02014R0066 — FI — 09.01.2017 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 66/2014,

annettu 14 päivänä tammikuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 029 31.1.2014, s. 33)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/2282, annettu 30 päivänä marraskuuta 2016,

  L 346

51

20.12.2016
▼B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 66/2014,

annettu 14 päivänä tammikuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tällä asetuksella vahvistetaan ekosuunnitteluvaatimukset kotitalouksissa käytettävien uunien (myös liesiin integroitujen uunien), keittotasojen ja sähkökäyttöisten liesituulettimien markkinoille saattamiselle ja käyttöönotolle, myös silloin kuin niitä myydään muita kuin kotitaloustarkoituksia varten.

2.  Tätä asetusta ei sovelleta

a) laitteisiin, joissa käytetään jotain muuta energianlähdettä kuin sähköä tai kaasua,

b) mikroaaltouuneihin,

c) pieniin uuneihin,

d) siirrettäviin uuneihin,

e) varaaviin uuneihin,

f) uuneihin, joiden ensisijainen lämmitysmuoto on höyry,

g) keittotasojen peitettyihin kaasupolttimiin,

h) ulkona käytettäviin ruuanvalmistuslaitteisiin,

i) laitteisiin, jotka on suunniteltu käytettäviksi ainoastaan kolmannen kaasuryhmän kaasuilla (propaani ja butaani),

j) grilleihin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2009/125/EY 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

1) ’uunilla’ tarkoitetaan laitetta tai laitteen osaa, jossa on yksi tai useampi sähkö- ja/tai kaasukäyttöinen pesä, jossa valmistetaan ruokaa ylä-/alalämpötoimintoa tai kiertoilmatoimintoa käyttäen;

2) ’pesällä’ tarkoitetaan suljettua tilaa, jonka lämpötilaa voidaan säätää ruuan valmistamiseksi;

3) ’monipesäisellä uunilla’ tarkoitetaan uunia, jossa on kaksi tai useampia pesiä, joista jokaista lämmitetään erikseen;

4) ’pienellä uunilla’ tarkoitetaan uunia, jossa kaikkien pesien leveys ja syvyys on alle 250 mm tai korkeus alle 120 mm;

5) ’siirrettävällä uunilla’ tarkoitetaan uunia, jonka tuotepaino on alle 18 kilogrammaa, jos sitä ei ole suunniteltu kiinteästi asennettavaksi;

6) ’mikroaaltolämmityksellä’ tarkoitetaan ruuan lämmittämistä sähkömagneettista energiaa käyttäen;

7) ’ylä-/alalämpötoiminnolla’ tarkoitetaan uunin toimintatilaa, jossa lämmitetyn ilman kierto uunin pesän sisällä tapahtuu ainoastaan luonnollisella ilmankierrolla;

8) ’kiertoilmatoiminnolla’ tarkoitetaan toimintatilaa, jossa kiinteästi asennettu tuuletin kierrättää lämmitettyä ilmaa uunin pesän sisällä;

9) ’kypsennysjaksolla’ tarkoitetaan vakiokuorman lämmitysaikaa uunin pesässä määritellyissä olosuhteissa;

10) ’liedellä’ tarkoitetaan laitetta, joka koostuu kaasu- tai sähkökäyttöisestä uunista ja keittotasosta;

11) ’toimintatilalla’ tarkoitetaan uunin tai keittotason tilaa käytön aikana;

12) ’lämmönlähteellä’ tarkoitetaan uunin tai keittotason lämmittämiseen käytettävää pääasiallista energiamuotoa;

13) ’sähkökeittotasolla’ tarkoitetaan laitetta tai laitteen osaa, jossa on yksi tai useampi keittovyöhyke ja/tai keittoalue sekä ohjausyksikkö ja joka lämmitetään sähköllä;

14) ’kaasukeittotasolla’ tarkoitetaan laitetta tai laitteen osaa, jossa on yksi tai useampi keittovyöhyke sekä ohjausyksikkö ja joka lämmitetään kaasupolttimilla, joiden vähimmäisteho on 1,16 kW;

15) ’keittotasolla’ tarkoitetaan ’sähkökeittotasoa’, ’kaasukeittotasoa’ tai ’yhdistelmäkeittotasoa’;

16) ’peitetyillä kaasupolttimilla’ tarkoitetaan suljettuja tai umpinaisia kaasulieden polttimia, jotka on peitetty kestävällä lasi- tai keraamisella kannella, joka muodostaa sileän, saumattoman keittopinnan;

