02014R1321 — FI — 05.03.2019 — 006.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1321/2014,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2014,

ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä

(Uudelleenlaadittu)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 362 17.12.2014, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1088, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2015,

  L 176

4

7.7.2015

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1536, annettu 16 päivänä syyskuuta 2015,

  L 241

16

17.9.2015

 M3

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/334, annettu 27 päivänä helmikuuta 2017,

  L 50

13

28.2.2017

 M4

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/750, annettu 22 päivänä toukokuuta 2018,

  L 126

1

23.5.2018

►M5

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1142, annettu 14 päivänä elokuuta 2018,

  L 207

2

16.8.2018


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 318, 4.12.2015, s.  73 (1321/2014,)

►C2

Oikaisu, EUVL L 123, 16.5.2017, s.  52 (1321/2014,)
▼B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1321/2014,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2014,

ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä

(Uudelleenlaadittu)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)▼M2

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään yhteisistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä seuraavien varmistamiseksi:

a) sellaisten ilma-alusten jatkuva lentokelpoisuus, mukaan lukien kaikki niihin asennettavat komponentit, jotka on

i) rekisteröity jäsenvaltiossa, jollei niiden turvallisuuden viranomaisvalvontaa ole annettu kolmannen maan tehtäväksi eikä EU:n lentotoiminnanharjoittaja käytä niitä, tai

ii) rekisteröity kolmannessa maassa ja joita käyttää EU:n lentotoiminnanharjoittaja, jos niiden turvallisuuden viranomaisvalvonta on annettu jäsenvaltion tehtäväksi;

b) asetuksessa (EY) N:o 216/2008 säädettyjen kolmannessa maassa rekisteröityjen ilma-alusten ja ilma-aluksiin asennettavien komponenttien jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevien keskeisten vaatimusten noudattaminen silloin, kun niiden turvallisuuden viranomaisvalvontaa ei ole annettu jäsenvaltion tehtäväksi ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 ( 1 ) mukaisesti toimiluvan saanut lentoliikenteen harjoittaja on vuokrannut ne ilman miehistöä.

▼B

2 artikla

Määritelmät

Sovellettaessa asetusta (EY) N:o 216/2008 tarkoitetaan

a) ’ilma-aluksella’ laitetta, joka voi saada ilmakehässä nostovoimaa ilman reaktioista, lukuun ottamatta ilman reaktioita maan tai veden pintaa vastaan;

b) ’valtuutetulla huoltohenkilöstöllä’ ilma-aluksen tai sen komponentin huollon jälkeisestä käyttöön luovutuksesta vastuussa olevaa henkilöstöä;

c) ’komponentilla’ moottoria, potkuria, osaa tai laitetta;

d) ’jatkuvalla’ lentokelpoisuudella kaikkia niitä prosesseja, joiden avulla varmistetaan, että ilma-alus koko käyttöikänsä ajan vastaa voimassa olevia lentokelpoisuusvaatimuksia ja on turvalliseen käyttöön vaadittavassa kunnossa;

e) ’JAA:lla’ Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelintä (Joint Aviation Authorities);

f) ’JAR:llä’ yleiseurooppalaisia ilmailuvaatimuksia (Joint Aviation Requirements);

▼M2

g) ’kaupallisella ilmakuljetustoiminnalla’ ilma-aluksen käyttämistä matkustajien, rahdin tai postin kuljettamiseen maksua tai muuta korvausta vastaan;

▼B

h) ’huollolla’ seuraavia toimintoja tai niiden yhdistelmää: ilma-aluksen tai komponentin perushuolto, korjaus, tarkastus, vaihto, muutostyö tai vian korjaus, lukuun ottamatta lentoa edeltävää tarkastusta;

i) ’organisaatiolla’ luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai oikeushenkilön osaa. Organisaatio voi olla sijoittautunut useampaan kuin yhteen paikkaan, joko jäsenvaltioiden alueella tai sen ulkopuolella;

j) ’lentoa edeltävällä tarkastuksella’ ennen lentoa tehtävää tarkastusta sen varmistamiseksi, että ilma-alus on kelvollinen aiotulle lennolle;

k) ’ELA1-ilma-aluksella’ seuraavia miehitettyjä eurooppalaisia kevyitä ilma-aluksia:

i) lentokone, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM) on enintään 1 200 kg ja jota ei ole luokiteltu vaativaksi moottorikäyttöiseksi ilma-alukseksi;

ii) purjelentokone tai moottoripurjelentokone, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 1 200 kg;

iii) ilmapallo, jonka suurin sallittu suunnittelun mukainen nostamiseen tarvittavan kaasun tai kuuman ilman tilavuus on 3 400 m3 kuumailmapalloissa, 1 050 m3 kaasupalloissa ja 300 m3 ankkuroiduissa kaasupalloissa;

iv) ilmalaiva, joka on suunniteltu enintään neljälle ja jonka suurin sallittu suunnittelun mukainen nostamiseen tarvittavan kaasun tai kuuman ilman tilavuus on 3 400 m3 kuumailmalaivoissa ja 1 000 m3 kaasuilmalaivoissa;

▼M1

ka) ’ELA2-ilma-aluksella’ seuraavia miehitettyjä eurooppalaisia kevyitä ilma-aluksia:

i) lentokone, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM) on enintään 2 000 kg ja jota ei ole luokiteltu vaativaksi moottorikäyttöiseksi ilma-alukseksi;

ii) purjelentokone tai moottoripurjelentokone, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 000 kg;

iii) ilmapallo;

iv) kuumailmalaiva;

v) kaasuilmalaiva, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

 suurin staattinen paino 3 %

 suuntaamaton työntövoima (lukuun ottamatta reverssityöntövoimaa)

 rakenteen, ohjausjärjestelmän ja kaasusäiliöjärjestelmän tavanomainen ja yksinkertainen suunnittelu ja

 tehostamattomat ohjauslaitteet;

vi) erittäin kevyt pyöriväsiipinen ilma-alus;

▼B

l) ’LSA-ilma-aluksella’ kevyttä harrastelentokonetta, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

i) suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 600 kg;

ii) suurin sallittu sakkausnopeus laskuasussa on enintään 45 solmua kalibroitua ilmanopeutta ilma-aluksen suurimmalla sallitulla lentoonlähtömassalla ja kriittisimmällä massakeskiön asemalla;

iii) suurin sallittu henkilökapasiteetti on kaksi henkilöä, lentäjä mukaan luettuna;

iv) yksi potkurilla varustettu muu kuin turbiinimoottori;

v) paineistamaton matkustamo;

m) ’päätoimipaikalla’ yrityksen kotipaikkaa tai rekisteröityä toimipaikkaa, jossa hoidetaan tässä asetuksessa tarkoitettuun toimintaan liittyvät pääasialliset taloudelliset toiminnot ja toiminnan valvonta;

▼M2

n) ’kriittisellä huoltotyöllä’ huoltotyötä, jonka yhteydessä kootaan järjestelmä tai jokin ilma-aluksen, moottorin tai potkurin osa, jonka toiminta-aikana ilmenevä virhe saattaisi välittömästi vaarantaa lentoturvallisuuden, tai muuten kajotaan sellaiseen;

o) ’kaupallisella erityislentotoiminnalla’ lentotoimintaa, jota koskevat komission asetuksen (EU) N:o 965/2012 ( 2 ) liitteen III osan ORO luvussa SPO säädetyt vaatimukset;

p) ’rajoitetulla lentotoiminnalla’ muiden kuin vaativien moottorikäyttöisten ilma-alusten lentotoimintaa seuraaviin tarkoituksiin:

i) kustannustenjakoperiaatteella suoritettavat yksityishenkilöiden lennot, sillä edellytyksellä, että kaikki välittömät kustannukset jaetaan kaikkien ilma-aluksessa olevien henkilöiden kesken, lentäjä mukaan lukien, ja että niiden henkilöiden määrä, joiden kesken suorat kustannukset jaetaan, on rajoitettu kuuteen;

ii) kilpailulennot tai lentonäytökset, sillä edellytyksellä, että kyseisistä lennoista suoritettava maksu tai muu korvaus on rajoitettu suorien kustannusten korvaamiseen ja suhteelliseen osuuteen vuosittaisista kustannuksista sekä palkintoihin, jotka eivät ylitä toimivaltaisen viranomaisen määrittämää arvoa;

iii) esittelylennot, laskuvarjohyppylennot, purjelentokoneiden hinauslennot tai taitolennot, jotka suorittaa joko koulutusorganisaatio, jonka päätoimipaikka on jäsenvaltiossa ja joka on hyväksytty komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 ( 3 ) mukaisesti, tai organisaatio, joka on perustettu edistämään harraste- ja vapaa-ajan ilmailua, sillä edellytyksellä, että ilma-alusta käyttävä organisaatio joko omistaa ilma-aluksen tai on vuokrannut sen ilman miehistöä (dry lease), että lennosta ei saada organisaation ulkopuolelle jaettavaa voittoa, ja jos toimintaan osallistuu muita kuin organisaation jäseniä, kyseiset lennot ovat ainoastaan pieni osa organisaation toimintaa.

Tässä asetuksessa rajoitetulla lentotoiminnalla ei tarkoiteta kaupallista ilmakuljetustoimintaa tai kaupallista erityislentotoimintaa;

q) ’esittelylennolla’ asetuksen (EU) N:o 965/2012 2 artiklan 9 alakohdassa määriteltyä esittelylentoa;

r) ’kilpailulennolla’ asetuksen (EU) N:o 965/2012 2 artiklan 10 alakohdassa määriteltyä kilpailulentoa;

s) ’lentonäytöksellä’ asetuksen (EU) N:o 965/2012 2 artiklan 11 alakohdassa määriteltyä lentonäytöstä.

▼B

3 artikla

Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitoa koskevat vaatimukset

▼M2

1.  Edellä 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten ja niihin asennettavien komponenttien jatkuva lentokelpoisuus varmistetaan liitteen I säännösten mukaisesti.

2.  Edellä 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten ja niihin asennettavien komponenttien jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitoon, mukaan lukien huolto, osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön on noudatettava liitteen I säännöksiä ja tarvittaessa 4 ja 5 artiklan säännöksiä.

3.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, luvan ilmailuun saaneiden 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten jatkuva lentokelpoisuus varmistetaan niiden jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevien erityisjärjestelyjen pohjalta, jotka on määritelty asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (Osa 21) mukaisesti myönnetyssä luvassa ilmailuun.

▼M1

4.  Huolto-ohjelmia, jotka on hyväksytty ennen 27 päivää heinäkuuta 2015 sovellettujen vaatimusten mukaisesti, on pidettävä tämän asetuksen säännösten mukaisesti hyväksyttyinä.

▼M2

5.  Edellä 1 artiklan b alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten ja niihin asennettavien komponenttien jatkuva lentokelpoisuus varmistetaan liitteen Va säännösten mukaisesti.

▼B

4 artikla

Huolto-organisaation hyväksyntä

▼M2

1.  Huolto-organisaation hyväksynnät myönnetään liitteen I luvun F tai liitteen II säännösten mukaisesti.

▼B

2.  Jäsenvaltioiden ennen asetuksen (EY) N:o 2042/2003 voimaantuloa JAA:n vaatimusten ja menettelyjen mukaisesti myöntämien tai tunnustamien voimassa olevien huoltoa koskevien hyväksyntien katsotaan olevan tämän asetuksen mukaisesti myönnettyjä.

3.  Henkilöstö, jolla on pätevyys tehdä ja/tai valvoa ilma-aluksen rakenteille ja/tai komponenteille tehtäviä jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyviä ainetta rikkomattomia kokeita sellaisen standardin mukaan, jonka jäsenvaltio on tunnustanut vastaavan pätevyystason antavaksi ennen asetuksen (EY) N:o 2042/2003 voimaantuloa, saa jatkossakin tehdä ja/tai valvoa tällaisia kokeita.

4.  Huoltotodisteiden ja huolto- tai valmistustodistusten, jotka jäsenvaltion vaatimusten mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio on myöntänyt ennen asetuksen (EY) N:o 1056/2008 voimaantuloa, katsotaan täyttävän liitteen I (M osa) M.A.801 ja M.A.802 kohdassa esitetyt vaatimukset.

5 artikla

Valtuutettu huoltohenkilöstö

1.  Valtuutetulla huoltohenkilöstöllä on oltava liitteen III (66 osa) mukainen pätevyys, paitsi sen osalta, mitä liitteen I (M osa) M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) ja M.A.803 kohdassa sekä liitteen II (145 osa) 145.A.30(j) kohdassa ja lisäyksessä IV määrätään.

2.  Jäsenvaltion JAA:n vaatimusten ja menettelyjen mukaisesti myöntämien tai tunnustamien ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjojen ja niihin mahdollisesti liittyvien teknisten rajoitusten, jotka olivat voimassa asetuksen (EY) N:o 2042/2003 tullessa voimaan, katsotaan olevan tämän asetuksen mukaisesti myönnettyjä.

3.  Valtuutetulla huoltohenkilöstöllä, jolla on liitteen III (66 osa) mukaisesti myönnetty tietyn luokan/alaryhmän lupakirja, katsotaan olevan kyseisen liitteen 66.A.20(a) kohdassa kuvaillut oikeudet, jotka vastaavat tällaista luokkaa/alaryhmää. Näitä uusia oikeuksia koskevien perustietovaatimusten katsotaan täyttyvän siltä osin kuin on kyse lupakirjan laajentamisesta uuteen luokkaan/alaryhmään.

4.  Valtuutettu huoltohenkilöstö, jonka lupakirjaan sisältyy ilma-aluksia, jotka eivät edellytä erillistä tyyppikelpuutusta, saa jatkaa oikeuksiensa harjoittamista ensimmäiseen sellaiseen uusimiseen tai muutokseen asti, jonka yhteydessä lupakirja muunnetaan liitteen III (66 osa) kohdassa 66.B.125 kuvailtua menettelyä noudattaen kyseisen liitteen 66.A.45 kohdassa määritellyiksi kelpuutuksiksi.

5.  Muuntoraportteja ja koehyvitysraportteja, jotka noudattavat ennen asetuksen (EU) N:o 1149/2011 soveltamisen alkamista sovellettuja vaatimuksia, pidetään tämän asetuksen mukaisina.

▼M5

6.  Siihen asti, kun komponenttien huoltotodisteita antamaan valtuutettua huoltohenkilöstöä koskevat erityisvaatimukset lisätään tähän asetukseen, jatketaan asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa olevien kansallisen lainsäädännön vaatimusten soveltamista, lukuun ottamatta unionin ulkopuolella sijaitsevia huolto-organisaatioita, joiden osalta vaatimukset hyväksyy virasto.

▼B

6 artikla

Koulutusorganisaatioita koskevat vaatimukset

1.  Edellä 5 artiklassa tarkoitetun huoltohenkilöstön koulutukseen osallistuvien organisaatioiden on oltava hyväksyttyjä liitteen IV (147 osa) mukaisesti voidakseen:

a) järjestää hyväksyttyjä peruskursseja; ja/tai

b) järjestää hyväksyttyjä tyyppikursseja; ja

c) järjestää kokeita; ja

d) antaa koulutustodistuksia.

2.  Sellaisen huoltohenkilöstön koulutusorganisaation hyväksynnän, jonka jäsenvaltio on myöntänyt tai tunnustanut JAA:n vaatimusten ja menettelyjen mukaisesti ja joka oli voimassa asetuksen (EY) N:o 2042/2003 tullessa voimaan, katsotaan olevan tämän asetuksen mukaisesti myönnetty.

6.  Tyyppikursseihin, jotka on hyväksytty ennen kuin tietyn ilma-alustyypin valtuutetun huoltohenkilöstön tyyppikelpuutuskoulutuksen vähimmäisvaatimukset on vahvistettu käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa asetuksen (EU) N:o 748/2012 mukaisesti, on sisällyttävä kyseisten käyttöön soveltuvuutta koskevien tietojen pakollisessa osassa määritellyt asiaankuuluvat osa-alueet viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2017 tai kahden vuoden kuluttua käyttöön soveltuvuutta koskevien tietojen hyväksymisestä sen mukaan, kumpi ajankohdista on myöhempi.

7 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2042/2003

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

8 artikla

Voimaantulo

1.  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen jäsenvaltiot voivat valintansa mukaan olla soveltamatta

a) paineistamattomien mäntämoottorilentokoneiden, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 000 kilogrammaa ja joita ei käytetä kaupallisessa ilmakuljetuksessa, huollon osalta:

28 päivään syyskuuta 2014 asti vaatimusta, jonka mukaan seuraavissa säännöksissä tarkoitetulla valtuutetulla huoltohenkilöstöllä on oltava liitteen III (66 osa) mukainen kelpoisuus:

 liitteen I (M osa) M.A.606(g) ja M.A.801(b)2 kohta,

 liitteen II (145 osa) 145.A.30(g) ja (h) kohta;

▼M5 —————

▼M2

c) kolmansissa maissa rekisteröityjen ja asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneille lentoliikenteen harjoittajille ilman miehistöä vuokrattujen ilma-alusten osalta 25 päivään elokuuta 2017 saakka liitteen Va määräyksiä.

2a.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, asetuksessa (EU) N:o 965/2012, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 379/2014 ( 4 ), säädettyjä vaatimuksia, jotka koskevat kaupalliseen erityislentotoimintaan ja kaupalliseen ilmakuljetustoimintaan käytettäviä ilma-aluksia, lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneiden lentoliikenteenharjoittajien toimintaa, sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2017 alkaen.

Siihen saakka

 liitteessä I olevan M.A.201(f) kohdan säännöksiä sovelletaan vaativiin moottorikäyttöisiin ilma-aluksiin, joita käyttävät lentotoiminnanharjoittajat, joilta jäsenvaltio edellyttää lupaa kaupalliseen toimintaan mutta jotka eivät ole asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneita lentoliikenteen harjoittajia, sekä kaupallisiin hyväksyttyihin koulutusorganisaatioihin;

 liitteessä I olevan M.A.201(h) kohdan säännöksiä sovelletaan muihin kuin vaativiin moottorikäyttöisiin ilma-aluksiin, joita käyttävät lentotoiminnanharjoittajat, joilta jäsenvaltio edellyttää lupaa kaupalliseen toimintaan mutta jotka eivät ole asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneita lentoliikenteen harjoittajia, sekä kaupallisiin hyväksyttyihin koulutusorganisaatioihin;

 liitteessä I olevan M.A.306(a) kohdan säännöksiä sovelletaan ilma-aluksiin, joita käyttävät asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat, sekä ilma-aluksiin, joita käyttävät lentotoiminnanharjoittajat, joilta jäsenvaltio edellyttää lupaa kaupalliseen toimintaan;

 liitteessä I olevan M.A.801(c) kohdan säännöksiä sovelletaan ELA1-ilma-aluksiin, joiden käyttäjät eivät ole asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneita lentoliikenteen harjoittajia eivätkä kaupallisia hyväksyttyjä koulutusorganisaatioita;

 liitteessä I olevan M.A.803(b) kohdan säännöksiä sovelletaan muihin kuin vaativiin moottoroituihin ilma-aluksiin, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 730  kg, purjelentokoneisiin, moottoripurjelentokoneisiin tai ilmapalloihin, joiden käyttäjät eivät ole asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneita lentoliikenteen harjoittajia eivätkä lentotoiminnanharjoittajia, joilta jäsenvaltio edellyttää lupaa kaupalliseen toimintaan, eivätkä kaupallisia hyväksyttyjä koulutusorganisaatioita;

 liitteessä I olevan M.A.901(g) kohdan säännöksiä sovelletaan ELA1-ilma-aluksiin, joiden käyttäjät eivät ole asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneita lentoliikenteen harjoittajia eivätkä lentotoiminnanharjoittajia, joilta jäsenvaltio edellyttää lupaa kaupalliseen toimintaan, eivätkä kaupallisia hyväksyttyjä koulutusorganisaatioita.

▼B

3.  Kun jäsenvaltio soveltaa 2 kohdan säännöksiä, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja virastolle.

4.  Liitteen III (66 osa) 66.A.25 ja 66.A.30 kohdassa sekä lisäyksessä III säädetyt ennen ►M1  asetuksen (EU) N:o 1149/2011 ◄ soveltamisen alkamista suoritettuja perustietokokeita, peruskokemusta, tyyppikoulutuksen teoriaosuutta ja teoriakokeita, käytännön koulutusta ja arviointia, tyyppikokeita ja työpaikkakoulutusta koskevat aikarajat lasketaan päivästä, jona ►M1  asetuksen (EU) N:o 1149/2011 ◄ soveltaminen alkaa.

▼M5 —————

▼M1

6.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään:

a) Toimivaltaiset viranomaiset tai, tapauksen mukaan, organisaatiot voivat 31 päivään joulukuuta 2015 asti antaa aiemmin myönnetyn todistuksen ennen 27 päivää heinäkuuta 2015 voimassa olleen asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteessä I (M osa) olevan lisäyksen III tai liitteessä IV (147 osa) olevan lisäyksen II ja lisäyksen III mukaisesti.

b) Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 myönnetyt todistukset ovat voimassa siihen asti, kun niitä muutetaan tai ne peruutetaan määräajaksi tai pysyvästi.

▼M5

7.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, useilla potkuriturbiinimoottoreilla varustettujen lentokoneiden, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 5 700 kilogrammaa ja joita ei käytetä kaupallisessa ilmakuljetustoiminnassa, osalta liitteessä I (M osa) olevaa M.A.201 kohdan g alakohdan 2 ja 3 alakohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2025.

▼B

9 artikla

Viraston toimenpiteet

1.  Virasto laatii vaatimusten täyttämiseksi hyväksyttävät menetelmät, joita toimivaltaiset viranomaiset, organisaatiot ja henkilöstö voivat käyttää osoittaakseen tämän asetuksen liitteiden säännösten noudattamisen.

2.  Viraston julkaisemissa hyväksyttävissä menetelmissä vaatimusten täyttämiseksi ei pidä ottaa käyttöön uusia vaatimuksia eikä lieventää tämän asetuksen liitteissä vahvistettuja vaatimuksia.

3.  Kun käytetään viraston julkaisemia hyväksyttäviä menetelmiä vaatimusten täyttämiseksi, tämän asetuksen liitteissä olevat niihin liittyvät vaatimukset katsotaan täytetyiksi ilman erillistä osoittamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 216/2008 54 ja 55 artiklan soveltamista. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

(M osa)

SISÄLTÖ

M.1

OSASTO A —

TEKNISET VAATIMUKSET

LUKU A —

YLEISTÄ

M.A.101

Soveltamisala

LUKU B —

VASTUU

M.A.201

Velvollisuudet

M.A.202

Poikkeamien raportointi

LUKU C —

JATKUVA LENTOKELPOISUUS

M.A.301

Jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvät tehtävät

M.A.302

Ilma-aluksen huolto-ohjelma

M.A.303

Lentokelpoisuusmääräykset

M.A.304

Tiedot muutostöitä ja korjauksia varten

M.A.305

Ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskeva tallennusjärjestelmä

▼M2

M.A.306

Ilma-aluksen tekninen matkapäiväkirjajärjestelmä

▼B

M.A.307

Ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevien tallenteiden siirto

LUKU D —

HUOLTO-OHJEET

M.A.401

Huoltotiedot

M.A.402

Huoltotöiden suorittaminen

M.A.403

Ilma-aluksen viat

LUKU E —

KOMPONENTIT

▼M5

M.A.501

Luokittelu ja asennus

▼B

M.A.502

Komponenttien huolto

M.A.503

Komponentit, joille on määritetty huoltojakso

▼M5

M.A.504

Komponenttien erottelu

▼B

LUKU F —

HUOLTO-ORGANISAATIO

M.A.601

Soveltamisala

M.A.602

Hakemus

M.A.603

Hyväksynnän laajuus

M.A.604

Huolto-organisaation käsikirja

M.A.605

Laitteet ja tilat

M.A.606

Henkilöstövaatimukset

▼M1

M.A.607

Valtuutettu huoltohenkilöstö ja lentokelpoisuustarkastuksia tekevä henkilöstö

▼B

M.A.608

Komponentit, laitteisto ja työkalut

M.A.609

Huoltotiedot

M.A.610

Huoltotyön tilaukset

M.A.611

Huoltovaatimukset

M.A.612

Ilma-aluksen huoltotodiste

M.A.613

Komponenttien huoltotodiste

▼M1

M.A.614

Huoltokirjanpito ja lentokelpoisuustarkastuksia koskeva kirjanpito

▼B

M.A.615

Organisaation oikeudet

M.A.616

Organisaation katselmus

M.A.617

Hyväksytyn huolto-organisaation muutokset

M.A.618

Hyväksynnän voimassaolo

M.A.619

Havainnot

LUKU G —

JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN HALLINTAORGANISAATIO

M.A.701

Soveltamisala

M.A.702

Hakemus

M.A.703

Hyväksynnän laajuus

M.A.704

Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirja

M.A.705

Laitteet ja tilat

M.A.706

Henkilöstövaatimukset

M.A.707

Lentokelpoisuustarkastuksia tekevä henkilöstö

M.A.708

Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta

M.A.709

Asiakirjat

M.A.710

Lentokelpoisuustarkastus

M.A.711

Organisaation oikeudet

M.A.712

Laatujärjestelmä

M.A.713

Hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation muutokset

M.A.714

Tietojen säilyttäminen

M.A.715

Hyväksynnän voimassaolo

M.A.716

Havainnot

LUKU H —

HUOLTOTODISTE — CRS

M.A.801

Ilma-aluksen huoltotodiste

M.A.802

Komponenttien huoltotodiste

M.A.803

Lentäjänä toimivan omistajan valtuudet

LUKU I —

LENTOKELPOISUUDEN TARKASTUSTODISTUS

M.A.901

Ilma-aluksen lentokelpoisuustarkastus

M.A.902

Lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaolo

M.A.903

Euroopan unionin sisäinen ilma-aluksen rekisteröinnin siirto

M.A.904

Euroopan unioniin tuodun ilma-aluksen lentokelpoisuustarkastus

M.A.905

Havainnot

OSASTO B —

TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN MENETTELYT

LUKU A —

YLEISTÄ

M.B.101

Soveltamisala

M.B.102

Toimivaltainen viranomainen

M.B.104

Tietojen säilyttäminen

M.B.105

Keskinäinen tietojenvaihto

LUKU B —

VASTUU

M.B.201

Velvollisuudet

LUKU C —

JATKUVA LENTOKELPOISUUS

M.B.301

Huolto-ohjelma

M.B.302

Poikkeukset

M.B.303

Ilma-alusten jatkuvan lentokelpoisuuden valvonta

M.B.304

Peruutus ja keskeytys

LUKU D —

HUOLTO-OHJEET

LUKU E —

ILMA-ALUKSEN KOMPONENTIT

LUKU F —

HUOLTO-ORGANISAATIO

M.B.601

Hakeminen

M.B.602

Ensimmäinen hyväksyntä

M.B.603

Hyväksynnän antaminen

M.B.604

Jatkuva valvonta

M.B.605

Havaitut puutteet

M.B.606

Muutokset

M.B.607

Hyväksynnän peruutus, keskeytys ja rajoitus

LUKU G —

JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN HALLINTAORGANISAATIO

M.B.701

Hakeminen

M.B.702

Ensimmäinen hyväksyntä

M.B.703

Hyväksynnän antaminen

M.B.704

Jatkuva valvonta

M.B.705

Havaitut puutteet

M.B.706

Muutokset

M.B.707

Hyväksynnän peruutus, keskeytys ja rajoitus

LUKU H —

HUOLTOTODISTE — CRS

LUKU I —

TODISTUS LENTOKELPOISUUDEN TARKASTAMISESTA

M.B.901

Suositusten arviointi

M.B.902

Toimivaltaisen viranomaisen suorittama lentokelpoisuustarkastus

M.B.903

Havainnot

Lisäys I —

Sopimus jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta

Lisäys II —

Huolto- ja valmistustodistus — EASA 1 -lomake

Lisäys III —

Todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta — EASA 15 -lomake

Lisäys IV —

Liitteen I (M osa) luvussa F ja liitteessä II (145 osa) tarkoitettujen huolto-organisaatioiden hyväksyntäluokat ja kelpuutusjärjestelmä

Lisäys V —

Liitteen I (M osa) luvussa F tarkoitettu huolto-organisaation hyväksyntä

Lisäys VI —

Liitteen I (M osa) luvussa G tarkoitettu jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation hyväksyntä

Lisäys VII —

Vaativat huoltotyöt

Lisäys VIII —

Rajoitettu lentäjänä toimivan omistajan tekemä huolto

M.1

Tässä osassa toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan

1. yksittäisten ilma-alusten jatkuvan lentokelpoisuuden valvonnan ja lentokelpoisuuden tarkastustodistusten myöntämisen ollessa kyseessä rekisteröinnin suorittaneen jäsenvaltion nimeämää viranomaista;

2. kun on kysetämän liitteen (M osa) osaston A luvussa F määritellystä huolto-organisaation valvonnasta,

i) sen jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jossa organisaation päätoimipaikka sijaitsee,

ii) virastoa, jos organisaatio sijaitsee kolmannessa maassa;

3. kun on kyse tämän liitteen (M osa) osaston A luvussa G määritellystä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation valvonnasta,

i) sen jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jossa organisaation päätoimipaikka sijaitsee, mikäli hyväksyntä ei sisälly lentotoimintalupaan

ii) lentotoiminnan harjoittajan oman jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jos hyväksyntä sisältyy lentotoimintalupaan

iii) virastoa, jos organisaatio sijaitsee kolmannessa maassa;

▼M2

4. kun on kyse huolto-ohjelmien hyväksymisestä,

i) rekisteröintijäsenvaltion nimeämää viranomaista; tai

ii) jos tästä on sovittu rekisteröintijäsenvaltion kanssa ennen huolto-ohjelman hyväksymistä:

a) sen valtion nimeämää viranomaista, jossa lentotoiminnan harjoittajalla on pääasiallinen toimipaikka tai jonka alueella se asuu tai jonne se on sijoittautunut; tai

b) sitä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiota valvovaa viranomaista, joka huolehtii ilma-aluksen jatkuvasta lentokelpoisuudesta tai jonka kanssa omistaja on tehnyt M.A.201(i)(3) kohdan mukaisen rajoitetun sopimuksen.

▼B

OSASTO A

TEKNISET VAATIMUKSET

LUKU A

YLEISTÄ

M.A.101    Soveltamisala

Tässä osastossa vahvistetaan toimenpiteet, jotka on toteutettava lentokelpoisuuden säilymisen varmistamiseksi, huolto mukaan luettuna. Lisäksi siinä täsmennetään ehdot, jotka jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaan osallistuvien henkilöiden ja organisaatioiden on täytettävä.

LUKU B

VASTUU

M.A.201    Velvollisuudet

a) Omistaja on vastuussa siitä, että ilma-alus on jatkuvasti lentokelpoinen, ja hänen on varmistettava, ettei ilma-aluksella lennetä, ellei

1. ilma-alusta ole pidetty lentokelpoisessa kunnossa,

2. kaikkia lentotoiminta- ja hätävarusteita ole asennettu oikein ja elleivät ne ole käyttökunnossa tai ellei niitä ole merkitty selvästi käyttökelvottomiksi, ja

3. lentokelpoisuustodistus ole enää voimassa, ja

▼M1

4. ilma-aluksen huoltoa ole suoritettu M.A.302 kohdassa määritellyn huolto-ohjelman mukaisesti.

▼B

b) Jos ilma-alus on vuokrattu, omistajan velvollisuudet siirtyvät ilma-aluksen vuokraajalle, jos

1. vuokraaja on määrätty rekisteröintiasiakirjassa tai

2. vuokraussopimuksessa on siten sovittu.

Kun tässä osassa viitataan ”omistajaan”, termi tarkoittaa joko omistajaa tai vuokraajaa tilanteen mukaan.

c) Jokainen huollon tekevä henkilö tai organisaatio on vastuussa suorittamistaan tehtävistä.

▼M2

d) Ilma-aluksen lentäjä tai, kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneesta lentoliikenteen harjoittajasta, lentotoiminnan harjoittaja on vastuussa siitä, että lentoa edeltävä tarkastus on tehty tyydyttävällä tavalla. Tämän tarkastuksen voi tehdä muukin taho kuin hyväksytty huolto-organisaatio tai osan 66 mukainen valtuutettu huoltohenkilöstö, mutta tarkastuksen tekijän on kuitenkin oltava ilma-aluksen lentäjä tai muu siihen pätevä henkilö.

e) Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan käyttämästä ilma-aluksesta, lentotoiminnan harjoittaja on vastuussa toiminnassaan käyttämänsä ilma-aluksen jatkuvasta lentokelpoisuudesta, ja

1) sen on varmistettava, ettei mitään lentoa suoriteta ilman, että a alakohdassa määritellyt edellytykset täyttyvät;

2) sen on oltava osana lentotoimintalupaansa hyväksytty osan M osaston A luvun G mukaiseksi jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioksi käyttämänsä ilma-aluksen osalta; ja

3) sen on oltava hyväksytty osan 145 mukaisesti tai tehtävä M.A.708(c) kohdan mukainen sopimus tällaisen organisaation kanssa.

f) Kun kyse on kaupalliseen erityislentotoimintaan käytettävistä vaativista moottorikäyttöisistä ilma-aluksista tai muusta kuin asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien kaupallisesta ilmakuljetustoiminnasta tai kaupallisista hyväksytyistä koulutusorganisaatioista, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava seuraavat seikat:

1) mitään lentoa ei suoriteta ilman, että a alakohdassa määritellyt edellytykset täyttyvät;

2) jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvistä tehtävistä vastaa hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio. Jos lentotoiminnan harjoittajalla itsellään ei ole jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation hyväksyntää, sen on tehtävä tällaisen organisaation kanssa lisäyksen I mukainen kirjallinen sopimus; ja

3) edellä 2 alakohdassa tarkoitettu jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio on hyväksytty osan 145 mukaisesti vastaamaan ilma-alusten ja ilma-aluksiin asennettavien komponenttien huollosta, tai se on tehnyt M.A.708(c) kohdan mukaisen sopimuksen tällaisen organisaation kanssa.

g) Kun kyse on vaativista moottorikäyttöisistä ilma-aluksista, jotka eivät sisälly e tai f alakohtaan, on omistajan huolehdittava seuraavista asioista:

1) mitään lentoa ei suoriteta ilman, että a alakohdassa määritellyt edellytykset täyttyvät;

2) jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvistä tehtävistä vastaa hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio. Jos omistajalla itsellään ei ole jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation hyväksyntää, sen on tehtävä tällaisen organisaation kanssa lisäyksen I mukainen kirjallinen sopimus; ja

3) edellä 2 alakohdassa tarkoitettu jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio on hyväksytty osan 145 mukaisesti vastaamaan ilma-alusten ja ilma-aluksiin asennettavien komponenttien huollosta, tai se on tehnyt M.A.708(c) kohdan mukaisen sopimuksen tällaisen organisaation kanssa.

h) Kun kyse on kaupalliseen erityislentotoimintaan käytettävistä muista kuin vaativista moottorikäyttöisistä ilma-aluksista tai muusta kuin asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien kaupallisesta ilmakuljetustoiminnasta tai kaupallisista hyväksytyistä koulutusorganisaatioista, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava seuraavat seikat:

1) mitään lentoa ei suoriteta ilman, että a alakohdassa määritellyt edellytykset täyttyvät;

2) jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvistä tehtävistä vastaa hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio. Jos lentotoiminnan harjoittajalla itsellään ei ole jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation hyväksyntää, sen on tehtävä tällaisen organisaation kanssa lisäyksen I mukainen kirjallinen sopimus; ja

3) edellä 2 alakohdassa tarkoitettu jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio on hyväksytty osassa M olevan luvun F tai osan 145 mukaisesti vastaamaan ilma-alusten ja ilma-aluksiin asennettavien komponenttien huollosta, tai se on tehnyt M.A.708(c) kohdan mukaisen sopimuksen tällaisen organisaation kanssa.

i) Kun kyse on muista kuin vaativista moottorikäyttöisistä ilma-aluksista, jotka eivät sisälly e tai h alakohtaan, tai joita käytetään rajoitettuun lentotoimintaan, omistajan vastuulla on varmistaa, ettei mitään lentoa suoriteta, elleivät a alakohdassa määritellyt edellytykset täyty. Tätä varten omistajan on

1) tehtävä jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvistä tehtävistä lisäyksen I mukainen kirjallinen sopimus hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation kanssa. Sopimus siirtää vastuun näiden tehtävien toteuttamisesta jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle, jonka kanssa sopimus on tehty, tai

2) huolehdittava ilma-aluksen jatkuvasta lentokelpoisuudesta omalla vastuullaan ilman hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation kanssa tehtyä sopimusta, tai

3) huolehdittava ilma-aluksen jatkuvasta lentokelpoisuudesta omalla vastuullaan ja tehtävä huolto-ohjelman laatimisesta ja sen M.A.302 kohdan mukaisesta hyväksynnän käsittelystä rajoitettu sopimus

 hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation tai

 ELA2-ilma-alusten tapauksessa osan 145 tai osan M.A. luvun F mukaisen huolto-organisaation kanssa.

Tämä rajoitettu sopimus siirtää vastuun huolto-ohjelman laatimisesta ja, paitsi jos omistaja on antanut M.A.302(h) kohdan mukaisen ilmoituksen, hyväksynnän käsittelystä organisaatiolle, jonka kanssa sopimus on tehty.

j) Omistajan/lentotoiminnanharjoittajan on varmistettava, että kaikki toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamat henkilöt voivat tutustua kaikkiin sen tiloihin, ilma-aluksiin tai asiakirjoihin, jotka liittyvät sen toimintaan, myös alihankintana teetettävään toimintaan, tämän osan vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi.

▼B

M.A.202    Poikkeamien raportointi

a) Jokaisen M.A.201 kohdan mukaisesti vastuussa olevan henkilön tai organisaation on raportoitava rekisteröintivaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle ja tyyppisuunnittelusta tai lisätyyppisuunnittelusta vastaavalle organisaatiolle sekä tarvittaessa myös lentotoiminnan harjoittajan jäsenvaltiolle kaikki havaitut ilma-aluksen tai sen komponenttien kuntoon liittyvät, lentoturvallisuutta vaarantavat seikat.

b) Raportit laaditaan viraston vahvistamalla tavalla, ja niissä on oltava kaikki henkilön tai organisaation tiedossa olevat asiaankuuluvat ilma-aluksen tai osien kuntoa koskevat tiedot.

c) Kun ilma-alusta huoltavalla henkilöllä tai organisaatiolla on omistajan tai lentotoiminnan harjoittajan kanssa tehty huoltoa koskeva sopimus, ilma-alusta huoltavan henkilön tai organisaation on myös raportoitava omistajalle, lentotoiminnan harjoittajalle tai jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle kaikki seikat, jotka liittyvät omistajan tai lentotoiminnan harjoittajan ilma-aluksen tai sen komponenttien kuntoon.

d) Raportit laaditaan heti, kun se on käytännössä mahdollista, mutta viimeistään 72 tunnin kuluessa siitä, kun henkilö tai organisaatio havaitsee raportoitavan kuntoa koskevan asian.

LUKU C

JATKUVA LENTOKELPOISUUS

M.A.301    Jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvät tehtävät

Ilma-aluksen jatkuva lentokelpoisuus sekä lentotoiminta- ja hätävarusteiden käyttökelpoisuus varmistetaan

1. suorittamalla lentoa edeltävät tarkastukset

▼M2

2. korjaamalla kaikki turvalliseen käyttöön vaikuttavat viat ja vauriot soveltuvin osin M.A.304 ja/tai M.A.401 kohdassa esitettyjen tietojen mukaisesti ottaen tarvittaessa huomioon minimivarusteluettelo ja puuttuvien osien luettelo

▼M1

3. suorittamalla ilma-aluksen huolto M.A.302 kohdassa tarkoitetun huolto-ohjelman mukaisesti

▼M2

4. analysoimalla M.A.302 kohdan mukaisesti hyväksytyn huolto-ohjelman tehokkuus, kun kyse on vaativista moottorikäyttöisistä ilma-aluksista tai asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan käyttämistä ilma-aluksista

▼B

5. noudattamalla kaikkia soveltuvia:

i) lentokelpoisuusmääräyksiä,

ii) toimintamääräyksiä, jotka vaikuttavat jatkuvaan lentokelpoisuuteen,

iii) viraston vahvistamia jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevia vaatimuksia,

iv) toimivaltaisen viranomaisen välittömän turvallisuusongelman johdosta vaatimia toimenpiteitä

6. tekemällä muutostyöt ja korjaukset M.A.304 kohdan mukaisesti

▼M2

7. vahvistamalla muutosten ja/tai tarkastusten toteuttamisen periaatteet, kun kyse on vaativiin moottorikäyttöisiin ilma-aluksiin tai asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan käyttämiin ilma-aluksiin tehtävistä vapaaehtoisista muutostöistä

▼B

8. ja tekemällä tarpeen vaatiessa huoltokoelentoja.

M.A.302    Ilma-aluksen huolto-ohjelma

a) Kunkin ilma-aluksen huolto on järjestettävä ilma-aluksen huolto-ohjelman mukaisesti.

b) Toimivaltainen viranomainen hyväksyy ilma-aluksen huolto-ohjelman ja siihen tehtävät muutokset.

▼M2

c) Kun ilma-aluksen jatkuvasta lentokelpoisuudesta huolehtii tämän liitteen (M osa) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio tai kun omistaja ja tällainen organisaatio ovat tehneet M.A.201(i)(3) kohdan mukaisen rajoitetun sopimuksen, ilma-aluksen huolto-ohjelma ja siihen tehdyt muutokset voidaan hyväksyä käyttämällä epäsuoraa hyväksyntämenettelyä.

i) Tässä tapauksessa epäsuoran hyväksyntämenettelyn laatii jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio osana jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjaa ja sen hyväksyy jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiosta vastaava toimivaltainen viranomainen.

ii) Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio ei voi käyttää epäsuoraa hyväksyntämenettelyä, jos organisaatio ei ole rekisteröintivaltion valvonnassa, ellei ole tehty M.1(4)(ii) kohdan mukaista sopimusta, jolla vastuu ilma-aluksen huolto-ohjelman hyväksymisestä siirretään jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiosta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle.

▼B

d) Ilma-aluksen huolto-ohjelman on oltava seuraavien ohjeiden mukainen:

i) toimivaltaisen viranomaisen antamat ohjeet;

ii) jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat ohjeet,

 joita antavat tyyppihyväksyntätodistuksen, rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen, lisätyyppihyväksyntätodistuksen, suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnän, ETSO-valtuutuksen tai minkä tahansa muun asetuksen (EU) N:o 748/2012 ja sen liitteen (21 osa) mukaisesti annetun hyväksynnän haltijat; ja

 jotka sisältyvät tarvittaessa asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteessä (21 osa) olevassa 21A.90B tai 21A.431B kohdassa tarkoitettuihin sertifiointieritelmiin;

iii) omistajan tai jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation ehdottamat täydentävät tai vaihtoehtoiset ohjeet, kun ne on hyväksytty M.A.302 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta e alakohdassa tarkoitettujen turvallisuuteen liittyvien tehtävien jaksoja, joita voidaan pidentää, edellyttäen että ne on asianmukaisesti tarkastettu g alakohdan mukaisesti ja ainoastaan kun ne on hyväksyttävä suoraan M.A.302(b) kohdan mukaisesti.

e) Ilma-aluksen huolto-ohjelman on sisällettävä kaikki huoltoa koskevat yksityiskohdat, huoltoväli mukaan luettuna, sekä kaikki ilma-alustyyppiin ja lentotoiminnan erityispiirteisiin liittyvät erityiset tehtävät.

▼M2

f) Vaativien moottorikäyttöisten ilma-alusten osalta, kun huolto-ohjelma perustuu huollonohjausryhmän logiikkaan tai ilma-aluksen kunnon valvontaan, ilma-aluksen huolto-ohjelman on sisällettävä luotettavuusohjelma.

▼B

g) Ilma-aluksen huolto-ohjelmaa on tarkistettava säännöllisesti ja muutettava tarvittaessa. Näillä tarkistuksilla on varmistettava, että huolto-ohjelma on käyttökokemusten ja toimivaltaisten viranomaisten antamien ohjeiden valossa asianmukainen ja että siinä otetaan huomioon uudet ja/tai muutetut huolto-ohjeet, jotka antaa tyyppihyväksyntätodistuksen ja lisätyyppihyväksyntätodistuksen haltija tai muu organisaatio, joka julkaisee tällaisia tietoja asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen (21 osa) mukaisesti.

▼M1

h) Muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa käytettävän ELA1-ilma-aluksen tapauksessa b, c, d, e ja g alakohtaa ei tarvitse noudattaa, jos noudatetaan kaikkia seuraavia ehtoja:

1. Ilma-aluksen huolto-ohjelmassa on yksilöitävä selkeästi omistaja ja ilma-alus, jota huolto-ohjelma koskee, mahdollisesti asennettu moottori ja potkuri mukaan luettuina.

2. Ilma-aluksen huolto-ohjelman on oltava joko

 jäljempänä olevassa i alakohdassa säädetyn, kyseistä ilma-alusta koskevan ”vähimmäistarkastusohjelman” tai

 edellä olevien d ja e alakohtien mukainen.

Huolto-ohjelma ei saa olla vähemmän rajoittava kuin ”vähimmäistarkastusohjelma”.

3. Ilma-aluksen huolto-ohjelman on sisällettävä kaikki pakolliset jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat vaatimukset, kuten toistuvat lentokelpoisuusmääräykset, jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien ohjeiden (ICA) lentokelpoisuusrajoituksia koskeva osa (ALS) tai tyyppihyväksyntätodistuksen tietolomakkeeseen (TCDS) sisältyvät erityiset huoltovaatimukset.

Lisäksi ilma-aluksen huolto-ohjelmassa on määritettävä kaikki muut huoltotehtävät, jotka on suoritettava tietyn ilma-alustyypin, ilma-aluksen konfiguraation sekä lentotoiminnan lajin ja erityispiirteiden perusteella. Huomioon on otettava vähintään seuraavat tekijät:

 ilma-alukseen asennetut erityisvarusteet ja siihen tehdyt muutokset

 ilma-alukseen tehdyt korjaukset

 käyttöiältään rajoitetut komponentit ja lentoturvallisuuden kannalta kriittiset komponentit

 huoltosuositukset, kuten peruskorjausjakso (Time Between Overhaul, TBO), jotka esitetään huoltotiedotteissa ja huoltokirjeissä, ja muut vapaaehtoiset huoltotiedot

 sovellettavat lentotoiminnalliset määräykset/vaatimukset, jotka liittyvät tietyn laitteen määräaikaistarkastukseen

 lentotoiminnan erityishyväksynnät

 ilma-aluksen käyttö ja toimintaympäristö

 lentäjänä toimivan omistajan tekemä huolto (tarvittaessa).

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei hyväksy huolto-ohjelmaa (joko suoraan tai osan M osaston A luvun G mukaisen organisaation välityksellä käyttämällä epäsuoraa hyväksyntämenettelyä), ilma-aluksen huolto-ohjelmassa on oltava allekirjoitettu lausunto, jossa omistaja ilmoittaa, että kyseistä ilma-aluksen huolto-ohjelmaa sovelletaan tiettyyn rekisteröityyn ilma-alukseen, ja vahvistaa olevansa kaikilta osin vastuussa sen sisällöstä ja etenkin kaikista suunnitteluhyväksynnän haltijan suosituksiin tehdyistä poikkeuksista.

5. Ilma-aluksen huolto-ohjelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Ilma-aluksen huolto-ohjelman tarkistuksen tekee joko

 henkilö, joka tekee ilma-aluksen lentokelpoisuustarkastuksen M.A.710(ga) kohdan mukaisesti, tai

 osan M osaston A luvun G mukainen organisaatio, joka vastaa ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta, jos huolto-ohjelman tarkistusta ei tehdä lentokelpoisuustarkastuksen yhteydessä.

Jos ilma-aluksessa havaitaan tarkistuksen yhteydessä poikkeavuuksia, jotka liittyvät huolto-ohjelman sisällöllisiin puutteisiin, tarkistuksen tekevän henkilön on ilmoitettava asiasta rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, ja omistajan on muutettava huolto-ohjelmaa kyseisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa sovitulla tavalla.

i) Kun kyse on ELA1-ilma-aluksesta, joka ei ole ilmalaiva ja jota ei käytetä kaupallisessa lentotoiminnassa, edellä h alakohdassa tarkoitetun vähimmäistarkastusohjelman on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1. Ohjelmassa on vahvistettava seuraavat tarkastusvälit:

 ELA1-lentokoneille ja ELA1-moottoripurjelentokoneille (TMG) tarkastus on tehtävä vuosittain tai 100 käyttötunnin välein sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. Tarkastusvälissä voidaan sallia yhden kuukauden tai 10 tunnin jousto, kunhan seuraavan tarkastuksen ajankohta lasketaan alkuperäisen tarkastuspäivän tai -tuntimäärän perusteella.

 ELA1-purjelentokoneille, moottorikäyttöisille ELA1-purjelentokoneille, jotka eivät ole TMG-moottoripurjelentokoneita, sekä ELA1-ilmapalloille tarkastus on tehtävä vuosittain. Tarkastusvälissä voidaan sallia yhden kuukauden jousto, kunhan seuraavan tarkastuksen ajankohta lasketaan alkuperäisen tarkastuspäivän perusteella.

2. Ohjelmassa on mainittava seuraavat tiedot:

 suunnitteluhyväksynnän haltijan vaatimusten mukaiset huoltotoimenpiteet

 merkintöjen tarkastaminen

 punnitusasiakirjojen ja punnituksen tarkistaminen komission asetuksessa (EU) N:o 965/2012 ( 5 ) olevan NCO.POL.105 kohdan mukaisesti

 transponderin (jos sellainen on käytössä) toiminnan testaus

 Pitot-staattisen järjestelmän toiminnan testaus

 jos kyse on ELA1-lentokoneesta:

 

 seuraavien toiminnan tarkastaminen: teho ja moottorien kierrosluku (RPM), magneetot, polttoaineen ja öljyn paine, moottorin lämpötilat

 automaattisella moottorin säätöjärjestelmällä varustettujen moottoreiden osalta julkaistu koekäyttömenettely

 kuivasumppumoottoreiden, turboahtimella varustettujen moottoreiden ja nestejäähdytteisten moottoreiden osalta toiminnallinen tarkastus vialliseen nestekiertoon viittaavien merkkien löytämiseksi

 rakenneosien, järjestelmien ja komponenttien kunnon ja kiinnityksen tarkastus seuraavilla osa-alueilla:

 

 ELA1-lentokoneet:

 

 runko

 matkustamo ja ohjaamo

 laskutelineet

 siipi ja keskiosa

 ohjaimet

 pyrstö

 avioniikka- ja elektroniikkalaitteet

 voimalaite

 kytkimet ja vaihteisto

 potkuri

 muut järjestelmät, kuten pelastusvarjojärjestelmä

 ELA1-purjelentokoneet ja ELA1-moottoripurjelentokoneet:

 

 runko

 matkustamo ja ohjaamo

 laskutelineet

 siipi ja keskiosa

 pyrstö

 avioniikka- ja elektroniikkalaitteet

 voimalaite (tarvittaessa)

 muut järjestelmät, kuten siirrettävä painolasti, jarruvarjo ja ohjaimet sekä vesipainolastijärjestelmä

 ELA1-kuumailmapallot:

 

 kuori

 poltin

 kori

 polttoainesäiliöt

 laitteet ja mittarit

 ELA1-kaasuilmapallot:

 

 kuori

 kori

 laitteet ja mittarit

Siihen asti, kun tässä asetuksessa täsmennetään ilmalaivojen ”vähimmäistarkastusohjelma”, niiden huolto-ohjelman on täytettävä edellä olevan d ja e alakohdan vaatimukset.

▼B

M.A.303    Lentokelpoisuusmääräykset

Kaikkia soveltuvia lentokelpoisuusmääräyksiä noudatetaan niissä yksilöityjen vaatimusten mukaisesti, ellei virasto ole antanut muita määräyksiä.

M.A.304    Tiedot muutostöitä ja korjauksia varten

Vaurioiden arviointi sekä muutostyöt ja korjaukset on tehtävä käyttäen tarkoituksenmukaisella tavalla tietoja, jotka:

a) virasto on hyväksynyt, tai

b) 21 osan mukainen suunnitteluorganisaatio on hyväksynyt, tai

c) sisältyvät asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteessä I (21 osa) olevassa 21A.90B tai 21A.431B kohdassa tarkoitettuihin sertifiointieritelmiin.

M.A.305    Ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskeva tallennusjärjestelmä

a) Kun huolto on suoritettu, ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevaan tallennusjärjestelmään on merkittävä M.A.801 tai 145.A.50 kohdassa tarkoitettu huoltotodiste. Merkintä on tehtävä niin nopeasti kuin se on käytännössä mahdollista mutta joka tapauksessa viimeistään 30 päivää tehdyn huoltotoimenpiteen jälkeen.

b) Ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevien tallenteiden tulee käsittää

1. ilma-aluksen matkapäiväkirja, moottoripäiväkirja(t) tai moottorimoduulien laitekortit, potkuripäiväkirja(t) ja laitekortit tarpeen mukaan niitä komponentteja varten, joille on määritetty huoltojakso ja

▼M2

2. lentotoiminnan harjoittajan tekninen matkapäiväkirja, kun sitä vaaditaan M.A.306 kohdan mukaisesti.

▼B

c) Ilma-aluksen päiväkirjoihin kirjataan soveltuvin osin myös ilma-aluksen tyyppi ja rekisteritunnus, päivämäärä, kokonaislentoaika ja/tai lentojaksot ja/tai laskeutumiset.

d) Ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskeviin tallenteisiin tulee kuulua seuraavat ajan tasalla olevat tiedot:

1. selvitys lentokelpoisuusmääräysten noudattamisesta ja toimivaltaisen viranomaisen välittömän turvallisuusongelman johdosta määräämistä toimenpiteistä

2. tiedot muutostöistä ja korjauksista

3. huolto-ohjelman noudattamisen tilanne

4. niiden komponenttien valvontatiedot, joille on määritetty huoltojakso

5. massa- ja massakeskiöraportti

6. luettelo siirretyistä huoltotoimenpiteistä.

e) Huolto- ja valmistustodistuksen, EASA 1 -lomakkeen tai vastaavan lisäksi seuraavat asennettuja komponentteja (moottoria, potkuria, moottorimoduulia tai sellaista komponenttia, jolle on määritetty huoltojakso) koskevat tiedot on kirjattava asianmukaiseen moottori- tai potkuripäiväkirjaan taikka moottorimoduulin tai komponentin laitekorttiin:

1. komponentin tunnus

2. soveltuvin osin sen ilma-aluksen, moottorin, potkurin, moottorimoduulin tai sellaisen komponentin, jolle on määritetty huoltojakso, tyyppi, valmistusnumero ja rekisteritunnus, johon kyseinen komponentti on asennettu, ja lisäksi komponentin asentamista ja poistoa koskevat viitetiedot

3. päiväys sekä soveltuvin osin kyseiselle komponentille kertynyt kokonaislentoaika ja/tai lentojaksot ja/tai laskeutumiset ja/tai komponentin kalenteriaika

4. ajantasaiset d alakohdassa tarkoitetut osaa tai laitetta koskevat tiedot.

f) Tämän liitteen (M osa) osaston A luvussa B tarkoitetuista jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvien tehtävien hallinnasta vastuussa oleva henkilö hoitaa tässä alakohdassa yksilöityjä tallenteita ja esittää ne toimivaltaiselle viranomaiselle sitä pyydettäessä.

g) Kaikkien ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevien huoltokirjanpitomerkintöjen on oltava selkeitä ja tarkkoja. Jos merkintää on korjattava, se on tehtävä niin, että alkuperäinen merkintä jää selvästi näkyviin.

h) Omistajan tai lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että käytössä on järjestelmä, jossa säilytetään seuraavat tallenteet jäljempänä vahvistetun ajan:

1) kaikki ilma-alusta ja jokaista siihen asennettua komponenttia, jolle on määritetty huoltojakso, koskevat yksityiskohtaiset huoltotiedot siihen asti, kunnes kyseiset tiedot korvataan uusilla laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan vastaavilla tiedoilla, mutta vähintään 36 kuukautta siitä, kun ilma-alukselle tai sen komponentille on annettu huoltotodiste.

2) ilma-aluksen ja kaikkien komponenttien, joille on määritetty huoltojakso, kokonaiskäyttöajat (lentoaika, kalenteriaika, käyttökertojen lukumäärä ja laskut) vähintään 12 kuukautta siitä, kun ilma-alus tai komponentti on poistettu pysyvästi käytöstä

3) komponentin, jolle on määritetty huoltojakso, viimeksi suoritetun määräaikaishuollon jälkeiset käyttöajat soveltuvin osin (lentoaika, kalenteriaika, käyttökertojen lukumäärä ja laskut) vähintään siihen asti, kun komponentin määräaikaishuollon jälkeen on tehty uusi yhtä laaja ja yksityiskohtainen määräaikaishuolto

4) huolto-ohjelman noudattamistilanne, jonka avulla voidaan todeta hyväksytyn huolto-ohjelman noudattaminen, vähintään siihen asti, kun ilma-aluksen tai sen komponentin määräaikaishuollon jälkeen on tehty uusi yhtä laaja ja yksityiskohtainen määräaikaishuolto

5) ilma-alukseen ja sen komponentteihin sovellettavien lentokelpoisuusmääräysten tilanne vähintään 12 kuukautta siitä, kun ilma-alus tai sen komponentti on poistettu pysyvästi käytöstä

6) tarkat tiedot ilma-alukseen, moottoriin/moottoreihin, potkuriin/potkureihin ja jokaiseen lentoturvallisuuden kannalta tärkeään komponenttiin viimeksi tehdyistä muutostöistä ja korjauksista vähintään 12 kuukautta siitä, kun ne on poistettu pysyvästi käytöstä.

▼M2

M.A.306    Ilma-aluksen tekninen matkapäiväkirjajärjestelmä

a) Kun kyse on kaupallisen ilmakuljetustoiminnan harjoittajista, kaupallisesta erityislentotoiminnasta tai kaupallisen hyväksytyn koulutusorganisaation toiminnasta, lentotoiminnan harjoittajan on M.A.305 kohdassa esitettyjen vaatimusten lisäksi käytettävä teknistä matkapäiväkirjajärjestelmää, johon sisältyvät jokaisesta ilma-aluksesta seuraavat tiedot:

1. lentoturvallisuuden jatkuvan varmistamisen kannalta tarpeelliset tiedot jokaisesta lennosta

2. ilma-aluksen voimassa oleva huoltotodiste

3. voimassa oleva huoltotilannemerkintä, josta ilmenee, mikä määräaikaishuolto tai määräaikaishuoltojen välinen huolto ilma-alukselle on seuraavaksi tehtävä; toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin sallia huoltotilannemerkinnän pitämisen muualla

4. kaikki korjaamatta olevat siirretyt viat, jotka vaikuttavat ilma-aluksen toimintaan; ja

5. kaikki tarvittavat ohjeet huollon tukijärjestelyistä.

▼B

b) Ilma-aluksen teknisen matkapäiväkirjajärjestelmän ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä.

c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ilma-aluksen tekninen matkapäiväkirja säilytetään 36 kuukautta viimeisestä merkinnästä.

M.A.307    Ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevien tallenteiden siirto

a) Kun ilma-aluksen omistaja tai lentotoiminnan harjoittaja vaihtuu pysyvästi, omistajan tai lentotoiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, että M.A.305 kohdan mukaiset ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat tallenteet sekä mahdollisesti sovellettavan M.A.306 kohdan mukainen lentotoiminnan harjoittajan tekninen päiväkirja siirretään sen mukana.

b) Omistajan on tehdessään jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevista tehtävistä sopimuksen jatkuvaa lentokelpoisuutta hallinnoivan organisaation kanssa huolehdittava siitä, että M.A.305 kohdan mukaiset ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat tallenteet siirretään kyseiselle organisaatiolle.

c) Tallenteiden säilytysaikoja koskevia määräyksiä sovelletaan edelleen uuteen omistajaan, lentotoiminnan harjoittajaan tai jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioon.

LUKU D

HUOLTO-OHJEET

M.A.401    Huoltotiedot

a) Ilma-alusta huoltavalla henkilöllä tai organisaatiolla on oltava pääsy sovellettaviin voimassa oleviin huoltotietoihin ja ainoasstaan niitä on käytettävä tehtäessä huoltoa, muutostyöt ja korjaukset mukaan luettuina.

b) Tässä osassa sovellettavilla huoltotiedoilla tarkoitetaan

1. kaikkia toimivaltaisen viranomaisen tai viraston vahvistamia sovellettavia vaatimuksia, menettelytapoja, normeja tai tietoja

2. kaikkia soveltuvia lentokelpoisuusmääräyksiä

3. soveltuvia jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevia ohjeita, jotka antaa tyyppihyväksyntätodistuksen ja lisätyyppihyväksyntätodistuksen haltija tai muu organisaatio, joka julkaisee tällaisia tietoja asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osa) mukaisesti.

4. kaikkia 145.A.45(d) kohdan mukaisesti annettuja soveltuvia tietoja

c) Ilma-alusta huoltavan henkilön tai organisaation on huolehdittava siitä, että sovellettavat huoltotiedot ovat ajan tasalla ja helposti saatavilla, kun niitä tarvitaan. Kyseisen henkilön tai organisaation on laadittava työkortti- tai työlistajärjestelmä; huoltotiedot on joko kirjattava siihen huolellisesti tai huoltotietoihin kuuluvaan tehtävään on viitattava täsmällisesti.

▼M2

M.A.402    Huoltotöiden suorittaminen

Lukuun ottamatta huoltotöitä, jotka suorittaa liitteen II (145 osa) mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio, huoltotöitä suorittavien henkilöiden tai organisaatioiden on

a) oltava suoritettaviin tehtäviin päteviä tämän osan vaatimusten mukaisesti;

b) varmistettava, että tila, jossa huolto tehdään, on hyvässä järjestyksessä ja puhdas eli vailla likaa ja epäpuhtauksia;

c) noudatettava M.A.401 kohdan huoltotiedoissa määriteltyjä menetelmiä, tekniikoita, normeja ja ohjeita;

d) käytettävä M.A.401 kohdan huoltotiedoissa määriteltyjä työvälineitä, laitteita ja materiaaleja. Tarpeen vaatiessa työvälineet ja laitteet on tarkistettava ja kalibroitava virallisesti hyväksyttyjen standardien mukaisiksi;

e) varmistettava, että huoltotöitä tehtäessä otetaan aina huomioon M.A.401kohdan huoltotiedoissa eritellyt ympäristörajoitukset;

f) varmistettava, että kun sää on huono tai huoltotyö pitkäaikaista, huolto tehdään asianmukaisissa olosuhteissa;

g) varmistettava, että toistuvan virheen mahdollisuus huoltotöissä ja virheiden toistumisen mahdollisuus samanlaisissa huoltotöissä on mahdollisimman pieni;

h) varmistettava, että aina kriittisten huoltotöiden jälkeen käytetään virheiden paikannusmenetelmää; ja

i) kun huolto on tehty loppuun, varmistettava yleisesti, että ilma-alukseen tai sen komponenttiin ei ole jäänyt työkaluja, laitteita tai asiaankuulumattomia osia tai materiaaleja ja että kaikki irrotetut huoltoluukut on asennettu paikoilleen.

▼B

M.A.403    Ilma-aluksen viat

a) Lentoturvallisuuden vakavasti vaarantavat ilma-aluksen viat on korjattava, ennen kuin ilma-alus lähtee uudelleen lentoon.

▼M2

b) M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) kohdan tai liitteen II (145 osa) mukaisesti vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa ratkaista M.A.401 kohdan huoltotietojen perusteella, vaarantaako vika vakavasti lentoturvallisuuden sekä päättää, milloin ja mitä toimenpiteitä asian korjaamiseksi on toteutettava ennen seuraavaa lentoa ja mitä korjauksia voidaan lykätä. Tämä ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa lentäjä tai valtuutettu huoltohenkilöstö käyttää minimivarusteluetteloa.

c) Ilma-aluksessa oleva vika, joka ei vakavasti vaaranna lentoturvallisuutta, on korjattava aina mahdollisimman pian vian havaitsemispäivän jälkeen ja huoltotiedoissa tai minimivarusteluettelossa yksilöidyssä ajassa.

▼B

d) Tiedot vioista, joita ei korjata ennen lentoa, on syötettävä M.A.305 kohdassa mainittuun ilma-aluksen huoltotallennusjärjestelmään tai M.A.306 kohdassa mainittuun lentotoiminnan harjoittajan tekniseen matkapäiväkirjajärjestelmään.

LUKU E

KOMPONENTIT

▼M5

M.A.501    Luokittelu ja asennus

a) Kaikki komponentit on luokiteltava seuraaviin luokkiin:

(1) Komponentit, joiden kunto on tyydyttävä ja jotka on luovutettu käyttöön EASA 1 -lomaketta tai vastaavaa käyttäen ja merkitty asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteessä I (21 osa) olevan Q alaluvun mukaisesti, ellei asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteessä I (21 osa) tai tässä liitteessä (M osa) toisin mainita.

(2) Käyttökelvottomat komponentit, jotka huolletaan tämän asetuksen määräysten mukaisesti.

(3) Komponentit, jotka on luokiteltu korjauskelvottomiksi, koska ne ovat ylittäneet niille asetetun maksimikäyttöiän tai niissä on vikoja, joita ei voida korjata.

(4) Ilma-aluksen, moottorin, potkurin tai muun komponentin vakio-osat, jotka on määritetty huoltotiedoissa ja joiden mukana on todiste siitä, että ne ovat vaatimusten mukaisia ja jäljitettävissä sovellettavaan standardiin.

(5) Huollossa käytetyt materiaalit ja kulutustarvikkeet, mikäli organisaatio on vakuuttunut siitä, että materiaalit ja tarvikkeet täyttävät niitä koskevat edellytykset ja niiden alkuperä voidaan selvittää. Materiaalien ja tarvikkeiden mukana on toimitettava niitä koskevat asiakirjat, joista käy ilmi se, että ne ovat spesifikaation mukaisia, sekä valmistaja ja toimittaja.

b) Ilma-alukseen tai sen komponentteihin saa asentaa vain sellaisia komponentteja, vakio-osia sekä materiaaleja ja tarvikkeita, joiden kunto on tyydyttävä ja jotka kuuluvat johonkin a kohdassa luetelluista luokista ja jotka on määritelty sovellettavissa huoltotiedoissa.

▼B

M.A.502    Komponenttien huolto

a) Asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteessä I (21 osa) olevassa 21A.307(c) kohdassa tarkoitettuja komponentteja lukuun ottamatta komponentteja saavat huoltaa huolto-organisaatiot, jotka on sitä varten asianmukaisesti hyväksytty tämän liitteen (M osa) osaston A luvun F tai liitteen II (145 osa) mukaisesti.

b) Edellä olevasta a alakohdasta poiketen tämän liitteen (M osa) osaston A luvun F tai liitteen II (145 osa) mukaisesti hyväksytty A-luokan kelpuutuksen saanut organisaatio ja M.A.801(b)2 kohdassa tarkoitettu valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa komponentteja ilma-alusta koskevien huoltotietojen tai, mikäli asiasta sovitaan toimivaltaisen viranomaisen kanssa, komponentteja koskevien huoltotietojen mukaisesti vain silloin, kun nämä komponentit on asennettu ilma-alukseen. Tällainen organisaatio tai valtuutettu huoltohenkilöstö voi kuitenkin irrottaa komponentin väliaikaisesti huoltoa varten, kun tämä helpottaa komponentin huoltoa, ellei irrottamisesta seuraa lisää huoltotoimenpiteitä, joihin ei sovelleta tämän kohdan määräyksiä. Tämän kohdan mukaisesti tehty komponenttien huolto ei ole peruste EASA 1 -lomakkeen myöntämiselle ja siinä on noudatettava M.A.801 kohdassa määrättyjä ilma-aluksen huoltotodisteen antamista koskevia vaatimuksia.

c) Edellä olevasta a alakohdasta poiketen tämän liitteen (M osa) osaston A luvun F tai liitteen II (145 osa) mukaisesti hyväksytty B-luokan kelpuutuksen saanut organisaatio saa huoltaa moottorin tai APUn komponentteja moottoria tai APUa koskevien huoltotietojen tai, mikäli asiasta sovitaan toimivaltaisen viranomaisen kanssa, komponentteja koskevien huoltotietojen mukaisesti vain silloin, kun nämä komponentit on asennettu moottoriin tai APUun. Tällainen B-luokan kelpuutuksen saanut organisaatio voi kuitenkin irrottaa komponentin väliaikaisesti huoltoa varten, kun tämä helpottaa komponentin huoltoa, ellei irrottamisesta seuraa lisää huoltotoimenpiteitä, joihin ei sovelleta tämän kohdan määräyksiä.

▼M5

d) Edellä a alakohdasta ja M.A.801(b)2 kohdasta poiketen M.A.801(b)2 kohdassa tarkoitettu valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa seuraavia osia ja komponentteja niitä koskevien huoltotietojen mukaisesti:

(1) muihin kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävien ELA1-ilma-alusten asennettuna tai tilapäisesti irrotettuna olevien komponenttien muu kuin perushuolto;

(2) muihin kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävien CS-VLA-, CS-22- ja LSA-ilma-alusten asennettuna tai tilapäisesti irrotettuna olevien moottorien ja potkureiden perushuolto.

Edellä d alakohdan mukaisesti tehty komponenttien huolto ei ole peruste EASA 1 -lomakkeen myöntämiselle, ja siinä on noudatettava M.A.801 kohdassa määrättyjä ilma-aluksen huoltotodisteen antamista koskevia vaatimuksia.

▼B

e) Asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteessä I (21 osa) olevassa 21A.307(c) kohdassa tarkoitettuja komponentteja saa huoltaa tämän liitteen (M osa) osaston A luvun F tai 145 osan mukaisesti hyväksytty A-luokan kelpuutuksen saanut organisaatio, M.A.801(b)2 kohdassa tarkoitettu valtuutettu huoltohenkilöstö tai M.A.801(b)3 kohdassa tarkoitettu lentäjänä toimiva omistaja, jos tällaiset komponentit on asennettu ilma-alukseen tai irrotetaan väliaikaisesti huollon helpottamiseksi. Tämän kohdan mukaisesti tehty komponenttien huolto ei ole peruste EASA 1 -lomakkeen antamiselle ja siinä on noudatettava M.A.801 kohdassa määrättyjä ilma-aluksen huoltotodisteen antamista koskevia vaatimuksia.

M.A.503    Komponentit,joille on määritetty huoltojakso

a) Asennettujen komponenttien, joille on määritetty huoltojakso, huoltojen väliaika ei saa ylittää hyväksytyssä huolto-ohjelmassa ja lentokelpoisuusmääräyksissä määrättyä hyväksyttyä huoltojaksoa lukuun ottamatta sitä, mitä säädetään M.A.504(c) kohdassa.

b) Hyväksytty huoltojakso ilmaistaan joko kalenteriaikana, lentotunteina, laskuina tai käyttökertojen lukumääränä.

c) Hyväksytyn huoltojakson päättyessä komponentti on poistettava ilma-aluksesta huoltoa varten tai hävitettäväksi, mikäli komponentin sertifioitu käyttöikä on täyttynyt.

▼M5

M.A.504    Komponenttien erottelu

a) Käyttökelvottomat ja korjauskelvottomat komponentit on eroteltava käyttökelpoisista komponenteista, vakio-osista sekä materiaaleista ja tarvikkeista.

b) Korjauskelvottomia komponentteja ei saa päästää uudelleen varaosajärjestelmään, ellei sertifioitua maksimikäyttöikää ole pidennetty tai ellei korjausratkaisua ole hyväksytty asetuksen (EU) N:o 748/2012 mukaisesti.

▼B

LUKU F

HUOLTO-ORGANISAATIO

▼M2

M.A.601    Soveltamisala

Tässä luvussa määritellään vaatimukset, jotka organisaatioiden on täytettävä, jotta niille voidaan myöntää hyväksyntä muiden kuin vaativien moottorikäyttöisten ilma-alusten ja niihin asennettavien komponenttien huoltoon tai jatkaa hyväksynnän voimassaoloa, jos käyttäjä ei ole asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saanut lentoliikenteen harjoittaja.

▼B

M.A.602    Hakemus

Hakemus, joka koskee huolto-organisaation hyväksynnän myöntämistä tai muuttamista, tehdään toimivaltaisen viranomaisen vahvistamalla lomakkeella ja tavalla.

M.A.603    Hyväksynnän laajuus

a) Tässä luvussa tarkoitettua toimintaa harjoittava organisaatio ei saa harjoittaa toimintaansa ilman toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää. Liitteessä I (M osa) olevassa lisäyksessä V on malli hyväksyntätodistuksesta.

b) M.A.604 tarkoitetussa huolto-organisaation käsikirjassa on määritettävä hyväksyttäviksi katsottavien töiden laajuus. Liitteessä I M osa) olevassa lisäyksessä IV täsmennetään kaikki tämän liitteen (M osa) luvun F mukaisesti mahdolliset luokat ja kelpuutukset.

c) Hyväksytyllä huolto-organisaatiolla on lupa valmistaa huoltotietojen kanssa yhdenmukaisella tavalla rajoitetusti tiettyjä osia käytettäväksi meneillään olevassa työssä omissa tiloissaan huolto-organisaation käsikirjan mukaisesti.

M.A.604    Huolto-organisaation käsikirja

a) Huolto-organisaation on laadittava käsikirja, joka käsittää vähintään seuraavat tiedot:

1. vastuullisen johtajan allekirjoittama vakuutus, jossa vahvistetaan, että organisaatio toimii aina liitteen I (M osa) määräysten ja käsikirjan mukaan

2. organisaation työn laajuus

3. niiden henkilöiden nimet ja ammattinimikkeet, joita tarkoitetaan M.A.606(b) kohdassa

4. organisaatiokaavio, josta käy ilmi M.A.606(b) kohdassa tarkoitettujen henkilöiden välinen vastuunjako

▼M1

5. luettelo valtuutetusta huoltohenkilöstöstä ja tarvittaessa lentokelpoisuustarkastuksia tekevästä henkilöstöstä sekä huolto-ohjelman laadinnasta ja käsittelystä vastuussa olevasta henkilöstöstä sekä hyväksynnän laajuus ja

6. luettelo toimipaikoista, joissa huolto suoritetaan, sekä yleinen kuvaus laitteista ja tiloista ja

▼B

7. menettelytavat täsmentäen, kuinka huolto-organisaatio varmistaa tässä osassa annettujen määräysten ja ohjeiden noudattamisen

8. huolto-organisaation käsikirjan muutoksia koskeva menettelytapa/koskevat menettelytavat.

b) Huolto-organisaation käsikirjan ja siihen tehtyjen muutosten on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä.

c) Edellä olevan b alakohdan määräyksistä riippumatta käsikirjan pienet muutokset voidaan hyväksyä erityisen menettelyn mukaisesti, jäljempänä ”epäsuora hyväksyntä”.

M.A.605    Laitteet ja tilat

Organisaation on varmistettava, että

a) kaikille suunnitelluille töille on laitteet ja tilat, ja erityistyöpajat ja tilat on eristetty kunnolla likaantumisen estämiseksi ja ympäristön vaikutuksilta

b) suunniteltujen töiden hallinnointia ja erityisesti huoltojen kirjaamista varten on käytössä toimistotilat

c) komponentteja, laitteistoa, työkaluja ja materiaaleja varten on turvalliset varastotilat. Varastotiloissa varmistetaan, että käyttökelvottomat komponentit ja materiaalit pidetään erillään kaikista muista komponenteista, materiaaleista, laitteista ja työkaluista. Varasto-olosuhteiden on oltava valmistajan antamien ohjeiden mukaiset, ja varastoon pääsee vain luvan saanut henkilöstö.

M.A.606    Henkilöstövaatimukset

a) Organisaation on nimitettävä vastuullinen johtaja, jolla on valtuudet varmistaa yrityksen puolesta, että se kykenee rahoittamaan ja toteuttamaan asiakkaan tarvitseman huollon tämän osan vaatimusten mukaisesti.

b) On nimitettävä yksi tai useampi vastuuhenkilö varmistamaan, että organisaatio toimii aina tämän luvun määräyksien mukaisesti. Nämä henkilöt vastaavat viime kädessä toimistaan vastuulliselle johtajalle.

c) Kaikkien b alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden on kyettävä osoittamaan omaavansa tarvittavat tiedot ilma-aluksen ja/tai sen komponenttien huollosta sekä asianmukaisen kokemuksen alalta.

d) Organisaatiolla on oltava sopimusten perusteella normaalisti odotettavissa olevan työn tarpeita vastaava henkilökunta. Tapauksissa, joissa odotetaan normaalihankkeita suurempaa työmäärää, voidaan väliaikaisesti käyttää alihankintahenkilöstöä, ei kuitenkaan sellaista henkilöstöä, joka myöntää huoltotodisteita.

▼M1

e) Huoltoon, lentokelpoisuustarkastuksiin ja huolto-ohjelmien laatimiseen osallistuvan henkilöstön pätevyys on osoitettava ja merkittävä kirjoihin.

▼B

f) Henkilöstön, joka hoitaa erikoistehtäviä, kuten hitsausta ja ainetta rikkomattomia kokeita/tarkastuksia (muuta kuin värikontrastitestausta), on oltava pätevää virallisesti hyväksytyn standardin mukaan.

▼M5

g) Huolto-organisaatiolla on oltava riittävästi valtuutettua huoltohenkilöstöä antamaan ilma-alusten ja komponenttien huoltotodisteita, joihin viitataan M.A.612 ja M.A.613 kohdassa. Henkilöstön on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1. ilma-alusten osalta liite III (66 osa);

2. komponenttien osalta tämän asetuksen 5 artiklan 6 kohta.

▼B

h) Edellä olevasta g alakohdasta poiketen organisaatio voi kaupallisen lentotoiminnan harjoittajille huoltotukea tarjotessaan käyttää seuraavien määräysten mukaisesti valtuutettua huoltohenkilöstöä, edellyttäen että asianmukaiset menettelyt on hyväksytty osana organisaation käsikirjaa:

1. Sellaisia lentokelpoisuusmääräyksiä varten, jotka koskevat toistuvasti ennen lentoa suoritettavia toimenpiteitä ja joissa nimenomaisesti mainitaan, että ohjaamomiehistö saa suorittaa lentokelpoisuusmääräyksen edellyttämät toimenpiteet, organisaatio voi antaa ilma-aluksen päällikölle rajoitetun huoltotodisteen antamisvaltuutuksen hänen ohjaamomiehistön lupakirjansa perusteella, edellyttäen että organisaatio varmistaa, että tällainen henkilö on saanut riittävän käytännön koulutuksen pystyäkseen suorittamaan lentokelpoisuusmääräyksen mukaiset toimenpiteet vaaditulla tavalla.

2. Mikäli kyseessä on ilma-alus, jota käytetään paikasta, jossa ei ole saatavilla tukitoimintoja, organisaatio voi antaa ilma-aluksen päällikölle rajoitetun huoltotodisteen antamisvaltuutuksen ohjaamomiehistön lupakirjan perusteella, edellyttäen että organisaatio varmistaa, että tällainen henkilö on saanut riittävän käytännön koulutuksen pystyäkseen suorittamaan tehtävän vaaditulla tavalla.

▼M1

i) Jos organisaatio tekee lentokelpoisuustarkastuksia ja antaa lentokelpoisuuden tarkastustodistuksia muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa käytettäville ELA1-ilma-aluksille M.A.901(l) kohdan mukaisesti, sillä on oltava lentokelpoisuustarkastuksia tekevää pätevää ja valtuutettua M.A.901(l)1 kohdan mukaista henkilöstöä.

j) Jos organisaatio osallistuu muiden kuin kaupallisessa lentotoiminnassa käytettävien ELA2-ilma-alusten huolto-ohjelman laatimiseen ja hyväksynnän käsittelyyn M.A.201(e)(ii) kohdan mukaisesti, sillä on oltava pätevää henkilökuntaa, jonka on kyettävä osoittamaan tarvittavat tiedot ja asianmukainen kokemus.

▼M1

M.A.607    Valtuutettu huoltohenkilöstö ja lentokelpoisuustarkastuksia tekevä henkilöstö

▼B

a) M.A.606(g) kohdan määräysten lisäksi valtuutettu huoltohenkilöstö voi käyttää oikeuksiaan vain, jos organisaatio on varmistanut, että

1. valtuutettu huoltohenkilöstö pystyy osoittamaan täyttävänsä liitteen III (66 osa) 66.A.20(b) kohdassa esitetyt vaatimukset, paitsi siltä osin kuin liitteessä III (66 osa) viitataan jäsenvaltion säännöksiin, jolloin henkilöstön on täytettävä kyseisten säännösten vaatimukset, ja

2. valtuutettu huoltohenkilöstö on perehtynyt riittävän hyvin kyseiseen ilma-alukseen ja/tai sen komponentteihin, joita huolletaan, sekä asiaan liittyviin organisaation menettelyihin.

b) Seuraavaksi luetelluissa odottamattomissa tapauksissa, joissa ilma-alus on joutunut vian vuoksi jäämään paikkaan, jossa ei ole käytettävissä asianmukaista valtuutettua huoltohenkilöstöä, huolto-organisaatio, jonka kanssa on tehty sopimus huoltoa koskevasta tuesta, voi antaa huoltotodisteen antamiseen kertavaltuutuksen

1. yhdelle työntekijälleen, jolla on tekniikaltaan, rakenteeltaan ja järjestelmiltään samankaltaisen ilma-aluksen tyyppikelpuutus, tai

2. kenelle tahansa henkilölle, jolla on vähintään kolmen vuoden kokemus huoltotöistä ja voimassa oleva ICAOn ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja sekä tyyppikelpuutus kyseiseen ilma-alukseen, mikäli kyseisessä paikassa ei ole tämän osan mukaisesti hyväksyttyä huolto-organisaatiota ja se huolto-organisaatio, jonka kanssa on tehty sopimus huolloista, hankkii ja säilyttää rekisterissä todisteet tämän henkilön kokemuksesta ja lupakirjasta.

►M1  Näistä tapauksista on aina ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle seitsemän päivän kuluessa siitä, kun tällainen valtuutus on myönnetty. ◄ Myöntäessään kertavaltuutuksia huoltotodisteen antamiseen hyväksytyn huolto-organisaation on varmistettava, että kaikki tällaiset huollot, jotka voivat vaikuttaa lentoturvallisuuteen, tarkistetaan uudelleen.

▼M1

c) Hyväksytyn huolto-organisaation on kirjattava kaikki valtuutettua huoltohenkilöstöä ja lentokelpoisuustarkastuksia tekevää henkilöstöä koskevat tiedot ja ylläpidettävä ajantasaista luetteloa kaikesta valtuutetusta huoltohenkilöstöstä ja lentokelpoisuustarkastuksia tekevästä henkilöstöstä sekä näiden hyväksynnän laajuudesta osana organisaation käsikirjaa M.A.604(a)5 kohdan mukaisesti.

▼B

M.A.608    Komponentit, laitteisto ja työkalut

a) Organisaation on

1. pidettävä hallussaan M.A.609 kohdassa kuvatuissa huoltotiedoissa määriteltyjä laitteita ja työvälineitä tai huolto-organisaation käsikirjassa lueteltuja vastineita, jotka ovat välttämättömiä hyväksynnän laajuuteen kuuluvassa päivittäisessä huoltotyössä ja

2. osoitettava, että sillä on mahdollisuus saada käyttöönsä kaikki muut vain erikoistilanteissa käytettävät laitteet ja työkalut.

b) Työvälineet ja laitteet on tarkistettava ja kalibroitava virallisesti hyväksyttyihin standardeihin. Organisaation on pidettävä kirjaa tällaisista kalibroinneista ja käytetyistä standardeista.

▼M5

c) Organisaation on tutkittava, luokiteltava ja eroteltava asianmukaisesti kaikki sen haltuun tulevat komponentit, vakio-osat sekä materiaalit ja tarvikkeet.

▼B

M.A.609    Huoltotiedot

Hyväksytyllä huolto-organisaatiolla tulee olla ajantasaiset M.A.401 kohdassa määritellyt, voimassa olevat huoltotiedot suorittaessaan huoltotöitä, muutostyöt ja korjaukset mukaan luettuna. Jos asiakas antaa huoltotietoja, niitä tarvitaan ainoastaan työn ollessa käynnissä.

M.A.610    Huoltotyön tilaukset

Ennen kuin huoltotyöt aloitetaan, organisaation ja huoltoa pyytävän organisaation on sovittava kirjallisesta työtilauksesta, jossa esitetään selvästi suoritettava huoltotyö.

M.A.611    Huoltovaatimukset

Huoltotyöt on tehtävä aina tämän liitteen (M osa) osaston A luvun D vaatimuksien mukaisesti.

M.A.612    Ilma-aluksen huoltotodiste

Aina, kun kaikki vaaditut ilma-aluksen huoltotoimet on suoritettu loppuun tämän luvun mukaisesti, annetaan huoltotodiste M.A.801 kohdan määräyksiä noudattaen.

M.A.613    Komponenttien huoltotodiste

a) Aina kun kaikki vaaditut komponentin huoltotoimet on suoritettu loppuun tämän luvun mukaisesti, annetaan komponentin huoltotodiste M.A.802 kohdan mukaisesti. EASA 1 -lomake annetaan lukuun ottamatta M.A.502(b), M.A.502(d) tai M.A.502€ kohdan mukaisesti huollettavia komponentteja ja M.A.603(c) kohdan mukaisesti valmistettavia komponentteja.

b) Komponenttien huoltotodiste EASA 1 -lomake voidaan tuottaa tietokoneen tietokannasta.

▼M1

M.A.614    Huoltokirjanpito ja lentokelpoisuustarkastuksia koskeva kirjanpito

a) Hyväksytyn huolto-organisaation on pidettävä kirjaa kaikista tehdyn työn yksityiskohdista. Merkinnät, joista käy ilmi, että kaikki vaatimukset on täytetty huoltotodisteen ja mahdollisen lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen ja lentokelpoisuussuosituksen antamiseksi, on säilytettävä, alihankkijan luovutusasiakirjat mukaan luettuina.

▼B

b) Hyväksytyn huolto-organisaation on annettava ilma-aluksen omistajalle jäljennös jokaisesta huoltotodisteesta sekä kaikista korjauksissa ja muutostöissä käytetyistä erityisistä korjaus- ja muutostiedoista.

▼M1

c) Hyväksytyn huolto-organisaation on säilytettävä jäljennös kaikesta huoltokirjanpidosta sekä kaikki asiaan liittyvät huoltotiedot kolmen vuoden ajan siitä päivästä, jona hyväksytty huolto-organisaatio on antanut huoltotodisteen työn kohteena olleelle ilma-alukselle tai komponentille. Lisäksi sen on säilytettävä jäljennös kaikista suositusten ja lentokelpoisuustarkastustodistuksen antamiseen liittyvästä kirjanpidosta kolmen vuoden ajan antamispäivästä ja toimitettava niistä jäljennös ilma-aluksen omistajalle.

1. Tässä kohdassa tarkoitettu kirjanpito on säilytettävä siten, että se on suojassa vahingoittumiselta, muuttamiselta ja varkaudelta.

2. Tietojen varmuuskopiointiin käytetyt tietokonelaitteistot on säilytettävä eri paikassa kuin työskentelyssä käytettäviä tietoja sisältävät laitteistot ja sellaisessa ympäristössä, jossa ne pysyvät varmasti hyvässä kunnossa.

3. Hyväksytyn huolto-organisaation lopettaessa toimintansa on kaikki tallennettu huoltokirjanpito kolmen viimeisen vuoden ajalta toimitettava ilma-aluksen tai komponentin uusimmalle omistajalle tai asiakkaalle tai säilytettävä toimivaltaisen viranomaisen määräämällä tavalla.

▼B

M.A.615    Organisaation oikeudet

Tämän liitteen (M osa) osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyllä huolto-organisaatiolla on lupa

a) huoltaa mitä tahansa ilma-alusta ja/tai sen komponenttia, jonka huoltoon se on hyväksytty, hyväksyntätodistuksessa ja huolto-organisaation käsikirjassa täsmennetyissä tiloissa;

b) hankkia erityispalveluja muulta huolto-organisaation valvonnassa olevalta pätevältä organisaatiolta, edellyttäen että asianmukaiset menettelyt luodaan osaksi toimivaltaisen viranomaisen suoraan hyväksymää organisaation käsikirjaa;

c) huoltaa mitä tahansa ilma-alusta ja/tai sen komponenttia, jonka huoltamiseen se on hyväksytty, missä tiloissa tahansa, kun huolto on tarpeellinen joko ilma-aluksessa havaitun lentokelpoisuuden esteenä olevan vian tai välttämättömän muun kuin määräaikaisen huollon takia, huolto-organisaation käsikirjassa yksilöityjen ehtojen mukaisesti;

d) kun huolto on saatu suoritetuksi, antaa huoltotodisteita, M.A.612 tai M.A.613 kohdan määräysten mukaisesti;

▼M1

e) jos sillä on nimenomainen lupa, joka koskee muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa käytettäviä ELA1-ilma-aluksia,

1. tehdä lentokelpoisuustarkastuksia ja antaa lentokelpoisuuden tarkastustodistuksia M.A.901(l) kohdassa määrätyin edellytyksin ja

2. tehdä lentokelpoisuustarkastuksia ja antaa suosituksia M.A.901(l) kohdassa sekä M.A.904 kohdan a alakohdan 2 alakohdassa ja b alakohdassa määrätyin edellytyksin.

f) laatia muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa käytettävien ELA2-ilma-alusten huolto-ohjelma ja käsitellä sen hyväksymistä M.A.302 kohdan mukaisesti M.A.201(e)(ii) kohdassa määrätyin edellytyksin rajoittuen hyväksyntätodistuksessa mainittuihin ilma-aluskelpuutuksiin.

Organisaatio saa huoltaa hyväksyntänsä mukaista ilma-alusta tai komponenttia vain, jos sillä on käytettävissään kaikki huollon kannalta tarpeelliset toimitilat, varusteet, työkalut, materiaalit, huoltotiedot ja valtuutettu huoltohenkilöstö.

▼B

M.A.616    Organisaation katselmus

Jotta voidaan varmistaa, että hyväksytty huolto-organisaatio täyttää edelleen tässä osassa esitetyt vaatimukset, sen on järjestettävä säännöllisesti organisaation katselmuksia.

M.A.617    Hyväksytyn huolto-organisaation muutokset

Jotta toimivaltainen viranomainen kykenisi ratkaisemaan, noudattaako huolto-organisaatio edelleen tämän osan määräyksiä, hyväksytyn huolto-organisaation on ilmoitettava alla mainituista muutoksista, ennen kuin se toteuttaa ne:

1. organisaation nimi

2. organisaation toimipaikka

3. organisaation sivutoimipaikat

4. vastuullinen johtaja

5. M.A.606(b) kohdassa täsmennetyt henkilöt

▼M1

6. hyväksyntään mahdollisesti vaikuttavat seikat, kuten tilat, laitteisto, työvälineet, materiaalit, menettelytavat, työn laajuus, valtuutettu huoltohenkilöstö ja lentokelpoisuustarkastuksia tekevä henkilöstö.

▼B

Kun suunniteltu henkilöstönmuutos ei ole ennakolta johtajiston tiedossa, näistä muutoksista on ilmoitettava heti, kun se on mahdollista.

M.A.618    Hyväksynnän voimassaolo

a) Hyväksyntä myönnetään sen voimassaoloaikaa rajoittamatta. Se pysyy voimassa, jos

1. organisaatio noudattaa jatkuvasti tämän osan määräyksiä ja M.A.619 kohdan määräyksiä havaintojen käsittelystä

2. toimivaltaisella viranomaisella on pääsy organisaatioon, jotta se voi varmistaa, noudattaako organisaatio jatkuvasti tämän osan määräyksiä, ja jos

3. toimilupaa ei ole luovutettu tai peruutettu.

b) Jos hyväksyntä luovutetaan tai peruutetaan, se on palautettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

M.A.619    Havainnot

a) Tason 1 havainto on mikä tahansa merkittävä poikkeama M osan vaatimuksista, joka alentaa turvallisuuden tasoa ja vaarantaa vakavasti lentoturvallisuuden.

b)  ►C1  Tason 2 havainto on mikä tahansa poikkeama M osan vaatimuksista, joka saattaa alentaa turvallisuuden tasoa ja mahdollisesti vaarantaa lentoturvallisuuden. ◄

c) Saatuaan ilmoituksen M.B.605 kohdan mukaisista havainnoista huolto-organisaation hyväksynnän haltijan on laadittava korjaussuunnitelma ja osoitettava toteuttaneensa toimivaltaista viranomaista tyydyttävät korjaustoimenpiteet tämän kanssa sovitun ajan kuluessa.

LUKU G

JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN HALLINTAORGANISAATIO

M.A.701    Soveltamisala

Tässä luvussa määritellään vaatimukset, joita ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation on noudatettava, jotta sille voidaan myöntää hyväksyntä tai jotta hyväksyntä voidaan pitää voimassa.

M.A.702    Hakemus

Hakemus, joka koskee jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation hyväksynnän myöntämistä tai muuttamista, tehdään toimivaltaisen viranomaisen vahvistamalla lomakkeella ja tavalla.

M.A.703    Hyväksynnän laajuus

a) Hyväksynnän myöntäminen käy ilmi toimivaltaisen viranomaisen antamasta todistuksesta, joka sisältyy lisäykseen VI.

▼M2

b) Edellä olevan a alakohdan määräyksistä riippumatta, kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneista lentoliikenteen harjoittajista, hyväksynnän on oltava osa toimivaltaisen viranomaisen antamaa, käytössä olevaa ilma-alusta koskevaa lentotoimintalupaa.

▼B

c) Hyväksynnän kattamaksi katsottava työn laajuus on täsmennettävä M.A.704 kohdan mukaisessa jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjassa.

M.A.704    Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirja

a) Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation on laadittava jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirja, joka käsittää seuraavat tiedot:

1. vastuullisen johtajan allekirjoittama vakuutus, jossa vahvistetaan, että organisaatio työskentelee jatkuvasti tämän osan ja käsikirjan mukaisella tavalla

2. organisaation työn laajuus

3. M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) ja M.A.706(i) kohdassa tarkoitettujen henkilöiden ammattinimikkeet ja nimet

4. organisaatiokaavio, josta käy ilmi kaikkien M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) ja M.A.706(i) kohdassa tarkoitettujen henkilöiden välinen vastuunjako

5. M.A.707 kohdassa tarkoitettua lentokelpoisuustarkastuksia tekevää henkilöstöä koskeva luettelo, jossa tarkennetaan soveltuvin osin henkilöstö, jolla on oikeus myöntää lupia ilmailuun M.A.711(c) kohdan mukaisesti

6. yleinen kuvaus laitteista ja tiloista sekä niiden sijainti

7. menettelytavat, joilla jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio varmistaa tässä osassa annettujen määräysten ja ohjeiden noudattamisen, ja

8. menettelyt jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjan muuttamiseksi

▼M2

9. luettelo hyväksytyistä ilma-alusten huolto-ohjelmista tai, muiden kuin asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten osalta, luettelo ”yleistason” ja ”perustason” huolto-ohjelmista.

▼B

b) Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjan ja siihen tehtyjen muutosten on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä.

c) Edellä olevan b alakohdan määräyksistä riippumatta käsikirjan pienet muutokset voidaan hyväksyä epäsuorasti epäsuoralla hyväksyntämenettelyllä. Epäsuorassa hyväksyntämenettelyssä määritellään sovellettava pieni muutos, sen laatii jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio osana käsikirjaa ja sen hyväksyy kyseisestä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiosta vastaava toimivaltainen viranomainen.

M.A.705    Laitteet ja tilat

Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation on tarjottava sopivat ja asianmukaisissa paikoissa sijaitsevat toimistotilat M.A.706 kohdassa määritellylle henkilöstölle.

M.A.706    Henkilöstövaatimukset

a) Organisaation on nimitettävä vastuullinen johtaja, jolla on valtuudet varmistaa yrityksen puolesta, että organisaatio kykenee rahoittamaan ja toteuttamaan kaikki jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaan liittyvät toimet tämän osan mukaisella tavalla.

▼M2

b) Kun kyse on asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneista lentoliikenteen harjoittajista, a alakohdassa tarkoitettu vastuullinen johtaja on se henkilö, jolla on valtuudet taata yrityksen puolesta, että lentotoiminnan harjoittajan kaikki toiminta voidaan rahoittaa ja toteuttaa lentotoimintaluvan myöntämiseen vaadittavan tason mukaisesti.

▼B

c) On nimitettävä yksi tai useampi vastuuhenkilö varmistamaan, että organisaatio toimii aina tämän luvun määräyksien mukaisesti. Tällaiset henkilöt vastaavat viime kädessä toimistaan vastuulliselle johtajalle.

▼M2

d) Kun kyse on asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneista lentoliikenteen harjoittajista, vastuullinen johtaja nimeää vastuuhenkilön tähän tarkoitukseen. Kyseinen henkilö on vastuussa jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvän toiminnan hallinnasta ja valvonnasta c alakohdan määräysten mukaisesti.

▼B

e) Edellä d alakohdassa tarkoitettu vastuuhenkilö ei saa olla lentotoiminnan harjoittajan kanssa sopimuksen tehneen 145 osan mukaisesti hyväksytyn organisaation palveluksessa, ellei tästä ole erikseen sovittu toimivaltaisen viranomaisen kanssa.

f) Organisaatiolla on oltava odotettavissa olevan työn tarpeisiin riittävä ja pätevä henkilökunta.

g) Kaikkien c ja d alakohdassa mainittujen henkilöiden on kyettävä osoittamaan, että heillä on tarvittavat ilma-aluksen jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvät tiedot sekä asianmukainen tausta ja alan kokemus.

h) Jatkuvaan lentokelpoisuuden hallintaan osallistuvan henkilöstön kelpoisuustiedot on kirjattava.

i) Niiden organisaatioiden osalta, jotka jatkavat lentokelpoisuuden tarkastamisesta annetun todistuksen voimassaoloa M.A.711(a)4 ja M.A.901(f) kohdan mukaisesti, organisaation on nimitettävä henkilöt, joilla on valtuudet tämän tekemiseen, ja nimitykselle on saatava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä.

j) Organisaation on esitettävä ja pidettävä ajan tasalla jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjassa M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) ja M.A.706(i) kohdassa tarkoitettujen henkilöiden ammattinimikkeet ja nimet.

▼M2

k) Vaativien moottorikäyttöisten ilma-alusten ja asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten osalta organisaatio varmistaa jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaan, lentokelpoisuuden tarkastamiseen ja/tai laatuauditointiin osallistuvan henkilöstön pätevyyden ja valvoo sitä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän menettelyn tai vaatimuksen mukaisesti.

▼B

M.A.707    Lentokelpoisuustarkastuksia tekevä henkilöstö

▼M2

a) Luvan saaminen lentokelpoisuustarkastusten tekemiseen ja tarvittaessa ilmailulupien myöntämiseen edellyttää, että hyväksytyllä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolla on asianmukaista lentokelpoisuustarkastuksia tekevää henkilökuntaa, joka voi antaa osaston A luvussa I tarkoitettuja lentokelpoisuuden tarkastamista koskevia todistuksia tai suosituksia ja tarvittaessa M.A.711(c) kohdan mukaisen luvan ilmailuun:

1. Asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten ja suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan yli 2 730  kg:n ilma-alusten, ei kuitenkaan ilmapallojen, osalta henkilöstöltä edellytetään seuraavaa:

a) vähintään viiden vuoden kokemus jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidon alalta;

b) asianmukainen liitteen III (66 osa) mukainen lupakirja tai ilmailualan tutkinto tai vastaava kansallinen lupakirja;

c) muodollinen ilmailualan huoltokoulutus;

d) toimi hyväksytyssä organisaatiossa asianmukaisissa tehtävissä.

e) Sen estämättä, mitä a–d alakohdassa määrätään, M.A.707(a)1(b) kohdan vaatimus voidaan korvata jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidon alalla hankitulla viiden vuoden kokemuksella M.A.707(a)1(a) kohdassa vaaditun kokemuksen lisäksi.

2. Ilma-alusten, joiden käyttäjät eivät ole asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneita lentoliikenteen harjoittajia ja joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 730  kg, sekä ilmapallojen osalta henkilöstöltä edellytetään seuraavaa:

a) vähintään kolmen vuoden kokemus jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidon alalta;

b) asianmukainen liitteen III (66 osa) mukainen lupakirja tai ilmailualan tutkinto tai vastaava kansallinen lupakirja;

c) soveltuva ilmailualan huoltokoulutus;

d) toimi hyväksytyssä organisaatiossa asianmukaisissa tehtävissä.

e) Sen estämättä, mitä a–d alakohdassa määrätään, M.A.707(a)2(b) kohdan vaatimus voidaan korvata jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidon alalla hankitulla neljän vuoden kokemuksella kohdan M.A.707(a)2(a) kohdassa vaaditun kokemuksen lisäksi.

▼M1

b) Hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voi antaa valtuudet hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation nimeämälle lentokelpoisuustarkastuksia tekevälle henkilöstölle ainoastaan, kun toimivaltainen viranomainen on virallisesti hyväksynyt kyseisen henkilöstön toimivaltaisen viranomaisen tai organisaation lentokelpoisuustarkastuksia tekevän henkilöstön valvonnassa ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää menettelyä noudattaen hyväksyttävästi suoritetun lentokelpoisuustarkastuksen jälkeen.

▼B

c) Organisaation on varmistettava, että ilma-aluksen lentokelpoisuustarkastuksen tekevällä henkilöstöllä on todistettavasti asianmukaista, viimeaikaista kokemusta jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan alalta.

d) Lentokelpoisuustarkastuksia tekevän henkilöstön tulee olla tunnistettavissa siten, että jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjassa luetellaan kukin henkilö ja kunkin henkilön henkilökohtaisen lentokelpoisuustarkastusta koskevan valtuutuksen numero.

e) Organisaation on säilytettävä tiedot lentokelpoisuustarkastuksia tekevästä henkilöstöstä, ja näiden tietojen on sisällettävä yksityiskohtaiset tiedot asianmukaisesta pätevyydestä, joita säilytetään yhdessä jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan kokemukseen ja koulutukseen liittyvistä olennaisista tiedoista tehdyn yhteenvedon sekä valtuutusjäljennöksen kanssa. Nämä tiedot on säilytettävä kahden vuoden ajan siitä lähtien, kun lentokelpoisuustarkastuksia tekevä henkilö on eronnut organisaation palveluksesta.

M.A.708    Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta

a) Kaikki jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaan liittyvät työt on tehtävä M osan osaston A luvussa C annettujen määräysten mukaisesti.

b) Jokaisen valvottavan ilma-aluksen osalta hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation on

1. kehitettävä ja tarkistettava ilma-alusta koskeva huolto-ohjelma, sovellettava luotettavuusohjelma mukaan luettuna

▼M2

2. esitettävä ilma-aluksen huolto-ohjelma ja sen muutokset toimivaltaiselle viranomaiselle hyväksyntää varten, ellei sovelleta M.A.302(c) kohdan mukaista epäsuoraa hyväksyntämenettelyä ja, jos kyse on ilma-aluksista, joiden käyttäjät eivät ole asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneita lentoliikenteen harjoittajia, toimitettava jäljennös ohjelmasta M.A.201 kohdan mukaiselle vastaavalle omistajalle tai lentotoiminnan harjoittajalle

▼B

3. hoidettava muutos- ja korjaustöiden hyväksyminen

4. varmistettava, että kaikki huoltotyöt tehdään hyväksytyn huolto-ohjelman mukaisesti ja että huoltotodiste annetaan tämän liitteen (M osa) osaston A luvun H mukaisesti

5. varmistettava, että kaikki sovellettavat jatkuvaan lentokelpoisuuteen vaikuttavat lentokelpoisuus- ja lentotoimintamääräykset on otettu huomioon

6. varmistettava, että asianmukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio korjaa kaikki ilmoitetut tai määräaikaishuollon yhteydessä havaitut viat

7. varmistettava, että ilma-alus viedään asianmukaisesti hyväksyttyyn huolto-organisaatioon huollettavaksi aina tarpeen vaatiessa

8. sovitettava yhteen määräaikaishuollot, lentokelpoisuusmääräysten noudattaminen, niiden komponenttien vaihtaminen, joille on määritetty huoltojakso, ja komponenttien tarkastus, jotta voidaan varmistaa, että työt suoritetaan asianmukaisesti

9. hoidettava kaikkien jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevien tallenteiden ja/tai lentotoiminnan harjoittajan teknisen matkapäiväkirjan käsittely ja arkistointi.

10. varmistettava, että punnitustodistus vastaa ilma-aluksen kulloistakin tilaa.

▼M2

c) Kun kyse on vaativista moottorikäyttöisistä ilma-aluksista tai kaupalliseen ilmakuljetustoimintaan käytettävistä ilma-aluksista, tai kaupalliseen erityislentotoimintaan tai kaupallisen hyväksytyn koulutusorganisaation toimintaan käytettävistä ilma-aluksista, joille jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiota ei ole asianmukaisesti hyväksytty osan 145 tai osassa M.A. olevan luvun F mukaisella tavalla, organisaation on lentotoiminnan harjoittajaa ensin kuultuaan tehtävä kirjallinen huoltosopimus osan 145 tai osassa M.A. olevan luvun F mukaisen hyväksytyn organisaation tai toisen lentotoiminnan harjoittajan kanssa, ja sopimuksessa on lueteltava yksityiskohtaisesti kohdissa M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 ja M.A.301-6 mainitut toimet, joilla varmistetaan, että viime kädessä kaikki huollot suorittaa osan 145 tai osassa M.A. olevan luvun F mukainen hyväksytty huolto-organisaatio, ja määritellään M.A.712(b) kohdan laatua koskevat tukitoimet.

▼M2

d) Edellä olevan c alakohdan määräyksistä riippumatta sopimus voidaan tehdä erillisinä 145 osan tai M.A. osassa olevan luvun F mukaiselle huolto-organisaatiolle tehtyinä työtilauksina, jos

1. ilma-alus tarvitsee muuta kuin määräaikaista linjahuoltoa

2. on kyse ilma-aluksen komponenttien huollosta, mukaan lukien moottorin huolto.

▼B

M.A.709    Asiakirjat

a) Hyväksytyllä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolla on oltava M.A.401 kohdassa määritellyt, voimassa olevat sovellettavat huoltotiedot, ja sen on käytettävä niitä hoitaessaan M.A.708 kohdassa tarkoitettuja jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyviä tehtäviä. Nämä tiedot voi toimittaa omistaja tai lentotoiminnan harjoittaja, jos näiden kanssa on tehty asianmukainen sopimus. Tällaisessa tapauksessa jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation tarvitsee vain säilyttää tiedot sopimuksen keston ajan, ellei M.A.714 kohdan mukaisesti toisin vaadita.

▼M2

b) Hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voi muiden kuin asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten osalta laatia ”perustason” ja/tai ”yleistason” huolto-ohjelmia, jotta ensimmäinen hyväksyntä voitaisiin myöntää ja/tai hyväksyntää laajentaa ilman tämän liitteen (M osa) lisäyksessä I tarkoitettuja sopimuksia. Nämä ”perustason” ja/tai ”yleistason” huolto-ohjelmat eivät sulje pois tarvetta laatia ilma-alukselle asianmukainen huolto-ohjelma M.A.302 kohdan mukaisesti hyvissä ajoin ennen M.A.711 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien käyttöä.

▼B

M.A.710    Lentokelpoisuustarkastus

a) M.A.901 kohdassa tarkoitetulle ilma-aluksen lentokelpoisuustarkastukselle asetettujen vaatimusten täyttämiseksi hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation on tehtävä täydellinen, dokumentoitu ilma-aluksen tietojen tarkastus varmistuakseen siitä, että:

1. rungon, moottorin ja potkurin lentoajat tunteina ja käyttökertojen lukumäärät on kirjattu asianmukaisesti;

2. lentokäsikirja soveltuu ilma-aluksen konfiguraatioon ja on viimeisimmän muutostilanteen mukainen;

3. kaikki ilma-aluksen hyväksytyn huolto-ohjelman mukaiset huoltotehtävät on suoritettu;

4. kaikki tiedossa olevat viat on korjattu tai niiden korjausta on tarvittaessa siirretty valvotulla tavalla;

5. kaikkia sovellettavia lentokelpoisuusmääräyksiä on noudatettu ja toimenpiteet on kirjattu huolellisesti;

6. kaikki ilma-alukselle tehdyt muutostyöt ja korjaukset on kirjattu ja ne ovat asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osa) mukaisia;

7. kaikki ilma-alukseen asennetut komponentit, joille on määritetty huoltojakso, on asianmukaisesti tunnistettu ja kirjattu eikä niiden hyväksyttyä huoltojaksoa ole ylitetty;

8. kaikista huoltotoimenpiteistä on annettu huoltotodiste liitteen I (M osa) mukaisesti;

9. uusin punnitustodistus on voimassa ja vastaa ilma-aluksen konfiguraatiota;

10. ilma-alus on yhdenmukainen viraston hyväksymän viimeisimmän tyyppisuunnitelman kanssa; ja

11. ilma-aluksella on tarvittaessa melutodistus, joka vastaa ilma-aluksen nykyistä konfiguraatiota asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osa) luvun I mukaisesti.

b) Hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation lentokelpoisuustarkastuksia tekevän henkilöstön on suoritettava ilma-aluksen fyysinen tarkastus. Jos lentokelpoisuustarkastuksia tekevä henkilöstö ei ole liitteen III (66 osa) mukaisesti riittävän pätevää tällaisen tarkastuksen tekemiseen, sen apuna on oltava pätevää henkilöstöä.

c) Ilma-aluksen fyysisessä tarkastuksessa lentokelpoisuustarkastuksen tekevän henkilöstön on varmistettava, että

1) kaikki vaaditut merkinnät ja kilvet on asennettu asianmukaisesti;

2) ilma-alus on hyväksytyn lentokäsikirjan mukainen;

3) ilma-aluksen konfiguraatio vastaa hyväksyttyjä asiakirjoja;

4) ei ole löydetty mitään ilmeisiä vikoja, joihin ei ole puututtu M.A.403 kohdan mukaisella tavalla;

5) ilma-aluksen ja a alakohdassa tarkoitetun dokumentoidun tietojen tarkastuksen välillä ei ole ristiriitaisuuksia.

d) Poiketen siitä, mitä M.A.901(a) kohdassa säädetään, lentokelpoisuustarkastus voidaan tehdä aikaisintaan 90 päivää ennen määräpäivää ilman, että lentokelpoisuustarkastusten jatkuvuutta rikotaan, jolloin fyysinen tarkastus voidaan tehdä huoltotarkastuksen yhteydessä.

e) Liitteessä I (M osa) olevassa lisäyksessä III tarkoitetun lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen (EASA 15b -lomake) tai suosituksen lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen myöntämiseksi (EASA 15a -lomake) voi antaa vain

1) M.A.707 kohdan mukaisesti asiaankuuluvalla tavalla hyväksytty lentokelpoisuustarkastuksen tekevä henkilöstö hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation puolesta tai valtuutettu huoltohenkilöstö M.A.901(g) kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa,

2) kun se on todennut, että lentokelpoisuustarkastus on suoritettu kokonaisuudessaan eikä lentoturvallisuutta vaarantavia puutteita ole havaittu.

f) Jäljennös myönnetystä tai jatketusta ilma-aluksen lentokelpoisuuden tarkastustodistuksesta toimitetaan aina kyseisen ilma-aluksen rekisteröintijäsenvaltiolle 10 päivän kuluessa.

g) Lentokelpoisuuden tarkastamiseen kuuluvia tehtäviä ei saa teettää alihankintana.

▼M1

ga) Kun kyse on muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa käytettävistä ELA1-ilma-aluksista, joille on vahvistettu ilma-aluksen huolto-ohjelma M.A.302(h) kohdan mukaisesti, on ilma-aluksen huolto-ohjelma tarkistettava lentokelpoisuustarkastuksen yhteydessä. Tarkistuksen tekee sama henkilö, joka suorittaa lentokelpoisuustarkastuksen.

▼M1

h) Jos lentokelpoisuustarkastuksen tulos jää epäselväksi tai jos ilma-aluksessa havaitaan M.A.710(h) kohdassa tarkoitetussa tarkistuksessa poikkeavuuksia, jotka liittyvät huolto-ohjelman sisällön puutteisiin, organisaation on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle niin pian kuin käytännössä mahdollista, mutta joka tapauksessa 72 tunnin kuluessa siitä, kun organisaatio havaitsee tarkastuksen kohteessa ilmenneen seikan. Lentokelpoisuuden tarkastustodistusta ei saa antaa ennen kuin kaikki puutteet on korjattu.

▼B

M.A.711    Organisaation oikeudet

a) Tämän liitteen (M osa) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio saa

▼M2

1. hallinnoida muiden kuin asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten jatkuvaa lentokelpoisuutta hyväksyntätodistuksen mukaisesti

2. hallinnoida asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten jatkuvaa lentokelpoisuutta, jos sekä sen hyväksyntätodistuksessa että lentotoimintaluvassa on tätä koskeva merkintä

▼B

3. sopia rajoitettujen jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvien tehtävien suorittamisesta alihankkijaorganisaation kanssa, joka toimii sen laatujärjestelmän alaisena ja mainitaan sen hyväksyntätodistuksessa olevassa luettelossa

4. jatkaa toimivaltaisen viranomaisen tai jonkun muun tämän liitteen (M osa) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation myöntämän lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaoloa M.A.901(f) kohdassa määritellyin edellytyksin.

b) Hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, joka on rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa, voidaan lisäksi hyväksyä toteuttamaan M.A.710 kohdassa tarkoitettuja lentokelpoisuustarkastuksia sekä

1. antamaan todistuksen tällaisesta lentokelpoisuuden tarkastamisesta ja jatkamaan todistuksen voimassaoloa M.A.901(c)2 tai M.A.901(e)2 kohdassa määritellyin edellytyksin ja

2. antamaan suosituksia lentokelpoisuuden tarkastamisesta rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

c) Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle, jonka hyväksyntään sisältyvät M.A.711(b) kohdassa tarkoitetut oikeudet, voidaan lisäksi antaa oikeus myöntää lupia ilmailuun asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteessä I (21 osa) olevan 21.A.711 kohdan d alakohdan mukaisesti sille ilma-alukselle, jolle organisaatiolla on lupa myöntää lentokelpoisuuden tarkastustodistus, kun jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio vahvistaa hyväksyttyjen lentoehtojen noudattamisen edellyttäen, että M.A.704 kohdassa tarkoitetussa käsikirjassa on asianmukainen hyväksytty menettely.

M.A.712    Laatujärjestelmä

a) Jotta varmistetaan, että hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio noudattaa jatkuvasti tässä luvussa asetettuja vaatimuksia, sen on perustettava laatujärjestelmä ja nimitettävä laadusta vastaava henkilö valvomaan, että ilma-alusten lentokelpoisuutta varten vaadittuja menettelytapoja noudatetaan ja että ne ovat riittäviä. Säännönmukaisuuden valvontaan tulee kuulua palautejärjestelmä, jossa palaute välittyy vastuulliselle johtajalle, jotta voidaan varmistaa korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen tarpeen vaatiessa.

b) Laatujärjestelmässä on valvottava tämän liitteen (M osa) osaston A luvussa G lueteltuja toimintoja. Sen täytyy käsittää vähintään seuraavat toiminnot:

1. valvonta, joka osoittaa, suoritetaanko kaikki tämän liitteen (M osa) osaston A luvun G mukaiset toiminnot hyväksyttyjen menettelytapojen mukaisesti;

2. valvonta, joka osoittaa, suoritetaanko kaikki sovitut huoltotoimet sopimuksen mukaisesti, ja

3. valvonta, joka osoittaa, noudatetaanko tässä osassa asetettuja vaatimuksia.

c) Nämä tiedot on säilytettävä vähintään kahden vuoden ajan.

d) Silloin, kun jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio on hyväksytty toisen osan mukaisesti, laatujärjestelmä voidaan yhdistää kyseisen osan vaatimuksiin.

▼M2

e) Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneista lentoliikenteen harjoittajista, osassa M.A olevassa luvussa G mainitun laatujärjestelmän on oltava erottamaton osa lentotoiminnan harjoittajan laatujärjestelmää.

f) Kun on kyse pienistä organisaatioista, jotka eivät hallinnoi asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten jatkuvaa lentokelpoisuutta, laatujärjestelmä voidaan korvata säännöllisillä organisaation katselmuksilla, jos toimivaltainen viranomainen hyväksyy tämän, paitsi jos organisaatio myöntää lentokelpoisuuden tarkastustodistuksia ilma-aluksille, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 2 730 kg ja jotka eivät ole ilmapalloja. Jos laatujärjestelmää ei ole, organisaatio ei saa tehdä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintatehtävistä sopimuksia muiden osapuolten kanssa.

▼B

M.A.713    Hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation muutokset

Jotta toimivaltainen viranomainen voi ratkaista, noudatetaanko tämän osan määräyksiä jatkuvasti, hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation on ilmoitettava sille seuraavista muutoksista, ennen kuin se toteuttaa ne:

1. organisaation nimi

2. organisaation toimipaikka

3. organisaation sivutoimipaikat

4. vastuullinen johtaja

5. M.A.706(b) kohdassa tarkoitetut vastuuhenkilöt

6. hyväksyntään mahdollisesti vaikuttavat laitteet ja tilat, menetelmät, työn laajuus ja henkilöstö.

Tapauksissa, joissa aiottu henkilöstönmuutos ei ole ennakolta johtajiston tiedossa, nämä muutokset on ilmoitettava mahdollisimman pian.

M.A.714    Tietojen säilyttäminen

a) Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation on tallennettava kaikki tiedot suoritetuista töistä. M.A.305 kohdassa ja soveltuvin osin M.A.306 kohdassa vaaditut tallenteet on säilytettävä.

b) Jos jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolla on M.A.711(b) kohdassa tarkoitettu oikeus, sen on säilytettävä jäljennös jokaisesta annetusta tai jatketusta lentokelpoisuuden tarkastustodistuksesta ja lentokelpoisuussuosituksesta sekä niihin liittyvistä tukiasiakirjoista. Lisäksi organisaation on säilytettävä jäljennös jokaisesta lentokelpoisuuden tarkastustodistuksesta, jota se on jatkanut M.A.711(a) kohdan 4 alakohdassa tarkoitetun oikeuden nojalla.

c) Jos jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolla on M.A.711(c) kohdassa tarkoitettu oikeus, sen on säilytettävä jäljennös jokaisesta asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteessä I (21 osa) olevan 21A.729 kohdan säännösten mukaisesti myönnetystä luvasta ilmailuun.

d) Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation on säilytettävä jäljennökset kaikista b ja c alakohdassa tarkoitetuista tallenteista kahden vuoden ajan siitä, kun ilma-alus on poistettu pysyvästi käytöstä.

e) Tallenteet on säilytettävä siten, että ne ovat suojattuina vahingoittumiselta, muuttamiselta ja varkaudelta.

f) Tietojen säilymisen varmistamiseen käytetyt tietokonelaitteistot on säilytettävä eri paikassa kuin työskentelyssä käytettäviä tietoja sisältävät laitteistot ja sellaisessa ympäristössä, jossa ne pysyvät varmasti hyvässä kunnossa.

g) Jos ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta siirretään toiselle organisaatiolle tai henkilölle, kaikki säilytetyt tallenteet on siirrettävä kyseiselle organisaatiolle tai henkilölle. Tallenteiden säilyttämiselle asetetut määräajat koskevat edelleen myös tätä organisaatiota tai henkilöä.

h) Jos jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio lopettaa toimintansa, kaikki säilytetyt tallenteet on siirrettävä ilma-aluksen omistajalle.

M.A.715    Hyväksynnän voimassaolo

a) Hyväksyntä myönnetään sen voimassaoloaikaa rajoittamatta. Se pysyy voimassa, jos

1. organisaatio noudattaa jatkuvasti tämän osan määräyksiä yhdessä M.B.705 kohdan havaintojen käsittelyä koskevien määräysten kanssa.

2. toimivaltainen viranomainen pääsee organisaatioon tarkastamaan, että organisaatio edelleen täyttää tämän osan vaatimukset,

3. hyväksyntää ei ole luovutettu tai peruutettu.

b) Jos hyväksyntä luovutetaan tai peruutetaan, se on palautettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

M.A.716    Havainnot

a) Tason 1 havainto on mikä tahansa merkittävä poikkeama M osan vaatimuksista, joka alentaa turvallisuuden tasoa ja vaarantaa vakavasti lentoturvallisuuden.

b)  ►C1  Tason 2 havainto on mikä tahansa poikkeama M osan vaatimuksista, joka saattaa alentaa turvallisuuden tasoa ja mahdollisesti vaarantaa lentoturvallisuuden. ◄

c) Saatuaan ilmoituksen M.B.605 kohdan mukaisista havainnoista huolto-organisaation hyväksynnän haltijan on laadittava korjaussuunnitelma ja osoitettava toteuttaneensa toimivaltaista viranomaista tyydyttävät korjaustoimenpiteet tämän kanssa sovitun ajan kuluessa.

LUKU H

HUOLTOTODISTE — CRS

M.A.801    Ilma-aluksen huoltotodiste

a) Ellei ilma-alusta ole luovuttanut käyttöön liitteen II (145 osa) mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio, huoltotodiste annetaan tämän luvun mukaisesti.

b) Ilma-alusta ei saa luovuttaa käyttöön ennen kuin jokin seuraavista on antanut huoltotodisteen huollon päätyttyä ja todennut, että kaikki vaaditut huoltotoimet on suoritettu asianmukaisesti:

1. asianmukainen valtuutettu huoltohenkilöstö tämän liitteen (M osa) osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation nimissä tai

2. liitteen III (66 osa) vaatimusten mukainen valtuutettu huoltohenkilöstö, lukuun ottamatta tämän liitteen lisäyksessä VII lueteltuja vaativia huoltotoimia, joihin sovelletaan 1 alakohtaa, tai

3. M.A.803 kohdan mukainen lentäjänä toimiva omistaja.

▼M2

c) M.A.801(b)2 kohdan määräyksistä poiketen muiden kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa, kaupallisessa erityislentotoiminnassa ja kaupallisen hyväksytyn koulutusorganisaation toiminnassa käytettävien ELA1-ilma-alusten osalta lisäyksessä VII luetelluista vaativista huoltotöistä voi antaa huoltotodisteen M.A.801(b)2 kohdassa tarkoitettu valtuutettu huoltohenkilöstö.

d) M.A.801(b) kohdan määräyksistä poiketen odottamattomissa tilanteissa, joissa ilma-alus on joutunut vian vuoksi jäämään paikkaan, jossa ei ole tämän liitteen tai liitteen II (145 osa) mukaisesti hyväksyttyä huolto-organisaatiota tai asianmukaista valtuutettua huoltohenkilöstöä, omistaja voi valtuuttaa henkilön, jolla on vähintään kolmen vuoden asianmukainen kokemus huoltotöistä ja riittävä pätevyys, suorittamaan huoltotyöt tämän liitteen luvussa D määriteltyjen huoltovaatimusten mukaisesti ja antamaan ilma-alukselle huoltotodisteen. Tällaisessa tapauksessa omistajan on

1. hankittava ja säilytettävä ilma-aluksen huoltokirjanpidossa yksityiskohtaiset tiedot kaikista tehdyistä töistä ja huoltotodisteen antaneen henkilön pätevyydestä ja

2. varmistettava, että M.A.801(b) kohdassa tarkoitettu asianmukaisesti valtuutettu henkilö tai tämän liitteen (M osa) osaston A luvun F tai liitteen II (145 osa) mukaisesti hyväksytty organisaatio tarkastaa tällaisen huollon ja antaa siitä huoltotodisteen heti kun mahdollista ja joka tapauksessa enintään seitsemän päivän kuluessa, ja

3. ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa tällaisen valtuutuksen myöntämisestä ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta vastaavalle organisaatiolle, jos sen kanssa on tehty sopimus M.A.201(i) kohdan mukaisesti, tai toimivaltaiselle viranomaiselle, jos tällaista sopimusta ei ole tehty.

▼B

e) Kun on kyse M.A.801(b)2 tai M.A.801(c) kohdan mukaisesta huoltotodisteen antamisesta, valtuutettua huoltohenkilöstöä voi avustaa huoltotyössä yksi tai useampi henkilö sen suorassa ja jatkuvassa valvonnassa.

f) Huoltotodisteeseen on merkittävä vähintään

1. huollon toteutusta koskevat perustiedot ja

2. huollon valmistumispäivämäärä ja

3. huoltotodisteen antavan organisaation ja/tai henkilön tunnistetiedot, mukaan luettuina

i) tämän liitteen (M osa) osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation hyväksynnän numero ja huoltotodisteen antaneen valtuutetun huoltohenkilöstön jäsenen hyväksyntänumero tai

ii) kun on kyse M.A.801(b)2 tai M.A.801(c) kohdan mukaisesta huoltotodisteesta, huoltotodisteen antavan valtuutetun huoltohenkilöstön tunnistetiedot ja tarvittaessa lupakirjanumero;

4. mahdolliset lentokelpoisuus- tai käyttörajoitukset.

g) Edellä olevan b alakohdan määräyksistä poiketen ja h alakohdan määräyksistä riippumatta, jos vaadittua huoltoa ei voida suorittaa loppuun, huoltotodiste voidaan antaa ilma-alusta koskevien hyväksyttyjen rajoitusten mukaisesti. Maininta tästä sekä mahdollisesti sovellettavista lentokelpoisuus- tai käyttörajoituksista on sisällytettävä osana) f alakohdan 4 alakohdassa vaadittavia tietoja ilma-aluksen huoltotodisteeseen ennen sen antamista.

h) Huoltotodistetta ei saa antaa, jos todetaan jokin poikkeama, joka vaarantaa lentoturvallisuuden.

M.A.802    Komponenttien huoltotodiste

a) Huoltotodiste on annettava ilma-aluksen jokaisen komponentin M.A.502 kohdan mukaisen huollon valmistuessa.

b) Komponentin huoltotodiste annetaan nimellä ”EASA 1 -lomake” tunnetulla huolto- ja valmistustodistuksella, paitsi silloin, kun ilma-aluksen komponenttien huolto on tehty M.A.502(b), M.A.502(d) tai M.A.502(e) kohdan mukaisesti, jolloin huollossa noudatetaan M.A.801 kohdan mukaisia ilma-aluksen huoltotodistemenettelyjä.

M.A.803    Lentäjänä toimivan omistajan valtuudet

a) Lentäjänä toimivaksi omistajaksi luokitellaan henkilö,

1. jolla on jäsenvaltion myöntämä tai hyväksymä voimassa oleva lentolupakirja (tai vastaava asiakirja) tyyppi- ja luokkakelpuutuksineen ja

2. joka omistaa ilma-aluksen joko yksin tai yhteisomistajana; omistajan on oltava:

i) yksi rekisteröintilomakkeessa mainituista luonnollisista henkilöistä tai

ii) jäsen voittoa tavoittelemattomassa harrastustoiminnan alan oikeushenkilössä, jos oikeushenkilö on määritelty rekisteröintiasiakirjassa omistajaksi tai lentotoiminnan harjoittajaksi, kyseinen jäsen on suoraan osallisena oikeushenkilön päätöksentekomenettelyssä ja oikeushenkilö on nimennyt hänet suorittamaan huoltoa lentäjänä toimivana omistajana.

▼M2

b) Kun kyse on muusta kuin vaativasta moottoroidusta ilma-aluksesta, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 730  kg, purjelentokoneesta, moottoripurjelentokoneesta tai ilmapallosta, jota ei käytetä kaupallisessa ilmakuljetuksessa, kaupallisessa erityislentotoiminnassa tai kaupallisen hyväksytyn koulutusorganisaation toiminnassa, lentäjänä toimiva omistaja saa antaa huoltotodisteen, kun lentäjänä toimivan omistajan tekemä, lisäyksessä VIII määritelty rajoitettu huolto on tehty.

▼B

c) Lentäjänä toimivan omistajan tekemä rajoitettu huolto on määriteltävä M.A.302 kohdassa tarkoitetussa huolto-ohjelmassa.

d) Huoltotodiste on kirjattava matkapäiväkirjoihin, ja sen on sisällettävä perustiedot suoritetusta huollosta, käytetyt huoltotiedot, huollon valmistumispäivämäärä sekä todistuksen antavan lentäjänä toimivan omistajan tunnistetiedot, allekirjoitus ja lupakirjan numero.

LUKU I

LENTOKELPOISUUDEN TARKASTUSTODISTUS

M.A.901    Ilma-aluksen lentokelpoisuustarkastus

Ilma-aluksen lentokelpoisuustodistuksen voimassaolon varmistamiseksi on järjestettävä säännöllisesti ilma-aluksen ja sen jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvien tallenteiden lentokelpoisuustarkastuksia.

▼M1

a) Todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta annetaan hyväksyttävän lentokelpoisuustarkastuksen jälkeen lisäyksen III (EASA 15a-, 15b- tai 15c-lomake) mukaisesti. Todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta on voimassa vuoden.

▼B

b) Valvotussa ympäristössä oleva ilma-alus on ilma-alus, i) jonka jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta on vastannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajan sama tämän liitteen (M osa) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio ja ii) jota ovat huoltaneet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajan tämän liitteen (M osa) osaston A luvun F tai liitteen II (145 osa) mukaisesti hyväksytyt huolto-organisaatiot. Mukaan luetaan M.A.803(b) kohdassa tarkoitettu huolto, joka suoritetaan ja jota seuraava huoltotodiste annetaan M.A.801(b)2 tai M.A.801(b)3 kohdan mukaisesti.

▼M2

c) Kaikkien valvotussa ympäristössä olevien, asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten sekä ilma-alusten, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 2 730  kg, lukuun ottamatta ilmapalloja, osalta b alakohdassa tarkoitettu ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta vastaava organisaatio voi asianmukaisen hyväksynnän saatuaan ja k alakohdan määräyksiä noudattaen

1. antaa todistuksen lentokelpoisuuden tarkastamisesta M.A.710 kohdan mukaisesti, ja

2. jatkaa lentokelpoisuuden tarkastamisesta antamansa todistuksen voimassaoloa kahdesti vuodeksi kerrallaan, kun ilma-alus on pysynyt valvotussa ympäristössä.

d) Kun kyse on asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien käyttämistä ilma-aluksista ja suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan yli 2 730  kg:n ilma-aluksista, ei kuitenkaan ilmapalloista,

i) jotka eivät ole valvotussa ympäristössä, tai

ii) joiden jatkuvaa lentokelpoisuutta hallinnoi jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, jolla ei ole oikeutta suorittaa lentokelpoisuustarkastuksia,

toimivaltainen viranomainen antaa todistuksen lentokelpoisuuden tarkastamisesta sellaisen tyydyttävän arvioinnin mukaan, joka perustuu tämän liitteen (M osa) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation suositukseen ja jonka omistaja tai lentotoiminnan harjoittaja on liittänyt hakemukseen. Tämän suosituksen on perustuttava M.A.710 kohdan mukaisesti suoritettuun lentokelpoisuustarkastukseen.

e) Muiden kuin asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 730  kg, sekä ilmapallojen osalta mikä tahansa omistajan tai lentotoiminnan harjoittajan nimeämä ja tämän liitteen (M osa) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voi asianmukaisen hyväksynnän saatuaan ja k alakohdan määräyksiä noudattaen

1. antaa todistuksen lentokelpoisuuden tarkastamisesta M.A.710 kohdan mukaisesti, ja

2. jatkaa lentokelpoisuuden tarkastamisesta antamansa todistuksen voimassaoloa kahdesti vuodeksi kerrallaan, kun ilma-alus on pysynyt sen hallinnassa valvotussa ympäristössä.

▼B

f) M.A.901(c)2 ja M.A.901(e)2 kohdan määräyksistä poiketen b alakohdassa tarkoitettu ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voi jatkaa toimivaltaisen viranomaisen tai jonkin toisen tämän liitteen (M osa) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation antaman lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaoloa kahdesti vuodeksi kerrallaan, jos ilma-alus on valvotussa ympäristössä ja k alakohdan määräyksiä noudatetaan.

▼M2

g) M.A.901(e) ja M.A.901(i)2 kohdan määräyksistä poiketen, jos kyse on ELA1-luokan ilma-aluksesta, jota ei käytetä kaupallisissa ilmakuljetuksissa tai kaupallisessa erityislentotoiminnassa tai kaupallisen hyväksytyn koulutusorganisaation toiminnassa, myös toimivaltainen viranomainen voi antaa todistuksen lentokelpoisuuden tarkastamisesta tehtyään hyväksyttävän arvioinnin, joka perustuu toimivaltaisen viranomaisen muodollisesti hyväksymän ja liitteen III (66 osa) ja M.A.707(a)2(a) kohdan vaatimukset täyttävän valtuutetun huoltohenkilöstön suositukseen, jonka omistaja tai lentotoiminnan harjoittaja on liittänyt hakemukseen. Tämän suosituksen on perustuttava M.A.710 kohdan mukaisesti suoritettuun lentokelpoisuustarkastukseen, ja sen saa antaa enintään kahdeksi peräkkäiseksi vuodeksi.

▼B

h) Tilanteessa, jossa lentoturvallisuus on mahdollisesti uhattuna, toimivaltaisen viranomaisen on itse tehtävä lentokelpoisuustarkastus ja annettava siitä todistus.

i) Sen lisäksi, mitä h alakohdassa määrätään, toimivaltainen viranomainen voi tehdä lentokelpoisuustarkastuksen itse ja antaa siitä todistuksen seuraavissa tapauksissa:

1. kun ilma-aluksen lentokelpoisuudesta huolehtii tässä liitteessä (M osa) olevan osaston A luvun G mukaisesti hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, joka sijaitsee kolmannessa maassa;

2. ilmapallojen ja kaikkien muiden sellaisten ilma-alusten osalta, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 730 kg, omistajan pyynnöstä.

j) Kun toimivaltainen viranomainen tekee itse lentokelpoisuustarkastuksen ja/tai antaa siitä todistuksen, omistajan tai lentotoiminnan harjoittajan on järjestettävä toimivaltaista viranomaista varten

1. toimivaltaisen viranomaiset vaatimat asiakirjat ja

2. sopiva, sijainniltaan tarkoituksenmukainen majoitus viranomaisen henkilöstölle ja

3. tarvittaessa liitteen III (66 osa) vaatimukset tai liitteen II (145 osa) 145A.30(j) kohdan (1) ja (2) alakohdan vastaavat henkilöstövaatimukset täyttävää asianmukaisesti koulutettua apuhenkilöstöä.

k) Lentokelpoisuuden tarkastustodistusta ei saa antaa tai sen voimassaoloa jatkaa, jos on olemassa syitä tai todisteita, joiden perusteella voidaan epäillä ilma-aluksen olevan lentokelvoton.

▼M1

l) Kun kyse on muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa käytettävästä ELA1-ilma-aluksesta, osan 145 tai osan M osaston A luvun F mukainen huolto-organisaatio, joka suorittaa huolto-ohjelmaan sisältyvän vuositarkastuksen, voi asianmukaisen hyväksynnän saatuaan tehdä lentokelpoisuustarkastuksen ja antaa todistuksen lentokelpoisuustarkastuksesta, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

1. Organisaatio nimeää lentokelpoisuustarkastuksia tekevän henkilöstön, joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

a) Lentokelpoisuustarkastuksia tekevällä henkilöstöllä on kyseistä ilma-alusta koskeva huoltotodisteen antamisvaltuutus.

b) Lentokelpoisuustarkastuksia tekevällä henkilöstöllä on vähintään kolmen vuoden kokemus valtuutettuna huoltohenkilöstönä toimimisesta.

c) Lentokelpoisuustarkastuksia tekevä henkilöstö on riippumaton tarkastuksen kohteena olevan ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaprosessista tai sillä on tarkastuksen kohteena olevan kokonaisen ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaprosessia koskeva yleinen valtuutus.

d) Lentokelpoisuustarkastuksia tekevä henkilöstö tuntee jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan kannalta merkitykselliset tämän liitteen (M osan) osat.

e) Lentokelpoisuustarkastuksia tekevä henkilöstö on osoittanut tuntevansa huolto-organisaation menettelyt, joilla on merkitystä lentokelpoisuustarkastuksen ja lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen antamisen kannalta.

f) Toimivaltainen viranomainen on virallisesti hyväksynyt lentokelpoisuustarkastuksia tekevän henkilöstön toimivaltaisen viranomaisen tai organisaation lentokelpoisuustarkastuksia tekevän henkilöstön valvonnassa ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää menettelyä noudattaen hyväksyttävästi suoritetun lentokelpoisuustarkastuksen jälkeen.

g) Lentokelpoisuustarkastuksia tekevä henkilöstö on suorittanut vähintään yhden lentokelpoisuustarkastuksen 12 viime kuukauden aikana.

2. Lentokelpoisuustarkastus tehdään huolto-ohjelmaan sisältyvän vuositarkastuksen yhteydessä ja tarkastajan on oltava sama kuin kyseisen vuositarkastuksen hyväksynyt henkilö; tällöin voidaan soveltaa M.A.710(d) kohdan säännöstä, jonka mukaan tarkastus voidaan tehdä 90 päivää ennen määräpäivää.

3. Lentokelpoisuustarkastukseen sisältyy M.A.710(a) kohdan mukainen täydellinen, dokumentoitu tarkastus.

4. Lentokelpoisuustarkastukseen sisältyy M.A.710 kohdan b ja c alakohdan mukainen ilma-aluksen fyysinen tarkastus.

5. Lentokelpoisuustarkastuksen tehnyt henkilö antaa huolto-organisaation puolesta lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen (EASA 15c -lomake), kun hän on vakuuttunut siitä, että

a) lentokelpoisuustarkastus on suoritettu kokonaisuudessaan ja tyydyttävästi ja

b) huolto-ohjelma on tarkistettu M.A.710(ga) kohdan mukaisesti ja

c) lentoturvallisuutta vaarantavia puutteita ei ole havaittu.

6. Jäljennös lentokelpoisuuden tarkastustodistuksesta lähetetään kyseisen ilma-aluksen rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 10 päivän kuluessa todistuksen antamisesta.

7. Jos organisaatio toteaa, että lentokelpoisuustarkastuksen tulos on jäänyt epäselväksi tai jos ilma-aluksessa havaitaan M.A.901(l)5(b) kohdassa tarkoitetussa tarkistuksessa poikkeavuuksia, jotka liittyvät huolto-ohjelman sisällön puutteisiin, rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava asiasta 72 tunnin kuluessa.

8. Huolto-organisaation käsikirjassa vahvistetaan

a) menettelyt lentokelpoisuustarkastusten suorittamiseksi ja lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen antamiseksi

b) niiden valtuutettuun huoltohenkilöstöön kuuluvien henkilöiden nimet, joilla on valtuudet tehdä lentokelpoisuustarkastuksia ja antaa todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta

c) menettelyt huolto-ohjelman tarkistamiseksi.

▼B

M.A.902    Lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaolo

a) Lentokelpoisuuden tarkastustodistuksesta tulee mitätön, jos

1. se peruutetaan väliaikaisesti tai lopullisesti tai

2. lentokelpoisuustodistus peruutetaan väliaikaisesti tai lopullisesti tai

3. ilma-alus ei ole jäsenvaltion ilma-alusrekisterissä tai

4. tyyppihyväksyntätodistus, jonka mukaan lentokelpoisuustodistus on annettu, peruutetaan väliaikaisesti tai lopullisesti.

b) Ilma-aluksella ei saa lentää, jos sen lentokelpoisuustodistus ei ole voimassa tai jos

1. ilma-aluksen tai siihen asennetun komponentin jatkuva lentokelpoisuus ei vastaa tässä osassa asetettuja vaatimuksia; tai

2. ilma-alus ei vastaa viraston hyväksymää tyyppisuunnitelmaa; tai

3. ilma-alusta on käytetty siten, että on ylitetty sen hyväksytyssä lentokäsikirjassa tai lentokelpoisuustodistuksessa ilmoitetut rajoitukset, ilman että tämän vuoksi on toteutettu asianmukaisia toimia; tai

4. ilma-alus on ollut onnettomuudessa tai vaaratilanteessa, joka vaikuttaa ilma-aluksen lentokelpoisuuteen, eikä sen jälkeen ole toteutettu asianmukaisia toimia lentokelpoisuuden palauttamiseksi; tai

5. muutos- tai korjaustyö ei ole asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osa) mukainen.

c) Jos lentokelpoisuuden tarkastustodistus luovutetaan tai peruutetaan, se on palautettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

M.A.903    Euroopan unionin sisäinen ilma-aluksen rekisteröinnin siirto

a) Siirtäessään ilma-aluksen rekisteröintiä EU:n sisällä hakijan on

1. ilmoitettava aikaisemmalle jäsenvaltiolle, mihin jäsenvaltioon rekisteröinti siirretään, ja sen jälkeen

2. haettava uudelta jäsenvaltiolta uutta lentokelpoisuustodistusta asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osa) määräysten mukaisesti.

b) Huolimatta M.A.902(a)(3) kohdan määräyksistä aikaisempi todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta jää voimaan sen viimeiseen voimassaolopäivämäärään saakka.

M.A.904    Euroopan unioniin tuodun ilma-aluksen lentokelpoisuustarkastus

a) Tuodessaan ilma-alusta kolmannesta maasta jonkin jäsenvaltion rekisteriin hakijan on

1. haettava rekisteröintijäsenvaltiolta uutta lentokelpoisuustodistusta asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osa) mukaisesti ja

2. teetettävä muille kuin uusille ilma-aluksille M.A.901 kohdan mukaisesti lentokelpoisuustarkastus, joka ilma-aluksen on läpäistävä, ja

3. teetettävä kaikki M.A.302 kohdan mukaisessa hyväksytyssä huolto-ohjelmassa vaaditut huoltotoimet.

▼M1

b) Kun jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio tai huolto-organisaatio toteaa ilma-aluksen vastaavan asiaankuuluvia vaatimuksia, sen on toimitettava tarvittaessa rekisteröintijäsenvaltiolle dokumentoitu suositus lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen antamista varten.

▼B

c) Omistajan on sallittava, että rekisteröintivaltion viranomaiset pääsevät tarkastamaan ilma-aluksen.

d) Rekisteröintivaltio antaa uuden lentokelpoisuustodistuksen todettuaan ilma-aluksen olevan asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osa) määräysten mukainen.

e) Jäsenvaltion on myös annettava todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta, joka on yleensä voimassa vuoden, ellei jäsenvaltion ole rajoitettava voimassaoloa turvallisuussyistä.

M.A.905    Havainnot

a)  ►C1  Tason 1 havainto on mikä tahansa merkittävä poikkeama tämän liitteen (M osa) vaatimuksista, joka alentaa turvallisuuden tasoa ja vaarantaa vakavasti lentoturvallisuuden. ◄

b)  ►C1  Tason 2 havainto on mikä tahansa poikkeama tämän liitteen (M osa) vaatimuksista, joka saattaa alentaa turvallisuuden tasoa ja mahdollisesti vaarantaa lentoturvallisuuden. ◄

c) Saatuaan ilmoituksen M.B.903 kohdan mukaisista havainnoista henkilön tai organisaation, jolle kuuluu M.A.201 kohdan mukainen vastuu, on laadittava korjaussuunnitelma ja osoitettava toteuttaneensa toimivaltaista viranomaista tyydyttävät korjaustoimenpiteet viranomaisen kanssa sovitun ajan kuluessa, mukaan luettuina asianmukaiset korjaustoimenpiteet havaitun puutteen ja sen perussyyn uusiutumisen ennaltaehkäisemiseksi.

OSASTO B

TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN MENETTELYT

LUKU A

YLEISTÄ

M.B.101    Soveltamisala

Tässä osassa esitetään hallinnolliset vaatimukset, joita tämän osan luvun A soveltamisesta ja täytäntöönpanosta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava.

M.B.102    Toimivaltainen viranomainen

a)   Yleistä

Jäsenvaltio nimittää toimivaltaisen viranomaisen, jolle on myönnetty toimivalta todistusten antamiseen, jatkamiseen, muuttamiseen ja väliaikaiseen tai lopulliseen peruuttamiseen sekä jatkuvan lentokelpoisuuden valvontaan. Tämän toimivaltaisen viranomaisen on laadittava dokumentoidut menettelyt ja organisaatiorakenne.

b)   Henkilöresurssit

Henkilöstön lukumäärän on oltava tässä osastossa esitettyjen vaatimusten täyttämiseen soveltuva.

c)   Koulutus ja kokemus

Kaikella tässä liitteessä käsiteltyyn toimintaan osallistuvalla henkilöstöllä on oltava asianmukainen pätevyys ja riittävä tietämys, kokemus sekä perus- ja jatkokoulutus, jotta se suoriutuu sille annetuista tehtävistä.

d)   Menettelyt

Toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava menettelyt, joissa annetaan tarkat tiedot siitä, miten tämän liitteen (M osa) määräyksiä noudatetaan.

Menettelyt on tarkistettava ja oikaistava jatkuvan sääntöjenmukaisuuden varmistamiseksi.

M.B.104    Tietojen säilyttäminen

a) Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava tietojen tallennusjärjestelmä, jolla jokaisen todistuksen antaminen, jatkaminen, muuttaminen ja väliaikainen tai lopullinen peruuttaminen voidaan riittävässä määrin jäljittää.

b) Tämän liitteen mukaisesti hyväksyttyjen organisaatioiden valvontaa koskevien tallenteiden on sisällettävä ainakin

1. organisaation hyväksyntää koskeva hakemus

2. organisaation hyväksyntätodistus mahdollisine muutoksineen

3. auditointiohjelman jäljennös, joka sisältää tarkastusten suunnitellut ja toteutuneet päivämäärät

4. toimivaltaisen viranomaisen merkinnät jatkuvasta valvonnasta, kaikki auditointitiedot mukaan luettuina

5. jäljennökset asiaa koskevasta kirjeenvaihdosta

6. tarkat tiedot poikkeusluvista ja täytäntöönpanon varmistamistoimista

7. mahdolliset muiden toimivaltaisten viranomaisten antamat raportit organisaation valvonnasta

8. organisaation käsikirja muutoksineen

9. jäljennökset kaikista muista toimivaltaisen viranomaisen suoraan hyväksymistä asiakirjoista.

c) Edellä b alakohdassa mainittuja tallenteita on säilytettävä vähintään neljä vuotta.

d) Jokaista ilma-alusta koskevien valvontatallenteiden täytyy sisältää ainakin jäljennös

1. ilma-aluksen lentokelpoisuustodistuksesta

2. lentokelpoisuuden tarkastustodistuksista

3. osaston A luvun G mukaisista organisaatiosuosituksista

4. jäsenvaltion itse suoraan suorittamien lentokelpoisuustarkastusten raporteista

5. kaikesta olennaisesta ilma-alukseen liittyvästä kirjeenvaihdosta

6. poikkeuslupia ja täytäntöönpanon varmistamistoimia koskevista tiedoista

7. kaikista liitteen I (M osa) tai asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteen II (osa ARO) mukaisista toimivaltaisen viranomaisen hyväksymistä asiakirjoista.

e) Edellä olevan d alakohdan mukaiset tallenteet on säilytettävä kahden vuoden ajan siitä lähtien, kun ilma-alus poistetaan lopullisesti käytöstä.

f) Kaikki M.B.104 kohdassa tarkoitetut tallenteet on toimitettava viraston tai muiden jäsenvaltioiden saataville niiden sitä pyytäessä.

M.B.105    Keskinäinen tietojenvaihto

▼M2

a) Vaikuttaakseen osaltaan lentoturvallisuuden parantamiseen toimivaltaisten viranomaisten on osallistuttava kaikkien tarpeellisten tietojen vaihtoon asetuksen (EY) N:o 216/2008 15 artiklan mukaisesti.

▼B

b) Tilanteessa, jossa useiden jäsenvaltioiden turvallisuus voi olla vaarassa, niiden toimivaltaisten viranomaisten on avustettava toisiaan välttämättömien valvontatoimien toteuttamisessa tämän kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa.

LUKU B

VASTUU

M.B.201    Velvollisuudet

M.1 kohdassa määritellyt toimivaltaiset viranomaiset vastaavat tarkastusten ja tutkimusten suorittamisesta sen varmistamiseksi, että tässä osassa asettuja vaatimuksia noudatetaan.

LUKU C

JATKUVA LENTOKELPOISUUS

▼M1

M.B.301    Huolto-ohjelma

a) Ellei omistaja ole antanut huolto-ohjelmaa koskevaa ilmoitusta M.A.302(h) kohdan mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että huolto-ohjelma on M.A.302 kohdan mukainen.

b) Ellei M.A.302(c) ja M.A.302(h) kohdassa toisin säädetä, huolto-ohjelman ja siihen tehtyjen muutosten on oltava toimivaltaisen viranomaisen suoraan hyväksymiä.

c) Kun on kyse epäsuorasta hyväksynnästä, toimivaltainen viranomainen hyväksyy huolto-ohjelmamenettelyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjan perusteella.

d) Voidakseen hyväksyä huolto-ohjelman tämän kohdan b alakohdan mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen on saatava käyttöönsä kaikki M.A.302 kohdan d, e, f ja h alakohdassa vaaditut tiedot.

▼B

M.B.302    Poikkeukset

Toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä kirjaa kaikista asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista ja säilytettävä nämä tiedot.

▼M2

M.B.303    Ilma-alusten jatkuvan lentokelpoisuuden valvonta

a) Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava riskiperusteinen tarkastusohjelma, jonka avulla voidaan valvoa kyseisen jäsenvaltion rekisterissä olevan lentokaluston lentokelpoisuustilannetta.

b) Tarkastusohjelmaan on kuuluttava pistokoeluonteisia ilma-alusten tuotetarkastuksia, ja sen on katettava keskeisimmät lentokelpoisuutta vaarantavat riskitekijät.

c) Tuotetarkastuksessa on otosten perusteella tarkasteltava lentokelpoisuustason saavuttamista sovellettavien vaatimusten mukaisesti ja pyrittävä tunnistamaan mahdolliset puutteet.

d) Kaikki havaitut puutteet luokitellaan tämän osan vaatimusten perusteella ja vahvistetaan kirjallisesti M.A.201 kohdan mukaiselle vastuuhenkilölle tai -organisaatiolle. Toimivaltaisella viranomaisella on oltava menettely, jonka avulla voidaan analysoida havaintojen merkitystä turvallisuudelle.

e) Toimivaltainen viranomainen kirjaa kaikki havainnot ja korjaustoimenpiteet.

f) Jos ilma-aluksen tarkastuksessa havaitaan merkkejä siitä, ettei tämän osan tai jonkin muun osan määräyksiä ole noudatettu, havainnot käsitellään kyseisen osan määräysten mukaisesti.

g) Jos asianmukaisten täytäntöönpanotoimien varmistaminen sitä edellyttää, toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava keskenään tietoja f alakohdan mukaisesti havaituista puutteista.

M.B.304    Peruutus ja keskeytys

Toimivaltaisen viranomaisen on

a) keskeytettävä lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaolo tilanteessa, jossa on syytä katsoa turvallisuuden voivan vaarantua, tai

b) keskeytettävä tai peruutettava lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaolo M.B.903(1) kohdan määräysten mukaisesti.

▼B

LUKU D

HUOLTO-OHJEET

(lisätään tarvittaessa)

LUKU E

ILMA-ALUKSEN KOMPONENTIT

(lisätään tarvittaessa)

LUKU F

HUOLTO-ORGANISAATIO

M.B.601    Hakeminen

Kun huoltotilat sijaitsevat useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, hyväksynnän tarkastus ja jatkuva valvonta toteutetaan yhdessä niiden jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden alueella muut huoltotilat sijaitsevat.

M.B.602    Ensimmäinen hyväksyntä

a) Mikäli M.A.606(a) ja M.A.606(b) kohdan vaatimukset täyttyvät, toimivaltainen viranomainen ilmoittaa kirjallisesti hyväksyntää hakevalle huolto-organisaatiolle, että se hyväksyy kohtien M.A.606(a) ja M.A.606(b) kohdan mukaisen henkilökunnan.

b) Toimivaltainen viranomainen vahvistaa, että huolto-organisaation käsikirjassa määritetyt menettelyt ovat tämän liitteen (M osa) osaston A luvun F mukaisia, ja huolehtii siitä, että vastuullinen johtaja allekirjoittaa vakuutuksen.

c) Toimivaltainen viranomainen varmistaa, että organisaatio noudattaa tämän liitteen (M osa) osaston A luvun F vaatimuksia.

d) Vastuullisen johtajan kanssa pidetään kokous vähintään kerran hyväksymistä koskevan tarkastuksen aikana, jotta voidaan varmistaa, että hän ymmärtää kaikilta osin hyväksynnän merkityksen ja sen, minkä vuoksi organisaation käsikirjaa koskeva vakuutus on allekirjoitettava käsikirjassa määritettyjen menettelytapojen vaatimustenmukaisuuden vahvistamiseksi.

e) Kaikista havainnoista on tehtävä kirjallinen vahvistus hyväksyntää hakevalle organisaatiolle.

f) Toimivaltainen viranomainen kirjaa muistiin kaikki havainnot, korjaavat toimenpiteet (jotka vaaditaan havaitun puutteen korjaamiseksi) sekä suositukset.

g) Ensimmäistä hyväksyntää varten organisaation on korjattava kaikki tutkimuksessa havaitut puutteet ja toimivaltaisen viranomaisen on käsiteltävä asia loppuun, ennen kuin hyväksyntä voidaan antaa

M.B.603    Hyväksynnän antaminen

a) Jos huolto-organisaatio täyttää tämän osan soveltuvien kohtien vaatimukset, toimivaltainen viranomainen antaa sille EASA 3 -hyväksyntätodistuksen (liite V), josta käy ilmi toimiluvan laajuus.

b) Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa EASA 3 -hyväksyntätodistuksessa hyväksynnän ehdot.

c) Hyväksynnän numero merkitään EASA 3 -hyväksyntätodistukseen viraston täsmentämällä tavalla.

M.B.604    Jatkuva valvonta

a) Toimivaltainen viranomainen ylläpitää ja päivittää ohjelmaa, joka sisältää luettelon auditointien määrä- ja suorittamispäivistä kaikissa tämän liitteen (M osa) osaston B luvun F mukaisissa hyväksytyissä huolto-organisaatioissa, joita toimivaltainen viranomainen valvoo.

b) Jokaisessa organisaatiossa on suoritettava täydellinen tarkastus 24 kuukauden välein tai useammin.

c) Kaikista havaituista puutteista on tehtävä kirjallinen vahvistus hakijaorganisaatiolle.

d) Toimivaltainen viranomainen kirjaa muistiin kaikki havainnot, korjaavat toimenpiteet (jotka vaaditaan havaitun puutteen korjaamiseksi) sekä suositukset.

e) Vastuullisen johtajan kanssa pidetään kokous vähintään kerran jokaista 24 kuukauden jaksoa kohden, jotta voidaan varmistaa, että hän on tietoinen auditointien aikana havaituista merkittävistä seikoista.

M.B.605    Havaitut puutteet

a) Jos auditoinnin yhteydessä tai muulla tavoin löydetään todisteita siitä, ettei tässä liitteessä asetettua vaatimusta ole noudatettu, toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

1. Tason 1 havainnon osalta toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin huolto-organisaation toimiluvan peruuttamiseksi, rajoittamiseksi tai määräajaksi peruuttamiseksi kokonaan tai osittain riippuen tason 1 havainnon laajuudesta, kunnes organisaatio on suorittanut korjaavat toimenpiteet.

2. Tason 2 havainnon osalta toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä korjaavia toimenpiteitä varten määräaika, joka on asianmukainen ottaen huomioon havainnon luonteen, mutta määräaika ei saa ylittää kolmea kuukautta. Tietyissä olosuhteissa tämän määräajan lopussa toimivaltainen viranomainen voi havainnon luonteesta riippuen pidentää kolmen kuukauden määräaikaa, jos korjaussuunnitelma on tyydyttävä.

b) Toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä toimenpiteisiin peruuttaakseen toimiluvan väliakaisesti tai pysyvästi, ellei puutetta onnistuta korjaamaan toimivaltaisen viranomaisen antaman määräajan kuluessa.

