02017R0587 — FI — 05.06.2023 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/587,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016,

rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia sekä velvoitteita toteuttaa liiketoimia tietyillä osakkeilla kauppapaikassa tai kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 087 31.3.2017, s. 387)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/442, annettu 12 päivänä joulukuuta 2018,

  L 77

56

20.3.2019

►M2

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2023/944, annettu 17 päivänä tammikuuta 2023,

  L 131

1

16.5.2023
▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/587,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016,

rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia sekä velvoitteita toteuttaa liiketoimia tietyillä osakkeilla kauppapaikassa tai kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)I LUKU

YLEISTÄ

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) 

’portfoliokaupalla’ vähintään viidellä eri rahoitusvälineellä toteutettavia liiketoimia, jotka sama asiakas toteuttaa samanaikaisesti yhtenä eränä tiettyyn viitehintaan;

▼M2 —————

▼B

4) 

’kauppojen sisäisellä toteuttajalla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU ( 1 ) 4 artiklan 1 kohdan 20 alakohdassa määriteltyä sijoituspalveluyritystä.

2 artikla

Liiketoimet, jotka eivät vaikuta hinnanmuodostusprosessiin

(Asetuksen (EU) N:o 600/2014 23 artiklan 1 kohta)

Osakkeita koskeva liiketoimi ei vaikuta hinnanmuodostusprosessiin, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) 

liiketoimi toteutetaan sellaisen hinnan perusteella, joka lasketaan useina ajankohtina tietyn viitearvon mukaisesti, mukaan luettuina liiketoimet, jotka toteutetaan volyymipainotetun keskihinnan tai aikapainotetun keskihinnan perusteella;

▼M1

b) 

liiketoimi on osa portfoliokauppaa, johon sisältyy vähintään viisi eri osaketta;

▼B

c) 

liiketoimi on riippuvainen johdannaissopimuksen tai muun rahoitusvälineen ostosta, myynnistä, luomisesta tai lunastuksesta, jossa kaupan kaikki osat on toteutettava vain yhtenä eränä;

d) 

liiketoimen toteuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ( 2 ) 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritelty rahastoyhtiö tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU ( 3 ) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritelty vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, joka siirtää osakkeiden tosiasiallisen omistajuuden yhdeltä yhteissijoitusyritykseltä toiselle, eikä liiketoimen osapuolena ole sijoituspalveluyritystä;

e) 

liiketoimi on give-up-liiketoimi tai give-in-liiketoimi;

f) 

liiketoimen tarkoituksena on siirtää osakkeet vakuuksina kahdenvälisissä liiketoimissa tai keskusvastapuolen marginaali- tai vakuusvaatimusten yhteydessä tai osana keskusvastapuolen noudattamaa maksukyvyttömyyden hallinnointimenettelyä;

g) 

liiketoimi johtaa osakkeiden toimittamiseen vaihtovelkakirjalainojen, optioiden, katettujen optiotodistusten tai muiden vastaavien johdannaisten toteutuksen yhteydessä;

▼M1 —————

▼B

i) 

liiketoimi toteutetaan kauppapaikan, keskusvastapuolen tai arvopaperikeskuksen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti selvittämättömiin liiketoimiin liittyvien korvausostojen suorittamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 ( 4 ) mukaisesti.II LUKU

KAUPPAA EDELTÄVÄ AVOIMUUS1 jakso

Kauppapaikkojen kauppaa edeltävä avoimuus

3 artikla

Kauppaa edeltävät avoimuusvaatimukset

(Asetuksen (EU) N:o 600/2014 3 artiklan 1 ja 2 kohta)

1.  
Kauppapaikkaa ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien ja sijoituspalveluyritysten on julkistettava osto- ja myyntihintojen vaihteluväli sekä kyseisillä hinnoilla ilmenevä kaupankäyntihalukkuus. Tiedot on julkistettava niiden ylläpitämien kaupankäyntijärjestelmien tyypin mukaisesti liitteessä I olevassa taulukossa 1 vahvistetulla tavalla.
2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja avoimuusvaatimuksia on sovellettava myös kaikkiin asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklan 1 kohdan 33 alakohdassa määriteltyihin ’toteutuskelpoisiin kiinnostuksen ilmauksiin’ kyseisen asetuksen 8 artiklan mukaisesti.

4 artikla

Merkittävin markkina likviditeetillä mitattuna

(Asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan a alakohta)

1.  
Asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovellettaessa osakkeen, talletustodistuksen, pörssilistatun rahaston, todistuksen tai muun samankaltaisen rahoitusvälineen merkittävimmäksi markkinaksi likviditeetillä mitattuna katsotaan kauppapaikka, jolla on kyseisen rahoitusvälineen osalta suurin vaihto unionissa.
2.  
Määrittääkseen likviditeetillä mitattuna merkittävimmät markkinat 1 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on laskettava vaihto 17 artiklan 4 kohdassa säädetyllä tavalla kunkin rahoitusvälineen osalta, jonka suhteen ne ovat toimivaltainen viranomainen, ja kunkin kauppapaikan osalta, jossa kyseisellä rahoitusvälineellä käydään kauppaa.
3.  

Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla laskennalla on oltava seuraavat ominaispiirteet:

a) 

siihen sisältyvät kunkin kauppapaikan osalta kyseisen kauppapaikan sääntöjen mukaisesti toteutetut liiketoimet lukuun ottamatta liitteessä I olevan taulukon 4 mukaisesti merkittyjä viitehintaan perustuvia liiketoimia ja sopimuskauppoja sekä liiketoimia, jotka toteutetaan vähintään yhden sellaisen toimeksiannon perusteella, johon sovelletaan vapautusta suuren koon perusteella ja jossa liiketoimen koko ylittää 7 artiklan mukaisesti määritetyn sovellettavan suuren koon kynnysarvon;

b) 

se käsittää joko edeltävän kalenterivuoden tai tarvittaessa edeltävän kalenterivuoden sen ajanjakson, jonka aikana rahoitusväline on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai sillä on käyty kauppaa kauppapaikassa keskeyttämättä kyseistä kaupankäyntiä.

4.  
Siihen asti, kun rahoitusvälineen merkittävin markkina likviditeetillä mitattuna on määritetty 1–3 kohdassa esitetyn menetelmän mukaisesti, merkittävin markkina likviditeetillä mitattuna on se kauppapaikka, jossa kyseinen rahoitusväline otetaan ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi tai jossa sillä käydään ensimmäisen kerran kauppaa.
5.  
Edellä olevia 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta osakkeisiin, talletustodistuksiin, pörssilistattuihin rahastoihin, todistuksiin eikä muihin samankaltaisiin rahoitusvälineisiin, jotka on otettu ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi tai joilla on käyty ensimmäisen kerran kauppaa kauppapaikassa enintään neljä viikkoa ennen edeltävän kalenterivuoden päättymistä.

5 artikla

Sopimuskauppojen erityisominaisuudet

(Asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Osakkeita, talletustodistuksia, pörssilistattuja rahastoja, todistuksia tai muita samankaltaisia rahoitusvälineitä koskeva sopimuskauppa katsotaan kaupaksi, josta sovitaan yksityisesti mutta josta ilmoitetaan kauppapaikan sääntöjen mukaisesti, kun se täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

a) 

kaksi kyseisen kauppapaikan jäsentä tai osapuolta toimii jossakin seuraavista ominaisuuksista:

i) 

yksi käy kauppaa omaan lukuunsa ja toinen asiakkaan lukuun;

ii) 

molemmat käyvät kauppaa omaan lukuunsa;

iii) 

molemmat toimivat asiakkaan lukuun;

b) 

yksi kyseisen kauppapaikan jäsen tai osapuoli toimii jommassakummassa seuraavista ominaisuuksista:

i) 

toimii sekä ostajan että myyjän lukuun;

ii) 

käy kauppaa omaan lukuunsa asiakastoimeksiantoa vastaan.

6 artikla

Sopimuskaupat, joihin sovelletaan muita ehtoja kuin nykyhetken markkinahintaa

(Asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Osakkeita, talletustodistuksia, pörssilistattuja rahastoja, todistuksia ja muita samankaltaisia rahoitusvälineitä koskevaan sopimuskauppaan sovelletaan muita ehtoja kuin rahoitusvälineen nykyhetken markkinahintaa, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) 

liiketoimi toteutetaan sellaisen hinnan perusteella, joka lasketaan useina ajankohtina tietyn viitearvon mukaisesti, mukaan luettuina liiketoimet, jotka toteutetaan volyymipainotetun keskihinnan tai aikapainotetun keskihinnan perusteella;

b) 

liiketoimi on osa portfoliokauppaa;

c) 

liiketoimi on riippuvainen johdannaissopimuksen tai muun rahoitusvälineen ostosta, myynnistä, luomisesta tai lunastuksesta, jossa kaupan kaikki osat on tarkoitus toteuttaa yhtenä eränä;

d) 

liiketoimen toteuttaa direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritelty rahastoyhtiö tai direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritelty vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, joka siirtää rahoitusvälineiden tosiasiallisen omistajuuden yhdeltä yhteissijoitusyritykseltä toiselle, eikä liiketoimen osapuolena ole sijoituspalveluyritystä;

e) 

liiketoimi on give-up-liiketoimi tai give-in-liiketoimi;

f) 

liiketoimen tarkoituksena on siirtää rahoitusvälineet vakuuksina kahdenvälisissä liiketoimissa tai keskusvastapuolen marginaali- tai vakuusvaatimusten yhteydessä tai osana keskusvastapuolen noudattamaa maksukyvyttömyyden hallinnointimenettelyä;

g) 

liiketoimi johtaa rahoitusvälineiden toimittamiseen vaihtovelkakirjalainojen, optioiden, katettujen optiotodistusten tai muiden vastaavien johdannaisten toteutuksen yhteydessä;

▼M1 —————

▼B

i) 

liiketoimi toteutetaan kauppapaikan, keskusvastapuolen tai arvopaperikeskuksen sääntöjä ja menettelyjä noudattaen selvittämättömiin liiketoimiin liittyvien korvausostojen suorittamiseksi asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisesti;

j) 

kyse on muusta liiketoimesta, joka vastaa a–i alakohdassa kuvattuja liiketoimia siltä osin, että se on riippuvainen teknisistä ominaisuuksista, jotka eivät liity kaupankäynnin kohteena olevan rahoitusvälineen nykyhetken markkina-arvoon.

7 artikla

Kooltaan suuret toimeksiannot

(Asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan c alakohta)

1.  
Osaketta, talletustodistusta, todistusta tai muuta samankaltaista rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon katsotaan olevan kooltaan suuri, kun toimeksianto on vähintään yhtä suuri kuin liitteessä II olevissa taulukoissa 1 ja 2 vahvistettu toimeksiantojen vähimmäiskoko.

▼M2

2.  
Pörssilistattua rahastoa koskevan toimeksiannon katsotaan olevan kooltaan suuri, kun toimeksianto on vähintään 3 000 000 euroa.

▼B

3.  
Kooltaan suurten toimeksiantojen määrittämiseksi toimivaltaisten viranomaisten on 4 kohdan mukaisesti laskettava keskimääräinen päivävaihto osakkeille, talletustodistuksille, todistuksille ja muille samankaltaisille rahoitusvälineille, joilla kauppapaikassa käydään kauppaa.
4.  

Edellä 3 kohdassa tarkoitetulla laskennalla on oltava seuraavat ominaispiirteet:

a) 

siihen sisältyvät unionissa toteutetut rahoitusvälinettä koskevat liiketoimet riippumatta siitä, käydäänkö rahoitusvälineellä kauppaa kauppapaikassa vain sen ulkopuolella;

b) 

se käsittää ajanjakson edeltävän kalenterivuoden 1 päivästä tammikuuta edeltävän kalenterivuoden 31 päivään joulukuuta tai tarvittaessa sen osan kalenterivuotta, jonka aikana rahoitusväline on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai sillä on käyty kauppaa kauppapaikassa keskeyttämättä kyseistä kaupankäyntiä.

Edellä olevia 3 ja 4 kohtaa ei sovelleta osakkeisiin, talletustodistuksiin, todistuksiin eikä muihin samankaltaisiin rahoitusvälineisiin, jotka on otettu ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi tai joilla on käyty ensimmäisen kerran kauppaa kauppapaikassa enintään neljä viikkoa ennen edeltävän kalenterivuoden päättymistä.

5.  
Jollei hintaa tai muita merkityksellisiä toimeksiannon toteuttamisedellytyksiä muuteta, asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vapautusta sovelletaan edelleen toimeksiantoon, joka on kooltaan suuri, kun se tallennetaan tarjouskirjaan, mutta joka jää osittaisen toteuttamisen jälkeen kyseiseen rahoitusvälineeseen sovellettavan, 1 ja 2 kohdan mukaisesti määritetyn kynnysarvon alapuolelle.
6.  
Ennen kuin osakkeella, talletustodistuksella, todistuksella tai muulla samankaltaisella rahoitusvälineellä käydään ensimmäisen kerran kauppaa unionissa olevassa kauppapaikassa, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kyseisen rahoitusvälineen keskimääräinen päivävaihto ottaen huomioon sen mahdollinen aiempi kaupankäyntihistoria ja sellaisten muiden rahoitusvälineiden kaupankäyntihistoria, joilla katsotaan olevan samankaltaisia ominaisuuksia, sekä varmistettava kyseisen arvion julkistaminen.
7.  
Edellä 6 kohdassa tarkoitettua arvioitua keskimääräistä päivävaihtoa on käytettävä laskettaessa kooltaan suuria toimeksiantoja kuuden viikon ajalta päivästä, jona kyseinen osake, talletustodistus, todistus tai muu samankaltainen rahoitusväline on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jona sillä on ensimmäisen kerran käyty kauppaa kauppapaikassa.
8.  
Toimivaltaisen viranomaisen on ennen 7 kohdassa tarkoitetun kuuden viikon ajanjakson päättymistä laskettava ja julkistettava keskimääräinen päivävaihto, joka perustuu neljän ensimmäisen viikon kaupankäyntiin.
9.  
Edellä 8 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä päivävaihtoa on käytettävä kooltaan suurten toimeksiantojen laskennassa, kunnes 3 kohdan mukaisesti laskettu keskimääräinen päivävaihto on sovellettavissa.
10.  
Tätä artiklaa sovellettaessa keskimääräinen päivävaihto on laskettava jakamalla 17 artiklan 4 kohdan mukainen tietyn rahoitusvälineen kokonaisvaihto kyseisen ajanjakson kaupankäyntipäivien lukumäärällä. Kaupankäyntipäivien lukumäärä tarkastelujakson aikana on kaupankäyntipäivien lukumäärä 4 artiklan mukaisesti määritetyllä rahoitusvälineen likviditeetillä mitattuna merkittävimmällä markkinalla.

8 artikla

Toimeksiantojen hallinnointijärjestelmässä säilytettävien toimeksiantojen tyyppi ja vähimmäiskoko

(Asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan d alakohta)

1.  

Toimeksianto, jota säilytetään kauppapaikan ylläpitämässä toimeksiantojen hallinnointijärjestelmässä ennen tietojen julkistamista ja joka voidaan vapauttaa kauppaa edeltävistä avoimuusvaatimuksista, on tyypiltään toimeksianto, joka

a) 

aiotaan julkistaa kauppapaikan ylläpitämässä tarjouskirjassa ja joka on riippuvainen järjestelmän protokollan ennalta määrittämistä objektiivisista edellytyksistä;

b) 

ei voi olla vuorovaikutuksessa muiden kaupankäynti-intressien kanssa ennen kyseisen toimeksiannon julkistamista kauppapaikan ylläpitämässä tarjouskirjassa;

c) 

on tarjouskirjassa julkistamisen jälkeen vuorovaikutuksessa muiden toimeksiantojen kanssa kyseisen tyyppisiin toimeksiantoihin julkistamisajankohtana sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

2.  

Niiden toimeksiantojen koko, joita säilytetään kauppapaikan ylläpitämässä toimeksiantojen hallinnointijärjestelmässä ennen tietojen julkistamista ja jotka voidaan vapauttaa kauppaa edeltävistä avoimuusvaatimuksista, on tallentamisajankohtana ja mahdollisten muutosten jälkeen jokin seuraavista:

a) 

jäävuoritoimeksiantojen tapauksessa vähintään 10 000 euroa;

b) 

kaikkien muiden toimeksiantojen tapauksessa vähintään pienin kaupankäyntikelpoinen määrä, jonka järjestelmän ylläpitäjä vahvistaa etukäteen sääntöjensä ja protokolliensa mukaisesti.

3.  
Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna jäävuoritoimeksiantona pidetään rajahintatoimeksiantoa, joka koostuu julkistetusta toimeksiannosta, joka koskee jotakin osaa määrästä, sekä julkistamattomasta toimeksiannosta, joka koskee jäljellä olevaa määrää, ja jossa julkistamaton määrä voidaan toteuttaa vasta sen jälkeen, kun se on viety tarjouskirjaan uutena julkistettuna toimeksiantona.2 jakso

Kauppaa edeltävä avoimuus kauppojen sisäisten toteuttajien ja kauppapaikan ulkopuolella kauppaa käyvien sijoituspalveluyritysten osalta

9 artikla

Sitovien hintatarjousten julkistamisjärjestelyt

(Asetuksen (EU) N:o 600/2014 14 artiklan 1 kohta)

Kaikkien järjestelyjen, jotka kauppojen sisäinen toteuttaja tekee noudattaakseen velvollisuutta julkistaa sitovat hintatarjoukset, on täytettävä seuraavat edellytykset:

a) 

järjestely sisältää kaikki kohtuulliset toimet, joilla varmistetaan, että julkistettavat tiedot ovat luotettavia, niitä tarkistetaan jatkuvasti virheiden havaitsemiseksi ja virheet korjataan heti niiden havaitsemisen jälkeen;

▼M2

b) 

järjestely on yhdenmukainen sellaisten teknisten järjestelyjen kanssa, jotka vastaavat komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/571 14 artiklassa hyväksyttyjä julkistamisjärjestelyjä varten säädettyjä järjestelyjä, joilla helpotetaan konsolidointia samankaltaisten muista lähteistä saatujen tietojen kanssa;

▼B

c) 

järjestelyn avulla tiedot annetaan syrjimättömästi yleisön saataville;

d) 

järjestelyyn sisältyy hintatarjousten tallentamis- tai muuttamisajankohdan julkistaminen direktiivin 2014/65/EU 50 artiklan mukaisesti komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/574 ( 5 ) vahvistetulla tavalla.

▼M1

10 artikla

Vallitsevia markkinaolosuhteita heijastavat hinnat

(Asetuksen (EU) N:o 600/2014 14 artiklan 3 kohta)

Kauppojen sisäisen toteuttajan julkistamien hintojen katsotaan heijastavan vallitsevia markkinaolosuhteita, jos ne ovat julkistamisajankohtana lähellä samaa rahoitusvälinettä koskevia vastaavan kokoisia hintatarjouksia 4 artiklan mukaisesti määritetyllä kyseisen rahoitusvälineen likviditeetillä mitattuna merkittävimmällä markkinalla.

Kauppojen sisäisen toteuttajan osakkeille ja talletustodistuksille julkistamien hintojen katsotaan kuitenkin vastaavan vallitsevia markkinaolosuhteita vain, jos kyseiset hinnat täyttävät tämän artiklan ensimmäisen kohdan vaatimukset ja niissä noudatetaan pienimpiä sallittuja hinnanmuutoksia, jotka vastaavat komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/588 ( 6 ) 2 artiklassa määritettyjä hinnanmuutosvälejä.

▼B

11 artikla

Vakioitu markkinakoko

(Asetuksen (EU) N:o 600/2014 14 artiklan 2 ja 4 kohta)

1.  
Sellaisten osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden vakioitu markkinakoko, joita varten on olemassa likvidit markkinat, on määritettävä kutakin rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien keskimääräisen arvon perusteella, joka lasketaan 2 ja 3 kohdan sekä liitteessä II olevan taulukon 3 mukaisesti.
2.  
Määrittääkseen 1 kohdan mukaisesti tiettyyn rahoitusvälineeseen sovellettavan vakioidun markkinakoon toimivaltaisten viranomaisten on laskettava kaikkia sellaisia osakkeita, talletustodistuksia, pörssilistattuja rahastoja, todistuksia ja muita samankaltaisia rahoitusvälineitä koskevien liiketoimien keskimääräinen arvo, joilla käydään kauppaa kauppapaikassa, joita varten on olemassa likvidit markkinat ja joiden suhteen ne ovat toimivaltainen viranomainen.
3.  

Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla laskennalla on oltava seuraavat ominaispiirteet:

a) 

siinä otetaan huomioon unionissa toteutetut rahoitusvälinettä koskevat liiketoimet riippumatta siitä, onko ne toteutettu kauppapaikassa vain sen ulkopuolella;

b) 

se käsittää joko edeltävän kalenterivuoden tai tarvittaessa edeltävän kalenterivuoden sen ajanjakson, jonka aikana rahoitusväline on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai sillä on käyty kauppaa kauppapaikassa keskeyttämättä kyseistä kaupankäyntiä;

c) 

siihen ei oteta mukaan liitteessä I olevan taulukon 4 mukaisia kaupan jälkeisiä kooltaan suuria liiketoimia.

Edellä olevia 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta osakkeisiin, talletustodistuksiin, pörssilistattuihin rahastoihin, todistuksiin eikä muihin samankaltaisiin rahoitusvälineisiin, jotka on otettu ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi tai joilla on käyty ensimmäisen kerran kauppaa kauppapaikassa enintään neljä viikkoa ennen edeltävän kalenterivuoden päättymistä.

▼M1

4.  
Ennen kuin osakkeella, talletustodistuksella, pörssilistatulla rahastolla, todistuksella tai muulla samankaltaisella rahoitusvälineellä käydään ensimmäisen kerran kauppaa unionissa olevassa kauppapaikassa, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kyseisellä rahoitusvälineellä toteutettavien liiketoimien keskimääräinen arvo ottaen huomioon rahoitusvälineen mahdollinen aiempi kaupankäyntihistoria ja sellaisten muiden rahoitusvälineiden kaupankäyntihistoria, joilla katsotaan olevan samankaltaisia ominaisuuksia, sekä varmistettava kyseisen arvion julkistaminen.
5.  
Edellä 4 kohdassa säädettyä liiketoimien arvioitua keskimääräistä arvoa on käytettävä osakkeen, talletustodistuksen, pörssilistatun rahaston, todistuksen tai muun samankaltaisen rahoitusvälineen vakioidun markkinakoon määrittämiseen kuuden viikon ajan päivästä, jona kyseinen rahoitusväline on otettu ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi tai jona sillä on ensimmäisen kerran käyty kauppaa kauppapaikassa.

▼B

6.  
Toimivaltaisen viranomaisen on ennen 5 kohdassa tarkoitetun kuuden viikon ajanjakson päättymistä laskettava ja julkistettava liiketoimien keskimääräinen arvo, joka perustuu neljän ensimmäisen viikon kaupankäyntiin.
7.  
Edellä 6 kohdassa tarkoitettua liiketoimien keskimääräistä arvoa on sovellettava välittömästi sen julkistamisen jälkeen ja siihen asti, kun 2 ja 3 kohdan mukaisesti lasketun liiketoimien uuden keskimääräisen arvon soveltaminen alkaa.
8.  
Tätä artiklaa sovellettaessa liiketoimien keskimääräinen arvo on laskettava jakamalla 17 artiklan 4 kohdan mukainen tietyn rahoitusvälineen kokonaisvaihto kyseisen ajanjakson aikana toteutettujen, kyseistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien kokonaismäärällä.III LUKU

KAUPAN JÄLKEINEN AVOIMUUS KAUPPAPAIKKOJEN JA KAUPPAPAIKAN ULKOPUOLELLA KAUPPAA KÄYVIEN SIJOITUSPALVELUYRITYSTEN OSALTA

12 artikla

Kaupan jälkeiset avoimuusvaatimukset

(Asetuksen (EU) N:o 600/2014 6 artiklan 1 kohta ja 20 artiklan 1 ja 2 kohta)

1.  
Kauppapaikkaa ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien ja sijoituspalveluyritysten sekä kauppapaikan sääntöjen ulkopuolella kauppaa käyvien sijoituspalveluyritysten on julkistettava yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta liiketoimesta soveltamalla liitteessä I olevia viitetaulukoita 2, 3 ja 4.
2.  
Jos aiemmin julkistettu kauppoja koskeva ilmoitus peruutetaan, kauppapaikan ulkopuolella kauppaa käyvien sijoituspalveluyritysten sekä kauppapaikkaa ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien ja sijoituspalveluyritysten on julkistettava uusi kauppoja koskeva ilmoitus, joka sisältää kaikki alkuperäisen kauppoja koskevan ilmoituksen yksityiskohtaiset tiedot sekä liitteessä I olevan taulukon 4 mukaisen peruutusmerkinnän.
3.  

Jos aiemmin julkistettua kauppoja koskevaa ilmoitusta muutetaan, kauppapaikkaa ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien ja sijoituspalveluyritysten sekä kauppapaikan ulkopuolella kauppaa käyvien sijoituspalveluyritysten on julkistettava seuraavat tiedot:

a) 

uusi kauppoja koskeva ilmoitus, joka sisältää kaikki alkuperäisen kauppoja koskevan ilmoituksen yksityiskohtaiset tiedot sekä liitteessä I olevan taulukon 4 mukaisen peruutusmerkinnän;

b) 

uusi kauppoja koskeva ilmoitus, joka sisältää kaikki alkuperäisen kauppoja koskevan ilmoituksen yksityiskohtaiset tiedot kaikkine tarvittavine korjauksineen sekä liitteessä I olevan taulukon 4 mukaisen muutosmerkinnän.

4.  
Jos kahden sijoituspalveluyrityksen välinen liiketoimi toteutetaan kauppapaikan sääntöjen ulkopuolella joko omaan lukuun tai asiakkaiden lukuun, ainoastaan sen sijoituspalveluyrityksen, joka myy kyseisen rahoitusvälineen, on julkistettava liiketoimi hyväksytyn julkistamisjärjestelyn välityksellä.
5.  
Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, jos ainoastaan toinen liiketoimen osapuolina olevista sijoituspalveluyrityksistä on kauppojen sisäinen toteuttaja kyseisen rahoitusvälineen osalta ja toimii ostavana yrityksenä, ainoastaan sen on julkistettava liiketoimi hyväksytyn julkistamisjärjestelyn välityksellä ja ilmoitettava myyjälle tämän toimen toteuttamisesta.
6.  
Sijoituspalveluyritysten on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet sen varmistamiseksi, että liiketoimi julkistetaan yhtenä liiketoimena. Sen vuoksi kaksi keskenään täsmäävää kauppaa, jotka toteutetaan samaan aikaan ja samaan hintaan yhden välissä toimivan osapuolen kanssa, katsotaan yhdeksi liiketoimeksi.

13 artikla

Kaupan jälkeisen avoimuuden soveltaminen tietyntyyppisiin kauppapaikan ulkopuolella toteutettaviin liiketoimiin

(Asetuksen (EU) N:o 600/2014 20 artiklan 1 kohta)

Asetuksen (EU) N:o 600/2014 20 artiklan 1 kohdassa säädettyä vaatimusta ei sovelleta seuraaviin:

a) 

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 ( 7 ) 2 artiklan 5 kohdassa luetellut poissuljetut liiketoimet tapauksen mukaan;

b) 

liiketoimet, jotka toteuttaa direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritelty rahastoyhtiö tai direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritelty vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, joka siirtää rahoitusvälineiden tosiasiallisen omistajuuden yhdeltä yhteissijoitusyritykseltä toiselle, eikä liiketoimen osapuolena ole sijoituspalveluyritystä;

c) 

give-up-liiketoimet ja give-in-liiketoimet;

d) 

rahoitusvälineiden siirrot vakuuksina kahdenvälisissä liiketoimissa tai keskusvastapuolen marginaali- tai vakuusvaatimusten yhteydessä tai osana keskusvastapuolen noudattamaa maksukyvyttömyyden hallinnointimenettelyä.

14 artikla

Liiketoimien reaaliaikainen julkistaminen

(Asetuksen (EU) N:o 600/2014 6 artiklan 1 kohta)

1.  

Tietyssä kauppapaikassa toteutettuja liiketoimia koskevat kaupan jälkeiset tiedot on julkistettava seuraavasti:

a) 

jos liiketoimi toteutetaan kauppapaikan päivittäisenä kaupankäyntiaikana, niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti mahdollista ja joka tapauksessa yhden minuutin kuluessa liiketoimen toteuttamisesta;

b) 

jos liiketoimi toteutetaan kauppapaikan päivittäisen kaupankäyntiajan ulkopuolella, ennen kyseisen kauppapaikan seuraavan kaupankäyntipäivän alkamista.

2.  

Kauppapaikan ulkopuolella toteutettuja liiketoimia koskevat kaupan jälkeiset tiedot on julkistettava seuraavasti:

a) 

jos liiketoimi toteutetaan osakkeelle, talletustodistukselle, pörssilistatulle rahastolle, todistukselle tai muulle samankaltaiselle rahoitusvälineelle 4 artiklan mukaisesti määritetyn likviditeetillä mitattuna merkittävimmän markkinan päivittäisenä kaupankäyntiaikana tai sijoituspalveluyrityksen päivittäisenä kaupankäyntiaikana, niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti mahdollista ja joka tapauksessa yhden minuutin kuluessa liiketoimen toteuttamisesta;

b) 

jos liiketoimi toteutetaan muussa kuin a alakohdan soveltamisalaan kuuluvassa tapauksessa, välittömästi sijoituspalveluyrityksen päivittäisen kaupankäyntiajan alettua ja viimeistään ennen 4 artiklan mukaisesti määritetyn likviditeetillä mitattuna merkittävimmän markkinan seuraavan kaupankäyntipäivän alkamista.

3.  
Portfoliokauppaan liittyvät tiedot on julkistettava jokaisesta siihen sisältyvästä liiketoimesta niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti mahdollista, jotta yksittäisten osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden hinnat voidaan määrittää. Kaikkia portfoliokauppaan sisältyviä liiketoimia on arvioitava erikseen määritettäessä sitä, voidaanko yksittäiseen liiketoimeen soveltaa 15 artiklan mukaista lykättyä julkistamista.

15 artikla

Liiketoimien lykätty julkistaminen

(Asetuksen (EU) N:o 600/2014 7 artiklan 1 kohta ja 20 artiklan 1 ja 2 kohta)

1.  

Jos toimivaltainen viranomainen antaa asetuksen (EU) N:o 600/2014 7 artiklan 1 kohdan nojalla luvan lykätä liiketoimia koskevien yksityiskohtien julkistamista, kauppapaikkaa ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien ja sijoituspalveluyritysten sekä kauppapaikan ulkopuolella kauppaa käyvien sijoituspalveluyritysten on julkistettava kukin liiketoimi viimeistään liitteessä II olevissa taulukoissa 4, 5 ja 6 määritetyn ajanjakson päättyessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

kyseessä on omaan lukuunsa muuten kuin päämiehen lukuun täsmäytetyn kaupankäynnin välityksellä kauppaa käyvän sijoituspalveluyrityksen ja toisen vastapuolen välinen liiketoimi;

b) 

liiketoimi on kooltaan vähintään yhtä suuri kuin liitteessä II olevassa taulukossa 4, 5 tai 6 määritetty vähimmäiskoko tapauksen mukaan.

2.  
Sovellettaessa 1 kohdan b alakohtaa vähimmäiskoko määritetään 7 artiklaa noudattaen lasketun keskimääräisen päivävaihdon mukaisesti.
3.  

Kauppapaikan ulkopuolella kauppaa käyvien sijoituspalveluyritysten sekä kauppapaikkaa ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien ja sijoituspalveluyritysten on julkistettava yksityiskohtaiset tiedot liiketoimista, joissa sallitaan liitteessä II olevien taulukoiden 4, 5 ja 6 mukaisesti julkistamisen lykkääminen kaupankäyntipäivän päättymiseen saakka, joko

a) 

mahdollisimman reaaliaikaisesti kaupankäyntipäivän päättymiseen jälkeen, mahdollinen päivän päätöshuutokauppa mukaan luettuna, jos on kyse yli kaksi tuntia ennen kaupankäyntipäivän päättymistä toteutetuista liiketoimista;

▼M2

b) 

viimeistään silloin, kun seuraava kaupankäyntipäivä avataan likviditeetillä mitattuna merkittävimmällä markkinalla, jos on kyse muista kuin a alakohdan soveltamisalaan kuuluvista liiketoimista.

▼B

Jos on kyse kauppapaikan ulkopuolella toteutettavista liiketoimista, kaupankäyntipäivillä ja päivän päätöshuutokaupoilla tarkoitetaan 4 artiklan mukaisesti määritetyn likviditeetillä mitattuna merkittävimmän markkinan kaupankäyntipäiviä ja päivän päätöshuutokauppoja.

4.  
Jos kahden sijoituspalveluyrityksen välinen liiketoimi toteutetaan kauppapaikan sääntöjen ulkopuolella, toimivaltaisena viranomaisena on sovellettavaa lykkäämisjärjestelmää määritettäessä sen sijoituspalveluyrityksen toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 12 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisesti kaupan julkistamisesta hyväksytyn julkistamisjärjestelyn välityksellä.

16 artikla

Viittaukset kaupankäyntipäivään ja päivittäiseen kaupankäyntiaikaan

1.  
Viittausta kauppapaikan kaupankäyntipäivään on pidettävä viittauksena mihin tahansa päivään, jona kyseisessä kauppapaikassa käydään kauppaa.
2.  
Viittausta kauppapaikan tai sijoituspalveluyrityksen päivittäiseen kaupankäyntiaikaan on pidettävä viittauksena aikaan, jonka kauppapaikka tai sijoituspalveluyritys vahvistaa ennakolta ja julkistaa kaupankäyntiaikanaan.
3.  
Viittausta kaupankäyntipäivän alkamiseen tietyssä kauppapaikassa on pidettävä viittauksena kyseisen kauppapaikan päivittäisen kaupankäyntiajan alkamiseen.
4.  
Viittausta kaupankäyntipäivän päättymiseen tietyssä kauppapaikassa on pidettävä viittauksena kyseisen kauppapaikan päivittäisen kaupankäyntiajan päättymiseen.IV LUKU

KAUPPAA EDELTÄVÄÄ JA KAUPAN JÄLKEISTÄ AVOIMUUTTA KOSKEVIIN LASKELMIIN SOVELLETTAVAT YHTEISET SÄÄNNÖKSET

17 artikla

Avoimuuslaskelmien laskentamenetelmä, julkistamispäivä ja soveltamispäivä

(Asetuksen (EU) N:o 600/2014 22 artiklan 1 kohta)

1.  

Toimivaltaisten viranomaisten on viimeistään 14 kuukauden kuluttua asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivästä ja sen jälkeen vuosittain viimeistään 1 päivänä maaliskuuta kerättävä tiedot jokaisesta rahoitusvälineestä, jonka suhteen ne ovat toimivaltainen viranomainen, sekä laskettava seuraavat tiedot ja varmistettava niiden julkistaminen:

a) 

kauppapaikka, joka on 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti merkittävin markkina likviditeetillä mitattuna;

b) 

keskimääräinen päivävaihto kooltaan suurten toimeksiantojen koon määrittämiseksi 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

c) 

liiketoimien keskimääräinen arvo vakioidun markkinakoon määrittämiseksi 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

▼M2

2.  
Toimivaltaisten viranomaisten, markkinoiden ylläpitäjien ja sijoituspalveluyritysten, kauppapaikkaa ylläpitävät sijoituspalveluyritykset mukaan luettuina, on käytettävä tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti julkistettuja tietoja asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan ja 14 artiklan 2 ja 4 kohdan soveltamiseksi aikavälillä, joka alkaa sen vuoden huhtikuun ensimmäisenä maanantaina, jona tiedot julkistetaan, ja päättyy seuraavan vuoden huhtikuun ensimmäistä maanantaita edeltävänä päivänä.

▼B

3.  
Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että 1 kohdan mukaisesti julkistetut tiedot päivitetään säännöllisesti asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamiseksi ja että päivityksiin sisällytetään kaikki tietyn osakkeen, talletustodistuksen, pörssilistatun rahaston, todistuksen tai muun samankaltaisen rahoitusvälineen muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi aiempiin laskelmiin ja julkistettuihin tietoihin.
4.  
Rahoitusvälineen osalta vaihto on laskettava 1 kohdassa tarkoitettuja laskelmia varten laskemalla yhteen tulokset, jotka saadaan kertomalla jokaisen määriteltynä ajanjaksona toteutetun liiketoimen osalta kyseisen rahoitusvälineen kappalemäärä, joka on vaihdettu ostajien ja myyjien välillä, kyseiseen liiketoimeen sovellettavalla yksikköhinnalla.
5.  
Kauppapaikkojen on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille kaupankäyntipäivän päätyttyä mutta ennen päivän päättymistä liitteessä III olevissa taulukoissa 1 ja 2 esitetyt yksityiskohtaiset tiedot aina, kun rahoitusväline otetaan kaupankäynnin kohteeksi tai sillä käydään ensimmäisen kerran kauppaa kyseisessä kauppapaikassa tai kun aiemmin toimitetut yksityiskohtaiset tiedot ovat muuttuneet.

▼M2

6.  
Jos ESMA tai toimivaltaiset viranomaiset vaativat tietoja asetuksen (EU) N:o 600/2014 22 artiklan mukaisesti, kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on annettava tällaiset tiedot tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.
7.  
Jos 7 artiklan 1 ja 2 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 11 artiklan 1 kohdan ja 15 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi määritetty kaupan koko ilmaistaan rahallisena arvona eikä rahoitusväline ole euromääräinen, kaupan koko muunnetaan valuutaksi, jonka määräinen rahoitusväline on, soveltamalla edeltävän vuoden 31 päivänä joulukuuta voimassa ollutta Euroopan keskuspankin valuuttaviitekurssia.

▼M2

18 artikla

Viittaukset toimivaltaisiin viranomaisiin

(Asetuksen (EU) N:o 600/2014 22 artiklan 1 kohta)

Tietyn rahoitusvälineen suhteen toimivaltaisena viranomaisena, joka vastaa 4, 7, 11 ja 17 artiklassa tarkoitettujen laskelmien suorittamisesta ja kyseisissä artikloissa tarkoitettujen tietojen julkistamisesta, on asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 artiklassa tarkoitettu ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 16 artiklassa täsmennetty likviditeetillä mitattuna merkittävimmän markkinan toimivaltainen viranomainen.

▼B

19 artikla

Siirtymäsäännökset

1.  

Poiketen siitä, mitä 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, toimivaltaisten viranomaisten on kerättävä tiedot, suoritettava laskelmat ja varmistettava niiden julkistaminen heti, kun ne on saatu päätökseen, seuraavien määräaikojen kuluessa:

a) 

jos päivä, jona rahoitusvälineillä käydään ensimmäisen kerran kauppaa unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, on vähintään kymmenen viikkoa ennen asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivää, toimivaltaisten viranomaisten on julkistettava laskelmien tulos viimeistään neljä viikkoa ennen kyseisen asetuksen soveltamispäivää;

b) 

jos päivä, jona rahoitusvälineillä käydään ensimmäisen kerran kauppaa unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, on ajanjaksona, joka alkaa kymmenen viikkoa ennen asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivää ja päättyy kyseisen asetuksen soveltamispäivää edeltävänä päivänä, toimivaltaisten viranomaisten on julkistettava laskelmien tulos viimeistään kyseisen asetuksen soveltamispäivänä.

2.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut laskelmat on suoritettava seuraavasti:

a) 

jos päivä, jona rahoitusvälineillä käydään ensimmäisen kerran kauppaa unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, on vähintään kuusitoista viikkoa ennen asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivää, laskelmien on perustuttava tietoihin, jotka ovat saatavissa neljänkymmenen viikon pituiselta viitejaksolta, joka alkaa viisikymmentäkaksi viikkoa ennen kyseisen asetuksen soveltamispäivää;

b) 

jos päivä, jona rahoitusvälineillä käydään ensimmäisen kerran kauppaa unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, on ajanjaksona, joka alkaa kuusitoista viikkoa ennen asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivää ja päättyy kymmenen viikkoa ennen kyseisen asetuksen soveltamispäivää, laskelmien on perustuttava tietoihin, jotka ovat saatavissa kyseisen rahoitusvälineen ensimmäiseltä neljän viikon pituiselta kaupankäyntijaksolta;

c) 

jos päivä, jona rahoitusvälineillä käydään ensimmäisen kerran kauppaa unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, on ajanjaksona, joka alkaa kymmenen viikkoa ennen asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivää ja päättyy kyseisen asetuksen soveltamispäivää edeltävänä päivänä, laskelmien on perustuttava kyseisten rahoitusvälineiden aiempaan kaupankäyntihistoriaan tai sellaisten muiden rahoitusvälineiden kaupankäyntihistoriaan, joilla katsotaan olevan samankaltaisia ominaisuuksia kuin kyseisillä rahoitusvälineillä.

3.  
Toimivaltaisten viranomaisten, markkinoiden ylläpitäjien ja sijoituspalveluyritysten, kauppapaikkaa ylläpitävät sijoituspalveluyritykset mukaan luettuina, on käytettävä 1 kohdan mukaisesti julkistettuja tietoja asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan sekä 14 artiklan 2 ja 4 kohdan soveltamiseksi viidentoista kuukauden ajan kyseisen asetuksen soveltamispäivästä.
4.  

Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava 3 kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen rahoitusvälineiden osalta, että

a) 

1 kohdan mukaisesti julkistetut tiedot säilyvät asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan ja 14 artiklan 2 ja 4 kohdan soveltamisen kannalta asianmukaisina;

b) 

1 kohdan mukaisesti julkistetut tiedot tarvittaessa päivitetään pidemmän kaupankäyntijakson ja kattavamman kaupankäyntihistorian perusteella.

20 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018.

Asetuksen 19 artiklaa sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Julkistettavat tiedotTaulukko 1

Kuvaus kaupankäyntijärjestelmän tyypistä ja tiedoista, jotka on julkistettava 3 artiklan mukaisesti

Kaupankäyntijärjestelmän tyyppi

Kaupankäyntijärjestelmän kuvaus

Julkistettavat tiedot

Jatkuvaan tarjouskirjahuutokauppaan perustuva kaupankäyntijärjestelmä

Järjestelmä, jossa myyntitoimeksiannot ja ostotoimeksiannot täsmäytetään tarjouskirjan ja kaupankäyntialgoritmin avulla jatkuvasti ja automatisoidusti parhaan saatavilla olevan hinnan perusteella.

Toimeksiantojen ja niiden kullakin hintatasolla edustamien osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden kokonaislukumäärä ainakin viidellä parhaalla osto- ja myyntihinnan tasolla.

Hintanoteerauksiin perustuva kaupankäyntijärjestelmä

Järjestelmä, jossa liiketoimet toteutetaan jatkuvasti osapuolten saatavilla olevien sitovien hintatarjousten perusteella ja joka edellyttää markkinatakaajien ylläpitävän hintatarjouksia, joiden koolla tasapainotetaan jäsenten ja osapuolten tarpeet käydä kauppaa kaupallisessa laajuudessa ja riski, jolle markkinatakaaja altistuu.

Kunkin markkinatakaajan hinnaltaan paras osto- ja myyntitarjous osakkeista, talletustodistuksista, pörssilistatuista rahastoista, todistuksista ja muista samankaltaisista rahoitusvälineistä, joilla käydään kaupankäyntijärjestelmässä kauppaa, sekä kyseisiin tarjouksiin sisältyvät volyymit.

Julkistettujen hintatarjousten on oltava sitovia rahoitusvälineiden osto- ja myyntitarjouksia, ja niissä on ilmoitettava, millä hinnalla ja kuinka suurina volyymeina rekisteröidyt markkinatakaajat ovat valmiita ostamaan tai myymään kyseisiä rahoitusvälineitä. Suuntaa-antavat tai yksipuoliset hinnat voidaan kuitenkin sallia poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa rajoitetun ajan.

Määräajoin toistuvaan huutokauppaan perustuva kaupankäyntijärjestelmä

Järjestelmä, joka täsmäyttää toimeksiantoja määräajoin toistuvan huutokaupan ja kaupankäyntialgoritmin avulla automatisoidusti.

Hinta, jolla huutokauppajärjestelmä täyttäisi parhaiten kaupankäyntialgoritminsa ehdot osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden osalta, joilla käydään kauppaa kyseisessä kaupankäyntijärjestelmässä, sekä volyymi, jonka järjestelmän osapuolet voisivat potentiaalisesti toteuttaa kyseiseen hintaan.

Tarjouspyyntöjärjestelmä

Kaupankäyntijärjestelmä, jossa annetaan yksi tai useampia hintatarjouksia vastauksena yhden tai useamman jäsenen tai osapuolen esittämään tarjouspyyntöön. Ainoastaan pyynnön esittävä jäsen tai osapuoli voi toteuttaa hintatarjouksen. Pyynnön esittävä jäsen tai osapuoli voi toteuttaa liiketoimen hyväksymällä sille pyynnöstä esitetyn hintatarjouksen tai -tarjoukset.

Kaikkien jäsenten tai osapuolten esittämät hintatarjoukset ja niihin liittyvät volyymit, jotka järjestelmän sääntöjen mukaan johtaisivat hyväksyttyinä liiketoimeen. Kaikki hintatarjoukset, jotka on esitetty vastauksena tarjouspyyntöön, voidaan julkistaa samanaikaisesti, mutta ne on julkistettava viimeistään, kun niistä tulee toteuttamiskelpoisia.

Muu kaupankäyntijärjestelmä

Minkä tahansa muun tyyppinen kaupankäyntijärjestelmä, mukaan luettuna hybridijärjestelmä, joka kuuluu vähintään kahteen tässä taulukossa mainittuun kaupankäyntijärjestelmän tyyppiin.

Riittävät tiedot kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin olevia osakkeita, talletustodistuksia, pörssilistattuja rahastoja, todistuksia ja muita samankaltaisia rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen tai hintatarjousten määrästä sekä kyseisiin rahoitusvälineisiin liittyvästä kaupankäynti-intressistä; erityisesti rahoitusvälineen viisi parasta osto- ja myyntihintatasoa ja/tai kunkin markkinatakaajan rahoitusvälineestä tekemät kaksisuuntaiset hintatarjoukset, jos hinnanmuodostusmekanismin ominaispiirteet antavat siihen mahdollisuuden.Taulukko 2

Symbolitaulukko taulukkoa 3 varten

Symboli

Tietotyyppi

Määritelmä

{ALPHANUM-n}

Enintään n aakkosnumeerista merkkiä

Vapaa tekstikenttä.