17) ’yhdistelmäkeittotasolla’ tarkoitetaan laitetta, jossa on yksi tai useampi sähköllä lämmitettävä keittovyöhyke tai -alue ja yksi tai useampi kaasupolttimella lämmitettävä keittovyöhyke;

18) ’keittovyöhykkeellä’ tarkoitetaan keittotason osaa, jonka halkaisija on vähintään 100 mm ja johon keittoastia asetetaan ja jossa sitä lämmitetään siten, että samanaikaisesti lämmitetään vain yhtä keittoastiaa; keittovyöhykkeen alue voi olla näkyvästi merkitty keittotason pintaan;

19) ’keittoalueella’ tarkoitetaan sähkökeittotason pinnan osaa, jota lämmitetään indusoidulla magneettikentällä ja johon keittoastia asetetaan lämmittämistä varten ilman että keittoastialle varattua aluetta on näkyvästi merkitty ja jossa voidaan käyttää samanaikaisesti useampaa kuin yhtä keittoastiaa;

20) ’liesituulettimella’ tarkoitetaan laitetta, jota käytetään laitteesta ohjattavalla moottorilla ja jonka tarkoituksena on kerätä epäpuhdasta ilmaa keittotason yläpuolelta tai johon sisältyy imujärjestelmä, joka on tarkoitettu asennettavaksi liesien, keittotasojen ja vastaavien ruoanvalmistustuotteiden vierelle ja joka imee höyryn alas sisäiseen poistokanavaan;

21) ’keittoajan automaattisella toimintatilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa liesituulettimen ilmavirtaa ohjataan keittoaikana automaattisesti antureilla, jotka reagoivat muun muassa kosteuteen ja lämpötilaan;

22) ’täysin automaattisella liesituulettimella’ tarkoitetaan liesituuletinta, jossa ilmavirtaa ja/tai muita toimintoja ohjataan automaattisesti antureilla 24 tuntia vuorokaudessa keittoaika mukaan lukien;

23) ’parhaan hyötysuhteen pisteellä’ (Best efficiency point, BEP) tarkoitetaan liesituulettimen toimintapistettä, jossa virtausdynaaminen hyötysuhde (Fluid Dynamic Efficiency, FDEhood) on suurin;

24) ’keskimääräisellä valaistusvoimakkuudella’ (Emiddle) tarkoitetaan liesituulettimen valaistusjärjestelmän tarjoamaa keskimääräistä valaistusvoimakkuutta keittopinnalla lukseina mitattuna;

25) ’pois päältä -tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen, muttei suorita mitään toimintoa, tai yksinomaan ilmaisee laitteen olevan pois päältä -tilassa tai yksinomaan suorittaa toiminnot Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/108/EY ( 1 ) mukaisen sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmistamiseksi;

26) ’valmiustilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen, on riippuvainen verkkovirtalähteen syöttämästä energiasta toimiakseen tarkoitetulla tavalla ja tarjoaa määräämättömän ajan ainoastaan seuraavat toiminnot: uudelleenaktivointitoiminto tai uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin ja/tai tieto- tai tilanäyttö;

27) ’uudelleenaktivointitoiminnolla’ tarkoitetaan toimintoa, jolla helpotetaan muiden toimintatilojen kuten aktiivisen toimintatilan aktivointia kaukokytkimellä, kaukosäädin mukaan luettuna, sisäisellä tunnistimella tai ajastimella tilaan, jossa käytettävissä on muita toimintoja kuten päätoiminto;

28) ’tieto- tai tilanäytöllä’ tarkoitetaan jatkuvaa toimintoa, jolla annetaan tietoja tai ilmoitetaan laitteen toimintatila näytöllä, kellonaikanäytöt mukaan luettuina;

29) ’loppukäyttäjällä’ tarkoitetaan kuluttajaa, joka ostaa tuotteen tai jonka oletetaan olevan ostamassa tuotetta;

30) ’vastaavalla mallilla’ tarkoitetaan markkinoille saatettua mallia, jolla on samat tekniset parametrit kuin toisella mallilla, jonka sama valmistaja tai maahantuoja on saattanut markkinoille eri tuotenumerolla.

3 artikla

Ekosuunnitteluvaatimukset ja aikataulu

1.  Kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien ekosuunnitteluvaatimukset ja niiden aikataulu esitetään liitteessä I.

2.  Ekosuunnitteluvaatimusten noudattamista koskevat mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteessä II vahvistettuja menettelyjä noudattaen.

