02013R1370 — FI — 19.10.2018 — 006.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1370/2013,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2013,

maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä

(EUVL L 346 20.12.2013, s. 12)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/591, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016,

  L 103

3

19.4.2016

►M2

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/795, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016,

  L 135

115

24.5.2016

►M3

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/1042, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016,

  L 170

1

29.6.2016

►M4

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/2145, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016,

  L 333

1

8.12.2016

►M5

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/147, annettu 29 päivänä tammikuuta 2018,

  L 26

6

31.1.2018

►M6

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1554, annettu 15 päivänä lokakuuta 2018,

  L 261

1

18.10.2018


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 130, 19.5.2016, s.  26 (1370/2013,)
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1370/2013,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2013,

maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään toimenpiteistä, jotka koskevat asetuksella (EU) N:o 1308/2013 perustettuun maatalouden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien hintojen, maksujen, tukien ja määrällisten rajoitusten vahvistamista.

▼M4

1 a artikla

Viitekynnys

1.  Vahvistetaan seuraavat viitekynnykset:

a) vilja-alalla: 101,31 euroa tonnilta; viitehinta koskee purkamatonta varastoon toimitettua tuotetta tukkuportaassa;

b) paddy- eli raakariisi: 150 euroa tonnilta vakiolaadulle sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä III olevassa A kohdassa; viitehinta koskee purkamatonta varastoon toimitettua tuotetta tukkuportaassa;

c) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä III olevassa B kohdassa määritellyn vakiolaatuisen, pakkaamattoman sokerin osalta, vapaasti tehtaalla:

i) valkoinen sokeri: 404,4 euroa/tonni;

ii) raakasokeri: 335,2 euroa/tonni;

d) naudanliha-alalla: 2 224 euroa tonnilta urospuolisten nautojen laatu-/rasvaluokkaan R3 kuuluville ruhoille asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevassa A kohdassa tarkoitetun, vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten unionin nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikon mukaisesti;

e) maito- ja maitotuotealalla;

i) 246,39 euroa 100 kilogrammalta voita;

ii) 169,80 euroa 100 kilogrammalta rasvatonta maitojauhetta;

f) sianliha-alalla: 1 509,39 euroa tonnilta sikojen vakiolaatuisille ruhoille, jotka on määritelty painon ja vähärasvaisen lihan osuuden perusteella asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevassa B kohdassa tarkoitetun, unionin sianruhojen luokitteluasteikon mukaisesti seuraavasti:

i) ruhot, joiden paino on vähintään 60 kilogrammaa mutta alle 120 kilogrammaa: luokka E;

ii) ruhot, joiden paino on vähintään 120 kilogrammaa mutta enintään 180 kilogrammaa: luokka R;

g) oliiviöljyalalla:

i) 1 779 euroa tonnilta ekstra-neitsytoliiviöljyn osalta;

ii) 1 710 euroa tonnilta neitsytoliiviöljyn osalta;

iii) 1 524 euroa tonnilta sellaisen oliivilamppuöljyn osalta, jonka vapaiden happojen aste on kaksi; määrästä vähennetään 36,70 euroa tonnilta kutakin vapaiden happojen lisäastetta kohden.

2.  Edellä 1 kohdassa säädetyt viitekynnykset on tarkistettava säännöllisesti objektiivisten kriteerien perusteella, nimittäin tuotannon kehityksen, tuotantokustannusten ja erityisesti tuotantopanosten ja markkinoiden kehityksen perusteella. Tarvittaessa viitekynnykset on päivitettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 3 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen tuotannon ja markkinoiden kehityksen pohjalta.

3.  Viittauksia asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 säädettyihin viitekynnyksiin on pidettävä viittauksina tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin viitekynnyksiin.

▼M4

2 artikla

Julkiset interventiohinnat

1.  Julkisen intervention hinnan tason:

a) on tavallisen vehnän, durumvehnän, ohran, maissin, paddy- eli raakariisin ja rasvattoman maitojauheen osalta vastattava 1 a artiklassa vahvistettua vastaavaa viitekynnystä, kun kyse on kiinteään hintaan tapahtuvista ostoista, eikä se saa ylittää vastaavaa viitekynnystä, kun kyse on tarjouskilpailulla tapahtuvista ostoista;

b) on voin osalta vastattava 90:tä prosenttia 1 a artiklassa vahvistetusta viitekynnyksestä, kun kyse on kiinteään hintaan tapahtuvista ostoista, eikä se saa ylittää 90:tä prosenttia kyseisestä viitekynnyksestä, kun kyse on tarjouskilpailulla tapahtuvista ostoista;

c) on naudan- ja vasikanlihan osalta vastattava enintään 85:tä prosenttia 1 a artiklassa vahvistetusta viitekynnyksestä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tavallisen vehnän, durumvehnän, ohran, maissin, paddy- eli raakariisin julkisen intervention hintoja mukautetaan nostamalla tai laskemalla niitä näiden tuotteiden keskeisiin laatuvaatimuksiin perustuvien hintojen pohjalta.

3.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla määritetään tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden julkisen intervention hinnan korotukset ja alennukset kyseisessä kohdassa vahvistetuin edellytyksin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼B

3 artikla

Ostohinnat ja sovellettavat määrälliset rajoitukset

1.  Jos julkinen interventio on avoinna asetuksen (EU) N:o 1308/2013 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, ostaminen tapahtuu tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitettuun kiinteään hintaan seuraavien määrällisten rajoitusten mukaisesti kutakin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 12 artiklassa tarkoitettua jaksoa kohden:

a) tavallisen vehnän osalta 3 miljoonaa tonnia;

b) voin osalta 50 000 tonnia;

c) rasvattoman maitojauheen osalta 109 000 tonnia.

▼M3

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, voin ja rasvattoman maitojauheen ostoihin kiinteään hintaan vuonna 2016 sovellettavat määrälliset rajoitukset ovat 100 000  tonnia voin osalta ja 350 000  tonnia rasvattoman maitojauheen osalta. Määriä, jotka on ostettu 29 päivänä kesäkuuta 2016 käynnissä olevan tarjouskilpailumenettelyn perusteella, ei oteta huomioon mainituissa määrällisissä rajoituksissa.

▼M5

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, rasvattoman maitojauheen ostoon kiinteään hintaan vuonna 2018 sovellettava määrällinen rajoitus on 0 tonnia.

▼M6

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, rasvattoman maitojauheen ostoon kiinteään hintaan vuonna 2019 sovellettava määrällinen rajoitus on 0 tonnia.

▼B

2.  Jos julkinen interventio on avoinna asetuksen (EU) N:o 1308/2013 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti:

a) tavallisen vehnän, voin ja rasvattoman maitojauheen osalta tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen määrällisten rajoitusten ylittymisen jälkeen; ja

b) durumvehnän, ohran, maissin, paddy- eli raakariisin sekä naudan- ja vasikanlihan osalta,

ostaminen tapahtuu enimmäisostohinnan määrittämiseksi tarjouskilpailumenettelyllä.

Enimmäisostohinnan on vastattava enintään tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tasoa, ja se on vahvistettava täytäntöönpanosäädösillä.

3.  Komissio voi erityisissä ja asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa antaa täytäntöönpanosäädöksiä:

a) tarjouskilpailumenettelyjen rajoittamisesta johonkin jäsenvaltioon tai jonkin jäsenvaltion johonkin alueeseen, tai

b) julkisen intervention ostohintojen määrittämisestä jollekin jäsenvaltiolle tai jonkin jäsenvaltion jollekin alueelle keskimääräisten tilastoitujen markkinahintojen perusteella.

4.  Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tavallisen vehnän, durumvehnän, ohran, maissin ja paddy- eli raakariisin ostohintoja mukautetaan nostamalla tai laskemalla niitä näiden tuotteiden keskeisiin laatuvaatimuksiin perustuvien hintojen pohjalta.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset hintojen nostamisen tai laskemisen määrittämisestä.

5.  Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.  Komissio hyväksyy ilman 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn soveltamista täytäntöönpanosäädökset, jotka ovat tarpeen:

a) tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettujen intervention rajoitusten noudattamiseksi, ja

b) tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarjouskilpailumenettelyn soveltamiseksi tavallisen vehnän, voin ja rasvattoman maitojauheen osalta tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettujen määrällisten rajoitusten ylittymisen jälkeen.

