02011R1178 — FI — 02.09.2018 — 007.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2011,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 311 25.11.2011, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 290/2012, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2012,

  L 100

1

5.4.2012

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 70/2014, annettu 27 päivänä tammikuuta 2014,

  L 23

25

28.1.2014

►M3

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 245/2014, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2014,

  L 74

33

14.3.2014

►M4

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/445, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015,

  L 74

1

18.3.2015

►M5

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/539, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2016,

  L 91

1

7.4.2016

►M6

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1065, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018,

  L 192

31

30.7.2018

►M7

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1119, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2018,

  L 204

13

13.8.2018


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 116, 28.4.2012, s.  34 (1178/2011,)

►C2

Oikaisu, EUVL L 106, 16.4.2013, s.  14 (1178/2011,)

►C3

Oikaisu, EUVL L 104, 23.4.2015, s.  52 (1178/2011,)

►C4

Oikaisu, EUVL L 165, 23.6.2016, s.  23 (245/2014,)

►C5

Oikaisu, EUVL L 178, 11.7.2017, s.  17 (1178/2011,)

►C6

Oikaisu, EUVL L 178, 11.7.2017, s.  17 (2015/445,)

►C7

Oikaisu, EUVL L 189, 26.7.2018, s.  31 (2016/539,)
▼B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2011,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt seuraaville:

1. lentolupakirjojen erilaiset kelpuutukset, lupakirjojen myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista koskevat edellytykset, lupakirjojen haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet, voimassa olevien kansallisten lentolupakirjojen ja kansallisten lentomekaanikon lupakirjojen muuntamista lentolupakirjoiksi koskevat edellytykset sekä kolmansien maiden lupakirjojen hyväksymistä koskevat edellytykset;

2. lentokoulutuksesta tai lentosimulaattorikoulutuksesta ja lentäjän taitojen arvioinnista vastaavien henkilöiden hyväksyntä;

3. erilaiset lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset, lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista koskevat edellytykset, lääketieteellisten kelpoisuustodistusten haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet sekä kansallisten lääketieteellisten kelpoisuustodistusten muuntamista yhteisesti tunnustetuiksi lääketieteellisiksi kelpoisuustodistuksiksi koskevat edellytykset;

4. ilmailulääkärien hyväksyntä ja edellytykset, joilla yleislääkärit voivat toimia ilmailulääkäreinä;

5. matkustamomiehistön jäsenille määräajoin tehtävä ilmailulääketieteellisen kelpoisuuden arviointi ja tästä arvioinnista vastaavien henkilöiden kelpoisuus;

▼M1

6. matkustamomiehistön kelpoisuustodistusten myöntämisen, voimassa pitämisen, muuttamisen, rajoittamisen ja niiden voimassaolon keskeyttämisen tai peruuttamisen edellytykset sekä matkustamomiehistön kelpoisuustodistusten haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet;

7. siviili-ilmailun lentomiehistön hyväksymiseen ja lääketieteellisen kelpoisuuden arviointiin osallistuvien lentokoulutusorganisaatioiden ja ilmailulääketieteen keskusten hyväksymistodistusten myöntämisen, voimassa pitämisen, muuttamisen, rajoittamisen ja niiden voimassaolon keskeyttämisen tai peruuttamisen edellytykset;

8. lentoa simuloivien koulutuslaitteiden sekä kyseisiä laitteita käyttävien organisaatioiden hyväksymisvaatimukset;

9. hallintoa ja hallintojärjestelmää koskevat vaatimukset, joita jäsenvaltioiden, viraston ja organisaatioiden on noudatettava pannessaan täytäntöön 1–8 kohdassa tarkoitettuja sääntöjä.

▼B

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1. ’osan FCL lupakirjalla’ ohjaamomiehistön lupakirjaa, joka täyttää liitteessä I vahvistetut vaatimukset;

2. ’JAR-vaatimuksilla’ Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen hyväksymiä yhteiseurooppalaisia ilmailuvaatimuksia, sellaisina kuin niitä sovelletaan 30 päivänä kesäkuuta 2009;

3. ’kevyiden ilma-alusten lupakirjalla (LAPL)’ asetuksen (EY) N:o 216/2008 7 artiklassa tarkoitettua harrasteilmailun lupakirjaa;

4. ’JAR-vaatimusten mukaisella lupakirjalla’ lentolupakirjaa ja siihen liittyviä kelpuutuksia, todistuksia, valtuutuksia ja/tai kelpoisuuksia, jotka on myöntänyt tai tunnustanut JAR-vaatimuksiin ja -menettelyihin perustuvan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti sellainen jäsenvaltio, joka on pannut asiaankuuluvan JAR-vaatimuksen täytäntöön ja jota on Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen järjestelmässä suositeltu keskinäiseen tunnustamiseen kyseisen JAR-vaatimuksen osalta;

5. ’muulla kuin JAR-vaatimusten mukaisella lupakirjalla’ lentolupakirjaa, jonka on myöntänyt tai tunnustanut kansallisen lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltio, jota ei ole suositeltu keskinäiseen tunnustamiseen kyseisen JAR-vaatimuksen osalta;

6. ’hyvityksellä’ aiemmin hankitun kokemuksen tai kelpoisuuden tunnustamista;

7. ’hyvitysraportilla’ raporttia, jonka perusteella aiemmin hankittu kokemus tai kelpoisuus voidaan tunnustaa;

8. ’muuntoraportilla’ raporttia, jonka perusteella lupakirja voidaan muuntaa osan FCL lupakirjaksi;

9.  ►C2  ’JAR-vaatimusten mukaisella lentäjän lääketieteellisellä kelpoisuustodistuksella ja ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksella’ todistusta, jonka on myöntänyt tai tunnustanut JAR-vaatimuksiin ja -menettelyihin perustuvan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti sellainen jäsenvaltio, joka on pannut asiaankuuluvan JAR-vaatimuksen täytäntöön ja jota on Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen järjestelmässä suositeltu keskinäiseen tunnustamiseen kyseisen JAR-vaatimuksen osalta; ◄

10.  ►C2  ’muulla kuin JAR-vaatimusten mukaisella lentäjän lääketieteellisellä kelpoisuustodistuksella ja ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksella’ todistusta, jonka on myöntänyt tai tunnustanut kansallisen lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltio, jota ei ole suositeltu keskinäiseen tunnustamiseen kyseisen JAR-vaatimuksen osalta; ◄

▼M1

11. ’matkustamomiehistön jäsenellä’ miehistön jäsentä, jolla on asianmukainen kelpoisuus, joka ei ole ohjaamomiehistön tai teknisen miehistön jäsen ja jonka lentotoiminnan harjoittaja on nimittänyt suorittamaan matkustajien ja lennon turvallisuuteen liittyviä tehtäviä lentotoiminnan aikana;

12. ’lentomiehistöllä’ ohjaamomiehistöä ja matkustamomiehistöä;

13. ’JAR-vaatimusten mukaisella hyväksymistodistuksella, -hyväksynnällä tai -organisaatiolla’ JAR-vaatimuksen täytäntöön panneen jäsenvaltion JAR-vaatimuksia ja -menettelyjä vastaavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti antamaa tai tunnustamaa hyväksymistodistusta tai hyväksyntää taikka hyväksymää, rekisteröimää tai tunnustamaa organisaatiota, joka on suositettu tunnustettavaksi vastavuoroisesti Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen järjestelmässä kyseisen JAR-vaatimuksen osalta;

▼M7

14. ’hyväksyttävillä vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AMC)’ viraston hyväksymiä ohjeellisia standardeja, joissa kuvataan menetelmät asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten täyttämiseksi;

15. ’vaihtoehtoisilla vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AltMoC)’ vaihtoehtoisia menetelmiä tai uusia menetelmiä asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä asetettujen sellaisten vaatimusten täyttämiseksi, joiden osalta virasto ei ole vahvistanut AMC:tä;

16. ’hyväksytyllä koulutusorganisaatiolla (ATO)’ organisaatiota, jolla on oikeus antaa lentäjille koulutusta 10 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti myönnetyn hyväksynnän perusteella;

17. ’perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD)’ lentäjien koulutukseen maassa käytettävää koulutuslaitetta, joka jäljittelee tietyn lentokoneluokan mukaista lento-oppilaan paikkaa; mittaritaulu voidaan esittää myös näyttölaitteella ja ohjaimet voivat olla jousikuormitteiset, ja laitteen on tarjottava asianmukainen koulutusympäristö ainakin mittarilennon menetelmien harjoittelua varten;

18. ’sertifiointieritelmillä (CS)’ viraston hyväksymiä teknisiä standardeja, joissa esitetään menetelmät, joita organisaatio voi käyttää sertifiointitarkoituksiin;

19. ’lennonopettajalla (FI)’ opettajaa, jolla on oikeus antaa koulutusta ilma-aluksessa liitteessä I (osa FCL) olevan J luvun mukaisesti;

20. ’lentoa simuloivalla koulutuslaitteella (FSTD)’ lentäjien koulutukseen käytettävää laitetta, joka on

a) lentokoneiden osalta lentosimulaattori (FFS), lentokoulutuslaite (FTD), lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaite (FNPT) tai perusmittarilennon harjoituslaite (BITD);

b) helikoptereiden osalta lentosimulaattori (FFS), lentokoulutuslaite (FTD) tai lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaite (FNPT);

21. ’FSTD:n hyväksynnällä’ FSTD:n teknisten valmiuksien tasoa sellaisena kuin se on määritetty kyseisen FSTD:n sertifiointieritelmässä;

22. ’päätoimipaikalla’ organisaation pääkonttoria tai rekisteröityä toimipaikkaa, jossa keskeisiä taloudellisia toimintoja ja tässä asetuksessa tarkoitetun lentotoiminnan valvontaa harjoitetaan;

23. ’hyväksyntätestioppaalla (QTG)’ asiakirjaa, joka on laadittu sen osoittamiseksi, että FSTD:n suorituskyky ja käsittelyominaisuudet vastaavat ilma-aluksen, lentokoneluokan tai helikopterityypin vastaavia ominaisuuksia, että niitä jäljitellään asetettujen rajojen mukaisesti ja että kaikki sovellettavat vaatimukset täyttyvät. Hyväksyntätestioppaaseen sisältyvät sekä ilma-alusta, lentokoneluokkaa tai helikopterityyppiä koskevat tiedot että FSTD-tiedot, joita käytetään hyväksynnän tukena;

24. ’ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla (DTO)’ organisaatiota, jolla on oikeus antaa lentäjille koulutusta 10 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella;

25. ’DTO-koulutusohjelmalla’ DTO:n laatimaa asiakirjaa, jossa kuvaillaan yksityiskohtaisesti kyseisen DTO:n antama kurssi.

▼M3

3 artikla

Lentolupakirjat ja lääketieteelliset kelpoisuustodistukset

1.  Rajoittamatta tämän asetuksen 8 artiklan soveltamista asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa sekä 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen ilma-alusten lentäjien on noudatettava tämän asetuksen liitteissä I ja IV säädettyjä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä.

2.  Tämän asetuksen liitteessä I määritellyistä lupakirjojen haltijoiden oikeuksista riippumatta sellaisten lentolupakirjojen haltijat, jotka on myönnetty tämän asetuksen liitteessä I olevan B tai C luvun mukaisesti, voivat suorittaa asetuksen (EU) N:o 965/2012 6 artiklan 4 a kohdassa tarkoitettuja lentoja. Tämä ei rajoita tämän asetuksen liitteessä I olevassa B tai C luvussa mahdollisesti asetettujen matkustajien kuljettamista tai kaupallisen lentotoiminnan kehittämistä koskevien lisävaatimusten noudattamista.

▼B

4 artikla

Voimassa olevat kansalliset lentolupakirjat

1.  Jäsenvaltioiden ennen ►M1  tämän asetuksen soveltamista ◄ myöntämät tai tunnustamat JAR-vaatimusten mukaiset lupakirjat on katsottava tämän asetuksen mukaisesti myönnetyiksi. Jäsenvaltioiden on korvattava nämä lupakirjat osassa ARA vahvistetun mallin mukaisilla lupakirjoilla viimeistään ►M1  8 päivänä huhtikuuta 2018 ◄ .

2.  Jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista myöntämät tai tunnustamat muut kuin JAR-vaatimusten mukaiset lupakirjat, mukaan lukien niihin liittyvät kelpuutukset, todistukset, valtuutukset ja/tai kelpoisuudet, on muunnettava osan FCL lupakirjoiksi, ja tämän suorittaa lupakirjan myöntänyt jäsenvaltio.

3.  Muut kuin JAR-vaatimusten mukaiset lupakirjat on muunnettava osan FCL lupakirjoiksi ja niihin liittyviksi kelpoisuuksiksi tai todistuksiksi

a) liitteen II säännösten mukaisesti, tai

b) muuntoraportissa olevien tietojen mukaisesti.

4.  Muuntoraportin on

a) oltava sen jäsenvaltion laatima, joka myönsi lentolupakirjan kuultuaan Euroopan lentoturvallisuusvirastoa, jäljempänä ’virasto’;

b) sisällettävä kuvaus siitä, minkä kansallisten vaatimusten perusteella lentolupakirjat on myönnetty;

c) kuvattava lentäjille myönnettyjen oikeuksien laajuus;

d) sisällettävä tiedot siitä, mistä liitteen I vaatimuksista hyvitys on määrä antaa;

e) sisällettävä tiedot mahdollisista rajoituksista, jotka on sisällytettävä osan FCL lupakirjoihin, ja mahdollisista vaatimuksista, joita lentäjän on noudatettava näiden rajoitusten poistamiseksi.

5.  Muuntoraporttiin on sisällyttävä jäljennökset kaikista 4 kohdan a–e alakohdassa mainittujen tietojen osoittamiseksi tarvittavista asiakirjoista, mukaan lukien jäljennökset asiaankuuluvista kansallisista vaatimuksista ja menettelyistä. Muuntoraporttia laatiessa jäsenvaltioiden on pyrittävä siihen, että lentäjien nykyisen toiminnan laajuus pysyisi mahdollisimman pitkälle muuttumattomana.

6.  Sen estämättä, mitä 1 ja 3 kohdassa säädetään, luokkakelpuutuskouluttajan kelpuutuksen tai tarkastuslentäjän valtuutuksen haltijoiden oikeudet, jotka koskevat vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan ilma-aluksia, on muunnettava tyyppikouluttajan kelpuutukseksi tai tarkastuslentäjän valtuutukseksi, joka koskee yhden ohjaajan lentokoneita.

7.  Ennen kuin lento-oppilas täyttää kaikki kevyiden ilma-alusten lupakirjan (LAPL) myöntämiseksi tarvittavat vaatimukset, jäsenvaltio voi antaa hänelle luvan käyttää rajoitettuja oikeuksia ilman valvontaa seuraavin edellytyksin:

a) oikeudet koskevat vain kyseisen jäsenvaltion kansallista aluetta tai sen osaa;

b) oikeudet koskevat vain rajoitettua maantieteellistä aluetta ja yksimoottorisia mäntämoottorilentokoneita, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 000 kg, ja oikeuksiin ei kuulu matkustajien kuljettaminen;

c) kyseiset luvat on myönnettävä yksilökohtaisen turvallisuusriskiarvioinnin perusteella, jonka kouluttaja on tehnyt jäsenvaltion suorittaman yleisen turvallisuusriskien arvioinnin pohjalta;

d) jäsenvaltion on toimitettava määräaikaiskatsauksia komissiolle ja virastolle kolmen vuoden välein.

▼M3

8.  Ennen kun lentäjä täyttää kaikki mittarilentokelpuutuksen myöntämiseksi tämän asetuksen mukaisesti tarvittavat vaatimukset, jäsenvaltio voi 8 päivään huhtikuuta 2019 saakka myöntää lentäjälle luvan käyttää määrättyjä rajoitettuja oikeuksia lentokoneiden lentämiseen mittarilentosääntöjen mukaisesti seuraavin edellytyksin:

a) jäsenvaltio myöntää tällaisia lupia ainoastaan jos niitä voidaan perustella erityisellä paikallisella tarpeella, jota ei voida tyydyttää tämän asetuksen nojalla vahvistetuilla kelpuutuksilla;

b) luvassa myönnettyjen oikeuksien laajuuden on perustuttava jäsenvaltion suorittamaan turvallisuusriskien arviointiin, jossa otetaan huomioon tarkoitetun lentäjän pätevyystason saavuttamiseksi tarvittavan koulutuksen laajuus;

c) lupaan sisältyvät oikeudet koskevat vain jäsenvaltion kansallisen alueen tai sen osan ilmatilaa;

d) lupa myönnetään hakijoille, jotka ovat suorittaneet pätevien kouluttajien antaman asianmukaisen koulutuksen ja osoittaneet vaaditun pätevyyden pätevälle tarkastuslentäjälle jäsenvaltion määrittelemällä tavalla;

e) jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle, EASAlle ja muille jäsenvaltioille lupaan liittyvistä erityispiirteistä, mukaan lukien sen perustelut ja turvallisuusriskien arviointi;

f) jäsenvaltio seuraa lupaan liittyvää toimintaa varmistaakseen hyväksyttävän turvallisuustason ja toteuttaa asianmukaisia toimia, jos se havaitsee kasvaneen riskin tai minkä tahansa turvallisuuteen liittyvän huolenaiheen;

g) jäsenvaltio suorittaa arvioinnin luvan täytäntöönpanon turvallisuusnäkökohdista ja toimittaa komissiolle kertomuksen viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2017.

▼M6

9.  Jäsenvaltioiden on ennen 19 päivää elokuuta 2018 myönnettyjen lupakirjojen osalta noudatettava ARA.FCL.200 kohdan a alakohdan toisessa alakohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna Komission asetuksella (EU) 2018/1065 ( 1 ), vahvistettuja vaatimuksia viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.

▼M5

4 a artikla

Suorituskykyyn perustuvaa navigointia koskevat mittarilento-oikeudet

1.  Lentäjä saa käyttää suorituskykyyn perustuvia navigaatiomenetelmiä, jäljempänä ’PBN’, ainoastaan sen jälkeen, kun hänelle on myönnetty mittarilentokelpuutukseen (IR), liitetyt PBN-oikeudet.

2.  Lentäjälle myönnetään PBN-oikeudet, jos hän täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

a) hän on suorittanut hyväksytysti teoriakurssin, johon sisältyy PBN, liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.615 kohdan mukaisesti;

b) hän on suorittanut hyväksytysti lentokoulutuksen, johon sisältyy PBN, liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.615 kohdan mukaisesti;

c) hän on suorittanut hyväksytysti joko lentokokeen liitteen I (osa FCL) lisäyksen 7 mukaisesti tai lentokokeen tai tarkastuslennon liitteen I (osa FCL) lisäyksen 9 mukaisesti.

3.  Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten katsotaan täyttyneen, jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että koulutuksen tai PBN-toimintaan perehtymisen kautta hankittu pätevyys vastaa a ja b alakohdassa tarkoitettujen kurssien antamia tietoja ja taitoja ja lentäjä osoittaa tällaisen pätevyyden 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun lentokokeen tai tarkastuslennon aikana hyväksyttävästi tarkastuslentäjälle.

4.   ►C7  PBN-pätevyyden hyväksyttävästä osoittamisesta on tehtävä merkintä lentäjän lentopäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan edellä c alakohdassa tarkoitetun lentokokeen tai tarkastuslennon suorittamisen jälkeen, ja lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottaneen tarkastuslentäjän on allekirjoitettava merkintä. ◄

5.  Lentäjät, joilla on mittarilentokelpuutus ilman PBN-oikeuksia, saavat lentää ainoastaan sellaisia reittejä ja lähestymisiä, joihin ei vaadita PBN-oikeuksia, eikä heidän mittarilentokelpuutuksensa uusimiseen vaadita PBN-taitojen osoittamista 25 päivään elokuuta 2020 saakka; kyseisen päivämäärän jälkeen kaikkiin mittarilentokelpuutuksiin vaaditaan myös PBN-oikeudet.

▼B

5 artikla

▼C2

Voimassa olevat kansalliset lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ja ilmailulääkärien hyväksyntätodistukset

▼B

1.   ►C2  Jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista myöntämät tai tunnustamat JAR-vaatimusten mukaiset lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ja ilmailulääkärien hyväksyntätodistukset on katsottava tämän asetuksen mukaisesti myönnetyiksi. ◄

2.   ►C2  Jäsenvaltioiden on korvattava lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ja ilmailulääkärien hyväksyntätodistukset osassa ARA vahvistetun mallin mukaisilla todistuksilla viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2017. ◄

3.   ►C3  Jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista myöntämien muiden kuin JAR-vaatimusten mukaisten lentäjien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten ja ilmailulääkärien hyväksyntätodistusten on oltava voimassa niiden seuraavaan voimassaolon jatkamispäivään tai 8 päivään huhtikuuta 2017 sen mukaan, kumpi ajankohdista on aikaisempi. ◄

4.   ►C2  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten voimassaoloa on jatkettava liitteen IV säännösten mukaisesti. ◄

6 artikla

Koelentäjän kelpoisuuden muuntaminen

1.  Koelentäjän kelpoisuuden myöntäneen jäsenvaltion on muunnettava sellaisten lentäjien, jotka suorittivat ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 ( 2 ) liitteessä määriteltyjä luokan 1 ja 2 koelentoja tai jotka antoivat koulutusta koelentäjille, koelentäjän kelpoisuus asetuksen liitteen I mukaiseksi koelentokelpuutukseksi ja, soveltuvin osin, koelentokouluttajan kelpoisuustodistukseksi.

2.  Tämä muuntaminen on tehtävä 4 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyjä vaatimuksia noudattaen laaditussa muuntoraportissa olevien tietojen mukaisesti.

7 artikla

Voimassa olevat kansalliset lentomekaanikon lupakirjat

1.  Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn lentomekaanikon lupakirjan muuntaminen osan FCL lupakirjaksi edellyttää, että lupakirjan haltija esittää hakemuksen lupakirjan myöntäneelle jäsenvaltiolle.

2.  Lentomekaanikon lupakirja on muunnettava osan FCL lupakirjaksi 4 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyjä vaatimuksia noudattaen laaditun muuntoraportin mukaisesti.

3.  Haettaessa liikennelentäjän lupakirjaa (ATPL) lentokoneita varten on noudatettava liitteessä I olevan FCL.510.A kohdan c kohdan 2 alakohdan hyvitystä koskevia säännöksiä.

8 artikla

Kolmansien maiden lupakirjojen hyväksyntäedellytykset

▼M4

1.  Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 216/2008 12 artiklassa säädetään, ja silloin, kun unionin ja kolmannen maan välillä ei ole tehty sopimusta lentolupakirjoista, jäsenvaltiot voivat hyväksyä kolmansien maiden lupakirjat, kelpuutukset tai todistukset ja niihin liittyvät kolmansien maiden myöntämät tai niiden puolesta myönnetyt lääketieteelliset kelpoisuustodistukset tämän asetuksen liitteen III säännösten mukaisesti.

▼B

2.  Osan FCL lupakirjojen hakijoiden, joilla on jo vähintään vastaava kolmannen maan Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myöntämä lupakirja, kelpuutus tai todistus, on täytettävä kaikki tämän asetuksen liitteen I vaatimukset, mutta kurssin kestoa, oppituntien määrää ja erityiskoulutustuntien määrää koskevia vaatimuksia voidaan lieventää.

3.  Hakijalle annettavasta hyvityksestä päättää se jäsenvaltio, jolle lentäjä esittää hakemuksensa, hyväksytyn koulutusorganisaation suosituksen perusteella.

4.  Kolmannen valtion Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myöntämän tai kolmannen valtion puolesta mainitun liitteen mukaisesti myönnetyn liikennelentäjän lupakirjan (ATPL) haltijoille, jotka täyttävät kokemusvaatimukset liikennelentäjän lupakirjan myöntämiseksi osassa FCL olevassa F luvussa mainitussa ilma-alusryhmässä, voidaan antaa täysimääräinen hyvitys vaatimuksista osallistua kurssille ennen teoriakokeen suorittamista ja lentokoetta, jos kolmannen maan lupakirja sisältää ATPL-lentokokeessa käytettävän ilma-aluksen voimassa olevan tyyppikelpuutuksen.

5.  Lentokone- tai helikopterityyppikelpuutukset voidaan myöntää sellaisten osan FCL lupakirjojen haltijoille, jotka täyttävät kolmansien maiden kyseisten kelpuutusten myöntämiselle asettamat vaatimukset. Tällaiset kelpuutukset koskevat vain kyseisessä kolmannessa maassa rekisteröityjä ilma-aluksia. Tämä rajoitus voidaan poistaa, kun lentäjä täyttää tämän asetuksen liitteessä III olevan C.1 kohdan vaatimukset.

9 artikla

Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista aloitetun koulutuksen hyvitys

1.  Myönnettäessä osan FCL lupakirjoja liitteen I mukaisesti koulutus, joka on aloitettu ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen vaatimuksia ja menettelyjä noudattaen ja joka suoritetaan sellaisen jäsenvaltion viranomaisvalvonnassa, jota on Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen järjestelmässä suositeltu keskinäiseen tunnustamiseen kyseisen JAR-vaatimuksen osalta, on hyvitettävä täysimääräisesti, jos koulutus ja kokeet suoritetaan loppuun viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2016.

2.  Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti aloitettu koulutus on hyvitettävä, kun osan FCL lupakirjan myöntäminen perustuu hyvitysraporttiin, jonka jäsenvaltio on laatinut virastoa kuullen.

3.  Hyvitysraportissa on kuvattava koulutuksen laajuus sekä ilmoitettava, mistä osan FCL vaatimuksista hyvitys annetaan, ja soveltuvin osin se, mitä vaatimuksia hakijoiden on täytettävä saadakseen osan FCL lupakirjan. Siihen on liitettävä jäljennökset kaikista koulutuksen laajuuden osoittamiseen tarvittavista asiakirjoista sekä kansallisista säännöksistä ja menettelyistä, joita noudattaen koulutus oli aloitettu.

▼M2

9 a artikla

Tyyppikoulutus ja käyttöönsoveltuvuustiedot

1.  Kun tämän asetuksen liitteissä viitataan asetuksen (EU) N:o 748/2012 mukaisesti laadittuihin käyttöönsoveltuvuustietoihin eikä tällaisia tietoja ole saatavilla asianomaisesta ilma-alustyypistä, tyyppikurssille hakevan on noudatettava ainoastaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteissä vahvistettuja säännöksiä.

2.  Tyyppikursseihin, jotka on hyväksytty ennen lentäjien tyyppikoulutuksen vähimmäisvaatimusten hyväksymistä asianomaisen ilma-alustyypin käyttöönsoveltuvuustietoihin asetuksen (EU) N:o 748/2012 mukaisesti, on sisällyttävä pakolliset koulutuksen osa-alueet viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2017 tai kahden vuoden kuluessa käyttöönsoveltuvuustietojen hyväksymisestä sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

▼B

10 artikla

Sotilaspalveluksen aikana hankittujen lentolupakirjojen hyvitys

1.  Sotilaslentäjän lupakirjan haltijoiden on osan FCL lupakirjan saadakseen esitettävä hakemus sille jäsenvaltiolle, jossa sotilaspalvelus suoritettiin.

2.  Sotilaspalveluksessa hankitut tiedot, kokemukset ja taidot on hyvitettävä liitteen I asiaankuuluvista vaatimuksista niiden tietojen mukaisesti, jotka esitetään jäsenvaltion virastoa kuullen laatimassa hyvitysraportissa.

3.  Hyvitysraportissa on

a) esitettävä kansalliset vaatimukset, joiden perusteella sotilasilmailun lupakirjat, kelpuutukset, todistukset, valtuutukset ja/tai kelpoisuudet on myönnetty;

b) kuvattava lentäjille myönnettyjen oikeuksien laajuus;

c) ilmoitettava, mistä liitteen I vaatimuksista hyvitys on määrä antaa;

d) ilmoitettava mahdollisista rajoituksista, jotka on sisällytettävä osan FCL lupakirjoihin, ja mahdollisista vaatimuksista, joita lentäjien on noudatettava näiden rajoitusten poistamiseksi;

e) oltava mukana jäljennökset kaikista asiakirjoista, joita tarvitaan edellä mainittujen seikkojen osoittamiseen, sekä jäljennökset asiaankuuluvista kansallisista vaatimuksista ja menettelyistä.

▼M1

10 a artikla

Lentokoulutusorganisaatiot

▼M7

1.  Organisaatiolla on asetuksen (EY) N:o 216/2008 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti oikeus antaa koulutusta asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten käyttöön osallistuville lentäjille vain, jos toimivaltainen viranomainen on myöntänyt organisaatiolle hyväksynnän, jossa vahvistetaan, että se täyttää asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä III vahvistetut keskeiset vaatimukset ja tämän asetuksen liitteessä VII vahvistetut vaatimukset.

Poiketen kuitenkin siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 216/2008 7 artiklan 3 kohdassa ja tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, organisaatiolla on oikeus antaa tämän asetuksen liitteessä VIII olevassa DTO.GEN.110 kohdassa tarkoitettua koulutusta ilman hyväksyntää, jos se on antanut toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen mainitun liitteen DTO.GEN.115 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ja toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt koulutusohjelman silloin, kun tätä edellytetään mainitun liitteen DTO.GEN.230 kohdan c kohdan nojalla.

▼M1

2.  Lentokoulutusorganisaatioilla, joilla on yhteiseurooppalaisten ilmailuvaatimusten (JAR) mukainen koulutusorganisaation hyväksymistodistus, jonka jäsenvaltio on myöntänyt tai tunnustanut ennen tämän asetuksen soveltamista, katsotaan olevan tämän asetuksen mukaisesti myönnetty hyväksymistodistus.

Tällöin näiden organisaatioiden oikeudet rajoittuvat niihin oikeuksiin, jotka sisältyvät jäsenvaltion myöntämään hyväksyntään.

Lentokoulutusorganisaatioiden on mukautettava hallintojärjestelmänsä, koulutusohjelmansa, menettelynsä ja käsikirjansa vastaamaan liitteen VII vaatimuksia viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2014, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan soveltamista.

▼M7

3.  JAR-vaatimusten mukaisten koulutusorganisaatioiden on sallittava antaa koulutusta osan FCL mukaista yksityislentäjän lupakirjaa (PPL), siihen liittyviä kouluttajan rekisteröintiin sisältyviä kelpuutuksia sekä kevyiden ilma-alusten lupakirjaa (LAPL) varten liitteiden VII ja VIII säännöksiä noudattamatta 8 päivään huhtikuuta 2019 asti sillä edellytyksellä, että kouluttaja on rekisteröity ennen 8 päivää huhtikuuta 2015.

▼M1

4.  Jäsenvaltioiden on korvattava 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut hyväksymistodistukset liitteessä VI annetun mallin mukaisilla hyväksymistodistuksilla viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2017.

▼M5

5.  Lentokoulutusorganisaatioiden on varmistettava, että niiden tarjoamat mittarilentokurssit sisältävät viimeistään 25 päivänä elokuuta 2020 PBN-oikeuksiin liittyvää koulutusta, joka täyttää liitteen I (osa FCL) vaatimukset.

▼M1

10 b artikla

Lentoa simuloivat koulutuslaitteet

1.  Lentäjien koulutuksessa, lentokokeissa ja tarkastuslennoissa käytettävien lentoa simuloivien koulutuslaitteiden (FSTD-laitteiden), lukuun ottamatta koelentokoulutuksessa käytettäviä, kehityskäyttöön tarkoitettuja lentoa simuloivia koulutuslaitteita, on noudatettava liitteissä VI ja VII säädettyjä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä, ja ne on hyväksyttävä.

2.  JAR-vaatimusten mukaiset FSTD:n hyväksymistodistukset, jotka on myönnetty tai tunnustettu ennen tämän asetuksen soveltamista, katsotaan tämän asetuksen mukaisesti myönnetyiksi.

3.  Jäsenvaltioiden on korvattava 2 kohdassa tarkoitetut hyväksymistodistukset liitteessä VI annetun mallin mukaisilla hyväksymistodistuksilla viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2017.

10 c artikla

Ilmailulääketieteen keskukset

1.  Ilmailulääketieteen keskusten on noudatettava liitteissä VI ja VII säädettyjä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä, ja ne on hyväksyttävä.

2.  JAR-vaatimusten mukaiset ilmailulääketieteen keskusten hyväksymistodistukset, jotka jäsenvaltio on myöntänyt tai tunnustanut ennen tämän asetuksen soveltamista, katsotaan tämän asetuksen mukaisesti myönnetyiksi.

Ilmailulääketieteen keskusten on mukautettava hallintojärjestelmänsä, koulutusohjelmansa, menettelynsä ja käsikirjansa vastaamaan liitteen VII vaatimuksia viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2014.

3.  Jäsenvaltioiden on korvattava 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut ilmailulääketieteen keskusten hyväksymistodistukset liitteessä VI annetun mallin mukaisilla hyväksymistodistuksilla viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2017.

▼B

11 artikla

Matkustamomiehistön lääketieteellinen kelpoisuus

1.  Asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten käyttöön osallistuvien matkustamomiehistön jäsenten on noudatettava liitteissä I ja IV säädettyjä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä.

2.  Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 ( 3 ) mukaisesti tehtyjen matkustamomiehistön jäsenten lääkärintarkastusten tai lääketieteellisen kelpoisuuden arviointien, jotka ovat edelleen voimassa tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivänä, on katsottava olevan voimassa tämän asetuksen mukaisesti, kunnes jompikumpi seuraavista toteutuu:

a) toimivaltaisen viranomaisen asetuksen (ETY) N:o 3922/91 mukaisesti määrittämä voimassaoloaika päättyy; tai

b) liitteessä IV olevassa MED.C.005 kohdassa säädetty voimassaoloaika päättyy.

Voimassaoloaika lasketaan viimeksi tehdyn lääkärintarkastuksen tai lääketieteellisen kelpoisuuden arvioinnin suorittamispäivästä.

Ennen voimassaoloajan päättymistä mahdollisesti tehtävä ilmailulääketieteellisen kelpoisuuden uudelleenarviointi on suoritettava liitteen IV mukaisesti.

▼M1

11 a artikla

Matkustamomiehistön kelpoisuusvaatimukset ja niihin liittyvät todistukset

1.  Asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c kohdassa tarkoitettujen ilma-alusten kaupalliseen lentotoimintaan osallistuvalla matkustamomiehistön jäsenellä on oltava vaadittu kelpoisuus ja kelpoisuuden osoittava, liitteissä V ja VI säädettyjen teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen mukaisesti myönnetty todistus.

2.  Matkustamomiehistön jäsenen, jolla on ennen tämän asetuksen soveltamista asetuksen (ETY) N:o 3922/91, jäljempänä ’EU-OPS’, mukaisesti myönnetty turvallisuuskoulutustodistus,

a) katsotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset, jos hän täyttää EU-OPS:ssa asetetut sovellettavat koulutusta, kokeita ja viimeaikaista kokemusta koskevat vaatimukset; tai

b) jos hän ei täytä EU-OPS:ssa asetettuja sovellettavia koulutus-, koe- ja kokemusvaatimuksia, hänen on suoritettava kaikki vaadittavat koulutukset ja kokeet ennen kuin hänen katsotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset; tai

c) jos hän ei ole osallistunut lentokoneilla tapahtuvaan kaupalliseen lentotoimintaan yli viiteen vuoteen, hänen on suoritettava peruskurssi ja läpäistävä siihen liittyvä koe liitteen V vaatimusten mukaisesti ennen kuin hänen katsotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset.

3.  EU-OPS:n mukaisesti myönnetyt turvallisuuskoulutustodistukset on korvattava liitteessä VI esitetyn mallin mukaisilla matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksilla viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2017.

4.  Matkustamomiehistön jäsenen, joka osallistuu tämän asetuksen soveltamispäivänä kaupalliseen helikopterilentotoimintaan,

a) katsotaan täyttävän peruskoulutusta koskevat liitteen V vaatimukset, jos hän täyttää kaupallisista ilmakuljetuksista helikoptereilla annettujen JAR-vaatimusten sovellettavat koulutusta, kokeita ja viimeaikaista kokemusta koskevat määräykset; tai

b) jos hän ei täytä kaupallisista ilmakuljetuksista helikoptereilla annettujen JAR-vaatimusten sovellettavia koulutus-, koe- ja kokemusvaatimuksia, hänen on suoritettava kaikki helikoptereissa työskentelyyn vaadittavat asiaankuuluvat koulutukset ja kokeet peruskoulutusta lukuun ottamatta, ennen kuin hänen katsotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset; tai

c) jos hän ei ole osallistunut kaupalliseen helikopterilentotoimintaan yli viiteen vuoteen, hänen on suoritettava peruskurssi ja läpäistävä siihen liittyvä koe liitteen V vaatimusten mukaisesti ennen kuin hänen katsotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset.

5.  Liitteessä VI esitetyn mallin mukaiset matkustamomiehistön kelpoisuustodistukset on myönnettävä kaikille kaupalliseen helikopterilentotoimintaan osallistuville matkustamomiehistön jäsenille viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2013, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan soveltamista.

11 b artikla

Valvontavalmiudet

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi taho kyseisessä jäsenvaltiossa toimivaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi, jolla on tarvittavat toimivaltuudet ja jolle on annettu vastuu asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden ja organisaatioiden hyväksymisestä ja valvomisesta.

2.  Jos jäsenvaltio nimeää toimivaltaiseksi viranomaiseksi useamman kuin yhden tahon,

a) kunkin toimivaltaisen viranomaisen toimivallan laajuus on määriteltävä selvästi vastuiden ja maantieteellisten rajojen osalta;

b) kyseisten tahojen on tehtävä yhteistyötä kaikkien asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen soveltamisalaan kuuluvien organisaatioiden ja henkilöiden tehokkaan valvonnan varmistamiseksi niiden toimialoilla.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhdellä tai useammalla toimivaltaisella viranomaisella on tarvittavat valmiudet valvontaohjelman piiriin kuuluvien henkilöiden ja organisaatioiden valvonnan varmistamiseksi, sekä tarvittavat resurssit tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisen viranomaisen henkilökunta ei suorita valvontaa, jos on havaittavissa merkkejä siitä, että tämä voisi johtaa suoraan tai epäsuoraan eturistiriitatilanteeseen, erityisesti jos kyseessä on perheeseen liittyvä tai taloudellinen eturistiriita.

5.  Toimivaltaisen viranomaisen hyväksymis- tai valvontatehtäviin valtuuttamalla henkilöstöllä on oltava valtuudet suorittaa vähintään seuraavat tehtävät:

a) tutkia asiakirjoja, tietoja, menettelyjä tai muun hyväksymis- tai valvontatehtävän kannalta olennaista aineistoa;

b) ottaa jäljennöksiä tai otteita kyseisistä asiakirjoista, tiedoista, menettelyistä tai muusta aineistosta;

c) pyytää suullista selvitystä paikan päällä;

d) päästä asiaankuuluviin tiloihin, toimintapaikkoihin tai liikennevälineisiin;

e) suorittaa auditointeja, tutkintaa, arviointeja ja tarkastuksia, asematasotarkastukset ja ennalta ilmoittamattomat tarkastukset mukaan luettuina; ja

f) toteuttaa tai käynnsitää tarpeen mukaan toimenpiteitä täytäntöönpanon varmistamiseksi.

6.  Edellä 5 kohdassa tarkoitetut tehtävät on toteutettava kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntöä noudattaen.

11 c artikla

Siirtymätoimenpiteet

Kun kyseessä ovat sellaiset organisaatiot, joiden osalta virasto on asetuksen (EY) N:o 216/2008 21 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti toimivaltainen viranomainen,

a) jäsenvaltioiden on siirrettävä virastolle kaikki sellaisten organisaatioiden valvontaan liittyvät asiakirjat viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2013;

b) jäsenvaltion on saatettava yhteistyössä viraston kanssa päätökseen ennen 8 päivää huhtikuuta 2012 aloittamansa hyväksymistodistuksen myöntämismenettely. Kun jäsenvaltio on myöntänyt hyväksymistodistuksen, viraston on otettava toimivaltaisena viranomaisena vastuulleen kaikki kyseistä organisaatiota koskevat asiat.

▼B

12 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2012.

▼M1

1 b.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta liitteiden I–IV säännöksiä 8 päivään huhtikuuta 2013 asti.

▼M4

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi päättää olla soveltamatta seuraavia liitteen I säännöksiä 8 päivään huhtikuuta 2015 asti:

a) pystysuoraan nousevien lentokoneiden sekä ilmalaivojen lentolupakirjoja koskevat säännökset;

b) FCL.820 kohdan säännökset;

c) helikopterien osalta J luvun 8 jakson säännökset;

d) J luvun 11 jakson säännökset.

▼M7

2 a.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta 8 päivään huhtikuuta 2020 asti

1) liitteen I säännöksiä, jotka liittyvät purjelentokoneiden ja ilmapallojen lentäjien lupakirjoihin;

2) liitteiden VII ja VIII säännöksiä koulutusorganisaatioon, joka antaa koulutusta ainoastaan sellaista kansallista lupakirjaa varten, joka voidaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti muuntaa osan FCL mukaiseksi kevyiden ilma-alusten lupakirjaksi (LAPL) purjelentokoneita tai ilmapalloja varten, osan FCL mukaiseksi purjelentäjän lupakirjaksi (SPL) tai osan FCL mukaiseksi ilmapallolentäjän lupakirjaksi (BPL);

3) liitteessä I olevan B luvun säännöksiä.

▼B

3.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää olla muuntamatta myöntämiään muita kuin JAR-vaatimusten mukaisia lentokoneiden ja helikopterien lupakirjoja 8 päivään huhtikuuta 2014 asti.

▼M5

4.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta tämän asetuksen säännöksiä 8 päivään huhtikuuta 2017 asti lentäjiin, joilla on kolmannen maan myöntämä lupakirja ja siihen liittyvä lääketieteellinen kelpoisuustodistus ja jotka osallistuvat asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan. Jäsenvaltioiden on asetettava kyseiset päätökset julkisesti saataville.

▼B

5.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta liitteessä IV olevan B luvun 3 jakson säännöksiä 8 päivään huhtikuuta 2015 asti.

6.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta liitteessä IV olevan C luvun säännöksiä 8 päivään huhtikuuta 2014 asti.

7.  Kun jäsenvaltio soveltaa ►M1  1 b–6 kohdan ◄ säännöksiä, sen on ilmoitettava siitä komissiolle ja virastolle. Ilmoituksessa on esitettävä poikkeuksen syyt sekä suunniteltujen toimien täytäntöönpano-ohjelma ja asiaankuuluva aikataulu.

▼M7

8.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, liitteessä I (osa FCL) olevaa FCL.315.A kohtaa, FCL.410.A kohdan a kohdan toista virkettä ja FCL.725.A kohdan c kohtaa sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2019 alkaen.

▼B

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

[OSA FCL]

A   LUKU

YLEISET VAATIMUKSET

FCL.001    Toimivaltainen viranomainen

Tässä osassa (FCL) toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jolta haetaan lentolupakirjoja tai niihin liittyviä kelpuutuksia tai valtuutuksia.

FCL.005    Soveltamisala

Tässä osassa (FCL) esitetään lentolupakirjojen sekä niihin liittyvien kelpuutusten ja valtuutusten myöntämistä koskevat vaatimukset sekä niiden voimassaolo- ja käyttöehdot.

FCL.010    Määritelmät

Tässä osassa (FCL) tarkoitetaan

’taitolennolla’ tarkoituksellista lentoliikettä, johon liittyy nopeita muutoksia ilma-aluksen lentoasennossa, poikkeuksellisia lentoasentoja tai poikkeuksellista kiihdytystä, joita ei tarvita normaalissa lennossa tai muihin lupakirjoihin tai kelpuutuksiin kuin taitolentokelpuutukseen tähtäävässä koulutuksessa;

’lentokoneella’ moottorin voimalla kulkevaa kiinteäsiipistä ilmaa raskaampaa ilma-alusta, joka saa nostovoimansa lennon aikana siipiinsä vaikuttavista aerodynaamisista reaktioista;

’lentokoneella, johon vaaditaan perämies’ lentokonetyyppiä, jonka lentämiseen lentokäsikirjan tai lentotoimintaluvan mukaan vaaditaan perämies;

’ilma-aluksella’ mitä tahansa laitetta, joka saa nostovoimansa muista ilman reaktioista kuin ilman reaktioista maan tai veden pintaa vastaan;

’hyvällä ilmailutavalla’ harkintakyvyn ja pitkälle kehitetyn tiedon, taidon ja asenteiden johdonmukaista käyttöä lennon tavoitteiden saavuttamiseksi;

’ilmalaivalla’ moottorikäyttöistä ilmaa kevyempää ilma-alusta lukuun ottamatta kuumailmalaivoja, jotka tässä osassa (FCL) on sisällytetty ilmapallon määritelmään;

▼M5

’astepoikkeamaan perustuvalla toiminnalla’ mittarilähestymistä, jossa suurin sallittu virhe/poikkeama suunnitellulta lähestymislinjalta ilmaistaan poikkeamanäytön (CDI) tai vastaavan ohjaamon näyttölaitteen neulojen poikkeamana;

▼C1

’ilmapallolla’ ilmaa kevyempää ilma-alusta, joka ei ole moottorikäyttöinen ja joka lentää kaasun tai ilma-aluksessa olevan polttimen avulla; tässä osassa (FCL) myös kuumailmalaiva katsotaan ilmapalloksi, vaikka se on moottorikäyttöinen;

▼M7 —————

▼B

’ilma-alusryhmällä’ ilma-alusten ryhmittelyä niiden perusominaisuuksien mukaan, esimerkiksi lentokone, pystysuoraan nouseva lentokone, helikopteri, ilmalaiva, purjelentokone ja vapaa ilmapallo;

’lentokoneluokalla’ sellaisten yhden ohjaajan lentokoneiden ryhmittelyä, joihin ei vaadita tyyppikelpuutusta;

’ilmapalloluokalla’ ilmapallojen ryhmittelyä, jossa otetaan huomioon lennossa pysymiseen tarvittavan nostovoiman lähde;

’kaupallisella ilmakuljetuksella’ matkustajien, rahdin tai postin kuljettamista korvausta tai vuokraa vastaan;

’pätevyydellä’ tiedon, taidon ja asenteiden yhdistelmää, jota tarvitaan tehtävän suorittamiseen vaaditun tason mukaan;

’pätevyystekijällä’ tehtävän muodostavaa toimintaa, johon kuuluu tehtävän rajat selvästi määrittävä käynnistävä tapahtuma ja päättävä tapahtuma ja jolla on havaittava lopputulos;

’pätevyysyksiköllä’ erillistä toimintoa, joka koostuu useista pätevyystekijöistä;

’perämiehellä’ ohjaajaa, joka toimii muuna kuin ilma-aluksen päällikkönä sellaisessa ilma-aluksessa, johon vaaditaan useampi kuin yksi ohjaaja, mutta ei sellaista ohjaajaa, joka on ilma-aluksessa yksinomaan saadakseen lentokoulutusta lupakirjaa tai kelpuutusta varten;

’matkalennolla’ lähtöpaikan ja saapumispaikan välistä lentoa, joka suoritetaan ennalta suunniteltua reittiä pitkin käyttäen normaaleja suunnistusmenetelmiä;

’perämiehen matkalentosijaisella’ ohjaajaa, joka vapauttaa perämiehen tehtävistään ohjaimissa lennon matkalentovaiheessa usean ohjaajan lentotoiminnassa lentopinnan 200 yläpuolella;

’koululentoajalla’ lentoaikaa tai mittariaikaa maassa, jonka aikana henkilö saa lentokoulutusta asianmukaisesti hyväksytyltä kouluttajalta;

’virheellä’ sellaista ohjaamomiehistön toimintaa tai tehtävän suorittamatta jättämistä, joka johtaa poikkeamiin organisaation tai lennon aikomuksista tai odotuksista;

’virheiden hallinnalla’ menetelmää, jolla virheet havaitaan ja niihin reagoidaan vastatoimenpitein, jotka lieventävät virheen seurauksia tai poistavat ne sekä vähentävät virheiden ja ei-toivottuihin lentotilanteisiin joutumisen todennäköisyyttä;

’lentosimulaattorilla’ (FFS) laitetta, johon kuuluu täysikokoinen jäljitelmä tietyn ilma-alustyypin tai -sarjan ohjaamosta, kaikki laitteet ja tietokoneohjelmat, jotka tarvitaan ilma-aluksen toiminnan jäljittelyyn maassa ja lennon aikana, näyttöjärjestelmä, joka antaa näkymän ulos ohjaamosta, sekä ohjaajan tuntemia voimia jäljittelevä liikejärjestelmä;

’lentoajalla’

lentokoneiden, TMG-moottoripurjelentokoneiden ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden osalta kokonaisaikaa, joka alkaa siitä hetkestä, kun lentokone ensimmäisen kerran lähtee lentoonlähtöä varten liikkeelle, ja päättyy, kun se lennon päätyttyä lopullisesti pysähtyy;

helikopterien osalta kokonaisaikaa, joka alkaa siitä hetkestä, kun helikopterin roottorin lavat alkavat pyöriä, ja päättyy, kun se lennon päätyttyä pysähtyy ja sen roottorin lavat pysähtyvät;

ilmalaivojen osalta kokonaisaikaa, joka alkaa siitä hetkestä, kun ilmalaiva irrotetaan mastosta lentoonlähtöä varten, ja päättyy, kun se lennon päätyttyä pysähtyy ja kiinnitetään mastoon;

purjelentokoneiden osalta kokonaisaikaa, joka alkaa siitä, kun purjelentokone aloittaa maakiidon lentoonlähtöä varten, ja päättyy, kun se lennon päätyttyä pysähtyy;

ilmapallojen osalta kokonaisaikaa, joka alkaa siitä, kun kori irtoaa maasta lentoonlähtöä varten, ja päättyy, kun se lennon päätyttyä pysähtyy;

’mittarilentosääntöjen mukaisella lentoajalla’ (IFR) koko sitä lentoaikaa, jona ilma-alusta käytetään mittarilentosääntöjen mukaan;

’lentokoulutuslaitteella’ (FTD) laitetta, johon kuuluu täysikokoinen jäljitelmä tietyn ilma-alustyypin ohjaamon mittareista, laitteista ja hallintalaitteista avoimella ohjaamoalueella tai suljetussa ilma-aluksen ohjaamossa, sekä laitteet ja tietokoneohjelmat, jotka tarvitaan ilma-aluksen toiminnan jäljittelyyn maassa ja lennon aikana laitteeseen asennettujen järjestelmien sallimissa rajoissa; ohjaajan tuntemia voimia jäljittelevää liikejärjestelmää tai näyttöjärjestelmää ei vaadita, lukuun ottamatta helikopterien tason 2 ja 3 lentokoulutuslaitteita, joissa vaaditaan näyttöjärjestelmät;

’lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella’ (FNPT) koulutuslaitetta, joka vastaa ohjaamoympäristöä sekä sen laitteita ja tietokoneohjelmia siinä määrin, että järjestelmät näyttävät toimivan kuten ilma-alustyypin tai -luokan järjestelmät lennon aikana;

’ilmapalloryhmällä’ ilmapallojen ryhmittelyä, jossa otetaan huomioon kuoren koko tai tilavuus;

’helikopterilla’ ilmaa raskaampaa ilma-alusta, joka saa pääasiallisen nostovoimansa lennon aikana yhteen tai useampaan pystysuoralla tai lähes pystysuoralla akselilla olevaan moottorikäyttöiseen roottoriin vaikuttavista ilman reaktioista;

’mittarilentoajalla’ aikaa, jona ohjaaja ohjaa ilma-alusta pelkästään mittarien avulla;

’mittariajalla maassa’ aikaa, jona ohjaaja saa mittarilentokoulutusta simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD);

’mittariajalla’ mittarilentoaikaa tai mittariaikaa maassa;

▼M5

’lineaaritoiminnalla’ mittarilähestymistä, jossa suurin sallittu sivusuuntainen virhe/poikkeama suunnitellulta lähestymislinjalta ilmaistaan pituusyksikköinä, esimerkiksi meripeninkulmina;

’LNAV:llä’ sivusuuntaista navigointia;

’LPV:llä’ suuntasäteen suorituskykyä pystysuuntaisella opastuksella;

▼B

’usean ohjaajan lentotoiminnalla’

lentokoneiden osalta toimintaa, johon vaaditaan vähintään kaksi ohjaajaa, jotka soveltavat miehistöyhteistyön menetelmiä usean ohjaajan tai yhden ohjaajan lentokoneissa;

helikopterien osalta toimintaa, johon vaaditaan vähintään kaksi ohjaajaa, jotka soveltavat miehistöyhteistyön menetelmiä usean ohjaajan helikoptereissa;

’miehistöyhteistyöllä’ (MCC) ohjaamomiehistön toimintaa ilma-aluksen päällikön johtamana yhteistyötä tekevien miehistön jäsenten ryhmänä;

’usean ohjaajan ilma-aluksella’

lentokoneiden osalta sellaisia lentokoneita, joiden käyttöön hyväksyntä edellyttää vähimmäismiehistöön kuuluvan vähintään kaksi ohjaajaa;

helikopterien, ilmalaivojen ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden osalta ilma-alustyyppiä, jonka lentämiseen lentokäsikirjan tai lentotoimintaluvan tai vastaavan asiakirjan mukaan vaaditaan perämies;

’yöllä’ aikaa iltahämärän päättymisestä aamuhämärän alkamiseen tai muuta auringonlaskun ja auringonnousun välistä aikaa, jonka asianomainen viranomainen on määrännyt, jäsenvaltion käyttämän määritelmän mukaisesti;

’muilla koulutuslaitteilla’ (OTD) muita koulutukseen käytettäviä laitteita kuin lentosimulaattoreita, lentokoulutuslaitteita ja lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteita, jotka soveltuvat koulutukseen, jossa täydellinen ohjaamoympäristö ei ole välttämätön;

▼M5

’suorituskykyyn perustuvalla navigoinnilla (PBN)’ aluesuunnistusta, joka perustuu ATS-reitillä, mittarilähestymismenetelmän mukaisesti tai tarkoitukseen varatussa ilmatilassa lentäville ilma-aluksille asetettuihin suorituskykyvaatimuksiin;

▼B

’suorituskriteerillä’ yksinkertaista arviointiväittämää pätevyystekijän vaaditusta lopputuloksesta ja niiden kriteerien kuvausta, joiden perusteella arvioidaan, onko vaadittu suoritustaso saavutettu;

’ilma-aluksen päälliköllä’ (PIC) ohjaajaa, jolla on ylin käskyvalta ja vastuu lennon turvallisuudesta;

’valvonnan alaisena toimivalla ilma-aluksen päälliköllä’ (PICUS) perämiestä, joka hoitaa ilma-aluksen päällikön tehtäviä päällikön valvonnassa;

’pystysuoraan nousevalla lentokoneella’ ilma-alusta, joka saa pystysuuntaisen nostovoiman sekä lennon aikana tarvittavan työntö- ja nostovoiman muodoltaan tai asennoltaan muunneltavista roottoreista tai moottoreista/työntövoimalaitteista, jotka on asennettu tai jotka sisältyvät kiinteästi runkoon tai siipiin;

’moottoripurjelentokoneella’ ilma-alusta, joka on varustettu yhdellä tai useammalla moottorilla ja jolla on purjelentokoneen ominaisuudet silloin, kun moottorit eivät ole käytössä;

’yksityislentäjällä’ ohjaajaa, jonka lupakirja ei oikeuta toimimaan ilma-aluksen ohjaajana korvausta vastaan, lukuun ottamatta tässä osassa (FCL) määriteltyä koulutus- tai tarkastuslentotoimintaa;

’tarkastuslennolla’ taidonnäytettä, joka annetaan kelpuutuksen voimassaolon jatkamista tai uusimista varten, sekä mahdollisesti vaadittavaa suullista kuulustelua;

’uusimisella’ (esimerkiksi kelpuutuksen tai valtuutuksen uusimisella) kelpuutuksen tai valtuutuksen voimassaolon päätyttyä tehtävää hallinnollista toimenpidettä, jolla tiettyjen vaatimusten täyttämisen jälkeen uusitaan kelpuutuksen tai valtuutuksen oikeudet määrätyksi ajaksi;

’voimassaolon jatkamisella’ (esimerkiksi kelpuutuksen tai valtuutuksen voimassaolon jatkamisella) kelpuutuksen tai valtuutuksen voimassa ollessa tehtävää hallinnollista toimenpidettä, jonka perusteella haltija voi tiettyjen vaatimusten täyttämisen jälkeen jatkaa kelpuutuksen tai valtuutuksen mukaisten oikeuksien käyttämistä määrätyn ajan;

▼M5

’RNP APCH:lla’ mittarilähestymisessä sovellettavia PBN-vaatimuksia;

’RNP APCH-toiminnalla LNAV-minimiin’ 2D-mittarilähestymistä, jossa sivuttaisopastus perustuu GNSS-paikannukseen;

’RNP APCH-toiminnalla LNAV/VNAV-minimiin’ 3D-mittarilähestymistä, jossa sivuttaisopastus perustuu GNSS-paikannukseen ja pystysuuntaopastus joko Baro VNAV -toimintoon tai SBAS-lisäjärjestelmällä tarkennettuun GNSS-paikannukseen;

’RNP APCH-toiminnalla LPV-minimiin’ 3D-mittarilähestymistä, jossa sekä sivuttaisopastus että pystysuuntaopastus perustuvat SBAS-lisäjärjestelmällä tarkennettuun GNSS-paikannukseen;

’RNP AR APCH:lla’ mittarilähestymiseen sovellettavia suunnistustarkkuusvaatimuksia, jotka edellyttävät erityishyväksyntää;

▼C2

’yksittäisellä lennolla’ lentoa, johon kuuluvat seuraavat vaiheet: lentoonlähtö, lähtömenetelmän noudattaminen, vähintään 15 minuutin matkalento-osuus, saapumismenetelmän noudattaminen, lähestyminen ja lasku;

▼B

’purjelentokoneella’ ilmaa raskaampaa ilma-alusta, joka saa nostovoimansa lennon aikana kiinteinä pysyviin ilma-aluksen pintoihin vaikuttavista aerodynaamisista reaktioista ja joka pystyy lentämään vapaasti ilman moottoria;

’yhden ohjaajan ilma-aluksella’ ilma-alusta, joka on hyväksytty lennettäväksi yhden ohjaajan miehistöllä;

’lentokokeella’ taidonnäytettä, joka annetaan lupakirjan tai kelpuutuksen myöntämistä varten, sekä tarkastuslentäjän mahdollisesti vaatimaa suullista kuulustelua;

’yksinlentoajalla’ lentoaikaa, jona lento-oppilas on yksin ilma-aluksessa;

’päällikköoppilaalla’ (SPIC) lento-oppilasta, joka toimii koululennolla ilma-aluksen päällikön tehtävissä siten, että lennonopettaja ei vaikuta lennon suoritukseen tai ohjaa ilma-alusta, vaan ainoastaan tarkkailee oppilasta;

’uhkatekijällä’ tapahtumaa tai virhettä, johon ohjaamomiehistö ei voi vaikuttaa, joka vaikeuttaa toimintaa ja joka on turvallisuusmarginaalin säilyttämiseksi saatava hallintaan;

’uhkatekijöiden hallinnalla’ menetelmää, jolla uhkatekijät havaitaan ja niihin reagoidaan vastatoimenpitein, jotka lieventävät uhkatekijöiden seurauksia tai poistavat ne sekä vähentävät virheiden ja ei-toivottuihin lentotilanteisiin joutumisen todennäköisyyttä;

▼M5

’kolmiulotteisella (3D) mittarilähestymisellä’ mittarilähestymistä, jossa käytetään sekä sivuttais- että pystysuuntaopastusta;

▼B

’TMG-moottoripurjelentokoneella’ moottoripurjelentokonetta, jossa on kiinteästi asennettu moottori ja potkuri, joita ei voida vetää sisään; sen on lentokäsikirjansa mukaan voitava lähteä lentoon ja nousta omalla moottorivoimallaan;

▼M5

’kaksiulotteisella (2D) mittarilähestymisellä’ mittarilähestymistä, jossa käytetään ainoastaan sivuttaisopastusta;

▼B

’ilma-alustyypillä’ ilma-aluksia, joita varten osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa vaaditaan tyyppikelpuutus ja joilla on sama perusrakenne, mukaan lukien sellaiset muutokset, jotka eivät vaikuta ilma-aluksen käsittely- tai lento-ominaisuuksiin;

▼M5

’VNAV:llä’ pystysuuntaista navigointia.