{CURRENCYCODE_3}

3 aakkosnumeerista merkkiä

ISO 4217 -standardin mukainen 3-kirjaiminen valuuttakoodi

{DATE_TIME_FORMAT}

Päivämäärä ja kellonaika ISO 8601 -muodossa

Päivämäärä ja kellonaika seuraavassa muodossa:

VVVV-KK-PPThh:mm:ss.ddddddZ.

— ”VVVV” on vuosi;

— ”KK” on kuukausi;

— ”PP” on päivä;

— ”T” tarkoittaa, että on käytettävä kirjainta ”T”;

— ”hh” on tunti;

— ”mm” on minuutti;

— ”ss.dddddd” on sekunti ja sen desimaalit;

— ”Z” on UTC-kellonaika.

Päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan UTC-aikoina.

{DECIMAL-n/m}

Desimaaliluku, jossa on yhteensä enintään n numeroa, joista enintään m numeroa voi olla desimaaleja

Numerokenttä, jossa voi olla sekä positiivisia että negatiivisia arvoja.

— Desimaalierotin on ”.” (piste).

— Negatiivisten lukujen edessä on ”–” (miinusmerkki).

Arvot pyöristetään, eikä niitä lyhennetä.

{ISIN}

12 aakkosnumeerista merkkiä

ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi.

{MIC}

4 aakkosnumeerista merkkiä

ISO 10383 -standardin mukainen kaupankäyntipaikan koodi.Taulukko 3

Luettelo kaupan jälkeiseen avoimuuteen liittyvistä tiedoista

Kentän tunniste

Kuvaus ja julkistettavat tiedot

Toteuttamispaikan tai julkistamispaikan tyyppi

Taulukon 2 mukaisesti käytettävä muoto

Kaupan päivämäärä ja kellonaika

Päivämäärä ja kellonaika, joina liiketoimi on toteutettu.

Kauppapaikassa toteutettujen liiketoimien osalta tarkkuusasteen on oltava delegoidun asetuksen (EU) 2017/574 2 artiklan mukainen.

Muualla kuin kauppapaikassa toteutettujen liiketoimien osalta ilmoitetaan päivämäärä ja kellonaika, joina osapuolet sopivat seuraavien kenttien sisällöstä: määrä, hinta, valuutat kentissä 31, 34 ja 44 delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteessä I olevan taulukon 2 mukaisesti, rahoitusvälineen tunnistekoodi, rahoitusvälinen luokittelu ja kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi soveltuvin osin. Muualla kuin kauppapaikassa toteutettujen liiketoimien osalta aika ilmoitetaan vähintään lähimmän sekunnin tarkkuudella.

Jos liiketoimi johtuu toimeksiannosta, jonka kyseisen toimeksiannon toteuttava yritys on siirtänyt asiakkaan puolesta kolmannelle osapuolelle, eikä siirto ole täyttänyt delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 4 artiklassa säädettyjä edellytyksiä, toimeksiannon siirron päivämäärän ja kellonajan sijasta on ilmoitettava liiketoimen päivämäärä ja kellonaika.

Säännelty markkina (RM), monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä (MTF), organisoitu kaupankäyntijärjestelmä (OTF).

Hyväksytty julkistamisjärjestely (APA)

Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoaja (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

Rahoitusvälineen tunnistekoodi

Koodi, jolla rahoitusväline yksilöidään

RM, MTF

APA

CTP

{ISIN}

Hinta

Liiketoimen kauppahinta, lukuun ottamatta mahdollista provisiota ja kertynyttä korkoa.

Jos hinta ilmoitetaan rahamääräisenä, se on ilmoitettava päävaluutan määräisenä.

Jos hintaa ei ole raportointihetkellä saatavilla mutta asia on vireillä, merkitään ”PNDG”.

Jos hinta ei ole sovellettavissa, kenttä jätetään tyhjäksi.

Tässä kentässä ilmoitettujen tietojen on oltava yhdenmukaisia kentässä ”Määrä” ilmoitettujen arvojen kanssa.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/13}, jos hinta ilmaistaan rahallisena arvona

{DECIMAL-11/10}, jos hinta ilmaistaan prosentteina tai tuottona

”PNDG”, jos hintaa ei ole saatavilla

Hinnan valuutta

Valuutta, jonka määräisenä hinta ilmaistaan (sovelletaan, jos hinta ilmaistaan rahallisena arvona).

RM, MTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Määrä

Rahoitusvälineiden yksiköiden lukumäärä

Rahoitusvälineen nimellisarvo tai rahallinen arvo.

Tässä kentässä ilmoitettujen tietojen on oltava yhdenmukaisia kentässä ”Hinta” ilmoitettujen arvojen kanssa.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17}, jos määrä ilmaistaan yksiköiden lukumääränä

{DECIMAL-18/5}, jos määrä ilmaistaan rahallisena arvona tai nimellisarvona

Toteuttamispaikka

Sen paikan yksilöiminen, jossa toimeksianto on toteutettu.

Kauppapaikassa toteutetuista liiketoimista käytetään ISO 10383 -standardin mukaista ”segment MIC” -koodia. Jos ”segment MIC” -koodia ei ole olemassa, käytetään ”operating MIC” -koodia.

Rahoitusvälineistä, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa kauppapaikassa, käytetään MIC-koodia ”XOFF”, jos rahoitusvälinettä koskevaa liiketoimea ei toteuteta kauppapaikassa, kauppojen sisäisessä toteuttajassa tai organisoidussa kauppapaikassa unionin ulkopuolella.

Rahoitusvälineistä, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa kauppapaikassa, käytetään koodia ”SINT”, jos rahoitusvälinettä koskeva liiketoimi toteutetaan kauppojen sisäisessä toteuttajassa.

RM, MTF

APA

CTP

Kauppapaikat: {MIC}

Kauppojen sisäiset toteuttajat: ”SINT”

Julkistamisen päivämäärä ja kellonaika

Päivämäärä ja kellonaika, joina kauppapaikka tai hyväksytty julkistamisjärjestely on julkistanut liiketoimen.

Kauppapaikassa toteutettujen liiketoimien osalta tarkkuusasteen on oltava delegoidun asetuksen (EU) 2017/574 2 artiklan mukainen.

Muualla kuin kauppapaikassa toteutettujen liiketoimien osalta päivämäärä ja kellonaika ilmoitetaan vähintään lähimmän sekunnin tarkkuudella.

RM, MTF

APA

CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

Julkistamispaikka

Koodi, jolla yksilöidään liiketoimen julkistava kauppapaikka tai hyväksytty julkistamisjärjestely

CTP

Kauppapaikka: {MIC}

APA: ISO 10383 -standardin mukainen ”segment MIC” -koodi (4 merkkiä), jos saatavilla. Muussa tapauksessa 4-merkkinen koodi, sellaisena kuin se on julkistettu raportointipalvelujen tarjoajia koskevassa luettelossa EAMV:n verkkosivustolla.

Liiketoimen tunnistekoodi

Kauppapaikkojen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/580 (1) asetuksen (EU) 12 artiklan mukaisesti) ja hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen antama aakkosnumeerinen koodi.

Liiketoimen tunnistekoodin on oltava jokaisen ISO 10383 -standardin mukaisen ”segment MIC” -koodin sekä jokaisen kaupankäyntipäivän osalta yksilöllinen, johdonmukainen ja pysyvä. Jos kauppapaikka ei käytä ”segment MIC” -koodeja, liiketoimen tunnistekoodin on oltava jokaisen ”operating MIC” -koodin ja jokaisen kaupankäyntipäivän osalta yksilöllinen, johdonmukainen ja pysyvä.

Jos hyväksytty julkistamisjärjestely ei käytä MIC-koodeja, annetaan 4-merkkinen yksilöllinen, johdonmukainen ja pysyvä koodi hyväksytyn julkistamisjärjestelyn ja kaupankäyntipäivän yksilöimiseksi.

Liiketoimen tunnistekoodin komponentit eivät saa mahdollistaa sen liiketoimen vastapuolten tunnistamista, jolle kyseinen koodi on annettu.

RM, MTF

APA

CTP

{ALPHANUM-52}

(1)   

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/580, annettu 24 päiänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineitä koskeviin toimeksiantoihin liittyvien tietojen säilyttämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 193).Taulukko 4

Luettelo kaupan jälkeiseen avoimuuteen liittyvistä merkinnöistä

Merkintä

Nimi

Toteuttamispaikan tai julkistamispaikan tyyppi

Kuvaus

”BENC”

Viitearvoon perustuvia liiketoimia koskeva merkintä

RM, MTF

APA

CTP

Liiketoimet, jotka toteutetaan sellaisen hinnan perusteella, joka lasketaan useina ajankohtina tietyn viitearvon mukaisesti, kuten volyymipainotettu keskihinta tai aikapainotettu keskihinta.

”ACTX”

Välittäjän täsmäyttämiä asiakaskauppoja koskeva merkintä

APA

CTP

Liiketoimet, joissa sijoituspalveluyritys on koonnut yhteen asiakkaiden toimeksiantoja ja joissa osto ja myynti toteutetaan yhtenä toimeksiantona ja niiden volyymit ja hinnat ovat samat.

