2011D0235 — FI — 10.10.2011 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/235/YUTP,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011,

Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

(EYV L 100, 14.4.2011, p.51)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2011/670/YUTP, annettu 10 päivänä lokakuuta 2011,

  L 267

13

12.10.2011
▼B

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/235/YUTP,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011,

Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistäEUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto ilmaisi 21 päivänä maaliskuuta 2011 uudelleen syvän huolestuneisuutensa Iranin ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä.

(2)

Neuvosto korosti erityisesti teloitusten määrän dramaattista kasvua viime kuukausina ja järjestelmällistä sortoa, joka kohdistuu Iranin kansalaisiin, joita häiritään ja pidätetään sen vuoksi, että he käyttävät laillista oikeuttaan sananvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumiseen. Unioni toisti myös tuomitsevansa jyrkästi kidutuksen sekä muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun.

(3)

Tässä yhteydessä neuvosto vahvisti uudelleen päättäväisyytensä puuttua edelleen ihmisoikeuksien loukkauksiin Iranissa ja ilmoitti olevansa valmis ottamaan käyttöön rajoittavia toimenpiteitä ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin Iranissa syyllistyneitä kohtaan.

(4)

Rajoittavat toimenpiteet olisi kohdistettava henkilöihin, jotka ovat vastuussa vakavien ihmisoikeusloukkausten johtamisesta tai täytäntöönpanosta taikka ovat niissä osallisina, sortamalla rauhanomaisia mielenosoittajia, toimittajia, ihmisoikeuksien puolustajia, opiskelijoita tai muita henkilöitä, jotka puolustavat laillisia oikeuksiaan, mukaan lukien sananvapaus, sekä henkilöihin, jotka ovat vastuussa vakavien oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden loukkausten, kidutuksen, julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun taikka kuolemanrangaistuksen sattumanvaraisen, liiallisen ja laajenevan soveltamisen johtamisesta tai täytäntöönpanosta taikka ovat näissä osallisina, mukaan lukien julkiset teloitukset, kivitykset, hirttämiset tai nuorisorikollisten teloitukset Iranin kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden vastaisesti.

(5)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:1 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen liitteessä lueteltujen ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin Iranissa syyllistyneiden henkilöiden ja heitä lähellä olevien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta.

2.  Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.  Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin

a) kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b) Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c) erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

d) Pyhän istuimen (Vatikaanivaltio) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

4.  Edellä olevan 3 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

5.  Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 kohdan nojalla.

6.  Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdan nojalla määrätyistä toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, unionin järjestämät tai Etyjin puheenjohtaja-valtiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset mukaan lukien, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota Iranissa välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

7.  Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen vastusta sitä kirjallisesti kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi kuitenkin määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

8.  Jos jäsenvaltio 3, 4, 6 tai 7 kohdan nojalla sallii liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettava koskemaan ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä henkilöitä, joista siinä on kyse.

2 artikla

1.  Jäädytetään kaikki liitteessä luetelluille ihmisoikeuksien vakavista loukkauksista Iranissa vastuussa oleville henkilöille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit sekä kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka ovat näitä henkilöitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa.

2.  Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen saataville tai hyödynnettäviksi.

3.  Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a) ovat tarpeen liitteessä lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisten palvelujen antamiseen liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja tällaisista palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d) ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että lupa olisi annettava.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

4.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu panttioikeus, jonka tuomioistuin, viranomainen tai välimiesoikeus on perustanut ennen sitä päivää, jona 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö on merkitty liitteessä olevaan luetteloon, tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen tuota päivää antama päätös;

b) varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan tällaisella panttioikeudella turvattujen tai tällaisella päätöksellä vahvistettujen saatavien maksamiseen niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c) panttioikeutta ei ole perustettu tai päätöstä ei ole annettu liitteessä luetellun henkilön tai yhteisön eduksi; ja

d) panttioikeuden tai tuomion tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

5.  Edellä oleva 1 kohta ei estä luettelossa mainittua henkilöä tai yhteisöä suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ennen tällaisen henkilön tai yhteisön sisällyttämistä liitteeseen, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että edellä 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

6.  Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a) näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien 1 ja 2 kohdassa säädetyt toimenpiteet on kohdistettu näihin tileihin,

edellyttäen, että näihin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

3 artikla

1.  Neuvosto laatii liitteessä olevan luettelon sekä muuttaa sitä jonkin jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen perusteella.

