02016R0341 — FI — 01.05.2016 — 001.006


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/341,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta

(EUVL L 069 15.3.2016, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/698, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2016,

  L 121

1

11.5.2016


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 101, 16.4.2016, s.  33 (2016/341,)

►C2

Oikaisu, EUVL L 101, 13.4.2017, s.  202 (2016/341,)

►C3

Oikaisu, EUVL L 281, 31.10.2017, s.  34 (2016/341,)

►C4

Oikaisu, EUVL L 096, 5.4.2019, s.  55 (2016/341,)
▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/341,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta1 LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

1.  Tässä asetuksessa säädetään koodeksin 278 artiklassa tarkoitettuja tiedon vaihtamis- ja tallennusmenetelmiä koskevat siirtymätoimenpiteet, joita sovelletaan siihen saakka, kun koodeksin säännösten soveltamiseksi tarvittavat sähköiset järjestelmät ovat toiminnassa.

2.  Tässä asetuksessa, delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2447 vahvistettuina siirtymäkausina sovellettavat tietovaatimukset, lomakkeet ja koodit ovat tämän asetuksen liitteissä.1 JAKSO

Tullilainsäädännön soveltamista koskevat päätökset

2 artikla

Hakemukset ja päätökset

Tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun UTK:n tullauspäätösjärjestelmän käyttöönottopäivään asti sallia, että hakemuksissa ja päätöksissä sekä myöhemmissä tapauksissa, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevaan alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen, käytetään muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää.

3 artikla

Tiedon vaihtamis- ja tallennusmenetelmät

1.  Tulliviranomaisten on varmistettava tiedon vaihtamis- ja tallennusmenetelmien saatavuus täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun UTK:n tullauspäätösjärjestelmän käyttöönottopäivään asti, jotta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 14 artiklan mukaisten konsultaatioiden käyminen voidaan varmistaa.

2.  Kunkin tulliviranomaisen on nimettävä yhteyspisteet, jotka vastaavat tietojen vaihtamisesta niiden ja muiden tulliviranomaisten välillä sekä niiden ja komission välillä, ja ilmoitettava komissiolle yhteyspisteiden yhteystiedot.

3.  Komissio asettaa yhteyspisteitä koskevan luettelon saataville internetsivuillaan.2 JAKSO

STT:a koskevat päätökset

4 artikla

STT-hakemusten ja -päätösten lomakkeet

1.   ►C2  Tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun STT-järjestelmän päivitysajankohtiin asti sallia, että STT-hakemuksissa ja -päätöksissä sekä myöhemmissä tapauksissa, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen, käytetään muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää. ◄

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on

a)  ►C2  sähköisen järjestelmän ensimmäisen vaiheen päivitysajankohtaan asti ◄

i) STT-päätösten hakemukset tehtävä liitteessä 2 olevan mallin mukaisella lomakkeella; ja

ii) STT-päätökset tehtävä liitteessä 3 olevan mallin mukaisella lomakkeella;

b)  ►C2  sähköisen järjestelmän ensimmäisen vaiheen päivitysajankohdasta sähköisen järjestelmän toisen vaiheen päivitysajankohtaan asti ◄

i) STT-päätösten hakemukset tehtävä liitteessä 4 olevan mallin mukaisella lomakkeella; ja

ii) STT-päätökset tehtävä liitteessä 5 olevan mallin mukaisella lomakkeella.3 JAKSO

AEO-asemaa koskeva hakemus

5 artikla

Hakemusten ja valtuutusten lomakkeet

1.   ►C2  Tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun AEO-järjestelmän päivitysajankohtaan asti sallia, että AEO-hakemuksissa ja -päätöksissä sekä myöhemmissä tapauksissa, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen, käytetään muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää. ◄

2.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on

a) AEO-asemaa koskevat hakemukset jätettävä liitteessä 6 olevan mallin mukaisella lomakkeella; ja

b) AEO-aseman myöntämistä koskevat valtuutukset annettava liitteessä 7 olevan mallin mukaisella lomakkeella.2 LUKU

TAVAROIDEN TULLAUSARVO

6 artikla

Tullausarvoon liittyviä tietoja koskeva ilmoitus

1.   ►C2  Vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevassa tulli-ilmoituksessa on oltava tullausarvoon liittyvät tiedot täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti. ◄

2.  Tulliviranomaiset voivat sallia, että muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käytetään 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen antamiseen.

3.  Kun 1 kohdassa tarkoitetut tiedot annetaan muulla menetelmällä kuin sähköisellä tietojenkäsittelymenetelmällä, tämä on tehtävä liitteen 8 mukaisella lomakkeella.

4.  Tulliviranomaiset voivat luopua tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen antamista koskevasta vaatimuksesta, kun kyseisten tavaroiden tullausarvoa ei voida määrittää koodeksin 70 artiklan mukaisesti.

5.  Jos 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen antaminen ei ole tarpeen tullausarvon määrittämiseksi, tulliviranomaiset voivat luopua kyseisestä velvoitteesta seuraavissa tapauksissa:

a) lähetykseen sisältyvien tuontitavaroiden tullausarvo on enintään 20 000 euroa, paitsi jos kyseessä on osatoimitus tai peräkkäistoimitus samalta lähettäjältä samalle vastaanottajalle;

b) kun tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen perustana olevalla toimella ei ole kaupallista luonnetta;

c) kun tietojen toimittaminen ei ole tarpeen yhteisen tullitariffin soveltamiseksi;

d) kun yhteisen tullitariffin mukaisia tulleja ei kanneta.

6.  Kun kyseessä ovat tavarat, joita toimitetaan jatkuvasti samoin kaupallisin ehdoin samalta myyjältä samalle ostajalle, tulliviranomaiset voivat luopua vaatimuksesta antaa toistuvasti 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.3 LUKU

VAKUUS MAHDOLLISEN TAI OLEMASSA OLEVAN TULLIVELAN MAKSAMISESTA

7 artikla

Tiedon vaihtamis- ja tallennusmenetelmät

1.  Tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun UTK:n vakuuksien hallintaa koskevan järjestelmän (GUM) käyttöönottopäiviin asti sallia, että vakuuksiin liittyvien tietojen vaihtamisessa ja tallentamisessa käytetään muuta menetelmiä kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 147 artiklassa tarkoitettuihin mahdollisesti useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa käytettäviin vakuuksiin liittyvien tietojen vaihtamisen ja tallentamisen tapahduttava seuraavasti silloin, kun vakuudet on annettu muita tarkoituksia kuin passitusta varten:

a) kunkin jäsenvaltion tulliviranomaisten on tallennettava tiedot nykyisen kansallisten järjestelmien mukaisesti, ja

b) tulliviranomaisten välisessä tietojen vaihtamisessa on käytettävä sähköpostia.

3.  Edellä 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetty yhteyspiste vastaa 2 artiklan b alakohdassa tarkoitetusta tietojen vaihtamisesta.

8 artikla

Tulliviranomaisten suorittama viitemäärän valvonta

1.  Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 155 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun henkilön on täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun GUM-järjestelmän käyttöönottopäivään asti eriteltävä yleisvakuuden käyttöä koskevassa hakemuksessa viitemäärän jakautuminen niiden jäsenvaltioiden välillä, joissa henkilö suorittaa toimintoja, lukuun ottamatta tavaroita, jotka on asetettu unionin passitusmenettelyyn ja jotka edellyttävät vakuuden antamista.

2.  Hakemuksen vastaanottavan vakuustullitoimipaikan on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 14 artiklan mukaisesti konsultoitava muita hakemuksessa tarkoitettuja jäsenvaltioita vakuuden antamiseen velvoitetun henkilön pyytämästä viitemäärän jakautumisesta.

3.  Kukin jäsenvaltio vastaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 157 artiklan mukaisesti oman viitemäärän osansa valvonnasta.4 LUKU

TAVAROIDEN SAAPUMINEN JA VÄLIAIKAINEN VARASTOINTI

9 artikla

Meri- tai ilma-aluksen saapumista koskeva tiedonanto

Tulliviranomaiset voivat sallia täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen UTK:n saapumistiedonannon, esittämistiedonannon ja väliaikaisen varastoinnin järjestelmän käyttöönottopäiviin asti, että koodeksin 133 artiklan mukainen tiedonanto meri- tai ilma-aluksen saapumisesta annetaan muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen.

10 artikla

Tavaroiden esittäminen tullille

Tulliviranomaiset voivat sallia täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen UTK:n saapumistiedonannon, esittämistiedonannon ja väliaikaisen varastoinnin järjestelmän käyttöönottopäiviin asti, että koodeksin 139 artiklan mukainen tavaroiden esittäminen tullille tapahtuu muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelyfmenetelmää käyttäen.

11 artikla

Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus

Tulliviranomaiset voivat sallia täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen UTK:n saapumistiedonannon, esittämistiedonannon ja väliaikaisen varastoinnin järjestelmän käyttöönottopäiviin asti, että koodeksin 145 artiklan mukainen väliaikaisen varastoinnin ilmoitus annetaan muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen.5 LUKU

TULLIOIKEUDELLINEN ASEMA JA TAVAROIDEN ASETTAMINEN TULLIMENETTELYYN1 JAKSO

Tavaroiden tullioikeudellinen asema

12 artikla

Yksinkertaistettuun unionin passitusmenettelyyn kuuluvien tavaroiden unionitavaran tullioikeudellista asemaa koskeva todiste

▼C2

Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun uuden tietokoneavusteisen passitusjärjestelmän (NCTS) päivitysajankohtiin asti unionitavaran tullioikeudellista asemaa koskeva todiste on silloin, kun käytetään ilma- tai meriteitse kuljetettavien tavaroiden tämän asetuksen 24 artiklan 1 kohdan mukaista paperipohjaista unionin passitusmenettelyä, annettava merkitsemällä kirjain ”C” (T2L:n tapaan) tavaraluettelon asiaankuuluviin kohtiin.

▼B

13 artikla

Unionitavaran tullioikeudellisen aseman todistamisessa käytettävät lomakkeet

1.  Tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun UTK:n unioniasemaa koskevan todisteen (PoUS) käyttöönottopäivään asti sallia, että unionitavaran tullioikeudellista asemaa koskevaan todisteeseen liittyvien tietojen vaihtamisessa ja tallentamisessa käytetään muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää.

2.  Kun unionitavaran tullioikeudellisen aseman todistamiseksi käytetään muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää, T2L- tai T2LF-asiakirja on annettava delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä B-01 olevan III osaston lomakemallin kappaleen 4 tai 4/5 mukaisella lomakkeella.

3.  Tarvittaessa kyseistä lomaketta on täydennettävä delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä B-01 olevan IV osaston mukaisella yhdellä tai useammalla kappaletta 4 tai 4/5 vastaavalla jatkolehdellä.

4.  Tulliviranomaisten on sallittava täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun PoUS-järjestelmän käyttöönottopäivään asti, että T2L- tai T2LF-asiakirjan kuvaavana osana käytetään jatkolehtien sijaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/2447 liitteessä 72-04 olevan III luvun II osan mukaiselle lomakkeelle laadittuja tavaraluetteloita.

5.  Kun tulliviranomaiset käyttävät sähköistä tietojenkäsittelyjärjestelmää T2L- tai T2LF-asiakirjan laatimiseksi ja kyseinen järjestelmä ei mahdollista jatkolehtien käyttöä, tämän artiklan 2 kohdan mukaista lomaketta on täydennettävä delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä B-01 olevan III osaston mukaisella yhdellä tai useammalla kappaletta 4 tai 4/5 vastaavalla lomakkeella.

▼C4

6.  Kun valtuutettu antaja käyttää delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 128 a artiklan 2 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua erikoisleimaa, tulliviranomaisten on hyväksyttävä kyseinen leima ja sen on oltava delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 72–04 olevan II osan II luvun mallin mukainen. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä 72–04 olevaa 23 ja 23.1 jaksoa sovelletaan.

▼B2 JAKSO

Tavaroiden asettaminen tullimenettelyyn

14 artikla

Tietojen vaihtamistavat

►C2  Tulliviranomaiset voivat sallia täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti, että tulli-ilmoitukset annetaan muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen silloin, kun tavarat asetetaan johonkin seuraavista tullimenettelyistä: ◄

a) luovutus vapaaseen liikkeeseen;

b) tullivarastointi;

c) väliaikainen maahantuonti;

d) tietty käyttötarkoitus;

e) sisäinen jalostus.

15 artikla

Tulli-ilmoitusten lomakkeet

▼C2

Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti tulli-ilmoitukset on annettava liitteen 9 lisäyksissä B1–D1 olevilla lomakkeilla, kun 14 artiklassa luetelluissa tullimenettelyissä käytetään muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää.

▼B

16 artikla

Yksinkertaistettujen tulli-ilmoitusten lomakkeet

1.   ►C2  Kun koodeksin 166 artiklassa tarkoitettu yksinkertaistettu tulli-ilmoitus annetaan muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen jossakin tämän asetuksen 14 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä, tämä on tehtävä täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti liitteen 9 lisäyksissä B1–B5 olevia asiaankuuluvia lomakkeita käyttäen. ◄

2.   ►C2  Kun henkilölle on myönnetty koodeksin 166 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lupa käyttää yksinkertaistettua ilmoitusta säännöllisesti jotakin tämän asetuksen 14 artiklassa tarkoitettua menettelyä varten, tulliviranomaiset voivat sallia 1 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien päivitysajankohtiin asti, että yksinkertaistettuna ilmoituksena käytetään kaupallista tai hallinnollista asiakirjaa, jos kyseinen asiakirja sisältää ainakin tavaroiden tunnistamiseksi tarvittavat tiedot ja sen mukana on hakemus tavaroiden asettamiseksi asiaankuuluvaan tullimenettelyyn. ◄

17 artikla

Tulli-ilmoituksen antaminen ennen tavaroiden esittämistä

▼C2

Kun tulli-ilmoitus annetaan koodeksin 171 artiklan nojalla ennen tavaroiden esittämistä, tulliviranomaiset voivat sallia täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun UTK:n automaattisen vientijärjestelmän (AES) käyttöönottopäivään ja mainitussa liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti, että esittämistä koskeva tiedonanto annetaan muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen.

▼B

18 artikla

Tietojen vaihtamistavat keskitettyä tulliselvitystä varten

1.  Keskitettyä tulliselvitystä koskevassa luvassa osallisina olevien tulliviranomaisten on täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen UTK:n tuonnissa tapahtuvan keskitetyn tulliselvityksen (CCI) ja AES-järjestelmän käyttöönottopäiviin asti tehtävä yhteistyötä vahvistaakseen järjestelyt, joilla varmistetaan koodeksin 179 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyjen vaatimusten noudattaminen.

2.  Tulliviranomaiset voivat sallia, että tulliviranomaisten keskinäisessä sekä tulliviranomaisten ja keskitettyä tulliselvitystä koskevan luvan haltijoiden välisessä tietojenvaihdossa käytetään muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää.

19 artikla

Tietojen tallentaminen

1.  Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle luettelo keskitettyä tulliselvitystä koskevista hakemuksista ja luvista, jotka komissio tallentaa hallintotahojen, yritysten ja kansalaisten viestintä- ja tietoresurssikeskuksen (CIRCABC) asiaankuuluvaan ryhmään.

2.  Jäsenvaltioiden on pidettävä 1 kohdassa tarkoitettu luettelo ajan tasalla.

20 artikla

Keskitettyä tulliselvitystä koskevan hakemuksen hylkääminen

Asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltainen tulliviranomainen voi täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen CCI- ja AES-järjestelmän käyttöönottopäiviin asti hylätä keskitettyä tulliselvitystä koskevat hakemukset, jos lupa aiheuttaisi suhteettoman hallinnollisen taakan.

21 artikla

Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä

1.   ►C2  Tulliviranomaiset voivat sallia täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin ja mainitussa liitteessä tarkoitetun AES-järjestelmän käyttöönottopäivään asti, että esittämistä koskeva tiedonanto annetaan muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen, paitsi jos velvoitteesta esittää tavarat tullille on luovuttu koodeksin 182 artiklan 3 kohdan mukaisesti. ◄

2.  Tulliviranomaiset voivat sallia täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun automaattisen vientijärjestelmän (AES) käyttöönottopäivään asti, että esittämistä koskeva tiedoksianto korvataan ilmoituksella, mukaan lukien yksinkertaistetulla ilmoituksella, tavaroiden asettamiseksi vientimenettelyyn tai jälleenvientiin.6 LUKU

ERITYISMENETTELYT1 JAKSO

Muita erityismenettelyjä kuin passitusta koskevat yleiset säännökset

22 artikla

Erityismenettelyjä koskevien hakemusten ja lupien lomakkeet

1.  Kun koodeksin 211 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luvan hakemus ei pohjaudu tulli-ilmoitukseen ja hakemus on toimitettu muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen, kyseinen hakemus on tehtävä tämän asetuksen liitteen 12 mukaisella lomakkeella täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun UTK:n tullauspäätösjärjestelmän käyttöönottopäivään asti.

2.  Kun 1 kohdassa tarkoitettua hakemusta koskevan päätöksen tekemiseen toimivaltaiset tulliviranomaiset päättävät myöntää luvan, niiden on käytettävä liitteen 12 mukaista lomaketta.

23 artikla

Vakioidun tietojenvaihdon tavat

1.   ►C2  Tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen UTK:n erityismenettelyissä käytettävien tiedotuslomakkeiden (INF) käyttöönottopäiviin asti sallia, että vakioidussa tietojenvaihdossa käytetään muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää. ◄

2.   ►C2  Kun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 181 artiklassa tarkoitetussa vakioidussa tietojenvaihdossa käytetään muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää, tämän asetuksen liitteen 13 mukaisia tiedotuslomakkeita on käytettävä. ◄

3.   ►C2  Edellä 1 kohdan soveltamiseksi liitteen 13 mukaiset tiedotuslomakkeet on luettava mainitun liitteen lisäyksessä olevaa vastaavuustaulukkoa käyttäen. ◄

4.  Kun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 181 artiklassa tarkoitettua vakioitua tietojenvaihtoa vaaditaan mainitun asetuksen 1 artiklan 27 kohdassa tarkoitettua tapausta varten, mitä tahansa vakioidun tietojenvaihdon menetelmää voidaan käyttää.2 JAKSO

Passitus

24 artikla

Yleiset säännökset

1.   ►C2  Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun uuden tietokoneavusteisen passitusjärjestelmän (NCTS) päivitysajankohtiin asti sovelletaan 25, 26 ja 29–51 artiklassa tarkoitettua rauta-, ilma- tai meriteitse kuljetettavien tavaroiden paperipohjaista unionin passitusmenettelyä. ◄

2.   ►C2  Tämän asetuksen 27, 28, 29, 52 ja 53 artiklassa tarkoitettuja ilma- tai meriteitse kuljetettavien tavaroiden sähköiseen tavaraluetteloon perustuvia unionin passitusmenettelyjä sovelletaan 1 päivään toukokuuta 2018 asti sellaisiin talouden toimijoihin, jotka eivät vielä ole päivittäneet koodeksin 233 artiklan 4 kohdan e alakohdan soveltamiseksi tarvittavia järjestelmiä. ◄

Mainittuun päivään asti 27, 28, 29, 52 ja 53 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen katsotaan vastaavan koodeksin 233 artiklan 4 kohdan e alakohdassa säädettyä menettelyä eikä vakuutta vaadita koodeksin 89 artiklan 8 kohdan d alakohdan mukaisesti.

25 artikla

Lupa käyttää rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevaa paperipohjaista unionin passitusmenettelyä

1.  Lupa käyttää rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevaa paperipohjaista unionin passitusmenettelyä myönnetään hakijoille, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a) hakija on rautatieyritys;

b) hakija on sijoittautunut unionin tullialueelle;

c) hakija käyttää säännöllisesti unionin passitusmenettelyä tai toimivaltainen tulliviranomainen tietää, että hakija voi täyttää menettelyn vaatimukset; ja

d) hakija ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen.

2.  Lupa käyttää rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevaa paperipohjaista unionin passitusmenettelyä on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa.

26 artikla

Lupa käyttää ilma- tai meriteitse kuljetettavia tavaroita koskevaa paperipohjaista unionin passitusmenettelyä

1.  Lupa käyttää ilma- tai meriteitse kuljetettavia tavaroita koskevaa paperipohjaista unionin passitusmenettelyä myönnetään hakijoille, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a) kun kyseessä on ilmateitse kuljetettavia tavaroita koskeva paperipohjainen unionin passitusmenettely, hakija on lentoyhtiö;

b) kun kyseessä meriteitse kuljetettavia tavaroita koskeva paperipohjainen unionin passitusmenettely, hakija on varustamo;

c) hakija on sijoittautunut unionin tullialueelle;

d) hakija käyttää säännöllisesti unionin passitusmenettelyä tai toimivaltainen tulliviranomainen tietää, että hakija voi täyttää menettelyn vaatimukset; ja

e) hakija ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen.

2.  Lupa käyttää ilma- tai meriteitse kuljetettavia tavaroita koskevaa paperipohjaista unionin passitusmenettelyä on voimassa luvassa mainituissa jäsenvaltioissa.

27 artikla

Lupa käyttää ilmateitse kuljetettavia tavaroita koskevaa sähköiseen tavaraluetteloon pohjautuvaa unionin passitusmenettelyä

1.  Lupa käyttää ilmateitse kuljetettavia tavaroita koskevaa sähköiseen tavaraluetteloon pohjautuvaa unionin passitusmenettelyä myönnetään hakijoille, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a) hakija on lentoyhtiö, joka liikennöi huomattavan määrän lentoja unionin lentoasemien välillä;

b) hakija on sijoittautunut unionin tullialueelle tai hakijan sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on unionissa;

c) hakija käyttää säännöllisesti unionin passitusmenettelyä tai toimivaltainen tulliviranomainen tietää, että hakija voi täyttää menettelyn vaatimukset; ja

d) hakija ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen.

2.  Hyväksyttyään kyseisen lupahakemuksen toimivaltaisten tulliviranomaisten on annettava asia tiedoksi niille muille jäsenvaltioille, joiden alueella sijaitsevat lähtö- ja määrälentoasemat, jotka on liitetty toisiinsa tietojenvaihdon mahdollistavilla sähköisillä järjestelmillä.

Jollei vastaväitteitä ole vastaanotettu 60 päivän kuluessa tiedoksiantopäivästä, toimivaltaisten tulliviranomaisten on annettava lupa.

3.  Lupa käyttää ilmateitse kuljetettavia tavaroita koskevaa sähköiseen tavaraluetteloon pohjautuvaa unionin passitusmenettelyä on voimassa luvassa mainittujen lentoasemien välisissä unionin passitustoimenpiteissä.

28 artikla

Lupa käyttää meriteitse kuljetettavia tavaroita koskevaa sähköiseen tavaraluetteloon pohjautuvaa unionin passitusmenettelyä

1.  Lupa käyttää meriteitse kuljetettavia tavaroita koskevaa sähköiseen tavaraluetteloon pohjautuvaa unionin passitusmenettelyä myönnetään hakijoille, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a) hakija on varustamo, joka liikennöi huomattavan määrän matkoja unionin satamien välillä;

b) hakija on sijoittautunut unionin tullialueelle tai hakijan sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on unionissa;

c) hakija käyttää säännöllisesti unionin passitusmenettelyä tai toimivaltainen tulliviranomainen tietää, että hakija voi täyttää menettelyn vaatimukset; ja

d) hakija ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen.

2.  Hyväksyttyään kyseisen lupahakemuksen toimivaltaisten tulliviranomaisten on annettava asia tiedoksi niille muille jäsenvaltioille, joiden alueella sijaitsevat lähtö- ja määräsatamat, jotka on liitetty toisiinsa tietojenvaihdon mahdollistavilla sähköisillä järjestelmillä.

Jollei vastaväitteitä ole vastaanotettu 60 päivän kuluessa tiedoksiantopäivästä, toimivaltaisten tulliviranomaisten on annettava lupa.

3.  Lupa käyttää meriteitse kuljetettavia tavaroita koskevaa sähköiseen tavaraluetteloon pohjautuvaa unionin passitusmenettelyä on voimassa ainoastaan luvassa mainittujen satamien välisissä unionin passitustoimenpiteissä.

29 artikla

Säännökset, jotka liittyvät lupaan käyttää rauta-, ilma- tai meriteitse kuljetettavia tavaroita koskevaa paperipohjaista unionin passitusmenettelyä ja lupaan käyttää ilma- tai meriteitse kuljetettavia tavaroita koskevaa sähköiseen tavaraluetteloon pohjautuvaa unionin passitusmenettelyä

1.  Edellä 25, 26, 27 ja 28 artiklassa tarkoitettu lupa myönnetään ainoastaan, jos

a) toimivaltainen tulliviranomainen katsoo pystyvänsä valvomaan unionin passitusmenettelyn käyttöä ja tekemään tarkastukset ilman asianomaisen henkilön tarpeisiin nähden suhteettomia hallinnollisia järjestelyjä;

b) toimivaltaiset tulliviranomaiset voivat tehdä vaikuttavia tarkastuksia hakijan kirjanpidon perusteella.

2.  Kun hakijalla on koodeksin 38 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu AEO-valtuutus, 25 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, 26 artiklan 1 kohdan e alakohdassa, 27 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, 28 artiklan 1 kohdan d a alakohdassa ja tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten katsotaan täyttyneen

30 artikla

Passitusilmoituksena pidettävä CIM-rahtikirja rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevassa paperipohjaisessa unionin passitusmenettelyssä

CIM-rahtikirjaa pidetään passitusilmoituksena rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevassa paperipohjaisessa unionin passitusmenettelyssä, jos kyseistä rahtikirjaa käytetään valtuutettujen rautatieyritysten keskinäisessä yhteistyössä suorittamissa kuljetuksissa.

31 artikla

Rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevan paperipohjaisen unionin passitusmenettelyn haltija ja kyseisen haltijan velvoitteet

1.  Rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevan paperipohjaisen unionin passitusmenettelyn haltijan on oltava jokin seuraavista:

a) jäsenvaltioon sijoittautunut valtuutettu rautatieyritys, joka hyväksyy CIM-rahtikirjan käytön passitusilmoituksena rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevassa paperipohjaisessa passitusmenettelyssä ja joka täyttää CIM-rahtikirjan kohden 58 b rastimalla kohdan ”yes” ja merkitsemällä siihen UIC-koodinsa; tai

b) kun kuljetus alkaa unionin tullialueen ulkopuolella ja tavarat saapuvat kyseiselle tullialueelle, mikä tahansa muu jäsenvaltioon sijoittautunut valtuutettu rautatieyritys, jonka puolesta kolmannen maan rautatieyritys on täyttänyt kohdan 58 b.

2.  Menettelynhaltija sitoutuu implisiittisesti ottamaan vastuun siitä, että paperipohjaiseen unionin passitustoimenpiteeseen osallistuvat seuraavat tai korvaavat rautatieyritykset täyttävät myös rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevan paperipohjaisen unionin passitusmenettelyn vaatimukset.

32 artikla

Valtuutetun rautatieyrityksen velvoitteet

1.  Eri valtuutetut rautatieyritykset ottavat tavarat vastaan ja kuljettavat ne kansallisessa laajuudessa, ja tähän osallistuvien valtuutettujen rautatieyritysten on ilmoitettava olevansa yhteisvastuussa mahdollisen tullivelan maksamisesta tulliviranomaiselle.

2.  Koodeksin 233 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen menettelynhaltijan velvoitteiden estämättä muut valtuutetut rautatieyritykset, jotka ottavat tavarat haltuunsa kuljetuksen aikana ja jotka on merkitty CIM-rahtikirjan 57 kohtaan, ovat myös vastuussa rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevan paperipohjaisen unionin passitusmenettelyn asianmukaisesta soveltamisesta.

3.  Rautatieyritykset käyttävät keskinäisessä yhteistyössä yhteisesti sovittua järjestelmää tarkistaakseen ja tutkiakseen tavaroiden siirtoihinsa liittyviä sääntöjenvastaisuuksia ja ottaakseen vastuun seuraavista:

a) kuljetuskustannusten erillinen maksaminen sellaisten tietojen perusteella, jotka on asetettava saataville kunkin jäsenvaltion asianomaisten riippumattomien valtuutettujen rautatieyhtiöiden osalta kustakin rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevasta unionin passitustoimenpiteestä ja jokaisesta kuukaudesta;

b) kuljetuskustannusten jakaminen sellaisten jäsenvaltioiden kesken, joiden alueelle tavarat saapuvat rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevan unionin passitusmenettelyn aikana, ja

c) oman osuuden maksaminen kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet kullekin yhteistyössä toimineelle valtuutetulle rautatieyritykselle.

33 artikla

Lähtötullitoimipaikassa suoritettavat muodollisuudet

1.  Kun tavarat on asetettu rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevaan paperipohjaiseen unioniin passitusmenettelyyn ja unionin passitustoimenpide alkaa unionin tullialueella ja sen on määrä päättyä kyseisellä alueella, tavarat ja CIM-rahtikirja on esitettävä lähtötullitoimipaikalle.

2.  Lähtötullitoimipaikan on selvästi havaittavalla tavalla merkittävä CIM-rahtikirjan 1, 2 ja 3 kappaleen tullin merkinnöille varattuun kohtaan

a) koodi ”T1”, kun tavarat liikkuvat koodeksin 226 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisessa unionin ulkoisessa passitusmenettelyssä;

b) koodi ”T2”, kun tavarat liikkuvat koodeksin 227 artiklan 1 kohdan mukaisessa unionin sisäisessä passitusmenettelyssä; tai

c) koodi ”T2F” delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 188 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa.

Koodien ”T2” ja ”T2F” aitous vahvistetaan lähtötullitoimipaikan leimalla.

3.  Kaikki CIM-rahtikirjan kappaleet on palautettava asianomaiselle henkilölle.

4.  Valtuutetun rautatieyrityksen on varmistettava, että rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevassa paperipohjaisessa unionin passitusmenettelyssä kuljetettavat tavarat yksilöidään käyttämällä kuviollisia lipukkeita, joiden kuvion malli on liitteessä 10. Lipukkeet on kiinnitettävä tai painettava suoraan CIM-rahtikirjaan sekä asiaankuuluvaan rautatievaunuun, jos se on täyteen lastattu, ja muissa tapauksissa yksittäiseen kolliin tai yksittäisiin kolleihin. Lipukkeet voidaan korvata leimalla, jonka kuvion malli on liitteessä 10.

5.  Kun kuljetus alkaa unionin tullialueen ulkopuolella ja sen on määrä päättyä kyseisellä alueella, se tullitoimipaikka, joka on toimivaltainen raja-asemalla, jonka kautta tavarat saapuvat unionin tullialueelle, toimii lähtötullitoimipaikkana.

Lähtötullitoimipaikassa ei tarvitse suorittaa mitään muodollisuuksia.

34 artikla

Tavaraluettelot

1.  Jos CIM-rahtikirja koskee useampaa kuin yhtä vaunua tai konttia, liitteen 11 mukaiselle lomakkeelle laadittuja tavaraluetteloita voidaan käyttää.

2.  Tavaraluetteloihin on lisäksi merkittävä sen vaunun numero, johon CIM-rahtikirja liittyy, tai tarvittaessa tavarat sisältävän kontin numero.

3.  Jos unionin tullialueella alkavat kuljetukset sisältävät sekä unionin ulkoisessa passitusmenettelyssä että unionin sisäisessä passitusmenettelyssä kuljetettavia tavaroita, niistä on laadittava erilliset tavaraluettelot.

Molempiin näihin kahteen tavararyhmään liittyvien tavaraluettelojen järjestysnumerot on merkittävä CIM-rahtikirjan tavaran kuvaukselle varattuun kohtaan.

4.  CIM-rahtikirjan mukana olevat tavaraluettelot ovat sen olennainen osa ja niillä on sama oikeusvaikutus.

5.  Tavaraluettelojen alkuperäiskappaleen aitous vahvistetaan lähetysaseman leimalla.

35 artikla

Passitustullitoimipaikassa suoritettavat muodollisuudet

Passitustullitoimipaikassa ei tarvitse suorittaa mitään muodollisuuksia, kun kyseessä on rautateitse kuljetettavia tavaroita koskeva paperipohjainen unionin passitusmenettely.

36 artikla

Määrätullitoimipaikassa suoritettavat muodollisuudet

1.  Kun rautateitse kuljettavia tavaroita koskevaan paperipohjaiseen unionin passitusmenettelyyn asetetut tavarat saapuvat määrätullitoimipaikkaan, valtuutetun rautatieyrityksen on esitettävä kyseisessä tullitoimipaikassa

a) tavarat;

b) CIM-rahtikirjan 2 ja 3 kappale.

Määrätullitoimipaikan on palautettava CIM-rahtikirjan 2 kappale valtuutetulle rautatieyritykselle leimattuaan sen ja säilytettävä CIM-rahtikirjan 3 kappale.

2.  Tullitoimipaikka, joka on toimivaltainen määräasemassa, toimii määrätullitoimipaikkana.

Jos tavarat kuitenkin luovutetaan vapaaseen liikkeeseen tai asetetaan muuhun tullimenettelyyn väliasemalla, määrätullitoimipaikka on se tulitoimipaikka, joka on toimivaltainen kyseisellä asemalla. Kyseisen tullitoimipaikan on leimattava CIM-rahtikirjan 2 ja 3 kappale sekä valtuutetun rautatieyrityksen esittämä ylimääräinen jäljennös 3 kappaleesta sekä vahvistettava nämä kappaleet jollakin seuraavista maininnoista:

 Cleared;

 Dédouané;

 Verzollt;

 Sdoganato;

 Vrijgemaakt;

 Toldbehandlet;

 Εκτελωνισμένο;

 Despachado de aduana;

 Desalfandegado;

 Tulliselvitetty;

 Tullklarerat;

 Propuštěno;

 Lõpetatud;

 Nomuitots;

 Išleista;

 Vámkezelve;

 Mgħoddija;

 Odprawiony;

 Ocarinjeno;

 Prepustené;

 Оформено

 Vămuit; tai

 Ocarinjeno.

Tullitoimipaikan on viipymättä palautettava CIM-rahtikirjan 2 ja 3 kappale valtuutetulle rautatieyritykselle leimattuaan sen ja säilytettävä ylimääräinen jäljennös CIM-rahtikirjan 3 kappaleesta.

3.  Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä ei sovelleta neuvoston direktiivin 2008/118/EY ( 1 ) 1 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin valmisteveron alaisiin tuotteisiin.

4.  Määräjäsenvaltion toimivaltainen tulliviranomainen voi tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa pyytää väliaseman toimivaltaisen tulliviranomaisen CIM-rahtikirjan 2 ja 3 kappaleeseen merkitsemien vahvistusten jälkitarkastusta.

5.  Edellä olevan 33 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevan paperipohjaisen unionin passitusmenettelyn käyttöön silloin, kun kuljetus alkaa unionin tullialueella ja sen on määrä päättyä kyseisen alueen ulkopuolella.

Tullitoimipaikka, joka on toimivaltainen sillä raja-asemalla, jonka kautta rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevassa paperipohjaisessa unionin passitusmenettelyssä kuljetettavat tavarat poistuvat unionin tullialueelta, toimii määrätullitoimipaikkana. Määrätullitoimipaikassa ei tarvitse suorittaa mitään muodollisuuksia.

37 artikla

Kuljetussopimuksen muuttaminen

Kun kuljetussopimusta muutetaan siten, että

a) kuljetus, jonka oli määrä päättyä unionin tullialueen ulkopuolella, päättyy kyseisellä alueella, tai

b) kuljetus, jonka oli määrä päättyä unionin tullialueella, päättyy kyseisen alueen ulkopuolella,

valtuutetut rautatieyritykset voivat panna muutetun sopimuksen täytäntöön ainoastaan lähtötullitoimipaikan ennakkoon antamalla suostumuksella.

Kaikissa muissa tapauksissa valtuutetut rautatieyritykset voivat panna muutetun sopimuksen täytäntöön; niiden on viipymättä ilmoitettava tehdystä muutoksesta lähtötullitoimipaikkaan.

38 artikla

Rautateitse kuljetettavia tavaroita koskeva paperipohjainen unionin passitusmenettely, kun kuljetus alkaa ja päättyy unionin tullialueen ulkopuolella

Kun rautateitse kuljettavia tavaroita koskevaa paperipohjaista unionin passitusmenettelyä noudatetaan ja kuljetus alkaa ja sen on määrä päättyä unionin tullialueen ulkopuolella, lähtötullitoimipaikkana toimii 33 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu tullitoimipaikka ja määrätullitoimipaikkana 36 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu tullitoimipaikka.

Lähtö- ja määrätullitoimipaikoissa ei tarvitse suorittaa mitään muodollisuuksia.

39 artikla

Sisäinen passitusmenettely

1.  Kun yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan ja unionitavarat kuljetetaan yhden tai useamman yhteistä passitusta soveltavan maan kautta, tavarat on asetettava unionin sisäiseen passitusmenettelyyn koko matkan ajaksi unionin tullialueen lähtöasemalta unionin tullialueen määräasemalle kunkin jäsenvaltion määrittämien järjestelyjen mukaisesti, eikä CIM-rahtikirjaa ja tavaroita tarvitse esittää lähtötullitoimipaikalle eikä 33 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja lipukkeita kiinnittää tai painaa.

Määrätullitoimipaikassa ei tarvitse suorittaa mitään muodollisuuksia.

2.  Unionin sisäistä passitusmenettelyä on noudatettava, kun unionitavaroita kuljetetaan rautateitse jäsenvaltiossa sijaitsevasta paikasta muussa jäsenvaltiossa sijaitsevaan paikkaan yhden tai useamman muun kolmannen maan kuin yhteistä passitusta soveltavan maan kautta. Tässä tapauksessa 1 kohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.

3.  Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa rautateitse kuljettavia tavaroita koskeva paperipohjainen unionin passitusmenettely on keskeytettävä kolmannen maan alueella.

40 artikla

Ulkoinen passitusmenettely

Edellä 33 artiklan 5 kohdassa ja 38 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa tavarat asetetaan unionin ulkoiseen passitusmenettelyyn, jollei unionitavaran tullioikeudellista asemaa ole vahvistettu koodeksin 153, 154 ja 155 artiklan mukaisesti.

41 artikla

Valtuutettujen rautatieyritysten tiliyksiköt ja tullivalvonta

1.  Valtuutettujen rautatieyritysten on säilytettävä kirjanpitonsa tiliyksiköissään ja käytettävä kyseisissä yksiköissä täytäntöön pantua yhteisesti sovittua järjestelmää sääntöjenvastaisuuksien tutkimiseksi.

2.  Valtuutetun rautatieyrityksen sijoittautumisjäsenvaltion tulliviranomaisella on oltava pääsy kyseisen yrityksen tiliyksikössä oleviin tietoihin.

3.  Tullivalvonnan suorittamiseksi valtuutetun rautatieyrityksen on määrämaassa asetettava määräjäsenvaltion tulliviranomaisen saataville kaikki passitusilmoituksena käytetyt CIM-rahtikirjat, joita käytetään rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevassa paperipohjaisessa unionin tullimenettelyssä, kyseisen viranomaisen kanssa yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti.

42 artikla

Unionin passitusmenettelyn käyttö

1.  Kun unionin passitusmenettelyä sovelletaan, 25 ja 29–45 artikla eivät estä noudattamasta delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 188, 189 ja 190 artiklassa sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 291–312 artiklassa ja liitteessä 72-04 olevassa 19 kohdassa säädettyä menettelyä, ja tämän asetuksen 33 artiklan 4 kohtaa ja 41 artiklaa sovelletaan joka tapauksessa.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on saateasiakirjojen tietoja varten varattuun kohtaan merkittävä CIM-rahtikirjan laatimishetkellä selvästi havaittavalla tavalla viittaus passitusilmoituksen MRN:ään.

3.  Rautatieyrityksen, joka on toimivaltainen viimeisellä unionin passitustoimenpiteeseen osallistuvalla rautatieasemalla, on vahvistettava CIM-rahtikirjan 2 kappaleen aitous. Kyseinen yritys vahvistaa asiakirjan aitouden varmistuttuaan siitä, että tavarat kuljetetaan unionin passitusilmoituksella.

43 artikla

Valtuutettu lähettäjä

Kun CIM-rahtikirjan esittämistä passitusilmoituksena ja tavaroiden esittämistä lähtötullitoimipaikalle ei vaadita tavaroista, jotka valtuutetun lähettäjän on määrä asettaa rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevaan paperipohjaiseen unionin passitusmenettelyyn, lähtötullitoimipaikan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että CIM-rahtikirjan 1, 2 ja 3 kappaleessa on tapauksen mukaan koodi ”T1”, ”T2” tai ”T2F”.

44 artikla

Valtuutettu vastaanottaja

Tulliviranomaiset voivat säätää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 315 artiklasta poiketen, että valtuutetun rautatieyrityksen tai kuljetusyrityksen on toimitettava CIM-rahtikirjan 2 ja 3 kappale suoraan määrätullitoimipaikalle silloin, kun tavarat saapuvat koodeksin 233 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun valtuutetun vastaanottajan paikkaan.

45 artikla

Rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevan muun paperipohjaisen unionin passitusmenettelyn käyttö

Jos unionin passitusmenettelyyn asetettuihin tavaroihin sovellettavien unionin toimenpiteiden täytäntöönpano taataan

a) jäsenvaltioilla on oikeus jatkaa sellaisten rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevien muiden paperipohjaisten unionin passitusmenettelyjen käyttöä, jotka on jo vahvistettu niiden välisissä kahden- tai monenvälisissä järjestelyissä; ja

b) kullakin jäsenvaltiolla on oikeus jatkaa rautateitse kuljetettavia tavaroita koskevien muiden paperipohjaisten unionin passitusmenettelyjen käyttöä sellaisten tavaroiden osalta, joita ei tarvitse siirtää toisen jäsenvaltion alueelle.

46 artikla

Passitusilmoituksena pidettävä tavaraluettelo ilmateitse kuljetettavia tavaroita koskevassa paperipohjaisessa unionin passitusmenettelyssä

1.  Lentoyhtiölle voidaan antaa lupa käyttää passitusilmoituksena tavaraluetteloa, jos luettelon sisältö on Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 tehdyn kansainvälistä siviili-ilmailua koskevan yleissopimuksen liitteen 9 lisäyksessä 3 olevan mallin mukainen.

2.  Edellä 26 artiklassa tarkoitetussa luvassa on mainittava tavaraluettelon muoto sekä unionin passitustoimenpiteissä käytettävät lähtö- ja määrälentoasemat. Edellä 26 artiklan mukaisen luvan saaneen lentoyhtiön on lähetettävä kyseisen luvan oikeaksi todistettu jäljennös kunkin asianomaisen lentoaseman toimivaltaisille tulliviranomaisille.

3.  Kun kuljetukseen sisältyy tavaroita, jotka liikkuvat koodeksin 226 artiklan mukaisessa unionin ulkoisessa passitusmenettelyssä tai delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 188 artiklan mukaisesti, kyseiset tavarat on lueteltava erillisissä tavaraluetteloissa.

47 artikla

Lentoyhtiön suorittamat muodollisuudet

1.  Lentoyhtiön on merkittävä tavaraluetteloon seuraavat tiedot:

a) koodi ”T1”, kun tavarat liikkuvat koodeksin 226 artiklan mukaisessa unionin ulkoisessa passitusmenettelyssä;

b) koodi ”T2F” delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 188 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa;

c) tavarat kuljettavan lentoyhtiön nimi;

d) lennon numero;

e) lennon päivämäärä;

f) lähtö- ja määrälentoasema.

2.  Edellä 1 kohdassa vaadittavien tietojen lisäksi lentoyhtiön on merkittävä kyseiseen tavaraluetteloon seuraavat tiedot kustakin lähetyksestä:

a) lentorahtikirjan numero;

b) kollien lukumäärä;

c) tavaroiden kauppanimitys, mukaan lukien kaikki tavaroiden yksilöimiseksi tarvittavat tiedot;

d) bruttomassa.

3.  Kun tavarat lähetetään yhteislähetyksenä, niiden tavaraluetteloon on tavaran kuvauksen sijaan tehtävä tarvittaessa merkintä ”Yhteislähetys” tai sen lyhenne. Tällaisessa tapauksessa tavaraluettelossa mainittavien lähetysten lentorahtikirjoissa on oltava tavaroiden kauppanimitys, mukaan lukien kaikki tavaroiden yksilöimiseksi tarvittavat tiedot. Kyseiset lentorahtikirjat on liitettävä tavaraluetteloon.

4.  Lentoyhtiön on päivättävä ja allekirjoitettava tavaraluettelo.

5.  Tavaraluettelo on esitettävä vähintään kahtena kappaleena lähtölentoaseman toimivaltaisille tulliviranomaisille, joiden on säilytettävä yksi kappale.

6.  Määrälentoaseman toimivaltaisille tulliviranomaisille on esitettävä yksi tavaraluettelon kappale.

48 artikla

Ilmateitse kuljettavia tavaroita koskevana paperisena passitusilmoituksena käytettyjen tavaraluetteloiden listan varmennus

1.  Kunkin määrälentoaseman toimivaltaisten tulliviranomaisten on kerran kuussa todistettava oikeiksi lentoyhtiöiden laatima lista tavaraluetteloista, jotka on esitetty kyseisille viranomaisille edellisen kuukauden aikana, ja toimitettava se kunkin lähtölentoaseman tulliviranomaisille.

2.  Listassa on oltava seuraavat tiedot kustakin tavaraluettelosta:

a) tavaraluettelon numero;

b) koodi, jolla tavaraluettelo yksilöidään passitusilmoitukseksi 47 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti;

c) tavarat kuljettaneen lentoyhtiön nimi;

d) lennon numero; ja

e) lennon päivämäärä.

3.  Edellä 26 artiklassa tarkoitetussa luvassa voidaan myös määrätä, että lentoyhtiöt voivat itse toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun listan kunkin lähtölentoaseman toimivaltaisille tulliviranomaisille.

4.  Jos listassa olevien tavaraluetteloiden tiedoissa havaitaan sääntöjenvastaisuuksia, määrälentoaseman toimivaltaisten tulliviranomaisten on ilmoitettava asiasta lähtölentoaseman toimivaltaisille tulliviranomaisille ja luvan myöntäneelle toimivaltaiselle tulliviranomaiselle mainiten erityisesti niiden tavaroiden lentorahtikirjat, joiden osalta sääntöjenvastaisuuksia on ilmennyt.

49 artikla

Passitusilmoituksena pidettävä tavaraluettelo meriteitse kuljetettavia tavaroita koskevassa paperipohjaisessa passitusmenettelyssä

1.  Edellä olevan 26 artiklan mukaisen luvan saaneen varustamon on käytettävä passitusilmoituksena tavaraluetteloa, joka laaditaan luvassa vahvistetulla lomakkeella.

2.  Luvassa on mainittava unionin passitustoimenpiteiden lähtö- ja määräsatamat. Edellä olevan 26 artiklan mukaisen luvan saaneen varustamon on lähetettävä kyseisen luvan oikeaksi todistettu jäljennös kunkin asianomaisen sataman tulliviranomaisille.

3.  Kun kuljetukseen sisältyy tavaroita, jotka liikkuvat koodeksin 226 artiklan mukaisessa unionin ulkoisessa passitusmenettelyssä tai delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 188 artiklan mukaisesti, kyseiset tavarat on lueteltava erillisissä tavaraluetteloissa.

50 artikla

Varustamon suorittamat muodollisuudet

1.  Varustamon on merkittävä tavaraluetteloon seuraavat tiedot:

a) koodi ”T1”, kun tavarat liikkuvat koodeksin 226 artiklan mukaisessa unionin ulkoisessa passitusmenettelyssä;

b) koodi ”T2F” delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 188 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa;

c) tavarat kuljettavan varustamon nimi ja täydellinen osoite;

d) aluksen tunnistetiedot;

e) lähtösatama;

f) määräsatama;

g) merikuljetuksen päivämäärä.

2.  Edellä 1 kohdassa vaadittavien tietojen lisäksi varustamon on merkittävä kyseiseen tavaraluetteloon seuraavat tiedot kustakin lähetyksestä:

a) konossementin numero;

b) kollien lukumäärä, laji, merkinnät ja tunnistenumerot;

c) tavaroiden kauppanimitys, mukaan lukien kaikki tavaroiden yksilöimiseksi tarvittavat tiedot;

d) bruttomassa;

e) tarvittaessa konttien tunnistenumerot.

3.  Varustamon on päivättävä ja allekirjoitettava tavaraluettelo.

4.  Tavaraluettelo on esitettävä vähintään kahtena kappaleena lähtösataman toimivaltaisille tulliviranomaisille, joiden on säilytettävä yksi kappale.

5.  Määräsataman toimivaltaisille tulliviranomaisille on esitettävä yksi tavaraluettelon kappale.

51 artikla

Meriteitse kuljettavien tavaroiden paperisena passitusilmoituksena käytettävien tavaraluetteloiden listan varmennus

1.  Kunkin määräsataman toimivaltaisten tulliviranomaisten on kerran kuussa todistettava oikeiksi varustamojen laatima lista tavaraluetteloista, jotka on esitetty kyseisille viranomaisille edellisen kuukauden aikana, ja toimitettava se kunkin lähtösataman toimivaltaisille tulliviranomaisille.

2.  Listassa on oltava seuraavat tiedot kustakin tavaraluettelosta:

a) tavaraluettelon numero;

b) koodi, jolla tavaraluettelo yksilöidään passitusilmoitukseksi 50 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti;

c) tavarat kuljettaneen varustamon nimi; ja

d) merikuljetuksen päivämäärä.

3.  Edellä 26 artiklassa tarkoitetussa luvassa voidaan myös määrätä, että varustamot voivat itse toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun listan kunkin lähtösataman toimivaltaisille tulliviranomaisille.

4.  Jos listassa olevien tavaraluettelojen tiedoissa havaitaan sääntöjenvastaisuuksia, määräsataman toimivaltaisten tulliviranomaisten on ilmoitettava asiasta lähtösataman toimivaltaisille tulliviranomaisille ja luvan myöntäneelle viranomaiselle mainiten erityisesti niiden tavaroiden konossementit, joiden osalta sääntöjenvastaisuuksia on ilmennyt.

52 artikla

Passitusilmoituksena pidettävä sähköinen tavaraluettelo ilmateitse kuljetettavia tavaroita koskevassa unionin passitusmenettelyssä

1.  Lentoyhtiön on toimitettava lähtölentoasemalla laadittu tavaraluettelo määrälentoasemalle tietojenvaihdon mahdollistavalla sähköisellä järjestelmällä.