4 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

1.  Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on joko mainitun direktiivin liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvontajärjestelmä tai mainitun direktiivin liitteessä V säädetty hallintajärjestelmä.

2.  Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavaan tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä jäljennös tämän asetuksen liitteen II mukaisesta laskelmasta.

3.  Jos tietyn mallin teknisessä dokumentaatiossa on tietoja, jotka on laskettu rakenteen perusteella tai ekstrapoloimalla muista vastaavista laitteista tai molemmilla näillä tavoilla, tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista tai ekstrapolaatioista tai niistä molemmista sekä valmistajien tekemistä testeistä laskelmien paikkansapitävyyden tarkastamiseksi. Tällaisissa tapauksissa tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä myös luettelo kaikista muista vastaavista malleista, joiden osalta tekniseen dokumentaatioon sisältyvät tiedot on saatu samoin perustein.

4.  Jos valmistaja tai maahantuoja saattaa markkinoille vastaavia malleja, valmistajan tai maahantuojan on sisällytettävä tekniseen dokumentaatioon luettelo kaikista muista vastaavista malleista.

5 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava tämän asetuksen liitteessä III kuvattua tarkastusmenettelyä suorittaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia tämän asetuksen liitteessä I vahvistettujen vaatimusten osalta.

6 artikla

Ohjeelliset viitearvot

Markkinoiden parhaiten suoriutuvia laitteita tämän asetuksen voimaantuloajankohtana edustavat ohjeelliset viitearvot esitetään liitteessä IV.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen teknologian kehityksen valossa ja esittää uudelleentarkastelun tulokset kuulemisfoorumille viimeistään seitsemän vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa on arvioitava muun muassa seuraavien lisäysten toteuttamiskelpoisuutta: mahdolliset vaatimukset laitteiden hyödyntämisen ja kierrätyksen parantamiseksi; kestävyyttä ja käyttöikää koskevat vaatimukset; ammattimaiseen ja kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen laitteiden sisällyttäminen asetukseen; ja höyryn ja hajujen poistamista koskevat vaatimukset.

8 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Sitä sovelletaan yhden vuoden kuluttua voimaantulosta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Ekosuunnitteluvaatimukset

1.   ENERGIATEHOKKUUTTA, ILMAVIRTAA JA VALAISTUSVOIMAKKUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.1    Kotitalouksien uunit

Kotitalouksien uunien (myös liesiin integroitujen uunien) pesien on noudatettava suurimman energiatehokkuusindeksin rajoja taulukon 1 mukaisesti.Taulukko 1

Energiatehokkuusindeksin rajat kotitalouksien uunien pesille (EEIcavity)

 

Kotitalouksien sähkö- ja kaasukäyttöiset uunit

1 vuosi voimaantulosta

EEIcavity < 146

2 vuotta voimaantulosta

EEIcavity < 121

5 vuotta voimaantulosta

EEIcavity < 96

Viiden vuoden kuluttua voimaantulosta monipesäisissä uuneissa (myös liesiin integroiduissa uuneissa) vähintään yhden pesän on oltava taulukossa 1 esitetyn viiden vuoden kuluttua voimaantulosta sovellettavan suurimman energiatehokkuusindeksin mukainen, kun taas muiden pesien on oltava taulukossa 1 esitetyn kahden vuoden kuluttua voimaantulosta sovellettavan suurimman energiatehokkuusindeksin mukaisia.

1.2    Kotitalouksien keittotasot

Kotitalouksien keittotasoissa sähkökeittotasojen suurimman energiankulutuksen (ECelectric hob) rajojen ja kaasukeittotasojen vähimmäisenergiatehokkuuden (EEgas hob) rajojen on oltava taulukon 2 mukaiset.Taulukko 2

Energiatehokkuuden rajat kotitalouksien keittotasoille (ECelectric hob ja EEgas hob)

 

Sähkökeittotaso

(ECelectric hob; Wh/kg.)

