02019R0626 — FI — 14.12.2019 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/626,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2019,

niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo Euroopan unioniin on sallittua, ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden luetteloiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 131 17.5.2019, s. 31)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1981, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019,

  L 308

72

29.11.2019
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/626,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2019,

niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo Euroopan unioniin on sallittua, ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden luetteloiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tämä asetus koskee sellaisten kolmansien maiden tai niiden alueiden luetteloita, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten tulo unioniin on elintarviketurvallisuuden näkökulmasta sallittua asetuksen (EU) 2017/625 126 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ’tuoreella lihalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.10 kohdassa määriteltyä tuoretta lihaa;

2) ’raakalihavalmisteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.15 kohdassa määriteltyjä raakalihavalmisteita;

3) ’lihalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.1 kohdassa määriteltyä lihaa;

4) ’siipikarjalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.3 kohdassa määriteltyä siipikarjaa;

5) ’luonnonvaraisella riistalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.5 kohdassa määriteltyä luonnonvaraista riistaa;

6) ’munilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 5.1 kohdassa määriteltyjä munia;

7) ’munatuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.3 kohdassa määriteltyjä munatuotteita;

8) ’lihavalmisteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.1 kohdassa määriteltyjä lihavalmisteita;

9) ’käsitellyillä mahoilla, rakoilla ja suolilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.9 kohdassa määriteltyjä käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia;

10) ’simpukoilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 2.1 kohdassa määriteltyjä simpukoita;

11) ’kalastustuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 3.1 kohdassa määriteltyjä kalastustuotteita;

12) ’raakamaidolla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 4.1 kohdassa määriteltyä raakamaitoa;

13) ’meijerituotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.2 kohdassa määriteltyjä meijerituotteita;

14) ’ternimaidolla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson 1 kohdassa määriteltyä ternimaitoa;

15) ’ternimaitotuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson 2 kohdassa määriteltyjä ternimaitotuotteita;

16) ’sammakonreisillä’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 6.1 kohdassa määriteltyjä sammakonreisiä;

▼M1

17) ’etanoilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 6.2 kohdassa määriteltyjä etanoita sekä muita ihmisravinnoksi tarkoitettuja etanalajeja, jotka kuuluvat heimoon Helicidae, Hygromiidae tai Sphincterochilidae;

▼B

18) ’sulatetulla eläinrasvalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.5 kohdassa määriteltyä sulatettua eläinrasvaa;

19) ’proteiinijäännöksellä’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.6 kohdassa määriteltyä proteiinijäännöstä;

20) ’gelatiinilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.7 kohdassa määriteltyä gelatiinia;

21) ’kollageenilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.8 kohdassa määriteltyä kollageenia;

22) ’hunajalla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ( 1 ) liitteessä II olevan IX osan 1 kohdassa määriteltyä hunajaa;

23) ’mehiläistuotteilla’ asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä II olevan IX osan 2 kohdassa määriteltyjä mehiläistuotteita;

24) ’matelijoiden lihalla’ asetuksen (EU) 2019/625 2 artiklan 16 kohdassa määriteltyä matelijoiden lihaa;

25) ’hyönteisillä’ asetuksen (EU) 2019/625 2 artiklan 17 kohdassa määriteltyjä hyönteisiä.

3 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan ja raakalihavalmisteiden tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan ja raakalihavalmisteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tuonti unioniin on sallittua asetuksen (EU) N:o 206/2010 14 artiklan a alakohdan mukaisesti.

4 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista siipikarjan, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan, siipikarjasta saatujen raakalihavalmisteiden, munien ja munatuotteiden tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen siipikarjan, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan, siipikarjasta saatujen raakalihavalmisteiden, munien ja munatuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tuonti unioniin on sallittua asetuksen (EY) N:o 798/2008 ( 2 ) 3 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista luonnonvaraisten jäniseläinten, muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden kuin sorkka- ja kavioeläinten tai jäniseläinten, sekä tarhattujen kanien lihan tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen luonnonvaraisten jäniseläinten, muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden kuin sorkka- ja kavioeläinten tai jäniseläinten, sekä tarhattujen kanien lihan lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tuonti unioniin on sallittua asetuksen (EY) N:o 119/2009 3 artiklan mukaisesti.

6 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolien, muiden kuin eläinten suolien (casings), tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolien, muiden kuin eläinten suolien (casings), lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tuonti unioniin on sallittua päätöksen 2007/777/EY 3 artiklan b alakohdan mukaisesti.

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen kuivatun lihan ja pastöroitujen lihavalmisteiden lähetyksiä saa kuitenkin tulla unioniin ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tuonti unioniin on sallittua päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevan 3 osan mukaisesti.

7 artikla

Kolmannet maat tai alueet, joista eläinten suolien tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläinten suolia sisältävien lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tuonti unioniin on sallittua päätöksen 2003/779/EY 1 artiklan mukaisesti.

8 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä I. Muiden kuin vesiviljeltyjen kampasimpukoiden (Pectinidae), joista sisälmykset ja sukurauhaset on kokonaan poistettu, lähentäjälihasten tulo unioniin on sallittava myös sellaisista kolmansista maista, jotka eivät sisälly tällaiseen luetteloon.

9 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista muiden kuin 8 artiklassa tarkoitettujen kalastustuotteiden tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen muiden kuin 8 artiklassa tarkoitettujen kalastustuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä II.

10 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista raakamaidon, ternimaidon, meijerituotteiden ja ternimaitotuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon, ternimaidon, meijerituotteiden ja ternimaitotuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tuonti unioniin on sallittua asetuksen (EU) N:o 605/2010 2 artiklan mukaisesti.

11 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista sammakonreisien tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen sammakonreisien lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä III.

▼M1

12 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista etanoiden tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen etanoiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan tämän asetuksen liitteessä III.

▼B

13 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista sulatetun eläinrasvan ja proteiinijäännöksen tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen sulatetun eläinrasvan ja proteiinijäännöksen lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista lihavalmisteiden tuonti unioniin on sallittua päätöksen 2007/777/EY 3 artiklan b alakohdan i alakohdan mukaisesti.

14 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista gelatiinin ja kollageenin tulo unioniin on sallittua

▼M1

1.  Ihmisravinnoksi tarkoitetun nauta-, lammas-, vuohi- ja sika- sekä hevoseläimistä saadun gelatiinin ja kollageenin lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevan 1 osan sarakkeessa 1, tai Etelä-Koreasta, Malesiasta, Pakistanista tai Taiwanista.

2.  Ihmisravinnoksi tarkoitetun siipikarjasta saatavan gelatiinin ja kollageenin lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1, tai Taiwanista.

▼B

3.  Ihmisravinnoksi tarkoitetun kalastustuotteista saatavan gelatiinin ja kollageenin lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä II.

4.  Ihmisravinnoksi tarkoitetun jäniseläimistä ja muista luonnonvaraisista maanisäkkäistä kuin sorkka- ja kavioeläimistä saatavan gelatiinin ja kollageenin lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 119/2009 liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1.

15 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden tulo unioniin on sallittua

1.  Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen nauta-, lammas-, vuohi- ja sika- sekä hevoseläimistä saatavien raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista tiettyjen sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten tuonti unioniin on sallittua asetuksen (EU) N:o 206/2010 14 artiklan a alakohdan mukaisesti.

2.  Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen siipikarjasta saatavien raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa luetelluista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista kyseisten lajien siipikarjanlihan tuonti unioniin on mainitun liitteen kyseisen osan mukaisesti sallittua.

3.  Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen kalastustuotteista saatavien raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä II.

4.  Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen jäniseläimistä ja muista luonnonvaraisista maanisäkkäistä kuin sorkka- ja kavioeläimistä saatavien raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 119/2009 liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1.

16 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen käsiteltyjen raaka-aineiden tulo unioniin on sallittua

1.  Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen nauta-, lammas-, vuohi- ja sika- sekä hevoseläimistä saatavien käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1, tai Etelä-Koreasta, Malesiasta, Pakistanista tai Taiwanista.

2.  Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen siipikarjasta saatavien käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1, tai Taiwanista.

3.  Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen kalastustuotteista saatavien käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä II.

