02019R0788 — FI — 17.05.2019 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

▼C1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/788,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019,

eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

▼B

(EUVL L 130 17.5.2019, s. 55)


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 334, 27.12.2019, s.  168 (2019/788,)
▼B

▼C1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/788,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019,

eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

▼BI LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan menettelyt ja edellytykset aloitteelle, jossa komissiota kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään aiheellinen ehdotus asioista, joissa unionin kansalaisten mielestä tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, jäljempänä ’eurooppalainen kansalaisaloite’ tai ’aloite’.

2 artikla

Oikeus tukea eurooppalaista kansalaisaloitetta

1.  Jokaisella unionin kansalaisella, joka on ikänsä puolesta oikeutettu äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa, on oikeus tukea aloitetta allekirjoittamalla tuenilmaus tämän asetuksen mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti asettaa aloitteen tukemiseen oikeuttavaksi vähimmäisiäksi 16 vuotta, jolloin niiden on ilmoitettava siitä komissiolle.

2.  Sovellettavan lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava, että vammaiset henkilöt voivat käyttää oikeuttaan tukea aloitteita ja saada käyttöönsä kaikki tarvittavat aloitteita koskevat tietolähteet muihin kansalaisiin nähden tasavertaisesti.

3 artikla

Vaadittu määrä allekirjoittajia

1.  Aloite on pätevä, jos

a) sitä on tukenut vähintään miljoona unionin kansalaista 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jäljempänä ’allekirjoittajat’, vähintään neljäsosasta jäsenvaltioita; ja

b) aloitteen rekisteröintiajankohtana vähintään neljäsosassa jäsenvaltioita on allekirjoittajia vähintään liitteessä I vahvistettu vähimmäismäärä, joka on kustakin jäsenvaltiosta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärä kerrottuna Euroopan parlamentin jäsenten kokonaismäärällä.

2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi allekirjoittaja lasketaan jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on, riippumatta siitä, missä hän allekirjoitti tuenilmauksen.

4 artikla

Komission ja jäsenvaltioiden tiedotus ja avunanto

1.  Komissio tarjoaa kansalaisille ja järjestäjäryhmille eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyvää helposti saatavilla olevaa ja kattavaa tiedotusta ja avunantoa, myös ohjaamalla heidät asiaan liittyville tieto- ja avunantolähteille.

Komissio asettaa eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan oppaan julkisesti saataville sekä verkossa että paperimuodossa kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä.

2.  Komissio asettaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen verkkoyhteistyöalustan maksutta saataville.

Alusta tarjoaa eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaa käytännön neuvontaa ja oikeudellista neuvontaa sekä keskustelufoorumin tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi kansalaisten, järjestäjäryhmien, sidosryhmien, kansalaisjärjestöjen, asiantuntijoiden ja muiden unionin toimielinten ja elinten välillä, jotka haluavat osallistua.

Alustan on oltava vammaisille henkilöille esteetön.

Alustan toiminnasta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

3.  Komissio asettaa saataville verkossa olevan rekisterin, jonka avulla järjestäjäryhmät voivat hallinnoida aloitettaan koko menettelyn ajan.

Rekisteri koostuu julkisesta verkkosivustosta, jolla on tietoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta yleensä sekä tietoa yksittäisistä aloitteista ja niiden tilanteesta.

Komissio saattaa rekisterin säännöllisesti ajan tasalle asettamalla järjestäjäryhmän toimittamat tiedot saataville.

4.  Kun komissio on rekisteröinyt aloitteen 6 artiklan mukaisesti, se toimittaa käännöksen aloitteen sisällöstä, myös sen liiteasiakirjasta, kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä liitteessä II vahvistetuissa rajoissa julkaistavaksi rekisterissä ja tuenilmausten keräämiseksi tämän asetuksen mukaisesti.

Järjestäjäryhmä voi lisäksi toimittaa kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä käännöksen aloitetta koskevista lisätiedoista sekä mahdollisesta liitteessä II tarkoitetusta säädösluonnoksesta, joka on toimitettu 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Nämä käännökset ovat aloitteen järjestäjäryhmän vastuulla. Järjestäjäryhmän tarjoamien käännösten sisällön on vastattava 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitetun aloitteen sisältöä.

Komissio varmistaa, että rekisterissä ja eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevalla julkisella verkkosivustolla julkaistaan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot ja tämän kohdan mukaisesti toimitetut käännökset.

5.  Komissio kehittää tiedostojenvaihtopalvelun, jota käytetään tuenilmausten välittämiseen jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 12 artiklan mukaisesti, sekä asettaa tämän palvelun maksutta järjestäjäryhmien saataville.

6.  Kunkin jäsenvaltion on perustettava yksi tai useampi yhteyspiste tietojen ja avun antamiseksi maksutta järjestäjäryhmille sovellettavan unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.II LUKU

MENETTELYSÄÄNNÖKSET

5 artikla

Järjestäjäryhmä

1.  Aloitteen valmistelijana ja hallinnoijana on oltava vähintään seitsemästä luonnollisesta henkilöstä koostuva ryhmä, jäljempänä ’järjestäjäryhmä’. Euroopan parlamentin jäseniä ei oteta huomioon tätä vähimmäismäärää laskettaessa.

2.  Aloitteen rekisteröintiajankohtana järjestäjäryhmän jäsenten on oltava unionin kansalaisia, jotka ovat ikänsä puolesta oikeutettuja äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa, ja ryhmään on kuuluttava vähintään seitsemässä eri jäsenvaltiossa asuvia henkilöitä.

Komissio julkaisee kunkin aloitteen osalta järjestäjäryhmän kaikkien jäsenten nimet rekisterissä asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

3.  Järjestäjäryhmän on nimettävä yksi jäsenistään edustajaksi ja toinen varaedustajaksi, joiden vastuulla on huolehtia yhteydenpidosta järjestäjäryhmän ja unionin toimielinten välillä koko menettelyn ajan ja joilla on valtuudet toimia järjestäjäryhmän puolesta, jäljempänä ’yhteyshenkilöt’.

Järjestäjäryhmä voi lisäksi nimetä enintään kaksi muuta luonnollista henkilöä, jotka on valittu joko sen jäsenten keskuudesta tai muulla tavoin ja joilla on valtuudet toimia yhteyshenkilöiden puolesta yhteyden pitämiseksi unionin toimielimiin koko menettelyn ajan.

4.  Järjestäjäryhmän on ilmoitettava komissiolle kaikista muutoksista kokoonpanossaan koko menettelyn ajan ja annettava riittävä näyttö siitä, että 1 ja 2 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät. Muutokset järjestäjäryhmän kokoonpanossa on vietävä tuenilmauslomakkeisiin, ja järjestäjäryhmän jäsenten ja aiempien jäsenten nimien on oltava saatavilla rekisterissä koko menettelyn ajan.

5.  Järjestäjäryhmän jäsenet ovat sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti yhteisvastuullisesti vastuussa kansalaisaloitteen järjestämisen yhteydessä aiheutuneista mahdollisista vahingoista, kun on syyllistytty laittomiin tekoihin tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta järjestäjäryhmän edustajan vastuuta rekisterinpitäjänä asetuksen (EU) 2016/679 82 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

6.  Rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 84 artiklan mukaisten seuraamusten soveltamista, jäsenvaltioiden on varmistettava, että järjestäjäryhmän jäseniin sovelletaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia tämän asetuksen rikkomisesta ja erityisesti:

a) väärien ilmoitusten johdosta;

b) tietojen väärinkäytön johdosta.