Kaasukeittotaso

(EEgas hob; %)

1 vuosi voimaantulosta

EC electric hob < 210

EEgas hob > 53

3 vuotta voimaantulosta

EC electric hob < 200

EEgas hob > 54

5 vuotta voimaantulosta

EC electric hob < 195

EEgas hob > 55

1.3    Kotitalouksien liesituulettimet

1.3.1    Energiatehokkuusindeksi (EEIhood) ja virtausdynaaminen hyötysuhde (FDEhood)

Kotitalouksien liesituulettimien suurimman EEIhood-arvon ja pienimmän FDEhood-arvon rajojen on oltava taulukon 3 mukaiset.Taulukko 3

Kotitalouksien liesituulettimien energiatehokkuusindeksi (EEIhood) ja virtausdynaaminen hyötysuhde (FDEhood)

 

EEIhood

FDEhood

1 vuosi voimaantulosta

EEIhood < 120

FDEhood > 3

3 vuotta voimaantulosta

EEIhood < 110

FDEhood > 5

5 vuotta voimaantulosta

EEIhood < 100

FDEhood > 8

1.3.2    Ilmavirta

Yhden vuoden kuluttua voimaantulosta kotitalouksien liesituuletinten, joiden suurin ilmavirta millä tahansa käytössä olevalla asetuksella on suurempi kuin 650 m3/h, on siirryttävä automaattisesti ilmavirtaan, joka on 650 m3/h tai pienempi, liitteessä II määritellyssä ajassa tlimit .

1.3.3    Kotitalouksien liesituuletinten virransäästötilat

1) 18 kuukautta voimaantulosta:

 Tehonkulutus pois päältä -tilassa: tehonkulutus pois päältä -tilassa ei saa olla suurempi kuin 1,00 wattia.

 Tehonkulutus valmiustilassa:

 

 Tehonkulutus tilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminto tai jossa mahdollistetaan yksinomaan uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin, ei saa olla suurempi kuin 1,00 wattia.

 Laitteen tehonkulutus tilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan tieto- tai tilanäyttö tai jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminnon ja tieto- tai tilanäytön yhdistelmä, ei saa olla suurempi kuin 2,00 wattia.

 Pois päältä -toiminnon ja/tai valmiustilatoiminnon saatavuus: kotitalouksien liesituulettimissa on oltava pois päältä -tila ja/tai valmiustila sekä/tai muu toimintatila, joka ei ylitä pois päältä -tilalle ja/tai valmiustilalle asetettuja sovellettavia tehonkulutusvaatimuksia, kun laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen.

2) 3 vuotta ja 6 kuukautta voimaantulosta:

 Tehonkulutus pois päältä -tilassa: tehonkulutus pois päältä -tilassa ei saa olla suurempi kuin 0,50 wattia.

 Tehonkulutus valmiustilassa: tehonkulutus tilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminto tai jossa mahdollistetaan yksinomaan uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin, ei saa olla suurempi kuin 0,50 wattia.

 Laitteen tehonkulutus tilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan tieto- tai tilanäyttö tai jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminnon ja tieto- tai tilanäytön yhdistelmä, ei saa olla suurempi kuin 1,00 wattia.

 Tehonhallinta: kun kotitalouksien liesituulettimessa ei ole päätoiminto aktivoituna tai kun yksi tai useampi muu energiaa käyttävä tuote ei ole riippuvainen laitteen toiminnoista, laitteessa on oltava, lukuun ottamatta tilanteita, joissa vaatimus ei ole perusteltu laitteen käyttötarkoituksen vuoksi, tehonhallintatoiminto tai vastaava, joka siirtää laitteen sen tarkoitetun käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen lyhyimmän mahdollisen ajan kuluttua automaattisesti

 

 valmiustilaan, tai

 pois päältä -tilaan, taikka

 muuhun tilaan, jossa pois päältä -tilalle ja/tai valmiustilalle asetetut sovellettavat tehonkulutusvaatimukset eivät ylity, kun laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen.

 Tehonhallintatoiminto on oltava aktivoituna ennen laitteen toimitusta.

 Liesituulettimissa, joissa on keittoajan automaattinen toimintatila, ja täysin automaattisissa liesituulettimissa, viiveen, jonka kuluttua tuote siirtyy automaattisesti edellisessä kohdassa tarkoitettuihin tiloihin, on oltava yksi minuutti siitä, kun sekä moottori että valaistus on kytketty pois päältä joko automaattisesti tai käsikäyttöisesti.

1.3.4    Valaistusvoimakkuus

Yhden vuoden kuluttua voimaantulosta liesituulettimissa, jotka valaisevat keittotasoa, valaistusjärjestelmän keskimääräisen valaistusvoimakkuuden (Emiddle) keittotasolla on oltava suurempi kuin 40 luksia vakio-olosuhteissa mitattuna.

2.   TUOTETIETOVAATIMUKSET

Yhden vuoden kuluttua voimaantulosta tuotteen teknisessä dokumentaatiossa ja käyttöohjeissa sekä kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien tai maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on annettava seuraavat tuotetiedot:

a) edellä mainittujen vaatimusten noudattamiseksi käytettyjen mittaus- ja laskentamenetelmien lyhytnimi tai viittaus niihin;

b) kuluttajien kannalta oleelliset tiedot ruuanvalmistusprosessin kokonaisympäristövaikutusten (esim. energiankulutuksen) vähentämiseksi.

Yhden vuoden kuluttua voimaantulosta teknisessä dokumentaatiossa ja valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien tai maahantuojien vapaasti käytettävissä olevien internetsivustojen ammattihenkilöille tarkoitetussa osassa on oltava tiedot, jotka tarvitaan laitteen purkamiseen huoltoa varten sitä rikkomatta, sekä lopulliseen purkamiseen tarvittavat tiedot, erityisesti moottorin ja mahdollisten akkujen, kierrätyksen, hyödyntämisen ja käyttöiän päättyessä tapahtuvan hävittämisen osalta.

2.1    Kotitalouksien uunitTaulukko 4

Kotitalouksien uunien tiedot

 

Symboli

Arvo

Yksikkö

Mallitunniste

 

 

 

Uunin tyyppi

 

 

 

Laitteen massa

M

X,X

kg

Pesien lukumäärä

 

X

 

Kunkin pesän lämmönlähde (sähkö tai kaasu)

 

 

 

Kunkin pesän tilavuus

V

X

l

Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia)

ECelectric cavity

X,XX

kWh/jakso

Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uusin pesässä kypsennysjakson ajan kiertoilmatoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia)

ECelectric cavity

X,XX

kWh/jakso

Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kaasulämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen kaasuenergia)

ECgas cavity

X,XX

X,XX

MJ/jakso

kWh/jakso (1)

Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kaasulämmitteisen uusin pesässä kypsennysjakson ajan kiertoilmatoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen kaasuenergia)

ECgas cavity

X,XX

X,XX

MJ/jakso

kWh/jakso

Kunkin pesän energiatehokkuusindeksi

EEIcavity

X,X

 

(1)   1 kWh/kypsennysjakso = 3,6 MJ/kypsennysjakso.

2.2    Kotitalouksien keittotasot

2.2.1    Kotitalouksien sähkökeittotasotTaulukko 5a

Kotitalouksien sähkökeittotasojen tiedot

 

Symboli

Arvo

Yksikkö

Mallitunniste

 

 

 

Keittotason tyyppi

 

 

 

Keittovyöhykkeiden ja/tai -alueiden lukumäärä

 

X

 

Lämmitystekniikka (induktiokeittovyöhykkeet ja -keittoalueet, säteilylämpökeittovyöhykkeet, keittolevyt)

 

 

 

Pyöreät keittovyöhykkeet tai -alueet: kunkin sähkölämmitteisen keittovyöhykkeen hyötypinta-alan halkaisija pyöristettynä lähimpään 5 millimetriin

Ø

X,X

cm

Muut kuin pyöreät keittovyöhykkeet tai -alueet: kunkin sähkölämmitteisen keittovyöhykkeen tai -alueen hyötypinta-alan pituus ja leveys pyöristettynä lähimpään 5 millimetriin

L

W

X,X

X,X

cm

Kunkin keittovyöhykkeen tai -alueen kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus

ECelectric cooking

X,X

Wh/kg

Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus

ECelectric hob

X,X

Wh/kg

2.2.2    Kotitalouksien kaasukeittotasotTaulukko 5b

Kotitalouksien kaasukeittotasojen tiedot

 

Symboli

Arvo

Yksikkö

Mallitunniste

 

 

 

Keittotason tyyppi

 

 

 

Kaasupoltinten lukumäärä

 

X

 

Kunkin kaasupolttimen energiatehokkuus

EEgas burner

X,X

 

Kaasukeittotason energiatehokkuus

EEgas hob

X,X

 

2.2.3    Kotitalouksien yhdistetyt kaasu- ja sähkökeittotasotTaulukko 5c

Kotitalouksien yhdistelmäkeittotasojen tiedot

 

Symboli

Arvo

Yksikkö

Mallitunniste

 

 

 

Keittotason tyyppi

 

 

 

Sähkökeittovyöhykkeiden ja/tai -alueiden lukumäärä

 

X

 

Kunkin sähkökeittovyöhykkeen ja/tai -alueen lämmitystekniikka (induktiokeittovyöhykkeet ja -keittoalueet, säteilylämpökeittovyöhykkeet, keittolevyt)

 

 

 

