02019R0452 — FI — 19.09.2020 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/452,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019,

unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta

(EUVL L 079I 21.3.2019, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1298, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2020,

  L 304

1

18.9.2020
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/452,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019,

unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tällä asetuksella perustetaan puitteet unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurannalle, jota jäsenvaltiot toteuttavat turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, ja jäsenvaltioiden väliselle sekä jäsenvaltioiden ja komission väliselle yhteistyömekanismille liittyen sellaisiin ulkomaisiin suoriin sijoituksiin, jotka todennäköisesti vaikuttavat turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen. Siinä annetaan komissiolle mahdollisuus antaa lausuntoja tällaisista sijoituksista.

2.  Tällä asetuksella ei rajoiteta SEU 4 artiklan 2 kohdassa määrättyä kunkin jäsenvaltion yksinomaista vastuuta kansallisesta turvallisuudestaan eikä kunkin jäsenvaltion oikeutta turvata keskeiset turvallisuusetunsa SEUT 346 artiklan mukaisesti.

3.  Mikään tässä asetuksessa ei rajoita kunkin jäsenvaltion oikeutta päättää jonkin tietyn ulkomaisen suoran sijoituksen seurannasta tai seurannan toteuttamatta jättämisestä tämän asetuksen puitteissa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) 

’ulkomaisella suoralla sijoituksella’ mitä tahansa ulkomaisen sijoittajan tekemää sijoitusta, jonka tarkoituksena on luoda tai pitää yllä pysyviä ja suoria yhteyksiä ulkomaisen sijoittajan ja sen yrittäjän tai yrityksen välillä, jonka käyttöön pääoma annetaan taloudellisen toiminnan harjoittamista varten jossakin jäsenvaltiossa, mukaan luettuna sijoitukset, jotka mahdollistavat tosiasiallisen osallistumisen taloudellista toimintaa harjoittavan yhtiön johtamiseen tai määräysvallan käyttämiseen;

2) 

’ulkomaisella sijoittajalla’ kolmannen maan luonnollista henkilöä tai kolmannen maan yritystä, joka aikoo tehdä tai on tehnyt ulkomaisen suoran sijoituksen;

3) 

’seurannalla’ menettelyä, jonka avulla on mahdollista arvioida, tutkia, valtuuttaa, asettaa ehdolliseksi, kieltää tai kumota ulkomaisia suoria sijoituksia;

4) 

’seurantamekanismilla’ yleisesti sovellettavaa välinettä, kuten lakia tai asetusta, ja siihen liittyviä hallinnollisia vaatimuksia, täytäntöönpanosääntöjä tai -ohjeita, joissa asetetaan ehdot, edellytykset ja menettelyt ulkomaisten suorien sijoitusten arvioimiseksi, tutkimiseksi, valtuuttamiseksi, ehdolliseksi asettamiseksi, kieltämiseksi tai kumoamiseksi turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä;

5) 

’seurannan kohteena olevalla ulkomaisella suoralla sijoituksella’ ulkomaista suoraa sijoitusta, joka on seurantamekanismin mukaisen virallisen arvioinnin tai tutkimuksen kohteena;

6) 

’seurantapäätöksellä’ toimenpidettä, joka on hyväksytty sovellettaessa seurantamekanismia;

7) 

’kolmannen maan yrityksellä’ yritystä, joka on muodostettu tai muutoin organisoitu jonkin kolmannen maan lakien mukaisesti.

3 artikla

Jäsenvaltioiden seurantamekanismit

1.  Tämän asetuksen mukaisesti jäsenvaltiot voivat pitää voimassa, muuttaa tai hyväksyä mekanismeja ulkomaisten suorien sijoitusten seuraamiseksi alueellaan turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä.

2.  Seurantamekanismeihin liittyvien sääntöjen ja menettelyjen, mukaan lukien asiaankuuluvat aikataulut, on oltava avoimia, eikä niissä saa syrjiä joitakin kolmansia maita. Jäsenvaltioiden on erityisesti vahvistettava seurannan käynnistävät olosuhteet, seurannan perusteet sekä sovellettavat yksityiskohtaiset menettelysäännöt.

3.  Jäsenvaltioiden on sovellettava seurantamekanismiensa mukaisia aikatauluja. Seurantamekanismien on annettava jäsenvaltioille mahdollisuus ottaa huomioon 6 ja 7 artiklassa tarkoitetut muiden jäsenvaltioiden kommentit ja 6, 7 ja 8 artiklassa tarkoitetut komission lausunnot.

4.  Seurantaa toteuttavalle jäsenvaltiolle annettuja luottamuksellisia tietoja, mukaan luettuna kaupallisesti arkaluonteiset tiedot, on suojattava.

5.  Asianomaisilla ulkomaisilla sijoittajilla ja asianomaisilla yrityksillä on oltava mahdollisuus hakea muutosta kansallisten viranomaisten tekemiin seurantapäätöksiin.

6.  Jäsenvaltioiden, joilla on käytössä seurantamekanismi, on pidettävä voimassa, muutettava tai toteutettava toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen seurantamekanismin ja seurantapäätösten kiertämisen havaitsemiseksi ja estämiseksi.

7.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle olemassa olevista seurantamekanismeistaan viimeistään 10 päivänä toukokuuta 2019. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista uusista hyväksytyistä seurantamekanismeista tai olemassa olevan seurantamekanismin muutoksista 30 päivän kuluessa uuden hyväksytyn seurantamekanismin voimaantulosta tai olemassa olevan seurantamekanismin muutosten voimaantulosta.

8.  Komissio julkaisee luettelon jäsenvaltioiden seurantamekanismeista viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 7 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottamisesta. Komissio pitää tämän luettelon ajan tasalla.

4 artikla

Tekijät, jotka jäsenvaltiot tai komissio voivat ottaa huomioon

1.  Määrittäessään sitä, vaikuttaako ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, jäsenvaltiot ja komissio voivat ottaa huomioon sen mahdolliset vaikutukset muun muassa seuraaviin:

a) 

kriittinen infrastruktuuri, olipa se fyysistä tai virtuaalista, mukaan luettuina energia-, liikenne-, vesi-, terveys-, viestintä-, tiedotusväline-, tietojenkäsittely- tai tietojentallennus-, ilmailu- ja avaruus-, puolustus-, vaali- tai finanssi-infrastruktuuri ja uhanalaiset kohteet, sekä maa ja kiinteistöt, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä tällaisen infrastruktuurin käyttämiselle;

b) 

kriittiset teknologiat ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 ( 1 ) 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kaksikäyttötuotteet, mukaan luettuina tekoäly, robotiikka, puolijohteet, kyberturvallisuus, ilmailu ja avaruus, puolustus, energian varastointi, kvantti- ja ydinteknologia sekä nanoteknologia ja bioteknologia;

c) 

kriittisten tuotantopanosten toimitukset, mukaan lukien energia tai raaka-aineet, sekä elintarviketurva;

d) 

pääsy arkaluonteisiin tietoihin, mukaan lukien henkilötiedot, tai kyky hallita tällaisia tietoja; tai

e) 

tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus.

2.  Määrittäessään sitä, vaikuttaako ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, jäsenvaltiot ja komissio voivat myös ottaa huomioon erityisesti seuraavat seikat:

a) 

onko ulkomainen sijoittaja hallituksen suorassa tai epäsuorassa määräysvallassa, mukaan lukien kolmannen maan valtion elimet tai asevoimat, myös omistusrakenteen tai merkittävän rahoituksen kautta;

b) 

onko ulkomainen sijoittaja jo ollut mukana toiminnassa, joka on vaikuttanut jäsenvaltion turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen; tai

c) 

onko olemassa vakavaa riskiä, että ulkomainen sijoittaja harjoittaa laitonta tai rikollista toimintaa.

5 artikla

Vuotuinen raportointi

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä maaliskuuta vuosikertomus, joka kattaa edellisen kalenterivuoden ja sisältää yhdistetyt tiedot niiden alueella tehdyistä ulkomaisista suorista sijoituksista niiden käytettävissä olevien tietojen perusteella sekä yhdistetyt tiedot pyynnöistä, jotka on saatu muista jäsenvaltioista 6 artiklan 6 kohdan ja 7 artiklan 5 kohdan nojalla.