7.  Jos on perustettu jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeushenkilö erityisesti tietyn aloitteen hallinnointia varten, kyseistä oikeushenkilöä on pidettävä järjestäjäryhmänä tai sen jäseninä, tapauksen mukaan, tämän artiklan 5 ja 6 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan ja 4–7 kohdan, 7–19 artiklan ja liitteiden II–VII soveltamiseksi, jos järjestäjäryhmän edustajaksi nimetylle jäsenelle on annettu valtuudet toimia oikeushenkilön puolesta.

6 artikla

Rekisteröinti

1.  Tuenilmauksia aloitteelle saa kerätä vasta, kun komissio on rekisteröinyt aloitteen.

2.  Järjestäjäryhmän on toimitettava rekisteröintipyyntö komissiolle rekisterin välityksellä.

Pyynnön toimittamisen yhteydessä järjestäjäryhmän on myös:

a) annettava liitteessä II tarkoitetut tiedot jollakin unionin toimielinten virallisista kielistä;

b) ilmoitettava 5 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi huomioon otettavat seitsemän jäsentä, jos järjestäjäryhmä koostuu useammasta kuin seitsemästä jäsenestä;

c) tapauksen mukaan ilmoitettava oikeushenkilön perustamisesta 5 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

▼C1

Komissio tekee rekisteröintipyyntöä koskevan päätöksen kahden kuukauden kuluessa sen toimittamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista.

▼B

3.  Komissio rekisteröi aloitteen, jos

a) järjestäjäryhmä on antanut riittävän näytön siitä, että 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät, ja on nimennyt yhteyshenkilöt 5 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti;

b) 5 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa oikeushenkilö on perustettu nimenomaan aloitteen hallinnointia varten ja järjestäjäryhmän edustajaksi nimetylle jäsenelle on annettu valtuudet toimia oikeushenkilön puolesta;

c) mikään aloitteen osista ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi;

d) aloite ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa;

e) aloite ei ole selvästi SEU 2 artiklassa esitettyjen unionin arvojen eikä Euroopan unionin perusoikeuskirjaan kirjattujen oikeuksien vastainen.

Määrittäessään tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a–e alakohdassa säädettyjen vaatimusten täyttymistä komissio arvioi järjestäjäryhmän 2 kohdan mukaisesti toimittamat tiedot.

▼C1

Jos yksi tai useampi tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a–e alakohdassa säädetyistä vaatimuksista ei täyty, komissio epää aloitteen rekisteröinnin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista.

▼B

4.  Jos komissio katsoo, että 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b, d ja e alakohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät, mutta 3 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa säädetty vaatimus ei täyty, se ilmoittaa kuukauden kuluessa pyynnön toimittamisesta järjestäjäryhmälle asiaa koskevan arvionsa ja sen perusteet.

Tällaisessa tapauksessa järjestäjäryhmä voi joko muuttaa aloitetta komission arvion huomioon ottamiseksi varmistaakseen, että aloite on 3 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen mukainen, tai pitää voimassa tai peruuttaa alkuperäisen aloitteensa. Järjestäjäryhmän on ilmoitettava komissiolle valinnastaan kahden kuukauden kuluessa komission arvion ja sen perustelujen vastaanottamisesta sekä toimitettava alkuperäistä aloitetta koskevat mahdolliset muutokset.

Kun järjestäjäryhmä muuttaa alkuperäistä aloitettaan tai pitää sen voimassa tämän kohdan toisen alakohdan mukaisesti, komissio

a) rekisteröi aloitteen, jos se täyttää 3 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen;

b) rekisteröi aloitteen osittain, jos osa aloitetta – sen päätavoitteet mukaan lukien – ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi;

c) muussa tapauksessa epää aloitteen rekisteröinnin.

Komissio tekee pyyntöä koskevan päätöksen kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut järjestäjäryhmältä tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot.

5.  Rekisteröity aloite on julkaistava rekisterissä.

Jos komissio rekisteröi aloitteen osittain, se julkaisee tiedot aloitteen rekisteröinnin laajuudesta rekisterissä.

Tällaisessa tapauksessa järjestäjäryhmän on varmistettava, että mahdolliset allekirjoittajat saavat tiedon aloitteen rekisteröinnin laajuudesta ja siitä, että tuenilmauksia kerätään ainoastaan suhteessa rekisteröinnin laajuuteen.

6.  Komissio rekisteröi aloitteen yksilöllisellä rekisteröintinumerolla ja ilmoittaa asiasta järjestäjäryhmälle.

7.  Jos komissio epää aloitteen rekisteröinnin tai rekisteröi aloitteen vain osittain 4 kohdan mukaisesti, se perustelee päätöksensä ja ilmoittaa asiasta järjestäjäryhmälle. Se ilmoittaa järjestäjäryhmälle myös kaikki ryhmän käytettävissä olevat oikeudelliset ja muut keinot.

Komissio asettaa rekisterissä ja eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevalla julkisella verkkosivustolla julkisesti saataville kaikki tämän artiklan mukaisesti tekemänsä rekisteröintipyyntöjä koskevat päätökset.

8.  Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aloitteen rekisteröinnistä.

7 artikla

Aloitteen peruuttaminen

Järjestäjäryhmä voi peruuttaa 6 artiklan mukaisesti rekisteröidyn aloitteen milloin tahansa ennen sen toimittamista komissiolle 13 artiklan mukaisesti. Peruuttaminen on julkaistava rekisterissä.

8 artikla

Keruuaika

1.  Kaikki tuenilmaukset on kerättävä 12 kuukauden kuluessa järjestäjäryhmän valitsemasta päivämäärästä, jäljempänä ’keruuaika’, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 6 kohdan soveltamista. Kyseisen päivämäärän on oltava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun aloite on rekisteröity 6 artiklan mukaisesti.

Järjestäjäryhmän on ilmoitettava valittu päivämäärä komissiolle viimeistään 10 työpäivää ennen kyseistä päivämäärää.

Jos järjestäjäryhmä haluaa keruuajan kuluessa lopettaa tuenilmausten keräämisen ennen keruuajan loppumista, sen on ilmoitettava komissiolle aikeestaan vähintään 10 työpäivää ennen keruuajan päättymisajankohdaksi valittua uutta päivämäärää.

Komissio tiedottaa jäsenvaltioille ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä.

2.  Komissio ilmoittaa keruuajan alkamis- ja päättymisajankohdat rekisterissä.

3.  Komissio sulkee 10 artiklassa tarkoitetun keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän ja järjestäjäryhmä sulkee 11 artiklassa tarkoitetun yksittäisen verkossa toteutettavan keruujärjestelmän keruuajan päättymispäivänä.

9 artikla

Tuenilmausten keruuta koskeva menettely

1.  Tuenilmaukset voi allekirjoittaa verkossa tai paperimuodossa.

2.  Tuenilmausten keräämiseen saa käyttää ainoastaan liitteessä III esitettyjen mallien mukaisia lomakkeita.

Järjestäjäryhmän on täytettävä liitteessä III esitetyt lomakkeet ennen tuenilmausten keräämisen aloittamista. Lomakkeilla annettavien tietojen on vastattava rekisterissä olevia tietoja.

Jos järjestäjäryhmä päättää kerätä tuenilmaukset verkossa käyttäen 10 artiklassa säädettyä keskitettyä verkossa toteutettavaa keruujärjestelmää, komissio vastaa liitteen III mukaisten lomakkeiden saataville asettamisesta.

