02014R0833 — FI — 04.06.2022 — 009.004


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 833/2014,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta

(EUVL L 229 31.7.2014, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 960/2014, annettu 8 päivänä syyskuuta 2014,

  L 271

3

12.9.2014

►M2

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1290/2014, annettu 4 päivänä joulukuuta 2014,

  L 349

20

5.12.2014

►M3

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/1797, annettu 7 päivänä lokakuuta 2015,

  L 263

10

8.10.2015

►M4

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/2212, annettu 30 päivänä marraskuuta 2017,

  L 316

15

1.12.2017

 M5

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1163, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2019,

  L 182

33

8.7.2019

 M6

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/262, annettu 23 päivänä helmikuuta 2022,

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/328, annettu 25 päivänä helmikuuta 2022,

  L 49

1

25.2.2022

►M8

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/334, annettu 28 päivänä helmikuuta 2022,

  L 57

1

28.2.2022

►M9

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/345, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2022,

  L 63

1

2.3.2022

►M10

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/350, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2022,

  L 65

1

2.3.2022

►M11

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/394, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2022,

  L 81

1

9.3.2022

►M12

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/428, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2022,

  L 87I

13

15.3.2022

►M13

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/576, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2022,

  L 111

1

8.4.2022

►M14

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/595, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2022,

  L 114

60

12.4.2022

►M15

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/879, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022,

  L 153

53

3.6.2022


Oikaistu:

 C1

Oikaisu, EUVL L 234, 7.8.2014, s.  26 (833/2014)

►C2

Oikaisu, EUVL L 246, 21.8.2014, s.  59 (833/2014)

 C3

Oikaisu, EUVL L 281, 25.9.2014, s.  10 (960/2014)

►C4

Oikaisu, EUVL L 006, 10.1.2015, s.  8 (1290/2014)

►C5

Oikaisu, EUVL L 055, 28.2.2022, s.  78 (2022/262)

 C6

Oikaisu, EUVL L 114, 12.4.2022, s.  214 (N:o 833/2014)

 C7

Oikaisu, EUVL L 114, 12.4.2022, s.  212 (2022/328)

 C8

Oikaisu, EUVL L 119, 21.4.2022, s.  114 (2022/394)

►C9

Oikaisu, EUVL L 119, 21.4.2022, s.  118 (2022/576)

►C10

Oikaisu, EUVL L 190, 19.7.2022, s.  191 (2022/576)
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 833/2014,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta▼M7

1 artikla

Tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:

a) 

”kaksikäyttötuotteilla ja -teknologialla” Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/821 ( 1 ) liitteessä I lueteltuja tuotteita;

b) 

”toimivaltaisilla viranomaisilla” jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on nimetty liitteessä I luetelluilla verkkosivuilla;

c) 

”teknisellä avulla” kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja, mukaan lukien avun antaminen suullisesti;

d) 

”välityspalveluilla”

i) 

sellaisista liiketoimista neuvottelemista tai sellaisten liiketoimien järjestelemistä, jotka koskevat tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen ostoa, myyntiä tai toimittamista, myös kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan, tai

ii) 

tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen myyntiä tai ostoa, myös silloin kun ne sijaitsevat kolmansissa maissa ja siirretään johonkin toiseen kolmanteen maahan;

e) 

”sijoituspalveluilla” seuraavia palveluja ja toimintoja:

i) 

yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen;

ii) 

toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaiden lukuun;

iii) 

kaupankäynti omaan lukuun;

iv) 

salkunhoito;

v) 

sijoitusneuvonta;

vi) 

rahoitusvälineiden merkinnän ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestäminen kiinteän sitoumuksen perusteella;

vii) 

rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun toteuttaminen ilman kiinteää sitoumusta;

viii) 

kaikki palvelut, jotka liittyvät rahoitusinstrumenttien ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä;

f) 

▼M11

”siirtokelpoisilla arvopapereilla” maksuvälineitä lukuun ottamatta seuraavia pääomamarkkinoilla vaihdantakelpoisia arvopaperilajeja, mukaan lukien kryptovarat:

▼M7

i) 

yhtiöiden osakkeet ja muut arvopaperit, jotka vastaavat yhtiöiden, henkilöyhtiöiden ja muiden yhteisöjen osakkeita, sekä osaketalletustodistukset,

ii) 

joukkovelkakirjat tai muut arvopaperistetut velan muodot, mukaan lukien tällaisia arvopapereita koskevat talletustodistukset,

iii) 

kaikkia muita arvopapereita, jotka oikeuttavat hankkimaan tai myymään edellä mainitun kaltaisia siirtokelpoisia arvopapereita tai jotka edellyttävät käteissuoritusta, joka määräytyy siirtokelpoisten arvopapereiden perusteella;

g) 

”rahamarkkinavälineillä” välinetyyppejä, joilla tavallisesti käydään kauppaa rahamarkkinoilla, kuten valtion velkasitoumuksia, sijoitustodistuksia ja yritystodistuksia, lukuun ottamatta maksuvälineitä;

h) 

”luottolaitoksella” yritystä, joka liiketoimintanaan vastaanottaa yleisöltä talletuksia tai muita takaisinmaksettavia varoja ja myöntää luottoja omaan lukuunsa;

i) 

”unionin alueella” niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan lukien jäsenvaltioiden ilmatila;

j) 

”arvopaperikeskuksella” Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 ( 2 ) 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä oikeushenkilöä;

k) 

”talletuksella” sellaista saatavaa, joka syntyy tilille jätetyistä varoista tai tavanomaisessa pankkitoiminnassa syntyvissä väliaikaisissa maksujen siirroissa ja joka luottolaitoksen edellytetään maksavan sovellettavan lain ja sopimusten ehtojen mukaisesti takaisin, mukaan lukien määräaikaistalletukset ja säästötalletukset, mutta pois lukien sellaiset saatavat, joiden

i) 

olemassaolo on todistettavissa ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU ( 3 ) 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määritellyllä rahoitusvälineellä, ellei kyseessä ole säästötuote, josta on todisteena nimetylle henkilölle kuuluva talletustodistus ja joka on olemassa jäsenvaltiossa 2 päivänä heinäkuuta 2014;

ii) 

pääomaa ei voida maksaa takaisin nimellisarvon mukaisesti;

iii) 

pääoma voidaan maksaa takaisin nimellisarvon mukaisesti ainoastaan luottolaitoksen tai kolmannen osapuolen antaman erityisen vakuuden tai sopimuksen perusteella;

l) 

”sijoittajien kansalaisuusjärjestelyillä” (eli ”kultaisilla passeilla”) jäsenvaltion käyttöön ottamia menettelyjä, joiden avulla kolmansien maiden kansalaiset voivat saada sen kansalaisuuden ennalta määrättyjä maksuja ja investointeja vastaan;

m) 

”sijoittajien oleskeluoikeusjärjestelyillä” (eli ”kultaisilla viisumeilla”) jäsenvaltion käyttöön ottamia menettelyjä, joiden avulla kolmansien maiden kansalaiset voivat saada oleskeluluvan jäsenvaltioon ennalta määrättyjä maksuja ja investointeja vastaan;

n) 

”kauppapaikalla” direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 24 alakohdassa olevassa määritelmässä tarkoitettua säänneltyä markkinaa, monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää;

o) 

”rahoituksella tai rahoitusavulla” valitusta keinosta riippumatta kaikkia toimia, joilla kyseinen henkilö, yhteisö tai elin ehdollisesti tai ehdoitta antaa käyttöön tai sitoutuu antamaan käyttöön omia varojaan tai taloudellisia resurssejaan, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat: avustukset, lainat, takaukset, takausvakuutukset, velkakirjat, remburssit, toimitusluotot, ostajaluotot, tuonti- tai vientiennakot ja kaikentyyppiset vakuutukset ja jälleenvakuutukset, mukaan lukien vientiluottovakuutukset; tuotteen tai palvelun sovitun hinnan maksaminen sekä normaalin liiketoimintakäytännön mukaisesti laaditut maksua koskevat ehdot eivät ole rahoitusta eivätkä rahoitusapua;

p) 

”kumppanimaalla” liitteessä VIII lueteltavaa maata, joka soveltaa tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä olennaisilta osin vastaavia vientivalvontatoimenpiteitä;

q) 

”kuluttajien viestintälaitteilla” yksityishenkilöiden käyttämiä laitteita, esimerkiksi henkilökohtaisia tietokoneita ja oheislaitteita (mukaan lukien kiintolevyt ja tulostimet), matkapuhelimia, älytelevisioita ja muistilaitteita (USB-asemat), sekä kaikkiin näihin tuotteisiin liittyviä kuluttajaohjelmistoja;

▼M8

r) 

”venäläisellä lentoliikenteen harjoittajalla” lentoliikennettä harjoittavaa yritystä, jolla on Venäjän federaation toimivaltaisten viranomaisten myöntämä voimassa oleva liikennelupa tai vastaava asiakirja;

▼M12

s) 

”luottoluokituksella” yhteisön, velan tai rahoitusvelvoitteen, velkapaperin, etuosakkeen ja muun rahoitusvälineen luottokelpoisuutta taikka tällaisen velan tai rahoitusvelvoitteen, velkapaperin, etuosakkeen tai muun rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuutta koskevaa lausuntoa, joka on annettu käyttäen vakiintunutta ja määritettyä luottoluokitusjärjestelmää;

t) 

”luottoluokitustoiminnalla” lukujen ja tietojen analysointia sekä luottoluokitusten tarkastelua, hyväksymistä, antamista ja arviointia;

u) 

”energia-alalla” alaa, joka kattaa seuraavan toiminnan lukuun ottamatta ydinvoiman siviilikäyttöön liittyvää toimintaa:

i) 

raakaöljyn, maakaasun tai kiinteiden fossiilisten polttoaineiden etsintä, tuotanto, jakelu Venäjällä ja kaivaminen tai polttoaineiden jalostus, maakaasun nesteytys tai uudelleenkaasutus;

ii) 

kiinteiden fossiilisten polttoaineiden, jalostettujen öljytuotteiden tai kaasun tuotanto tai jakelu Venäjällä; tai

iii) 

tehontuotantoon tai sähköntuotantoon liittyvään toimintaan liittyvien laitosten rakentaminen tai laitteiden asentaminen tai palvelujen, laitteiden tai teknologian tarjoaminen;

▼M13

v) 

”julkisia hankintoja koskevilla direktiiveillä” Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 2014/23/EU ( 4 ), 2014/24/EU ( 5 ), 2014/25/EU ( 6 ) ja 2009/81/EY ( 7 );

w) 

”maantiekuljetusyrityksellä ” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä, joka harjoittaa kaupallista tavaraliikennettä moottoriajoneuvoja tai ajoneuvoyhdistelmiä käyttäen.

▼M7

2 artikla

1.  
Kielletään unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.
2.  

Kielletään

a) 

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän sekä kyseisten tuotteiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b) 

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun myöntäminen kyseisten tuotteiden ja kyseisen teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

3.  

Rajoittamatta asetuksesta (EU) 2021/821 johtuvien lupavaatimusten soveltamista tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin eikä niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten, kun ne on tarkoitettu

a) 

humanitaarisia tarkoituksia tai terveyskriisejä varten tai sellaisen tapahtuman kiireelliseen estämiseen tai lieventämiseen, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön, tai luonnonkatastrofeihin reagoimiseksi;

b) 

lääketieteellisiä tai farmaseuttisia tarkoituksia varten;

c) 

uutisvälineiden käyttöön väliaikaisesti vietyinä;

d) 

ohjelmistopäivityksiin;

e) 

kuluttajien viestintälaitteina käytettäväksi;

f) 

Venäjällä olevien luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, lukuun ottamatta Venäjän hallitusta ja sen määräysvallassa suoraan tai välillisesti olevia yrityksiä, kyberturvallisuuden ja tietoturvan varmistamiseen; tai

g) 

Venäjälle matkustavien luonnollisten henkilöiden tai heidän mukanaan matkustavien perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön, ja rajoittuen heidän omistuksessaan oleviin henkilökohtaisiin tavaroihin, koti-irtaimistoon, ajoneuvoihin tai työvälineisiin, joita ei ole tarkoitettu myyntiin.

Tämän kohdan f ja g alakohta pois lukien viejän on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, että tuotteet viedään tässä kohdassa säädetyn poikkeuksen nojalla, ja ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa viejällä on asuinpaikka tai johon se on sijoittautunut, kyseisen poikkeuksen ensimmäisestä käyttökerrasta 30 päivän kuluessa päivästä, jona ensimmäinen vienti tapahtui.

4.  

Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, ja rajoittamatta asetuksesta (EU) 2021/821 johtuvien lupavaatimusten soveltamista toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen, kun ne on tarkoitettu muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten, sen jälkeen kun ne ovat määrittäneet, että nämä tuotteet tai tämä teknologia tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu on tarkoitettu

a) 

unionin, jäsenvaltioiden hallitusten ja Venäjän hallituksen puhtaasti siviiliasioissa tekemää yhteistyötä varten;

b) 

avaruusohjelmiin liittyvään hallitustenväliseen yhteistyöhön;

c) 

siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen toimintaan, huoltoon, polttoaineen uudelleenkäsittelyyn ja turvallisuuteen, sekä ydinalan siviiliyhteistyöhön erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen alalla;

d) 

meriturvallisuuteen;

▼M13

e) 

muita kuin yleisesti käytettävissä olevia siviilialan sähköisiä viestintäverkkoja varten, jotka eivät ole julkisessa määräysvallassa olevan tai yli 50-prosenttisesti julkisomisteisen yhteisön omistuksessa;

▼M7

f) 

sellaisten yhteisöjen yksinomaiseen käyttöön, jotka ovat jonkin jäsenvaltion tai kumppanimaan lainsäädännön mukaisesti perustetun tai muodostetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen yksinomaisessa tai yhteisessä määräysvallassa;

g) 

unionin, jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden diplomaattiedustustoille, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot.

5.  
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, ja rajoittamatta asetuksesta (EU) 2021/821 johtuvien lupavaatimusten soveltamista toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten, sen jälkeen kun ne ovat määrittäneet, että nämä tuotteet perustuvat tai tämä teknologia tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu perustuu sopimuksiin, jotka on tehty ennen 26 päivää helmikuuta 2022, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin, edellyttäen että lupaa on haettu ennen 1 päivää toukokuuta 2022.
6.  
Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä kaikki tämän artiklan nojalla vaaditut luvat asetuksessa (EU) 2021/821 säädettyjen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, joita sovelletaan soveltuvin osin. Lupa on voimassa koko unionissa.
7.  

Kun toimivaltaiset viranomaiset tekevät 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista lupahakemuksista päätöksen, niiden ei pidä myöntää lupaa, jos niillä on perusteltu syy uskoa, että

▼M13

i) 

loppukäyttäjä voi olla sotilaallinen loppukäyttäjä, liitteessä IV tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin tai että tuotteet voivat olla tarkoitettuja sotilaalliseen loppukäyttöön, paitsi jos 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on sallittu 2 b artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla;

ii) 

1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on tarkoitettu ilmailu- tai avaruusteollisuutta varten, paitsi jos tällainen myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on sallittu 4 kohdan b alakohdan nojalla; tai

▼M12

iii) 

edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen avun antaminen on tarkoitettu energia-alaa varten, jollei tällainen myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu ole sallittua 3 artiklan 3–6 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten nojalla.

▼M7

8.  
Toimivaltaiset viranomaiset voivat mitätöidä 4 ja 5 kohdan nojalla myöntämänsä luvan, keskeyttää sen soveltamisen, muuttaa sitä tai peruuttaa sen, jos ne katsovat, että tällainen mitätöinti, keskeyttäminen, muuttaminen tai peruuttaminen on tarpeen tämän asetuksen tuloksellisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

2 a artikla

1.  
Kielletään liitteessä VII lueteltujen, unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien sellaisten tuotteiden ja sellaisen teknologian, jotka voisivat edistää Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä, myynti, toimitus, siirto ja vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.
2.  

Kielletään

a) 

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän sekä näiden tuotteiden ja tämän teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b) 

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen kyseisten tuotteiden ja kyseisen teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

3.  

Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin eikä niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten, kun ne on tarkoitettu

a) 

humanitaarisia tarkoituksia tai terveyskriisejä varten tai sellaisen tapahtuman kiireellistä estämistä tai lieventämistä varten, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön, tai luonnonkatastrofeihin reagoimiseksi;

b) 

lääketieteellisiä tai farmaseuttisia tarkoituksia varten;

c) 

uutisvälineiden käyttöön väliaikaisesti vietyinä;

d) 

ohjelmistopäivityksiin;

e) 

kuluttajien viestintälaitteina käytettäväksi;

f) 

Venäjällä olevien luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, lukuun ottamatta Venäjän hallitusta ja sen määräysvallassa suoraan tai välillisesti olevia yrityksiä, kyberturvallisuuden ja tietoturvan varmistamiseen; tai

g) 

Venäjälle matkustavien luonnollisten henkilöiden tai heidän mukanaan matkustavien perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön, ja rajoittuen heidän omistuksessaan oleviin henkilökohtaisiin tavaroihin, koti-irtaimistoon, ajoneuvoihin tai työvälineisiin, joita ei ole tarkoitettu myyntiin.

Tämän kohdan f ja g alakohta pois lukien viejän on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, että tuotteet viedään tässä kohdassa säädetyn poikkeuksen nojalla, ja ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa viejällä on asuinpaikka tai johon se on sijoittautunut, kyseisen poikkeuksen ensimmäisestä käyttökerrasta 30 päivän kuluessa päivästä, jona ensimmäinen vienti tapahtui.

4.  

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten, sen jälkeen kun ne ovat määrittäneet, että nämä tuotteet tai tämä teknologia tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu on tarkoitettu

a) 

unionin, jäsenvaltioiden hallitusten ja Venäjän hallituksen puhtaasti siviiliasioissa tekemää yhteistyötä varten;

b) 

avaruusohjelmiin liittyvään hallitustenväliseen yhteistyöhön;

c) 

siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen toimintaan, huoltoon, polttoaineen uudelleenkäsittelyyn ja turvallisuuteen, sekä ydinalan siviiliyhteistyöhön erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen alalla;

d) 

meriturvallisuuteen;

▼M13

e) 

muita kuin yleisesti käytettävissä olevia siviilialan sähköisiä viestintäverkkoja varten, jotka eivät ole julkisessa määräysvallassa olevan tai yli 50-prosenttisesti julkisomisteisen yhteisön omistuksessa;

▼M7

f) 

sellaisten yhteisöjen yksinomaiseen käyttöön, jotka ovat jonkin jäsenvaltion tai kumppanimaan lainsäädännön mukaisesti perustetun tai muodostetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen yksinomaisessa tai yhteisessä määräysvallassa; tai

g) 

unionin, jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden diplomaattiedustustoille, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot.

5.  
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten sen jälkeen kun ne ovat määrittäneet, että nämä tuotteet perustuvat tai tämä teknologia tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu perustuu sopimuksiin, jotka on tehty ennen 26 päivää helmikuuta 2022, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin, edellyttäen että lupaa on haettu ennen 1 päivää toukokuuta 2022.
6.  
Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä kaikki tämän artiklan nojalla vaaditut luvat asetuksessa (EU) 2021/821 säädettyjen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, joita sovelletaan soveltuvin osin. Lupa on voimassa koko unionissa.
7.  

Kun toimivaltaiset viranomaiset tekevät 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista lupahakemuksista päätöksen, niiden ei pidä myöntää lupaa, jos niillä on perusteltu syy uskoa, että

▼M13

i) 

loppukäyttäjä voi olla sotilaallinen loppukäyttäjä, liitteessä IV tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin tai että tuotteet voivat olla tarkoitettuja sotilaalliseen loppukäyttöön, paitsi jos 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on sallittu 2 b artiklan 1 kohdan nojalla;

ii) 

1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on tarkoitettu ilmailu- tai avaruusteollisuutta varten, paitsi jos tällainen myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu on sallittu 4 kohdan b alakohdan nojalla; tai

▼M12

iii) 

edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen avun antaminen on tarkoitettu energia-alaa varten, jollei tällainen myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu ole sallittua 3 artiklan 3–6 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten nojalla.

▼M7

8.  
Toimivaltaiset viranomaiset voivat mitätöidä 4 ja 5 kohdan nojalla myöntämänsä luvan, keskeyttää sen soveltamisen, muuttaa sitä tai peruuttaa sen, jos ne katsovat, että tällainen mitätöinti, keskeyttäminen, muuttaminen tai peruuttaminen on tarpeen tämän asetuksen tuloksellisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

▼M7

2 b artikla

▼M12

1.  

Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 2 a artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, ja rajoittamatta asetuksesta (EU) 2021/821 johtuvien lupavaatimusten soveltamista toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää liitteessä IV luetelluille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille luvan kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian ja liitteessä VII lueteltujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen vasta sen jälkeen kun ne ovat määrittäneet, että

▼M7

a. 

nämä tuotteet ovat tai tämä teknologia tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu on tarpeen sellaisen tapahtuman kiireelliseksi estämiseksi tai lieventämiseksi, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön; tai

b. 

nämä tuotteet perustuvat tai tämä teknologia tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu perustuu sopimuksiin, jotka on tehty ennen 26 päivää helmikuuta 2022, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin, edellyttäen että lupaa on haettu ennen 1 päivää toukokuuta 2022.

2.  
Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä kaikki tämän artiklan nojalla vaaditut luvat asetuksessa (EU) 2021/821 säädettyjen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, joita sovelletaan soveltuvin osin. Lupa on voimassa koko unionissa.
3.  
Toimivaltaiset viranomaiset voivat mitätöidä 1 kohdan nojalla myöntämänsä luvan, keskeyttää sen soveltamisen, muuttaa sitä tai peruuttaa sen, jos ne katsovat, että tällainen mitätöinti, keskeyttäminen, muuttaminen tai peruuttaminen on tarpeen tämän asetuksen tuloksellisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

2 c artikla

1.  
Edellä 2 artiklan 3 kohdassa ja 2 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettu ilmoitus toimivaltaisille viranomaisille on tehtävä mahdollisuuksien mukaan sähköisesti lomakkeilla, joissa mainitaan ainakin kaikki liitteessä IX esitetyissä mallilomakkeissa mainitut seikat ja niissä esitetyssä järjestyksessä.
2.  
Kaikki 2, 2 a ja 2 b artiklassa tarkoitetut luvat on myönnettävä mahdollisuuksien mukaan sähköisesti lomakkeilla, joissa mainitaan ainakin kaikki liitteessä IX esitetyissä mallilomakkeissa mainitut seikat ja niissä esitetyssä järjestyksessä.

2 d artikla

▼M9

1.  
Toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja 2, 2 a ja 2 b artiklan nojalla myönnetyistä luvista ja tehdyistä epäämispäätöksistä muiden jäsenvaltioiden ja komission kanssa. Tietojenvaihtoon on käytettävä asetuksen (EU) 2021/821 23 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää.

▼M7

2.  
Tätä artiklaa sovellettaessa saatuja tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on pyydetty, mukaan lukien 4 kohdassa mainittu tietojenvaihto.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat tätä artiklaa sovellettaessa hankittavien tietojen luottamuksellisuuden suojan unionin oikeuden ja asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, ettei tämän artiklan mukaisesti annettujen tai vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuusluokkaa alenneta tai poisteta ilman tietojen luovuttajan kirjallista ennakkosuostumusta.

3.  
Ennen kuin jäsenvaltio myöntää 2, 2 a tai 2 b artiklan mukaisesti luvan liiketoimeen, joka on olennaisesti samanlainen kuin liiketoimi, jolta muu jäsenvaltio on evännyt tai muut jäsenvaltiot ovat evänneet luvan, ja epäämispäätös on edelleen voimassa, sen on neuvoteltava asiasta ensin epäämispäätöksen tehneen jäsenvaltion tai tehneiden jäsenvaltioiden kanssa. Jos asianomainen jäsenvaltio tällaisten neuvottelujen jälkeen päättää myöntää luvan, sen on ilmoitettava päätöksestään muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä toimitettava kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot päätöksensä perusteista.

▼M11

3 a.  
Kun jäsenvaltio myöntää 2 artiklan 4 kohdan d alakohdan, 2 a artiklan 4 kohdan d alakohdan ja 3 f artiklan 4 kohdan mukaisesti luvan meriturvallisuuteen tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä varten, sen on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.

▼M9

4.  
Komissio voi jäsenvaltioita kuullen tarvittaessa ja vastavuoroisuuden pohjalta vaihtaa tietoja kumppanimaiden kanssa, jotta voidaan tukea tähän asetukseen perustuvien vientivalvontatoimenpiteiden tuloksellisuutta ja kumppanimaiden soveltamien vientivalvontatoimenpiteiden yhdenmukaista soveltamista.

▼M7

2 e artikla

1.  
Kielletään julkisen rahoituksen tai rahoitusavun myöntäminen Venäjän kanssa käytävää kauppaa tai Venäjälle tehtäviä investointeja varten.
2.  

Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta:

a. 

rahoitusta tai rahoitusapua koskeviin velvoittaviin sitoumuksiin, jotka on tehty ennen 26 päivää helmikuuta 2022;

▼M11

b. 

sellaisen unionin alueelle sijoittautuneita pieniä ja keskisuuria yrityksiä hyödyttävän julkisen rahoituksen tai rahoitusavun antamiseen, jonka kokonaisarvo on enintään 10 000 000 euroa hanketta kohti; tai

▼M7

c. 

julkisen rahoituksen tai rahoitusavun antamiseen elintarvikkeiden kauppaa sekä maatalous-, lääkintä- tai humanitaarisia tarkoituksia varten.

▼M9

3.  
Kielletään sijoitukset ja osallistuminen Venäjän suorien sijoitusten rahaston (Russian Direct Investment Fund) osarahoittamiin hankkeisiin sekä niiden muunlainen edistäminen.
4.  
Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin sallia sijoitukset Venäjän suorien sijoitusten rahaston (Russian Direct Investment Fund) osarahoittamiin hankkeisiin tai niiden muunlaisen edistämisen todettuaan, että tällainen sijoitus tai muunlainen edistäminen perustuu ennen 2 päivää maaliskuuta 2022 tehtyihin sopimuksiin tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin.

▼M10

2 f artikla

1.  
Kielletään operaattoreilta liitteessä XV lueteltujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten harjoittama sisällön lähettäminen tai lähettämisen mahdollistaminen, helpottaminen tai muulla tavoin edistäminen, mukaan lukien siirtäminen tai jakelu millä tahansa tavalla, kuten kaapelin, satelliitin, IP-television, internetpalvelujentarjoajien, internetin videonjakoalustojen tai -sovellusten avulla, riippumatta siitä, ovatko ne uusia vai etukäteen asennettuja.
2.  
Kaikki liitteessä XV lueteltujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten lähetysluvat tai niiden kanssa tehdyt lupa-, lähetys- ja jakelujärjestelyt keskeytetään.

▼M15

3.  
Kielletään tuotteiden tai palvelujen mainonta kaikessa liitteessä XV lueteltujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tuottamassa tai lähettämässä sisällössä, mukaan lukien siirtäminen tai jakelu millä tahansa 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

▼M12

3 artikla

1.  
Kielletään liitteessä II lueteltujen, unionista tai sen ulkopuolelta peräisin olevien tuotteiden tai teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, sen talousvyöhyke ja mannerjalusta mukaan lukien, tai käytettäväksi Venäjällä, sen talousvyöhyke ja mannerjalusta mukaan lukien.
2.  

Kielletään

a) 

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän sekä kyseisten tuotteiden ja teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b) 

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen näiden tuotteiden ja tämän teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

3.  

Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta sellaisten tuotteiden tai teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin taikka teknisen tai rahoitusavun antamiseen, joita tarvitaan

▼M15

a) 

maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden kuljettamiseksi Venäjältä tai sen kautta unioniin, ellei tämä ole kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla; tai

▼M12

b) 

sellaisen tapahtuman kiireellistä estämistä tai lieventämistä varten, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön.

4.  
Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei 17 päivään syyskuuta 2022 saakka sovelleta sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon, jotka perustuvat ennen 16 päivää maaliskuuta 2022 tehtyyn sopimukseen tai tällaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin, edellyttäen, että toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu asiasta vähintään viisi työpäivää etukäteen.
5.  
Edellä 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta vakuutusten tai jälleenvakuutusten myöntämiseen oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti sen Venäjän energia-alan ulkopuolella harjoittaman toiminnan osalta.
6.  

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin ja teknisen tai rahoitusavun antamiseen sen jälkeen, kun ne ovat määrittäneet, että

a) 

se on tarpeen kriittisen energiahuollon varmistamiseksi unionissa; tai

b) 

se on tarkoitettu sellaisten yhteisöjen yksinomaiseen käyttöön, jotka ovat jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetun tai muodostetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen yksinomaisessa tai yhteisessä määräysvallassa.

7.  
Asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 6 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

3 a artikla

1.  

Kielletään

a) 

uuden omistusosuuden hankkiminen Venäjän tai muun kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti perustetusta tai muodostetusta, Venäjällä energia-alalla toimivasta oikeushenkilöstä, yhteisöstä tai elimestä tai tällaisen olemassa olevan omistusosuuden laajentaminen;

b) 

lainan tai luoton myöntäminen tai sellaiseen järjestelyyn osallistuminen, jossa myönnetään uusi laina tai luotto tai annetaan muulla tavoin rahoitusta, osakepääoma mukaan lukien, Venäjän tai muun kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti perustetulle tai muodostetulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka toimii Venäjällä energia-alalla, tai tällaisen oikeushenkilön, yhteisön tai elimen dokumentoitua rahoitustarkoitusta varten;

c) 

uuden yhteisyrityksen perustaminen Venäjän tai muun kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti perustetun tai muodostetun, Venäjällä energia-alalla toimivan oikeushenkilön, yhteisön tai elimen kanssa;

d) 

edellä a, b ja c alakohdassa tarkoitettuun toimintaan suoraan liittyvien sijoituspalvelujen tarjoaminen.

2.  

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan mihin tahansa 1 kohdassa tarkoitettuun toimintaan sen jälkeen kun ne ovat määrittäneet, että

▼M15

a) 

se on tarpeen kriittisen energiahuollon varmistamiseksi unionissa sekä maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden kuljettamiseksi Venäjältä tai sen kautta unioniin, ellei tätä ole kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla; tai

▼M12

b) 

se koskee yksinomaan sellaista Venäjällä energia-alalla toimivaa oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä, jonka omistaa jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustettu tai muodostettu oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

3.  
Asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 2 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

▼M7

3 b artikla

▼M13

1.  
Kielletään liitteessä X lueteltujen, unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien, öljynjalostuksessa ja maakaasun nesteytymisessä käytettäväksi soveltuvien tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto ja vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

▼M7

2.  

Kielletään

a) 

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan sekä kyseisten tuotteiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b) 

rahoituksen tai rahoitusavun antaminen 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai kyseisiin tuotteisiin tai kyseiseen teknologiaan liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

3.  
Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 26 päivää helmikuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 27 päivään toukokuuta 2022.
4.  
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan liitteessä X lueteltujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen, sen jälkeen kun ne ovat määrittäneet, että nämä tuotteet ovat tai tämä teknologia tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on tarpeen sellaisen tapahtuman kiireellistä estämistä tai lieventämistä varten, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön.

Asianmukaisesti perustelluissa hätätapauksissa myynti, toimitus, siirto tai vienti voidaan toteuttaa ilman ennakkolupaa, jos viejä ilmoittaa siitä toimivaltaiselle viranomaiselle viiden työpäivän kuluessa siitä kun myynti, toimitus, siirto tai vienti on tapahtunut, ja esittää tarvittavat perustelut sille, miksi myynti, toimitus, siirto tai vienti on tapahtunut ilman ennakkolupaa.

3 c artikla

▼M13

1.  
Kielletään unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien, liitteessä XI lueteltujen ilmailu- tai avaruusteollisuuden käyttöön soveltuvien tuotteiden ja teknologian ja liitteessä XX lueteltujen lentopetrolin ja polttoaineiden lisäaineiden myynti, toimitus, siirto ja vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

▼M7

2.  
Kielletään liitteessä XI lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvien vakuutusten ja jälleenvakuutusten antaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Venäjällä käytettäväksi.
3.  
Kielletään seuraavien toimintojen tai minkä tahansa niiden yhdistelmän tarjoaminen: ilma-aluksen tai komponentin perushuolto, korjaus, tarkastus, vaihto, muutostyö tai vian korjaus, lukuun ottamatta lentoa edeltävää tarkastusta, kun ne liittyvät liitteessä XI lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan, suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.
4.  

Kielletään

a) 

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan sekä kyseisten tuotteiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b) 

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen kyseisten tuotteiden ja kyseisen teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

5.  
Edellä 1 ja 4 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta liitteessä XI lueteltujen tuotteiden osalta ennen 26 päivää helmikuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 28 päivään maaliskuuta 2022.

▼M13

6.  

Poiketen siitä, mitä 1 ja 4 kohdassa säädetään, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan ennen 26 päivää helmikuuta 2022 tehdyn ilma-aluksen rahoitusleasingsopimuksen täytäntöönpanoon todettuaan, että

a) 

se on ehdottoman välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa leasingsopimukseen perustuvat maksut sellaiselle jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetulle tai muodostetulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka ei kuulu tässä asetuksessa säädettyjen rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalaan; ja

b) 

venäläisen vastapuolen käyttöön ei aseteta mitään taloudellisia resursseja, lukuun ottamatta ilma-aluksen omistusoikeuden siirtoa sen jälkeen, kun kaikki rahoitusleasingsopimukseen perustuvat maksut on suoritettu.

7.  
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla myönnetyistä luvista kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.
8.  
Edellä 1 kohdassa säädetty kielto ei rajoita 2 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdan soveltamista.

▼M8

3 d artikla

1.  
Kielletään venäläisten lentoliikenteen harjoittajien liikennöimiä ilma-aluksia, mukaan lukien yhteisiä reittitunnuksia tai kiintiövarausjärjestelyjä käyttävät markkinoivan lentoliikenteen harjoittajat, sekä Venäjällä rekisteröityjä ilma-aluksia ja muualla kuin Venäjällä rekisteröityjä ilma-aluksia, jotka ovat venäläisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten omistuksessa tai vuokraamia tai muulla tavoin määräysvallassa, laskeutumasta unionin alueelle, lähtemästä sieltä tai lentämästä sen yli.
2.  
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos kyseessä on pakkolasku tai ylilento hätätilanteessa.
3.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan ilma-aluksen laskeutumiseen, lentoonlähtöön tai ylilentoon unionin alueella, jos kyseiset toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet, että laskeutuminen, lentoonlähtö tai ylilento on tarpeen humanitaarisista syistä tai muuta tämän asetuksen tavoitteiden mukaista tarkoitusta varten.
4.  
Asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 3 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

3 e artikla

▼M12

1.  
Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan verkkotoimintoja varten toimivan verkon hallinnoijan on tuettava komissiota ja jäsenvaltioita 3 d artiklan täytäntöönpanon ja noudattamisen varmistamisessa. Verkon hallinnoijan on erityisesti hylättävä kaikki ilma-alusten käyttäjien toimittamat lentosuunnitelmat, joista käy ilmi aikomus harjoittaa unionin alueella toimintaa, joka rikkoo tätä asetusta, mistä syystä lentäjällä ei ole lupa lentää.

▼M8

2.  
Verkon hallinnoijan on toimitettava komissiolle ja jäsenvaltioille säännöllisesti lentosuunnitelmien analyysiin perustuvia raportteja 3 d artiklan täytäntöönpanosta.

▼M13

3 ea artikla

1.  
Kielletään 16 päivän huhtikuuta 2022 jälkeen pääsy unionin alueella oleviin satamiin kaikilta Venäjän lipun alle rekisteröidyiltä aluksilta.
2.  
Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan aluksiin, jotka ovat vaihtaneet Venäjän lipun tai rekisteröintinsä jonkin toisen valtion lippuun tai rekisteröintiin 24 päivän helmikuuta 2022 jälkeen;
3.  

Tässä artiklassa tarkoitetaan aluksella:

a) 

asiaankuuluvien kansainvälisten yleissopimusten soveltamisalaan kuuluvaa laivaa;

b) 

ainakin 15 metriä pitkää huvivenettä, joka ei kuljeta rahtia ja johon mahtuu enintään 12 matkustajaa; tai

c) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/53/EU ( 8 ) määriteltyä huvivenettä tai vesiskootteria.

4.  
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta apua tarvitsevaan alukseen, joka hakee turvapaikkaa, käyntisatamaa hätätilanteessa meriturvallisuuteen liittyvistä syistä tai ihmishenkien pelastamiseksi merellä.
5.  

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää alukselle pääsyn satamaan tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin todettuaan, että pääsy on tarpeen

▼M15

a) 

jollei tätä ole kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla, maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden, titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin sekä tiettyjen liitteessä XXIV lueteltujen kemiallisten ja rautatuotteiden ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi unioniin;

▼M13

b) 

lääkkeiden, lääkinnällisten tuotteiden, maatalous- ja elintarviketuotteiden, mukaan lukien vehnä ja lannoitteet, joiden tuonti, osto ja kuljetus sallitaan tämän asetuksen nojalla, ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi;

c) 

humanitaarisia tarkoituksia varten;

d) 

ydinpolttoaineen ja muiden siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen toimintaan ehdottoman välttämättömien tavaroiden kuljettamiseksi; tai

e) 

hiilen ja muiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden, sellaisina kuin ne on lueteltu liitteessä XXII, ostamiseksi, tuomiseksi tai siirtämiseksi unioniin 10 päivään elokuuta 2022 saakka.

6.  
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 5 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

▼M11

3 f artikla

1.  
Kielletään unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien, liitteessä XVI lueteltujen merenkulussa käytettävien tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai sijoitettavaksi Venäjän lipun alla purjehtivalle alukselle.
2.  

Kielletään

a) 

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän sekä näiden tuotteiden ja tämän teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b) 

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen näiden tuotteiden ja tämän teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

3.  
Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin eikä niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten, kun ne on tarkoitettu humanitaarisia tarkoituksia tai terveyskriisejä varten tai sellaisen tapahtuman kiireelliseen estämiseen tai lieventämiseen, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön, tai luonnonkatastrofeihin reagoimiseksi.
4.  
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten, sen jälkeen kun se on määrittänyt, että tällaiset tuotteet tai tällainen teknologia tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu on tarkoitettu meriturvallisuuteen.

▼M12

3 g artikla

1.  

Kielletään

a) 

liitteessä XVII lueteltujen rauta- ja terästuotteiden tuonti unioniin suoraan tai välillisesti, jos

i) 

ne ovat peräisin Venäjältä; tai

ii) 

ne on viety Venäjältä;

b) 

liitteessä XVII lueteltujen, Venäjällä olevien tai Venäjältä peräisin olevien rauta- ja terästuotteiden suora tai välillinen ostaminen;

c) 

liitteessä XVII lueteltujen rauta- ja terästuotteiden kuljetus, jos ne ovat peräisin Venäjältä tai jos ne viedään Venäjältä mihin tahansa muuhun maahan;

d) 

a, b ja c alakohdassa säädettyihin kieltoihin liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun, mukaan lukien johdannaiset, antaminen sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti.

2.  
Edellä 1 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 16 päivää maaliskuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 17 päivään kesäkuuta 2022 saakka.

3 h artikla

1.  
Kielletään liitteessä XVIII lueteltujen ylellisyystuotteiden myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.
2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa sovelletaan liitteessä XVIII lueteltuihin ylellisyystuotteisiin, jos niiden arvo on yli 300 euroa tavaraa kohti, ellei liitteessä toisin säädetä.
3.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta tuotteisiin, jotka ovat välttämättömiä jäsenvaltioiden Venäjällä sijaitsevien diplomaatti- tai konsuliedustustojen taikka kansainvälisen oikeuden nojalla vapauksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen virallisia tarkoituksia varten tai jotka ovat niiden henkilökunnan henkilökohtaisia tavaroita.

▼M13

4.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan sellaisten kulttuuriesineiden siirtämiseen tai vientiin Venäjälle, jotka ovat lainassa Venäjän kanssa tehtävän virallisen kulttuuriyhteistyön puitteissa.
5.  
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 4 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

3 i artikla

1.  
Kielletään sellaisten liitteessä XXI lueteltujen tavaroiden, jotka tuottavat Venäjälle merkittäviä tuloja ja siten mahdollistavat sen Ukrainan tilannetta epävakauttavat toimet, suora tai välillinen osto, tuonti tai siirto unioniin, jos ne ovat peräisin Venäjältä tai jos niitä viedään Venäjältä.
2.  

Kielletään

a) 

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan sekä kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti 1 kohdassa säädetyn kiellon yhteydessä;

b) 

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian ostamiseen, tuontiin tai siirtoon tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamiseen liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen suoraan tai välillisesti 1 kohdassa säädetyn kiellon yhteydessä.

3.  
Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 10 päivään heinäkuuta 2022 saakka.
4.  

Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetty kielto ei koske 10 päivästä heinäkuuta 2022 alkaen seuraavien unioniin tuontia varten tarvittavaa tuontia, ostamista tai kuljettamista tai niihin liittyvää teknistä tai rahoitusapua:

a) 

837 570 kuivatonnia CN-ryhmän 3104 20 kaliumkloridia tietyn vuoden 10 päivän heinäkuuta ja sitä seuraavan vuoden 9 päivän heinäkuuta välisenä aikana;

b) 

yhteensä 1 577 807 kuivatonnia muita liitteessä XXI lueteltuja CN-ryhmiin 3105 20 , 3105 60 ja 3105 90 kuuluvia tavaroita tietyn vuoden 10 päivän heinäkuuta ja sitä seuraavan vuoden 9 päivän heinäkuuta välisenä aikana.

5.  
Komissio ja jäsenvaltiot hallinnoivat 4 kohdassa vahvistettuja määrällisiä tuontikiintiöitä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 ( 9 ) 49–54 artiklassa säädetyn tariffikiintiöiden hallinnointijärjestelmän mukaisesti.

3 j artikla

1.  
Kielletään liitteessä XXI lueteltujen hiilen ja muiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden, suora tai välillinen osto, tuonti tai siirto unioniin, jos ne ovat peräisin Venäjältä tai jos niitä viedään Venäjältä.
2.  

Kielletään

a) 

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan sekä kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti 1 kohdassa säädetyn kiellon yhteydessä;

b) 

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian ostamiseen, tuontiin tai siirtoon tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamiseen liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen suoraan tai välillisesti 1 kohdassa säädetyn kiellon yhteydessä.

3.  
Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 10 päivään elokuuta 2022 saakka.

3 k artikla

1.  
Kielletään sellaisten liitteessä XXIII lueteltujen tavaroiden, jotka voisivat edistää erityisesti Venäjän teollisten valmiuksien kehittämistä, myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, tai käytettäväksi Venäjällä.
2.  

Kielletään

a) 

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan sekä kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b) 

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamiseen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

▼C9

3.  
Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 10 päivään heinäkuuta 2022 saakka.

▼M13

4.  
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta tavaroihin, jotka ovat välttämättömiä Venäjällä toimivien, kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien jäsenvaltioiden tai kumppanimaiden diplomaatti- tai konsuliedustustojen tai kansainvälisten järjestöjen virallisia tarkoituksia varten tai jotka ovat niiden henkilökunnan henkilökohtaisia tavaroita.
5.  
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan liitteessä XXIII lueteltujen tavaroiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen todettuaan, että tällaiset tavarat ovat tai tällainen teknologia tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on tarpeen humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittaminen tai avun toimittamisen helpottaminen, mukaan lukien lääkintätarvikkeet ja elintarvikkeet, tai humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja siihen liittyvä apu, tai evakuointeja varten.

3 l artikla

1.  
Kielletään kaikkia Venäjälle sijoittautuneita maantiekuljetusyrityksiä suorittamasta tavaroiden maantiekuljetuksia unionin alueella, kauttakulku mukaan lukien.
2.  

Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta maantiekuljetusyrityksiin, jotka kuljettavat

a) 

postia yleispalveluna;

b) 

tavaroita kauttakuljetuksena unionin kautta Kaliningradin alueen ja Venäjän välillä, edellyttäen että tällaisten tavaroiden kuljetusta ei ole muutoin kielletty tämän asetuksen nojalla.

3.  

Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta 16 päivään huhtikuuta 2022 saakka tavarakuljetuksiin, jotka ovat alkaneet ennen 9 päivää huhtikuuta 2022, edellyttäen että kyseisen maantiekuljetusyrityksen ajoneuvo

a) 

oli jo unionin alueella 9 päivänä huhtikuuta 2022, tai

b) 

ajoneuvon on kuljettava unionin kautta palatakseen Venäjälle.

4.  

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa Venäjälle sijoittautuneelle maantiekuljetusyritykselle luvan tavaroiden kuljetukseen todettuaan, että tällainen kuljetus on tarpeen:

▼M15

a) 

jollei tätä ole kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla, maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden, titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi unioniin;

▼M13

b) 

lääkkeiden, lääkinnällisten tuotteiden, maatalous- ja elintarviketuotteiden, mukaan lukien vehnä ja lannoitteet, joiden tuonti, osto ja kuljetus sallitaan tämän asetuksen nojalla, ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi;

c) 

humanitaarisia tarkoituksia varten;

▼M15

d) 

kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien Venäjällä olevien diplomaatti- ja konsuliedustustojen, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot, tai Venäjällä olevien kansainvälisten järjestöjen toimintaan; tai

▼M13

e) 

sellaisten kulttuuriesineiden siirtämiseen tai vientiin Venäjälle, jotka ovat lainassa Venäjän kanssa tehtävän virallisen kulttuuriyhteistyön puitteissa.

5.  
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 4 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

▼M15

3 m artikla

1.  
Kielletään liitteessä XXV lueteltujen, raakaöljyn tai öljytuotteiden suora tai välillinen osto, tuonti tai siirto, jos ne ovat peräisin Venäjältä tai jos niitä viedään Venäjältä.
2.  
Kielletään 1 kohdassa säädettyyn kieltoon liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun tai kaikkien muiden kyseiseen kieltoon liittyvien palvelujen suora tai välillinen tarjoaminen.
3.  

Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta

a) 

5 päivään joulukuuta 2022 saakka ennen kyseistä päivämäärää sovittuihin ja täytäntöönpantuihin kertaluonteisiin liiketoimiin, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä, tai CN-koodiin 2709 00 kuuluvien tavaroiden ostoa, tuontia tai siirtoa koskevien, ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon, edellyttäen, että asiaankuuluvat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet mainituista sopimuksista komissiolle viimeistään 24 päivänä kesäkuuta 2022 ja että asiaankuuluvat jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kertaluonteisista liiketoimista, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä, kymmenen päivän kuluessa niiden loppuun saattamisesta;

b) 

5 päivään helmikuuta 2023 saakka ennen kyseistä päivämäärää sovittuihin ja täytäntöönpantuihin kertaluonteisiin liiketoimiin, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä, tai CN-koodiin 2710 kuuluvien tavaroiden ostoa, tuontia tai siirtoa koskevien, ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon, edellyttäen, että asiaankuuluvat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet mainituista sopimuksista komissiolle viimeistään 24 päivänä kesäkuuta 2022 ja että asiaankuuluvat jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kertaluonteisista liiketoimista, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä, kymmenen päivän kuluessa niiden loppuun saattamisesta;

c) 

liitteessä XXV lueteltujen meriteitse toimitetun raakaöljyn ja öljytuotteiden ostoon, tuontiin tai siirtoon, jos kyseiset tavarat ovat peräisin kolmannesta maasta ja ne ainoastaan lastataan Venäjällä, lähtevät sieltä tai siirretään sen kautta edellyttäen, että kyseisten tavaroiden alkuperä ja omistaja eivät ole venäläisiä;

d) 

CN-koodiin 2709 00 kuuluvaan raakaöljyyn, jota toimitetaan putkia pitkin Venäjältä jäsenvaltioihin, kunnes neuvosto päättää, että 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja sovelletaan.

4.  
Jos raakaöljyn toimitukset putkia pitkin Venäjältä sisämaajäsenvaltioon keskeytyvät syistä, joihin kyseinen jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, Venäjältä meriteitse toimitettavaa CN-koodiin 2709 00 kuuluvaa raakaöljyä voidaan tuoda kyseiseen jäsenvaltioon poiketen poikkeuksellisesti ja väliaikaisesti siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, kunnes toimitukset jatkuvat tai kunnes 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettua neuvoston päätöstä sovelletaan kyseiseen jäsenvaltioon, sen mukaan kumpi tapahtuu aikaisemmin.
5.  
Alkaen 5 päivästä joulukuuta 2022 ja poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, Bulgarian toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää 31 päivään joulukuuta 2024 saakka luvan ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen, Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietyjen, liitteessä XXV lueteltujen meriteitse toimitetun raakaöljyn ja öljytuotteiden ostamista, tuomista tai siirtämistä koskevien sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon.
6.  

Alkaen 5 päivästä helmikuuta 2023 ja poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, Kroatian toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan 31 päivään joulukuuta 2023 saakka Venäjältä peräisin olevan tai Venäjältä viedyn CN-koodiin 2710 19 71 kuuluvan tyhjiökaasuöljyn ostamiseen, tuomiseen tai siirtämiseen, edellyttäen että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

tyhjiökaasuöljylle ei ole vaihtoehtoisesta toimitusta; ja

b) 

Kroatia on ilmoittanut komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä, eikä komissio ole vastustanut sitä kyseisessä määräajassa.

7.  
Tavaroita, jotka on tuotu toimivaltaisen viranomaisen 5 tai 6 kohdan nojalla myöntämän poikkeuksen voimaantulon jälkeen, ei saa myydä jossakin toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitseville ostajille.
8.  
Kielletään 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettu raakaöljyn siirto tai kuljetus putkia pitkin jäsenvaltioihin, edelleen muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin taikka sen myynti muissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa sijaitseville ostajille.

Kaikissa tällaisen raakaöljyn lähetyksissä ja säiliöissä on oltava selkeä merkintä ”REBCO: vienti kielletty”.

Jos jäsenvaltioon on toimitettu raakaöljyä putkia pitkin 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kielletään tällaisesta raakaöljystä saatujen CN-koodiin 2710 kuuluvien öljytuotteiden siirto ja kuljetus edelleen muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sekä tällaisten öljytuotteiden myynti muissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa sijaitseville ostajille 5 päivästä helmikuuta 2023 alkaen.

Väliaikaisena poikkeuksena kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja kieltoja sovelletaan 5 päivästä joulukuuta 2023 alkaen 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun putkia pitkin toiseen jäsenvaltioon toimitetusta raakaöljystä saatujen öljytuotteiden tuontiin ja siirtoon Tšekkiin sekä myyntiin ostajille Tšekissä. Jos vaihtoehtoisia toimituksia tällaisille öljytuotteille tulee Tšekin saataville ennen kyseistä ajankohtaa, neuvosto lopettaa kyseisen väliaikaisen poikkeuksen. Ajanjaksona 5 päivään joulukuuta 2023 saakka muista jäsenvaltioista Tšekkiin tuotujen tällaisten öljytuotteiden volyymi ei saa ylittää kyseisistä muista jäsenvaltioista Tšekkiin tuotua keskimääräistä volyymiä samana ajanjaksona edeltävien viiden vuoden aikana.

9.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta sellaisten liitteessä XXV lueteltujen tuotteiden ostoihin Venäjällä, jotka ovat tarpeen ostajan olennaisten tarpeiden tyydyttämiseksi Venäjällä tai humanitaarisiin hankkeisiin Venäjällä.
10.  
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 8 päivänä kesäkuuta 2022 ja sen jälkeen joka kolmas kuukausi 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetun putkia pitkin tuodun CN-koodiin 2709 00 kuuluvan raakaöljyn määrät. Tällaiset tuontia koskevat luvut on eriteltävä putkittain. Jos 4 kohdassa tarkoitettua poikkeuksellista väliaikaista poikkeusta sovelletaan sisämaajäsenvaltioon, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kolmen kuukauden välein CN-koodiin 2709 00 kuuluvan Venäjältä meriteitse toimitetun raakaöljyn määrät, niin kauan kuin kyseistä poikkeusta sovelletaan.

Edellä 8 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona 5 päivään joulukuuta 2023 saakka jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kolmen kuukauden välein Tšekkiin viedyn 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta putkia pitkin toimitetusta raakaöljystä saatujen CN-koodiin 2710 kuuluvien öljytuotteiden määrät.