Pyöreät sähkökeittovyöhykkeet: kunkin sähkölämmitteisen keittovyöhykkeen hyötypinta-alan halkaisija pyöristettynä lähimpään 5 millimetriin

Ø

X,X

cm

Muut kuin pyöreät sähkökeittovyöhykkeet tai -alueet: kunkin sähkölämmitteisen keittovyöhykkeen tai -alueen hyötypinta-alan pituus ja leveys pyöristettynä lähimpään 5 millimetriin

L

W

X,X

X,X

cm

Kunkin sähkökeittovyöhykkeen tai -alueen kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus

ECelectric cooking

X

Wh/kg

Kaasupoltinten lukumäärä

 

X

 

Kunkin kaasupolttimen energiatehokkuus

EEgas burner

X,X

 

2.3    Kotitalouksien liesituulettimetTaulukko 6

Kotitalouksien liesituuletinten tiedot

 

Symboli

Arvo

Yksikkö

Mallitunniste

 

 

 

Vuotuinen energiankulutus

AEChood

X,X

kWh/v

Ajan korotuskerroin

f

X,X

 

Virtausdynaaminen hyötysuhde

FDEhood

X,X

 

Energiatehokkuusindeksi

EEIhood

X,X

 

Mitattu ilmavirta parhaan hyötysuhteen pisteessä

QBEP

X,X

m3/h

Mitattu ilmanpaine parhaan hyötysuhteen pisteessä

PBEP

X

Pa

Suurin ilmavirta

Qmax

X,X

m3/h

Mitattu sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä

WBEP

X,X

W

Valaistusjärjestelmän nimellisteho

WL

X,X

W

Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistusvoimakkuus keittopinnalla

Emiddle

X

lux

Mitattu tehonkulutus valmiustilassa

Ps

X,XX

W

Mitattu tehonkulutus pois päältä -tilassa

Po

X,XX

W

Äänitehotaso

LWA

X

dB
LIITE II

Mittaukset ja laskelmat

Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi ja niiden noudattamisen varmentamiseksi on tehtävä mittaukset ja laskelmat käyttämällä luotettavaa, tarkkaa ja toistettavissa olevaa menetelmää, jossa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät, mukaan luettuina yhdenmukaistetut standardit, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Niiden on vastattava tässä liitteessä vahvistettuja teknisiä määritelmiä, edellytyksiä, yhtälöitä ja parametreja.

1.   KOTITALOUKSIEN UUNIT

Kotitalouksien uunin pesän energiankulutus mitataan yhdellä vakioidulla kypsennysjaksolla ylä-/alalämpötoiminnolla ja kiertoilmatoiminnolla, jos sellainen on käytössä, lämmittämällä vedellä kasteltua vakiokuormaa. On varmennettava, että lämpötila uunin pesän sisällä saavuttaa termostaatin ja/tai uunin säätimen näytön lämpötila-asetuksen koko testisyklin kestoajan. Seuraavissa laskelmissa käytetään sitä toimintatapaa (ylä-/alalämpötoiminto ja kiertoilmatoiminto) vastaavaa jaksokohtaista energiankulutusta, jolla saadaan paras tulos.

Kotitalouksien uunin kunkin pesän energiatehokkuusindeksi (EEIcavity) lasketaan seuraavilla kaavoilla:

kotitalouksien sähköuunit:

image

image

(kWh)

kotitalouksien kaasu-uunit:

image

image

(MJ)

jossa:

EEIcavity = kotitalouksien uunin kunkin pesän energiatehokkuusindeksi prosentteina yhden desimaalin tarkkuudella;

SECelectric cavity = standardienergiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kotitalouksien sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson aikana, kilowattitunteina kahden desimaalin tarkkuudella;

SECgas cavity = standardienergiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kotitalouksien kaasulämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson aikana, megajouleina kahden desimaalin tarkkuudella;

V = kotitalouksien uunin pesän tilavuus litroina (L) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

ECelectric cavity = energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kotitalouksien sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson aikana, kilowattitunteina kahden desimaalin tarkkuudella;

ECgas cavity = energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kotitalouksien kaasulämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson aikana, megajouleina kahden desimaalin tarkkuudella.

2.   KOTITALOUKSIEN KEITTOTASOT

2.1    Kotitalouksien sähkökeittotasot

Kotitalouksien sähkökeittotason energiankulutus (ECelectric hob) mitataan wattitunteina kuumennetun veden kiloa kohti normalisoidulla mittauksella (Wh//kg) ottaen huomioon kaikki keittoastiat vakioiduissa testiolosuhteissa ja pyöristetään yhteen desimaaliin.

2.2    Kotitalouksien kaasukeittotasot

Kotitalouksien keittotasojen kaasupolttimien energiatehokkuus lasketaan seuraavasti:

image

jossa:

EEgas burner = kaasupolttimen energiatehokkuus prosentteina pyöristettynä yhteen desimaaliin;

Egas burner = määrätyssä kuumennuksessa kulutetun kaasun energiasisältö megajouleina pyöristettynä yhteen desimaaliin;

Etheoretic = vastaavaan määrättyyn kuumennukseen tarvittava teoreettinen pienin energiamäärä megajouleina pyöristettynä yhteen desimaaliin.

Kaasukeittotason energiatehokkuus (EEgas hob ) lasketaan keittotason kaasupolttimien energiatehokkuuksien (EEgas burner ) keskiarvona.

2.3    Kotitalouksien yhdistetyt kaasu- ja sähkökeittotasot

Kotitalouksien yhdistettyjä kaasu- ja sähkökeittotasoja käsitellään mittauksissa kahtena erillisenä laitteena. Kotitalouksien yhdistelmäkeittotasojen sähkökeittovyöhykkeiden ja -keittoalueiden osalta noudatetaan edellä olevaa 2.1 kohtaa ja kaasupolttimilla lämmitettyjen keittovyöhykkeiden osalta edellä olevaa 2.2 kohtaa.

3.   KOTITALOUKSIEN LIESITUULETTIMET

3.1    Energiatehokkuusindeksin (EEIhood) laskeminen

Energiatehokkuusindeksi (EEIhood ) lasketaan seuraavasti:

image

ja pyöristetään yhteen desimaaliin.

jossa:

SAEChood = kotitalouksien liesituulettimen vuotuinen standardienergiankulutus kilowattitunteina vuodessa yhden desimaalin tarkkuudella;

AEChood = kotitalouksien liesituulettimen vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa yhden desimaalin tarkkuudella.

Kotitalouksien liesituulettimen vuotuinen standardienergiankulutus (SAEChood ) lasketaan seuraavasti:

image

jossa:

  WBEP on kotitalouksien liesituulettimen sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä watteina yhden desimaalin tarkkuudella;

  WL on kotitalouksien liesituulettimen valaistusjärjestelmän sähkön nimellisottoteho keittopinnalla watteina yhden desimaalin tarkkuudella.

Kotitalouksien liesituulettimen vuotuinen energiankulutus (AEChood ) lasketaan seuraavasti:

i) täysin automaattiset kotitalouksien liesituulettimet:

image

ii) kaikki muut kotitalouksien liesituulettimet:

image

jossa:

  tL on keskimääräinen valaistusaika päivässä minuutteina (tL = 120);

  tH on kotitalouksien liesituulettimen keskimääräinen käyttöaika päivässä minuutteina (tH = 60);

  Po on kotitalouksien liesituulettimen sähkön ottoteho pois päältä -tilassa watteina kahden desimaalin tarkkuudella;

  Ps on kotitalouksien liesituulettimen sähkön ottoteho valmiustilassa watteina kahden desimaalin tarkkuudella;

  f on ajan korotuskerroin, joka lasketaan ja pyöristetään yhteen desimaaliin seuraavasti:

 
image

3.2    Virtausdynaamisen hyötysuhteen (FDEhood) laskeminen

FDEhood parhaan hyötysuhteen pisteessä lasketaan seuraavalla kaavalla ja pyöristetään yhteen desimaaliin:

image

jossa:

  QBEP on kotitalouksien liesituulettimen ilmavirta parhaan hyötysuhteen pisteessä kuutiometreinä tunnissa yhden desimaalin tarkkuudella;

  PBEP on kotitalouksien liesituulettimen staattinen paine-ero parhaan hyötysuhteen pisteessä pascaleina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

  WBEP on kotitalouksien liesituulettimen sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä watteina yhden desimaalin tarkkuudella.

3.3    Poistoilman rajoituksen laskeminen

3.3.1 Kotitalouksien liesituuletinten, joiden suurin ilmavirta millä tahansa käytössä olevalla asetuksella on suurempi kuin 650 m3/h, on siirryttävä ajassa tlimit automaattisesti ilmavirtaan, joka on 650 m3/h tai pienempi. Tämä on aika, jossa kotitalouksien liesituuletin, joka toimii ilmavirralla, joka on suurempi 650 m3/h, poistaa 100 m3:n ilmamäärän ennen kuin se siirtyy automaattisesti ilmavirtaan, joka on 650 m3/h tai pienempi. Se lasketaan minuutteina ja pyöristetään lähimpään kokonaislukuun seuraavasti:

image  ( 2 )

jossa:

  Qmax on kotitalouksien liesituulettimen suurin ilmavirta, mukaan lukien suurtehotoiminto, jos sellainen on käytettävissä, kuutiometreinä tunnissa yhden desimaalin tarkkuudella.

Tämän vaatimuksen täyttämiseen ei riitä pelkkä käsikäyttöinen kytkin tai asetus, joka vähentää laitteen ilmavirran arvoon, joka on 650 m3/h tai pienempi.

3.3.2 Kotitalouksien liesituulettimissa, joissa on keittoajan automaattinen toimintatila:

 automaattisen toimintatilan aktivointi saa olla mahdollista ainoastaan käyttäjän käsiohjauksella, joko liesituulettimessa tai muualla;

 automaattisen toimintatilan on palattava käsinohjaukseen enintään 10 minuutin kuluttua siitä, kun automaattitoiminto kytkee moottorin pois päältä.

3.4    Valaistusjärjestelmän valaistusvoimakkuus (Emiddle)

Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistusvoimakkuus (Emiddle ) keittopinnalla mitataan lukseina vakio-olosuhteissa ja pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

3.5    Melu

Meluarvo (dB) mitataan kotitalouksien liesituulettimen ilmassa kantautuvana A-painotettuna äänitehotasona (painotettu keskiarvo, LWA) suurimmalla tavanomaisella käyttöasetuksella, suurtehotoiminto pois lukien, ja pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

▼M1
LIITE III

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1) Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2) Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a) teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b) ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c) kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 7 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3) Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

4) Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa.

5) Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 7 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6) Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

7) Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä II vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 7 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.Taulukko 7

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Kotitalouksien uunin massa, M

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin M:n ilmoitettu arvo.

Kotitalouksien uunin pesän tilavuus, V

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin V:n ilmoitettu arvo.

ECelectric cavity , ECgas cavity

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ECelectric cavity :n ja ECgas cavity :n ilmoitettu arvo.

ECelectric hob

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ECelectric hob :n ilmoitettu arvo.

EEgas hob

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin EEgas hob :n ilmoitettu arvo.

WBEP , WL

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin WBEP :n ja WL :n ilmoitettu arvo.

QBEP , PBEP

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin QBEP :n ja PBEP :n ilmoitettu arvo.

Qmax

Määritetty arvo saa olla enintään 8 % suurempi kuin Qmax :n ilmoitettu arvo.

Emiddle

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin Emiddle :n ilmoitettu arvo.

Äänitehotaso, LWA

Määritetty arvo ei saa olla LWA :n ilmoitettua arvoa suurempi.

Po , Ps

Tehonkulutuksen Po ja Ps määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin Po ja Ps ilmoitettu arvo. Kun tehonkulutuksen Po ja Ps määritetty arvo on 1,00 W tai pienempi, se ei saa olla yli 0,10 W suurempi kuin Po :n ja Ps :n ilmoitettu arvo.

▼B
LIITE IV

Ohjeelliset viitearvot

Tämän asetuksen voimaantuloajankohtana energiatehokkuuden kannalta markkinoiden parhaiten suoriutuvat kotitalouksien uunit, keittotasot ja liesituulettimet yksilöitiin seuraavasti:Kotitalouksien uunit

Sähkö

EEIcavity = 70,7

Kaasu

EEIcavity = 75,4

Kotitalouksien keittotasot

Sähkö

ECelectric cooking = 169,3

Kaasu

EEgas burner = 63,5 %

Kotitalouksien liesituulettimet

Ilmavirta

FDEhood = 22

Melu

51 dB ilmavirralla 550 m3/h; 57 dB ilmavirralla 750 m3/h( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/108/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 89/336/ETY kumoamisesta (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 24).

( 2 ) katso
image , joka voidaan yksinkertaistaa muotoon
image

jossa:

 Vmax on poistettavan ilman suurin tilavuus, joksi on asetettu 100 m3;

 Qmax on liesituulettimen suurin ilmavirta, mukaan lukien suurtehotoiminto, jos sellainen on käytössä;

  t on aika minuutteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

  dt on kokonaisaika, johon mennessä 100 m3:n ilmamäärä saavutetaan;

  tlimit on aikaraja, joka tarvitaan 100 m3:n poistamiseen, minuutteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.