2012R0792 — FI — 05.02.2015 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 792/2012,

annettu 23 päivänä elokuuta 2012,

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen mallia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta

(EYV L 242, 7.9.2012, p.13)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015,

  L 10

19

16.1.2015
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 792/2012,

annettu 23 päivänä elokuuta 2012,

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen mallia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisestaEUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 ( 1 ) ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi annettava säännökset, joilla asetus (EY) N:o 338/97 pannaan täytäntöön ja varmistetaan, että luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES), jäljempänä ’yleissopimus’, määräyksiä noudatetaan kaikilta osin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 338/97 ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 4 päivänä toukokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 ( 2 ) yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa kyseisissä asetuksissa säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen mallit.

(3)

Yleissopimuksen osapuolikokouksen Dohassa (Qatarissa) 13 päivästä 25 päivään maaliskuuta 2010 pidetyssä viidennessätoista kokouksessa tehtiin eräisiin päätöslauselmiin muutoksia, jotka koskevat muun muassa lupien ja todistusten yhdenmukaistamista sekä alkuperätunnusten muutoksia. Näiden päätöslauselmien huomioon ottamiseksi on tarpeen muuttaa malleja vastaavasti. Lisäksi tarvitaan muutoksia, joilla kyseisistä asiakirjoista saadaan käyttäjien ja kansallisten hallintoviranomaisten kannalta selkeämpiä.

(4)

Tämän vuoksi olisi määriteltävä näiden lomakkeiden käyttöä koskevat yhtenäiset edellytykset vahvistamalla asetuksen (EY) N:o 865/2006 soveltamisen yhteydessä käytettävät mallit, ohjeet ja selitykset.

(5)

Nämä yhtenäiset edellytykset olisi vahvistettava yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 ( 3 ) 5 artiklassa säädettyä tarkastelumenettelyä noudattaen. Kyseiset edellytykset on tarpeen sisällyttää asetuksesta (EY) N:o 865/2006 erilliseen täytäntöönpanoasetukseen.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 865/2006 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Yleiset säännökset

Asetuksessa (EY) N:o 338/97 ja asetuksessa (EY) N:o 865/2006 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen lomakkeiden mallit ja tekniset vaatimukset vahvistetaan tässä asetuksessa. Mallit ja tekniset vaatimukset vahvistetaan seuraaville asiakirjoille:

1) tuontiluvat

2) vientiluvat

3) jälleenvientitodistukset

4) henkilökohtaista omistusta koskevat todistukset

5) näytekokoelmatodistukset

▼M1

5 a) soitintodistukset

▼B

6) tuonti-ilmoitukset

7) kiertävien näyttelyjen todistukset

▼M1

8) henkilökohtaista omistusta koskevien todistusten, kiertävien näyttelyjen todistusten sekä soitintodistusten lisälehdet

▼B

9) asetuksen (EY) N:o 338/97 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 3 ja 4 kohdassa sekä 8 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt todistukset

10) asetuksen (EY) N:o 338/97 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut nimilaput.

2 artikla

Lomakkeet

▼M1

1.  Lomakkeiden, joille laaditaan tuontiluvat, vientiluvat, jälleenvientitodistukset, henkilökohtaista omistusta koskevat todistukset, näytekokoelmatodistukset ja soitintodistukset sekä näitä asiakirjoja koskevat hakemukset, on oltava kansalliseen käyttöön varattua tilaa lukuun ottamatta liitteessä I olevan mallin mukaisia.

▼B

2.  Lomakkeiden, joille laaditaan tuonti-ilmoitukset, on oltava kansalliseen käyttöön varattua tilaa lukuun ottamatta liitteessä II olevan mallin mukaisia. Niissä voi olla sarjanumero.

3.  Lomakkeiden, joille laaditaan kiertävien näyttelyjen todistukset ja niitä koskevat hakemukset, on oltava kansalliseen käyttöön varattua tilaa lukuun ottamatta liitteessä III olevan mallin mukaisia.

4.  Lomakkeiden, joille laaditaan henkilökohtaista omistusta koskevien todistusten ja kiertävien näyttelyjen todistusten lisälehdet, on oltava liitteessä IV olevan mallin mukaisia.

5.  Lomakkeiden, joille laaditaan asetuksen (EY) N:o 338/97 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 3 ja 4 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa sekä 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt todistukset sekä tällaisia todistuksia koskevat hakemukset, on oltava kansalliseen käyttöön varattua tilaa lukuun ottamatta tämän asetuksen liitteessä V olevan mallin mukaisia.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että valmiiksi painetun tekstin sijasta lomakkeen kohtiin 18 ja 19 sisällytetään ainoastaan asianmukainen todistuksen ja/tai luvan myöntämistä koskeva lausuma.

6.  Asetuksen (EY) N:o 338/97 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen nimilappujen on oltava tämän asetuksen liitteessä VI olevan mallin mukaisia.

3 artikla

Lomakkeita koskevat tekniset vaatimukset

1.  Edellä 2 artiklassa tarkoitettuihin lomakkeisiin käytettävässä paperissa ei saa olla mekaanista massaa, ja paperin on oltava kirjoituspaperiksi tarkoitettua paperia, jonka paino on vähintään 55 grammaa/neliömetri.

2.  Edellä 2 artiklan 1–5 kohdassa tarkoitettujen lomakkeiden on oltava kooltaan 210 x 297 millimetriä (A4), ja niiden pituus saa olla enintään 18 millimetriä määrämittaa pienempi tai enintään 8 millimetriä sitä suurempi.

3.  Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin lomakkeisiin käytettävän paperin värin on oltava

a) valkoinen alkuperäiskappaleessa (lomake 1), ja siinä on oltava guilloche-kuviointi, joka on painettu harmaalla paperin etupuolelle siten, että kaikki mekaaniset tai kemialliset väärennökset on mahdollista havaita;

b) keltainen luvan- tai todistuksenhaltijan kappaleessa (lomake 2);

c) vaaleanvihreä kappaleessa, joka on tarkoitettu viejä- tai jälleenviejämaalle, jos kyseessä on tuontilupa, tai kappaleessa, joka tullin on palautettava luvan tai todistuksen myöntäneelle hallintoviranomaiselle, jos kyseessä on vientilupa tai jälleenvientitodistus (lomake 3);

d) vaaleanpunainen luvan tai todistuksen myöntäneen hallintoviranomaisen kappaleessa (lomake 4);

e) valkoinen hakemuksessa (lomake 5).

4.  Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin lomakkeisiin käytettävän paperin värin on oltava

a) valkoinen alkuperäiskappaleessa (lomake 1);

b) keltainen tuojan kappaleessa (lomake numero 2).

5.  Edellä 2 artiklan 3 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin lomakkeisiin käytettävän paperin värin on oltava

a) keltainen alkuperäiskappaleessa (lomake 1), ja siinä on oltava guilloche-kuviointi, joka on painettu harmaalla paperin etupuolelle siten, että kaikki mekaaniset tai kemialliset väärennökset on mahdollista havaita;

b) vaaleanpunainen luvan tai todistuksen myöntäneen hallintoviranomaisen kappaleessa (lomake 2);

c) valkoinen hakemuksessa (lomake 3).

6.  Edellä 2 artiklan 4 ja 6 kohdassa tarkoitettuihin lisälehtiin ja nimilappuihin käytettävän paperin värin on oltava valkoinen.

7.  Edellä 2 artiklassa tarkoitetut lomakkeet on painettava ja täytettävä jollakin unionin virallisista kielistä, jonka kunkin jäsenvaltion hallintoviranomaiset määrittävät. Lomakkeisiin on tarvittaessa sisällytettävä yhdellä yleissopimuksen virallisista työkielistä laadittu käännös.

