2014R0269 — FI — 16.09.2015 — 008.002


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 269/2014,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

(EUVL L 078 17.3.2014, s. 6)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 284/2014, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2014,

  L 86

27

21.3.2014

 M2

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 433/2014 annettu 28 päivänä huhtikuuta 2014,

  L 126

48

29.4.2014

►M3

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 476/2014, annettu 12 päivänä toukokuuta 2014,

  L 137

1

12.5.2014

►M4

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 477/2014, annettu 12 päivänä toukokuuta 2014,

  L 137

3

12.5.2014

►M5

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 577/2014, annettu 28 päivänä toukokuuta 2014,

  L 160

7

29.5.2014

 M6

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 753/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014,

  L 205

7

12.7.2014

 M7

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 783/2014, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2014,

  L 214

2

19.7.2014

►M8

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 810/2014, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2014,

  L 221

1

25.7.2014

►M9

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 811/2014, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2014,

  L 221

11

25.7.2014

►M10

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 826/2014, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2014,

  L 226

16

30.7.2014

►M11

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 959/2014, annettu 8 päivänä syyskuuta 2014,

  L 271

1

12.9.2014

 M12

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 961/2014, annettu 8 päivänä syyskuuta 2014,

  L 271

8

12.9.2014

 M13

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1225/2014, annettu 17 päivänä marraskuuta 2014,

  L 331

1

18.11.2014

►M14

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1270/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014,

  L 344

5

29.11.2014

►M15

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/240, annettu 9 päivänä helmikuuta 2015,

  L 40

7

16.2.2015

►M16

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/427, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015,

  L 70

1

14.3.2015

►M17

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1514, annettu 14 päivänä syyskuuta 2015,

  L 239

30

15.9.2015


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EUVL L 121, 24.4.2014, s.  60 (269/2014,)

►C2

Oikaisu, EUVL L 066, 11.3.2015, s.  20 (477/2014,)

 C3

Oikaisu, EUVL L 066, 11.3.2015, s.  21 (810/2014,)

 C4

Oikaisu, EUVL L 199, 29.7.2015, s.  46 (284/2014,)

►C5

Oikaisu, EUVL L 280, 24.10.2015, s.  38 (2015/1514,)
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 269/2014,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistäEUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/145/YUTP ( 1 ),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet tuomitsivat 6 päivänä maaliskuuta 2014 voimakkaasti Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman, Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden loukkaamisen ja kehottivat Venäjän federaatiota viipymättä vetämään asevoimansa takaisin niiden pysyviin tukikohtiin asiaankuuluvien sopimusten mukaisesti. He vetosivat Venäjän federaatioon, että se mahdollistaisi viipymättä kansainvälisten tarkkailijoiden pääsyn alueelle. Valtion- tai hallitusten päämiehet katsoivat, että Krimin autonomisen tasavallan ylimmän neuvoston päätös järjestää kansanäänestys alueen tulevasta asemasta on vastoin Ukrainan perustuslakia ja siksi laiton.

(2)

Valtion- tai hallitusten päämiehet päättivät toteuttaa toimia, myös neuvoston 3 päivänä maaliskuuta 2014 suunnittelemat toimet, ja erityisesti keskeyttää Venäjän federaation kanssa viisumiasioissa käytävät kahdenväliset neuvottelut sekä Venäjän federaation kanssa käytävät neuvottelut uudesta kattavasta sopimuksesta, jolla on tarkoitus korvata voimassa oleva kumppanuus- ja yhteistyösopimus.

(3)

Valtion- tai hallitusten päämiehet korostivat, että kriisiin olisi löydettävä ratkaisu Ukrainan ja Venäjän federaation hallitusten välisissä neuvotteluissa, myös mahdollisten monenvälisten välineiden kautta, ja jollei tuloksiin päästä nopeasti, unioni päättää täydentävistä toimista, kuten matkustuskielloista, omaisuuden jäädyttämisistä ja EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen peruuttamisesta.

▼C1

(4)

Neuvosto antoi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP, jolla asetettiin matkustusrajoituksia ja kohdistettiin omaisuuden ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisiä tiettyihin henkilöihin, jotka ovat vastuussa toimista, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, mukaan lukien sellaiset alueen minkä tahansa osan tulevaa asemaa koskevat toimet, jotka ovat Ukrainan perustuslain vastaisia, sekä heitä lähellä oleviin luonnollisiin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin ja elimiin. Kyseiset luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet luetellaan päätöksen liitteessä.

▼B

(5)

Eräät näistä toimenpiteistä kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan ja sen vuoksi niiden täytäntöönpano edellyttää lainsäädäntöä unionin tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(6)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen sekä oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(7)

Kun otetaan huomioon Ukrainan vakava poliittinen tilanne ja jotta varmistetaan johdonmukaisuus päätöksen 2014/145/YUTP liitteen muuttamis- ja uudelleentarkastelumenettelyn kanssa, neuvoston olisi käytettävä valtaa muuttaa tämän asetuksen liitteessä I olevaa luetteloa.

(8)

Luetteloon otettaville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille olisi osana tämän asetuksen liitteessä I olevan luettelon muuttamista koskevaa menettelyä toimitettava perustelut niiden luetteloon ottamiselle, jotta niille annetaan mahdollisuus esittää huomautuksia. Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen huomautusten perusteella ja ilmoitettava asiasta asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

(9)

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten ja jotta voitaisiin taata mahdollisimman hyvä oikeusvarmuus unionissa, on julkaistava niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, joiden varat ja taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä tämän asetuksen mukaisesti, nimet ja eräitä muita niitä koskevia tietoja. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 ( 2 ) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY ( 3 ).

(10)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) ’vaateella’ mitä tahansa vaadetta, joka on esitetty ennen 17 päivänä maaliskuuta 2014 tai sen jälkeen ja joka perustuu tai liittyy johonkin sopimukseen tai liiketoimeen riippumatta siitä, perustuuko vaade oikeudelliseen menettelyyn; vaateisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:

i) suoritusvaade, joka koskee sopimukseen tai liiketoimeen perustuvaa tai siihen liittyvää velvoitetta,

ii) vaade, joka koskee missä tahansa muodossa olevan joukkolainan, rahallisen vakuuden tai korvauksen pidentämistä tai maksamista,

iii) sopimukseen tai liiketoimeen liittyvä korvausvaade,

iv) vastavaade,

v) vaade tunnustaa tai panna täytäntöön missä tahansa annettu tai tehty tuomio, välitystuomio tai vastaava päätös esimerkiksi eksekvatuurimenettelyllä;

b) ’sopimuksella tai liiketoimella’ mitä tahansa liiketointa riippumatta sen muodosta tai sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältyykö siihen yksi tai useampi samojen tai eri osapuolten välinen sopimus tai vastaava velvoite; tällöin ’sopimuksella’ tarkoitetaan myös joukkolainaa, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahallista vakuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti riippumattomia vai eivät, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä ehtoja, jotka perustuvat tai ovat yhteydessä siihen;

c) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on nimetty liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla;

d) ’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

e) ’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään taloudellisten resurssien käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

f) ’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai käsittely, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

g) ’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i) käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii) talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii) julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkainstrumentit, myös osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissopimukset,

iv) korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v) luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi) remburssit, konossementit, kauppakirjat; sekä

vii) varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

h) ’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan luettuna jäsenvaltioiden ilmatila.

▼M3

2 artikla

1.  Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka niitä lähellä oleville luonnolliselle henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.  Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan eikä välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten taikka niitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

▼B

3 artikla

▼M9

1.  Liitteessä I luetellaan:

a) luonnolliset henkilöt, jotka ovat vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukevat aktiivisesti tai panevat täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa, sekä heitä lähellä olevat luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet;

b) oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka tukevat aineellisesti tai taloudellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä;

c) Krimillä tai Sevastopolissa sijaitsevat oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, joiden omistusoikeus on siirretty Ukrainan lainsäädännön vastaisesti, tai oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka ovat hyötyneet tällaisesta siirrosta; tai

d) luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka antavat aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea niille venäläisille päättäjille tai hyötyvät niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin ja Sevastopolin liittämisestä tai Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta; tai

▼M11

e) luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka toteuttavat liiketoimia separatistiryhmien kanssa Donbassin alueella Ukrainassa.

▼B

2.  Liite I sisältää luetteloon merkittyjen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten luetteloon ottamisen perusteet.

3.  Liite I sisältää saatavilla olevat asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

4 artikla

1.  Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a) ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten sekä kyseisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d) ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä.

2.  Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

5 artikla

1.  Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin merkittiin liitteessä I olevaan luetteloon, tai tuomioistuimen tai viranomaisen unionissa antama päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen tuota päivää tai sen jälkeen;

b) varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut vaateet niiden sovellettavien lakien ja asetusten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia vaateita;

c) päätöstä ei ole annettu liitteessä I luetellun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d) päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2.  Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

6 artikla

1.  Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä I mainitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona kyseinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin merkittiin liitteessä I olevaan luetteloon, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen edellyttäen, että kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että

a) varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä I mainitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen; ja

b) maksusuorituksella ei rikota 2 artiklan 2 kohtaa.

2.  Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

7 artikla

1.  Edellä oleva 2 artiklan 2 kohta ei estä rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat kolmansilta osapuolilta luettelossa olevan luonnollisen tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille tarkoitettuja varoja edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä toimivaltaisille viranomaisille.

2.  Edellä olevaa 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a) näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot;

b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin sisällytettiin liitteeseen I, tai

c) jäsenvaltiossa annettujen tai kyseessä olevassa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten oikeudellisten, hallinnollisten tai välimiesoikeuden päätösten nojalla suoritettavat maksut;

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

8 artikla

1.  Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja varoista, asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle sekä komissiolle joko suoraan tai asianomaisen jäsenvaltion välityksellä; ja

b) toimittava yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen kanssa tällaisten tietojen todentamiseksi.

2.  Komission mahdollisesti suoraan vastaanottamat lisätiedot asetetaan jäsenvaltioiden saataville.

3.  Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

9 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on 2 artiklassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

10 artikla

1.  Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisen epäämisestä, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisen evänneelle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka sen johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen epäämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.  Luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos he tai ne eivät tienneet eikä heillä tai niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että heidän toimintansa tai niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.

11 artikla

1.  Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, toimenpiteet, jotka on määrätty tämän asetuksen nojalla, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää:

a) liitteessä I nimetty luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.  Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että vaateen täyttämistä ei kielletä 1 kohdassa, kuuluu sille luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

3.  Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

12 artikla

1.  Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä ja jakavat muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja, erityisesti tietoja

a) 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä varoista ja 4, 5 ja 6 artiklan nojalla myönnetyistä luvista;

b) rikkomisista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista ratkaisuista.

2.  Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava toisilleen ja komissiolle muista hallussaan olevista merkityksellisistä tiedoista, jotka voivat vaikuttaa tämän asetuksen tulokselliseen täytäntöönpanoon.

13 artikla

Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

14 artikla

1.  Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 2 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä I vastaavasti.

2.  Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi 1 kohdassa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden tehdä huomautuksia.

3.  Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4.  Liitteessä I olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein.

15 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.  Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa tarkoitetut säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikista myöhemmistä muutoksista.

16 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä II lueteltujen verkkosivujensa osoitteiden muutoksista.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja niiden yhteystiedot viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan sekä ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

3.  Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä II.

