2014R0833 — FI — 09.10.2015 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 833/2014,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta

(EUVL L 229 31.7.2014, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 960/2014, annettu 8 päivänä syyskuuta 2014,

  L 271

3

12.9.2014

►M2

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1290/2014, annettu 4 päivänä joulukuuta 2014,

  L 349

20

5.12.2014

►M3

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/1797, annettu 7 päivänä lokakuuta 2015,

  L 263

10

8.10.2015


Oikaisu

 C1

Oikaisu, EUVL L 234, 7.8.2014, s.  26 (833/2014,)

►C2

Oikaisu, EUVL L 246, 21.8.2014, s.  59 (833/2014,)

►C3

Oikaisu, EUVL L 281, 25.9.2014, s.  10 (960/2014,)

►C4

Oikaisu, EUVL L 006, 10.1.2015, s.  8 (1290/2014,)
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 833/2014,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdostaEUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun neuvoston päätöksen 2014/512/YUTP ( 1 ),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 269/2014 ( 2 ) pannaan täytäntöön tietyt päätöksessä 2014/145/YUTP ( 3 ) säädetyt toimenpiteet. ►C2  Nämä toimenpiteet koskevat tiettyjen luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttämistä sekä tiettyjen investointien rajoittamista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta. ◄

(2)

Neuvosto katsoi 22 päivänä heinäkuuta 2014, että jos Venäjä ei vastaa Eurooppa-neuvoston päätelmissä 27 päivänä kesäkuuta 2014 ja neuvoston omissa päätelmissä 22 päivänä heinäkuuta 2014 esitettyihin vaatimuksiin, se on valmis ottamaan viipymättä käyttöön uusia merkittäviä rajoittavia toimenpiteitä. Tämän vuoksi katsotaan aiheelliseksi soveltaa uusia rajoittavia toimenpiteitä niiden kustannusten lisäämiseksi, joita Venäjälle Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä toimista aiheutuu, sekä konfliktin rauhanomaisen ratkaisun edistämiseksi. Näitä toimenpiteitä tarkastellaan uudelleen ja ne voidaan keskeyttää tai peruuttaa taikka korvata uusilla rajoittavilla toimenpiteillä kentällä tapahtuvan kehityksen mukaan.

(3)

On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 ( 4 ) mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien palvelujen sekä tiettyjen, aseiden ja puolustustarvikkeiden toimittamista koskevien palvelujen tarjoamista, jos jäsenvaltiot soveltavat kyseisiä tuotteita koskevaa vientikieltoa. Tämän kiellon ei tulisi vaikuttaa kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiin, mukaan lukien ilmailu- ja avaruusteollisuutta varten, muihin kuin sotilaallisiin tarkoituksiin tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten.

(4)

On myös aiheellista rajoittaa tiettyjen teknologioiden myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä suoraan tai välillisesti Venäjän öljyteollisuutta varten, vaatimalla tätä varten etukäteinen lupa.

▼C2

(5)

On myös aiheellista rajoittaa tiettyjen rahoituslaitosten pääsyä pääomamarkkinoille, lukuun ottamatta Venäjällä sijaitsevia hallitustenvälisillä sopimuksilla perustettuja kansainvälisluonteisia laitoksia, joissa Venäjä on yhtenä osakkaana. Muut rahoituspalvelut, kuten talletustoiminta, maksupalvelut ja lainattämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville laitoksille tai soveltamisalaan kuuluvilta laitoksilta, lukuun ottamatta 5 artiklassa tarkoitettuja rahoituspalveluja, eivät kuulu näiden rajoitusten soveltamisalaan.

▼B

(6)

Nämä toimenpiteet kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi niiden täytäntöönpano edellyttää lainsäädäntöä unionin tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(7)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, sen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:

a) ’kaksikäyttötuotteilla ja -teknologialla’ asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I lueteltuja tuotteita;

b) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on nimetty liitteessä I luetelluilla verkkosivuilla;

c) ’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja; siihen kuuluu myös avun antaminen suullisesti;

d) ’välityspalveluilla’

i) sellaisista liiketoimista neuvottelemista tai sellaisten liiketoimien järjestelemistä, jotka koskevat tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen ostoa, myyntiä tai toimittamista, myös kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan, tai

ii) tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen myyntiä tai ostoa, myös silloin kun ne sijaitsevat kolmansissa maissa ja siirretään johonkin toiseen kolmanteen maahan;