4.  Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen jäniseläimistä ja muista luonnonvaraisista maanisäkkäistä kuin sorkka- ja kavioeläimistä saatavien käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 119/2009 liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1.

5.  Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan XIV jakson I luvun 4 kohdan b alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista kyseisistä hyödykkeistä saatujen raaka-aineiden tulo on sallittua tämän asetuksen 15 artiklan mukaisesti.

17 artikla

Luettelo kolmansista maista, joista hunajan ja muiden mehiläistuotteiden tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen hunajan ja muiden mehiläistuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan komission päätöksen 2011/163/EU ( 3 ) liitteessä olevassa sarakkeessa ”Maa” ja joiden kohdalla on merkintä ”X” kyseisen liitteen sarakkeessa ”Hunaja”.

18 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista tiettyjen pitkälle jalostettujen tuotteiden tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen pitkälle jalostettujen kondroitiinisulfaatin, hyaluronihapon, muiden hydroloitujen rustotuotteiden, kitosaanin, glukosamiinin, juoksutteen, kalanrakkoselvikkeiden ja aminohappojen lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan seuraavista kolmansista maista tai niiden alueilta:

1. kun kyse on sorkka- ja kavioeläimistä saaduista raaka-aineista, asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat sekä Etelä-Korea, Malesia, Pakistan tai Taiwan;

2. kun kyse on kalastustuotteista saaduista raaka-aineista, kaikki liitteessä II luetellut kolmannet maat tai niiden alueet;

3. kun kyse on siipikarjasta saaduista raaka-aineista, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat ja alueet.

19 artikla

Luettelo kolmansista maista, joista matelijoiden lihan tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitetun matelijoiden lihan lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan Sveitsistä ( 4 ), Botswanasta, Vietnamista, Etelä-Afrikasta tai Zimbabwesta.

▼M1

20 artikla

Kolmannet maat tai alueet, joista hyönteisten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen hyönteisten lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan, jos tällaiset elintarvikkeet ovat peräisin ja on lähetetty sellaisesta kolmannesta maasta tai sen alueelta, joka luetellaan tämän asetuksen liitteessä III a.

▼B

21 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista muiden eläinperäisten tuotteiden tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen muiden kuin 3–20 artiklassa tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan seuraavista kolmansista maista tai niiden alueilta:

1. jos ne on saatu sorkka- ja kavioeläimistä, asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat sekä Etelä-Korea, Malesia, Pakistan tai Taiwan;

2. jos ne on saatu siipikarjasta, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat tai Taiwan;

3. jos ne on saatu kalastustuotteista, liitteessä II luetellut kolmannet maat tai niiden alueet;

4. jos ne on saatu jäniseläimistä ja muista luonnonvaraisista maanisäkkäistä kuin sorkka- ja kavioeläimistä, asetuksen (EY) N:o 119/2009 liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat tai niiden alueet;

5. jos ne on saatu eri lajeista, tämän artiklan 1–4 alakohdassa luetellut kolmannet maat tai niiden alueet kunkin eläinperäisen tuotteen osalta.

22 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/759 seuraavasti:

1. Kumotaan 1 artikla.

2. Poistetaan liite I.

23 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2006/766/EY. Viittauksia päätökseen 2006/766/EY pidetään viittauksina tähän asetukseen tämän asetuksen liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

24 artikla

Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltioiden on sallittava edelleen 20 päivään huhtikuuta 2021 saakka 7 artiklassa tarkoitettujen eläinten suolia sisältävien lähetysten tulo alueelleen kolmansista maista tai niiden alueilta, joista tällaisten lähetysten tuonti unioniin on sallittua päätöksen 2003/779/EY 1 artiklan mukaisesti.

25 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE ILUETTELO KOLMANSISTA MAISTA TAI NIIDEN ALUEISTA, JOISTA ELÄVIEN, JÄÄHDYTETTYJEN, PAKASTETTUJEN TAI JALOSTETTUJEN SIMPUKOIDEN, PIIKKINAHKAISTEN, VAIPPAELÄINTEN JA MERIKOTILOIDEN TULO UNIONIIN IHMISRAVINNOKSI ON SALLITTUA (1)

MAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA TAI SEN ALUE

HUOMAUTUKSET

AU

Australia

 

CA

Kanada

 

CH

Sveitsi (2)

 

CL

Chile

 

GL

Grönlanti

 

JM

Jamaika

Ainoastaan merikotilot

JP

Japani

Ainoastaan pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot

KR

Etelä-Korea

Ainoastaan pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot

MA

Marokko

Acanthocardia tuberculatum -lajiin kuuluvien jalostettujen simpukoiden mukana on oltava: a) komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 27) liitteen VI lisäyksessä V olevassa B osassa vahvistetun mallin mukainen terveyttä koskeva lisävakuutus ja b) analyysitulokset testeistä, jotka osoittavat, että simpukoissa ei ole biologisella määritysmenetelmällä havaittavaa määrää PSP-toksiinia (paralyyttistä simpukkamyrkkyä).

NZ

Uusi-Seelanti

 

PE

Peru

Ainoastaan vesiviljelystä peräisin olevat kampasimpukat (Pectinidae), joista on poistettu sisälmykset

TH

Thaimaa

Ainoastaan pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot

TN

Tunisia

 

TR

Turkki

 

US

Amerikan yhdysvallat

Washington State ja Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Ainoastaan pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot

(1)   Mukaan lukien ne, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55) liitteessä I olevassa 3.1 kohdassa määriteltyihin kalastustuotteisiin.

(2)   Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).
LIITE IILUETTELO KOLMANSISTA MAISTA TAI NIIDEN ALUEISTA, JOISTA MUIDEN KUIN LIITTEESSÄ I MAINITTUJEN KALASTUSTUOTTEIDEN TULO UNIONIIN ON SALLITTUA

MAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA TAI SEN ALUE

RAJOITUKSET

AE

Arabiemiirikunnat

 

AG

Antigua ja Barbuda

Ainoastaan elävät hummerit

AL

Albania

 

AM

Armenia

Ainoastaan elävät ravut, lämpökäsitellyt muut kuin viljellyt ravut ja pakastetut muut kuin viljellyt ravut

AO

Angola

 

AR

Argentiina

 

AU

Australia

 

AZ

Azerbaidžan

Ainoastaan kaviaari

BA

Bosnia ja Hertsegovina

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

 

BN

Brunei

Ainoastaan vesiviljelytuotteet

BR

Brasilia

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius ja Saba

 

BS

Bahama

 

BY

Valko-Venäjä

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CG

Kongo

Ainoastaan merellä pyydetyt, peratut (tarvittaessa), jäädytetyt ja lopulliseen pakkaukseen pakatut kalastustuotteet

CH

Sveitsi (1)

 

CI

Norsunluurannikko

 

CL

Chile

 

CN

Kiina

 

CO

Kolumbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuuba

 

CV

Kap Verde

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algeria

 

EC

Ecuador

 

EG

Egypti

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandinsaaret

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Georgia

 

GH

Ghana

 

GL

Grönlanti

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

Ainoastaan kalat, joita ei ole valmistettu tai jalostettu muulla tavoin kuin poistamalla pää, perkaamalla, jäähdyttämällä tai pakastamalla. Komission päätöksellä 94/360/EY (EYVL L 158, 25.6.1994, s. 41) säädettyä fyysisten tarkastusten harventamista ei sovelleta.

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonesia

 

IL

Israel

 

IN

Intia

 

IR

Iran

 

JM

Jamaika

 

JP

Japani

 

KE

Kenia

 

KI

Kiribatin tasavalta

 

KR

Etelä-Korea

 

KZ

Kazakstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Marokko

 

MD

Moldova

Ainoastaan kaviaari

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MK

Pohjois-Makedonia

 

MM

Myanmar/Burma

 

MR

Mauritania

 

MU

Mauritius

 

MV

Malediivit

 

MX

Meksiko

 

MY

Malesia

 

MZ

Mosambik

 

NA

Namibia

 

NC

Uusi-Kaledonia

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Uusi-Seelanti

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Ranskan Polynesia

 

PG

Papua-Uusi-Guinea

 

PH

Filippiinit

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbia

Lukuun ottamatta Kosovoa, sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244

 

RU

Venäjä

 