▼M3

FCL.015    Lupakirjojen, kelpuutusten ja valtuutusten hakeminen, myöntäminen, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

▼B

a)

Lentolupakirjan ja siihen liittyvien kelpuutusten ja valtuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista koskeva hakemus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen viranomaisen määräämässä muodossa ja sen määräämällä tavalla. Hakemukseen on liitettävä todisteet siitä, että hakija täyttää lupakirjan tai valtuutuksen sekä siihen liittyvien kelpuutusten tai merkintöjen myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista koskevat vaatimukset, jotka esitetään tässä osassa (FCL) ja osassa MED.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on merkittävä lupakirjaan tai valtuutukseen kaikki lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen mukaisten oikeuksien rajoitukset tai laajennukset.

c)

Yhdellä henkilöllä ei saa koskaan olla enempää kuin yksi tämän osan (FCL) mukaisesti myönnetty lupakirja yhtä ilma-alusryhmää kohden.

d)

Hakemus, joka koskee toisen ilma-alusryhmän lupakirjaa tai uusien kelpuutusten tai valtuutusten myöntämistä tai kyseisten lupakirjojen muuttamista, voimassaolon jatkamista tai uusimista, on jätettävä sille toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on alun perin myöntänyt lentolupakirjan, paitsi silloin kun lentäjä on pyytänyt toimivaltaisen viranomaisen vaihtoa ja lupakirja- ja terveystietojensa siirtoa kyseiselle viranomaiselle.

▼M3

FCL.020    Lento-oppilas

a) Lento-oppilas ei saa lentää yksin, ellei lennonopettaja anna siihen lupaa ja valvo lentoa.

b) Ennen ensimmäistä yksinlentoaan lento-oppilaan on oltava

1) lentokoneiden, helikopterien ja ilmalaivojen yksinlennoilla vähintään 16-vuotias;

2) purjelentokoneiden ja ilmapallojen yksinlennoilla vähintään 14-vuotias.

FCL.025    Lupakirjojen ja kelpuutusten myöntämiseen tähtäävät teoriakokeet

▼B

a)    Hakijan velvollisuudet

▼M3

1) Hakijan on suoritettava kaikki tiettyä lupakirjaa tai kelpuutusta koskevat teoriakokeet yhden jäsenvaltion vastuun alaisena.

▼M7

2) Hakija saa osallistua teoriakokeeseen vasta sen jälkeen, kun hän on suorittanut teoriakurssin asiaankuuluvat osat hyväksyttävästi ja kun koulutuksesta vastaava ilmoituksenvarainen (DTO) tai hyväksytty koulutusorganisaatio (ATO) suosittelee sitä.

3) Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation suositus on voimassa 12 kuukautta. Jos hakija ei ole suosituksen voimassaoloaikana osallistunut vähintään yhteen teoriakokeen osakokeeseen, ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio päättää lisäkoulutuksen tarpeesta hakijan tarpeiden perusteella.

▼B

b)    Hyväksymisrajat

▼M3

1) Teoriakokeen osakoe on hyväksytty, jos hakija on saanut vähintään 75 prosenttia osakokeen enimmäispistemäärästä. Virhepisteitä ei anneta.

▼B

2)  ►C2  Jos tässä osassa (FCL) ei muuta määrätä, hakija on läpäissyt lentolupakirjaan tai kelpuutukseen vaaditun teoriakokeen, kun hän on läpäissyt kaikki vaaditut osakokeet 18 kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jolloin hän on osallistunut kokeeseen ensimmäisen kerran. ◄

▼M7

3) Jos hakija ei ole onnistunut suorittamaan tiettyä teoriakokeen osakoetta neljällä yrityskerralla tai ei ole onnistunut suorittamaan kaikkia osakokeita kuudella yrityskerralla tai 2 alakohdassa mainitun ajan kuluessa, hänen on suoritettava uudelleen kaikki osakokeet.

Ennen kuin hakija suorittaa teoriakokeet uudelleen, hänen on saatava lisäkoulutusta ilmoituksenvaraiselta koulutusorganisaatiolta tai hyväksytyltä koulutusorganisaatiolta. Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio päättää tarvittavan koulutuksen alasta ja laajuudesta hakijan tarpeiden perusteella.

▼M7 —————

▼B

c)    Voimassaoloaika

1) Teoriakokeen hyväksytty suoritus on voimassa seuraavasti:

i) kevyiden ilma-alusten lupakirjan, yksityislentäjän lupakirjan, purjelentäjän lupakirjan tai ilmapallolentäjän lupakirjan myöntämistä varten 24 kuukautta;

▼M3

ii) ansiolentäjän lupakirjan, mittarilentokelpuutuksen (IR) tai matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR) myöntämistä varten 36 kuukautta;

▼B

iii) i ja ii alakohdan ajat lasketaan siitä päivästä, jolloin lentäjä on läpäissyt teoriakokeen b kohdan 2 alakohdan mukaisesti.

2) Liikennelentäjän lupakirjaa (ATPL) koskevan teoriakokeen hyväksytty suoritus on voimassa ATPL-lupakirjan myöntämistä varten seitsemän vuotta seuraavien kelpuutusten viimeisestä voimassaolopäivästä:

i) lupakirjassa oleva mittarilentokelpuutus; tai

ii) helikopterien osalta lupakirjassa oleva helikopterin tyyppikelpuutus.

FCL.030    Lentokoe

a)

Ennen kuin hakija voi suorittaa lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen, hänen on läpäistävä vaadittu teoriakoe, lukuun ottamatta hakijoita, jotka suorittavat yhdistetyn lentokoulutuksen.

Joka tapauksessa teoriakoulutus on oltava suoritettu loppuun ennen lentokoetta.

b)

Liikennelentäjän lupakirjaa lukuun ottamatta koulutuksesta vastaavan organisaation/henkilön on annettava suositus hakijan osallistumisesta lentokokeeseen koulutuksen päätyttyä. Koulutustiedot on annettava tarkastuslentäjän käyttöön.

FCL.035    Lentoajan ja teoriatietojen hyväksi laskeminen

a)    Lentoajan hyväksi laskeminen

▼M3

1) Ellei tässä osassa (FCL) toisin määrätä, lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämiseen vaadittava lentoaika on oltava lennetty samaan ryhmään kuuluvalla ilma-aluksella kuin se, jota varten lupakirjaa, kelpuutusta tai valtuutusta haetaan.

2) Ilma-aluksen päällikkö (PIC) tai päällikköoppilas.

i) Lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen hakija saa laskea yksin, koululennoilla ja ilma-aluksen päällikkönä lentämänsä lentoajan hyväkseen täysimääräisenä lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämiseen vaadittavaksi kokonaislentoajaksi.

ii) Yhdistetyn ATP-kurssin suorittanut saa laskea hyväkseen enintään 50 tuntia päällikköoppilaana hankitusta mittariajasta liikennelentäjän lupakirjan, ansiolentäjän lupakirjan ja monimoottorisen ilma-aluksen tyyppi- tai luokkakelpuutuksen myöntämiseen vaadittavaksi ilma-aluksen päällikkönä lennetyksi ajaksi.

iii) Yhdistetyn CPL/IR-kurssin suorittanut saa laskea hyväkseen enintään 50 tuntia päällikköoppilaana hankitusta mittariajasta ansiolentäjän lupakirjan ja monimoottorisen ilma-aluksen tyyppi- tai luokkakelpuutuksen myöntämiseen vaadittavaksi ilma-aluksen päällikkönä lennetyksi ajaksi.

▼M3

3) Lentoaika perämiehenä tai valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä (PICUS). Ellei tässä osassa (FCL) toisin määrätä, lentolupakirjan haltija, joka toimii perämiehenä tai valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä, saa laskea hyväkseen perämiehenä suorittamiensa lentojen lentoajan täysimääräisenä osaksi korkeamman luokan lupakirjan myöntämiseen vaadittavaa kokonaislentoaikaa.

▼B

b)    Teoriatiedon hyvittäminen

▼M3

1) Liikennelentäjän lupakirjaan vaaditun teoriakokeen läpäissyt hakija täyttää kevyiden ilma-alusten lupakirjan, yksityislentäjän lupakirjan ja ansiolentäjän lupakirjan teoriatietovaatimukset ja, helikoptereita lukuun ottamatta, saman ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutuksen ja matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen teoriatietovaatimukset.

▼B

2) Ansiolentäjän lupakirjaan vaaditun teoriakokeen läpäissyt hakija täyttää kevyiden ilma-alusten lupakirjan tai yksityislentäjän lupakirjan teoriatietovaatimukset samassa ilma-alusryhmässä.

3) Jonkin ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutuksen haltija tai mittarilennon teoriakokeen läpäissyt hakija täyttää täysimääräisesti toisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutuksen teoriakoulutusta ja -koetta koskevat vaatimukset.

4) Lentolupakirjan haltijalle hyvitetään toisen ilma-alusryhmän lupakirjan teoriakoulutusta ja -koetta koskevat vaatimukset tämän osan (FCL) lisäyksen 1 mukaisesti.

▼M3

5) Sen rajoittamatta, mitä edellä b kohdan 3 alakohdassa säädetään, IR(A)-kelpuutuksen haltija, joka on suorittanut pätevyysperusteisen osista koostuvan IR(A)-kurssin, tai EIR-kelpuutuksen haltija täyttää täysimääräisesti toisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutuksen teoriakoulutusta ja -koetta koskevat vaatimukset vasta, kun hän on läpäissyt myös FCL.720.A kohdan b kohdan 2 alakohdan i alakohdassa vaaditun kurssin IFR-osuuteen liittyvän teoriakoulutuksen ja -kokeen.

▼B

Kyseistä hyvitystä sovelletaan myös niihin lentolupakirjan hakijoihin, jotka ovat jo läpäisseet teoriakokeet lupakirjan myöntämiseksi toisessa ilma-alusryhmässä, edellyttäen, että kohdassa FCL.025.c) määrätty voimassaoloaika ei ylity.

FCL.040    Lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttäminen

Lupakirjassa myönnettyjen oikeuksien käytettävyys riippuu sen mahdollisesti sisältämien kelpuutusten sekä lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaolosta.

FCL.045    Asiakirjojen mukana pitämistä ja esittämistä koskeva velvollisuus

a)

Lentäjän on aina pidettävä mukanaan voimassa oleva lupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus, kun hän käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia.

b)

Lentäjän on pidettävä mukanaan myös kuvallinen henkilötodistus.

c)

Lentäjän tai lento-oppilaan on viipymättä esitettävä lentopäiväkirjansa tarkastusta varten, kun toimivaltaisen viranomaisen valtuuttama edustaja sitä pyytää.

d)

Lento-oppilaan on pidettävä yksin suoritettavilla matkalennoilla mukanaan todistetta FCL.020 kohdan a kohdassa vaaditusta luvasta.

▼M6

e)

Lentäjän, joka aikoo lentää unionin alueen ulkopuolella ilma-aluksella, joka on rekisteröity jossakin muussa kuin hänen ohjaamomiehistön lupakirjansa myöntäneessä jäsenvaltiossa, on pidettävä mukanaan joko painettuna tai sähköisessä muodossa viimeisin laitos ICAO-lisäyksestä (attachment), johon sisältyy viittaus lupakirjojen automaattisen hyväksynnän tunnustavan sopimuksen ICAO-rekisteröintinumeroon sekä luettelo valtioista, jotka ovat tämän sopimuksen osapuolia.

▼B

FCL.050    Lentoajan kirjaaminen

Lentäjän on pidettävä luotettavasti kirjaa kaikista lennetyistä lennoista toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja sen määräämällä tavalla.

FCL.055    Kielitaito

a)

►C2  Yleistä. Lentokoneiden, helikopterien ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden ja ilmalaivojen ohjaajat, joilta edellytetään radiopuhelimen käyttöä, eivät saa käyttää lupakirjojensa ja kelpuutustensa mukaisia oikeuksia, ellei heillä ole lupakirjassaan merkintää kielitaidosta englannin kielessä tai siinä kielessä, jota he käyttävät lennon aikana radiopuhelinliikenteessä. Merkinnässä on ilmoitettava kieli, taitotaso ja voimassaoloaika. ◄

b)

Kielitaitomerkinnän hakijan on osoitettava tämän osan (FCL) lisäyksen 2 mukaisesti vähintään toimiva kielitaito vakiosanontojen ja yleiskielen käytössä. Tätä varten hakijan on osoitettava, että hän kykenee:

1) viestimään tehokkaasti pelkästään ääneen perustuvissa tilanteissa ja henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa;

2) viestimään yleisistä ja työhön liittyvistä aiheista täsmällisesti ja selkeästi;

3) käyttämään yleisluonteisessa tai työhön liittyvässä viestinnässä asianmukaisia viestintästrategioita tiedonvaihtoon sekä väärinymmärrysten tunnistamiseen ja korjaamiseen;

4) vastaamaan onnistuneesti kielellisiin haasteisiin, joita syntyy kielenkäyttäjälle muutoin tutussa rutiininomaisessa työtilanteessa tai viestintätehtävässä ilmenevistä ongelmista tai odottamattomista tapahtumista; ja

5) käyttämään ilmailuyhteisön ymmärtämää murretta tai korostusta.

c)

Lukuun ottamatta lentäjiä, jotka ovat osoittaneet kielitaitonsa olevan erinomaisella tasolla, kielitaitomerkintä arvioidaan uudelleen tämän osan (FCL) lisäyksen 2 mukaisesti

1) joka neljäs vuosi, jos osoitettu taso on toimiva kielitaito; tai

2) joka kuudes vuosi, jos osoitettu taso on edistynyt kielitaito.

▼M3

d)

Mittarilentokelpuutuksen tai matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen haltijaa koskevat erityisvaatimukset. Rajoittamatta edellä olevien kohtien soveltamista mittarilentokelpuutuksen tai matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen haltijan on oltava osoittanut kykynsä käyttää englantia tasolla, jolla hän pystyy.

▼B

1) ymmärtämään kaiken lennon vaiheiden toteuttamisen kannalta olennaisen tiedon, mukaan lukien lennonvalmistelu;

2) käyttämään radiopuhelinta kaikissa lennon vaiheissa, mukaan lukien hätätilanteet;

3) viestimään muiden miehistön jäsenten kanssa kaikissa lennon vaiheissa, mukaan lukien lennonvalmistelu.

▼M3

e)

Kielitaito ja mittarilentokelpuutuksen tai matkalento-osuuden mittarilentokel- puutuksen haltijoiden osalta englannin kielen käyttötaito osoitetaan toimival- taisen viranomaisen määräämällä arviointitavalla.

▼B

FCL.060    Viimeaikainen kokemus

a)

Ilmapallot. Lentäjä ei saa ohjata ilmapalloa kaupallisessa ilmakuljetuksessa tai kuljettaa matkustajia, ellei hän ole lentänyt viimeksi kuluneiden 180 vuorokauden aikana

1) ilmapallolla ohjaavana ohjaajana vähintään kolmea lentoa, joista vähintään yksi on suoritettu kyseisen luokan ja ryhmän ilmapallolla; tai

2) vähintään yhtä lentoa kyseisen luokan ja ryhmän ilmapallolla sellaisen kouluttajan valvonnassa, jolla on J luvun mukainen pätevyys.

b)

Lentokoneet, helikopterit, pystysuoraan nousevat lentokoneet ja purjelentokoneet. Lentäjä ei saa ohjata ilma-alusta kaupallisessa ilmakuljetuksessa tai kuljettaa matkustajia

1) ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä, ellei hän ole suorittanut edellisten 90 päivän aikana vähintään kolmea lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua saman tyypin tai luokan ilma-aluksella tai lentosimulaattorilla. Nämä kolme lentoonlähtöä ja laskua on oltava suoritettu lentäjän oikeuksien mukaan joko usean tai yhden ohjaajan lentotoiminnassa; ja

▼C1

2) ilma-aluksen päällikkönä yöllä, ellei

i) hän ole viimeksi kuluneiden 90 vuorokauden aikana suorittanut vähintään yhtä lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua yöllä saman tyypin tai luokan ilma-aluksen ohjaajana tai lentosimulaattorilla, joka edustaa kyseistä tyyppiä tai luokkaa; tai

ii) hänellä ole mittarilentokelpuutusta;

▼M3

3) perämiehen matkalentosijaisena, ellei hän

i) täytä b kohdan 1 alakohdan vaatimuksia; tai

ii) ole viimeksi kuluneiden 90 vuorokauden aikana suorittanut vähintään kolme yksittäistä lentoa perämiehen matkalentosijaisena saman tyypin tai luokan ilma-aluksella; tai

iii) ole suorittanut määräaikais- ja kertauskoulutusta lentosimulaattorilla enintään 90 vuorokauden välein. Kyseinen kertauskoulutus voidaan yhdistää lentotoiminnan harjoittajan kertauskoulutukseen, josta määrätään osan ORO asiaa koskevissa vaatimuksissa.

▼B

4) Jos ohjaajalla on oikeus lentää useammalla kuin yhdellä lentokonetyypillä, jossa on samankaltaiset käsittely- ja toimintaominaisuudet, 1 kohdassa vaaditut kolme lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua voidaan suorittaa siten kuin osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa määritellään.

5) Jos ohjaajalla on oikeus lentää useammalla kuin yhdellä muulla kuin vaativalla helikopterityypillä, jossa on samankaltaiset käsittely- ja toimintaominaisuudet siten kuin osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa määritellään, 1 kohdassa vaaditut kolme lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua voidaan suorittaa vain yhdellä näistä tyypeistä edellyttäen, että ohjaaja on lentänyt kullakin helikopterityypillä vähintään kaksi tuntia viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana.

c)

Kaupallisen ilmakuljetuksen erityisvaatimukset

1) Kaupallista ilmakuljetusta varten edellä b kohdan 1 ja 2 alakohdassa määrätty 90 vuorokauden jakso voidaan pidentää enintään 120 vuorokauteen edellyttäen, että ohjaaja suorittaa reittilentoja tyyppikouluttajan tai tarkastuslentäjän valvonnassa.

2) Jos ohjaaja ei täytä 1 kohdan vaatimuksia, hänen on suoritettava käytettävällä ilma-aluksella tai käytettävän ilma-alustyypin lentosimulaattorilla koululento, joka kattaa vähintään b kohdan 1 ja 2 alakohdassa kuvatut vaatimukset, ennen kuin hän voi käyttää oikeuksiaan.

▼M4

FCL.065    Yli 60-vuotiaiden lupakirjan haltijoiden oikeuksien rajoittaminen kaupallisessa ilmakuljetuksessa

a)

Ikä 60–64. Lentokoneet ja helikopterit. Lentolupakirjan haltija, joka on täyttänyt 60 vuotta, ei saa toimia kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävän ilma-aluksen ohjaajana, paitsi jos hän toimii usean ohjaajan miehistön jäsenenä.

b)

Ikä 65. Ilmapallolentäjän tai purjelentäjän lupakirjan haltijoita lukuun ottamatta lentolupakirjan haltija, joka on täyttänyt 65 vuotta, ei saa toimia kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävän ilma-aluksen ohjaajana.

c)

Ikä 70. Ilmapallolentäjän tai purjelentäjän lupakirjan haltija, joka on täyttänyt 70 vuotta, ei saa toimia kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävän ilmapallon tai purjelentokoneen ohjaajana.

▼B

FCL.070    Lupakirjojen, kelpuutusten ja valtuutusten peruuttaminen pysyvästi tai määräajaksi ja rajoittaminen

a)

Toimivaltainen viranomainen voi rajoittaa tai peruuttaa tämän osan mukaisesti myönnetyn lupakirjan, kelpuutuksen ja valtuutuksen pysyvästi tai määräajaksi, jos lentäjä ei noudata tämän osan tai osan MED vaatimuksia tai sovellettavia toimintaa koskevia vaatimuksia osan ARA ehtojen ja menettelyjen mukaisesti.

b)

Jos lentäjän lupakirja on peruutettu pysyvästi tai määräajaksi, hänen on palautettava lupakirja tai valtuutus välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle.

B   LUKU

KEVYIDEN ILMA-ALUSTEN LUPAKIRJA – LAPL

1    JAKSO

Yleiset vaatimukset

FCL.100    LAPL – Vähimmäisikä

Kevyiden ilma-alusten lupakirjan hakijan on oltava

a) lentokoneen ja helikopterin lupakirjan osalta vähintään 17-vuotias;

b) purjelentokoneen ja ilmapallon lupakirjan osalta vähintään 16-vuotias.

FCL.105    LAPL – Oikeudet ja ehdot

a)

Yleistä. LAPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa asianomaisessa ilma-alusryhmässä.

b)

Ehdot. LAPL-lupakirjan hakijoiden on täytettävä kyseistä ilma-alusryhmää koskevat vaatimukset ja tarvittaessa lentokokeessa käytetyn ilma-aluksen luokkaa tai tyyppiä koskevat vaatimukset.

FCL.110    LAPL – Hyvitys samasta ilma-alusryhmästä

a)

LAPL-lupakirjan hakijat, joilla on ollut toinen lupakirja samassa ilma-alusryhmässä, saavat täyden hyvityksen LAPL-lupakirjan vaatimuksista kyseisessä ilma-alusryhmässä.

b)

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa määrätään, jos lupakirjan voimassaolo on päättynyt, hakijan on suoritettava kohdan FCL.125:n mukainen lentokoe LAPL-lupakirjan myöntämistä varten asianomaisessa ilma-alusryhmässä.

▼M7

FCL.115    LAPL – Koulutus

a) LAPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa.

b) Kurssin on sisällettävä haettavan LAPL-lupakirjan oikeuksia vastaava teoria- ja lentokoulutus.

c) Teoria- ja lentokoulutus voidaan suorittaa muussa ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuin siinä, jossa hakija on aloittanut koulutuksensa.

▼B

FCL.120    LAPL – Teoriakoe

LAPL-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava annettavia oikeuksia vastaava teoriatiedon taso seuraavissa oppiaineissa:

a) yleiset oppiaineet:

 ilmailun säädökset

 ihmisen suorituskyky

 sääoppi ja

 radiopuhelinliikenne;

b) erityisoppiaineet, jotka koskevat eri ilma-alusryhmiä:

 lennonteoria

 lentotoimintamenetelmät

 suoritusarvot ja lennonsuunnittelu

 ilma-aluksen yleistuntemus, ja

 lentosuunnistus.

FCL.125    LAPL – Lentokoe

a)

LAPL-lupakirjan hakijan on osoitettava lentokokeessa kykynsä suorittaa asianomaisen ilma-alusryhmän päällikkönä vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.

b)

Hakijan on oltava saanut ennen lentokoetta lentokoulutusta saman luokan tai tyypin ilma-aluksella, jota lentokokeessa käytetään. Oikeudet rajoitetaan samaan luokkaan tai tyyppiin, jota käytetään lentokokeessa, kunnes lupakirjaan on merkitty uusia laajennuksia tämän luvun mukaisesti.

c)

Hyväksyminen

1) Lentokoe on jaettava eri osiin, jotka kattavat lennettävän ilma-alusryhmän lennon kaikki vaiheet.

2) Hylkäys osan yhdessä kohdassa aiheuttaa koko osan hylkäyksen. Jos hakija hylätään vain yhdessä osassa, hän uusii vain kyseisen osan. Hylkäys useammassa kuin yhdessä osassa aiheuttaa hakijan koko kokeen hylkäyksen.

3) Jos koe on uusittava 2 kohdan mukaisesti, hylkäys missä tahansa osassa, mukaan lukien ne, jotka hakija on läpäissyt aikaisemmalla yrityskerralla, aiheuttaa hakijan koko kokeen hylkäyksen.

4) Jos hakija ei läpäise kokeen kaikkia osia kahdella yrityskerralla, hänen on saatava lisää käytännön koulutusta.

2    JAKSO

Lentokoneen LAPL-lupakirjan erityisvaatimukset – LAPL(A)

FCL.105.A    LAPL(A) – Oikeudet ja ehdot

a)

►C5  Lentokoneen LAPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä yksimoottorisessa mäntämoottorikäyttöisessä maalentokoneessa tai TMG-moottoripurjelentokoneessa, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 000 kg, kuljettaen enintään kolmea matkustajaa siten, ettei ilma-aluksessa ole koskaan enempää kuin neljä henkilöä. ◄

▼M3

b)

LAPL(A)-lupakirjan haltija saa kuljettaa matkustajia vasta, kun hän on suorittanut lupakirjan myöntämisen jälkeen 10 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella.

▼B

FCL.110.A    LAPL(A) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen

a)

LAPL(A)-lupakirjan hakijan on oltava saanut lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla vähintään 30 tuntia lentokoulutusta, johon on kuulunut vähintään

1) 15 tuntia koululentoja opettajan kanssa sen luokan lentokoneella, jolla lentokoe suoritetaan;

2) 6 tuntia valvottua yksinlentoaikaa, johon on kuulunut vähintään 3 tuntia yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalennoista on vähintään 150 kilometrin (80 NM) pituinen ja sisältää yhden laskun pysähtymiseen asti muulle kuin lähtölentopaikalle.

▼M7

b)

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(S)- tai SPL-lupakirja, johon liittyy TMG-laajennus. LAPL(A)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(S)- tai SPL-lupakirja ja TMG-laajennus, on oltava lentänyt TMG-moottoripurjelentokoneilla TMG-laajennuksen hyväksymisen jälkeen vähintään 21 tuntia lentoaikaa ja hänen on täytettävä FCL.135.A kohdan a kohdan vaatimukset lentokoneella.

c)

Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta ilma-aluksen päällikkönä toimimisesta, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.

Hyvityksen määrästä päättää ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon perusteella se ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, mutta hyvitys ei missään tapauksessa saa

1) ylittää ilma-aluksen päällikkönä lennettyä kokonaislentoaikaa;

2) olla yli 50 prosenttia a kohdassa vaadituista tunneista;

3) sisältää a kohdan 2 alakohdan vaatimuksia.

▼B

FCL.135.A    LAPL(A) – Oikeuksien laajentaminen toiseen lentokoneluokkaan tai -versioon

a)

LAPL(A)-lupakirjan oikeudet rajoittuvat siihen lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen luokkaan tai versioon, jolla lentokoe on suoritettu. Rajoitus voidaan poistaa, kun lentäjä täyttää uudella luokalla seuraavat vaatimukset:

1) hän on saanut 3 tuntia lentokoulutusta, mukaan lukien:

i) 10 lentoonlähtöä ja laskua opettajan kanssa ja

ii) 10 lentoonlähtöä ja laskua yksin opettajan valvonnassa;

2) hän on suorittanut lentokokeen, jossa osoitetaan riittävä käytännön taitotaso uudella lentokoneluokalla. Lentokokeen aikana hakijan on osoitettava tarkastuslentäjälle myös riittävä teoriatiedon taso toisen luokan lentokoneesta seuraavissa oppiaineissa:

i) lentotoimintamenetelmät;

ii) suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;

iii) ilma-aluksen yleistuntemus.

b)

Ennen kuin LAPL-lupakirjan haltija voi käyttää lupakirjan oikeuksia toisella lentokoneen versiolla kuin se, jolla lentokoe on suoritettu, lentäjän on suoritettava eroavuus- tai perehdyttämiskoulutus. Eroavuuskoulutus on merkittävä lentäjän lentopäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, ja kouluttajan on allekirjoitettava merkintä.

FCL.140.A    LAPL(A) – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

a)

LAPL(A)-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa oikeuksia vain, jos hän on viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana suorittanut lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen ohjaajana

1) vähintään 12 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien 12 lentoonlähtöä ja laskua, ja

2) kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituisen kertauskoulutuksen kouluttajan kanssa.

b)

LAPL(A)-lupakirjan haltijoiden, jotka eivät täytä a kohdan vaatimuksia, on

1) suoritettava tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa, ennen kuin he saavat jatkaa lupakirjansa mukaisten oikeuksien käyttämistä, tai

2) suoritettava lisälentoaika tai lentoonlähdöt ja laskut joko koululentoina tai yksinlentoina opettajan valvonnassa täyttääkseen a kohdan vaatimukset.

3    JAKSO

Helikopterin LAPL-lupakirjan erityisvaatimukset – LAPL(H)

FCL.105.H    LAPL(H) – Oikeudet

▼C5

Helikopterin LAPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä yksimoottorisessa helikopterissa, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 000 kg, kuljettaen enintään kolmea matkustajaa siten, ettei ilma-aluksessa ole koskaan enempää kuin neljä henkilöä.

▼B

FCL.110.H    LAPL(H) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen

a)

LAPL(H)-lupakirjan hakijan on oltava saanut 40 tuntia lentokoulutusta helikoptereilla. Niistä vähintään 35 tuntia on lennettävä saman tyypin helikopterilla, jota käytetään lentokokeessa. Lentokoulutuksen on sisällettävä vähintään

1) 20 tuntia koululentoja opettajan kanssa, ja

2) 10 tuntia valvottua yksinlentoaikaa, johon kuuluu vähintään 5 tuntia yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalennoista on vähintään 150 kilometrin (80 NM) pituinen ja sisältää yhden laskun pysähtymiseen asti muulle kuin lähtölentopaikalle.

▼M7

b)

Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta ilma-aluksen päällikkönä toimimisesta, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.

Hyvityksen määrästä päättää ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon perusteella se ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, mutta hyvitys ei missään tapauksessa saa

1) ylittää ilma-aluksen päällikkönä lennettyä kokonaislentoaikaa;

2) olla yli 50 prosenttia a kohdassa vaadituista tunneista;

3) sisältää a kohdan 2 alakohdan vaatimuksia.

▼B

FCL.135.H    LAPL(H) – Oikeuksien laajentaminen toiseen helikopterityyppiin tai -versioon

a)

LAPL(H)-lupakirjan oikeudet rajoitetaan siihen helikopterityyppiin tai -versioon, jolla lentokoe on suoritettu. Rajoitukset voidaan poistaa, kun lentäjä on

1) saanut 5 tuntia lentokoulutusta, mukaan lukien:

i) 15 lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua opettajan kanssa;

ii) 15 lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua yksin opettajan valvonnassa;

2) lentokoe, jossa osoitetaan riittävä käytännön taitotaso uudella tyypillä. Lentokokeen aikana hakijan on osoitettava tarkastuslentäjälle myös riittävä teoriatiedon taso toisesta helikopterityypistä seuraavissa oppiaineissa:

 lentotoimintamenetelmät

 suoritusarvot ja lennonsuunnittelu

 ilma-aluksen yleistuntemus.

b)

Ennen kuin LAPL(H)-lupakirjan haltija voi käyttää lupakirjan oikeuksia muulla helikopteriversiolla kuin sillä, jota on käytetty lentokokeessa, lentäjän on suoritettava eroavuus- tai perehdyttämiskoulutus sellaisena kuin se on määritelty osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa. Eroavuuskoulutus on merkittävä lentäjän lentopäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, ja kouluttajan on allekirjoitettava merkintä.

FCL.140.H    LAPL(H) – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

a)

LAPL(H)-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa oikeuksia tietyllä helikopterityypillä vain, jos hän on suorittanut kyseisen tyypin helikoptereilla viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

1) vähintään 6 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien 6 lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua, ja

2) kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituisen kertauskoulutuksen kouluttajan kanssa.

b)

LAPL(H)-lupakirjan haltijoiden, jotka eivät täytä a kohdan vaatimuksia, on

1) suoritettava tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa kyseisellä tyypillä, ennen kuin he saavat jatkaa lupakirjansa oikeuksien käyttämistä, tai

2) suoritettava lisälentoaika tai lentoonlähdöt ja laskut joko koululentoina tai yksinlentoina opettajan valvonnassa täyttääkseen a kohdan vaatimukset.

4    JAKSO

Purjelentokoneen LAPL-lupakirjan erityisvaatimukset – LAPL(S)

FCL.105.S    LAPL(S) – Oikeudet ja ehdot

a)

Purjelentokoneen LAPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneessa ja moottoripurjelentokoneessa. Voidakseen käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia TMG-moottoripurjelentokoneella haltijan on täytettävä kohdan FCL.135.S vaatimukset.

▼M3

b)

LAPL(S)-lupakirjan haltija saa kuljettaa matkustajia vasta, kun hän on suorittanut lupakirjan myöntämisen jälkeen 10 tuntia lentoaikaa tai 30 lentoonlähtöä ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneella tai moottoripurjelentokoneella.

▼B

FCL.110.S    LAPL(S) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen

a)

LAPL(S)-lupakirjan hakijan on oltava saanut vähintään 15 tuntia lentokoulutusta purjelentokoneilla tai moottoripurjelentokoneilla, mukaan lukien vähintään

1) 10 tuntia koululentoja opettajan kanssa;

2) 2 tuntia valvottua yksinlentoaikaa;

3) 45 lentoonlähtöä ja laskua;

4) yksi vähintään 50 kilometrin (27 NM) yksinmatkalento tai yksi vähintään 100 kilometrin (55 NM) matkalento opettajan kanssa.

b)

Edellä a kohdassa vaaditusta 15 tunnista enintään 7 voidaan suorittaa TMG-moottoripurjelentokoneella.

▼M7

c)

Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta ilma-aluksen päällikkönä toimimisesta, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.

Hyvityksen määrästä päättää ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon perusteella se ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, mutta hyvitys ei missään tapauksessa saa

1) ylittää ilma-aluksen päällikkönä lennettyä kokonaislentoaikaa;

2) olla yli 50 prosenttia a kohdassa vaadituista tunneista;

3) sisältää a kohdan 2, 3 ja 4 alakohdan vaatimuksia.

▼B

FCL.130.S    LAPL(S) – Lentoonlähtötavat

a)

LAPL(S)-lupakirjan oikeudet rajoitetaan lentokokeessa käytettyyn lentoonlähtötapaan. Rajoitus voidaan poistaa, kun lentäjä on suorittanut

1) vintturihinausta tai autohinausta käytettäessä vähintään 10 lähtöä koululentona ja 5 valvottua lähtöä yksinlennolle;

2) lentokonehinausta käytettäessä tai itselähtevällä purjelentokoneella vähintään 5 lähtöä koululentona ja 5 valvottua lähtöä yksinlennolle; itselähtevän purjelentokoneen koululennot voidaan suorittaa TMG-moottoripurjelentokoneella;

3) kumiköysistarttia käytettäessä vähintään 3 lähtöä, jotka suoritetaan koululentona tai valvottuna yksinlentona.

b)

Lisäharjoituslähtöjen suorittaminen on merkittävä lentopäiväkirjaan, ja kouluttajan on allekirjoitettava merkintä.

c)

Säilyttääkseen kunkin lentoonlähtötavan oikeudet ohjaajan on oltava suorittanut viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana vähintään viisi lentoonlähtöä lukuun ottamatta kumiköysistarttia, jota varten ohjaajan on oltava suorittanut vain kaksi lähtöä.

d)

Jos ohjaaja ei täytä c kohdan vaatimuksia, hänen on suoritettava puuttuva määrä lähtöjä koululentona tai opettajan valvomana yksinlentona saadakseen oikeutensa takaisin.

FCL.135.S    LAPL(S) – Oikeuksien laajentaminen TMG-moottoripurjelentokoneisiin

▼M7

LAPL(S)-lupakirjan oikeudet laajennetaan TMG-moottoripurjelentokoneisiin, kun lentäjä on suorittanut ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa vähintään

▼B

a) 6 tuntia lentokoulutusta TMG-moottoripurjelentokoneella, johon on kuulunut

1) 4 tuntia koululentoja opettajan kanssa;

2) yhden vähintään 150 kilometrin (80 NM) yksinmatkalennon, johon sisältyy yksi lasku pysähtymiseen asti muulle kuin lähtölentopaikalle;

b) lentokokeen, jossa osoitetaan riittävä käytännön taitotaso TMG-moottoripurjelentokoneella; lentokokeen aikana hakijan on osoitettava tarkastuslentäjälle myös riittävä teoriatiedon taso TMG-moottoripurjelentokoneista seuraavissa oppiaineissa:

 lennonteoria

 lentotoimintamenetelmät

 suoritusarvot ja lennonsuunnittelu

 ilma-aluksen yleistuntemus

 lentosuunnistus.

FCL.140.S    LAPL(S) – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

a)

Purjelentokoneet ja moottoripurjelentokoneet. LAPL(S)-lupakirjan haltija saa käyttää purjelentokoneen tai moottoripurjelentokoneen lupakirjan mukaisia oikeuksia vain, jos hän on suorittanut purjelentokoneilla tai moottoripurjelentokoneilla, TMG-moottoripurjelentokoneet pois lukien, viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana vähintään

1) 5 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien 15 lentoonlähtöä;

2) 2 koululentoa opettajan kanssa.

b)

TMG-moottoripurjelentokone. LAPL(S)-lupakirjan haltija saa käyttää TMG-moottoripurjelentokoneen lupakirjan oikeuksia vain, jos hän on

1) suorittanut TMG-moottoripurjelentokoneella viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana

i) vähintään 12 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien 12 lentoonlähtöä ja laskua, ja

ii) kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituisen kertauskoulutuksen kouluttajan kanssa.

2) Jos LAPL(S)-lupakirjan haltijalla on myös oikeus lentää lentokoneita, 1 kohdan vaatimukset voidaan täyttää lentokoneilla.

c)

LAPL(S)-lupakirjan haltijoiden, jotka eivät täytä a tai b kohdan vaatimuksia, on suoritettava ennen oikeuksien palauttamista

1) hyväksytysti tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa purjelentokoneella tai tarvittaessa TMG-moottoripurjelentokoneella, tai

2) lisälentoaika tai lentoonlähdöt ja laskut joko koululentoina tai yksinlentoina kouluttajan valvonnassa täyttääkseen a tai b kohdan vaatimukset.

5    JAKSO

Ilmapallon LAPL-lupakirjan erityisvaatimukset – LAPL(B)

▼C6

FCL.105.B    LAPL(B) – Oikeudet

Ilmapallon LAPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä kuumailmapallossa tai kuumailmalaivassa, jonka kuoren tilavuus on enintään 3 400 kuutiometriä, tai kaasupallossa, jonka kuoren tilavuus on enintään 1 260 kuutiometriä, kuljettaen enintään kolmea matkustajaa siten, että ilmapallossa ei ole koskaan enempää kuin neljä henkilöä.

▼M3

FCL.110.B    LAPL(B) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen

▼B

a)

LAPL(B)-lupakirjan hakijan on oltava saanut saman luokan ilmapalloilla vähintään 16 tuntia lentokoulutusta, johon on kuulunut vähintään

1) 12 tuntia koululentoja opettajan kanssa;

2) 10 täyttöä ja 20 lentoonlähtöä ja laskua, ja

3) yksi valvottu yksinlento, joka kestää vähintään 30 minuuttia.

▼M7

b)

Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta toiminnasta ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloissa, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.

Hyvityksen määrästä päättää ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon perusteella se ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, mutta hyvitys ei missään tapauksessa saa

1) ylittää ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloilla lennettyä kokonaislentoaikaa;

2) olla yli 50 prosenttia a kohdassa vaadituista tunneista;

3) sisältää a kohdan 2 ja 3 alakohdan vaatimuksia.

▼B

FCL.130.B    ►C2  LAPL(B) – Oikeuksien laajentaminen ankkuroituihin lentoihin  ◄

a)

LAPL(B)-lupakirjan oikeudet rajoittuvat ankkuroimattomiin lentoihin. Rajoitus voidaan poistaa, kun ohjaaja on suorittanut vähintään kolme ankkuroitua lentoa koululentoina.

b)

Lisäkoulutuksen suorittaminen on merkittävä lentopäiväkirjaan, ja kouluttajan on allekirjoitettava merkintä.

c)

Kyseisen oikeuden säilyttämiseksi ohjaajan on oltava lentänyt vähintään kaksi ankkuroitua lentoa viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana.

d)

Jos ohjaaja ei täytä c kohdan vaatimuksia, hänen on suoritettava puuttuva määrä ankkuroituja lentoja koululentoina tai yksinlentoina opettajan valvonnassa saadakseen oikeutensa takaisin.

FCL.135.B    LAPL(B) – Oikeuksien laajentaminen toiseen ilmapalloluokkaan

▼M7

LAPL(B)-lupakirjan oikeudet rajoittuvat siihen ilmapalloluokkaan, jolla lentokoe on suoritettu. Rajoitus voidaan poistaa, kun ohjaaja on suorittanut toisella ilmapalloluokalla ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa vähintään

▼B

a) viisi koululentoa opettajan kanssa, tai

b) jos kuumailmapallon LAPL(B)-lupakirjan haltija haluaa laajentaa oikeutensa kuumailmalaivoihin, viisi tuntia koululentoaikaa, ja

c) lentokokeen, jonka aikana hakijan on osoitettava tarkastuslentäjälle riittävä teoriatiedon taso toisesta ilmapalloluokasta seuraavissa oppiaineissa:

 lennonteoria

 lentotoimintamenetelmät

 suoritusarvot ja lennonsuunnittelu, ja

 ilma-aluksen yleistuntemus.

FCL.140.B    LAPL(B) – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

a)

LAPL(B)-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia vain, jos hän on suorittanut tietyn luokan ilmapallolla viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana vähintään

1) 6 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien 10 lentoonlähtöä ja laskua, ja

2) yhden koululennon opettajan kanssa;

3) sen lisäksi, jos ohjaajalla on kelpoisuus useampaan kuin yhteen ilmapalloluokkaan, hänen on toisen luokan oikeuksia käyttääkseen oltava suorittanut kyseisen luokan ilmapallolla viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana vähintään kolme tuntia lentoaikaa, mukaan lukien kolme lentoonlähtöä ja laskua.

b)

LAPL(B)-lupakirjan haltijoiden, jotka eivät täytä a kohdan vaatimuksia, on ennen oikeuksien palauttamista

1) suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa kyseisen luokan ilmapallolla, tai

2) suoritettava lisälentoaika tai lentoonlähdöt ja laskut joko koululentoina tai yksinlentoina opettajan valvonnassa täyttääkseen a kohdan vaatimukset.

C   LUKU

YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA (PPL), PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA (SPL) JA ILMAPALLOLENTÄJÄN LUPAKIRJA (BPL)

1    JAKSO

Yleiset vaatimukset

FCL.200    Vähimmäisikä

a)

Yksityislentäjän lupakirjan hakijan on oltava vähintään 17-vuotias.

b)

Ilmapallolentäjän tai purjelentäjän lupakirjan hakijan on oltava vähintään 16-vuotias.

FCL.205    Ehdot

PPL-lupakirjan hakijan on täytettävä lentokokeessa käytettävän ilma-aluksen luokka- tai tyyppikelpuutuksen vaatimukset, kuten H luvussa määrätään.

▼M7

FCL.210    Koulutus

a) BPL-, SPL- tai PPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa.

b) Kurssin on sisällettävä haettavan BPL-, SPL- tai PPL-lupakirjan oikeuksia vastaava teoria- ja lentokoulutus.

c) Teoria- ja lentokoulutus voidaan suorittaa muussa ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuin siinä, jossa hakija on aloittanut koulutuksensa.

▼B

FCL.215    Teoriakoe

BPL-, SPL- tai PPL-lupakirjan hakijan on osoitettava kokeissa teoriatiedon taso, joka vastaa annettavia oikeuksia, seuraavista oppiaineista:

a) yleiset oppiaineet:

 ilmailun säädökset

 ihmisen suorituskyky

 sääoppi, ja

 radiopuhelinliikenne;

b) erityisoppiaineet, jotka koskevat eri ilma-alusryhmiä

 lennonteoria

 lentotoimintamenetelmät

 suoritusarvot ja lennonsuunnittelu

 ilma-aluksen yleistuntemus, ja

 lentosuunnistus.

FCL.235    Lentokoe

a)

BPL-, SPL- tai PPL-lupakirjan hakijan on osoitettava lentokokeessa kykynsä suorittaa ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä ilma-alusryhmällä vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.

b)

Hakijan on oltava saanut ennen lentokoetta lentokoulutusta saman luokan tai tyypin ilma-aluksella tai saman ryhmän ilmapallolla, jota käytetään lentokokeessa.

c)

Hyväksyminen

1) Lentokoe on jaettava eri osiin, jotka kattavat lennettävän ilma-alusryhmän lennon kaikki vaiheet.

▼M3

2) Hylkäys osan yhdessä kohdassa aiheuttaa koko osan hylkäyksen. Jos hakija hylätään vain yhdessä osassa, hän uusii vain kyseisen osan. Hylkäys useammassa kuin yhdessä osassa aiheuttaa hakijan koko kokeen hylkäyksen.

▼B

3) Jos koe on uusittava 2 kohdan mukaisesti, hylkäys missä tahansa osassa, mukaan lukien ne, jotka hakija on läpäissyt aikaisemmalla yrityskerralla, aiheuttaa hakijan koko kokeen hylkäyksen.

4) Jos hakija ei läpäise kokeen kaikkia osia kahdella yrityskerralla, hänen on saatava lisää koulutusta.

2    JAKSO

Lentokoneen PPL-lupakirjaa koskevat erityisvaatimukset – PPL(A)

FCL.205.A    PPL(A) – Oikeudet

a)

PPL(A)-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä lentokoneessa tai TMG-moottoripurjelentokoneessa ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa.

b)

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa määrätään, PPL(A)-lupakirjan haltija, jolla on kouluttajan tai tarkastuslentäjän oikeudet, voi saada korvausta

1) lentokoulutuksen antamisesta LAPL(A)- tai PPL(A)-lupakirjaa varten;

2) lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamisesta kyseisiä lupakirjoja varten;

▼M3

3) kyseiseen lupakirjaan liittyviä kelpuutuksia ja valtuutuksia varten suoritettavasta koulutuksesta, lentokokeista ja tarkastuslennoista.

▼B

FCL.210.A    PPL(A) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen

▼M4

a)

PPL(A)-lupakirjan hakijan on oltava saanut lentokoulutusta lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla vähintään 45 tuntia, joista 5 tuntia saa olla suoritettu simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), mukaan lukien vähintään

1) 25 tuntia koululentoja opettajan kanssa, ja

2) 10 tuntia valvottua yksinlentoaikaa, mukaan lukien vähintään 5 tuntia yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalento on vähintään 270 kilometrin (150 NM) pituinen ja sisältää laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka.

▼M7

b)

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(A)-lupakirja. PPL(A)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(A)-lupakirja, on oltava suorittanut lentokoneilla LAPL(A)-lupakirjan myöntämisen jälkeen vähintään 15 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 10 tuntia on ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation kurssilla saatua lentokoulutusta. Kurssin on sisällettävä vähintään neljä tuntia valvottua yksinlentoaikaa, mukaan lukien vähintään kaksi tuntia yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalennoista on vähintään 270 kilometrin (150 NM) pituinen ja sisältää laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka.

c)

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(S)- tai SPL-lupakirja, johon liittyy TMG-laajennus. PPL(A)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(S)- tai SPL-lupakirja ja TMG-laajennus, on oltava

1) suorittanut vähintään 24 tuntia lentoaikaa TMG-moottoripurjelentokoneilla TMG-laajennuksen myöntämisen jälkeen, ja

2) saanut vähintään 15 tuntia lentokoulutusta lentokoneilla ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation kurssilla, mukaan lukien vähintään a kohdan 2 alakohdan vaatimukset.

▼B

d)

Hyvittäminen. Hakijalle, jolla on muun ilma-alusryhmän lentolupakirja, ilmapalloja lukuun ottamatta, hyvitetään 10 prosenttia kokonaislentoajasta kyseisen ilma-aluksen päällikkönä korkeintaan 10 tuntiin saakka. Hyvitys ei missään tapauksessa saa sisältää a kohdan 2 alakohdan vaatimuksia.

3    JAKSO

Helikopterin PPL-lupakirjaa koskevat erityisvaatimukset – PPL(H)

FCL.205.H    PPL(H) – Oikeudet

a)

PPL(H)-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä helikopterissa ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa.

b)

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa määrätään, PPL(H)-lupakirjan haltija, jolla on kouluttajan tai tarkastuslentäjän oikeudet, voi saada korvausta

1) lentokoulutuksen antamisesta LAPL(H)- tai PPL(H)-lupakirjaa varten;

2) lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamisesta kyseisiä lupakirjoja varten;

▼M3

3) kyseiseen lupakirjaan liittyviä kelpuutuksia ja valtuutuksia varten suoritettavasta koulutuksesta, lentokokeista ja tarkastuslennoista.

▼B

FCL.210.H    PPL(H) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen

a)

PPL(H)-lupakirjan hakijan on oltava saanut lentokoulutusta helikoptereilla vähintään 45 tuntia, joista viisi tuntia saa olla suoritettu lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella (FNPT) tai lentosimulaattorilla, mukaan lukien vähintään

1) 25 tuntia koululentoja opettajan kanssa, ja

2) 10 tuntia valvottua yksinlentoaikaa, mukaan lukien vähintään viisi tuntia yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalennoista on vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen ja sisältää laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

3) 35 tuntia näistä 45 lentokoulutustunnista on suoritettava samalla helikopterityypillä kuin se, jota käytetään lentokokeessa.

▼M7

b)

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(H)-lupakirja. PPL(H)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(H)-lupakirja, on suoritettava kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kurssin on sisällettävä vähintään viisi tuntia koululentoaikaa ja ainakin yksi vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen valvottu yksinmatkalento, joka sisältää laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka.

▼B

c)

Hakijalle, jolla on muun ilma-alusryhmän lentolupakirja, ilmapalloja lukuun ottamatta, hyvitetään 10 prosenttia kokonaislentoajasta kyseisen ilma-aluksen päällikkönä korkeintaan 6 tuntiin saakka. Hyvitys ei missään tapauksessa saa sisältää a kohdan 2 alakohdan vaatimuksia.

4    JAKSO

Ilmalaivan PPL-lupakirjaa koskevat erityisvaatimukset – PPL(As)

FCL.205.As    PPL(As) – Oikeudet

a)

PPL(As)-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä ilmalaivoissa ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa.

b)

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa määrätään, PPL(As)-lupakirjan haltija, jolla on kouluttajan tai tarkastuslentäjän oikeudet, voi saada korvausta

1) lentokoulutuksen antamisesta PPL(As)-lupakirjaa varten;

2) lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamisesta kyseisiä lupakirjoja varten;

▼M3

3) kyseiseen lupakirjaan liittyviä kelpuutuksia ja valtuutuksia varten suoritettavasta koulutuksesta, lentokokeista ja tarkastuslennoista.

▼B

FCL.210.As    PPL(As) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen

a)

PPL(As)-lupakirjan hakijan on oltava saanut lentokoulutusta ilmalaivoilla vähintään 35 tuntia, joista viisi tuntia saa olla suoritettu simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), mukaan lukien vähintään

1) 25 tuntia koululentoja opettajan kanssa, mukaan lukien

i) 3 tuntia koulumatkalentoa, mukaan lukien yksi vähintään 65 kilometrin (35 NM) matkalento;

ii) 3 tuntia mittarilentokoulutusta;

2) 8 lentoonlähtöä lentopaikalta ja laskua lentopaikalle, mukaan lukien mastoon kiinnittymiseen ja mastosta irrotukseen käytettävät menetelmät.

3) 8 tuntia valvottua yksinlentoaikaa.

b)

Hakijoille, joilla on BPL-lupakirja ja kelpoisuus lentää kuumailmalaivaa, hyvitetään 10 prosenttia kokonaislentoajasta ilma-aluksen päällikkönä tällaisilla ilmalaivoilla korkeintaan 5 tuntiin saakka.

5    JAKSO

Purjelentäjän lupakirjaa (SPL) koskevat erityisvaatimukset

FCL.205.S    SPL – Oikeudet ja ehdot

a)

Purjelentokoneen SPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneissa ja moottoripurjelentokoneissa. Voidakseen käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia TMG-moottoripurjelentokoneella haltijan on täytettävä FCL.135.S kohdan vaatimukset.

b)

SPL-lupakirjan haltija saa

1) kuljettaa matkustajia vasta, kun hän on suorittanut lupakirjan myöntämisen jälkeen vähintään 10 tuntia lentoaikaa tai 30 lentoonlähtöä ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneella tai moottoripurjelentokoneella;

2) toimia vain ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa, kunnes hän on

i) täyttänyt 18 vuotta;

ii) suorittanut lupakirjan myöntämisen jälkeen 75 tuntia lentoaikaa tai 200 lentoonlähtöä ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneella tai moottoripurjelentokoneella;

iii) suorittanut hyväksytysti tarkastuslennon tarkastuslentäjän kanssa.

▼M3

c)

Sen estämättä, mitä b kohdan 2 alakohdassa määrätään, SPL-lupakirjan haltija, jolla on kouluttajan tai tarkastuslentäjän oikeudet, voi saada korvausta

1) lentokoulutuksen antamisesta LAPL(S)- tai SPL-lupakirjaa varten;

2) lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamisesta kyseisiä lupakirjoja varten;

3) kyseisiin lupakirjoihin liittyviä kelpuutuksia ja valtuutuksia varten suoritettavasta koulutuksesta, lentokokeista ja tarkastuslennoista.

▼B

FCL.210.S    SPL – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen

a)

SPL-lupakirjan hakijan on oltava saanut lentokoulutusta purjelentokoneilla tai moottoripurjelentokoneilla vähintään 15 tuntia, mukaan lukien vähintään FCL.110.S kohdan vaatimukset.

b)

SPL-lupakirjan hakijalle, jolla on LAPL(S)-lupakirja, hyvitetään SPL-lupakirjan myöntämistä koskevat vaatimukset täysimääräisesti.

SPL-lupakirjan hakijalle, jolla on ollut LAPL(S)-lupakirja hakemusta edeltäneiden kahden vuoden aikana, hyvitetään teoria- ja lentokoulutusvaatimukset täysimääräisesti.

Hyvittäminen. Hakijalle, jolla on muun ilma-alusryhmän lentolupakirja, ilmapalloja lukuun ottamatta, hyvitetään 10 prosenttia kokonaislentoajasta kyseisen ilma-aluksen päällikkönä korkeintaan 7 tuntiin saakka. Hyvitys ei missään tapauksessa saa sisältää FCL.110.S kohdan a kohdan 2–4 alakohdan vaatimuksia.

FCL.220.S    SPL – Lentoonlähtötavat

SPL-lupakirjan oikeudet rajoittuvat lentokokeessa käytettyyn lentoonlähtötapaan. Kyseinen rajoitus voidaan poistaa ja uusia oikeuksia käyttää, kun lentäjä on täyttänyt FCL.130.S kohdan vaatimukset.

FCL.230.S    SPL – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

SPL-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa oikeuksia vain, jos hän täyttää FCL.140.S kohdan viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset.

6    JAKSO

Ilmapallolentäjän lupakirjaa (BPL) koskevat erityisvaatimukset

FCL.205.B    BPL – Oikeudet ja ehdot

▼M3

a)

BPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloissa.

▼B

b)

BPL-lupakirjan haltija saa toimia vain ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa, kunnes hän on

1) täyttänyt 18 vuotta;

2) suorittanut 50 tuntia lentoaikaa sekä 50 lentoonlähtöä ja laskua ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloilla;

3) suorittanut hyväksytysti tarkastuslennon tarkastuslentäjän kanssa kyseisen luokan ilmapallolla.

c)

Sen estämättä, mitä b alakohdassa määrätään, BPL-lupakirjan haltija, jolla on kouluttajan tai tarkastuslentäjän oikeudet, voi saada korvausta

1) lentokoulutuksen antamisesta LAPL(B)- tai BPL-lupakirjaa varten;

2) lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamisesta kyseisiä lupakirjoja varten;

▼M3

3) kyseisiin lupakirjoihin liittyviä kelpuutuksia ja valtuutuksia varten suoritettavasta koulutuksesta, lentokokeista ja tarkastuslennoista.

▼B

FCL.210.B    BPL – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen

a)

BPL-lupakirjan hakijan on oltava saanut saman luokan ja ryhmän ilmapalloilla vähintään 16 tuntia lentokoulutusta, mukaan lukien vähintään

1) 12 tuntia koululentoja opettajan kanssa;

2) 10 täyttöä ja 20 lentoonlähtöä ja laskua, ja

3) yksi valvottu yksinlento, joka kestää vähintään 30 minuuttia.

b)

BPL-lupakirjan hakijalle, jolla on LAPL(B)-lupakirja, hyvitetään BPL-lupakirjan myöntämistä koskevat vaatimukset täysimääräisesti.

BPL-lupakirjan hakijalle, jolla on ollut LAPL(B)-lupakirja hakemusta edeltäneiden kahden vuoden aikana, hyvitetään teoria- ja lentokoulutusvaatimukset täysimääräisesti.

FCL.220.B    BPL – Oikeuksien laajentaminen ankkuroituihin lentoihin

BPL-lupakirjan oikeudet rajoittuvat ankkuroimattomiin lentoihin. Kyseinen rajoitus voidaan poistaa, kun lentäjä on täyttänyt FCL.130.B kohdan vaatimukset.

FCL.225.B    BPL – Oikeuksien laajentaminen toiseen ilmapalloluokkaan tai -ryhmään

BPL-lupakirjan oikeudet rajoittuvat siihen ilmapalloluokkaan ja -ryhmään, jolla lentokoe on suoritettu. Rajoitukset voidaan poistaa, kun lentäjä

a) on täyttänyt FCL.135.B kohdan vaatimukset, jos oikeudet laajennetaan toiseen luokkaan samassa ryhmässä

b) jos oikeudet laajennetaan toiseen ryhmään samassa ilmapalloluokassa, on suorittanut vähintään

1) kaksi koululentoa kyseisen ryhmän ilmapallolla, ja

2) seuraavat määrät lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloilla:

i) ilmapalloilla, joiden kuoren tilavuus on 3 401 –6 000 kuutiometriä, vähintään 100 tuntia;

ii) ilmapalloilla, joiden kuoren tilavuus on 6 001 –10 500 kuutiometriä, vähintään 200 tuntia;

iii) ilmapalloilla, joiden kuoren tilavuus on yli 10 500 kuutiometriä, vähintään 300 tuntia;

▼C1

iv) kaasupalloilla, joiden kuoren tilavuus on yli 1 260 kuutiometriä, vähintään 50 tuntia.

▼M4

FCL.230.B    BPL – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

a)

BPL-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia vain, jos hän on suorittanut yhdellä ilmapalloluokalla viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana vähintään

1) 6 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien 10 lentoonlähtöä ja laskua, ja

2) yhden koululennon opettajan kanssa kyseisen luokan ilmapallolla;

3) sen lisäksi, jos ohjaajalla on kelpoisuus useampaan kuin yhteen ilmapalloluokkaan, hänen on toisen luokan oikeuksia käyttääkseen oltava suorittanut viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana vähintään 3 tuntia lentoaikaa kyseisen luokan ilmapallolla, mukaan lukien 3 lentoonlähtöä ja laskua.

b)

BPL-lupakirjan haltija saa ohjata ainoastaan saman ryhmän ilmapalloa kuin se, jolla koululento on suoritettu, tai sellaisen ryhmän ilmapalloa, jonka kuoren tilavuus on pienempi.

c)

BPL-lupakirjan haltijan, joka ei täytä a kohdan vaatimuksia, on ennen oikeuksien palauttamista

1) suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa kyseisen luokan ilmapallolla, tai

2) suoritettava lisälentoaika tai lentoonlähdöt ja laskut joko koululentoina tai yksinlentoina opettajan valvonnassa täyttääkseen a kohdan vaatimukset.

d)

Edellä olevan c kohdan 1 alakohdan tapauksessa BPL-lupakirjan haltija saa ohjata ainoastaan saman ryhmän ilmapalloa kuin se, jolla tarkastuslento on suoritettu, tai sellaisen ryhmän ilmapalloa, jonka kuoren tilavuus on pienempi.

▼B

D   LUKU

ANSIOLENTÄJÄN LUPAKIRJA – CPL

1    JAKSO

Yleiset vaatimukset

FCL.300    CPL – Vähimmäisikä

Ansiolentäjän lupakirjan hakijan on oltava vähintään 18-vuotias.

FCL.305    CPL – Oikeudet ja ehdot

a)

Oikeudet. CPL-lupakirjan haltijalla on asianomaisessa ilma-alusryhmässä oikeus

1) käyttää LAPL- ja PPL-lupakirjan haltijan oikeuksia;

2) toimia päällikkönä tai perämiehenä ilma-aluksessa, jota käytetään muuhun kuin kaupalliseen ilmakuljetukseen;

3) toimia ilma-aluksen päällikkönä kaupallisessa ilmakuljetuksessa kaikissa yhden ohjaajan ilma-aluksissa FCL.060 kohdassa ja tässä luvussa määrättyjen rajoitusten mukaisesti;

4) toimia perämiehenä kaupallisessa ilmakuljetuksessa FCL.060 kohdassa määrättyjen rajoitusten mukaisesti.

b)

Ehdot. CPL-lupakirjan hakijan on täytettävä lentokokeessa käytettävän ilma-aluksen luokka- tai tyyppikelpuutuksen vaatimukset.

FCL.310    CPL – Teoriakokeet

CPL-lupakirjan hakijan on osoitettava myönnettäviä oikeuksia vastaava tietotaso seuraavissa oppiaineissa:

 ilmailun säädökset

 ilma-aluksen yleistuntemus – runko/järjestelmät/voimalaitteet

 ilma-aluksen yleistuntemus – mittarit

 massa ja tasapaino

 suoritusarvot

 lennon suunnittelu ja seuranta

 ihmisen suorituskyky

 sääoppi

 lentosuunnistus

 radiosuunnistus

 lentotoimintamenetelmät

 lennonteoria

 VFR-radiopuhelinliikenne.

FCL.315    CPL – Koulutus

CPL-lupakirjan hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tämän osan (FCL) lisäyksen 3 mukaisesti.

FCL.320    CPL – Lentokoe

CPL-lupakirjan hakijan on suoritettava hyväksytysti lentokoe tämän osan (FCL) lisäyksen 4 mukaisesti osoittaakseen kykynsä suorittaa ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä ilma-alusryhmällä vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.

2    JAKSO

Lentokonelupakirjan erityisvaatimukset – CPL(A)

▼M4

FCL.315.A    CPL – Koulutus

CPL(A)-lupakirjaa varten annettavaan teoria- ja lentokoulutukseen on sisällyttävä koulutusta epätavallisten lentoasentojen välttämisestä ja niistä oikaisusta.

▼B

FCL.325.A    CPL(A) – MPL-lupakirjan haltijoiden erityisehdot

Ennen kuin MPL-lupakirjan haltija voi käyttää CPL(A)-lupakirjan oikeuksia, hänen on suoritettava lentokoneilla

a) 70 tuntia lentoaikaa

1) ilma-aluksen päällikkönä, tai

2) vähintään 10 tuntia ilma-aluksen päällikkönä ja loppuaika valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä (PICUS).

Näistä 70 tunnista 20 tuntia on oltava VFR-matkalentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä tai matkalentoaikaa, joka koostuu vähintään 10 tunnista ilma-aluksen päällikkönä ja 10 tunnista valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä. Ajan on sisällettävä vähintään 540 kilometrin (300 NM) pituinen VFR-matkalento, jonka aikana suoritetaan ilma-aluksen päällikkönä laskut pysähtymiseen asti kahdelle eri lentopaikalle.

b) osista koostuvan CPL(A)-kurssin osat, jotka määritellään tämän osan (FCL) lisäyksessä 3 olevan E kohdan 10 kohdan a alakohdassa ja 11 kohdassa, ja

c) CPL(A)-lentokoe FCL.320 kohdan mukaisesti.

E   LUKU

USEAN OHJAAJAN MIEHISTÖLUPAKIRJA – MPL

FCL.400.A    MPL – Vähimmäisikä

Usean ohjaajan miehistölupakirjan hakijan on oltava vähintään 18-vuotias.

FCL.405.A    MPL –Oikeudet

a)

MPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia perämiehenä lentokoneessa, jonka lentämiseen vaaditaan perämies.

b)

MPL-lupakirjan haltija voi saada seuraavat lisäoikeudet:

1) PPL(A)-lupakirjan haltijan oikeudet edellyttäen, että C luvussa määrätyt PPL(A)-lupakirjaa koskevat vaatimukset täyttyvät;

2) CPL(A)-lupakirjan oikeudet edellyttäen, että FCL.325.A kohdan vaatimukset täyttyvät.

c)

MPL-lupakirjan haltijan IR(A)-kelpuutuksen oikeudet rajoittuvat lentokoneisiin, joiden lentämiseen vaaditaan perämies. IR(A)-kelpuutuksen oikeudet voidaan laajentaa yhden ohjaajan lentotoimintaan lentokoneilla edellyttäen, että lupakirjan haltijalla on koulutus, joka vaaditaan ilma-aluksen päällikkönä toimimiseen pelkästään mittareiden avulla suoritettavassa yhden ohjaajan lentotoiminnassa, ja että hän on suorittanut IR(A)-lentokokeen yhden ohjaajan miehistöllä.

FCL.410.A    MPL – Teoriakoulutus ja teoriakokeet

▼M4

a)

Koulutus. MPL-lupakirjan hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tämän osan (FCL) lisäyksen 5 mukaisesti. MPL-lupakirjaa varten annettavaan teoria- ja lentokoulutukseen on sisällyttävä koulutusta epätavallisten lentoasentojen välttämisestä ja niistä oikaisusta.

▼B

b)

Koe. MPL-lupakirjan hakijan on oltava osoittanut FCL.515 kohdan mukaisesti tietotaso, joka vastaa ATPL(A)-lupakirjan ja usean ohjaajan tyyppikelpuutuksen haltijan oikeuksia.

FCL.415.A    MPL – Käytännön taito

a)

MPL-lupakirjan hakijan on oltava osoittanut jatkuvassa arvioinnissa taidot, jotka vaaditaan kaikkien tämän osan (FCL) lisäyksessä 5 määriteltyjen pätevyysyksikköjen suorittamiseen ohjaavana ohjaajana (PF) ja avustavana ohjaajana (PNF) monimoottorisella usean ohjaajan turbiinimoottorilentokoneella VFR- ja IFR-toiminnassa.

b)

Koulutuksen suorittamisen jälkeen hakijan on suoritettava hyväksytysti lentokoe tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti osoittaakseen kykynsä suorittaa vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä. Lentokoe on suoritettava sillä lentokonetyypillä, jota käytetään yhdistetyn MPL-kurssin edistyneellä tasolla, tai saman tyypin lentosimulaattorilla.

F   LUKU

LIIKENNELENTÄJÄN LUPAKIRJA – ATPL

1    JAKSO

Yleiset vaatimukset

FCL.500    ATPL – Vähimmäisikä

Liikennelentäjän lupakirjan hakijan on oltava vähintään 21-vuotias.

FCL.505    ATPL –Oikeudet

a)

ATPL-lupakirjan haltijalla on oikeus asianomaisessa ilma-alusryhmässä

1) käyttää kaikkia LAPL-, PPL- ja CPL-lupakirjan haltijan oikeuksia;

2) toimia kaupalliseen ilmakuljetukseen käytettävän ilma-aluksen päällikkönä.

b)

ATPL-lupakirjan hakijan on täytettävä lentokokeessa käytettävän ilma-aluksen tyyppikelpuutuksen vaatimukset.

FCL.515    ATPL – Teoriakoulutus ja teoriakokeet

a)

Koulutus. ATPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kurssin on oltava joko yhdistetty tai osista koostuva kurssi, joka suoritetaan tämän osan (FCL) lisäyksen 3 mukaisesti.

b)

Koe. ATPL-lupakirjan hakijan on osoitettava myönnettäviä oikeuksia vastaava tietotaso seuraavissa oppiaineissa:

 ilmailun säädökset

 ilma-aluksen yleistuntemus – runko/järjestelmät/voimalaitteet

 ilma-aluksen yleistuntemus – mittarit

 massa ja tasapaino

 suoritusarvot

 lennon suunnittelu ja seuranta

 ihmisen suorituskyky

 sääoppi

 lentosuunnistus

 radiosuunnistus

 lentotoimintamenetelmät

 lennonteoria

 VFR-radiopuhelinliikenne

 IFR-radiopuhelinliikenne.

2    JAKSO

Lentokonelupakirjan erityisvaatimukset – ATPL(A)

FCL.505.A    ATPL(A) – Aiemman MPL-lupakirjan haltijan oikeuksien rajoitukset

Jos ATPL(A)-lupakirjan haltijalla on aikaisemmin ollut vain MPL-lupakirja, lupakirjan oikeudet rajoitetaan usean ohjaajan lentotoimintaan, ellei haltija ole täyttänyt FCL.405.A kohdan b kohdan 2 alakohdan ja c kohdan vaatimuksia yhden ohjaajan lentotoimintaa varten.

FCL.510.A    ATPL(A) – Edellytykset, kokemus ja hyvittäminen

a)

Edellytykset. ATPL(A)-lupakirjan hakijalla on oltava

1) MPL-lupakirja, tai

2) CPL(A)-lupakirja ja monimoottorisen lentokoneen mittarilentokelpuutus. Tässä tapauksessa hakijan on myös oltava saanut miehistöyhteistyökoulutusta.

b)

Kokemus. ATPL(A)-lupakirjan hakijan on oltava suorittanut vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa lentokoneilla, mukaan lukien vähintään

1) 500 tuntia usean ohjaajan lentotoiminnassa lentokoneilla;

2)

 

i) 500 tuntia valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä, tai

ii) 250 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, tai

iii) 250 tuntia, joista vähintään 70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä ja loput valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä.

3) 200 tuntia matkalentoaikaa, josta vähintään 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä tai valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä;

4) 75 tuntia mittariaikaa, josta korkeintaan 30 tuntia saa olla mittariaikaa maassa, ja

5) 100 tuntia yölentoa ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä.

Tästä 1 500 tunnin lentoajasta korkeintaan 100 tuntia saa olla suoritettu lentosimulaattorilla ja lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella (FNPT). Näistä 100 tunnista korkeintaan 25 tuntia saa olla suoritettu lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella.

c)

Hyvittäminen.

1) Muiden ilma-alusryhmien lupakirjan haltijoille hyvitetään lentoaikaa korkeintaan

i) TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla 30 tuntia, jotka on lennetty ilma-aluksen päällikkönä;

ii) helikoptereilla 50 prosenttia kaikesta b kohdassa vaaditusta lentoajasta;

▼M3

2) Lentomekaanikon lupakirjan haltijoille, joiden lupakirja on myönnetty sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaan, hyvitetään 50 prosenttia lentomekaanikkona toimitusta ajasta korkeintaan 250 tuntiin saakka. Nämä 250 tuntia voidaan hyvittää b kohdassa vaaditusta 1 500 tunnista ja b kohdan 1 alakohdassa vaaditusta 500 tunnista edellyttäen, että kokonaishyvitys kaikista kohdista ei ylitä 250:tä tuntia.

▼B

d)

Edellä b alakohdassa vaadittu kokemus on hankittava kokonaan ennen ATPL(A)-lupakirjan lentokokeen suorittamista.

FCL.520.A    ATPL(A) – Lentokoe

ATPL(A)-lupakirjan hakijan on suoritettava hyväksytysti lentokoe tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti osoittaakseen kykynsä suorittaa vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet usean ohjaajan lentokoneella ilma-aluksen päällikkönä mittarilentosääntöjen mukaisesti myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.

Lentokoe on suoritettava lentokoneella tai asianmukaisesti hyväksytyllä lentosimulaattorilla, joka edustaa samaa tyyppiä.

3    JAKSO

Helikopterilupakirjan erityisvaatimukset – ATPL(H)

FCL.510.H    ATPL(H) – Edellytykset, kokemus ja hyvittäminen

ATPL(H)-lupakirjan hakijalla on oltava

a) CPL(H)-lupakirja ja usean ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus, ja hänen on oltava saanut miehistöyhteistyökoulutusta;

b) helikopterilentäjänä vähintään 1 000 tuntia lentoaikaa, mukaan lukien vähintään

1) 350 tuntia usean ohjaajan helikoptereilla;

2)

 

i) 250 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, tai

ii) 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä ja 150 tuntia valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä, tai

iii) 250 tuntia valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä usean ohjaajan helikoptereissa. Tässä tapauksessa ATPL(H)-lupakirjan oikeudet rajoitetaan vain usean ohjaajan lentotoimintaan, kunnes on suoritettu 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;

3) 200 tuntia matkalentoaikaa, josta vähintään 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä tai valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä;

4) 30 tuntia mittariaikaa, josta korkeintaan 10 tuntia saa olla mittariaikaa maassa, ja

5) 100 tuntia yölentoa ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä.

Näistä 1 000 tunnista korkeintaan 100 tuntia saa olla suoritettu simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), ja niistä korkeintaan 25 tuntia saa olla suoritettu lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella (FNPT).

c) Lentokoneilla suoritetusta lentoajasta hyvitetään b kohdan lentoaikavaatimuksiin nähden korkeintaan 50 prosenttia.

d) Edellä b kohdassa vaadittu kokemus on hankittava kokonaan ennen ATPL(H)-lupakirjan lentokokeen suorittamista.

FCL.520.H    ATPL(H) – Lentokoe

ATPL(H)-lupakirjan hakijan on suoritettava hyväksytysti lentokoe tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti osoittaakseen kykynsä suorittaa vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet usean ohjaajan helikopterilla ilma-aluksen päällikkönä myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.

Lentokoe on suoritettava helikopterilla tai asianmukaisesti hyväksytyllä lentosimulaattorilla, joka edustaa samaa tyyppiä.

G   LUKU

MITTARILENTOKELPUUTUS – IR

1    JAKSO

Yleiset vaatimukset

▼M3

FCL.600    IR – Yleistä

▼M5

Lukuun ottamatta FCL.825 kohdan mukaisia tilanteita, mittarilentosääntöjen mukaista lentotoimintaa lentokoneella, helikopterilla, ilmalaivalla tai pystysuoraan nousevalla lentokoneella saavat suorittaa ainoastaan

a) PPL-, CPL-, MPL- tai ATPL-lupakirjan haltijat; ja

b) sellaiset mittarilentokelpuutuksen haltijat, joilla on sovellettavien ilmatilavaatimusten ja kyseisen ilma-alusryhmän mukaiset oikeudet, lukuun ottamatta tilanteita, joissa he suorittavat lentokoetta, tarkastuslentoa tai koululentoa.

▼B

FCL.605    IR – Oikeudet

▼M5

a)

Mittarilentokelpuutuksen haltijalla on oikeus lentää ilma-alusta mittarilentosääntöjen mukaisesti, PBN-toiminta mukaan luettuna, käyttäen vähintään 200 jalan (60 m) ratkaisukorkeutta.

▼C1

b)

Monimoottorisen ilma-aluksen mittarilentokelpuutuksen oikeudet voidaan laajentaa alle 200 jalan (60 metrin) ratkaisukorkeuteen, kun hakija on suorittanut erityiskoulutuksen hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa ja läpäissyt tämän osan (FCL) lisäyksessä 9 kuvatun lentokokeen 6 osan usean ohjaajan ilma-aluksella.

▼B

c)

Mittarilentokelpuutuksen haltijan on käytettävä oikeuksiaan tämän osan (FCL) lisäyksen 8 ehtojen mukaisesti.

d)

Vain helikopterit. Voidakseen käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia ilma-aluksen päällikkönä IFR-lentotoiminnassa usean ohjaajan helikoptereilla IR(H)-kelpuutuksen haltijalla on oltava vähintään 70 tuntia mittariaikaa, josta korkeintaan 30 tuntia saa olla mittariaikaa maassa.

FCL.610    IR – Edellytykset ja hyvittäminen

Mittarilentokelpuutuksen

a) hakijalla on oltava

1) vähintään PPL-lupakirja asianomaisessa ilma-alusryhmässä, ja

▼M3

i) oikeus lentää yöllä FCL.810 kohdan mukaisesti, jos mittarilento-oikeuksia käytetään yöllä; tai

▼B

ii) toisen ilma-alusryhmän ATPL-lupakirja, tai

2) kyseisen ilma-alusryhmän CPL-lupakirja;

▼M3

b) hakijan on oltava suorittanut vähintään 50 tuntia matkalentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä lentokoneella, TMG-moottoripurjelentokoneella, helikopterilla tai ilmalaivalla, ja niistä vähintään 10 tuntia, tai ilmalaivojen osalta 20 tuntia, on oltava suoritettu asianomaisen ryhmän ilma-aluksella.

▼B

c) Vain helikopterit. Hakijat, jotka ovat suorittaneet yhdistetyn ATP(H)/IR-, ATP(H)-, CPL(H)/IR- tai CPL(H)-kurssin, vapautetaan b kohdan vaatimuksesta.

FCL.615    IR – Teoria- ja lentokoulutus

a)

Koulutus. Mittarilentokelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutuskurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kurssin on oltava

1) yhdistetty kurssi, joka sisältää koulutuksen mittarilentokelpuutusta varten tämän osan (FCL) lisäyksen 3 mukaisesti, tai

2) osista koostuva kurssi tämän osan (FCL) lisäyksen 6 mukaisesti.

▼M3

b)

Koe. Hakijan on osoitettava myönnettäviä oikeuksia vastaava tietotaso seuraavissa oppiaineissa:

 ilmailun säädökset

 ilma-aluksen yleistuntemus – mittarit

 lennon suunnittelu ja seuranta

 ihmisen suorituskyky

 sääoppi

 radiosuunnistus

 IFR-radiopuhelinliikenne.

▼B

FCL.620    IR – Lentokoe

a)

Mittarilentokelpuutuksen hakijan on suoritettava hyväksytysti lentokoe tämän osan (FCL) lisäyksen 7 mukaisesti osoittaakseen kykynsä suorittaa vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.

b)

Monimoottorisen ilma-aluksen mittarilentokelpuutusta varten lentokoe on suoritettava monimoottorisella ilma-aluksella. Yksimoottorisen ilma-aluksen mittarilentokelpuutusta varten lentokoe on suoritettava yksimoottorisella ilma-aluksella. Monimoottorista lentokonetta, jossa työntövoima vaikuttaa keskilinjalla, on pidettävä tämän kohdan kannalta yksimoottorisena lentokoneena.

FCL.625    IR – Voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolo. Mittarilentokelpuutus on voimassa yhden vuoden.

b)

Voimassaolon jatkaminen.

1) Mittarilentokelpuutuksen voimassaoloa on jatkettava sen voimassaolon päättymistä välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana.

2) Hakijat, jotka eivät läpäise mittaritarkastuslennon asiaankuuluvaa osaa ennen mittarilentokelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää, eivät saa käyttää mittarilentokelpuutuksen oikeuksia, ennen kuin ovat läpäisseet tarkastuslennon.

c)

Uusiminen. Jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, uusiakseen oikeutensa hakijan on

1) suoritettava kertauskoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa saavuttaakseen taitotason, joka tarvitaan lentokokeen mittarilento-osuuden suorittamiseen tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti, ja

2) suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti asianomaisella ilma-alusryhmällä.

d)

Jos mittarilentokelpuutuksen voimassaoloa ei ole jatkettu tai kelpuutusta ei ole uusittu viimeksi kuluneiden seitsemän vuoden aikana, sen haltijan on suoritettava uudelleen mittarilennon teoriakoe ja lentokoe.

2    JAKSO

Lentokoneita koskevat erityisvaatimukset

FCL.625.A    IR(A) – Voimassaolon jatkaminen

a)

Voimassaolon jatkaminen. Hakijan, joka haluaa jatkaa IR(A)-kelpuutuksen voimassaoloa

1) luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamisen yhteydessä, on suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti;

2) muutoin kuin luokka- tai tyyppikelpuutuksenvoimassaolon jatkamisen yhteydessä, on suoritettava

i) yhden ohjaajan lentokoneita varten tämän osan (FCL) lisäyksessä 9 määrätyn tarkastuslennon 3b osa ja ne 1 osan osuudet, jotka ovat olennaisia aiotun lennon kannalta, ja

ii) monimoottorisia lentokoneita varten yhden ohjaajan lentokoneiden tarkastuslennon 6 osa tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti pelkästään mittareiden avulla.

3) Edellä 2 kohdan tapauksessa voidaan käyttää lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitetta (FNTP) tai lentosimulaattoria, joka edustaa kyseistä lentokoneluokkaa tai -tyyppiä, mutta ainakin joka toinen tarkastuslento IR(A)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi on tällöin suoritettava lentokoneella.

b)

Hyvitystä annetaan tämän osan (FCL) lisäyksen 8 mukaisesti.

3    JAKSO

Helikoptereita koskevat erityisvaatimukset

FCL.625.H    IR(H) – Voimassaolon jatkaminen

a)

Hakijan, joka haluaa jatkaa IR(H)-kelpuutuksen voimassaoloa

1) tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamisen yhteydessä, on suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti kyseisellä helikopterityypillä;

▼M3

2) muutoin kuin tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamisen yhteydessä on suoritettava vain tämän osan (FCL) lisäyksessä 9 määrätyn tarkastuslennon 5 osa ja 1 osan asiaankuuluvat osuudet kyseistä helikopterityyppiä varten. Tässä tapauksessa voidaan käyttää lentokoulutuslaitetta (FTD 2/3) tai lentosimulaattoria, jotka edustavat kyseistä helikopterityyppiä, mutta ainakin joka toinen tarkastuslento IR(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi on tällöin suoritettava helikopterilla.

▼B

b)

Hyvitystä annetaan tämän osan (FCL) lisäyksen 8 mukaisesti.

FCL.630.H    IR(H) – Oikeuksien laajentaminen yksimoottorisesta monimoottoriseen helikopteriin

Yksimoottorisen helikopterin IR(H)-kelpuutuksen haltijan, joka haluaa laajentaa oikeutensa ensimmäistä kertaa monimoottoriseen helikopteriin, on suoritettava:

a) hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kurssi, joka sisältää vähintään 5 tuntia mittarilentokoulutusta, josta 3 tuntia voidaan suorittaa lentosimulaattorilla tai lentokoulutuslaitteella (FTD 2/3) tai lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella (FNPT II/III), ja

b) lentokokeen 5 osa tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti monimoottorisella helikopterilla.

4    JAKSO

Ilmalaivoja koskevat erityisvaatimukset

FCL.625.As    IR(As) – Voimassaolon jatkaminen

Hakijan, joka haluaa jatkaa IR(As)-kelpuutuksen voimassaoloa

a) tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamisen yhteydessä, on suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti kyseisellä ilmalaivan tyypillä;

b) muutoin kuin tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamisen yhteydessä, on suoritettava ilmalaivan tarkastuslennon 5 osa ja 1 osan aiotun lennon kannalta olennaiset osuudet tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti. Tässä tapauksessa voidaan käyttää lentokoulutuslaitetta (FTD II/III) tai lentosimulaattoria, joka edustaa kyseistä tyyppiä, mutta ainakin joka toinen tarkastuslento IR(As)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi on tällöin suoritettava ilmalaivalla.

H   LUKU

LUOKKA- JA TYYPPIKELPUUTUKSET

1    JAKSO

Yleiset vaatimukset

FCL.700    Olosuhteet, joissa luokka- tai tyyppikelpuutus vaaditaan

▼M5

a)

Lupakirjan haltija ei saa toimia ilma-aluksen ohjaajana, ellei hänellä ole voimassa olevaa ja asianmukaista luokka- tai tyyppikelpuutusta, seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:

i) kyseessä on LAPL-, SPL- ja BPL-lupakirja;

ii) lupakirjan haltija suorittaa lentokoetta tai tarkastuslentoa luokka- tai tyyppikelpuutuksen uusimiseksi;

iii) lupakirjan haltija saa lentokoulutusta;

iv) lupakirjan haltijalla on koelentokelpuutus, joka on myönnetty FCL.820 kohdan mukaisesti.

▼B

b)

Sen estämättä, mitä a kohdassa määrätään, ilma-alustyyppien käyttöönottoon tai muutostöihin liittyvillä lennoilla ohjaajalla voi olla toimivaltaisen viranomaisen myöntämä erityinen todistus, joka antaa hänelle luvan suorittaa lento. Luvan voimassaolo on rajoitettava määrättyihin lentoihin.

▼M5 —————

▼B

FCL.705    Luokka- tai tyyppikelpuutuksen haltijan oikeudet

Luokka- tai tyyppikelpuutuksen haltijalla on oikeus toimia kelpuutuksessa mainitun ilma-alusluokan tai -tyypin ohjaajana.

FCL.710    Luokka- tai tyyppikelpuutukset – versiot

a)

Laajentaakseen oikeutensa toiseen ilma-alusversioon saman luokka- tai tyyppikelpuutuksen sisällä lentäjän on suoritettava eroavuus- tai perehdyttämiskoulutus. Samaan tyyppikelpuutukseen kuuluvien eri versioiden osalta eroavuus- tai perehdyttämiskoulutuksen on sisällettävä osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa määritellyt asiaankuuluvat osat.

▼M3

b)

Jos ohjaaja ei ole lentänyt kyseisellä versiolla kahteen vuoteen eroavuuskoulutuksen jälkeen, oikeuksien säilyttämiseksi vaaditaan lisää eroavuuskoulutusta tai tarkastuslento kyseisellä versiolla, lukuun ottamatta samaan yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten tai TMG-moottoripurjelentokoneiden luokkakelpuutukseen sisältyviä tyyppejä tai versioita.

▼B

c)

Eroavuuskoulutus on merkittävä lentäjän lentopäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, ja kouluttajan on tarvittaessa allekirjoitettava merkintä.

FCL.725    Luokka- ja tyyppikelpuutusten myöntämistä koskevat vaatimukset

▼M7

a)

Koulutus. Luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakijan on suoritettava kurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Muiden kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten luokkakelpuutuksen, TMG-luokkakelpuutuksen tai liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.110 kohdan a kohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitetun yksimoottoristen helikoptereiden tyyppikelpuutuksen hakija voi suorittaa koulutuksen ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa. Tyyppikurssin on sisällettävä kyseistä tyyppiä koskevat pakolliset koulutusosuudet sellaisina kuin ne määritellään komission asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (osa 21) mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa.

▼B

b)

Teoriakoe. Luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakijan on suoritettava hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämä teoriakoe osoittaakseen kyseisen ilma-alusluokan tai -tyypin turvalliseen lentämiseen vaaditun teoriatiedon tason.

1) Usean ohjaajan ilma-alusten osalta teoriakokeen on oltava kirjallinen ja sen on koostuttava vähintään 100 monivalintakysymyksestä, jotka käsittelevät tasapuolisesti koulutusohjelman pääoppiaineita.

2) Monimoottoristen yhden ohjaajan ilma-alusten osalta teoriakokeen on oltava kirjallinen, ja monivalintakysymysten määrä riippuu ilma-aluksen vaativuudesta.

3) Yksimoottoristen ilma-alusten osalta tarkastuslentäjän on vastaanotettava teoriakoe suullisesti lentokokeen aikana määritelläkseen sen, onko tyydyttävä tietotaso saavutettu.

▼M3

4) Suorituskykyisiksi luokiteltujen yhden ohjaajan lentokoneiden osalta teoriakokeen on oltava kirjallinen ja sen on koostuttava vähintään 100 monivalintakysymyksestä, jotka käsittelevät tasapuolisesti koulutusohjelman oppiaineita.

▼B

c)

Lentokoe. Luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakijan on suoritettava hyväksytysti lentokoe tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti osoittaakseen kyseisen ilma-alusluokan tai -tyypin turvalliseen lentämiseen vaaditun taidon.

Hakijan on suoritettava lentokoe hyväksytysti kuuden kuukauden kuluessa luokka- tai tyyppikurssin aloittamisesta ja korkeintaan kuusi kuukautta ennen luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakemista.

d)

Jos hakijalla on jo tyyppikelpuutus tiettyyn ilma-alustyyppiin ja siihen sisältyy oikeus yhden ohjaajan tai usean ohjaajan lentotoimintaan, hänen katsotaan jo täyttäneen teoriatietovaatimukset, kun hän hakee oikeuden lisäämistä toiseen lentotoiminnan lajiin samalla ilma-alustyypillä.

e)

Sen estämättä, mitä edellisissä kohdissa määrätään, ohjaajat, joilla on FCL.820 kohdan mukaisesti myönnetty koelentokelpuutus ja jotka ovat osallistuneet jonkin ilma-alustyypin kehittämistä, sertifiointia tai tuotantoa koskeviin koelentoihin ja suorittaneet koelennoilla 50 tunnin kokonaislentoajan tai 10 tuntia lentoaikaa kyseisellä tyypillä ilma-aluksen päällikkönä, ovat oikeutettuja hakemaan kyseistä tyyppikelpuutusta edellyttäen, että he täyttävät tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellyttämät kokemusvaatimukset ja ehdot, joista säädetään tässä luvussa kyseistä ilma-alusryhmää varten.

FCL.740    Luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaolo ja uusiminen

a)

Luokka- ja tyyppikelpuutuksen voimassaoloaika on yksi vuosi lukuun ottamatta yksimoottoristen yhden ohjaajan ilma-alusten luokkakelpuutuksia, joiden voimassaoloaika on kaksi vuotta, ellei osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa toisin määrätä.

▼M7

b)

Uusiminen. Jos luokka- tai tyyppikelpuutus on vanhentunut, hakijan on toimittava seuraavasti:

1) suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisesti;

2) saatava ennen 1 alakohdassa tarkoitettua tarkastuslentoa hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kertauskoulutus, jos se on tarpeen kyseisen ilma-alusluokan tai -tyypin turvalliseen lentämiseen tarvittavan taitotason saavuttamiseksi. Hakija voi kuitenkin hankkia koulutuksen

i) ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, jos kelpuutus, jonka voimassaolo on päättynyt, oli muiden kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten luokkakelpuutus, TMG-luokkakelpuutus tai liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.110 kohdan a kohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitettu yksimoottoristen helikoptereiden tyyppikelpuutus;

ii) ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa, hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai opettajan kanssa, jos kelpuutuksen voimassaolon päättymisestä on kulunut enintään kolme vuotta ja kyseessä oli muiden kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten luokkakelpuutus tai TMG-luokkakelpuutus.

▼B

2    JAKSO

Lentokoneita koskevat erityisvaatimukset

FCL.720.A    Kokemusvaatimukset ja edellytykset lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutusten myöntämiseksi

Ellei osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa toisin määrätä, luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat kokemusvaatimukset ja ehdot kyseisen kelpuutuksen myöntämiseksi:

a) Monimoottoriset yhden ohjaajan lentokoneet. Ensimmäisen monimoottorisen yhden ohjaajan lentokoneen luokkakelpuutuksen tai tyyppikelpuutuksen hakijan on oltava lentänyt ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla vähintään 70 tuntia.

b) Muut kuin vaativat suorituskykyiset yhden ohjaajan lentokoneet. Ennen lentokoulutuksen aloittamista suorituskykyiseksi luokitellun yhden ohjaajan lentokoneen ensimmäisen luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakijalla on oltava

1) vähintään 200 tunnin kokonaislentoaika, josta 70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla, ja

2)

 

i) todistus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa hyväksytysti suoritetusta lisäteoriakurssista, tai

ii) hänen on oltava suorittanut ATPL(A)-teoriakoe tämän osan (FCL) mukaisesti, tai

iii) hänellä on oltava tämän osan (FCL) mukaisesti myönnetyn lupakirjan lisäksi ATPL(A)- tai CPL(A)/IR-lupakirja sekä ATPL(A)-teoriatietohyvitys, jotka on myönnetty Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti;

3) sen lisäksi lentäjien, jotka haluavat oikeuden usean ohjaajan lentotoimintaan, on täytettävä d kohdan 4 alakohdan vaatimukset.

c) Vaativat suorituskykyiset yhden ohjaajan lentokoneet. Hakijan, joka hakee ensimmäistä tyyppikelpuutusta vaativaan yhden ohjaajan lentokoneeseen, joka on luokiteltu suorituskykyiseksi lentokoneeksi, on oltava täyttänyt G luvussa vahvistetut monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutusta koskevat vaatimukset sen lisäksi, että hän täyttää b kohdan vaatimukset.

d) Usean ohjaajan lentokoneet. Hakijan, joka hakee ensimmäiselle usean ohjaajan lentokoneen tyyppikurssille, on oltava lento-oppilas, joka saa parhaillaan MPL-koulutusta, tai hänen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) hänellä on vähintään 70 tunnin lentokokemus ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla;

2) hänellä on monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutus;

3) hänen on oltava suorittanut ATPL(A)-teoriakoe tämän osan (FCL) mukaisesti, ja

4) ellei tyyppikurssia suoriteta miehistöyhteistyökurssin yhteydessä:

i) todistus hyväksytysti suoritetusta miehistöyhteistyökurssista lentokoneilla, tai

ii) todistus hyväksytysti suoritetusta miehistöyhteistyökurssista helikoptereilla ja yli 100 tunnin lentokokemus usean ohjaajan helikopterin ohjaajana, tai

iii) vähintään 500 tuntia usean ohjaajan helikopterin ohjaajana, tai

iv) vähintään 500 tuntia monimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa kaupallisessa ilmakuljetuksessa sovellettavien lentotoimintavaatimusten mukaisesti.

▼M3

e) Sen estämättä, mitä d kohdassa määrätään, jäsenvaltio voi myöntää usean ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutuksen rajoitetuin oikeuksin, jolloin tällaisen kelpuutuksen haltija voi toimia perämiehen matkalentosijaisena lentopinnan 200 yläpuolella, jos kahdella muulla miehistön jäsenellä on d kohdan mukainen tyyppikelpuutus.

▼B

f) Usean ohjaajan lentokoneiden ja vaativien suorituskykyisten yhden ohjaajan lentokoneiden lisätyyppikelpuutukset. Hakijalla, joka haluaa lisäksi usean ohjaajan lentokoneen tyyppikelpuutuksen tai vaativan suorituskykyisen yhden ohjaajan lentokoneen tyyppikelpuutuksen, on oltava monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutus.

g) Jos osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa niin määrätään, tyyppikelpuutuksen oikeuksien käyttäminen voidaan aluksi rajoittaa lentämiseen kouluttajan valvonnassa. Valvonnan alaisena suoritetut tunnit on merkittävä lentäjän lentopäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, ja kouluttajan on allekirjoitettava merkinnät. Rajoitus voidaan poistaa, kun lentäjä on osoittanut, että hän on suorittanut lentotunnit valvonnan alaisena siten kuin käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa vaaditaan.

FCL.725.A    Teoria- ja lentokoulutus lentokoneen luokka- ja tyyppikelpuutusten myöntämistä varten

Ellei osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa toisin määrätä:

a) Monimoottoriset yhden ohjaajan lentokoneet.

1) Monimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden luokkakelpuutuksen teoriakurssiin on kuuluttava vähintään 7 tuntia opetusta monimoottorisen lentokoneen toiminnasta.

2) Monimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden luokka- tai tyyppikelpuutuksen lentokoulutuskurssiin on kuuluttava vähintään 2 tuntia ja 30 minuuttia koululentoja, joilla harjoitellaan monimoottorisen lentokoneen toimintaa normaaleissa olosuhteissa, ja vähintään 3 tuntia ja 30 minuuttia koululentoja, joilla harjoitellaan moottorihäiriötilanteen menetelmiä ja lentämistä epäsymmetrisellä teholla.

b) Yhden ohjaajan vesilentokoneet. Yhden ohjaajan lentokoneen vesilentokelpuutuskurssiin on kuuluttava teoria- ja lentokoulutus. Yhden ohjaajan vesilentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutusta varten annettavaan lentokoulutukseen on kuuluttava vähintään 8 tuntia koululentoja, jos hakijalla on kyseinen luokka- tai tyyppikelpuutus maalentokoneita varten, tai 10 tuntia, jos hakijalla ei ole kyseistä kelpuutusta.

▼M4

c) Usean ohjaajan lentokoneet. Usean ohjaajan lentokoneen tyyppikelpuutusta varten annettavaan koulutukseen on sisällyttävä teoria- ja lentokoulutusta epätavallisten lentoasentojen välttämisestä ja niistä oikaisusta.

▼B

FCL.730.A    Erityisvaatimukset lentäjille, jotka suorittavat tyyppikurssin kokonaan lentosimulaattorilla (ZFTT) – lentokoneet

a)

Lentäjän, joka suorittaa ZFTT-kurssin, on oltava suorittanut CS-25:n tai vastaavan lentokelpoisuusvaatimuksen mukaisesti hyväksytyllä usean ohjaajan suihkumoottorilentokoneella, tai usean ohjaajan potkuriturbiinilentokoneella, jonka suurin hyväksytty lentoonlähtömassa on vähintään 10 tonnia tai hyväksytty matkustajapaikkaluku on yli 19, vähintään

1)  ►C2  1 500 tuntia lentoaikaa tai 250 yksittäistä lentoa, jos kurssilla käytetään lentosimulaattoria, jonka taso on CG tai C tai jolla on väliaikainen C-tason hyväksyntä; ◄

2) 500 tuntia lentoaikaa tai 100 yksittäistä lentoa, jos kurssilla käytetään lentosimulaattoria, jonka taso on DG tai D.

b)

Kun lentäjä siirtyy potkuriturbiinilentokoneesta suihkumoottorilentokoneeseen tai suihkumoottorilentokoneesta potkuriturbiinilentokoneeseen, vaaditaan täydentävää simulaattorikoulutusta.

FCL.735.A    Miehistöyhteistyökurssi – lentokoneet

a)

Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään

1) 25 tuntia teoriakoulutusta ja harjoituksia, ja

2) 20 tuntia käytännön miehistöyhteistyökoulutusta, tai yhdistetylle ATP-kurssille osallistuvien lento-oppilaiden osalta 15 tuntia.

Koulutuksessa on käytettävä FNPT II MCC -koulutuslaitetta tai lentosimulaattoria. Jos miehistöyhteistyökoulutus annetaan ensimmäisen tyyppikoulutuksen yhteydessä, käytännön miehistöyhteistyökoulutus voidaan rajoittaa vähintään 10 tuntiin, jos miehistöyhteistyö- ja tyyppikoulutukseen käytetään samaa lentosimulaattoria.

b)

Miehistöyhteistyökurssi on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuuden kuukauden kuluessa.

c)

Ellei miehistöyhteistyökurssia suoriteta tyyppikurssin yhteydessä, hakijalle on annettava miehistöyhteistyökurssin suorittamisesta todistus.

d)

Hakija, joka on suorittanut miehistöyhteistyökoulutuksen muussa ilma-alusryhmässä, vapautetaan a kohdan 1 alakohdan vaatimuksesta.

FCL.740.A    Luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkaminen – lentokoneet

a)

Monimoottoristen lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkaminen. Monimoottoristen lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on

1) suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti asianomaisen luokan tai tyypin lentokoneella tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka edustaa kyseistä luokkaa tai tyyppiä, kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana, ja

2) suoritettava kelpuutuksen voimassaoloaikana vähintään

i) 10 yksittäistä lentoa kyseisen lentokoneluokan tai -tyypin ohjaajana, tai

ii) yksi yksittäinen lento kyseisen luokan tai tyypin lentokoneella tai lentosimulaattorilla tarkastuslentäjän kanssa. Tämä yksittäinen lento voidaan lentää tarkastuslennon aikana.