Jos aloite on rekisteröity osittain 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti, liitteessä III esitetyissä lomakkeissa sekä keskitetyssä verkossa toteutettavassa keruujärjestelmässä ja tapauksen mukaan yksittäisessä verkossa toteutettavassa keruujärjestelmässä on otettava huomioon aloitteen rekisteröinnin laajuus. Tuenilmauslomakkeita voidaan mukauttaa verkossa tai paperimuodossa toteutettavan keruun tarpeisiin.

Liitettä III ei sovelleta, jos kansalaiset tukevat aloitetta verkossa 10 artiklassa tarkoitetun keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän välityksellä käyttäen tämän asetuksen 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua asetuksen (EU) N:o 910/2014 mukaista ilmoitettua sähköisen tunnistamisen menetelmäänsä. Kansalaisten on ilmoitettava kansalaisuutensa, ja jäsenvaltioiden on hyväksyttävä luonnollisen henkilön tunnistetietoja koskevat vähimmäisvaatimukset komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1501 ( 1 ) mukaisesti.

3.  Tuenilmauksen allekirjoittavaa henkilöä saa vaatia antamaan ainoastaan liitteessä III mainitut henkilötiedot.

4.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 30 päivään kesäkuuta 2019 mennessä, haluavatko ne tulla sisällytetyksi liitteessä III olevan A vai B osan soveltamisalaan. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat, että ne sisällytetään liitteessä III olevan B osan soveltamisalaan, on ilmoitettava kyseisessä osassa tarkoitetun henkilökohtaisen tunnistenumeron (tai henkilöasiakirjan numeron) tyyppi tai tyypit.

Komissio julkaisee rekisterissä liitteessä III esitetyt lomakkeet 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä.

Jäsenvaltio, joka on sisällytetty yhden liitteessä III olevan osan soveltamisalaan, voi pyytää komissiolta siirtämistä toisen liitteessä III olevan osan soveltamisalaan. Sen on tehtävä pyyntönsä komissiolle viimeistään kuusi kuukautta ennen päivää, josta alkaen käytetään uusia lomakkeita.

5.  Järjestäjäryhmä vastaa paperisten tuenilmausten keräämisestä allekirjoittajilta.

6.  Henkilö saa allekirjoittaa tuenilmauksen tietylle aloitteelle vain kerran.

7.  Järjestäjäryhmän on ilmoitettava komissiolle kussakin jäsenvaltiossa kerättyjen tuenilmausten lukumäärä keruuaikana vähintään joka toinen kuukausi ja tuenilmausten lopullinen määrä kolmen kuukauden kuluessa keruuajan päättymisestä rekisterissä julkaisemista varten.

Jos vaadittua määrää tuenilmauksia ei ole saatu tai jos järjestäjäryhmältä ei saada vastausta kolmen kuukauden kuluessa keruuajan päättymisestä, komissio sulkee aloitteen ja julkaisee tästä tiedotteen rekisterissä.

10 artikla

Keskitetty verkossa toteutettava keruujärjestelmä

1.  Komissio perustaa tuenilmausten verkossa toteutettavaa keräämistä varten 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän ja huolehtii sen toiminnasta kyseisestä päivästä alkaen päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti.

Keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän käytön on oltava maksutonta.

Keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän on oltava vammaisille henkilöille esteetön.

Keskitetyllä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä saadut tiedot on tallennettava komission tätä tarkoitusta varten käyttöön asettamille palvelimille.

Keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän on mahdollistettava paperimuodossa kerättyjen tuenilmausten syöttäminen järjestelmään.

2.  Komissio varmistaa kunkin aloitteen osalta, että tuenilmaukset voidaan kerätä keskitetyllä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä 8 artiklan mukaisesti määritetyn keruuajan kuluessa.

3.  Järjestäjäryhmän on ilmoitettava komissiolle viimeistään 10 työpäivää ennen keruuajan alkua, haluaako se käyttää keskitettyä verkossa toteutettavaa keruujärjestelmää ja haluaako se syöttää paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset järjestelmään.

Jos järjestäjäryhmä haluaa syöttää paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset järjestelmään, sen on syötettävä sinne kaikki paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset viimeistään kahden kuukauden kuluttua keruuajan päättymisestä sekä ilmoitettava tästä komissiolle.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a) kansalaiset voivat tukea aloitteita tuenilmauksilla verkossa käyttäen ilmoitettua sähköisen tunnistamisen menetelmää tai allekirjoittamalla tuenilmauksen sähköisellä allekirjoituksella asetuksen (EU) N:o 910/2014 mukaisesti;

b) asetuksen (EU) N:o 910/2014 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1501 puitteissa kehitetty komission eIDAS-solmupiste tunnustetaan.

5.  Komissio kuulee sidosryhmiä keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän kehittämisestä ja parantamisesta ja ottaa huomioon niiden ehdotukset ja huolenaiheet.

11 artikla

Yksittäiset verkossa toteutettavat keruujärjestelmät

1.  Jos järjestäjäryhmä ei käytä keskitettyä verkossa toteutettavaa keruujärjestelmää, se voi kerätä verkossa annettavia tuenilmauksia useissa tai kaikissa jäsenvaltioissa muulla verkossa toteutettavalla yhdellä keruujärjestelmällä, jäljempänä ’yksittäinen verkossa toteutettava keruujärjestelmä’.

Yksittäisellä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä kerätyt tiedot on säilytettävä jäsenvaltion alueella.

2.  Järjestäjäryhmän on varmistettava, että yksittäinen verkossa toteutettava keruujärjestelmä täyttää tämän artiklan 4 kohdassa ja 18 artiklan 3 kohdassa säädetyt vaatimukset koko keruuajan loppuun asti.

3.  Aloitteen rekisteröinnin jälkeen ja ennen keruuajan alkamista järjestäjäryhmän on pyydettävä sen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, jossa yksittäisellä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä kerättyjä tietoja säilytetään, vahvistamaan, että järjestelmä täyttää tämän artiklan 4 kohdassa säädetyt vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 VI luvun mukaisia kansallisten valvontaviranomaisten valtuuksia.

Jos yksittäinen verkossa toteutettava keruujärjestelmä on tämän artiklan 4 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukainen, toimivaltaisen viranomaisen on kuukauden kuluessa pyynnöstä annettava tästä liitteessä IV esitetyn mallin mukainen todistus. Järjestäjäryhmän on asetettava tämän todistuksen jäljennös julkisesti saataville verkkosivustolla, jota käytetään yksittäisessä verkossa toteutettavassa keruujärjestelmässä.

Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten antamat todistukset.

4.  Yksittäisillä verkossa toteutettavilla keruujärjestelmillä on oltava riittävät tekniset ominaisuudet ja turvaominaisuudet, joilla varmistetaan koko keruuajan, että

a) ainoastaan luonnolliset henkilöt voivat allekirjoittaa tuenilmauksen;

b) aloitteesta annetut tiedot vastaavat rekisterissä julkaistuja tietoja;

c) tiedot kerätään allekirjoittajilta liitteen III mukaisesti;

d) allekirjoittajien antamat tiedot kerätään ja säilytetään turvallisesti.

5.  Komissio hyväksyy 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa säädetään teknisistä eritelmistä tämän artiklan 4 kohdan täytäntöönpanemiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 22 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio voi pyytää Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastolta (ENISA) neuvoa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen teknisten eritelmien laatimiseksi.

6.  Jos tuenilmauksia kerätään yksittäisellä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä, keruuaika saa alkaa vasta kun tälle järjestelmälle on annettu 3 kohdassa tarkoitettu todistus.