2.  Jäsenvaltioiden, joilla on voimassa seurantamekanismeja, on toimitettava kultakin raportointikaudelta 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi yhdistetyt tiedot seurantamekanismiensa soveltamisesta.

3.  Komissio toimittaa vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Kyseinen kertomus julkistetaan.

4.  Euroopan parlamentti voi kutsua komission asiasta vastaavan valiokuntansa kokoukseen esittelemään ja selvittämään järjestelmää koskevia kysymyksiä, jotka liittyvät tämän asetuksen täytäntöönpanoon.

6 artikla

Yhteistyömekanismi, joka liittyy seurannan kohteena oleviin ulkomaisiin suoriin sijoituksiin

1.  Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedoksi kaikki alueellaan seurannan kohteena olevat ulkomaiset suorat sijoitukset antamalla tämän asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot mahdollisimman pian. Tiedoksianto voi sisältää luettelon jäsenvaltioista, joiden turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen katsotaan todennäköisesti kohdistuvan vaikutuksia. Seurantaa toteuttavan jäsenvaltion on osana tiedoksiantoa tapauksen mukaan pyrittävä ilmoittamaan, kuuluuko sen mielestä seurannan kohteena oleva ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan.

2.  Jos jäsenvaltio katsoo, että toisessa jäsenvaltiossa seurannan kohteena oleva ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti vaikuttaa sen turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, tai sillä on tällaisen seurannan kannalta olennaista tietoa, se voi esittää kommentteja seurantaa toteuttavalle jäsenvaltiolle. Kommentteja esittävän jäsenvaltion on lähetettävä kyseiset kommentit samanaikaisesti komissiolle.

Komissio antaa tiedoksi muille jäsenvaltioille, että kommentteja on esitetty.

3.  Jos komissio katsoo, että seurannan kohteena oleva ulkomainen suora sijoitus vaikuttaa todennäköisesti useamman kuin yhden jäsenvaltion turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, tai sillä on kyseiseen ulkomaiseen suoraan sijoitukseen liittyvää olennaista tietoa, se voi antaa lausunnon, joka on osoitettu seurantaa toteuttavalle jäsenvaltiolle. Komissio voi antaa lausunnon siitä riippumatta, ovatko muut jäsenvaltiot esittäneet kommentteja. Komissio voi antaa lausunnon muiden jäsenvaltioiden esitettyä kommentteja. Jos se on perusteltua, komissio antaa tällaisen lausunnon, kun ainakin kolmasosa jäsenvaltioista on katsonut, että ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti vaikuttaa niiden turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen.

Komissio antaa tiedoksi muille jäsenvaltioille, että lausunto on annettu.

4.  Jäsenvaltio, joka aiheellisesti katsoo, että ulkomainen suora sijoitus sen alueella todennäköisesti vaikuttaa sen turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, voi pyytää komissiota antamaan lausunnon tai muita jäsenvaltioita esittämään kommentteja.

5.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen kommenttien ja 3 kohdassa tarkoitettujen lausuntojen on oltava asianmukaisesti perusteltuja.

6.  Viimeistään 15 vuorokauden kuluttua 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta muut jäsenvaltiot ja komissio antavat seurantaa toteuttavalle jäsenvaltiolle tiedoksi aikomuksensa esittää 2 kohdan mukaisia kommentteja tai 3 kohdan mukaisen lausunnon. Tiedoksianto voi sisältää pyynnön saada 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja täydentäviä lisätietoja.

Kaikki lisätietopyynnöt on perusteltava asianmukaisesti, niiden on rajoituttava 2 kohdan mukaisten kommenttien esittämiseksi tai 3 kohdan mukaisen lausunnon antamiseksi välttämättömiin tietoihin, niiden on oltava oikeasuhtaisia pyynnön tarkoitukseen nähden eivätkä ne saa olla kohtuuttoman raskaita seurantaa toteuttavan jäsenvaltion kannalta. Jäsenvaltioiden esittämät tietopyynnöt ja vastaukset on lähetettävä samanaikaisesti komissiolle.

