02014R0664 — FI — 08.06.2022 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 664/2014,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 täydentämisestä suojattuja alkuperänimityksiä, suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja aitoja perinteisiä tuotteita koskevien unionin tunnusten vahvistamisen sekä eräiden hankintaa koskevien sääntöjen, eräiden menettelysääntöjen ja eräiden täydentävien siirtymäsääntöjen osalta

(EUVL L 179 19.6.2014, s. 17)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/891, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2022,

  L 155

3

8.6.2022
▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 664/2014,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 täydentämisestä suojattuja alkuperänimityksiä, suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja aitoja perinteisiä tuotteita koskevien unionin tunnusten vahvistamisen sekä eräiden hankintaa koskevien sääntöjen, eräiden menettelysääntöjen ja eräiden täydentävien siirtymäsääntöjen osalta1 artikla

Rehun ja raaka-aineiden hankintaa koskevat erityiset säännöt

1.  
Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 5 artiklan soveltamiseksi sellaisten eläinperäisten tuotteiden osalta, joilla on rekisteröity suojattu alkuperänimitys, rehu on hankittava kokonaan rajatulta maantieteelliseltä alueelta.

Jos rehun hankkiminen rajatulta maantieteelliseltä alueelta ei ole teknisesti mahdollista, voidaan lisätä kyseisen alueen ulkopuolelta hankittua rehua, edellyttäen ettei se vaikuta tuotteen laatuun tai ominaisuuksiin, jotka johtuvat olennaisesti tai yksinomaan kyseisestä maantieteellisestä ympäristöstä. Rajatun maantieteellisen alueen ulkopuolelta hankitun rehun osuus ei koskaan voi olla suurempi kuin 50 prosenttia kuiva-aineesta vuodessa.

2.  
Sellaisten tuotteiden, joilla on rekisteröity suojattu maantieteellinen merkintä, eritelmissä esitettyjen raaka-aineiden alkuperää koskevien rajoitusten on oltava perusteltuja asetuksen (EU) N:o 1151/2012 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun yhteyden suhteen.

2 artikla

Unionin tunnukset

Tämän asetuksen liitteessä otetaan käyttöön asetuksen (EU) N:o 1151/2012 12 artiklan 2 kohdassa ja 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut unionin tunnukset.

3 artikla

Aitojen perinteisten tuotteiden eritelmien pituuden rajoittaminen

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 19 artiklassa tarkoitetun eritelmän on oltava ytimekäs, ja siinä saa asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta olla enintään 5 000 sanaa.

4 artikla

Yhteisiä hakemuksia koskevat kansalliset vastaväitemenettelyt

Kun kyseessä on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yhteinen hakemus, kansalliset vastaväitemenettelyt on toteutettava kaikissa asiaankuuluvissa jäsenvaltioissa.

5 artikla

Vastaväitemenettelyssä saavutettua sopimusta koskeva ilmoitusvelvoite

Kun osapuolet pääsevät asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa sopimukseen, jäsenvaltion tai kolmannen maan, josta hakemus jätettiin, viranomaisten on ilmoitettava komissiolle kaikki sopimukseen johtaneet osatekijät, mukana lukien hakijoiden ja jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisten mielipiteet tai muiden vastaväitteen esittäneiden luonnollisten ja oikeushenkilöiden mielipiteet.

▼M1

6 artikla

Tuote-eritelmään tehtäviä unionin muutoksia koskevat hakemukset

Kun sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklaa, tuote-eritelmään tehtävien unionin muutosten hyväksymistä koskeva hakemus voi sisältää ainoastaan unionin muutoksia. Jos unionin muutosten hyväksymistä koskevaan hakemukseen sisältyy myös vakiomuotoisia muutoksia tai tilapäisiä muutoksia, unionin muutoksiin liittyvää menettelyä sovelletaan ainoastaan unionin muutoksiin. Hakemukseen sisältyvien vakiomuotoisten tai tilapäisten muutosten osalta katsotaan, ettei hakemusta ole toimitettu.

▼M1

6 a artikla

Unionin muutosten hyväksymistä koskevien hakemusten ottaminen tutkittavaksi

1.  
Tuote-eritelmään tehtävien unionin muutosten hyväksymistä koskeva hakemus voidaan ottaa tutkittavaksi, jos se on jätetty asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan mukaisesti ja toimitettu komissiolle komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 ( 1 ) 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja se täyttää mainitun täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan edellytykset.

Tuote-eritelmään tehtävän unionin muutoksen hyväksymistä koskevalle hakemukselle annettu komission hyväksyntä kattaa ainoastaan hakemuksessa ilmoitetut unionin muutokset.

2.  
Jos komissio katsoo, ettei hakemusta voida ottaa tutkittavaksi, se ilmoittaa tapauksen mukaan jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle syyt, joiden perusteella hakemusta ei voida ottaa tutkittavaksi.

6 b artikla

Suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän tuote-eritelmän vakiomuotoiset muutokset

1.  
Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan soveltamiseksi tuote-eritelmän vakiomuotoisen muutoksen hyväksymistä koskevat hakemukset jätetään sen jäsenvaltion viranomaisille, jossa asianomaisen tuotteen maantieteellinen alue sijaitsee. Jos tuote-eritelmään tehtävän vakiomuotoisen muutoksen hyväksymistä koskevaa hakemusta ei jätä hakijaryhmä, joka jätti suojahakemuksen yhden tai useamman tuote-eritelmässä tarkoitetun nimen osalta, jäsenvaltion on annettava kyseiselle hakijaryhmälle mahdollisuus esittää huomautuksensa hakemuksesta, jos hakijaryhmä on vielä olemassa.

Vakiomuotoisen muutoksen hyväksymistä koskevassa hakemuksessa on oltava kuvaus vakiomuotoisista muutoksista ja osoitus siitä, että ehdotettuja muutoksia voidaan pitää vakiomuotoisina asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti. On myös esitettävä yhteenveto syistä, joiden vuoksi muutoksia tarvitaan.

2.  
Jos jäsenvaltio katsoo, että asetuksen (EU) N:o 1151/2012 ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimukset täyttyvät, se voi hyväksyä vakiomuotoisen muutoksen. Hyväksymispäätöksessä on oltava muutettu konsolidoitu tuote-eritelmä ja tapauksen mukaan muutettu konsolidoitu yhtenäinen asiakirja, tai siinä on oltava sähköinen viite konsolidoidun tuote-eritelmän ja tapauksen mukaan konsolidoidun yhtenäisen asiakirjan julkaistuun versioon.

Hyväksymispäätös on julkaistava. Hyväksyttyä vakiomuotoista muutosta sovelletaan asianomaisessa jäsenvaltiossa päivästä, jona hyväksymispäätös julkaistaan. Jäsenvaltion on ilmoitettava hyväksytyistä vakiomuotoisista muutoksista komissiolle yhden kuukauden kuluessa kansallisen hyväksymispäätöksen julkaisupäivästä. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viipymättä jokaisesta vakiomuotoisen muutoksen hyväksymispäätöksen kumoavasta kansallisesta tuomiosta, joka on lopullinen ja johon ei voi hakea muutosta.

3.  
Hakijaryhmän, jonka oikeutettua etua asia koskee, on ilmoitettava kolmannesta maasta peräisin olevaa tuotetta koskevan vakiomuotoisen muutoksen hyväksymispäätöksestä komissiolle joko suoraan tai asianomaisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä yhden kuukauden kuluessa asianomaisen päätöksen julkaisupäivästä.
4.  
Hyväksyttyä vakiomuotoista muutosta koskevan ilmoituksen katsotaan olevan asianmukaisesti annettu komissiolle, jos se on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 10 a artiklan mukainen.
5.  
Jos vakiomuotoinen muutos edellyttää yhtenäisen asiakirjan muuttamista, komissio julkaisee kuvauksen vakiomuotoisesta muutoksesta sekä muutetun yhtenäisen asiakirjan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona se vastaanotti kyseistä vakiomuotoista muutosta koskevan ilmoituksen.

Jos vakiomuotoinen muutos ei edellytä yhtenäisen asiakirjan muuttamista, komissio julkistaa kuvauksen vakiomuotoisesta muutoksesta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 12 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettujen digitaalisten järjestelmien kautta kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona se vastaanotti kyseistä vakiomuotoista muutosta koskevan ilmoituksen.

Vakiomuotoisen muutoksen sisällöstä on vastuussa ilmoituksen komissiolle antanut 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu kansallinen viranomainen tai 3 kohdassa tarkoitettu hakijaryhmä.

6.  
Vakiomuotoista muutosta sovelletaan unionin alueella päivästä, jona se julkaistaan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tai julkistetaan 5 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.
7.  
Jos maantieteellinen alue käsittää useamman kuin yhden jäsenvaltion, kunkin asianomaisen jäsenvaltion on sovellettava vakiomuotoisia muutoksia koskevaa menettelyä erikseen. Vakiomuotoista muutosta sovelletaan asianomaisten jäsenvaltioiden alueella vasta sitten kun viimeistä kansallista hyväksymispäätöstä ryhdytään soveltamaan. Jäsenvaltion, joka hyväksyy vakiomuotoisen muutoksen viimeisenä, on toimitettava komissiolle asiaan kuuluva ilmoitus yhden kuukauden kuluessa hyväksymispäätöksensä julkistamispäivästä.

Jos yksi tai useampi asianomaisista jäsenvaltioista ei tee ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua kansallista hyväksymispäätöstä, mikä tahansa näistä jäsenvaltioista voi jättää kyseisen hakemuksen unionin muutosta koskevassa menettelyssä.

8.  
Silloin kun osa asianomaisesta maantieteellisestä alueesta sijaitsee kolmannen maan alueella, sovelletaan 7 kohtaa soveltuvin osin.

6 c artikla

Unionin muutosten ja vakiomuotoisten muutosten suhde

1.  
Jos vakiomuotoinen muutos, joka edellyttää yhtenäisen asiakirjan muuttamista, hyväksytään unionin muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen ollessa vireillä komissiossa, asianomaisen jäsenvaltion on päivitettävä unionin muutosten hyväksymistä koskevaan hakemukseen sisältyvää yhtenäistä asiakirjaa vastaavasti. Jos vireillä oleva unionin muutos on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä vastaväitteiden esittämistä varten, yhtenäisen asiakirjan päivitetty versio julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa unionin muutoksen hyväksymisestä annetun täytäntöönpanoasetuksen liitteenä.
2.  
Jos kansallisella tasolla hyväksyttyyn vakiomuotoista muutosta koskevaan hakemukseen sisältyvässä yhtenäisen asiakirjan muutetussa versiossa ei oteta huomioon viimeisimpiä hyväksyttyjä unionin muutoksia, kyseistä vakiomuotoista muutosta ei julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Asianomaisen vakiomuotoisen muutoksen hyväksyneen jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle yhtenäisen asiakirjan konsolidoitu versio, sellaisena kuin se on muutettuna unionin ja vakiomuotoisilla muutoksilla, jotta se voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 d artikla

Suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän tuote-eritelmän tilapäiset muutokset

1.  
Tuote-eritelmien tilapäiset muutokset hyväksyy ja julkaisee se jäsenvaltio, jonka alueella asianomaisen tuotteen maantieteellinen alue sijaitsee. Tilapäisistä muutoksista ja niitä tukevista syistä on ilmoitettava komissiolle yhden kuukauden kuluessa kansallisen hyväksymispäätöksen julkaisupäivästä. Tilapäistä muutosta sovelletaan asianomaisessa jäsenvaltiossa päivästä, jona muutoksen hyväksymispäätös julkaistaan.
2.  
Jos maantieteellinen alue käsittää useamman kuin yhden jäsenvaltion, kunkin asianomaisen jäsenvaltion on sovellettava 1 kohdassa tarkoitettua tilapäisiä muutoksia koskevaa menettelyä erikseen.
3.  
Kolmansista maista peräisin olevia tuotteita koskevista tilapäisistä muutoksista ja niitä tukevista syistä ilmoittaa komissiolle yhden kuukauden kuluessa muutosten hyväksymisestä se hakijaryhmä, jonka oikeutettua etua asia koskee, joko suoraan tai asianomaisen kolmannen maan viranomaisten kautta.
4.  
Hyväksyttyä tilapäistä muutosta koskevan ilmoituksen katsotaan olevan asianmukaisesti annettu komissiolle, jos se on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 10 b artiklan mukainen.
5.  
Komissio julkistaa tilapäistä muutosta koskevan ilmoituksen täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 12 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettujen digitaalisten järjestelmien kautta kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona se vastaanotti tilapäistä muutosta koskevan ilmoituksen. Tilapäistä muutosta sovelletaan unionin alueella päivästä, jona komissio sen julkistaa.

Tilapäisen muutoksen sisällöstä on vastuussa ilmoituksen komissiolle antanut 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu kansallinen viranomainen tai 3 kohdassa tarkoitettu hakijaryhmä.

▼B

7 artikla

Peruuttaminen

1.  
Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 49–52 artiklassa säädettyä menettelyä sovelletaan soveltuvin osin kyseisen asetuksen 54 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettuun rekisteröinnin peruuttamiseen.
2.  
Jäsenvaltio voi jättää omasta aloitteestaan peruutuspyynnön asetuksen (EU) N:o 1151/2012 54 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.
3.  
Peruutuspyyntö julkaistaan asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.
4.  
Peruuttamiseen liittyvät perustellut vastaväitteet otetaan käsiteltäviksi ainoastaan, jos niistä käy ilmi jonkin asianomaisen jatkuva kaupallinen riippuvuus rekisteröidystä nimestä.

8 artikla

Siirtymäsäännöt

1.  
Kun kyseessä on ennen 31 päivää maaliskuuta 2006 rekisteröity suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä, komissio julkaisee jäsenvaltion pyynnöstä kyseisen jäsenvaltion toimittaman yhtenäisen asiakirjan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Julkaisuun on liitettävä eritelmän julkaisutiedot.
2.  

Seuraavia sääntöjä sovelletaan 3 päivään tammikuuta 2016:

a) 

unionista peräisin oleviin tuotteisiin, joiden merkinnöissä käytetään rekisteröityä nimeä, on liitettävä joko asianmukainen unionin tunnus tai asetuksen (EU) N:o 1151/2012 12 artiklan 3 kohdassa tai 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu asianmukainen maininta;

b) 

unionin ulkopuolella tuotetuissa tuotteissa asetuksen (EU) N:o 1151/2012 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu maininta on aitojen perinteisten tuotteiden merkinnöissä vapaaehtoinen.

9 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetukset (EY) N:o 1898/2006 ja (EY) N:o 1216/2007.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 5 artiklaa sovelletaan ainoastaan niihin vastaväitemenettelyihin, joiden osalta asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetty kolmen kuukauden määräaika ei ole tämän asetuksen voimaantulopäivänä päättynyt.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE

Unionin tunnus: suojattu alkuperänimitys

image

Unionin tunnus: suojattu maantieteellinen merkintä

image

Unionin tunnus: aito perinteinen tuote

image( 1 ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).