02014R0795 — FI — 06.12.2017 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 795/2014,

annettu 3 päivänä heinäkuuta 2014,

systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista

(EKP/2014/28)

(EUVL L 217 23.7.2014, s. 16)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2017/2094, annettu 3 päivänä marraskuuta 2017,

  L 299

11

16.11.2017
▼B

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 795/2014,

annettu 3 päivänä heinäkuuta 2014,

systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista

(EKP/2014/28)1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevat yleisvalvontavaatimukset.

2  EKP:n neuvosto tekee päätöksen, jossa yksilöidään maksujärjestelmät, joihin tätä asetusta sovelletaan, niiden operaattorit ja toimivaltaiset viranomaiset. Luetteloa pidetään yllä EKP:n verkkosivuilla, ja se päivitetään jokaisen muutoksen jälkeen.

3.  Maksujärjestelmä määritetään systeemisesti merkittäväksi maksujärjestelmäksi, jos a) jäsenvaltio, jonka rahayksikkö on euro, voi ilmoittaa sen direktiivissä 98/26/EY tarkoitettuna järjestelmänä tai sen operaattori on sijoittautunut euroalueelle, mukaan lukien sijoittautuminen sellaisen sivuliikkeen välityksellä, jonka kautta järjestelmää hoidetaan; ja b) vähintään kaksi seuraavista toteutuu kalenterivuoden aikana:

i) käsiteltyjen euromääräisten maksujen keskimääräinen päivittäinen kokonaisarvo ylittää 10 miljardia euroa;

▼M1

ii) käsiteltyjen euromääräisten maksujen kokonaislukumäärä on vähintään yksi seuraavista:

 15 prosenttia euromääräisten maksujen kokonaislukumäärästä unionissa,

 5 prosenttia euromääräisten rajat ylittävien maksujen kokonaislukumäärästä unionissa,

 75 prosentin markkinaosuus euromääräisten maksujen kokonaislukumäärästä sellaisessa jäsenvaltiossa, jonka rahayksikkö on euro;

▼B

iii) sen rajat ylittävä toiminta (eli osallistujat, jotka ovat sijoittautuneet johonkin muuhun kuin systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin maahan, ja/tai rajat ylittävät linkit muihin maksujärjestelmiin) kattaa vähintään viisi maata ja tuottaa vähintään 33 prosenttia kyseisen järjestelmän käsittelemien euromääräisten maksujen kokonaislukumäärästä;

iv) sitä käytetään muiden rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurien selvityksessä.

▼M1

Tällaiset järjestelmät määritetään vuosittain.

3 a.  Tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti tehty päätös pysyy voimassa kunnes se kumotaan. Systeemisesti merkittäviksi maksujärjestelmiksi määritettyjen maksujärjestelmien uudelleentarkastelu suoritetaan vuosittain sen varmistamiseksi, että ne täyttävät edelleen perusteet, joiden perusteella tällainen määritys on tehty.

▼M1

4.  Systeemisesti merkittävien maksujärjestelmien operaattoreiden on tehtävä jatkuvasti yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa ja varmistettava, että niiden operoimat järjestelmät täyttävät 3–21 artiklassa asetetut vaatimukset, mukaan lukien operaattoreiden sääntöjen, menettelyjen, prosessien ja kehysten yleinen tehokkuus. Systeemisesti merkittävien maksujärjestelmien operaattoreiden on tehtävä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa myös maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistämistä järjestelmätasolla koskevan laajemman tavoitteen edistämiseksi.

▼B

2 artikla

Määritelmät

Tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan

(1) ’maksujärjestelmällä’ kolmen tai useamman osallistujan välistä virallista järjestelyä, jolla on yhteiset säännöt ja standardoidut järjestelyt osallistujien välisten siirtomääräysten täytäntöönpanoa varten, lukuun ottamatta mahdollisia maksupankkeja, keskusvastapuolia, selvitysyhteisöjä tai epäsuoria osallistujia;

(2) ’siirtomääräyksellä’ samaa kuin direktiivin 98/26/EY 2 artiklan i kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa;

(3) ’systeemiriskillä’ riskiä, että osallistuja tai systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori ei täytä velvoitteitaan järjestelmässä, mistä seuraa, että muut osallistujat ja/tai systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori eivät kykene täyttämään velvoitteitaan niiden erääntyessä, millä saattaa olla sivuvaikutuksia, jotka uhkaavat rahoitusjärjestelmän vakautta tai luottamusta siihen;

(4) ’systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorilla’ oikeushenkilöä, joka on lain nojalla vastuussa systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operoimisesta;

(5) ’toimivaltaisella viranomaisella’ eurojärjestelmän keskuspankkia, jolla on ensisijainen yleisvalvontavastuu ja joka on todettu toimivaltaiseksi viranomaiseksi 1 artiklan 2 kohdan nojalla;

(6) ’eurojärjestelmän systeemisesti merkittävällä maksujärjestelmällä’ eurojärjestelmän keskuspankin omistamaa ja operoimaa systeemisesti merkittävää maksujärjestelmää;

(7) ’oikeudellisella riskillä’ riskiä, joka aiheutuu lain tai asetuksen soveltamisesta ja johtaa yleensä tappioihin;

(8) ’luottoriskillä’ riskiä, että vastapuoli, joka voi olla osallistuja tai muu yhteisö, ei kykene täyttämään taloudellisia velvoitteitaan täysimääräisesti niiden erääntyessä eikä tulevaisuudessakaan;

(9) ’likviditeettiriskillä’ riskiä, että vastapuolella, joka voi olla osallistuja tai muu yhteisö, ei ole riittävästi varoja taloudellisten velvoitteidensa täyttämiseen niiden erääntyessä, vaikka sillä saattaa olla tulevaisuudessa riittävästi varoja niiden täyttämiseen;

(10) ’operatiivisella riskillä’ riskiä, että tietojärjestelmien tai sisäisten prosessien puutteet, inhimillinen virhe, johdon tekemät virheet taikka ulkopuolisten tapahtumien tai ulkoistettujen palvelujen aiheuttamat keskeytykset johtavat systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän tarjoamien palvelujen vähentymiseen, heikentymiseen tai päättymiseen;

(11) ’säilytysriskillä’ riskiä, että säilytettyinä olevat varat menetetään säilyttäjän tai alasäilyttäjän maksukyvyttömyyden, huolimattomuuden, petoksen, heikon hallinnon tai puutteellisen kirjanpidon vuoksi;

(12) ’investointiriskillä’ riskiä, että systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorille tai osallistujalle aiheutuu tappioita, kun systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori sijoittaa omia tai osallistujiensa varoja, esimerkiksi vakuuksia;

(13) ’markkinariskillä’ riskiä, joka liittyy markkinahintojen muutoksista johtuviin tappioihin sekä tase-erissä että taseen ulkopuolisissa erissä;

▼M1

(14) ’viivästetyllä nettomaksujärjestelmällä’ (DNS-järjestelmä) järjestelmää, jossa selvitetään maksuja keskuspankkirahassa nettoperusteisesti tietyn ennalta määritetyn selvitysjakson lopussa, esimerkiksi pankkipäivän lopussa tai sen aikana;

▼B

(15) ’rajat ylittävällä vakuudella’ vakuutta, jonka osalta sen maan näkökulmasta, jossa omaisuuserät hyväksytään vakuudeksi, ainakin yksi seuraavista on ulkomainen: a) rahayksikkö; b) maa, jossa omaisuuserät sijaitsevat; tai c) maa, johon liikkeeseenlaskija on sijoittautunut;

(16) ’rajat ylittävällä maksulla’ eri maihin sijoittautuneiden osallistujien välistä maksua;

(17) ’rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurilla’ järjestelmän operaattorin ja muiden osallistuvien laitosten keskinäistä monenvälistä järjestelmää, jota käytetään maksujen, arvopapereiden, johdannaisten tai muiden rahoitustransaktioiden selvittämiseen, toimittamiseen tai kirjaamiseen;

▼M1

(18) ’suoralla osallistujalla’ oikeushenkilöä, joka on sopimussuhteessa systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattoriin ja velvollinen noudattamaan järjestelmän asianomaisia sääntöjä, jolla on oikeus lähettää siirtomääräyksiä kyseiseen järjestelmään ja joka kykenee vastaanottamaan siltä siirtomääräyksiä;

