02014R1286 — FI — 21.12.2021 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1286/2014,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2014,

vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 352 9.12.2014, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/2340, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016,

  L 354

35

23.12.2016

►M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/1156, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019,

  L 188

55

12.7.2019

►M3

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/2259, annettu 15 päivänä joulukuuta 2021,

  L 455

1

20.12.2021


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 358, 13.12.2014, s.  50 (1286/2014)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1286/2014,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2014,

vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)I

LUKU

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset säännöt PRIIP-tuotteiden kehittäjien laatiman avaintietoasiakirjan muodosta ja sisällöstä sekä avaintietoasiakirjan toimittamisesta yksityissijoittajille, jotta yksityissijoittajat voivat ymmärtää PRIIP-tuotteiden keskeiset ominaisuudet ja riskit sekä vertailla niitä.

2 artikla

1.  
Tätä asetusta sovelletaan PRIIP-tuotteiden kehittäjiin sekä PRIIP-tuotteita koskevaa neuvontaa antaviin ja niitä myyviin henkilöihin.
2.  

Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin tuotteisiin:

a) 

direktiivin 2009/138/EY liitteessä I luetellut vahinkovakuutustuotteet;

b) 

henkivakuutussopimukset, jos sopimuksen mukaiset etuudet maksetaan ainoastaan kuoleman sattuessa tai loukkaantumisesta, sairaudesta tai vammasta johtuvan toimintakyvyttömyyden vuoksi;

c) 

talletukset, jotka eivät ole direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 43 alakohdassa määriteltyjä strukturoituja talletuksia;

d) 

direktiivin 2003/71/EY 1 artiklan 2 kohdan b–g, i ja j alakohdassa tarkoitetut arvopaperit;

e) 

eläketuotteet, joiden pääasialliseksi tarkoitukseksi katsotaan kansallisen lainsäädännön nojalla tulojen tarjoaminen sijoittajalle eläkkeelläoloaikana ja jotka antavat sijoittajalle oikeuden tiettyihin etuuksiin;

f) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY ( 1 ) tai direktiivin 2009/138/EY soveltamisalaan kuuluvat virallisesti tunnustetut ammatilliset lisäeläkejärjestelmät;

g) 

yksilölliset eläketuotteet, joiden osalta kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan työnantajan rahoitusosuutta ja joissa työnantaja tai työntekijä ei voi valita eläketuotetta tai eläketuotteen tarjoajaa.

3 artikla

1.  
Kun tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin PRIIP-tuotteiden kehittäjiin sovelletaan myös direktiiviä 2003/71/EY, niihin on sovellettava sekä tätä asetusta että direktiiviä 2003/71/EY.
2.  
Kun tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin PRIIP-tuotteiden kehittäjiin sovelletaan myös direktiiviä 2009/138/EY, niihin on sovellettava sekä tätä asetusta että direktiiviä 2009/138/EY.

4 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) 

’vähittäismarkkinoille tarkoitetulla paketoidulla sijoitustuotteella’ tai ’PRIP-tuotteella’ sijoitusta, mukaan lukien direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 26 kohdassa määriteltyjen erillisyhtiöiden tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU ( 2 ) 4 artiklan 1 kohdan an alakohdassa määriteltyjen arvopaperistamiserillisyhtiöiden liikkeeseen laskemat rahoitusvälineet, jonka erääntymispäivänä yksityissijoittajalle takaisin maksettava määrä voi vaihdella sijoituksen oikeudellisesta muodosta riippumatta, koska se on alttiina viitearvojen vaihteluille tai yhdestä tai useammasta sellaisesta omaisuuserästä saatavien tuottojen vaihteluille, jota yksityissijoittaja ei hanki suoraan;

2) 

’vakuutusmuotoisella sijoitustuotteella’ vakuutustuotetta, johon sisältyy maturiteetti- tai takaisinostoarvo ja jossa markkinoiden vaihtelu vaikuttaa suoraan tai välillisesti koko maturiteetti- tai takaisinostoarvoon tai sen osaan;

3) 

’vähittäismarkkinoille tarkoitetulla paketoidulla ja vakuutusmuotoisella sijoitustuotteella’ tai ’PRIIP-tuotteella’ tuotetta, joka on yksi tai kumpikin seuraavista:

a) 

PRIP-tuote;

b) 

vakuutusmuotoinen sijoitustuote;

4) 

’vähittäismarkkinoille tarkoitetun paketoidun ja vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen kehittäjällä’ tai ’PRIIP-tuotteen kehittäjällä’

a) 

mitä tahansa yhteisöä, joka kehittää PRIIP-tuotteita;

b) 

mitä tahansa yhteisöä, joka tekee muutoksia olemassa olevaan PRIIP-tuotteeseen, esimerkiksi muuttamalla sen riski-tuottoprofiilia tai kuluja, joita PRIIP-tuotteeseen tehtävästä sijoituksesta aiheutuu;

5) 

’PRIIP-tuotetta myyvällä henkilöllä’ henkilöä, joka tarjoaa PRIIP-tuotetta koskevaa sopimusta tai tekee sellaisen yksityissijoittajan kanssa;

6) 

’yksityissijoittajalla’

a) 

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määriteltyä yksityisasiakasta;

b) 

direktiivissä 2002/92/EY tarkoitettua asiakasta, jos kyseinen asiakas ei ole direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritelty ammattimainen asiakas;

7) 

’pysyvällä välineellä’ direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan m alakohdassa määriteltyä pysyvää välinettä;

8) 

’toimivaltaisilla viranomaisilla’ kansallisia viranomaisia, jotka jäsenvaltio on nimennyt valvomaan niiden vaatimusten täyttymistä, joita tällä asetuksella asetetaan PRIIP-tuotteiden kehittäjille sekä PRIIP-tuotteista neuvoja antaville tai niitä myyville henkilöille.II

LUKU

AVAINTIETOASIAKIRJAI

JAKSO

Avaintietoasiakirjan laatiminen

5 artikla

1.  
Ennen PRIIP-tuotteen tarjoamista yksityissijoittajille PRIIP-tuotteen kehittäjän on laadittava kyseisestä tuotteesta tämän asetuksen vaatimusten mukainen avaintietoasiakirja ja julkaistava se verkkosivustollaan.
2.  
Jäsenvaltio voi vaatia PRIIP-tuotteen kehittäjää tai PRIIP-tuotetta myyvää henkilöä antamaan avaintietoasiakirjan etukäteen tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisessä jäsenvaltiossa markkinoitujen PRIIP-tuotteiden osalta.II

JAKSO

Avaintietoasiakirjan muoto ja sisältö

6 artikla

1.  
Avaintietoasiakirjassa olevat tiedot ovat ennen sopimuksen tekoa annettavaa tietoa. Avaintietoasiakirjan on oltava täsmällinen, tasapuolinen ja selkeä, eikä se saa olla harhaanjohtava. Siinä on annettava avaintiedot, ja sen on oltava sitovien sopimusasiakirjojen, tarjousasiakirjojen asiaankuuluvien osien sekä PRIIP-tuotteen ehtojen mukainen.
2.  
Avaintietoasiakirjan on oltava erillinen asiakirja, joka on selkeästi erillään markkinointiaineistosta. Siinä ei saa olla viittauksia markkinointiaineistoon. Siinä saa olla viittauksia muihin asiakirjoihin, tarvittaessa myös listalleotto- ja tarjousesitteeseen, ainoastaan, jos viittaus liittyy tietoihin, jotka on sisällytettävä avaintietoasiakirjaan tämän asetuksen nojalla.
3.  
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, jos PRIIP-tuote tarjoaa yksityissijoittajalle niin monia sijoitusvaihtoehtoja, että kaikkien 8 artiklan 3 kohdassa edellytettyjen, kutakin sijoitusvaihtoehtoa koskevien tietojen esittäminen yhdessä ytimekkäässä erillisessä asiakirjassa ei ole mahdollista, avaintietoasiakirjassa on esitettävä vähintään yleinen kuvaus sijoitusvaihtoehdoista ja ilmoitettava, mistä ja miten voi saada yksityiskohtaisempia ennen sopimuksen tekoa annettavia tietoja koskevia asiakirjoja, jotka liittyvät sijoitusvaihtoehtoja tukeviin sijoitustuotteisiin.
4.  