▼M1

e) ’sijoituspalveluilla’ seuraavia palveluja ja toimintoja:

i) yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen,

ii) toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaiden lukuun,

iii) kaupankäynti omaan lukuun,

iv) salkunhoito,

v) sijoitusneuvonta,

vi) rahoitusvälineiden merkinnän ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestäminen kiinteän sitoumuksen perusteella,

vii) rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun toteuttaminen ilman kiinteää sitoumusta,

viii) kaikki palvelut, jotka liittyvät rahoitusinstrumenttien ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä;

f) ’siirtokelpoisilla arvopapereilla’ seuraavia arvopaperilajeja, maksuvälineitä lukuun ottamatta, jotka ovat vaihdantakelpoisia pääomamarkkinoilla:

i) yhtiöiden osakkeet ja muut arvopaperit, jotka vastaavat yhtiöiden, henkilöyhtiöiden ja muiden yhteisöjen osakkeita, sekä osaketalletustodistukset,

ii) joukkovelkakirjat tai muut arvopaperistetut velan muodot, mukaan lukien tällaisia arvopapereita koskevat talletustodistukset,

iii) kaikki muut arvopaperit, jotka oikeuttavat hankkimaan tai myymään edellä mainitun kaltaisia siirtokelpoisia arvopapereita;

▼B

g) ’rahamarkkinavälineillä’ välinetyyppejä, joilla tavallisesti käydään kauppaa rahamarkkinoilla, kuten valtion velkasitoumuksia, sijoitustodistuksia ja yritystodistuksia, lukuun ottamatta maksuvälineitä;

h) ’luottolaitoksella’ yritystä, joka liiketoimintanaan vastaanottaa yleisöltä talletuksia tai muita takaisinmaksettavia varoja ja myöntää luottoja omaan lukuunsa;

i) ’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan lukien jäsenvaltioiden ilmatila.

2 artikla

1.  Kielletään unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä taikka Venäjällä käytettäväksi, jos tuotteet ovat tai voivat olla joko kokonaan tai osittain sotilaskäyttöön tai sotilaallisille loppukäyttäjille tarkoitettuja.

Kaikkien toimitettavien kaksikäyttötuotteiden ja kaiken kaksikäyttöteknologian katsotaan olevan sotilaskäyttöön tarkoitettuja, jos niiden loppukäyttäjänä on Venäjän asevoimat.

2.  Kun toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätöksen lupahakemuksesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti, niiden ei pidä myöntää vientilupaa luonnolliselle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle Venäjällä taikka Venäjällä käytettäväksi, jos niillä on perusteltu syy uskoa, että loppukäyttäjä voi olla sotilaallinen tai että tuotteilla voi olla sotilaallinen loppukäyttö.

▼M2

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin myöntää luvan, jos vienti koskee sellaiseen sopimukseen perustuvien velvoitteiden täytäntöönpanoa, joka on tehty ennen 1 päivää elokuuta 2014, tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoa.

▼B

Viejien on annettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki vientilupahakemustensa kannalta tarpeelliset tiedot.

▼M1

2 a artikla

1.  Kielletään asetuksen 428/2009 liitteeseen I sisältyvien, unionista tai muualta peräisin olevien kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti tämän asetuksen liitteessä IV luetelluille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä.

2.  Kielletään

a) edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän sekä näiden tuotteiden ja tämän teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti liitteessä IV luetelluille henkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä;

b) edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen näiden tuotteiden ja tämän teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamiseen suoraan tai välillisesti liitteessä IV luetelluille henkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä.

▼M2

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten sopimusten täytäntöönpanoa, jotka on tehty ennen 12 päivää syyskuuta 2014, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoa, eivätkä sellaisen avun tarjoamista, joka on tarpeen olemassa olevien voimavarojen ylläpidolle ja turvallisuudelle EU:ssa.

▼M1

4.  Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta sellaisten kaksikäyttötuotteiden ja teknologian vientiin, myyntiin, toimitukseen, eikä siirtoon, eikä niihin liittyvään teknisen tai rahoitusavun tarjoamiseen, jotka on tarkoitettu ilmailu- ja avaruusteollisuuteen muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten, tai EU:ssa olemassa olevien siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen huoltoon ja turvallisuuteen muuhun kuin sotilaalliseen tarkoitukseen tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten.

▼B

3 artikla

▼M2

1.  Liitteessä II lueteltujen, unionista tai sen ulkopuolelta peräisin olevien tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjälle, sen talousvyöhyke ja mannerjalusta mukaan lukien, tai mikäli tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi Venäjällä, sen talousvyöhyke ja mannerjalusta mukaan lukien, mihin tahansa muuhun valtioon, vaaditaan etukäteinen lupa.

2.  Luvan kaikkea sellaista myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä varten, joka on tässä artiklassa säädetty luvanvaraiseksi, myöntävät sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon viejä on sijoittautunut, asetuksen (EY) N:o 428/2009 11 artiklassa säädettyjä yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen. Lupa on voimassa koko unionissa.

3.  Liitteessä II luetellaan tietyt tuotteet, jotka soveltuvat käytettäväksi seuraavanlaisissa etsintä- ja tuotantohankkeissa Venäjällä, sen talousvyöhyke ja mannerjalusta mukaan lukien:

a) öljynetsintä ja -tuotanto vesialueilla yli 150 metrin syvyydessä;

b) öljynetsintä ja -tuotanto pohjoisen napapiirin pohjoispuolella olevalla merialueella; tai

c) hankkeet, joilla voidaan tuottaa öljyä liuskekivimuodostumissa sijaitsevista varannoista vesisärötysmenetelmällä; tämä ei koske liuskekivimuodostumien läpi tapahtuvaa etsintää ja tuotantoa muiden kuin liuskekiviesiintymien paikallistamiseksi tai öljyn erottamiseksi niistä.

4.  Viejien on annettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki vientilupahakemustensa kannalta tarpeelliset tiedot.

5.  Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää lupaa liitteessä II mainittujen tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jos niillä on perusteltu syy todeta, että tuotteiden myynti, toimitus, siirto tai vienti tapahtuu jotakin 3 kohdassa tarkoitettua etsintä- tai tuotantohanketta varten.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin myöntää luvan, jos myynti, toimitus, siirto tai vienti koskee sellaiseen sopimukseen perustuvien velvoitteiden täytäntöönpanoa, joka on tehty ennen 1 päivää elokuuta 2014, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoa.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan myös siinä tapauksessa, että tuotteiden myynti, toimitus, siirto tai vienti on tarpeen sellaisen tapahtuman kiireelliseksi estämiseksi tai lieventämiseksi, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön. Asianmukaisesti perustelluissa hätätapauksissa myynti, toimitus, siirto tai vienti voidaan toteuttaa ilman etukäteistä lupaa, jos viejä ilmoittaa siitä toimivaltaiselle viranomaiselle viiden työpäivän kuluessa siitä kun myynti, toimitus, siirto tai vienti on tapahtunut ja esittää tarvittavat perustelut sille, miksi myynti, toimitus, siirto tai vienti on tapahtunut ilman etukäteistä lupaa.

▼B

6.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat 5 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti mitätöidä myöntämänsä vientiluvan, keskeyttää sen soveltamisen, muuttaa sitä tai peruuttaa sen.

7.  Jos toimivaltainen viranomainen epää luvan tai mitätöi, keskeyttää tai peruuttaa luvan taikka rajoittaa sitä olennaisesti 5 tai 6 kohdan mukaisesti, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä toimitettava niille asian kannalta merkitykselliset tiedot neuvoston asetuksessa (EY) N:o 515/97 ( 5 ) kyseisten tietojen luottamuksellisuudesta annettujen säännösten mukaisesti.

8.  Ennen kuin jäsenvaltio 5 kohdan mukaisesti myöntää luvan liiketoimeen, joka on olennaisesti samanlainen kuin liiketoimi, jolta muu jäsenvaltio on evännyt tai muut jäsenvaltiot ovat evänneet luvan 6 ja 7 kohdan mukaisesti, ja epäämispäätös on edelleen voimassa, se neuvottelee asiasta ensin epäämispäätöksen tehneen jäsenvaltion tai tehneiden jäsenvaltioiden kanssa. Jos asianomainen jäsenvaltio tällaisten neuvottelujen jälkeen päättää myöntää luvan, sen on ilmoitettava päätöksestään muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä toimitettava kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot päätöksensä perusteista.