2.  Lentoyhtiön on merkittävä jokin seuraavista koodeista tavaraluettelon asianomaisten kohtien viereen:

a) ”T1”, kun tavarat liikkuvat koodeksin 226 artiklan mukaisessa unionin ulkoisessa passitusmenettelyssä;

b) ”T2F” delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 188 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa;

c) ”TD”, kun tavarat liikkuvat jo unionin passitusmenettelyssä tai ne kuljetetaan sisäisessä jalostusmenettelyssä, tullivarastointimenettelyssä tai väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä. Tällaisessa tapauksessa lentoyhtiön on merkittävä myös vastaavaan lentorahtikirjaan koodi ”TD” sekä käytetyn menettelyn viite, passitus- tai siirtoilmoituksen numero ja päivämäärä sekä ilmoituksen antaneen toimipaikan nimi;

d) ”C”, kun unionitavarat eivät liiku unionin passitusmenettelyssä;

e) ”X”, kun vientiin tarkoitetut unionitavarat eivät liiku unionin passitusmenettelyssä.

3.  Tavaraluettelossa on myös oltava 47 artiklan 1 kohdan c–f alakohdassa ja sen 2 kohdassa säädetyt tiedot.

4.  Unionin passitusmenettelyn katsotaan päättyneen, kun tietojenvaihdon mahdollistavalla sähköisellä järjestelmällä toimitettu tavaraluettelo on määrälentoaseman toimivaltaisten tulliviranomaisten saatavilla ja tavarat on esitetty niille.

5.  Lentoyhtiön 29 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännösten mukaisesti pitämässä kirjanpidossa on oltava ainakin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Määrälentoaseman toimivaltaisten tulliviranomaisten on tarvittaessa toimitettava tietojenvaihdon mahdollistavalla sähköisellä tietojenvaihtojärjestelmällä vastaanotettujen tavaraluettelojen asiaankuuluvat tiedot lähtölentoaseman toimivaltaisille tulliviranomaisille niiden tekemää varmennusta varten.

6.  Lentoyhtiön on annettava toimivaltaisille tulliviranomaisille tiedoksi kaikki rikkomiset ja sääntöjenvastaisuudet.

7.  Määrälentoaseman toimivaltaisten tulliviranomaisten on annettava lähtölentoaseman toimivaltaisille tulliviranomaisille ja luvan antaneelle toimivaltaiselle tulliviranomaiselle tiedoksi mahdollisimman pian kaikki rikkomiset ja sääntöjenvastaisuudet.

53 artikla

Passitusilmoituksena pidettävä sähköinen tavaraluettelo meriteitse kuljetettavia tavaroita koskevassa unionin passitusmenettelyssä

1.  Varustamon on toimitettava lähtösatamassa laadittu tavaraluettelo määräsatamalle tietojenvaihdon mahdollistavalla sähköisellä järjestelmällä.

2.  Varustamo voi käyttää yhtä tavaraluetteloa kaikille kuljetettaville tavaroille. Tällaisessa tapauksessa varustamon on merkittävä jokin seuraavista koodeista tavaraluettelon asianomaisten kohtien viereen:

a) ”T1”, kun tavarat liikkuvat koodeksin 226 artiklan mukaisessa unionin ulkoisessa passitusmenettelyssä;

b) ”T2F” delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 188 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa;

c) ”TD”, kun tavarat liikkuvat jo unionin passitusmenettelyssä tai ne kuljetetaan sisäisessä jalostusmenettelyssä, tullivarastointimenettelyssä tai väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä. Tällaisessa tapauksessa varustamon on myös merkittävä vastaavaan konossementtiin tai muuhun asianmukaiseen kaupalliseen asiakirjaan koodi ”TD” sekä käytetyn menettelyn viite, passitus- tai siirtoilmoituksen numero ja päivämäärä sekä ilmoituksen antaneen toimipaikan nimi;

d) ”C”, kun unionitavarat eivät liiku unionin passitusmenettelyssä;

e) ”X”, kun vientiin tarkoitetut unionitavarat eivät liiku unionin passitusmenettelyssä.

3.  Tavaraluettelossa on myös oltava 50 artiklan 1 kohdan c–g alakohdassa ja sen 2 kohdassa säädetyt tiedot.

4.  Unionin passitusmenettelyn katsotaan päättyneen, kun tietojenvaihdon mahdollistavalla sähköisellä järjestelmällä toimitettu tavaraluettelo on määräsataman toimivaltaisten tulliviranomaisten saatavilla ja tavarat esitetään niille.

5.  Varustamon 29 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännösten mukaisesti pitämässä kirjanpidossa on oltava ainakin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Määräsataman toimivaltaisten tulliviranomaisten on tarvittaessa toimitettava tietojenvaihdon mahdollistavalla sähköisellä tietojenvaihtojärjestelmällä vastaanotettujen tavaraluettelojen asiaankuuluvat tiedot lähtösataman toimivaltaisille tulliviranomaisille niiden tekemää varmennusta varten.

6.  Varustamon on annettava toimivaltaisille tulliviranomaisille tiedoksi kaikki rikkomiset ja sääntöjenvastaisuudet,

Määräsataman toimivaltaisten tulliviranomaisten on annettava lähtösataman toimivaltaisille tulliviranomaisille ja luvan antaneelle toimivaltaiselle tulliviranomaiselle tiedoksi mahdollisimman pian kaikki rikkomiset ja sääntöjenvastaisuudet.7 LUKU

UNIONIN TULLIALUEELTA VIETÄVÄT TAVARAT

54 artikla

Tavaroiden poistuminen

Tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun UTK:n AES-järjestelmän käyttöönottopäiviin asti sallia, että tavaroiden poistumiseen unionin tullialueelta liittyvien tietojen vaihtamisessa ja tallentamisessa käytetään muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää.8 LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

55 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muutokset

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2015/2446 seuraavasti:

1) lisätään 2 artiklaan kohdat seuraavasti:

”3.   ►C2  Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen sitovia tariffitietoja, jäljempänä ’STT’, koskevan järjestelmän ja Surveillance 2 -järjestelmän päivityksen ensimmäisen vaiheen käyttöönottopäivään asti ei sovelleta tämän asetuksen liitteessä A olevaa saraketta 1 a, vaan asianomaiset tietovaatimukset vahvistetaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 ( *1 ) liitteissä 2–5. ◄

▼C2

Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun AEO-järjestelmän päivitysajankohtaan asti ei sovelleta tämän asetuksen liitteessä A olevaa saraketta 2, vaan asianomaiset tietovaatimukset vahvistetaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteissä 6 ja 7.

▼B

4.   ►C2  Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, kun kyseessä ovat delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä I luetellut tietotekniset järjestelmät, täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä vahvistettujen asiaankuuluvien tietoteknisten järjestelmien käyttöönottopäiviin tai päivitysajankohtiin asti ei sovelleta tämän asetuksen liitteessä B vahvistettuja yhteisiä tietovaatimuksia. ◄

▼C2

Kun kyseessä ovat delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä I luetellut tietotekniset järjestelmät, ilmoituksissa, tiedonannoissa, tiedoksiannoissa ja tullioikeudellista asemaa koskevissa todisteissa vaadittavien tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen sovelletaan delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä 9 vahvistettuja tietovaatimuksia täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen asiaankuuluvien tietoteknisten järjestelmien käyttöönottopäiviin tai päivitysajankohtiin asti.

▼B

Kun delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä 9 ei vahvisteta ilmoituksissa, tiedoksiannoissa ja tullioikeudellista asemaa koskevissa todisteissa vaadittavien tietojen vaihtamista ja tallentamista koskevia tietovaatimuksia, jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaiset tietovaatimukset mahdollistavat kyseisistä ilmoituksista, tiedoksiannoista ja tullioikeudellista asemaa koskevista todisteista annettujen säännösten soveltamisen.

5.  Tulliviranomaiset voivat päättää täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun UTK:n tullauspäätösjärjestelmän käyttöönottopäivään asti, että muita kuin tämän asetuksen liitteessä A vahvistettuja asianmukaisia tietovaatimuksia on sovellettava seuraaviin hakemuksiin, lupiin ja valtuutuksiin:

a) osan tavaroiden tullausarvosta muodostavien määrien määrittämisen yksinkertaistusta koskevat hakemukset ja luvat;

b) yleisvakuuksia koskevat hakemukset ja luvat;

c) maksunlykkäystä koskevat hakemukset ja luvat;

d) koodeksin 148 artiklassa tarkoitetut väliaikaiseen varastointiin tarkoitettujen varastotilojen pitoa koskevat hakemukset ja luvat;

e) säännöllistä alusliikennettä koskevat hakemukset ja luvat;

f) valtuutettua antajaa koskevat hakemukset ja valtuutukset;

g) valtuutetun banaanien punnitsijan asemaa koskevat hakemukset ja valtuutukset;

h) oma-aloitteista määräämistä koskevat hakemukset ja luvat;

i) TIR-toimenpiteisiin valtuutetun vastaanottajan asemaa koskevat hakemukset ja valtuutukset;

j) unionin passitukseen valtuutetun lähettäjän asemaa koskevat hakemukset ja valtuutukset;

k) unionin passitukseen valtuutetun vastaanottajan asemaa koskevat hakemukset ja valtuutukset;

l) erityisten sinettien käyttöä koskevat hakemukset ja luvat;

m) yksinkertaistetun tietosisällön sisältävän passitusilmoituksen käyttöä koskevat hakemukset ja luvat;

n) sähköisen kuljetusasiakirjan käyttöä tulli-ilmoituksena koskevat hakemukset ja luvat.

6.  Kun jäsenvaltio päättää 5 kohdan mukaisesti, että muita tietovaatimuksia on sovellettava, sen on varmistettava, että kyseiset muut tietovaatimukset mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat todentaa asianomaisen luvan tai valtuutuksen myöntämisedellytysten täyttymisen ja että niihin kuuluvat ainakin seuraavat vaatimukset:

a) hakijan/luvanhaltijan tunnistetiedot (tietoelementti 3/2 ’Luvan tai päätöksen hakijan/haltijan tunnistetiedot’ tai, kun hakijalla ei ole voimassa olevaa EORI-numeroa, tietoelementti 3/1 ’Luvan tai päätöksen hakija/haltija’);

b) hakemuksen, luvan tai valtuutuksen tyyppi (tietoelementti 1/1 ’Hakemuksen/päätöksen koodityyppi’);

c) luvan käyttö yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa (tietoelementti 1/4 ’Maantieteellinen voimassaolo – unioni’), soveltuvin osin.

7.  Tulliviranomaiset voivat sallia UTK:n tullauspäätösjärjestelmän käyttöönottopäivään asti, että tämän asetuksen liitteessä A vahvistettujen tietovaatimusten asemesta on sovellettava delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä 12 vahvistettuja hakemuksia ja lupia koskevia tietovaatimuksia seuraavissa menettelyissä:

a) yksinkertaistetun ilmoituksen käyttöä koskevat hakemukset ja luvat;

b) keskitettyä tulliselvitystä koskevat hakemukset ja luvat;

c) ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää koskevat hakemukset ja luvat;

d) sisäisen jalostuksen käyttöä koskevat hakemukset ja luvat;

e) ulkoisen jalostuksen käyttöä koskevat hakemukset ja luvat;

f) tiettyä käyttötarkoitusta koskevat hakemukset ja luvat;

g) väliaikaista tuontia koskevat hakemukset ja luvat;

h) tullivarastointiin käytettävien varastotilojen pitoa koskevat luvat ja hakemukset.

8.   ►C2  Sen estämättä, mitä 7 kohdassa säädetään, kun lupahakemus pohjautuu tämän asetuksen 163 artiklan 1 kohdan mukaiseen tulli-ilmoitukseen, tulli-ilmoituksessa on UTK:n automaattisen vientijärjestelmän (AES) käyttöönottopäivään ja kansallisten tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti oltava myös seuraavat tiedot: ◄

a) kaikkia menettelyjä koskevat yhteiset tietovaatimukset:

 tavaroiden jalostuksen, valmistuksen tai käytön luonne;

 tavaroiden ja/tai jalostettujen tai valmistettujen tuotteiden tekninen kuvaus ja tunnistustapa;

 menettelyn päättämisen arvioitu määräaika;

 ehdotettu menettelyn päättämistoimipaikka (muu kuin tietty käyttötarkoitus); ja

 jalostus-, valmistus- tai käyttöpaikka;

b) sisäistä jalostusta koskevat erityiset tietovaatimukset:

 delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteen 12 lisäyksessä tarkoitetut taloudellisten edellytysten koodit;

 arvioitu tuottoaste tai menetelmä, jolla kyseinen aste määritetään; ja

 olisiko tuontitullin määrä laskettava koodeksin 86 artiklan 3 kohdan mukaisesti (ilmoitetaan ’kyllä’ tai ’ei’).

2) lisätään 3 artiklaan kohdat seuraavasti:

►C2  ”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä kohdassa säädetään, täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä vahvistetun EORI-järjestelmän päivitysajankohtaan asti ei sovelleta liitteessä 12–01 vahvistettuja yhteisiä tietovaatimuksia. ◄

▼C2

Jäsenvaltioiden on EORI-järjestelmän päivitysajankohtaan asti kerättävä ja tallennettava seuraavat delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteen 9 lisäyksessä E vahvistetut tiedot, jotka muodostavat EORI-tietueen;

▼B

a) delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteen 9 lisäyksessä E olevassa 1–4 kohdassa luetellut tiedot:

b) delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteen 9 lisäyksessä E olevassa 5–12 kohdassa luetellut tiedot, kun tätä edellytetään kansallisissa järjestelmissä.

Jäsenvaltioiden on ladattava tämän artiklan kolmannen kohdan mukaisesti kerätyt tiedot säännöllisesti EORI-järjestelmään.

Poiketen siitä, mitä tämän artiklan toisessa ja kolmannessa kohdassa säädetään, liitteessä 12–01 olevan I osaston 3 luvun 4 kohdassa luetellun tietoelementin kerääminen on vapaaehtoista jäsenvaltioille. ►C2  Kun jäsenvaltiot keräävät kyseisen elementin, se on ladattava EORI-järjestelmään mahdollisimman pian kyseisen järjestelmän päivityksen jälkeen. ◄ ”;

3) lisätään 104 artiklaan kohdat seuraavasti:

”3.   ►C2  Tämän artiklan 2 kohtaa ei sovelleta ennen täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tuontivalvontajärjestelmän päivitysajankohtia, ja saapumisen yleisilmoituksen antamisesta on luovuttava postilähetyksiin sisältyvien tavaroiden osalta. ◄

4.   ►C2  Saapumisen yleisilmoituksen antamisesta on täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tuontitarkastusjärjestelmän päivitysajankohtaan asti luovuttava sellaisten lähetykseen sisältyvien tavaroiden osalta, joiden todellinen arvo on enintään 22 euroa, jos tulliviranomaiset suostuvat talouden toimijan hyväksynnällä tekemään riskianalyysin sellaisia tietoja käyttäen, jotka sisältyvät talouden toimijan käyttämään järjestelmään tai jotka saadaan kyseisestä järjestelmästä. ◄ ”;

4) lisätään 106 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   ►C2  Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, saapumisen yleisilmoitus on täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tuontivalvontajärjestelmän päivitysajankohtaan asti annettava seuraavia määräaikoja noudattaen: ◄

a) kun lento kestää alle neljä tuntia, viimeistään ilma-aluksen tosiasiallisena lähtöhetkenä; ja

b) vähintään neljä tuntia kestävien lentojen osalta viimeistään neljä tuntia ennen ilma-aluksen saapumista unionin tullialueella sijaitsevalle ensimmäiselle lentoasemalle.”;

5) lisätään 112 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   ►C2  Tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta ennen täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tuontivalvontajärjestelmän päivitysajankohtia. ◄ ”;

6) lisätään 113 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   ►C2  Tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta ennen täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tuontivalvontajärjestelmän päivitysajankohtiin. ◄ ”;

7) lisätään 122 a artikla seuraavasti:

”122 a artikla

RSS-syötteitä tarjoava tieto- ja viestintäjärjestelmä

(Koodeksin 155 artiklan 2 kohta)

1.  Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun UTK:n tullauspäätösjärjestelmän käyttöönottopäivään asti komissio ja jäsenvaltioiden tulliviranomaiset tallentavat ja saavat käyttöönsä seuraavat tiedot säännöllistä alusliikennettä koskevaa sähköistä tieto- ja viestintäjärjestelmää käyttäen:

a) hakemuksissa olevat tiedot;

b) säännöllisen alusliikenteen luvat ja soveltuvin osin niiden muutokset tai kumoaminen;

c) käyntisatamien nimet ja asianomaiseen liikenteeseen osoitettujen alusten nimet;

d) kaikki muut asiaankuuluvat tiedot.

2.  Sen jäsenvaltion tulliviranomaisten, jolle hakemus on jätetty, on 1 kohdassa tarkoitettua säännöllistä alusliikennettä koskevaa sähköistä tieto- ja viestintäjärjestelmää käyttäen annettava asia tiedoksi muiden sellaisten jäsenvaltioiden tulliviranomaisille, joiden alueella kyseistä alusliikennettä harjoitetaan.

3.  Jos kyseisen tiedoksiannon saaneet tulliviranomaiset hylkäävät hakemuksen, asia on annettava tiedoksi 1 kohdassa tarkoitettua säännöllistä alusliikennettä koskevaa sähköistä tieto- ja viestintäjärjestelmää käyttäen.

4.  Lupa tallennetaan ja luvan antaminen annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisille, joiden alueella kyseistä alusliikennettä harjoitetaan, 1 kohdassa tarkoitettua säännöllistä alusliikennettä koskevaa sähköistä tieto- ja viestintäjärjestelmää käyttäen.

5.  Kun lupa kumotaan joko hakemuksen vastaanottaneen tulliviranomaisen toimesta tai varustamon pyynnöstä, kyseisen tulliviranomaisen on 1 kohdassa tarkoitettua säännöllistä alusliikennettä koskevaa sähköistä tieto- ja viestintäjärjestelmää käyttäen annettava kumoaminen tiedoksi muiden sellaisten jäsenvaltioiden tulliviranomaisille, joiden alueella kyseistä alusliikennettä harjoitetaan.”;

8) lisätään 124 artiklaan kohta seuraavasti:

”Tämän artiklan ensimmäistä kohtaa ei sovelleta ennen täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun UTK:n unioniasemaa koskevan todisteen (PoUS) järjestelmä käyttöönottopäivää.”;

9) lisätään 124 a artikla seuraavasti:

”124 a artikla

T2L- tai T2LF-asiakirjalla annettava todiste unionitavaran tullioikeudellisesta asemasta

(Koodeksin 6 artiklan 3 kohdan a alakohta)

Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun PoUS-järjestelmän käyttöönottopäivään asti sovelletaan seuraavia säännöksiä silloin, kun käytetään paperista T2L- tai T2LF-asiakirjaa:

a) asianomaisen henkilön on merkittävä tunnus ”T2L” tai ”T2LF” lomakkeen kohdan 1 oikeanpuoleiseen osaan ja tunnus ”T2L bis” tai ”T2LF bis” mahdollisesti käytetyn yhden tai useamman jatkolehden kohdan 1 oikeanpuoleiseen osaan;

b) tulliviranomaiset voivat antaa kenelle henkilölle tahansa luvan käyttää tavaraluetteloita, jotka eivät täytä kaikkia vaatimuksia, jos kyseiset henkilöt

 ovat sijoittautuneet unioniin;

 antavat säännöllisesti unionitavaran tullioikeudellista asemaa koskevia todisteita tai tulliviranomaiset tietävät niiden pystyvän täyttämään kyseisten todisteiden käyttöä koskevat oikeudelliset velvoitteet;

 eivät ole syyllistyneet tulli- tai verolainsäädännön vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen;

c) edellä b alakohdassa tarkoitetut luvat myönnetään ainoastaan, jos

 tulliviranomaiset voivat valvoa menettelyä ja tehdä tarkastuksia ilman asianomaisen henkilön tarpeisiin nähden suhteettomia hallinnollisia järjestelyjä; ja

 tulliviranomaiset voivat asianomaisen henkilön pitämän kirjanpidon perusteella tehdä vaikuttavia tarkastuksia;

d) T2L- tai T2LF-asiakirjasta laaditaan yksi alkuperäiskappale.

e) jos siihen merkitään tullin vahvistus, siinä on oltava seuraavat tiedot mahdollisuuksien mukaan kohdassa ”C. Lähtötoimipaikka”:

 kun kyseessä on T2L- tai T2LF-asiakirja, toimivaltaisen toimipaikan nimi ja leima, kyseisen toimipaikan virkailijan allekirjoitus, vahvistuspäivämäärä ja joko kirjaamisnumero tai mahdollisesti tarvittavan lähetysilmoituksen numero;

 kun kyseessä on jatkolehti tai tavaraluettelo, T2L- tai T2LF-asiakirjassa oleva numero, joka on merkittävä joko toimivaltaisen toimipaikan nimen sisältävällä leimalla tai käsin; jälkimmäisessä tapauksessa sen ohessa on oltava kyseisen toimipaikan virallinen leima.

Asiakirjat on palautettava asianomaiselle henkilölle.”;

10) lisätään 126 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.  Jos tulli tekee vahvistuksen, vahvistuksessa on oltava täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun PoUS-järjestelmän käyttöönottopäivään asti toimivaltaisen tullitoimipaikan nimi ja leima, kyseisen toimipaikan virkailijan allekirjoitus, vahvistuspäivämäärä ja joko kirjaamisnumero tai mahdollisesti tarvittavan lähetysilmoituksen numero.”;

11) lisätään 126 a artikla seuraavasti:

”126 a artikla

Varustamon tavaraluettelolla annettava unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva todiste

(Koodeksin 6 artiklan 3 kohdan a alakohta)

1.  Varustamon tavaraluettelossa on oltava täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun PoUS-järjestelmän käyttöönottopäivään asti ainakin seuraavat tiedot:

a) varustamon nimi ja täydellinen osoite;

b) aluksen nimi;

c) lastauspaikka ja -päivämäärä;

d) purkauspaikka.

Lisäksi tavaraluettelossa on oltava jokaisesta lähetyksestä

e) viittaus konossementtiin tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan;

f) kollien lukumäärä, kuvaus, merkit ja viitenumerot;

g) tavaroiden tavanomaisen kauppanimityksen mukainen tavaroiden kuvaus, johon sisältyvät tarvittavat tiedot tavaroiden tunnistamiseksi;

h) bruttomassa kilogrammoina;

i) tarvittaessa konttien tunnistenumerot; ja

j) tavaroiden tullioikeudellista asemaa koskevat seuraavat merkinnät:

 kirjain ”C” (T2L-asiakirjn tapaan), jos tavaran unioniasema voidaan osoittaa;

 kirjain ”F” (T2LF-asiakirjan tapaan) sellaisten tavaroiden osalta, joiden unioniasema voidaan todistaa ja jotka lähetetään unionin tullialueen osaan tai osasta, jossa ei sovelleta direktiivin 2006/112/EY säännöksiä;

 kirjain ”N” kaikkien muiden tavaroiden osalta.

2.  Jos tulli tekee vahvistuksen, varustamon tavaraluettelossa on oltava toimivaltaisen tullitoimipaikan nimi ja leima, kyseisen toimipaikan virkailijan allekirjoitus ja vahvistuspäivämäärä.”;

12) Muutetaan 128 artikla seuraavasti:

a) korvataan otsikko seuraavasti:

”Valtuutetulle antajalle myönnettävä helpotus todistamistavan antamisesta”

b) korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Kaikkien jäsenvaltioiden tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun PoUS-järjestelmän käyttöönottopäivään asti antaa luvan antaa T2L- tai T2LF-asiakirja tai varustamon tavaraluettelo niiden käyttämiseksi ilman velvoitetta esittää ne toimivaltaisen tullitoimipaikan tekemää vahvistusta varten, ja tällainen lupa annetaan kaikille sellaisille henkilöille, jotka ovat sijoittautuneet unionin tullialueelle ja jotka hakevat lupaa vahvistaa unionitavaran tullioikeudellinen asema sellaisia unionitavaran tullioikeudellisen aseman saaneita tavaroita koskevalla kauppalaskulla tai kuljetusasiakirjalla, joiden arvo on yli 15 000 euroa.”

c) lisätään kohdat seuraavasti:

”3.  Toimivaltaisen tullitoimipaikan on annettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut luvat asianomaisen henkilön pyynnöstä.

4.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettu lupa myönnetään ainoastaan, jos

a) asianomainen henkilö ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen;

b) toimivaltaiset tulliviranomaiset voivat valvoa menettelyä ja tehdä tarkastuksia ilman asianomaisen henkilön tarpeisiin nähden suhteettomia hallinnollisia järjestelyjä;

c) tulliviranomaiset voivat asianomaisten henkilöiden pitämän kirjanpidon perusteella tehdä vaikuttavia tarkastuksia; ja

d) asianomainen henkilö antaa säännöllisesti unionitavaran tullioikeudellista asemaa koskevia todisteita tai tulliviranomaiset tietävät asianomaisen henkilön pystyvän täyttämään kyseisten todisteiden käyttöä koskevat oikeudelliset velvoitteet.

5.  Kun asianomaiselle henkilölle on myönnetty AEO-asema koodeksin 38 artiklan mukaisesti, tämän artiklan 4 kohdan a–c alakohdassa lueteltujen edellytysten katsotaan täyttyvän.”;

▼C4

13) Lisätään 3 alajaksoon (”Valtuutetun antajan antama unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva todiste”) 128 a – 128 d artikla seuraavasti:

”128 a artikla

Muodollisuudet, kun valtuutettu antaja antaa T2L- tai T2LF-asiakirjan, kauppalaskun tai kuljetusasiakirjan

(Koodeksin 6 artiklan 2 kohta ja 3 kohdan a alakohta)

1.  Valtuutetun antajan on täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun PoUS-järjestelmän käyttöönottopäivään asti otettava jäljennös kustakin annetusta T2L- tai T2LF-asiakirjasta. Tulliviranomaisten on eriteltävä edellytykset, joilla kyseinen jäljennös on esitettävä tarkastusta varten ja säilytettävä vähintään kolme vuotta.

2.  Edellä 128 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa luvassa on oltava erityisesti seuraavat tiedot:

a) tullitoimipaikka, jonka on 128 b artiklan 1 kohdan soveltamiseksi todistettava ennakolta oikeiksi asianomaisten asiakirjojen laatimiseksi käytettävät T2L- tai T2LF-lomakkeet;

b) tapa, jolla valtuutettu antaja vahvistaa, että lomakkeita on käytetty oikein;

c) luvan ulkopuolelle jätetyt tavararyhmät ja tavaroiden siirrot;

d) määräaika, jonka kuluessa valtuutetun antajan on annettava toimivaltaiselle tullitoimipaikalle tieto, jotta tämä voi tehdä mahdolliset tarkastukset ennen tavaroiden lähtemistä, ja tapa, jolla tämä tehdään;

e) asianomaisten kaupallisten asiakirjojen etupuoli tai T2L- tai T2LF-asiakirjan kokoamiseen käytettyjen lomakkeiden etuosassa oleva kohta ’C. Lähtötoimipaikka’ sekä tarvittaessa jatkolehdet on varustettava ennakolta 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tullitoimipaikan leimalla ja kyseisen toimipaikan virkailijan allekirjoituksella; tai

i) varustettava ennakolta 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun toimipaikan leimalla ja kyseisen toimipaikan virkailijan allekirjoituksella; tai

ii) leimattava valtuutetun antajan erikoisleimalla. Leima voidaan painaa lomakkeisiin etukäteen, jos painaminen on annettu tähän tarkoitukseen valtuutetun kirjapainon tehtäväksi. Erityisleiman 1 ja 2 sekä 4–6 kohtaan on merkittävä seuraavat tiedot:

 kyseisen maan vaakuna tai muu tunnusomainen merkki tai kirjain;

 toimivaltainen tullitoimipaikka;

 päivämäärä;

 valtuutettu antaja; ja

 lupanumero;

f) valtuutetun antajan on täytettävä ja allekirjoitettava lomake viimeistään tavaroiden lähetyshetkellä. Valtuutetun antajan on myös merkittävä T2L- tai T2LF-asiakirjan kohtaan ’D. Lähtötoimipaikan tarkastus’ tai käytettävän kaupallisen asiakirjan selvästi havaittavissa olevaan kohtaan toimivaltaisen tullitoimipaikan nimi, asiakirjan laatimispäivämäärä sekä jokin seuraavista:

 Expedidor autorizado

 Godkendt afsender

 Zugelassener Versender

 Εγκεκριμένος αποστολέας

 Authorised consignor

 Expéditeur agréé

 Speditore autorizzato

 Toegelaten afzender

 Expedidor autorizado

 Hyväksytty lähettäjä

 Godkänd avsändare

 Schválený odesílatel

 Volitatud kaubasaatja

 Atzītais nosūtītājs

 Įgaliotas siuntėjas

 Engedélyezett feladó

 Awtorizzat li jibgħat

 Upoważniony nadawca

 Pooblaščeni pošiljatelj

 Schválený odosielateľ

 Одобрен изпращач

 Expeditor agreat

 Ovlašteni pošiljatelj

128 b artikla

Valtuutetulle antajalle myönnettävät helpotukset

(Koodeksin 6 artiklan 3 kohdan a alakohta)

1.  Valtuutetulle antajalle voidaan täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun PoUS-järjestelmän käyttöönottopäivään asti antaa lupa olla allekirjoittamatta käytettyjä T2L- tai T2LF-asiakirjoja tai kaupallisia asiakirjoja, joissa on 128 a artiklan 2 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu erityisleima ja jotka on laadittu sähköisellä tai automaattisella tietojenkäsittelyjärjestelmällä. Tällaisen luvan edellytyksenä on, että valtuutettu antaja on etukäteen antanut kyseisille viranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että se vastaa kaikkien erityisleimalla varustettujen T2L- tai T2LF-asiakirjojen tai kaupallisten asiakirjojen antamisen oikeudellisista seurauksista.

2.  Edellä 1 kohdan säännösten mukaisesti laadituissa T2L- tai T2LF- asiakirjoissa tai kaupallisissa asiakirjoissa on oltava valtuutetun antajan allekirjoituksen asemesta jokin seuraavista vahvistuksista:

 Dispensa de firma

 Fritaget for underskrift

 Freistellung von der Unterschriftsleistung

 Δεν απαιτείται υπογραφή

 Signature waived

 Dispense de signature

 Dispensa dalla firma

 Van ondertekening vrijgesteld

 Dispensada a assinatura

 Vapautettu allekirjoituksesta

 Befriad från underskrift

 Podpis se nevyžaduje

 Allkirjanõudest loobutud

 Derīgs bez paraksta

 Leista nepasirašyti

 Aláírás alól mentesítve

 Firma mhux meħtieġa

 Zwolniony ze składania podpisu

 Opustitev podpisa

 Oslobodenie od podpisu

 Освободен от подпис

 Dispensă de semnătură

 Oslobođeno potpisa.

128 c artikla

Lupa laatia varustamon tavaraluettelo lähdön jälkeen

(Koodeksin 153 artiklan 2 kohta)

Jäsenvaltioiden tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun PoUS-järjestelmän käyttöönottopäivään asti antaa varustamoille luvan laatia täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 199 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu unionitavaran tullioikeudellisen aseman osoittamiseen käytettävä varustamon tavaraluettelo viimeistään aluksen lähtöpäivää seuraavana päivänä ja joka tapauksessa ennen aluksen saapumista määräsatamaan.

128 d artikla

Edellytykset luvan antamiselle laatia varustamon tavaraluettelo lähdön jälkeen

(Koodeksin 6 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 153 artiklan 2 kohta)

1.  Lupa laatia unionitavaran tullioikeudellisen aseman osoittamiseen käytettävä varustamon tavaraluettelo viimeistään aluksen lähtöpäivää seuraavana päivänä ja joka tapauksessa ennen aluksen saapumista määräsatamaan myönnetään täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tullauspäätösjärjestelmän käyttöönottopäivään asti ainoastaan kansainvälisille varustamoille, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a) ne ovat sijoittautuneet unioniin;

b) ne antavat säännöllisesti unionitavaran tullioikeudellista asemaa koskevia todisteita tai tulliviranomaiset tietävät niiden pystyvän täyttämään kyseisten todisteiden käyttöä koskevat oikeudelliset velvoitteet;

c) ne eivät ole syyllistyneet tulli- tai verolainsäädännön vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen;

d) ne käyttävät sähköisiä tietojenvaihtojärjestelmiä tietojen toimittamiseen unionin tullialueella sijaitsevien lähtö- ja määräsatamien välillä;

e) ne liikennöivät huomattavan määrän matkoja jäsenvaltioiden välisillä hyväksytyillä reiteillä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut luvat myönnetään ainoastaan, jos

a) tulliviranomaiset voivat valvoa menettelyä ja tehdä tarkastuksia ilman asianomaisen henkilön tarpeisiin nähden suhteettomia hallinnollisia järjestelyjä; ja

b) tulliviranomaiset voivat asianomaisten henkilöiden pitämän kirjanpidon perusteella tehdä vaikuttavia tarkastuksia.

3.  Kun asianomaisella henkilöllä on koodeksin 38 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus, tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa säädettyjen vaatimusten katsotaan täyttyneen.

4.  Vastaanotettuaan hakemuksen sen jäsenvaltion tulliviranomaisten, johon varustamo on sijoittautunut, on annettava hakemus tiedoksi niiden muiden jäsenvaltioiden viranomaisille, joiden alueilla lähtösatama ja aiottu määräsatama sijaitsevat.

Jos vastaväitteitä ei ole vastaanotettu 60 päivän kuluessa tiedoksiantopäivästä, tulliviranomaisten on annettava lupa 128 c artiklassa kuvatun yksinkertaistetun menettelyn käyttämiseen.

Kyseinen lupa on voimassa asianomaisissa jäsenvaltioissa, ja sitä sovelletaan ainoastaan luvassa tarkoitettujen satamien välisiin kuljetuksiin.

5.  Yksinkertaistettua menettelyä sovelletaan seuraavasti:

a) lähtösataman tavaraluettelo on toimitettava sähköisellä tietojenvaihtojärjestelmällä määräsatamaan;

b) varustamon on tehtävä tavaraluetteloon 126 a artiklassa olevat merkinnät;

c) sähköisellä tietojenvaihtojärjestelmällä toimitettu tavaraluettelo (tietojenvaihtojärjestelmällä toimitettu tavaraluettelo) on esitettävä lähtösataman tulliviranomaisille viimeistään aluksen lähtöä seuraavana työpäivänä ja joka tapauksessa ennen aluksen saapumista määräsatamaan. Tulliviranomaiset voivat vaatia, että tietojenvaihtojärjestelmällä toimitetusta tavaraluettelosta esitetään tuloste, jos niillä ei ole tulliviranomaisten hyväksymällä tavalla pääsyä tietojenvaihtojärjestelmään, jolla tavaraluettelo on toimitettu;

d) tietojenvaihtojärjestelmällä toimitettu tavaraluettelo on esitettävä määräsataman tulliviranomaisille. Tulliviranomaiset voivat vaatia, että tietojenvaihtojärjestelmällä toimitetusta tavaraluettelosta esitetään tuloste, jos niillä ei ole tulliviranomaisten hyväksymällä tavalla pääsyä tietojenvaihtojärjestelmään, jolla tavaraluettelo on toimitettu..

6.  Seuraavat on annettava tiedoksi:

a) varustamo antaa tulliviranomaisille tiedoksi kaikki rikkomiset ja sääntöjenvastaisuudet;

b) määräsataman tulliviranomaiset antavat lähtösataman tulliviranomaisille ja luvan antaneelle viranomaiselle tiedoksi mahdollisimman pian kaikki rikkomiset ja sääntöjenvastaisuudet.”;

▼B

14) lisätään 138 artiklaan kohta ja alakohdat seuraavasti:

►C2  Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti sovelletaan kuitenkin sen jäsenvaltion osalta, jossa tavarat katsotaan ilmoitetuiksi, seuraavia säännöksiä: ◄

a) ensimmäisen kohdan f alakohtaa sovelletaan ainoastaan, jos kyseiset tavarat saavat vapautuksen myös muista maksuista, ja

b) tavarat, joiden todellinen arvo on enintään 22 euroa, on katsottava ilmoitetuiksi vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi 141 artiklan mukaisesti.”;

15) lisätään 141 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   ►C2  Tavarat, joiden todellinen arvo on enintään 22 euroa, on sen jäsenvaltion osalta, jossa tavarat katsotaan ilmoitetuksi, täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti katsottava ilmoitetuiksi vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi, kun ne esitetään tullille koodeksin 139 artiklan mukaisesti, jos tulliviranomaiset hyväksyvät vaadittavat tiedot. ◄ ”;

16) lisätään 144 artiklaan kohdat seuraavasti:

►C2  Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen esittämistä koskevien tiedonantojen toimittamiseen tarvittavien asiaankuuluvien kansallisten tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti on katsottava, että ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut postilähetyksiin sisältyvien tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevat tulli- ilmoitukset on annettu ja hyväksytty, kun ne esitetään tullille, jos tavaroiden mukana on CN22- tai CN23-ilmoitus tai ne molemmat. ◄

Edellä 141 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja mainitun artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vastaanottaja on katsottava ilmoittajaksi ja soveltuvin osin velalliseksi. Edellä 141 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa ja mainitun artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa lähettäjä on katsottava ilmoittajaksi ja soveltuvin osin velalliseksi. Tulliviranomaiset voivat määrätä, että postitoiminnan harjoittajia on pidettävä ilmoittajana ja soveltuvin osin velallisena.”;

17) lisätään 146 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   ►C2  Tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun AES-järjestelmän käyttöönottopäivään ja asiaankuuluvien kansallisten tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti hyväksyä tämän artiklan 1 ja 3 kohdassa eritellyistä määräajoista poikkeavat määräajat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta koodeksin 105 artiklan 1 kohdan soveltamista. ◄ ”;

18) lisätään 181 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   ►C2  Tulliviranomaiset voivat tämän artiklan 1 kohdan säännöksistä poiketen sallia täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen UTK:n erityismenettelyjä varten tarkoitettujen tiedotuslomakkeiden (INF) käyttöönottopäiviin asti muun menetelmän kuin sähköisen tietojenkäsittelymenetelmän käytön. ◄ ”;

19) lisätään 184 artiklaan kohta seuraavasti:

►C2  Tulliviranomaisten on täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun uuden tietokoneavusteisen passitusjärjestelmän päivitysajankohtiin asti toimitettava passitusilmoituksen MRN ensimmäisen kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. ◄

56 artikla

▼C2

Asianomaisten sähköisten järjestelmien päivitysajankohdat ja käyttöönottopäivät

▼B

1.   ►C2  Komissio julkaisee verkkosivustollaan yksityiskohtaisen katsauksen täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen sähköisten järjestelmien päivitysajankohtiin ja käyttöönottopäiviin. ◄ Komissio pitää katsauksen ajan tasalla.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tiedot täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen järjestelmien käyttöönoton määräpäiviä koskevat kansalliset suunnitelmansa mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään kuusi kuukautta ennen tietyn tietoteknisen järjestelmän suunniteltua käyttöönottopäivää. Jäsenvaltioiden on pidettävä komissio ajan tasalla tätä koskevasta kansallisesta suunnitelmastaan.

57 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE 1

TAULUKON SELITYKSETSarakkeiden otsikot

Liitteen B matriisi – sarakkeet

Ilmoitukset / tiedoksiannot / unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva todiste

Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetut tietojärjestelmät

Siirtymäkauden tietovaatimukset TDA:ssa

A1

Poistumisen yleisilmoitus

Automaattinen vientijärjestelmä (AES)

Liite 9 – Lisäys A

A2

Poistumisen yleisilmoitus – Pikalähetykset

Automaattinen vientijärjestelmä (AES)

Liite 9 – Lisäys A

A3

Jälleenvientitiedonanto

Automaattinen vientijärjestelmä (AES)

B1

Vienti-ilmoitus ja jälleenvienti-ilmoitus

Automaattinen vientijärjestelmä (AES)

Liite 9 – Lisäys C1

B2

Erityismenettely – jalostus – ulkoista jalostusta koskeva ilmoitus

Kansalliset tietojärjestelmät erityismenettelyjä varten

Liite 9 – Lisäys C1

B3

Unionitavaroiden tullivarastointia koskeva ilmoitus

Kansalliset tietojärjestelmät erityismenettelyjä varten

Liite 9 – Lisäys C1

B4

Tuontia koskeva ilmoitus erityisten veroalueiden kanssa käytävässä kaupassa

Kansalliset tietojärjestelmät

C1

Yksinkertaistettu vienti-ilmoitus

Automaattinen vientijärjestelmä (AES)

Liite 9 – Lisäys A

C2

Tavaroiden esittäminen tullille ilmoittajan kirjanpitoon tehtävän merkinnän tapauksessa tai kun tulli-ilmoitus annetaan ennen tavaroiden esittämistä viennissä

Kansalliset vientijärjestelmät

D1

Erityismenettely – passitusilmoitus

NCTS-päivitys (uusi tietokoneavusteinen passitusjärjestelmä)

Liite 9 – Lisäykset C1 ja C2

D2

Erityismenettely – passitusilmoitus, jossa toimitettavia tietoja vaaditaan vähemmän – (rautatie-, ilma- ja merikuljetus)

NCTS-päivitys (uusi tietokoneavusteinen passitusjärjestelmä)

D3

Erityismenettely – passitus – sähköisen kuljetusasiakirjan käyttö tulli-ilmoituksena – (ilma- ja merikuljetus)

Kansalliset tietojärjestelmät

E1

Unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva todiste (T2L/T2LF)

Selvitys unioniasemasta (PoUS)

Liite 9 – Lisäys C1

E2

Tavaraluettelo tullikäyttöön

PoUS & kansallinen tietojärjestelmä valtuutetuille antajille

F1a

Saapumisen yleisilmoitus – meri- ja sisävesiliikenne – koko tietosisältö

Tuontivalvontajärjestelmän ajan tasalle saattaminen (ICS2)

Liite 9 – Lisäys A

F1b

Saapumisen yleisilmoitus – meri- ja sisävesiliikenne – liikenteenharjoittajan toimittama osittainen tietosisältö

ICS2

F1c

Saapumisen yleisilmoitus – meri- ja sisävesiliikenne – koodeksin 127 artiklan 6 kohdan mukaisen henkilön 112 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti toimittama osittainen tietosisältö

ICS2

F1d

Saapumisen yleisilmoitus – meri- ja sisävesiliikenne – koodeksin 127 artiklan 6 kohdan mukaisen henkilön 112 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti toimittama osittainen tietosisältö

ICS2

F2a

Saapumisen yleisilmoitus – lentorahti (yleinen) – koko tietosisältö

ICS2

Liite 9 – Lisäys A

F2b

Saapumisen yleisilmoitus – lentorahti (yleinen) – liikenteenharjoittajan toimittama osittainen tietosisältö

ICS2

F2c

Saapumisen yleisilmoitus – lentorahti (yleinen) – koodeksin 127 artiklan 6 kohdan mukaisen henkilön 113 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittama osittainen tietosisältö

ICS2

F2d

Saapumisen yleisilmoitus – lentorahti (yleinen) – ennen lastausta annettava vähimmäistietosisältö 106 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa määritellyissä tapauksissa ja 113 artiklan 1 kohdan mukaisesti

ICS2

F3a

Saapumisen yleisilmoitus – pikalähetykset – koko tietosisältö

ICS2

Liite 9 – Lisäys A

F3b

Saapumisen yleisilmoitus – pikalähetykset – ennen lastausta annettava vähimmäistietosisältö 106 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa määritellyissä tapauksissa

ICS2

F4a

Saapumisen yleisilmoitus – postilähetykset – koko tietosisältö

ICS2

F4b

Saapumisen yleisilmoitus – postilähetykset – liikenteenharjoittajan toimittama osittainen tietosisältö

ICS2

F4c

Saapumisen yleisilmoitus – postilähetykset – ennen lastausta annettava vähimmäistietosisältö 106 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa (1) määritellyissä tapauksissa ja 113 artiklan 2 kohdan mukaisesti

ICS2

F4d

Saapumisen yleisilmoitus – postilähetykset – osittainen tietosisältö kuljetusyksikön tasolla, annettu ennen lastausta 106 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa määritellyissä tapauksissa ja 113 artiklan 2 kohdan mukaisesti

ICS2

F5

Saapumisen yleisilmoitus – maantie- ja rautatieliikenne

ICS2

Liite 9 – Lisäys A

G1

Reitinmuutostiedonanto

ICS2

Liite 9 – Lisäys A

G2

Saapumisilmoitus

Kansalliset tietojärjestelmät saapumisilmoitusta varten ja ICS2

G3

Tavaroiden esittäminen tullille

Kansalliset tietojärjestelmät esittämisilmoitusta varten

G4

Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus

Kansalliset tietojärjestelmät väliaikaista varastointia varten

G5

Saapumistiedonanto, kun tavaroita siirretään väliaikaisessa varastoinnissa

Kansalliset tietojärjestelmät väliaikaista varastointia varten

H1

Vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus ja erityismenettely – erityiskäyttö – tiettyä käyttötarkoitusta koskeva ilmoitus

Kansalliset tuontijärjestelmät

Liite 9 – Lisäys C1

DV1-liite (vain vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus)

H2

Erityismenettely – varastointi – tullivarastointia koskeva ilmoitus

Kansalliset tietojärjestelmät erityismenettelyjä varten

Liite 9 – Lisäys C1

H3

Erityismenettely – erityiskäyttö – väliaikaista maahantuontia koskeva ilmoitus

Kansalliset tietojärjestelmät erityismenettelyjä varten

Liite 9 – Lisäys C1

H4

Erityismenettely – jalostus – sisäistä jalostusta koskeva ilmoitus

Kansalliset tietojärjestelmät erityismenettelyjä varten

Liite 9 – Lisäys C1

H5

Tuontia koskeva ilmoitus erityisten veroalueiden kanssa käytävässä kaupassa

Kansalliset tuontijärjestelmät

H6

Tulli-ilmoitus postiliikenteessä vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Kansalliset tuontijärjestelmät

I1

Yksinkertaistettu tuonti-ilmoitus

Kansalliset tuontijärjestelmät

Liite 9 – Lisäys A

I2

Tavaroiden esittäminen tullille ilmoittajan kirjanpitoon tehtävän merkinnän tapauksessa tai kun tulli-ilmoitus annetaan ennen tavaroiden esittämistä tuonnissa

Kansalliset tuontijärjestelmät

(1)   Ennen lastausta annettavat vähimmäistiedot vastaavat CN23-tietoja.

▼C2
LIITE 2

image

image

►(1) C3  

▼C1
LIITE 3

image

►(1) C3  

image

►(1) C3  

image

►(1) C3  

image

image

▼C2
LIITE 4

image

►(2) C3  

►(2) C3  

image

►(2) C3  

►(2) C3  

image

►(2) C3  

►(2) C3  
LIITE 5

image

►(2) C3  

►(2) C3  

image

▼B
LIITE 6

image

image

SELITTÄVÄT HUOMAUTUKSET

1.    Hakija:

Merkitään hakemuksen jättävän taloudellisen toimijan koko nimi sellaisena kuin se on kirjattu EORI-järjestelmään.

2.    Hakijan oikeudellinen muoto:

Merkitään perustamisasiakirjassa mainittava oikeudellinen muoto.

3.    Perustamispäivä:

Merkitään numeroin perustamispäivä, -kuukausi ja -vuosi.

4.    Perustamisosoite:

Merkitään sen paikan koko osoite (myös maa), jossa yritys perustettiin.

5.    Pääasiallisen toimipaikan sijainti:

Merkitään sen paikan koko osoite, jossa yrityksen pääasiallinen toiminta suoritetaan.

6.    Yhteyshenkilö:

Merkitään sen yrityksestänne nimeämänne yhteyshenkilön nimi, puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite, johon tulliviranomaiset voivat ottaa yhteyttä hakemusta käsiteltäessä.

7.    Postiosoite:

Merkitään ainoastaan, jos eri kuin perustamisosoite.

8., 9. ja 10.    Alv-numero, toimijan tunnistenumero ja virallinen rekisteröintinumero:

Merkitään asianomaiset numerot.

Toimijan tunnistenumero(t) on(ovat) tulliviranomaisen(tulliviranomaisten) antama(t) tunnistenumero(t).

Virallinen rekisteröintinumero on yritysrekisteritoimiston antama rekisteröintinumero.

Jos nämä numerot ovat samat, merkitään ainoastaan alv-numero.

Jos hakijalla ei ole toimijan tunnistenumeroa sen vuoksi, että esim. hakijan jäsenvaltiossa ei tällaisia myönnetä, asianomainen kohta jätetään tyhjäksi.

11.    Haettava valtuutustyyppi:

Rastitaan asianomainen kohta.

12.    Taloudellisen toiminnan ala:

Merkitään kuvaus toiminnasta.

13.    Jäsenvaltiot, joissa tullitoiminta suoritetaan:

Merkitään asianomainen(asianomaiset) ISO alpha-2 -maakoodi(t).

14.    Rajanylitystä koskevat tiedot:

Merkitään niiden tullitoimipaikkojen nimet, joita käytetään säännöllisesti rajanylityksessä.

15.    Aiemmin myönnetyt yksinkertaistukset tai helpotukset, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut todistukset ja/tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 28 artiklan 3 kohdassa mainittu valtuutetun edustajan tai tunnetun lähettäjän asema:

Jos yksinkertaistuksia on myönnetty aiemmin, merkitään sen tyyppi, asiaankuuluva tullimenettely ja luvan numero. Asiaankuuluva tullimenettely merkitään käyttämällä hallinnollisen asiakirjan 1 kohdan toisessa tai kolmannessa alakohdassa käytettyjä koodeja.

Jos hakija on yhden tai useamman edellä mainitun valtuutuksen/todistuksen haltija, merkitään valtuutuksen (valtuutusten) / todistuksen (todistusten) tyyppi ja numero.

16., 17. ja 18.    Toimipaikka, jossa asiakirjat säilytetään / Toimipaikka, jossa pääkirjanpito hoidetaan:

Merkitään asianomaisten toimipaikkojen koko osoite. Jos toimipaikoilla on sama osoite, täytetään ainoastaan 16 kohta.

19.    Hakijan nimi, päiväys ja allekirjoitus:

Allekirjoitus : allekirjoittajan olisi merkittävä asemansa. Allekirjoittajan olisi aina oltava henkilö, joka edustaa koko hakijaa.

Nimi : hakijan nimi ja leima.

Liitteiden lukumäärä :

hakijan on merkittävä seuraavat tiedot:

1. Yleiskuvaus pääasiallisista omistajista/osakkeenomistajista sekä heidän nimensä ja osoitteensa ja etuyhteytensä. Yleiskuvaus johtokunnan jäsenistä. Onko tulliviranomaisten tiedossa, että omistajat olisivat aiemmin syyllistyneet sääntöjen vastaiseen toimintaan?

2. Henkilö, joka vastaa tulliasioista hakijan hallinnossa.

3. Kuvaus hakijan taloudellisesta toiminnasta.

4. Tiedot hakijan eri toimipaikkojen sijainnista sekä lyhyt kuvaus toiminnasta kussakin toimipaikassa. Tiedot siitä, toimiiko hakija ja kukin toimipaikka toimitusketjussa omalla nimellään ja omasta puolestaan vai omalla nimellään ja jonkin toisen henkilön puolesta taikka toisen henkilön nimissä ja hänen puolestaan.

5. Tiedot siitä, onko tavarat ostettu sellaisilta yrityksiltä ja/tai toimitettu sellaisiin yrityksiin, jotka ovat etuyhteydessä hakijaan.

6. Kuvaus hakijan sisäisestä organisaatiosta. Mukaan on liitettävä mahdollisuuksien mukaan asiakirjoja kunkin osaston toiminnasta/toimialasta.

7. Työntekijöiden lukumäärä koko yrityksessä ja osastoittain.

8. Johdon (toimitusjohtajien, osastopäällikköjen, laskentapäällikköjen, tulliosaston päällikön jne.) nimet. Kuvaus normaalitoiminnasta tilanteissa, joissa asiaa hoitava työntekijä ei ole läsnä joko väliaikaisesti tai pysyvästi.

9. Sellaisten henkilöiden nimi ja asema organisaatiossa, joilla on tullialan erityisasiantuntemusta. Arviointi näiden henkilöiden asiantuntemuksesta sen suhteen, missä määrin he tuntevat tietotekniikan käyttöä tulli- ja kauppaprosesseissa ja yleisiä kaupallisia kysymyksiä.

10. Maininta siitä, haluaako hakija, että AEO-valtuutuksen tiedot julkaistaan 14 x artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa valtuutettujen talouden toimijoiden luettelossa.
LIITE 7

image

SELITTÄVÄT HUOMAUTUKSET

Valtuutuksen numero

Valtuutuksen numeron on aina alettava todistuksen myöntäneen jäsenvaltion ISO alpha-2 -maakoodilla, jonka jälkeen merkitään jokin seuraavista:

AEO-valtuutukset (tulliyksinkertaistukset): ”AEOC”

AEO-valtuutukset (vaarattomuus ja turvallisuus): ”AEOS”

AEO-valtuutukset (tulliyksinkertaistukset sekä vaarattomuus ja turvallisuus): ”AEOF”

Edellä mainittujen kirjainten jälkeen olisi merkittävä kansallisen luvan numero.

1.    AEO-valtuutuksen haltija

Merkitään todistuksen haltijan koko nimi liitteessä 1 C olevan mallin mukaisen hakulomakkeen 1 kohdan mukaisesti, alv-numero(t) hakulomakkeen kohdan 8 mukaisesti, soveltuvin osin toimijan tunnistenumero(t) hakulomakkeen kohdan 9 mukaisesti ja virallinen rekisteröintinumero hakulomakkeen kohdan 10 mukaisesti.

2.    Antava viranomainen

Allekirjoitus, jäsenvaltion tullihallinnon nimi ja leima.

Jäsenvaltion tullihallinnon nimi voidaan merkitä aluetasolla, jos tullihallinnon organisaatiorakenne sitä vaatii.

Valtuutuksen tyyppi

Rastitaan asianomainen kohta.

3.    Valtuutuksen voimaantulopäivä

Merkitään päivä, kuukausi ja vuosi komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 29 artiklan mukaisesti.
LIITE 8

image

image

image

image
LIITE 9
Lisäys A

1.    Alkuhuomautukset taulukoihin

Yleistä

1.1 Unionin tullialueelle saapuvista ja sieltä poistuvista tavaroista tehtävässä yleisilmoituksessa on oltava taulukoissa 1–5 esitettävät tiedot kustakin tapauksesta tai kuljetusmuodosta. Reitinmuutospyynnössä, joka on esitettävä, jos unionin tullialueelle saapuvan aktiivisen kuljetusvälineen on ensiksi määrä saapua sellaisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan tullitoimipaikkaan, jota ei ollut ilmoitettu saapumisen yleisilmoituksessa, on oltava taulukossa 6 esitettävät tiedot.

1.2 Taulukoissa 1–7 on kaikki asianomaisia menettelyjä, ilmoituksia ja reitinmuutospyyntöjä varten tarvittavat tietokentät. Niissä esitetään kattavasti eri menettelyjä, ilmoituksia ja reitinmuutospyyntöjä koskevat vaatimukset.

1.3 Sarakkeiden ylätunnisteet ovat selkeät ja viittaavat näihin menettelyihin ja ilmoituksiin.

1.4 Johonkin taulukon soluun lisätty merkintä ”X” tarkoittaa, että asianomaisen sarakkeen otsikossa mainitun menettelyn tai ilmoituksen osalta tämä tieto merkitään tavaraeräkohtaisesti. Johonkin taulukon soluun lisätty merkintä ”Y” tarkoittaa, että asianomaisen sarakkeen otsikossa mainitun menettelyn tai ilmoituksen osalta tämä tieto merkitään ilmoituskohtaisesti. Johonkin taulukon soluun lisätty merkintä ”Z” tarkoittaa, että asianomaisen sarakkeen otsikossa kuvatun menettelyn tai ilmoituksen osalta tämä tieto merkitään kuljetuskohtaisesti. Kun yhdessä solussa on kaksi tai kolme edellä mainituista merkinnöistä, tämä tieto voidaan merkitä asianomaisen sarakkeen otsikossa mainitun menettelyn tai ilmoituksen osalta millä tahansa asianomaisten merkintöjen osoittamalla tasolla.

1.5 Saapumisen ja poistumisen yleisilmoituksia, yksinkertaistettuja menettelyjä ja reitinmuutospyyntöjä koskevia 4 jakson kuvauksia ja huomautuksia sovelletaan taulukoissa 1–7 tarkoitettuihin tietokenttiin.

Saapumisen yleisilmoituksena käytettävä tulli-ilmoitus

2.1. Kun koodeksin 162 artiklassa tarkoitettua tulli-ilmoitusta käytetään yleisilmoituksena koodeksin 130 artiklan 1 kohdan mukaisesti, siihen on lisäyksessä C1 tai C2 säädettyjen erityismenettelyissä tarvittavien tietojen lisäksi merkittävä taulukkojen 1–4 sarakkeessa ”Saapumisen yleisilmoitus” esitettävät tiedot.

Kun koodeksin 166 artiklassa tarkoitettua tulli-ilmoitusta käytetään yleisilmoituksena koodeksin 130 artiklan 1 kohdan mukaisesti, siihen on taulukossa 7 säädettyjen erityismenettelyissä tarvittavien tietojen lisäksi merkittävä taulukkojen 1–4 sarakkeessa ”Saapumisen yleisilmoitus” esitettävät tiedot.

2.2. Kun koodeksin 38 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu valtuutettu talouden toimija esittää koodeksin 162 artiklassa tarkoitetun tulli-ilmoituksen ja kun tulli-ilmoitusta käytetään yleisilmoituksena koodeksin 130 artiklan 1 kohdan mukaisesti, siihen on lisäyksessä C1 tai C2 säädettyjen erityismenettelyissä tarvittavien tietojen lisäksi merkittävä taulukon 5 sarakkeessa ”Saapumisen yleisilmoitus – AEO” esitettävät tiedot.

Kun koodeksin 38 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu valtuutettu talouden toimija esittää koodeksin 166 artiklassa tarkoitetun tulli-ilmoituksen ja kun tulli-ilmoitusta käytetään yleisilmoituksena koodeksin 130 artiklan 1 kohdan mukaisesti, siihen on taulukossa 7 säädettyjen erityismenettelyissä tarvittavien tietojen lisäksi merkittävä taulukon 5 sarakkeessa ”Saapumisen yleisilmoitus – AEO” esitettävät tiedot.

Poistumista koskeva tulli-ilmoitus

3.1. Kun koodeksin 162 artiklassa tarkoitettu tulli-ilmoitus on jätettävä koodeksin 263 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti, siihen on lisäyksessä C1 tai C2 säädettyjen erityismenettelyissä tarvittavien tietojen lisäksi merkittävä taulukkojen 1 ja 2 sarakkeessa ”Poistumisen yleisilmoitus” esitettävät tiedot.

Kun koodeksin 166 artiklassa tarkoitettu tulli-ilmoitus on jätettävä koodeksin 263 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti, siihen on taulukossa 7 säädettyjen erityismenettelyissä tarvittavien tietojen lisäksi merkittävä taulukkojen 1 ja 2 sarakkeessa ”Poistumisen yleisilmoitus” esitettävät tiedot.

Poistumisen ja saapumisen yleisilmoituksia sekä tietyntyyppistä tavaraliikennettä koskevat muut erityisolosuhteet. Huomautukset taulukoihin 2–4

4.1. Taulukon 2 sarakkeissa ”Poistumisen yleisilmoitus – pikalähetykset” ja ”Saapumisen yleisilmoitus – pikalähetykset” on tiedot, jotka on toimitettava tulliviranomaisille sähköisesti riskianalyysin tekemistä varten ennen pikalähetysten lähtemistä tai saapumista. Postipalvelujen tarjoajat voivat päättää toimittaa edellä tarkoitetuissa taulukon 2 sarakkeissa olevat tiedot tulliviranomaisille sähköisesti riskianalyysin tekemistä varten ennen postilähetysten lähtemistä tai saapumista.

4.2. Tässä liitteessä pikalähetyksellä tarkoitetaan yksittäistä tavaraerää, joka toimitetaan palveluna, joka sisältää lähetyksen nopeutetun/aikamääritteisen keruun, kuljetuksen, tulliselvityksen ja jakamisen sekä lähetyksen paikantamisen ja valvonnan koko toimituksen ajan.

4.5. Taulukot 3 ja 4 koskevat tietoja, jotka on merkittävä saapumisen yleisilmoitukseen silloin, kun kyseessä ovat maantie- tai rautatiekuljetukset.

4.6. Edellä mainittua maantiekuljetuksia koskevaa vaatimusta sovelletaan taulukon 3 osalta myös silloin, kun kyseessä ovat multimodaalikuljetukset, jollei 4 jaksossa toisin säädetä.

Yksinkertaistetut menettelyt

5.1. Koodeksin 166 artiklassa tarkoitetuissa yksinkertaistettuja menettelyjä koskevissa ilmoituksissa on oltava taulukossa 7 esitettävät tiedot.

5.2. Yksinkertaistetuissa menettelyissä voidaan edellyttää vähemmän tietoja, mutta tämä ei rajoita lisäyksissä C1 ja D1 säädettyjen vaatimusten soveltamista eikä muullakaan tavalla vaikuta niihin esimerkiksi täydentävillä ilmoituksilla annettavien tietojen osalta.

2.    Saapumisen ja poistumisen yleisilmoituksissa vaadittavat vaatimukset

2.1    Ilma-, meri-, sisävesi- ja muut kuljetukset sekä muut kuin taulukoissa 2–4 tarkoitetut tapaukset – Taulukko 1Nimi

Poistumisen yleisilmoitus

(ks. 3.1 huomautus)

Saapumisen yleisilmoitus

(ks. 2.1 huomautus)

Tavaraerien määrä

Y

Y

Lähetyksen ainutkertainen viitenumero

X/Y

X/Y

Kuljetusasiakirjan numero

X/Y

X/Y

Lähettäjä

X/Y

X/Y

Yleisilmoituksen jättävä henkilö

Y

Y

Vastaanottaja

X/Y

X/Y

Liikenteenharjoittaja

 

Z

Osapuoli, jolle tiedot on annettava

 

X/Y

Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus

 

Z

Kuljetuksen viitenumero

 

Z

Ensimmäisen saapumispaikan koodi

 

Z

Päivä ja aika, jolloin ensimmäiseen saapumispaikkaan saavuttiin unionin tullialueella

 

Z

Kauttakulkumaiden koodit

Y

Y

Kuljetusmuoto rajalla

 

Z

Poistumistullitoimipaikka

Y

 

Tavaran sijaintipaikka

Y

 

Lastauspaikka

 

X/Y

Purkauspaikan koodi

 

X/Y

Tavaran kuvaus

X

X

Kollien laji (koodi)

X

X

Kollimäärä

X

X

Lähetysmerkinnät

X/Y

X/Y

Konttien numerot

X/Y

X/Y

Tavaraerittelyn järjestysnumero

X

X

Tavaran koodi

X

X

Bruttopaino (kg)

X/Y

X/Y

Vaarallisten tavaroiden koodi (YK)

X

X

Sinetin numero

X/Y

X/Y

Kuljetuksen maksutavan koodi

X/Y

X/Y

Ilmoituksen päivämäärä

Y

Y

Allekirjoitus/Varmennus

Y

Y

Muut erityisolosuhteet

Y

Y

Seuraavan/seuraavien saapumistullitoimipaikan/-paikkojen koodi

 

Z

2.2    Pikalähetykset – Taulukko 2Nimi

Poistumisen yleisilmoitus – Pikalähetykset

(ks. 3.1 ja 4.1–4.3 huomautus)

Saapumisen yleisilmoitus – Pikalähetykset

(ks. 2.1 ja 4.1–4.3 huomautus)

Lähetyksen ainutkertainen viitenumero

 

 

Kuljetusasiakirjan numero

 

 

Lähettäjä

X/Y

X/Y

Yleisilmoituksen jättävä henkilö

Y

Y

Vastaanottaja

X/Y

X/Y

Liikenteenharjoittaja

 

Z

Kuljetuksen viitenumero

 

Z

Päivä ja aika, jolloin ensimmäiseen saapumispaikkaan saavuttiin unionin tullialueella

 

Z

Kauttakulkumaiden koodit

Y

Y

Kuljetusmuoto rajalla

 

Z

Poistumistullitoimipaikka

Y

 

Tavaran sijaintipaikka

Y

 

Lastauspaikka

 

Y

Purkauspaikan koodi

 

X/Y

Tavaran kuvaus

X

X

Konttien numerot

 

 

Tavaraerittelyn järjestysnumero

X

X

Tavaran koodi

X

X

Bruttopaino (kg)

X/Y

X/Y

Vaarallisten tavaroiden koodi (YK)

X

X

Kuljetuksen maksutavan koodi

X/Y

X/Y

Ilmoituksen päivämäärä

Y

Y

Allekirjoitus/Varmennus

Y

Y

Muut erityisolosuhteet

Y

Y

Seuraavan/seuraavien saapumistullitoimipaikan/-paikkojen koodi

 

Z

2.3    Maantieliikenne – Saapumisen yleisilmoituksissa vaadittavat tiedot – Taulukko 3Nimi

Maantieliikenne – Saapumisen yleisilmoitus

(ks. 2.1 huomautus)

Tavaraerien määrä

Y

Lähetyksen ainutkertainen viitenumero

X/Y

Kuljetusasiakirjan numero

X/Y

Lähettäjä

X/Y

Yleisilmoituksen jättävä henkilö

Y

Vastaanottaja

X/Y

Liikenteenharjoittaja

Z

Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus

Z

Ensimmäisen saapumispaikan koodi

Z

Päivä ja aika, jolloin ensimmäiseen saapumispaikkaan saavuttiin unionin tullialueella

Z

Kauttakulkumaiden koodit

Y

Kuljetusmuoto rajalla

Z

Lastauspaikka

X/Y

Purkauspaikan koodi

X/Y

Tavaran kuvaus

X

Kollien laji (koodi)

X

Kollimäärä

X

Konttien numerot

X/Y

Tavaraerittelyn järjestysnumero

X

Tavaran koodi

X

Bruttopaino (kg)

X/Y

Kuljetuksen maksutavan koodi

X/Y

Vaarallisten tavaroiden koodi (YK)

X

Sinetin numero

X/Y

Ilmoituksen päivämäärä

Y

Allekirjoitus/Varmennus

Y

Muut erityisolosuhteet

Y

2.4    Rautatieliikenne – Saapumisen yleisilmoituksissa vaadittavat tiedot – Taulukko 4Nimi

Rautatieliikenne – Saapumisen yleisilmoitus (ks. 2.1 huomautus)

Tavaraerien määrä

Y

Lähetyksen ainutkertainen viitenumero

X/Y

Kuljetusasiakirjan numero

X/Y

Lähettäjä

X/Y

Saapumisen yleisilmoituksen jättävä henkilö

Y

Vastaanottaja

X/Y

Liikenteenharjoittaja

Z

Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus

Z

Kuljetuksen viitenumero

Z

Ensimmäisen saapumispaikan koodi

Z

Päivä ja aika, jolloin ensimmäiseen saapumispaikkaan saavuttiin unionin tullialueella

Z

Kauttakulkumaiden koodit

Y

Kuljetusmuoto rajalla

Z

Lastauspaikka

X/Y

Purkauspaikan koodi

X/Y

Tavaran kuvaus

X

Kollien laji (koodi)

X

Kollimäärä

X

Konttien numerot

X/Y

Tavaraerittelyn järjestysnumero

X

Tavaran koodi

X

Bruttopaino (kg)

X/Y

Kuljetuksen maksutavan koodi

X/Y

Vaarallisten tavaroiden koodi (YK)

X

Sinetin numero

X/Y

Ilmoituksen päivämäärä

Y

Allekirjoitus/Varmennus

Y

Muut erityisolosuhteet

Y

2.5    Valtuutetut talouden toimijat – Yksinkertaistetut tietovaatimukset saapumisen yleisilmoituksissa – Taulukko 5Nimi

Saapumisen yleisilmoitus

(ks. 2.2 huomautus)

Lähetyksen ainutkertainen viitenumero

X/Y

Kuljetusasiakirjan numero

X/Y

Lähettäjä

X/Y

Yleisilmoituksen jättävä henkilö

Y

Vastaanottaja

X/Y

Liikenteenharjoittaja

Z

Osapuoli, jolle tiedot on annettava

X/Y

Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus

Z

Kuljetuksen viitenumero

Z

Ensimmäisen saapumispaikan koodi

Z

Päivä ja aika, jolloin ensimmäiseen saapumispaikkaan saavuttiin unionin tullialueella

Z

Kauttakulkumaiden koodit

Y

Kuljetusmuoto rajalla

Z

Poistumistullitoimipaikka

 

Lastauspaikka

X/Y

Tavaran kuvaus

X

Kollimäärä

X

Konttien numerot

X/Y

Tavaraerittelyn järjestysnumero

X

Tavaran koodi

X

Ilmoituksen päivämäärä

Y

Allekirjoitus/Varmennus

Y

Muut erityisolosuhteet

Y

Seuraavan/seuraavien saapumistullitoimipaikan/-paikkojen koodi

Z

2.6    Reitinmuutospyynnöissä vaadittavat tiedot – Taulukko 6Nimi

 

Kuljetusmuoto rajalla

Z

Rajan ylittävän kuljetusvälineen tunnistetiedot

Z

Päivä ja aika, jolloin ensimmäiseen saapumispaikkaan saavuttiin unionin tullialueella

Z

Ilmoitetun ensimmäisen saapumistoimipaikan maakoodi

Z

Reitinmuutosta pyytävä henkilö

Z

Passituksen viitenumero (MRN)

X

Tavaraerittelyn järjestysnumero

X

Ensimmäisen saapumispaikan koodi

Z

Ensimmäisen tosiasiallisen saapumispaikan koodi

Z

3.    Yksinkertaistetussa ilmoituksessa vaadittavat tiedot – Taulukko 7Nimi

Yksinkertaistettu ilmoitus – vienti (ks. 3.1 huomautus)

Yksinkertaistettu ilmoitus – tuonti (ks. 2.1 huomautus)

Ilmoitus

Y

Y

Tavaraerien määrä

Y

Y

Lähetyksen ainutkertainen viitenumero

X

X

Kuljetusasiakirjan numero

X/Y

X/Y

Lähettäjä/viejä

X/Y

 

Vastaanottaja

 

X/Y

Ilmoittaja/edustaja

Y

Y

Ilmoittajan/edustajan asemaa koskeva koodi

Y

Y

Valuuttakoodi

 

X

Poistumistullitoimipaikka

Y

 

Tavaran kuvaus

X

X

Kollien laji (koodi)

X

X

Kollimäärä

X

X

Lähetysmerkinnät

X/Y

X/Y

Konttien numerot

 

X/Y

Tavaraerittelyn järjestysnumero

X

X

Tavaran koodi

X

X

Bruttopaino (kg)

 

X

Menettely

X

X

Nettopaino (kg)

X

X

Tavaran hinta

 

X

Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävän merkinnän viitenumero

X

X

Luvan numero

X

X

Lisätiedot

 

X

Ilmoituksen päivämäärä

Y

Y

Allekirjoitus/Varmennus

Y

Y

4.    Tietokenttiä koskevat selittävät huomautukset

Passituksen viitenumero (MRN)

Reitinmuutospyyntö: Passituksen viitenumero voidaan antaa seuraavien kahden tietokentän sijaan:

 rajan ylittävän kuljetusvälineen tunnistetiedot,

 päivä ja aika, jolloin ensimmäiseen saapumispaikkaan saavuttiin unionin tullialueella.

Ilmoitus

Hallinnollisen yhtenäisasiakirjan lisäyksessä D1 olevan 1 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alajaossa olevat koodit.

Tavaraerien määrä ( 2 )

Ilmoituksessa tai yleisilmoituksessa mainittavien tavaraerien kokonaislukumäärä.

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohta 5]

Lähetyksen ainutkertainen viitenumero

Tavaroille saapumisen, tuonnin, poistumisen ja viennin yhteydessä osoitettu ainutkertainen viitenumero.

Tässä olisi käytettävä Maailman tullijärjestön koodeja (ISO-standardi 15459) tai vastaavia koodeja.

Yleisilmoitukset: Tämä tieto on vaihtoehto kuljetusasiakirjan numerolle silloin, kun jälkimmäistä ei ole.

Yksinkertaistetut menettelyt: Tämä tieto voidaan antaa silloin, kun se on saatavilla.

Tämä tietokenttä muodostaa linkin muihin hyödyllisiin tietolähteisiin.

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohta 7]

Kuljetusasiakirjan numero

Sen kuljetusasiakirjan viite, joka koskee tavaroiden kuljetusta tullialueelle tai sieltä pois. Jos saapumisen yleisilmoituksen antava henkilö ei ole liikenteenharjoittaja, on ilmoitettava myös liikenteenharjoittajan kuljetusasiakirjan numero.

Se koostuu lisäyksen D1 mukaisen kuljetusasiakirjan koodista ja sitä seuraavasta asianomaisen asiakirjan tunnistenumerosta.

Tämä tieto on vaihtoehto lähetyksen ainutkertaiselle viitenumerolle silloin, kun jälkimmäistä ei ole. Tämä tietokenttä muodostaa linkin muihin hyödyllisiin tietolähteisiin.

Laivojen ja ilma-alusten muonitusta koskevat viennin yleisilmoitukset: Laskun tai tavaraluettelon numero.

Maanteitse tapahtuvan tuonnin yleisilmoitukset: Tämä tieto ilmoitetaan siinä määrin kuin se on saatavilla, ja tällöin voidaan merkitä esim. viitteet TIR- ja CMR-carnet'hen.

Lähettäjä

Kuljetuksen tilanneen osapuolen kuljetussopimuksessa osoittama tavaroiden lähettäjä.

Poistumisen yleisilmoitukset: Tämä tieto on annettava silloin, kun lähettäjä ei ole sama kuin yleisilmoituksen jättävä henkilö. Tämä tieto annetaan lähettäjän EORI-numeron muodossa silloin, kun kyseinen numero on yleisilmoituksen antavan henkilön saatavilla. Jos lähettäjän EORI-numeroa ei ole saatavilla, lähettäjän koko nimi ja osoite on annettava. Jos poistumisen yleisilmoituksessa vaadittavat tiedot sisältyvät koodeksin 263 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja koodeksin 162 artiklan mukaiseen tulli-ilmoitukseen, tämä tieto vastaa kyseisen tulli-ilmoituksen tietokenttää ”Lähettäjä/viejä”.

Kun helpotuksia myönnetään kolmannen maan toteuttaman unionin tunnustaman kauppakumppanuusohjelman mukaisesti, tämä tieto voidaan antaa asianomaisen kolmannen maan unionille ilmoittaman yksilöllisen tunnistenumeron muodossa. Kyseistä numeroa voidaan käyttää silloin, kun se on yleisilmoituksen antavan henkilön saatavilla.

Numeron rakenne on seuraava:Kenttä

Sisältö

Kentän tyyppi

Muoto

Esimerkkejä

1

Kolmannen maan tunnus (ISO alpha 2 -maakoodi)

2 kirjainta

a2

US

JP

CH

2

Kolmannen maan yksilöllinen tunnistenumero

Enintään 15 aakkosnumeerista merkkiä

An..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Esimerkkejä: ”US1234567890ABCDE” tarkoittaa Yhdysvalloissa sijaitsevaa lähettäjää (maakoodi: US), jonka yksilöllinen tunnistenumero on 1234567890ABCDE. ”JPAbCd9875F” tarkoittaa Japanissa sijaitsevaa lähettäjää (maakoodi: JP), jonka yksilöllinen tunnistenumero on AbCd9875F. ”CHpt20130101aa” tarkoittaa Sveitsissä sijaitsevaa lähettäjää (maakoodi: CH), jonka yksilöllinen tunnistenumero on pt20130101aa.

Kolmannen maan tunniste: Euroopan unionissa käytettävät maiden ja alueiden kirjainkoodit perustuvat nykyisiin ISO alpha 2 -koodeihin (a2) siltä osin kuin ne vastaavat kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 ( 3 ) 5 artiklan 2 kohdan mukaisia maakoodeja.

Kun lähettäjän EORI-numero tai lähettäjän kolmannen maan yksilöllinen tunnistenumero annetaan, lähettäjän nimeä ja osoitetta ei tarvitse antaa.

Saapumisen yleisilmoitukset: Tämä tieto annetaan lähettäjän EORI-numeron muodossa silloin, kun kyseinen numero on yleisilmoituksen antavan henkilön saatavilla. Jos lähettäjän EORI-numeroa ei ole saatavilla, lähettäjän koko nimi ja osoite on annettava.

Kun helpotuksia myönnetään kolmannen maan toteuttaman unionin tunnustaman kauppakumppanuusohjelman mukaisesti, tämä tieto voidaan antaa asianomaisen kolmannen maan unionille ilmoittaman yksilöllisen tunnistenumeron muodossa. Kyseistä numeroa voidaan käyttää silloin, kun se on yleisilmoituksen antavan henkilön saatavilla. Numeron rakenne vastaa tämän tietokentän selittävän huomautuksen osiossa ”Poistumisen yleisilmoitukset” määriteltyä rakennetta.

Kun lähettäjän EORI-numero tai lähettäjän kolmannen maan yksilöllinen tunnistenumero annetaan, lähettäjän nimeä ja osoitetta ei tarvitse antaa.

Lähettäjä/viejä

Osapuoli, joka tekee vienti-ilmoituksen tai jonka puolesta vienti-ilmoitus tehdään ja joka on tavaroiden omistaja tai jolla on vastaava oikeus määrätä niistä silloin, kun ilmoitus vastaanotetaan.

Merkitään delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 18 kohdassa tarkoitettu EORI-numero. Jos lähettäjällä/viejällä ei ole EORI-numeroa, tulliviranomaiset voivat antaa sille tilapäisen numeron asianomaista ilmoitusta varten.

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohta 2]

Yleisilmoituksen jättävä henkilö

Tämä tieto annetaan yleisilmoituksen jättävän henkilön EORI-numeron muodossa; henkilön nimeä ja osoitetta ei tarvitse antaa.

Saapumisen yleisilmoitukset: Jokin koodeksin 127 artiklan 4 kohdassa mainituista henkilöistä.

Poistumisen yleisilmoitukset: Koodeksin 271 artiklan 2 kohdassa määritelty osapuoli. Tätä tietoa ei ilmoiteta, jos tulli-ilmoitus kattaa tavarat koodeksin 263 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Huom. Tämä tieto tarvitaan ilmoituksen jättämisestä vastaavan henkilön tunnistamiseksi.

Reitinmuutosta pyytävä henkilö:

Reitinmuutospyyntö: Saapumisen yhteydessä reitinmuutospyynnön esittävä henkilö. Tämä tieto annetaan reitinmuutosta pyytävän henkilön EORI-numeron muodossa; henkilön nimeä ja osoitetta ei tarvitse antaa.

Vastaanottaja:

Osapuoli, jolle tavarat tosiasiallisesti lähetetään.

Poistumisen yleisilmoitukset: Tämä tieto annetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 215 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vastaanottajan koko nimen ja osoitteen muodossa, kun ne ovat saatavilla. Kun tavarat kuljetetaan siirrettävällä konossementilla, jossa ei eritellä, kenelle konossementti siirretään, ja vastaanottaja on tuntematon, vastaanottajan tietojen sijaan merkitään vienti-ilmoituksen 44 kohtaan seuraava koodi:Oikeusperusta

Kohde

Kohta

Koodi

Lisäys A

Poistumisen yleisilmoitusta koskeva tilanne, jossa tavarat kuljetetaan siirrettävällä konossementilla, jossa ei eritellä, kenelle konossementti siirretään, ja vastaanottaja on tuntematon.

44

30600

Tieto annetaan vastaanottajan EORI-numeron muodossa silloin, kun kyseinen numero on yleisilmoituksen jättävän henkilön saatavilla. Jos vastaanottajan EORI-numeroa ei ole saatavilla, vastaanottajan koko nimi ja osoite on annettava.

Kun helpotuksia myönnetään kolmannen maan toteuttaman unionin tunnustaman kauppakumppanuusohjelman mukaisesti, tämä tieto voidaan antaa asianomaisen kolmannen maan unionille ilmoittaman yksilöllisen tunnistenumeron muodossa. Kyseistä numeroa voidaan käyttää silloin, kun se on yleisilmoituksen antavan henkilön saatavilla. Numeron rakenne vastaa tietokenttää ”Lähettäjä” koskevan selittävän huomautuksen osiossa ”Poistumisen yleisilmoitukset” määriteltyä rakennetta.

Kun vastaanottajan EORI-numero tai vastaanottajan kolmannen maan yksilöllinen tunnistenumero annetaan, vastaanottajan nimeä ja osoitetta ei tarvitse antaa.

Saapumisen yleisilmoitukset: Tämä tieto on annettava silloin, kun vastaanottaja ei ole sama kuin yleisilmoituksen antava henkilö. Kun tavarat kuljetetaan siirrettävällä konossementilla, jossa ei eritellä, kenelle konossementti siirretään, ja vastaanottaja on tuntematon, vastaanottajan tietojen sijaan merkitään koodi 10600 :Oikeusperusta

Kohde

 

Koodi

Lisäys A

Saapumisen yleisilmoitusta koskeva tilanne, jossa tavarat kuljetetaan siirrettävällä konossementilla, jossa ei eritellä, kenelle konossementti siirretään, ja vastaanottaja on tuntematon.

 

10600

Kun tämä tieto on ilmoitettava, se annetaan vastaanottajan EORI-numeron muodossa silloin, kun kyseinen numero on yleisilmoituksen jättävän henkilön saatavilla. Jos vastaanottajan EORI-numeroa ei ole saatavilla, vastaanottajan koko nimi ja osoite on annettava.

Kun helpotuksia myönnetään kolmannen maan toteuttaman unionin tunnustaman kauppakumppanuusohjelman mukaisesti, tämä tieto voidaan antaa asianomaisen kolmannen maan unionille ilmoittaman yksilöllisen tunnistenumeron muodossa. Kyseistä numeroa voidaan käyttää silloin, kun se on yleisilmoituksen antavan henkilön saatavilla. Numeron rakenne vastaa tietokenttää ”Lähettäjä” koskevan selittävän huomautuksen osiossa ”Poistumisen yleisilmoitukset” määriteltyä rakennetta.

Kun vastaanottajan EORI-numero tai vastaanottajan kolmannen maan yksilöllinen tunnistenumero annetaan, vastaanottajan nimeä ja osoitetta ei tarvitse antaa.

Ilmoittaja/edustaja

Tämä tieto on ilmoitettava silloin, kun ilmoittaja/edustaja ei ole sama kuin lähettäjä/viejä, kun kyseessä on vienti, tai vastaanottaja, kun kyseessä on tuonti.

Tämä tieto annetaan ilmoittajan/edustajan EORI-numeron muodossa.

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohta 14]

Ilmoittajan/edustajan asemaa koskeva koodi

Merkitään ilmoittajan tai edustajan asemaa ilmaiseva koodi. Tällöin käytetään hallinnollisen yhtenäisasiakirjan lisäyksessä D1 olevan 14 kohdan koodeja.

Liikenteenharjoittaja

Tätä tietoa ei tarvitse ilmoittaa, jos liikenteenharjoittaja on sama kuin saapumisen yleisilmoituksen jättävä henkilö, paitsi jos helpotuksia myönnetään kolmannen maan toteuttaman unionin tunnustaman kauppakumppanuusohjelman mukaisesti. Tällöin tämä tieto voidaan antaa asianomaisen kolmannen maan unionille ilmoittaman yksilöllisen tunnistenumeron muodossa. Numeron rakenne vastaa tietokenttää ”Lähettäjä” koskevan selittävän huomautuksen osiossa ”Poistumisen yleisilmoitukset” määriteltyä rakennetta.

Jos liikenteenharjoittaja ei ole sama kuin saapumisen yleisilmoituksen jättävä henkilö, liikenteenharjoittajan koko nimi ja osoite on annettava

Tieto annetaan liikenteenharjoittajan EORI-numeron tai liikenteenharjoittajan kolmannen maan yksilöllisen tunnistenumeron muodossa

 kun se on yleisilmoituksen jättävän henkilön saatavilla,

ja/tai

 jos kyseessä on meri-, sisävesi- tai ilmakuljetus.

Tieto annetaan liikenteenharjoittajan EORI-numerona, jos liikenteenharjoittaja on liitettynä tullijärjestelmään ja haluaa vastaanottaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 185 artiklan 3 kohdassa tai 187 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja ilmoituksia.

Kun liikenteenharjoittajan EORI-numero tai liikenteenharjoittajan kolmannen maan yksilöllinen tunnistenumero annetaan, liikenteenharjoittajan nimeä ja osoitetta ei tarvitse antaa.

Osapuoli, jolle tiedot on annettava

Osapuoli, jolle on annettava tiedot tavaroiden saapumisesta. Tämä tieto on annettava tarvittaessa. Se annetaan osapuolen EORI-numeron muodossa silloin, kun kyseinen numero on yleisilmoituksen jättävän henkilön saatavilla. Jos osapuolen EORI-numeroa ei ole saatavilla, osapuolen koko nimi ja osoite on annettava.

Kun helpotuksia myönnetään kolmannen maan toteuttaman unionin tunnustaman kauppakumppanuusohjelman mukaisesti, tämä tieto voidaan antaa asianomaisen kolmannen maan unionille ilmoittaman yksilöllisen tunnistenumeron muodossa. Kyseistä numeroa voidaan käyttää silloin, kun se on yleisilmoituksen antavan henkilön saatavilla. Numeron rakenne vastaa tietokenttää ”Lähettäjä” koskevan selittävän huomautuksen osiossa ”Poistumisen yleisilmoitukset” määriteltyä rakennetta.

Kun osapuolen EORI-numero tai osapuolen kolmannen maan yksilöllinen tunnistenumero annetaan, osapuolen nimeä ja osoitetta ei tarvitse antaa.

Saapumisen yleisilmoitus: Kun tavarat kuljetetaan siirrettävällä konossementilla, jossa ei eritellä kenelle konossementti siirretään ja jolloin ei merkitä vastaanottajaa vaan koodi 10600 , tämä osapuoli on aina ilmoitettava.

Poistumisen yleisilmoitus: Kun tavarat kuljetetaan siirrettävällä konossementilla, jossa ei eritellä kenelle konossementti siirretään ja jolloin vastaanottajaa ei merkitä, kohdassa ”vastaanottaja” ilmoitetaan osapuolta, jolle tiedot on annettava, koskevat tiedot vastaanottajaa koskevien tietojen sijaan. Kun vienti-ilmoituksessa on poistumisen yleisilmoitusta koskevat tiedot, koodi 30600 lisätään asianomaisen vienti-ilmoituksen 44 kohtaan.

Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus

Unionin tullialueen rajaa ylitettäessä käytettävän aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus. Tunnusta merkittäessä käytetään lisäyksessä C1 hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 18 kohtaa varten vahvistettuja määritelmiä. Kun kyseessä on meri- ja sisävesikuljetus, on ilmoitettava aluksen IMO-tunnistenumero tai aluksen yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero (ENI). Kun kyseessä on ilmakuljetus, ei tarvitse antaa mitään tietoja.

Lisäyksessä D1 olevia hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 21 kohtaa varten vahvistettuja koodeja on käytettävä kansallisuuden merkitsemiseksi, jos tämä tieto ei käy ilmi tunnuksesta.

Rautatiekuljetukset: Vaunun numero on merkittävä.

Rajan ylittävän kuljetusvälineen tunnistetiedot

Reitinmuutospyyntö: Tämä tieto on annettava merikuljetuksessa aluksen IMO-tunnistenumeron, sisävesikuljetuksessa ENI-koodin ja ilmakuljetuksessa lennon IATA-numeron muodossa.

Ilmakuljetuksissa, joissa ilma-aluksen käyttäjä kuljettaa tavaroita yhteistunnusjärjestelyn mukaisesti, on käytettävä yhteistunnusta käyttävien yhtiöiden lentonumeroita.

Kuljetuksen viitenumero ( 4 )(1)

Kuljetusvälineellä suoritetun matkan tunnistetiedot, kuten matkan tai lennon numero.

Ilmakuljetuksissa, joissa ilma-aluksen käyttäjä kuljettaa tavaroita yhteistunnusjärjestelyn mukaisesti, on käytettävä yhteistunnusta käyttävien yhtiöiden lentonumeroita.

Rautatiekuljetukset: Junan numero on merkittävä. Tämä tieto on merkittävä soveltuvin osin silloin, kun kyseessä on multimodaalikuljetus.

Ensimmäisen saapumispaikan koodi

Unionin tullialueella sijaitsevan ensimmäisen saapumispaikan tunnistetiedot. Tämä on satama, lentoasema tai rajatoimipaikka.

Koodi muodostetaan seuraavasti: UN/LOCODE-koodi (an..5) sekä kansallinen koodi (an..6).

Maantie- ja rautatiekuljetukset: Koodi muodostetaan lisäyksessä D1 tullitoimipaikoille säädettyjen koodien mukaisesti.

Reitinmuutospyyntö: Ilmoitetun ensimmäisen saapumistullitoimipaikan koodi on merkittävä.

Ensimmäisen tosiasiallisen saapumispaikan koodi

Reitinmuutospyyntö: Ensimmäisen tosiasiallisen saapumistullitoimipaikan koodi on merkittävä.

Ilmoitetun ensimmäisen saapumistoimipaikan maakoodi

Reitinmuutospyyntö: On käytettävä lisäyksessä D1 hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 2 kohtaa varten vahvistettuja koodeja.

Päivä ja aika, jolloin ensimmäiseen saapumispaikkaan saavuttiin unionin tullialueella

Päivämäärä ja aika/aikataulunmukainen päivämäärä ja aika, jolloin kuljetusväline saapuu ensimmäiselle lentoasemalle (ilmakuljetus), ensimmäiseen rajatoimipaikkaan (maantiekuljetus) tai ensimmäiseen satamaan (merikuljetus). Tällöin käytetään muotoa VVVVKKPPTTMM. Saapuminen ensimmäiseen paikkaan merkitään paikallisena aikana.

Reitinmuutospyyntö: Ainoastaan päivämäärä on merkittävä; on käytettävä kahdeksannumeroista koodia (VVVVKKPP).

Kauttakulkumaiden koodit

Tunnistetiedot kronologisessa järjestyksessä maista, joiden kautta tavarat kuljetetaan alkuperäisen lähtömaan ja lopullisen määrämaan välillä. Tässä yhteydessä on mainittava myös tavaroiden alkuperäinen lähtömaa ja lopullinen määrämaa. Hallinnollisen yhtenäisasiakirjan lisäyksessä D1 olevassa 2 kohdassa vahvistettuja koodeja on käytettävä. Tämä tieto on ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan.

Pikalähetyksiä koskevat poistumisen yleisilmoitukset – postilähetykset: ainoastaan tavaroiden lopullinen määrämaa on ilmoitettava.

Pikalähetyksiä koskevat saapumisen yleisilmoitukset – postilähetykset: ainoastaan tavaroiden alkuperäinen lähtömaa on ilmoitettava.

Valuuttakoodi

Merkitään kauppalaskun laatimisessa käytetyn valuutan koodi, joka vahvistetaan hallinnollisen yhtenäisasiakirjan lisäyksessä D1 olevassa 22 kohdassa.

Tätä tietoa käytetään yhdessä tietokentän ”Tavaran hinta” kanssa silloin, kun tämä on tarpeen tuontitullien laskemista varten.

Jäsenvaltiot voivat olla vaatimatta tätä tietoa tuonnin yhteydessä yksinkertaistetuissa ilmoituksissa silloin, kun näitä yksinkertaistuksia koskevissa luvissa eriteltyjen ehtojen mukaan tämä tieto voidaan ilmoittaa myöhemmin täydentävällä ilmoituksella.

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohdat 22 ja 44]

Kuljetusmuoto rajalla

Saapumisen yleisilmoitus: Sellaista aktiivista kuljetusvälinettä vastaava kuljetusmuoto, jolla tavaroiden oletetaan saapuvan unionin tullialueelle. Kun kyseessä on yhdistetty kuljetus, on sovellettava lisäyksessä C1 olevassa hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 21 kohdan selittävässä huomautuksessa vahvistettuja sääntöjä.

Kun lentorahtia kuljetetaan muilla kuljetusmuodoilla kuin lentoteitse, muut kuljetusmuodot on ilmoitettava.

On käytettävä lisäyksessä D1 hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 25 kohtaa varten vahvistettua koodia 1, 2, 3, 4, 7, 8 tai 9.

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 25 kohta].

Poistumistullitoimipaikka

Hallinnollisen yhtenäisasiakirjan lisäyksessä D1 olevassa 29 kohdassa oleva aiotun poistumistullitoimipaikan koodi.

Pikalähetyksiä koskevat poistumisen yleisilmoitukset – postilähetykset:

Tätä tietoa ei tarvitse ilmoittaa, jos se voidaan saada automaattisesti ja selkeästi muista kaupan alan toimijan ilmoittamista tiedoista.

Tavaran sijaintipaikka ( 5 )

Merkitään tarkasti paikka, jossa tavarat voidaan tarkastaa.

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohta 30]

Lastauspaikka ( 6 )

Satama, lentoasema, rahtiterminaali, rautatieasema tai muu paikka, jossa tavarat lastataan niiden kuljetusvälineeseen, sekä lastauspaikan sijaintimaa.

Pikalähetyksiä koskevat saapumisen yleisilmoitukset – postilähetykset:

Tätä tietoa ei tarvitse ilmoittaa, jos se voidaan saada automaattisesti ja selkeästi muista kaupan alan toimijan ilmoittamista tiedoista.

Maantie- ja rautatiekuljetukset: Kyseessä voi olla paikka, jossa tavarat otettiin haltuun kuljetussopimuksen nojalla, tai TIR-lähtötullitoimipaikka.

Purkauspaikka (6) 

Satama, lentoasema, rahtiterminaali, rautatieasema tai muu paikka, jossa tavarat puretaan niiden kuljetusvälineestä, sekä purkauspaikan sijaintimaa.

Maantie- ja rautatiekuljetukset: Jos koodia ei ole käytettävissä, merkitään paikan nimi mahdollisimman tarkasti.

Huom. Tämä tietokenttä antaa hyödyllistä tietoa menettelyjen hallinnointia varten.

Tavaran kuvaus

Yleisilmoitukset: Selväkielinen ja riittävän tarkka tavaran kuvaus, josta tulliviranomaiset voivat tunnistaa tavaran. Yleistä kuvausta (kuten ”yhdistettyjä tavaroita”, ”yleistä rahtia” tai ”osia”) ei voida hyväksyä. Komissio julkaisee luettelon tällaisista yleisistä kuvauksista. Tätä tietoa ei tarvitse merkitä, jos tavaran koodi on mainittu.

Yksinkertaistetut menettelyt: Tavaran kuvaus tariffointitarkoituksia varten.

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohta 31]

Kollien laji (koodi)

Hallinnollisen yhtenäisasiakirjan lisäyksessä D1 olevassa 31 kohdassa oleva aiotun poistumistullitoimipaikan koodi.

Kollimäärä

Sellaisten yksittäisten tavaraerien lukumäärä, joita ei voida jakaa ilman pakkauksen purkamista, taikka kappalemäärä, jos tavaroita ei ole pakattu. Tätä tietoa ei merkitä, kun kyseessä ovat irtotavarat.

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohta 31]

Lähetysmerkinnät

Vapaavalintainen kuvaus kuljetusyksiköiden tai pakkausten merkinnöistä ja numeroista.

Tämä tieto merkitään soveltuvin osin ainoastaan pakatuista tavaroista. Kun tavarat kuljetetaan konteissa, lähetysmerkintöjen sijaan voidaan merkitä kontin numero, mutta kaupan alan toimija voi kuitenkin lisätä lähetysmerkinnät soveltuvin osin. Lähetysmerkintöjen sijaan voidaan merkitä lähetyksen ainutkertainen viitenumero tai kuljetusasiakirjojen viitteet, joiden avulla kaikki lähetyksen sisältämät kollit voidaan tunnistaa selkeästi.

Huom. Tämä tietokenttä helpottaa lähetysten tunnistamista.

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohta 31]

Konttien numerot

Merkitään kontin tunnistusmerkinnät (kirjaimia ja/tai numeroita).

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohta 31]

Tavaraerittelyn järjestysnumero ( 7 )

Merkitään kyseessä olevan tavaraerän järjestysnumero suhteessa ilmoituksessa, yleisilmoituksessa tai reitinmuutospyynnössä mainittavaan tavaraerien kokonaismäärään.

Reitinmuutospyyntö: Kun passituksen viitenumero on annettu ja reitinmuutospyyntö ei koske kaikkia saapumisen yleisilmoituksessa olevia tavaraeriä, reitinmuutosta pyytävän henkilön on ilmoitettava tavaroille alkuperäisessä saapumisen yleisilmoituksessa annetut asiaankuuluvat tavaraerien järjestysnumerot.

Merkitään ainoastaan silloin, kun tavaraeriä on enemmän kuin yksi.

Huom. Tämän tietokonejärjestelmän automaattisesti luoman kentän avulla voidaan tunnistaa ilmoituksessa mainittavat tavaraerät.

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohta 32]

Tavaran koodi

Merkitään kyseessä olevaa tavaraerää kuvaava koodinumero.

Saapumisen yleisilmoitukset: CN-koodin neljä ensimmäistä numeroa. Tätä tietoa ei tarvitse merkitä, jos tavaran kuvaus on mainittu.

Yksinkertaistettu ilmoitus – tuonti: Kymmennumeroinen Taric-koodi. Kaupan alan toimijat voivat täydentää tätä tarvittaessa Taric-lisäkoodeilla. Jäsenvaltiot voivat olla vaatimatta tätä tietoa tuonnin yhteydessä yksinkertaistetuissa ilmoituksissa silloin, kun näitä yksinkertaistuksia koskevissa luvissa eriteltyjen ehtojen mukaan tämä tieto voidaan ilmoittaa myöhemmin täydentävällä ilmoituksella..

Poistumisen yleisilmoitukset: CN-koodin neljä ensimmäistä numeroa. Tätä tietoa ei tarvitse merkitä, jos tavaran kuvaus on mainittu.

Yksinkertaistettu ilmoitus – vienti: Kahdeksannumeroinen CN-koodi. Kaupan alan toimijat voivat täydentää tätä tarvittaessa Taric-lisäkoodeilla. Jäsenvaltiot voivat olla vaatimatta tätä tietoa viennin yhteydessä yksinkertaistetuissa ilmoituksissa silloin, kun näitä yksinkertaistuksia koskevissa luvissa eriteltyjen ehtojen mukaan tämä tieto voidaan ilmoittaa myöhemmin täydentävällä ilmoituksella.

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohta 33]

Bruttopaino (kg)

Tavaroiden bruttopaino, johon sisältyy pakkauksen paino mutta ei kuljetusvälineen painoa.

Kaupan alan toimija voi mahdollisuuksien mukaan merkitä tämän tiedon tavaraeräkohtaisesti.

Yksinkertaistettu ilmoitus – tuonti: Tämä tieto merkitään ainoastaan silloin, kun se on tarpeen tuontitullien laskemista varten.

Jäsenvaltiot voivat olla vaatimatta tätä tietoa tuonnin yhteydessä yksinkertaistetuissa ilmoituksissa silloin, kun näitä yksinkertaistuksia koskevissa luvissa eriteltyjen ehtojen mukaan tämä tieto voidaan ilmoittaa myöhemmin täydentävällä ilmoituksella.

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohta 35]

Menettely

Hallinnollisen yhtenäisasiakirjan lisäyksessä D1 olevan 37 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alajaossa olevat menettelykoodit.

Jäsenvaltiot voivat olla vaatimatta hallinnollisen yhtenäisasiakirjan lisäyksessä D1 olevan 37 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alajaossa olevien koodien merkitsemistä tuonnin ja viennin yhteydessä yksinkertaistetuissa ilmoituksissa silloin, kun näitä yksinkertaistuksia koskevissa luvissa eriteltyjen ehtojen mukaan tämä tieto voidaan ilmoittaa myöhemmin täydentävällä ilmoituksella.

Nettopaino (kg)

Merkitään tavaroiden paino ilman pakkausta.

Jäsenvaltiot voivat olla vaatimatta tätä tietoa tuonnin ja viennin yhteydessä yksinkertaistetuissa ilmoituksissa silloin, kun näitä yksinkertaistuksia koskevissa luvissa eriteltyjen ehtojen mukaan tämä tieto voidaan ilmoittaa myöhemmin täydentävällä ilmoituksella.

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohta 38]

Tavaran hinta

Merkitään tavaroiden hinta tavaraeräkohtaisesti. Tätä tietoa käytetään yhdessä tietokentän ”Valuuttakoodi” kanssa silloin, kun tämä on tarpeen tuontitullien laskemista varten.

Jäsenvaltiot voivat olla vaatimatta tätä tietoa tuonnin yhteydessä yksinkertaistetuissa ilmoituksissa silloin, kun näitä yksinkertaistuksia koskevissa luvissa eriteltyjen ehtojen mukaan tämä tieto voidaan ilmoittaa myöhemmin täydentävällä ilmoituksella.

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohta 42]

Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävän merkinnän viitenumero

Kirjaamisen viitenumero koodeksin 182 artiklassa kuvatussa menettelyssä. Jäsenvaltiot voivat olla vaatimatta tätä tietoa silloin, kun käytössä on muita tyydyttäviä lähetysten seurantajärjestelmiä.

Lisätiedot

Merkitään koodi 10100 , kun asetuksen (EY) N:o 1147/2002 ( 8 ) 2 artiklan 1 kohtaa sovelletaan (lentokelpoisuustodistuksella tuotavat tavarat).

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohta 44]

Luvan numero

Yksinkertaistuksia koskevan luvan numero. Jäsenvaltiot voivat olla vaatimatta tätä tietoa, jos ne katsovat, että niiden tietokonejärjestelmillä pystytään saamaan nämä tiedot selkeästi muista ilmoituksen kohdista, kuten toimijan tunnistetiedoista.

Vaarallisten tavaroiden koodi (YK)

Vaarallisten tavaroiden UNDG-koodi on nelinumeroinen sarjanumero, jonka YK on antanut yleisimmin kuljetettavia vaarallisia tavaroita koskevassa luettelossa mainituille aineille ja tavaroille.

Tämä tieto merkitään ainoastaan soveltuvin osin.

Sinetin numero ( 9 )

Merkitään soveltuvin osin kuljetusvälineeseen kiinnitettyjen sinettien tunnistenumerot.

Kuljetuksen maksutavan koodi

Käytetään seuraavia koodeja:

A

Käteismaksu

B

Luottokorttimaksu

C

Sekkimaksu

D

Muu (esim. suoraveloitus tilille)

H

Varojen siirto sähköisesti

Y

Tilinhaltija liikenteenharjoittajan kanssa

Z

Ei maksettu etukäteen

Tämä tieto on annettava ainoastaan silloin, kun se on saatavilla.

Ilmoituksen päivämäärä ( 10 )

Merkitään päivämäärä, jona kukin ilmoitus on annettu ja, soveltuvin osin, allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu.

Kun kyseessä on koodeksin 182 artiklan mukainen ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä, merkitään kirjaamispäivä.

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohta 54]

Allekirjoitus/Varmennus (10) 

[Viite: hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kohta 54]

Muut erityisolosuhteet

Koodi, joka ilmaisee erityisolosuhteita, jotka kaupan alan toimija haluaa otettavan huomioon.

A

Posti- ja pikalähetys

C

Maantiekuljetus

D

Rautatiekuljetus

E

Valtuutettu talouden toimija

Tämä tieto merkitään ainoastaan silloin, kun yleisilmoituksen jättävä henkilö pyytää muiden kuin taulukossa 1 tarkoitettujen erityisolosuhteiden huomioon ottamista.

Tätä tietoa ei tarvitse ilmoittaa, jos se voidaan saada automaattisesti ja selkeästi muista kaupan alan toimijan ilmoittamista tiedoista.

Seuraavan/seuraavien saapumistullitoimipaikan/-paikkojen koodi

Seuraavien saapumistullitoimipaikkojen tunnistaminen unionin tullialueella.

Koodi on annettava silloin, kun koodi rajalla sovellettavan kuljetusmuodon osalta on 1, 4 tai 8.

Koodi muodostetaan hallinnollisen yhtenäisasiakirjan lisäyksessä D1 olevassa 29 kohdassa vahvistetun saapumistullitoimipaikan koodin mukaisesti.
Lisäys B1

HALLINNOLLISEN YHTENÄISASIAKIRJAN MALLI

(kahdeksan kappaleen sarja)

(1) Lomakkeita ja varsinkin niiden kokoa ja väriä koskevat yksityiskohtaiset tekniset säännökset annetaan I osaston A kohdan lisäyksessä C1.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Lisäys B2

HALLINNOLLISEN YHTENÄISASIAKIRJAN MALLI – TIETOKONEAVUSTEISESSA ILMOITUSTEN KÄSITTELYSSÄ TULOSTETTAVA LOMAKE, KUN KÄYTÖSSÄ ON KAKSI PERÄKKÄISTÄ NELJÄN KAPPALEEN SARJAA

(1) Lomakkeita ja varsinkin niiden kokoa ja väriä koskevat yksityiskohtaiset tekniset säännökset annetaan I osaston A kohdan lisäyksessä C1.

image

image

image

image

image

image

image

image
Lisäys B3

HALLINNOLLISEN YHTENÄISASIAKIRJAN JATKOLOMAKKEEN MALLI

(kahdeksan lomakkeen sarja)

(1) Lomakkeita ja varsinkin niiden kokoa ja väriä koskevat yksityiskohtaiset tekniset säännökset annetaan I osaston A kohdan lisäyksessä C1.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Lisäys B4

HALLINNOLLISEN YHTENÄISASIAKIRJAN JATKOLOMAKKEEN MALLI – TIETOKONEAVUSTEISESSA ILMOITUSTEN KÄSITTELYSSÄ TULOSTETTAVA JATKOLOMAKE, KUN KÄYTÖSSÄ ON KAKSI PERÄKKÄISTÄ NELJÄN KAPPALEEN SARJAA

(1) Lomakkeita ja varsinkin niiden kokoa ja väriä koskevat yksityiskohtaiset tekniset säännökset annetaan I osaston A kohdan lisäyksessä C1.

image

image

image

image

image

image

image

image
Lisäys B5

TIEDOT LISÄYSTEN B1 JA B3 LOMAKKEIDEN KAPPALEISTA, JOIHIN NIISSÄ OLEVIEN TIETOJEN ON JÄLJENNYTTÄVÄ ITSEJÄLJENTYMISMENETELMÄLLÄ

(1 kappaleesta alkaen)Kohdan numero

Kappaleiden numero

Kohdan numero

Kappaleiden numero

I.  TOIMIJOIDEN TÄYTETTÄVÄT SARAKKEET

1

1–8 ei kuitenkaan keskimmäinen alakohta:

27

1–5 (1)

 

1–3

28

1–3

2

1–5 (1)

29

1–3

3

1–8

30

1–3

4

1–8

31

1–8

5

1–8

32

1–8

6

1–8

33

ensimmäinen vasemmanpuoleinen alakohta: 1–8

7

1–3

 

muut alakohdat: 1–3

8

1–5 (1)

34a

1–3

9

1–3

34b

1–3

10

1–3

35

1–8

11

1–3

36

12

37

1–3

13

1–3

38

1–8

14

1–4

39

1–3

15

1–8

40

1–5 (1)

15a

1–3

41

1–3

15b

1–3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 ja 8

43

17

1–8

44

1–5 (1)

17a

1–3

45

17b

1–3

46

1–3

18

1–5 (1)

47

1–3

19

1–5 (1)

48

1–3

20

1–3

49

1–3

21

1–5 (1)

50

1–8

22

1–3

51

1–8

23

1–3

52

1–8

24

1–3

53

1–8

25

1–5 (1)

54

1–4

26

1–3

55

 

 

56

II.  HALLINNOLLISET KOHDAT

A

1–4 (2)

C

1–8 (2)

B

1–3

D

1–4

(1)   Käyttäjiä ei voida vaatia missään tapauksessa täyttämään näitä kohtia passitusta varten kappaleeseen 5.

(2)   Lähtöjäsenvaltion valinnan mukaisesti, näissä rajoissa.
Lisäys B6

TIEDOT LISÄYSTEN B2 JA B4 LOMAKKEIDEN KAPPALEISTA, JOIHIN NIISSÄ OLEVIEN TIETOJEN ON JÄLJENNYTTÄVÄ ITSEJÄLJENTYMISMENETELMÄLLÄ

(1/6 kappaleesta alkaen)Kohdan numero

Kappaleiden numero

Kohdan numero

Kappaleiden numero

I.  TOIMIJOIDEN TÄYTETTÄVÄT KOHDAT

1

1–4 ei kuitenkaan keskimmäinen alakohta:

27

1–4

 

1–3

28

1–3

2

1–4

29

1–3

3

1–4

30

1–3

4

1–4

31

1–4

5

1–4

32

1–4

6

1–4

33

ensimmäinen vasemmanpuoleinen alakohta: 1–4

7

1–3

 

muut alakohdat: 1–3

8

1–4

34a

1–3

9

1–3

34b

1–3

10

1–3

35

1–4

11

1–3

36

1–3

12

1–3

37

1–3

13

1–3

38

1–4

14

1–4

39

1–3

15

1–4

40

1–4

15a

1–3

41

1–3

15b

1–3

42

1–3

16

1–3

43

1–3

17

1–4

44

1–4

17a

1–3

45

1–3

17b

1–3

46

1–3

18

1–4

47

1–3

19

1–4

48

1–3

20

1–3

49

1–3

21

1–4

50

1–4

22

1–3

51

1–4

23

1–3

52

1–4

24

1–3

53

1–4

25

1–4

54

1–4

26

1–3

55

 

 

56

II.  HALLINNOLLISET KOHDAT

A

1–4 (1)

C

1–4

B

1–3

D/J

1–4

(1)   Lähtöjäsenvaltion valinnan mukaisesti, näissä rajoissa.
Lisäys C1

HALLINNOLLISTA YHTENÄISASIAKIRJAA KOSKEVAT SELITTÄVÄT HUOMAUTUKSET

I OSASTO

YLEISET HUOMAUTUKSET

(1) Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on tarvittaessa täydennettävä näitä huomautuksia.

(2) Tämän osaston säännökset eivät estä paperisten tulli-ilmoitusten ja sellaisten asiakirjojen tulostamista, joilla todistetaan sellaisten unionitavaroiden tullioikeudellinen asema, joita ei kuljeteta unionin sisäisessä passitusmenettelyssä, tavalliselle paperille tietojenkäsittelyjärjestelmien avulla jäsenvaltioiden asettamien ehtojen mukaisesti.

A.   YLEISESITYS

(1) Paperinen tulli-ilmoitus on painettava itsejäljentävälle kirjoituspaperille, jonka paino on vähintään 40 grammaa neliömetriltä. Paperin on oltava riittävän läpikuultamatonta, jotteivät toisella puolella olevat tiedot haittaa kääntöpuolella olevien tietojen luettavuutta, ja sen on oltava vahvuudeltaan sellaista, ettei se repeä eikä rypisty tavanomaisessa käytössä.

(2) Kaikkien kappaleiden paperin on oltava valkoista. Unionin passituksessa käytettävien kappaleiden (1, 4 ja 5) kohtien 1 (ensimmäinen ja kolmas alakohta) 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32 ja 33 (ensimmäinen vasemmanpuolinen alakohta) sekä 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 ja 56 taustan on kuitenkin oltava vihreä.

Lomakkeet on painettava vihreällä värillä.

(3) Kohtien mittojen on perustuttava vaakasuorassa tuuman kymmenesosaan ja pystysuorassa tuuman kuudesosaan. Kohtien alakohtien mittojen on perustuttava vaakasuorassa tuuman kymmenesosaan.

(4) Lisäyksissä B1 ja B3 esitettyjen mallien mukaisten lomakkeiden eri kappaleet on merkittävä väreillä seuraavasti:

 1, 2, 3 ja 5 kappaleen oikeassa reunassa on oltava vastaavasti punainen, vihreä, keltainen ja sininen yhtäjaksoinen viiva,

 4, 6, 7 ja 8 kappaleen oikeassa reunassa on oltava vastaavasti sininen, punainen, vihreä ja keltainen katkoviiva.

Lisäyksissä B2 ja B4 olevien mallien mukaisten lomakkeiden 1/6, 2/7, 3/8 ja 4/5 kappaleen oikeassa reunassa on oltava yhtäjaksoinen viiva ja tämän oikealla puolella vastaavasti punainen, vihreä, keltainen ja sininen katkoviiva.

Reunaviivojen leveyden on oltava noin 3 millimetriä. Katkoviivan on muodostuttava peräkkäisistä neliöistä, joiden sivun pituus on 3 millimetriä ja väli 3 millimetriä.

Lisäyksessä B5 on tiedot siitä, mille kappaleille lisäyksissä B1 ja B3 olevilla lomakkeilla ilmoitettujen tietojen on itsejäljennyttävä. Lisäyksessä B6 on tiedot siitä, mille kappaleille lisäyksissä B2 ja B4 olevilla lomakkeilla ilmoitettujen tietojen on itsejäljennyttävä.

(5) Lomakkeiden koon on oltava 210 × 297 millimetriä, jolloin pituuden osalta hyväksytään enintään – 5 ja + 8 millimetrin poikkeama.

(6) Jäsenvaltioiden tullihallinnot voivat vaatia, että lomakkeissa on mainittava kirjapainon nimi ja osoite tai merkki, josta se voidaan tunnistaa. Ne voivat lisäksi edellyttää teknistä ennakkohyväksymistä lomakkeiden painamista varten.

(7) Lomakkeita sekä jatkolomakkeita on käytettävä:

a) kun unionin lainsäädännössä viitataan tullimenettelyyn asettamista tai jälleenvientiä koskevaan ilmoitukseen;

b) tarvittaessa liittymisasiakirjassa säädetyn siirtymäkauden aikana unionin, sellaisena kuin se oli ennen liittymistä, ja uusien jäsenvaltioiden välisessä sekä näiden uusien jäsenvaltioiden keskinäisessä tavarakaupassa, jossa tulleja ja vaikutukseltaan vastaavia veroja ei ole vielä kokonaan poistettu tai johon sovelletaan muita liittymisasiakirjassa säädettyjä toimenpiteitä;

c) jos unionin säännöissä nimenomaan säädetään niitä käytettäviksi, erityisesti unionin passitusmenettelyssä matkustajien passitusilmoituksen ja varamenettelyn osalta.

(8) Tätä varten käytettävissä lomakkeissa ja jatkolomakkeissa on yhtä tai useampaa tullimenettelyä koskevien muodollisuuksien suorittamiseksi tarvittavat kappaleet, jotka valitaan kahdeksasta kappaleesta muodostuvasta sarjasta:

 1 kappale, jonka säilyttävät sen jäsenvaltion viranomaiset, jossa vientiä (mahdollisesti lähetystä) tai unionin passitusta koskevat muodollisuudet suoritetaan,

 2 kappale, jota käytetään vientijäsenvaltion tilastotarkoituksiin. Lähtöjäsenvaltio voi käyttää tätä kappaletta tilastotarkoituksiin myös silloin, kun on kyse erilaista veromenettelyä soveltavien unionin tullialueen osien välisestä kaupasta,

 3 kappale, joka palautetaan viejälle tulliviranomaisten vahvistusmerkintöjen jälkeen,

 4 kappale, jonka määrätoimipaikka säilyttää unionin passituksen päätyttyä tai asiakirjana, jolla todistetaan tavaroiden unioniasema,

 5 kappale, joka on unionin passitusmenettelyssä käytettävä palautuskappale,

 6 kappale, jonka säilyttävät sen jäsenvaltion viranomaiset, jossa tuontimuodollisuudet suoritetaan,

 7 kappale, jota käytetään tuontijäsenvaltion tilastotarkoituksiin. Tuontijäsenvaltio voi käyttää tätä kappaletta tilastotarkoituksiin myös silloin, kun on kyse erilaista veromenettelyä soveltavien unionin tullialueen osien välisestä kaupasta,

 8 kappale, joka palautetaan vastaanottajalle.

Erilaiset kappaleiden yhdistelmät ovat mahdollisia, esimerkiksi:

 vienti, ulkoinen jalostus tai jälleenvienti: 1, 2 ja 3 kappale,

 unionin passitus: 1, 4 ja 5 kappale,

 tuonnissa sovellettavat tullimenettelyt: 6, 7 ja 8 kappale.

(9) Näiden tapausten lisäksi on tilanteita, joissa on välttämätöntä todistaa tavaroiden unioniasema määräpaikassa. Näissä tapauksissa 4 kappaletta on syytä käyttää T2L-asiakirjana.

(10) Toimijoilla on siis oikeus painattaa valintansa mukaisia lomakelajitelmia, jos käytettävä lomake on virallisen mallin mukainen.

Jokainen lomakelajitelma on suunniteltava siten, että kun kohtiin on merkittävä sama tieto molemmissa kyseisissä jäsenvaltioissa, viejä tai menettelynhaltija voi merkitä sen suoraan 1 kappaleeseen, josta se jäljentyy paperin kemiallisen käsittelyn ansiosta koko lomakesarjaan. Sitä vastoin, kun tieto ei eri syistä (varsinkin, jos tiedon sisältö on erilainen toiminnon kyseisestä vaiheesta johtuen) saa välittyä jäsenvaltiosta toiseen, jäljentymisen on rajoituttava kyseisiin kappaleisiin.

Automaattista ilmoitustenkäsittelyjärjestelmää käytettäessä on mahdollista käyttää lomakesarjasta irrotettuja lomakelajitelmia, jotka koostuvat kappaleista, joista jokaisella on kaksi käyttötarkoitusta: 1/6, 2/7, 3/8 ja 4/5 kappale.

Tällaisessa tapauksessa jokaiseen käytettävään lomakelajitelmaan on merkittävä vastaavien kappaleiden numerointi viivaamalla reunassa yli niiden kappaleiden numerointi, joita ei käytetä.

Jokainen näin määritelty lomakelajitelma on suunniteltava siten, että tiedot jäljentyvät eri kappaleisiin paperille tehdyn kemiallisen käsittelyn avulla.

(11) Kun tullimenettelyyn asettamista tai jälleenvientiä koskevat ilmoitukset tai sellaisten unionitavaroiden tullioikeudellisen aseman todistavat asiakirjat, joita ei kuljeteta unionin sisäisessä passitusmenettelyssä, laaditaan 2 yleisen huomautuksen mukaisesti tyhjälle paperille julkisia tai yksityisiä tiedonkäsittelyjärjestelmiä käyttäen, näiden ilmoitusten tai asiakirjojen on vastattava kaikkia muotoa koskevia edellytyksiä, mukaan luettuina koodeksissa tai tässä asetuksessa säädetyt lomakkeiden kääntöpuolta (unionin passitusmenettelyssä käytettävien kappaleiden osalta) koskevat edellytykset, lukuun ottamatta seuraavia:

 painoväri,

 kursivoinnin käyttö,

 unionin passitukseen liittyvien kohtien taustan painaminen.

Jos passitusilmoitus käsitellään lähtötoimipaikassa tietojenkäsittelyjärjestelmällä, se on toimitettava kyseiseen toimipaikkaan yhtenä kappaleena.

B.   VAADITUT TIEDOT

Kyseiset lomakkeet sisältävät kohdista muodostuvan kokonaisuuden, josta ainoastaan osaa on käytettävä kyseisessä yhdessä tai useammassa tullimenettelyssä.

Rajoittamatta yksinkertaistettujen menettelyjen soveltamista, luettelo kohdista, jotka voidaan täyttää jokaisessa näistä menettelyistä, on jäljempänä. Kustakin kohdasta II osastossa yksityiskohtaisesti annetut erityismääräykset eivät vaikuta kohtien asemaan sellaisina kuin ne määritellään taulukossa.

Olisi huomattava, että edellä luetellut säännöt eivät estä sitä, että tietyt tiedot ovat luonteeltaan ehdollisia eli niitä kerätään vain, jos olosuhteet sitä edellyttävät. Esimerkiksi, 41 kohdassa (sääntö A) ilmaistuja lisäpaljousyksikköjä kerätään ainoastaan, jos Taricissa edellytetään sitä.Kohdan nro

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 (1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1 (2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1 (3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B [1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (nro)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B [4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A [6]

 

B

B

B

8 (nro)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (nro)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

15 a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17 a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17 b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (tunnus)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A [7] [24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (kansallisuus)

 

 

 

 

 

A [8] [24]

 

 

 

 

19

A [9]

A [9]

A [9]

A [9]

A [9]

B [4]

 

A [9]

A [9]

A [9]

20

B [10]

 

B [10]

 

B [10]

 

 

B [10]

B [10]

 

21 (tunnus)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (kansallisuus)

A [8]

 

A [8]

 

A [8]

A [8]

 

A [8]

A [8]

 

22 (valuutta)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22 (määrä)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B [11]

 

B [11]

 

B [11]

 

 

B [11]

B [11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A [12]

B [12]

A [12]

B [12]

A [12]

B [12]

 

A [13]

A [13]

B [13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B [1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

33 (1)

A

A

A

 

A

A [16]

A [17]

A

A

B

33 (2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33 (3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33 (4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33 (5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34 a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34 b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37 (1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37 (2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A [17]

A [17]

A [18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B [19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A [25]

B [25]

A [25]

B [25]

A [25]

 

 

A [25]

A [25]

B [25]

47 (laji)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

 

47 (veroperuste)

B

B

B

 

B

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

B

47 (verokanta)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

BC [18] [20] [22]

BC [20]

 

47 (veron määrä)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

BC [18] [20] [22]

BC [20]

 

47 (kokonaismäärä)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

BC [18] [20] [22]

BC [20]

 

47 (MT)

B

 

B

 

B

 

 

B [18] [22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B [23]

A

B [23]

A

B [23]

 

 

B [23]

B [23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Selitykset:Sarakkeiden otsikot

Lomakkeen 37 kohdan 1 alakohdassa käytettävät koodit

A:

Vienti/Lähetys

10, 11, 23

B:

Tullivarastointimenettely erityisen vientituen saamiseksi ennen vientiä tai ennen vientiä tullivalvonnassa tapahtuva valmistus ja vientituen maksaminen

76, 77

C:

Jälleenvienti muun erityismenettelyn kuin tullivarastoinnin jälkeen

31

D:

Jälleenvienti tullivarastoinnin jälkeen

31

E:

Ulkoinen jalostus

21, 22

F:

Passitus

 

G:

Unionitavaroiden tullioikeudellinen asema

 

H:

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I:

Tavaroiden asettaminen sisäisen jalostuksen tai väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn

51, 53, 54

J:

Asettaminen tullivarastointimenettelyyn

71, 78

Sarakkeiden merkinnät:

A

:

Pakollinen: Joka jäsenvaltiossa vaaditut tiedot.

B

:

Valinnainen jäsenvaltioille: Tiedot, joita jäsenvaltiot voivat päättää vaatia tai olla vaatimatta.

C

:

Valinnainen toimijoille: Tiedot, joita toimijat voivat päättää toimittaa, mutta joita jäsenvaltiot eivät voi vaatia.

Huomautukset:[1]

Tämä tieto on pakollinen vientitukiin oikeutetuista maataloustuotteista.

[2]

Tieto vaaditaan vain, jos ei käytetä tietokoneavusteista menettelyä.

[3]

Jos ilmoitus koskee ainoastaan yhtä tavaraerää, jäsenvaltiot voivat määrätä, ettei tähän kohtaan merkitä mitään, koska 5 kohtaan on merkitty numero 1.

[4]

Tämä kohta on pakollinen NCTS-järjestelmässä lisäyksessä C2 vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

[5]

Tieto vaaditaan vain tietokoneavusteisissa menettelyissä.

[6]

Kohta on jäsenvaltioille valinnainen, jos vastaanottaja ei ole sijoittautunut unioniin eikä yhteistä passitusta soveltavan maan alueelle.

[7]

Ei käytetä postitse ja kiinteitä laitteita käyttäen tapahtuvien lähetysten osalta.

[8]

Ei käytetä postitse, kiinteitä laitteita käyttäen ja rautateitse tapahtuvien lähetysten osalta.

[9]

Tieto voidaan vaatia, jos ei käytetä tietokoneavusteista menettelyä. Tietokoneavusteisissa menettelyissä jäsenvaltioiden ei tarvitse kerätä tätä tietoa, jos jäsenvaltiot voivat johtaa tiedon muista ilmoituksen tiedoista, ja se voidaan näin toimittaa komissiolle ulkomaankaupan tilastointia koskevia säännöksiä noudattaen.

[10]

Jäsenvaltiot voivat vaatia tämän kohdan kolmatta alakohtaa ainoastaan, jos tullihallinto laskee tullausarvon talouden toimijaa varten.

[11]

Jäsenvaltiot voivat vaatia tätä tietoa ainoastaan tapauksissa, joissa tehdään poikkeus [entisen V osaston 6 luvussa] määriteltyjen, vaihtokurssien kuukausittaista vahvistamista koskevien sääntöjen soveltamiseen.

[12]

Tätä kohtaa ei täytetä, jos vientimuodollisuudet suoritetaan unionista poistumisen paikassa.

[13]

Tätä kohtaa ei täytetä, jos tuontimuodollisuudet suoritetaan unioniin saapumisen paikassa.

[14]

Tätä kohtaa voidaan käyttää NCTS-järjestelmässä lisäyksessä C2 vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

[16]

Tämä alakohta on täydennettävä, jos:

— passitusilmoituksen laatii sama henkilö samanaikaisesti kuin tavaroiden koodin sisältävän tulli-ilmoituksen tai kyseisen ilmoituksen perusteella, tai

— unionin lainsäädännössä niin säädetään.

[17]

Täytetään ainoastaan, kun unionin lainsäädännössä niin säädetään.

[18]

Tätä tietoa ei vaadita tuontitullittomista tavaroista, elleivät tulliviranomaiset pidä sitä välttämättömänä kyseisten tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien säännösten soveltamiseksi.

[19]

Jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksen tästä velvollisuudesta, jos niiden järjestelmät mahdollistavat tämän tiedon automaattisen johtamisen ilmoituksen muiden tietojen pohjalta ilman epäselvyyttä.

[20]

Tietoa ei anneta, jos tullihallinnot tekevät toimijoille verolaskelmat ilmoituksen muiden tietojen perusteella. Muissa tapauksissa tieto on jäsenvaltioille valinnainen.

[21]

Tietoa ei anneta, jos tullihallinnot tekevät toimijoille verolaskelmat ilmoituksen muiden tietojen perusteella.

[22]

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa ilmoittajan velvollisuudesta täyttää tämä kohta, jos tämän delegoidun asetuksen 6 artiklassa tarkoitettu asiakirja on liitettynä ilmoitukseen.

[23]

Tämä kohta on täytettävä, jos tullimenettelyyn asettamista koskevaa ilmoitusta käytetään tullivarastointimenettelyn päättämiseksi.

[24]

Jos tavaroita kuljetetaan maantieliikenteen kuljetusvälineillä kuljetettavissa konteissa, tulliviranomaiset voivat antaa menettelynhaltijalle luvan jättää tämä kohta tyhjäksi, jos lähtöpaikassa ei logistiikkajärjestelyjen vuoksi voida ilmoittaa kuljetusvälineen tunnistetietoja ja kansallisuutta passitusilmoituksen laatimishetkellä ja jos tulliviranomaiset voivat varmistaa, että kuljetusvälinettä koskevat vaaditut tiedot täytetään myöhemmin kohtaan 55.

[25]

Ilmoituksen hyväksyvä jäsenvaltio voi luopua velvollisuudesta antaa tämä tieto, jos se pystyy arvioimaan sen asianmukaisesti ja käyttää laskentamenettelyjä, jotka tuottavat tilastolliset vaatimukset täyttävän tuloksen.

C.   LOMAKKEEN KÄYTTÖOHJEET

Lomakkeet on täytettävä kirjoituskoneella tai kirjoittimella tai vastaavaa menetelmää käyttäen, kun lomakelajitelmassa on vähintään yksi kappale, jota voidaan käyttää muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa se on alun perin täytetty. Kirjoituskoneella tapahtuvan täytön helpottamiseksi lomake on syytä asettaa siten, että 2 kohtaan kirjoitettavan tiedon ensimmäinen kirjain osuu vasemmassa yläkulmassa olevaan pieneen asemointiruutuun.

Kun käytettävän lomakelajitelman kaikki kappaleet on tarkoitettu samassa jäsenvaltiossa käytettäviksi, ne voidaan täyttää myös luettavalla tavalla käsin, musteella ja isoin painokirjaimin, jos tästä mahdollisuudesta määrätään kyseisessä jäsenvaltiossa. Sama koskee unionin passitusmenettelyä sovellettaessa käytettävissä kappaleissa olevia tietoja.

Lomakkeissa ei saa olla raaputtamalla tai päällekirjoittamalla tehtyjä korjauksia. Niihin tehtävät mahdolliset muutokset on tehtävä viivaamalla yli virheelliset merkinnät ja lisäämällä tarvittaessa halutut merkinnät. Muutosten tekijän on varmennettava näin tehdyt muutokset, ja toimivaltaisten viranomaisten on nimenomaisesti vahvistettava ne. Viranomaiset voivat tarvittaessa vaatia uuden ilmoituksen.

Edellä mainittujen menetelmien sijasta lomakkeet voidaan täyttää automaattista jäljentämismenetelmää käyttäen. Ne voidaan myös valmistaa ja täyttää automaattista jäljentämismenetelmää käyttäen, jos malleja, lomakkeiden kokoa, käytettävää kieltä, luettavuutta, raaputtamista ja päällekirjoittamista ja muutoksia koskevia määräyksiä noudatetaan tarkoin.

Toimijoiden on täytettävä ainoastaan ne kohdat, joissa on järjestysnumero. Muut, isoin kirjaimin osoitetut kohdat on varattu yksinomaan viranomaiskäyttöön.

Vienti-, lähetys- tai lähtötoimipaikkaan jääviksi määrätyissä kappaleissa on oltava asianomaisten henkilöiden alkuperäiset allekirjoitukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 yleisen huomautuksen soveltamista.

Ilmoittajan tai tämän edustajan allekirjoittaman ilmoituksen jättäminen tullitoimipaikkaan on osoituksena asianomaisen tahdosta ilmoittaa kyseiset tavarat pyydettyyn tullimenettelyyn, ja se merkitsee sitoutumista jäsenvaltioissa voimassa olevien säännösten mukaisesti:

 ilmoituksessa olevien tietojen oikeellisuuteen,

 liiteasiakirjojen aitouteen, ja

 kaikkien kyseisten tavaroiden kyseiseen menettelyyn asettamiseen liittyvien velvollisuuksien noudattamiseen.

Menettelynhaltijan tai soveltuvin osin tämän valtuutetun edustajan allekirjoitus sitoo kyseisen henkilön vastuuseen kaikista koodeksissa ja tässä asetuksessa säädettyjen unionin passitusta koskevien säännösten soveltamisesta seuraavaan unionin passitustoimintaan liittyvistä ja B kohdassa mainituista seikoista.

Unionin passituksen ja määräpaikassa suoritettavien muodollisuuksien osalta huomiota kiinnitetään siihen, että jokaisen menettelyssä osallisena olevan etujen mukaista on tarkistaa ilmoituksensa sisältö ennen sen allekirjoittamista ja jättämistä tullitoimipaikkaan. Asianomaisen henkilön on erityisesti ilmoitettava tulliviranomaisille välittömästi kaikista tavaroiden, jotka tämän on ilmoitettava, ja tapauksesta riippuen, käytettävissä lomakkeissa jo olevien tietojen välillä toteamistaan eroavuuksista. Tällaisessa tapauksessa ilmoitus olisi laadittava uusille lomakkeille.

Jos jotakin kohtaa ei saa täyttää, siinä ei saa olla mitään merkintää tai merkkiä, ellei III osaston määräyksistä muuta johdu.

II OSASTO

KOHTIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT

A.   NIIDEN TAVAROIDEN, JOIDEN VIENTIIN MYÖNNETÄÄN TUKEA, VIENTIÄ (TAI MAHDOLLISESTI LÄHETTÄMISTÄ), JÄLLEENVIENTIÄ, TULLIVARASTOINTIA TAI TULLIVALVONNASSA TAPAHTUVAA VALMISTUSTA, ULKOISTA JALOSTUSTA, UNIONIN PASSITUSTA JA/TAI UNIONITAVAROIDEN TULLIOIKEUDELLISEN ASEMAN TODISTAMISTA KOSKEVAT MUODOLLISUUDET

1 kohta: Ilmoitus

Ensimmäiseen alakohtaan merkitään lisäyksessä D1 tätä varten vahvistettu unionin koodi.

Toiseen alakohtaan merkitään ilmoituksen laji lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen.

Kolmanteen alakohtaan merkitään lisäyksessä D1 tätä varten vahvistettu unionin koodi.

2 kohta: Lähettäjä/Viejä

Merkitään delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 18 kohdassa tarkoitettu EORI-numero. Jos lähettäjällä/viejällä ei ole EORI-numeroa, tulliviranomaiset voivat antaa sille tilapäisen numeron asianomaista ilmoitusta varten.

Viejä on käsitettävä tässä lisäyksessä unionin tullilainsäädännössä tarkoitetulla tavalla. Lähettäjällä tarkoitetaan tässä yhteydessä toimijaa, joka toimii viejänä delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 134 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Merkitään asianomaisen henkilön suku- ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite.

Kun on kyse yhdistetyistä lähetyksistä, jäsenvaltiot voivat määrätä, että tähän kohtaan merkitään maininta ”useita” ja että ilmoitukseen on liitettävä luettelo lähettäjistä/viejistä.

3 kohta: Lomakenumero

Merkitään lomakelajitelman järjestysnumero käytettyjen lomakelajitelmien muodostamassa kokonaisuudessa (sekä lomakkeet että jatkolomakkeet mukaan luettuina). Esimerkiksi, jos esitetään yksi lomake EX ja kaksi lomaketta EX/c, lomakkeeseen EX merkitään: 1/3, ensimmäiseen lomakkeeseen EX/c: 2/3 ja toiseen lomakkeeseen EX/c: 3/3.

Kun ilmoitus laaditaan kahdelle lomakesarjalle, joissa on neljä kappaletta yhden kahdeksankappaleisen lomakesarjan sijaan, näitä kahta lomakesarjaa pidetään ainoastaan yhtenä lomakesarjana lomakkeiden lukumäärää merkittäessä.

4 kohta: Tavaraluetteloiden määrä

Mainitaan numeroin mahdollisesti liitteenä olevien tavaraluetteloiden lukumäärä tai tavaraa kuvaavien kaupallisten luetteloiden lukumäärä, joiden käyttöön toimivaltainen viranomainen on antanut luvan.

5 kohta: Tavaraerittelyjen määrä

Merkitään asianomaisen henkilön kaikissa käytetyissä lomakkeissa tai jatkolomakkeissa (taikka tavaraluetteloissa tai luonteeltaan kaupallisissa luetteloissa) ilmoittamien tavaraerien kokonaismäärä numeroin. Tavaraerien lukumäärän on vastattava täytettävien 31 kohtien lukumäärää.

6 kohta: Kollimäärä

Merkitään kyseisen lähetyksen muodostavan kollien kokonaismäärä numeroin.

7 kohta: Viitenumero

Tämä merkintä koskee asianomaisen henkilön kyseiselle lähetykselle kaupallisessa tarkoituksessa antamaa viitettä. Se voi olla lähetyksen yhtenäisviitteen (Unique Consignment Reference Number – UCR) ( 11 ) muodossa.

8 kohta: Vastaanottaja

Merkitään sen henkilön tai niiden henkilöiden, jolle/joille tavarat on toimitettava, suku- ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite.

Kun tunnistenumeroa vaaditaan, merkitään delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 18 kohdassa tarkoitettu EORI-numero. Jos EORI-numeroa ei ole annettu vastaanottajalle, merkitään asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä vaadittava numero.

Kun tunnistenumeroa vaaditaan ja ilmoitukseen sisältyvät lisäyksessä A säädetyt poistumisen yleisilmoituksen tiedot ja helpotuksia myönnetään kolmannen maan toteuttaman unionin tunnustaman kauppakumppanuusohjelman mukaisesti, kyseinen tunnistenumero voidaan antaa asianomaisen kolmannen maan unionille ilmoittaman yksilöllisen tunnistenumeron muodossa. Numeron rakenne vastaa lisäyksessä A olevan tietokenttää ”Lähettäjä” koskevan selittävän huomautuksen osiossa ”Poistumisen yleisilmoitukset” määriteltyä rakennetta.

Kun on kyse yhdistetyistä lähetyksistä, jäsenvaltiot voivat määrätä, että tähän kohtaan merkitään maininta ”useita” ja että ilmoitukseen on liitettävä luettelo vastaanottajista.

14 kohta: Ilmoittaja/Edustaja

Merkitään delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 18 kohdassa tarkoitettu EORI-numero. Jos ilmoittajalla/edustajalla ei ole EORI-numeroa, tulliviranomaiset voivat antaa sille tilapäisen numeron asianomaista ilmoitusta varten.

Merkitään asianomaisen henkilön suku- ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite.

Jos ilmoittaja ja viejä/lähettäjä ovat sama henkilö, merkitään ”viejä” tai ”lähettäjä”.

Ilmoittaja tai tämän edustajan asema ilmoitetaan tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen.

15 kohta: Lähetys-/Vientimaa

Merkitään 15 kohdan a alakohtaan lisäyksessä D1 vahvistettu unionin koodi jäsenvaltiolle, jossa tavarat sijaitsevat silloin, kun ne luovutetaan menettelyyn.

Jos on kuitenkin tiedossa, että tavarat on tuotu toisesta jäsenvaltiosta siihen jäsenvaltioon, jossa tavarat sijaitsevat silloin, kun ne luovutetaan tullimenettelyyn, ilmoitetaan kyseinen toinen jäsenvaltio, jos

i) tavarat on tuotu sieltä ainoastaan vientiä varten ja

ii) viejä ei ole sijoittautunut jäsenvaltioon, jossa tavarat sijaitsevat silloin, kun ne luovutetaan tullimenettelyyn, ja

iii) saapuminen jäsenvaltioon, jossa tavarat sijaitsevat silloin, kun ne luovutetaan tullimenettelyyn, ei ollut tavaroiden unionihankintaa tai sellaisena pidetty liiketoimi siten kuin tarkoitetaan neuvoston direktiivissä 2006/112/EY.

Jos tavarat kuitenkin viedään sisäisen jalostusmenettelyn jälkeen, ilmoitetaan jäsenvaltio, jossa viimeisin jalostustoiminto toteutettiin.

17 kohta: Määrämaan koodi

Merkitään 17 kohdan a alakohtaan tätä varten lisäyksen D1 mukaisesti unionin koodi, joka vastaa vientihetkellä tiedossa ollutta viimeistä tunnettua määrämaata, johon tavarat on määrä viedä.

18 kohta: Kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus lähdettäessä

Merkitään sen kuljetusvälineen / niiden kuljetusvälineiden tunnus sekä tunnistetiedot, johon/joihin tavarat on välittömästi lastattu vienti- tai passitusmuodollisuuksia suoritettaessa, ja sen jälkeen tämän kuljetusvälineen kansallisuus (tai jos on useampia kuljetusvälineitä, kokonaisuutta liikuttavan kuljetusvälineen kansallisuus) tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen. Jos käytetään vetoajoneuvoa ja perävaunua, joilla on eri rekisterinumero, merkitään vetoajoneuvon ja perävaunun rekisterinumero sekä vetoajoneuvon kansallisuus.

Seuraavat maininnat voidaan merkitä asianomaisen kuljetusvälineen lajin mukaisesti:Kuljetusväline

Tunnistusmenetelmä

Meri- ja sisävesikuljetus

Aluksen nimi

Ilmakuljetus

Lennon numero ja päivämäärä (jos lennolla ei ole numeroa, merkitään ilma-aluksen rekisterinumero)

Maantiekuljetus

Kuljetusvälineen rekisterinumero

Rautatiekuljetus

Vaunun numero

Kuitenkin passitusmenettelyn yhteydessä, jos tavaroita kuljetetaan maantieliikenteen kuljetusvälineillä kuljetettavissa konteissa, tulliviranomaiset voivat antaa menettelynhaltijalle luvan jättää tämä kohta tyhjäksi, jos lähtöpaikassa ei logistiikkajärjestelyjen vuoksi voida ilmoittaa kuljetusvälineen tunnistetietoja ja kansallisuutta passitusilmoituksen laatimishetkellä ja jos tulliviranomaiset voivat varmistaa, että kuljetusvälinettä koskevat vaaditut tiedot täytetään myöhemmin kohtaan 55.

19 kohta: Kontti

Merkitään tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen oletettu tilanne unionin ulkorajaa ylitettäessä, sellaisena kuin se on tiedossa vientimuodollisuuksia suoritettaessa.

20 kohta: Toimitusehto

Merkitään tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettujen unionin koodien ja erittelyn mukaisesti tiedot, joista ilmenevät kauppasopimuksen tietyt lausekkeet.

21 kohta: Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus

Merkitään tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen unionin ulkorajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus sellaisena kuin se on tiedossa muodollisuuksia suoritettaessa.

Tarkennettakoon, että jos on kyse yhdistetystä kuljetuksesta tai useista kuljetusvälineistä, aktiivinen kuljetusväline on se, joka mahdollistaa kokonaisuuden liikkumisen. Jos kyseessä on esimerkiksi merialuksella kuljetettava kuorma-auto, alus on aktiivinen kuljetusväline. Jos kyseessä on vetoajoneuvo ja perävaunu, vetoajoneuvo on aktiivinen kuljetusväline.

Seuraavat maininnat voidaan merkitä asianomaisen kuljetusvälineen lajin mukaisesti:Kuljetusväline

Tunnistusmenetelmä

Meri- ja sisävesikuljetus

Aluksen nimi

Ilmakuljetus

Lennon numero ja päivämäärä (jos lennolla ei ole numeroa, merkitään ilma-aluksen rekisterinumero)

Maantiekuljetus

Kuljetusvälineen rekisterinumero

Rautatiekuljetus

Vaunun numero

22 kohta: Valuuttalaji ja laskutettu kokonaissumma

Merkitään tämän kohdan ensimmäiseen alakohtaan valuutta, jolla kauppalasku on laadittu, lisäyksessä D1 tätä varten vahvistettua koodia käyttäen.

Merkitään toiseen alakohtaan kaikista ilmoitetuista tavaroista laskutettu määrä.

23 kohta: Muuntokurssi

Kohtaan merkitään laskutusvaluutan voimassa oleva vaihtokurssi (muuntokurssi) kyseisen jäsenvaltion valuutaksi muuntamista varten.

24 kohta: Kauppatapahtuman luonne

Merkitään asianomaisen kauppatapahtuman tyyppi käyttäen asiaankuuluvia lisäyksen D1 koodeja.

25 kohta: Kuljetusmuoto rajalla

Merkitään tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen sen kuljetustavan luonne, joka vastaa aktiivista kuljetusvälinettä, jolla tavarat oletetaan vietävän unionin tullialueelta.

26 kohta: Sisämaan kuljetusmuoto

Ilmoitetaan lähtiessä käytetty kuljetusmuoto tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen.

27 kohta: Lastauspaikka

Merkitään, tarvittaessa koodimuodossa jos sellainen on määrätty, paikka, jossa tavarat on lastattu aktiiviseen kuljetusvälineeseen, jolla niiden on ylitettävä unionin raja, sellaisena kuin paikka on tiedossa muodollisuuksia suoritettaessa.

29 kohta: Poistumispaikka

Merkitään tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen tullitoimipaikka, jonka kautta tavaroiden on tarkoitus poistua unionin tullialueelta.

30 kohta: Tavaran sijaintipaikka

Merkitään tarkasti paikka, jossa tavarat voidaan tarkastaa.

31 kohta: Kollit ja tavaran kuvaus: Merkit ja numerot – Konttien numerot – Lukumäärä ja laji

Merkitään kollien merkit, numerot, lukumäärä ja laji tai, jos tavaroita ei ole pakattu, ilmoitettujen tavaroiden lukumäärä sekä tarvittavat maininnat niiden tunnistamiseksi. Tavaran kuvaukseen sisältyy tavaroiden tavanomainen kauppanimitys. Jos 33 kohta ”Tavaran koodi” on täytettävä, nimitys on ilmaistava riittävän täsmällisesti, jotta tavarat voidaan luokitella. Tähän kohtaan on myös merkittävä mahdollisissa erityismääräyksissä edellytetyt tiedot. Kollien luonne merkitään lisäyksessä D1 tätä varten vahvistettua unionin koodia käyttäen.

Kontteja käytettäessä niiden tunnistemerkit on lisäksi merkittävä tähän kohtaan.

32 kohta: Tavaraerittelyn järjestysnumero

Merkitään kyseisen tavaraerän järjestysnumero suhteessa käytetyissä lomakkeissa ja jatkolomakkeissa ilmoitettujen, 5 kohdassa määriteltyjen tavaraerien kokonaismäärään.

33 kohta: Tavaran koodi

Merkitään kyseistä tavaraa vastaava koodinumero sellaisena kuin se määritellään lisäyksessä D1.

34 kohta: Alkuperämaan koodi

Toimijoiden, jotka täyttävät 34 a kohdan, on käytettävä lisäyksessä D1 tätä varten vahvistettua unionin koodia merkitäkseen alkuperämaan sellaisena kuin se on määritelty koodeksin II osastossa.

Merkitään 34 kohdan b alakohtaan kyseisten tavaroiden lähetys- tai tuotantoalue.

35 kohta: Bruttopaino (kg)

Merkitään vastaavassa 31 kohdassa mainittujen tavaroiden bruttopaino kilogrammoina ilmaistuna. Bruttopaino vastaa tavaroiden ja niiden kaikkien pakkauspäällysten yhteenlaskettua massaa, lukuun ottamatta kuljetusvälineitä ja erityisesti kontteja.

Jos passitusilmoitus sisältää useita tavaralajeja, riittää että kokonaisbruttopaino merkitään ensimmäiseen 35 kohtaan, jolloin muita 35 kohtia ei täytetä. Jäsenvaltiot voivat laajentaa tämän säännön koskemaan kaikkia I osaston B kohdan sarakkeissa A–E ja G tarkoitettuja menettelyjä.

Jos bruttopaino on suurempi kuin 1 kilogramma, ja siihen sisältyy kilogrammaa pienempiä yksiköitä, pyöristys on mahdollista tehdä seuraavasti:

 0,001–0,499: pyöristys alempaan yksikköön (kg),

 0,5–0,999: pyöristys ylempään yksikköön (kg).

Jos bruttopaino on pienempi kuin 1 kilogramma, se on ilmoitettava muodossa”0,xyz”(esim. 654 gramman kollin painoksi merkitään”0,654”).

37 kohta: Menettely

Merkitään menettely, johon tavarat ilmoitetaan, tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettuja unionin koodeja käyttäen.

38 kohta: Nettopaino (kg)

Merkitään vastaavassa 31 kohdassa kuvattujen tavaroiden nettopaino kilogrammoina ilmaistuna. Nettopaino vastaa tavaroiden omaa massaa ilman pakkauspäällyksiä.

40 kohta: Yleisilmoitus / Edeltävä asiakirja

Merkitään tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettuja unionin koodeja käyttäen kolmanteen maahan tapahtuvaan vientiin tai mahdollisesti jäsenvaltioon lähettämiseen liittyviä asiakirjoja koskevat viittaukset.

Jos ilmoitus koskee B-luokan tullivarastossa tapahtuneen tullivarastointimenettelyn päättämisen jälkeen jälleenvietyjä tavaroita, merkitään tavaroiden menettelyyn asettamista koskevan ilmoituksen viittaus.

Jos kyse on unionin passitusmenettelyyn asettamista koskevasta ilmoituksesta, merkitään edeltävää tulliselvitysmuotoa tai vastaavia tulliasiakirjoja koskeva viittaus. Jos ilman automaattista tietojenkäsittelyä suoritettavien passitusmenettelyjen yhteydessä on mainittava useampi kuin yksi viittaus, jäsenvaltiot voivat määrätä, että tähän kohtaan merkitään maininta ”useita” ja että passitusilmoitukseen liitetään luettelo viittauksista.

41 kohta: Lisäpaljousyksiköt

Merkitään tarvittaessa vastaavan tavaran paljous tavaranimikkeistössä määrättynä yksikkönä ilmaistuna.

44 kohta: Lisätietoja / Esitetyt asiakirjat / Todistukset, valtuutukset ja luvat

Merkitään asiaankuuluvia lisäyksen D1 koodeja käyttäen mahdollisesti sovellettavissa erityissäännöissä vaadittavat tiedot sekä viitetiedot ilmoituksen tueksi annetuista asiakirjoista.

Alakohtaa ”lt-koodi” (lisätietokoodi) ei saa täyttää.

Jos tullivarastointimenettelyn päättävää jälleenvientiä koskeva ilmoitus jätetään muuhun tullitoimipaikkaan kuin valvovaan toimipaikkaan, merkitään tämän toimipaikan nimi ja täydellinen osoite.

Niissä jäsenvaltioissa laadittuihin ilmoituksiin, jotka antavat toimijoille mahdollisuuden käyttää euron käyttöönoton siirtymävaiheen aikana euroa tulli-ilmoituksiaan laatiessaan, on merkittävä tähän kohtaan, mieluiten oikeassa alareunassa olevaan alakohtaan, käytetyn rahayksikön – kansallisen rahayksikön tai euron – lyhenne.

Jäsenvaltiot voivat määrätä, että kyseinen lyhenne mainitaan ainoastaan ilmoituksen ensimmäistä tavaraerää koskevassa 44 kohdassa. Siinä tapauksessa kyseisen tiedon on katsottava koskevan kaikkia ilmoituksen tavaraeriä.

Lyhenteenä käytetään kolmikirjaimista ISO-valuuttakoodia (ISO 4217).

46 kohta: Tilastoarvo

Merkitään tilastoarvon määrä voimassa olevien unionin säännösten mukaisesti joko sinä rahayksikkönä ilmaistuna, jonka koodi on mahdollisesti ilmoitettu 44 kohdassa, tai jos kyseistä koodia ei ole ilmoitettu 44 kohdassa, sen jäsenvaltion valuuttana ilmaistuna, jossa vientimuodollisuudet suoritetaan.

47 kohta: Verolaskelma

Merkitään veroperuste (arvo, paino tai muut). Kultakin riviltä on soveltuvin osin ilmettävä, tarvittaessa tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen:

 verolaji (valmisteverot jne.),

 veroperuste,

 sovellettava verokanta,

 kyseisen veron määrä,

 valittu maksutapa (MT).

Tässä kohdassa ilmoitetut määrät on ilmaistava rahayksikkönä, jonka koodi on mahdollisesti ilmoitettu 44 kohdassa, tai jos kyseistä koodia ei ole ilmoitettu 44 kohdassa, sen jäsenvaltion valuuttana ilmaistuna, jossa vientimuodollisuudet suoritetaan.

48 kohta: Maksunlykkäys

Merkitään tarvittaessa kyseisen luvan viite; maksunlykkäyksellä tarkoitetaan tässä sekä tullien maksamisen lykkäysjärjestelmää että veroluottojärjestelmää.

49 kohta: Varaston tunnistetiedot

Merkitään lisäyksessä D1 tätä varten vahvistettua unionin koodia käyttäen varastoa koskeva viittaus.

50 kohta: Passituksesta vastaava

Merkitään menettelynhaltijan suku- ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite sekä delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 18 kohdassa tarkoitettu EORI-numero. Jos EORI-numero ilmoitetaan, jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksen suku- ja etunimen tai toiminimen ja täydellisen osoitteen merkitsemisestä. Merkitään tarvittaessa menettelynhaltijan puolesta allekirjoittavan valtuutetun edustajan suku- ja etunimi tai toiminimi.

Lähtötoimipaikkaan jäävässä kappaleessa on oltava asianomaisen henkilön omakätinen allekirjoitus, ellei annettavista automaattisen tietojenkäsittelyn käyttöä koskevista erityissäännöksistä muuta johdu. Jos asianomainen henkilö on oikeushenkilö, allekirjoittajan on nimikirjoituksensa ja suku- ja etunimensä jälkeen merkittävä asemansa.