17 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a) unionin alueella, sen ilmatila mukaan luettuna;

b) jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c) kaikkiin unionin alueella tai sen ulkopuolella oleviin jäsenvaltioiden kansalaisiin;

d) unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e) oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

▼C2

Henkilöt

▼B 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

▼M17

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

►C5  Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB) ◄ ,

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Syntymäaika: 26.11.1972

Syntymäpaikka: Beltsy (Bălți), nykyisin Moldovan tasavalta

Aksyonov valittiin ”Krimin pääministeriksi” Krimin korkeimmassa neuvostossa 27.2.2014 venäläismielisten aseistettujen miesten läsnä ollessa. Oleksandr Turchynov julisti 1.3.2014 hänen ”valitsemisensa” perustuslain vastaiseksi. Aksyonov vaikutti aktiivisesti 16.3.2014 pidettäväksi aiotun ”kansanäänestyksen” järjestämiseksi. Hän on 9.10.2014 lähtien ollut ”Krimin tasavallan””johtaja”.

Venäjän valtionduuman puheenjohtajiston jäsen.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

(Владимир Андреевич Константинов)

Syntymäaika: 19.11.1956

Syntymäpaikka: Vladimirovka (Vladimirovca), Slobozian alue, Moldovan neuvostotasavalta (nykyinen Moldovan tasavalta) tai

Bogomol, Moldovan SNT

Krimin autonomisen tasavallan korkeimman neuvoston puhemiehenä Konstantinov oli merkittävässä roolissa korkeimman neuvoston päättäessä ”kansanäänestyksestä” Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan ja kehotti äänestäjiä äänestämään Krimin itsenäisyyden puolesta.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

(Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Syntymäaika: 15.8.1976

Syntymäpaikka: Ulan-Ude, Burjatian ASNT

(Neuvostoliitto)

Entisenä Krimin ministerineuvoston varapuheenjohtajana Temirgaliev oli merkittävässä roolissa korkeimman neuvoston päättäessä ”kansanäänestyksestä” Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan. Hän puolsi aktiivisesti Krimin liittymistä Venäjän federaatioon.

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich Berezovskiy

(Денис Валентинович Березовский)

Syntymäaika: 15.7.1974

Syntymäpaikka: Kharkiv, Ukrainan SNT

Berezovskiy nimitettiin 1.3.2014 Ukrainan laivaston komentajaksi, mutta vannoi sen jälkeen Krimin asevoimien valan, mikä on hänen Ukrainan laivastolle antamansa valan vastaista.

Hänet nimitettiin tämän jälkeen Venäjän federaation Mustanmeren laivaston apulaiskomentajaksi.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

(Алексей Михайлович Чалый)

Syntymäaika: 13.6.1961

Syntymäpaikka: Moskova tai Sevastopol

Chaliy julistettiin 23.2.2014 torikokouksessa ”Sevastopolin kaupunginjohtajaksi”, ja hän hyväksyi tämän ”valinnan”. Hän kampanjoi aktiivisesti sen puolesta, että Sevastopolista tulisi Venäjän federaation erillinen yksikkö 16.3.2014 pidettäväksi aiotun kansanäänestyksen jälkeen. Hän allekirjoitti Venäjän sopimuksen Krimin tasavallan hyväksymisestä. Sevastopolin kaupungin lakiasäätävän kokouksen puhemies.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

(Пётр Анатольевич Зима)

Syntymäaika: 29.3.1965

”Pääministeri” Aksyonov nimitti Ziman 3.3.2014 Krimin turvallisuuspalvelun (SBU) uudeksi päälliköksi, ja hän hyväksyi tämän nimityksen. Hänelle annettiin asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien pääsy Venäjän turvallisuuspalvelun tietokantaan. Tähän kuului tietoja Euro-Maidan-aktivisteista ja Krimin ihmisoikeuksien puolustajista. Hänellä oli merkittävä rooli estettäessä Ukrainan viranomaisia valvomasta Krimin aluetta. Entiset Krimin SBU-virkamiehet vaativat 11.3.2014 itsenäisen Krimin turvallisuuspalvelun perustamista.

17.3.2014

7.

Yuriy Gennadyevich Zherebtsov

(Юрий Геннадиевич Жеребцов)

Syntymäaika: 19.11.1969

Syntymäpaikka: Izmail, Odessan alue, Ukrainan SNT tai Odessa

Krimin korkeimman neuvoston puhemiehen neuvonantaja, eräs 16.3.2014 pidetyn, Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan suunnatun ”kansanäänestyksen” johtavista järjestäjistä. ”Krimin tasavallan” kansankamarin jäsen.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

(Сергей Павлович Цеков)

Syntymäaika: 29.9.1953 tai 23.9.1953

Syntymäpaikka: Simferopol

Korkeimman neuvoston varapuhemiehenä Tsekov käynnisti Sergey Aksyonovin kanssa Krimin autonomisen tasavallan hallituksen erottamisen. Hän otti tähän tehtävään mukaan Vladimir Konstantinovin uhaten häntä erottamisella. Hän tunnusti julkisesti, että Krimin parlamentin jäsenet olivat alkuunpanijoita pyydettäessä venäläisiä sotilaita ottamaan haltuunsa Krimin korkein neuvosto. Hän oli yksi ensimmäisistä Krimin johtajista, jotka vaativat julkisesti Krimin liittämistä Venäjään.

Venäjän federaation liittoneuvoston ”Krimin tasavaltaa” edustava jäsen.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

(Виктор Алексеевич Озеров)

Syntymäaika: 5.1.1958

Syntymäpaikka: Abakan, Khakassia

Venäjän federaation liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja.

1.3.2014 Ozerov tuki liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puolesta julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

(Владимир Михайлович Джабаров)

Syntymäaika: 29.9.1952

Venäjän federaation liittoneuvoston kansainvälisten asioiden valiokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja.

1.3.2014 Dzhabarov tuki liittoneuvoston kansainvälisten asioiden valiokunnan puolesta julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

(Андрей Александрович Клишас)

Syntymäaika: 9.11.1972

Syntymäpaikka: Sverdlovsk

Venäjän federaation liittoneuvoston perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja.

1.3.2014 Klishas tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan. Julkisissa lausunnoissa hän pyrki perustelemaan Venäjän sotilaallista väliintuloa Ukrainassa väittämällä, että Ukrainan presidentti kannattaa Krimin viranomaisten Venäjän federaation presidentille esittämää vetoomusta tarjota kaikenkattavaa apua Krimin kansalaisten puolustamiseksi.

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

(Николай Иванович Рыжков)

Syntymäaika: 28.9.1929

Syntymäpaikka: Dyleevka, Donetskin alue, Ukrainan SNT

Venäjän federaation liittoneuvoston federaatioasioiden, aluepolitiikan ja pohjoisten alueiden asioiden valiokunnan jäsen.

1.3.2014 Ryzhkov tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

(Евгений Викторович Бушмин)

Syntymäaika: 4.10.1958

Syntymäpaikka: Lopatino, Sergatšin alue, Venäjän SFNT

Venäjän federaation liittoneuvoston varapuhemies.

1.3.2014 Bushmin tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

(Александр Борисович Тотоонов)

Syntymäaika: 3.4.1957

Syntymäpaikka: Ordžonikidze, Pohjois-Ossetia

Venäjän federaation liittoneuvoston kulttuuri-, tiede- ja tietovaliokunnan jäsen.

1.3.2014 Totoonov tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

(Олег Евгеньевич Пантелеев)

Syntymäaika: 21.7.1952

Syntymäpaikka: Žitnikovskoje, Kurganin alue

Liittoneuvoston parlamentaaristen asioiden valiokunnan entinen ensimmäinen varapuheenjohtaja.

1.3.2014 Ryzhkov tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

(Сергей Михайлович Миронов)

Syntymäaika: 14.2.1953

Syntymäpaikka: Puškin, Leningradin alue

Valtionduuman neuvoston jäsen duuman Oikeudenmukainen Venäjä -ryhmittymän johtaja.

Teki aloitteen laiksi, jonka mukaan Venäjän federaatiolla on lupa liittää alueeseensa Venäjän kansalaisten suojelemiseksi vieraan valtion alueita ilman kyseisen valtion suostumusta tai kansainvälisellä sopimuksella annettua valtuutusta.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

(Сергей Владимирович Железняк)

Syntymäaika: 30.7.1970

Syntymäpaikka: Pietari (ent. Leningrad)

Venäjän federaation valtionduuman varapuheenjohtaja.

Tukee aktiivisesti Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa ja Krimin liittämistä Venäjään. Hän johti henkilökohtaisesti mielenosoitusta, jolla tuettiin Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

(Леонид Эдуардович Слуцкий)

Syntymäaika: 4.1.1968

Syntymäpaikka: Moskova

Venäjän federaation valtionduuman IVY-valiokunnan puheenjohtaja (LDPR:n jäsen).

Tukee aktiivisesti Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa ja Krimin liittämistä Venäjään.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

(Александр Викторович Витко)

Syntymäaika: 13.9.1961

Syntymäpaikka: Vitebsk (Valko-Venäjän SNT)

Mustanmeren laivaston komentaja vara-amiraali.

Vastuussa Ukrainan suvereenia aluetta vallanneiden Venäjän joukkojen komentamisesta.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

Syntymäaika: 2.7.1958

Syntymäpaikka: Siva, Permin alue, SNTL

Komentaja, Venäjän läntinen sotilasalue, jonka yksikköjä on lähetetty Krimille. Osittain vastuussa Ukrainan suvereniteettia heikentävästä Venäjän sotilaallisesta läsnäolosta Krimillä. Auttoi Krimin viranomaisia estämään julkisia mielenosoituksia, joissa vastustettiin toimia, jotka liittyivät kansanäänestykseen ja alueen liittämiseen Venäjään.

17.3.2014

21.

Galkin, Viktorovich Aleksandr

(Александр Викторович Галкин)

Syntymäaika: 22.3.1958

Syntymäpaikka: Ordžonikidze, Pohjois-Ossetian ASNT

Venäjän eteläinen sotilasalue, jonka joukkoja on Krimillä; Mustanmeren laivasto kuuluu Galkinin komentoon; joukkojen siirtyminen Krimille on tapahtunut suurelta osin eteläisen sotilasalueen kautta.

Venäjän eteläisen sotilasalueen komentaja. Eteläisen sotilasalueen joukkoja on lähetetty Krimille. Osittain vastuussa Ukrainan suvereniteettia heikentävästä Venäjän sotilaallisesta läsnäolosta Krimillä. Auttoi Krimin viranomaisia estämään julkisia mielenosoituksia, joissa vastustettiin toimia, jotka liittyivät kansanäänestykseen ja alueen liittämiseen Venäjään. Lisäksi Mustanmeren laivasto kuuluu eteläisen sotilasalueen valvontaan.

17.3.2014

22.

Rogozin, Dmitry Olegovich

(Дмитрий Олегович Рогозин)

Syntymäaika: 21.12.1963

Syntymäpaikka: Moskova

Venäjän federaation varapääministeri. Vaati julkisesti Krimin liittämistä Venäjään.

21.3.2014

23.

Glazyev, Yurievich Sergey

(Сергей Юрьевич Глазьев)

Syntymäaika: 1.1.1961

Syntymäpaikka: Zaporožje, (Ukrainan SNT)

Venäjän federaation presidentin neuvonantaja. Vaati julkisesti Krimin liittämistä Venäjään.

21.3.2014

24.

Matviyenko, Valentina Ivanova (o.s. Tyutina)

(Валентина Ивановна Матвиенко (o.s. Тютина))

Syntymäaika: 7.4.1949

Syntymäpaikka: Shepetovka, Hmelnitskin (Kamenets-Podolski) alue (Ukrainan SNT)

Liittoneuvoston puhemies. Tuki 1.3.2014 liittoneuvostossa julkisesti Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

21.3.2014

25.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

(Сергей Евгеньевич Нарышкин)

Syntymäaika: 27.10.1954

Syntymäpaikka: Pietari (ent. Leningrad)

Valtionduuman puhemies. Tuki julkisesti Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan. Tuki julkisesti Venäjän ja Krimin jälleenyhdistämissopimusta ja asiaan liittyvää liittovaltion perustuslakia.