Avaintietoasiakirja on laadittava lyhyenä, ytimekkäästi kirjoitettuna ja vertailtavuutta edistävänä asiakirjana, joka on tulostettuna enintään kolmen A4-kokoisen sivun pituinen. Sen on oltava

a) 

esitystapansa, asettelunsa ja kirjasinkokonsa puolesta helppolukuinen;

b) 

keskittynyt yksityissijoittajien tarvitsemiin avaintietoihin;

c) 

selkeästi laadittu ja kirjoitettu sellaisella kielellä ja tyylillä, joka auttaa ymmärtämään tiedot, ja erityisesti selkeällä, ytimekkäällä ja helppotajuisella kielellä.

5.  
Jos avaintietoasiakirjassa käytetään värejä, ne eivät saa vähentää tietojen ymmärrettävyyttä, jos avaintietoasiakirja tulostetaan tai valokopioidaan mustavalkoisena.
6.  
Jos avaintietoasiakirjassa käytetään PRIIP-tuotteen kehittäjän tai sen yritysryhmän tuotemerkkiä tai logoa, se ei saa viedä yksityissijoittajan huomiota asiakirjan tiedoista eikä häiritä tekstin ymmärrettävyyttä.

7 artikla

1.  
Avaintietoasiakirja on kirjoitettava siinä jäsenvaltion osassa, jossa PRIIP-tuotetta tarjotaan, käytetyillä virallisilla kielillä tai yhdellä siellä käytetyistä virallisista kielistä taikka muulla kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä tai, jos se on kirjoitettu eri kielellä, se on käännettävä yhdelle näistä kielistä.

Käännöksen on vastattava tarkoin ja täsmällisesti alkuperäisen avaintietoasiakirjan sisältöä.

2.  
Jos PRIIP-tuotteen myyntiä edistetään jäsenvaltiossa kyseisen jäsenvaltion yhdellä tai useammalla virallisella kielellä laadituilla markkinointiasiakirjoilla, avaintietoasiakirja on laadittava ainakin vastaavilla virallisilla kielillä.

8 artikla

1.  
Otsikko ”Avaintietoasiakirja” on merkittävä näkyvästi avaintietoasiakirjan ensimmäisen sivun yläosaan.

Avaintietoasiakirja on esitettävä 2 ja 3 kohdassa säädettyä järjestystä noudattaen.

2.  

Suoraan avaintietoasiakirjan nimen alapuolella on oltava selittävä teksti. Sen sisällön on oltava seuraava:

’Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.’

3.  

Avaintietoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:

a) 

asiakirjan alussa PRIIP-tuotteen nimi, PRIIP-tuotteen kehittäjän tunniste- ja yhteystiedot, tiedot PRIIP-tuotteen kehittäjän toimivaltaisesta viranomaisesta ja asiakirjan päiväys;

b) 

tarvittaessa ymmärrettävyyttä koskeva seuraava varoitus: ”Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.”;

c) 

osiossa ”Mikä tämä tuote on?” PRIIP-tuotteen luonne ja tärkeimmät ominaisuudet, mukaan lukien

i) 

PRIIP-tuotteen tyyppi;

ii) 

sen tavoitteet sekä keinot niiden saavuttamiseksi, erityisesti se, saavutetaanko tavoitteet sijoitusomaisuuteen suoraan tai välillisesti liittyvän riskin kautta, mukaan lukien kuvaus sijoituskohteena olevista rahoitusvälineistä tai viitearvoista ja niiden markkinoiden määrittely, joille PRIIP-tuote sijoittaa, mukaan lukien tuotteen mahdolliset erityiset ympäristöön liittyvät tai yhteiskunnalliset tavoitteet sekä kuvaus siitä, miten tuotto määräytyy;

iii) 

kuvaus siitä yksityissijoittajatyypistä, jolle PRIIP-tuotetta on tarkoitus markkinoida, erityisesti riskinkantokyvyn ja sijoitusajan osalta;

iv) 

jos PRIIP-tuotteeseen liittyy vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä vakuutusetuuksista, mukaan lukien olosuhteet, joissa oikeus etuuteen syntyy;

v) 

PRIIP-tuotteen sijoitusaika, jos se on tiedossa;

d) 

osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?” lyhyt kuvaus riski-tuottoprofiilista, mukaan lukien seuraavat seikat:

i) 

yleinen riski-indikaattori ja sitä täydentävä kuvaus kyseisestä indikaattorista, sen keskeiset rajoitukset ja kuvaus riskeistä, jotka ovat PRIIP-tuotteen kannalta olennaisia ja joita yleinen riski-indikaattori ei kuvaa asianmukaisesti;

ii) 

sijoitetun pääoman suurin mahdollinen menetys, mukaan lukien tiedot seuraavista:

— 
voiko yksityissijoittaja menettää koko sijoitetun pääoman, tai
— 
onko yksityissijoittajalla riski ylimääräisistä taloudellisista sitoumuksista tai velvoitteista, mukaan lukien ehdolliset sitoumukset PRIIP-tuotteeseen sijoitetun pääoman lisäksi, ja
— 
tapauksen mukaan tieto siitä, onko PRIIP-tuotteen pääoma suojattu markkinariskiltä, sekä tiedot sen kattavuudesta ja rajoituksista sekä erityisesti sen soveltamisen ajankohdasta;
iii) 

asianmukaiset tuottonäkymät ja oletukset, joihin ne pohjautuvat;

iv) 

tarvittaessa tiedot yksityissijoittajille koituvia tuottoja koskevista edellytyksistä tai tuotteisiin sisällytetyistä enimmäistuotoista;

v) 

maininta siitä, että yksityissijoittajan kotijäsenvaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan lopulliseen tuottoon;

e) 

osiossa ”Mitä tapahtuu, jos [PRIIP-tuotteen kehittäjän nimi] on maksukyvytön?” lyhyt kuvaus siitä, voiko asiaan liittyvästä tappiosta saada korvauksen sijoittajan korvaus- tai takausjärjestelmästä, ja jos näin on, mistä järjestelmästä on kyse, kuka takaaja on ja mitä riskejä järjestelmä kattaa ja mitä riskejä se ei kata;

f) 

osiossa ”Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?” PRIIP-tuotteeseen tehtävästä sijoituksesta aiheutuvat kulut, jotka muodostuvat sijoittajalle aiheutuvista sekä suorista että välillisistä kuluista, mukaan lukien kertaluontoiset ja toistuvat kulut, jotka esitetään yhteenlaskettujen kululukujen avulla, ja vertailtavuuden varmistamiseksi yhteenlasketut kokonaiskulut rahamääräisinä ja prosenttiosuuksina ilmaistuina sijoituksen kokonaiskulujen yhteisvaikutusten osoittamiseksi.

