2013R0577 — FI — 01.09.2016 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 577/2013,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013,

koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 178 28.6.2013, s. 109)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1219/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014,

  L 329

23

14.11.2014

►M2

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/561, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016,

  L 96

26

12.4.2016


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EUVL L 215, 10.8.2016, s.  37 (2016/561,)
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 577/2013,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013,

koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 7, 11 ja 12 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevat vaatimukset

1.  Asetuksen (EU) N:o 576/2013 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset on laadittava tämän asetuksen liitteessä I olevassa 1 osassa esitettyä muotoa ja ulkoasua noudattaen, ja niiden on oltava mainitun liitteen 3 osassa vahvistettujen kieliä koskevien vaatimusten mukaisia.

2.  Asetuksen (EU) N:o 576/2013 12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ilmoitus on laadittava tämän asetuksen liitteessä I olevassa 2 osassa esitettyä muotoa ja ulkoasua noudattaen, ja sen on oltava mainitun liitteen 3 osassa vahvistettujen kieliä koskevien vaatimusten mukainen.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 13 artiklassa tarkoitetut alueiden ja kolmansien maiden luettelot

1.  Asetuksen (EU) N:o 576/2013 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu alueiden ja kolmansien maiden luettelo esitetään tämän asetuksen liitteessä II olevassa 1 osassa.

2.  Asetuksen (EU) N:o 576/2013 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu alueiden ja kolmansien maiden luettelo esitetään tämän asetuksen liitteessä II olevassa 2 osassa.

3 artikla

Passin malli koirien, kissojen ja frettien muita kuin kaupallisia siirtoja varten

1.  Asetuksen (EU) N:o 576/2013 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu passi on laadittava tämän asetuksen liitteessä III olevassa 1 osassa esitetyn mallin mukaisesti, ja siinä on noudatettava mainitun liitteen 2 osassa vahvistettuja lisävaatimuksia.

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, asetuksen (EU) N:o 576/2013 27 artiklan a alakohdan nojalla sellaisella alueella tai sellaisessa kolmannessa maassa, joka mainitaan tämän asetuksen liitteessä II olevan 1 osan luettelossa, myönnettävät passit on laadittava tämän asetuksen liitteessä III olevassa 3 osassa esitetyn mallin mukaisesti, ja niissä on noudatettava mainitun liitteen 4 osassa vahvistettuja lisävaatimuksia.

4 artikla

Eläinten terveystodistus koirien, kissojen ja frettien unioniin muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvia siirtoja varten

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun eläinten terveystodistuksen on oltava seuraavien vaatimusten mukainen:

a) se on laadittava tämän asetuksen liitteessä IV olevassa 1 osassa esitetyn mallin mukaisesti;

b) se on täytettävä asianmukaisesti ja myönnettävä kyseisessä liitteessä olevassa 2 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti;

c) siihen on liitettävä asetuksen (EU) N:o 576/2013 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kirjallinen ilmoitus, joka on laadittava kyseisessä liitteessä olevan 3 osan A jaksossa esitetyn mallin mukaisesti ja jossa on noudatettava mainitussa liitteessä olevan 3 osan B jaksossa vahvistettuja lisävaatimuksia.

5 artikla

Kumoamiset

Kumotaan päätökset 2003/803/EY, 2004/839/EY ja 2005/91/EY.

6 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 29 päivästä joulukuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, 11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen

ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevat vaatimukset

1   OSA

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen muoto ja ulkoasu

image

2   OSA

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen muoto ja ulkoasu

image

3   OSA

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, 11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen ilmoitusten kielivaatimukset

Ilmoitukset on laadittava vähintään yhdellä määränpää-/saapumisjäsenvaltion virallisista kielistä sekä englannin kielellä.