Viennin yhteydessä ilmoittaja tai tämän edustaja voi merkitä poistumistoimipaikan alueelle sijoittautuneen välittäjän nimen ja osoitteen, jolle poistumistoimipaikan vahvistama 3 kappale voidaan palauttaa.

51 kohta: Aiotut rajatoimipaikat (ja maat)

Merkitään aiottu saapumistoimipaikka jokaisessa yhteistä passitusta soveltavassa maassa, jonka aluetta aiotaan käyttää, sekä saapumistoimipaikka, jonka kautta tavarat jälleentuodaan unionin tullialueelle sen jälkeen, kun niitä on kuljetettu yhteistä passitusta soveltavan maan alueella, tai jos kuljetuksessa on käytettävä muuta kuin unionin tai yhteistä passitusta soveltavan maan aluetta, poistumistoimipaikka, jonka kautta kuljetus lähtee unionista ja saapumistoimipaikka, jonka kautta se tulee jälleen unioniin.

Kyseiset tullitoimipaikat merkitään lisäyksessä D1 tätä varten vahvistettua unionin koodia käyttäen.

52 kohta: Vakuus

Merkitään tähän tarkoitukseen lisäyksessä D1 vahvistettuja unionin koodeja käyttäen asianomaista passitusta varten käytettävän vakuuden tai vakuuden antamista koskevan vapautuksen laji sekä tarvittaessa yleisvakuutta tai vapautusta vakuuden antamisesta koskevan todistuksen numero taikka yksittäistä vakuutta koskevan tositteen numero ja tarpeen mukaan vakuustoimipaikka.

Kun yleisvakuus, vapautus vakuuden antamisesta tai yksittäinen vakuus ei ole voimassa yhdessä tai useammassa seuraavista maista, asianomaista maata tai asianomaisia maita koskevat lisäyksen D1 koodit merkitään otsikon ”Vakuus ei voimassa” jälkeen:

 yhteistä passitusmenettelyä ja tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevien yleissopimusten osapuolet, jotka eivät kuulu EU:hun,

 Andorra,

 San Marino.

Kun käytetään käteistalletuksena tai tositteilla annettua yksittäistä vakuutta, sen on oltava voimassa kaikissa yhteistä passitusmenettelyä ja tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevien yleissopimusten osapuolissa.

53 kohta: Määrätoimipaikka (ja maa)

Merkitään lisäyksessä D1 tätä varten vahvistettua unionin koodia käyttäen toimipaikka, jossa tavarat on esitettävä unionin passituksen päättämiseksi.

54 kohta: Paikka ja päiväys – Ilmoittajan/edustajan allekirjoitus ja nimi

Merkitään ilmoituksen laatimispaikka ja päivämäärä.

Vientitoimipaikkaan (tai mahdollisesti lähetystoimipaikkaan) jäävässä kappaleessa on oltava ilmoittajan tai tämän edustajan omakätinen allekirjoitus ja sen jälkeen tämän etu- ja sukunimi, ellei annettavista automaattisen tietojenkäsittelyn käyttöä koskevista erityissäännöksistä muuta johdu. Kun asianomainen henkilö on oikeushenkilö, allekirjoittajan on nimikirjoituksensa ja suku- ja etunimensä jälkeen merkittävä asemansa.

B.   KULJETUKSEN AIKANA SUORITETTAVAT MUODOLLISUUDET

Tavaroiden vienti- ja/tai lähtötoimipaikasta lähdön ja niiden määrätoimipaikkaan saapumisen välillä on mahdollisesti merkittävä tiettyjä mainintoja tavaroiden mukana seuraaviin kappaleisiin. Nämä maininnat koskevat kuljetustoimintoa ja ne tekee kuljetusvälineestä, johon tavarat on välittömästi lastattu, vastuussa oleva kuljettaja asiakirjaan sitä mukaa kuin toiminnon kulku antaa siihen aihetta. Nämä tiedot voidaan merkitä käsin selvästi luettavalla tavalla. Tällöin lomakkeet on täytettävä musteella ja isoin painokirjaimin.

Nämä maininnat, jotka näkyvät ainoastaan 4 ja 5 kappaleessa, koskevat seuraavia tapauksia:

 uudelleenlastaus/jälleenlaivaus: täytetään 55 kohta.

55 kohta: Uudelleenlastaus/Jälleenlaivaus

Tavaroiden kuljettajan on täytettävä tämän kohdan kolme ensimmäistä riviä, jos tavarat kuljetuksen aikana lastataan kuljetusvälineestä tai kontista toiseen.

Kuljettaja voi aloittaa uudelleenlastauksen/jälleenlaivauksen vasta saatuaan siihen luvan sen jäsenvaltion tulliviranomaisilta, jossa uudelleenlastauksen on määrä tapahtua.

Jos tulliviranomaiset katsovat, että passitustoimenpide voi jatkua tavanomaisesti, ne vahvistavat passitusilmoituksen 4 ja 5 kappaleen toteutettuaan mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet.

 Muut tapahtumat: täytetään 56 kohta.

56 kohta: Muut tapahtumat kuljetuksen aikana

Kohta täytetään unionin passitusta koskevien velvollisuuksien mukaisesti.

Kun tavarat on lastattu puoliperävaunuun ja kun ainoastaan vetoajoneuvoa vaihdetaan kuljetuksen aikana (siis ilman tavaroiden käsittelyä tai uudelleenlastausta), tähän kohtaan merkitään lisäksi uuden vetoajoneuvon rekisterinumero. Tällöin ei tarvita toimivaltaisten viranomaisten vahvistusta.

C.   VAPAASEEN LIIKKEESEEN LUOVUTUSTA, TIETTYÄ KÄYTTÖTARKOITUSTA, SISÄISTÄ JALOSTUSTA, VÄLIAIKAISTA MAAHANTUONTIA JA TULLIVARASTOINTIA KOSKEVAT MUODOLLISUUDET

1 kohta: Ilmoitus

Ensimmäiseen alakohtaan merkitään lisäyksessä D1 tätä varten vahvistettu unionin koodi.

Toiseen alakohtaan merkitään ilmoituksen laji lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen.

2 kohta: Lähettäjä/Viejä

Merkitään sen henkilön, joka on viimeksi myynyt tavarat ennen niiden tuontia unioniin, suku- ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite.

Jos tunnistenumeroa vaaditaan, jäsenvaltiot eivät voi vaatia asianomaisen henkilön nimen ja etunimen tai toiminimen ja täydellisen osoitteen käyttöä.

Kun tunnistenumeroa vaaditaan, merkitään delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 18 kohdassa tarkoitettu EORI-numero. Jos EORI-numeroa ei ole annettu lähettäjälle/viejälle, merkitään asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä vaadittava numero.

Kun on kyse yhdistetyistä lähetyksistä, jäsenvaltiot voivat määrätä, että tähän kohtaan merkitään maininta ”useita” ja että ilmoitukseen on liitettävä luettelo lähettäjistä/viejistä.

3 kohta: Lomakenumero

Merkitään lomakelajitelman järjestysnumero käytettyjen lomakelajitelmien muodostamassa kokonaisuudessa (sekä lomakkeet että jatkolomakkeet mukaan luettuina). Esimerkiksi, jos esitetään yksi lomake IM ja kaksi lomaketta IM/c, lomakkeeseen IM merkitään: 1/3, ensimmäiseen lomakkeeseen IM/c: 2/3 ja toiseen lomakkeeseen IM/c: 3/3.

4 kohta: Tavaraluetteloiden määrä

Mainitaan numeroin mahdollisesti liitteenä olevien tavaraluetteloiden lukumäärä tai tavaraa kuvaavien kaupallisten luetteloiden lukumäärä, joiden käyttöön toimivaltainen viranomainen on antanut luvan.

5 kohta: Tavaraerittelyjen määrä

Merkitään asianomaisen henkilön kaikissa käytetyissä lomakkeissa tai jatkolomakkeissa (taikka tavaraluetteloissa tai luonteeltaan kaupallisissa luetteloissa) ilmoittamien tavaraerien kokonaismäärä numeroin. Tavaraerien lukumäärän on vastattava täytettävien 31 kohtien lukumäärää.

6 kohta: Kollimäärä

Merkitään kyseisen lähetyksen muodostavan kollien kokonaismäärä numeroin.

7 kohta: Viitenumero

Tämä merkintä koskee asianomaisen henkilön kyseiselle lähetykselle kaupallisessa tarkoituksessa antamaa viitettä. Se voi olla lähetyksen yhtenäisviitteen (Unique Consignment Reference Number – UCR) ( 12 ) muodossa.

8 kohta: Vastaanottaja

Merkitään delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 18 kohdassa tarkoitettu EORI-numero. Jos vastaanottajalla ei ole EORI-numeroa, tulliviranomaiset voivat antaa sille tilapäisen numeron asianomaista ilmoitusta varten.

Merkitään asianomaisen henkilön suku- ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite.

Jos tavarat asetetaan tullivarastointimenettelyyn yksityisessä varastossa, merkitään varastoonpanijan nimi ja täydellinen osoite, ellei tämä ole ilmoittaja.

Kun on kyse yhdistetyistä lähetyksistä, jäsenvaltiot voivat määrätä, että tähän kohtaan merkitään maininta ”useita” ja että ilmoitukseen on liitettävä luettelo vastaanottajista.

12 kohta: Arvotietoja

Tähän kohtaan merkitään arvoa koskevia tietoja kuten viittaus lupaan, jolla viranomaiset pidättäytyvät vaatimasta DV1-lomakkeen esittämistä kunkin ilmoituksen tueksi tai arvonoikaisuja koskevia tietoja.

14 kohta: Ilmoittaja/Edustaja

Merkitään delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 18 kohdassa tarkoitettu EORI-numero. Jos ilmoittajalla/edustajalla ei ole EORI-numeroa, tulliviranomaiset voivat antaa sille tilapäisen numeron asianomaista ilmoitusta varten.

Merkitään asianomaisen henkilön suku- ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite.

Jos ilmoittaja ja vastaanottaja ovat sama henkilö, merkitään ”vastaanottaja”.

Ilmoittaja tai tämän edustajan asema ilmoitetaan tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen.

15 kohta: Lähetys-/Vientimaa

Jos kauttakulkumaassa ei ole tapahtunut tavaroiden kuljettamiseen liittymätöntä pysäytystä tai kauppatapahtumaa (esim. myynti tai jalostus), merkitään 15 a kohtaan tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen maa, josta tavarat on alun perin lähetetty jäsenvaltioon, jossa tavarat sijaitsevat silloin, kun ne luovutetaan tullimenettelyyn.

Jos tällainen pysäytys tai kauppatapahtuma on tullut kyseeseen, ilmoitetaan viimeisin kauttakulkumaa.

Tässä tietoelementissä pysäytystä tavaralähetysten yhdistämiseksi matkalla pidetään tavaroiden kuljetukseen liittyvänä.

17 kohta: Määrämaa

Merkitään 17 a kohtaan tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettu unionin koodi seuraavasti:

a) Vapaaseen liikkeeseen luovutusta, tietty käyttötarkoitus mukaan luettuna, tai kulutukseen luovuttamista koskevien muodollisuuksien osalta merkitään unionin koodilla jäsenvaltio, jossa tavarat sijaitsevat tullimenettelyyn luovutuksen ajankohtana.

Jos tulli-ilmoituksen laatimisen ajankohtana on kuitenkin tiedossa, että tavarat lähetetään luovutuksen jälkeen toiseen jäsenvaltioon, merkitään kyseisen jäsenvaltion koodi.

b) Sisäisen jalostuksen menettelyä koskevien muodollisuuksien osalta merkitään unionin koodilla jäsenvaltio, jossa ensimmäinen jalostustoiminto toteutetaan.

c) Väliaikaisen maahantuonnin menettelyä koskevien muodollisuuksien osalta merkitään unionin koodilla jäsenvaltio, jossa tavaroita käytetään ensimmäisen kerran.

d) Tullivarastointia koskevien muodollisuuksien osalta merkitään unionin koodilla jäsenvaltio, jossa tavarat ovat tullimenettelyyn luovutuksen ajankohtana.

Lomakkeen 17 kohdan b alakohtaan merkitään tavaroiden määräalue.

18 kohta: Kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus saavuttaessa

Merkitään sen kuljetusvälineen / niiden kuljetusvälineiden laji, johon/joihin tavarat on välittömästi lastattu, kun ne on esitetty tullitoimipaikassa, jossa määräpaikan muodollisuudet on suoritettu. Jos käytetään vetoajoneuvoa ja perävaunua, joilla on eri rekisterinumero, merkitään vetoajoneuvon ja perävaunun rekisterinumero.

Seuraavat maininnat voidaan merkitä asianomaisen kuljetusvälineen lajin mukaisesti:Kuljetusväline

Tunnistusmenetelmä

Meri- ja sisävesikuljetus

Aluksen nimi

Ilmakuljetus

Lennon numero ja päivämäärä (jos lennolla ei ole numeroa, merkitään ilma-aluksen rekisterinumero)

Maantiekuljetus

Kuljetusvälineen rekisterinumero

Rautatiekuljetus

Vaunun numero

19 kohta: Kontti

Merkitään tätä varten lisäyksessä D1 vahvistetun unionin koodin mukaisesti tilanne unionin ulkorajaa ylitettäessä.

20 kohta: Toimitusehto

Merkitään tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettujen unionin koodien ja erittelyn mukaisesti tiedot, joista ilmenevät kauppasopimuksen tietyt lausekkeet.

21 kohta: Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus

Merkitään tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen unionin ulkorajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus.

Tarkennetaan, että yhdistetyn kuljetuksen osalta tai jos on kyse useista kuljetusvälineistä, aktiivinen kuljetusväline on se, joka mahdollistaa kokonaisuuden liikkumisen. Jos kyseessä on esimerkiksi merialuksella kuljetettava kuorma-auto, alus on aktiivinen kuljetusväline. Jos kyseessä on vetoajoneuvo ja perävaunu, vetoajoneuvo on aktiivinen kuljetusväline.

22 kohta: Valuuttalaji ja laskutettu kokonaissumma

Merkitään tämän kohdan ensimmäiseen alakohtaan valuutta, jolla kauppalasku on laadittu, lisäyksessä D1 tätä varten vahvistettua koodia käyttäen.

Merkitään toiseen alakohtaan kaikista ilmoitetuista tavaroista laskutettu määrä.

23 kohta: Muuntokurssi

Kohtaan merkitään laskutusvaluutan voimassa oleva vaihtokurssi (muuntokurssi) kyseisen jäsenvaltion valuutaksi muuntamista varten.

24 kohta: Kauppatapahtuman luonne

Merkitään asianomaisen kauppatapahtuman tyyppi käyttäen asiaankuuluvia lisäyksen D1 koodeja.

25 kohta: Kuljetusmuoto rajalla

Merkitään tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen sen kuljetustavan luonne, joka vastaa aktiivista kuljetusvälinettä, jolla tavarat ovat saapuneet unionin tullialueelle.

26 kohta: Sisämaan kuljetusmuoto

Ilmoitetaan saapuessa käytetty kuljetusmuoto tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen.

29 kohta: Saapumistoimipaikka

Merkitään tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen tullitoimipaikka, jonka kautta tavarat ovat saapuneet unionin tullialueelle.

30 kohta: Tavaran sijaintipaikka

Merkitään tarkasti paikka, jossa tavarat voidaan tarkastaa.

31 kohta: Kollit ja tavaran kuvaus: Merkit ja numerot – Konttien numerot – Lukumäärä ja laji

Ilmoitetaan kollien merkit, numerot, lukumäärä ja laji tai, jos tavaroita ei ole pakattu, ilmoitettujen tavaroiden lukumäärä sekä niiden tunnistamiseksi tarvittavat maininnat. Tavaran kuvauksella tarkoitetaan tavaroiden tavanomaista kauppanimitystä. Tämä nimitys on ilmaistava riittävän täsmällisesti, jotta tavarat voidaan tunnistaa ja luokitella välittömästi ja varmasti, ei kuitenkaan asetettaessa muita kuin unionitavaroita tullivarastointimenettelyyn. Tässä kohdassa on myös oltava mahdollisesti sovellettavissa erityissäännöksissä [arvonlisävero (alv.), valmisteverot jne.] vaaditut tiedot. Kollien luonne merkitään lisäyksessä D1 tätä varten vahvistettua unionin koodia käyttäen.

Kontteja käytettäessä niiden tunnistemerkit on lisäksi merkittävä tähän kohtaan.

32 kohta: Tavaraerittelyn järjestysnumero

Merkitään kyseisen tavaraerän järjestysnumero suhteessa käytetyissä lomakkeissa ja jatkolomakkeissa ilmoitettujen, 5 kohdassa määriteltyjen tavaraerien kokonaismäärään.

33 kohta: Tavaran koodi

Merkitään kyseistä tavaraa vastaava koodinumero sellaisena kuin se määritellään lisäyksessä D1. Jäsenvaltiot voivat määrätä valmisteveroja koskevan erityisnimikkeistön merkitsemisestä oikeanpuoleiseen alakohtaan.

34 kohta: Alkuperämaan koodi

Merkitään 34 kohdan a alakohtaan lisäyksessä D1 tätä varten vahvistettu unionin koodi, joka vastaa alkuperämaata sellaisena kuin se on määritelty unionin koodeksin II osastossa.

35 kohta: Bruttopaino (kg)

Merkitään vastaavassa 31 kohdassa mainittujen tavaroiden bruttopaino kilogrammoina ilmaistuna. Bruttopaino vastaa tavaroiden ja niiden kaikkien pakkauspäällysten yhteenlaskettua massaa, lukuun ottamatta kuljetusvälineitä ja erityisesti kontteja.

Jos ilmoitus sisältää useita tavaralajeja, jäsenvaltiot voivat päättää, että [entisen I osaston B kohdassa olevan] taulukon sarakkeissa H–J tarkoitetuissa menettelyissä kokonaisbruttopaino merkitään ensimmäiseen 35 kohtaan, jolloin muita 35 kohtia ei täytetä.

Jos bruttopaino on suurempi kuin 1 kilogramma, ja siihen sisältyy kilogrammaa pienempiä yksiköitä, pyöristys on mahdollista tehdä seuraavasti:

 0,001–0,499: pyöristys alempaan yksikköön (kg),

 0,5–0,999: pyöristys ylempään yksikköön (kg).

 Jos bruttopaino on pienempi kuin 1 kilogramma, se on ilmoitettava muodossa”0,xyz”(esim. 654 gramman kollin painoksi merkitään”0,654”).

36 kohta: Etuuskohtelu

Merkitään tähän kohtaan tavaroiden tullikohtelua koskevia tietoja. Jos sen käyttöä edellytetään I osaston B jakson taulukossa, kohta on täytettävä, vaikkei tullietuutta haettaisikaan. Tätä kohtaa ei kuitenkaan täytetä unionin tullialueen niiden osien, joissa sovelletaan direktiivin 2006/112/EY säännöksiä, ja tämän alueen niiden osien, joissa näitä säännöksiä ei sovelleta, välisessä kaupassa, tai kaupassa tämän alueen niiden osien välillä, joissa näitä säännöksiä ei sovelleta. Merkitään lisäyksessä D1 tätä varten vahvistettu unionin koodi.

Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa säännöllisesti luettelon käytettävistä koodiyhdistelmistä tarvittavine esimerkkeineen ja selityksineen.

37 kohta: Menettely

Merkitään menettely, johon tavarat ilmoitetaan, tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettuja unionin koodeja käyttäen.

38 kohta: Nettopaino (kg)

Merkitään vastaavassa 31 kohdassa kuvattujen tavaroiden nettopaino kilogrammoina ilmaistuna. Nettopaino vastaa tavaroiden omaa massaa ilman pakkauspäällyksiä.

39 kohta: Kiintiö

Merkitään haetun tariffikiintiön järjestysnumero.

40 kohta: Yleisilmoitus / Edeltävä asiakirja

Merkitään tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen tuontijäsenvaltiossa mahdollisesti käytetyn yleisilmoituksen tai mahdollisten edeltävien asiakirjojen viitteet.

41 kohta: Lisäpaljousyksiköt

Merkitään tarvittaessa vastaavan tavaran paljous tavaranimikkeistössä määrättynä yksikkönä ilmaistuna.

42 kohta: Tavaran hinta

Merkitään asianomaiseen tavaraerään liittyvä hinta.

43 kohta: Arvonmääritysmenetelmä (AM-koodi)

Merkitään lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen käytetty arvonmääritysmenetelmä.

44 kohta: Lisätietoja / Esitetyt asiakirjat / Todistukset, valtuutukset ja luvat

Merkitään asiaankuuluvia lisäyksen D1 koodeja käyttäen mahdollisesti sovellettavissa erityissäännöissä vaadittavat tiedot sekä viitetiedot ilmoituksen tueksi annetuista asiakirjoista.

Alakohtaa ”lt-koodi” (lisätietokoodi) ei saa täyttää.

Jos tavaroiden tullivarastointimenettelyyn asettamista koskeva ilmoitus jätetään muuhun tullitoimipaikkaan kuin valvovaan toimipaikkaan, merkitään tämän toimipaikan nimi ja täydellinen osoite.

Niissä jäsenvaltioissa laadittuihin ilmoituksiin, jotka antavat toimijoille mahdollisuuden käyttää euron käyttöönoton siirtymävaiheen aikana euroa tulli-ilmoituksiaan laatiessaan, on merkittävä tähän kohtaan, mieluiten oikeassa alareunassa olevaan alakohtaan, käytetyn rahayksikön – kansallisen rahayksikön tai euron – lyhenne.

Jäsenvaltiot voivat määrätä, että kyseinen lyhenne mainitaan ainoastaan ilmoituksen ensimmäistä tavaraerää koskevassa 44 kohdassa. Siinä tapauksessa kyseisen tiedon on katsottava koskevan kaikkia ilmoituksen tavaraeriä.

Lyhenteenä käytetään kolmikirjaimista ISO-valuuttakoodia (ISO 4217).

Kun tuotteet toimitetaan toiseen jäsenvaltioon arvonlisäverotta, 44 kohtaan on merkittävä direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdassa vaadittavat tiedot, mukaan lukien jonkin jäsenvaltion näin vaatiessa todiste siitä, että tuontitavarat on tarkoitus kuljettaa tai lähettää tuojajäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon.

45 kohta: Arvonoikaisu

Tähän kohtaan merkitään tietoja mahdollisista arvonoikaisuista, jos DV1-asiakirjaa ei esitetä ilmoituksen tueksi. Tässä kohdassa mahdollisesti ilmoitetut määrät ilmaistaan rahayksikkönä, jonka koodi on mahdollisesti annettu 44 kohdassa, tai jos kyseistä koodia ei ole ilmoitettu 44 kohdassa, sen jäsenvaltion valuuttana ilmaistuna, jossa tuontimuodollisuudet suoritetaan.

46 kohta: Tilastoarvo

Merkitään tilastoarvon määrä voimassa olevien unionin säännösten mukaisesti joko sinä rahayksikkönä ilmaistuna, jonka koodi on mahdollisesti ilmoitettu 44 kohdassa, tai jos kyseistä koodia ei ole ilmoitettu 44 kohdassa, sen jäsenvaltion valuuttana ilmaistuna, jossa tuontimuodollisuudet suoritetaan.

47 kohta: Verolaskelma

Merkitään veroperuste (arvo, paino tai muut). Kultakin riviltä on soveltuvin osin ilmettävä, tarvittaessa tätä varten lisäyksessä D1 vahvistettua unionin koodia käyttäen:

 verolaji (tuontitulli, alv jne.),

 veroperuste,

 sovellettava verokanta,

 kyseisen veron määrä,

 valittu maksutapa (MT).

Tässä kohdassa ilmoitetut määrät on ilmaistu rahayksikkönä, jonka koodi ilmoitetaan mahdollisesti 44 kohdassa, tai, jos kyseistä koodia ei ole ilmoitettu 44 kohdassa, sen jäsenvaltion valuuttana ilmaistuna, jossa tuontimuodollisuudet suoritetaan.

48 kohta: Maksunlykkäys

Merkitään tarvittaessa kyseisen luvan viite; maksunlykkäyksellä tarkoitetaan tässä sekä tullien maksamisen lykkäysjärjestelmää että veroluottojärjestelmää.

49 kohta: Varaston tunnistetiedot

Merkitään lisäyksessä D1 tätä varten vahvistettua unionin koodia käyttäen varastoa koskeva viittaus.

54 kohta: Paikka ja päiväys – Ilmoittajan/edustajan allekirjoitus ja nimi

Merkitään ilmoituksen laatimispaikka ja päivämäärä.

Tuontitoimipaikkaan jäävässä kappaleessa on oltava ilmoittajan tai tämän edustajan omakätinen allekirjoitus ja sen jälkeen etu- ja sukunimi, ellei annettavista automaattisen tietojenkäsittelyn käyttöä koskevista erityissäännöksistä muuta johdu. Kun asianomainen henkilö on oikeushenkilö, allekirjoittajan on nimikirjoituksensa ja suku- ja etunimensä jälkeen merkittävä asemansa.

III OSASTO

JATKOLOMAKKEITA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

a) Jatkolomakkeita saa käyttää ainoastaan, kun ilmoitus koskee useita tavaraeriä (ks. 5 kohta). Ne on esitettävä yhdessä IM-, EX- tai EU- (taikka mahdollisesti CO-) lomakkeen kanssa.

b) Edellä I ja II osastossa tarkoitettuja huomautuksia sovelletaan myös jatkolomakkeisiin.

Kuitenkin:

 lomakkeen 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa on oltava tunnus ”IM/c”, ”EX/c” tai ”EU/c” (taikka mahdollisesti ”CO/c”); tähän alakohtaan ei saa merkitä mitään tunnusta, jos:

 lomaketta käytetään ainoastaan unionin passituksessa; tällöin tunnus ”T1 bis”, ”T2 bis”, ”T2F bis” tai ”T2SM bis” on merkittävä 1 kohdan kolmanteen alakohtaan asianomaisiin tavaroihin sovellettavan unionin passitusmenettelyn mukaisesti,

 lomaketta käytetään ainoastaan unionitavaroiden tullioikeudellisen aseman todistamiseen; tällöin tunnus ”T2L bis”, ”T2LF bis” tai ”T2LSM bis” on merkittävä kolmanteen alakohtaan asianomaisten tavaroiden tullioikeudellisen aseman mukaisesti,

 lomakkeen 2/8 kohta on tarkoitettu jäsenvaltioiden valinnaiseen käyttöön ja siinä saa olla tarvittaessa ainoastaan kyseisen henkilön suku- ja etunimi ja mahdollinen tunnistenumero,

 lomakkeen 47 kohdan osa ”Yhteensä” koskee kaikkien käytetyillä IM- ja IM/c-, EX- ja EX/c-, EU- ja EU/c- (mahdollisesti CO- ja CO/c-) lomakkeilla ilmoitettujen tavaroiden lopullista yhteenvetoa. Se on siis täytettävä ainoastaan IM- tai EX- tai EU- (mahdollisesti CO-) asiakirjaan liitetyssä viimeisessä IM/c- tai EX/c- tai EU/c- (mahdollisesti CO/c-) lomakkeessa verolajikohtaisen kokonaismäärän ilmaisemiseksi.

c) Jatkolomakkeita käytettäessä:

 täyttämättä jätetyt jatkolomakkeen 31 kohdat ”Kollit ja tavaran kuvaus” on suljettava viivalla myöhemmän käytön estämiseksi,

 kun 1 kohdan kolmannessa alakohdassa on tunnus ”T”, käytettävän passitusilmoituslomakkeen ensimmäistä tavaraerää koskeva 32 kohta ”Tavaraerittelyn järjestysnumero”, 33 kohta ”Tavaran koodi”, 35 kohta ”Bruttopaino (kg)”, 38 kohta ”Nettopaino (kg)”, 40 kohta ”Yleisilmoitus / Edeltävä asiakirja” ja 44 kohta ”Lisätietoja / Esitetyt asiakirjat / Todistukset ja luvat” on suljettava viivalla ja asiakirjan ensimmäiseen 31 kohtaan ”Kollit ja tavaran kuvaus” ei saa täyttää merkkejä, numeroita, konttien lukumäärää ja lajia eikä tavaran kuvausta koskevia tietoja. Asiakirjan ensimmäiseen 31 kohtaan on merkittävä tapauksen mukaan viittaus T1 bis-, T2 bis- tai T2F bis-tunnuksen sisältävien jatkolomakkeiden lukumäärään.
Lisäys C2

EDI-VAKIOSANOMIA VAIHTAMALLA TEHTÄVIÄ PASSITUSILMOITUKSIA KOSKEVA SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

(EDI-PASSITUSILMOITUS)

I OSASTO

YLEISTÄ

EDI-passitusilmoituksen perustana ovat hallinnollisen yhtenäisasiakirjan (SAD) eri kohtiin lisäysten C1 ja D1 mukaisesti merkittävät tiedot, joihin liittyy koodeja tai jotka korvataan tarvittaessa koodeilla.

Tässä lisäyksessä esitetään ainoastaan ne keskeiset erityisvaatimukset, joita sovelletaan suoritettaessa muodollisuudet EDI-vakiosanomia vaihtamalla. Näiden lisäksi sovelletaan lisäyksessä D2 esitettyjä lisäkoodeja. EDI-passitusilmoituksiin sovelletaan lisäyksiä C1 ja D1, jollei tästä lisäyksestä tai lisäyksestä D2 muuta johdu.

EDI-passitusilmoituksen yksityiskohtainen rakenne ja sisältö ovat niiden teknisten erittelyjen mukaisia, jotka toimivaltainen viranomainen ilmoittaa menettelynhaltijalle, millä varmistetaan järjestelmän moitteeton toiminta. Tekniset erittelyt perustuvat tässä lisäyksessä esitettyihin vaatimuksiin.

Tässä lisäyksessä kuvataan vaihdettavien tietojen rakennetta. Passitusilmoitus muodostuu tietoa (määritteitä) sisältävistä tietoryhmistä. Tiedot (määritteet) ryhmitetään yhteen siten, että ne muodostavat yhtenäisiä loogisia lohkoja kunkin sanoman sisällä. Tietoryhmien sisennys ilmaisee tietoryhmän riippuvuuden alemmasta tietoryhmästä.

Hallinnollisen yhtenäisasiakirjan vastaavan kohdan numero ilmoitetaan, mikäli sellainen on.

Tietoryhmän selityksessä ”lukumäärä” ilmaisee, kuinka monta kertaa tietoryhmää voidaan käyttää passitusilmoituksessa.

Jokaisen tiedon (määritteen) selityksessä ”tyyppi/pituus” ilmaisee tietotyyppiä ja tiedon pituutta koskevat vaatimukset. Tietotyyppi merkitään koodein

a

aakkosellinen

n

numeerinen

an

aakkosnumeerinen.

Koodin jäljessä oleva numero ilmaisee tiedon sallitun pituuden. Merkinnässä noudatetaan seuraavaa:

Mahdolliset kaksi pistettä ennen pituustunnistetta tarkoittavat, ettei tiedolla ole kiinteää pituutta, mutta numeromäärällä on pituustunnisteessa määritelty yläraja. Pilkku tietojen pituudessa tarkoittaa, että määritteessä voi olla desimaaleja, pilkkua edeltävä numero ilmoittaa määritteen kokonaispituuden, ja pilkun jälkeinen numero ilmoittaa pilkkua seuraavien numeroiden enimmäismäärän.

II OSASTO

EDI-PASSITUSILMOITUKSEN RAKENNE

A.    Tietoryhmät

PASSITUSTOIMENPIDE

KAUPAN ALAN TOIMIJA lähettäjä

KAUPAN ALAN TOIMIJA vastaanottaja

TAVARAERÄ

 KAUPAN ALAN TOIMIJA lähettäjä

 KAUPAN ALAN TOIMIJA vastaanottaja

 KONTIT

 SGI-KOODIT

 KOLLIT

 EDELTÄVÄT HALLINNOLLISET VIITTEET

 ESITETYT ASIAKIRJAT/TODISTUKSET

 ERITYISMERKINNÄT

TULLITOIMIPAIKKA lähtöpaikka

KAUPAN ALAN TOIMIJA menettelynhaltija

EDUSTAJA

TULLITOIMIPAIKKA raja

TULLITOIMIPAIKKA määräpaikka

KAUPAN ALAN TOIMIJA valtuutettu vastaanottaja

TARKASTUKSEN TULOS

SINETIT

 SINETTIEN TUNNUS

VAKUUS

 VAKUUDEN VIITE

 VOIMASSAOLON RAJOITUS EU

 VOIMASSAOLON RAJOITUS EU:N ULKOPUOLELLA

B.    Passitusilmoituksen sisältö

PASSITUSTOIMENPIDE

Lukumäärä: 1

Tietoryhmää käytetään.

LRN

Tyyppi/Pituus: an ..22

Käytetään paikallista viitenumeroa (LRN), joka määritellään kansallisesti ja jonka käyttäjä antaa sen mukaisesti, mitä toimivaltaisen viranomaisen kanssa on sovittu kunkin yksittäisen ilmoituksen yksilöimiseksi.

Ilmoitus

(1 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..5

Määritettä käytetään.

Tavaraerien kokonaismäärä

(5 kohta)

Tyyppi/Pituus: n ..5

Määritettä käytetään.

Kollimäärä

(6 kohta)

Tyyppi/Pituus: n ..7

Määritteen käyttö on valinnaista. Kollimäärä on kaikkien seuraavien osien summa: ”Kolliluku” + kaikki ”Tavaroiden kappalemäärä”-kohdat + arvo ”1” jokaiselle ilmoitetulle ”irtotavaralle”.

Lähetysmaa

(15a kohta)

Tyyppi/Pituus: a2

Määritettä käytetään, jos on ilmoitettu vain yksi lähetysmaa. Käytetään lisäyksessä D2 olevia maakoodeja. ”TAVARAERÄ”-tietoryhmän määritettä ”Lähetysmaa” ei voida tällöin käyttää. Jos ilmoitettuja lähetysmaita on useampia kuin yksi, määritettä ”Lähetysmaa” ei voida käyttää ”PASSITUSTOIMENPIDE”-tietoryhmässä. Tällöin määritettä ”Lähetysmaa” käytetään ”TAVARAERÄ”-tietoryhmässä.

Määrämaa

(17 a kohta)

Tyyppi/Pituus: a2

Määritettä käytetään, jos on ilmoitettu vain yksi määrämaa. Käytetään lisäyksessä D2 olevia maakoodeja. ”TAVARAERÄ”-tietoryhmän määritettä ”Määrämaa” ei voida tällöin käyttää. Jos ilmoitettuja lähetysmaita on useampia kuin yksi, määritettä ”Määrämaa” ei voida käyttää ”PASSITUSTOIMENPIDE”-tietoryhmässä. Tällöin määritettä ”Määrämaa” käytetään ”TAVARAERÄ”-tietoryhmässä.

Tunnus lähdettäessä

(18 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..27

Määritettä käytetään lisäyksen C1 mukaisesti.

Tunnus lähdettäessä LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (LNG) ilmaistaan kieli, jos käytetään vastaavaa vapaata tekstikenttää.

Kansallisuus lähdettäessä

(18 kohta)

Tyyppi/Pituus: a2

Käytetään lisäyksessä D2 olevia maakoodeja lisäyksen C1 mukaisesti.

Kontti

(19 kohta)

Tyyppi/Pituus: n1

Käytetään seuraavia koodeja

0

:

ei

1

:

kyllä.

Kansallisuus rajaa ylitettäessä

(21 kohta)

Tyyppi/Pituus: a2

Käytetään lisäyksessä D2 olevia maakoodeja lisäyksen C1 mukaisesti.

Tunnus rajaa ylitettäessä

(21 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..27

Määritteen käyttö on jäsenvaltioille valinnaista lisäyksen C1 mukaisesti.

Tunnus rajaa ylitettäessä LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (LNG) ilmaistaan kieli, jos käytetään vastaavaa vapaata tekstikenttää.

Kuljetusvälineen tyyppi rajaa ylitettäessä

(21 kohta)

Tyyppi/Pituus: n ..2

Määritteen käyttö on jäsenvaltioille valinnaista lisäyksen C1 mukaisesti.

Kuljetusmuoto rajalla

(25 kohta)

Tyyppi/Pituus: n ..2

Määritteen käyttö on jäsenvaltioille valinnaista lisäyksen C1 mukaisesti.

Sisämaan kuljetusmuoto

(26 kohta)

Tyyppi/Pituus: n ..2

Määritteen käyttö on jäsenvaltioille valinnaista. Sitä on käytettävä lisäyksessä D1 esitetyn 25 kohtaa koskevan ohjeen mukaisesti.

Lastauspaikka

(27 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..17

Määritteen käyttö on jäsenvaltioille valinnaista.

Sovitun sijainnin koodi

(30 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..17

Määritettä ei voida käyttää, jos käytetään tietoryhmää ”TARKASTUKSEN TULOS”. Määrite on valinnainen, jos mainittu tietoryhmä ei ole käytössä. Jos määritettä käytetään, on annettava tarkka, koodimuotoinen tieto tavaroiden sijaintipaikasta, jossa ne voidaan tarkastaa. Määritteet ”Tavaran sovittu sijaintipaikka” / ”Sovitun sijainnin koodi”, ”Tavaran valtuutettu sijaintipaikka” ja ”Alatullitoimipaikka” eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Tavaran sovittu sijaintipaikka

(30 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä ei voida käyttää, jos käytetään tietoryhmää ”TARKASTUKSEN TULOS”. Määrite on valinnainen, jos mainittu tietoryhmä ei ole käytössä. Jos määritettä käytetään, on annettava tarkka tieto tavaroiden sijaintipaikasta, jossa ne voidaan tarkastaa. Määritteet ”Tavaran sovittu sijaintipaikka” / ”Sovitun sijainnin koodi”, ”Tavaran valtuutettu sijaintipaikka” ja ”Alatullitoimipaikka” eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Tavaran sovittu sijaintipaikka LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (LNG) ilmaistaan kieli, jos käytetään vastaavaa vapaata tekstikenttää.

Tavaran valtuutettu sijaintipaikka

(30 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..17

Määritteen käyttö on valinnaista, jos tietoryhmä ”TARKASTUKSEN TULOS” on käytössä. Jos määritettä käytetään, on annettava tarkka tieto tavaroiden sijaintipaikasta, jossa ne voidaan tarkastaa. Määritettä ei voida käyttää, jos tietoryhmää ”TARKASTUKSEN TULOS” ei käytetä. Määritteet ”Tavaran sovittu sijaintipaikka” / ”Sovitun sijainnin koodi”, ”Tavaran valtuutettu sijaintipaikka” ja ”Alatullitoimipaikka” eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Alatullitoimipaikka

(30 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..17

Määritettä ei voida käyttää, jos tietoryhmä ”TARKASTUKSEN TULOS” on käytössä. Määritteen käyttö on valinnaista, jos mainittu tietoryhmä ei ole käytössä. Jos määritettä käytetään, on annettava tarkka tieto tavaroiden sijaintipaikasta, jossa ne voidaan tarkastaa. Määritteet ”Tavaran sovittu sijaintipaikka” / ”Sovitun sijainnin koodi”, ”Tavaran valtuutettu sijaintipaikka” ja ”Alatullitoimipaikka” eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Kokonaisbruttomassa

(35 kohta)

Tyyppi/Pituus: n ..11,3

Määritettä käytetään.

Passituksen saateasiakirjan kielikoodi

Tyyppi/Pituus: a2

Passituksen saateasiakirjan kieli ilmaistaan lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla.

Tietojenvaihdon kielitunniste lähdettäessä

Tyyppi/Pituus: a2

Lisäyksessä D2 olevan kielikoodin käyttö on valinnaista. Jos määritettä ei käytetä, tullin järjestelmä käyttää lähtötoimipaikan oletuskieltä.

Ilmoituksen päivämäärä

(50 kohta)

Tyyppi/Pituus: n8

Määritettä käytetään.

Ilmoituksen paikka

(50 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään.

Ilmoituksen paikka LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (LNG) ilmaistaan vastaavan vapaan tekstikentän kieli.

KAUPAN ALAN TOIMIJA lähettäjä

(2 kohta)

Lukumäärä: 1

Tietoryhmää käytetään, kun on ilmoitettu vain yksi lähettäjä. Tietoryhmää ”KAUPAN ALAN TOIMIJA lähettäjä” ei tällöin voida käyttää ”TAVARAERÄ”-tietoryhmässä.

Nimi

(2 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään.

Katuosoite

(2 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään.

Maa

(2 kohta)

Tyyppi/Pituus: a2

Käytetään lisäyksessä D2 olevaa maakoodia.

Postinumero

(2 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..9

Määritettä käytetään.

Postitoimipaikka

(2 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään.

NAD LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Nimen ja osoitteen kieli ilmaistaan lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (NAD LNG).

TIN

(2 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..17

Toimijan tunnusnumeron (TIN) ilmaiseminen määritteellä on jäsenvaltioille valinnaista.

KAUPAN ALAN TOIMIJA vastaanottaja

(8 kohta)

Lukumäärä: 1

Tietoryhmää käytetään, kun on ilmoitettu vain yksi vastaanottaja ja ”PASSITUSTOIMENPIDE”-tietoryhmän määrite ”Määrämaa” sisältää jäsenvaltion tai yhteistä passitusta soveltavan maan. Tietoryhmää ”KAUPAN ALAN TOIMIJA vastaanottaja” ei tällöin voida käyttää ”TAVARAERÄ”-tietoryhmässä.

Nimi

(8 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään.

Katuosoite

(8 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään.

Maa

(8 kohta)

Tyyppi/Pituus: a2

Käytetään lisäyksessä D2 olevaa maakoodia.

Postinumero

(8 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..9

Määritettä käytetään.

Postitoimipaikka

(8 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään.

NAD LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Nimen ja osoitteen kieli ilmaistaan lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (NAD LNG).

TIN

(8 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..17

Toimijan tunnusnumeron (TIN) ilmaiseminen määritteellä on jäsenvaltioille valinnaista.

TAVARAERÄ

Lukumäärä: 999

Tietoryhmää käytetään.

Ilmoitus

(vastaa 1 kohtaa)

Tyyppi/Pituus: an ..5

Määritettä käytetään, jos ”PASSITUSTOIMENPIDE”-tietoryhmän määritteeksi ”Ilmoitus” on merkitty koodi ”T-”. Muissa tapauksissa määritettä ei voida käyttää.

Lähetysmaa

(vastaa 15a kohtaa)

Tyyppi/Pituus: a2

Määritettä käytetään, jos on ilmoitettu useampia kuin yksi lähetysmaa. Käytetään lisäyksessä D2 olevia maakoodeja. ”PASSITUSTOIMENPIDE”-tietoryhmän määritettä ”Lähetysmaa” ei voida käyttää. Jos on ilmoitettu vain yksi lähetysmaa, käytetään ”PASSITUSTOIMENPIDE”-tietoryhmän vastaavaa määritettä.

Määrämaa

(vastaa 17 a kohtaa)

Tyyppi/Pituus: a2

Määritettä käytetään, jos on ilmoitettu useampia kuin yksi määrämaa. Käytetään lisäyksessä D2 olevia maakoodeja. ”PASSITUSTOIMENPIDE”-tietoryhmän määritettä ”Määrämaa” ei voida käyttää. Jos on ilmoitettu vain yksi määrämaa, käytetään ”PASSITUSTOIMENPIDE”-tietoryhmän vastaavaa määritettä.

Tekstimuotoinen kuvaus

(31 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..140

Määritettä käytetään.

Tekstimuotoinen kuvaus LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (LNG) ilmaistaan vastaavan vapaan tekstikentän kieli.

Tavaraerän numero

(32 kohta)

Tyyppi/Pituus: n ..5

Määritettä käytetään silloinkin kun ”PASSITUSTOIMENPIDE”-tietoryhmässä ”Tavaraerien määrä” on merkitty ”1”, jolloin myös ”Tavaraerän numero” on ”1”. Jokainen ”Tavaraerän numero” esiintyy vain kerran kaikissa ilmoituksen kohdissa.

Tavaran koodi

(33 kohta)

Tyyppi/Pituus: n ..8

Määritettä käytetään ilmoittamalla lisäyksen C1 mukaisesti vähintään neljää ja enintään kahdeksaa numeroa.

Bruttomassa

(35 kohta)

Tyyppi/Pituus: n ..11,3

Määrite on valinnainen silloin, kun samassa ilmoituksessa mainitut erilajiset tavarat on pakattu yhteen siten, että eri tavaralajien bruttomassan määrittäminen on mahdotonta.

Nettomassa

(38 kohta)

Tyyppi/Pituus: n ..11,3

Määritteen käyttö on valinnaista lisäyksen C1 mukaisesti.

KAUPAN ALAN TOIMIJA lähettäjä

(vastaa 2 kohtaa)

Lukumäärä: 1

Tietoryhmää ”KAUPAN ALAN TOIMIJA lähettäjä” ei voida käyttää silloin, kun on ilmoitettu vain yksi lähettäjä. Tällöin käytetään ”PASSITUSTOIMENPIDE”-tason tietoryhmää ”KAUPAN ALAN TOIMIJA lähettäjä”.

Nimi

(vastaa 2 kohtaa)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään.

Katuosoite

(vastaa 2 kohtaa)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään.

Maa

(vastaa 2 kohtaa)

Tyyppi/Pituus: a2

Käytetään lisäyksessä D2 olevaa maakoodia.

Postinumero

(vastaa 2 kohtaa)

Tyyppi/Pituus: an ..9

Määritettä käytetään.

Postitoimipaikka

(vastaa 2 kohtaa)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään.

NAD LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Nimen ja osoitteen kieli ilmaistaan lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (NAD LNG).

TIN

(vastaa 2 kohtaa)

Tyyppi/Pituus: an ..17

Toimijan tunnusnumeron (TIN) ilmaiseminen määritteellä on jäsenvaltioille valinnaista.

KAUPAN ALAN TOIMIJA vastaanottaja

(vastaa 8 kohtaa)

Lukumäärä: 1

Tietoryhmää käytetään, jos on ilmoitettu useampi kuin yksi vastaanottaja ja ”TAVARAERÄ”-tietoryhmän määrite ”Määrämaa” sisältää jäsenvaltion tai yhteistä passitusta soveltavan maan. Jos on ilmoitettu vain yksi vastaanottaja, tietoryhmää ”KAUPAN ALAN TOIMIJA vastaanottaja” ei voida käyttää ”TAVARAERÄ”-tietoryhmässä.

Nimi

(vastaa 8 kohtaa)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään.

Katuosoite

(vastaa 8 kohtaa)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään.

Maa

(vastaa 8 kohtaa)

Tyyppi/Pituus: a2

Käytetään lisäyksessä D2 olevaa maakoodia.

Postinumero

(vastaa 8 kohtaa)

Tyyppi/Pituus: an ..9

Määritettä käytetään.

Postitoimipaikka

(vastaa 8 kohtaa)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään.

NAD LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Nimen ja osoitteen kieli ilmaistaan lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (NAD LNG).

TIN

(vastaa 8 kohtaa)

Tyyppi/Pituus: an ..17

Toimijan tunnusnumeron (TIN) ilmaiseminen määritteellä on jäsenvaltioille valinnaista.

KONTIT

(31 kohta)

Lukumäärä: 99

Tietoryhmää on käytettävä, jos ”PASSITUSTOIMENPIDE”-tietoryhmän ”Kontti”-määrite sisältää koodin ”1”.

Konttien numerot

(31 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..11

Määritettä on käytettävä.

KOLLIT

(31 kohta)

Lukumäärä: 99

Tietoryhmää on käytettävä.

Kollien merkit ja numerot

(31 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..42

Nimen ja osoitteen kieli ilmaistaan lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (NAD LNG).

Kollien merkit ja numerot LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (LNG) ilmaistaan kieli, jos käytetään vastaavaa vapaata tekstikenttää.

Pakkauslaji

(31 kohta)

Tyyppi/Pituus: an2

Lisäyksessä D1 olevan 31 kohdan pakkauskoodeja on käytettävä.

Kolliluku

(31 kohta)

Tyyppi/Pituus: n ..5

Määritettä käytetään, jos määrite ”Pakkauslaji” sisältää muita lisäyksessä D1 mainittuja koodeja kuin irtotavarakoodeja (VQ, VG, VL, VY, VR tai VO) tai koodin ”Pakkaamaton” (NE, NF, NG). Sitä ei voida käyttää, jos määrite ”Pakkauslaji” sisältää yhden edellä mainituista koodeista.

Tavaroiden kappalemäärä

(31 kohta)

Tyyppi/Pituus: n ..5

Määritettä käytetään, jos määrite ”Pakkauslaji” sisältää lisäyksessä D2 olevan koodin ”Pakkaamaton” (”NE”). Muissa tapauksissa määritettä ei voida käyttää.

EDELTÄVÄT HALLINNOLLISET VIITTEET

(40 kohta)

Lukumäärä: 9

Tietoryhmää käytetään lisäyksen C1 mukaisesti.

Edeltävä asiakirjatyyppi

(40 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..6

Jos tietoryhmää käytetään, käytetään ainakin yhtä edeltävää asiakirjatyyppiä.

Edeltävän asiakirjan viite

(40 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..20

Edeltävän asiakirjan viitettä käytetään.

Edeltävän asiakirjan viite LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (LNG) ilmaistaan kieli, jos käytetään vastaavaa vapaata tekstikenttää.

Lisätietoja

(40 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..26

Määritteen käyttö on jäsenvaltioille valinnaista.

Lisätietoja LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (LNG) ilmaistaan kieli, jos käytetään vastaavaa vapaata tekstikenttää.

ESITETYT ASIAKIRJAT/TODISTUKSET

(44 kohta)

Lukumäärä: 99

Tietoryhmää käytetään TIR-sanomia varten. Muissa tapauksissa sitä käytetään lisäyksen C1 mukaisesti. Jos tietoryhmää käytetään, on käytettävä vähintään yhtä seuraavista määritteistä.

Asiakirjatyyppi

(kohta 44)

Tyyppi/Pituus: an ..3

Käytetään lisäyksessä D2 olevaa koodia.

Asiakirjan viite

(44 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..20

Asiakirjaviite LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (LNG) ilmaistaan kieli, jos käytetään vastaavaa vapaata tekstikenttää.

Lisätietoja

(44 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..26

Lisätietoja LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (LNG) ilmaistaan kieli, jos käytetään vastaavaa vapaata tekstikenttää.

ERITYISMERKINNÄT

(44 kohta)

Lukumäärä: 99

Tietoryhmää käytetään lisäyksen C1 mukaisesti. Jos tietoryhmää käytetään, käytetään määritettä ”Lisätietojen tunnus” tai ”Teksti”.

Lisätietojen tunnus

(44 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..3

Lisäyksessä D2 olevalla koodilla ilmaistaan lisätietojen tunnus.