3) Lentäjä, joka työskentelee sovellettavien lentotoimintaa koskevien vaatimusten mukaisesti hyväksytyn kaupallisen lentoliikenteen harjoittajan palveluksessa ja joka on läpäissyt lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennon yhdistettynä tarkastuslentoon luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi, vapautetaan 2 kohdan vaatimuksesta.

▼M3

4) Mahdollisen EIR- tai IR(A)-kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen voidaan yhdistää luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamista koskevaan tarkastuslentoon.

▼M4

b)

Yksimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden luokkakelpuutusten voimassaolon jatkaminen.

1) Yksimoottoristen mäntämoottorilentokoneiden luokkakelpuutukset ja TMG-kelpuutukset. Yksimoottoristen yhden ohjaajan mäntämoottorilentokoneiden luokkakelpuutuksen tai TMG-luokkakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on suoritettava

i) kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien kolmen kuukauden aikana hyväksytysti tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa kyseisellä luokalla tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti, tai

ii) kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden aikana 12 tuntia lentoaikaa kyseisellä luokalla, mukaan lukien

 6 tuntia ilma-aluksen päällikkönä,

 12 lentoonlähtöä ja 12 laskua, ja

 kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituinen kertauskoulutus lennonopettajan (FI) tai luokkakelpuutuskouluttajan (CRI) kanssa. Hakija saa vapautuksen tästä kertauskoulutuksesta, jos hän on läpäissyt luokka- tai tyyppikelpuutuksen tarkastuslennon, lentokokeen tai pätevyyden arvioinnin muun luokan tai tyypin lentokoneella.

2) Jos hakijalla on sekä yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalentokoneiden luokkakelpuutus että TMG-kelpuutus, hän voi täyttää 1 kohdan vaatimukset kummassa tahansa luokassa tai niiden yhdistelmässä ja jatkaa samalla kertaa kummankin kelpuutuksen voimassaoloa.

3) Yksimoottoriset yhden ohjaajan potkuriturbiinilentokoneet. Jatkaakseen yksimoottoristen potkuriturbiinilentokoneiden luokkakelpuutuksen voimassaoloa hakijan on suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa kyseisellä luokalla tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien kolmen kuukauden aikana.

4) Jos hakijalla on sekä yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalentokoneiden luokkakelpuutus että yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten vesilentokoneiden luokkakelpuutus, hän voi täyttää 1 kohdan ii alakohdan vaatimukset kummassa tahansa luokassa tai niiden yhdistelmässä ja täyttää vaatimukset samalla kertaa kumpaakin kelpuutusta varten. Kummassakin luokassa on suoritettava vähintään yksi tunti vaaditusta ajasta ilma-aluksen päällikkönä ja kuusi vaadituista 12 lentoonlähdöstä ja laskusta.

▼B

c)

Hakija, joka ei läpäise tarkastuslennon kaikkia osia ennen luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää, ei saa käyttää kyseisen kelpuutuksen oikeuksia ennen kuin on läpäissyt tarkastuslennon.

3    JAKSO

Helikoptereita koskevat erityisvaatimukset

FCL.720.H    Kokemusvaatimukset ja edellytykset tyyppikelpuutusten myöntämiseksi – helikopterit

Ellei osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa toisin määrätä, ensimmäisen helikopterin tyyppikelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat kokemusvaatimukset ja ehdot kyseisen kelpuutuksen myöntämiseksi:

a) Usean ohjaajan helikopterit. Hakijalla, joka hakee ensimmäiselle usean ohjaajan helikopterin tyyppikurssille, on oltava

1) vähintään 70 lentotuntia ilma-aluksen päällikkönä helikoptereilla;

2) ellei tyyppikurssia suoriteta miehistöyhteistyökurssin yhteydessä:

i) todistus hyväksytysti suoritetusta miehistöyhteistyökurssista helikoptereilla, tai

ii) vähintään 500 tuntia usean ohjaajan lentokoneiden ohjaajana, tai

iii) vähintään 500 tuntia monimoottoristen helikopterien ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa;

3) hänen on oltava suorittanut hyväksytysti ATPL(H)-teoriakoe.

b) Hakija, joka hakee ensimmäiselle usean ohjaajan helikopterin tyyppikurssille, valmistunut yhdistetyltä ATP(H)/IR-, ATP(H)-, CPL(H)/IR- tai CPL(H)-kurssilta eikä täytä a kohdan 1 alakohdan vaatimusta, saa tyyppikelpuutuksensa rajoitetuin oikeuksin siten, että se oikeuttaa toimimaan vain perämiehenä. Rajoitus voidaan poistaa, kun lentäjä on suorittanut

1) 70 tuntia valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä helikoptereilla;

2) usean ohjaajan lentokokeen hyväksytysti ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä helikopterityypillä.

c) Monimoottoriset yhden ohjaajan helikopterit. Hakijan, joka hakee monimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin ensimmäistä tyyppikelpuutusta, on

1) ennen lentokoulutuksen aloittamista

i) oltava suorittanut hyväksytysti ATPL(H)-teoriakoe, tai

ii) oltava saanut todistus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa suoritetusta valmistavasta kurssista. Kurssilla on käsiteltävä seuraavia ATPL(H)-teoriakurssin oppiaineita:

 ilma-aluksen yleistuntemus: runko/järjestelmät/voimalaitteet ja mittarit/elektroniikka

 suoritusarvot ja lennonsuunnittelu: massa ja tasapaino, suoritusarvot;

2) hakijan, joka ei ole suorittanut yhdistettyä ATP(H)/IR-, ATP(H)- tai CPL(H)/IR-kurssia, on oltava lentänyt vähintään 70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä helikoptereilla.

FCL.735.H    Miehistöyhteistyökurssi – helikopterit

a)

Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään

1) MCC/IR:

i) 25 tuntia teoriakoulutusta ja harjoituksia, ja

ii) 20 tuntia käytännön miehistöyhteistyökoulutusta, tai yhdistetylle ATP(H)/IR-kurssille osallistuville lento-oppilaille 15 tuntia. Jos miehistöyhteistyökoulutus suoritetaan ensimmäisen usean ohjaajan helikopterin tyyppikoulutuksen yhteydessä, käytännön miehistöyhteistyökoulutus voidaan rajoittaa vähintään 10 tuntiin, jos miehistöyhteistyö- ja tyyppikoulutukseen käytetään samaa simulaatiokoulutuslaitetta (FSTD);

2) MCC/VFR:

i) 25 tuntia teoriakoulutusta ja harjoituksia, ja

ii) 15 tuntia käytännön miehistöyhteistyökoulutusta, tai yhdistetylle ATP(H)/IR-kurssille osallistuville lento-oppilaille 10 tuntia. Jos miehistöyhteistyökoulutus suoritetaan ensimmäisen usean ohjaajan helikopterin tyyppikoulutuksen yhteydessä, käytännön miehistöyhteistyökoulutus voidaan rajoittaa vähintään 7 tuntiin, jos miehistöyhteistyö- ja tyyppikoulutukseen käytetään samaa simulaatiokoulutuslaitetta (FSTD).

b)

Miehistöyhteistyökurssi on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuuden kuukauden kuluessa.

Koulutuksessa on käytettävä miehistöyhteistyökoulutukseen hyväksyttyä FNPT II:ta tai III:a, FTD 2/3:a tai lentosimulaattoria.

c)

Ellei miehistöyhteistyökurssia suoriteta usean ohjaajan tyyppikurssin yhteydessä, hakijalle on annettava miehistöyhteistyökurssin suorittamisesta todistus.

d)

Hakija, joka on suorittanut miehistöyhteistyökoulutuksen muussa ilma-alusryhmässä, vapautetaan soveltuvin osin a kohdan 1 alakohdan i alakohdan ja 2 alakohdan i alakohdan vaatimuksesta.

e)

MCC/IR-kurssille pyrkivä hakija, joka on suorittanut MCC/VFR-koulutuksen, vapautetaan a kohdan 1 alakohdan i alakohdan vaatimuksesta ja hänen on saatava viisi tuntia käytännön MCC/IR-koulutusta.

FCL.740.H    Tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkaminen – helikopterit

a)

Voimassaolon jatkaminen. Helikopterin tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on

1) suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti asianomaisella helikopterityypillä tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka edustaa kyseistä tyyppiä, kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana, ja

2) lennettävä kelpuutuksen voimassaoloaikana vähintään 2 tuntia kyseisen helikopterityypin ohjaajana. tarkastuslennon kesto voidaan laskea mukaan näihin kahteen tuntiin.

3) Jos hakijalla on useampi kuin yksi yksimoottorisen mäntämoottorihelikopterin tyyppikelpuutus, hän voi jatkaa kaikkien tyyppikelpuutusten voimassaoloa suorittamalla tarkastuslennon vain yhdellä näistä tyypeistä edellyttäen, että hän on lentänyt muilla tyypeillä kelpuutuksen voimassaoloaikana vähintään 2 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä.

Tarkastuslento on suoritettava joka kerta eri tyypillä.

4) Jos hakijalla on tyyppikelpuutus useampaan kuin yhteen yksimoottoriseen turbiinimoottorihelikopteriin, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on korkeintaan 3 175 kilogrammaa, hän voi jatkaa kaikkien tyyppikelpuutusten voimassaoloa suorittamalla tarkastuslennon vain yhdellä näistä tyypeistä edellyttäen, että hän on lentänyt

i) 300 tuntia ilma-aluksen päällikkönä helikoptereilla;

ii) 15 tuntia kullakin tyypillä, ja

iii) vähintään 2 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä jokaisella muulla tyypillä kelpuutuksen voimassaoloaikana.

Tarkastuslento on suoritettava joka kerta eri tyypillä.

5) Jos ohjaaja on suorittanut hyväksytysti lentokokeen uutta tyyppikelpuutusta varten, jatketaan muiden saman ryhmän tyyppikelpuutusten voimassaoloa 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

6) Mahdollisen IR(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen voidaan yhdistää tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamista koskevaan tarkastuslentoon.

b)

Hakija, joka ei läpäise tarkastuslennon kaikkia osia ennen tyyppikelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää, ei saa käyttää kyseisen kelpuutuksen oikeuksia, ennen kuin on läpäissyt tarkastuslennon. Edellä a kohdan 3 ja 4 alakohdassa tarkoitettujen tyyppien osalta hakija ei saa käyttää oikeuksiaan millään näistä tyypeistä.

4    JAKSO

Pystysuoraan nousevia lentokoneita koskevat erityisvaatimukset

FCL.720.PL    Kokemusvaatimukset ja edellytykset tyyppikelpuutusten myöntämiseksi – pystysuoraan nousevat lentokoneet

Ellei osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa toisin määrätä, ensimmäisen pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppikelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat kokemusvaatimukset ja ehdot:

a) lentokoneen ohjaajalla on oltava

1) CPL/IR(A)-lupakirja ja ATPL-teoriatiedot tai ATPL(A)-lupakirja;

2) todistus suoritetusta miehistöyhteistyökurssista;

3) yli 100 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentokoneen ohjaajana;

4) 40 tuntia lentokoulutusta helikoptereilla;

b) helikopterin ohjaajalla on oltava

1) CPL/IR(H)-lupakirja ja ATPL-teoriatiedot tai ATPL/IR(H)-lupakirja;

2) todistus suoritetusta miehistöyhteistyökurssista;

3) yli 100 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan helikopterin ohjaajana;

4) 40 tuntia lentokoulutusta lentokoneilla;

c) sekä lentokoneen että helikopterin lupakirjan haltijalla on oltava

1) vähintään CPL(H)-lupakirja;

2) IR- ja ATPL-teoriatiedot tai lentokoneen tai helikopterin ATPL-lupakirja;

3) todistus suoritetusta miehistöyhteistyökurssista joko helikoptereilla tai lentokoneilla;

4) vähintään 100 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan helikopterin tai lentokoneen ohjaajana;

5) 40 tuntia lentokoulutusta lentokoneilla tai helikoptereilla soveltuvin osin, jos ohjaajalla ei ole ATPL-kokemusta tai kokemusta usean ohjaajan ilma-aluksista.

FCL.725.PL    Lentokoulutus tyyppikelpuutusten myöntämistä varten – pystysuoraan nousevat lentokoneet

Pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppikelpuutuksen lentokoulutusosuus on suoritettava sekä ilma-aluksella että simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka edustaa ilma-alusta ja on asianmukaisesti hyväksytty tätä tarkoitusta varten.

FCL.740.PL    Tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkaminen – pystysuoraan nousevat lentokoneet

a)

Voimassaolon jatkaminen. Pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on

1) suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti kyseisellä pystysuoraan nousevan lentokoneen tyypillä kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana;

2) suoritettava kelpuutuksen voimassaoloaikana vähintään

i) 10 yksittäistä lentoa kyseisen pystysuoraan nousevan lentokoneen tyypin ohjaajana, tai

ii) yksi yksittäinen lento ohjaajana kyseisellä pystysuoraan nousevan lentokoneen tyypillä tai lentosimulaattorilla tarkastuslentäjän kanssa. Tämä yksittäinen lento voidaan lentää tarkastuslennon aikana.

3) Lentäjä, joka työskentelee sovellettavien lentotoimintaa koskevien vaatimusten mukaisesti hyväksytyn kaupallisen lentoliikenteen harjoittajan palveluksessa ja joka on läpäissyt lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennon yhdistettynä tarkastuslentoon tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi, vapautetaan 2 kohdan vaatimuksesta.

b)

Hakija, joka ei läpäise tarkastuslennon kaikkia osia ennen tyyppikelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää, ei saa käyttää kyseisen kelpuutuksen oikeuksia ennen kuin on läpäissyt tarkastuslennon.

5    JAKSO

Ilmalaivoja koskevat erityisvaatimukset

FCL.720.As    Tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellytykset – ilmalaivat

Ellei osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa toisin määrätä, ensimmäisen ilmalaivan tyyppikelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat kokemusvaatimukset ja ehdot:

a) usean ohjaajan ilmalaivat:

1) 70 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä ilmalaivoilla;

2) todistus hyväksyttävästi suoritetusta miehistöyhteistyökoulutuksesta ilmalaivoja varten;

3) Hakija, joka ei täytä 2 kohdan vaatimusta, saa tyyppikelpuutuksen oikeuksin, jotka on rajoitettu vain perämiehenä toimimiseen. Rajoitus poistetaan, kun ohjaaja on suorittanut 100 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä tai valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä ilmalaivoilla.

FCL.735.As    Miehistöyhteistyökurssi – ilmalaivat

▼M3

a)

Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään

1) 12 tuntia teoriakoulutusta ja harjoituksia, ja

2) 5 tuntia käytännön miehistöyhteistyökoulutusta.

Koulutuksessa on käytettävä miehistöyhteistyökoulutukseen hyväksyttyä FNPT II- tai III -koulutuslaitetta, FTD 2/3 -koulutuslaitetta tai lentosimulaattoria.

▼B

b)

Miehistöyhteistyökurssi on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuuden kuukauden kuluessa.

c)

Ellei miehistöyhteistyökurssia suoriteta usean ohjaajan tyyppikurssin yhteydessä, hakijalle on annettava miehistöyhteistyökurssin suorittamisesta todistus.

d)

Hakija, joka on suorittanut miehistöyhteistyökoulutuksen muulla ilma-alusryhmällä, vapautetaan a kohdan vaatimuksista.

FCL.740.As    Tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkaminen – ilmalaivat

a)

Voimassaolon jatkaminen. Ilmalaivan tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on

1) suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti kyseisellä ilmalaivan tyypillä kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana, ja

2) lennettävä kelpuutuksen voimassaoloaikana vähintään 2 tuntia kyseisen ilmalaivatyypin ohjaajana; tarkastuslennon kesto voidaan laskea mukaan näihin kahteen tuntiin;

3) Mahdollisen IR(As)-kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen voidaan yhdistää luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamista koskevaan tarkastuslentoon.

b)

Hakija, joka ei läpäise tarkastuslennon kaikkia osia ennen tyyppikelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää, ei saa käyttää kyseisen kelpuutuksen oikeuksia, ennen kuin on läpäissyt tarkastuslennon.

I   LUKU

MUUT KELPUUTUKSET

FCL.800    Taitolentokelpuutus

a)

Lentokoneen, TMG-moottoripurjelentokoneen tai purjelentokoneen ohjaaja saa suorittaa taitolentoa vain, jos hänellä on asianmukainen kelpuutus.

b)

Taitolentokelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut

1) vähintään 40 tuntia lentoaikaa, tai purjelentokoneiden osalta 120 lentoonlähtöä, ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä ilma-alusryhmällä lupakirjan myöntämisen jälkeen;

2) koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien

▼M7

i) kelpuutuksen mukainen teoriakoulutus;

ii) vähintään 5 tuntia tai 20 lentoa taitolentokoulutusta kyseisellä ilma-alusryhmällä.

c)

Taitolentokelpuutuksen oikeudet rajoittuvat siihen ilma-alusryhmään, jolla lentokoulutus on suoritettu. Oikeudet laajennetaan toiseen ilma-alusryhmään, jos ohjaajalla on kyseisen ilma-alusryhmän lupakirja ja hän on suorittanut hyväksytysti vähintään kolme koululentoa opettajan kanssa, jotka kattavat kyseisen ilma-alusryhmän taitolentokoulutusohjelman kokonaisuudessaan.

FCL.805    Purjelentokoneen hinauskelpuutus ja mainoshinauskelpuutus

a)

Lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen lupakirjan haltija saa hinata purjelentokoneita tai mainoksia vain, jos hänellä on asianmukainen purjelentokoneen hinauskelpuutus tai mainoshinauskelpuutus.

b)

Purjelentokoneen hinauskelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut

1) lupakirjan myöntämisen jälkeen vähintään 30 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä sekä 60 lentoonlähtöä ja laskua lentokoneilla, jos toimintaa harjoitetaan lentokoneilla, tai TMG-moottoripurjelentokoneilla, jos toimintaa harjoitetaan TMG-moottoripurjelentokoneilla;

2) koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien

▼M7

i) teoriakoulutus hinaustoiminnasta ja –menetelmistä;

ii) vähintään 10 koululentoa, joilla hinataan purjelentokonetta, mukaan lukien vähintään 5 koululentoa opettajan kanssa, ja

iii) LAPL(S)- tai SPL-lupakirjan haltijoita lukuun ottamatta viisi perehdyttämislentoa purjelentokoneella, joka lähtee lentoon ilma-aluksen hinaamana.

c)

Mainoshinauskelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut:

1) vähintään 100 tuntia lentoaikaa ja 200 lentoonlähtöä ja laskua ilma-aluksen päällikkönä lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella lupakirjan myöntämisen jälkeen; näistä tunneista vähintään 30 on oltava suoritettu lentokoneilla, jos toimintaa harjoitetaan lentokoneilla, tai TMG-moottoripurjelentokoneilla, jos toimintaa harjoitetaan TMG-moottoripurjelentokoneilla;

2) koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien

▼M7

i) teoriakoulutus hinaustoiminnasta ja –menetelmistä;

ii) vähintään 10 koululentoa, joilla hinataan mainosta, mukaan lukien vähintään 5 koululentoa opettajan kanssa.

d)

Purjelentokone- ja mainoshinauskelpuutusten oikeudet rajoitetaan lentokoneisiin tai TMG-moottoripurjelentokoneisiin sen mukaan, millä ilma-aluksella lentokoulutus on suoritettu. Oikeudet laajennetaan toiseen ilma-alusryhmään, jos ohjaajalla on lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen lupakirja ja hän on suorittanut hyväksytysti vähintään kolme koululentoa, jotka kattavat kyseisen ilma-aluksen hinauskoulutusohjelman kokonaisuudessaan.

e)

Voidakseen käyttää purjelentokone- tai mainoshinauskelpuutuksen oikeuksia kelpuutuksen haltijan on oltava suorittanut vähintään viisi hinausta viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana.

f)

Jos ohjaaja ei täytä e kohdan vaatimusta, hänen on suoritettava puuttuvat hinauslennot kouluttajan kanssa tai hänen valvonnassaan ennen kuin hän voi jatkaa oikeuksiensa käyttämistä.

FCL.810    Yölentokelpuutus

a)

Lentokoneet, TMG-moottoripurjelentokoneet, ilmalaivat.

1) Jos LAPL- tai SPL-lupakirjan taikka lentokoneen, TMG-moottoripurjelentokoneen tai ilmalaivan PPL-lupakirjan oikeuksia käytetään VFR-olosuhteissa yöllä, hakijan on suoritettava sitä varten kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kurssin on sisällettävä

▼M7

i) teoriakoulutus;

▼M3

ii) vähintään 5 tuntia lentoaikaa yöllä kyseisellä ilma-alusryhmällä, mukaan lukien vähintään 3 tuntia koululentoja, joihin sisältyy vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa, vähintään yksi vähintään 50 kilometrin (27 NM) pituinen koulumatkalento sekä 5 lentoonlähtöä yksin ja 5 laskua pysähtymiseen asti yksin.

▼B

2) Ennen yölentokoulutuksen suorittamista LAPL-lupakirjan haltijan on oltava suorittanut perusmittarilentokoulutus, joka vaaditaan PPL-lupakirjan myöntämistä varten.

3) Jos hakijalla on sekä yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalentokoneiden luokkakelpuutus että TMG-luokkakelpuutus, hän voi täyttää 1 kohdan vaatimukset kummalla tahansa luokalla tai molemmilla luokilla.

b)

Helikopterit. Jos helikopterin PPL-lupakirjan oikeuksia käytetään VFR-olosuhteissa yöllä, hakijan on oltava suorittanut

1) vähintään 100 tuntia lentoaikaa helikopterin ohjaajana lupakirjan myöntämisen jälkeen, mukaan lukien vähintään 60 tuntia ilma-aluksen päällikkönä ja 20 tuntia matkalentoa;

2) koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kurssi on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa ja sen on sisällettävä

▼M7

i) 5 tuntia teoriakoulutusta;

ii) 10 tuntia mittarikoululentoaikaa helikopterilla, ja

iii) 5 tuntia lentoaikaa yöllä, mukaan lukien vähintään 3 tuntia koululentoja, joihin sisältyy vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa ja 5 laskukierrosta yöllä yksin lentäen. Jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku.

3) Hakijalle, jolla on tai on aiemmin ollut lentokoneen tai moottoripurjelentokoneen mittarilentokelpuutus, hyvitetään 5 tuntia 2 kohdan ii alakohdan vaatimuksesta.

c)

Ilmapallot. Jos ilmapallon LAPL-lupakirjan tai BPL-lupakirjan oikeuksia käytetään VFR-olosuhteissa yöllä, hakijan on oltava suorittanut yöllä vähintään kaksi vähintään yhden tunnin pituista koululentoa.

FCL.815    Vuoristolentokelpuutus

a)

Oikeudet. Vuoristolentokelpuutuksen haltijalla on oikeus lentää lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla sellaisille pinnoille ja sellaisilta pinnoilta, joiden jäsenvaltioiden nimeämät asianmukaiset viranomaiset ovat katsoneet edellyttävän tällaista kelpuutusta.

Ensimmäinen vuoristolentokelpuutus voidaan hankkia joko

1) pyörälaskutelineellä, jolloin se sisältää oikeuden lentää tällaisille pinnoille ja pinnoilta, kun ne eivät ole lumen peitossa, tai

2) suksilaskutelineellä, jolloin se sisältää oikeuden lentää lumen peittämille pinnoille ja pinnoilta.

3) Ensimmäisen kelpuutuksen oikeudet voidaan laajentaa pyörä- tai suksilaskutelineisiin, kun lentäjä on suorittanut vuoristolentokouluttajan kanssa asiaankuuluvan perehdyttämiskurssin, johon kuuluu teoria- ja lentokoulutus.

▼M7

b)

Koulutus. Vuoristolentokelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutuskurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa 24 kuukauden kuluessa. Kurssin sisällön on vastattava haettavan vuoristolentokelpuutuksen oikeuksia.

▼B

c)

Lentokoe. Koulutuksen suorittamisen jälkeen hakijan on läpäistävä lentokoe tarkoitukseen pätevän tarkastuslentäjän kanssa. Lentokokeen on sisällettävä

1) suullinen teoriakuulustelu;

2) 6 laskua vähintään kahdelle eri pinnalle, joiden on katsottu edellyttävän vuoristolentokelpuutusta ja jotka eivät ole samoja kuin lentoonlähtöön käytetty pinta.

d)

Voimassaolo. Vuoristolentokelpuutus on voimassa 24 kuukautta.

e)

Voimassaolon jatkaminen. Vuoristolentokelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on

1) oltava suorittanut vähintään 6 vuoristolaskua viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana, tai

2) suoritettava hyväksytysti tarkastuslento. Tarkastuslennon on täytettävä c kohdan vaatimukset.

f)

Uusiminen. Jos kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on täytettävä e kohdan 2 alakohdan vaatimus.

FCL.820    Koelentokelpuutus

a)

Lentokoneen tai helikopterin lentäjän lupakirjan haltija saa toimia ilma-aluksen päällikkönä luokan 1 tai 2 koelennoilla, siten kuin ne määritellään osassa 21, vain jos hänellä on koelentokelpuutus.

b)

Edellä a kohdassa tarkoitettua koelentokelpuutuksen vaatimusta sovelletaan vain koelennoilla, jotka suoritetaan

1) helikoptereilla, jotka on hyväksytty tai hyväksytään CS-27:n, CS-29:n tai vastaavien lentokelpoisuusvaatimusten mukaisesti, tai

2) lentokoneilla, jotka on hyväksytty tai hyväksytään seuraavien standardien mukaisesti:

i) CS-25:n tai vastaavien lentokelpoisuusvaatimusten standardit, tai

ii) CS-23:n tai vastaavien lentokelpoisuusvaatimusten standardit, lukuun ottamatta lentokoneita, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 2 000 kilogrammaa.

c)

Koelentokelpuutuksen haltijalla on oikeus kyseisessä ilma-alusryhmässä

1) luokan 1 koelentokelpuutuksella suorittaa kaikkien luokkien koelentoja, siten kuin ne määritellään osassa 21, ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä;

2) luokan 2 koelentokelpuutuksella

i) suorittaa luokan 1 koelentoja, siten kuin ne määritellään osassa 21

 perämiehenä, tai

 ilma-aluksen päällikkönä b kohdan 2 ii alakohdassa tarkoitetuissa lentokoneissa, lukuun ottamatta niitä, jotka kuuluvat kevytliikenneluokkaan tai joiden suunniteltu syöksynopeus ylittää 0,6 machia tai joiden lakikorkeus on yli 25 000 jalkaa;

ii) suorittaa kaikkien muiden luokkien koelentoja, siten kuin ne määritellään osassa 21, ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä;

▼M5

3) suorittaa lentoja ilman H luvussa määriteltyä luokka- tai tyyppikelpuutusta; koelentokelpuutusta ei kuitenkaan saa käyttää kaupalliseen ilmakuljetustoimintaan.

▼B

d)

Ensimmäistä koelentokelpuutusta haettaessa

1) hakijalla on oltava vähintään CPL-lupakirja ja mittarilentokelpuutus kyseistä ilma-alusryhmää varten;

2) hakijan on oltava suorittanut kyseisellä ilma-alusryhmällä vähintään 1 000 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 400 ilma-aluksen päällikkönä;

3) hakijan on oltava suorittanut hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa koulutus, joka soveltuu aiottuun ilma-alukseen ja lentojen luokkaan. Koulutukseen on kuuluttava vähintään seuraavat oppiaineet:

 suoritusarvot

 vakavuus ja ohjaus-/lento-ominaisuudet

 järjestelmät

 kokeen hallinta

 riskin/turvallisuuden hallinta;

e)

Koelentokelpuutuksen haltijan oikeudet voidaan laajentaa toiseen koelentoluokkaan ja toiseen ilma-alusryhmään, kun hän on suorittanut lisäkurssin hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa.

▼M3

FCL.825    Matkalento-osuuden mittarilentokelpuutus (EIR)

a) Oikeudet ja ehdot

1) Matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR) haltijalla on oikeus suorittaa mittarilentosääntöjen mukaisia päivälentoja matkalento-osuudella sellaisella lentokoneella, johon hänellä on luokka- tai tyyppikelpuutus. Oikeus voidaan ulottaa mittarilentosääntöjen mukaisiin yölentoihin matkalento-osuudella, jos ohjaajalla on FCL.810 kohdan mukainen yölentokelpuutus.

2) EIR-kelpuutuksen haltija voi aloittaa lennon tai jatkaa lentoa, jolla hän aikoo käyttää kelpuutukseen kuuluvaa oikeuttaan, vain jos uusimpien saatavilla olevien säätietojen mukaan

i) sääolosuhteet lähdön hetkellä ovat sellaiset, että lento voidaan lentoonlähdöstä aina suunniteltuun näkölennosta mittarilentoon siirtymiseen asti suorittaa näkölentosääntöjen mukaisesti; ja

ii) arvioituna määrälentopaikalle saapumisaikana sääolosuhteet ovat sellaiset, että lento mittarilennosta näkölentoon siirtymisestä aina laskeutumiseen asti voidaan suorittaa näkölentosääntöjen mukaisesti.

b) Edellytykset. EIR-kelpuutuksen hakijalla on oltava vähintään PPL(A)-lupakirja, ja hänen on oltava suorittanut vähintään 20 tuntia matkalentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla.

c) Koulutus. EIR-kelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut edeltävien 36 kuukauden aikana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa

1) vähintään 80 tuntia teoriakoulutusta FCL.615 kohdan mukaisesti; ja

2) mittarilentokoulutus, jonka aikana

i) yksimoottoristen lentokoneiden EIR-lentokoulutukseen on kuuluttava vähintään 15 tuntia mittarilentokoulutusta; ja

ii) monimoottoristen lentokoneiden EIR-lentokoulutukseen on kuuluttava vähintään 16 tuntia mittarilentokoulutusta, josta vähintään 4 tuntia on annettu monimoottorisilla lentokoneilla.

d) Teoriatieto. Ennen lentokokeen suorittamista hakijan on osoitettava myönnettäviä oikeuksia vastaava teoriatiedon taso FCL.615 kohdan b kohdassa mainituissa oppiaineissa.

e) Lentokoe. Koulutuksen suoritettuaan hakijan on läpäistävä lentokoe lentokoneella mittaritarkastuslentäjän kanssa. Monimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutusta varten lentokoe on suoritettava monimoottorisella lentokoneella. Yksimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutusta varten lentokoe on suoritettava yksimoottorisella lentokoneella.

f) Poiketen siitä, mitä edellä c ja d kohdassa säädetään, yksimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutuksen haltijan, jolla on myös monimoottorisen lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus ja joka haluaa saada monimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutuksen ensimmäistä kertaa, on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kurssi, joka sisältää monimoottorisilla lentokoneilla vähintään kaksi tuntia mittarilentokoulutusta matkalento-osuudella, ja suoritettava hyväksytysti e kohdassa tarkoitettu lentokoe.

g) Voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen.

1) EIR-kelpuutus on voimassa vuoden.

2) EIR-kelpuutuksen voimassaolon jatkamista hakevien on

▼C4

i) suoritettava hyväksytysti tarkastuslento lentokoneella kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana; tai

▼M3

ii) lennettävä kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden aikana 6 tuntia ilma-aluksen päällikkönä mittarilentosääntöjen mukaisesti ja suoritettava vähintään tunnin pituinen koululento sellaisen kouluttajan kanssa, jolla on oikeus antaa koulutusta IR(A)- tai EIR-kelpuutusta varten.

3) Joka toista voimassaolon jatkamista varten EIR-kelpuutuksen haltijan on suoritettava hyväksytysti g kohdan 2 alakohdan i alakohdan mukainen tarkastuslento.

4) Jos EIR-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, uusiakseen oikeutensa hakijan on

i) suoritettava sellaisen kouluttajan, jolla on oikeus antaa koulutusta IR(A)- tai EIR-kelpuutusta varten, antama kertauskoulutus tarvittavan osaamistason saavuttamiseksi; ja

ii) suoritettava tarkastuslento.

5) Jos EIR-kelpuutuksen voimassaoloa ei ole jatkettu tai kelpuutusta ei ole uusittu 7 vuoden kuluessa kelpuutuksen viimeisestä voimassaolopäivämäärästä, hakijan on lisäksi suoritettava uudelleen EIR-kelpuutuksen teoriakokeet FCL.615 kohdan b kohdan mukaisesti.

▼M4

6) Monimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen tai uusimiseen liittyvä tarkastuslento ja g kohdan 2 alakohdan ii alakohdassa vaadittu koululento on suoritettava monimoottorisella lentokoneella. Jos ohjaajalla on lisäksi yksimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutus, samalla tarkastuslennolla voidaan jatkaa yksimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutuksen voimassaoloa tai uusia kelpuutus. Monimoottorisella lentokoneella suoritettu koululento täyttää myös yksimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutuksen koululentovaatimuksen.

▼M3

h) Kun EIR-kelpuutuksen hakija on suorittanut mittarikoululentoaikaa sellaisen IRI(A)- tai FI(A)-kouluttajan kanssa, jolla on oikeus antaa koulutusta IR- tai EIR-kelpuutusta varten, näistä tunneista voidaan hyvittää c kohdan 2 alakohdan i alakohdassa vaadittujen tuntien osalta enintään viisi tuntia ja ii alakohdassa vaadittujen tuntien osalta enintään kuusi tuntia. Tämä hyvitys ei koske c kohdan 2 alakohdan ii alakohdassa vaadittuja neljää tuntia mittarilentokoulutusta monimoottorisella lentokoneella.

1) Hyvitettävien tuntien määrän määrittelemiseksi ja koulutustarpeiden selvittämiseksi hakijan on suoritettava hyväksytyn koulutusorganisaation ennen kurssia järjestämä arviointi.

2) IRI(A)- tai FI(A)-kouluttajan antaman mittarilentokoulutuksen suorittaminen on kirjattava erillisiin koulutustietoihin, jotka kouluttaja allekirjoittaa.

i) EIR-kelpuutuksen hakijalle, jolla on osan FCL mukainen PPL- tai CPL-lupakirja ja voimassa oleva IR(A)-kelpuutus, jonka kolmas maa on myöntänyt Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 vaatimusten mukaisesti, voidaan hyvittää c kohdassa mainitut koulutusvaatimukset kokonaisuudessaan. Saadakseen EIR-kelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) hänen on suoritettava hyväksytysti EIR-kelpuutukseen vaadittava lentokoe;

2) poiketen siitä, mitä d kohdassa säädetään, hänen on osoitettava lentokokeessa tarkastuslentäjälle, että hänellä on riittävä teoriatiedon taso ilmailun säädöksistä, sääopista sekä lennonsuunnittelusta ja suoritusarvoista (IR);

3) hänellä on oltava vähintään 25 tunnin mittarilentokokemus ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla.

FCL.830    Purjelentäjän pilvilentokelpuutus

a) Purjelentäjän lupakirjan haltija saa lentää purjelentokonetta tai moottoripurjelentokonetta, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, pilvessä vain, jos hänellä on purjelentäjän pilvilentokelpuutus.

b) Purjelentäjän pilvilentokelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut vähintään

1) 30 tuntia ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneilla tai moottoripurjelentokoneilla lupakirjan myöntämisen jälkeen;

2) koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien

▼M7

▼M3

i) teoriakoulutus;

ii) vähintään kaksi tuntia koululentoaikaa purjelentokoneilla tai moottoripurjelentokoneilla yksinomaan mittareiden avulla, josta enintään tunti TMG-moottoripurjelentokoneilla; ja

3) lentokoe sellaisen tarkastuslentäjän kanssa, jolla on tarkoitukseen vaadittava pätevyys.

c) EIR- tai IR(A)-kelpuutuksen haltijoille hyvitetään b kohdan 2 alakohdan i alakohdan vaatimus. Poiketen siitä, mitä b kohdan 2 alakohdan ii alakohdassa säädetään, hakijan on suoritettava vähintään tunti koululentoaikaa purjelentokoneella tai moottoripurjelentokoneella, TMG-moottorilentokoneita lukuun ottamatta, yksinomaan mittareiden avulla.

d) Pilvilentokelpuutuksen haltija saa käyttää oikeuksiaan vain, jos hän on suorittanut viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana vähintään tunnin lentoaikaa tai viisi lentoa ilma-aluksen päällikkönä pilvilentokelpuutuksen mukaisia oikeuksia käyttäen purjelentokoneilla tai moottoripurjelentokoneilla, TMG-purjelentokoneita lukuun ottamatta.

e) Pilvilentokelpuutuksen haltijoiden, jotka eivät täytä d kohdan vaatimuksia, on ennen oikeuksien palauttamista

1) suoritettava tarkastuslento sellaisen tarkastuslentäjän kanssa, jolla on tarkoitukseen vaadittava pätevyys; tai

2) suoritettava d kohdassa vaadittu lisälentoaika tai vaaditut lennot pätevän kouluttajan kanssa.

f) Voimassa olevan EIR- tai IR(A)-kelpuutuksen haltijoille hyvitetään d kohdan vaatimukset täysimääräisesti.

▼B

J   LUKU

KOULUTTAJAT

1    JAKSO

Yleiset vaatimukset

FCL.900    Opettajakelpuutukset

a)

Yleistä. Henkilö saa antaa

1) lennonopetusta ilma-aluksella vain, jos hänellä on

i) tämän asetuksen mukaisesti myönnetty tai hyväksytty lentolupakirja;

ii) annettavaa koulutusta vastaava opettajakelpuutus, joka on myönnetty tämän luvun mukaisesti;

2) synteettistä lentokoulutusta tai miehistöyhteistyökoulutusta vain, jos hänellä on annettavaa koulutusta vastaava opettajakelpuutus, joka on myönnetty tämän luvun mukaisesti.

b)

Erityisehdot

1) Jos jäsenvaltioissa tai lentotoiminnan harjoittajan kalustossa otetaan käyttöön uusia ilma-aluksia eikä tämän luvun vaatimuksia voida täyttää, toimivaltainen viranomainen voi myöntää erityiskelpuutuksen, jolla annetaan oikeudet lennonopetukseen. Tällainen kelpuutus on rajoitettava uuden ilma-alustyypin käyttöönottoon tarvittaviin koulutuslentoihin eikä sen voimassaoloaika saa missään tapauksessa ylittää yhtä vuotta.

2) Edellä b kohdan 1 alakohdan mukaisesti myönnetyn kelpuutuksen haltijan, joka haluaa hakea opettajakelpuutusta, on täytettävä voimassaolon jatkamista koskevat ehdot ja vaatimukset, jotka koskevat kyseistä opettajakelpuutuksen luokkaa. Sen estämättä, mitä FCL.905.TRI kohdan b kohdassa määrätään, tämän (ala)kohdan mukaisesti myönnettyyn TRI-kelpuutukseen sisältyy oikeus antaa opetusta asianomaisen tyypin TRI-kelpuutuksen tai SFI-valtuutuksen myöntämistä varten.

c)

Koulutus jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella

1) Sen estämättä, mitä a kohdassa määrätään, jos lentokoulutusta annetaan hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella, toimivaltainen viranomainen voi myöntää opettajakelpuutuksen hakijalle, jolla on kolmannen valtion Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myöntämä lentolupakirja, edellyttäen että

i) hakijalla on vähintään vastaava lupakirja, kelpuutus tai valtuutus, jota varten hän on oikeutettu antamaan opetusta, ja joka tapauksessa vähintään CPL-lupakirja;

ii) hakija täyttää tässä luvussa asetetut vaatimukset kyseisen opettajakelpuutuksen myöntämiseksi;

iii) hakija osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa eurooppalaiset ilmailun turvallisuussäännöt niin hyvin, että voi käyttää tämän osan (FCL) mukaisia opetusoikeuksia.

2) Kelpuutus rajoittuu lennonopetuksen antamiseen

i) jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella sijaitsevissa hyväksytyissä koulutusorganisaatioissa;

ii) lento-oppilaille, joilla on riittävä kielitaito siinä kielessä, jolla lennonopetusta annetaan.

FCL.915    Kouluttajia koskevat yleiset edellytykset ja vaatimukset

a)

Yleistä. Opettajakelpuutuksen hakijan on oltava vähintään 18-vuotias.

b)

Lisävaatimukset kouluttajille, jotka antavat lennonopetusta ilma-aluksella. Sellaisen opettajakelpuutuksen hakijan tai haltijan, joka oikeuttaa antamaan lennonopetusta ilma-aluksella, on täytettävä seuraavat vaatimukset;

1) vähintään se lupakirja ja tarvittaessa kelpuutus, jota varten lennonopetusta annetaan;

2) lukuun ottamatta koelentokouluttajia

▼M3

i) oltava suorittanut vähintään 15 tuntia lentoaikaa sen luokan tai tyypin ilma-aluksen ohjaajana, jolla lennonopetusta annetaan, ja niistä enintään 7 tuntia saa olla tarvittaessa lennetty simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka edustaa kyseistä ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä, tai

▼B

ii) oltava läpäissyt pätevyyden arviointi kyseistä opettajakelpuutuksen luokkaa varten kyseisen luokan tai tyypin ilma-aluksella;

3) oltava oikeutettu toimimaan ilma-aluksen päällikkönä lennonopetuksen aikana.

c)

Hyvitys muita kelpuutuksia ja voimassaolon jatkamista varten

1) Uuden opettajakelpuutuksen hakija voi saada hyvitystä voimassa olevaa opettajakelpuutusta varten osoitetusta opetusopin tuntemuksesta.

2) Tunnit, jotka on lennetty tarkastuslentäjänä lentokokeen tai tarkastuslennon aikana, hyvitetään täysimääräisesti kaikkien opettajakelpuutusten voimassaolon jatkamista koskevia vaatimuksia varten.

▼M4

d)

Laajennettaessa kelpuutusta muihin tyyppeihin hyvityksessä on otettava huomioon osan 21 mukaisesti laadittujen käyttöön soveltuvuutta koskevien tietojen merkitykselliset osat.

▼B

FCL.920    Kouluttajan pätevyys ja sen arviointi

Kaikki opettajat on koulutettava niin, että he saavuttavat pätevyyden seuraavilla osa-alueilla:

 resurssien valmistelu

 oppimista edistävän ilmapiirin luominen

 tietojen esittäminen

 uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan sekä miehistöyhteistyön yhdistäminen opetukseen

 ajan hallinta koulutustavoitteiden saavuttamiseksi

 oppimisen helpottaminen

 oppilaiden suoritusten arviointi

 edistymisen seuranta ja arvostelu

 oppituntien arviointi

 tulosten raportointi.

FCL.925    Lisävaatimukset MPL-kouluttajille

a)

Opettajan, joka antaa koulutusta MPL-lupakirjaa varten

1) on oltava suorittanut MPL-kouluttajakurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, ja

2) sen lisäksi yhdistetyn MPL-kurssin perus- ja keskitasoa sekä edistynyttä tasoa varten

i) hänellä on oltava kokemusta usean ohjaajan lentotoiminnasta, ja

ii) hänen on oltava suorittanut sovellettavien lentotoimintavaatimusten mukaisesti hyväksytyn kaupallisen lentoliikenteen harjoittajan järjestämä miehistöyhteistyön peruskoulutus.

b)

MPL-kouluttajakurssi

1) MPL-kouluttajakurssin on sisällettävä vähintään 14 tuntia opetusta.

Kurssin päätteeksi kouluttajan pätevyys ja pätevyysperusteisen koulutusmenetelmän tuntemus on arvioitava.

2) Arviointia varten on suoritettava käytännön opetusnäyte MPL-kurssin asiaankuuluvassa vaiheessa. Arvioinnin suorittaa tarkastuslentäjä, jolla on K luvun mukainen kelpoisuus.

3) Kun MPL-kouluttajakurssi on suoritettu hyväksytysti, hyväksytty koulutusorganisaatio antaa hakijalle MPL-kouluttajan kelpoisuustodistuksen.

c)

Oikeudet säilyttääkseen kouluttajan on oltava ohjannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana MPL-kurssilla

1) yksi simulaattorikoulutuskerta, joka kestää vähintään kolme tuntia, tai

2) yksi lentoharjoitus, joka kestää vähintään yhden tunnin ja sisältää vähintään kaksi lentoonlähtöä ja laskua.

d)

Jos kouluttaja ei täytä c kohdan vaatimuksia, hänen on ennen MPL-koulutusta koskevien oikeuksiensa käyttämistä

1) osallistuttava kertauskoulutukseen hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa saavuttaakseen osaamistason, joka vaaditaan kouluttajan pätevyyden arvioinnin läpäisyyn, ja

2) läpäistävä b kohdan 2 alakohdassa tarkoitettu kouluttajan pätevyyden arviointi.

▼M7

FCL.930    Koulutus

a) Opettajakelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutuskurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Purjelentokoneen tai ilmapallojen opettajakelpuutuksen hakijan on mahdollista suorittaa teoria- ja lentokoulutuskurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa.

b) Kurssin on sisällettävä tässä liitteessä (osa FCL) kutakin opettajakelpuutuksen luokkaa varten vahvistettujen erityisten osien lisäksi FCL.920 kohdassa vaaditut seikat.

▼B

FCL.935    Pätevyyden arviointi

a)

Lukuun ottamatta miehistöyhteistyökouluttajaa (MCCI), maalaitekouluttajaa (STI), vuoristolentokouluttajaa (MI) ja koelentokouluttajaa (FTI), opettajakelpuutuksen hakijan henkilön on läpäistävä pätevyyden arviointi kyseisen ryhmän ilma-aluksella osoittaakseen K luvun mukaisesti pätevälle tarkastuslentäjälle kykynsä kouluttaa lento-oppilas kyseisen lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämiseen vaadittavalle tasolle.

b)

Arvioinnin on sisällettävä:

1) FCL.920 kohdassa kuvatun pätevyyden osoittaminen lentoa edeltävässä ja lennon jälkeisessä opetuksessa ja teoriakoulutuksessa;

2) suulliset teoriakuulustelut maassa, lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto sekä lennon aikana tapahtuva näyttö asianomaisen luokan tai tyypin ilma-aluksella tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD);

3) opettajan pätevyyden arvioinnin edellyttämät harjoitukset.

c)

Arviointi on suoritettava saman luokan tai tyypin ilma-aluksella tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), jota käytetään lennonopetuksessa.

d)

Jos opettajakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen vaaditaan pätevyyden arviointi, hakija, joka ei läpäise arviointia ennen opettajakelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää, ei saa käyttää kyseisen kelpuutuksen oikeuksia, ennen kuin on suorittanut arvioinnin hyväksytysti.

▼C1

FCL.940    Opettajakelpuutusten voimassaolo

▼B

Lukuun ottamatta vuoristolentokouluttajan kelpuutusta (MI) ja rajoittamatta FCL.900 kohdan b kohdan 1 alakohdan soveltamista opettajakelpuutukset ovat voimassa kolme vuotta.

▼M4

FCL.945    Kouluttajan velvollisuudet

Kun yksimoottoristen mäntämoottorilentokoneiden luokkakelpuutuksen tai TMG-luokkakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi tarvittava koululento on suoritettu FCL.740.A kohdan b kohdan 1 alakohdan mukaisesti ja ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki muut FCL.740.A kohdan b kohdan 1 alakohdassa edellytetyt kelpuutuksen voimassaolon jatkamista koskevat kriteerit täyttyvät, kouluttajan on merkittävä hakijan lupakirjaan uusi kelpuutuksen tai todistuksen voimassaolon päättymispäivä, jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen viranomainen on erikseen valtuuttanut hänet tätä tarkoitusta varten.

▼B

2    JAKSO

Lennonopettajan erityisvaatimukset – FI

FCL.905.FI    FI – Oikeudet ja ehdot

Lennonopettajan kelpuutus (FI) oikeuttaa antamaan lennonopetusta seuraavien lupakirjojen ja kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten:

a) asianomaisen ilma-alusryhmän PPL-, SPL- BPL- ja LAPL-lupakirjat;

b) yksimoottoristen yhden ohjaajan ilma-alusten luokka- ja tyyppikelpuutukset lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan lentokoneita; ilmapallojen luokkia ja ryhmiä koskevat laajennukset ja purjelentokoneiden luokkia koskevat laajennukset;

c) yhden ja usean ohjaajan ilmalaivojen tyyppikelpuutukset;

d) asianomaisen ilma-alusryhmän CPL-lupakirjat edellyttäen, että lennonopettaja on lentänyt kyseisen ilma-alusryhmän ohjaajana vähintään 500 tuntia, johon on kuulunut vähintään 200 tuntia lennonopetusta;

e) yölentokelpuutukset edellyttäen, että

1) lennonopettajalla on asianomaisen ilma-alusryhmän yölentokelpuutus;

2) lennonopettaja on osoittanut kykynsä opettaa yöllä sellaiselle lennonopettajalle, jolla on i kohdan mukainen kelpoisuus, ja

3) täyttää FCL.060 kohdan b kohdan 2 alakohdan yölentokokemusvaatimuksen.

▼M3

f) hinaus-, taitolento- tai, FI(S)-kelpuutuksen osalta, pilvilentokelpuutukset edellyttäen, että lennonopettajalla on tällaiset oikeudet ja että hän on osoittanut kykynsä antaa opetusta kyseistä kelpuutusta varten sellaiselle lennonopettajalle, jolla on i kohdan mukainen kelpoisuus;

g) EIR- tai IR-kelpuutukset asianomaisessa ilma-alusryhmässä edellyttäen, että

1) lennonopettajalla on vähintään 200 tuntia IFR-lentoaikaa, josta korkeintaan 50 tuntia saa olla mittariaikaa maassa lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FNPT II:lla;

2) lennonopettaja on suorittanut lento-oppilaana mittarilentokouluttajan (IRI) kurssin ja läpäissyt pätevyyden arvioinnin IRI-kelpuutusta varten, ja

3) lisäksi

▼M3

i) monimoottoristen lentokoneiden osalta täyttää vaatimukset monimoottoristen lentokoneiden luokkakelpuutuskouluttajan (CRI) kelpuutuksen myöntämistä varten;

▼B

ii) monimoottoristen helikopterien osalta täyttää vaatimukset tyyppikouluttajan (TRI) kelpuutuksen myöntämistä varten;

h) monimoottoristen yhden ohjaajan ilma-alusten luokka- tai tyyppikelpuutukset, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan lentokoneita, edellyttäen, että lennonopettaja

1) täyttää lentokoneiden osalta CRI-kelpuutuksen edellytykset, jotka esitetään FCL.915.CRI kohdan a kohdassa, sekä FCL.930.CRI ja FCL.935 kohdan vaatimukset;

▼M3

2) täyttää helikopterien osalta FCL.910.TRI kohdan c kohdan 1 alakohdan vaatimukset ja TRI(H)-kelpuutuksen edellytykset, jotka esitetään FCL.915.TRI kohdan d kohdan 2 alakohdassa.

▼B

i) FI-, IRI-, CRI-, STI- ja MI-kelpuutukset edellyttäen, että lennonopettaja on

1) antanut lennonopetusta vähintään seuraavasti:

i) FI(S)-kelpuutuksen osalta vähintään 50 tuntia tai 150 lentoonlähtöä lennonopetuksena purjelentokoneilla;

ii) FI(B)-kelpuutuksen osalta vähintään 50 tuntia tai 50 lentoonlähtöä lennonopetuksena ilmapalloilla;

iii) kaikissa muissa tapauksissa 500 tuntia lennonopetusta asianomaisella ilma-alusryhmällä;

2) läpäissyt pätevyyden arvioinnin FCL.935 kohdan mukaisesti asianomaisella ilma-alusryhmällä osoittaakseen lennonopettajien tarkastuslentäjälle (FIE), että hän kykenee antamaan opetusta FI-kelpuutusta varten;

j) MPL-kelpuutukset edellyttäen, että lennonopettajalla

1) on koulutuksen alkeislentokoulutusvaihetta varten suoritettuna vähintään 500 tuntia lentoaikaa lentokoneiden ohjaajana, josta vähintään 200 tuntia lentokoulutusta;

2) on koulutuksen perustasoa varten

i) monimoottorisen lentokoneen mittarilentokelpuutus ja oikeus antaa opetusta mittarilentokelpuutusta varten, ja

ii) vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentotoiminnassa;

3) jos lennonopettajalla, on jo kelpoisuus antaa opetusta yhdistetyllä ATP(A)- tai CPL(A)/IR-kurssilla, 2 kohdan ii alakohdan vaatimus voidaan korvata suorittamalla kurssi, johon sisältyy

i) miehistöyhteistyön kelpoisuus;

ii) viiden lentokoulutuskerran tarkkailu MPL-kurssin kolmannessa vaiheessa;

iii) viiden lentokoulutuskerran tarkkailu MPL-kurssin neljännessä vaiheessa;

iv) viiden reittitoiminnan mukaisen lentokoulutuskerran tarkkailu lentotoiminnan harjoittajan määräaikaiskoulutuksessa;

v) MCCI-kouluttajakurssin sisältö.

Tässä tapauksessa lennonopettajan on suoritettava ensimmäiset viisi opetuskertaansa sellaisen TRI(A)-, MCCI(A) tai SFI(A)-kouluttajan valvonnassa, jolla on kelpoisuus MPL-lentokoulutukseen.