▼M1

(18a) ’epäsuoralla osallistujalla’ oikeushenkilöä, joka ei pääse suoraan käyttämään systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän palveluja eikä tyypillisesti ole suoraan velvollinen noudattamaan järjestelmän asianomaisia sääntöjä ja jonka siirtomääräykset selvitetään, toimitetaan ja kirjataan systeemisesti merkittävässä maksujärjestelmässä suoran osallistujan välityksellä. Epäsuora osallistuja on sopimussuhteessa suoraan osallistujaan. Kyseeseen tulevat ainoastaan seuraavat oikeushenkilöt:

i) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ( 1 ) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määritellyt luottolaitokset,

ii) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY ( 2 ) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määritellyt sijoituspalveluyritykset,

iii) yritykset, joiden päätoimipaikka on unionin ulkopuolella ja joiden toiminnot vastaavat i) ja ii) alakohdassa määritellyn unionissa olevan luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen toimintoja,

iv) viranomaiset ja julkisyhteisöjen takaamat yritykset sekä direktiivin 98/26/EY 2 artiklan c, d, e ja p alakohdassa määritellyt keskuksena toimivat vastapuolet, selvitysosapuolet, selvitysyhteisöt ja järjestelmien ylläpitäjät,

v) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 ( 3 ) 4 artiklan 4 alakohdassa määritellyt maksulaitokset ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/110/EY ( 4 ) 2 artiklan 1 alakohdassa määritellyt sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset;

▼B

(19) ’hallintoelimellä’ systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin hallitusta tai hallintoneuvostoa tai molempia kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

(20) ’johdolla’ toimivaan johtoon kuuluvia hallintoelimen jäseniä, eli yhden hallintoelimen järjestelmässä ketä tahansa hallintoelimen jäsentä, joka osallistuu systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin päivittäiseen johtamiseen, ja kahden hallintoelimen järjestelmässä ketä tahansa systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin hallituksen jäsentä;

(21) ’relevanteilla intressiryhmillä’ osallistujia, rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja, jotka vaikuttavat riskiin systeemisesti merkittävässä maksujärjestelmässä, ja tapauskohtaisesti muita markkinatoimijoita, joita asia koskee;

(22) ’luottovastuilla’ luoton määrää tai arvoa, johon kohdistuu se riski, että osallistuja ei suorita sitä täydestä arvostaan joko sen erääntyessä tai koskaan sen jälkeenkään;

(23) ’vakuudella’ omaisuuserää tai kolmannen osapuolen sitoumusta, jota vakuuden antaja käyttää velvoitteen suorittamisen vakuutena vakuuden ottajaan nähden. Vakuudella tarkoitetaan sekä kotimaista että rajat ylittävää vakuutta;

(24) ’likviditeetin tarjoajalla’ 5 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa, 8 artiklan 9 kohdassa ja 8 artiklan 11 kohdassa tarkoitetun käteisen tai 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen omaisuuserien tarjoajaa, mukaan lukien systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän osallistuja tai ulkopuolinen osapuoli;

(25) ’äärimmäisillä mutta mahdollisilla markkinaolosuhteilla’ kattavaa joukkoa historiallisia ja hypoteettisia olosuhteita, mukaan lukien kaikkein volatiileimmat ajanjaksot, joita on koettu markkinoilla, joita systeemisesti merkittävä maksujärjestelmä palvelee;

(26) ’suunnitellulla maksupäivällä’ päivämäärää, jonka siirtomääräyksen lähettäjä tallentaa systeemisesti merkittävään maksujärjestelmään maksupäiväksi;

(27) ’yleisellä liiketoimintariskillä’ mitä tahansa systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän taloudellisen aseman mahdollista heikentymistä liiketoimintayksikkönä sen seurauksena, että sen tulot pienenevät tai menot suurenevat siten, että menot ylittävät tulot ja tämä johtaa tappioihin, jotka on katettava pääomalla;

(28) ’elvytyssuunnitelmalla’ systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin laatimaa suunnitelmaa järjestelmän moitteettoman toiminnan palauttamiseksi;

(29) ’hallitulla likvidaatiosuunnitelmalla’ suunnitelmaa, jonka systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori on tehnyt systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän hallittua sulkemista varten;

(30) ’olennainen’ määrittää riskin, riippuvuuden ja/tai muutoksen, joka saattaa vaikuttaa yhteisön kykyyn toimia tai tarjota palveluja suunnitellulla tavalla;

(31) ’asianomaisilla viranomaisilla’ viranomaisia, joilla on oikeutettu intressi saada tietoja systeemisesti merkittävästä maksujärjestelmästä täyttääkseen lakisääteiset vaatimuksensa, eli kriisinratkaisuviranomaisia ja suurimpien osallistujien valvojia;

(32) ’pääomariskillä’ riskiä, että vastapuoli menettää koko transaktion kohteena olevan arvon, eli joko riski siitä, että rahoitusvarojen myyjä luovuttaa omaisuuserän peruuttamattomasti mutta ei saa maksua tai riski siitä, että rahoitusvarojen ostaja maksaa peruuttamattomasti rahoitusvarat mutta ei saa niitä;

(33) ’säilytyspankilla’ pankkia, joka pitää hallussaan ja turvaa kolmansien osapuolten rahoitusvaroja;

(34) ’maksupankilla’ pankkia, jossa on maksutilejä, joissa maksujärjestelmästä aiheutuvista velvoitteista vapautuminen toteutuu;

(35) ’nostro-agentilla’ pankkia, jota osapuolet käyttävät systeemisesti merkittävässä maksujärjestelmässä katteiden siirtoa varten;

(36) ’yksisuuntaisella maksulla’ maksua, jossa on mukana vain yksi varojen siirto yhdessä rahayksikössä;

(37) ’kaksisuuntaisella maksulla’ maksua, jossa on mukana kaksi varojen siirtoa eri rahayksiköissä vaihto arvoa vastaan -maksujärjestelmässä;

(38) ’wrong-way-riskillä’ riskiä, joka aiheutuu osallistujaan tai liikkeeseenlaskijaan liittyvästä vastuusta, kun kyseisen osallistujan asettama tai kyseisen liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskema vakuus korreloi vahvasti sen luottoriskin kanssa;

(39) ’pankkipäivällä’ samaa kuin direktiivin 98/26/EY 2 artiklan n kohdassa;

▼M1

(40) ’hallintoelimen riippumattomalla jäsenellä’ toimivaan johtoon kuulumatonta hallintoelimen jäsentä, jolla ei ole liike-, perhe- tai muita suhteita, jotka aiheuttaisivat eturistiriitoja suhteessa systeemisesti merkittävään maksujärjestelmään tai systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattoriin, niissä määräysvaltaa käyttäviin osakkeenomistajiin, niiden johtoon tai osallistujiin, ja jolla ei ole ollut tällaisia suhteita jäsenyyttä edeltävän kahden vuoden aikana;

(41) ’sidosyrityksellä’ yhtiötä, jolla on määräysvalta osallistujassa tai jossa osallistujalla on määräysvalta tai joka on osallistujan kanssa saman määräysvallan alainen. Määräysvalta yrityksessä tarkoittaa a) vähintään 20 prosentin omistusta, määräysvaltaa tai hallintaa yhtiön äänivaltaisten osakkeiden luokan osalta tai b) yhtiön konsolidointia tilinpäätöstietojen antamista varten;

(42) ’kriisitilanteella’ tapahtumaa tai olosuhteita, jotka saattavat johtaa systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaatioiden, palvelujen tai toimintojen keskeytymiseen tai häiriöihin, mukaan lukien lopullisen selvityksen häiriintyminen tai estyminen;

(43) ’taloudellisilla velvoitteilla’ oikeudellisia velvoitteita, joita syntyy systeemisesti merkittävässä järjestelmässä, osallistujien välillä tai osallistujien ja systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin välillä sen vuoksi, että siirtomääräyksiä tulee systeemisesti merkittävään maksujärjestelmään;

(44) ’korjaavalla toimenpiteellä’ erityistä toimenpidettä tai tointa, sen muotoon, kestoon tai vakavuuteen katsomatta, jonka toimivaltainen viranomainen määrää systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorille 3–21 artiklan vaatimusten noudattamatta jättämisen korjaamiseksi tai noudattamatta jättämisen toistumisen estämiseksi.

▼B

3 artikla

Oikeudellinen moitteettomuus

1.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on arvioitava, tarjoaako sovellettava lainsäädäntö kaikissa asianomaisissa oikeusjärjestelmissä korkean varmuuden tason ja tukeeko se sen järjestelmän toiminnan jokaista olennaista osa-aluetta.

2.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on vahvistettava järjestelmää koskevat säännöt ja menettelyt ja tehtävä sopimuksia, jotka ovat selkeitä ja sovellettavan lainsäädännön mukaisia kaikissa asianomaisissa oikeusjärjestelmissä.

3.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on kyettävä yksilöimään järjestelmän toimintaan sovellettava lainsäädäntö, säännöt, menettelyt ja sopimukset toimivaltaiselle viranomaiselle, osallistujille ja tarvittaessa osallistujien asiakkaille selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.

4.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on varmistettava, että sen säännöt, menettelyt ja sopimukset ovat pantavissa täytäntöön kaikissa asianomaisissa oikeusjärjestelmissä ja että toimenpiteitä, joita se toteuttaa tällaisten sääntöjen, menettelyjen ja sopimusten perusteella, ei mitätöidä, peruuteta eikä keskeytetä.

5.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin, joka harjoittaa liiketoimintaa useammassa kuin yhdessä oikeusjärjestelmässä, on tunnistettava riskit, joita aiheutuu mahdollisista lakiristiriidoista, ja lievennettävä niitä.