Avaintietoasiakirjaan on sisällytettävä selkeä maininta siitä, että neuvojat, tarjoajat tai muut PRIIP-tuotteista neuvoja antavat tai niitä myyvät henkilöt antavat tietoja, joissa eritellään mahdolliset tarjoamiskulut, jotka eivät jo sisälly edellä esitettyihin kuluihin, jotta yksityissijoittaja voi ymmärtää sen yhteisvaikutuksen, joka näillä yhteenlasketuilla kuluilla on sijoituksen tuottoon;

g) 

osiossa ”Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?”

i) 

tapauksen mukaan maininta siitä, koskeeko PRIIP-tuotetta harkinta-aika tai peruutusaika;

ii) 

maininta suositellusta ja tapauksen mukaan vaaditusta vähimmäissijoitusajasta;

iii) 

mahdollisuus luopua sijoituksesta ennen erääntymisaikaa ja luopumisen ehdot, mukaan lukien kaikki sovellettavat palkkiot ja seuraamukset, ottaen huomioon PRIIP-tuotteen riski-tuottoprofiili ja tavoitteena oleva markkinakehitys;

iv) 

tiedot mahdollisista seurauksista, jotka aiheutuvat sijoituksen eräännyttämisestä ennen sijoitusajan tai suositellun vähimmäissijoitusajan päättymistä, kuten pääomasuojan menetyksestä tai ylimääräisistä palkkioista;

h) 

osiossa ”Kuinka sijoittaja voi valittaa?” tiedot siitä, millä tavoin ja kenelle yksityissijoittaja voi tehdä valituksen tuotteesta tai PRIIP-tuotteen kehittäjän taikka tuotetta koskevaa neuvontaa antavan tai tuotetta myyvän henkilön toiminnasta;

i) 

osiossa ”Muut olennaiset tiedot” lyhyt maininta mahdollisista lisätietoasiakirjoista, jotka annetaan yksityissijoittajalle sopimuksen tekoa edeltävänä ja/tai sen jälkeisenä aikana, lukuun ottamatta markkinointiaineistoa.

4.  
Siirretään komissiolle valta antaa 30 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan niitä menettelyjä koskevat yksityiskohdat, joita käytetään sen määrittämiseksi, onko PRIIP-tuotteella erityisiä ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia tavoitteita.
5.  

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan valvontaviranomaiset laativat Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomiteassa, jäljempänä ’yhteiskomitea’, luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa yksilöidään

a) 

edellä 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä koskevat yksityiskohdat;

b) 

edellä 3 kohdan d alakohdan i ja iii alakohdassa tarkoitettujen riskien ja tuottojen esittämisessä käytettävät menetelmät; ja

c) 

menetelmä 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen kulujen laskemiseksi, mukaan lukien yhteenlaskettujen kululukujen määrittely.

Laatiessaan luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi Euroopan valvontaviranomaiset ottavat huomioon PRIIP-tuotteiden eri tyypit, niiden väliset erot ja yksityissijoittajien valmiudet sekä PRIIP-tuotteiden muut ominaisuudet, jotta yksityissijoittajat voivat tehdä valinnan erilaisten kohteena olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan muuttaa myöhemmin.

▼C1

Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2016.

▼B

Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

9 artikla

Markkinointiviestintä, joka sisältää erityisiä PRIIP-tuotteeseen liittyviä tietoja, ei saa sisältää tietoja, jotka ovat ristiriidassa avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen kanssa tai jotka heikentävät avaintietoasiakirjan merkitystä. Markkinointiviestinnässä on oltava ilmoitus avaintietoasiakirjan saatavillaolosta ja tiedot siitä, miten ja mistä asiakirjan voi saada, mukaan lukien PRIIP-tuotteen kehittäjän verkkosivusto.

10 artikla

1.  
PRIIP-tuotteen kehittäjän on tarkasteltava avaintietoasiakirjaan sisältyviä tietoja säännöllisesti uudelleen ja tarkistettava asiakirjaa, jos uudelleentarkastelussa ilmenee muutoksia, jotka siihen on tarpeen tehdä. Tarkistettu versio on asetettava nopeasti saataville.
2.  

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan valvontaviranomaiset laativat yhteiskomiteassa luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa yksilöidään

a) 

avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen uudelleentarkastelun edellytykset;

b) 

edellytykset, joiden täyttyessä avaintietoasiakirjaa on tarkistettava;

c) 

erityisedellytykset, joiden täyttyessä avaintietoasiakirjaan sisältyviä tietoja on tarkasteltava uudelleen tai avaintietoasiakirjaa on tarkistettava, jos PRIIP-tuotetta ei aseteta jatkuvasti yksityissijoittajien saataville;

d) 

olosuhteet, joissa yksityissijoittajille on annettava tietoa heidän ostamaansa PRIIP-tuotetta koskevasta tarkistetusta avaintietoasiakirjasta, sekä keinot näiden tietojen antamiseksi yksityissijoittajille.

Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015.

Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

11 artikla

1.  
PRIIP-tuotteen kehittäjä ei joudu siviilioikeudelliseen vastuuseen pelkästään avaintietoasiakirjan perusteella, sen käännökset mukaan lukien, jollei se ole harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriidassa oikeudellisesti sitovien, sopimusta edeltävien asiakirjojen tai sopimusasiakirjojen olennaisten osien tai 8 artiklassa säädettyjen vaatimusten kanssa.
2.  
Yksityissijoittaja, joka esittää näyttöä vahingosta, joka on aiheutunut avaintietoasiakirjan johdosta 1 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa hänen tehdessään sijoituksen PRIIP-tuotteeseen, josta avaintietoasiakirja oli laadittu, voi vaatia kyseisestä vahingosta vahingonkorvausta PRIIP-tuotteen kehittäjältä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
3.  
Edellä 2 kohdassa tarkoitetun kaltaisia ilmaisuja kuten ”vahinko” tai ”vahingonkorvaus”, joita ei ole määritelty, tulkitaan ja sovelletaan asiaa koskevien kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen mukaan määräytyvän sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
4.  
Tämä artikla ei estä nostamasta muita siviilioikeudelliseen vastuuseen perustuvia kanteita kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
5.  
Tämän artiklan mukaisia velvoitteita ei saa rajoittaa eikä niistä voi saada vapautusta sopimuslausekkeilla.

12 artikla

Jos avaintietoasiakirja koskee vakuutussopimusta, tämän asetuksen mukaiset vakuutusyhtiöiden velvoitteet koskevat ainoastaan vakuutussopimuksen tehnyttä vakuutuksenottajaa mutta eivät vakuutussopimuksen edunsaajaa.III

JAKSO

Avaintietoasiakirjan toimittaminen

13 artikla

1.  
PRIIP-tuotteesta neuvoja antavan tai PRIIP-tuotetta myyvän henkilön on toimitettava yksityissijoittajille avaintietoasiakirja hyvissä ajoin, ennen kuin kyseiseen PRIIP-tuotteeseen liittyvä sopimus tai tarjous sitoo kyseisiä yksityissijoittajia.
2.  
PRIIP-tuotteesta neuvoja antava tai PRIIP-tuotetta myyvä henkilö voi täyttää 1 kohdan vaatimukset toimittamalla avaintietoasiakirjan henkilölle, jolla on kirjallinen valtuutus tehdä sijoituspäätöksiä yksityissijoittajan lukuun kyseisen kirjallisen valtuutuksen nojalla toteutettujen liiketoimien osalta.
3.  

