02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2011,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 311 25.11.2011, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 290/2012, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2012,

  L 100

1

5.4.2012

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 70/2014, annettu 27 päivänä tammikuuta 2014,

  L 23

25

28.1.2014

►M3

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 245/2014, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2014,

  L 74

33

14.3.2014

►M4

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/445, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015,

  L 74

1

18.3.2015

►M5

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/539, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2016,

  L 91

1

7.4.2016

►M6

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1065, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018,

  L 192

31

30.7.2018

►M7

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1119, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2018,

  L 204

13

13.8.2018

►M8

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1974, annettu 14 päivänä joulukuuta 2018,

  L 326

1

20.12.2018

►M9

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/27, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018,

  L 8

1

10.1.2019

►M10

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/430, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2019,

  L 75

66

19.3.2019

►M11

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1747, annettu 15 päivänä lokakuuta 2019,

  L 268

23

22.10.2019

►M12

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/359, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020,

  L 67

82

5.3.2020

►M13

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/723, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020,

  L 170

1

2.6.2020

►M14

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2193, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020,

  L 434

13

23.12.2020


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 116, 28.4.2012, s.  34 (1178/2011)

►C2

Oikaisu, EUVL L 106, 16.4.2013, s.  14 (1178/2011)

 C3

Oikaisu, EUVL L 104, 23.4.2015, s.  52 (1178/2011)

►C4

Oikaisu, EUVL L 165, 23.6.2016, s.  23 (245/2014)

►C5

Oikaisu, EUVL L 178, 11.7.2017, s.  17 (1178/2011)

 C6

Oikaisu, EUVL L 178, 11.7.2017, s.  17 (2015/445)

►C7

Oikaisu, EUVL L 189, 26.7.2018, s.  31 (2016/539)

►C8

Oikaisu, EUVL L 203, 26.6.2020, s.  98 (2020/359)
▼B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2011,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)▼M12

1 artikla

Kohde

1.  

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt seuraaville:

a) 

lentolupakirjojen erilaiset kelpuutukset, lentolupakirjojen myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista koskevat edellytykset, lentolupakirjojen haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet sekä voimassa olevien kansallisten lentolupakirjojen ja kansallisten lentomekaanikon lupakirjojen muuntamista lentolupakirjoiksi koskevat edellytykset;

b) 

lentokoulutuksesta tai lentosimulaattorikoulutuksesta ja lentäjän taitojen arvioinnista vastaavien henkilöiden hyväksyntä;

c) 

erilaiset lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset, lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista koskevat edellytykset, lääketieteellisten kelpoisuustodistusten haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet sekä kansallisten lääketieteellisten kelpoisuustodistusten muuntamista vastavuoroisesti tunnustetuiksi lääketieteellisiksi kelpoisuustodistuksiksi koskevat edellytykset;

d) 

ilmailulääkärien hyväksyntä ja edellytykset, joilla yleislääkärit voivat toimia ilmailulääkäreinä;

e) 

matkustamomiehistön jäsenille määräajoin tehtävä ilmailulääketieteellisen kelpoisuuden arviointi ja tästä arvioinnista vastaavien henkilöiden kelpoisuus;

f) 

matkustamomiehistön kelpoisuustodistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista, niiden voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista koskevat edellytykset sekä matkustamomiehistön kelpoisuustodistusten haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet;

g) 

siviili-ilmailun lentomiehistön hyväksymiseen ja lääketieteellisen kelpoisuuden arviointiin osallistuvien lentokoulutusorganisaatioiden ja ilmailulääketieteen keskusten hyväksymistodistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista koskevat edellytykset;

h) 

lentoa simuloivien koulutuslaitteiden sekä näitä laitteita käyttävien organisaatioiden sertifiointivaatimukset;

i) 

hallintoa ja johtamisjärjestelmää koskevat vaatimukset, joita jäsenvaltioiden, Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (EASA) ja organisaatioiden on noudatettava pannessaan täytäntöön a–h alakohdassa tarkoitettuja sääntöjä.

2.  
Ilmapallojen ja purjelentokoneiden lentolupakirjoihin sovelletaan tämän asetuksen 11 b ja 11 c artiklaa sekä tämän asetuksen liitettä IV (osa MED), liitettä VI (osa ARA), liitettä VII (osa ORA) ja liitettä VIII (osa DTO).

▼B

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1. 

’osan FCL lupakirjalla’ ohjaamomiehistön lupakirjaa, joka täyttää liitteessä I vahvistetut vaatimukset;

2. 

’JAR-vaatimuksilla’ Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen hyväksymiä yhteiseurooppalaisia ilmailuvaatimuksia, sellaisina kuin niitä sovelletaan 30 päivänä kesäkuuta 2009;

3. 

’kevyiden ilma-alusten lupakirjalla (LAPL)’ asetuksen (EY) N:o 216/2008 7 artiklassa tarkoitettua harrasteilmailun lupakirjaa;

▼M11 —————

▼B

5. 

’muulla kuin JAR-vaatimusten mukaisella lupakirjalla’ lentolupakirjaa, jonka on myöntänyt tai tunnustanut kansallisen lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltio, jota ei ole suositeltu keskinäiseen tunnustamiseen kyseisen JAR-vaatimuksen osalta;

6. 

’hyvityksellä’ aiemmin hankitun kokemuksen tai kelpoisuuden tunnustamista;

7. 

’hyvitysraportilla’ raporttia, jonka perusteella aiemmin hankittu kokemus tai kelpoisuus voidaan tunnustaa;

8. 

’muuntoraportilla’ raporttia, jonka perusteella lupakirja voidaan muuntaa osan FCL lupakirjaksi;

▼M11 —————

▼M1

11. 

’matkustamomiehistön jäsenellä’ miehistön jäsentä, jolla on asianmukainen kelpoisuus, joka ei ole ohjaamomiehistön tai teknisen miehistön jäsen ja jonka lentotoiminnan harjoittaja on nimittänyt suorittamaan matkustajien ja lennon turvallisuuteen liittyviä tehtäviä lentotoiminnan aikana;

12. 

’lentomiehistöllä’ ohjaamomiehistöä ja matkustamomiehistöä;

▼M11 —————

▼M7

14. 

’hyväksyttävillä vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AMC)’ viraston hyväksymiä ohjeellisia standardeja, joissa kuvataan menetelmät asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten täyttämiseksi;

15. 

’vaihtoehtoisilla vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AltMoC)’ vaihtoehtoisia menetelmiä tai uusia menetelmiä asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä asetettujen sellaisten vaatimusten täyttämiseksi, joiden osalta virasto ei ole vahvistanut AMC:tä;

16. 

’hyväksytyllä koulutusorganisaatiolla (ATO)’ organisaatiota, jolla on oikeus antaa lentäjille koulutusta 10 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti myönnetyn hyväksynnän perusteella;

17. 

’perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD)’ lentäjien koulutukseen maassa käytettävää koulutuslaitetta, joka jäljittelee tietyn lentokoneluokan mukaista lento-oppilaan paikkaa; mittaritaulu voidaan esittää myös näyttölaitteella ja ohjaimet voivat olla jousikuormitteiset, ja laitteen on tarjottava asianmukainen koulutusympäristö ainakin mittarilennon menetelmien harjoittelua varten;

18. 

’sertifiointieritelmillä (CS)’ viraston hyväksymiä teknisiä standardeja, joissa esitetään menetelmät, joita organisaatio voi käyttää sertifiointitarkoituksiin;

▼M12

19. 

’lennonopettajalla (FI)’ opettajaa, jolla on oikeus antaa koulutusta ilma-aluksella tämän asetuksen liitteessä I (osa FCL) olevan J luvun, asetuksen (EU) 2018/395 liitteessä III (osa BFCL) olevan FI luvun tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 ( 1 ) liitteessä III (osa SFCL) olevan FI luvun mukaisesti ( 2 );

▼M7

20. 

’lentoa simuloivalla koulutuslaitteella (FSTD)’ lentäjien koulutukseen käytettävää laitetta, joka on

a) 

lentokoneiden osalta lentosimulaattori (FFS), lentokoulutuslaite (FTD), lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaite (FNPT) tai perusmittarilennon harjoituslaite (BITD);

b) 

helikoptereiden osalta lentosimulaattori (FFS), lentokoulutuslaite (FTD) tai lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaite (FNPT);

21. 

’FSTD:n hyväksynnällä’ FSTD:n teknisten valmiuksien tasoa sellaisena kuin se on määritetty kyseisen FSTD:n sertifiointieritelmässä;

22. 

’päätoimipaikalla’ organisaation pääkonttoria tai rekisteröityä toimipaikkaa, jossa keskeisiä taloudellisia toimintoja ja tässä asetuksessa tarkoitetun lentotoiminnan valvontaa harjoitetaan;

▼M9

22 a. 

luvulla ’ARO.RAMP’ lentotoiminta-asetuksen liitteessä II olevaa lukua RAMP;

22 b. 

’automaattisesti hyväksytyllä’ hyväksyntää, jonka ICAO-lisäyksessä mainittu ICAOn sopimusvaltio antaa ilman muodollisuuksia Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetylle ohjaamomiehistön lupakirjalle;

22 c. 

’ICAO-lisäyksellä’ Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn automaattisesti hyväksytyn ohjaamomiehistön lupakirjan lisäystä (attachment), joka mainitaan ohjaamomiehistön lupakirjan XIII kohdassa;

▼M7

23. 

’hyväksyntätestioppaalla (QTG)’ asiakirjaa, joka on laadittu sen osoittamiseksi, että FSTD:n suorituskyky ja käsittelyominaisuudet vastaavat ilma-aluksen, lentokoneluokan tai helikopterityypin vastaavia ominaisuuksia, että niitä jäljitellään asetettujen rajojen mukaisesti ja että kaikki sovellettavat vaatimukset täyttyvät. Hyväksyntätestioppaaseen sisältyvät sekä ilma-alusta, lentokoneluokkaa tai helikopterityyppiä koskevat tiedot että FSTD-tiedot, joita käytetään hyväksynnän tukena;

24. 

’ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla (DTO)’ organisaatiota, jolla on oikeus antaa lentäjille koulutusta 10 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella;

25. 

’DTO-koulutusohjelmalla’ DTO:n laatimaa asiakirjaa, jossa kuvaillaan yksityiskohtaisesti kyseisen DTO:n antama kurssi.

▼M3

3 artikla

Lentolupakirjat ja lääketieteelliset kelpoisuustodistukset

1.  
Rajoittamatta tämän asetuksen 8 artiklan soveltamista asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa sekä 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen ilma-alusten lentäjien on noudatettava tämän asetuksen liitteissä I ja IV säädettyjä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä.
2.  
Tämän asetuksen liitteessä I määritellyistä lupakirjojen haltijoiden oikeuksista riippumatta sellaisten lentolupakirjojen haltijat, jotka on myönnetty tämän asetuksen liitteessä I olevan B tai C luvun mukaisesti, voivat suorittaa asetuksen (EU) N:o 965/2012 6 artiklan 4 a kohdassa tarkoitettuja lentoja. Tämä ei rajoita tämän asetuksen liitteessä I olevassa B tai C luvussa mahdollisesti asetettujen matkustajien kuljettamista tai kaupallisen lentotoiminnan kehittämistä koskevien lisävaatimusten noudattamista.

▼B

4 artikla

Voimassa olevat kansalliset lentolupakirjat

▼M11 —————

▼B

2.  
Jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista myöntämät tai tunnustamat muut kuin JAR-vaatimusten mukaiset lupakirjat, mukaan lukien niihin liittyvät kelpuutukset, todistukset, valtuutukset ja/tai kelpoisuudet, on muunnettava osan FCL lupakirjoiksi, ja tämän suorittaa lupakirjan myöntänyt jäsenvaltio.
3.  

Muut kuin JAR-vaatimusten mukaiset lupakirjat on muunnettava osan FCL lupakirjoiksi ja niihin liittyviksi kelpoisuuksiksi tai todistuksiksi

a) 

liitteen II säännösten mukaisesti, tai

b) 

muuntoraportissa olevien tietojen mukaisesti.

4.  

Muuntoraportin on

a) 

oltava sen jäsenvaltion laatima, joka myönsi lentolupakirjan kuultuaan Euroopan lentoturvallisuusvirastoa, jäljempänä ’virasto’;

b) 

sisällettävä kuvaus siitä, minkä kansallisten vaatimusten perusteella lentolupakirjat on myönnetty;

c) 

kuvattava lentäjille myönnettyjen oikeuksien laajuus;

d) 

sisällettävä tiedot siitä, mistä liitteen I vaatimuksista hyvitys on määrä antaa;

e) 

sisällettävä tiedot mahdollisista rajoituksista, jotka on sisällytettävä osan FCL lupakirjoihin, ja mahdollisista vaatimuksista, joita lentäjän on noudatettava näiden rajoitusten poistamiseksi.

5.  
Muuntoraporttiin on sisällyttävä jäljennökset kaikista 4 kohdan a–e alakohdassa mainittujen tietojen osoittamiseksi tarvittavista asiakirjoista, mukaan lukien jäljennökset asiaankuuluvista kansallisista vaatimuksista ja menettelyistä. Muuntoraporttia laatiessa jäsenvaltioiden on pyrittävä siihen, että lentäjien nykyisen toiminnan laajuus pysyisi mahdollisimman pitkälle muuttumattomana.

▼M11

6.  
Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, luokkakelpuutuskouluttajan kelpuutuksen tai tarkastuslentäjän valtuutuksen haltijoiden oikeudet, jotka koskevat vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan ilma-aluksia, on muunnettava tyyppikouluttajan kelpuutukseksi tai tarkastuslentäjän valtuutukseksi, joka koskee yhden ohjaajan lentokoneita.

▼M10

7.  

Jäsenvaltio voi seuraavin edellytyksin antaa LAPL-lupakirjakoulutuksessa olevalle lento-oppilaalle luvan käyttää rajoitettuja oikeuksia ilman valvontaa ennen kuin lento-oppilas täyttää LAPL-lupakirjan myöntämisen edellyttämät vaatimukset:

a) 

oikeuksien laajuus perustuu jäsenvaltion suorittamaan turvallisuusriskien arviointiin, jossa otetaan huomioon lentäjän aiotun pätevyystason saavuttamiseksi tarvittavan koulutuksen laajuus;

b) 

oikeudet rajoitetaan seuraaviin:

i) 

luvan myöntävän jäsenvaltion koko kansallinen alue tai sen osa;

ii) 

luvan myöntävässä jäsenvaltiossa rekisteröidyt ilma-alukset;

iii) 

yksimoottoriset mäntämoottorikäyttöiset lentokoneet ja helikopterit, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 000  kg, sekä purjelentokoneet ja ilmapallot;

c) 

kun tällaisen luvan haltija hakee LAPL-lupakirjan myöntämistä, hän saa luvalla suorittamastaan koulutuksesta jäsenvaltion määrittämän hyvityksen hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksen tekevän koulutusorganisaation suosituksen perusteella;

d) 

jäsenvaltio toimittaa määräaikaisraportit ja turvallisuusriskien arvioinnit komissiolle ja virastolle kolmen vuoden välein;

e) 

jäsenvaltiot seuraavat tämän kohdan mukaisesti myönnettyjen lupien käyttöä sen varmistamiseksi, että ilmailun turvallisuus on hyväksyttävällä tasolla, ja toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet, jos havaitaan kohonnut turvallisuusriski tai muita turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita.

▼M3

8.  

Ennen kun lentäjä täyttää kaikki mittarilentokelpuutuksen myöntämiseksi tämän asetuksen mukaisesti tarvittavat vaatimukset, jäsenvaltio voi ►M12  8 päivään huhtikuuta 2021 ◄ saakka myöntää lentäjälle luvan käyttää määrättyjä rajoitettuja oikeuksia lentokoneiden lentämiseen mittarilentosääntöjen mukaisesti seuraavin edellytyksin:

a) 

jäsenvaltio myöntää tällaisia lupia ainoastaan jos niitä voidaan perustella erityisellä paikallisella tarpeella, jota ei voida tyydyttää tämän asetuksen nojalla vahvistetuilla kelpuutuksilla;

b) 

luvassa myönnettyjen oikeuksien laajuuden on perustuttava jäsenvaltion suorittamaan turvallisuusriskien arviointiin, jossa otetaan huomioon tarkoitetun lentäjän pätevyystason saavuttamiseksi tarvittavan koulutuksen laajuus;

c) 

lupaan sisältyvät oikeudet koskevat vain jäsenvaltion kansallisen alueen tai sen osan ilmatilaa;

d) 

lupa myönnetään hakijoille, jotka ovat suorittaneet pätevien kouluttajien antaman asianmukaisen koulutuksen ja osoittaneet vaaditun pätevyyden pätevälle tarkastuslentäjälle jäsenvaltion määrittelemällä tavalla;

e) 

jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle, EASAlle ja muille jäsenvaltioille lupaan liittyvistä erityispiirteistä, mukaan lukien sen perustelut ja turvallisuusriskien arviointi;

f) 

jäsenvaltio seuraa lupaan liittyvää toimintaa varmistaakseen hyväksyttävän turvallisuustason ja toteuttaa asianmukaisia toimia, jos se havaitsee kasvaneen riskin tai minkä tahansa turvallisuuteen liittyvän huolenaiheen;

g) 

jäsenvaltio suorittaa arvioinnin luvan täytäntöönpanon turvallisuusnäkökohdista ja toimittaa komissiolle kertomuksen viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2017.

▼M6

9.  
Jäsenvaltioiden on ennen 19 päivää elokuuta 2018 myönnettyjen lupakirjojen osalta noudatettava ARA.FCL.200 kohdan a alakohdan toisessa alakohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna Komission asetuksella (EU) 2018/1065 ( 3 ), vahvistettuja vaatimuksia viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.

▼M5

4 a artikla

Suorituskykyyn perustuvaa navigointia koskevat mittarilento-oikeudet

1.  
Lentäjä saa käyttää suorituskykyyn perustuvia navigaatiomenetelmiä, jäljempänä ’PBN’, ainoastaan sen jälkeen, kun hänelle on myönnetty mittarilentokelpuutukseen (IR), liitetyt PBN-oikeudet.
2.  

Lentäjälle myönnetään PBN-oikeudet, jos hän täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

a) 

hän on suorittanut hyväksytysti teoriakurssin, johon sisältyy PBN, liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.615 kohdan mukaisesti;

b) 

hän on suorittanut hyväksytysti lentokoulutuksen, johon sisältyy PBN, liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.615 kohdan mukaisesti;

c) 

hän on suorittanut hyväksytysti joko lentokokeen liitteen I (osa FCL) lisäyksen 7 mukaisesti tai lentokokeen tai tarkastuslennon liitteen I (osa FCL) lisäyksen 9 mukaisesti.

3.  
Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten katsotaan täyttyneen, jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että koulutuksen tai PBN-toimintaan perehtymisen kautta hankittu pätevyys vastaa a ja b alakohdassa tarkoitettujen kurssien antamia tietoja ja taitoja ja lentäjä osoittaa tällaisen pätevyyden 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun lentokokeen tai tarkastuslennon aikana hyväksyttävästi tarkastuslentäjälle.
4.  
►C7  PBN-pätevyyden hyväksyttävästä osoittamisesta on tehtävä merkintä lentäjän lentopäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan edellä c alakohdassa tarkoitetun lentokokeen tai tarkastuslennon suorittamisen jälkeen, ja lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottaneen tarkastuslentäjän on allekirjoitettava merkintä. ◄
5.  
Lentäjät, joilla on mittarilentokelpuutus ilman PBN-oikeuksia, saavat lentää ainoastaan sellaisia reittejä ja lähestymisiä, joihin ei vaadita PBN-oikeuksia, eikä heidän mittarilentokelpuutuksensa uusimiseen vaadita PBN-taitojen osoittamista 25 päivään elokuuta 2020 saakka; kyseisen päivämäärän jälkeen kaikkiin mittarilentokelpuutuksiin vaaditaan myös PBN-oikeudet.

▼M8

4 b artikla

Epätavallisten lentoasentojen välttämisen ja niistä oikaisun koulutus

1.  

Epätavallisten lentoasentojen välttämisen ja niistä oikaisun koulutuksen on oltava pakollinen osa usean ohjaajan miehistölupakirjaa (MPL) varten annettavaa koulutusta, yhdistettyä liikennelentäjäkurssia (ATP(A)), ansiolentäjän lupakirjaa (CPL(A)) varten annettavaa koulutusta sekä seuraavia luokkakelpuutus- tai tyyppikursseja:

a) 

usean ohjaajan lentotoiminnassa käytettävät yhden ohjaajan lentokoneet;

b) 

muut kuin suorituskykyiset vaativat yhden ohjaajan lentokoneet;

c) 

suorituskykyiset vaativat yhden ohjaajan lentokoneet; tai

d) 

usean ohjaajan lentokoneet;

liitteen I (osa FCL) mukaisesti.

2.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla kursseilla, jotka alkavat hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa (ATO) ennen 20 päivää joulukuuta 2019, epätavallisten lentoasentojen välttämisen ja niistä oikaisun koulutus ei ole pakollista edellyttäen, että

a) 

CPL(A)-, ATP(A)- tai MPL-kurssi on suoritettu muutoin liitteen I (osa FCL) mukaisesti ja lentokoe suoritettu liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.320 (CPL), FCL.620 (IR) tai FCL.415.A (MPL) mukaisesti viimeistään 20 päivänä joulukuuta 2021 tai

b) 

lentokoneiden luokkakelpuutus- tai tyyppikurssi on suoritettu muutoin liitteen I (osa FCL) mukaisesti ja lentokoe suoritettu tämän asetuksen liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.725 kohdan c alakohdan toisen alakohdan mukaisesti viimeistään 20 päivänä joulukuuta 2021.

Toimivaltainen viranomainen voi 1 kohdan soveltamiseksi hyväksytyn koulutusorganisaation suosituksen perusteella ja oman arvionsa mukaan hyväksyä epätavallisten lentoasentojen välttämisen ja niistä oikaisun koulutuksen, joka on suoritettu 20 päivään joulukuuta 2019 mennessä kansallisia koulutusvaatimuksia noudattaen.

▼M12

4 c artikla

Matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen haltijoita koskevat siirtymätoimenpiteet

1.  

Liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.825 kohdan mukaisen matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR) haltija saa 8 päivään syyskuuta 2022 asti

a) 

edelleen käyttää EIR-kelpuutuksensa mukaisia oikeuksia;

b) 

EIR-kelpuutuksensa uusituksi tai sen voimassaolon jatketuksi komission delegoidun asetuksen (EU) ( 4 ) FCL.825 kohdan g alakohdan mukaisesti;

c) 

täysimääräisen hyvityksen liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.835 kohdan c alakohdan 2 alakohdan i ja ii alakohdan koulutusvaatimuksista, kun hän hakee perusmittarilentokelpuutusta (BIR) liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.835 kohdan mukaisesti; ja

d) 

EIR-kelpuutuksen haltijoille liitteessä I (osa FCL) vahvistetun hyvityksen täysimääräisenä.

2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja EIR-kursseja, jotka ovat alkaneet ennen 8 päivää syyskuuta 2021, voidaan mainitusta päivämäärästä alkaen jatkaa niin, että niitä pidetään BIR-kursseina. BIR-kurssista vastaavan hyväksytyn koulutusorganisaation on hakijasta tekemänsä arvion perusteella määritettävä BIR-kelpuutuksen myöntämistä varten hyvitettävän EIR-koulutuksen määrä.
3.  
BIR-kelpuutuksen hakijalle, jolla on EIR-kelpuutus tai joka on läpäissyt EIR-kelpuutuksen teoriakokeen FCL.825 kohdan d alakohdan mukaisesti ennen 8 päivää syyskuuta 2021, hyvitetään BIR-kelpuutuksen teoriakoulutusta ja -koetta koskevat vaatimukset täysimääräisinä.

▼M11 —————

▼B

6 artikla

Koelentäjän kelpoisuuden muuntaminen

1.  
Koelentäjän kelpoisuuden myöntäneen jäsenvaltion on muunnettava sellaisten lentäjien, jotka suorittivat ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 ( 5 ) liitteessä määriteltyjä luokan 1 ja 2 koelentoja tai jotka antoivat koulutusta koelentäjille, koelentäjän kelpoisuus asetuksen liitteen I mukaiseksi koelentokelpuutukseksi ja, soveltuvin osin, koelentokouluttajan kelpoisuustodistukseksi.
2.  
Tämä muuntaminen on tehtävä 4 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyjä vaatimuksia noudattaen laaditussa muuntoraportissa olevien tietojen mukaisesti.

7 artikla

Voimassa olevat kansalliset lentomekaanikon lupakirjat

1.  
Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn lentomekaanikon lupakirjan muuntaminen osan FCL lupakirjaksi edellyttää, että lupakirjan haltija esittää hakemuksen lupakirjan myöntäneelle jäsenvaltiolle.
2.  
Lentomekaanikon lupakirja on muunnettava osan FCL lupakirjaksi 4 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyjä vaatimuksia noudattaen laaditun muuntoraportin mukaisesti.
3.  
Haettaessa liikennelentäjän lupakirjaa (ATPL) lentokoneita varten on noudatettava liitteessä I olevan FCL.510.A kohdan c kohdan 2 alakohdan hyvitystä koskevia säännöksiä.

▼M13 —————

▼B

9 artikla

Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista aloitetun koulutuksen hyvitys

▼M11

1.  
Myönnettäessä osan FCL lupakirjoja liitteen I mukaisesti koulutus, joka on aloitettu ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista yhteiseurooppalaisia ilmailuvaatimuksia (JAR) ja menettelyjä noudattaen ja joka suoritetaan sellaisen jäsenvaltion viranomaisvalvonnassa, jota on Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen (JAA) järjestelmässä suositeltu keskinäiseen tunnustamiseen kyseisten JAR-vaatimusten osalta, on hyvitettävä täysimääräisesti, jos koulutus ja kokeet on suoritettu loppuun viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2016 ja osan FCL lupakirja myönnetään viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2020.

▼B

2.  
Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti aloitettu koulutus on hyvitettävä, kun osan FCL lupakirjan myöntäminen perustuu hyvitysraporttiin, jonka jäsenvaltio on laatinut virastoa kuullen.
3.  
Hyvitysraportissa on kuvattava koulutuksen laajuus sekä ilmoitettava, mistä osan FCL vaatimuksista hyvitys annetaan, ja soveltuvin osin se, mitä vaatimuksia hakijoiden on täytettävä saadakseen osan FCL lupakirjan. Siihen on liitettävä jäljennökset kaikista koulutuksen laajuuden osoittamiseen tarvittavista asiakirjoista sekä kansallisista säännöksistä ja menettelyistä, joita noudattaen koulutus oli aloitettu.

▼M2

9 a artikla

Tyyppikoulutus ja käyttöönsoveltuvuustiedot

1.  
Kun tämän asetuksen liitteissä viitataan asetuksen (EU) N:o 748/2012 mukaisesti laadittuihin käyttöönsoveltuvuustietoihin eikä tällaisia tietoja ole saatavilla asianomaisesta ilma-alustyypistä, tyyppikurssille hakevan on noudatettava ainoastaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteissä vahvistettuja säännöksiä.
2.  
Tyyppikursseihin, jotka on hyväksytty ennen lentäjien tyyppikoulutuksen vähimmäisvaatimusten hyväksymistä asianomaisen ilma-alustyypin käyttöönsoveltuvuustietoihin asetuksen (EU) N:o 748/2012 mukaisesti, on sisällyttävä pakolliset koulutuksen osa-alueet viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2017 tai kahden vuoden kuluessa käyttöönsoveltuvuustietojen hyväksymisestä sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

▼B

10 artikla

Sotilaspalveluksen aikana hankittujen lentolupakirjojen hyvitys

1.  
Sotilaslentäjän lupakirjan haltijoiden on osan FCL lupakirjan saadakseen esitettävä hakemus sille jäsenvaltiolle, jossa sotilaspalvelus suoritettiin.
2.  
Sotilaspalveluksessa hankitut tiedot, kokemukset ja taidot on hyvitettävä liitteen I asiaankuuluvista vaatimuksista niiden tietojen mukaisesti, jotka esitetään jäsenvaltion virastoa kuullen laatimassa hyvitysraportissa.
3.  

Hyvitysraportissa on

a) 

esitettävä kansalliset vaatimukset, joiden perusteella sotilasilmailun lupakirjat, kelpuutukset, todistukset, valtuutukset ja/tai kelpoisuudet on myönnetty;

b) 

kuvattava lentäjille myönnettyjen oikeuksien laajuus;

c) 

ilmoitettava, mistä liitteen I vaatimuksista hyvitys on määrä antaa;

d) 

ilmoitettava mahdollisista rajoituksista, jotka on sisällytettävä osan FCL lupakirjoihin, ja mahdollisista vaatimuksista, joita lentäjien on noudatettava näiden rajoitusten poistamiseksi;

e) 

oltava mukana jäljennökset kaikista asiakirjoista, joita tarvitaan edellä mainittujen seikkojen osoittamiseen, sekä jäljennökset asiaankuuluvista kansallisista vaatimuksista ja menettelyistä.

▼M1

10 a artikla

Lentokoulutusorganisaatiot

▼M11

1.  

Organisaatiolla on asetuksen (EU) 2018/1139 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti oikeus antaa koulutusta asetuksen (EU) 2018/1139 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten käyttöön osallistuville lentäjille vain, jos toimivaltainen viranomainen on myöntänyt organisaatiolle hyväksynnän, jossa vahvistetaan, että se täyttää asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä IV vahvistetut keskeiset vaatimukset ja tämän asetuksen liitteessä VII vahvistetut vaatimukset.

Ottaen huomioon asetuksen (EU) 2018/1139 24 artiklan 6 kohta organisaatiot, joiden päätoimipaikka on jäsenvaltiossa, voivat kuitenkin antaa tämän asetuksen liitteen VIII DTO.GEN.110 kohdassa tarkoitettua koulutusta ilman tällaista hyväksyntää sillä alueella, josta jäsenvaltiot vastaavat Chicagon yleissopimuksen mukaisesti, jos ne ovat antaneet toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen mainitun liitteen DTO.GEN.115 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ja, jos sitä mainitun liitteen DTO.GEN.230 kohdan c alakohdan mukaan edellytetään, toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt koulutusohjelman.

▼M11 —————

▼M5

5.  
Lentokoulutusorganisaatioiden on varmistettava, että niiden tarjoamat mittarilentokurssit sisältävät viimeistään 25 päivänä elokuuta 2020 PBN-oikeuksiin liittyvää koulutusta, joka täyttää liitteen I (osa FCL) vaatimukset.

▼M1

10 b artikla

Lentoa simuloivat koulutuslaitteet

1.  
Lentäjien koulutuksessa, lentokokeissa ja tarkastuslennoissa käytettävien lentoa simuloivien koulutuslaitteiden (FSTD-laitteiden), lukuun ottamatta koelentokoulutuksessa käytettäviä, kehityskäyttöön tarkoitettuja lentoa simuloivia koulutuslaitteita, on noudatettava liitteissä VI ja VII säädettyjä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä, ja ne on hyväksyttävä.

▼M11 —————

▼M1

10 c artikla

Ilmailulääketieteen keskukset

1.  
Ilmailulääketieteen keskusten on noudatettava liitteissä VI ja VII säädettyjä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä, ja ne on hyväksyttävä.

▼M11 —————

▼B

11 artikla

Matkustamomiehistön lääketieteellinen kelpoisuus

1.  
Asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten käyttöön osallistuvien matkustamomiehistön jäsenten on noudatettava liitteissä I ja IV säädettyjä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä.

▼M11 —————

▼M1

11 a artikla

Matkustamomiehistön kelpoisuusvaatimukset ja niihin liittyvät todistukset

1.  
Asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c kohdassa tarkoitettujen ilma-alusten kaupalliseen lentotoimintaan osallistuvalla matkustamomiehistön jäsenellä on oltava vaadittu kelpoisuus ja kelpoisuuden osoittava, liitteissä V ja VI säädettyjen teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen mukaisesti myönnetty todistus.

▼M11 —————

▼M1

4.  

Matkustamomiehistön jäsenen, joka osallistuu tämän asetuksen soveltamispäivänä kaupalliseen helikopterilentotoimintaan,

a) 

katsotaan täyttävän peruskoulutusta koskevat liitteen V vaatimukset, jos hän täyttää kaupallisista ilmakuljetuksista helikoptereilla annettujen JAR-vaatimusten sovellettavat koulutusta, kokeita ja viimeaikaista kokemusta koskevat määräykset; tai

b) 

jos hän ei täytä kaupallisista ilmakuljetuksista helikoptereilla annettujen JAR-vaatimusten sovellettavia koulutus-, koe- ja kokemusvaatimuksia, hänen on suoritettava kaikki helikoptereissa työskentelyyn vaadittavat asiaankuuluvat koulutukset ja kokeet peruskoulutusta lukuun ottamatta, ennen kuin hänen katsotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset; tai

c) 

jos hän ei ole osallistunut kaupalliseen helikopterilentotoimintaan yli viiteen vuoteen, hänen on suoritettava peruskurssi ja läpäistävä siihen liittyvä koe liitteen V vaatimusten mukaisesti ennen kuin hänen katsotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset.

5.  
Liitteessä VI esitetyn mallin mukaiset matkustamomiehistön kelpoisuustodistukset on myönnettävä kaikille kaupalliseen helikopterilentotoimintaan osallistuville matkustamomiehistön jäsenille viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2013, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan soveltamista.

11 b artikla

Valvontavalmiudet

1.  
Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi taho kyseisessä jäsenvaltiossa toimivaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi, jolla on tarvittavat toimivaltuudet ja jolle on annettu vastuu asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden ja organisaatioiden hyväksymisestä ja valvomisesta.
2.  

Jos jäsenvaltio nimeää toimivaltaiseksi viranomaiseksi useamman kuin yhden tahon,

a) 

kunkin toimivaltaisen viranomaisen toimivallan laajuus on määriteltävä selvästi vastuiden ja maantieteellisten rajojen osalta;

b) 

kyseisten tahojen on tehtävä yhteistyötä kaikkien asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen soveltamisalaan kuuluvien organisaatioiden ja henkilöiden tehokkaan valvonnan varmistamiseksi niiden toimialoilla.

3.  
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhdellä tai useammalla toimivaltaisella viranomaisella on tarvittavat valmiudet valvontaohjelman piiriin kuuluvien henkilöiden ja organisaatioiden valvonnan varmistamiseksi, sekä tarvittavat resurssit tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.
4.  
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisen viranomaisen henkilökunta ei suorita valvontaa, jos on havaittavissa merkkejä siitä, että tämä voisi johtaa suoraan tai epäsuoraan eturistiriitatilanteeseen, erityisesti jos kyseessä on perheeseen liittyvä tai taloudellinen eturistiriita.
5.  

Toimivaltaisen viranomaisen hyväksymis- tai valvontatehtäviin valtuuttamalla henkilöstöllä on oltava valtuudet suorittaa vähintään seuraavat tehtävät:

a) 

tutkia asiakirjoja, tietoja, menettelyjä tai muun hyväksymis- tai valvontatehtävän kannalta olennaista aineistoa;

b) 

ottaa jäljennöksiä tai otteita kyseisistä asiakirjoista, tiedoista, menettelyistä tai muusta aineistosta;

c) 

pyytää suullista selvitystä paikan päällä;

d) 

päästä asiaankuuluviin tiloihin, toimintapaikkoihin tai liikennevälineisiin;

e) 

suorittaa auditointeja, tutkintaa, arviointeja ja tarkastuksia, asematasotarkastukset ja ennalta ilmoittamattomat tarkastukset mukaan luettuina; ja

f) 

toteuttaa tai käynnsitää tarpeen mukaan toimenpiteitä täytäntöönpanon varmistamiseksi.

6.  
Edellä 5 kohdassa tarkoitetut tehtävät on toteutettava kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntöä noudattaen.

▼M12

11 c artikla

Siirtymätoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on

a) 

viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2021 siirrettävä EASAlle kaikki tiedot sellaisten organisaatioiden valvonnasta, jotka antavat koulutusta lentolupakirjoja varten asetuksen (EU) 2018/395 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 mukaisesti ja joiden osalta EASA on toimivaltainen viranomainen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 ( 6 ) 78 artiklan mukaisesti;

b) 

suoritettava ennen 8 päivää huhtikuuta 2020 aloitetut sertifiointiprosessit loppuun EASAn kanssa koordinoiden ja myönnettävä hyväksymistodistus, minkä jälkeen EASA ottaa hoitaakseen kaikki velvollisuutensa näiden sertifioitujen organisaatioiden toimivaltaisena viranomaisena.

▼B

12 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.  
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2012.

▼M11 —————

▼M12 —————

▼M11 —————

▼M8

4.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta tämän asetuksen säännöksiä ►M14  20 päivään kesäkuuta 2022 ◄ asti lentäjiin, joilla on kolmannen maan myöntämä lupakirja ja siihen liittyvä lääketieteellinen kelpoisuustodistus ja jotka osallistuvat asetuksen (EU) 2018/1139 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i tai ii alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan. Jäsenvaltioiden on asetettava kyseiset päätökset julkisesti saataville.

▼M11 —————

▼M11

7.  
Kun jäsenvaltio soveltaa 2 a ja 4 kohdan vaatimuksia, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja virastolle. Ilmoituksessa on esitettävä syyt poikkeukselle sekä täytäntöönpano-ohjelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet ja niiden määräajat.

▼M8

8.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, liitteessä I (osa FCL) olevaa FCL.315.A kohtaa, FCL.410.A kohdan a alakohdan toista virkettä ja FCL.725.A kohdan c alakohtaa sovelletaan 20 päivästä joulukuuta 2019 alkaen.

▼B

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

[OSA FCL]

A   LUKU

YLEISET VAATIMUKSET

FCL.001    Toimivaltainen viranomainen

Tässä osassa (FCL) toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jolta haetaan lentolupakirjoja tai niihin liittyviä kelpuutuksia tai valtuutuksia.

FCL.005    Soveltamisala

Tässä osassa (FCL) esitetään lentolupakirjojen sekä niihin liittyvien kelpuutusten ja valtuutusten myöntämistä koskevat vaatimukset sekä niiden voimassaolo- ja käyttöehdot.

FCL.010    Määritelmät

▼M8

Tässä liitteessä (osa FCL) tarkoitetaan:

▼M8

’saatavilla olevalla’ sitä, että laitetta voi käyttää
— 
hyväksytty koulutusorganisaatio (ATO), jonka hyväksynnän mukaan luokka- tai tyyppikelpuutusta koskeva koulutus toteutetaan; tai
— 
arviointia, koetta tai tarkastusta varten pätevyyden arvioinnin tekevä taikka lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottava tarkastuslentäjä;

▼M8

’taitolennolla’ tarkoituksellista lentoliikettä, johon liittyy nopeita muutoksia ilma-aluksen lentoasennossa, poikkeuksellisia lentoasentoja tai poikkeuksellista kiihdytystä, joita ei tarvita normaalissa lennossa tai muihin lupakirjoihin, todistuksiin tai kelpuutuksiin kuin taitolentokelpuutukseen tähtäävässä koulutuksessa;

▼B

’lentokoneella’ moottorin voimalla kulkevaa kiinteäsiipistä ilmaa raskaampaa ilma-alusta, joka saa nostovoimansa lennon aikana siipiinsä vaikuttavista aerodynaamisista reaktioista;
’lentokoneella, johon vaaditaan perämies’ lentokonetyyppiä, jonka lentämiseen lentokäsikirjan tai lentotoimintaluvan mukaan vaaditaan perämies;

▼M8

’lentokoneen epätavallisten lentoasentojen välttämisen ja niistä oikaisun koulutuksella (UPRT)’ koulutusta, joka koostuu seuraavista:
— 
lentokoneen epätavallisten lentoasentojen välttämisen koulutus: teoreettisen tiedon ja lentokoulutuksen yhdistelmä, jonka tarkoituksena on antaa ohjaamomiehistölle vaadittu pätevyys lentokoneen epätavallisten lentoasentojen välttämiseksi; ja
— 
lentokoneen epätavallisista lentoasennoista oikaisun koulutus: teoreettisen tiedon ja lentokoulutuksen yhdistelmä, jonka tarkoituksena on antaa ohjaamomiehistölle vaadittu pätevyys lentokoneen epätavallisista lentoasennoista oikaisemiseksi;

▼B

’ilma-aluksella’ mitä tahansa laitetta, joka saa nostovoimansa muista ilman reaktioista kuin ilman reaktioista maan tai veden pintaa vastaan;
’hyvällä ilmailutavalla’ harkintakyvyn ja pitkälle kehitetyn tiedon, taidon ja asenteiden johdonmukaista käyttöä lennon tavoitteiden saavuttamiseksi;

▼M12

’ilmalaivalla’ moottorikäyttöistä ilmaa kevyempää ilma-alusta, lukuun ottamatta kuumailmalaivoja, joiden katsotaan olevan komission asetuksen (EU) 2018/395 2 artiklan 7 kohdan mukaisia ilmapalloja;

▼M8

’käytettävissä olevalla FSTD-laitteella’ simulaatiokoulutuslaitetta (FSTD), joka on vapaana FSTD-laitteen käyttäjän tai asiakkaan käyttöön ottamatta huomioon käytön mahdollisia aikarajoitteita;

▼M5

’astepoikkeamaan perustuvalla toiminnalla’ mittarilähestymistä, jossa suurin sallittu virhe/poikkeama suunnitellulta lähestymislinjalta ilmaistaan poikkeamanäytön (CDI) tai vastaavan ohjaamon näyttölaitteen neulojen poikkeamana;

▼M11

’pätevyyden arvioinnilla’ taitojen, tietojen ja asenteen osoittamista opettajakelpuutuksen tai tarkastuslentäjän valtuutuksen myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;

▼C1

’ilmapallolla’ ilmaa kevyempää ilma-alusta, joka ei ole moottorikäyttöinen ja joka lentää kaasun tai ilma-aluksessa olevan polttimen avulla; tässä osassa (FCL) myös kuumailmalaiva katsotaan ilmapalloksi, vaikka se on moottorikäyttöinen;

▼M7 —————

▼B

’ilma-alusryhmällä’ ilma-alusten ryhmittelyä niiden perusominaisuuksien mukaan, esimerkiksi lentokone, pystysuoraan nouseva lentokone, helikopteri, ilmalaiva, purjelentokone ja vapaa ilmapallo;
’lentokoneluokalla’ sellaisten yhden ohjaajan lentokoneiden ryhmittelyä, joihin ei vaadita tyyppikelpuutusta;

▼M12 —————

▼B

’kaupallisella ilmakuljetuksella’ matkustajien, rahdin tai postin kuljettamista korvausta tai vuokraa vastaan;
’pätevyydellä’ tiedon, taidon ja asenteiden yhdistelmää, jota tarvitaan tehtävän suorittamiseen vaaditun tason mukaan;
’pätevyystekijällä’ tehtävän muodostavaa toimintaa, johon kuuluu tehtävän rajat selvästi määrittävä käynnistävä tapahtuma ja päättävä tapahtuma ja jolla on havaittava lopputulos;
’pätevyysyksiköllä’ erillistä toimintoa, joka koostuu useista pätevyystekijöistä;
’perämiehellä’ ohjaajaa, joka toimii muuna kuin ilma-aluksen päällikkönä sellaisessa ilma-aluksessa, johon vaaditaan useampi kuin yksi ohjaaja, mutta ei sellaista ohjaajaa, joka on ilma-aluksessa yksinomaan saadakseen lentokoulutusta lupakirjaa tai kelpuutusta varten;
’matkalennolla’ lähtöpaikan ja saapumispaikan välistä lentoa, joka suoritetaan ennalta suunniteltua reittiä pitkin käyttäen normaaleja suunnistusmenetelmiä;
’perämiehen matkalentosijaisella’ ohjaajaa, joka vapauttaa perämiehen tehtävistään ohjaimissa lennon matkalentovaiheessa usean ohjaajan lentotoiminnassa lentopinnan 200 yläpuolella;
’koululentoajalla’ lentoaikaa tai mittariaikaa maassa, jonka aikana henkilö saa lentokoulutusta asianmukaisesti hyväksytyltä kouluttajalta;
’virheellä’ sellaista ohjaamomiehistön toimintaa tai tehtävän suorittamatta jättämistä, joka johtaa poikkeamiin organisaation tai lennon aikomuksista tai odotuksista;
’virheiden hallinnalla’ menetelmää, jolla virheet havaitaan ja niihin reagoidaan vastatoimenpitein, jotka lieventävät virheen seurauksia tai poistavat ne sekä vähentävät virheiden ja ei-toivottuihin lentotilanteisiin joutumisen todennäköisyyttä;
’lentosimulaattorilla’ (FFS) laitetta, johon kuuluu täysikokoinen jäljitelmä tietyn ilma-alustyypin tai -sarjan ohjaamosta, kaikki laitteet ja tietokoneohjelmat, jotka tarvitaan ilma-aluksen toiminnan jäljittelyyn maassa ja lennon aikana, näyttöjärjestelmä, joka antaa näkymän ulos ohjaamosta, sekä ohjaajan tuntemia voimia jäljittelevä liikejärjestelmä;

▼M12

’lentoajalla’
lentokoneiden, TMG-moottoripurjelentokoneiden ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden osalta kokonaisaikaa, joka alkaa siitä hetkestä, kun lentokone ensimmäisen kerran lähtee lentoonlähtöä varten liikkeelle, ja päättyy, kun se lennon päätyttyä lopullisesti pysähtyy;
helikopterien osalta kokonaisaikaa, joka alkaa siitä hetkestä, kun helikopterin roottorin lavat alkavat pyöriä, ja päättyy, kun se lennon päätyttyä lopullisesti pysähtyy ja sen roottorin lavat pysähtyvät;
ilmalaivojen osalta kokonaisaikaa, joka alkaa siitä hetkestä, kun ilmalaiva irrotetaan mastosta lentoonlähtöä varten, ja päättyy, kun se lennon päätyttyä lopullisesti pysähtyy ja kiinnitetään mastoon;

▼B

’mittarilentosääntöjen mukaisella lentoajalla’ (IFR) koko sitä lentoaikaa, jona ilma-alusta käytetään mittarilentosääntöjen mukaan;
’lentokoulutuslaitteella’ (FTD) laitetta, johon kuuluu täysikokoinen jäljitelmä tietyn ilma-alustyypin ohjaamon mittareista, laitteista ja hallintalaitteista avoimella ohjaamoalueella tai suljetussa ilma-aluksen ohjaamossa, sekä laitteet ja tietokoneohjelmat, jotka tarvitaan ilma-aluksen toiminnan jäljittelyyn maassa ja lennon aikana laitteeseen asennettujen järjestelmien sallimissa rajoissa; ohjaajan tuntemia voimia jäljittelevää liikejärjestelmää tai näyttöjärjestelmää ei vaadita, lukuun ottamatta helikopterien tason 2 ja 3 lentokoulutuslaitteita, joissa vaaditaan näyttöjärjestelmät;
’lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella’ (FNPT) koulutuslaitetta, joka vastaa ohjaamoympäristöä sekä sen laitteita ja tietokoneohjelmia siinä määrin, että järjestelmät näyttävät toimivan kuten ilma-alustyypin tai -luokan järjestelmät lennon aikana;

▼M11

’lennettynä pelkästään mittareiden avulla’ tarkoittaa, että lentäjä ohjaa ilma-alusta ilman ulkoisia näköhavaintoja simuloiduissa tai todellisissa mittarisääolosuhteissa (IMC);

▼M12 —————

▼B

’helikopterilla’ ilmaa raskaampaa ilma-alusta, joka saa pääasiallisen nostovoimansa lennon aikana yhteen tai useampaan pystysuoralla tai lähes pystysuoralla akselilla olevaan moottorikäyttöiseen roottoriin vaikuttavista ilman reaktioista;
’mittarilentoajalla’ aikaa, jona ohjaaja ohjaa ilma-alusta pelkästään mittarien avulla;
’mittariajalla maassa’ aikaa, jona ohjaaja saa mittarilentokoulutusta simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD);
’mittariajalla’ mittarilentoaikaa tai mittariaikaa maassa;

▼M5

’lineaaritoiminnalla’ mittarilähestymistä, jossa suurin sallittu sivusuuntainen virhe/poikkeama suunnitellulta lähestymislinjalta ilmaistaan pituusyksikköinä, esimerkiksi meripeninkulmina;