7.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetut kommentit tai 3 kohdassa tarkoitetut lausunnot osoitetaan seurantaa toteuttavalle jäsenvaltiolle ja lähetetään sille kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa viimeistään 35 vuorokauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jos lisätietoja on pyydetty 6 kohdan mukaisesti, tällaiset kommentit ja lausunnot on esitettävä viimeistään 20 vuorokauden kuluttua lisätietojen tai 9 artiklan 5 kohdan mukaisen tiedonannon vastaanottamisesta.

Sen estämättä, mitä 6 kohdassa säädetään, komissio voi muiden jäsenvaltioiden kommentit vastaanotettuaan antaa lausunnon mahdollisuuksien mukaan tässä kohdassa tarkoitettujen määräaikojen puitteissa ja joka tapauksessa viimeistään viiden vuorokauden kuluttua kyseisten määräaikojen umpeutumisesta.

8.  Jos seurantaa toteuttava jäsenvaltio poikkeuksellisesti katsoo, että sen turvallisuus tai yleinen järjestys vaativat välittömiä toimia, sen on annettava tiedoksi muille jäsenvaltioille ja komissiolle aikomuksensa tehdä seurantapäätös ennen 7 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen umpeutumista ja perusteltava asianmukaisesti tarve välittömille toimille. Muut jäsenvaltiot ja komissio pyrkivät esittämään kommentteja tai antamaan lausunnon viipymättä.

9.  Seurantaa toteuttavan jäsenvaltion on otettava asianmukaisesti huomioon 2 kohdassa tarkoitetut muiden jäsenvaltioiden kommentit ja 3 kohdassa tarkoitettu komission lausunto. Lopullisen seurantapäätöksen tekee seurantaa toteuttava jäsenvaltio.

10.  Tämän artiklan mukainen yhteistyö tapahtuu 11 artiklan mukaisesti perustettujen yhteyspisteiden kautta.

7 artikla

Yhteistyömekanismi, joka liittyy sellaisiin ulkomaisiin suoriin sijoituksiin, jotka eivät ole seurannan kohteena

1.  Jos jäsenvaltio katsoo, että toiseen jäsenvaltioon suunniteltu tai tehty ulkomainen suora sijoitus, joka ei ole seurannan kohteena kyseisessä jäsenvaltiossa, todennäköisesti vaikuttaa sen turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, tai jäsenvaltiolla on kyseiseen ulkomaiseen suoraan sijoitukseen liittyvää olennaista tietoa, se voi esittää kommentteja kyseiselle toiselle jäsenvaltiolle. Kommentteja esittävän jäsenvaltion on lähetettävä nämä kommentit samanaikaisesti komissiolle.

Komissio antaa tiedoksi muille jäsenvaltioille, että kommentteja on esitetty.

2.  Jos komissio katsoo, että jäsenvaltioon suunniteltu tai tehty ulkomainen suora sijoitus, joka ei ole seurannan kohteena kyseisessä jäsenvaltiossa, vaikuttaa todennäköisesti useamman kuin yhden jäsenvaltion turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, tai jos komissiolla on kyseiseen ulkomaiseen suoraan sijoitukseen liittyvää olennaista tietoa, se voi antaa sille jäsenvaltiolle osoitetun lausunnon, johon ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty. Komissio voi antaa lausunnon siitä riippumatta, ovatko muut jäsenvaltiot esittäneet kommentteja. Komissio voi antaa lausunnon muiden jäsenvaltioiden esitettyä kommentteja. Jos se on perusteltua, komissio antaa tällaisen lausunnon, kun ainakin kolmasosa jäsenvaltioista on katsonut, että ulkomainen suora sijoitus todennäköisesti vaikuttaa niiden turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen.

Komissio antaa tiedoksi muille jäsenvaltioille, että lausunto on annettu.

3.  Jäsenvaltio, joka aiheellisesti katsoo, että ulkomainen suora sijoitus sen alueella todennäköisesti vaikuttaa sen turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, voi pyytää komissiota antamaan lausunnon tai muita jäsenvaltioita esittämään kommentteja.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kommenttien ja 2 kohdassa tarkoitettujen lausuntojen on oltava asianmukaisesti perusteltuja.