21.3.2014

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Syntymäaika: 26.4.1954

Syntymäpaikka: Moskova

Nimitetty presidentin asetuksella 9.12.2013 Venäjän liittovaltion uutistoimiston ”Rossiya Segodnyan” päälliköksi.

Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan tukevan hallituksen propagandan keskeinen levittäjä.

21.3.2014

27.

Nosatov, Alexander Mihailovich

(Александр Михайлович Носатов)

Syntymäaika: 27.3.1963

Syntymäpaikka: Sevastopol (Ukrainan SNT)

Mustanmeren laivaston apulaiskomentaja, kontra-amiraali.

Vastuussa Ukrainan suvereenia aluetta vallanneiden Venäjän joukkojen komentamisesta.

21.3.2014

28.

Kulikov, Valery Vladimirovich

(Валерий Владимирович Куликов)

Syntymäaika: 1.9.1956

Syntymäpaikka: Zaporožje (Ukrainan SNT)

Mustanmeren laivaston apulaiskomentaja, kontra-amiraali.

Vastuussa Ukrainan suvereenia aluetta vallanneiden Venäjän joukkojen komentamisesta.

21.3.2014

29.

Surkov, Vladislav Yurievich

(Владислав Юрьевич Сурков)

Syntymäaika: 21.9.1964,

Syntymäpaikka: Solntsevo, Lipetskin alue

Venäjän federaation presidentin avustaja. Hän valmisteli ja järjesteli aktiivisesti Krimillä toteutettua prosessia, jossa paikallisia krimiläisiä yhteisöjä yllytettiin järjestämään Ukrainan Krimillä toimivien viranomaisten vastaisia toimia.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigorievich Malyshev

(Михаил Григорьевич Малышев)

Syntymäaika: 10.10.1955

Syntymäpaikka: Simferopol, Krim

Krimin vaalilautakunnan puheenjohtaja. Vastuussa Krimin kansanäänestyksen hallinnoinnista. Venäjän järjestelmän mukaan vastuussa kansanäänestyksen tulosten allekirjoittamisesta.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich Medvedev

(Валерий Кириллович Медведев)

Syntymäaika: 21.8.1946

Syntymäpaikka: Shmakovka, Primorskin alue

Sevastopolin vaalilautakunnan puheenjohtaja. Vastuussa Krimin kansanäänestyksen hallinnoinnista. Venäjän järjestelmän mukaan vastuussa kansanäänestyksen tulosten allekirjoittamisesta.

21.3.2014

32.

kenr.ltn. Igor Nikolaevich (Mykolayovich) Turchenyuk

(Игорь Николаевич Турченюк)

Syntymäaika: 5.12.1959

Syntymäpaikka: Osh, Kirgisian SNT

Krimille lähetettyjen venäläisten joukkojen tosiasiallinen komentaja (Venäjä käyttää joukoista virallisesti yhä nimitystä ”paikalliset itsepuolustusjoukot”). Eteläisen sotilasalueen apulaiskomentaja.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna Mizulina (o.s. Dmitriyeva)

(Елена Борисовна Мизулина (born Дмитриева)

Syntymäaika: 9.12.1954

Syntymäpaikka: Bui, Kostroman alue

Valtionduuman varapuhemies. Aloitteentekijä ja tukija Venäjän viimeaikaisissa lainsäädäntöehdotuksissa, joiden perusteella muiden maiden alueet voivat liittyä Venäjään ilman keskusviranomaistensa ennakkosuostumusta.

21.3.2014

34.

Dmitry Nikolayevich Kozak

(Дмитрий Николаевич Козак)

Syntymäaika: 7.11.1958

Syntymäpaikka: Bandurovo, Kirovogradin alue, Ukrainan SNT

Varapääministeri. Vastuussa liitetyn Krimin autonomisen tasavallan Venäjän federaatioon integroinnin valvonnasta.

29.4.2014

35.

Oleg Yevgenyvich Belaventsev

(Олег Евгеньевич Белавенцев)

Syntymäaika: 15.9.1949

Syntymäpaikka: Moskova

Venäjän federaation presidentin täysivaltainen edustaja niin kutsutussa ”liittovaltion Krimin piirissä”, Venäjän turvallisuusneuvoston ei-vakituinen jäsen. Vastuussa Venäjän valtionpäämiehen perustuslaillisten oikeuksien täytäntöönpanosta liitetyn Krimin autonomisen tasavallan alueella.

29.4.2014

36.

Oleg Genrikhovich Savelyev

(Олег Генрихович Савельев)

Syntymäaika: 27.10.1965

Syntymäpaikka: Leningrad

Krimin asioiden ministeri. Vastuussa liitetyn Krimin autonomisen tasavallan integroinnista Venäjän federaatioon.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich Menyailo

(Сергей Иванович Меняйло)

Syntymäaika: 22.8.1960

Syntymäpaikka: Alagir, Pohjois-Ossetian

autonominen SNT, Venäjän SFNT

Ukrainan liitetyn Sevastopolin kaupungin kuvernööri.

29.4.2014

38.

Olga Fedorovna Kovitidi

(Ольга Фёдоровна Ковитиди)

Syntymäaika: 7.5.1962

Syntymäpaikka: Simferopol, Ukrainan SNT

Venäjän federaation neuvoston jäsen liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

29.4.2014

▼M16 —————

▼M17

40.

Sergei Ivanovich Neverov

(Сергей Иванович Неверов)

Syntymäaika: 21.12.1961

Syntymäpaikka: Tashtagol, SNTL

Valtionduuman varapuhemies, Yhtenäinen Venäjä. Vastuussa liitetyn Krimin autonomisen tasavallan Venäjän federaatioon integrointia koskevan lain esittämisestä.

29.4.2014

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

(Игорь Дмитриевич Сергун)

Syntymäaika: 28.3.1957

Syntymäpaikka: Podolsk, Moskovan alue

Tiedustelupäähallinto GRU:n johtaja, Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan varapäällikkö, kenraaliluutnantti. Vastuussa GRU:n henkilöstön toiminnasta Ukrainan itäosassa.

29.4.2014

42.

Valery Vasilevich Gerasimov

(Валерий Васильевич Герасимов)

Syntymäaika: 8.9.1955

Syntymäpaikka: Kazan

Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan päällikkö, Venäjän federaation ensimmäinen apulaispuolustusministeri, maavoimien kenraali. Vastuussa Venäjän joukkojen massiivisesta sijoittamisesta Ukrainan vastaiselle rajalle ja tilanteen liennyttämisen estymisestä.

29.4.2014

43.

German Prokopiv

 

”Luhanskin kaartin” aktiivinen johtaja. Osallistui turvallisuuspalvelun Luhanskin aluetoimiston rakennuksen valtaamiseen. Läheiset suhteet ”Kaakkoiseen armeijaan”.

29.4.2014

44.

Valeriy Dmitrievich Bolotov

(Валерий Дмитриевич Болотов)

Syntymäaika: 13.2.1970

Syntymäpaikka: Luhansk

Separatistiryhmä ”Kaakkoisen armeijan” johtajia. Ryhmä valtasi turvallisuuspalvelun Luhanskin alueen rakennuksen. Eläkkeellä oleva upseeri. Ennen rakennuksen valtausta hänen ja hänen kumppaniensa hallussa oli aseita, jotka oli ilmeisesti hankittu laittomasti Venäjältä ja paikallisilta rikollisryhmiltä.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN

(Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич Пургин)

Syntymäaika: 26.1.1972

Syntymäpaikka: Donetsk

”Donetskin tasavallan” entinen johtaja, aktiivinen osallistuja ja järjestäjä separatistisessa toiminnassa, Donetskin ”venäläisten turistien” toiminnan koordinaattori. ”Euraasian unionia koskevan Donbasin kansalaisaloitteen” perustajia. ”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston””puheenjohtaja”.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович Пушилин)

Syntymäaika: 9.5.1981 tai 9.5.1982

Syntymäpaikka: Makijivka (Donetskin alue)

”Donetskin kansantasavallan” johtajia. Osallistui aluehallintorakennuksen valtaamiseen ja hallussapitoon. Separatistien aktiivinen puolestapuhuja. ”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston””varapuheenjohtaja”.

29.4.2014

47.

Tsyplakov Sergey Gennadevich

Syntymäaika: 1.5.1983

Syntymäpaikka: Khartsyzsk, Donetskin alue

Ideologisesti radikaalin Donbasin kansanmiliisin johtajia. Osallistui aktiivisesti useiden valtion rakennusten valtaamiseen Donetskin alueella.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich Girkin

(Игорь Всеволодович Гиркин) alias Igor Strelkov (Ihor Strielkov)

Syntymäaika: 17.12.1970

Syntymäpaikka: Moskova

Kuuluu Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan tiedusteluosaston (GRU) henkilöstöön. Hän osallistui Slovianskin tapahtumiin. Hän on Krimin pääministeriksi julistautuneen Sergey Aksionovin avustaja turvallisuusasioissa. Novorossija-kansanliikkeen johtaja.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich Volodin

(Вячеслав Викторович Володин)

Syntymäaika: 4.2.1964

Syntymäpaikka: Aleksejevka, Saratovin alue

Venäjän presidentin kanslian ensimmäinen apulaishenkilöstöpäällikkö. Vastuussa Venäjän federaatioon liitetyn, Ukrainaan kuuluvan Krimin alueen poliittisen integroinnin valvonnasta.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich Shamanov

(Владимир Анатольевич Шаманов)

Syntymäaika: 15.2.1957

Syntymäpaikka: Barnaul

Venäjän maahanlaskujoukkojen komentaja, kenraalieversti. Johtavan asemansa vuoksi vastuussa Venäjän maahanlaskujoukkojen lähettämisestä Krimille.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich Pligin

(Владимир Николаевич Плигин)

Syntymäaika: 19.5.1960

Syntymäpaikka: Ignatovo,

Vologodskin alue, SNTL.

Valtionduuman perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja. Vastuussa Krimin ja Sevastopolin liittämistä Venäjän federaatioon koskevan lainsäädännön hyväksymisen edistämisestä.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич Ярош)

Syntymäaika: 30.1.1971 tai 16.3.1966

Syntymäpaikka: Skvortsovon kylä, Simferopolin alue, Krim

Krimin federatiivisen maahanmuuttoviraston päällikkö. Vastuussa Venäjän passien järjestelmällisestä ja nopeutetusta myöntämisestä Krimin väestölle.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich Kozyura

(Олег Григорьевич Козюра)

Syntymäaika: 19.12.1962

Syntymäpaikka: Zaporožje

Krimin federatiivisen maahanmuuttoviraston päällikkö. Vastuussa Venäjän passien järjestelmällisestä ja nopeutetusta myöntämisestä Sevastopolin asukkaille.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Syntymäaika: 2.5.1965

Syntymäpaikka: Slovjansk (Donetskin alue)

Julistautunut Slovjanskin kuvernööriksi (entinen). Vetosi Vladimir Putiniin, jotta tämä lähettäisi venäläisiä joukkoja suojelemaan kaupunkia ja myöhemmin pyysi tätä toimittamaan aseita. Ponomariovin miehet ovat osallistuneet kidnappauksiin (he sieppasivat Irma Kratin ja Vice Newsin toimittajan Simon Ostrovskyn. Molemmat vapautettiin myöhemmin. Ponomariovin miehet pitivät vangittuina Etyjin Wienin asiakirjan nojalla toimivia sotilastarkkailijoita). Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich Bezler

(Игорь Николаевич Безлер) alias Bes (paholainen)

Syntymäaika: 30.12.1965

Syntymäpaikka: Simferopol, Krim

Eräs Horlivkan puolisotilaallisten joukkojen johtajista. Otti valvontaansa Donetskin aluehallinnon rakennuksessa sijaitsevan Ukrainan-toimiston turvallisuusosaston, ja myöhemmin otti haltuunsa sisäministeriön aluetoimiston Horlivkan kaupungissa. Hänellä on suhteita Ihor Strielkoviin, jonka komennuksessa hän Ukrainan turvallisuuspalvelun mukaan osallistui Horlivkan kaupunginvaltuuston edustajan Volodymyr Rybakin murhaan.

12.5.2014

▼M16

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич Какидзянов),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич Хакимзянов)

33-vuotias 8.5.2014

Mahdollinen syntymäaika ja -paikka: 25.7.1980, Makijivka (Donetskin alue)

Eräs ”Donetskin kansantasavallan” asevoimien johtajista. Asevoimien tarkoituksena on Pushylinin, erään ”Donetskin kansantasavallan” johtajan, mukaan ”suojella Donetskin kansantasavallan väestöä ja alueellista yhtenäisyyttä”.

12.5.2014

▼M17

57.

Oleg TSARIOV,

Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолтович Царьов),

Oleg Anatolevich TSAREV

(Олег Анатольевич Цаpëв)

Syntymäaika: 2.6.1970

Syntymäpaikka: Dnepropetrovsk

Ukrainan korkeimman neuvoston entinen jäsen. On siinä asemassa julkisesti vedonnut Ukrainan kaakkoisista alueista koostuvan ”Novorossijan federatiivisen tasavallan” perustamisen puolesta. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich Lyagin

(Роман Викторович Лягин)

Syntymäaika: 30.5.1980,

Syntymäpaikka: Donetsk, Ukraina

”Donetskin kansantasavallan” keskusvaalilautakunnan päällikkö. Järjestänyt aktiivisesti 11. toukokuuta 2014 pidettyä, ”Donetskin kansantasavallan” itsemääräämisoikeutta koskevaa kansanäänestystä. Entinen ”työ- ja sosiaaliministeri”.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич Малнхин)

Syntymäaika: 12.1.1981

”Luhanskin kansantasavallan” keskusvaalilautakunnan päällikkö. Järjesti aktiivisesti 11. toukokuuta 2014 pidettyä, ”Luhanskin kansantasavallan” itsemääräämisoikeutta koskevaa kansanäänestystä.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna Poklonskaya

(Наталья Владимировна Поклонская)

Syntymäaika: 18.3.1980

Syntymäpaikka: Mihailovka, Voroshilovgradin alue, Ukrainan SNT tai Yevpatoria, Ukrainan SNT

Krimin syyttäjäviranomainen. Panee aktiivisesti täytäntöön Krimin liittämistä Venäjään.

12.5.2014

61.

Igor Sergeievich Shevchenko

(Игорь Сергеевич Шевченко)

Syntymäpaikka: Sevastopol, Krim

Sevastopolin syyttäjäviranomainen. Panee aktiivisesti täytäntöön Sevastopolin liittämistä Venäjään.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич Бородай)

Syntymäaika: 25.7.1972

Syntymäpaikka: Moskova

Entisenä ”Donetskin kansantasavallan pääministerinä” vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista” (esim. totesi 8.7.2014, että joukkomme toteuttavat Ukrainan ”fasistien” vastaista erityisoperaatiota), ”Novorossijan liittoa” koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaja. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKIY

(Олександр Сергiйович Ходаковський),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич Ходаковский)

Syntymäaika: 18.12.1972

Syntymäpaikka: Donetsk

Entisenä ”Donetskin kansantasavallan turvallisuusministerinä” vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista turvallisuustoiminnoista. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja.

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY

(Александр Александрович Калюсский)

Syntymäaika: 9.10.1975

Niin kutsuttu ”Donetskin kansantasavallan sosiaaliasioista vastaava de facto -varapääministeri”. Vastuussa niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич Хряков),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович Хряков)

Syntymäaika: 6.11.1958

Syntymäpaikka: Donetsk

Entinen niin kutsuttu ”Donetskin kansantasavallan tiedotus- ja viestintäministeri”. Vastuussa niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistimyönteisistä propagandatoiminnoista.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович Баширов)

Syntymäaika: 20.1.1964

Syntymäpaikka: Iževsk, Venäjän federaatio

Entinen niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavallan ministerineuvoston pääministeri”, vahvistettu 8.7.2014.

Vastuussa niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

12.7.2014

67.

Vasyl NIKITIN,

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович Никитин)

Syntymäaika: 25.11.1971

Syntymäpaikka: Shargun (Uzbekistan)

Niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavallan ministerineuvoston varapääministeri”, (ent. niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavallan pääministeri” ja ”Kaakkoisen armeijan” entinen tiedottaja).

Vastuussa niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

Vastuussa Kaakkoisen armeijan ilmoituksesta, jonka mukaan Ukrainan presidentinvaaleja ei voida toteuttaa ”Luhanskin kansantasavallassa” johtuen alueen ”uudesta” asemasta.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович Карякин)

Syntymäaika: 7.4.1980 tai 7.4.1979

Syntymäpaikka: Stahanov (Luhanskin alue)

Niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavallan korkeimman neuvoston puheenjohtaja”.

Vastuussa ”korkeimman neuvoston” separatistisista ”hallitustoiminnoista”, vastuussa Venäjän federaatiolle esitetystä pyynnöstä tunnustaa ”Luhanskin kansantasavallan” itsenäisyys.

”Novorossijan liittoa” koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaja.

12.7.2014

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович Iвакiн),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Syntymäaika: 13.8.1954

Syntymäpaikka: Perevalsk (Luhanskin alue)

Entisenä ”Luhanskin kansantasavallan sisäasiainministerinä” vastuussa ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович Плотницкий)

Syntymäaika: 24.6.1964 tai 25.6.1964 tai 26.6.1964

Syntymäpaikka: Luhansk (mahd. Kelmentsy, Tšernivtsin alue)

Entinen ”puolustusministeri” ja nykyinen ”Luhanskin kansantasavallan””johtaja”.

Vastuussa niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN

Syntymäaika: 20.6.1956

Syntymäpaikka: Donetskin alue

Kasakkajoukkojen komentaja.

Vastuussa Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Ukrainan itäosassa taistelevien separatistien johtamisesta

12.7.2014

▼M17 —————

▼M17

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович Фрадков)

Syntymäaika: 1.9.1950

Syntymäpaikka: Kurumotš, Kuibyševin alue

Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen; Venäjän federaation tiedustelupalvelun johtaja. Kansallisissa turvallisuusasioissa neuvovan ja niitä koordinoivan turvallisuusneuvoston jäsenenä oli mukana suunnittelemassa Venäjän hallituksen politiikkaa, joka uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович Патрушев)

Syntymäaika: 11.7.1951

Syntymäpaikka: Leningrad (Pietari)

Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja sihteeri. Kansallisissa turvallisuusasioissa neuvovan ja niitä koordinoivan turvallisuusneuvoston jäsenenä oli mukana suunnittelemassa Venäjän hallituksen politiikkaa, joka uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич Бортников)

Syntymäaika: 15.11.1951

Syntymäpaikka: Perm

Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen; Venäjän federaation turvallisuuspalvelun (FSB) johtaja. Kansallisissa turvallisuusasioissa neuvovan ja niitä koordinoivan turvallisuusneuvoston jäsenenä oli mukana suunnittelemassa Venäjän hallituksen politiikkaa, joka uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович Нургалиев)

Syntymäaika: 8.10.1956

Syntymäpaikka: Žetikara, Kazakstanin neuvostotasavalta

Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja apulaissihteeri. Kansallisissa turvallisuusasioissa neuvovan ja niitä koordinoivan turvallisuusneuvoston jäsenenä oli mukana suunnittelemassa Venäjän hallituksen politiikkaa, joka uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович Грызлов)

Syntymäaika: 15.12.1950

Syntymäpaikka: Vladivostok

Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen. Kansallisissa turvallisuusasioissa neuvovan ja niitä koordinoivan turvallisuusneuvoston jäsenenä oli mukana suunnittelemassa Venäjän hallituksen politiikkaa, joka uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

78.

Sergei Orestovoch BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Syntymäaika: 17.5.1954

Venäjän federaation turvallisuuspalvelun (FSB) viidennen osaston komentaja.

FSB:n vanhempana virkamiehenä toimii päällikkönä osastossa, joka vastaa tiedusteluoperaatioiden ja kansainvälisen toiminnan valvonnasta.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович Дегтярëв)

Syntymäaika: 10.7.1981

Syntymäpaikka: Kuibyšev (Samara)

Valtionduuman jäsen.

Ilmoitti 23.5.2014 tunnustamattoman ”Donetskin kansantasavallan””de facto -suurlähetystön” avaamisesta Moskovassa. Osallistuu toimiin, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович Кадыров)

Syntymäaika: 5.10.1976

Syntymäpaikka: Tsentaroi

Tšetšenian tasavallan presidentti. Antoi lausuntoja, jotka tukevat Krimin laitonta liittämistä ja Ukrainan aseellista kapinaa. Ilmoitti muun muassa 14.6.2014 tekevänsä kaikkensa tukeakseen Krimin elvyttämistä. Tässä yhteydessä sai mitalin ”Krimin vapauttamisesta” Krimin autonomisen tasavallan virkaatekevältä päämieheltä tuesta, jota hän antoi Krimin laittomalle liittämiselle. Lisäksi 1.6.2014 ilmaisi valmiutensa lähettää pyydettäessä 74 000 tšetšenialaista vapaaehtoista Ukrainaan.

25.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич Ткачëв)

Syntymäaika: 23.12.1960

Syntymäpaikka: Vyselki, Krasnodarin alue

Krasnodarin alueen entinen kuvernööri.

Tässä yhteydessä sai mitalin ”Krimin vapauttamisesta” Krimin autonomisen tasavallan virkaatekevältä päämieheltä tuesta, jota hän antoi Krimin laittomalle liittämiselle. Tässä tilaisuudessa Krimin autonomisen tasavallan virkaatekevä päämies sanoi Tkatšjovin kuuluneen ensimmäisiin, jotka ilmaisivat tukensa Krimin ”uusille johtajille”.

25.7.2014

82.

Pavel GUBAREV

(Павел Юрьевич Губарев)

Syntymäaika: 10.2.1983

Syntymäpaikka: Severodonetsk

Yksi ”Donetskin kansantasavallan” johtajiksi julistautuneista henkilöistä. Vaati Venäjän interventiota Ukrainan itäosassa, muun muassa venäläisten rauhanturvajoukkojen lähettämistä. On lähellä Igor Strelkovia/Girkiniä, joka on vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista. Gubarev vastaa separatistien asejoukkojen rekrytoinneista.

Vastuussa aluehallinnon rakennuksen valtauksesta Donetskissa venäläismyönteisten joukkojen kanssa. Julistautui ”kansan kuvernööriksi”.