6.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on parhaansa mukaan varmistettava, että järjestelmä nimetään direktiivin 98/26/EY mukaisesti.

4 artikla

Hallinto

1.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorilla on oltava kirjatut tavoitteet, joissa asetetaan järjestelmän turvallisuus ja tehokkuus ensi sijalle. Tavoitteilla on nimenomaisesti tuettava rahoitusmarkkinoiden vakautta ja muita merkityksellisiä yleiseen etuun liittyviä seikkoja, erityisesti avoimia ja tehokkaita rahoitusmarkkinoita.

▼M1

2.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorilla on oltava tehokkaat ja dokumentoidut hallinnointia koskevat järjestelyt, joissa vahvistetaan selkeät ja suorat vastuu- ja tilivelvollisuussuhteet. Näiden järjestelyjen on oltava toimivaltaisen viranomaisen, omistajien ja osallistujien saatavilla. Operaattorin on laadittava ja julkistettava tiivistelmiä hallinnointia koskevista järjestelyistä.

▼B

3.  Hallintoelimen tehtävät ja vastuut on määriteltävä selkeästi. Hallintoelimen tehtäviin ja vastuisiin on kuuluttava kaikki seuraavat:

a) selkeiden strategisten tavoitteiden vahvistaminen systeemisesti merkittävälle maksujärjestelmälle;

b) dokumentoitujen menettelyjen vahvistaminen systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän toimintaa varten, mukaan lukien menettelyt, joilla tunnistetaan jäsenten eturistiriidat sekä käsitellään ja ratkaistaan ne;

c) eurojärjestelmän systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä lukuun ottamatta huolehtiminen johdon jäsenten tuloksekkaasta valinnasta, valvonnasta ja tarvittaessa irtisanomisesta;

d) eurojärjestelmän systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä lukuun ottamatta parhaita käytäntöjä vastaavien ja pitkäaikaisiin saavutuksiin perustuvien, asianmukaisten palkkiojärjestelmien käyttöönotto.

4.  Eurojärjestelmän systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä lukuun ottamatta hallintoelin tarkastelee sekä omia suorituksiaan kokonaisuutena että hallintoelimen yksittäisten jäsenten suorituksia vähintään vuosittain.

▼M1

5.  Hallintoelimen kokoonpanon on oltava sellainen, että sillä varmistetaan toiminnan moitteettomuus, ja jotta hallintoelin kykenee täyttämään tehtävänsä ja kantamaan vastuunsa, sen kokoonpanon on muissa kuin eurojärjestelmän systeemisesti merkittävissä maksujärjestelmissä oltava sellainen, että siinä ovat asianmukaisesti edustettuina sekä systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä että laajemmin rahoitusmarkkinoita koskeva tekninen taito, tietämys ja kokemus. Kokoonpanossa on otettava huomioon myös kansallisessa lainsäädännössä säädetty yleinen toimivallanjako. Jos tämä on kansallisen lain mukaan mahdollista, hallintoelimessä on oltava myös toimivaan johtoon kuulumattomia jäseniä, mukaan lukien vähintään yksi riippumaton hallintoelimen jäsen; tämä vaatimus ei koske eurojärjestelmän systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä.

▼B

6.  Johdon tehtävät, vastuut ja raportointivastuut on määriteltävä selkeästi. Jotta johto kykene täyttämään tehtävänsä ja kantamaan vastuunsa systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin toiminnasta ja riskienhallinnasta, johdon kokoonpanon on oltava sellainen, että se takaa toiminnan moitteettomuuden ja että siinä ovat asianmukaisesti edustettuina sekä systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä että koko rahoitusjärjestelmää koskeva tekninen taito, tietämys ja kokemus. Johdon vastuisiin kuuluu hallintoelimen alaisuudessa kaikkien seuraavien seikkojen varmistaminen:

a) että systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin toiminta vastaa sen tavoitteita, strategiaa ja riskinsietoa;

b) että sisäiset kontrollit ja niihin liittyvät menettelyt suunnitellaan ja pannaan täytäntöön asianmukaisesti ja niitä valvotaan asianmukaisesti, jotta edistetään systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin tavoitteita;

c) että sisäiset kontrollit ja niihin liittyvät menettelyt tarkistetaan säännöllisesti ja niitä testaa hyvin koulutettu ja henkilöstöresursseiltaan riittävä riskinhallintaa ja sisäistä tarkastusta hoitava henkilöstö;

d) aktiivinen osallistuminen riskikontrolliprosessiin;

e) että systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän riskinhallintajärjestelyyn kohdennetaan riittävät resurssit.

7.  Hallintoelin laatii kirjallisesti riskinhallintajärjestelyn, jota se valvoo ja

a) joka sisältää systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin riskinsietostrategian;

b) jossa vahvistetaan vastuut ja tilivelvollisuus riskiä koskevista päätöksistä;

c) jossa määritellään päätöksenteko kriisi- ja hätätilanteissa;

d) jossa määritellään sisäisiä kontrollitehtäviä.

▼M1

Hallintoelimen on varmistettava kolme selkeää ja tehokasta puolustuslinjaa (operatiivinen hallinta, riskinhallinta ja sisäinen tarkastus), jotka ovat organisatorisesti toisistaan erillisiä, omaavat riittävästi arvovaltaa ja resursseja, ovat riippumattomia ja voivat saattaa asioita hallintoelimen käsiteltäväksi.

▼M1

7 a.  Päätökset, joilla on merkittävä vaikutus systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän riskiprofiiliin, sekä systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän toimintoihin sovellettavat keskeiset riskiasiakirjat, edellyttävät hallintoelimen hyväksyntää. Hallintoelimen on ainakin hyväksyttävä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kattavaa riskinhallintaa koskeva järjestely, 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu operatiivisten riskien toimintamalli ja siihen liittyvä 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma, 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu suunnitelma elvyttämistä varten ja suunnitelma hallittua likvidaatiota varten, 13 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu suunnitelma oman pääoman korottamista varten, 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luottoriskiä koskeva toimintamalli, 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu likviditeettiriskiä koskeva kattava järjestely, 7 artiklassa tarkoitettu riskinhallintaa ohjaava vakuuskäytäntö, 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän investointistrategia sekä 15 artiklan 4 a kohdassa tarkoitetut kyberturvallisuusjärjestelyt.

▼B

8.  Hallintoelin varmistaa, että tärkeissä päätöksissä, jotka vaikuttavat systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän tekniseen ja operatiiviseen rakenteeseen, sääntöihin, kokonaisstrategiaan, erityisesti velvoitteiden määritys- ja toteutusjärjestelyn valinnan, toiminnan rakenteen, selvitettyjen tai toimitettujen tuotteiden osalta, sekä teknologian ja menettelyjen käyttöön, otetaan asianmukaisella tavalla huomioon systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän relevanttien intressiryhmien hyväksyttävät intressit. Relevantteja intressiryhmiä ja tarvittaessa suurta yleisöä kuullaan riittävän hyvissä ajoin etukäteen tällaisista päätöksistä.

5 artikla

Kattavaa riskinhallintaa koskeva järjestely

1.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on otettava käyttöön ja pidettävä yllä moitteetonta riskinhallintajärjestelyä, jolla tunnistetaan kattavasti erilaisia riskejä, joita systeemisesti merkittävä maksujärjestelmä aiheuttaa tai joita sille aiheutuu, sekä mitataan, seurataan ja hallitaan niitä. Sen on arvioitava riskinhallintajärjestely vähintään vuosittain. Riskinhallintajärjestelyä koskevat seuraavat vaatimukset:

a) sen on sisällettävä systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin riskinsietostrategia ja asianmukaiset riskinhallintakeinot;

b) siinä on vahvistettava vastuu ja tilivelvollisuus riskiä koskevista päätöksistä;

c) siinä on käsiteltävä päätöksentekoa systeemisesti merkittävään maksujärjestelmään liittyvissä kriisitilanteissa, mukaan lukien sellainen kehitys rahoitusmarkkinoilla, jolla saattaa olla haitallinen vaikutus markkinoiden likviditeettiin ja rahoitusjärjestelmän vakauteen missä tahansa jäsenvaltiossa, jonka rahayksikkö on euro ja johon systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori tai jokin osallistujista on sijoittautunut.

2.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on tarjottava kannustimia osallistujille ja tarvittaessa niiden asiakkaille niiden riskien hallitsemiseksi ja rajoittamiseksi, joita niistä aiheutuu systeemisesti merkittävälle maksujärjestelmälle ja joita niille aiheutuu tällaisesta järjestelmästä. Osallistujien osalta tällaisten kannustimien on sisällettävä tehokas, oikeasuhteinen ja varoittava taloudellisten seuraamusten järjestelmä tai tappionjakamisjärjestelyjä taikka molemmat.

3.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on tutkittava vähintään vuosittain olennaiset riskit, joita järjestelmälle aiheuttavat keskinäisten riippuvuuksien seurauksena muut yhteisöt, mukaan lukien rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurit, maksupankit, likviditeetin tarjoajat ja palveluntarjoajat ja muut vastaavat yhteisöt ja joita järjestelmä aiheuttaa näille infrastruktuureille ja yhteisöille. Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on kehitettävä riskinhallintakeinoja, jotka ovat vahvoja ja oikeassa suhteessa todettuun riskin tasoon.

▼M1

4.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on määriteltävä järjestelmän kriittiset toiminnot ja palvelut. Operaattorin on yksilöitävä erityiset tilanteet, jotka saattavat estää sitä tarjoamasta näitä kriittisiä toimintoja ja palveluja toimivana yhtiönä, ja arvioitava kaikkien vaihtoehtojen vaikuttavuutta elpymisen ja,eurojärjestelmän systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä lukuun ottamatta, hallitun likvidaation kannalta. Sen on arvioitava systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän kriittiset toiminnot ja palvelut vähintään vuosittain. Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on laadittava tämän arvioinnin perusteella toteuttamiskelpoinen suunnitelma järjestelmän elvyttämistä ja, eurojärjestelmän systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä lukuun ottamatta, hallittua likvidaatiota varten. Elvytyssuunnitelman ja hallittua likvidaatiota koskevan suunnitelman on sisällettävä muun muassa elvyttämistä ja hallittua likvidaatiota koskevien keskeisten strategioiden olennaiset seikat kattava tiivistelmä, systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän kriittisten toimintojen ja palvelujen kuvaus sekä niiden toimenpiteiden kuvaus, joita tarvitaan keskeisten strategioiden täytäntöön panemiseksi. Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on tarvittaessa annettava asianomaisille viranomaisille tiedot, joita nämä tarvitsevat kriisinratkaisusuunnitelmaa varten.

6 artikla

Luottoriski

1.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on otettava käyttöön kattava toimintamalli, jolla se mittaa, seuraa ja hallinnoi osallistujilleen kohdentamaansa luotonantoon liittyvän vastuun laajuutta ja osallistujien keskinäisen luottovastuun laajuutta, kun tämä johtuu järjestelmän maksu-, määritys- ja toimitusprosesseista.

2.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on tunnistettava kaikki luottoriskin lähteet. Luottovastuita on mitattava ja seurattava koko päivän ajan käyttämällä ajantasaista tietoa ja asianmukaisia riskinhallintakeinoja.

2 a.  DNS-järjestelmää hallinnoivan systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on varmistettava, että

a) taloudellinen velvoite syntyy viimeistään hetkenä, jona siirtomääräys otetaan huomioon kunkin osallistujan saatavilla olevan nettomaksuposition määrän laskemisessa; ja

b) osallistujilla on tästä johtuvan luottovastuun kattamiseksi tarvittavat 3 ja 4 kohdan mukaiset riittävät resurssit viimeistään a alakohdassa tarkoitetulla hetkellä.

3.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin, jolle syntyy järjestelmän toimintojen aikana luottovastuu osallistujiaan kohtaan, mukaan lukien operaattori, joka operoi selvitystakuuta tarjoavaa viivästettyä nettomaksujärjestelmää (DNS-järjestelmä), on katettava luottovastuunsa kuhunkin osallistujaan nähden käyttämällä vakuutta, takuurahastoja, omaa pääomaa (sen jälkeen kun yleisen liiketoimintariskin kattamiseksi kohdennettu summa on vähennetty) tai muita vastaavia rahoitusresursseja.

4.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin, mukaan lukien operaattori, joka operoi viivästettyä nettomaksujärjestelmää (DNS-järjestelmä), joka ei tarjoa selvitystakuuta mutta jossa osallistujalla on systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän maksu-, määritys- ja toimitusprosesseista johtuvia luottovastuita, on otettava käyttöön säännöt tai sopimusjärjestelyt näiden osallistujien kanssa. Säännöissä tai sopimusjärjestelyissä on varmistettava, että osallistujilla on 3 kohdassa tarkoitetut riittävät resurssit kattamaan systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän maksu-, määritys- ja toimitusprosesseista aiheutuvat luottovastuut niiden kahden osallistujan osalta, joilla yhdessä sidosyritystensä kanssa on kokonaisuutena suurin luottovastuu.

5.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on laadittava säännöt ja menettelyt sellaisia tappioita varten, jotka seuraavat suoraan siitä, että yksi tai useampi osallistuja jättää täyttämättä velvoitteensa järjestelmää kohtaan. Näissä säännöissä ja menettelyissä on käsiteltävä mahdollisesti kattamatta jäävien tappioiden jakamista, esimerkiksi kaikkien sellaisten varojen takaisinmaksua, joita systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori saattaa lainata likviditeetin tarjoajilta. Niiden on sisällettävä systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin säännöt ja menettelyt, jotka koskevat järjestelmän kriisitilanteessa käyttämien rahoitusresurssien täydentämistä 3 ja 4 kohdassa vahvistetulle tasolle.

▼B

7 artikla

Vakuus

1.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori saa hyväksyä vakuudeksi vain seuraavat rahoitusvarat: a) käteinen raha; ja b) omaisuuserät, joihin liittyy matalia luotto-, likviditeetti- ja markkinariskejä, eli omaisuuserät, joiden operaattori voi osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle riittävän sisäisen arvioinnin perusteella täyttävän kaikki seuraavat edellytykset:

i) niiden liikkeeseenlaskijaan liittyy matala luottoriski;

ii) ne ovat vapaasti siirrettävissä ilman laissa asetettuja rajoitteita tai kolmannen osapuolen vaateita;

iii) ne ovat sellaisen rahayksikön määräisiä, johon liittyvää riskiä kyseinen systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori hallinnoi;

iv) niistä julkaistaan säännöllisesti luotettavia hintatietoja;

v) niihin ei muutoin liity merkittävää wrong-way-riskiä;

vi) niitä ei laske liikkeeseen osallistuja, joka antaa vakuuden, tai yhteisö, joka kuuluu samaan konserniin kuin kyseinen osallistuja, paitsi silloin kun on kyseessä katettu joukkolaina ja vain siinä tapauksessa, että vakuussammioon kuuluvat omaisuuserät erotellaan asianmukaisesti vankan lainsäädäntökehyksen puitteissa ja ne täyttävät edellä i–v alakohdassa asetetut vaatimukset.

Kun systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori tekee i–vi alakohdassa tarkoitetun sisäisen arvioinnin, sen on määriteltävä ja dokumentoitava objektiivinen menetelmä ja sovellettava sitä.

2.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on laadittava strategiat ja menetelmät ja toteutettava niitä luoton laadun, markkinoiden likviditeetin ja hinnan volatiliteetin seuraamiseksi kunkin vakuudeksi hyväksytyn omaisuuserän osalta. Operaattorin on arvioitava säännöllisesti ja vähintään vuosittain vakuuden arvostukseen liittyvien strategioidensa ja menettelyjensä asianmukaisuutta. Tällainen arviointi on suoritettava myös aina, kun tapahtuu olennainen muutos, joka vaikuttaa systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän riskialttiuteen. Operaattorin on arvostettava vakuutensa markkina-arvoon vähintään päivittäin.

3.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on sovellettava aliarvostuksia (haircut) vakaasti ja varovaisesti ja testattava niitä vähintään vuosittain sekä otettava huomioon epävakaat markkinaolosuhteet. Aliarvostusmenettelyt on annettava muun kuin aliarvostusmenettelyt luoneen ja niitä soveltaneen henkilöstön hyväksyttäväksi vähintään vuosittain.

4.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta vältettäisiin tiettyjen omaisuuserien hallussapidon keskittyminen, mikäli tämä heikentäisi merkittävästi mahdollisuutta muuttaa tällaiset omaisuuserät nopeasti likvideiksi varoiksi ilman merkittäviä haitallisia hintavaikutuksia.

5.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin, joka hyväksyy rajat ylittävän vakuuden, on tunnistettava riskit, jotka liittyvät sen käyttöön, ja vähennettävä näitä riskejä sekä varmistettava, että rajat ylittävää vakuutta voidaan käyttää ajallaan.

6.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on käytettävä tuloksekasta ja operatiivisesti joustavaa vakuudenhallintajärjestelmää.

7.  Eurojärjestelmän systeemisesti merkittävään maksujärjestelmään ei sovelleta 1 kohtaa.

▼M1

8 artikla

Likviditeettiriski

1.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on otettava käyttöön kattava järjestely systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän osallistujien, maksupankkien, nostro-agenttien, säilytyspankkien, likviditeetin tarjoajien ja muiden merkityksellisten yhteisöjen aiheuttamien likviditeettiriskien hallitsemiseksi. Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on tarjottava osallistujille asianmukaiset välineet, joilla likviditeettiä voi hallita tehokkaasti, sekä valvottava ja edistettävä likviditeetin moitteetonta liikkumista järjestelmässä.

2.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on otettava käyttöön operatiivisia ja analyyttisiä keinoja, joiden avulla se kykenee jatkuvasti ja oikea-aikaisesti tunnistamaan, mittaamaan ja seuraamaan toimitus- ja rahoitusvirtoja, esimerkiksi päivänsisäisen luoton käyttöä.

2 a.  DNS-järjestelmää operoivan operaattorin on varmistettava, että

a) taloudellinen velvoite syntyy viimeistään hetkenä, jona siirtomääräys otetaan huomioon kunkin osallistujan saatavilla olevan nettomaksuposition määrän laskemisessa; ja

b) asianomaisilla tahoilla on hallussaan 3–6 kohdan mukaiset riittävät likvidit varat viimeistään a alakohdassa tarkoitetulla hetkellä.

3.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorilla on oltava hetkestä, jona taloudelliset velvoitteet syntyvät, hallussaan jatkuvasti riittävästi likvidejä varoja kaikissa rahayksiköissä, joita se käyttää toiminnassaan, voidakseen suorittaa velvoitteiden selvityksen samana päivänä hyvin erilaisissa mahdollisissa kriisitilanteissa, tai sen on varmistettava, että sen osallistujilla on hallussaan tällaisia varoja. Tämän on tarvittaessa sisällettävä päivänsisäinen tai monipäiväinen selvitys. Kriisitilanteisiin kuuluvat seuraavat: a) osallistuja, jolla on yhdessä sidosyritystensä kanssa suurin yhteenlaskettu taloudellinen velvoite, laiminlyö velkansa äärimmäisissä mutta mahdollisissa markkinaolosuhteissa, b) muut 11 kohdan mukaiset skenaariot.

4.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorilla, joka selvittää yksisuuntaisia euromääräisiä maksuja, on oltava 3 kohdan mukaisesti hallussaan riittävästi likvidejä varoja taloudellisten velvoitteiden oikea-aikaista suorittamista varten siltä varalta, että osallistuja, jolla on yhdessä sidosyritystensä kanssa suurin yhteenlaskettu taloudellinen velvoite 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, laiminlyö velvoitteensa, tai sen on varmistettava, että sen osallistujilla on hallussaan tällaisia varoja jossain seuraavista muodoissa:

a) käteisenä eurojärjestelmässä, tai

b) Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) ( 5 ) ja Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa EKP/2014/31 ( 6 ) vahvistetussa eurojärjestelmän vakuusjärjestelyssä tarkoitettuna hyväksyttävänä vakuutena sillä edellytyksellä, että systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori kykenee osoittamaan, että tämä vakuus on helposti saatavilla ja muutettavissa käteiseksi ennalta suunnitelluilla ja erittäin luotettavilla rahoitusjärjestelyillä samana päivänä, myös epävakaissa markkinaolosuhteissa.

5.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorilla, joka selvittää yksisuuntaisia euromääräisiä maksuja, on oltava 3 kohdan b alakohdan mukaisesti hallussaan ylimääräisiä likvidejä varoja jollakin 4 kohdassa tarkoitetuista tavoista tai sillä on oltava tällaisia varoja luotettavassa liikepankissa, tai sen on varmistettava, että sen osallistujilla on hallussaan tällaisia varoja yhden tai useamman seuraavan instrumentin muodossa:

a) luottolimiittisopimuksina;

b) valuuttaswapsopimuksina;

c) repo-sopimuksina;

d) 7 artiklan 1 kohdassa määritellyt vaatimukset täyttävinä omaisuuserinä, jotka ovat säilyttäjän hallussa;

e) sijoituksina.

Kaikkien näiden instrumenttien on mahdollistettava käteisen saaminen sellaisessa ajassa, että maksut voidaan suorittaa samana päivänä. Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on erityisesti pystyttävä osoittamaan muiden kuin käteisinstrumenttien osalta, että ne ovat helposti saatavilla ja muutettavissa käteiseksi ennalta suunnitelluilla ja erittäin luotettavilla rahoitusjärjestelyillä samana päivänä, myös epävakaissa markkinaolosuhteissa.

Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on oltava valmis osoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselle riittävän sisäisen arvioinnin perusteella, että liikepankki on luotettava.

6.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorilla, joka selvittää kaksisuuntaisia tai yksisuuntaisia muita kuin euromääräisiä maksuja, on oltava 3 kohdan mukaisesti hallussaan riittävästi likvidejä varoja 5 kohdassa määritellyssä muodossa, tai sen on varmistettava, että sen osallistujilla on hallussaan tällaisia varoja.

7.  Jos systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori täydentää 3 kohdassa tarkoitettuja varoja muilla omaisuuserillä, näiden omaisuuserien on oltava todennäköisesti jälkimarkkinakelpoisia tai hyväksyttävissä vakuudeksi (esim. luottolimiitit, swapit tai repot) erityisjärjestelynä velan laiminlyöntitapauksessa, vaikka tätä ei voida järjestää luotettavasti etukäteen eikä taata äärimmäisissä mutta mahdollisissa markkinaolosuhteissa. Jos osallistuja täydentää 3 kohdassa tarkoitettuja varoja muilla omaisuuserillä, systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on varmistettava, että nämä omaisuuserät täyttävät tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä vahvistetut vaatimukset. Omaisuuserien oletetaan olevan todennäköisesti jälkimarkkinakelpoisia tai hyväksyttävissä vakuudeksi, jos systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori on ottanut huomioon vakuuden hyväksyttävyyttä koskevat asianomaisen keskuspankin säännöt ja käytännöt.

8.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori ei saa olettaa, että keskuspankin kriisiluottoa on saatavilla.

9.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on tehtävä tarkastuksia (due diligence) varmistaakseen, että jokaisella 3 kohdassa tarkoitetulla systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin likvidien varojen tarjoajalla on a) riittävät ja ajantasaiset tiedot ymmärtääkseen käteisen rahan tai omaisuuserien tarjoamiseen liittyvät likviditeettiriskinsä ja hallitakseen niitä ja b) kyky tarjota käteistä rahaa tai omaisuuseriä edellytetyllä tavalla. Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on tarkistettava vähintään vuosittain, että se noudattaa due diligence -velvoitetta. Vain yhteisöt, jotka voivat saada luottoa liikkeeseen laskevalta keskuspankilta, hyväksytään likviditeetin tarjoajiksi. Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on säännöllisesti testattava menettelytapansa, jotka koskevat pääsyä järjestelmän likvideihin varoihin.

10.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin, jolla on mahdollisuus käyttää keskuspankin tilejä, maksupalveluja tai arvopaperipalveluja, on käytettävä näitä palveluja, jos se on käytännössä mahdollista.

11.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on määritettävä tiukoilla stressitesteillä, miten paljon likvidejä varoja tarvitaan 3 ja 4 kohdan vaatimusten täyttämiseksi, ja säännöllisesti testattava likvidien varojensa riittävyys. Tällaisissa stressitesteissä sen on otettava huomioon useita erilaisia tilanteita, esimerkiksi tilanne, jossa yksi tai useampi osallistuja laiminlyö velvoitteensa samana päivänä ja kahtena tai useampana peräkkäisenä päivänä.

Tällaisia tilanteita tarkasteltaessa on otettava huomioon systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän rakenne ja toiminta ja tarkastettava kaikki yhteisöt, jotka saattaisivat aiheuttaa olennaisia likviditeettiriskejä systeemisesti merkittävälle maksujärjestelmälle, mukaan lukien maksupankit, nostro-agentit, säilytyspankit, likviditeetin tarjoajat ja niihin liittyvät rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurit. Näiden tilanteiden on mahdollisuuksien mukaan katettava usean päivän jakso.

12.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on dokumentoitava syyt, joiden vuoksi sillä on hallussaan käteistä rahaa ja muita omaisuuseriä, joita operaattori tai osallistujat ylläpitävät, ja sillä on oltava niiden hallinnointia koskevat asianmukaiset järjestelyt. Sen on otettava käyttöön selkeät menettelyt, joiden mukaisesti se ilmoittaa stressitestiensä tulokset hallintoelimelle, ja sen on käytettävä näitä tuloksia likviditeettiriskin hallintajärjestelmänsä asianmukaisuutta arvioidessaan ja tehtävä niiden perusteella siihen muutoksia.

13.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on otettava käyttöön selkeät säännöt ja menettelyt, jotta järjestelmä voi selvittää samana päivänä ja tarvittaessa oikea-aikaisesti päivänsisäisesti ja monipäiväisesti taloudellisia velvoitteita, jos yksi tai useampi sen osallistujista laiminlyö velvoitteensa. Näissä säännöissä ja menettelyissä on

a) käsiteltävä ennalta arvaamattomia ja mahdollisesti kattamattomia likviditeettivajeita;

b) pyrittävä välttämään taloudellisten velvoitteiden samana päivänä tapahtuvan selvityksen mitätöimistä, peruuttamista tai viivästymistä;

c) ilmoitettava, miten systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän kriisitilanteen aikana käyttämät käteinen raha ja muut omaisuuserät täydennetään 3–5 kohdassa edellytettyihin määriin.

