02014R1062 — FI — 30.03.2019 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1062/2014,

annettu 4 päivänä elokuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 294 10.10.2014, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/698, annettu 3 päivänä helmikuuta 2017,

  L 103

1

19.4.2017

►M2

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/157, annettu 6 päivänä marraskuuta 2018,

  L 31

1

1.2.2019

►M3

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/227, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018,

  L 37

1

8.2.2019


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 198, 28.7.2015, s.  28 (1062/2014,)

►C2

Oikaisu, EUVL L 304, 11.11.2016, s.  11 (1062/2014,)
▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1062/2014,

annettu 4 päivänä elokuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 LUKU

KOHDE JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Aihe

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklassa tarkoitetun kaikkien vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevan työohjelman toteuttamiselle.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) ’kielteisellä päätöksellä’ päätöstä olla hyväksymättä tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmää asetuksen (EU) N:o 528/2012 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai 89 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti tai olla sisällyttämättä sitä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I tai I A;

b) ’tarkastusohjelmaan sisällytetyllä tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmällä’ liitteessä II lueteltua tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmää, joka täyttää seuraavat edellytykset:

i) siihen ei ole sovellettu kumpaakaan seuraavista:

 direktiivi, joka koskee direktiivin 98/8/EY liitteeseen I tai I A sisällyttämistä,

 asetus, jossa säädetään, että tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmä on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti;

ii) sen osalta ei ole tehty yhtään kielteistä päätöstä tai viimeisin sitä koskeva kielteinen päätös on kumottu;

c) ’osanottajalla’ henkilöä, joka on toimittanut tarkastusohjelmaan sisällytettyä tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmää koskevan hakemuksen tai ilmoituksen, jonka on todettu olevan tämän asetuksen 17 artiklan 5 kohdan mukainen, tai jonka puolesta on toimitettu tällainen hakemus tai ilmoitus;

d) ’arvioinnista vastaavalla toimivaltaisella viranomaisella’ asetuksen (EU) N:o 528/2012 81 artiklan mukaisesti nimettyä, tämän asetuksen liitteessä II mainittua toimivaltaista viranomaista.2 LUKU

ASIAKIRJA-AINEISTOJEN ARVIOINTIPROSESSI

3 artikla

Hyväksymistä tai asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I sisällyttämistä koskeva hakemus

1.  Hyväksymistä tai asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I sisällyttämistä koskevan hakemuksen voi tehdä ainoastaan sellainen osanottaja, jonka ilmoituksen kemikaalivirasto on todennut olevan tämän asetuksen 17 artiklan 5 kohdan mukainen.

Jos hakemus koskee asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen sisällyttämistä, se voi koskea ainoastaan kyseisen liitteen ryhmää 1, 2, 3, 4, 5 tai 6.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut hakemukset on toimitettava kemikaalivirastolle kahden vuoden kuluessa 17 artiklan 5 kohdan mukaisesta vaatimustenmukaisuusilmoituksesta.

4 artikla

Hakemusten hyväksyminen

1.  Kemikaalivirasto ilmoittaa osanottajalle komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 564/2013 ( 1 ) nojalla suoritettavista maksuista ja hylkää hakemuksen, jos osanottaja ei suorita maksuja 30 päivän kuluessa. Sen on ilmoitettava asiasta osanottajalle ja arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.  Saatuaan asetuksen (EU) N:o 564/2013 nojalla suoritetut maksut kemikaalivirasto hyväksyy hakemuksen, ilmoittaa asiasta osanottajalle ja arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle sekä antaa tiedoksi hakemuksen hyväksymispäivän ja sen yksilöllisen tunnistuskoodin.

3.  Tämän artiklan 1 kohdan nojalla tehtyihin kemikaaliviraston päätöksiin voi hakea muutosta asetuksen (EU) N:o 528/2012 77 artiklan mukaisesti.

4.  Arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava osanottajalle asetuksen (EU) N:o 528/2012 80 artiklan 2 kohdan nojalla suoritettavista maksuista 30 päivän kuluessa siitä, kun kemikaalivirasto on hyväksynyt hakemuksen, ja hylättävä hakemus, jos osanottaja ei suorita maksuja 30 päivän kuluessa. Sen on ilmoitettava asiasta osanottajalle ja kemikaalivirastolle.

5 artikla

Hyväksymistä tai asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä I olevaan ryhmään 6 sisällyttämistä koskevan hakemuksen validoiminen

1.  Jos hyväksymistä tai asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä I olevaan ryhmään 6 sisällyttämistä koskeva hakemus sisältää mainitun asetuksen 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti vaaditut tiedot, kemikaalivirasto on hyväksynyt hakemuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja maksu on suoritettu 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti, arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on validoitava hakemus 30 päivän kuluessa maksujen suorittamisesta.

2.  Jos arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut osanottajalta asiakirja-aineiston asetuksen (EY) N:o 1451/2007 mukaisesti muttei ole vielä mainitun asetuksen 13 artiklan mukaisesti katsonut asiakirja-aineiston olevan täydellinen, arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on validoitava hakemus viimeistään 3 päivänä tammikuuta 2015.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen ei arvioi toimitettujen tietojen tai perusteiden laatua tai riittävyyttä.

4.  Jos arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen katsoo, että hakemus on puutteellinen, sen on ilmoitettava osanottajalle siitä, mitä lisätietoja hakemuksen validoimiseksi tarvitaan, ja asetettava kyseisten tietojen toimittamiselle kohtuullinen määräaika. Määräaika ei yleensä saa olla yli 90 päivää.

Arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen validoi hakemuksen 30 päivän kuluessa lisätietojen vastaanottamisesta, jos se katsoo, että toimitetut lisätiedot ovat riittäviä 2 kohdassa säädetyn vaatimuksen täyttämiseksi.

Arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on hylättävä hakemus, jos osanottaja ei toimita vaadittuja tietoja asetetussa määräajassa, ja ilmoitettava asiasta osanottajalle ja kemikaalivirastolle. Tällaisissa tapauksissa osa asetuksen (EU) N:o 528/2012 80 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla suoritetuista maksuista maksetaan takaisin.

Validoituaan hakemuksen arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava asiasta osanottajalle, kemikaalivirastolle ja muille toimivaltaisille viranomaisille sekä annettava tiedoksi validointipäivä.

