02014R1163 — FI — 01.01.2020 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1163/2014,

annettu 22 päivä lokakuuta 2014,

valvontamaksuista

(EKP/2014/41)

(EUVL L 311 31.10.2014, s. 23)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2019/2155, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019,

  L 327

70

17.12.2019


Oikaistu:

 C1

Oikaisu, EUVL L 330, 20.12.2019, s.  106 (2019/2155,)
▼B

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1163/2014,

annettu 22 päivä lokakuuta 2014,

valvontamaksuista

(EKP/2014/41)I OSA

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan

a) 

järjestelyt, joiden mukaisesti lasketaan valvottavilta yhteisöiltä ja valvottavilta ryhmittymiltä perittävien vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä;

b) 

metodologia ja kriteerit, joiden mukaisesti lasketaan kultakin valvottavalta yhteisöltä ja valvottavalta ryhmittymältä perittävä vuosittainen valvontamaksu;

c) 

menettely, jonka mukaisesti EKP perii vuosittaisen valvontamaksun.

2.  Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä sisältää kultakin merkittävältä valvottavalta yhteisöltä tai ryhmittymältä ja kultakin vähemmän merkittävältä valvottavalta yhteisöltä tai ryhmittymältä perityn vuosittaisen valvontamaksun, ja EKP laskee sen korkeimmalla konsolidointitasolla osallistuvissa jäsenvaltioissa.

2 artikla

Määritelmät

Tätä asetusta sovellettaessa käytetään asetuksen (EU) N:o 1024/2013 ja asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) määritelmiä, ellei toisin säädetä, ja lisäksi tarkoitetaan

1. 

”vuosittaisella valvontamaksulla” kunkin valvottavan yhteisön ja valvottavan ryhmittymän osalta maksettavaa valvontamaksua, joka lasketaan 10 artiklan 6 kohdassa vahvistettujen järjestelyjen mukaisesti;

2. 

”vuosikustannuksilla” 5 artiklan säännösten mukaisesti määritettyä määrää, jonka EKP kattaa tietyn valvontamaksukauden vuosittaisilla valvontamaksuilla;

3. 

”valvontamaksuvelvollisella” 4 artiklan mukaisesti määritettyä valvontamaksuja maksavaa luottolaitosta tai valvontamaksuja maksavaa sivuliikettä, jolle valvontamaksuilmoitus on osoitettu;

4. 

”valvontamaksutekijöillä” 10 artiklan 3 kohdan a alakohdassa määriteltyjä valvottavaan yhteisöön tai ryhmittymään liittyviä tietoja, joita käytetään vuosittaista valvontamaksua laskettaessa;

5. 

”valvontamaksuilmoituksella” asianomaiselle valvontamaksuvelvolliselle tämän asetuksen mukaisesti osoitettua ilmoitusta, jossa yksilöidään kyseisen valvontamaksuvelvollisen maksettavaksi tuleva vuosittainen valvontamaksu;

6. 

”valvontamaksuja maksavalla luottolaitoksella” osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunutta luottolaitosta;

7. 

”valvontamaksuja maksavalla sivuliikkeellä” sivuliikettä, jonka osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos on perustanut osallistuvaan jäsenvaltioon;

8. 

”valvontamaksukaudella” kalenterivuotta;

▼M1 —————

▼B

10. 

”valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymällä” i) valvottavaa ryhmittymää ja b) useaa valvontamaksuja maksavaa sivuliikettä, joita pidetään yhtenä sivuliikkeenä 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

11. 

”jäsenvaltiolla” unionin jäsenvaltiota;

▼M1

12. 

