02016R1191 — FI — 26.07.2016 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/1191,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016,

kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta

(EUVL L 200 26.7.2016, s. 1)


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EUVL L 029, 3.2.2017, s.  69 (2016/1191,)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/1191,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016,

kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisestaI LUKU

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

1.  Tässä asetuksessa säädetään jäsenvaltion viranomaisten antamiin tiettyihin yleisiin asiakirjoihin, jotka on esitettävä toisen jäsenvaltion viranomaisille, liittyvästä järjestelmästä, joka koskee:

a) vapauttamista laillistamisesta tai vastaavasta muodollisuudesta; ja

b) muiden muodollisuuksien yksinkertaistamista.

Tämä asetus ei estä henkilöä käyttämästä muita jäsenvaltiossa sovellettavia laillistamista tai vastaavia muodollisuuksia koskevia järjestelmiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista.

2.  Tässä asetuksessa otetaan käyttöön myös monikieliset vakiolomakkeet, joita käytetään syntymää, henkilön elossaoloa, kuolemaa, avioliittoa (mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto ja siviilisääty), rekisteröityä parisuhdetta (mukaan lukien kelpoisuus rekisteröidä parisuhde ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvä siviilisääty), koti- ja/tai asuinpaikkaa ja merkinnätöntä rikosrekisteriotetta koskeviin yleisiin asiakirjoihin liitettynä käännösapuna.

2 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin jäsenvaltion viranomaisten kansallisen lainsäädännön mukaisesti antamiin yleisiin asiakirjoihin, jotka on esitettävä toisen jäsenvaltion viranomaisille ja joiden pääasiallisena tarkoituksena on vahvistaa jokin seuraavista asioista:

a) syntymä;

b) henkilön elossaolo;

c) kuolema;

d) nimi;

e) avioliitto, mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto ja siviilisääty;

f) avioero, asumusero tai avioliiton pätemättömäksi julistaminen;

g) rekisteröity parisuhde, mukaan lukien kelpoisuus rekisteröidä parisuhde ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvä siviilisääty;

h) rekisteröidyn parisuhteen purkaminen, asumusero tai rekisteröidyn parisuhteen pätemättömäksi julistaminen;

i) vanhemmuus;

j) adoptio;

k) koti- ja/tai asuinpaikka;

l) kansalaisuus;

m) merkinnätön rikosrekisteri, edellyttäen, että sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseessä oleva unionin kansalainen on, viranomaiset myöntävät kyseiselle kansalaiselle tällaisia seikkoja koskevia yleisiä asiakirjoja.

2.  Tätä asetusta sovelletaan lisäksi yleisiin asiakirjoihin, joiden esittämistä voidaan edellyttää unionin kansalaisilta, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole, kun tällaiset kansalaiset haluavat äänestää tai asettua ehdokkaiksi Euroopan parlamentin vaaleissa tai kunnallisvaaleissa jäsenvaltiossa, jossa he asuvat, direktiivissä 93/109/EY ja neuvoston direktiivissä 94/80/EY ( 1 ) säädetyin edellytyksin.

3.  Tätä asetusta ei sovelleta

a) kolmannen maan viranomaisten antamiin yleisiin asiakirjoihin; tai

b) jäsenvaltion viranomaisten antamiin a alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen oikeaksi todistettuihin jäljennöksiin.

4.  Tätä asetusta ei sovelleta toisen jäsenvaltion viranomaisten antamien yleisten asiakirjojen sisältöön liittyvien oikeusvaikutusten tunnustamiseen jäsenvaltiossa.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) ’yleisillä asiakirjoilla’:

a) asiakirjoja, jotka on antanut jäsenvaltion oikeuslaitokseen kuuluva viranomainen tai virkamies, myös virallisen syyttäjän, tuomioistuimen sihteerin ja haastemiehen (”huissier de justice”) antamia asiakirjoja;

b) hallinnollisia asiakirjoja;

c) notaarien antamia asiakirjoja;

d) virallisia todistuksia asiakirjoihin, jotka henkilö on allekirjoittanut yksityishenkilönä, kuten virallisia todistuksia asiakirjan kirjaamisesta tai päiväyksen vahvistamisesta ja nimikirjoitusten oikeaksi todistamisia;

e) minkä tahansa valtion alueella toimivien jäsenvaltion diplomaattisten edustajien tai konsuliedustajien virantoimituksessa antamia virallisia asiakirjoja, jos tällaiset asiakirjat on esitettävä toisen jäsenvaltion alueella tai toisen jäsenvaltion diplomaattisille edustajille tai konsuliedustajille, jotka toimivat kolmannen valtion alueella;