▼M1
LIITE II

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 13 artiklassa tarkoitettu alueiden ja kolmansien maiden luettelo

1 OSA

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu alueiden ja kolmansien maiden luetteloISO-koodi

Alue tai kolmas maa

AD

Andorra

CH

Sveitsi

FO

Färsaaret

GI

Gibraltar

GL

Grönlanti

IS

Islanti

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norja

SM

San Marino

VA

Vatikaanivaltio

2 OSA

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu alueiden ja kolmansien maiden luetteloISO-koodi

Alue tai kolmas maa

Mukaan luetut alueet

AC

Ascensionsaari

 

AE

Arabiemiirikunnat

 

AG

Antigua ja Barbuda

 

AR

Argentiina

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnia ja Hertsegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrain

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius ja Saba

 

BY

Valko-Venäjä

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandinsaaret

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamaika

 

JP

Japani

 

KN

Saint Kitts ja Nevis

 

KY

Caymansaaret

 

LC

Saint Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

 

MU

Mauritius

 

MX

Meksiko

 

MY

Malesia

 

NC

Uusi-Kaledonia

 

NZ

Uusi-Seelanti

 

PF

Ranskan Polynesia

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

RU

Venäjä

 

SG

Singapore

 

SH

Saint Helena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad ja Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Amerikan yhdysvallat

AS – Amerikan Samoa

GU – Guam

MP – Pohjois-Mariaanit

PR – Puerto Rico

VI – Yhdysvaltain Neitsytsaaret

VC

Saint Vincent ja Grenadiinit

 

VG

Brittiläiset Neitsytsaaret

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis ja Futuna

 

▼B
LIITE III

Passin malli koirien, kissojen ja frettien muita kuin kaupallisia siirtoja varten

1   OSA

Jäsenvaltiossa myönnettävän passin malli

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

2   OSA

Jäsenvaltiossa myönnettävää passia koskevat lisävaatimukset

1. Passin muoto

Passin koon on oltava 100 × 152 mm.

2. Passin kansi

a) etukansi:

i) väri: sininen (PANTONE® Reflex Blue) ja keltaiset tähdet (PANTONE® Yellow) ylimmässä neljänneksessä Euroopan tunnusta koskevien ohjeiden mukaisesti ( 1 );

ii) merkinnät ”Euroopan unioni” ja asianomaisen jäsenvaltion nimi on painettava samalla kirjasinlajilla;

iii) alareunaan on painettava passin myöntävän jäsenvaltion ISO-maakoodi sekä ainutkertainen aakkosnumeerinen tunnus (1 osassa esitetyssä mallissa ”numero”);

b) etu- ja takakannen sisäpuolen väri: valkoinen;

c) takakannen väri: sininen (PANTONE® Reflex Blue).

3. Otsakkeiden järjestys ja sivunumerot

a) otsakkeiden järjestystä (roomalaisine numeroineen) on ehdottomasti noudatettava;

b) passin jokaisen sivun alalaitaan on merkittävä sivunumero seuraavassa muodossa: ”x/n”, jossa x on parhaillaan auki oleva sivu ja n on kokonaissivumäärä;

c) passin jokaiselle sivulle on painettava passin myöntävän jäsenvaltion ISO-maakoodi sekä ainutkertainen aakkosnumeerinen tunnus;

d) edellä 1 osassa esitetyn passin mallin sivujen määrä ja siinä olevien kehysten koko ja muoto ovat suuntaa-antavat.

4. Kielet

Kaiken painetun tekstin on oltava passin myöntävän jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä ja englannin kielellä.

5. Turvaominaisuudet

a) kun vaaditut tiedot on merkitty passin III osaan, kyseinen sivu päällystetään läpinäkyvällä laminointikalvolla;

b) jos jollekin passin sivulle merkittävät tiedot ovat tarrassa, eikä tarra ole irrotettaessa itsestään tuhoutuva, se on päällystettävä läpinäkyvällä laminointikalvolla.

3   OSA

Tämän asetuksen liitteessä II olevan 1 osan luettelossa mainitulla alueella tai siinä mainitussa kolmannessa maassa myönnettävän passin malli

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

4   OSA

Tämän asetuksen liitteessä II olevan 1 osan luettelossa mainitulla alueella tai siinä mainitussa kolmannessa maassa myönnettävää passia koskevat lisävaatimukset

1. Passin muoto

Passin koon on oltava 100 × 152 mm.

2. Passin kansi

a) etukansi

i) väri: yksivärinen (PANTONE®), ylimmässä neljänneksessä kansallinen tunnus;

ii) alareunaan on painettava passin myöntävän alueen tai kolmannen maan ISO-maakoodi sekä ainutkertainen aakkosnumeerinen tunnus (3 osassa esitetyssä mallissa ”numero”);

b) etu- ja takakannen sisäpuolen väri: valkoinen;

c) takakannen väri: yksivärinen (PANTONE®).

3. Otsakkeiden järjestys ja sivunumerot

a) otsakkeiden järjestystä (roomalaisine numeroineen) on ehdottomasti noudatettava;

b) passin jokaisen sivun alalaitaan on merkittävä sivunumero seuraavassa muodossa: ”x/n”, jossa x on parhaillaan auki oleva sivu ja n on kokonaissivumäärä;

c) passin jokaiselle sivulle on painettava passin myöntävän alueen tai kolmannen maan ISO-maakoodi sekä ainutkertainen aakkosnumeerinen tunnus;

d) edellä 3 osassa esitetyn passin mallin sivujen määrä ja siinä olevien kehysten koko ja muoto ovat suuntaa-antavat.

4. Kielet

Kaiken painetun tekstin on oltava yhdellä tai useammalla passin myöntävän alueen tai kolmannen maan virallisella kielellä sekä englannin kielellä.

5. Turvaominaisuudet

a) kun vaaditut tiedot on merkitty passin III osaan, kyseinen sivu päällystetään läpinäkyvällä laminointikalvolla;

b) jos passin sivulle merkittävät tiedot ovat tarrassa, eikä tarra ole irrotettaessa itsestään tuhoutuva, se on päällystettävä läpinäkyvällä laminointikalvolla.
LIITE IV

▼M2

1   OSA

image

image

►(1) C1  

image

image

►(1) C1  

image

image

image

▼B

2   OSA

Eläinten terveystodistusten täyttämistä koskevat selittävät huomautukset

a) Kun todistuksessa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkaeläinlääkäri voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

b) Kunkin todistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, tai jos tilaa tarvitaan enemmän, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

c) Todistus on laadittava vähintään yhdellä saapumisjäsenvaltion virallisista kielistä sekä englannin kielellä. Se on täytettävä suuraakkosin vähintään yhdellä saapumisjäsenvaltion virallisista kielistä tai englannin kielellä.

d) Jos todistukseen kiinnitetään lisäsivuja, näiden sivujen katsotaan olevan osa todistuksen alkuperäiskappaletta, ja todistuksen antavan virkaeläinlääkärin on allekirjoitettava ja leimattava jokainen sivu.

e) Jos todistuksessa, d kohdassa tarkoitetut lisäsivut mukaan luettuina, on enemmän kuin yksi sivu, jokaisen sivun alaosaan on laitettava sivunumero – (sivunumero) / (sivujen kokonaismäärä) – ja yläosaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistuksen viitenumero.

f) Todistuksen alkuperäiskappaleen on oltava sen alueen tai kolmannen maan, josta lähettäminen tapahtuu, virkaeläinlääkärin tai hyväksytyn eläinlääkärin myöntämä ja kyseisen alueen tai maan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama. Lähettävän alueen tai kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että todistusta laadittaessa noudatetaan sääntöjä ja periaatteita, jotka vastaavat direktiivissä 96/93/EY vahvistettuja sääntöjä ja periaatteita.

Allekirjoituksen värin on oltava eri kuin painoväri. Tämä vaatimus koskee myös muita leimoja kuin kohopainettuja leimoja ja vesileimoja.

g) Kohdassa I.2 ja II.a tarkoitetun todistuksen viitenumeron antaa sen alueen tai kolmannen maan toimivaltainen viranomainen, josta lähettäminen tapahtuu.

3   OSA

Asetuksen (EU) N:o 576/2013 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kirjallinen ilmoitus

A    jakso

Ilmoituksen malli

image

B    jakso

Ilmoitusta koskevat lisävaatimukset

Ilmoitus on laadittava suuraakkosin vähintään yhdellä saapumisjäsenvaltion virallisista kielistä sekä englannin kielellä.( 1 ) Euroopan tunnuksen graafinen käsikirja: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm