02014D0541 — FI — 01.01.2021 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 541/2014/EU,

annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014,

avaruusesineiden valvonnan ja seurannan tukikehyksen perustamisesta

(EUVL L 158, 27.5.2014, p.227)

On kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/696, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2021,

L 170

69

12.5.2021

 
Viimeisin konsolidoitu toisinto ennen kumoamista:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02014D0541-20180802