SA

Saudi-Arabia

 

SB

Salomonsaaret

 

SC

Seychellit

 

SG

Singapore

 

SH

Saint Helena

Lukuun ottamatta Tristan da Cunhan ja Ascensionin saaria

 

Tristan da Cunha

Lukuun ottamatta Saint Helenan ja Ascensionin saaria

Ainoastaan hummerit (tuoreet tai jäädytetyt)

SN

Senegal

 

SR

Suriname

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

TG

Togo

 

TH

Thaimaa

 

TN

Tunisia

 

TR

Turkki

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tansania

 

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

US

Amerikan yhdysvallat

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Etelä-Afrikka

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).
LIITE IIILUETTELO KOLMANSISTA MAISTA TAI NIIDEN ALUEISTA, JOISTA ASETUKSEN (EY) N:o 853/2004 LIITTEESSÄ III OLEVAN XI JAKSON MUKAISESTI VALMISTETTUJEN SAMMAKONREISIEN JA ETANOIDEN TULO UNIONIIN IHMISRAVINNOKSI ON SALLITTUA

MAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA TAI SEN ALUE

RAJOITUKSET

AE

Arabiemiirikunnat

 

AL

Albania

 

▼M1

AM

Armenia

 

▼B

AO

Angola

 

AR

Argentiina

 

AU

Australia

 

AZ

Azerbaidžan

 

BA

Bosnia ja Hertsegovina

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

 

BR

Brasilia

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius ja Saba

 

BS

Bahama

 

BY

Valko-Venäjä

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CH

Sveitsi (1)

 

CI

Norsunluurannikko

 

CL

Chile

 

CN

Kiina

 

CO

Kolumbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuuba

 

CV

Kap Verde

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algeria

 

EC

Ecuador

 

EG

Egypti

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandinsaaret

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Georgia

 

GH

Ghana

 

GL

Grönlanti

 

GM

Gambia

 

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonesia

 

IL

Israel

 

IN

Intia

 

IR

Iran

 

JM

Jamaika

 

JP

Japani

 

KE

Kenia

 

KI

Kiribatin tasavalta

 

KR

Etelä-Korea

 

KZ

Kazakstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Marokko

 

MD

Moldova

Ainoastaan etanat

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MK

Pohjois-Makedonia

 

MM

Myanmar/Burma

 

MR

Mauritania

 

MU

Mauritius

 

MV

Malediivit

 

MX

Meksiko

 

MY

Malesia

 

MZ

Mosambik

 

NA

Namibia

 

NC

Uusi-Kaledonia

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Uusi-Seelanti

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Ranskan Polynesia

 

PG

Papua-Uusi-Guinea

 

PH

Filippiinit

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbia

Lukuun ottamatta Kosovoa, sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244

 

RU

Venäjä

 

SA

Saudi-Arabia

 

SB

Salomonsaaret

 

SC

Seychellit

 

SG

Singapore

 

SH

Saint Helena

Lukuun ottamatta Tristan da Cunhan ja Ascensionin saaria

 

SN

Senegal

 

SR

Suriname

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

SY

Syyria

Ainoastaan etanat

TG

Togo

 

TH

Thaimaa

 

TN

Tunisia

 

TR

Turkki

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tansania

 

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

US

Amerikan yhdysvallat

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Etelä-Afrikka

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

▼M1
LIITE III a

LUETTELO ARTIKLASSA 20 TARKOITETUISTA KOLMANSISTA MAISTA TAI NIIDEN ALUEISTA, JOISTA HYÖNTEISTEN TULO UNIONIIN ON SALLITTUAMaan ISO-koodi

Kolmas maa tai sen alue

Huomautukset

CA

Kanada

 

CH

Sveitsi

 

KR

Etelä-Korea

 

▼B
LIITE IV23 ARTIKLASSA TARKOITETTU VASTAAVUUSTAULUKKO

Päätös 2006/766/EY

Tämä asetus

1 artikla

8 artikla

2 artikla

9 artikla

3 artikla

4 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 2 ) Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008, sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1).

( 3 ) Komission päätös 2011/163/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä (EUVL L 70, 17.3.2011, s. 40).

( 4 ) Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).