2) ’viranomaisella’ jäsenvaltion viranomaista tai yksikköä, joka toimii virallisessa asemassa ja jolla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuutus antaa tai vastaanottaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva yleinen asiakirja tai sen oikeaksi todistettu jäljennös;

3) ’laillistamisella’ muodollisuutta, jolla todistetaan julkisen viran haltijan allekirjoituksen aitous, asema, jossa asiakirjan allekirjoittaja on toiminut, ja tarvittaessa siinä olevan sinetin tai leiman tiedot;

4) ’vastaavalla muodollisuudella’ todistusta, josta on määrätty apostille-yleissopimuksessa;

5) ’muilla muodollisuuksilla’ vaatimusta esittää yleisten asiakirjojen oikeaksi todistettuja jäljennöksiä ja käännöksiä;

6) ’keskusviranomaisella’ viranomaista tai viranomaisia, jonka tai jotka jäsenvaltio on nimennyt 15 artiklan mukaisesti täyttämään tämän asetuksen soveltamiseen liittyvät tehtävät;

7) ’oikeaksi todistetulla jäljennöksellä’ jäljennöstä, jonka yleisen asiakirjan alun perin antaneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla valtuutettu viranomainen on allekirjoittanut ja todistanut olevan alkuperäisen kyseisen yleisen asiakirjan oikea ja täydellinen jäljennös.II LUKU

VAPAUTUS LAILLISTAMISESTA JA VASTAAVASTA MUODOLLISUUDESTA SEKÄ OIKEAKSI TODISTETTUIHIN JÄLJENNÖKSIIN LIITTYVIEN MUIDEN MUODOLLISUUKSIEN YKSINKERTAISTAMINEN

4 artikla

Vapautus laillistamisesta ja vastaavasta muodollisuudesta

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat yleiset asiakirjat ja niiden oikeaksi todistetut jäljennökset vapautetaan kaikista laillistamisen ja vastaavien muodollisuuksien muodoista.

5 artikla

Oikeaksi todistettuihin jäljennöksiin liittyvä muiden muodollisuuksien yksinkertaistaminen

1.  Kun jäsenvaltio vaatii esittämään toisen jäsenvaltion viranomaisten antaman yleisen asiakirjan alkuperäiskappaleen, sen jäsenvaltion viranomaiset, jossa yleinen asiakirja esitetään, eivät saa vaatia myös asiakirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen esittämistä.

2.  Kun jäsenvaltio sallii yleisen asiakirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen esittämisen, tämän jäsenvaltion viranomaisten on hyväksyttävä toisessa jäsenvaltiossa annettu oikeaksi todistettu jäljennös.III LUKU

KÄÄNNÖKSIIN JA MONIKIELISIIN VAKIOLOMAKKEISIIN LIITTYVÄ MUIDEN MUODOLLISUUKSIEN YKSINKERTAISTAMINEN

6 artikla

Käännöksiin liittyvä muiden muodollisuuksien yksinkertaistaminen

1.  Käännöstä ei edellytetä, jos

a) yleinen asiakirja on laadittu sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa asiakirja esitetään tai, jos kyseisessä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, sen paikkakunnan virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä, jossa asiakirja esitetään, taikka millä tahansa muulla kyseisen jäsenvaltion nimenomaisesti hyväksymällä kielellä; tai

b) syntymää, henkilön elossaoloa, kuolemaa, avioliittoa (mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto ja siviilisääty), rekisteröityä parisuhdetta (mukaan lukien kelpoisuus rekisteröidä parisuhde ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvä siviilisääty), koti- ja/tai asuinpaikkaa tai merkinnätöntä rikosrekisteriotetta koskevaan yleiseen asiakirjaan liitetään tässä asetuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti monikielinen vakiolomake edellyttäen, että viranomainen, jolle yleinen asiakirja esitetään, katsoo, että kyseiseen vakiolomakkeeseen sisältyvät tiedot ovat yleisen asiakirjan käsittelyn kannalta riittäviä.

2.  Oikeaksi todistettu käännös, jonka on laatinut henkilö, jolla on jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaan tähän kelpoisuus, on hyväksyttävä kaikissa jäsenvaltioissa.

7 artikla

Monikieliset vakiolomakkeet

1.  Jäsenvaltioiden 24 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tiedoksi antamiin yleisiin asiakirjoihin, jotka koskevat syntymää, henkilön elossaoloa, kuolemaa, avioliittoa (mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto ja siviilisääty), rekisteröityä parisuhdetta (mukaan lukien kelpoisuus rekisteröidä parisuhde ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvä siviilisääty), koti- ja/tai asuinpaikkaa ja merkinnätöntä rikosrekisteriotetta, on yleisen asiakirjan saamiseen oikeutetun henkilön pyynnöstä liitettävä tämän asetuksen mukaisesti käyttöön otettu monikielinen vakiolomake.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen monikielisten vakiolomakkeiden on oltava viranomaisen antamia ja niissä on oltava merkittynä niiden antamispäivä sekä asiakirjan antavan viranomaisen allekirjoitus ja tarvittaessa sinetti tai leima.

8 artikla

Monikielisten vakiolomakkeiden käyttö

1.  Edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut monikieliset vakiolomakkeet liitetään kyseisessä kohdassa tarkoitettuihin yleisiin asiakirjoihin, niitä käytetään käännösapuna, eikä niillä ole itsenäistä oikeudellista merkitystä.

2.  Monikieliset vakiolomakkeet eivät saa olla mitään seuraavista:

a) väestörekisteriotteita;

b) väestörekisteritietojen sanatarkkoja jäljennöksiä;

c) monikielisiä väestörekisteriotteita;

d) monikielisiä ja koodattuja väestörekisteriotteita; eivätkä

e) monikielisiä koodattuja virkatodistuksia.

3.  Monikielisiä vakiolomakkeita voidaan käyttää ainoastaan muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa ne on annettu.

9 artikla

Monikielisten vakiolomakkeiden sisältö

1.  Kussakin monikielisessä vakiolomakkeessa on oltava vakio-osa, joka koostuu seuraavista osioista:

a) monikielisen vakiolomakkeen nimi;

b) monikielisen vakiolomakkeen antamisen oikeusperusta;

c) jäsenvaltio, jossa monikielinen vakiolomake annetaan;

d) ”Tärkeä huomautus” -kenttä;

e) ”Ohje asiakirjan antavalle viranomaiselle” -kenttä;

f) tietyt vakiomuotoiset otsaketiedot ja niiden koodinumerot; ja

g) allekirjoituskenttä.

2.  Syntymää, henkilön elossaoloa, kuolemaa, avioliittoa (mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto ja siviilisääty), rekisteröityä parisuhdetta (mukaan lukien kelpoisuus rekisteröidä parisuhde ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvä siviilisääty), koti- ja/tai asuinpaikkaa ja merkinnätöntä rikosrekisteriotetta koskeviin monikielisiin vakiolomakkeisiin sisällytettävät vakio-osat sekä vakiomuotoisten otsaketietojen monikieliset sanastot esitetään liitteissä I–XI.

3.  Kussakin monikielisessä vakiolomakkeessa on tarvittaessa oltava myös vakioimaton osa, jossa on maakohtaisia otsaketietoja sen yleisen asiakirjan sisällöstä, johon monikielinen vakiolomake on tarkoitus liittää, ja kyseisten otsaketietojen koodinumerot.

4.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut maakohtaiset otsaketiedot komissiolle 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.  Kunkin monikielisen vakiolomakkeen on sisällettävä myös sekä vakiomuotoisia otsaketietoja että maakohtaisia otsaketietoja koskeva monikielinen sanasto kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä.

10 artikla

Kielet, joilla monikieliset vakiolomakkeet annetaan

1.  Monikieliset vakiolomakkeet täyttää asiakirjan antava viranomainen jäsenvaltionsa virallisella kielellä tai, jos kyseisessä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, sen paikkakunnan virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä, jossa monikielinen vakiolomake annetaan.

2.  Monikielisten vakiolomakkeiden vakio-osa ja maakohtaiset otsaketiedot on oltava molemmilla seuraavilla kielillä:

a) sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa monikielinen vakiolomake annetaan, tai, jos kyseisessä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, sen paikkakunnan virallisella kielellä, jossa monikielinen vakiolomake annetaan, tai jollakin tuon paikkakunnan virallisista kielistä, kun kyseinen kieli on myös yksi unionin toimielinten virallisista kielistä; ja

b) sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa yleinen asiakirja, johon monikielinen vakiolomake on liitetty, on tarkoitus esittää, tai, jos kyseisessä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, sen paikkakunnan virallisella kielellä, jossa yleinen asiakirja, johon monikielinen vakiolomake on liitetty, on tarkoitus esittää, tai jollakin tuon paikkakunnan virallisista kielistä, kun kyseinen kieli on myös yksi unionin toimielinten virallisista kielistä.

