02010R1095 — FI — 01.01.2020 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1095/2010,

annettu 24 päivänä marraskuuta 2010,

Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta

(EUVL L 331 15.12.2010, s. 84)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/61/EU, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011,

  L 174

1

1.7.2011

►M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/51/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014,

  L 153

1

22.5.2014

►M3

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/2175, annettu 18 päivänä joulukuuta 2019,

  L 334

1

27.12.2019


Oikaistu:

 C1

Oikaisu, EUVL L 115, 27.4.2012, s.  35 (2011/61/EU,)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1095/2010,

annettu 24 päivänä marraskuuta 2010,

Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisestaI LUKU

PERUSTAMINEN JA OIKEUDELLINEN ASEMA

1 artikla

Perustaminen ja toimiala

1.  Tällä asetuksella perustetaan Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen), jäljempänä ”arvopaperimarkkinaviranomainen”.

▼M3

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii tässä asetuksessa annettujen valtuuksien puitteissa sekä direktiivien 97/9/EY, 98/26/EY, 2001/34/EY, 2002/47/EY, 2004/109/EY, 2009/65/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU ( 1 ), asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU ( 2 ) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ( 3 ) soveltamisalalla ja, siltä osin kuin näitä säädöksiä sovelletaan sijoituspalveluja tarjoaviin yrityksiin tai yhteissijoitusyrityksiin, jotka pitävät osuuksiaan ja osakkeitaan kaupan, sekä niitä valvoviin toimivaltaisiin viranomaisiin, soveltuvin osin direktiivien 2002/87/EY ja 2002/65/EY soveltamisalalla, mukaan luettuina kaikki näihin säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset ja päätökset sekä mahdolliset muut oikeudellisesti sitovat unionin säädökset, joissa arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetaan tehtäviä.

Arvopaperimarkkinaviranomainen osallistuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010 ( 4 ) perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomaisen) työhön, joka liittyy sen estämiseen, että rahoitusjärjestelmää käytetään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 ( 5 ) ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 mukaisesti. Arvopaperimarkkinaviranomainen päättää suostumuksestaan asetuksen (EU) N:o 1093/2010 9 a artiklan 9 kohdan mukaisesti.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii finanssimarkkinatoimijoiden toimialoilla niiden kysymysten osalta, joita 2 kohdassa tarkoitetut lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset eivät suoraan koske, mukaan luettuina yritysten hyvää hallintotapaa, tilintarkastusta ja tilinpäätösraportointia koskevat kysymykset, ja ottaa huomioon kestävät liiketoimintamallit ja ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät edellyttäen, että tällaiset toimet ovat tarpeen mainittujen säädösten tehokkaan ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa myös tarpeelliset toimet julkisten ostotarjousten, selvityksen ja johdannaisia koskevien kysymysten osalta.

▼M3

3 a.  Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta muiden sellaisten unionin säädösten soveltamista, joissa arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetaan toimilupien myöntämiseen tai valvontaan liittyviä tehtäviä ja vastaavia valtuuksia.

▼B

4.  Tämän asetuksen säännökset eivät rajoita komission toimivaltaa eivätkä erityisesti sen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista toimivaltaa varmistaa, että unionin oikeutta noudatetaan.

▼M3

5.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen tavoitteena on suojella yleistä etua edistämällä finanssijärjestelmän lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vakautta sekä tehokkuutta unionin talouden ja sen kansalaisten ja yritysten kannalta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävänä on toimivaltuuksiensa mukaisesti omalta osaltaan:

▼B

a) 

parantaa sisämarkkinoiden toimintaa, mihin sisältyy erityisesti asianmukainen, tehokas ja yhdenmukainen sääntely ja valvonta,

b) 

turvata finanssimarkkinoiden eheys, avoimuus, tehokkuus ja moitteeton toiminta,

c) 

tehostaa valvonnan kansainvälistä yhteensovittamista,

d) 

estää toimijalle suotuisimman sääntelyn hyväksikäyttö ja edistää tasapuolisia kilpailuolosuhteita,

▼M3

e) 

varmistaa, että investointiriskien ja muiden riskien ottoa säännellään ja valvotaan asianmukaisesti,

f) 

parantaa asiakkaiden ja sijoittajien suojaa,

▼M3

g) 

tehostaa valvontakäytäntöjen lähentämistä sisämarkkinoilla.

▼M3

Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomainen edistää tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten johdonmukaisen, tehokkaan ja tosiasiallisen soveltamisen varmistamista, edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa lausuntoja 16 a artiklan mukaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

▼B

Suorittaessaan sille tällä asetuksella annettuja tehtäviä arvopaperimarkkinaviranomainen kiinnittää erityistä huomiota sellaisten finanssimarkkinoiden toimijoiden aiheuttamiin järjestelmäriskeihin, joiden toiminnan lopettaminen saattaa haitata finanssijärjestelmän tai reaalitalouden toimintaa.

▼M3

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii tehtäviään hoitaessaan riippumattomasti, puolueettomasti, syrjimättömästi ja avoimesti ja koko unionin edun mukaisesti sekä noudattaa tarpeen mukaan suhteellisuusperiaatetta. Arvopaperimarkkinaviranomainen on vastuuvelvollinen, ja se toimii lahjomattomasti sekä varmistaa, että kaikkia sidosryhmiä kohdellaan yhdenvertaisesti.

▼M3

Arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnan ja toimenpiteiden, erityisesti ohjeiden, suositusten, lausuntojen, kysymysten ja vastausten, sääntelystandardien luonnosten ja täytäntöönpanostandardien luonnosten, sisällössä ja muodossa on kaikilta osin noudatettava tämän asetuksen ja 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten sovellettavia säännöksiä. Sikäli kuin se on kyseisten säännösten nojalla sallittua ja asianmukaista, arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnan ja toimenpiteiden on suhteellisuusperiaatteen mukaisesti otettava asianmukaisesti huomioon niiden riskien luonne, laajuus ja monitahoisuus, jotka liittyvät olennaisesti arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnan ja toimenpiteiden kohteena olevan finanssimarkkinoiden toimijan, yrityksen tai muun tahon liiketoimintaan tai finanssitoimintaan.

6.  Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa siihen kiinteästi kuuluvan komitean, joka antaa sille neuvoja siitä, miten sen toiminnassa ja toimenpiteissä olisi sovellettavia sääntöjä täysimääräisesti noudattaen otettava huomioon alalla vallitsevat erot, jotka liittyvät riskien luonteeseen, laajuuteen ja monitahoisuuteen, liiketoimintamalleihin ja -käytäntöihin sekä finanssilaitosten ja -markkinoiden kokoon, siltä osin kuin tällaiset tekijät ovat kyseisten sääntöjen nojalla merkityksellisiä.

▼B

2 artikla

Euroopan finanssivalvontajärjestelmä

▼M3

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen on osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmää (EFVJ). EFVJ:n päätavoitteena on varmistaa, että finanssialaan sovellettavat säännöt pannaan asianmukaisesti täytäntöön, jotta säilytetään finanssivakaus, ja varmistaa luottamus finanssijärjestelmään yleensä sekä tehokas ja riittävä suoja finanssipalvelujen asiakkaille.

▼B

2.  EFVJ koostuu seuraavista:

a) 

Euroopan järjestelmäriskikomitea, siltä osin kuin kyse on asetuksessa (EU) N:o 1092/2010 ( 6 ) ja tässä asetuksessa tarkoitettujen tehtävien suorittamisesta;

b) 

arvopaperimarkkinaviranomainen;

c) 

Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen), joka on perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010 ( 7 );

d) 

Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen), joka on perustettu … …päivänä…kuuta…annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/2010 ( 8 );

e) 

Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitea, jäljempänä ”yhteiskomitea”, siltä osin kuin on kyse tämän asetuksen, asetuksen (EU) N:o 1093/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1094/2010 54–57 artiklassa tarkoitettujen tehtävien suorittamisesta;

f) 

jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tai valvontaviranomaiset, jotka on yksilöity tämän asetuksen, asetuksen (EU) N:o 1093/2010 ja asetuksen (EU) No 1094/2010 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa unionin säädöksissä.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä EJRK:n sekä Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) kanssa yhteiskomiteassa varmistaen toimien johdonmukaisuuden eri toimialojen välillä ja muodostaen yhteisiä kantoja finanssiryhmittymien valvonnan ja muiden eri alojen välisten kysymysten osalta.

▼M3

4.  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti EFVJ:n osapuolet tekevät luottamukseen ja täysimääräiseen keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä erityisesti varmistaakseen tarkoituksenmukaisten ja luotettavien tietojen välittymisen niiden kesken ja arvopaperimarkkinaviranomaiselta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

▼B

5.  EFVJ:n osapuolina olevilla valvontaviranomaisilla on velvollisuus valvoa unionissa toimivia finanssialamarkkinoiden toimijoita 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaisesti.

▼M3

Tässä asetuksessa olevat viittaukset valvontaan kattavat kaikkien toimivaltaisten viranomaisten kaikki asiaankuuluvat toimet, jotka niiden on suoritettava 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten nojalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallista toimivaltaa.

▼M3

3 artikla

Viranomaisten vastuu

1.  Edellä 2 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetut viranomaiset vastaavat toiminnastaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan mukaisesti arvopaperimarkkinaviranomainen tekee kaikin tavoin yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, jos Euroopan parlamentti suorittaa tutkimuksia mainitun artiklan nojalla.

3.  Hallintoneuvosto hyväksyy arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaa, puheenjohtajan tehtävät mukaan lukien, koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa sen kunakin vuonna viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Kertomus julkistetaan.

4.  Puheenjohtajan on osallistuttava Euroopan parlamentin kuulemistilaisuuteen, joka koskee arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnan tuloksia, jos Euroopan parlamentti tätä pyytää. Kuuleminen järjestetään vähintään kerran vuodessa. Puheenjohtajan on aina pyydettäessä annettava lausunto Euroopan parlamentille ja vastattava sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

5.  Puheenjohtajan on annettava kertomus arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnasta Euroopan parlamentille pyydettäessä ja vähintään 15 päivää ennen 4 kohdassa tarkoitetun lausunnon antamista.

6.  Kertomukseen on 11–18 artiklassa sekä 20 ja 33 artiklassa tarkoitettujen tietojen lisäksi sisällytettävä myös kaikki Euroopan parlamentin tapauskohtaisesti pyytämät asiaankuuluvat tiedot.

7.  Arvopaperimarkkinaviranomainen vastaa Euroopan parlamentin tai neuvoston sille esittämiin kysymyksiin suullisesti tai kirjallisesti viiden viikon kuluessa kysymyksen vastaanottamisesta.

8.  Puheenjohtaja voi käydä pyynnöstä luottamuksellisia suullisia keskusteluja suljetuin ovin Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja koordinaattoreiden kanssa. Kaikkien osallistujien on noudatettava salassapitovelvollisuutta.

9.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa pyynnöstä Euroopan parlamentille osallistumisestaan unionin etujen yhtenäiseen, yhteiseen, johdonmukaiseen ja vaikuttavaan edustamiseen kansainvälisillä foorumeilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta salassapitovelvollisuuksia, jotka johtuvat osallistumisesta tällaisiin kansainvälisiin foorumeihin.

▼B

4 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) 

”finanssimarkkinoiden toimijalla” henkilöä, johon sovelletaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa unionin säädöksissä tai noiden säädösten täytäntöönpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä asetettua vaatimusta;

2) 

”finanssimarkkinoiden merkittävällä toimijalla” finanssimarkkinoiden toimijaa, jonka säännöllisellä toiminnalla tai taloudellisella elinkelpoisuudella on tai todennäköisesti on merkittävä vaikutus unionin finanssimarkkinoiden vakauteen, eheyteen tai tehokkuuteen;

3) 

”toimivaltaisilla viranomaisilla”

i) 

1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä määriteltyjä toimivaltaisia viranomaisia ja/tai valvontaviranomaisia;

▼M3

ii) 

direktiivin 2002/65/EY osalta viranomaisia ja elimiä, joilla on toimivalta varmistaa, että sijoituspalveluja tarjoavat yritykset tai yhteissijoitusyritykset, jotka pitävät osuuksiaan ja osakkeitaan kaupan, noudattavat niille kyseisessä direktiivissä asetettuja vaatimuksia;

▼B

iii) 

sijoittajien korvausjärjestelmien osalta elimiä, jotka hallinnoivat kansallisia korvausjärjestelmiä direktiivin 97/9/EY mukaisesti, tai näitä järjestelmiä mainitun direktiivin mukaisesti valvovaa viranomaista siinä tapauksessa, että sijoittajien korvausjärjestelmän toimintaa hallinnoi yksityinen yhtiö.

5 artikla

Oikeudellinen asema

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen on unionin elin, joka on oikeushenkilö.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisella on kussakin jäsenvaltiossa laajin kansallisen oikeuden mukainen oikeushenkilöillä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaista edustaa sen puheenjohtaja.

6 artikla

Kokoonpano

Arvopaperimarkkinaviranomainen koostuu seuraavista:

1) 

hallintoneuvosto, jonka tehtävät on säädetty 43 artiklassa;

2) 

johtokunta, jonka tehtävät on säädetty 47 artiklassa;

3) 

puheenjohtaja, jonka tehtävät on säädetty 48 artiklassa;

4) 

toimitusjohtaja, jonka tehtävät on säädetty 53 artiklassa;

5) 

valituslautakunta, jonka tehtävät on säädetty 60 artiklassa.

7 artikla

Kotipaikka

Arvopaperimarkkinaviranomaisen kotipaikka on Pariisi.

▼M3

Arvopaperimarkkinaviranomaisen kotipaikan sijainti ei vaikuta tapaan, jolla arvopaperimarkkinaviranomainen hoitaa tehtävänsä ja käyttää toimivaltaansa, eikä sen hallintorakenteen järjestämiseen, sen pääasiallisen organisaation toimintaan tai sen toimintojen pääasialliseen rahoittamiseen, mutta tapauskohtaisesti mahdollistetaan se, että arvopaperimarkkinaviranomaisella on unionin virastojen kanssa yhteiset hallinnolliset tukipalvelut ja toimitilapalvelut, jotka eivät liity arvopaperimarkkinaviranomaisen ydintoimintoihin.

▼BII LUKU

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTA

8 artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävät ja toimivalta

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisella on seuraavat tehtävät:

▼M3

a) 

se auttaa luomaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten perusteella yhteisiä, laadukkaita sääntely- ja valvontastandardeja ja -käytäntöjä erityisesti laatimalla teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksia, ohjeita, suosituksia ja muita toimenpiteitä, mukaan lukien lausuntoja;

▼M3

aa) 

se laatii ja pitää ajan tasalla unionin finanssimarkkinoiden toimijoiden valvontaa koskevan unionin valvontakäsikirjan, jossa esitetään parhaat käytännöt ja korkealaatuiset valvontamenetelmät ja -prosessit ja otetaan huomioon muun muassa muuttuvat liiketoimintakäytännöt ja -mallit sekä finanssimarkkinoiden toimijoiden ja -markkinoiden koko;

▼M3

b) 

se myötävaikuttaa oikeudellisesti sitovien unionin säädösten yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten yhdenmukaisen, tehokkaan ja tosiasiallisen soveltamisen, estämällä toimijalle suotuisimman sääntelyn hyväksikäytön, edistämällä ja seuraamalla valvonnan riippumattomuutta, sovittelemalla ja ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä, varmistamalla finanssimarkkinoiden toimijoiden tehokkaan ja yhdenmukaisen valvonnan sekä huolehtimalla valvontakollegioiden yhdenmukaisesta toiminnasta ja toteuttamalla toimia muun muassa kriisitilanteissa;

▼B

c) 

se edistää ja helpottaa tehtävien ja vastuun siirtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä;

d) 

se tekee tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa erityisesti toimittamalla tälle tietoja, joita tämä tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi, ja varmistamalla asianmukaisten jatkotoimien toteuttamisen EJRK:n antamien varoitusten ja suositusten pohjalta;

▼M3

e) 

se järjestää ja suorittaa toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointia ja samassa yhteydessä antaa ohjeita ja suosituksia ja määrittää parhaita käytäntöjä valvontatulosten johdonmukaisuuden parantamiseksi;

f) 

se seuraa ja arvioi markkinakehitystä omalla vastuualueellaan, myös silloin kun tähän on aihetta, innovatiivisten finanssipalvelujen kehityssuuntauksissa, ottaen asianmukaisesti huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät kehityssuuntaukset;

g) 

se laatii markkina-analyyseja tietojen saamiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien hoitamista varten;

h) 

se parantaa tarvittaessa kuluttajien ja sijoittajien suojaa, erityisesti rajatylittävissä yhteyksissä esiintyvien puutteiden osalta ja asiaan liittyvät riskit huomioon ottaen;

▼B

i) 

se edistää valvontakollegioiden johdonmukaista ja yhdenmukaista toimintaa, järjestelmäriskin valvontaa, arviointia ja mittaamista, elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmien kehittämistä ja yhteensovittamista varmistaen sijoittajille annettavan korkean suojan koko unionissa ja kehittäen menetelmiä vaikeuksissa olevien finanssimarkkinoiden toimijoiden kriisin ratkaisemiseksi ja soveltuvien finanssivälineiden tarpeen arvioimiseksi 21–26 artiklan mukaisesti;

▼M3

ia) 

se edistää finanssitietoja koskevan unionin yhteisen strategian laatimista;

▼B

j) 

se suorittaa muita tässä asetuksessa tai muissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä säädettyjä tehtäviä;

k) 

se julkaisee ja päivittää säännöllisesti verkkosivustollaan toimialaansa liittyviä tietoja, erityisesti rekisteröidyistä finanssimarkkinoiden toimijoista omalla vastuualueellaan sen varmistamiseksi, että tiedot ovat helposti yleisön saatavilla;

▼M3

ka) 

se julkaisee verkkosivustollaan kaikki 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyihin säädöksiin liittyvät tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit, ohjeet, suositukset sekä kysymykset ja vastaukset ja päivittää niitä säännöllisesti, mukaan lukien katsaukset, jotka koskevat meneillään olevien toimien tilannetta, ja teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnosten hyväksymisen suunniteltu aikataulu.

▼M3 —————

▼M3

1 a.  Hoitaessaan tehtäviään tämän asetuksen mukaisesti arvopaperimarkkinaviranomainen

a) 

käyttää täysimääräisesti sille annettuja valtuuksia;

b) 

ottaa täysimääräisesti huomioon finanssimarkkinoiden toimijoiden eri tyypit, liiketoimintamallit ja koon, finanssimarkkinoiden toimijoiden turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamista koskevan tavoitteen huomioon ottaen; ja

c) 

ottaa huomioon teknologiset innovaatiot, innovatiiviset ja kestävät liiketoimintamallit sekä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

▼B

2.  Edellä 1 kohdassa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisella on tämän asetuksen mukainen toimivalta ja erityisesti toimivalta

a) 

laatia luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi 10 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa;

b) 

laatia luonnoksia teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi 15 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa;

c) 

antaa ohjeita ja suosituksia 16 artiklassa säädetyin tavoin;

▼M3

ca) 

antaa suosituksia 29 a artiklassa säädetyin tavoin;

▼B

d) 

antaa erityistapauksissa suosituksia 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuin tavoin;

▼M3

da) 

antaa varoituksia 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

▼B

e) 

tehdä toimivaltaisille viranomaisille osoitettuja yksittäisiä päätöksiä 18 artiklan 3 kohdassa ja 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

f) 

jos kyseessä on suoraan sovellettava unionin oikeus, tehdä finanssimarkkinoiden toimijoille osoitettuja yksittäisiä päätöksiä 17 artiklan 6 kohdassa, 18 artiklan 3 kohdassa ja 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

▼M3

g) 

antaa lausuntoja Euroopan parlamentille, neuvostolle tai komissiolle 16 a artiklassa säädetyin tavoin;

▼M3

ga) 

antaa vastauksia kysymyksiin 16 b artiklassa säädetyin tavoin;

gb) 

toteuttaa toimia 9 a artiklan mukaisesti;

▼B

h) 

kerätä tarvittavat tiedot finanssimarkkinoiden toimijoista 35 artiklassa säädetyin tavoin;

i) 

kehittää yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan tuotteen ominaispiirteiden ja jakeluprosessien vaikutusta finanssimarkkinoiden toimijoiden taloudelliseen tilanteeseen ja kuluttajansuojaan;

j) 

luoda keskitetysti saatavilla oleva tietokanta rekisteröidyistä finanssimarkkinoiden toimijoista toimivaltaansa kuuluvalla alalla, silloin kun tästä on säädetty 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa säädöksissä.

▼M3

3.  Hoitaessaan 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä ja käyttäessään 2 kohdassa tarkoitettuja valtuuksia arvopaperimarkkinaviranomainen toimii lainsäädännön perusteella ja sen rajoissa ja ottaa asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaatteen, aina kun tarpeen, sekä paremman sääntelyn periaatteen, mukaan lukien tämän asetuksen mukaisten kustannus-hyötyanalyysien tulokset.

Jäljempänä 10, 15, 16 ja 16 a artiklassa tarkoitetut avoimet julkiset kuulemiset järjestetään mahdollisimman laajoina sen varmistamiseksi, että ne kattavat kaikki asianomaiset osapuolet ja että sidosryhmillä on kohtuullisesti aikaa reagoida. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee sidosryhmiltä saadusta palautteesta yhteenvedon ja yleiskatsauksen siihen, kuinka kuulemisista kerättyjä tietoja ja näkemyksiä hyödynnettiin teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksissa.

▼B

9 artikla

Kuluttajansuojaan ja finanssialan toimintaan liittyvät tehtävät

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisella on johtava tehtävä avoimuuden, selkeyden ja oikeudenmukaisuuden edistämisessä kuluttajien finanssituotteiden tai -palvelujen markkinoilla koko sisämarkkina-alueella myös siten, että se:

▼M3

a) 

kerää ja analysoi tietoja kulutuksen muutoksista, kuten vähittäisrahoituspalvelujen ja -tuotteiden kustannusten ja maksujen kehityksestä jäsenvaltioissa, ja raportoi niistä,

▼M3

aa) 

laatii perusteellisia temaattisia arviointeja markkinakäyttäytymisestä luodakseen yhteisen käsityksen markkinakäytännöistä, jotta voidaan havaita mahdolliset ongelmat ja analysoida niiden vaikutusta,

ab) 

kehittää vähittäispalvelujen riski-indikaattorit, joiden avulla voidaan havaita oikea-aikaisesti seikat, joista saattaa aiheutua haittaa kuluttajille ja sijoittajille,

▼B

b) 

tarkastelee ja sovittaa yhteen talouden toiminnan ymmärtämiseen tähtääviä ja talousalan valistusta koskevia toimivaltaisten viranomaisten aloitteita,

c) 

kehittää alan koulutustavoitteita, ja

d) 

edistää yhteisten julkistamissääntöjen kehittämistä,

▼M3

e) 

edistää tasapuolisia toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla, joilla kuluttajilla ja muilla finanssipalvelujen käyttäjillä on tasapuoliset mahdollisuudet käyttää finanssipalveluja ja -tuotteita ja

f) 

koordinoi toimivaltaisten viranomaisten haamuasiointitoimia, jos sellaisia sovelletaan.

▼M3

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen valvoo uusia ja nykyisiä finanssialan toimia ja voi antaa ohjeita ja suosituksia markkinoiden turvallisuuden ja vakauden sekä sääntely- ja valvontakäytäntöjen lähentymisen ja tehokkuuden edistämiseksi.

▼B

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös antaa varoituksia, jos jokin finanssialan toiminta muodostaa vakavan uhan 1 artiklan 5 kohdassa säädetyille tavoitteille.