▼M1

3 a artikla

▼M2

1.  Kielletään seuraavanlaisiin etsintä- ja tuotantohankkeisiin Venäjällä, sen talousvyöhyke ja mannerjalusta mukaan lukien, liittyvien välttämättömien palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti:

a) öljynetsintä ja -tuotanto vesialueilla yli 150 metrin syvyydessä;

b) öljynetsintä ja -tuotanto pohjoisen napapiirin pohjoispuolella olevalla merialueella; tai

c) hankkeet, joilla voidaan tuottaa öljyä liuskekivimuodostumissa sijaitsevista varannoista vesisärötysmenetelmällä; tämä ei koske liuskekivimuodostumien läpi tapahtuvaa etsintää ja tuotantoa muiden kuin liuskekiviesiintymien paikallistamiseksi tai öljyn erottamiseksi niistä.

Tässä kohdassa tarkoitetaan liittyvillä palveluilla

i) porausta,

ii) koepumppausta,

iii) luotauspalveluita ja porauskaivon tuotantoon saattamista,

iv) kelluvien lauttojen toimittamista.

2.  Edellä 1 kohdassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisiin sopimuksiin tai puitesopimuksiin perustuvien velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka on tehty ennen 12 päivää syyskuuta 2014, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoa.

3.  Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta, jos kyseiset palvelut ovat tarpeen sellaisen tapahtuman kiireelliseksi estämiseksi tai lieventämiseksi, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön.

Palveluntarjoajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viiden työpäivän kuluessa kaikista tämän kohdan nojalla toteutetuista toimista esittäen tarvittavat perustelut sille, miksi myynti, toimitus, siirto tai vienti on tapahtunut.

▼B

4 artikla

1.  Kielletään

a) yhteisessä puolustustarvikeluettelossa ( 6 ) lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan tai siinä lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai Venäjällä käytettäväksi;

▼M1

b) yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten tai -vakuuksien sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti kyseisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun tarjoamiseen Venäjällä toimiville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai Venäjällä käytettäväksi;

▼B

c) kaksikäyttötuotteisiin ja -teknologiaan tai tällaisten tuotteiden ja teknologian toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai Venäjällä käytettäväksi, jos tuotteet ovat tai voivat olla joko kokonaan tai osittain sotilaskäyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle tarkoitettuja;

d) kaksikäyttötuotteisiin ja -teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen suoraan tai välillisesti kyseisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun tarjoamiseen luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai Venäjällä käytettäväksi, jos tuotteet ovat tai voivat olla joko kokonaan tai osittain sotilaskäyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle tarkoitettuja.

▼M2

2.  Edellä 1 kohdassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten sopimusten täytäntöönpanoa, jotka on tehty ennen 1 päivää elokuuta 2014, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoa, eivätkä sellaisen avun tarjoamista, joka on tarpeen olemassa olevien voimavarojen ylläpidolle ja turvallisuudelle EU:ssa.

▼M3

2 a.  Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta seuraaviin toimiin liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai rahoitustuen suoraan tai välilliseen antamiseen:

a) hydratsiinin (CAS 302-01-2) myyntiin, tarjontaan, siirtämiseen tai vientiin ja tuontiin, hankintaan tai kuljettamiseen 70 prosentin tai sitä korkeampina pitoisuuksina edellyttäen, että kyseinen tekninen apu, rahoitus tai rahoitustuki liittyy hydratsiinin määrään, joka on laskettu sen laukaisun tai laukaisujen tai satelliittien mukaisesti, jota tai joita varten se on valmistettu, ja jonka kokonaismäärä kutakin yksittäistä laukaisua tai satelliittia on enintään 800 kg;

b) epäsymmetrisen dimetyylihydratsiinin (CAS 57-14-7) tuontiin, hankintaan tai kuljettamiseen;

c) monometyylihydratsiinin (CAS 60-34-4) myyntiin, tarjontaan, siirtämiseen tai vientiin ja tuontiin, hankintaan tai kuljettamiseen edellyttäen, että kyseinen tekninen apu, rahoitus tai rahoitustuki liittyy monometyylihydratsiinin määrään, joka on laskettu sen laukaisun tai laukaisujen tai satelliittien mukaisesti, jota tai joita varten se on valmistettu,

siltä osin, kun tämän kohdan a, b ja c alakohdassa mainitut aineet on tarkoitettu eurooppalaisten laukaisupalvelujen tarjoajien laukaisulaitteita varten, eurooppalaisten avaruusohjelmien laukaisuja varten taikka eurooppalaisten satelliittivalmistajien suorittamaa satelliittien polttoainetäydennystä varten.