5.  Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että ulkomainen suora sijoitus, joka ei ole seurannan kohteena, todennäköisesti vaikuttaa 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen, se voi pyytää jäsenvaltiolta, johon ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, 9 artiklassa tarkoitettuja tietoja.

Kaikki tietopyynnöt on perusteltava asianmukaisesti, niiden on rajoituttava 1 kohdan mukaisten kommenttien esittämiseksi tai 2 kohdan mukaisen lausunnon antamiseksi välttämättömiin tietoihin, niiden on oltava oikeasuhtaisia pyynnön tarkoitukseen nähden eivätkä ne saa olla kohtuuttoman raskaita jäsenvaltiolle, johon ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty.

Jäsenvaltioiden esittämät tietopyynnöt ja vastaukset on lähetettävä samanaikaisesti komissiolle.

6.  Edellä olevan 1 kohdan mukaiset kommentit tai 2 kohdan mukaiset lausunnot on osoitettava sille jäsenvaltiolle, johon ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, ja lähetettävä sille kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa viimeistään 35 vuorokauden kuluttua 5 kohdassa tarkoitettujen tietojen tai 9 artiklan 5 kohdan mukaisen tiedonannon vastaanottamisesta. Jos komissio antaa lausunnon muilta jäsenvaltioilta saatujen kommenttien jälkeen, komissiolla on 15 vuorokautta lisäaikaa kyseisen lausunnon antamista varten.

7.  Jäsenvaltion, johon ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, on otettava asianmukaisesti huomioon muiden jäsenvaltioiden esittämät kommentit ja komission lausunto.

8.  Jäsenvaltiot voivat esittää 1 kohdan mukaisia kommentteja ja komissio voi esittää 2 kohdan mukaisen lausunnon viimeistään 15 kuukauden kuluttua ulkomaisen suoran sijoituksen tekemisestä.

9.  Tämän artiklan mukainen yhteistyö tapahtuu 11 artiklan mukaisesti perustettujen yhteyspisteiden kautta.

10.  Tätä artiklaa ei sovelleta ulkomaisiin suoriin sijoituksiin, jotka on tehty ennen 10 päivää huhtikuuta 2019.

8 artikla

Ulkomaiset suorat sijoitukset, jotka todennäköisesti vaikuttavat unionin etua koskeviin hankkeisiin tai ohjelmiin

1.  Jos komissio katsoo, että ulkomainen suora sijoitus vaikuttaa todennäköisesti unionin etua koskeviin hankkeisiin tai ohjelmiin turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, se voi antaa sille jäsenvaltiolle osoitetun lausunnon, johon ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty.

2.  Sovelletaan soveltuvilta osin 6 ja 7 artiklan mukaisia menettelyjä seuraavin muutoksin:

a) 

osana 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tiedonantoa tai 6 artiklan 2 kohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kommentteja jäsenvaltio voi ilmoittaa, katsooko se ulkomaisen suoran sijoituksen todennäköisesti vaikuttavan unionin etua koskeviin hankkeisiin tai ohjelmiin;

b) 

komission lausunto on lähetettävä muille jäsenvaltioille;

c) 

jäsenvaltion, johon ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, on otettava mahdollisimman tarkasti huomioon komission lausunto ja toimitettava komissiolle selitys, jos sen lausuntoa ei noudateta.

3.  Tätä artiklaa sovellettaessa unionin etua koskeviin hankkeisiin tai ohjelmiin sisältyvät ne hankkeet ja ohjelmat, joihin liittyy merkittävä määrä tai osuus unionin rahoitusta tai jotka kuuluvat turvallisuuden tai yleisen järjestyksen kannalta olennaista kriittistä infrastruktuuria, kriittistä teknologiaa tai kriittisiä tuotantopanoksia koskevan unionin oikeuden piiriin. Liitteessä on luettelo hankkeista ja ohjelmista, jotka koskevat unionin etua.