8.  Jäsenvaltiot ovat vastuussa 2 artiklassa tarkoitettujen lomakkeiden painatuksesta; 2 artiklan 1–5 kohdassa tarkoitettuja lomakkeita voidaan käyttää tietokoneistetussa luvan- tai todistuksenmyöntämismenettelyssä.

4 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 865/2006 seuraavasti:

1) Poistetaan 2 ja 3 artikla.

2) Poistetaan liitteet I–VI.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 27 päivästä syyskuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

image

Ohjeet ja selitykset

▼M1

1. Todellisen (jälleen)viejän, ei edustajan, täydellinen nimi ja osoite. Jos kyseessä on henkilökohtaista omistusta koskeva todistus tai soitintodistus, merkitään laillisen omistajan täydellinen nimi ja osoite. Jos kyseessä on soitintodistus ja jos hakija ei ole laillinen omistaja, olisi sekä omistajan että hakijan täydellinen nimi ja osoite merkittävä lomakkeeseen ja jäljennös omistajan ja hakijan välisestä lainasopimuksesta toimitettava asiaa käsittelevälle lupaviranomaiselle.

2. Vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen voimassaoloaika saa olla enintään kuusi ja tuontiluvan enintään 12 kuukautta. Henkilökohtaista omistusta koskevan todistuksen ja soitintodistuksen voimassaoloaika saa olla enintään kolme vuotta. Tämä asiakirja on viimeisen voimassaolopäivänsä jälkeen mitätön. Voimassaolon päätyttyä haltijan on viipymättä palautettava alkuperäiskappale ja kaikki jäljennökset luvan tai todistuksen myöntäneelle hallintoviranomaiselle. Tuontilupa ei ole voimassa, jos (jälleen)viejämaan vastaavaa CITES-asiakirjaa on käytetty (jälleen)vientiin sen viimeisen voimassaolopäivän jälkeen tai jos tuominen unioniin tapahtuu yli kuuden kuukauden kuluttua sen myöntämisestä.

3. Todellisen tuojan, ei edustajan, täydellinen nimi ja osoite. Jos kyseessä on henkilökohtaista omistusta koskeva todistus tai soitintodistus, kohta jätetään tyhjäksi.

5. Jätetään tyhjäksi, jos kyseessä on henkilökohtaista omistusta koskeva todistus tai soitintodistus.

▼B

6. Jos kyseessä ovat sellaiset liitteessä A lueteltujen lajien elävät yksilöt, jotka eivät ole vankeudessa kasvatettuja tai keinotekoisesti lisättyjä, myöntävä viranomainen voi määrätä yksilöiden säilytyspaikan merkitsemällä sitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot tähän kohtaan. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisen hallintoviranomaisen on hyväksyttävä etukäteen kaikki yksilöiden siirrot kyseisestä säilytyspaikasta. Tämä ei kuitenkaan koske siirtoja kiireellisesti tarvittavaa eläinlääkärin hoitoa varten edellyttäen, että yksilöt siirretään sen jälkeen suoraan takaisin hyväksyttyyn säilytyspaikkaan.

▼M1

8. Kuvauksen on oltava mahdollisimman tarkka, ja siihen on liitettävä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteen VII mukainen kolmekirjaiminen tunnus. Jos kyseessä on soitintodistus, toimivaltaisen viranomaisen olisi soittimen kuvauksen perusteella pystyttävä todentamaan, että todistus vastaa tuotavaa tai vietävää yksilöä; kuvaukseen olisi sisällyttävä muun muassa valmistajan nimi ja sarjanumero tai muu tunnistuskeino, kuten valokuvat.

▼B

9/10. Määrä ja/tai nettopaino ilmaistaan käyttäen asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VII lueteltuja yksikköjä.

11. Tähän kohtaan merkitään CITES-yleissopimuksen liite (I, II tai III), jossa laji on mainittu luvan/todistuksen myöntämisen ajankohtana.

12. Tähän kohtaan merkitään neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 liite (A, B tai C), jossa laji on mainittu luvan/todistuksen myöntämisen ajankohtana.

13. Alkuperä merkitään käyttäen yhtä seuraavista tunnuksista:

W

Luonnonvaraisesta ympäristöstään otetut yksilöt

R

Säädellyssä ympäristössä kasvatettujen eläinten yksilöt, jotka on otettu luonnonvaraisesta ympäristöstään munina tai poikasina ja joiden osalta todennäköisyys selviytyä aikuisiksi olisi muutoin ollut hyvin alhainen

D

Liitteeseen A sisältyvät eläimet, jotka on kasvatettu vankeudessa kaupallisia tarkoituksia varten CITES-sihteeristön päätöslauselman Conf.12.10 (Rev. CoP15) mukaisesti rekisteröimissä toiminnoissa, ja liitteeseen A sisältyvät kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

A

Sellaiset liitteeseen A sisältyvät, muita kuin kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisätyt kasvit ja liitteisiin B ja C sisältyvät keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

C

Vankeudessa kasvatetut eläimet, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

F

Vankeudessa syntyneet eläimet, joiden osalta asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun edellytykset eivät kuitenkaan täyty, sekä niiden osat ja johdannaiset

I

Haltuunotetut ja takavarikoidut yksilöt ( 4 )

O

Yleissopimusta edeltävältä ajalta olevat yksilöt (4) 

U

Alkuperä tuntematon (edellyttää perustelua)

▼M1

X

Yksilöt, jotka on otettu meriympäristöstä, joka ei kuulu yhdenkään valtion lainkäyttövaltaan

▼B

14. Käytetään yhtä jäljempänä mainituista tunnuksista ilmaisemaan tarkoitusta, jonka takia yksilöt (jälleen)viedään/tuodaan:

B

Kasvatus vankeudessa tai keinotekoinen lisääminen

E

Opetus

G

Kasvitieteelliset puutarhat

H

Metsästysmuistot

L

Lainvalvonta / oikeudelliset tarkoitukset / tutkinta

M

Lääketieteelliset tarkoitukset (mukaan lukien biolääketieteellinen tutkimus)

N

Luontoon palauttaminen tai vapauttaminen

P

Henkilökohtaiset tarkoitukset

▼M1

Q

Kiertävä näyttely (näytekokoelma, sirkus, eläinnäyttely, kasvinäyttely, orkesteri tai museonäyttely, jota esitellään kaupallisessa tarkoituksessa yleisölle)

▼B

S

Tieteelliset tarkoitukset

T

Kaupalliset tarkoitukset

Z

Eläintarhat

15–17. Alkuperämaa on maa, jossa yksilöt otettiin luonnonvaraisesta ympäristöstään, syntyivät ja kasvatettiin vankeudessa tai lisättiin keinotekoisesti. Jos alkuperämaa on kolmas maa, kohtiin 16 ja 17 on merkittävä tiedot asianomaisesta luvasta. Jos yhdestä unionin jäsenvaltiosta peräisin olevat yksilöt viedään toisesta jäsenvaltiosta, ainoastaan alkuperäjäsenvaltion nimi merkitään kohtaan 15.

18–20. Jälleenvientitodistuksissa viimeinen jälleenviejämaa on jälleenviejänä ollut kolmas maa, josta yksilöt on tuotu ennen niiden jälleenvientiä unionista. Tuontiluvissa se on jälleenviejänä oleva kolmas maa, josta yksilöt aiotaan tuoda. Kohtiin 19 ja 20 on merkittävä tiedot asianomaisesta jälleenvientitodistuksesta.

21. Tieteellisen nimen on oltava asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VIII tarkoitettujen vakiintuneiden nimistölähteiden mukainen.

23–25. Ainoastaan viranomaisten merkintöjä varten.