2.  Neuvosto antaa päätöksensä ja perustelut luetteloon merkitsemiselle tiedoksi asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa tällaiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.  Jos huomautuksia esitetään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa tästä asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle.

4 artikla

1.  Liitteessä esitetään perusteet asianomaisten henkilöiden ja yhteisöjen merkitsemiselle luetteloon.

2.  Liite sisältää myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten henkilöiden tai yhteisöjen tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, mukaan lukien peitenimet, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

5 artikla

Jotta tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni rohkaisee kolmansia valtioita ottamaan käyttöön samanlaisia rajoittavia toimenpiteitä.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tätä päätöstä sovelletaan 13 päivään huhtikuuta 2012. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Tarvittaessa se uusitaan ja sitä muutetaan, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.
LIITE

Luettelo 1 ja 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistäHenkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luette-loon merkitsemisen päivä-määrä

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Synt.paikka: Teheran (Iran) - Synt.aika: 1961

Iranin poliisin ylijohtaja. Poliisi teki hänen alaisuudessaan raakoja iskuja rauhanomaisia protesteja vastaan ja hyökkäsi 15.6.2009 yöllä väkivaltaisesti Teheranin yliopiston asuntoloihin.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ansar-e Hezbollahin päällikkö ja islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) eversti. Yksi Ansar-e Hezbollahin perustajista. Nämä puolisotilaalliset joukot syyllistyivät äärimmäiseen väkivaltaan pyrkiessään vaientamaan opiskelijoiden ja yliopistojen liikehdinnän vuosina 1999, 2002 ja 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

IRGC:n maavoimien apulaiskomentaja.

Oli suoraan ja henkilökohtaisesti vastuussa protestien vaientamisesta koko kesän 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Basij-joukkojen apulaiskomentaja, IRGC:n Seyyed al-Shohada-joukkojen entinen päällikkö (Teheranin maakunta, helmikuuhun 2010 saakka). Seyyed al-Shohada -joukot vastaavat Teheranin maakunnan turvallisuudesta. Niillä oli keskeinen asema mielenosoittajiin vuonna 2009 kohdistuneissa raaoissa tukahduttamistoimissa.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Suur-Teheranista vastaavien IRGC:n Rassoulollah-joukkojen päällikkö marraskuusta 2009 alkaen. Rassoulollah-joukot vastaavat suur-Teheranin turvallisuudesta. Niillä oli keskeinen asema mielenosoittajiin vuonna 2009 kohdistuneissa raaoissa tukahduttamistoimissa. Vastuussa mielenosoittajien vaientamisesta ashura-päivän tapahtumien yhteydessä (joulukuu 2009) ja sen jälkeen.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(alias ”Aziz Jafari”)

Synt.paikka: Yazd (Iran) - Synt.aika: 1.9.1957

IRGC:n komentaja kenraali. IRGC:llä ja kenraali Aziz Jafarin johtamalla Sarollahin tukikohdalla oli keskeinen merkitys vuoden 2009 presidentinvaaleihin kohdistuneessa laittomassa häirinnässä, poliittisten aktivistien pidätyksissä ja vangitsemisissa sekä yhteydenotoissa mielenosoittajien kanssa kaduilla.

 

7.

KHALILI Ali

 

IRGC:n kenraali, Sarollahin tukikohdan lääkintäyksikön päällikkö. Hän allekirjoitti terveysministeriölle 26.6.2009 lähetetyn kirjeen, jossa kiellettiin asiakirjojen tai potilaskertomusten toimittaminen henkilöille, jotka olivat loukkaantuneet tai joutuneet sairaalahoitoon vaaleja seuranneiden tapahtumien yhteydessä.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

IRGC:n Seyyed al-Shohada -joukkojen päällikkö (Teheranin maakunta). Seyyed al-Shohada -joukoilla oli keskeinen asema mielenosoittajiin kohdistuneiden tukahduttamistoimien organisoinnissa.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Synt. paikka: Najaf (Irak) – Synt.aika: n. 1952

Basij-joukkojen komentaja. IRGC:n Basij-joukkojen komentajana Naqdi oli vastuussa väärinkäytöksistä tai osallistui niihin vuoden 2009 loppupuolella, mukaan lukien ashura-päivän mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen joulukuussa 2009, missä yhteydessä 15 ihmistä menetti henkensä ja satoja mielenosoittajia pidätettiin.