4.  Komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä 16 artiklan mukaisesti muuttaakseen luetteloa hankkeista ja ohjelmista, jotka koskevat unionin etua.

9 artikla

Tietovaatimukset

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 6 artiklan 1 kohdan nojalla tiedoksi annetut tai komission ja muiden jäsenvaltioiden 6 artiklan 6 kohdan ja 7 artiklan 5 kohdan nojalla pyytämät tiedot asetetaan komission ja pyynnön esittäneiden jäsenvaltioiden saataville ilman aiheetonta viivytystä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on kuuluttava:

a) 

ulkomaisen sijoittajan ja sen yrityksen, johon ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, omistusrakenne, mukaan luettuna tiedot tosiasiallisesta sijoittajasta ja osuus pääomasta;

b) 

ulkomaisen suoran sijoituksen arvioitu arvo;

c) 

ulkomaisen sijoittajan ja sen yrityksen, johon ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, tuotteet, palvelut ja liiketoiminta;

d) 

jäsenvaltiot, joissa ulkomainen sijoittaja ja se yritys, johon ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, harjoittavat asiaankuuluvaa liiketoimintaa;

e) 

sijoituksen rahoitus ja sen alkuperä parhaiden jäsenvaltion käytettävissä olevien tietojen perusteella;

f) 

päivämäärä, jolloin ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty.

3.  Jäsenvaltioiden on pyrittävä toimittamaan 1 ja 2 kohdissa tarkoitettuja tietoja täydentävät lisätiedot, jos niitä on saatavilla, pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle ja komissiolle ilman aiheetonta viivytystä.

4.  Jäsenvaltio, johon ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, voi pyytää ulkomaista sijoittajaa tai yritystä, johon ulkomainen suora sijoitus on suunniteltu tehtäväksi tai tehty, toimittamaan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot. Ulkomaisen sijoittajan tai asianomaisen yrityksen on toimitettava pyydetyt tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

5.  Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja toisille asianomaisille jäsenvaltioille viipymättä, jos se ei poikkeustapauksessa pysty ponnisteluistaan huolimatta saamaan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja. Kyseisen jäsenvaltion on ilmoituksessa perusteltava asianmukaisesti syyt sille, ettei se toimita kyseisiä tietoja, ja annettava selitys pyydettyjen tietojen saamiseksi toteutetuista ponnisteluista, joihin kuuluu 4 kohdan mukainen pyyntö.

Jos tietoja ei toimiteta, muiden jäsenvaltioiden antamat huomautukset tai komission antamat kommentit voivat perustua niiden käytettävissä oleviin tietoihin.

10 artikla

Toimitettujen tietojen luottamuksellisuus

1.  Tätä asetusta sovellettaessa saatuja tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on pyydetty.

2.  Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat tätä asetusta sovellettaessa hankittujen tietojen luottamuksellisuuden suojan unionin oikeuden ja asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.  Jäsenvaltio ja komissio varmistavat, ettei tämän asetuksen mukaisesti annettujen tai vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuusluokkaa alenneta tai poisteta ilman tietojen luovuttajan kirjallista ennakkosuostumusta.

11 artikla

Yhteyspisteet

1.  Jokaisen jäsenvaltion ja komission on perustettava yhteyspiste tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi. Jäsenvaltioiden ja komission on otettava näihin yhteyspisteisiin yhteyttä kaikissa tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä.

2.  Komissio asettaa saataville turvallisen ja salatun järjestelmän yhteyspisteiden välisen suoran yhteistyön ja tiedonvaihdon tukemiseksi.

12 artikla

Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa käsittelevä asiantuntijaryhmä

Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa käsittelevä asiantuntijaryhmä, joka tarjoaa komissiolle neuvontaa ja asiantuntemusta, keskustelee edelleen kysymyksistä, jotka liittyvät ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan, jakaa parhaita käytäntöjä ja kokemuksia sekä vaihtaa näkemyksiä ulkomaisiin suoriin sijoituksiin liittyvistä kehityssuuntauksista ja yhteisistä huolenaiheista. Komissio myös harkitsee neuvojen pyytämistä kyseiseltä ryhmältä järjestelmää koskevissa kysymyksissä, jotka liittyvät tämän asetuksen täytäntöönpanoon.