Ollut pidätettynä Ukrainan alueellisen koskemattomuuden uhkaamisesta, sittemmin vapautettu, mutta jatkanut merkittävässä roolissa separatistisessa toiminnassa, joka heikentää Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA

(Катерина Юрiйовнa Губарева)

Syntymäaika: 5.7.1983

Syntymäpaikka: Kakhovka (Hersonin alue)

Entisenä ”ulkoministerinä” oli vastuussa ”Donetskin kansantasavallan” puolustamisesta heikentäen näin Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hänen pankkitiliään käytetään laittomien separatistiryhmien rahoittamiseen. Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja.

25.7.2014

84.

Fedor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич Березин),

Fedir Dmitrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович Березiн)

Syntymäaika: 7.2.1960

Syntymäpaikka: Donetsk

Entinen ”Donetskin kansantasavallan””apulaispuolustusministeri”. On lähellä Igor Strelkovia/Girkiniä, joka on vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista. Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

Валерий Владимирович Кауров

Syntymäaika: 2.4.1956

Syntymäpaikka: Odessa

Julistautunut ”Novorossijan tasavallan” presidentiksi ja kehottanut Venäjää lähettämään joukkoja Ukrainaan. Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

Сергей Анатольевич Здрнлюкv

Syntymäaika: 23.6.1972

Syntymäpaikka: Vinnytsian alue

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista vastuussa olevan Igor Strelkovin/Girkinin vanhempi avustaja. Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV

Владимир Антюфеев

(alias Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

Syntymäaika: 19.2.1951

Syntymäpaikka: Novosibirsk

Entinen ”valtionturvallisuusministeri” Transnistrian separatistisella alueella. Entinen ”Donetskin kansantasavallan””varapääministeri”, joka vastasi turvallisuudesta ja lainvalvonnasta. Tässä ominaisuudessa vastasi niin sanotun ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisesta ”hallinnollisesta” toiminnasta.

25.7.2014

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич Громов)

Syntymäaika: 31.5.1960

Syntymäpaikka: Zagorsk (Sergiev Posad)

Presidentin hallinnon ensimmäisenä apulaishenkilöstöpäällikkönä vastuussa venäläisen median ohjeistamisesta kannattamaan Ukrainan separatisteja ja Krimin liittämistä. Tukee näin ollen Ukrainan itäosan vakauden horjuttamista ja Krimin liittämistä.

30.7.2014

▼M16

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA

Оксана Александровна Чигрина

33-vuotias 1.8.2014

Mahdollinen syntymäaika: 23.7.1981

”Luganskin kansantasavallan””hallituksen” puhemies, joka on puhunut ja antanut lausumia esimerkiksi ukrainalaisen sotilaslentokoneen alas ampumisesta, panttivankien ottamisesta ja laittomien aseistettujen joukkojen taistelutoimista, mikä on heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

30.7.2014

▼M17

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич Литвинов)

Syntymäaika: 13.1.1954

Syntymäpaikka: Dzeržinsk (Donetskin alue)

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen ja ”korkeimman neuvoston” entinen puheenjohtaja, joka on ollut laatimassa politiikkaa ja järjestämässä laitonta ”kansanäänestystä”, joka johti ”Donetskin kansantasavallan” julistamiseen, mikä on vastoin Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja yhtenäisyyttä.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович Абисов)

Syntymäaika: 27.11.1967

Syntymäpaikka: Simferopol, Krim

Hyväksyi Venäjän presidentin 5.5.2014 asetuksella nro 301 antaman nimityksensä ”Krimin tasavallan sisäministeriksi”, ja toimillaan ”sisäministerinä” on heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja yhtenäisyyttä.

30.7.2014

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович Ротенберг)

Syntymäaika: 15.12.1951

Syntymäpaikka: Leningrad (Pietari)

Presidentti Putinin pitkäaikainen tuttava ja entinen judoharjoituskumppani.

Luonut omaisuutensa presidentti Putinin toimikaudella. Hänen taloudellinen menestymisensä johtuu häntä tukeneiden keskeisten päätöksentekijöiden vaikutuksesta, varsinkin julkisten hankintasopimusten tekemisessä.

Hän on hyötynyt tiiviistä henkilökohtaisista suhteistaan Venäjän päätöksentekijöihin, kun Venäjän valtio tai valtionyhtiöt myönsivät hänelle tärkeitä sopimuksia. Hänen yhtiöilleen myönnettiin esimerkiksi useita erittäin tuottoisia sopimuksia Sotšin olympialaisten valmistelun yhteydessä.

Myös Stroigazmontaž-yhtiön omistaja. Kyseinen yhtiö on saanut valtiolta sopimuksen sillan rakentamisesta Venäjältä laittomasti liitettyyn Krimin autonomiseen tasavaltaan, mikä on lujittanut alueen yhdentämistä Venäjän federaatioon ja näin ollen heikentänyt edelleen Ukrainan alueellista koskemattomuutta.

Prosveštšenije-kustantamon hallituksen puheenjohtaja. Kustantamo toteutti ”Venäjän lapsille: osoite Krim” -hankkeen. Se on PR-kampanja, jonka tarkoituksena oli saada krimiläiset lapset vakuuttuneiksi siitä, että he ovat nyt Venäjällä asuvia Venäjän kansalaisia, ja tukemaan siten Venäjän hallituksen politiikkaa Krimin liittämiseksi Venäjään.

30.7.2014

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич Малофеев)

Syntymäaika: 3.7.1974

Syntymäpaikka: Puškino

Läheisessä yhteydessä ukrainalaisiin separatisteihin Ukrainan itäosassa ja Krimillä. ”Donetskin kansantasavallan””pääministerin” Borodain aikaisempi työnantaja. Tavannut ”Krimin tasavallan””pääministerin” Aksjonovin Krimin liittämisprosessin aikana. Ukrainan hallitus on käynnistänyt rikostutkinnan aineellisesta ja taloudellisesta tuesta, jota hänen väitetään antaneen separatisteille. Lisäksi hän antanut useita julkisia lausuntoja, jotka tukevat Krimin liittämistä ja Ukrainan yhdistämistä Venäjään. Totesi erityisesti kesäkuussa 2014, että ”koko Ukrainaa ei voi yhdistää Venäjään, mutta (Ukrainan) itäosan ehkä voi”.

Tukee näin ollen toimillaan Ukrainan itäosan vakauden horjuttamista.

30.7.2014

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович Ковальчук)

Syntymäaika: 25.7.1951

Syntymäpaikka: Leningrad (Pietari)

Presidentti Putinin pitkäaikainen tuttava. Ollut mukana perustamassa ns. Ozero Datšaa, joka on presidentti Putinin vaikutusvaltaisen lähipiirin osuustoiminnallinen yritys.

Hyötyy yhteyksistään Venäjän päättäjiin. Bank Rossijan puheenjohtaja ja suurin osakkeenomistaja. Omisti vuonna 2013 n. 38 % kyseisestä pankista, jota pidetään Venäjän federaation johtavien virkamiesten henkilökohtaisena pankkina. Krimin laittoman liittämisen jälkeen Bank Rossija on avannut sivuliikkeitä Krimillä ja Sevastopolissa, mikä on lujittanut näiden alueiden yhdentämistä Venäjään.

Lisäksi Bank Rossijalla on merkittäviä osuuksia National Media Groupissa, joka puolestaan valvoo tv-asemia, jotka tukevat aktiivisesti Ukrainan vakautta horjuttavaa Venäjän hallituksen politiikkaa.

30.7.2014

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич Шамалов)

Syntymäaika: 24.1.1950

Syntymäpaikka: Valko-Venäjä

Presidentti Putinin pitkäaikainen tuttava. Ollut mukana perustamassa ns. Ozero Datšaa, joka on presidentti Putinin vaikutusvaltaisen lähipiirin osuustoiminnallinen yritys.

Hyötyy yhteyksistään Venäjän päättäjiin. Bank Rossijan toiseksi suurin osakkeenomistaja. Omisti vuonna 2013 n. 10 % kyseisestä pankista, jota pidetään Venäjän federaation johtavien virkamiesten henkilökohtaisena pankkina. Krimin laittoman liittämisen jälkeen Bank Rossija on avannut sivuliikkeitä Krimillä ja Sevastopolissa, mikä on lujittanut näiden alueiden yhdentämistä Venäjään.

Lisäksi Bank Rossijalla on merkittäviä osuuksia National Media Groupissa, joka puolestaan valvoo tv-asemia, jotka tukevat aktiivisesti Ukrainan vakautta horjuttavaa Venäjän hallituksen politiikkaa.

30.7.2014

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович Захарченко)

Syntymäaika: 26.6.1976

Syntymäpaikka: Donetsk

Hänestä tuli 7.8.2014”Donetskin kansantasavallan””pääministeri” Alexander Borodain tilalle. Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

97.

Vladimir KONONOV/alias”Tsar”

(Владимир Петровнч Кононов)

Syntymäaika: 14.10.1974

Syntymäpaikka: Gorski

Hänestä tuli 14.8. ”Donetskin kansantasavallan””puolustusministeri” Igor Strelkovin/Girkinin tilalle. Tietojen mukaan hän on johtanut separatistitaistelijoiden divisioonaa Donetskissa huhtikuusta lähtien ja luvannut ”ratkaista Ukrainan sotilashyökkäyksen strategisen torjuntatehtävän”. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович Руденко)

Syntymäaika: 21.1.1983

Syntymäpaikka: Debaltsevo

Lähellä ”Donbasin kansanmiliisiä”. Hän on muun muassa todennut, että he jatkavat taisteluaan muualla maassa. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. ”Donetskin kansantasavallan parlamentin””kansanedustaja”.

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV

(Геннадий Николаевич ЦыПлаков)

Syntymäaika: 21.6.1973

Syntymäpaikka: Rostovin alue (Venäjä)

Hänestä tuli ”Luhanskin kansantasavallan””pääministeri” Marat Bashirovin tilalle. Toimi aikaisemmin aktiivisesti kapinallisten kaakkoisessa armeijassa. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

▼M16

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

Андрей Юрьевич ПИНЧУК

Mahdollinen syntymäaika: 27.12.1977

”Donetskin kansantasavallan” entinen ”valtiollisen turvallisuuden ministeri”. Yhteydessä Vladimir Antyufeyeviin, joka on vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoimista”. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja.

12.9.2014

▼M17

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Syntymäaika: 1.3.1977

”Donetskin kansantasavallan””sisäasianministeri”. Yhteydessä Vladimir Antyufeyeviin, joka on vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoimista”. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич Родкин)

Syntymäaika: 23.9.1976

Syntymäpaikka: Moskova

”Donetskin kansantasavallan” Moskovan-edustaja. Hän on lausunnoissaan puhunut muun muassa kapinallisjoukkojen valmiudesta käydä sissisotaa ja niiden Ukrainan asevoimilta anastamista asejärjestelmistä. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович Караман),

Alexandru CARAMAN

Syntymäaika: 26.7.1956 tai 26.6.1956

Syntymäpaikka: Cioburciu, Slobozian piiri, nykyisin Moldovan tasavalta

”Donetskin kansantasavallan””sosiaaliasioista vastaava varapääministeri”. Yhteydessä Vladimir Antyufeyeviin, joka on vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoimista”. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Venäjän varapääministerin Dmitri Rogozinin suojeluksessa. ”Donetskin kansantasavallan” ministerineuvoston hallintopäällikkö.

