02018R0196 — FI — 01.05.2019 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/196,

annettu 7 päivänä helmikuuta 2018,

ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa

(kodifikaatio)

(EUVL L 044 16.2.2018, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/632, annettu 19 päivänä helmikuuta 2018,

  L 105

3

25.4.2018

►M2

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/673, annettu 27 päivänä helmikuuta 2019,

  L 114

5

30.4.2019
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/196,

annettu 7 päivänä helmikuuta 2018,

ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa

(kodifikaatio)1 artikla

Keskeytetään vuonna 1994 tehdyn GATT-sopimuksen mukaisten unionin tariffimyönnytysten ja niihin liittyvien velvoitteiden soveltaminen tämän asetuksen liitteessä I lueteltuihin Yhdysvalloista peräisin oleviin tuotteisiin.

▼M2

2 artikla

Kannetaan tämän asetuksen liitteessä I luetelluista, Yhdysvalloista peräisin olevista tuotteista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ( 1 ) (EU) N:o 952/2013 mukaisen tuontitullin lisäksi 0,001 prosentin arvotulli.

▼B

3 artikla

1.  Komissio mukauttaa keskeytyksen tason vuosittain siten, että se vastaa Yhdysvaltain polkumyynnin ja tukien vastaisen lain (CDSOA) unionille kyseisenä aikana aiheuttamia etuuksien mitätöiviä ja heikentäviä vaikutuksia. Komissio muuttaa ylimääräisen tuontitullin suuruutta tai liitteessä I olevaa luetteloa seuraavin edellytyksin:

a) etuuksien mitätöivien tai heikentävien vaikutusten on oltava 72 prosenttia unionista tulevassa tuonnissa kannettaviin polkumyynti- tai tasoitustulleihin liittyvistä mainitun polkumyynnin ja tukien vastaisen lain nojalla suoritettavista maksuista viimeisimpänä vuotena, jolta Yhdysvaltojen viranomaisten julkaisemat tiedot olivat tuolloin käytettävissä;

b) muutoksen on oltava sellainen, että ylimääräisen tuontitullin vaikutus asianomaisten Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuontiin on yhden vuoden aikana enintään yhtä suuri kuin etuuksien mitätöivät tai heikentävät vaikutukset kaupan arvona laskettuna;

c) kun keskeytyksen tasoa nostetaan, komissio lisää tuotteita liitteessä I olevaan luetteloon, paitsi jos kyseessä ovat e alakohdassa tarkoitetut olosuhteet; kyseiset tuotteet valitaan liitteessä II olevasta luettelosta siinä esitetyssä järjestyksessä;

d) kun keskeytyksen tasoa alennetaan, komissio poistaa tuotteita liitteessä I olevasta luettelosta, paitsi jos kyseessä ovat e alakohdassa tarkoitetut olosuhteet; komissio poistaa ensin tuotteet, jotka olivat liitteessä II olevassa luettelossa 1 päivänä toukokuuta 2005 ja jotka oli lisätty liitteessä I olevaan luetteloon myöhemmässä vaiheessa; tämän jälkeen komissio poistaa tuotteita, jotka olivat liitteessä I olevassa luettelossa 1 päivänä toukokuuta 2005, siinä esitetyssä järjestyksessä;

e) komissio muuttaa ylimääräisen tuontitullin suuruutta, kun keskeytyksen tasoa ei voida muuttaa etuuksien mitätöiviä tai heikentäviä vaikutuksia vastaavaksi, ja tämä tapahtuu joko lisäämällä tuotteita liitteessä I olevaan luetteloon tai poistamalla tuotteita siitä.

2.  Kun tuotteita lisätään liitteessä I olevaan luetteloon, komissio muuttaa samalla liitteessä II olevaa luetteloa poistamalla mainitusta liitteestä kyseiset tuotteet. Liitteessä II olevaan luetteloon jäävien tuotteiden järjestystä ei muuteta.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 4 artiklan mukaisesti, jotta voidaan tehdä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja mukautuksia ja muutoksia.

Kun tiedot Yhdysvaltojen suorittamien maksujen määristä ovat vasta vuoden loppupuolella käytettävissä eikä siten ole mahdollista käyttämällä 4 artiklan mukaista menettelyä noudattaa WTO:n määräaikoja ja säädettyjä määräaikoja, ensimmäisen alakohdan mukaisesti annettuihin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 5 artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy liitteeseen tehtäviin mukautuksiin ja muutoksiin.

4 artikla

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.  Siirretään komissiolle 20 päivästä helmikuuta 2014 viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolmea kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä 3 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5 artikla

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 4 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen viipymättä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

6 artikla

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden alkuperä määritetään asetuksen (EU) N:o 952/2013 mukaisesti.

7 artikla

1.  Liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin, joille on myönnetty tuontilisenssi tullittomana tai alennetuin tullein aiemmin kuin 30 päivänä huhtikuuta 2005, ei sovelleta ylimääräistä tuontitullia.

2.  Liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin, joista ei kanneta tuontitulleja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 ( 2 ) nojalla, ei sovelleta ylimääräistä tuontitullia.

8 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 673/2005.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M2
LIITE I

Tuotteet, joista kannetaan ylimääräisiä tuontitulleja, yksilöidään kahdeksannumeroisella CN-koodilla. Näihin koodeihin luokiteltavien tuotteiden kuvaus on neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 ( 3 ) liitteessä I.

0710 40 00

ex 9003 19 00 ”kehykset epäjaloa metallia”

8705 10 00

6204 62 31

▼B
LIITE II

Tämän liitteen tuotteet yksilöidään kahdeksannumeroisella CN-koodilla. Näihin koodeihin luokiteltavien tuotteiden kuvaus on asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I.
LIITE III

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksistaNeuvoston asetus (EY) N:o 673/2005

(EUVL L 110, 30.4.2005, s. 1).

 

Komission asetus (EY) N:o 632/2006

(EUVL L 111, 25.4.2006, s. 5).

 

Komission asetus (EY) N:o 409/2007

(EUVL L 100, 17.4.2007, s. 16).

 

Komission asetus (EY) N:o 283/2008

(EUVL L 86, 28.3.2008, s. 19).

 

Komission asetus (EY) N:o 317/2009

(EUVL L 100, 18.4.2009, s. 6).

 

Komission asetus (EU) N:o 305/2010

(EUVL L 94, 15.4.2010, s. 15).

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 311/2011

(EUVL L 86, 1.4.2011, s. 51).

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 349/2013

(EUVL L 108, 18.4.2013, s. 6).

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 37/2014

(EUVL L 18, 21.1.2014, s. 1).

Ainoastaan liitteessä oleva 11 kohta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 38/2014

(EUVL L 18, 21.1.2014, s. 52).

Ainoastaan liitteessä oleva 4 kohta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 303/2014

(EUVL L 90, 26.3.2014, s. 6).

 

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/675

(EUVL L 111, 30.4.2015, s. 16).

 

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/654

(EUVL L 114, 28.4.2016, s. 1).

 

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/750

(EUVL L 113, 29.4.2017, s. 12).

 
LIITE IV

VastaavuustaulukkoAsetus (EU) N:o 673/2005

Tämä asetus

1–4 artikla

1–4 artikla

4 a artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 3 kohta

7 artiklan 2 kohta

6 artiklan 4 kohta

8 artikla

8 artikla

9 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite IV( 1 ) EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

( 2 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, annettu 16 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta (EUVL L 324, 10.12.2009, s. 23).

( 3 ) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).