26. Tuojan/(jälleen)viejän tai tämän edustajan on ilmoitettava tarvittaessa kuljetusasiakirjan tai lentorahtikirjan numero.

27. Tämän kohdan täyttää tullitoimipaikka, jonka kautta tuonti unioniin tai (jälleen)vienti unionista tapahtuu. Jos kyseessä on tuonti unioniin, on alkuperäiskappale (lomake 1) palautettava asianomaisen jäsenvaltion hallintoviranomaiselle ja luvanhaltijan kappale (lomake 2) tuojalle. Jos kyseessä on (jälleen)vienti, kappale, jonka tulli palauttaa myöntäneelle viranomaiselle (lomake 3), on palautettava asianomaisen jäsenvaltion hallintoviranomaiselle ja alkuperäiskappale (lomake 1) ja luvanhaltijan kappale (lomake 2) on palautettava (jälleen)viejälle.

image

Ohjeet ja selitykset

▼M1

1. Todellisen (jälleen)viejän, ei edustajan, täydellinen nimi ja osoite. Jos kyseessä on henkilökohtaista omistusta koskeva todistus tai soitintodistus, merkitään laillisen omistajan täydellinen nimi ja osoite. Jos kyseessä on soitintodistus ja jos hakija ei ole laillinen omistaja, olisi sekä omistajan että hakijan täydellinen nimi ja osoite merkittävä lomakkeeseen ja jäljennös omistajan ja hakijan välisestä lainasopimuksesta toimitettava asiaa käsittelevälle lupaviranomaiselle.

2. Vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen voimassaoloaika saa olla enintään kuusi ja tuontiluvan enintään 12 kuukautta. Henkilökohtaista omistusta koskevan todistuksen ja soitintodistuksen voimassaoloaika saa olla enintään kolme vuotta. Tämä asiakirja on viimeisen voimassaolopäivänsä jälkeen mitätön. Voimassaolon päätyttyä haltijan on viipymättä palautettava alkuperäiskappale ja kaikki jäljennökset luvan tai todistuksen myöntäneelle hallintoviranomaiselle. Tuontilupa ei ole voimassa, jos (jälleen)viejämaan vastaavaa CITES-asiakirjaa on käytetty (jälleen)vientiin sen viimeisen voimassaolopäivän jälkeen tai jos tuominen unioniin tapahtuu yli kuuden kuukauden kuluttua sen myöntämisestä.

3. Todellisen tuojan, ei edustajan, täydellinen nimi ja osoite. Jos kyseessä on henkilökohtaista omistusta koskeva todistus tai soitintodistus, kohta jätetään tyhjäksi.

5. Jos kyseessä on henkilökohtaista omistusta koskeva todistus tai soitintodistus, kohta jätetään tyhjäksi.

▼B

6. Jos kyseessä ovat sellaiset liitteessä A lueteltujen lajien elävät yksilöt, jotka eivät ole vankeudessa kasvatettuja tai keinotekoisesti lisättyjä, myöntävä viranomainen voi määrätä yksilöiden säilytyspaikan merkitsemällä sitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot tähän kohtaan. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisen hallintoviranomaisen on hyväksyttävä etukäteen kaikki yksilöiden siirrot kyseisestä säilytyspaikasta. Tämä ei kuitenkaan koske siirtoja kiireellisesti tarvittavaa eläinlääkärin hoitoa varten edellyttäen, että yksilöt siirretään sen jälkeen suoraan takaisin hyväksyttyyn säilytyspaikkaan.

▼M1

8. Kuvauksen on oltava mahdollisimman tarkka, ja siihen on liitettävä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteen VII mukainen kolmekirjaiminen tunnus. Jos kyseessä on soitintodistus, toimivaltaisen viranomaisen olisi soittimien kuvauksen perusteella pystyttävä todentamaan, että todistus vastaa tuotavaa tai vietävää yksilöä; kuvaukseen olisi sisällyttävä muun muassa valmistajan nimi ja sarjanumero tai muu tunnistuskeino, kuten valokuvat.

▼B

9/10. Määrä ja/tai nettopaino ilmaistaan käyttäen asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VII lueteltuja yksikköjä.

11. Tähän kohtaan merkitään CITES-yleissopimuksen liite (I, II tai III), jossa laji on mainittu luvan/todistuksen myöntämisen ajankohtana.

12. Tähän kohtaan merkitään neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 liite (A, B tai C), jossa laji on mainittu luvan/todistuksen myöntämisen ajankohtana.

13. Alkuperä merkitään käyttäen yhtä seuraavista tunnuksista:

W

Luonnonvaraisesta ympäristöstään otetut yksilöt

R

Säädellyssä ympäristössä kasvatettujen eläinten yksilöt, jotka on otettu luonnonvaraisesta ympäristöstään munina tai poikasina ja joiden osalta todennäköisyys selviytyä aikuisiksi olisi muutoin ollut hyvin alhainen

D

Liitteeseen A sisältyvät eläimet, jotka on kasvatettu vankeudessa kaupallisia tarkoituksia varten CITES-sihteeristön päätöslauselman Conf.12.10 (Rev. CoP15) mukaisesti rekisteröimissä toiminnoissa, ja liitteeseen A sisältyvät kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

A

Sellaiset liitteeseen A sisältyvät, muita kuin kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisätyt kasvit ja liitteisiin B ja C sisältyvät keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

C

Vankeudessa kasvatetut eläimet, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

F

Vankeudessa syntyneet eläimet, joiden osalta asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun edellytykset eivät kuitenkaan täyty, sekä niiden osat ja johdannaiset

I

Haltuunotetut ja takavarikoidut yksilöt ( 5 )

O

Yleissopimusta edeltävältä ajalta olevat yksilöt (5) 

U

Alkuperä tuntematon (edellyttää perustelua)

▼M1

X

Yksilöt, jotka on otettu meriympäristöstä, joka ei kuulu yhdenkään valtion lainkäyttövaltaan

▼B

14. Käytetään yhtä jäljempänä mainituista tunnuksista ilmaisemaan tarkoitusta, jonka takia yksilöt (jälleen)viedään/tuodaan:

B

Kasvatus vankeudessa tai keinotekoinen lisääminen

E

Opetus

G

Kasvitieteelliset puutarhat

H

Metsästysmuistot

L

Lainvalvonta / oikeudelliset tarkoitukset / tutkinta

M

Lääketieteelliset tarkoitukset (mukaan lukien biolääketieteellinen tutkimus)

N

Luontoon palauttaminen tai vapauttaminen

P

Henkilökohtaiset tarkoitukset

▼M1

Q

Kiertävät näyttelyt (näytekokoelma, sirkus, eläinnäyttely, kasvinäyttely, orkesteri tai museonäyttely, jota esitellään kaupallisessa tarkoituksessa yleisölle)

▼B

S

Tieteelliset tarkoitukset

T

Kaupalliset tarkoitukset

Z

Eläintarhat

15–17. Alkuperämaa on maa, jossa yksilöt otettiin luonnonvaraisesta ympäristöstään, syntyivät ja kasvatettiin vankeudessa tai lisättiin keinotekoisesti. Jos alkuperämaa on kolmas maa, kohtiin 16 ja 17 on merkittävä tiedot asianomaisesta luvasta. Jos yhdestä unionin jäsenvaltiosta peräisin olevat yksilöt viedään toisesta jäsenvaltiosta, ainoastaan alkuperäjäsenvaltion nimi merkitään kohtaan 15.

18–20. Jälleenvientitodistuksissa viimeinen jälleenviejämaa on jälleenviejänä ollut kolmas maa, josta yksilöt on tuotu ennen niiden jälleenvientiä unionista. Tuontiluvissa se on jälleenviejänä oleva kolmas maa, josta yksilöt aiotaan tuoda. Kohtiin 19 ja 20 on merkittävä tiedot asianomaisesta jälleenvientitodistuksesta.