▼M11

”reittilentämisellä valvonnan alaisena” (LIFUS) reittilentoa, joka lennetään hyväksytyn kokonaan lentosimulaattorilla suoritetun tyyppikurssin jälkeen, tai käyttöönsoveltuvuustietoja (OSD) koskevassa raportissa vaadittavaa reittilentoa;

▼M5

’LNAV:llä’ sivusuuntaista navigointia;
’LPV:llä’ suuntasäteen suorituskykyä pystysuuntaisella opastuksella;

▼B

’usean ohjaajan lentotoiminnalla’
lentokoneiden osalta toimintaa, johon vaaditaan vähintään kaksi ohjaajaa, jotka soveltavat miehistöyhteistyön menetelmiä usean ohjaajan tai yhden ohjaajan lentokoneissa;
helikopterien osalta toimintaa, johon vaaditaan vähintään kaksi ohjaajaa, jotka soveltavat miehistöyhteistyön menetelmiä usean ohjaajan helikoptereissa;
’miehistöyhteistyöllä’ (MCC) ohjaamomiehistön toimintaa ilma-aluksen päällikön johtamana yhteistyötä tekevien miehistön jäsenten ryhmänä;
’usean ohjaajan ilma-aluksella’
lentokoneiden osalta sellaisia lentokoneita, joiden käyttöön hyväksyntä edellyttää vähimmäismiehistöön kuuluvan vähintään kaksi ohjaajaa;
helikopterien, ilmalaivojen ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden osalta ilma-alustyyppiä, jonka lentämiseen lentokäsikirjan tai lentotoimintaluvan tai vastaavan asiakirjan mukaan vaaditaan perämies;

▼M11

’yöllä’ aikaa iltahämärän päättymisestä aamuhämärän alkamiseen, tai muuta asianomaisen viranomaisen määräämää auringonlaskun ja auringonnousun välistä aikaa;

▼M11

’käyttöönsoveltuvuustiedoilla’ (OSD) asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osa) mukaisesti laadittuja käyttöönsoveltuvuustietoja;

▼M11

’muilla koulutuslaitteilla’ (OTD) muita koulutusapulaitteita kuin simulaatiokoulutuslaitteita (FSTD), jotka soveltuvat koulutukseen, jossa täydellinen ohjaamoympäristö ei ole välttämätön;

▼M5

’suorituskykyyn perustuvalla navigoinnilla (PBN)’ aluesuunnistusta, joka perustuu ATS-reitillä, mittarilähestymismenetelmän mukaisesti tai tarkoitukseen varatussa ilmatilassa lentäville ilma-aluksille asetettuihin suorituskykyvaatimuksiin;

▼B

’suorituskriteerillä’ yksinkertaista arviointiväittämää pätevyystekijän vaaditusta lopputuloksesta ja niiden kriteerien kuvausta, joiden perusteella arvioidaan, onko vaadittu suoritustaso saavutettu;
’ilma-aluksen päälliköllä’ (PIC) ohjaajaa, jolla on ylin käskyvalta ja vastuu lennon turvallisuudesta;
’valvonnan alaisena toimivalla ilma-aluksen päälliköllä’ (PICUS) perämiestä, joka hoitaa ilma-aluksen päällikön tehtäviä päällikön valvonnassa;
’pystysuoraan nousevalla lentokoneella’ ilma-alusta, joka saa pystysuuntaisen nostovoiman sekä lennon aikana tarvittavan työntö- ja nostovoiman muodoltaan tai asennoltaan muunneltavista roottoreista tai moottoreista/työntövoimalaitteista, jotka on asennettu tai jotka sisältyvät kiinteästi runkoon tai siipiin;

▼M12

’moottoripurjelentokoneella’ purjelentokonetta, jossa on yksi tai useampi moottori ja jolla on purjelentokoneen ominaisuudet silloin, kun moottorit eivät ole käytössä;

▼B

’yksityislentäjällä’ ohjaajaa, jonka lupakirja ei oikeuta toimimaan ilma-aluksen ohjaajana korvausta vastaan, lukuun ottamatta tässä osassa (FCL) määriteltyä koulutus- tai tarkastuslentotoimintaa;

▼M11

’tarkastuslennolla’ taidonnäytettä, joka annetaan kelpuutuksen tai oikeuden voimassaolon jatkamista tai uusimista varten, sekä mahdollisesti vaadittavaa suullista kuulustelua;

▼B

’uusimisella’ (esimerkiksi kelpuutuksen tai valtuutuksen uusimisella) kelpuutuksen tai valtuutuksen voimassaolon päätyttyä tehtävää hallinnollista toimenpidettä, jolla tiettyjen vaatimusten täyttämisen jälkeen uusitaan kelpuutuksen tai valtuutuksen oikeudet määrätyksi ajaksi;
’voimassaolon jatkamisella’ (esimerkiksi kelpuutuksen tai valtuutuksen voimassaolon jatkamisella) kelpuutuksen tai valtuutuksen voimassa ollessa tehtävää hallinnollista toimenpidettä, jonka perusteella haltija voi tiettyjen vaatimusten täyttämisen jälkeen jatkaa kelpuutuksen tai valtuutuksen mukaisten oikeuksien käyttämistä määrätyn ajan;

▼M5

’RNP APCH:lla’ mittarilähestymisessä sovellettavia PBN-vaatimuksia;
’RNP APCH-toiminnalla LNAV-minimiin’ 2D-mittarilähestymistä, jossa sivuttaisopastus perustuu GNSS-paikannukseen;
’RNP APCH-toiminnalla LNAV/VNAV-minimiin’ 3D-mittarilähestymistä, jossa sivuttaisopastus perustuu GNSS-paikannukseen ja pystysuuntaopastus joko Baro VNAV -toimintoon tai SBAS-lisäjärjestelmällä tarkennettuun GNSS-paikannukseen;
’RNP APCH-toiminnalla LPV-minimiin’ 3D-mittarilähestymistä, jossa sekä sivuttaisopastus että pystysuuntaopastus perustuvat SBAS-lisäjärjestelmällä tarkennettuun GNSS-paikannukseen;
’RNP AR APCH:lla’ mittarilähestymiseen sovellettavia suunnistustarkkuusvaatimuksia, jotka edellyttävät erityishyväksyntää;

▼C2

’yksittäisellä lennolla’ lentoa, johon kuuluvat seuraavat vaiheet: lentoonlähtö, lähtömenetelmän noudattaminen, vähintään 15 minuutin matkalento-osuus, saapumismenetelmän noudattaminen, lähestyminen ja lasku;

▼B

’purjelentokoneella’ ilmaa raskaampaa ilma-alusta, joka saa nostovoimansa lennon aikana kiinteinä pysyviin ilma-aluksen pintoihin vaikuttavista aerodynaamisista reaktioista ja joka pystyy lentämään vapaasti ilman moottoria;
’yhden ohjaajan ilma-aluksella’ ilma-alusta, joka on hyväksytty lennettäväksi yhden ohjaajan miehistöllä;
’lentokokeella’ taidonnäytettä, joka annetaan lupakirjan tai kelpuutuksen myöntämistä varten, sekä tarkastuslentäjän mahdollisesti vaatimaa suullista kuulustelua;
’yksinlentoajalla’ lentoaikaa, jona lento-oppilas on yksin ilma-aluksessa;
’päällikköoppilaalla’ (SPIC) lento-oppilasta, joka toimii koululennolla ilma-aluksen päällikön tehtävissä siten, että lennonopettaja ei vaikuta lennon suoritukseen tai ohjaa ilma-alusta, vaan ainoastaan tarkkailee oppilasta;
’uhkatekijällä’ tapahtumaa tai virhettä, johon ohjaamomiehistö ei voi vaikuttaa, joka vaikeuttaa toimintaa ja joka on turvallisuusmarginaalin säilyttämiseksi saatava hallintaan;
’uhkatekijöiden hallinnalla’ menetelmää, jolla uhkatekijät havaitaan ja niihin reagoidaan vastatoimenpitein, jotka lieventävät uhkatekijöiden seurauksia tai poistavat ne sekä vähentävät virheiden ja ei-toivottuihin lentotilanteisiin joutumisen todennäköisyyttä;

▼M5

’kolmiulotteisella (3D) mittarilähestymisellä’ mittarilähestymistä, jossa käytetään sekä sivuttais- että pystysuuntaopastusta;

▼M12

’TMG-moottoripurjelentokoneella’ erityistä moottoripurjelentokoneiden luokkaa, jossa on kiinteästi asennettu moottori ja potkuri, joita ei voida vetää sisään, jollei asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osa) mukaisessa sertifiointimenettelyssä ole toisin määritetty. Sen on lentokäsikirjansa mukaan voitava lähteä lentoon ja nousta omalla moottorivoimallaan;

▼M5

’kaksiulotteisella (2D) mittarilähestymisellä’ mittarilähestymistä, jossa käytetään ainoastaan sivuttaisopastusta;

▼B

’ilma-alustyypillä’ ilma-aluksia, joita varten osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa vaaditaan tyyppikelpuutus ja joilla on sama perusrakenne, mukaan lukien sellaiset muutokset, jotka eivät vaikuta ilma-aluksen käsittely- tai lento-ominaisuuksiin;

▼M11

’tyyppikelpuutus- ja lupakirjamerkintäluettelolla’ viraston julkaisemaa luetteloa, joka perustuu OSD-arvioinnin tuloksiin ja sisältää lentokoneluokat ja ilma-alustyypit ohjaamomiehistön lupakirjojen myöntämistä varten;

▼M5

’VNAV:llä’ pystysuuntaista navigointia.

▼M14

’näyttöperusteista koulutusta käyttävällä organisaatiolla (EBT-organisaatiolla)’ organisaatiota, jolla on asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteen III (osa ORO) mukainen lentotoimintalupa ja joka on toteuttanut toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän EBT-ohjelman mainitun asetuksen säännösten mukaisesti;
’EBT-koulutuksen käytännön arvioinnilla’ suorituksen arviointimenetelmää, jonka avulla voidaan todentaa yhdistetty suoriutuminen kaikissa osaamisissa. Arviointi toteutetaan joko simuloidussa tai todellisessa toimintaympäristössä;
’EBT-ohjelmalla’ asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä III (osa ORO) olevan ORO.FC.231 kohdan mukaista lentäjän arviointi- ja koulutusohjelmaa;
’yhdistetyllä EBT-ohjelmalla’ asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä III (osa ORO) olevassa ORO.FC.230 kohdassa vahvistettua lentotoiminnan harjoittajan määräaikaiskoulutus- ja tarkastuslento-ohjelmaa, josta osa on tarkoitettu EBT-koulutuksen soveltamiseen mutta joka ei korvaa tämän liitteen lisäyksessä 9 säädettyjä tarkastuslentoja.

▼M3

FCL.015    Lupakirjojen, kelpuutusten ja valtuutusten hakeminen, myöntäminen, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

▼M12

a)

Lentolupakirjan ja siihen liittyvien kelpuutusten ja valtuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista sekä niihin mahdollisesti tehtäviä muutoksia koskeva hakemus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen viranomaisen määräämässä muodossa ja sen määräämällä tavalla. Hakemukseen on liitettävä todisteet siitä, että hakija täyttää lupakirjan tai valtuutuksen sekä siihen liittyvien kelpuutusten tai merkintöjen myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan tässä liitteessä (osa FCL) ja liitteessä IV (osa MED).

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on merkittävä lupakirjaan tai valtuutukseen kaikki lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen mukaisten oikeuksien rajoitukset tai laajennukset, ellei tässä liitteessä toisin määrätä.

▼B

c)

Yhdellä henkilöllä ei saa koskaan olla enempää kuin yksi tämän osan (FCL) mukaisesti myönnetty lupakirja yhtä ilma-alusryhmää kohden.

▼M12

d)

Lupakirjan haltijan on toimitettava a alakohdan mukaiset hakemukset sen jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa hänen lupakirjansa on tapauksen mukaan tämän liitteen (osa FCL), komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myönnetty.

▼M12

e)

Tämän liitteen (osa FCL) mukaisesti myönnetyn lupakirjan haltija voi esittää toisen jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen toimivaltaisen viranomaisen vaihtamiseksi kaikkien d alakohdassa tarkoitettujen lupakirjojen osalta.

f)

Hakijan on tehtävä hakemus lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämistä varten viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun hän on läpäissyt lentokokeen tai pätevyyden arvioinnin.

▼M14

g)

Asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteen III (osa ORO) mukainen ilma-aluksessa tai simulaatiokoulutuslaitteilla suoritettu koulutus on otettava huomioon tässä liitteessä (osa FCL) vahvistetuissa kokemusta ja voimassaolon jatkamista koskevissa vaatimuksissa.

▼M3

FCL.020    Lento-oppilas

a) 

Lento-oppilas ei saa lentää yksin, ellei lennonopettaja anna siihen lupaa ja valvo lentoa.

▼M12

b) 

Ennen ensimmäistä yksinlentoaan lento-oppilaan on oltava vähintään 16-vuotias.

▼M3

FCL.025    Lupakirjojen ja kelpuutusten myöntämiseen tähtäävät teoriakokeet

▼B

a)    Hakijan velvollisuudet

▼M11

1) 

Hakijan on suoritettava kaikki tiettyä lupakirjaa tai kelpuutusta koskevat teoriakokeet saman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vastuun alaisena.

▼M7

2) 

Hakija saa osallistua teoriakokeeseen vasta sen jälkeen, kun hän on suorittanut teoriakurssin asiaankuuluvat osat hyväksyttävästi ja kun koulutuksesta vastaava ilmoituksenvarainen (DTO) tai hyväksytty koulutusorganisaatio (ATO) suosittelee sitä.

3) 

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation suositus on voimassa 12 kuukautta. Jos hakija ei ole suosituksen voimassaoloaikana osallistunut vähintään yhteen teoriakokeen osakokeeseen, ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio päättää lisäkoulutuksen tarpeesta hakijan tarpeiden perusteella.

▼M11

b)    Hyväksymisrajat

1) 

Teoriakokeen osakoe on hyväksytty, jos hakija on saanut vähintään 75 prosenttia osakokeen enimmäispistemäärästä. Virhepisteitä ei anneta.

2) 

Jos tässä osassa ei muuta määrätä, hakija on suorittanut hyväksytysti lentolupakirjaan tai kelpuutukseen vaaditun teoriakokeen, kun hän on läpäissyt vaaditut teoriakokeen osakokeet 18 kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jolloin hän on osallistunut kokeeseen ensimmäisen kerran.

3) 

Jos ATPL-teoriakokeen kokelas tai ansiolentäjän lupakirjan (CPL), mittarilentokelpuutuksen (IR) tai matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR) hakija ei läpäise yhtä teoriakokeen osakoetta neljällä yrityskerralla tai ei läpäise kaikkia osakokeita joko kuudella yrityskerralla tai b alakohdan 2 alakohdassa mainitussa ajassa, hänen on suoritettava kaikki teoriakokeen osakokeet uudelleen.

▼M14

4) 

Jos kevyiden ilma-alusten lupakirjan (LAPL) tai yksityislentäjän lupakirjan (PPL) hakija ei läpäise yhtä teoriakokeen osakoetta neljällä yrityskerralla tai ei läpäise kaikkia osakokeita b alakohdan 2 alakohdassa mainitussa ajassa, hänen on suoritettava kaikki teoriakokeen osakokeet uudelleen.

▼M11

5) 

Ennen kuin hakija suorittaa teoriakokeet uudelleen, hänen on saatava lisäkoulutusta ilmoituksenvaraiselta koulutusorganisaatiolta tai hyväksytyltä koulutusorganisaatiolta. Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio päättää tarvittavan koulutuksen alasta ja laajuudesta hakijan tarpeiden perusteella.

▼B

c)    Voimassaoloaika

1) Teoriakokeen hyväksytty suoritus on voimassa seuraavasti:

▼M12

i) 

kevyiden ilma-alusten lupakirjan tai yksityislentäjän lupakirjan myöntämistä varten 24 kuukautta;

▼M3

ii) 

ansiolentäjän lupakirjan, mittarilentokelpuutuksen (IR) tai matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR) myöntämistä varten 36 kuukautta;

▼B

iii) 

i ja ii alakohdan ajat lasketaan siitä päivästä, jolloin lentäjä on läpäissyt teoriakokeen b kohdan 2 alakohdan mukaisesti.

2) Liikennelentäjän lupakirjaa (ATPL) koskevan teoriakokeen hyväksytty suoritus on voimassa ATPL-lupakirjan myöntämistä varten seitsemän vuotta seuraavien kelpuutusten viimeisestä voimassaolopäivästä:

i) 

lupakirjassa oleva mittarilentokelpuutus; tai

ii) 

helikopterien osalta lupakirjassa oleva helikopterin tyyppikelpuutus.

FCL.030    Lentokoe

a)

Ennen kuin hakija voi suorittaa lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen, hänen on läpäistävä vaadittu teoriakoe, lukuun ottamatta hakijoita, jotka suorittavat yhdistetyn lentokoulutuksen.

Joka tapauksessa teoriakoulutus on oltava suoritettu loppuun ennen lentokoetta.

b)

Liikennelentäjän lupakirjaa lukuun ottamatta koulutuksesta vastaavan organisaation/henkilön on annettava suositus hakijan osallistumisesta lentokokeeseen koulutuksen päätyttyä. Koulutustiedot on annettava tarkastuslentäjän käyttöön.

FCL.035    Lentoajan ja teoriatietojen hyväksi laskeminen

a)    Lentoajan hyväksi laskeminen

▼M3

1) Ellei tässä osassa (FCL) toisin määrätä, lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämiseen vaadittava lentoaika on oltava lennetty samaan ryhmään kuuluvalla ilma-aluksella kuin se, jota varten lupakirjaa, kelpuutusta tai valtuutusta haetaan.

2) Ilma-aluksen päällikkö (PIC) tai päällikköoppilas.

▼B

i) 

Lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen hakija saa laskea yksin, koululennoilla ja ilma-aluksen päällikkönä lentämänsä lentoajan hyväkseen täysimääräisenä lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämiseen vaadittavaksi kokonaislentoajaksi.

ii) 

Yhdistetyn ATP-kurssin suorittanut saa laskea hyväkseen enintään 50 tuntia päällikköoppilaana hankitusta mittariajasta liikennelentäjän lupakirjan, ansiolentäjän lupakirjan ja monimoottorisen ilma-aluksen tyyppi- tai luokkakelpuutuksen myöntämiseen vaadittavaksi ilma-aluksen päällikkönä lennetyksi ajaksi.

iii) 

Yhdistetyn CPL/IR-kurssin suorittanut saa laskea hyväkseen enintään 50 tuntia päällikköoppilaana hankitusta mittariajasta ansiolentäjän lupakirjan ja monimoottorisen ilma-aluksen tyyppi- tai luokkakelpuutuksen myöntämiseen vaadittavaksi ilma-aluksen päällikkönä lennetyksi ajaksi.

▼M3

3) Lentoaika perämiehenä tai valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä (PICUS). Ellei tässä osassa (FCL) toisin määrätä, lentolupakirjan haltija, joka toimii perämiehenä tai valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä, saa laskea hyväkseen perämiehenä suorittamiensa lentojen lentoajan täysimääräisenä osaksi korkeamman luokan lupakirjan myöntämiseen vaadittavaa kokonaislentoaikaa.

▼M14

4) Kaikki tunnit, jotka on lennetty sellaisilla lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla, joihin sovelletaan päätöstä, jonka jäsenvaltio on tehnyt asetuksen (EU) 2018/1139 2 artiklan 8 kohdan a tai c alakohdan mukaisesti, tai jotka kuuluvat mainitun asetuksen liitteen I soveltamisalaan, hyvitetään täysimääräisesti tämän liitteen FCL.140.A kohdan a alakohdan 1 alakohdan ja FCL.740.A kohdan b alakohdan 1 alakohdan ii alakohdan lentoaikavaatimusten täyttämiseksi, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

i) 

kyseinen lentokone tai TMG-moottoripurjelentokone kuuluu samaan ryhmään ja luokkaan kuin osan FCL mukainen ilma-alus, jonka osalta lennetyt tunnit hyvitetään;

ii) 

kun on kyse opettajan kanssa suoritettavista koulutuslennoista, käytettävällä lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella on oltava liitteessä VII (osa ORA) olevassa ORA.ATO.135 kohdassa tai liitteessä VIII (osa DTO) olevassa DTO.GEN.240 kohdassa määritetty hyväksyntä.

▼B

b)    Teoriatiedon hyvittäminen

▼M3

1) Liikennelentäjän lupakirjaan vaaditun teoriakokeen läpäissyt hakija täyttää kevyiden ilma-alusten lupakirjan, yksityislentäjän lupakirjan ja ansiolentäjän lupakirjan teoriatietovaatimukset ja, helikoptereita lukuun ottamatta, saman ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutuksen ja matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen teoriatietovaatimukset.

▼B

2) Ansiolentäjän lupakirjaan vaaditun teoriakokeen läpäissyt hakija täyttää kevyiden ilma-alusten lupakirjan tai yksityislentäjän lupakirjan teoriatietovaatimukset samassa ilma-alusryhmässä.

3) Jonkin ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutuksen haltija tai mittarilennon teoriakokeen läpäissyt hakija täyttää täysimääräisesti toisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutuksen teoriakoulutusta ja -koetta koskevat vaatimukset.

4) Lentolupakirjan haltijalle hyvitetään toisen ilma-alusryhmän lupakirjan teoriakoulutusta ja -koetta koskevat vaatimukset tämän osan (FCL) lisäyksen 1 mukaisesti.

▼M3

5) Sen rajoittamatta, mitä edellä b kohdan 3 alakohdassa säädetään, IR(A)-kelpuutuksen haltija, joka on suorittanut pätevyysperusteisen osista koostuvan IR(A)-kurssin, tai EIR-kelpuutuksen haltija täyttää täysimääräisesti toisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutuksen teoriakoulutusta ja -koetta koskevat vaatimukset vasta, kun hän on läpäissyt myös ►M14  FCL.720.A kohdan a alakohdan 2 alakohdan ii alakohdan A alakohdassa ◄ vaaditun kurssin IFR-osuuteen liittyvän teoriakoulutuksen ja -kokeen.

▼B

Kyseistä hyvitystä sovelletaan myös niihin lentolupakirjan hakijoihin, jotka ovat jo läpäisseet teoriakokeet lupakirjan myöntämiseksi toisessa ilma-alusryhmässä, edellyttäen, että kohdassa FCL.025.c) määrätty voimassaoloaika ei ylity.

▼M11

FCL.040    Lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttäminen

Lupakirjassa myönnettyjen oikeuksien käytettävyys riippuu sen mahdollisesti sisältämien kelpuutusten sekä käytettäviä oikeuksia vastaavan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolosta.

▼B

FCL.045    Asiakirjojen mukana pitämistä ja esittämistä koskeva velvollisuus

a)

Lentäjän on aina pidettävä mukanaan voimassa oleva lupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus, kun hän käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia.

b)

Lentäjän on pidettävä mukanaan myös kuvallinen henkilötodistus.

c)

Lentäjän tai lento-oppilaan on viipymättä esitettävä lentopäiväkirjansa tarkastusta varten, kun toimivaltaisen viranomaisen valtuuttama edustaja sitä pyytää.

d)

Lento-oppilaan on pidettävä yksin suoritettavilla matkalennoilla mukanaan todistetta FCL.020 kohdan a kohdassa vaaditusta luvasta.

▼M6

e)

Lentäjän, joka aikoo lentää unionin alueen ulkopuolella ilma-aluksella, joka on rekisteröity jossakin muussa kuin hänen ohjaamomiehistön lupakirjansa myöntäneessä jäsenvaltiossa, on pidettävä mukanaan joko painettuna tai sähköisessä muodossa viimeisin laitos ICAO-lisäyksestä (attachment), johon sisältyy viittaus lupakirjojen automaattisen hyväksynnän tunnustavan sopimuksen ICAO-rekisteröintinumeroon sekä luettelo valtioista, jotka ovat tämän sopimuksen osapuolia.

▼B

FCL.050    Lentoajan kirjaaminen

Lentäjän on pidettävä luotettavasti kirjaa kaikista lennetyistä lennoista toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja sen määräämällä tavalla.

▼M11

FCL.055    Kielitaito

a) 

Yleistä. Lentokoneiden, helikoptereiden, pystysuoraan nousevien lentokoneiden ja ilmalaivojen ohjaajat, joilta edellytetään radiopuhelimen käyttöä, eivät saa käyttää lupakirjansa ja kelpuutustensa mukaisia oikeuksia, ellei heillä ole lupakirjassaan merkintää kielitaidosta englannin kielessä tai siinä kielessä, jota he käyttävät lennon aikana radiopuhelinliikenteessä. Merkinnässä on ilmoitettava kieli, taitotaso ja voimassaoloaika, ja se on hankittava toimivaltaisen viranomaisen vahvistamaa menettelyä noudattaen. Alin hyväksyttävä taitotaso on tämän liitteen lisäyksen 2 mukainen toimiva kielitaito (taso 4).

b) 

Kielitaitomerkinnän hakijan on tämän liitteen lisäyksen 2 mukaisesti osoitettava toimivaltaisen viranomaisen sertifioimalle arvioijalle tai toimivaltaisen viranomaisen hyväksymälle kielitaidon testauselimelle vähintään toimiva kielitaito sekä vakiosanontojen että yleiskielen käytössä. Tätä varten hakijan on osoitettava, että hän kykenee

1) 

viestimään tehokkaasti pelkästään ääneen perustuvissa tilanteissa ja henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa;

2) 

viestimään yleisistä ja työhön liittyvistä aiheista täsmällisesti ja selkeästi;

3) 

käyttämään yleisluonteisessa tai työhön liittyvässä viestinnässä asianmukaisia viestintästrategioita tiedonvaihtoon sekä väärinymmärrysten tunnistamiseen ja korjaamiseen;

4) 

vastaamaan onnistuneesti kielellisiin haasteisiin, joita syntyy kielenkäyttäjälle muutoin tutussa rutiininomaisessa työtilanteessa tai viestintätehtävässä ilmenevistä ongelmista tai odottamattomista tapahtumista; ja

5) 

käyttämään ilmailuyhteisön ymmärtämää murretta tai korostusta.

c) 

Lukuun ottamatta lentäjiä, jotka ovat osoittaneet kielitaitonsa olevan tämän liitteen lisäyksen 2 mukaisesti erinomaisella tasolla (taso 6), kielitaitomerkintä arvioidaan uudelleen

1) 

joka neljäs vuosi, jos osoitettu taso on toimiva kielitaito (taso 4); tai

2) 

joka kuudes vuosi, jos osoitettu taso on edistynyt kielitaito (taso 5).

d) 

Mittarilentokelpuutuksen (IR) tai matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR) haltijaa koskevat erityisvaatimukset. Rajoittamatta edellä olevien kohtien soveltamista mittarilento- tai EIR-kelpuutuksen haltijan on osoitettava kykynsä käyttää englantia tämän liitteen lisäyksessä 2 määritellyllä asianmukaisella taitotasolla.

e) 

Kielitaito sekä mittarilento- tai EIR-kelpuutuksen haltijoiden osalta englannin kielen käyttötaito osoitetaan minkä tahansa toimivaltaisen viranomaisen määräämällä arviointitavalla.

▼B

FCL.060    Viimeaikainen kokemus

b)

▼M12

Lentokoneet, helikopterit, pystysuoraan nousevat lentokoneet ja ilmalaivat. Lentäjä ei saa ohjata ilma-alusta kaupallisessa ilmakuljetuksessa eikä kuljettaa matkustajia.

▼B

1) 

ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä, ellei hän ole suorittanut edellisten 90 päivän aikana vähintään kolmea lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua saman tyypin tai luokan ilma-aluksella tai lentosimulaattorilla. Nämä kolme lentoonlähtöä ja laskua on oltava suoritettu lentäjän oikeuksien mukaan joko usean tai yhden ohjaajan lentotoiminnassa; ja

▼C1

2) 

ilma-aluksen päällikkönä yöllä, ellei

▼B

i) 

hän ole viimeksi kuluneiden 90 vuorokauden aikana suorittanut vähintään yhtä lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua yöllä saman tyypin tai luokan ilma-aluksen ohjaajana tai lentosimulaattorilla, joka edustaa kyseistä tyyppiä tai luokkaa; tai

ii) 

hänellä ole mittarilentokelpuutusta;

▼M3

3) 

perämiehen matkalentosijaisena, ellei hän

i) 

täytä b kohdan 1 alakohdan vaatimuksia; tai

ii) 

ole viimeksi kuluneiden 90 vuorokauden aikana suorittanut vähintään kolme yksittäistä lentoa perämiehen matkalentosijaisena saman tyypin tai luokan ilma-aluksella; tai

iii) 

ole suorittanut määräaikais- ja kertauskoulutusta lentosimulaattorilla enintään 90 vuorokauden välein. Kyseinen kertauskoulutus voidaan yhdistää lentotoiminnan harjoittajan kertauskoulutukseen, josta määrätään osan ORO asiaa koskevissa vaatimuksissa.

▼B

4) 

Jos ohjaajalla on oikeus lentää useammalla kuin yhdellä lentokonetyypillä, jossa on samankaltaiset käsittely- ja toimintaominaisuudet, 1 kohdassa vaaditut kolme lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua voidaan suorittaa siten kuin osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa määritellään.

5) 

Jos ohjaajalla on oikeus lentää useammalla kuin yhdellä muulla kuin vaativalla helikopterityypillä, jossa on samankaltaiset käsittely- ja toimintaominaisuudet siten kuin osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa määritellään, 1 kohdassa vaaditut kolme lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua voidaan suorittaa vain yhdellä näistä tyypeistä edellyttäen, että ohjaaja on lentänyt kullakin helikopterityypillä vähintään kaksi tuntia viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana.

c)

Kaupallisen ilmakuljetuksen erityisvaatimukset

1) 

Kaupallista ilmakuljetusta varten edellä b kohdan 1 ja 2 alakohdassa määrätty 90 vuorokauden jakso voidaan pidentää enintään 120 vuorokauteen edellyttäen, että ohjaaja suorittaa reittilentoja tyyppikouluttajan tai tarkastuslentäjän valvonnassa.

▼M11

2) 

Jos lentäjä ei täytä 1 alakohdan vaatimusta, hänen on suoritettava koululento sellaisen kouluttajan kanssa, jolla on J luvun mukainen kelpoisuus antaa opetusta kyseistä ilma-alustyyppiä varten. Koululento on suoritettava ilma-aluksella tai käytettävän ilma-alustyypin lentosimulaattorilla, ja sen on katettava vähintään b alakohdan 1 ja 2 alakohdassa kuvatut vaatimukset, ennen kuin lentäjä voi käyttää oikeuksiaan.

▼M4

FCL.065    Yli 60-vuotiaiden lupakirjan haltijoiden oikeuksien rajoittaminen kaupallisessa ilmakuljetuksessa

a)

Ikä 60–64. Lentokoneet ja helikopterit. Lentolupakirjan haltija, joka on täyttänyt 60 vuotta, ei saa toimia kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävän ilma-aluksen ohjaajana, paitsi jos hän toimii usean ohjaajan miehistön jäsenenä.

▼M12

b)

Ikä 65. Lentolupakirjan haltija, joka on täyttänyt 65 vuotta, ei saa toimia kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävän ilma-aluksen ohjaajana.

▼M12 —————

▼B

FCL.070    Lupakirjojen, kelpuutusten ja valtuutusten peruuttaminen pysyvästi tai määräajaksi ja rajoittaminen

a)

Toimivaltainen viranomainen voi rajoittaa tai peruuttaa tämän osan mukaisesti myönnetyn lupakirjan, kelpuutuksen ja valtuutuksen pysyvästi tai määräajaksi, jos lentäjä ei noudata tämän osan tai osan MED vaatimuksia tai sovellettavia toimintaa koskevia vaatimuksia osan ARA ehtojen ja menettelyjen mukaisesti.

b)

Jos lentäjän lupakirja on peruutettu pysyvästi tai määräajaksi, hänen on palautettava lupakirja tai valtuutus välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle.

B   LUKU

KEVYIDEN ILMA-ALUSTEN LUPAKIRJA – LAPL

1    JAKSO

Yleiset vaatimukset

▼M12

FCL.100    LAPL – Vähimmäisikä

Lentokoneen tai helikopterin LAPL-lupakirjan hakijan on oltava vähintään 17-vuotias.

▼B

FCL.105    LAPL – Oikeudet ja ehdot

a)

Yleistä. LAPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa asianomaisessa ilma-alusryhmässä.

b)

Ehdot. LAPL-lupakirjan hakijoiden on täytettävä kyseistä ilma-alusryhmää koskevat vaatimukset ja tarvittaessa lentokokeessa käytetyn ilma-aluksen luokkaa tai tyyppiä koskevat vaatimukset.

FCL.110    LAPL – Hyvitys samasta ilma-alusryhmästä

a)

LAPL-lupakirjan hakijat, joilla on ollut toinen lupakirja samassa ilma-alusryhmässä, saavat täyden hyvityksen LAPL-lupakirjan vaatimuksista kyseisessä ilma-alusryhmässä.

b)

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa määrätään, jos lupakirjan voimassaolo on päättynyt, hakijan on suoritettava kohdan FCL.125:n mukainen lentokoe LAPL-lupakirjan myöntämistä varten asianomaisessa ilma-alusryhmässä.

▼M7

FCL.115    LAPL – Koulutus

a) 

LAPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa.

b) 

Kurssin on sisällettävä haettavan LAPL-lupakirjan oikeuksia vastaava teoria- ja lentokoulutus.

c) 

Teoria- ja lentokoulutus voidaan suorittaa muussa ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuin siinä, jossa hakija on aloittanut koulutuksensa.

▼M11

d) 

Koulutuksessa yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten vesilentolentokoneiden luokkaa varten on otettava huomioon tämän liitteen lisäyksessä 9 olevan B jakson (Lentokoneita koskevat erityisvaatimukset) 7 kohta (Luokkakelpuutukset – vesi).

▼M12

FCL.120    LAPL – Teoriakoe

LAPL-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava annettavia oikeuksia vastaava teoriatiedon taso seuraavissa oppiaineissa:

a) 

yleiset oppiaineet:

— 
ilmailun säädökset
— 
ihmisen suorituskyky
— 
Sääoppi
— 
radiopuhelinliikenne ja
— 
lentosuunnistus.
b) 

ilma-alusryhmäkohtaiset oppiaineet:

— 
lennonteoria
— 
Lentotoimintamenetelmät
— 
suoritusarvot ja lennonsuunnittelu sekä
— 
ilma-aluksen yleistuntemus.

▼B

FCL.125    LAPL – Lentokoe

a)

LAPL-lupakirjan hakijan on osoitettava lentokokeessa kykynsä suorittaa asianomaisen ilma-alusryhmän päällikkönä vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.

b)

Hakijan on oltava saanut ennen lentokoetta lentokoulutusta saman luokan tai tyypin ilma-aluksella, jota lentokokeessa käytetään. Oikeudet rajoitetaan samaan luokkaan tai tyyppiin, jota käytetään lentokokeessa, kunnes lupakirjaan on merkitty uusia laajennuksia tämän luvun mukaisesti.

c)

Hyväksyminen

1) Lentokoe on jaettava eri osiin, jotka kattavat lennettävän ilma-alusryhmän lennon kaikki vaiheet.

2) Hylkäys osan yhdessä kohdassa aiheuttaa koko osan hylkäyksen. Jos hakija hylätään vain yhdessä osassa, hän uusii vain kyseisen osan. Hylkäys useammassa kuin yhdessä osassa aiheuttaa hakijan koko kokeen hylkäyksen.

3) Jos koe on uusittava 2 kohdan mukaisesti, hylkäys missä tahansa osassa, mukaan lukien ne, jotka hakija on läpäissyt aikaisemmalla yrityskerralla, aiheuttaa hakijan koko kokeen hylkäyksen.

4) Jos hakija ei läpäise kokeen kaikkia osia kahdella yrityskerralla, hänen on saatava lisää käytännön koulutusta.

2    JAKSO

Lentokoneen LAPL-lupakirjan erityisvaatimukset – LAPL(A)

▼M11

FCL.105.A    LAPL(A) – Oikeudet ja ehdot

a) Oikeudet

Lentokoneen LAPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä yksimoottorisessa mäntämoottorikäyttöisessä maalentokoneessa (SEP(land)), yksimoottorisessa mäntämoottorikäyttöisessä vesilentokoneessa (SEP(sea)) tai TMG-moottoripurjelentokoneessa, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2000 kg ja joka voi kuljettaa enintään kolme matkustajaa siten, että ilma-aluksessa on aina enintään neljä henkilöä.

b) Ehdot

1) 

LAPL(A)-lupakirjan haltija saa kuljettaa matkustajia vain, jos hän on suorittanut lupakirjan myöntämisen jälkeen 10 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla.

2) 

LAPL(A)-lupakirjan haltija, jolla on aiemmin ollut ATPL(A)-, MPL(A)-, CPL(A)- tai PPL(A)-lupakirja, vapautetaan b alakohdan 1 alakohdan vaatimuksista.

▼B

FCL.110.A    LAPL(A) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen

a)

LAPL(A)-lupakirjan hakijan on oltava saanut lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla vähintään 30 tuntia lentokoulutusta, johon on kuulunut vähintään

1) 

15 tuntia koululentoja opettajan kanssa sen luokan lentokoneella, jolla lentokoe suoritetaan;

2) 

6 tuntia valvottua yksinlentoaikaa, johon on kuulunut vähintään 3 tuntia yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalennoista on vähintään 150 kilometrin (80 NM) pituinen ja sisältää yhden laskun pysähtymiseen asti muulle kuin lähtölentopaikalle.

▼M12

b)

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myönnetty SPL-lupakirja, johon on liitetty oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneilla. LAPL(A)-lupakirjan hakijan, jolla on SPL-lupakirja, johon on liitetty oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneilla, on oltava lentänyt TMG-moottoripurjelentokoneilla TMG-oikeuksien hyväksymisen jälkeen vähintään 21 tuntia lentoaikaa ja hänen on täytettävä FCL.135.A kohdan a alakohdan vaatimukset lentokoneilla.

▼M7

c)

Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta ilma-aluksen päällikkönä toimimisesta, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.

Hyvityksen määrästä päättää ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon perusteella se ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, mutta hyvitys ei missään tapauksessa saa

1) 

ylittää ilma-aluksen päällikkönä lennettyä kokonaislentoaikaa;

2) 

olla yli 50 prosenttia a kohdassa vaadituista tunneista;

3) 

sisältää a kohdan 2 alakohdan vaatimuksia.

▼B

FCL.135.A    LAPL(A) – Oikeuksien laajentaminen toiseen lentokoneluokkaan tai -versioon

a)

LAPL(A)-lupakirjan oikeudet rajoittuvat siihen lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen luokkaan tai versioon, jolla lentokoe on suoritettu. Rajoitus voidaan poistaa, kun lentäjä täyttää uudella luokalla seuraavat vaatimukset:

1) 

hän on saanut 3 tuntia lentokoulutusta, mukaan lukien:

i) 

10 lentoonlähtöä ja laskua opettajan kanssa ja

ii) 

10 lentoonlähtöä ja laskua yksin opettajan valvonnassa;

2) 

hän on suorittanut lentokokeen, jossa osoitetaan riittävä käytännön taitotaso uudella lentokoneluokalla. Lentokokeen aikana hakijan on osoitettava tarkastuslentäjälle myös riittävä teoriatiedon taso toisen luokan lentokoneesta seuraavissa oppiaineissa:

i) 

lentotoimintamenetelmät;

ii) 

suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;

iii) 

ilma-aluksen yleistuntemus.

▼M11

b)

Oikeuksien laajentamiseksi toiseen versioon samassa luokassa lentäjän on saatava joko eroavuus- tai perehdyttämiskoulutus. Eroavuuskoulutus on merkittävä lentäjän lentopäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, ja kouluttajan on allekirjoitettava merkintä.

▼M12

c)

Hakijalle, joka hakee LAPL(A)-lupakirjan oikeuksien laajentamista TMG-moottoripurjelentokoneisiin ja jolla on myös komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukainen SPL-lupakirja, johon on liitetty oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneilla, hyvitetään a alakohdan vaatimukset täysimääräisesti.

▼M11

FCL.140.A    LAPL(A) – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

a) LAPL(A)-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa oikeuksia vain, jos hän on kahden viime vuoden aikana täyttänyt jonkin seuraavista ehdoista lentokoneiden tai TMG-moottoripurjelentokoneiden ohjaajana:

1) 

suorittanut vähintään 12 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä taikka koululentoina tai yksinlentoina opettajan valvonnassa, mukaan lukien

— 
12 lentoonlähtöä ja laskua;
— 
kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituinen kertauskoululento opettajan kanssa;
2) 

läpäissyt LAPL(A) -tarkastuslennon tarkastuslentäjän kanssa. Tarkastuslento-ohjelman on perustuttava LAPL(A)-lupakirjan lentokokeeseen;

b) Jos LAPL(A)-lupakirjan haltijalla on sekä SEP(land)- että SEP(sea)-oikeus, hän voi täyttää a alakohdan 1 alakohdan vaatimukset kummalla tahansa luokalla tai niitä yhdistäen, ja täyttää siten vaatimukset molempien oikeuksien osalta. Tätä varten kummallakin lentokoneluokalla on suoritettava vähintään yksi tunti vaadittua lentoaikaa ja kuusi vaadituista 12 lentoonlähdöstä ja laskusta.

▼B

3    JAKSO

Helikopterin LAPL-lupakirjan erityisvaatimukset – LAPL(H)

FCL.105.H    LAPL(H) – Oikeudet

▼C5

Helikopterin LAPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä yksimoottorisessa helikopterissa, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 000 kg, kuljettaen enintään kolmea matkustajaa siten, ettei ilma-aluksessa ole koskaan enempää kuin neljä henkilöä.

▼B

FCL.110.H    LAPL(H) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen

a)

LAPL(H)-lupakirjan hakijan on oltava saanut 40 tuntia lentokoulutusta helikoptereilla. Niistä vähintään 35 tuntia on lennettävä saman tyypin helikopterilla, jota käytetään lentokokeessa. Lentokoulutuksen on sisällettävä vähintään

1) 

20 tuntia koululentoja opettajan kanssa, ja

2) 

10 tuntia valvottua yksinlentoaikaa, johon kuuluu vähintään 5 tuntia yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalennoista on vähintään 150 kilometrin (80 NM) pituinen ja sisältää yhden laskun pysähtymiseen asti muulle kuin lähtölentopaikalle.

▼M7

b)

Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta ilma-aluksen päällikkönä toimimisesta, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.

Hyvityksen määrästä päättää ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon perusteella se ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, mutta hyvitys ei missään tapauksessa saa

1) 

ylittää ilma-aluksen päällikkönä lennettyä kokonaislentoaikaa;

2) 

olla yli 50 prosenttia a kohdassa vaadituista tunneista;

3) 

sisältää a kohdan 2 alakohdan vaatimuksia.

▼B

FCL.135.H    LAPL(H) – Oikeuksien laajentaminen toiseen helikopterityyppiin tai -versioon

a)

LAPL(H)-lupakirjan oikeudet rajoitetaan siihen helikopterityyppiin tai -versioon, jolla lentokoe on suoritettu. Rajoitukset voidaan poistaa, kun lentäjä on

1) 

saanut 5 tuntia lentokoulutusta, mukaan lukien:

i) 

15 lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua opettajan kanssa;

ii) 

15 lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua yksin opettajan valvonnassa;

2) 

lentokoe, jossa osoitetaan riittävä käytännön taitotaso uudella tyypillä. Lentokokeen aikana hakijan on osoitettava tarkastuslentäjälle myös riittävä teoriatiedon taso toisesta helikopterityypistä seuraavissa oppiaineissa:

— 
lentotoimintamenetelmät
— 
suoritusarvot ja lennonsuunnittelu
— 
ilma-aluksen yleistuntemus.

b)

Ennen kuin LAPL(H)-lupakirjan haltija voi käyttää lupakirjan oikeuksia muulla helikopteriversiolla kuin sillä, jota on käytetty lentokokeessa, lentäjän on suoritettava eroavuus- tai perehdyttämiskoulutus sellaisena kuin se on määritelty osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa. Eroavuuskoulutus on merkittävä lentäjän lentopäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, ja kouluttajan on allekirjoitettava merkintä.

▼M11

FCL.140.H    LAPL(H) – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

LAPL(H)-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa oikeuksia tietyllä tyypillä vain, jos hän on viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joko

a) 

suorittanut vähintään kuusi tuntia lentoaikaa kyseisen tyypin helikoptereilla ilma-aluksen päällikkönä taikka koululentoina tai yksinlentoina opettajan valvonnassa, mukaan lukien kuusi lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua, sekä suorittanut kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituisen koululennon opettajan kanssa;

b) 

läpäissyt tarkastuslennon tarkastuslentäjän kanssa kyseisellä tyypillä, ennen kuin hän voi jatkaa lupakirjansa mukaisten oikeuksien käyttämistä. Tarkastuslento-ohjelman on perustuttava LAPL(H)-lupakirjan lentokokeeseen.

▼M12 —————

▼B

C   LUKU

▼M12

YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA (PPL)

▼B

1    JAKSO

Yleiset vaatimukset

▼M12

FCL.200    Vähimmäisikä

PPL-lupakirjan hakijan on oltava vähintään 17-vuotias.

▼B

FCL.205    Ehdot

PPL-lupakirjan hakijan on täytettävä lentokokeessa käytettävän ilma-aluksen luokka- tai tyyppikelpuutuksen vaatimukset, kuten H luvussa määrätään.

▼M7

FCL.210    Koulutus

▼M12

a) 

PPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa.

b) 

Kurssin on sisällettävä haettavan PPL-lupakirjan oikeuksia vastaava teoria- ja lentokoulutus.

▼M7

c) 

Teoria- ja lentokoulutus voidaan suorittaa muussa ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuin siinä, jossa hakija on aloittanut koulutuksensa.

▼M12

FCL.215    Teoriakoe

PPL-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava annettavia oikeuksia vastaava teoriatiedon taso seuraavissa oppiaineissa:

a) 

yleiset oppiaineet:

— 
ilmailun säädökset
— 
ihmisen suorituskyky
— 
Sääoppi
— 
radiopuhelinliikenne ja
— 
lentosuunnistus.
b) 

ilma-alusryhmäkohtaiset oppiaineet:

— 
lennonteoria
— 
Lentotoimintamenetelmät
— 
suoritusarvot ja lennonsuunnittelu sekä
— 
ilma-aluksen yleistuntemus.

▼B

FCL.235    Lentokoe

▼M14

a)

PPL-lupakirjan hakijan on osoitettava lentokokeessa kykynsä suorittaa asianomaisen ilma-alusryhmän päällikkönä vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.

▼M12

b)

Hakijan on oltava saanut ennen lentokoetta lentokoulutusta lentokokeessa käytettävän luokan tai tyypin ilma-aluksella.

▼B

c)

Hyväksyminen

1) Lentokoe on jaettava eri osiin, jotka kattavat lennettävän ilma-alusryhmän lennon kaikki vaiheet.

▼M3

2) Hylkäys osan yhdessä kohdassa aiheuttaa koko osan hylkäyksen. Jos hakija hylätään vain yhdessä osassa, hän uusii vain kyseisen osan. Hylkäys useammassa kuin yhdessä osassa aiheuttaa hakijan koko kokeen hylkäyksen.

▼B

3) Jos koe on uusittava 2 kohdan mukaisesti, hylkäys missä tahansa osassa, mukaan lukien ne, jotka hakija on läpäissyt aikaisemmalla yrityskerralla, aiheuttaa hakijan koko kokeen hylkäyksen.

4) Jos hakija ei läpäise kokeen kaikkia osia kahdella yrityskerralla, hänen on saatava lisää koulutusta.

2    JAKSO

Lentokoneen PPL-lupakirjaa koskevat erityisvaatimukset – PPL(A)

FCL.205.A    PPL(A) – Oikeudet

▼M11

a)

PPL(A)-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä lentokoneissa tai TMG-moottoripurjelentokoneissa ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa, ja hän voi käyttää kaikkia LAPL(A)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

▼B

b)

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa määrätään, PPL(A)-lupakirjan haltija, jolla on kouluttajan tai tarkastuslentäjän oikeudet, voi saada korvausta

1) 

lentokoulutuksen antamisesta LAPL(A)- tai PPL(A)-lupakirjaa varten;

2) 

lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamisesta kyseisiä lupakirjoja varten;

▼M3

3) 

kyseiseen lupakirjaan liittyviä kelpuutuksia ja valtuutuksia varten suoritettavasta koulutuksesta, lentokokeista ja tarkastuslennoista.

▼B

FCL.210.A    PPL(A) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen

▼M4

a)

PPL(A)-lupakirjan hakijan on oltava saanut lentokoulutusta lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla vähintään 45 tuntia, joista 5 tuntia saa olla suoritettu simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), mukaan lukien vähintään

1) 

25 tuntia koululentoja opettajan kanssa, ja

2) 

10 tuntia valvottua yksinlentoaikaa, mukaan lukien vähintään 5 tuntia yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalento on vähintään 270 kilometrin (150 NM) pituinen ja sisältää laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka.

▼M7

b)

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(A)-lupakirja. PPL(A)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(A)-lupakirja, on oltava suorittanut lentokoneilla LAPL(A)-lupakirjan myöntämisen jälkeen vähintään 15 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 10 tuntia on ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation kurssilla saatua lentokoulutusta. Kurssin on sisällettävä vähintään neljä tuntia valvottua yksinlentoaikaa, mukaan lukien vähintään kaksi tuntia yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalennoista on vähintään 270 kilometrin (150 NM) pituinen ja sisältää laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka.

c)

▼M12

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myönnetty SPL-lupakirja, johon on liitetty oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneilla. PPL(A)-lupakirjan hakijan, jolla on SPL-lupakirja, johon on liitetty oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneilla, on oltava.

1) 

suorittanut vähintään 24 tuntia lentoaikaa TMG-moottoripurjelentokoneilla TMG-oikeuksien myöntämisen jälkeen; ja

▼M7

2) 

saanut vähintään 15 tuntia lentokoulutusta lentokoneilla ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation kurssilla, mukaan lukien vähintään a kohdan 2 alakohdan vaatimukset.

▼B

d)

Hyvittäminen. Hakijalle, jolla on muun ilma-alusryhmän lentolupakirja, ilmapalloja lukuun ottamatta, hyvitetään 10 prosenttia kokonaislentoajasta kyseisen ilma-aluksen päällikkönä korkeintaan 10 tuntiin saakka. Hyvitys ei missään tapauksessa saa sisältää a kohdan 2 alakohdan vaatimuksia.

3    JAKSO

Helikopterin PPL-lupakirjaa koskevat erityisvaatimukset – PPL(H)

FCL.205.H    PPL(H) – Oikeudet

▼M11

a)

PPL(H)-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä helikoptereissa ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa, ja hän voi käyttää kaikkia LAPL(H)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

▼B

b)

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa määrätään, PPL(H)-lupakirjan haltija, jolla on kouluttajan tai tarkastuslentäjän oikeudet, voi saada korvausta

1) 

lentokoulutuksen antamisesta LAPL(H)- tai PPL(H)-lupakirjaa varten;

2) 

lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamisesta kyseisiä lupakirjoja varten;

▼M3

3) 

kyseiseen lupakirjaan liittyviä kelpuutuksia ja valtuutuksia varten suoritettavasta koulutuksesta, lentokokeista ja tarkastuslennoista.

▼B

FCL.210.H    PPL(H) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen

a)

PPL(H)-lupakirjan hakijan on oltava saanut lentokoulutusta helikoptereilla vähintään 45 tuntia, joista viisi tuntia saa olla suoritettu lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella (FNPT) tai lentosimulaattorilla, mukaan lukien vähintään

1) 

25 tuntia koululentoja opettajan kanssa, ja

2) 

10 tuntia valvottua yksinlentoaikaa, mukaan lukien vähintään viisi tuntia yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalennoista on vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen ja sisältää laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

3) 

35 tuntia näistä 45 lentokoulutustunnista on suoritettava samalla helikopterityypillä kuin se, jota käytetään lentokokeessa.

▼M7

b)

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(H)-lupakirja. PPL(H)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(H)-lupakirja, on suoritettava kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kurssin on sisällettävä vähintään viisi tuntia koululentoaikaa ja ainakin yksi vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen valvottu yksinmatkalento, joka sisältää laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka.

▼B

c)

Hakijalle, jolla on muun ilma-alusryhmän lentolupakirja, ilmapalloja lukuun ottamatta, hyvitetään 10 prosenttia kokonaislentoajasta kyseisen ilma-aluksen päällikkönä korkeintaan 6 tuntiin saakka. Hyvitys ei missään tapauksessa saa sisältää a kohdan 2 alakohdan vaatimuksia.

4    JAKSO

Ilmalaivan PPL-lupakirjaa koskevat erityisvaatimukset – PPL(As)

FCL.205.As    PPL(As) – Oikeudet

a)

PPL(As)-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä ilmalaivoissa ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa.

b)

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa määrätään, PPL(As)-lupakirjan haltija, jolla on kouluttajan tai tarkastuslentäjän oikeudet, voi saada korvausta

1) 

lentokoulutuksen antamisesta PPL(As)-lupakirjaa varten;

2) 

lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamisesta kyseisiä lupakirjoja varten;

▼M3

3) 

kyseiseen lupakirjaan liittyviä kelpuutuksia ja valtuutuksia varten suoritettavasta koulutuksesta, lentokokeista ja tarkastuslennoista.

▼B

FCL.210.As    PPL(As) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen

a)

PPL(As)-lupakirjan hakijan on oltava saanut lentokoulutusta ilmalaivoilla vähintään 35 tuntia, joista viisi tuntia saa olla suoritettu simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), mukaan lukien vähintään

1) 

25 tuntia koululentoja opettajan kanssa, mukaan lukien

i) 

3 tuntia koulumatkalentoa, mukaan lukien yksi vähintään 65 kilometrin (35 NM) matkalento;

ii) 

3 tuntia mittarilentokoulutusta;

2) 

8 lentoonlähtöä lentopaikalta ja laskua lentopaikalle, mukaan lukien mastoon kiinnittymiseen ja mastosta irrotukseen käytettävät menetelmät.

3) 

8 tuntia valvottua yksinlentoaikaa.

▼M12

b)

Hakijalle, jolla on komission asetuksen (EU) 2018/395 (osa BFCL) mukainen BPL-lupakirja ja kelpoisuus lentää kuumailmalaivoja, hyvitetään 10 prosenttia hänen kokonaislentoajastaan ilma-aluksen päällikkönä tällaisilla ilmalaivoilla enintään viiteen tuntiin saakka.

▼M12 —————

▼B

D   LUKU

ANSIOLENTÄJÄN LUPAKIRJA – CPL

1    JAKSO

Yleiset vaatimukset

FCL.300    CPL – Vähimmäisikä

Ansiolentäjän lupakirjan hakijan on oltava vähintään 18-vuotias.

FCL.305    CPL – Oikeudet ja ehdot

a)

Oikeudet. CPL-lupakirjan haltijalla on asianomaisessa ilma-alusryhmässä oikeus

1) 

käyttää LAPL- ja PPL-lupakirjan haltijan oikeuksia;

2) 

toimia päällikkönä tai perämiehenä ilma-aluksessa, jota käytetään muuhun kuin kaupalliseen ilmakuljetukseen;

3) 

toimia ilma-aluksen päällikkönä kaupallisessa ilmakuljetuksessa kaikissa yhden ohjaajan ilma-aluksissa FCL.060 kohdassa ja tässä luvussa määrättyjen rajoitusten mukaisesti;

4) 

toimia perämiehenä kaupallisessa ilmakuljetuksessa FCL.060 kohdassa määrättyjen rajoitusten mukaisesti.

b)

Ehdot. CPL-lupakirjan hakijan on täytettävä lentokokeessa käytettävän ilma-aluksen luokka- tai tyyppikelpuutuksen vaatimukset.

FCL.310    CPL – Teoriakokeet

CPL-lupakirjan hakijan on osoitettava myönnettäviä oikeuksia vastaava tietotaso seuraavissa oppiaineissa:

— 
ilmailun säädökset
— 
ilma-aluksen yleistuntemus – runko/järjestelmät/voimalaitteet
— 
ilma-aluksen yleistuntemus – mittarit
— 
massa ja tasapaino
— 
suoritusarvot
— 
lennon suunnittelu ja seuranta
— 
ihmisen suorituskyky
— 
sääoppi
— 
lentosuunnistus
— 
radiosuunnistus
— 
lentotoimintamenetelmät
— 
lennonteoria
— 
VFR-radiopuhelinliikenne.

FCL.315    CPL – Koulutus

CPL-lupakirjan hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tämän osan (FCL) lisäyksen 3 mukaisesti.

FCL.320    CPL – Lentokoe

CPL-lupakirjan hakijan on suoritettava hyväksytysti lentokoe tämän osan (FCL) lisäyksen 4 mukaisesti osoittaakseen kykynsä suorittaa ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä ilma-alusryhmällä vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.

2    JAKSO

Lentokonelupakirjan erityisvaatimukset – CPL(A)

▼M4

FCL.315.A    CPL – Koulutus

CPL(A)-lupakirjaa varten annettavaan teoria- ja lentokoulutukseen on sisällyttävä koulutusta epätavallisten lentoasentojen välttämisestä ja niistä oikaisusta.

▼B

FCL.325.A    CPL(A) – MPL-lupakirjan haltijoiden erityisehdot

Ennen kuin MPL-lupakirjan haltija voi käyttää CPL(A)-lupakirjan oikeuksia, hänen on suoritettava lentokoneilla

a) 

70 tuntia lentoaikaa

1) 

ilma-aluksen päällikkönä, tai

2) 

vähintään 10 tuntia ilma-aluksen päällikkönä ja loppuaika valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä (PICUS).

Näistä 70 tunnista 20 tuntia on oltava VFR-matkalentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä tai matkalentoaikaa, joka koostuu vähintään 10 tunnista ilma-aluksen päällikkönä ja 10 tunnista valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä. Ajan on sisällettävä vähintään 540 kilometrin (300 NM) pituinen VFR-matkalento, jonka aikana suoritetaan ilma-aluksen päällikkönä laskut pysähtymiseen asti kahdelle eri lentopaikalle.

b) 

osista koostuvan CPL(A)-kurssin osat, jotka määritellään tämän osan (FCL) lisäyksessä 3 olevan E kohdan 10 kohdan a alakohdassa ja 11 kohdassa, ja

c) 

CPL(A)-lentokoe FCL.320 kohdan mukaisesti.

E   LUKU

USEAN OHJAAJAN MIEHISTÖLUPAKIRJA – MPL

FCL.400.A    MPL – Vähimmäisikä

Usean ohjaajan miehistölupakirjan hakijan on oltava vähintään 18-vuotias.

FCL.405.A    MPL –Oikeudet

a)

MPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia perämiehenä lentokoneessa, jonka lentämiseen vaaditaan perämies.

b)

MPL-lupakirjan haltija voi saada seuraavat lisäoikeudet:

1) 

PPL(A)-lupakirjan haltijan oikeudet edellyttäen, että C luvussa määrätyt PPL(A)-lupakirjaa koskevat vaatimukset täyttyvät;

2) 

CPL(A)-lupakirjan oikeudet edellyttäen, että FCL.325.A kohdan vaatimukset täyttyvät.

c)

MPL-lupakirjan haltijan IR(A)-kelpuutuksen oikeudet rajoittuvat lentokoneisiin, joiden lentämiseen vaaditaan perämies. IR(A)-kelpuutuksen oikeudet voidaan laajentaa yhden ohjaajan lentotoimintaan lentokoneilla edellyttäen, että lupakirjan haltijalla on koulutus, joka vaaditaan ilma-aluksen päällikkönä toimimiseen pelkästään mittareiden avulla suoritettavassa yhden ohjaajan lentotoiminnassa, ja että hän on suorittanut IR(A)-lentokokeen yhden ohjaajan miehistöllä.

▼M8

FCL.410.A    MPL – Koulutus ja teoriakokeet

a)   Koulutus

MPL-lupakirjan hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tämän liitteen (osa FCL) lisäyksen 5 mukaisesti.

b)   Koe

MPL-lupakirjan hakijan on osoitettava teoriatietotaso, joka vastaa FCL.515 kohdan mukaisia ATPL(A)-lupakirjan oikeuksia ja usean ohjaajan tyyppikelpuutuksen haltijan oikeuksia.

▼B

FCL.415.A    MPL – Käytännön taito

a)

MPL-lupakirjan hakijan on oltava osoittanut jatkuvassa arvioinnissa taidot, jotka vaaditaan kaikkien tämän osan (FCL) lisäyksessä 5 määriteltyjen pätevyysyksikköjen suorittamiseen ohjaavana ohjaajana (PF) ja avustavana ohjaajana (PNF) monimoottorisella usean ohjaajan turbiinimoottorilentokoneella VFR- ja IFR-toiminnassa.

b)

Koulutuksen suorittamisen jälkeen hakijan on suoritettava hyväksytysti lentokoe tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti osoittaakseen kykynsä suorittaa vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä. Lentokoe on suoritettava sillä lentokonetyypillä, jota käytetään yhdistetyn MPL-kurssin edistyneellä tasolla, tai saman tyypin lentosimulaattorilla.

F   LUKU

LIIKENNELENTÄJÄN LUPAKIRJA – ATPL

1    JAKSO

Yleiset vaatimukset

FCL.500    ATPL – Vähimmäisikä

Liikennelentäjän lupakirjan hakijan on oltava vähintään 21-vuotias.

FCL.505    ATPL –Oikeudet

a)

ATPL-lupakirjan haltijalla on oikeus asianomaisessa ilma-alusryhmässä

1) 

käyttää kaikkia LAPL-, PPL- ja CPL-lupakirjan haltijan oikeuksia;

2) 

toimia kaupalliseen ilmakuljetukseen käytettävän ilma-aluksen päällikkönä.

b)

ATPL-lupakirjan hakijan on täytettävä lentokokeessa käytettävän ilma-aluksen tyyppikelpuutuksen vaatimukset.

FCL.515    ATPL – Teoriakoulutus ja teoriakokeet

a)

Koulutus. ATPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kurssin on oltava joko yhdistetty tai osista koostuva kurssi, joka suoritetaan tämän osan (FCL) lisäyksen 3 mukaisesti.

b)

Koe. ATPL-lupakirjan hakijan on osoitettava myönnettäviä oikeuksia vastaava tietotaso seuraavissa oppiaineissa:

— 
ilmailun säädökset
— 
ilma-aluksen yleistuntemus – runko/järjestelmät/voimalaitteet
— 
ilma-aluksen yleistuntemus – mittarit
— 
massa ja tasapaino
— 
suoritusarvot
— 
lennon suunnittelu ja seuranta
— 
ihmisen suorituskyky
— 
sääoppi
— 
lentosuunnistus
— 
radiosuunnistus
— 
lentotoimintamenetelmät
— 
lennonteoria
— 
VFR-radiopuhelinliikenne
— 
IFR-radiopuhelinliikenne.

2    JAKSO

Lentokonelupakirjan erityisvaatimukset – ATPL(A)

FCL.505.A    ATPL(A) – Aiemman MPL-lupakirjan haltijan oikeuksien rajoitukset

Jos ATPL(A)-lupakirjan haltijalla on aikaisemmin ollut vain MPL-lupakirja, lupakirjan oikeudet rajoitetaan usean ohjaajan lentotoimintaan, ellei haltija ole täyttänyt FCL.405.A kohdan b kohdan 2 alakohdan ja c kohdan vaatimuksia yhden ohjaajan lentotoimintaa varten.

FCL.510.A    ATPL(A) – Edellytykset, kokemus ja hyvittäminen

a)

Edellytykset. ATPL(A)-lupakirjan hakijalla on oltava

1) 

MPL-lupakirja, tai

2) 

CPL(A)-lupakirja ja monimoottorisen lentokoneen mittarilentokelpuutus. Tässä tapauksessa hakijan on myös oltava saanut miehistöyhteistyökoulutusta.

b)

Kokemus. ATPL(A)-lupakirjan hakijan on oltava suorittanut vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa lentokoneilla, mukaan lukien vähintään

1) 

500 tuntia usean ohjaajan lentotoiminnassa lentokoneilla;

2) 
i) 

500 tuntia valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä, tai

ii) 

250 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, tai

iii) 

250 tuntia, joista vähintään 70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä ja loput valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä.

3) 

200 tuntia matkalentoaikaa, josta vähintään 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä tai valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä;

4) 

75 tuntia mittariaikaa, josta korkeintaan 30 tuntia saa olla mittariaikaa maassa, ja

5) 

100 tuntia yölentoa ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä.

Tästä 1 500 tunnin lentoajasta korkeintaan 100 tuntia saa olla suoritettu lentosimulaattorilla ja lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella (FNPT). Näistä 100 tunnista korkeintaan 25 tuntia saa olla suoritettu lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella.

c)

Hyvittäminen.

1) 

Muiden ilma-alusryhmien lupakirjan haltijoille hyvitetään lentoaikaa korkeintaan

i) 

TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla 30 tuntia, jotka on lennetty ilma-aluksen päällikkönä;

ii) 

helikoptereilla 50 prosenttia kaikesta b kohdassa vaaditusta lentoajasta;

▼M3

2) 

Lentomekaanikon lupakirjan haltijoille, joiden lupakirja on myönnetty sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaan, hyvitetään 50 prosenttia lentomekaanikkona toimitusta ajasta korkeintaan 250 tuntiin saakka. Nämä 250 tuntia voidaan hyvittää b kohdassa vaaditusta 1 500 tunnista ja b kohdan 1 alakohdassa vaaditusta 500 tunnista edellyttäen, että kokonaishyvitys kaikista kohdista ei ylitä 250:tä tuntia.

▼B

d)

Edellä b alakohdassa vaadittu kokemus on hankittava kokonaan ennen ATPL(A)-lupakirjan lentokokeen suorittamista.

FCL.520.A    ATPL(A) – Lentokoe

ATPL(A)-lupakirjan hakijan on suoritettava hyväksytysti lentokoe tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti osoittaakseen kykynsä suorittaa vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet usean ohjaajan lentokoneella ilma-aluksen päällikkönä mittarilentosääntöjen mukaisesti myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.

Lentokoe on suoritettava lentokoneella tai asianmukaisesti hyväksytyllä lentosimulaattorilla, joka edustaa samaa tyyppiä.

3    JAKSO

Helikopterilupakirjan erityisvaatimukset – ATPL(H)

FCL.510.H    ATPL(H) – Edellytykset, kokemus ja hyvittäminen

ATPL(H)-lupakirjan hakijalla on oltava

a) 

CPL(H)-lupakirja ja usean ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus, ja hänen on oltava saanut miehistöyhteistyökoulutusta;

b) 

helikopterilentäjänä vähintään 1 000 tuntia lentoaikaa, mukaan lukien vähintään

1) 

350 tuntia usean ohjaajan helikoptereilla;

2) 
i) 

250 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, tai

ii) 

100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä ja 150 tuntia valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä, tai

iii) 

250 tuntia valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä usean ohjaajan helikoptereissa. Tässä tapauksessa ATPL(H)-lupakirjan oikeudet rajoitetaan vain usean ohjaajan lentotoimintaan, kunnes on suoritettu 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;

3) 

200 tuntia matkalentoaikaa, josta vähintään 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä tai valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä;

4) 

30 tuntia mittariaikaa, josta korkeintaan 10 tuntia saa olla mittariaikaa maassa, ja

5) 

100 tuntia yölentoa ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä.

Näistä 1 000 tunnista korkeintaan 100 tuntia saa olla suoritettu simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), ja niistä korkeintaan 25 tuntia saa olla suoritettu lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella (FNPT).

c) 

Lentokoneilla suoritetusta lentoajasta hyvitetään b kohdan lentoaikavaatimuksiin nähden korkeintaan 50 prosenttia.

d) 

Edellä b kohdassa vaadittu kokemus on hankittava kokonaan ennen ATPL(H)-lupakirjan lentokokeen suorittamista.

FCL.520.H    ATPL(H) – Lentokoe

ATPL(H)-lupakirjan hakijan on suoritettava hyväksytysti lentokoe tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti osoittaakseen kykynsä suorittaa vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet usean ohjaajan helikopterilla ilma-aluksen päällikkönä myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.

Lentokoe on suoritettava helikopterilla tai asianmukaisesti hyväksytyllä lentosimulaattorilla, joka edustaa samaa tyyppiä.

G   LUKU

MITTARILENTOKELPUUTUS – IR

1    JAKSO

Yleiset vaatimukset

▼M12

FCL.600    IR – Yleistä

Lukuun ottamatta FCL.835 kohdan mukaisia tilanteita, mittarilentosääntöjen mukaista lentotoimintaa lentokoneella, helikopterilla, ilmalaivalla tai pystysuoraan nousevalla lentokoneella saavat suorittaa vain ne PPL-, CPL-, MPL- tai ATPL-lupakirjan haltijat, joilla on kyseisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutus tai, jos kyseisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutusta ei ole saatavissa, ainoastaan lentokoetta tai koululentoa suoritettaessa.

▼B

FCL.605    IR – Oikeudet

▼M5

a)

Mittarilentokelpuutuksen haltijalla on oikeus lentää ilma-alusta mittarilentosääntöjen mukaisesti, PBN-toiminta mukaan luettuna, käyttäen vähintään 200 jalan (60 m) ratkaisukorkeutta.

▼C1

b)

Monimoottorisen ilma-aluksen mittarilentokelpuutuksen oikeudet voidaan laajentaa alle 200 jalan (60 metrin) ratkaisukorkeuteen, kun hakija on suorittanut erityiskoulutuksen hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa ja läpäissyt tämän osan (FCL) lisäyksessä 9 kuvatun lentokokeen 6 osan usean ohjaajan ilma-aluksella.

▼B

c)

Mittarilentokelpuutuksen haltijan on käytettävä oikeuksiaan tämän osan (FCL) lisäyksen 8 ehtojen mukaisesti.

d)

Vain helikopterit. Voidakseen käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia ilma-aluksen päällikkönä IFR-lentotoiminnassa usean ohjaajan helikoptereilla IR(H)-kelpuutuksen haltijalla on oltava vähintään 70 tuntia mittariaikaa, josta korkeintaan 30 tuntia saa olla mittariaikaa maassa.

FCL.610    IR – Edellytykset ja hyvittäminen

Mittarilentokelpuutuksen

a) 

hakijalla on oltava

1) 

vähintään PPL-lupakirja asianomaisessa ilma-alusryhmässä, ja

▼M3

i) 

oikeus lentää yöllä FCL.810 kohdan mukaisesti, jos mittarilento-oikeuksia käytetään yöllä; tai

▼B

ii) 

toisen ilma-alusryhmän ATPL-lupakirja, tai

2) 

kyseisen ilma-alusryhmän CPL-lupakirja;

▼M3

b) 

hakijan on oltava suorittanut vähintään 50 tuntia matkalentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä lentokoneella, TMG-moottoripurjelentokoneella, helikopterilla tai ilmalaivalla, ja niistä vähintään 10 tuntia, tai ilmalaivojen osalta 20 tuntia, on oltava suoritettu asianomaisen ryhmän ilma-aluksella.

▼B

c) 

Vain helikopterit. Hakijat, jotka ovat suorittaneet yhdistetyn ATP(H)/IR-, ATP(H)-, CPL(H)/IR- tai CPL(H)-kurssin, vapautetaan b kohdan vaatimuksesta.

FCL.615    IR – Teoria- ja lentokoulutus

a)

Koulutus. Mittarilentokelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutuskurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kurssin on oltava

1) 

yhdistetty kurssi, joka sisältää koulutuksen mittarilentokelpuutusta varten tämän osan (FCL) lisäyksen 3 mukaisesti, tai

2) 

osista koostuva kurssi tämän osan (FCL) lisäyksen 6 mukaisesti.

▼M3

b)

Koe. Hakijan on osoitettava myönnettäviä oikeuksia vastaava tietotaso seuraavissa oppiaineissa:

— 
ilmailun säädökset
— 
ilma-aluksen yleistuntemus – mittarit
— 
lennon suunnittelu ja seuranta
— 
ihmisen suorituskyky
— 
sääoppi
— 
radiosuunnistus
— 
IFR-radiopuhelinliikenne.

▼B

FCL.620    IR – Lentokoe

a)

Mittarilentokelpuutuksen hakijan on suoritettava hyväksytysti lentokoe tämän osan (FCL) lisäyksen 7 mukaisesti osoittaakseen kykynsä suorittaa vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.

b)

Monimoottorisen ilma-aluksen mittarilentokelpuutusta varten lentokoe on suoritettava monimoottorisella ilma-aluksella. Yksimoottorisen ilma-aluksen mittarilentokelpuutusta varten lentokoe on suoritettava yksimoottorisella ilma-aluksella. Monimoottorista lentokonetta, jossa työntövoima vaikuttaa keskilinjalla, on pidettävä tämän kohdan kannalta yksimoottorisena lentokoneena.

▼M12

c)

Hakijalle, joka on suorittanut lentokokeen monimoottoristen lentokoneiden mittarilentokelpuutusta varten monimoottorisella yhden ohjaajan lentokoneella, johon vaaditaan luokkakelpuutus, on myönnettävä myös yksimoottoristen lentokoneiden mittarilentokelpuutus hänellä oleviin yksimoottorisen lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutuksiin.

▼M11

FCL.625    IR – Voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a) Voimassaolo

Mittarilentokelpuutus (IR) on voimassa yhden vuoden.

b) Voimassaolon jatkaminen

1) 

Mittarilentokelpuutuksen voimassaoloa on jatkettava sen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana täyttämällä kyseiseen ilma-alusryhmään sovellettavat voimassaolon jatkamista koskevat kriteerit.

2) 

Jos hakija haluaa täyttää voimassaolon jatkamista koskevat vaatimukset aiemmin kuin 1 alakohdassa määrätään, uusi voimassaoloaika alkaa tarkastuslennon päivämäärästä.

3) 

Hakija, joka ei läpäise mittaritarkastuslennon asiaankuuluvaa osaa ennen mittarilentokelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää, saa käyttää mittarilentokelpuutuksen oikeuksia vain, jos hän on läpäissyt mittaritarkastuslennon.

▼M14

4) 

Mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista hakevat saavat täysimääräisen hyvityksen tässä luvussa vaadituista tarkastuslennoista, kun he suorittavat mittarilentokelpuutukseen liittyvän EBT-koulutuksen käytännön arvioinnin lisäyksen 10 mukaisesti EBT-organisaatiossa.

▼M14

c) Uusiminen

Jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on oikeuksiensa uusimiseksi täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) 

sen määrittämiseksi, onko kertauskoulutus tarpeen, jotta hakija voi saavuttaa taitotason, joka vaaditaan lisäyksen 9 mukaisen lentokokeen mittarilento-osuuden suorittamiseksi, hänelle on tehtävä arviointi jommassakummassa seuraavista organisaatioista:

i) 

hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa:

ii) 

EBT-organisaatiossa, joka on erityisesti hyväksytty tällaista kertauskoulutusta varten;

2) 

hänen on suoritettava kertauskoulutus kyseisessä organisaatiossa, jos 1 kohdan mukaisen arvioinnin tekevä organisaatio katsoo sen tarpeelliseksi;

3) 

kun hän on täyttänyt 1 alakohdan ja tarvittaessa 2 alakohdan vaatimukset, hänen on läpäistävä lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento tai suoritettava EBT-koulutuksen käytännön arviointi lisäyksen 10 mukaisesti asianomaisella ilma-alusryhmällä. EBT-koulutuksen käytännön arviointi voidaan yhdistää 2 alakohdassa määritettyyn kertauskoulutukseen;

4) 

hänellä on oltava asiaankuuluva luokka- tai tyyppikelpuutus, jollei tässä liitteessä toisin säädetä.

▼M11

d) Jos mittarilentokelpuutuksen voimassaoloa ei ole jatkettu tai kelpuutusta uusittu viimeksi kuluneiden seitsemän vuoden aikana, mittarilentokelpuutuksen hakijan on suoritettava uudelleen mittarilennon teoriakoe ja lentokoe.

▼M14

e) Jos henkilöllä on kolmannen maan Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myöntämä lentolupakirja, joka sisältää voimassa olevan mittarilentokelpuutuksen, hänen ei tarvitse täyttää c alakohdan 1 alakohdan, c alakohdan 2 alakohdan ja d alakohdan vaatimuksia uusiessaan tämän liitteen mukaisesti myönnettyyn lupakirjaan merkittyä mittarilento-oikeutta.

f) Edellä c alakohdan 3 alakohdassa määritetty tarkastuslento voidaan yhdistää kyseisen luokka- tai tyyppikelpuutuksen uusimista varten tehtävään tarkastuslentoon.

▼B

2    JAKSO

Lentokoneita koskevat erityisvaatimukset

FCL.625.A    IR(A) – Voimassaolon jatkaminen

▼M11

a)

Voimassaolon jatkaminen.

IR(A)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi

1) 

hakijalla on oltava asiaankuuluva luokka- tai tyyppikelpuutus, ellei mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ole yhdistetty luokka- tai tyyppikelpuutuksen uusimiseen;

▼M14

2) 

hakijan on läpäistävä tämän liitteen lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento tai suoritettava EBT-koulutuksen käytännön arviointi lisäyksen 10 mukaisesti, jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkaminen on yhdistetty luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen;

▼M11

3) 

jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ei ole yhdistetty luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen, hakijan on

i) 

yhden ohjaajan lentokoneita varten suoritettava tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon osa 3b ja ne osan 1 osuudet, jotka ovat olennaisia aiotun lennon kannalta;

ii) 

monimoottorisia lentokoneita varten suoritettava tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen yhden ohjaajan lentokoneiden tarkastuslennon osa 6 pelkästään mittareiden avulla.

▼M14

4) 

Edellä olevan 3 alakohdan mukaisessa voimassaolon jatkamisessa voidaan käyttää kyseistä lentokoneluokkaa tai -tyyppiä edustavaa lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitetta (FNPT II) tai lentosimulaattoria (FFS) sillä edellytyksellä, että ainakin joka toinen tarkastuslento IR(A)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi suoritetaan lentokoneella.

▼B

b)

Hyvitystä annetaan tämän osan (FCL) lisäyksen 8 mukaisesti.

3    JAKSO

Helikoptereita koskevat erityisvaatimukset

▼M11

FCL.625.H    IR(H) – Voimassaolon jatkaminen

a) IR(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi

1) 

hakijalla on oltava asiaankuuluva tyyppikelpuutus, ellei mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ole yhdistetty tyyppikelpuutuksen uusimiseen;

2) 

hakijan on läpäistävä tämän liitteen lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento kyseistä helikopterityyppiä varten, jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkaminen on yhdistetty tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen;

3) 

hakijan on suoritettava tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon osa 5 ja osan 1 asiaankuuluvat osuudet kyseistä helikopterityyppiä varten, jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ei ole yhdistetty tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen.

b) Edellä olevan a alakohdan 3 alakohdan mukaiseen tarkastuslentoon voidaan käyttää lentokoulutuslaitetta (FTD 2/3) tai lentosimulaattoria (FFS), joka edustaa kyseistä helikopterityyppiä, sillä edellytyksellä, että ainakin joka toinen tarkastuslento IR(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi suoritetaan helikopterilla.

c) Hyvitystä annetaan tämän liitteen lisäyksen 8 mukaisesti.

▼B

FCL.630.H    IR(H) – Oikeuksien laajentaminen yksimoottorisesta monimoottoriseen helikopteriin

Yksimoottorisen helikopterin IR(H)-kelpuutuksen haltijan, joka haluaa laajentaa oikeutensa ensimmäistä kertaa monimoottoriseen helikopteriin, on suoritettava:

a) 

hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kurssi, joka sisältää vähintään 5 tuntia mittarilentokoulutusta, josta 3 tuntia voidaan suorittaa lentosimulaattorilla tai lentokoulutuslaitteella (FTD 2/3) tai lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella (FNPT II/III), ja

b) 

lentokokeen 5 osa tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti monimoottorisella helikopterilla.

4    JAKSO

Ilmalaivoja koskevat erityisvaatimukset

FCL.625.As    IR(As) – Voimassaolon jatkaminen

Hakijan, joka haluaa jatkaa IR(As)-kelpuutuksen voimassaoloa

a) 

tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamisen yhteydessä, on suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti kyseisellä ilmalaivan tyypillä;

b) 

muutoin kuin tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamisen yhteydessä, on suoritettava ilmalaivan tarkastuslennon 5 osa ja 1 osan aiotun lennon kannalta olennaiset osuudet tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti. Tässä tapauksessa voidaan käyttää lentokoulutuslaitetta (FTD II/III) tai lentosimulaattoria, joka edustaa kyseistä tyyppiä, mutta ainakin joka toinen tarkastuslento IR(As)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi on tällöin suoritettava ilmalaivalla.

H   LUKU

LUOKKA- JA TYYPPIKELPUUTUKSET

1    JAKSO

Yleiset vaatimukset

FCL.700    Olosuhteet, joissa luokka- tai tyyppikelpuutus vaaditaan

▼M12

a)

Lupakirjan haltija saa toimia ilma-aluksen ohjaajana vain, jos hänellä on voimassa oleva ja asianmukainen luokka- tai tyyppikelpuutus, paitsi jos kyseessä on jokin seuraavista tilanteista:

1) 

LAPL-lupakirjan oikeuksien käyttäminen;

2) 

lentokokeen tai tarkastuslennon suorittaminen luokka- tai tyyppikelpuutuksen uusimiseksi;

3) 

lennonopetuksen saaminen;

4) 

lupakirjan haltijalla on FCL.820 kohdan mukaisesti myönnetty koelentokelpuutus.

▼B

b)

Sen estämättä, mitä a kohdassa määrätään, ilma-alustyyppien käyttöönottoon tai muutostöihin liittyvillä lennoilla ohjaajalla voi olla toimivaltaisen viranomaisen myöntämä erityinen todistus, joka antaa hänelle luvan suorittaa lento. Luvan voimassaolo on rajoitettava määrättyihin lentoihin.

▼M5 —————

▼B

FCL.705    Luokka- tai tyyppikelpuutuksen haltijan oikeudet

Luokka- tai tyyppikelpuutuksen haltijalla on oikeus toimia kelpuutuksessa mainitun ilma-alusluokan tai -tyypin ohjaajana.

▼M11

FCL.710    Luokka- tai tyyppikelpuutukset – versiot

a) Jotta oikeudet voidaan ulottaa toiseen ilma-alusversioon saman luokka- tai tyyppikelpuutuksen sisällä, lentäjän on suoritettava eroavuus- tai perehdyttämiskoulutus. Jos on kyse samaan luokka- tai tyyppikelpuutukseen kuuluvista eri versioista, eroavuus- tai perehdyttämiskoulutuksen on tarvittaessa katettava käyttöönsoveltuvuustiedoissa määritetyt asiat.

b) Eroavuuskoulutus on suoritettava

1) 

hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa;

2) 

ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa, kun kyseessä on liitteessä VIII olevan DTO.GEN.110 kohdan a alakohdan 1 alakohdan c alakohdassa ja a alakohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitettu ilma-alus;

3) 

lentotoimintaluvan haltijan järjestämänä, jos tällä on kyseistä luokkaa tai tyyppiä varten hyväksytty eroavuuskoulutusohjelma.

c) Huolimatta b alakohdan vaatimuksesta eroavuuskoulutuksen TMG-moottoripurjelentokoneita, yksimoottorisia mäntämoottorilentokoneita (SEP), yksimoottorisia turbiinimoottorilentokoneita (SET) ja monimoottorisia mäntämoottorilentokoneita (MEP) varten voi antaa opettaja, jolla on asianmukainen pätevyys, ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä.

d) Jos lentäjä ei ole lentänyt kyseisellä versiolla kahden vuoden kuluessa b alakohdassa tarkoitetusta koulutuksesta, on suoritettava uusi eroavuuskoulutus tai tarkastuslento tällä versiolla, paitsi jos kyseessä ovat samat SEP- tai TMG-luokkakelpuutukseen kuuluvat tyypit tai versiot.

e) Eroavuuskoulutus tai versiolla suoritettu tarkastuslento on merkittävä lentäjän lentopäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, ja tapauksen mukaan opettajan tai tarkastuslentäjän on allekirjoitettava merkintä.

▼B

FCL.725    Luokka- ja tyyppikelpuutusten myöntämistä koskevat vaatimukset

▼M7

a)

Koulutus. Luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakijan on suoritettava kurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Muiden kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten luokkakelpuutuksen, TMG-luokkakelpuutuksen tai liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.110 kohdan a kohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitetun yksimoottoristen helikoptereiden tyyppikelpuutuksen hakija voi suorittaa koulutuksen ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa. Tyyppikurssin on sisällettävä kyseistä tyyppiä koskevat pakolliset koulutusosuudet sellaisina kuin ne määritellään komission asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (osa 21) mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa.

▼B

b)

Teoriakoe. Luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakijan on suoritettava hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämä teoriakoe osoittaakseen kyseisen ilma-alusluokan tai -tyypin turvalliseen lentämiseen vaaditun teoriatiedon tason.

1) 

Usean ohjaajan ilma-alusten osalta teoriakokeen on oltava kirjallinen ja sen on koostuttava vähintään 100 monivalintakysymyksestä, jotka käsittelevät tasapuolisesti koulutusohjelman pääoppiaineita.

2) 

Monimoottoristen yhden ohjaajan ilma-alusten osalta teoriakokeen on oltava kirjallinen, ja monivalintakysymysten määrä riippuu ilma-aluksen vaativuudesta.

3) 

Yksimoottoristen ilma-alusten osalta tarkastuslentäjän on vastaanotettava teoriakoe suullisesti lentokokeen aikana määritelläkseen sen, onko tyydyttävä tietotaso saavutettu.

▼M3

4) 

Suorituskykyisiksi luokiteltujen yhden ohjaajan lentokoneiden osalta teoriakokeen on oltava kirjallinen ja sen on koostuttava vähintään 100 monivalintakysymyksestä, jotka käsittelevät tasapuolisesti koulutusohjelman oppiaineita.

▼M11

5) 

Yksimoottorisia ja monimoottorisia yhden ohjaajan vesilentokoneita varten kokeen on oltava kirjallinen, ja siinä on oltava vähintään 30 monivalintakysymystä.

▼B

c)

Lentokoe. Luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakijan on suoritettava hyväksytysti lentokoe tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti osoittaakseen kyseisen ilma-alusluokan tai -tyypin turvalliseen lentämiseen vaaditun taidon.

Hakijan on suoritettava lentokoe hyväksytysti kuuden kuukauden kuluessa luokka- tai tyyppikurssin aloittamisesta ja korkeintaan kuusi kuukautta ennen luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakemista.

▼M8

d)

Jos hakijalla on jo tyyppikelpuutus tiettyyn ilma-alustyyppiin ja siihen sisältyy oikeus yhden ohjaajan tai usean ohjaajan lentotoimintaan, hänen katsotaan jo täyttäneen teoriatietovaatimukset, kun hän hakee oikeuden lisäämistä toiseen toimintamuotoon samalla ilma-alustyypillä. Tällaisen hakijan on suoritettava hyväksytyn koulutusorganisaation tai sellaisen lentotoimintaluvan haltijan, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt erityisesti tällaista koulutusta varten, antama täydentävä lentokoulutus tätä toista toimintamuotoa varten. Kyseinen toimintamuoto merkitään lupakirjaan.

▼B

e)

Sen estämättä, mitä edellisissä kohdissa määrätään, ohjaajat, joilla on FCL.820 kohdan mukaisesti myönnetty koelentokelpuutus ja jotka ovat osallistuneet jonkin ilma-alustyypin kehittämistä, sertifiointia tai tuotantoa koskeviin koelentoihin ja suorittaneet koelennoilla 50 tunnin kokonaislentoajan tai 10 tuntia lentoaikaa kyseisellä tyypillä ilma-aluksen päällikkönä, ovat oikeutettuja hakemaan kyseistä tyyppikelpuutusta edellyttäen, että he täyttävät tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellyttämät kokemusvaatimukset ja ehdot, joista säädetään tässä luvussa kyseistä ilma-alusryhmää varten.

▼M12

f)

Hakijalle, joka hakee TMG-luokkakelpuutusta ja jolla on myös komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukainen SPL-lupakirja, johon on liitetty oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneita, hyvitetään a, b ja c alakohdan vaatimukset täysimääräisesti.

▼M14

FCL.740    Luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaolo ja uusiminen

a) 

Voimassaolo

1) 

Luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaoloaika on yksi vuosi lukuun ottamatta yksimoottoristen yhden ohjaajan ilma-alusten luokkakelpuutuksia, joiden voimassaoloaika on kaksi vuotta, ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä. Jos lentäjä haluaa täyttää voimassaolon jatkamista koskevat vaatimukset aiemmin kuin FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL ja FCL.740.As kohdassa säädetään, uusi voimassaoloaika alkaa tarkastuslennon päivämäärästä.

2) 

Luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamista hakevat saavat täysimääräisen hyvityksen tässä luvussa vaadituista tarkastuslennoista, kun he suorittavat EBT-koulutuksen käytännön arvioinnin lisäyksen 10 mukaisesti sellaisen lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa, joka on ottanut käyttöön EBT-koulutuksen kyseistä luokka- tai tyyppikelpuutusta varten.

b) 

Uusiminen

Luokka- tai tyyppikelpuutuksen uusimista varten hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) 

sen määrittämiseksi, onko kertauskoulutus tarpeen, jotta hakija voi saavuttaa ilma-aluksen turvalliseen lentämiseen tarvittavan taitotason, hänelle on tehtävä arviointi jossain seuraavista organisaatioista:

i) 

hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa:

ii) 

ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, jos kelpuutus, jonka voimassaolo on päättynyt, oli muiden kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten luokkakelpuutus, TMG-luokkakelpuutus tai liitteessä VIII olevan DTO.GEN.110 kohdan a alakohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitettu yksimoottoristen helikoptereiden tyyppikelpuutus;

iii) 

ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa, hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai opettajan kanssa, jos kelpuutuksen voimassaolon päättymisestä on kulunut enintään kolme vuotta ja kyseessä oli muiden kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten luokkakelpuutus tai TMG-luokkakelpuutus;

iv) 

EBT-organisaatiossa, joka on erityisesti hyväksytty tällaista kertauskoulutusta varten;

2) 

hänen on suoritettava kertauskoulutus kyseisessä organisaatiossa tai kyseisen opettajan kanssa, jos 1 kohdan mukaisen arvioinnin tekevä organisaatio tai opettaja katsoo sen tarpeelliseksi;

3) 

kun hän on täyttänyt 1 alakohdan ja tarvittaessa 2 alakohdan vaatimukset, hänen on läpäistävä lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento tai suoritettava EBT-koulutuksen käytännön arviointi lisäyksen 10 mukaisesti. EBT-koulutuksen käytännön arviointi voidaan yhdistää 2 alakohdassa määritettyyn kertauskoulutukseen.

Poiketen siitä, mitä b alakohdan 1, 2 ja 3 alakohdassa säädetään, lentäjällä, jolla on FCL.820 kohdan mukainen koelentokelpuutus ja joka on osallistunut ilma-alustyypin kehitys-, sertifiointi- tai tuotantokoelennoille ja jolla on joko 50 tuntia kokonaislentoaikaa tai 10 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä koelennoilla kyseisellä tyypillä hakemuspäivää edeltäneenä vuonna, on oikeus hakea asianomaisen tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamista tai uusimista.

Hakija vapautetaan b alakohdan 1 ja 2 alakohdan vaatimuksista, jos hänellä on samaa ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä koskeva voimassa oleva kelpuutus kolmannen maan Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myöntämässä lentolupakirjassa ja hänellä on oikeus käyttää tämän kelpuutuksen oikeuksia.

c) 

Lentäjä, joka lähtee lentotoiminnan harjoittajan EBT-ohjelmasta ilman, että hän on osoittanut saavuttaneensa kyseisen EBT-ohjelman mukaisen hyväksyttävän taitotason, ei saa käyttää kyseisen tyyppikelpuutuksen mukaisia oikeuksia ennen kuin hän on täyttänyt jommankumman seuraavista vaatimuksista:

1) 

hän on suorittanut EBT-koulutuksen käytännön arvioinnin lisäyksen 10 mukaisesti;

2) 

hän on läpäissyt FCL.625 kohdan c alakohdan 3 alakohdan tai tarvittaessa FCL.740 kohdan b alakohdan 3 alakohdan mukaisen tarkastuslennon. Tällöin FCL.625 kohdan b alakohdan 4 alakohtaa ja FCL.740 kohdan a alakohdan 2 alakohtaa ei sovelleta.

▼B

2    JAKSO

Lentokoneita koskevat erityisvaatimukset

▼M8

FCL.720.A    Kokemusvaatimukset ja edellytykset lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutusten myöntämiseksi

Ellei asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (osa 21) mukaisesti laadituissa käyttöönsoveltuvuustiedoissa (OSD) toisin määritetä, luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat kokemusvaatimukset ja edellytykset kelpuutuksen myöntämiseksi:

a)   Yhden ohjaajan lentokoneet

▼M14

Les candidats à la délivrance initiale de privilèges pour l’exploitation d’un avion monopilote en exploitation multipilote, soit lors de la demande de délivrance d’une qualification de classe ou de type, soit lors de l’extension des privilèges d’une qualification de classe ou de type déjà détenue en exploitation multipilote, devront satisfaire aux exigences du point b) 4) et, avant de commencer le cours de formation correspondant, au point b) 5).

▼M8

Tämän lisäksi seuraavien osalta:

1)   Monimoottoriset yhden ohjaajan lentokoneet

Ensimmäisen monimoottorisen yhden ohjaajan lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakijan on oltava lentänyt ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla vähintään 70 tuntia.

2)   Muut kuin vaativat suorituskykyiset yhden ohjaajan lentokoneet

Ennen lentokoulutuksen aloittamista suorituskykyiseksi luokitellun yhden ohjaajan lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakijalla

i) 

on oltava vähintään 200 tunnin kokonaislentokokemus, josta 70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla; ja

ii) 

hänen on täytettävä jokin seuraavista vaatimuksista:

A) 

hänellä on oltava todistus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa hyväksytysti suoritetusta lisäteoriakurssista; tai

B) 

hänen on oltava läpäissyt ATPL(A)-teoriakokeet tämän liitteen (osa FCL) mukaisesti; tai

C) 

hänellä on oltava tämän liitteen (osa FCL) mukaisesti myönnetyn lupakirjan lisäksi ATPL(A)- tai CPL(A)/IR-lupakirja sekä ATPL(A)-teoriatietohyvitys, jotka on myönnetty Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti.

▼M14

3)

Vaativat suorituskykyiset yhden ohjaajan lentokoneet

Suorituskykyiseksi luokitellun vaativan yhden ohjaajan lentokoneen tyyppikelpuutuksen hakijan on sen lisäksi, että hänen on täytettävä 2 alakohdan vaatimukset, täytettävä seuraavat vaatimukset:

i) 

hänellä on tapauksen mukaan oltava tai oltava aiemmin ollut yksi- tai monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutus siten kuin luvussa G vahvistetaan;

ii) 

hänen on ensimmäisen tyyppikelpuutuksen myöntämistä varten täytettävä b alakohdan 5 alakohdan vaatimukset ennen tyyppikurssin aloittamista.

▼M8

b)   Usean ohjaajan lentokoneet

▼M14

Hakijan, joka hakee ensimmäistä usean ohjaajan lentokoneen tyyppikelpuutusta, on oltava lento-oppilas, joka saa parhaillaan MPL-koulutusta, tai hänen on ennen tyyppikurssin aloittamista täytettävä seuraavat vaatimukset

▼M8

1) 

hänellä on oltava vähintään 70 tunnin lentokokemus ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla;

2) 

hänellä on oltava tai oltava aiemmin ollut monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutus;

3) 

hänen on oltava läpäissyt ATPL(A)-teoriakokeet tämän liitteen (osa FCL) mukaisesti;

4) 

ellei tyyppikurssia suoriteta miehistöyhteistyökurssin yhteydessä:

i) 

hänellä on oltava todistus hyväksytysti suoritetusta miehistöyhteistyökurssista lentokoneilla; tai

ii) 

hänellä on oltava todistus hyväksytysti suoritetusta miehistöyhteistyökurssista helikoptereilla ja yli 100 tunnin lentokokemus usean ohjaajan helikopterin ohjaajana; tai

iii) 

hänellä on oltava vähintään 500 tuntia usean ohjaajan helikopterin ohjaajana; tai

iv) 

hänellä on oltava vähintään 500 tuntia monimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa kaupallisessa ilmakuljetuksessa sovellettavien lentotoimintavaatimusten mukaisesti; ja

▼M14

5) 

hänen on oltava suorittanut FCL.745.A kohdassa määritetty kurssi, jollei hän täytä jotain seuraavista vaatimuksista:

i) 

hän on suorittanut edeltävien kolmen vuoden aikana asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä III (osa ORO) olevan ORO.FC.220 ja ORO.FC.230 kohdan mukaisen koulutuksen ja tarkastuslennon;

ii) 

hän on suorittanut FCL.915 kohdan e alakohdan 1 alakohdan ii alakohdassa määritetyn koulutuksen.

▼M8

c)

Sen estämättä, mitä b alakohdassa säädetään, jäsenvaltio voi myöntää usean ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutuksen rajoitetuin oikeuksin, jolloin tällaisen kelpuutuksen haltija voi toimia perämiehen matkalentosijaisena lentopinnan 200 yläpuolella, jos kahdella muulla miehistön jäsenellä on b alakohdan mukainen tyyppikelpuutus.

d)

Jos käyttöönsoveltuvuustiedoissa niin määritetään, tyyppikelpuutuksen oikeuksien käyttäminen voidaan aluksi rajoittaa lentämiseen kouluttajan valvonnassa. Valvonnan alaisena suoritetut tunnit on merkittävä lentäjän lentopäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, ja kouluttajan on allekirjoitettava merkinnät. Rajoitus poistetaan, kun lentäjä osoittaa, että hän on suorittanut lentotunnit valvonnan alaisena siten kuin käyttöönsoveltuvuustiedoissa vaaditaan.

FCL.725.A    Teoria- ja lentokoulutus lentokoneen luokka- ja tyyppikelpuutusten myöntämistä varten

Ellei asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (osa 21) mukaisesti laadituissa käyttöönsoveltuvuustiedoissa muuta määritetä:

a) 

Monimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden osalta

1) 

monimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden luokkakelpuutuksen teoriakurssiin on kuuluttava vähintään 7 tuntia opetusta lentotoiminnasta monimoottorisella lentokoneella; ja

2) 

lentokoulutukseen monimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden luokka- tai tyyppikelpuutusta varten on kuuluttava vähintään 2 tuntia ja 30 minuuttia koululentoja opettajan kanssa, joilla harjoitellaan lentotoimintaa monimoottorisella lentokoneella normaaleissa olosuhteissa, ja vähintään 3 tuntia ja 30 minuuttia koululentoja opettajan kanssa, joilla harjoitellaan moottorihäiriötilanteen menetelmiä ja lentämistä epäsymmetrisellä teholla.

b) 

yhden ohjaajan vesilentokoneiden osalta

1) 

yhden ohjaajan lentokoneen vesilentokelpuutuskurssiin on kuuluttava teoria- ja lentokoulutus; ja

2) 

yhden ohjaajan vesilentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutusta varten annettavaan lentokoulutukseen on kuuluttava vähintään 8 tuntia koululentoja opettajan kanssa, jos hakijalla on kyseinen luokka- tai tyyppikelpuutus maalentokoneita varten, tai 10 tuntia, jos hakijalla ei ole kyseistä kelpuutusta; ja

c) 

yhden ohjaajan vaativien muiden kuin suorituskykyisten lentokoneiden, yhden ohjaajan vaativien suorituskykyisten lentokoneiden ja usean ohjaajan lentokoneiden osalta koulutukseen on kuuluttava asianomaisen luokan tai tyypin erityispiirteisiin liittyvä UPRT-teoria- ja lentokoulutus.

▼B

FCL.730.A    Erityisvaatimukset lentäjille, jotka suorittavat tyyppikurssin kokonaan lentosimulaattorilla (ZFTT) – lentokoneet

a)

Lentäjän, joka suorittaa ZFTT-kurssin, on oltava suorittanut CS-25:n tai vastaavan lentokelpoisuusvaatimuksen mukaisesti hyväksytyllä usean ohjaajan suihkumoottorilentokoneella, tai usean ohjaajan potkuriturbiinilentokoneella, jonka suurin hyväksytty lentoonlähtömassa on vähintään 10 tonnia tai hyväksytty matkustajapaikkaluku on yli 19, vähintään

1) 

►C2  1 500 tuntia lentoaikaa tai 250 yksittäistä lentoa, jos kurssilla käytetään lentosimulaattoria, jonka taso on CG tai C tai jolla on väliaikainen C-tason hyväksyntä; ◄

2) 

500 tuntia lentoaikaa tai 100 yksittäistä lentoa, jos kurssilla käytetään lentosimulaattoria, jonka taso on DG tai D.

b)

Kun lentäjä siirtyy potkuriturbiinilentokoneesta suihkumoottorilentokoneeseen tai suihkumoottorilentokoneesta potkuriturbiinilentokoneeseen, vaaditaan täydentävää simulaattorikoulutusta.

FCL.735.A    Miehistöyhteistyökurssi – lentokoneet

a)

Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään

1) 

25 tuntia teoriakoulutusta ja harjoituksia, ja

2) 

20 tuntia käytännön miehistöyhteistyökoulutusta, tai yhdistetylle ATP-kurssille osallistuvien lento-oppilaiden osalta 15 tuntia.

Koulutuksessa on käytettävä FNPT II MCC -koulutuslaitetta tai lentosimulaattoria. Jos miehistöyhteistyökoulutus annetaan ensimmäisen tyyppikoulutuksen yhteydessä, käytännön miehistöyhteistyökoulutus voidaan rajoittaa vähintään 10 tuntiin, jos miehistöyhteistyö- ja tyyppikoulutukseen käytetään samaa lentosimulaattoria.

b)

Miehistöyhteistyökurssi on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuuden kuukauden kuluessa.

c)

Ellei miehistöyhteistyökurssia suoriteta tyyppikurssin yhteydessä, hakijalle on annettava miehistöyhteistyökurssin suorittamisesta todistus.

d)

Hakija, joka on suorittanut miehistöyhteistyökoulutuksen muussa ilma-alusryhmässä, vapautetaan a kohdan 1 alakohdan vaatimuksesta.

FCL.740.A    Luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkaminen – lentokoneet

a)

Monimoottoristen lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkaminen. Monimoottoristen lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on

▼M14

1) 

läpäistävä lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento tai suoritettava EBT-koulutuksen käytännön arviointi lisäyksen 10 mukaisesti asianomaisen luokan tai tyypin lentokoneella tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka edustaa kyseistä luokkaa tai tyyppiä, kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana, ja

▼B

2) 

suoritettava kelpuutuksen voimassaoloaikana vähintään

i) 

10 yksittäistä lentoa kyseisen lentokoneluokan tai -tyypin ohjaajana, tai

ii) 

yksi yksittäinen lento kyseisen luokan tai tyypin lentokoneella tai lentosimulaattorilla tarkastuslentäjän kanssa. Tämä yksittäinen lento voidaan lentää tarkastuslennon aikana.

3) 

Lentäjä, joka työskentelee sovellettavien lentotoimintaa koskevien vaatimusten mukaisesti hyväksytyn kaupallisen lentoliikenteen harjoittajan palveluksessa ja joka on läpäissyt lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennon yhdistettynä tarkastuslentoon luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi, vapautetaan 2 kohdan vaatimuksesta.

▼M12

4) 

Mahdollisen BIR- tai IR(A)-kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen voidaan yhdistää luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamista koskevaan tarkastuslentoon.

▼M4

b)

Yksimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden luokkakelpuutusten voimassaolon jatkaminen.

1) 

▼M12

Yksimoottoristen mäntämoottorilentokoneiden luokkakelpuutukset ja TMG-luokkakelpuutukset. Yksimoottoristen yhden ohjaajan mäntämoottorilentokoneiden luokkakelpuutusten tai TMG-luokkakelpuutusten voimassaolon jatkamiseksi hakijan on

▼M4

i) 

kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien kolmen kuukauden aikana hyväksytysti tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa kyseisellä luokalla tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti, tai

ii) 

kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden aikana 12 tuntia lentoaikaa kyseisellä luokalla, mukaan lukien

— 
6 tuntia ilma-aluksen päällikkönä,
— 
12 lentoonlähtöä ja 12 laskua, ja
— 
kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituinen kertauskoulutus lennonopettajan (FI) tai luokkakelpuutuskouluttajan (CRI) kanssa. Hakija saa vapautuksen tästä kertauskoulutuksesta, jos hän on läpäissyt luokka- tai tyyppikelpuutuksen tarkastuslennon, lentokokeen tai pätevyyden arvioinnin muun luokan tai tyypin lentokoneella.
2) 

Jos hakijalla on sekä yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalentokoneiden luokkakelpuutus että TMG-kelpuutus, hän voi täyttää 1 kohdan vaatimukset kummassa tahansa luokassa tai niiden yhdistelmässä ja jatkaa samalla kertaa kummankin kelpuutuksen voimassaoloa.

3) 

Yksimoottoriset yhden ohjaajan potkuriturbiinilentokoneet. Jatkaakseen yksimoottoristen potkuriturbiinilentokoneiden luokkakelpuutuksen voimassaoloa hakijan on suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa kyseisellä luokalla tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien kolmen kuukauden aikana.

4) 

Jos hakijalla on sekä yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalentokoneiden luokkakelpuutus että yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten vesilentokoneiden luokkakelpuutus, hän voi täyttää 1 kohdan ii alakohdan vaatimukset kummassa tahansa luokassa tai niiden yhdistelmässä ja täyttää vaatimukset samalla kertaa kumpaakin kelpuutusta varten. Kummassakin luokassa on suoritettava vähintään yksi tunti vaaditusta ajasta ilma-aluksen päällikkönä ja kuusi vaadituista 12 lentoonlähdöstä ja laskusta.

▼M12

5) 

Yksimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden luokkakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi suoritettava tarkastuslento voidaan FCL.835 kohdan g alakohdan 8 alakohdan mukaisesti yhdistää tarkastuslentoon BIR-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi.

▼B

c)

Hakija, joka ei läpäise tarkastuslennon kaikkia osia ennen luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää, ei saa käyttää kyseisen kelpuutuksen oikeuksia ennen kuin on läpäissyt tarkastuslennon.

▼M8

FCL.745.A Edistyneen tason UPRT-kurssi – lentokoneet

a) 

Edistyneen tason UPRT-kurssi on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa ja siihen on sisällyttävä vähintään

1) 

5 tuntia teoriakoulutusta;

2) 

lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto; ja

3) 

3 tuntia koululentoaikaa sellaisen lennonopettajan (FI(A)) kanssa, jolla on FCL.915 kohdan e alakohdan mukainen kelpoisuus; koululentoihin on sisällyttävä edistyneen tason UPRT-koulutus lentokoneella, joka on hyväksytty tähän koulutustehtävään.

b) 

Kun UPRT-kurssi on suoritettu, hyväksytyn koulutusorganisaation on annettava hakijalle todistus kurssin suorittamisesta.

▼B

3    JAKSO

Helikoptereita koskevat erityisvaatimukset

FCL.720.H    Kokemusvaatimukset ja edellytykset tyyppikelpuutusten myöntämiseksi – helikopterit

Ellei osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa toisin määrätä, ensimmäisen helikopterin tyyppikelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat kokemusvaatimukset ja ehdot kyseisen kelpuutuksen myöntämiseksi:

a) 

Usean ohjaajan helikopterit. Hakijalla, joka hakee ensimmäiselle usean ohjaajan helikopterin tyyppikurssille, on oltava

1) 

vähintään 70 lentotuntia ilma-aluksen päällikkönä helikoptereilla;

2) 

ellei tyyppikurssia suoriteta miehistöyhteistyökurssin yhteydessä:

i) 

todistus hyväksytysti suoritetusta miehistöyhteistyökurssista helikoptereilla, tai

ii) 

vähintään 500 tuntia usean ohjaajan lentokoneiden ohjaajana, tai

iii) 

vähintään 500 tuntia monimoottoristen helikopterien ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa;

3) 

hänen on oltava suorittanut hyväksytysti ATPL(H)-teoriakoe.

b) 

Hakija, joka hakee ensimmäiselle usean ohjaajan helikopterin tyyppikurssille, valmistunut yhdistetyltä ATP(H)/IR-, ATP(H)-, CPL(H)/IR- tai CPL(H)-kurssilta eikä täytä a kohdan 1 alakohdan vaatimusta, saa tyyppikelpuutuksensa rajoitetuin oikeuksin siten, että se oikeuttaa toimimaan vain perämiehenä. Rajoitus voidaan poistaa, kun lentäjä on suorittanut

1) 

70 tuntia valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä helikoptereilla;

2) 

usean ohjaajan lentokokeen hyväksytysti ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä helikopterityypillä.

c) 

Monimoottoriset yhden ohjaajan helikopterit. Hakijan, joka hakee monimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin ensimmäistä tyyppikelpuutusta, on

1) 

ennen lentokoulutuksen aloittamista

i) 

oltava suorittanut hyväksytysti ATPL(H)-teoriakoe, tai

ii) 

oltava saanut todistus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa suoritetusta valmistavasta kurssista. Kurssilla on käsiteltävä seuraavia ATPL(H)-teoriakurssin oppiaineita:

— 
ilma-aluksen yleistuntemus: runko/järjestelmät/voimalaitteet ja mittarit/elektroniikka
— 
suoritusarvot ja lennonsuunnittelu: massa ja tasapaino, suoritusarvot;
2) 

hakijan, joka ei ole suorittanut yhdistettyä ATP(H)/IR-, ATP(H)- tai CPL(H)/IR-kurssia, on oltava lentänyt vähintään 70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä helikoptereilla.

FCL.735.H    Miehistöyhteistyökurssi – helikopterit

a)

Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään

1) 

MCC/IR:

i) 

25 tuntia teoriakoulutusta ja harjoituksia, ja

ii) 

20 tuntia käytännön miehistöyhteistyökoulutusta, tai yhdistetylle ATP(H)/IR-kurssille osallistuville lento-oppilaille 15 tuntia. Jos miehistöyhteistyökoulutus suoritetaan ensimmäisen usean ohjaajan helikopterin tyyppikoulutuksen yhteydessä, käytännön miehistöyhteistyökoulutus voidaan rajoittaa vähintään 10 tuntiin, jos miehistöyhteistyö- ja tyyppikoulutukseen käytetään samaa simulaatiokoulutuslaitetta (FSTD);

2) 

MCC/VFR:

i) 

25 tuntia teoriakoulutusta ja harjoituksia, ja

ii) 

15 tuntia käytännön miehistöyhteistyökoulutusta, tai yhdistetylle ATP(H)/IR-kurssille osallistuville lento-oppilaille 10 tuntia. Jos miehistöyhteistyökoulutus suoritetaan ensimmäisen usean ohjaajan helikopterin tyyppikoulutuksen yhteydessä, käytännön miehistöyhteistyökoulutus voidaan rajoittaa vähintään 7 tuntiin, jos miehistöyhteistyö- ja tyyppikoulutukseen käytetään samaa simulaatiokoulutuslaitetta (FSTD).

b)

Miehistöyhteistyökurssi on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuuden kuukauden kuluessa.

Koulutuksessa on käytettävä miehistöyhteistyökoulutukseen hyväksyttyä FNPT II:ta tai III:a, FTD 2/3:a tai lentosimulaattoria.

c)

Ellei miehistöyhteistyökurssia suoriteta usean ohjaajan tyyppikurssin yhteydessä, hakijalle on annettava miehistöyhteistyökurssin suorittamisesta todistus.

d)

Hakija, joka on suorittanut miehistöyhteistyökoulutuksen muussa ilma-alusryhmässä, vapautetaan soveltuvin osin a kohdan 1 alakohdan i alakohdan ja 2 alakohdan i alakohdan vaatimuksesta.

e)

MCC/IR-kurssille pyrkivä hakija, joka on suorittanut MCC/VFR-koulutuksen, vapautetaan a kohdan 1 alakohdan i alakohdan vaatimuksesta ja hänen on saatava viisi tuntia käytännön MCC/IR-koulutusta.

FCL.740.H    Tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkaminen – helikopterit

a)

Voimassaolon jatkaminen. Helikopterin tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on

1) 

suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti asianomaisella helikopterityypillä tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka edustaa kyseistä tyyppiä, kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana, ja

2) 

lennettävä kelpuutuksen voimassaoloaikana vähintään 2 tuntia kyseisen helikopterityypin ohjaajana. tarkastuslennon kesto voidaan laskea mukaan näihin kahteen tuntiin.

3) 

Jos hakijalla on useampi kuin yksi yksimoottorisen mäntämoottorihelikopterin tyyppikelpuutus, hän voi jatkaa kaikkien tyyppikelpuutusten voimassaoloa suorittamalla tarkastuslennon vain yhdellä näistä tyypeistä edellyttäen, että hän on lentänyt muilla tyypeillä kelpuutuksen voimassaoloaikana vähintään 2 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä.

Tarkastuslento on suoritettava joka kerta eri tyypillä.

4) 

Jos hakijalla on tyyppikelpuutus useampaan kuin yhteen yksimoottoriseen turbiinimoottorihelikopteriin, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on korkeintaan 3 175 kilogrammaa, hän voi jatkaa kaikkien tyyppikelpuutusten voimassaoloa suorittamalla tarkastuslennon vain yhdellä näistä tyypeistä edellyttäen, että hän on lentänyt

i) 

300 tuntia ilma-aluksen päällikkönä helikoptereilla;

ii) 

15 tuntia kullakin tyypillä, ja

iii) 

vähintään 2 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä jokaisella muulla tyypillä kelpuutuksen voimassaoloaikana.

Tarkastuslento on suoritettava joka kerta eri tyypillä.

5) 

Jos ohjaaja on suorittanut hyväksytysti lentokokeen uutta tyyppikelpuutusta varten, jatketaan muiden saman ryhmän tyyppikelpuutusten voimassaoloa 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

6) 

Mahdollisen IR(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen voidaan yhdistää tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamista koskevaan tarkastuslentoon.

b)

Hakija, joka ei läpäise tarkastuslennon kaikkia osia ennen tyyppikelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää, ei saa käyttää kyseisen kelpuutuksen oikeuksia, ennen kuin on läpäissyt tarkastuslennon. Edellä a kohdan 3 ja 4 alakohdassa tarkoitettujen tyyppien osalta hakija ei saa käyttää oikeuksiaan millään näistä tyypeistä.

4    JAKSO

Pystysuoraan nousevia lentokoneita koskevat erityisvaatimukset

FCL.720.PL    Kokemusvaatimukset ja edellytykset tyyppikelpuutusten myöntämiseksi – pystysuoraan nousevat lentokoneet

Ellei osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa toisin määrätä, ensimmäisen pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppikelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat kokemusvaatimukset ja ehdot:

a) 

lentokoneen ohjaajalla on oltava

1) 

CPL/IR(A)-lupakirja ja ATPL-teoriatiedot tai ATPL(A)-lupakirja;

2) 

todistus suoritetusta miehistöyhteistyökurssista;

3) 

yli 100 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentokoneen ohjaajana;

4) 

40 tuntia lentokoulutusta helikoptereilla;

b) 

helikopterin ohjaajalla on oltava

1) 

CPL/IR(H)-lupakirja ja ATPL-teoriatiedot tai ATPL/IR(H)-lupakirja;

2) 

todistus suoritetusta miehistöyhteistyökurssista;

3) 

yli 100 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan helikopterin ohjaajana;

4) 

40 tuntia lentokoulutusta lentokoneilla;

c) 

sekä lentokoneen että helikopterin lupakirjan haltijalla on oltava

1) 

vähintään CPL(H)-lupakirja;

2) 

IR- ja ATPL-teoriatiedot tai lentokoneen tai helikopterin ATPL-lupakirja;

3) 

todistus suoritetusta miehistöyhteistyökurssista joko helikoptereilla tai lentokoneilla;

4) 

vähintään 100 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan helikopterin tai lentokoneen ohjaajana;

5) 

40 tuntia lentokoulutusta lentokoneilla tai helikoptereilla soveltuvin osin, jos ohjaajalla ei ole ATPL-kokemusta tai kokemusta usean ohjaajan ilma-aluksista.

FCL.725.PL    Lentokoulutus tyyppikelpuutusten myöntämistä varten – pystysuoraan nousevat lentokoneet

Pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppikelpuutuksen lentokoulutusosuus on suoritettava sekä ilma-aluksella että simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka edustaa ilma-alusta ja on asianmukaisesti hyväksytty tätä tarkoitusta varten.

FCL.740.PL    Tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkaminen – pystysuoraan nousevat lentokoneet

a)

Voimassaolon jatkaminen. Pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on

1) 

suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti kyseisellä pystysuoraan nousevan lentokoneen tyypillä kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana;

2) 

suoritettava kelpuutuksen voimassaoloaikana vähintään

i) 

10 yksittäistä lentoa kyseisen pystysuoraan nousevan lentokoneen tyypin ohjaajana, tai

ii) 

yksi yksittäinen lento ohjaajana kyseisellä pystysuoraan nousevan lentokoneen tyypillä tai lentosimulaattorilla tarkastuslentäjän kanssa. Tämä yksittäinen lento voidaan lentää tarkastuslennon aikana.

3) 

Lentäjä, joka työskentelee sovellettavien lentotoimintaa koskevien vaatimusten mukaisesti hyväksytyn kaupallisen lentoliikenteen harjoittajan palveluksessa ja joka on läpäissyt lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennon yhdistettynä tarkastuslentoon tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi, vapautetaan 2 kohdan vaatimuksesta.

b)

Hakija, joka ei läpäise tarkastuslennon kaikkia osia ennen tyyppikelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää, ei saa käyttää kyseisen kelpuutuksen oikeuksia ennen kuin on läpäissyt tarkastuslennon.

5    JAKSO

Ilmalaivoja koskevat erityisvaatimukset

FCL.720.As    Tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellytykset – ilmalaivat

Ellei osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa toisin määrätä, ensimmäisen ilmalaivan tyyppikelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat kokemusvaatimukset ja ehdot:

a) 

usean ohjaajan ilmalaivat:

1) 

70 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä ilmalaivoilla;

2) 

todistus hyväksyttävästi suoritetusta miehistöyhteistyökoulutuksesta ilmalaivoja varten;

3) 

Hakija, joka ei täytä 2 kohdan vaatimusta, saa tyyppikelpuutuksen oikeuksin, jotka on rajoitettu vain perämiehenä toimimiseen. Rajoitus poistetaan, kun ohjaaja on suorittanut 100 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä tai valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä ilmalaivoilla.

FCL.735.As    Miehistöyhteistyökurssi – ilmalaivat

▼M3

a)

Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään

1) 

12 tuntia teoriakoulutusta ja harjoituksia, ja

2) 

5 tuntia käytännön miehistöyhteistyökoulutusta.

Koulutuksessa on käytettävä miehistöyhteistyökoulutukseen hyväksyttyä FNPT II- tai III -koulutuslaitetta, FTD 2/3 -koulutuslaitetta tai lentosimulaattoria.

▼B

b)

Miehistöyhteistyökurssi on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuuden kuukauden kuluessa.

c)

Ellei miehistöyhteistyökurssia suoriteta usean ohjaajan tyyppikurssin yhteydessä, hakijalle on annettava miehistöyhteistyökurssin suorittamisesta todistus.

d)

Hakija, joka on suorittanut miehistöyhteistyökoulutuksen muulla ilma-alusryhmällä, vapautetaan a kohdan vaatimuksista.

FCL.740.As    Tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkaminen – ilmalaivat

a)

Voimassaolon jatkaminen. Ilmalaivan tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on

1) 

suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti kyseisellä ilmalaivan tyypillä kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana, ja

2) 

lennettävä kelpuutuksen voimassaoloaikana vähintään 2 tuntia kyseisen ilmalaivatyypin ohjaajana; tarkastuslennon kesto voidaan laskea mukaan näihin kahteen tuntiin;

3) 

Mahdollisen IR(As)-kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen voidaan yhdistää luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamista koskevaan tarkastuslentoon.

b)

Hakija, joka ei läpäise tarkastuslennon kaikkia osia ennen tyyppikelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää, ei saa käyttää kyseisen kelpuutuksen oikeuksia, ennen kuin on läpäissyt tarkastuslennon.

I   LUKU

MUUT KELPUUTUKSET

FCL.800    Taitolentokelpuutus

▼M12

a)

Lupakirjan haltija, jolla on oikeudet lentää lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla, saa suorittaa taitolentoja vain, jos hänellä on tämän kohdan mukainen taitolentokelpuutus.

▼B

b)

Taitolentokelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut

▼M12

1) 

lupakirjan myöntämisen jälkeen vähintään 30 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla;

2) 

▼M7

koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien

▼B

i) 

kelpuutuksen mukainen teoriakoulutus;

▼M12

ii) 

vähintään viisi tuntia taitolentokoulutusta lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla, joilla lennetään moottoriteholla.

c)

Taitolentokelpuutuksen oikeudet rajoittuvat taitolentoon joko lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla, joilla lennetään moottoriteholla, riippuen siitä, millä ilma-aluksella b alakohdan 1 alakohdan ja 2 alakohdan ii alakohdan vaatimukset on täytetty. Rajoitus poistetaan hakemuksesta, jos lentäjä on suorittanut hyväksytysti opettajan kanssa tapauksen mukaan joko lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla, joilla lennetään moottoriteholla, vähintään kolme koululentoa, jotka kattavat taitolentokoulutusohjelman kokonaisuudessaan.

▼M12

d)

Taitolentokelpuutuksen hakija, jolla on myös TMG-luokkakelpuutus sekä laajat purjelentokoneiden taitolento-oikeudet komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteessä III (osa SFCL) olevassa SFCL.200 kohdan d alakohdassa määritetyin oikeuksin

1) 

vapautetaan c alakohdan mukaisesta taitolentokelpuutuksen rajoittamisesta lentokoneisiin, jos hän on täyttänyt b alakohdan 1 alakohdan ja b alakohdan 2 alakohdan ii alakohdan vaatimukset lentokoneilla, tai

2) 

saa täyden hyvityksen b alakohdan vaatimuksista sellaisen taitolentokelpuutuksen myöntämiseksi, joka rajoitetaan TMG-moottoripurjelentokoneisiin, joilla lennetään moottoriteholla. Rajoitus poistetaan hakemuksesta, jos lentäjä on suorittanut c alakohdassa määritetyn koulutuksen.

▼B

FCL.805    Purjelentokoneen hinauskelpuutus ja mainoshinauskelpuutus

a)

Lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen lupakirjan haltija saa hinata purjelentokoneita tai mainoksia vain, jos hänellä on asianmukainen purjelentokoneen hinauskelpuutus tai mainoshinauskelpuutus.

b)

Purjelentokoneen hinauskelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut

1) 

lupakirjan myöntämisen jälkeen vähintään 30 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä sekä 60 lentoonlähtöä ja laskua lentokoneilla, jos toimintaa harjoitetaan lentokoneilla, tai TMG-moottoripurjelentokoneilla, jos toimintaa harjoitetaan TMG-moottoripurjelentokoneilla;

2) 

▼M7

koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien

▼B

i) 

teoriakoulutus hinaustoiminnasta ja –menetelmistä;

ii) 

vähintään 10 koululentoa, joilla hinataan purjelentokonetta, mukaan lukien vähintään 5 koululentoa opettajan kanssa, ja

▼M12

iii) 

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisen SPL-lupakirjan haltijoita lukuun ottamatta viisi perehdyttämislentoa purjelentokoneella, joka lähtee lentoon ilma-aluksen hinaamana.

▼B

c)

Mainoshinauskelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut:

1) 

vähintään 100 tuntia lentoaikaa ja 200 lentoonlähtöä ja laskua ilma-aluksen päällikkönä lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella lupakirjan myöntämisen jälkeen; näistä tunneista vähintään 30 on oltava suoritettu lentokoneilla, jos toimintaa harjoitetaan lentokoneilla, tai TMG-moottoripurjelentokoneilla, jos toimintaa harjoitetaan TMG-moottoripurjelentokoneilla;

2) 

▼M7

koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien

▼B

i) 

teoriakoulutus hinaustoiminnasta ja –menetelmistä;

ii) 

vähintään 10 koululentoa, joilla hinataan mainosta, mukaan lukien vähintään 5 koululentoa opettajan kanssa.

▼M11

d)

Purjelentokone- ja mainoshinauskelpuutusten oikeudet rajoitetaan lentokoneisiin tai TMG-moottoripurjelentokoneisiin sen mukaan, millä ilma-aluksella lentokoulutus on suoritettu. Mainoshinauksessa oikeudet rajoitetaan vain siihen hinausmenetelmään, jota lentokoulutuksessa on käytetty. Oikeuksia laajennetaan, jos lentäjä on suorittanut hyväksytysti opettajan kanssa vähintään kolme koululentoa, jotka kattavat hinauskoulutusohjelman kokonaan ilma-alus- tai mainoshinauksen hinausmenetelmän osalta.

▼B

e)

Voidakseen käyttää purjelentokone- tai mainoshinauskelpuutuksen oikeuksia kelpuutuksen haltijan on oltava suorittanut vähintään viisi hinausta viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana.

f)

Jos ohjaaja ei täytä e kohdan vaatimusta, hänen on suoritettava puuttuvat hinauslennot kouluttajan kanssa tai hänen valvonnassaan ennen kuin hän voi jatkaa oikeuksiensa käyttämistä.

▼M12

g)

Hakijalle, joka hakee tämän kohdan mukaista TMG-moottoripurjelentokoneiden purjelentokone- tai mainoshinauskelpuutusta, hyvitetään tapauksen mukaan b tai c alakohdan vaatimukset täysimääräisesti, jos hänellä on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteessä III (osa SFCL) olevan SFCL.205 kohdan mukainen purjelentokoneen hinauskelpuutus tai mainoshinauskelpuutus tai jos hän täyttää kaikki kyseisen kelpuutuksen myöntämistä koskevat vaatimukset.

▼B

FCL.810    Yölentokelpuutus

a)

Lentokoneet, TMG-moottoripurjelentokoneet, ilmalaivat.

1) 

▼M12

Hakijan on enintään kuuden kuukauden kuluessa oltava suorittanut kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa käyttääkseen lentokoneiden, TMG-moottoripurjelentokoneiden tai ilmalaivojen LAPL- tai PPL-lupakirjan mukaisia oikeuksia VFR-olosuhteissa yöllä. Kurssin on sisällettävä

▼B

i) 

teoriakoulutus;

▼M3

ii) 

vähintään 5 tuntia lentoaikaa yöllä kyseisellä ilma-alusryhmällä, mukaan lukien vähintään 3 tuntia koululentoja, joihin sisältyy vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa, vähintään yksi vähintään 50 kilometrin (27 NM) pituinen koulumatkalento sekä 5 lentoonlähtöä yksin ja 5 laskua pysähtymiseen asti yksin.

▼B

2) 

Ennen yölentokoulutuksen suorittamista LAPL-lupakirjan haltijan on oltava suorittanut perusmittarilentokoulutus, joka vaaditaan PPL-lupakirjan myöntämistä varten.

3) 

Jos hakijalla on sekä yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalentokoneiden luokkakelpuutus että TMG-luokkakelpuutus, hän voi täyttää 1 kohdan vaatimukset kummalla tahansa luokalla tai molemmilla luokilla.

▼M12

4) 

Hakijalle, joka hakee tämän alakohdan mukaista yölentokelpuutusta lentokoneita tai TMG-moottoripurjelentokoneita varten, hyvitetään 1 ja 2 alakohdan vaatimukset täysimääräisesti, jos hänellä on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteessä III (osa SFCL) olevan SFCL.210 kohdan mukainen TMG-moottoripurjelentokoneiden yölentokelpuutus tai jos hän täyttää kaikki kyseisen kelpuutuksen myöntämistä koskevat vaatimukset.

▼B

b)

Helikopterit. Jos helikopterin PPL-lupakirjan oikeuksia käytetään VFR-olosuhteissa yöllä, hakijan on oltava suorittanut

1) 

vähintään 100 tuntia lentoaikaa helikopterin ohjaajana lupakirjan myöntämisen jälkeen, mukaan lukien vähintään 60 tuntia ilma-aluksen päällikkönä ja 20 tuntia matkalentoa;

2) 

▼M7

koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kurssi on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa ja sen on sisällettävä

▼B

i) 

5 tuntia teoriakoulutusta;

ii) 

10 tuntia mittarikoululentoaikaa helikopterilla, ja

iii) 

5 tuntia lentoaikaa yöllä, mukaan lukien vähintään 3 tuntia koululentoja, joihin sisältyy vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa ja 5 laskukierrosta yöllä yksin lentäen. Jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku.

3) 

Hakijalle, jolla on tai on aiemmin ollut lentokoneen tai moottoripurjelentokoneen mittarilentokelpuutus, hyvitetään 5 tuntia 2 kohdan ii alakohdan vaatimuksesta.

▼M12 —————

▼B

FCL.815    Vuoristolentokelpuutus

a)

▼M12

Oikeudet. Vuoristolentokelpuutuksen haltijalla on oikeus lentää lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla sellaisille pinnoille ja sellaisilta pinnoilta, joiden jäsenvaltioiden nimeämät asianmukaiset viranomaiset ovat katsoneet edellyttävän tällaista kelpuutusta.

LAPL- tai PPL-lupakirjan haltija, jolla on oikeudet lentää lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla, voi hankkia ensimmäisen vuoristolentokelpuutuksen joko

▼B

1) 

pyörälaskutelineellä, jolloin se sisältää oikeuden lentää tällaisille pinnoille ja pinnoilta, kun ne eivät ole lumen peitossa, tai

2) 

suksilaskutelineellä, jolloin se sisältää oikeuden lentää lumen peittämille pinnoille ja pinnoilta.

3) 

Ensimmäisen kelpuutuksen oikeudet voidaan laajentaa pyörä- tai suksilaskutelineisiin, kun lentäjä on suorittanut vuoristolentokouluttajan kanssa asiaankuuluvan perehdyttämiskurssin, johon kuuluu teoria- ja lentokoulutus.

▼M7

b)

Koulutus. Vuoristolentokelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutuskurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa 24 kuukauden kuluessa. Kurssin sisällön on vastattava haettavan vuoristolentokelpuutuksen oikeuksia.

▼B

c)

Lentokoe. Koulutuksen suorittamisen jälkeen hakijan on läpäistävä lentokoe tarkoitukseen pätevän tarkastuslentäjän kanssa. Lentokokeen on sisällettävä

1) 

suullinen teoriakuulustelu;

2) 

6 laskua vähintään kahdelle eri pinnalle, joiden on katsottu edellyttävän vuoristolentokelpuutusta ja jotka eivät ole samoja kuin lentoonlähtöön käytetty pinta.

d)

Voimassaolo. Vuoristolentokelpuutus on voimassa 24 kuukautta.

▼M11

e)

Voimassaolon jatkaminen

Vuoristolentokelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on joko

1) 

oltava suorittanut edeltävien kahden vuoden aikana kuusi laskua pinnalle, jonka katsotaan edellyttävän vuoristolentokelpuutusta;

2) 

läpäistävä c alakohdan vaatimusten mukainen tarkastuslento.

▼B

f)

Uusiminen. Jos kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on täytettävä e kohdan 2 alakohdan vaatimus.

FCL.820    Koelentokelpuutus

a)

Lentokoneen tai helikopterin lentäjän lupakirjan haltija saa toimia ilma-aluksen päällikkönä luokan 1 tai 2 koelennoilla, siten kuin ne määritellään osassa 21, vain jos hänellä on koelentokelpuutus.

b)

Edellä a kohdassa tarkoitettua koelentokelpuutuksen vaatimusta sovelletaan vain koelennoilla, jotka suoritetaan

1) 

helikoptereilla, jotka on hyväksytty tai hyväksytään CS-27:n, CS-29:n tai vastaavien lentokelpoisuusvaatimusten mukaisesti, tai

2) 

lentokoneilla, jotka on hyväksytty tai hyväksytään seuraavien standardien mukaisesti:

i) 

CS-25:n tai vastaavien lentokelpoisuusvaatimusten standardit, tai

ii) 

CS-23:n tai vastaavien lentokelpoisuusvaatimusten standardit, lukuun ottamatta lentokoneita, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 2 000 kilogrammaa.

c)

Koelentokelpuutuksen haltijalla on oikeus kyseisessä ilma-alusryhmässä

1) 

luokan 1 koelentokelpuutuksella suorittaa kaikkien luokkien koelentoja, siten kuin ne määritellään osassa 21, ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä;

2) 

luokan 2 koelentokelpuutuksella

i) 

suorittaa luokan 1 koelentoja, siten kuin ne määritellään osassa 21

— 
perämiehenä, tai
— 
ilma-aluksen päällikkönä b kohdan 2 ii alakohdassa tarkoitetuissa lentokoneissa, lukuun ottamatta niitä, jotka kuuluvat kevytliikenneluokkaan tai joiden suunniteltu syöksynopeus ylittää 0,6 machia tai joiden lakikorkeus on yli 25 000 jalkaa;
ii) 

suorittaa kaikkien muiden luokkien koelentoja, siten kuin ne määritellään osassa 21, ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä;

▼M5

3) 

suorittaa lentoja ilman H luvussa määriteltyä luokka- tai tyyppikelpuutusta; koelentokelpuutusta ei kuitenkaan saa käyttää kaupalliseen ilmakuljetustoimintaan.

▼B

d)

Ensimmäistä koelentokelpuutusta haettaessa

1) 

hakijalla on oltava vähintään CPL-lupakirja ja mittarilentokelpuutus kyseistä ilma-alusryhmää varten;

2) 

hakijan on oltava suorittanut kyseisellä ilma-alusryhmällä vähintään 1 000 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 400 ilma-aluksen päällikkönä;

3) 

hakijan on oltava suorittanut hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa koulutus, joka soveltuu aiottuun ilma-alukseen ja lentojen luokkaan. Koulutukseen on kuuluttava vähintään seuraavat oppiaineet:

— 
suoritusarvot
— 
vakavuus ja ohjaus-/lento-ominaisuudet
— 
järjestelmät
— 
kokeen hallinta
— 
riskin/turvallisuuden hallinta;

e)

Koelentokelpuutuksen haltijan oikeudet voidaan laajentaa toiseen koelentoluokkaan ja toiseen ilma-alusryhmään, kun hän on suorittanut lisäkurssin hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa.

▼M3

FCL.825    Matkalento-osuuden mittarilentokelpuutus (EIR)

a) 

Oikeudet ja ehdot

1) 

Matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR) haltijalla on oikeus suorittaa mittarilentosääntöjen mukaisia päivälentoja matkalento-osuudella sellaisella lentokoneella, johon hänellä on luokka- tai tyyppikelpuutus. Oikeus voidaan ulottaa mittarilentosääntöjen mukaisiin yölentoihin matkalento-osuudella, jos ohjaajalla on FCL.810 kohdan mukainen yölentokelpuutus.

2) 

EIR-kelpuutuksen haltija voi aloittaa lennon tai jatkaa lentoa, jolla hän aikoo käyttää kelpuutukseen kuuluvaa oikeuttaan, vain jos uusimpien saatavilla olevien säätietojen mukaan

i) 

sääolosuhteet lähdön hetkellä ovat sellaiset, että lento voidaan lentoonlähdöstä aina suunniteltuun näkölennosta mittarilentoon siirtymiseen asti suorittaa näkölentosääntöjen mukaisesti; ja

ii) 

arvioituna määrälentopaikalle saapumisaikana sääolosuhteet ovat sellaiset, että lento mittarilennosta näkölentoon siirtymisestä aina laskeutumiseen asti voidaan suorittaa näkölentosääntöjen mukaisesti.

b) 

Edellytykset. EIR-kelpuutuksen hakijalla on oltava vähintään PPL(A)-lupakirja, ja hänen on oltava suorittanut vähintään 20 tuntia matkalentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla.

c) 

Koulutus. EIR-kelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut edeltävien 36 kuukauden aikana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa

1) 

vähintään 80 tuntia teoriakoulutusta FCL.615 kohdan mukaisesti; ja

2) 

mittarilentokoulutus, jonka aikana

i) 

yksimoottoristen lentokoneiden EIR-lentokoulutukseen on kuuluttava vähintään 15 tuntia mittarilentokoulutusta; ja

ii) 

monimoottoristen lentokoneiden EIR-lentokoulutukseen on kuuluttava vähintään 16 tuntia mittarilentokoulutusta, josta vähintään 4 tuntia on annettu monimoottorisilla lentokoneilla.

d) 

Teoriatieto. Ennen lentokokeen suorittamista hakijan on osoitettava myönnettäviä oikeuksia vastaava teoriatiedon taso FCL.615 kohdan b kohdassa mainituissa oppiaineissa.

e) 

Lentokoe. Koulutuksen suoritettuaan hakijan on läpäistävä lentokoe lentokoneella mittaritarkastuslentäjän kanssa. Monimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutusta varten lentokoe on suoritettava monimoottorisella lentokoneella. Yksimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutusta varten lentokoe on suoritettava yksimoottorisella lentokoneella.

f) 

Poiketen siitä, mitä edellä c ja d kohdassa säädetään, yksimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutuksen haltijan, jolla on myös monimoottorisen lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus ja joka haluaa saada monimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutuksen ensimmäistä kertaa, on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kurssi, joka sisältää monimoottorisilla lentokoneilla vähintään kaksi tuntia mittarilentokoulutusta matkalento-osuudella, ja suoritettava hyväksytysti e kohdassa tarkoitettu lentokoe.

g) 

Voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen.

1) 

EIR-kelpuutus on voimassa vuoden.

2) 

EIR-kelpuutuksen voimassaolon jatkamista hakevien on

▼C4

i) 

suoritettava hyväksytysti tarkastuslento lentokoneella kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana; tai

▼M3

ii) 

lennettävä kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden aikana 6 tuntia ilma-aluksen päällikkönä mittarilentosääntöjen mukaisesti ja suoritettava vähintään tunnin pituinen koululento sellaisen kouluttajan kanssa, jolla on oikeus antaa koulutusta IR(A)- tai EIR-kelpuutusta varten.

3) 

Joka toista voimassaolon jatkamista varten EIR-kelpuutuksen haltijan on suoritettava hyväksytysti g kohdan 2 alakohdan i alakohdan mukainen tarkastuslento.

4) 

Jos EIR-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, uusiakseen oikeutensa hakijan on

i) 

suoritettava sellaisen kouluttajan, jolla on oikeus antaa koulutusta IR(A)- tai EIR-kelpuutusta varten, antama kertauskoulutus tarvittavan osaamistason saavuttamiseksi; ja

ii) 

suoritettava tarkastuslento.

5) 

Jos EIR-kelpuutuksen voimassaoloa ei ole jatkettu tai kelpuutusta ei ole uusittu 7 vuoden kuluessa kelpuutuksen viimeisestä voimassaolopäivämäärästä, hakijan on lisäksi suoritettava uudelleen EIR-kelpuutuksen teoriakokeet FCL.615 kohdan b kohdan mukaisesti.

▼M4

6) 

Monimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen tai uusimiseen liittyvä tarkastuslento ja g kohdan 2 alakohdan ii alakohdassa vaadittu koululento on suoritettava monimoottorisella lentokoneella. Jos ohjaajalla on lisäksi yksimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutus, samalla tarkastuslennolla voidaan jatkaa yksimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutuksen voimassaoloa tai uusia kelpuutus. Monimoottorisella lentokoneella suoritettu koululento täyttää myös yksimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutuksen koululentovaatimuksen.

▼M3

h) 

Kun EIR-kelpuutuksen hakija on suorittanut mittarikoululentoaikaa sellaisen IRI(A)- tai FI(A)-kouluttajan kanssa, jolla on oikeus antaa koulutusta IR- tai EIR-kelpuutusta varten, näistä tunneista voidaan hyvittää c kohdan 2 alakohdan i alakohdassa vaadittujen tuntien osalta enintään viisi tuntia ja ii alakohdassa vaadittujen tuntien osalta enintään kuusi tuntia. Tämä hyvitys ei koske c kohdan 2 alakohdan ii alakohdassa vaadittuja neljää tuntia mittarilentokoulutusta monimoottorisella lentokoneella.

1) 

Hyvitettävien tuntien määrän määrittelemiseksi ja koulutustarpeiden selvittämiseksi hakijan on suoritettava hyväksytyn koulutusorganisaation ennen kurssia järjestämä arviointi.

2) 

IRI(A)- tai FI(A)-kouluttajan antaman mittarilentokoulutuksen suorittaminen on kirjattava erillisiin koulutustietoihin, jotka kouluttaja allekirjoittaa.

i) 

EIR-kelpuutuksen hakijalle, jolla on osan FCL mukainen PPL- tai CPL-lupakirja ja voimassa oleva IR(A)-kelpuutus, jonka kolmas maa on myöntänyt Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 vaatimusten mukaisesti, voidaan hyvittää c kohdassa mainitut koulutusvaatimukset kokonaisuudessaan. Saadakseen EIR-kelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) 

hänen on suoritettava hyväksytysti EIR-kelpuutukseen vaadittava lentokoe;

2) 

poiketen siitä, mitä d kohdassa säädetään, hänen on osoitettava lentokokeessa tarkastuslentäjälle, että hänellä on riittävä teoriatiedon taso ilmailun säädöksistä, sääopista sekä lennonsuunnittelusta ja suoritusarvoista (IR);

3) 

hänellä on oltava vähintään 25 tunnin mittarilentokokemus ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla.

▼M12 —————

▼B

J   LUKU

KOULUTTAJAT

1    JAKSO

Yleiset vaatimukset

FCL.900    Opettajakelpuutukset

a)

Yleistä. Henkilö saa antaa

1) 

lennonopetusta ilma-aluksella vain, jos hänellä on

i) 

tämän asetuksen mukaisesti myönnetty tai hyväksytty lentolupakirja;

ii) 

annettavaa koulutusta vastaava opettajakelpuutus, joka on myönnetty tämän luvun mukaisesti;

2) 

synteettistä lentokoulutusta tai miehistöyhteistyökoulutusta vain, jos hänellä on annettavaa koulutusta vastaava opettajakelpuutus, joka on myönnetty tämän luvun mukaisesti.

b)

Erityisehdot

▼M8

1) 

Toimivaltainen viranomainen voi myöntää lennonopetusta varten erityisen kelpuutuksen, jos tässä luvussa vahvistettujen vaatimusten noudattaminen ei ole mahdollista silloin, kun otetaan käyttöön

i) 

uusi ilma-alus jäsenvaltiossa tai lentotoiminnan harjoittajan kalustossa; tai

ii) 

uusia tämän liitteen (osa FCL) mukaisia kursseja.

Tällainen kelpuutus on rajoitettava uuden ilma-alustyypin tai uuden kurssin käyttöönottoon tarvittaviin koulutuslentoihin eikä sen voimassaoloaika saa missään tapauksessa ylittää yhtä vuotta.

▼B

2) 

Edellä b kohdan 1 alakohdan mukaisesti myönnetyn kelpuutuksen haltijan, joka haluaa hakea opettajakelpuutusta, on täytettävä voimassaolon jatkamista koskevat ehdot ja vaatimukset, jotka koskevat kyseistä opettajakelpuutuksen luokkaa. Sen estämättä, mitä FCL.905.TRI kohdan b kohdassa määrätään, tämän (ala)kohdan mukaisesti myönnettyyn TRI-kelpuutukseen sisältyy oikeus antaa opetusta asianomaisen tyypin TRI-kelpuutuksen tai SFI-valtuutuksen myöntämistä varten.

▼M11

c)

Jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella annettava koulutus

1) 

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, kun tämän liitteen mukaisesti hyväksytyllä kurssilla annetaan koulutusta sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat, toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä opettajakelpuutus hakijalle,

i) 

jolla on seuraavien kriteerien mukainen lentolupakirja:

A) 

se on Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen;

B) 

se on joka tapauksessa vähintään kyseisen ilma-alusryhmän CPL-lupakirja ja siinä on asiaankuuluva kelpuutus tai valtuutus;

ii) 

joka täyttää tässä luvussa asetetut vaatimukset opettajakelpuutuksen myöntämiseksi;

iii) 

joka osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa eurooppalaiset ilmailun turvallisuussäännöt niin hyvin, että voi käyttää tämän liitteen mukaisia opetusoikeuksia.

2) 

Kelpuutus rajoitetaan lentokoulutuksen antamiseen tämän liitteen mukaisesti hyväksytyllä kurssilla, joka on seuraavien edellytysten mukainen:

i) 

kurssi järjestetään sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat;

ii) 

kurssi järjestetään lento-oppilaille, joilla on riittävä kielitaito siinä kielessä, jolla lentokoulutus annetaan.