4 artikla

Yksityisen varastoinnin tuki

1.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 17 artiklassa säädetyn yksityisen varastoinnin tuen määrän vahvistamiseksi myönnettäessä tukea kyseisen asetuksen 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti avataan joko kestoltaan rajoitettu tarjouskilpailu tai vahvistetaan tuki etukäteen. Tuki voidaan vahvistaa jollekin jäsenvaltiolle tai jonkin jäsenvaltion jollekin alueelle.

2.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä:

a) yksityisen varastoinnin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta, kun sovelletaan tarjouskilpailumenettelyä;

b) tuen määrän vahvistamisesta varastointikustannusten ja/tai muiden asiaankuuluvien markkinatekijöiden pohjalta, kun tuki vahvistetaan ennakolta.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼M2

5 artikla

Tuki kouluhedelmien ja kouluvihannesten sekä koulumaidon toimittamista, koulutuksellisia liitännäistoimenpiteitä ja niihin liittyviä kustannuksia varten

1.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu unionin tuki koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden rahoitusta varten saa olla enintään 15 prosenttia tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden vuotuisista lopullisista määrärahoista.

2.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu unionin tuki asiaan liittyviä kustannuksia varten saa olla enintään 10 prosenttia tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden vuotuisista lopullisista määrärahoista.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan unionin tuen enimmäismäärä kustannusluokittain prosentuaalisena osuutena jäsenvaltioiden vuotuisista lopullisista määrärahoista tai prosentuaalisena osuutena kyseisten tuotteiden kustannuksista.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Unionin tuen määrä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden maitoainesosalle saa olla enintään 27 euroa / 100 kg.

4.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuki jaetaan kullekin jäsenvaltiolle tämän kohdan mukaisesti ja ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetut perusteet.

Liitteessä I vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun tuen alustavat määrärahat kullekin jäsenvaltiolle 1 päivän elokuuta 2017 ja 31 päivän heinäkuuta 2023 välisenä aikana. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohtaa ei sovelleta Kroatiaan kyseisenä ajanjaksona.

Komissio antaa 1 päivästä elokuuta 2023 alkaen täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuin perustein kyseisen asetuksen 23 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun unionin tuen alustavat määrärahat kullekin jäsenvaltiolle. Kukin jäsenvaltio saa kuitenkin vähintään 290 000 euroa unionin tukea kouluhedelmien ja kouluvihannesten jakeluun ja vähintään 193 000 euroa unionin tukea koulumaidon jakeluun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 2 kohdassa määritellyn mukaisesti.

Komissio arvioi tämän jälkeen vähintään joka kolmas vuosi, vastaavatko kyseiset alustavat määrärahat edelleen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 2 kohdassa vahvistettuja perusteita. Komissio antaa tarvittaessa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan uudet alustavat määrärahat.

Tässä kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.  Jos jäsenvaltio ei jonain vuonna ole toimittanut unionin tukea koskevaa pyyntöä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 3 kohdan mukaisesti tai jos se on hakenut vain osaa tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista alustavista määrärahoistaan, komissio jakaa kyseiset alustavat määrärahat tai niiden hakematta jätetyn osan uudelleen niille jäsenvaltioille, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa käyttää tukea niille alustavasti myönnettyjä määrärahoja enemmän.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat toimenpiteet määrärahojen jakamiseksi uudelleen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetun perusteen mukaisesti ja ottaen huomioon tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitettua unionin tukea koskevien lopullisten määrärahojen käytön kyseisessä jäsenvaltiossa unionin tukea koskevaa vuotuista pyyntöä edeltävänä lukuvuonna.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.  Jäsenvaltioiden asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 3 kohdan mukaisesti toimittamat pyynnöt saatuaan komissio antaa vuosittain täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan tuen lopullinen jakaminen kouluhedelmiä ja kouluvihanneksia sekä koulumaitoa varten osallistuvien jäsenvaltioiden kesken asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 1 kohdassa asetetuissa rajoissa ja ottaen huomioon kyseisen asetuksen 23 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetut siirrot.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼B

7 artikla

Sokerialan tuotantomaksu

1.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 128 artiklassa säädetty sokeri-, isoglukoosi- ja inuliinisiirappikiintiöiden tuotantomaksu on 12 euroa tonnilta kiintiösokeria ja -inuliinisiirappia. Isoglukoosin tuotantomaksu on 50 prosenttia sokeriin sovellettavasta tuotantomaksusta.

