahoitusvarat; Johdannaiset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging

X instant credit

Suojaustarkoituksessa pidettävät johdannaisvelkoihin kuuluvat rahoitusvelat

Suojaustarkoituksessa pidettävien johdannaisvelkoihin kuuluvien rahoitusvelkojen määrä. [Viittaus: Johdannaisvelkoihin kuuluvat rahoitusvelat]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X instant credit

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaisvelkoihin kuuluvat rahoitusvelat

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien johdannaisvelkoihin kuuluvien rahoitusvelkojen määrä. [Viittaus: Johdannaisvelkoihin kuuluvat rahoitusvelat; Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat, jotka vastaavat kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien määritelmää]

yleinen käytäntö: IAS 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitiesUndiscountedCashFlows

X instant credit

Johdannaisvelkoihin kuuluvat rahoitusvelat, diskonttaamattomat rahavirrat

Sopimuksiin perustuvien diskonttaamattomien rahavirtojen määrä suhteessa johdannaisvelkoihin kuuluviin rahoitusvelkoihin. [Viittaus: Johdannaisvelkoihin kuuluvat rahoitusvelat]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 7 39 b

ifrs-full

DerivativesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Johdannaiset, järjestelyyn kuuluvien varojen käypään arvoon suoritettu määrä

Johdannaisten osuus etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvien varojen käyvästä arvosta. [Viittaus: Järjestelyyn kuuluvat varat, käypä arvo; Etuuspohjaiset järjestelyt [member]; Johdannaiset [member]]

esimerkki: IAS 19 142 e

ifrs-full

DerivativesMember

member

Johdannaiset [member]

Tämä jäsen edustaa rahoitusinstrumentteja tai muita IFRS 9 -standardin soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia, joilla on kaikki seuraavat kolme ominaisuutta: (a) niiden arvo muuttuu tietyn koron, rahoitusinstrumentin hinnan, hyödykkeen hinnan, valuuttakurssin, hinta- tai kurssi-indeksin, luottoluokituksen tai luottoindeksin taikka muun muuttujan (jota joskus sanotaan ”alla olevaksi”) arvon muuttuessa, joka, jos se on muu kuin taloudellinen muuttuja, ei liity nimenomaisesti mihinkään sopimusosapuoleen; (b) ne eivät sopimusta tehtäessä vaadi lainkaan nettosijoitusta tai vaativat pienemmän nettosijoituksen kuin mitä vaadittaisiin toisen tyyppisissä sopimuksissa, joiden odotettaisiin reagoivan markkinatekijöiden muutoksiin vastaavalla tavalla; (c) ne toteutetaan tulevana ajankohtana. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

esimerkki: IFRS 13 IE60, esimerkki: IFRS 13 94, esimerkki: IFRS 7 IG40B, esimerkki: IFRS 7 6

ifrs-full

DescriptionAndCarryingAmountOfIntangibleAssetsMaterialToEntity

text

Kuvaus yhteisön kannalta olennaisista aineettomista hyödykkeistä

Yhteisön tilinpäätöksen kannalta olennaisten aineettomien hyödykkeiden kuvaus. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 122 b

ifrs-full

DescriptionAndCarryingAmountOfIntangibleAssetsWithIndefiniteUsefulLife

text

Kuvaus taloudelliselta vaikutusajajaltaan rajoittamattomista aineettomista hyödykkeistä sekä syistä, joiden perusteella taloudellinen vaikutusaika on arvioitu rajoittamattomaksi

Kuvaus taloudelliselta vaikutusajajaltaan rajoittamattomista aineettomista hyödykkeistä sekä syistä, joiden perusteella taloudellinen vaikutusaika on arvioitu rajoittamattomaksi. [Viittaus: Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IAS 38 122 a

ifrs-full

DescriptionOfAccountingForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

text

Kuvaus sellaisten liiketoimien kirjanpitokäsittelystä, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi

Kuvaus siitä, miten hankkijaosapuoli käsittelee kirjanpidossaan liiketoimet, jotka kirjataan erillään liiketoimintojen yhdistämisessä tapahtuvasta varojen hankinnasta ja velkojen ottamisesta vastattaviksi. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 3 B64 l ii

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyDecisionToUseExceptionInIFRS1348Assets

text

Kuvaus tilinpäätöksen laatimisperiaatetta koskevasta päätöksestä, jonka mukaan hyödynnetään kohdan IFRS 13.48 poikkeusta, varat

Kuvaus siitä, miten yhteisö on tehnyt tilinpäätöksen laatimisperiaatetta koskevan päätöksen, jonka mukaan hyödynnetään kohdan IFRS 13:n 48 kappaleen varoja koskevaa poikkeusta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 96

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyDecisionToUseExceptionInIFRS1348Liabilities

text

Kuvaus tilinpäätöksen laatimisperiaatetta koskevasta päätöksestä, jonka mukaan hyödynnetään kohdan IFRS 13.48 poikkeusta, velat

Kuvaus siitä, miten yhteisö on tehnyt tilinpäätöksen laatimisperiaatetta koskevan päätöksen, jonka mukaan hyödynnetään kohdan IFRS 13:n 48 kappaleen velkoja koskevaa poikkeusta.