”kokonaisvaroillla”

a) 

valvottavan ryhmittymän osalta asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 51 artiklan mukaisesti määritettyä varojen kokonaisarvoa, pois lukien osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varat, paitsi jos valvottava ryhmittymä on 10 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti päättänyt ottaa nämä varat huomioon;

b) 

valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen osalta vakavaraisuustarkoituksia varten raportoitujen varojen kokonaisarvo. Jos varojen kokonaisarvoa ei raportoida vakavaraisuustarkoituksia varten, kokonaisvaroilla tarkoitetaan varojen kokonaisarvoa määriteltynä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti, siten kuin niitä sovelletaan unionissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 ( 1 ) nojalla, laaditun viimeisimmän tarkastetun vuositilinpäätöksen perusteella, ja jos tällainen vuositilinpäätös ei ole saatavilla, sovellettavan kansallisen kirjanpitolainsäädännön perusteella laaditun vuositilinpäätöksen perusteella. Sellaisten valvontamaksuja maksavien sivuliikkeiden osalta, jotka eivät laadi vuositilinpäätöstä, asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 51 artiklan 5 kohdan mukaisesti määritettyä varojen kokonaisarvoa;

c) 

sellaisten valvontamaksuja maksavien sivuliikkeiden osalta, jotka katsotaan yhdeksi sivuliikkeeksi 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kunkin valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen osalta erikseen määriteltyjen varojen kokonaisarvojen summaa;

d) 

kaikissa muissa tapauksissa asetuksen (EU) N:o 468/2014 51 artiklan mukaisesti määritettyä varojen kokonaisarvoa;

13. 

”kokonaisriskillä”

a) 

valvottavan yhteisön osalta korkeimmalla konsolidointitasolla osallistuvassa jäsenvaltiossa määritettyä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ( 2 ) 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti laskettua määrää, pois lukien osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varat, paitsi jos valvottava ryhmittymä on 10 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti päättänyt ottaa nämä varat huomioon;

b) 

sellaisten valvontamaksuja maksavien sivuliikkeiden osalta, jotka katsotaan yhdeksi sivuliikkeeksi 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, nollaa;

c) 

kaikissa muissa tapauksissa asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti määriteltyä määrää.

▼B

3 artikla

Vuosittaisen valvontamaksun maksamista koskeva yleisvelvoite

1.  EKP perii kunkin valvontamaksukauden osalta vuosittaisen valvontamaksun jokaiselta valvottavalta yhteisöltä ja valvottavalta ryhmittymältä.

2.  Kunkin valvottavan yhteisön ja valvottavan ryhmittymän maksettavaksi tuleva vuosittainen valvontamaksu yksilöidään valvontamaksuvelvolliselle osoitetussa valvontamaksuilmoituksessa. Valvontamaksuvelvollinen on valvontamaksuilmoituksen sekä EKP:n mahdollisesti lähettämien valvontamaksuja koskevien ilmoitusten tai tiedonantojen vastaanottaja. Valvontamaksuvelvollinen on velvollinen maksamaan vuosittaisen valvontamaksun.

3.  Jos samassa osallistuvassa jäsenvaltiossa on kaksi tai useampia saman luottolaitoksen perustamia valvontamaksuja maksavia sivuliikkeitä, ne katsotaan yhdeksi sivuliikkeeksi. Eri osallistuvissa jäsenvaltioissa olevia saman luottolaitoksen perustamia valvontamaksuja maksavia sivuliikkeitä ei katsota yhdeksi sivuliikkeeksi.

4.  Valvontamaksuja maksavat sivuliikkeet katsotaan tätä asetusta sovellettaessa olevan erillisiä samassa osallistuvassa jäsenvaltiossa olevista saman luottolaitoksen tytäryhtiöistä.

4 artikla

Valvontamaksuvelvollinen

1.  Vuosittaisen valvontamaksun osalta valvontamaksuvelvollinen on

a) 

valvontamaksuja maksava luottolaitos, jos kyseessä on valvottavaan ryhmittymään kuulumaton valvontamaksuja maksava luottolaitos;

b) 

valvontamaksuja maksava sivuliike, jos kyseessä on sellainen valvontamaksuja maksava sivuliike, jota ei yhdistetä johonkin toiseen valvontamaksuja maksavaan sivuliikkeeseen;

▼M1

c) 

määritettävä 2 kohdan säännösten mukaisesti, jos kyseessä on valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymä.