▼M3

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa organisaatioonsa kiinteästi kuuluvan kuluttajansuoja- ja finanssi-innovaatiokomitean, jossa saatetaan yhteen kaikki asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset sekä kuluttajansuojasta vastaavat viranomaiset, jotta voidaan parantaa kuluttajansuojaa ja toimia koordinoidusti uuden tai innovatiivisen finanssialan toiminnan sääntelyssä ja valvonnassa sekä antaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle neuvoja, joita se voi esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee tiiviisti yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/679 ( 9 ) perustetun Euroopan tietosuojaneuvoston kanssa päällekkäisyyksien, epäjohdonmukaisuuksien ja oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi tietosuojan alalla. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kutsua komiteaan tarkkailijoiksi myös kansallisia tietosuojaviranomaisia.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi asettaa väliaikaisen kiellon tai rajoituksen sellaisten tiettyjen finanssialan tuotteiden, välineiden tai toimien markkinoinnille, jakelulle tai myynnille, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää taloudellista vahinkoa asiakkaille tai kuluttajille tai vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko finanssijärjestelmän taikka sen osan vakauden unionissa, 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä määritellyissä tapauksissa ja niissä säädetyin edellytyksin tai tarvittaessa kriisitilanteessa 18 artiklan mukaisesti ja siinä säädetyin edellytyksin.

Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua päätöstään sopivin väliajoin ja vähintään joka kuudes kuukausi. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi päättää uusia kiellon vuosittaisesta uusimisesta, kun kielto on uusittu vähintään kaksi kertaa peräkkäin ja päätös perustuu asianmukaiseen analyysiin asiakkaaseen tai kuluttajaan kohdistuvan vaikutuksen arvioimiseksi.

Jäsenvaltio voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaista harkitsemaan päätöstään uudelleen. Siinä tapauksessa arvopaperimarkkinaviranomainen päättää 44 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti, pitääkö se kyseisen päätöksen voimassa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös arvioida tarpeen asettaa kielto tai rajoitus tietyntyyppisille finanssialan toimille tai käytännöille ja tällaisen tarpeen käydessä ilmi ilmoittaa siitä komissiolle ja toimivaltaisille viranomaisille, jotta voidaan helpottaa tällaisen kiellon tai rajoituksen asettamista.

▼M3

9 a artikla

Toimista pidättymistä koskevat kirjeet

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos se katsoo, että jonkin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen tai kyseisiin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyihin säädöksiin perustuvien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten soveltaminen saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia jostakin seuraavasta syystä:

a) 

arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, että tällaiseen säädökseen sisältyvät säännökset voivat olla suoraan ristiriidassa toisen asiaan liittyvän säädöksen kanssa;

b) 

säädös on jokin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyistä säädöksistä, ja kyseistä säädöstä täydentävien tai täsmentävien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten puuttuminen aiheuttaisi perusteltuja epäilyjä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tai sen asianmukaisen soveltamisen oikeudellisista seurauksista;

c) 

16 artiklassa tarkoitettujen ohjeiden ja suositusten puuttuminen aiheuttaisi käytännön vaikeuksia kyseisen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen soveltamisessa.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen osoittaa 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle kirjallisen yksityiskohtaisen selvityksen ongelmista, joita se katsoo olevan.

Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa komissiolle lausunnon toimista, joita se pitää tarpeellisina toteuttaa uuden lainsäädäntöehdotuksen tai uusia delegoituja säädöksiä tai täytäntöönpanosäädöksiä koskevien ehdotusten muodossa, ja kiireellisyydestä, joka asialla arvopaperimarkkinaviranomaisen mielestä on. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa lausuntonsa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa mahdollisimman pian, onko tarpeen antaa asiaa koskevia ohjeita tai suosituksia 16 artiklan mukaisesti.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii nopeasti, erityisesti ehkäistäkseen osaltaan 1 kohdassa tarkoitettuja ongelmia, aina kun se on mahdollista.

3.  Jos se on tarpeen 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen 2 kohdassa tarkoitettuja toimia seuraavien uusien toimenpiteiden hyväksymistä ja soveltamista, arvopaperimarkkinaviranomainen antaa lausuntoja 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten yksittäisistä säännöksistä, jotta voidaan edistää yhdenmukaisia, tehokkaita ja vaikuttavia valvonta- ja täytäntöönpanokäytäntöjä sekä unionin oikeuden yhteistä, yhtenäistä ja johdonmukaista soveltamista.

4.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen erityisesti toimivaltaisilta viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella katsoo, että jotkin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyt säädökset tai kyseisiin säädöksiin perustuvat delegoidut säädökset tai täytäntöönpanosäädökset aiheuttavat merkittäviä poikkeuksellisia ongelmia, jotka koskevat markkinoiden luottamusta, asiakkaiden tai sijoittajien suojaa, finanssi- tai hyödykemarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja eheyttä tai koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakautta unionissa, se lähettää toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle ilman aiheetonta viivästystä yksityiskohtaisen kirjallisen selvityksen ongelmista, joita se katsoo olevan. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa komissiolle lausunnon toimista, joita se pitää tarpeellisina toteuttaa uuden lainsäädäntöehdotuksen tai uutta delegoitua säädöstä tai täytäntöönpanosäädöstä koskevan ehdotuksen muodossa, ja asian kiireellisyydestä. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa lausuntonsa.

▼B

10 artikla

Tekniset sääntelystandardit

▼M3

1.  Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto siirtävät komissiolle vallan hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä, jotta voidaan varmistaa johdonmukainen harmonisointi tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä erityisesti määritellyillä aloilla, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi komission hyväksyttäviksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi samanaikaisesti tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

▼B

Teknisten sääntelystandardien on oltava teknisiä, niihin ei saa sisältyä strategisia päätöksiä tai toimintavalintoja, ja niiden sisältö on rajoitettu lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyin säädöksin, joihin ne perustuvat.

▼M3

Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle, se järjestää niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä, jolleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole erityisen suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä neuvoja.

▼M3 —————

▼M3

Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut teknisen sääntelystandardin luonnoksen, hyväksyykö se sen. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyvissä ajoin, jos hyväksyntää ei voida antaa kolmen kuukauden kuluessa. Se voi hyväksyä teknisten sääntelystandardien luonnokset vain osittain tai muutettuina, jos unionin etu sitä vaatii.

Jos komissio ei aio hyväksyä teknisen sääntelystandardin luonnosta tai aikoo hyväksyä sen osittain tai muutettuna, se lähettää teknisen sääntelystandardin luonnoksen takaisin arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja ilmoittaa, miksi se ei hyväksy sitä tai selvittää muutostensa syyt. Komissio lähettää kirjeestään jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kuuden viikon kuluessa muuttaa teknisen sääntelystandardin luonnosta komission ehdottamien muutosten pohjalta ja toimittaa sen uudelleen komissiolle virallisen lausunnon muodossa. Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää virallisesta lausunnostaan jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

▼B

Jollei arvopaperimarkkinaviranomainen ole tämän kuuden viikon jakson päättyessä toimittanut muutettua teknisen sääntelystandardin luonnosta tai jos se on toimittanut teknisen sääntelystandardin luonnoksen, jonka muutokset eivät ole komission ehdottamien muutosten mukaisia, komissio voi hyväksyä teknisen sääntelystandardin tarpeellisiksi katsomine muutoksineen tai hylätä sen.

Komissio ei saa muuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen valmisteleman teknisen sääntelystandardin luonnoksen sisältöä sovittamatta toimintaansa ennalta yhteen arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa tässä artiklassa säädetyllä tavalla.

▼M3

2.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei ole toimittanut teknisen sääntelystandardin luonnosta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä asetetussa määräajassa, komissio voi pyytää tällaista luonnosta uuden määräajan puitteissa. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle hyvissä ajoin, jos se ei noudata uutta määräaikaa.

▼B

3.  Vain jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei toimita teknisen sääntelystandardin luonnosta komissiolle 2 kohdan mukaisissa määräajoissa, komissio voi hyväksyä teknisen sääntelystandardin delegoidulla säädöksellä ilman arvopaperimarkkinaviranomaisen luonnosta.

▼M3

Komissio järjestää teknisten sääntelystandardien luonnoksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä, jolleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Komissio pyytää lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä neuvoja.

▼B

Komissio toimittaa teknisen sääntelystandardin luonnoksen välittömästi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio lähettää teknisen sääntelystandardinsa luonnoksen arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kuuden viikon kuluessa muuttaa teknisen sääntelystandardin luonnosta ja toimittaa sen komissiolle virallisen lausunnon muodossa. Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää virallisesta lausunnostaan jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Jollei arvopaperimarkkinaviranomainen ole neljännessä alakohdassa tarkoitetun kuuden viikon jakson päättyessä toimittanut muutettua teknisen sääntelypanostandardin luonnosta, komissio voi hyväksyä kyseisen teknisen sääntelystandardin.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut muutetun teknisen sääntelystandardin luonnoksen kuuden viikon kuluessa, komissio voi muuttaa teknisen sääntelystandardin luonnosta arvopaperimarkkinaviranomaisen ehdottamien muutosten pohjalta tai hyväksyä kyseisen teknisen sääntelystandardin tarpeellisiksi katsomine muutoksineen. Komissio ei saa muuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen valmistelemien teknisten sääntelystandardien luonnosten sisältöä sovittamatta toimintaansa ennalta yhteen arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa tässä artiklassa säädetyllä tavalla.

▼M3

4.  Tekniset sääntelystandardit hyväksytään asetuksilla tai päätöksillä. Tällaisten asetusten ja päätösten nimessä on oltava sanat ”tekninen sääntelystandardi”. Nämä standardit julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne tulevat voimaan niissä mainittuina ajankohtina.

▼B

11 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Siirretään komissiolle neljän vuoden ajaksi 16 päivästä joulukuuta 2010 lukien valta hyväksyä 10 artiklassa tarkoitettuja teknisiä sääntelystandardeja. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen neljän vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 14 artiklan mukaisesti.

3.  Heti kun komissio on hyväksynyt teknisen sääntelystandardin, se antaa sen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4.  Komissiolle siirrettyyn valtaan hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja sovelletaan 12–14 artiklassa säädettyjä ehtoja.

12 artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.  Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, ilmoittaa asiasta toiselle lainsäätäjälle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee.

3.  Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen teknisten sääntelystandardien voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

13 artikla

Teknisten sääntelystandardien vastustaminen

▼M2

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa teknistä sääntelystandardia kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun komission hyväksymä tekninen sääntelystandardi on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

▼M3 —————

▼B

2.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättyessä vastustanut teknistä sääntelystandardia, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

Tekninen sääntelystandardi voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen mainitun määräajan päättymistä, jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa standardia.

3.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa teknistä sääntelystandardia 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, se ei tule voimaan. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 296 artiklan mukaisesti teknistä säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa kyseistä teknistä sääntelystandardia.

14 artikla

Teknisten sääntelystandardien luonnoksen hyväksymättä jättäminen tai muuttaminen

1.  Mikäli komissio ei hyväksy teknisen sääntelystandardin luonnosta tai muuttaa sitä 10 artiklassa säädetyin tavoin, se ilmoittaa asiasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja esittää niille syyt ratkaisulleen.

2.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi tarvittaessa kutsua asiasta vastaavan komission jäsenen ja arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajan kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan kokoukseen tai neuvoston erityiseen istuntoon eriävien näkemystensä esittämiseksi ja selvittämiseksi.

15 artikla

Tekniset täytäntöönpanostandardit

▼M3

1.  Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto siirtävät komissiolle täytäntöönpanovallan hyväksyä teknisiä täytäntöönpanostandardeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä erityisesti määritellyillä aloilla, arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia luonnoksia teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi. Teknisten täytäntöönpanostandardien on oltava teknisiä, niihin ei saa sisältyä strategisia päätöksiä tai toimintavalintoja, ja niiden sisällössä on määritettävä näiden säädösten soveltamisen edellytykset. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa teknisten täytäntöönpanostandardiensa luonnokset komission hyväksyttäviksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa tekniset täytäntöönpanostandardit samanaikaisesti tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle, se järjestää niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä, jolleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole erityisen suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä neuvoja.

Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen vastaanottamisesta, hyväksyykö se sen. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyvissä ajoin, jos hyväksyntää ei voida antaa kolmen kuukauden kuluessa. Se voi hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen vain osittain tai muutettuna, jos unionin etu sitä vaatii.

Jos komissio ei aio hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta tai aikoo hyväksyä sen vain osittain tai muutettuna, se lähettää sen takaisin arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja ilmoittaa, miksi se ei aio hyväksyä sitä tai, jos on kyse muutoksista, selvittää muutostensa syyt. Komissio lähettää kirjeestään jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kuuden viikon kuluessa muuttaa teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta komission ehdottamien muutosten pohjalta ja toimittaa sen uudelleen komissiolle virallisen lausunnon muodossa. Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää virallisesta lausunnostaan jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Jollei arvopaperimarkkinaviranomainen ole neljännessä alakohdassa tarkoitetun kuuden viikon jakson päättyessä toimittanut muutettua teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta tai jos se on toimittanut teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen, jonka muutokset eivät ole komission ehdottamien muutosten mukaisia, komissio voi hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin tarpeellisiksi katsomine muutoksineen tai hylätä sen.

Komissio ei saa muuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen valmisteleman teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen sisältöä sovittamatta toimiaan ennalta yhteen arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa tässä artiklassa säädetyllä tavalla.

2.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei ole toimittanut teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä asetetussa määräajassa, komissio voi pyytää tällaista luonnosta uuden määräajan puitteissa. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle hyvissä ajoin, jos se ei noudata uutta määräaikaa.

▼B

3.  Vain jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei toimita teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta komissiolle 2 kohdan mukaisissa määräajoissa, komissio voi hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin täytäntöönpanosäädöksellä ilman arvopaperimarkkinaviranomaisen luonnosta.

▼M3

Komissio järjestää teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä, jolleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Komissio pyytää lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä neuvoja.

▼B

Komissio toimittaa teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen välittömästi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio lähettää teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kuuden viikon kuluessa muuttaa teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta ja toimittaa sen komissiolle virallisen lausunnon muodossa. Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää virallisesta lausunnostaan jäljennöksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Jollei arvopaperimarkkinaviranomainen ole neljännessä alakohdassa tarkoitetun kuuden viikon jakson päättyessä toimittanut muutettua teknisen täytäntöönpanopanostandardin luonnosta, komissio voi hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut muutetun teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksen kuuden viikon jakson kuluessa, komissio voi muuttaa teknisten sääntelystandardin luonnosta arvopaperimarkkinaviranomaisen ehdottamien muutosten pohjalta tai hyväksyä kyseisen teknisen täytäntöönpanostandardin tarpeellisiksi katsomine muutoksineen.

Komissio ei saa muuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen valmistelemien teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosten sisältöä sovittamatta toimintaansa ennalta yhteen arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa tässä artiklassa säädetyllä tavalla.

▼M3

4.  Tekniset täytäntöönpanostandardit hyväksytään asetuksilla tai päätöksillä. Tällaisten asetusten ja päätösten nimessä on oltava sanat ”tekninen täytäntöönpanostandardi”. Nämä standardit julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne tulevat voimaan niissä mainittuina ajankohtina.

▼B

16 artikla

Ohjeet ja suositukset

▼M3

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa kaikille toimivaltaisille viranomaisille tai kaikille finanssimarkkinoiden toimijoille osoitettuja ohjeita ja yhdelle tai useammalle toimivaltaiselle viranomaiselle tai yhdelle tai useammalle finanssimarkkinoiden toimijalle osoitettuja suosituksia yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien valvontakäytäntöjen aikaansaamiseksi EFVJ:ssä sekä unionin oikeuden yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

Ohjeiden ja suositusten on oltava 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä tai tässä artiklassa olevien valtuutuksien mukaisia.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen järjestää tarvittaessa ohjeita ja suosituksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi ohjeiden ja suositusten antamiseen mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä. Näiden kuulemisten ja analyysien on oltava oikeassa suhteessa ohjeiden tai suositusten laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen. Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää tarvittaessa lisäksi 37 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä lausunnon tai neuvoja. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei järjestä avointa julkista kuulemista tai pyydä neuvoa pankkialan osallisryhmältä, se esittää tälle perustelut.

▼M3

2 a.  Ohjeissa ja suosituksissa ei saa pelkästään viitata lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten osiin tai esittää niitä uudelleen. Ennen uuden ohjeen tai suosituksen antamista arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee ensin käytössä olevia ohjeita ja suosituksia päällekkäisyyksien välttämiseksi.

▼B

3.  Toimivaltaisten viranomaisten ja finanssimarkkinoiden toimijoiden on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan näitä ohjeita ja suosituksia.

Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on kahden kuukauden kuluessa ohjeen tai suosituksen antamisesta vahvistettava, noudattaako tai aikooko se noudattaa kyseistä ohjetta tai suositusta. Siinä tapauksessa, että toimivaltainen viranomainen ei noudata tai aio noudattaa sitä, sen on ilmoitettava asiasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja esitettävä perustelunsa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa julkisesti siitä, että toimivaltainen viranomainen ei noudata tai aio noudattaa kyseistä ohjetta tai suositusta. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös tapauskohtaisesti päättää julkaista toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamat perustelut sille, että se ei noudata kyseistä ohjetta tai suositusta. Toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan etukäteen tällaisesta julkaisemisesta.

Jos ohjeessa tai suosituksessa edellytetään, finanssimarkkinoiden toimijoiden on ilmoitettava selkeästi ja yksityiskohtaisesti, noudattavatko ne kyseistä ohjetta tai suositusta.

▼M3

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa 43 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle annetut ohjeet ja suositukset.

▼M3

16 a artikla

Lausunnot

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle lausuntoja kaikista vastuualueeseensa kuuluvista kysymyksistä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö voi sisältää julkisen kuulemisen tai teknisen analyysin.

3.  Kun on kyse sulautumisiin ja omistusosuuksien hankintaan liittyvistä toiminnan vakauden arvioinnista, joka kuuluu direktiivin 2014/65/EU soveltamisalaan ja joka tuon direktiivin mukaan edellyttää kahden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välistä kuulemista, arvopaperimarkkinaviranomainen voi, jos jokin näistä toimivaltaisista viranomaisista sitä pyytää, antaa ja julkistaa lausunnon toiminnan vakauden arvioinnista, ei kuitenkaan direktiivin 2014/65/EU 13 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädettyjen perusteiden osalta. Lausunto on annettava viipymättä ja joka tapauksessa ennen direktiivin 2014/65/EU mukaisen arviointiajan päättymistä.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä antaa teknistä neuvontaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä määritetyillä aloilla.

16 b artikla

Kysymykset ja vastaukset

1.  Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, mukaan lukien toimivaltaiset viranomaiset ja unionin toimielimet ja elimet, voi esittää 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten ja niihin liittyvien delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten säännösten sekä kyseisten lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten nojalla hyväksyttyjen ohjeiden ja suositusten käytännön soveltamista tai täytäntöönpanoa varten arvopaperimarkkinaviranomaiselle kysymyksiä millä tahansa unionin virallisella kielellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 5 kohdan soveltamista.

Ennen kuin finanssimarkkinoiden toimijat esittävät kysymyksen arvopaperimarkkinaviranomaiselle, niiden on arvioitava, olisiko kysymys esitettävä ensin toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ennen hyväksyttäviin kysymyksiin annettavien vastauksien julkaisemista arvopaperimarkkinaviranomainen voi pyytää lisäselvennyksiä tässä kohdassa tarkoitettuihin luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön esittämiin kysymyksiin.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen 1 kohdassa tarkoitettuihin kysymyksiin antamat vastaukset eivät ole sitovia. Vastaukset on asetettava saataville ainakin sillä kielellä, jolla kysymys on esitetty.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen luo verkkosivuillaan käytettävissä olevan verkkopohjaisen välineen ja ylläpitää sitä kysymysten esittämistä varten sekä julkaistakseen ajoissa kaikki vastaanotetut kysymykset ja kaikki vastaukset kaikkiin 1 kohdan nojalla hyväksyttäviin kysymyksiin, paitsi jos tällainen julkaiseminen on ristiriidassa kyseisten henkilöiden oikeutettujen etujen kanssa tai vaarantaa mahdollisesti rahoitusjärjestelmän vakauden. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi hylätä kysymykset, joihin se ei aio vastata. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee hylätyt kysymykset verkkosivuillaan kahden kuukauden ajaksi.

4.  Kolme äänivaltaista hallintoneuvoston jäsentä voi pyytää hallintoneuvostoa päättämään 44 artiklan mukaisesti, käsitelläänkö tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua hyväksyttävään kysymykseen liittyvää seikkaa 16 artiklan nojalla ohjeissa, pyydetäänkö 37 artiklassa tarkoitetulta osallisryhmältä neuvoa, tarkastellaanko kysymyksiä ja vastauksia uudelleen asianmukaisin väliajoin, järjestetäänkö avoimia julkisia kuulemisia tai analysoidaanko mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. Tällaisten kuulemisten ja analyysien on oltava oikeassa suhteessa kyseisten kysymys- ja vastausluonnosten laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen tai suhteessa asian erityiseen kiireellisyyteen. Kun 37 artiklassa tarkoitettu osallisryhmä otetaan mukaan toimintaan, sovelletaan salassapitovelvollisuutta.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomainen välittää komissiolle kysymykset, jotka edellyttävät unionin oikeuden tulkintaa. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee komission antamat vastaukset.

▼B

17 artikla

Unionin oikeuden rikkominen

1.  Jos toimivaltainen viranomainen ei ole soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja säädöksiä, edellä 10–15 artiklan mukaisesti hyväksytyt tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit mukaan luettuina, tai on soveltanut niitä tavalla, joka on ilmeisesti unionin oikeuden vastainen ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että finanssimarkkinoiden toimija täyttää näissä säädöksissä asetetut vaatimukset, arvopaperimarkkinaviranomainen toimii tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädettyjen valtuuksien mukaisesti.

▼M3

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen esittää pääpiirteissään, miten se aikoo edetä asiassa, ja tarvittaessa tutkii unionin oikeuden väitettyä rikkomista tai soveltamatta jättämistä yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen, Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, myös luonnollisilta henkilöiltä tai oikeushenkilöiltä saatujen hyvin perusteltujen tietojen perusteella, ilmoitettuaan asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

▼M2

Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle viipymättä kaikki tiedot, joita tämä katsoo tarvitsevansa tutkimukseensa, mukaan luettuina tiedot siitä, miten 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja säädöksiä sovelletaan unionin oikeuden mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 35 artiklassa säädettyjen valtuuksien soveltamista.

▼M3

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi, ilmoitettuaan asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, osoittaa asianmukaisesti perustellun tietopyynnön suoraan muille toimivaltaisille viranomaisille, jos tiedon pyytäminen kyseiseltä toimivaltaiselta viranomaiselta on osoittautunut riittämättömäksi tai sen katsotaan olevan riittämätöntä niiden tietojen saamiseksi, joiden katsotaan olevan tarpeen unionin oikeuden väitetyn rikkomisen tai soveltamatta jättämisen tutkimiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 35 artiklassa säädettyjen valtuuksien soveltamista.

Tällaisen pyynnön vastaanottajan on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle selkeät, täsmälliset ja täydelliset tiedot ilman aiheetonta viivästystä.

2 a.  Jotta voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen toimista, jotka ovat tarpeen, jotta toimivaltainen viranomainen voi noudattaa unionin oikeutta, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee ennen 3 kohdassa tarkoitetun suosituksen antamista yhteistyötä asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa, jos arvopaperimarkkinaviranomainen pitää tällaista yhteistyötä asianmukaisena unionin oikeuden rikkomisen ratkaisemiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen mukaisia valtuuksia.

▼B

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi viimeistään kahden kuukauden kuluttua tutkimuksensa aloittamisesta antaa kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle suosituksen siitä, mihin toimiin on ryhdyttävä unionin oikeuden noudattamiseksi.

Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa suosituksen vastaanottamisesta ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimenpiteet, jotka se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa varmistaakseen unionin oikeuden noudattamisen.

4.  Jos toimivaltainen viranomainen ei ole noudattanut unionin oikeutta yhden kuukauden kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaisen suosituksen vastaanottamisesta, komissio voi arvopaperimarkkinaviranomaisen ilmoitettua asiasta tai omasta aloitteestaan antaa virallisen lausunnon, jossa toimivaltaista viranomaista vaaditaan toteuttamaan toimet, joita unionin oikeuden noudattaminen edellyttää. Komission virallisessa lausunnossa on otettava huomioon arvopaperimarkkinaviranomaisen suositus.