3 n artikla

1.  
Kielletään sellaisen teknisen avun tai välityspalvelujen tai rahoituksen tai rahoitusavun suora tai välillinen tarjoaminen, jotka liittyvät liitteessä XXV lueteltujen, Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietyjen raakaöljyn tai öljytuotteiden kuljetukseen kolmansiin maihin, myös aluksesta alukseen tapahtuvien siirtojen avulla.
2.  

Edellä 1 säädettyä kieltoa ei sovelleta

a) 

ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 5 päivään joulukuuta 2022 saakka; tai

b) 

liitteessä XXV lueteltujen raakaöljyn tai öljytuotteiden siirtoon, jos kyseiset tavarat ovat peräisin kolmannesta maasta ja ne ainoastaan lastataan Venäjällä, lähtevät sieltä tai siirretään sen kautta edellyttäen, että kyseisten tavaroiden alkuperä ja omistaja eivät ole venäläisiä.

▼B

4 artikla

1.  

Kielletään

a) 

yhteisessä puolustustarvikeluettelossa ( 10 ) lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan tai siinä lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai Venäjällä käytettäväksi;

▼M1

b) 

yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten tai -vakuuksien sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti kyseisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun tarjoamiseen Venäjällä toimiville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai Venäjällä käytettäväksi.

▼M13 —————

▼M13

2.  

Edellä 1 kohdassa säädetyt kiellot eivät rajoita avustamista seuraavissa tapauksissa:

a) 

tuonti, osto tai kuljetus, joka liittyy seuraaviin: i) sellaisten varaosien ja palveluiden toimittaminen, jotka ovat tarpeen olemassa olevien voimavarojen ylläpidolle ja turvallisuudelle unionissa; tai ii) ennen 1 päivää elokuuta 2014 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano; tai

b) 

sellaisten varaosien ja palveluiden myynti, toimitus, siirto tai vienti, jotka ovat tarpeen olemassa olevien voimavarojen ylläpidolle, korjaukselle ja turvallisuudelle unionissa.

▼M3

2 a.  

Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta seuraaviin toimiin liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai rahoitustuen suoraan tai välilliseen antamiseen:

a) 

hydratsiinin (CAS 302-01-2) myyntiin, tarjontaan, siirtämiseen tai vientiin ja tuontiin, hankintaan tai kuljettamiseen 70 prosentin tai sitä korkeampina pitoisuuksina edellyttäen, että kyseinen tekninen apu, rahoitus tai rahoitustuki liittyy hydratsiinin määrään, joka on laskettu sen laukaisun tai laukaisujen tai satelliittien mukaisesti, jota tai joita varten se on valmistettu, ja jonka kokonaismäärä kutakin yksittäistä laukaisua tai satelliittia on enintään 800 kg;

b) 

epäsymmetrisen dimetyylihydratsiinin (CAS 57-14-7) tuontiin, hankintaan tai kuljettamiseen;

c) 

monometyylihydratsiinin (CAS 60-34-4) myyntiin, tarjontaan, siirtämiseen tai vientiin ja tuontiin, hankintaan tai kuljettamiseen edellyttäen, että kyseinen tekninen apu, rahoitus tai rahoitustuki liittyy monometyylihydratsiinin määrään, joka on laskettu sen laukaisun tai laukaisujen tai satelliittien mukaisesti, jota tai joita varten se on valmistettu,

siltä osin, kun tämän kohdan a, b ja c alakohdassa mainitut aineet on tarkoitettu eurooppalaisten laukaisupalvelujen tarjoajien laukaisulaitteita varten, eurooppalaisten avaruusohjelmien laukaisuja varten taikka eurooppalaisten satelliittivalmistajien suorittamaa satelliittien polttoainetäydennystä varten.

▼M4

2 aa.  

Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta hydratsiinin (CAS 302-01-2) myyntiin, toimitukseen, siirtämiseen tai vientiin ja tuontiin, hankintaan tai kuljettamiseen 70 prosentin tai sitä korkeampina pitoisuuksina liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai rahoitusavun antamiseen suoraan tai välillisesti edellyttäen, että kyseinen tekninen apu, rahoitus tai rahoitusapu koskee hydratsiinia, joka on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa toimissa:

a) 

ExoMars Descent Module -avaruusaluksen testaaminen ja lento ExoMars 2020 -ohjelman puitteissa; hydratsiinin määrä lasketaan kyseisen ohjelman kunkin vaiheen tarpeiden mukaisesti, mikä ei saa ylittää 5 000  kg:n kokonaismäärää koko ohjelman aikana; tai

b) 

ExoMars Carrier Module -avaruusaluksen lento ExoMars 2020 -ohjelman puitteissa; hydratsiinin määrä lasketaan lennon tarpeiden mukaisesti, mikä ei saa ylittää 300 kg:n kokonaismäärää.

▼M4

2 b.  
Edellä 2 a ja 2 aa kohdassa tarkoitettuihin toimiin liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai rahoitusavun suora tai välillinen antaminen edellyttää toimivaltaisten viranomaisten etukäteistä lupaa.

Luvanhakijoiden on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki tarpeelliset tiedot.

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle kaikista myönnetyistä luvista.

▼M2

3.  

Seuraavat edellyttävät lupaa asianomaiselta toimivaltaiselta viranomaiselta:

a) 

liitteessä II lueteltuihin tuotteisiin sekä niiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä, sen talousvyöhyke ja mannerjalusta mukaan lukien, tai jos apu liittyy tuotteisiin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Venäjällä, sen talousvyöhyke ja mannerjalusta mukaan lukien, henkilöille, yhteisöille tai elimille missä tahansa muussa valtiossa;

b) 

liitteessä II tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin sekä niihin liittyvän teknisen avun tarjoamiseen suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä, sen talousvyöhyke ja mannerjalusta mukaan lukien, tai jos tuki liittyy tuotteisiin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Venäjällä, sen talousvyöhyke ja mannerjalusta mukaan lukien, henkilöille, yhteisöille tai elimille missä tahansa muussa valtiossa.

Edellä 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa tässä kohdassa tarkoitettujen palvelujen tarjoaminen voidaan toteuttaa ilman etukäteistä lupaa, jos palveluntarjoaja ilmoittaa siitä toimivaltaiselle viranomaiselle viiden työpäivän kuluessa palvelujen tarjoamisesta.

▼C2

4.  
Kun lupaa haetaan tämän artiklan 3 kohdan nojalla, sovelletaan 3 artiklaa ja erityisesti sen 2 ja 5 kohtaa soveltuvin osin.

▼M7

5 artikla

1.  

Kielletään suora tai välillinen osto, myynti, sijoituspalvelujen tarjoaminen tai liikkeeseenlaskussa avustaminen ja kaikenlainen muu käsittely, jonka kohteena ovat sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, joiden maturiteetti on yli 90 päivää ja jotka on laskettu liikkeeseen 1 päivän elokuuta 2014 ja 12 päivän syyskuuta 2014 välisenä aikana taikka joiden maturiteetti on yli 30 päivää ja jotka on laskettu liikkeeseen 12 päivän syyskuuta 2014 ja 12 päivän huhtikuuta 2022 välisenä aikana, tai sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, jotka on laskettu liikkeeseen 12 päivän huhtikuuta 2022 jälkeen ja joiden liikkeeseenlaskijana on

a) 

liitteessä III lueteltu Venäjälle sijoittautunut merkittävä luottolaitos tai muu liitteessä III lueteltu Venäjälle sijoittautunut merkittävä laitos, jonka nimenomaisena tehtävänä on edistää Venäjän talouden kilpailukykyä, sen monipuolistamista ja investointien lisäämistä ja joka on yli 50-prosenttisesti julkisomisteinen tai julkisessa määräysvallassa 1 päivänä elokuuta 2014; tai

b) 

unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista liitteessä III lueteltu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai

c) 

edellä b alakohdassa tarkoitetun tai liitteessä III luetellun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

2.  

Kielletään suora tai välillinen osto, myynti, sijoituspalvelujen antaminen tai liikkeeseenlaskussa avustaminen tai kaikenlainen muu käsittely, jonka kohteena ovat sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, jotka on laskettu liikkeeseen 12 päivän huhtikuuta 2022 jälkeen ja joiden liikkeeseenlaskijana on

a) 

liitteessä XII lueteltu Venäjälle sijoittautunut merkittävä luottolaitos tai muu laitos, joka on yli 50-prosenttisesti julkisomisteinen tai julkisessa määräysvallassa 26 päivänä helmikuuta 2022 tai mikä tahansa muu liitteessä XII lueteltu Venäjälle sijoittautunut luottolaitos, jolla on merkittävä rooli Venäjän tai sen hallituksen tai keskuspankin toiminnan tukemisessa; tai

b) 

unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista liitteessä XII lueteltu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai

c) 

tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

3.  

Kielletään suora tai välillinen osto, myynti, sijoituspalvelujen antaminen tai liikkeeseenlaskussa avustaminen ja kaikenlainen muu käsittely, jonka kohteena ovat sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, joiden maturiteetti on yli 30 päivää ja jotka on laskettu liikkeeseen 12 päivän syyskuuta 2014 ja 12 päivän huhtikuuta 2022 välisenä aikana, tai sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, jotka on laskettu liikkeeseen 12 päivänä huhtikuuta 2022 jälkeen ja joiden liikkeeseenlaskijana on

a) 

liitteessä V lueteltu Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka harjoittaa pääasiassa puolustustarvikkeiden tai -palvelujen suunnitteluun, tuotantoon, myyntiin tai vientiin liittyvää merkittävää toimintaa, lukuun ottamatta avaruusteollisuuden tai ydinenergian alalla toimivia oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä;

b) 

liitteessä VI lueteltu Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on julkisessa määräysvallassa tai yli 50-prosenttisesti julkisomisteinen ja jonka kokonaisvarallisuuden arvioidaan olevan yli biljoona Venäjän ruplaa ja jonka arvioiduista tuloista vähintään 50 prosenttia on peräisin raakaöljyn tai öljytuotteiden myynnistä tai kuljetuksesta;

c) 

unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista tämän kohdan a tai b alakohdassa lueteltu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai

d) 

tämän kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

4.  

Kielletään suora tai välillinen osto, myynti, sijoituspalvelujen antaminen tai liikkeeseenlaskussa avustaminen tai kaikenlainen muu käsittely, jonka kohteena ovat sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, jotka on laskettu liikkeeseen 12 päivän huhtikuuta 2022 jälkeen ja joiden liikkeeseenlaskijana on

a) 

liitteessä XIII lueteltu Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on julkisessa määräysvallassa tai yli 50-prosenttisesti julkisomisteinen ja jossa Venäjällä, sen hallituksella tai keskuspankilla on oikeus osallistua voitonjakoon tai jonka kanssa Venäjällä, sen hallituksella tai keskuspankilla on muu merkittävä taloudellinen suhde; tai

b) 

unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista liitteessä XIII lueteltu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai

c) 

tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

5.  
Kielletään Venäjälle sijoittautuneiden, yli 50-prosenttisesti julkisomisteisten oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten siirtokelpoisten arvopapereiden listalle ottaminen ja niihin liittyvien palvelujen antaminen unionissa rekisteröidyissä tai tunnustetuissa kauppapaikoissa 12 päivästä huhtikuuta 2022 alkaen.
6.  

Kielletään suora tai välillinen uusien lainojen tai luottojen myöntäminen tai osallistuminen järjestelyyn

i) 

sellaisen uuden lainan tai luoton myöntämiseksi, jonka maturiteetti on yli 30 päivää, 1 tai 3 kohdassa tarkoitetulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle 12 päivän syyskuuta 2014 ja 26 päivän helmikuuta 2022 välisenä aikana; tai

ii) 

uuden lainan tai luoton myöntämiseksi 1, 2, 3 tai 4 kohdassa tarkoitetulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle 26 päivän helmikuuta 2022 jälkeen.

Kieltoa ei sovelleta seuraaviin:

a) 

lainat tai luotot, joiden erityisenä ja dokumentoituna tavoitteena on tarjota rahoitusta sellaiseen unionin ja jonkin kolmannen valtion väliseen tuotteiden ja muiden kuin rahoituspalvelujen tuontiin tai vientiin, jota kiellot eivät koske, mukaan lukien sellaisiin kolmannesta valtiosta hankittaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät menot, jotka ovat tarpeen vienti- tai tuontisopimuksen täytäntöönpanoa varten; tai

b) 

lainat, joiden erityisenä ja dokumentoituna tavoitteena on tarjota hätärahoitusta sellaisten unioniin sijoittautuneiden oikeushenkilöiden vakavaraisuus- ja likviditeettikriteerien täyttämiseksi, joiden omistusoikeuksista liitteessä III mainittu yhteisö omistaa yli 50 prosenttia.

7.  

Edellä 6 kohdassa säädetty kielto ei koske ennen 26 päivää helmikuuta 2022 tehdyn sopimuksen mukaisia lainan nostoja tai suorituksia, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

nostoja tai maksusuorituksia koskevat ehdot

i) 

on sovittu ennen 26 päivää helmikuuta 2022; ja

ii) 

niitä ei ole muutettu tuona päivänä eikä sen jälkeen; ja

b) 

ennen 26 päivää helmikuuta 2022 on vahvistettu sopimuksenmukainen erääntymispäivä kaikkien saataville asetettujen varojen täysimääräistä takaisinmaksua varten sekä määräpäivä kaikkien sopimuksenmukaisten sitoumusten, oikeuksien ja velvoitteiden lakkaamista varten; ja

c) 

sopimus ei tekohetkellä ollut tässä asetuksessa säädettyjen ja silloin voimassa olleiden kieltojen vastainen.

Edellä a alakohdassa tarkoitettujen lainan nostojen ja suoritusten ehtoihin kuuluvat määräykset, jotka koskevat kunkin noston tai suorituksen takaisinmaksuaikaa, sovellettavaa korkoa tai koron laskentatapaa sekä nostojen ja suoritusten enimmäismäärää.

▼C5

5 a artikla

1.  

Kielletään suora tai välillinen osto, myynti, sijoituspalvelujen antaminen tai liikkeeseenlaskussa avustaminen tai kaikenlainen muu käsittely, jonka kohteena ovat sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, jotka on laskettu liikkeeseen 9 päivän maaliskuuta 2022 jälkeen ja joiden liikkeeseenlaskijana on

a) 

Venäjä ja sen hallitus; tai

b) 

Venäjän keskuspankki; tai

c) 

b alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

2.  
Kielletään suora tai välillinen uusien lainojen tai luottojen myöntäminen tai osallistuminen järjestelyyn sellaisen uuden lainan tai luoton myöntämiseksi 1 kohdassa tarkoitetulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle 23 päivän helmikuuta 2022 jälkeen.

Kieltoa ei sovelleta lainoihin eikä luottoihin, joiden erityisenä ja dokumentoituna tavoitteena on tarjota rahoitusta sellaiseen unionin ja jonkin kolmannen valtion väliseen tuotteiden ja muiden kuin rahoituspalvelujen tuontiin tai vientiin, jota kiellot eivät koske, mukaan lukien sellaisiin kolmannesta valtiosta hankittaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät menot, jotka ovat tarpeen vienti- tai tuontisopimuksen täytäntöönpanoa varten.

3.  

Edellä 2 kohdassa säädetty kielto ei koske ennen 23 päivää helmikuuta 2022 tehdyn sopimuksen mukaisia lainan nostoja tai suorituksia, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

nostoja tai maksusuorituksia koskevat ehdot

i) 

on sovittu ennen 23 päivää helmikuuta 2022; ja

ii) 

niitä ei ole muutettu tuona päivänä eikä sen jälkeen; ja

b) 

ennen 23 päivää helmikuuta 2022 on vahvistettu sopimuksenmukainen erääntymispäivä kaikkien saataville asetettujen varojen täysimääräistä takaisinmaksua varten sekä määräpäivä kaikkien sopimuksenmukaisten sitoumusten, oikeuksien ja velvoitteiden lakkaamista varten.

Edellä a alakohdassa tarkoitettujen lainan nostojen ja suoritusten ehtoihin kuuluvat määräykset, jotka koskevat kunkin noston tai suorituksen takaisinmaksuaikaa, sovellettavaa korkoa tai koron laskentatapaa sekä nostojen ja suoritusten enimmäismäärää.

▼M11

4.  
Kielletään varantojen ja varojen hallinnointiin liittyvät liiketoimet Venäjän keskuspankin kanssa, mukaan lukien Venäjän keskuspankin puolesta tai sen johdolla toimivien oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten, kuten Venäjän kansallisen sijoitusrahaston, kanssa.

▼M8

5.  
Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan liiketoimeen edellyttäen, että se on ehdottoman välttämätöntä koko unionin tai asianomaisen jäsenvaltion rahoitusvakauden varmistamiseksi.
6.  
Asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle aikomuksestaan myöntää lupa 5 kohdan nojalla.

▼M12

5 aa artikla

1.  

Kielletään suora tai välillinen osallistuminen liiketoimeen seuraavien kanssa:

a) 

liitteessä XIX lueteltu Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on julkisessa määräysvallassa tai yli 50-prosenttisesti julkisomisteinen tai jonka voitonjakoon Venäjällä, sen hallituksella tai keskuspankilla on oikeus osallistua tai johon Venäjällä, sen hallituksella tai keskuspankilla on muu merkittävä taloudellinen suhde;

b) 

unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista liitteessä XIX lueteltu oikeushenkilö, yhteisö tai elin omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai

c) 

tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

2.  
Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta ennen 16 päivää maaliskuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 15 päivään toukokuuta 2022 saakka.

▼M15

2 a.  
Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta sellaisten maksujen vastaanottamiseen, jotka kyseisessä kohdassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten on maksettava ennen 15 päivää toukokuuta 2022 täytäntöön pantujen sopimusten perusteella.

▼M12

3.  

Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta seuraaviin:

▼M15

a) 

jollei tätä ole kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla, liiketoimet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden sekä titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi suoraan tai välillisesti Venäjältä tai sen kautta unioniin, Euroopan talousalueen jäsenmaahan, Sveitsiin tai Länsi-Balkanille;

▼M12

b) 

Venäjän ulkopuolella toteutettaviin energiahankkeisiin liittyvät liiketoimet, joissa liitteessä XIX lueteltu oikeushenkilö, yhteisö tai elin on vähemmistöosakas;

▼M13

c) 

liitteessä XXII luetellut liiketoimet, jotka koskevat hiilen ja muiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden ostoa, tuontia tai kuljetusta unioniin 10 päivään elokuuta 2022 saakka;

▼M15

d) 

liiketoimet, myös myynnit, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta voidaan viimeistään 5 päivänä syyskuuta 2022 ajaa alas yhteisyritys tai vastaava oikeudellinen järjestely, josta on sovittu ennen 16 päivää maaliskuuta 2022 ja johon liittyy 1 kohdassa tarkoitettu oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

e) 

liiketoimet, jotka liittyvät sähköisten viestintäpalvelujen ja datakeskuspalvelujen tarjoamiseen sekä niiden toiminnan, ylläpidon ja turvallisuuden kannalta välttämättömien palvelujen ja laitteiden, mukaan lukien palomuurit ja puhelinkeskuspalvelut, tarjoamiseen liitteessä XIX luetellulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

▼M13

5 b artikla

1.  
Kielletään talletusten vastaanottaminen Venäjän kansalaisilta tai Venäjällä asuvilta luonnollisilta henkilöiltä taikka Venäjälle sijoittautuneilta oikeushenkilöiltä, yhteisöiltä tai elimiltä, jos luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen talletusten kokonaisarvo luottolaitosta kohden on yli 100 000 euroa.
2.  
Kielletään kryptolompakon, -tilin tai kryptovarojen talletuspalvelujen tarjoaminen Venäjän kansalaisille tai Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille taikka Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jos luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen kryptovarojen kokonaisarvo lompakkoa, tiliä tai talletuspalvelujen tarjoajaa kohden on yli 10 000 euroa.
3.  
Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden, Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan tai Sveitsin kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on tilapäinen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa tai Sveitsissä.
4.  
Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta talletuksiin, jotka ovat välttämättömiä muiden kuin kiellettyjen tuotteiden ja palvelujen rajat ylittävässä kaupassa unionin ja Venäjän välillä.

▼M15

5 c artikla

1.  

Poiketen siitä, mitä 5 b artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tällaisen talletuksen vastaanottamiseen tai tällaisen lompakon, tilin tai talletuspalvelun tarjoamiseen todettuaan, että tällaisen talletuksen vastaanottaminen tai tällaisen lompakon, tilin tai talletuspalvelun tarjoaminen:

a) 

on tarpeen 5 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b) 

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai kyseisistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c) 

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d) 

on tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä; tai

e) 

on tarpeen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

2.  
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohdan a, b, c tai e alakohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

▼M7

5 d artikla

▼M13

1.  

Poiketen siitä, mitä 5 b artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tällaiseen talletukseen tai tällaisen lompakon, tilin tai talletuspalvelujen tarjoamiseen todettuaan, että tällaisen talletuksen vastaanottaminen tai tällaisen lompakon, tilin tai talletuspalvelujen tarjoaminen:

▼M7

a) 

on tarpeen humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittamiseksi tai sen toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkintätarvikkeet ja elintarvikkeet sekä humanitaariset työntekijät ja näihin liittyvä apu, tai evakuoimista varten; tai

b) 

on tarpeen sellaisiin kansalaisyhteiskunnan toimiin, joilla suoraan edistetään demokratiaa, ihmisoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta Venäjällä.

2.  
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

5 e artikla

1.  
Kielletään unionin arvopaperikeskuksia antamasta mitään asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä määriteltyjä palveluja, jotka koskevat 12 päivän huhtikuuta 2022 jälkeen liikkeeseen laskettuja siirtokelpoisia arvopapereita, Venäjän kansalaisille tai Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille tai Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.
2.  
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on väliaikainen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa.

5 f artikla

▼M13

1.  
Kielletään 12 päivän huhtikuuta 2022 jälkeen liikkeeseen laskettujen, minkä tahansa jäsenvaltion virallisen valuutan määräisten siirtokelpoisten arvopapereiden ja sellaisten yhteissijoitusyritysten osuuksien, jotka antavat pääsyn tällaisiin arvopapereihin, myynti Venäjän kansalaisille tai Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille sekä Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.

▼M15

2.  
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden, Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan tai Sveitsin kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on tilapäinen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa tai Sveitsissä.

▼M7

5 g artikla

1.  

Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, luottamuksellisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista luottolaitosten on

a) 

toimitettava sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai komissiolle viimeistään 27 päivänä toukokuuta 2022 luettelo yli 100 000 euron suuruisista talletuksista, jotka ovat Venäjän kansalaisten tai Venäjällä asuvien luonnollisten henkilöiden tai Venäjälle sijoittautuneiden oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten hallussa. Niiden on toimitettava tällaisia talletuksia koskevat ajantasaiset tiedot 12 kuukauden välein.

b) 

toimitettava sijaintijäsenvaltionsa kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot yli 100 000 euron suuruisista talletuksista, jotka ovat sellaisten Venäjän kansalaisten tai sellaisten Venäjällä asuvien luonnollisten henkilöiden hallussa, jotka ovat saaneet jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden sijoittajien kansalaisuusjärjestelyn kautta tai oleskeluoikeuden jossakin jäsenvaltiossa sijoittajien oleskeluoikeusjärjestelyn kautta.

▼M15

5 h artikla

1.  
Kielletään rahoitustietojen vaihtoon käytettävien erikoistuneiden rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoaminen liitteessä XIV luetelluille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille, joiden omistusoikeuksista liitteessä XIV tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia.
2.  
Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa sovelletaan kuhunkin liitteessä XIV lueteltuun oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen päivästä, joka sen yhteydessä on kyseisessä liitteessä mainittu. Kieltoa sovelletaan samasta päivästä Venäjälle sijoittautuneisiin oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, joiden omistusoikeuksista liitteessä XIV tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia.

▼M13

5 i artikla

1.  
Kielletään minkä tahansa jäsenvaltion virallisen valuutan määräisten setelien myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Venäjälle tai Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, mukaan lukien Venäjän viranomaiset ja keskuspankki, taikka käytettäväksi Venäjällä.
2.  

Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta minkä tahansa jäsenvaltion virallisen valuutan määräisten setelien myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jos tällainen myynti, toimitus, siirto tai vienti on tarkoitettu

a) 

Venäjälle matkustavien luonnollisten henkilöiden tai heidän kanssaan matkustavien perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön; tai

b) 

kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien Venäjällä toimivien diplomaatti- ja konsuliedustustojen tai kansainvälisten järjestöjen viralliseen käyttöön.

▼M12

5 j artikla

1.  
Kielletään luottoluokituspalvelujen tarjoaminen Venäjän kansalaisille tai Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille sekä Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille 15 päivästä huhtikuuta 2022 alkaen.
2.  
Kielletään pääsy luottoluokitustoimintaan liittyviin tilauspalveluihin Venäjän kansalaisilta tai Venäjällä asuvilta luonnollisilta henkilöiltä sekä Venäjälle sijoittautuneilta oikeushenkilöiltä, yhteisöiltä tai elimiltä 15 päivästä huhtikuuta 2022 alkaen.
3.  
Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on väliaikainen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa.

▼M13

5 k artikla

1.  

Kielletään julkisia hankintoja koskevien direktiivien sekä direktiivin 2014/23/EU 10 artiklan 1 ja 3 kohdan, 6 kohdan a–e alakohdan ja 8, 9 ja 10 kohdan sekä 11, 12, 13 ja 14 artiklan, direktiivin 2014/24/EU 7 ja 8 artiklan sekä 10 artiklan b–f ja h–j alakohdan, direktiivin 2014/25/EU 18 artiklan, 21 artiklan b–e ja g–i alakohdan sekä 29 ja 30 artiklan ja direktiivin 2009/81/EY 13 artiklan a–d, f–h ja j alakohdan soveltamisalaan kuuluvien julkisia hankintoja koskevien sopimusten tai käyttöoikeussopimusten tekeminen tai niiden täytäntöönpanon jatkaminen, kun toisena osapuolena on

a) 

Venäjän kansalainen tai Venäjälle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b) 

oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai

c) 

tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin,

myös silloin kun niillä on yli 10 prosentin osuus kyseisen sopimuksen arvosta tai niistä alihankkijoista, tavarantoimittajista tai yksiköistä, joiden voimavaroja käytetään hyväksi julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä tarkoitetulla tavalla.

2.  