3.  Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kaksikieliset vakio-osa ja maakohtaiset otsaketiedot sekä 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu monikielinen sanasto on sisällytettävä yhteen monikieliseen vakiolomakkeeseen.

11 artikla

Maksu monikielisen vakiolomakkeen saamiseksi

Jotta helpotettaisiin edelleen yleisten asiakirjojen vapaata liikkuvuutta unionissa, jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksu monikielisen vakiolomakkeen saamiseksi ei ylitä monikielisen vakiolomakkeen tai yleisen asiakirjan, johon lomake liitetään, tuotantokustannusta, sen mukaan kumpi näistä kustannuksista on matalampi.

12 artikla

Monikielisten vakiolomakkeiden sähköiset versiot

Euroopan oikeusportaalissa on oltava kunkin jäsenvaltion osalta syntymää, henkilön elossaoloa, kuolemaa, avioliittoa (mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto ja siviilisääty), ja tapauksen mukaan rekisteröityä parisuhdetta (mukaan lukien kelpoisuus rekisteröidä parisuhde ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvä siviilisääty), koti- ja/tai asuinpaikkaa ja merkinnätöntä rikosrekisteriotetta koskevien monikielisten vakiolomakkeiden mallit, jotka on vahvistettu tämän asetuksen mukaisesti kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä ja joihin sisältyvät:

a) liitteissä I–XI säädetyt vakio-osat; ja

b) jäsenvaltioiden komissiolle 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittamat maakohtaiset otsaketiedot.IV LUKU

TIETOPYYNNÖT JA HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ

13 artikla

Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä

Tämän asetuksen 14 ja 16 artiklan sekä 22 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi käytetään asetuksella (EU) N:o 1024/2012 perustettua sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää, jäljempänä ’IMI’.

14 artikla

Tietopyyntö perustellun epäilyn tapauksessa

1.  Kun sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa yleinen asiakirja tai sen oikeaksi todistettu jäljennös esitetään, on perustellusti syytä epäillä yleisen asiakirjan tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen aitoutta, niiden on toteutettava seuraavat toimenpiteet epäilynsä poistamiseksi:

a) tarkistettava saatavilla olevat asiakirjojen mallit 22 artiklassa tarkoitetun IMIin sisältyvän rekisterin kautta;

b) jos yleisen asiakirjan tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen aitoutta on edelleen syytä epäillä, toimitettava IMIn kautta tietopyyntö:

i) yleisen asiakirjan antaneelle viranomaiselle tai tilanteen mukaan oikeaksi todistetun jäljennöksen antaneelle viranomaiselle taikka molemmille; tai

ii) asianomaiselle keskusviranomaiselle.

2.  Yleisen asiakirjan tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen aitoutta koskeva 1 kohdassa tarkoitettu perusteltu epäily voi koskea erityisesti

a) allekirjoituksen aitoutta;

b) asemaa, jossa asiakirjan allekirjoittaja on toiminut;

c) sinettiä tai leimaa;

d) sitä, että asiakirja voi olla väärennetty tai sitä on muutettu.

3.  Tämän artiklan nojalla tehtävät tietopyynnöt on perusteltava.

4.  Tämän artiklan nojalla esitettäviin tietopyyntöihin on liitettävä jäljennös asianomaisesta yleisestä asiakirjasta tai sen oikeaksi todistetusta jäljennöksestä, joka on toimitettu sähköisesti IMIn avulla. Tällaisista pyynnöistä ja vastauksista ei saa periä minkäänlaista veroa tai maksua.

5.  Viranomaisten on vastattava tämän artiklan nojalla esitettyihin tietopyyntöihin mahdollisimman lyhyessä ajassa ja joka tapauksessa enintään viiden työpäivän kuluessa tai kymmenen työpäivän kuluessa, jos pyyntö käsitellään keskusviranomaisen kautta.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja määräaikoja ei voida poikkeustapauksissa noudattaa, tietopyynnön vastaanottaneen viranomaisen ja tietopyynnön esittäneen viranomaisen on sovittava määräajan pidentämisestä.

6.  Jos yleisen asiakirjan tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen aitoutta ei vahvisteta, tietopyynnön esittäneellä viranomaisella ei ole velvollisuutta käsitellä niitä.

15 artikla

Keskusviranomaisten nimeäminen

1.  Tämän asetuksen soveltamiseksi kunkin jäsenvaltion on nimettävä vähintään yksi keskusviranomainen.

2.  Jos jäsenvaltio on nimennyt useamman kuin yhden keskusviranomaisen, sen on nimettävä se keskusviranomainen, jolle voidaan toimittaa kaikki jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle toimitettaviksi tarkoitetut tiedonannot.

16 artikla

Keskusviranomaisten tehtävät

Keskusviranomaisten on annettava 14 artiklan nojalla tehtyihin tietopyyntöihin liittyvää apua ja niiden on etenkin

a) lähetettävä ja vastaanotettava tällaisia pyyntöjä ja tarvittaessa vastattava niihin; ja

b) toimitettava pyyntöihin liittyvät tarvittavat tiedot.V LUKU

ASETUKSEN SUHDE UNIONIN OIKEUDEN MUIHIN SÄÄNNÖKSIIN JA MUIHIN VÄLINEISIIN

17 artikla

Asetuksen suhde unionin oikeuden muihin säännöksiin

1.  Tällä asetuksella ei rajoiteta laillistamista tai vastaavia muodollisuuksia taikka muita muodollisuuksia koskevien unionin oikeuden säännösten soveltamista, vaan asetus on tällaisia säännöksiä täydentävä.

2.  Tällä asetuksella ei rajoiteta sähköisiä allekirjoituksia ja sähköistä tunnistamista koskevan unionin oikeuden soveltamista.

3.  Tällä asetuksella ei rajoiteta sellaisten muiden unionin oikeudessa perustettujen hallinnollisen yhteistyön järjestelmien käyttöä, jotka liittyvät jäsenvaltioiden väliseen tietyillä aloilla tapahtuvaan tietojenvaihtoon.

18 artikla

Muutos asetukseen (EU) N:o 1024/2012

Lisätään asetuksen (EU) N:o 1024/2012 liitteeseen kohta seuraavasti:

”9. Kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta 6 päivänä heinäkuuta 2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1191 ( *1 ): 14 ja 16 artikla sekä 22 artiklan 1 ja 2 kohta.

19 artikla

Suhde kansainvälisiin yleissopimuksiin, sopimuksiin ja järjestelyihin

1.  Tämä asetus ei rajoita sellaisten kansainvälisten yleissopimusten soveltamista, joiden osapuolena on tätä asetusta annettaessa yksi tai useampi jäsenvaltio ja jotka koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita.

2.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, tällä asetuksella on sen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa ja siinä vahvistetussa laajuudessa etusija jäsenvaltioiden tekemien kahden- tai monenvälisten sopimusten tai järjestelyjen sisältämiin muihin määräyksiin nähden näiden sopimusten tai järjestelyjen osapuolina olevien jäsenvaltioiden välisissä suhteissa.

3.  Tämä artikla ei rajoita 1 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan soveltamista.

4.  Tämä asetus ei estä jäsenvaltioita neuvottelemasta, tekemästä, muuttamasta tai soveltamasta sellaisten tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita käsittelevien yleisten asiakirjojen, jotka jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden viranomaiset ovat antaneet käytettäväksi asianomaisten jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisissä suhteissa, laillistamista tai vastaavia muodollisuuksia koskevia kansainvälisiä sopimuksia ja järjestelyjä kolmansien maiden kanssa taikka liittymästä niihin. Tämä asetus ei estä jäsenvaltioita päättämästä hyväksyä uusien sopimuspuolten liittymistä sellaisiin sopimuksiin tai järjestelyihin, joiden osapuoleksi yksi tai useampi jäsenvaltio on liittymässä tai voi päättää liittyä.VI LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

20 artikla

Käyttötarkoituksen rajaaminen

1.  Jäsenvaltioiden tämän asetuksen nojalla toteuttaman tietojen ja asiakirjojen vaihdon ja toimittamisen ainoana tarkoituksena on se, että toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkistaa yleisten asiakirjojen aitouden IMIn kautta.

2.  Tämä asetus ei rajoita jäsenvaltioiden sellaisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten soveltamista, jotka koskevat yleisön oikeutta tutustua yleisiin asiakirjoihin.