6 artikla

Hakemusten arviointi

1.  Tätä artiklaa sovelletaan, jos yksikin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) hakemus on validoitu 5 artiklan nojalla;

b) arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen on katsonut asetuksen (EY) N:o 1451/2007 13 artiklan mukaisesti asiakirja-aineiston olevan täydellinen muttei ole vielä lähettänyt toimivaltaisen viranomaisen kertomuksesta kopiota komissiolle mainitun asetuksen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

c) kemikaalivirasto on hyväksynyt asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä I olevaan ryhmään 1, 2, 3, 4 tai 5 sisällyttämistä koskevan hakemuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja maksu on suoritettu 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2.  Arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava hakemus asetuksen (EU) N:o 528/2012 4 ja 5 artiklan mukaisesti sekä mahdolliset mainitun asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitetut ehdotukset tietovaatimusten mukauttamisesta ja lähetettävä arviointiraportti ja arviointinsa päätelmät kemikaalivirastolle.

3.  Jos usea osanottaja tukee samaa tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmää, arvioinnista vastaavan toimivaltainen viranomainen laatii vain yhden arviointiraportin. Arviointiraportti on päätelmineen lähetettävä jommassakummassa seuraavista määräajoista sen mukaan, kumpi on myöhäisempi:

a) 365 päivää 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta viimeisestä validoinnista, 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta täydelliseksi katsomisesta tai 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta maksun suorittamisesta asianomaisen tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän osalta;

b) liitteessä III säädetyt määräajat.

4.  Ennen kuin arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen toimittaa päätelmänsä kemikaalivirastolle, sen on annettava osanottajalle mahdollisuus esittää arviointiraportista ja arvioinnin päätelmistä kirjallisia huomautuksia 30 päivän kuluessa. Arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on otettava nämä huomautukset asianmukaisesti huomioon arviointia laatiessaan.

5.  Jos käy ilmi, että arviointia varten tarvitaan lisätietoja, arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen pyytää osanottajaa toimittamaan kyseiset tiedot tietyssä määräajassa ja ilmoittaa asiasta kemikaalivirastolle.

Edellä 3 kohdassa tarkoitettu 365 päivän määräaika keskeytyy pyynnön esittämispäivästä siihen päivään asti, jona tiedot vastaanotetaan. Keskeytys saa kestää enintään seuraavassa esitetyn ajan, paitsi kun se on perusteltua pyydettyjen tietojen luonteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi:

a) 365 päivää silloin kun lisätiedot liittyvät näkökohtiin, joita direktiivi 98/8/EY ei koske, tai mainitun direktiivin soveltamiseksi käyttöön otettuun käytäntöön;

b) 180 päivää muissa tapauksissa.

6.  Jos arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen katsoo, että samoja tai eri tehoaineita sisältävien biosidivalmisteiden käytöstä voi aiheutua kumulatiivisia vaikutuksia ihmisten terveydelle, eläinten terveydelle tai ympäristölle, sen on kirjattava huolenaiheensa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ( 2 ) liitteessä XV olevan II jakson 3 kohdan asiaankuuluvien osien vaatimusten mukaisesti ja sisällytettävä se osaksi päätelmiään.

7.  Kun arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen on saanut valmiiksi vaarojen arvioinnin, sen on ilman tarpeetonta viivytystä ja viimeistään 3 artiklan mukaisen arviointiraportin toimittamisen yhteydessä tapauksen mukaan

a)  ►C2  toimitettava kemikaalivirastolle asetuksen (EY) N:o 1272/2008 37 artiklan 1 kohdan mukainen ehdotus, jos se katsoo, että jokin 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kriteeri täyttyy mutta sitä ei ole otettu asianmukaisesti huomioon mainitun asetuksen liitteessä VI olevassa 3 osassa; ◄

b) kuultava kemikaalivirastoa, jos se katsoo että jokin asetuksen (EU) N:o 528/2012 5 artiklan 1 kohdan d tai e alakohdan kriteereistä tai mainitun asetuksen 10 artiklan 1 kohdan d alakohdan edellytys täyttyy mutta sitä ei oteta asianmukaisesti huomioon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XIV tai mainitun asetuksen 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa mahdollisesti sisällytettävien aineiden luettelossa.

▼M3

6 a artikla

Hakemukset, joiden arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen ennen 30 päivää maaliskuuta 2019 oli Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltainen viranomainen

1.  Tätä artiklaa sovelletaan hakemuksiin, joiden arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen oli ennen 30 päivää maaliskuuta 2019 Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltainen viranomainen liitteessä II olevien nimikkeiden 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 ja 1047 osalta.

2.  Arvioinnista vastaavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka on korvannut Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen viranomaisen ennen 30 päivää maaliskuuta 2019 jätetyn hakemuksen osalta, on ilmoitettava osallistujalle asetuksen (EU) N:o 528/2012 80 artiklan 2 kohdan nojalla suoritettavista maksuista viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2019 ja hylättävä hakemus, jos osallistuja ei suorita maksuja arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen asettamassa määräajassa. Sen on ilmoitettava asiasta osallistujalle ja kemikaalivirastolle.

3.  Poikkeuksena 6 artiklan 3 kohdassa säädettyihin määräaikoihin arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava arviointiraportti ja päätelmät jompaankumpaan seuraavista määräajoista mennessä sen mukaisesti, kumpi ajankohta on myöhäisempi:

a) 31 päivänä joulukuuta 2020;

b) 6 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla liitteessä III vahvistettu arviointiraportin toimittamisen määräaika.

▼B

7 artikla

Kemikaaliviraston lausunto

1.  Tätä artiklaa sovelletaan, jos jompikumpi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen on toimittanut arviointiraportin 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja tapauksen mukaan toimittanut ehdotuksen tai järjestänyt kuulemisen 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti;

b) toimivaltaisen viranomaisen raportti on toimitettu komissiolle asetuksen (EY) N:o 1451/2007 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti mutta arviointiraporttia ei ole vielä tarkastettu biosidivalmisteita käsittelevässä pysyvässä komiteassa mainitun asetuksen 15 artiklan 4 kohdan perusteella.

2.  Kemikaalivirasto laatii arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen päätelmät huomioon ottaen raportin hyväksymisen yhteydessä lausunnon tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän hyväksymisestä tai sisällyttämisestä asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä I olevaan ryhmään 1, 2, 3, 4, 5 tai 6 tai näistä molemmista ja toimittaa kyseisen lausunnon komissiolle.

Kemikaaliviraston on aloitettava lausunnon laatiminen jommassakummassa seuraavista määräajoista sen mukaan, kumpi on myöhäisempi:

a) kolme kuukautta raportin hyväksymisestä;

b) liitteessä III säädetyt määräajat.