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, ja jollei direktiivin 2002/65/EY 3 artiklan 1 kohdasta, 3 artiklan 3 kohdan a alakohdasta ja 6 artiklasta muuta johdu, PRIIP-tuotteen myyjä voi toimittaa avaintietoasiakirjan yksityissijoittajalle ilman aiheetonta viivytystä liiketoimen toteuttamisen jälkeen, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

yksityissijoittaja päättää omasta aloitteestaan ottaa yhteyttä PRIIP-tuotetta myyvään henkilöön ja toteuttaa liiketoimen käyttämällä etäviestintävälinettä;

b) 

avaintietoasiakirjan toimittaminen tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti on mahdotonta;

c) 

PRIIP-tuotteesta neuvoja antava tai PRIIP-tuotetta myyvä henkilö on ilmoittanut yksityissijoittajalle, että avaintietoasiakirjan toimittaminen ei ole mahdollista, ja todennut selvästi, että yksityissijoittaja voi viivyttää liiketoimen toteuttamista saadakseen ja lukeakseen avaintietoasiakirjan ennen liiketoimen toteuttamista;

d) 

yksityissijoittaja suostuu siihen, että hän saa avaintietoasiakirjan ilman aiheetonta viivytystä liiketoimen toteuttamisen jälkeen sen sijaan, että hän viivyttäisi liiketoimen toteuttamista saadakseen ensin avaintietoasiakirjan.

4.  
Jos samaa PRIIP-tuotetta koskevat perättäiset liiketoimet toteutetaan yksityissijoittajan lukuun noudattaen ohjeita, jotka kyseinen yksityissijoittaja on antanut PRIIP-tuotetta myyvälle henkilölle ennen ensimmäistä liiketoimea, 1 kohdan mukaista avaintietoasiakirjan toimitusvelvollisuutta sovelletaan vain ensimmäiseen liiketoimeen ja siihen ensimmäiseen liiketoimeen, joka toteutetaan avaintietoasiakirjalle 10 artiklan mukaisesti tehdyn tarkistuksen jälkeen.
5.  
Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan valvontaviranomaiset laativat yhteiskomiteassa luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa yksilöidään edellytykset, jotka täyttämällä noudatetaan 1 kohdan mukaista vaatimusta avaintietoasiakirjan toimittamisesta.

Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015.

Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

14 artikla

1.  
PRIIP-tuotteesta neuvoja antavan tai PRIIP-tuotetta myyvän henkilön on toimitettava avaintietoasiakirja yksityissijoittajille veloituksetta.
2.  

PRIIP-tuotteesta neuvoja antavan tai PRIIP-tuotetta myyvän henkilön on toimitettava avaintietoasiakirja yksityissijoittajille jollakin seuraavista välineistä:

a) 

paperilla, minkä tulisi olla oletusvaihtoehto, jos PRIIP-tuotetta tarjotaan henkilökohtaisesti, jollei yksityissijoittaja muuta pyydä;

b) 

käyttäen muuta pysyvää välinettä kuin paperia, jos 4 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät; tai

c) 

verkkosivuston välityksellä, jos 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

3.  
Jos avaintietoasiakirja toimitetaan käyttäen muuta pysyvää välinettä kuin paperia tai verkkosivuston välityksellä, yksityissijoittajille on toimitettava pyynnöstä veloituksetta paperiversio. Yksityissijoittajille on tiedotettava heidän oikeudestaan pyytää paperiversio veloituksetta.
4.  

Avaintietoasiakirja voidaan toimittaa käyttäen muuta pysyvää välinettä kuin paperia, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

pysyvän välineen käyttö on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon olosuhteet, joissa PRIIP-tuotteesta neuvoja antavan tai PRIIP-tuotetta myyvän henkilön ja yksityissijoittajan välinen liiketoiminta tapahtuu; ja

b) 

yksityissijoittajalle on annettu mahdollisuus valita paperilla ja pysyvää välinettä käyttäen toimitettavien tietojen välillä, ja sijoittaja on valinnut kyseisen muun välineen todennettavissa olevalla tavalla.

5.  

Avaintietoasiakirja voidaan toimittaa sellaisen verkkosivuston välityksellä, joka ei vastaa pysyvän välineen määritelmää, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

avaintietoasiakirjan toimittaminen verkkosivuston välityksellä on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon olosuhteet, joissa PRIIP-tuotteesta neuvoja antavan tai PRIIP-tuotetta myyvän henkilön ja yksityissijoittajan välinen liiketoiminta tapahtuu;

b) 

yksityissijoittajalle on annettu mahdollisuus valita paperilla ja verkkosivuston välityksellä toimitettavien tietojen välillä, ja sijoittaja on valinnut jälkimmäisen välineen todennettavissa olevalla tavalla;

c) 

yksityissijoittajalle on ilmoitettu sähköisesti tai kirjallisesti verkkosivuston osoite ja paikka, johon avaintietoasiakirja on verkkosivustolla asetettu saataville;

d) 

avaintietoasiakirja on saatavilla kyseisellä verkkosivustolla, ladattavissa ja pysyvälle välineelle tallennettavissa niin pitkän ajan kuin yksityissijoittajan voidaan odottaa tarvitsevan siihen tutustumiseen.

Jos avaintietoasiakirjaa on tarkistettu 10 artiklan mukaisesti, edelliset versiot on myös toimitettava yksityissijoittajan pyynnöstä.

6.  
Edellä olevia 4 ja 5 kohtaa sovellettaessa tietojen toimittaminen käyttäen muuta pysyvää välinettä kuin paperia tai verkkosivuston välityksellä on katsottava tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon olosuhteet, joissa PRIIP-tuotteesta neuvoja antavan tai PRIIP-tuotetta myyvän henkilön sekä yksityissijoittajan välinen liiketoiminta tapahtuu, jos voidaan osoittaa, että yksityissijoittajalla on säännöllinen mahdollisuus käyttää internetiä. Osoituksena tästä pidetään sitä, että yksityissijoittaja antaa sähköpostiosoitteen tämän liiketoiminnan toteuttamista varten.III

LUKU

MARKKINAVALVONTA JA VALTUUDET TOTEUTTAA TUOTTEITA KOSKEVIA INTERVENTIOTOIMIA

15 artikla

1.  
Asetuksen (EU) N:o 1094/2010 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen valvoo unionissa markkinoitavien, tarjottavien tai myytävien vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden markkinoita.
2.  
Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava jäsenvaltioissaan tai niistä käsin markkinoitavien, tarjottavien tai myytävien vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden markkinoita.

16 artikla

1.  

Asetuksen (EU) N:o 1094/2010 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisten edellytysten täyttyessä asettaa unionissa väliaikaisen kiellon tai rajoituksen seuraaville:

a) 

tiettyjen vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tai ominaisuuksiltaan määrätynlaisten vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden markkinointi, tarjoaminen tai myynti; tai

b) 

vakuutusyhtiön tai jälleenvakuutusyhtiön tietyntyyppinen finanssialan toiminta tai käytäntö.

Kieltoa tai rajoitusta voidaan soveltaa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen vahvistamissa olosuhteissa tai niistä voidaan myöntää vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen vahvistamia poikkeuksia.

2.  