21 artikla

Tämän asetuksen sisältöä koskevat tiedot

Komissio ja jäsenvaltiot asettavat tämän asetuksen sisältöä koskevat tiedot saataville asianmukaisin keinoin, myös Euroopan oikeusportaalin ja jäsenvaltioiden viranomaisten verkkosivustojen välityksellä.

22 artikla

Keskusviranomaisia koskevat tiedot ja yhteystiedot

1.  Jäsenvaltioiden on IMIä käyttäen ilmoitettava viimeistään 16 päivänä elokuuta 2018 seuraavat tiedot:

a) edellä olevan 15 artiklan 1 kohdan nojalla nimetty keskusviranomainen tai nimetyt keskusviranomaiset ja sen tai niiden yhteystiedot sekä tilanteen mukaan 15 artiklan 2 kohdan nojalla nimetty viranomainen;

b) kansallisen lainsäädäntönsä mukaisten yleisimmin käytettyjen yleisten asiakirjojen mallit tai, jos mallia ei ole olemassa, tiedot asianomaisen asiakirjan erityispiirteistä; ja

c) havaittujen väärennettyjen asiakirjojen anonymisoidut versiot.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen myöhemmistä muutoksista IMIä käyttäen.

3.  Komissio julkaisee asianmukaisilla tavoilla

a) 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot;

b) 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot, jotka ovat julkisesti saatavilla sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jonka viranomaiset antoivat yleisen asiakirjan.

23 artikla

Parhaiden käytäntöjen vaihto

1.  Perustetaan tilapäinen komitea, joka muodostuu komission ja jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tilapäisen komitean on toteutettava kaikki tämän asetuksen soveltamisen helpottamiseksi tarvittavat toimenpiteet, erityisesti helpottamalla sellaisten parhaiden käytäntöjen vaihtamista ja säännöllistä ajan tasalle saattamista, jotka koskevat

a) tämän asetuksen soveltamista jäsenvaltioiden välillä;

b) yleisiin asiakirjoihin sekä oikeaksi todistettuihin jäljennöksiin ja oikeaksi todistettuihin käännöksiin liittyvien petosten estämistä;

c) yleisten asiakirjojen sähköisten versioiden käyttöä;

d) monikielisten vakiolomakkeiden käyttöä;

e) havaittuja väärennettyjä asiakirjoja.

24 artikla

Tiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava

1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viimeistään 16 päivänä elokuuta 2018 komissiolle:

a) kielet, jotka ne voivat hyväksyä niiden viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla;

b) ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista;

c) luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi;

d) luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa;

e) ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä;

f) tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa; ja

g) tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä.

2.  Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava viimeistään 16 päivänä helmikuuta 2017 komissiolle virallisella kielellään tai virallisilla kielillään, kun nämä ovat unionin toimielinten virallisia kieliä, maakohtaiset otsaketiedot, jotka sisällytetään syntymää, henkilön elossaoloa, kuolemaa, avioliittoa (mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto ja siviilisääty), ja tapauksen mukaan rekisteröityä parisuhdetta (mukaan lukien kelpoisuus rekisteröidä parisuhde ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvä siviilisääty), koti- ja/tai asuinpaikkaa ja merkinnätöntä rikosrekisteriotetta koskeviin monikielisiin lomakkeisiin.

3.  Komissio julkaisee viimeistään 16 päivänä helmikuuta 2018 luettelot 2 kohdan mukaisesti vastaanotetuista maakohtaisista otsaketiedoista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja Euroopan oikeusportaalissa kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä.

4.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja koskevista myöhemmistä muutoksista.

5.  Komissio julkaisee Euroopan oikeusportaalissa:

a) edellä 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitetut tiedot; ja

b) edellä 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetut tiedot, jotka ovat julkisesti saatavilla sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jonka viranomaiset antoivat oikeaksi todistetun jäljennöksen.

25 artikla

Monikielisten vakiolomakkeiden maakohtaisten otsaketietojen muuttaminen

1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin maakohtaisiin otsaketietoihin tehdyistä muutoksista.

2.  Komissio julkaisee 1 kohdassa tarkoitetut maakohtaisiin otsaketietoihin tehdyt muutokset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3.  Komissio saattaa 1 kohdassa tarkoitetut maakohtaisiin otsaketietoihin tehdyt muutokset julkisesti saataville Euroopan oikeusportaalissa ja muuttaa kunkin jäsenvaltion monikielisten vakiolomakkeiden mallia vastaavasti.

