02013D0519 — FI — 01.06.2017 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2013,

sellaisten alueiden ja kolmansien maiden luettelosta, joista koirien, kissojen ja frettien tuonti on sallittu, sekä kyseisten eläinten tuonnissa käytettävästä todistusmallista

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 6721)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/519/EU)

(EUVL L 281 23.10.2013, s. 20)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/98, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 18 päivänä tammikuuta 2017,

  L 16

37

20.1.2017
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2013,

sellaisten alueiden ja kolmansien maiden luettelosta, joista koirien, kissojen ja frettien tuonti on sallittu, sekä kyseisten eläinten tuonnissa käytettävästä todistusmallista

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 6721)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/519/EU)1 artikla

Sellaisten alueiden tai kolmansien maiden luettelo, joista koirien, kissojen ja frettien tuonti on sallittua direktiivin 92/65/ETY mukaisesti

1.  Koirien, kissojen tai frettien lähetyksiä, joihin sovelletaan direktiivin 92/65/ETY säännöksiä, saa tuoda unioniin ainoastaan sillä edellytyksellä, että ne alueet tai kolmannet maat, joilta/joista ne tulevat, ja ne alueet tai kolmannet maat, joiden kautta ne kulkevat, sisältyvät johonkin seuraavissa säädöksissä esitetyistä luetteloista:

a) päätöksen 2004/211/EY liite I;

b) asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II oleva 1 osa;

c) täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liite II.

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, direktiivin 92/65/ETY mukaisesti hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin ja keskuksiin tarkoitettujen koirien, kissojen tai frettien lähetyksiä saa tuoda unioniin ainoastaan sillä edellytyksellä, että ne alueet tai kolmannet maat, joilta/joista ne tulevat, ja ne alueet tai kolmannet maat, joiden kautta ne kulkevat, sisältyvät 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun luetteloon.

2 artikla

Eläinten terveystodistus joiltakin alueilta tai joistakin kolmansista maista tulevaa tuontia varten

Jäsenvaltioiden on sallittava ainoastaan sellaisten koirien, kissojen tai frettien tuonti, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a) niiden mukana on eläinten terveystodistus, joka on laadittu liitteessä olevassa 1 osassa annetun mallin mukaisesti ja jonka on täyttänyt ja allekirjoittanut virkaeläinlääkäri liitteen 2 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti;

b) ne täyttävät a alakohdassa tarkoitetun eläinten terveystodistuksen vaatimukset sen alueen tai kolmannen maan osalta, jolta/josta ne tulevat, ja niiden alueiden tai kolmansien maiden osalta, joiden kautta ne kulkevat, kuten 1 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetaan.

3 artikla

Kumoamiset

Kumotaan päätökset 94/274/EY, 94/275/EY ja 2005/64/EY.

4 artikla

Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltioiden on 29 päivään huhtikuuta 2015 kestävän siirtymäkauden aikana sallittava sellaisten koirien, kissojen tai frettien tuonti unioniin, joiden mukana on terveystodistus, joka on myönnetty viimeistään 28 päivänä joulukuuta 2014 päätöksen 2005/64/EY liitteessä tai täytäntöönpanopäätöksen 2011/874/EU liitteessä I esitettyjen mallien mukaisesti.

5 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 29 päivästä joulukuuta 2014.

6 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille.
LIITE

▼M1

1 OSA

Eläinten terveystodistuksen malli koirien, kissojen ja frettien unioniin tuontia varten

image

image

image

image

image

▼B

2   OSA

Eläinlääkärintodistusten täyttämistä koskevat selittävät huomautukset

a) Kun todistuksessa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkaeläinlääkäri voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

b) Kunkin todistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, tai jos tilaa tarvitaan enemmän, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

c) Todistus laaditaan vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka saapumisrajatarkastusaseman kautta lähetys tuodaan unioniin, ja yhdellä määränpääjäsenvaltion virallisella kielellä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia todistuksen laatimisen jonkin muun jäsenvaltion virallisella kielellä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

d) Jos lähetyksessä olevien tuotteiden tunnistamiseksi (eläinten terveystodistuksen mallin kohdassa I.28 oleva luettelo) todistukseen kiinnitetään lisäsivuja tai liiteasiakirjoja, näiden sivujen tai asiakirjojen katsotaan olevan osa alkuperäistä todistusta, ja todistuksen myöntävän virkaeläinlääkärin on allekirjoitettava ja leimattava jokainen sivu.

e) Jos todistuksessa, d kohdassa tarkoitetut lisäsivut tai asiakirjat mukaan luettuina, on enemmän kuin yksi sivu, jokaisen sivun alaosaan on laitettava sivunumero – (sivunumero) / (sivujen kokonaismäärä) – ja yläosaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistuksen viitenumero.

f) Todistuksen alkuperäiskappaleen täyttää ja allekirjoittaa viejäalueen tai vientimaana toimivan kolmannen maan virkaeläinlääkäri. Viejäalueen tai vientimaana toimivan kolmannen maan toimivaltainen viranomainen varmistaa, että todistusta laadittaessa noudatetaan sääntöjä ja periaatteita, jotka vastaavat neuvoston direktiivissä 96/93/EY vahvistettuja sääntöjä ja periaatteita.

Allekirjoituksen värin on oltava eri kuin painoväri. Tämä vaatimus koskee myös muita leimoja kuin kohopainettuja leimoja ja vesileimoja.

g) Viejäalueen tai vientimaana toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava kohdissa I.2 ja II.a tarkoitettu todistuksen viitenumero.