02015D0750 — FI — 30.04.2018 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

►M1  KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/750,

annettu 8 päivänä toukokuuta 2015,

taajuusalueen 1 427 –1 517 MHz käytön yhdenmukaistamisesta sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan unionissa soveltuvia maanpäällisiä järjestelmiä varten ◄

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 3061)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 119 12.5.2015, s. 27)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/661, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 26 päivänä huhtikuuta 2018,

  L 110

127

30.4.2018
▼B

▼M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/750,

annettu 8 päivänä toukokuuta 2015,

taajuusalueen 1 427 –1 517 MHz käytön yhdenmukaistamisesta sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan unionissa soveltuvia maanpäällisiä järjestelmiä varten

▼B

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 3061)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)▼M1

1 artikla

Tämän päätöksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ehdot, jotka koskevat taajuusalueen 1 427 –1 517 MHz saatavuutta ja tehokasta käyttöä sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvia maanpäällisiä järjestelmiä varten unionissa.

▼B

2 artikla

1.  Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän päätöksen tiedoksiantamispäivästä jäsenvaltioiden on liitteessä esitettyjen parametrien mukaisesti muulla kuin yksinoikeuteen perustuvalla tavalla varattava ja asetettava saataville taajuusalue 1 452 –1 492 MHz sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvia maanpäällisiä järjestelmiä varten.

▼M1

2.  Viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2018 jäsenvaltioiden on liitteessä esitettyjen parametrien mukaisesti varattava ja asetettava saataville muulla kuin yksinoikeuteen perustuvalla tavalla taajuusalueet 1 427 –1 452 MHz ja 1 492 –1 517 MHz tai niiden osa-alue langattomien laajakaistaisten sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvia maanpäällisiä järjestelmiä varten.

3.  Jos jäsenvaltiot 2 kohdan mukaisesti varaavat ja asettavat saataville ainoastaan taajuusalueen 1 427 –1 452 MHz tai 1 492 –1 517 MHz osa-alueen,

a) niiden on varmistettava, että olemassa olevaa käyttöä ylläpidetään siinä määrin kuin se on ehdottoman välttämätöntä pyrkien siihen, että nämä taajuusalueet asetetaan vähitellen saataville langattomien laajakaistaisten sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvia maanpäällisiä järjestelmiä varten;

b) niiden on varmistettava, että taajuusalueen osa-alue ensisijaisesti muodostaa yhtenäisen taajuusalueen 1 452 –1 492 MHz:n taajuusalueen kanssa;

c) ne voivat sallia 1 päivään tammikuuta 2023 saakka ja kauemmin, jos langattomille laajakaistaisille sähköisille viestintäpalveluille ei ole todettu olevan kansallista kysyntää päätöksen N:o 243/2012/EU 3 ja 6 artiklan mukaisesti, että näiden taajuusalueiden osa-alueen käyttö olemassa oleviin maanpäällisiin kiinteisiin langattomiin palveluihin tai muuhun olemassa olevaan tarkoitukseen jatkuu, jos näitä taajuusalueita ei ole mahdollista käyttää samanaikaisesti sekä näihin tarkoituksiin että langattomiin laajakaistaisiin sähköisiin viestintäpalveluihin.

▼M1

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä artiklassa tarkoitetut maanpäälliset järjestelmät tarjoavat riittävän suojauksen viereisillä taajuusalueilla oleville järjestelmille.

5.  Jäsenvaltioiden on helpotettava rajat ylittävää koordinointia koskevien sopimusten tekoa, jotta mahdollistetaan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien toiminta, ottaen huomioon olemassa olevat sääntelymenettelyt ja oikeudet sekä asiaa koskevat kansainväliset sopimukset.

2 a artikla

Jäsenvaltioiden on tarkasteltava kahden vuoden välein 2 artiklan soveltamista uudelleen, jotta voidaan varmistaa taajuusalueen 1 427 –1 517 MHz mahdollisimman suuri saatavuus langattomia laajakaistaisia sähköisiä viestintäpalveluja varten.

