02017R1128 — FI — 30.06.2017 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/1128,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017,

verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävästä siirrettävyydestä sisämarkkinoilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 168 30.6.2017, s. 1)


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EUVL L 198, 28.7.2017, s.  42 (2017/1128,)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/1128,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017,

verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävästä siirrettävyydestä sisämarkkinoilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tällä asetuksella otetaan unionissa käyttöön yhteinen toimintatapa verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävään siirrettävyyteen varmistamalla, että henkilöt, jotka ovat asuinjäsenvaltiossaan laillisesti tarjottavien siirrettävien verkkosisältöpalvelujen tilaajia, voivat saada ja käyttää kyseisiä palveluja oleskellessaan tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan.

2.  Tätä asetusta ei sovelleta verotuksen alalla.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa

1) ”tilaajalla” tarkoitetaan kuluttajaa, joka palveluntarjoajan kanssa tehdyn verkkosisältöpalvelun tarjoamista rahallista maksua vastaan tai ilman sellaista maksua koskevan sopimuksen pohjalta on oikeutettu tällaisen palvelun saantiin ja käyttämiseen asuinjäsenvaltiossaan;

2) ”kuluttajalla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka tämän asetuksen alaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

3) ”asuinjäsenvaltiolla” tarkoitetaan 5 artiklan mukaisesti määritettyä jäsenvaltiota, jossa on tilaajan tosiasiallinen ja vakinainen asuinpaikka;

4) ”tilapäisellä oleskelulla jäsenvaltiossa” tarkoitetaan rajallisen ajan kestävää oleskelua muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossa;

5) ”verkkosisältöpalvelulla” tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 ja 57 artiklassa määriteltyä palvelua, jonka palveluntarjoaja laillisesti tarjoaa tilaajille heidän asuinjäsenvaltiossa sovituin ehdoin ja verkossa ja joka on siirrettävä ja joka on

i) direktiivin 2010/13/EU 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määritelty audiovisuaalinen mediapalvelu tai

ii) palvelu, jonka keskeinen piirre on pääsyn ja käyttömahdollisuuden tarjoaminen teoksiin, muuhun suojattuun aineistoon tai lähetystoiminnan harjoittajien lähetyksiin joko lineaarisesti tai tilauksesta;

6) ”siirrettävällä” tarkoitetaan verkkosisältöpalvelun ominaisuutta, jonka mukaan verkkosisältöpalvelu on tosiasiallisesti tilaajien saatavilla ja käytettävissä heidän asuinjäsenvaltiossaan ilman rajoitusta tiettyyn paikkaan.

3 artikla

Velvoite mahdollistaa verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävä siirrettävyys

1.  Rahallista maksua vastaan tarjottavan verkkosisältöpalvelun tarjoajan on mahdollistettava tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa oleskelevalle tilaajalle verkkosisältöpalvelun saanti ja käyttäminen samalla tavalla kuin hänen asuinjäsenvaltiossaan, muun muassa tarjoamalla sama sisältö saataville samalla laitevalikoimalla ja -määrällä, samalle käyttäjämäärälle ja samoin toiminnoin.

2.  Palveluntarjoaja ei saa vaatia tilaajalta mitään lisämaksuja 1 kohdan mukaisesta verkkosisältöpalvelun saannista ja käytöstä.

3.  Edellä 1 kohdassa säädetty velvoite ei ulotu laatuvaatimuksiin, joita sovelletaan verkkosisältöpalvelun toimittamiseen ja jotka koskevat palveluntarjoajaa tämän tarjotessa kyseistä palvelua asuinjäsenvaltiossa, ellei palveluntarjoajan ja tilaajan välillä nimenomaisesti ole toisin sovittu.

Palveluntarjoaja ei saa ryhtyä toimiin verkkosisältöpalvelun toimituslaadun heikentämiseksi, kun se tarjoaa verkkosisältöpalvelun 1 kohdan mukaisesti.

4.  Palveluntarjoajan on käytettävissään olevien tietojen pohjalta annettava tilaajalle tietoa 1 kohdan mukaisesti tarjottavan verkkosisältöpalvelun toimituslaadusta. Tiedot on annettava tilaajalle asianmukaisin ja oikeasuhteisin keinoin ennen verkkosisältöpalvelun tarjoamista 1 kohdan mukaisesti.

4 artikla

Verkkosisältöpalvelujen tarjonnan, saannin ja käytön paikallistaminen

Tämän asetuksen mukaisen verkkosisältöpalvelun tarjoamisen tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa oleskelevalle tilaajalle sekä tilaajan kyseisen palvelun saannin ja käytön katsotaan tapahtuvan yksinomaan tilaajan asuinjäsenvaltiossa.

5 artikla

Asuinjäsenvaltion varmentaminen

1.  Verkkosisältöpalvelun tarjoamista rahallista maksua vastaan koskevan sopimuksen tekemisen ja uusimisen yhteydessä palveluntarjoajan on varmennettava tilaajan asuinjäsenvaltio käyttäen enintään kahta seuraavista varmennuskeinoista ja varmistettava, että käytetyt keinot ovat kohtuullisia, oikeasuhteisia ja tehokkaita:

a) henkilötodistus, sähköisen tunnistamisen menetelmä, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 ( 1 ) mukaisesti ilmoitettuihin sähköisen tunnistamisen järjestelmiin kuuluvat, tai muu voimassa oleva henkilöllisyysasiakirja, jolla vahvistetaan tilaajan asuinjäsenvaltio;

b) maksuyhteystiedot, kuten tilaajan pankkitili taikka luotto- tai pankkikortin numero;

c) digisovittimen, dekooderin tai vastaavan palvelujen toimittamiseen tilaajalle käytettävän laitteen asennuspaikka;

d) tilaajan maksama lupamaksu muista kyseisessä jäsenvaltiossa tarjottavista palveluista, kuten julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta;

e) internetpalvelu- tai puhelinpalvelusopimus tai muu samantyyppinen sopimus, joka liittää tilaajan jäsenvaltioon;

f) rekisteröityminen paikallisiin äänestysluetteloihin, jos tällaiset tiedot ovat julkisesti saatavilla;

g) paikallisten verojen maksaminen, jos tällaiset tiedot ovat julkisesti saatavilla;

h) tilaajan saama lasku yleishyödyllisestä palvelusta, kuten sähköstä, vedestä tai kaasusta, joka liittää tilaajan jäsenvaltioon;

i) tilaajan laskutusosoite tai postiosoite;

j) tilaajan antama ilmoitus, jossa vahvistetaan hänen osoitteensa jäsenvaltiossa;

k) IP-osoitteen tarkistus, jolla määritetään jäsenvaltio, jossa tilaajalla on pääsy verkkosisältöpalveluun.

Edellä olevan i–k alakohdan mukaisia varmennuskeinoja käytetään ainoastaan yhdessä jonkun a–h alakohdan mukaisen varmennuskeinon kanssa, paitsi jos i alakohdan mukainen postiosoite sisältyy julkisesti saatavilla olevaan viralliseen rekisteriin.

2.  Jos palveluntarjoajalla on perusteltu epäilys tilaajan asuinjäsenvaltiosta verkkosisältöpalvelun tarjoamista koskevan sopimuksen voimassaolon aikana, palveluntarjoaja voi varmentaa uudelleen tilaajan asuinjäsenvaltion 1 kohdan mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa k alakohdan mukaista varmennuskeinoa voidaan kuitenkin käyttää yksinään. Edellä k alakohdan mukaisen varmennuskeinon käyttämisestä saadut tiedot on kerättävä ainoastaan binäärimuodossa.

3.  Palveluntarjoajalla on oikeus pyytää tilaajaa toimittamaan tilaajan asuinjäsenvaltion varmentamiseen 1 ja 2 kohdan mukaisesti tarvittavat tiedot. Jos tilaaja jättää toimittamatta kyseiset tiedot eikä palveluntarjoaja näin ollen kykene varmentamaan tilaajan asuinjäsenvaltiota, palveluntarjoaja ei saa tämän asetuksen nojalla mahdollistaa tilaajalle verkkosisältöpalvelun saantia tai käyttämistä silloin, kun tämä oleskelee tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa.

4.  Tekijänoikeuden tai lähioikeuksien haltijat tai verkkosisältöpalvelun sisältöön kohdistuvien muiden oikeuksien haltijat voivat antaa luvan sisältönsä tarjontaan, saamiseen ja käyttämiseen tämän asetuksen mukaisesti ilman asuinjäsenvaltion varmentamista. Tällaisissa tapauksissa palveluntarjoajan ja tilaajan välisen sopimuksen verkkosisältöpalvelun tarjoamisesta katsotaan riittävän tilaajan asuinjäsenvaltion määrittämiseen.

Tekijänoikeuden tai lähioikeuksien haltijoilla tai verkkosisältöpalvelun sisältöön kohdistuvien muiden oikeuksien haltijoilla on oikeus peruuttaa ensimmäisen alakohdan mukaisesti antamansa lupa edellyttäen, että ilmoittaa siitä palveluntarjoajalle kohtuullisessa ajassa.

5.  Palveluntarjoajan ja tekijänoikeuden tai lähioikeuksien haltijoiden tai verkkosisältöpalvelun sisältöön kohdistuvien muiden oikeuksien haltijoiden välinen sopimus ei saa rajoittaa tällaisten oikeudenhaltijoiden mahdollisuutta peruuttaa 4 kohdassa tarkoitettu lupa.

6 artikla

Ilman rahallista maksua tarjottavien verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävä siirrettävyys

1.  Ilman rahallista maksua tarjottavan verkkosisältöpalvelun tarjoaja voi päättää, että se mahdollistaa tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa oleskelevalle tilaajalle verkkosisältöpalvelun saannin ja käyttämisen sillä ehdolla, että palveluntarjoaja varmentaa tilaajan asuinjäsenvaltion tämän asetuksen mukaisesti.

2.  Palveluntarjoajan on ilmoitettava tilaajilleen, asianomaisille tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoille ja asianomaisille verkkosisältöpalvelun sisältöön kohdistuvien muiden oikeuksien haltijoille päätöksestään tarjota verkkosisältöpalvelu 1 kohdan mukaisesti ennen kyseisen palvelun tarjoamista. Ilmoitus on annettava asianmukaisin ja oikeasuhteisin keinoin.

3.  Tätä asetusta sovelletaan palveluntarjoajiin, jotka tarjoavat verkkosisältöpalvelun 1 kohdan mukaisesti.

7 artikla

Sopimusehdot

1.  Kaikki sopimusehdot, mukaan lukien verkkosisältöpalvelujen tarjoajien ja tekijänoikeuden tai lähioikeuksien haltijoiden tai verkkosisältöpalvelun sisältöön kohdistuvien muiden oikeuksien haltijoiden väliset sekä tällaisten palveluntarjoajien ja niiden tilaajien väliset sopimusehdot, jotka ovat tämän asetuksen vastaisia, mukaan lukien ne, joilla estetään verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävä siirrettävyys tai rajoitetaan tällaista siirrettävyyttä tietyksi ajanjaksoksi, ovat täytäntöönpanokelvottomia.

2.  Tätä asetusta sovelletaan riippumatta siitä, mitä lakia sovelletaan sopimuksiin verkkosisältöpalvelujen tarjoajien ja tekijänoikeuden tai lähioikeuksien haltijoiden tai verkkosisältöpalvelun sisältöön kohdistuvien muiden oikeuksien haltijoiden välillä tai sopimuksiin tällaisten palveluntarjoajien ja niiden tilaajien välillä.

8 artikla

Henkilötietojen suoja

1.  Tämän asetuksen puitteissa toteutettava henkilötietojen käsittely, mukaan lukien erityisesti 5 artiklan mukaista tilaajan asuinjäsenvaltion varmennusta varten tapahtuva käsittely, on toteutettava direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY mukaisesti. Erityisesti 5 artiklan mukaisten varmennuskeinojen käyttö ja tämän asetuksen nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely on rajoitettava siihen, mikä on tarpeellista ja oikeasuhteista käsittelyn tavoitteen saavuttamiseksi.

2.  Edellä olevan 5 artiklan mukaisesti kerättyjä tietoja saa käyttää ainoastaan tilaajan asuinjäsenvaltion varmentamiseen. Niitä ei saa ilmoittaa, siirtää, jakaa, lisensoida tai muulla tavoin välittää tai luovuttaa tekijänoikeuden tai lähioikeuksien haltijoille tai verkkosisältöpalvelun sisältöön kohdistuvien muiden oikeuksien haltijoille taikka muille kolmansille osapuolille.

3.  Verkkosisältöpalvelujen tarjoajien on säilytettävä 5 artiklan mukaisesti kerätyt tiedot ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen 5 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisen tilaajan asuinjäsenvaltion varmentamisen loppuunsaattamiseksi. Kun kukin varmentaminen on saatettu loppuun, tiedot on tuhottava välittömästi ja lopullisesti.

9 artikla

Soveltaminen voimassa oleviin sopimuksiin ja hankittuihin oikeuksiin

1.  Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen soveltamispäivää tehtyihin sopimuksiin ja hankittuihin oikeuksiin, jos ne ovat kyseisen päivän jälkeen merkityksellisiä 3 ja 6 artiklan mukaisen verkkosisältöpalvelun tarjonnan, saannin ja käytön kannalta.

2.  Rahallista maksua vastaan tarjottavan verkkosisältöpalvelun tarjoajan on varmennettava ►C1  viimeistään 2 päivänä kesäkuuta 2018 ◄ tämän asetuksen mukaisesti niiden tilaajien asuinjäsenvaltiot, jotka ovat tehneet verkkosisältöpalvelun tarjoamista koskevia sopimuksia ennen kyseistä päivämäärää.

Kahden kuukauden kuluessa päivämäärästä, jolloin ilman rahallista maksua tarjottavan verkkosisältöpalvelun tarjoaja ensimmäisen kerran tarjoaa palvelun 6 artiklan mukaisesti, palveluntarjoajan on varmennettava tämän asetuksen mukaisesti niiden tilaajien asuinjäsenvaltiot, jotka ovat tehneet sopimuksia verkkosisältöpalvelun tarjonnasta ennen kyseistä päivämäärää.

10 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio arvioi ►C1  viimeistään 2 päivänä huhtikuuta 2021 ◄ ja sen jälkeen tarvittaessa tämän asetuksen soveltamista oikeudellisen, teknisen ja taloudellisen kehityksen valossa ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle siitä kertomuksen.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuun kertomukseen sisältyvät muun muassa arviointi 5 artiklassa tarkoitettujen asuinjäsenvaltion varmennuskeinojen soveltamisesta, ottaen huomioon hiljattain kehitetyt tekniikat, alan standardit ja käytännöt, sekä tarvittaessa arviointi uudelleentarkastelun tarpeesta. Kertomuksessa kiinnitetään erityistä huomiota tämän asetuksen pk-yrityksiä koskeviin vaikutuksiin ja henkilötietojen suojaan. Komission kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

11 artikla

Loppusäännökset

1.  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   ►C1  Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2018. ◄

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.( ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).