2 b.  Edellä 2 a kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuihin toimiin liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai rahoitustuen suora tai välillinen antaminen edellyttää toimivaltaisten viranomaisten etukäteistä lupaa.

Luvanhakijoiden on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki tarpeelliset tiedot.

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle kaikista myönnetyistä luvista.

▼M2

3.  Seuraavat edellyttävät lupaa asianomaiselta toimivaltaiselta viranomaiselta:

a) liitteessä II lueteltuihin tuotteisiin sekä niiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä, sen talousvyöhyke ja mannerjalusta mukaan lukien, tai jos apu liittyy tuotteisiin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Venäjällä, sen talousvyöhyke ja mannerjalusta mukaan lukien, henkilöille, yhteisöille tai elimille missä tahansa muussa valtiossa;

b) liitteessä II tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin sekä niihin liittyvän teknisen avun tarjoamiseen suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä, sen talousvyöhyke ja mannerjalusta mukaan lukien, tai jos tuki liittyy tuotteisiin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Venäjällä, sen talousvyöhyke ja mannerjalusta mukaan lukien, henkilöille, yhteisöille tai elimille missä tahansa muussa valtiossa.

Edellä 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa tässä kohdassa tarkoitettujen palvelujen tarjoaminen voidaan toteuttaa ilman etukäteistä lupaa, jos palveluntarjoaja ilmoittaa siitä toimivaltaiselle viranomaiselle viiden työpäivän kuluessa palvelujen tarjoamisesta.

▼C2

4.  Kun lupaa haetaan tämän artiklan 3 kohdan nojalla, sovelletaan 3 artiklaa ja erityisesti sen 2 ja 5 kohtaa soveltuvin osin.

▼M1

5 artikla

▼C3

1.  Kielletään suora tai välillinen osto, myynti, sijoituspalvelujen tarjoaminen tai liikkeeseenlaskussa avustaminen tai kaikenlainen muu käsittely, jonka kohteena ovat sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, joiden maturiteetti on yli 90 päivää ja jotka on laskettu liikkeeseen 1 päivän elokuuta 2014 ja 12 päivän syyskuuta 2014 välisenä aikana taikka joiden maturiteetti on yli 30 päivää ja jotka on laskettu liikkeeseen 12 päivän syyskuuta 2014 jälkeen ja joiden liikkeeseenlaskijana on

▼M1

a) liitteessä III lueteltu Venäjälle sijoittautunut merkittävä luottolaitos tai muu liitteessä III lueteltu Venäjälle sijoittautunut merkittävä laitos, jonka nimenomaisena tehtävänä on edistää Venäjän talouden kilpailukykyä, sen monipuolistamista ja investointien lisäämistä ja joka on yli 50-prosenttisesti julkisomisteinen tai julkisessa määräysvallassa 1 päivänä elokuuta 2014; tai

b) unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista liitteessä III lueteltu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai

c) edellä b alakohdassa tarkoitetun tai liitteessä III luetellun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

▼C3

2.  Kielletään suora tai välillinen osto, myynti, sijoituspalvelujen tarjoaminen tai liikkeeseenlaskussa avustaminen tai kaikenlainen muu käsittely, jonka kohteena ovat sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, joiden maturiteetti on yli 30 päivää ja jotka on laskettu liikkeeseen 12 päivän syyskuuta 2014 jälkeen ja joiden liikkeeseenlaskijana on

▼M1

a) Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka harjoittaa pääasiassa puolustustarvikkeiden tai -palvelujen suunnitteluun, tuotantoon, myyntiin tai vientiin liittyvää merkittävänlaajuista toimintaa ja joka on lueteltu liitteessä V, lukuun ottamatta avaruusteollisuuden tai ydinenergian alalla toimivia oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä;

▼C3

b) Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on julkisessa määräysvallassa tai yli 50-prosenttisesti julkisomisteinen ja jonka kokonaisvarallisuuden arvioidaan olevan yli biljoona Venäjän ruplaa ja jonka arvioiduista tuloista vähintään 50 prosenttia on peräisin raakaöljyn tai öljytuotteiden myynnistä tai kuljetuksesta ja joka on lueteltu liitteessä VI;

▼M1

c) unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista tämän kohdan a ja b alakohdassa lueteltu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai

d) tämän kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

▼M2

3.  Kielletään suora tai välillinen uusien lainojen tai luottojen myöntäminen tai osallistuminen järjestelyyn sellaisen uuden lainan tai luoton myöntämiseksi, jonka maturiteetti on yli 30 päivää, 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle 12 päivän syyskuuta 2014 jälkeen.