M.B.606    Muutokset

a) Toimivaltainen viranomainen käsittelee organisaatioon tehtävät muutokset, joista on ilmoitettu M.A.617 kohdan mukaisesti, ensimmäisen hyväksynnän soveltuvien kohtien mukaisesti.

b) Toimivaltainen viranomainen voi määritellä ehdot, joiden mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio voi toimia tällaisia muutoksia tehtäessä, ellei se katso, että hyväksyntä olisi muutosten luonteen tai laajuuden vuoksi peruutettava väliaikaisesti.

c) Huolto-organisaation käsikirjaan tehtävät muutokset:

1. Jos muutokset hyväksytään suoraan M.A.604(b) kohdan mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että käsikirjassa määritellyt menettelyt ovat tämän liitteen (M osa) mukaisia, ennen kuin hyväksytylle organisaatiolle ilmoitetaan hyväksynnästä virallisesti.

2. Jos muutoksia hyväksyttäessä käytetään M.A.604(c) kohdan mukaista epäsuoraa hyväksyntämenettelyä, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, i) että muutokset säilyvät pieninä ja ii) että se voi riittävällä tavalla valvoa muutosten hyväksymistä varmistaakseen niiden tämän liitteen (M osa) vaatimusten mukaisuuden.

M.B.607    Hyväksynnän peruutus, keskeytys ja rajoitus

Toimivaltaisen viranomaisen on

a) peruutettava hyväksyntä väliaikaisesti tilanteessa, jossa on riittävät syyt katsoa turvallisuuden voivan vaarantua, tai

b) peruutettava hyväksyntä väliaikaisesti tai pysyvästi taikka rajoitettava sitä M.B.605 kohdan määräysten mukaisesti.

LUKU G

JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN HALLINTAORGANISAATIO

M.B.701    Hakeminen

▼M2

a) Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneista lentoliikenteen harjoittajista, toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttäväksi toimitetaan alkuperäisen lentotoimintalupaa koskevan hakemuksen sekä mahdollisten muutoshakemusten mukana jokaisen lentotoiminnassa käytettävän ilma-alustyypin osalta

1. jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirja

2. lentotoiminnan harjoittajan ilma-alusten huolto-ohjelmat

3. ilma-aluksen tekninen matkapäiväkirja

4. tarvittaessa jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation ja 145 osan mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation välisten huoltosopimusten tekninen osuus.

▼B

b) Kun tilat sijaitsevat useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, hyväksynnän tarkastus ja jatkuva valvonta toteutetaan yhdessä niiden jäsenvaltioiden nimittämien toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden alueella muut tilat sijaitsevat.

M.B.702    Ensimmäinen hyväksyntä

a) Mikäli M.A.706(a), (c), (d) ja M.A.707 kohdan vaatimukset täyttyvät, toimivaltainen viranomainen ilmoittaa kirjallisesti hyväksyntää hakevalle organisaatiolle, että se hyväksyy M.A.706(a), (c), (d) ja M.A.707 kohdan mukaisen henkilökunnan.

b) Toimivaltainen viranomainen vahvistaa, että jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjassa määritetyt menettelyt ovat tämän liitteen (M osa) osaston A luvun G mukaisia, ja huolehtii siitä, että vastuullinen johtaja allekirjoittaa vakuutuksen.

c) Toimivaltainen viranomainen varmistaa, että organisaatio noudattaa tämän liitteen (M osa) osaston A luvussa G asetettuja vaatimuksia.

d) Vastuullisen johtajan kanssa pidetään kokous vähintään kerran hyväksymistä koskevan tarkastuksen aikana, jotta voidaan varmistaa, että hän ymmärtää kaikilta osin hyväksynnän merkityksen ja sen, minkä vuoksi organisaation käsikirjaa koskeva vakuutus on allekirjoitettava jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjassa määritettyjen menettelytapojen vaatimustenmukaisuuden vahvistamiseksi.

e) Kaikista tarkastuksessa havaituista puutteista on tehtävä kirjallinen vahvistus hakijaorganisaatiolle.

f) Toimivaltainen viranomainen kirjaa muistiin kaikki havainnot, korjaavat toimenpiteet (jotka vaaditaan havaitun puutteen korjaamiseksi) sekä suositukset.

g) Ensimmäistä hyväksyntää varten organisaation on korjattava kaikki tutkimuksessa havaitut puutteet ja toimivaltaisen viranomaisen on käsiteltävä asia loppuun, ennen kuin hyväksyntä voidaan antaa.

M.B.703    Hyväksynnän antaminen

a) Jos jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio on tämän liitteen (M osa) osaston A luvun G mukainen, toimivaltainen viranomainen antaa hakijalle EASA 14 -hyväksyntätodistuksen (liite VI), josta käy ilmi hyväksynnän laajuus.

b) Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa EASA 14 -hyväksyntätodistuksessa hyväksynnän voimassaoloajan.

c) Hyväksynnän numero merkitään EASA 14 -hyväksyntätodistukseen viraston täsmentämällä tavalla.

▼M2

d) Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneista lentoliikenteen harjoittajista, EASA 14 -lomakkeen sisältämät tiedot kirjataan myös lentotoimintalupaan.

▼B

M.B.704    Jatkuva valvonta

a) Toimivaltainen viranomainen ylläpitää ja päivittää ohjelmaa, joka sisältää luettelon auditointien määrä- ja suorittamispäivistä kaikissa tämän liitteen (M osa) osaston A luvun G mukaisissa hyväksytyissä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioissa, joita toimivaltainen viranomainen valvoo.

b) Jokaisessa organisaatiossa on suoritettava täydellinen auditointi 24 kuukauden välein tai useammin.

c) Tämän liitteen (M osa) osaston B luvun G mukaisen hyväksytyn organisaation hallinnoimista ilma-aluksista on tarkastettava asianmukainen otos 24 kuukauden välein. Otoksen koon päättää toimivaltainen viranomainen aikaisempien auditointien ja otosanalyysien tulosten perusteella.

d) Kaikista havaituista puutteista on tehtävä kirjallinen vahvistus hakijaorganisaatiolle.

e) Toimivaltainen viranomainen kirjaa muistiin kaikki havainnot, korjaavat toimenpiteet (jotka vaaditaan havaitun puutteen korjaamiseksi) sekä suositukset.

f) Vastuullisen johtajan kanssa pidetään kokous vähintään kerran 24 kuukaudessa, jotta voidaan varmistaa, että hän on tietoinen auditointien aikana havaituista merkittävistä seikoista.

M.B.705    Havaitut puutteet

a) Jos auditointien yhteydessä tai muulla tavoin löydetään todisteita siitä, ettei tässä liitteessä (M osa) asetettua vaatimusta ole noudatettu, toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin:

1. Kun kyse on tason 1 havainnosta, toimivaltainen viranomainen ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin peruuttaakseen jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation hyväksynnän kokonaan tai osittain joko väliaikaisesti tai pysyvästi tai rajoittaakseen sitä riippuen tason 1 havainnon laajuudesta, kunnes organisaatio on onnistunut korjaamaan kyseisen puutteen.

2. Kun kyse on tason 2 havainnosta, toimivaltainen viranomainen antaa korjaustoimenpiteille määräajan, joka on sopiva havainnon laatuun nähden eikä ylitä kolmea kuukautta. Tietyissä tilanteissa tämän ensimmäisen määräajan umpeutuessa ja havainnon laadusta riippuen toimivaltainen viranomainen voi pidentää kolmen kuukauden määräaikaa, mikäli tyydyttävä korjaussuunnitelma on olemassa.

b) Toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä toimenpiteisiin peruuttaakseen hyväksynnän kokonaan tai osittain joko väliaikaisesti tai pysyvästi tai rajoittaakseen sitä, ellei puutetta onnistuta korjaamaan annetun määräajan kuluessa.

M.B.706    Muutokset

a) Toimivaltainen viranomainen käsittelee organisaatioon tehtävät muutokset, joista on ilmoitettu M.A.713 kohdan mukaisesti, ensimmäisen hyväksynnän soveltuvien kohtien mukaisesti.

b) Toimivaltainen viranomainen voi määritellä ehdot, joiden mukaisesti hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voi toimia tällaisia muutoksia tehtäessä, ellei se katso, että hyväksyntä olisi muutosten luonteen tai laajuuden vuoksi peruutettava väliaikaisesti.

c) Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjaan tehtävät muutokset:

1. Jos muutokset hyväksytään suoraan M.A.704(b) kohdan mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että käsikirjassa määritellyt menettelyt ovat tämän liitteen (M osa) mukaisia, ennen kuin hyväksytylle organisaatiolle ilmoitetaan hyväksynnästä virallisesti.

2. Jos muutoksia hyväksyttäessä käytetään M.A.704(c) kohdan mukaista epäsuoraa hyväksyntämenettelyä, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, i) että muutokset säilyvät pieninä ja ii) että se voi riittävällä tavalla valvoa muutosten hyväksymistä varmistaakseen niiden tämän liitteen (M osa) vaatimusten mukaisuuden.

M.B.707    Hyväksynnän peruutus, keskeytys ja rajoitus

Toimivaltaisen viranomaisen on

a) peruutettava hyväksyntä väliaikaisesti tilanteessa, jossa on syytä katsoa turvallisuuden voivan vaarantua, tai

b) peruutettava hyväksyntä väliaikaisesti tai pysyvästi taikka rajoitettava sitä M.B.705 kohdan määräysten mukaisesti.

LUKU H

HUOLTOTODISTE — CRS

(lisätään tarvittaessa)

LUKU I

TODISTUS LENTOKELPOISUUDEN TARKASTAMISESTA

M.B.901    Suositusten arviointi

Kun on saatu hakemus ja lentokelpoisuuden tarkastamisesta annettavaa todistusta koskeva suositus M.A.901 kohdan mukaisesti:

1) Toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti pätevä henkilöstö varmistaa, että suosituksessa oleva sääntöjenmukaisuutta koskeva lauseke osoittaa, että M.A.710 kohdan mukainen täydellinen lentokelpoisuustarkastus on suoritettu.

2) Toimivaltainen viranomainen tekee tutkimuksen ja voi vaatia tarkempia tietoja suosituksen arvioinnin tueksi.

M.B.902    Toimivaltaisen viranomaisen suorittama lentokelpoisuustarkastus

a) Kun toimivaltainen viranomainen suorittaa lentokelpoisuustarkastuksen ja antaa todistuksen lentokelpoisuuden tarkastamisesta (EASA 15a -lomake, lisäys III), sen on suoritettava lentokelpoisuustarkastus M.A 710 kohdan mukaisesti.

▼M2

b) Lentokelpoisuustarkastusten tekemistä varten toimivaltaisella viranomaisella on oltava asianmukaista lentokelpoisuustarkastuksia tekevää henkilökuntaa.

1. Asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten ja suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan yli 2 730 kg:n ilma-alusten, ei kuitenkaan ilmapallojen, osalta henkilöstöltä edellytetään seuraavaa:

a) vähintään viiden vuoden kokemus jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidon alalta

b) liitteen III (66 osa) mukainen asianmukainen lupakirja tai ilma-aluksen luokkaa vastaava kansallisesti tunnustettu huoltohenkilöstön pätevyys (kun 5 artiklan 6 kohdassa viitataan kansallisiin sääntöihin) taikka ilmailualan tutkinto tai vastaava koulutus

c) muodollinen ilmailualan huoltokoulutus; ja

d) toimi asianmukaisissa tehtävissä.

Sen estämättä, mitä a–d alakohdassa määrätään, M.B.902(b)1b kohdan vaatimus voidaan korvata jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidon alalla hankitulla viiden vuoden kokemuksella M.B.902(b)1a kohdassa jo vaaditun kokemuksen lisäksi.

2. Ilma-alusten, joiden käyttäjät eivät ole asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti toimiluvan saaneita lentoliikenteen harjoittajia ja joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 730 kg, sekä ilmapallojen osalta henkilöstöltä edellytetään seuraavaa:

a) vähintään kolmen vuoden kokemus jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidon alalta

b) liitteen III (66 osa) mukainen asianmukainen lupakirja tai ilma-aluksen luokkaa vastaava kansallisesti tunnustettu huoltohenkilöstön pätevyys (kun 5 artiklan 6 kohdassa viitataan kansallisiin sääntöihin) taikka ilmailualan tutkinto tai vastaava koulutus

c) soveltuva ilmailualan huoltokoulutus; ja

d) toimi asianmukaisissa tehtävissä.

Sen estämättä, mitä a–d alakohdassa määrätään, M.B.902(b)2b kohdan vaatimus voidaan korvata jatkuvan lentokelpoisuuden alalla hankitulla neljän vuoden kokemuksella M.B.902(b)2a kohdassa jo vaaditun kokemuksen lisäksi.

▼B

c) Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä tiedot kaikesta lentokelpoisuustarkastuksia tekevästä henkilöstöstä; näiden tietojen on sisällettävä yksityiskohtaiset tiedot henkilöstön pätevyydestä ja niitä on säilytettävä yhdessä jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan kokemukseen ja koulutukseen liittyvistä olennaisista tiedoista tehdyn yhteenvedon kanssa.

d) Lentokelpoisuustarkastuksia tehdessään toimivaltaisen viranomaisen on saatava käyttöönsä M.A.305, M.A.306 ja M.A.401 kohdassa määritellyt sovellettavat tiedot.

e) Lentokelpoisuustarkastuksia tekevän henkilöstön on annettava EASA 15a -lomake hyväksyttävästi suoritetun lentokelpoisuustarkastuksen jälkeen.

M.B.903    Havainnot

Jos ilma-aluksen katsastuksessa tai muutoin havaitaan, että M osan määräyksiä ei ole noudatettu, toimivaltainen viranomainen toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

1) tason 1 havaintojen osalta toimivaltainen viranomainen vaatii, että korjaavat toimenpiteet on toteutettava ennen seuraavaa lentoa, ja toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi peruutettava lentokelpoisuuden tarkastamisesta annettu todistus väliaikaisesti tai pysyvästi.

2) Tason 2 havaintojen osalta toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava havainnon luonteen edellyttämiä korjaavia toimenpiteitä.

▼M2
Lisäys I

Sopimus jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta

1. Kun omistaja/lentotoiminnanharjoittaja tekee sopimuksen osan M osaston A luvun G mukaisen hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation kanssa M.A.201 kohdan mukaisesti jatkuvan lentokelpoisuuden hallintatehtävien hoitamisesta, omistajan/ lentotoiminnanharjoittajan on lähetettävä sopimuksesta toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä molempien sopijapuolten allekirjoittama kopio sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa ilma-alus on rekisteröity.

2. Sopimusta laadittaessa on otettava huomioon osan M vaatimukset, ja siinä on esitettäväilma-aluksen jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvät allekirjoittajien velvoitteet.

3. Sopimuksessa on oltava vähintään:

 ilma-aluksen rekisteritunnus

 ilma-alustyyppi

 ilma-aluksen valmistusnumero

 ilma-aluksen omistajan tai rekisteröidyn vuokraajan nimi tai yhtiön tiedot, osoite mukaan lukien

 jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation tiedot, osoite mukaan lukien

 lentotoiminnan tyyppi.

4. Sopimuksessa on oltava seuraava teksti:

”Omistaja/lentotoiminnanharjoittaja antaa jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle tehtäväksi huolehtia ilma-aluksen jatkuvasta lentokelpoisuudesta, laatia huolto-ohjelma, jonka on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä osaston M.1 mukaisesti, sekä järjestää ilma-aluksen huolto mainitun huolto-ohjelman mukaisesti.

Tämän sopimuksen mukaisesti molemmat allekirjoittajat sitoutuvat noudattamaan tässä sopimuksessa esitettyjä velvoitteita.

Omistaja/lentotoiminnanharjoittaja vakuuttaa, että kaikki jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle annetut ilma-aluksen jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvät tiedot ovat ja tulevat olemaan hänen parhaan tietämyksensä mukaan oikeita ja ettei ilma-alukseen tehdä muutoksia ilman jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation ennalta antamaa suostumusta.

Elleivät allekirjoittajat noudata sopimusta, se on mitätön. Tällöin omistajalla/lentotoiminnanharjoittajalla on täysi vastuu jokaisesta ilma-aluksen jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvästä tehtävästä. Omistaja myös sitoutuu ilmoittamaan asiasta ilma-aluksen rekisteröintivaltion toimivaltaisille viranomaisille kahden viikon kuluessa.”

5. Kun omistaja/lentotoiminnanharjoittaja tekee sopimuksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation kanssa M.A.201 kohdan mukaisesti, sopijapuolten velvoitteet jakautuvat seuraavasti:

5.1 Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation velvoitteet:

1. sisällyttää kyseinen ilma-alustyyppi organisaation hyväksyntään;

2. noudattaa ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämiseen liittyviä seuraavia ehtoja:

a) laatia ilma-aluksen huolto-ohjelma, johon kuuluu aiemmin mahdollisesti laadittu luotettavuusohjelma

b) ilmoittaa (huolto-ohjelmaan sisältyvät) huoltotyöt, jotka lentäjänä toimiva omistaja saa suorittaa M.A.803(c) kohdan mukaisesti

c) järjestää ilma-aluksen huolto-ohjelman hyväksyntä

d) kun huolto-ohjelma on hyväksytty, toimittaa siitä jäljennös omistajalle/lentotoiminnanharjoittajalle

e) huolehtia siirtymätarkastuksen tekemisestä ilma-aluksen aiemmasta huolto-ohjelmasta uuteen siirryttäessä

f) järjestää kaikki huollot jonkin hyväksytyn huolto-organisaation tehtäviksi

g) huolehtia kaikkien sovellettavien lentokelpoisuusmääräysten soveltamisesta

h) huolehtia siitä, että hyväksytty huolto-organisaatio korjaa kaikki määräaikaishuollon ja lentokelpoisuustarkastusten aikana havaitut tai omistajan ilmoittamat viat ja puutteet ja koordinoida määräaikaishuoltoa, lentokelpoisuusmääräysten soveltamista, käyttöiältään rajoitettujen osien uusimista ja komponenttien tarkastustarpeita

i) tiedottaa omistajalle aina, kun ilma-alus on tuotava hyväksytyn huolto-organisaation tarkastettavaksi

j) huolehtia kaikista teknisistä tallenteista

k) arkistoida kaikki tekniset tallenteet;

3. järjestää kaikkien ilma-alukseen asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osa) mukaisesti tehtävien muutosten hyväksyntä ennen niiden toteuttamista;

4. järjestää kaikkien ilma-alukseen asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osa) mukaisesti tehtävien korjausten hyväksyntä ennen korjausten tekemistä;

5. ilmoittaa rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle aina, kun omistaja ei ole esittänyt ilma-alusta hyväksytylle huolto-organisaatiolle hyväksytyn organisaation pyynnön mukaisesti;

6. ilmoittaa rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle aina, kun tätä sopimusta ei ole noudatettu;

7. huolehtia, että ilma-aluksen lentokelpoisuustarkastus on tehty tarvittaessa ja varmistaa, että lentokelpoisuuden tarkastamisesta on annettu todistus tai lähetetty suositus rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle;

8. toimittaa 10 vuorokauden kuluessa jäljennökset kaikista myönnetyistä ja jatketuista lentokelpoisuuden tarkastustodistuksista rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle;

9. tehdä kaikki sovellettavissa määräyksissä vaaditut poikkeamailmoitukset;

10. ilmoittaa rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jos jompikumpi osapuolista irtisanoo tämän sopimuksen.

5.2 Omistajan/lentotoiminnanharjoittajan velvoitteet:

1. yleiskäsitys hyväksytystä huolto-ohjelmasta;

2. yleiskäsitys tästä liitteestä (M osa);

3. esittää ilma-alus jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation kanssa sovitulle hyväksytylle huolto-organisaatiolle jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation pyynnöstä sen määräämänä aikana;

4. olla tekemättä muutoksia ilma-alukseen kysymättä ensin neuvoa jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolta;

5. ilmoittaa jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle kaikista huoltotöistä, jotka on poikkeuksellisesti suoritettu jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation tietämättä ja ilman sen valvontaa;

6. raportoida matkapäiväkirjan perusteella jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle kaikista lentotoiminnan aikana havaituista vioista;

7. ilmoittaa rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jos jompikumpi osapuolista irtisanoo tämän sopimuksen;

8. ilmoittaa jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle ja rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jos ilma-alus myydään;

9. tehdä kaikki sovellettavissa määräyksissä vaaditut poikkeamailmoitukset;

10. ilmoittaa jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle säännöllisesti ilma-aluksen lentotunneista ja muista käyttöä koskevista tiedoista siten kuin jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation kanssa on sovittu;

11. kirjata huoltotodiste matkapäiväkirjoihin siten kuin M.A.803(d) kohdassa esitetään suorittaessaan lentäjänä toimivan omistajan huoltotöitä hyväksytyssä huolto-ohjelmassa määritellyn huoltotöiden luettelon rajoissa M.A.803(c) kohdan mukaisesti;

12. ilmoittaa jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle lentäjänä toimivan omistajan huoltotoimista M.A.305(a) kohdan mukaisesti viimeistään 30 päivän kuluttua niiden suorittamisesta.

▼B
Lisäys II

Huolto- ja valmistustodistus — EASA 1 -lomake

Nämä ohjeet koskevat vain EASA 1 -lomakkeen käyttöä huoltotarkoituksiin. Asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteessä I (21 osa) oleva lisäys II kattaa EASA 1 -lomakkeen käytön valmistustarkoituksiin.

1.    TARKOITUS JA SOVELTAMISALA

1.1

Todistuksen ensisijainen tarkoitus on todistaa tuotteiden, osien ja laitteiden, jäljempänä ”osa(t) tai laittee(t)”, lentokelpoisuus huollon jälkeen.

1.2

Todistuksen ja osan/osien tai laitte(id)en on vastattava toisiaan. Todistuksen täyttäjän on säilytettävä todistus muodossa, joka mahdollistaa alkuperäisten tietojen tarkistamisen.

1.3

Todistuksen hyväksyvät monet lentokelpoisuusviranomaiset, mutta hyväksymiseen saattavat vaikuttaa kahdenväliset sopimukset ja/tai lentokelpoisuusviranomaisen noudattamat periaatteet. Tällöin tässä todistuksessa mainituilla hyväksytyillä suunnittelutiedoilla tarkoitetaan tuojavaltion lentokelpoisuusviranomaisten hyväksymiä tietoja.

1.4

Todistus ei ole lähetysluettelo tai rahtikirja.

1.5

Ilma-aluksia ei voida luovuttaa käyttöön tällä todistuksella.

1.6

Todistus ei merkitse hyväksyntää osan tai laitteen asentamiseen tiettyyn ilma-alukseen, moottoriin tai potkuriin vaan se auttaa loppukäyttäjää määrittelemään osan tai laitteen lentokelpoisuushyväksynnän tilanteen.

1.7

Valmistuksesta ja huollosta luovutettuja osia tai laitteita ei saa merkitä samaan todistukseen.

2.    YLEINEN MUOTO

2.1

Todistuksen on noudatettava oheista muotoa, myös kenttien numeroinnin ja kunkin kentän sijainnin osalta. Kenttien kokoa voidaan kuitenkin muuttaa hakijan tarvetta vastaavaksi, mutta ei niin paljon, ettei todistusta enää tunnista.

2.2

Todistuksen on oltava vaakaformaatissa, mutta sen kokoa saa suurentaa tai pienentää huomattavastikin, jos todistus säilyy edelleen tunnistettavana ja luettavana. Epävarmoissa tapauksissa on syytä kääntyä toimivaltaisen viranomaisen puoleen.

2.3

Käyttäjän ja asentajan vastuuta koskeva ilmoitus voidaan sijoittaa lomakkeen etu- tai kääntöpuolelle.

2.4

Painetun tekstin on oltava selvää ja helposti luettavaa.

2.5

Todistus voi olla valmiiksi painettu tai tietokonepohjainen, mutta joka tapauksessa viivojen ja kirjain- ja numeromerkkien on oltava selviä, luettavia ja lomakkeen muodon mukaisia.

2.6

Todistus annetaan englanniksi ja tarvittaessa yhdellä tai useammalla muulla kielellä.

2.7

Todistukseen tehtävät merkinnät kirjoitetaan joko kirjoituskoneella, tietokoneen tulostimella tai käsin kirjoitetuin suuraakkosin siten, että ne ovat helposti luettavissa.

2.8

Selvyyden vuoksi lyhenteitä on mahdollisuuksien mukaan vältettävä.

2.9

Todistuksen kääntöpuolella tyhjäksi jäävään tilaan voi todistuksen täyttäjä tehdä lisämerkintöjä, mutta ei lisätä todistuslausumia. Todistuksen kääntöpuolen käyttämisestä on mainittava asianomaisessa kentässä sen etupuolella.

3.    JÄLJENNÖKSET

3.1.

Asiakkaalle toimitettavien tai todistuksen täyttäjän itsellään pitämien kopioiden lukumäärälle ei ole rajoituksia.

4.    VIRHE(ET) TODISTUKSESSA

4.1

Jos loppukäyttäjä havaitsee todistuksessa virheen tai virheitä, hänen on ilmoitettava siitä/niistä kirjallisesti todistuksen täyttäjälle. Täyttäjä voi antaa uuden todistuksen vain, jos virhe tai virheet ovat tarkistettavissa ja korjattavissa.

4.2

Uudessa todistuksessa on oltava uusi seurantanumero, allekirjoitus ja päiväys.

4.3

Pyynnöstä voidaan antaa uusi todistus, vaikka osan/osien tai laitte(ide)en kuntoa ei olisi tarkistettu uudelleen. Uusi todistus ei ole ilmoitus senhetkisestä kunnosta, ja sen kenttään 12 olisikin lisättävä seuraava viittaus aikaisempaan todistukseen: ”Tässä todistuksessa korjataan [alkuperäinen todistuksenantopäivämäärä] päivätyn todistuksen [alkuperäinen seurantanumero] kentässä/kentissä [korjattu kenttä/korjatut kentät] oleva(t) virhe(et) eikä todisteta vaatimustenmukaisuutta/kuntoa/käyttöönluovutusta”. Molemmat todistukset on säilytettävä niin kauan kuin ensimmäinen todistus on määrätty säilytettäväksi.

5.    TODISTUKSEN TÄYTTÖOHJEET

Kenttä 1 Hyväksynnän antava toimivaltainen viranomainen/valtio

Todistuksen antamiseen toimivaltaisen viranomaisen nimi ja valtio. Jos toimivaltainen viranomainen on virasto, ilmoitetaan ainoastaan ”EASA”.

Kenttä 2 EASA 1 -lomakkeen otsikko

”HUOLTO- JA VALMISTUSTODISTUS

EASA 1 -LOMAKE”

Kenttä 3 Lomakkeen seurantanumero

Kentässä 4 ilmoitetun organisaation järjestelmällä/menettelyllä annettu todistuskohtainen tunnus, johon voi sisältyä kirjaimia ja numeroita.

Kenttä 4 Organisaation nimi ja osoite

Tämän todistuksen kohteena olevan osan tai laitteen/olevien osien tai laitteiden luovuttavan hyväksytyn organisaation täydellinen nimi ja osoite (EASA 3 -lomake). Liikemerkit ja muut vastaavat ovat sallittuja, jos ne mahtuvat kenttään.

Kenttä 5 Työtilaus/sopimus/lasku

Osan/osien tai laitte(id)en asiakasjäljitettävyyden helpottamiseksi ilmoitetaan työtilauksen, sopimuksen tai laskun numero tai muu vastaava tunnusnumero.

Kenttä 6 Osa tai laite

Osien tai laitteiden numerot, jos niitä on enemmän kuin yksi. Kentässä on helppo viitata huomautuskenttään 12.

Kenttä 7 Kuvaus

Osan tai laitteen nimi tai kuvaus. Ensisijaisesti olisi käytettävä jatkuvan lentokelpoisuuden ohjeissa tai huoltotiedoissa (esim. kuvitettu osaluettelo, ilma-aluksen huoltokäsikirja, huoltotiedote, komponenttien huoltokäsikirja) käytettyä nimeä.

Kenttä 8 Osan numero

Osan numero siten kuin se on merkitty osaan tai laitteeseen, tunnisteeseen tai pakkaukseen. Moottorin tai potkurin osalta voidaan käyttää tyyppimerkintää.

Kenttä 9 Määrä

Osien tai laitteiden lukumäärä.

Kenttä 10 Sarjanumero

Jos osasta tai laitteesta on säännösten mukaan ilmoitettava sarjanumero, se merkitään tähän. Lisäksi voidaan ilmoittaa sarjanumeroita, joita säännösten mukaan ei vaadita. Jos osalla tai laitteella ei ole sarjanumeroa, merkitään ”EI OLE”.

Kenttä 11 Tila/työ

Seuraavassa luetellaan kentässä 11 sallitut merkinnät. Kentässä on käytettävä vain yhtä alla lueteltua termiä, ja jos useampi kuin yksi termi olisi sopiva, on käytettävä sitä, joka vastaa parhaiten suurinta osaa suoritetusta työstä ja/tai osan tai laitteen tilasta.i)

Peruskorjattu (Overhauled)

.

Peruskorjaus tarkoittaa menettelyä, jolla varmistetaan osan tai laitteen olevan täysin tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan tai laitevalmistajan jatkuvan lentokelpoisuuden ohjeissa tai viranomaisen hyväksymissä tai tunnustamissa tiedoissa vahvistettujen sovellettavien toleranssien mukainen. Osa tai laite on vähintään purettu, puhdistettu, tarkastettu, tarvittaessa korjattu, uudelleen koottu ja testattu edellä esitettyjen tietojen mukaisesti.

ii)

Korjattu (Repaired)

.

Vika tai viat on korjattu sovellettavien vaatimusten (1) mukaisesti.

iii)

Tarkastettu tai testattu (Inspected/Tested)

.

Sovellettavien vaatimusten (1) mukainen tarkastus, mittaus tai muu vastaava (esimerkiksi silmämääräinen tarkastus, toiminnan testaaminen, testaus koepenkissä).

iv)

Muutettu (Modified)

.

Osaa tai laitetta on muutettu sovellettavan vaatimuksen (1) mukaiseksi.

(1)   Sovellettavalla vaatimuksella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää tai sen vaatimukset täyttävää valmistus-, suunnittelu-, huolto- tai laatunormia, -menetelmää, -tekniikkaa tai -käytäntöä. Sovellettava vaatimus on merkittävä kenttään 12.

Kenttä 12 Huomautukset

Kenttään merkitään joko suoraan tai muihin asiakirjoihin viittaamalla sellaiset kentässä 11 ilmoitettua työtä koskevat tiedot, joita käyttäjä tai asentaja tarvitsee voidakseen arvioida osan/osien tai laitte(id)en lentokelpoisuuden suhteessa työhön, josta todistus annetaan. Tarvittaessa voidaan käyttää erillistä paperia, johon viitataan varsinaisessa EASA 1 -lomakkeessa. Jokaisesta merkinnästä on käytävä selvästi ilmi, mihin kentässä 6 mainittuun osaan tai laitteeseen/osiin tai laitteisiin se liittyy.

Esimerkkejä kenttään 12 merkittävistä tiedoista:

i) käytetyt huoltotiedot, myös muutostilanne ja viite

ii) lentokelpoisuusmääräysten tai huoltotiedotteiden noudattaminen

iii) suoritetut korjaukset

iv) suoritetut muutostyöt

v) asennetut varaosat

vi) tiedot käyttöiältään rajoitettujen osien tilanteesta

vii) poikkeamat asiakkaan työtilauksesta

viii) lentokelpoisuusvakuutukset ulkomaisten ilmailuviranomaisten huoltovaatimusten täyttämiseksi

ix) tiedot, joita tarvitaan puuttuvien osien lähettämiseksi tai osan uudelleen kokoamiseksi toimituksen jälkeen

▼M1

x) liitteessä I (M osa) olevan luvun F mukaisesti hyväksyttyjen huolto-organisaatioiden osalta M.A.613 kohdassa tarkoitettu komponenttien huoltotodiste:

”Todistaa, että ellei tässä kentässä muuta todeta, kentässä 11 ilmoitettu ja tässä kentässä kuvattu työ on tehty asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteessä I (M osa) olevan osaston A luvun F vaatimusten mukaisesti ja osan katsotaan olevan valmis käyttöön luovutettavaksi. TÄMÄ EI OLE ASETUKSEN (EU) N:o 1321/2014 LIITTEEN II (145 OSA) MUKAINEN HUOLTOTODISTE.”

▼B

Jos tiedot tulostetaan sähköisestä EASA 1 -lomakkeesta, tähän kenttään merkitään tiedot, jotka eivät sovellu ilmoitettaviksi muissa kentissä.

Kentät 13a–13e

Kenttiä 13a–13e koskevat yleiset vaatimukset: Ei käytetä, jos kyseessä on huoltotodistus. Varjostettava, tummennettava tai merkittävä muulla tavoin siten, että voidaan estää tahaton tai luvaton käyttö.

Kenttä 14a

▼M1

Asianmukaiseen ruutuun tai ruutuihin merkitään, mitä määräyksiä tehtyyn työhön sovelletaan. Jos merkitään rasti ruutuun ”muu määräys, ks. kenttä 12”, kentässä 12 on täsmennettävä muun/muiden lentokelpoisuusviranomais(t)en määräykset. Ruuduista on rastittava vähintään toinen tai tarvittaessa molemmat.

Jos huollon on tehnyt asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteen I (M osa) osaston A luvun F mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio, on merkittävä rasti ruutuun ”muu määräys, ks. kenttä 12” ja kenttään 12 on merkittävä huoltotodiste. Tällöin ilmaisu ”ellei tässä kentässä muuta mainita” viittaa seuraaviin tilanteisiin:

a) Huoltoa ei voitu suorittaa loppuun.

b) Huolto poikkeaa liitteen I (M osa) vaatimuksista.

c) Huolto on suoritettu muiden kuin liitteessä I (M osa) annettujen vaatimusten mukaisesti. Tällöin kyseinen kansallinen määräys on ilmoitettava kentässä 12.

Jos huollon on tehnyt asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteen II (145 osa) osaston A mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio, ilmaisu ”ellei tässä kentässä muuta mainita” viittaa seuraaviin tilanteisiin:

a) Huoltoa ei voitu suorittaa loppuun.

b) Huolto poikkeaa liitteen II (145 osa) vaatimuksista.

c) Huolto on suoritettu muiden kuin liitteessä II (145 osa) annettujen vaatimusten mukaisesti. Tällöin kyseinen kansallinen määräys on ilmoitettava kentässä 12.

▼B

Kenttä 14b Valtuutetun henkilön allekirjoitus

Tähän kenttään tulee valtuutetun henkilön allekirjoitus. Allekirjoittajina voivat toimia vain henkilöt, jotka ovat toimivaltaisen viranomaisen sääntöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti nimenomaisesti tähän valtuutettuja. Tunnistamisen helpottamiseksi kenttään voidaan lisätä valtuutetun henkilön yksilöllinen tunnistenumero.

Kenttä 14c Todistuksen /hyväksynnän numero

Kenttään merkitään todistuksen/ hyväksynnän numero tai tunnus. Numeron tai tunnuksen antaa toimivaltainen viranomainen.

Kenttä 14d Nimenselvennys

Kenttään kirjoitetaan sen henkilön nimenselvennys, jonka allekirjoitus on kentässä 14b.

Kenttä 14e Päiväys

Kenttään merkitään kentän 14b allekirjoituspäivämäärä, ja päiväyksen on oltava muotoa pv = päivä kaksinumeroisen, kkk = kuukauden kolme ensimmäistä kirjainta, vvvv = vuosi nelinumeroisena.

Käyttäjän ja asentajan vastuu

Todistuksessa on seuraavalla ilmoituksella tiedotettava loppukäyttäjille, että lomake ei vapauta osan tai laitteen asentamista ja käyttöä koskevasta vastuusta:

”TÄMÄ TODISTUS EI AUTOMAATTISESTI TARKOITA LUPAA ASENTAMISEEN.

JOS KÄYTTÄJÄ TAI ASENTAJA TOIMII ERI LENTOKELPOISUUSVIRANOMAISEN JULKAISEMIEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI KUIN SEN VIRANOMAISEN, JOKA ON MERKITTY KENTTÄÄN 1, KÄYTTÄJÄN TAI ASENTAJAN ON VARMISTETTAVA, ETTÄ HÄNEN VIRANOMAISENSA HYVÄKSYY KENTÄSSÄ 1 ILMOITETUN VIRANOMAISEN VALVONNAN ALAISET OSAT TAI LAITTEET.

MERKINNÄT KENTISSÄ 13A JA 14A EIVÄT MUODOSTA ASENNUSTODISTUSTA. ILMA-ALUKSEN HUOLTOKIRJANPIDOSSA ON JOKA TAPAUKSESSA OLTAVA KÄYTTÄJÄN TAI ASENTAJAN KANSALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI ANTAMA ASENNUSTA KOSKEVA HUOLTOTODISTE, ENNEN KUIN ILMA-ALUKSELLA SAA LENTÄÄ.”

▼C11.  Hyväksynnän antava toimivaltainen viranomainen/valtio

2.  HUOLTO- JA VALMISTUSTODISTUS

EASA 1 -LOMAKE

3.  Lomakkeen seurantanumero

4.  Organisaation nimi ja osoite

5.  Työtilaus/sopimus/lasku

6.  Osa tai laite

7.  Kuvaus

8.  Osan numero

9.  Määrä

10.  Sarjanumero

11.  Tila/työ

 

 

 

 

 

 

12.  Huomautukset

13a.  Todistaa, että yllä mainitut osat tai laitteet on valmistettu:

  noudattaen hyväksyttyjä suunnittelutietoja, ja ne ovat turvallisessa käyttökunnossa.

  noudattaen kentässä 12 mainittuja suunnittelutietoja, joita ei ole hyväksytty.

14 a.  Osan 145.A.50 mukainen huoltotodiste Muu määräys, ks. kenttä 12

Todistaa, että ellei kentässä 12 muuta todeta, kentässä 11 mainittu ja kentässä 12 kuvattu työ on tehty 145 osan mukaisesti ja osien tai laitteiden katsotaan kyseisen työn osalta olevan valmiita luovutettaviksi käyttöön.

13b.  Valtuutetun henkilön allekirjoitus

13c.  Hyväksynnän/valtuutuksen numero

14b.  Valtuutetun henkilön allekirjoitus

14c.  Todistuksen/hyväksynnän numero

13d.  Nimenselvennys

13e.  Päivämäärä (pv/kkk/vvvv)

14d.  Nimenselvennys

14e.  Päiväys (pv/kkk/vvvv)

KÄYTTÄJÄN JA ASENTAJAN VASTUU

Tämä todistus ei automaattisesti tarkoita lupaa osan/osien tai laitte(id)en asentamiseen.

Jos käyttäjä tai asentaja toimii eri lentokelpoisuusviranomaisen julkaisemien määräysten mukaisesti kuin sen viranomaisen, joka on merkitty kenttään 1, käyttäjän tai asentajan on varmistettava, että hänen viranomaisensa hyväksyy kentässä 1 ilmoitetun viranomaisen valvonnan alaiset osat tai laitteet.

Merkinnät kentissä 13a ja 14a eivät muodosta asennustodistusta. Ilma-aluksen huoltokirjanpidossa on joka tapauksessa oltava käyttäjän tai asentajan kansallisten määräysten mukaisesti antama asennusta koskeva huoltotodiste, ennen kuin ilma-aluksella saa lentää.

EASA 1 -lomake – MF/145 Versio 2

▼B
Lisäys III

Todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta — EASA 15 -lomake

▼M1

image

image

▼M1

image

▼B
Lisäys IV

Liitteen I (M osa) luvussa F ja liitteessä II (145 osa) tarkoitettujen huolto-organisaatioiden hyväksyntäluokat ja kelpuutusjärjestelmä

1. Lukuun ottamatta pienimpiä organisaatioita, joista säädetään erikseen 12 kohdassa, 13 kohdassa tarkoitetussa taulukossa esitetään liitteessä I (M osa) olevaan lukuun F ja liitteeseen II (145 osa) perustuvan huolto-organisaation hyväksynnän vakiojärjestelmä. Organisaatiolle on myönnettävä hyväksyntä, joka ulottuu yhdestä luokasta ja kelpuutuksesta rajoituksineen kaikkiin luokkiin ja kelpuutuksiin rajoituksineen.

2. Kohdassa 13 tarkoitetun taulukon lisäksi hyväksytyn huolto-organisaation on ilmoitettava työnsä laajuus huolto-organisaation käsikirjassa. Katso myös 11 kohta.

3. Hyväksynnän tarkat rajoitukset määräytyvät huolto-organisaation käsikirjassa määritetyn työn laajuuden mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen myöntämien hyväksyntäluokkien ja kelpuutusten rajoissa. On siis tärkeää, että hyväksyntäluokat ja kelpuutukset sekä organisaatioiden työn laajuus vastaavat toisiaan.

4.  A-luokan kelpuutus tarkoittaa, että hyväksytty huolto-organisaatio voi huoltaa ilma-alusta ja kaikkia sen komponentteja (myös moottoreita ja apuvoimalaitteita (APU)) ilma-aluksen huolto-ohjeiden mukaisesti tai, jos toimivaltainen viranomainen sallii, komponenttien huolto-ohjeiden mukaisesti vain silloin, kun tällaiset komponentit ovat asennettuina ilma-alukseen. A-luokan kelpuutuksen saanut hyväksytty huolto-organisaatio voi kuitenkin irrottaa komponentin tilapäisesti huoltoa varten, jotta huolto on helpompi tehdä, ellei irrottamisesta seuraa tarve sellaisiin huoltotöihin, jotka eivät kuulu tämän kohdan soveltamisalaan. Tämä edellyttää, että toimivaltainen viranomainen hyväksyy huolto-organisaation käsikirjassa esitetyn tarkastusmenetelmän. Rajoituksia koskevassa osiossa määritetään tällaisen huollon laajuus, minkä perusteella määräytyy myös hyväksynnän laajuus.

5.  B-luokan kelpuutus tarkoittaa, että hyväksytty huolto-organisaatio voi huoltaa asentamattoman moottorin, APUn ja moottorin ja/tai APUn komponentteja moottorin ja/tai APUn huolto-ohjeiden mukaisesti tai, jos toimivaltainen viranomainen sallii, komponenttien huolto-ohjeiden mukaisesti vain silloin, kun komponentit ovat asennettuina moottoriin tai APUun. B-luokan kelpuutuksen saanut hyväksytty huolto-organisaatio voi kuitenkin irrottaa komponentin tilapäisesti huoltoa varten, jotta huolto on helpompi tehdä, ellei irrottamisesta seuraa tarve sellaisiin huoltotöihin, jotka eivät kuulu tämän kohdan soveltamisalaan. Rajoituksia koskevassa osiossa määritetään tällaisen huollon laajuus, minkä perusteella määräytyy myös hyväksynnän laajuus. B-luokan kelpuutuksen saanut hyväksytty huolto-organisaatio voi huoltaa asennettua moottoria myös korjaamo- ja linjahuollon aikana edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen hyväksyy huolto-organisaation käsikirjassa esitetyn tarkastusmenetelmän. Jos toimivaltainen viranomainen sallii tällaisen toiminnan, se on mainittava huolto-organisaation käsikirjan työn laajuutta koskevassa osiossa.

6.  C-luokan kelpuutus tarkoittaa, että hyväksytty huolto-organisaatio voi huoltaa ilma-alukseen, moottoriin tai APUun asennettavaksi tarkoitettuja asentamattomia komponentteja (lukuun ottamatta moottoreita ja APUja). Rajoituksia koskevassa osiossa määritetään tällaisen huollon laajuus, minkä perusteella määräytyy myös hyväksynnän laajuus. C-luokan kelpuutuksen saanut hyväksytty huolto-organisaatio voi huoltaa asennettua komponenttia myös korjaamo- tai linjahuollon aikana taikka moottori- tai APU-korjaamossa edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen hyväksyy huolto-organisaation käsikirjassa esitetyn tarkastusmenetelmän. Jos toimivaltainen viranomainen sallii tällaisen toiminnan, se on mainittava huolto-organisaation käsikirjan työn laajuutta koskevassa osiossa.

7.  D-luokan kelpuutus on itsenäinen kelpuutus, joka ei välttämättä liity tiettyyn ilma-alukseen, moottoriin tai muuhun komponenttiin. D1-kelpuutus eli ainetta rikkomatonta koetta (NDT) koskeva kelpuutus on tarpeellinen vain sellaiselle hyväksytylle huolto-organisaatiolle, joka tekee NDT-kokeita erikoistyönä toiselle organisaatiolle. Hyväksytty huolto-organisaatio, jolla on A-, B- tai C-luokan kelpuutus, saa tehdä huoltamilleen tuotteille NDT-kokeita ilman D1-luokan kelpuutusta edellyttäen, että huolto-organisaation käsikirja sisältää NDT-menetelmät.

8. Liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksyttyjen huolto-organisaatioiden osalta A-luokan kelpuutukset jaetaan korjaamohuoltoon ja linjahuoltoon. Organisaatio voidaan hyväksyä suorittamaan joko korjaamohuoltoja, linjahuoltoja tai molempia. On syytä huomata, että pääkorjaamohuoltotilassa olevalla linjahuoltotilalla on oltava linjahuoltohyväksyntä.

9.  Rajoitukset-osion tarkoituksena on antaa toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus sovittaa hyväksyntä joustavasti tietylle organisaatiolle. Kelpuutukset mainitaan hyväksynnässä vain, jos niihin on tehty asianmukaisia rajoituksia. Kohdassa 13 tarkoitetussa taulukossa esitetään mahdolliset rajoitustyypit. Vaikka huolto mainitaan viimeisenä kussakin kelpuutuksessa, voidaan huoltotehtäviä korostaa ilma-aluksen tai moottorin tyypin taikka valmistajan sijaan, jos tämä soveltuu organisaatiolle paremmin (esimerkkinä voidaan mainita avioniikkajärjestelmien asennus ja huolto). Tällainen maininta Rajoitukset-osiossa osoittaa, että huolto-organisaatio on hyväksytty suorittamaan huoltotehtäviä aina kyseiseen tyyppiin/tehtävään asti.

10. Kun A- ja B-luokan rajoituksia koskevassa osiossa käytetään nimityksiä sarja, tyyppi ja ryhmä, tarkoitetaan sarjalla ilma-alustyypin erityistä sarjaa, kuten Airbus 300 tai 310 tai 319 taikka Boeing 737-300 -sarjaa tai RB211-524 -sarjaa taikka Cessna 150 tai Cessna 172 tai Beech 55 -sarjaa taikka Continental O-200 -sarjaa tai muuta vastaavaa; tyypillä tarkoitetaan erityistä tyyppiä tai mallia, kuten Airbus 310-240, RB 211-524 B4 tai Cessna 172RG (luettelossa voidaan mainita miten monta sarjaa tai tyyppiä tahansa); ryhmällä tarkoitetaan esimerkiksi Cessnan yksimoottorisia mäntämoottorilentokoneita tai Lycomingin ahtamattomia mäntämoottoreita tai muita vastaavia.

11. Jos käytetään pitkähköä huoltovalmiusluetteloa, jota voidaan muuttaa usein, muutokset on tehtävä soveltuvin osin kohdassa M.A.604(c) ja kohdassa M.B.606(c) tai kohdassa 145.A.70(c) ja kohdassa 145.B.40 tarkoitetun epäsuoran hyväksyntämenettelyn mukaisesti.

12. Jos huolto-organisaatiossa työskentelee vain yksi henkilö, joka sekä suunnittelee että suorittaa kaikki huollot, sillä voi olla vain rajoitettu hyväksyntä. Suurimmat sallitut rajat ovat seuraavat:LUOKKA

KELPUUTUS

RAJOITUS

LUOKKA: ILMA-ALUKSET

KELPUUTUS: A2, ENINTÄÄN 5 700 KG:N LENTOKONEET

MÄNTÄMOOTTORISET, ENINTÄÄN 5 700 KG

LUOKKA: ILMA-ALUKSET

KELPUUTUS: A3, HELIKOPTERIT

YKSIMOOTTORISET MÄNTÄMOOTTORIHELIKOPTERIT, ENINTÄÄN 3 175 KG

LUOKKA: ILMA-ALUKSET

KELPUUTUS: A4, MUUT KUIN A1-, A2- JA A3-KELPUUTUKSIIN SISÄLTYVÄT ILMA-ALUKSET

EI RAJOITUSTA

LUOKKA: MOOTTORIT

KELPUUTUS: B2, MÄNTÄMOOTTORIT

ALLE 450 HV

LUOKKA: MUUT KOMPONENTIT KUIN KOKONAISET MOOTTORIT TAI APUT

C1–C22

HUOLTOVALMIUSLUETTELON MUKAAN

LUOKKA: ERIKOISTYÖT

D1 NDT

ERIKSEEN MÄÄRITELTÄVÄT NDT-MENETELMÄT

Toimivaltainen viranomainen voi määrätä hyväksynnän laajuudelle lisärajoituksia kyseisen organisaation huoltovalmiuksien mukaan.

13. TaulukkoLUOKKA

KELPUUTUS

RAJOITUS

KORJAAMOHUOLTO

LINJAHUOLTO

▼M1

ILMA-ALUKSET

A1  Yli 5 700 kg:n lentokoneet

[Kelpuutus koskee vain liitteen II (145 osa) mukaisesti hyväksyttyjä huolto-organisaatioita.]

[Ilmoitetaan lentokoneen valmistaja tai ryhmä tai sarja tai tyyppi ja/tai huoltotehtävät.]

Esimerkki: Airbus A320 -sarja

[KYLLÄ/EI] (1)

[KYLLÄ/EI] (1)

A2  Enintään 5 700 kg:n lentokoneet

[Ilmoitetaan lentokoneen valmistaja tai ryhmä tai sarja tai tyyppi ja/tai huoltotehtävät.]

Esimerkki: DHC-6 Twin Otter -sarja

Ilmoittakaa, onko suositusten ja lentokelpoisuuden tarkastustodistusten antamiseen valtuudet vai ei (koskee ainoastaan muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa käytettäviä ELA1-ilma-aluksia)

[KYLLÄ/EI] (1)

[KYLLÄ/EI] (1)

A3  Helikopterit

[Ilmoitetaan helikopterin valmistaja tai ryhmä tai sarja tai tyyppi ja/tai huoltotehtävät]

Esimerkki: Robinson R44

[KYLLÄ/EI] (1)

[KYLLÄ/EI] (1)

A4  Muut kuin A1-, A2- ja A3-kelpuutuksiin sisältyvät ilma-alukset

[Ilmoitetaan, millaisesta ilma-aluksesta on kyse (esimerkiksi purjelentokone, ilmapallo tai ilmalaiva), valmistaja tai ryhmä tai sarja tai tyyppi ja/tai huoltotehtävät.]

Ilmoittakaa, onko suositusten ja lentokelpoisuuden tarkastustodistusten antamiseen valtuudet vai ei (koskee ainoastaan muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa käytettäviä ELA1-ilma-aluksia)

[KYLLÄ/EI] (1)

[KYLLÄ/EI] (1)

▼B

MOOTTORIT

B1  Turbiinimoottori

[Ilmoitetaan moottorin sarja tai tyyppi ja/tai huoltotehtävät.]

Esimerkki: PT6A -sarja

B2  Mäntämoottori

[Ilmoitetaan moottorin valmistaja tai ryhmä tai sarja tai tyyppi ja/tai huoltotehtävät.]

B3  APU

[Ilmoitetaan moottorin valmistaja tai ryhmä tai sarja tai tyyppi ja/tai huoltotehtävät.]

MUUT KOMPONENTIT KUIN KOKONAISET MOOTTORIT TAI APUT

C1  Ilmastointi & paineistus

[Ilmoitetaan ilma-aluksen tyyppi tai valmistaja tai komponentin valmistaja tai yksilöity komponentti ja/tai viitataan käsikirjan huoltovalmiusluetteloon ja/tai huoltotehtäviin.]

Esimerkki: PT6A Fuel Control

C2  Automaattiohjaus

C3  Yhteysradiot ja suunnistusvälineet

C4  Ovet — Luukut

C5  Sähköjärjestelmä ja valot

C6  Varusteet

C7  Moottori — APU

C8  Ohjaimet

C9  Polttoaine

C10  Helikopteri — Roottorit

C11  Helikopteri — Vaihteistot

C12  Hydrauliikka

C13  Näyttö- ja tallennusjärjestelmät

C14  Laskutelineet

C15  Happi

C16  Potkurit

C17  Paineilma- ja alipainejärjestelmät

C18  Jäänesto, sadeveden poisto, palontorjunta

C19  Ikkunat

C20  Rakenteet

 

C21  Vesipainolasti

 

 

 

 

C22  Työntövoiman lisäys

 

 

 

ERIKOISTYÖT

D1  Ainetta rikkomattomat kokeet

[Ilmoitetaan yksi tai useampi NDT-menetelmä.]