21. Tieteellisen nimen on oltava asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VIII tarkoitettujen vakiintuneiden nimistölähteiden mukainen.

23–25. Ainoastaan viranomaisten merkintöjä varten.

26. Tuojan/(jälleen)viejän tai tämän edustajan on ilmoitettava tarvittaessa kuljetusasiakirjan tai lentorahtikirjan numero.

27. Tämän kohdan täyttää tullitoimipaikka, jonka kautta tuonti unioniin tai (jälleen)vienti unionista tapahtuu. Jos kyseessä on tuonti unioniin, on alkuperäiskappale (lomake 1) palautettava asianomaisen jäsenvaltion hallintoviranomaiselle ja luvanhaltijan kappale (lomake 2) tuojalle. Jos kyseessä on (jälleen)vienti, kappale, jonka tulli palauttaa myöntäneelle viranomaiselle (lomake 3), on palautettava asianomaisen jäsenvaltion hallintoviranomaiselle ja alkuperäiskappale (lomake 1) ja luvanhaltijan kappale (lomake 2) on palautettava (jälleen)viejälle.

image

Ohjeet ja selitykset

▼M1

1. Todellisen (jälleen)viejän, ei edustajan, täydellinen nimi ja osoite. Jos kyseessä on henkilökohtaista omistusta koskeva todistus tai soitintodistus, merkitään laillisen omistajan täydellinen nimi ja osoite. Jos kyseessä on soitintodistus ja jos hakija ei ole laillinen omistaja, olisi sekä omistajan että hakijan täydellinen nimi ja osoite merkittävä lomakkeeseen ja jäljennös omistajan ja hakijan välisestä lainasopimuksesta toimitettava asiaa käsittelevälle lupaviranomaiselle.

2. Vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen voimassaoloaika saa olla enintään kuusi ja tuontiluvan enintään 12 kuukautta. Henkilökohtaista omistusta koskevan todistuksen ja soitintodistuksen voimassaoloaika saa olla enintään kolme vuotta. Tämä asiakirja on viimeisen voimassaolopäivänsä jälkeen mitätön. Voimassaolon päätyttyä haltijan on viipymättä palautettava alkuperäiskappale ja kaikki jäljennökset luvan tai todistuksen myöntäneelle hallintoviranomaiselle. Tuontilupa ei ole voimassa, jos (jälleen)viejämaan vastaavaa CITES-asiakirjaa on käytetty (jälleen)vientiin sen viimeisen voimassaolopäivän jälkeen tai jos tuonti unioniin tapahtuu yli kuuden kuukauden kuluttua sen myöntämisestä.

3. Todellisen tuojan, ei edustajan, täydellinen nimi ja osoite. Jos kyseessä on henkilökohtaista omistusta koskeva todistus tai soitintodistus, kohta jätetään tyhjäksi.

5. Jos kyseessä on henkilökohtaista omistusta koskeva todistus tai soitinta koskeva todistus, kohta jätetään tyhjäksi.

▼B

6. Jos kyseessä ovat sellaiset liitteessä A lueteltujen lajien elävät yksilöt, jotka eivät ole vankeudessa kasvatettuja tai keinotekoisesti lisättyjä, myöntävä viranomainen voi määrätä yksilöiden säilytyspaikan merkitsemällä sitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot tähän kohtaan. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisen hallintoviranomaisen on hyväksyttävä etukäteen kaikki yksilöiden siirrot kyseisestä säilytyspaikasta. Tämä ei kuitenkaan koske siirtoja kiireellisesti tarvittavaa eläinlääkärin hoitoa varten edellyttäen, että yksilöt siirretään sen jälkeen suoraan takaisin hyväksyttyyn säilytyspaikkaan.

▼M1

8. Kuvauksen on oltava mahdollisimman tarkka, ja siihen on liitettävä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteen VII mukainen kolmekirjaiminen tunnus. Jos kyseessä on soitintodistus, toimivaltaisen viranomaisen olisi soittimen kuvauksen perusteella pystyttävä todentamaan, että todistus vastaa tuotavaa tai vietävää yksilöä; kuvaukseen olisi sisällyttävä muun muassa valmistajan nimi ja sarjanumero tai muu tunnistuskeino, kuten valokuvat.

▼B

9/10. Määrä ja/tai nettopaino ilmaistaan käyttäen asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VII lueteltuja yksikköjä.

11. Tähän kohtaan merkitään CITES-yleissopimuksen liite (I, II tai III), jossa laji on mainittu luvan/todistuksen myöntämisen ajankohtana.

12. Tähän kohtaan merkitään neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 liite (A, B tai C), jossa laji on mainittu luvan/todistuksen myöntämisen ajankohtana.

13. Alkuperä merkitään käyttäen yhtä seuraavista tunnuksista:

W

Luonnonvaraisesta ympäristöstään otetut yksilöt

R

Säädellyssä ympäristössä kasvatettujen eläinten yksilöt, jotka on otettu luonnonvaraisesta ympäristöstään munina tai poikasina ja joiden osalta todennäköisyys selviytyä aikuisiksi olisi muutoin ollut hyvin alhainen

D

Liitteeseen A sisältyvät eläimet, jotka on kasvatettu vankeudessa kaupallisia tarkoituksia varten CITES-sihteeristön päätöslauselman Conf.12.10 (Rev. CoP15) mukaisesti rekisteröimissä toiminnoissa, ja liitteeseen A sisältyvät kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

A

Sellaiset liitteeseen A sisältyvät, muita kuin kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisätyt kasvit ja liitteisiin B ja C sisältyvät keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

C

Vankeudessa kasvatetut eläimet, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

F

Vankeudessa syntyneet eläimet, joiden osalta asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun edellytykset eivät kuitenkaan täyty, sekä niiden osat ja johdannaiset

I

Haltuunotetut ja takavarikoidut yksilöt ( 6 )

O

Yleissopimusta edeltävältä ajalta olevat yksilöt (6) 

U

Alkuperä tuntematon (edellyttää perustelua)

▼M1

X

Yksilöt, jotka on otettu meriympäristöstä, joka ei kuulu yhdenkään valtion lainkäyttövaltaan

▼B

14. Käytetään yhtä jäljempänä mainituista tunnuksista ilmaisemaan tarkoitusta, jonka takia yksilöt (jälleen)viedään/tuodaan:

B

Kasvatus vankeudessa tai keinotekoinen lisääminen

E

Opetus

G

Kasvitieteelliset puutarhat

H

Metsästysmuistot

L

Lainvalvonta / oikeudelliset tarkoitukset / tutkinta

M

Lääketieteelliset tarkoitukset (mukaan lukien biolääketieteellinen tutkimus)

N

Luontoon palauttaminen tai vapauttaminen

P

Henkilökohtaiset tarkoitukset

▼M1

Q

Kiertävät näyttelyt (näytekokoelma, sirkus, eläinnäyttely, kasvinäyttely, orkesteri tai museonäyttely, jota esitellään kaupallisessa tarkoituksessa yleisölle)

▼B

S

Tieteelliset tarkoitukset

T

Kaupalliset tarkoitukset

Z

Eläintarhat

15–17. Alkuperämaa on maa, jossa yksilöt otettiin luonnonvaraisesta ympäristöstään, syntyivät ja kasvatettiin vankeudessa tai lisättiin keinotekoisesti. Jos alkuperämaa on kolmas maa, kohtiin 16 ja 17 on merkittävä tiedot asianomaisesta luvasta. Jos yhdestä unionin jäsenvaltiosta peräisin olevat yksilöt viedään toisesta jäsenvaltiosta, ainoastaan alkuperäjäsenvaltion nimi merkitään kohtaan 15.