Kemikaaliviraston on toimitettava lausunto komissiolle 270 päivän kuluessa laadinnan aloittamisesta.

8 artikla

Korvattavat tehoaineet

1.  Kemikaalivirasto tutkii 7 artiklan 2 kohdan mukaista lausuntoa laatiessaan, täyttääkö tehoaine jonkin asetuksen (EU) N:o 528/2012 10 artiklan 1 kohdassa luetelluista kriteereistä, ja käsittelee asiaa lausunnossaan.

2.  Ennen kuin kemikaalivirasto toimittaa komissiolle lausuntonsa, sen on julkaistava tiedot mahdollisista korvattavista tehoaineista enintään 60 päivän kuluessa, jona aikana asianomaiset kolmannet osapuolet voivat toimittaa asiaankuuluvia tietoja, myös käytettävissä olevista korvaavista aineista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 528/2012 66 ja 67 artiklan säännösten soveltamista. Kemikaalivirasto ottaa saadut tiedot asianmukaisesti huomioon lausuntoa laatiessaan.

3.  Jos hyväksytty tehoaine täyttää jonkin asetuksen (EU) N:o 528/2012 10 artiklan 1 kohdassa luetelluista kriteereistä, se on määriteltävä korvattavaksi tehoaineeksi asetuksella, joka hyväksytään mainitun asetuksen 89 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

9 artikla

Komission päätös

Komissio laatii viipymättä kemikaaliviraston 7 artiklan 2 kohdan mukaisen lausunnon vastaanotettuaan asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 1 kohdan tai tapauksen mukaan 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttävän päätösluonnoksen.3 LUKU

TARKASTUSOHJELMAN OSATEKIJÖIDEN MUUTOKSET

10 artikla

Osanottajien liittyminen tai korvaaminen keskinäisellä sopimuksella

1.  Osanottajan tehtävät voi ottaa itselleen tai jakaa nykyisen ja tulevan osanottajan keskinäisellä sopimuksella, jos tulevalla osanottajalla on oikeus viitata kaikkiin tietoihin, jotka nykyinen osanottaja on toimittanut tai joihin nykyinen osanottaja viittaa.

2.  Tulevan ja nykyisen osanottajan on tämän artiklan soveltamiseksi toimitettava yhteisesti asetuksen (EU) N:o 528/2012 71 artiklassa tarkoitetun biosidivalmisterekisterin, jäljempänä ’rekisteri’, kautta ilmoitus, jossa on kaikki tarvittavat käyttöluvat.

3.  Kemikaalivirasto päivittää 2 kohdan mukaisen ilmoituksen vastaanotettuaan rekisteritiedot osanottajan henkilöllisyyden osalta.

4.  Unioniin sijoittautuneen henkilön, joka on ottanut osanottajan tehtävät itselleen tai liittynyt osanottajaan tämän artiklan mukaisesti, katsotaan toimittaneen asiakirja-aineiston tai asiakirja-aineiston käyttöluvan asetuksen (EU) N:o 528/2012 95 artiklan soveltamiseksi.

11 artikla

Osanottajan poisjääminen

1.  Osanottajan katsotaan vetävän tukensa pois tarkastusohjelmaan kuuluvalta tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmältä seuraavissa tapauksissa:

a) se on ilmoittanut kemikaalivirastolle tai arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle rekisterin kautta poisjäämisaikeestaan;

b) se ei ole jättänyt hakemusta 3 artiklan 2 kohdassa täsmennetyissä määräajoissa;

c) sen hakemus on hylätty 4 artiklan 1 tai 4 kohdan tai 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

d) se ei ole toimittanut lisätietoja 6 artiklan 5 kohdassa täsmennetyissä määräajoissa;

e) se on muutoin jättänyt suorittamatta arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle tai kemikaalivirastolle maksettavat maksut.

2.  Poisjäämistä pidetään oikea-aikaisena, jollei se tapahdu sen päivämäärän jälkeen, jona arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen toimittaa toimivaltaisen viranomaisen raportin hakijalle tämän asetuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

12 artikla

Oikea-aikaisen poisjäämisen seuraamukset

1.  Jos oikea-aikainen poisjääminen on arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen tiedossa mutta ei kemikaaliviraston tiedossa, arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on ilman tarpeetonta viivytystä ilmoitettava asiasta kemikaalivirastolle rekisterin kautta.

2.  Kemikaalivirasto päivittää oikea-aikaisen poisjäämisen tietoonsa saatuaan rekisteritiedot osanottajan henkilöllisyyden osalta.

3.  Jos kaikki samaa tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmää tukevat osanottajat ovat jääneet oikea-aikaisesti pois tarkastusohjelmasta ja toinen osanottaja on aiemmin ottanut asianomaisen osanottajan tehtävät kyseisen yhdistelmän osalta, kemikaalivirasto ilmoittaa asiasta komissiolle rekisterin kautta.

13 artikla

Tehoaineiden uudelleenmäärittely

1.  Jos liitteessä II esitetystä aineesta ei voida vanhan tehoaineen arvioinnin perusteella tehdä päätelmiä, arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on asianomaista osanottajaa kuultuaan vahvistettava uuden aineen tunnistetiedot. Arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta kemikaalivirastolle.

2.  Kemikaalivirasto päivittää rekisteritiedot aineen tunnistetietojen osalta.

14 artikla

Osanottajan tehtävien ottaminen

1.  Kemikaalivirasto julkaisee avoimen kutsun, joka koskee osanottajan tehtävien ottamista tietyn tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän osalta, jos kyseessä on jokin seuraavista tapauksista:

a) kaikki samaa tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmää tukevat osanottajat ovat jääneet oikea-aikaisesti pois 11 artiklan mukaisesti eikä kukaan toinen osanottaja ole aiemmin ottanut asianomaisen osanottajan tehtäviä kyseisen yhdistelmän osalta;

b) 13 artiklan mukaisen uudelleenmäärittelyn jälkeen, jolloin kutsu koskee ainoastaan sellaisia aineita, joilla on liitteessä II olemassa olevat tunnistetiedot, eikä aineita, joilla on uudet tunnistetiedot.

2.  Kuka tahansa voi jättää yhdistelmää koskevan ilmoituksen 17 artiklan mukaisesti 12 kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun julkaisemisen päivämäärästä.