(*1)   Tarpeeton yliviivataan.

▼B

▼M1
Lisäys V

Liitteen I (M osa) luvussa F tarkoitettu huolto-organisaation hyväksyntä

image

image

▼M2
Lisäys VI

Liitteen I (M osa) luvussa G tarkoitettu jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation hyväksyntä

image

image

▼B
Lisäys VII

Vaativat huoltotyöt

▼M5

Vaativia huoltotöitä, joita tarkoitetaan M.A.801(b)2 kohdassa ja M.A.801(c) kohdassa, ovat seuraavat:

▼B

1. Muutosten tekeminen, korjaaminen ja uusiminen niittaamalla, liimaamalla, laminoimalla tai hitsaamalla, joka kohdistuu johonkin seuraavista ilma-aluksen rungon osista:

a) kotelopalkki

b) siiven jäykistelista tai jänne

c) salko

d) salon laippa

e) ristikkopalkin osa

f) palkin uuma

g) lentoveneen tai kellukkeen köli tai paarre

h) aaltopellistä valmistettu puristuskuormia vastaanottava osa siivessä tai pyrstössä

i) siiven pääkaari

j) siipituki tai korkeusvakaimen tuki

k) moottoripukki

l) rungon pituusjäykiste tai kaari

m) sivuristikon, vaakaristikon tai kaaren osa

n) istuimen sivutuki tai tukikorvake

o) istuinkiskon uusiminen

p) laskutelinetuki tai laskutelineen sivutuki

q) akseli

r) pyörä

s) suksi tai suksen jalusta, vähäkitkaisen päällysteen uusimista lukuun ottamatta

2. Seuraavien osien muuttaminen tai korjaus:

a) ilma-aluksen ulkokuori tai ilma-aluksen kellukkeen ulkokuori, jos työ edellyttää tuen, ohjaimen tai kiinnittimen käyttöä,

b) ilma-aluksen ulkokuori, johon kohdistuu painekuormaa, jos ulkokuori on vahingoittunut yli 15 senttimetrin (6 tuuman) mittaiselta alueelta missä tahansa suunnassa,

c) ohjausjärjestelmän kuormaa kantava osa, mukaan lukien ohjauspylväs, poljin, akseli, kvadrantti, kulmavipu, vääntöputki, ohjaussauva, taottu tai valettu korvake, lukuun ottamatta,

i) korjausvahvikkeen tai kaapeli/vaijeriliitoksen muotoontaontaa, ja

ii) niittaamalla kiinnitetyn työntötangon päätykappaleen uusimista, sekä

d) mikä tahansa muu rakenne, jota ei ole lueteltu kohdassa (1) ja jonka valmistaja on luokitellut huoltokirjassa, korjauskäsikirjassa tai jatkuvasta lentokelpoisuudesta annetuissa ohjeissa kantavaksi rakenteeksi.

3. Seuraavien mäntämoottorin huoltotöiden suorittaminen:

a) mäntämoottorin purkaminen ja kokoaminen, lukuun ottamatta i) pääsyn avaamista mäntiin/sylintereihin tai ii) takimmaisen apulaitteiden suojapellin poistamista öljypumpun kokoonpanon tarkastamiseksi ja/tai vaihtamiseksi ilman sisäisten hammaspyörien poistamista ja uudelleenasentamista;

b) alennusvaihteiden purkaminen ja kokoaminen;

c) liitosten hitsaaminen ja juottaminen, kun kyse ei ole asianmukaisen hyväksynnän tai luvan saaneen hitsaajan pakoputkeen suorittamista vähäisistä hitsaustöistä/hitsauskorjauksista, jotka eivät sisällä komponenttien vaihtamista;

d) sellaisten laitteiden yksittäisten osien käsittely, jotka on toimitettu koepenkissä testattuina laitteina, lukuun ottamatta huollossa tavanomaisesti uusittavien tai säädettävien laitteiden uusimista tai säätämistä.

4. Potkurin tasapainottaminen, paitsi

a) staattisen tasapainotuksen hyväksyminen, kun sitä edellytetään huoltokäsikirjassa;

b) asennettujen potkureiden dynaaminen tasapainotus sähköisen tasapainotuslaitteen avulla, kun se sallitaan huoltokäsikirjassa tai muissa hyväksytyissä lentokelpoisuustiedoissa.

5. Muut lisätoimet, jotka edellyttävät

a) erikoistyökaluja, -välineitä tai -tiloja, tai

b) merkittäviä koordinointimenettelyjä tehtävien pitkäkestoisuuden ja niihin osallistuvien henkilöiden määrän vuoksi.
Lisäys VIII

Rajoitettu lentäjänä toimivan omistajan tekemä huolto

Liitteen I (M osa) vaatimusten lisäksi lentäjänä toimivan omistajan tekemien huoltotöiden suorittaminen edellyttää seuraavien perusperiaatteiden noudattamista:

a) Pätevyys ja vastuu

1. Lentäjänä toimiva omistaja on aina vastuussa tekemistään huoltotöistä.

2. Ennen kuin lentäjänä toimiva omistaja tekee huoltotöitä, hänen on varmistuttava pätevyydestään näihin töihin. Lentäjänä toimivan omistajan vastuulla on tutustua ilma-aluksensa vakiohuoltotoimiin ja huolto-ohjelmaan. Jos lentäjänä toimiva omistaja ei ole pätevä tekemään suoritettavaa huoltotehtävää, hän ei saa antaa siitä huoltotodistetta.

3. Lentäjänä toimiva omistaja (tai hänen kanssaan sopimuksen tehnyt tämän liitteen osaston A luvussa G tarkoitettu jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio) on vastuussa lentäjänä toimivan omistajan tehtävien määrittelystä huolto-ohjelmassa näiden perusperiaatteiden mukaisesti sekä sen varmistamisesta, että asiakirja pidetään ajan tasalla.

4. Huolto-ohjelma on hyväksyttävä M.A.302 kohdan mukaisesti.

b) Tehtävät

Lentäjänä toimiva omistaja voi toteuttaa yksinkertaisia silmämääräisiä tarkastuksia tai toimia tarkastaakseen rungon, moottoreiden, järjestelmien ja komponenttien yleisen kunnon, näkyvät vauriot ja normaalin toiminnan.

Lentäjänä toimiva omistaja ei saa suorittaa huoltotoimia, jotka

▼M2

1. ovat kriittisiä huoltotöitä

▼B

2. edellyttävät suurten komponenttien tai kokoonpanojen irrottamista ja/tai

3. toteutetaan lentokelpoisuusmääräysten tai lentokelpoisuusrajoitusten perusteella, ellei omistajan tekemää huoltoa nimenomaisesti sallita lentokelpoisuusmääräyksissä tai lentokelpoisuusrajoituksissa, ja/tai

4. edellyttävät erikoistyökalujen tai kalibroitujen työkalujen käyttöä (lukuun ottamatta momenttiavainta ja puristustyökalua) ja/tai

5. edellyttävät testilaitteiden käyttöä tai erikoistestausta (esim. NDT-kokeita, järjestelmätestausta tai avioniikkalaitteiden toimivuuden tarkastamista) ja/tai

6. koostuvat erityistarkastuksista, jotka eivät ole määräaikaisia, (esim. kovan laskun jälkeinen tarkastus) ja /tai

7. vaikuttavat IFR-lentotoiminnan kannalta oleellisiin järjestelmiin ja/tai

8. luetellaan tämän liitteen lisäyksessä VII tai ovat M.A.502 (a),(b),(c) tai (d) kohdan mukaisia komponenttien huoltotehtäviä ja/tai

▼M1

9. ovat osa M.A.302(i) kohdassa kuvattuun vähimmäistarkastusohjelmaan sisältyvää vuositarkastusta tai 100 tunnin tarkastusta.

▼M1

Ehtoja 1–9 ei saa korvata vähemmän rajoittavilla ohjeilla, jotka on annettu kohdan M.A.302(d) kohdan mukaisen huolto-ohjelman mukaisesti.

Kaikki lentokäsikirjassa kuvatut tehtävät, joilla valmistellaan ilma-alusta lentoon (esimerkki: purjelentokoneen siipien kokoaminen tai lentoa edeltävä tarkastus) luokitellaan lentäjän tehtäviksi eikä lentäjänä toimivan omistajan tekemiksi huoltotehtäviksi, minkä vuoksi ne eivät edellytä huoltotodistetta.

c) Huollon suorittaminen — lentäjänä toimivan omistajan tehtävät ja huoltokirjanpito

M.A.401 kohdassa tarkoitettujen huoltotietojen on oltava aina saatavilla lentäjänä toimivan omistajan tekemien huoltotöiden aikana ja niitä on noudatettava. Lentäjänä toimivan omistajan tekemien huoltotöiden yksityiskohtaiset tiedot on sisällytettävä huoltotodisteeseen M.A.803(d) kohdan mukaisesti.

Viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun lentäjänä toimivan omistajan huoltotoimet on M.A.305(a) kohdan mukaisesti suoritettu, niistä on ilmoitettava hyväksytylle jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle, jonka vastuulle kyseisen ilma-aluksen lentokelpoisuus mahdollisesti kuuluu.
LIITE II

(145 osa)

SISÄLTÖ

Yleistä

OSASTO A –

TEKNISET VAATIMUKSET

145.A.10

Soveltamisala

145.A.15

Hakeminen

145.A.20

Hyväksynnän laajuus

145.A.25

Tiloja koskevat vaatimukset

145.A.30

Henkilöstövaatimukset

145.A.35

Huoltotodisteen antajat ja tukihenkilöstö

▼M1

145.A.36

Lentokelpoisuustarkastuksia tekevää henkilöstöä koskeva rekisteri

▼M5

145.A.40

Varusteet ja työkalut

145.A.42

Komponentit

▼B

145.A.45

Huoltotiedot

145.A.47

Tuotannon suunnittelu

▼M2

145.A.48

Huoltotöiden suorittaminen

▼B

145.A.50

Huollon todistaminen

▼M1

145.A.55

Huoltokirjanpito ja lentokelpoisuustarkastuksia koskeva kirjanpito

▼B

145.A.60

Ilmoittaminen lentokelpoisuuden esteenä olevista vioista

145.A.65

Turvallisuus- ja laatupolitiikka, huoltotoiminnan menetelmät ja laatujärjestelmä

145.A.70

Huolto-organisaation käsikirja

145.A.75

Organisaation oikeudet

145.A.80

Organisaation toiminnan rajoitukset

145.A.85

Organisaatiossa tapahtuvat muutokset

145.A.90

Hyväksynnän voimassaolo

145.A.95

Havainnot

OSASTO B –

TOIMIVALTAISIA VIRANOMAISIA KOSKEVA MENETTELY

145.B.1

Soveltamisala

145.B.10

Toimivaltainen viranomainen

145.B.15

Useissa jäsenvaltioissa sijaitsevat organisaatiot

145.B.20

Ensimmäinen hyväksyntä

145.B.25

Hyväksynnän myöntäminen

145.B.30

Hyväksynnän jatkaminen

145.B.35

Muutokset

145.B.40

Huolto-organisaation käsikirjan muutokset

145.B.45

Hyväksynnän peruuttaminen väliaikaisesti tai pysyvästi ja rajoittaminen

145.B.50

Havainnot

145.B.55

Tietojen säilyttäminen

145.B.60

Vapautukset

Lisäys I —

Huolto- ja valmistustodistus — EASA 1 -lomake

Lisäys II —

Liitteen I (M osa) luvussa F ja liitteessä II (145 osa) tarkoitettujen huolto-organisaatioiden hyväksyntäluokat ja kelpuutusjärjestelmä

Lisäys III —

Liitteessä II (145 osa) tarkoitettu huolto-organisaation hyväksyntä

Lisäys IV —

Edellytykset 145.A.30 (j) 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun muun kuin liitteen III (66 osa) mukaisesti hyväksytyn henkilöstön käyttämiselle

145.1    Yleistä

Tässä osassa toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan

1. kyseisen jäsenvaltion määräämää viranomaista niiden organisaatioiden osalta, joiden pääasiallinen toimipaikka on jäsenvaltiossa tai

2. virastoa niiden organisaatioiden osalta, joiden pääasiallinen toimipaikka on jossakin muussa maassa.

OSASTO A

TEKNISET VAATIMUKSET

145.A.10    Soveltamisala

Tässä luvussa määritellään vaatimukset, jotka organisaatioiden on täytettävä, jotta niille voidaan myöntää hyväksyntä ilma-alusten ja niiden komponenttien huoltoon tai jatkaa hyväksynnän voimassaoloa.

145.A.15    Hakeminen

Hyväksyntää tai hyväksynnän muutosta on haettava toimivaltaiselta viranomaiselta viranomaisen vahvistamalla lomakkeella ja tavalla.

145.A.20    Hyväksynnän laajuus

Organisaation on määritettävä käsikirjassaan niiden töiden laajuus, joille hyväksyntää haetaan (liitteessä I (M osa) oleva lisäys IV sisältää taulukon kaikista luokista ja kelpuutuksista).

145.A.25    Tiloja koskevat vaatimukset

Organisaation on varmistettava seuraavat seikat:

a) Kaikelle suunnitellulle työlle on oltava asianmukaiset tilat, jotka erityisesti suojaavat sään vaihteluilta. Erityiskorjaamot ja -työtilat on eristettävä muista työtiloista asianmukaisesti sen varmistamiseksi, ettei työskentelyilmaan tai työtilaan pääse epäpuhtauksia.

1. Ilma-aluksen korjaamohuoltoja varten on käytettävissä lentokonehalleja, jotka ovat riittävän suuria huollettaville ilma-aluksille,

2. ilma-aluksen komponenttien huoltoon tarkoitettujen tilojen on oltava niin suuret, että komponentit voidaan huoltaa suunnitelmien mukaisesti.

b) Kohdan (a) mukaisen suunnitellun työn hallinnointia sekä valtuutettua huoltohenkilöstöä varten on oltava käytettävissä toimistotilat, joissa annetut tehtävät voidaan suorittaa tavalla, joka edistää hyvän laatutason saavuttamista ilma-alusten huollossa.

c) Työympäristön, mukaan lukien lentokonehallit, komponenttikorjaamot ja toimistotilat, on oltava tehtävien kannalta asianmukainen ja varsinkin erityisvaatimukset on otettava huomioon. Ellei tietty työtehtävä vaadi erityisiä, toisenlaisia olosuhteita, on työympäristön oltava sellainen, ettei henkilöstön työteho alene:

1. Lämpötilat on pidettävä sellaisina, että henkilöstö voi suorittaa vaaditut tehtävät ilman kohtuutonta epämukavuutta.

2. Pölyn ja muiden ilman epäpuhtauksien määrä on pidettävä mahdollisimman pienenä, eikä se saa työtiloissa kasvaa niin suureksi, että ilma-alusten tai niiden komponenttien pinnalle alkaa kertyä likaa. Jos pölyn tai muiden ilman epäpuhtauksien määrä nousee korjaamohuollon tai linjahuollon aikana niin suureksi, että pinnoille kertyy likaa, on kaikki epäpuhtauksille alttiit järjestelmät suojattava, kunnes hyväksyttävät olot on palautettu.

3. Valaistuksen on oltava sellainen, että jokainen tarkastus ja huoltotyö voidaan suorittaa tehokkaasti.

4. Melu ei saa nousta niin kovaksi, että se häiritsee henkilöstön tarkastustoimintaa. Jos melun lähdettä ei käytännön syistä voida vaimentaa, on tarkastushenkilöstölle annettava henkilökohtaiset välineet, jotka estävät melua häiritsemästä tarkastustehtäviä.

5. Mikäli tietty huoltotehtävä vaatii erityiset, edellä mainituista poikkeavat olosuhteet, on tämä otettava huomioon. Nämä olosuhteet ilmenevät hyväksytyistä huolto-ohjeista.

6. Linjahuollossa olosuhteiden on oltava sellaiset, että huolto- tai tarkastustehtävä voidaan suorittaa ilman kohtuutonta häiriötä. Jos lämpötila, kosteus, rakeet, jää, lumi, tuuli, valo, pöly tai muu ilman epäpuhtaus huonontaa olosuhteita liiaksi, on huolto- tai tarkastustehtävä keskeytettävä, kunnes tyydyttävät olot on palautettu.

d) Komponenteille, varusteille, työkaluille ja materiaaleille on oltava turvalliset varastotilat. Käyttökelpoiset komponentit on erotettava erilliseen tilaan käyttökelvottomista komponenteista, materiaaleista, varusteista ja työkaluista. Varastointiolosuhteiden on oltava valmistajan ohjeiden mukaiset, jotta vältetään osien ja laitteiden vaurioituminen ja laadun heikkeneminen säilytyksen aikana. Varastotiloihin on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä.

145.A.30    Henkilöstövaatimukset

a) Organisaation on nimitettävä vastuullinen johtaja, jolla on yrityksen sisäiset valtuudet varmistaa, että asiakkaan vaatima huolto voidaan rahoittaa ja toteuttaa tämän osan edellyttämällä tavalla. Vastuullisen johtajan tulee

1. varmistaa, että kaikki huollon suorittamiseen tarvittavat resurssit ovat käytettävissä 145.A.65(b) kohdan mukaisesti organisaation hyväksynnän edellyttämällä tavalla

2. perustaa 145.A.65(a) kohdassa tarkoitetut turvallisuus- ja laatukäytännöt ja edistää niiden toteutumista.

3. ymmärtää tämän liitteen (145 osa) keskeinen sisältö.

b) Organisaation on nimitettävä vastuuhenkilö tai henkilöryhmä, jonka vastuulla on sen varmistaminen, että organisaatio täyttää tämän osan vaatimukset. Tällaisten henkilöiden on oltava viime kädessä suoraan vastuussa vastuulliselle johtajalle.

1. Nimitettyjen henkilöiden on edustettava organisaation huoltotoiminnan johtotasoa, ja heidän on oltava vastuussa kaikista tämän luvun mukaisista toiminnoista.

2. Nimitetty henkilö tai nimetyt henkilöt yksilöidään ja heidän tietonsa toimitetaan toimivaltaisen viranomaisen ohjeita noudattaen.

3. Nimitetyn henkilön tai nimettyjen henkilöiden on kyettävä osoittamaan asianmukaiset tiedot ja tausta ilma-aluksen tai komponentin huollosta ja riittävä kokemus sekä perustiedot tästä osasta.

4. Organisaation menetelmissä on selvästi määriteltävä, kuka toimii kunkin henkilön sijaisena tämän ollessa pitkään poissa.

c) Edellä a alakohdassa tarkoitetun vastuullisen johtajan on nimitettävä vastuuhenkilö, joka vastaa 145.A65(c) kohdan mukaisen laatujärjestelmän ja siihen kuuluvan palautejärjestelmän valvonnasta. Tällaisella henkilöllä on oltava suora yhteys vastuulliseen johtajaan sen varmistamiseksi, että vastuullinen johtaja saa riittävästi tietoa laatuasioista ja vaatimusten noudattamisesta.

d) organisaatiolla on oltava huollon henkilötyötuntisuunnitelma, josta ilmenee, että organisaatiolla on palveluksessaan riittävästi henkilöstöä töiden suunnittelua, suorittamista, valvontaa ja tarkastamista sekä organisaation laadunvalvontaa varten hyväksynnän mukaisesti. Lisäksi organisaatiolla on oltava käytössään menetelmä, jolla suoritettaviksi aiotut työt arvioidaan uudelleen silloin, kun todella käytettävissä olevan henkilöstön määrä on pienempi kuin työvuoron tai -jakson suunniteltu henkilöstömäärä.

e)  ►M1  Organisaation on määriteltävä huoltotoimintaan, huolto-ohjelmien laadintaan, lentokelpoisuustarkastuksiin, hallintoon ja/tai laatuauditointiin osallistuvan henkilöstön pätevyys ja valvottava sitä toimivaltaista viranomaista tyydyttävien menetelmien ja normien mukaisesti. ◄ Työtehtävään liittyvän välttämättömän ammattitaidon lisäksi pätevyyteen on kuuluttava taito ymmärtää inhimillisten tekijöiden ja ihmisen suorituskykyyn liittyvien seikkojen merkitys kyseisen henkilön tehtävälle organisaatiossa. ”Inhimillisillä tekijöillä” tarkoitetaan periaatteita, jotka vaikuttavat ilmailutekniikan suunnitteluun, koulutukseen, käyttöön ja huoltoon ja joilla pyritään muodostamaan turvallinen rajapinta ihmisen ja järjestelmän välille ottamalla asianmukaisesti huomioon ihmisen suorituskyky. ”Ihmisen suorituskyvyllä” tarkoitetaan ihmisen kykyjä ja rajoituksia, jotka saattavat vaikuttaa lentotoiminnan turvallisuuteen ja tehokkuuteen.

▼M5

f) Organisaation on varmistettava, että henkilöstöllä, joka suorittaa tai valvoo ilma-aluksen rakenteiden tai komponenttien taikka molempien jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitoon vaadittavia ainetta rikkomattomia kokeita, on asianmukainen pätevyys kyseisen ainetta rikkomattoman koemenetelmän käyttöön eurooppalaisen standardin tai vastaavan, lentoturvallisuusviraston hyväksymän standardin mukaisesti. Muita erikoistehtäviä suorittavalla henkilöstöllä on oltava asianmukainen pätevyys virallisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti. Tämän kohdan määräyksistä huolimatta g alakohdassa ja h alakohdan 1 ja 2 alakohdassa tarkoitettu henkilöstö, jolla on luokan B1, B3 tai L mukainen pätevyys liitteen III (66 osa) mukaisesti, saa suorittaa ja/tai valvoa värikontrastiin perustuvia tunkeumaväritarkastuksia.

g) Ellei j alakohdasta muuta johdu, ilma-aluksien huolto-organisaatiolla on ilma-alusten linjahuollon osalta oltava valtuutettu huoltohenkilöstö, jolla on asianmukainen kelpuutus kyseisiin ilma-aluksiin ja jotka on hyväksytty luokkiin B1, B2, B2L, B3 ja L liitteen III (66 osa) ja 145.A.35 kohdan mukaisesti.

Lisäksi tällaiset organisaatiot saavat käyttää vähäisiin huolto-ohjelman mukaisiin linjahuollon tehtäviin ja yksinkertaisiin vikojen korjauksiin tehtäviinsä asianmukaisesti koulutettua valtuutettua huoltohenkilöstöä, jolla on 66.A.20(a)(1) ja 66.A.20(a)(3)(ii) kohdassa esitetyt oikeudet ja jotka on hyväksytty liitteen III (66 osa) ja 145.A.35 kohdan mukaisesti. Tällaisen valtuutetun huoltohenkilöstön saatavuus ei poista tarvetta pitää tarpeen mukaan palveluksessa luokan B1, B2, B2L, B3 ja L valtuutettua huoltohenkilöstöä.

h) Ilma-aluksia huoltavalla organisaatiolla on j alakohdassa mainittuja tilanteita lukuun ottamatta oltava

1. valtuutettu huoltohenkilöstö, jolla on asianmukainen kelpuutus kyseistä ilma-alustyyppiä varten ja jonka liitteen III (66 osa) ja 145.A.35 kohdan mukainen luokitus on C, kun tehdään korjaamohuoltoa vaativille moottorikäyttöisille ilma-aluksille. Lisäksi organisaatiossa on oltava luokan C valtuutetun huoltohenkilöstön tukena riittävä määrä ilma-aluksen tyyppiä varten hyväksyttyä henkilöstöä, jonka liitteen III (66 osan) ja 145.A.35 kohdan mukainen luokitus on tapauksen mukaan B1 tai B2.

i) Luokkien B1 ja B2 tukihenkilöstön tehtävänä on varmistaa, että kaikki tarvittavat tehtävät tai tarkastukset on suoritettu vaatimusten mukaisesti, ennen kuin luokan C valtuutettu huoltohenkilöstö antaa huoltotodisteen.

ii) Organisaation on pidettävä luokkiin B1 ja B2 kuuluvasta tukihenkilöstöstä henkilörekisteriä.

iii) Luokkaan C kuuluvan valtuutetun huoltohenkilöstön on varmistettava, että i alakohdan vaatimukset on täytetty ja kaikki asiakkaan vaatimat työt on tehty kyseiseen korjaamohuoltoon kuuluvan tarkastus- tai työjakson aikana, ja tämän lisäksi arvioitava mahdollisesti tekemättä jääneiden töiden vaikutus ja joko vaadittava töiden suorittamista tai sovittava käyttäjän kanssa tällaisen työn siirtämisestä toiseen määritettyyn tarkastukseen tai ajankohtaan.

2. jokin seuraavista, kun tehdään korjaamohuoltoa muille kuin vaativille moottorikäyttöisille ilma-aluksille:

i) valtuutettu huoltohenkilöstö, jolla on asianmukainen kelpuutus kyseistä ilma-alusta varten ja jonka liitteen III (66 osa) ja 145.A.35 kohdan mukainen luokitus on B1, B2, B2L, B3 tai L;

ii) valtuutettu huoltohenkilöstö, jolla on asianmukainen kelpuutus kyseistä ilma-alusta varten, jonka luokitus on C ja jota avustaa 145.A.35(a)(i) kohdan mukainen tukihenkilöstö.

i) Komponenttien valtuutetun huoltohenkilöstön on täytettävä 5 artiklan 6 kohdan ja 145.A.35 kohdan vaatimukset.

▼B

j) Poiketen siitä, mitä g ja h alakohdassa säädetään velvollisuudesta noudattaa liitettä III (66 osa) organisaatio voi käyttää valtuutettua huoltohenkilöstöä, jolla on seuraavien edellytysten mukainen kelpoisuus:

1. Yhteisön alueen ulkopuolella toimivalla valtuutetulla huoltohenkilöstöllä saa olla sen valtion kansallisten ilmailumääräysten mukainen kelpoisuus, jossa organisaation tilat on rekisteröity, tämän osan liitteessä IV määriteltyjen edellytysten täyttyessä.

2. Yhteisön alueen ulkopuolella sijaitsevan organisaation linjahuoltopaikassa tehdyn huoltotyön valtuutetulla huoltohenkilöstöllä saa olla sen valtion kansallisten ilmailumääräysten mukainen kelpoisuus, jossa organisaatio on rekisteröity, tämän osan liitteessä IV määriteltyjen ehtojen täyttyessä.

3. Sellaisia lentokelpoisuusmääräyksiä varten, jotka koskevat toistuvasti ennen lentoa suoritettavia toimenpiteitä ja joissa nimenomaisesti mainitaan, että ohjaamomiehistö saa suorittaa vaaditut toimenpiteet, organisaatio voi antaa ilma-aluksen päällikölle ja/tai lentomekaanikolle rajoitetun huoltotodisteen antamisvaltuutuksen ohjaamomiehistön lupakirjan perusteella. Tällöin organisaation on kuitenkin oltava vakuuttunut siitä, että ilma-aluksen päällikkö tai lentomekaanikko on saanut riittävän käytännön koulutuksen sen varmistamiseksi, että hän pystyy suorittamaan lentokelpoisuusmääräyksen mukaiset toimenpiteet vaaditulla tavalla.

4.  ►C2  Mikäli kyseessä on ilma-alus, jota käytetään muualta kuin paikasta, jossa on saatavilla tukitoimintoja, organisaatio voi antaa ilma-aluksen päällikölle ja/tai lentomekaanikolle rajoitetun huoltotodisteen antamisvaltuutuksen ohjaamomiehistön lupakirjan perusteella vakuututtuaan siitä, että ilma-aluksen päällikkö tai lentomekaanikko on saanut riittävän käytännön koulutuksen sen varmistamiseksi, että hän pystyy suorittamaan määritellyn tehtävän vaaditulla tavalla. Tämän kohdan ehdot määritellään tarkemmin käsikirjamenettelyssä. ◄

5. Jos ilma-alus on odottamatta joutunut vian vuoksi jäämään paikkaan, jossa ei ole asianmukaisesti valtuutettua huoltohenkilöstöä, organisaatio, jonka kanssa on tehty sopimus huolloista, voi antaa kertaluonteisen huoltotodisteen antamisvaltuutuksen:

i) työntekijälleen, jolla on tekniikaltaan, rakenteeltaan ja järjestelmiltään samankaltaista ilma-alusta koskeva vastaava tyyppikohtainen valtuutus tai

ii) kenelle tahansa henkilölle, jolla on vähintään 5 vuoden kokemus huoltotöistä ja voimassa oleva ICAO:n ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja sekä tyyppikelpuutus kyseiseen ilma-alukseen, mikäli kyseisessä toimipaikassa ei ole tämän osan ehtojen mukaisesti hyväksyttyä huolto-organisaatiota ja se huolto-organisaatio, jonka kanssa on tehty sopimus huolloista, hankkii ja säilyttää rekisterissä todisteet kyseisen henkilön kokemuksesta ja lupakirjasta.

►M1  Kaikista tässä kohdassa tarkoitetuista tilanteista on aina ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle seitsemän päivän kuluessa siitä, kun tällainen valtuutus on myönnetty. ◄ Kertaluonteisen valtuutuksen myöntäneen organisaation velvollisuus on varmistaa, että asianmukaisesti hyväksytty organisaatio tarkistaa kaikki tällä tavoin suoritetut mahdollisesti lentoturvallisuuteen vaikuttavat huoltotoimenpiteet.

▼M1

k) Jos organisaatio tekee lentokelpoisuustarkastuksia ja antaa lentokelpoisuuden tarkastustodistuksia muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa käytettäville ELA1-ilma-aluksille M.A.901(l) kohdan mukaisesti, sillä on oltava lentokelpoisuustarkastuksia tekevää pätevää ja valtuutettua M.A.901(l)1 kohdan mukaista henkilöstöä.

l) Jos organisaatio osallistuu muiden kuin kaupallisessa lentotoiminnassa käytettävien ELA2-ilma-alusten huolto-ohjelman laatimiseen ja hyväksynnän käsittelyyn M.A.201(e)(ii) kohdan mukaisesti, sillä on oltava pätevää henkilökuntaa, jonka on kyettävä osoittamaan tarvittavat tiedot ja asianmukainen kokemus.

▼B

145.A.35    Valtuutettu huoltohenkilöstö ja tukihenkilöstö

▼M5

a) 145.A.30 kohdan g ja h alakohdan vaatimusten lisäksi organisaation on varmistettava, että valtuutetulla huoltohenkilöstöllä ja tukihenkilöstöllä on riittävät tiedot huollettavasta ilma-aluksesta tai komponenteista tai molemmista sekä niihin liittyvistä organisaation menettelyistä. Valtuutetun huoltohenkilöstön osalta vaatimuksen on täytyttävä ennen huoltotodisteen antamisvaltuutuksen antamista tai uusimista.

1. ’Tukihenkilöstöllä’ tarkoitetaan henkilöitä, joilla on liitteen III (66 osa) mukainen luokkien B1, B2, B2L, B3 ja/tai L ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja asianmukaisine ilma-aluskelpuutuksineen ja jotka työskentelevät korjaamohuoltoympäristössä mutta joilla ei välttämättä ole oikeutta antaa huoltotodisteita.

2. ’Ilma-aluksilla ja/tai niiden komponenteilla, joita asia koskee’ tarkoitetaan niitä ilma-aluksia tai komponentteja, jotka on määritelty kyseisessä huoltotodisteen antamisvaltuutuksessa.

3. ’Huoltotodisteen antamisvaltuutuksella’ tarkoitetaan organisaation valtuutetulle huoltohenkilöstölle antamaa valtuutusta, jossa vahvistetaan, että kyseinen henkilöstö saa allekirjoittaa huoltotodisteita hyväksytyn huolto-organisaation puolesta valtuutuksessa mainituin rajoituksin.

b) 145.A.30(j) ja 66.A.20(a)3(ii) kohdassa lueteltuja tapauksia lukuun ottamatta organisaatio saa antaa valtuutetulle huoltohenkilöstölle valtuutuksen vain ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjassa lueteltua tiettyä luokkaa tai alaryhmää sekä, luokan A lupakirjoja lukuun ottamatta, mahdollista tyyppikelpuutusta varten liitteessä III (66 osa) vaaditulla tavalla edellyttäen kuitenkin, että lupakirja on voimassa huoltotodisteen antamisvaltuutuksen koko voimassaoloajan ja että valtuutettu huoltohenkilöstö täyttää liitteen III (66 osa) vaatimukset.

▼B

c) Organisaation on varmistettava, että valtuutettu huoltohenkilöstöja tukihenkilöstö osallistuvat kunkin kahden vuoden jakson aikana ilma-alusten ja niiden komponenttien asiaankuuluvaan käytännön huoltotyöhön vähintään kuuden kuukauden ajan.

Tässä kohdassa ilmaisulla ”osallistua asiaankuuluvaan ilma-alusten tai niiden komponenttien käytännön huoltotyöhön” tarkoitetaan, että henkilö on työskennellyt ilma-alusten tai komponenttien huoltoympäristössä ja joko harjoittanut huoltotodisteen antamisvaltuutukseen liittyviä tehtäviä ja/tai tehnyt käytännön huoltotoimia ainakin joillekin sen ilma-alustyypin tai -ryhmän järjestelmille, joka on määritelty kyseisessä valtuutuksessa.

d) Organisaation on varmistettava, että valtuutettu huoltohenkilöstöja tukihenkilöstö saa kahden vuoden välein toistuvaiskoulutusta, jonka avulla varmistetaan, että henkilöstön tekniset tiedot, organisaation menetelmien tuntemus ja inhimillisten tekijöiden tuntemus pysyvät ajan tasalla.

e) Organisaation on laadittava valtuutetulle huoltohenkilöstölle sekä tukihenkilöstölle toistuvaiskoulutusohjelma, joka sisältää myös menettelyn, jonka avulla varmistetaan 145.A.35 kohdan asiaa koskevien kohtien noudattaminen tämän osan mukaisten huoltotodisteen antamisvaltuutuksen henkilöstölle myöntämisen perustana, sekä menettelyn, jonka avulla varmistetaan liitteen III (osan 66) vaatimusten noudattaminen.

f) Lukuun ottamatta 145.A.30(j)(5) kohdassa tarkoitettuja odottamattomia tilanteita organisaation tulee arvioida kaiken tulevan valtuutetun huoltohenkilöstön pätevyys, kelpoisuus ja kyky suorittaa heille suunnitellut huoltotodisteen antamistehtävät sellaisen menettelyn mukaisesti, joka on määritelty käsikirjassa tai tämän osan mukaisesti myönnetyssä tai uudelleen myönnettävässä huoltotodisteen antamisvaltuutuksessa.

g) Jos valtuutettu huoltohenkilöstö täyttää a, b, d ja f alakohdan sekä tarvittaessa c alakohdan edellytykset, huolto-organisaation on myönnettävä huoltotodisteen antamisvaltuutus, jossa määritellään selvästi valtuutuksen laajuus ja rajoitukset. Huoltotodisteen antamisvaltuutuksen voimassaolo edellyttää, että a, b ja d alakohdan ja tarvittaessa c alakohdan vaatimukset täyttyvät jatkuvasti.

h) Huoltotodisteen antamisvaltuutuksen laajuuden olisi käytävä selvästi ilmi valtuutetulle huoltohenkilöstölle ja kaikille henkilöille, joilla on oikeus tarkastaa valtuutus. Jos valtuutuksen laajuus ilmoitetaan koodein, koodien selitysten olisi oltava helposti saatavilla. ”Henkilöillä, joilla on oikeus tarkastaa valtuutus” tarkoitetaan toimivaltaisten viranomaisten, viraston ja huolletun ilma-aluksen tai komponentin valvonnasta vastaavan jäsenvaltion virkamiehiä.

i) Laatujärjestelmästä vastaava henkilö vastaa myös huoltotodisteen antamisvaltuutusten myöntämisestä valtuutetulle huoltohenkilöstölle organisaation puolesta. Tämä henkilö voi nimittää muita henkilöitä huolehtimaan käytännössä valtuutusten myöntämisestä tai peruuttamisesta käsikirjassa määritetyn menettelyn mukaisesti.

j) Organisaation on pidettävä kaikesta valtuutetusta huoltohenkilöstöstä ja tukihenkilöstöstä henkilörekisteriä, joka sisältää:

1) tiedot mahdollisesta liitteen III (66 osa) mukaisesta ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjasta

2) tiedot suoritetusta koulutuksesta

3) tarvittaessa tiedot huoltotodisteen antamisvaltuutuksen laajuudesta

4) tiedot henkilöistä, joille on myönnetty rajoitettu tai kertaluonteinen huoltotodisteen antamisvaltuutus.

Organisaation on säilytettävä tietoja vähintään kolme vuotta sen jälkeen, kun tässä kohdassa tarkoitettu työntekijä on lakannut työskentelemästä organisaatiossa tai kun valtuutus on peruttu. Lisäksi huolto-organisaation on pyydettäessä annettava tässä kohdassa tarkoitetulle työntekijälle jäljennös omista tiedoistaan, kun tämä lopettaa työskentelyn organisaatiossa.

Tässä kohdassa tarkoitetuille työntekijöille on annettava pyydettäessä mahdollisuus tutustua edellä mainittuihin omiin tietoihinsa.

k) Organisaation on annettava valtuutetulle huoltohenkilöstölle jäljennökset omista huoltotodisteen antamisvaltuutuksistaan joko paperilla tai sähköisessä muodossa.

l) Valtuutetun huoltohenkilöstön on pystyttävä esittämään huoltotodisteen antamisvaltuutuksensa toimivaltaiselle henkilölle 24 tunnin kuluessa.

m) Valtuutetun huoltohenkilöstön ja tukihenkilöstön on oltava vähintään 21 vuoden ikäisiä.

n) Luokan A ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan haltija voi käyttää tiettyä ilma-alustyyppiä koskevia huoltotodisteen antamisoikeuksiaan vasta, kun hän on hyväksyttävästi suorittanut luokan A tehtäväkohtaisen koulutuksen, jonka on järjestänyt asianmukaisesti hyväksytty liitteen II (145 osa) tai liitteen IV (147 osa) mukainen organisaatio. Koulutuksen on sisällettävä käytännön harjoittelua ja teoreettista koulutusta jokaisen valtuutukseen sisältyvän tehtävän edellyttämällä tavalla. Koulutuksen hyväksyttävä suorittaminen on osoitettava kokeessa tai organisaation työpaikalla tekemän arvioinnin avulla.

o) Luokan B2 ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan haltija voi käyttää liitteen III (66 osa) 66.A.20(a)(3)(ii) kohdassa tarkoitettuja huoltotodisteen antamisoikeuksiaan vasta, kun hän on hyväksyttävästi suorittanut (i) luokan A asiaankuuluvan tehtäväkohtaisen koulutuksen ja (ii) kuusi kuukautta dokumentoitua käytännön työtä myönnettävän valtuutuksen soveltamisalalla. Tehtäväkohtaisen koulutuksen on sisällettävä käytännön harjoittelua ja teoreettista koulutusta jokaisen valtuutukseen sisältyvän tehtävän edellyttämällä tavalla. Koulutuksen hyväksyttävä suorittaminen on osoitettava kokeessa tai työpaikalla tapahtuvan arvioinnin avulla. Tehtäväkohtaisen koulutuksen ja kokeet/arvioinnit järjestää huolto-organisaatio, joka myöntää huoltotodisteen antamisvaltuutuksen. Käytännön kokemus pitää myös hankkia tällaisessa huolto-organisaatiossa.

▼M1

145.A.36    Lentokelpoisuustarkastuksia tekevää henkilöstöä koskeva rekisteri

Organisaation on kirjattava kaikki lentokelpoisuustarkastuksia tekevää henkilöstöä koskevat tiedot ja ylläpidettävä ajantasaista luetteloa lentokelpoisuustarkastuksia tekevästä henkilöstöstä sekä sen hyväksynnän laajuudesta osana organisaation käsikirjaa 145.A.70(a)6 kohdan mukaisesti.

Organisaation on säilytettävä tietoja vähintään kolme vuotta sen jälkeen, kun tässä kohdassa tarkoitettu työntekijä on lakannut työskentelemästä (tai päättänyt toimintansa toimeksisaajana tai vapaaehtoisena) organisaatiossa tai kun valtuutus on peruttu. Lisäksi huolto-organisaation on pyydettäessä annettava tässä kohdassa tarkoitetulle työntekijälle jäljennökset omista tiedoistaan, kun tämä lopettaa organisaatiolle työskentelemisen.

Tässä kohdassa tarkoitetuille työntekijöille on annettava pyydettäessä mahdollisuus tutustua edellä mainittuihin omiin tietoihinsa.

▼M5

145.A.40    Varusteet ja työkalut

a) Organisaatiolla on oltava saatavillaan hyväksynnän mukaisen työn tekemiseen tarvittavat varusteet ja työkalut ja sen on käytettävä niitä.

i) Jos valmistaja edellyttää tiettyä työkalua tai varustetta, on sitä käytettävä, ellei toimivaltaisten viranomaisten kanssa ole huolto-organisaation käsikirjassa esitetyllä tavalla sovittu vaihtoehtoisten työkalujen ja varusteiden käytöstä.

ii) Työkalujen ja varusteiden on oltava pysyvästi käytettävissä, paitsi jos jotain työkalua tai varustetta tarvitaan niin harvoin, ettei sen tarvitse olla pysyvästi käytettävissä. Tällaiset tilanteet määritellään yksilöidysti käsikirjamenettelyssä.

iii) Korjaamohuoltoihin hyväksytyllä organisaatiolla on oltava riittävät varusteet ilma-alusten tarkastuskohteisiin pääsemiseksi sekä tarkastustasanteet ja telakointivälineet, joiden avulla ilma-alus voidaan tarkastaa asianmukaisesti.

▼B

b) Organisaation on varmistettava, että kaikkia työkaluja ja varusteita sekä erityisesti koestuslaitteita valvotaan ja kalibroidaan tarvittaessa virallisesti tunnustettujen vaatimusten mukaisesti ja sellaisen tarkastus- ja huoltojakson mukaisesti, jolla varmistetaan välineiden toimintakunto ja tarkkuus. Organisaation on säilytettävä kalibrointeja ja käytettyjä standardeja koskevat tiedot.

▼M5

145.A.42    Komponentit

a) Komponenttien luokittelu. Kaikki komponentit on luokiteltava seuraaviin luokkiin:

i) Komponentit, joiden kunto on tyydyttävä ja jotka on luovutettu käyttöön EASA 1 -lomaketta tai vastaavaa käyttäen ja merkitty asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteessä I (21 osa) olevan Q alaluvun mukaisesti, ellei asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteessä I (21 osa) tai tässä liitteessä II (145 osa) toisin mainita.

ii) Käyttökelvottomat komponentit, jotka huolletaan tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

iii) Komponentit, jotka on luokiteltu korjauskelvottomiksi, koska ne ovat ylittäneet niille asetetun maksimikäyttöiän tai niissä on vikoja, joita ei voida korjata.

iv) Ilma-aluksen, moottorin, potkurin tai muun komponentin vakio-osat, jotka on määritetty huoltotiedoissa ja joiden mukana on todiste siitä, että ne ovat vaatimusten mukaisia ja jäljitettävissä sovellettavaan standardiin.

v) Huollossa käytetyt materiaalit ja kulutustarvikkeet, mikäli organisaatio on vakuuttunut siitä, että materiaalit ja tarvikkeet täyttävät niitä koskevat edellytykset ja niiden alkuperä voidaan selvittää. Kaikkien materiaalien ja tarvikkeiden mukana on toimitettava niitä koskevat asiakirjat, joista käy ilmi se, että ne ovat spesifikaation mukaisia, sekä valmistaja ja toimittaja.

b) Asennettavat komponentit, vakio-osat sekä materiaalit ja tarvikkeet

i) Organisaation on vahvistettava menettelyt asennettavien komponenttien, vakio-osien sekä materiaalien ja tarvikkeiden hyväksyntää varten, jotta voidaan varmistaa, että komponenttien, vakio-osien sekä materiaalien ja tarvikkeiden kunto on tyydyttävä ja ne täyttävät a alakohdan sovellettavat vaatimukset.

ii) Organisaation on vahvistettava menettelyt sen varmistamiseksi, että ilma-alukseen ja sen komponentteihin asennetaan vain sellaisia komponentteja, vakio-osia sekä materiaaleja ja tarvikkeita, joiden kunto on tyydyttävä ja jotka täyttävät a alakohdan sovellettavat vaatimukset ja jotka on määritelty sovellettavissa huoltotiedoissa.

iii) Organisaatio saa valmistaa rajoitetusti tiettyjä osia, joita käytetään sen omassa toimipaikassa tehtäviin, käynnissä oleviin töihin, mikäli tätä koskevat menettelyt on määritelty käsikirjassa.

iv) Asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteessä I (21 osa) olevassa 21A.307 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja komponentteja saa asentaa ainoastaan, jos ilma-aluksen omistaja katsoo, että ne voidaan asentaa hänen ilma-alukseensa.

c) Komponenttien erottelu

i) Käyttökelvottomat ja korjauskelvottomat komponentit on eroteltava käyttökelpoisista komponenteista, vakio-osista sekä materiaaleista ja tarvikkeista.

ii) Korjauskelvottomia komponentteja ei saa päästää uudelleen varaosajärjestelmään, ellei sertifioitua maksimikäyttöikää ole pidennetty tai ellei korjausratkaisua ole hyväksytty asetuksen (EU) N:o 748/2012 mukaisesti.

▼B

145.A.45    Huoltotiedot

a) Organisaatiolla on oltava ajan tasalla olevat tarvittavat huoltotiedot, ja sen on käytettävä niitä suorittaessaan huoltoja, muutostöitä ja korjauksia. Tarvittavilla tiedoilla tarkoitetaan niitä tietoja, jotka koskevat huolto-organisaation kelpuutuslistassa ja siihen liittyvässä huoltovalmiusluettelossa mainittuja ilma-aluksia, komponentteja tai huoltotehtäviä.

Jos käyttäjä tai asiakas toimittaa huoltotiedot, organisaation on säilytettävä nämä tiedot töiden ollessa käynnissä, lukuun ottamatta vaatimusta noudattaa 145.A.55(c) kohdan ohjeita.

b) Tässä osassa tarkoitettuja tarvittavia huoltotietoja ovat seuraavat:

1. Ilma-aluksen tai komponentin valvonnasta vastaavan viranomaisen julkaisemat tarvittavat vaatimukset, menetelmät, toimintamääräykset ja tiedotteet.

2. Kaikki sovellettavat ilma-aluksen tai komponentin valvonnasta vastaavan viranomaisen julkaisemat lentokelpoisuusmääräykset.

3. Jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat ohjeet, joita antavat tyyppihyväksyntätodistuksen ja lisätyyppihyväksyntätodistuksen haltijat, muut organisaatiot, joiden on julkaistava tällaisia tietoja asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osan) mukaan, ja kolmansista maista lähtöisin olevien ilma-alusten tai komponenttien tapauksessa ilma-aluksen tai komponentin valvonnasta vastaavan viranomaisen pakollisiksi määräämät lentokelpoisuustiedot.

4. Tarvittavat ohjeet, kuten yleiset huoltomenetelmät, jotka virasto on tunnustanut hyviksi huoltomenetelmiksi.

5. Jäljempänä olevan d alakohdan mukaisesti julkaistut tarvittavat tiedot.

c) Organisaation on laadittava menettelyt sen varmistamiseksi, että mahdollisesti todetut huoltohenkilöstön käyttämien huolto-ohjeiden sisältämät epätäsmälliset, epätäydelliset tai epäselvät menettelyt, käytännöt, tiedot tai huolto-ohjeet rekisteröidään ja ilmoitetaan huolto-ohjeiden laatijalle.

d) Organisaatio saa tehdä muutoksia huolto-ohjeisiin vain huolto-organisaation käsikirjassa määrätyn menettelyn mukaisesti. Organisaation on muutosten osalta osoitettava, että muutetuilla huolto-ohjeilla saavutetaan sama tai parempi huollon taso ja ilmoitettava huolto-ohjeiden muuttamisesta tyyppihyväksymistodistuksen haltijalle. Tässä kohdassa huolto-ohjeilla tarkoitetaan ohjeita siitä, miten tietty huoltotehtävä suoritetaan. Niillä ei tarkoiteta korjausten ja muutostöiden teknistä suunnittelua.

e) Organisaation on käytettävä yhteistä työkortti- tai työlomakejärjestelmää kaikissa samoja tehtäviä suorittavissa organisaation osissa. Edellä b ja d alakohdassa tarkoitetut huoltotiedot on joko siirrettävä tarkasti näille työkorteille tai -lomakkeille, tai niissä on oltava tarkat viittaukset kyseisiin huoltotehtäviin, jotka sisältyvät huoltotietoihin. Työkortit ja -lomakkeet voidaan tehdä tietokoneella ja säilyttää sähköisessä tietokannassa, mikäli ne suojataan riittävästi luvattomilta muutoksilta ja luodaan varmistustietokanta, joka päivitetään 24 tunnin kuluessa jokaisesta päätietokantaan tehdystä merkinnästä. Monimutkaiset huoltotehtävät olisi kirjattava työkorteille tai -lomakkeille ja jaettava selkeisiin vaiheisiin sen varmistamiseksi, että jokaisen huoltotehtävän suorituksesta tehdään merkintä.

Jos organisaatio antaa huoltopalvelua sellaiselle lentotoiminnan harjoittajalle, joka vaatii oman työkortti- tai työlomakejärjestelmänsä käyttöä, voidaan käyttää lentotoiminnan harjoittajan työkortti- tai työlomakejärjestelmää. Tällöin organisaation on laadittava menetelmä, jolla varmistetaan, että lentotoiminnan harjoittajan työkortit tai -lomakkeet täytetään oikein.

f) Organisaation on varmistettava, että kaikki tarvittavat huoltotiedot ovat helposti saatavilla silloin, kun huoltohenkilöstö niitä tarvitsee.

g) Organisaation on määriteltävä menettely, jonka avulla varmistetaan, että organisaation ylläpitämät huoltotiedot pidetään ajan tasalla. Lentotoiminnan harjoittajan tai asiakkaan ylläpitämien ja toimittamien huoltotietojen osalta organisaation on osoitettava, että se on saanut lentotoiminnan harjoittajalta tai asiakkaalta kirjallisen vahvistuksen siitä, että kaikki kyseessä olevat huoltotiedot ovat ajan tasalla, tai että työtilauksista käy ilmi kyseisten huoltotietojen muutostilanne tai että organisaatio on lentotoiminnan harjoittajan tai asiakkaan huoltotietojen muutosluettelossa.

145.A.47    Tuotannon suunnittelu

a) Organisaatiolla on oltava työn määrään ja vaativuuteen nähden sopiva menetelmä, jonka avulla suunnitellaan tarvittavan henkilöstön, työkalujen, varusteiden, materiaalien ja tarvikkeiden, huoltotietojen ja toimipaikkojen saatavuus huoltotyön valmistumisen varmistamiseksi.

b) Huoltotehtävien suunnittelussa ja työvuorojen järjestämisessä on otettava huomioon ihmisen suorituskyvyn asettamat rajoitteet.

c) Jos huoltotehtävien jatkaminen tai loppuun saattaminen on työvuoron tai henkilöstön vaihtumisen vuoksi siirrettävä toisten henkilöiden tehtäväksi, lähtevän henkilöstön on ilmoitettava tarvittavat tiedot riittävän tarkasti saapuvalle henkilöstölle.

▼M2

145.A.48    Huoltotöiden suorittaminen

Organisaation on laadittava menettelyt sen varmistamiseksi, että

a) kun huolto on tehty loppuun, varmistetaan yleisesti, että ilma-alukseen tai sen komponenttiin ei ole jäänyt työkaluja, laitteita tai muita asiaankuulumattomia osia tai materiaaleja ja että kaikki irrotetut huoltoluukut on asennettu paikoilleen;

b) aina kriittisten huoltotöiden jälkeen käytetään virheiden paikannusmenetelmää;

c) toistuvan virheen mahdollisuus huoltotöissä ja virheiden toistumisen mahdollisuus samanlaisissa huoltotöissä on mahdollisimman pieni; ja

d) vaurio selvitetään ja muutokset ja korjaukset suoritetaan käyttäen M.A.304 kohdassa määritettyjä tietoja.