18–20. Jälleenvientitodistuksissa viimeinen jälleenviejämaa on jälleenviejänä ollut kolmas maa, josta yksilöt on tuotu ennen niiden jälleenvientiä unionista. Tuontiluvissa se on jälleenviejänä oleva kolmas maa, josta yksilöt aiotaan tuoda. Kohtiin 19 ja 20 on merkittävä tiedot asianomaisesta jälleenvientitodistuksesta.

21. Tieteellisen nimen on oltava asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VIII tarkoitettujen vakiintuneiden nimistölähteiden mukainen.

23–25. Ainoastaan viranomaisten merkintöjä varten.

26. Tuojan/(jälleen)viejän tai tämän edustajan on ilmoitettava tarvittaessa kuljetusasiakirjan tai lentorahtikirjan numero.

27. Tämän kohdan täyttää tullitoimipaikka, jonka kautta tuonti unioniin tai (jälleen)vienti unionista tapahtuu. Jos kyseessä on tuonti unioniin, on alkuperäiskappale (lomake 1) palautettava asianomaisen jäsenvaltion hallintoviranomaiselle ja luvanhaltijan kappale (lomake 2) tuojalle. Jos kyseessä on (jälleen)vienti, kappale, jonka tulli palauttaa myöntäneelle viranomaiselle (lomake 3), on palautettava asianomaisen jäsenvaltion hallintoviranomaiselle ja alkuperäiskappale (lomake 1) ja luvanhaltijan kappale (lomake 2) on palautettava (jälleen)viejälle.

image

image

Ohjeet ja selitykset

▼M1

1. Todellisen (jälleen)viejän, ei edustajan, täydellinen nimi ja osoite. Jos kyseessä on henkilökohtaista omistusta koskeva todistus tai soitintodistus, merkitään laillisen omistajan täydellinen nimi ja osoite. Jos kyseessä on soitintodistus ja jos hakija ei ole laillinen omistaja, olisi sekä omistajan että hakijan täydellinen nimi ja osoite merkittävä lomakkeeseen ja jäljennös omistajan ja hakijan välisestä lainasopimuksesta toimitettava asiaa käsittelevälle lupaviranomaiselle.

▼B

2. Ei koske tätä ehdotusta.

▼M1

3. Todellisen tuojan, ei edustajan, täydellinen nimi ja osoite. Jos kyseessä on henkilökohtaista omistusta koskeva todistus tai soitintodistus, kohta jätetään tyhjäksi.

5. Jos kyseessä on henkilökohtaista omistusta koskeva todistus tai soitintodistus, kohta jätetään tyhjäksi.

▼B

6. Tiedot täytetään hakulomakkeeseen ainoastaan, jos on kyse elävistä yksilöistä, jotka on lueteltu liitteessä A ja jotka eivät ole vankeudessa syntyneitä tai keinotekoisesti lisättyjä yksilöitä.

▼M1

8. Kuvauksen on oltava mahdollisimman tarkka, ja siihen on liitettävä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteen VII mukainen kolmekirjaiminen tunnus. Jos kyseessä on soitintodistus, toimivaltaisen viranomaisen olisi soittimen kuvauksen perusteella pystyttävä todentamaan, että todistus vastaa tuotavaa tai vietävää yksilöä; kuvaukseen olisi sisällyttävä muun muassa valmistajan nimi ja sarjanumero tai muu tunnistuskeino, kuten valokuvat.

▼B

9/10. Määrä ja/tai nettopaino ilmaistaan käyttäen asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VII lueteltuja yksikköjä.

11. Tähän kohtaan merkitään CITES-yleissopimuksen liite (I, II tai III), jossa laji on mainittu luvan/todistuksen hakemisen ajankohtana.

12. Tähän kohtaan merkitään neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 liite (A, B tai C), jossa laji on lueteltu hakemuksen jättämisen ajankohtana.

13. Alkuperä merkitään käyttäen yhtä seuraavista tunnuksista:

W

Luonnonvaraisesta ympäristöstään otetut yksilöt

R

Säädellyssä ympäristössä kasvatettujen eläinten yksilöt, jotka on otettu luonnonvaraisesta ympäristöstään munina tai poikasina ja joiden osalta todennäköisyys selviytyä aikuisiksi olisi muutoin ollut hyvin alhainen

D

Liitteeseen A sisältyvät eläimet, jotka on kasvatettu vankeudessa kaupallisia tarkoituksia varten CITES-sihteeristön päätöslauselman Conf.12.10 (Rev. CoP15) mukaisesti rekisteröimissä toiminnoissa, ja liitteeseen A sisältyvät kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

A

Sellaiset liitteeseen A sisältyvät, muita kuin kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisätyt kasvit ja liitteisiin B ja C sisältyvät keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

C

Vankeudessa kasvatetut eläimet, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

F

Vankeudessa syntyneet eläimet, joiden osalta asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun edellytykset eivät kuitenkaan täyty, sekä niiden osat ja johdannaiset

I

Haltuunotetut ja takavarikoidut yksilöt ( 7 )

O

Yleissopimusta edeltävältä ajalta olevat yksilöt (7) 

U

Alkuperä tuntematon (edellyttää perustelua)

▼M1

X

Yksilöt, jotka on otettu meriympäristöstä, joka ei kuulu yhdenkään valtion lainkäyttövaltaan

▼B

14. Käytetään yhtä jäljempänä mainituista tunnuksista ilmaisemaan tarkoitusta, jonka takia yksilöt (jälleen)viedään/tuodaan:

B

Kasvatus vankeudessa tai keinotekoinen lisääminen

E

Opetus

G

Kasvitieteelliset puutarhat

H

Metsästysmuistot

L

Lainvalvonta / oikeudelliset tarkoitukset / tutkinta

M

Lääketieteelliset tarkoitukset (mukaan lukien biolääketieteellinen tutkimus)

N

Luontoon palauttaminen tai vapauttaminen

P

Henkilökohtaiset tarkoitukset

▼M1

Q

Kiertävät näyttelyt (näytekokoelma, sirkus, eläinnäyttely, kasvinäyttely, orkesteri tai museonäyttely, jota esitellään kaupallisessa tarkoituksessa yleisölle)

▼B

S

Tieteelliset tarkoitukset

T

Kaupalliset tarkoitukset

Z

Eläintarhat

15–17. Alkuperämaa on maa, jossa yksilöt otettiin luonnonvaraisesta ympäristöstään, syntyivät ja kasvoivat vankeudessa tai lisättiin keinotekoisesti. Jos alkuperämaa on kolmas maa, kohtiin 16 ja 17 on merkittävä tiedot asianomaisesta luvasta. Jos yhdestä unionin jäsenvaltiosta peräisin olevat yksilöt viedään toisesta jäsenvaltiosta, ainoastaan alkuperäjäsenvaltion nimi merkitään kohtaan 15.

18–20. Jälleenvientitodistuksissa viimeinen jälleenviejämaa on jälleenviejänä ollut kolmas maa, josta yksilöt on tuotu ennen niiden jälleenvientiä unionista. Tuontiluvissa se on jälleenviejänä oleva kolmas maa, josta yksilöt aiotaan tuoda. Kohtiin 19 ja 20 on merkittävä tiedot asianomaisesta jälleenvientitodistuksesta.

21. Tieteellisen nimen on oltava asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VIII tarkoitettujen vakiintuneiden nimistölähteiden mukainen.

23. Tietojen tulee olla mahdollisimman kattavia. Lisäksi tässä kohdassa on perusteltava edellä vaadittujen tietojen mahdollinen puuttuminen.
LIITE II

image

Ohjeet ja selitykset

1. Tähän kohtaan merkitään tuojan tai tämän valtuuttaman edustajan täydellinen nimi ja osoite.

4. Alkuperämaa on maa, jossa yksilöt otettiin luonnonvaraisesta ympäristöstään, syntyivät ja kasvatettiin vankeudessa tai lisättiin keinotekoisesti.

5. Tämä kohta täytetään ainoastaan, kun maa, josta yksilöt tuodaan, ei ole alkuperämaa.

6. Kuvauksen on oltava mahdollisimman tarkka.

9. Tieteellisen nimen on oltava neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä C tai D käytetty nimi.

10. Tähän kohtaan merkitään ”III”, jos kyse on CITES-yleissopimuksen liitteessä III lueteltujen lajien yksilöistä.

12. Tähän kohtaan merkitään se neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 liite (C tai D), jossa laji on mainittu.

13. Tuojan on esitettävä allekirjoitettu alkuperäiskappale (lomake 1) ja tuojan kappale (lomake 2) sekä tarvittaessa CITES-yleissopimuksen liitteen III mukaiset asiakirjat (jälleen)viejämaasta siinä tullitoimipaikassa, jonka kautta tuonti unioniin tapahtuu.

14. Tullitoimipaikka lähettää leimatun alkuperäiskappaleen (lomake 1) maansa hallintoviranomaiselle ja palauttaa leimatun tuojan kappaleen (lomake 2) tuojalle tai tämän valtuuttamalle edustajalle.

image

Ohjeet ja selitykset

1. Tähän kohtaan merkitään tuojan tai tämän valtuuttaman edustajan täydellinen nimi ja osoite.

4. Alkuperämaa on maa, jossa yksilöt otettiin luonnonvaraisesta ympäristöstään, syntyivät ja kasvatettiin vankeudessa tai lisättiin keinotekoisesti.

5. Tämä kohta täytetään ainoastaan, kun maa, josta yksilöt tuodaan, ei ole alkuperämaa.

6. Kuvauksen on oltava mahdollisimman tarkka.

9. Tieteellisen nimen on oltava neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä C tai D käytetty nimi.

10. Tähän kohtaan merkitään ”III”, jos kyse on CITES-yleissopimuksen liitteessä III lueteltujen lajien yksilöistä.

12. Tähän kohtaan merkitään se neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 liite (C tai D), jossa laji on mainittu.

13. Tuojan on esitettävä allekirjoitettu alkuperäiskappale (lomake 1) ja tuojan kappale (lomake 2) sekä tarvittaessa CITES-yleissopimuksen liitteen III mukaiset asiakirjat (jälleen)viejämaasta siinä tullitoimipaikassa, jonka kautta tuonti unioniin tapahtuu.

14. Tullitoimipaikka lähettää leimatun alkuperäiskappaleen (lomake 1) maansa hallintoviranomaiselle ja palauttaa leimatun tuojan kappaleen (lomake 2) tuojalle tai tämän valtuuttamalle edustajalle.
LIITE III

image

Ohjeet ja selitykset

1. Todistuksen myöntävän hallintoviranomaisen olisi annettava todistukselle yksilöllinen numero.

2. Asiakirjan viimeinen voimassaolopäivä saa olla enintään kolme vuotta myöntämispäivän jälkeen. Jos kiertävä näyttely on peräisin kolmannesta maasta, viimeinen voimassaolopäivä ei saa olla myöhäisempi kuin kyseisen maan vastaavassa todistuksessa ilmoitettu viimeinen voimassaolopäivä.

3. Tähän kohtaan merkitään todistuksen kohteena olevan yksilön omistajan täydellinen nimi, vakituinen osoite ja kotimaa. Todistus on voimassa vain, jos siinä on omistajan allekirjoitus.

4. Todistuksen myöntävän hallintoviranomaisen nimen, lähiosoitteen ja sijaintimaan olisi oltava valmiiksi täytettyinä lomakkeessa.

5. Tähän kohtaan on täytetty valmiiksi tiedot siitä, että todistus on voimassa näyttelyyn kuuluvan yksilön useita rajanylityksiä varten ainoastaan näytteillepanotarkoituksessa ja että todistus sallii yksilöiden julkisen näytteillepanon neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Kohdassa mainitaan myös, ettei todistusta kerätä pois vaan se jää yksilölle/omistajalle. Tähän kohtaan voidaan myös merkitä perustelut tiettyjen tietojen puuttumiselle.

6. Tähän kohtaan on täytetty valmiiksi tieto siitä, että rajanylitykset sallitaan kaikkiin maihin, jotka hyväksyvät tämän todistuksen kansallisessa lainsäädännössään.

7. Tähän kohtaan on täytetty valmiiksi sirkuksia ja kiertäviä näyttelyitä tarkoittava tunnus Q.

8. Tähän kohtaan merkitään tarvittaessa lomakkeen kohtaan 19 kiinnitettävän turvamerkin numero.

9. Tieteellisen nimen on oltava luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VIII tarkoitettujen vakiintuneiden nimistölähteiden mukainen.

10. Tässä kohdassa tulee kuvata mahdollisimman tarkasti se yksilö, jota todistus koskee. Kuvaukseen tulee sisällyttää tunnusmerkit (merkkilaput, renkaat, yksilölliset merkinnät jne.), joiden avulla sen osapuolen viranomaiset, joiden alueelle näyttely saapuu, voivat todentaa, että todistus koskee nimenomaan kyseistä yksilöä. Mikäli mahdollista, kohtaan on myös merkittävä yksilön sukupuoli sekä sen ikä todistuksen myöntämishetkellä.

11. Tähän kohtaan merkitään yksilöiden kokonaismäärä. Jos kyse on elävistä eläimistä, määrän olisi yleensä oltava yksi. Jos yksilöitä on tätä enemmän, merkitään ”ks. liitteenä oleva luettelo”.

12. Tähän kohtaan merkitään CITES-yleissopimuksen liite (I, II tai III), jossa laji on lueteltu todistuksen myöntämisen ajankohtana.

13. Tähän kohtaan merkitään asetuksen (EY) N:o 338/97 liite (A, B tai C), jossa laji on lueteltu todistuksen myöntämisen ajankohtana.

14. Alkuperä tulee merkitä seuraavassa esitettäviä tunnuksia käyttäen. Niiden yksilöiden osalta, joiden alkuperätunnus on W, R, F tai U, tätä todistusta saa käyttää ainoastaan, jos yksilö on hankittu unionin alueella tai tuotu unionin alueelle ennen kuin yleissopimuksen liitteissä I, II tai III taikka neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3626/82 liitteessä C tai asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä A, B ja C lueteltuja lajeja koskevia säännöksiä alettiin soveltaa siihen ja jos käytetään myös tunnusta O.

W

Luonnonvaraisesta ympäristöstään otetut yksilöt

R

Säädellyssä ympäristössä kasvatettujen eläinten yksilöt, jotka on otettu luonnonvaraisesta ympäristöstään munina tai poikasina ja joiden osalta todennäköisyys selviytyä aikuisiksi olisi muutoin ollut hyvin alhainen

A

Sellaiset liitteeseen A sisältyvät, muita kuin kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisätyt kasvit ja liitteisiin B ja C sisältyvät keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

C

Vankeudessa kasvatetut eläimet, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

F

Vankeudessa syntyneet eläimet, joiden osalta asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun edellytykset eivät kuitenkaan täyty, sekä niiden osat ja johdannaiset

U

Alkuperä tuntematon (edellyttää perustelua)

O

Yleissopimusta edeltävältä ajalta olevat yksilöt (voidaan käyttää yhdessä minkä tahansa muun alkuperätunnuksen kanssa)

▼M1

X

Yksilöt, jotka on otettu meriympäristöstä, joka ei kuulu yhdenkään valtion lainkäyttövaltaan

▼B

15/16. Alkuperämaa on maa, jossa yksilöt otettiin luonnonvaraisesta ympäristöstään, syntyivät ja kasvatettiin vankeudessa tai lisättiin keinotekoisesti. Jos alkuperämaa on kolmas maa, kohtaan 16 on merkittävä tiedot asianomaisesta luvasta. Jos yhdestä unionin jäsenvaltiosta peräisin olevat yksilöt viedään toisesta jäsenvaltiosta, ainoastaan alkuperäjäsenvaltion nimi merkitään kohtaan 15.