▼M1 —————

▼B

15 artikla

Tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmät, jotka voidaan sisällyttää tarkastusohjelmaan

Jos asetuksen (EU) N:o 528/2012 soveltamisalaan kuuluva biosidivalmiste, joka asetetaan markkinoilla saataville, koostuu tehoaineesta taikka sisältää tai tuottaa tehoainetta, jota ei ole hyväksytty tai joka ei sisälly tarkastusohjelmaan kyseisen valmisteryhmän osalta eikä sisälly mainitun asetuksen liitteeseen I, kyseinen aine voidaan sisällyttää tarkastusohjelmaan asianomaisen valmisteryhmän osalta jollakin seuraavista perusteista:

a)  ►C2  tuotteen markkinoille saattanut henkilö on noudattanut komission tai direktiivin 98/8/EY 26 artiklan tai asetuksen (EU) N:o 528/2012 81 artiklan mukaisesti nimetyn toimivaltaisen viranomaisen julkaisemaa ohjeistusta tai kirjallisesti antamaa neuvoa ja kyseisessä ohjeistuksessa tai neuvossa esitetään objektiivisesti perustellut syyt uskoa, että tuote on jätetty direktiivin 98/8/EY tai asetuksen (EU) N:o 528/2012 soveltamisalan ulkopuolelle tai että asianomainen valmisteryhmä oli se, jonka osalta tehoaineesta on ilmoitettu, ja kyseistä ohjeistusta tai neuvoa on sittemmin tarkistettu asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 3 kohdan nojalla tehdyllä päätöksellä tai komission julkaisemalla uudella ohjeistuksella; ◄

b) aineelle on myönnetty asetuksen (EY) N:o 1451/2007 6 artiklassa säädetty elintarvikkeita ja rehua koskeva poikkeus;

c) biosidivalmiste kuuluu asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla eri valmisteryhmään kuin se, johon se kuului direktiivin 98/8/EY nojalla, koska kyseisten valmisteryhmien kattavuutta on muutettu, ja sisältää tarkastusohjelmaan sisältyvää ainetta alkuperäisen valmisteryhmän mutta ei uuden valmisteryhmän osalta.

16 artikla

Tiedonanto, joka koskee kiinnostusta ilmoittaa tehoaineesta

1.  Kuka tahansa, joka on kiinnostunut ilmoittamaan tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän, voi toimittaa rekisterin kautta tiedonannon, joka koskee kiinnostusta ilmoittaa tehoaineesta, joka voidaan sisällyttää tarkastusohjelmaan 15 artiklan mukaisesti, jollekin seuraavista vastaanottajista:

a) komissiolle 12 kuukauden kuluessa 15 artiklan a alakohdassa tarkoitetun päätöksen tai ohjeistuksen julkaisemisesta;

b) kemikaalivirastolle viimeistään 30 päivänä lokakuuta 2015 15 artiklan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

c) komissiolle viimeistään 30 päivänä lokakuuta 2015 15 artiklan c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

2.  Tiedonannossa on mainittava asianomainen tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmä. Edellä 15 artiklan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tiedonannossa on esitettävä perustellut syyt, jotka osoittavat kaikkien siinä lueteltujen edellytysten täyttyvän.

3.  Kun tiedonanto on tehty 15 artiklan a tai c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa ja komissio katsoo jäsenvaltioita kuultuaan, ettei 6 artiklaa voida soveltaa ja tapauksen mukaan että 15 artiklan a alakohdassa luetellut ilmoitusta koskevat edellytykset täyttyvät, se ilmoittaa asiasta kemikaalivirastolle.

4.   ►C2  Kun tiedonanto on tehty 15 artiklan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tai komissio on ilmoittanut asiasta kemikaalivirastolle 3 kohdan mukaisesti, kemikaaliviraston on julkaistava kyseiset tiedot sähköisessä muodossa ja mainittava asianomainen tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmä. ◄ Asetuksen (EY) N:o 1451/2007 3 a artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti tehtyä julkaisemista pidetään tämän asetuksen soveltamiseksi tämän kohdan mukaisesti tehtynä julkaisemisena.

5.  Kuka tahansa, joka on kiinnostunut ilmoittamaan tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän, voi tehdä sen 17 artiklan mukaisesti 6 kuukauden kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun julkaisemisen päivämäärästä.

6.  Tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmää pidetään 15 artiklan a ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa osanottajan ilmoittamana, eikä siihen sovelleta lisäilmoitusvaatimusta seuraavien edellytysten täyttyessä:

a) asianomainen tehoaine on jo sisällytetty tarkastusohjelmaan;

b) jossakin arvioinnista vastaavan jäsenvaltion asianomaisen tehoaineen osalta toimittamista asiakirjoista on jo kaikki valmisteryhmän arviointia varten vaadittavat tiedot;

c) asiakirja-aineiston toimittanut osanottaja osoittaa olevansa kiinnostunut tietyn tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän tukemisesta.

17 artikla

Ilmoitusmenettely

▼M1

1.  Edellä olevan 14 artiklan 2 kohdan tai 16 artiklan 5 kohdan mukaiset ilmoitukset kemikaalivirastolle on tehtävä rekisterin kautta.

▼B

2.  Ilmoitus on toimitettava IUCLID-muodossa. Siinä on oltava liitteessä I tarkoitetut tiedot.

3.  Jos asianomaiselle tehoaineelle ei ole liitteessä II mainittu arvioinnista vastaavaa toimivaltaista viranomaista, ilmoittajan on annettava kemikaalivirastolle tiedoksi, minkä (EU) N:o 528/2012 81 artiklan mukaisesti nimetyistä toimivaltaisista viranomaisista se on valinnut, ja annettava kirjallinen vakuutus siitä, että kyseinen toimivaltainen viranomainen suostuu arvioimaan asiakirja-aineiston.

4.  Kun kemikaalivirasto on vastaanottanut ilmoituksen, se antaa siitä tiedon komissiolle ja antaa ilmoittajalle tiedoksi asetuksen (EU) N:o 564/2013 mukaisesti aiheutuvat maksut. Jos ilmoittaja ei suorita maksua 30 päivän kuluessa kyseisten tietojen vastaanottamisesta, kemikaalivirasto hylkää ilmoituksen ja antaa asian tiedoksi ilmoittajalle ja komissiolle.

5.  Vastaanotettuaan maksut kemikaalivirasto tarkistaa 30 päivän kuluessa, onko ilmoitus 2 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukainen. Jos ilmoitus ei ole kyseisten vaatimusten mukainen, kemikaalivirasto antaa ilmoittajalle 30 päivää aikaa täydentää tai korjata hakemustaan. Kyseisen 30 päivän jakson päätyttyä kemikaaliviraston on 30 päivän kuluessa ilmoitettava, että ilmoitus on 2 kohdan vaatimusten mukainen, tai hylättävä ilmoitus ja ilmoitettava asiasta ilmoittajalle ja komissiolle.

6.  Tämän artiklan 4 tai 5 kohdan nojalla tehtyihin kemikaaliviraston päätöksiin voi hakea muutosta asetuksen (EU) N:o 528/2012 77 artiklan mukaisesti.

7.  Jos ilmoituksen katsotaan olevan 5 kohdan mukainen, kemikaaliviraston on viipymättä

▼M1

a) päivitettävä rekisteritiedot osanottajan ja tapauksen mukaan tehoaineen tunnistetietojen osalta, jos ilmoitus on toimitettu 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

▼B

b) ilmoitettava komissiolle vaatimustenmukaisuudesta, jos ilmoitus on toimitettu 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

18 artikla

Tarkastusohjelmaan sisällyttäminen

Silloin kun tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmä katsotaan ilmoitetuksi 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti tai kemikaalivirasto ilmoittaa komissiolle 17 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti vaatimustenmukaisuudesta, komissio sisällyttää tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän tarkastusohjelmaan.

19 artikla

Tieto tehoaineista, joita ei enää tueta tarkastusohjelmassa

Jos 16 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa määräajassa ei ole vastaanotettu ilmoituksia tai kemikaalivirasto on vastaanottanut mainitussa artiklassa tarkoitetun ilmoituksen, jonka se on sittemmin hylännyt 17 artiklan 4 tai 5 kohdan mukaisesti, kemikaaliviraston on ilmoitettava asiasta jäsenvaltioille rekisterin kautta ja julkaistava kyseinen tieto sähköisesti.

20 artikla

Komission päätökset tehoaineista, joita ei enää tueta tarkastusohjelmassa

Komissio laatii kieltävää päätöstä koskevan luonnoksen asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti seuraavissa tapauksissa:

a) kemikaalivirasto ilmoittaa komissiolle kaikkien osanottajien jääneen oikea-aikaisesti pois tämän asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

▼M1

b) kukaan ei ole toimittanut ilmoitusta tämän asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa säädetyissä määräajoissa tai tällainen ilmoitus on toimitettu ja hylätty tämän asetuksen 17 artiklan 4 tai 5 kohdan mukaisesti;

c) ilmoitus on toimitettu tämän asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa säädetyissä määräajoissa ja sen on katsottu olevan tämän asetuksen 17 artiklan 5 kohdan mukainen mutta ilmoituksessa olevan tehoaineen tunnistetiedot kattavat vain osan tämän asetuksen liitteessä olevista tunnistetiedoista.

▼C2

Ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa kieltävää päätöstä koskevan luonnoksen on koskettava tehoaineita, jotka tämän asetuksen liitteessä II olevat tunnistetiedot kattavat mutta joita ilmoitus tai mikään hyväksymispäätös ei kata.

▼B4 LUKU

SIIRTYMÄTOIMENPITEET

21 artikla

15 artiklassa tarkoitettuja aineita koskevat siirtymätoimenpiteet

1.  Jäsenvaltio voi edelleen soveltaa nykyistä järjestelmäänsä tai käytäntöään tietyn biosidivalmisteen, joka koostuu 15 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitetusta vanhasta tehoaineesta tai sisältää tai tuottaa tällaista ainetta, asettamisessa saataville markkinoilla tai käytössä. Tällaisissa tapauksissa

a) biosidivalmistetta ei saa enää asettaa saataville markkinoilla 24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä;

b) biosidivalmisteen olemassa olevien varastojen käyttö voi jatkua enintään 30 kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

2.  Jäsenvaltio voi edelleen soveltaa nykyistä järjestelmäänsä tai käytäntöään tietyn biosidivalmisteen, joka koostuu 15 artiklan a alakohdassa tarkoitetusta vanhasta tehoaineesta tai sisältää tai tuottaa tällaista ainetta, asettamisessa saataville markkinoilla tai käytössä. Tällaisissa tapauksissa

a) biosidivalmistetta ei saa enää asettaa saataville markkinoilla 24 kuukauden kuluttua jommastakummasta seuraavista sen mukaan, kumpi on myöhäisempi:

i) tämän asetuksen voimaantulopäivä;

ii) 15 artiklan a alakohdassa tarkoitetun päätöksen tai ohjeistuksen ilmoittaminen tai julkaiseminen.

b) Biosidivalmisteen olemassa olevien varastojen käyttö voi jatkua 30 kuukauden ajan jommastakummasta seuraavista sen mukaan, kumpi on myöhäisempi:

i) tämän asetuksen voimaantulopäivä;

ii) 15 artiklan a alakohdassa tarkoitetun päätöksen tai ohjeistuksen ilmoittaminen tai julkaiseminen.

3.  Jäsenvaltio voi edelleen soveltaa nykyistä järjestelmäänsä tai käytäntöään tietyn biosidivalmisteen, joka koostuu sellaisesta vanhasta tehoaineesta tai sisältää tai tuottaa tällaista ainetta, jonka osalta kemikaalivirasto on tehnyt 16 artiklan 4 kohdan mukaisen julkaisemisen, asettamisessa saataville markkinoilla tai käytössä. Tällaisissa tapauksissa

a) biosidivalmistetta ei saa enää asettaa saataville markkinoilla 12 kuukauden kuluttua päivämäärästä, jona kemikaalivirasto on tehnyt 19 artiklassa tarkoitetun sähköisen julkaisemisen; ja

b) biosidivalmisteen olemassa olevien varastojen käyttö voi jatkua 18 kuukauden ajan kyseisen julkaisemisen päivämäärästä.

22 artikla

Välttämättömät käyttötarkoitukset

1.  Jos jäsenvaltio katsoo tehoaineen olevan välttämätön jostakin asetuksen (EU) N:o 528/2012 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b tai c alakohdassa tarkoitetusta syystä, se voi 18 kuukauden kuluessa kyseisen tehoaineen hyväksymättä jättämistä koskevan päätöksen päivämäärästä esittää komissiolle perustellun pyynnön saadakseen poikkeuksen mainitun asetuksen 89 artiklan 2 kohdan toisesta alakohdasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan soveltamista.

2.  Pyynnön esittäneen jäsenvaltion on jätettävä perusteltu hakemus kemikaalivirastolle rekisterin kautta. Jos pyyntö sisältää luottamuksellisia tietoja, pyynnön tekevän jäsenvaltion on jätettävä pyynnöstä samaan aikaan versio, jossa ei ole luottamuksellisia tietoja.

3.  Kemikaalivirasto julkaisee pyynnön tai tarvittaessa luottamuksellisia tietoja sisältämättömän version sähköisesti. Jäsenvaltiot ja kuka tahansa henkilö voi esittää kommenttinsa 60 päivän kuluessa julkaisemisesta.

4.  Komissio voi saamansa kommentit huomioon ottaen myöntää asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 2 kohdan toisesta alakohdasta poikkeuksen, joka sallii biosidivalmisteen, joka koostuu sellaisesta vanhasta tehoaineesta tai sisältää tai tuottaa tällaista ainetta, asettamisen saataville pyynnön tehneen jäsenvaltion markkinoilla tai käytön kyseisessä jäsenvaltiossa kansallisten sääntöjen mukaisesti, jollei 5 kohdan edellytyksistä ja muista mahdollisista komission vahvistamista edellytyksistä muuta johdu.

5.  Poikkeuksen saaneen jäsenvaltion on

a) varmistettava, että käytön jatkaminen rajoittuu tapauksiin, joissa 1 kohdan edellytykset täyttyvät ja ajanjaksoon, jonka ajan 1 kohdan edellytykset täyttyvät;

b) määrättävä asianmukaiset riskinhallintatoimet, jotta voidaan varmistaa ihmisten, eläinten ja ympäristön mahdollisimman vähäinen altistuminen;

c) varmistettava, että vaihtoehtoja pyritään löytämään tai että hyvissä ajoin ennen poikkeuksen päättymistä on valmisteilla tehoaineen hyväksymistä koskeva hakemus, joka aiotaan toimittaa asetuksen (EU) No 528/2012 7 artiklan mukaisesti.5 LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

23 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1451/2007.

Kumottuun asetukseen tehtyjä viittauksia pidetään viittauksina tähän asetukseen.

24 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Asetuksen 17 artiklan nojalla annetuissa ilmoituksissa vaadittavat tiedot

Asetuksen 17 artiklan mukaiseen ilmoitukseen on sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot:

1) näyttö siitä, että aine on vanha tehoaine asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan tarkoitetulla tavalla;

2) maininta valmisteryhmästä/-ryhmistä, jota/joita ilmoitus koskee;

3) tiedot kaikista tutkimuksista, jotka on tilattu hyväksyntää tai asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I sisällyttämistä varten, sekä suunniteltu päättymispäivä;

4) asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä II olevassa 1 osastossa olevan taulukon

a) 1, 2 ja 7.1–7.5 jaksossa tarkoitetut tiedot kemiallisten aineiden osalta;

b) asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä II olevassa 2 osastossa olevan taulukon 1, 2 ja 6.1–6.4 jaksossa tarkoitetut tiedot mikro-organismien osalta;

5) jos ilmoitus on tehty 15 artiklan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa, näyttö siitä, että aine oli markkinoilla kyseiseen valmisteryhmään kuuluvan biosidivalmisteen tehoaineena päivänä, jona mainitussa kohdassa tarkoitettu ilmoitus tai päätöksen julkaiseminen tai ohjeiden antaminen tapahtui.

▼M2
LIITE II

TARKASTUSOHJELMASSA 6 PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2018 MUKANA OLLEET TEHOAINEEN JA VALMISTERYHMÄN YHDISTELMÄT

Tuetut tehoaineen ja valmisteryhmien yhdistelmät 6 päivänä marraskuuta 2018, lukuun ottamatta muita nanomateriaaleja kuin kohdissa 1017 ja 1023 nimenomaisesti mainitut sekä tehoaineiden tuottamista in situ paitsi kun siitä mainitaan nimenomaisesti ja viitataan tuettuihin prekursoreihin.

▼M3Kohdan numero

Aineen nimi

Esittelevä jäsenvaltio

EY-numero

CAS-numero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehydi

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopoli

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanoli

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Muurahaishappo

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1025

Muurahaishaposta ja vetyperoksidista tuotettu permuurahaishappo

BE

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Salisyylihappo

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etyleenioksidi

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glykolihappo

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Tetra-asetyleenidiamiinista (TAED) ja vetyperoksidista tuotettu peretikkahappo

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

1,3-diasetyylioksipropan-2-yyli asetaatista ja vetyperoksidista tuotettu peretikkahappo

AT

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1028

Tetra-asetyleenidiamiinista (TAED) ja natriumperboraattimonohydraatista tuotettu peretikkahappo

AT

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1029

N-asetyylikaprolaktaamin perhydrolyysillä vetyperoksidin avulla emäksisissä olosuhteissa tuotettu peretikkahappo

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-maitohappo

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahydro-2-isopropenyyli-8,9-dimetoksikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-oni (rotenoni)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Symkloseeni

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Bifenyyli-2-oli

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenyylipropen-2-aali (kanelialdehydi)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geranioli

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glyoksaali

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Heksa-2,4-dieenihappo (sorbiinihappo)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

Klorofeeni

NO

204-385-8

120-32-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoksietanoli

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1072

Hiilidioksidi

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

179

Propaanista, butaanista tai näiden seoksesta polttamalla tuotettu hiilidioksidi

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Natriumdimetyyliarsinaatti (natriumkakodylaatti)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Tosyyliklooriamidinatrium (klooriamiini T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kaliumdimetyyliditiokarbamaatti

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Natriumdimetyyliditiokarbamaatti

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

Natrium 2-bifenylaatti

ES

205-055-6

132-27-4

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

206

Tiraami

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Metaaminatrium

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiatsol-4-yyli-1H-bentsimidatsoli (tiabendatsoli)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuroni

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Syanamidi

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

Tetrahydro-3,5-dimetyyli-1,3,5-tiadiatsiini-2-tioni (datsometti)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

283

Terbutryyni

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3,4,5,6,7-heksahydro-1,3-diokso-2H-isoindol-2-yyli)metyyli(1R-trans)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti (d-tetrametriini)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuroni

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropyyli)-N-dodekyylipropaani-1,3-diamiini (diamiini)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-ditiobis[N-metyylibentsamidi] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Natriumdikloori-isosyanuraattidihydraatti

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Trokloseeninatrium

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Meketroniumetyylisulfaatti (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

(Etyleenidioksi)dimetanolista vapautunut formaldehydi (etyleeniglykolin ja paraformaldehydin (EGForm) reaktiotuotteet)