7.  Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 6 artiklan mukaisesti rekisteröityihin aloitteisiin.

12 artikla

Jäsenvaltioiden suorittama tuenilmausten tarkastaminen ja vahvistaminen

1.  Kunkin jäsenvaltion on tarkastettava ja vahvistettava todistuksella, että sen kansalaisten allekirjoittamat tuenilmaukset ovat tämän asetuksen säännösten mukaisia, jäljempänä ’vastuujäsenvaltio’.

2.  Järjestäjäryhmän on toimitettava verkossa tai paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset vastuujäsenvaltion 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille kolmen kuukauden kuluessa keruuajan päättymisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 3 kohdan soveltamista.

Järjestäjäryhmän on toimitettava tuenilmaukset toimivaltaisille viranomaisille vain, jos aloitteelle on saatu 3 artiklassa säädetty vähimmäismäärä allekirjoittajia.

Tuenilmaukset toimitetaan kullekin toimivaltaiselle viranomaiselle vastuujäsenvaltiossa vain kerran, käyttäen liitteessä V esitettyä lomaketta.

Verkossa kerätyt tuenilmaukset on toimitettava komission julkisesti saataville asettaman sähköisen skeeman mukaisesti.

Paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset ja yksittäisen verkossa toteutettavan keruujärjestelmän välityksellä verkossa kerätyt tuenilmaukset on toimitettava erikseen.

3.  Komissio toimittaa keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän välityksellä verkossa kerätyt tuenilmaukset sekä paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset, jotka on syötetty järjestelmään 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, vastuujäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle heti, kun järjestäjäryhmä on toimittanut liitteessä V tarkoitetun lomakkeen vastuujäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Jos järjestäjäryhmä on kerännyt tuenilmaukset yksittäisen verkossa toteutettavan keruujärjestelmän välityksellä, se voi pyytää komissiota toimittamaan nämä tuenilmaukset vastuujäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Komissio toimittaa tuenilmaukset tämän artiklan 2 kohdan toisen–neljännen alakohdan mukaisesti käyttäen 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua tiedostojenvaihtopalvelua.

4.  Toimivaltaisten viranomaisten on kolmen kuukauden kuluessa tuenilmausten vastaanottamisesta tarkastettava ne asianmukaisin tarkastuksin, jotka voivat perustua satunnaisotantaan, noudattaen kansallista lainsäädäntöä ja käytäntöä.

Jos verkossa ja paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset toimitetaan erikseen, määräaika alkaa siitä, kun toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut kaikki tuenilmaukset.

Paperimuodossa kerättyjen tuenilmausten tarkastamista varten ei saa edellyttää allekirjoitusten todentamista.

5.  Tehtyjen tarkastusten perusteella toimivaltainen viranomainen vahvistaa todistuksella asianomaisen jäsenvaltion osalta pätevien tuenilmausten lukumäärän. Todistus on annettava järjestäjäryhmälle maksutta ja käyttäen liitteessä VI esitettyä mallia.

Todistuksessa on täsmennettävä paperimuodossa ja verkossa kerättyjen pätevien tuenilmausten lukumäärä, mukaan lukien paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset, jotka on syötetty järjestelmään 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

13 artikla

Aloitteen toimittaminen komissiolle

Järjestäjäryhmän on toimitettava aloite komissiolle kolmen kuukauden kuluessa viimeisen 12 artiklan 5 kohdassa säädetyn todistuksen saamisesta.

Järjestäjäryhmän on toimitettava liitteen VII mukainen täytetty lomake ja jäljennökset 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista todistuksista paperimuodossa tai sähköisesti.

Komissio asettaa liitteessä VII esitetyn lomakkeen julkisesti saataville rekisterissä.

14 artikla

Julkaiseminen ja julkinen kuuleminen

1.  Kun komissio vastaanottaa pätevän aloitteen, jonka tuenilmaukset on kerätty ja vahvistettu 8–12 artiklan mukaisesti, se julkaisee viipymättä asiaa koskevan ilmoituksen rekisterissä ja toimittaa aloitteen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle sekä kansallisille parlamenteille.

2.  Järjestäjäryhmälle on annettava tilaisuus esitellä aloite Euroopan parlamentin järjestämässä julkisessa kuulemisessa kolmen kuukauden kuluessa sen toimittamisesta.

Euroopan parlamentti järjestää julkisen kuulemisen tiloissaan.

Komissio on edustettuna kuulemisessa asianmukaisella tasolla.

Neuvostolle ja muille unionin toimielimille ja neuvoa-antaville elimille, kansallisille parlamenteille sekä kansalaisyhteiskunnalle on annettava tilaisuus osallistua kuulemiseen.

Euroopan parlamentti varmistaa julkisten ja yksityisten etujen tasapuolisen edustuksen.

3.  Euroopan parlamentti arvioi aloitteen poliittisen tuen julkisen kuulemisen jälkeen.

15 artikla

Komission suorittama tutkinta

1.  Kuukauden kuluessa aloitteen toimittamisesta 13 artiklan mukaisesti komissio ottaa asianmukaisella tasolla vastaan järjestäjäryhmän, jotta tämä voi esittää yksityiskohtaisesti aloitteen tavoitteet.

2.  Komissio antaa kuuden kuukauden kuluessa 14 artiklan 1 kohdan mukaisesta aloitteen julkaisemisesta ja 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta julkisesta kuulemisesta tiedonannon, jossa esitetään komission oikeudelliset ja poliittiset päätelmät aloitteesta, toimet, joita komissio mahdollisesti aikoo toteuttaa, ja perustelut toimien toteuttamiselle tai toteuttamatta jättämiselle.

Kun komissio aikoo toteuttaa toimia aloitteen johdosta, muun muassa antaa tarvittaessa yhden tai useamman ehdotuksen unionin säädökseksi, tiedonannossa on myös esitettävä näiden toimien suunniteltu aikataulu.

Tiedonanto annetaan tiedoksi järjestäjäryhmälle, Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ja se julkaistaan.

3.  Komissio ja järjestäjäryhmä ilmoittavat vastauksesta aloitteeseen allekirjoittajille 18 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

Komissio antaa rekisterissä ja eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevalla julkisella verkkosivustolla ajantasaista tietoa aloitteen johdosta annetussa tiedonannossa esitettyjen toimien toteuttamisesta.

16 artikla

Vaaditun allekirjoittajamäärän saaneita kansalaisaloitteita koskevat Euroopan parlamentin seurantatoimet

Euroopan parlamentti arvioi toimia, joita komissio on toteuttanut 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tiedonannon perusteella.III LUKU

MUUT SÄÄNNÖKSET

17 artikla

Avoimuus

1.  Järjestäjäryhmän on ilmoitettava rekisterissä ja tarpeen mukaan kampanjan verkkosivustollaan julkaistaviksi selkeät, täsmälliset ja kattavat tiedot aloitteen rahoituslähteistä sellaisen tuen osalta, joka on enemmän kuin 500 euroa sponsoria kohden.

Ilmoitettujen rahoitus- ja tukilähteiden, sponsorit mukaan lukien, ja niitä vastaavien rahamäärien on oltava selvästi tunnistettavissa.

Järjestäjäryhmän on toimitettava myös tiedot sitä vapaaehtoisesti auttavista organisaatioista, jos tällainen tuki ei ole taloudellisesti mitattavissa.

Nämä tiedot on ajantasaistettava vähintään joka toinen kuukausi rekisteröintipäivästä siihen asti, kun aloite toimitetaan komissiolle 13 artiklan mukaisesti. Komissio asettaa tiedot julkisesti saataville selkeässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa rekisterissä ja eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevalla julkisella verkkosivustolla.

2.  Komissiolla on oikeus pyytää, että järjestäjäryhmä toimittaa lisätietoja ja selvityksiä tämän asetuksen mukaisesti ilmoitetuista rahoitus- ja tukilähteistä.

3.  Komissio antaa kansalaisille mahdollisuuden tehdä valituksia, jotka liittyvät järjestäjäryhmien ilmoittamien rahoitus- ja tukilähteitä koskevien tietojen täydellisyyteen ja oikeellisuuteen, ja asettaa yhteydenottolomakkeen valitusten tekemistä varten julkisesti saataville rekisterissä ja eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevalla julkisella verkkosivustolla.

Komissio voi pyytää järjestäjäryhmältä lisätietoja tämän kohdan mukaisesti vastaanotettujen valitusten johdosta ja tarpeen mukaan saattaa rekisterissä ajan tasalle ilmoitettuja rahoitus- ja tukilähteitä koskevia tietoja.

18 artikla

Viestintä

1.  Komissio tiedottaa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, sen tavoitteista ja toiminnasta viestintätoimilla ja tiedotuskampanjoilla, joilla se osaltaan edistää kansalaisten aktiivista osallistumista unionin politiikkaan.

Euroopan parlamentti edistää osaltaan komission viestintätoimia.

2.  Tiettyä aloitetta koskevaa viestintä- ja tiedotustoimintaa varten järjestäjäryhmä tai komissio voi kerätä allekirjoittajien sähköpostiosoitteita näiden nimenomaisella suostumuksella.

Mahdollisille allekirjoittajille on tiedotettava, että suostumus sähköpostiosoitteiden keräämiseen ei ole edellytyksenä heidän oikeudelleen tukea aloitetta.

3.  Sähköpostiosoitteita ei saa kerätä tuenilmauslomakkeilla. Niitä voidaan kuitenkin kerätä samaan aikaan tuenilmausten kanssa, jos ne käsitellään näistä erillään.

19 artikla

Henkilötietojen suoja

1.  Järjestäjäryhmän edustaja on asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettu rekisterinpitäjä käsiteltäessä henkilötietoja tuenilmausten, sähköpostiosoitteiden ja sponsoreita koskevien tietojen keräämisen yhteydessä. Jos perustetaan tämän asetuksen 5 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu oikeushenkilö, kyseinen oikeushenkilö on rekisterinpitäjä.

2.  Kun henkilötietoja käsitellään tuenilmausten tarkastamista ja vahvistamista varten, tämän asetuksen 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset ovat asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettuja rekisterinpitäjiä.

3.  Komissio on asetuksen (EU) 2018/1725 mukainen rekisterinpitäjä, kun henkilötietoja käsitellään rekisterissä, verkkoyhteistyöalustassa, tämän asetuksen 10 artiklassa tarkoitetussa keskitetyssä verkossa toteutettavassa keruujärjestelmässä ja sähköpostiosoitteita kerättäessä.

4.  Tuenilmauslomakkeissa annettuja henkilötietoja kerätään niitä toimintoja varten, jotka ovat tarpeen tietojen turvalliseksi keräämiseksi ja säilyttämiseksi 9–11 artiklan mukaisesti, jäsenvaltioille toimittamiseksi sekä tarkastamiseksi ja vahvistamiseksi 12 artiklan mukaisesti sekä tarvittavien laatutarkastusten ja tilastollisen analyysin toteuttamiseksi.

5.  Järjestäjäryhmän ja tapauksen mukaan komission on hävitettävä kaikki aloitetta varten allekirjoitetut tuenilmaukset ja niiden jäljennökset viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun aloite on toimitettu komissiolle 13 artiklan mukaisesti, tai viimeistään 21 kuukauden kuluttua keruuajan alkamisesta sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi. Jos aloite kuitenkin peruutetaan keruuajan alkamisen jälkeen, tuenilmaukset ja niiden jäljennökset on hävitettävä viimeistään kuukauden kuluttua 7 artiklassa tarkoitetusta peruuttamisesta.

6.  Toimivaltaisen viranomaisen on hävitettävä kaikki tuenilmaukset ja niiden jäljennökset viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun todistuksen antamisesta.

7.  Tietylle aloitteelle annettuja tuenilmauksia ja niiden jäljennöksiä saa säilyttää 5 ja 6 kohdassa säädettyjä määräaikoja pidempään, jos se on tarpeen kyseiseen aloitteeseen liittyvien oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen vuoksi. Ne on hävitettävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun mainituissa menettelyissä on tehty lopullinen päätös.

8.  Komission ja järjestäjäryhmän on hävitettävä kaikki 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti kerättyjen sähköpostiosoitteiden tallenteet joko viimeistään kuukauden kuluttua aloitteen peruuttamisesta tai 12 kuukauden kuluttua keruuajan päättymisestä tai aloitteen toimittamisesta komissiolle. Jos komissio kuitenkin esittää tiedonannolla toimet, joita se aikoo toteuttaa 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sähköpostiosoitteiden tallenteet on hävitettävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua tiedonannon julkaisemisesta.

9.  Järjestäjäryhmän jäsenillä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä kahden vuoden kuluttua kyseessä olevan aloitteen rekisteröinnistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta heidän asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiaan.

20 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 11 artiklan soveltamiseksi yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, joka on vastuussa 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun todistuksen antamisesta.

2.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 12 artiklan soveltamiseksi yksi toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tuenilmausten tarkastamismenettelyn koordinoinnista ja 12 artiklan 5 kohdassa säädettyjen todistusten antamisesta.

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä 1 ja 2 kohdan mukaisesti nimettyjen viranomaisten nimet ja osoitteet. Niiden on ilmoitettava komissiolle kyseisten tietojen ajan tasalle saattamisesta.

Komissio asettaa 1 ja 2 kohdan mukaisesti nimettyjen viranomaisten nimet ja osoitteet julkisesti saataville rekisterissä.

21 artikla

Kansallisten säännösten toimittaminen

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi antamansa erityiset säännökset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2020.

2.  Komissio asettaa nämä säännökset julkisesti saataville rekisterissä sillä kielellä, jolla jäsenvaltio on ne toimittanut 1 kohdan mukaisesti.IV LUKU

DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET

22 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa tämän asetuksen 11 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanossa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

23 artikla

Siirretty säädösvalta

Siirretään komissiolle valta antaa 24 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitteitä kyseisten liitteiden kannalta asiaan kuuluvien tämän asetuksen säännösten soveltamisalalla.

24 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle 6 päivästä kesäkuuta 2019 viiden vuoden ajaksi 23 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 23 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 23 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.V LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

25 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee eurooppalaisen kansalaisaloitteen toimintaa säännöllisesti ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2024 ja sen jälkeen neljän vuoden välein. Näissä kertomuksissa tarkastellaan myös eurooppalaisen kansalaisaloitteen tukemisen vähimmäisikää jäsenvaltioissa. Kertomukset julkaistaan.

26 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EU) N:o 211/2011 1 päivästä tammikuuta 2020.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

27 artikla

Siirtymäsäännös

Asetuksen (EU) N:o 211/2011 5–9 artiklaa sovelletaan edelleen 1 päivän tammikuuta 2020 jälkeen eurooppalaisiin kansalaisaloitteisiin, jotka on rekisteröity ennen 1 päivää tammikuuta 2020.

28 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämän asetuksen 9 artiklan 4 kohtaa, 10 artiklaa, 11 artiklan 5 kohtaa ja 20–24 artiklaa sovelletaan kuitenkin asetuksen voimaantulosta alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

ALLEKIRJOITTAJIEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ JÄSENVALTIOTA KOHDENBelgia

15 771

Bulgaria

12 767

Tšekki

15 771

Tanska

9 763

Saksa

72 096

Viro

4 506

Irlanti

8 261

Kreikka

15 771

Espanja

40 554

Ranska

55 574

Kroatia

8 261

Italia

54 823

Kypros

4 506

Latvia

6 008

Liettua

8 261

Luxemburg

4 506

Unkari

15 771

Malta

4 506

Alankomaat

19 526

Itävalta

13 518

Puola

38 301

Portugali

15 771

Romania

24 032

Slovenia

6 008

Slovakia

9 763

Suomi

9 763

Ruotsi

15 020

Yhdistynyt kuningaskunta

54 823
LIITE II

ALOITTEEN REKISTERÖINTIÄ VARTEN VAADITTAVAT TIEDOT

1. Aloitteen nimi (enintään 100 merkkiä) ( *1 ).

2. Aloitteen, jonka perusteella komissiota pyydetään toimimaan, tavoitteet (enintään 1 100 merkkiä ilman välilyöntejä; tasattu keskiarvo kieltä kohti) (*1) .

Järjestäjäryhmä voi toimittaa aloitteen aiheesta, tavoitteista ja taustasta liiteasiakirjan (enintään 5 000 merkkiä ilman välilyöntejä; tasattu keskiarvo kieltä kohti) (*1) .

Järjestäjäryhmä voi toimittaa lisätietoja aloitteen aiheesta, tavoitteista ja taustasta. Se voi halutessaan esittää myös luonnoksen säädökseksi.

3. Perussopimusten määräykset, joita ehdotetun toimen järjestäjäryhmä pitää asiaankuuluvina.

4. Aloitteen järjestäjäryhmän seitsemän jäsenen, jotka asuvat seitsemässä eri jäsenvaltiossa, täydelliset nimet, postiosoitteet, kansalaisuudet ja syntymäajat; erikseen mainitaan, ketkä ovat edustaja ja varaedustaja, ja ilmoitetaan heidän sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa ( 2 ).

Jos edustaja ja/tai varaedustaja eivät kuulu ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen seitsemän jäsenen joukkoon, ilmoitetaan heidän täydelliset nimensä, postiosoitteensa, kansalaisuutensa, syntymäaikansa, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa.

5. Asiakirjat, jotka todistavat kunkin 4 kohdassa tarkoitetun seitsemän jäsenen sekä edustajan ja varaedustajan, jos he eivät kuulu näiden seitsemän jäsenen joukkoon, täydelliset nimet, postiosoitteet, kansalaisuudet ja syntymäajat.

6. Järjestäjäryhmän muiden jäsenten nimet.

7. Asetuksen (EU) 2019/788 5 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa, tapauksen mukaan, todistusasiakirjat siitä, että oikeushenkilö on perustettu jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti erityisesti tietyn aloitteen hallinnointia varten ja että järjestäjäryhmän edustajaksi nimetylle jäsenelle on annettu valtuudet toimia tämän oikeushenkilön puolesta.

8. Aloitteen kaikki tuki- ja rahoituslähteet rekisteröintihetkellä.
LIITE III

TUENILMAUSLOMAKE – A osa ( 3 )

(jäsenvaltiot, jotka eivät vaadi henkilökohtaisen tunnistenumeron / henkilöasiakirjan numeron ilmoittamista)

Tämän lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia.

JÄRJESTÄJÄRYHMÄ ESITÄYTTÄÄ:

1. Kaikki tämän lomakkeen allekirjoittajat ovat seuraavan jäsenvaltion kansalaisia:

Merkitään kuhunkin luetteloon vain yksi jäsenvaltio.

2. Euroopan komission rekisteröintinumero:

3. Tuenilmausten keruuajan alkamis- ja päättymispäivät:

4. Euroopan komission rekisterissä oleva aloitteen verkko-osoite:

5. Aloitteen nimi:

6. Aloitteen tavoitteet:

7. Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet:

[asetuksen (EU) 2019/788 5 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa tapauksen mukaan lisäksi oikeushenkilön nimi ja maa, jossa sen kotipaikka sijaitsee]:

8. Aloitteen (mahdollinen) verkkosivusto:

ALLEKIRJOITTAJAT TÄYTTÄVÄT SUURAAKKOSIN:

”Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja etten ole aiemmin ilmaissut tukeani tälle aloitteelle.”TÄYDELLISET ETUNIMET

SUKUNIMET

ASUINPAIKKA (1)

(lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa)

SYNTYMÄAIKA

PÄIVÄYS

ALLEKIRJOITUS (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Ulkomailla asuvat Saksan kansalaiset vain, jos he ovat rekisteröineet nykyisen pysyvän asuinpaikkansa ulkomailla sijaitsevassa toimivaltaisessa Saksan diplomaattiedustustossa.

(2)   Allekirjoittaminen ei ole pakollista, jos lomake toimitetaan asetuksen (EU) 2019/788 10 artiklassa tarkoitetun keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän tai kyseisen asetuksen 11 artiklassa tarkoitetun yksittäisen verkossa toteutettavan keruujärjestelmän välityksellä.

Tietosuojalauseke ( 4 ) paperilomakkeella tai yksittäisellä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä kerättäviä tuenilmauksia varten:

Asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) mukaisesti tässä lomakkeessa ilmoittamianne henkilötietoja käytetään ainoastaan aloitteen tukemiseen, ja tiedot toimitetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tuenilmausten tarkastamiseksi ja vahvistamiseksi. Teillä on oikeus pyytää tämän aloitteen järjestäjäryhmältä pääsyä omiin henkilötietoihinne, kyseisten tietojen oikaisua ja niiden poistamista sekä niiden käsittelyn rajoittamista.

Järjestäjäryhmä säilyttää henkilötietojanne enintään kuukauden ajan siitä, kun aloite on toimitettu Euroopan komissiolle, tai 21 kuukautta keruuajan alkamisesta sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi. Tietoja voidaan säilyttää edellä mainittuja määräaikoja pidempään hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä varten. Säilytysaika on tällöin enintään kuukausi siitä päivästä, jona mainituissa menettelyissä on tehty lopullinen päätös.

Teillä on oikeus tehdä milloin tahansa valitus tietosuojaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa teillä on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsotte, että tietojanne on käsitelty lainvastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Aloitteen järjestäjäryhmän edustaja tai tapauksen mukaan sen perustama oikeushenkilö on yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisterinpitäjä, ja kyseiseen henkilöön tai oikeushenkilöön voi ottaa yhteyttä käyttäen tässä lomakkeessa olevia yhteystietoja.

Tietosuojavastaavan (jos sellainen on nimetty) yhteystiedot ovat saatavilla tämän lomakkeen 4 kohdassa mainitussa tämän aloitteen verkko-osoitteessa Euroopan komission rekisterissä.