Ennen nimittämistään Basij-joukkojen komentajaksi lokakuussa 2009 Naqdi oli Basij-joukkojen tiedusteluyksikön päällikkö, joka vastasi vaaleja seuranneiden tukahduttamistoimien aikana pidätettyjen kuulusteluista.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Synt.paikka: Isfahan (Iran) -Synt.aika:1963

Iranin kansallisen poliisin apulaispäällikkö. Radan on kansallisen poliisin apulaispäällikkönä vastannut vuodesta 2008 alkaen mielenosoittajien pahoinpitelyistä, murhista ja mielivaltaisista pidätyksistä tai vangitsemisista, joihin poliisit syyllistyivät.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Entinen Teheranin poliisin päällikkö (tammikuuhun 2010 saakka). Suur-Teheranin lainvalvontajoukkojen komentajana Azizollah Rajabzadeh on korkea-arvoisin henkilö, jota syytetään Kahrizakin pidätyskeskukseen liittyvistä väärinkäytöksistä.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Teheranin poliisin päällikkö, Iranin kansallisen poliisin entinen apulaisjohtaja, joka vastaa poliisitoiminnasta. Vastaa sisäasiainministeriön osalta tukahduttamistoimien koordinoinnista Iranin pääkaupungissa.

 

13.

TAEB Hossein

Synt.paikka: Teheran - Synt.aika: 1963

Basij-joukkojen entinen komentaja (lokakuuhun 2009 saakka). Nykyisin IRGC:n tiedusteluasioiden apulaiskomentaja. Joukot osallistuivat hänen alaisuudessaan rauhanomaisten mielenosoittajien joukkopahoinpitelyihin, murhiin, pidätyksiin ja kidutuksiin.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Mashhadin tuomioistuimen presidentti. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia. Niissä on hyväksytty painostuksen ja kidutuksen avulla saatuja tunnustuksia. Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemanrangaistuksia määrättiin ottamatta asianmukaisesti huomioon oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Synt.paikka: Najafabad (Iran) - Synt.aika: 1945

Iranin entinen valtakunnansyyttäjä syyskuuhun 2009 saakka (Khatamin presidenttikauden aikainen tiedusteluasioiden ministeri). Iranin valtakunnansyyttäjänä ollessaan määräsi ja valvoi vaalien jälkeisten ensimmäisten mielenosoitusten jälkeen järjestettyjä näytösoikeudenkäyntejä, joissa ei kunnioitettu syytettyjen oikeuksia eikä heille myönnetty asianajajia. On myös vastuussa Kahrizakin väärinkäytöksistä.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin, 26. jaosto. Vastasi vaaleja seuranneista pidätystapauksista ja uhkaili säännöllisesti pidätettyjen perheitä heidän hiljentämisekseen. Vaikutti pidätysmääräysten antamiseen pidätettyjen lähettämiseksi Kahrizakin pidätyskeskukseen.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Tuomari, Mashhadin vallankumoustuomioistuin. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemanrangaistuksia määrättiin ottamatta asianmukaisesti huomioon oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin. Osallistui mielenosoittajien oikeudenkäyntiin Häntä kuulusteltiin Kahrizakiin liittyvästä kiristyksestä. Vaikutti pidätysmääräysten antamiseen pidätettyjen lähettämiseksi Kahrizakin pidätyskeskukseen

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teheranin yleinen syyttäjä elokuusta 2009 alkaen. Dolatabadin virasto asetti syytteeseen suuren määrän mielenosoittajia, joihin kuului myös joulukuussa 2009 ashura-päivän mielenosoituksiin osallistuneita. Antoi määräyksen Karroubin toimiston sulkemisesta syyskuussa 2009 ja useiden reformistipolitiikkojen pidätyksestä sekä kielsi kaksi reformistipuoluetta kesäkuussa 2010. Hänen virastonsa syytti mielenosoittajia muharebeh-rikoksista eli jumalanvastaisista rikoksista, joista seuraa kuolemanrangaistus, ja epäsi kuolemanrangaistuksen saaneilta oikeuden asianmukaiseen oikeudenkäyntiin. Hänen toimistonsa on myös hyökännyt reformisteja, ihmisoikeusaktivisteja ja tiedotusvälineiden edustajia vastaan ja pidättänyt heitä osana poliittiseen oppositioon kohdistuvia laajoja vaientamistoimia.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(alias NASSERIAN)

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuimen presidentti, 28. jaosto. Vastaa vaalien jälkeisistä oikeustapauksista. Määräsi epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä pitkiä vankeusrangaistuksia yhteiskunnallisille ja poliittisille aktivisteille ja toimittajille sekä useita kuolemanrangaistuksia mielenosoittajille sekä yhteiskunnallisille ja poliittisille aktivisteille.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Synt.paikka: Ejiyeh - Synt.aika: n. 1956

Iranin valtakunnansyyttäjä syyskuusta 2009 alkaen ja oikeuslaitoksen tiedottaja (entinen tiedusteluministeri vuoden 2009 vaalien aikana). Vaalien aikaisena tiedusteluministerinä ollessaan hänen alaisuudessaan olevat tiedusteluvirkamiehet vastasivat pidätyksistä, kidutuksista ja väärien tunnustusten hankkimisesta painostuksen avulla sadoilta aktivisteilta, toimittajilta, toisinajattelijoilta ja reformistipoliitikoilta. Lisäksi poliittisia vaikuttajia pakotettiin antamaan vääriä tunnustuksia sietämättömissä kuulusteluissa, joihin sisältyi mm. kidutusta, pahoinpitelyä, kiristystä ja perheenjäsenten uhkailua.

 

22.

MORTAZAVI Said

Synt.paikka: Meybod, Yazd (Iran) - Synt.aika: 1967

Iranin salakuljetuksen vastaisen toimintaryhmän johtaja, entinen Teheranin yleinen syyttäjä elokuuhun 2009 saakka. Teheranin yleisenä syyttäjänä antoi yleismääräyksen satojen aktivistien, toimittajien ja opiskelijoiden pidättämiseksi. Pidätettiin virasta elokuussa 2010 Iranin oikeuslaitoksen tutkittua hänen osuuttaan vaalien jälkeen hänen määräyksestään pidätetyn kolmen miehen kuolemaan.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teheranin vallankumoustuomioistuin, 26. ja 28 jaosto. Vastaa vaalien jälkeisistä oikeustapauksista. Määräsi epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä pitkiä vankeusrangaistuksia ihmisoikeusaktivisteille ja on määrännyt useita kuolemanrangaistuksia mielenosoittajille.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhadin apulaissyyttäjä. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemanrangaistuksia määrättiin ottamatta asianmukaisesti huomioon oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuimen presidentti, 15. jaosto. Vastaa vaalien jälkeisistä oikeustapauksista. Johti kesällä 2009 käytyjä näytösoikeudenkäyntejä. Tuomitsi näytösoikeudenkäynneissä kuolemaan kaksi monarkistia. On määrännyt pitkiä vankeusrangaistuksia yli sadalle poliittiselle vangille, ihmisoikeusaktivistille ja mielenosoittajalle.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Itä-Azerbaidžanin maakunnan tuomioistuimen presidentti. Vastasi Sakineh Mohammadi-Ashtianin oikeudenkäynnistä.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Tuomari, Teheranin muutoksenhakutuomioistuin, 36. jaosto. Vahvisti pitkiä vankeustuomioita sekä kuolemantuomioita mielenosoittajille.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Tuomari, Mashhadin vallankumoustuomioistuin. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemanrangaistuksia määrättiin ottamatta asianmukaisesti huomioon oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin..

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Evinin vankilan osaston 350 johtaja. Prison. Turvautunut monissa tilanteissa kohtuuttomaan väkivaltaan vankeja kohtaan.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Iranin vankilaorganisaation päällikkö. Osallistui tässä ominaisuudessa poliittisten mielenosoittajien joukkopidätyksiin ja vankilajärjestelmän puitteissa tapahtuneiden väärinkäytösten peittelyyn.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teheranin yleisen vankeinhoitohallinnon apulaissihteeri- Evinin vankilan entinen johtaja, (Teheran) lokakuuhun 2010 saakka, minä aikana tapahtui kidutuksia. Uhkaili ja painosti vankeja useaan otteeseen..

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Iranin vankilaorganisaation apulaisjohtajana syyllistyi väärinkäytöksiin ja oikeuksien riistämiseen pidätyskeskuksessa. Määräsi useille vangeille yksinäisyysrangaistuksia.

 

▼M1

33.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

Sisäasiainministeriön poliittinen johtaja.

Vastaa poliittisia puolueita ja ryhmiä koskevan lain 10 artiklan mukaisen komitean päällikkönä mielenosoitusten ja muiden julkisten tapahtumien sallimisesta ja poliittisten puolueiden rekisteröinnistä.

Keskeytti vuonna 2010 kahden Mousaviin liittyvän reformistisen poliittisen puolueen toiminnan (Islamic Iran Participation Front ja Islamic Revolution Mujahedeen Organisation).

Kieltänyt vuodesta 2009 johdonmukaisesti ja jatkuvasti kaikki hallituksen vastaiset kokoontumiset eli perustuslaillisen oikeuden osoittaa mieltä, mikä on johtanut siihen, että rauhanomaisia mielenosoittajia on pidätetty kokoontumisvapautta koskevan oikeuden vastaisesti.

Kielsi vuonna 2009 myös oppositiolta luvan järjestää tilaisuuden niiden henkilöiden muistoksi, jotka on surmattu presidentinvaaleihin liittyvän vastustuksen vuoksi.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Teheranin poliisin päällikkö.

Vaalien jälkeisten mielenosoitusten hajottamisesta Human Rights Watchille raportoineet todistajat kertovat hänen poliisijoukkonsa syyllistyneen laittomaan väkivaltaan pidätettyjä ja oikeudenkäyntiä odottavia kohtaan.

Teheranin poliisi osallistui vuonna 2009 Teheranin yliopistoasuntoloihin tehtyihin iskuihin, joissa poliisi ja Basiji-joukot haavoittivat yli sataa opiskelijaa iranilaisen Majlis-komission mukaan.

10.10.2011

35.

AKHARIAN Hassan

 

Karadjissa sijaitsevan Radjaishahrin vankilan osasto 1:n vartija.

Useat entiset vangit ovat kertoneet hänen syyllistyneen kidutukseen ja estäneen vankeja saamasta hoitoa. Yksi Radjaisharin vangeista on kertonut kaikkien vartijoiden pahoinpidelleen häntä ja Akharianin olleen asiasta täysin tietoinen.

Lisäksi tiedetään ainakin yhden vangin, Mohsen Beikvandin, kuolleen Akharianin ollessa vartijana.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)

 

Teheranin tuomioistuimen presidentti.

Syyllistynyt ihmisoikeuksien rikkomuksiin, mielivaltaisiin pidätyksiin, vankien oikeuksien epäämiseen ja teloitusten lisäämiseen.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Shirazin syyttäjä.

Vastuussa kuolemanrangaistusten ylenmääräisestä ja kasvavasta käytöstä, määrännyt lukuisia kuolemantuomioita. Toimi syyttäjänä vuonna 2008 Shirazin pommi-iskujen tapauksessa, jota hallinto käytti tekosyynä usean hallintoa vastustavan tuomitsemiseksi kuolemaan.

10.10.2011

38.

FIRUZABADI kenraalimajuri dr. Seyeed Hasan (alias FIRUZABADI kenrm dr. Seyed Hasan; FIROUZABADI kenrm dr. Seyyed Hasan, FIROUZABADI kenrm dr. Seyed Hassan)

Syntynyt 3.2.1951

Machhadissa

Iranin yhdistyneiden asevoimien komentaja.

Myös kansallisen turvallisuusneuvoston SNCS:n jäsen. Korkea-arvoisin sotilaskomentaja, johtaa kaikkia sotilasosastoja ja -toimintoja, myös islamilaista vallankumouskaartia IRGC:ta ja poliisia. Hänen komentamansa joukot syyllistyivät raakoihin väkivaltaisuuksiin rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan ja massapidätyksiin.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Qomin yleinen syyttäjä.

Vastuussa lukuisten rikoksesta epäiltyjen mielivaltaisesta pidättämisestä ja pahoinpitelystä Qomissa. Osallinen oikeusturvan vakavaan loukkaukseen, mikä on edistänyt kuolemanrangaistuksen ylenmääräistä ja kasvavaa käyttöä: teloitusten määrä on kasvanut jyrkästi vuoden alusta lähtien.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Isfahanin apulaissyyttäjä.

Osallisena oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin epäämiseen pidätetyiltä. Esimerkiksi Abdollah Fathi teloitettiin toukokuussa 2011, koska Habibi ei välittänyt hänen oikeudestaan tulla kuulluksi tai mielenterveysongelmistaan maaliskuussa 2010 käydyn oikeudenkäynnin aikana.

Näin ollen Habibi on osallisena oikeusturvan vakavaan loukkaukseen, mikä on edistänyt kuolemanrangaistuksen ylenmääräistä ja kasvavaa käyttöä: teloitusten määrä on kasvanut jyrkästi vuoden alusta lähtien.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Syntynyt 1956

Ispahanissa

IRGC:n Sarollah-joukkojen päällikkö Teheranissa, entinen Basij-joukkojen päällikkö.

Sarollah-joukot olivat keskeisessä asemassa vaalien jälkeisissä tukahduttamistoimissa.

Mohammad HEJAZI kirjoitti 26.6.2009 terveysministeriölle kirjeen, jossa kielletään vaalien jälkeisissä tapahtumissa loukkaantuneiden tai sairaalahoitoon joutuneiden henkilöiden asiakirjojen tai potilaskertomusten julkistaminen, mikä kielii peittelystä.

10.10.2011

42.

HEYDARI Nabiollah

 

Iranin lentokenttäpoliisin päällikkö.

Pidätyttänyt kesäkuusta 2009 lähtien Imam Khomeinin kansainvälisellä lentokentällä, myös kansainvälisellä alueella, iranilaisia mielenosoittajia, jotka pyrkivät pakenemaan maasta tukahduttamistoimien alettua.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

 

IRGC:n poliittisen toimiston päällikkö.

Ensimmäisiä korkea-arvoisia virkamiehiä, joka vaati Moussavin, Karroubin ja Khatamin pidättämistä. Kannattanut toistuvasti väkivallan ja raakojen kuulustelumenetelmien käyttöä vaalien jälkeisiä tapahtumia arvostelevia kohtaan (millä perustellaan tunnustusten televisiointia), antanut IRGC:n ja Basijin välityksellä jaetuissa julkaisuissa määräyksiä toisinajattelijoiden laittomasta pahoinpitelystä.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

 

Iranin yhdistyneiden asevoimien apulaiskomentaja, vastaa kulttuuriasioista (eli State Defence Publicity HQ).

Osallistui aktiivisesti tukahduttamistoimiin. Varoitti Kayhanin haastattelussa, että useat mielenosoittajat Iranissa ja sen ulkopuolella on tunnistettu ja joutuvat aikanaan vastuuseen. Kehottanut avoimesti ulkomaalaisten joukkotiedotusvälineiden ja Iranin opposition tukahduttamiseen. Pyysi vuonna 2010 hallitusta tiukentamaan lakeja, jotka koskevat ulkomaisten tiedotusvälineiden kanssa yhteistyötä tekeviä iranilaisia.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Basijin opiskelijajoukkojen komentaja.

Osallistui aktiivisesti mielenosoitusten tukahduttamistoimiin kouluissa ja yliopistoissa sekä aktivistien ja journalistien laittomaan vangitsemiseen.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz

Syntynyt 1983

Teheranissa

IRCG:hen kytkeytyvän Ashiyaneh-kyberryhmän päällikkö.

Behrouz Kamalianin perustama Achiyaneh Digital Security on vastuussa sekä kotimaisiin hallituksen vastustajiin ja uudistusmielisiin että ulkomaisiin instituutioihin kohdistetuista tietoverkkohyökkäyksistä. Revolutionary Guard's Cyber Defence Command piti vielä 21.6.2009 internetsivuillaan vaalien jälkeisissä mielenosoituksissa otetuiksi väitettyjä valokuvia ihmisten kasvoista, ja iranilaisia pyydettiin ”tunnistamaan mielenosoittajat”.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa)

 

Tabrizin syyttäjä.

Osallisena Sakineh Mohammadi-Ashtianin tapauksessa, vastustanut tämän vapauttamista useaan otteeseen, osallistunut oikeusturvan vakaviin loukkauksiin.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI, Sadeq)

Syntynyt 1959/1960

Oroumiehissa (Iran)

Entinen sisäasiainministeri elokuuhun 2009.

Sisäministeri Mahsoulin alaisia olivat kaikki poliisivoimat, sisäministeriön turvallisuushenkilöstö sekä siviilipukuinen poliisi. Hänen komentamansa joukot olivat vastuussa Teheranin yliopiston opiskelija-asuntoloihin 14.6.2009 tehdyistä hyökkäyksistä ja opiskelijoiden kiduttamisesta ministeriön kellarissa (kuuluisa taso - 4). Muita mielenosoittajia pahoinpideltiin vakavasti Kahrizakin pidätyskeskuksessa, joka toimi Mahsoulin valvonnassa olevan poliisin alaisuudessa.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Kermanshah'n syyttäjä.

Vastuussa kuolemantuomioiden määrän dramaattisesta kasvusta, esimerkiksi 3.1.2010 seitsemän vankia hirtettiin Kermanshahin keskusvankilassa tuomari Malekin syytetoimien johdosta. Näin ollen vastuussa kuolemanrangaistuksen ylenmääräisestä ja kasvavasta käytöstä.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad

 

Iranin poliisin tietokonerikollisuuden yksikön päällikkö.

Vastuussa siitä, että tuhansia Internetiä käyttäviä uudistusmielisiä ja hallituksen poliittisia vastustajia on kuulusteltu ja pantu syytteeseen. Vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista niitä vastaan, jotka puolustavat legitiimejä oikeuksiaan, mukaan lukien sananvapautta.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud

 

Teheranin yleisen syyttäjän sijainen vankila-asioissa.

Välittömässä vastuussa useista viattomien, rauhanomaisten mielenosoittajien ja aktivistien pidätysmääräyksistä. Monista ihmisoikeuspuolustajien kertomuksista käy ilmi, että käytännössä kaikkia hänen määräyksestään vangittuja henkilöitä pidetään eripituisia aikoja eristysvankeudessa ilman oikeutta tavata asianajajaansa tai omaisiaan ja ilman syytettä, eli heitä pidetään kadoksissa. Usein heidän perheilleen ei ilmoiteta vangitsemisesta.

10.10.2011

52.

SOURI Hojatollah

 

Evinin vankilan johtajana vastuussa useista siellä tapahtuvista ihmisoikeusrikoksista kuten hakkaamisista sekä henkisestä ja seksuaalisesta pahoinpitelystä.

Eri lähteistä saatujen yhtenevien tietojen mukaan kidutus on Evinin vankilassa yleinen käytäntö. Osastolla 209 pidetään useita aktivisteja vangittuina heidän vastustettuaan rauhanomaisesti nykyisen hallituksen toimia.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

Iranian Tobacco Companyn johtaja

Teheranin maakunnan kenraalikuvernöörin (”Farmandar”) sijainen syyskuuhun 2010, vastuussa erityisesti poliisivoimien väliintulosta ja niin ollen myös mielenosoitusten tukahduttamisesta.

Palkittiin joulukuussa 2010 osallisuudestaan vaalien jälkeisiin tukahduttamistoimiin.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Syntynyt 1959

Shahr-Kord Ispahanissa

Teheranin maakunnan IRGC:n kenraalikuvernööri, Teheranin maakunnan yleisen turvallisuuden neuvoston johtaja.

On tässä ominaisuudessa päävastuussa kaikista sortotoimista, myös poliittisten mielenosoitusten tukahduttamisesta, kesäkuusta 2009. Hänen tiedetään osallistuneen henkilökohtaisesti oppositiojohtajien Karroubi ja Moussavi häiritsemiseen.

10.10.2011

55.

ZEBHI Hossein

 

Iranin yleisen syyttäjän sijainen.

Vastuussa useista vaalien jälkeisiin mielenosoituksiin liittyvistä oikeustapauksista.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

Asevoimien oikeudellisen osaston johtaja.

Osallistunut rauhanomaisten mielenosoittajien vastaisiin tukahduttamistoimiin.

10.10.2011

57.

HAJMOHAMMADI Aziz

 

Entinen tuomari Evinin tuomioistuimen ensimmäisessä jaostossa, sittemmin tuomarina Teheranin maakunnan rikostuomioistuimen jaostossa 71.

Johtanut useita oikeudenkäyntejä mielenosoittajia vastaan, kuten Abdol-Reza Ghanbarin oikeudenkäyntiä: opettajana toiminut Ghanbari pidätettiin tammikuussa 2010 ja tuomittiin kuolemaan poliittisen toimintansa vuoksi. Evinin vankilan yhteyteen perustettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, ja Jafari Dolatabadi kannatti sen perustamista maaliskuussa 2010. Jotkut syytetyt eristetään, pahoinpidellään ja pakotetaan antamaan vääriä lausuntoja tässä vankilassa.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Etelä-Khorasanin maakunnan oikeushallinnon varapuheenjohtaja, vastuussa rikollisuuden torjunnasta.

Myönsi kesäkuussa 2011, että maaliskuun 2010 ja maaliskuun 2011 välisenä aikana oli pantu täytäntöön 140 kuolemanrangaistusta, minkä lisäksi satakunta muuta kuolemanrangaistusta on tiettävästi salaa pantu täytäntöön samana aikana samaisessa Etelä-Khorasanin maakunnassa perheiden ja asianajajien tietämättä.

Osallinen näin ollen oikeusturvan vakavaan loukkaamiseen ja kuolemanrangaistuksen ylenmääräiseen ja kasvavaan käyttöön.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Syntynyt 1952

Mashadissa (Iran)

Oikeusministeri, entinen Isfahanin kenraalikuvernööri ja valtion vankilalaitoksen johtaja (kesäkuuhun 2004).

Oikeusministerinä keskeisessä asemassa iranilaisten maastamuuttajien uhkaamisessa ja vainoamisessa ilmoittamalla sellaisen erityistuomioistuimen perustamisesta, joka keskittyy erityisesti maan ulkopuolella asuviin iranilaisiin. Teheranin syyttäjän alaisuudessa toimivat jaostot eri tuomioistuimissa saavat tehtäväkseen hoitaa ulkomaille muuttaneiden asioita.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (alias HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ja Sayyid)

Syntynyt 1961

Rafsanjanissa Kermanin provinssissa

Kulttuuriministeri ja islamilaisen opastuksen ministeri syyskuusta 2009.

Entisenä IRGC:n jäsenenä osallistunut journalistien tukahduttamiseen.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (alias MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Synt.paikka: Isfahan (Iran)

Synt.aika: 1956

Tiedustelutoiminnan ministeri.

Ministeriö on hänen johdollaan jatkanut laajalle levinnyttä mielenosoittajien ja toisinajattelijoiden mielivaltaista vangitsemista ja vainoamista. Ministeriö johtaa yhä Evinin vankilan osasto 209:ää, jossa useita aktivisteja pidetään vangittuina heidän osallistuttuaan hallituksen vastaiseen rauhanomaiseen toimintaan. Ministeriön kuulustelijat ovat hakanneet osasto 209:n vankeja ja syyllistyneet henkiseen ja seksuaaliseen pahoinpitelyyn. Moslehi on tiedusteluministerinä vastuussa väkivallasta.

10.10.2011