26 artikla

Uudelleentarkastelu

1.  Komissio toimittaa viimeistään 16 päivänä helmikuuta 2024 ja sen jälkeen vähintään kolmen vuoden välein Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle tämän asetuksen soveltamista koskeva kertomus, jossa arvioidaan muun muassa keskusviranomaisten välisen yhteistyön kannalta merkittäviä käytännön kokemuksia. Kertomuksessa arvioidaan lisäksi sitä, onko aiheellista

a) ulottaa tämän asetuksen soveltamisala koskemaan yleisiä asiakirjoja, jotka liittyvät muihin kuin 2 artiklassa ja tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin asioihin;

b) ottaa käyttöön monikieliset vakiolomakkeet yleisille asiakirjoille, jotka liittyvät tämän kohdan a alakohdassa yksilöityihin asioihin, joita tämän asetuksen soveltamisala voidaan ulottaa koskemaan, jos soveltamisalaa laajennetaan a alakohdan mukaisesti; ja

c) käyttää sähköisiä järjestelmiä yleisten asiakirjojen suoraa lähettämistä ja jäsenvaltioiden viranomaisten välistä tiedonvaihtoa varten, jotta voidaan sulkea pois kaikki petosten mahdollisuudet asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

2.  Komissio toimittaa viimeistään 16 päivänä helmikuuta 2021 Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle arviointikertomuksen siitä, onko aiheellista

a) laajentaa tämän asetuksen soveltamisalaa:

i) yhtiön tai muun yrityksen oikeudelliseen asemaan ja edustukseen liittyviin yleisiin asiakirjoihin;

ii) tutkintotodistuksiin, todistuksiin ja muihin muodollista kelpoisuutta osoittaviin asiakirjoihin; ja

iii) yleisiin asiakirjoihin, jotka ovat todisteena virallisesti tunnustetusta vammasta;

b) ottaa käyttöön monikieliset vakiolomakkeet, jotka liittyvät:

i) 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin yleisiin asiakirjoihin, joita varten tässä asetuksessa ei ole otettu käyttöön monikielisiä vakiolomakkeita; ja

ii) yleisiin asiakirjoihin, jotka liittyvät tämän kohdan a alakohdassa yksilöityihin asioihin, joita tämän asetuksen soveltamisala voidaan ulottaa koskemaan;

c) käyttää sähköisiä järjestelmiä yleisten asiakirjojen suoraa lähettämistä ja jäsenvaltioiden viranomaisten välistä tiedonvaihtoa varten, jotta voidaan sulkea pois petosten mahdollisuudet asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin on tarvittaessa liitettävä mukautusehdotuksia, jotka koskevat erityisesti tämän asetuksen soveltamisalan laajentamista yleisiin asiakirjoihin, jotka liittyvät 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin uusiin asioihin, uusien monikielisten vakiolomakkeiden käyttöönottoa 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan b alakohdan mukaisesti sekä sähköisten järjestelmien käyttöä yleisten asiakirjojen suoraa lähettämistä ja jäsenvaltioiden viranomaisten välistä tiedonvaihtoa varten 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

27 artikla

Voimaantulo

1.  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Sitä sovelletaan 16 päivästä helmikuuta 2019, lukuun ottamatta

a) 24 artiklan 2 kohtaa, jota sovelletaan 16 päivästä helmikuuta 2017;

b) 12 artiklaa ja 24 artiklan 3 kohtaa, joita sovelletaan 16 päivästä helmikuuta 2018; ja

c) 22 artiklaa ja 24 artiklan 1 kohtaa, joita sovelletaan 16 päivästä elokuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

image

image

image

image

image

image

image

image
LIITE II

image

image

image

image

image

image

image

image

image
LIITE III

image

image

image

image

image

image

image

image

image
LIITE IV

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
LIITE V

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
LIITE VI

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
LIITE VII

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
LIITE VIII

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
LIITE IX

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
LIITE X

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
LIITE XI

image

image

►(2) C1  

►(2) C1  

image

image

image

image

image

image

image

image

image( 1 ) Neuvoston direktiivi 94/80/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1994, niiden unionin kansalaisten kunnallista äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole (EYVL L 368, 31.12.1994, s. 38).

( *1 ) EUVL L 200, 26.7.2016, s. 1.”