2.  Jäsenvaltion on perittävä 1 kohdan mukaisesti maksettu tuotantomaksu kokonaisuudessaan alueelleen sijoittautuneilta yrityksiltä niiden kyseisen markkinointivuoden kiintiön perusteella.

Yritysten on suoritettava maksut ennen kyseisen markkinointivuoden helmikuun loppua.

3.  Unionin sokeri- ja inuliinisiirappiyritykset voivat vaatia, että sokerijuurikkaan tai sokeriruo'on viljelijät tai juurisikurin toimittajat vastaavat enintään 50 prosentista asianomaisesta tuotantomaksusta.

8 artikla

Sokerialan tuotantotuki

Komissio vahvistaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 129 artiklassa säädetyn sokerialan tuotteiden tuotantotuen täytäntöönpanosäädöksillä seuraavien pohjalta:

a) tuontisokerin käyttöön liittyvät kulut, jotka aiheutuisivat teollisuudelle, jos se suorittaisi hankintansa maailmanmarkkinoilta; ja

▼M4

b) unionin markkinoilla saatavilla olevan ylijäämäsokerin hinta tai, jos mainituilla markkinoilla ei ole ylijäämäsokeria, 1 a artiklan c alakohdassa vahvistettu sokerin viitekynnys.

▼B

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

9 artikla

Sokerijuurikkaan vähimmäishinta

1.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 135 artiklassa säädetty kiintiösokerijuurikkaan vähimmäishinta on 26,29 euroa tonnilta sokerin markkinointivuoden 2016/2017 loppuun 30 päivään syyskuuta 2017 saakka.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua vähimmäishintaa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä III olevassa B osassa määriteltyyn vakiolaatuiseen sokerijuurikkaaseen.

3.  Kiintiösokerin valmistukseen tarkoitettuja, sokerin valmistukseen soveltuvia kiintiösokerijuurikkaita ostavien sokeriyritysten on maksettava vähintään vähimmäishinta, jota mukautetaan korottamalla tai alentamalla hintaa, jos juurikkaat poikkeavat vakiolaadusta. Komissio määrittää hinnan korottamisen tai alentamisen täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.  Niiden sokerijuurikasmäärien osalta, jotka vastaavat teollisuudelle tarkoitetun sokerin tai ylijäämäsokerin määriä, joihin sovelletaan 11 artiklassa säädettyä ylijäämämaksua, asianomaisen sokeriyrityksen on mukautettava ostohintaa siten, että se on vähintään yhtä suuri kuin kiintiösokerijuurikkaan vähimmäishinta.

10 artikla

Kansallisen sokerikiintiön mukauttaminen

Neuvosto voi perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaisesti komission ehdotuksesta mukauttaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä XII vahvistettuja kiintiöitä mahdollisten päätösten johdosta, joita jäsenvaltiot ovat tehneet kyseisen asetuksen 138 artiklan mukaisesti.

11 artikla

Sokerialan ylijäämämaksu

1.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 142 artiklassa säädetty ylijäämämaksu vahvistetaan tasolle, joka on riittävän korkea kyseisessä artiklassa tarkoitettujen määrien kasautumisen välttämiseksi. Komissio vahvistaa tämän maksun täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Jäsenvaltion on perittävä 1 kohdassa tarkoitettu ylijäämämaksu alueelleen sijoittautuneilta yrityksiltä niiden kyseisessä kohdassa tarkoitettujen tuotantomäärien perusteella, jotka on todettu näiden yritysten osalta kyseisenä markkinointivuonna.

12 artikla

Sokerialan väliaikainen markkinahallintamekanismi

Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 142 artiklassa säädetään, komissio voi riittävän ja tasapainoisen sokeritarjonnan varmistamiseksi unionin markkinoilla soveltaa sokerin markkinointivuoden 2016/2017 loppuun 30 päivään syyskuuta 2017 saakka tarvittaviin määriin ja tarvittavan ajan väliaikaisesti täytäntöönpanosäädöksillä ylijäämämaksua kyseisen asetuksen 139 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetulle kiintiön ulkopuoliselle tuotannolle.