12.9.2014

104.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Syntymäaika: 19.11.1954

Syntymäpaikka: Košmes, Komin ASNT

Krimin ”varapääministeri” ja Krimin täysivaltainen edustaja presidentti Putinin luona. Muradovilla on ollut tärkeä rooli Venäjän institutionaalisen valvonnan vahvistamisessa Krimillä laittomasta liittämisestä alkaen. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич Шеремет)

Syntymäaika: 23.5.1971

Syntymäpaikka: Džankoi

Krimin niin sanottu ”ensimmäinen varapääministeri”. Hänellä oli keskeinen asema Krimin yhdistymisestä Venäjään 16.3. pidetyn kansanäänestyksen järjestämisessä ja toimittamisessa. Kansanäänestyksen aikaan hän johti tietojen mukaan Moskovan-mielisiä ”itsepuolustusjoukkoja” Krimillä. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович Воробьев)

Syntymäaika: 2.2.1948

Syntymäpaikka: Krasnojarsk

Venäjän federaation liittoneuvoston varapuhemies. Kannatti 1.3.2014 julkisesti liittoneuvostossa venäläisten joukkojen lähettämistä Ukrainaan. Myöhemmin hän äänesti asiaa koskevan asetuksen puolesta.

12.9.2014

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович Жириновски)

Syntymäaika: 25.4.1946

Syntymäpaikka: Alma-Ata, Kazakstanin SNT

Valtionduuman neuvoston jäsen; LDPR-puolueen johtaja. Tuki aktiivisesti Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa ja Krimin liittämistä Venäjään. On aktiivisesti vaatinut Ukrainan jakamista. Allekirjoitti johtamansa LDPR-puolueen puolesta sopimuksen ”Donetskin kansantasavallan” kanssa.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Васильев Владимир Абдуалиевич)

Syntymäaika: 11.8.1949

Syntymäpaikka: Klin

Valtionduuman varapuhemies. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

12.9.2014

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович Водолацкий)

Syntymäaika: 19.8.1957

Syntymäpaikka: Stefanidin Dar, Rostovin alue

Venäläisten ja ulkomaisten kasakkajoukkojen unionin puheenjohtaja (”ataman”) ja valtionduuman varajäsen. Kannatti Krimin liittämistä ja myönsi venäläisten kasakoiden osallistuneen aktiivisesti Ukrainan konfliktiin Moskovan tukemien separatistien rinnalla. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

12.9.2014

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович Калашников)

Syntymäaika: 6.8.1960

Syntymäpaikka: Stepnoi Dvorets

Valtionduuman ulkoasiankomitean ensimmäinen varapuheenjohtaja. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович Никитин)

Syntymäaika: 5.4.1948

Syntymäpaikka: Opotška

Entinen ensimmäinen varapuheenjohtaja suhteita IVY-maihin, Euraasian integraatiota ja yhteyksiä maanmiehiin käsittelevässä valtionduuman komiteassa. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович Лебедев)

Syntymäaika: 21.3.1964

Syntymäpaikka: Rudnyi, Kostanain alue, Kazakstanin SNT

Ensimmäinen varapuheenjohtaja suhteita IVY-maihin, Euraasian integraatiota ja yhteyksiä maanmiehiin käsittelevässä valtionduuman komiteassa. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

12.9.2014

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович Мельников)

Syntymäaika: 7.8.1950

Syntymäpaikka: Bogoroditsk

Valtionduuman ensimmäinen varapuhemies. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович Лебедев)

Syntymäaika: 27.9.1972

Syntymäpaikka: Moskova

Valtionduuman varapuhemies. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович Левичев)

Syntymäaika: 28.5.1953

Syntymäpaikka: Puškin

Valtionduuman varapuhemies. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна Журова)

Syntymäaika: 7.1.1972

Syntymäpaikka: Pavlovo-na-Neve

Valtionduuman ulkoasiankomitean ensimmäinen varapuheenjohtaja. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

12.9.2014

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Haумец)

Syntymäaika: 11.2.1968

Venäjän armeijan kenraalimajuri. Hän on 76. maahanlaskudivisioonan komentaja, joka on ollut osallisena Venäjän sotilaallisessa läsnäolossa Ukrainan alueella, varsinkin Krimin laittoman liittämisen aikana.

12.9.2014

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович Чемезов)

Syntymäaika: 20.8.1952

Syntymäpaikka: Tšeremhovo

Kuuluu presidentti Putinin läheisiin liittolaisiin. He molemmat olivat Dresdeniin lähetettyjä KGB:n upseereita. ”Yhdistyneen Venäjän” ylimmän neuvoston jäsen. Hyötynyt yhteyksistään Venäjän presidenttiin ja päässyt korkeisiin asemiin valtiojohtoisissa yrityksissä. Johtaa Rostec-konglomeraattia, joka on Venäjän johtava valtiojohtoinen puolustus- ja teollisuustuotantoyritys. Venäjän hallituksen päätöksen johdosta Rostecin tytäryhtiö Technopromexport suunnittelee rakentavansa energialaitoksia Krimille ja tukee näin sen integraatiota Venäjän federaatioon.

Lisäksi Rostecin tytäryhtiö Rosoboronexport on tukenut Krimin puolustusalan yritysten yhdistämistä Venäjän puolustusteollisuuteen ja vahvistanut näin Krimin laitonta liittämistä Venäjän federaatioon.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович Бабаков)

Syntymäaika: 8.2.1963

Syntymäpaikka: Chișinău

Valtionduuman jäsen, Venäjän federaation sotilaallis-teollisen kompleksin kehittämissäännöksiä käsittelevän valtionduuman valiokunnan puheenjohtaja. ”Yhdistyneen Venäjän” näkyvä jäsen ja liikemies, jolla on huomattavia investointeja Ukrainassa ja Krimillä.

Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (alias Sergey Kozyakov)

Сергей Козьяков

Syntymäaika: 29.9.1982

”Luhanskin keskusvaalilautakunnan johtajana” vastuussa ”vaalien” järjestämisestä 2.11.2014”Luhanskin kansantasavallassa”. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat siten laittomat.

Tässä ominaisuudessa sekä järjestäessään laittomat ”vaalit” hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV alias Oleh AKIMOV

(Олег Константинович Акимов)

Syntymäaika: 15.9.1981

Syntymäpaikka: Luhansk

”Luhanskin talousunionin” edustaja ”Luhanskin kansantasavallan””kansallisneuvostossa”. Oli ehdokkaana 2.11.2014 järjestetyissä ”vaaleissa””Luhanskin kansantasavallan””johtajan” tehtävään. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat siten laittomat.

Tässä ominaisuudessa sekä asettautuessaan virallisesti ehdokkaaksi laittomiin ”vaaleihin” hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN tai Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна Айрапетян)

Syntymäaika: 21.2.1970

”Luhanskin kansantasavallan””terveysministeri”. Oli ehdokkaana 2.11.2014 järjestetyissä ”vaaleissa””Luhanskin kansantasavallan””johtajan” tehtävään.

Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat siten laittomat.

Tässä ominaisuudessa sekä asettautuessaan virallisesti ehdokkaaksi laittomiin ”vaaleihin” hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

29.11.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович Сивоконенко)

Syntymäaika: 7.8.1957

Syntymäpaikka: Donetsk

”Donetskin kansantasavallan””parlamentin” jäsen, joka työskentelee Donbasin Berkutin veteraanien liitossa. Oli ehdokkaana 2.11.2014 järjestetyissä ”vaaleissa””Donetskin kansantasavallan””johtajan” tehtävään. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat siten laittomat.

Tässä ominaisuudessa sekä asettautuessaan virallisesti ehdokkaaksi laittomiin ”vaaleihin” hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN alias Oleksandr KOFMAN

(Александр Игоревич Кофман)

Syntymäaika: 30.8.1977

Syntymäpaikka: Makijivka (Donetskin alue)

”Donetskin kansantasavallan””ulkoministeri” ja ”parlamentin””ensimmäinen varapuhemies”. Oli ehdokkaana 2.11.2014 järjestetyissä laittomissa ”vaaleissa””Donetskin kansantasavallan””johtajan” tehtävään. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat siten laittomat.

Tässä ominaisuudessa sekä asettautuessaan virallisesti ehdokkaaksi laittomiin ”vaaleihin” hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич Халиков)

Syntymäaika: 23.2.1969

Syntymäpaikka: Belozeren kylä, Romodanovon piiri, SNTL

”Donetskin kansantasavallan””ensimmäinen varapääministeri” ja entinen ”yleinen syyttäjä”.

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович Семенов)

Syntymäaika: 3.2.1963

Syntymäpaikka: Moskova

”Luhanskin kansantasavallan””varainhoidosta vastaava varapääministeri”.

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV

(Олег Бугров)

Syntymäaika: 29.8.1969

Entinen ”Luhanskin kansantasavallan””puolustusministeri”.

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

128.

Lesya LAPTEVA

(Леся Лаптева)

 

Entinen ”Luhanskin kansantasavallan””koulutus-, tiede-, kulttuuri- ja uskontoministeri”.

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV

(alias Yevhen Eduardovych Mychaylov)

(Евгений Здуардович Михайлов)

Syntymäaika: 17.3.1963

Syntymäpaikka: Arkangeli

”Donetskin kansantasavallan””hallitusasioiden hallintopäällikkö”.

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

29.11.2014

▼M16

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK

(alias Igor Vladimirovich KOSTENOK)

Игорь Владимирович Костенок

Syntymävuosi: 1961

”Donetskin kansantasavallan””koulutusministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

▼M14

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych Orlov)

Евгений Вячеславович Орлов

 

”Donetskin kansantasavallan””kansallisen neuvoston” jäsen.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

▼M17

132.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO alias Vladislav Nykolayevich DEYNEGO

(Владислав Николаевич Дейнего)

Syntymäaika: 12.3.1964

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston””varajohtaja”.

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

29.11.2014

133.

Pavel DREMOV alias Batya

(Павел Леонидович ДРËМОВ),

Pavlo Leonidovych DRYOMOV

(Павло Леонщович Дрьомов)

Syntymäaika: 22.11.1976

Syntymäpaikka: Stahanov

Komentaja ”ensimmäisessä kasakkarykmentissä”, joka on Ukrainan itäosan taisteluihin osallistunut aseistautunut separatistiryhmä.

Tässä tehtävässään hän on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV alias Fritz, Serbian

(Алексей МИЛЬЧАКОВ)

Syntymäaika: 30.4.1991 tai 30.1.1991

Syntymäpaikka: Pietari

Komentaja ”Rusich”-yksikössä, joka on Ukrainan itäosan taisteluihin osallistunut aseistautunut separatistiryhmä.

Tässä tehtävässään hän on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV alias Motorola

ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ (alias Моторoла)

Syntymäaika: 2.2.1983

Syntymäpaikka: Uhta, Komi

Komentaja ”Sparta-pataljoonassa”, joka on Ukrainan itäosan taisteluihin osallistunut aseistautunut separatistiryhmä.

Tässä tehtävässään hän on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

16.2.2015

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH alias Givi

(Михаил Сергеевич Толстых)

Syntymäaika: 19.7.1980

Syntymäpaikka: Ilovaisk

Komentaja ”Somali-pataljoonassa”, joka on Ukrainan itäosan taisteluihin osallistunut aseistautunut separatistiryhmä.

Tässä tehtävässään hän on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Здуард Александрович Басурин)

Syntymäaika: 27.6.1966 tai 21.6.1966

Syntymäpaikka: Donetsk

”Donetskin kansantasavallan” puolustusministeriön ”apulaiskomentaja”.

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

Syntymäaika: 20.5.1972 tai 30.5.1972

Syntymäpaikka: Luhansk

Laittoman ”Luhanskin kansantasavallan” niin sanottu ”oikeusministeri”.

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

16.2.2015

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич Литвин)

Syntymäaika: 2.7.1973

”Luhanskin kansantasavallan” ministerineuvoston ”varapuheenjohtaja”.