Komissio antaa tällaisen virallisen lausunnon viimeistään kolmen kuukauden kuluttua suosituksen antamisesta. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella.

Arvopaperimarkkinaviranomainen ja toimivaltaiset viranomaiset toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot.

5.  Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun virallisen lausunnon vastaanottamisesta ilmoitettava komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimenpiteet, jotka se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa tämän virallisen lausunnon noudattamiseksi.

▼M3

6.  Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettua virallista lausuntoa tuossa kohdassa mainitun määräajan kuluessa ja jos on tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi markkinoilla tai palauttamiseksi markkinoille taikka finanssijärjestelmän moitteettoman toiminnan ja eheyden varmistamiseksi saada viipymättä muutos siihen, että virallista lausuntoa ei noudateta, arvopaperimarkkinaviranomainen voi silloin, kun tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien säädösten asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa finanssimarkkinoiden toimijaan, tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa sitä vaaditaan toteuttamaan kaikki tarpeelliset toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen päätöksen on oltava komission 4 kohdan nojalla antaman virallisen lausunnon mukainen.

7.  Päätökset, jotka tehdään 6 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten viranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden.

Toteuttaessaan toimia sellaisten kysymysten osalta, joista on annettu 4 kohdan mukainen virallinen lausunto tai tehty 6 kohdan mukainen päätös, toimivaltaisten viranomaisten on, tapauksen mukaan, noudatettava joko kyseistä virallista lausuntoa tai päätöstä.

▼B

8.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa 43 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa, mitkä toimivaltaiset viranomaiset ja finanssimarkkinoiden toimijat eivät ole noudattaneet tämän artiklan 4 ja 6 kohdassa tarkoitettuja virallisia lausuntoja tai päätöksiä.

▼M3

17 a artikla

Ilmoittavien henkilöiden suojelu

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisella on oltava raportointikanavat, joilla vastaanotetaan ja käsitellään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön antamia tietoja tosiasiallisesta tai mahdollisesta unionin oikeuden rikkomisesta, lain väärinkäytöstä tai soveltamatta jättämisestä.

2.  Näiden kanavien kautta ilmoittavia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä suojellaan vastatoimilta tapauksen mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1937 ( 10 ) mukaisesti.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa, että kaikki tiedot voidaan antaa nimettöminä tai luottamuksellisesti ja turvallisesti. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, että annetut tiedot sisältävät todisteita tai selkeitä viitteitä olennaisesta rikkomisesta, se antaa palautetta ilmoittavalle henkilölle.

▼B

18 artikla

Toimet kriisitilanteissa

1.  Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden taikka koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauden unionissa, arvopaperimarkkinaviranomainen helpottaa aktiivisesti ja, jos se katsotaan tarpeelliseksi, sovittaa yhteen asiaankuuluvien kansallisten toimivaltaisten valvontaviranomaisten toteuttamia toimia.

Jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voi suorittaa tämän helpottamis- ja yhteensovittamistehtävänsä, sille on ilmoitettava kaikista asiaankuuluvista muutoksista ja se on kutsuttava tarkkailijaksi kaikkiin asiaankuuluvien kansallisten toimivaltaisten valvontaviranomaisten asiaan liittyviin kokoontumisiin.

2.  Neuvosto voi komissiota ja EJRK:aa sekä tarvittaessa Euroopan valvontaviranomaisia kuullen hyväksyä arvopaperimarkkinaviranomaisen, komission tai EJRK:n pyynnöstä arvopaperimarkkinaviranomaiselle osoitetun päätöksen, jossa todetaan tämän asetuksen soveltamista varten kriisitilanteen olemassaolo. Neuvosto tarkastelee tätä päätöstä uudelleen asianmukaisin väliajoin ja vähintään kerran kuukaudessa. Jollei päätöksen voimassaoloa jatketa kuukauden päätyttyä, sen voimassaolo lakkaa ilman eri toimenpiteitä. Neuvosto voi julistaa kriisitilanteen päättyneeksi milloin tahansa.

Jos EJRK tai arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, että kriisitilanne saattaa syntyä, ne antavat neuvostolle osoitetun luottamuksellisen suosituksen ja liittävät siihen tilannearvion. Sen jälkeen neuvosto arvioi, onko tarpeen järjestää istunto. Tässä menettelyssä on taattava asianmukainen luottamuksellisuus.

Jos neuvosto toteaa kriisitilanteen olemassaolon, se ilmoittaa siitä asianmukaisesti ja viipymättä Euroopan parlamentille ja komissiolle.

▼M3

3.  Neuvoston hyväksyttyä tämän artiklan 2 kohdan mukaisen päätöksen ja poikkeustapauksissa, joissa toimivaltaisten viranomaisten yhteensovitettu toiminta on tarpeen sellaisten epäsuotuisten muutosten käsittelemiseksi, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden, koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauden unionissa tai asiakkaiden ja sijoittajien suojan, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten mukaisesti tällaisten muutosten käsittelemiseksi varmistamalla, että finanssimarkkinoiden toimijat ja toimivaltaiset viranomaiset täyttävät kyseisissä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä säädöksissä asetetut vaatimukset.

▼B

4.  Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata 3 kohdassa tarkoitettua arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä siinä asetetun määräajan kuluessa, arvopaperimarkkinaviranomainen voi silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten, mainittujen säädösten nojalla hyväksytyt tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit mukaan luettuina, asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa finanssimarkkinoiden toimijoihin, tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa toimijaa vaaditaan toteuttamaan tarvittavat toimet kyseisen lainsäädännön mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna jostain käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa. Tätä sovelletaan vain tilanteissa, joissa toimivaltainen viranomainen ei sovella 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjä säädöksiä, mainittujen säädösten nojalla hyväksytyt tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit mukaan luettuina, tai soveltaa niitä tavalla, joka on ilmeisesti kyseisten säädösten selvä rikkominen, ja joissa on tarpeen kiireesti korjata tilanne finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden taikka koko finanssijärjestelmän taikka sen osan vakauden palauttamiseksi unionissa.

5.  Päätökset, jotka tehdään 4 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten viranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden.

Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 3 tai 4 kohdan nojalla tehtyjen päätösten soveltamisalaan kuuluvien kysymysten osalta, on oltava kyseisten päätösten mukaisia.

19 artikla

Kansallisten valvontaviranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaiseminen rajat ylittävissä tilanteissa

▼M3

1.  Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä määritellyissä tapauksissa ja rajoittamatta 17 artiklassa säädettyjen valtuuksien soveltamista arvopaperimarkkinaviranomainen voi auttaa toimivaltaisia viranomaisia pääsemään sopimukseen tämän artiklan 2–4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen joko

a) 

yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen toimeen tai ehdotettuun toimeen liittyvästä menettelystä, toimen tai ehdotetun toimen sisällöstä tai toimien puuttumisesta;

b) 

tapauksissa, joissa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä säädetään, että arvopaperimarkkinaviranomainen voi auttaa omasta aloitteestaan, jos toimivaltaisten viranomaisten voidaan objektiivisten syiden perusteella todeta olevan erimielisiä.

Tapauksissa, joissa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä edellytetään toimivaltaisten viranomaisten yhteistä päätöstä ja joissa arvopaperimarkkinaviranomainen voi kyseisten säädösten mukaisesti omasta aloitteestaan auttaa pääsemään sopimukseen tämän artiklan 2–4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, kyseisten toimivaltaisten viranomaisten katsotaan olevan erimielisiä, jos ne eivät ole tehneet yhteistä päätöstä kyseisissä säädöksissä vahvistetuissa määräajoissa.

▼M3

1 a.  Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on seuraavissa tapauksissa ilmoitettava ilman aiheetonta viivästystä arvopaperimarkkinaviranomaiselle, että ne eivät ole päässeet sopimukseen:

a) 

jos määräaika, jonka kuluessa toimivaltaisten viranomaisten on päästävä sopimukseen, on säädetty 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä ja jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista toteutuu:

i) 

määräaika on umpeutunut; tai

ii) 

vähintään kaksi kyseisistä toimivaltaisista viranomaisista katsoo, että objektiivisten syiden perusteella voidaan todeta erimielisyys;

b) 

jos määräaikaa, jonka kuluessa toimivaltaisten viranomaisten on päästävä sopimukseen, ei ole säädetty 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä ja jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista toteutuu:

i) 

vähintään kaksi kyseisistä toimivaltaisista viranomaisista katsoo, että objektiivisten syiden perusteella voidaan todeta erimielisyys; tai

ii) 

on kulunut kaksi kuukautta siitä, kun toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut toiselta toimivaltaiselta viranomaiselta pyynnön toteuttaa tietty toimi edellä mainittujen säädösten noudattamiseksi, eikä pyynnön vastanottanut viranomainen ole vielä tehnyt pyynnön noudattamisen edellyttämää päätöstä.

1 b.  Puheenjohtaja arvioi, onko arvopaperimarkkinaviranomaisen toimittava 1 kohdan mukaisesti. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toimii omasta aloitteestaan, se ilmoittaa asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille päätöksestään toimia.

Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen on tehnyt päätöksen 44 artiklan 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tapauksissa, joissa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä edellytetään yhteistä päätöstä, kaikkien yhteiseen päätökseen osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten on lykättävä omia päätöksiään. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen päättää toimia, kaikkien yhteiseen päätökseen osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten on lykättävä omia päätöksiään, kunnes tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetty menettely on päättynyt.

▼B

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa määräajan toimivaltaisten viranomaisten väliselle sovittelulle ottaen huomioon 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä mahdollisesti asetetut määräajat sekä asian monitahoisuuden ja kiireellisyyden. Tässä vaiheessa arvopaperimarkkinaviranomainen toimii sovittelijana.

▼M3

3.  Jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen 2 kohdassa tarkoitetussa sovitteluvaiheessa, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä päätöksen, jossa niitä vaaditaan asian ratkaisemiseksi toteuttamaan tietty toimi tai pidättymään tietystä toimesta, jotta varmistetaan unionin oikeuden noudattaminen. Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös sitoo asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi päätöksessään pyytää toimivaltaisia viranomaisia kumoamaan niiden tekemän päätöksen tai muuttamaan päätöstä taikka käyttämään valtuuksia, jotka niillä on asiaa koskevan unionin oikeuden nojalla.

▼M3

3 a.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille 2 ja 3 kohdassa säädettyjen menettelyjen päättymisestä sekä tapauksen mukaan 3 kohdan nojalla tekemästään päätöksestä.

▼M3

4.  Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä ja jättää siten varmistamatta, että finanssimarkkinoiden toimija noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten nojalla suoraan sovellettavissa, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa finanssimarkkinoiden toimijaa vaaditaan toteuttamaan kaikki tarpeelliset toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna jostain käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

▼B

5.  Päätökset, jotka tehdään 4 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten viranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden. Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 3 tai 4 kohdan nojalla tehtyjen päätösten soveltamisalaan kuuluvien tosiseikkojen osalta, on oltava näiden päätösten mukaisia.

6.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja selvittää 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa toimivaltaisten viranomaisten välisten erimielisyyksien luonteen ja tyypin, aikaansaadut sopimukset ja näiden erimielisyyksien ratkaisemiseksi tehdyt päätökset.

20 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaiseminen toimialojen välillä

Yhteiskomitea ratkaisee 19 ja 56 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tämän asetuksen, asetuksen (EU) 1093/2010 ja asetuksen (EU) 1094/2010 4 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen toimivaltaisten viranomaisten välille mahdollisesti syntyvät toimialojen väliset erimielisyydet.

21 artikla

Valvontakollegiot

▼M3

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen edistää ja seuraa valtuuksiensa rajoissa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyillä säädöksillä perustettujen valvontakollegioiden tehokasta, vaikuttavaa ja yhdenmukaista toimintaa ja unionin oikeuden yhdenmukaista ja johdonmukaista soveltamista valvontakollegioissa. Arvopaperimarkkinaviranomainen edistää yhteisiä valvontasuunnitelmia ja yhteisiä tarkastuksia, ja arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöllä on oltava täydet oikeudet osallistua valvontakollegioihin ja näin ollen sen on voitava parhaiden valvontakäytäntöjen lähentämiseksi osallistua valvontakollegioiden toimintaan, myös kahden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen yhteisesti suorittamiin paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisella on päävastuu valvontakollegioiden johdonmukaisen ja yhdenmukaisen toiminnan varmistamisesta rajojen yli toimivien laitosten osalta unionissa, ja se ottaa huomioon 23 artiklassa tarkoitettujen finanssimarkkinoiden toimijoiden aiheuttaman järjestelmäriskin ja kutsuu tarvittaessa kollegion koolle.