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tekee päätöksen 1 kohdan nojalla vain silloin, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

ehdotetulla toimella ratkaistaan merkittävä sijoittajansuojaa koskeva ongelma tai torjutaan uhka finanssimarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja eheydelle taikka koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakaudelle unionissa;

b) 

uhkaa ei torjuta unionin oikeuden mukaisilla sääntelyvaatimuksilla, joita sovelletaan kyseiseen vakuutusmuotoiseen sijoitustuotteeseen tai toimintaan;

c) 

toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset eivät ole toteuttaneet toimenpiteitä uhan torjumiseksi tai toteutetut toimenpiteet eivät ole riittäviä uhan torjumiseksi.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen edellytysten täyttyessä vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi varotoimenpiteenä asettaa 1 kohdassa tarkoitetun kiellon tai rajoituksen ennen vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen markkinointia tai myyntiä sijoittajille.

3.  

Toteuttaessaan toimenpiteitä tämän artiklan nojalla vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen varmistaa, että toimi ei

a) 

vaikuta sillä saavutettaviin etuihin nähden kohtuuttoman haitallisesti finanssimarkkinoiden tehokkuuteen tai sijoittajiin; tai

b) 

aiheuta riskiä sääntelyn katvealueiden hyväksikäytöstä.

Jos toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteen 17 artiklan nojalla, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi toteuttaa minkä tahansa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä antamatta 18 artiklassa säädettyä lausuntoa.

4.  
Ennen kuin vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen päättää toteuttaa toimenpiteitä tämän artiklan nojalla, se ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille toimesta, jota se ehdottaa.
5.  
Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen julkaisee verkkosivustollaan tiedonannon kaikista päätöksistään toimia tämän artiklan nojalla. Tiedonannossa on oltava yksityiskohtaiset tiedot kiellosta tai rajoituksesta, ja siinä on ilmoitettava tiedonannon julkaisupäivän jälkeinen ajankohta, jona toimenpiteet tulevat voimaan. Kieltoa tai rajoitusta sovelletaan vain toimenpiteiden voimaantulon jälkeen toteutettaviin toimiin.
6.  
Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tarkastelee 1 kohdan nojalla asetettua kieltoa tai rajoitusta sopivin väliajoin ja vähintään joka kolmas kuukausi. Jos kiellon tai rajoituksen voimassaoloa ei jatketa tämän kolmen kuukauden ajanjakson jälkeen, sen voimassaolo lakkaa.
7.  
Toimenpide, jonka vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on toteuttanut tämän artiklan nojalla, on etusijalla suhteessa mahdolliseen aiempaan toimivaltaisen viranomaisen toteuttamaan toimenpiteeseen.
8.  
Komissio antaa 30 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritetään perusteet ja seikat, jotka vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ottaa huomioon määrittäessään, milloin on olemassa 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettu merkittävä sijoittajansuojaa koskeva ongelma tai uhka finanssimarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja eheydelle taikka koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakaudelle unionissa.

Näihin perusteisiin ja seikkoihin kuuluvat

a) 

vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen monimutkaisuuden aste ja suhde sijoittajatyyppiin, jolle sitä markkinoidaan ja myydään;

b) 

vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen koko tai nimellisarvo;

c) 

vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen, toiminnan tai käytännön kehitysaste; ja

d) 

tuotteen tai käytännön vipuvaikutus.

17 artikla

1.  

Toimivaltainen viranomainen voi asettaa kiellon tai rajoituksen seuraavien toimintojen harjoittamiselle jäsenvaltiossaan tai jäsenvaltiostaan käsin:

a) 

vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tai ominaisuuksiltaan määrätynlaisten vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden markkinointi, tarjoaminen tai myynti; tai

b) 

vakuutusyhtiön tai jälleenvakuutusyhtiön tietyntyyppinen finanssialan toiminta tai käytäntö.

2.  

Toimivaltainen viranomainen voi toteuttaa 1 kohdassa tarkoitetun toimen, jos se on kohtuullisin perustein varma siitä, että

a) 

vakuutusmuotoinen sijoitustuote taikka toiminta tai käytäntö aiheuttaa merkittäviä sijoittajansuojaa koskevia ongelmia tai uhan finanssimarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja eheydelle taikka koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakaudelle ainakin yhdessä jäsenvaltiossa;

b) 

unionin oikeuden mukaiset nykyiset sääntelyvaatimukset, joita sovelletaan kyseiseen vakuutusmuotoiseen sijoitustuotteeseen taikka toimintaan tai käytäntöön, eivät ole riittäviä a alakohdassa tarkoitettujen riskien poistamiseksi, eikä ongelmaa voida ratkaista paremmin parantamalla nykyisten vaatimusten tai niiden täytäntöönpanon valvontaa;

c) 

toimi on oikeassa suhteessa havaittujen riskien luonteeseen, asianomaisten sijoittajien tai markkinaosapuolten kokeneisuuteen sekä vaikutuksiin, joita toimella todennäköisesti on sijoittajiin ja markkinaosapuoliin, jotka saattavat pitää hallussaan tai käyttää vakuutusmuotoista sijoitustuotetta taikka saada hyötyä siitä taikka toiminnasta tai käytännöstä;

d) 

toimivaltainen viranomainen on kuullut asianmukaisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, joihin toimella voi olla merkittävä vaikutus; ja

e) 

toimella ei ole syrjivää vaikutusta toisesta jäsenvaltiosta käsin tarjottuihin palveluihin tai toimintoihin.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen edellytysten täyttyessä toimivaltainen viranomainen voi varotoimenpiteenä asettaa 1 kohdassa tarkoitetun kiellon tai rajoituksen ennen vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen markkinointia tai myyntiä sijoittajille. Kieltoa tai rajoitusta voidaan soveltaa toimivaltaisen viranomaisen vahvistamissa olosuhteissa, tai niistä voidaan myöntää toimivaltaisen viranomaisen vahvistamia poikkeuksia.

3.  

Toimivaltainen viranomainen ei saa asettaa tämän artiklan mukaista kieltoa tai rajoitusta, jollei se ole toimittanut kaikille muille asianosaisille toimivaltaisille viranomaisille sekä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle vähintään kuukautta ennen kuin toimenpiteen on määrä tulla voimaan seuraavia yksityiskohtaisia tietoja kirjallisesti tai muussa viranomaisten keskenään sopimassa muodossa:

a) 

vakuutusmuotoinen sijoitustuote taikka toiminta tai käytäntö, johon ehdotettu toimi liittyy;

b) 

ehdotetun kiellon tai rajoituksen täsmällinen luonne ja ajankohta, jolloin sen on määrä tulla voimaan; ja

c) 

näyttö, jonka perusteella viranomainen on tehnyt päätöksensä ja saanut varmuuden siitä, että kukin 2 kohdan mukaisista edellytyksistä täyttyy.

4.  
Poikkeustapauksissa, joissa toimivaltainen viranomainen pitää tarpeellisena ryhtyä tämän artiklan nojalla kiireellisiin toimiin 1 kohdassa tarkoitettujen vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden taikka käytäntöjen tai toimintojen haitallisten vaikutusten estämiseksi, se voi toteuttaa tilapäisiä toimia edellyttäen, että se antaa vähintään 24 tuntia ennen toimenpiteen suunniteltua voimaantuloa kaikille muille toimivaltaisille viranomaisille sekä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle asiaa koskevan kirjallisen ilmoituksen ja että kaikki tässä artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen lisäksi on selvää, että kuukauden ennakkoilmoitusaika ei ole tarkoituksenmukainen erityisen ongelman tai uhan torjumiseksi. Toimivaltainen viranomainen ei saa toteuttaa tilapäisiä toimia pidempään kuin kolmen kuukauden ajan.
5.  
Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava verkkosivustollaan tiedonanto kaikista päätöksistä asettaa 1 kohdassa tarkoitettu kielto tai rajoitus. Tässä tiedonannossa on oltava yksityiskohtaiset tiedot kiellosta tai rajoituksesta, ja siinä on ilmoitettava tiedonannon julkaisupäivän jälkeinen ajankohta, jona toimenpiteet tulevat voimaan, sekä esitettävä näyttö, jonka perusteella viranomainen on saanut varmuuden kaikkien 2 kohdan mukaisten edellytysten täyttymisestä. Kieltoa tai rajoitusta sovelletaan vain tiedonannon julkaisemisen jälkeen toteutettaviin toimiin.
6.  
Toimivaltaisen viranomaisen on peruutettava kielto tai rajoitus, jos 2 kohdan mukaiset edellytykset eivät enää täyty.
7.  
Komissio antaa 30 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritetään perusteet ja seikat, jotka toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon määrittäessään, milloin on olemassa 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettu merkittävä sijoittajansuojaa koskeva ongelma tai uhka finanssimarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja eheydelle taikka finanssijärjestelmän vakaudelle ainakin yhdessä jäsenvaltiossa.