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan sopimusten tekemiseen ja niiden täytäntöönpanon jatkamiseen, kun sopimukset on tarkoitettu

a) 

siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen toimintaan, huoltoon, käytöstä poistoon ja radioaktiivisten jätteiden käsittelyyn, polttoaineen toimittamiseen ja uudelleenkäsittelyyn ja turvallisuuteen ja siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinlaitosten valmistumiseen tarvittavan suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton jatkamiseen sekä lääketieteellisten radioisotooppien ja muiden vastaavien lääketieteellisten sovellusten tuotannossa tarvittavien lähtöaineiden toimittamiseen, ympäristön säteilyvalvonnassa tarvittavaan kriittiseen teknologiaan sekä ydinalan siviiliyhteistyöhön erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen alalla;

b) 

avaruusohjelmiin liittyvään hallitustenväliseen yhteistyöhön;

c) 

sellaisten ehdottoman välttämättömien tavaroiden tai palvelujen toimittamiseen, joita ainoastaan 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt voivat toimittaa tai toimittaa riittävässä määrin;

d) 

kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien unionin ja jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot, tai kansainvälisten järjestöjen toimintaan Venäjällä;

▼M15

e) 

jollei sitä ole kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla, maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden sekä titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseen, tuontiin tai kuljettamiseen Venäjältä tai sen kautta unioniin; tai

▼M13

f) 

hiilen ja muiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden, sellaisina kuin ne on lueteltu liitteessä XXII, ostamiseen, tuontiin tai kuljettamiseen unioniin 10 päivään elokuuta 2022 saakka.

3.  
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla myönnetyistä luvista kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.
4.  
Edellä 1 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen sopimusten täytäntöönpanoon 10 päivään lokakuuta 2022 saakka.

5 l artikla

1.  
Kielletään asetuksessa (EU, Euratom) 2018/1046 ( 11 ) tarkoitetun suoran tai välillisen tuen, mukaan lukien rahoitus ja rahoitusapu sekä kaikenlainen muu unionin, Euratomin tai jäsenvaltion kansalliseen ohjelmaan ja sopimuksiin perustuva hyöty, myöntäminen Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jotka ovat yli 50-prosenttisesti julkisomisteisia tai julkisen määräysvallan alaisia.
2.  

Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta

a) 

humanitaarisiin tarkoituksiin, kansanterveysuhkiin tai sellaisen tapahtuman kiireelliseen estämiseen tai lieventämiseen, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön, tai luonnonkatastrofeihin reagointiin;

b) 

kasvinsuojelu- ja eläinlääkintäohjelmiin;

c) 

hallitustenväliseen yhteistyöhön, joka liittyy avaruusohjelmiin tai jota tehdään kansainvälisestä lämpöydinkoereaktorista tehdyn sopimuksen nojalla;

d) 

siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen toimintaan, huoltoon, käytöstä poistoon ja radioaktiivisten jätteiden käsittelyyn, polttoaineen toimittamiseen ja uudelleenkäsittelyyn ja turvallisuuteen sekä lääketieteellisten radioisotooppien ja muiden vastaavien lääketieteellisten sovellusten tuotannossa tarvittavien lähtöaineiden toimittamiseen, ympäristön säteilyvalvonnassa tarvittavaan kriittiseen teknologiaan sekä ydinalan siviiliyhteistyöhön erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen alalla;

e) 

yksilöille tarkoitettuihin vaihto-ohjelmiin ja ihmisten välisiin kontakteihin;

f) 

ilmasto- ja ympäristöohjelmiin, lukuun ottamatta tutkimus- ja innovointitoimintaan myönnettävää tukea;

g) 

kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien unionin ja jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot, tai kansainvälisten järjestöjen toimintaan Venäjällä.

▼M15

5 m artikla

1.  

Kielletään sellaisen trustin tai vastaavan oikeudellisen järjestelyn rekisteröiminen, tai sääntömääräisen kotipaikan, liiketoimintapaikan tai hallinnollisen osoitteen sekä hallinnollisten palvelujen tarjoaminen trustille tai vastaavalle oikeudelliselle järjestelylle, jonka perustajana tai edunsaajana on

a) 

Venäjän kansalainen tai Venäjällä asuva luonnollinen henkilö;

b) 

Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

c) 

oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista a tai b alakohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia;

d) 

oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on a, b tai c alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen määräysvallassa;

e) 

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a, b, c tai d alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen puolesta tai johdolla.

2.  
Kielletään 5 päivästä heinäkuuta 2022 toimiminen 1 kohdassa tarkoitetun trustin tai vastaavan oikeudellisen järjestelyn perustajana, nimellisenä osakkaana, johtajana, sihteerinä tai muussa vastaavassa tehtävässä, sekä toisen henkilön järjestäminen hoitamaan tällaista tehtävää.
3.  
Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaiseen toimintaan, joka on ehdottoman välttämätöntä ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen, tämän artiklan kanssa yhteensopimattomien sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten irtisanomiseksi viimeistään 5 päivänä heinäkuuta 2022.
4.  
Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, kun trustin perustaja tai edunsaaja on jonkin jäsenvaltion kansalainen tai luonnollinen henkilö, jolla on väliaikainen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa.
5.  

Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin antaa luvan 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen jatkamiseen 5 päivän heinäkuuta 2022 jälkeen

a) 

sellaisten toimien päätökseen saattamista varten 5 päivään syyskuuta 2022 mennessä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä 3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten irtisanomiseksi, edellyttäen että tällaiset toimet käynnistettiin ennen 11 päivää toukokuuta 2022; tai

b) 

muista syistä, edellyttäen että palveluntarjoajat eivät ota vastaan tai aseta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden saataville varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti tai anna tällaisille henkilöille muuta hyötyä trustiin sijoitetuista varoista.

6.  

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan kyseisissä kohdissa tarkoitettuihin palveluihin todettuaan, että se on tarpeen

a) 

humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittamiseksi tai sen toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkintätarvikkeet, elintarvikkeet tai humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja näihin liittyvä apu, tai evakuoimista varten;

b) 

sellaisia kansalaisyhteiskunnan toimia varten, joilla suoraan edistetään demokratiaa, ihmisoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta Venäjällä; tai

c) 

sellaisten trustien toimintaa varten, joiden tarkoituksena on hallinnoida ammatillisia lisäeläkejärjestelmiä, vakuutuksia tai työntekijöiden osakeomistusjärjestelmiä, hyväntekeväisyysjärjestöjä, ei-ammattimaisia urheiluseuroja sekä alaikäisille tai haavoittuvassa asemassa oleville aikuisille tarkoitettuja varoja.

7.  
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 5 tai 6 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa tällaisen luvan myöntämisestä.

▼M15

5 n artikla

1.  

Kielletään laskentatoimen, tilintarkastuspalvelujen, mukaan lukien lakisääteinen tilintarkastus, kirjanpito- tai veroneuvontapalvelujen tai yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- tai suhdetoimintapalvelujen suora tai välillinen tarjoaminen

a) 

Venäjän hallitukselle; tai

b) 

Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.

2.  
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen, tämän artiklan kanssa yhteensopimattomien sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten irtisanomiseksi viimeistään 5 päivänä heinäkuuta 2022.
3.  
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä puolustautumisoikeuden käyttämiseksi oikeudenkäynneissä sekä tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden käyttämiseksi.
4.  
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka on tarkoitettu yksinomaan sellaisten Venäjälle sijoittautuneiden oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten käyttöön, jotka ovat sellaisen oikeushenkilön, yhteisön tai elimen omistuksessa taikka yksinomaisessa tai yhteisessä määräysvallassa, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.
5.  

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan siinä tarkoitettuihin palveluihin todettuaan, että se on tarpeen

a) 

humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittamiseksi tai sen toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkintätarvikkeet, elintarvikkeet tai humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja siihen liittyvä apu, tai evakuoimista varten; tai

b) 

sellaisia kansalaisyhteiskunnan toimia varten, joilla suoraan edistetään demokratiaa, ihmisoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta Venäjällä.

▼M7

6 artikla

1.  

Jäsenvaltiot ja komissio ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä ja jakavat muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja, erityisesti tietoja

a) 

tämän asetuksen nojalla myönnetyistä luvista;

b) 

edellä olevan 5 g artiklan nojalla saaduista tiedoista;

c) 

rikkomisista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista ratkaisuista;

▼M13

d) 

havaituista tapauksista, joissa tässä asetuksessa säädettyjä kieltoja on rikottu tai kierretty tai yritetty rikkoa tai kiertää kryptovaroja käyttäen.

▼M7

2.  
Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava toisilleen ja komissiolle muista hallussaan olevista merkityksellisistä tiedoista, jotka voivat vaikuttaa tämän asetuksen tulokselliseen täytäntöönpanoon.
3.  
Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu, tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tuloksellisuuden varmistaminen mukaan lukien.

7 artikla

Valtuutetaan komissio muuttamaan liitteitä I ja IX jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

▼B

8 artikla

▼M15

1.  
Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia, tarvittaessa myös rikosoikeudellisia seuraamuksia, koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on myös säädettävä asianmukaisista toimenpiteistä tällaisen rikkomisen tuottaman hyödyn takavarikoimiseksi.

▼B

2.  
Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa tarkoitetut säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikista myöhemmistä muutoksista.

9 artikla

1.  
Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä I tarkoitetuilla verkkosivuilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä I tarkoitettujen verkkosivustojensa osoitteiden muutoksista.
2.  
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja niiden yhteystiedot viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan sekä ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.
3.  
Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä I.

10 artikla

Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos he tai ne eivät tienneet eikä heillä tai niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että heidän toimintansa tai niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.

▼M7

11 artikla

1.  

Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen tämän asetuksen nojalla määrätyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti taikka kokonaan tai osittain, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittävät:

▼M13

a) 

tämän asetuksen liitteissä luetellut oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet tai unionin ulkopuolelle sijoittautuneet oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, joiden omistusoikeuksista ne omistavat suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia;

▼M7

b) 

muu venäläinen henkilö, yhteisö tai elin;

c) 

henkilö, yhteisö tai elin, joka toimii tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.  
Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että vaateen täyttäminen ei ole kiellettyä 1 kohdan nojalla, kuuluu sille henkilölle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.
3.  
Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

▼M12

12 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on tässä asetuksessa säädettyjen kieltojen kiertäminen.

▼M7

12 a artikla

1.  
Komissio käsittelee henkilötietoja voidakseen suorittaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä. Näihin tehtäviin kuuluu talletuksia koskevien tietojen ja toimivaltaisten viranomaisten myöntämiä lupia koskevien tietojen käsittely.
2.  
Tämän asetuksen soveltamiseksi tämän asetuksen liitteessä I lueteltu komission yksikkö nimetään asetuksen (EU) 2018/1725 ( 12 ) 3 artiklan 8 alakohdassa tarkoitetuksi ”rekisterinpitäjäksi” 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi tarvittavien käsittelytoimien osalta.

▼B

13 artikla

Tätä asetusta sovelletaan:

a) 

unionin alueella;

b) 

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai aluksessa;

c) 

unionin alueella tai muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d) 

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e) 

oikeushenkilöön, yhteisöön tai muuhun elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

14 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M14
LIITE I

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TŠEKKI

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

VIRO

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANTI

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KYPROS

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNKARI

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

ΜΑLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

ALANKOMAAT

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ITÄVALTA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

PUOLA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALI

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMI

https://um.fi/pakotteet

RUOTSI

https://www.regeringen.se/sanktioner

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

Euroopan komissio

Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosasto (FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bryssel, Belgia

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
LIITE II

▼M2

Luettelo 3 artiklassa tarkoitetuista tuotteista

▼BCN-koodi

Kuvaus

7304 11 00

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä

7304 19 10

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

7304 19 30

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

7304 19 90

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

7304 22 00

Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa

7304 23 00

Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

7304 29 10

Vaippa- ja pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan valurautaa)

7304 29 30

Vaippa- ja pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan valurautaa)

7304 29 90

Vaippa- ja pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm (ei kuitenkaan valurautaa)

7305 11 00

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rautaa tai terästä, jauhekaarihitsauksella pituussaumahitsatut

7305 12 00

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rautaa tai terästä, pituussaumahitsatut (ei kuitenkaan jauhekaarihitsauksella)

7305 19 00

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet (ei kuitenkaan pituussaumahitsatut)

7305 20 00

Vaippaputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet

7306 11

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm

7306 19

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

7306 21 00

Vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm

7306 29 00

Vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

8207 13 00

Vaihdettavat työkalut kallionporausta tai maankairausta varten, työtä suorittava osa sintrattua metallikarbidia tai kermettiä

8207 19 10

Vaihdettavat työkalut kallionporausta tai maankairausta varten, työtä suorittava osa timanttia tai puristettua timanttia

▼M2

ex 8413 50

Jaksoittain työskentelevät syrjäytyspumput nesteille, moottorikäyttöiset, joiden maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 18 m3/h ja maksimiulosvirtauspaine suurempi kuin 40 baaria ja jotka on erityisesti suunniteltu pumppaamaan porauslietettä ja/tai sementtiä öljyteollisuuden porauskaivoihin.

ex 8413 60

Pyörivät syrjäytyspumput nesteille, moottorikäyttöiset, joiden maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 18 m3/h ja maksimiulosvirtauspaine suurempi kuin 40 baaria ja jotka on erityisesti suunniteltu pumppaamaan porauslietettä ja/tai sementtiä öljyteollisuuden porauskaivoihin.

▼B

8413 82 00

Neste-elevaattorit (paitsi pumput)

8413 92 00

Neste-elevaattorien osat, m.k.

8430 49 00

Porauskoneet ja laitteet, myös syväporausta varten, maaperän poraamiseen tai kivennäisten ja malmien louhimiseen, ei itseliikkuvat tai hydrauliset (paitsi tunnelinlouhintakoneet ja käsityökalut)

▼C4

ex 8431 39 00

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti öljykentillä käytettävien nimikkeen 8428 koneiden ja laitteiden kanssa

ex 8431 43 00

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti öljykentillä käytettävien alanimikkeiden 8430 41 tai 8430 49 koneiden ja laitteiden kanssa

▼M2

ex 8431 49

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti öljykentillä käytettävien nimikkeiden 8426 , 8429 ja 8430 koneiden ja laitteiden kanssa

▼B

8705 20 00

Porausautot

8905 20 00

Uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat

8905 90 10

Majakkalaivat, ruiskualukset, ruoppausalukset, uivat nosturit ja muut alukset, joiden purjehduskelpoisuus on toissijainen niiden pääkäyttöön verrattuna (paitsi ruoppausalukset, uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat sekä kalastusalukset ja sota-alukset)
▼M7

LIITE III

Luettelo 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M7
LIITE IV

Luettelo 2 artiklan 7 kohdassa, 2 a artiklan 7 kohdassa ja 2 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä tai elimistä

JSC Sirius
OJSC Stankoinstrument
OAO JSC Chemcomposite
JSC Kalashnikov
JSC Tula Arms Plant
NPK Technologii Maschinostrojenija
OAO Wysokototschnye Kompleksi
OAO Almaz Antey
OAO NPO Bazalt
Amiralty Shipyard JSC
Aleksandrovin tieteellisen tutkimuksen teknologiainstituutti NITI
Argut OOO
Puolustusministeriön viestintäkeskus
Venäjän federaation Boreskov-katalyyttitutkimusinstituutti
Venäjän federaation presidentin hallintoon kuuluva liittovaltion rahoittama yritys
Venäjän federaation presidentin hallintoon kuuluva liittovaltion rahoittama erityislentoyksikkö ”Rossiya”
Venäjän federaation automatiikkaa tutkiva unitaariyritys ”Dukhov” (VNIIA)
Ulkomaantiedustelupalvelu (SVR)
Sisäministeriön Nižni Novgorodin päädirektoraatin rikostekninen keskus
Kansainvälinen kvanttioptiikan ja –teknologian keskus (the Russian Quantum Center)
Irkut Corporation
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service
JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)
JSC Rocket and Space Centre – Progress
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.
Kazan Helicopter Plant PJSC
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)
Venäjän federaation puolustusministeriö
Moskovan fysiikan ja teknologian instituutti
NPO High Precision Systems JSC
NPO Splav JSC
OPK Oboronprom
PJSC Beriev Aircraft Company
PJSC Irkut Corporation
PJSC Kazan Helicopters
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company
Promtech-Dubna, JSC
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern
Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)
Rostec (Russian Technologies State Corporation)
Rostekh – Azimuth
Russian Aircraft Corporation MiG
Russian Helicopters JSC
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)
Sukhoi Aviation JSC
Sukhoi Civil Aircraft
Tactical Missiles Corporation JSC
Tupolev JSC
UEC-Saturn
United Aircraft Corporation
JSC AeroKompozit
United Engine Corporation
UEC-Aviadvigatel JSC
United Instrument Manufacturing Corporation
United Shipbuilding Corporation
JSC PO Sevmash
Krasnoye Sormovo Shipyard
Severnaya Shipyard
Shipyard Yantar
UralVagonZavod.

▼M12

Amur Shipbuilding Factory PJSC
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC
AO Kronshtadt
Avant Space LLC
Baikal Electronics
Center for Technological Competencies in Radiophtonics
Central Research and Development Institute Tsiklon
Crocus Nano Electronics
Dalzavod Ship-Repair Center
Elara
Electronic Computing and Information Systems
ELPROM
Engineering Center Ltd.
Forss Technology Ltd.
Integral SPB
JSC Element
JSC Pella-Mash
JSC Shipyard Vympel
Kranark LLC
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)
LLC Center
MCST Lebedev
Miass Machine-Building Factory
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk
MPI VOLNA
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering
Nerpa Shipyard
NM-Tekh
Novorossiysk Shipyard JSC
NPO Electronic Systems
NPP Istok
NTC Metrotek
OAO GosNIIkhimanalit
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era
OJSC TSRY
OOO Elkomtekh (Elkomtex)
OOO Planar
OOO Sertal
Photon Pro LLC
PJSC Zvezda
Production Association Strela
Radioavtomatika
Research Center Module
Robin Trade Limited
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships
Rubin Sever Design Bureau
Russian Space Systems
Rybinsk Shipyard Engineering
Scientific Research Institute of Applied Chemistry
Scientific-Research Institute of Electronics
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems
Scientific Research Institute NII Submikron
Sergey IONOV
Serniya Engineering
Severnaya Verf Shipbuilding Factory
Ship Maintenance Center Zvezdochka
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya
State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center
UAB Pella-Fjord
United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”
United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”
United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”
United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”
United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”
United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka”
United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”
United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”
United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard”
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials
Urals Project Design Bureau Detal
Vega Pilot Plant
Vertikal LLC
Vladislav Vladimirovich Fedorenko
VTK Ltd
Yaroslavl Shipbuilding Factory
ZAO Elmiks-VS
ZAO Sparta
ZAO Svyaz Inzhiniring.

▼M15

46. TSNII tieteellinen keskustutkimusinstituutti
Alagir Resistor Factory
Liittovaltion optisten ja fysikaalisten mittausten tutkimuslaitos
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC
Almaz JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia
Automatisoitu hankintajärjestelmä valtionpuolustusta varten, LLC
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC
Electrosignal JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt
Etalon Scientific and Production Association
Evgeny Krayushin
Ulkomaankauppajärjestö Mashpriborintorg
Ineko LLC
Informakustika JSC
Korkeaenergiafysiikan instituutti
Teoreettisen ja kokeellisen fysiikan instituutti
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Suurtehoelektroniikan instituutti
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC
Kulon Scientific-Research Institute JSC
Lutch Design Office JSC
Meteor Plant JSC
Moscow Communications Research Institute JSC
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC
Optron, JSC
Pella Shipyard OJSC
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC
Pskov Distance Communications Equipment Plant
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Scientific Production Center Vigstar JSC
Scientific Production Enterprise ”Radiosviaz”
Tieteellinen tutkimusinstituutti Ferrite-Domen
Viestinnän hallintajärjestelmien tieteellinen tutkimusinstituutti
Radiokomponenttien tieteellinen tuotantoyhdistys ja tieteellinen tutkimusinstituutti
Scientific-Production Enterprise ”Kant”
Scientific-Production Enterprise ”Svyaz”
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC
Scientific-Production Enterprise Volna
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC
Tieteellinen tutkimusinstituutti ”Argon”
Scientific-Research Institute and Factory Platan
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC
Releteknologian erityinen suunnittelu- ja tekninen toimisto
Special Design Bureau Salute JSC
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Salute”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”State Machine Building Design Bureau ”Vympel” By Name I.I.Toropov”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”URALELEMENT”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Plant Dagdiesel”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ”Research Center for Automated Design”
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics
Tactical Missile Company, NPO Lightning
Tactical Missile Company, Electromechanical Plant Petrovsky ”Molot”
Tactical Missile Company, PJSC ”MBDB ISKRA”
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau
Tactical Missile Corporation, ”Central Design Bureau of Automation”
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant
Tactical Missile Corporation, AO GNPP ”Region”
Tactical Missile Corporation, AO TMKB ”Soyuz”
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant
Tactical Missile Corporation, Concern ”MPO – Gidropribor”
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ”KRASNY GIDROPRES”
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash
Tactical Missile Corporation, RKB Globus
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ”Detal”
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company
Tambov Plant (TZ) ”October”
United Shipbuilding Corporation ”Production Association Northern Machine Building Enterprise”
United Shipbuilding Corporation JSC ”5th Shipyard”
▼M7

LIITE V

Luettelo 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
▼M7

LIITE VI

Luettelo 5 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT

▼M7
LIITE VII

Luettelo 2 a artiklan 1 kohdassa ja 2 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tuotteista ja teknologiasta

Tähän liitteeseen sovelletaan asetuksen (EU) 2021/821 liitteessä I olevia yleisiä huomautuksia, akronyymeja ja lyhenteitä sekä määritelmiä, lukuun ottamatta sen I osassa ”Yleiset huomautukset, akronyymit ja lyhenteet sekä määritelmät” olevan kohdan ”Yleiset huomautukset liitteeseen I” 2 kohtaa.

Tähän liitteeseen sovelletaan Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa (2020/C 85/01) käytettyjä termien määritelmiä.

▼M11

Yhtä tai useampaa tässä liitteessä lueteltua komponenttia sisältäviin tavaroihin, jotka eivät ole valvonnanalaisia, ei sovelleta tämän asetuksen 2 a ja 2 b artiklan mukaista valvontaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 12 artiklan soveltamista.

▼M7

Ryhmä I – Elektroniikka

X.A.I.001 Elektroniset laitteet ja komponentit.

a. 

”Mikroprosessoripiirit”, ”mikrotietokonepiirit” ja mikro-ohjainpiirit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

Suoritusnopeus vähintään 5 GFLOPS, ja aritmeettislooginen yksikkö, jonka hakuleveys on vähintään 32 bittiä;

2. 

Kellotaajuus yli 25 MHz; tai

3. 

Rinnakkaisten ”mikroprosessoripiirien” välillä on suoraa ulkoista keskinäisliitäntää varten useampi kuin yksi tieto- tai käskyväylä tai sarjaliikenneportti, joiden siirtonopeus on yli 2,5 Mbyte/s;

b. 

Seuraavat integroidut muistipiirit:

1. 

Sähköllä pyyhittävä ohjelmoitava lukumuisti (EEPROM), jonka muistikapasiteetti

a. 

On yli 16 Mbit pakkausta kohden, kun kyseessä flash-muisti; tai

b. 

Ylittää toisen seuraavista rajoista, kun kyseessä on mikä tahansa muu EEPROM:

1. 

Yli 1 Mbit pakkausta kohden; tai

2. 

Yli 256 kbit pakkausta kohden, ja enimmäissaantiaika on alle 80 ns;

2. 

Staattinen RAM-muisti (SRAM), jonka muistikapasiteetti on

a. 

Yli 1 Mbit pakkausta kohden; tai

b. 

Yli 256 kbit pakkausta kohden, ja enimmäissaantiaika on alle 25 ns;

c. 

Analogia-digitaalimuuntimet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

Resoluutio vähintään 8 bittiä mutta alle 12 bittiä, ja ulostulonopeus yli 200 miljoonaa näytettä sekunnissa (MSPS);

▼M11

2. 

Resoluutio 12 bittiä, ja ulostulonopeus yli 105 miljoonaa näytettä sekunnissa (MSPS);

▼M7

3. 

Resoluutio yli 12 bittiä mutta enintään 14 bittiä, ja ulostulonopeus yli 10 miljoonaa näytettä sekunnissa (MSPS); tai

4. 

Resoluutio yli 14 bittiä, ja ulostulonopeus yli 2,5 miljoonaa näytettä sekunnissa (MSPS);

d. 

Käyttäjäohjelmoitavat logiikkapiirit, joiden yksipuolisten digitaalisten tulo-lähtöjen suurin määrä on 200–700;

e. 

Nopea-Fourier-muunnos-prosessorit (FFT), joiden nimellinen suoritusaika 1 024 :n pisteen kompleksiselle FFT-muunnokselle on alle 1 ms;

f. 

Asiakaskohtaiset integroidut piirit, joiden toiminta on tuntematon tai jotka on tarkoitettu laitteisiin, joiden valvonnanalaisuus on valmistajalle tuntematon ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

Liitospisteiden lukumäärä on yli 144; tai

2. 

Tyypillinen ”perusetenemisviiveaika” on alle 0,4 ns;

g. 

Seuraavat kulkuaalto-”tyhjiöelektroniset laitteet”, pulssitetut tai jatkuva-aaltoiset:

1. 

Kytketyt ontelolaitteet tai niiden muunnokset;

2. 

Laitteet, jotka perustuvat heliksin muotoisiin, poimutettuihin tai kierukan muotoisiin aaltoputkipiireihin, tai niiden muunnokset, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. 

”Hetkellinen kaistanleveys” vähintään puoli oktaavia, ja keskimääräisen lähtötehon (kW) ja toimintataajuuden (GHz) tulo on yli 0,2; tai

b. 

”Hetkellinen kaistanleveys” vähintään puoli oktaavia, ja keskimääräisen lähtötehon (kW) ja toimintataajuuden (GHz) tulo on yli 0,4;

h. 

Taipuisat aaltojohdot, jotka on suunniteltu käytettäviksi yli 40 GHz:n taajuuksilla;

i. 

Pinta-akustiset aaltolaitteet ja matalatila-akustiset laitteet, joilla on toinen seuraavista ominaisuuksista:

1. 

Kantoaallon taajuus on yli 1 GHz; tai

2. 

Kantoaallon taajuus on enintään 1 GHz; ja

a. 

Taajuuden sivukeilan vaimennus ylittää 55 dB;

b. 

Maksimiviiveen ja kaistanleveyden tulo (aika mikrosekunteina ja kaistanleveys megahertseinä (MHz)) on yli 100; tai

c. 

Dispersiivinen viive on yli 10 mikrosekuntia;

Tekninen huomautus: X.A.I.001.i kohtaa sovellettaessa ilmaisu ’taajuuden sivukeilan vaimennus’ tarkoittaa suurinta datalehdellä mainittua vaimennusarvoa.

j. 

Seuraavat ”parit”:

1. 

”Ensiöparit”, joiden energiatiheys on enintään 550 Wh/kg mitattuna lämpötilassa 293 K (20 oC);

2. 

”Toisioparit”, joiden energiatiheys on enintään 350 Wh/kg mitattuna lämpötilassa 293 K (20 oC);

Huomautus: X.A.I.001.j kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi paristoja, mukaan lukien yksipariset paristot.

Tekniset huomautukset:

1. Sovellettaessa X.A.I.001.j kohtaa energiatiheys (Wh/kg) lasketaan kertomalla nimellisjännite ampeeritunteina (Ah) ilmaistavalla nimelliskapasiteetilla ja jakamalla tulo kilogrammoina ilmaistavalla massalla. Jos nimelliskapasiteettia ei ole ilmoitettu, energiatiheys lasketaan kertomalla neliöity nimellisjännite tunteina ilmaistavalla purkauksen kestolla ja jakamalla tulo ohmeina ilmaistavalla purkauskuormalla ja kilogrammoina ilmaistavalla massalla.

2. Sovellettaessa X.A.I.001.j kohtaa ”ilmaisu pari” määritellään sähkökemialliseksi laitteeksi, jolla on positiivisia ja negatiivisia elektrodeja ja elektrolyytti ja joka on sähköenergian lähde. Se on pariston peruslohko.

3. Sovellettaessa X.A.I.001.j.1 kohtaa ilmaisulla ’ensiöpari’ tarkoitetaan ’paria’, jota ei ole suunniteltu ladattavaksi mistään muusta lähteestä.

4. Sovellettaessa X.A.I.001.j.2 kohtaa ilmaisulla ’toisiopari’ tarkoitetaan ’paria’, joka on suunniteltu ladattavaksi ulkoisesta sähkölähteestä.

k. 

”Suprajohtavat” sähkömagneetit tai solenoidit, jotka on ”erityisesti suunniteltu” täysin ladattaviksi tai purettaviksi alle minuutissa ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

Huomautus: X.A.I.001.k kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi ”suprajohtavia” sähkömagneetteja tai solenoideja, jotka on suunniteltu magneettiresonanssikuvaukseen (MRI) käytettäviin lääketieteellisiin laitteisiin.

1. 

Purkauksen aikana luovutettu maksimienergia jaettuna purkauksen kestolla on yli 500 kJ minuutissa;

2. 

Virtakäämien sisäläpimitta on yli 250 mm; ja

3. 

Magneettisen induktion nimellisarvo on yli 8T tai ”kokonaisvirrantiheys” käämissä on yli 300 A/mm2;

l. 

Elektromagneettisen energian tallentamiseen käytettävät piirit tai järjestelmät, jotka sisältävät ”suprajohtavista” materiaaleista valmistettuja komponentteja ja jotka on erityisesti suunniteltu toimimaan ainakin yhden ”suprajohtavan” ainesosansa ”kriittisen lämpötilan” alapuolella ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. 

Resonanssitoimintataajuus yli 1 MHz;

2. 

Varastoidun energian tiheys on vähintään 1 MJ/m3; ja

3. 

Purkausaika on alle 1 ms;

m. 

Keraamimetallirakenteiset vety-/vetyisotooppityratronit, joiden huippuvirran nimellisarvo on vähintään 500 A;

n. 

Ei käytössä;

o. 

Aurinkokennot, CIC-järjestelmät, aurinkopaneelit ja aurinkokennoryhmät, jotka ovat ”avaruuskelpoisia” ja joita ei ole asetettu valvonnanalaisiksi kohdassa 3A001.e.4 ( 13 ).

X.A.I.002 Yleiskäyttöiset ”elektroniset kokoonpanot”, moduulit ja laitteet.

a. 

Elektroniset testauslaitteet, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt;

b. 

Digitaaliset instrumentointitietonauhoittimet, joissa käytetään magneettinauhaa ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

Digitaaliliitännän maksimisiirtonopeus yli 60 Mbit/s, viistopyyhkäisytekniikkaa käyttävät

2. 

Digitaaliliitännän maksimisiirtonopeus yli 120 Mbit/s, kiinteäpäätekniikkaa käyttävät; tai

3. 

”Avaruuskelpoinen”

c. 

Laitteet, joiden digitaaliliitännän maksimisiirtonopeus on yli 60 Mbit/s ja jotka on suunniteltu muuntamaan magneettinauhaa käyttävät digitaaliset videonauhurit instrumentointinauhureina käytettäviksi;

d. 

Ei-modulaariset analogiset oskilloskoopit, joiden kaistanleveys on vähintään 1 GHz;

e. 

Modulaariset analogiset oskilloskoopit, joilla on toinen seuraavista ominaisuuksista:

1. 

Keskusyksikön kaistanleveys on vähintään 1 GHz; tai

2. 

Kunkin laitteeseen kytkettävän moduulin kaistanleveys on vähintään 4 GHz;

f. 

Toistuvien ilmiöiden analysointiin käytettävät analogiset näytteenotto-oskilloskoopit, joiden tehollinen kaistanleveys on yli 4 GHz;

g. 

Analogia-digitaalimuunnostekniikkaa käyttävät digitaaliset oskilloskoopit ja transienttitallentimet, joilla pystytään tallentamaan transienttejä ottamalla peräkkäisiä näytteitä yksittäisistä sisääntuloista alle 1 ns:n väliajoin (yli 1 giganäytettä sekunnissa, GSPS) ja joiden digitointiresoluutio on vähintään 8 bittiä ja joilla tallennetaan vähintään 256 näytettä.

Huom.: X.A.I.002 kohdassa asetetaan valvonnanalaisiksi seuraavat analogisten oskilloskooppien erityisesti suunnitellut komponentit:

1. 

Laitteeseen kytkettävät yksiköt;

2. 

Ulkoiset vahvistimet;

3. 

Esivahvistimet;

4. 

Näytteenottolaitteet;

5. 

Katodisädeputket

X.A.I.003 Seuraavat erityiset käsittelylaitteet, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt:

▼M15

a. 

Taajuusmuuttajat ja niiden erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt;

▼M7

b. 

Massaspektrometrit, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt;

c. 

Kaikki pulssiröntgenlaitteet tai niiden pohjalta suunnitellut Pulsed Power - järjestelmien komponentit, mukaan lukien Marx-generaattorit, suuritehoiset pulssinmuodostusverkot, suurjännitekondensaattorit ja -laukaisulaitteet;

d. 

Pulssivahvistimet, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt;

e. 

Seuraavat viivegenerointiin tai aikavälimittaukseen käytettävät sähkölaitteet:

1. 

Digitaaliset viivegeneraattorit, joiden resoluutio on enintään 50 nanosekuntia vähintään 1 mikrosekunnin aikavälillä; tai

2. 

Monikanavaiset (vähintään kolme kanavaa) tai modulaariset aikavälimittarit ja kronometrit, joiden resoluutio on enintään 50 nanosekuntia vähintään 1 mikrosekunnin aikavälillä

f. 

Kromatografiset ja spektrometriset analyysilaitteet

X.B.I.001 Sähköisten komponenttien ja materiaalien valmistukseen käytettävät laitteet sekä niiden erityisesti suunnitellut komponentit ja tarvikkeet

a. 

Elektroniputkien, optisten elementtien ja niiden erityisesti suunniteltujen komponenttien valmistukseen tarkoitetut erityisesti suunnitellut laitteet, jotka on asetettu valvonnanalaisiksi 3A001 ( 14 ) tai X.A.I.001 kohdassa;

b. 

Puolijohdekomponenttien, integroitujen piirien ja ’elektronisten kokoonpanojen’ valmistukseen tarkoitetut erityisesti suunnitellut laitteet sekä järjestelmät, jotka sisältävät tällaisen laitteen tai joilla on tällaisen laitteen ominaisuudet.

Huomautus: X.B.I.001.b kohdassa valvonnanalaisiksi asetetaan myös laitteet, joita käytetään tai jotka on muunnettu käytettäviksi muiden laitteiden valmistukseen, kuten kuvauslaitteet, sähköoptiset laitteet ja ääniaaltolaitteet.

1. 

Seuraavat X.B.I.001.b kohdassa eriteltyjen laitteiden ja komponenttien valmistukseen käytettävien materiaalien käsittelyyn tarkoitetut laitteet:

Huom.: X.B.I.001 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi uunissa käytettäviä kvartsiputkia, uunin tiivisteitä, lastoja, kiekkokasetteja (lukuun ottamatta erityisesti suunniteltuja häkkikasetteja), kuplailuputkia, täyttötelineitä eikä upokkaita, jotka on erityisesti suunniteltu X.B.I.001.b.1 kohdassa valvonnanalaiseksi asetettuja käsittelylaitteita varten.

a. 

3C001 ( 15 ) kohdassa valvonnanalaisiksi asetetut monikiteisen piin ja materiaalin tuottamiseen tarkoitetut laitteet;

b. 

3C001, 3C002, 3C003, 3C004 tai 3C005 ( 16 ) kohdassa valvonnanalaisiksi asetetut III/V- ja II/VI-puolijohdemateriaalien puhdistamiseen tai käsittelyyn erityisesti suunnitellut laitteet, lukuun ottamatta kiteenvetimiä (katso X.B.I.001.b.1.c kohta);

c. 

Seuraavat kiteenvetimet ja uunit:

Huom.: X.B.I.001.b.1.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi diffuusio- ohjattuja uuneja eikä hapetusuuneja.

1. 

Hehkutus- tai rekristallaatiolaitteet, jotka eivät ole tasalämpötilauuneja ja jotka pystyvät energiansiirtonopeutensa ansiosta käsittelemään kiekkoja yli 0,005 m2 minuutissa;

▼M11

2. 

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” kiteenvetimet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. 

Ne voidaan täyttää uudelleen upokasastiaa vaihtamatta;

b. 

Ne voivat toimia paineessa, joka on yli 2,5 x 105 Pa; tai

c. 

Ne voivat vetää kiteitä, joiden läpimitta on yli 100 mm;

▼M7

d. 

Epitaksiseen kasvuun tarkoitetut ’tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat’ laitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

Ne voivat tuottaa vähintään 200 mm:n matkalla silikonikerroksen, jonka paksuus vaihtelee alle ± 2,5 %;

2. 

Ne voivat tuottaa kerroksen muuta materiaalia kuin silikonia, jonka paksuus vaihtelee koko kiekon pituudella enintään ± 3,5 %; tai

3. 

Yksittäisten kiekkojen kiertoliike käsittelyn aikana;

e. 

Molekyylisuihku-epitaksikasvatuslaitteet;

f. 

Magneettisesti tehostetut ”sputterointi”laitteet, joissa on erityisesti suunnitellut integroidut syöttökammiot ja joilla voidaan siirtää kiekkoja eristetyssä tyhjiössä;

g. 

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ioni-istutukseen taikka ioni- tai fotoavustettuun diffuusioon ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

Kuviointikapasiteetti;

2. 

Suihkuenergia (kiihdytysjännite) on yli 200 keV;

3. 

Ne on optimoitu toimimaan alle 10 keV:n suihkuenergialla (kiihdytysjännitteellä); tai

4. 

Niillä voidaan tehdä korkeaenerginen happi-istutus kuumennettuun ”substraattiin”;

h. 

Seuraavat ’tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat’ laitteet, jotka on tarkoitettu valikoivaan poistamiseen (etsaus) anisotroopisella kuivamenetelmällä (esim. plasma):

1. 

”Erätyyppiset” laitteet, joilla on toinen seuraavista ominaisuuksista:

a. 

Loppupisteen havaittavuus, ei kuitenkaan optiset emissiospektroskopiatyyppiset laitteet; tai

b. 

Reaktorin toimintapaine (etsaus) enintään 26,66 Pa;

2. 

”Yksittäistyyppiset” kiekot, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. 

Loppupisteen havaittavuus, ei kuitenkaan optiset emissiospektroskopiatyyppiset laitteet;

b. 

Reaktorin toimintapaine (etsaus) enintään 26,66 Pa; tai

c. 

Kasetista-kasettiin toiminta ja syöttökammiot kiekkojen käsittelyä varten;

Huomautukset:

1. Ilmaisulla ’erätyyppinen’ tarkoitetaan koneita, joita ei ole erityisesti suunniteltu yksittäisten kiekkojen tuotannossa tehtävään käsittelyyn. Tällaisilla koneilla voidaan käsitellä kahta tai useampaa kiekkoa yhtä aikaa noudattaen yhteisiä käsittelyparametreja (esim. RF-teho, lämpötila, etsauskaasulajit, virtausnopeudet)

2. Ilmaisulla ’yksittäistyyppinen kiekko’ tarkoitetaan koneita, jotka on erityisesti suunniteltu yksittäisten kiekkojen tuotannossa tehtävään käsittelyyn. Tällaiset koneet voivat käyttää automaattisia kiekonkäsittelytekniikoita koneen täyttämiseksi yksittäisellä kiekolla käsittelyä varten. Tämän määritelmän piiriin kuuluvat laitteet, joihin voidaan täyttää ja joilla voidaan käsitellä useita kiekkoja, mutta jotka mahdollistavat etsausparametrien (esim. RF-teho tai loppupiste) itsenäisen määrittämisen kullekin yksittäiselle kiekolle.

i. 

Laitteet kemialliseen kaasufaasipinnoitukseen (CVD), kuten plasma- avusteinen CVD (PECVD) tai fotoavustettu CVD, jotka on tarkoitettu puolijohdekomponenttien laitteiden valmistukseen ja joilla on toinen seuraavista oksidien, nitridien, metallien tai monikiteisen piin höyrystyksessä käytettävistä ominaisuuksista:

▼M11

1. 

”Kemialliseen kaasufaasipinnoitukseen tarkoitetut” laitteet, joiden toimintapaine on alle 105 Pa; tai

▼M7

2. 

PECVD-laitteet, joiden toimintapaine on joko alle 60 Pa tai joissa on automaattinen kasetista-kasettiin toiminta ja syöttökammio kiekkojen käsittelyä varten;

Huomautus: X.B.I.001.b.1.i kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kemialliseen kaasufaasipinnoitukseen tarkoitettuja matalapaineisia laitteita (LPCVD) eikä reagoivia ’sputterointi’laitteita.

j. 

Elektronisuihkujärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu maskien valmistukseen tai puolijohdekomponenttien käsittelyyn ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

Sähköstaattisen säteen poikkeutus;

2. 

Suunnattu ei-gaussinen sädeprofiili;

3. 

Digitaali-analogiamuunnosnopeus yli 3 MHz;

4. 

Digitaali-analogiamuunnostarkkuus yli 12 bittiä; tai

5. 

Kohteesta säteeseen -takaisinkytkentäsäädön tarkkuus 1 mikrometri tai tätä parempi;

Huomautus: X.B.I.001.b.1.j kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi elektronisuihkulla toimivia faasipinnoitusjärjestelmiä eikä yleisiä skannaavia elektronimikroskooppeja.

k. 

Seuraavat puolijohdekiekkojen käsittelyyn tarkoitetut pintakäsittelylaitteet:

1. 

Alle 100 mikrometrin paksuisten kiekkojen kääntöpuolen käsittelyyn ja sitä seuraavaan erotukseen tarkoitetut erityisesti suunnitellut laitteet; tai

2. 

Erityisesti suunnitellut laitteet, joilla käsitellyn kiekon aktiivisen pinnan epätasaisuuden 2-sigma-arvoksi saadaan enintään 2 mikrometriä koko näyttöalueella (TIR);

Huomautus: X.B.I.001.b.1.k kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kiekkojen pintakäsittelyyn käytettäviä yksipuolisia läppäys- ja kiillotuslaitteita.

l. 

Keskinäisliitäntälaitteet, joihin sisältyy yksi yhteinen tyhjökammio tai useita tyhjökammioita ja jotka on erityisesti suunniteltu minkä tahansa X.B.I.001 kohdassa valvonnanalaiseksi asetetun laitteen integroimiseen kokonaiseen järjestelmään;

m. 

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, jotka käyttävät ”laseria””monoliittisten integroitujen piirien” korjaamiseen tai hienosäätöön ja joilla on toinen seuraavista ominaisuuksista:

1. 

Paikannustarkkuus alle ± 1 mikrometri; tai

2. 

Pyyhkäisypisteen koko (railon leveys) alle 3 mikrometriä.

Tekninen huomautus: X.B.I.001.b.1 kohtaa sovellettaessa ilmaisulla ’sputterointi’ tarkoitetaan pinnoitusprosessia, jossa positiiviset ionit kiihdytetään sähkökentässä kohti pinnoitemateriaalin pintaa. Iskeytyvien ionien kineettinen energia on riittävä irrottamaan atomeja sen pinnasta ja pinnoittamaan substraattia. (Huomautus: Pinnoitteen kiinnittymisen ja depositionopeuden parantamiseksi tehtävä triodi-, magnetroni- tai radiotaajuussputterointi ovat prosessin tavanomaisia muunnoksia).

2. 

Seuraavat kohdassa X.B.I.001 eriteltyjen laitteiden ja komponenttien valmistukseen tarkoitetut maskit, maskisubstraatit, maskienvalmistuslaitteet ja kuvansiirtolaitteet:

Huom.: Ilmaisulla ’maski’ tarkoitetaan maskeja, joita käytetään elektronisuihku-, röntgen- tai ultraviolettilitografiassa taikka tavanomaisessa ultraviolettilitografiassa tai optisessa litografiassa.

a. 

Valmiit maskit, retikkelit ja niiden mallit, lukuun ottamatta seuraavia:

1. 

Valmiit maskit tai retikkelit, jotka on tarkoitettu integroitujen piirien tuotantoon ja joita ei ole asetettu valvonnanalaisiksi 3A001 kohdassa ( 17 ); tai

2. 

Maskit tai retikkelit, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a. 

Niiden suunnittelu perustuu vähintään 2,5 mikrometrin geometrioihin; ja

b. 

Niihin ei sisälly erityispiirteitä, jotka muuttaisivat aiottua käyttötarkoitusta tuotantolaitteilla tai ”ohjelmistolla”;

b. 

Seuraavat maskisubstraatit:

1. 

Kovalla aineella (esim. kromilla, piillä, molybdeenillä) pinnoitetut ’substraatit’ (esim. lasi, kvartsi, safiiri), jotka on tarkoitettu maskien valmistukseen ja joiden mitat ovat enintään 125 mm x 125 mm; tai

2. 

Erityisesti suunnitellut substraatit röntgenmaskeja varten;

c. 

Laitteet, jotka eivät ole yleiskäyttöisiä tietokoneita ja jotka on erityisesti suunniteltu puolijohdekomponenttien tai integroitujen piirien tietokoneavusteiseen suunnitteluun (CAD);

d. 

Seuraavat maskien tai retikkelien valmistukseen tarkoitetut laitteet tai koneet:

1. 

Foto-optiset askeltavat valotuskamerat, joilla voidaan tuottaa yli 100 mm x 100 mm:n ryhmiä tai yksi yli 6 mm x 6 mm:n valotus kuvatasolla (eli polttotasolla) taikka alle 2,5 mikrometrin kaistanleveyksiä ”substraatilla” olevalle valoherkälle suojapinnoitteelle;

2. 

Ionilitografiaa tai ”laser”sädelitografiaa käyttävät maskien tai retikkelien valmistuslaitteet, joilla voidaan tuottaa alle 2,5 mikrometrin kaistanleveyksiä; tai

3. 

Laitteet tai pitimet, jotka on tarkoitettu maskien tai retikkelien muuttamiseen tai kalvojen lisäämiseen vikojen korjaamiseksi;

Huomautus: Kohdissa X.B.I.001.b.2.d.1 ja b.2.d.2 ei aseteta valvonnanalaisiksi foto-optisia menetelmiä käyttäviä maskienvalmistuslaitteita, jotka olivat joko saatavilla ennen 1. tammikuuta 1980 tai joiden suorituskyky ei ole tällaisia laitteita parempi.

e. 

’Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat’ laitteet, jotka on tarkoitettu maskien, retikkelien tai kalvojen tarkastamiseen ja joiden

1. 

resoluutio on 0,25 mikrometriä tai tätä tarkempi; ja

2. 

tarkkuus on 0,75 mikrometriä tai tätä parempi vähintään 63,5 mm:n pituudella yhdessä tai kahdessa koordinaatissa;

Huomautus: X.B.I.001.b.2.e kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi yleisiä skannaavia elektronimikroskooppeja, paitsi jos ne on erityisesti suunniteltu ja instrumentoitu automaattiseen kuviotarkastukseen.

f. 

Foto-optista menetelmää tai röntgenmenetelmää käyttävät kiekkojen valmistukseen tarkoitetut kohdistus- ja valotuslaitteet, kuten litografialaitteet, mukaan lukien kuvansiirtoprojektorit ja askeltavat valotuslaitteet (suora kohdistus kiekkoon) tai kohdistus- ja pyyhkäisy (skanneri) laitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huomautus: X.B.I.001.b.2.f kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kontakti- ja lähivalotettavia foto-optisia maskien kohdennus- ja valotuslaitteita eikä kosketuskuvansiirtolaitteita.

1. 

Alle 2,5 mikrometrin suuruisten kuvioiden tuottaminen;

2. 

Linjauksen tarkkuus parempi kuin ± 0,25 mikrometriä (3 sigmaa);

3. 

Laitteiden välinen kohdistustarkkuus on enintään ± 0,3 mikrometriä; tai

4. 

Valolähteen aallonpituus alle 400 nm;

g. 

Elektronisuihku-, ionisäde- tai röntgenlaitteet, joilla siirretään kuvaa ja joilla voidaan tuottaa alle 2,5 mikrometrin kuvioita;

Huomautus: Katso X.B.I.001.b.1.j. kohta säteen poikkeutusjärjestelmien (suorat kuvan istuttajat) osalta.

h. 

Laitteet, jotka käyttävät ”laseria” istuttaakseen kuvan suoraan kiekoille tai joilla voidaan tuottaa alle 2,5 mikrometrin kuvioita.

3. 

Seuraavat integroitujen piirien kokoamiseen tarkoitetut laitteet:

a. 

’Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat’ laitteet, joilla puolijohdepala liitetään alusrakenteeseen ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. 

Erityisesti suunnitellut ’integroituja hybridipiirejä’ varten;

2. 

X-Y-suuntainen liikuteltavuus yli 37,5 x 37,5 mm; ja

3. 

Paikannustarkkuus X-Y-tasolla on tarkempi kuin ± 10 mikrometriä:

b. 

’Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat’ laitteet, joilla tuotetaan useita sidoksia yhden toiminnan aikana (esim. kannatinjohdin-, palakotelo- ja nauhasidonnat);

c. 

Puoliautomaattiset tai automaattiset saumauslaitteet, joilla kansi lämmitetään pakkauksen runkoa kuumemmaksi ja jotka on erityisesti suunniteltu 3A001 kohdassa ( 18 ) valvonnanalaisiksi asetettuja keraamisia mikropiiripaketteja varten ja joiden suoritusteho on vähintään yksi paketti minuutissa.

Huomautus: X.B.I.001.b.3 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi yleiskäyttöisiä resistanssityyppisiä pistehitsauslaitteita.

4. 

Puhtaiden huoneiden suodattimet, joilla voidaan luoda ilmaympäristö, joka koostuu enintään kymmenestä 0,3 mikrometrin suuruisesta tai sitä pienemmästä hiukkasesta 0,02832 m3:a kohden, ja niiden suodatinmateriaalit.

Tekninen huomautus: X.B.I.001 kohdassa ilmaisulla ’tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat’ tarkoitetaan ohjausta, joka käyttää elektroniseen muistiin tallennettuja käskyjä, jotka suoritin voi toteuttaa ohjaamaan määriteltyjä toimintoja. Laitteet voivat olla ’tallennetuilla ohjelmilla ohjattavia’ riippumatta siitä, onko elektroninen muisti sisäinen vai ulkoinen.

X.B.I.001 Sähköisten komponenttien ja materiaalien tarkastamiseen tai testaamiseen tarkoitetut laitteet sekä niiden erityisesti suunnitellut komponentit ja tarvikkeet

a. 

Elektroniputkien, optisten elementtien ja niiden erityisesti suunniteltujen komponenttien tarkastamiseen tai testaamiseen tarkoitetut erityisesti suunnitellut laitteet, jotka on asetettu valvonnanalaisiksi 3A001 ( 19 ) tai X.A.I.001 kohdassa;

b. 

Puolijohdekomponenttien, integroitujen piirien ja elektronisten kokoonpanojen tarkastamiseen tai testaamiseen tarkoitetut erityisesti suunnitellut laitteet sekä järjestelmät, jotka sisältävät tällaisen laitteen tai joilla on tällaisen laitteen ominaisuudet.

Huomautus: Kohdassa X.B.I.002.b valvonnanalaisiksi asetetaan myös laitteet, joita käytetään tai jotka on muunnettu käytettäviksi muiden laitteiden tarkastamiseen tai testaamiseen, kuten kuvauslaitteet, sähköoptiset laitteet ja ääniaaltolaitteet.

1. 

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” tarkastuslaitteet, joita käytetään vikojen, virheiden tai enintään 0,6 mikrometrin epäpuhtauksien automaattiseen havaitsemiseen käsitellyissä kiekoissa tai muissa substraateissa kuin elektronisissa piirilevyissä tai siruissa ja jotka käyttävät optista kuvanhakutekniikkaa kuvioiden vertailua varten;

Huomautus: X.B.I.002.b.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi yleisiä skannaavia elektronimikroskooppeja, paitsi jos ne ovat erityisesti suunniteltuja ja instrumentoitu automaattiseen kuviotarkastukseen.

2. 

Seuraavat erityisesti suunnitellut ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” mittaus- ja analysointilaitteet:

a. 

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu happi- tai hiilipitoisuuden mittaamiseen puolijohdemateriaaleissa;

b. 

Kaistanleveyden mittaamiseen käytettävät laitteet, joiden resoluutio on 1 mikrometri tai tätä tarkempi;

c. 

Erityisesti suunnitellut tasomaisuuden mittausvälineet, joilla voidaan mitata tasomaisuuden poikkeamia enintään 10 mikrometrin tarkkuudella ja joiden resoluutio on 1 mikrometri tai tätä tarkempi;

3. 

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” kiekkojen tarkastuslaitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. 

Paikannustarkkuus 3,5 mikrometriä tai tätä tarkempi;

b. 

Laitteella pystytään testaamaan laitteita, joissa on yli 68 liitospistettä; tai

c. 

Laitteella pystytään tekemään testaus yli 1 GHz:n taajuudella;

4. 

Seuraavat testilaitteet:

a. 

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu testaamaan diskreettejä puolijohdekomponentteja ja koteloimattomia komponentteja ja joilla pystytään tekemään testaus yli 18 GHz:n taajuuksilla;

Tekninen huomautus: Diskreettejä puolijohdekomponentteja ovat esim. valo- ja aurinkokennot.

b. 

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu testaamaan integroituja piirejä ja niiden ”elektronisia kokoonpanoja” ja joilla voidaan tehdä toiminnallinen testaus

1. 

yli 20 MHz:n ”bittikuvionopeudella”; tai

2. 

yli 10 MHz:n mutta enintään 20 MHz:n ”bittikuvionopeudella” ja joilla voidaan testata yli 68 liitospistettä sisältäviä pakkauksia.

Huomautukset: X.B.I.002.b.4.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi testilaitteita, jotka on erityisesti suunniteltu testausta varten:

1. 

Muistit;

2. 

Koti- tai viihdekäyttöön tarkoitettujen laitteiden ’kokoonpanot’ tai ’kokoonpano’luokat; ja

3. 

Elektroniset komponentit, ”elektroniset kokoonpanot” ja integroidut piirit, joita ei aseteta valvonnanalaisiksi 3A001 ( 20 ) tai X.A.I.001 kohdassa, jos tällaisissa testilaitteissa ei ole laskentatoimintoja, jotka ovat ”käyttäjän ohjelmoitavissa”.

Tekninen huomautus: X.B.I.002.b.4.b kohdassa ilmaisulla ’bittikuvionopeus’ tarkoitetaan testilaitteen digitaalisen toiminnan suurinta taajuutta. Näin ollen se vastaa suurinta tietonopeutta, jonka testilaite voi saavuttaa muussa kuin multipleksoidussa toimintatilassa. Se tunnetaan myös nimillä testinopeus, suurin digitaalinen taajuus ja suurin digitaalinen nopeus.

c. 

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu fokusoivien tasorakenteiden suorituskyvyn määrittämiseen aallonpituuden ollessa yli 1 200 nm ja jotka käyttävät ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavaa” mittausta tai tietokoneavusteista arviointia ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

Ne käyttävät skannaavia valopisteitä, joiden läpimitta on alle 0,12 mm;

2. 

Ne on suunniteltu mittaamaan valoherkkiä suorituskykyparametreja ja arvioimaan taajuusvastetta, modulaationsiirtofunktiota, herkkyyden yhdenmukaisuutta tai melua; tai

3. 

Ne on suunniteltu sellaisten ryhmien arviointiin, joilla voidaan luoda kuvia, joissa on yli 32 x 32 linjaelementtiä;

5. 

Elektronisuihkulla toimivat testausjärjestelmät, jotka on suunniteltu toimimaan 3 keV:n energiamäärässä, tai ’laser’sädejärjestelmät, jotka on tarkoitettu kajoamattomien tarkastusten tekemiseen kytketyille puolijohdekomponenteille ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. 

Stroboskooppiset valmiudet ja joko säteen salpaaminen tai ilmaisimen poimiminen;

b. 

Jännitteen mittaamiseen tarkoitettu elektronispektrometri, jonka resoluutio on alle 0,5 V; tai

c. 

Sähköiset testauspidikkeet integroitujen piirien suorituskykyanalyysia varten;

Huomautus: X.B.I.002.b.5 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi skannaavia elektronimikroskooppeja, paitsi jos ne ovat erityisesti suunniteltu ja instrumentoitu kajoamattomien tarkastusten tekemiseen kytketylle puolijohdekomponentille.

6. 

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattava” fokusoivalla ionisäteellä toimivat monitoimiset järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu maskien tai puolijohdekomponenttien valmistukseen, korjaamiseen, fyysistä sijoittelua koskevaan analysointiin ja testaamiseen ja joilla on toinen seuraavista ominaisuuksista:

a. 

Kohteesta säteeseen -takaisinkytkentäsäädön tarkkuus 1 mikrometriä tai tätä parempi; tai

b. 

Digitaali-analogiamuunnostarkkuus yli 12 bittiä;

7. 

”Laseria” käyttävät hiukkasten mittausjärjestelmät, jotka on suunniteltu mittaamaan hiukkasten kokoa ja pitoisuutta ilmassa ja joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a. 

Niillä voidaan mitata 0,2 mikrometrin ja sitä pienempien hiukkasten kokoa virtausnopeuden ollessa vähintään 0,02832 m3; ja

b. 

Niillä voidaan karakterisoida vähintään luokkaan 10 kuuluvaa puhdasta ilmaa.

Tekninen huomautus: X.B.I.002 kohdassa ilmaisulla ’tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat’ tarkoitetaan ohjausta, joka käyttää elektroniseen muistiin tallennettuja käskyjä, jotka suoritin voi toteuttaa ohjaamaan määriteltyjä toimintoja. Laitteet voivat olla ’tallennetuilla ohjelmilla ohjattavia’ riippumatta siitä, onko elektroninen muisti sisäinen vai ulkoinen.

X.C.I.001 Positiiviestopinnoitteet, joiden spektrivaste on erityisesti sovitettu (optimoitu) alle 370–193 nm:n aallonpituuksille.

X.D.I.001 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu X.A.I.001 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen sähkölaitteiden tai komponenttien, X.A.I.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen yleiskäyttöisten elektronisten laitteiden tai X.B.I.001 tai X.B.I.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen valmistus- ja testilaitteiden ”kehittämiseen”, ”tuotantoon” tai ”käyttöön”; tai ”ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 3B001.g tai 3B001.h ( 21 ) kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”käyttöön”.

X.E.I.001 ”Teknologia”, joka on erityisesti suunniteltu X.A.I.001 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen sähkölaitteiden tai komponenttien, X.A.I.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen yleiskäyttöisten elektronisten laitteiden, X.B.I.001 tai X.B.I.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen valmistus- ja testilaitteiden tai X.C.I.001 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen materiaalien ”kehittämiseen”, ”tuotantoon” tai ”käyttöön”.

Ryhmä II – Tietokoneet

Huom.: Ryhmässä II ei aseteta valvonnanalaisiksi tavaroita, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön.

X.A.II.001 Tietokoneet, ”elektroniset kokoonpanot” ja niihin liittyvät laitteet, joita ei aseteta valvonnanalaisiksi 4A001 tai 4A003 kohdassa ( 22 ), ja niiden erityisesti suunnitellut komponentit.

Huomautus: Muihin laitteisiin tai järjestelmiin sisältyvien X.A.II.001 kohdassa kuvattujen ”digitaalisten tietokoneiden” ja niihin liittyvien laitteiden valvonnanalaisuus määräytyy näiden muiden laitteiden tai järjestelmien valvonnanalaisuuden mukaan edellyttäen, että:

a. 

”Digitaaliset tietokoneet” tai niihin liittyvät laitteet ovat näiden muiden laitteiden tai järjestelmien toiminnan kannalta välttämättömiä;

b. 

”Digitaaliset tietokoneet” tai niihin liittyvät laitteet eivät ole näiden muiden laitteiden tai järjestelmien ”olennaisin osa”; ja

Huom. 1: Muita laitteita varten erityisesti suunniteltujen ”signaalinkäsittely”laitteiden tai ”kuvan laatua parantavien” laitteiden valvonnanalaisuuden määrittelee näiden muiden laitteiden valvonnanalaisuus, vaikka ne ylittäisivätkin ”olennaisimman osan” kriteerin, mikäli ne suorittavat vain näiden muiden laitteiden vaatimia toimintoja.

Huom. 2: Tietoliikenteessä käytettävien ”digitaalisten tietokoneiden” ja niihin liittyvien laitteiden valvonnanalaisuus: katso 5 ryhmän 1 osa (Tietoliikenne) ( 23 ).

c. 

”Digitaalisten tietokoneiden” ja niihin liittyvien laitteiden ”teknologia” on määritelty 4E kohdassa ( 24 ).

a. 

Elektroniset tietokoneet ja niihin liittyvät laitteet ja ”elektroniset kokoonpanot” ja niiden erityisesti suunnitellut komponentit, jotka on suunniteltu toimimaan yli 343 K:n (70oC) ympäristölämpötilassa;

b. 

”Digitaaliset tietokoneet”, mukaan lukien ”signaalinkäsittely”laitteet tai ”kuvan laatua parantavat” laitteet, joiden ”mukautettu huipputehokkuus” (”APP”) on vähintään 0,0128 painotettua teraliukulukutoimitusta sekunnissa (WT);

c. 

”Elektroniset kokoonpanot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu suorituskyvyn tehostamiseksi yhdistämällä prosessoreja seuraavasti:

1. 

Suunniteltu kykenemään 16:n tai useamman prosessorin kokoonpanon yhdistämiseen;

2. 

Ei käytössä;

Huomautus 1: X.A.II.001.c kohtaa sovelletaan ainoastaan ”elektronisiin kokoonpanoihin” ja ohjelmoitaviin keskinäisliitäntöihin, joiden APP ei ylitä X.A.II.001.b kohdassa määriteltyjä rajoja, kun ne toimitetaan erillisinä ”elektronisina kokoonpanoina”. Sitä ei sovelleta ”elektronisiin kokoonpanoihin”, joiden suunnittelun luonne rajoittaa lähtökohtaisesti niiden käyttöä laitteina, jotka on asetettu valvonnanalaisiksi X.A.II.001.k kohdassa.

Huomautus 2: X.A.II.001.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tuotteita tai tuoteperheitä varten erityisesti suunniteltuja ”elektronisia kokoonpanoja”, jotka maksimikokoonpanossaan eivät ylitä X.A.II.001.b kohdassa määriteltyjä rajoja.

d. 

Ei käytössä;

e. 

Ei käytössä;

f. 

”Signaalinkäsittely”laitteet tai ”kuvan laatua parantavat” laitteet, joiden ”mukautettu huipputehokkuus” (”APP”) on vähintään 0,0128 painotettua teraliukulukutoimitusta sekunnissa (WT);

g. 

Ei käytössä;

h. 

Ei käytössä;

i. 

Laitteet, jotka sisältävät ”päätelaitteiden liitäntälaitteita” ja jotka ylittävät X.A.III.101 kohdassa määritellyt rajat;

Tekninen huomautus: X.A.II.001.i kohdassa ilmaisulla ’päätelaitteiden liitäntälaite’ tarkoitetaan laitetta, jonka kautta tiedot saapuvat televiestintäjärjestelmään tai poistuvat sieltä, kuten puhelin, datalaite, tietokone jne.

j. 

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ”digitaalisten tietokoneiden” tai niihin liittyvien laitteiden välistä ulkoista keskinäisliitäntää varten 80 Mbyte/s ylittävällä viestiliikenteen tiedonsiirtonopeudella.

Huom.: X.A.II.001.j kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi sisäisiä keskinäisliitäntälaitteita (esim. emolevyjä ja väyliä), passiivisia keskinäisliitäntälaitteita, ”verkkoliityntäohjaimia” tai ”tietoliikennekanavan ohjaimia”.

Tekninen huomautus: X.A.II.001.j kohdassa ilmaisulla ’tietoliikennekanavan ohjain’ tarkoitetaan fyysistä liitäntää, joka ohjaa synkronisen tai asynkronisen digitaalisen tiedon kulkua. Se on kokoonpano, joka voidaan asentaa tietokone- tai tietoliikennelaitteisiin tietoliikenneyhteyden luomiseksi.

k. 

”Hybriditietokoneet”, ”elektroniset kokoonpanot” ja niiden erityisesti suunnitellut komponentit, jotka sisältävät analogi-digitaalimuuntimia ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. 

vähintään 32 kanavaa;

2. 

vähintään 14 bitin resoluutio (merkkibitin lisäksi), ja muunnosnopeus vähintään 200 000 Hz sekunnissa.

X.D.II.001 ”Ohjelmistot””ohjelman” tarkistusta ja validointia varten, ”ohjelmistot”, jotka mahdollistavat ”lähdekoodien” automaattisen generoinnin, ja käyttöjärjestelmän ”ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu ”tosiaikaisen käsittelemisen” laitteisiin.

a. 

”Ohjelmistot””ohjelman” tarkistusta ja validointia varten, jotka käyttävät matemaattisia ja analyyttisiä tekniikoita ja jotka on suunniteltu tai muunnettu ”ohjelmille”, joissa on yli 500 000 ”lähdekoodin” käskyä;

b. 

”ohjelmistot”, jotka mahdollistavat ”lähdekoodien” automaattisen generoinnin datasta, joka saadaan verkosta asetuksessa (EU) 2021/821 kuvatuista ulkoisista ilmaisimista; tai

c. 

Käyttöjärjestelmän ”ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu ”tosiaikaisen käsittelemisen” laitteisiin, jotka takaavat alle 20 mikrosekunnin ”yleisen keskeytysviiveen”.

Tekninen huomautus: X.D.II.001 kohtaa sovellettaessa ilmaisulla ’yleinen keskeytysviive’ tarkoitetaan aikaa, joka tietokonejärjestelmältä kuluu siihen, että se havaitsee jonkin tapahtuman aiheuttaman keskeytyksen, käsittelee sen ja siirtyy suorittamaan toista muistissa olevaa tehtävää, joka palvelee keskeytystä.

X.D.II.002 Muut kuin 4D001 kohdassa ( 25 ) valvonnanalaiseksi asetetut ”ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 4A101 ( 26 ) tai X.A.II.001 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.E.II.001 ’Teknologia’, joka on tarkoitettu X.A.II.001 kohdassa tarkoitettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten, tai X.D.II.001 tai X.D.II.002 kohdassa valvonnanalaiseksi asetetut ”ohjelmistot”.

X.E.II.001 ’Teknologia’, joka on tarkoitettu ”monitietovirtakäsittelyä” varten suunniteltujen laitteiden ”kehittämiseen” tai ”tuotantoon”.

Tekninen huomautus: X.E.II.001 kohtaa sovellettaessa ilmaisulla ’monitietovirtakäsittely’ tarkoitetaan mikro-ohjelmien tai laitearkkitehtuurin tekniikkaa, joka mahdollistaa kahden tai useamman tietojonon samanaikaisen käsittelyn yhden tai useamman käskyjonon ohjaamana käyttäen esimerkiksi seuraavia:

1. 

Yksi käsky – monta tietoa (SIMD) -arkkitehtuurit, kuten vektori- ja matriisiprosessoreissa;

2. 

Monta yksittäistä käskyä – monta tietoa (MSIMD) -arkkitehtuurit;

3. 

Monta käskyä – monta tietoa (MIMD) -arkkitehtuurit, tiiviisti kytketyt, läheisesti kytketyt ja väljästi kytketyt mukaan lukien; tai

4. 

Strukturoidut tiedonkäsittelyelementtien ryhmät, systoliset ryhmät mukaan lukien.

Ryhmä III Osa 1 – Tietoliikenne

Huom.: Ryhmässä III olevassa 1 osassa ei aseteta valvonnanalaisiksi tavaroita, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön.

X.A.III.101 Tietoliikennelaitteet

a. 

Kaikentyyppiset tietoliikennelaitteet, joita 5A001.a kohdassa ( 27 ) ei aseteta valvonnan alaisiksi ja jotka on erityisesti suunniteltu toimimaan lämpötilan vaihteluvälin 219K–397K (-54oC–124oC) ulkopuolella.

b. 

Tietoliikenteen siirtojärjestelmät ja -laitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit tai tarvikkeet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, toiminnoista tai piirteistä:

Huomautus: Tietoliikenteen siirtolaitteet:

a. 

jotka luetaan yhteen tai useampaan seuraavista:

1. 

radiolaitteet (esim. lähettimet, vastaanottimet ja lähetin- vastaanottimet);

2. 

linjapäätelaitteet;

3. 

välivahvistimet;

4. 

toistimet;

5. 

regeneraattorit;

6. 

koodinmuuntimet (transkooderit);

7. 

multipleksilaitteet (myös tilastollinen multipleksointi);

8. 

modulaattorit/demodulaattorit (modeemit);

9. 

transmultipleksilaitteet (katso CCITT-suositus G701);

10. 

”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” digitaaliset ristikytkentälaitteet;

11. 

”yhdyskäytävät” ja sillat;

12. 

”siirtotieliityntäyksiköt”; ja

b. 

jotka on suunniteltu käytettäväksi yksi- tai monikanavaviestinnässä, jossa hyödynnetään jotakin seuraavista:

1. 

johto;

2. 

koaksiaalikaapeli;

3. 

valokaapeli;

4. 

sähkömagneettinen säteily; tai

5. 

vedenalaisten akustisten aaltojen eteneminen.

1. 

Käyttävät digitaalista teknologiaa, myös analogisten signaalien digitaalista käsittelyä, ja suunniteltu toimimaan korkeimmalla multipleksoinnin tasolla digitaalisella siirtonopeudella, joka on yli 45 Mbit/s tai kokonaissiirtonopeudella, joka on yli 90 Mbit/s;

Huomautus: X.A.III.101.b.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu integroitaviksi ja käytettäviksi siviilikäyttöön tarkoitetuissa satelliittijärjestelmissä.

2. 

Modeemit, jotka käyttävät sellaista ”yhden puhekanavan kaistanleveyttä”, jonka tiedonsiirtonopeus on yli 9 600 bittiä/sekunti.

3. 

Ovat ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavia” digitaalisia ristikytkentälaitteita, joiden jokaisen portin ”digitaalinen siirtonopeus” on yli 8,5 Mbit/s.

4. 

Ovat laitteita, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. 

”verkkoliityntäohjaimet” ja niihin liittyvät yhteiset siirtotiet, joiden ”digitaalinen siirtonopeus” on yli 33 Mbit/s; tai

b. 

”tietoliikennekanavan ohjaimet”, joiden jokaisen kanavan digitaalisen antosignaalin ”tiedonsiirtonopeus” on yli 64 000 bittiä/s.

Huomautus: Jos jossakin laitteessa, jota ei ole asetettu valvonnanalaiseksi, on ”verkkoliityntäohjain”, siinä ei saa olla minkääntyyppistä tietoliikennerajapintaa, lukuun ottamatta niitä, jotka kuvaillaan X.A.III.101.b.4 kohdassa, mutta joita ei aseteta valvonnanalaisiksi kyseisessä kohdassa.

5. 

Käyttävät ”laseria” ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. 

siirrossa käytettävä aallonpituus on yli 1 000 nm; tai

b. 

käyttävät analogiatekniikkaa ja kaistanleveys on yli 45 MHz;

c. 

käyttävät koherenttia optista siirtotekniikkaa tai koherenttia optista ilmaisutekniikkaa (joista käytetään myös nimityksiä optinen heterodyne- tai homodynetekniikka);

d. 

käyttävät aallonpituusjakoon perustuvaa kanavointitekniikkaa; tai e. suorittavat ”optista vahvistusta”;

6. 

Radiolaitteet, joiden tulo- tai lähtötaajuus on yli

a. 

31 GHz satelliittimaa-asemasovelluksissa; tai

b. 

26,5 GHz muissa sovelluksissa;

Huomautus: X.A.III.101.b.6. kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi siviilikäyttöön tarkoitettuja laitteita, jos ne käyttävät Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) jakamia kaistoja välillä 26,5 GHz–31 GHz.

7. 

Ovat radiolaitteita, jotka käyttävät jotakin seuraavaa:

a. 

kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa (QAM), jonka taso on yli 4, jos ”digitaalinen kokonaissiirtonopeus” on yli 8,5 Mbit/s;

b. 

QAM-tekniikkaa, jonka taso on yli 16, jos ”digitaalinen kokonaissiirtonopeus” on korkeintaan 8,5 Mbit/s;

c. 

muuta digitaalista modulointitekniikkaa, ja ”taajuuksien käytön tehokkuus” on yli 3 bit/s/Hz; tai

d. 

toimivat 1,5–87,5 MHz:n kaistalla ja sisältävät adaptiivisen tekniikan, joka antaa paremman häiriösignaalien vaimennuksen kuin 15 dB.

Huomautukset:

1. X.A.III.101.b.7 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu integroitaviksi ja käytettäviksi siviilikäyttöön tarkoitetuissa satelliittijärjestelmissä.

2. X.A.III.101.b.7 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi radioreleointilaitteita, joita käytetään Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) jakamalla kaistalla:

a. 

Jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

enintään 960 MHz; tai

2. 

”digitaalinen kokonaissiirtonopeus” enintään 8,5 Mbit/s; ja

b. 

”taajuuksien käytön tehokkuus” on enintään 4 bittiä/s/Hz.

c. 

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” kytkinlaitteet ja niihin liittyvät merkinantojärjestelmät, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, toiminnoista tai piirteistä ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit tai tarvikkeet:

Huom.: Statistisia multipleksereitä, joissa on kytkennän mahdollistava digitaalinen sisääntulo ja ulostulo, käsitellään ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavina” kytkiminä.

1. 

”Datan (viestin) kytkentälaitteet tai -järjestelmät”, jotka on suunniteltu ’pakettikytkentään’, ja niitä varten tarkoitetut elektroniset kokoonpanot ja komponentit, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt.

2. 

Ei käytössä;

3. 

”Datasähkepakettien” reititys tai kytkentä;

Huom.: X.A.III.101.c.3 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi verkkoliityntäohjaimia eikä verkkoja, joiden käyttö on rajoitettu ainoastaan verkkoliityntäohjaimiin.

4. 

Ei käytössä;

5. 

Piirikytkennän monitasopriorisointi ja kanavanvaraus;

Huomautus: X.A.III.101.c.5 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi yksitasoisten yhteyksien kanavanvarausta.

6. 

Suunniteltu matkaviestinkutsujen automaattiseen kanavanvaihtoon muihin matkaviestikytkimiin tai automaattiseen yhdistämiseen useamman kuin yhden kytkimen yhteisessä käytössä olevaan tilaajatietokantaan;

7. 

Sisältävät ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavia” digitaalisia ristikytkentälaitteita, joiden jokaisen portin ”digitaalinen siirtonopeus” on yli 8,5 Mbit/s.

8. 

”Yhteiskanavamerkinanto”, joka toimii joko riippumattomassa tai näennäisliitännäisessä toimintamuodossa;

9. 

”Dynaamisesti adaptiivinen reititys”;

10. 

Ovat pakettikytkimiä, piirikytkimiä ja reitittimiä, jotka ylittävät jonkin seuraavista porttien tai johtojen osalta:

a. 

Jokaisen kanavan tiedonsiirtonopeus on 64 000 bittiä/s ”tietoliikennekanavan ohjaimen” osalta; tai

Huomautus: X.A.III.101.c.10.a kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi multipleksoituja yhtenäisyhteyksiä, jotka muodostuvat sellaisista viestintäkanavista, joita ei aseteta yksittäin valvonnanalaisiksi X.A.III.101.b.1 kohdassa.

b. 

”Verkkoliityntäohjaimen” ja siihen liittyvän yhteisen siirtotien ”digitaalinen siirtonopeus” on 33 Mbit/s;

Huomautus: X.A.III.101.c.10 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi pakettikytkimiä tai reitittimiä, joiden portit tai johdot eivät ylitä X.A.III.101.c.10 kohdassa asetettuja rajoja.

11. 

”Optinen kytkentä”;

12. 

Käyttävät ”asynkronisen siirtomuodon” (”ATM”) tekniikkaa.

d. 

Valokuidut ja valokaapelit, joiden pituus on yli 50 metriä ja jotka on suunniteltu yksimuotoista toimintatilaa varten;

e. 

Keskitetty verkon valvonta, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. 

vastaanottaa dataa verkon solmuista; ja

2. 

käsittelee tätä dataa sellaiseen liikenteenvalvontaan, johon ei tarvita käyttäjän puuttumista ja suorittaa siten ”dynaamisesti adaptiivista reititystä”;

Huomautus 1: X.A.III.101.e kohtaa ei sovelleta tapauksiin, joissa reititys päätetään ennalta annettujen tietojen pohjalta.

Huomautus 2: X.A.III.101.e kohta ei estä liikenteen valvontaa ennakoitavien statististen liikenneolosuhteiden toimintona.

f. 

Vaiheistetut antenniryhmät, jotka toimivat yli 10,5 GHz taajuudella, joissa on aktiivisia komponentteja ja hajautettuja komponentteja ja jotka on suunniteltu siten, että keilan muotoilua ja suuntausta voi ohjata sähköisesti, lukuun ottamatta Kansainvälisen siviili- ilmailujärjestön (ICAO) standardien mukaisia mittarilähestymisjärjestelmiä (mikroaaltolaskeutumisjärjestelmät (MLS)).

g. 

Mobiiliviestintälaitteet, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt, niiden elektroniset kokoonpanot ja komponentit; tai

h. 

Radioreleointiin tarkoitetut viestintälaitteet, jotka on suunniteltu käytettäväksi vähintään 19,7 GHz:n taajuudella ja niiden komponentit, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt.

Tekninen huomautus:

Sovellettaessa X.A.III.101 kohtaa:

1) 

Ilmaisulla ’asynkroninen siirtomuoto’ (’ATM’) tarkoitetaan tiedonsiirtomuotoa, jossa tieto on järjestelty soluiksi; siirto on asynkronista siinä mielessä, että solujen siirtotaajuus riippuu vaadittavasta ja hetkellisestä bittinopeudesta.

2) 

Ilmaisulla ’yhden puhekanavan kaistanleveys’ tarkoitetaan datansiirtolaitetta, joka on suunniteltu käyttämään yhden puhekanavan taajuudella 3 100 Hz, kuten määritellään CCITT-suosituksessa G.151.

3) 

Ilmaisulla ’tietoliikennekanavan ohjain’ tarkoitetaan fyysistä liitäntää, joka ohjaa synkronisen tai asynkronisen digitaalisen tiedon kulkua. Se on kokoonpano, joka voidaan asentaa tietokone- tai tietoliikennelaitteisiin tietoliikenneyhteyden luomiseksi.