2.  Valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymä katsotaan yhdeksi yksiköksi riippumatta siitä, miten kustannukset kohdennetaan sen sisällä. Kunkin valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymän on nimettävä yksi ryhmittymän yhteisöistä valvontamaksuvelvolliseksi ja ilmoitettava se EKP:lle. Valvontamaksuvelvollisen on oltava sijoittautunut osallistuvaan jäsenvaltioon. Tällaisen ilmoituksen pätevyyden edellytyksenä on, että

a) 

siinä mainitaan sen ryhmittymän nimi, joita ilmoitus koskee;

b) 

sen on allekirjoittanut maksuvelvollinen kaikkien ryhmittymään kuuluvien valvottavien yhteisöjen puolesta;

c) 

se saapuu EKP:hen viimeistään kunkin vuoden syyskuun 30 päivänä, jotta se voidaan ottaa huomioon kyseistä valvontamaksukautta koskevassa valvontamaksuilmoituksessa.

Jos EKP vastaanottaa määräpäivään mennessä valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymältä useamman kuin yhden ilmoituksen, pätevänä pidetään viimeisintä ilmoitusta, jonka EKP vastaanotti 30 päivään syyskuuta mennessä. Jos valvottavasta yhteisöstä tulee valvottavan ryhmittymän osa vasta sen jälkeen, kuin EKP on vastaanottanut pätevän ilmoituksen valvontamaksuvelvolliselta, on katsottava, että ilmoitus on allekirjoitettu myös kyseisen valvottavan yhteisön puolesta, jollei EKP:lle ilmoiteta muuta kirjallisesti.

▼B

3.  EKP:llä on oikeus määritellä valvontamaksuvelvollinen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.II OSA

MENOT JA KUSTANNUKSET

5 artikla

Vuosikustannukset

1.  Vuosittaiset valvontamaksut määritetään vuosikustannusten perusteella, ja ne katetaan tällaisilla valvontamaksuilla.

2.  Vuosikustannusten määrä määritetään vuosittaisten menojen määrän perusteella, jotka koostuvat EKP:lle valvontamaksukauden aikana koituneista valvontatehtäviin välittömästi tai välillisesti liittyvistä menoista.

▼M1 —————

▼B

3.  Määrittäessään vuosikustannuksia EKP ottaa huomioon

a) 

edellisiin valvontamaksukausiin liittyvät valvontamaksut, jotka eivät ole olleet perittävissä;

b) 

14 artiklan mukaisesti saadut korot;

c) 

7 artiklan 3 kohdan mukaisesti maksetut tai palautetut määrät.

▼M1

4.  Neljän kuukauden kuluessa kunkin valvontamaksukauden päättymisen jälkeen EKP:n verkkosivuilla on kunkin valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokan osalta julkaistava vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä kyseiseltä valvontamaksukaudelta.

▼M1 —————

▼BIII OSA

VUOSITTAISEN VALVONTAMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN

7 artikla

▼M1

Uudet valvottavat yhteisöt, yhteisöt jotka eivät ole enää valvottavia yhteisöjä tai aseman muutos

▼B

1.  Jos valvottava yhteisöä tai valvottavaa ryhmittymää valvotaan vain osan valvontamaksukaudesta, vuosittainen valvontamaksu lasketaan niiden valvontamaksukauteen sisältyvien täysien kuukausien määrän perusteella, joina valvottavaa yhteisöä tai valvottavaa ryhmittymää valvotaan.

▼M1

2.  Jos EKP:n päätöksen seurauksena EKP ottaa valvottavan yhteisön tai valvottavan ryhmittymän suoraan valvontaansa asetuksen (EU) No 468/2014 (EKP/2014/17) 45 artiklan nojalla tai EKP:n harjoittama suora valvonta päättyy valvottavan yhteisön tai valvottavan ryhmittymän osalta asetuksen (EU) No 468/2014 (EKP/2014/17) 46 artiklan nojalla, vuosittainen valvontamaksu lasketaan niiden kuukausien määrän perusteella, joina valvottava yhteisö tai valvottava ryhmittymä oli kuukauden viimeisenä päivänä merkittävä tai vähemmän merkittävä yhteisö tai ryhmittymä.

▼B

3.  Jos perityn vuosittaisen valvontamaksun määrä eroaa 1 tai 2 kohdan mukaisesti lasketusta maksun määrästä, EKP maksaa valvontamaksuvelvolliselle palautuksen tai toimittaa valvontavelallisen maksettavan laskun.

8 artikla

Vuosikustannusten jakaminen merkittävien ja vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen kesken

1.  Kunkin valvottavan yhteisön ja valvottavan ryhmittymän osalta maksettavan vuosittaisen valvontamaksun laskemiseksi vuosikustannukset jaetaan kahteen osaan, yksi kumpaakin valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokkaa varten, seuraavasti:

a) 

vuosikustannukset jotka katetaan merkittäviltä valvottavilta yhteisöiltä perittävillä maksuilla;

b) 

vuosikustannukset jotka katetaan vähemmän merkittäviltä valvottavilta yhteisöiltä perittävillä maksuilla.

2.  Vuosikustannusten jakaminen 1 kohdan mukaisesti perustuu kustannusten kohdentamiseen yhtäältä merkittävien valvottavien yhteisöjen suoraa valvontaa hoitaville ja toisaalta vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen välillistä valvontaa hoitaville EKP:n toimialoille.

▼M1 —————

▼B

10 artikla

Valvottavien yhteisöjen tai valvottavien ryhmittymien osalta maksettava vuosittainen valvontamaksu

1.  Kunkin merkittävän valvottavan yhteisön tai merkittävän valvottavan ryhmittymän osalta maksettava vuosittainen valvontamaksu määritetään kohdentamalla merkittävien valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokalta perittävä määrä valvontamaksutekijöiden perusteella kullekin yksittäiselle merkittävälle valvottavalle yhteisölle ja merkittävälle valvottavalle ryhmittymälle.

2.  Kunkin vähemmän merkittävän valvottavan yhteisön ja vähemmän merkittävän valvottavan ryhmittymän osalta maksettava vuosittainen valvontamaksu määritetään kohdentamalla vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen ja vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien luokalta perittävä määrä valvontamaksutekijöiden perusteella kullekin yksittäiselle vähemmän merkittävälle valvottavalle yhteisölle ja vähemmän merkittävälle valvottavalle ryhmittymälle.

3.  Valvontamaksutekijät korkeimmalla konsolidointitasolla osallistuvissa jäsenvaltioissa lasketaan seuraavasti.

▼M1

a) 

Valvontamaksutekijät, joita käytetään kunkin valvottavan yhteisön tai valvottavan ryhmittymän osalta maksettavan vuosittaisen valvontamaksun määrittämiseksi, ovat seuraavien tekijöiden määrät viitepäivämääränä:

i) 

kokonaisvarat; ja

ii) 

kokonaisriski.

▼M1 —————

▼M1

ba) 

Valvontamaksutekijät määritellään kunkin valvontamaksukauden osalta vakavaraisuustarkoituksia varten raportoitujen tietojen, joiden viitepäivämäärä on edellisen valvontakauden joulukuun 31 päivä, perusteella.

bb) 

Jos valvottava yhteisö laatii vuositilinpäätöksen, mukaan lukien konsolidoidun vuositilinpäätöksen kalenterivuodesta poikkeavalta tilikaudelta, kokonaisvarojen viitepäivämäärä on sen tilikauden loppu, joka vastaa edellistä valvontamaksukautta.

bc) 

Jos valvottava yhteisö tai valvottava ryhmittymä on perustettu ba tai bb alakohdassa määritellyn asianomaisen viitepäivämäärän jälkeen mutta ennen sen valvontamaksukauden lokakuun 1 päivää, jota varten maksu määritellään, minkä vuoksi kyseisen viitepäivämäärän osalta ei ole olemassa valvontamaksutekijöitä, valvontamaksutekijöiden viitepäivämäärä on sen vuosineljänneksen loppu, joka on ajallisesti lähimpänä ba tai bb alakohdassa määriteltyä viitepäivämäärää.

bd) 

Sellaisten valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittyen, jotka eivät ole velvoitettuja raportoimaan vakavaraisuustarkoituksia varten tai sellaisten valvottavien ryhmittyen osalta, jotka c alakohdan mukaisesti eivät ota huomioon osallistumattomiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varoja ja riskiä, valvontamaksutekijät määritellään näiden valvontamaksuvelvollisten valvontamaksun laskemista varten erikseen raportoimien tietojen perusteella. Valvontamaksutekijät toimitetaan asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle ba, bb tai bc alakohdan nojalla määritellyllä viitepäivämäärällä EKP:n päätöksen mukaisesti.