Näihin perusteisiin ja seikkoihin kuuluvat:

a) 

vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen monimutkaisuuden aste ja suhde sijoittajatyyppiin, jolle sitä markkinoidaan ja myydään;

b) 

vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen, toiminnan tai käytännön kehitysaste;

c) 

tuotteen tai käytännön vipuvaikutus;

d) 

finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden osalta vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen koko tai nimellisarvo.

18 artikla

1.  
Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen helpottaa ja sovittaa yhteen toimenpiteitä, joita toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 17 artiklan nojalla. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen varmistaa erityisesti, että toimivaltaisen viranomaisen toteuttama toimi on perusteltu ja oikeasuhteinen ja että toimivaltaiset viranomaiset noudattavat tarvittaessa johdonmukaista lähestymistapaa.
2.  
Saatuaan 17 artiklan nojalla ilmoituksen toimesta, joka on määrättävä kyseisen artiklan nojalla, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen antaa lausunnon siitä, onko kielto tai rajoitus perusteltu ja oikeasuhteinen. Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen katsoo, että riskin poistaminen edellyttää muiden toimivaltaisten viranomaisten toimenpidettä, se ilmoittaa tästä lausunnossaan. Lausunto julkaistaan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen verkkosivustolla.
3.  
Jos toimivaltainen viranomainen ehdottaa sellaisen toimen toteuttamista tai toteuttaa sellaisen toimen, joka on vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen 2 kohdan mukaisesti antaman lausunnon vastainen, tai kieltäytyy toteuttamasta toimea mainitun lausunnon vastaisesti, sen on viipymättä julkaistava verkkosivustollaan tiedonanto, jossa se esittää kattavat perusteet toiminnalleen.IV

LUKU

VALITUKSET, MUUTOKSENHAKU, YHTEISTYÖ JA VALVONTA

19 artikla

PRIIP-tuotteen kehittäjän ja PRIIP-tuotteesta neuvoja antavan tai PRIIP-tuotetta myyvän henkilön on otettava käyttöön asianmukaiset menettelyt ja järjestelyt, joilla varmistetaan, että

a) 

yksityissijoittajilla on tehokkaat keinot tehdä valitus PRIIP-tuotteen kehittäjää vastaan;

b) 

yksityissijoittajat, jotka ovat tehneet avaintietoasiakirjaan liittyvän valituksen, saavat perustellun vastauksen ajoissa ja asianmukaisesti; ja

c) 

yksityissijoittajien käytettävissä on myös tehokkaita oikeussuojakeinoja rajatylittävissä riita-asioissa erityisesti silloin, jos PRIIP-tuotteen kehittäjä on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan.

20 artikla

1.  
Toimivaltaisten viranomaisten on tätä asetusta sovellettaessa tehtävä yhteistyötä toistensa kanssa ja toimitettava toisilleen ilman aiheetonta viivytystä tiedot, jotka ovat tarpeen niille tämän asetuksen nojalla kuuluvien tehtävien hoitamiseksi ja valtuuksiensa käyttämiseksi.
2.  
Toimivaltaisille viranomaisille on annettava kansallista lainsäädäntöä noudattaen kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niille tämän asetuksen nojalla uskottujen tehtävien hoitamiseksi.

21 artikla

1.  
Jäsenvaltioiden on sovellettava direktiiviä 95/46/EY niissä tämän asetuksen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn.
2.  
Asetusta (EY) N:o 45/2001 sovelletaan Euroopan valvontaviranomaisten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.V

LUKU

HALLINNOLLISET SEURAAMUKSET JA MUUT TOIMENPITEET

22 artikla

1.  
Jäsenvaltioiden on annettava säännöt, joissa vahvistetaan asianmukaiset hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet, joita sovelletaan tilanteissa, joissa on kyse tämän asetuksen rikkomisesta, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisten viranomaisten valvontavaltuuksia ja jäsenvaltioiden oikeutta säätää ja määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia. Seuraamusten ja toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltiot voivat päättää, että ne eivät anna ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja hallinnollisia seuraamuksia koskevia sääntöjä sellaisten rikkomisten osalta, joihin sovelletaan niiden kansallisen lainsäädännön mukaisia rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Jäsenvaltioiden on annettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut säännöt tiedoksi komissiolle ja yhteiskomitealle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016. Jäsenvaltioiden on annettava niitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä tiedoksi komissiolle ja yhteiskomitealle.

2.  
Käyttäessään 24 artiklan mukaisia valtuuksiaan toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet johtavat tällä asetuksella tavoiteltuihin tuloksiin, ja sovitettava yhteen toimintansa, jotta vältetään mahdolliset kaksinkertaiset ja päällekkäiset toimet sovellettaessa hallinnollisia seuraamuksia ja toimenpiteitä rajat ylittävissä tapauksissa.

23 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä seuraamusten määräämistä koskevia valtuuksiaan tämän asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti jollakin seuraavista tavoista:

a) 

suoraan;

b) 

yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa;

c) 

omalla vastuullaan antamalla valtuudet tällaisille viranomaisille;

d) 

saattamalla asia toimivaltaisten oikeusviranomaisten käsiteltäväksi.

24 artikla

1.  
Tätä artiklaa sovelletaan 5 artiklan 1 kohdan, 6 ja 7 artiklan, 8 artiklan 1–3 kohdan, 9 artiklan, 10 artiklan 1 kohdan, 13 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan sekä 14 ja 19 artiklan rikkomiseen.
2.  

Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava valtuudet määrätä kansallisen lainsäädännön mukaisesti ainakin seuraavat hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet:

a) 

PRIIP-tuotteen markkinoinnin kieltävä määräys;

b) 

PRIIP-tuotteen markkinoinnin keskeyttävä määräys;

c) 

julkinen varoitus, josta käy ilmi rikkomisesta vastuussa oleva henkilö ja rikkomisen luonne;

d) 

määräys, jolla kielletään toimittamasta avaintietoasiakirjaa, joka ei täytä 6, 7, 8 tai 10 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, ja vaaditaan avaintietoasiakirjan uuden toisinnon julkaisemista;

e) 

vähintään seuraavat hallinnolliset sakot:

i) 

jos kyseessä on oikeushenkilö:

— 
enintään 5 000 000 euroa tai niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo kansallisena valuuttana 30 päivänä joulukuuta 2014, tai enintään 3 prosenttia kyseisen oikeushenkilön vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta viimeisimmän käytettävissä olevan, hallintoelimen hyväksymän tilinpäätöksen mukaisesti; tai
— 
enintään kaksi kertaa rikkomisen kautta saatujen voittojen tai vältettyjen tappioiden määrä, silloin kun tämä määrä voidaan määrittää;
ii) 

jos kyseessä on luonnollinen henkilö:

— 
enintään 700 000 euroa tai niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo kansallisena valuuttana 30 päivänä joulukuuta 2014; tai
— 
enintään kaksi kertaa rikkomisen kautta saatujen voittojen tai vältettyjen tappioiden määrä, silloin kun tämä määrä voidaan määrittää.