▼B

Tämän artiklan tätä kohtaa ja 1 kohtaa sovellettaessa arvopaperimarkkinaviranomaista pidetään asiaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna ”toimivaltaisena viranomaisena”.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi

a) 

kerätä ja jakaa yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa kaikki olennaiset tiedot helpottaakseen kollegioiden työtä sekä perustaa keskusjärjestelmän ja hallinnoida sitä, jotta tällaiset tiedot olisivat kollegioissa toimivaltaisten viranomaisten saatavilla;

▼M3

b) 

käynnistää ja sovittaa yhteen unionin laajuisia stressitestejä 32 artiklan mukaisesti, jotta voidaan arvioida finanssimarkkinoiden merkittävien toimijoiden kykyä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, erityisesti 23 artiklassa tarkoitettujen finanssimarkkinoiden merkittävien toimijoiden aiheuttamaa järjestelmäriskiä, sekä arviointia finanssimarkkinoiden toimijoiden aiheuttaman järjestelmäriskin mahdollisesta lisääntymisestä stressitilanteissa varmistaen, että tällaisissa testeissä käytetään kansallisella tasolla yhdenmukaisia menetelmiä, ja tarvittaessa antaa toimivaltaiselle viranomaiselle suosituksen stressitestissä havaittujen puutteiden korjaamiseksi, mukaan lukien suosituksen erityisten arviointien tekemiseksi; se voi suosittaa, että toimivaltainen viranomainen suorittaa paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, joihin se voi osallistua, jotta varmistetaan unionin laajuisten arviointien menetelmien, käytäntöjen ja tulosten vertailukelpoisuus ja luotettavuus;

▼B

c) 

edistää tehokkaita ja toimivia valvontatoimia ja myös arvioida riskit, joille finanssimarkkinoiden toimijat altistuvat tai saattavat altistua stressitilanteissa;

d) 

valvoa tässä asetuksessa määritettyjen tehtävien ja valtuuksien mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten suorittamia tehtäviä; ja

e) 

pyytää kollegiota käsittelemään asian uudelleen, jos se katsoo, että päätös johtaisi unionin oikeuden virheelliseen soveltamiseen tai ei edistäisi valvontakäytäntöjen lähentymisen tavoitetta. Se voi myös vaatia kollegion kokouksen kutsumista koolle tai jonkun kohdan lisäämistä kokouksen esityslistalle.

▼M3

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä annettujen valtuuksien mukaisesti ja 10–15 artiklan mukaisesti varmistaakseen valvontakollegioiden käytännön toimintaa koskevien säännösten yhtenäisten soveltamisen edellytykset. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa 16 artiklan mukaisesti ohjeita ja suosituksia valvonnan ja valvontakollegioiden omaksumien parhaiden käytäntöjen lähentymisen edistämiseksi.

▼B

4.  Arvopaperimarkkinaviranomaiselle on oikeudellisesti sitova sovittelijan tehtävä, jonka tarkoituksena on antaa sille mahdollisuus ratkaista toimivaltaisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä 19 artiklan mukaisesti valvontapäätöksiä, jotka ovat suoraan sovellettavissa kyseiseen finanssimarkkinoiden toimijaan.

22 artikla

▼M3

Yleiset säännökset järjestelmäriskeistä

▼B

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa asianmukaisesti huomioon asetuksessa (EU) N:o 1092/2010 määritellyn järjestelmäriskin. Se arvioi sellaisten häiriöiden vaaraa finanssipalvelujen alalla, jotka

a) 

johtuvat koko finanssijärjestelmän tai sen osien heikentymisestä; ja

b) 

saattavat vaikuttaa huomattavan kielteisesti sisämarkkinoihin ja reaalitalouteen.

Arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa tarvittaessa huomioon EJRK:n ja arvopaperimarkkinaviranomaisen kehittämän järjestelmäriskin seurannan ja arvioinnin sekä reagoi EJRK:n varoituksiin ja suosituksiin asetuksen (EU) N:o 1092/2010 17 artiklan mukaisesti.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii yhteistyössä EJRK:n kanssa ja 23 artiklan mukaisesti finanssimarkkinoiden merkittävien toimijoiden aiheuttaman järjestelmäriskin tunnistamista ja mittaamista koskevan yhteisen lähestymistavan, mukaan lukien tarvittaessa määrälliset ja laadulliset indikaattorit;

Nämä indikaattorit ovat ratkaiseva tekijä määritettäessä asianmukaisia valvontatoimia. Arvopaperimarkkinaviranomainen seuraa tehtyjen määritysten lähentymisen astetta yhteisen lähestymistavan edistämiseksi.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii tarpeen mukaan finanssimarkkinoiden merkittäville toimijoille lisäohjeita ja -suosituksia niiden aiheuttaman järjestelmäriskin huomioon ottamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten soveltamista.

Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa, että finanssimarkkinoiden merkittävien toimijoiden aiheuttama järjestelmäriski otetaan huomioon laadittaessa luonnoksia teknisiksi sääntely- ja täytäntöönpanostandardeiksi 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten mukaisilla aloilla.

▼M3

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen, Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan suorittaa tietyntyyppisen finanssialan toiminnan tai tuotetyypin tai menettelytavan tutkinnan, jotta voidaan arvioida mahdollisia finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan tai finanssijärjestelmän vakauteen tai asiakkaiden tai sijoittajien suojaan kohdistuvia uhkia.

Hallintoneuvosto voi ensimmäisen alakohdan nojalla tehdyn tutkinnan seurauksena antaa kyseisille toimivaltaisille viranomaisille asianmukaisia toimintaa koskevia suosituksia.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tätä varten käyttää sille tässä asetuksessa annettuja valtuuksia, myös 35 artiklassa annettuja valtuuksia.

▼B

5.  Yhteiskomitea huolehtii tämän artiklan mukaisesti suoritettujen toimien yleisestä ja alojen välisestä yhteensovittamisesta.

23 artikla

Järjestelmäriskin tunnistaminen ja mittaaminen

▼M3

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen kehittää EJRK:aa kuullen järjestelmäriskin tunnistamista ja mittaamista koskevia arviointiperusteita sekä asianmukaisen stressitestijärjestelmän, johon kuuluu finanssimarkkinoiden toimijoiden aiheuttaman tai niille aiheutuvan järjestelmäriskin stressitilanteissa tapahtuvan mahdollisen lisääntymisen arviointi, mahdollinen ympäristöön liittyvä järjestelmäriski mukaan luettuna. Näihin finanssimarkkinoiden toimijoihin, jotka saattavat aiheuttaa järjestelmäriskin, sovelletaan tiukennettua valvontaa ja tarvittaessa 25 artiklassa tarkoitettuja elvytys- ja kriisinratkaisumenettelyjä.

▼B

2.  Laatiessaan finanssimarkkinoiden toimijoiden aiheuttaman järjestelmäriskin tunnistamista ja mittaamista koskevia arviointiperusteita arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa täysin huomioon asiaankuuluvat kansainväliset, mukaan lukien Finanssimarkkinoiden vakautta seuraavan elimen (Financial Stability Board, FSB), Kansainvälisen valuuttarahaston (International Monetary Fund, IMF) ja kansainvälisen järjestelypankin (Bank for International Settlements, BIS) vahvistamat lähestymistavat.

24 artikla

Pysyvä valmius torjua järjestelmäriskit

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa, että sillä on erityinen ja jatkuva valmius torjua tehokkaasti 22 ja 23 artiklassa tarkoitettujen järjestelmäriskien toteutumista, erityisesti sellaisten laitosten osalta, jotka aiheuttavat järjestelmäriskin.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa sille tässä asetuksessa ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä annetut tehtävät sekä edistää johdonmukaisen ja yhteensovitetun kriisinhallinta- ja kriisinratkaisujärjestelmän toteutumista unionissa.

25 artikla

Tervehdyttämis- ja kriisinratkaisumenettelyt

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen myötävaikuttaa ja osallistuu aktiivisesti tehokkaiden ja toimivien tervehdyttämis- ja kriisinratkaisusuunnitelmien, kriisitilanteessa noudatettavien menettelyjen sekä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämiseen ja yhteensovittamiseen minimoidakseen mahdollisista häiriöistä järjestelmään aiheutuvat vaikutukset.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä määriteltyjä teknisiä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja 10–15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

26 artikla

Kansallisten sijoittajien korvausjärjestelmien eurooppalainen järjestelmä

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen myötävaikuttaa kansallisten sijoittajien korvausjärjestelmien (Investor Compensation Schemes, ICS) eurooppalaisen järjestelmän lujittamiseen toimimalla sille tässä asetuksessa annetun toimivallan nojalla sen varmistamiseksi, että direktiiviä 94/9/EY sovelletaan asianmukaisesti siten, että voidaan varmistaa, että ne maksut, jotka kansalliset sijoittajien korvausjärjestelmät vastaanottavat asianomaisilta finanssimarkkinoiden toimijoilta, mukaan lukien tarvittaessa finanssimarkkinoiden toimijat, joiden päätoimipaikka on kolmansissa maissa, turvaavat niiden riittävän rahoituksen, sekä turvaavat korkeatasoisen suojan kaikille tallettajille yhdenmukaisten puitteiden mukaisesti koko unionissa.

2.  Sijoittajien korvausjärjestelmiin sovelletaan arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksia hyväksyä ohjeita ja suosituksia koskevaa 16 artiklaa.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä määriteltyjä teknisiä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja 10–15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4.  Jäljempänä 81 artiklassa tarkoitetussa tämän asetuksen tarkistuksessa tarkastellaan erityisesti kansallisten sijoittajien korvausjärjestelmien eurooppalaisen järjestelmän lähentymistä.

27 artikla

Kriisinratkaisu- ja rahoitusjärjestelyjen eurooppalainen järjestelmä

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen edistää vastuualueillaan menetelmien kehittämistä vaikeuksissa olevien finanssimarkkinoiden merkittävien toimijoiden kriisin ratkaisemiseksi tavoilla, joilla vältetään vaikutusten leviäminen ja joilla niiden toiminta voidaan lopettaa asianmukaisesti ja viipymättä, mihin sisältyvät tarvittaessa johdonmukaiset ja uskottavat rahoitusjärjestelyt.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen edistää työskentelyä, joka koskee tasapuolisiin toimintaedellytyksiin liittyviä kysymyksiä ja finanssilaitoksilta perittävien maksujen ja verojen sellaisten järjestelmien kumulatiivisia vaikutuksia, joita voidaan ottaa käyttöön vastuun oikeudenmukaisen jakamisen varmistamiseksi ja kannustimien luomiseksi järjestelmäriskin hallitsemista varten osana johdonmukaista ja uskottavaa kriisinratkaisukehystä.

▼M3 —————

▼B

28 artikla

Tehtävien ja vastuun siirto

1.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat siirtää tehtäviä ja vastuuta arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai muille toimivaltaisille viranomaisille tämän siirron vastaanottajan suostumuksella ja tässä artiklassa säädetyin edellytyksin. Jäsenvaltiot voivat säätää vastuun siirtoa koskevia erityisjärjestelyjä, joita on noudatettava ennen kuin niiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät tällaisia siirtoa koskevia sopimuksia, ja ne voivat rajoittaa siirron laajuuden siihen, mikä on tarpeen rajojen yli toimivien finanssimarkkinoiden toimijoiden tai ryhmittymien tehokkaan valvonnan kannalta.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen rohkaisee ja helpottaa tehtävien ja vastuun siirtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä yksilöimällä tehtävät ja vastuut, jotka voidaan siirtää tai suorittaa yhdessä, sekä edistämällä parhaita toimintatapoja.

3.  Vastuun siirron on johdettava 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä säädetyn toimivallan uudelleenjakoon. Siirrettyyn vastuuseen liittyvä menettely, täytäntöönpano sekä hallinnollinen ja oikeudellinen valvonta määräytyy sen viranomaisen lain mukaan, jolle vastuu on siirretty.

4.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle siirtoa koskevista sopimuksista, jotka ne aikovat tehdä. Ne saavat panna sopimukset täytäntöön aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun niistä on ilmoitettu arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa suunnitellusta sopimuksesta lausunnon kuukauden kuluessa siitä, kun sille on ilmoitettu sopimuksesta.

Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa toimivaltaisten viranomaisten tekemät siirtoa koskevat sopimukset sopivalla tavalla varmistaakseen, että niistä ilmoitetaan asianmukaisesti kaikille asianomaisille osapuolille.

29 artikla

Yhteinen valvontakulttuuri

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen osallistuu aktiivisesti yhteisen unionin valvontakulttuurin ja yhtenäisten valvontakäytäntöjen rakentamiseen sekä yhdenmukaisten menettelyjen ja yhtenäisten lähestymistapojen varmistamiseen koko unionissa. Arvopaperimarkkinaviranomainen suorittaa ainakin seuraavat toimet:

a) 

se antaa toimivaltaisille viranomaisille lausuntoja;

▼M3

aa) 

se vahvistaa unionin strategiset valvonnan painopisteet 29 a artiklan mukaisesti;

ab) 

se perustaa 45 b artiklan mukaisesti koordinointiryhmiä edistämään valvontakäytäntöjen lähentymistä ja määrittelemään parhaita käytäntöjä;

▼M3

b) 

se edistää tehokasta kahdenvälistä ja monenvälistä tietojen vaihtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä kaikista keskeisistä kysymyksistä, myös kyberturvallisuudesta ja -hyökkäyksistä, noudattaen sovellettavia luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevia säännöksiä, jotka on annettu asiaa koskevissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä unionin säädöksissä;

▼B

c) 

se osallistuu korkealuokkaisten ja yhdenmukaisten valvontastandardien kehittämiseen, raportointistandardit mukaan luettuina, sekä kansainvälisten tilinpäätösstandardien kehittämiseen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

d) 

se tarkastelee komission hyväksymien asianomaisten teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien sekä arvopaperimarkkinaviranomaisen antamien ohjeiden ja suositusten soveltamista ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia; ja

▼M3

e) 

se laatii alakohtaisia ja monialaisia koulutusohjelmia, jotka koskevat muun muassa teknologista innovointia, helpottaa henkilöstövaihtoa ja rohkaisee toimivaltaisia viranomaisia hyödyntämään paremmin väliaikaisia henkilöstösiirtoja ja muita välineitä; ja

▼M3

ea) 

se ottaa käyttöön seurantajärjestelmän, jonka avulla arvioidaan olennaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä, ja ottaa siinä huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen yhteydessä hyväksytyn Pariisin sopimuksen.

▼M3

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tarvittaessa kehittää uusia käytännön välineitä ja lähentämiskeinoja, joilla edistetään yhteisten lähestymistapojen ja käytäntöjen noudattamista valvonnassa.

Yhteisen valvontakulttuurin luomiseksi arvopaperimarkkinaviranomainen laatii ja pitää ajan tasalla unionin finanssimarkkinoiden toimijoiden valvontaa koskevan unionin valvontakäsikirjan, joka ottaa asianmukaisesti huomioon riskien luonteen, laajuuden ja monitahoisuuden, finanssimarkkinoiden toimijoiden liiketoimintakäytännöt ja -mallit sekä koon, joiden muutokset johtuvat esimerkiksi teknologisista innovaatioista ja markkinat. Unionin valvontakäsikirjassa esitetään parhaat käytännöt ja täsmennetään korkealaatuiset menetelmät ja prosessit.

Arvopaperimarkkinaviranomainen järjestää tarvittaessa 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja lausuntoja ja tässä kohdassa tarkoitettuja keinoja ja välineitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia. Se myös analysoi tarvittaessa mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä. Näiden kuulemisten ja analyysien on oltava oikeassa suhteessa lausuntojen tai keinojen ja välineiden laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen. Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää tarvittaessa lisäksi arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä neuvoja.

▼M3

29 a artikla

Unionin strategiset valvonnan painopisteet

Hallintoneuvostossa käydyn keskustelun jälkeen ja ottaen huomioon toimivaltaisten viranomaisten esittämät huomautukset, unionin toimielinten tekemän työn ja EJRK:n julkaisemat analyysit, varoitukset ja suositukset arvopaperimarkkinaviranomainen määrittää vähintään joka kolmas vuosi viimeistään 31 päivänä maaliskuuta enintään kaksi unionin laajuisesti merkittävää painopistettä, joissa on otettava huomioon tuleva kehitys ja tulevat suuntaukset. Toimivaltaisten viranomaisten on otettava kyseiset painopisteet huomioon työohjelmiaan laatiessaan ja ilmoitettava tästä arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Arvopaperimarkkinaviranomainen keskustelee asiaankuuluvasta toimivaltaisten viranomaisten seuraavan vuoden toiminnasta ja tekee päätelmät. Arvopaperimarkkinaviranomainen keskustelee mahdollisista jatkotoimista, jotka voivat sisältää muun muassa ohjeita, toimivaltaisille viranomaisille osoitettuja suosituksia ja vertaisarviointeja kyseisellä alalla.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen määrittämät unionin laajuisesti merkittävät painopisteet eivät saa estää toimivaltaisia viranomaisia soveltamasta parhaita käytäntöjään ja toimimasta muiden painopisteidensä ja kehityssuuntaustensa mukaisesti, ja niissä on otettava huomioon kansalliset erityispiirteet.

▼M3

30 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointi

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen suorittaa säännöllisesti toimivaltaisten viranomaisten joidenkin tai kaikkien toimien vertaisarviointeja, jotta valvontatuloksista saataisiin entistä johdonmukaisempia ja tehokkaampia. Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomainen kehittää menetelmiä, joiden avulla arvioinnin kohteena olevia toimivaltaisia viranomaisia voidaan arvioida ja verrata toisiinsa objektiivisesti. Vertaisarviointeja suunniteltaessa ja suoritettaessa on otettava huomioon kyseistä toimivaltaista viranomaista koskevat olemassa olevat tiedot ja arvioinnit, mukaan luettuina kaikki asiaankuuluvat arvopaperimarkkinaviranomaiselle 35 artiklan mukaisesti mahdollisesti toimitetut tiedot sekä asiaankuuluvat sidosryhmiltä mahdollisesti saadut tiedot.

2.  Tämän artiklan soveltamiseksi arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa tilapäisiä vertaisarviointikomiteoita, jotka koostuvat arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöstä ja toimivaltaisten viranomaisten jäsenistä. Vertaisarviointikomiteoiden puheenjohtajana toimii arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstön jäsen. Puheenjohtaja ehdottaa johtokuntaa kuultuaan ja avoimen osallistumispyynnön perusteella vertaisarviointikomitealle puheenjohtajaa ja jäseniä, jotka hallintoneuvosto hyväksyy. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, ellei hallintoneuvosto kymmenen päivän kuluessa siitä, kun puheenjohtaja on tehnyt ehdotuksen, päätä hylätä sitä.

3.  Vertaisarvioinnissa on arvioitava ainakin seuraavia seikkoja:

a) 

toimivaltaisen viranomaisen resurssien riittävyys, riippumattomuus ja hallinnointijärjestelyt ottaen erityisesti huomioon 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten tehokas soveltaminen ja kyky vastata markkinakehitykseen;

b) 

unionin oikeuden soveltamisessa ja valvontakäytännössä saavutettu tehokkuus ja lähentyminen, joka käsittää myös 10–16 artiklan nojalla hyväksytyt tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit, ohjeet ja suositukset, sekä se, missä määrin valvontakäytännöllä saavutetaan unionin oikeudessa asetetut tavoitteet;

c) 

joidenkin toimivaltaisten viranomaisten kehittämien sellaisten parhaiden käytäntöjen soveltaminen, joiden hyväksyminen voisi olla muiden toimivaltaisten viranomaisten eduksi;

d) 

unionin oikeuden täytäntöön panemiseksi hyväksyttyjen säännösten noudattamisen valvonnan tehokkuus ja yhtenäisyys, mukaan lukien hallinnolliset seuraamukset ja muut hallinnolliset toimenpiteet niitä henkilöitä kohtaan, jotka ovat vastuussa siitä, että näitä säännöksiä ei ole noudatettu.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii vertaisarvioinnin tuloksista kertomuksen. Kyseinen vertaisarviointikertomus valmistellaan vertaisarviointikomiteassa ja hyväksytään hallintoneuvostossa 44 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kyseistä kertomusta laatiessaan vertaisarviointikomitean on kuultava johtokuntaa, jotta säilytettäisiin johdonmukaisuus muiden vertaisarviointikertomusten kanssa ja varmistettaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset. Johtokunta arvioi erityisesti, onko menetelmiä sovellettu samalla tavoin. Kertomuksessa on selitettävä ja ilmoitettava jatkotoimet, joiden katsotaan vertaisarvioinnin tuloksena olevan asianmukaisia, oikeasuhteisia ja tarpeellisia. Nämä jatkotoimet voidaan hyväksyä 16 artiklan mukaisten ohjeiden ja suositusten sekä 29 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisten lausuntojen muodossa.

Toimivaltaisten viranomaisten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan annettuja ohjeita ja suosituksia 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Laatiessaan 10–15 artiklassa tarkoitettuja teknisten sääntely- tai täytäntöönpanostandardien luonnoksia tai 16 artiklassa tarkoitettuja ohjeita tai suosituksia arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon vertaisarviointien tulokset sekä kaikki muut tiedot, jotka se on saanut tehtäviään hoitaessaan, varmistaakseen lähentymisen laadukkaimpiin valvontakäytäntöihin.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa komissiolle lausunnon, jos se katsoo, ottaen huomioon vertaisarvioinnin tulokset tai muut tiedot, jotka se on saanut tehtäviään hoitaessaan, että finanssimarkkinoiden toimijoihin tai toimivaltaisiin viranomaisiin sovellettavia unionin sääntöjä olisi unionin näkökulmasta edelleen yhdenmukaistettava.

6.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii seurantakertomuksen kahden vuoden kuluttua vertaisarviointikertomuksen julkaisemisesta. Seurantakertomus valmistellaan vertaisarviointikomiteassa ja hyväksytään hallintoneuvostossa 44 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kyseistä kertomusta laatiessaan vertaisarviointikomitea kuulee johtokuntaa, jotta säilytettäisiin johdonmukaisuus muiden seurantakertomusten kanssa. Seurantakertomuksessa on arvioitava vähintään niiden toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien toimien riittävyyttä ja vaikuttavuutta, jotka ovat vertaisarvioinnin kohteena vastauksena vertaisarviointikertomuksen jatkotoimiin.

7.  Vertaisarviointikomitea määrittää vertaisarvioinnin kohteena olevia toimivaltaisia viranomaisia kuultuaan vertaisarvioinnin perustellut päähavainnot. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee vertaisarvioinnin ja 6 kohdassa tarkoitetun seurantakertomuksen perustellut päähavainnot. Jos arvopaperimarkkinaviranomaisen perustellut päähavainnot poikkeavat vertaisarviointiarviointikomitean määrittämistä, arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa vertaisarviointikomitean havainnot luottamuksellisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Jos vertaisarvioinnin kohteena oleva toimivaltainen viranomainen on huolissaan siitä, että arvopaperimarkkinaviranomaisen perusteltujen päähavaintojen julkistaminen aiheuttaisi riskin rahoitusjärjestelmän vakaudelle, sillä on oltava mahdollisuus saattaa asia hallintoneuvoston käsiteltäväksi. Hallintoneuvosto voi päättää olla julkaisematta kyseisiä otteita.