Komissio vahvistaa maksun määrän täytäntöönpanosäädöksillä.

Tässä artiklassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

13 artikla

Vientitukien vahvistaminen

1.  Komissio voi antaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 196 artiklassa vahvistetuin edellytyksin ja kyseisen asetuksen 198 artiklan mukaisesti täytäntöönpanosäädökset vientitukien vahvistamisesta:

a) säännöllisin väliajoin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 196 artiklan 1 kohdan nojalla vahvistetussa luettelossa oleville tuotteille;

b) viljaa, riisiä, sokeria sekä maitoa ja maitotuotteita koskevilla tarjouskilpailumenettelyillä.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Tiettyä tuotetta koskevia vientitukia vahvistettaessa on otettava huomioon yksi tai useampi seuraavista:

a) vallitseva tilanne ja kehitysnäkymät seuraavien seikkojen osalta:

i) kyseisen tuotteen hinnat ja saatavuus unionin markkinoilla,

ii) kyseisen tuotteen hinnat maailmanmarkkinoilla;

b) yhteisen markkinajärjestelyn tavoitteet eli tasapainon varmistaminen kyseisillä markkinoilla sekä hintojen ja kaupan luonnollinen kehitys;

c) tarve välttää häiriöitä, jotka saattaisivat luoda pitkäaikaista epätasapainoa kysynnän ja tarjonnan välillä unionin markkinoilla;

d) suunnitellun viennin taloudelliset näkökohdat;

e) perussopimuksen mukaisesti tehdyistä kansainvälisistä sopimuksista johtuvat rajoitukset;

f) tarve säilyttää tasapaino unionista kolmansiin maihin jalostettuina tuotteina vietävien maatalouden perustuotteiden ja kolmansista maista tuotavien sisäiseen jalostukseen tarkoitettujen tuotteiden käytön välillä;

g) suotuisimmat kaupan pitämisen kustannukset ja kuljetuskustannukset unionin markkinoilta unionin satamiin tai muihin vientipaikkoihin, mukaan luettuina kuljetuskustannukset määrämaihin;

h) kysyntä unionin markkinoilla;

i) sianliha-, muna- ja siipikarja-alojen osalta ero, joka on kyseisten alojen tuotteiden tuottamiseen unionissa tarvittavasta rehuviljamäärästä unionissa maksettavan hinnan ja maailmanmarkkinoilla maksettavan hinnan välillä.

3.  Komissio voi tarvittaessa mukauttaa vientituen määrää täytäntöönpanosäädöksillä joko jonkin jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ripeän reagoinnin varmistamiseksi nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään ilman 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn soveltamista.

14 artikla

Viljan ja riisin vientitukia koskevat erityistoimenpiteet

1.  Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä vilja- ja riisialan vientitukiin sovellettavan korjausmäärän vahvistamisesta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio voi ripeän reagoinnin varmistamiseksi nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin tarvittaessa antaa täytäntöönpanosäädökset korjausmäärien muuttamisesta soveltamatta 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

Komissio voi soveltaa tätä alakohtaa vilja- ja riisialan tuotteisiin, jotka viedään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1216/2009 ( 1 ) mukaisesti jalostettuina tavaroina.

2.  Edellisen markkinointivuoden lopussa varastossa olleen maltaan tai mainittuna aikana varastossa olleesta ohrasta valmistetun maltaan vientiin sovelletaan markkinointivuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana tukea, jota olisi sovellettu kyseisen vientitodistuksen osalta edellisen markkinointivuoden viimeisen kuukauden aikana toteutuneeseen vientiin.

3.  Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä mukauttaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 199 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettua, mainitun asetuksen liitteessä I olevan I osan a ja b kohdassa luetelluille tuotteille myönnettävää vientitukea interventiohintatason mahdollisten muutosten perusteella.