Jos ensimmäisen alakohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettu oikeushenkilö on emoyritys tai sellaisen emoyrityksen tytäryhtiö, jonka on laadittava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU ( 3 ) mukaisesti konsernitilinpäätös, tarkoitettu kokonaisliikevaihto on johtavan emoyrityksen ylimmän hallintoelimen hyväksymän viimeisimmän käytettävissä olevan konsernitilinpäätöksen mukainen vuotuinen kokonaisliikevaihto tai vastaava tulotyyppi tilinpäätösten osalta sovellettavan asiaankuuluvan unionin oikeuden mukaisesti.

3.  
Jäsenvaltiot voivat säätää lisäseuraamuksista tai -toimenpiteistä sekä tässä asetuksessa säädettyjä korkeammista hallinnollisista sakoista.
4.  
Jos toimivaltaiset viranomaiset ovat määränneet yhden tai useamman hallinnollisen seuraamuksen tai toimenpiteen 2 kohdan mukaisesti, kyseisillä viranomaisilla on valtuudet tiedottaa asiasta suoraan tai vaatia PRIIP-tuotteen kehittäjää tai PRIIP-tuotteesta neuvoja antavaa tai PRIIP-tuotetta myyvää henkilöä tiedottamaan asiasta suoraan asianomaiselle yksityissijoittajalle niin, että sijoittajille esitetään tiedot hallinnollisesta seuraamuksesta tai toimenpiteestä sekä siitä, missä sijoittajat voivat tehdä valituksia tai esittää korvausvaateita.

25 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja hallinnollisia seuraamuksia ja toimenpiteitä ottaen huomioon kaikki merkitykselliset olosuhteet, mukaan lukien tarvittaessa

a) 

rikkomisen vakavuus ja ajallinen kesto;

b) 

rikkomisesta vastuussa olevan henkilön vastuun aste;

c) 

rikkomisen vaikutukset yksityissijoittajien etuihin;

d) 

rikkomisesta vastuussa olevan henkilön yhteistyöhalukkuus;

e) 

rikkomisesta vastuussa olevan henkilön aikaisemmin mahdollisesti tekemät rikkomiset;

f) 

rikkomisesta vastuussa olevan henkilön rikkomisen jälkeen toteuttamat toimenpiteet rikkomisen toistumisen estämiseksi.

26 artikla

Tämän asetuksen nojalla tehtyihin päätöksiin määrätä seuraamuksia ja toimenpiteitä voidaan hakea muutosta.

27 artikla

1.  
Jos toimivaltainen viranomainen on julkistanut hallinnollisia seuraamuksia tai toimenpiteitä, sen on samanaikaisesti ilmoitettava näistä seuraamuksista tai toimenpiteistä toimivaltaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle.
2.  
Toimivaltaisen viranomaisen on vuosittain toimitettava toimivaltaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle yhteen kootut tiedot kaikista 22 artiklan ja 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä.
3.  
Euroopan valvontaviranomaiset julkistavat tässä artiklassa tarkoitetut tiedot vuosikertomuksissaan.

28 artikla

1.  
Toimivaltaisten viranomaisten on luotava tehokkaat järjestelyt, joilla niille voidaan ilmoittaa tämän asetuksen todellisista tai mahdollisista rikkomisista.
2.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin järjestelyihin on sisällyttävä ainakin seuraavat:

a) 

erityismenettelyt todellisia tai mahdollisia rikkomisia koskevien ilmoitusten vastaanottamista ja niihin liittyviä jatkotoimia varten;

b) 

työntekijöiden, jotka ilmoittavat työnantajansa piirissä tehdyistä rikkomisista, suojelu ainakin kostotoimilta, syrjinnältä ja muun tyyppiseltä epäoikeudenmukaiselta kohtelulta;

c) 

sekä rikkomisesta ilmoittavan henkilön että sen luonnollisen henkilön, jonka väitetään olevan vastuussa rikkomisesta, henkilöllisyyden suojaaminen menettelyn kaikissa vaiheissa, paitsi jos kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan tällaista julkistamista lisätutkinnan tai sitä seuraavan oikeudenkäynnin yhteydessä.

3.  
Jäsenvaltiot voivat säätää, että toimivaltaiset viranomaiset luovat lisää järjestelyjä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
4.  
Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että työnantajilla, jotka harjoittavat toimintaa, jota säännellään rahoituspalveluna, on käytössään asianmukaiset menettelyt työntekijöitään varten, jotta nämä voivat ilmoittaa todellisista tai mahdollisista rikkomisista sisäisesti erityisen riippumattoman ja erillisen kanavan kautta.

29 artikla

1.  
Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava virallisella verkkosivustollaan päätös, johon ei saa hakea muutosta ja jossa määrätään hallinnollinen seuraamus tai toimenpide 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta rikkomisesta, ilman aiheetonta viivytystä heti sen jälkeen, kun päätöksestä on ilmoitettu henkilölle, jolle seuraamus tai toimenpide määrättiin.

Julkaistaviin tietoihin on sisällyttävä ainakin seuraavat tiedot:

a) 

rikkomisen tyyppi ja luonne;

b) 

rikkomisesta vastuussa olevien henkilöiden henkilöllisyys.

Tätä velvollisuutta ei sovelleta päätöksiin, joissa määrätään luonteeltaan tutkinnallisia toimenpiteitä.

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että oikeushenkilöiden henkilöllisyyden taikka luonnollisten henkilöiden henkilöllisyyden tai henkilötietojen julkaiseminen on tällaisten tietojen julkaisemisen oikeasuhteisuudesta tehdyn tapauskohtaisen arvioinnin perusteella kohtuutonta, tai jos tällainen julkaiseminen vaarantaisi finanssimarkkinoiden vakauden tai meneillään olevan tutkinnan, toimivaltaisen viranomaisen on

a) 

lykättävä seuraamuksen tai toimenpiteen määräämistä koskevan päätöksen julkaisemista, kunnes ei enää ole perusteita olla julkaisematta näitä tietoja;

b) 

julkaistava seuraamuksen tai toimenpiteen määräämistä koskeva päätös anonyymisti kansallisen lainsäädännön mukaisella tavalla, jos asianomaiset henkilötiedot voidaan tehokkaasti suojata tällaisella anonyymillä julkaisemisella; tai

c) 

jätettävä seuraamuksen tai toimenpiteen määräämistä koskeva päätös julkaisematta, jos katsotaan, että a ja b alakohdassa säädetyt vaihtoehdot eivät ole riittäviä varmistamaan sitä, että:

i) 

finanssimarkkinoiden vakaus ei vaarannu;

ii) 

tällaisten päätösten julkaiseminen on oikeasuhteista luonteeltaan vähäisiksi katsottaviin toimenpiteisiin nähden.

2.  
Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava Euroopan valvontaviranomaisille kaikista määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista tai toimenpiteistä, joita ei ole julkaistu 1 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan mukaisesti, sekä niitä koskevasta mahdollisesta muutoksenhausta ja sen lopputuloksesta.