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: IFRS 13 96

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForAvailableforsaleFinancialAssetsExplanatory

text block

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Kuvaus yhteisön myytävissä olevia rahoitusvaroja koskevista tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. [Viittaus: Myytävissä olevat rahoitusvarat]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForBiologicalAssetsExplanatory

text block

Biologisiin hyödykkeisiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Biologisiin hyödykkeisiin sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus. [Viittaus: Biologiset hyödykkeet]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForBorrowingCostsExplanatory

text block

Vieraan pääoman menoihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Kuvaus yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteista koskien korkomenojen ja muiden menojen määrää, joka yhteisölle aiheutuu varojen lainaksi ottamisesta.

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForBorrowingsExplanatory

text block

Lainoihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Lainoihin sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus. [Viittaus: Lainat]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForBusinessCombinationsAndGoodwillExplanatory

text block

Liiketoimintojen yhdistämisiin ja liikearvoon sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Liiketoimintojen yhdistämiseen ja liikearvoon sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]; Liikearvo]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForBusinessCombinationsExplanatory

text block

Liiketoimintojen yhdistämisiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Liiketoimintojen yhdistämiseen sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus. [Viittaus: Liiketoimintojen yhdistäminen [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForCashFlowsExplanatory

text block

Rahavirtoihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Rahavirtoihin sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus.

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForCollateralExplanatory

text block

Vakuuksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Vakuuksiin sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus.

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForConstructionInProgressExplanatory

text block

Keskeneräisiin pitkäaikaishankkeisiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Keskeneräisiin pitkäaikaishankkeisiin sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus. [Viittaus: Keskeneräiset hankkeet]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForContingentLiabilitiesAndContingentAssetsExplanatory

text block

Ehdollisiin velkoihin ja ehdollisiin varoihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Ehdollisiin velkoihin ja ehdollisiin varoihin sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus. [Viittaus: Ehdolliset velat [member]; Kuvaus ehdollisten varojen luonteesta]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForCustomerAcquisitionCostsExplanatory

text block

Asiakashankintamenoihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Kuvaus yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, jotka koskevat asiakkaiden hankintamenoja.

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForCustomerLoyaltyProgrammesExplanatory

text block

Kanta-asiakasohjelmiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Kanta-asiakasohjelmiin sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus.

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDecommissioningRestorationAndRehabilitationProvisionsExplanatory

text block

Käytöstä poistamista, alkuperäiseen tilaan palauttamista ja kunnostamista koskeviin varauksiin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan palauttamiseen ja kunnostamiseen sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus. [Viittaus: Käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan palauttamiseen ja kunnostamiseen liittyviä menoja varten tehty varaus]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsExplanatory

text block

Vakuutussopimuksista syntyviin aktivoituihin hankintamenoihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Vakuutussopimuksista syntyviin aktivoituihin hankintamenoihin sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus. [Viittaus: Vakuutussopimuksista johtuvat aktivoidut hankintamenot]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDeferredIncomeTaxExplanatory

text block

Laskennalliseen tuloveroon sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Laskennalliseen tuloveroon sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus. [Viittaus: Laskennallinen verokulu (tai -tuotto)]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDepreciationExpenseExplanatory

text block

Poistokuluihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Poistokuluihin sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus. [Viittaus: Poistot]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDerecognitionOfFinancialInstrumentsExplanatory

text block

Rahoitusinstrumenttien taseesta pois kirjaamiseen sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Rahoitusinstrumenttien taseesta pois kirjaamiseen sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDerivativeFinancialInstrumentsAndHedgingExplanatory

text block

Johdannaisinstrumentteihin ja suojaukseen sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Johdannaisinstrumentteihin ja suojaukseen sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]; Johdannaiset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDerivativeFinancialInstrumentsExplanatory

text block

Johdannaisinstrumentteihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Johdannaisinstrumentteihin sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus. [Viittaus: Rahoitusinstrumentit, luokka [member]; Johdannaiset [member]]

yleinen käytäntö: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDiscontinuedOperationsExplanatory

text block

Lopetettuihin toimintoihin sovellettavien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus [text block]

Lopetettuihin toimintoihin sovellettavien yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaus. [Viittaus: Lopetetut toiminnot [member]]