▼B

145.A.50    Huollon todistaminen

a) Asianmukaisesti valtuutetun huoltohenkilöstön on annettava huoltotodiste organisaation puolesta varmistuttuaan siitä, että kaikki organisaation suorittamat vaaditut huoltotoimenpiteet on tehty 145.A.70 kohdan mukaisin menetelmin, ottaen huomioon 145.A.45 kohdassa tarkoitettujen huoltotietojen saatavuuden ja käytön, ja että ilma-aluksessa tai sen osassa ei ole puutteita, joiden tiedetään vaarantavan lentoturvallisuuden.

b) Huoltotodiste annetaan ennen lentoa, kun huolto on suoritettu.

c) Jos edellä tarkoitetun huollon aikana havaitaan uusia vikoja tai epätäydellisesti suoritettuja huoltotyötilauksia, niistä olisi ilmoitettava lentotoiminnan harjoittajalle, jotta tämä voi antaa luvan vian korjaamiseen tai huoltotyötilauksen puuttuvien osien suorittamiseen. Jos lentotoiminnan harjoittaja kieltää tällaisen huollon suorittamisen, sovelletaan e alakohtaa.

d) Huoltotodiste on annettava jokaisen ilma-aluksesta irrotetulle komponentille tehdyn huollon jälkeen. Jollei M.A.502(b) tai M.A.502(e) kohdassa toisin täsmennetä, liitteessä I (M osa) olevassa lisäyksessä II tarkoitettua huolto- ja valmistustodistusta eli EASA 1 -lomaketta käytetään komponentin huoltotodisteena. Jos organisaatio huoltaa komponentin omaa käyttöään varten, EASA 1 -lomaketta ei välttämättä tarvita, ellei sitä vaadita käsikirjassa määritellyissä organisaation sisäisissä käytöönluovutusmenettelyissä.

e) Edellä olevan a alakohdan määräyksistä poiketen silloin, kun organisaatio ei pysty suorittamaan kaikkia tilattuja huoltotoimenpiteitä, se voi antaa huoltotodisteen hyväksyttyjen ilma-aluksen rajoitusten mukaisesti. Organisaation on tehtävä tästä merkintä ilma-aluksen huoltotodisteeseen ennen todisteen antamista.

f) Edellä olevan a alakohdan ja 145.A.42 kohdan määräyksistä huolimatta silloin, kun ilma-alus on jouduttu jättämään muuhun paikkaan kuin pääasialliseen linja- tai korjaamohuoltopaikkaan siitä syystä, että asianmukaisella huoltotodisteella varustettua komponenttia ei ollut saatavilla, ilma-alukseen saa tilapäisesti asentaa sellaisen komponentin, jolla ei ole asianmukaista huoltotodistetta, kuitenkin vain siihen asti, kunnes ilma-alus ensimmäisen kerran palaa pääasialliseen linja- tai korjaamohuoltopaikkaan, kuitenkin enintään 30 lentotunnin ajan, edellyttäen että komponentin asennukseen on saatu lentotoiminnan harjoittajan suostumus ja komponentissa on asianmukainen lentokelpoisuusmerkintä, ja se on muutoin kaikkien sovellettavien huolto- ja lentotoiminnallisten vaatimusten mukainen. Tällainen komponentti on poistettava ilma-aluksesta määräaikaan mennessä, ellei sillä välin ole saatu asianmukaista huoltotodistetta a alakohdan ja 145.A.42 kohdan mukaisesti.

▼M1

145.A.55    Huoltokirjanpito ja lentokelpoisuustarkastuksia koskeva kirjanpito

a) Organisaation on pidettävä kirjaa tehtyjen huoltotöiden kaikista yksityiskohdista. Organisaation on säilytettävä vähintään ne tiedot, jotka tarvitaan osoittamaan, että kaikki vaatimukset täyttyvät huoltotodisteen, alihankkijoiden luovutusasiakirjat mukaan luettuina, ja mahdollisen lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen ja suosituksen antamiseksi.

▼B

b) Organisaation on annettava ilma-aluksen käyttäjälle jäljennös jokaisesta huoltotodisteesta sekä kaikista korjauksissa ja muutostöissä käytetyistä erityisistä korjaus- ja muutostiedoista.

c)  ►M1  Organisaation on säilytettävä jäljennökset kaikesta huoltokirjanpidosta ja siihen liittyvistä huoltotiedoista kolmen vuoden ajan siitä päivästä, jona ilma-alus tai komponentti, jota työ koski, on luovutettu organisaatiosta. Lisäksi sen on säilytettävä jäljennös kaikista lentokelpoisuuden tarkastustodistusten ja suositusten antamiseen liittyvästä kirjanpidosta kolmen vuoden ajan antamispäivästä ja toimitettava niistä jäljennös ilma-aluksen omistajalle. ◄

1) Tässä kohdassa tarkoitettu kirjanpito on säilytettävä siten, että se on suojassa vahingoittumiselta, muuttamiselta ja varkaudelta.

2) Tietokoneen varmuuskopiolevykkeitä, -nauhoja ja muita vastaavia on säilytettävä eri paikassa kuin työskentelyssä käytettäviä levykkeitä, nauhoja ja muita vastaavia ja sellaisessa ympäristössä, jossa ne varmasti säilyvät hyvässä kunnossa.

▼M1

3) Jos tämän liitteen (145 osa) mukaisesti hyväksytty organisaatio lopettaa toimintansa, on kolmen viimeisen vuoden aikainen huoltokirjanpito annettava kunkin ilma-aluksen tai komponentin uusimmalle omistajalle tai asiakkaalle tai säilytettävä toimivaltaisen viranomaisen määräämällä tavalla.

▼B

145.A.60    Poikkeamista ilmoittaminen

a) Organisaation on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle, rekisteröintijäsenvaltiolle ja ilma-aluksen tai komponentin suunnittelusta vastuussa olevalle organisaatiolle kaikki ilma-aluksessa tai sen komponentissa havaitsemansa viat, jotka vakavasti vaarantavat lentoturvallisuuden.

b) Organisaation on laadittava poikkeamien ilmoittamista varten sisäinen raportointijärjestelmä käsikirjassa määritellyllä tavalla; järjestelmän avulla kerätään ja arvioidaan vikaraportit sekä arvioidaan ja kootaan viat, jotka on ilmoitettava a alakohdan mukaisesti. Menettelyn avulla tunnistetaan haitalliset kehityskulut, korjaustoimenpiteet, jotka organisaatio suorittaa tai aikoo suorittaa vikojen korjaamiseksi, sekä arvioidaan kaikki tiedossa olevat, asian kannalta merkitykselliset tiedot, jotka liittyvät tässä tarkoitettuihin vikoihin, sekä toimitetaan tiedot asianmukaisesti muille tahoille.

c) Organisaatio tekee ilmoituksen viraston määräämällä lomakkeella ja sen määräämin menetelmin ja varmistaa, että ilmoituksessa mainitaan kaikki asiaan liittyvät seikat, jotka ovat huolto-organisaation tiedossa.

d) Jos lentotoiminnan harjoittaja on tehnyt huoltosopimuksen organisaation kanssa, on huolto-organisaation ilmoitettava myös lentotoiminnan harjoittajalle kaikista tämän ilma-aluksiin tai niiden komponentteihin vaikuttavista edellä tarkoitetuista seikoista.

e) Organisaation on tehtävä ilmoitukset mahdollisimman nopeasti, mutta joka tapauksessa 72 tunnin kuluessa siitä, kun organisaatio havaitsi ilmoituksen aiheena olevan tilanteen.

145.A.65    Turvallisuus- ja laatupolitiikka, huoltotoiminnan menetelmät ja laatujärjestelmä

a) Organisaation on määriteltävä organisaatiolle turvallisuus- ja laatupolitiikka, jonka on sisällyttävä 145.A.70 kohdassa tarkoitettuun käsikirjaan.

▼M2

b) Organisaation on laadittava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymät menettelyt, joissa otetaan huomioon inhimilliset tekijät ja ihmisen suorituskyky ja joiden avulla varmistetaan hyvän huoltotavan ja 145.A.25–145.A.95 kohdan soveltuvien vaatimusten noudattaminen. Tämän kohdan mukaisten menettelyjen on

1. varmistettava, että organisaation ja huoltotyötä pyytävän organisaation välillä on sovittu selkeästä työtilauksesta tai sopimuksesta, jossa selvästi määritellään tehtävä huoltotyö siten, että ilma-alukselle ja komponenteille voidaan antaa huoltotodiste 145.A.50 kohdan mukaisesti; ja

2. katettava kaikki huoltotyön osa-alueet, mukaan lukien erityispalvelujen hankinta ja valvonta, sekä määritettävä normit, joiden mukaan organisaation on tarkoitus toimia.

▼B

c) Organisaation on otettava käyttöön laatujärjestelmä, johon kuuluvat

1. riippumattomat auditoinnit, joiden tarkoituksena on valvoa vaadittujen ilma-alus-, komponentti- tai laitestandardien noudattamista ja menetelmien riittävyyttä sen varmistamiseksi, että käytettävät menetelmät edistävät hyvää huoltokäytäntöä sekä ilma-aluksen ja sen komponenttien lentokelpoisuutta. Pienimmissä organisaatioissa laatujärjestelmän riippumattomasta auditoinnista voidaan tehdä sopimus muun sellaisen tämän osan mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation tai yksittäisen henkilön kanssa, jolla on tarvittava tekninen tietämys sekä todistettu riittävä kokemus auditointien suorittamisesta

2. palautejärjestelmä, jonka kautta laatuasioista raportoidaan 145.A.30(b) kohdassa tarkoitetulle henkilölle tai henkilöryhmälle ja lopulta vastuulliselle johtajalle, jotta varmistetaan, että 1 alakohdassa vaaditun riippumattoman auditoinnin havaintojen johdosta ryhdytään nopeasti asianmukaisiin korjaaviin toimiin.

145.A.70    Huolto-organisaation käsikirja

a) ’Huolto-organisaation käsikirjalla’ tarkoitetaan asiakirjaa tai asiakirjoja, jotka sisältävät sen aineiston ja työn laajuuden, joka vaaditaan hyväksynnän myöntämisen perusteeksi ja sen osoittamiseksi, miten organisaatio täyttää tämän liitteen (145 osa) vaatimukset. Organisaation on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle huolto-organisaation käsikirja, jonka on sisällettävä seuraavat tiedot:

1. vastuullisen johtajan allekirjoittama vakuutus siitä, että huolto-organisaation käsikirjassa ja muissa käsikirjoissa, joihin siinä viitataan, määritellään, miten hyväksytty organisaatio täyttää tämän liitteen (145 osa) vaatimukset ja miten niitä noudatetaan jatkuvasti. Jos vastuullinen johtaja on eri henkilö kuin organisaation pääjohtaja/toimitusjohtaja, pääjohtaja/toimitusjohtaja varmentaa vakuutuksen allekirjoituksellaan.

2. 145.65 kohdassa määritetty organisaation turvallisuus- ja laatupolitiikka

3. 145.30(b) kohdan mukaisesti hyväksymien vastuuhenkilöiden asema ja nimi

4. 145.30(b) kohdassa tarkoitettujen vastuuhenkilöiden tehtävät ja vastuut, mukaan lukien asiat, joita he voivat käsitellä organisaation puolesta suoraan toimivaltaisen viranomaisen kanssa

5. organisaatiokaavio, josta ilmenevät 145.A.30(b) kohdassa tarkoitettujen vastuuhenkilöiden vastuusuhteet

▼M1

6. luettelo valtuutetusta huoltohenkilöstöstä, tukihenkilöstöstä ja tarvittaessa lentokelpoisuustarkastuksia tekevästä henkilöstöstä sekä huolto-ohjelman laatimisesta ja käsittelystä vastuussa olevasta henkilöstöstä sekä sen hyväksynnän laajuus

▼B

7. yleinen kuvaus käytettävissä olevasta henkilöstöstä

8. yleinen kuvaus toimitiloista, jotka sijaitsevat organisaation hyväksyntätodistuksessa mainituissa osoitteissa

9. erittely organisaation hyväksynnän mukaisen työn laajuudesta

10. 145.A.85 kohdan mukainen menetelmä, jolla organisaatio ilmoittaa organisaatiomuutoksista

11. huolto-organisaation käsikirjan muutosmenettelyt

▼M1

12. organisaation menetelmät ja laatujärjestelmä siten kuin 145.A.25–145.A.90 kohdassa vaaditaan sekä mahdolliset muut liitteen I (M osa) mukaisesti noudatettavat menettelyt

▼B

13. luettelo niistä lentotoiminnan harjoittajista, joille organisaatio antaa ilma-alusten huoltopalvelua

14. tarvittaessa luettelo 145.A.75(b) kohdassa tarkoitetuista organisaatioista, joiden kanssa on tehty alihankintasopimus

15. tarvittaessa luettelo 145.A.75(d) kohdassa tarkoitetuista linjahuoltopaikoista

16. tarvittaessa luettelo organisaatioista, joiden kanssa on tehty sopimus.

b) Käsikirjaan tehdään muutokset, jotka ovat tarpeen organisaation kuvauksen pitämiseksi ajan tasalla. Käsikirjan ja kaikkien sen muutosten on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä.

c) Edellä olevan b alakohdan määräyksistä riippumatta käsikirjan pienet muutokset voidaan hyväksyä, kun ne tehdään käsikirjamenettelyn mukaisesti, jäljempänä ’epäsuora hyväksyntä’

145.A.75    Organisaation oikeudet

Organisaatio saa suorittaa alla mainitut tehtävät käsikirjan ohjeiden mukaan:

a) huoltaa hyväksyntänsä mukaisia ilma-aluksia tai komponentteja niissä toimipaikoissa, jotka mainitaan huolto-organisaation hyväksyntätodistuksessa ja käsikirjassa

b) huollattaa hyväksyntänsä mukaisen ilma-aluksen tai komponentin toisessa organisaatiossa, joka toimii organisaation laatujärjestelmän alaisena. Tällä tarkoitetaan sellaisen organisaation tekemiä töitä, jota ei ole hyväksytty tekemään kyseisiä huoltotöitä ohjeen tämän osan mukaisesti, ja lupa koskee vain 145.A.65(b) kohdan mukaisilla menettelyillä sallittuja töitä. Työtehtävien laajuuteen ei tule kuulua ilma-aluksen korjaamohuoltotarkastuksia tai moottorin tai moottorin moduulin täydellisiä huoltotarkastuksia tai perushuoltoja.

c) huoltaa hyväksyntänsä mukaista ilma-alusta tai komponenttia missä paikassa tahansa, kun huolto on tarpeellinen joko ilma-aluksessa havaitun lentokelpoisuuden esteenä olevan vian tai välttämättömän tilapäisen linjahuollon takia. Tällöin on kuitenkin noudatettava käsikirjaan sisältyviä ehtoja.

d) huoltaa hyväksyntänsä mukaista ilma-alusta tai komponenttia pieniin huoltoihin soveltuvassa linjahuoltopaikassa ainoastaan, jos tällainen toiminta sallitaan organisaation käsikirjassa ja siinä luetellaan kyseiset paikat

e) antaa 145.A.50 kohdan mukaisia huoltotodisteita huoltojen valmistuttua.

▼M1

f) jos sillä on nimenomainen lupa, joka koskee muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa käytettäviä ELA1-ilma-aluksia,

1. tehdä lentokelpoisuustarkastuksia ja antaa lentokelpoisuuden tarkastustodistuksia M.A.901(l) kohdassa määrätyin edellytyksin ja

2. tehdä lentokelpoisuustarkastuksia ja antaa suosituksia M.A.901(l) kohdassa sekä M.A.904 kohdan a alakohdan 2 alakohdassa ja b alakohdassa määrätyin edellytyksin.

g) laatia muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa käytettävien ELA2-ilma-alusten huolto-ohjelma ja käsitellä sen hyväksymistä M.A.302 kohdan mukaisesti M.A.201(e)(ii) kohdassa määrätyin edellytyksin rajoittuen hyväksyntätodistuksessa mainittuihin ilma-aluskelpuutuksiin.

▼B

145.A.80    Organisaation toiminnan rajoitukset

Organisaatio saa huoltaa hyväksyntänsä mukaista ilma-alusta tai komponenttia vain, jos sillä on käytettävissään kaikki huollon kannalta tarpeelliset toimitilat, varusteet, työkalut, materiaalit, huoltotiedot ja valtuutettu huoltohenkilöstö.

145.A.85    Organisaatiossa tapahtuvat muutokset

Jotta toimivaltainen viranomainen pystyy määrittämään, täyttääkö organisaatio edelleen tämän osan vaatimukset, ja tarpeen mukaan muuttamaan hyväksyntätodistusta, organisaation on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista alla lueteltujen seikkojen muutosehdotuksista ennen kuin muutokset toteutetaan. Jos ehdotetut henkilöstömuutokset eivät ole olleet etukäteen johdon tiedossa, muutoksista on ilmoitettava mahdollisimman pian:

1. organisaation nimi

2. organisaation päätoimipaikka

3. organisaation muut toimipaikat

4. vastuullinen johtaja

5. 145.A.30(b) kohdan mukaisesti nimitetyt henkilöt

▼M1

6. hyväksyntään mahdollisesti vaikuttavat seikat, kuten tilat, laitteisto, työvälineet, materiaalit, menettelytavat, työn laajuus, valtuutettu huoltohenkilöstö ja lentokelpoisuustarkastuksia tekevä henkilöstö.

▼B

145.A.90    Hyväksynnän voimassaolo

a) Hyväksyntä on voimassa toistaiseksi. Se pysyy voimassa, mikäli

1. organisaatio täyttää edelleen liitteen II (145 osa) vaatimukset 145.B.50 kohdassa annettujen havaintojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti

2. toimivaltainen viranomainen pääsee organisaatioon tarkastamaan, että organisaatio täyttää edelleen tämän osan vaatimukset

3. hyväksyntää ei ole luovutettu tai peruutettu.

b) Jos hyväksyntä luovutetaan tai peruutetaan, se on palautettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

145.A.95    Havainnot

a) Tason 1 havainto on mikä tahansa merkittävä poikkeama tämän liitteen (145 osa) vaatimuksista, joka alentaa turvallisuuden tasoa ja vaarantaa vakavasti lentoturvallisuuden.

b) Tason 2 havainto on mikä tahansa poikkeama tämän liitteen (145 osa) vaatimuksista, joka voi alentaa turvallisuuden tasoa ja mahdollisesti vaarantaa lentoturvallisuuden.

c) Saatuaan ilmoituksen 145.B.50 kohdan mukaisista havainnoista huolto-organisaation hyväksynnän haltijan on laadittava korjaussuunnitelma ja osoitettava toteuttaneensa toimivaltaista viranomaista tyydyttävät korjaustoimenpiteet tämän kanssa sovitun ajan kuluessa.

OSASTO B

TOIMIVALTAISIA VIRANOMAISIA KOSKEVA MENETTELY

145.B.01    Soveltamisala

Tässä luvussa määritellään hallinnolliset menettelyt, joiden mukaan toimivaltainen viranomainen harjoittaa tehtäväänsä ja vastuutaan tämän liitteen (145 osa) mukaisesti hyväksyttyjen huolto-organisaatioiden hyväksyntöjen myöntämiseksi, jatkamiseksi, muuttamiseksi tai peruuttamiseksi väliaikaisesti tai pysyvästi.

145.B.10    Toimivaltainen viranomainen

1.   Yleistä

Jäsenvaltion on nimettävä toimivaltainen viranomainen, jolla on vastuu huoltotoiminnan hyväksyntöjen myöntämisestä, uusimisesta, jatkamisesta, muuttamisesta tai väliaikaisesti tai pysyvästi peruuttamisesta. Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava dokumentoidut menettelytavat ja määriteltävä organisaatiorakenne.

2.   Resurssit

Henkilöstöä on oltava riittävästi tämän osaston vaatimusten suorittamista varten.

3.   Pätevyys ja koulutus

Kaikilla tämän liitteen (145 osa) mukaisia hyväksyntöjä käsittelevillä henkilöillä on oltava

a) asianmukainen pätevyys ja riittävät tiedot, kokemus ja koulutus heille osoitettujen tehtävien suorittamiseksi

b) tähän liitteeseen (145 osa) liittyvä koulutus tai tarvittaessa toistuvaiskoulutus, joka sisältää myös osan merkityksen ja siinä määritetyn standardin.

4.   Menettelytavat

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava menettelytavat, joista käy yksityiskohtaisesti ilmi, miten tämän osaston B noudattaminen varmistetaan.

Menettelytapoja on tarkistettava ja muutettava sen varmistamiseksi, että vaatimuksia noudatetaan jatkuvasti.

145.B.15    Useissa jäsenvaltioissa sijaitsevat organisaatiot

Jos huoltotoimipaikkoja on useassa jäsenvaltiossa, hyväksynnän tutkiminen ja jatkuva valvonta on tehtävä yhteistyössä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joiden alueella muut toimipaikat sijaitsevat.

145.B.20    Ensimmäinen hyväksyntä

1. Jos 145.A.30(a) ja (b) kohdan edellytykset täyttyvät, toimivaltainen viranomainen ilmoittaa hakijalle virallisesti ja kirjallisesti hyväksyvänsä 145.A.30(a) ja (b) kohdassa tarkoitetun henkilöstön.

2. Toimivaltainen viranomainen varmistaa, että huolto-organisaation käsikirjassa määritetyt menettelytavat ovat tämän liitteen (145 osa) mukaiset ja että vastuullinen johtaja allekirjoittaa sitoumusvakuutuksen.

3. Toimivaltainen viranomainen varmistaa, että organisaatio noudattaa tämän liitteen (145 osa) vaatimuksia.

4. Vastuullisen johtajan kanssa pidetään kokous vähintään kerran hyväksymistä koskevan tutkimuksen aikana, jotta voidaan varmistaa, että hän ymmärtää kaikilta osin hyväksynnän merkityksen ja sen, minkä vuoksi organisaation käsikirjaa koskeva vakuutus on allekirjoitettava käsikirjassa määritettyjen menettelytapojen vaatimustenmukaisuuden vahvistamiseksi.

5. Kaikki havainnot on vahvistettava organisaatiolle kirjallisesti.

6. Toimivaltainen viranomainen kirjaa muistiin kaikki havainnot, korjaavat toimenpiteet (jotka vaaditaan havainnon sulkemiseksi) sekä suositukset.

7. Kaikki korjaamista edellyttävät puutteet on korjattava ennen ensimmäisen toimiluvan myöntämistä.

145.B.25    Hyväksynnän myöntäminen

1. Toimivaltainen viranomainen hyväksyy käsikirjan virallisesti ja antaa hakijalle EASA 3 -lomakkeen mukaisen hyväksyntätodistuksen, jossa on mainittu hyväksyntään kuuluvat kelpuutukset. Toimivaltainen viranomainen antaa todistuksen vain, mikäli organisaatio täyttää tämän liitteen (145 osa) vaatimukset.

2. Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa hyväksynnän ehdot EASA 3 -lomakkeella annettavassa hyväksyntätodistuksessa.

3. Hyväksynnän numero merkitään EASA 3 -hyväksyntätodistukseen viraston täsmentämällä tavalla.

145.B.30    Hyväksynnän jatkaminen

Hyväksynnän voimassaoloa seurataan organisaatiota koskevan, 145.B.20 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen hyväksynnän mukaisesti. Lisäksi

1. Toimivaltainen viranomainen ylläpitää ja päivittää ohjelmaa, joka sisältää luettelon kaikista toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa olevista hyväksytyistä huolto-organisaatioista, tulevien auditointikäyntien päivämääristä ja käyntien suorittamispäivistä.

2. Tämän liitteen (145 osa) vaatimusten noudattaminen on tarkastettava täydellisesti jokaisessa organisaatiossa enintään 24 kuukauden välein.

3. Vastuullisen johtajan kanssa pidetään kokous vähintään kerran jokaista 24 kuukauden jaksoa kohden, jotta voidaan varmistaa, että hänellä on tiedot auditointien aikana havaituista merkittävistä seikoista.

145.B.35    Muutokset

1. Toimivaltainen viranomainen saa organisaatiolta ilmoituksen kaikista 145.A.85 kohdassa mainituista aiotuista muutoksista.

Toimivaltainen viranomainen käsittelee organisaatioon tehtävät muutokset alkuperäisen hyväksymisprosessin asiaa koskevien kohtien mukaisesti.

2. Toimivaltainen viranomainen voi määritellä ehdot, joiden puitteissa organisaatio voi toimia tällaisen muutoksen aikana, mikäli se ei päätä peruuttaa hyväksyntää väliaikaisesti.

145.B.40    Huolto-organisaation käsikirjan muutokset

Jos huolto-organisaation käsikirjaan halutaan tehdä muutoksia

1) jos muutokset hyväksytään suoraan 145.A.70(b) kohdan mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että käsikirjaan sisältyvät menettelyt ovat liitteen II (145 osa) mukaisia, ennen kuin se ilmoittaa hyväksynnästä virallisesti hyväksytylle organisaatiolle.

2) jos muutokset hyväksytään epäsuorasti 145.A.70(c) kohdan mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, (i) että muutokset ovat vähäisiä ja (ii) että se valvoo riittävästi muutosten hyväksymistä sen varmistamiseksi, että muutokset ovat liitteen II (145 osa) vaatimusten mukaisia.

145.B.45    Hyväksynnän peruuttaminen väliaikaisesti tai pysyvästi ja rajoittaminen

Toimivaltaisen viranomaisen tulee vaihtoehtoisesti

a) peruuttaa hyväksyntä väliaikaisesti silloin, kun on olemassa riittävät syyt, jotka liittyvät mahdolliseen turvallisuusuhkaan

b) peruuttaa hyväksyntä väliaikaisesti tai pysyvästi tai rajoittaa sitä 145.B.40 kohdan mukaisesti.

145.B.50    Havainnot

a) Jos auditointien tai muiden todisteiden perusteella havaitaan, että tämän liitteen (145 osa) vaatimuksia ei noudateta, toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

1. Tason 1 havaintojen osalta toimivaltaisen viranomaisen tulee ryhtyä välittömästi toimiin organisaation hyväksynnän peruuttamiseksi, rajoittamiseksi tai peruuttamiseksi väliaikaisesti kokonaan tai osittain tason 1 havainnon laajuudesta riippuen, kunnes organisaatio on suorittanut korjaustoimenpiteet onnistuneesti.

2. Tason 2 havaintojen osalta toimivaltaisen viranomaisen on annettava havaitun poikkeaman korjaamiseksi havainnon laadun kannalta sopivasti aikaa, mutta ei kuitenkaan enemmän kuin kolme kuukautta. Tietyissä olosuhteissa ja havainnon laadusta riippuen toimivaltainen viranomainen saa jatkaa kolmen kuukauden määräaikaa, kunnes toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt sitä tyydyttävän, korjaustoimenpiteitä koskevan suunnitelman.

b) Toimivaltaisen viranomaisen on peruutettava väliaikaisesti organisaation hyväksyntä kokonaan tai osittain, jos sen kanssa sovittua määräaikaa ei noudateta.

145.B.55    Tietojen säilyttäminen

1. Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava tietojen tallennusjärjestelmä, jonka avulla jokaisen organisaation hyväksynnän myöntämiseen, voimassaolon jatkamiseen, muuttamiseen tai peruuttamiseen väliaikaisesti tai pysyvästi liittyvä menettely pystytään jäljittämään riittävän tarkasti.

2. Vähintään seuraavat tiedot on säilytettävä:

a) organisaation hyväksyntää koskeva hakemus ja hyväksynnän jatkamista koskeva hakemus

b) toimivaltaisen viranomaisen jatkuvan valvonnan ohjelma mukaan lukien kaikki auditointeja koskevat tiedot

c) organisaation hyväksyntätodistus mahdollisine muutoksineen

d) auditointiohjelman jäljennös, joka sisältää auditointien suunnitellut ja toteutuneet päivämäärät

e) jäljennökset kaikesta virallisesta kirjeenvaihdosta mukaan lukien EASA 4 -lomake tai vastaava

f) tiedot mahdollisista poikkeusluvista ja täytäntöönpanon varmistamistoimista

g) toimivaltaisen viranomaisen mahdolliset muut auditointien raportointilomakkeet

h) huolto-organisaation käsikirjat.

3. Edellä tarkoitetut tiedot on säilytettävä vähintään neljän vuoden ajan.

4. Toimivaltainen viranomainen saa käyttää joko asiakirja- tai sähköistä järjestelmää tai niiden yhdistelmää, jota valvotaan asianmukaisesti.

145.B.60    Vapautukset

Toimivaltainen viranomainen rekisteröi ja säilyttää kaikki asetuksen (EY) N:o 216/2008 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnetyt vapautukset.
Lisäys I

Huolto- ja valmistustodistus — EASA 1 -lomake

Sovelletaan liitteessä I (M osa) olevan lisäyksen II säännöksiä.
Lisäys II

Liitteen I (M osa ) luvussa F ja liitteessä II (145 osa) tarkoitettujen huolto-organisaatioiden hyväksyntäluokat ja kelpuutusjärjestelmät

Sovelletaan liitteessä I (M osa) olevan lisäyksen IV säännöksiä.

▼M1
Lisäys III

Liitteessä II (145 osa) tarkoitettu huolto-organisaation hyväksyntä

image

image

▼B
Lisäys IV

Edellytykset 145.A.30(j) 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun muun kuin liitteen III (66 osa) mukaisesti hyväksytyn henkilöstön käyttämiselle

1.

Valtuutetun huoltohenkilöstön, joka täyttää seuraavat edellytykset, katsotaan vastaavan osan 145A.30(j)(1) ja (2) kohdan tarkoitusta:

a) Henkilöllä on oltava lupakirja tai valtuutetun huoltohenkilöstön valtuutus, joka on annettu täysin maan kansallisten määräysten ja ICAOn liitteen 1 mukaisesti.

b) Henkilön tekemän työn laajuuden ei pidä ylittää joko kansallisessa lupakirjassa tai valtuutetun huoltohenkilöstön valtuutuksessa, sen mukaan kumpi näistä on rajoittavampi, määritettyä työn laajuutta.

c) Henkilön on osoitettava, että hän on saanut liitteen III (66 osa) lisäyksessä I olevissa moduuleissa 9 ja 10 tarkoitetun inhimillisiä tekijöitä ja ilmailulainsäädäntöä koskevan koulutuksen.

d) Linjahuollon valtuutetulla huoltohenkilöstöllä on oltava vähintään viisi vuotta huoltokokemusta ja korjaamohuollon valtuutetulla huoltohenkilöstöllä vähintään kahdeksan vuotta huoltokokemusta. Jos henkilön sallitut tehtävät eivät kuitenkaan ylitä 66 osan luokan A valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäviä, riittää kolmen vuoden huoltokokemus.

e) Linjahuollon valtuutetun huoltohenkilöstön ja korjaamohuollon tukihenkilöstön on osoitettava saaneensa liitteen III (66 osa) lisäyksessä III tarkoitetun tyyppikoulutuksen ja läpäisseensä kyseisessä lisäyksessä tarkoitetun kokeen tapauksen mukaan luokan B1, B2 tai B3 tasolla kaikkien niiden ilma-alustyyppien osalta, jotka sisältyvät b alakohdassa tarkoitettuun työn laajuuteen. Jos henkilön työn laajuus ei kuitenkaan ylitä luokan A valtuutetun huoltohenkilöstöntehtäviä, riittää tehtäväkohtainen koulutus täydellisen tyyppikoulutuksen sijaan.

f) Korjaamohuollon valtuutetun huoltohenkilöstön on osoitettava saaneensa liitteen III (66 osa) lisäyksessä III tarkoitetun tyyppikoulutuksen ja läpäisseensä kyseisessä lisäyksessä tarkoitetun kokeen luokan C tasolla kaikkien niiden ilma-alustyyppien osalta, jotka sisältyvät b alakohdassa tarkoitettuun työn laajuuteen; ensimmäisen ilma-alustyypin osalta koulutus ja koe on kuitenkin suoritettava lisäyksessä III tarkoitetun luokan B1, B2 tai B3 tasolla.

2.

Suojatut oikeudet

a) Henkilöstö, joka on saanut oikeutensa ennen liitteen III (66 osa 6) voimaantuloa, saa jatkaa oikeuksiensa harjoittamista ilman vaatimusta 1 kohdan c–f alakohdan täyttymisestä.

b) Voimaantulopäivämäärän jälkeen valtuutetun huoltohenkilöstön, joka haluaa laajentaa valtuutustaan ja lisätä siihen oikeuksia, on kuitenkin täytettävä kohdan 1 vaatimukset.

c) Sen estämättä, mitä 2 kohdan c alakohdassa säädetään, 1 kohdan c ja d alakohdan vaatimusten noudattamista ei vaadita tyyppikohtaisen lisäkoulutuksen osalta.
LIITE III

(66 osa)

SISÄLTÖ

66.1

Toimivaltainen viranomainen

OSASTO A —

TEKNISET VAATIMUKSET

LUKU A —

ILMA-ALUKSEN HUOLTOHENKILÖSTÖN LUPAKIRJA

66.A.1

Soveltamisala

66.A.3

Lupakirjaluokat ja niiden alaryhmät

66.A.5

Ilma-alusryhmät

66.A.10

Hakeminen

66.A.15

Kelpoisuusehdot

66.A.20

Oikeudet

66.A.25

Perustietovaatimukset

66.A.30

Peruskokemusvaatimukset

66.A.40

Huoltohenkilöstön lupakirjan voimassaolon jatkuminen

66.A.45

Ilma-aluskelpuutuksia koskevat merkinnät

66.A.50

Rajoitukset

66.A.55

Pätevyyden todistaminen

66.A.70

Muuntomääräykset

OSASTO B —

TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN MENETTELYT

LUKU A —

YLEISTÄ

66.B.1

Soveltamisala

66.B.10

Toimivaltainen viranomainen

66.B.20

Tietojen säilyttäminen

66.B.25

Keskinäinen tiedonvaihto

66.B.30

Poikkeukset

LUKU B —

ILMA-ALUKSEN HUOLTOHENKILÖSTÖN LUPAKIRJAN MYÖNTÄMINEN

66.B.100

Menettely, kun toimivaltainen viranomainen myöntää ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan

66.B.105

Menettely ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan myöntämiseksi liitteen II (145 osa) mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation välityksellä

66.B.110

Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan muuttamista koskeva menettely, kun lupakirjaan lisätään kelpoisuusluokka tai alaryhmä

66.B.115

Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan muuttamista koskeva menettely, kun lupakirjaan lisätään ilma-aluskelpuutus tai siitä poistetaan rajoituksia

66.B.120

Menettely ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan voimassaolon jatkamiseksi

66.B.125

Menettely ryhmäkelpuutuksia sisältävien lupakirjojen muuntamiseksi

66.B.130

Ilma-alustyyppikoulutuksen suoraa hyväksymistä koskeva menettely

LUKU C —

KOKEET

66.B.200

Toimivaltaisen viranomaisen järjestämä koe

LUKU D —

VALTUUTETUN HUOLTOHENKILÖSTÖN KELPOISUUKSIEN MUUNTAMINEN

66.B.300

Yleistä

66.B.305

Kansallisia kelpoisuuksia koskeva muuntoraportti

66.B.310

Hyväksyttyjen huolto-organisaatioiden myöntämiä valtuutuksia koskeva muuntoraportti

LUKU E —

KOKEISSA ANNETTAVAT HYVITYKSET

66.B.400

Yleistä

66.B.405

Koehyvitysraportti

66.B.410

Koehyvitysten voimassaolo

LUKU F —

JATKUVA VALVONTA

66.B.500

Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan peruuttaminen pysyvästi tai väliaikaisesti tai sen rajoittaminen

LISÄYKSET

Lisäys I —

Perustietovaatimukset (muut kuin luokan L lupakirjat)

Lisäys II —

Kokeita koskevat perusvaatimukset (muut kuin luokan L lupakirjat)

Lisäys III —

Ilma-alustyyppikoulutus ja koevaatimukset. Työpaikkakoulutus

Lisäys IV —

66 osan mukaisen ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjan laajentamiseen vaadittava kokemus

Lisäys V —

Hakemuslomake – EASA 19 -lomake

Lisäys VI —

Liitteessä III (osa 66) tarkoitettu ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja – EASA 26 -lomake

▼M5

Lisäys VII —

Luokan L ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjan perustietovaatimukset

Lisäys VIII —

Luokan L ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjakokeiden perusvaatimukset

▼B

66.1    Toimivaltainen viranomainen

a) Tässä liitteessä (66 osa) toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan

1. jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jolle ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaa koskeva hakemus ensimmäiseksi osoitetaan, tai

2. toisen jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jos se ei ole sama kuin 1 kohdassa tarkoitettu viranomainen ja asiasta on sovittu tämän viranomaisen kanssa. Tässä tapauksessa 1 kohdassa tarkoitettu lupakirja peruutetaan, kaikki 66.B.20 kohdassa tarkoitetut tiedot siirretään ja uusi lupakirja annetaan näiden tietojen perusteella.

b) Virasto vastaa seuraavien määrittelystä:

1. ilma-alustyyppien luettelo ja

2. kuhunkin ilma-alustyyppikelpuutukseen sisältyvät runko-/moottoriyhdistelmät.

OSASTO A

TEKNISET VAATIMUKSET

LUKU A

ILMA-ALUKSEN HUOLTOHENKILÖSTÖN LUPAKIRJA

66.A.1    Soveltamisala

Tässä osastossa määritellään ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja ja vahvistetaan sen hakemista, myöntämistä ja voimassaolon jatkamista koskevat vaatimukset.

▼M5

66.A.3    Lupakirjaluokat ja niiden alaryhmät

Ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjan luokat ja tarvittaessa alaryhmät ja järjestelmäkelpuutukset ovat seuraavat:

a) Luokka A, joka on jaettu seuraaviin alaryhmiin:

 A1 Turbiinimoottorilentokoneet

 A2 Mäntämoottorilentokoneet

 A3 Turbiinimoottorihelikopterit

 A4 Mäntämoottorihelikopterit

b) Luokka B1, joka on jaettu seuraaviin alaryhmiin:

 B1.1 Turbiinimoottorilentokoneet

 B1.2 Mäntämoottorilentokoneet

 B1.3 Turbiinimoottorihelikopterit

 B1.4 Mäntämoottorihelikopterit

c) Luokka B2

Luokan B2 lupakirja kattaa kaikki ilma-alukset.

d) Luokka B2L

B2L-lupakirja kattaa kaikki ilma-alukset lukuun ottamatta 66.A.5(1) kohdassa tarkoitettuja, ryhmään 1 kuuluvia ilma-aluksia, ja se on jaettu seuraaviin järjestelmäkelpuutuksiin:

 yhteydenpito/suunnistus (com/nav),

 mittarit,

 automaattiohjaus,

 valvonta,

 rungon järjestelmät.

Luokan B2L lupakirja sisältää vähintään yhden järjestelmäkelpuutuksen.

e) Luokka B3

Luokan B3 lupakirja kattaa paineistamattomat mäntämoottorilentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 000  kg.

f) Luokka L, joka on jaettu seuraaviin alaryhmiin:

 L1C: komposiittirakenteiset purjelentokoneet,

 L1: purjelentokoneet,

 L2C: komposiittirakenteiset moottoripurjelentokoneet ja komposiittirakenteiset ELA1-lentokoneet,

 L2: moottoripurjelentokoneet ja ELA1-lentokoneet,

 L3H: kuumailmapallot,

 L3G: kaasupallot,

 L4H: kuumailmalaivat,

 L4G: ELA2-kaasuilmalaivat,

 L5: muut kaasuilmalaivat kuin ELA2-kaasuilmalaivat.

g) Luokka C

Luokan C lupakirja kattaa lentokoneet ja helikopterit.

66.A.5    Ilma-alusryhmät

Ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjan kelpuutuksia varten ilma-alukset luokitellaan seuraaviin ryhmiin:

1) Ryhmä 1: vaativat moottorikäyttöiset ilma-alukset; monimoottoriset helikopterit; lentokoneet, joiden suurin sallittu lentokorkeus on lentopinnan 290 yläpuolella; ilma-alukset, joissa on elektroninen ohjausjärjestelmä; muut kaasuilmalaivat kuin ELA2-kaasuilmalaivat ja muut ilma-alukset, joihin vaaditaan ilma-alustyyppikelpuutus, jos virasto niin määrittelee.

Virasto voi päättää luokitella ensimmäisen alakohdan ehdot täyttävän ilma-aluksen tarvittaessa ryhmään 2, ryhmään 3 tai ryhmään 4, jos se katsoo sen perustelluksi kyseisen ilma-aluksen alhaisemman vaativuustason vuoksi.

2) Ryhmä 2: muut kuin ryhmän 1 ilma-alukset, jotka kuuluvat seuraaviin alaryhmiin:

i) alaryhmä 2a:

 yksimoottoriset potkuriturbiinilentokoneet;

 suihkuturbiinilentokoneet ja monimoottoriset potkuriturbiinilentokoneet, jotka virasto on luokitellut tähän alaryhmään niiden alhaisemman vaativuustason vuoksi.

ii) alaryhmä 2b:

 yksimoottoriset turbiinimoottorihelikopterit;

 monimoottoriset turbiinimoottorihelikopterit, jotka virasto on luokitellut tähän alaryhmään niiden alhaisemman vaativuustason vuoksi.

iii) alaryhmä 2c:

 yksimoottoriset mäntämoottorihelikopterit;

 mäntämoottorihelikopterit, jotka virasto on luokitellut tähän alaryhmään niiden alhaisemman vaativuustason vuoksi.

3) Ryhmä 3: muut mäntämoottorilentokoneet kuin ryhmään 1 kuuluvat.

4) Ryhmä 4: purjelentokoneet, moottoripurjelentokoneet, ilmapallot ja muut kuin ryhmään 1 luokitellut ilmalaivat.

▼B

66.A.10    Hakeminen

a) Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaa tai lupakirjan muutosta koskeva hakemus on tehtävä EASA 19 -lomakkeella (ks. lisäys V) toimivaltaisen viranomaisen vahvistamalla tavalla ja toimitettava kyseiselle viranomaiselle.

b) Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan muutosta koskeva hakemus on tehtävä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on myöntänyt kyseisen huoltohenkilöstön lupakirjan.

c) Soveltuvin osin 66.A.10(a), 66.A.10(b) ja 66.B.105 kohdan mukaisesti vaadittavien asiakirjojen lisäksi henkilön, joka hakee kelpoisuusluokkien tai alaryhmien lisäämistä ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaan, on toimitettava nykyinen alkuperäinen ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjansa toimivaltaiselle viranomaiselle yhdessä EASA 19 -lomakkeen kanssa.

d) Jos henkilö, joka hakee lupakirjan kelpoisuusluokkien muuttamista, on hankkinut pätevyyden kyseistä muutosta varten 66.B.100 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti jossain muussa kuin lupakirjan myöntäneessä jäsenvaltiossa, hakemus on lähetettävä 66.1 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle.

e) Jos henkilö, joka hakee lupakirjan kelpoisuusluokkien muuttamista, hankkii pätevyyden tätä muutosta varten 66.B.105 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti jossain muussa kuin lupakirjan myöntäneessä jäsenvaltiossa, liitteen II (145 osa) mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on lähetettävä ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja yhdessä EASA 19 -lomakkeen kanssa 66.1 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle leimaa ja muutoksen allekirjoitusta tai tapauksen mukaan lupakirjan uudelleen kirjoittamista varten.

f) Jokaiseen hakemukseen on liitettävä asiakirjat, jotka osoittavat sovellettavien teoriatietoa, käytännön koulutusta ja kokemusta koskevien vaatimusten täyttymisen hakemusajankohtana.

66.A.15    Kelpoisuusehdot

Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan hakijan on oltava vähintään 18-vuotias.

66.A.20    Oikeudet

a) Oikeudet ovat seuraavat:

1. Luokan A ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja oikeuttaa haltijansa liitteen II (145 osa) 145.A.35 kohdassa tarkoitettuun huoltotodisteen antamisvaltuutukseen merkittyjen tehtävänmäärittelyjen mukaisesti antamaan huoltotodisteen vähäiseksi luokitellun, huolto-ohjelman mukaisen linjahuoltotoimenpiteen tai yksinkertaisen viankorjauksen jälkeen. Oikeus huoltotodisteen antamiseen rajoittuu tehtäviin, jotka lupakirjan haltija on henkilökohtaisesti suorittanut huoltotodisteen antamisvaltuutuksen myöntäneessä huolto-organisaatiossa.

2. Luokan B1 ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja oikeuttaa haltijansa antamaan huoltotodisteita ja toimimaan B1-tukihenkilönä seuraavien osalta:

 ilma-aluksen rakenteiden, voimalaitteiden, mekaanisten järjestelmien ja sähköjärjestelmien huollot;

 avioniikkajärjestelmille tehdyt toimenpiteet, jotka eivät edellytä vianetsintää vaan ainoastaan toimivuuden toteamista yksinkertaisilla kokeilla.

Luokkaan B1 sisältyy vastaava alaryhmä A.

3. Luokan B2 ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja oikeuttaa haltijansa

i) antamaan huoltotodisteita ja toimimaan B2-tukihenkilönä seuraavien osalta:

 avioniikka- ja sähköjärjestelmien huollot; ja

 voimalaitteiden ja mekaanisten järjestelmien sähköön ja avioniikkaan liittyvät tehtävät, jotka edellyttävät ainoastaan toimivuuden toteamista yksinkertaisilla kokeilla; ja

ii) antamaan liitteen II (145 osa) 145.A.35 kohdassa tarkoitettuun huoltotodisteen antamisvaltuutukseen merkittyjen tehtävänmäärittelyjen mukaisesti huoltotodisteen vähäiseksi luokitellun, huolto-ohjelman mukaisen linjahuollon toimenpiteen tai yksinkertaisen viankorjauksen jälkeen. Tämä oikeus huoltotodisteen antamiseen koskee ainoastaan tehtäviä, jotka lupakirjan haltija on henkilökohtaisesti suorittanut huoltotodisteen antamisvaltuutuksen myöntäneessä huolto-organisaatiossa ja rajoittuu B2-lupakirjaan jo merkittyihin kelpuutuksiin.

B2-lupakirjaan ei sisälly alaryhmää A.

▼M5

4. Luokan B2L ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirja oikeuttaa haltijansa antamaan huoltotodisteita ja toimimaan B2L-tukihenkilöstön jäsenenä seuraavien osalta:

 sähköjärjestelmien huollot;

 avioniikkajärjestelmien huollot lupakirjaan nimenomaisesti merkittyjen järjestelmäkelpuutusten rajoissa, ja

 rungon järjestelmien kelpuutuksen haltija: voimalaitteiden ja mekaanisten järjestelmien sähköön ja avioniikkaan liittyvät tehtävät, jotka edellyttävät ainoastaan toimivuuden toteamista yksinkertaisilla kokeilla.

5. Luokan B3 ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirja oikeuttaa haltijansa antamaan huoltotodisteita ja toimimaan B3-tukihenkilöstön jäsenenä seuraavien osalta:

 lentokoneen rakenteiden, voimalaitteiden, mekaanisten järjestelmien ja sähköjärjestelmien huollot; ja

 avioniikkajärjestelmille tehdyt toimenpiteet, jotka eivät edellytä vianetsintää vaan ainoastaan toimivuuden toteamista yksinkertaisilla kokeilla.

▼M5

6. Luokan L ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirja oikeuttaa haltijansa antamaan huoltotodisteita ja toimimaan L-tukihenkilöstön jäsenenä seuraavien osalta:

 ilma-aluksen rakenteiden, voimalaitteiden, mekaanisten järjestelmien ja sähköjärjestelmien huollot;

 radiota, hätäpaikannuslähettimiä (ELT) ja transponderijärjestelmiä koskevat toimenpiteet; ja

 muille avioniikkajärjestelmille tehdyt toimenpiteet, jotka edellyttävät ainoastaan toimivuuden toteamista yksinkertaisilla kokeilla.

Alaryhmä L1 sisältyy alaryhmään L2. Kaikki 66.A.45(h) kohdassa tarkoitetut alaryhmää L2 koskevat rajoitukset koskevat myös alaryhmää L1.

Alaryhmä L1C sisältyy alaryhmään L2C.

7. Luokan C ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirja oikeuttaa haltijansa antamaan huoltotodisteen ilma-alukselle tehtyjen korjaamohuoltotoimenpiteiden jälkeen. Oikeudet koskevat koko ilma-alusta.

▼B

b) Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan haltija ei saa käyttää oikeuksiaan, ellei

1. liitteen I (M osa) ja liitteen II (145 osa) sovellettavia vaatimuksia noudateta; ja

2. hänellä ole edeltävältä kahden vuoden ajanjaksolta kuuden kuukauden huoltokokemusta, joka vastaa ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjassa annettuja oikeuksia, tai ellei hän ole edeltävien kahden vuoden aikana täyttänyt kyseisten oikeuksien myöntämisen ehtoja; ja

3. hänellä ole tarvittavaa pätevyyttä vastaavan ilma-aluksen huoltotodisteen antamiseen; ja

4. hän pysty lukemaan, kirjoittamaan ja ilmaisemaan itseään ymmärrettävästi sillä kielellä tai niillä kielillä, joilla huoltotodisteen antamiseen tarvittavat tekniset asiakirjat ja menettelyohjeet on kirjoitettu.

66.A.25    Perustietovaatimukset

▼M5

a) Kun on kyse muista kuin luokan B2L tai L lupakirjoista, henkilön, joka hakee ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjaa tai kelpoisuusluokan tai alaryhmän lisäämistä tällaiseen lupakirjaan, on kokeessa osoitettava tietotasonsa liitteen III (66 osa) lisäyksen I asiaankuuluvissa oppiainemoduuleissa. Kokeen on täytettävä liitteessä III (66 osa) olevassa lisäyksessä II esitetyt vaatimukset, ja sen on oltava joko liitteen IV (147 osa) mukaisesti hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämä.

b) Henkilön, joka hakee luokan L alaryhmän ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjaa tai uuden alaryhmän lisäämistä tällaiseen lupakirjaan, on kokeessa osoitettava tietotasonsa liitteessä III (66 osa) olevan lisäyksen VII asiaankuuluvissa oppiainemoduuleissa. Kokeen on täytettävä liitteessä III (66 osa) olevassa lisäyksessä VIII esitetyt vaatimukset, ja sen on oltava liitteen IV (147 osa) mukaisesti hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämä taikka toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla järjestetty.

Alaryhmän B1.2 tai luokan B3 ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjan haltijan katsotaan täyttävän perustietovaatimukset, jotka koskevat alaryhmien L1C, L1, L2C ja L2 lupakirjoja.

Alaryhmää L3H koskevat perustietovaatimukset sisältyvät alaryhmää L4H koskeviin perustietovaatimuksiin.

Alaryhmää L3G koskevat perustietovaatimukset sisältyvät alaryhmää L4G koskeviin perustietovaatimuksiin.

c) Henkilön, joka hakee tietyn järjestelmäkelpuutuksen sisältävää luokan B2L ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjaa tai uuden järjestelmäkelpuutuksen lisäämistä tällaiseen lupakirjaan, on kokeessa osoitettava tietotasonsa liitteessä III (66 osa) olevan lisäyksen I asiaankuuluvissa oppiainemoduuleissa. Kokeen on täytettävä liitteessä III (66 osa) olevassa lisäyksessä II esitetyt vaatimukset, ja sen on oltava joko liitteen IV (147 osa) mukaisesti hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämä.

d) Kurssit ja kokeet on oltava suoritettu niiden kymmenen vuoden aikana, jotka edeltävät ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjaa koskevaa hakemusta tai hakemusta luokan tai alaryhmän lisäämiseksi tällaiseen lupakirjaan. Muussa tapauksessa voi olla mahdollista saada koehyvityksiä e alakohdan mukaisesti.

e) Hakija voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta seuraavien hyvittämistä kokonaan tai osittain perustietovaatimuksissa:

i) perustietokokeet, jotka eivät täytä d alakohdan vaatimusta;

ii) muu tekninen pätevyys, jonka toimivaltainen viranomainen katsoo vastaavan liitteen III (66 osa) tietovaatimuksia.

Hyvitykset myönnetään tämän liitteen (66 osa) osaston B luvun E mukaisesti.

f) Hyvitykset ovat voimassa kymmenen vuotta siitä, kun toimivaltainen viranomainen myöntää ne hakijalle. Voimassaolon päättymisen jälkeen hakija voi hakea uusia hyvityksiä.