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Pyridiini-2-tioli-1-oksidi, natriumsuola (natriumpyritioni)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Metenamiini-3-klooriallyylokloridi (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(heksahydro-1,3,5-triatsiini-1,3,5-triyyli)trietanoli (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksimetyyli)imidatso[4,5-d]imidatsoli-2,5(1H,3H)-dioni (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Metyleeniditiosyanaatti

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hydroksimetyyli)-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dioni (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didekyylidimetyyliammoniumkloridi (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Hopea

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1023

Hopea, nanomateriaalina

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

Rikistä polttamalla tuotettu rikkidioksidi

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Natriumbromidista ja natriumhypokloriitista tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Natriumbromidista ja kalsiumhypokloriitista tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Natriumbromidista ja kloorista tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Natriumbromidista elektrolyysillä tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Hypobromihaposta ja ureasta ja bromiureasta tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Natriumhypobromiitista ja N-bromisulfamaatista ja sulfamidihaposta tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1035

Otsonista ja luonnollisen veden bromidista ja natriumbromidista tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametriini

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Vetyperoksidi

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Natriumperkarbonaatista vapautunut vetyperoksidi

FI

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etyylidihydro-1H,3H,5H-oksatsolo[3,4-c]oksatsoli (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Hopeanitraatti

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinatriumperoksodisulfaatti

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Natriumhypokloriitista vapautunut aktiivinen kloori

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Kalsiumhypokloriitista vapautunut aktiivinen kloori

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Kloorista vapautunut aktiivinen kloori

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Ammoniumsulfaatista ja kloorilähteestä tuotettu monoklooriamiini

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Hopeakloridi

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473

Pyretriinit ja pyretroidit

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Klooridioksidi

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Natriumkloriitista elektrolyysillä tuotettu klooridioksidi

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Natriumkloriitista happoa lisäämällä tuotettu klooridioksidi

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Natriumkloriitista hapettamalla tuotettu klooridioksidi

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Natriumkloraatista ja vetyperoksidista vahvan hapon avulla tuotettu klooridioksidi

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1041

Natriumkloriitista elektrolyysillä tuotettu klooridioksidi

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1042

Natriumkloriitista ja natriumbisulfaatista ja suolahaposta tuotettu klooridioksidi

DE

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1043

Natriumkloriitista ja natriumbisulfaatista tuotettu klooridioksidi

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1044

Natriumkloriitista ja natriumpersulfaatista tuotettu klooridioksidi

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibromi- 2-syaaniasetamidi (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Karbendatsiimi

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1022

Dialumiinikloridipentahydroksidi

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Prekursoreista ammoniumbromidi ja natriumhypokloriitti tuotettu bromidilla aktivoitu kloramiini (BAC)

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Pyritionisinkki

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodekyyliguanidiinimonohydrokloridi

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Bromikloridista tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Bentsyylioksi)metanoli

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-glukonihappo, yhdiste N,N′-bis(4-kloorifenyyli)-3,12-di-imino-2,4,11,13-tetra-atsatetradekaanidiamidiinin kanssa (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijodimetyyli)sulfonyyli]tolueeni

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Bentsotiatsol-2-yylitio)metyylitiosyanaatti (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-metyyli-4-okso-3-(prop-2-ynyyli)syklopent-2-en-1-yyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti/pralletriini

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoaatti (kaliumsorbaatti)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

Paraformaldehydin ja 2-hydroksipropyyliamiinin reaktiotuotteet (suhde 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetyylioktadekyyli[3-(trimetoksisilyyli)propyyli]ammoniumkloridi

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromikloori-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dioni (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-isopropyylifenyyli)-1,1-dimetyyliurea / isoproturoni

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(allyylioksi)-2-(2,4-dikloorifenyyli)etyyli]-1H-imidatsoli (imatsaliili)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-kloori-2-okso-oksatsolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yyli)metyyli]-O,O-dimetyylitiofosfaatti (atsametifossi)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetyylitetradekyyli[3-(trimetoksisilyyli)propyyli]ammoniumkloridi

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Eucalyptus citriodora -öljy, hydratoitu, syklinen

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Cymbopogon winterianus -öljy, fraktioitu, hydratoitu, syklinen

CZ

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1047

Eucalyptus citriodora -öljy ja sitronellaali, hydratoitu, syklinen

CZ

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

609

2-hydroksi-α,α,4-trimetyylisykloheksaanimetanoli

CZ

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jodi-2-propynyyli-butyylikarbamaatti (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hydroksimetyyli)fosfoniumsulfaatti (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dikloori-2-oktyyli-isotiatsol-3(2H)-oni (4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (DCOIT))

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Paraformaldehydin ja 2-hydroksipropyyliamiinin reaktiotuotteet (suhde 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Alkyyli-(C12-18)) dimetyylibentsyyliammoniumkloridi (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkyyli-(C12-16) dimetyylibentsyyliammoniumkloridi (ADBAC/BKC (C12-C16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didekyylidimetyyliammoniumkloridi (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-18-alkyylidimetyyli, suolat 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni-1,1-dioksidin kanssa (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Natrium-N-(hydroksimetyyli)glysinaatti

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Amiinit, C10-16-alkyylidimetyyli-, N-oksidit

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakaliumbis(peroksimonosulfaatti)bis(sulfaatti) (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Natriumkloridista elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1048

Hypokloorihapokkeesta vapautunut aktiivinen kloori

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1049

Natriumkloridista ja pentakalium-bis(peroksimonosulfaatti)bis(sulfaatista) tuotettu aktiivinen kloori

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Natriumkloridista (merivedestä) elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Magnesiumkloridiheksahydraatista ja kaliumkloridista elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1052

Magnesiumkloridiheksahydraatista elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1053

Kaliumkloridista elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

DK

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Natrium N-kloorisulfamaatista tuotettu aktiivinen kloori

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1055

Natriumkloridista ja pentakalium-bis(peroksimonosulfaatti)bis(sulfaatista) ja sulfamidihaposta tuotettu aktiivinen kloori

SI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1056

Suolahaposta elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

SI

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Divetybis[monoperoksiftalaatti(2-)-O1,OO1]magnesaatti(2-) (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Margosa-uute, joka on saatu Azadirachta indican (neempuu) siemenien kylmäpuristetusta öljystä ylikriittisellä hiilidioksidilla uutettuna

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Alkyyli-(C12-C14)-dimetyylibentsyyliammoniumkloridi (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkyyli-(C12-C14)-dimetyyli(etyylibentsyyli)ammoniumkloridi (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

X

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, uute

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1057

Avautuneista ja kypsistä Tanacetum cinerariifolium -kukista hiilivetyliuottimella saatu Chrysanthemum cinerariaefolium, uute