▼M8

FCL.915    Kouluttajia koskevat yleiset edellytykset ja vaatimukset

a)   Yleistä

Opettajakelpuutuksen hakijan on oltava vähintään 18-vuotias.

b)   Lisävaatimukset lennonopetusta ilma-aluksella antaville kouluttajille

Sellaisen opettajakelpuutuksen hakijalla tai haltijalla, joka oikeuttaa antamaan lennonopetusta ilma-aluksella, on oltava

1) 

lupakirjakoulutuksessa vähintään se lupakirja, jota varten lennonopetusta annetaan, tai FCL.900 kohdan c alakohdan tapauksessa vastaava lupakirja;

2) 

kelpuutuskoulutuksessa vähintään se kelpuutus, jota varten lennonopetusta annetaan, tai FCL.900 kohdan c alakohdan tapauksessa vastaava kelpuutus;

3) 

koelentokouluttajia (FTI) lukuun ottamatta

i) 

oltava suorittanut vähintään 15 tuntia lentoaikaa sen luokan tai tyypin ilma-aluksen ohjaajana, jolla lennonopetusta annetaan, ja niistä enintään 7 tuntia saa olla tarvittaessa lennetty kyseistä ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä edustavalla FSTD-laitteella; tai

ii) 

oltava läpäissyt pätevyyden arviointi kyseistä opettajakelpuutuksen luokkaa varten kyseisen luokan tai tyypin ilma-aluksella; ja

4) 

oikeutettu toimimaan ilma-aluksen päällikkönä lennonopetuksen aikana.

▼M12

c)   Hyvitys uusia opettajakelpuutuksia ja voimassaolon jatkamista varten

1) 

Opetusopista voidaan antaa täysi hyvitys

i) 

opettajakelpuutuksen haltijalle, joka hakee uusia opettajakelpuutuksia; ja

ii) 

opettajakelpuutuksen hakijalle, jolla on jo komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myönnetty opettajakelpuutus.

▼M8

2) 

Tunnit, jotka on lennetty tarkastuslentäjänä lentokokeen tai tarkastuslennon aikana, hyvitetään täysimääräisesti kaikkien opettajakelpuutusten voimassaolon jatkamista koskevia vaatimuksia varten.

d)

Kun oikeuksia laajennetaan uusiin tyyppeihin, hyvityksessä otetaan huomioon asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (osa 21) mukaisesti laadituissa käyttöönsoveltuvuustiedoissa määritetyt asiaankuuluvat osatekijät.

e)

Lisävaatimukset, jotka koskevat opettamista FCL.745.A kohdan mukaisella kurssilla:

1) 

Edellä olevan b alakohdan lisäksi opettajakelpuutuksen haltijan on ennen toimimista opettajana FCL.745.A kohdan mukaisella kurssilla täytettävä seuraavat vaatimukset:

i) 

hänellä on oltava vähintään 500 tuntia lentoaikaa lentokoneen lentäjänä, mukaan lukien 200 tuntia lennonopetusta;

ii) 

hänen on e alakohdan 1 alakohdan i alakohdassa tarkoitetut kokemusvaatimukset täytettyään oltava suorittanut hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa UPRT-kouluttajakurssi, jonka aikana hakijan pätevyyttä on jatkuvasti arvioitu; ja

iii) 

hänen on kurssin suorittamisen jälkeen oltava saanut kurssitodistus hyväksytyltä koulutusorganisaatiolta, jonka koulutuspäällikkö on merkinnyt e alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetut oikeudet hakijan lentopäiväkirjaan.

2) 

Edellä e alakohdan 1 alakohdassa tarkoitettuja oikeuksia saa käyttää ainoastaan, jos kouluttaja on kuluneen vuoden aikana saanut hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kertauskoulutusta, jonka aikana koulutuspäällikkö on antanut tyydyttävän arvion FCL.745.A kohdan mukaisen kurssin opettamiseen vaadittavasta pätevyydestä.

3) 

Kouluttaja, jolla on e alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetut oikeudet, voi toimia opettajana e alakohdan 1 alakohdan ii alakohdassa tarkoitetulla kurssilla, jos

i) 

hänellä on 25 tuntia lentokoulutuskokemusta FCL.745.A kohdan mukaisesta koulutuksesta;

ii) 

hän on läpäissyt pätevyyden arvioinnin tätä oikeutta varten; ja

iii) 

hän täyttää e alakohdan 2 alakohdan mukaiset viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset.

4) 

Nämä oikeudet on merkittävä kouluttajan lentopäiväkirjaan, ja tarkastuslentäjän on allekirjoitettava merkinnät.

▼B

FCL.920    Kouluttajan pätevyys ja sen arviointi

Kaikki opettajat on koulutettava niin, että he saavuttavat pätevyyden seuraavilla osa-alueilla:

— 
resurssien valmistelu
— 
oppimista edistävän ilmapiirin luominen
— 
tietojen esittäminen
— 
uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan sekä miehistöyhteistyön yhdistäminen opetukseen
— 
ajan hallinta koulutustavoitteiden saavuttamiseksi
— 
oppimisen helpottaminen
— 
oppilaiden suoritusten arviointi
— 
edistymisen seuranta ja arvostelu
— 
oppituntien arviointi
— 
tulosten raportointi.

FCL.925    Lisävaatimukset MPL-kouluttajille

a)

Opettajan, joka antaa koulutusta MPL-lupakirjaa varten

1) 

on oltava suorittanut MPL-kouluttajakurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, ja

2) 

sen lisäksi yhdistetyn MPL-kurssin perus- ja keskitasoa sekä edistynyttä tasoa varten

i) 

hänellä on oltava kokemusta usean ohjaajan lentotoiminnasta, ja

ii) 

hänen on oltava suorittanut sovellettavien lentotoimintavaatimusten mukaisesti hyväksytyn kaupallisen lentoliikenteen harjoittajan järjestämä miehistöyhteistyön peruskoulutus.

b)

MPL-kouluttajakurssi

1) MPL-kouluttajakurssin on sisällettävä vähintään 14 tuntia opetusta.

Kurssin päätteeksi kouluttajan pätevyys ja pätevyysperusteisen koulutusmenetelmän tuntemus on arvioitava.

2) Arviointia varten on suoritettava käytännön opetusnäyte MPL-kurssin asiaankuuluvassa vaiheessa. Arvioinnin suorittaa tarkastuslentäjä, jolla on K luvun mukainen kelpoisuus.

3) Kun MPL-kouluttajakurssi on suoritettu hyväksytysti, hyväksytty koulutusorganisaatio antaa hakijalle MPL-kouluttajan kelpoisuustodistuksen.

c)

Oikeudet säilyttääkseen kouluttajan on oltava ohjannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana MPL-kurssilla

1) 

yksi simulaattorikoulutuskerta, joka kestää vähintään kolme tuntia, tai

2) 

yksi lentoharjoitus, joka kestää vähintään yhden tunnin ja sisältää vähintään kaksi lentoonlähtöä ja laskua.

d)

Jos kouluttaja ei täytä c kohdan vaatimuksia, hänen on ennen MPL-koulutusta koskevien oikeuksiensa käyttämistä

1) 

osallistuttava kertauskoulutukseen hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa saavuttaakseen osaamistason, joka vaaditaan kouluttajan pätevyyden arvioinnin läpäisyyn, ja

2) 

läpäistävä b kohdan 2 alakohdassa tarkoitettu kouluttajan pätevyyden arviointi.

▼M7

FCL.930    Koulutus

a) 

Opettajakelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutuskurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Purjelentokoneen tai ilmapallojen opettajakelpuutuksen hakijan on mahdollista suorittaa teoria- ja lentokoulutuskurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa.

b) 

Kurssin on sisällettävä tässä liitteessä (osa FCL) kutakin opettajakelpuutuksen luokkaa varten vahvistettujen erityisten osien lisäksi FCL.920 kohdassa vaaditut seikat.

▼B

FCL.935    Pätevyyden arviointi

▼M11

a)

Lukuun ottamatta miehistöyhteistyökouluttajan (MCCI), maalaitekouluttajan (STI), vuoristolentokouluttajan (MI) ja koelentokouluttajan (FTI) kelpuutuksia, opettajakelpuutuksen hakijan on läpäistävä pätevyyden arviointi kyseisen ilma-alusryhmän asiaankuuluvan luokan tai tyypin ilma-aluksella tai asianmukaisella simulaatiokoulutuslaitteella osoittaakseen tämän liitteen K luvun mukaisesti pätevälle tarkastuslentäjälle, että hän kykenee kouluttamaan lento-oppilaan kyseisen lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämiseen vaadittavalle tasolle.

▼B

b)

Arvioinnin on sisällettävä:

1) 

FCL.920 kohdassa kuvatun pätevyyden osoittaminen lentoa edeltävässä ja lennon jälkeisessä opetuksessa ja teoriakoulutuksessa;

2) 

suulliset teoriakuulustelut maassa, lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto sekä lennon aikana tapahtuva näyttö asianomaisen luokan tai tyypin ilma-aluksella tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD);

3) 

opettajan pätevyyden arvioinnin edellyttämät harjoitukset.

c)

Arviointi on suoritettava saman luokan tai tyypin ilma-aluksella tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), jota käytetään lennonopetuksessa.

d)

Jos opettajakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen vaaditaan pätevyyden arviointi, hakija, joka ei läpäise arviointia ennen opettajakelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää, ei saa käyttää kyseisen kelpuutuksen oikeuksia, ennen kuin on suorittanut arvioinnin hyväksytysti.

▼M11

FCL.940    Opettajakelpuutuksen voimassaolo

Lukuun ottamatta vuoristolentokouluttajan kelpuutusta (MI) ja rajoittamatta FCL.900 kohdan b alakohdan 1 alakohdan ja FCL.915 kohdan e alakohdan 2 alakohdan soveltamista opettajakelpuutukset ovat voimassa kolme vuotta.

▼M4

FCL.945    Kouluttajan velvollisuudet

Kun yksimoottoristen mäntämoottorilentokoneiden luokkakelpuutuksen tai TMG-luokkakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi tarvittava koululento on suoritettu FCL.740.A kohdan b kohdan 1 alakohdan mukaisesti ja ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki muut FCL.740.A kohdan b kohdan 1 alakohdassa edellytetyt kelpuutuksen voimassaolon jatkamista koskevat kriteerit täyttyvät, kouluttajan on merkittävä hakijan lupakirjaan uusi kelpuutuksen tai todistuksen voimassaolon päättymispäivä, jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen viranomainen on erikseen valtuuttanut hänet tätä tarkoitusta varten.

▼B

2    JAKSO

Lennonopettajan erityisvaatimukset – FI

▼M11

FCL.905.FI    FI – Oikeudet ja ehdot

Lennonopettajan kelpuutus (FI) oikeuttaa antamaan lennonopetusta seuraavien lupakirjojen ja kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten:

▼M12

a) 

asianomaisen ilma-alusryhmän PPL- ja LAPL-lupakirjat;

b) 

yhden ohjaajan ilma-alusten luokka- ja tyyppikelpuutukset lukuun ottamatta suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita;

▼M11

c) 

yhden ohjaajan lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutukset lukuun ottamatta suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita, usean ohjaajan lentotoiminnassa edellyttäen, että lennonopettaja täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

1) 

hänellä on tai on ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin;

2) 

hän on suorittanut

i) 

vähintään 500 tuntia ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa lentokoneilla; ja

ii) 

miehistöyhteistyökurssin FCL.930.MCCI kohdan mukaisesti;

d) 

yhden tai usean ohjaajan ilmalaivojen tyyppikelpuutukset;

e) 

asianomaisen ilma-alusryhmän CPL-lupakirja edellyttäen, että lennonopettaja on suorittanut vähintään 200 tuntia lentokoulutusta kyseisen ilma-alusryhmän ilma-aluksella;

f) 

yölentokelpuutus, jos lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:

1) 

hänellä on kelpoisuus lentää yöllä asianomaisen ryhmän ilma-aluksella;

2) 

hän on osoittanut kykynsä opettaa yöllä sellaiselle lennonopettajalle, jolla on j alakohdan mukainen kelpoisuus;

3) 

hän täyttää FCL.060 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa säädetyn yölentokokemusvaatimuksen;

▼M12

g) 

hinaus- tai taitolentokelpuutus edellyttäen, että lennonopettajalla on tällaiset oikeudet ja että hän on osoittanut kykynsä antaa opetusta kyseistä kelpuutusta varten sellaiselle lennonopettajalle, jolla on j alakohdan mukainen kelpoisuus;

▼M11

h) 

asianomaisen ilma-alusryhmän EIR- tai mittarilentokelpuutus edellyttäen, että lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:

1) 

hänellä on vähintään 200 tuntia IFR-lentoaikaa, josta enintään 50 tuntia saa olla mittariaikaa maassa lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FNPT II:lla;

2) 

hän on suorittanut lento-oppilaana mittarilentokouluttajan (IRI) kurssin ja läpäissyt pätevyyden arvioinnin IRI-kelpuutusta varten;

3) 

hän täyttää monimoottoristen lentokoneiden osalta FCL.915.CRI kohdan a alakohdan, FCL.930.CRI kohdan vaatimukset ja monimoottoristen helikoptereiden osalta FCL.935 kohdan ja FCL.910.TRI kohdan c alakohdan 1 alakohdan ja FCL.915.TRI kohdan d alakohdan 2 alakohdan vaatimukset;

i) 

monimoottoristen yhden ohjaajan ilma-alusten luokka- tai tyyppikelpuutukset, lukuun ottamatta suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita, edellyttäen että lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:

1) 

hän täyttää lentokoneiden osalta FCL.915.CRI kohdan a alakohdan, FCL.930.CRI kohdan ja FCL.935 kohdan vaatimukset;

2) 

hän täyttää helikoptereiden osalta FCL.910.TRI kohdan c alakohdan 1 alakohdan ja FCL.915.TRI kohdan d alakohdan 2 alakohdan vaatimukset;

j) 

FI-, IRI-, CRI-, STI- tai MI-kelpuutus edellyttäen, että lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:

▼M12

1) 

hän on suorittanut vähintään 500 tuntia lentokoulutusta asianomaisessa ilma-alusryhmässä;

▼M11

2) 

hän on läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin asianomaisella ilma-alusryhmällä osoittaakseen lennonopettajien tarkastuslentäjälle (FIE), että hän kykenee antamaan opetusta kyseistä kelpuutusta varten;

k) 

MPL-kelpuutus edellyttäen, että lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:

1) 

hänellä on koulutuksen alkeislentokoulutusvaihetta varten suoritettuna vähintään 500 tuntia lentoaikaa lentokoneiden ohjaajana, josta vähintään 200 tuntia lennonopetusta;

2) 

koulutuksen perustasoa varten

i) 

hänellä on monimoottorisen lentokoneen mittarilentokelpuutus ja oikeus antaa opetusta mittarilentokelpuutusta varten;

ii) 

hän on suorittanut vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentotoiminnassa;

3) 

jos lennonopettajalla on jo kelpoisuus antaa opetusta yhdistetyllä ATP(A)- tai CPL(A)/IR-kurssilla, 2 alakohdan ii alakohdan vaatimus voidaan korvata suorittamalla kurssi, johon sisältyy

i) 

miehistöyhteistyön kelpoisuus (MCC);

ii) 

viisi lentokoulutuskertaa tarkkailijana MPL-kurssin kolmannessa vaiheessa;

iii) 

viisi lentokoulutuskertaa tarkkailijana MPL-kurssin neljännessä vaiheessa;

iv) 

viisi kertaa tarkkailijana reittitoiminnan mukaisessa lentokoulutuksessa lentotoiminnan harjoittajan määräaikaiskoulutuksen yhteydessä;

v) 

miehistöyhteistyökouluttajakurssin sisältö.

Tässä tapauksessa lennonopettajan on suoritettava ensimmäiset viisi opetuskertaansa sellaisen TRI(A)-, MCCI(A) tai SFI(A)-kouluttajan valvonnassa, jolla on kelpoisuus MPL-lentokoulutukseen.

▼B

FCL.910.FI    FI – Rajoitetut oikeudet

a)

▼M7

Lennonopettajan oikeudet on rajoitettu lentokoulutuksen antamiseen ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation tätä tarkoitusta varten nimeämän saman ilma-alusryhmän lennonopettajan valvonnassa seuraavissa tapauksissa:

▼M12

1) 

PPL- ja LAPL-lupakirjojen myöntämistä varten;

▼B

2) 

kaikilla yhdistetyillä kursseilla PPL-tasolla lentokoneiden ja helikopterien osalta;

▼M12

3) 

yksimoottoristen yhden ohjaajan ilma-alusten, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan lentokoneita, luokka- ja tyyppikelpuutuksia varten;

▼B

4) 

yölento-, hinaus- ja taitolentokelpuutuksia varten.

b)

Kun lennonopettaja opettaa valvonnan alaisena a kohdan mukaisesti, hänellä ei ole oikeutta antaa lento-oppilaille lupaa ensimmäiseen yksinlentoon ja ensimmäiseen yksinmatkalentoon.

c)

Edellä a ja b kohdan rajoitukset poistetaan FI-kelpuutuksesta, kun lennonopettaja on antanut vähintään

1) 

FI(A)-kelpuutuksen osalta 100 tuntia lentokoulutusta lentokoneilla tai moottoripurjelentokoneilla ja on lisäksi valvonut vähintään 25 lento-oppilaan yksinlentoa;

2) 

FI(H)-kelpuutuksen osalta 100 tuntia lentokoulutusta helikoptereilla ja on lisäksi valvonut vähintään 25 lento-oppilaan yksinlentoharjoitusta;

▼M12

3) 

FI(As)-kelpuutuksen osalta 15 tuntia tai 50 lentoonlähtöä lennonopetusta niin, että se kattaa PPL(As)-lupakirjan koulutusohjelman kokonaisuudessaan.

▼B

FCL.915.FI    FI – Edellytykset

FI-kelpuutuksen hakijan on

a) 

FI(A)- ja FI(H)-kelpuutuksen osalta

1) 

oltava saanut kyseisellä ilma-alusryhmällä vähintään 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan 5 tuntia saa olla mittariaikaa maassa simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD);

2) 

oltava suorittanut 20 tuntia VFR-matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä kyseisen ryhmän ilma-aluksilla, ja

b) 

lisäksi FI(A)-kelpuutusta varten:

1) 

Hakijalla on oltava vähintään CPL(A)-lupakirja, tai

2) 

vähintään PPL(A)-lupakirja ja hänen on

▼M11

i) 

lukuun ottamatta FI(A)-kelpuutuksella ainoastaan LAPL(A)-lupakirjaa varten annettavaa koulutusta, läpäistävä CPL-lupakirjan teoriakoe, joka voidaan tehdä ilman CPL-teoriakurssin suorittamista ja joka ei ole voimassa CPL-lupakirjan myöntämistä varten; ja

▼B

ii) 

oltava suorittanut lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla vähintään 200 tuntia lentoaikaa, joista 150 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;

3) 

oltava lentänyt yksimoottorisilla mäntämoottorilentokoneilla vähintään 30 tuntia, joista vähintään 5 tuntia on oltava suoritettu FCL.930.FI kohdan a kohdassa tarkoitettua arviointilentoa edeltävien kuuden kuukauden kuluessa;

4) 

oltava suorittanut ilma-aluksen päällikkönä VFR-matkalento, mukaan lukien vähintään 540 kilometriä (300 NM) pitkä lento, jonka aikana suoritetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle eri lentopaikalle;

c) 

lisäksi FI(H)-kelpuutusta varten hakijan on oltava suorittanut helikopterin ohjaajana 250 tuntia kokonaislentoaikaa, josta

1) 

vähintään 100 tuntia on oltava lennetty ilma-aluksen päällikkönä, jos hakijalla on vähintään CPL(H), tai

▼M11

2) 

vähintään 200 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, jos hakijalla on vähintään PPL(H)-lupakirja ja hän on läpäissyt CPL-lupakirjan teoriakokeen, joka voidaan tehdä ilman CPL-teoriakurssin suorittamista ja joka ei ole voimassa CPL-lupakirjan myöntämistä varten;

▼B

d) 

FI(As)-kelpuutusta varten hänen on oltava suorittanut ilma-aluksen päällikkönä ilmalaivoilla 500 tuntia lentoaikaa, joista 400 tuntia CPL(As)-lupakirjan haltijana;

▼M12 —————

▼B

FCL.930.FI    FI – Koulutus

a)

FI-kelpuutuksen hakijan on oltava läpäissyt erityinen arviointilento sellaisen lennonopettajan kanssa, jolla on FCL.905.FI kohdan i kohdan mukainen kelpoisuus, kurssin alkua edeltävien kuuden kuukauden kuluessa. Kokeessa arvioidaan hänen valmiutensa kurssin suorittamiseen. Arviointilennon on perustuttava tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaiseen luokka- ja tyyppikelpuutuksen tarkastuslentoon.

b)

FI-koulutuksen on sisällettävä

1) 

25 tuntia opetusoppia;

▼M12

2) 

vähintään 100 tuntia teoriakoulutusta edistystä mittaavat kokeet mukaan luettuina;

▼B

3) 
i) 

FI(A)- ja (H)-kelpuutuksia varten vähintään 30 tuntia lentokoulutusta, josta 25 tuntia on oltava koululentoaikaa; tästä 5 tuntia voidaan suorittaa lentosimulaattorilla, FNPT I:lla tai II:lla tai FTD 2/3:lla;

▼M12

ii) 

FI(As)-kelpuutusta varten vähintään 20 tuntia lentokoulutusta, josta 15 tuntia on oltava koululentoaikaa opettajan kanssa.

▼M12 —————

▼M12

4) 

FI-kelpuutusta toisessa ilma-alusryhmässä hakevalle hakijalle, jolla on tai on aiemmin ollut FI(A)-, (H)- tai (As)-kelpuutus, hyvitetään 55 tuntia b alakohdan 2 alakohdan vaatimuksesta.

▼M11

c)

FI-kelpuutuksen hakijan, jolla on tai on ollut muu tämän liitteen mukaisesti myönnetty opettajakelpuutus, katsotaan täyttävän b alakohdan 1 alakohdan vaatimukset.

▼M11

FCL.940.FI    FI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a) Voimassaolon jatkaminen

1) 

FI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi sen haltijan on täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta ennen FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää:

i) 

hän on suorittanut:

A) 

FI(A)- ja FI(H)-kelpuutuksen osalta vähintään 50 tuntia lentokoulutusta asianomaisella ilma-alusryhmällä lennonopettajana, tyyppikouluttajana, luokkakelpuutuskouluttajana, mittarilentokouluttajana, vuoristolentokouluttajana tai tarkastuslentäjänä. Jos mittarilentokoulutusoikeuksien voimassaoloa halutaan jatkaa, näistä tunneista vähintään 10 on oltava lennonopetusta mittarilentokelpuutusta varten ja ne on oltava suoritettu FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana;

B) 

FI(As)-kelpuutuksen osalta vähintään 20 tuntia lentokoulutusta ilmalaivoilla lennonopettajana, mittarilentokouluttajana tai tarkastuslentäjänä. Jos mittarilentokoulutusoikeuksien voimassaoloa halutaan jatkaa, näistä tunneista 10 on oltava lennonopetusta mittarilentokelpuutusta varten ja ne on oltava suoritettu FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana;

▼M12 —————

▼M11

ii) 

hän on suorittanut hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämän lennonopettajien kertauskoulutuksen lennonopettajana. FI(B)- ja FI(S)-kelpuutuksen haltija voi suorittaa tämän lennonopettajien kertauskoulutuksen ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa;

iii) 

hän on läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana.

▼M12

2) 

Vähintään joka toisessa FI(A)- tai FI(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa tai joka kolmannessa FI(As)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa asianomaisen FI-kelpuutuksen haltijan on läpäistävä FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden arviointi.

▼M11

b) Uusiminen.

Jos FI-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on uusimisen hakupäivämäärää edeltävien 12 kuukauden aikana oltava suorittanut lennonopettajana hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämä lennonopettajien kertauskoulutus, tai FI(B)- tai FI(S)-kelpuutusta varten hyväksytyn koulutusorganisaation, ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämä kertauskoulutus, sekä FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden arviointi.

▼B

4    JAKSO

Tyyppikouluttajan erityisvaatimukset – TRI

▼M14

FCL.905.TRI   TRI – Oikeudet ja ehdot

a) 

Tyyppikouluttajalla (TRI) on oikeus antaa opetusta

1) 

mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ja uusimista varten edellyttäen, että TRI-kelpuutuksen haltijalla on voimassa oleva mittarilentokelpuutus;

2) 

TRI- tai SFI-kelpuutuksen myöntämistä varten edellyttäen, että haltija täyttää seuraavat ehdot:

i) 

hänellä on vähintään 50 tuntia opetuskokemusta tyyppikouluttajana tai simulaattorikouluttajana tämän asetuksen tai asetuksen (EU) N:o 965/2012 mukaisesti;

ii) 

hän on hyväksytyn koulutusorganisaation päällikköä tyydyttävästi opettanut lentokoulutusohjelman TRI-kurssin asiaankuuluvan osan FCL.930.TRI kohdan a alakohdan 3 alakohdan mukaisesti;

3) 

yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikouluttajan osalta:

i) 

suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten edellyttäen, että hakija hakee oikeuksia yhden ohjaajan lentotoimintaan.

TRI(SPA)-oikeudet voidaan laajentaa lentokoulutukseen suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutuksia varten usean ohjaajan lentotoiminnassa edellyttäen, että tyyppikouluttaja täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

A) 

hänellä on tai on ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin;

B) 

hänellä on vähintään 500 tunnin lentokokemus lentokoneilla usean ohjaajan lentotoiminnassa ja hän on suorittanut MCCI-kurssin FCL.930.MCCI kohdan mukaisesti;

ii) 

perustason MPL-kurssia varten edellyttäen, että hänen oikeutensa on laajennettu usean ohjaajan lentotoimintaan ja hänellä on tai on ollut FI(A)- tai IRI(A)-kelpuutus;

4) 

usean ohjaajan lentokoneiden tyyppikouluttajan osalta:

i) 

tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten

A) 

usean ohjaajan lentokoneisiin;

B) 

vaativiin suorituskykyisiin yhden ohjaajan lentokoneisiin, kun hakija hakee oikeutta usean ohjaajan lentotoimintaan;

ii) 

miehistöyhteistyökoulutusta;

iii) 

MPL-kurssin perus- ja keskitasolla sekä edistyneellä tasolla edellyttäen, että perustasoa varten hänellä on tai on aiemmin ollut FI(A)- tai IRI(A)-kelpuutus;

5) 

helikopterin tyyppikouluttajan osalta:

i) 

helikoptereiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten;

ii) 

miehistöyhteistyökoulutusta edellyttäen, että hänellä on usean ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus;

iii) 

yksimoottoristen helikopterien IR(H)-kelpuutuksen laajentamiseksi monimoottoristen helikopterien IR(H)-kelpuutukseksi;

6) 

pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppikouluttajan osalta:

i) 

pystysuoraan nousevien lentokoneiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten;

ii) 

miehistöyhteistyökoulutusta.

b) 

Tyyppikouluttajan oikeuksiin kuuluu oikeus suorittaa EBT-koulutuksen käytännön arviointi EBT-organisaatiossa edellyttäen, että kouluttaja täyttää asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä III (osa ORO) vahvistetut EBT-kouluttajan standardointia koskevat vaatimukset kyseisessä EBT-organisaatiossa.

▼M11

FCL.910.TRI    TRI – Rajoitetut oikeudet

a) Yleistä. Jos TRI-koulutus annetaan pelkästään simulaatiokoulutuslaitteella, TRI-kelpuutuksen oikeudet rajoittuvat simulaatiokoulutuslaitteella annettavaan koulutukseen. Tähän rajoitukseen on kuitenkin sisällyttävä seuraavat koulutusoikeudet ilma-aluksella:

1) 

reittilentäminen valvonnan alaisena (LIFUS) edellyttäen, että TRI-kurssiin on kuulunut FCL.930.TRI kohdan a alakohdan 4 alakohdan i alakohdassa määrätty koulutus;

2) 

koulutus laskuja varten edellyttäen, että TRI-kurssiin on kuulunut FCL.930.TRI kohdan a alakohdan 4 alakohdan ii alakohdassa määrätty koulutus; tai

3) 

FCL.060 kohdan c alakohdan 2 alakohdassa määrätty koululento edellyttäen, että TRI-kurssiin on kuulunut a alakohdan 1 tai 2 alakohdassa tarkoitettu koulutus.

Rajoitus ainoastaan simulaatiokoulutuslaitteisiin poistetaan, kun tyyppikouluttaja on läpäissyt pätevyyden arvioinnin ilma-aluksella.

b) Lentokoneiden ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden tyyppikouluttaja – TRI(A) ja TRI(PL). Tyyppikouluttajan oikeudet rajoittuvat siihen lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppiin, jolla koulutus ja pätevyyden arviointi on suoritettu. Ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä, tyyppikouluttajan oikeuksien laajentaminen muihin tyyppeihin edellyttää, että tyyppikouluttaja on

1) 

suorittanut hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana kyseisellä ilma-alustyypillä vähintään 15 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ja niistä enintään seitsemän lentoa saa olla suoritettu simulaatiokoulutuslaitteella;

2) 

suorittanut kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset ja lentokoulutusosuudet;

3) 

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin asiaankuuluvat osat osoittaakseen tämän liitteen K luvun mukaisesti kelpuutetulle lennonopettajien tarkastuslentäjälle (FIE) tai tyyppitarkastuslentäjälle (TRE) kykynsä kouluttaa lentäjä tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellyttämälle tasolle, mukaan lukien lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto sekä teoriakoulutus.

TRI-oikeudet laajennetaan muihin versioihin käyttöönsoveltuvuustietojen mukaisesti, jos tyyppikouluttaja on suorittanut kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset ja lentokoulutusosuudet.

c) Helikopterityyppikouluttaja – TRI(H)

1) 

TRI(H)-kelpuutuksen oikeudet rajoittuvat siihen helikopterityyppiin, jolla pätevyyden arviointi TRI-kelpuutuksen myöntämiseksi on suoritettu. Ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä, tyyppikouluttajan oikeudet laajennetaan muihin tyyppeihin, jos tyyppikouluttaja on

i) 

suorittanut TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset ja lentokoulutusosuudet;

ii) 

hankkinut hakupäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana kyseisellä helikopterityypillä vähintään 10 tuntia lentokokemusta, josta enintään viisi tuntia lentosimulaattorilla tai FTD 2/3:lla; ja

iii) 

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin asiaankuuluvat osat osoittaakseen tämän liitteen K luvun mukaisesti kelpuutetulle lennonopettajien tarkastuslentäjälle (FIE) tai tyyppitarkastuslentäjälle (TRE) kykynsä kouluttaa lentäjä tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellyttämälle tasolle, mukaan lukien lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto sekä teoriakoulutus.

TRI-oikeudet laajennetaan muihin versioihin käyttöönsoveltuvuustietojen mukaisesti, jos tyyppikouluttaja on suorittanut kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset ja lentokoulutusosuudet.

2) 

Ennen kuin TRI(H)-kelpuutuksen oikeudet laajennetaan yhden ohjaajan oikeuksista usean ohjaajan oikeuksiin samassa helikopterityypissä, haltijalla on oltava vähintään 100 tunnin kokemus usean ohjaajan lentotoiminnasta kyseisellä tyypillä.

d) Sen estämättä, mitä edellisissä alakohdissa säädetään, TRI-kelpuutuksen haltija, jolla on FCL.725 kohdan e alakohdan mukainen tyyppikelpuutus, on oikeutettu saamaan TRI-oikeutensa laajennetuiksi tähän uuteen ilma-alustyyppiin.

▼B

FCL.915.TRI    TRI – Edellytykset

Tyyppikouluttajan (TRI) kelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) 

asianomaisen ilma-alusryhmän CPL-, MPL- tai ATPL-lupakirja;

b) 

TRI(MPA)-kelpuutusta varten:

1) 

oltava suorittanut 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentokoneen ohjaajana, ja

2) 

oltava suorittanut hakemusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana vähintään 30 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, kyseisellä lentokonetyypillä ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä; näistä 15 lentoa saa olla suoritettu lentosimulaattorilla, joka edustaa kyseistä tyyppiä;

c) 

▼M11

TRI(SPA)-kelpuutusta varten:

1) 

oltava suorittanut hakupäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana vähintään 30 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä lentokonetyypillä, ja näistä enintään 15 lentoa saa olla suoritettu kyseistä tyyppiä edustavalla simulaatiokoulutuslaitteella; ja

▼B

2) 
i) 

oltava suorittanut vähintään 500 tuntia lentoaikaa lentokoneen ohjaajana, mukaan lukien 30 tuntia ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä lentokonetyypillä, tai

ii) 

hänellä on oltava tai oltava aiemmin ollut monimoottorisen lentokoneen FI-kelpuutus IR(A)-oikeuksin;

d) 

TRI(H)-kelpuutusta varten:

1) 

oltava suorittanut yksimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin TRI(H)-kelpuutusta varten 250 tuntia helikopterin ohjaajana;

2) 

oltava suorittanut monimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin TRI(H)-kelpuutusta varten 500 tuntia helikopterin ohjaajana, mukaan lukien 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä monimoottorisilla yhden ohjaajan helikoptereilla;

3) 

oltava usean ohjaajan helikopterin TRI(H)-kelpuutusta varten suorittanut 1 000 tuntia lentoaikaa helikopterin ohjaajana, mukaan lukien

i) 

350 tuntia usean ohjaajan helikopterin ohjaajana, tai

ii) 

niiden hakijoiden osalta, joilla on jo monimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin TRI(H)-kelpuutus, 100 tuntia kyseisen tyypin ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa;

4) 

FI(H)-kelpuutuksen haltijoille hyvitetään täysimääräisesti 1 ja 2 kohdan vaatimukset kyseisessä yhden ohjaajan helikopterityypissä;

e) 

TRI(PL)-kelpuutusta varten:

1) 

oltava suorittanut 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentokoneiden, pystysuoraan nousevien lentokoneiden tai usean ohjaajan helikopterien ohjaajana, ja

2) 

oltava suorittanut hakemusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana vähintään 30 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä kyseisellä pystysuoraan nousevan lentokoneen tyypillä; näistä 15 lentoa saa olla suoritettu lentosimulaattorilla, joka edustaa kyseistä tyyppiä.

FCL.930.TRI    TRI – Koulutus

a)

▼M11

TRI-kurssi suoritetaan ilma-aluksella vain, jos simulaatiokoulutuslaitetta ei ole saatavilla ja käytettävissä, ja kurssin on sisällettävä

▼B

1) 

25 tuntia opetusoppia;

2) 

10 tuntia teknistä koulutusta, mukaan lukien teknisten tietojen tarkistus, tuntisuunnitelmien valmistelu ja luokkahuoneessa/simulaattorissa tarvittavien opetustaitojen kehittäminen;

▼M11

3) 

yhden ohjaajan ilma-alusten osalta viisi tuntia lentokoulutusta kyseisellä ilma-aluksella tai sitä edustavalla simulaatiokoulutuslaitteella ja usean ohjaajan ilma-alusten osalta 10 tuntia lentokoulutusta ilma-aluksella tai sitä edustavalla simulaatiokoulutuslaitteella;

▼M11

4) 

seuraava koulutus tapauksen mukaan:

i) 

täydentävä erityiskoulutus ennen reittilentämistä valvonnan alaisena (LIFUS);

ii) 

täydentävä erityiskoulutus ennen koulutuksen antamista laskuja varten. Simulaatiokoulutuslaitteella annettavaan koulutukseen on kuuluttava ilma-aluksen pakkotilannemenetelmiä koskeva koulutus.

▼B

b)

Hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut opettajakelpuutus, hyvitetään a kohdan 1 alakohdan vaatimus täysimääräisesti.

c)

TRI-kelpuutuksen hakijalle, jolla on kyseisen tyypin SFI-valtuutus, hyvitetään tämän kohdan vaatimukset täysimääräisesti sellaisen TRI-kelpuutuksen myöntämiseksi, joka on rajoitettu lennonopetukseen simulaattorilla.

▼M11

FCL.935.TRI    TRI – Pätevyyden arviointi

a) Usean ohjaajan lentokoneiden ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden tyyppikouluttajan pätevyyden arviointi suoritetaan lentosimulaattorilla. Jos lentosimulaattoria ei ole saatavilla tai käytettävissä, käytetään ilma-alusta.

b) Suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden ja helikoptereiden tyyppikouluttajan pätevyyden arviointi suoritetaan jollakin seuraavista tavoista:

1) 

saatavilla ja käytettävissä olevalla lentosimulaattorilla;

2) 

jos lentosimulaattoria ei ole saatavilla tai käytettävissä, käyttäen simulaatiokoulutuslaitteen tai -laitteiden ja ilma-aluksen yhdistelmää;

3) 

jos simulaatiokoulutuslaitetta ei ole saatavilla tai käytettävissä, ilma-aluksella.

FCL.940.TRI    TRI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a) Voimassaolon jatkaminen

1) 

Lentokoneet

TRI(A)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

i) 

suoritettava toinen seuraavista kokonaisen tyyppi- tai määräaikaiskurssin osista: vähintään kolme tuntia kestävä simulaattorikoulutuskerta tai yksi vähintään tunnin kestävä lentoharjoitus, johon kuuluu vähintään kaksi lentoonlähtöä ja laskua;

ii) 

suoritettava lennonopettajien kertauskoulutus TRI(A)-kouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa;

iii) 

läpäistävä FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden arviointi. Hakijan, joka täyttää FCL.910.TRI kohdan b alakohdan 3 alakohdan vaatimukset, katsotaan täyttävän tämän vaatimuksen.

2) 

Helikopterit ja pystysuoraan nousevat lentokoneet

TRI(H)- tai TRI(PL)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on TRI-kelpuutuksen voimassaoloaikana täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

i) 

oltava antanut vähintään 50 tuntia lennonopetusta kullakin ilma-alustyypillä, jota varten hänellä on opetusoikeudet, tai näitä tyyppejä edustavalla simulaatiokoulutuslaitteella, ja niistä vähintään 15 tuntia on oltava annettu TRI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana. TRI(PL)-kelpuutusta varten nämä tunnit on suoritettava tyyppikouluttajana (TRI) tai tyyppitarkastuslentäjänä (TRE) taikka simulaattorikouluttajana (SFI) tai simulaattoritarkastuslentäjänä (SFE). TRI(H)-kelpuutusta varten lennonopettajana (FI), mittarilentokouluttajana (IRI), maalaitekouluttajana (STI) tai tarkastuslentäjänä lennetty aika lasketaan mukaan tähän tarkoitukseen;

ii) 

oltava suorittanut lennonopettajien kertauskoulutus tapauksen mukaan TRI(H)- tai TRI(PL)-kouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa;

iii) 

oltava läpäissyt kelpoisuustodistuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana tapauksen mukaan FCL.935, FCL.910.TRI kohdan b alakohdan 3 alakohdan tai FCL.910.TRI c alakohdan 3 alakohdan mukainen pätevyyden arviointi.

3) 

Vähintään joka toisessa TRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa haltijan on läpäistävä FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden arviointi.

4) 

Jos tyyppikouluttajalla on kelpuutus useaan saman ryhmän ilma-alustyyppiin, pätevyyden arviointi yhdellä näistä ilma-alustyypeistä jatkaa muiden saman ilma-alusryhmän tyyppien TRI-kelpuutuksen voimassaoloa, ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä.

5) 

TRI(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisen erityisvaatimukset

TRI(H)-kouluttajan, jolla on kyseisen tyypin FI(H)-kelpuutus, katsotaan täyttävän a alakohdan vaatimukset. Tässä tapauksessa TRI(H)-kelpuutus on voimassa FI(H)-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivään asti.

b) Uusiminen

Hakijan on TRI-kelpuutuksen uusimiseksi hakupäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana oltava läpäissyt FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden arviointi ja täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) 

lentokoneilla:

i) 

vähintään 30 yksittäistä lentoa kyseisellä lentokonetyypillä, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ja niistä enintään 15 lentoa saa olla suoritettu lentosimulaattorilla;

ii) 

lennonopettajien kertauskoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tyyppikouluttajana, ja koulutuksen on katettava kaikki TRI-kurssin asiaankuuluvat osat.

2) 

helikoptereilla ja pystysuoraan nousevilla lentokoneilla:

i) 

vähintään 10 tuntia lentoaikaa kyseisellä ilma-alustyypillä, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ja niistä enintään viisi lentoa saa olla suoritettu lentosimulaattorilla tai FTD 2/3:lla;

ii) 

lennonopettajien kertauskoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tyyppikouluttajana, ja koulutuksen on katettava kaikki TRI-kurssin asiaankuuluvat osat.

3) 

Jos hakijalla on ollut kelpuutus useaan saman ryhmän ilma-alustyyppiin, pätevyyden arviointi yhdellä näistä ilma-alustyypeistä riittää muiden saman ilma-alusryhmän tyyppien TRI-kelpuutuksen uusintaan, ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä.

▼B

5    JAKSO

Luokkakelpuutuskouluttajan erityisvaatimukset – CRI

FCL.905.CRI    CRI – Oikeudet ja ehdot

a)

Luokkakelpuutuskouluttajalla (CRI) on oikeus antaa opetusta

▼M3

1) 

yhden ohjaajan lentokoneiden, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan lentokoneita, luokka- tai tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten, kun hakija hakee oikeuksia yhden ohjaajan lentotoimintaan;

▼B

2) 

lentokoneluokan hinaus- tai taitolentokelpuutuksia varten edellyttäen, että luokkakelpuutuskouluttajalla on kyseinen kelpuutus ja hän on osoittanut kykynsä opettaa kyseistä kelpuutusta varten sellaiselle lennonopettajalle, jolla on FCL.905.FI kohdan i kohdan mukainen kelpoisuus;

▼M4

3) 

LAPL(A)-oikeuksien laajentamiseksi toiseen lentokoneluokkaan tai -versioon.

▼B

b)

Luokkakelpuutuskouluttajan oikeudet rajoitetaan siihen lentokoneen luokkaan tai tyyppiin, jolla opettajan pätevyyden arviointi on suoritettu; luokkakelpuutuskouluttajan oikeudet laajennetaan muihin luokkiin tai tyyppeihin, kun hän on suorittanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

1) 

15 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä kyseisen luokan tai tyypin lentokoneella;

2) 

yhden koululennon istuen oikeanpuoleisella istuimella toisen kyseistä luokkaa tai tyyppiä varten kelpuutetun, toisella ohjaajan istuimella istuvan luokkakelpuutuskouluttajan (CRI) tai lennonopettajan (FI) valvonnassa.

▼M11

ba)

Luokkakelpuutuskouluttajalla on oikeus antaa opetusta yhden ohjaajan lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutuksia varten, lukuun ottamatta suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita, usean ohjaajan lentotoiminnassa edellyttäen, että luokkakelpuutuskouluttaja täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

1) 

hänellä on tai on ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin;

2) 

hänellä on vähintään 500 tunnin lentokokemus lentokoneilla usean ohjaajan lentotoiminnassa ja hän on suorittanut MCCI-kurssin FCL.930.MCCI kohdan mukaisesti.

▼M3

c)

Monimoottoristen lentokoneiden CRI-kelpuutuksen hakijan, jolla on yksimoottoristen lentokoneiden CRI-kelpuutus, on oltava täyttänyt FCL.915.CRI kohdan a kohdassa vahvistetut CRI-kelpuutuksen edellytykset ja FCL.930.CRI kohdan a kohdan 3 alakohdan ja FCL.935 kohdan vaatimukset.

▼B

FCL.915.CRI    CRI – Edellytykset

CRI-kelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut vähintään:

a) 

monimoottoristen lentokoneiden osalta

1) 

500 tuntia lentoaikaa lentokoneen ohjaajana;

2) 

30 tuntia ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä lentokoneluokalla tai –tyypillä;

b) 

yksimoottoristen lentokoneiden osalta

1) 

300 tuntia lentoaikaa lentokoneen ohjaajana;

2) 

30 tuntia ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä lentokoneluokalla tai tyypillä.

FCL.930.CRI    CRI – Koulutus

a)

CRI-kurssin on sisällettävä vähintään

1) 

25 tuntia opetusoppia koskevaa koulutusta;

2) 

10 tuntia teknistä koulutusta, mukaan lukien teknisten tietojen tarkistus, tuntisuunnitelmien valmistelu ja luokkahuoneessa/simulaattorissa tarvittavien opetustaitojen kehittäminen;

▼M11

3) 

viisi tuntia lentokoulutusta monimoottorisilla lentokoneilla tai simulaatiokoulutuslaitteella, joka edustaa kyseistä lentokoneluokkaa tai -tyyppiä, mukaan luettuna vähintään kolme tuntia lentokoneella, tai vähintään kolme tuntia lentokoulutusta yksimoottorisilla lentokoneilla FCL.905.FI kohdan j alakohdan mukaisesti kelpuutetun FI(A)-kouluttajan antamana.

▼B

b)

Hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut opettajakelpuutus, hyvitetään a kohdan 1 alakohdan vaatimus täysimääräisesti.

▼M11

FCL.940.CRI    CRI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a) CRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on CRI-kelpuutuksen voimassaoloaikana täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

1) 

antanut vähintään 10 tuntia lennonopetusta luokkakelpuutuskouluttajana. Jos hakijalla on CRI-oikeudet sekä yksimoottorisiin että monimoottorisiin lentokoneisiin, nämä lennonopetustunnit on jaettava tasan yksimoottoristen ja monimoottoristen lentokoneiden välillä;

2) 

suorittanut hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämän kertauskoulutuksen luokkakelpuutuskouluttajana;

3) 

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin tarpeen mukaan monimoottorisilla tai yksimoottorisilla lentokoneilla.

b) Vähintään joka toisessa CRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa haltijan on täytettävä a alakohdan 3 alakohdan vaatimus.

c) Uusiminen

Jos CRI-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, se uusitaan, jos hakija on 12 kuukauden kuluessa ennen uusimista koskevan hakemuksen jättämistä

1) 

suorittanut hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämän kertauskoulutuksen luokkakelpuutuskouluttajana;

2) 

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaan vaadittavan pätevyyden arvioinnin.

▼B

6    JAKSO

Mittarilentokouluttajan erityisvaatimukset – IRI

FCL.905.IRI    IRI – Oikeudet ja ehdot

▼M3

a)

Mittarilentokouluttajalla on oikeus antaa opetusta EIR- tai IR-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten asianomaisessa ilma-alusryhmässä.

▼B

b)

MPL-kurssin erityisvaatimukset. Jotta IRI(A)-kouluttaja voisi antaa opetusta MPL-kurssin perustasolla,

1) 

hänellä on oltava monimoottorisen lentokoneen mittarilentokelpuutus, ja

2) 

hänen on oltava suorittanut vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentotoiminnassa.

3) 

Jos mittarilentokouluttajalla on jo kelpoisuus antaa opetusta yhdistetyllä ATP(A)- tai CPL(A)/IR-kurssilla, b kohdan 2 alakohdan vaatimus voidaan korvata suorittamalla FCL.905.FI kohdan j kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu kurssi.

▼M12

FCL.915.IRI    IRI – Edellytykset

IRI-kelpuutuksen hakijan on

a) 

IRI(A)-kelpuutusta varten:

1) 

oltava suorittanut BIR- tai mittarilentokelpuutuksen myöntämisen jälkeen vähintään 200 tuntia IFR-lentoaikaa, josta vähintään 50 tuntia lentokoneilla, antaakseen koulutusta FSTD-laitteilla hyväksytyn koulutusorganisaation hyväksytyllä kurssilla;

2) 

oltava suorittanut vähintään 800 tuntia IFR-lentoaikaa, josta vähintään 400 tuntia lentokoneilla, antaakseen koulutusta lentokoneella;

3) 

täytettävä FCL.915.CRI kohdan a alakohdan, FCL.930.CRI kohdan ja FCL.935 kohdan vaatimukset hakeakseen monimoottoristen lentokoneiden IRI(A)-kelpuutusta;

b) 

IRI(H)-kelpuutusta varten:

1) 

oltava suorittanut mittarilentokelpuutuksen myöntämisen jälkeen vähintään 125 tuntia IFR-lentoaikaa, josta vähintään 65 tuntia mittarilentoaikaa helikoptereilla, antaakseen koulutusta FSTD-laitteilla hyväksytyn koulutusorganisaation hyväksytyllä kurssilla;

2) 

oltava suorittanut vähintään 500 tuntia IFR-lentoaikaa, josta vähintään 250 tuntia mittarilentoaikaa helikoptereilla, antaakseen koulutusta helikopterilla; ja

3) 

täytettävä FCL.905.FI kohdan h alakohdan 2 alakohdan vaatimukset hakeakseen monimoottoristen helikoptereiden IR(H)-kelpuutusta;

c) 

IRI(As)-kelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut vähintään 300 tuntia IFR-lentoaikaa, josta vähintään 100 tuntia mittarilentoaikaa ilmalaivoilla.

▼B

FCL.930.IRI    IRI – Koulutus

a)

IRI-kurssin on sisällettävä vähintään

1) 

25 tuntia opetusoppia koskevaa koulutusta;

2) 

10 tuntia teknistä koulutusta, mukaan lukien mittarilennon teoriatietojen tarkistus, tuntisuunnitelmien valmistelu ja luokkahuoneessa tarvittavien opetustaitojen kehittäminen;

3) 
i) 

IRI(A)-kelpuutusta varten vähintään 10 tuntia lentokoulutusta lentokoneella, lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FPNT II:lla; jos hakijalla on FI(A)-kelpuutus, tuntimäärä vähennetään viiteen;

▼M11

ii) 

IRI(H)-kelpuutusta varten vähintään 10 tuntia lentokoulutusta helikopterilla, lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FPNT II/III:lla. Jos hakijalla on FI(H)-kelpuutus, tuntimäärä vähennetään vähintään viiteen;

▼B

iii) 

IRI(As)-kelpuutusta varten vähintään 10 tuntia lentokoulutusta ilmalaivalla, lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FPNT II:lla.

b)

Lentokoulutuksen on oltava FCL.905.FI kohdan i kohdan mukaisesti kelpuutetun lennonopettajan antamaa.

c)

Hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut opettajakelpuutus, hyvitetään a kohdan 1 alakohdan vaatimus täysimääräisesti.

FCL.940.IRI    IRI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

IRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi ja uusimiseksi hakijan on täytettävä FI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamista ja uusimista koskevat vaatimukset FCL.940.FI kohdan mukaisesti.

7    JAKSO

Simulaattorikouluttajan erityisvaatimukset – SFI

▼M11

FCL.905.SFI    SFI – Oikeudet ja ehdot

a) Simulaattorikouluttajalla (SFI) on oikeus antaa lentokoulutusta simulaattorilla asianomaisessa ilma-alusryhmässä

1) 

mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista ja uusimista varten edellyttäen, että hänellä on tai on ollut asianomaisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutus;

2) 

mittarilentokelpuutusten myöntämistä varten edellyttäen, että hänellä on tai on ollut asianomaisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutus ja hän on suorittanut IRI-kurssin.

b) Yhden ohjaajan lentokoneiden simulaattorikouluttajalla on oikeus antaa lentokoulutusta simulaattorilla

1) 

suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten, jos hakija hakee oikeuksia yhden ohjaajan lentotoimintaan.

Simulaattorikouluttajan oikeudet voidaan laajentaa lentokoulutukseen suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutuksia varten usean ohjaajan lentotoiminnassa edellyttäen, että simulaattorikouluttaja täyttää seuraavat ehdot:

i) 

hänellä on tai on ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin;

ii) 

hänellä on vähintään 500 tunnin lentokokemus lentokoneilla usean ohjaajan lentotoiminnassa ja hän on suorittanut FCL.930.MCCI kohdan mukaisen MCCI-kurssin;

2) 

MCC- ja MPL-kursseilla perustasolla edellyttäen, että SFI(SPA)-oikeudet on laajennettu usean ohjaajan lentotoimintaan 1 alakohdan mukaisesti.

c) Usean ohjaajan lentokoneiden simulaattorikouluttajalla on oikeus antaa lentokoulutusta simulaattorilla

1) 

tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten usean ohjaajan lentokoneiden osalta sekä, jos hakija hakee oikeutta toimia usean ohjaajan lentotoiminnassa, yhden ohjaajan suorituskykyisten vaativien lentokoneiden osalta;

2) 

MCC-kurssilla;

3) 

MPL-kurssin perus- ja keskitasolla sekä edistyneellä tasolla edellyttäen, että perustasoa varten hänellä on tai on ollut FI(A)- tai IRI(A)-kelpuutus;

d) Helikoptereiden simulaattorikouluttajalla on oikeus antaa lentokoulutusta simulaattorilla

1) 

helikoptereiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten;

2) 

miehistöyhteistyökoulutusta, jos simulaattorikouluttajalla on oikeudet antaa opetusta usean ohjaajan helikoptereita varten.

▼M14

e) Simulaattorikouluttajan oikeuksiin kuuluu oikeus suorittaa EBT-koulutuksen käytännön arviointi EBT-organisaatiossa edellyttäen, että kouluttaja täyttää asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä III (osa ORO) vahvistetut EBT-kouluttajan standardointia koskevat vaatimukset kyseisessä EBT-organisaatiossa.

▼M11

FCL.910.SFI    SFI – Rajoitetut oikeudet

Simulaattorikouluttajan oikeudet rajoittuvat sen ilma-alustyypin FTD 2/3 -koulutuslaitteeseen tai lentosimulaattoriin, jolla SFI-kurssi on suoritettu.

Oikeudet voidaan laajentaa muihin simulaatiokoulutuslaitteisiin, jotka edustavat muita tyyppejä samassa ilma-alusryhmässä, jos haltija on

a) 

suorittanut asiaankuuluvan tyyppikurssin simulaattoriosuuden;

b) 

suorittanut kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset koulutusosuudet ja lentokoulutuksen simulaatiokoulutusosuuden;

c) 

antanut täysimittaisella tyyppikurssilla vähintään kolme tuntia lentokoulutusta, joka liittyy simulaattorikouluttajan tehtäviin, asianomaisella tyypillä tätä tarkoitusta varten valtuutetun tyyppitarkastuslentäjän (TRE) tai simulaattoritarkastuslentäjän (SFE) valvonnassa hyväksyttävästi.

SFI-oikeudet laajennetaan muihin versioihin käyttöönsoveltuvuustietojen mukaisesti, jos simulaattorikouluttaja on suorittanut kyseisen TRI-kurssin tyyppikohtaiset tekniset koulutusosuudet ja lentokoulutuksen simulaatiokoulutusosuuden.

▼B

FCL.915.SFI    SFI – Edellytykset

SFI-kelpuutuksen

a) 

hakijalla on oltava tai oltava aiemmin ollut CPL-, MPL- tai ATPL-lupakirja asianomaisessa ilma-alusryhmässä

b) 

hakijan on oltava hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana suorittanut kyseisen ilma-aluksen tyyppikelpuutuksen myöntämistä koskeva tarkastuslento lentosimulaattorilla, joka edustaa tätä tyyppiä, ja

c) 

lisäksi usean ohjaajan lentokoneen SFI(A) – tai SFI(PL)-kelpuutusta varten

1) 

Hakijan on oltava suorittanut vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen ohjaajana;

2) 

hakijan on oltava suorittanut ohjaajana tai tarkkailijana hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana

i) 

kolme yksittäistä lentoa kyseisen ilma-alustyypin ohjaamossa, tai

ii) 

kaksi reittitoiminnan mukaiseen lentokoulutukseen perustuvaa simulaattorikoulutuskertaa, jotka ohjaa asianmukaisesti kelpuutettu ohjaamomiehistö sovellettavan tyypin ohjaamossa; näiden simulaattorikoulutuskertojen on sisällettävä kaksi vähintään kahden tunnin pituista lentoa kahden eri lentopaikan välillä, sekä niihin liittyvä lennon suunnittelu ja jälkiarviointi;

d) 

lisäksi vaativan suorituskykyisen yhden ohjaajan lentokoneen SFI(A)-kelpuutusta varten

1) 

hakijan on oltava suorittanut vähintään 500 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä yhden ohjaajan lentokoneilla;

2) 

hakijalla on oltava tai oltava aiemmin ollut monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutus, ja

3) 

hakijan on täytettävä c kohdan 2 alakohdan vaatimukset;

e) 

lisäksi SFI(H)-kelpuutusta varten

1) 

hakijan on oltava suorittanut vähintään yksi tunti lentoaikaa ohjaajana tai tarkkailijana kyseisen tyypin ohjaamossa hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana, ja

2) 

usean ohjaajan helikopterien osalta hakijalla on oltava vähintään 1 000 tunnin lentokokemus helikopterin ohjaajana, mukaan lukien vähintään 350 tuntia monimoottorisen helikopterin ohjaajana;

3) 

monimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien osalta hakijan on oltava lentänyt 500 tuntia helikopterin ohjaajana, mukaan lukien 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä monimoottorisilla yhden ohjaajan helikoptereilla;

4) 

yksimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien osalta hakijan on oltava lentänyt 250 tuntia helikopterin ohjaajana.

FCL.930.SFI    SFI – Koulutus

▼M14

a)   SFI-koulutuksen on sisällettävä

1) 

sovellettavan tyyppikurssin simulaatiokoulutusosuus;

2) 

kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset koulutusosuudet ja lentokoulutuksen simulaatiokoulutusosuus;

3) 

25 tuntia opetusoppia koskevaa koulutusta.

▼B

b)

SFI-kelpuutuksen hakijalle, jolla on TRI-kelpuutus kyseistä tyyppiä varten, hyvitetään tämän kohdan vaatimukset täysimääräisesti.

▼M11

FCL.940.SFI    SFI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a) Voimassaolon jatkaminen

SFI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on ennen SFI-kelpuutuksen voimassaolon päättymistä täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

1) 

toiminut simulaatiokoulutuslaitteilla kouluttajana tai tarkastuslentäjänä vähintään 50 tuntia, joista vähintään 15 tuntia SFI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana;

2) 

suorittanut kertauskoulutuksen hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa simulaattorikouluttajana;

3) 

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin asiaankuuluvat osat.

b) Lisäksi hakijan on oltava suorittanut lentosimulaattorilla tarkastuslennot, jotka vaaditaan ilma-alustyyppikelpuutusten myöntämiseksi niihin tyyppeihin, joita varten hakijalla on oikeudet.

c) Vähintään joka toisessa SFI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa haltijan on täytettävä a alakohdan 3 alakohdan vaatimus.

d) Jos simulaattorikouluttajalla on kelpuutus useaan saman ryhmän ilma-alustyyppiin, pätevyyden arviointi yhdellä näistä tyypeistä jatkaa muiden saman ilma-alusryhmän tyyppien SFI-kelpuutuksen voimassaoloa, ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä.

e) Uusiminen

SFI-kelpuutuksen uusimiseksi hakijan on uusimishakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden kuluessa oltava täyttänyt seuraavat edellytykset:

1) 

suorittanut kertauskoulutuksen hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa simulaattorikouluttajana;

2) 

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin;

3) 

suorittanut simulaatiokoulutuslaitteella lentokokeen ilma-alustyyppikelpuutusten myöntämiseksi niihin tyyppeihin, joiden oikeudet uusitaan.

▼B

8    JAKSO

Miehistöyhteistyökouluttajan erityisvaatimukset – MCCI

FCL.905.MCCI    MCCI – Oikeudet ja ehdot

a)

Miehistöyhteistyökouluttajalla on oikeus antaa lentokoulutusta

1) 

miehistöyhteistyökurssin käytännön osassa, jos sitä ei suoriteta tyyppikoulutuksen yhteydessä, ja

2) 

MCCI(A)-kelpuutuksen osalta yhdistetyn MPL-kurssin perustasolla edellyttäen, että hänellä on tai on aiemmin ollut FI(A)- tai IRI(A)-kelpuutus.

FCL.910.MCCI    MCCI – Rajoitetut oikeudet

MCCI-valtuutuksen haltijan oikeudet rajoittuvat siihen FNPT II/III MCC-koulutuslaitteeseen, FTD 2/3-koulutuslaitteeseen tai lentosimulaattoriin, jolla MCCI-kurssi on suoritettu.

Oikeudet voidaan laajentaa muihin simulaatiokoulutuslaitteisiin (FSTD), jotka edustavat muita ilma-alustyyppejä, kun haltija on suorittanut MCCI-kurssin käytännön koulutuksen kyseisen tyypin FNPT II/III MCC:llä, FTD2/3:lla tai lentosimulaattorilla.

FCL.915.MCCI    MCCI – Edellytykset

MCCI-valtuutuksen

a) 

hakijalla on oltava tai oltava aiemmin ollut CPL-, MPL- tai ATPL-lupakirja asianomaisessa ilma-alusryhmässä;

b) 

hänellä on oltava vähintään

▼M3

1) 

lentokoneiden, ilmalaivojen ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden osalta 1 500 tunnin lentokokemus ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa;

▼B

2) 

helikopterien osalta 1 000 tunnin lentokokemus ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa, josta vähintään 350 tuntia usean ohjaajan helikoptereilla.

FCL.930.MCCI    MCCI – Koulutus

a)

MCCI-kurssin on sisällettävä vähintään

1) 

25 tuntia opetusoppia koskevaa koulutusta;

2) 

teknistä koulutusta, joka liittyy siihen FSTD-tyyppiin, jolla hakija aikoo opettaa;

3) 

3 tuntia käytännön koulutusta, joka voi olla lentokoulutusta tai MCC-koulutusta kyseisellä FNPT II/III MCC:llä, FTD 2/3:lla tai lentosimulaattorilla hyväksytyn koulutusorganisaation tätä tarkoitusta varten nimeämän tyyppikouluttajan (TRI), simulaattorikouluttajan (SFI) tai miehistöyhteistyökouluttajan (MCCI) valvonnassa. Näihin valvottuihin lentokoulutustunteihin sisältyy hakijan pätevyyden arviointi siten kuin se kuvataan FCL.920 kohdassa;

b)

Hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut FI-, TRI-, CRI- tai IRI-kelpuutus tai SFI-valtuutus, hyvitetään a kohdan 1 alakohdan vaatimus täysimääräisesti.

FCL.940.MCCI    MCCI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

MCCI-valtuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on oltava täyttänyt FCL.930.MCCI kohdan a kohdan 3 alakohdan vaatimukset kyseisellä FNPT II/III-, FTD 2/3- tai lentosimulaattorityypillä MCCI-valtuutuksen voimassaoloajan viimeisten 12 kuukauden aikana.

b)

Uusiminen. Jos MCCI-valtuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on täytettävä FCL.930.MCCI kohdan a kohdan 2 ja 3 alakohdan vaatimukset kyseisellä FNPT II/III MCC-, FTD 2/3- tai lentosimulaattorityypillä.

9    JAKSO

Maalaitekouluttajan erityisvaatimukset – STI

FCL.905.STI    STI – Oikeudet ja ehdot

a)

Maalaitekouluttajalla on oikeus antaa synteettistä lentokoulutusta asianomaisessa ilma-alusryhmässä

1) 

lupakirjan myöntämistä varten;

2) 

mittarilentokelpuutusten ja yhden ohjaajan ilma-alusten luokka- tai tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan lentokoneita.

b)

STI(A)-kelpuutuksen muut oikeudet. STI(A)-kelpuutuksen oikeuksiin kuuluu synteettinen lentokoulutus yhdistetyn MPL-kurssin alkeislentokoulutusvaiheessa.

▼M11

FCL.910.STI    STI – Rajoitetut oikeudet

STI-kelpuutuksen haltijan oikeudet rajoittuvat siihen simulaatiokoulutuslaitteeseen, jolla STI-kurssi on suoritettu.

Oikeudet voidaan laajentaa muihin simulaatiokoulutuslaitteisiin, jotka edustavat muita ilma-alustyyppejä, jos haltija on hakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden kuluessa

a) 

suorittanut CRI- tai TRI-kurssin simulaatiokoulutusosuuden sillä ilma-alusluokalla tai tyypillä, jolle opetusoikeuksia haetaan;

b) 

läpäissyt sillä simulaatiokoulutuslaitteella, jolla lentokoulutusta on määrä antaa, tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon soveltuvan osan kyseistä ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä varten;

Jos STI(A)-kelpuutuksen haltija antaa opetusta vain perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD), tarkastuslennon on sisällettävä vain PPL(A)-lupakirjan myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen tehtävät;

c) 

antanut CPL-, IR-, PPL- tai luokka- tai tyyppikelpuutuskurssilla vähintään kolme tuntia lennonopetusta hyväksytyn koulutusorganisaation tätä tarkoitusta varten nimeämän lennonopettajan (FI), lentokoneiden luokkakelpuutuskouluttajan (CRI(A)), mittarilentokouluttajan (IRI) tai tyyppikelpuutuskouluttajan (TRI) valvonnassa, mukaan lukien vähintään yksi tunti lentokoulutusta lennonopettajien tarkastuslentäjän (FIE) valvonnassa asianomaisessa ilma-alusryhmässä.

FCL.915.STI    STI – Edellytykset

a) Simulaattorikouluttajan kelpuutuksen (STI) hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) 

hakijalla on tai on hakemusta edeltäneiden kolmen vuoden aikana ollut lentolupakirja ja kouluttajaoikeudet, jotka vastaavat sitä kurssia, jolla opetusta on tarkoitus antaa;

2) 

hakija on suorittanut simulaatiokoulutuslaitteella kyseisen luokka- tai tyyppikelpuutuksen tarkastuslennon hakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

STI(A)-kelpuutuksen hakijan, joka aikoo opettaa vain perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD), on suoritettava vain PPL(A)-lupakirjan myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen tehtävät;

b) Edellä a alakohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi STI(H)-kelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut vähintään yksi tunti lentoaikaa tarkkailijana kyseisen helikopterityypin ohjaamossa hakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

▼B

FCL.930.STI    STI – Koulutus

a)

STI-kurssin on sisällettävä vähintään kolme tuntia lentokoulutusta, joka liittyy maalaitekouluttajan tehtäviin, lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FNPT II/III:lla lennonopettajien tarkastuslentäjän (FIE) valvonnan alaisena. Näihin valvottuihin lentokoulutustunteihin sisältyy hakijan pätevyyden arviointi siten kuin se kuvataan FCL.920 kohdassa;

STI(A)-kelpuutuksen hakijoiden, jotka aikovat opettaa vain perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD), on suoritettava lentokoulutus perusmittarilennon harjoituslaitteella.

b)

STI(H)-kelpuutuksen hakijoiden osalta kurssin on sisällettävä myös kyseisen TRI-kurssin lentosimulaattoriosuus.

▼M11

FCL.940.STI    STI – kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a) Voimassaolon jatkaminen

STI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on STI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden kuluessa täytettävä seuraavat edellytykset:

1) 

antanut vähintään kolme tuntia lentokoulutusta simulaatiokoulutuslaitteella kokonaisen CPL-, IR- tai PPL-kurssin tai luokka- tai tyyppikelpuutuskurssin osana;

2) 

läpäissyt sillä simulaatiokoulutuslaitteella, jolla lentokoulutusta annetaan, tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon soveltuvat osat kyseistä ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä varten.

Jos STI(A)-kelpuutuksen haltija antaa opetusta vain perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD), tarkastuslennon on sisällettävä vain PPL(A)-lupakirjan myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen tehtävät.

b) Uusiminen

STI-kelpuutuksen uusimiseksi hakijan on uusimishakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden kuluessa

1) 

oltava suorittanut kertauskoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa maalaitekouluttajana;

2) 

oltava läpäissyt tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon soveltuvat osat kyseistä ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä varten sillä simulaatiokoulutuslaitteella, jolla lentokoulutusta annetaan.

Jos STI(A)-kelpuutuksen haltija antaa opetusta vain perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD), tarkastuslennon on sisällettävä vain PPL(A)-lupakirjan myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen tehtävät;

3) 

oltava antanut kokonaisella CPL-, IR-, PPL- tai luokka- tai tyyppikelpuutuskurssilla vähintään kolme tuntia lennonopetusta hyväksytyn koulutusorganisaation tätä tarkoitusta varten nimeämän lennonopettajan (FI), luokkakelpuutuskouluttajan (CRI), mittarilentokouluttajan (IRI) tai tyyppikelpuutuskouluttajan (TRI) valvonnassa, mukaan lukien vähintään yksi tunti lentokoulutusta lennonopettajien tarkastuslentäjän (FIE) valvonnassa asianomaisessa ilma-alusryhmässä.

▼B

10    JAKSO

Vuoristolentokouluttaja – MI

FCL.905.MI    MI – Oikeudet ja ehdot

Vuoristolentokouluttajalla on oikeus antaa lentokoulutusta vuoristolentokelpuutusta varten.

FCL.915.MI    MI – Edellytykset

MI-kelpuutuksen hakijalla on oltava

a) 

FI-, CRI- tai TRI-kelpuutus ja oikeudet yhden ohjaajan lentokoneisiin;

b) 

vuoristolentokelpuutus.

FCL.930.MI    MI – Koulutus

a)

MI-kurssin on sisällettävä hakijan pätevyyden arviointi siten kuin se kuvataan FCL.920 kohdassa.

b)

Ennen kurssia hakijan on oltava läpäissyt FI-kelpuutuksen omaavan vuoristolentokouluttajan kanssa arviointilento, jolla arvioidaan hänen kokemuksensa ja kykynsä suorittaa kurssi.

▼M3

FCL.940.MI    MI-kelpuutuksen voimassaolo

MI-kelpuutus on voimassa niin kauan kuin FI- TRI- tai CRI-kelpuutus on voimassa.

▼B

11    JAKSO

Koelentokouluttajan erityisvaatimukset – FTI

FCL.905.FTI    FTI – Oikeudet ja ehdot

a)

Koelentokouluttajalla on oikeus antaa koulutusta asianomaisessa ilma-alusryhmässä

1) 

luokan 1 ja 2 koelentokelpuutusten myöntämistä varten edellyttäen, että hänellä on kyseinen koelentokelpuutus;

2) 

koelentokouluttajan kelpuutusten myöntämistä varten kyseisessä koelentokelpuutuksen luokassa edellyttäen, että kouluttajalla on vähintään kahden vuoden kokemus koulutuksen antamisesta koelentokelpuutuksia varten.

b)

Koelentokouluttajan oikeudet kouluttajalla, jolla on luokan 1 koelentokelpuutus, sisältävät lentokoulutuksen antamisen myös luokan 2 koelentokelpuutuksia varten.

FCL.915.FTI    FTI – Edellytykset

FTI-kelpuutuksen

a) 

hakijalla on oltava koelentokelpuutus, joka on myönnetty FCL.820 kohdan mukaisesti;

b) 

hakijan on oltava suorittanut vähintään 200 tuntia luokan 1 tai 2 koelentoja.

FCL.930.FTI    FTI – Koulutus

a)

FTI-kurssin on sisällettävä vähintään

1) 

25 tuntia opetusoppia;

2) 

10 tuntia teknistä koulutusta, mukaan lukien teknisten tietojen tarkistus, tuntisuunnitelmien valmistelu ja luokkahuoneessa/simulaattorissa tarvittavien opetustaitojen kehittäminen;

3) 

5 tuntia käytännön lentokoulutusta FCL.905.FTI kohdan b kohdan mukaisesti kelpuutetun koelentokouluttajan (FTI) valvonnan alaisena. Näihin valvottuihin lentokoulutustunteihin sisältyy hakijan pätevyyden arviointi siten kuin se kuvataan FCL.920 kohdassa.

b)

Hyvittäminen

1) 

Hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut opettajakelpuutus, hyvitetään a kohdan 1 alakohdan vaatimus täysimääräisesti.

2) 

Lisäksi hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut FI- tai TRI-kelpuutus asianomaisessa ilma-alusryhmässä, hyvitetään a kohdan 2 alakohdan vaatimukset täysimääräisesti.

FCL.940.FTI    FTI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolon jatkaminen. FTI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on FTI-kelpuutuksen voimassaoloaikana täytettävä yksi seuraavista vaatimuksista:

1) 

suoritettava vähintään

i) 

50 tuntia koelentoja, joista vähintään 15 tuntia on oltava suoritettu FTI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden aikana, ja

ii) 

5 tuntia koelentokoulutusta FTI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden aikana, tai

2) 

saatava kertauskoulutus koelentokouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kertauskoulutuksen on perustuttava FTI-kurssin käytännön lentokoulutusosaan FCL.930.FTI kohdan a kohdan 3 alakohdan mukaisesti ja sisällettävä vähintään yksi koulutuslento FCL.905.FTI kohdan b kohdan mukaisesti kelpuutetun koelentokouluttajan valvonnan alaisena.

b)

Uusiminen. Jos FTI-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on saatava kertauskoulutusta koelentokouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kertauskoulutuksen on täytettävä vähintään FCL.930.FTI kohdan a kohdan 3 alakohdan vaatimukset.

K   LUKU

TARKASTUSLENTÄJÄT

1    JAKSO

Yleiset vaatimukset

▼M11

FCL.1000    Tarkastuslentäjän valtuutukset

a) Yleistä

Tarkastuslentäjän valtuutuksen haltijalla on oltava

1) 

niitä lupakirjoja, kelpuutuksia tai valtuutuksia vastaava lupakirja, kelpuutus tai valtuutus, joita varten hänellä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja, sekä oikeus antaa opetusta niitä varten, jollei tässä liitteessä muuta määrätä;

2) 

kelpoisuus toimia ilma-aluksen päällikkönä lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin aikana, jos ne suoritetaan ilma-aluksella.

b) Erityisehdot:

1) 

Jos tässä luvussa asetettujen vaatimusten täyttäminen ei ole mahdollista, toimivaltainen viranomainen voi antaa erityisvaltuutuksen, jolla annetaan oikeudet lentokokeiden ja tarkastuslentojen suorittamiseen sekä pätevyyden arviointiin, kun on otettu käyttöön

i) 

jäsenvaltiossa tai lentotoiminnan harjoittajan kalustossa uusi ilma-alus;

ii) 

tämän liitteen mukaisia uusia kursseja.

Tällainen valtuutus on rajoitettava uuden ilma-alustyypin käyttöönottoon tarvittaviin lentokokeisiin, tarkastuslentoihin ja pätevyyden arviointeihin tai uuteen kurssiin, eikä sen voimassaoloaika saa missään tapauksessa ylittää yhtä vuotta.

2) 

Edellä b alakohdan 1 alakohdan mukaisesti myönnettyjen valtuutusten haltijoiden, jotka aikovat hakea tarkastuslentäjän valtuutusta, on täytettävä kyseistä tarkastuslentäjän valtuutuksen luokkaa koskevat edellytykset ja voimassaolon jatkamista koskevat vaatimukset.

3) 

Jos pätevää tarkastuslentäjää ei ole käytettävissä, toimivaltaiset viranomaiset voivat tapauskohtaisesti antaa valtuutuksen lentokokeiden, tarkastuslentojen ja pätevyyden arviointien suorittamiseen sellaisille tarkastajille tai tarkastuslentäjille, jotka eivät täytä asiaankuuluvia a alakohdan mukaisia kouluttaja-, tyyppi- tai luokkakelpuutuksen vaatimuksia.

c) Jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella suoritettavat tarkastuslennot

1) 

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, kun lentokoe tai tarkastuslento suoritetaan niiden alueiden ulkopuolella, joista jäsenvaltiot ovat Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastuussa, toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä tarkastuslentäjän valtuutus hakijalle, jolla on Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen lentolupakirja, edellyttäen että

i) 

hakijalla on vähintään niitä lupakirjoja, kelpuutuksia tai valtuutuksia vastaava lupakirja, kelpuutus tai valtuutus, joita varten hänellä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja, ja joka tapauksessa vähintään CPL-lupakirja;

ii) 

hakijalla on kelpoisuus toimia ilma-aluksen päällikkönä ilma-aluksella suoritettavan lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin aikana;

iii) 

hakija täyttää tässä luvussa asetetut vaatimukset kyseisen tarkastuslentäjän valtuutuksen myöntämiselle; ja

iv) 

hakija osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa eurooppalaiset ilmailun turvallisuussäännöt niin hyvin, että voi käyttää tämän liitteen mukaisia tarkastuslentäjän oikeuksia.

2) 

Edellä 1 alakohdassa tarkoitettu valtuutus antaa oikeuden ottaa vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja ainoastaan

i) 

niiden alueiden ulkopuolella, joista jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat; ja

ii) 

lentäjiltä, joilla on riittävä kielitaito siinä kielessä, jolla lentokoe tai tarkastuslento suoritetaan.

FCL.1005    Oikeuksien rajoittaminen eturistiriitojen vuoksi

Tarkastuslentäjä ei saa

a) 

ottaa vastaan lentokokeita tai pätevyyden arviointeja lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämiseksi hakijalta, jolle hän on antanut yli 25 prosenttia sitä lupakirjaa, kelpuutusta tai valtuutusta varten vaaditusta lentokoulutuksesta, jota varten lentokoe tai pätevyyden arviointi suoritetaan; ja

b) 

ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja, jos hän arvioi jonkin asian saattavan vaikuttaa objektiivisuuteensa.

▼B

FCL.1010    Tarkastuslentäjän edellytykset

Tarkastuslentäjän valtuutuksen hakijan on osoitettava

a) 

tarkastuslentäjän oikeuksiin soveltuvat tiedot, tausta ja kokemus;

b) 

että hänelle ei ole määrätty seuraamuksia, mukaan lukien tämän osan (FCL) mukaisesti myönnetyn lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen rajoittaminen tai peruuttaminen määräajaksi tai pysyvästi, perusasetuksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen noudattamatta jättämisen takia viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana.

FCL.1015    Tarkastuslentäjien toiminnan yhdenmukaistaminen

▼M14

a)

Tarkastuslentäjän valtuutuksen hakijan on suoritettava toimivaltaisen viranomaisen järjestämä tai hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämä ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä standardointikurssi.

▼B

b)

Standardointikurssin on koostuttava teoriakoulutuksesta ja käytännön koulutuksesta ja sen on sisällettävä vähintään

1) 

kahden lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottaminen tai pätevyyden arvioinnin suorittaminen niitä lupakirjoja, kelpuutuksia tai valtuutuksia varten, joita varten hakija hakee oikeutta ottaa vastaan kokeita ja tarkastuksia;

2) 

koulutus, joka koskee tämän osan sovellettavia vaatimuksia ja sovellettavia lentotoimintavaatimuksia, lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamista ja pätevyyden arviointia sekä niiden dokumentointia ja raportointia;

3) 

ohjeistus kansallisista hallintomenettelyistä, henkilötietojen suojaa koskevista vaatimuksista, vastuusta, vahinkovakuutuksesta ja maksuista;

▼M3

4) 

ohjeistus tarpeesta arvioida ja soveltaa 3 alakohdassa lueteltuja seikkoja, kun otetaan vastaan lentokoe tai tarkastuslento tai suoritetaan pätevyyden arviointi hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen; ja

5) 

koulutusta siitä, kuinka nämä muiden toimivaltaisten viranomaisten kansalliset menettelyt ja vaatimukset ovat tarvittaessa saatavilla.

▼M3

c)

Tarkastuslentäjän valtuutuksen haltija ei saa ottaa vastaan lentokoetta tai tarkastuslentoa tai suorittaa pätevyyden arviointia hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen, ellei hän ole tarkistanut uusimpia saatavilla olevia tietoja hakijan toimivaltaisen viranomaisen asiaa koskevista kansallisista menettelyistä.

▼B

FCL.1020    Tarkastuslentäjien pätevyyden arviointi

Tarkastuslentäjän valtuutuksen hakijan on osoitettava pätevyytensä toimivaltaisen viranomaisen tarkastajalle tai kokeneelle tarkastuslentäjälle, jonka tarkastuslentäjän valtuutuksesta vastaava toimivaltainen viranomainen on erityisesti valtuuttanut tähän tarkoitukseen; pätevyys osoitetaan ottamalla vastaan lentokoe tai tarkastuslento tai suorittamalla pätevyyden arviointi siinä tarkastuslentäjän tehtävässä, jota varten oikeuksia haetaan; tähän kuuluvat lentoa edeltävä ohjeistus, lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottaminen tai pätevyyden arviointi sekä sen henkilön arviointi, josta koe, tarkastus tai arviointi tehdään, palautteenanto ja asiakirjojen täyttäminen.

▼M11

FCL.1025    Tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a) Voimassaolo

Tarkastuslentäjän valtuutus on voimassa kolme vuotta.

b) Voimassaolon jatkaminen

Tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaolon jatkamiseksi haltijan on täytettävä seuraavat ehdot:

▼M14

1) 

hän on suorittanut ennen valtuutuksen voimassaoloajan päättymistä vähintään kuusi lentokoetta, tarkastuslentoa, pätevyyden arviointia tai EBT-arviointivaihetta asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä III (osa ORO) olevassa ORO.FC.231 kohdassa tarkoitetun EBT-moduulin yhteydessä;

2) 

hän on valtuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana suorittanut toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tarkastuslentäjän kertauskurssin, jonka järjestää toimivaltainen viranomainen tai hyväksytty koulutusorganisaatio;

3) 

edellä olevan 1 alakohdan mukaisista lentokokeista, tarkastuslennoista, pätevyyden arvioinneista tai EBT-arviointivaiheista yhden on oltava suoritettu tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana, ja

▼M11

i) 

oltava toimivaltaisen viranomaisen tarkastajan tai tarkastuslentäjän valtuutuksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen erikseen valtuuttaman kokeneen tarkastuslentäjän arvioima; tai

ii) 

täytettävä FCL.1020 kohdan vaatimukset.

Jos valtuutuksen voimassaolon jatkamisen hakijalla on oikeudet useammassa kuin yhdessä tarkastuslentäjän luokassa, kaikkien tarkastuslentäjän oikeuksien voimassaoloa voidaan toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella jatkaa, jos hakija täyttää FCL.1020 kohdan b alakohdan 1 ja 2 alakohdan vaatimukset yhdessä tarkastuslentäjän valtuutuksen luokassa.

c) Uusiminen

Jos valtuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on oltava täyttänyt b alakohdan 2 alakohdan ja FCL.1020 kohdan vaatimukset uusimishakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana, ennen kuin hän voi jatkaa oikeuksien käyttämistä.

d) Tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaoloa jatketaan tai se uusitaan vain, jos hakija osoittaa edelleen täyttävänsä FCL.1010 ja FCL.1030 kohdan vaatimukset.

▼B

FCL.1030    Lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottaminen ja pätevyyden arviointien suorittaminen

a)

Ottaessaan vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja ja suorittaessaan pätevyyden arviointeja tarkastuslentäjän on

1) 

varmistettava, että viestintä hakijan kanssa sujuu ilman kieliongelmia;

2) 

tarkistettava, että hakija täyttää kaikki tämän osan (FCL) pätevyyttä, koulutusta ja kokemusta koskevat vaatimukset sen lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämiseksi, voimassaolon jatkamiseksi tai uusimiseksi, jota varten lentokoe, tarkastuslento tai pätevyyden arviointi suoritetaan;

3) 

kerrottava hakijalle seurauksista, joita epätäydellisten, virheellisten tai väärien tietojen antaminen koulutuksesta ja lentokokemuksesta aiheuttaa.

b)

Lentokokeen tai tarkastuslennon suorittamisen jälkeen tarkastuslentäjän on

1) 

kerrottava hakijalle kokeen tulos; jos koe on vain osittain hyväksytty tai hylätty, tarkastuslentäjän on kerrottava hakijalle, että tämä ei saa käyttää kelpuutuksen mukaisia oikeuksia, ennen kuin on läpäissyt koko kokeen; tarkastuslentäjän on kerrottava mahdolliset lisäkoulutusvaatimukset ja selitettävä hakijan muutoksenhakuoikeus;

2) 

jos tarkastuslento tai pätevyyden arviointi on läpäisty voimassaolon jatkamista tai uusimista varten, tarkastuslentäjän on merkittävä hakijan lupakirjaan tai todistukseen uusi kelpuutuksen tai lupakirjan voimassaolon päättymispäivä, jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen viranomainen on erikseen valtuuttanut hänet tätä tarkoitusta varten;

3) 

annettava hakijalle allekirjoitettu lausunto lentokokeesta tai tarkastuslennosta ja toimitettava viipymättä kopiot lausunnosta hakijan lupakirjasta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle ja sille toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen. Lausunnon on sisällettävä

i) 

ilmoitus siitä, että tarkastuslentäjä on saanut hakijalta tiedot tämän kokemuksesta ja koulutuksesta ja katsonut, että kokemus ja koulutus täyttävät tämän osan (FCL) sovellettavat vaatimukset;

ii) 

vahvistus siitä, että kaikki vaaditut lentoliikkeet ja tehtävät on suoritettu, sekä tarvittaessa tiedot suullisesta teoriakokeesta; jos jokin kohta on hylätty, tarkastuslentäjän on kirjattava kyseisen arvioinnin syyt;

iii) 

kokeen, tarkastuksen tai pätevyyden arvioinnin tulos;

▼M3

iv) 

ilmoitus siitä, että tarkastuslentäjä on tarkistanut hakijan toimivaltaisen viranomaisen kansalliset menettelyt ja vaatimukset ja soveltanut niitä, jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen;

v) 

jäljennös tarkastuslentäjän valtuutuksesta, johon sisältyy tieto hänen tarkastuslentäjän oikeuksiensa laajuudesta, jos tarkastuslentäjä ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen.

▼B

c)

Tarkastuslentäjän on säilytettävä kaikkia lentokokeita, tarkastuslentoja ja pätevyyden arviointeja koskevat tiedot ja tulokset viisi vuotta.

d)

Tarkastuslentäjän valtuutuksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen tai hakijan lupakirjasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tarkastuslentäjän on toimitettava kaikki pyydetyt tiedot ja lausunnot valvontatarkoituksia varten.

2    JAKSO

Tarkastuslentäjien erityisvaatimukset – FE

FCL.1005.FE    FE – Oikeudet ja ehdot

a)

FE(A). Lentokoneen tarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan

1) 

lentokokeita PPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten sekä lentokokeita ja tarkastuslentoja siihen liittyviä yhden ohjaajan lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutuksia varten, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan lentokoneita, edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen ohjaajana vähintään 1 000 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 250 tuntia lennonopetusta;

2) 

lentokokeita CPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten sekä lentokokeita ja tarkastuslentoja siihen liittyviä yhden ohjaajan lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutuksia varten, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan lentokoneita, edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen ohjaajana vähintään 2 000 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 250 tuntia lennonopetusta;

3) 

lentokokeita ja tarkastuslentoja LAPL(A)-lupakirjaa varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut vähintään 500 tuntia lentoaikaa lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen ohjaajana, josta vähintään 100 tuntia lennonopetusta;

4) 

lentokokeita vuoristolentokelpuutusta varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut vähintään 500 tuntia lentoaikaa lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen ohjaajana, mukaan lukien vähintään 500 lentoonlähtöä ja laskua lennonopetuksena vuoristolentokelpuutusta varten;

▼M3

5) 

tarkastuslentoja EIR-kelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut vähintään 1 500 tuntia lentokoneen ohjaajana ja täyttää FCL.1010.IRE kohdan a kohdan 2 alakohdan vaatimukset.

▼B

b)

FE(H). Helikopterin tarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan

1) 

lentokokeita PPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten sekä lentokokeita ja tarkastuslentoja PPL(H)-lupakirjaan merkittyjä yksimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien tyyppikelpuutuksia varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut helikopterin ohjaajana vähintään 1 000 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 250 tuntia lennonopetusta;

2) 

lentokokeita CPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten sekä lentokokeita ja tarkastuslentoja CPL(H)-lupakirjaan merkittyjä yksimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien tyyppikelpuutuksia varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut helikopterin ohjaajana vähintään 2 000 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 250 tuntia lennonopetusta;

3) 

lentokokeita ja tarkastuslentoja PPL(H)- tai CPL(H)-lupakirjaan merkittyjä monimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien tyyppikelpuutuksia varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä täyttää soveltuvin osin 1 tai 2 kohdan vaatimukset ja että hänellä on CPL(H)- tai ATPL(H)-lupakirja ja tarvittaessa IR(H)-kelpuutus;

4) 

lentokokeita ja tarkastuslentoja LAPL(H)-lupakirjaa varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut vähintään 500 tuntia lentoaikaa helikopterin ohjaajana, josta vähintään 150 tuntia lennonopetusta.

c)

FE(As). Ilmalaivan tarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita PPL(As)- ja CPL(As)-lupakirjoja varten sekä lentokokeita ja tarkastuslentoja niihin liittyviä ilmalaivan tyyppikelpuutuksia varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut 500 tuntia lentoaikaa ilmalaivan ohjaajana, josta 100 tuntia lennonopetusta.

▼M12 —————

▼B

FCL.1010.FE    FE – Edellytykset

FE-valtuutuksen hakijalla on oltava kyseisen ilma-alusryhmän FI-kelpuutus.

3    JAKSO

Tyyppitarkastuslentäjän erityisvaatimukset – TRE

FCL.1005.TRE    TRE – Oikeudet ja ehdot

a)

TRE(A) ja TRE(PL). Lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppitarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan

1) 

lentokokeita lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen ensimmäisen tyyppikelpuutuksen myöntämiseksi;

▼M3

2) 

tarkastuslentoja tyyppikelpuutusten sekä EIR- ja IR-kelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;

▼B

3) 

lentokokeita ATPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten;

4) 

lentokokeita MPL-lupakirjan myöntämistä varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä täyttää FCL.925 kohdan vaatimukset;

▼M11

5) 

pätevyyden arviointeja TRI- tai SFI-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten kyseisessä ilma-alusryhmässä edellyttäen, että hän on toiminut tyyppitarkastuslentäjänä vähintään kolme vuotta ja suorittanut FCL.1015 kohdan b alakohdan mukaisen erityiskoulutuksen pätevyyden arviointia varten.

▼B

b)

TRE(H). TRE(H)-tarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan

1) 

lentokokeita ja tarkastuslentoja helikopterin tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;

2) 

tarkastuslentoja mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten tai IR(H)-kelpuutuksen laajentamiseksi yksimoottorisista helikoptereista monimoottorisiin helikoptereihin edellyttäen, että TRE(H)-tarkastuslentäjällä on voimassa oleva IR(H)-kelpuutus;

3) 

lentokokeita ATPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten;

▼M11

4) 

pätevyyden arviointeja TRI(H)- tai SFI(H)-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että hän on toiminut tyyppitarkastuslentäjänä vähintään kolme vuotta ja suorittanut FCL.1015 kohdan b alakohdan mukaisen erityiskoulutuksen pätevyyden arviointia varten.

▼B

FCL.1010.TRE    TRE – Edellytykset

a)

TRE(A) ja TRE(PL). Lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppitarkastuslentäjän valtuutuksen

1) 

hakijan on usean ohjaajan lentokoneiden tai pystysuoraan nousevien lentokoneiden osalta oltava suorittanut usean ohjaajan lentokoneiden tai pystysuoraan nousevien lentokoneiden ohjaajana soveltuvin osin 1 500 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 500 tuntia on oltava lennetty ilma-aluksen päällikkönä;

2) 

vaativien suorituskykyisten yhden ohjaajan lentokoneiden osalta hakijan on oltava suorittanut yhden ohjaajan lentokoneen ohjaajana 500 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 200 tuntia on oltava lennetty ilma-aluksen päällikkönä;

3) 

hakijalla on oltava CPL- tai ATPL-lupakirja ja TRI-kelpuutus kyseiseen tyyppiin;

4) 

TRE-valtuutuksen ensimmäistä myöntämistä varten hänen on oltava antanut vähintään 50 tuntia lentokoulutusta tyyppikouluttajana (TRI), lennonopettajana (FI) tai simulaattorikouluttajana (SFI) kyseisellä ilma-alustyypillä tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka edustaa kyseistä tyyppiä.

b)

TRE(H). Helikopterin TRE(H)-valtuutuksen

1) 

hakijalla on oltava TRI(H)-kelpuutus tai yksimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien osalta voimassa oleva FI(H)-kelpuutus kyseiseen helikopterityyppiin;

2) 

TRE-valtuutuksen ensimmäistä myöntämistä varten hakijan on oltava antanut 50 tuntia lentokoulutusta tyyppikouluttajana (TRI), lennonopettajana (FI) tai simulaattorikouluttajana (SFI) kyseisellä helikopterityypillä tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka edustaa kyseistä tyyppiä;

3) 

usean ohjaajan helikopterien osalta hakijalla on oltava CPL(H)- tai ATPL(H)-lupakirja, ja hänen on oltava suorittanut usean ohjaajan helikopterin ohjaajana 1 500 tuntia lentoaikaa, joista vähintään 500 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;

4) 

monimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien osalta

i) 

hakijan on oltava suorittanut helikopterin ohjaajana 1 000 tuntia lentoaikaa, joista vähintään 500 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;

ii) 

hakijalla on oltava CPL(H)- tai ATPL(H)-lupakirja ja tarvittaessa voimassa oleva IR(H)-kelpuutus;

5) 

yksimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien osalta

i) 

hakijan on oltava suorittanut helikopterin ohjaajana 750 tuntia lentoaikaa, joista vähintään 500 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;

▼M3

ii) 

hakijalla on oltava CPL(H)- tai ATPL(H)-lupakirja.

▼B

6) 

Ennen kuin TRE(H)-valtuutuksen oikeudet laajennetaan yhden ohjaajan monimoottorisen helikopterin oikeuksista usean ohjaajan monimoottorisen helikopterin oikeuksiin samassa helikopterityypissä, sen haltijalla on oltava vähintään 100 tunnin kokemus usean ohjaajan lentotoiminnasta kyseisellä tyypillä.

7) 

Kun hakija hakee ensimmäistä monimoottorisen usean ohjaajan helikopterin TRE-valtuutusta, b kohdan 3 alakohdassa vaadittu 1 500 tunnin lentokokemus usean ohjaajan helikopterilla voidaan katsoa täyttyneeksi, jos hän on suorittanut 500 tuntia lentoaikaa saman tyypin usean ohjaajan helikopterilla ilma-aluksen päällikkönä.

4    JAKSO

Luokkakelpuutustarkastuslentäjän erityisvaatimukset – CRE

FCL.1005.CRE    CRE –Oikeudet

Luokkakelpuutustarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan yhden ohjaajan lentokoneilla, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan lentokoneita

a) 

lentokokeita luokka- ja tyyppikelpuutusten myöntämistä varten;

▼M11

b) 

tarkastuslentoja:

1) 

luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;

2) 

mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista varten edellyttäen, että hänellä on vähintään 1 500 tuntia lentokokemusta lentokoneen ohjaajana ja vähintään 450 tuntia IFR-lentoaikaa;

3) 

mittarilentokelpuutusten uusimista varten edellyttäen, että hän täyttää FCL.1010.IRE kohdan a alakohdan vaatimukset; ja

4) 

EIR-kelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että hänellä on vähintään 1 500 tuntia lentokokemusta lentokoneen ohjaajana ja hän täyttää FCL.1010.IRE kohdan a alakohdan 2 alakohdan vaatimukset.

▼M4

c) 

lentokokeita LAPL(A)-oikeuksien laajentamiseksi toiseen lentokoneluokkaan tai -versioon.

▼B

FCL.1010.CRE    CRE – Edellytykset

CRE-valtuutuksen

a) 

hakijalla on oltava tai oltava aiemmin ollut CPL(A)-, MPL(A)- tai ATPL(A)-lupakirja yhden ohjaajan oikeuksin ja hänellä on oltava PPL(A)-lupakirja;

▼M11

b) 

hakijalla on oltava CRI- tai FI-kelpuutus opetusoikeuksilla kyseiseen luokkaan tai tyyppiin;

▼B

c) 

hakijan on oltava suorittanut 500 tuntia lentoaikaa lentokoneen ohjaajana.

5    JAKSO

Mittaritarkastuslentäjän erityisvaatimukset – IRE

▼M3

FCL.1005.IRE    IRE – Oikeudet

Mittaritarkastuslentäjän valtuutuksen haltijalla on oikeus ottaa vastaan lentokokeita EIR- tai IR-kelpuutusten myöntämistä varten ja tarkastuslentoja EIR- tai IR-kelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten.

▼M11

FCL.1010.IRE    IRE – Edellytykset

a) Lentokoneiden mittaritarkastuslentäjä (IRE(A))

Lentokoneiden IRE-valtuutuksen hakijalla on oltava IRI(A)- tai FI(A)-kelpuutus ja oikeus antaa opetusta IR(A)-kelpuutusta varten, ja hänen on oltava suorittanut

1) 

2 000 tuntia lentoaikaa lentokoneiden ohjaajana; ja

2) 

450 tuntia mittarilentoaikaa, ja siitä 250 tuntia kouluttajana.

b) Helikoptereiden mittaritarkastuslentäjä (IRE(H))

Helikoptereiden IRE-valtuutuksen hakijalla on oltava IRI(H)- tai FI(H)-kelpuutus ja oikeus antaa opetusta IR(H)-kelpuutusta varten, ja hänen on oltava suorittanut

1) 

2 000 tuntia lentoaikaa helikoptereiden ohjaajana; ja

2) 

300 tuntia mittarilentoaikaa helikoptereilla, ja siitä 200 tuntia kouluttajana.

c) Ilmalaivojen mittaritarkastuslentäjä (IRE(As))

Ilmalaivojen IRE-valtuutuksen hakijalla on oltava IRI(As)- tai FI(As)-kelpuutus ja oikeus antaa opetusta IR(As)-kelpuutusta varten, ja hänen on oltava suorittanut

1) 

500 tuntia lentoaikaa ilmalaivojen ohjaajana; ja

2) 

100 tuntia mittarilentoaikaa ilmalaivoilla, ja siitä 50 tuntia kouluttajana.

▼B

6    JAKSO

Simulaattoritarkastuslentäjän erityisvaatimukset – SFE

▼M11

FCL.1005.SFE    SFE – Oikeudet ja ehdot

a) Lentokoneiden simulaattoritarkastuslentäjä (SFE(A)) ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden simulaattoritarkastuslentäjä (SFE(PL))

Lentokoneiden tai pystysuoraan nousevien lentokoneiden simulaattoritarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan lentosimulaattorilla, tai 5 alakohdassa tarkoitettuja arviointeja varten soveltuvalla simulaatiokoulutuslaitteella

1) 

lentokokeita ja tarkastuslentoja lentokoneiden tai pystysuoraan nousevien lentokoneiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;

2) 

tarkastuslentoja mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamisen tai uusimisen yhteydessä edellyttäen, että hän on läpäissyt kyseisellä ilma-alustyypillä viimeksi kuluneena vuonna tarkastuslennon, johon on sisältynyt mittarilentokelpuutus;

3) 

lentokokeita ATPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten;

4) 

lentokokeita MPL-lupakirjan myöntämistä varten edellyttäen, että hän täyttää FCL.925 kohdan vaatimukset; ja

5) 

pätevyyden arviointeja SFI-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten kyseisessä ilma-alusryhmässä edellyttäen, että hän on toiminut lentokoneiden simulaattoritarkastuslentäjänä vähintään kolme vuotta ja suorittanut FCL.1015 kohdan b alakohdan mukaisen erityiskoulutuksen pätevyyden arviointia varten.

b) Helikoptereiden simulaattoritarkastuslentäjä SFE(H)

Helikoptereiden simulaattoritarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan lentosimulaattorilla, tai 4 alakohdassa tarkoitettuja arviointeja varten soveltuvalla simulaatiokoulutuslaitteella

1) 

lentokokeita ja tarkastuslentoja tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten;

2) 

tarkastuslentoja mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista ja uusimista varten tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamisen tai uusimisen yhteydessä edellyttäen, että simulaattoritarkastuslentäjä on läpäissyt kyseisellä ilma-alustyypillä tarkastuslentoa edeltäneenä vuonna tarkastuslennon, johon on sisältynyt myös mittarilentokelpuutus;

3) 

lentokokeita ATPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten; ja

4) 

pätevyyden arviointeja SFI(H)-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että hän on toiminut helikoptereiden simulaattoritarkastuslentäjänä vähintään kolme vuotta ja suorittanut FCL.1015 kohdan b alakohdan mukaisen erityiskoulutuksen pätevyyden arviointia varten.

FCL.1010.SFE    SFE – Edellytykset

▼M12

a) SFE(A)

SFE(A)-valtuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat ehdot:

1) 

usean ohjaajan lentokoneiden osalta:

i) 

hänellä on tai on ollut ATPL(A)-lupakirja ja tyyppikelpuutus;

▼M14

ii) 

hänellä on SFI(A)-kelpuutus kyseiseen lentokonetyyppiin; ja

▼M12

iii) 

hänellä on vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentokoneiden ohjaajana;

2) 

vaativien suorituskykyisten yhden ohjaajan lentokoneiden osalta:

i) 

hänellä on tai on ollut CPL(A)- tai ATPL(A)-lupakirja ja tyyppikelpuutus;

▼M14

ii) 

hänellä on SFI(A)-kelpuutus kyseiseen lentokoneluokkaan tai -tyyppiin; ja

▼M12

iii) 

hänellä on vähintään 500 tuntia lentoaikaa yhden ohjaajan lentokoneiden ohjaajana;

▼M11

3) 

SFE-valtuutuksen myöntämistä varten hakijan on oltava antanut vähintään 50 tuntia synteettistä lentokoulutusta TRI(A)- tai SFI(A)-kouluttajana kyseisellä tyypillä.

b) Helikoptereiden simulaattoritarkastuslentäjä (SFE(H))

SFE(H)-valtuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat ehdot:

1) 

hakijalla on oltava tai oltava ollut ATPL(H)-lupakirja ja tyyppikelpuutus kyseiseen helikopterityyppiin;

2) 

hakijalla on oltava SFI(H)-kelpuutus kyseiseen helikopterityyppiin;

3) 

hakijalla on oltava vähintään 1 000 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan helikopterien ohjaajana;

4) 

SFE-valtuutuksen myöntämistä varten hakijan on oltava antanut vähintään 50 tuntia synteettistä lentokoulutusta TRI(H)- tai SFI(H)-kouluttajana kyseisellä tyypillä.

▼B

7    JAKSO

Lennonopettajien tarkastuslentäjän erityisvaatimukset – FIE

FCL.1005.FIE    FIE – Oikeudet ja ehdot

a)

FIE(A). Lentokoneen lennonopettajien tarkastuslentäjällä on oikeus suorittaa pätevyyden arviointeja FI(A)-, CRI(A)-, IRI(A)- ja TRI(A)-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten yhden ohjaajan lentokoneilla edellyttäen, että hänellä on kyseinen opettajakelpuutus.

b)

FIE(H). Helikopterin lennonopettajien tarkastuslentäjällä on oikeus suorittaa pätevyyden arviointeja FI(H)-, IRI(H)- ja TRI(H)-kelpuutuksia varten yhden ohjaajan helikoptereilla edellyttäen, että hänellä on kyseinen opettajakelpuutus.

▼M12

c)

FIE(As). Ilmalaivojen lennonopettajien tarkastuslentäjällä on oikeudet suorittaa pätevyyden arviointeja ilmalaivojen opettajakelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että hänellä on asiaankuuluva opettajakelpuutus.

▼B

FCL.1010.FIE    FIE – Edellytykset

a)

FIE(A). Lentokoneen FIE-valtuutuksen,

jos hakija aikoo suorittaa pätevyyden arviointeja,

1) 

hakijalla on oltava kyseinen opettajakelpuutus;

2) 

hakijan on oltava suorittanut 2 000 tuntia lentoaikaa lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen ohjaajana, ja

3) 

hakijan on oltava suorittanut vähintään 100 tuntia lentoaikaa opettaen hakijoita opettajakelpuutusta varten.

b)

FIE(H). Helikopterin FIE-valtuutuksen

1) 

hakijalla on oltava kyseinen opettajakelpuutus;

2) 

hakijan on oltava suorittanut 2 000 tuntia lentoaikaa helikopterin ohjaajana;

3) 

hakijan on oltava suorittanut vähintään 100 tuntia lentoaikaa opettaen hakijoita opettajakelpuutusta varten.

c)

FIE(As). Ilmalaivan FIE-valtuutuksen

1) 

hakijan on oltava suorittanut 500 tuntia lentoaikaa ilmalaivan ohjaajana;

2) 

hakijan on oltava suorittanut vähintään 20 tuntia lentoaikaa opettaen hakijoita FI(As)-kelpuutusta varten;

3) 

hakijalla on oltava kyseinen opettajakelpuutus.

▼M12 —————

▼B
Lisäys 1

Teoriatiedon hyvittäminen

▼M4

A.   TEORIATIEDON HYVITTÄMINEN LENTOLUPAKIRJAN MYÖNTÄMISEKSI – SIIRTYMÄKOULUTUS JA KOEVAATIMUKSET

▼M12

1.    LAPL ja PPL

1.1 LAPL-lupakirjan myöntämistä varten toisen ilma-alusryhmän LAPL-lupakirjan haltijalle hyvitetään FCL.120 kohdan a alakohdassa lueteltujen yhteisten oppiaineiden teoriatietoa koskevat vaatimukset täysimääräisesti.

1.2 LAPL- tai PPL-lupakirjan myöntämistä varten toisen ilma-alusryhmän PPL-, CPL- tai ATPL-lupakirjan haltijalle hyvitetään FCL.215 kohdan a alakohdassa lueteltujen yhteisten oppiaineiden teoriatietoa koskevat vaatimukset. Hyvitystä sovelletaan myös LAPL- tai PPL-lupakirjan hakijoihin, joilla on komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) mukaisesti myönnetty BPL-lupakirja tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myönnetty SPL-lupakirja, paitsi että oppiainetta ’lentosuunnistus’ ei hyvitetä.

▼M12 —————

▼M12

1.3 PPL-lupakirjan myöntämistä varten saman ilma-alusryhmän LAPL-lupakirjan haltijalle hyvitetään teoriakoulutuksen ja -kokeen vaatimukset täysimääräisesti.

1.4 Poiketen siitä, mitä 1.2 kohdassa säädetään, LAPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myönnetyn SPL-lupakirjan haltijan, jolla on oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneita, on FCL.135.A kohdan a alakohdan 2 alakohdan mukaisesti osoitettava riittävä teoriatiedon taso yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalentokoneiden luokkaa varten.

▼B

2.    CPL

2.1 CPL-lupakirjan hakijan, jolla on CPL-lupakirja toisessa ilma-alusryhmässä, on saatava tietopuolista siirtymäkoulutusta hyväksytyllä kurssilla eri ilma-alusryhmien CPL-koulutusohjelmissa havaittujen erojen mukaisesti.

2.2 Hakijan on suoritettava hyväksytysti tässä osassa (FCL) määritelty teoriakoe asianomaisessa ilma-alusryhmässä seuraavista oppiaineista:

021 – ilma-aluksen yleistuntemus: runko ja järjestelmät, sähköjärjestelmä, voimalaitteet, hätävarusteet
022 – ilma-aluksen yleistuntemus: mittarit
032/034 – lentokoneiden tai helikopterien suoritusarvot soveltuvin osin
070 – lentotoimintamenetelmät ja
080 – lennonteoria.

2.3 CPL-lupakirjan hakijalle, joka on läpäissyt mittarilentokelpuutuksen teoriakokeet samassa ilma-alusryhmässä, hyvitetään teoriatietoa koskevat vaatimukset seuraavista oppiaineista:

— 
ihmisen suorituskyky
— 
sääoppi.

3.    ATPL

3.1 ATPL-lupakirjan hakijan, jolla on ATPL-lupakirja toisessa ilma-alusryhmässä, on oltava saanut tietopuolista siirtymäkoulutusta hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa eri ilma-alusryhmien ATPL-koulutusohjelmissa havaittujen erojen mukaisesti.

▼M3

3.2 Hakijan on suoritettava hyväksytysti tässä osassa (FCL) määritelty teoriakoe asianomaisen ilma-alusryhmän mukaan seuraavista oppiaineista:

021 – ilma-aluksen yleistuntemus: runko ja järjestelmät, sähköjärjestelmä, voimalaitteet, hätävarusteet
022 – ilma-aluksen yleistuntemus: mittarit
032/034 – lentokoneiden tai helikopterien suoritusarvot soveltuvin osin
070 – lentotoimintamenetelmät, ja
080 – lennonteoria.

▼B

3.3 ATPL(A)-lupakirjan hakija, joka on läpäissyt CPL(A)-lupakirjan teoriakokeen, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaatimuksista VFR-radiopuhelinliikenteessä.

3.4 ATPL(H)-lupakirjan hakija, joka on läpäissyt CPL(H)-lupakirjan teoriakokeen, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaatimuksista seuraavissa oppiaineissa:

— 
ilmailun säädökset
— 
lennonteoria (helikopterit)
— 
VFR-radiopuhelinliikenne.

3.5 ATPL(A)-lupakirjan hakija, joka on läpäissyt IR(A)-kelpuutuksen teoriakokeen, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaatimuksista IFR-radiopuhelinliikenteessä.

3.6 ATPL(H)-lupakirjan hakija, jolla on IR(H)-kelpuutus ja joka on läpäissyt CPL(H)-lupakirjan teoriakokeen, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaatimuksista seuraavissa oppiaineissa:

— 
lennonteoria (helikopterit)
— 
VFR-radiopuhelinliikenne.

4.    IR

▼M3

4.1 IR- tai EIR-kelpuutuksen hakija, joka on läpäissyt CPL-lupakirjan teoriakokeet samassa ilma-alusryhmässä, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaatimuksista seuraavissa oppiaineissa:

— 
ihmisen suorituskyky
— 
sääoppi.

▼B

4.2 IR(H)-kelpuutuksen hakijan, joka on suorittanut hyväksytysti ATPL(H) VFR-teoriakokeen, on läpäistävä seuraavien oppiaineiden kokeet:

— 
ilmailun säädökset
— 
lennon suunnittelu ja seuranta
— 
radiosuunnistus
— 
IFR-radiopuhelinliikenne.
Lisäys 2Kielitaidon arviointiasteikko – erinomainen, edistynyt ja toimiva taso

Taso

Ääntäminen

Rakenne

Sanasto

Sujuvuus

Ymmärtäminen

Vuorovaikutus

Erinomainen

(Taso 6)

Ääntämys, painotus, rytmi ja intonaatio häiritsevät tuskin koskaan ymmärtämistä, vaikka puhujan ensimmäinen kieli tai alueellinen variantti saattavatkin vaikuttaa niihin.

Niin perustason kuin vaativammatkin kielioppi- ja lauserakenteet ovat johdonmukaisesti hyvin hallinnassa.

Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät tehokkaaseen viestintään monista tutuista ja vieraista aiheista. Sanavarasto on idiomaattinen ja vivahteikas ja mukautuu kielen käyttötilanteeseen.

Pystyy puhumaan pitkään luontevasti ja vaivattomasti. Vaihtelee puheen tempoa tyylivaikutuksen aikaansaamiseksi, esimerkiksi korostaakseen jotain seikkaa.

Käyttää spontaanisti ja oikein eri jäsennys- ja sidesanoja.

Ymmärtäminen on johdonmukaisesti virheetöntä lähes kaikissa yhteyksissä, ja myös kielelliset ja kulttuuriset vivahteet tulevat ymmärretyiksi.

Vuorovaikutus on vaivatonta lähes kaikissa tilanteissa. Ymmärtää helposti kielelliset ja sanattomat vivahteet ja reagoi niihin asiaankuuluvalla tavalla.

Edistynyt

(Taso 5)

Ääntämys, painotus, rytmi ja intonaatio häiritsevät harvoin ymmärtämistä, vaikka puhujan ensimmäinen kieli tai kielen alueellinen variantti vaikuttavatkin niihin.

Perustason kielioppi- ja lauserakenteet ovat johdonmukaisesti hyvin hallinnassa. Yrittää käyttää myös vaativampia rakenteita mutta tekee virheitä, jotka vaikuttavat joskus merkitykseen.

Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät tehokkaaseen viestintään yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista. Pystyy johdonmukaisesti ja onnistuneesti ilmaisemaan saman asian toisin sanoin. Sanavarasto on toisinaan idiomaattista.

Pystyy puhumaan pitkään suhteellisen vaivattomasti tutuista aiheista muttei välttämättä vaihtelemaan puheen tempoa tyylikeinona. Osaa käyttää oikein eri jäsennys- ja sidesanoja.

Ymmärtää oikein, kun kyse on yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista ja ymmärtää useimmiten oikein joutuessaan kohtaamaan kieleen tai tilanteeseen liittyvän ongelman tai odottamattoman tapahtuman.

Pystyy ymmärtämään erilaisia puheen variantteja (murre ja/tai korostus) tai tyylilajeja.

Vastaukset annetaan viipymättä ja ne ovat asianmukaisia ja informatiivisia. Hallitsee hyvin puhujan ja kuuntelijan välisen suhteen.

Toimiva

(Taso 4)

Puhujan ensimmäinen kieli tai alueellinen variantti vaikuttavat ääntämykseen, painotukseen, rytmiin ja intonaatioon, mutta häiritsevät vain joskus ymmärtämistä.

Perustason kielioppi- ja lauserakenteita käytetään luovasti, ja ne ovat yleensä hyvin hallinnassa. Virheitä saattaa esiintyä erityisesti epätavallisissa tai odottamattomissa tilanteissa, mutta ne vaikuttavat harvoin merkitykseen.

Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät yleensä tehokkaaseen viestintään yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista.

Pystyy usein onnistuneesti korvaamaan sanavaraston puutteita epätavallisissa tai odottamattomissa tilanteissa ilmaisemalla asian toisin.

Pystyy puhumaan suhteellisen pitkään asianmukaisella tempolla.

Puheen sujuvuus voi ajoittain heiketä siirryttäessä harjoitellusta tai kaavamaisesta puheesta spontaaniin vuorovaikutukseen, mutta tämä ei estä tehokasta viestintää. Osaa käyttää jonkin verran eri jäsennys- ja sidesanoja. Täytesanat eivät ole häiritseviä.

Ymmärtää useimmiten oikein, kun kyse on yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista ja kun käytetty korostus tai variantti on riittävän ymmärrettävä kielen kansainväliselle käyttäjäyhteisölle.

Kun puhuja kohtaa kieleen tai tilanteeseen liittyvän ongelman tai odottamattoman tapahtuman, ymmärtäminen voi olla hitaampaa tai edellyttää selventäviä strategioita.

Vastaukset annetaan yleensä viipymättä ja ne ovat asianmukaisia ja informatiivisia.

Osaa aloittaa vuoropuhelun ja ylläpitää sitä, vaikka kyse olisi odottamattomasta tapahtumasta. Selviytyy riittävän hyvin ilmeisistä väärinymmärryksistä tarkistamalla, vahvistamalla tai selventämällä asioita.

Huomautus: Lisäyksen 2 alkuperäinen teksti on siirretty AMC:hen, katso myös selventävä huomautus.
Lisäys 3

Koulutus ansiolentäjän ja liikennelentäjän lupakirjan myöntämistä varten

1. Tässä lisäyksessä esitetään niitä erilaisia kursseja koskevat vaatimukset, joita järjestetään ansiolentäjän ja liikennelentäjän lupakirjojen myöntämiseksi joko ilman mittarilentokelpuutusta tai sen kanssa.

2. Hakijan, joka haluaa siirtyä toiseen hyväksyttyyn koulutusorganisaatioon, on haettava toimivaltaiselta viranomaiselta virallista arviota edelleen tarvittavien koulutustuntien määrästä.

A.    Yhdistetty liikennelentäjäkurssi – lentokoneet

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn ATP(A)-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaamistasolle, jolla hän voi toimia perämiehenä usean ohjaajan monimoottorisissa lentokoneissa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ja saada CPL(A)/IR-lupakirjan.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn ATP(A)-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen I mukaisesti myönnetyn PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijalle annetaan ennen kurssia lennetyistä tunneista hyvitystä 50 prosenttia, kuitenkin korkeintaan 40 tuntia lentokokemusta tai 45 tuntia, jos oppilaalla on lentokoneen yölentokelpuutus, ja näistä 20 tuntia voidaan hyvittää koululentoaikaa koskevan vaatimuksen täyttämiseksi.

▼M8

4. Kurssin on sisällettävä

a) 

teoriakoulutus ATPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle;

b) 

näkö- ja mittarilentokoulutus;

c) 

miehistöyhteistyökoulutus usean ohjaajan lentokoneita varten; ja

d) 

UPRT-koulutus FCL.745.A kohdan mukaisesti, ellei hakija ole jo suorittanut tätä koulutusta ennen yhdistetyn ATP-kurssin aloittamista.

5. Hakija, joka hylätään ATP(A)-kurssilla tai ei pysty suorittamaan sitä kokonaan, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakokeen ja lentokokeen suoritusta sellaista lupakirjaa varten, jossa on alemman tason oikeudet ja mittarilentokelpuutus, jos sovellettavat vaatimukset täyttyvät.

▼B

TEORIATIETO

6. ATP(A)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 750 tuntia koulutusta.

►M8  7.1 ◄  Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään 25 tuntia teoriakoulutusta ja harjoituksia.

▼M8

7.2 UPRT-teoriakoulutus on toteutettava FCL.745.A kohdan mukaisesti.

▼B

TEORIAKOE

8. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa ATPL(A)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

▼M8

9. Lentokoulutuksen, tyyppikoulutusta lukuun ottamatta, on sisällettävä yhteensä vähintään 195 tuntia, mukaan lukien kaikki edistystä mittaavat kokeet, ja siitä korkeintaan 55 tuntia koko kurssilla saa olla mittariaikaa maassa. Hakijan on 195 tunnin kokonaisaikana suoritettava vähintään

a) 

95 tuntia koululentoa, josta korkeintaan 55 tuntia saa olla mittariaikaa maassa;

▼M11

b) 

70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta enintään 55 tuntia saa olla päällikköoppilaana. Mittarilentoaikaa päällikköoppilaana voidaan lukea lentoajaksi ilma-aluksen päällikkönä enintään 20 tuntia;

▼M8

c) 

50 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien yksi VFR-matkalento, joka on vähintään 540 kilometriä (300 merimailia) pitkä ja jonka aikana suoritetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka; ja

d) 

5 tuntia yölentoaikaa, joka käsittää 3 tuntia koululentoa, johon on sisällyttävä vähintään

1) 

1 tunti suunnistusmatkalentoa;

2) 

5 lentoonlähtöä yksin; ja

3) 

5 laskua pysähtymiseen asti yksin;

e) 

UPRT-lentokoulutus FCL.745.A kohdan mukaisesti;

f) 

115 tuntia mittarilentoaikaa, joka sisältää vähintään

1) 

20 tuntia päällikköoppilaana;

2) 

15 tuntia miehistöyhteistyötä, johon voidaan käyttää lentosimulaattoria tai FNPT II:ta;

3) 

50 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan

i) 

25 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä; tai

ii) 

40 tuntia saa olla mittariaikaa FNPT II:lla, FTD 2:lla tai lentosimulaattorilla, ja siitä korkeintaan 10 tuntia saa olla suoritettu FNPT I:llä.

Hakija, jolla on todistus perusmittarilennon kurssin suorittamisesta, saa hyvitystä enintään 10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta. Perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD) suoritettuja tunteja ei hyvitetä; ja

g) 

5 tuntia lentokoneella, joka

1) 

on hyväksytty vähintään neljän henkilön kuljettamiseen; ja

2) 

jossa on säätöpotkuri ja sisään vedettävä laskuteline.

▼B

LENTOKOE

10. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(A)-lentokoe yksimoottorisella tai monimoottorisella lentokoneella ja mittarilentokoe monimoottorisella lentokoneella.

B.    Osista koostuva liikennelentäjäkurssi – lentokoneet

1. ATPL(A)-lupakirjan hakijalla, joka suorittaa teoriakoulutuksensa osista koostuvalla kurssilla,

a) 

on oltava vähintään PPL(A)-lupakirja, joka on myönnetty Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti, ja

hänen on oltava suorittanut vähintään seuraava teoriakoulutuksen tuntimäärä

1) 

hakijoiden, joilla on PPL(A)-lupakirja: 650 tuntia;

2) 

hakijoiden, joilla on CPL(A)-lupakirja: 400 tuntia;

3) 

hakijoiden, joilla on IR(A)-kelpuutus: 500 tuntia;

4) 

hakijoiden, joilla on CPL(A)-lupakirja ja IR(A)-kelpuutus: 250 tuntia.

Teoriakoulutus on suoritettava ennen ATPL(A)-lupakirjan lentokoetta.

C.    Yhdistetty kurssi ansiolentäjän lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta varten – lentokoneet

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn CPL(A)- ja IR(A)-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaamistasolle, jolla hän voi lentää yhden ohjaajan yksimoottorisilla tai monimoottorisilla lentokoneilla kaupallisessa ilmakuljetuksessa ja saada CPL(A)/IR-lupakirjan.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(A)/IR-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijalle annetaan ennen kurssia lennetyistä tunneista hyvitystä 50 prosenttia, kuitenkin korkeintaan 40 tuntia lentokokemusta tai 45 tuntia, jos oppilaalla on lentokoneen yölentokelpuutus, ja näistä 20 tuntia voidaan hyvittää koululentoaikaa koskevan vaatimuksen täyttämiseksi.

4. Kurssin on sisällettävä

a) 

teoriakoulutus CPL(A)-lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta vastaavalle tietotasolle, ja

b) 

näkö- ja mittarilentokoulutus.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL/IR(A)-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, ja mittarilentokelpuutusta, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

6. CPL(A)/IR-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 500 tuntia koulutusta.

TEORIAKOE

7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(A)-lupakirjan ja mittarilentokelpuutuksen haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

8. Lentokoulutuksen, tyyppikoulutusta lukuun ottamatta, on sisällettävä yhteensä vähintään 180 tuntia, mukaan lukien kaikki edistystä mittaavat kokeet, ja niistä korkeintaan 40 tuntia koko kurssilla saa olla mittariaikaa maassa. 180 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 

80 tuntia koululentoaikaa, josta korkeintaan 40 tuntia saa olla mittariaikaa maassa;

▼M11

b) 

70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta enintään 55 tuntia saa olla päällikköoppilaana. Mittarilentoaikaa päällikköoppilaana voidaan lukea lentoajaksi ilma-aluksen päällikkönä enintään 20 tuntia;

▼B

c) 

50 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-matkalento, joka on vähintään 540 kilometriä (300 merimailia) pitkä ja jonka aikana suoritetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

d) 

viisi tuntia yölentoaikaa; näistä kolme tuntia on oltava koululentoa, joka sisältää vähintään yhden tunnin pituisen suunnistusmatkalennon ja viisi lentoonlähtöä yksin ja viisi laskua pysähtymiseen asti yksin, ja

e) 

100 tuntia mittarilentoaikaa, joka sisältää vähintään

1) 

20 tuntia päällikköoppilaana, ja

2) 

50 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan

i) 

25 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä, tai

ii) 

40 tuntia saa olla mittariaikaa FNPT II:lla, FTD 2:lla tai lentosimulaattorilla, ja siitä korkeintaan 10 tuntia saa olla suoritettu FNPT I:llä.

Hakija, jolla on todistus perusmittarilennon kurssin suorittamisesta, saa hyvitystä korkeintaan 10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta; perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD) suoritettuja tunteja ei hyvitetä.

f) 

viisi tuntia on suoritettava lentokoneella, joka on hyväksytty vähintään neljän henkilön kuljettamiseen ja jossa on säätöpotkuri ja sisään vedettävä laskuteline.

LENTOKOKEET

9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(A)-lentokoe ja IR-lentokoe monimoottorisella lentokoneella tai yksimoottorisella lentokoneella.

D.    Yhdistetty ansiolentäjäkurssi – lentokoneet

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn CPL(A)-kurssin tavoite on kouluttaa lentäjä sille osaamistasolle, joka vaaditaan CPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(A)-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijalle annetaan ennen kurssia lennetyistä tunneista hyvitystä 50 prosenttia, kuitenkin korkeintaan 40 tuntia lentokokemusta tai 45 tuntia, jos oppilaalla on lentokoneen yölentokelpuutus, ja näistä 20 tuntia voidaan hyvittää koululentoaikaa koskevan vaatimuksen täyttämiseksi.

4. Kurssin on sisällettävä

a) 

teoriakoulutus CPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja

b) 

näkö- ja mittarilentokoulutus.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL(A)-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

6. CPL(A)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 350 tuntia koulutusta.

TEORIAKOE

7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(A)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

8. Lentokoulutuksen, tyyppikoulutusta lukuun ottamatta, on sisällettävä yhteensä vähintään 150 tuntia, mukaan lukien kaikki edistystä mittaavat kokeet, ja niistä korkeintaan viisi tuntia koko kurssilla saa olla mittariaikaa maassa. 150 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 

80 tuntia koululentoaikaa, josta korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa;

▼M11

b) 

70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta enintään 55 tuntia saa olla päällikköoppilaana;

▼B

c) 

20 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-matkalento, joka on vähintään 540 kilometriä (300 merimailia) pitkä ja jonka aikana suoritetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

d) 

viisi tuntia yölentoaikaa; näistä kolme tuntia on oltava koululentoa, joka sisältää vähintään yhden tunnin pituisen suunnistusmatkalennon ja viisi lentoonlähtöä yksin ja viisi laskua pysähtymiseen asti yksin;

e) 

10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä, FTD 2:lla, FNPT II:lla tai lentosimulaattorilla. Hakija, jolla on todistus perusmittarilennon kurssin suorittamisesta, saa hyvitystä korkeintaan 10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta; perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD) suoritettuja tunteja ei hyvitetä.

f) 

Viisi tuntia on suoritettava lentokoneella, joka on hyväksytty vähintään neljän henkilön kuljettamiseen ja jossa on säätöpotkuri ja sisään vedettävä laskuteline.

LENTOKOE

9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(A)-lentokoe yksimoottorisella tai monimoottorisella lentokoneella.

E.    Osista koostuva ansiolentäjäkurssi – lentokoneet

YLEISTÄ

1. Osista koostuvan CPL(A)-kurssin tavoite on kouluttaa PPL(A)-lupakirjan haltija sille osaamistasolle, joka vaaditaan CPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten.

2. Ennen osista koostuvan CPL(A)-kurssin aloittamista hakijalla on oltava Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetty PPL(A)-lupakirja.

3. Ennen lentokoulutuksen aloittamista hakijan on

▼M12

a) 

oltava suorittanut 150 tuntia lentoaikaa; tähän on sisällyttävä ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla 50 tuntia, joista 10 tuntia on oltava matkalentoa.

Lukuun ottamatta vaatimusta ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla lennetystä 50 tunnista, ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä lennetyt tunnit voidaan laskea mukaan 150 tunnin lentoaikaan lentokoneilla seuraavasti:

1) 

20 tuntia helikoptereilla, jos hakijalla on PPL(H)-lupakirja;

2) 

50 tuntia helikoptereilla, jos hakijalla on CPL(H)-lupakirja;

3) 

10 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla;

4) 

20 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on PPL(As)-lupakirja;

5) 

50 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on CPL(As)-lupakirja.

▼B

b) 

täytettävä monimoottoristen lentokoneiden luokka- tai tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellytykset luvun H mukaisesti, jos lentokokeessa käytetään monimoottorista lentokonetta.

4. Hakijan, joka haluaa suorittaa osista koostuvan CPL(A)-kurssin, on suoritettava kaikki lentokoulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla. Teoriakoulutus voidaan antaa hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, jossa annetaan vain teoriakoulutusta.

5. Kurssin on sisällettävä

a) 

teoriakoulutus CPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja

b) 

näkö- ja mittarilentokoulutus.

TEORIATIETO

6. CPL(A)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 250 tuntia koulutusta.

TEORIAKOE

7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(A)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

8. Hakijoille, joilla ei ole mittarilentokelpuutusta, on annettava vähintään 25 tuntia lentokoulutusta, mukaan lukien 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa BITD:llä, FNPT I:llä tai II:lla, FTD 2:lla tai lentosimulaattorilla.

9. Hakijoille, joilla on voimassa oleva IR(A)-kelpuutus, hyvitetään mittarikoulutusaika täysimääräisesti. Hakijoille, joilla on voimassa oleva IR(H)-kelpuutus, hyvitetään korkeintaan viisi tuntia koululentoaikaa, missä tapauksessa vähintään viisi tuntia koululentoaikaa on suoritettava lentokoneella. Hakija, jolla on todistus perusmittarilennon kurssin suorittamisesta, saa hyvitystä korkeintaan 10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta.

10.

 
a) 

Hakijoille, joilla on voimassa oleva mittarilentokelpuutus, on annettava vähintään 15 tuntia lentokoulutusta näkölentosääntöjen mukaan.

b) 

Hakijoille, joilla ei ole lentokoneen yölentokelpuutusta, on annettava lisäksi vähintään viisi tuntia yölentokoulutusta, johon sisältyy kolme tuntia koululentoa; tähän on kuuluttava vähintään yhden tunnin pituinen suunnistusmatkalento sekä viisi lentoonlähtöä yksin ja viisi laskua pysähtymiseen asti yksin.

11. Vähintään viisi tuntia lentokoulutuksesta on annettava lentokoneella, joka on hyväksytty vähintään neljän henkilön kuljettamiseen ja jossa on säätöpotkuri ja sisään vedettävä laskuteline.

KOKEMUS

12. CPL(A)-lupakirjan hakijalla on oltava vähintään 200 tuntia lentoaikaa, mukaan lukien vähintään

a) 

100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, ja siitä 20 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, johon on kuuluttava vähintään 540 kilometriä (300 NM) pitkä VFR-matkalento; sen aikana on tehtävä laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

b) 

viisi tuntia yölentoaikaa; näistä kolme tuntia on oltava koululentoa, joka sisältää vähintään yhden tunnin pituisen suunnistusmatkalennon ja viisi lentoonlähtöä yksin ja viisi laskua pysähtymiseen asti yksin, ja

c) 

10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä, FNPT II:lla tai lentosimulaattorilla; hakija, jolla on todistus perusmittarilennon kurssin suorittamisesta, saa hyvitystä korkeintaan 10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta; perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD) suoritettuja tunteja ei hyvitetä;

▼M3

d) 

kuusi tuntia lentoaikaa on suoritettava monimoottorisella lentokoneella, jos lentokoe suoritetaan monimoottorisella lentokoneella.

▼B

e) 

ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä lennetyt tunnit voidaan laskea mukaan 200 lentotuntiin seuraavissa tapauksissa:

i) 

30 tuntia helikoptereilla, jos hakijalla on PPL(H)-lupakirja, tai

ii) 

100 tuntia helikoptereilla, jos hakijalla on CPL(H)-lupakirja, tai

iii) 

30 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla, tai

iv) 

30 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on PPL(As)-lupakirja, tai

v) 

60 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on CPL(As)-lupakirja.

LENTOKOE

13. Suoritettuaan lentokoulutuksen ja täytettyään asianmukaiset kokemusvaatimukset hakijan on suoritettava CPL(A)-lentokoe yksimoottorisella tai monimoottorisella lentokoneella.

F.    Yhdistetty kurssi liikennelentäjän lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta varten – helikopterit

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn ATP(H)/IR-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä sellaiselle osaamistasolle, jolla hän voi toimia perämiehenä usean ohjaajan monimoottorisissa helikoptereissa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ja saada CPL(H)/IR-lupakirjan.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn ATP(H)/IR-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(H)-lupakirjan haltijalle hyvitetään 50 prosenttia asiaankuuluvasta kokemuksesta, kuitenkin korkeintaan

a) 

40 tuntia, joista korkeintaan 20 tuntia saa olla koululentoa, tai

b) 

50 tuntia, joista enintään 25 tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on helikopterin yölentokelpuutus.

4. Kurssin on sisällettävä

a) 

teoriakoulutus ATPL(H)- ja IR-tietotasolle;

b) 

näkö- ja mittarilentokoulutus, ja

c) 

miehistöyhteistyökoulutus usean ohjaajan helikoptereiden käyttöä varten.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko ATP(H)/IR-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, ja mittarilentokelpuutusta, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

6. ATP(H)/IR-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 750 tuntia koulutusta.

7. Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään 25 tuntia teoriaharjoituksia.

TEORIAKOE

8. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa ATPL(H)-lupakirjan ja mittarilentokelpuutuksen haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

9. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 195 tuntia, mukaan lukien edistystä mittaavat kokeet. 195 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 

140 tuntia koululentoa, josta

1) 

75 tunnin näkölentokoulutus saa sisältää

i) 

30 tuntia tason C/D helikopterin lentosimulaattorilla, tai

ii) 

25 tuntia FTD 2:lla, 3:lla, tai

iii) 

20 tuntia helikopterin FNPT II:lla/III:lla, tai

iv) 

20 tuntia lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella;

2) 

50 tunnin mittarilentokoulutus saa sisältää

i) 

korkeintaan 20 tuntia helikopterin lentosimulaattorilla tai FTD 2:lla, 3:lla tai FNPT II:lla/III:lla tai

ii) 

10 tuntia vähintään helikopterin FNPT 1:llä tai lentokoneella;

3) 

15 tuntia miehistöyhteistyötä, johon saa käyttää helikopterin lentosimulaattoria tai helikopterin FTD 2:ta, 3:a (MCC) tai FNPT II/III:a (MCC);

Jos lentokoulutukseen käytetty helikopteri on eri tyyppiä kuin näkölentokoulutukseen käytetty helikopterin lentosimulaattori, hyvitys rajoitetaan korkeintaan siihen, joka myönnetään helikopterin FNPT II:lle/III:lle.

b) 

55 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta 40 tuntia saa olla päällikköoppilaana; vähintään 14 tuntia yksinlentoa päivällä ja yksi tunti yksinlentoa yöllä;

c) 

50 tuntia matkalentoa, johon on kuuluttava vähintään 10 tuntia matkalentoa päällikköoppilaana, mukaan lukien vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen VFR-matkalento, jonka aikana on tehtävä lasku kahdelle eri lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

d) 

viisi tuntia yölentoaikaa helikoptereilla, johon sisältyy vähintään kolme tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku;

e) 

50 tuntia mittarikoululentoaikaa, johon kuuluu

i) 

10 tuntia perusmittarikoulutusta, ja

ii) 

40 tuntia koulutusta mittarilentokelpuutusta varten, joka sisältää vähintään 10 tuntia monimoottorisella IFR-hyväksytyllä helikopterilla.

LENTOKOKEET

10. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(H)-lentokoe monimoottorisella helikopterilla ja lentokoe mittarilentokelpuutusta varten IFR-hyväksytyllä monimoottorisella helikopterilla, ja hänen on täytettävä miehistöyhteistyökoulutuksen vaatimukset.

G.    Yhdistetty kurssi liikennelentäjän lupakirjaa varten – helikopterit

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn ATP(H)-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaamistasolle, jolla hän voi toimia VFR-oikeuksiin rajoitettuna perämiehenä usean ohjaajan monimoottorisissa helikoptereissa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ja saada CPL(H)-lupakirjan.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn ATP(H)-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(H)-lupakirjan haltijalle hyvitetään 50 prosenttia asiaankuuluvasta kokemuksesta, kuitenkin korkeintaan

a) 

40 tuntia, joista korkeintaan 20 tuntia saa olla koululentoa, tai

b) 

50 tuntia, joista enintään 25 tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on helikopterin yölentokelpuutus.

4. Kurssin on sisällettävä

a) 

teoriakoulutus ATPL(H)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle;

b) 

näkö- ja perusmittarilentokoulutus, ja

c) 

miehistöyhteistyökoulutus usean ohjaajan helikoptereiden käyttöä varten.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko ATP(H)-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

6. ATP(H)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 650 tuntia koulutusta.

7. Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään 20 tuntia teoriaharjoituksia.

TEORIAKOE

8. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa ATPL(H)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

9. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 150 tuntia, mukaan lukien edistystä mittaavat kokeet. 150 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 

95 tuntia koululentoa, josta

i) 

75 tunnin näkölentokoulutus saa sisältää

1) 

30 tuntia tason C/D helikopterin lentosimulaattorilla, tai

2) 

25 tuntia FTD 2:lla, 3:lla, tai

3) 

20 tuntia helikopterin FNPT II:lla/III:lla, tai

4) 

20 tuntia lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella;

ii) 

10 tunnin perusmittarilentokoulutus saa sisältää viisi tuntia vähintään helikopterin FNPT I:llä tai lentokoneella;

iii) 

10 tuntia miehistöyhteistyökoulutusta, johon saa käyttää joko helikopteria, helikopterin lentosimulaattoria tai seuraavia koulutuslaitteita: FTD 2, 3 (MCC) tai FNPT II/III (MCC);

Jos lentokoulutukseen käytetty helikopteri on eri tyyppiä kuin näkölentokoulutukseen käytetty helikopterin lentosimulaattori, hyvitys rajoitetaan korkeintaan siihen, joka myönnetään helikopterin FNPT II:lle/III:lle.

b) 

55 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta 40 tuntia saa olla päällikköoppilaana; vähintään 14 tuntia yksinlentoa päivällä ja yksi tunti yksinlentoa yöllä;

c) 

50 tuntia matkalentoa, johon on kuuluttava vähintään 10 tuntia matkalentoa päällikköoppilaana, mukaan lukien vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen VFR-matkalento, jonka aikana on tehtävä lasku kahdelle eri lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

d) 

viisi tuntia yölentoaikaa helikoptereilla, johon sisältyy vähintään kolme tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku.

LENTOKOKEET

10. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(H)-lentokoe monimoottorisella helikopterilla ja täytettävä miehistöyhteistyövaatimukset.

H.    Osista koostuva kurssi liikennelentäjän lupakirjaa varten – helikopterit

1. ATPL(H)-lupakirjan hakijalla, joka saa teoriakoulutuksensa osista koostuvalla kurssilla, on oltava vähintään PPL(H)-lupakirja ja hänen on suoritettava vähintään seuraavat koulutustunnit 18 kuukauden aikana:

a) 

Hakija, jolla on Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetty PPL(H)-lupakirja: 550 tuntia;

b) 

hakija, jolla on CPL(H)-lupakirja: 300 tuntia.

2. ATPL(H)/IR-lupakirjan hakijalla, joka saa teoriakoulutuksensa osista koostuvalla kurssilla, on oltava vähintään PPL(H)-lupakirja ja hänen on suoritettava vähintään seuraava määrä koulutustunteja:

a) 

hakija, jolla on PPL(H)-lupakirja: 650 tuntia;

b) 

hakija, jolla on CPL(H)-lupakirja: 400 tuntia;

c) 

hakija, jolla on IR(H)-kelpuutus: 500 tuntia;

d) 

hakija, jolla on CPL(H)-lupakirja ja IR(H)-kelpuutus: 250 tuntia.

I.    Yhdistetty kurssi ansiolentäjän lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta varten – helikopterit

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn CPL(H)/IR-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaamistasolle, jolla hän voi lentää yhden ohjaajan monimoottorisia helikoptereita ja saada monimoottorisen helikopterin CPL(H)/IR-lupakirjan.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(H)/IR-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(H)-lupakirjan haltijalle hyvitetään 50 prosenttia asiaankuuluvasta kokemuksesta, kuitenkin korkeintaan

a) 

40 tuntia, joista korkeintaan 20 tuntia saa olla koululentoa, tai

b) 

50 tuntia, joista enintään 25 tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on helikopterin yölentokelpuutus.

4. Kurssin on sisällettävä

a) 

teoriakoulutus CPL(H)-lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta vastaavalle tietotasolle, ja ensimmäinen monimoottorisen helikopterin tyyppikelpuutus, ja

b) 

näkö- ja mittarilentokoulutus.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL(H)/IR-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, ja mittarilentokelpuutusta, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

6. CPL(H)/IR-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 500 tuntia koulutusta.

TEORIAKOE

7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(H)-lupakirjan ja mittarilentokelpuutuksen haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

8. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 180 tuntia, mukaan lukien edistystä mittaavat kokeet. 180 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 

125 tuntia koululentoa, josta

i) 

75 tunnin näkölentokoulutus saa sisältää

1) 

30 tuntia tason C/D helikopterin lentosimulaattorilla, tai

2) 

25 tuntia FTD 2:lla, 3:lla, tai

3) 

20 tuntia helikopterin FNPT II:lla/III:lla, tai

4) 

20 tuntia lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella;

ii) 

50 tunnin mittarilentokoulutus saa sisältää

1) 

korkeintaan 20 tuntia helikopterin lentosimulaattorilla tai FTD 2:lla, 3:lla tai FNPT II/III:lla, tai

2) 

10 tuntia vähintään helikopterin FNPT 1:llä tai lentokoneella;

jos lentokoulutukseen käytetty helikopteri on eri tyyppiä kuin näkölentokoulutukseen käytetty lentosimulaattori, hyvitys rajoitetaan korkeintaan siihen, joka myönnetään helikopterin FNPT II:lle/III:lle;

b) 

55 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta 40 tuntia saa olla päällikköoppilaana; vähintään 14 tuntia yksinlentoa päivällä ja yksi tunti yksinlentoa yöllä;

c) 

10 tuntia koulumatkalentoa;

d) 

10 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-matkalento, joka on vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen ja jonka aikana suoritetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

e) 

viisi tuntia yölentoaikaa helikoptereilla, johon sisältyy vähintään kolme tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa, ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku;

f) 

50 tuntia mittarikoululentoaikaa, johon kuuluu

i) 

10 tuntia perusmittarikoulutusta, ja

ii) 

40 tuntia koulutusta mittarilentokelpuutusta varten, joka sisältää vähintään 10 tuntia monimoottorisella IFR-hyväksytyllä helikopterilla.

LENTOKOE

9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(H)-lentokoe monimoottorisella tai yksimoottorisella helikopterilla ja mittarilentokoe IFR-hyväksytyllä monimoottorisella helikopterilla.

J.    Yhdistetty kurssi ansiolentäjän lupakirjaa varten – helikopterit

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn CPL(H)-kurssin tavoite on kouluttaa lentäjä sille osaamistasolle, joka vaaditaan CPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(H)-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(H)-lupakirjan haltijalle hyvitetään 50 prosenttia asiaankuuluvasta kokemuksesta, kuitenkin korkeintaan

a) 

40 tuntia, joista korkeintaan 20 tuntia saa olla koululentoa, tai

b) 

50 tuntia, joista enintään 25 tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on helikopterin yölentokelpuutus.

4. Kurssin on sisällettävä

a) 

teoriakoulutus CPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja

b) 

näkö- ja mittarilentokoulutus.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL(H)-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

6. Hyväksytyn CPL(H)-teoriakurssin on sisällettävä vähintään 350 tuntia koulutusta tai 200 tuntia, jos hakijalla on PPL-lupakirja.

TEORIAKOE

7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(H)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

8. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 135 tuntia, mukaan lukien kaikki edistystä mittaavat kokeet, ja niistä korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa. 135 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 

85 tuntia koululentoa, josta

i) 

korkeintaan 75 tuntia saa olla näkölentokoulutusta ja sisältää

1) 

30 tuntia tason C/D helikopterin lentosimulaattorilla, tai

2) 

25 tuntia FTD 2:lla, 3:lla, tai

3) 

20 tuntia helikopterin FNPT II:lla/III:lla, tai

4) 

20 tuntia lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella;

ii) 

korkeintaan 10 tuntia saa olla mittarilentokoulutusta ja sisältää viisi tuntia vähintään helikopterin FNPT I:llä tai lentokoneella;

jos lentokoulutukseen käytetty helikopteri on eri tyyppiä kuin näkölentokoulutukseen käytetty lentosimulaattori, hyvitys rajoitetaan korkeintaan siihen, joka myönnetään helikopterin FNPT II:lle/III:lle;

b) 

50 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta 35 tuntia saa olla päällikköoppilaana; vähintään 14 tuntia yksinlentoa päivällä ja yksi tunti yksinlentoa yöllä;

c) 

10 tuntia koulumatkalentoa;

d) 

10 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-matkalento, joka on vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen ja jonka aikana suoritetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

e) 

viisi tuntia yölentoaikaa helikoptereilla, johon sisältyy vähintään kolme tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku;

f) 

10 tuntia mittarikoulutusaikaa, josta vähintään viisi tuntia helikopterilla.

LENTOKOE

9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(H)-lentokoe.

K.    Osista koostuva kurssi ansiolentäjän lupakirjaa varten – helikopterit

YLEISTÄ

1. Osista koostuvan CPL(H)-kurssin tavoite on kouluttaa PPL(H)-lupakirjan haltija sille osaamistasolle, joka vaaditaan CPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten.

2. Ennen osista koostuvan CPL(H)-kurssin aloittamista hakijalla on oltava Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetty PPL(H)-lupakirja.

3. Ennen lentokoulutuksen aloittamista hakijan on

▼M11

a) 

oltava suorittanut 155 tuntia lentoaikaa, mukaan lukien 50 tuntia ilma-aluksen päällikkönä helikoptereilla, ja siitä 10 tuntia on oltava matkalentoa.

Lukuun ottamatta vaatimusta ilma-aluksen päällikkönä helikoptereilla lennetystä 50 tunnista, ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä lennetyt tunnit voidaan laskea mukaan 155 tunnin lentoaikaan helikoptereilla seuraavissa tapauksissa:

1) 

20 tuntia lentokoneilla, jos hakijalla on PPL(A)-lupakirja;

2) 

50 tuntia lentokoneilla, jos hakijalla on CPL(A)-lupakirja;

3) 

10 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla;

4) 

20 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on PPL(As)-lupakirja;

5) 

50 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on CPL(As)-lupakirja;

▼B

b) 

täytettävä FCL.725 ja FCL.720.H kohdan vaatimukset, jos lentokokeessa käytetään monimoottorista helikopteria.

4. Hakijan, joka haluaa suorittaa osista koostuvan CPL(H)-kurssin, on suoritettava kaikki lentokoulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla. Teoriakoulutus voidaan antaa hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, jossa annetaan vain teoriakoulutusta.

5. Kurssin on sisällettävä

a) 

teoriakoulutus CPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja

b) 

näkö- ja mittarilentokoulutus.

TEORIATIETO

6. CPL(H)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 250 tuntia koulutusta.

TEORIAKOE

7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(H)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

8. Hakijoille, joilla ei ole mittarilentokelpuutusta, on annettava vähintään 30 tuntia lentokoulutusta, josta

a) 

20 tuntia näkölentokoulutusta, joka saa sisältää viisi tuntia helikopterin lentosimulaattorilla tai FTD 2:lla, 3:lla tai FNPT II:lla, III:lla, ja

b) 

10 tuntia mittarilentokoulutusta, joka saa sisältää viisi tuntia vähintään helikopterin FTD 1:llä tai FNPT I:llä tai lentokoneella.

9. Hakijalle, jolla on voimassa oleva IR(H)-kelpuutus, hyvitetään mittarikoulutusaika täysimääräisesti. Hakijan, jolla on voimassa oleva IR(A)-kelpuutus, on suoritettava vähintään viisi tuntia mittarikoululentoa helikopterilla.

10. Hakijalle, jolla ei ole helikopterin yölentokelpuutusta, on annettava lisäksi vähintään viisi tuntia yölentokoulutusta, johon kuuluu kolme tuntia koululentoa mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa sekä viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen. Jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku.

KOKEMUS

11. CPL(H)-lupakirjan hakijan on oltava suorittanut vähintään 185 tuntia lentoaikaa, mukaan lukien 50 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, joista 10 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä; tähän on kuuluttava yksi vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen VFR-matkalento, jonka aikana tehdään laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka.

Ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä lennetyt tunnit voidaan laskea mukaan 185 lentotuntiin seuraavissa tapauksissa:

a) 

20 tuntia lentokoneilla, jos hakijalla on PPL(A)-lupakirja, tai

b) 

50 tuntia lentokoneilla, jos hakijalla on CPL(A)-lupakirja, tai

c) 

10 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla, tai

d) 

20 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on PPL(As)-lupakirja, tai

e) 

50 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on CPL(As)-lupakirja.

LENTOKOE

12. Lentokoulutuksen päätyttyä ja tarvittavan kokemuksen hankittuaan hakijan on suoritettava CPL(H)-lentokoe.

L.    Yhdistetty kurssi ansiolentäjän lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta varten – ilmalaivat

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn CPL(As)/IR-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaamistasolle, jolla hän voi lentää ilmalaivaa ja saada CPL(As)/IR-lupakirjan.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(As)/IR-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(As)-, PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(As)-, PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijoille hyvitetään korkeintaan

a) 

10 tuntia, joista korkeintaan viisi tuntia saa olla koululentoa, tai

b) 

15 tuntia, joista enintään seitsemän tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on ilmalaivan yölentokelpuutus.

4. Kurssin on sisällettävä

a) 

teoriakoulutus CPL(As)-lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta vastaavalle tietotasolle ja ensimmäinen ilmalaivan tyyppikelpuutus, ja

b) 

näkö- ja mittarilentokoulutus.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL/IR(As)-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, ja mittarilentokelpuutusta, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

6. CPL(As)/IR-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 500 tuntia koulutusta.

TEORIAKOE

7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(As)-lupakirjan ja mittarilentokelpuutuksen haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

8. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 80 tuntia, mukaan lukien edistystä mittaavat kokeet. 80 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 

60 tuntia koululentoa, josta

i) 

30 tunnin näkölentokoulutus saa sisältää

1) 

12 tuntia ilmalaivan lentosimulaattorilla tai

2) 

10 tuntia ilmalaivan FTD:llä tai

3) 

8 tuntia ilmalaivan FNPT II:lla/III:lla tai

4) 

8 tuntia lentokoneella, helikopterilla tai TMG-moottoripurjelentokoneella;

ii) 

30 tunnin mittarilentokoulutus saa sisältää

1) 

korkeintaan 12 tuntia ilmalaivan lentosimulaattorilla tai FTD:llä tai FNPT II:lla/III:lla, tai

2) 

6 tuntia vähintään ilmalaivan FTD 1:llä tai FNPT I:llä tai lentokoneella;

jos lentokoulutukseen käytetty ilmalaiva on eri tyyppiä kuin näkölentokoulutukseen käytetty lentosimulaattori, hyvitys rajoitetaan kahdeksaan tuntiin;

b) 

20 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta viisi tuntia saa olla päällikköoppilaana; vähintään 14 tuntia yksinlentoa päivällä ja yksi tunti yksinlentoa yöllä;

c) 

viisi tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-matkalento, joka on vähintään 90 kilometrin (50 NM) pituinen ja jonka aikana suoritetaan kaksi laskua pysähtymiseen asti määrälentopaikalle;

d) 

viisi tuntia yölentoaikaa ilmalaivoilla, johon sisältyy vähintään kolme tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku;

e) 

30 tuntia mittarikoululentoaikaa, johon kuuluu

i) 

10 tuntia perusmittarikoulutusta, ja

ii) 

20 tuntia koulutusta mittarilentokelpuutusta varten, joka sisältää vähintään 10 tuntia monimoottorisella IFR-hyväksytyllä ilmalaivalla.

LENTOKOE

9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(As)-lentokoe monimoottorisella tai yksimoottorisella ilmalaivalla ja mittarilentokoe IFR-hyväksytyllä monimoottorisella ilmalaivalla.

M.    Yhdistetty kurssi ansiolentäjän lupakirjaa varten – ilmalaivat

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn CPL(As)-kurssin tavoite on kouluttaa lentäjä sille osaamistasolle, joka vaaditaan CPL(As)-lupakirjan myöntämistä varten.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(As)-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen I mukaisesti myönnetyn PPL(As)-, PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(As)-, PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijoille hyvitetään korkeintaan

a) 

10 tuntia, joista korkeintaan viisi tuntia saa olla koululentoa, tai

b) 

15 tuntia, joista enintään seitsemän tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on ilmalaivan yölentokelpuutus.

4. Kurssin on sisällettävä

a) 

teoriakoulutus CPL(As)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja

b) 

näkö- ja mittarilentokoulutus.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL(As)-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

6. Hyväksytyn CPL(As)-teoriakurssin on sisällettävä vähintään 350 tuntia koulutusta tai 200 tuntia, jos hakijalla on PPL-lupakirja.

TEORIAKOE

7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(As)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

8. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 50 tuntia, mukaan lukien kaikki edistystä mittaavat kokeet, ja niistä korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa. 50 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 

30 tuntia koululentoaikaa, josta korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa;

b) 

20 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;

c) 

viisi tuntia koulumatkalentoa;

d) 

viisi tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-matkalento, joka on vähintään 90 kilometrin (50 NM) pituinen ja jonka aikana suoritetaan kaksi laskua pysähtymiseen asti määrälentopaikalle;

e) 

viisi tuntia yölentoaikaa ilmalaivoilla, johon sisältyy vähintään kolme tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku;

f) 

10 tuntia mittarikoulutusaikaa, josta vähintään viisi tuntia ilmalaivalla.

LENTOKOE

9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(As)-lentokoe.

N.    Osista koostuva kurssi ansiolentäjän lupakirjaa varten – ilmalaivat

YLEISTÄ

1. Osista koostuvan CPL(As)-kurssin tavoite on kouluttaa PPL(As)-lupakirjan haltija sille osaamistasolle, joka vaaditaan CPL(As)-lupakirjan myöntämistä varten.

2. Ennen osista koostuvan CPL(As)-kurssin aloittamista hakijalla on oltava

a) 

PPL(As)-lupakirja, joka on myönnetty Chicagon yleissopimuksen liitteen I mukaisesti;

b) 

suoritettuna 200 tuntia lentoaikaa ilmalaivan ohjaajana, mukaan lukien 50 tuntia ilma-aluksen päällikkönä; näistä 10 tuntia on oltava matkalentoa.

3. Hakijan, joka haluaa suorittaa osista koostuvan CPL(As)-kurssin, on suoritettava kaikki lentokoulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla. Teoriakoulutus voidaan antaa hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, jossa annetaan vain teoriakoulutusta.

4. Kurssin on sisällettävä

a) 

teoriakoulutus CPL(As)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja

b) 

näkö- ja mittarilentokoulutus.

TEORIATIETO

5. CPL(As)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 250 tuntia koulutusta.

TEORIAKOE

6. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(As)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

7. Hakijoille, joilla ei ole mittarilentokelpuutusta, on annettava vähintään 20 tuntia lentokoulutusta, josta

10 tuntia näkölentokoulutusta, joka saa sisältää viisi tuntia ilmalaivan lentosimulaattorilla tai FTD 2:lla, 3:lla tai FNPT II:lla, III:lla, ja
10 tuntia mittarilentokoulutusta, joka saa sisältää viisi tuntia vähintään ilmalaivan FTD 1:llä tai FNPT I:llä tai lentokoneella.

8. Hakijoille, joilla on voimassa oleva IR(As)-kelpuutus, hyvitetään mittarikoulutusaika täysimääräisesti. Hakijan, jolla on voimassa oleva mittarilentokelpuutus toisessa ilma-alusryhmässä, on suoritettava vähintään viisi tuntia mittarikoululentoa ilmalaivalla.

9. Hakijoille, joilla ei ole ilmalaivan yölentokelpuutusta, on annettava lisäksi vähintään viisi tuntia yölentokoulutusta, johon kuuluu kolme tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yhden tunnin suunnistusmatkalento sekä viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku.

KOKEMUS

10. CPL(As)-lupakirjan hakijan on oltava suorittanut vähintään 250 tuntia lentoaikaa ilmalaivalla, mukaan lukien 125 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, joista 50 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä; tähän on kuuluttava yksi vähintään 90 kilometrin (50 NM) pituinen VFR-matkalento, jonka aikana tehdään lasku pysähtymiseen asti määrälentopaikalle.

Ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä lennetyt tunnit voidaan laskea mukaan 185 lentotuntiin seuraavissa tapauksissa:

a) 

30 tuntia lentokoneilla tai helikoptereilla, jos hakijalla on PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirja, tai

b) 

60 tuntia lentokoneilla tai helikoptereilla, jos hakijalla on CPL(A)- tai CPL(H)-lupakirja, tai

c) 

10 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla, tai

d) 

10 tuntia ilmapalloilla.

LENTOKOE

11. Lentokoulutuksen päätyttyä ja tarvittavan kokemuksen hankittuaan hakijan on suoritettava CPL(As)-lentokoe.
Lisäys 4

Lentokoe ansiolentäjän lupakirjan myöntämistä varten

A.    Yleistä

1. Ansiolentäjän lupakirjan hakijan on oltava saanut koulutusta saman luokan tai tyypin ilma-aluksella, jota käytetään lentokokeessa.

2. Hakijan on suoritettava hyväksytysti kaikki lentokokeen asiaankuuluvat osat. Jos hänen suorituksensa hylätään osan yhdessäkin kohdassa, koko osa katsotaan hylätyksi. Jos hakijan suoritus hylätään useammassa kuin yhdessä osassa, hänen on suoritettava koko koe uudelleen. Vain yhdessä osassa hylätyn hakijan on suoritettava hylätty osa uudelleen. Jos uusintakokeen jokin osa hylätään, hakijan on suoritettava koko koe uudelleen, vaikka hän olisi suorittanut kyseisen osan hyväksytysti aiemmalla kerralla. Kaikki lentokokeen osat on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa. Jos hakija ei läpäise kaikkia lentokokeen osia kahdella yrityksellä, vaaditaan lisäkoulutusta.

3. Lentokokeen hylkäyksen jälkeen voidaan vaatia lisäkoulutusta. Lentokokeen suorittamista voi yrittää miten monta kertaa tahansa.

LENTOKOKEEN SUORITTAMINEN

4. Jos hakija keskeyttää lentokokeen sellaisesta syystä, jota tarkastuslentäjä (FE) ei pidä riittävänä, hakijan on suoritettava koko lentokoe uudelleen. Jos koe keskeytetään tarkastuslentäjän mielestä riittävästä syystä, vain ne osat, joita ei ole suoritettu kokonaan, on suoritettava myöhemmin toisella lennolla.

5. Tarkastuslentäjän niin salliessa hakija voi suorittaa minkä tahansa lentokokeeseen kuuluvan liikkeen tai menetelmän kerran uudelleen. Tarkastuslentäjä voi keskeyttää kokeen missä tahansa vaiheessa, jos hän katsoo, että hakijan osoittamat lentotaidot edellyttävät kokeen suorittamista kokonaan uudelleen.

6. Hakijan on ohjattava ilma-alusta sellaiselta paikalta, jolta ilma-aluksen päällikön tehtävät voi hoitaa, ja suoritettava koe siten kuin ilma-aluksessa ei olisi muita miehistön jäseniä. Vastuu lennosta määräytyy kansallisten määräysten mukaisesti.

7. Hakijan on ilmaistava tarkastuslentäjälle suorittamansa tarkistukset ja tehtävät, mukaan lukien radiosuunnistuslaitteiden tunnistaminen. Tarkistukset on tehtävä kokeessa käytettävän ilma-aluksen tarkistuslistan mukaisesti. Lentokoetta edeltävän lennonvalmistelun aikana hakijan on valittava käytettävät tehoasetukset ja nopeudet. Hakijan on laskettava suoritusarvotiedot lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua varten toimintakäsikirjan tai ilma-aluksen lentokäsikirjan mukaisesti.

8. Tarkastuslentäjä ei saa millään tavalla osallistua lennon suorittamiseen, paitsi jos se on tarpeen turvallisuussyistä tai muulle liikenteelle aiheutuvan kohtuuttoman viivytyksen välttämiseksi.

B.    Ansiolentäjän lupakirjaa varten vaadittavan lentokokeen sisältö – lentokoneet

1. Lentokokeessa käytettävän lentokoneen on täytettävä koulutukseen käytettäviä lentokoneita koskevat vaatimukset, sen on oltava hyväksytty vähintään neljän henkilön kuljettamiseen ja siinä on oltava säätöpotkuri ja sisään vedettävä laskuteline.

2. Tarkastuslentäjä valitsee lennettävän reitin, ja määräpaikan on oltava valvottu lentopaikka. Hakija vastaa lennon suunnittelusta ja hänen on varmistettava, että kaikki lennon suorittamiseen tarvittavat varusteet ja asiakirjat ovat lentokoneessa. Lennon on kestettävä vähintään 90 minuuttia.

3. Hakijan on osoitettava, että hän

a) 

pystyy käyttämään lentokonetta sen rajoitusten mukaisesti;

b) 

pystyy suorittamaan kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti;

c) 

toimii harkitusti ja noudattaa hyvää ilmailutapaa;

d) 

osaa soveltaa ilmailutietämystään käytäntöön, ja

e) 

kykenee koko ajan säilyttämään lentokoneen hallinnan niin, että menetelmän tai liikkeen onnistumista ei ole missään vaiheessa syytä vakavasti epäillä.

LENTOKOKEEN HYVÄKSYMISRAJAT

4. Seuraavat raja-arvot on tarkoitettu yleisohjeiksi. Tarkastuslentäjän on otettava huomioon turbulenssiolosuhteet sekä käytettävän lentokoneen käsittelyominaisuudet ja suorituskyky.

Korkeus

normaali lento

± 100 jalkaa

moottorihäiriötä jäljiteltäessä

± 150 jalkaa

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen

± 5°

Ohjaussuunta

normaali lento

± 10°

moottorihäiriötä jäljiteltäessä

± 15°

Nopeus

lentoonlähtö ja lähestyminen

± 5 solmua

kaikki muut lennon vaiheet

± 10 solmua

LENTOKOKEEN SISÄLTÖ

5. Osassa 2 oleva c kohta ja e kohdan iv alakohta sekä osat 5 ja 6 kokonaisuudessaan voidaan suorittaa FNPT II:lla tai lentosimulaattorilla.

Lentokoneen tarkistuslistojen käyttöä, hyvää ilmailutapaa, lentokoneen ohjaamista ulkoisten näköhavaintojen perusteella, jäänesto-/jäänpoistomenetelmiä sekä uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan periaatteita tarkkaillaan kaikissa lentokokeen osissa.OSA 1 —  TOIMENPITEET ENNEN LENTOA JA LÄHTÖMENETELMÄT

a

Lennon valmistelu, mukaan lukien

lennon suunnittelu, asiakirjat, massan ja massakeskiön määritys, säätietojen hankkiminen, NOTAMit

b

Lentokoneen tarkastus ja ohjaajan suorittamat huoltotoimenpiteet

c

Rullaus ja lentoonlähtö

d

Suoritusarvojen huomioon ottaminen ja trimmin käyttö

e

Toiminta lentopaikalla ja laskukierroksessa

f

Lähtömenetelmä, korkeusmittarin asetus, menetelmät yhteentörmäyksen välttämiseksi (ilmatilan tarkkailu)

g

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 2 —  LENTOKONEEN KÄSITTELY

a

Lentokoneen ohjaaminen ulkoisten näköhavaintojen perusteella: suora vaakalento, nousu, liuku, ilmatilan tarkkailu

b

Lentäminen kriittisen pienellä ilmanopeudella sekä alkavan ja täyden sakkauksen tunnistaminen ja oikaisu niistä

c

Kaartaminen, mukaan lukien kaarrot laskuasussa. Jyrkät kaarrot 45 asteen kallistuksella.

d

Lentäminen kriittisen suurilla ilmanopeuksilla sekä kierukan tunnistaminen ja oikaisu

e

Lentäminen yksinomaan mittarien avulla, mukaan lukien

i)  Vaakalento matkalentoasussa, ohjaussuunnan, korkeuden ja ilmanopeuden hallinta

ii)  Nousu- ja liukukaarrot 10–30 asteen kallistuksella

iii)  Oikaisu epätavallisista asennoista

iv)  Lentäminen vajaalla mittaristolla

f

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 3 —  MATKALENTO

a

Lentokoneen ohjaaminen ulkoisten näköhavaintojen perusteella. Matkalentoasu, toimintamatkan ja toiminta-ajan huomioon ottaminen

b

Näkösuunnistus, kartanluku

c

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta, ilmatilan tarkkailu

d

Korkeusmittarin asetus. Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

e

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma, polttoaineenkulutuksen seuranta, lentoreitiltä poikkeaman arviointi ja palaaminen takaisin oikealle lentoreitille

f

Säätilan seuranta ja sen kehityksen arviointi, lennon suunnittelu varalentopaikalle

g

NDB- tai VOR-ohjauksen seuraaminen, paikanmääritys niiden avulla, suunnistuslaitteiden tunnistaminen (mittarilento). Varalentopaikalle lentäminen suunnitelman mukaisesti (näkölento)

OSA 4 —  LÄHESTYMIS- JA LASKUMENETELMÄT

a

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin asetus, tarkistukset, ilmatilan tarkkailu

b

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

c

Ylösveto matalalta

d

Normaali lasku, sivutuulilasku (jos olosuhteet ovat sopivat)

e

Lasku lyhyelle kiitotielle

f

Lähestyminen ja lasku tyhjäkäynnillä (vain yksimoottorisilla lentokoneilla)

g

Lasku käyttämättä laskusiivekkeitä

h

Toimenpiteet lennon jälkeen

OSA 5 —  TOIMINTA POIKKEUS- JA PAKKOTILANTEISSA

Tämä osa voidaan suorittaa osien 1–4 yhteydessä.

a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen (turvallisessa korkeudessa), palonsammutustoimenpiteet

b

Laitteiden toimintahäiriöt

muun muassa laskutelineen käyttö varajärjestelmän avulla, sähköjärjestelmän ja jarrujen viat

c

Pakkolasku (simuloituna)

d

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

e

Suullinen kuulustelu

OSA 6 —  TOIMINTA MOOTTORIHÄIRIÖTILANTEISSA JA LUOKKA-/TYYPPIKOHTAISET SEIKAT

Tämä osa voidaan suorittaa osien 1–5 yhteydessä.

a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdössä (turvallisessa korkeudessa, ellei suoriteta lentosimulaattorilla)

b

Lähestyminen ja ylösveto moottorihäiriötä jäljitellen

c

Lähestyminen ja lasku pysähtymiseen asti moottorihäiriötä jäljitellen

d

Moottorin sammutus ja uudelleenkäynnistys

e

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne, hyvä ilmailutapa

f

Luokka- tai tyyppikelpuutukseen vaadittavan lentokokeen soveltuvat kohdat tarkastuslentäjän harkinnan mukaan, muun muassa seuraavat siltä osin kuin ne tulevat kyseeseen:

i)  lentokoneen järjestelmät, automaattiohjauksen käyttö

ii)  paineistusjärjestelmän käyttö

iii)  jäänesto- ja jäänpoistojärjestelmän käyttö

g

Suullinen kuulustelu

C.    Ansiolentäjän lupakirjaa varten vaadittavan lentokokeen sisältö – helikopterit

1. Lentokokeessa käytettävän helikopterin on täytettävä koulutushelikoptereita koskevat vaatimukset.

2. Tarkastuslentäjä valitsee lentoalueen ja reitin, ja kaikki matalalla tehtävät harjoitukset ja leijunta on suoritettava hyväksytyllä lentopaikalla tai muulla hyväksytyllä laskupaikalla. Osaan 3 käytettävät reitit saavat päättyä lähtölentopaikalle tai muulle lentopaikalle, ja yhden kohteen on oltava valvottu lentopaikka. Lentokoe voidaan suorittaa kahdella lennolla. Lennon/lentojen on kestettävä yhteensä vähintään 90 minuuttia.

3. Hakijan on osoitettava, että hän

a) 

pystyy käyttämään helikopteria sen rajoitusten mukaisesti;

b) 

pystyy suorittamaan kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti;

c) 

toimii harkitusti ja noudattaa hyvää ilmailutapaa;

d) 

osaa soveltaa ilmailutietämystään käytäntöön, ja

e) 

kykenee koko ajan säilyttämään helikopterin hallinnan siten, että menetelmän tai liikkeen onnistumista ei ole missään vaiheessa syytä vakavasti epäillä.

LENTOKOKEEN HYVÄKSYMISRAJAT

4. Seuraavat raja-arvot on tarkoitettu yleisohjeiksi. Tarkastuslentäjän on otettava huomioon turbulenssiolosuhteet sekä käytettävän helikopterin käsittelyominaisuudet ja suorituskyky.

Korkeus

normaali lento

± 100 jalkaa

hätätilannetta jäljiteltäessä

± 150 jalkaa

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen

± 10°

Ohjaussuunta

normaali lento

± 10°

hätätilannetta jäljiteltäessä

± 15°

Nopeus

lentoonlähtö ja lähestyminen monimoottorisella helikopterilla

± 5 solmua

kaikki muut lennon vaiheet

± 10 solmua

Maaliikehdinnän sivupoikkeama

lentoonlähtö leijunnasta maavaikutuksessa

± 3 jalkaa

lasku ei liikettä taaksepäin tai sivulle

LENTOKOKEEN SISÄLTÖ

5. Osan 4 tehtävät voidaan suorittaa helikopterin FNPT:llä tai helikopterin lentosimulaattorilla. Helikopterin tarkistuslistojen käyttöä, hyvää ilmailutapaa, helikopterin ohjaamista ulkoisten näköhavaintojen perusteella, jäänesto-/jäänpoistomenetelmiä sekä uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan periaatteita tarkkaillaan kaikissa lentokokeen osissa.OSA 1 —  TARKASTUKSET JA TOIMENPITEET ENNEN LENTOA JA LENNON JÄLKEEN

a

Helikopterin yleistuntemus (esimerkiksi tekninen matkapäiväkirja, polttoainelaskelmat, massa ja massakeskiö, suoritusarvot), lennon suunnittelu, asiakirjat, NOTAMit, säätiedot

b

Lentoa edeltävä tarkastus ja toimenpiteet, tarkastuskohteet ja tarkastuksen tarkoitus

c

Ohjaamotarkistukset, käynnistysmenetelmä

d

Yhteydenpito- ja suunnistuslaitteiden tarkistus, taajuuksien valinta ja asetus

e

Toimenpiteet ennen lentoonlähtöä, radiopuhelinliikenne, yhteydenpito lennonjohtoon ja selvitysten noudattaminen

f

Pysäköinti, moottorien sammutus ja lennon jälkeiset toimenpiteet

OSA 2 —  LEIJUNTA, HELIKOPTERIN KÄSITTELY JA TOIMINTA AHTAISSA PAIKOISSA

a

Lentoonlähtö ja lasku (nosto leijuntaan ja lasku leijunnasta)

b

Rullaus, ilmarullaus

c

Leijunta paikallaan vasta-, sivu- ja myötätuulessa

d

Leijuntakäännökset, 360° vasemmalle ja oikealle (poljinkäännökset)

e

Liikkuminen leijunnassa eteenpäin, sivulle ja taaksepäin

f

Simuloitu moottorihäiriö leijunnasta

g

Pikapysäytykset vasta- ja myötätuuleen

h

Laskut kaltevalle pinnalle ja valmistelemattomille laskupaikoille, lentoonlähdöt tällaisilta paikoilta

i

Lentoonlähdöt (eri profiileilla)

j

Lentoonlähtö sivu- ja myötätuulessa (jos mahdollista)

k

Lentoonlähtö suurimmalla sallitulla lentoonlähtömassalla (todellisella tai simuloidulla)

l

Lähestymiset (eri profiileilla)

m

Lentoonlähtö ja lasku rajoitetulla moottoriteholla

n

Autorotaatiot (tarkastuslentäjä valitsee kaksi seuraavista: perusautorotaatio, paras liitomatka, minimiautorotaationopeus, 360 asteen käännökset)

o

Autorotaatiolasku

p

Pakkolaskuharjoitus, loivennuksen jälkeen tehoa käyttäen

q

Tehon tarkastus, lentoonlähtöprofiilit, lähestymis- ja lähtömenetelmät

OSA 3 —  SUUNNISTUS JA MATKALENTOMENETELMÄT

a

Suunnistus ja sijainnin määritys eri korkeuksilla, kartanluku

b

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta, ilmatilan tarkkailu, korkeusmittarin asetus

c

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma, polttoaineenkulutuksen seuranta, toiminta-aika, arvioitu saapumisaika, reitiltä poikkeaman arviointi ja paluu oikealle reitille, mittarien valvonta

d

Säätilan tarkkailu, lennon suunnittelu varalentopaikalle

e

NDB- ja/tai VOR-ohjauksen seuraaminen, paikanmääritys niiden avulla, suunnistuslaitteiden tunnistaminen

f

Yhteydenpito lennonjohtoon ja selvitysten noudattaminen ym.

OSA 4 —  LENTOLIIKKEET JA -MENETELMÄT YKSINOMAAN MITTARIEN AVULLA

a

Vaakalento; ohjaussuunnan, korkeuden ja nopeuden hallinta

b

Perusmittarikaarrot, oikaisu määrättyyn suuntaan, 180°–360° vasemmalle ja oikealle

c

Nousu- ja liukukaarrot, mukaan lukien mittarikaarrot, oikaisu määrättyyn suuntaan

d

Oikaisu epätavallisista asennoista

e

Kaarrot 30 asteen kallistuksella, enintään 90° vasemmalle ja oikealle

OSA 5 —  TOIMINTA POIKKEUS- JA PAKKOTILANTEISSA (TARVITTAESSA SIMULOITUNA)

Huomautus 1:  Jos lentokoe suoritetaan monimoottorisella helikopterilla, siihen on kuuluttava simuloitu moottorihäiriö sekä lähestyminen ja lasku yhdellä moottorilla.

Huomautus 2:  Tarkastuslentäjä valitsee neljä seuraavista kohdista:

a

Moottorihäiriöt, mukaan lukien kuvernöörivika, kaasuttimen/moottorin jäätyminen, voitelujärjestelmän häiriö

b

Polttoainejärjestelmän häiriö

c

Sähköjärjestelmän häiriö

d

Hydraulijärjestelmän häiriö, mukaan lukien lähestyminen ja lasku hydraulijärjestelmä toimimattomana

e

Pää- ja/tai pyrstöroottorijärjestelmän häiriö (lentosimulaattorilla tai vain suullinen selvitys)

f

Palonsammutustoimenpiteet, mukaan lukien savun torjunta ja poisto

g

Muut poikkeus- ja pakkotilannemenetelmät, jotka määrätään helikopterin lentokäsikirjassa. Monimoottorisilla helikoptereilla niihin on kuuluttava

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdössä:

lentoonlähdön keskeytys lentoonlähdön ratkaisupisteessä (TDP) tai sitä ennen tai turvallinen pakkolasku määritellystä pisteestä lentoonlähdön jälkeen (DPATO) tai aikaisemmin, pian TDP:n tai DPATO:n saavuttamisen jälkeen

Lasku, jossa simuloitu moottorihäiriö:

lasku tai ylösveto moottorin vikaannuttua ennen kuin on saavutettu laskun ratkaisupiste (LDP) tai määritelty piste ennen laskua (DPBL)

LDP:n saavuttamisen jälkeen, tai turvallinen pakkolasku DPBL:n saavuttamisen jälkeen.

D.    Ansiolentäjän lupakirjaa varten vaadittavan lentokokeen sisältö – ilmalaivat

1. Lentokokeessa käytettävän ilmalaivan on täytettävä koulutusilmalaivoja koskevat vaatimukset.

2. Tarkastuslentäjä valitsee lentoalueen ja -reitin. Osaan 3 käytettävät reitit saavat päättyä lähtölentopaikalle tai muulle lentopaikalle, ja yhden kohteen on oltava valvottu lentopaikka. Lentokoe voidaan suorittaa kahdella lennolla. Lennon/lentojen on kestettävä yhteensä vähintään 60 minuuttia.

3. Hakijan on osoitettava, että hän

a) 

pystyy käyttämään ilmalaivaa sen rajoitusten mukaisesti;

b) 

pystyy suorittamaan kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti;

c) 

toimii harkitusti ja noudattaa hyvää ilmailutapaa;

d) 

osaa soveltaa ilmailutietämystään käytäntöön, ja

e) 

kykenee koko ajan säilyttämään ilmalaivan hallinnan siten, että menetelmän tai liikkeen onnistumista ei ole missään vaiheessa syytä vakavasti epäillä.

LENTOKOKEEN HYVÄKSYMISRAJAT

4. Seuraavat raja-arvot on tarkoitettu yleisohjeiksi. Tarkastuslentäjän on otettava huomioon turbulenssiolosuhteet sekä käytettävän ilmalaivan käsittelyominaisuudet ja suorituskyky.

Korkeus

normaali lento

± 100 jalkaa

hätätilannetta jäljiteltäessä

± 150 jalkaa

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen

± 10°

Ohjaussuunta

normaali lento

± 10°

hätätilannetta jäljiteltäessä

± 15°

LENTOKOKEEN SISÄLTÖ

5. Osien 5 ja 6 tehtävät voidaan suorittaa ilmalaivan FNPT:llä tai ilmalaivan lentosimulaattorilla. Ilmalaivan tarkistuslistojen käyttöä, hyvää ilmailutapaa, ilmalaivan ohjaamista ulkoisten näköhavaintojen perusteella, jäänesto-/jäänpoistomenetelmiä sekä uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan periaatteita tarkkaillaan kaikissa lentokokeen osissa.OSA 1 —  TOIMENPITEET ENNEN LENTOA JA LÄHTÖMENETELMÄT

a

Lennon valmistelu, mukaan lukien

lennon suunnittelu, asiakirjat, massan ja massakeskiön määritys, säätietojen hankkiminen, NOTAMit

b

Ilmalaivan tarkastus ja ohjaajan suorittamat huoltotoimenpiteet

c

Mastosta irrottaminen, liikehtiminen maassa ja lentoonlähtö

d

Suoritusarvojen huomioon ottaminen ja trimmin käyttö

e

Toiminta lentopaikalla ja laskukierroksessa

f

Lähtömenetelmä, korkeusmittarin asetus, menetelmät yhteentörmäyksen välttämiseksi (ilmatilan tarkkailu)

g

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 2 —  ILMALAIVAN KÄSITTELY

a

Ilmalaivan ohjaaminen ulkoisten näköhavaintojen perusteella: suora vaakalento, nousu, liuku, ilmatilan tarkkailu

b

Lentäminen painekorkeudessa

c

Kaarrot

d

Jyrkät liu’ut ja nousut

e

Lentäminen yksinomaan mittarien avulla, mukaan lukien

i)  vaakalento, ohjaussuunnan, korkeuden ja ilmanopeuden hallinta

ii)  nousu- ja liukukaarrot

iii)  oikaisu epätavallisista asennoista

iv)  lentäminen vajaalla mittaristolla

f

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 3 —  MATKALENTO

a

Ilmalaivan ohjaaminen ulkoisten näköhavaintojen perusteella,

toimintamatkan ja toiminta-ajan huomioon ottaminen

b

Näkösuunnistus, kartanluku

c

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta, ilmatilan tarkkailu

d

Korkeusmittarin, asetus, yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

e

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma, polttoaineenkulutuksen seuranta, lentoreitiltä poikkeaman arviointi ja palaaminen takaisin oikealle lentoreitille

f

Säätilan seuranta ja sen kehityksen arviointi, lennon suunnittelu varalentopaikalle

g

NDB- tai VOR-ohjauksen seuraaminen, paikanmääritys niiden avulla, suunnistuslaitteiden tunnistaminen (mittarilento). Varalentopaikalle lentäminen suunnitelman mukaisesti (näkölento)

OSA 4 —  LÄHESTYMIS- JA LASKUMENETELMÄT

a

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin asetus, tarkistukset, ilmatilan tarkkailu

b

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

c

Ylösveto matalalta

d

Normaali lasku

e

Lasku lyhyelle kiitotielle

f

Lähestyminen ja lasku tyhjäkäynnillä (vain yksimoottorisilla ilmalaivoilla)

g

Lasku käyttämättä laskusiivekkeitä

h

Toimenpiteet lennon jälkeen

OSA 5 —  TOIMINTA POIKKEUS- JA PAKKOTILANTEISSA

Tämä osa voidaan suorittaa osien 1–4 yhteydessä.

a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen (turvallisessa korkeudessa), palonsammutustoimenpiteet

b

Laitteiden toimintahäiriöt

c

Pakkolasku (simuloituna)

d

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

e

Suullinen kuulustelu

OSA 6 —  LUOKKA- TAI TYYPPIKOHTAISET SEIKAT

Tämä osa voidaan suorittaa osien 1–5 yhteydessä.

a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdössä (turvallisessa korkeudessa, ellei suoriteta lentosimulaattorilla)

b

Lähestyminen ja ylösveto moottorihäiriötilanteessa

c

Lähestyminen ja lasku pysähtymiseen asti moottorihäiriötilanteessa

d

Toimintahäiriö kuoren painejärjestelmässä

e

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne, hyvä ilmailutapa

f

Luokka- tai tyyppikelpuutukseen vaadittavan lentokokeen soveltuvat kohdat tarkastuslentäjän harkinnan mukaan, muun muassa seuraavat siltä osin kuin ne tulevat kyseeseen:

i)  ilmalaivan järjestelmät

ii)  kuoren painejärjestelmän toiminta

g

Suullinen kuulustelu
Lisäys 5

Yhdistetty kurssi usean ohjaajan miehistölupakirjaa varten

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn MPL-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaamistasolle, jolla hän voi toimia perämiehenä usean ohjaajan monimoottorisessa turbiinikäyttöisessä liikennelentokoneessa VFR- ja IFR-lennoilla ja saada usean ohjaajan miehistölupakirjan.

▼M5

2. MPL-kurssin hyväksyntä voidaan myöntää vain hyväksytylle koulutusorganisaatiolle, joka on osan ORO mukaisesti sertifioidun kaupallisen lentoliikenteen harjoittajan organisaation osa, tai sellaiselle hyväksytylle koulutusorganisaatiolle, joka on sopinut erityisjärjestelystä tällaisen lentoliikenteen harjoittajan kanssa.

▼B

3. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn MPL-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla. Koulutuksen on oltava pätevyysperusteinen ja se on suoritettava usean ohjaajan toimintaympäristössä.

4. Kurssille voidaan hyväksyä vain alusta aloittavia hakijoita.

5. Kurssin on sisällettävä

a) 

teoriakoulutus ATPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle;

b) 

näkö- ja mittarilentokoulutus;

c) 

miehistöyhteistyökoulutus usean ohjaajan lentokoneita varten, ja

d) 

tyyppikoulutus.

6. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko MPL-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, ja mittarilentokelpuutusta, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

▼M8

7. Hyväksytyn MPL-teoriakurssin on sisällettävä vähintään 750 tuntia koulutusta ATPL(A)-tietotasoa varten sekä seuraaviin vaadittavat tunnit:

a) 

asianomaisen tyyppikelpuutuksen teoriakoulutus H luvun mukaisesti; ja

b) 

UPRT-teoriakoulutus FCL.745.A kohdan mukaisesti.

▼B

LENTOKOULUTUS

▼M8

8. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 240 tuntia, jotka koostuvat tunneista ohjaavana ohjaajana (PF) ja monitoroivana ohjaajana (PM) todellisella ja simuloidulla lennolla, ja sen on katettava seuraavat neljä koulutusvaihetta:

a)   Vaihe 1 – Alkeislentokoulutus

Peruskoulutus yhden ohjaajan lentotoimintaan lentokoneella.

b)   Vaihe 2 – Perustaso

Johdatus toimintaan usean ohjaajan miehistössä ja mittarilentoon.

c)   Vaihe 3 – Keskitaso

Toiminta usean ohjaajan miehistössä monimoottorisella turbiinimoottorilentokoneella, joka on sertifioitu suorituskykyiseksi lentokoneeksi asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (osa 21) mukaisesti.

d)   Vaihe 4 – Edistynyt

Tyyppikoulutus lentoyhtiölle ominaisessa toimintaympäristössä.

Miehistöyhteistyötä koskevat vaatimukset on yhdistettävä edellä mainittuihin koulutusvaiheisiin.

Moottorihäiriötilanteita koskeva koulutus on annettava joko lentokoneella tai lentosimulaattorilla.

▼M8

8 a. Todellisilla lennoilla hankittuun lentokokemukseen on kuuluttava

a) 

kaikki H luvun kokemusvaatimukset;

b) 

UPRT-lentokoulutus FCL.745.A kohdan mukaisesti;

c) 

lentokoneella tehtävät UPRT-harjoitukset, jotka liittyvät asianomaisen tyypin erityispiirteisiin FCL.725.A kohdan c kohdan mukaisesti;

d) 

yölento;

e) 

lentäminen yksinomaan mittarien avulla; ja

f) 

hyvän ilmailutavan edellyttämä kokemus.

▼B

9. Lentokoulutusohjelman jokaisen koulutusvaiheen on koostuttava perustietojen opettamisesta ja käytännön koulutusosioista.

10. Kurssin on sisällettävä jatkuva koulutusohjelman arviointiprosessi ja koulutusohjelmaa noudattavien oppilaiden jatkuva arviointi. Arvioinnilla on varmistettava se, että:

a) 

pätevyys ja sen arviointi ovat usean ohjaajan lentokoneen perämiehen tehtävään soveltuvia, ja

b) 

oppilaat omaksuvat tarvittavan pätevyyden asteittain ja tyydyttävällä tavalla.

▼M6

11. Kurssin on sisällettävä vähintään 12 lentoonlähtöä ja laskua pätevyyden varmistamiseksi. Lentoonlähtöjen ja laskujen lukumäärä voidaan vähentää vähintään kuuteen edellyttäen, että koulutuksen järjestävä hyväksytty koulutusorganisaatio ja lentotoiminnan harjoittaja varmistavat ennen koulutuksen antamista, että

a) 

käytössä on menettely lento-oppilaalta vaaditun pätevyystason arvioimiseksi; ja

b) 

käytössä on menettely sen varmistamiseksi, että korjaaviin toimiin ryhdytään, jos se koulutuksenaikaisen arvioinnin mukaan näyttää olevan tarpeen.

Lentoonlähdöt ja laskut on suoritettava kouluttajan valvonnassa sillä lentokoneella, jota varten tyyppikelpuutus myönnetään.

▼B

ARVIOINTITASO

12.  ►C2  MPL-lupakirjan hakijan on oltava osoittanut edistyneen tason pätevyys kaikissa yhdeksässä pätevyysyksikössä, jotka luetellaan 13 kohdassa. Tämä osaamistaso vaaditaan perämiehenä toimimiseen ja vuorovaikutukseen usean ohjaajan turbiinimoottorilentokoneessa näkö- ja mittarilento-olosuhteissa. Arvioinnin on osoitettava, että lentokoneen tai tilanteen hallinta säilytetään koko ajan niin, että menetelmän tai liikkeen onnistuminen on varmaa. Hakijan on johdonmukaisesti osoitettava sellaista tietoa, taitoa ja asennetta, jotka vaaditaan käytettävän lentokonetyypin turvalliseen käyttöön MPL-suorituskriteerien mukaisesti. ◄

PÄTEVYYSYKSIKÖT

13. Hakijan on osoitettava pätevyys seuraavissa yhdeksässä pätevyysyksikössä:

1) 

ihmisen suorituskyvyn periaatteiden soveltaminen, mukaan lukien uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan periaatteet;

2) 

lentokoneen käsittely maassa;

3) 

lentoonlähtö;

4) 

nousu;

5) 

matkalento;

6) 

korkeuden vähentäminen;

7) 

lähestyminen;

8) 

lasku, ja

9) 

toiminta laskun jälkeen ja lennon jälkeiset toimenpiteet.

SIMULOITU LENTO

14. FSTD:n vähimmäisvaatimukset:

a) 

Vaihe 1 – Alkeislentokoulutus

Verkkokoulutus- ja tehtäväkohtaiset koulutuslaitteet, jotka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ja joilla on seuraavat ominaisuudet:

— 
niissä on edistyneempiä lisälaitteita kuin tavallisissa pöytätietokoneissa, kuten toimivat kaasuvivun, ohjaussauvan tai FMS-näppäimistön jäljitelmät, ja
— 
ne edellyttävät psykomotorista toimintaa sekä sopivaa voiman käyttöä ja vasteiden ajoitusta.
b) 

Vaihe 2 – Perustaso

FNPT II MCC, joka jäljittelee yleisesti monimoottorista turbiinimoottorilentokonetta.

c) 

Vaihe 3 – Keskitaso

FSTD, joka jäljittelee monimoottorista turbiinimoottorilentokonetta, jonka käyttöön vaaditaan perämies ja joka on hyväksytty tasoa B vastaavaksi ja sisältää lisäksi

— 
päivänvalo-, hämärä- ja yöolosuhteita jäljittelevän näyttöjärjestelmän, joka antaa kummallekin ohjaajanpaikalle jatkuvan ja yhdenmukaisen näkymän, jonka laajuus on vaakasuunnassa vähintään 180° ja pystysuunnassa vähintään 40°.
— 
lennonjohdon radioliikenteen simulointi.
d) 

Vaihe 4 – Edistynyt

Lentosimulaattori, joka vastaa täysin tasoa D tai C ja jossa on kehittynyt päivänvalonäkymäjärjestelmä, mukaan lukien lennonjohdon radioliikenteen simulointi.
Lisäys 6

Osista koostuva koulutus mittarilentokelpuutusta varten

A.    IR(A) – Osista koostuva lentokoulutus

YLEISTÄ

1. Osista koostuvan IR(A)-lentokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa lentäjä sille osaamistasolle, joka vaaditaan lentokoneen lentämiseen mittarilentosääntöjen mukaisesti ja mittarisääolosuhteissa. Kurssi koostuu kahdesta osasta, jotka voidaan suorittaa erikseen tai yhdessä:

a) 

Perusmittarilento-osa

Sisältää 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa BITD:llä, FNPT I:llä tai II:lla tai lentosimulaattorilla. Perusmittarilento-osan suorittamisen jälkeen hakijalle on annettava todistus kurssin suorittamisesta.

b) 

Menetelmämittarilento-osa

Sisältää loput koulutusohjelmasta IR(A)-kelpuutusta varten, 40 tuntia mittarilentokoulutusta yksimoottorisella tai 45 tuntia monimoottorisella lentokoneella, sekä IR(A)-kelpuutuksen teoriakurssin.

▼M3

2. Osista koostuvalle IR(A)-kurssille pyrkivällä hakijalla on oltava PPL(A)- tai CPL(A)-lupakirja. Menetelmämittarilento-osaan pyrkivällä hakijalla, jolla ei ole CPL(A)-lupakirjaa, on oltava todistus perusmittarilento-osan suorittamisesta.

Hyväksytyn koulutusorganisaation on varmistettava, että monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kurssille pyrkivä hakija, jolla ei ole ollut monimoottorisen lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutusta, on saanut H luvussa määritellyn monimoottorikoulutuksen ennen IR(A)-kurssin lentokoulutuksen aloittamista.

▼B

3. Hakijan, joka haluaa osallistua osista koostuvan IR(A)-kurssin menetelmämittarilento-osaan, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet yhdellä yhtäjaksoisella hyväksytyllä kurssilla. Hyväksytyn koulutusorganisaation on varmistettava ennen menetelmämittarilento-osan alkua hakijan pätevyys perusmittarilentotaitojen osalta. Kertauskoulutusta on annettava tarpeen mukaan.

4. Teoriakurssi on suoritettava 18 kuukauden kuluessa. Menetelmämittarilento-osa ja lentokoe on suoritettava hyväksytyn teoriakokeen voimassaoloaikana.

5. Kurssin on sisällettävä

a) 

teoriakoulutus mittarilentokelpuutusta vastaavalle tietotasolle;

b) 

mittarilentokoulutus.

TEORIATIETO

6. Hyväksytyn osista koostuvan IR(A)-kurssin on sisällettävä vähintään 150 tuntia teoriakoulutusta.

LENTOKOULUTUS

7. Yksimoottorisen lentokoneen IR(A)-kurssin on sisällettävä vähintään 50 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan 20 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä tai korkeintaan 35 tuntia lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla. Korkeintaan 10 tuntia FNPT II:n tai lentosimulaattorin mittariajasta maassa voidaan suorittaa FNPT I:llä.

8. Monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kurssin on sisällettävä vähintään 55 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan 25 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä tai korkeintaan 40 tuntia lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla. Korkeintaan 10 tuntia FNPT II:n tai lentosimulaattorin mittariajasta maassa voidaan suorittaa FNPT I:llä. Jäljellä olevan mittarilentokoulutuksen on sisällettävä vähintään 15 tuntia monimoottorisilla lentokoneilla.

9. Yksimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutuksen haltijan, jolla on myös monimoottorisen lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus ja joka haluaa saada monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutuksen ensimmäistä kertaa, on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kurssi, joka sisältää monimoottorisilla lentokoneilla vähintään viisi tuntia mittarilentokoulutusta, josta kolme tuntia voidaan suorittaa lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla.

10.1 CPL(A)-lupakirjan tai perusmittarilento-osan todistuksen haltijan osalta edellä olevissa 7 ja 8 kohdassa vaaditun koulutuksen kokonaismäärää voidaan vähentää 10 tunnilla.

▼M3

10.2 IR(H)-kelpuutuksen haltijoilla 7 tai 8 kohdassa vaaditun koulutuksen kokonaismäärä voidaan vähentää 10 tuntiin.

▼B

10.3 Lentokoneilla suoritettavan mittarilentokoulutuksen kokonaismäärän on oltava 7 tai 8 kohdan mukainen.

11. Ennen IR(A)-kelpuutuksen lentokoetta suoritettavien lentoharjoitusten on sisällettävä:

a) 

perusmittarilento-osuus perusmittarilennon menetelmät ja ohjausliikkeet, joihin on kuuluttava vähintään

perusmittarilento ilman ulkoista näköyhteyttä:
— 
vaakalento
— 
nousu
— 
korkeuden vähentäminen