17. Tähän kohtaan on merkittävä näyttelyn rekisteröintinumero.

18. Hankintapäivä merkitään vain niiden yksilöiden osalta, jotka on hankittu unionin alueella tai tuotu unionin alueelle ennen kuin yleissopimuksen liitteissä I, II tai III taikka neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3626/82 liitteessä C tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä A, B ja C lueteltuja lajeja koskevia säännöksiä alettiin soveltaa niihin.

19. Todistuksen myöntävä viranomainen täyttää. Todistuksen voi myöntää vain sen maan hallintoviranomainen, josta näyttely on peräisin, ja ainoastaan, kun näyttelyn omistaja on esittänyt rekisteröintiä varten kyseiselle hallintoviranomaiselle täydelliset tiedot yksilöstä. Jos kyseessä on kolmannesta maasta peräisin oleva näyttely, todistuksen voi myöntää ainoastaan ensimmäisen määräjäsenvaltion hallintoviranomainen. Myöntävän virkailijan nimi on kirjoitettava kokonaisuudessaan. Sinetin, allekirjoituksen sekä tarvittaessa turvamerkin numeron olisi oltava selvästi luettavissa.

20. Tähän kohtaan voidaan merkitä viitteitä kansalliseen lainsäädäntöön tai kirjata erityisehtoja, joita todistuksen myöntävä hallintoviranomainen asettaa rajanylityksille.

21. Tähän kohtaan on merkitty valmiiksi viittaus liitteenä olevaan lisälehteen, jossa olisi mainittava kaikki rajanylitykset.

Riippumatta siitä, mitä edellä kohdassa 5 määrätään, tämä asiakirja on sen voimassaolon päätyttyä palautettava sen myöntäneelle hallintoviranomaiselle.

Todistuksen haltijan tai tämän valtuuttaman edustajan on luovutettava tämän todistuksen alkuperäiskappale (lomake 1) sekä tarvittaessa kolmannen maan myöntämä kiertävän näyttelyn todistus todentamista varten sekä esitettävä liitteenä oleva lisälehti tai (jos todistus myönnetään kolmannesta maasta saadun vastaavan todistuksen perusteella) kummankin todistuksen lisälehdet ja niiden jäljennökset neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetylle tullitoimipaikalle. Kun tullitoimipaikka on täyttänyt lisälehden tai -lehdet, sen on palautettava tämän todistuksen alkuperäiskappale (lomake 1), kolmannen maan myöntämän todistuksen alkuperäiskappale (tarvittaessa) sekä lisälehti tai -lehdet todistuksen haltijalle tai tämän valtuuttamalle edustajalle sekä toimitettava oikeaksi vahvistettu jäljennös jäsenvaltion hallintoviranomaisen myöntämän todistuksen lisälehdestä kyseiselle hallintoviranomaiselle komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 45 artiklan mukaisesti.

image

image

Ohjeet ja selitykset

3. Tähän kohtaan merkitään todistuksen kohteena olevan yksilön omistajan täydellinen nimi, pysyvä osoite ja kotimaa (ei edustajan nimi- ja osoitetietoja). Todistus on voimassa vain, jos siinä on omistajan allekirjoitus.

8. Tähän kohtaan merkitään tarvittaessa lomakkeen kohtaan 19 kiinnitettävän turvamerkin numero.

9. Tieteellisen nimen on oltava luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VIII tarkoitettujen vakiintuneiden nimistölähteiden mukainen.

10. Tässä kohdassa tulee kuvata mahdollisimman tarkasti se yksilö, jota todistus koskee. Kuvaukseen tulee sisällyttää tunnusmerkit (merkkilaput, renkaat, yksilölliset merkinnät jne.), joiden avulla sen osapuolen viranomaiset, joiden alueelle näyttely saapuu, voivat todentaa, että todistus koskee nimenomaan kyseistä yksilöä. Mikäli mahdollista, kohtaan on myös merkittävä yksilön sukupuoli sekä sen ikä todistuksen myöntämishetkellä.

11. Tähän kohtaan merkitään yksilöiden kokonaismäärä. Jos kyse on elävistä eläimistä, määrän olisi yleensä oltava yksi. Jos yksilöitä on tätä enemmän, merkitään ”ks. liitteenä oleva luettelo”.

12. Tähän kohtaan merkitään CITES-yleissopimuksen liite (I, II tai III), jossa laji on lueteltu hakemuksen jättämisen ajankohtana.

13. Tähän kohtaan merkitään neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 liite (A, B tai C), jossa laji on lueteltu hakemuksen jättämisen ajankohtana.

14. Alkuperä tulee merkitä seuraavassa esitettäviä tunnuksia käyttäen. Niiden yksilöiden osalta, joiden alkuperätunnus on W, R, F tai U, tätä todistusta saa käyttää ainoastaan, jos yksilö on hankittu unionin alueella tai tuotu unionin alueelle ennen kuin yleissopimuksen liitteissä I, II tai III taikka neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3626/82 liitteessä C tai asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä A, B ja C lueteltuja lajeja koskevia säännöksiä alettiin soveltaa siihen ja jos käytetään myös tunnusta O.

W

Luonnonvaraisesta ympäristöstään otetut yksilöt

R

Säädellyssä ympäristössä kasvatettujen eläinten yksilöt, jotka on otettu luonnonvaraisesta ympäristöstään munina tai poikasina ja joiden osalta todennäköisyys selviytyä aikuisiksi olisi muutoin ollut hyvin alhainen

A

Sellaiset liitteeseen A sisältyvät, muita kuin kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisätyt kasvit ja liitteisiin B ja C sisältyvät keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

C

Vankeudessa kasvatetut eläimet, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

F

Vankeudessa syntyneet eläimet, joiden osalta asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun edellytykset eivät kuitenkaan täyty, sekä niiden osat ja johdannaiset

U

Alkuperä tuntematon (edellyttää perustelua)

O

Yleissopimusta edeltävältä ajalta olevat yksilöt (voidaan käyttää yhdessä minkä tahansa muun alkuperätunnuksen kanssa)

▼M1

X

Yksilöt, jotka on otettu meriympäristöstä, joka ei kuulu yhdenkään valtion lainkäyttövaltaan

▼B

15/16. Alkuperämaa on maa, jossa yksilöt otettiin luonnonvaraisesta ympäristöstään, syntyivät ja kasvatettiin vankeudessa tai lisättiin keinotekoisesti. Jos alkuperämaa on kolmas maa (eli EU:n ulkopuolinen maa), kohtaan 16 on merkittävä tiedot asianomaisesta luvasta. Jos yhdestä unionin jäsenvaltiosta peräisin olevat yksilöt viedään toisesta jäsenvaltiosta, ainoastaan alkuperäjäsenvaltion nimi merkitään kohtaan 15.

17. Tähän kohtaan on merkittävä näyttelyn rekisteröintinumero.

18. Hankintapäivä merkitään vain niiden yksilöiden osalta, jotka on hankittu unionin alueella tai tuotu unionin alueelle ennen kuin yleissopimuksen liitteissä I, II tai III taikka asetuksen (ETY) N:o 3626/82 liitteessä C tai asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä A, B ja C lueteltuja lajeja koskevia säännöksiä alettiin soveltaa niihin.

