02013D0649 — FI — 16.02.2021 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2013,

maissista MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) tuotetun siitepölyn markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 4743)

(Ainoastaan hollannin- ja ranskankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/649/EU)

(EUVL L 302 13.11.2013, s. 44)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1579, annettu 18 päivänä syyskuuta 2019,

  L 244

8

24.9.2019

►M2

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/184, annettu 12 päivänä helmikuuta 2021,

  L 55

4

16.2.2021
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2013,

maissista MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) tuotetun siitepölyn markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 4743)

(Ainoastaan hollannin- ja ranskankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/649/EU)1 artikla

Muuntogeeninen organismi ja yksilöllinen tunniste

Muuntogeeniselle maissille (Zea mays L.) MON 810, sellaisena kuin se määritellään tämän päätöksen liitteessä olevassa b kohdassa, osoitetaan yksilöllinen tunniste MON-ØØ81Ø-6 asetuksen (EY) N:o 65/2004 mukaisesti.

2 artikla

Lupa

Maissista MON 810 tuotetulle siitepölylle elintarvikkeena ja elintarvikkeiden ainesosana tai elintarvikkeissa ja elintarvikkeiden ainesosissa käytettynä myönnetään asetuksen (EY) N:o 1829/2003 4 artiklan 2 kohdassa esitettyjä tarkoituksia varten lupa tässä päätöksessä asetettujen edellytysten mukaisesti.

3 artikla

Merkitseminen

Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa säädetään merkintöjä koskevista erityisvaatimuksista ja siinä tarkoitetuksi ”organismin nimeksi” on merkittävä ”maissi”.

4 artikla

Yhteisön rekisteri

Tämän päätöksen liitteessä esitetyt tiedot on kirjattava asetuksen (EY) N:o 1829/2003 28 artiklassa säädettyyn yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin.

▼M2

5 artikla

Luvanhaltija

Luvanhaltija on Bayer Agriculture BV, Belgia, joka edustaa seuraavaa yritystä: Bayer CropScience LP, Yhdysvallat.

▼B

6 artikla

Voimassaolo

Tätä päätöstä sovelletaan kymmenen vuoden ajan sen tiedoksiantopäivästä.

▼M2

7 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu seuraavalle yritykselle: Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgia.

▼B
LIITE

▼M2

a)    Hakija ja luvanhaltija

Nimi

:

Bayer Agriculture BV

Osoite

:

Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgia

Seuraavan yrityksen puolesta: Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Yhdysvallat.

▼B

b)    Tuotteiden nimet ja määritelmät

Maissista MON-ØØ81Ø-6 tuotettu siitepöly elintarvikkeena ja elintarvikkeiden ainesosana tai elintarvikkeissa ja elintarvikkeiden ainesosissa.

Muuntogeeninen maissi MON-ØØ81Ø-6, siten kuin se on kuvattu hakemuksessa, ilmentää Cry1Ab-proteiinia, joka antaa suojan tiettyjä perhostuholaisia kohtaan.

c)    Merkitseminen

Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa säädetään merkintöjä koskevista erityisvaatimuksista ja siinä tarkoitetuksi ”organismin nimeksi” on merkittävä ”maissi”.

d)    Havaitsemismenetelmä

— 
Tapahtumakohtainen reaaliaikainen PCR-tekniikkaan perustuva menetelmä maissin MON-ØØ81Ø-6 kvantifiointia varten.
— 
Validoinut jauhetuilla maissinsiemenillä (sertifioitu vertailumateriaali (CRM IRMM-413)), jotka sisältävät muuntogeenisen maissin MON 810 ja tavanomaisen maissin seoksia, Federal Institute for Risk Assessment (BfR) yhteistyössä seuraavien kanssa: American Association of Cereal Chemists (AACC), Euroopan komission Yhteinen tutkimuskeskus (JRC) (Vertailumateriaalien ja mittausten tutkimuslaitos (IRMM), Kuluttajien terveyden ja kuluttajansuojan laitos (IHCP)) ja GeneScan, Berliini, julkaistu osoitteessa
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/summaries/Mon810_validation_report.pdf
Vertailumateriaali: ERM-BF413k, saatavilla Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) kautta, Vertailumateriaalien ja mittausten tutkimuslaitos (IRMM) osoitteessa
http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)    Yksilöllinen tunniste

MON-ØØ81Ø-6

f)    Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan liitteen II mukaisesti vaadittavat tiedot

Ei tarpeen.

g)    Tuotteen markkinoille saattamista, käyttöä ja käsittelyä koskevat ehdot tai rajoitukset

Ei tarpeen.

h)    Seurantasuunnitelma

Ei tarpeen.

i)    Markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden käytön osalta

Ei tarpeen.

Huom. Linkkejä asiaa koskeviin asiakirjoihin on ehkä muutettava ajoittain. Kyseiset muutokset saatetaan yleisön tietoon päivittämällä yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteri.