02017D1792 — FI — 15.09.2017 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/1792,

annettu 29 päivänä toukokuuta 2017,

vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

(EUVL L 258 6.10.2017, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/1793, annettu 15 päivänä syyskuuta 2017,

  L 258

3

6.10.2017
▼B

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/1792,

annettu 29 päivänä toukokuuta 2017,

vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskeva Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälinen sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

▼M1

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään (yksi tai useampi) henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta sekä kielijärjestelyitä koskeva kirjeenvaihto Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä. Sopimuksen allekirjoittaminen tapahtuu samanaikaisesti kirjeenvaihdon allekirjoittamisen kanssa.

▼B

3 artikla

Sopimuksen 4 ja 7 artiklaa sovelletaan sopimuksen 9 ja 10 artiklan mukaisesti ( 1 ) väliaikaisesti sopimuksen tekemistä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti.

▼M1

3 a artikla

Sopimus allekirjoitetaan englanninkielisenä. Unionin oikeuden mukaisesti unioni on laatinut sopimuksen myös bulgarian, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä. Nämä muut kielitoisinnot olisi saatettava todistusvoimaisiksi Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisellä diplomaattisten noottien vaihdolla. Kaikki todistusvoimaisiksi saatetut toisinnot ovat samanarvoisia.

▼B

4 artikla

Komissio edustaa unionia sopimuksen 7 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa neuvoston finanssipalvelutyöryhmää kuultuaan sekä antaa tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa kyseiselle työryhmälle tietoja sopimuksen täytäntöönpanon edistymisestä.

5 artikla

Unionin puolesta esitettävät kannat vahvistetaan perussopimusten mukaisesti eli neuvoston toimesta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.( 1 ) Neuvoston pääsihteeristö julkaisee päivän, josta alkaen sopimusta sovelletaan väliaikaisesti, Euroopan unionin virallisessa lehdessä.