02011D0172 — FI — 23.03.2017 — 007.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/172/YUTP,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2011,

Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

(EUVL L 076 22.3.2011, s. 63)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/159/YUTP, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2012,

  L 80

18

20.3.2012

►M2

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/723/YUTP, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012,

  L 327

44

27.11.2012

 M3

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2013/144/YUTP, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2013,

  L 82

54

22.3.2013

 M4

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/153/YUTP, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2014,

  L 85

9

21.3.2014

 M5

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/486, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2015,

  L 77

16

21.3.2015

 M6

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2016/411, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016,

  L 74

40

19.3.2016

►M7

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2017/496, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2017,

  L 76

22

22.3.2017

►M8

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2017/498, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2017,

  L 76

33

22.3.2017
▼B

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/172/YUTP,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2011,

Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä1 artikla

1.  Jäädytetään kaikkien niiden liitteessä lueteltujen henkilöiden, joiden on todettu olevan vastuussa Egyptin valtion varojen väärinkäytöstä, ja heitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai valvonnassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.  Varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.  Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin, todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a) ovat tarpeen liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä tai sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista tai julkisten palvelujen käytöstä;

b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d) ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen tapauskohtaisen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että lupa olisi annettava.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

▼M2

4.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a) varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen päivää, jona 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä olevaan luetteloon, tai unionissa annettu tuomioistuimen tai viranomaisen päätös tai kyseisessä jäsenvaltiossa täytäntöönpantava tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen kyseistä päivää tai sen jälkeen;

b) kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut saatavat niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c) päätöstä ei ole annettu liitteessä luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d) päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

▼B

5.  Edellä oleva 1 kohta ei estä luetteloon merkittyä luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ennen kyseisen henkilön, yhteisön tai elimen merkitsemistä liitteessä olevaan luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että edellä 1 kohdassa tarkoitettu henkilö, yhteisö tai elin ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

▼M2

6.  Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a) näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien näihin tileihin on sovellettu 1 ja 2 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä; tai

c) unionissa annettujen tai asianomaisessa jäsenvaltioissa täytäntöönpanokelpoisten tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden antamien päätösten perusteella suoritettavat maksut,

edellyttäen, että näihin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

▼B

2 artikla

1.  Neuvosto päättää liitteessä olevan luettelon laatimisesta ja muuttamisesta jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen perusteella.

2.  Neuvosto antaa 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen ja luetteloon merkitsemisen perustelut tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen ja antaa kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.  Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä uudelleen ja ilmoittaa tästä asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

3 artikla

1.  Liite sisältää 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon merkitsemisen perusteet.

2.  Liite sisältää myös saatavilla olevat, asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, mukaan lukien peitenimet, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

4 artikla

Jotta 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni kannustaa kolmansia valtioita toteuttamaan tässä päätöksessä säädettyjen toimenpiteiden kaltaisia rajoittavia toimenpiteitä.

▼M1

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

▼M7

Tätä päätöstä sovelletaan 22 päivään maaliskuuta 2018.

▼M1

Se on jatkuvan tarkastelun alainen. Se uusitaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, että sen tavoitteita ei ole saavutettu.

▼B
LIITELuettelo 1 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

 

Nimi

(ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

Perusteet

▼M7

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Egyptin arabitasavallan entinen presidentti

Syntymäaika: 4.5.1928

Mies

Oikeudenkäynnin tai varojen takaisinperimisprosessin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksen valtion varojen väärinkäytöstä korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Egyptin arabitasavallan entisen presidentin Mohamed Hosni Elsayed Mubarakin puoliso

Syntymäaika: 28.2.1941

Nainen

Oikeudenkäynnin tai varojen takaisinperimisprosessin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksen valtion varojen väärinkäytöstä korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Egyptin arabitasavallan entisen presidentin Mohamed Hosni Elsayed Mubarakin poika

Syntymäaika: 26.11.1960

Mies

Oikeudenkäynnin tai varojen takaisinperimisprosessin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksen valtion varojen väärinkäytöstä korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Egyptin arabitasavallan entisen presidentin pojan Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarakin puoliso

Syntymäaika: 5.10.1971

Nainen

Oikeudenkäynnin tai varojen takaisinperimisprosessin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksen valtion varojen väärinkäytöstä korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Egyptin arabitasavallan entisen presidentin Mohamed Hosni Elsayed Mubarakin poika

Syntymäaika: 28.12.1963

Mies

Oikeudenkäynnin tai varojen takaisinperimisprosessin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksen valtion varojen väärinkäytöstä korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Egyptin arabitasavallan entisen presidentin pojan Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarakin puoliso

Syntymäaika: 13.10.1982

Nainen

Oikeudenkäynnin tai varojen takaisinperimisprosessin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksen valtion varojen väärinkäytöstä korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

▼B

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Entinen parlamentin jäsen

Syntymäaika: 12.1.1959

Mies

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

▼M7

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama

Ahmed Abdelaziz Ezzin puoliso

Syntymäaika: 31.1.1963

Nainen

Oikeudenkäynnin tai tuomion käynnissä olevan täytäntöönpanon kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksen valtion varojen väärinkäytöstä korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

▼B

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Ahmed Abdelaziz Ezzin puoliso

Syntymäaika: 25.5.1959

Nainen

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Ahmed Abdelaziz Ezzin puoliso

Syntymäaika: 9.10.1969

Nainen

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Entinen asunto-, julkisten palvelujen ja kaupunkisuunnittelu-ministeri

Syntymäaika: 16.5.1945

Mies

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghrabyn puoliso

Syntymäaika: 3.6.1956

Nainen

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

▼M8 —————

▼B

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Entinen matkailuministeri

Syntymäaika: 20.2.1959

Mies

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

▼M7 —————

▼B

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Entinen sisäasiainministeri

Syntymäaika: 1.3.1938

Mies

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Habib Ibrahim Eladlin puoliso

Syntymäaika: 23.1.1963

Nainen

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.