Henkilötietojanne vastaanottavan ja käsittelevän kansallisen viranomaisen sekä kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fi

Tietosuojalauseke keskitetyllä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä kerättäviä tuenilmauksia varten:

Asetuksen (EU) 2018/1725 ja asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) mukaisesti tässä lomakkeessa ilmoittamianne henkilötietoja käytetään ainoastaan aloitteen tukemiseen, ja tiedot toimitetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tuenilmausten tarkastamiseksi ja vahvistamiseksi. Teillä on oikeus pyytää Euroopan komissiolta ja aloitteen järjestäjäryhmän edustajalta tai tapauksen mukaan sen perustamalta oikeushenkilöltä pääsyä omiin henkilötietoihinne sekä kyseisten tietojen oikaisua ja niiden poistamista sekä niiden käsittelyn rajoittamista.

Euroopan komissio säilyttää henkilötietojanne enintään kuukauden ajan siitä, kun aloite on toimitettu Euroopan komissiolle, tai 21 kuukautta keruuajan alkamisesta sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi. Tietoja voidaan säilyttää edellä mainittuja määräaikoja pidempään hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä varten. Säilytysaika on tällöin enintään kuukausi siitä päivästä, jona mainituissa menettelyissä on tehty lopullinen päätös.

Teillä on oikeus tehdä milloin tahansa valitus Euroopan tietosuojavaltuutetulle tai tietosuojaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa teillä on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsotte, että tietojanne on käsitelty lainvastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Euroopan komissio ja aloitteen järjestäjäryhmän edustaja tai tapauksen mukaan sen perustama oikeushenkilö ovat asetuksessa (EU) 2018/1725 ja yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja yhteisiä rekisterinpitäjiä, ja niihin voidaan ottaa yhteyttä käyttäen tässä lomakkeessa annettuja tietoja.

Järjestäjäryhmän tietosuojavastaavan (jos sellainen on nimetty) yhteystiedot ovat saatavilla tämän lomakkeen 4 kohdassa mainitussa tämän aloitteen verkko-osoitteessa Euroopan komission rekisterissä.

Komission tietosuojavastaavan, henkilötietonne vastaanottavan ja niitä käsittelevän kansallisen viranomaisen, Euroopan tietosuojavaltuutetun sekä kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fi

TUENILMAUSLOMAKE – B osa ( 5 )

(jäsenvaltiot, jotka vaativat henkilökohtaisen tunnistenumeron / henkilöasiakirjan numeron ilmoittamista)

Tämän lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia.

JÄRJESTÄJÄRYHMÄ ESITÄYTTÄÄ:

1. Kaikki tämän lomakkeen allekirjoittajat ovat seuraavan jäsenvaltion kansalaisia:

Merkitään kuhunkin luetteloon vain yksi jäsenvaltio.

Ks. Euroopan komission eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevalta verkkosivustolta tiedot henkilökohtaisista tunnistenumeroista / henkilöasiakirjan numeroista, joista toinen on ilmoitettava.

2. Euroopan komission rekisteröintinumero:

3. Tuenilmausten keruuajan alkamis- ja päättymispäivät:

4. Euroopan komission rekisterissä oleva aloitteen verkko-osoite:

5. Aloitteen nimi:

6. Aloitteen tavoitteet:

7. Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet:

[asetuksen (EU) 2019/788 5 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa tapauksen mukaan lisäksi oikeushenkilön nimi ja maa, jossa sen kotipaikka sijaitsee]:

8. Aloitteen (mahdollinen) verkkosivusto:

ALLEKIRJOITTAJAT TÄYTTÄVÄT SUURAAKKOSIN:

”Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja etten ole aiemmin ilmaissut tukeani tälle aloitteelle.”TÄYDELLISET ETUNIMET

SUKUNIMET

HENKILÖKOHTAINEN TUNNISTENUMERO / HENKILÖASIAKIRJAN NUMERO

HENKILÖKOHTAISEN TUNNISTENUMERON TAI HENKILÖASIAKIRJAN TYYPPI

PÄIVÄYS

ALLEKIRJOITUS (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Allekirjoittaminen ei ole pakollista, jos lomake toimitetaan asetuksen (EU) 2019/788 10 artiklassa tarkoitetun keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän tai kyseisen asetuksen 11 artiklassa tarkoitetun yksittäisen verkossa toteutettavan keruujärjestelmän välityksellä.

Tietosuojalauseke ( 6 ) paperilomakkeella tai yksittäisellä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä kerättäviä tuenilmauksia varten:

Asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) mukaisesti tässä lomakkeessa ilmoittamianne henkilötietoja käytetään ainoastaan aloitteen tukemiseen, ja tiedot toimitetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tuenilmausten tarkastamiseksi ja vahvistamiseksi. Teillä on oikeus pyytää tämän aloitteen järjestäjäryhmältä pääsyä omiin henkilötietoihinne, kyseisten tietojen oikaisua ja niiden poistamista sekä niiden käsittelyn rajoittamista.

Järjestäjäryhmä säilyttää henkilötietojanne enintään kuukauden ajan siitä, kun aloite on toimitettu Euroopan komissiolle, tai 21 kuukautta keruuajan alkamisesta sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi. Tietoja voidaan säilyttää edellä mainittuja määräaikoja pidempään hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä varten. Säilytysaika on tällöin enintään kuukausi siitä päivästä, jona mainituissa menettelyissä on tehty lopullinen päätös.

Teillä on oikeus tehdä milloin tahansa valitus tietosuojaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa teillä on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsotte, että tietojanne on käsitelty lainvastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Aloitteen järjestäjäryhmän edustaja tai tapauksen mukaan sen perustama oikeushenkilö on yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisterinpitäjä, ja kyseiseen henkilöön tai oikeushenkilöön voi ottaa yhteyttä käyttäen tässä lomakkeessa olevia yhteystietoja.

Tietosuojavastaavan (jos sellainen on nimetty) yhteystiedot ovat saatavilla tämän lomakkeen 4 kohdassa mainitussa tämän aloitteen verkko-osoitteessa Euroopan komission rekisterissä.

Henkilötietojanne vastaanottavan ja käsittelevän kansallisen viranomaisen sekä kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fi

Tietosuojalauseke keskitetyllä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä kerättäviä tuenilmauksia varten:

Asetuksen (EU) 2018/1725 ja asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) mukaisesti tässä lomakkeessa ilmoittamianne henkilötietoja käytetään ainoastaan aloitteen tukemiseen, ja tiedot toimitetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tuenilmausten tarkastamiseksi ja vahvistamiseksi. Teillä on oikeus pyytää Euroopan komissiolta ja aloitteen järjestäjäryhmän edustajalta tai tapauksen mukaan sen perustamalta oikeushenkilöltä pääsyä omiin henkilötietoihinne sekä kyseisten tietojen oikaisua ja niiden poistamista sekä niiden käsittelyn rajoittamista.

Euroopan komissio säilyttää henkilötietojanne enintään kuukauden ajan siitä, kun aloite on toimitettu Euroopan komissiolle, tai 21 kuukautta keruuajan alkamisesta sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi. Tietoja voidaan säilyttää edellä mainittuja määräaikoja pidempään hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä varten. Säilytysaika on tällöin enintään kuukausi siitä päivästä, jona mainituissa menettelyissä on tehty lopullinen päätös.

Teillä on oikeus tehdä milloin tahansa valitus Euroopan tietosuojavaltuutetulle tai tietosuojaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa teillä on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsotte, että tietojanne on käsitelty lainvastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Euroopan komissio ja aloitteen järjestäjäryhmän edustaja tai tapauksen mukaan sen perustama oikeushenkilö ovat asetuksessa (EU) 2018/1725 ja yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja yhteisiä rekisterinpitäjiä, ja niihin voidaan ottaa yhteyttä käyttäen tässä lomakkeessa annettuja tietoja.