19. Tietojen tulee olla mahdollisimman kattavia. Lisäksi tässä kohdassa on perusteltava edellä vaadittujen tietojen mahdollinen puuttuminen.
LIITE IV

image

►(1) M1  
LIITE V

image

Ohjeet ja selitykset

1. Todistuksen varsinaisen haltijan, ei tämän edustajan, täydellinen nimi ja osoite.

2. Tämä kohta täytetään ainoastaan, jos kyseisiä yksilöitä koskevassa tuontiluvassa määrätään niiden säilytyspaikka tai jos luonnonvaraisesta ympäristöstään jossakin jäsenvaltiossa otetut yksilöt on säilytettävä hyväksytyssä paikassa.

Toimivaltaisen hallintoviranomaisen on hyväksyttävä etukäteen kaikki yksilöiden siirrot määritetystä säilytyspaikasta (ks. kohta 19). Tämä ei kuitenkaan koske siirtoja kiireellisesti tarvittavaa eläinlääkärin hoitoa varten edellyttäen, että yksilöt siirretään sen jälkeen suoraan takaisin hyväksyttyyn säilytyspaikkaan.

4. Kuvauksen on oltava mahdollisimman tarkka, ja siihen on liitettävä komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä liitteen VII mukainen kolmimerkkinen tunnus.

5/6. Määrä ja/tai nettopaino ilmaistaan käyttäen asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VII lueteltuja yksikköjä.

7. Tähän kohtaan merkitään CITES-yleissopimuksen liite (I, II tai III), jossa laji on mainittu todistuksen myöntämisen ajankohtana.

8. Tähän kohtaan merkitään neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 liite (A, B tai C), jossa laji on mainittu todistuksen myöntämisen ajankohtana.

9. Alkuperä merkitään käyttäen yhtä seuraavista tunnuksista:

W

Luonnonvaraisesta ympäristöstään otetut yksilöt

R

Säädellyssä ympäristössä kasvatettujen eläinten yksilöt, jotka on otettu luonnonvaraisesta ympäristöstään munina tai poikasina ja joiden osalta todennäköisyys selviytyä aikuisiksi olisi muutoin ollut hyvin alhainen

D

Liitteeseen A sisältyvät eläimet, jotka on kasvatettu vankeudessa kaupallisia tarkoituksia varten CITES-sihteeristön päätöslauselman Conf.12.10 (Rev. CoP15) mukaisesti rekisteröimissä toiminnoissa, ja liitteeseen A sisältyvät kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

A

Sellaiset liitteeseen A sisältyvät, muita kuin kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisätyt kasvit ja liitteisiin B ja C sisältyvät keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

C

Vankeudessa kasvatetut eläimet, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

F

Vankeudessa syntyneet eläimet, joiden osalta asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun edellytykset eivät kuitenkaan täyty, sekä niiden osat ja johdannaiset

I

Haltuunotetut ja takavarikoidut yksilöt ( 8 )

O

Yleissopimusta edeltävältä ajalta olevat yksilöt (8) 

U

Alkuperä tuntematon (edellyttää perustelua)

▼M1

X

Yksilöt, jotka on otettu meriympäristöstä, joka ei kuulu yhdenkään valtion lainkäyttövaltaan

▼B

10–12. Alkuperämaa on maa, jossa yksilöt otettiin luonnonvaraisesta ympäristöstään, syntyivät ja kasvoivat vankeudessa tai lisättiin keinotekoisesti.

13–15. Tuojajäsenvaltio on (soveltuvissa tapauksissa) se jäsenvaltio, joka on myöntänyt kyseisten yksilöiden tuontiluvan.

16. Tieteellisen nimen on oltava asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VIII tarkoitettujen vakiintuneiden nimistölähteiden mukainen.

image image

Ohjeet ja selitykset

1. Todistuksen varsinaisen hakijan, ei tämän edustajan, täydellinen nimi ja osoite.

2. Tiedot täytetään hakulomakkeeseen ainoastaan, jos on kyse elävistä yksilöistä, jotka on lueteltu liitteessä A ja jotka eivät ole vankeudessa syntyneitä tai keinotekoisesti lisättyjä yksilöitä.

4. Kuvauksen on oltava mahdollisimman tarkka, ja siihen on liitettävä komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä liitteen VII mukainen kolmimerkkinen tunnus.

5/6. Määrä ja/tai nettopaino ilmaistaan käyttäen asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VII lueteltuja yksikköjä.

7. Tähän kohtaan merkitään CITES-yleissopimuksen liite (I, II tai III), jossa laji on lueteltu hakemuksen jättämisen ajankohtana.

8. Tähän kohtaan merkitään asetuksen (EY) N:o 338/97 liite (A, B tai C), jossa laji on lueteltu hakemuksen jättämisen ajankohtana.

9. Alkuperä merkitään käyttäen yhtä seuraavista tunnuksista:

W

Luonnonvaraisesta ympäristöstään otetut yksilöt

R

Säädellyssä ympäristössä kasvatettujen eläinten yksilöt, jotka on otettu luonnonvaraisesta ympäristöstään munina tai poikasina ja joiden osalta todennäköisyys selviytyä aikuisiksi olisi muutoin ollut hyvin alhainen

D

Liitteeseen A sisältyvät eläimet, jotka on kasvatettu vankeudessa kaupallisia tarkoituksia varten CITES-sihteeristön päätöslauselman Conf.12.10 (Rev. CoP15) mukaisesti rekisteröimissä toiminnoissa, ja liitteeseen A sisältyvät kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

A

Sellaiset liitteeseen A sisältyvät, muita kuin kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisätyt kasvit ja liitteisiin B ja C sisältyvät keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

C

Vankeudessa kasvatetut eläimet, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

F

Vankeudessa syntyneet eläimet, joiden osalta asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun edellytykset eivät kuitenkaan täyty, sekä niiden osat ja johdannaiset

I

Haltuunotetut ja takavarikoidut yksilöt ( 9 )

O

Yleissopimusta edeltävältä ajalta olevat yksilöt (9) 

U

Alkuperä tuntematon (edellyttää perustelua)

▼M1

X

Yksilöt, jotka on otettu meriympäristöstä, joka ei kuulu yhdenkään valtion lainkäyttövaltaan

▼B

10–12. Alkuperämaa on maa, jossa yksilöt otettiin luonnonvaraisesta ympäristöstään, syntyivät ja kasvatettiin vankeudessa tai lisättiin keinotekoisesti.

13–15. Tuojajäsenvaltio on (soveltuvissa tapauksissa) se jäsenvaltio, joka on myöntänyt kyseisten yksilöiden tuontiluvan.

16. Tieteellisen nimen on oltava asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VIII tarkoitettujen vakiintuneiden nimistölähteiden mukainen.

18. Tietojen tulee olla mahdollisimman kattavia. Lisäksi tässä kohdassa on perusteltava edellä vaadittujen tietojen mahdollinen puuttuminen.
LIITE VI

image( 1 ) EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

( 2 ) EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1.

( 3 ) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

( 4 ) Käytetään vain yhdessä jonkin toisen alkuperätunnuksen kanssa.

( 5 ) Käytetään vain yhdessä jonkin toisen alkuperätunnuksen kanssa.

( 6 ) Käytetään vain yhdessä jonkin toisen alkuperätunnuksen kanssa.

( 7 ) Käytetään vain yhdessä jonkin toisen alkuperätunnuksen kanssa.

( 8 ) Käytetään vain yhdessä jonkin toisen alkuperätunnuksen kanssa.

( 9 ) Käytetään vain yhdessä jonkin toisen alkuperätunnuksen kanssa.