”NPFT”

Hinnanmuodostukseen vaikuttamattomia liiketoimia koskeva merkintä

RM, MTF

CTP

Delegoidun asetuksen 13 artiklassa luetellut liiketoimet, joissa rahoitusvälineiden osto tai myynti määräytyy muiden tekijöiden kuin rahoitusvälineen nykyhetken markkina-arvon perusteella.

”TNCP”

Sellaisia liiketoimia koskeva merkintä, jotka eivät vaikuta hinnanmuodostusprosessiin asetuksen (EU) N:o 600/2014 23 artiklaa sovellettaessa

RM, MTF

APA

CTP

Delegoidun asetuksen 2 artiklassa luetellut liiketoimet, jotka eivät vaikuta hinnanmuodostusprosessiin asetuksen (EU) N:o 600/2014 23 artiklaa sovellettaessa.

”SDIV”

Erityistä osinkoliiketoimea koskeva merkintä

RM, MTF

APA

CTP

Liiketoimet, jotka

toteutetaan ilman osinkoa, jolloin osinko tai muu voitto-osuus lankeaa ostajalle eikä myyjälle; tai

jotka toteutetaan osinkoineen, jolloin osinko tai muu voitto-osuus lankeaa myyjälle eikä ostajalle.

”LRGS”

Kaupan jälkeen lykättyinä julkistettuja kooltaan suuria liiketoimia koskeva merkintä

RM, MTF

APA

CTP

Liiketoimet, jotka ovat suuria tavanomaiseen markkinakokoon verrattuina ja joissa julkistamista voidaan lykätä 15 artiklan nojalla.

”RFPT”

Viitehintaan perustuvia liiketoimia koskeva merkintä

RM, MTF

CTP

Liiketoimet, jotka toteutetaan asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti toimivissa järjestelmissä.

”NLIQ”

Likvidejä rahoitusvälineitä koskevia sopimuskauppoja koskeva merkintä

RM, MTF

CTP

Liiketoimet, jotka toteutetaan asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaisesti.

”OILQ”

Epälikvidejä rahoitusvälineitä koskevia sopimuskauppoja koskeva merkintä

RM, MTF

CTP

Liiketoimet, jotka toteutetaan asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti.

”PRIC”

Muiden ehtojen kuin markkinahinnan alaisia sopimuskauppoja koskeva merkintä

RM, MTF

CTP

Liiketoimet, jotka toteutetaan asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan sekä 6 artiklan mukaisesti.

”ALGO”

Algoritmisia liiketoimia koskeva merkintä

RM, MTF

CTP

Liiketoimet, joiden toteuttaminen johtuu siitä, että sijoituspalveluyritys harjoittaa direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdassa määriteltyä algoritmista kaupankäyntiä.

”SIZE”

Vakioitua markkinakokoa suurempia liiketoimia koskeva merkintä

APA

CTP

Kauppojen sisäisessä toteuttajassa toteutetut liiketoimet, joissa saapuva toimeksianto on ollut kooltaan 11 artiklan mukaisesti määritettyä vakioitua markkinakokoa suurempi.

”ILQD”

Epälikvidejä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia koskeva merkintä

APA

CTP

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/567 (1) 1–9 artiklan mukaisesti määritettyjä epälikvidejä rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet, jotka toteutetaan kauppojen sisäisessä toteuttajassa.

”RPRI”

Paremmalla hinnalla toteutettuja liiketoimia koskeva merkintä

APA

CTP

Liiketoimet, jotka toteutetaan kauppojen sisäisessä toteuttajassa paremmalla hinnalla asetuksen (EU) N:o 600/2014 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

”CANC”

Peruutusmerkintä

RM, MTF

APA

CTP

Kun aiemmin julkistettu liiketoimi peruutetaan.

”AMND”

Muutosmerkintä

RM, MTF

APA

CTP

Kun aiemmin julkistettua liiketoimea muutetaan.

”DUPL”

Liiketoimia koskevien ilmoitusten kaksoiskappaleita koskeva merkintä

APA

Kun liiketoimesta ilmoitetaan useammalle kuin yhdelle hyväksytylle julkistamisjärjestelylle delegoidun asetuksen (EU) 2017/571 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(1)   

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/567, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä määritelmien, avoimuuden, sijoitussalkun tiivistämisen sekä tuotteita koskeviin interventioihin ja positioiden hallintaan kohdistettavien valvontatoimenpiteiden osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 90).
LIITE II

Toimeksiannot, jotka ovat suuria tavanomaiseen markkinakokoon verrattuina, ja vakioidut markkinakoot sekä lykätyt julkistamiset ja määräajatTaulukko 1

Osakkeita ja talletustodistuksia koskevat toimeksiannot, jotka ovat suuria tavanomaiseen markkinakokoon verrattuina

Keskimääräinen päivävaihto (KPV) euroina

KPV < 50 000

50 000 ≤ KPV < 100 000

100 000 ≤ KPV < 500 000

500 000 ≤ KPV < 1 000 000

1 000 000 ≤ KPV < 5 000 000

5 000 000 ≤ KPV < 25 000 000

25 000 000 ≤ KPV < 50 000 000

50 000 000 ≤ KPV < 100 000 000

KPV ≥ 100 000 000

Tavanomaista markkinakokoa suuremman toimeksiannon vähimmäiskoko euroina

15 000

30 000

60 000

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

650 000Taulukko 2

Todistuksia ja muita samankaltaisia rahoitusvälineitä koskevat toimeksiannot, jotka ovat suuria tavanomaiseen markkinakokoon verrattuina

Keskimääräinen päivävaihto (KPV) euroina

KPV < 50 000

KPV ≥ 50 000

Tavanomaista markkinakokoa suuremman toimeksiannon vähimmäiskoko euroina

15 000

30 000Taulukko 3

Vakioidut markkinakoot

Liiketoimien keskimääräinen arvo (LKA) euroina

LKA < 20 000

20 000 ≤ LKA < 40 000

40 000 ≤ LKA < 60 000

60 000 ≤ LKA < 80 000

80 000 ≤ LKA < 100 000

100 000 ≤ LKA < 120 000

120 000 ≤ LKA < 140 000

Jne.

Vakioitu markkinakoko

10 000

30 000

50 000

70 000

90 000

110 000

130 000

Jne.Taulukko 4

Osakkeita ja talletustodistuksia koskevat lykätyn julkistamisen kynnysarvot ja määräajat

Keskimääräinen päivävaihto (KPV) euroina

Julkistamisen lykkäämiseen vaadittu liiketoimen vähimmäiskoko euroina

Julkistamisen määräaika liiketoimen jälkeen

> 100 milj.

10 000 000

60 minuuttia

20 000 000

120 minuuttia

35 000 000

Kaupankäyntipäivän päättyessä

50 milj. – 100 milj.

7 000 000

60 minuuttia

15 000 000

120 minuuttia

25 000 000

Kaupankäyntipäivän päättyessä

25 milj. – 50 milj.

5 000 000

60 minuuttia

10 000 000

120 minuuttia

12 000 000

Kaupankäyntipäivän päättyessä

5 milj. – 25 milj.

2 500 000

60 minuuttia

4 000 000

120 minuuttia

5 000 000

Kaupankäyntipäivän päättyessä

1 milj. – 5 milj.

450 000

60 minuuttia

750 000

120 minuuttia

1 000 000

Kaupankäyntipäivän päättyessä

500 000 –1 milj.

75 000

60 minuuttia

150 000

120 minuuttia

225 000

Kaupankäyntipäivän päättyessä

100 000 –500 000

30 000

60 minuuttia

80 000

120 minuuttia

120 000

Kaupankäyntipäivän päättyessä

50 000 –100 000

15 000

60 minuuttia

30 000

120 minuuttia

50 000

Kaupankäyntipäivän päättyessä

< 50 000

7 500

60 minuuttia

15 000

120 minuuttia

25 000

Seuraavan kaupankäyntipäivän päättyessä

▼M2Taulukko 5

Pörssilistattuja rahastoja koskevat lykätyn julkistamisen kynnysarvot ja määräajat

Julkistamisen lykkäämiseen vaadittu liiketoimen vähimmäiskoko euroina

Julkistamisen määräaika liiketoimen jälkeen

15 000 000

60 minuuttia

50 000 000

Kaupankäyntipäivän päättyessä

▼BTaulukko 6

Todistuksia ja muita samankaltaisia rahoitusvälineitä koskevat lykätyn julkistamisen kynnysarvot ja määräajat

Keskimääräinen päivävaihto (KPV) euroina

Julkistamisen lykkäämiseen vaadittu liiketoimen vähimmäiskoko euroina

Julkistamisen määräaika liiketoimen jälkeen

KPV < 50 000

15 000

120 minuuttia

30 000

Kaupankäyntipäivän päättyessä

KPV ≥ 50 000

30 000

120 minuuttia

60 000

Kaupankäyntipäivän päättyessä
LIITE III

Avoimuuslaskelmia varten toimitettavat viitetiedotTaulukko 1

Symbolitaulukko

Symboli

Tietotyyppi

Määritelmä

{ALPHANUM-n}

Enintään n aakkosnumeerista merkkiä

Vapaa tekstikenttä.

{ISIN}

12 aakkosnumeerista merkkiä

ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi.

