02012R0792 — FI — 05.02.2015 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 792/2012,

annettu 23 päivänä elokuuta 2012,

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen mallia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta

(EUVL L 242 7.9.2012, s. 13)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015,

  L 10

19

16.1.2015
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 792/2012,

annettu 23 päivänä elokuuta 2012,

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen mallia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta1 artikla

Yleiset säännökset

Asetuksessa (EY) N:o 338/97 ja asetuksessa (EY) N:o 865/2006 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen lomakkeiden mallit ja tekniset vaatimukset vahvistetaan tässä asetuksessa. Mallit ja tekniset vaatimukset vahvistetaan seuraaville asiakirjoille:

1) 

tuontiluvat

2) 

vientiluvat

3) 

jälleenvientitodistukset

4) 

henkilökohtaista omistusta koskevat todistukset

5) 

näytekokoelmatodistukset

▼M1

5 a) 

soitintodistukset

▼B

6) 

tuonti-ilmoitukset

7) 

kiertävien näyttelyjen todistukset

▼M1

8) 

henkilökohtaista omistusta koskevien todistusten, kiertävien näyttelyjen todistusten sekä soitintodistusten lisälehdet

▼B

9) 

asetuksen (EY) N:o 338/97 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 3 ja 4 kohdassa sekä 8 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt todistukset

10) 

asetuksen (EY) N:o 338/97 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut nimilaput.

2 artikla

Lomakkeet

▼M1

1.  
Lomakkeiden, joille laaditaan tuontiluvat, vientiluvat, jälleenvientitodistukset, henkilökohtaista omistusta koskevat todistukset, näytekokoelmatodistukset ja soitintodistukset sekä näitä asiakirjoja koskevat hakemukset, on oltava kansalliseen käyttöön varattua tilaa lukuun ottamatta liitteessä I olevan mallin mukaisia.

▼B

2.  
Lomakkeiden, joille laaditaan tuonti-ilmoitukset, on oltava kansalliseen käyttöön varattua tilaa lukuun ottamatta liitteessä II olevan mallin mukaisia. Niissä voi olla sarjanumero.
3.  
Lomakkeiden, joille laaditaan kiertävien näyttelyjen todistukset ja niitä koskevat hakemukset, on oltava kansalliseen käyttöön varattua tilaa lukuun ottamatta liitteessä III olevan mallin mukaisia.
4.  
Lomakkeiden, joille laaditaan henkilökohtaista omistusta koskevien todistusten ja kiertävien näyttelyjen todistusten lisälehdet, on oltava liitteessä IV olevan mallin mukaisia.
5.  
Lomakkeiden, joille laaditaan asetuksen (EY) N:o 338/97 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 3 ja 4 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa sekä 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt todistukset sekä tällaisia todistuksia koskevat hakemukset, on oltava kansalliseen käyttöön varattua tilaa lukuun ottamatta tämän asetuksen liitteessä V olevan mallin mukaisia.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että valmiiksi painetun tekstin sijasta lomakkeen kohtiin 18 ja 19 sisällytetään ainoastaan asianmukainen todistuksen ja/tai luvan myöntämistä koskeva lausuma.

6.  
Asetuksen (EY) N:o 338/97 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen nimilappujen on oltava tämän asetuksen liitteessä VI olevan mallin mukaisia.

3 artikla

Lomakkeita koskevat tekniset vaatimukset

1.  
Edellä 2 artiklassa tarkoitettuihin lomakkeisiin käytettävässä paperissa ei saa olla mekaanista massaa, ja paperin on oltava kirjoituspaperiksi tarkoitettua paperia, jonka paino on vähintään 55 grammaa/neliömetri.
2.  
Edellä 2 artiklan 1–5 kohdassa tarkoitettujen lomakkeiden on oltava kooltaan 210 x 297 millimetriä (A4), ja niiden pituus saa olla enintään 18 millimetriä määrämittaa pienempi tai enintään 8 millimetriä sitä suurempi.
3.  

Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin lomakkeisiin käytettävän paperin värin on oltava

a) 

valkoinen alkuperäiskappaleessa (lomake 1), ja siinä on oltava guilloche-kuviointi, joka on painettu harmaalla paperin etupuolelle siten, että kaikki mekaaniset tai kemialliset väärennökset on mahdollista havaita;

b) 

keltainen luvan- tai todistuksenhaltijan kappaleessa (lomake 2);

c) 

vaaleanvihreä kappaleessa, joka on tarkoitettu viejä- tai jälleenviejämaalle, jos kyseessä on tuontilupa, tai kappaleessa, joka tullin on palautettava luvan tai todistuksen myöntäneelle hallintoviranomaiselle, jos kyseessä on vientilupa tai jälleenvientitodistus (lomake 3);

d) 

vaaleanpunainen luvan tai todistuksen myöntäneen hallintoviranomaisen kappaleessa (lomake 4);

e) 

valkoinen hakemuksessa (lomake 5).

4.  

Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin lomakkeisiin käytettävän paperin värin on oltava

a) 

valkoinen alkuperäiskappaleessa (lomake 1);

b) 

keltainen tuojan kappaleessa (lomake numero 2).

5.  

Edellä 2 artiklan 3 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin lomakkeisiin käytettävän paperin värin on oltava

a) 

keltainen alkuperäiskappaleessa (lomake 1), ja siinä on oltava guilloche-kuviointi, joka on painettu harmaalla paperin etupuolelle siten, että kaikki mekaaniset tai kemialliset väärennökset on mahdollista havaita;

b) 

vaaleanpunainen luvan tai todistuksen myöntäneen hallintoviranomaisen kappaleessa (lomake 2);

c) 

valkoinen hakemuksessa (lomake 3).

6.  
Edellä 2 artiklan 4 ja 6 kohdassa tarkoitettuihin lisälehtiin ja nimilappuihin käytettävän paperin värin on oltava valkoinen.
7.  
Edellä 2 artiklassa tarkoitetut lomakkeet on painettava ja täytettävä jollakin unionin virallisista kielistä, jonka kunkin jäsenvaltion hallintoviranomaiset määrittävät. Lomakkeisiin on tarvittaessa sisällytettävä yhdellä yleissopimuksen virallisista työkielistä laadittu käännös.
8.  
Jäsenvaltiot ovat vastuussa 2 artiklassa tarkoitettujen lomakkeiden painatuksesta; 2 artiklan 1–5 kohdassa tarkoitettuja lomakkeita voidaan käyttää tietokoneistetussa luvan- tai todistuksenmyöntämismenettelyssä.

4 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 865/2006 seuraavasti:

1) 

Poistetaan 2 ja 3 artikla.

2) 

Poistetaan liitteet I–VI.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 27 päivästä syyskuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

image

Ohjeet ja selitykset

▼M1

1. Todellisen (jälleen)viejän, ei edustajan, täydellinen nimi ja osoite. Jos kyseessä on henkilökohtaista omistusta koskeva todistus tai soitintodistus, merkitään laillisen omistajan täydellinen nimi ja osoite. Jos kyseessä on soitintodistus ja jos hakija ei ole laillinen omistaja, olisi sekä omistajan että hakijan täydellinen nimi ja osoite merkittävä lomakkeeseen ja jäljennös omistajan ja hakijan välisestä lainasopimuksesta toimitettava asiaa käsittelevälle lupaviranomaiselle.

2. Vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen voimassaoloaika saa olla enintään kuusi ja tuontiluvan enintään 12 kuukautta. Henkilökohtaista omistusta koskevan todistuksen ja soitintodistuksen voimassaoloaika saa olla enintään kolme vuotta. Tämä asiakirja on viimeisen voimassaolopäivänsä jälkeen mitätön. Voimassaolon päätyttyä haltijan on viipymättä palautettava alkuperäiskappale ja kaikki jäljennökset luvan tai todistuksen myöntäneelle hallintoviranomaiselle. Tuontilupa ei ole voimassa, jos (jälleen)viejämaan vastaavaa CITES-asiakirjaa on käytetty (jälleen)vientiin sen viimeisen voimassaolopäivän jälkeen tai jos tuominen unioniin tapahtuu yli kuuden kuukauden kuluttua sen myöntämisestä.

3. Todellisen tuojan, ei edustajan, täydellinen nimi ja osoite. Jos kyseessä on henkilökohtaista omistusta koskeva todistus tai soitintodistus, kohta jätetään tyhjäksi.

5. Jätetään tyhjäksi, jos kyseessä on henkilökohtaista omistusta koskeva todistus tai soitintodistus.

▼B

6. Jos kyseessä ovat sellaiset liitteessä A lueteltujen lajien elävät yksilöt, jotka eivät ole vankeudessa kasvatettuja tai keinotekoisesti lisättyjä, myöntävä viranomainen voi määrätä yksilöiden säilytyspaikan merkitsemällä sitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot tähän kohtaan. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisen hallintoviranomaisen on hyväksyttävä etukäteen kaikki yksilöiden siirrot kyseisestä säilytyspaikasta. Tämä ei kuitenkaan koske siirtoja kiireellisesti tarvittavaa eläinlääkärin hoitoa varten edellyttäen, että yksilöt siirretään sen jälkeen suoraan takaisin hyväksyttyyn säilytyspaikkaan.

▼M1

8. Kuvauksen on oltava mahdollisimman tarkka, ja siihen on liitettävä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteen VII mukainen kolmekirjaiminen tunnus. Jos kyseessä on soitintodistus, toimivaltaisen viranomaisen olisi soittimen kuvauksen perusteella pystyttävä todentamaan, että todistus vastaa tuotavaa tai vietävää yksilöä; kuvaukseen olisi sisällyttävä muun muassa valmistajan nimi ja sarjanumero tai muu tunnistuskeino, kuten valokuvat.

▼B

9/10. Määrä ja/tai nettopaino ilmaistaan käyttäen asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VII lueteltuja yksikköjä.