▼B

3 artikla

Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia panemaan täytäntöön 2 artiklassa säädettyjä velvoitteita maantieteellisillä alueilla, joilla koordinointi kolmansien maiden kanssa edellyttää poikkeamista liitteessä esitetyistä parametreista. Niiden on pyrittävä minimoimaan tällaisten poikkeamien kesto ja maantieteellinen laajuus.

▼M1

4 artikla

Jäsenvaltioiden on tarkkailtava taajuusalueen 1 427 –1 517 MHz käyttöä ja ilmoitettava havainnoistaan komissiolle pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, jotta tätä päätöstä voidaan tarvittaessa tarkastella hyvissä ajoin uudelleen.

▼M1

4 a artikla

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle kertomus tämän päätöksen soveltamisesta, myös taajuusalueiden 1 427 –1 452 MHz ja 1 492 –1 517 MHz saatavuuden laajuudesta, viimeistään 1 päivänä marraskuuta 2018.

▼B

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼M1
LIITE

2 ARTIKLAN 1 JA 2 KOHDASSA TARKOITETUT PARAMETRIT

A.   YLEISET PARAMETRIT

1. Taajuusalueella 1 427 –1 517 MHz toimintamuoto rajoitetaan pelkästään laskevan siirtotien tukiasemalähetyksiin.

2. Taajuusalueella 1 427 –1 517 MHz lohkokoot ovat 5 MHz:n kerrannaisia. Osoitetun lohkon alempi taajuusraja on sama kuin taajuusalueen alareuna 1 427 MHz tai 5 MHz:n kerrannaisen etäisyydellä siitä.

3. Tukiasemien lähetysten on noudatettava tässä liitteessä vahvistettuja teknisiä ehtoja (block edge masks, jäljempänä ’BEM-arvot’).

B.   TUKIASEMIEN TEKNISET EHDOT – BEM-ARVOT

Seuraavia tukiasemien teknisiä parametreja, joita kutsutaan BEM-arvoiksi, on käytettävä naapuriverkkojen rinnakkaistoiminnan varmistamiseksi, kun tällaisten naapuriverkkojen operaattorien välillä ei ole tehty kahden- tai monenvälisiä sopimuksia. Voidaan käyttää myös väljempiä teknisiä parametreja, jos asianomaiset operaattorit tai hallinnot sopivat niistä ja jos kyseiset parametrit täyttävät tekniset ehdot, joita sovelletaan muiden palvelujen tai sovellusten suojaamiseksi, myös vierekkäisillä taajuusalueilla tai rajat ylittävien sopimusten velvoitteiden mukaisesti.

BEM on lähetysmaski, joka määritellään taajuuden funktiona suhteessa operaattorin käyttöön myönnetyn taajuuslohkon reunaan. Se koostuu lohkon sisäisistä ja lohkon ulkopuolisista tehorajoista. Lohkon sisäistä tehorajaa sovelletaan operaattorin omistamaan lohkoon. Langattomia laajakaistaisia sähköisiä viestintäpalveluja (wireless broadband electronic communications services, jäljempänä ’WBB ECS -palvelut’) varten käytettäviin, taajuusalueella 1 427 –1 517 MHz oleviin taajuuksiin sovelletaan lohkon ulkopuolisia tehorajoja, kun kyseiset taajuudet ovat operaattorille myönnetyn lohkon ulkopuolella. Ulkopuoliset tehorajat luetellaan taulukossa 2. Taajuusalueen 1 427 –1 517 MHz sen osa-alueen ulkopuolisiin taajuuksiin, jota käytetään kansallisella tasolla WBB ECS -palveluja varten, sovelletaan lohkon ulkopuolisia tehorajoja.

Lisäksi määritetään rinnakkaistarjonnan tehorajat WBB ECS -palveluille taajuusalueella 1 427 –1 517 MHz, jotta voidaan varmistaa yhteentoimivuus näiden palvelujen ja muiden radiopalvelujen tai -sovellusten välillä myös silloin, kun taajuusalueiden 1 427 –1 452 MHz ja 1 492 –1 517 MHz osa-aluetta ei varata WBB ECS -palveluille. Rinnakkaistarjonnan tehorajat viereisillä (WBB ECS -palveluihin käytettävien taajuuksien ulkopuolisilla) taajuusalueilla toimivien palvelujen ja sovellusten osalta esitetään taulukoissa 3, 4 ja 5, ja ne sisältävät myös kansallisen joustovaran tämän päätöksen mukaisessa taajuuksien varaamisessa WBB ECS -palveluille taajuusalueella 1 427 –1 517 MHz.

Muita teknisiä, menettelyihin liittyviä tai kummankin tyyppisiä toimenpiteitä ( 1 ) voidaan soveltaa kansallisella tasolla sen varmistamiseksi, että palvelut ja sovellukset toimivat rinnakkain viereisten taajuusalueiden palvelujen ja sovellusten kanssa.

Lohkon sisäiset vaatimukset

Lohkon sisäinen ekvivalenttinen isotrooppinen säteilytehoraja eli EIRP-raja-arvo tukiasemille ei ole pakollinen, paitsi taajuuslohkossa 1 512 –1 517 MHz, jota koskeva raja esitetään taulukossa 1. Muissa kuin 1 512 –1 517 MHz:n taajuuslohkossa jäsenvaltiot voivat asettaa EIRP-raja-arvon, joka saa olla enintään 68 dBm/5MHz ja jota voidaan korottaa tietyissä käyttökohteissa (esimerkiksi taajuuksien yhdistetty käyttö taajuusalueella 1 427 –1 512 MHz ja pienempitaajuuksisilla taajuusalueilla).Taulukko 1

Suurin solukohtainen (1) lohkon sisäinen EIRP taajuuslohkossa 1 512 –1 517 MHz toimiville WBB ECS -tukiasemille

Taajuuslohko

Suurin lohkon sisäinen EIRP

Mittauskaistanleveys

1 512 –1 517 MHz

58 dBm

5 MHz

(1)   Monia sektoreita yhdistävällä paikalla solukohtainen arvo vastaa yhden sektorin arvoa.

Selvennys taulukkoon 1

Näiden vaatimusten tarkoituksena on varmistaa yhteentoimivuus taajuuslohkossa 1 512 –1 517 MHz toimivien WBB ECS -palvelujen ja taajuusalueella 1 518 –1 525 MHz toimivien satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen välillä.

Lohkon ulkopuoliset vaatimuksetTaulukko 2

Tukiaseman lähetysmaski BEM – antennikohtaiset lohkon ulkopuoliset EIRP-raja-arvot taajuusalueella 1 427 –1 517 MHz

Lohkon ulkopuolelle suuntautuvan säteilyn taajuusalue

Suurin keskimääräinen EIRP lohkon ulkopuolella

Mittauskaistanleveys

– 10:stä – 5:een MHz lohkon alareunasta

11 dBm

5 MHz

– 5:stä 0:aan MHz lohkon alareunasta

16,3 dBm

5 MHz

0:sta + 5:een MHz lohkon yläreunasta

16,3 dBm

5 MHz

+ 5:stä + 10:een MHz lohkon yläreunasta

11 dBm

5 MHz

Taajuudet yli 10 MHz:n päässä taajuusalueella 1 427 –1 517 MHz lohkon ylä- tai alareunasta

9 dBm

5 MHz

Vierekkäisten taajuuskaistojen rinnakkaistarjontaa koskevat vaatimuksetTaulukko 3

Tukiaseman ei-haluttujen harhalähetteiden tehorajat taajuusalueella 1 400 –1 427 MHz tukiasemille, jotka toimivat taajuusalueella 1 427 –1 452 MHz

Kaistan ulkopuolelle suuntautuvan säteilyn taajuusalue

Suurin ei-haluttujen harhalähetteiden tehotaso (1)

Mittauskaistanleveys

1 400 –1 427 MHz

– 72 dBW

27 MHz

(1)   Ei-haluttujen harhalähetteiden tehotasolla tarkoitetaan tässä antenniliittimessä mitattua tasoa.