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

16.2.2015

▼M15

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

”Luhanskin kansantasavallan” Kansanmiliisin ”pääkomentaja”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

▼M17

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Syntymäaika: 20.11.1988

Syntymäpaikka: Krasnoarmeisk

”Donetskin kansantasavallan” niin sanottu ”oikeusministeri”.

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Syntymäaika: 27.1.1974

”Donetskin kansantasavallan” niin sanottu ”budjettiministeri”.

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович Мануйлов)

Syntymäaika: 5.1.1967

”Luhanskin kansantasavallan” niin sanottu ”budjettiministeri”.

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

(Виктор ЯЦЕНКО)

Syntymäaika: 22.4.1985

Syntymäpaikka: Herson

”Donetskin kansantasavallan” niin sanottu ”viestintäministeri”.

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

16.2.2015

▼M15

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

”Luhanskin kansantasavallan””talouskehitys- ja kauppaministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

▼M17

146.

Zaur ISMAILOV

(Заур Исмаилов Рауфович)

Syntymäaika: 25.7.1978 (tai 23.3.1975)

Syntymäpaikka: Krasnyi Luh, Vorošilovgrad, Luhansk

”Luhanskin kansantasavallan””johtava syyttäjäviranomainen”.

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Анатолий Иванович Антонов)

Syntymäaika: 15.5.1955

Syntymäpaikka: Omsk

Apulaispuolustusministeri. Tässä tehtävässään on ollut tukemassa venäläisten joukkojen sijoittamista Ukrainaan.

Venäjän puolustusministeriön nykyisen rakenteen perusteella hän osallistuu tässä tehtävässään Venäjän hallituksen politiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Nämä politiikat uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович Бахин)

Syntymäaika: 8.5.1956

Syntymäpaikka: Kaunas, Liettua

Ensimmäinen varapuolustusministeri. Tässä tehtävässään on ollut tukemassa venäläisten joukkojen sijoittamista Ukrainaan.

Venäjän puolustusministeriön nykyisen rakenteen perusteella hän osallistuu tässä tehtävässään Venäjän hallituksen politiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Nämä politiikat uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Syntymäaika: 9.11.1963

Syntymäpaikka: DDR

Venäjän federaation asevoimien pääesikunnan pääoperaatio-osaston johtaja ja pääesikunnan apulaispäällikkö. Molemmissa tehtävissään hän osallistuu aktiivisesti venäläisten joukkojen Ukrainassa harjoittaman sotilaallisen toiminnan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.

Pääesikunnan vahvistetun toiminnan perusteella hän valvoo operatiivisesti asevoimia ja siten osallistuu aktiivisesti Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavan Venäjän hallituksen politiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич Кобзон)

Syntymäaika: 11.9.1937

Syntymäpaikka: Tšasov Jar, Ukraina

Valtionduuman jäsen.

Vieraili ”Donetskin kansantasavallassa” ja antoi vierailullaan separatisteja tukevia lausuntoja. Hänet nimitettiin myös ”Donetskin kansantasavallan” kunniakonsuliksi Venäjän federaatiossa.

Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич Рашкин)

Syntymäaika: 14.3.1955

Syntymäpaikka: Žilino, Kaliningradin alue

Kansallisuuskysymyksiä käsittelevän valtionduuman valiokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Hän on perustanut kansalaisliikkeen ”Krasnaja Moskva – Punaisen Moskovan isänmaallinen rintama-apu”, joka on järjestänyt separatisteja tukevia julkisia mielenosoituksia, ja tukenut siten Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviä toimia. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

16.2.2015

▼M4

Yhteisöt

▼B 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

▼M5

1.

PJSC Chernomorneftegaz

alias Chornomornaftogaz

Prospekt Kirova/ per. Sovarkomovskji 52/1 Simferopol, Crimea

”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman, jonka mukaisesti ”Krimin tasavalta” otti haltuunsa Chernomorneftegaz-yritykselle kuuluvan omaisuuden. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen.

12.5.2014

2.

Feodosia

alias Feodossyskoje Predprijatije po obespetscheniju nefteproduktami

98107, Crimea, Feodosiya, Geologicheskaya str.2

Raakaöljyn ja öljytuotteiden kauttakuljetuspalveluja tarjoava yritys.

”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman, jonka mukaisesti ”Krimin tasavalta” otti haltuunsa Feodosia-yritykselle kuuluvan omaisuuden. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen.

12.5.2014

▼M8

3.

”Luganskin kansantasavalta”

”Луганская народная республика”

”Luganskaya narodnaya respublika”

Viralliset verkkosivut:

http://lugansk-online.info

Puhelinnumero:

+38-099-160-74-14

”Luganskin kansantasavalta” perustettiin 27.4.2014.

Vastuussa 11.5.2014 pidetyn laittoman kansanäänestyksen järjestämisesta. Itsenäisyysjulistus 12.5.2014.

22.5.2014 Donetskin ja Luganskin ”kansantasavallat” perustivat ”Novorossijan liittovaltion”.

Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia ja näin ollen kansainvälistä oikeutta ja heikentää Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Osallistuu myös separatistisen ”Kaakkoisen armeijan” ja muiden laittomien aseistettujen separatistiryhmien rekrytointiin ja heikentää siten Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

25.7.2014

4.

”Donetskin kansantasavalta”

”Донецкая народная республика”

”Donétskaya naródnaya respúblika”

Viralliset tiedot, mm. Donetskin kansantasavallan perustuslaki ja korkeimman neuvoston kokoonpano:

http://dnr-news.com/

Sosiaalinen media:

https://twitter.com/dnrpress

http://vk.com/dnrnews

”Donetskin kansantasavalta” julistettiin 7.4.2014.

Vastuussa 11.5.2014 pidetyn laittoman kansanäänestyksen järjestämisesta. Itsenäisyysjulistus 12.5.2014.

24.5.2014 Donetskin ja Luganskin ”kansantasavallat” allekirjoittivat sopimuksen ”Novorossijan liittovaltion” perustamisesta.

Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia ja näin ollen kansainvälistä oikeutta ja heikentää Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Osallistuu myös laittomien aseistettujen separatistiryhmien rekrytointiin ja heikentää siten Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

25.7.2014

5.

”Novorossijan liittovaltio”

”Федеративное государство Новороссия”

”Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Viralliset lehdistötiedotteet:

http://novorossia.su/official

24.5.2014 Donetskin ja Luganskin ”kansantasavallat” allekirjoittivat sopimuksen tunnustamattoman ”Novorossijan liittovaltion” perustamisesta.

Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia ja näin ollen kansainvälistä oikeutta ja heikentää Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

6.

Julkisten yhdistysten kansainvälinen liitto ”Suuri Donin armeija”

Международный Союз Общественных Объединений

”Всевеликое Войско Донское”

Viralliset verkkosivut:

http://vvd2003.narod.ru/

Puhelinnumero:

+7-8-908-178-65-57

Sosiaalinen media:

Cossack National Guard

http://vk.com/kazak_nac_guard

Osoite: 346465 Venäjä, Rostovin alue. Lokakuun (C) piiri. Zaplavskaja. Katuosoite: Šosseinaja 1

”Suuri Donin armeija” perusti ”kansallisen kasakkakaartin”, joka on vastuussa taistelusta Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa. Heikentää näin ollen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä uhkaa Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Lähellä Nikolai KOZITSYNiä, joka on kasakkajoukkojen komentaja ja vastuussa Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan taistelevien separatistien komentamisesta Itä-Ukrainassa.

25.7.2014

7.

”Sobol”

”СОБОЛЬ”

Viralliset verkkosivut:

http://soboli.net

Sosiaalinen media:

http://vk.com/sobolipress

Puhelinnumero:

(0652) 60-23-93.

Email: SoboliPress@gmail.com

Osoite: Krim, Simferopol, katuosoite: Kievskaja 4 (keskuslinja-autoaseman alue)

Radikaali puolisotilaallinen järjestö, vastuussa avoimesta tuesta voimankäytölle, jolla pyritään poistamaan Krim Ukrainan valvonnasta. Heikentää näin ollen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Vastuussa Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa taistelevien separatistien koulutuksesta. Uhkaa näin ollen Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

25.7.2014

8.

”Luganskin kaarti”

”Луганская гвардия”

Sosiaalinen media:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

Luganskia puolustavat miliisijoukot. Vastuussa Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa taistelevien separatistien koulutuksesta. Uhkaa näin ollen Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Lähellä German PROPOKIViä, joka aktiivisena johtajana vastaa osallistumisesta Ukrainan turvallisuuspalvelun Luganskin aluetoimiston rakennuksen valtaukseen ja videoi puheen presidentti Putinille ja Venäjälle vallatusta rakennuksesta.

25.7.2014

9.

”Kaakkoinen armeija”

”Армии Юго-Востока”

Rekrytointi:

http://lugansk-online.info/statements

Sosiaalinen media:

http://vk.com/lugansksbu

Laiton aseistettu separatistiryhmä, jota pidetään yhtenä Itä-Ukrainan tärkeimmistä.

Vastuussa turvallisuuspalvelun rakennuksen valtauksesta Luganskin alueella. Eläkkeellä oleva upseeri.

Lähellä Valeri BOLOTOVia, joka on merkitty luetteloon yhtenä ryhmän johtajista.

Lähellä Vasyl NIKITINiä, joka vastaa ”Luganskin kansantasavallan hallituksen” separatistisesta ”hallinnollisesta” toiminnasta.

25.7.2014

10.

”Donbassin kansanmiliisi”

”Нарóдное ополчéние Донбáсса”

Sosiaalinen media:

http://vk.com/polkdonbassa

+38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60

Sähköposti: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Vapaaehtoisten puhelinpalvelu Venäjällä:

+7 (926) 428-99-51

+7 (967) 171-27-09

or email novoross24@mail.ru

Osoite: Donetsk. Katuosoite: Prospekt Zasjadko 13

Laiton aseistettu separatistiryhmä, joka vastaa taistelusta Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa. Uhkaa näin ollen Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Militanttiryhmä mm. valtasi useita hallintorakennuksia Itä-Ukrainassa huhtikuun 2014 alussa. Heikentää näin ollen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Sen aikaisempi johtaja. Pavel

Gubarev on vastuussa Donetskin alueellisen hallintorakennuksen valtauksesta venäläismyönteisten joukkojen kanssa ja julistautumisesta ”kansan kuvernööriksi”.

25.7.2014

11.

”Vostok-pataljoonat”

”батальоны Восток”

Sosiaalinen media:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Laiton aseistettu separatistiryhmä, jota pidetään yhtenä Itä-Ukrainan tärkeimmistä.

Vastuussa taistelusta Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa. Uhkaa näin ollen Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Donetskin lentoaseman valtausyritys.

25.7.2014

12.

Valtion laivayhtiö ”Kertšin lautta”

Государственная судоходная компания ”Керченская паромная переправа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenskaya paromnaya pereprava

Katuosoite: Ulitsa Tselibernaja 16, 98307 Kertš

(Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, 16)

Koodi: 14333981

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman nro 1757-6/14”eräiden Ukrainan infrastruktuuri- tai maatalousministeriöille kuuluvien yhtiöiden kansallistamisesta”. ”Ukrainan parlamentin puhemiehistö” antoi 24.3.2014 päätöksen nro 1802-6/14”valtion omistamasta Kertšin lautta -laivayhtiöstä”, jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta valtion omistamalle Kertšin lautta -laivayhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yhtiö on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima.

25.7.2014

13.

Valtionyhtiö

”Sevastopolin kaupallinen merisatama”

Государственное предприятие ”Севастопольский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Sevastopolski morskoy torgovy port

Katuosoite: Nahimov-aukio 3, 99011 Sevastopol

(99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 3)

Koodi: 01125548

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman nro 1757-6/14”eräiden Ukrainan infrastruktuuri- tai maatalousministeriöille kuuluvien yhtiöiden kansallistamisesta”. Siinä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Sevastopolin kaupallinen merisatama -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yhtiö on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima. Kaupan volyymillä mitattuna se on Krimin suurin kaupallinen merisatama.