Ensimmäistä alakohtaa voidaan kokonaisuudessaan tai osittain soveltaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä I olevan I osan c ja d kohdassa lueteltuihin tuotteisiin sekä kyseisen liitteen I osassa lueteltuihin tuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1216/2009 mukaisesti jalostettuina tavaroina. Tässä tapauksessa komissio korjaa täytäntöönpanosäädöksillä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tarkistusta soveltamalla kerrointa, joka kuvaa suhdetta perustuotteen määrän ja vietävän jalostustuotteen sisältämän tai vietävässä tavarassa käytetyn perustuotteen määrän välillä.

Tässä kohdassa säädetyt täytäntöönpanosäädökset annetaan tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

15 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 229 artiklalla perustettu maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

16 artikla

Vastaavuustaulukko

Viittauksia asetuksen (EY) N:o 1234/2007 asiaa koskeviin säännöksiin, sen jälkeen kun kyseinen asetus on kumottu asetuksella (EU) N:o 1308/2013, pidetään viittauksina tähän asetukseen tämän asetuksen liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

17 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Asetuksen 7 – 12a artiklaa sovelletaan sokerin markkinointivuoden 2016/2017 loppuun 30 päivään syyskuuta 2017 saakka.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
►M2  LIITE II ◄

VASTAAVUUSTAULUKKO

16 artiklassa tarkoitettuAsetus (EY) N:o 1234/2007

Tämä asetus

18 artiklan 1 ja 3 kohta

2 artikla

18 artiklan 2 kohdan a alakohta

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

13 artiklan 1 kohdan c alakohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohta

13 artiklan 1 kohdan d alakohta

3 artiklan 1 kohdan c alakohta

18 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan 2 kohta

18 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 3 kohta

18 artiklan 4 kohta

3 artiklan 4 kohta

▼C1

43 artiklan aa kohta

3 artiklan 6 kohta

▼B

31 artiklan 2 kohta

4 artikla

103 ga artiklan 4 kohta

5 artiklan 1 kohta

103 ga artiklan 5 kohta

5 artiklan 2 kohta

102 artiklan 4 kohta

6 artiklan 1 kohta

102 artiklan 3 kohta

6 artiklan 2 ja 3 kohta

51 artiklan 2 kohta

7 artiklan 1 kohta

51 artiklan 3 kohta

7 artiklan 2 kohta

51 artiklan 4 kohta

7 artiklan 3 kohta

97 artikla

8 artikla

49 artikla

9 artikla

64 artiklan 2 kohta

11 artiklan 1 kohta

64 artiklan 3 kohta

11 artiklan 2 kohta

164 artiklan 2 kohta

13 artiklan 1 ja 3 kohta

164 artiklan 3 kohta

13 artiklan 2 kohta

164 artiklan 4 kohta

14 artiklan 1 kohta

165 artikla

14 artiklan 2 kohta

166 artikla

14 artiklan 3 kohta

▼M2
LIITE I

ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

1 päivän elokuuta 2017 ja 31 päivän heinäkuuta 2023 väliseksi ajaksi

(5 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut)Jäsenvaltio

Kouluhedelmien ja kouluvihannesten alustavat määrärahat

Koulumaidon alustavat määrärahat

Belgia

3 367 930

1 650 729

Bulgaria

2 093 779

1 020 451

Tšekki

3 123 230

1 600 707

Tanska

1 807 661

1 460 645

Saksa

19 696 932

9 404 154

Viro

439 163

700 309

Irlanti

1 757 779

900 398

Kreikka

3 218 885

1 550 685

Espanja

12 932 647

6 302 784

Ranska

22 488 086

12 625 577

Kroatia

1 360 232

800 354

Italia

16 711 302

8 003 535

Kypros

290 000

500 221

Latvia

633 672

700 309

Liettua

900 888

1 032 456

Luxemburg

290 000

193 000

Unkari

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Alankomaat

5 431 641

2 401 061

Itävalta

2 238 064

1 100 486

Puola

11 639 985

10 204 507

Portugali

3 283 397

2 220 981

Romania

6 866 848

10 399 594

Slovenia

554 020

320 141

Slovakia

1 708 720

900 398

Suomi

1 599 047

3 824 689

Ruotsi

2 854 972

8 427 723

Yhdistynyt kuningaskunta

19 391 534

9 804 331

Yhteensä

150 000 000

100 000 000( 1 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 1216/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä (EUVL L 328, 15.12.2009, s. 10).