4) 

Ilmaisulla ’datasähke’ tarkoitetaan erillistä, itsenäistä tietokokonaisuutta, joka kuljettaa mukanaan riittävästi tietoa, niin että se voidaan reitittää lähettävältä vastaanottavalle päätelaitteelle, turvautumatta edeltäviin viesteihin lähettävän tai vastaanottavan päätelaitteen ja tiedonsiirtoverkon välillä.

5) 

Ilmaisulla ’pikavalinta’ tarkoitetaan virtuaalisen tiedonsiirtoyhteyden toiminnetta, joka antaa päätelaitteelle mahdollisuuden lähettää tietoa yhteydenmuodostus- ja yhteydenpurkupaketeissa tavanomaista virtuaalista tiedonsiirtoyhteyttä enemmän.

6) 

Ilmaisulla ’yhdyskäytävä’ tarkoitetaan minkä tahansa laite- ja ohjelmayhdistelmän toteuttamaa toimintoa, joka muuntaa yhden järjestelmän käyttämän tiedon esittämisen, käsittelyn ja siirron tavat vastaaviksi mutta erilaisiksi tavoiksi, jotka ovat käytössä toisessa järjestelmässä.

7) 

Ilmaisulla ’integroitu monipalveluverkko’ (ISDN) tarkoitetaan yhtenäistä päätelaitteelta päätelaitteelle ulottuvaa digitaalista verkkoa, jossa kaikentyyppinen viestintätieto (ääni, teksti, tieto, kuvat jne.) siirretään yhdestä keskuksen päätelaitteen portista yhtä yhteyslinjaa pitkin tilaajalle tai tilaajalta.

8) 

Ilmaisulla ’paketti’ tarkoitetaan tietoa ja yhteyden ohjaussignaaleja sisältävää binäärinumeroiden muodostamaa ryhmää, joka välitetään itsenäisenä kokonaisuutena. Tiedot, yhteyden ohjaussignaalit ja mahdollinen virheidenkorjausinformaatio on järjestetty tiettyyn muotoon.

9) 

Ilmaisulla ’yhteiskanavamerkinanto’ tarkoitetaan ohjaustietojen toimittamista (merkinantoa) sellaisen kanavan kautta, jota ei käytetä sanomia varten. Merkinantokanaali kontrolloi tavallisesti useita sanomia varten käytettäviä kanavia.

10) 

Ilmaisulla ’tiedonsiirtonopeus’ tarkoitetaan ITUn suosituksessa 53-36 määriteltyä nopeutta, jossa otetaan huomioon, että ei-binaarinen modulointinopeus sekä sekuntikohtainen siirto- ja bittinopeus eivät ole samoja. Koodauksessa, tarkastuksessa ja synkronoinnissa käytettävät bitit on otettu huomioon.

11) 

Ilmaisulla ’dynaamisesti adaptiivinen reititys’ tarkoitetaan automaattista liikenteen uudelleenreititystä, joka perustuu verkon sen hetkisen todellisen tilanteen anturointiin ja analyysiin.

12) 

Ilmaisulla ’siirtotieliityntäyksiköt’ tarkoitetaan laitteita, joissa on yksi tai useampi tietoliikenneliitäntä (’verkkoliityntäohjain’, ’tietoliikennekanavan ohjain’, modeemi tai tietokoneväylä), joka yhdistää päätelaitteen verkkoon.

13) 

Ilmaisulla ’taajuuksien käytön tehokkuus’ tarkoitetaan ’digitaalista siirtonopeutta’ (bits/s)/Hz (6 dB).

14) 

Ilmaisulla ’tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat’ tarkoitetaan ohjausta, joka käyttää elektroniseen muistiin tallennettuja käskyjä, jotka suoritin voi toteuttaa ohjaamaan määriteltyjä toimintoja. Huom.: Laitteet voivat olla ’tallennetuilla ohjelmilla ohjattavia’ riippumatta siitä, onko elektroninen muisti sisäinen vai ulkoinen.

X.B.III.101 Tietoliikenteen testauslaitteet, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt.

X.C.III.101 Lasin aihiot tai muun valokuitujen valmistukseen optimoidun materiaalin aihiot, jotka asetetaan valvonnanalaisiksi X.A.III.101 kohdassa.

X.D.III.101 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu X.A.III.101 ja X.B.III.101 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten sekä ohjelmistot dynaamisesti adaptiivista reititystä varten, jotka kuvataan seuraavasti:

a. 

”Ohjelmistot”, muussa kuin konekielisessä muodossa, jotka on erityisesti suunniteltu ”dynaamisesti adaptiivista reititystä” varten.

b. 

Ei käytössä;

X.E.III.101 ’Teknologia’, joka on tarkoitettu X.A.III.101 tai X.B.III.101 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten, tai X.D.III.101 kohdassa valvonnanalaisiksi asetetut ”ohjelmistot” ja muu ”teknologia” seuraavasti:

a. 

Seuraavat erityiset ”teknologiat”:

1. 

Sellaisten valokuiduissa käytettävien pinnoitteiden valmistukseen ja käyttöön tarkoitettu ’teknologia’, jotka on erityisesti suunniteltu mahdollistamaan valokuidun vedenalainen käyttö;

2. 

”Synkronista digitaalihierarkiaa” (”SDH”) tai ”synkronista optista verkkoa” (”SONET”) käyttävien laitteiden ”kehittämiseen” tarvittava ”teknologia”.

Tekninen huomautus: Sovellettaessa X.E.III.101 kohtaa:

1) 

Ilmaisulla ’synkroninen digitaalihierarkia’ (SDH) tarkoitetaan digitaalista hierarkiaa, jonka avulla voidaan hallita, multipleksoida ja käsitellä erilaisia digitaalisen liikenteen muotoja käyttämällä synkronista siirtomuotoa eri siirtoteissä. Formaatti perustuu synkroniseen siirtomoduuliin (STM), joka määritellään CCITT- suosituksissa G.703, G.707, G.708 ja G.709 sekä muissa, toistaiseksi julkaisemattomissa suosituksissa. Ensimmäisen tason SDH-nopeus on 155,52 Mbit/s.

2) 

Ilmaisulla ’synkroninen optinen verkko’ (SONET) tarkoitetaan verkkoa, jonka avulla voidaan hallita, multipleksoida ja käsitellä erilaisia digitaalisen liikenteen muotoja käyttämällä synkronista siirtomuotoa valokuiduissa. Formaatti on ”SDH:n” pohjoisamerikkalainen versio ja käyttää myös synkronista siirtomoduulia (STM). Se kuitenkin käyttää synkronista siirtosignaalia (STS) perustason siirtomoduulina, jossa ensimmäisen tason siirtonopeus on 51,81 Mbit/s. SONET-standardeja sisällytetään parhaillaan ”SDH”-standardeihin.

Ryhmä III. Osa 2 – Tietoturva

Huom.: Ryhmässä III olevassa 2 osassa ei aseteta valvonnanalaisiksi tavaroita, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön.

X.A.III.201 Seuraavat laitteet:

a. 

Ei käytössä;

b. 

Ei käytössä;

c. 

Tavarat, jotka on luokiteltu massamarkkinoiden salauslaitteiksi Salausta koskevan huomautuksen mukaisesti – ryhmän 5 osassa 2 oleva huomautus 3 ( 28 ).

X.D.III.201 Seuraavat ”tietoturvaa” koskevat ”ohjelmistot”

Huomautus: Tässä kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi ”ohjelmistoja”, jotka on suunniteltu tai muunnettu suojaamaan tietokoneita ilkivallasta johtuvilta vahingoilta, kuten viruksilta, silloin kun ”salaus” rajoittuu datan tai tiedostojen todentamiseen, digitaaliseen allekirjoittamiseen ja/tai salauksen purkamiseen.

a. 

Ei käytössä;

b. 

Ei käytössä;

c. 

”Ohjelmistot”, jotka on luokiteltu massamarkkinoiden salausohjelmistoiksi Salausta koskevan huomautuksen mukaisesti – ryhmän 5 osassa 2 oleva huomautus 3 ( 29 ).

X.E.III.201 Seuraava yleisen teknologiahuomautuksen mukainen ”tietoturvaa” koskeva ”teknologia”:

a. 

Ei käytössä;

b. 

”Teknologia”, muu kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritelty, X.A.III.201.c kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen massamarkkinoiden tavaroiden tai X.D.III.201.c kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen massamarkkinoiden ”ohjelmistojen””käyttöä” varten.

Ryhmä IV – Anturit ja laserit

X.A.IV.001 Meren tai maan akustiset laitteet, joilla voidaan havaita tai paikantaa vedenalaisia esineitä tai ominaisuuksia tai sijoittaa pinta-aluksia tai vedenalaisia ajoneuvoja; ja erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt.

X.A.IV.002 Seuraavat optiset anturit:

a. 

Seuraavat kuvanvahvistinputket ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1. 

Kuvanvahvistinputket, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. 

Vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 400 nm mutta ei yli 1 050 nm;

b. 

Elektronista kuvanvahvistusta varten mikrokanavalevy, jonka reikätiheys (keskipisteiden välinen etäisyys) on alle 25 μm;

c. 

Niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

S-20-, S-25- tai monialkaalivalokatodi; tai

2. 

GaAs- tai GaInAs-valokatodi;

2. 

Erityisesti suunnitellut mikrokanavalevyt, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a. 

15 000 onttoa putkea levyä kohti tai enemmän; ja

b. 

Reikätiheys (keskipisteiden välinen etäisyys) alle 25 μm.

b. 

Suorakatselukuvauslaitteet, jotka toimivat näkyvällä tai infrapunaspektrillä ja joihin sisältyvillä kuvanvahvistinputkilla on kohdassa X.A.IV.002.a.1 luetellut ominaisuudet.

X.A.IV.003 Seuraavat kamerat:

a. 

Kamerat, jotka täyttävät 6A003.b.4 kohdassa olevan huomautuksen 3 ( 30 ) määräykset.

b. 

Ei käytössä;

X.A.IV.004 Seuraavat optiset laitteet:

a. 

Optiset suotimet:

1. 

jotka ovat yli 250 nm:n aallonpituuksia varten, koostuvat monikerroksisista optisista pinnoitteista ja joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

a. 

Kaistanleveys on enintään 1 nm FWHI (Full Width Half Intensity) ja huippuläpäisy vähintään 90 %; tai

b. 

Kaistanleveys on enintään 0,1 nm FWHI (Full Width Half Intensity) ja huippuläpäisy vähintään 50 %;

Huom.: X.A.IV.004 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi optisia suodattimia, joissa on kiinteät ilmaraot, eikä Lyot-tyypin suotimia.

2. 

jotka ovat yli 250 nm:n aallonpituuksia varten ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. 

Viritettävissä 500 nm:n levyisellä tai laajemmalla spektrialueella;

b. 

Hetkellinen optisen kaistan päästö on enintään 1,25 nm;

c. 

Aallonpituusaseteltavia 0,1 ms:n sisällä 1 nm:n tai paremmalla tarkkuudella viritettävällä spektrialueella; ja

d. 

Yksittäinen läpäisyhuippu on vähintään 91 %;

3. 

Optiset opasiteettikytkimet (suotimet), joiden näkökenttä on vähintään 30o ja vasteaika enintään 1 ns;

b. 

”Fluoridikuitukaapelit” tai optiset kuidut niitä varten, joiden vaimennus on alle 4 dB/km aallonpituusalueella, joka on yli 1 000 nm mutta ei yli 3 000 nm.

Tekninen huomautus: X.A.IV.004.b kohdassa ’fluoridikuiduilla’ tarkoitetaan irtotavarana olevista fluoridiyhdisteistä valmistettuja kuituja.

X.A.IV.005 Seuraavat ”laserit”:

a. 

Hiilidioksidi(CO2)”laserit”, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

CW-lähtöteho on yli 10 kW;

2. 

Pulssiulostulon ”pulssin kesto” on yli 10 μs; ja

a. 

Keskimääräinen lähtöteho on yli 10 kW; tai

b. 

Pulssi”huipputeho” on yli 100 kW; tai

3. 

Pulssiulostulon ”pulssin kesto” on enintään 10 μs; ja

a. 

Pulssin energia on yli 5 J pulssia kohti ja ”huipputeho” on yli 2,5 kW; tai

b. 

Keskimääräinen lähtöteho ylittää 2,5 kW;

b. 

Seuraavat puolijohdelaserit:

1. 

Erilliset yksitransversaalimoodissa toimivat puolijohde”laserit”, joilla:

a. 

Keskimääräinen lähtöteho on yli 100 mW; tai

b. 

Aallonpituus on yli 1 050 nm;

2. 

Erilliset, monitransversaalimoodissa toimivat puolijohde”laserit” tai erillisten puolijohde”laserien” ryhmät, joiden aallonpituus on yli 1 050 nm;

c. 

Rubiini”laserit”, joiden lähtöenergia on yli 20 J pulssia kohti;

d. 

Ei-”viritettävät””pulssitoimiset laserit”, joiden lähtöaallonpituus on yli 975 nm mutta ei yli 1 150 nm ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

”Pulssin kesto” on vähintään 1 ns mutta enintään 1 μs, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. 

Yksitransversaalimuodon ulostulo ja jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

”Laserin hyötysuhde” on yli 12% ja ”keskimääräinen lähtöteho” on yli 10 W ja ne voivat toimia yli 1 kHz:n pulssintoistotaajuudella; tai

2. 

”Keskimääräinen lähtöteho” on yli 20 W; tai

b. 

Yksitransversaalimuodon ulostulo ja jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

”Laserin hyötysuhde” on yli 18 prosenttia ja keskimääräinen lähtöteho on yli 30 W;

2. 

”Huipputeho” on yli 200 MW; tai

3. 

”Keskimääräinen lähtöteho” on yli 50 W; tai

2. 

”Pulssin kesto” on yli 1 μs ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. 

Yksitransversaalimuodon ulostulo ja jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

”Laserin hyötysuhde” on yli 12% ja ”keskimääräinen lähtöteho” on yli 10 W ja ne voivat toimia yli 1 kHz:n pulssintoistotaajuudella; tai

2. 

”Keskimääräinen lähtöteho” on yli 20 W; tai

b. 

Yksitransversaalimuodon ulostulo ja jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

”Laserin hyötysuhde” on yli 18 prosenttia ja ”keskimääräinen lähtöteho” yli 30 W; tai

2. 

”Keskimääräinen lähtöteho” on yli 500 W;

e. 

Ei-”viritettävät” jatkuva-aaltoiset (CW) ”laserit”, joiden lähtöaallonpituus on yli 975 nm mutta enintään 1 150 nm ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

Yksitransversaalimuodon ulostulo ja jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. 

”Laserin hyötysuhde” on yli 12 % ja ”keskimääräinen lähtöteho” on yli 10 W ja ne voivat toimia yli 1 kHz:n pulssintoistotaajuudella; tai

b. 

”Keskimääräinen lähtöteho” on yli 50 W; tai

2. 

Yksitransversaalimuodon ulostulo ja jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. 

”Laserin hyötysuhde” on yli 18 prosenttia ja ”keskimääräinen lähtöteho” yli 30 W; tai

b. 

Keskimääräinen lähtöteho on yli 500 W;

Huomautus: X.A.IV.005.e.2.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi monitransversaalimuodossa toimivia teollisuus’lasereita’, joiden lähtöteho on enintään 2 kW ja kokonaismassa yli 1 200 kg. Tässä huomautuksessa kokonaismassalla tarkoitetaan kaikkia ’laserin’ käyttämiseen tarvittavia ’komponentteja’, mm. ’laser’, virtalähde, lämmönpoistaja, mutta sillä ei tarkoiteta säteen kunnostukseen tai kuljetukseen tarvittavaa ulkoista optiikkaa.

f. 

Ei-”viritettävät””laserit”, joiden aallonpituus on yli 1 400 nm mutta enintään 1 555 nm ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

Lähtöenergia on yli 100 mJ pulssia kohden ja pulssin ”huipputeho” on yli 1 W; tai

2. 

Keskimääräinen tai CW-lähtöteho on yli 1 W;

g. 

Vapaaelektroni”laserit”.

Tekninen huomautus: X.A.IV.005 kohdassa ’laserin hyötysuhteella’ (wall-plug efficiency) tarkoitetaan ’laserin’ lähtötehon (tai ’keskimääräisen lähtötehon’) suhdetta ’laserin’ käyttämiseen tarvittavan sähköisen virtalähteen kokonaistehoon, mukaan lukien virtalähteen/virransäädön ja lämmönpoiston/lämmönvaihdon edellyttämä teho.

X.A.IV.006 Seuraavat ”magnetometrit”, ”Suprajohtavat” sähkömagneettiset anturit ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a. 

’Magnetometrit’, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 tarkoitetut, joiden ”herkkyys” on alempi (parempi) kuin 1,0 nT (rms) Hz:n neliöjuurta kohti.

Tekninen huomautus: Sovellettaessa X.A.IV.006.a kohtaa ”herkkyys” (kohinataso) on laitekohtaisen pohjakohinan, joka on heikoin mitattavissa oleva signaali, tehollisarvo.

b. 

”Suprajohtavat” sähkömagneettiset anturit, ”suprajohtavista” materiaaleista valmistetut komponentit:

1. 

Suunniteltu toimimaan ainakin yhden ”suprajohtavan” ainesosansa ”kriittisen lämpötilan” alapuolella (mukaan lukien Josephson-ilmiölaitteet tai ”suprajohtavat” kvantti- interferenssilaitteet (SQUIDS = Superconductive Quantum Interference Devices));

2. 

Suunniteltu havaitsemaan sähkömagneettisen kentän vaihteluja 1 KHz:n taajuudella tai sen alapuolella; ja

3. 

Niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. 

Sisältävät ohutkalvo-SQUIDS-laitteita, joiden pienin tunnistettava rakenne on alle 2 μm ja jotka on varustettu sisäänmeno- ja ulostuloliitäntäpiireillä;

b. 

Suunniteltu toimimaan magneettikentän muuttumisnopeudella, joka on yli 1 × 106 magneettivuon kvanttia sekunnissa;

c. 

Suunniteltu toimimaan ilman magneettista suojausta maan magneettikentässä; tai

d. 

Lämpötilakerroin on vähemmän (pienempi) kuin 0,1 magneettivuon kvanttia/K.

X.A.IV.007 Seuraavat gravimetrit, jotka on suunniteltu käytettäväksi maalla, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt:

a. 

Staattinen tarkkuus on pienempi (parempi) kuin 100 μgal; tai

b. 

Ovat kvartsielementtiä käyttäviä (Worden-tyyppisiä).

X.A.IV.008 Seuraavat tutkajärjestelmät, -laitteet ja merkittävät komponentit, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a. 

Ilmassa käytettävät tutkalaitteet, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

b. 

”Avaruuskelpoiset””laser”tutkat tai valoon perustuvat havainnointi- ja etäisyydenmittauslaitteet (LIDAR), jotka on erityisesti suunniteltu kartoitukseen tai ilmatieteellisiin havaintoihin.

c. 

Millimetriaaltoavusteiset näkötutkakuvantamisjärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu roottori-ilma-aluksia varten ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. 

Toimivat 94 Ghz:n taajuudella;

2. 

Keskimääräinen lähtöteho on suurempi kuin 20 mW;

3. 

Tutkasäteen leveys on 1 aste; ja

4. 

Toimintasäde 1 500 m tai suurempi.

X.A.IV.009 Seuraavat erityiset käsittelylaitteet:

a. 

Seismiset ilmaisimet, joita ei aseteta valvonnanalaisiksi X.A.IV.009.c kohdassa.

b. 

Säteilyä kestävät TV-kamerat, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt.

c. 

Seismiset tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmät, jotka havaitsevat, luokittelevat ja määrittävät havaitun signaalin lähteen suuntiman.

X.B.IV.001 Seuraavat erityisesti suunnitellut tai muunnetut laitteet, mukaan lukien työkalut, muotit, kiinnittimet tai mittarit, sekä muut niitä varten erityisesti suunnitellut osat, komponentit ja lisävarusteet:

a. 

Seuraavien laitteiden valmistukseen ja tarkastukseen tarkoitetut:

1. 

Vapaaelektroni’laserien’ magneettiheilujat;

2. 

vapaaelektroni’laserien’ valoinjektorit;

b. 

Vapaaelektroni”laserien” pitkittäisen magneettikentän asettelemiseksi tarvittaviin toleransseihin.

X.C.IV.001 Optiset anturointikuidut, jotka on muunnettu rakenteellisesti siten, että ”interferenssipituus” on pienempi kuin 500 mm (korkea kahtaistaitteisuus), ja muut kuin 6C002.b ( 31 ) kohdassa kuvatut optiset anturimateriaalit, joiden sinkkipitoisuus on ”mooliosuutena” vähintään 6 %.

Tekninen huomautus: Sovellettaessa X.C.IV.001 kohtaa:

1) 

”Mooliosuus” määritellään ZnTe-moolien suhteeksi kiteessä olevien CdTe- ja ZnTe-moolien summaan.

2) 

’Interferenssipituus’ (Beat length) tarkoittaa matkaa, joka kahden ortogonaalisesti polarisoituneen, alun perin samassa vaiheessa olevan signaalin tulee kulkea saavuttaakseen 2 pii-radiaanin vaihe-eron.

X.C.IV.002 Seuraavat optiset materiaalit:

a. 

Seuraavat materiaalit, joilla on pieni optinen absorptio:

1. 

Irtotavarana olevat fluoridiyhdisteet, joiden ainesosien puhtausaste on vähintään 99,999 %; tai

Huomautus: X.C.IV.002.a.1 kohdassa asetetaan valvonnanalaisiksi zirkonium- tai alumiinifluoridit ja niiden muunnokset.

2. 

Irtotavarana oleva fluoridilasi, joka on valmistettu 6C004.e.1 ( 32 ) kohdassa valvonnanalaisiksi asetetuista yhdisteistä.

b. 

”Optisen kuidun aihiot”, valmistettu irtotavarana olevasta fluoridiyhdisteistä, joiden ainesosien puhtausaste on vähintään 99,999 % ja jotka on ”erityisesti suunniteltu” X.A.IV.004.b kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen ”fluoridiyhdisteiden” valmistusta varten.

Tekninen huomautus: Sovellettaessa X.C.IV.002 kohtaa:

1) 

”Fluoridikuidut” ovat kuituja, jotka on valmistettu irtotavarana olevista fluoridiyhdisteistä.

2) 

”Optisen kuidun aihiot” ovat lasista, muovista tai muista materiaaleista valmistettuja tankoja, harkkoja tai sauvoja, jotka on erityisesti käsitelty käytettäviksi optisten kuitujen valmistuksessa. Aihioiden ominaisuudet määräävät vedettävien kuitujen perusparametrit.

X.D.IV.001 ”Ohjelmistot”, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt, jotka on erityisesti suunniteltu 6A002, 6A003 ( 33 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 tai X.A.IV.008 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen tavaroiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.D.IV.002 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu X.A.IV.002, X.A.IV.004 tai X.A.IV.005 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä” tai ”tuotantoa” varten.

X.D.IV.003 Seuraavat muut ”ohjelmistot”:

a. 

Lennonjohto-”ohjelmistojen” sovellus”ohjelmat”, jotka on suunniteltu toimimaan lennonjohtokeskuksiin sijoitetuissa yleiskäyttöisissä tietokoneissa ja jotka kykenevät automaattisesti siirtämään ensiötutkan tiedot kohteista (jos niitä ei ole korreloitu toisiotutkan [SSR] tietojen kanssa) päälennonjohtokeskuksesta toiselle lennonjohtokeskukselle;

b. 

’Ohjelmistot’, jotka on erityisesti suunniteltu X.A.IV.009.c kohdassa tarkoitettuja seismisiä tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmiä varten.

c. 

’Lähdekoodi’, joka on erityisesti suunniteltu X.A.IV.009.c kohdassa tarkoitettuja seismisiä tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmiä varten.

X.E.IV.001 ’Teknologia’, joka on tarkoitettu X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 tai X.A.IV.009.c kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.E.IV.002 ’Teknologia’, joka on tarkoitettu X.A.IV.002, X.A.IV.004, tai X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 tai X.D.IV.003 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden, materiaalien tai ”ohjelmistojen””kehittämistä” tai ”tuotantoa” varten.

E.IV.IV.003 Seuraava muu ”teknologia”:

a. 

Optiset valmistusteknologiat, joita tarvitaan optisten komponenttien sarjavalmistukseen yli 10 m2:n pinta-alan vuosittaisella karakohtaisella tuotantonopeudella ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. 

Pinta-ala on yli 1 m2; ja

2. 

Pintakuvio on yli lambda/10 rms suunnitellulla aallonpituudella;

b. 

”Teknologia” optisia suotimia varten, joiden kaistanleveys on enintään 10 nm, näkökenttä (FOV = Field of view) yli 40o ja resoluutio yli 0,75 viivaparia millimetriä kohti;

c. 

”Teknologia” X.A.IV.003 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen kameroiden ”kehittämistä” tai ”tuotantoa” varten;

d. 

”Teknologia”, jota tarvitaan muiden kuin kolmikanavaisten fluxgate- ”magnetometrien” tai muiden kuin kolmikanavaisten ”magnetometri”järjestelmien ”kehittämistä” tai ”tuotantoa” varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

”Herkkyys” on vähemmän (parempi) kuin 0,05 nT rms Hz:n neliöjuurta kohti pienemmillä kuin 1 Hz:n taajuuksilla; tai

2. 

”Herkkyys” on vähemmän (parempi) kuin 1 x 10-3 nT rms Hz:n neliöjuurta kohti suuremmilla kuin 1 Hz:n taajuuksilla.

e. 

”Teknologia”, jota tarvitaan infrapunavalon muunnoslaitteiden ”kehittämistä” tai ”tuotantoa” varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. 

Vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 700 nm mutta enintään 1 500 nm; ja

2. 

Infrapunavalonilmaisimen, valodiodin (OLED) ja nanokristallin yhdistelmä infrapunavalon muuntamiseksi näkyväksi valoksi.

Tekninen huomautus: Sovellettaessa X.E.IV.003 kohtaa ”herkkyys” (kohinataso) on laitekohtaisen pohjakohinan, joka on heikoin mitattavissa oleva signaali, tehollisarvo.

Ryhmä V – Navigointi ja ilmailu

X.A.V.001 Ilmassa käytettävät yhteydenpitolaitteet, kaikki ”ilma-alusten” inertiasuunnistusjärjestelmät ja muut ilmailulaitteet, myös muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 mainitut.

Huomautus 1: X.A.V.001 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi kuulokkeita eikä mikrofoneja.

Huomautus 2: X.A.V.001. kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tuotteita, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön.

X.B.V.001 Muut laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu navigointi- ja ilmailulaitteiden testausta, tarkastusta tai ”tuotantoa” varten.

X.D.V.001 ”Ohjelmistot”, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt, navigointilaitteiden, ilmassa käytettävien yhteydenpitolaitteiden ja muiden ilmailulaitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.E.V.001 ”Ohjelmistot”, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt, navigointilaitteiden, ilmassa käytettävien yhteydenpitolaitteiden ja muiden ilmailulaitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

Ryhmä VI – Meriteknologia

X.A.VI.001 Alukset, merenkulun järjestelmät tai laitteet ja niiden erityisesti suunnitellut komponentit sekä seuraavat komponentit ja tarvikkeet:

a. 

Seuraavat vedenalaiset näyttöjärjestelmät:

1. 

Televisiojärjestelmät (jotka koostuvat kamerasta, valonlähteistä, monitorointi- ja signaalinvälityslaitteista), joiden rajaerottelutarkkuus ilmassa mitattuna on yli 500 juovaa ja jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaisen aluksen etäistoimintaan; tai

2. 

Vedenalaiset televisiokamerat, joiden rajaerottelutarkkuus ilmassa mitattuna on yli 700 juovaa;

Tekninen huomautus: Television rajaerottelutarkkuus on horisontaalisen resoluution mitta, joka tavallisesti ilmaistaan testitaulukosta erottuvana maksimijuovalukuna kuvan korkeutta kohti käyttäen IEEE:n standardia 208/1960 tai jotain vastaavaa standardia.

b. 

Valokuvauskamerat, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen käyttöön ja joiden filmikoko on 35 mm tai suurempi ja joilla on vedenalaiseen käyttöön ”erityisesti suunniteltu” automaattinen tai etäistarkennus:

c. 

Stroboskooppiset valonlähteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen käyttöön ja jotka kykenevät antamaan yli 300 J:n suuruisen valoenergian välähdystä kohti;

d. 

Muut vedenalaiset kameralaitteet, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 mainitut;

e. 

Ei käytössä;

f. 

Alukset (pinta- tai vedenalaiset alukset), mukaan lukien ilmatäytteiset veneet, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 mainitut;

Huom.: X.A.VI.001.f kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi alueella väliaikaisesti olevia aluksia, joita käytetään yksilöliikenteessä tai matkustajien tai tavaroiden kuljettamisessa unionin tullialueelta tai sen kautta.

g. 

Laivojen moottorit (sisä- ja perämoottorit) ja sukellusveneiden moottorit ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 mainitut;

h. 

Itsenäiset vedenalaiset hengityslaitteet (laitesukellusvälineet) ja niihin liittyvät varusteet, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt;

i. 

Pelastus- ja tasapainotusliivit, sukelluskompassit ja -tietokoneet;

Huom.: X.A.VI.001.i. kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tuotteita, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön.

j. 

Vedenalaiset valonlähteet ja työntövoimalaitteet;

Huom.: X.A.VI.001.j. kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tuotteita, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön.

k. 

Ilmakompressorit ja suodatusjärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu paineilmakompressorin sylinterien täyttämiseen;

X.D.VI.001 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu X.A.VI.001 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.D.VI.002 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu öljy- ja kaasuteollisuudessa käytettävien miehittämättömien vedenalaisten alusten toimintaa varten.

X.E.VI.001 ”Teknologia” XA.IV.001 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

Ryhmä VII – Ilma- ja avaruusalusten työntövoima

▼M11

X.A.VII.001 Dieselmoottorit ja traktorit ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt:

▼M7

a. 

Dieselmoottorit, muut kuin muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 mainitut, jotka on tarkoitettu kuorma-autoihin, traktoreihin ja autoalan sovelluksiin ja joiden kokonaisantoteho on vähintään 298 kW.

b. 

Maastokäyttöön tarkoitetut pyörätraktorit, joiden vetokapasiteetti on vähintään 9 t; ja niiden merkittävät komponentit ja lisävarusteet, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt.

c. 

Maantiekuljetuksiin tarkoitetut puoliperävaunujen vetotraktorit, joissa on yksi tai kaksi taka-akselia ja joiden vetokapasiteetti akselia kohti on vähintään 9 t, ja niitä varten erityisesti suunnitellut merkittävät komponentit.

Huom.: X.A.VII.001.b ja X.A.VII.001.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi alueella väliaikaisesti olevia ajoneuvoja, joita käytetään yksilöliikenteessä tai matkustajien tai tavaroiden kuljettamisessa unionin tullialueelta tai sen kautta.

X.A.VII.002 Kaasuturbiinien moottorit ja komponentit, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt.

a. 

Ei käytössä;

b. 

Ei käytössä;

c. 

▼M11

Ilma-alusten kaasuturbiinimoottorit sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

▼M7

Huomautus: X.A.VII.002.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi ilma-alusten kaasuturbiinimoottoreita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi siviili- ’ilma- aluksissa’ ja joita on vilpittömässä mielessä käytetty siviili- ’ilma-aluksissa’ yli 8 vuoden ajan. Moottorit, joita on vilpittömässä mielessä käytetty siviili- ’ilma- aluksissa’ yli 8 vuoden ajan, katso LIITE XI.

d. 

Ei käytössä;

e. 

Ilma-alusten paineilmahengityslaitteita varten erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt.

X.B.VII.001 Akustisen värähtelyn testauslaitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt.

Huom.: X.B.VII.001. kohdassa asetetaan valvonnanalaisiksi ainoastaan laitteet, jotka on tarkoitettu ’kehittämistä’ tai ’tuotantoa’ varten. Siinä ei aseteta valvonnanalaisiksi laitteiden kunnon seurantajärjestelmiä.

X.B.VII.002 Seuraavat erityisesti suunnitellut ”laitteet”, työkalut tai kiinnittimet kaasuturbiinien lapojen, siipien tai kärkivaipan valujen valmistamiseen tai mittaamiseen:

a. 

Automaattiset laitteet, joissa kantopinnan seinämäpaksuuden mittaamiseen käytetään ei-mekaanisia menetelmiä;

b. 

Työkalut, kiinnittimet tai mittauslaitteet 9E003.c ( 34 ) kohdassa valvonnanalaisiksi asetettuja ”laser”-, vesisuihku- tai ECM/EDM-reiänporausprosesseja varten;

c. 

Keraamisten ytimien liettämislaitteet;

d. 

Keraamisten ytimien valmistuslaitteet tai -työkalut;

e. 

Keraamisten kuorien vahamallien valmistuslaitteet;

f. 

Keraamisten kuorien polttolaitteet.

X.D.VII.001 ’Ohjelmistot’, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 mainitut, jotka on tarkoitettu X.A.VII.001 tai X.B.VII.001 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ’kehittämistä’ tai ’tuotantoa’ varten.

X.D.VII.002 ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu X.A.VII.002 tai X.B.VII.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä” tai ”tuotantoa” varten.

X.E.VII.001 ”Teknologia”, muu kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritelty, X.A.VII.001 tai X.B.VII.001 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.E.VII.002 ”Teknologia” X.A.VII.002 tai X.B.VII.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.E.VII.003 Seuraava muu ”teknologia”, jota ei ole kuvattu 9E003 ( 35 ) kohdassa:

a. 

Roottorisiipien kärkien välyksen ohjausjärjestelmät, jotka käyttävät aktiivisesti kompensoivaa kotelo”teknologiaa”, joka on rajattu suunnittelu- ja kehitystietokantoihin; tai

b. 

Kaasulaakerit turbiinimoottorien roottorikokoonpanoja varten.

▼M13

Luokka VIII – Erinäiset tavarat

X.A.VIII.001 Seuraavat öljyntuotannossa tai -etsinnässä käytettävät välineet:

a. 

poran pään integroidut mittauslaitteet, myös MWD-inertianavigointijärjestelmät (measurement while drilling);

b. 

kaasun pitoisuusmittauslaitteisto ja niihin tarkoitetut kaasun ilmaisimet, jotka on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja rikkivedyn havaitsemista varten;

c. 

seismologiset mittausvälineet, myös heijastusmittarit ja vibraattorit;

d. 

kaikuluotaimet sedimenttiä varten.

X.A.VIII.002 Laitteet, ”elektroniset kokoonpanot” ja komponentit, jotka on suunniteltu kvanttitietokoneissa, -sensoreissa ja -laskentayksiköissä, kubittipiireissä ja -laitteissa tai kvanttitutkajärjestelmissä käytettäviksi, myös Pockels-kennot.

Huomautus 1: Kvanttitietokoneet suorittavat laskelmia, jotka hyödyntävät kvanttitilojen kollektiivisia ominaisuuksia, kuten superpositiota, interferenssiä ja lomittumista.

Huomautus 2: Yksikköihin, piireihin ja laitteisiin luetaan kuuluviksi muun muassa suprajohtavat piirit, hybridisaatio, ioniloukut, optinen vuorovaikutus, silikoni/spin, kylmät atomit.

X.A.VIII.003 Seuraavat mikroskoopit ja niihin liittyvät laitteet ja ilmaisimet:

a. 

pyyhkäisyelektronimikroskoopit;

b. 

Auger-elektronimikroskoopit;

c. 

läpäisyelektronimikroskoopit

d. 

atomivoimamikroskoopit;

e. 

SFM-mikroskoopit (Scanning Force Microscopes);

f. 

laitteet ja ilmaisimet, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi X.A.VIII.003.a–X.A.VIII.0003.e kohdassa määritellyissä mikroskoopeissa ja joissa sovelletaan jotakin seuraavista materiaalien analyysitekniikoista:

1. 

röntgenfotoelektronispektroskopia (XPS);

2. 

energiadispersiivinen röntgenspektrometria (EDX, EDS); tai

3. 

kemiallisen analyysin elektronispektroskopia (ESCA).

X.A.VIII.004 Syvänmerenpohjan metallimalmien keräyslaitteet.

X.A.VIII.005 Seuraavat valmistuslaitteet ja työstökoneet:

a. 

metalliosien ”tuotantoa” varten käytettävät materiaalia lisäävään valmistukseen käytettävät laitteet;

Huomautus: X.A.VIII.005.a kohtaa sovelletaan ainoastaan seuraaviin järjestelmiin:

1. 

Valikoivaa lasersulatusta (SLM), laser cusing -menetelmää, suoraa metallin lasersintrausta (DMLS) tai elektronisuihkusulatusta (EBM) käyttävät jauhepetijärjestelmät, tai

2. 

laserkerrostusta, suorakerrostusta tai laseriin perustuvaa metallin suorakerrostusta käyttävät jauhesyöttöjärjestelmät.

b. 

”energeettisten aineiden” materiaalia lisäävään valmistukseen käytettävät laitteet, mukaan lukien ultraääneen perustuvaa pursotusta käyttävät laitteet;

c. 

stereolitografiaan (SLA) tai digitaaliseen valonkäsittelytekniikkaan perustuvat materiaalia lisäävään valmistukseen käytettävät allasvalopolymerisaatiolaitteet (VVP).

X.A.VIII.006 Laitteet painetun elektroniikan ”tuotantoon” orgaanisia loistediodeja (OLED), orgaanisia kenttävaikutustransistoreja (OFET) tai orgaanisia aurinkokennoja (OPVC) varten.

X.A.VIII.007 Laitteet piin mekaanisia ominaisuuksia käyttävien mikro-elektro-mekaanisten järjestelmien (MEMS) ”tuotantoon”, mukaan lukien sirumuotoiset anturit, kuten painekalvot, taivutusvoima-anturit tai mikrosäätölaitteet.

X.A.VIII.008 Laitteet, jotka on erityisesti tarkoitettu e-polttoaineiden (sähköpolttoaineiden ja synteettisten polttoaineiden) tai huipputehokkaiden aurinkokennojen (tehokkuus > 30 %) tuotantoon.

X.A.VIII.009 Laitteet ultratyhjiötä (UHV) varten seuraavasti:

a. 

UHV-pumput (sublimaatio-, turbomolekulaarinen, diffuusio-, kryo- ja ionipumppu);

b. 

UHV-painemittarit.

Huomautus: UHV tarkoittaa 100 nanopascalia (nPa) tai vähemmän.

X.A.VIII.010 ’Kryogeeniset jäähdytysjärjestelmät’, jotka on suunniteltu pitämään yllä alle 1,1 K:n lämpötiloja vähintään 48 tuntia, ja niihin liittyvät kryogeeniset jäähdytyslaitteet:

a. 

pulssiputket;

b. 

kryostaatit;

c. 

dewar-säiliöt;

d. 

kaasunkäsittelyjärjestelmät (GHS);

e. 

kompressorit;

f. 

ohjausyksiköt.

Huomautus: ’Kryogeenisiin jäähdytysjärjestelmiin’ sisältyvät muun muassa laimennusjäähdytys, adiabaattiseen demagnetisointiin perustuvat jäähdyttimet ja laserjäähdytysjärjestelmät.

X.A.VIII.011 Puolijohdekomponenttien ’katkaisulaitteet’.

Huomautus: ’Katkaisulla’ tarkoitetaan korkin, kannen tai kapselointimateriaalin poistamista paketoidusta integroidusta piiristä mekaanisesti tai lämmön tai kemikaalin avulla.

X.A.VIII.012 Korkean kvanttihyötysuhteen (QE) valoilmaisimet, joiden QE on yli 80 % aallonpituusalueella, joka on yli 400 nm mutta enintään 1 600 nm.

X.AVIII.013 Numeerisesti ohjatut työstökoneet, joissa on vähintään yksi lineaarinen akseli, jonka liikepituus on yli 8 000 mm.

X.C.VIII.001 Metallijauheet ja metalliseosjauheet, joita voidaan käyttää missä tahansa X.A.VIII.005.a. kohdassa luetellussa järjestelmässä.

X.C.VIII.002 Seuraavat kehittyneet materiaalit:

a. 

materiaalit naamiointia tai mukautuvaa naamiointia varten;

b. 

metamateriaalit, joilla on esim. negatiivinen taitekerroin;

c. 

ei käytössä;

d. 

korkeaentropiaseokset;

e. 

Heusler-yhdisteet;

f. 

Kitaevin aineet, myös Kitaevin spin-nesteet.

X.C.VIII.003 Konjugoituneet polymeerit (johtavat, puolijohtavat ja elektroluminesenssipolymeerit) painettua tai orgaanista elektroniikkaa varten.

X.C.VIII.004 Seuraavat energeettiset aineet ja niiden seokset:

a. 

ammoniumpikraatti (CAS 131-74-8);

b. 

mustaruuti;

c. 

heksanitrodifenyyliamiini (CAS 131-73-7);

d. 

difluoriamiini (CAS 10405-27-3);

e. 

nitrotärkkelys (CAS 9056-38-6);

f. 

ei käytössä;

g. 

tetranitronaftaleeni;

h. 

trinitroanisoli;

i. 

Trinitronaftaleeni;

j. 

trinitroksyleeni;

k. 

N-pyrrolidoni; 1-metyyli-2-pyrrolidoni (CAS 872-50-4);

l. 

Dioktyylimaleaatti (CAS 142-16-5);

m. 

etyyliheksyyliakrylaatti (CAS 103-11-7);

n. 

trietyylialumiini (TEA) (CAS 97-93-8), trimetyylialumiini (TMA) (CAS 75-24-1) ja muut sytytysmetallialkyylit sekä litiumin, natriumin, magnesiumin, sinkin ja boorin aryylit;

o. 

nitroselluloosa (CAS 9004-70-0);

p. 

nitroglyseriini (tai glyserolitrinitraatti, trinitroglyseriini) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 

2,4,6-trinitrotolueeni (TNT) (CAS 118-96-7);

r. 

etyleenidiamiinidinitraatti (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. 

pentaerytritolitetranitraatti (PETN) (CAS 78-11-5);

t. 

lyijyatsidi (CAS 13424-46-9), normaali lyijystyfnaatti (CAS 15245-44-0) ja emäksinen lyijystyfnaatti (CAS 12403-82-6) sekä atsideja tai atsidiyhdisteitä sisältävät ensiöräjähteet tai sytytysainekoostumukset;

u. 

Ei käytössä;

v. 

Ei käytössä;

w. 

dietyylidifenyyliurea (CAS 85-98-3); dimetyylidifenyyliurea (CAS 611-92-7); metyylietyylidifenyyliurea;

x. 

N,N-difenyyliurea (epäsymmetrinen difenyyliurea) (CAS 603-54-3);

y. 

Metyyli-N,N-difenyyliurea (epäsymmetrinen metyylidifenyyliurea) (CAS 13114-72-2);

z. 

Etyyli-N,N-difenyyliurea (epäsymmetrinen metyylidifenyyliurea) (CAS 64544-71-4);

aa. 

Ei käytössä;

bb. 

4-nitrodifenyyliamiini (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc. 

2,2-dinitropropanoli (CAS 918-52-5);

dd. 

Ei käytössä.

X.D.VIII.001 Ohjelmistot, jotka on erityisesti suunniteltu X.A.VIII.005–X.A.VIII.0013 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.D.VIII.002 Ohjelmistot, jotka on erityisesti suunniteltu X.A.VIII.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.D.VIII.003 Ohjelmistot esinetulostukseen perustuvien tuotteiden digitaalisia kaksosia varten tai esinetulostukseen perustuvien tuotteiden luotettavuuden määrittämistä varten.

X.E.VIII.001 Teknologia X.A.VIII.001–X.A.VIII.0013 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.E.VIII.002 Teknologia X.C.VIII.002 tai X.C.VIII.003 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.E.VIII.003 Teknologia esinetulostukseen perustuvien tuotteiden digitaalisia kaksosia varten tai esinetulostukseen perustuvien tuotteiden tai X.D.VIII.003 kohdassa tarkoitettujen ohjelmistojen luotettavuuden määrittämistä varten.

X.E.VIII.004 Teknologia X.D.VIII.001–X.D.VIII.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen ohjelmistojen ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

▼M15

Ryhmä IX – Erityismateriaalit ja niihin liittyvät laitteet

X.C.IX.001 

Seuraavat yhdistetyn nimikkeistön (CN) 28 ja 29 ryhmän 1 huomautuksen vaatimukset täyttävät erilliset kemiallisesti määritetyt yhdisteet:

a. 

Seuraavat kemikaalit, joiden pitoisuus on vähintään 95 painoprosenttia:

1. 

Etyleenidikloridi (CAS 107-06-2);

2. 

Nitrometaani (CAS 75-52-5);

3. 

Pikriinihappo (CAS 88-89-1);

4. 

Alumiinikloridi (CAS 7446-70-0);

5. 

Arseeni (CAS 7440-38-2);

6. 

Arseenitrioksidi (CAS 1327-53-3);

7. 

Bis(2-kloorietyyli)etyyliamiinihydrokloridi (CAS 3590-07-6);

8. 

Bis(2-kloorietyyli)metyyliamiinihydrokloridi (CAS 55-86-7);

9. 

Tris(2-kloorietyyli)amiinihydrokloridi (CAS 817-09-4);

10. 

Tributyylifosfiitti (CAS 102-85-2);

11. 

Isosyanaattimetaani (CAS 624-83-9);

12. 

Kinaldiini (CAS 91-63-4);

13. 

2-bromikloorietaani (CAS 107-04-0);

14. 

Bentsiili (CAS 134-81-6);

15. 

Dietyylieetteri (CAS 60-29-7);

16. 

Dimetyylieetteri (CAS 115-10-6);

17. 

Dimetyyliaminoetanoli (CAS 108-01-0);

18. 

2-metoksietanoli (CAS 109-86-4);

19. 

Butyryylikoliinisteraasi (BCHE);

20. 

Dietyleenitriamiini (CAS 111-40-0);

21. 

Dikloorimetaani (CAS 75-09-2);

22. 

Dimetylaniliini (CAS 121-69-7);

23. 

Etyylibromidi (CAS 74-96-4);

24. 

Etyylikloridi (CAS 75-00-3);

25. 

Etyyliamiini (CAS 75-04-7);

26. 

Heksamiini (CAS 100-97-0);

27. 

Isopropanoli (CAS 67-63-0);

28. 

Isopropyylibromidi (CAS 75-26-3);

29. 

Isopropyylieetteri (CAS 108-20-3);

30. 

Metyyliamiini (CAS 74-89-5);

31. 

Metyylibromidi (CAS 74-83-9);

32. 

Monoisopropylamiini (CAS 75-31-0);

33. 

Obidoksiimikloridi (CAS 114-90-9);

34. 

Kaliumbromidi (CAS 7758-02-3);

35. 

Pyridiini (CAS 110-86-1);

36. 

Pyridostigmiinibromidi (CAS 101-26-8);

37. 

Natriumbromidi (CAS 7647-15-6);

38. 

Natriummetalli (CAS 7440-23-5);

39. 

Tributyyliamiini (CAS 102-82-9);

40. 

Trietyyliamiini (CAS 121-44-8); tai

41. 

Trimetyyliamiini (CAS 75-50-3).

b. 

Seuraavat kemikaalit, joiden pitoisuus on vähintään 90 painoprosenttia:

1. 

Asetoni (CAS: 67-64-1);

2. 

Asetyleeni (CAS 74-86-2);

3. 

Ammoniakki (CAS 7664-41-7);

4. 

Antimoni (CAS 7440-36-0);

5. 

Bentsaldehydi (CAS 100-52-7);

6. 

Bentsoiini (CAS 119-53-9);

7. 

1-butanoli (CAS 71-36-3);

8. 

2-butanoli (CAS 78-92-2);

9. 

Isobutanoli (CAS 78-83-1);

10. 

Tert-butanoli (CAS 75-65-0);

11. 

Kalsiumkarbidi (CAS 75-20-7);

12. 

Hiilimonoksidi (CAS 630-08-0);

13. 

Kloori (CAS 7782-50-5);

14. 

Sykloheksanoli (CAS 108-93-0);

15. 

Disykloheksyyliamiini (CAS 101-83-7);

16. 

Etanoli (CAS 64-17-5);

17. 

Eteeni (CAS 74-85-1);

18. 

Eteenidioksidi (CAS 75-21-8);

19. 

Fluoriapatiitti (CAS 1306-05-4);

20. 

Kloorivety (CAS 7647-01-0);

21. 

Vetysulfidi (CAS 7783-06-4);

22. 

Mantelihappo (CAS 90-64-2);

23. 

Metanoli (CAS 67-56-1);

24. 

Metyylikloridi (CAS 74-87-3);

25. 

Metyylijodidi (CAS 74-88-4);

26. 

Metyylimerkaptaani (CAS 74-93-1);

27. 

Monoetyleeniglykoli (CAS 107-21-1);

28. 

Oksalyylikloridi (CAS 79-37-8);

29. 

Kaliumsulfidi (CAS 1312-73-8);

30. 

Kaliumtiosyanaatti (CAS 333-20-0);

31. 

Natriumhypokloriitti (CAS 7681-52-9);

32. 

Rikki (CAS 7704-34-9);

33. 

Rikkidioksidi (CAS 7446-09-5);

34. 

Rikkitrioksidi (7446-11-9);

35. 

Tiofosforyylikloridi (CAS 3982-91-0);

36. 

Tri-isobutyylifosfiitti (CAS 1606-96-8);

37. 

Valkoinen fosfori (CAS 12185-10-3); tai

38. 

Keltainen fosfori (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002 

Fentanyyli ja sen johdannaiset alfentaniili, sufentaniili, remifentaniili, karfentaniili ja niiden suolat.

Huomautus:

X.C.IX.002 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kuluttajahyödykkeiksi määriteltyjä tuotteita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten henkilökohtaiseen käyttöön tai pakattu yksityiskäyttöä varten.

X.C.IX.003 

Seuraavat keskushermostoon vaikuttavien kemikaalien lähtöaineet:

a. 

4-anilino-N-fenetyylipiperidiini (CAS 21409-26-7); tai

b. 

N-fenetyyli-4-piperidoni (CAS 39742-60-4).

Huomautukset:

1.   X.C.IX.003 kohdassa ei aseta valvonnanalaisiksi ”kemiallisia seoksia”, jotka sisältävät yhtä tai useampaa X.C.IX.003 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 1:tä painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

2.   X.C.IX.003 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kuluttajahyödykkeiksi määriteltyjä tuotteita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten henkilökohtaiseen käyttöön tai pakattu yksityiskäyttöä varten.

Ryhmä X – Materiaalin käsittely

X.B.X.001 

”Jatkuvatoimiset reaktorit” ja niiden ”modulaariset komponentit”.

Tekniset huomautukset:

1.   X.B.X.001 kohtaa sovellettaessa ’jatkuvatoimisella reaktorilla’ tarkoitetaan helposti liitettävää (plug and play) järjestelmää, jossa lähtöaineita syötetään jatkuvasti reaktoriin ja tuloksena saatava tuote kerätään ulostulosta.

2.   X.B.X.001 kohtaa sovellettaessa ’modulaarisilla komponenteilla’ tarkoitetaan nestemoduuleja, nestepumppuja, venttiilejä, kiintopatjamoduuleja, sekoitinmoduuleja, painemittareita, nesteenerottimia yms.

X.B.X.002 

Nukleiinihapon kokoojat ja syntetisoijat, joita ei aseteta valvonnanalaisiksi 2B352.i kohdassa ja jotka on osittain tai kokonaan automatisoitu ja suunniteltu tuottamaan nukleiinihappoja, joissa on yli 50 emästä.

X.B.X.003 

Automatisoidut peptidisyntetisoijat, jotka kykenevät toimimaan valvotuissa ilmakehäolosuhteissa.

▼M7
LIITE VIII

Luettelo 2 artiklan 4 kohdassa, 2 a artiklan 4 kohdassa ja 2 d artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista kumppanimaista:

AMERIKAN YHDYSVALLAT

▼M13

JAPANI

▼M15

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

ETELÄ-KOREA

▼M7
LIITE IX

A.   Lomakemallit toimitus-, siirto tai vienti-ilmoitusta, -hakemusta ja -lupaa varten

(tämän asetuksen 2 c artiklassa tarkoitettu)

Tämä vientilupa on voimassa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa viimeiseen voimassaolopäiväänsä asti.