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Avautuneista ja kypsistä Tanacetum cinerariifolium -kukista ylikriittisellä hiilidioksidilla saatu Chrysanthemum cinerariaefolium -uute

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Laventeli, Lavandula hybrida, uute / lavandiiniöljy

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Reaktiotuotteet: glutamiinihappo ja N- (C12-C14-alkyyli) propyleenidiamiini (glukopotamiini)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(ftaali-imidi)peroksiheksaanihappo (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butyyli-bentso[d]isotiatsol-3-oni (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Tetraklooridekaoksidikompleksista (TCDO) happoa lisäämällä tuotettu klooridioksidi

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Hopeanatriumvetysirkoniumfosfaatti

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

Sec-butyyli-2-(2-hydroksietyyli)piperidiini-1-karboksylaatti / ikaridiini

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

Cis-1-(3-klooriallyyli)-3,5,7-triatsa-1-atsonia-adamantaanikloridi (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

813

Peroksioktaanihappo

FR

 

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Hopeazeoliitti

SE

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Reaktiotuotteet: 5,5-dimetyylihydantoiini, 5-etyyli-5-metyylihydantoiini bromin ja kloorin kanssa (DCDMH)

NL

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Titaanidioksidin ja hopeakloridin reaktiomassa

SE

Ei saatavilla

Ei saatavilla

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Reaktiotuotteet: 5,5-dimetyylihydantoiini, 5-etyyli-5-metyylihydantoiini kloorin kanssa (DCEMH)

NL

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Hopeafosfaattilasi

SE

Ei saatavilla

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Hopeasinkkizeoliitti

SE

Ei saatavilla

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Hopeakuparizeoliitti

SE

Ei saatavilla

130328-19-7

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Hopea adsorboituna piidioksidiin (kuten stabiilin aggregaatin muodossa olevaan nanomateriaaliin, jonka primaarihiukkaset ovat nanokokoluokkaa)

SE

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)-syklopropaanikarboksylaatti (neljän isomeerin seos: 1R-trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-alletriini)

DE

Kasvinsuojeluaine

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli-(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)-syklopropaanikarboksylaatti (kahden isomeerin seos: 1R-trans: 1R/S vain 1:3) (esbiotriini)

DE

Kasvinsuojeluaine

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bromi-2-(4-kloorifenyyli)-1-etoksimetyyli-5-trifluorimetyylipyrroli-3-karbonitriili (klorfenapyri)

PT

Kasvinsuojeluaine

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Polymeeri: N-metyylimetanamiini (Einecs 204-697-4) ja (kloorimetyyli)oksiraani (Einecs 203-439-8) / polymeerinen kvaternaarinen ammoniumkloridi (PQ-polymeeri)

HU

Polymeeri

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

Polyheksametyleenibiguanidihydrokloridi, jonka keskimääräinen lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on 1415 ja keskimääräinen polydispersiivisyys (PDI) on 4,7 (PHMB(1415;4.7))

FR

Polymeeri

32289-58-0 ja 1802181-67-4

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli)-α-[2-(didekyylimetyyliammonio)etyyli]-ω-hydroksipropanoaatti (suola) (Bardap 26)

IT

Polymeeri

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didekyyli-N-dipolyetoksiammoniumboraatti/didekyylipolyoksietyyliammoniumboraatti (polymeerinen betaiini)

EL

Polymeeri

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1059

Capsicum oleoresin

Uuttuvat aineet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdannaiset. Tuote voi sisältää hartsihappoja ja niiden estereitä, terpeenejä, ja näiden terpeenien hapettumis- tai polymeroitumistuotteita. (Capsicum frutescens, Solanaceae)

BE

Ei saatavilla

8023-77-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1060

Capsicum annuum, uute

Uuttuvat aineet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdannaiset, kuten tinktuurat, jähmeät uutteet (concretes), vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes), eteeriset öljyt, oleohartsit, terpeenit, terpeenittömät jakeet, tisleet, jäännökset jne., joita saadaan seuraavista: Capsicum annuum, Solanaceae.

BE

283-403-6

84625-29-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1061

(6E)-N-(4-hydroksi-3-metoksi-2-metyylifenyyli)-8-metyylinon-6-enamidin ja N-(4-hydroksi-3-metoksi-2-metyylifenyyli)-8-metyylinonanamidin reaktiomassa

BE

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1062

D-fruktoosi

AT

200-333-3

57-48-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1063

Hunaja

AT

 

8028-66-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1064

Mallas, uute

Uuttuvat aineet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdannaiset, kuten tinktuurat, jähmeät uutteet (concretes), vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes), eteeriset öljyt, oleohartsit, terpeenit, terpeenittömät jakeet, tisleet, jäännökset jne., joita saadaan seuraavista: Hordeum, Gramineae.

AT

232-310-9

8002-48-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1065

Etikka

(Elintarvikekäyttöön soveltuva, sisältää enintään 10 % etikkahappoa)

AT

Ei saatavilla

8028-52-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1066

Juusto

AT

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1067

Munajauhe

NL

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1068

Saccharomyces cerevisiae

NL

Ei saatavilla

68876-77-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1069

Tiivistetty omenamehu

NL

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1070

Appelsiini, makea, uute

Uuttuvat aineet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdannaiset, kuten tinktuurat, jähmeät uutteet (concretes), vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes), eteeriset öljyt, oleohartsit, terpeenit, terpeenittömät jakeet, tisleet, jäännökset jne., joita saadaan seuraavista: Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Valkosipuliuute

Uuttuvat aineet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdannaiset, kuten tinktuurat, jähmeät uutteet (concretes), vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes), eteeriset öljyt, oleohartsit, terpeenit, terpeenittömät jakeet, tisleet, jäännökset jne., joita saadaan seuraavista: Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

▼B
LIITE III

MääräajatValmisteryhmät

Arviointiraportin toimittamisen määräajat 6 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti

Lausunnon valmistelun aloitusmääräajat 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti

8, 14, 16, 18, 19 ja 21

31.12.2015

31.3.2016

3, 4 ja 5

31.12.2016

31.3.2017

1 ja 2

31.12.2018

31.3.2019

6 ja 13

31.12.2019

31.3.2020

7, 9 ja 10

31.12.2020

31.3.2021

11, 12, 15, 17, 20 ja 22

31.12.2022

►C1  30.9.2023 ◄( 1 ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 564/2013, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2013, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista (EUVL L 167, 19.6.2013, s. 17).

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).