FCL.910.FI    FI – Rajoitetut oikeudet

a)

▼M7

Lennonopettajan oikeudet on rajoitettu lentokoulutuksen antamiseen ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation tätä tarkoitusta varten nimeämän saman ilma-alusryhmän lennonopettajan valvonnassa seuraavissa tapauksissa:

▼B

1) PPL-, SPL-, BPL- ja LAPL-lupakirjojen myöntämistä varten;

2) kaikilla yhdistetyillä kursseilla PPL-tasolla lentokoneiden ja helikopterien osalta;

▼M3

3) yksimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutuksia varten, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan lentokoneita, ilmapallojen luokkia ja ryhmiä koskevia laajennuksia varten ja purjelentokoneiden luokkia koskevia laajennuksia varten;

▼B

4) yölento-, hinaus- ja taitolentokelpuutuksia varten.

b)

Kun lennonopettaja opettaa valvonnan alaisena a kohdan mukaisesti, hänellä ei ole oikeutta antaa lento-oppilaille lupaa ensimmäiseen yksinlentoon ja ensimmäiseen yksinmatkalentoon.

c)

Edellä a ja b kohdan rajoitukset poistetaan FI-kelpuutuksesta, kun lennonopettaja on antanut vähintään

1) FI(A)-kelpuutuksen osalta 100 tuntia lentokoulutusta lentokoneilla tai moottoripurjelentokoneilla ja on lisäksi valvonut vähintään 25 lento-oppilaan yksinlentoa;

2) FI(H)-kelpuutuksen osalta 100 tuntia lentokoulutusta helikoptereilla ja on lisäksi valvonut vähintään 25 lento-oppilaan yksinlentoharjoitusta;

3) FI(As)-, FI(S)- ja FI(B)-kelpuutusten osalta 15 tuntia tai 50 lentoonlähtöä lennonopetuksena niin, että ne kattavat PPL(As)-, SPL- tai BPL-lupakirjan koko koulutusohjelman asianomaisessa ilma-alusryhmässä.

FCL.915.FI    FI – Edellytykset

FI-kelpuutuksen hakijan on

a) FI(A)- ja FI(H)-kelpuutuksen osalta

1) oltava saanut kyseisellä ilma-alusryhmällä vähintään 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan 5 tuntia saa olla mittariaikaa maassa simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD);

2) oltava suorittanut 20 tuntia VFR-matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä kyseisen ryhmän ilma-aluksilla, ja

b) lisäksi FI(A)-kelpuutusta varten:

1) Hakijalla on oltava vähintään CPL(A)-lupakirja, tai

2) vähintään PPL(A)-lupakirja ja hänen on

i) täytettävä CPL-lupakirjan teoriatietovaatimukset, paitsi jos kyseessä on FI(A)-kelpuutuksella ainoastaan LAPL(A)-lupakirjaa varten annettava opetus, ja

ii) oltava suorittanut lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla vähintään 200 tuntia lentoaikaa, joista 150 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;

3) oltava lentänyt yksimoottorisilla mäntämoottorilentokoneilla vähintään 30 tuntia, joista vähintään 5 tuntia on oltava suoritettu FCL.930.FI kohdan a kohdassa tarkoitettua arviointilentoa edeltävien kuuden kuukauden kuluessa;

4) oltava suorittanut ilma-aluksen päällikkönä VFR-matkalento, mukaan lukien vähintään 540 kilometriä (300 NM) pitkä lento, jonka aikana suoritetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle eri lentopaikalle;

c) lisäksi FI(H)-kelpuutusta varten hakijan on oltava suorittanut helikopterin ohjaajana 250 tuntia kokonaislentoaikaa, josta

1) vähintään 100 tuntia on oltava lennetty ilma-aluksen päällikkönä, jos hakijalla on vähintään CPL(H), tai

2) vähintään 200 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, jos hakijalla on vähintään PPL(H) ja hän täyttää CPL-teoriatietovaatimukset;

d) FI(As)-kelpuutusta varten hänen on oltava suorittanut ilma-aluksen päällikkönä ilmalaivoilla 500 tuntia lentoaikaa, joista 400 tuntia CPL(As)-lupakirjan haltijana;

▼M3

e) FI(S)-kelpuutusta varten hakijan on oltava suorittanut 100 tuntia lentoaikaa ja 200 lentoonlähtöä ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneella. Lisäksi jos hakija haluaa antaa lennonopetusta TMG-moottoripurjelentokoneilla, hänen on oltava suorittanut vähintään 30 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä TMG-moottoripurjelentokoneilla ja suorittanut toinen pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti TMG-moottoripurjelentokoneella sellaisen lennonopettajan kanssa, jolla on FCL.905.FI kohdan i kohdan mukainen kelpoisuus;

▼B

f) FI(B)-kelpuutusta varten hänen on oltava suorittanut ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloilla 75 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 15 tuntia siinä luokassa, jota varten lennonopetusta on tarkoitus antaa.

FCL.930.FI    FI – Koulutus

a)

FI-kelpuutuksen hakijan on oltava läpäissyt erityinen arviointilento sellaisen lennonopettajan kanssa, jolla on FCL.905.FI kohdan i kohdan mukainen kelpoisuus, kurssin alkua edeltävien kuuden kuukauden kuluessa. Kokeessa arvioidaan hänen valmiutensa kurssin suorittamiseen. Arviointilennon on perustuttava tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaiseen luokka- ja tyyppikelpuutuksen tarkastuslentoon.

b)

FI-koulutuksen on sisällettävä

1) 25 tuntia opetusoppia;

2)

 

i) FI(A)-, (H)- ja (As)-kelpuutusta varten vähintään 100 tuntia teoriakoulutusta, mukaan lukien edistystä mittaavat kokeet;

ii) FI(B)- ja FI(S)-kelpuutusta varten vähintään 30 tuntia teoriakoulutusta, mukaan lukien edistystä mittaavat kokeet;

3)

 

i) FI(A)- ja (H)-kelpuutuksia varten vähintään 30 tuntia lentokoulutusta, josta 25 tuntia on oltava koululentoaikaa; tästä 5 tuntia voidaan suorittaa lentosimulaattorilla, FNPT I:lla tai II:lla tai FTD 2/3:lla;

ii) FI(As)-kelpuutusta varten vähintään 20 tuntia lentokoulutusta, josta 15 tuntia on oltava koululentoaikaa;

iii) FI(S)-kelpuutusta varten vähintään 6 tuntia tai 20 lentoonlähtöä lentokoulutuksena;

iv) jos FI(S)-kelpuutuksella annetaan opetusta TMG-moottoripurjelentokoneilla, vähintään 6 tuntia koululentoaikaa TMG-moottoripurjelentokoneilla;

▼M3

v) FI(B)-kelpuutusta varten vähintään 3 tuntia lentokoulutusta, mukaan lukien 3 lentoonlähtöä.

4) Kun haetaan toisen ilma-alusryhmän FI-kelpuutusta, lentäjille, joilla on tai on aiemmin ollut FI(A)-, (H)- tai (As)-kelpuutus, hyvitetään 55 tuntia b kohdan 2 alakohdan i alakohdan vaatimuksesta tai 18 tuntia b kohdan 2 alakohdan ii alakohdan vaatimuksesta.

▼B

FCL.940.FI    FI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

FI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi sen haltijan on täytettävä kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

1) annettava

i) FI(A)- ja (H)-kelpuutuksen osalta vähintään 50 tuntia lennonopetusta asianomaisella ilma-alusryhmällä kelpuutuksen voimassaoloaikana FI-, TRI-, CRI-, IRI- tai MI-kouluttajana tai tarkastuslentäjänä; jos mittarilentokoulutusoikeuksien voimassaoloa halutaan jatkaa, näistä tunneista 10 on oltava lennonopetusta mittarilentokelpuutusta varten ja niiden on oltava suoritettu FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden aikana;

ii) FI(As)-kelpuutuksen osalta vähintään 20 tuntia lennonopetusta ilmalaivoilla FI- tai IRI-lennonopettajana tai tarkastuslentäjänä kelpuutuksen voimassaoloaikana; jos mittarilentokoulutusoikeuksien voimassaoloa halutaan jatkaa, näistä tunneista 10 on oltava lennonopetusta mittarilentokelpuutusta varten ja niiden on oltava suoritettu FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden aikana;

iii) FI(S)-kelpuutuksen osalta vähintään 30 tuntia tai 60 lentoonlähtöä lennonopetuksena purjelentokoneilla, moottoripurjelentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla tai FI-lennonopettajana tai tarkastuslentäjänä kelpuutuksen voimassaoloaikana;

iv) FI(B)-kelpuutuksen osalta vähintään 6 tuntia lennonopetusta ilmapalloilla FI-lennonopettajana tai tarkastuslentäjänä kelpuutuksen voimassaoloaikana;

2) osallistuttava lennonopettajien kertauskoulutukseen kelpuutuksen voimassaoloaikana;

3) läpäistävä pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden aikana.

b)

Vähintään joka toisessa voimassaolon jatkamisessa FI(A)- tai FI(H)-kelpuutuksen osalta tai joka kolmannessa voimassaolon jatkamisessa FI(As)-, (S)- tai (B)-kelpuutuksen osalta haltijan on läpäistävä pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti.

c)

Uusiminen. Jos FI-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on uusimista edeltävien 12 kuukauden aikana

1) osallistuttava lennonopettajien kertauskoulutukseen;

2) läpäistävä pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti.

4    JAKSO

Tyyppikouluttajan erityisvaatimukset – TRI

FCL.905.TRI    TRI – Oikeudet ja ehdot

Tyyppikouluttajalla (TRI) on oikeus antaa opetusta

▼M3

a) EIR- tai IR-kelpuutusten voimassaolon jatkamista ja uusimista varten edellyttäen, että TRI-kelpuutuksen haltijalla on voimassa oleva IR-kelpuutus

▼B

b) TRI-kelpuutuksen tai SFI-valtuutusten myöntämistä varten edellyttäen, että haltijalla on 3 vuoden kokemus tyyppikouluttajana, ja

c) yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikouluttajan osalta

1) vaativien suorituskykyisten yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutuksen myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten, kun hakija hakee oikeuksia yhden ohjaajan lentotoimintaan;

TRI(SPA)-oikeudet voidaan laajentaa lentokoulutukseen vaativien suorituskykyisten yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutuksia varten usean ohjaajan lentotoiminnassa edellyttäen, että tyyppikouluttajalla

i) on MCCI-valtuutus, tai

ii) on tai on aiemmin ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin.

2) MPL-kurssin perustasolla edellyttäen, että hänen oikeutensa on laajennettu usean ohjaajan lentotoimintaan ja hänellä on tai on aiemmin ollut FI(A)- tai IRI(A)-kelpuutus.

d) usean ohjaajan lentokoneiden tyyppikouluttajan osalta

1) tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten

i) usean ohjaajan lentokoneisiin;

ii) vaativiin suorituskykyisiin yhden ohjaajan lentokoneisiin, kun hakija hakee oikeutta usean ohjaajan lentotoimintaan;

2) miehistöyhteistyökoulutusta;

3) MPL-kurssin perus- ja keskitasolla sekä edistyneellä tasolla edellyttäen, että perustasoa varten hänellä on tai on aiemmin ollut FI(A) tai IRI(A)-kelpuutus;

e) helikopterin tyyppikouluttajan osalta

1) helikopterien tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten;

2) miehistöyhteistyökoulutusta edellyttäen, että hänellä on usean ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus;

3) yksimoottoristen helikopterien IR(H)-kelpuutuksen laajentamiseksi monimoottoristen helikopterien IR(H)-kelpuutukseksi;

f) pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppikouluttajan osalta

1) pystysuoraan nousevien lentokoneiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten;

2) miehistöyhteistyökoulutusta.

FCL.910.TRI    TRI – Rajoitetut oikeudet

a)

Yleistä. Jos TRI-koulutus annetaan pelkästään lentosimulaattorilla, TRI-kelpuutuksen oikeudet rajoittuvat koulutukseen lentosimulaattorilla.

Tässä tapauksessa tyyppikouluttaja voi lentää reittilentoa valvonnan alaisena edellyttäen, että TRI-kurssi on sisältänyt lisäkoulutusta kyseistä tarkoitusta varten.

▼M4

b)

Lentokoneiden ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden tyyppikouluttaja – TRI(A) ja TRI(PL). Tyyppikouluttajan oikeudet rajoittuvat siihen lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppiin, jolla koulutus ja pätevyyden arviointi on suoritettu. Ellei osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa toisin määrätä, tyyppikouluttajan oikeudet laajennetaan muihin tyyppeihin, kun hän on

1) suorittanut hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana kyseisellä ilma-alustyypillä vähintään 15 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ja niistä 7 lentoa saa olla suoritettu lentosimulaattorilla;

2) suorittanut kyseisen TRI-kurssin teknistä koulutusta ja lentokoulutusta koskevat osat;

3) läpäissyt pätevyyden arvioinnin asiaankuuluvat osat FCL.935 kohdan mukaisesti osoittaakseen K luvun mukaisesti kelpuutetulle lennonopettajien tarkastuslentäjälle (FIE) tai tyyppitarkastuslentäjälle (TRE) kykynsä kouluttaa lentäjä tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellyttämälle tasolle, mukaan lukien lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto sekä teoriakoulutus.

c)

Helikopterityyppikouluttaja – TRI(H)

1) TRI(H)-kelpuutuksen oikeudet rajoittuvat siihen helikopterityyppiin, jolla lentokoe TRI-kelpuutuksen myöntämiseksi on suoritettu. Ellei osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa toisin määrätä, tyyppikouluttajan oikeudet laajennetaan muihin tyyppeihin, kun hän on

i) suorittanut TRI-kurssin tyyppikohtaisen teknisen osan kyseisellä helikopterityypillä tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka edustaa kyseistä tyyppiä;

ii) antanut vähintään kaksi tuntia lennonopetusta kyseisellä tyypillä pätevän TRI(H)-kouluttajan valvonnassa; ja

iii) läpäissyt pätevyyden arvioinnin asiaankuuluvat osat FCL.935 kohdan mukaisesti osoittaakseen K luvun mukaisesti kelpuutetulle lennonopettajien tarkastuslentäjälle (FIE) tai tyyppitarkastuslentäjälle (TRE) kykynsä kouluttaa lentäjä tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellyttämälle tasolle, mukaan lukien lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto sekä teoriakoulutus.

▼B

2) Ennen kuin TRI(H)-kelpuutuksen oikeudet laajennetaan yhden ohjaajan oikeuksista usean ohjaajan oikeuksiin samassa helikopterityypissä, haltijalla on oltava vähintään 100 tunnin kokemus usean ohjaajan lentotoiminnasta kyseisellä tyypillä.

d)

Sen estämättä, mitä edellisissä kohdissa määrätään, TRI-kelpuutuksen haltija, jolle on myönnetty FCL.725 kohdan e kohdan mukainen tyyppikelpuutus, on oikeutettu saamaan TRI-oikeutensa laajennetuiksi tähän uuteen ilma-alustyyppiin.

FCL.915.TRI    TRI – Edellytykset

Tyyppikouluttajan (TRI) kelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) asianomaisen ilma-alusryhmän CPL-, MPL- tai ATPL-lupakirja;

b) TRI(MPA)-kelpuutusta varten:

1) oltava suorittanut 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentokoneen ohjaajana, ja

2) oltava suorittanut hakemusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana vähintään 30 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, kyseisellä lentokonetyypillä ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä; näistä 15 lentoa saa olla suoritettu lentosimulaattorilla, joka edustaa kyseistä tyyppiä;

c) TRI(SPA)-kelpuutusta varten:

1) oltava suorittanut hakemusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana vähintään 30 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, kyseisellä lentokonetyypillä ilma-aluksen päällikkönä; näistä 15 lentoa saa olla suoritettu lentosimulaattorilla, joka edustaa kyseistä tyyppiä, ja

2)

 

i) oltava suorittanut vähintään 500 tuntia lentoaikaa lentokoneen ohjaajana, mukaan lukien 30 tuntia ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä lentokonetyypillä, tai

ii) hänellä on oltava tai oltava aiemmin ollut monimoottorisen lentokoneen FI-kelpuutus IR(A)-oikeuksin;

d) TRI(H)-kelpuutusta varten:

1) oltava suorittanut yksimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin TRI(H)-kelpuutusta varten 250 tuntia helikopterin ohjaajana;

2) oltava suorittanut monimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin TRI(H)-kelpuutusta varten 500 tuntia helikopterin ohjaajana, mukaan lukien 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä monimoottorisilla yhden ohjaajan helikoptereilla;

3) oltava usean ohjaajan helikopterin TRI(H)-kelpuutusta varten suorittanut 1 000 tuntia lentoaikaa helikopterin ohjaajana, mukaan lukien

i) 350 tuntia usean ohjaajan helikopterin ohjaajana, tai

ii) niiden hakijoiden osalta, joilla on jo monimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin TRI(H)-kelpuutus, 100 tuntia kyseisen tyypin ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa;

4) FI(H)-kelpuutuksen haltijoille hyvitetään täysimääräisesti 1 ja 2 kohdan vaatimukset kyseisessä yhden ohjaajan helikopterityypissä;

e) TRI(PL)-kelpuutusta varten:

1) oltava suorittanut 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentokoneiden, pystysuoraan nousevien lentokoneiden tai usean ohjaajan helikopterien ohjaajana, ja

2) oltava suorittanut hakemusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana vähintään 30 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä kyseisellä pystysuoraan nousevan lentokoneen tyypillä; näistä 15 lentoa saa olla suoritettu lentosimulaattorilla, joka edustaa kyseistä tyyppiä.

FCL.930.TRI    TRI – Koulutus

a)

TRI-koulutuksen on sisällettävä vähintään

1) 25 tuntia opetusoppia;

2) 10 tuntia teknistä koulutusta, mukaan lukien teknisten tietojen tarkistus, tuntisuunnitelmien valmistelu ja luokkahuoneessa/simulaattorissa tarvittavien opetustaitojen kehittäminen;

3) yhden ohjaajan ilma-alusten osalta 5 tuntia lentokoulutusta kyseisellä ilma-aluksella tai simulaattorilla, joka edustaa kyseistä ilma-alusta, ja usean ohjaajan ilma-alusten osalta 10 tuntia lentokoulutusta ilma-aluksella tai simulaattorilla, joka edustaa kyseistä ilma-alusta.

b)

Hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut opettajakelpuutus, hyvitetään a kohdan 1 alakohdan vaatimus täysimääräisesti.

c)

TRI-kelpuutuksen hakijalle, jolla on kyseisen tyypin SFI-valtuutus, hyvitetään tämän kohdan vaatimukset täysimääräisesti sellaisen TRI-kelpuutuksen myöntämiseksi, joka on rajoitettu lennonopetukseen simulaattorilla.

FCL.935.TRI    TRI – Pätevyyden arviointi

Jos TRI-kelpuutusta koskeva pätevyyden arviointi suoritetaan lentosimulaattorilla, TRI-kelpuutus on rajoitettava lennonopetukseen lentosimulaattoreilla.

Rajoitus poistetaan, kun tyyppikouluttaja on läpäissyt pätevyyden arvioinnin ilma-aluksella.

FCL.940.TRI    TRI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)    Voimassaolon jatkaminen

1) Lentokoneet. TRI(A)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on enintään 12 kuukautta ennen kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää täytettävä yksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

i) suoritettava toinen seuraavista täysimääräisen tyyppikurssin osista: vähintään kolme tuntia kestävä simulaattorikoulutuskerta tai yksi vähintään tunnin kestävä lentoharjoitus, johon kuuluu vähintään kaksi lentoonlähtöä ja laskua;

ii) saatava lennonopettajien kertauskoulutus tyyppikouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa;

iii) läpäistävä pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti.

2) Helikopterit ja pystysuoraan nousevat lentokoneet. TRI(H)- tai TRI(PL)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on TRI-kelpuutuksen voimassaoloaikana täytettävä kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

i) annettava 50 tuntia lennonopetusta kullakin ilma-alustyypillä, jota varten hänellä on opetusoikeudet, tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka edustaa kyseisiä tyyppejä, ja niistä vähintään 15 tuntia on annettava TRI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden aikana;

TRI(PL)-kelpuutuksen osalta kyseiset lennonopetustunnit on lennettävä tyyppikouluttajana (TRI), tyyppitarkastuslentäjänä (TRE), simulaattorikouluttajana (SFI) tai simulaattoritarkastuslentäjänä (SFE); TRI(H)-kelpuutuksen osalta lennonopettajana (FI), mittarilentokouluttajana (IRI), maalaitekouluttajana (STI) tai tarkastuslentäjänä lennetty aika lasketaan mukaan tähän tarkoitukseen;

ii) saatava lennonopettajien kertauskoulutus tyyppikouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa

iii) läpäistävä pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti.

3) Vähintään joka toisessa TRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa haltijan on läpäistävä pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti.

4) Jos henkilöllä on TRI-kelpuutus useaan saman ryhmän ilma-alustyyppiin, pätevyyden arviointi yhdellä näistä tyypeistä jatkaa muiden saman ilma-alusryhmän tyyppien TRI-kelpuutusten voimassaoloa.

5) TRI(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisen erityisvaatimukset. TRI(H)-kouluttajalle, jolla on FI(H)-kelpuutus kyseiseen tyyppiin, hyvitetään edellä olevan a kohdan vaatimukset täysimääräisesti. Tässä tapauksessa TRI(H)-kelpuutus on voimassa FI(H)-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivään asti.

b)    Uusiminen

1) Lentokoneet. Jos TRI(A)-kelpuutuksen voimassaoloaika on päättynyt, hakijan on oltava

i) suorittanut hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana kyseisellä lentokonetyypillä vähintään 30 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ja niistä enintään 15 lentoa saa olla suoritettu lentosimulaattorilla;

ii) suorittanut TRI-kurssin asiaankuuluvat osat hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa;

iii) antanut täysimääräisen tyyppikurssin aikana vähintään kolme tuntia lentokoulutusta asianomaisella lentokonetyypillä TRI(A)-kouluttajan valvonnassa.

2) Helikopterit ja pystysuoraan nousevat lentokoneet. Jos TRI(H)- tai TRI(PL)-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on uusimista edeltävien 12 kuukauden aikana

i) saatava lennonopettajien kertauskoulutus tyyppikouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, ja koulutuksen on sisällettävä kaikki TRI-kurssin olennaiset osat, ja

ii) läpäistävä pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti kussakin ilma-alustyypissä, jota varten opetusoikeuksien uusimista haetaan.

5    JAKSO

Luokkakelpuutuskouluttajan erityisvaatimukset – CRI

FCL.905.CRI    CRI – Oikeudet ja ehdot

a)

Luokkakelpuutuskouluttajalla (CRI) on oikeus antaa opetusta

▼M3

1) yhden ohjaajan lentokoneiden, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan lentokoneita, luokka- tai tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten, kun hakija hakee oikeuksia yhden ohjaajan lentotoimintaan;

▼B

2) lentokoneluokan hinaus- tai taitolentokelpuutuksia varten edellyttäen, että luokkakelpuutuskouluttajalla on kyseinen kelpuutus ja hän on osoittanut kykynsä opettaa kyseistä kelpuutusta varten sellaiselle lennonopettajalle, jolla on FCL.905.FI kohdan i kohdan mukainen kelpoisuus;

▼M4

3) LAPL(A)-oikeuksien laajentamiseksi toiseen lentokoneluokkaan tai -versioon.

▼B

b)

Luokkakelpuutuskouluttajan oikeudet rajoitetaan siihen lentokoneen luokkaan tai tyyppiin, jolla opettajan pätevyyden arviointi on suoritettu; luokkakelpuutuskouluttajan oikeudet laajennetaan muihin luokkiin tai tyyppeihin, kun hän on suorittanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

1) 15 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä kyseisen luokan tai tyypin lentokoneella;

2) yhden koululennon istuen oikeanpuoleisella istuimella toisen kyseistä luokkaa tai tyyppiä varten kelpuutetun, toisella ohjaajan istuimella istuvan luokkakelpuutuskouluttajan (CRI) tai lennonopettajan (FI) valvonnassa.

▼M3

c)

Monimoottoristen lentokoneiden CRI-kelpuutuksen hakijan, jolla on yksimoottoristen lentokoneiden CRI-kelpuutus, on oltava täyttänyt FCL.915.CRI kohdan a kohdassa vahvistetut CRI-kelpuutuksen edellytykset ja FCL.930.CRI kohdan a kohdan 3 alakohdan ja FCL.935 kohdan vaatimukset.

▼B

FCL.915.CRI    CRI – Edellytykset

CRI-kelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut vähintään:

a) monimoottoristen lentokoneiden osalta

1) 500 tuntia lentoaikaa lentokoneen ohjaajana;

2) 30 tuntia ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä lentokoneluokalla tai –tyypillä;

b) yksimoottoristen lentokoneiden osalta

1) 300 tuntia lentoaikaa lentokoneen ohjaajana;

2) 30 tuntia ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä lentokoneluokalla tai tyypillä.

FCL.930.CRI    CRI – Koulutus

a)

CRI-kurssin on sisällettävä vähintään

1) 25 tuntia opetusoppia koskevaa koulutusta;

2) 10 tuntia teknistä koulutusta, mukaan lukien teknisten tietojen tarkistus, tuntisuunnitelmien valmistelu ja luokkahuoneessa/simulaattorissa tarvittavien opetustaitojen kehittäminen;

3) 5 tuntia lentokoulutusta monimoottorisilla lentokoneilla tai 3 tuntia lentokoulutusta yksimoottorisilla lentokoneilla sellaisen lennonopettajan FI(A) antamana, jolla on FCL.905.FI kohdan i kohdan mukainen kelpoisuus.

b)

Hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut opettajakelpuutus, hyvitetään a kohdan 1 alakohdan vaatimus täysimääräisesti.

FCL.940.CRI    CRI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

CRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on CRI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden aikana

1) annettava vähintään 10 tuntia lennonopetusta luokkakelpuutuskouluttajana; jos hakijalla on CRI-oikeudet sekä yksimoottorisiin että monimoottorisiin lentokoneisiin, nämä 10 tuntia lennonopetusta on jaettava tasan yksimoottoristen ja monimoottoristen lentokoneiden välillä, tai

2) saatava kertauskoulutusta luokkakelpuutuskouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, tai

3) läpäistävä pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti monimoottorisella tai yksimoottorisella lentokoneella tarpeen mukaan.

b)

Vähintään joka toisessa CRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa haltijan on täytettävä a kohdan 3 alakohdan vaatimus.

c)

Uusiminen. Jos CRI-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on uusimista edeltävien 12 kuukauden aikana

1) saatava kertauskoulutusta luokkakelpuutuskouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa;

2) läpäistävä pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti.

6    JAKSO

Mittarilentokouluttajan erityisvaatimukset – IRI

FCL.905.IRI    IRI – Oikeudet ja ehdot

▼M3

a)

Mittarilentokouluttajalla on oikeus antaa opetusta EIR- tai IR-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten asianomaisessa ilma-alusryhmässä.

▼B

b)

MPL-kurssin erityisvaatimukset. Jotta IRI(A)-kouluttaja voisi antaa opetusta MPL-kurssin perustasolla,

1) hänellä on oltava monimoottorisen lentokoneen mittarilentokelpuutus, ja

2) hänen on oltava suorittanut vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentotoiminnassa.

3) Jos mittarilentokouluttajalla on jo kelpoisuus antaa opetusta yhdistetyllä ATP(A)- tai CPL(A)/IR-kurssilla, b kohdan 2 alakohdan vaatimus voidaan korvata suorittamalla FCL.905.FI kohdan j kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu kurssi.

FCL.915.IRI    IRI – Edellytykset

IRI-kelpuutuksen hakijan on

a) IRI(A)-kelpuutusta varten

1) oltava suorittanut vähintään 800 tuntia mittarilentoaikaa, josta vähintään 400 tuntia lentokoneilla, ja

▼M3

2) monimoottoristen lentokoneiden IRI(A)-kelpuutuksen osalta täytettävä FCL.915.CRI kohdan a kohdan, FCL.930.CRI kohdan ja FCL.935 kohdan vaatimukset;

▼B

b) IRI(H)-kelpuutusta varten

1) oltava suorittanut vähintään 500 tuntia mittarilentoaikaa, josta vähintään 250 tuntia helikoptereilla, ja

2) usean ohjaajan helikopterin IR(H)-kelpuutuksen osalta täytettävä FCL.905.FI kohdan g kohdan 3 alakohdan ii alakohdan vaatimukset;

c) IRI(As)-kelpuutusta varten oltava suorittanut vähintään 300 tuntia mittarilentoaikaa, josta vähintään 100 tuntia ilmalaivoilla.

FCL.930.IRI    IRI – Koulutus

a)

IRI-kurssin on sisällettävä vähintään

1) 25 tuntia opetusoppia koskevaa koulutusta;

2) 10 tuntia teknistä koulutusta, mukaan lukien mittarilennon teoriatietojen tarkistus, tuntisuunnitelmien valmistelu ja luokkahuoneessa tarvittavien opetustaitojen kehittäminen;

3)

 

i) IRI(A)-kelpuutusta varten vähintään 10 tuntia lentokoulutusta lentokoneella, lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FPNT II:lla; jos hakijalla on FI(A)-kelpuutus, tuntimäärä vähennetään viiteen;

ii) IRI(H)-kelpuutusta varten vähintään 10 tuntia lentokoulutusta helikopterilla, lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FPNT II/III:lla;

iii) IRI(As)-kelpuutusta varten vähintään 10 tuntia lentokoulutusta ilmalaivalla, lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FPNT II:lla.

b)

Lentokoulutuksen on oltava FCL.905.FI kohdan i kohdan mukaisesti kelpuutetun lennonopettajan antamaa.

c)

Hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut opettajakelpuutus, hyvitetään a kohdan 1 alakohdan vaatimus täysimääräisesti.

FCL.940.IRI    IRI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

IRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi ja uusimiseksi hakijan on täytettävä FI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamista ja uusimista koskevat vaatimukset FCL.940.FI kohdan mukaisesti.

7    JAKSO

Simulaattorikouluttajan erityisvaatimukset – SFI

FCL.905.SFI    SFI – Oikeudet ja ehdot

Simulaattorikouluttajalla on oikeus antaa lentokoulutusta simulaattorilla asianomaisessa ilma-alusryhmässä

a) mittarilentokelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten edellyttäen, että hänellä on tai on aiemmin ollut kyseisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutus ja hän on suorittanut IRI-kurssin, ja

b) yhden ohjaajan lentokoneiden simulaattorikouluttajan osalta

1) vaativien suorituskykyisten yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten, kun hakija hakee oikeuksia yhden ohjaajan lentotoimintaan;

SFI(SPA)-oikeudet voidaan laajentaa lennonopetukseen vaativien suorituskykyisten yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutuksia varten usean ohjaajan lentotoiminnassa edellyttäen, että kouluttajalla

i) on MCCI-valtuutus, tai

ii) on tai on aiemmin ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin, ja

2) edellyttäen, että SFI(SPA)-oikeudet on laajennettu usean ohjaajan lentotoimintaan 1 kohdan mukaisesti

i) miehistöyhteistyötä varten;

ii) MPL-kurssin perustasolla;

c) usean ohjaajan lentokoneiden simulaattorikouluttajan osalta

1) tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten

i) usean ohjaajan lentokoneisiin;

ii) vaativiin suorituskykyisiin yhden ohjaajan lentokoneisiin, kun hakija hakee oikeutta usean ohjaajan lentotoimintaan;

2) miehistöyhteistyötä varten;

3) MPL-kurssin perus- ja keskitasolla sekä edistyneellä tasolla edellyttäen, että perustasoa varten hänellä on tai on aiemmin ollut FI(A) tai IRI(A)-kelpuutus;

d) helikopterien simulaattorikouluttajan osalta

1) helikopterien tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten;

▼M3

2) miehistöyhteistyötä varten, jos simulaattorikouluttajalla on oikeus antaa opetusta usean ohjaajan helikoptereita varten.

▼B

FCL.910.SFI    SFI – Rajoitetut oikeudet

Simulaattorikouluttajan oikeudet rajoittuvat sen ilma-alustyypin FTD 2/3-koulutuslaitteeseen tai lentosimulaattoriin, jolla SFI-kurssi on suoritettu.

Oikeudet voidaan laajentaa muihin simulaatiokoulutuslaitteisiin (FSTD), jotka edustavat muita tyyppejä samassa ilma-alusryhmässä, kun haltija on

a) suorittanut hyväksytysti kyseisen tyyppikurssin simulaattoriosuuden, ja

b) antanut täysimittaisella tyyppikurssilla vähintään kolme tuntia lentokoulutusta, joka liittyy simulaattorikouluttajan tehtäviin, kyseisellä tyypillä tätä tarkoitusta varten valtuutetun tyyppitarkastuslentäjän (TRE) valvonnassa ja hyväksyttävästi.

FCL.915.SFI    SFI – Edellytykset

SFI-kelpuutuksen

a) hakijalla on oltava tai oltava aiemmin ollut CPL-, MPL- tai ATPL-lupakirja asianomaisessa ilma-alusryhmässä

b) hakijan on oltava hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana suorittanut kyseisen ilma-aluksen tyyppikelpuutuksen myöntämistä koskeva tarkastuslento lentosimulaattorilla, joka edustaa tätä tyyppiä, ja

c) lisäksi usean ohjaajan lentokoneen SFI(A) – tai SFI(PL)-kelpuutusta varten

1) Hakijan on oltava suorittanut vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen ohjaajana;

2) hakijan on oltava suorittanut ohjaajana tai tarkkailijana hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana

i) kolme yksittäistä lentoa kyseisen ilma-alustyypin ohjaamossa, tai

ii) kaksi reittitoiminnan mukaiseen lentokoulutukseen perustuvaa simulaattorikoulutuskertaa, jotka ohjaa asianmukaisesti kelpuutettu ohjaamomiehistö sovellettavan tyypin ohjaamossa; näiden simulaattorikoulutuskertojen on sisällettävä kaksi vähintään kahden tunnin pituista lentoa kahden eri lentopaikan välillä, sekä niihin liittyvä lennon suunnittelu ja jälkiarviointi;

d) lisäksi vaativan suorituskykyisen yhden ohjaajan lentokoneen SFI(A)-kelpuutusta varten

1) hakijan on oltava suorittanut vähintään 500 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä yhden ohjaajan lentokoneilla;

2) hakijalla on oltava tai oltava aiemmin ollut monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutus, ja

3) hakijan on täytettävä c kohdan 2 alakohdan vaatimukset;

e) lisäksi SFI(H)-kelpuutusta varten

1) hakijan on oltava suorittanut vähintään yksi tunti lentoaikaa ohjaajana tai tarkkailijana kyseisen tyypin ohjaamossa hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana, ja

2) usean ohjaajan helikopterien osalta hakijalla on oltava vähintään 1 000 tunnin lentokokemus helikopterin ohjaajana, mukaan lukien vähintään 350 tuntia monimoottorisen helikopterin ohjaajana;

3) monimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien osalta hakijan on oltava lentänyt 500 tuntia helikopterin ohjaajana, mukaan lukien 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä monimoottorisilla yhden ohjaajan helikoptereilla;

4) yksimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien osalta hakijan on oltava lentänyt 250 tuntia helikopterin ohjaajana.

FCL.930.SFI    SFI – Koulutus

a)

SFI-koulutuksen on sisällettävä

1) sovellettavan tyyppikurssin simulaatiokoulutusosuus;

2) TRI-kurssin sisältö.

b)

SFI-kelpuutuksen hakijalle, jolla on TRI-kelpuutus kyseistä tyyppiä varten, hyvitetään tämän kohdan vaatimukset täysimääräisesti.

FCL.940.SFI    SFI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolon jatkaminen. SFI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on SFI-kelpuutuksen voimassaoloaikana täytettävä kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

1) suoritettava kouluttajana tai tarkastuslentäjänä simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD) 50 tuntia, joista vähintään 15 tuntia SFI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden aikana;

2) saatava kertauskoulutus simulaattorikouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa;

3) läpäistävä pätevyyden arvioinnin asiaankuuluvat osat FCL.935 kohdan mukaisesti.

b)

Lisäksi hakijan on oltava suorittanut lentosimulaattorilla tarkastuslennot, jotka koskevat ilma-alusten tyyppikelpuutusten myöntämistä niihin tyyppeihin, joiden oikeudet hakijalla on.

c)

Vähintään joka toisessa SFI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa haltijan on täytettävä a kohdan 3 alakohdan vaatimus.

d)

Uusiminen. Jos SFI-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana

1) suoritettava SFI-kurssin simulaattoriosuus;

2) täytettävä a kohdan 2 ja 3 alakohdan vaatimukset.

8    JAKSO

Miehistöyhteistyökouluttajan erityisvaatimukset – MCCI

FCL.905.MCCI    MCCI – Oikeudet ja ehdot

a)

Miehistöyhteistyökouluttajalla on oikeus antaa lentokoulutusta

1) miehistöyhteistyökurssin käytännön osassa, jos sitä ei suoriteta tyyppikoulutuksen yhteydessä, ja

2) MCCI(A)-kelpuutuksen osalta yhdistetyn MPL-kurssin perustasolla edellyttäen, että hänellä on tai on aiemmin ollut FI(A)- tai IRI(A)-kelpuutus.

FCL.910.MCCI    MCCI – Rajoitetut oikeudet

MCCI-valtuutuksen haltijan oikeudet rajoittuvat siihen FNPT II/III MCC-koulutuslaitteeseen, FTD 2/3-koulutuslaitteeseen tai lentosimulaattoriin, jolla MCCI-kurssi on suoritettu.

Oikeudet voidaan laajentaa muihin simulaatiokoulutuslaitteisiin (FSTD), jotka edustavat muita ilma-alustyyppejä, kun haltija on suorittanut MCCI-kurssin käytännön koulutuksen kyseisen tyypin FNPT II/III MCC:llä, FTD2/3:lla tai lentosimulaattorilla.

FCL.915.MCCI    MCCI – Edellytykset

MCCI-valtuutuksen

a) hakijalla on oltava tai oltava aiemmin ollut CPL-, MPL- tai ATPL-lupakirja asianomaisessa ilma-alusryhmässä;

b) hänellä on oltava vähintään

▼M3

1) lentokoneiden, ilmalaivojen ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden osalta 1 500 tunnin lentokokemus ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa;

▼B

2) helikopterien osalta 1 000 tunnin lentokokemus ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa, josta vähintään 350 tuntia usean ohjaajan helikoptereilla.

FCL.930.MCCI    MCCI – Koulutus

a)

MCCI-kurssin on sisällettävä vähintään

1) 25 tuntia opetusoppia koskevaa koulutusta;

2) teknistä koulutusta, joka liittyy siihen FSTD-tyyppiin, jolla hakija aikoo opettaa;

3) 3 tuntia käytännön koulutusta, joka voi olla lentokoulutusta tai MCC-koulutusta kyseisellä FNPT II/III MCC:llä, FTD 2/3:lla tai lentosimulaattorilla hyväksytyn koulutusorganisaation tätä tarkoitusta varten nimeämän tyyppikouluttajan (TRI), simulaattorikouluttajan (SFI) tai miehistöyhteistyökouluttajan (MCCI) valvonnassa. Näihin valvottuihin lentokoulutustunteihin sisältyy hakijan pätevyyden arviointi siten kuin se kuvataan FCL.920 kohdassa;

b)

Hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut FI-, TRI-, CRI- tai IRI-kelpuutus tai SFI-valtuutus, hyvitetään a kohdan 1 alakohdan vaatimus täysimääräisesti.

FCL.940.MCCI    MCCI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

MCCI-valtuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on oltava täyttänyt FCL.930.MCCI kohdan a kohdan 3 alakohdan vaatimukset kyseisellä FNPT II/III-, FTD 2/3- tai lentosimulaattorityypillä MCCI-valtuutuksen voimassaoloajan viimeisten 12 kuukauden aikana.

b)

Uusiminen. Jos MCCI-valtuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on täytettävä FCL.930.MCCI kohdan a kohdan 2 ja 3 alakohdan vaatimukset kyseisellä FNPT II/III MCC-, FTD 2/3- tai lentosimulaattorityypillä.

9    JAKSO

Maalaitekouluttajan erityisvaatimukset – STI

FCL.905.STI    STI – Oikeudet ja ehdot

a)

Maalaitekouluttajalla on oikeus antaa synteettistä lentokoulutusta asianomaisessa ilma-alusryhmässä

1) lupakirjan myöntämistä varten;

2) mittarilentokelpuutusten ja yhden ohjaajan ilma-alusten luokka- tai tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan lentokoneita.

b)

STI(A)-kelpuutuksen muut oikeudet. STI(A)-kelpuutuksen oikeuksiin kuuluu synteettinen lentokoulutus yhdistetyn MPL-kurssin alkeislentokoulutusvaiheessa.

FCL.910.STI    STI – Rajoitetut oikeudet

STI-kelpuutuksen haltijan oikeudet rajoittuvat siihen FNPT II/III-koulutuslaitteeseen, FTD 2/3-koulutuslaitteeseen tai lentosimulaattoriin, jolla STI-kurssi on suoritettu.

Oikeudet voidaan laajentaa muihin simulaatiokoulutuslaitteisiin (FSTD), jotka edustavat muita ilma-alustyyppejä, kun haltija on

a) suorittanut TRI-kurssin lentosimulaattoriosuuden kyseisellä tyypillä;

b) suorittanut hyväksytysti tietyn ilma-aluksen tyyppikelpuutuksen myöntämistä koskevan tarkastuslennon lentosimulaattorilla, joka edustaa kyseistä tyyppiä, hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana

c) suorittanut tyyppikurssilla vähintään yhden FSTD-koulutusosion, joka liittyy maalaitekouluttajan tehtäviin ja jonka vähimmäiskesto on kolme tuntia, kyseisellä ilma-alustyypillä lennonopettajien tarkastuslentäjän (FIE) valvonnan alaisena.

FCL.915.STI    STI – Edellytykset

STI-kelpuutuksen

a) hakijalla on oltava tai oltava hakemusta edeltävien kolmen vuoden aikana ollut lentolupakirja ja kouluttajaoikeudet, jotka vastaavat sitä kurssia, jolla opetusta on tarkoitus antaa;

b) hakijan on oltava suorittanut lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella (FNPT) kyseisen luokka- tai tyyppikelpuutuksen tarkastuslento hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana;

STI(A)-kelpuutuksen hakija, joka aikoo opettaa vain perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD), suorittaa vain PPL(A)-lupakirjan myöntämistä koskevan lentokokeen tehtävät;

c) lisäksi STI(H)-kelpuutusta varten hakijan on oltava suorittanut vähintään yksi tunti lentoaikaa tarkkailijana kyseisen helikopterityypin ohjaamossa hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana.

FCL.930.STI    STI – Koulutus

a)

STI-kurssin on sisällettävä vähintään kolme tuntia lentokoulutusta, joka liittyy maalaitekouluttajan tehtäviin, lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FNPT II/III:lla lennonopettajien tarkastuslentäjän (FIE) valvonnan alaisena. Näihin valvottuihin lentokoulutustunteihin sisältyy hakijan pätevyyden arviointi siten kuin se kuvataan FCL.920 kohdassa;

STI(A)-kelpuutuksen hakijoiden, jotka aikovat opettaa vain perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD), on suoritettava lentokoulutus perusmittarilennon harjoituslaitteella.

b)

STI(H)-kelpuutuksen hakijoiden osalta kurssin on sisällettävä myös kyseisen TRI-kurssin lentosimulaattoriosuus.

FCL.940.STI    STI-kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolon jatkaminen. STI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on oltava STI-kelpuutuksen voimassaoloajan viimeisten 12 kuukauden aikana

1) antanut vähintään kolme tuntia lentokoulutusta lentosimulaattorilla tai FNPT II/III:lla tai BITD:llä osana täysimittaista CPL-, IR- tai PPL-kurssia tai luokka- tai tyyppikelpuutuskurssia, ja

2) suorittanut hyväksytysti sillä lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FNPT II/III:lla, jolla lentokoulutusta normaalisti annetaan, tarkastuslennon soveltuvat osat tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti kyseistä ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä varten;

STI(A)-kelpuutuksen hakija, joka aikoo opettaa vain perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD), suorittaa vain PPL(A)-lupakirjan myöntämistä koskevan lentokokeen tehtävät

b)

Uusiminen. Jos STI-kelpuutuksen voimassaoloaika on päättynyt, hakijan on

1) saatava kertauskoulutusta maalaitekouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa;

2) suoritettava hyväksytysti sillä lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FNPT II/III:lla, jolla lentokoulutusta normaalisti annetaan, tarkastuslennon soveltuvat osat tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti kyseistä ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä varten;

STI(A)-kelpuutuksen hakija, joka aikoo opettaa vain perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD), suorittaa vain PPL(A)-lupakirjan myöntämistä koskevan lentokokeen tehtävät.

3) annettava täysimittaisella CPL-, IR- tai PPL-kurssilla tai luokkakelpuutus- tai tyyppikurssilla vähintään kolme tuntia lentokoulutusta hyväksytyn koulutusorganisaation tätä tarkoitusta varten nimeämän FI-, CRI(A)-, IRI- tai TRI(H)-kouluttajan valvonnan alaisena. Lennonopettajien tarkastuslentäjän (FIE(A)) on valvottava vähintään yhtä lentokoulutustuntia.

10    JAKSO

Vuoristolentokouluttaja – MI

FCL.905.MI    MI – Oikeudet ja ehdot

Vuoristolentokouluttajalla on oikeus antaa lentokoulutusta vuoristolentokelpuutusta varten.

FCL.915.MI    MI – Edellytykset

MI-kelpuutuksen hakijalla on oltava

a) FI-, CRI- tai TRI-kelpuutus ja oikeudet yhden ohjaajan lentokoneisiin;

b) vuoristolentokelpuutus.

FCL.930.MI    MI – Koulutus

a)

MI-kurssin on sisällettävä hakijan pätevyyden arviointi siten kuin se kuvataan FCL.920 kohdassa.

b)

Ennen kurssia hakijan on oltava läpäissyt FI-kelpuutuksen omaavan vuoristolentokouluttajan kanssa arviointilento, jolla arvioidaan hänen kokemuksensa ja kykynsä suorittaa kurssi.

▼M3

FCL.940.MI    MI-kelpuutuksen voimassaolo

MI-kelpuutus on voimassa niin kauan kuin FI- TRI- tai CRI-kelpuutus on voimassa.

▼B

11    JAKSO

Koelentokouluttajan erityisvaatimukset – FTI

FCL.905.FTI    FTI – Oikeudet ja ehdot

a)

Koelentokouluttajalla on oikeus antaa koulutusta asianomaisessa ilma-alusryhmässä

1) luokan 1 ja 2 koelentokelpuutusten myöntämistä varten edellyttäen, että hänellä on kyseinen koelentokelpuutus;

2) koelentokouluttajan kelpuutusten myöntämistä varten kyseisessä koelentokelpuutuksen luokassa edellyttäen, että kouluttajalla on vähintään kahden vuoden kokemus koulutuksen antamisesta koelentokelpuutuksia varten.

b)

Koelentokouluttajan oikeudet kouluttajalla, jolla on luokan 1 koelentokelpuutus, sisältävät lentokoulutuksen antamisen myös luokan 2 koelentokelpuutuksia varten.

FCL.915.FTI    FTI – Edellytykset

FTI-kelpuutuksen

a) hakijalla on oltava koelentokelpuutus, joka on myönnetty FCL.820 kohdan mukaisesti;

b) hakijan on oltava suorittanut vähintään 200 tuntia luokan 1 tai 2 koelentoja.

FCL.930.FTI    FTI – Koulutus

a)

FTI-kurssin on sisällettävä vähintään

1) 25 tuntia opetusoppia;

2) 10 tuntia teknistä koulutusta, mukaan lukien teknisten tietojen tarkistus, tuntisuunnitelmien valmistelu ja luokkahuoneessa/simulaattorissa tarvittavien opetustaitojen kehittäminen;

3) 5 tuntia käytännön lentokoulutusta FCL.905.FTI kohdan b kohdan mukaisesti kelpuutetun koelentokouluttajan (FTI) valvonnan alaisena. Näihin valvottuihin lentokoulutustunteihin sisältyy hakijan pätevyyden arviointi siten kuin se kuvataan FCL.920 kohdassa.

b)

Hyvittäminen

1) Hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut opettajakelpuutus, hyvitetään a kohdan 1 alakohdan vaatimus täysimääräisesti.

2) Lisäksi hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut FI- tai TRI-kelpuutus asianomaisessa ilma-alusryhmässä, hyvitetään a kohdan 2 alakohdan vaatimukset täysimääräisesti.

FCL.940.FTI    FTI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolon jatkaminen. FTI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on FTI-kelpuutuksen voimassaoloaikana täytettävä yksi seuraavista vaatimuksista:

1) suoritettava vähintään

i) 50 tuntia koelentoja, joista vähintään 15 tuntia on oltava suoritettu FTI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden aikana, ja

ii) 5 tuntia koelentokoulutusta FTI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden aikana, tai

2) saatava kertauskoulutus koelentokouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kertauskoulutuksen on perustuttava FTI-kurssin käytännön lentokoulutusosaan FCL.930.FTI kohdan a kohdan 3 alakohdan mukaisesti ja sisällettävä vähintään yksi koulutuslento FCL.905.FTI kohdan b kohdan mukaisesti kelpuutetun koelentokouluttajan valvonnan alaisena.

b)

Uusiminen. Jos FTI-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on saatava kertauskoulutusta koelentokouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kertauskoulutuksen on täytettävä vähintään FCL.930.FTI kohdan a kohdan 3 alakohdan vaatimukset.

K   LUKU

TARKASTUSLENTÄJÄT

1    JAKSO

Yleiset vaatimukset

FCL.1000    Tarkastuslentäjän valtuutukset

a)

Yleistä. Tarkastuslentäjän valtuutuksen haltijalla on oltava

1) niitä lupakirjoja, kelpuutuksia tai valtuutuksia vastaava lupakirja, kelpuutus tai valtuutus, joita varten hänellä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja, sekä oikeus antaa opetusta niitä varten;

2) kelpoisuus toimia ilma-aluksen päällikkönä lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin aikana, kun ne suoritetaan ilma-aluksella.

b)

Erityisehdot:

1) Kun jäsenvaltioissa tai lentotoiminnan harjoittajan kalustossa otetaan käyttöön uusia ilma-aluksia eikä tämän luvun vaatimuksia voida täyttää, toimivaltainen viranomainen voi myöntää erityisvaltuutuksen, jolla annetaan oikeudet lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamiseen. Tällainen valtuutus on rajoitettava uuden ilma-alustyypin käyttöönottoon tarvittaviin lentokokeisiin ja tarkastuslentoihin, eikä sen voimassaoloaika saa missään tapauksessa ylittää yhtä vuotta.

2) Edellä b kohdan 1 alakohdan mukaisesti myönnettyjen valtuutusten haltijoiden, jotka haluavat hakea tarkastuslentäjän valtuutusta, on noudatettava niitä ehtoja ja voimassaolon jatkamista koskevia vaatimuksia, jotka on annettu kyseisestä tarkastuslentäjän luokasta.

c)

Kokeen suorittaminen jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella:

1) Sen estämättä, mitä a kohdassa määrätään, jos lentokoe ja tarkastuslennot suoritetaan hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi myöntää tarkastuslentäjän valtuutuksen hakijalle, jolla on kolmannen valtion ICAOn liitteen 1 mukaisesti myöntämä lentolupakirja, edellyttäen että

i) hakijalla on vähintään niitä lupakirjoja, kelpuutuksia tai valtuutuksia vastaava lupakirja, kelpuutus tai valtuutus, joiden myöntämistä varten hänellä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja, ja joka tapauksessa vähintään CPL-lupakirja;

ii) hakija täyttää tässä luvussa asetetut vaatimukset asiaankuuluvan tarkastuslentäjän valtuutuksen myöntämiseksi, ja

iii) hakija osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa eurooppalaiset ilmailun turvallisuussäännöt niin hyvin, että voi käyttää tämän osan (FCL) mukaisia tarkastuslentäjän oikeuksia.

2) Edellä 1 alakohdassa tarkoitettu valtuutus antaa oikeuden ainoastaan ottaa vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja

i) jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella, ja

ii) lentäjiltä, joilla on riittävä kielitaito siinä kielessä, jolla kokeet ja tarkastukset suoritetaan.

FCL.1005    Oikeuksien rajoittaminen oman edun suhteen

Tarkastuslentäjä ei saa

a) ottaa vastaan lentokoetta tai suorittaa pätevyyden arviointia lupakirjaa, kelpuutusta tai valtuutusta varten hakijoilta,

▼M4

1) joille hän on antanut yli 25 prosenttia sitä lupakirjaa, kelpuutusta tai todistusta varten vaaditusta lentokoulutuksesta, jonka myöntämiseksi lentokoe tai pätevyyden arviointi suoritetaan, tai

▼B

2) kun hän on vastannut suosituksesta lentokokeeseen FCL.030 kohdan b kohdan mukaisesti;

b) ottaa vastaan lentokoetta tai tarkastuslentoa tai suorittaa pätevyyden arviointia, jos hän arvioi jonkin asian saattavan vaikuttaa objektiivisuuteensa.