Kieltoa ei sovelleta seuraaviin:

a) lainat tai luotot, joiden erityisenä ja dokumentoituna tavoitteena on tarjota rahoitusta sellaiseen unionin ja jonkin kolmannen valtion väliseen tavaroiden ja muiden kuin rahoituspalvelujen tuontiin tai vientiin, jota kiellot eivät koske, mukaan lukien sellaisiin kolmannesta valtiosta hankittaviin tavaroihin ja palveluihin liittyvät menot, jotka ovat tarpeen vienti- tai tuontisopimuksen täytäntöönpanoa varten; tai

b) lainat, joiden erityisenä ja dokumentoituna tavoitteena on tarjota hätärahoitusta sellaisten unioniin sijoittautuneiden oikeushenkilöiden vakavaraisuus- ja likviditeettikriteerien täyttämiseksi, joiden omistusoikeuksista liitteessä III mainittu yhteisö omistaa yli 50 prosenttia.

▼M2

4.  Edellä 3 kohdassa säädetty kielto ei koske ennen 12 päivää syyskuuta 2014 tehdyn sopimuksen mukaisesti suoritettavia lainan nostoja tai suorituksia, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) nostoja tai maksusuorituksia koskevat ehdot

i) on sovittu ennen 12 päivää syyskuuta 2014, ja

ii) niitä ei ole muutettu tuona päivänä eikä sen jälkeen; ja

b) ennen 12 päivää syyskuuta 2014 on vahvistettu sopimuksenmukainen erääntymispäivä kaikkien saataville asetettujen varojen täysimääräistä takaisinmaksua varten sekä määräpäivä kaikkien sopimuksenmukaisten sitoumusten, oikeuksien ja velvoitteiden lakkaamista varten.

Edellä a alakohdassa tarkoitettujen lainan nostojen ja suoritusten ehtoihin kuuluvat määräykset, jotka koskevat kunkin noston tai suorituksen takaisinmaksuaikaa, sovellettavaa korkoa tai koron laskentatapaa sekä nostojen ja suoritusten enimmäismäärää.

▼B

6 artikla

1.  Jäsenvaltiot ja komissio ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä ja jakavat muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja, erityisesti tietoja

a) edellä olevan 3 artiklan nojalla myönnetyistä luvista;

b) rikkomisista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista ratkaisuista.

2.  Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava toisilleen ja komissiolle muista hallussaan olevista merkityksellisistä tiedoista, jotka voivat vaikuttaa tämän asetuksen tulokselliseen täytäntöönpanoon.

7 artikla

Valtuutetaan komissio muuttamaan liitettä I jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

8 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.  Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa tarkoitetut säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikista myöhemmistä muutoksista.

9 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä I tarkoitetuilla verkkosivuilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä I tarkoitettujen verkkosivustojensa osoitteiden muutoksista.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja niiden yhteystiedot viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan sekä ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

3.  Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä I.

10 artikla

Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos he tai ne eivät tienneet eikä heillä tai niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että heidän toimintansa tai niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.

11 artikla

1.  Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, toimenpiteet, jotka on määrätty tämän asetuksen nojalla, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää:

▼M1

a) edellä 5 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa sekä 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetut tai liitteessä III, IV, V ja VI luetellut yhteisöt;

▼B

b) muu venäläinen henkilö, yhteisö tai elin;

c) henkilö, yhteisö tai elin, joka toimii tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.  Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että vaateen täyttäminen ei ole kiellettyä 1 kohdan nojalla, kuuluu sille henkilölle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

3.  Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

▼M1

12 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on 2, 2 a, 3 a, 4 tai 5 artiklassa säädettyjen kieltojen kiertäminen, mukaan lukien toimimalla 5 artiklassa tarkoitettujen yhteisöjen sijaisena tai käyttämällä 5 artiklan 3 kohdassa säädettyjä poikkeuksia 5 artiklassa tarkoitettujen yhteisöjen rahoittamiseksi.

▼B

13 artikla

Tätä asetusta sovelletaan:

a) unionin alueella;

b) jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai aluksessa;

c) unionin alueella tai muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d) unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e) oikeushenkilöön, yhteisöön tai muuhun elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

14 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Verkkosivut, joilla ilmoitetaan toimivaltaiset viranomaiset, ja osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten

1. Tiedot jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

VIRO

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

ALANKOMAAT

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2. Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu
LIITE II

▼M2

Luettelo 3 artiklassa tarkoitetuista tuotteista

▼BCN-koodi

Kuvaus

7304 11 00

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä

7304 19 10

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

7304 19 30

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

7304 19 90

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

7304 22 00

Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa

7304 23 00

Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

7304 29 10

Vaippa- ja pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan valurautaa)

7304 29 30

Vaippa- ja pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan valurautaa)

7304 29 90

Vaippa- ja pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm (ei kuitenkaan valurautaa)

7305 11 00

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rautaa tai terästä, jauhekaarihitsauksella pituussaumahitsatut

7305 12 00

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rautaa tai terästä, pituussaumahitsatut (ei kuitenkaan jauhekaarihitsauksella)

7305 19 00

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet (ei kuitenkaan pituussaumahitsatut)

7305 20 00

Vaippaputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet

7306 11

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm

7306 19

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

7306 21 00

Vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm

7306 29 00

Vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

8207 13 00

Vaihdettavat työkalut kallionporausta tai maankairausta varten, työtä suorittava osa sintrattua metallikarbidia tai kermettiä

8207 19 10

Vaihdettavat työkalut kallionporausta tai maankairausta varten, työtä suorittava osa timanttia tai puristettua timanttia

▼M2

ex 8413 50

Jaksoittain työskentelevät syrjäytyspumput nesteille, moottorikäyttöiset, joiden maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 18 m3/h ja maksimiulosvirtauspaine suurempi kuin 40 baaria ja jotka on erityisesti suunniteltu pumppaamaan porauslietettä ja/tai sementtiä öljyteollisuuden porauskaivoihin.

ex 8413 60

Pyörivät syrjäytyspumput nesteille, moottorikäyttöiset, joiden maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 18 m3/h ja maksimiulosvirtauspaine suurempi kuin 40 baaria ja jotka on erityisesti suunniteltu pumppaamaan porauslietettä ja/tai sementtiä öljyteollisuuden porauskaivoihin.

▼B

8413 82 00

Neste-elevaattorit (paitsi pumput)

8413 92 00

Neste-elevaattorien osat, m.k.

8430 49 00

Porauskoneet ja laitteet, myös syväporausta varten, maaperän poraamiseen tai kivennäisten ja malmien louhimiseen, ei itseliikkuvat tai hydrauliset (paitsi tunnelinlouhintakoneet ja käsityökalut)

▼C4

ex 8431 39 00

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti öljykentillä käytettävien nimikkeen 8428 koneiden ja laitteiden kanssa

ex 8431 43 00

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti öljykentillä käytettävien alanimikkeiden 8430 41 tai 8430 49 koneiden ja laitteiden kanssa

▼M2

ex 8431 49

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti öljykentillä käytettävien nimikkeiden 8426 , 8429 ja 8430 koneiden ja laitteiden kanssa

▼B

8705 20 00

Porausautot

8905 20 00

Uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat

8905 90 10

Majakkalaivat, ruiskualukset, ruoppausalukset, uivat nosturit ja muut alukset, joiden purjehduskelpoisuus on toissijainen niiden pääkäyttöön verrattuna (paitsi ruoppausalukset, uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat sekä kalastusalukset ja sota-alukset)
LIITE III

Luettelo 5 artiklan a alakohdassa tarkoitetuista laitoksista

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

▼M2
LIITE IV

Luettelo 2 a artiklassa tarkoitetuista luonnollisista ja oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

▼M1
LIITE V

Luettelo 5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
LIITE VI

Luettelo 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT( 1 ) Katso tämän virallisen lehden sivu 13.

( 2 ) EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.

( 3 ) Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).

( 4 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1).

( 5 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi (EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1).

( 6 ) Viimeisin versio julkaistu EUVL:n numerossa C 107, 9.4.2014, s. 1.