▼M1

c) 

Valvontamaksutekijöiden määrittelyssä valvottava ryhmittymä ei pääsääntöisesti ota huomioon osallistumattomiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varoja ja riskin määrää. Valvottava ryhmittymä voi päättää, että se ottaa valvontatekijöiden määrittelyssä huomioon tällaiset varat ja/tai riskin määrän.

▼B

d) 

Sellaisten valvottavien yhteisöjen tai valvottavien ryhmittymien osalta, jotka asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 4 kohdan nojalla on luokiteltu vähemmän merkittäviksi, kokonaisvarojen valvontamaksutekijä ei saa ylittää 30:tä miljardia.

e) 

Valvontamaksutekijöiden suhteellinen painotus on seuraava:

i) 

kokonaisvarat: 50 prosenttia;

ii) 

kokonaisriski: 50 prosenttia.

▼M1

4.  Kaikkien valvontamaksuvelvollisten kokonaisvarojen ja kokonaisriskien summa julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

5.  Jos valvontamaksuvelvollinen laiminlyö valvontamaksutekijöiden toimittamisen, EKP määrittelee valvontamaksutekijät EKP:n päätöksen mukaisesti.

▼B

6.  Kunkin valvontamaksuvelvollisen maksettavaksi tuleva vuosittainen valvontamaksu lasketaan seuraavasti:

a) 

Vuosittainen valvontamaksu on vähimmäismaksukomponentin ja vaihtelevan maksukomponentin summa.

▼M1

b) 

Vähimmäismaksukomponentti lasketaan kiinteänä prosenttiosuutena siitä vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärästä, joka määritetään 8 artiklan mukaisesti kutakin valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokkaa varten.

i) 

Merkittävien valvottavien yhteisöjen ja merkittävien valvottavien ryhmittymien luokan osalta kiinteä prosenttiosuus on 10 prosenttia. Tämä määrä jaetaan tasan kaikkien valvontamaksuvelvollisten kesken. Vähimmäismaksukomponentti puolitetaan sellaisten merkittävien valvottavien yhteisöjen ja merkittävien valvottavien ryhmittymien osalta, joiden kokonaisvarat ovat enintään 10 miljardia euroa.

ii) 

Vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen ja vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien osalta kiinteä prosenttiosuus on 10 prosenttia. Tämä määrä jaetaan tasan kaikkien valvontamaksuvelvollisten kesken. Vähimmäismaksukomponentti puolitetaan sellaisten vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen ja vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien osalta, joiden kokonaisvarat ovat enintään 1 miljardi euroa.

▼B

c) 

Vaihteleva maksukomponentti on kunkin valvottavien yhteisöjen ►M1  8 artiklan ◄ artiklan mukaisesti määritellyn vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän ja saman luokan vähimmäismaksukomponentin erotus. Vaihteleva maksukomponentti kohdennetaan kunkin luokan yksittäisille valvontamaksuvelvollisille sen mukaan, mikä on kunkin valvontamaksuvelvollisen osuus kaikkien valvontamaksuvelvollisten 3 kohdan mukaisesti painotettujen valvontamaksutekijöiden summasta.

▼M1

EKP päättää kunkin valvontamaksuvelvollisen maksettavaksi tulevan vuosittaisen valvontamaksun tämän kohdan mukaisesti suoritetun laskutoimituksen sekä tämän artiklan mukaisesti määriteltyjen valvontamaksutekijöiden perusteella. Vuosittainen valvontamaksu annetaan valvontamaksuilmoituksella tiedoksi valvontamaksuvelvolliselle.

▼BIV OSA

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN KANSSA

11 artikla

Yhteistyö kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa

1.  EKP on yhteydessä kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin ennen kuin se tekee päätöksen maksun lopullisesta tasosta varmistaakseen, että valvonta on kaikkien asianomaisten luottolaitosten ja sivuliikkeiden kannalta kustannustehokasta ja kohtuullista. Tätä tarkoitusta varten EKP perustaa ja ottaa käyttöön sopivan viestintäkanavan yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

2.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset avustavat EKP:n pyynnöstä EKP:tä valvontamaksujen perinnässä.

3.  Jos kyseessä on luottolaitos sellaisessa euroalueeseen kuulumattomassa osallistuvassa jäsenvaltiossa, jonka tiivistä yhteistyötä EKP:n kanssa ei ole keskeytetty eikä lopetettu, EKP antaa kyseisen jäsenvaltion kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle ohjeita valvontamaksutekijöiden keräämisestä sekä vuosittaisen valvontamaksun laskuttamisesta.V OSA

LASKUTTAMINEN

12 artikla

Valvontamaksuilmoitus

▼M1

1.  EKP antaa kalenterivuosittain kullekin valvontamaksuvelvolliselle valvontamaksuilmoituksen kuuden kuukauden kuluessa seuraavan valvontamaksukauden alkamisesta.

▼B

2.  Valvontamaksuilmoituksessa täsmennetään vuosittaisen valvontamaksun maksutavat. Valvontamaksuvelvollisen on noudatettava valvontamaksuilmoituksessa vahvistettuja vuosittaisen valvontamaksun maksamista koskevia vaatimuksia.

3.  Valvontamaksuvelvollisen on maksettava valvontailmoituksen mukainen määrä 35 päivän kuluessa valvontamaksuilmoituksen antamispäivämäärästä.

13 artikla

Valvontamaksuilmoituksen tiedoksianto

1.  Kukin valvontamaksuvelvollinen on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajantasaisina valvontamaksuilmoituksen toimittamista varten ja ilmoittamaan yhteistietojensa (eli nimi, tehtävä, organisaatioyksikkö, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja faksinumero) mahdolliset muutokset EKP:lle. ►M1  ————— ◄

2.  EKP antaa valvontamaksuilmoituksen tiedoksi jollakin seuraavista tavoista: a) sähköisesti tai vastaavilla viestintävälineillä, b) faksilla, c) lähettipalvelun välityksellä, d) kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistuksella varustettuna tai e) antamalla tiedoksi tai toimittamalla valvontamaksuilmoituksen henkilökohtaisesti. Valvontamaksuilmoitus on pätevä ilman allekirjoitusta.

14 artikla

Korot maksulaiminlyöntitapauksissa

Jos valvontamaksu maksetaan vain osittain tai sitä ei makseta lainkaan tai jos valvontamaksuilmoituksessa mainittuja ehtoja ei ole noudatettu, vuosittaisen valvontamaksun maksamatta olevalle määrälle kertyy valvontamaksun erääntymispäivästä päivittäin korkoa, jonka suuruus on EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko lisättynä 8 prosenttiyksiköllä; korot eivät vaikuta muihin EKP:n käytettävissä oleviin keinoihin.VI OSA

LOPPUSÄÄNNÖKSET

15 artikla

Seuraamukset

Jos tätä asetusta rikotaan, EKP voi määrätä valvottaville yhteisöille seuraamuksia neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 ( 3 ), jota täydentää asetus (EU) N:o 468/2014/17 (EKP/2014/17) mukaisesti.

▼M1 —————

▼B

17 artikla

▼M1

Raportointi

▼B

1.  EKP toimittaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti vuosittain Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, Euroopan komissiolle ja euroryhmälle kertomuksen valvontamaksujen rakenteen ja määrän arvioidusta kehittymisestä.

▼M1

2.  Neljän kuukauden kuluessa kunkin valvontakauden alkamisesta EKP julkaisee verkkosivuillaan kyseisen valvontakauden arvioidut vuosikustannukset.

▼M1

17 a artikla

Valvontamaksukautta 2020 koskevat siirtymäjärjestelyt

1.  Kunkin valvottavan yhteisön ja valvottavan ryhmittymän osalta valvontamaksukaudelta 2020 maksettava vuosittainen valvontamaksu yksilöidään valvontamaksuvelvolliselle osoitetussa valvontamaksuilmoituksessa vuonna 2021.

2.  Valvontamaksukauden 2019 mahdollinen ali- tai ylijäämä, joka saadaan vähentämällä kyseisenä valvontamaksukautena perityistä arvioiduista vuosikustannuksista kyseisen valvontamaksukauden todelliset vuosikustannukset, otetaan huomioon määritettäessä valvontamaksukauden 2020 vuosikustannukset.

▼B

18 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 3 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 2532/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4).