FCL.1010    Tarkastuslentäjän edellytykset

Tarkastuslentäjän valtuutuksen hakijan on osoitettava

a) tarkastuslentäjän oikeuksiin soveltuvat tiedot, tausta ja kokemus;

b) että hänelle ei ole määrätty seuraamuksia, mukaan lukien tämän osan (FCL) mukaisesti myönnetyn lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen rajoittaminen tai peruuttaminen määräajaksi tai pysyvästi, perusasetuksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen noudattamatta jättämisen takia viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana.

FCL.1015    Tarkastuslentäjien toiminnan yhdenmukaistaminen

▼M7

a)

Tarkastuslentäjän valtuutuksen hakijan on suoritettava toimivaltaisen viranomaisen järjestämä tai hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämä ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä standardointikurssi. Purjelentokoneiden tai ilmapallojen tarkastuslentäjän valtuutuksen hakija voi suorittaa ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation järjestämän standardointikurssin, joka on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä.

▼B

b)

Standardointikurssin on koostuttava teoriakoulutuksesta ja käytännön koulutuksesta ja sen on sisällettävä vähintään

1) kahden lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottaminen tai pätevyyden arvioinnin suorittaminen niitä lupakirjoja, kelpuutuksia tai valtuutuksia varten, joita varten hakija hakee oikeutta ottaa vastaan kokeita ja tarkastuksia;

2) koulutus, joka koskee tämän osan sovellettavia vaatimuksia ja sovellettavia lentotoimintavaatimuksia, lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamista ja pätevyyden arviointia sekä niiden dokumentointia ja raportointia;

3) ohjeistus kansallisista hallintomenettelyistä, henkilötietojen suojaa koskevista vaatimuksista, vastuusta, vahinkovakuutuksesta ja maksuista;

▼M3

4) ohjeistus tarpeesta arvioida ja soveltaa 3 alakohdassa lueteltuja seikkoja, kun otetaan vastaan lentokoe tai tarkastuslento tai suoritetaan pätevyyden arviointi hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen; ja

5) koulutusta siitä, kuinka nämä muiden toimivaltaisten viranomaisten kansalliset menettelyt ja vaatimukset ovat tarvittaessa saatavilla.

▼M3

c)

Tarkastuslentäjän valtuutuksen haltija ei saa ottaa vastaan lentokoetta tai tarkastuslentoa tai suorittaa pätevyyden arviointia hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen, ellei hän ole tarkistanut uusimpia saatavilla olevia tietoja hakijan toimivaltaisen viranomaisen asiaa koskevista kansallisista menettelyistä.

▼B

FCL.1020    Tarkastuslentäjien pätevyyden arviointi

Tarkastuslentäjän valtuutuksen hakijan on osoitettava pätevyytensä toimivaltaisen viranomaisen tarkastajalle tai kokeneelle tarkastuslentäjälle, jonka tarkastuslentäjän valtuutuksesta vastaava toimivaltainen viranomainen on erityisesti valtuuttanut tähän tarkoitukseen; pätevyys osoitetaan ottamalla vastaan lentokoe tai tarkastuslento tai suorittamalla pätevyyden arviointi siinä tarkastuslentäjän tehtävässä, jota varten oikeuksia haetaan; tähän kuuluvat lentoa edeltävä ohjeistus, lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottaminen tai pätevyyden arviointi sekä sen henkilön arviointi, josta koe, tarkastus tai arviointi tehdään, palautteenanto ja asiakirjojen täyttäminen.

FCL.1025    Tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolo. Tarkastuslentäjän valtuutus on voimassa kolme vuotta.

b)

Voimassaolon jatkaminen. Tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaoloa jatketaan, jos sen haltija on valtuutuksen voimassaoloaikana

1) ottanut vastaan vähintään kaksi lentokoetta tai tarkastuslentoa tai suorittanut vähintään kaksi pätevyyden arviointia joka vuosi;

▼M7

2) osallistunut voimassaoloajan viimeisenä vuonna toimivaltaisen viranomaisen järjestämään tai hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämään ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymään tarkastuslentäjien kertauskoulutukseen. Purjelentokoneiden tai ilmapallojen tarkastuslentäjä on voinut osallistua voimassaoloajan viimeisenä vuonna ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation järjestämään tarkastuslentäjien kertauskoulutukseen, joka on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä.

▼B

3) Yksi lentokokeista tai tarkastuslennoista, jotka otetaan vastaan voimassaoloajan viimeisenä vuonna 1 kohdan mukaisesti, on suoritettava siten, että toimivaltaisen viranomaisen tarkastaja tai tarkastuslentäjän valtuutuksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen tätä tarkoitusta varten valtuuttama kokenut tarkastuslentäjä arvioi sen.

4) Jos valtuutuksen voimassaolon jatkamisen hakijalla on oikeudet useammassa kuin yhdessä tarkastuslentäjän luokassa, kaikkien tarkastuslentäjän oikeuksien voimassaoloa voidaan jatkaa samalla kertaa, jos hakija täyttää b kohdan 1 ja 2 alakohdan sekä FCL.1020 kohdan vaatimukset yhdessä tarkastuslentäjän valtuutuksen luokassa ja toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella.

c)

Uusiminen. Jos valtuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on täytettävä b kohdan 2 alakohdan sekä FCL.1020 kohdan vaatimukset, ennen kuin hän voi jatkaa sen mukaisten oikeuksien käyttämistä.

d)

Tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaoloa jatketaan tai se uusitaan vain, jos hakija osoittaa edelleen täyttävänsä FCL.1010 ja FCL.1030 kohdan vaatimukset.

FCL.1030    Lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottaminen ja pätevyyden arviointien suorittaminen

a)

Ottaessaan vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja ja suorittaessaan pätevyyden arviointeja tarkastuslentäjän on

1) varmistettava, että viestintä hakijan kanssa sujuu ilman kieliongelmia;

2) tarkistettava, että hakija täyttää kaikki tämän osan (FCL) pätevyyttä, koulutusta ja kokemusta koskevat vaatimukset sen lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämiseksi, voimassaolon jatkamiseksi tai uusimiseksi, jota varten lentokoe, tarkastuslento tai pätevyyden arviointi suoritetaan;

3) kerrottava hakijalle seurauksista, joita epätäydellisten, virheellisten tai väärien tietojen antaminen koulutuksesta ja lentokokemuksesta aiheuttaa.

b)

Lentokokeen tai tarkastuslennon suorittamisen jälkeen tarkastuslentäjän on

1) kerrottava hakijalle kokeen tulos; jos koe on vain osittain hyväksytty tai hylätty, tarkastuslentäjän on kerrottava hakijalle, että tämä ei saa käyttää kelpuutuksen mukaisia oikeuksia, ennen kuin on läpäissyt koko kokeen; tarkastuslentäjän on kerrottava mahdolliset lisäkoulutusvaatimukset ja selitettävä hakijan muutoksenhakuoikeus;

2) jos tarkastuslento tai pätevyyden arviointi on läpäisty voimassaolon jatkamista tai uusimista varten, tarkastuslentäjän on merkittävä hakijan lupakirjaan tai todistukseen uusi kelpuutuksen tai lupakirjan voimassaolon päättymispäivä, jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen viranomainen on erikseen valtuuttanut hänet tätä tarkoitusta varten;

3) annettava hakijalle allekirjoitettu lausunto lentokokeesta tai tarkastuslennosta ja toimitettava viipymättä kopiot lausunnosta hakijan lupakirjasta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle ja sille toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen. Lausunnon on sisällettävä

i) ilmoitus siitä, että tarkastuslentäjä on saanut hakijalta tiedot tämän kokemuksesta ja koulutuksesta ja katsonut, että kokemus ja koulutus täyttävät tämän osan (FCL) sovellettavat vaatimukset;

ii) vahvistus siitä, että kaikki vaaditut lentoliikkeet ja tehtävät on suoritettu, sekä tarvittaessa tiedot suullisesta teoriakokeesta; jos jokin kohta on hylätty, tarkastuslentäjän on kirjattava kyseisen arvioinnin syyt;

iii) kokeen, tarkastuksen tai pätevyyden arvioinnin tulos;

▼M3

iv) ilmoitus siitä, että tarkastuslentäjä on tarkistanut hakijan toimivaltaisen viranomaisen kansalliset menettelyt ja vaatimukset ja soveltanut niitä, jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen;

v) jäljennös tarkastuslentäjän valtuutuksesta, johon sisältyy tieto hänen tarkastuslentäjän oikeuksiensa laajuudesta, jos tarkastuslentäjä ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen.

▼B

c)

Tarkastuslentäjän on säilytettävä kaikkia lentokokeita, tarkastuslentoja ja pätevyyden arviointeja koskevat tiedot ja tulokset viisi vuotta.

d)

Tarkastuslentäjän valtuutuksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen tai hakijan lupakirjasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tarkastuslentäjän on toimitettava kaikki pyydetyt tiedot ja lausunnot valvontatarkoituksia varten.

2    JAKSO

Tarkastuslentäjien erityisvaatimukset – FE

FCL.1005.FE    FE – Oikeudet ja ehdot

a)

FE(A). Lentokoneen tarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan

1) lentokokeita PPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten sekä lentokokeita ja tarkastuslentoja siihen liittyviä yhden ohjaajan lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutuksia varten, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan lentokoneita, edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen ohjaajana vähintään 1 000 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 250 tuntia lennonopetusta;

2) lentokokeita CPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten sekä lentokokeita ja tarkastuslentoja siihen liittyviä yhden ohjaajan lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutuksia varten, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan lentokoneita, edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen ohjaajana vähintään 2 000 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 250 tuntia lennonopetusta;

3) lentokokeita ja tarkastuslentoja LAPL(A)-lupakirjaa varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut vähintään 500 tuntia lentoaikaa lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen ohjaajana, josta vähintään 100 tuntia lennonopetusta;

4) lentokokeita vuoristolentokelpuutusta varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut vähintään 500 tuntia lentoaikaa lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen ohjaajana, mukaan lukien vähintään 500 lentoonlähtöä ja laskua lennonopetuksena vuoristolentokelpuutusta varten;

▼M3

5) tarkastuslentoja EIR-kelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut vähintään 1 500 tuntia lentokoneen ohjaajana ja täyttää FCL.1010.IRE kohdan a kohdan 2 alakohdan vaatimukset.

▼B

b)

FE(H). Helikopterin tarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan

1) lentokokeita PPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten sekä lentokokeita ja tarkastuslentoja PPL(H)-lupakirjaan merkittyjä yksimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien tyyppikelpuutuksia varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut helikopterin ohjaajana vähintään 1 000 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 250 tuntia lennonopetusta;

2) lentokokeita CPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten sekä lentokokeita ja tarkastuslentoja CPL(H)-lupakirjaan merkittyjä yksimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien tyyppikelpuutuksia varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut helikopterin ohjaajana vähintään 2 000 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 250 tuntia lennonopetusta;

3) lentokokeita ja tarkastuslentoja PPL(H)- tai CPL(H)-lupakirjaan merkittyjä monimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien tyyppikelpuutuksia varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä täyttää soveltuvin osin 1 tai 2 kohdan vaatimukset ja että hänellä on CPL(H)- tai ATPL(H)-lupakirja ja tarvittaessa IR(H)-kelpuutus;

4) lentokokeita ja tarkastuslentoja LAPL(H)-lupakirjaa varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut vähintään 500 tuntia lentoaikaa helikopterin ohjaajana, josta vähintään 150 tuntia lennonopetusta.

c)

FE(As). Ilmalaivan tarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita PPL(As)- ja CPL(As)-lupakirjoja varten sekä lentokokeita ja tarkastuslentoja niihin liittyviä ilmalaivan tyyppikelpuutuksia varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut 500 tuntia lentoaikaa ilmalaivan ohjaajana, josta 100 tuntia lennonopetusta.

d)

FE(S). Purjelentokoneen tarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan

1) lentokokeita ja tarkastuslentoja SPL- ja LAPL(S)-lupakirjoja varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut 300 tuntia lentoaikaa purjelentokoneen tai moottoripurjelentokoneen ohjaajana, josta 150 tuntia tai 300 lentoonlähtöä lennonopetuksena;

2) tarkastuslentoja SPL-oikeuksien laajentamiseksi kaupalliseen lentotoimintaan edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut 300 tuntia lentoaikaa purjelentokoneen tai moottoripurjelentokoneen ohjaajana, josta 90 tuntia lennonopetusta;

▼M3

3) tarkastuslentoja SPL- tai LAPL(S)-oikeuksien laajentamiseksi TMG-moottoripurjelentokoneisiin edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut 300 tuntia lentoaikaa purjelentokoneen tai moottoripurjelentokoneen ohjaajana, josta 50 tuntia lennonopetusta TMG-moottoripurjelentokoneella;

4) lentokokeita ja tarkastuslentoja pilvilentokelpuutusta varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut vähintään 200 tuntia lentoaikaa purjelentokoneen tai moottoripurjelentokoneen ohjaajana, josta vähintään viisi tuntia tai 25 lentoa lennonopetusta pilvilentokelpuutusta varten tai vähintään 10 tuntia lennonopetusta EIR- tai IR(A)-kelpuutusta varten.

▼B

e)

FE(B). Ilmapallon tarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan

1) lentokokeita BPL- ja LAPL(B)-lupakirjoja varten sekä lentokokeita ja tarkastuslentoja oikeuksien laajentamiseksi toiseen ilmapalloluokkaan tai -ryhmään edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut 250 tuntia lentoaikaa ilmapallon ohjaajana, josta 50 tuntia lennonopetusta;

2) tarkastuslentoja BPL-oikeuksien laajentamiseksi kaupalliseen lentotoimintaan edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut ilmapallon ohjaajana 300 tuntia lentoaikaa, josta 50 tuntia samalla ilmapalloryhmällä, jota varten laajennusta haetaan. Tämän 300 tunnin lentoajan on sisällettävä 50 tuntia lennonopetusta.

FCL.1010.FE    FE – Edellytykset

FE-valtuutuksen hakijalla on oltava kyseisen ilma-alusryhmän FI-kelpuutus.

3    JAKSO

Tyyppitarkastuslentäjän erityisvaatimukset – TRE

FCL.1005.TRE    TRE – Oikeudet ja ehdot

a)

TRE(A) ja TRE(PL). Lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppitarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan

1) lentokokeita lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen ensimmäisen tyyppikelpuutuksen myöntämiseksi;

▼M3

2) tarkastuslentoja tyyppikelpuutusten sekä EIR- ja IR-kelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;

▼B

3) lentokokeita ATPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten;

4) lentokokeita MPL-lupakirjan myöntämistä varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä täyttää FCL.925 kohdan vaatimukset;

5) pätevyyden arviointeja TRI-kelpuutusten tai SFI-valtuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten kyseisessä ilma-alusryhmässä edellyttäen, että tarkastuslentäjä on toiminut vähintään kolme vuotta tyyppitarkastuslentäjänä.

b)

TRE(H). TRE(H)-tarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan

1) lentokokeita ja tarkastuslentoja helikopterin tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;

2) tarkastuslentoja mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten tai IR(H)-kelpuutuksen laajentamiseksi yksimoottorisista helikoptereista monimoottorisiin helikoptereihin edellyttäen, että TRE(H)-tarkastuslentäjällä on voimassa oleva IR(H)-kelpuutus;

3) lentokokeita ATPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten;

4) pätevyyden arviointeja TRI(H)-kelpuutusten tai SFI(H)-valtuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on toiminut vähintään kolme vuotta tyyppitarkastuslentäjänä.

FCL.1010.TRE    TRE – Edellytykset

a)

TRE(A) ja TRE(PL). Lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppitarkastuslentäjän valtuutuksen

1) hakijan on usean ohjaajan lentokoneiden tai pystysuoraan nousevien lentokoneiden osalta oltava suorittanut usean ohjaajan lentokoneiden tai pystysuoraan nousevien lentokoneiden ohjaajana soveltuvin osin 1 500 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 500 tuntia on oltava lennetty ilma-aluksen päällikkönä;

2) vaativien suorituskykyisten yhden ohjaajan lentokoneiden osalta hakijan on oltava suorittanut yhden ohjaajan lentokoneen ohjaajana 500 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 200 tuntia on oltava lennetty ilma-aluksen päällikkönä;

3) hakijalla on oltava CPL- tai ATPL-lupakirja ja TRI-kelpuutus kyseiseen tyyppiin;

4) TRE-valtuutuksen ensimmäistä myöntämistä varten hänen on oltava antanut vähintään 50 tuntia lentokoulutusta tyyppikouluttajana (TRI), lennonopettajana (FI) tai simulaattorikouluttajana (SFI) kyseisellä ilma-alustyypillä tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka edustaa kyseistä tyyppiä.

b)

TRE(H). Helikopterin TRE(H)-valtuutuksen

1) hakijalla on oltava TRI(H)-kelpuutus tai yksimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien osalta voimassa oleva FI(H)-kelpuutus kyseiseen helikopterityyppiin;

2) TRE-valtuutuksen ensimmäistä myöntämistä varten hakijan on oltava antanut 50 tuntia lentokoulutusta tyyppikouluttajana (TRI), lennonopettajana (FI) tai simulaattorikouluttajana (SFI) kyseisellä helikopterityypillä tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka edustaa kyseistä tyyppiä;

3) usean ohjaajan helikopterien osalta hakijalla on oltava CPL(H)- tai ATPL(H)-lupakirja, ja hänen on oltava suorittanut usean ohjaajan helikopterin ohjaajana 1 500 tuntia lentoaikaa, joista vähintään 500 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;

4) monimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien osalta

i) hakijan on oltava suorittanut helikopterin ohjaajana 1 000 tuntia lentoaikaa, joista vähintään 500 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;

ii) hakijalla on oltava CPL(H)- tai ATPL(H)-lupakirja ja tarvittaessa voimassa oleva IR(H)-kelpuutus;

5) yksimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien osalta

i) hakijan on oltava suorittanut helikopterin ohjaajana 750 tuntia lentoaikaa, joista vähintään 500 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;

▼M3

ii) hakijalla on oltava CPL(H)- tai ATPL(H)-lupakirja.

▼B

6) Ennen kuin TRE(H)-valtuutuksen oikeudet laajennetaan yhden ohjaajan monimoottorisen helikopterin oikeuksista usean ohjaajan monimoottorisen helikopterin oikeuksiin samassa helikopterityypissä, sen haltijalla on oltava vähintään 100 tunnin kokemus usean ohjaajan lentotoiminnasta kyseisellä tyypillä.

7) Kun hakija hakee ensimmäistä monimoottorisen usean ohjaajan helikopterin TRE-valtuutusta, b kohdan 3 alakohdassa vaadittu 1 500 tunnin lentokokemus usean ohjaajan helikopterilla voidaan katsoa täyttyneeksi, jos hän on suorittanut 500 tuntia lentoaikaa saman tyypin usean ohjaajan helikopterilla ilma-aluksen päällikkönä.

4    JAKSO

Luokkakelpuutustarkastuslentäjän erityisvaatimukset – CRE

FCL.1005.CRE    CRE –Oikeudet

Luokkakelpuutustarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan yhden ohjaajan lentokoneilla, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan lentokoneita

a) lentokokeita luokka- ja tyyppikelpuutusten myöntämistä varten;

b) tarkastuslentoja:

1) luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkamista ja uusimista varten;

2) mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista ja uusimista varten edellyttäen, että luokkakelpuutustarkastuslentäjä täyttää FCL.1010.IRE kohdan a kohdan vaatimukset;

▼M3

3) EIR-kelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että luokkakelpuutustarkastuslentäjä on suorittanut vähintään 1 500 tuntia lentokoneen ohjaajana ja täyttää FCL.1010.IRE kohdan a kohdan 2 alakohdan vaatimukset.

▼M4

c) lentokokeita LAPL(A)-oikeuksien laajentamiseksi toiseen lentokoneluokkaan tai -versioon.

▼B

FCL.1010.CRE    CRE – Edellytykset

CRE-valtuutuksen

a) hakijalla on oltava tai oltava aiemmin ollut CPL(A)-, MPL(A)- tai ATPL(A)-lupakirja yhden ohjaajan oikeuksin ja hänellä on oltava PPL(A)-lupakirja;

b) hakijalla on oltava CRI-kelpuutus kyseiseen luokkaan tai tyyppiin;

c) hakijan on oltava suorittanut 500 tuntia lentoaikaa lentokoneen ohjaajana.

5    JAKSO

Mittaritarkastuslentäjän erityisvaatimukset – IRE

▼M3

FCL.1005.IRE    IRE –Oikeudet

Mittaritarkastuslentäjän valtuutuksen haltijalla on oikeus ottaa vastaan lentokokeita EIR- tai IR-kelpuutusten myöntämistä varten ja tarkastuslentoja EIR- tai IR-kelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten.

▼B

FCL.1010.IRE    IRE – Edellytykset

a)

IRE(A). Lentokoneen IRE-valtuutuksen hakijalla on oltava IRI(A)-kelpuutus ja hänen on oltava suorittanut

1) 2 000 tuntia lentoaikaa lentokoneen ohjaajana, ja

2) 450 tuntia mittarilentoaikaa, ja siitä 250 tuntia kouluttajana.

b)

IRE(H). Helikopterin IRE-valtuutuksen hakijalla on oltava IRI(H)-kelpuutus ja hänen on oltava suorittanut

1) 2 000 tuntia lentoaikaa helikopterin ohjaajana, ja

2) 300 tuntia mittarilentoaikaa helikoptereilla, ja siitä 200 tuntia kouluttajana.

c)

IRE(As). Ilmalaivan IRE-valtuutuksen hakijalla on oltava IRI(As)-kelpuutus ja hänen on oltava suorittanut

1) 500 tuntia lentoaikaa ilmalaivan ohjaajana, ja

2) 100 tuntia mittarilentoaikaa ilmalaivoilla, ja siitä 50 tuntia kouluttajana.

6    JAKSO

Simulaattoritarkastuslentäjän erityisvaatimukset – SFE

FCL.1005.SFE    SFE – Oikeudet ja ehdot

a)

SFE(A) ja SFE(PL). Lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen simulaattoritarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan lentosimulaattorilla

1) lentokokeita ja tarkastuslentoja usean ohjaajan lentokoneiden tai pystysuoraan nousevien lentokoneiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;

2) tarkastuslentoja mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että simulaattoritarkastuslentäjä täyttää FCL.1010.IRE kohdan vaatimukset kyseisessä ilma-alusryhmässä;

3) lentokokeita ATPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten;

4) lentokokeita MPL-lupakirjan myöntämistä varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä täyttää FCL.925 kohdan vaatimukset;

5) pätevyyden arviointeja SFI-valtuutuksen myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten asianomaisessa ilma-alusryhmässä edellyttäen, että tarkastuslentäjä on toiminut simulaattoritarkastuslentäjänä vähintään kolme vuotta.

b)

SFE(H). Simulaattoritarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan lentosimulaattorilla

1) lentokokeita ja tarkastuslentoja tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten, ja

2) tarkastuslentoja mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että simulaattoritarkastuslentäjä täyttää FCL.1010.IRE kohdan b kohdan vaatimukset;

3) lentokokeita ATPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten;

4) lentokokeita ja tarkastuslentoja SFI(H)-valtuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on toiminut simulaattoritarkastuslentäjänä vähintään kolme vuotta.

FCL.1010.SFE    SFE – Edellytykset

a)

SFE(A). Lentokoneen SFE-valtuutuksen

1) hakijalla on oltava tai oltava ollut ATPL(A)-lupakirja, luokka- tai tyyppikelpuutus ja SFI(A)-valtuutus kyseiseen lentokonetyyppiin;

2) hakijalla on oltava vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentokoneen ohjaajana;

3) ensimmäistä myöntämistä varten hakijan on oltava antanut vähintään 50 tuntia synteettistä lentokoulutusta SFI(A)-kouluttajana kyseisellä tyypillä.

b)

SFE(H). Helikopterin SFE-valtuutuksen

1) hakijalla on oltava tai oltava ollut ATPL(H)-lupakirja, tyyppikelpuutus ja SFI(H)-valtuutus kyseiseen helikopterityyppiin;

2) hakijalla on oltava vähintään 1 000 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan helikopterin ohjaajana;

3) ensimmäistä myöntämistä varten hakijan on oltava suorittanut vähintään 50 tuntia synteettistä lentokoulutusta SFI(H)-kouluttajana kyseisellä tyypillä.

7    JAKSO

Lennonopettajien tarkastuslentäjän erityisvaatimukset – FIE

FCL.1005.FIE    FIE – Oikeudet ja ehdot

a)

FIE(A). Lentokoneen lennonopettajien tarkastuslentäjällä on oikeus suorittaa pätevyyden arviointeja FI(A)-, CRI(A)-, IRI(A)- ja TRI(A)-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten yhden ohjaajan lentokoneilla edellyttäen, että hänellä on kyseinen opettajakelpuutus.

b)

FIE(H). Helikopterin lennonopettajien tarkastuslentäjällä on oikeus suorittaa pätevyyden arviointeja FI(H)-, IRI(H)- ja TRI(H)-kelpuutuksia varten yhden ohjaajan helikoptereilla edellyttäen, että hänellä on kyseinen opettajakelpuutus.

c)

FIE (As), (S), (B). Purjelentokoneen, moottoripurjelentokoneen, ilmapallon ja ilmalaivan lennonopettajien tarkastuslentäjällä on oikeus suorittaa pätevyyden arviointeja opettajakelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten kyseisellä ilma-alusryhmällä edellyttäen, että hänellä on kyseinen opettajakelpuutus.

FCL.1010.FIE    FIE – Edellytykset

a)

FIE(A). Lentokoneen FIE-valtuutuksen,

jos hakija aikoo suorittaa pätevyyden arviointeja,

1) hakijalla on oltava kyseinen opettajakelpuutus;

2) hakijan on oltava suorittanut 2 000 tuntia lentoaikaa lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen ohjaajana, ja

3) hakijan on oltava suorittanut vähintään 100 tuntia lentoaikaa opettaen hakijoita opettajakelpuutusta varten.

b)

FIE(H). Helikopterin FIE-valtuutuksen

1) hakijalla on oltava kyseinen opettajakelpuutus;

2) hakijan on oltava suorittanut 2 000 tuntia lentoaikaa helikopterin ohjaajana;

3) hakijan on oltava suorittanut vähintään 100 tuntia lentoaikaa opettaen hakijoita opettajakelpuutusta varten.

c)

FIE(As). Ilmalaivan FIE-valtuutuksen

1) hakijan on oltava suorittanut 500 tuntia lentoaikaa ilmalaivan ohjaajana;

2) hakijan on oltava suorittanut vähintään 20 tuntia lentoaikaa opettaen hakijoita FI(As)-kelpuutusta varten;

3) hakijalla on oltava kyseinen opettajakelpuutus.

d)

FIE(S). Purjelentokoneen FIE-valtuutuksen

1) hakijalla on oltava kyseinen opettajakelpuutus;

2) hakijan on oltava suorittanut 500 tuntia lentoaikaa purjelentokoneen tai moottoripurjelentokoneen ohjaajana;

3) hakijan on oltava suorittanut

i) jos hän aikoo suorittaa pätevyyden arviointeja TMG-moottoripurjelentokoneilla, 10 tuntia tai 30 lentoonlähtöä kouluttaen opettajakelpuutuksen hakijoita TMG-moottoripurjelentokoneilla;

ii) kaikissa muissa tapauksissa 10 tuntia tai 30 lentoonlähtöä opettaen hakijoita opettajakelpuutusta varten.

e)

FIE(B). Ilmapallon FIE-valtuutuksen

1) hakijalla on oltava kyseinen opettajakelpuutus;

2) hakijan on oltava suorittanut 350 tuntia lentoaikaa ilmapallon ohjaajana;

3) hakijan on oltava suorittanut 10 tuntia opettaen hakijoita opettajakelpuutusta varten.
Lisäys 1

Teoriatiedon hyvittäminen

▼M4

A.   TEORIATIEDON HYVITTÄMINEN LENTOLUPAKIRJAN MYÖNTÄMISEKSI – SIIRTYMÄKOULUTUS JA KOEVAATIMUKSET

▼B

1.    LAPL, PPL, BPL ja SPL

1.1 LAPL-lupakirjan myöntämistä varten toisen ilma-alusryhmän LAPL-lupakirjan haltijalle on hyvitettävä täysimääräisesti FCL.120 kohdan a kohdassa säädettyjen yhteisten oppiaineiden teoriatiedot.

▼M4

1.2. Rajoittamatta edellä olevan kohdan soveltamista toisen ilma-alusryhmän lupakirjan haltijan on LAPL-, PPL-, BPL- tai SPL-lupakirjan myöntämistä varten saatava teoriakoulutusta ja läpäistävä teoriakoe asianmukaisella tasolla seuraavista oppiaineista:

 lennonteoria

 lentotoimintamenetelmät

 suoritusarvot ja lennonsuunnittelu

 ilma-aluksen yleistuntemus

 lentosuunnistus.

▼B

1.3 PPL-, BPL- tai SPL-lupakirjan myöntämistä varten saman ilma-alusryhmän LAPL-lupakirjan haltijalle on hyvitettävä täysimääräisesti teoriakoulutus ja koevaatimukset.

▼M4

1.4. Sen estämättä, mitä 1.2 kohdassa määrätään, LAPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten sellaisen LAPL(S)-lupakirjan haltijan, johon liittyy TMG-laajennus, on osoitettava riittävä teoriatiedon taso yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalentokoneiden luokassa FCL.135.A kohdan a kohdan 2 alakohdan mukaisesti.

▼B

2.    CPL

2.1 CPL-lupakirjan hakijan, jolla on CPL-lupakirja toisessa ilma-alusryhmässä, on saatava tietopuolista siirtymäkoulutusta hyväksytyllä kurssilla eri ilma-alusryhmien CPL-koulutusohjelmissa havaittujen erojen mukaisesti.

2.2 Hakijan on suoritettava hyväksytysti tässä osassa (FCL) määritelty teoriakoe asianomaisessa ilma-alusryhmässä seuraavista oppiaineista:

021 – ilma-aluksen yleistuntemus: runko ja järjestelmät, sähköjärjestelmä, voimalaitteet, hätävarusteet

022 – ilma-aluksen yleistuntemus: mittarit

032/034 – lentokoneiden tai helikopterien suoritusarvot soveltuvin osin

070 – lentotoimintamenetelmät ja

080 – lennonteoria.

2.3 CPL-lupakirjan hakijalle, joka on läpäissyt mittarilentokelpuutuksen teoriakokeet samassa ilma-alusryhmässä, hyvitetään teoriatietoa koskevat vaatimukset seuraavista oppiaineista:

 ihmisen suorituskyky

 sääoppi.

3.    ATPL

3.1 ATPL-lupakirjan hakijan, jolla on ATPL-lupakirja toisessa ilma-alusryhmässä, on oltava saanut tietopuolista siirtymäkoulutusta hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa eri ilma-alusryhmien ATPL-koulutusohjelmissa havaittujen erojen mukaisesti.

▼M3

3.2 Hakijan on suoritettava hyväksytysti tässä osassa (FCL) määritelty teoriakoe asianomaisen ilma-alusryhmän mukaan seuraavista oppiaineista:

021 – ilma-aluksen yleistuntemus: runko ja järjestelmät, sähköjärjestelmä, voimalaitteet, hätävarusteet

022 – ilma-aluksen yleistuntemus: mittarit

032/034 – lentokoneiden tai helikopterien suoritusarvot soveltuvin osin

070 – lentotoimintamenetelmät, ja

080 – lennonteoria.

▼B

3.3 ATPL(A)-lupakirjan hakija, joka on läpäissyt CPL(A)-lupakirjan teoriakokeen, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaatimuksista VFR-radiopuhelinliikenteessä.

3.4 ATPL(H)-lupakirjan hakija, joka on läpäissyt CPL(H)-lupakirjan teoriakokeen, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaatimuksista seuraavissa oppiaineissa:

 ilmailun säädökset

 lennonteoria (helikopterit)

 VFR-radiopuhelinliikenne.

3.5 ATPL(A)-lupakirjan hakija, joka on läpäissyt IR(A)-kelpuutuksen teoriakokeen, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaatimuksista IFR-radiopuhelinliikenteessä.

3.6 ATPL(H)-lupakirjan hakija, jolla on IR(H)-kelpuutus ja joka on läpäissyt CPL(H)-lupakirjan teoriakokeen, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaatimuksista seuraavissa oppiaineissa:

 lennonteoria (helikopterit)

 VFR-radiopuhelinliikenne.

4.    IR

▼M3

4.1 IR- tai EIR-kelpuutuksen hakija, joka on läpäissyt CPL-lupakirjan teoriakokeet samassa ilma-alusryhmässä, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaatimuksista seuraavissa oppiaineissa:

 ihmisen suorituskyky

 sääoppi.

▼B

4.2 IR(H)-kelpuutuksen hakijan, joka on suorittanut hyväksytysti ATPL(H) VFR-teoriakokeen, on läpäistävä seuraavien oppiaineiden kokeet:

 ilmailun säädökset

 lennon suunnittelu ja seuranta

 radiosuunnistus

 IFR-radiopuhelinliikenne.
Lisäys 2Kielitaidon arviointiasteikko – erinomainen, edistynyt ja toimiva taso

Taso

Ääntäminen

Rakenne

Sanasto

Sujuvuus

Ymmärtäminen

Vuorovaikutus

Erinomainen

(Taso 6)

Ääntämys, painotus, rytmi ja intonaatio häiritsevät tuskin koskaan ymmärtämistä, vaikka puhujan ensimmäinen kieli tai alueellinen variantti saattavatkin vaikuttaa niihin.

Niin perustason kuin vaativammatkin kielioppi- ja lauserakenteet ovat johdonmukaisesti hyvin hallinnassa.

Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät tehokkaaseen viestintään monista tutuista ja vieraista aiheista. Sanavarasto on idiomaattinen ja vivahteikas ja mukautuu kielen käyttötilanteeseen.

Pystyy puhumaan pitkään luontevasti ja vaivattomasti. Vaihtelee puheen tempoa tyylivaikutuksen aikaansaamiseksi, esimerkiksi korostaakseen jotain seikkaa.

Käyttää spontaanisti ja oikein eri jäsennys- ja sidesanoja.

Ymmärtäminen on johdonmukaisesti virheetöntä lähes kaikissa yhteyksissä, ja myös kielelliset ja kulttuuriset vivahteet tulevat ymmärretyiksi.

Vuorovaikutus on vaivatonta lähes kaikissa tilanteissa. Ymmärtää helposti kielelliset ja sanattomat vivahteet ja reagoi niihin asiaankuuluvalla tavalla.

Edistynyt

(Taso 5)

Ääntämys, painotus, rytmi ja intonaatio häiritsevät harvoin ymmärtämistä, vaikka puhujan ensimmäinen kieli tai kielen alueellinen variantti vaikuttavatkin niihin.

Perustason kielioppi- ja lauserakenteet ovat johdonmukaisesti hyvin hallinnassa. Yrittää käyttää myös vaativampia rakenteita mutta tekee virheitä, jotka vaikuttavat joskus merkitykseen.

Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät tehokkaaseen viestintään yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista. Pystyy johdonmukaisesti ja onnistuneesti ilmaisemaan saman asian toisin sanoin. Sanavarasto on toisinaan idiomaattista.

Pystyy puhumaan pitkään suhteellisen vaivattomasti tutuista aiheista muttei välttämättä vaihtelemaan puheen tempoa tyylikeinona. Osaa käyttää oikein eri jäsennys- ja sidesanoja.

Ymmärtää oikein, kun kyse on yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista ja ymmärtää useimmiten oikein joutuessaan kohtaamaan kieleen tai tilanteeseen liittyvän ongelman tai odottamattoman tapahtuman.

Pystyy ymmärtämään erilaisia puheen variantteja (murre ja/tai korostus) tai tyylilajeja.

Vastaukset annetaan viipymättä ja ne ovat asianmukaisia ja informatiivisia. Hallitsee hyvin puhujan ja kuuntelijan välisen suhteen.

Toimiva

(Taso 4)

Puhujan ensimmäinen kieli tai alueellinen variantti vaikuttavat ääntämykseen, painotukseen, rytmiin ja intonaatioon, mutta häiritsevät vain joskus ymmärtämistä.

Perustason kielioppi- ja lauserakenteita käytetään luovasti, ja ne ovat yleensä hyvin hallinnassa. Virheitä saattaa esiintyä erityisesti epätavallisissa tai odottamattomissa tilanteissa, mutta ne vaikuttavat harvoin merkitykseen.

Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät yleensä tehokkaaseen viestintään yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista.

Pystyy usein onnistuneesti korvaamaan sanavaraston puutteita epätavallisissa tai odottamattomissa tilanteissa ilmaisemalla asian toisin.

Pystyy puhumaan suhteellisen pitkään asianmukaisella tempolla.

Puheen sujuvuus voi ajoittain heiketä siirryttäessä harjoitellusta tai kaavamaisesta puheesta spontaaniin vuorovaikutukseen, mutta tämä ei estä tehokasta viestintää. Osaa käyttää jonkin verran eri jäsennys- ja sidesanoja. Täytesanat eivät ole häiritseviä.

Ymmärtää useimmiten oikein, kun kyse on yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista ja kun käytetty korostus tai variantti on riittävän ymmärrettävä kielen kansainväliselle käyttäjäyhteisölle.

Kun puhuja kohtaa kieleen tai tilanteeseen liittyvän ongelman tai odottamattoman tapahtuman, ymmärtäminen voi olla hitaampaa tai edellyttää selventäviä strategioita.

Vastaukset annetaan yleensä viipymättä ja ne ovat asianmukaisia ja informatiivisia.

Osaa aloittaa vuoropuhelun ja ylläpitää sitä, vaikka kyse olisi odottamattomasta tapahtumasta. Selviytyy riittävän hyvin ilmeisistä väärinymmärryksistä tarkistamalla, vahvistamalla tai selventämällä asioita.

Huomautus: Lisäyksen 2 alkuperäinen teksti on siirretty AMC:hen, katso myös selventävä huomautus.
Lisäys 3

Koulutus ansiolentäjän ja liikennelentäjän lupakirjan myöntämistä varten

1. Tässä lisäyksessä esitetään niitä erilaisia kursseja koskevat vaatimukset, joita järjestetään ansiolentäjän ja liikennelentäjän lupakirjojen myöntämiseksi joko ilman mittarilentokelpuutusta tai sen kanssa.

2. Hakijan, joka haluaa siirtyä toiseen hyväksyttyyn koulutusorganisaatioon, on haettava toimivaltaiselta viranomaiselta virallista arviota edelleen tarvittavien koulutustuntien määrästä.

A.    Yhdistetty liikennelentäjäkurssi – lentokoneet

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn ATP(A)-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaamistasolle, jolla hän voi toimia perämiehenä usean ohjaajan monimoottorisissa lentokoneissa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ja saada CPL(A)/IR-lupakirjan.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn ATP(A)-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen I mukaisesti myönnetyn PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijalle annetaan ennen kurssia lennetyistä tunneista hyvitystä 50 prosenttia, kuitenkin korkeintaan 40 tuntia lentokokemusta tai 45 tuntia, jos oppilaalla on lentokoneen yölentokelpuutus, ja näistä 20 tuntia voidaan hyvittää koululentoaikaa koskevan vaatimuksen täyttämiseksi.

4. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus ATPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle;

b) näkö- ja mittarilentokoulutus, ja

c) miehistöyhteistyökoulutus usean ohjaajan lentokoneiden käyttöä varten.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko ATP(A)-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, ja mittarilentokelpuutusta, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

6. ATP(A)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 750 tuntia koulutusta.

7. Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään 25 tuntia teoriakoulutusta ja harjoituksia.

TEORIAKOE

8. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa ATPL(A)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

9. Lentokoulutuksen, tyyppikoulutusta lukuun ottamatta, on sisällettävä yhteensä vähintään 195 tuntia, mukaan lukien kaikki edistystä mittaavat kokeet, ja niistä korkeintaan 55 tuntia koko kurssilla saa olla mittariaikaa maassa. 195 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 95 tuntia koululentoaikaa, josta korkeintaan 55 tuntia saa olla mittariaikaa maassa;

b) 70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-lento ja mittarilentoaika päällikköoppilaana (SPIC); mittarilentoaikaa päällikköoppilaana voidaan lukea lentoajaksi ilma-aluksen päällikkönä korkeintaan 20 tuntia;

c) 50 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-matkalento, joka on vähintään 540 kilometriä (300 merimailia) pitkä ja jonka aikana suoritetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

d) 5 tuntia yölentoaikaa; näistä kolme tuntia on oltava koululentoa, joka sisältää vähintään yhden tunnin pituisen suunnistusmatkalennon ja viisi lentoonlähtöä yksin ja viisi laskua pysähtymiseen asti yksin, ja

e) 115 tuntia mittarilentoaikaa, joka sisältää vähintään

1) 20 tuntia päällikköoppilaana;

2) 15 tuntia miehistöyhteistyötä, johon voidaan käyttää lentosimulaattoria tai FNPT II:ta;

3) 50 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan

i) 25 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä, tai

ii) 40 tuntia saa olla mittariaikaa FNPT II:lla, FTD 2:lla tai lentosimulaattorilla, ja siitä korkeintaan 10 tuntia saa olla suoritettu FNPT I:llä.

Hakija, jolla on todistus perusmittarilennon kurssin suorittamisesta, saa hyvitystä korkeintaan 10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta; perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD) suoritettuja tunteja ei hyvitetä.

f) Viisi tuntia on suoritettava lentokoneella, joka on hyväksytty vähintään neljän henkilön kuljettamiseen ja jossa on säätöpotkuri ja sisään vedettävä laskuteline.

LENTOKOE

10. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(A)-lentokoe yksimoottorisella tai monimoottorisella lentokoneella ja mittarilentokoe monimoottorisella lentokoneella.

B.    Osista koostuva liikennelentäjäkurssi – lentokoneet

1. ATPL(A)-lupakirjan hakijalla, joka suorittaa teoriakoulutuksensa osista koostuvalla kurssilla,

a) on oltava vähintään PPL(A)-lupakirja, joka on myönnetty Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti, ja

hänen on oltava suorittanut vähintään seuraava teoriakoulutuksen tuntimäärä

1) hakijoiden, joilla on PPL(A)-lupakirja: 650 tuntia;

2) hakijoiden, joilla on CPL(A)-lupakirja: 400 tuntia;

3) hakijoiden, joilla on IR(A)-kelpuutus: 500 tuntia;

4) hakijoiden, joilla on CPL(A)-lupakirja ja IR(A)-kelpuutus: 250 tuntia.

Teoriakoulutus on suoritettava ennen ATPL(A)-lupakirjan lentokoetta.

C.    Yhdistetty kurssi ansiolentäjän lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta varten – lentokoneet

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn CPL(A)- ja IR(A)-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaamistasolle, jolla hän voi lentää yhden ohjaajan yksimoottorisilla tai monimoottorisilla lentokoneilla kaupallisessa ilmakuljetuksessa ja saada CPL(A)/IR-lupakirjan.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(A)/IR-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijalle annetaan ennen kurssia lennetyistä tunneista hyvitystä 50 prosenttia, kuitenkin korkeintaan 40 tuntia lentokokemusta tai 45 tuntia, jos oppilaalla on lentokoneen yölentokelpuutus, ja näistä 20 tuntia voidaan hyvittää koululentoaikaa koskevan vaatimuksen täyttämiseksi.

4. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus CPL(A)-lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta vastaavalle tietotasolle, ja

b) näkö- ja mittarilentokoulutus.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL/IR(A)-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, ja mittarilentokelpuutusta, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

6. CPL(A)/IR-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 500 tuntia koulutusta.

TEORIAKOE

7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(A)-lupakirjan ja mittarilentokelpuutuksen haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

8. Lentokoulutuksen, tyyppikoulutusta lukuun ottamatta, on sisällettävä yhteensä vähintään 180 tuntia, mukaan lukien kaikki edistystä mittaavat kokeet, ja niistä korkeintaan 40 tuntia koko kurssilla saa olla mittariaikaa maassa. 180 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 80 tuntia koululentoaikaa, josta korkeintaan 40 tuntia saa olla mittariaikaa maassa;

b) 70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-lento ja mittarilentoaika, jotka voidaan lentää päällikköoppilaana (SPIC); mittarilentoaikaa päällikköoppilaana voidaan lukea lentoajaksi ilma-aluksen päällikkönä korkeintaan 20 tuntia;

c) 50 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-matkalento, joka on vähintään 540 kilometriä (300 merimailia) pitkä ja jonka aikana suoritetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

d) viisi tuntia yölentoaikaa; näistä kolme tuntia on oltava koululentoa, joka sisältää vähintään yhden tunnin pituisen suunnistusmatkalennon ja viisi lentoonlähtöä yksin ja viisi laskua pysähtymiseen asti yksin, ja

e) 100 tuntia mittarilentoaikaa, joka sisältää vähintään

1) 20 tuntia päällikköoppilaana, ja

2) 50 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan

i) 25 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä, tai

ii) 40 tuntia saa olla mittariaikaa FNPT II:lla, FTD 2:lla tai lentosimulaattorilla, ja siitä korkeintaan 10 tuntia saa olla suoritettu FNPT I:llä.

Hakija, jolla on todistus perusmittarilennon kurssin suorittamisesta, saa hyvitystä korkeintaan 10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta; perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD) suoritettuja tunteja ei hyvitetä.

f) viisi tuntia on suoritettava lentokoneella, joka on hyväksytty vähintään neljän henkilön kuljettamiseen ja jossa on säätöpotkuri ja sisään vedettävä laskuteline.

LENTOKOKEET

9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(A)-lentokoe ja IR-lentokoe monimoottorisella lentokoneella tai yksimoottorisella lentokoneella.

D.    Yhdistetty ansiolentäjäkurssi – lentokoneet

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn CPL(A)-kurssin tavoite on kouluttaa lentäjä sille osaamistasolle, joka vaaditaan CPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(A)-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijalle annetaan ennen kurssia lennetyistä tunneista hyvitystä 50 prosenttia, kuitenkin korkeintaan 40 tuntia lentokokemusta tai 45 tuntia, jos oppilaalla on lentokoneen yölentokelpuutus, ja näistä 20 tuntia voidaan hyvittää koululentoaikaa koskevan vaatimuksen täyttämiseksi.

4. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus CPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja

b) näkö- ja mittarilentokoulutus.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL(A)-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

6. CPL(A)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 350 tuntia koulutusta.

TEORIAKOE

7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(A)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

8. Lentokoulutuksen, tyyppikoulutusta lukuun ottamatta, on sisällettävä yhteensä vähintään 150 tuntia, mukaan lukien kaikki edistystä mittaavat kokeet, ja niistä korkeintaan viisi tuntia koko kurssilla saa olla mittariaikaa maassa. 150 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 80 tuntia koululentoaikaa, josta korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa;

b) 70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;

c) 20 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-matkalento, joka on vähintään 540 kilometriä (300 merimailia) pitkä ja jonka aikana suoritetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

d) viisi tuntia yölentoaikaa; näistä kolme tuntia on oltava koululentoa, joka sisältää vähintään yhden tunnin pituisen suunnistusmatkalennon ja viisi lentoonlähtöä yksin ja viisi laskua pysähtymiseen asti yksin;

e) 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä, FTD 2:lla, FNPT II:lla tai lentosimulaattorilla. Hakija, jolla on todistus perusmittarilennon kurssin suorittamisesta, saa hyvitystä korkeintaan 10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta; perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD) suoritettuja tunteja ei hyvitetä.

f) Viisi tuntia on suoritettava lentokoneella, joka on hyväksytty vähintään neljän henkilön kuljettamiseen ja jossa on säätöpotkuri ja sisään vedettävä laskuteline.

LENTOKOE

9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(A)-lentokoe yksimoottorisella tai monimoottorisella lentokoneella.

E.    Osista koostuva ansiolentäjäkurssi – lentokoneet

YLEISTÄ

1. Osista koostuvan CPL(A)-kurssin tavoite on kouluttaa PPL(A)-lupakirjan haltija sille osaamistasolle, joka vaaditaan CPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten.

2. Ennen osista koostuvan CPL(A)-kurssin aloittamista hakijalla on oltava Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetty PPL(A)-lupakirja.

3. Ennen lentokoulutuksen aloittamista hakijan on

a) oltava suorittanut 150 tuntia lentoaikaa

b) täytettävä monimoottoristen lentokoneiden luokka- tai tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellytykset luvun H mukaisesti, jos lentokokeessa käytetään monimoottorista lentokonetta.

4. Hakijan, joka haluaa suorittaa osista koostuvan CPL(A)-kurssin, on suoritettava kaikki lentokoulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla. Teoriakoulutus voidaan antaa hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, jossa annetaan vain teoriakoulutusta.

5. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus CPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja

b) näkö- ja mittarilentokoulutus.

TEORIATIETO

6. CPL(A)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 250 tuntia koulutusta.

TEORIAKOE

7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(A)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

8. Hakijoille, joilla ei ole mittarilentokelpuutusta, on annettava vähintään 25 tuntia lentokoulutusta, mukaan lukien 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa BITD:llä, FNPT I:llä tai II:lla, FTD 2:lla tai lentosimulaattorilla.

9. Hakijoille, joilla on voimassa oleva IR(A)-kelpuutus, hyvitetään mittarikoulutusaika täysimääräisesti. Hakijoille, joilla on voimassa oleva IR(H)-kelpuutus, hyvitetään korkeintaan viisi tuntia koululentoaikaa, missä tapauksessa vähintään viisi tuntia koululentoaikaa on suoritettava lentokoneella. Hakija, jolla on todistus perusmittarilennon kurssin suorittamisesta, saa hyvitystä korkeintaan 10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta.

10.

 

a) Hakijoille, joilla on voimassa oleva mittarilentokelpuutus, on annettava vähintään 15 tuntia lentokoulutusta näkölentosääntöjen mukaan.

b) Hakijoille, joilla ei ole lentokoneen yölentokelpuutusta, on annettava lisäksi vähintään viisi tuntia yölentokoulutusta, johon sisältyy kolme tuntia koululentoa; tähän on kuuluttava vähintään yhden tunnin pituinen suunnistusmatkalento sekä viisi lentoonlähtöä yksin ja viisi laskua pysähtymiseen asti yksin.

11. Vähintään viisi tuntia lentokoulutuksesta on annettava lentokoneella, joka on hyväksytty vähintään neljän henkilön kuljettamiseen ja jossa on säätöpotkuri ja sisään vedettävä laskuteline.

KOKEMUS

12. CPL(A)-lupakirjan hakijalla on oltava vähintään 200 tuntia lentoaikaa, mukaan lukien vähintään

a) 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, ja siitä 20 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, johon on kuuluttava vähintään 540 kilometriä (300 NM) pitkä VFR-matkalento; sen aikana on tehtävä laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

b) viisi tuntia yölentoaikaa; näistä kolme tuntia on oltava koululentoa, joka sisältää vähintään yhden tunnin pituisen suunnistusmatkalennon ja viisi lentoonlähtöä yksin ja viisi laskua pysähtymiseen asti yksin, ja

c) 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä, FNPT II:lla tai lentosimulaattorilla; hakija, jolla on todistus perusmittarilennon kurssin suorittamisesta, saa hyvitystä korkeintaan 10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta; perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD) suoritettuja tunteja ei hyvitetä;

▼M3

d) kuusi tuntia lentoaikaa on suoritettava monimoottorisella lentokoneella, jos lentokoe suoritetaan monimoottorisella lentokoneella.

▼B

e) ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä lennetyt tunnit voidaan laskea mukaan 200 lentotuntiin seuraavissa tapauksissa:

i) 30 tuntia helikoptereilla, jos hakijalla on PPL(H)-lupakirja, tai

ii) 100 tuntia helikoptereilla, jos hakijalla on CPL(H)-lupakirja, tai

iii) 30 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla, tai

iv) 30 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on PPL(As)-lupakirja, tai

v) 60 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on CPL(As)-lupakirja.

LENTOKOE

13. Suoritettuaan lentokoulutuksen ja täytettyään asianmukaiset kokemusvaatimukset hakijan on suoritettava CPL(A)-lentokoe yksimoottorisella tai monimoottorisella lentokoneella.

F.    Yhdistetty kurssi liikennelentäjän lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta varten – helikopterit

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn ATP(H)/IR-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä sellaiselle osaamistasolle, jolla hän voi toimia perämiehenä usean ohjaajan monimoottorisissa helikoptereissa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ja saada CPL(H)/IR-lupakirjan.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn ATP(H)/IR-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(H)-lupakirjan haltijalle hyvitetään 50 prosenttia asiaankuuluvasta kokemuksesta, kuitenkin korkeintaan

a) 40 tuntia, joista korkeintaan 20 tuntia saa olla koululentoa, tai

b) 50 tuntia, joista enintään 25 tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on helikopterin yölentokelpuutus.

4. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus ATPL(H)- ja IR-tietotasolle;

b) näkö- ja mittarilentokoulutus, ja

c) miehistöyhteistyökoulutus usean ohjaajan helikoptereiden käyttöä varten.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko ATP(H)/IR-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, ja mittarilentokelpuutusta, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

6. ATP(H)/IR-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 750 tuntia koulutusta.

7. Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään 25 tuntia teoriaharjoituksia.

TEORIAKOE

8. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa ATPL(H)-lupakirjan ja mittarilentokelpuutuksen haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

9. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 195 tuntia, mukaan lukien edistystä mittaavat kokeet. 195 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 140 tuntia koululentoa, josta

1) 75 tunnin näkölentokoulutus saa sisältää

i) 30 tuntia tason C/D helikopterin lentosimulaattorilla, tai

ii) 25 tuntia FTD 2:lla, 3:lla, tai

iii) 20 tuntia helikopterin FNPT II:lla/III:lla, tai

iv) 20 tuntia lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella;

2) 50 tunnin mittarilentokoulutus saa sisältää

i) korkeintaan 20 tuntia helikopterin lentosimulaattorilla tai FTD 2:lla, 3:lla tai FNPT II:lla/III:lla tai

ii) 10 tuntia vähintään helikopterin FNPT 1:llä tai lentokoneella;

3) 15 tuntia miehistöyhteistyötä, johon saa käyttää helikopterin lentosimulaattoria tai helikopterin FTD 2:ta, 3:a (MCC) tai FNPT II/III:a (MCC);

Jos lentokoulutukseen käytetty helikopteri on eri tyyppiä kuin näkölentokoulutukseen käytetty helikopterin lentosimulaattori, hyvitys rajoitetaan korkeintaan siihen, joka myönnetään helikopterin FNPT II:lle/III:lle.

b) 55 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta 40 tuntia saa olla päällikköoppilaana; vähintään 14 tuntia yksinlentoa päivällä ja yksi tunti yksinlentoa yöllä;

c) 50 tuntia matkalentoa, johon on kuuluttava vähintään 10 tuntia matkalentoa päällikköoppilaana, mukaan lukien vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen VFR-matkalento, jonka aikana on tehtävä lasku kahdelle eri lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

d) viisi tuntia yölentoaikaa helikoptereilla, johon sisältyy vähintään kolme tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku;

e) 50 tuntia mittarikoululentoaikaa, johon kuuluu

i) 10 tuntia perusmittarikoulutusta, ja

ii) 40 tuntia koulutusta mittarilentokelpuutusta varten, joka sisältää vähintään 10 tuntia monimoottorisella IFR-hyväksytyllä helikopterilla.

LENTOKOKEET

10. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(H)-lentokoe monimoottorisella helikopterilla ja lentokoe mittarilentokelpuutusta varten IFR-hyväksytyllä monimoottorisella helikopterilla, ja hänen on täytettävä miehistöyhteistyökoulutuksen vaatimukset.

G.    Yhdistetty kurssi liikennelentäjän lupakirjaa varten – helikopterit

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn ATP(H)-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaamistasolle, jolla hän voi toimia VFR-oikeuksiin rajoitettuna perämiehenä usean ohjaajan monimoottorisissa helikoptereissa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ja saada CPL(H)-lupakirjan.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn ATP(H)-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(H)-lupakirjan haltijalle hyvitetään 50 prosenttia asiaankuuluvasta kokemuksesta, kuitenkin korkeintaan

a) 40 tuntia, joista korkeintaan 20 tuntia saa olla koululentoa, tai

b) 50 tuntia, joista enintään 25 tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on helikopterin yölentokelpuutus.

4. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus ATPL(H)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle;

b) näkö- ja perusmittarilentokoulutus, ja

c) miehistöyhteistyökoulutus usean ohjaajan helikoptereiden käyttöä varten.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko ATP(H)-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

6. ATP(H)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 650 tuntia koulutusta.

7. Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään 20 tuntia teoriaharjoituksia.

TEORIAKOE

8. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa ATPL(H)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

9. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 150 tuntia, mukaan lukien edistystä mittaavat kokeet. 150 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 95 tuntia koululentoa, josta

i) 75 tunnin näkölentokoulutus saa sisältää

1) 30 tuntia tason C/D helikopterin lentosimulaattorilla, tai

2) 25 tuntia FTD 2:lla, 3:lla, tai

3) 20 tuntia helikopterin FNPT II:lla/III:lla, tai

4) 20 tuntia lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella;

ii) 10 tunnin perusmittarilentokoulutus saa sisältää viisi tuntia vähintään helikopterin FNPT I:llä tai lentokoneella;

iii) 10 tuntia miehistöyhteistyökoulutusta, johon saa käyttää joko helikopteria, helikopterin lentosimulaattoria tai seuraavia koulutuslaitteita: FTD 2, 3 (MCC) tai FNPT II/III (MCC);

Jos lentokoulutukseen käytetty helikopteri on eri tyyppiä kuin näkölentokoulutukseen käytetty helikopterin lentosimulaattori, hyvitys rajoitetaan korkeintaan siihen, joka myönnetään helikopterin FNPT II:lle/III:lle.

b) 55 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta 40 tuntia saa olla päällikköoppilaana; vähintään 14 tuntia yksinlentoa päivällä ja yksi tunti yksinlentoa yöllä;

c) 50 tuntia matkalentoa, johon on kuuluttava vähintään 10 tuntia matkalentoa päällikköoppilaana, mukaan lukien vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen VFR-matkalento, jonka aikana on tehtävä lasku kahdelle eri lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

d) viisi tuntia yölentoaikaa helikoptereilla, johon sisältyy vähintään kolme tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku.

LENTOKOKEET

10. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(H)-lentokoe monimoottorisella helikopterilla ja täytettävä miehistöyhteistyövaatimukset.

H.    Osista koostuva kurssi liikennelentäjän lupakirjaa varten – helikopterit

1. ATPL(H)-lupakirjan hakijalla, joka saa teoriakoulutuksensa osista koostuvalla kurssilla, on oltava vähintään PPL(H)-lupakirja ja hänen on suoritettava vähintään seuraavat koulutustunnit 18 kuukauden aikana:

a) Hakija, jolla on Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetty PPL(H)-lupakirja: 550 tuntia;

b) hakija, jolla on CPL(H)-lupakirja: 300 tuntia.

2. ATPL(H)/IR-lupakirjan hakijalla, joka saa teoriakoulutuksensa osista koostuvalla kurssilla, on oltava vähintään PPL(H)-lupakirja ja hänen on suoritettava vähintään seuraava määrä koulutustunteja:

a) hakija, jolla on PPL(H)-lupakirja: 650 tuntia;

b) hakija, jolla on CPL(H)-lupakirja: 400 tuntia;

c) hakija, jolla on IR(H)-kelpuutus: 500 tuntia;

d) hakija, jolla on CPL(H)-lupakirja ja IR(H)-kelpuutus: 250 tuntia.

I.    Yhdistetty kurssi ansiolentäjän lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta varten – helikopterit

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn CPL(H)/IR-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaamistasolle, jolla hän voi lentää yhden ohjaajan monimoottorisia helikoptereita ja saada monimoottorisen helikopterin CPL(H)/IR-lupakirjan.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(H)/IR-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(H)-lupakirjan haltijalle hyvitetään 50 prosenttia asiaankuuluvasta kokemuksesta, kuitenkin korkeintaan

a) 40 tuntia, joista korkeintaan 20 tuntia saa olla koululentoa, tai

b) 50 tuntia, joista enintään 25 tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on helikopterin yölentokelpuutus.

4. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus CPL(H)-lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta vastaavalle tietotasolle, ja ensimmäinen monimoottorisen helikopterin tyyppikelpuutus, ja

b) näkö- ja mittarilentokoulutus.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL(H)/IR-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, ja mittarilentokelpuutusta, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

6. CPL(H)/IR-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 500 tuntia koulutusta.

TEORIAKOE

7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(H)-lupakirjan ja mittarilentokelpuutuksen haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

8. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 180 tuntia, mukaan lukien edistystä mittaavat kokeet. 180 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 125 tuntia koululentoa, josta

i) 75 tunnin näkölentokoulutus saa sisältää

1) 30 tuntia tason C/D helikopterin lentosimulaattorilla, tai

2) 25 tuntia FTD 2:lla, 3:lla, tai

3) 20 tuntia helikopterin FNPT II:lla/III:lla, tai

4) 20 tuntia lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella;

ii) 50 tunnin mittarilentokoulutus saa sisältää

1) korkeintaan 20 tuntia helikopterin lentosimulaattorilla tai FTD 2:lla, 3:lla tai FNPT II/III:lla, tai

2) 10 tuntia vähintään helikopterin FNPT 1:llä tai lentokoneella;

jos lentokoulutukseen käytetty helikopteri on eri tyyppiä kuin näkölentokoulutukseen käytetty lentosimulaattori, hyvitys rajoitetaan korkeintaan siihen, joka myönnetään helikopterin FNPT II:lle/III:lle;

b) 55 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta 40 tuntia saa olla päällikköoppilaana; vähintään 14 tuntia yksinlentoa päivällä ja yksi tunti yksinlentoa yöllä;

c) 10 tuntia koulumatkalentoa;

d) 10 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-matkalento, joka on vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen ja jonka aikana suoritetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

e) viisi tuntia yölentoaikaa helikoptereilla, johon sisältyy vähintään kolme tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa, ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku;

f) 50 tuntia mittarikoululentoaikaa, johon kuuluu

i) 10 tuntia perusmittarikoulutusta, ja

ii) 40 tuntia koulutusta mittarilentokelpuutusta varten, joka sisältää vähintään 10 tuntia monimoottorisella IFR-hyväksytyllä helikopterilla.

LENTOKOE

9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(H)-lentokoe monimoottorisella tai yksimoottorisella helikopterilla ja mittarilentokoe IFR-hyväksytyllä monimoottorisella helikopterilla.

J.    Yhdistetty kurssi ansiolentäjän lupakirjaa varten – helikopterit

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn CPL(H)-kurssin tavoite on kouluttaa lentäjä sille osaamistasolle, joka vaaditaan CPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(H)-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(H)-lupakirjan haltijalle hyvitetään 50 prosenttia asiaankuuluvasta kokemuksesta, kuitenkin korkeintaan

a) 40 tuntia, joista korkeintaan 20 tuntia saa olla koululentoa, tai

b) 50 tuntia, joista enintään 25 tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on helikopterin yölentokelpuutus.

4. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus CPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja

b) näkö- ja mittarilentokoulutus.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL(H)-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

6. Hyväksytyn CPL(H)-teoriakurssin on sisällettävä vähintään 350 tuntia koulutusta tai 200 tuntia, jos hakijalla on PPL-lupakirja.

TEORIAKOE

7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(H)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

8. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 135 tuntia, mukaan lukien kaikki edistystä mittaavat kokeet, ja niistä korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa. 135 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 85 tuntia koululentoa, josta

i) korkeintaan 75 tuntia saa olla näkölentokoulutusta ja sisältää

1) 30 tuntia tason C/D helikopterin lentosimulaattorilla, tai

2) 25 tuntia FTD 2:lla, 3:lla, tai

3) 20 tuntia helikopterin FNPT II:lla/III:lla, tai

4) 20 tuntia lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella;

ii) korkeintaan 10 tuntia saa olla mittarilentokoulutusta ja sisältää viisi tuntia vähintään helikopterin FNPT I:llä tai lentokoneella;

jos lentokoulutukseen käytetty helikopteri on eri tyyppiä kuin näkölentokoulutukseen käytetty lentosimulaattori, hyvitys rajoitetaan korkeintaan siihen, joka myönnetään helikopterin FNPT II:lle/III:lle;

b) 50 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta 35 tuntia saa olla päällikköoppilaana; vähintään 14 tuntia yksinlentoa päivällä ja yksi tunti yksinlentoa yöllä;

c) 10 tuntia koulumatkalentoa;

d) 10 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-matkalento, joka on vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen ja jonka aikana suoritetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

e) viisi tuntia yölentoaikaa helikoptereilla, johon sisältyy vähintään kolme tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku;

f) 10 tuntia mittarikoulutusaikaa, josta vähintään viisi tuntia helikopterilla.

LENTOKOE

9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(H)-lentokoe.

K.    Osista koostuva kurssi ansiolentäjän lupakirjaa varten – helikopterit

YLEISTÄ

1. Osista koostuvan CPL(H)-kurssin tavoite on kouluttaa PPL(H)-lupakirjan haltija sille osaamistasolle, joka vaaditaan CPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten.

2. Ennen osista koostuvan CPL(H)-kurssin aloittamista hakijalla on oltava Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetty PPL(H)-lupakirja.

3. Ennen lentokoulutuksen aloittamista hakijan on

▼M3

a) oltava suorittanut 155 tuntia lentoaikaa, mukaan lukien 50 tuntia ilma-aluksen päällikkönä helikoptereissa, josta 10 tuntia on oltava matkalentoa. Ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä lennetyt tunnit voidaan laskea mukaan 155 lentotuntiin jaksossa K olevan 11 kohdan mukaisesti;

▼B

b) täytettävä FCL.725 ja FCL.720.H kohdan vaatimukset, jos lentokokeessa käytetään monimoottorista helikopteria.

4. Hakijan, joka haluaa suorittaa osista koostuvan CPL(H)-kurssin, on suoritettava kaikki lentokoulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla. Teoriakoulutus voidaan antaa hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, jossa annetaan vain teoriakoulutusta.

5. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus CPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja

b) näkö- ja mittarilentokoulutus.

TEORIATIETO

6. CPL(H)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 250 tuntia koulutusta.

TEORIAKOE

7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(H)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

8. Hakijoille, joilla ei ole mittarilentokelpuutusta, on annettava vähintään 30 tuntia lentokoulutusta, josta

a) 20 tuntia näkölentokoulutusta, joka saa sisältää viisi tuntia helikopterin lentosimulaattorilla tai FTD 2:lla, 3:lla tai FNPT II:lla, III:lla, ja

b) 10 tuntia mittarilentokoulutusta, joka saa sisältää viisi tuntia vähintään helikopterin FTD 1:llä tai FNPT I:llä tai lentokoneella.

9. Hakijalle, jolla on voimassa oleva IR(H)-kelpuutus, hyvitetään mittarikoulutusaika täysimääräisesti. Hakijan, jolla on voimassa oleva IR(A)-kelpuutus, on suoritettava vähintään viisi tuntia mittarikoululentoa helikopterilla.

10. Hakijalle, jolla ei ole helikopterin yölentokelpuutusta, on annettava lisäksi vähintään viisi tuntia yölentokoulutusta, johon kuuluu kolme tuntia koululentoa mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa sekä viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen. Jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku.

KOKEMUS

11. CPL(H)-lupakirjan hakijan on oltava suorittanut vähintään 185 tuntia lentoaikaa, mukaan lukien 50 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, joista 10 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä; tähän on kuuluttava yksi vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen VFR-matkalento, jonka aikana tehdään laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka.

Ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä lennetyt tunnit voidaan laskea mukaan 185 lentotuntiin seuraavissa tapauksissa:

a) 20 tuntia lentokoneilla, jos hakijalla on PPL(A)-lupakirja, tai

b) 50 tuntia lentokoneilla, jos hakijalla on CPL(A)-lupakirja, tai

c) 10 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla, tai

d) 20 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on PPL(As)-lupakirja, tai

e) 50 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on CPL(As)-lupakirja.

LENTOKOE

12. Lentokoulutuksen päätyttyä ja tarvittavan kokemuksen hankittuaan hakijan on suoritettava CPL(H)-lentokoe.

L.    Yhdistetty kurssi ansiolentäjän lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta varten – ilmalaivat

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn CPL(As)/IR-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaamistasolle, jolla hän voi lentää ilmalaivaa ja saada CPL(As)/IR-lupakirjan.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(As)/IR-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(As)-, PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(As)-, PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijoille hyvitetään korkeintaan

a) 10 tuntia, joista korkeintaan viisi tuntia saa olla koululentoa, tai

b) 15 tuntia, joista enintään seitsemän tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on ilmalaivan yölentokelpuutus.

4. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus CPL(As)-lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta vastaavalle tietotasolle ja ensimmäinen ilmalaivan tyyppikelpuutus, ja

b) näkö- ja mittarilentokoulutus.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL/IR(As)-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, ja mittarilentokelpuutusta, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

6. CPL(As)/IR-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 500 tuntia koulutusta.

TEORIAKOE

7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(As)-lupakirjan ja mittarilentokelpuutuksen haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

8. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 80 tuntia, mukaan lukien edistystä mittaavat kokeet. 80 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 60 tuntia koululentoa, josta

i) 30 tunnin näkölentokoulutus saa sisältää

1) 12 tuntia ilmalaivan lentosimulaattorilla tai

2) 10 tuntia ilmalaivan FTD:llä tai

3) 8 tuntia ilmalaivan FNPT II:lla/III:lla tai

4) 8 tuntia lentokoneella, helikopterilla tai TMG-moottoripurjelentokoneella;

ii) 30 tunnin mittarilentokoulutus saa sisältää

1) korkeintaan 12 tuntia ilmalaivan lentosimulaattorilla tai FTD:llä tai FNPT II:lla/III:lla, tai

2) 6 tuntia vähintään ilmalaivan FTD 1:llä tai FNPT I:llä tai lentokoneella;

jos lentokoulutukseen käytetty ilmalaiva on eri tyyppiä kuin näkölentokoulutukseen käytetty lentosimulaattori, hyvitys rajoitetaan kahdeksaan tuntiin;

b) 20 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta viisi tuntia saa olla päällikköoppilaana; vähintään 14 tuntia yksinlentoa päivällä ja yksi tunti yksinlentoa yöllä;

c) viisi tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-matkalento, joka on vähintään 90 kilometrin (50 NM) pituinen ja jonka aikana suoritetaan kaksi laskua pysähtymiseen asti määrälentopaikalle;

d) viisi tuntia yölentoaikaa ilmalaivoilla, johon sisältyy vähintään kolme tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku;

e) 30 tuntia mittarikoululentoaikaa, johon kuuluu

i) 10 tuntia perusmittarikoulutusta, ja

ii) 20 tuntia koulutusta mittarilentokelpuutusta varten, joka sisältää vähintään 10 tuntia monimoottorisella IFR-hyväksytyllä ilmalaivalla.

LENTOKOE

9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(As)-lentokoe monimoottorisella tai yksimoottorisella ilmalaivalla ja mittarilentokoe IFR-hyväksytyllä monimoottorisella ilmalaivalla.

M.    Yhdistetty kurssi ansiolentäjän lupakirjaa varten – ilmalaivat

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn CPL(As)-kurssin tavoite on kouluttaa lentäjä sille osaamistasolle, joka vaaditaan CPL(As)-lupakirjan myöntämistä varten.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(As)-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon yleissopimuksen liitteen I mukaisesti myönnetyn PPL(As)-, PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(As)-, PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijoille hyvitetään korkeintaan

a) 10 tuntia, joista korkeintaan viisi tuntia saa olla koululentoa, tai

b) 15 tuntia, joista enintään seitsemän tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on ilmalaivan yölentokelpuutus.

4. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus CPL(As)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja

b) näkö- ja mittarilentokoulutus.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL(As)-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

6. Hyväksytyn CPL(As)-teoriakurssin on sisällettävä vähintään 350 tuntia koulutusta tai 200 tuntia, jos hakijalla on PPL-lupakirja.

TEORIAKOE

7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(As)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

8. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 50 tuntia, mukaan lukien kaikki edistystä mittaavat kokeet, ja niistä korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa. 50 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 30 tuntia koululentoaikaa, josta korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa;

b) 20 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;

c) viisi tuntia koulumatkalentoa;

d) viisi tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-matkalento, joka on vähintään 90 kilometrin (50 NM) pituinen ja jonka aikana suoritetaan kaksi laskua pysähtymiseen asti määrälentopaikalle;

e) viisi tuntia yölentoaikaa ilmalaivoilla, johon sisältyy vähintään kolme tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku;

f) 10 tuntia mittarikoulutusaikaa, josta vähintään viisi tuntia ilmalaivalla.

LENTOKOE

9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(As)-lentokoe.

N.    Osista koostuva kurssi ansiolentäjän lupakirjaa varten – ilmalaivat

YLEISTÄ

1. Osista koostuvan CPL(As)-kurssin tavoite on kouluttaa PPL(As)-lupakirjan haltija sille osaamistasolle, joka vaaditaan CPL(As)-lupakirjan myöntämistä varten.

2. Ennen osista koostuvan CPL(As)-kurssin aloittamista hakijalla on oltava

a) PPL(As)-lupakirja, joka on myönnetty Chicagon yleissopimuksen liitteen I mukaisesti;

b) suoritettuna 200 tuntia lentoaikaa ilmalaivan ohjaajana, mukaan lukien 50 tuntia ilma-aluksen päällikkönä; näistä 10 tuntia on oltava matkalentoa.

3. Hakijan, joka haluaa suorittaa osista koostuvan CPL(As)-kurssin, on suoritettava kaikki lentokoulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla. Teoriakoulutus voidaan antaa hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, jossa annetaan vain teoriakoulutusta.

4. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus CPL(As)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja

b) näkö- ja mittarilentokoulutus.

TEORIATIETO

5. CPL(As)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 250 tuntia koulutusta.

TEORIAKOE

6. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(As)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

LENTOKOULUTUS

7. Hakijoille, joilla ei ole mittarilentokelpuutusta, on annettava vähintään 20 tuntia lentokoulutusta, josta

10 tuntia näkölentokoulutusta, joka saa sisältää viisi tuntia ilmalaivan lentosimulaattorilla tai FTD 2:lla, 3:lla tai FNPT II:lla, III:lla, ja

10 tuntia mittarilentokoulutusta, joka saa sisältää viisi tuntia vähintään ilmalaivan FTD 1:llä tai FNPT I:llä tai lentokoneella.

8. Hakijoille, joilla on voimassa oleva IR(As)-kelpuutus, hyvitetään mittarikoulutusaika täysimääräisesti. Hakijan, jolla on voimassa oleva mittarilentokelpuutus toisessa ilma-alusryhmässä, on suoritettava vähintään viisi tuntia mittarikoululentoa ilmalaivalla.

9. Hakijoille, joilla ei ole ilmalaivan yölentokelpuutusta, on annettava lisäksi vähintään viisi tuntia yölentokoulutusta, johon kuuluu kolme tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yhden tunnin suunnistusmatkalento sekä viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku.

KOKEMUS

10. CPL(As)-lupakirjan hakijan on oltava suorittanut vähintään 250 tuntia lentoaikaa ilmalaivalla, mukaan lukien 125 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, joista 50 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä; tähän on kuuluttava yksi vähintään 90 kilometrin (50 NM) pituinen VFR-matkalento, jonka aikana tehdään lasku pysähtymiseen asti määrälentopaikalle.

Ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä lennetyt tunnit voidaan laskea mukaan 185 lentotuntiin seuraavissa tapauksissa:

a) 30 tuntia lentokoneilla tai helikoptereilla, jos hakijalla on PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirja, tai

b) 60 tuntia lentokoneilla tai helikoptereilla, jos hakijalla on CPL(A)- tai CPL(H)-lupakirja, tai

c) 10 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla, tai

d) 10 tuntia ilmapalloilla.

LENTOKOE

11. Lentokoulutuksen päätyttyä ja tarvittavan kokemuksen hankittuaan hakijan on suoritettava CPL(As)-lentokoe.
Lisäys 4

Lentokoe ansiolentäjän lupakirjan myöntämistä varten

A.    Yleistä

1. Ansiolentäjän lupakirjan hakijan on oltava saanut koulutusta saman luokan tai tyypin ilma-aluksella, jota käytetään lentokokeessa.

2. Hakijan on suoritettava hyväksytysti kaikki lentokokeen asiaankuuluvat osat. Jos hänen suorituksensa hylätään osan yhdessäkin kohdassa, koko osa katsotaan hylätyksi. Jos hakijan suoritus hylätään useammassa kuin yhdessä osassa, hänen on suoritettava koko koe uudelleen. Vain yhdessä osassa hylätyn hakijan on suoritettava hylätty osa uudelleen. Jos uusintakokeen jokin osa hylätään, hakijan on suoritettava koko koe uudelleen, vaikka hän olisi suorittanut kyseisen osan hyväksytysti aiemmalla kerralla. Kaikki lentokokeen osat on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa. Jos hakija ei läpäise kaikkia lentokokeen osia kahdella yrityksellä, vaaditaan lisäkoulutusta.

3. Lentokokeen hylkäyksen jälkeen voidaan vaatia lisäkoulutusta. Lentokokeen suorittamista voi yrittää miten monta kertaa tahansa.

LENTOKOKEEN SUORITTAMINEN

4. Jos hakija keskeyttää lentokokeen sellaisesta syystä, jota tarkastuslentäjä (FE) ei pidä riittävänä, hakijan on suoritettava koko lentokoe uudelleen. Jos koe keskeytetään tarkastuslentäjän mielestä riittävästä syystä, vain ne osat, joita ei ole suoritettu kokonaan, on suoritettava myöhemmin toisella lennolla.

5. Tarkastuslentäjän niin salliessa hakija voi suorittaa minkä tahansa lentokokeeseen kuuluvan liikkeen tai menetelmän kerran uudelleen. Tarkastuslentäjä voi keskeyttää kokeen missä tahansa vaiheessa, jos hän katsoo, että hakijan osoittamat lentotaidot edellyttävät kokeen suorittamista kokonaan uudelleen.

6. Hakijan on ohjattava ilma-alusta sellaiselta paikalta, jolta ilma-aluksen päällikön tehtävät voi hoitaa, ja suoritettava koe siten kuin ilma-aluksessa ei olisi muita miehistön jäseniä. Vastuu lennosta määräytyy kansallisten määräysten mukaisesti.

7. Hakijan on ilmaistava tarkastuslentäjälle suorittamansa tarkistukset ja tehtävät, mukaan lukien radiosuunnistuslaitteiden tunnistaminen. Tarkistukset on tehtävä kokeessa käytettävän ilma-aluksen tarkistuslistan mukaisesti. Lentokoetta edeltävän lennonvalmistelun aikana hakijan on valittava käytettävät tehoasetukset ja nopeudet. Hakijan on laskettava suoritusarvotiedot lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua varten toimintakäsikirjan tai ilma-aluksen lentokäsikirjan mukaisesti.

8. Tarkastuslentäjä ei saa millään tavalla osallistua lennon suorittamiseen, paitsi jos se on tarpeen turvallisuussyistä tai muulle liikenteelle aiheutuvan kohtuuttoman viivytyksen välttämiseksi.

B.    Ansiolentäjän lupakirjaa varten vaadittavan lentokokeen sisältö – lentokoneet

1. Lentokokeessa käytettävän lentokoneen on täytettävä koulutukseen käytettäviä lentokoneita koskevat vaatimukset, sen on oltava hyväksytty vähintään neljän henkilön kuljettamiseen ja siinä on oltava säätöpotkuri ja sisään vedettävä laskuteline.

2. Tarkastuslentäjä valitsee lennettävän reitin, ja määräpaikan on oltava valvottu lentopaikka. Hakija vastaa lennon suunnittelusta ja hänen on varmistettava, että kaikki lennon suorittamiseen tarvittavat varusteet ja asiakirjat ovat lentokoneessa. Lennon on kestettävä vähintään 90 minuuttia.

3. Hakijan on osoitettava, että hän

a) pystyy käyttämään lentokonetta sen rajoitusten mukaisesti;

b) pystyy suorittamaan kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti;

c) toimii harkitusti ja noudattaa hyvää ilmailutapaa;

d) osaa soveltaa ilmailutietämystään käytäntöön, ja

e) kykenee koko ajan säilyttämään lentokoneen hallinnan niin, että menetelmän tai liikkeen onnistumista ei ole missään vaiheessa syytä vakavasti epäillä.

LENTOKOKEEN HYVÄKSYMISRAJAT

4. Seuraavat raja-arvot on tarkoitettu yleisohjeiksi. Tarkastuslentäjän on otettava huomioon turbulenssiolosuhteet sekä käytettävän lentokoneen käsittelyominaisuudet ja suorituskyky.

Korkeus

normaali lento

± 100 jalkaa

moottorihäiriötä jäljiteltäessä

± 150 jalkaa

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen

± 5°

Ohjaussuunta

normaali lento

± 10°

moottorihäiriötä jäljiteltäessä

± 15°

Nopeus

lentoonlähtö ja lähestyminen

± 5 solmua

kaikki muut lennon vaiheet

± 10 solmua

LENTOKOKEEN SISÄLTÖ

5. Osassa 2 oleva c kohta ja e kohdan iv alakohta sekä osat 5 ja 6 kokonaisuudessaan voidaan suorittaa FNPT II:lla tai lentosimulaattorilla.

Lentokoneen tarkistuslistojen käyttöä, hyvää ilmailutapaa, lentokoneen ohjaamista ulkoisten näköhavaintojen perusteella, jäänesto-/jäänpoistomenetelmiä sekä uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan periaatteita tarkkaillaan kaikissa lentokokeen osissa.OSA 1 —  TOIMENPITEET ENNEN LENTOA JA LÄHTÖMENETELMÄT

a

Lennon valmistelu, mukaan lukien

lennon suunnittelu, asiakirjat, massan ja massakeskiön määritys, säätietojen hankkiminen, NOTAMit

b

Lentokoneen tarkastus ja ohjaajan suorittamat huoltotoimenpiteet

c

Rullaus ja lentoonlähtö

d

Suoritusarvojen huomioon ottaminen ja trimmin käyttö

e

Toiminta lentopaikalla ja laskukierroksessa

f

Lähtömenetelmä, korkeusmittarin asetus, menetelmät yhteentörmäyksen välttämiseksi (ilmatilan tarkkailu)

g

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 2 —  LENTOKONEEN KÄSITTELY

a

Lentokoneen ohjaaminen ulkoisten näköhavaintojen perusteella: suora vaakalento, nousu, liuku, ilmatilan tarkkailu

b

Lentäminen kriittisen pienellä ilmanopeudella sekä alkavan ja täyden sakkauksen tunnistaminen ja oikaisu niistä

c

Kaartaminen, mukaan lukien kaarrot laskuasussa. Jyrkät kaarrot 45 asteen kallistuksella.

d

Lentäminen kriittisen suurilla ilmanopeuksilla sekä kierukan tunnistaminen ja oikaisu

e

Lentäminen yksinomaan mittarien avulla, mukaan lukien

i)  Vaakalento matkalentoasussa, ohjaussuunnan, korkeuden ja ilmanopeuden hallinta

ii)  Nousu- ja liukukaarrot 10–30 asteen kallistuksella

iii)  Oikaisu epätavallisista asennoista

iv)  Lentäminen vajaalla mittaristolla

f

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 3 —  MATKALENTO

a

Lentokoneen ohjaaminen ulkoisten näköhavaintojen perusteella. Matkalentoasu, toimintamatkan ja toiminta-ajan huomioon ottaminen

b

Näkösuunnistus, kartanluku

c

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta, ilmatilan tarkkailu

d

Korkeusmittarin asetus. Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

e

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma, polttoaineenkulutuksen seuranta, lentoreitiltä poikkeaman arviointi ja palaaminen takaisin oikealle lentoreitille

f

Säätilan seuranta ja sen kehityksen arviointi, lennon suunnittelu varalentopaikalle

g

NDB- tai VOR-ohjauksen seuraaminen, paikanmääritys niiden avulla, suunnistuslaitteiden tunnistaminen (mittarilento). Varalentopaikalle lentäminen suunnitelman mukaisesti (näkölento)

OSA 4 —  LÄHESTYMIS- JA LASKUMENETELMÄT

a

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin asetus, tarkistukset, ilmatilan tarkkailu

b

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

c

Ylösveto matalalta

d

Normaali lasku, sivutuulilasku (jos olosuhteet ovat sopivat)

e

Lasku lyhyelle kiitotielle

f

Lähestyminen ja lasku tyhjäkäynnillä (vain yksimoottorisilla lentokoneilla)

g

Lasku käyttämättä laskusiivekkeitä

h

Toimenpiteet lennon jälkeen

OSA 5 —  TOIMINTA POIKKEUS- JA PAKKOTILANTEISSA

Tämä osa voidaan suorittaa osien 1–4 yhteydessä.

a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen (turvallisessa korkeudessa), palonsammutustoimenpiteet

b

Laitteiden toimintahäiriöt

muun muassa laskutelineen käyttö varajärjestelmän avulla, sähköjärjestelmän ja jarrujen viat

c

Pakkolasku (simuloituna)

d

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

e

Suullinen kuulustelu

OSA 6 —  TOIMINTA MOOTTORIHÄIRIÖTILANTEISSA JA LUOKKA-/TYYPPIKOHTAISET SEIKAT

Tämä osa voidaan suorittaa osien 1–5 yhteydessä.

a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdössä (turvallisessa korkeudessa, ellei suoriteta lentosimulaattorilla)

b

Lähestyminen ja ylösveto moottorihäiriötä jäljitellen

c

Lähestyminen ja lasku pysähtymiseen asti moottorihäiriötä jäljitellen

d

Moottorin sammutus ja uudelleenkäynnistys

e

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne, hyvä ilmailutapa

f

Luokka- tai tyyppikelpuutukseen vaadittavan lentokokeen soveltuvat kohdat tarkastuslentäjän harkinnan mukaan, muun muassa seuraavat siltä osin kuin ne tulevat kyseeseen:

i)  lentokoneen järjestelmät, automaattiohjauksen käyttö

ii)  paineistusjärjestelmän käyttö

iii)  jäänesto- ja jäänpoistojärjestelmän käyttö

g

Suullinen kuulustelu

C.    Ansiolentäjän lupakirjaa varten vaadittavan lentokokeen sisältö – helikopterit

1. Lentokokeessa käytettävän helikopterin on täytettävä koulutushelikoptereita koskevat vaatimukset.

2. Tarkastuslentäjä valitsee lentoalueen ja reitin, ja kaikki matalalla tehtävät harjoitukset ja leijunta on suoritettava hyväksytyllä lentopaikalla tai muulla hyväksytyllä laskupaikalla. Osaan 3 käytettävät reitit saavat päättyä lähtölentopaikalle tai muulle lentopaikalle, ja yhden kohteen on oltava valvottu lentopaikka. Lentokoe voidaan suorittaa kahdella lennolla. Lennon/lentojen on kestettävä yhteensä vähintään 90 minuuttia.

3. Hakijan on osoitettava, että hän

a) pystyy käyttämään helikopteria sen rajoitusten mukaisesti;

b) pystyy suorittamaan kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti;

c) toimii harkitusti ja noudattaa hyvää ilmailutapaa;

d) osaa soveltaa ilmailutietämystään käytäntöön, ja

e) kykenee koko ajan säilyttämään helikopterin hallinnan siten, että menetelmän tai liikkeen onnistumista ei ole missään vaiheessa syytä vakavasti epäillä.

LENTOKOKEEN HYVÄKSYMISRAJAT

4. Seuraavat raja-arvot on tarkoitettu yleisohjeiksi. Tarkastuslentäjän on otettava huomioon turbulenssiolosuhteet sekä käytettävän helikopterin käsittelyominaisuudet ja suorituskyky.

Korkeus

normaali lento

± 100 jalkaa

hätätilannetta jäljiteltäessä

± 150 jalkaa

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen

± 10°

Ohjaussuunta

normaali lento

± 10°

hätätilannetta jäljiteltäessä

± 15°

Nopeus

lentoonlähtö ja lähestyminen monimoottorisella helikopterilla

± 5 solmua

kaikki muut lennon vaiheet

± 10 solmua

Maaliikehdinnän sivupoikkeama

lentoonlähtö leijunnasta maavaikutuksessa

± 3 jalkaa

lasku ei liikettä taaksepäin tai sivulle

LENTOKOKEEN SISÄLTÖ

5. Osan 4 tehtävät voidaan suorittaa helikopterin FNPT:llä tai helikopterin lentosimulaattorilla. Helikopterin tarkistuslistojen käyttöä, hyvää ilmailutapaa, helikopterin ohjaamista ulkoisten näköhavaintojen perusteella, jäänesto-/jäänpoistomenetelmiä sekä uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan periaatteita tarkkaillaan kaikissa lentokokeen osissa.OSA 1 —  TARKASTUKSET JA TOIMENPITEET ENNEN LENTOA JA LENNON JÄLKEEN

a

Helikopterin yleistuntemus (esimerkiksi tekninen matkapäiväkirja, polttoainelaskelmat, massa ja massakeskiö, suoritusarvot), lennon suunnittelu, asiakirjat, NOTAMit, säätiedot

b

Lentoa edeltävä tarkastus ja toimenpiteet, tarkastuskohteet ja tarkastuksen tarkoitus

c

Ohjaamotarkistukset, käynnistysmenetelmä

d

Yhteydenpito- ja suunnistuslaitteiden tarkistus, taajuuksien valinta ja asetus

e

Toimenpiteet ennen lentoonlähtöä, radiopuhelinliikenne, yhteydenpito lennonjohtoon ja selvitysten noudattaminen

f

Pysäköinti, moottorien sammutus ja lennon jälkeiset toimenpiteet

OSA 2 —  LEIJUNTA, HELIKOPTERIN KÄSITTELY JA TOIMINTA AHTAISSA PAIKOISSA

a

Lentoonlähtö ja lasku (nosto leijuntaan ja lasku leijunnasta)

b

Rullaus, ilmarullaus

c

Leijunta paikallaan vasta-, sivu- ja myötätuulessa

d

Leijuntakäännökset, 360° vasemmalle ja oikealle (poljinkäännökset)

e

Liikkuminen leijunnassa eteenpäin, sivulle ja taaksepäin

f

Simuloitu moottorihäiriö leijunnasta

g

Pikapysäytykset vasta- ja myötätuuleen

h

Laskut kaltevalle pinnalle ja valmistelemattomille laskupaikoille, lentoonlähdöt tällaisilta paikoilta

i

Lentoonlähdöt (eri profiileilla)

j

Lentoonlähtö sivu- ja myötätuulessa (jos mahdollista)

k

Lentoonlähtö suurimmalla sallitulla lentoonlähtömassalla (todellisella tai simuloidulla)

l

Lähestymiset (eri profiileilla)

m

Lentoonlähtö ja lasku rajoitetulla moottoriteholla

n

Autorotaatiot (tarkastuslentäjä valitsee kaksi seuraavista: perusautorotaatio, paras liitomatka, minimiautorotaationopeus, 360 asteen käännökset)

o

Autorotaatiolasku

p

Pakkolaskuharjoitus, loivennuksen jälkeen tehoa käyttäen

q

Tehon tarkastus, lentoonlähtöprofiilit, lähestymis- ja lähtömenetelmät

OSA 3 —  SUUNNISTUS JA MATKALENTOMENETELMÄT

a

Suunnistus ja sijainnin määritys eri korkeuksilla, kartanluku

b

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta, ilmatilan tarkkailu, korkeusmittarin asetus

c

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma, polttoaineenkulutuksen seuranta, toiminta-aika, arvioitu saapumisaika, reitiltä poikkeaman arviointi ja paluu oikealle reitille, mittarien valvonta

d

Säätilan tarkkailu, lennon suunnittelu varalentopaikalle

e

NDB- ja/tai VOR-ohjauksen seuraaminen, paikanmääritys niiden avulla, suunnistuslaitteiden tunnistaminen

f

Yhteydenpito lennonjohtoon ja selvitysten noudattaminen ym.

OSA 4 —  LENTOLIIKKEET JA -MENETELMÄT YKSINOMAAN MITTARIEN AVULLA

a

Vaakalento; ohjaussuunnan, korkeuden ja nopeuden hallinta

b

Perusmittarikaarrot, oikaisu määrättyyn suuntaan, 180°–360° vasemmalle ja oikealle

c

Nousu- ja liukukaarrot, mukaan lukien mittarikaarrot, oikaisu määrättyyn suuntaan

d

Oikaisu epätavallisista asennoista

e

Kaarrot 30 asteen kallistuksella, enintään 90° vasemmalle ja oikealle

OSA 5 —  TOIMINTA POIKKEUS- JA PAKKOTILANTEISSA (TARVITTAESSA SIMULOITUNA)

Huomautus 1:  Jos lentokoe suoritetaan monimoottorisella helikopterilla, siihen on kuuluttava simuloitu moottorihäiriö sekä lähestyminen ja lasku yhdellä moottorilla.

Huomautus 2:  Tarkastuslentäjä valitsee neljä seuraavista kohdista:

a

Moottorihäiriöt, mukaan lukien kuvernöörivika, kaasuttimen/moottorin jäätyminen, voitelujärjestelmän häiriö

b

Polttoainejärjestelmän häiriö

c

Sähköjärjestelmän häiriö

d

Hydraulijärjestelmän häiriö, mukaan lukien lähestyminen ja lasku hydraulijärjestelmä toimimattomana

e

Pää- ja/tai pyrstöroottorijärjestelmän häiriö (lentosimulaattorilla tai vain suullinen selvitys)

f

Palonsammutustoimenpiteet, mukaan lukien savun torjunta ja poisto

g

Muut poikkeus- ja pakkotilannemenetelmät, jotka määrätään helikopterin lentokäsikirjassa. Monimoottorisilla helikoptereilla niihin on kuuluttava

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdössä:

lentoonlähdön keskeytys lentoonlähdön ratkaisupisteessä (TDP) tai sitä ennen tai turvallinen pakkolasku määritellystä pisteestä lentoonlähdön jälkeen (DPATO) tai aikaisemmin, pian TDP:n tai DPATO:n saavuttamisen jälkeen

Lasku, jossa simuloitu moottorihäiriö:

lasku tai ylösveto moottorin vikaannuttua ennen kuin on saavutettu laskun ratkaisupiste (LDP) tai määritelty piste ennen laskua (DPBL)

LDP:n saavuttamisen jälkeen, tai turvallinen pakkolasku DPBL:n saavuttamisen jälkeen.

D.    Ansiolentäjän lupakirjaa varten vaadittavan lentokokeen sisältö – ilmalaivat

1. Lentokokeessa käytettävän ilmalaivan on täytettävä koulutusilmalaivoja koskevat vaatimukset.

2. Tarkastuslentäjä valitsee lentoalueen ja -reitin. Osaan 3 käytettävät reitit saavat päättyä lähtölentopaikalle tai muulle lentopaikalle, ja yhden kohteen on oltava valvottu lentopaikka. Lentokoe voidaan suorittaa kahdella lennolla. Lennon/lentojen on kestettävä yhteensä vähintään 60 minuuttia.

3. Hakijan on osoitettava, että hän

a) pystyy käyttämään ilmalaivaa sen rajoitusten mukaisesti;

b) pystyy suorittamaan kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti;

c) toimii harkitusti ja noudattaa hyvää ilmailutapaa;

d) osaa soveltaa ilmailutietämystään käytäntöön, ja

e) kykenee koko ajan säilyttämään ilmalaivan hallinnan siten, että menetelmän tai liikkeen onnistumista ei ole missään vaiheessa syytä vakavasti epäillä.

LENTOKOKEEN HYVÄKSYMISRAJAT

4. Seuraavat raja-arvot on tarkoitettu yleisohjeiksi. Tarkastuslentäjän on otettava huomioon turbulenssiolosuhteet sekä käytettävän ilmalaivan käsittelyominaisuudet ja suorituskyky.

Korkeus

normaali lento

± 100 jalkaa

hätätilannetta jäljiteltäessä

± 150 jalkaa

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen

± 10°

Ohjaussuunta

normaali lento

± 10°

hätätilannetta jäljiteltäessä

± 15°

LENTOKOKEEN SISÄLTÖ

5. Osien 5 ja 6 tehtävät voidaan suorittaa ilmalaivan FNPT:llä tai ilmalaivan lentosimulaattorilla. Ilmalaivan tarkistuslistojen käyttöä, hyvää ilmailutapaa, ilmalaivan ohjaamista ulkoisten näköhavaintojen perusteella, jäänesto-/jäänpoistomenetelmiä sekä uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan periaatteita tarkkaillaan kaikissa lentokokeen osissa.OSA 1 —  TOIMENPITEET ENNEN LENTOA JA LÄHTÖMENETELMÄT

a

Lennon valmistelu, mukaan lukien

lennon suunnittelu, asiakirjat, massan ja massakeskiön määritys, säätietojen hankkiminen, NOTAMit

b

Ilmalaivan tarkastus ja ohjaajan suorittamat huoltotoimenpiteet

c

Mastosta irrottaminen, liikehtiminen maassa ja lentoonlähtö

d

Suoritusarvojen huomioon ottaminen ja trimmin käyttö

e

Toiminta lentopaikalla ja laskukierroksessa

f

Lähtömenetelmä, korkeusmittarin asetus, menetelmät yhteentörmäyksen välttämiseksi (ilmatilan tarkkailu)

g

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 2 —  ILMALAIVAN KÄSITTELY

a

Ilmalaivan ohjaaminen ulkoisten näköhavaintojen perusteella: suora vaakalento, nousu, liuku, ilmatilan tarkkailu

b

Lentäminen painekorkeudessa

c

Kaarrot

d

Jyrkät liu’ut ja nousut

e

Lentäminen yksinomaan mittarien avulla, mukaan lukien

i)  vaakalento, ohjaussuunnan, korkeuden ja ilmanopeuden hallinta

ii)  nousu- ja liukukaarrot

iii)  oikaisu epätavallisista asennoista

iv)  lentäminen vajaalla mittaristolla

f

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 3 —  MATKALENTO

a

Ilmalaivan ohjaaminen ulkoisten näköhavaintojen perusteella,

toimintamatkan ja toiminta-ajan huomioon ottaminen

b

Näkösuunnistus, kartanluku

c

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta, ilmatilan tarkkailu

d

Korkeusmittarin, asetus, yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

e

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma, polttoaineenkulutuksen seuranta, lentoreitiltä poikkeaman arviointi ja palaaminen takaisin oikealle lentoreitille

f

Säätilan seuranta ja sen kehityksen arviointi, lennon suunnittelu varalentopaikalle

g

NDB- tai VOR-ohjauksen seuraaminen, paikanmääritys niiden avulla, suunnistuslaitteiden tunnistaminen (mittarilento). Varalentopaikalle lentäminen suunnitelman mukaisesti (näkölento)

OSA 4 —  LÄHESTYMIS- JA LASKUMENETELMÄT

a

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin asetus, tarkistukset, ilmatilan tarkkailu

b

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

c

Ylösveto matalalta

d

Normaali lasku

e

Lasku lyhyelle kiitotielle

f

Lähestyminen ja lasku tyhjäkäynnillä (vain yksimoottorisilla ilmalaivoilla)

g

Lasku käyttämättä laskusiivekkeitä

h

Toimenpiteet lennon jälkeen

OSA 5 —  TOIMINTA POIKKEUS- JA PAKKOTILANTEISSA

Tämä osa voidaan suorittaa osien 1–4 yhteydessä.

a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen (turvallisessa korkeudessa), palonsammutustoimenpiteet

b

Laitteiden toimintahäiriöt

c

Pakkolasku (simuloituna)

d

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

e

Suullinen kuulustelu

OSA 6 —  LUOKKA- TAI TYYPPIKOHTAISET SEIKAT

Tämä osa voidaan suorittaa osien 1–5 yhteydessä.

a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdössä (turvallisessa korkeudessa, ellei suoriteta lentosimulaattorilla)

b

Lähestyminen ja ylösveto moottorihäiriötilanteessa

c

Lähestyminen ja lasku pysähtymiseen asti moottorihäiriötilanteessa

d

Toimintahäiriö kuoren painejärjestelmässä

e

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne, hyvä ilmailutapa

f

Luokka- tai tyyppikelpuutukseen vaadittavan lentokokeen soveltuvat kohdat tarkastuslentäjän harkinnan mukaan, muun muassa seuraavat siltä osin kuin ne tulevat kyseeseen:

i)  ilmalaivan järjestelmät

ii)  kuoren painejärjestelmän toiminta

g

Suullinen kuulustelu
Lisäys 5

Yhdistetty kurssi usean ohjaajan miehistölupakirjaa varten

YLEISTÄ

1. Yhdistetyn MPL-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaamistasolle, jolla hän voi toimia perämiehenä usean ohjaajan monimoottorisessa turbiinikäyttöisessä liikennelentokoneessa VFR- ja IFR-lennoilla ja saada usean ohjaajan miehistölupakirjan.

▼M5

2. MPL-kurssin hyväksyntä voidaan myöntää vain hyväksytylle koulutusorganisaatiolle, joka on osan ORO mukaisesti sertifioidun kaupallisen lentoliikenteen harjoittajan organisaation osa, tai sellaiselle hyväksytylle koulutusorganisaatiolle, joka on sopinut erityisjärjestelystä tällaisen lentoliikenteen harjoittajan kanssa.

▼B

3. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn MPL-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoisella kurssilla. Koulutuksen on oltava pätevyysperusteinen ja se on suoritettava usean ohjaajan toimintaympäristössä.

4. Kurssille voidaan hyväksyä vain alusta aloittavia hakijoita.

5. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus ATPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle;

b) näkö- ja mittarilentokoulutus;

c) miehistöyhteistyökoulutus usean ohjaajan lentokoneita varten, ja

d) tyyppikoulutus.

6. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko MPL-kurssia, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, ja mittarilentokelpuutusta, jos sovellettavat vaatimukset on täytetty.

TEORIATIETO

7. Hyväksytyn MPL-teoriakurssin on sisällettävä vähintään 750 tuntia koulutusta ATPL(A)-tietotasoa varten sekä asianomaiseen tyyppikelpuutukseen vaaditut teoriatunnit luvun H mukaisesti.

LENTOKOULUTUS

8. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 240 tuntia, jotka koostuvat tunneista ohjaavana ohjaajana ja avustavana ohjaajana todellisella ja simuloidulla lennolla, ja sen on katettava seuraavat neljä koulutusvaihetta:

a) Vaihe 1 – Alkeislentokoulutus

Peruskoulutus yhden ohjaajan lentotoimintaan lentokoneella.

b) Vaihe 2 – Perustaso

Johdatus toimintaan usean ohjaajan miehistössä ja mittarilentoon.

c) Vaihe 3 – Keskitaso

Toiminta usean ohjaajan miehistössä monimoottorisella turbiinimoottorilentokoneella, joka on sertifioitu suorituskykyiseksi lentokoneeksi osan 21 mukaisesti.

d) Vaihe 4 – Edistynyt

Tyyppikoulutus lentoyhtiölle ominaisessa toimintaympäristössä.

Todellisilla lennoilla hankittuun lentokokemukseen on kuuluttava kaikki H luvun kokemusvaatimukset, koulutus oikaisuun epätavallisista asennoista, yölento, lentäminen pelkästään mittarien avulla sekä hyvän ilmailutavan edellyttämä kokemus.

Miehistöyhteistyötä koskevat vaatimukset on yhdistettävä edellä mainittuihin koulutusvaiheisiin.

Moottorihäiriötilanteita koskeva koulutus on annettava joko lentokoneella tai lentosimulaattorilla.

9. Lentokoulutusohjelman jokaisen koulutusvaiheen on koostuttava perustietojen opettamisesta ja käytännön koulutusosioista.

10. Kurssin on sisällettävä jatkuva koulutusohjelman arviointiprosessi ja koulutusohjelmaa noudattavien oppilaiden jatkuva arviointi. Arvioinnilla on varmistettava se, että:

a) pätevyys ja sen arviointi ovat usean ohjaajan lentokoneen perämiehen tehtävään soveltuvia, ja

b) oppilaat omaksuvat tarvittavan pätevyyden asteittain ja tyydyttävällä tavalla.

▼M6

11. Kurssin on sisällettävä vähintään 12 lentoonlähtöä ja laskua pätevyyden varmistamiseksi. Lentoonlähtöjen ja laskujen lukumäärä voidaan vähentää vähintään kuuteen edellyttäen, että koulutuksen järjestävä hyväksytty koulutusorganisaatio ja lentotoiminnan harjoittaja varmistavat ennen koulutuksen antamista, että

a) käytössä on menettely lento-oppilaalta vaaditun pätevyystason arvioimiseksi; ja

b) käytössä on menettely sen varmistamiseksi, että korjaaviin toimiin ryhdytään, jos se koulutuksenaikaisen arvioinnin mukaan näyttää olevan tarpeen.

Lentoonlähdöt ja laskut on suoritettava kouluttajan valvonnassa sillä lentokoneella, jota varten tyyppikelpuutus myönnetään.

▼B

ARVIOINTITASO

12.  ►C2  MPL-lupakirjan hakijan on oltava osoittanut edistyneen tason pätevyys kaikissa yhdeksässä pätevyysyksikössä, jotka luetellaan 13 kohdassa. Tämä osaamistaso vaaditaan perämiehenä toimimiseen ja vuorovaikutukseen usean ohjaajan turbiinimoottorilentokoneessa näkö- ja mittarilento-olosuhteissa. Arvioinnin on osoitettava, että lentokoneen tai tilanteen hallinta säilytetään koko ajan niin, että menetelmän tai liikkeen onnistuminen on varmaa. Hakijan on johdonmukaisesti osoitettava sellaista tietoa, taitoa ja asennetta, jotka vaaditaan käytettävän lentokonetyypin turvalliseen käyttöön MPL-suorituskriteerien mukaisesti. ◄

PÄTEVYYSYKSIKÖT

13. Hakijan on osoitettava pätevyys seuraavissa yhdeksässä pätevyysyksikössä:

1) ihmisen suorituskyvyn periaatteiden soveltaminen, mukaan lukien uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan periaatteet;

2) lentokoneen käsittely maassa;

3) lentoonlähtö;

4) nousu;

5) matkalento;

6) korkeuden vähentäminen;

7) lähestyminen;

8) lasku, ja

9) toiminta laskun jälkeen ja lennon jälkeiset toimenpiteet.