11. Tähän kohtaan merkitään CITES-yleissopimuksen liite (I, II tai III), jossa laji on mainittu luvan/todistuksen myöntämisen ajankohtana.

12. Tähän kohtaan merkitään neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 liite (A, B tai C), jossa laji on mainittu luvan/todistuksen myöntämisen ajankohtana.

13. Alkuperä merkitään käyttäen yhtä seuraavista tunnuksista:

W

Luonnonvaraisesta ympäristöstään otetut yksilöt

R

Säädellyssä ympäristössä kasvatettujen eläinten yksilöt, jotka on otettu luonnonvaraisesta ympäristöstään munina tai poikasina ja joiden osalta todennäköisyys selviytyä aikuisiksi olisi muutoin ollut hyvin alhainen

D

Liitteeseen A sisältyvät eläimet, jotka on kasvatettu vankeudessa kaupallisia tarkoituksia varten CITES-sihteeristön päätöslauselman Conf.12.10 (Rev. CoP15) mukaisesti rekisteröimissä toiminnoissa, ja liitteeseen A sisältyvät kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

A

Sellaiset liitteeseen A sisältyvät, muita kuin kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisätyt kasvit ja liitteisiin B ja C sisältyvät keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

C

Vankeudessa kasvatetut eläimet, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

F

Vankeudessa syntyneet eläimet, joiden osalta asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun edellytykset eivät kuitenkaan täyty, sekä niiden osat ja johdannaiset

I

Haltuunotetut ja takavarikoidut yksilöt ( 4 )

O

Yleissopimusta edeltävältä ajalta olevat yksilöt (4) 

U

Alkuperä tuntematon (edellyttää perustelua)

▼M1

X

Yksilöt, jotka on otettu meriympäristöstä, joka ei kuulu yhdenkään valtion lainkäyttövaltaan

▼B

14. Käytetään yhtä jäljempänä mainituista tunnuksista ilmaisemaan tarkoitusta, jonka takia yksilöt (jälleen)viedään/tuodaan:

B

Kasvatus vankeudessa tai keinotekoinen lisääminen

E

Opetus

G

Kasvitieteelliset puutarhat

H

Metsästysmuistot

L

Lainvalvonta / oikeudelliset tarkoitukset / tutkinta

M

Lääketieteelliset tarkoitukset (mukaan lukien biolääketieteellinen tutkimus)

N

Luontoon palauttaminen tai vapauttaminen

P

Henkilökohtaiset tarkoitukset

▼M1

Q

Kiertävä näyttely (näytekokoelma, sirkus, eläinnäyttely, kasvinäyttely, orkesteri tai museonäyttely, jota esitellään kaupallisessa tarkoituksessa yleisölle)

▼B

S

Tieteelliset tarkoitukset

T

Kaupalliset tarkoitukset

Z

Eläintarhat

15–17. Alkuperämaa on maa, jossa yksilöt otettiin luonnonvaraisesta ympäristöstään, syntyivät ja kasvatettiin vankeudessa tai lisättiin keinotekoisesti. Jos alkuperämaa on kolmas maa, kohtiin 16 ja 17 on merkittävä tiedot asianomaisesta luvasta. Jos yhdestä unionin jäsenvaltiosta peräisin olevat yksilöt viedään toisesta jäsenvaltiosta, ainoastaan alkuperäjäsenvaltion nimi merkitään kohtaan 15.

18–20. Jälleenvientitodistuksissa viimeinen jälleenviejämaa on jälleenviejänä ollut kolmas maa, josta yksilöt on tuotu ennen niiden jälleenvientiä unionista. Tuontiluvissa se on jälleenviejänä oleva kolmas maa, josta yksilöt aiotaan tuoda. Kohtiin 19 ja 20 on merkittävä tiedot asianomaisesta jälleenvientitodistuksesta.

21. Tieteellisen nimen on oltava asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VIII tarkoitettujen vakiintuneiden nimistölähteiden mukainen.

23–25. Ainoastaan viranomaisten merkintöjä varten.

26. Tuojan/(jälleen)viejän tai tämän edustajan on ilmoitettava tarvittaessa kuljetusasiakirjan tai lentorahtikirjan numero.

27. Tämän kohdan täyttää tullitoimipaikka, jonka kautta tuonti unioniin tai (jälleen)vienti unionista tapahtuu. Jos kyseessä on tuonti unioniin, on alkuperäiskappale (lomake 1) palautettava asianomaisen jäsenvaltion hallintoviranomaiselle ja luvanhaltijan kappale (lomake 2) tuojalle. Jos kyseessä on (jälleen)vienti, kappale, jonka tulli palauttaa myöntäneelle viranomaiselle (lomake 3), on palautettava asianomaisen jäsenvaltion hallintoviranomaiselle ja alkuperäiskappale (lomake 1) ja luvanhaltijan kappale (lomake 2) on palautettava (jälleen)viejälle.