▼B

66.A.30    Peruskokemusvaatimukset

a) Henkilöllä, joka hakee ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaa, on oltava

1. luokkaa A ja alaryhmiä B1.2 ja B1.4 sekä luokkaa B3 varten

i) kolme vuotta käytännön kokemusta liikenteessä olevan ilma-aluksen huollosta, jos hakijalla ei ole aikaisempaa tehtävään sopivaa teknistä koulutusta; tai

ii) kaksi vuotta käytännön kokemusta liikenteessä olevan ilma-aluksen huollosta sekä toimivaltaisen viranomaisen sopivaksi katsoma loppuun suoritettu tekniseen ammattiin valmistava koulutus; tai

iii) vuosi käytännön kokemusta liikenteessä olevan ilma-aluksen huollosta sekä liitteen IV (147 osa) mukaisesti hyväksytty loppuun suoritettu peruskurssi;

2. luokkaa B2 ja alaryhmiä B1.1 ja B1.3 varten

i) viisi vuotta käytännön kokemusta liikenteessä olevan ilma-aluksen huollosta, jos hakijalla ei ole aikaisempaa tehtävään sopivaa teknistä koulutusta; tai

ii) kolme vuotta käytännön kokemusta liikenteessä olevan ilma-aluksen huollosta sekä toimivaltaisen viranomaisen sopivaksi katsoma loppuun suoritettu tekniseen ammattiin valmistava koulutus; tai

iii) kaksi vuotta käytännön kokemusta liikenteessä olevan ilma-aluksen huollosta sekä liitteen IV (147 osa) mukaisesti hyväksytty loppuun suoritettu peruskurssi;

▼M5

2a. luokkaa B2L varten:

i) kolme vuotta sellaista käytännön kokemusta liikenteessä olevien ilma-alusten huollosta, joka kattaa vastaavat järjestelmäkelpuutukset, jos hakijalla ei ole aikaisempaa tehtävään sopivaa teknistä koulutusta; tai

ii) kaksi vuotta sellaista käytännön kokemusta liikenteessä olevien ilma-alusten huollosta, joka kattaa vastaavat järjestelmäkelpuutukset, sekä toimivaltaisen viranomaisen sopivaksi katsoma loppuun suoritettu tekniseen ammattiin valmistava koulutus; tai

iii) vuosi sellaista käytännön kokemusta liikenteessä olevien ilma-alusten huollosta, joka kattaa vastaavat järjestelmäkelpuutukset, sekä 147 osan mukaisesti hyväksytty loppuun suoritettu peruskurssi.

Kunkin B2L-lupakirjaan lisättävän järjestelmäkelpuutuksen osalta kolme kuukautta uuden järjestelmäkelpuutuksen kannalta olennaista käytännön huoltokokemusta.

2b. luokkaa L varten:

i) kaksi vuotta sellaista käytännön kokemusta liikenteessä olevien ilma-alusten huollosta, johon sisältyy kyseisen alaryhmän kannalta riittävän monipuolisia huoltotöitä;

ii) i alakohdasta poiketen vuosi sellaista käytännön kokemusta liikenteessä olevien ilma-alusten huollosta, johon sisältyy kyseisen alaryhmän kannalta riittävän monipuolisia huoltotöitä, edellyttäen kuitenkin, että 66.A.45(h)(ii)(3) kohdassa tarkoitettu rajoitus otetaan käyttöön.

Alaryhmän lisäämiseksi L-lupakirjaan i alakohdassa vaaditun kokemuksen pituus on 12 kuukautta ja ii alakohdassa vaaditun kokemuksen pituus kuusi kuukautta.

Alaryhmän B1.2 tai luokan B3 ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjan haltijan katsotaan täyttävän peruskokemusvaatimukset, jotka koskevat alaryhmien L1C, L1, L2C ja L2 lupakirjoja.

▼M2

3. luokkaa C varten vaativien moottorikäyttöisten ilma-alusten osalta:

i) kolmen vuoden kokemus luokan B1.1, B1.3 tai B2 oikeuksien käyttämisestä vaativien moottorikäyttöisten ilma-alusten osalta tai 145.A.35 kohdan mukaiseen tukihenkilöstöön kuulumisesta tai näiden yhdistelmästä; tai

ii) viiden vuoden kokemus luokan B1.2 tai B1.4 oikeuksien käyttämisestä vaativien moottorikäyttöisten ilma-alusten osalta tai 145.A.35 kohdan mukaiseen tukihenkilöstöön kuulumisesta tai näiden yhdistelmästä;

4. luokkaa C varten muiden kuin vaativien moottorikäyttöisten ilma-alusten osalta: kolmen vuoden kokemus luokan B1 tai B2 oikeuksien käyttämisestä muiden kuin vaativien moottorikäyttöisten ilma-alusten osalta tai 145.A.35 kohdan mukaiseen tukihenkilöstöön kuulumisesta tai näiden yhdistelmästä;

▼B

5. luokkaa C varten akateemista tietä: yliopistossa tai muussa toimivaltaisen viranomaisen tunnustamassa korkeakoulussa suoritettu teknisen alan loppututkinto ja kolmen vuoden kokemus työskentelystä siviili-ilma-alusten huollossa riittävän monien erilaisten tehtävien parissa, jotka liittyvät suoraan ilma-aluksen huoltoon, mihin kokemukseen on sisällyttävä myös korjaamohuoltotehtävien seuraamista kuuden kuukauden ajan.

b) Henkilöllä, joka hakee uuden kelpoisuusluokan tai alaryhmän lisäämistä ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaan, on oltava tämän liitteen (66 osa) lisäyksessä IV määritelty haettavan lisäluokan tai lisäalaryhmän mukainen vähimmäiskokemus siviili-ilma-aluksen huoltotöistä.

c) Kokemuksen on oltava käytännössä hankittua ja siihen on sisällyttävä riittävän monipuolisia ilma-aluksen huoltotöitä.

d) Vaaditusta kokemuksesta vähintään yhden vuoden on oltava viimeaikaista kokemusta sen luokan tai alaryhmän ilma-alusten huoltotehtävistä, jota varten ensimmäistä ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaa haetaan. Jo myönnettyyn ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaan myöhemmin tehtäviä luokan tai alaryhmän lisäyksiä varten vaadittavan viimeaikaisen lisähuoltokokemuksen kesto voi olla alle vuoden, mutta sen on oltava vähintään kolme kuukautta. Vaadittava kokemus määräytyy jo voimassa olevan ja haetun luokan/alaryhmän välisen eron mukaan. Tämän lisäkokemuksen on oltava tyypillistä haetulle uudelle lupakirjan kelpoisuusluokalle/alaryhmälle.

e) Sen estämättä, mitä a alakohdassa säädetään, hyväksytään myös ilma-aluksen huoltokokemus, joka on hankittu muualla kuin siviili-ilma-alusten huollossa, kun tämä huoltotyö vastaa toimivaltaisen viranomaisen vahvistuksen mukaan tässä liitteessä (66 osa) edellytettyä huoltotyötä. Lisäksi vaaditaan kuitenkin kokemusta siviili-ilma-alusten huoltotehtävistä sen varmistamiseksi, että henkilöllä on riittävä siviili-ilma-alusten huollon toimintaympäristön tuntemus.

f) Kokemuksen on oltava hankittu niiden kymmenen vuoden aikana, jotka edeltävät ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaa koskevaa hakemusta tai hakemusta luokan tai alaryhmän lisäämiseksi tällaiseen lupakirjaan.

66.A.40    Huoltohenkilöstön lupakirjan voimassaolon jatkuminen

a) Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan voimassaolo päättyy viiden vuoden kuluttua lupakirjan myöntämisestä tai muuttamisesta, ellei haltija toimita ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaansa lupakirjan myöntäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle sen varmistamiseksi, että lupakirjaan sisältyvät tiedot vastaavat toimivaltaisen viranomaisen hallussa olevia tietoja 66.B.120 kohdan mukaisesti.

b) Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan haltijan on täytettävä asiaan kuuluvat kohdat EASA 19 -lomakkeesta (ks. lisäys IV) ja toimitettava lomake yhdessä haltijan lupakirjakappaleen kanssa alkuperäisen lupakirjan myöntäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle, ellei lupakirjan haltija työskentele sellaisessa liitteen II (145 osa) mukaisesti hyväksytyssä huolto-organisaatiossa, jonka käsikirjaan sisältyy menettely, jonka mukaan huolto-organisaatio voi toimittaa tarvittavat asiakirjat lupakirjan haltijan puolesta.

c) Kaikki ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaan perustuvat huoltotodisteen antamisvaltuudet menetetään, kun lupakirjan voimassaolo päättyy.

d) Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja on voimassa vain, (i) kun toimivaltainen viranomainen on myöntänyt sen ja/tai muuttanut sitä ja (ii) kun lupakirjan haltija on allekirjoittanut sen.

▼M5

66.A.45    Ilma-aluskelpuutusten merkinnät

a) Jotta ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjan haltija voisi käyttää tiettyä ilma-alustyyppiä koskevia huoltotodisteen antamisoikeuksiaan, lupakirjassa on oltava merkittynä tätä koskevat ilma-aluskelpuutukset.

 Luokan B1, B2 tai C osalta kyseeseen tulevat ilma-aluskelpuutukset ovat seuraavat:

 

i) ryhmän 1 ilma-alusten osalta kyseisen ilma-aluksen tyyppikelpuutus;

ii) ryhmän 2 ilma-alusten osalta kyseisen ilma-aluksen tyyppikelpuutus, valmistajakohtainen alaryhmäkelpuutus tai täydellinen alaryhmäkelpuutus;

iii) ryhmän 3 ilma-alusten osalta kyseisen ilma-aluksen tyyppikelpuutus tai täydellinen ryhmäkelpuutus;

iv) ryhmän 4 ilma-alusten osalta luokan B2 lupakirjaa varten täydellinen ryhmäkelpuutus.

 Luokan B2L osalta kyseeseen tulevat ilma-aluskelpuutukset ovat seuraavat:

 

i) ryhmän 2 ilma-alusten osalta valmistajakohtainen alaryhmäkelpuutus tai täydellinen ryhmäkelpuutus;

ii) ryhmän 3 ilma-alusten osalta täydellinen ryhmäkelpuutus;

iii) ryhmän 4 ilma-alusten osalta täydellinen ryhmäkelpuutus.

 Luokan B3 osalta kyseeseen tuleva kelpuutus on ’paineistamattomat mäntämoottorilentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 000  kg’.

 Luokan L osalta kyseeseen tulevat ilma-aluskelpuutukset ovat seuraavat:

 

i) alaryhmän L1C osalta ’komposiittirakenteiset purjelentokoneet’;

ii) alaryhmän L1 osalta ’purjelentokoneet’;

iii) alaryhmän L2C osalta ’komposiittirakenteiset moottoripurjelentokoneet ja komposiittirakenteiset ELA1-lentokoneet’;

iv) alaryhmän L2 osalta ’moottoripurjelentokoneet ja ELA1-lentokoneet’;

v) alaryhmän L3H osalta ’kuumailmapallot’;

vi) alaryhmän L3G osalta ’kaasupallot’;

vii) alaryhmän L4H osalta ’kuumailmalaivat’;

viii) alaryhmän L4G osalta ’ELA2-kaasuilmalaivat’;

ix) alaryhmän L5 osalta kyseistä ilmalaivatyyppiä koskeva kelpuutus.

 Luokan A osalta ei vaadita kelpuutusta, jos liitteessä II (145 osa) olevan 145.A.35 kohdan mukaiset vaatimukset täyttyvät.

b) Ilma-alustyyppikelpuutuksia koskevien merkintöjen edellytyksenä on, että jokin seuraavista on suoritettu hyväksytysti:

 liitteen III (66 osa) lisäyksen III mukainen luokan B1, B2 tai C ilma-alustyyppikohtainen koulutus;

 B2- tai L5-lupakirjaan liittyvän kaasuilmalaivan tyyppikelpuutuksen osalta toimivaltaisen viranomaisen 66.B.130 kohdan mukaisesti hyväksymä tyyppikoulutus.

c) Muiden kuin luokan C lupakirjojen osalta b alakohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi tietyn luokan/alaryhmän ensimmäistä ilma-alustyyppikelpuutusta koskeva merkintä edellyttää vastaavan työpaikkakoulutuksen hyväksyttyä suorittamista. Työpaikkakoulutuksen on täytettävä liitteessä III (66 osa) olevan lisäyksen III vaatimukset, paitsi jos kyseessä ovat kaasuilmalaivat, joiden osalta toimivaltainen viranomainen hyväksyy koulutuksen.

d) Poiketen siitä, mitä b ja c alakohdassa säädetään, ryhmien 2 ja 3 ilma-alusten tyyppikelpuutus voidaan merkitä lupakirjaan seuraavien perusteella:

 luokan B1, B2 tai C asiaankuuluvien ilma-alustyyppikohtaisten kokeiden suorittaminen hyväksytysti tämän liitteen (66 osa) lisäyksen III mukaisesti;

 luokkien B1 ja B2 osalta ilma-alustyyppiä koskevan käytännön kokemuksen osoittaminen. Tässä tapauksessa käytännön kokemukseen on sisällyttävä kyseisen lupakirjaluokan kannalta riittävän monipuolisia huoltotöitä.

Luokan C kelpuutuksen osalta silloin, kun hakijalla on 66.A.30(a)(7) kohdassa tarkoitettu akateemisen tutkinnon antama pätevyys, ensimmäinen ilma-alustyyppikohtainen koe on suoritettava luokan B1 tai B2 tasolla.

e) Ryhmän 2 ilma-alusten osalta

i) valmistajakohtaisten alaryhmäkelpuutusten merkinnät edellyttävät, että luokkien B1 ja C lupakirjan haltija täyttää ilma-alustyyppikelpuutusta koskevat vaatimukset vähintään kahden sellaisen saman valmistajan ilma-alustyypin osalta, joita voidaan yhdessä pitää kyseistä valmistajakohtaista alaryhmää edustavina;

ii) täydellisten alaryhmäkelpuutusten merkinnät edellyttävät, että luokkien B1 ja C lupakirjan haltija täyttää ilma-alustyyppikelpuutusta koskevat vaatimukset vähintään kolmen sellaisen saman valmistajan ilma-alustyypin osalta, joita voidaan yhdessä pitää kyseistä valmistajakohtaista alaryhmää edustavina;

iii) valmistajakohtaisten alaryhmäkelpuutusten ja täydellisten alaryhmäkelpuutusten merkinnät edellyttävät, että luokkien B2 ja B2L lupakirjan haltija osoittaa sellaisen käytännön kokemuksen, johon sisältyy kyseisen lupakirjaluokan ja ilma-alusalaryhmän kannalta riittävän monipuolisia huoltotöitä, ja luokan B2L lupakirjan osalta kyseisen järjestelmäkelpuutuksen kannalta riittävän monipuolisia huoltotöitä;

iv) poiketen siitä, mitä e alakohdan iii alakohdassa säädetään, B2- tai B2L-lupakirjan haltija, jolla on täydellistä alaryhmää 2b koskeva merkintä, on oikeutettu saamaan täydellistä alaryhmää 2c koskevan merkinnän.

f) Ryhmien 3 ja 4 ilma-alusten osalta

i) ryhmän 3 täydellisen kelpuutuksen merkinnät edellyttävät luokkien B1, B2, B2L ja C lupakirjan haltijoilta sekä ryhmän 4 täydellisen kelpuutuksen merkinnät luokkien B2 ja B2L lupakirjojen haltijoilta sellaisen käytännön kokemuksen osoittamista, johon sisältyy kyseisen lupakirjaluokan ja tapauksen mukaan ryhmän 3 tai 4 kannalta riittävän monipuolisia huoltotöitä;

ii) ellei hakija toimita todisteita asianmukaisesta kokemuksesta, ryhmän 3 kelpuutukseen sovelletaan luokan B1 osalta seuraavia rajoituksia, jotka on merkittävä lupakirjaan:

 paineistetut lentokoneet

 metallirakenteiset lentokoneet

 komposiittirakenteiset lentokoneet

 puurakenteiset lentokoneet

 kankaalla päällystetyt metalliputkirakenteiset lentokoneet;

iii) poiketen siitä, mitä f alakohdan i alakohdassa säädetään, B2L-lupakirjan haltija, jolla on täydellistä alaryhmää 2a tai 2b koskeva merkintä, on oikeutettu saamaan ryhmien 3 ja 4 täydellistä kelpuutusta koskevat merkinnät.

g) B3-lupakirjan osalta

i) kelpuutusmerkintä ’paineistamattomat mäntämoottorilentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 000  kg’ edellyttää sellaisen käytännön kokemuksen osoittamista, johon sisältyy kyseisen lupakirjaluokan kannalta riittävän monipuolisia huoltotöitä;

ii) ellei hakija toimita todisteita riittävästä kokemuksesta, i alakohdassa tarkoitettuun kelpuutukseen sovelletaan seuraavia rajoituksia, jotka on merkittävä lupakirjaan:

 puurakenteiset lentokoneet

 kankaalla päällystetyt metalliputkirakenteiset lentokoneet

 metallirakenteiset lentokoneet

 komposiittirakenteiset lentokoneet.

h) Kaikkien L-lupakirjojen alaryhmien, L5-alaryhmää lukuun ottamatta, osalta

i) kelpuutusmerkintöjen edellytyksenä on sellaisen käytännön kokemuksen osoittaminen, johon sisältyy kyseisen lupakirjan alaryhmän kannalta riittävän monipuolisia huoltotöitä;

ii) ellei hakija toimita todisteita asianmukaisesta kokemuksesta, kelpuutuksiin sovelletaan seuraavia rajoituksia, jotka on merkittävä lupakirjaan:

1) kelpuutusten ’purjelentokoneet’ sekä ’moottoripurjelentokoneet ja ELA1-lentokoneet’ osalta

 kankaalla päällystetyt puurakenteiset ilma-alukset

 kankaalla päällystetyt metalliputkirakenteiset ilma-alukset

 metallirakenteiset ilma-alukset

 komposiittirakenteiset ilma-alukset;

2) kelpuutuksen ’kaasupallot’ osalta

 muut kaasupallot kuin ELA1-kaasupallot; ja

3) jos hakija on toimittanut todisteet ainoastaan yhden vuoden kokemuksesta 66.A.30(a)(2b)(ii) kohdassa säädetyn poikkeuksen mukaisesti, lupakirjaan on merkittävä seuraavat rajoitukset:

”liitteessä I (M osa) olevassa lisäyksessä VII tarkoitetut vaativat huoltotyöt, asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteessä I (21 osa) olevassa 21.A.90B kohdassa tarkoitetut vakiomuutokset ja asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteessä I (21 osa) olevassa 21.A.431B kohdassa tarkoitetut vakiokorjaukset.”

Alaryhmän B1.2 ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan, jossa on merkintä ryhmän 3 kelpuutuksesta, haltijan tai luokan B3 ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjan, jossa on kelpuutusmerkintä ’paineistamattomat mäntämoottorilentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 000 kg’, haltijan katsotaan täyttävän vaatimukset, joiden perusteella hänelle voidaan myöntää alaryhmien L1 ja L2 lupakirja vastaavilla täydellisillä kelpuutuksilla ja samoilla rajoituksilla kuin ne, jotka sisältyvät hänelle jo myönnettyyn B1.2- tai B3-lupakirjaan.

▼B

66.A.50    Rajoitukset

▼M5

a) Ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjaan tehdyt rajoitukset sulkevat pois huoltotodisteen antamisoikeuksia ja koskevat 66.A.45 kohdassa tarkoitettujen rajoitusten ollessa kyseessä koko ilma-alusta.

▼B

b) 66.A.45 kohdassa tarkoitetut rajoitukset poistetaan, kun

1. tarvittava kokemus on osoitettu tai

2. toimivaltaisen viranomaisen järjestämä käytännön arviointi on suoritettu hyväksytysti.

c) a 66.A.70 kohdassa tarkoitetut rajoitukset poistetaan, kun on suoritettu hyväksytysti koe 66.B.300 kohdassa tarkoitetussa muuntoraportissa määritellyistä moduuleista/oppiaineista.

66.A.55    Pätevyyden todistaminen

Huoltotodisteen antamiseen valtuutettujen henkilöiden sekä tukihenkilöstön on esitettävä lupakirjansa todisteena pätevyydestään 24 tunnin kuluessa, jos sitä pyytää tähän valtuutettu henkilö.

66.A.70    Muuntomääräykset

a) Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä henkilölle, jolla on ennen liitteen III (66 osa) voimaantulopäivää kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa oleva valtuutetun huoltohenkilöstön kelpoisuus, ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja ilman lisäkokeita, jos osaston B luvussa D täsmennetyt edellytykset täyttyvät.

b) Henkilö, joka on hankkimassa valtuutetulta huoltohenkilöstöltä edellytettävää pätevyyttä jäsenvaltiossa ennen liitteen III (66 osa) voimaantulopäivää, voi jatkaa pätevyyden hankkimista. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä henkilölle, joka on saavuttanut valtuutetun huoltohenkilöstönkelpoisuuden tällaisen prosessin tuloksena, ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja ilman lisäkokeita, jos osaston B luvussa D täsmennetyt edellytykset täyttyvät.

▼M5

c) Ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjaan on tarvittaessa merkittävä 66.A.50 kohdan mukaisia rajoituksia, joilla otetaan huomioon seuraavien väliset erot:

i) tässä liitteessä (66 osa) tarkoitetun, jäsenvaltiossa ennen sovellettavan lupakirjaluokan tai -alaryhmän voimaantuloa voimassa olleen valtuutetun huoltohenkilöstön kelpoisuuden laajuus;

ii) tämän liitteen (66 osa) lisäyksissä I ja II säädetyt perustieto- ja koevaatimukset.

d) Poiketen siitä, mitä c alakohdassa säädetään, sellaisten ilma-alusten osalta, joita toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat eivät käytä asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti, muiden kuin vaativien moottorikäyttöisten ilma-alusten osalta sekä ilmapallojen, purjelentokoneiden, moottoripurjelentokoneiden ja ilmalaivojen osalta ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjaan on merkittävä 66.A.50 kohdan mukaisia rajoituksia, joilla varmistetaan, että jäsenvaltioissa ennen 66 osan mukaisen lupakirjaluokan tai -alaryhmän voimaantuloa voimassa olleet valtuutetun huoltohenkilöstön oikeudet sekä 66 osan mukaisen muunnetun ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjan oikeudet säilyvät samoina.

▼B

OSASTO B

TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN MENETTELYT

LUKU A

YLEISTÄ

66.B.1    Soveltamisala

Tässä luvussa määritellään menettelyt ja hallinnolliset vaatimukset, joita tämän liitteen (66 osa) luvun A täytäntöönpanosta ja soveltamisen valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava.

66.B.10    Toimivaltainen viranomainen

a)   Yleistä

Jäsenvaltion on nimettävä toimivaltainen viranomainen, jolle annetaan vastuu ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjojen myöntämisestä, voimassaolon jatkamisesta, muuttamisesta ja väliaikaisesta tai pysyvästä peruuttamisesta.

Toimivaltaisen viranomaisen on luotava itselleen asianmukainen organisaatiorakenne tämän liitteen (osa 66) vaatimusten täyttämiseksi.

b)   Resurssit

Toimivaltaisella viranomaisella on oltava riittävä määrä henkilökuntaa tämän liitteen (66 osa) vaatimusten täytäntöönpanoa varten.

c)   Menettelyt

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava dokumentoidut menettelyt, joista käy yksityiskohtaisesti ilmi, miten tämän liitteen (66 osa) noudattaminen varmistetaan. Menettelyjä on tarkistettava ja mukautettava sen varmistamiseksi, että vaatimuksia noudatetaan jatkuvasti.

66.B.20    Tietojen säilyttäminen

a) Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava tietojen tallennusjärjestelmä, jonka avulla jokaisen ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan myöntämiseen, uusimiseen, muuttamiseen tai peruuttamiseen väliaikaisesti tai pysyvästi liittyvä prosessi on riittävän hyvin jäljitettävissä.

b) Näihin tietoihin on sisällyttävä kunkin lupakirjan osalta seuraavat:

1. ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaa tai lupakirjaan tehtävää muutosta koskeva hakemus, mukaan lukien kaikki hakemuksen tueksi esitetyt asiakirjat;

2. jäljennös ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjasta, mukaan lukien mahdolliset muutokset;

3. jäljennökset kaikesta asiaa koskevasta kirjeenvaihdosta;

4. yksityiskohtaiset tiedot poikkeusluvista ja täytäntöönpanon varmistamistoimista;

5. mahdolliset ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan haltijaa koskevat raportit muilta toimivaltaisilta viranomaisilta;

6. toimivaltaisen viranomaisen järjestämiä kokeita koskevat tiedot;

7. muuntamiseen käytetty sovellettava muuntoraportti;

8. hyvittämiseen käytetty sovellettava hyvitysraportti.

c) Edellä b alakohdan 1–5 alakohdassa tarkoitetut tiedot on säilytettävä vähintään viisi vuotta lupakirjan voimassaolon päättymisen jälkeen.

d) Edellä b alakohdan 6, 7 ja 8 alakohdassa tarkoitetut tiedot on säilytettävä ilman aikarajoitusta.

66.B.25    Keskinäinen tiedonvaihto

a) Tässä asetuksessa esitetyn vaatimuksen noudattamiseksi toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava keskenään tietoja asetuksen (EY) N:o 216/2008 15 artiklan mukaisesti.

b) Tilanteessa, jossa useiden jäsenvaltioiden turvallisuus voi olla uhattuna, toimivaltaisten viranomaisten, joita asia koskee, on autettava toisiaan suorittamaan tarpeelliset valvontatoimet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa.

66.B.30    Poikkeukset

Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä kirjaa kaikista asetuksen (EY) N:o 216/2008 kohdan mukaisesti myönnetyistä vapautuksista ja säilytettävä tiedot niistä.

LUKU B

ILMA-ALUKSEN HUOLTOHENKILÖSTÖN LUPAKIRJAN MYÖNTÄMINEN

Tässä luvussa esitetään menettelytavat, joita toimivaltaisen viranomaisen on noudatettava myöntäessään ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan, muuttaessaan sitä tai jatkaessaan sen voimassaoloa.

66.B.100    Menettely, kun toimivaltainen viranomainen myöntää ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan

a) Otettuaan vastaan EASA 19 -lomakkeen ja hakemuksen tueksi esitetyt asiakirjat toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava, että EASA 19 -lomake on täytetty aukottomasti, ja varmistettava, että ilmoitettu kokemus vastaa tässä liitteessä (66 osa) asetettuja vaatimuksia.

▼M5

b) Toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava hakijan koetilanne ja/tai hyvitysten voimassaolo varmistuakseen siitä, että kaikki lisäysten I tai VII moduulivaatimukset täyttyvät soveltuvin osin tässä liitteessä (66 osa) vaaditun mukaisesti.

▼B

c) Tarkistettuaan hakijan henkilöllisyyden ja syntymäajan sekä varmistuttuaan siitä, että hakija täyttää tämän liitteen (66 osa) tieto- ja kokemusvaatimukset, toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä hakijalle asianmukainen ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja. Samat tiedot on säilytettävä toimivaltaisen viranomaisen asiakirjoissa.

d) Jos ensimmäistä ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaa myönnettäessä tehdään ilma-alustyyppejä tai -ryhmiä koskevia merkintöjä, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava 66.B.115 kohdan noudattaminen.

66.B.105    Menettely ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan myöntämiseksi liitteen II (145 osa) mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation välityksellä

a) Liitteen II (145 osa) mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio, jonka toimivaltainen viranomainen on valtuuttanut tähän tehtävään, voi (i) huolehtia ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan myöntämiseen liittyvistä valmistelutöistä toimivaltaisen viranomaisen puolesta tai (ii) antaa toimivaltaiselle viranomaiselle suosituksia, jotka koskevat henkilön hakemusta ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan myöntämiseksi, niin että toimivaltainen viranomainen voi laatia ja myöntää lupakirjan.

b) Edellä a alakohdassa tarkoitetun huolto-organisaation on varmistettava 66.B.100 (a) ja (b) kohdan noudattaminen.

c) Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan voi kaikissa tapauksissa myöntää hakijalle ainoastaan toimivaltainen viranomainen.

▼M5

66.B.110    Ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjan muuttamista koskeva menettely, kun lupakirjaan lisätään kelpoisuusluokka tai alaryhmä

a) Kohdassa 66.B.100 tai 66.B.105 tarkoitettujen menettelyjen päätteeksi toimivaltaisen viranomaisen on lisättävä kelpoisuusluokka, alaryhmä tai luokan B2L osalta järjestelmäkelpuutukset ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaan ja vahvistettava se leimalla ja allekirjoituksella tai kirjoitettava lupakirja uudelleen.

b) Vastaava muutos on tehtävä myös toimivaltaisen viranomaisen asiakirjoihin.

c) Toimivaltaisen viranomaisen on hakijan pyynnöstä korvattava luokan B2L lupakirja luokan B2 lupakirjalla, jossa on samat ilma-aluskelpuutusmerkinnät, kun haltija on osoittanut molemmat seuraavista:

i) kokeessa B2L-lupakirjaa vastaavien perustietojen ja B2-lupakirjaa vastaavien perustietojen väliset erot lisäyksessä I säädetyn mukaisesti;

ii) lisäyksessä IV vaaditun käytännön kokemuksen.

d) Alaryhmän B1.2 ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan, jossa on merkintä ryhmän 3 kelpuutuksesta, haltijan tai luokan B3 ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan, jossa on kelpuutusmerkintä ’paineistamattomat mäntämoottorilentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 000 kg’, haltijalle toimivaltaisen viranomaisen on hakemuksesta myönnettävä alaryhmien L1 ja L2 lupakirja täydellisillä kelpuutuksilla ja samoilla rajoituksilla kuin ne, jotka sisältyvät hänelle jo myönnettyyn B1.2- tai B3-lupakirjaan.

▼B

66.B.115    Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan muuttamista koskeva menettely, kun lupakirjaan lisätään ilma-aluskelpuutus tai siitä poistetaan rajoituksia

a) Otettuaan vastaan hyväksyttävästi täytetyn EASA 19 -lomakkeen ja sen tueksi esitetyt asiakirjat, jotka osoittavat kyseistä kelpuutusta koskevien vaatimusten täyttyvän, sekä liitteenä olevan ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan, toimivaltaisen viranomaisen on joko

1. lisättävä ilma-aluskelpuutusta koskeva merkintä hakijan ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaan tai

2. kirjoitettava kyseinen lupakirja uudelleen siten, että se sisältää kyseisen ilma-aluskelpuutuksen, tai

3. poistettava sovellettavat rajoitukset 66.A.50 kohdan mukaisesti.

Vastaava muutos on tehtävä myös toimivaltaisen viranomaisen asiakirjoihin.

b) Jos tyyppikoulutusta ei järjestä kokonaisuudessaan liitteen IV (147 osa) mukaisesti hyväksytty huoltohenkilöstön koulutusorganisaatio, toimivaltaisen viranomaisen on varmistuttava siitä, että kaikkia tyyppikoulutusvaatimuksia on noudatettu ennen kuin tyyppikelpuutus myönnetään.

c) Jos työpaikkakoulutusta ei vaadita, ilma-alustyyppikelpuutus on merkittävä liitteen IV (147 osa) mukaisesti hyväksytyn huoltohenkilöstön koulutusorganisaation myöntämän koulutustodistuksen perusteella.

d) Jos ilma-alustyyppikoulutusta ei suoriteta yhtenä kurssina, toimivaltaisen viranomaisen on ennen tyyppikelpuutusmerkinnän tekemistä varmistuttava siitä, että kurssien sisältö ja kesto vastaavat täysin lupakirjaluokan laajuutta ja että rajapinta-alueet on käsitelty asianmukaisesti.

e) Eroavuuskoulutuksen osalta toimivaltaisen viranomaisen on varmistuttava siitä, että (i) hakijan aikaisempi kelpoisuus täydennettynä (ii) joko liitteen IV (147 osa) mukaisesti hyväksytyllä kurssilla tai toimivaltaisen viranomaisen suoraan hyväksymällä kurssilla voidaan hyväksyä tyyppikelpuutusmerkintää varten.

▼M5

f) Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että tyyppikoulutuksen käytännön osuuden vaatimusten täyttyminen osoitetaan jollakin seuraavista tavoista:

i) koulutuksen järjestäneen organisaation pitämä yksityiskohtainen koulutuskirjanpito tai koulutuspäiväkirja käytännön koulutuksesta, jonka toimivaltainen viranomainen on suoraan hyväksynyt 66.B.130 kohdan mukaisesti;

ii) liitteen IV (147 osa) mukaisesti hyväksytyn huoltohenkilöstön koulutusorganisaation antama koulutustodistus käytännön koulutusosuudesta, jos tällainen todistus on saatavilla.

▼B

g) Ilma-alustyyppiä koskevassa merkinnässä on käytettävä viraston määrittelemiä ilma-alustyyppikelpuutuksia.

66.B.120    Menettely ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan voimassaolon jatkamiseksi

a) Toimivaltaisen viranomaisen on verrattava haltijan ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaa toimivaltaisen viranomaisen asiakirjoihin ja tarkistettava, onko vireillä toimia lupakirjan peruuttamiseksi määräajaksi tai pysyvästi tai sen muuttamiseksi 66.B.500 kohdan mukaisesti. Jos asiakirjat ovat täysin samanlaiset eikä mitään toimia ole vireillä 66.B.500 kohdan mukaisesti, haltijan kappale on uusittava viideksi vuodeksi ja merkintä tästä tehtävä asiakirjoihin.

b) Jos toimivaltaisen viranomaisen asiakirjat eroavat lupakirjan haltijalla olevasta ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjasta,

1. toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava näiden eroavuuksien syyt, ja se voi jättää ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan uusimatta;

2. toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta sekä lupakirjan haltijalle että tiedossaan olevalle liitteessä I (M osa) olevan luvun F tai liitteen II (145 osa) mukaisesti hyväksytylle huolto-organisaatiolle, jota asia voi suoraan koskea;

3. toimivaltainen viranomainen toteuttaa tarvittaessa toimia 66.B.500 kohdan mukaisesti kyseisen lupakirjan peruuttamiseksi määräajaksi tai pysyvästi tai sen muuttamiseksi.

66.B.125    Menettely ryhmäkelpuutuksia sisältävien lupakirjojen muuntamiseksi

a) Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaan jo merkityt yksittäiset ilma-alustyyppikelpuutukset, joita tarkoitetaan 5 artiklan 4 kohdassa, on jätettävä lupakirjaan, eikä niitä saa muuntaa uusiksi kelpuutuksiksi, ellei lupakirjan haltija täytä kaikkia tämän liitteen (66 osa) 66.A.45 kohdassa määriteltyjä merkintää koskevia vaatimuksia vastaavien ryhmä-/alaryhmäkelpuutusten osalta.

b) Muuntaminen on tehtävä seuraavan muuntotaulukon mukaisesti:

▼M5

1. Luokka B1 tai C:

 Mäntämoottorihelikopterit, täydellinen ryhmäkelpuutus: muunnetaan kelpuutukseksi ’täydellinen alaryhmä 2c’ sekä ilma-alustyyppikelpuutukset niiden yksimoottoristen mäntämoottorihelikoptereiden osalta, jotka kuuluvat ryhmään 1.

 Mäntämoottorihelikopterit, valmistajakohtainen ryhmäkelpuutus: muunnetaan vastaavaksi kelpuutukseksi ’valmistajakohtainen alaryhmä 2c’ sekä ilma-alustyyppikelpuutukset niiden kyseisen valmistajan yksimoottoristen mäntämoottorihelikoptereiden osalta, jotka kuuluvat ryhmään 1.

 Turbiinimoottorihelikopterit, täydellinen ryhmäkelpuutus: muunnetaan kelpuutukseksi ’täydellinen alaryhmä 2b’ sekä ilma-alustyyppikelpuutukset niiden yksimoottoristen turbiinimoottorihelikoptereiden osalta, jotka kuuluvat ryhmään 1.

 Turbiinimoottorihelikopterit, valmistajakohtainen ryhmäkelpuutus: muunnetaan vastaavaksi kelpuutukseksi ’valmistajakohtainen alaryhmä 2b’ sekä ilma-alustyyppikelpuutukset niiden kyseisen valmistajan yksimoottoristen turbiinimoottorihelikoptereiden osalta, jotka kuuluvat ryhmään 1.

 Yksimoottoriset mäntämoottorilentokoneet – metallirakenne, joko täydellinen ryhmäkelpuutus tai valmistajakohtainen ryhmäkelpuutus: muunnetaan kelpuutukseksi ’täydellinen ryhmä 3’. B1-lupakirjaan on liitettävä seuraavat rajoitukset: komposiittirakenteiset lentokoneet, puurakenteiset lentokoneet ja metalliputki-kangasrakenteiset lentokoneet.

 Monimoottoriset mäntämoottorilentokoneet – metallirakenne, joko täydellinen ryhmäkelpuutus tai valmistajakohtainen ryhmäkelpuutus: muunnetaan kelpuutukseksi ’täydellinen ryhmä 3’ sekä ilma-alustyyppikelpuutukset niiden vastaavan täydellisen ryhmän tai valmistajakohtaisen ryhmän monimoottoristen mäntämoottorilentokoneiden osalta, jotka kuuluvat ryhmään 1. B1-lupakirjaan on liitettävä seuraavat rajoitukset: komposiittirakenteiset lentokoneet, puurakenteiset lentokoneet ja metalliputki-kangasrakenteiset lentokoneet.

 Yksimoottoriset mäntämoottorilentokoneet – puurakenne, joko täydellinen ryhmäkelpuutus tai valmistajakohtainen ryhmäkelpuutus: muunnetaan kelpuutukseksi ’täydellinen ryhmä 3’. B1-lupakirjaan on liitettävä seuraavat rajoitukset: paineistetut lentokoneet, metallirakenteiset lentokoneet, komposiittirakenteiset lentokoneet ja metalliputki-kangasrakenteiset lentokoneet.

 Monimoottoriset mäntämoottorilentokoneet – puurakenne, joko täydellinen ryhmäkelpuutus tai valmistajakohtainen ryhmäkelpuutus: muunnetaan kelpuutukseksi ’täydellinen ryhmä 3’. B1-lupakirjaan on liitettävä seuraavat rajoitukset: paineistetut lentokoneet, metallirakenteiset lentokoneet, komposiittirakenteiset lentokoneet ja metalliputki-kangasrakenteiset lentokoneet.

 Yksimoottoriset mäntämoottorilentokoneet – komposiittirakenne, joko täydellinen ryhmäkelpuutus tai valmistajakohtainen ryhmäkelpuutus: muunnetaan kelpuutukseksi ’täydellinen ryhmä 3’. B1-lupakirjaan on liitettävä seuraavat rajoitukset: paineistetut lentokoneet, metallirakenteiset lentokoneet, puurakenteiset lentokoneet ja metalliputki-kangasrakenteiset lentokoneet.

 Monimoottoriset mäntämoottorilentokoneet – komposiittirakenne, joko täydellinen ryhmäkelpuutus tai valmistajakohtainen ryhmäkelpuutus: muunnetaan kelpuutukseksi ’täydellinen ryhmä 3’. B1-lupakirjaan on liitettävä seuraavat rajoitukset: paineistetut lentokoneet, metallirakenteiset lentokoneet, puurakenteiset lentokoneet ja metalliputki-kangasrakenteiset lentokoneet.

 Yksimoottoriset turbiinimoottorilentokoneet, täydellinen ryhmäkelpuutus: muunnetaan kelpuutukseksi ’täydellinen alaryhmä 2a’ sekä ilma-alustyyppikelpuutukset niiden yksimoottoristen potkuriturbiinilentokoneiden osalta, joihin ei vaadittu ilma-alustyyppikelpuutusta aikaisemmassa järjestelmässä ja jotka kuuluvat ryhmään 1.

 Yksimoottoriset turbiinimoottorilentokoneet, valmistajakohtainen ryhmäkelpuutus: muunnetaan vastaavaksi kelpuutukseksi ’valmistajakohtainen alaryhmä 2a’ sekä ilma-alustyyppikelpuutukset niiden kyseisen valmistajan yksimoottoristen potkuriturbiinilentokoneiden osalta, joihin ei vaadittu ilma-alustyyppikelpuutusta aikaisemmassa järjestelmässä ja jotka kuuluvat ryhmään 1.

 Monimoottoriset turbiinimoottorilentokoneet, täydellinen ryhmäkelpuutus: muunnetaan ilma-alustyyppikelpuutuksiksi niiden monimoottoristen potkuriturbiinilentokoneiden osalta, joihin ei vaadittu ilma-alustyyppikelpuutusta aikaisemmassa järjestelmässä.

▼B

2. Luokka B2:

 Lentokoneet: muunnetaan kelpuutukseksi ”täydellinen alaryhmä 2a” ja ”täydellinen ryhmä 3” sekä ilma-alustyyppikelpuutukset niiden lentokoneiden osalta, jotka eivät edellyttäneet ilma-alustyyppikelpuutusta aikaisemmassa järjestelmässä ja kuuluvat ryhmään 1.

 Helikopterit: muunnetaan kelpuutukseksi ”täydellinen alaryhmä 2b ja 2c” sekä ilma-alustyyppikelpuutukset niiden helikoptereiden osalta, jotka eivät edellyttäneet ilma-alustyyppikelpuutusta aikaisemmassa järjestelmässä ja kuuluvat ryhmään 1.

3. Luokka C:

 Lentokoneet: muunnetaan kelpuutukseksi ”täydellinen alaryhmä 2a” ja ”täydellinen ryhmä 3” sekä ilma-alustyyppikelpuutukset niiden lentokoneiden osalta, jotka eivät edellyttäneet ilma-alustyyppikelpuutusta aikaisemmassa järjestelmässä ja kuuluvat ryhmään 1.

 Helikopterit: muunnetaan kelpuutukseksi ”täydellinen alaryhmä 2b ja 2c” sekä ilma-alustyyppikelpuutukset niiden helikoptereiden osalta, jotka eivät edellyttäneet ilma-alustyyppikelpuutusta aikaisemmassa järjestelmässä ja kuuluvat ryhmään 1.

c) Jos lupakirjaan liittyi rajoituksia 66.A.70 kohdassa tarkoitetun muuntamisen jälkeen, nämä rajoitukset on jätettävä lupakirjaan, ellei niitä poisteta 66.B.300 kohdassa tarkoitetussa asiaa koskevassa muuntoraportissa määritellyin edellytyksin.

▼M5

66.B.130    Ilma-alustyyppikoulutuksen suoraa hyväksymistä koskeva menettely

a) Muiden kuin ilmalaivojen osalta toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä tämän liitteen (66 osa) lisäyksessä III olevan alakohdan 1 mukaisesti ilma-alustyyppikoulutuksen, joka ei ole liitteen IV (147 osa) mukaisesti hyväksytyn huoltohenkilöstön koulutusorganisaation järjestämä. Toimivaltaisella viranomaisella on oltava sitä varten menettely, jolla varmistetaan, että ilma-alustyyppikoulutus noudattaa tämän liitteen (66 osa) lisäystä III.

b) Ryhmään 1 kuuluvien ilmalaivojen ilma-alustyyppikoulutuksen toimivaltainen viranomainen hyväksyy aina suoraan. Toimivaltaisella viranomaisella on oltava menettely, jolla varmistetaan, että ilmalaivoja koskevan ilma-alustyyppikoulutuksen opetusohjelma kattaa kaikki suunnitteluhyväksynnän haltijan huoltotietoihin sisältyvät osat.

▼B

LUKU C

KOKEET

Tässä luvussa säädetään toimivaltaisen viranomaisen järjestämiä kokeita koskevista menettelytavoista.

66.B.200    Toimivaltaisen viranomaisen järjestämä koe

a) Kaikki koekysymykset on säilytettävä turvallisesti ennen koetta sen varmistamiseksi, että kokelaat eivät saa tietoa siitä, mitkä kysymykset muodostavat kokeen perustan.

b) Toimivaltaisen viranomaisen on nimitettävä

1. henkilöt, jotka tarkastavat kussakin kokeessa käytettävät kysymykset;

2. kuulustelijat, joiden on oltava läsnä kaikissa kuulustelutilanteissa kokeen integriteetin varmistamiseksi.

▼M5

c) Perustietokokeiden on tapauksen mukaan täytettävä tämän liitteen (66 osa) lisäyksissä I ja II tai lisäyksissä VII ja VIII vahvistetut vaatimukset.

▼B

d) Tyyppikoulutuskokeiden on noudatettava tämän liitteen (66 osa) lisäyksessä III vahvistettuja vaatimuksia.

e) Uusia esseekysymyksiä on otettava käyttöön vähintään kuuden kuukauden välein ja käytetyt kysymykset on poistettava käytöstä kokonaan tai joksikin aikaa. Luetteloa käytetyistä kysymyksistä on säilytettävä arkistossa myöhempää tarvetta varten.

f) Kaikki koepaperit on annettava kokelaalle kokeen alkaessa ja palautettava kuulustelijalle käytettävissä olevan koeajan päättyessä. Mitään koepaperia ei saa viedä ulos koehuoneesta kokeeseen varatun ajanjakson aikana.

g) Lukuun ottamatta tyyppikokeissa tarvittavia erityisiä asiakirjoja kokelaalla saa kokeen aikana olla käytössään ainoastaan koepaperi.

h) Kokelaat on erotettava toisistaan niin, että he eivät voi lukea toistensa koepapereita. He eivät saa puhua kenellekään muulle kuin kuulustelijalle.

i) Kokelaat, joiden on osoitettu harjoittavan vilppiä, eivät saa suorittaa uusia kokeita kahdentoista kuukauden aikana laskettuna sen kokeen päivämäärästä, jossa heidän todettiin toimineen vilpillisesti.

LUKU D

VALTUUTETUN HUOLTOHENKILÖSTÖN KELPOISUUDEN MUUNTAMINEN

Tässä luvussa säädetään menettelyistä, jotka koskevat 66.A.70 kohdassa tarkoitettua valtuutetun huoltohenkilöstön kelpoisuuden muuntamista ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaksi.

66.B.300    Yleistä

a) Toimivaltainen viranomainen voi muuntaa ainoastaan kelpoisuuksia, (i) jotka on hankittu siinä jäsenvaltiossa, jossa se on toimivaltainen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kahdenvälisten sopimusten soveltamista, ja (ii) jotka olivat voimassa ennen tämän liitteen (osa 66) sovellettavien vaatimusten voimaantuloa.

b) Toimivaltainen viranomainen voi suorittaa muuntamisen ainoastaan tapauksen mukaan joko 66.B.305 tai 66.B.310 kohdan mukaisesti laaditun muuntoraportin perusteella.

c) Muuntoraporttien on oltava joko (i) toimivaltaisen viranomaisen laatimia tai (ii) toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä siten, että varmistetaan tämän liitteen (66 osa) noudattaminen.

d) Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä muuntoraportit ja kaikki niiden muutokset kohdan 66.B.20 mukaisesti.

66.B.305    Kansallisia kelpoisuuksia koskeva muuntoraportti

a) Valtuutetun huoltohenkilöstön kansallisen kelpoisuuden muuntamista koskevassa raportissa on kuvailtava kunkin kelpoisuustyypin laajuus, mukaan luettuna siihen liittyvä mahdollinen kansallinen lupakirja ja siihen liittyvät oikeudet, ja raporttiin on sisällyttävä jäljennös asiaa koskevista kansallisista säännöksistä, joissa nämä määritellään.

b) Muuntoraportista on käytävä kunkin a alakohdassa tarkoitetun kelpoisuustyypin osalta ilmi:

1. minkälaiseksi ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaksi se muunnetaan ja

2. mitä rajoituksia lisätään tapauksen mukaan 66.A.70(c) tai (d) kohdan mukaisesti ja

3. rajoitusten poistamisen edellytykset, mukaan luettuna maininta moduulista/oppiaineista, joissa kokeen suorittaminen on tarpeen rajoitusten poistamiseksi ja täysimääräisen huoltohenkilöstön lupakirjan saamiseksi tai alaryhmän lisäämiseksi. Tähän sisältyvät myös tämän liitteen (66 osa) ►M5  lisäyksessä I ◄ määritellyt moduulit, joita kansallinen kelpoisuus ei kata.

66.B.310    Hyväksyttyjen huolto-organisaatioiden myöntämiä valtuutuksia koskeva muuntoraportti

a) Raportissa on kuvailtava jokaisen hyväksytyn huolto-organisaation osalta, jota asia koskee, huolto-organisaation myöntämän kunkin valtuutustyypin laajuus, ja raporttiin on sisällyttävä jäljennös huolto-organisaation asiaankuuluvista valtuutetun huoltohenkilöstön kelpoisuutta ja valtuutusta koskevista hyväksytyistä menettelyistä, joihin muuntaminen perustuu.

b) Muuntoraportista on käytävä kunkin a alakohdassa tarkoitetun valtuutustyypin osalta ilmi:

1. minkälaiseksi ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaksi se muunnetaan ja

2. mitä rajoituksia lisätään tapauksen mukaan 66.A.70(c) tai (d) kohdan mukaisesti ja

3. rajoitusten poistamisen edellytykset, mukaan luettuna maininta moduulista/oppiaineista, joissa kokeen suorittaminen on tarpeen rajoitusten poistamiseksi ja täysimääräisen huoltohenkilöstön lupakirjan saamiseksi tai alaryhmän lisäämiseksi. Tähän sisältyvät myös tämän liitteen (66 osa) lisäyksessä III määritellyt moduulit, joita kansallinen kelpoisuus ei kata.

LUKU E

KOKEISSA ANNETTAVAT HYVITYKSET

Tässä luvussa säädetään kokeissa 66.A.25(c) kohdan mukaisesti annettavia hyvityksiä koskevista menettelyistä.

66.B.400    Yleistä

a) Toimivaltainen viranomainen voi myöntää hyvityksiä ainoastaan 66.B.405 kohdan mukaisesti laaditun hyvitysraportin perusteella.

b) Hyvitysraportin on oltava joko (i) toimivaltaisen viranomaisen laatima tai (ii) toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä siten, että varmistetaan tämän liitteen (66 osa) noudattaminen.

c) Toimivaltaisen viranomaisen on päivättävä ja säilytettävä hyvitysraportit ja kaikki niiden muutokset 66.B.20 kohdan mukaisesti.

▼M5

66.B.405    Koehyvitysraportti

a) Hyvitysraporttiin on sisällyttävä vertailu seuraavien välillä:

i) soveltuvin osin moduulit, osamoduulit, oppiaineet ja tietotaso, joista säädetään tämän liitteen (66 osa) lisäyksessä I tai VII;

ii) haettavan luokan kannalta aiheelliseksi katsottava teknisen koulutuksen opinto-ohjelma.

Vertailussa on ilmoitettava, onko vaatimusten täyttyminen osoitettu, ja jokainen lausunto on perusteltava.

b) Lukuun ottamatta liitteen IV (osa 147) mukaisesti hyväksytyissä huoltohenkilöstön koulutusorganisaatioissa suoritettuja perustietokokeita, koehyvityksiä voi myöntää ainoastaan sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa hyvitettävä kelpoisuus on hankittu, ellei kyseisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa ole tehty virallista sopimusta, jossa on sovittu toisin.

c) Hyvityksiä ei voida myöntää, ellei jokaisesta moduulista ja osamoduulista ole vastaavuuslausuntoa, jossa ilmoitetaan, mistä teknisen koulutusohjelman kohdasta vastaava vaatimus löytyy.

d) Toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava säännöllisesti, ovatko seuraavat muuttuneet:

i) kansalliset kelpoisuusvaatimukset;

ii) tämän liitteen (66 osa) lisäys I tai VII.

Toimivaltaisen viranomaisen on myös arvioitava, tarvitaanko tämän vuoksi muutoksia hyvitysraporttiin. Muutokset on dokumentoitava, päivättävä ja tallennettava.

▼B

66.B.410    Koehyvitysraportin voimassaolo

a) Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava hakijalle kirjallisesti myönnetyt hyvitykset ja viittaus käytettyyn hyvitysraporttiin.

b) Hyvitykset ovat voimassa kymmenen vuotta niiden myöntämisestä.

▼M5

c) Kun hyvitysten voimassaolo päättyy, hakija voi hakea uusia hyvityksiä. Toimivaltaisen viranomaisen on ilman uutta käsittelyä jatkettava hyvitysten voimassaoloa uudella kymmenvuotiskaudella, jos tämän liitteen (66 osa) lisäyksessä I tai lisäyksessä VII määritellyt perustietovaatimukset eivät ole muuttuneet.

▼B

LUKU F

JATKUVA VALVONTA

Tässä luvussa kuvaillaan ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan jatkuvan valvonnan menettelyt, erityisesti siltä osin kuin ne koskevat ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan peruuttamista pysyvästi tai väliaikaisesti tai sen rajoittamista.