▼B

9 artikla

Lopullinen selvitys

Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on otettava käyttöön säännöt ja menettelyt, jotka mahdollistavat sen, että lopullinen selvitys voi tapahtua viimeistään suunnitellun selvityspäivän lopussa.

10 artikla

Rahalla tehtävät selvitykset

▼M1

1.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin, joka selvittää yksisuuntaisia euromääräisiä maksuja, on varmistettava, että lopullinen selvitys tehdään keskuspankkirahassa. Muiden systeemisesti merkittävien maksujärjestelmien maksuja selvittävien systeemisesti merkittävien maksujärjestelmien operaattoreiden on pyrittävä mahdollistamaan, että näiden muiden systeemisesti merkittävien maksujärjestelmien maksut voidaan suorittaa myös kriisitilanteissa.

▼B

2.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin, joka selvittää muita kuin euromääräisiä kaksisuuntaisia tai yksisuuntaisia maksuja, on varmistettava, että lopullinen selvitys tehdään keskuspankkirahalla, jos se on käytännössä mahdollista ja saatavilla.

3.  Jos keskuspankkirahaa ei käytetä, systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on varmistettava, että maksuja rahalla selvitettäessä käytetään varoja, joihin liittyy hyvin vähän tai ei lainkaan luotto- ja likviditeettiriskiä.

4.  Jos maksuja selvitetään liikepankkirahalla, systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on seurattava, hallittava ja rajoitettava luotto- ja likviditeettiriskejä, jotka johtuvat maksupankkeina toimivista liikepankeista. Operaattorin on erityisesti laadittava maksupankeilleen tiukat vaatimukset, joissa otetaan huomioon muun muassa niiden sääntely ja valvonta, luotettavuus, pääomittaminen, likviditeetin saanti ja operatiivinen luotettavuus, ja seurattava niiden noudattamista. Operaattorin on myös seurattava ja hallittava luotto- ja likviditeettivastuiden keskittymistä systeemisesti merkittävien maksujärjestelmien liikepankeille, jotka toimivat maksupankkeina.

5.  Jos systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori selvittää maksuja rahalla omassa kirjanpidossaan, sen on pienennettävä luotto- ja likviditeettiriskinsä mahdollisimman pieniksi ja kontrolloitava niitä tarkasti.

6.  Jos maksu selvitetään liikepankkirahalla, systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin oikeudellisissa sopimuksissa kaikkien selvityspankkeina toimivien liikepankkien kanssa on todettava selkeästi,

a) milloin siirtojen odotetaan tapahtuvan yksittäisten selvityspankkien kirjanpidossa;

b) että siirtojen on oltava lopullisia, kun ne tehdään;

c) että vastaanotettujen varojen on oltava siirrettävissä niin pian kuin mahdollista, viimeistään päivän loppuun mennessä.

11 artikla

Maksu maksua vastaan

Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin, joka käyttää maksu maksua vastaan -mekanismia, on poistettava pääomariski varmistamalla, että velvoite selvitetään lopullisesti jos ja vain jos myös siihen liittyvä velvoite selvitetään lopullisesti. Tätä sääntöä on noudatettava siitä riippumatta, onko selvitys brutto- vai nettoperusteinen, kun selvitys tulee lopulliseksi.

12 artikla

Osallistujien maksulaiminlyöntiä koskevat säännöt ja menettelyt

1.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on otettava käyttöön järjestelmän säännöissä ja menettelyissä osallistujan velan laiminlyönnin määritelmä, joka sisältää vähintään sen, että osallistuja laiminlyö taloudelliset velvoitteensa niiden erääntyessä esimerkiksi operatiivisista syistä taikka sopimusrikkomuksen tai kyseistä osallistujaa koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisen vuoksi. Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on erotettava toisistaan automaattinen ja harkinnanvarainen velan laiminlyönnin toteaminen. Jos kyseessä on harkinnanvarainen laiminlyönnin toteaminen, systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on yksilöitävä, minkä yhteisön käyttää tätä harkintavaltaa. Sen on arvioitava tämä määritelmä vähintään vuosittain.

2.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorilla on oltava velan laiminlyöntiä koskevat säännöt ja menettelyt, joiden avulla se kykenee edelleen täyttämään velvoitteensa osallistujan laiminlyödessä velkansa ja jotka koskevat varojen täydentämistä laiminlyönnin jälkeen. Säännöissä ja menettelyissä on määriteltävä vähintään kaikki seuraavat asiat:

a) toimet, joihin systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori voi ryhtyä, jos velka laiminlyödään;

b) se, onko tällaisiin toimiin ryhtyminen automaattista vai harkinnanvaraista, ja keinot, joilla tätä harkintavaltaa käytetään;

c) mahdolliset muutokset systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin normaaleihin selvityskäytäntöihin oikea-aikaisen selvityksen varmistamiseksi;

d) maksujen hallinnointi niiden käsittelyn eri vaiheissa;

e) toimien todennäköinen järjestys;

f) asianomaisten osapuolten tehtävät, velvoitteet ja vastuut, mukaan lukien osallistujat, jotka eivät ole laiminlyöneet velkaansa;

g) muut mekanismit, jotka on aktivoitava velan laiminlyönnin vaikutuksen rajoittamiseksi.

3.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on valmistauduttava panemaan täytäntöön velan laiminlyöntiä koskevat sääntönsä ja menettelynsä, mukaan lukien kaikki asianmukaiset harkinnanvaraiset menettelyt, joista määrätään sen säännöissä. Operaattorin on muun muassa varmistettava, että a) sillä on operatiivinen kyky, esimerkiksi riittävästi hyvin koulutettua henkilöstöä, panna täytäntöön 2 kohdassa kuvatut menettelyt oikea-aikaisesti; ja b) systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän säännöissä ja menettelyissä käsitellään dokumentointi-, tieto- ja viestintätarpeita sekä yhteensovittamista, mikäli mukana on useampi kuin yksi rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri tai viranomainen.

4.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on julkaistava 2 kohdassa mainittujen sääntöjen ja menettelyjen keskeiset seikat ja vähintään kaikki seuraavat tiedot:

a) olosuhteet, joissa toimenpiteet toteutetaan;

b) toimenpiteiden toteuttaja;

c) toteutettavien toimenpiteiden laajuus;

d) mekanismit, joilla käsitellään systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin velvoitteita niitä osallistujia kohtaan, jotka eivät ole laiminlyöneet velkaansa.

5.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on testattava ja arvioitava 2 kohdassa mainitut järjestelmän säännöt ja menettelyt vähintään vuosittain tai aina kun järjestelmään tehdään olennaisia muutoksia, jotka vaikuttavat näihin sääntöihin ja menettelyihin. Operaattorin on otettava järjestelmän osallistujat ja relevantit intressiryhmät mukaan tällaiseen testaukseen ja arviointiin.

▼M1

13 artikla

Yleinen liiketoimintariski

1.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on otettava käyttöön vahvat hallinnointi- ja kontrollijärjestelmät tunnistaakseen, seuratakseen ja hallitakseen yleisiä liiketoimintariskejä, esimerkiksi tappioita, jotka johtuvat liiketoimintastrategian heikosta täytäntöönpanosta, negatiivisesta kassavirrasta tai odottamattomista ja liian suurista toimintamenoista.

2.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on pidettävä yllä toteuttamiskelpoista elvytyssuunnitelmaa ja, eurojärjestelmän systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä lukuun ottamatta, 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti vaadittavaa hallittua likvidaatiota koskevaa suunnitelmaa.

3.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on yleisen liiketoimintansa riskiprofiilin ja kriittisten toimintojensa ja palvelujensa elvyttämiseen ja/tai hallittuun likvidaatioon tarvittavan ajan perusteella määritettävä niiden omaisuuserien määrä, jotka ovat tarpeen 2 kohdassa tarkoitetun suunnitelman toteuttamiseen. Määrän on oltava vähintään yhtä suuri kuin kuuden kuukauden juoksevien toimintamenojen osuus.

4.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetun määrän kattamiseksi systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on pidettävä hallussaan kantaosakkeita, ilmoitettuja rahastoja, edellisten tilikausien voittoja tai muita omalla pääomalla rahoitettavia likvidejä nettovaroja, jotta se kykenee jatkamaan toimintaansa ja palvelujaan toimivana yhtiönä. Näiden omaisuuserien lisäksi operaattorin hallussa on oltava resurssit, joilla katetaan osallistujien velkojen laiminlyönti tai muut 6 ja 8 artiklan nojalla katettavat riskit. Oma pääoma, joka on operaattorin hallussa kansainvälisten riskiperusteisten pääomastandardien perusteella, voidaan sisällyttää tähän kaksinkertaisten pääomavaatimusten välttämiseksi.

5.  Edellä 4 kohdassa tarkoitettujen omaisuuserien, jotka ovat systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin hallussa yleisen liiketoimintariskin kattamista varten, on oltava riittävän likvidejä ja korkealaatuisia, jotta ne ovat oikea-aikaisesti saatavilla, ja ne on erotettava operaattorin päivittäiseen liiketoimintaan käytettävistä varoista. Operaattorin on kyettävä realisoimaan yleisen liiketoimintariskin kattamiseksi pidettävät omaisuuserät vain vähäisin haitallisin hintavaikutuksin tai ilman niitä, jotta se kykenee jatkamaan toimintaansa ja palveluitaan toimivana yhtiönä, jos sille aiheutuu tappioita yleisessä liiketoiminnassa.

6.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on laadittava toteuttamiskelpoinen pääomasuunnitelma oman pääoman korottamista varten siinä tapauksessa, että sen oma pääoma pienenee lähelle 3 kohdassa tarkoitettua määrää tai sitä pienemmäksi.

7.  Eurojärjestelmän systeemisesti merkittäviin maksujärjestelmiin ei sovelleta 3–6 kohtaa.

▼B

14 artikla

Säilytys- ja investointiriskit

1.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on pidettävä omat ja osallistujien omaisuuserät valvotuissa ja säännellyissä yhteisöissä (jäljempänä ’säilyttäjät’), joiden kirjanpitokäytännöt, säilytysmenettelyt ja sisäiset kontrollit suojaavat näitä omaisuuseriä kattavasti tappioita vastaan säilyttäjän tai alasäilyttäjän maksukyvyttömyyden, huolimattomuuden, petoksen, heikon hallinnon tai puutteellisen kirjanpidon varalta.

2.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on päästävä oikea-aikaisesti käsiksi omiin omaisuuseriinsä ja osallistujien tarjoamiin omaisuuseriin.

3.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on arvioitava ja ymmärrettävä vastuunsa säilyttäjäpankkejaan kohtaan ja otettava huomioon suhteensa kuhunkin niistä koko laajuudessaan.

4.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on laadittava investointistrategia, jonka on oltava sen riskinhallinnan kokonaisstrategian mukainen ja joka on annettava kokonaisuudessaan tiedoksi osallistujille. Sen on arvioitava investointistrategia vähintään vuosittain.

5.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin investointistrategiansa mukaisesti tekemien investointien on turvattava korkealaatuisten velallisten antamilla vakuuksilla tai niiden on oltava näihin kohdistuvia saamisia. Operaattorin on määriteltävä korkealaatuisille velalliselle asetettavat edellytykset. Investoinnit on tehtävä instrumentteihin, joihin liittyy mahdollisimman pieniä luotto-, markkina- ja likviditeettiriskejä.

6.  Eurojärjestelmän systeemisesti merkittäviin maksujärjestelmiin ei sovelleta 3–5 kohtaa.

15 artikla

Operatiivinen riski

1.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on otettava käyttöön kattava toimintamalli, jossa on asianmukaiset järjestelmät, strategiat, menettelyt ja kontrollit operatiivisen riskin tunnistamiseksi, seuraamiseksi ja hallinnoimiseksi.

▼M1

1 a.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on säännöllisin väliajoin sekä merkittävien muutosten jälkeen arvioitava, tarkastettava ja testattava järjestelmänsä, toimintaperiaatteensa, menettelynsä ja valvontatoimensa.

▼B

2.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on otettava käyttöön palvelun tasoa ja operatiivista luotettavuutta koskevat tavoitteet sekä strategiat, joilla pyritään näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Sen on arvioitava nämä tavoitteet ja strategiat vähintään vuosittain.

3.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on varmistettava, että järjestelmän kapasiteettia voidaan milloin tahansa kasvattaa, jotta siinä kyetään käsittelemään kriisitilanteista johtuva maksujen lukumäärän kasvu ja jotta se kykenee saavuttamaan palvelutasoa koskevat tavoitteensa.

4.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on laadittava kattava fyysinen turvallisuusstrategia ja tietoturvastrategia kaikkien mahdollisten heikkouksien ja uhkien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi riittävällä tavalla. Sen on arvioitava strategiat vähintään vuosittain.

▼M1

4 a.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on otettava käyttöön tehokkaat kyberturvallisuusjärjestelyt, joihin on sisällyttävä asianomaiset hallintojärjestelyt kyberturvallisuusriskien hallinnoimiseksi. Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on määriteltävä kriittiset toimintonsa ja niitä tukevat omaisuuserät, ja sillä on oltava käytössään asianmukaiset toimenpiteet niiden suojaamiseksi kyberhyökkäyksiä vastaan sekä tällaisten hyökkäysten paljastamiseksi, niihin reagoimiseksi sekä niistä toipumiseksi. Nämä välineet on testattava säännöllisesti. Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on varmistettava, että sen tietoisuus kyberuhkista on asianmukaisella tasolla. Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on varmistettava jatkuva oppiminen ja kehitys, joka mahdollistaa kyberturvallisuusjärjestelyjen mukauttamisen aina tarvittaessa ja oikea-aikaisesti, koska kyberturvallisuusriskit kehittyvät nopeasti.

▼B

5.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on laadittava liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma, sellaisten tapahtumien varalle, jotka aiheuttavat järjestelmän toiminnalle merkittävän häiriön riskin. Suunnitelmaan on sisällyttävä toissijaisen toimipaikan käyttö, ja suunnitelmalla on varmistettava, että kriittiset tietojärjestelmät kykenevät jatkamaan toimintaansa kahden tunnin kuluessa näistä tapahtumista. Suunnitelma on laadittava siten, että systeemisesti merkittävä maksujärjestelmä kykenee aina selvittämään kaikki erääntyneet maksut sen pankkipäivän loppuun mennessä, jonka aikana häiriö tapahtuu. Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on testattava suunnitelma ja arvioitava sitä vähintään vuosittain.

6.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on tunnistettava kriittisen tärkeät osallistujat erityisesti maksujen kokonaislukumäärän ja maksujen arvon sekä sen perusteella, miten näille osallistujille aiheutuva merkittävä operatiivinen ongelma voisi vaikuttaa muihin osallistujiin ja systeemisesti merkittävään maksujärjestelmään kokonaisuutena.

7.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on tunnistettava riskit, joita kriittisen tärkeät osallistujat, muut rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurit sekä julkisten ja muiden palvelujen tarjoajat saattavat aiheuttaa järjestelmän toiminnalle, sekä seurattava ja hallittava niitä.

▼M1

16 artikla

Järjestelmiin pääsyä ja osallistumista koskevat edellytykset

1.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on laadittava ja julkaistava systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän palvelujen saantia ja osallistumista koskevat edellytykset, jotka eivät saa olla syrjiviä, suorille ja tarvittaessa epäsuorille osallistujille sekä muille rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureille. Sen on arvioitava näitä edellytyksiä vähintään vuosittain.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja palvelujen saantia ja osallistumista koskevia edellytyksiä on mukautettava systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän turvallisuuden ja tehokkuuden sekä sen palvelemien markkinoiden perusteella, ja ne on räätälöitävä ja suhteutettava järjestelmän erityisten riskien mukaan. Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on vahvistettava suhteellisuusperiaatteen mukaisesti vaatimukset, jotka rajoittavat palvelujen saantia mahdollisimman vähän. Jos operaattori epää pääsyä tai osallistumista pyytävältä yhteisöltä palvelun, epäämisen on perustuttava kattavaan riskianalyysiin, ja perustelut on esitettävä kirjallisesti.

3.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on jatkuvasti valvottava sitä, että osallistujat täyttävät järjestelmään pääsyä ja osallistumista koskevat edellytykset. Sen on laadittava menettelytavat, jotka eivät saa olla syrjiviä ja joilla mahdollistetaan osallistujan osallistumisoikeuden keskeyttäminen ja hallittu lopettaminen siinä tapauksessa, että osallistuja laiminlyö palvelujen saantia ja osallistumista koskevien edellytysten noudattamisen, ja julkistettava tällaisten menettelyjen keskeisimmät osatekijät. Sen on arvioitava menettelyjä vähintään vuosittain.

▼B

17 artikla

Porrasteinen osallistuminen

▼M1

1.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on riskinhallintaa varten varmistettava, että järjestelmän säännöt, menettelyt ja sopimusjärjestelyt antavat sille mahdollisuuden kerätä tietoja epäsuorasta osallistumisesta, jotta se voi tunnistaa kaikki osallistumisesta systeemisesti merkittävälle maksujärjestelmälle aiheutuvat olennaiset riskit sekä valvoa ja hallita niitä. Näihin tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

a) toiminta, jota suorat osallistujat harjoittavat omaan lukuunsa ja epäsuorien osallistujien lukuun suhteessa järjestelmän tason toimintaan;

b) niiden epäsuorien osallistujien lukumäärä, jotka selvittävät maksuja yksittäisten suorien osallistujien välityksellä;

c) kultakin epäsuoralta osallistujalta peräisin olevien maksujen lukumäärät ja arvot kyseisessä systeemisesti merkittävässä maksujärjestelmässä;

d) edellä c kohdassa tarkoitettujen maksujen lukumäärät ja arvot suhteessa niiden suorien osallistujien maksuihin, joiden kautta epäsuora osallistuja pääsee systeemisesti merkittävään maksujärjestelmään.

2.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on 1 kohdassa tarkoitetut tiedot huomioon ottaen tunnistettava sellaiset olennaiset riippuvuudet suorien ja epäsuorien osallistujien välillä, jotka saattavat vaikuttaa systeemisesti merkittävään maksujärjestelmään.

▼B

3.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on tunnistettava epäsuorat osallistujat, joista aiheutuu olennaisia riskejä järjestelmälle, ja suorat osallistujat, joiden välityksellä ne pääsevät systeemisesti merkittävään maksujärjestelmään, jotta se voi hallita näitä riskejä.

4.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on arvioitava porrasteisesta osallistumisesta aiheutuvia riskejä vähintään vuosittain. Sen on toteutettava lieventäviä toimenpiteitä, jos ne ovat tarpeen riskien hallitsemiseksi asianmukaisella tavalla.

18 artikla

Tehokkuus ja vaikuttavuus

1.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorilla on oltava menettely, jolla tunnistetaan systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän palvelemien markkinoiden tarpeet ja täytetään ne erityisesti seuraavilta osin:

a) selvitys- ja toimitusjärjestelyn valinta;

b) toiminnan rakenne;

c) selvitettyjen tai toimitettujen tuotteiden laajuus;

d) teknologian ja menettelyjen käyttö.

2.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorilla on oltava selvästi määritellyt päämäärät ja tavoitteet, jotka ovat mitattavissa ja tavoitettavissa, esimerkiksi palvelun vähimmäistasojen, riskinhallintaa koskevien odotusten ja liiketoiminnan prioriteettien osalta.

3.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorilla on oltava vakiintuneet mekanismit 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten arvioimiseksi säännöllisesti, vähintään vuosittain.

19 artikla

Viestintämenettelyt ja -standardit

Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on käytettävä soveltuvia kansainvälisesti hyväksyttyjä viestintämenettelyjä ja -standardeja maksujen, selvitysten, toimitusten ja kirjausten tehostamiseksi tai mukauduttava niihin.

20 artikla

Sääntöjen, keskeisten menettelyjen ja markkinatietojen julkaiseminen

1.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on hyväksyttävä selkeät ja kattavat säännöt ja menettelyt, jotka on annettava kokonaisuudessaan tiedoksi osallistujille. Merkityksellisten sääntöjen ja keskeisten menettelyjen on oltava myös julkisesti saatavilla.

2.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on julkaistava selkeät kuvaukset järjestelmän rakenteesta ja toiminnasta sekä operaattorin ja osallistujien oikeuksista ja velvollisuuksista, jotta osallistujat kykenevät arvioimaan riskejä, joita niille aiheutuisi osallistumisesta järjestelmään.

3.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on annettava osallistujille kaikki asianmukainen aineisto ja koulutus, jonka nämä tarvitsevat ymmärtääkseen järjestelmän säännöt ja menettelyt sekä riskit, joita niille aiheutuu osallistumisesta järjestelmään.

4.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on julkaistava järjestelmän yksittäisistä palveluista perittävät maksut sekä mahdolliset alennukset. Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on annettava selkeät kuvaukset hinnoitelluista palveluista hintavertailuja varten.

5.  Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on vastattava CPSS–IOSCO:n rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja koskevan tietojenantokaavakkeen kysymyksiin ja julkaistava vastauksensa. Sen on päivitettävä vastauksensa järjestelmän tai sen ympäristön olennaisten muutosten jälkeen ja vähintään joka toinen vuosi. Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on myös julkaistava vähintään perustiedot transaktioiden kokonaislukumääristä ja arvoista.

▼M1

21 artikla

Toimivaltaisen viranomaisen toimivaltuudet

1.  Toimivaltaisella viranomaisella on oltava toimivalta

a) saada milloin tahansa systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorilta kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tämän asetuksen vaatimusten noudattamisen arvioimiseksi tai maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistämiseksi järjestelmätasolla. Systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin on toimitettava tätä koskevat tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle viivytyksettä;

b) vaatia, että systeemisesti merkittävä maksujärjestelmän operaattori nimittää riippumattoman asiantuntijan suorittamaan systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin toimintaa koskevan tutkinnan tai riippumattoman arvioinnin. Toimivaltainen viranomainen voi asettaa vaatimuksia siitä, millainen asiantuntija on nimitettävä, laadittavan raportin sisällöstä ja ulottuvuudesta, raportin käsittelystä, tiettyjen seikkojen julkistaminen ja julkaisu mukaan lukien, sekä raportin laatimisen määräajoista. Systeemisesti merkittävän makujärjestelmän operaattorin on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle, miten asetetut vaatimukset on täytetty;

c) suorittaa paikan päällä tarkastuksia tai delegoida tällaisten tarkastusten suorittaminen. Tarkastus voidaan suorittaa ilman etukäteisilmoitusta, jos tämä on tarpeen tarkastuksen suorittamiseksi asianmukaisesti ja tehokkaasti.

2.  EKP antaa päätöksen 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltuuksien käytön edellytyksistä ja siihen liittyvästä menettelystä.

▼M1

21 a artikla

Yleisvalvonnan järjestäminen

Toimivaltainen viranomainen voi harjoittaa jatkuvaa ja/tai tapauskohtaista yleisvalvontaa arvioidakseen, täyttääkö systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori 3–21 artiklassa asetetut vaatimukset tai edistääkseen maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa järjestelmätasolla.

21 b artikla

Luottamuksellisuus

Tiedot, jotka systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori luovuttaa luottamuksellisesti toimivaltaiselle viranomaiselle, voidaan luovuttaa Euroopan keskuspankkijärjestelmälle (EKPJ). EKPJ:n jäsenten on käsiteltävä tällaisia tietoja luottamuksellisina EKPJ:n perussäännön 37.1 artiklassa asetetun salassapitovelvollisuuden mukaisesti.

▼M1

22 artikla

Korjaavat toimenpiteet

1.  Jos systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattori ei ole noudattanut tai jos on perusteltu syy epäillä, että se ei ole noudattanut tätä asetusta, toimivaltaisen viranomaisen on

a) annettava systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorille kirjallinen ilmoitus noudattamatta jättämisestä tai epäillystä noudattamatta jättämisestä; ja

b) annettava operaattorille tilaisuus tulla kuulluksi ja esittää selityksensä.

2.  Toimivaltainen viranomainen voi systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin antamat tiedot huomioon ottaen määrätä systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorin suorittamaan korjaavia toimenpiteitä noudattamatta jättämisen korjaamiseksi ja/tai sen toistumisen välttämiseksi.

3.  Toimivaltainen viranomainen voi määrätä korjaavia toimenpiteitä välittömästi, jos se toteaa noudattamatta jättämisen olevan niin vakava, että se edellyttää välittömiä toimenpiteitä. Päätös on perusteltava.

4.  Muun toimivaltaisen viranomaisen kuin EKP:n on viivytyksettä ilmoitettava EKP:lle aikomuksestaan määrätä systeemisesti merkittävän maksujärjestelmän operaattorille korjaavia toimenpiteitä.

5.  Korjaavia toimenpiteitä voidaan määrätä erikseen tai samanaikaisesti kuin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 ( 7 ) mukaisia seuraamuksia.

6.  EKP antaa päätöksen menettelyistä, joita on noudatettava määrättäessä korjaavia toimenpiteitä.

23 artikla

Seuraamukset

Jos tätä asetusta rikotaan, EKP voi määrätä seuraamuksia. Tällaisten seuraamusten on oltava asetuksen (EY) N:o 2532/98 ja Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 2157/1999 (EKP/1999/4) ( 8 ) mukaisia. EKP antaa päätöksen siitä, miten seuraamusten määrä lasketaan.

24 artikla

Uudelleentarkastelu

EKP:n neuvosto tarkastelee tämän asetuksen yleistä soveltamista viimeistään kaksi vuotta sen voimaantulopäivämäärän jälkeen ja sen jälkeen joka kolmas vuosi arvioidakseen, onko asetusta tarpeen muuttaa.

▼B

25 artikla

Loppusäännökset

1.  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Systeemisesti merkittävien maksujärjestelmien operaattorien on noudatettava tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia yhden vuoden kuluessa päivästä, jona 1 artiklan 2 kohdan nojalla tehty EKP:n neuvoston päätös on annettu niille tiedoksi.

3.  Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).

( 4 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta (EYVL L 267, 10.10.2009, s. 7).

( 5 ) Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (EKP/2014/60) (EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3).

( 6 ) Euroopan keskuspankin suuntaviivat EKP/2014/31, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta, (EUVL L 240, 13.8.2014, s. 28).

( 7 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 2532/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4).

( 8 ) Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 2157/1999, annettu 23 päivänä syyskuuta 1999, Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia (EKP/1999/4) (EYVL L 264, 12.10.1999, s. 21).