{MIC}

4 aakkosnumeerista merkkiä

ISO 10383 -standardin mukainen kaupankäyntipaikan koodi.Taulukko 2

Avoimuuslaskelmia varten toimitettavat viitetiedot

#

Kenttä

Ilmoitettavat tiedot

Ilmoitusmuoto ja -standardit

1

Rahoitusvälineen tunnistekoodi

Koodi, jolla rahoitusväline yksilöidään

{ISIN}

2

Rahoitusvälineen täydellinen nimi

Rahoitusvälineen nimi lyhentämättömänä

{ALPHANUM-350}

3

Kauppapaikka

Kauppapaikan tai kauppojen sisäisen toteuttajan ”segment MIC” -koodi, jos sellainen on saatavilla. Muussa tapauksessa ”operational MIC” -koodi.

{MIC}

4

MiFIR-tunniste

Oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden tunnistetiedot

Osakkeet, joihin viitataan direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 44 kohdan a alakohdassa

Talletustodistukset, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 45 kohdassa;

Pörssilistatut rahastot, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 46 kohdassa;

Todistukset, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklan 1 kohdan 27 alakohdassa;

Muut oman pääoman ehtoisten kaltaiset rahoitusvälineet ovat siirtokelpoisia arvopapereita, jotka ovat osakkeiden, pörssilistattujen rahastojen, talletustodistusten tai todistusten kaltaisia oman pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä mutta eivät kuitenkaan mitään niistä.

Oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet:

SHRS = osakkeet

ETFS = pörssilistatut rahastot

DPRS = talletustodistukset

CRFT = todistukset

OTHR = muut oman pääoman ehtoisten kaltaiset rahoitusvälineet

▼M2
LIITE IV

Tiedot, jotka on toimitettava likviditeetillä mitattuna merkittävimmän markkinan, keskimääräisen päivävaihdon (KPV) ja liiketoimien keskimääräisen arvon (LKA) määrittämiseksiTaulukko 1

Symbolitaulukko

Symboli

Tietotyyppi

Määritelmä

{ALPHANUM-n}

Enintään n aakkosnumeerista merkkiä

Vapaa tekstikenttä

{ISIN}

12 aakkosnumeerista merkkiä

ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi.

{MIC}

4 aakkosnumeerista merkkiä

ISO 10383 -standardin mukainen kaupankäyntipaikan koodi.

{DATEFORMAT}

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa.

Päivämäärät esitetään seuraavassa muodossa: VVVV-KK-PP.

{DECIMAL-n/m}

Desimaaliluku, jossa on yhteensä enintään n numeroa, joista enintään m numeroa voi olla desimaaleja

Numerokenttä, jossa voi olla sekä positiivisia että negatiivisia arvoja.

Desimaalierotin on ”.” (piste).

Negatiivisten lukujen edessä on ”–” (miinusmerkki).

Arvot pyöristetään, eikä niitä lyhennetä.

{INTEGER-n}

Kokonaisluku, jossa on yhteensä enintään n numeroa.

Numerokenttä, jossa voi olla sekä positiivisia että negatiivisia kokonaislukujen arvoja.Taulukko 2

Tiedot, jotka on toimitettava likviditeetillä mitattuna merkittävimmän markkinan, keskimääräisen päivävaihdon (KPV) ja liiketoimien keskimääräisen arvon (LKA) määrittämiseksi (nykyisten raportointiohjeiden perusteella)

Kentän numero

Kentän tunniste

Kuvaus ja julkistettavat tiedot

Toteuttamispaikan tai julkistamispaikan tyyppi

Taulukon 1 mukaisesti käytettävä muoto

1

Rahoitusvälineen tunnistekoodi

Koodi, jolla rahoitusväline yksilöidään

Säännelty markkina (RM)

Monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä (MTF)

Hyväksytty julkistamisjärjestely (APA)

Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoaja (CTP)

{ISIN}

2

Toteutuspäivä

Päivä, jona kaupat toteutetaan.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Toteuttamispaikka

Kauppapaikan tai kauppojen sisäisen toteuttajan ”segment MIC” -koodi, jos sellainen on saatavilla. Muussa tapauksessa ”operating MIC” -koodi.

MIC-koodi ”XOFF”, jos liiketoimen toteuttavat sijoituspalveluyritykset, jotka eivät ole kauppojen sisäisiä toteuttajia, ja liiketoimea ei toteuteta kauppapaikassa.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – kauppapaikan tai kauppojen sisäisen toteuttajan MIC-koodi tai MIC-koodi ”XOFF”.

4

Keskeytyksen kohteena olevaa rahoitusvälinettä koskeva merkintä

Osoittaa, onko kaupankäynti rahoitusvälineellä keskeytetty toteutuspäivänä koko kaupankäyntipäivän ajaksi asianomaisessa kauppapaikassa.

Jos kaupankäynti on keskeytetty koko kaupankäyntipäivän ajaksi, kenttiin 5–10 merkitään arvoksi nolla.

RM, MTF, CTP

TRUE – jos kaupankäynti rahoitusvälineellä on keskeytetty koko kaupankäyntipäivän ajaksi

tai FALSE – jos kaupankäyntiä rahoitusvälineellä ei ole keskeytetty koko kaupankäyntipäivän ajaksi

5

Liiketoimien kokonaislukumäärä

Toteutuspäivänä toteutettujen liiketoimien kokonaislukumäärä (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Kokonaisliikevaihto

Toteutuspäivänä toteutunut kokonaisliikevaihto euroina (*1) (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Toteutetut liiketoimet, lukuun ottamatta kaikkia liiketoimia, jotka on toteutettu asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa säädettyjen kauppaa edeltävien vapautusten mukaisesti.

Toteutuspäivänä toteutettujen liiketoimien kokonaislukumäärä, lukuun ottamatta kaikkia liiketoimia, jotka on toteutettu samana päivänä asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa säädettyjen kauppaa edeltävien vapautusten mukaisesti (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Toteutunut kokonaisliikevaihto, lukuun ottamatta kaikkia liiketoimia, jotka on toteutettu asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa säädettyjen kauppaa edeltävien vapautusten mukaisesti.

Toteutuspäivänä toteutunut kokonaisliikevaihto, lukuun ottamatta kaikkia liiketoimia, jotka on toteutettu samana päivänä asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa säädettyjen kauppaa edeltävien vapautusten mukaisesti (*1) (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Liiketoimien kokonaislukumäärä, lukuun ottamatta liiketoimia, joiden toteutuksessa on sovellettu kaupan jälkeistä suureen kokoon perustuvaa lykkäystä.

Toteutuspäivänä toteutettujen liiketoimien kokonaislukumäärä, lukuun ottamatta liiketoimia, jotka on toteutettu suureen kokoon perustuvan (kaupan jälkeisen) vapautuksen mukaisesti (*2).

Osakkeita ja talletustodistuksia koskevien liiketoimien yksilöimiseksi on käytettävä ainoastaan liitteessä II olevan taulukon 4 mukaista asiaankuuluvaa keskimääräistä päivävaihtoa (KPV) koskevaa suurinta kynnysarvoa.

Todistuksia ja muita samankaltaisia rahoitusvälineitä koskevien liiketoimien yksilöimiseksi on käytettävä ainoastaan liitteessä II olevassa taulukossa 6 esitettyä suurinta kynnysarvoa.

Pörssilistattuja rahastoja koskevien liiketoimien yksilöimiseksi on käytettävä ainoastaan liitteessä II olevassa taulukossa 5 esitettyä suurinta kynnysarvoa.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Toteutunut kokonaisliikevaihto, lukuun ottamatta liiketoimia, joiden toteutuksessa on sovellettu kaupan jälkeistä suureen kokoon perustuvaa lykkäystä.

Toteutuspäivänä toteutettujen liiketoimien volyymi, lukuun ottamatta liiketoimia, joiden toteutuksessa on sovellettu (kaupan jälkeistä) suureen kokoon perustuvaa lykkäystä (*1) (*2).

Osakkeita ja talletustodistuksia koskevien liiketoimien yksilöimiseksi on käytettävä ainoastaan liitteessä II olevan taulukon 4 mukaista asiaankuuluvaa keskimääräistä päivävaihtoa (KPV) koskevaa suurinta kynnysarvoa.

Todistuksia ja muita samankaltaisia rahoitusvälineitä koskevien liiketoimien yksilöimiseksi on käytettävä ainoastaan liitteessä II olevassa taulukossa 6 esitettyä suurinta kynnysarvoa.

Pörssilistattuja rahastoja koskevien liiketoimien yksilöimiseksi on käytettävä ainoastaan liitteessä II olevassa taulukossa 5 esitettyä suurinta kynnysarvoa.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

(*1)   

Liikevaihto lasketaan kertomalla ostajien ja myyjien välillä vaihdettujen rahoitusvälineiden lukumäärä kyseisessä liiketoimessa vaihdetun rahoitusvälineen yksikköhinnalla, ja se ilmaistaan euroina.

(*2)   

Peruutetut liiketoimet on jätettävä pois raportoitavista luvuista.


Kaikissa tapauksissa kenttään on merkittävä arvo, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla, enintään 18 numeerista merkkiä ja enintään 5 desimaalia.( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

( 4 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).

( 5 ) Komission delegoitu asetus (EU) 2017/574, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä liiketoimintakellojen tarkkuustasoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 148).

( 6 ) Komission delegoitu asetus (EU) 2017/588, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä osakkeita, talletustodistuksia ja pörssilistattuja rahastoja varten tarkoitettuja hinnanmuutosvälijärjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 411).

( 7 ) Komission delegoitu asetus (EU) 2017/590, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä liiketoimia koskevien tietojen toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 449).