Vienti EU:sta

(44 kohta)

Tyyppi/Pituus: n1

Jos määrite ”Lisätietojen tunnus” sisältää koodin ”DG0” tai ”DG1”, käytetään määritettä ”Vienti EU:sta” tai ”Vienti maasta”. Määritteet eivät voi olla käytössä samanaikaisesti. Määritettä ei voida käyttää muissa tapauksissa. Määritettä käytettäessä käytetään seuraavia koodeja:

0

=

ei

1

=

kyllä.

Vienti maasta

(44 kohta)

Tyyppi/Pituus: a2

Jos määrite ”Lisätietojen tunnus” sisältää koodin ”DG0” tai ”DG1”, käytetään määritettä ”Vienti EU:sta” tai ”Vienti maasta”. Määritteet eivät voi olla käytössä samanaikaisesti. Määritettä ei voida käyttää muissa tapauksissa. Määritettä käytettäessä käytetään lisäyksessä D2 olevia maakoodeja.

Teksti

(44 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..70

Teksti LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (LNG) ilmaistaan kieli, jos käytetään vastaavaa vapaata tekstikenttää.

TULLITOIMIPAIKKA lähtöpaikka

(C kohta)

Lukumäärä: 1

Tietoryhmää käytetään.

Viitenumero

(C kohta)

Tyyppi/Pituus: an8

Käytetään lisäyksessä D2 olevaa koodia.

KAUPAN ALAN TOIMIJA menettelynhaltija

(50 kohta)

Lukumäärä: 1

Tietoryhmää käytetään.

TIN

(50 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..17

Määritettä käytetään, jos ”TARKASTUKSEN TULOS” -tietoryhmä sisältää koodin A3 tai jos käytetään määritettä ”GRN”.

Nimi (kohta 50)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään, jos ”TIN”-määrite on käytössä ja järjestelmä ei vielä tunnista tämän tietoryhmän muita määritteitä.

Katuosoite

(50 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään, jos ”TIN”-määrite on käytössä ja järjestelmä ei vielä tunnista tämän tietoryhmän muita määritteitä.

Maa

(50 kohta)

Tyyppi/Pituus: a2

Käytetään lisäyksessä D2 olevaa maakoodia, jos ”TIN”-määrite on käytössä ja järjestelmä ei vielä tunnista tämän tietoryhmän muita määritteitä.

Postinumero

(50 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..9

Määritettä käytetään, jos ”TIN”-määrite on käytössä ja järjestelmä ei vielä tunnista tämän tietoryhmän muita määritteitä.

Postitoimipaikka

(50 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään, jos ”TIN”-määrite on käytössä ja järjestelmä ei vielä tunnista tämän tietoryhmän muita määritteitä.

NAD LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Nimen ja osoitteen kieli ilmaistaan lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (NAD LNG), jos käytetään vastaavaa vapaata tekstikenttää.

EDUSTAJA

(50 kohta)

Lukumäärä: 1

Tietoryhmää käytetään, jos menettelynhaltija käyttää valtuutettua edustajaa.

Nimi

(50 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään.

Edustajan asema

(50 kohta)

Tyyppi/Pituus: a ..35

Määritteen käyttö on valinnaista.

Edustajan asema LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Kieli ilmaistaan lisäyksessä D2 olevalla kielikoodilla (LNG), jos käytetään vastaavaa vapaata tekstikenttää.

TULLITOIMIPAIKKA raja

(51 kohta)

Lukumäärä: 9

Tietoryhmää käytetään lisäyksen C1 mukaisesti.

Viitenumero

(51 kohta)

Tyyppi/Pituus: an8

Käytetään lisäyksessä D2 olevaa koodia.

TULLITOIMIPAIKKA määräpaikka

(53 kohta)

Lukumäärä: 1

Tietoryhmää käytetään.

Viitenumero

(53 kohta)

Tyyppi/Pituus: an8

Käytetään lisäyksessä D2 olevaa koodia.

KAUPAN ALAN TOIMIJA valtuutettu vastaanottaja

(53 kohta)

Lukumäärä: 1

Tietoryhmällä voidaan ilmaista, että tavarat toimitetaan valtuutetulle vastaanottajalle.

TIN valtuutettu vastaanottaja

(53 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..17

Määritteellä ilmaistaan toimijan tunnusnumero (TIN).

TARKASTUKSEN TULOS

(D kohta)

Lukumäärä: 1

Tietoryhmää käytetään, jos ilmoituksen tekee valtuutettu lähettäjä.

Tarkastustuloksen koodi

(D kohta)

Tyyppi/Pituus: an2

Käytetään koodia A3.

Määräaika

(D kohta)

Tyyppi/Pituus: n8

Määritettä käytetään.

SINETIT

(D kohta)

Lukumäärä: 1

Tietoryhmää käytetään, jos valtuutettu lähettäjä tekee ilmoituksen ja tämän valtuuden edellytyksenä on sinettien käyttö, tai menettelynhaltijalla on lupa käyttää tietyntyyppisiä sinettejä.

Sinettien lukumäärä

(D kohta)

Tyyppi/Pituus: n ..4

Määritettä käytetään.

SINETTIEN TUNNUS

(D kohta)

Lukumäärä: 99

Tietoryhmää käytetään sinettien tunnistamiseen.

Sinettien tunnus

(D kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..20

Määritettä käytetään.

Sinettien tunnus LNG

Tyyppi/Pituus: a2

Käytetään lisäyksessä D2 olevaa kielikoodia (LNG).

VAKUUS

Lukumäärä: 9

Tietoryhmää käytetään.

Vakuustyyppi

(52 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..1

Käytetään lisäyksessä D1 olevaa koodia.

VAKUUDEN VIITE

(52 kohta)

Lukumäärä: 99

Tietoryhmää käytetään, jos määrite ”Vakuuden laji” sisältää koodin ”0”, ”1”, ”2”, ”4”tai ”9”.

GRN

(52 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..24

Määritettä käytetään GRN-numeron ilmaisemiseksi, jos määrite ”Vakuuden laji” sisältää koodin ”0”, ”1”, ”2”, ”4” tai ”9”. Tällöin määritettä ”Muu vakuusviite” ei voida käyttää.

GRN-numeron antaa vakuustoimipaikka kunkin yksittäisen vakuuden tunnistamista varten, ja se muodostetaan seuraavasti:

Kentät 1 ja 2 täytetään edellä esitetyn mukaisesti.Kenttä

Sisältö

Kentän tyyppi

Esimerkki

1

Kaksi viimeistä numeroa vakuuden hyväksymisen vuosiluvusta (YY)

Numeerinen 2

97

2

Vakuuden antamismaan tunnus (ISO alpha 2 -maakoodi)

Aakkosellinen 2

IT

3

Vakuustoimipaikan antaman hyväksymisen vuosi- ja maakohtainen yksilöity tunniste

Aakkosnumeerinen 12

1234AB788966

4

Tarkistusluku

Aakkosnumeerinen 1

8

5

Uuteen tietokoneavusteiseen passitusmenettelyyn kirjatun tositteilla annettavan yksittäisen vakuuden tunniste (1 kirjain ja 6 numeroa) tai tyhjä muiden vakuuslajien tapauksessa

Aakkosnumeerinen 7

A001017

Kenttään 3 on merkittävä vuosi- ja maakohtainen yksilöity tunniste vakuustoimipaikan antamalle vakuuden hyväksymiselle. Ne kansalliset hallinnot, jotka haluavat vakuustoimipaikan viitenumeron sisältyvän GRN-numeroon, voivat käyttää korkeintaan kuutta ensimmäistä merkkiä vakuustoimipaikan kansallisen numeron sisällyttämiseksi siihen.

Kenttään 4 on merkittävä arvo, joka on GRN-numeron kenttien 1–3 tarkistusluku. Tämän kentän avulla voidaan todeta GRN-numeron neljässä ensimmäisessä kentässä esiintyvät virheet.

Kenttää 5 käytetään ainoastaan, kun GRN-numero koskee uuteen tietokoneavusteiseen passitusmenettelyyn kirjattua tositteilla annettavaa yksittäistä vakuutta. Tällöin tähän kenttään on merkittävä tositteen tunniste.

Muu vakuusviite

(52 kohta)

Tyyppi/Pituus: an ..35

Määritettä käytetään, jos määrite ”Vakuuden laji” sisältää muun koodin kuin ”0”, ”1”, ”2”, ”4”tai ”9”. Tällöin määritettä ”GRN” ei voida käyttää.

Koodi

Tyyppi/Pituus: an4

Määritettä käytetään, jos määrite ”GRN” on käytössä; muussa tapauksessa määritteen käyttö on jäsenvaltioille valinnaista. Määritteen antaa vakuuden lajista riippuen vakuustoimipaikka, takaaja tai menettelynhaltija,

ja sitä käytetään tietyn vakuuden varmentamiseksi.

VOIMASSAOLON RAJOITUS EU

Lukumäärä: 1

Ei voimassa EU:ssa

(52 kohta)

Tyyppi/Pituus: n1

Unionin passituksessa käytetään koodia 0 = ei.

VOIMASSAOLON RAJOITUS EU:N ULKOPUOLELLA

Lukumäärä: 99

Ei voimassa toisen sopimuspuolen alueella

(52 kohta)

Tyyppi/Pituus: a2

Kyseinen yhteistä passitusta soveltava maa ilmaistaan lisäyksessä D2 olevalla maakoodilla.
Lisäys D1

HALLINNOLLISEN YHTENÄISASIAKIRJAN LOMAKKEISSA KÄYTETTÄVÄT KOODIT ( 13 )

I OSASTO

YLEISET HUOMAUTUKSET

Tämä lisäys sisältää ainoastaan erityisiä perusvaatimuksia, joita sovelletaan paperilomakkeita käytettäessä. Jos passitusmuodollisuudet suoritetaan EDI-sanomien vaihdon avulla, sovelletaan tämän lisäyksen ohjeita, ellei lisäysten C2 ja D2 ohjeista muuta johdu.

Tietyissä tapauksissa ilmoitetaan tietojen muotoa ja pituutta koskevat vaatimukset.

Tietojen muotoa koskevat koodit ovat seuraavat:

a

aakkosellinen

n

numeerinen

an

aakkosnumeerinen.

Koodia seuraavalla numerolla ilmoitetaan sallitun tiedon pituus. Pituutta koskevan ohjeen edessä mahdollisesti olevat kaksi pistettä tarkoittavat sitä, että tiedolla ei ole vahvistettua pituutta, vaan se voi olla enintään esitettyjen merkkien lukumäärän mittainen.

II OSASTO

KOODIT

1 kohta: Ilmoitus

Ensimmäinen alakohta

Käytettävät koodit (a2) ovat seuraavat:

EX

Kauppasuhteissa unionin tullialueen ulkopuolisten maiden ja alueiden kanssa (tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevan yleissopimuksen osapuolia lukuun ottamatta):

tavaroiden asettamiseksi johonkin lisäyksen C1 I osaston B kohdassa olevan taulukon sarakkeissa A ja E tarkoitettuun tullimenettelyyn,

jonkin lisäyksen C1 I osaston B kohdassa olevan taulukon sarakkeissa C ja D tarkoitetun tulliselvitysmuodon osoittamiseksi tavaroille,

muiden kuin unionitavaroiden lähettämiseksi jäsenvaltioiden välisessä kaupassa.

IM

Kauppasuhteissa unionin tullialueen ulkopuolisten maiden ja alueiden kanssa (tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevan yleissopimuksen osapuolia lukuun ottamatta):

tavaroiden asettamiseksi johonkin lisäyksen C1 I osaston B kohdassa olevan taulukon sarakkeissa H–J tarkoitettuun tullimenettelyyn,

muiden kuin unionitavaroiden asettamiseksi tullimenettelyyn jäsenvaltioiden välisessä kaupassa.

EU

Kauppasuhteissa tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevan yleissopimuksen osapuolien kanssa:

tavaroiden asettamiseksi johonkin lisäyksen C1 I osaston B kohdassa olevan taulukon sarakkeissa A ja E sekä H–J tarkoitettuun tullimenettelyyn,

jonkin lisäyksen C1 I osaston B kohdassa olevan taulukon sarakkeissa C ja D tarkoitetun tulliselvitysmuodon osoittamiseksi tavaroille,

CO

Unionitavarat, joihin sovelletaan erityistoimenpiteitä uusien jäsenvaltioiden liittymistä seuraavan siirtymäkauden aikana.

Tavaroiden asettaminen tullivarastointimenettelyyn erityisen vientituen saamiseksi ennen vientiä tai ennen vientiä tullivalvonnassa tapahtuva valmistus ja vientituen maksaminen.

Unionitavarat unionin tullialueen osien, joihin sovelletaan direktiivin 2006/112/EY säännöksiä, ja tämän alueen osien, joihin mainittuja säännöksiä ei sovelleta, välisessä kaupassa tai tämän alueen osien, joihin mainittuja säännöksiä ei sovelleta, välisessä kaupassa.

Toinen alakohta

Käytettävät koodit (a1) ovat seuraavat:

A

Täydellinen ilmoitus (tavanomainen menettely, koodeksin 162 artikla).

B tai C

Yksinkertaistettu ilmoitus (yksinkertaistettu menettely, koodeksin 166 artikla).

D

Täydellisen ilmoituksen (jota tarkoitetaan koodissa A) antaminen ennen kuin ilmoittaja voi esittää tavarat.

E tai F

Yksinkertaistetun ilmoituksen (jota tarkoitetaan koodissa B tai C) antaminen ennen kuin ilmoittaja voi esittää tavarat.

X tai Y

Täydentävä ilmoitus, kun kyse on koodeissa B tai C ja E tai F määritellystä yksinkertaistetusta menettelystä.

Z

Täydennetty ilmoitus, kun on kyse koodeksin 166 ja 182 artiklassa tarkoitetusta yksinkertaisesta menettelystä.

Koodeja D ja F voidaan käyttää yksinomaan koodeksin 171 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä, kun ilmoitus tehdään ennen kuin ilmoittaja voi esittää tavarat tullille.

Kolmas alakohta

Käytettävät koodit (an..5) ovat seuraavat:

T1

Unionin ulkoisessa passitusmenettelyssä kuljetettavat tavarat.

T2

Unionin sisäisessä passitusmenettelyssä koodeksin 227 artiklan mukaisesti kuljetettavat tavarat, lukuun ottamatta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 286 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tapauksia.

T2F

Unionin sisäisessä passitusmenettelyssä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2446 188 artiklan mukaisesti kuljetettavat tavarat.

T2SM

Joulukuun 22 päivänä joulukuuta 1992 tehdyn ETY:n ja San Marinon yhteistyökomitean päätöksen N:o 4/92 2 artiklan mukaisesti unionin sisäiseen passitusmenettelyyn asetetut tavarat.

T

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 286 artiklassa tarkoitetut sekalähetykset. Tässä tapauksessa tunnuksen ”T” jäljessä oleva tyhjä tila on suljettava viivalla.

T2L

Unionitavaroiden tullioikeudellisen aseman todistava asiakirja.

T2LF

Unionitavaroiden tullioikeudellisen aseman todistava asiakirja, kun kyse on tavaroista, jotka lähetetään unionin tullialueen osaan tai osasta, jossa ei sovelleta direktiivin 2006/112/EY säännöksiä.

T2LSM

Asiakirja, jolla tavaroiden määräpaikaksi todistetaan San Marino sovellettaessa 22 päivänä joulukuuta 1992 tehdyn ETY:n ja San Marinon yhteistyökomitean päätöksen N:o 4/92 2 artiklaa.

2 kohta: Lähettäjä/Viejä

Kun tunnistenumeroa vaaditaan, on käytettävä EORI-numeroa. Sen rakenne on seuraava:Kenttä

Sisältö

Kentän tyyppi

Muoto

Esimerkki

1

Numeron antaneen jäsenvaltion tunnus (ISO alpha 2 -maakoodi)

2 kirjainta

a2

PL

2

Jäsenvaltion antama yksilöllinen tunniste

15 aakkosnumeerista merkkiä

an..15

1234567890ABCDE

Esimerkki: ”PL1234567890ABCDE” viittaa puolalaiseen viejään (maakoodi: PL), jonka yksilöllinen kansallinen EORI-numero on 1234567890ABCDE.

Maakoodi: unionissa käytettävät maiden ja alueiden kirjainkoodit perustuvat nykyisiin ISO alpha 2 -koodeihin (a2) siltä osin kuin ne vastaavat kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista unionin tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 ( 14 ) 5 artiklan 2 kohdan mukaisia maakoodeja.

8 kohta: Vastaanottaja

Kun tunnistenumeroa vaaditaan, on käytettävä EORI-numeroa, jonka rakenne on 2 kohdassa määritellyn mukainen.

Kun tunnistenumeroa vaaditaan ja ilmoitukseen sisältyvät lisäyksessä A säädetyt poistumisen yleisilmoituksen tiedot, voidaan käyttää asianomaisen kolmannen maan unionille ilmoittamaa yksilöllistä tunnistenumeroa.

14 kohta: Ilmoittaja/Edustaja

a) Ilmoittajan tai tämän edustajan aseman nimeämiseksi merkitään jokin seuraavista koodeista (n1) ennen nimeä ja täydellistä osoitetta:

1.

Ilmoittaja.

2.

Edustaja (koodeksin 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu suora edustus).

3.

Edustaja (koodeksin 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu välillinen edustus).

Jos kyseinen koodi tulostetaan paperilomakkeelle, sen ympärillä on oltava hakasulkeet ([1], [2] tai [3]).

b) Kun tunnistenumeroa vaaditaan, on käytettävä EORI-numeroa, jonka rakenne on 2 kohdassa määritellyn mukainen.

15 kohdan a alakohta: Lähetys-/vientimaan koodi

Käytetään 2 kohdassa mainittuja maakoodeja.

17 kohdan a alakohta: Määrämaan koodi

Käytetään 2 kohdassa mainittuja maakoodeja.

17 kohdan b alakohta: Määräalueen koodi

Käytetään jäsenvaltioiden vahvistamia koodeja.

18 kohta: Kuljetusvälineen kansallisuus lähdettäessä

Käytetään 2 kohdassa mainittuja maakoodeja.

19 kohta: Kontti

Käytettävät koodit (n1) ovat:

0

Tavaroita ei kuljeteta / ei ole kuljetettu kontissa.

1

Tavarat kuljetetaan / on kuljetettu kontissa.

20 kohta: Toimitusehto

Koodit ja merkinnät, jotka on tarvittaessa merkittävä tämän kohdan kahteen ensimmäiseen alakohtaan, mainitaan jäljempänä:Ensimmäinen alakohta

Merkitys

Toinen alakohta

Incoterms-koodi

Incoterms – ICC/ECE

Täsmennettävä paikka

Maantie- ja rautatieliikenteessä tavallisesti sovellettavat koodit

DAF (Incoterms 2000)

Toimitettuna rajalle

Nimetyssä paikassa

Kaikkien kuljetustapojen koodit

EXW (Incoterms 2010)

Noudettuna lähettäjältä

Nimetystä paikasta

FCA (Incoterms 2010)

Vapaasti rahdinkuljettajalla

Nimetyssä paikassa

CPT (Incoterms 2010)

Kuljetus maksettuna

Nimettyyn määräpaikkaan

CIP (Incoterms 2010)

Kuljetus ja vakuutus maksettuina

Nimettyyn määräpaikkaan

DAT (Incoterms 2010)

Toimitettuna terminaalissa

Nimetyssä satamaterminaalissa tai määräpaikassa

DAP (Incoterms 2010)

Toimitettuna määräpaikalle

Nimetyssä määräpaikassa

DDP (Incoterms 2010)

Toimitettuna tullattuna

Nimetyssä määräpaikassa

DDU (Incoterms 2000)

Toimitettuna tullaamatta

Nimetyssä määräpaikassa

Meri- ja sisävesiliikenteessä tavallisesti sovellettavat koodit

FAS (Incoterms 2010)

Vapaasti aluksen sivulla

Nimetyssä laivaussatamassa

FOB (Incoterms 2010)

Vapaasti aluksessa

Nimetyssä laivaussatamassa

CFR (Incoterms 2010)

Kulut ja rahti maksettuina

Nimetyssä määräsatamassa

CIF (Incoterms 2010)

Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina.

Nimetyssä määräsatamassa

DES (Incoterms 2000)

Toimitettuna aluksessa

Nimetyssä määräsatamassa

DEQ (Incoterms 2000)

Toimitettuna laiturilla

Nimetyssä määräsatamassa

XXX

Muut kuin edellä mainitut toimitusehdot

Sopimuksessa oleva toimitusehtojen sanallinen kuvaus

Jäsenvaltiot voivat vaatia seuraavat koodeilla (n1) ilmaistavat täsmennykset kolmanteen alakohtaan:

1

kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitseva paikka,

2

toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva paikka,

3

muut (unionin ulkopuolella sijaitseva paikka).

21 kohta: Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus

Käytetään 2 kohdassa mainittuja maakoodeja.

22 kohta: Valuuttalaji ja laskutettu kokonaissumma

Laskutusvaluutan lyhenteenä käytetään kolmikirjaimista ISO-valuuttakoodia (ISO 4217 -koodi valuuttojen ja varojen lajin ilmaisemiseksi).

24 kohta: Kaupan luonne

Jäsenvaltioiden, jotka vaativat tämän tiedon, on käytettävä komission asetuksen (EU) N:o 113/2010 ( 15 ) 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun taulukon sarakkeessa A olevia yksinumeroisia koodeja ja merkittävä ne kohdan vasemmanpuoleiseen osaan. Ne voivat myös säätää, että kohdan oikeanpuoleiseen osaan on lisäksi merkittävä jokin kyseisen taulukon B sarakkeessa olevista koodeista.

25 kohta: Kuljetusmuoto rajalla

Käytettävät koodit (n1) ovat seuraavat:Koodi

Selitys

1

Merikuljetus

2

Rautatiekuljetus

3

Maantiekuljetus

4

Ilmakuljetus

5

Postilähetys

7

Kiinteät kuljetuslaitteet

8

Sisävesikuljetus

9

Omalla voimanlähteellä liikkuva

26 kohta: Sisämaan kuljetusmuoto

Käytetään 25 kohtaa varten vahvistettuja koodeja.

29 kohta: Poistumis-/saapumistoimipaikka

Käytetään koodeja (an8), jotka noudattavat seuraavaa rakennetta:

 Kahdella ensimmäisellä merkillä (a2) yksilöidään maa käyttämällä 2 kohdassa tarkoitettuja maakoodeja.

 Seuraavat kuusi merkkiä (an6) ilmaisevat kyseisen maan asianomaisen toimipaikan. Tässä yhteydessä ehdotetaan käytettäväksi seuraavaa rakennetta:

 Ensimmäiset kolme merkkiä (a3) ilmaisevat UN/LOCODE-koodin, jota seuraa kansallinen aakkosnumeerinen alajaottelu (an3). Jos tätä alajaottelua ei käytetä, merkitään ”000”.

Esimerkki: BEBRU000: BE = Belgiaa tarkoittava ISO 3166 -koodi, BRU = Brysseliä tarkoittava UN/LOCODE-koodi, 000 = alajaottelua ei ole käytetty.

31 kohta: Kollit ja tavaran kuvaus: Merkit ja numerot – Konttien numerot – Lukumäärä ja laji

Pakkauslaji

Seuraavia koodeja on käytettävä.

(UN/ECE:n suositus N:o 21/rev. 8.1, 12.7.2010).PAKKAUSKOODIT

Aerosoli (Aerosol)

AE

Ampulli, suojaamaton (Ampoule, non-protected)

AM

Ampulli, suojattu (Ampoule, protected)

AP

Sumutin (Atomizer)

AT

Pussi (Bag)

BG

Pussi, joustava pakkaus (Bag, flexible container)

FX

Juuttisäkki (Bag, gunny)

GY

Jumbosäkki (Bag, jumbo)

JB

Suuri säkki (Bag, large)

ZB

Monikerrossäkki (kerrokset ei eroteltavissa) (Bag, multiply)

MB

Paperisäkki (Bag, paper)

5M

Monikerrospaperista valmistettu säkki (Bag, paper, multi-wall)

XJ

Monikerrospaperista valmistettu kosteutta kestävä säkki (Bag, paper, multi-wall, water resistant)

XK

Muovipussi (Bag, plastic)

EC

Muovikalvosta valmistettu säkki (Bag, plastic film)

XD

Polybag-pussi (Bag, polybag)

44

Suursäkki (Bag, super bulk)

43

Kangassäkki (Bag, textile)

5L

Pölytiivis kangassäkki (Bag, textile, sift proof)

XG

Kosteutta kestävä kangassäkki (Bag, textile, water resistant)

XH

Kangassäkki, sisäpinnoittamaton ja vuoraamaton (Bag, textile, without inner coat/liner)

XF

Kassi (Bag, tote)

TT

Kudottu muovisäkki (Bag, woven plastic)

5H

Pölytiivis kudottu muovisäkki (Bag, woven plastic, sift proof)

XB

Kosteutta kestävä kudottu muovisäkki (Bag, woven plastic, water resistant)

XC

Kudottu muovisäkki, sisäpinnoittamaton ja vuoraamaton (Bag, woven plastic, without inner coat/liner)

XA

Paali, puristettu (Bale, compressed)

BL

Paali, puristamaton (Bale, non-compressed)

BN

Pallosäiliö (Ball)

AL

Pallo, suojaamaton (Balloon, non-protected)

BF

Pallo, suojattu (Balloon, protected)

BP

Tanko (Bar)

BR

Tynnyri (Barrel)

BA

Puutynnyri (Barrel, wooden)

2C

Puutynnyri, tapilla varustettu (Barrel, wooden, bung type)

QH

Tangot nippuna/kimppuna (Bars, in bundle/bunch/truss)

BZ

Ammeen muotoinen säiliö (Basin)

BM

Kori (Basket)

BK

Kartonkikotelo, jossa on kädensija (Basket, with handle, cardboard)

HC

Muovikori, jossa on kädensija (Basket, with handle, plastic)

HA

Puukori, jossa on kädensija (Basket, with handle, wooden)

HB

Sidontavyö (Belt)

B4

Säiliö (Bin)

BI

Laatta (Block)

OK

Laudat nippuna/kimppuna (Boards, in bundle/bunch/truss)

BY

Puola (Bobbin)

BB

Pakka (Bolt)

BT

Kaasupullo (Bottle, gas)

GB

Pullo, suojaamaton, sipulimainen (Bottle, non-protected, bulbous)

BS

Pullo, suojaamaton, sylinterimäinen (Bottle, non-protected, cylindrical)

BO

Pullo, suojattu, sipulimainen (Bottle, protected, bulbous)

BV

Pullo, suojattu, sylinterimäinen (Bottle, protected, cylindrical)

BQ

Pullokori, pulloteline (Bottlecrate / bottlerack)

BC

Laatikko

BX

Alumiinilaatikko (Box, aluminium)

4B

Laatikko, CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox

DH

Kuitulevylaatikko (Box, fibreboard)

4G

Laatikko nesteitä varten (Box, for liquids)

BW

Puulaatikko (Box, natural wood)

4C

Muovilaatikko (Box, plastic)

4H

Solumuovilaatikko (Box, plastic, expanded)

QR

Kovamuovilaatikko (Box, plastic, solid)

QS

Vanerilaatikko (Box, plywood)

4D

Puupohjaisesta levystä valmistettu laatikko (Box, reconstituted wood)

4F

Teräslaatikko (Box, steel)

4A

Tavanomainen puulaatikko (Box, wooden, natural wood, ordinary)

QP

Ämpäri (Bucket)

BJ

Irtotavara, kaasu (1 031 mbar ja 15 °C) (Bulk, gas (at 1 031 mbar and 15 °C))

VG

Irtotavara, nestekaasu (poikkeavassa lämpötilassa/paineessa) (Bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure))

VQ

Irtotavara, nestemäinen (Bulk, liquid)

VL

Irtotavara, kiinteä, hieno, jauhemainen (Bulk, solid, fine particles (”powders”))

VY

Irtotavara, kiinteä, raemainen (Bulk, solid, granular particles (”grains”))

VR

Irtotavara, kiinteä, karkea (karkearakenteinen) (Bulk, solid, large particles (”nodules”))

VO

Kimppu (Bunch)

BH

Nippu (Bundle)

BE

Puunippu (Bundle, wooden)

8C

Tynnyri (Butt)

BU

Häkki (Cage)

CG

Häkki, CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DG

Rullakko (Cage, roll)

CW

Tölkki, sylinterimäinen (Can, cylindrical)

CX

Tölkki, suorakulmainen (Can, rectangular)

CA

Kanisteri (Canister)

CI

Käsitelty kangas (Canvas)

CZ

Koripullo, suojaamaton (Carboy, non-protected)

CO

Koripullo, suojattu (Carboy, protected)

CP

Alusta (tasomainen) (Card)

CM

Laakavaunu (tasovaunu) (Cart, flatbed)

FW

Kartonkikotelo (Carton)

CT

Kasetti (Cartridge)

CQ

Laatikko (Case)

CS

Laatikko, autoissa käytettävä (Case, car)

7A

Eristetty iso laatikko (Case, isothermic)

EI

Ristikollinen häkki (Case, skeleton)

SK

Teräslaatikko (Case, steel)

SS

Laatikko, jossa on lavapohjarakenne (Case, with pallet base)

ED

Laatikko, jossa on lavapohjarakenne, kartonkia (Case, with pallet base, cardboard)

EF

Laatikko, jossa on lavapohjarakenne, metallia (Case, with pallet base, metal)

EH

Laatikko, jossa on lavapohjarakenne, muovia (Case, with pallet base, plastic)

EG

Laatikko, jossa on lavapohjarakenne, puuta (Case, with pallet base, wooden)

EE

Puulaatikko (Case, wooden)

7B

Tynnyri (Cask)

CK

Kirstu (Chest)

CH

Tonkka (Churn)

CC

Läpinäkyvä kuplapakkaus (Clamshell)

AI

Lipas (Coffer)

CF

Arkku (Coffin)

CJ

Kela (Coil)

CL

Yhdistelmäpakkaus, lasiastia (Composite packaging, glass receptacle)

6P

Yhdistelmäpakkaus, lasiastia alumiinilaatikossa (Composite packaging, glass receptacle in aluminium crate)

YR

Yhdistelmäpakkaus, lasiastia alumiinitynnyrissä (Composite packaging, glass receptacle in aluminium drum)

YQ

Yhdistelmäpakkaus, lasiastia solumuovilaatikossa (Composite packaging, glass receptacle in expandable plastic pack)

YY

Yhdistelmäpakkaus, lasiastia kartonkitynnyrissä (Composite packaging, glass receptacle in fibre drum)

YW

Yhdistelmäpakkaus, lasiastia kartonkilaatikossa (Composite packaging, glass receptacle in fibreboard box)

YX

Yhdistelmäpakkaus, lasiastia vaneritynnyrissä (Composite packaging, glass receptacle in plywood drum)

YT

Yhdistelmäpakkaus, lasiastia kovamuovipäällyksessä (Composite packaging, glass receptacle in solid plastic pack)

YZ

Yhdistelmäpakkaus, lasiastia teräslaatikossa (Composite packaging, glass receptacle in steel crate box)

YP

Yhdistelmäpakkaus, lasiastia terästynnyrissä (Composite packaging, glass receptacle in steel drum)

YN

Yhdistelmäpakkaus, lasiastia pajukorissa (Composite packaging, glass receptacle in wickerwork hamper)

YV

Yhdistelmäpakkaus, lasiastia puulaatikossa (Composite packaging, glass receptacle in wooden box)

YS

Yhdistelmäpakkaus, muoviastia (Composite packaging, plastic receptacle)

6H

Yhdistelmäpakkaus, muoviastia alumiinilaatikossa (Composite packaging, plastic receptacle in aluminium crate)

YD

Yhdistelmäpakkaus, muoviastia alumiinitynnyrissä (Composite packaging, plastic receptacle in aluminium drum)

YC

Yhdistelmäpakkaus, muoviastia kartonkitynnyrissä (Composite packaging, plastic receptacle in fibre drum)

YJ

Yhdistelmäpakkaus, muoviastia kartonkilaatikossa (Composite packaging, plastic receptacle in fibreboard box)

YK

Yhdistelmäpakkaus, muoviastia muovitynnyrissä (Composite packaging, plastic receptacle in plastic drum)

YL

Yhdistelmäpakkaus, muoviastia vanerilaatikossa (Composite packaging, plastic receptacle in plywood box)

YH

Yhdistelmäpakkaus, muoviastia vaneritynnyrissä (Composite packaging, plastic receptacle in plywood drum)

YG

Yhdistelmäpakkaus, muoviastia kovamuovilaatikossa (Composite packaging, plastic receptacle in solid plastic box)

YM

Yhdistelmäpakkaus, muoviastia teräslaatikossa (Composite packaging, plastic receptacle in steel crate box)

YB

Yhdistelmäpakkaus, muoviastia terästynnyrissä (Composite packaging, plastic receptacle in steel drum)

YA

Yhdistelmäpakkaus, muoviastia puulaatikossa

YF

Suppilo (Cone)

AJ

Kontti, joustava (Container, flexible)

IF

Kontti, gallonan vetävä (Container, gallon)

GL

Metallikontti (Container, metal)

ME

Kontti, joka on kuvattu pelkästään kuljetuslaitteeksi (Container, not otherwise specified as transport equipment)

CN

Ulkopakkaus, kuljetusta varten (Container, outer)

OU

Peite (Cover)

CV

Pakkauslaatikko (Crate)

CR

Olutkori (Crate, beer)

CB

Iso aaltopahvilaatikko (Crate, bulk, cardboard)

DK

Iso muovikori (Crate, bulk, plastic)

DL

Iso puukori (Crate, bulk, wooden)

DM

Kehikko (Crate, framed)

FD

Hedelmälaatikko (Crate, fruit)

FC

Metallikori (Crate, metal)

MA

Maitokori (Crate, milk)

MC

Monikerroksinen kartonkilaatikko (Crate, multiple layer, cardboard)

DC

Monikerroksinen muovikori (Crate, multiple layer, plastic)

DA

Monikerroksinen puukori (Crate, multiple layer, wooden)

DB

Matala alusta (Crate, shallow)

SC

Kuljetuskori, puinen (Crate, wooden)

8B

Kalakori (Creel)

CE

Kuppi (Cup)

CU

Sylinteri (Cylinder)

CY

Koripullo, suojaamaton (Demijohn, non-protected)

DJ

Koripullo, suojattu (Demijohn, protected)

DP

Annostelija (Dispenser)

DN

Sylinterimäinen tynnyri (Drum)

DR

Alumiinitynnyri (Drum, aluminium)

1B

Alumiinitynnyri, jonka yläosaa ei voida irrottaa (Drum, aluminium, non-removable head)

GC

Alumiinitynnyri, jonka yläosa voidaan irrottaa (Drum, aluminium, removable head)

QD

Kartonkitynnyri (Drum, fibre)

IG

Rautatynnyri (Drum, iron)

DI

Muovitynnyri (Drum, plastic)

IH

Muovitynnyri, jonka yläosaa ei voida irrottaa (Drum, plastic, non-removable head)

QF

Muovitynnyri, jonka yläosa voidaan irrottaa (Drum, plastic, removable head)

QG

Vaneritynnyri (Drum, plywood)

1D

Terästynnyri (Drum, steel)

1A

Terästynnyri, jonka yläosaa ei voida irrottaa (Drum, steel, non-removable head)

QA

Terästynnyri, jonka yläosa voidaan irrottaa (Drum, steel, removable head)

QB

Puutynnyri (Drum, wooden)

1W

Kirjekuori (Envelope)

EN

Teräskuori (Envelope, steel)

SV

Kalvopakkaus (Filmpack)

FP

Tynnyri (Firkin)

FI

Kuljetussäiliö (Flask)

FL

Flexibag-säiliö (Flexibag)

FB

Flexitank-säiliö (Flexitank)

FE

Elintarvikeastia (Foodtainer)

FT

Säilytyslaatikko (Footlocker)

FO

Kehys (Frame)

FR

Kannatin (Girder)

GI

Kannattimet nippuna/kimppuna (Girders, in bundle/bunch/truss)

GZ

Pakkauskori (Hamper)

HR

Panimotynnyri (Hogshead)

HG

Harkko (Ingot)

IN

Harkot nippuna/kimppuna (Ingots, in bundle/bunch/truss)

IZ

IBC-pakkaus (Intermediate bulk container)

WA

Alumiinista valmistettu IBC-pakkaus (Intermediate bulk container, aluminium)

WD

Alumiinista valmistettu IBC-pakkaus nesteitä varten (Intermediate bulk container, aluminium, liquid)

WL

Alumiinista valmistettu IBC-pakkaus, paineistettu (yli 10 kpa) (Intermediate bulk container, aluminium, pressurised > 10 kpa)

WH

IBC-yhdistelmäpakkaus (Intermediate bulk container, composite)

ZS

IBC-yhdistelmäpakkaus nesteitä varten, sisäastia valmistettu kevytmuovista (Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, liquids)

ZR

IBC-yhdistelmäpakkaus, sisäastia valmistettu kevytmuovista, paineistettu (Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, pressurised)

ZP

IBC-yhdistelmäpakkaus kiinteää irtotavaraa varten, sisäastia valmistettu kevytmuovista (Intermediate bulk container, composite, flexible plastics, solids)

ZM

IBC-yhdistelmäpakkaus nesteitä varten, sisäastia valmistettu kovamuovista (Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, liquids)

ZQ

IBC-yhdistelmäpakkaus, sisäastia valmistettu kovamuovista, paineistettu (Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, pressurised)

ZN

IBC-yhdistelmäpakkaus kiinteää irtotavaraa varten, sisäastia valmistettu kovamuovista (Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, solids)

PLN

Kuitulevystä valmistettu IBC-pakkaus (Intermediate bulk container, fibreboard)

 

Suursäkki (IBC) (Intermediate bulk container, flexible)

ZU

Metallista valmistettu IBC-pakkaus (Intermediate bulk container, metal)

WF

Metallista valmistettu IBC-pakkaus nesteitä varten (Intermediate bulk container, metal, liquid)

WM

Muusta metallista kuin teräksestä valmistettu IBC-pakkaus (Intermediate bulk container, metal, other than steel)

ZV

Metallista valmistettu IBC-pakkaus, paineistettu (10 kpa) (Intermediate bulk container, metal, pressure 10 kpa)

WJ

Puusta valmistettu IBC-pakkaus (Intermediate bulk container, natural wood)

ZW

Puusta valmistettu IBC-pakkaus, vuorattu (Intermediate bulk container, natural wood, with inner liner)

WU

Monikerrospaperista valmistettu IBC-pakkaus (Intermediate bulk container, paper, multi-wall)

ZA

Monikerrospaperista valmistettu kosteutta kestävä IBC-pakkaus (Intermediate bulk container, paper, multi-wall, water resistant)

ZC

Muovikalvosta valmistettu IBC-pakkaus (Intermediate bulk container, plastic film)

WS

Vanerista valmistettu IBC-pakkaus (Intermediate bulk container, plywood)

ZX

Vanerista valmistettu IBC-pakkaus, vuorattu (Intermediate bulk container, plywood, with inner liner)

WY

Puupohjaisesta levystä valmistettu IBC-pakkaus (Intermediate bulk container, reconstituted wood)

ZY

Puupohjaisesta levystä valmistettu IBC-pakkaus, vuorattu (Intermediate bulk container, reconstituted wood, with inner liner)

WZ

Kovamuovista valmistettu IBC-pakkaus (Intermediate bulk container, rigid plastic)

AA

Kovamuovista valmistettu IBC-pakkaus nesteitä varten, vapaasti seisova (Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, liquids)

ZK

Kovamuovista valmistettu IBC-pakkaus, vapaasti seisova, paineistettu (Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, pressurised)

ZH

Kovamuovista valmistettu IBC-pakkaus kiinteää irtotavaraa varten, vapaasti seisova (Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, solids)

ZF

Kovamuovista valmistettu IBC-pakkaus nesteitä varten (Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, liquids)

ZJ

Kovamuovista valmistettu IBC-pakkaus, rakennelaitteilla varustettu, paineistettu (Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, pressurised)

ZG

Kovamuovista valmistettu IBC-pakkaus kiinteää irtotavaraa varten, rakennelaitteilla varustettu (Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, solids)

ZD

Teräksestä valmistettu IBC-pakkaus (Intermediate bulk container, steel)

WC

Teräksestä valmistettu IBC-pakkaus nesteitä varten (Intermediate bulk container, steel, liquid)

WK

Teräksestä valmistettu IBC-pakkaus, paineistettu (yli10 kpa) (Intermediate bulk container, steel, pressurised > 10 kpa)

WG

Kankaasta valmistettu IBC-pakkaus, päällystämätön ja vuoraamaton (Intermediate bulk container, textile without coat/liner)

WT

Kankaasta valmistettu IBC-pakkaus, päällystetty (Intermediate bulk container, textile, coated)

WV

Kankaasta valmistettu IBC-pakkaus, päällystetty ja vuorattu (Intermediate bulk container, textile, coated and liner)

WX

Kankaasta valmistettu IBC-pakkaus, vuorattu (Intermediate bulk container, textile, with liner)

WW

Muovista valmistettu IBC-pakkaus, kudottu, päällystetty (Intermediate bulk container, woven plastic, coated)

WP

Muovista valmistettu IBC-pakkaus, kudottu, päällystetty ja vuorattu (Intermediate bulk container, woven plastic, coated and liner)

WR

Muovista valmistettu IBC-pakkaus, kudottu, päällystetty, vuorattu (Intermediate bulk container, woven plastic, coated, with liner)

WQ

Muovista valmistettu IBC-pakkaus, kudottu, päällystämätön ja vuoraamaton (Intermediate bulk container, woven plastic, without coat/liner)

WN

Ruukku (Jar)

JR

Nestekanisteri, sylinterimäinen (Jerrican, cylindrical)

JY

Muovista valmistettu nestekanisteri (Jerrican, plastic)

3H

Muovista valmistettu nestekanisteri, jonka yläosaa ei voida irrottaa (Jerrican, plastic, non-removable head)

QM

Muovista valmistettu nestekanisteri, jonka yläosa voidaan irrottaa (Jerrican, plastic, removable head)

QN

Nestekanisteri, suorakulmainen (Jerrican, rectangular)

JC

Teräksestä valmistettu nestekanisteri (Jerrican, steel)

3A

Teräksestä valmistettu nestekanisteri, jonka yläosaa ei voida irrottaa (Jerrican, steel, non-removable head)

QK

Teräksestä valmistettu nestekanisteri, jonka yläosa voidaan irrottaa (Jerrican, steel, removable head)

QL

Ruukku (Jug)

JG

Juuttisäkki (Jutebag)

JT

Tynnyri (Keg)

KG

Välinelaatikko (Kit)

KI

Nostolaatikko (Liftvan)

LV

Puutavara (Log)

LG

Puutavara nippuna/kimppuna (Logs, in bundle/bunch/truss)

LZ

Erä (Lot)

LT

Hedelmä- ja vihanneslaatikko (Lug)

LU

Matkatavara (Luggage)

LE

Matto (Mat)

MT

Tulitikkulaatikko (Matchbox)

MX

Yhteinen määritelmä (Mutually defined)

ZZ

Sisäkkäinen laatikko (Nest)

NS

Verkko (Net)

NT

Putkimainen muoviverkko (Net, tube, plastic)

NU

Putkimainen kangasverkko (Net, tube, textile)

NV

Muu (Not available)

NA

Octabin-kontti (Octabin)

OT

Pakkaus (Package)

PK

Kartonkilaatikko, jossa on otinreiät (Package, cardboard, with bottle grip-holes)

IK

Esittelylaatikko, metallia (Package, display, metal)

IB

Esittelylaatikko, muovia (Package, display, plastic)

ID

Esittelylaatikko, puuta (Package, display, wooden)

IC

Säkkimäinen pakkaus (Package, flow)

IA

Paperilla päällystetty pakkaus (Package, paper wrapped)

IF

Ikkunallinen pakkaus (Package, show)

IE

Paketti (Packet)

PA

Ämpäri (Pail)

PL

Kuormalava (Pallet)

PX

Kuormalava, 100 × 110 cm (Pallet, 100 cm × 110 cm)

AH

Kuormalava, AS 4068–1993 (Pallet, AS 4068–1993)

OD

Lavalaatikko (Pallet, box Combined open-ended box and pallet)

PB

Kuormalava, CHEP 100 cm × 120 cm (Pallet, CHEP 100 cm × 120 cm)

OC

Kuormalava, CHEP 40 cm × 60 cm (Pallet, CHEP 40 cm × 60 cm)

OA

Kuormalava, CHEP 80 cm × 120 cm (Pallet, CHEP 80 cm × 120 cm)

OB

Kuormalava, ISO T11 (Pallet, ISO T11)

OE

Moduulilava, kauluksen mitat 80 × 100 cm (Pallet, modular, collars 80 cm × 100 cm)

PD

Moduulilava, kauluksen mitat 80 × 120 cm (Pallet, modular, collars 80 cm × 120 cm)

PE

Moduulilava, kauluksen mitat 80 × 60 cm (Pallet, modular, collars 80 cm × 60 cm)

AF

Kuristemuovilla sidottu lava (Pallet, shrinkwrapped)

AG

Kuormalava, kolmikerroksinen (Pallet, triwall)

TW

Puulava (Pallet, wooden)

8A

Kaukalo (Pan)

P2

Paketti (Parcel)

PC

Karsina (Pen)

PF

Kappaletavara (Piece)

PP

Putki (Pipe)

PI

Putket nippuna/kimppuna (Pipes, in bundle/bunch/truss)

PV

Ruukku (Pitcher)

PH

Lankku (Plank)

PN

Lankut nippuna/kimppuna (Planks, in bundle/bunch/truss)

PZ

Lava, jonka painoja tai mittoja ei ole määritelty (Platform, unspecified weight or dimension)

OF

Ruukku (Pot)

PT

Pussi (Pouch)

PO

Nelikulmainen hedelmäkori (Punnet)

PJ

Hylly (Rack)

RK

Vaatetanko, vaateripustin (Rack, clothing hanger)

RJ

Kartonkiastia (Receptacle, fibre)

AB

Lasiastia (Receptacle, glass)

GR

Metalliastia (Receptacle, metal)

MR

Paperiastia (Receptacle, paper)

AC

Muoviastia (Receptacle, plastic)

PR

Muovilla päällystetty astia (Receptacle, plastic wrapped)

MW

Puuastia (Receptacle, wooden)

AD

Verkko (Rednet)

RT

Hylsy (Reel)

RL

Rengas (Ring)

RG

Sauva (Rod)

RD

Sauvat nippuna/kimppuna (Rods, in bundle/bunch/truss)

RZ

Rulla (Roll)

RO

Pieni pussi (Sachet)

SH

Säkki (Sack)

SA

Monikerrossäkki (kerrokset ovat eroteltavissa) (Sack, multiwall)

MS

Merimiesarkku (Sea-chest)

SE

Arkki (Sheet)

ST

Muovilla päällystetty arkki (Sheet, plastic wrapping)

SP

Ohutlevy (Sheetmetal)

SM

Arkit nippuna/kimppuna (Sheets, in bundle/bunch/truss)

SZ

Kutistekääre (Shrinkwrapped)

SW

Lavetti (Skid)

SI

Kalanteroitu arkki (Slab)

SB

Tasku (Sleeve)

SY

Liukulava (Slipsheet)

SL

Rulla (Spindle)

SD

Rulla (Spool)

SO

Matkalaukku (Suitcase)

SU

Kappaletavara (Tablet)

T1

Yleinen säiliökontti (Tank container, generic)

TG

Säiliö, sylinterimäinen (Tank, cylindrical)

TY

Säiliö, suorakulmainen (Tank, rectangular)

TK

Teelaatikko (Tea-chest)

TC

Tynnyri (Tierce)

ST

Säilyketölkki (Tin)

T1

Tarjotin (Tray)

PU

Tarjotin, jossa on päällekkäin vaakatasoon pinottuja litteitä tavaroita (Tray, containing horizontally stacked flat items)

GU

Yksitasoinen kartonkitarjotin, ilman kantta (Tray, one layer no cover, cardboard)

DV

Yksitasoinen muovitarjotin, ilman kantta (Tray, one layer no cover, plastic)

DS

Yksitasoinen polystyreenitarjotin, ilman kantta (Tray, one layer no cover, polystyrene)

DU

Yksitasoinen puutarjotin, ilman kantta (Tray, one layer no cover, wooden)

DT

Kannellinen tarjotin, jäykkä, pinottava (CEN TS 14482:2002) (Tray, rigid, lidded stackable (CEN TS 14482:2002))

IL

Kaksitasoinen kartonkitarjotin, ilman kantta (Tray, two layers no cover, cardboard)

DY

Kaksitasoinen muovitarjotin, ilman kantta (Tray, two layers no cover, plastic tray)

DW

Kaksitasoinen puutarjotin, ilman kantta (Tray, two layers no cover, wooden)

DX

Matka-arkku (Trunk)

TR

Nippu (Truss)

TS

Ämpäri (Tub)

TB

Kannellinen ämpäri (Tub, with lid)

TL

Putkilo (Tube)

TU

Kokoonpantava putkilo (Tube, collapsible)

TD

Putkilo, jossa on suukappale (Tube, with nozzle)

TV

Putkilot nippuna/kimppuna (Tubes, in bundle/bunch/truss)

TZ

Tynnyri (Tun)

TE

Rengas (Tyre)

TU

Häkitön (eläin) (Uncaged)

UC

Yksikkö (Unit)

UN

Pakkaamaton ja käsittelemätön (Unpacked or unpackaged)

NE

Pakkaamaton ja käsittelemätön, useita yksikköjä (Unpacked or unpackaged, multiple units)

NG

Pakkaamaton ja käsittelemätön, yksi yksikkö (Unpacked or unpackaged, single unit)

NF

Tyhjiöpakkaus (Vacuum-packed)

VP

Puulaatikko (Vanpack)

VK

Säiliö (Vat)

VA

Pakkaamaton ja käsittelemätön (Unpacked or unpackaged)

NE

Ajoneuvo (Vehicle)

VN

Koripullo (Wickerbottle)

WB

33 kohta: Tavaran koodi

Ensimmäinen alakohta (8 numeroa)

Täytetään yhdistetyn nimikkeistön mukaisesti.

Jos tätä lomaketta käytetään unionin passitusmenettelyssä, alakohtaan on merkittävä vähintään harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän tasoinen kuusinumeroinen nimikenumero. Alakohta on kuitenkin täytettävä yhdistetyn nimikkeistön mukaisesti, jos unionin lainsäädännössä sitä edellytetään.

Toinen alakohta (2 merkkiä)

Täytetään Taricin mukaisesti (kaksi merkkiä, jotka koskevat unionin erityisjärjestelyjen soveltamista muodollisuuksien suorittamiseksi määräpaikassa).

Kolmas alakohta (4 merkkiä)

Täytetään Taricin mukaisesti (ensimmäinen lisäkoodi).

Neljäs alakohta (4 merkkiä)

Täytetään Taricin mukaisesti (toinen lisäkoodi).

Viides alakohta (4 merkkiä)

Kyseiset jäsenvaltiot vahvistavat koodit.

34 kohdan a alakohta: Alkuperämaan koodi

Käytetään 2 kohdassa mainittuja maakoodeja.

34 kohdan b alakohta: Lähetys-/tuotantoalueen koodi

Jäsenvaltiot vahvistavat koodit.

36 kohta: Etuuskohtelu

Tähän kohtaan merkitään kolminumeroinen koodi, joka muodostuu 1 alakohdassa tarkoitetusta yhden numeron pituisesta osasta ja sitä seuraavasta 2 alakohdassa tarkoitetusta kaksinumeroisesta osasta.

Käytettävät koodit ovat:

1. Koodin ensimmäinen numero

1

Tavanomainen tullikohtelu (muualle kuulumattomat)

2

Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP)

3

Tariffiin perustuva etuus (muu kuin koodilla 2 ilmoitettu)

4

Tullien kantaminen Euroopan unionin tekemien tulliliittosopimusten mukaisesti

2. Koodin kaksi seuraavaa numeroa

00

Ei mikään seuraavista tapauksista

01

Tullisuspensio

15

Tiettyyn käyttötarkoitukseen (end-use) liittyvä tullisuspensio

18

Tuotteen erityisluonteesta annettuun todistukseen liittyvä tullisuspensio

19

Sellaisten tuotteiden tullisuspensio, jotka tuodaan lentokelpoisuustodistuksella

20

Tariffikiintiö ( *2 )

23

Tiettyyn käyttötarkoitukseen (end-use) liittyvä tariffikiintiö (*2) 

25

Tuotteen erityisluonteesta annettuun todistukseen liittyvä tariffikiintiö (*2) 

28

Ulkoisen jalostuksen jälkeen sovellettava tariffikiintiö (*2) 

40

Yhteiseen tullitariffiin perustuva tietty käyttötarkoitus (end-use)

50

Todistus tuotteen erityisluonteesta

37 kohta: Menettely

A.    Ensimmäinen alakohta

Tähän alakohtaan merkitään nelinumeroinen koodi, joka koostuu pyydettyä menettelyä tarkoittavasta kaksinumeroisesta osasta, jota seuraa edeltävää menettelyä tarkoittava kaksinumeroinen toinen osa. Luettelo kaksinumeroisista osista vahvistetaan jäljempänä.

Edeltävällä menettelyllä tarkoitetaan sitä menettelyä, johon tavarat oli asetettu ennen niiden asettamista pyydettyyn menettelyyn.

Täsmennettäköön, että jos edeltävä menettely on varastointimenettely tai väliaikaisen maahantuonnin menettely tai jos tavarat tulevat vapaa-alueelta, asiaankuuluvaa koodia voidaan käyttää ainoastaan, jos tavaroita ei ole asetettu erityismenettelyyn (sisäinen jalostus, ulkoinen jalostus).

Esimerkiksi: sisäisessä jalostusmenettelyssä tuotujen sellaisten tavaroiden jälleenvienti, jotka on sen jälkeen asetettu tullivarastointimenettelyyn = 3151 (eikä 3171) (ensimmäinen toiminto = 5100; toinen toiminto = 7151; jälleenvienti = 3151).

Samoin aiemmin väliaikaisesti viedyn tavaran asettamista johonkin edellä mainittuun suspensiomenettelyyn sitä jälleentuotaessa pidetään pelkkänä tässä menettelyssä tapahtuvana tuontina. Jälleentuonti on kyseessä vasta silloin, kun kyseiset tuotteet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen.

Esimerkiksi: ulkoisessa jalostusmenettelyssä viedyn ja sitä jälleentuotaessa tullivarastointimenettelyyn asetetun tuotteen samanaikainen luovutus kulutukseen ja vapaaseen liikkeeseen = 6121 (eikä 6171) (ensimmäinen toiminto = väliaikainen vienti ulkoista jalostusta varten = 2100; toinen toiminto = asettaminen tullivarastointimenettelyyn = 7121; kolmas toiminto = luovutus kulutukseen ja vapaaseen liikkeeseen = 6121).

Jäljempänä olevassa luettelossa kirjaimella (a) merkittyjä koodeja ei voida käyttää menettelykoodin ensimmäisenä osana, vaan niillä merkitään edeltävä menettely.

Esimerkiksi: 4054 = aiemmin toisessa jäsenvaltiossa sisäiseen jalostusmenettelyyn asetettujen tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen.

Luettelo menettelyistä koodausta varten

Näistä perusosista kaksi on yhdistettävä, jotta saadaan nelinumeroinen koodi.

00

Tätä koodia käytetään ilmaisemaan, että edeltävää menettelyä ei ole (a).

01

Tavaroiden samanaikainen luovutus vapaaseen liikkeeseen ja jälleenlähettäminen unionin tullialueen niiden osien, joissa sovelletaan direktiivin 2006/112/EY säännöksiä, ja tämän alueen niiden osien, joissa näitä säännöksiä ei sovelleta, välisessä kaupassa, tai kaupassa tämän alueen niiden osien välillä, joissa näitä säännöksiä ei sovelleta.

Tavaroiden samanaikainen luovutus vapaaseen liikkeeseen ja jälleenlähettäminen unionin ja sellaisten maiden, joiden kanssa unioni on perustanut tulliliiton, välisessä kaupassa.

Esimerkki: EU:n ulkopuolisesta maasta saapuneet tavarat, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen Ranskassa, jatkavat määränpäähänsä Kanaalisaarille.

02

Tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen sisäisen jalostusmenettelyn (tullinpalautusjärjestelmä) soveltamiseksi. a)

Selitys: Sisäinen jalostus (tullinpalautusjärjestelmä) koodeksin 256 artiklan mukaisesti.

07

Luovutus vapaaseen liikkeeseen ja samanaikainen asettaminen muuhun varastointimenettelyyn kuin tullivarastointimenettelyyn.

Selitys: Tätä koodia käytetään, kun tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, mutta niistä ei ole maksettu arvonlisäveroa ja mahdollisia valmisteveroja.

Esimerkkejä: Tuodut koneet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, mutta arvonlisäveroa ei ole maksettu. Arvonlisäveron kantamisesta pidättäydytään niin kauan kuin koneet ovat verottomassa varastossa tai paikassa.

Tuodut savukkeet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, mutta niistä ei ole maksettu arvonlisäveroa ja valmisteveroja. Arvonlisäveron ja valmisteverojen kantamisesta pidättäydytään niin kauan kuin savukkeet ovat verottomassa varastossa tai paikassa.

10

Lopullinen vienti.

Esimerkki: Unionitavaroiden tavanomainen vienti kolmanteen maahan, mutta samalla unionitavaroiden vienti sellaisiin unionin tullialueen osiin, joissa ei sovelleta neuvoston direktiivin 2006/112/EY säännöksiä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

11

Sisäisessä jalostusmenettelyssä vastaavista tavaroista saatujen jalostettujen tuotteiden vienti ennen tuontitavaroiden menettelyyn asettamista.

Selitys: Ennakkovienti (EX-IM) koodeksin 223 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Esimerkki: Unionin tupakanlehdistä valmistettujen savukkeiden vienti ennen kolmansista maista lähtöisin olevien tupakanlehtien asettamista sisäiseen jalostusmenettelyyn.

21

Väliaikainen vienti ulkoisessa jalostusmenettelyssä.

Esimerkki: Selitys: Ulkoinen jalostusmenettely koodeksin 259–262 artiklan mukaisesti. Katso myös koodi 22.

22

Muu väliaikainen vienti kuin koodissa 21 tarkoitettu vienti.

Esimerkki: Ulkoisen jalostusmenettelyn ja taloudellisesti vaikuttavan ulkoisen jalostusmenettelyn samanaikainen käyttö tekstiilituotteisiin (neuvoston asetus (EY) N:o 3036/94).

23

Väliaikainen vienti myöhempää samassa tilassa palauttamista varten.

Esimerkki: Näyttelyihin, näytteiksi, ammattikäyttöön jne. tarkoitettujen tavaroiden väliaikainen vienti.

31

Jälleenvienti.

Selitys: Suspensiomenettelyssä olevien muiden kuin unionitavaroiden jälleenvienti.

Esimerkki: Tavarat ilmoitetaan tullivarastoon siirrettäviksi, minkä jälkeen ne ilmoitetaan jälleenvietäviksi.

40

Muiden kuin arvonlisäverotta toimitettujen tavaroiden samanaikainen luovutus kulutukseen ja vapaaseen liikkeeseen.

Esimerkki: Tavarat tulevat kolmannesta maasta ja niistä maksetaan tullit ja arvonlisävero.

41

Sisäiseen jalostusmenettelyyn (tullinpalautusjärjestelmä) asetettujen tavaroiden samanaikainen luovutus kulutukseen ja vapaaseen liikkeeseen. a)

Esimerkki: Sisäinen jalostusmenettely, jossa maksetaan tuonnin yhteydessä kansalliset verot ja maksut.

42

Sellaisten tavaroiden samanaikainen luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen, jotka luovutetaan arvonlisäverotta toiseen jäsenvaltioon ja, soveltuvin osin, väliaikaisesti valmisteverottomina.

Selitys: Vapautus alv:stä ja, soveltuvin osin, väliaikainen valmisteverottomuus myönnetään, koska tavarat luovutetaan tai siirretään tuonnin jälkeen unionin sisällä toiseen jäsenvaltioon. Tällaisessa tapauksessa alv ja, soveltuvin osin, valmistevero maksetaan lopullisessa määräjäsenvaltiossa. Tämän menettelyn noudattamiseksi asianomaisten henkilöiden on täytettävä direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdassa luetellut edellytykset ja, soveltuvin osin, direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa luetellut edellytykset.

Esimerkki 1: Tuonti arvonlisäverotta käyttäen veroedustajan palveluja.

Esimerkki 2: Kolmannesta maasta tuodaan valmisteveron alaisia tavaroita, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen ja toimitetaan arvonlisäverotta toiseen jäsenvaltioon. Rekisteröity lähettäjä aloittaa direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen tavaroiden siirron tuontipaikasta väliaikaisesti valmisteverottomina heti tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen jälkeen.

43

Tavaroiden samanaikainen luovutus kulutukseen ja vapaaseen liikkeeseen sovellettaessa tietyn määrän kantamiseen liittyviä erityisiä määräyksiä uusien jäsenvaltioiden liittymistä seuraavan siirtymäkauden aikana.

Esimerkki: Maataloustuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen sovellettaessa uusien jäsenvaltioiden liittymistä seuraavan erityisen siirtymäkauden aikana erityistä tullimenettelyä tai uusien jäsenvaltioiden ja muun unionin välillä käyttöön otettuja erityisiä toimenpiteitä, jotka vastaavat aikoinaan Espanjaan ja Portugaliin sovellettuja toimenpiteitä.

45

Tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen vapauttamalla ne joko arvonlisäveron tai valmisteverojen maksamisesta sekä niiden asettaminen verottoman varastoinnin menettelyyn.

Selitys: Vapautus arvonlisä- tai valmisteveroista asettamalla tavarat verottoman varastoinnin menettelyyn.

Esimerkkejä: Kolmannesta maasta tuodut savukkeet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, ja arvonlisävero maksetaan. Valmisteverojen kantamisesta pidättäydytään niin kauan kuin savukkeet ovat verottomassa varastossa tai paikassa.

Kolmannesta maasta tuodut savukkeet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, ja valmisteverot maksetaan. Arvonlisäveron kantamisesta pidättäydytään niin kauan kuin savukkeet ovat verottomassa varastossa tai paikassa.

48

Korvaavien tuotteiden samanaikainen luovutus kulutukseen ja vapaaseen liikkeeseen ulkoisessa jalostusmenettelyssä ennen väliaikaisesti vietävien tavaroiden vientiä.

Selitys: Vakiovaihtojärjestelmä (IM-EX), ennakkotuonti koodeksin 262 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

49

Unionitavaroiden luovutus kulutukseen unionin tullialueen niiden osien, joissa sovelletaan direktiivin 2006/112/EY säännöksiä, ja tämän alueen niiden osien, joissa näitä säännöksiä ei sovelleta, välisessä kaupassa, tai kaupassa tämän alueen niiden osien välillä, joissa näitä säännöksiä ei sovelleta.

Tavaroiden luovutus kulutukseen unionin ja sellaisten maiden, joiden kanssa unioni on perustanut tulliliiton, välisessä kaupassa.

Selitys: Tavaroiden tuonti ja luovutus kulutukseen sellaisista unionin osista, joihin ei sovelleta direktiiviä 2006/112/EY. Tulli-ilmoituksen käytöstä säädetään täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 134 artiklassa.

Esimerkkejä: Martiniquelta saapuneet tavarat luovutetaan kulutukseen Belgiassa.

Andorrasta saapuneet tavarat luovutetaan kulutukseen Saksassa.

51

Sisäinen jalostusmenettely.

Selitys: Sisäinen jalostus koodeksin 256 artiklan mukaisesti.

53

Tuonti väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asettamista varten.

Esimerkki: Väliaikainen maahantuonti esimerkiksi näyttelyä varten.

54

Sisäinen jalostus muussa jäsenvaltiossa (ilman, että tavaroita on luovutettu vapaaseen liikkeeseen kyseisessä jäsenvaltiossa). a)

Selitys: Tällä koodilla rekisteröidään toimi unionin sisäistä kauppaa koskeviin tilastoihin.

Esimerkki: EU:n ulkopuolisesta maasta tuotavat tavarat asetetaan sisäiseen jalostukseen Belgiassa (5100). Sisäisen jalostuksen jälkeen tavarat lähetetään Saksaan vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi (4054) tai jatkojalostettavaksi (5154).

61

Muiden kuin arvonlisäverotta toimitettujen tavaroiden jälleentuonti ja niiden samanaikainen luovutus kulutukseen ja vapaaseen liikkeeseen.

63

Sellaisten tavaroiden jälleentuonti ja samanaikainen luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen, jotka luovutetaan arvonlisäverotta toiseen jäsenvaltioon ja, soveltuvin osin, väliaikaisesti valmisteverottomina.

Selitys: Vapautus alv:stä ja, soveltuvin osin, väliaikainen valmisteverottomuus myönnetään, koska tavarat luovutetaan tai siirretään jälleentuonnin jälkeen unionin sisällä toiseen jäsenvaltioon. Tällaisessa tapauksessa alv ja, soveltuvin osin, valmistevero maksetaan lopullisessa määräjäsenvaltiossa. Tämän menettelyn noudattamiseksi asianomaisten henkilöiden on täytettävä direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdassa luetellut edellytykset ja, soveltuvin osin, direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa luetellut edellytykset.

Esimerkki 1: Jälleentuonti ulkoisen jalostuksen tai väliaikaisen viennin jälkeen; mahdollinen arvonlisäverovelka merkitään veroedustajan vastattavaksi.

Esimerkki 2: Sellaisten tavaroiden jälleentuonti ulkoisen jalostuksen ja vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen, jotka toimitetaan arvonlisäverotta toiseen jäsenvaltioon. Rekisteröity lähettäjä aloittaa direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen tavaroiden siirron jälleentuontipaikasta väliaikaisesti valmisteverottomina heti tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen.

68

Jälleentuonti sekä osittainen luovutus kulutukseen ja samanaikainen luovutus vapaaseen liikkeeseen ja asettaminen muuhun varastointimenettelyyn kuin tullivarastointimenettelyyn.

Esimerkki: Jälleentuodut ja valmisteverovarastoon siirretyt jalostetut alkoholijuomat.

71

Asettaminen tullivarastointimenettelyyn.

Selitys: Asettaminen tullivarastointimenettelyyn. Tämä ei estä tavaroiden samanaikaista siirtämistä esimerkiksi valmisteverovarastoon tai alv-varastoon.

76

Tavaroiden asettaminen tullivarastointimenettelyyn erityisen vientituen saamiseksi ennen vientiä.

Esimerkki: Tullivarastointimenettelyyn ennen vientiä asetettujen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikattu liha (tullivarastointimenettelyyn ennen vientiä asetettujen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä 24 päivänä marraskuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1741/2006 ( 16 ) 4 artikla).

77

Tavaroiden ennen vientiä (koodeksin 5 artiklan 27 alakohdassa tarkoitetussa) tulliviranomaisten valvonnassa ja tullivalvonnassa tapahtuva valmistus ja vientitukien maksaminen.

Esimerkki: Tulliviranomaisten valvonnassa ja tullivalvonnassa ennen vientiä tapahtuva nautasäilykkeiden valmistus (tiettyjen naudanlihasäilykkeiden vientituen soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä marraskuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1731/2006 ( 17 ) 2 ja 3 artikla.

78

Tavaroiden siirtäminen vapaa-alueelle. a)

91

Asettaminen tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn. a)

92

Tullivalvonnassa tapahtuva valmistus muussa jäsenvaltiossa (ilman, että tavaroita on luovutettu siellä vapaaseen liikkeeseen). a)

Selitys: Tällä koodilla rekisteröidään toimi unionin sisäistä kauppaa koskeviin tilastoihin.

Esimerkki: EU:n ulkopuolisesta maasta lähtöisin olevaa tavaraa valmistettiin tullivalvonnassa Belgiassa (9100). Valmistuksen jälkeen tavara lähetetään Saksaan vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi (4092).

B.    Toinen alakohta

1. Kun tätä kohtaa käytetään unionin menettelyn yksilöimiseksi, on käytettävä koodia, joka muodostuu yhdestä aakkosellisesta merkistä ja sitä seuraavista kahdesta aakkosnumeerisesta merkistä. Ensimmäisellä aakkosellisella merkillä yksilöidään toimenpideluokka seuraavan erittelyn mukaisesti:Sisäinen jalostus

Axx

Ulkoinen jalostus

Bxx

Tullittomuus

Cxx

Väliaikainen maahantuonti

Dxx

Maataloustuotteet

Exx

Muut

FxxSisäinen jalostus

Koodeksin 256 artikla

Menettely

Koodi

Tuonti

Tavarat asetetaan sisäiseen jalostusmenettelyyn sen jälkeen, kun maidosta ja maitotuotteista tuotetut jalostetut tuotteet on viety ennakolta

A01

Sotilaskäyttöön ulkomailla tarkoitetut tavarat asetetaan sisäiseen jalostukseen

A02

Jälleenvietäviksi mannerjalustalle tarkoitetut tavarat asetetaan sisäiseen jalostukseen

A03

Tavarat asetetaan sisäiseen jalostusmenettelyyn (yksinomaan alv)

A04

Jälleenvietäviksi mannerjalustalle tarkoitetut tavarat asetetaan sisäiseen jalostusmenettelyyn (yksinomaan alv)

A05

 

 

 

 

Tavarat asetetaan sisäiseen jalostusmenettelyyn ilman valmisteverojen suspendoimista

A08

Vienti

Maidosta ja maitotuotteista tuotetut jalostetut tuotteet

A51

Jalostetut tuotteet asetetaan sisäiseen jalostusmenettelyyn (yksinomaan alv)

A52

Sotilaskäyttöön ulkomailla tarkoitetut jalostetut tuotteet asetetaan sisäiseen jalostusmenettelyyn

A53Ulkoinen jalostus

Koodeksin 259 artikla

Menettely

Koodi

Tuonti

Jalostetut tuotteet palautetaan siihen jäsenvaltioon, jossa tullit on maksettu

B01

Takuun perusteella korjattavina olleet palautettavat jalostetut tuotteet

B02

Takuun perusteella toisella tuotteella korvattavina olleet palautettavat jalostetut tuotteet

B03

Ulkoisen jalostuksen ja tietystä käyttötarkoituksesta (end-use) johtuvan arvonlisäveron kantamisesta pidättäytymisen jälkeen palautettavat jalostetut tuotteet

B04

Ulkoiseen jalostusmenettelyyn asetettujen jalostettujen tuotteiden ennakkotuonti

B07

 

 

Vienti

Sisäistä jalostusta varten tuodut tavarat viedään korjattaviksi ulkoisessa jalostuksessa

B51

Sisäistä jalostusta varten tuodut tavarat viedään takuun perusteella toisilla tavaroilla korvattaviksi

B52

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtyjen sopimusten mukainen ulkoinen jalostus, johon mahdollisesti liittyy ulkoinen jalostus arvonlisäveromenetelmää soveltaen

B53

Yksinomaan ulkoinen jalostus arvonlisäveromenetelmää soveltaen

B54Tullittomuus

(Asetus (EY) N:o 1186/2009)

 

Artikla

Koodi

Vapautus tuontitulleista

Sellaisille luonnollisille henkilöille kuuluva henkilökohtainen omaisuus, jotka siirtävät vakituisen asuinpaikkansa unioniin

3

C01

Avioliiton solmimisen yhteydessä unioniin tuodut kapiot ja koti-irtaimisto

12 artiklan 1 kohta

C02

Avioliiton solmimisen yhteydessä tavallisesti annettavat lahjat

12 artiklan 2 kohta

C03

Perintönä saatu henkilökohtainen omaisuus

17

C04

Vaatetavarat, opiskelutarvikkeet ja muut oppilaiden ja opiskelijoiden irtaimet tavarat

21

C06

Arvoltaan vähäiset tavaralähetykset

23

C07

Yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle osoittamat tavaralähetykset

25

C08

Investointitavarat ja muut pääomahyödykkeet, jotka tuodaan unioniin siirrettäessä toimintaa kolmannesta maasta

28

C09

Vapaiden ammattien harjoittajien ja voittoa tavoittelematonta toimintaa harjoittavien oikeushenkilöiden investointitavarat ja muut pääomahyödykkeet

34

C10

Opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteiset tavarat; liitteessä I luetellut tieteelliset välineet ja kojeet

42

C11

Opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteiset tavarat; liitteessä II luetellut tieteelliset välineet ja kojeet

43

C12

Opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteiset tavarat; tieteelliset välineet ja kojeet, jotka tuodaan yksinomaan muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin (mukaan lukien varaosat, osat, varusteet ja työkalut)

44–45

C13

Laitteet, jotka tieteellistä tutkimusta harjoittava laitos tai elin, jonka päätoimipaikka on unionin ulkopuolella, tuo muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin tai jotka tuodaan sen nimissä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin

51

C14

Tutkimukseen tarkoitetut koe-eläimet ja biologiset tai kemialliset aineet

53

C15

Ihmisperäiset terapeuttiset aineet sekä veri- ja kudosryhmän määritysreagenssit

54

C16

Lääketieteelliseen tutkimukseen, taudinmääritykseen tai hoitoon tarkoitetut välineet ja kojeet

57

C17

Lääkkeiden laaduntarkkailussa käytettävät vertailuaineet

59

C18

Kansainvälisissä urheilutapahtumissa käytettävät lääkevalmisteet

60

C19

Hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut tavarat

61

C20

Sokeille tarkoitetut liitteessä III luetellut tavarat

66

C21

Sokeiden omaan käyttöönsä tuomat liitteessä IV luetellut sokeille tarkoitetut tavarat (mukaan lukien varaosat, osat, varusteet ja työkalut)

67 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 67 artiklan 2 kohta

C22

Tiettyjen oppilaitosten tai järjestöjen tuomat sokeiden käyttöön tarkoitetut liitteessä IV luetellut tavarat (mukaan lukien varaosat, osat, varusteet ja työkalut)

67 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 67 artiklan 2 kohta

C23

Vammaisten (ei kuitenkaan sokeiden) omaan käyttöönsä tuomat vammaisille tarkoitetut liitteessä IV luetellut tavarat (mukaan lukien varaosat, osat, varusteet ja työkalut)

68 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 68 artiklan 2 kohta

C24

Tiettyjen oppilaitosten tai järjestöjen tuomat vammaisten (ei kuitenkaan sokeiden) käyttöön tarkoitetut liitteessä IV luetellut tavarat (mukaan lukien varaosat, osat, varusteet ja työkalut)

68 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 68 artiklan 2 kohta

C25

Katastrofien uhrien hyväksi tuodut tavarat

74

C26

Kunniamerkit ja kunniapalkinnot

81

C27

Kansainvälisten suhteiden yhteydessä saadut lahjat

82

C28

Hallitsijoiden ja valtionpäämiesten käyttöön tarkoitetut tavarat

85

C29

Kaupan edistämiseksi tuodut vähäarvoiset tavaranäytteet

86

C30

Kaupan edistämiseksi tuodut mainosluonteiset painotuotteet ja tavarat

87–89

C31

Näyttelyssä tai vastaavassa tilaisuudessa käytettävät tai kulutettavat tuotteet

90

C32

Tutkimuksia, analyyseja ja kokeita varten tuodut tavarat

95

C33

Tekijänoikeuksia taikka teollista tai kaupallista omaisuutta suojeleville elimille osoitetut tavaralähetykset

102

C34

Matkailuun liittyvä tietoaineisto

103

C35

Erinäiset asiakirjat ja tuotteet

104

C36

Ahtauksessa ja tavaroiden suojauksessa niiden kuljetusten aikana käytettävät lisätarvikkeet

105

C37

Eläimille niiden kuljetuksen aikana tarkoitetut pahnat, rehut ja ruoat

106

C38

Maamoottoriajoneuvoissa ja erityiskäyttöön tarkoitetuissa konteissa olevat poltto- ja voiteluaineet

107

C39

Sodan uhrien muistomerkeille tai hautausmaille tarkoitetut materiaalit

112

C40

Ruumisarkut, tuhkauurnat ja hautajaiskoristeet

113

C41

Vientitullittomuus

Kotieläimet, jotka viedään siirrettäessä maatalousyrityksen toimintoja unionista kolmanteen maahan

115

C51

Eläimille niiden viennin aikana tarkoitetut rehut ja ruoat

121

C52Väliaikainen maahantuonti

Menettely

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 artikla

Koodi

Kuormalavat

208 ja 209

D01

Kontit

210 ja 211

D02

Kuljetusvälineet

212

D03

Matkustajien henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat

219

D04

Merimiesten ajanvieteaineisto

220

D05

Suuronnettomuuksien seurausten torjuntaan käytettävät välineet

221

D06

Lääketieteellis-kirurgiset ja laboratoriolaitteet

222

D07

Eläimet

223

D08

Rajavyöhykkeillä harjoitettavaan perinteiseen toimintaan tarkoitetut tavarat

224

D09

Ääni-, kuva- ja tietotallenteet

225

D10

Mainosmateriaali

225

D11

Ammatinharjoittamisvälineet

226

D12

Opetusvälineet ja tieteelliset välineet

227

D13

Pakkauspäällykset, täydet

228

D14

Pakkauspäällykset, tyhjät

228

D15

Muotit, matriisit, kuvalaatat, piirustukset, luonnokset, mittaus-, valvonta- ja tarkistuskojeet ja muut vastaavat esineet

229

D16

Erityistyökalut ja -kojeet

230

D17

Testattaviksi tai kokeiltaviksi tarkoitetut tavarat

231 artiklan a alakohta

D18

Tavarat, jotka tuodaan maahan myyntisopimuksen perusteella, joka voidaan purkaa, jos tavaroiden testauksesta ei saada hyväksyttäviä tuloksia

231 artiklan b alakohta

D19

Testeissä tai kokeissa käytettäviksi tarkoitetut tavarat

231 artiklan c alakohta

D20

Näytteet

232

D21

Korvaavat tuotantovälineet

233

D22

Näytteille asetettavat tai yleisötilaisuudessa käytettävät tavarat

234 artiklan 1 kohta

D23

Hyväksymistä varten tarkoitetut lähetykset (kuusi kuukautta)

234 artiklan 2 kohta

D24

Taide-, keräily- ja antiikkiesineet

234 artiklan 3 kohdan a alakohta

D25

Muut kuin juuri valmistetut tavarat, kun ne tuodaan maahan huutokaupattaviksi

234 artiklan 3 kohdan b alakohta

D26

Varaosat, tarvikkeet ja varusteet

235

D27

Erityisissä tilanteissa, joilla ei ole taloudellista vaikutusta, tuodut tavarat

236 artiklan b alakohta

D28

Satunnaisesti ja enintään kolmen kuukauden ajaksi tuodut tavarat

236 artiklan a alakohta

D29

Osittain tuontitulliton väliaikainen maahantuonti

206

D51Maataloustuotteet

Menettely

Koodi

Tuonti

Yksikköhintojen soveltaminen tullausarvon määrittämiseksi tietyille herkästi pilaantuville tavaroille (koodeksin 74 artiklan 2 kohdan c alakohta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 142 artiklan 6 kohta).

E01

Kiinteät tuontiarvot (esim. asetus (EU) N:o 543/2011)

E02

Vienti

Maataloustuotteet, joille haetaan tukea vientitodistuksen perusteella (liitteen I soveltamisalaan kuuluvat tavarat)

E51

Maataloustuotteet, joille haetaan tukea muun kuin vientitodistuksen perusteella (liitteen I soveltamisalaan kuuluvat tavarat)

E52

Maataloustuotteet, joita viedään pieniä määriä ja joille haetaan tukea muun kuin vientitodistuksen perusteella (liitteen I soveltamisalaan kuuluvat tavarat)

E53

Maataloustuotteet, joille haetaan tukea vientitodistuksen perusteella (liitteen I soveltamisalaan kuulumattomat tavarat)

E61

Maataloustuotteet, joille haetaan tukea muun kuin vientitodistuksen perusteella (liitteen I soveltamisalaan kuulumattomat tavarat)

E62

Maataloustuotteet, joita viedään pieniä määriä ja joille haetaan tukea muun kuin vientitodistuksen perusteella (liitteen I soveltamisalaan kuulumattomat tavarat)

E63

Maataloustuotteet, joita viedään pieniä määriä, joille haetaan tukea ja joita ei oteta huomioon tarkastusten vähimmäismäärän laskemisessa

E71

Muut

Menettely

Koodi

Tuonti

Palautustavaroiden tuontitullittomuus (koodeksin 203 artikla)

F01

Palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 159 artiklassa tarkoitetut erityisolosuhteet: maataloustuotteet)

F02

Palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 158 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut erityisolosuhteet: korjaus tai kunnostus)

F03

Alun perin vietyjen tai jälleenvietyjen jalostettujen tuotteiden jälleentuonti unioniin (koodeksin 205 artiklan 1 kohta)

F04

Direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen valmisteverojen alaisten tavaroiden siirto tuontipaikasta väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä

F06

 

 

Sellaisten kolmannen maan aluemereltä saatavien kalastustuotteiden ja muiden tuotteiden tuontitullittomuus, jotka pyydetään tai saadaan jäsenvaltion alusrekisteriin rekisteröidyllä tai ilmoitetulla aluksella, joka purjehtii kyseisen valtion lipun alla

F21

Sellaisten kolmannen maan aluemereltä saaduista kalastustuotteista ja muista tuotteista saatujen tuotteiden tuontitullittomuus, jotka on jalostettu jäsenvaltion alusrekisteriin rekisteröidyllä tai ilmoitetulla tehdasaluksella, joka purjehtii kyseisen valtion lipun alla

F22

Ulkoisessa jalostusmenettelyssä olevat tavarat asetetaan tullivarastointimenettelyyn ilman valmisteverojen suspendoimista

F31

Sisäisessä jalostusmenettelyssä olevat tavarat asetetaan tullivarastointimenettelyyn ilman valmisteverojen suspendoimista

F32

Vapaa-alueelle siirretyt tavarat asetetaan tullivarastointimenettelyyn ilman valmisteverojen suspendoimista

F33

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä olleet tavarat asetetaan tullivarastointimenettelyyn ilman valmisteverojen suspendoimista

F34

Esittelytilaisuuksiin tai myytäviksi tarkoitetut väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asetetut tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen käyttäen laskuperusteita, joita näihin tavaroihin sovelletaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen vastaanottohetkellä

F41

Jalostettujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen, kun tuontitullien määrä lasketaan koodeksin 86 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

F44

 

 

Vienti

Vienti sotilaskäyttöön

F51

Muonitus

F61

Tukiin oikeutetuilla tavaroilla tapahtuva muonitus

F62

Siirto muonitusvarastoon (komission asetuksen (EY) N:o 612/2009 (1) 37–40 artikla)

F63

Muonitustavaroiden siirto muonitusvarastosta

F64

(1)   EUVL L 186, 17.7.2009, s. 1.

2. Pelkästään kansalliseen käyttöön tarkoitettujen koodien on muodostuttava yhdestä numeerisesta merkistä ja sitä seuraavista kahdesta aakkosnumeerisesta merkistä kunkin jäsenvaltion oman nimikkeistön mukaisesti.

40 kohta: Yleisilmoitus / Edeltävä asiakirja

Tähän kohtaan merkitään aakkosnumeerinen koodi (an..26).

Kukin koodi muodostuu kolmesta eri osasta. Kukin osa erotetaan toisistaan viivalla (–). Ensimmäisellä osalla (a1), joka on yksi kolmesta kirjaimesta, yksilöidään jäljempänä mainitut kolme luokkaa. Toisella osalla (an..3), joka muodostuu numeroista tai kirjaimista taikka niiden yhdistelmästä, yksilöidään asiakirjan laji. Kolmas osa (an..20) muodostuu asiakirjan tiedoista, joita tarvitaan sen tunnistamiseksi, eli joko sen tunnistenumerosta tai muusta tunnistettavasta viitteestä.

1.    Ensimmäinen osa (a1):

yleisilmoitus merkitään kirjaimella ”X”;

alkuperäinen ilmoitus merkitään kirjaimella ”Y”;

edeltävä asiakirja merkitään kirjaimella ”Z”.

2.    Toinen osa (an..3):

Valitaan käytettyä asiakirjaa koskeva lyhenne ”asiakirjojen lyhenneluettelosta”.

Tässä luettelossa on myös koodi ”CLE”, joka tarkoittaa ”tavaroiden asiakirjoihin merkitsemisen päivämäärä ja viite” (koodeksin 182 artikla). Päivämäärä ilmoitetaan koodina seuraavasti: vvvvkkpp.

3.    Kolmas osa (an..20):

Merkitään käytetyn asiakirjan tunnistenumero tai muu tunnistettavissa oleva viite.

Esimerkkejä:

 Edeltävä asiakirja on T1-passitusasiakirja, ja määrätoimipaikan antama numero on ”238544”. Tällöin koodi on ”Z-821-238544”. [”Z” tarkoittaa edeltävää asiakirjaa, ”821” passitusmenettelyä ja ”238544” asiakirjan kirjaamisnumeroa (tai passituksen viitenumeroa (MRN) NCTS-järjestelmän mukaisissa passituksissa)].

 Tavaraluetteloa, jonka numero on ”2222”, käytetään yleisilmoituksena. Tällöin koodi on ”X-785-2222”. (”X” tarkoittaa yleisilmoitusta, ”785” tavaraluetteloa ja ”2222” tavaraluettelon tunnistenumeroa).

 Tavaroiden merkitseminen asiakirjoihin on tapahtunut 14 päivänä helmikuuta 2002. Tällöin koodi on ”Y-CLE-20020214-5”. [”Y” tarkoittaa, että oli olemassa alkuperäinen ilmoitus, ”CLE” tarkoittaa asiakirjoihin merkitsemistä ja ”20020214” merkitsemispäivämäärää eli vuosi ”2002”, kuukausi ”02” päivä ”14” ja ”5” merkitsemisen viitettä].Asiakirjojen lyhenneluettelo

Konttiluettelo

235

Tavaraluettelo

270

Pakkausluettelo

271

Pro forma -lasku

325

Kauppalasku

380

Alarahtikirja

703

Pääkonossementti

704

Konossementti

705

CIM-rahtikirja (rautatiekuljetus)

720

SMGS-luettelo (rautatiet)

722

Maantiekuljetuksen rahtikirja

730

Lentorahtikirja

740

Päälentorahtikirja

741

Osoitekortti (postipaketit)

750

Yhdistetyn kuljetuksen kuljetusasiakirja

760

Rahtimanifesti

785

Lähetysluettelo

787

Unionin passitusta koskeva ilmoitus – sekalähetykset (T)

820

Unionin ulkoista passitusta koskeva ilmoitus (T1)

821

Unionin sisäistä passitusta koskeva ilmoitus (T2)

822

 

 

TIR-carnet

952

ATA-carnet

955

Asiakirjoihin merkitsemisen viite/päivämäärä

CLE

INF 3 -tiedotuslomake

IF3

INF 8 -tiedotuslomake

IF8

Meriliikenteen manifesti – yksinkertaistettu menettely

MNS

Unionin sisäistä passitusta koskeva ilmoitus – delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 188 artikla

T2F

T2M

T2M

Saapumisen yleisilmoitus

355

Väliaikaisen varastoinnin yleisilmoitus

337

Muu

ZZZ

Jos edellä tarkoitettu asiakirja laaditaan hallinnollisen yhtenäisasiakirjan avulla, asiakirjan lyhenne muodostetaan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa koskevilla koodeilla (IM, EX, EU ja CO).

43 kohta: Arvonmääritysmenetelmä (AM-koodi)

Tuotujen tavaroiden tullausarvon määrittämisessä käytettävät säännökset koodataan seuraavasti:Koodi

Tullikoodeksin säännökset

Menetelmä

1

Koodeksin 70 artikla

Tuotujen tavaroiden liiketoimen aikainen arvo

2

Koodeksin 74 artiklan 2 kohdan a alakohta

Samanlaisten tavaroiden liiketoimen aikainen arvo

3

Koodeksin 74 artiklan 2 kohdan b alakohta

Samankaltaisten tavaroiden liiketoimen aikainen arvo

4

Koodeksin 74 artiklan 2 kohdan c alakohta

Deduktiivinen arvo

5

Koodeksin 74 artiklan 2 kohdan d alakohta

Laskettu arvo

6

Koodeksin 74 artiklan 3 kohta

Arvo käytettävissä olevien tietojen perusteella (nk. fall back -menetelmä)

44 kohta: Lisätietoja / Esitetyt asiakirjat / Todistukset, valtuutukset ja luvat

1.    Lisätietoja

Tullialaa koskevat lisätiedot ilmaistaan viisinumeroisina koodeina. Tämä koodi on asianomaisen maininnan jäljessä, ellei unionin lainsäädännössä säädetä, että koodi korvaa tekstin.

Esimerkki:

Ilmoittaja merkitsee 2 kohtaan koodin ”00300” osoittaakseen, että ilmoittaja ja lähettäjä ovat sama henkilö.

Unionin lainsäädännössä säädetään, että tietyt erityismaininnat on merkittävä muuhun kuin 44 kohtaan. Niiden koodit noudattavat kuitenkin samoja sääntöjä kuin erityisesti 44 kohdassa tarkoitetut koodit. Lisäksi jos unionin lainsäädännössä ei yksilöidä kohtaa, johon maininta on merkittävä, se on merkittävä 44 kohtaan.

Tämän otsikon alle merkitään kaikenlaiset lisätiedot.

Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisten erityismainintojen käytöstä, jos niiden koodirakenne eroaa unionin erityismainintojen koodirakenteesta.

2.    Esitetyt asiakirjat, todistukset, valtuutukset ja luvat

a) Ilmoituksen tueksi esitetyt unionin tai kansainväliset asiakirjat, todistukset, valtuutukset ja luvat tai muut viitteet on yksilöitävä koodilla, joka muodostuu neljästä aakkosnumeerisesta merkistä, jota seuraa, soveltuvin osin, joko tunnistenumero tai muu tunnistettavissa oleva viite. Asiakirjoja, todistuksia, valtuutuksia, lupia ja muita viitteitä sekä niiden koodeja koskeva luettelo on Taric-tietokannassa.

b) Kun kyse on ilmoituksen tueksi esitetyistä kansallisista asiakirjoista, todistuksista, valtuutuksista ja luvista, ne on yksilöitävä numeerisella koodilla ja sitä seuraavilla kolmella aakkosnumeerisella merkillä (esimerkki: 2123, 34d5 jne.), joita mahdollisesti seuraa joko tunnistenumero tai muu tunnistettavissa oleva viite. Koodin muodostavat neljä merkkiä vahvistetaan kunkin jäsenvaltion oman nimikkeistön mukaisesti.

47 kohta: Verolaskelma

Ensimmäinen sarake: Verolaji

a) Sovellettavat koodit ovat seuraavat:Teollisuustuotteiden tullit

A00

Lisätullit

A20

Lopulliset polkumyyntitullit

A30

Väliaikaiset polkumyyntitullit

A35

Lopullinen tasoitustulli

A40

Väliaikainen tasoitustulli

A45

Arvonlisävero

B00

Hyvityskorot (alv)

B10

Viivästyskorot (alv)

B20

Vientimaksut

C00

Maataloustuotteiden vientimaksut

C10

Viivästyskorot

D00

Hyvityskorot (esim. sisäinen jalostus)

D10

Muiden maiden puolesta kannetut tullit

E00

b) Pelkästään kansalliseen käyttöön tarkoitettujen koodien on muodostuttava yhdestä numeerisesta merkistä ja sitä seuraavista kahdesta aakkosnumeerisesta merkistä kunkin jäsenvaltion oman nimikkeistön mukaisesti.

Viimeinen sarake: Maksutapa

Jäsenvaltiot voivat käyttää seuraavia koodeja:

A

Käteismaksu

B

Luottokorttimaksu

C

Sekkimaksu

D

Muu (esimerkiksi veloitus tulliasioitsijan tililtä)

E

Maksunlykkäys

F

Tullien maksun lykkäys

G

Arvonlisäveron maksun lykkäys (direktiivin 77/388/ETY 23 artikla)

H

Varojen siirto sähköisesti

J

Maksu postilaitoksen (postilähetykset) tai muiden julkisoikeudellisten laitosten kautta

K

Valmisteveron hyvitys tai palautus

M

Talletusvakuus, mukaan lukien käteistalletus

P

Käteistalletus tulliasioitsijan tilille

R

Takaus

S

Kertatakaus

T

Takaus tulliasioitsijan tilille

U

Takaus asianomaisen henkilön tilille – pysyvä lupa

V

Takaus asianomaisen henkilön tilille – yksittäinen lupa

O

Interventioelimelle annettu takaus

49 kohta: Varaston tunnistetiedot

Käytettävällä koodilla on seuraava rakenne, joka koostuu kolmesta osasta:

 Kirjain, joka ilmaisee varaston lajin:

 

R

tyypin I mukainen yleinen tullivarasto

S

tyypin II mukainen yleinen tullivarasto

T

tyypin III mukainen yleinen tullivarasto

U

yksityinen tullivarasto

V

tavaroiden väliaikaiseen varastointiin tarkoitetut varastotilat

Y

kun kyse on muusta kuin tullivarastosta

Z

kun kyse on vapaa-alueesta tai vapaavarastosta,

 jäsenvaltion luvan myöntämishetkellä antama tunnistenumero (an..14),

 luvan myöntäneen jäsenvaltion koodi, sellaisena kuin se määritellään 2 kohdassa (a2).

50 kohta: Passituksesta vastaava

Kun tunnistenumeroa vaaditaan, on käytettävä EORI-numeroa, jonka rakenne on 2 kohdassa määritellyn mukainen.

51 kohta: Aiotut rajatoimipaikat (ja maat)

Käytetään 29 kohdassa mainittuja koodeja.

52 kohta: Vakuus

Vakuuden lajin ilmoittaminen

Käytettävät koodit (n1) ovat seuraavat:Tilanne

Koodi

Muut tarvittavat tiedot

Vapautus vakuuden antamisesta (koodeksin 95 artiklan 2 kohta)

0

—  vapautusta vakuuden antamisesta koskevan todistuksen numero

Yleisvakuus

1

— yleisvakuutta koskevan todistuksen numero

— vakuustoimipaikka

Takaussitoumuksena annettava yksittäinen vakuus

2

— viittaus vakuusasiakirjaan

— vakuustoimipaikka

Käteistalletuksena annettava yksittäinen vakuus

3

 

Tositteilla annettava yksittäinen vakuus

4

—  yksittäistä vakuutta koskevan todistuksen numero

Vapautus vakuuden antamisesta, jos määrä, jonka maksamisesta vakuus on annettava, ei ylitä tilastoinnin kynnysarvoa koodeksin 89 artiklan 9 kohdan mukaisesti

5

 

Vapautus vakuuden antamisesta (koodeksin 89 artiklan 8 kohta)

6

 

Tietyille julkisille laitoksille myönnettävä vapautus vakuuden antamisesta

8

 

Maan merkintä otsikkokohtaan ”ei voimassa”:

Käytetään 2 kohdassa mainittuja maakoodeja.

53 kohta: Määrätoimipaikka (ja maa)

Käytetään 29 kohdassa mainittuja koodeja.

Lisätiedot – Koodi XXXXXYleinen luokka– Koodi 0xxxx

Oikeusperusta

Aihe

Maininta

Kohta

Koodi

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 163 artikla

Erityismenettelyä koskevalle ilmoitukselle laadittu lupahakemus

”Yksinkertaistettu lupa”

44

00100

Lisäys C1

Useita viejiä, vastaanottajia tai edeltäviä asiakirjoja

”Useita”

2, 8 ja 40

00200

Lisäys C1

Ilmoittaja ja lähettäjä sama

”Lähettäjä”

14

00300

Lisäys C1

Ilmoittaja ja viejä sama

”Viejä”

14

00400

Lisäys C1

Ilmoittaja ja vastaanottaja sama

”Vastaanottaja”

14

00500Tuonti – Koodi 1xxxx

Oikeusperusta

Aihe

Maininta

Kohta

Koodi

Asetuksen (EY) N:o 1147/2002 2 artiklan 1 kohta

Autonomisten tullien väliaikainen suspendointi

”Tuonti lentokelpoisuustodistuksella”

44

10100

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 241 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

Sisäisen jalostuksen päättäminen

”SJ-tavaroita”

44

10200

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 241 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

Sisäisen jalostuksen päättäminen (kauppapoliittiset erityistoimenpiteet)

”SJ-tavaroita, Kauppapolitiikka”

44

10300

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 238 artikla

Väliaikainen maahantuonti

”VM-tavaroita”

44

10500

Koodeksin 86 artiklan 3 kohta

Sisäisessä jalostusmenettelyssä syntyvien jalostettujen tuotteiden tuontitullin määrän määrittäminen koodeksin 86 artiklan 3 kohdan mukaisesti

”Jalostettujen tuotteiden tuontitullin laskemista koskeva erityissääntö”

44

10800Vienti – Koodi 3xxxx

Oikeusperusta

Aihe

Maininta

Kohta

Koodi

Koodeksin 254 artiklan 4 kohdan b alakohta

Maataloustuotteiden vienti tietyn käyttötarkoituksen perusteella

Koodeksin 254 artiklan 4 kohdan b

alakohta, asetus (ETY) N:o 2454/93,

Tietty käyttötarkoitus: vietäviksi tarkoitettuja tavaroita – maataloustukea ei sovelleta

44

30300

III OSASTO

ERIKIELISIÄ MAININTOJA JA NIIDEN KOODEJA KOSKEVA TAULUKKOErikieliset maininnat

Koodit

— BG Ограничена валидност

— CS Omezená platnost

— DA Begrænset gyldighed

— DE Beschränkte Geltung

— EE Piiratud kehtivus

— EL Περιορισμένη ισχύς

— ES Validez limitada

— FR Validité limitée

— HR Ograničena valjanost

— IT Validità limitata

— LV Ierobežots derîgums

— LT Galiojimas apribotas

— HU Korlátozott érvényû

— MT Validità limitata

— NL Beperkte geldigheid

— PL Ograniczona ważność

— PT Validade limitada

— RO Validitate limitată

— SL Omejena veljavnost

— SK Obmedzená platnost'

— FI Voimassa rajoitetusti

— SV Begränsad giltighet

— EN Limited validity

Voimassa rajoitetusti – 99200

— BG Освободено

— CS Osvobození

— DA Fritaget

— DE Befreiung

— EE Loobutud

— EL Απαλλαγή

— ES Dispensa

— FR Dispense

— HR Oslobođeno

— IT Dispensa

— LV Derīgs bez zīmoga

— LT Leista neplombuoti

— HU Mentesség

— MT Tneħħija

— NL Vrijstelling

— PL Zwolnienie

— PT Dispensa

— RO Dispensă

— SL Opustitev

— SK Oslobodenie

— FI Vapautettu

— SV Befrielse.

— EN Waiver

Vapautettu – 99201

— BG Алтернативно доказателство

— CS Alternativní důkaz

— DA Alternativt bevis

— DE Alternativnachweis

— EE Alternatiivsed tõendid

— EL Εναλλακτική απόδειξη

— ES Prueba alternativa

— FR Preuve alternative

— HR Alternativni dokaz

— IT Prova alternativa

— LV Alternatīvs pierādījums

— LT Alternatyvusis įrodymas

— HU Alternatív igazolás

— MT Prova alternattiva

— NL Alternatief bewijs

— PL Alternatywny dowód

— PT Prova alternativa

— RO Probă alternativă

— SL Alternativno dokazilo

— SK Alternatívny dôkaz

— FI Vaihtoehtoinen todiste

— SV Alternativt bevis

— EN Alternative proof

Vaihtoehtoinen todiste – 99202

— BG Различия: митническо учреждение, където стоките са представени …(наименование и страна)

— CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …(název a země)

— DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …(navn og land)

— DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …(Name und Land)

— EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …(nimi ja riik)

— EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …(Όνομα και χώρα)

— ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …(nombre y país)

— FR Différences: marchandises présentées au bureau …(nom et pays)

— HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena …(naziv I zemlja)

— IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …(nome e paese)

— LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …(nosaukums un valsts)

— LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …(pavadinimas ir valstybė)

— HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …(név és ország)

— MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …(isem u pajjiż)

— NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …(naam en land)

— PL Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar …(nazwa i kraj)

— PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …(nome e país)

— RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …(nume și țara)

— SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …(naziv in država)

— SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …(názov a krajina).

— FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …(nimi ja maa)

— SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …(namn och land)

— EN Differences: office where goods were presented …(name and country)

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …(nimi ja maa) – 99203

— BG Излизането от …подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

— CS Výstup ze …podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/ rozhodnutí č …

— DA Udpassage fra …undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/ afgørelse nr. …

— DE Ausgang aus …- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

— EE …territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr…

— EL Η έξοδος από …υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

— ES Salida de …sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/ Decisión no …

— FR Sortie de …soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no …

— HR Izlaz iz …podliježe ograničenjima ili pristobjama na temeleju Uredbe/Direktive/Odluke br. …

— IT Uscita dalla …soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. …

— LV Izvešana no …piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,

— LT Išvežimui iš …taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/ Direktyva/Sprendimu Nr.…,

— HU A kilépés …területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

— MT Ħruġ mill- …suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru …¸

— NL Bij uitgang uit de …zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

— PL Wyprowadzenie z …podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

— PT Saída da …sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.o …

— RO Ieșire din …supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/ Directiva/Decizia nr …

— SL Iznos iz …zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

— SK Výstup z …podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/ smernice/rozhodnutia č ….

— FI …vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

— SV Utförsel från …underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

— EN Exit from …subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/ Decision No …

…vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o […] mukaisia rajoituksia tai maksuja – 99204

— BG Освободено от задължителен маршрут

— CS Osvobození od stanovené trasy

— DA fritaget for bindende transportrute

— DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

— EE Ettenähtud marsruudist loobutud

— EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής

— ES Dispensa de itinerario obligatorio

— FR Dispense d'itinéraire contraignant

— HR Oslobođeno od propisanog plana puta

— IT Dispensa dall'itinerario vincolante

— LV Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta

— LT Leista nenustatyti maršruto

— HU Előírt útvonal alól mentesítve

— MT Tneħħija ta' l-itinerarju preskitt

— NL Geen verplichte route

— PL Zwolniony z wiążącej trasy przewozu

— PT Dispensa de itinerário vinculativo

— RO Dispensă de la itinerarul obligatoriu

— SL Opustitev predpisane poti

— SK Oslobodenie od predpísanej trasy

— FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

— SV Befrielse från bindande färdväg

— EN Prescribed itinerary waived

Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta – 99205

— BG Одобрен изпращач

— CS Schválený odesílatel

— DA Godkendt afsender

— DE Zugelassener Versender

— EE Volitatud kaubasaatja

— EL Εγκεκριμένος αποστολέας

— ES Expedidor autorizado

— FR Expéditeur agréé

— HR Ovlašteni pošiljatelj

— IT Speditore autorizzato

— LV Atzītais nosūtītājs

— LT Įgaliotas siuntėjas

— HU Engedélyezett feladó

— MT Awtorizzat li jibgħat

— NL Toegelaten afzender

— PL Upoważniony nadawca

— PT Expedidor autorizado

— RO Expeditor agreat

— SL Pooblaščeni pošiljatelj

— SK Schválený odosielateľ

— FI Valtuutettu lähettäjä

— SV Godkänd avsändare

— EN Authorised consignor

Valtuutettu lähettäjä – 99206

— BG Освободен от подпис

— CS Podpis se nevyžaduje

— DA Fritaget for underskrift

— DE Freistellung von der Unterschriftsleistung

— EE Allkirjanõudest loobutud

— EL Δεν απαιτείται υπογραφή

— ES Dispensa de firma

— FR Dispense de signature

— HR Oslobođeno potpisa

— IT Dispensa dalla firma

— LV Derīgs bez paraksta

— LT Leista nepasirašyti

— HU Aláírás alól mentesítve

— MT Firma mhux meħtieġa

— NL Van ondertekening vrijgesteld

— PL Zwolniony ze składania podpisu

— PT Dispensada a assinatura

— RO Dispensă de semnătură

— SL Opustitev podpisa

— SK Oslobodenie od podpisu

— FI Vapautettu allekirjoituksesta

— SV Befrielse från underskrift

— EN Signature waived

Vapautettu allekirjoituksesta – 99207

— BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

— CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

— DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION

— DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

— EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

— EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

— ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

— FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE

— HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

— IT GARANZIA GLOBALE VIETATA

— LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

— LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

— HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS

— MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

— NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

— PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

— PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

— RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

— SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

— SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

— FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

— SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

— EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY– 99208

— BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

— CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ

— DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE

— DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

— EE PIIRAMATU KASUTAMINE

— ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

— ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA

— FR UTILISATION NON LIMITÉE

— HR NEOGRANIČENA UPORABA

— IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

— LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

— LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

— HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

— MT UŻU MHUX RISTRETT

— NL GEBRUIK ONBEPERKT

— PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

— PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA

— RO UTILIZARE NELIMITATĂ

— SL NEOMEJENA UPORABA

— SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

— FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

— SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

— EN UNRESTRICTED USE

KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU – 99209

— BG Разни

— CS Různí

— DA Diverse

— DE Verschiedene

— EE Erinevad

— EL Διάφορα

— ES Varios

— FR Divers

— HR Razni

— IT Vari

— LV Dažādi

— LT Įvairūs

— HU Többféle

— MT Diversi

— NL Diverse

— PL Różne

— PT Diversos

— RO Diverși

— SL Razno

— SK Rôzne

— FI Useita

— SV Flera

— EN Various

Useita – 99211

— BG Насипно

— CS Volně loženo

— DA Bulk

— DE Lose

— EE Pakendamata

— EL Χύμα

— ES A granel

— FR Vrac

— HR Rasuto

— IT Alla rinfusa

— LV Berams

— LT Nesupakuota

— HU Ömlesztett

— MT Bil-kwantitá

— NL Los gestort

— PL Luzem

— PT A granel

— RO Vrac

— SL Razsuto

— SK Voľne

— FI Irtotavaraa

— SV Bulk

— EN Bulk

Irtotavaraa – 99212

— BG Изпращач

— CS Odesílatel

— DA Afsender

— DE Versender

— EE Saatja

— EL Αποστολέας

— ES Expedidor

— FR Expéditeur

— HR Pošiljatelj

— IT Speditore

— LV Nosūtītājs

— LT Siuntėjas

— HU Feladó

— MT Min jikkonsenja

— NL Afzender

— PL Nadawca

— PT Expedidor

— RO Expeditor

— SL Pošiljatelj

— SK Odosielateľ

— FI Lähettäjä

— SV Avsändare

— EN Consignor

Lähettäjä – 99213
Lisäys D2

TIETOKONEISTETUN PASSITUSJÄRJESTELMÄN LISÄKOODIT

1.    Maakoodit (CNT)Kenttä

Sisältö

Kentän tyyppi

Esimerkki

1

ISO alpha-2 -maakoodi

Aakkosellinen 2

IT

Käytetään ISO alpha-2 -maakoodia – katso lisäys D1.

2.    Kielikoodi

Käytetään ISO alpha-2 -maakoodia ISO 639: 1988 -standardin mukaisesti.

3.    Tavaran koodi (COM)Kenttä

Sisältö

Kentän tyyppi

Esimerkki

1

HS6

Numeerinen 6 (vasemmalle kohdistettu)

010290

Kuuden ensimmäisen numeron on oltava harmonoidun järjestelmän (HS6) kuusi ensimmäistä numeroa. Tavaran koodi voi olla kansallisessa käytössä kahdeksannumeroinen.

6.    Laadittujen asiakirjojen/todistusten koodit

(Numeeriset koodit on otettu YK:n elektronista tietojenvaihtoa hallinnossa, kaupassa ja liikenteessä (EDIFACT) koskevasta hakemistosta 1997b: Tietoelementeistä käytettävien koodien luettelo 1001, Asiakirjan/sanoman koodattu nimi.)Vaatimustenmukaisuustodistus

2

Laatutodistus

3

A.TR-tavaratodistus

18

Konttiluettelo

235

Pakkausluettelo

271

Pro forma -lasku

325

Kauppalasku

380

Alarahtikirja

703

Pääkonossementti

704

Konossementti

705

Alakonossementti

714

SMGS-rahtikirja (rautatiekuljetus)

722

Maantiekuljetuksen rahtikirja

730

Lentorahtikirja

740

Päälentorahtikirja

741

Lähetysilmoitus (postipaketit)

750

Multimodaalisten/yhdistettyjen kuljetusten asiakirja (yleinen)

760

Rahtimanifesti

785

Lähetysluettelo

787

T-ilmoituslomake

820

T1-ilmoituslomake

821

T2-ilmoituslomake

822

T2L-ilmoituslomake

825

Tavaran vienti-ilmoitus

830

Kasvien terveystodistus

851

Terveystodistus

852

Eläinten terveystodistus

853

Alkuperätodistus

861

Alkuperäilmoitus

862

Etuuskohteluun oikeuttava alkuperätodistus

864

A-alkuperätodistus (GSP)

865

Tuontilisenssi

911

Rahti-ilmoitus (saapuminen)

933

Sulkulupa

941

TIF-lomake

951

TIR-carnet

952

EUR.1-tavaratodistus

954

ATA-carnet

955

Muu

zzz

7.    Lisätietojen/erityistietojen koodi

Käytetään seuraavia koodeja:

DG0

=

Vienti yhdestä yhteistä passitusta soveltavasta maasta tai unionista rajoitusten alaista.

DG1

=

Vienti yhdestä yhteistä passitusta soveltavasta maasta tai unionista tullin alaista.

DG2

=

Vienti.

Erityistietokoodit voidaan määritellä myös kansallisella tasolla.

8.    Tullitoimipaikan viitenumero (COR)Kenttä

Sisältö

Kentän tyyppi

Esimerkki

1

Tullitoimipaikan maatunniste (katso CNT)

2 kirjainta

IT

2

Tullitoimipaikan kansallinen tunniste

6 aakkosnumeeristä merkkiä

0830AB

Kenttä 1 on edellä esitetyn mukainen.

Kenttä 2 on täydennettävä vapaasti kuusimerkkisellä aakkosnumeerisella koodilla. Kuusimerkkinen koodi mahdollistaa sen, että kansalliset viranomaiset voivat tarvittaessa määritellä tullitoimipaikkojen keskinäisen hierarkian.

9.

Määrite ”Ilmoitus” (1 kohta): TIR-ilmoituksesta käytetään koodia ”TIR”.

10.

Määrite ”Vakuuden laji” (52 kohta): TIR-sanomista käytetään koodia ”B”
Lisäys E

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 7 artiklassa säädetyssä keskusjärjestelmässä käsiteltävät tiedot

1. Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 18 kohdassa tarkoitettu EORI-numero.

2. Henkilön täydellinen nimi.

3. Yrityksen osoite / luonnollisen henkilö kotiosoite: henkilön sijoittautumis-/kotipaikan täydellinen osoite sekä kyseisen maan tai alueen tunnus (lisäyksessä D1 olevan II osaston 2 kohdassa määritelty ISO alpha 2 -maakoodi, jos saatavilla).

4. Arvonlisäverotunnus tai -tunnukset, jos jäsenvaltiot ovat antaneet sellaisen tai sellaiset.

5. Tapauksen mukaan perustamisasiakirjassa mainittu oikeudellinen muoto.

6. Yrityksen perustamispäivämäärä tai luonnollisen henkilön syntymäaika.

7. Henkilön tyyppi (luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai koodeksin 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu henkilöiden yhteenliittymä) koodina. Käytettävät koodit ovat:

1)

luonnollinen henkilö;

2)

oikeushenkilö;

3)

koodeksin 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu henkilöiden yhteenliittymä.

8. Yhteystiedot: yhteyshenkilön nimi, osoite ja jokin tai jotkut seuraavista: puhelinnumero, faksinumero, sähköpostiosoite.

9. Jos henkilö ei ole sijoittautunut unionin tullialueelle: tunnistenumero(t), edellyttäen että asianomainen henkilö on saanut kyseisen tunnistenumeron tai kyseiset tunnistenumerot tullitarkoituksiin sellaisen kolmannen maan toimivaltaisilta viranomaisilta, jonka kanssa on voimassa keskinäistä hallinnollista apua tulliasioissa koskeva sopimus. Tämän yhden tai useamman tunnistenumeron on sisällettävä kyseisen maan tai alueen tunnus (lisäyksessä D1 olevan II osaston 2 kohdassa määritelty ISO alpha2 -maakoodi, jos saatavilla).

10. Tapauksen mukaan asianomaisen jäsenvaltion yritysrekisteriin kirjattu pääasiallisen taloudellisen toiminnan koodi neljän numeron tasoisena Euroopan yhteisön tilastollisen toimialaluokituksen (NACE) mukaisesti.

11. Tapauksen mukaan EORI-numeron voimassaolon päättymispäivä.

12. Suostumus, jos sellainen on saatu, 1, 2 ja 3 kohdassa lueteltujen henkilötietojen julkistamiseen.
Lisäys F1

PASSITUKSEN SAATEASIAKIRJA

I LUKU

Passituksensaateasiakirjanmalli

image

II LUKU

Passituksen saateasiakirjaa koskevat selittävät huomautukset ja tiedot

Passituksen saateasiakirjassa käytettävä paperi voi olla vihreä.

Passituksen saateasiakirja on tulostettu asiakirja, joka perustuu passitusilmoitukseen sisältyviin tietoihin, joita passitusmenettelyn haltija on tapauksen mukaan muuttanut ja/tai jotka lähtötoimipaikka on tarkastanut ja joita on täydennetty jäljempänä olevilla tiedoilla:

1. MRN (kuljetuksen viitenumero)

Tieto annetaan aakkosnumeerisesti 18-merkkisenä seuraavaa mallia noudattaen:Kenttä

Sisältö

Kentän tyyppi

Esimerkkejä

1

Kaksi viimeistä numeroa passituskuljetuksen muodollisesta hyväksymisvuosiluvusta (YY)

2 numeroa

97

2

Kuljetuksen alkuperämaan tunnus (ISO alpha-2 -maakoodi)

2 kirjainta

IT

3

Passituksessa tapahtuvan kuljetuksen vuosi- ja maakohtainen yksilöity tunniste

13 aakkosnumeerista merkkiä

9876AB8890123

4

Tarkastusluku

1 aakkosnumeerinen merkki

5

Kentät 1 ja 2 täytetään edellä esitetyn mukaisesti.

Kenttään 3 on merkittävä passituksen tunnus. Kentän käyttötapa on kansallisten hallintojen vastuulla, mutta jokainen kyseisessä maassa yhden vuoden aikana käsitelty passitus on numeroitava yksilöllisesti.

Kansalliset hallinnot, jotka haluavat, että tulliviranomaisten toimipaikan viitenumero sisältyy MRN-numeroon, voivat käyttää enintään kuutta ensimmäistä merkkiä toimipaikan kansallisen numeron sisällyttämiseksi siihen.

Kenttään 4 merkitään arvo, joka on koko MRN-numeron tarkastusluku. Sen avulla voidaan todeta virheet, kun koko numero merkitään.

MRN-numero on tulostettava myös viivakoodina ”Code 128”-vakiokoodia ja ”B”-merkistöä käyttäen.

2. 3 kohta:

 ensimmäinen alajako: kyseisen tulostetun lehden järjestysnumero,

 toinen alajako: tulostettujen lehtien kokonaismäärä (mukaan lukien tavaraerittely),

 ei käytetä, kun tavaraeriä on vain yksi.

3. 8 kohdan oikealla puolella oleva tila:

Sen tullitoimipaikan nimi ja osoite, johon passituksen saateasiakirjan palautuskappale on palautettava, jos käytetään passituksessa sovellettavaa toiminnan jatkuvuutta koskevaa menettelyä.

4. C kohta:

 lähtötoimipaikan nimi,

 lähtötoimipaikan viitenumero,

 passitusilmoituksen hyväksymispäivämäärä,

 mahdollisen valtuutetun lähettäjän nimi ja valtuutuksen numero.

5. D kohta:

 tarkastuksen tulokset,

 kiinnitetyt sinetit tai merkintä ”–”, jolla ”Vapautettu – 99201 ” osoitetaan,

 tarvittaessa merkintä ”Sitova kuljetusreitti”.

Passituksen saateasiakirjaan ei saa tehdä muutoksia, lisäyksiä tai poistoja, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

6. Kuljetuksen aikana suoritettavat muodollisuudet

Tavaroiden poistumisesta lähtötoimipaikasta niiden saapumiseen määrätoimipaikkaan kuluvana aikana voi olla tarpeen lisätä tiettyjä tietoja tavaroiden mukana seuraavaan passituksen saateasiakirjaan. Nämä tiedot koskevat kuljetusta, ja niiden lisäämisestä asiakirjaan vastaa siitä kuljetusvälineestä vastuussa oleva rahdinkuljettaja, johon tavarat on lastattu, asianomaisten toimien toteuttamisen aikana. Nämä tiedot voidaan merkitä selvästi käsin, jolloin merkinnät olisi tehtävä musteella suuraakkosin.

Rahdinkuljettajia muistutetaan, että tavarat voidaan lastata uudelleen vasta, kun lupa on saatu sen maan tulliviranomaisilta, jonka alueella uudelleenlastauksen/jälleenlaivauksen on määrä tapahtua.

Jos tulliviranomaiset katsovat, että asianomainen unionin passitus voi jatkua tavanomaisesti, niiden on vahvistettava passituksen saateasiakirjat toteutettuaan ensin mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet.

Tapauksen mukaan rajatoimipaikan tai määrätoimipaikan tulliviranomaiset ovat velvollisia syöttämään järjestelmään passituksen saateasiakirjaan lisätyt tiedot. Myös valtuutettu vastaanottaja voi syöttää tiedot.

Kyseiset tiedot koskevat seuraavia kohtia ja toimia:

 Uudelleenlastaus/Jälleenlaivaus: käytetään 55 kohtaa

 55 kohta: Uudelleenlastaus/Jälleenlaivaus

 Rahdinkuljettajan on täytettävä tämän kohdan kolme ensimmäistä riviä, jos tavarat lastataan uudelleen kyseessä olevan kuljetuksen aikana kuljetusvälineestä tai kontista toiseen.

 Jos tavaroita kuitenkin kuljetetaan tieliikenteen ajoneuvoilla kuljetettavissa konteissa, tulliviranomaiset voivat antaa menettelynhaltijalle luvan jättää 18 kohta tyhjäksi, jos lähtöpaikassa ei logistiikkajärjestelyjen vuoksi voida ilmoittaa kuljetusvälineen tunnistetietoja ja kansallisuutta passitusilmoituksen laatimishetkellä ja jos ne voivat varmistaa, että kuljetusvälinettä koskevat vaaditut tiedot lisätään myöhemmin 55 kohtaan.

 Muut tapahtumat: käytetään 56 kohtaa

 56 kohta: Muut tapahtumat kuljetuksen aikana

 Kohta täytetään passitusta koskevien velvoitteiden mukaisesti.

 Lisäksi, jos tavarat on lastattu puoliperävaunuun ja vetoauto vaihdetaan kuljetuksen aikana (tavaroita käsittelemättä tai uudelleenlastaamatta), tähän kohtaan merkitään uuden vetoauton rekisterinumero ja kansallisuus. Tällöin ei tarvita toimivaltaisen viranomaisten vahvistusta.
Lisäys F2

TAVARAERITTELY – PASSITUS

I LUKU

Tavaraerittelynmalli

image

II LUKU

Tavaraerittelyä koskevat selittävät huomautukset ja tiedot

Kun lähetys koostuu useammasta kuin yhdestä tavaraerästä, tavaraerittelyn A-sivu on aina tulostettava tietokonejärjestelmästä ja liitettävä passituksen saateasiakirjaan.

Tavaraerittelyn kohtia voidaan laajentaa pituussuunnassa.

Tiedot on tulostettava seuraavasti:

1. Yksilöintikohtaan (vasemmassa yläkulmassa):

a) tavaraerittely;

b) kyseisen sivun sarjanumero ja sivujen kokonaismäärä (mukaan lukien passituksen saateasiakirja).

2. Lähtötp – lähtötoimipaikan nimi.

3. Päiväys – passitusilmoituksen hyväksymispäivämäärä.

4. MRN – kuljetuksen viitenumero sellaisena kuin se määritellään lisäyksessä F1.

5. Seuraavat tavaraeriä koskevat eri kohdat on merkittävä:

a) tavaraerittelyn numero – kyseisen tavaraerittelyn sarjanumero;

b) menettely – kohtaa ei täytetä, jos koko ilmoituksen kattamien tavaroiden asema on sama;

c) jos kyseessä on sekalähetys, tulostetaan tosiasiallinen asema, T1, T2 tai T2F.
Lisäys G1

PASSITUKSEN/VAARATTOMUUDEN SAATEASIAKIRJA (TSAD)

I LUKU

Passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjan malli

image

II LUKU

Selittävät huomautukset ja tiedot passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjaa varten

Passituksen/vaarattomuuden saateasiakirja sisältää koko ilmoitusta koskevat tiedot.

Passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjan sisältämien tietojen on perustuttava passitusilmoituksen sisältämiin tietoihin, joita menettelynhaltija on tarvittaessa muuttanut ja/tai jotka lähtötoimipaikka on tarkastanut.

Passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjassa käytettävä paperi voi olla vihreä.

Lisäyksiä A, C1 ja D1 koskevissa selittävissä huomautuksissa olevien vaatimusten lisäksi tiedot on merkittävä seuraavasti:

1.   MRN (KULJETUKSEN VIITENUMERO)

MRN on merkittävä ensimmäiselle sivulle ja kaikkiin tavaraerittelyihin, lukuun ottamatta lomakkeita, joita käytetään passituksessa sovellettavaa toiminnan jatkuvuutta koskevassa menettelyssä, jolloin MRN:ää ei anneta.

Tieto on aakkosnumeerinen ja sisältää 18 merkkiä seuraavasti:Kenttä

Sisältö

Kentän tyyppi

Esimerkkejä

1

Passitusilmoituksen virallisen hyväksymisvuoden kaksi viimeistä numeroa (VV)

2 numeroa

06

2

Kuljetuksen alkuperämaan tunnus (alpha 2 -maakoodi)

2 kirjainta

RO

3

Passituksessa tapahtuvan kuljetuksen vuosi- ja maakohtainen yksilöity tunniste

13 aakkosnumeerista merkkiä

9876AB8890123

4

Tarkastusluku

1 aakkosnumeerinen merkki

5

Kentät 1 ja 2 täytetään edellä esitetyn mukaisesti.

Kenttään 3 on merkittävä passituksen tunnus. Kentän käyttötapa on kansallisten hallintojen vastuulla, mutta jokainen kyseisessä maassa yhden vuoden aikana käsitelty passitus on numeroitava yksilöllisesti.

Kansalliset hallinnot, jotka haluavat, että tulliviranomaisten toimipaikan viitenumero sisältyy MRN-numeroon, voivat käyttää enintään kuutta ensimmäistä merkkiä toimipaikan kansallisen numeron sisällyttämiseksi siihen.

Kenttään 4 merkitään arvo, joka on koko MRN-numeron tarkastusluku.

Sen avulla voidaan todeta virheet, kun koko MRN-numero merkitään.

MRN-numero on tulostettava myös viivakoodina ”Code 128”-vakiokoodia ja ”B”-merkistöä käyttäen.

2.   KOHTA VAARATT. ILM. (S00):

Merkitään koodi S, kun passituksen/vaarattomuuden saateasiakirja sisältää myös turvatietoja. Kun tämä asiakirja ei sisällä turvatietoja, kohtaa ei täytetä.

3.   KOHTA LOMAKKEET (3):

Ensimmäinen alajako: kyseisen tulostetun lehden järjestysnumero

Toinen alajako: tulostettujen lomakkeiden kokonaismäärä (myös tavaraerittely)

4.   KOHTA VIITENUMERO (7):

Ilmoitetaan LRN- tai/ja UCR-numero:

LRN – paikallinen viitenumero sellaisena kuin se määritellään lisäyksessä C2.

UCR – lisäyksessä C1 olevan II osaston 7 kohdassa tarkoitettu lähetyksen yhtenäisviite.

5.   KOHDAN VASTAANOTTAJA (8), OIKEALLA PUOLELLA OLEVA TILA:

Sen tullitoimipaikan nimi ja osoite, johon passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjan palautuskappale on lähetettävä.

6.   KOHTA MUU SCI (S32):

Merkitään muut erityisolosuhteet.

7.   KOHTA LÄHTÖTOIMIPAIKKA (C):

 Lähtötoimipaikan viitenumero

 Passitusilmoituksen hyväksymispäivämäärä

 Mahdollisen valtuutetun lähettäjän nimi ja valtuutuksen numero.

8.   KOHTA LÄHTÖTOIMIPAIKAN TARKASTUS (D):

 Tarkastuksen tulos,

 Kiinnitetyt sinetit tai merkintä ”–”, jolla ”Vapautettu – 99201 ” osoitetaan,

 Tarvittaessa merkintä ”Sitova kuljetusreitti”.

Passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjaan ei saa tehdä muutoksia, lisäyksiä tai poistoja, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

9.   KULJETUKSEN AIKANA SUORITETTAVAT MUODOLLISUUDET

Tavaroiden poistumisesta lähtötoimipaikasta niiden saapumiseen määrätoimipaikkaan kuluvana aikana voi olla tarpeen lisätä tiettyjä tietoja tavaroiden mukana seuraavaan passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjaan. Nämä tiedot koskevat kuljetusta, ja niiden lisäämisestä asiakirjaan vastaa siitä kuljetusvälineestä vastuussa oleva rahdinkuljettaja, johon tavarat on lastattu, asianomaisten toimien toteuttamisen aikana. Nämä tiedot voidaan merkitä selvästi käsin, jolloin merkinnät olisi tehtävä musteella suuraakkosin.

Rahdinkuljettajia muistutetaan, että tavarat voidaan lastata uudelleen vasta, kun lupa on saatu sen maan tulliviranomaisilta, jonka alueella uudelleenlastauksen/jälleenlaivauksen on määrä tapahtua.

Jos tulliviranomaiset katsovat, että asianomainen unionin passitus voi jatkua tavanomaisesti, niiden on vahvistettava passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjat toteutettuaan mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet.

Tapauksen mukaan rajatoimipaikan tai määrätoimipaikan tulliviranomaiset ovat velvollisia syöttämään järjestelmään passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjaan lisätyt tiedot. Myös valtuutettu vastaanottaja voi syöttää tiedot.

Kyseiset tiedot koskevat seuraavia kohtia ja toimia:

10.   UUDELLEENLASTAUS/JÄLLEENLAIVAUS: KÄYTETÄÄN 55 KOHTAA

Kohta Uudelleenlastaus/Jälleenlaivaus (55)

Rahdinkuljettajan on täytettävä tämän kohdan kolme ensimmäistä riviä, jos tavarat lastataan uudelleen kyseessä olevan kuljetuksen aikana kuljetusvälineestä tai kontista toiseen.

Jos tavaroita kuitenkin kuljetetaan tieliikenteen ajoneuvoilla kuljetettavissa konteissa, tulliviranomaiset voivat antaa menettelynhaltijalle luvan jättää 18 kohta tyhjäksi, jos lähtöpaikassa ei logistiikkajärjestelyjen vuoksi voida ilmoittaa kuljetusvälineen tunnistetietoja ja kansallisuutta passitusilmoituksen laatimishetkellä ja jos ne voivat varmistaa, että kuljetusvälinettä koskevat vaaditut tiedot lisätään myöhemmin 55 kohtaan.

11.   MUUT TAPAHTUMAT: KÄYTETÄÄN 56 KOHTAA

Kohta Muut tapahtumat kuljetuksen aikana (56)

Kohta täytetään passitusta koskevien velvoitteiden mukaisesti.

Lisäksi, jos tavarat on lastattu puoliperävaunuun ja vetoauto vaihdetaan kuljetuksen aikana (tavaroita käsittelemättä tai uudelleenlastaamatta), tähän kohtaan merkitään uuden vetoauton rekisterinumero ja kansallisuus. Tällöin ei tarvita toimivaltaisen viranomaisten vahvistusta.
Lisäys G2

TAVARAERITTELY (PASSITUS/VAARATTOMUUS) (TSLoI)

I LUKU

Tavaraerittelyn (passitus/vaarattomuus) malli

image

II LUKU

Selittävät huomautukset ja tiedot tavaraerittelyä (passitus/vaarattomuus) varten

Tavaraerittely (passitus/vaarattomuus) sisältää ilmoituksessa mainittuja tavaraeriä koskevat tiedot.

Tavaraerittelyn kohtia voidaan laajentaa pituussuunnassa. Lisäyksiä A ja C1 koskevissa selittävissä huomautuksissa olevien vaatimusten lisäksi tiedot on merkittävä seuraavasti tarvittaessa koodeja käyttäen:

1. Kohta MRN – kuljetuksen viitenumero sellaisena kuin se määritellään lisäyksessä G1. MRN on merkittävä ensimmäiselle sivulle ja kaikkiin tavaraerittelyihin, lukuun ottamatta lomakkeita, joita käytetään passituksessa sovellettavaa toiminnan jatkuvuutta koskevan menettelyn yhteydessä, jolloin MRN:ää ei anneta.

2. Seuraavat tavaraeriä koskevat eri kohdat on merkittävä:

a) Kohta T. järj.nro (32) – kyseisen tavaraerittelyn sarjanumero

b) Kohta Kulj. maksut. koodi (S29) – merkitään kuljetuksen maksutavan koodi

c) UNDG (44/4) – Vaarallisten tavaroiden koodi (YK)

d) Kohta Lomakkeet (3):

 Ensimmäinen alajako: kyseisen tulostetun lehden järjestysnumero

 Toinen alajako: tulostettujen lomakkeiden kokonaismäärä (tavaraerittely (passitus/vaarattomuus)).
Lisäys H1

VIENNIN SAATEASIAKIRJA (EAD)

I LUKU

Viennin saateasiakirjan malli

image

II LUKU

Selittävät huomautukset ja tiedot viennin saateasiakirjaa varten

Tässä luvussa käytetty lyhenne ”BCP” (toiminnan jatkuvuussuunnitelma) viittaa tilanteisiin, joissa sovelletaan koodeksin 6 artiklan 3 kohdan b alakohdassa määriteltyä varamenettelyä.

Viennin saateasiakirja sisältää koko ilmoitusta ja yhtä tavaraerää koskevat tiedot.

Viennin saateasiakirjan sisältämien tietojen on perustuttava vienti-ilmoituksen sisältämiin tietoihin, joita ilmoittaja/edustaja on tarvittaessa muuttanut ja/tai jotka vientitoimipaikka on tarkastanut.

Lisäyksiä A ja C1 koskevissa selittävissä huomautuksissa olevien vaatimusten lisäksi tiedot on merkittävä seuraavasti:

1.   KOHTA MRN (kuljetuksen viitenumero)

MRN on merkittävä ensimmäiselle sivulle ja kaikkiin tavaraerittelyihin, lukuun ottamatta lomakkeita, joita käytetään BCP:n yhteydessä, jolloin MRN:ää ei anneta.

Tieto on aakkosnumeerinen ja sisältää 18 merkkiä seuraavasti:Kenttä

Sisältö

Kentän tyyppi

Esimerkkejä

1

Vienti-ilmoituksen virallisen hyväksymisvuoden kaksi viimeistä numeroa (VV)

2 numeroa

06

2

Vientimaan tunnus (hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 2 kohtaan lisättävä 2-kirjaiminen maatunnus lisäyksen D1 mukaisesti)

2 kirjainta

RO

3

Vientitapahtuman yksilöllinen vuosi- ja maakohtainen tunnus

13 aakkosnumeerista merkkiä

9876AB8890123

4

Tarkastusluku

1 aakkosnumeerinen merkki

5

Kentät 1 ja 2 täytetään edellä esitetyn mukaisesti.

Kenttään 3 on merkittävä tunnus, jolla tapahtuma tunnistetaan vientitarkastusjärjestelmässä. Kentän käyttötavasta päättävät kansalliset hallinnot, mutta kullakin tiettynä vuonna tietyssä maassa tapahtuneella vientitapahtumalla on oltava oma numero. Jos kansallinen hallinto haluaa sisällyttää toimivaltaisen viranomaisen toimipaikan viitenumeron MRN-numeroon, tähän tarkoitukseen voidaan käyttää enintään MRN-numeron 6 ensimmäistä merkkiä.

Kenttään 4 merkitään arvo, joka on koko MRN-numeron tarkastusluku.

Sen avulla voidaan todeta virheet, kun koko MRN-numero merkitään.

MRN-numero on tulostettava myös viivakoodina ”Code 128”-vakiokoodia ja ”B”-merkistöä käyttäen.

2.   KOHTA VAARATT. ILM. (S00):

Merkitään koodi S, kun viennin saateasiakirja sisältää myös turvatietoja. Kun tämä asiakirja ei sisällä turvatietoja, kohtaa ei täytetä.

3.   KOHTA TULLITOIMIPAIKKA:

Vientitoimipaikan viitenumero.

4.   KOHTA VIITENUMERO (7):

Ilmoitetaan LRN- tai/ja UCR-numero:

LRN – paikallinen viitenumero sellaisena kuin se määritellään lisäyksessä C2.

UCR – lisäyksessä C1 olevan II osaston 7 kohdassa tarkoitettu lähetyksen yhtenäisviite.

5.   KOHTA MUU SCI (S32):

Merkitään muut erityisolosuhteet.

6.   SEURAAVAT TAVARAERIÄ KOSKEVAT ERI KOHDAT ON MERKITTÄVÄ:

a) Kohta T. järj.nro (32) – kyseisen tavaraerittelyn sarjanumero

b) Kohta UNDG (44/4) – vaarallisten tavaroiden koodi (YK).

Viennin saateasiakirjaa ei saa muuttaa eikä siihen saa tehdä lisäyksiä tai muutoksia, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.
Lisäys H2

VIENNIN TAVARAERITTELY (ELoI)

I LUKU

Viennin tavaraerittelyn malli

image

II LUKU

Selittävät huomautukset ja tiedot viennin tavaraerittelyä varten

Viennin tavaraerittely sisältää ilmoituksessa mainittuja tavaraeriä koskevat tiedot.

Viennin tavaraerittelyn kohtia voidaan laajentaa pituussuunnassa.

Lisäyksiä A ja C1 koskevissa selittävissä huomautuksissa olevien vaatimusten lisäksi tiedot on merkittävä seuraavasti tarvittaessa koodeja käyttäen:

1. Kohta MRN – kuljetuksen viitenumero sellaisena kuin se määritellään lisäyksessä H1. MRN on merkittävä kaikkien tavaraluettelojen ensimmäiselle sivulle.

2. Seuraavat tavaraeriä koskevat eri kohdat on merkittävä:

a) Kohta T. järj.nro (32) – kyseisen tavaraerittelyn sarjanumero

b) Kohta UNDG (44/4) – vaarallisten tavaroiden koodi (YK).
Lisäys I1

SAD – VIENTI/VAARATTOMUUS (VIENNIN/VAARATTOMUUDEN HALLINNOLLINEN YHTENÄISASIAKIRJA, ESS)

I LUKU

Viennin/vaarattomuuden hallinnollisen yhtenäisasiakirjan malli

image

image

image

II LUKU

Selittävät huomautukset ja tiedot viennin/vaarattomuuden hallinnollista yhtenäisasiakirjaa varten

Tässä luvussa käytetty lyhenne ”BCP” (toiminnan jatkuvuussuunnitelma) viittaa tilanteisiin, joissa sovelletaan koodeksin 6 artiklan 3 kohdan b alakohdassa määriteltyä varamenettelyä.

Lomake sisältää kaikki viennin ja poistumisen kannalta tarvittavat tiedot, kun vienti- ja turvatiedot toimitetaan yhdessä. Lomake sisältää otsikkotasolla yhtä tavaraerää koskevat tiedot. Lomaketta on tarkoitus käyttää BCP:n yhteydessä.

Viennin/vaarattomuuden hallinnollinen yhtenäisasiakirja muodostuu kolmesta erillisestä kappaleesta:

Kappaleen 1 säilyttävät sen jäsenvaltion viranomaiset, jossa vienti (lähetys) on tapahtunut tai unionin passitusmuodollisuudet on suoritettu.

Kappaletta 2 käytetään viejäjäsenvaltiossa tilastollisiin tarkoituksiin.

Kappale 3 palautetaan viejälle sen jälkeen, kun tulliviranomaiset ovat leimanneet sen.

Viennin/vaarattomuuden hallinnollinen yhtenäisasiakirja sisältää koko ilmoitusta koskevat tiedot.

Viennin/vaarattomuuden hallinnollisen yhtenäisasiakirjan sisältämien tietojen on perustuttava vienti- ja poistumisilmoituksen sisältämiin tietoihin, joita ilmoittaja/edustaja on tarvittaessa muuttanut ja/tai jotka vientitoimipaikka on tarkastanut.

Lisäyksiä A ja C1 koskevissa selittävissä huomautuksissa olevien vaatimusten lisäksi tiedot on merkittävä seuraavasti:

1. Kohta MRN (kuljetuksen viitenumero):

MRN on merkittävä ensimmäiselle sivulle ja kaikkiin tavaraerittelyihin, lukuun ottamatta lomakkeita, joita käytetään BCP:n yhteydessä, jolloin MRN:ää ei anneta.

Tieto on aakkosnumeerinen ja sisältää 18 merkkiä seuraavasti:Kenttä

Sisältö

Kentän tyyppi

Esimerkkejä

1

Vienti-ilmoituksen virallisen hyväksymisvuoden kaksi viimeistä numeroa (VV)

2 numeroa

06

2

Vientimaan tunnus (hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 2 kohtaan lisättävä 2-kirjaiminen maatunnus lisäyksen D1 mukaisesti)

2 kirjainta

RO

3

Vientitapahtuman yksilöllinen vuosi- ja maakohtainen tunnus

13 aakkosnumeerista merkkiä

9876AB8890123

4

Tarkastusluku

1 aakkosnumeerinen merkki

5

Kentät 1 ja 2 täytetään edellä esitetyn mukaisesti.

Kenttään 3 on merkittävä tunnus, jolla tapahtuma tunnistetaan vientitarkastusjärjestelmässä. Kentän käyttötavasta päättävät kansalliset hallinnot, mutta kullakin tiettynä vuonna tietyssä maassa tapahtuneella vientitapahtumalla on oltava oma numero. Jos kansallinen hallinto haluaa sisällyttää toimivaltaisen viranomaisen toimipaikan viitenumeron MRN-numeroon, tähän tarkoitukseen voidaan käyttää enintään MRN-numeron 6 ensimmäistä merkkiä.

Kenttään 4 merkitään arvo, joka on koko MRN-numeron tarkastusluku.

Sen avulla voidaan todeta virheet, kun koko MRN-numero merkitään.

MRN-numero on tulostettava myös viivakoodina ”Code 128”-vakiokoodia ja ”B”-merkistöä käyttäen.

2. Kohta 7 viitenumerot:

Ilmoitetaan LRN- tai/ja UCR-numero:

LRN

paikallinen viitenumero sellaisena kuin se määritellään lisäyksessä C2.

UCR

lisäyksessä C1 olevan II osaston 7 kohdassa tarkoitettu lähetyksen yhtenäisviite.

3. Kohta Muu SCI (S32):

Merkitään muut erityisolosuhteet.

Viennin/vaarattomuuden hallinnollista yhtenäisasiakirjaa ei saa muuttaa eikä siihen saa tehdä lisäyksiä tai muutoksia, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.
Lisäys I2

TAVARAERITTELY (SAD – VIENTI/VAARATTOMUUS)

I LUKU

Tavaraerittelyn (SAD – vienti/vaarattomuus) malli

image

II LUKU

Selittävät huomautukset ja tiedot tavaraluetteloa (SAD – vienti/vaarattomuus) varten

Tavaraerittely (SAD – vienti/vaarattomuus) sisältää ilmoituksessa mainittuja tavaraeriä koskevat tiedot.

Tavaraerittelyn kohtia voidaan laajentaa pituussuunnassa.

Lisäyksiä A ja C1 koskevissa selittävissä huomautuksissa olevien vaatimusten lisäksi tiedot on merkittävä seuraavasti:

1. Kohta MRN – kuljetuksen viitenumero sellaisena kuin se määritellään lisäyksessä I1. MRN on merkittävä kaikkien tavaraluettelojen ensimmäiselle sivulle.

2. Seuraavat tavaraeriä koskevat eri kohdat on merkittävä:

 Kohta T. järj.nro (32) – kyseisen tavaraerittelyn sarjanumero

 Kohta Esitetyt asiakirjat/todistukset (44/1): tämä kohta sisältää tarvittaessa myös kuljetusasiakirjan numeron

 Kohta UNDG (44/4) – vaarallisten tavaroiden koodi (YK).
Lisäys J1

VAARATTOMUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOSKEVA ASIAKIRJA (SSD)

I LUKU

Vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan asiakirjan malli

image

II LUKU

Selittävät huomautukset ja tiedot vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevaa asiakirjaa varten

Lomake sisältää otsikkotason tiedot ja yhtä tavaraerää koskevat tiedot.

Vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan asiakirjan sisältämien tietojen on perustuttava saapumisen tai poistumisen yleisilmoituksen sisältämiin tietoihin, joita yleisilmoituksen antava henkilö on tarvittaessa muuttanut ja/tai jotka saapumis- tai poistumistoimipaikka on tapauksen mukaan tarkastanut.

Vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan asiakirjan täyttää yleisilmoituksen antava henkilö.

Lisäyksiä A ja C1 koskevissa selittävissä huomautuksissa olevien vaatimusten lisäksi tiedot on merkittävä seuraavasti:

1. Kohta MRN – kuljetuksen viitenumero sellaisena kuin se määritellään lisäyksessä G1 tai tullitoimipaikan antamat tilapäiset viitteet. MRN on merkittävä kaikkien tavaraluettelojen ensimmäiselle sivulle.

2. Tullitoimipaikka:

Saapumis-/poistumistoimipaikan viitenumero.

3. Kohta Ilmoitustyyppi (1):

Koodit ”IM” tai ”EX” sen mukaan, sisältääkö asiakirja saapumisen yleisilmoituksen vai poistumisen yleisilmoituksen tiedot.

4. Kohta Viitenumero (7):

Merkitään LRN – paikallinen viitenumero sellaisena kuin se määritellään lisäyksessä C2.

5. Kohta Ens. saapumisp. koodi (S11):

ensimmäisen saapumispaikan koodi.

6. Kohta Pvm/aika ens. saapumisp. yht. tullia. (S12):

Merkitään päivä ja aika, jolloin ensimmäiseen saapumispaikkaan saavuttiin unionin tullialueella.

7. Kohta Kulj. maksut. koodi (S29):

Merkitään kuljetuksen maksutavan koodi.

8. Kohta UNDG (S27) – Vaarallisten tavaroiden koodi (YK).

9. Kohta Muu SCI (S32):

Merkitään muut erityisolosuhteet.

Vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevaan saateasiakirjaan ei saa tehdä muutoksia, lisäyksiä tai poistoja, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.
Lisäys J2

TAVARAERITTELY (VAARATTOMUUS/TURVALLISUUS)

I LUKU

Tavaraerittelyn (vaarattomuus/turvallisuus) malli

image

II LUKU

Selittävät huomautukset ja tiedot tavaraerittelyä (vaarattomuus/turvallisuus) varten

Tavaraerittelyn täytettäviä kohtia ei voida laajentaa pituussuunnassa.

Lisäyksiä A ja C1 koskevissa selittävissä huomautuksissa olevien vaatimusten lisäksi eri kohtien tiedot on merkittävä seuraavasti:

Kohta T. järj.nro (32) – kyseisen tavaraluettelon sarjanumero

Kohta Kulj. maksut. koodi (S29) – kuljetuksen maksutavan koodi

Kohta UNDG (S27) – Vaarallisten tavaroiden koodi (YK).
LIITE 10

image
LIITE 11

TAVARALUETTELOJärjestysnumero

Kollien merkit, lukumäärä ja laji; tavaran kuvaus

Lähetys-/vientimaa

Bruttomassa (kg)

Viranomaisten merkinnät

 

 

 

 

 

(Allekirjoitus)

TAVARALUETTELOA KOSKEVAT SELITTÄVÄT HUOMAUTUKSET

1 OSASTO

1.   Määritelmä

1.1.

Tavaraluettelolla tarkoitetaan tässä liitteessä vahvistettujen ominaisuuksien mukaista asiakirjaa.

1.2.

Sitä voidaan käyttää passitusilmoituksen kanssa sovellettaessa tämän liitteen 2.2 kohtaa.

2.   Tavaraluettelolomake

2.1.

Ainoastaan lomakkeen etupuolta voidaan käyttää tavaraluettelona.

2.2.

Tavaraluettelolta edellytetään seuraavia ominaisuuksia:

a) lomakkeen otsikkona on ”Tavaraluettelo”;

b) lomakkeessa on 70 × 55 millimetrin kokoinen neliskulmainen tila, joka on jaettu 70 × 15 millimetrin kokoiseen yläosaan ja 70 × 40 millimetrin kokoiseen alaosaan;

c) lomakkeessa on jäljempänä luetellussa järjestyksessä sarakkeet, joiden otsikot ovat seuraavat:

 järjestysnumero,

 kollien merkit ja numerot; lukumäärä ja laji; tavaran kuvaus,

 lähetys-/vientimaa,

 bruttomassa (kg),

 viranomaisten merkinnät.

Asianomaiset voivat muuttaa sarakkeiden kokoa tarpeidensa mukaan. ”Viranomaisen merkinnät” -sarakkeen leveyden on kuitenkin oltava vähintään 30 millimetriä. Asianomaiset voivat lisäksi laatia lomakkeeseen vapaasti muita kuin a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja tiloja.

2.3.

Välittömästi viimeisen merkinnän alapuolelle on vedettävä vaakasuora viiva, ja käyttämätön tila on suljettava viivalla siten, ettei myöhempiä lisäyksiä voida tehdä.

2 OSASTO

Kohtiin merkittävät tiedot

1.   Neliskulmainen tila

1.1.   Yläosa

Jos tavaraluetteloa käytetään passitusilmoituksen liitteenä, menettelynhaltijan on merkittävä tilan yläosaan tunnus ”T1”, ”T2” tai ”T2F”.

1.2.   Alaosa

Jäljempänä III osaston 4 kohdassa mainitut tiedot on mainittava neliskulmaisen tilan tässä osassa.

2.   Sarakkeet

2.1.   Järjestysnumero

Kutakin tavaraluettelossa lueteltua tavaraa ennen on mainittava sen järjestysnumero.

2.2.   Kollien merkit ja numerot; lukumäärä ja laji; tavaran kuvaus

Tarvittavat tiedot on annettava TDA:n liitteen B1 mukaisesti.

Jos tavaraluetteloa käytetään passitusilmoituksen liitteenä, siihen on merkittävä tiedot, jotka passitusilmoituksessa mainitaan 31 kohdassa ”Kollit ja tavaran kuvaus”, 40 kohdassa ”Yleisilmoitus / Edeltävä asiakirja” 44 kohdassa ”Lisätietoja / Esitetyt asiakirjat / Todistukset ja luvat” ja tapauksen mukaan 33 kohdassa ”Tavaran koodi” ja 38 kohdassa ”Nettomassa (kg)”.

2.3.   Lähetys-/Vientimaa

Merkitään sen jäsenvaltion nimi, josta tavarat lähetetään/viedään.

2.4.   Bruttomassa (kg)

Merkitään hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 35 kohdassa olevat tiedot (ks. delegoidun säädöksen liite B).

3 OSASTO

Tavaraluetteloiden käyttö

1. Yhden ja saman passitusilmoituksen liitteinä ei voida käyttää samanaikaisesti sekä yhtä tai useampaa tavaraluetteloa että yhtä tai useampaa jatkolomaketta.

2. Tavaraluetteloja käytettäessä passitusilmoituksen 15 kohta ”Lähetys-/Vientimaa”, 32 kohta ”Tavaran nro”, 33 kohta ”Tavaran koodi”, 35 kohta ”Bruttomassa (kg)”, 38 kohta ”Nettomassa (kg)”, 40 kohta ”Yleisilmoitus/ Edeltävä asiakirja” ja tarvittaessa 44 kohta ”Lisätietoja / Esitetyt asiakirjat / Todistukset ja luvat” on suljettava viivalla ja 31 kohtaan ”Kollit ja tavaran kuvaus” ei saa täyttää merkkejä, numeroita, konttien lukumäärää ja lajia eikä tavaran kuvausta koskevia tietoja. Käytettävän passitusilmoituksen 31 kohtaan ”Kollit ja tavaran kuvaus” on merkittävä viittaus tavaraluetteloiden järjestysnumeroihin ja tunnuksiin.

3. Tavaraluettelo on esitettävä yhtä monena kappaleena kuin passitusilmoitus, johon se liittyy.

4. Passitusilmoitusta kirjattaessa tavaraluettelolle on annettava sama kirjaamisnumero kuin sen passitusilmoituksen kappaleille, johon se liittyy. Numero on merkittävä joko leimalla, johon sisältyy lähtötullitoimipaikan nimi, tai käsin. Jälkimmäisessä tapauksessa numeron ohessa on oltava lähtötullitoimipaikan virallinen leima.

Lähtötullitoimipaikan virkailijan allekirjoitus ei ole välttämätön.

5. Jos yhden ja saman passitusilmoituksen liitteinä käytetään useita tavaraluetteloja, niihin kuhunkin on merkittävä menettelynhaltijan antama järjestysnumero; liitteinä olevien tavaraluetteloiden lukumäärä on ilmoitettava kyseisen lomakkeen 4 kohdassa ”Tavaraluetteloiden määrä”.

6. Tavaraluettelon lomakkeissa käytettävän paperin on oltava liimakäsiteltyä kirjoituspaperia, joka painaa vähintään 40 grammaa neliömetriltä, ja sen on oltava vahvuudeltaan sellaista, ettei se repeä eikä rypisty tavanomaisessa käytössä. Asianomaiset voivat valita vapaasti paperin värin. Lomakkeen koon on oltava 210 × 297 millimetriä, jolloin pituuden osalta hyväksytään enintään -5 ja +8 millimetrin poikkeama.
LIITE 12

HAKEMUS- JA LUPALOMAKKEET

Yleistä

Mallit eivät ole asettelultaan sitovia; jäsenvaltiot voivat esim. käyttää lomakkeissa kenttien sijasta rivirakennetta tai tarvittaessa suurentaa kenttiä. Jäsenvaltiot voivat myös käyttää kansallisia tietojärjestelmiä hakemusten vastaanottamista ja lupien myöntämistä varten.

Järjestysnumerot ja niihin liittyvä teksti ovat kuitenkin pakollisia.

Jäsenvaltiot voivat lisätä lomakkeisiin kansalliseen käyttöön tarkoitettuja kenttiä tai rivejä. Nämä kentät tai rivit merkitään järjestysnumeron ja suuraakkosen yhdistelmällä (esim. 5A).

Periaatteessa on täytettävä kohdat, joiden järjestysnumero on lihavoitu. Poikkeukset osoitetaan selittävissä huomautuksissa.

Taloudellisia edellytyksiä koskevat koodit sisältyvät lisäykseen.

▼M1

image

image

▼M1

image

image

image

image

▼M1

Hakemuslomakkeen eri kohtia koskevat selittävät huomautukset

Yleinen huomautus:

Pyydetyt tiedot voidaan tarvittaessa antaa hakemuslomakkeen erillisessä liitteessä, jossa viitataan asianomaiseen lomakkeen kohtaan.

Jäsenvaltiot voivat edellyttää lisätietoja.

1. Merkitään hakijan täydellinen nimi ja EORI-numero. Hakija on henkilö, jolle lupa myönnetään.

1.a Merkitään yrityksen tunnistenumero.

1.b Merkitään tarvittaessa sisäinen viitenumero, jota käytetään luvassa viittaamaan tähän hakemukseen.

1.c Merkitään asianomaiset yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite).

1.d Merkitään edustuksen laji ilmoituksia jätettäessä merkitsemällä rasti asianomaiseen kohtaan.

2. Merkitään sovellettavat yksinkertaistuksen (kirjanpitoon tehtävä merkintä, yksinkertaistettu ilmoitus tai keskitetty tulliselvitys) ja tullimenettelyn (tuonti ja/tai vienti) tyypit merkitsemällä rasti asianomaiseen kohtaan.

3. Merkitään asianomainen koodi:

1

ensimmäinen lupahakemus