Jos kyseessä on päätös julkaista seuraamus tai toimenpide anonyymisti, asiaankuuluvien tietojen julkaisemista voidaan lykätä kohtuullisen pituisen ajan, jos ennakoidaan, että tuon ajan kuluessa anonyymin julkaisemisen perusteet lakkaavat olemasta olemassa.

3.  
Jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään, että seuraamuksen tai toimenpiteen määräämistä koskeva päätös, johon on haettu muutosta asiaankuuluvissa oikeus- tai muissa viranomaisissa, on julkaistava, toimivaltaisten viranomaisten on ilman aiheetonta viivytystä julkaistava virallisella verkkosivustollaan tällaiset tiedot ja kaikki tällaisen muutoksenhaun lopputulokseen liittyvät myöhemmät tiedot. Lisäksi on julkaistava myös kaikki päätökset, joilla kumotaan seuraamuksen tai toimenpiteen määräämistä koskeva aikaisempi julkaistu päätös.
4.  
Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tämän artiklan mukaisesti julkaistut tiedot pysyvät niiden virallisella verkkosivustolla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkaisemisen jälkeen. Julkaistujen tietojen sisältämiä henkilötietoja pidetään toimivaltaisen viranomaisen virallisella verkkosivustolla ainoastaan tarvittavan ajan, sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti.VI

LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

30 artikla

1.  
Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  
Siirretään 8 artiklan 4 kohdassa, 16 artiklan 8 kohdassa ja 17 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle kolmeksi vuodeksi 30 päivästä joulukuuta 2014. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän kolmen vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 4 kohdassa, 16 artiklan 8 kohdassa ja 17 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  
Edellä olevan 8 artiklan 4 kohdan, 16 artiklan 8 kohdan tai 17 artiklan 7 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

31 artikla

Kun komissio hyväksyy 8 artiklan 5 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan tai 13 artiklan 5 kohdan nojalla teknisiä sääntelystandardeja, jotka ovat samoja kuin Euroopan valvontaviranomaisten toimittamat teknisten sääntelystandardien luonnokset, määräaika, jonka kuluessa Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa kyseisiä teknisiä sääntelystandardeja, on asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 13 artiklan 1 kohdan toisesta alakohdasta poiketen sekä käsiteltävien kysymysten monimutkaisuuden ja määrän huomioon ottamiseksi kaksi kuukautta tiedoksi antamisesta. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa voidaan jatkaa kerran yhdellä kuukaudella.

32 artikla

1.  
Direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan määritelmän mukaiset rahoitusyhtiöt, mainitun direktiivin 27 artiklassa tarkoitetut sijoitusyhtiöt sekä sen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteissijoitusyritysten osuuksia koskevaa neuvontaa antavat tai niitä myyvät henkilöt vapautetaan tämän asetuksen mukaisista velvoitteista ►M3  31 päivään joulukuuta 2022 ◄ saakka.
2.  
Kun jäsenvaltio soveltaa yksityissijoittajille tarjottuihin muihin kuin yhteissijoitusyritysten rahastoihin avaintietoasiakirjan esitysmuotoa ja sisältöä koskevia sääntöjä, sellaisina kuin ne ovat vahvistettuina direktiivin 2009/65/EY 78–81 artiklassa, tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan rahastoyhtiöihin, sijoitusyhtiöihin ja henkilöihin, jotka antavat yksityissijoittajille tällaisten rahastojen osuuksia koskevaa neuvontaa tai myyvät niitä yksityissijoittajille.

33 artikla

1.  
Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen viimeistään ►M2  31 päivänä joulukuuta 2019 ◄ . Uudelleentarkastelun on sisällettävä Euroopan valvontaviranomaisten saamien tietojen perusteella yleinen tutkimus ymmärrettävyyttä koskevan varoituksen toiminnasta ottaen huomioon toimivaltaisten viranomaisten tältä osin laatimat ohjeet. Sen on myös sisällettävä tutkimus tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen käytännön soveltamisesta ottaen asianmukaisesti huomioon vähittäismarkkinoille tarkoitettujen sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut kehitys sekä yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät seikat huomioon ottavia sijoituksia koskevan merkinnän käyttöönoton toteutettavuus, kustannukset ja mahdolliset hyödyt. Osana uudelleentarkasteluaan komissio suorittaa kuluttajatutkimuksen sekä tarkastelee muita kuin lainsäädännöllisiä vaihtoehtoja ja asetuksen (EU) N:o 346/2013 uudelleentarkastelun tuloksia sen 27 artiklan 1 kohdan c, e ja g alakohdan osalta.

Direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen yhteissijoitusyritysten osalta uudelleentarkastelussa on arvioitava, onko tämän asetuksen 32 artiklan mukaisia siirtymäjärjestelyjä pidennettävä vai voitaisiinko mahdollisten mukautusten yksilöimisen jälkeen direktiivin 2009/65/EY säännökset sijoittajalle annettavista avaintiedoista korvata tämän asetuksen mukaisella avaintietoasiakirjalla tai katsoa sitä vastaaviksi. Uudelleentarkastelussa on käsiteltävä myös mahdollisuutta tämän asetuksen soveltamisalan laajentamiseen muihin rahoitustuotteisiin ja arvioitava, olisiko tuotteiden vapauttamista tämän asetuksen soveltamisalasta jatkettava ottaen huomioon vahvat kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset, rahoitustuotteiden väliset vertailut mukaan lukien. Lisäksi uudelleentarkastelussa on arvioitava, olisiko asianmukaista ottaa käyttöön yhteiset säännöt, joiden mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomisiin sovellettavista hallinnollisista seuraamuksista.

2.  
Komissio arvioi viimeistään ►M2  31 päivänä joulukuuta 2019 ◄ vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toteuttaman, tuotetietojen antamista koskevia vaatimuksia koskevan työn perusteella, ehdottaako se uutta säädöstä, jolla taataan asianmukaiset tuotetietojen antamista koskevat vaatimukset tällaisten tuotteiden osalta, vai sisällytetäänkö tämän asetuksen soveltamisalaan 2 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetut eläketuotteet.

Arviointia tehdessään komissio varmistaa, että tällaiset toimenpiteet eivät alenna tietojen antamista koskevia vaatimuksia jäsenvaltioissa, joilla on ennalta olemassa olevat tietojen antamista koskevat järjestelmät tällaisia eläketuotteita varten.

3.  
Komissio toimittaa yhteiskomiteaa kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle 1 ja 2 kohtaan liittyvän kertomuksen, johon liittyy tarvittaessa säädösehdotus.
4.  
Komissio toteuttaa viimeistään ►M2  31 päivänä joulukuuta 2019 ◄ markkinatutkimuksen sen määrittämiseksi, onko saatavilla sähköisiä laskureita, joiden avulla yksityissijoittaja voi laskea PRIIP-tuotteiden kokonaiskulut ja -palkkiot, ja ovatko ne maksuttomia. Komissio raportoi, saadaanko näillä välineillä luotettavia ja täsmällisiä laskelmia kaikista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista tuotteista.

Siinä tapauksessa, että tutkimuksesta käy ilmi, että tällaisia välineitä ei ole olemassa tai että yksityissijoittajat eivät pysty olemassa olevin välinein ymmärtämään PRIIP-tuotteiden kokonaiskuluja tai -palkkioita, komissio arvioi Euroopan valvontaviranomaisten mahdollisuuksia laatia yhteiskomiteassa luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa yksilöidään tällaisiin unionin tason välineisiin sovellettavat vaatimukset.

34 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

▼M1

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018.

▼B

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10).

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).