Selvennys taulukkoon 3

Tämän vaatimuksen tarkoituksena on tarjota asianmukainen suojaus passiivisella taajuusalueella 1 400 –1 427 MHz toimiville radioastronomiapalveluille ja passiivisille maantutkimuksen satelliittipalveluille taajuusalueella 1 427 –1 452 MHz toimivilta WBB ECS -palveluilta myös silloin, kuin ainoastaan jokin tämän taajuusalueen osa-alue on varattu WBB ECS -palveluille. Kansalliset lisätoimenpiteet voivat olla tarpeen, jotta passiivisella taajuusalueella 1 400 –1 427 MHz toimiville radioastronomiapalveluille voidaan tarjota parempi suojaus WBB ECS -palveluilta.Taulukko 4

Tukiaseman kaistan ulkopuoliset solukohtaiset (1) EIRP-raja-arvot taajuusalueella 1 518 –1 559 MHz tukiasemille, jotka toimivat taajuusalueella 1 492 –1 517 MHz

Kaistan ulkopuolelle suuntautuvan säteilyn taajuusalue

Suurin EIRP kaistan ulkopuolella

Mittauskaistanleveys

1 518 –1 520 MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 –1 559 MHz

– 30 dBm

1 MHz

(1)   Monia sektoreita yhdistävällä paikalla solukohtainen arvo vastaa yhden sektorin arvoa.

Selvennys taulukkoon 4

Näiden vaatimusten tarkoituksena on tarjota asianmukainen suojaus taajuusalueella 1 518 –1 559 MHz toimiville satelliittivälitteisille matkaviestintäpalveluille, erityisesti merisatamissa, lentoasemilla ja satelliittivälitteisen matkaviestintäpalvelun etsintä- ja pelastussignaaleja vastaanottavilla maa-asemilla, taajuusalueella 1 492 –1 517 MHz toimivilta WBB ECS -palveluilta myös silloin, kuin ainoastaan jokin tämän taajuusalueen osa-alue on varattu WBB ECS -palveluille. Kansalliset lisätoimenpiteet voivat olla tarpeen, jotta taajuusalueella 1 518 –1 559 MHz toimiville satelliittivälitteisille matkaviestintäpalveluille voidaan tarjota parempi suojaus.Taulukko 5

Tukiaseman kaistan ulkopuoliset solukohtaiset EIRP-raja-arvot alle 1 452 MHz:n ja yli 1 492 MHz:n taajuuksilla taajuusalueella 1 452 –1 492 MHz:n toimiville tukiasemille

Kaistan ulkopuolelle suuntautuvan säteilyn taajuusalue

Suurin keskimääräinen EIRP kaistan ulkopuolella

Mittauskaistanleveys

Alle 1 449 MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 –1 452 MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 –1 495 MHz

14 dBm

3 MHz

Yli 1 495 MHz

– 20 dBm

1 MHz

Selvennys taulukkoon 5

Näitä vaatimuksia sovelletaan, kun WBB ECS -palveluja ei käytetä alle 1 452 MHz:n ja/tai yli 1 492 MHz:n taajuuksilla. Näiden vaatimusten tarkoituksena on varmistaa taajuusalueella 1 452 –1 492 MHz toimivien WBB ECS -palvelujen yhteentoimivuus koordinoitujen kiinteiden linkkien, matkaviestintäpalvelujen ja maa-asemilla toimivien ilmailun telemetriapalvelujen kanssa alle 1 452 MHz:n tai yli 1 492 MHz:n vierekkäisillä taajuusalueilla.

Jos WBB ECS -palveluja käytetään välittömästi alle 1 452 MHz:n lohkoissa, taulukossa 5 alle 1 452 MHz:n taajuuksille esitettyjä raja-arvoja ei sovelleta. Jos WBB ECS -palveluja käytetään välittömästi yli 1 492 MHz:n lohkoissa, taulukossa 5 yli 1 492 MHz:n taajuuksille esitettyjä raja-arvoja ei sovelleta. Tämä ei rajoita taulukoissa 3 ja 4 esitettyjen kaistan ulkopuolisten vaatimusten ja taulukossa 2 esitettyjen lohkon ulkopuolisten vaatimusten soveltamista.( 1 ) Esimerkiksi yksi tai useampi seuraavista: taajuussuunnittelun koordinointi, paikkakoordinointi, tiukemmat kaistansisäiset tukiasemien tehorajat, taulukossa 5 esitettyä tiukemmat kaistan ulkopuoliset ekvivalenttisena isotrooppisena säteilytehona ilmaistut tukiasemien tehorajat.