Kyseisessä ryhmässä käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia.

13 artikla

Kansainvälinen yhteistyö

Jäsenvaltiot ja komissio voivat tehdä yhteistyötä kolmansien maiden vastuuviranomaisten kanssa kysymyksissä, jotka liittyvät turvallisuuden ja yleisen järjestyksen perusteella toteutettavaan ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan.

14 artikla

Henkilötietojen käsittely

1.  Jos henkilötietoja käsitellään tämän asetuksen nojalla, niitä on käsiteltävä asetuksen (EU) 2016/679 ja asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti ja ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeen, jotta jäsenvaltiot voivat seurata ulkomaisia suoria sijoituksia, ja tässä asetuksessa säädetyn yhteistyön tehokkuuden varmistamiseksi.

2.  Tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä henkilötietoja säilytetään ainoastaan sen ajan, joka on tarpeen niiden päämäärien saavuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty.

15 artikla

Arviointi

1.  Komissio arvioi tämän asetuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen viimeistään 12 päivänä lokakuuta 2023 ja sen jälkeen joka viides vuosi. Jäsenvaltioiden on osallistuttava tähän ja tarvittaessa toimitettava komissiolle kertomuksen laatimista varten tarvittavat lisätiedot.

2.  Jos kertomuksessa suositellaan tämän asetuksen muuttamista, siihen voidaan liittää asianmukainen lainsäädäntöehdotus.

16 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle 10 päivästä huhtikuuta 2019 määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 8 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

17 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 11 päivästä lokakuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE

Luettelo 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista hankkeista ja ohjelmista, jotka koskevat unionin etua

1.   Eurooppalaiset GNSS-ohjelmat (Galileo ja EGNOS):

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1285/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 876/2002 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 1).

2.   Copernicus:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44).

▼M1

3.   Horisontti 2020 -puiteohjelma, mukaan lukien SEUT-sopimuksen 185 artiklan nojalla perustetut tutkimus- ja kehitysohjelmat, sekä SEUT-sopimuksen 187 artiklan nojalla perustetut yhteisyritykset ja muut rakenteet:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104), kumoamisesta; myös siihen sisältyvät toimet, jotka liittyvät kehitystä vauhdittavaan keskeiseen teknologiaan, kuten tekoälyyn, robotiikkaan, puolijohteisiin ja kyberturvallisuuteen.

▼B

4.   Euroopan laajuiset liikenneverkot (TEN-T):

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1).

5.   Euroopan laajuiset energiaverkot (TEN-E):

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39).

6.   Euroopan laajuiset televiestintäverkot:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan laajuisia verkkoja televiestintäinfrastruktuurien alalla koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta (EUVL L 86, 21.3.2014, s. 14).

7.   Euroopan puolustusteollinen kehittämisohjelma:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1092, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan puolustusteollisuuden kehittämisohjelman perustamisesta unionin puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi (EUVL L 200, 7.8.2018, s. 30).

▼M1

8.   Pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PRY):

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/340, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2018, PRY‐yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta (EUVL L 65, 8.3.2018, s. 24).

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1797, annettu 19 päivänä marraskuuta 2018, PRY‐yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta annetun päätöksen (YUTP) 2018/340 muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle (EUVL L 294, 21.11.2018, s. 18).

Neuvoston päätös (YUTP) 2019/1909, annettu 12 päivänä marraskuuta 2019, PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta annetun päätöksen (YUTP) 2018/340 muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle (EUVL L 293, 14.11.2019, s. 113).

▼M1

9.   Valmistelutoimi EU:n uuden valtiollista satelliittiviestintää koskevan ohjelman valmistelusta:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta, ja erityisesti sen 58 artiklan 2 kohdan b alakohta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

10.   Puolustusalan tutkimusta koskeva valmistelutoimi:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta, ja erityisesti sen 58 artiklan 2 kohdan b alakohta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

11.   Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä varten:

Neuvoston päätös (Euratom) 2007/198, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007, eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58).( 1 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1).