25.7.2014

14.

Valtionyhtiö ”Kertšin kaupallinen merisatama”

Государственное предприятие ”Керченский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenski morskoy torgovy port

Katuosoite: Ulitsa Kirova 28, 98312 Kertš, Krimin autonominen tasavalta,

(98312, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28)

Koodi: 01125554

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman nro 1757-6/14”eräiden Ukrainan infrastruktuuri- tai maatalousministeriöille kuuluvien yhtiöiden kansallistamisesta”, ja 26.3.2014 päätöslauselman nro 1865-6/14 valtionyhtiöstä ”Krimin merisatamat”, jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Kertšin kaupallinen merisatama -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yhtiö on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima. Kaupan volyymillä mitattuna se on Krimin toiseksi suurin kaupallinen merisatama.

25.7.2014

15.

Valtionyhtiö Universal -Avia

Государственном предприятии ”Универсал-Авиа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

”Universal-Avia”

Katuosoite: Aeroflotskaja ulitsa 5, 95024 Simferopol

(Аэрофлотская улица, 5, Симферополь г.)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 24.3.2014 päätöksen nro 1794-6/14”Universal-Avia -valtionyhtiöstä”, jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Universal-Avia — valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yhtiö on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima.

25.7.2014

16.

Kylpylä ”Nižnaja Oreanda”

Санаторий ”Нижняя Ореанда”

Kylpylä ”Nižnaja Oreanda”, 08655, Jalta, Oreanda

(08655, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий ”Нижняя Ореанда”)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 21.3.2014 päätöksen nro 1767-6/14”terveyskylpylöiden ja kylpylöiden yhdistyksen perustamista koskevista kysymyksistä”, jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Nižnaja Oreanda -kylpylälle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yritys on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima.

25.7.2014

17.

Krimin tasavallan yritys ”Azovin likööritehdas”

Крымское республиканское предприятие ”Азовский ликероводочный Завод”

Azovsky likerovodochny zavod

Katuosoite: Železnodorožnaja ulitsa 40, 96178 Azov, Džankoiskin piiri

Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

Koodi: 01271681

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 9.4.2014 päätöksen nro 1991-6/14”muutoksista 26.3.2014 annettuun Krimin tasavallan valtioneuvoston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka koskee Krimin tasavallan alueella sijaitsevien elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja järjestöjen omaisuuden kansallistamista”. Päätöksessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Azovin likööritehtaalle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yritys on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima.

25.7.2014

18.

Valtionkonserni ”Kansallinen maataloustuottajien organisaatio Massandra”

Национальное производственно-аграрное объединение ”Массандра”

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra

Katuosoite: Ulitsa Mira 6, Massandra 98600 Jalta

(98600, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Мира, д. 6)

Koodi: 00411890

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 9.4.2014 päätöksen nro 1991-6/14”muutoksista 26.3.2014 annettuun Krimin tasavallan valtioneuvoston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka koskee Krimin tasavallan alueella sijaitsevien elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja järjestöjen omaisuuden kansallistamista”. Päätöksessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta ”kansallinen maataloustuottajien organisaatio Massandra” -valtionkonsernille kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yritys on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima.

25.7.2014

19.

Kansallisen viini-instituutin alainen valtionyhtiö ”Agrofirma Magaratš”

Государственное предприятие Агрофирма ”Магарач” Национального института винограда и вина ”Магарач”

Gosudarstvenoye predpriyatiye ”Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina ”Magarach”

Katuosoite: Ulitsa Tšapajeva 9, 98433 Vilino, Bahtšisaraiskin piiri

(98433, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 9)

Koodi: 31332064

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 9.4.2014 päätöksen nro 1991-6/14”muutoksista 26.3.2014 annettuun Krimin tasavallan valtioneuvoston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka koskee Krimin tasavallan alueella sijaitsevien elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja järjestöjen omaisuuden kansallistamista”. Päätöksessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta kansallisen viini-instituutin alaiselle ”Agrofirma Magaratš” -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yritys on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima.

25.7.2014

20.

Valtionyhtiö ”Novy Svet -kuohuviinitehdas”

Государственное предприятиеЗавод шампанских вин ”Новый свет”

Gosudarstvenoye predpriyatiye ”Zavod shampanskykh vin Novy Svet”

Katuosoite: Ulitsa Šaljapina 1, 98032 Sudak, Novy Svet

(98032, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1)

Koodi: 00412665

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 9.4.2014 päätöksen nro 1991-6/14”muutoksista 26.3.2014 annettuun Krimin tasavallan valtioneuvoston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka koskee Krimin tasavallan alueella sijaitsevien elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja järjestöjen omaisuuden kansallistamista”. Päätöksessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta ”Novy Svet -kuohuviinitehdas” -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yritys on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima.

25.7.2014

▼M10

21.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (alias ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC;), image

UlitsaVereiskaya 41, Moskova 121471, Venäjä;

Verkkosivut: almaz-antey.ru;

Sähköposti: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antei on Venäjän valtionyhtiö. Valmistaa ilmatorjunta-aseita, mm. ilmatorjuntaohjuksia, toimitettavaksi Venäjän armeijalle. Venäjän viranomaiset ovat toimittaneet raskaita aseita separatisteille Itä-Ukrainaan, mikä horjuttaa osaltaan Ukrainan vakautta. Separatistit käyttävät näitä aseita mm. lentokoneiden alas ampumiseen. Valtionyhtiönä Almaz-Antei vaikuttaa näin ollen Ukrainan vakautta horjuttavasti.

30.7.2014

22.

DOBROLET alias DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

ICAO:n tunniste QD

Meždunarodnoe šosse 31, rak. 1, 141411 Moskova

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Verkkosivut: www.dobrolet.com

Dobrolet on Venäjän valtion lentoyhtiön tytäryhtiö. Krimin laittomasta liittämisestä lähtien operoinut toistaiseksi yksinoikeudella Moskovan ja Simferopolin välisiä lentoja. Helpottaa näin ollen laittomasti liitetyn Krimin autonomisen tasavallan yhdentämistä Venäjän federaatioon ja heikentää Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

30.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK image

Venäjän keskuspankin toimilupa nro 1354.

Venäjän federaatio, 127 030 Moskova, Krasnoproletarskaja ulitsa 9/5.

Krimin laittoman liittämisen jälkeen ollut kokonaan ”Krimin tasavallan” omistuksessa. Tullut hallitsevaksi markkinatoimijaksi, vaikka ei toiminut lainkaan Krimillä ennen alueliitosta. Ostanut tai ottanut määräysvaltaansa Krimillä toimintaansa lopettavien pankkien sivuliikkeitä ja siten tukenut aineellisesti ja taloudellisesti Venäjän hallituksen toimia Krimin yhdentämiseksi Venäjän federaatioon. Heikentänyt näin ollen Ukrainan alueellista koskemattomuutta.

30.7.2014

▼M14

24.

Donetskin tasavalta (julkinen organisaatio)

Донецкая республика

 

Julkinen ”organisaatio”, joka asetti ehdokkaita ”Donetskin kansantasallan””vaaleihin”2. marraskuuta 2014. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat siten laittomat.

Osallistuessaan virallisesti laittomiin ”vaaleihin” se on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta. Johtaja Alexander ZAKHARCHENKO ja perustaja Andriy PURGIN.

29.11.2014

25.

Rauha Luhanskin alueelle (venäjäksi: Mir Luganschine)

Мир Луганщине

 

Julkinen ”organisaatio”, joka asetti ehdokkaita ”Luhanskin kansantasallan””vaaleihin”2. marraskuuta 2014. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat siten laittomat.

Osallistuessaan virallisesti laittomiin ”vaaleihin” se on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta. Johtaja Igor PLOTNITSKY.

29.11.2014

26.

Vapaa Donbass (alias ”Vapaa Donbas”, ”Svobodny Donbass”)

Свободный Донбасс

 

Julkinen ”organisaatio”, joka asetti ehdokkaita ”Donetskin kansantasallan””vaaleihin”2. marraskuuta 2014. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat siten laittomat.

Osallistuessaan virallisesti laittomiin ”vaaleihin” se on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

27.

Kansanunioni (Narodny Soyuz)

Народный союз

 

Julkinen ”organisaatio”, joka asetti ehdokkaita ”Luhanskin kansantasallan””vaaleihin”2. marraskuuta 2014. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat siten laittomat.

Osallistuessaan virallisesti laittomiin ”vaaleihin” se on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

28.

Luhanskin talousunioni (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) image

 

”Yhteiskunnallinen organisaatio”, joka asetti ehdokkaita ”Luhanskin kansantasallan””vaaleihin”2. marraskuuta 2014. Nimesi ehdokkaan, Oleg AKIMOV in, ”Luhanskin kansantasavallan””johtajaksi”. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat siten laittomat.

Osallistuessaan virallisesti laittomiin ”vaaleihin” se on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

▼M15

29.

Kansallinen kasakkakaarti

Казачья Национальная Гвардия

 

Aseistautunut separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

Luetteloon merkityn henkilön Nikolai KOZITSYNin komentama ja siten häntä lähellä oleva ryhmä.

16.2.2015

30.

Sparta-pataljoona

Батальон ”Спарта”

 

Aseistautunut separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

Luetteloon merkityn henkilön Arseni PAVLOVin komentama ja siten häntä lähellä oleva ryhmä.

16.2.2015

31.

Somali-pataljoona

Батальон ”Сомали”

 

Aseistautunut separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

Luetteloon merkityn henkilön Mihail TOLSTYHin alias Givin komentama ja siten häntä lähellä oleva ryhmä.

16.2.2015

32.

Zarja-pataljoona

Батальон ”Заря”

 

Aseistautunut separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

▼M17

33.

Prizrak brigade

(’Бригада 'Призрак’)

 

Aseistettu separatisti, joka on aktiivisesti tukenut toimia, jotka vaarantavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat entisestään horjuttaneet Ukrainan vakautta.

16.2.2015

▼M15

34.

Oplot-pataljoona

Батальон ”Оплот”

Sosiaalinen media:

http://vk.com/oplot_info

Aseistautunut separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

35.

Kalmius-pataljoona

Батальон ”Кальмиус”

 

Aseistautunut separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

36.

Kuolema-pataljoona

Батальон ”Смерть”

 

Aseistautunut separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

37.

Kansanliike ”NOVOROSSIJA”

Движение Новороссия

 

Kansanliike ”Novorossija”/”Uusi Venäjä” perustettiin marraskuussa 2014 Venäjällä. Sitä johtaa venäläinen upseeri Igor Strelkov (tunnistettu Venäjän federaation asevoimien pääesikunnan päätiedusteluosaston (GRU) henkilöstön jäseneksi).

Vahvistettujen tavoitteidensa mukaisesti liikkeen tarkoituksena on tukea kaikilta osin ja tehokkaasti ”Uutta Venäjää”, mm. auttamalla sotilaita taisteluissa Itä-Ukrainassa. Siten se tukee Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviä toimia.

Lähellä henkilöä, joka on merkitty luetteloon Ukrainan alueellisen koskemattomuuden heikentämisen vuoksi.

16.2.2015

▼B
LIITE II

Verkkosivut, joilla ilmoitetaan toimivaltaiset viranomaiset, ja osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ALANKOMAAT

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) Katso tämän virallisen lehden sivu 16.

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).