Järjestäjäryhmän tietosuojavastaavan (jos sellainen on nimetty) yhteystiedot ovat saatavilla tämän lomakkeen 4 kohdassa mainitussa tämän aloitteen verkko-osoitteessa Euroopan komission rekisterissä.

Komission tietosuojavastaavan, henkilötietonne vastaanottavan ja niitä käsittelevän kansallisen viranomaisen, Euroopan tietosuojavaltuutetun sekä kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fi
LIITE IV

TODISTUS, JOLLA VAHVISTETAAN, ETTÄ VERKOSSA TOTEUTETTAVA KERUUJÄRJESTELMÄ ON EUROOPPALAISESTA KANSALAISALOITTEESTA 17 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2019 ANNETUN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) 2019/788 MUKAINEN

… (jäsenvaltion nimi) … (toimivaltaisen viranomaisen nimi) vahvistaa, että tämä yksittäinen verkossa toteutettava keruujärjestelmä … (verkkosivuston osoite), jota käytetään tuenilmausten keräämiseen kansalaisaloitteelle … (aloitteen nimi), jonka rekisteröintinumero on … (aloitteen rekisteröintinumero), on eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 17 päivänä huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/788 asiaankuuluvien säännösten mukainen.

Päiväys sekä toimivaltaisen viranomaisen allekirjoitus ja virallinen leima:
LIITE V

LOMAKE, JOLLA TUENILMAUKSET TOIMITETAAN JÄSENVALTIOIDEN TOIMIVALTAISILLE VIRANOMAISILLE

1. Yhteyshenkilöiden (järjestäjäryhmän edustajan ja varaedustajan) tai aloitetta hallinnoivan oikeushenkilön ja sen edustajan täydelliset nimet, postiosoitteet ja sähköpostiosoitteet:

2. Aloitteen nimi:

3. Komission rekisteröintinumero:

4. Rekisteröintipäivä:

5. Aloitteen allekirjoittaneiden (jäsenvaltion nimi) kansalaisten lukumäärä:

6. Kerättyjen tuenilmausten kokonaismäärä:

7. Niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, joissa vaadittu jäsenvaltiokohtainen vähimmäismäärä täyttyy:

8. Liitteet:

(Liitetään mukaan kaikkien sellaisten allekirjoittajien tuenilmaukset, jotka ovat kyseisen jäsenvaltion kansalaisia.

Liitetään tarvittaessa mukaan todistus, jolla vahvistetaan, että yksittäinen verkossa toteutettava keruujärjestelmä on eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 17 päivänä huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/788 mukainen.)

9. Vakuutan, että tässä lomakkeessa esitetyt tiedot ovat oikeita ja että tuenilmaukset on kerätty eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 17 päivänä huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/788 9 artiklan mukaisesti.

10. Päiväys ja yhteyshenkilön (edustajan/varaedustajan ( 7 )) tai oikeushenkilön edustajan allekirjoitus:
LIITE VI

TODISTUS … (JÄSENVALTION NIMI) OSALTA KERÄTTYJEN PÄTEVIEN TUENILMAUSTEN MÄÄRÄN VAHVISTAMISESTA

… (jäsenvaltion nimi) … (toimivaltaisen viranomaisen nimi) on suorittanut eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 17 päivänä huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/788 12 artiklassa edellytetyt tarpeelliset tarkastukset ja vahvistaa, että aloitteelle, jonka rekisteröintinumero on … (aloitteen rekisteröintinumero), on annettu … (pätevien tuenilmausten lukumäärä) kyseisen asetuksen säännösten mukaisesti pätevää tuenilmausta.

Päiväys, allekirjoitus ja virallinen leima
LIITE VII

LOMAKE, JOLLA ALOITE TOIMITETAAN EUROOPAN KOMISSIOLLE

1. Aloitteen nimi:

2. Komission rekisteröintinumero:

3. Rekisteröintipäivä:

4. Saatujen pätevien tuenilmausten lukumäärä (oltava vähintään 1 miljoona):

5. Jäsenvaltioiden vahvistama allekirjoittajien lukumäärä: 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Allekirjoittajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

YHTEENSÄ

Allekirjoittajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Yhteyshenkilöiden (järjestäjäryhmän edustajan ja varaedustajan) ( 8 ) tai aloitetta hallinnoivan oikeushenkilön ja sen edustajan täydelliset nimet, postiosoitteet ja sähköpostiosoitteet:

7. Ilmoitetaan aloitteen kaikki tuki- ja rahoituslähteet sekä taloudellisen tuen määrä aloitteen toimittamisajankohtana.

8. Vakuutan, että tässä lomakkeessa esitetyt tiedot ovat oikeita ja että kaikkia eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 17 päivänä huhtikuuta 2019 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä asiaankuuluvia menettelyjä ja edellytyksiä on noudatettu.

Päiväys ja yhteyshenkilön (edustajan/varaedustajan ( 9 )) tai oikeushenkilön edustajan allekirjoitus:

9. Liitteet: (Liitetään mukaan kaikki todistukset)( 1 ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1501, annettu 8 päivänä syyskuuta 2015, yhteentoimivuusjärjestelmän vahvistamisesta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 12 artiklan 8 kohdan mukaisesti (EUVL L 235, 9.9.2015, s. 1).

( *1 ) Komissio toimittaa kaikkien rekisteröityjen aloitteiden osalta näistä elementeistä käännöksen kaikille unionin toimielinten virallisille kielille.

( 2 ) Ainoastaan järjestäjäryhmän jäsenten täydelliset nimet, edustajan asuinmaa tai, tapauksen mukaan, oikeushenkilön nimi ja maa, jossa sen kotipaikka sijaitsee, yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet sekä tuki- ja rahoituslähteitä koskevat tiedot asetetaan yleisön saataville verkossa olevassa komission rekisterissä. Rekisteröidyillä on oikeus vastustaa henkilötietojensa julkaisemista tilanteeseensa liittyvien pakottavien laillisten syiden vuoksi.

( 3 ) Lomake on tulostettava yhdelle paperiarkille. Aloitteen järjestäjäryhmä voi käyttää myös kaksipuolista paperiarkkia. Paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset ladataan keskitettyyn verkossa toteutettavaan keruujärjestelmään käyttäen Euroopan komission antamaa koodia.

( 4 ) Keräystavan mukaan käytetään vain jompaakumpaa tietosuojalausekkeen versioista.

( 5 ) Lomake on tulostettava yhdelle paperiarkille. Aloitteen järjestäjäryhmä voi käyttää myös kaksipuolista paperiarkkia. Paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset ladataan keskitettyyn verkossa toteutettavaan keruujärjestelmään käyttäen Euroopan komission antamaa koodia.

( 6 ) Keräystavan mukaan käytetään vain jompaakumpaa tietosuojalausekkeen versioista.

( 7 ) Tarpeeton yliviivataan.

( 8 ) Ainoastaan järjestäjäryhmän jäsenten täydelliset nimet, edustajan asuinmaa tai, tapauksen mukaan, oikeushenkilön nimi ja maa, jossa sen kotipaikka sijaitsee, yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet sekä tuki- ja rahoituslähteitä koskevat tiedot asetetaan yleisön saataville verkossa olevassa komission rekisterissä. Rekisteröidyillä on oikeus vastustaa henkilötietojensa julkaisemista tilanteeseensa liittyvien pakottavien laillisten syiden vuoksi.

( 9 ) Tarpeeton yliviivataan.