66.B.500    Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan peruuttaminen pysyvästi tai väliaikaisesti tai sen rajoittaminen

Toimivaltaisen viranomaisen on peruutettava ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja väliaikaisesti tai pysyvästi tai asetettava sen käytölle rajoituksia, kun kyseinen viranomainen on todennut turvallisuusriskin tai jos sillä on selvää näyttöä siitä, että kyseessä oleva henkilö on tehnyt yhden tai useampia seuraavassa kuvatuista toimista tai ollut niissä osallisena:

1. niiden todistusten väärentäminen, joiden perusteella hänelle on myönnetty ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja ja/tai oikeus antaa huoltotodisteita;

2. vaaditun huoltotoimenpiteen laiminlyöminen ja asiasta ilmoittamatta jättäminen huoltotoimenpiteen tilanneelle organisaatiolle tai henkilölle;

3. itse suorittamansa tarkastuksen perusteella tehtävän huoltotoimenpiteen laiminlyöminen ja asiasta ilmoittamatta jättäminen sille organisaatiolle tai henkilölle, jolle huoltotoimenpide olisi pitänyt suorittaa;

4. huoltotoimenpiteen suorittaminen puutteellisesti;

5. huoltokirjanpidon väärentäminen;

6. huoltotodisteen myöntäminen tietoisena siitä, että huoltotodisteessa mainittuja huoltotoimenpiteitä ei ole suoritettu, tai tekemättä tarkistusta, jolla varmistutaan niiden suorittamisesta;

7. huoltotoimenpiteen suorittaminen tai huoltotodisteen antaminen alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena;

8. huoltotodisteen antaminen täyttämättä liitteen I (M osa), liitteen II (145 osa) tai liitteen III (66 osa) vaatimuksia.
▼M5

Lisäys I

Perustietovaatimukset

(muut kuin luokan L lupakirjat)

1.    Tietovaatimukset: luokkien A, B1, B2, B2L, B3 ja C ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjat

Luokkien A, B1, B2, B2L ja B3 perustietovaatimukset osoitetaan kunkin oppiaineen osalta vaatimustason tunnuksilla (1, 2 tai 3). Luokan C hakijoiden on täytettävä joko luokan B1 tai luokan B2 perustietovaatimukset.

▼B

Tietovaatimusten kolme tasotunnusta määritellään seuraavasti:

  TASO 1: Oppiaineen perusasioiden tuntemus.

 Tavoitteet:

 

a) Hakijan on tunnettava oppiaineen perusasiat.

b) Hakijan on kyettävä esittämään koko oppiaineen yksinkertainen kuvaus tavallisia sanoja ja esimerkkejä käyttäen.

c) Hakijan on osattava käyttää tavanomaisia termejä.

  TASO 2: Yleiset teoreettiset ja käytännön tiedot oppiaineesta ja kyky soveltaa näitä tietoja

 Tavoitteet:

 

a) Hakijan on ymmärrettävä oppiaineen teoreettiset perusteet.

b) Hakijan on kyettävä esittämään koko oppiaineen yleinen kuvaus käyttäen sopivia tyypillisiä esimerkkejä.

c) Hakijan on osattava käyttää aihetta kuvaavien fysiikan lakien yhteydessä esiintyviä matemaattisia kaavoja.

d) Hakijan on kyettävä tulkitsemaan ja ymmärtämään oppiainetta kuvaavia luonnoksia, piirustuksia ja kaavioita.

e) Hakijan on osattava soveltaa tietojaan käytäntöön käyttäen yksityiskohtaisia menettelyjä.

  TASO 3: Yksityiskohtaiset teoreettiset ja käytännön tiedot oppiaineesta ja kyky yhdistellä ja soveltaa eri tietoja loogisesti ja perinpohjaisesti

 Tavoitteet:

 

a) Hakijan on tunnettava oppiaineen teoria sekä sen ja muiden oppiaineiden väliset suhteet.

b) Hakijan on kyettävä esittämään koko oppiaineen yksityiskohtainen kuvaus teoreettisten perusteiden ja täsmällisten esimerkkien avulla.

c) Hakijan on ymmärrettävä oppiaineeseen liittyviä matemaattisia kaavoja ja osattava käyttää niitä.

d) Hakijan on kyettävä tulkitsemaan, ymmärtämään ja laatimaan oppiainetta kuvaavia luonnoksia, yksinkertaisia piirustuksia ja kaavioita.

e) Hakijan on osattava soveltaa tietojaan käytäntöön valmistajan ohjeita noudattaen.

f) Hakijan on osattava tulkita eri lähteistä ja mittauksista saatuja tuloksia ja tehdä korjaavia toimia tarpeen mukaan.

▼M5

2.    Jako moduuleihin

Kuhunkin ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjan luokkaan tai alaryhmään liittyvien perusoppiaineiden koulutuksen on oltava seuraavan taulukon mukaista, ja sovellettavat oppiaineet on merkitty rastilla:

Luokat A, B1 ja B3:Oppiainemoduuli

A- tai B1-lentokone, jossa on

A- tai B1-helikopteri, jossa on

B3

 

turbiinimoottori(t)

mäntämoottori(t)

turbiinimoottori(t)

mäntämoottori(t)

paineistamattomat mäntämoottorilentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 000 kg

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7A

X

X

X

X

 

7B

 

 

 

 

X

8

X

X

X

X

X

9A

X

X

X

X

 

9B

 

 

 

 

X

10

X

X

X

X

X

11A

X

 

 

 

 

11B

 

X

 

 

 

11C

 

 

 

 

X

12

 

 

X

X

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

X

 

X

 

 

16

 

X

 

X

X

17A

X

X

 

 

 

17B

 

 

 

 

X

Luokat B2 ja B2L:Oppiainemoduuli/-osamoduulit

B2

B2L

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

7A

X

X

7B

 

 

8

X

X

9A

X

X

9B

 

 

10

X

X

11A

 

 

11B

 

 

11C

 

 

12

 

 

13.1 ja 13.2

X

X

13.3(a)

X

X (Automaattiohjaus-järjestelmäkelpuutus)

13.3(b)

X

 

13.4(a)

X

X (Yhteydenpito/suunnistus-järjestelmäkelpuutus)

13.4(b)

X

X (Valvonta-järjestelmäkelpuutus)

13.4(c)

X

 

13.5

X

X

13.6

X

 

13.7

X

X (Automaattiohjaus-järjestelmäkelpuutus)

13.8

X

X (Mittarit-järjestelmäkelpuutus)

13.9

X

X

13.10

X

 

13.11–13.18

X

X (Rungon järjestelmät -järjestelmäkelpuutus)

13.19–13.22

X

 

14

X

X (Mittarit- ja rungon järjestelmät -järjestelmäkelpuutus)

15

 

 

16

 

 

17A

 

 

17B

 

 

▼B

MODUULI 1.   MATEMATIIKKA 

TASO

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

B3

1.1  Aritmetiikka

1

2

2

2

Aritmeettiset termit ja symbolit, kerto- ja jakolaskumenetelmät, murto- ja desimaaliluvut, kertoimet ja kerrannaiset, painot, mittayksiköt ja muuntokertoimet, suhdeluvut ja verrannot, keskiarvot ja prosenttiosuudet, pinta-alat ja tilavuudet, neliöt, kuutiot, neliöjuuret ja kuutiojuuret

 

 

 

 

1.2  Algebra

 

 

 

 

a)  Yksinkertaiset algebralliset lausekkeet, yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku, sulkujen käyttö, yksinkertaiset algebralliset murtoluvut

1

2

2

2

b)  Ensimmäisen asteen yhtälöt ja niiden ratkaisut;

Eksponentit ja potenssit, negatiiviset ja murtolukueksponentit;

Binaariluvut ja muut kyseeseen tulevat lukujärjestelmät;

Yhtälöryhmät ja toisen asteen yhtälöt, joissa on yksi tuntematon;

Logaritmit.

1

1

1

1.3  Geometria

 

 

 

 

a)  Yksinkertaiset geometriset tehtävät

1

1

1

b)  Graafinen esitys: kuvaajien merkitys ja käyttötarkoitus, yhtälöiden/funktioiden kuvaajat

2

2

2

2

c)  Yksinkertainen trigonometria: trigonometriset suhteet, taulukoiden sekä suorakulmaisten ja napakoordinaatistojen käyttö

2

2

2

MODUULI 2.   FYSIIKKA 

TASO

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

B3

2.1  Aine

1

1

1

1

Aineen olemus: alkuaineet, atomien rakenne, molekyylit;

 

 

 

 

Kemialliset yhdisteet;

 

 

 

 

Olomuodot: kiinteä, nestemäinen ja kaasumainen;

 

 

 

 

Olomuodon muutokset.

 

 

 

 

2.2  Mekaniikka

 

 

 

 

2.2.1  Statiikka

1

2

1

1

Voimat, momentit ja voimaparit, vektoriesitys;

 

 

 

 

Painopiste;

 

 

 

 

Jännitystä ja kimmoisuutta koskevan teorian perusteet: vetojännitys, puristus, leikkausvoima ja kiertojännitys;

 

 

 

 

Kiinteiden aineiden, nesteiden ja kaasujen luonne ja ominaisuudet;

 

 

 

 

Paine ja noste nesteissä (painemittarit).

 

 

 

 

2.2.2  Kinetiikka

1

2

1

1

Suoraviivainen liike: tasainen suoraviivainen liike, tasaisesti kiihtyvä liike (liike painovoimakentässä);

 

 

 

 

Pyörintäliike: tasainen pyörintäliike (keskipako- ja keskihakuvoimat);

 

 

 

 

Jaksoittainen liike: heiluriliike;

 

 

 

 

Värähtelyjen, harmonisten värähtelyjen ja resonanssin yksinkertainen teoria;

 

 

 

 

Nopeussuhde, mekaaninen hyötysuhde ja tehokkuus.

 

 

 

 

2.2.3  Dynamiikka

 

 

 

 

a)  Massa;

Voima, inertia, työ, teho, energia (potentiaali-, liike- ja kokonaisenergia), lämpö, tehokkuus;

1

2

1

1

b)  Liikemäärä, liikemäärän säilyminen;

Impulssi;

Hyrrävoimien periaatteet;

Kitka: kitkan olemus ja vaikutukset, kitkakerroin (vierintävastus).

1

2

2

1

2.2.4  Nestedynamiikka

 

 

 

 

a)  Ominaispaino ja tiheys;

2

2

2

2

b)  Viskositeetti, virtausvastus, virtaviivaistamisen vaikutukset;

Kokoonpuristuvuuden vaikutus nesteisiin;

Staattinen, dynaaminen ja kokonaispaine: Bernoullin laki, venturiputki.

1

2

1

1

2.3  Termodynamiikka

 

 

 

 

a)  Lämpötila: lämpömittarit ja lämpötila-asteikot: Celsius, Fahrenheit ja Kelvin; lämmön määritelmä.

2

2

2

2

b)  Lämpökapasiteetti, ominaislämpö;

Lämmön siirtyminen: kulkeutuminen, säteily ja johtuminen;

Tilavuuden laajeneminen;

Termodynamiikan ensimmäinen ja toinen pääsääntö;

Kaasut: ideaalikaasulait; ominaislämpö vakiotilavuudessa ja -paineessa, laajenevan kaasun tekemä työ;

Isoterminen, adiabaattinen laajeneminen ja puristuminen, moottorin työkierto, vakiotilavuus ja vakiopaine, jäähdyttimet ja lämpöpumput;

Tiivistymis- ja höyrystymislämpö, lämpöenergia, palamislämpö.

2

2

1

2.4  Optiikka (valo)

2

2

Valon olemus; valon nopeus;

 

 

 

 

Heijastumis- ja taittumislait: heijastuminen tasopinnoilta, heijastuminen pallomaisista peileistä, taittuminen, linssit;

 

 

 

 

Kuituoptiikka.

 

 

 

 

2.5  Aaltoliike ja ääni

2

2

Aaltoliike: mekaaniset aallot, sinimuotoinen aaltoliike, interferenssi-ilmiöt, seisovat aallot;

 

 

 

 

Ääni: äänen nopeus, äänen synty, voimakkuus, korkeus ja laatu, Doppler-ilmiö.

 

 

 

 

MODUULI 3.   SÄHKÖOPIN PERUSTEET 

TASO

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

B3

3.1  Elektroniteoria

1

1

1

1

Sähkövarausten rakenne ja jakautuminen atomeissa, molekyyleissä, ioneissa ja yhdisteissä;

 

 

 

 

Johteiden, puolijohteiden ja eristeiden molekyylirakenne.

 

 

 

 

3.2  Staattinen sähkö ja sähkön johtuvuus

1

2

2

1

Staattinen sähkö ja staattisten sähkövarausten jakautuminen;

 

 

 

 

Sähköstaattinen veto- ja hylkimisvoima;

 

 

 

 

Varauksen yksiköt, Coulombin laki;

 

 

 

 

Sähkön johtuminen kiinteissä aineissa, nesteissä, kaasuissa ja tyhjössä.

 

 

 

 

3.3  Sähköopin termistö

1

2

2

1

Seuraavat termit, niiden yksiköt ja niihin vaikuttavat tekijät: potentiaaliero, sähkömotorinen voima, jännite, virta, vastus, johtokyky, varaus, virran kulku, elektronivirta.

 

 

 

 

3.4  Sähkön tuottaminen

1

1

1

1

Sähkön tuottaminen seuraavin tavoin: valon, lämmön, kitkan, paineen, kemiallisen vaikutuksen, magnetismin ja liikkeen avulla.

 

 

 

 

3.5  Tasavirtalähteet

1

2

2

2

Seuraavien kennojen rakenne ja niissä tapahtuvat kemialliset reaktiot: ensiöparit, akkuparit, lyijyakkujen kennot, nikkeli-kadmium-kennot, muut alkalikennot;

 

 

 

 

Sarjaan ja rinnan kytketyt kennot;

 

 

 

 

Akun tai pariston sisäinen vastus ja sen vaikutus;

 

 

 

 

Termoparien rakenne, materiaalit ja käyttö;

 

 

 

 

Valokennojen toiminta.

 

 

 

 

3.6  Tasavirtapiirit

2

2

1

Ohmin laki, Kirchoffin jännite- ja virtalait;

 

 

 

 

Vastuksen, jännitteen ja virran arvojen laskeminen edellä mainittujen lakien avulla;

 

 

 

 

Virtalähteen sisäisen vastuksen merkitys.

 

 

 

 

3.7  Sähkövastus/vastukset

 

 

 

 

a)  Sähkövastus ja siihen vaikuttavat tekijät;

Ominaisvastus;

Vastuksien värikoodit, arvot ja toleranssit, ensisijaiset arvot, tehot;

Vastukset sarjassa ja rinnan;

Kokonaisvastuksen laskeminen piirissä, jossa on joko sarjaan tai rinnan kytkettyjä tai sekä sarjaan että rinnan kytkettyjä vastuksia.

Potentiometrien ja säätövastusten toiminta ja käyttö;

Wheatstonen sillan toiminta.

2

2

1

b)  Vastuksen positiivinen ja negatiivinen lämpötilakerroin;

Kiinteät vastukset, stabiilius, toleranssi ja käytön rajoitukset, eri rakenteet;

Muuttuvat vastukset, termistorit, varistorit;

Potentiometrien ja säätövastusten rakenne;

Wheatstonen sillan rakenne.

1

1

3.8  Teho

2

2

1

Teho, työ ja energia (liike- ja potentiaalienergia);

 

 

 

 

Tehohäviö vastuksessa;

 

 

 

 

Tehon kaava;

 

 

 

 

Tehoon, työhön ja energiaan liittyvät laskutehtävät

 

 

 

 

3.9  Kapasitanssi/kondensaattori

2

2

1

Kondensaattorin toiminta ja tehtävä;

 

 

 

 

Kapasitanssiin vaikuttavat tekijät: levyjen pinta-ala, levyjen välinen etäisyys, levyjen lukumäärä, eriste ja dielektrisyyssvakio, käyttöjännite, suurin sallittu käyttöjännite;

 

 

 

 

Kondensaattorityypit, niiden rakenne ja toiminta;

 

 

 

 

Kondensaattorien värikoodit;

 

 

 

 

Kapasitanssin ja jännitteen laskeminen sarja- ja rinnankytkentöjä sisältävissä piireissä;

 

 

 

 

Kondensaattorin latautumista ja purkautumista esittävät eksponenttikäyrät, aikavakiot;

 

 

 

 

Kondensaattorien testaaminen.

 

 

 

 

3.10  Magnetismi

 

 

 

 

a)  Magnetismin teoria;

Magneetin ominaisuudet;

Maan magneettikentässä ripustettuna olevan magneetin käyttäytyminen;

Magnetointi ja demagnetointi;

Magneettinen suojaus;

Erilaiset magneettiset aineet;

Sähkömagneettien rakenne ja toimintaperiaatteet;

Sormisääntö, joka koskee virtajohtimen ympärille syntyvän magneettikentän suuntaa.

2

2

1

b)  Magnetomotorinen voima, kenttävoimakkuus, magneettivuon tiheys, permeabiliteetti, hystereesisilmukka, pysyvyys, koersiivivoima, reluktanssi, kyllästyspiste, pyörrevirrat;

Magneettien hoidossa ja säilytyksessä huomioon otettavaa.

2

2

1

3.11  Induktanssi/induktori

2

2

1

Faradayn laki;

 

 

 

 

Magneettikentässä liikkuvaan johtimeen indusoituva jännite;

 

 

 

 

Induktion periaatteet;

 

 

 

 

Seuraavien tekijöiden vaikutus indusoituneen jännitteen arvoon: magneettikentän voimakkuus, vuon muuttumisnopeus, johdinkierrosten määrä;

 

 

 

 

Keskinäisinduktio:

 

 

 

 

Ensiövirran muutosnopeuden ja keskinäisinduktion vaikutus indusoituneeseen jännitteeseen;

 

 

 

 

Keskinäisinduktioon vaikuttavat tekijät: käämin kierrosten määrä, käämin fyysinen koko, käämin permeabiliteetti, käämin kierrosten asento toisiinsa nähden;

 

 

 

 

Lenzin laki ja napaisuuden määrittämissäännöt

 

 

 

 

Sähkömotorinen vastavoima, itseinduktio;

 

 

 

 

Kyllästyspiste;

 

 

 

 

Induktorien tärkeimmät käyttötarkoitukset.

 

 

 

 

3.12  Tasavirtamoottorien ja generaattorien teoria

2

2

1

Moottoreita ja generaattoreita koskeva perusteoria:

 

 

 

 

Tasavirtageneraattorin rakenne ja sen eri komponenttien tarkoitus;

 

 

 

 

Tasavirtageneraattorien toiminta sekä siitä saatavan virran voimakkuuteen ja napaisuuteen vaikuttavat tekijät;

 

 

 

 

Tasavirtamoottorien toiminta sekä niiden tehoon, vääntömomenttiin, pyörimisnopeuteen ja pyörimissuuntaan vaikuttavat tekijät;

 

 

 

 

Pää- ja sivuvirtamoottorit sekä kaksoismagnetoidut moottorit;

 

 

 

 

Käynnistingeneraattorin rakenne.

 

 

 

 

3.13  Vaihtovirtateoria

1

2

2

1

Siniaalto: vaihe, jakson kestoaika, taajuus, jakso;

 

 

 

 

Hetkelliset, keskimääräiset, neliöllisen keskiarvon mukaiset, huippuarvot ja huipusta huippuun mitatut virran arvot sekä niiden laskeminen jännitteelle, virralle ja teholle.

 

 

 

 

Kolmio- ja neliöaallot;

 

 

 

 

Yksi- ja kolmivaihevirran periaatteet.

 

 

 

 

3.14  Ohmista (R), kapasitiivista (C) ja induktiivista (L) vastusta sisältävät piirit

2

2

1

Jännitteen ja virran vaiheiden välinen suhde rinnan- ja sarjakytkentöjä ja niiden yhdistelmiä sisältävissä L-, C- ja R-piireissä;

 

 

 

 

Tehohäviöt L-, C- ja R-piireissä;

 

 

 

 

Impedanssiin, vaihekulmaan, tehokertoimeen ja virran arvoon liittyvät laskut;

 

 

 

 

Todelliseen tehoon, näennäistehoon ja loistehoon liittyvät laskut.

 

 

 

 

3.15  Muuntajat

2

2

1

Muuntajien rakenneperiaatteet ja toiminta;

 

 

 

 

Muuntajissa syntyvät häviöt ja niiden estäminen;

 

 

 

 

Muuntajien toiminta kuormitettuna ja ilman kuormitusta;

 

 

 

 

Tehonsiirto, tehokkuus, napaisuuden merkinnät;

 

 

 

 

Linja- ja vaihejännitteiden ja -virtojen laskeminen;

 

 

 

 

Kolmivaihejärjestelmän tehon laskeminen;

 

 

 

 

Ensiö- ja toisiovirta ja -jännite, käämien kierrosmäärien suhde, teho, tehokkuus;

 

 

 

 

Säästömuuntajat.

 

 

 

 

3.16  Suotimet

1

1

Seuraavien suodintyyppien toiminta, sovellukset ja käyttö: alipäästö-, ylipäästö, kaistanpäästö- ja kaistanestosuotimet.

 

 

 

 

3.17  Vaihtovirtageneraattorit

2

2

1

Silmukan pyöriminen magneettikentässä ja syntyvä aallonmuoto;

 

 

 

 

Roottori- ja staattorikäämeillä varustettujen vaihtovirtageneraattorien toiminta ja rakenne;

 

 

 

 

Yksi-, kaksi- ja kolmivaihegeneraattorit;

 

 

 

 

Kolmivaihejännitteen tähti- ja kolmiokytkentöjen edut ja käyttötarkoitukset;

 

 

 

 

Kestomagneettigeneraattorit.

 

 

 

 

3.18  Vaihtovirtamoottorit

2

2

1

Seuraavien moottorien rakenne, toimintaperiaate ja ominaisuudet: sekä yksi- että monivaiheiset tahti- ja oikosulkumoottorit;

 

 

 

 

Nopeuden ja pyörimissuunnan ohjaamismenetelmät;

 

 

 

 

Menetelmät pyörivän kentän synnyttämiseksi: kondensaattori, induktori, sulkunapa tai jaettu napaisuus.

 

 

 

 

MODUULI 4.   ELEKTRONIIKAN PERUSTEET 

TASO

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

B3

4.1  Puolijohteet

 

 

 

 

4.1.1  Diodit

 

 

 

 

a)  Diodien symbolit;

Diodien tyypit ja ominaisuudet;

Diodit sarjassa ja rinnan;

Tyristorien, LEDien, valodiodien, varistorien ja tasasuuntausdiodien tärkeimmät ominaisuudet ja käyttökohteet;

Diodien toiminnan testaaminen.

2

2

1

b)  Materiaalit, elektronirakenteet, sähköiset ominaisuudet;

P- ja N-tyypin puolijohdemateriaalit: epäpuhtauksien vaikutus johtavuuteen sekä enemmistö- ja vähemmistövirrankuljetusominaisuuksiin;

Puolijohteen PN-liitos, potentiaalieron syntyminen PN-liitoksen yli esijännittämättömässä, myötösuuntaan esijännitetyssä ja estosuuntaan esijännitetyssä tilassa;

Diodin parametrit: estosuunnan huippujännite, suurin myötösuuntainen virta, lämpötila, taajuus, vuotovirta, tehohäviö;

Diodien toiminta ja tehtävä seuraavissa piireissä: leikkaindiodit, jännitetason lukitsimet, puoli- ja kokoaaltotasasuuntaajat, jännitteen kahdentajat ja kolminkertaistajat;

Seuraavien komponenttien yksityiskohtainen toiminta ja ominaisuudet: tyristori, LED, Schottky-diodi, valodiodi, kapasitanssidiodi, tasasuuntausdiodi, Zener-diodi.

2

4.1.2  Transistorit

 

 

 

 

a)  Transistorien symbolit;

Komponenttien kuvaus ja asemointi;

Transistorien tyypit ja ominaisuudet;

1

2

1

b)  PNP- ja NPN-transistorien rakenne ja toiminta;

Kanta-, kollektori- ja emitterikytkennät;

Transistorien testaaminen;

Perustiedot muista transistorityypeistä ja niiden käyttötarkoituksista;

Transistorien käyttösovellukset: vahvistinluokat (A, B ja C);

Yksinkertaiset piirit, joissa on seuraavia tekijöitä: esijännitys, erotus, takaisinkytkentä ja stabilointi;

Monivaihepiirien periaatteet: kaskadit, vuorovaihepiirit, multivibraattorit, flip-flop-piirit.

2

4.1.3  Integroidut piirit

 

 

 

 

a)  Logiikka- ja lineaaripiirien/operaatiovahvistimien kuvaus ja toiminta

1

1

b)  Logiikka- ja lineaaripiirien kuvaus ja toiminta;

Johdatus integraattorina, derivaattorina, jänniteseuraimena ja komparaattorina käytettävien operaatiovahvistimien toimintaan ja tehtäviin;

Toiminta ja vahvistinasteiden kytkentätavat; resistiivinen, kapasitiivinen, induktiivinen (muuntaja), induktiivis-resistiivinen (IR), suora;

Positiivisen ja negatiivisen takaisinkytkennän edut ja haitat.

2

4.2  Painetut virtapiirit

1

2

Painettujen virtapiirien kuvaus ja käyttötarkoitukset.

 

 

 

 

4.3  Servomekanismit

 

 

 

 

a)  Seuraavien termien ymmärtäminen: Avoimet ja suljetut järjestelmät, takaisinkytkentä, seuranta, analogia-anturit;

Seuraavien tahdistinjärjestelmien komponenttien/ominaisuuksien periaatteet ja käyttötarkoitukset: resolverit, differentiaalikäyttö, ohjaus ja vääntömomentti, muuntajat, induktiiviset ja kapasitiiviset anturit.

1

b)  Seuraavien termien ymmärtäminen: Avoin ja takaisinkytkentäinen piiri, seuranta, servomekanismi, analoginen, anturi, tyhjä tai nolla-arvoinen, vaimennus, takaisinkytkentä, erottelukynnys;

Seuraavien tahdistinjärjestelmien komponenttien rakenne, toiminta ja käyttö: resolverit, differentiaalikäyttö, ohjaus ja vääntömomentti, E- ja I-muuntajat, induktiiviset anturit, kapasitiiviset anturit, tahtianturit;

Servomekanismien viat, tahdistusjohtojen vaihtaminen, heilunta.

2

MODUULI 5.   DIGITAALITEKNIIKKA/ELEKTRONISET MITTARISTOT 

TASO

A

B1-1

B1-3

B1-2

B1-4

►M5  B2

B2L ◄

B3

5.1  Elektroniset mittaristot

1

2

2

3

1

Tyypilliset järjestelmät ja elektronisten mittaristojen sijoittelu ohjaamoissa

 

 

 

 

 

5.2  Lukujärjestelmät

1

2

Lukujärjestelmät: binaari-, oktaali ja heksadesimaaliluvut;

 

 

 

 

 

Havaintoesitys lukujen muuntamisesta desimaalijärjestelmästä binaari-, oktaali- ja heksadesimaalijärjestelmiin ja toisin päin.

 

 

 

 

 

5.3  Tiedon muuntaminen

1

2

Analogisessa muodossa oleva tieto, digitaalisessa muodossa oleva tieto;

 

 

 

 

 

AD- ja DA-muuntimien toiminta ja käyttösovellukset, meno- ja tulosignaalit, eri tyyppien rajoitukset.

 

 

 

 

 

5.4  Dataväylät

2

2

Dataväylien toiminta ilma-alusten järjestelmissä, mukaan lukien ARINC- ja muiden järjestelmien tuntemus.

 

 

 

 

 

Ilma-aluksen verkko/Ethernet

 

 

 

 

 

5.5  Logiikkapiirit

 

 

 

 

 

a)  Tavallisimpien loogisten porttipiirien symbolien, totuustaulukkojen ja vastinpiirien tuntemus;

Ilma-aluksissa käytettävät sovellukset, logiikkakaaviot.

2

2

►M5  — ◄

b)  Logiikkakaavioiden tulkinta.

2

5.6  Tietokoneiden perusrakenteet

 

 

 

 

 

a)  Tietotekninen sanasto (mukaan lukien käsitteet bitti, tavu, ohjelmisto, laitteisto, keskusyksikkö, integroitu piiri, erilaiset muistivälineet, kuten RAM, ROM, PROM);

Tietotekniikka (siten kuin sitä sovelletaan ilma-alusten järjestelmissä).

1

2

b)  Tietokoneisiin liittyvä sanasto:

Mikrotietokoneiden ja niiden väyläjärjestelmien tärkeimpien komponenttien toiminta, sijoittelu ja liitännät;

Yksi- ja moniosoitteisiin komentoihin sisältyvä tieto;

Muistiin liittyvät termit:

Tyypillisten muistivälineiden toiminta;

Erilaisten tiedontallennusjärjestelmien toiminta, edut ja haitat.

2

5.7  Mikroprosessorit

2

Mikroprosessorin tekemät toiminnot ja sen toiminta yleisesti;

 

 

 

 

 

Kaikkien seuraavien mikroprosessorin osien perustoiminta: ohjaus- ja keskusyksikkö, kellotaajuusgeneraattori, rekisteri, aritmeettis-looginen yksikkö (ALU).

 

 

 

 

 

5.8  Integroidut piirit

2

Enkooderien ja dekooderien toiminta ja käyttö;

 

 

 

 

 

Erityyppisten enkooderien toiminta:

 

 

 

 

 

käyttö keskitiheässä, tiheässä ja erittäin tiheässä integroinnissa.

 

 

 

 

 

5.9  Kanavointi

2

Kanavointilaitteiden ja kanavoinnin purkulaitteiden logiikkapiirien toiminta, käyttösovellukset ja tunnistaminen.

 

 

 

 

 

5.10  Kuituoptiikka

1

1

2

Kuituoptiikalla toteutetun tiedonsiirron edut ja haitat sähköjohtimien avulla tapahtuvaan verrattuna;

 

 

 

 

 

Kuituoptinen dataväylä;

 

 

 

 

 

Kuituoptiikkaan liittyvät termit;

 

 

 

 

 

Pääteliittimet;

 

 

 

 

 

Liittimet, ohjauspäätteet, etäpäätteet;

 

 

 

 

 

Kuituoptiikan käyttö ilma-alusten järjestelmissä.

 

 

 

 

 

5.11  Elektroniset näyttölaitteet

2

1

2

►M5  — ◄

Tavallisimpien nykyisissä ilma-aluksissa käytettävien näyttötyyppien toimintaperiaatteet, mukaan lukien kuvaputki-, LED- ja nestekidenäytöt.

 

 

 

 

 

5.12  Staattiselle sähkölle herkät laitteet

1

2

2

2

►M5  — ◄

Staattisen sähkön purkauksille herkkien komponenttien erityiskäsittely;

 

 

 

 

 

Vaarojen ja mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden sekä komponenttien ja henkilökohtaisten suojavarusteiden tuntemus.

 

 

 

 

 

5.13  Ohjelmistojen hallinnan valvonta

2

1

2

►M5  — ◄

Tietokoneohjelmistoja koskevien rajoitusten ja lentokelpoisuusvaatimusten tuntemus sekä niihin tehtyjen luvattomien muutosten mahdollisten katastrofisten seuraamusten ymmärtäminen.

 

 

 

 

 

5.14  Sähkömagneettinen ympäristö

2

2

2

►M5  — ◄

Seuraavien seikkojen vaikutus elektronisten järjestelmien kunnossapitokäytäntöihin:

EMC eli sähkömagneettinen yhteensopivuus

EMI eli sähkömagneettiset häiriöt

HIRF eli voimakas säteilykenttä

Salamat ja niiltä suojautuminen.

 

 

 

 

 

5.15  Tyypilliset elektroniset/digitaaliset ilma-aluksissa käytettävät järjestelmät

2

2

2

►M5  — ◄

Tyypillisten ilma-aluksissa käytettävien elektronisten/digitaalisten järjestelmien yleinen järjestely ja niihin liittyvä sisäänrakennettu testaus, kuten:

a)  ainoastaan luokan B1 ja B2 osalta:

Automaattinen viestintä- ja raportointijärjestelmä ACARS–ARINC (Communication and Addressing and Reporting System)

Moottorinvalvontajärjestelmä EICAS (Engine Indication and Crew Alerting System)

Elektroninen ohjausjärjestelmä FBW (Fly by Wire)

Lennonhallintajärjestelmä FMS (Flight Management System)

Inertiasuunnistusjärjestelmä IRS (Inertial Reference System)

b)  ainoastaan luokan B1, B2 ja B3 osalta:

Ilma-aluksen keskitetty elektroninen valvontajärjestelmä ECAM (Electronic Centralised Aircraft Monitoring)

Elektroninen lennonvalvontamittaristo EFIS (Electronic Flight Instrument System)

Maailmanlaajuinen satelliittipaikannusjärjestelmä GPS

Liikenteestä hälyttävä ja yhteentörmäysvaarasta varoittava järjestelmä TCAS (Traffic Alert Collision Avoidance System)

Integroitu modulaarinen avioniikka

Matkustamojärjestelmät

Tietojärjestelmät

 

 

 

 

 

MODUULI 6.   MATERIAALIT JA LAITTEISTOT 

TASO

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

B3

6.1  Ilma-alusten materiaalit — rautametalliset

 

 

 

 

a)  Ilma-aluksissa yleisesti käytettyjen seostettujen teräksien ominaisuudet ja niiden tunnistaminen;

Seostettujen terästen lämpökäsittely ja käyttösovellukset.

1

2

1

2

b)  Rautametallisten materiaalien kovuuden, vetomurtolujuuden, väsymislujuuden ja iskunkestävyyden testaus.

1

1

1

6.2  Ilma-alusten materiaalit — ei-rautametalliset

 

 

 

 

a)  Ilma-aluksissa yleisesti käytettyjen ei-rautametallisten materiaalien ominaisuudet ja niiden tunnistaminen;

Ei-rautametallisten materiaalien lämpökäsittely ja käyttösovellukset.

1

2

1

2

b)  Ei-rautametallisten materiaalien kovuuden, vetomurtolujuuden, väsymislujuuden ja iskunkestävyyden testaus.

1

1

1

6.3  Ilma-alusten materiaalit — komposiittimateriaalit ja ei-metalliset materiaalit

 

 

 

 

6.3.1  Komposiittimateriaalit ja ei-metalliset materiaalit puuta ja kankaita lukuun ottamatta

 

 

 

 

a)  Ilma-aluksissa yleisesti käytettävien komposiittimateriaalien ja ei-metallisten materiaalien, paitsi puun ja kankaiden, ominaisuudet ja tunnistaminen;

Tiivistys- ja sitomisaineet.

1

2

2

2

b)  Komposiittimateriaalien ja ei-metallisten materiaalien vikojen/heikentymisen havaitseminen;

Komposiittimateriaalien ja ei-metallisten materiaalien korjaus.

1

2

2

6.3.2  Puiset rakenteet

1

2

2

Ilma-alusten puisten runkorakenteiden valmistusmenetelmät;

 

 

 

 

Ilma-aluksissa käytettävät puu- ja liimatyypit ja niiden ominaisuudet;

 

 

 

 

Puisten rakenteiden suojaaminen ja kunnossapito;

 

 

 

 

Puumateriaaleissa ja puisissa rakenteissa esiintyvät viat;

 

 

 

 

Puisissa rakenteissa olevien vikojen havaitseminen;

 

 

 

 

Puisten rakenteiden korjaaminen.

 

 

 

 

6.3.3  Kankaiset päällysteet

1

2

2

Ilma-aluksissa käytettävät kangastyypit ja niiden ominaisuudet;

 

 

 

 

Kankaiden tarkastusmenetelmät;

 

 

 

 

Kankaissa esiintyvät viat;

 

 

 

 

Kankaisen päällysteen korjaus.

 

 

 

 

6.4  Korroosio

 

 

 

 

a)  Kemialliset perusteet;

Korroosion synty galvaanisen vaikutuksen johdosta, mikrobiologisesti tai jännityksen johdosta

1

1

1

1

b)  Korroosiotyypit ja niiden tunnistaminen;

Korroosion syyt;

Materiaalityypit, alttius korroosiolle.

2

3

2

2

6.5  Kiinnitystarvikkeet

 

 

 

 

6.5.1  Ruuvien kierteet

2

2

2

2

Ruuvien nimitykset;

 

 

 

 

Kierretyypit, ilma-aluksissa käytettävien standardikierteiden mitat ja toleranssit;

 

 

 

 

Ruuvikierteiden mittaaminen.

 

 

 

 

6.5.2  Pultit, vaarnaruuvit ja ruuvit

2

2

2

2

Pulttityypit: ilma-aluksissa käytettävien pulttien tekniset tiedot, tunnistaminen ja merkintä, kansainväliset standardit;

 

 

 

 

Mutterit: lukkomutterit, ankkurimutterit, tavalliset mutterit;

 

 

 

 

Koneruuvit: ilma-aluksia koskevat tekniset tiedot;

 

 

 

 

Vaarnaruuvit: tyypit ja käyttötarkoitukset, paikoilleen asettaminen ja irrottaminen;

 

 

 

 

Itsekierteittävät ruuvit, vaarnat.

 

 

 

 

6.5.3  Lukituslaitteet

2

2

2

2

Kieleke- ja jousialuslevyt, lukkolaatat, haarasokat, laippamutterit, vaijerinlukitsimet, pikalukitsimet, kiilat, lukkorenkaat, saksisokat.

 

 

 

 

6.5.4  Ilma-aluksissa käytettävät niitit

1

2

1

2

Tavanomaisten ja sokkoniittien tyypit: tekniset tiedot ja tunnistaminen, lämpökäsittely.

 

 

 

 

6.6  Putket ja liittimet

 

 

 

 

a)  Ilma-aluksissa käytettävät jäykät ja joustavat putkityypit ja putkiliittimet sekä niiden tunnistaminen;

2

2

2

2

b)  Ilma-alusten hydrauliikka-, polttoaine-, öljy- ja paineilmajärjestelmissä käytettävät standardiliittimet.

2

2

1

2

6.7  Jouset

2

1

1

Jousityypit, jousien materiaalit, ominaisuudet ja käyttötarkoitukset.

 

 

 

 

6.8  Laakerit

1

2

2

1

Laakerien käyttötarkoitus, kuormitukset, materiaalit, rakenne;

 

 

 

 

Laakerityypit ja niiden käyttötarkoitukset.

 

 

 

 

6.9  Voimansiirtolaitteet

1

2

2

1

Vaihdetyypit ja niiden käyttötarkoitukset;

 

 

 

 

Välityssuhteet, alennus- ja ylennysvaihdejärjestelmät, vetävät ja vedetyt hammaspyörät, välipyörät, hammastukset;

 

 

 

 

Hihnat ja hihnapyörät, ketjut ja ketjupyörät.

 

 

 

 

6.10  Ohjausvaijerit

1

2

1

2

Vaijerityypit;

 

 

 

 

Vaijeripäätteet, vanttiruuvit ja kevityslaitteet;

 

 

 

 

Kääntöpyörät ja vaijerijärjestelmän komponentit;

 

 

 

 

Bowdenvaijerit;

 

 

 

 

Ilma-alusten joustavat ohjausjärjestelmät.

 

 

 

 

6.11  Sähkökaapelit ja liittimet

1

2

2

2

Kaapelityypit, niiden rakenne ja ominaisuudet;

 

 

 

 

Korkeajännite- ja koaksiaalikaapelit;

 

 

 

 

Liittäminen puristamalla:

 

 

 

 

Liitintyypit, tapit, holkit, päätteet, eristeet, nimellisvirta ja -jännite, kytkeminen, tunnistuskoodit.

 

 

 

 

MODUULI 7A.   HUOLTOTOIMINTA

Huomautus: Tätä moduulia ei suoriteta luokassa B3. Luokan B3 oppiaineet luetellaan moduulissa 7B. 

TASO

A

B1

►M5  B2

B2L ◄

7.1  Ilma-aluksissa ja korjaamolla noudatettavat turvallisuusmääräykset

3

3

3

Työturvallisuusnäkökohdat, mukaan lukien varotoimet työskenneltäessä sähkön, kaasujen (etenkin hapen), öljyjen ja kemikaalien kanssa.

 

 

 

Lisäksi ohjeet siitä, miten toimitaan tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa, johon liittyy edellä mainittuja vaaratekijöitä, mukaan lukien tiedot erilaisista sammutusaineista.

 

 

 

7.2  Korjaamon työtavat

3

3

3

Työkaluista huolehtiminen, niiden tarkastaminen, korjaamon materiaalien käyttö;

 

 

 

Mitat, sallitut poikkeamat ja toleranssit, työn laatu;

 

 

 

Työkalujen ja laitteiden kalibrointi, kalibrointistandardit.

 

 

 

7.3  Työkalut

3

3

3

Tavallisimmat käsityökalut;

 

 

 

Tavallisimmat sähkö- ja paineilmatyökalut;

 

 

 

Tarkkuusmittavälineiden toiminta ja käyttö;

 

 

 

Voitelulaitteet ja -menetelmät;

 

 

 

Tavanomaisten sähköisten testauslaitteiden toiminta, käyttötarkoitus ja käyttö.

 

 

 

7.4  Yleiset avioniikan testauslaitteet

2

3

Tavanomaisten avioniikan testauslaitteiden toiminta, käyttötarkoitus ja käyttö.

 

 

 

7.5  Tekniset piirustukset, kaaviot ja standardit

1

2

2

Piirustustyypit ja kaaviot, niiden symbolit, mitat, toleranssit ja kuvannot;

 

 

 

Otsikkoruudun tietojen tulkinta;

 

 

 

Mikrofilmit, mikrofilmikortit ja tietokoneistetut esitykset;

 

 

 

Amerikkalaisen Air Transport Associationin ATA-100-järjestelmä;

 

 

 

Ilmailussa käytettävät ja muut kyseeseen tulevat standardit, kuten ISO, AN, MS, NAS ja MIL;

 

 

 

Johdotuskaaviot ja muut kaaviot.

 

 

 

7.6  Sovitteet ja välykset

1

2

1

Pultin reikiin käytettävät poranterän koot, soviteluokat;

 

 

 

Yleiset sovitteet ja välykset;

 

 

 

Ilma-aluksissa ja niiden moottoreissa käytettävät sovitteet ja välykset;

 

 

 

Vääntymis- kiertymis- ja kulumisrajat;

 

 

 

Standardimenetelmät akselien, laakerien ja muiden osien tarkastamiseksi.

 

 

 

7.7  Sähköjohdotusjärjestelmä (EWIS)

1

3

3

Johtavuus, eristys- ja liitostavat sekä testaus;

 

 

 

Puristusliitostyökalujen käyttö: käsi- ja hydraulikäyttöiset;

 

 

 

Puristusliitosten testaus;

 

 

 

Liitinnastan irrottaminen ja paikoilleen asettaminen;

 

 

 

Koaksiaalikaapelit: testauksessa ja asennuksessa huomioon otettavat seikat;

 

 

 

Johtotyyppien tunnistaminen, niiden tarkastusperusteet ja vaurionsietokyky;

 

 

 

Johdotuksen suojaustavat: johdinniput ja niiden kannattimet, kaapelikiinnittimet, suojaaminen päällysteillä kuten kutistesukalla, muut suojaukset;

 

 

 

EWIS-järjestelmien asennusta, tarkastusta, korjausta, huoltoa ja puhtautta koskevat vaatimukset.

 

 

 

7.8  Niittiliitokset

1

2

Niittiliitokset, niittien väli ja jako;

 

 

 

Niittauksessa ja puristusupotuksessa käytettävät työkalut;

 

 

 

Niittiliitosten tarkastaminen.

 

 

 

7.9  Putket ja letkut

1

2

Ilma-aluksissa käytettävien putkien taivuttaminen, supistukset ja levitykset;

 

 

 

Ilma-aluksissa käytettävien putkien ja letkujen tarkastaminen ja testaus;

 

 

 

Putkien tarkastaminen ja kiinnittäminen.

 

 

 

7.10  Jouset

1

2

Jousien tarkastaminen ja testaus.

 

 

 

7.11  Laakerit

1

2

Laakereiden testaus, puhdistus ja tarkastus;

 

 

 

Laakereiden voiteluvaatimukset;

 

 

 

Laakereissa esiintyvät viat ja niiden syyt.

 

 

 

7.12  Voimansiirtolaitteet

1

2

Hammaspyörien ja niiden välyksen tarkastaminen;

 

 

 

Hihnojen ja hihnapyörien, ketjujen ja ketjupyörien tarkastaminen.

 

 

 

Johtoruuvien, vipujen sekä veto- ja työntötankojen tarkastaminen.

 

 

 

7.13  Ohjausvaijerit

1

2

Vaijeripäätteiden puristus ja taonta;

 

 

 

Ohjausvaijerien tarkastaminen ja testaus;

 

 

 

Bowdenvaijerit; ilma-alusten joustavat ohjausjärjestelmät.

 

 

 

7.14  Materiaalin käsittely

 

 

 

7.14.1  Metallilevyt

2

Sallitun taipuman merkitseminen ja laskeminen;

 

 

 

Metallilevytyöt, mukaan lukien taivuttaminen ja muovaaminen;

 

 

 

Metallilevytöiden tarkastaminen.

 

 

 

7.14.2  Komposiittimateriaalit ja ei-metalliset materiaalit

2

Liitostavat;

 

 

 

Ympäristön olosuhteet;

 

 

 

Tarkastusmenetelmät.

 

 

 

7.15  Hitsaus, kovajuotosten teko, juottaminen ja liimaus

 

 

 

a)  Juotosmenetelmät, juotosliitosten tarkastaminen.

2

2

b)  Hitsaus- ja kovajuotosmenetelmät;

Hitsien ja kovajuotosten tarkastaminen;

Liimausmenetelmät ja liimattujen liitosten tarkastaminen.

2

7.16  Ilma-aluksen massa ja painopiste

 

 

 

a)  Painopisteen/massakeskiön rajojen laskeminen: asianmukaisten dokumenttien käyttö;

2

2

b)  Ilma-aluksen valmistelu punnitusta varten;

Ilma-aluksen punnitseminen.

2

7.17  Ilma-aluksen käsittely ja varastointi

2

2

2

Ilma-aluksen rullaus/hinaus ja niihin liittyvät turvatoimet;

 

 

 

Ilma-aluksen nostaminen tunkilla, pyöräpukkien asettaminen, paikoilleen varmistaminen ja niihin liittyvät turvatoimet;

 

 

 

Ilma-alusten säilyttäminen;

 

 

 

Polttoaineen tankkaus- ja tyhjennysmenetelmät;

 

 

 

Jäänpoisto- ja jäänestomenetelmät;

 

 

 

Sähkö, hydrauli- ja paineilmamaalaitteet;

 

 

 

Ympäristöolosuhteiden vaikutus ilma-aluksen käsittelyyn ja toimintaan.

 

 

 

7.18  Purkamis-, tarkastus-, korjaamis- ja kokoonpanomenetelmät

 

 

 

a)  Vikatyypit ja silmämääräisen tarkastuksen menetelmät;

Korroosiovaurioiden korjaaminen, arviointi ja uudelleensuojaus.

2

3

3

b)  Yleiset korjausmenetelmät, rakenteellisten korjausten käsikirja;

Vanhenemisen, väsymisen ja korroosion seurantaohjelmat.

2

c)  Ainetta rikkomattomat tarkastusmenetelmät, mukaan lukien tunkeumanesteen käyttö, röntgenkuvaus, pyörrevirta-, ultraääni- ja boroskooppimenetelmät.

2

1

d)  Purkamis- ja uudelleenkokoamismenetelmät.

2

2

2

e)  Vianetsintämenetelmät.

2

2

7.19  Poikkeukselliset tapahtumat

 

 

 

a)  Salamaniskun tai voimakkaalle säteilykentälle altistumisen jälkeen tehtävä tarkastus;

2

2

2

b)  Tarkastukset, jotka tehdään poikkeuksellisten tapahtumien, kuten kovan laskun ja turbulenssin läpi lentämisen jälkeen.

2

2

7.20  Huolto- ja kunnossapitotoimet

1

2

2

Huollon suunnittelu:

 

 

 

Muutostyöt;

 

 

 

Varastointi;

 

 

 

Huoltotodisteen antaminen ja ilma-aluksen käyttöön luovuttaminen;

 

 

 

Rajapinta ilma-aluksen lentotoimintaan;

 

 

 

Huoltotarkastus/laadunvalvonta/laadunvarmistus;

 

 

 

Muut huoltomenettelyt;

 

 

 

Käyttöiältään rajoitettujen komponenttien tarkastus.

 

 

 

MODUULI 7B.   HUOLTOTOIMINTA

Huomautus: Tämän moduulin laajuus vastaa luokkaan B3 kuuluvien lentokoneiden teknologiaa. 

TASO

B3

7.1  Ilma-aluksissa ja korjaamolla noudatettavat turvallisuusmääräykset

3

Työturvallisuusnäkökohdat, mukaan lukien varotoimet työskenneltäessä sähkön, kaasujen (etenkin hapen), öljyjen ja kemikaalien kanssa.

 

Lisäksi ohjeet siitä, miten toimitaan tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa, johon liittyy edellä mainittuja vaaratekijöitä, mukaan lukien tiedot erilaisista sammutusaineista.

 

7.2  Korjaamon työtavat

3

Työkaluista huolehtiminen, niiden tarkastaminen, korjaamon materiaalien käyttö;

 

Mitat, sallitut poikkeamat ja toleranssit, työn laatu;

 

Työkalujen ja laitteiden kalibrointi, kalibrointistandardit.

 

7.3  Työkalut

3

Tavallisimmat käsityökalut;

 

Tavallisimmat sähkö- ja paineilmatyökalut;

 

Tarkkuusmittavälineiden toiminta ja käyttö;

 

Voitelulaitteet ja -menetelmät;

 

Tavanomaisten sähköisten testauslaitteiden toiminta, käyttötarkoitus ja käyttö.

 

7.4  Yleiset avioniikan testauslaitteet

►M5  1 ◄

Tavanomaisten avioniikan testauslaitteiden toiminta, käyttötarkoitus ja käyttö.

 

7.5  Tekniset piirustukset, kaaviot ja standardit

2

Piirustustyypit ja kaaviot, niiden symbolit, mitat, toleranssit ja kuvannot;

 

Otsikkoruudun tietojen tulkinta;

 

Mikrofilmit, mikrofilmikortit ja tietokoneistetut esitykset;

 

Amerikkalaisen Air Transport Associationin ATA-100-järjestelmä;

 

Ilmailussa käytettävät ja muut kyseeseen tulevat standardit, kuten ISO, AN, MS, NAS ja MIL;

 

Johdotuskaaviot ja muut kaaviot.

 

7.6  Sovitteet ja välykset

2

Pultin reikiin käytettävät poranterän koot, soviteluokat;

 

Yleiset sovitteet ja välykset;

 

Ilma-aluksissa ja niiden moottoreissa käytettävät sovitteet ja välykset;

 

Vääntymis- kiertymis- ja kulumisrajat;

 

Standardimenetelmät akselien, laakerien ja muiden osien tarkastamiseksi.

 

7.7  Sähkökaapelit ja liittimet

2

Johtavuus, eristys- ja liitostavat sekä testaus;

 

Puristusliitostyökalujen käyttö: käsi- ja hydraulikäyttöiset;

 

Puristusliitosten testaus;

 

Liitinnastan irrottaminen ja paikoilleen asettaminen;

 

Koaksiaalikaapelit: testauksessa ja asennuksessa huomioon otettavat seikat;

 

Johdotuksen suojaustavat: johdinniput ja niiden kannattimet, kaapelikiinnittimet, suojaaminen päällysteillä kuten kutistesukalla, muut suojaukset.

 

7.8  Niittiliitokset

2

Niittiliitokset, niittien väli ja jako;

 

Niittauksessa ja puristusupotuksessa käytettävät työkalut;

 

Niittiliitosten tarkastaminen.

 

7.9  Putket ja letkut

2

Ilma-aluksissa käytettävien putkien taivuttaminen, supistukset ja levitykset;

 

Ilma-aluksissa käytettävien putkien ja letkujen tarkastaminen ja testaus;

 

Putkien tarkastaminen ja kiinnittäminen.

 

7.10  Jouset

►M5  2 ◄

Jousien tarkastaminen ja testaus.

 

7.11  Laakerit

2

Laakereiden testaus, puhdistus ja tarkastus;

 

Laakereiden voiteluvaatimukset;