SIMULOITU LENTO

14. FSTD:n vähimmäisvaatimukset:

a) Vaihe 1 – Alkeislentokoulutus

Verkkokoulutus- ja tehtäväkohtaiset koulutuslaitteet, jotka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ja joilla on seuraavat ominaisuudet:

 niissä on edistyneempiä lisälaitteita kuin tavallisissa pöytätietokoneissa, kuten toimivat kaasuvivun, ohjaussauvan tai FMS-näppäimistön jäljitelmät, ja

 ne edellyttävät psykomotorista toimintaa sekä sopivaa voiman käyttöä ja vasteiden ajoitusta.

b) Vaihe 2 – Perustaso

FNPT II MCC, joka jäljittelee yleisesti monimoottorista turbiinimoottorilentokonetta.

c) Vaihe 3 – Keskitaso

FSTD, joka jäljittelee monimoottorista turbiinimoottorilentokonetta, jonka käyttöön vaaditaan perämies ja joka on hyväksytty tasoa B vastaavaksi ja sisältää lisäksi

 päivänvalo-, hämärä- ja yöolosuhteita jäljittelevän näyttöjärjestelmän, joka antaa kummallekin ohjaajanpaikalle jatkuvan ja yhdenmukaisen näkymän, jonka laajuus on vaakasuunnassa vähintään 180° ja pystysuunnassa vähintään 40°.

 lennonjohdon radioliikenteen simulointi.

d) Vaihe 4 – Edistynyt

Lentosimulaattori, joka vastaa täysin tasoa D tai C ja jossa on kehittynyt päivänvalonäkymäjärjestelmä, mukaan lukien lennonjohdon radioliikenteen simulointi.
Lisäys 6

Osista koostuva koulutus mittarilentokelpuutusta varten

A.    IR(A) – Osista koostuva lentokoulutus

YLEISTÄ

1. Osista koostuvan IR(A)-lentokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa lentäjä sille osaamistasolle, joka vaaditaan lentokoneen lentämiseen mittarilentosääntöjen mukaisesti ja mittarisääolosuhteissa. Kurssi koostuu kahdesta osasta, jotka voidaan suorittaa erikseen tai yhdessä:

a) Perusmittarilento-osa

Sisältää 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa BITD:llä, FNPT I:llä tai II:lla tai lentosimulaattorilla. Perusmittarilento-osan suorittamisen jälkeen hakijalle on annettava todistus kurssin suorittamisesta.

b) Menetelmämittarilento-osa

Sisältää loput koulutusohjelmasta IR(A)-kelpuutusta varten, 40 tuntia mittarilentokoulutusta yksimoottorisella tai 45 tuntia monimoottorisella lentokoneella, sekä IR(A)-kelpuutuksen teoriakurssin.

▼M3

2. Osista koostuvalle IR(A)-kurssille pyrkivällä hakijalla on oltava PPL(A)- tai CPL(A)-lupakirja. Menetelmämittarilento-osaan pyrkivällä hakijalla, jolla ei ole CPL(A)-lupakirjaa, on oltava todistus perusmittarilento-osan suorittamisesta.

Hyväksytyn koulutusorganisaation on varmistettava, että monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kurssille pyrkivä hakija, jolla ei ole ollut monimoottorisen lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutusta, on saanut H luvussa määritellyn monimoottorikoulutuksen ennen IR(A)-kurssin lentokoulutuksen aloittamista.

▼B

3. Hakijan, joka haluaa osallistua osista koostuvan IR(A)-kurssin menetelmämittarilento-osaan, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet yhdellä yhtäjaksoisella hyväksytyllä kurssilla. Hyväksytyn koulutusorganisaation on varmistettava ennen menetelmämittarilento-osan alkua hakijan pätevyys perusmittarilentotaitojen osalta. Kertauskoulutusta on annettava tarpeen mukaan.

4. Teoriakurssi on suoritettava 18 kuukauden kuluessa. Menetelmämittarilento-osa ja lentokoe on suoritettava hyväksytyn teoriakokeen voimassaoloaikana.

5. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus mittarilentokelpuutusta vastaavalle tietotasolle;

b) mittarilentokoulutus.

TEORIATIETO

6. Hyväksytyn osista koostuvan IR(A)-kurssin on sisällettävä vähintään 150 tuntia teoriakoulutusta.

LENTOKOULUTUS

7. Yksimoottorisen lentokoneen IR(A)-kurssin on sisällettävä vähintään 50 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan 20 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä tai korkeintaan 35 tuntia lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla. Korkeintaan 10 tuntia FNPT II:n tai lentosimulaattorin mittariajasta maassa voidaan suorittaa FNPT I:llä.

8. Monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kurssin on sisällettävä vähintään 55 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan 25 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä tai korkeintaan 40 tuntia lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla. Korkeintaan 10 tuntia FNPT II:n tai lentosimulaattorin mittariajasta maassa voidaan suorittaa FNPT I:llä. Jäljellä olevan mittarilentokoulutuksen on sisällettävä vähintään 15 tuntia monimoottorisilla lentokoneilla.

9. Yksimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutuksen haltijan, jolla on myös monimoottorisen lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus ja joka haluaa saada monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutuksen ensimmäistä kertaa, on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kurssi, joka sisältää monimoottorisilla lentokoneilla vähintään viisi tuntia mittarilentokoulutusta, josta kolme tuntia voidaan suorittaa lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla.

10.1 CPL(A)-lupakirjan tai perusmittarilento-osan todistuksen haltijan osalta edellä olevissa 7 ja 8 kohdassa vaaditun koulutuksen kokonaismäärää voidaan vähentää 10 tunnilla.

▼M3

10.2 IR(H)-kelpuutuksen haltijoilla 7 tai 8 kohdassa vaaditun koulutuksen kokonaismäärä voidaan vähentää 10 tuntiin.

▼B

10.3 Lentokoneilla suoritettavan mittarilentokoulutuksen kokonaismäärän on oltava 7 tai 8 kohdan mukainen.

11. Ennen IR(A)-kelpuutuksen lentokoetta suoritettavien lentoharjoitusten on sisällettävä:

a) perusmittarilento-osuus perusmittarilennon menetelmät ja ohjausliikkeet, joihin on kuuluttava vähintään

perusmittarilento ilman ulkoista näköyhteyttä:

 vaakalento

 nousu

 korkeuden vähentäminen

 vaaka-, nousu- ja liukukaarrot

mittarilentokuvio

jyrkkä kaarto

radiosuunnistus

oikaisu epätavallisista asennoista

lentäminen vajaalla mittaristolla

alkavan ja täyden sakkauksen tunnistaminen ja oikaisu niistä;

b) Menetelmämittarilento-osuus

i) IFR-lentojen valmistelutoimenpiteet, mukaan lukien lentokäsikirjan ja tarvittavien ilmaliikennepalvelun asiakirjojen käyttö IFR-lentosuunnitelman laadinnassa;

ii) mittarilentotoiminnassa normaaliolosuhteissa sekä poikkeus- ja pakkotilanteissa käytettävät menetelmät ja lentoliikkeet, joihin on kuuluttava vähintään

 siirtyminen näkölennosta mittarilentoon lentoonlähdössä

 vakiolähtö- ja tuloreitit

 matkalennon IFR-menetelmät

 odotusmenetelmät

 mittarilähestymiset minimikorkeuteen

 keskeytetyn lähestymisen menetelmät

 laskut mittarilähestymisistä, mukaan lukien kiertolähestymiset;

iii) normaalit lentoliikkeet ja käytettävän lentokoneen erityiset lento-ominaisuudet;

iv) tarvittaessa edellä luetellut harjoitukset monimoottorisella lentokoneella, mukaan lukien lentokoneen ohjaaminen yksinomaan mittarien avulla simuloidussa moottorihäiriötilanteessa sekä moottorin pysäytys ja uudelleenkäynnistys (jälkimmäinen harjoitus on suoritettava turvallisessa korkeudessa, ellei sitä tehdä lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla).

▼M3

Aa.    IR(A) – Pätevyysperusteinen osista koostuva lentokoulutus

YLEISTÄ

▼M4

1. Pätevyysperusteisen osista koostuvan lentokoulutuksen tavoitteena on antaa PPL- tai CPL-lupakirjan haltijoille koulutusta mittarilentokelpuutusta varten ottaen huomioon heidän aiemmin hankkimansa mittarilentokoulutus ja -kokemus. Koulutuksen tarkoituksena on saavuttaa osaamistaso, joka vaaditaan lentokoneen lentämiseen mittarilentosääntöjen mukaisesti ja mittarisääolosuhteissa. Koulutus on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai siihen on sisällyttävä sekä sellaisen IRI(A)- tai FI(A)-kouluttajan, jolla on oikeus antaa koulutusta mittarilentokelpuutusta varten, antamaa mittarilentokoulutusta että hyväksytyn koulutusorganisaation antamaa lentokoulutusta.

▼M3

2. Tällaiseen pätevyysperusteiseen osista koostuvaan IR(A)-koulutukseen pyrkivällä hakijalla on oltava PPL(A)- tai CPL(A)-lupakirja.

3. Teoriakurssi on suoritettava 18 kuukauden kuluessa. Mittarilentokoulutus ja lentokoe on suoritettava hyväksytyn teoriakokeen voimassaoloaikana.

4. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus IR(A)-kelpuutusta vastaavalle tietotasolle;

b) mittarilentokoulutus.

TEORIATIETO

5. Hyväksytyn pätevyysperusteisen osista koostuvan IR(A)-kurssin on sisällettävä vähintään 80 tuntia teoriakoulutusta. Teoriakoulutukseen voi kuulua tietokonepohjaista koulutusta ja verkko-opiskelua. Lähiopetusta on oltava ORA.ATO.305 kohdassa vaadittu vähimmäismäärä.

LENTOKOULUTUS

6. IR(A)-kelpuutus myönnetään tässä osista koostuvassa koulutuksessa pätevyysperusteisesti. Hakijan on kuitenkin täytettävä jäljempänä esitetyt vähimmäisvaatimukset. Vaadittavan pätevyyden saavuttaminen saattaa edellyttää lisäkoulutusta.

a) Yksimoottorisen lentokoneen pätevyysperusteisen osista koostuvan IR(A)-kurssin on sisällettävä vähintään 40 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan 10 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä tai korkeintaan 25 tuntia lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla. Korkeintaan viisi tuntia FNPT II:n tai lentosimulaattorin mittariajasta maassa voidaan suorittaa FNPT I:llä.

i) Kun hakija on

A) suorittanut sellaisen IRI(A)- tai FI(A)-kouluttajan, jolla on oikeus antaa koulutusta IR-kelpuutusta varten, antaman mittarilentokoulutuksen, tai

▼M4

B) hankkinut mittarilentokokemusta lentokoneilla ilma-aluksen päällikkönä sellaisen kelpuutuksen haltijana, joka antaa oikeuden lentää mittarilentosääntöjen mukaisesti ja mittarisääolosuhteissa,

▼M3

näistä tunneista voidaan hyvittää vaadittavien 40 tunnin osalta enintään 30 tuntia.

ii) Kun hakija on saanut muuta kuin a kohdan i alakohdassa tarkoitettua mittarilentokoulutusta, näistä tunneista voidaan hyvittää vaadittavien 40 tunnin osalta enintään 15 tuntia.

iii) Lentokoulutukseen on joka tapauksessa sisällyttävä vähintään 10 tuntia mittarilentokoulutusta lentokoneella hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa.

iv) Mittarilentokoulutusta on oltava yhteensä vähintään 25 tuntia.

b) Monimoottorisen lentokoneen pätevyysperusteisen osista koostuvan IR(A)-kurssin on sisällettävä vähintään 45 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan 10 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä tai korkeintaan 30 tuntia lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla. Korkeintaan viisi tuntia FNPT II:n tai lentosimulaattorin mittariajasta maassa voidaan suorittaa FNPT I:llä.

i) Kun hakija on

A) suorittanut sellaisen IRI(A)- tai FI(A)-kouluttajan, jolla on oikeus antaa koulutusta IR-kelpuutusta varten, antaman mittarilentokoulutuksen, tai

▼M4

B) hankkinut mittarilentokokemusta lentokoneilla ilma-aluksen päällikkönä sellaisen kelpuutuksen haltijana, joka antaa oikeuden lentää mittarilentosääntöjen mukaisesti ja mittarisääolosuhteissa,

▼M3

näistä tunneista voidaan hyvittää vaadittavien 45 tunnin osalta enintään 35 tuntia.

ii) Kun hakija on saanut muuta kuin b kohdan i alakohdassa mainittua mittarilentokoulutusta, näistä tunneista voidaan hyvittää vaadittavien 45 tunnin osalta enintään 15 tuntia.

iii) Lentokoulutukseen on joka tapauksessa sisällyttävä vähintään 10 tuntia mittarilentokoulutusta monimoottorisella lentokoneella hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa.

iv) Mittarilentokoulutusta on oltava yhteensä vähintään 25 tuntia, josta vähintään 15 tuntia on suoritettava monimoottorisella lentokoneella.

c) Hyvitettävien tuntien määrän määrittelemiseksi ja koulutustarpeiden selvittämiseksi hakijan on suoritettava hyväksytyn koulutusorganisaation ennen kurssia järjestämä arviointi.

d) IRI(A)- tai FI(A)-kouluttajan a kohdan i alakohdan tai b kohdan i alakohdan mukaisesti antaman mittarilentokoulutuksen suorittaminen on kirjattava erillisiin koulutustietoihin, jotka kouluttaja allekirjoittaa.

7. Pätevyysperusteiseen osista koostuvaan IR(A)-lentokoulutukseen on sisällyttävä

a) perusmittarilennon menetelmät ja ohjausliikkeet, joihin on kuuluttava vähintään

i) perusmittarilento ilman ulkoista näköyhteyttä

ii) vaakalento

iii) nousu

iv) korkeuden vähentäminen

v) vaaka-, nousu- ja liukukaarrot

vi) mittarilentokuvio

vii) jyrkkä kaarto

viii) radiosuunnistus

ix) oikaisu epätavallisista asennoista

x) lentäminen vajaalla mittaristolla ja

xi) alkavan ja täyden sakkauksen tunnistaminen ja oikaisu niistä;

b) IFR-lentojen valmistelutoimenpiteet, mukaan lukien lentokäsikirjan ja tarvittavien ilmaliikennepalvelun asiakirjojen käyttö IFR-lentosuunnitelman laadinnassa;

c) mittarilentotoiminnassa normaaliolosuhteissa sekä poikkeus- ja pakkotilanteissa käytettävät menetelmät ja lentoliikkeet, joihin on kuuluttava vähintään

i) siirtyminen näkölennosta mittarilentoon lentoonlähdössä

ii) vakiolähtö- ja tuloreitit

iii) matkalennon IFR-menetelmät

iv) odotusmenetelmät

v) mittarilähestymiset minimikorkeuteen

vi) keskeytetyn lähestymisen menetelmät ja

vii) laskut mittarilähestymisistä, mukaan lukien kiertolähestymiset;

d) normaalit lentoliikkeet ja käytettävän lentokoneen erityiset lento-ominaisuudet;

e) tarvittaessa edellä luetellut harjoitukset monimoottorisella lentokoneella, mukaan lukien

i) lentokoneen ohjaaminen yksinomaan mittarien avulla simuloidussa tilanteessa, jossa yksi moottori on epäkunnossa;

ii) moottorin pysäytys ja uudelleenkäynnistys (harjoitus on suoritettava turvallisessa korkeudessa, ellei sitä tehdä lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla).

8. Pätevyysperusteisen osista koostuvan IR(A)-kelpuutuksen hakijalle, jolla on osan FCL mukainen PPL- tai CPL-lupakirja ja voimassa oleva IR(A)-kelpuutus, jonka kolmas maa on myöntänyt Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 vaatimusten mukaisesti, voidaan hyvittää 4 kohdassa mainitut koulutusvaatimukset kokonaisuudessaan. Saadakseen IR(A)-kelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) hänen on suoritettava hyväksytysti IR(A)-kelpuutukseen vaadittava lisäyksen 7 mukainen lentokoe;

b) hänen on osoitettava lentokokeessa tarkastuslentäjälle, että hänellä on riittävä teoriatiedon taso ilmailun säädöksistä, sääopista sekä lennonsuunnittelusta ja suoritusarvoista (IR); ja

c) hänellä on oltava vähintään 50 tunnin mittarilentokokemus ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla.

KOULUTUSTA EDELTÄVÄ ARVIOINTI

9. Hyväksytty koulutusorganisaatio määrittelee koulutusta edeltävän arvioinnin sisällön ja keston hakijan mittarilentokokemuksen perusteella.

MONIMOOTTORISET LENTOKONEET

10. Yksimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutuksen haltijan, jolla on myös monimoottorisen lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus ja joka haluaa saada monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutuksen ensimmäistä kertaa, on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kurssi, joka sisältää vähintään viisi tuntia mittarilentokoulutusta monimoottorisella lentokoneella, josta kolme tuntia voidaan suorittaa lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla, ja suoritettava hyväksytysti lentokoe.

▼B

B.    IR(H) – Osista koostuva lentokoulutus

1. Osista koostuvan IR(H)-lentokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa lentäjä sille osaamistasolle, joka vaaditaan helikopterin lentämiseen mittarilentosääntöjen mukaisesti ja mittarisääolosuhteissa.

▼M3

2. Osista koostuvalle IR(H)-kurssille pyrkivällä hakijalla on oltava PPL(H)-, CPL(H)- tai ATPL(H)-lupakirja. Ennen IR(H)-kurssin ilma-aluksella annettavan koulutuksen aloittamista hakijalla on oltava IR(H)-lentokokeessa käytettävän helikopterin tyyppikelpuutus, tai hänen on oltava suorittanut kyseisen tyypin hyväksytty tyyppikoulutus. Hakijalla on oltava todistus hyväksytysti suoritetusta miehistöyhteistyökurssista, jos lentokoe suoritetaan usean ohjaajan toimintaympäristössä.

▼B

3. Hakijan, joka haluaa suorittaa osista koostuvan IR(H)-kurssin, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet yhdellä yhtäjaksoisella hyväksytyllä kurssilla.

4. Teoriakurssi on suoritettava 18 kuukauden kuluessa. Lentokoulutus ja lentokoe on suoritettava hyväksytyn teoriakokeen voimassaoloaikana.

5. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus mittarilentokelpuutusta vastaavalle tietotasolle;

b) mittarilentokoulutus.

TEORIATIETO

6. Hyväksytyn osista koostuvan IR(H)-kurssin on sisällettävä vähintään 150 tuntia koulutusta.

LENTOKOULUTUS

7. Yksimoottorisen helikopterin IR(H)-kurssin on sisällettävä vähintään 50 tuntia mittarilentokoulutusta, josta

a) korkeintaan 20 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I(H):lla tai (A):lla. Nämä 20 tuntia koulutusta FNPT I (H):lla tai (A):lla voidaan korvata 20 tunnilla koulutusta IR(H)-kelpuutusta varten lentokoneella, joka on hyväksytty tätä kurssia varten, tai

b) korkeintaan 35 tuntia saa olla mittariaikaa maassa helikopterin FTD 2/3:lla, FNPT II/III:lla tai lentosimulaattorilla.

Mittarilentokoulutukseen on kuuluttava vähintään 10 tuntia IFR-hyväksytyllä helikopterilla.

8. Monimoottorisen helikopterin IR(H)-kurssin on sisällettävä vähintään 55 tuntia mittarilentokoulutusta, josta

a) korkeintaan 20 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I(H):lla tai (A):lla. Nämä 20 tuntia koulutusta FNPT I(H):lla tai (A):lla voidaan korvata 20 tunnilla koulutusta IR(H)-kelpuutusta varten lentokoneella, joka on hyväksytty tätä kurssia varten, tai

b) korkeintaan 40 tuntia saa olla mittariaikaa maassa helikopterin FTD 2/3:lla, FNPT II/III:lla tai lentosimulaattorilla.

Mittarilentokoulutukseen on kuuluttava vähintään 10 tuntia IFR-hyväksytyllä monimoottorisella helikopterilla.

9.1 ATPL(H)-lupakirjan haltijoilta vaadittuja teoriatunteja vähennetään 50 tunnilla.

▼M3

9.2 IR(A)-kelpuutuksen haltijalta vaadittava koulutus voidaan vähentää 10 tuntiin.

▼M3

9.3. PPL(H)-lupakirjan haltijalta, jolla on helikopterin yölentokelpuutus, tai CPL(H)-lupakirjan haltijalta vaadittavaa mittarilentokoulutuksen kokonaismäärää voidaan vähentää viidellä tunnilla.

▼B

10. Ennen IR(H)-kelpuutuksen lentokoetta suoritettavien lentoharjoitusten on sisällettävä

a) IFR-lentojen valmistelutoimenpiteet, mukaan lukien lentokäsikirjan ja tarvittavien ilmaliikennepalvelun asiakirjojen käyttö IFR-lentosuunnitelman laadinnassa;

b) mittarilentotoiminnassa normaaliolosuhteissa sekä poikkeus- ja pakkotilanteissa käytettävät menetelmät ja lentoliikkeet, joihin on kuuluttava vähintään

siirtyminen näkölennosta mittarilentoon lentoonlähdössä

vakiolähtö- ja tuloreitit

matkalennon IFR-menetelmät

odotusmenetelmät

mittarilähestymiset minimikorkeuteen

keskeytetyn lähestymisen menetelmät

laskut mittarilähestymisistä, mukaan lukien kiertolähestymiset;

c) normaalit lentoliikkeet ja käytettävän helikopterin erityiset lento-ominaisuudet;

d) tarvittaessa edellä luetellut harjoitukset monimoottorisella helikopterilla, mukaan lukien helikopterin ohjaaminen yksinomaan mittarien avulla simuloidussa moottorihäiriötilanteessa sekä moottorin pysäytys ja uudelleenkäynnistys (jälkimmäinen harjoitus on suoritettava lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla tai FTD 2/3:lla).

C.    IR(As) – Osista koostuva lentokoulutus

YLEISTÄ

1. Osista koostuvan IR(As)-lentokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa lentäjä sille osaamistasolle, joka vaaditaan ilmalaivojen lentämiseen mittarilentosääntöjen mukaisesti ja mittarisääolosuhteissa. Kurssi koostuu kahdesta osasta, jotka voidaan suorittaa erikseen tai yhdessä:

a) Perusmittarilento-osa

Sisältää 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa BITD:llä, FNPT I:llä tai II:lla tai lentosimulaattorilla. Perusmittarilento-osan suorittamisen jälkeen hakijalle on annettava todistus kurssin suorittamisesta.

b) Menetelmämittarilento-osa

Sisältää loput koulutusohjelmasta IR(As)-kelpuutusta varten, 25 tuntia mittarilentokoulutusta sekä IR(As)-kelpuutuksen teoriakurssin.

2. Osista koostuvalle IR(As)-kurssille pyrkivällä hakijalla on oltava PPL(As)-lupakirja sekä yölento-oikeus tai CPL(As)-lupakirja. Menetelmämittarilento-osaan pyrkivällä hakijalla, jolla ei ole CPL(As)-lupakirjaa, on oltava todistus perusmittarilento-osan suorittamisesta.

3. Hakijan, joka haluaa osallistua osista koostuvan IR(As)-kurssin menetelmämittarilento-osaan, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet yhdellä yhtäjaksoisella hyväksytyllä kurssilla. Hyväksytyn koulutusorganisaation on varmistettava ennen menetelmämittarilento-osan alkua hakijan pätevyys perusmittarilentotaitojen osalta. Kertauskoulutusta on annettava tarpeen mukaan.

4. Teoriakurssi on suoritettava 18 kuukauden kuluessa. Menetelmämittarilento-osa ja lentokoe on suoritettava hyväksytyn teoriakokeen voimassaoloaikana.

5. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus mittarilentokelpuutusta vastaavalle tietotasolle;

b) mittarilentokoulutus.

TEORIATIETO

6. Hyväksytyn osista koostuvan IR(As)-kurssin on sisällettävä vähintään 150 tuntia teoriakoulutusta.

LENTOKOULUTUS

7. IR(As)-kurssin on sisällettävä vähintään 35 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan 15 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä tai korkeintaan 20 tuntia lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla. Korkeintaan 5 tuntia FNPT II:n tai lentosimulaattorin mittariajasta maassa voidaan suorittaa FNPT I:llä.

8. CPL(As)-lupakirjan tai perusmittarilento-osan todistuksen haltijan osalta 7 kohdassa vaaditun koulutuksen kokonaismäärää voidaan vähentää 10 tunnilla. Ilmalaivalla suoritettavan mittarilentokoulutuksen kokonaismäärän on oltava 7 kohdan mukainen.

9. Jos hakijalla on mittarilentokelpuutus jossain muussa ilma-alusryhmässä, vaaditun lentokoulutuksen kokonaismäärä voidaan vähentää 10 tuntiin ilmalaivalla.

10. Ennen IR(As)-kelpuutuksen lentokoetta suoritettavien lentoharjoitusten on sisällettävä:

a) perusmittarilento-osuus

perusmittarilennon menetelmät ja ohjausliikkeet, joihin on kuuluttava vähintään

perusmittarilento ilman ulkoista näköyhteyttä:

 vaakalento

 nousu

 korkeuden vähentäminen

 vaaka-, nousu- ja liukukaarrot

mittarilentokuvio

radiosuunnistus

oikaisu epätavallisista asennoista

lentäminen vajaalla mittaristolla;

b) Menetelmämittarilento-osuus

i) IFR-lentojen valmistelutoimenpiteet, mukaan lukien lentokäsikirjan ja tarvittavien ilmaliikennepalvelun asiakirjojen käyttö IFR-lentosuunnitelman laadinnassa;

ii) mittarilentotoiminnassa normaaliolosuhteissa sekä poikkeus- ja pakkotilanteissa käytettävät menetelmät ja lentoliikkeet, joihin on kuuluttava vähintään

 siirtyminen näkölennosta mittarilentoon lentoonlähdössä

 vakiolähtö- ja tuloreitit

 matkalennon IFR-menetelmät

 odotusmenetelmät

 mittarilähestymiset minimikorkeuteen

 keskeytetyn lähestymisen menetelmät

 laskut mittarilähestymisistä, mukaan lukien kiertolähestymiset;

iii) normaalit lentoliikkeet ja erityiset lento-ominaisuudet;

iv) edellä luetellut harjoitukset ilmalaivalla, mukaan lukien ilmalaivan ohjaaminen yksinomaan mittarien avulla simuloidussa moottorihäiriötilanteessa sekä moottorin pysäytys ja uudelleenkäynnistys (jälkimmäinen harjoitus on suoritettava turvallisessa korkeudessa, ellei sitä tehdä lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla).
Lisäys 7

Lentokoe mittarilentokelpuutusta varten

▼M5

1. Mittarilentokelpuutuksen hakijan on oltava saanut koulutusta saman luokan tai tyypin ilma-aluksella, jota käytetään lentokokeessa ja joka on varustettu asianmukaisilla laitteilla koulutusta ja kokeita varten.

▼B

2. Hakijan on suoritettava hyväksytysti kaikki lentokokeen asiaankuuluvat osat. Jos hänen suorituksensa hylätään osan yhdessäkin kohdassa, koko osa katsotaan hylätyksi. Jos hakijan suoritus hylätään useammassa kuin yhdessä osassa, hänen on suoritettava koko koe uudelleen. Vain yhdessä osassa hylätyn hakijan on suoritettava hylätty osa uudelleen. Jos uusintakokeen jokin osa hylätään, hakijan on suoritettava koko koe uudelleen, vaikka hän olisi suorittanut kyseisen osan hyväksytysti aiemmalla kerralla. Kaikki lentokokeen osat on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa. Jos hakija ei läpäise kaikkia lentokokeen osia kahdella yrityksellä, vaaditaan lisäkoulutusta.

3. Lentokokeen hylkäyksen jälkeen voidaan vaatia lisäkoulutusta. Lentokokeen suorittamista voi yrittää miten monta kertaa tahansa.

LENTOKOKEEN SUORITTAMINEN

4. Lentokokeessa on tarkoitus jäljitellä normaalia lentoa. Tarkastuslentäjä valitsee lennettävän reitin. Kokeen oleellinen osa on selvittää hakijan kyky suunnitella ja suorittaa lento käyttäen tavanomaista lennonvalmisteluaineistoa. Hakijan on huolehdittava lennon suunnittelusta ja varmistettava, että kaikki lennon suorittamiseen tarvittavat varusteet ja asiakirjat ovat ilma-aluksessa. Lennon on kestettävä vähintään 1 tunti.

5. Jos hakija keskeyttää lentokokeen sellaisesta syystä, jota tarkastuslentäjä ei pidä riittävänä, hakijan on suoritettava koko lentokoe uudelleen. Jos koe keskeytetään tarkastuslentäjän mielestä riittävästä syystä, vain ne osat, joita ei ole suoritettu kokonaan, on suoritettava myöhemmin toisella lennolla.

6. Tarkastuslentäjän niin salliessa hakija voi suorittaa minkä tahansa lentokokeeseen kuuluvan liikkeen tai menetelmän kerran uudelleen. Tarkastuslentäjä voi keskeyttää kokeen missä tahansa vaiheessa, jos hän katsoo, että hakijan osoittamat lentotaidot edellyttävät sen suorittamista kokonaan uudelleen.

7. Hakijan on ohjattava ilma-alusta sellaiselta paikalta, jolta ilma-aluksen päällikön tehtävät voi hoitaa, ja suoritettava koe siten kuin ilma-aluksessa ei olisi muita miehistön jäseniä. Tarkastuslentäjä ei saa millään tavalla osallistua lennon suorittamiseen, paitsi jos se on tarpeen turvallisuussyistä tai muulle liikenteelle aiheutuvan kohtuuttoman viivytyksen välttämiseksi. Vastuu lennosta määräytyy kansallisten määräysten mukaisesti.

8. Hakijan on määritettävä ratkaisukorkeus, minimilaskeutumiskorkeus ja lähestymisen keskeytyspiste, ja tarkastuslentäjän on hyväksyttävä ne.

9. Mittarilentokelpuutuksen hakijan on ilmaistava tarkastuslentäjälle suorittamansa tarkistukset ja tehtävät, mukaan lukien radiosuunnistuslaitteiden tunnistaminen. Tarkistukset on tehtävä kokeessa käytettävän ilma-aluksen hyväksytyn tarkistuslistan mukaisesti. Lentokoetta edeltävän lennonvalmistelun aikana hakijan on valittava käytettävät tehoasetukset ja nopeudet. Hakijan on laskettava suoritusarvotiedot lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua varten toimintakäsikirjan tai ilma-aluksen lentokäsikirjan mukaisesti.

LENTOKOKEEN HYVÄKSYMISRAJAT

10. Hakijan on osoitettava, että hän

 pystyy käyttämään ilma-alusta sen rajoitusten mukaisesti;

 pystyy suorittamaan kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti;

 toimii harkitusti ja noudattaa hyvää ilmailutapaa;

 osaa soveltaa ilmailutietämystään käytäntöön, ja

 kykenee koko ajan säilyttämään ilma-aluksen hallinnan siten, että menetelmän tai liikkeen onnistumista ei ole missään vaiheessa syytä vakavasti epäillä.

▼M5

11. Seuraavat raja-arvot on tarkoitettu yleisohjeiksi. Tarkastuslentäjän on otettava huomioon turbulenssiolosuhteet sekä käytettävän lentokoneen käsittelyominaisuudet ja suorituskyky:Korkeus

yleisesti

± 100 jalkaa

ylösvedon aloitus ratkaisukorkeudesta

+ 50 jalkaa / – 0 jalkaa

minimilaskeutumiskorkeuden/MAP:n noudattaminen

+ 50 jalkaa / – 0 jalkaa

Lentoradan noudattaminen

radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen

± 5°

Astepoikkeamat

Puolet suuntasäteen ja liukupolun maksimipoikkeamasta (esim. LPV, ILS, MLS, GLS)

2D (LNAV) ja 3D (LNAV/VNAV) lineaariset sivuttaispoikkeamat

lentoradan sivusuuntainen virhe/poikkeama saa yleensä olla enintään ±

image

menetelmän RNP-luvusta. Vähäiset poikkeamat vaatimuksesta sallitaan (enintään 1 × RNP-luku).

3D lineaariset pystysuuntaiset poikkeamat (esim. RNP APCH (LNAV/VNAV) käytettäessä BaroVNAV-toimintoa)

enintään – 75 jalkaa liukupolun alapuolella missä tahansa vaiheessa ja enintään + 75 jalkaa liukupolun yläpuolella enintään 1 000 jalan korkeudella lentopaikan korkeustasosta.

Ohjaussuunta

kaikkien moottorien toimiessa

± 5°

moottorihäiriötä jäljiteltäessä

± 10°

Nopeus

kaikkien moottorien toimiessa

± 5 solmua

moottorihäiriötä jäljiteltäessä

+ 10 solmua / – 5 solmua,

LENTOKOKEEN SISÄLTÖLentokoneet

OSA 1 – TOIMENPITEET ENNEN LENTOA JA LÄHTÖMENETELMÄT

Tarkistuslistan käyttöä, hyvää ilmailutapaa, jäänesto- ja jäänpoistomenetelmiä ym. tarkkaillaan kaikissa lentokokeen osissa

a

Lentokäsikirjan (tai vastaavan) käyttö, erityisesti suoritusarvolaskelmat, massan ja massakeskiön määritys

b

Ilmaliikennepalvelun asiakirjojen ja säätietojen käyttö

c

Operatiivisen ja ATC-lentosuunnitelman laatiminen IFR-lentoa varten

d

Lähtö-, saapumis- ja lähestymismenetelmien edellyttämien suunnistuslaitteiden tunnistus

e

Lentoa edeltävä tarkastus

f

Sääminimit

g

Rullaus

h

PBN-lähtömenetelmä (tarvittaessa):

— Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu navigointijärjestelmään; ja

— Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen lähtömenetelmäkarttaan.

i

Lentoonlähdön valmistelu, lentoonlähtö

((°))

Siirtyminen mittarilentoon

((°))

Mittarilähtömenetelmät, PBN-menetelmät mukaan luettuina, ja korkeusmittarin asetus

((°))

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 2 – ILMA-ALUKSEN YLEINEN KÄSITTELY ((°))

a

Ilma-aluksen ohjaaminen yksinomaan mittarien avulla, mukaan lukien: vaakalento eri nopeuksilla, trimmaus

b

Nousu- ja liukukaarrot mittarikaartona

c

Oikaisu epätavallisista asennoista, mukaan lukien kaarrot säilyttäen 45 asteen kallistuksen ja jyrkät liukukaarrot

(*1)

Oikaisu lähestyvästä sakkauksesta vaakalennossa, nousu- tai liukukaarrossa ja laskuasussa – vain lentokoneilla

e

Lentäminen vajaalla mittaristolla: vakaa nousu tai laskeutuminen mittarikaartona ennalta määrättyihin ohjaussuuntiin, oikaisu epätavallisista asennoista – vain lentokoneilla

OSA 3 – MATKALENNON IFR-MENETELMÄT ((°))

a

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen ja hakeutuminen määrätylle linjalle, esim. NDB, VOR, tai reittipisteiden välisen lentosuunnan noudattaminen

b

Navigointijärjestelmän ja radiosuunnistuslaitteiden käyttö

c

Vaakalento, ohjaussuunnan, korkeuden ja ilmanopeuden hallinta, tehonsäätö, trimmaus

d

Korkeusmittarin asetukset

e

Aika-arviot ja niiden korjaaminen (reittiodotus, jos tarpeen)

f

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma, polttoaineenkulutuksen seuranta, järjestelmien valvonta

g

Jäänestomenetelmät, tarvittaessa simuloituina

h

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 3a – SAAPUMISMENETELMÄT

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset (tarvittaessa)

b

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin tarkistus

c

Korkeus- ja nopeusrajoitteet (tarvittaessa)

d

PBN-saapumismenetelmä (tarvittaessa):

— Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu navigointijärjestelmään; ja

— Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen saapumismenetelmäkarttaan.

OSA 4 ((°)) – 3D-LÄHESTYMISET ((++))

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset

Liukukulman tarkistus

RNP APCH -lähestymisissä:

— Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu navigointijärjestelmään; ja

— Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen lähestymiskarttaan.

b

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden vähennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset, myös suunnistuslaitteiden tunnistaminen

((+))

Odotusmenetelmä

d

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen

e

Kellon käyttö lähestymisessä

f

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta (vakaa lähestyminen)

((+))

Ylösveto

((+))

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä/lasku

i

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 5 ((°)) – 2D-LÄHESTYMISET ((++))

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset

RNP APCH -lähestymisissä:

— Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu navigointijärjestelmään; ja

— Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen lähestymiskarttaan.

b

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden vähennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset, myös suunnistuslaitteiden tunnistaminen

((+))

Odotusmenetelmä

d

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen

e

Kellon käyttö lähestymisessä

f

Korkeus/etäisyys lähestymisen keskeytyspisteestä (MAPt), nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta (vakaa lähestyminen), lentokorkeuden portaittainen vähentäminen (SDF) tarvittaessa

((+))

Ylösveto

((+))

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä/lasku

i

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 6 – TOIMINTA MOOTTORIHÄIRIÖTILANTEISSA (vain monimoottorisilla lentokoneilla) ((°))

a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen tai ylösvedossa

b

Lähestyminen, ylösveto ja keskeytetty lähestyminen moottorihäiriötä jäljitellen

c

Lähestyminen ja lasku moottorihäiriötä jäljitellen

d

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

(°)  Suoritetaan yksinomaan mittarien avulla.

(*1)   Voidaan suorittaa lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FNPT II:lla.

(+)  Voidaan suorittaa osassa 5 tai osassa 6.

(++)  PBN-oikeuksien saamiseksi tai säilyttämiseksi yhden lähestymisen osassa 4 tai osassa 5 on oltava RNP APCH. Jos RNP APCH ei ole käytännössä mahdollinen, se on tehtävä asianmukaisesti varustetulla simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD).Helikopterit

OSA 1 – LÄHTÖMENETELMÄT

Tarkistuslistan käyttöä, hyvää ilmailutapaa, jäänesto- ja jäänpoistomenetelmiä ym. tarkkaillaan kaikissa lentokokeen osissa

a

Lentokäsikirjan (tai vastaavan) käyttö, erityisesti suoritusarvolaskelmat; massan ja massakeskiön määritys

b

Ilmaliikennepalvelun asiakirjojen ja säätietojen käyttö

c

Operatiivisen ja ATC-lentosuunnitelman laatiminen IFR-lentoa varten

d

Lähtö-, saapumis- ja lähestymismenetelmien edellyttämien suunnistuslaitteiden tunnistus

e

Lentoa edeltävä tarkastus

f

Sääminimit

g

►C7  Rullaus/ilmarullaus lennonjohdon tai kouluttajan ohjeiden mukaan ◄

h

PBN-lähtömenetelmä (tarvittaessa):

— Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu navigointijärjestelmään; ja

— Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen lähtömenetelmäkarttaan.

i

Lentoonlähdön valmistelu, menetelmät ja tarkistukset

j

Siirtyminen mittarilentoon

k

Mittarilähtömenetelmät, mukaan lukien PBN-menetelmät

OSA 2 – ILMA-ALUKSEN YLEINEN KÄSITTELY

a

Helikopterin ohjaaminen yksinomaan mittarien avulla, mukaan lukien:

b

Nousu- ja liukukaarrot mittarikaartona

c

Oikaisu epätavallisista asennoista, mukaan lukien kaarrot säilyttäen 30 asteen kallistuksen ja jyrkät liukukaarrot

OSA 3 – MATKALENNON IFR-MENETELMÄT

a

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen ja hakeutuminen määrätylle linjalle, esimerkiksi NDB, VOR, RNAV

b

Radiosuunnistuslaitteiden käyttö

c

Vaakalento, ohjaussuunnan, korkeuden ja ilmanopeuden hallinta, tehonsäätö

d

Korkeusmittarin asetukset

e

Aika-arviot ja niiden korjaaminen

f

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma, polttoaineenkulutuksen seuranta, järjestelmien valvonta

g

Jäänestomenetelmät, tarvittaessa simuloituina

h

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 3a – SAAPUMISMENETELMÄT

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset (tarvittaessa)

b

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin tarkistus

c

Korkeus- ja nopeusrajoitteet (tarvittaessa)

d

PBN-saapumismenetelmä (tarvittaessa):

— Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu navigointijärjestelmään; ja

— Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen saapumismenetelmäkarttaan.

OSA 4–3D-LÄHESTYMISET ((+))

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset

Liukukulman tarkistus RHP APCH -lähestymisissä:

a)  Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu navigointijärjestelmään; ja

b)  Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen lähestymiskarttaan.

b

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden vähennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset

(*1)

Odotusmenetelmä

d

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen

e

Kellon käyttö lähestymisessä

f

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta (vakaa lähestyminen)

(*1)

Ylösveto

(*1)

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä/lasku

i

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 5–2D-LÄHESTYMISET ((+))

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset

RNP APCH -lähestymisissä:

— Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu navigointijärjestelmään; ja

— Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen lähestymiskarttaan.

b

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden vähennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset ja suunnistuslaitteiden tunnistaminen

(*1)

Odotusmenetelmä

d

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen

e

Kellon käyttö lähestymisessä

f

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta (vakaa lähestyminen)

(*1)

Ylösveto

(*1)

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä (*1)/ lasku

i

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 6 – TOIMINTA POIKKEUS- JA PAKKOTILANTEISSA

Tämä osa voidaan yhdistää osiin 1–5. Lentokokeessa on otettava huomioon helikopterin hallinta, vikaantuneen moottorin tunnistaminen, välittömät toimet (toimenpiteitä jäljitellen; touch drills), seurantatoimet ja tarkistukset sekä lentotarkkuus seuraavissa tilanteissa:

a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen ja lähestymisen aikana (*2) (turvallisessa korkeudessa, ellei suoriteta lentosimulaattorilla tai FNPT II/III-, FTD 2- tai FTD 3-laitteella)

b

Vakautusjärjestelmien/hydraulijärjestelmän häiriö (jos soveltuu)

c

Lentäminen vajaalla mittaristolla

d

Autorotaatio ja keskeytys määrättyyn korkeuteen

e

3D-lähestyminen käsin ohjaten, ilman lennonohjausnäyttöä (*3)

3D-lähestyminen käsin ohjaten, lennonohjausnäytön avulla (*3)

(+)  PBN-oikeuksien saamiseksi tai säilyttämiseksi yhden lähestymisen osassa 4 tai osassa 5 on oltava RNP APCH. Jos RNP APCH ei ole käytännössä mahdollinen, se on tehtävä asianmukaisesti varustetulla simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD).

(*1)   Suoritetaan osassa 4 tai osassa 5.

(*2)   Vain monimoottorisilla helikoptereilla.

(*3)   Vain toinen menetelmistä tarkastetaan.

▼B

LENTOKOKEEN SISÄLTÖLentokoneet

Tarkistuslistan käyttöä, hyvää ilmailutapaa, jäänesto- ja jäänpoistomenetelmiä ym. tarkkaillaan kaikissa lentokokeen osissa

OSA 1 –  TOIMENPITEET ENNEN LENTOA JA LÄHTÖMENETELMÄT

a

Lentokäsikirjan (tai vastaavan) käyttö, erityisesti suoritusarvolaskelmat, massan ja massakeskiön määritys

b

Ilmaliikennepalvelun asiakirjojen ja säätietojen käyttö

c

Operatiivisen ja ATC-lentosuunnitelman laatiminen IFR-lentoa varten

d

Lentoa edeltävä tarkastus

e

Sääminimit

f

Rullaus

g

Lentoonlähdön valmistelu, lentoonlähtö

((o))

Siirtyminen mittarilentoon

((o))

Mittarilähtömenetelmät, korkeusmittarin asetus

((o))

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 2 –  LENTOKONEEN KÄSITTELY ((o))

a

Lentokoneen ohjaaminen yksinomaan mittarien avulla, mukaan lukien vaakalento eri nopeuksilla, trimmin käyttö

b

Nousu- ja liukukaarrot mittarikaartona

c

Oikaisu epätavallisista asennoista, mukaan lukien kaarrot säilyttäen 45 asteen kallistuksen ja jyrkät liukukaarrot

(1)

Oikaisu lähestyvästä sakkauksesta vaakalennossa, nousu- tai liukukaarrossa ja laskuasussa – vain lentokoneilla

e

Lentäminen vajaalla mittaristolla: vakaa nousu tai laskeutuminen mittarikaartona ennalta määrättyihin ohjaussuuntiin, oikaisu epätavallisista asennoista – vain lentokoneilla

OSA 3 –  MATKALENNON IFR-MENETELMÄT ((o))

a

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen ja hakeutuminen määrätylle linjalle, esimerkiksi NDB, VOR, RNAV

b

Radiosuunnistuslaitteiden käyttö

c

Vaakalento, ohjaussuunnan, korkeuden ja ilmanopeuden hallinta, tehonsäätö, trimmaus

d

Korkeusmittarin asetukset

e

Aika-arviot ja niiden korjaaminen (reittiodotus, jos tarpeen)

f

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma, polttoaineenkulutuksen seuranta, järjestelmien valvonta

g

Jäänestomenetelmät, tarvittaessa simuloituina

h

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 4 –  TARKKUUSLÄHESTYMISMENETELMÄT ((o))

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset, asemien tunnistus

b

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin tarkistus

c

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden vähennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset

((+))

Odotusmenetelmä

e

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen

f

Kellon käyttö lähestymisessä

g

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta (vakaa lähestyminen)

((+))

Ylösveto

((+))

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä/lasku

j

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 5 –  EI-TARKKUUSLÄHESTYMISMENETELMÄT ((o))

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset, asemien tunnistus

b

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin asetukset

c

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden vähennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset

((+))

Odotusmenetelmä

e

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen

f

Kellon käyttö lähestymisessä

g

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta (vakaa lähestyminen)

((+))

Ylösveto

((+))

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä/lasku

j

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 6 –  TOIMINTA MOOTTORIHÄIRIÖTILANTEISSA (vain monimoottorisilla lentokoneilla) ((o))

a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen tai ylösvedossa

b

Lähestyminen, ylösveto ja keskeytetty lähestyminen moottorihäiriötä jäljitellen

c

Lähestyminen ja lasku moottorihäiriötä jäljitellen

d

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

(*1)   Voidaan suorittaa lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FNPT II:lla.

(+)  Voidaan suorittaa osassa 4 tai osassa 5.

(o)  Suoritetaan yksinomaan mittarien avulla.Helikopterit

Tarkistuslistan käyttöä, hyvää ilmailutapaa, jäänesto- ja jäänpoistomenetelmiä ym. tarkkaillaan kaikissa lentokokeen osissaTämä osa voidaan yhdistää osiin 1–5. Lentokokeessa on otettava huomioon helikopterin hallinta, vikaantuneen moottorin tunnistaminen, välittömät toimet (toimenpiteitä jäljitellen; touch drills), seurantatoimet ja tarkistukset sekä lentotarkkuus seuraavissa tilanteissa:

OSA 1 –  LÄHTÖMENETELMÄT

a

Lentokäsikirjan (tai vastaavan) käyttö, erityisesti suoritusarvolaskelmat; massan ja massakeskiön määritys

b

Ilmaliikennepalvelun asiakirjojen ja säätietojen käyttö

c

Operatiivisen ja ATC-lentosuunnitelman laatiminen IFR-lentoa varten

d

Lentoa edeltävä tarkastus

e

Sääminimit

f

Rullaus/ilmarullaus lennonjohdon tai tarkastuslentäjän ohjeiden mukaan

g

Lentoonlähdön valmistelu, menetelmät ja tarkistukset

h

Siirtyminen mittarilentoon

i

Mittarilähtömenetelmät

OSA 2 –  HELIKOPTERIN KÄSITTELY

a

Helikopterin ohjaaminen yksinomaan mittarien avulla, mukaan lukien:

b

Nousu- ja liukukaarrot mittarikaartona

c

Oikaisu epätavallisista asennoista, mukaan lukien kaarrot säilyttäen 30 asteen kallistuksen ja jyrkät liukukaarrot

OSA 3 –  MATKALENNON IFR-MENETELMÄT

a

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen ja hakeutuminen määrätylle linjalle, esimerkiksi NDB, VOR, RNAV

b

Radiosuunnistuslaitteiden käyttö

c

Vaakalento, ohjaussuunnan, korkeuden ja ilmanopeuden hallinta, tehonsäätö

d

Korkeusmittarin asetukset

e

Aika-arviot ja niiden korjaaminen

f

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma, polttoaineenkulutuksen seuranta, järjestelmien valvonta

g

Jäänestomenetelmät, tarvittaessa simuloituina

h

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 4 –  TARKKUUSLÄHESTYMINEN

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset, asemien tunnistus

b

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin tarkistus

c

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden vähennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset

(1)

Odotusmenetelmä

e

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen

f

Kellon käyttö lähestymisessä

g

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta (vakaa lähestyminen)

(1)

Ylösveto

(1)

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä/lasku

j

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 5 –  EI-TARKKUUSLÄHESTYMINEN

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset, asemien tunnistus

b

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin tarkistus

c

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden vähennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset

(1)

Odotusmenetelmä

e

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen

f

Kellon käyttö lähestymisessä

g

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta (vakaa lähestyminen)

(1)

Ylösveto

(1)

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä (1) / lasku

j

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 6 –  TOIMINTA POIKKEUS- JA PAKKOTILANTEISSA

a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen ja lähestymisen aikana (2) (turvallisessa korkeudessa, ellei sitä tehdä lentosimulaattorilla tai FNPT II/III:lla, FTD 2:lla, 3:lla)

b

Vakautusjärjestelmien/hydraulijärjestelmän häiriö (jos soveltuu)

c

Lentäminen vajaalla mittaristolla

d

Autorotaatio ja keskeytys määrättyyn korkeuteen

e

Tarkkuuslähestyminen käsin ohjaten ilman lennonohjausnäyttöä (3)

Tarkkuuslähestyminen käsin ohjaten lennonohjausnäytön avulla (3)

(*1)   Suoritetaan osassa 4 tai osassa 5.

(*2)   Vain monimoottorisilla helikoptereilla.

(*3)   Vain toinen menettelyistä tarkastetaan.Ilmalaivat

Tarkistuslistan käyttöä, hyvää ilmailutapaa, yhteydenpitoa lennonjohtoon – selvitysten noudattamista ja radiopuhelinliikennettä tarkkaillaan kaikissa lentokokeen osissa.Tämä osa voidaan yhdistää osiin 1–5. Lentokokeessa on otettava huomioon ilmalaivan hallinta, vikaantuneen moottorin tunnistaminen, välittömät toimenpiteet, seurantatoimet ja tarkistukset sekä lentotarkkuus seuraavissa tilanteissa:

OSA 1 –  TOIMENPITEET ENNEN LENTOA JA LÄHTÖMENETELMÄT

a

Lentokäsikirjan (tai vastaavan) käyttö, erityisesti suoritusarvolaskelmat, massan ja massakeskiön määritys

b

Ilmaliikennepalvelun asiakirjojen ja säätietojen käyttö

c

Operatiivisen ja ATC-lentosuunnitelman laatiminen IFR-lentoa varten

d

Lentoa edeltävä tarkastus

e

Sääminimit

f

Lentoonlähdön valmistelu, mastosta irrottaminen, maassa suoritettava toimenpiteet

g

Lentoonlähtö

h

Siirtyminen mittarilentoon

i

Mittarilähtömenetelmät, korkeusmittarin asetus

j

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 2 –  ILMALAIVAN KÄSITTELY

a

Ilmalaivan ohjaaminen yksinomaan mittarien avulla

b

Nousu- ja liukukaarrot mittarikaartona

c

Oikaisut epätavallisista asennoista

d

Lentäminen vajaalla mittaristolla

OSA 3 –  MATKALENNON IFR-MENETELMÄT

a

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen ja hakeutuminen määrätylle linjalle, esimerkiksi NDB, VOR, RNAV

b

Radiosuunnistuslaitteiden käyttö

c

Vaakalento, ohjaussuunnan, korkeuden ja ilmanopeuden hallinta, tehonsäätö, trimmaus

d

Korkeusmittarin asetukset

e

Aika-arviot ja niiden korjaaminen

f

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma, polttoaineenkulutuksen seuranta, järjestelmien valvonta

g

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 4 –  TARKKUUSLÄHESTYMISMENETELMÄT

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset, asemien tunnistus

b

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin tarkistus

c

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden vähennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset

((+))

Odotusmenetelmä

e

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen

f

Kellon käyttö lähestymisessä

g

Vakaa lähestyminen (korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta)

((+))

Ylösveto

((+))

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä/lasku

j

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 5 –  EI-TARKKUUSLÄHESTYMISMENETELMÄT

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset, asemien tunnistus

b

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin asetukset

c

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden vähennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset

((+))

Odotusmenetelmä

e

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen

f

Kellon käyttö lähestymisessä

g

Vakaa lähestyminen (korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta)

((+))

Ylösveto

((+))

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä/lasku

j

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 6 –  TOIMINTA MOOTTORIHÄIRIÖTILANTEISSA

a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen tai ylösvedossa

b

Lähestyminen ja ylösvetomenetelmä moottorihäiriötä jäljitellen

c