8.  Tämän artiklan soveltamiseksi johtokunta tekee ehdotuksen vertaisarviointia koskevaksi seuraavien kahden vuoden työsuunnitelmaksi, jossa otetaan huomioon muun muassa aiemmista vertaisarviointiprosesseista saadut kokemukset sekä 45 b artiklassa tarkoitettujen koordinointiryhmien keskustelut. Vertaisarviointia koskeva työsuunnitelma on vuosittaisen ja monivuotisen työohjelman erillinen osa. Se on julkistettava. Kiireellisissä tai odottamattomissa tapauksissa arvopaperimarkkinaviranomainen voi päättää toteuttaa ylimääräisiä vertaisarviointeja.

▼B

31 artikla

Yhteensovittamista koskeva tehtävä

▼M3

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen huolehtii toimivaltaisten viranomaisten välisestä yleisestä yhteensovittamisesta erityisesti silloin, kun epäsuotuisat muutokset voivat vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai finanssijärjestelmän vakauden unionissa.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen edistää yhteensovitettua unionin toimintaa muun muassa,

▼B

a) 

helpottamalla toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa;

b) 

määrittämällä sellaisten tietojen laajuuden, joiden olisi oltava kaikkien asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten saatavilla, ja varmistamalla mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa näiden tietojen luotettavuuden;

c) 

toimimalla neuvoa-antavana sovittelijana toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan soveltamista;

d) 

ilmoittamalla viipymättä EJRK:lle mahdollisista kriisitilanteista;

▼M3

e) 

toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä helpottaakseen asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten toiminnan yhteensovittamista tilanteissa, joissa muutokset saattavat vaarantaa finanssimarkkinoiden toiminnan;

▼M3

ea) 

toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien toimien yhteensovittamiseksi, jotta voidaan helpottaa teknologiseen innovointiin tukeutuvien toimijoiden tai tuotteiden pääsyä markkinoille;

▼B

f) 

kokoamalla keskitetysti tiedot, jotka liittyvät useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa toimintaa harjoittavia finanssimarkkinoiden toimijoita koskeviin raportointivelvoitteisiin ja jotka saadaan toimivaltaisilta viranomaisilta 21 ja 35 artiklan mukaisesti. Arvopaperimarkkinaviranomainen jakaa nämä tiedot muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

▼M3

3.  Tukeakseen teknologista innovointia koskevan yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan kehittämistä arvopaperimarkkinaviranomainen edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä tarvittaessa kuluttajansuoja- ja finanssi-innovaatiokomitean tuella helpottamalla teknologiseen innovointiin tukeutuvien toimijoiden tai tuotteiden pääsyä markkinoille ja erityisesti vaihtamalla tietoja ja parhaita käytäntöjä. Tarvittaessa arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa ohjeita tai suosituksia 16 artiklan mukaisesti.

31 a artikla

Sopivuutta ja luotettavuutta koskeva tietojenvaihto

Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa yhdessä Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) kanssa järjestelmän, joka koskee finanssimarkkinoiden toimijan huomattavien omistusosuuksien haltijoiden, johtohenkilöiden ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnin kannalta olennaisten tietojen vaihtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä, 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien säädösten mukaisesti.

31 b artikla

Sellaisiin toimeksiantoihin, liiketoimiin ja toimiin liittyvä yhteensovittamistehtävä, joilla on huomattavia rajatylittäviä vaikutuksia

Jos toimivaltaisella viranomaisella on todisteita tai monista eri lähteistä saatuja selkeitä viitteitä, joiden perusteella se voi epäillä, että toimeksiannot tai liiketoimet taikka mitkä tahansa muut toimet, joilla on huomattavia rajatylittäviä vaikutuksia, uhkaavat finanssimarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja eheyttä taikka unionin finanssijärjestelmän vakautta, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja annettava tarvittavat tiedot. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa asianmukaisia jatkotoimia koskevan lausunnon niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa epäilty toiminta on tapahtunut.

▼B

32 artikla

▼M3

Markkinakehityksen arvioiminen, stressitestit mukaan luettuina

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen seuraa ja arvioi markkinakehitystä omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa tiedottaa mikrotason vakavaraisuusvalvonnan keskeisistä kehityssuuntauksista, mahdollisista riskeistä ja haavoittuvuuksista Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen), EJRK:lle sekä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Arvopaperimarkkinaviranomainen sisällyttää arvioonsa analyysin markkinoista, joilla finanssimarkkinoiden toimijat toimivat, ja arvion markkinoiden mahdollisten muutosten vaikutuksista näihin finanssimarkkinoiden toimijoihin.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen aloittaa ja sovittaa yhteen unionin laajuisia arviointeja finanssimarkkinoiden toimijoiden kyvystä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä. Tätä varten se kehittää:

a) 

yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan talousskenaarioiden vaikutusta jonkin finanssimarkkinoiden toimijan taloudelliseen tilanteeseen, ottaen huomioon muun muassa ympäristön kannalta epäsuotuisasta kehityksestä johtuvat riskit.

▼M3

aa) 

yhteisiä menetelmiä, joilla yksilöidään unionin laajuisiin arviointeihin otettavat finanssimarkkinoiden toimijat.

▼B

b) 

yhteisiä lähestymistapoja, joita noudattamalla ilmoitetaan tuloksista, jotka on saatu näistä finanssimarkkinoiden toimijoiden kestokyvyn arvioinneista.

c) 

yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan tiettyjen tuotteiden tai jakeluprosessien vaikutusta finanssimarkkinoiden toimijan taloudelliseen tilanteeseen ja sijoittajiin sekä kuluttajille annettaviin tietoihin.

▼M3

d) 

yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan ympäristöriskien vaikutusta laitosten finanssivakauteen.

Tämän kohdan soveltamista varten arvopaperimarkkinaviranomainen tekee yhteistyötä EJRK:n kanssa.

▼M3

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja EJRK:lle arviointeja omalla vastuualueellaan esiintyvistä suuntauksista, mahdollisista riskeistä ja haavoittuvuuksista yhdessä tämän asetuksen 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen indikaattoreiden kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EU) N:o 1092/2010 säädettyjä EJRK:n tehtäviä.

▼B

Arvopaperimarkkinaviranomainen sisällyttää näihin arviointeihin keskeisten riskien ja haavoittuvuuksien luokittelun ja suosittaa tarvittaessa ennalta ehkäiseviä tai korjaavia toimia.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) kanssa yhteiskomiteassa tekemällään tiiviillä yhteistyöllä, että useita eri toimialoja koskevat muutokset, riskit ja haavoittuvuudet otetaan asiaankuuluvalla tavalla huomioon.

▼M3

33 artikla

Kansainväliset suhteet, vastaavuuden arviointi mukaan luettuna

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kehittää yhteyksiä ja tehdä hallinnollisia järjestelyjä sääntely- ja valvontaviranomaisten, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden hallintojen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten asianomaista toimivaltaa. Näistä järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille ja sen jäsenvaltioille, eivätkä ne estä jäsenvaltioita ja niiden toimivaltaisia viranomaisia tekemästä kahden- tai monenvälisiä järjestelyjä kolmansien maiden kanssa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen ei sovi hallinnollisista järjestelyistä kolmannen maan sääntely- ja valvontaviranomaisten kanssa, jos kolmas maa sisältyy komission Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklan nojalla antaman voimassa olevan delegoidun säädöksen mukaisesti luetteloon sellaisista lainkäyttöalueista, joiden kansallisissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä on strategisia puutteita, jotka muodostavat merkittävän uhan unionin rahoitusjärjestelmälle. Tämä ei sulje pois arvopaperimarkkinaviranomaisen ja kolmannen maan viranomaisten välisen yhteistyön muita muotoja, joiden tarkoituksena on vähentää unionin rahoitusjärjestelmään kohdistuvia uhkia.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen avustaa komissiota kolmansien maiden sääntely- ja valvontajärjestelmien vastaavuutta koskevien päätösten valmistelussa joko komission erillisen neuvontapyynnön perusteella tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten velvoittamana.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen seuraa asiaan kuuluvaa sääntelyn ja valvonnan kehitystä ja täytäntöönpanokäytäntöjä ja markkinakehitystä – painottaen erityisesti niiden vaikutusta rahoitusvakauteen, markkinoiden eheyteen, sijoittajien suojaan tai sisämarkkinoiden toimintaan – siinä määrin kuin ne ovat merkityksellisiä riskiperusteisten vastaavuuden arviointien kannalta niissä kolmansissa maissa, joiden osalta komissio on tehnyt vastaavuutta koskevat päätökset 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten nojalla.

Lisäksi se tarkistaa, täyttyvätkö ne perusteet edelleen, joiden mukaisesti kyseiset vastaavuutta koskevat päätökset on tehty ja kyseisissä päätöksissä mahdollisesti asetetut ehdot on vahvistettu.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi olla yhteydessä kolmansien maiden asianomaisten viranomaisten kanssa. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan pankkiviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) luottamuksellisen raportin, jossa esitetään yhteenveto sen kaikkia vastaavia kolmansia maita koskevista seurantatoimista tekemistään havainnoista. Kertomuksessa käsitellään erityisesti vaikutuksia finanssivakauteen, markkinoiden eheyteen, sijoittajien suojaan ja sisämarkkinoiden toimintaan.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen havaitsee tässä kohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden sääntely-, valvonta- tai täytäntöönpanokäytännöissä sellaisia olennaisia muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa unionin tai yhden tai useamman sen jäsenvaltion finanssivakauteen, markkinoiden eheyteen, sijoittajien suojaan tai sisämarkkinoiden toimintaan, se ilmoittaa asiasta ilman aiheetonta viivästystä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle luottamuksellisesti.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä sellaisten kolmansien maiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden sääntely- ja valvontajärjestelmät on tunnustettu vastaaviksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä vahvistettuja erityisiä vaatimuksia ja edellyttäen, että tämän artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä esitetyt edellytykset täyttyvät. Periaatteessa tätä yhteistyötä on tehtävä kyseisten kolmansien maiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa sovittujen hallinnollisten järjestelyjen pohjalta. Tällaisista hallinnollisista järjestelyistä neuvoteltaessa arvopaperimarkkinaviranomainen sisällyttää niihin määräyksiä seuraavista seikoista:

a) 

mekanismit, joiden avulla arvopaperimarkkinaviranomainen voi hankkia tarvittavat tiedot, mukaan luettuina tiedot sääntelyjärjestelmästä, valvontatavasta, keskeisestä markkinakehityksestä ja kaikista muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa vastaavuutta koskevaan päätökseen;

b) 

valvontatoimien koordinointimenettelyt, tarvittaessa myös paikalla toteutettavat tarkastukset, siinä määrin kuin on tarpeen tällaisten vastaavuutta koskevien päätösten jatkotoimien kannalta.

Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa komissiolle, jos kolmannen maan toimivaltainen viranomainen kieltäytyy tällaisista hallinnollisista järjestelyistä tai tosiasiallisesta yhteistyöstä.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kehittää hallinnollisia järjestelyjä varten mallin, jotta unioniin voidaan luoda yhdenmukaiset, tehokkaat ja vaikuttavat valvontakäytännöt ja lujittaa valvonnan kansainvälistä koordinointia. Toimivaltaisten viranomaisten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan tällaista hallinnollisten järjestelyjen mallia.

Arvopaperimarkkinaviranomainen sisällyttää 43 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen tiedot valvontaviranomaisten, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden hallintojen kanssa sovituista hallinnollisista järjestelyistä, arvopaperimarkkinaviranomaisen komissiolle tarjoamasta avusta vastaavuutta koskevien päätösten valmistelussa sekä arvopaperimarkkinaviranomaisen tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti toteuttamasta seurannasta.

6.  Arvopaperimarkkinaviranomainen osallistuu tämän asetuksen ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten mukaisten valtuuksiensa rajoissa unionin etujen yhtenäiseen, yhteiseen, johdonmukaiseen ja vaikuttavaan edustamiseen kansainvälisillä foorumeilla.

▼M3 —————

▼B

35 artikla

Tietojen kerääminen

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä toimitettava sille kaikki tiedot, joita se tarvitsee tässä asetuksessa sille osoitettujen tehtävien suorittamiseen, edellyttäen että niillä on laillinen pääsy asiaankuuluviin tietoihin ja että pyyntö on tarpeellinen kyseisen tehtävän luonteeseen nähden.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös pyytää, että tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin ja määritellyissä muodoissa. Tällaisissa pyynnöissä on mahdollisuuksien mukaan käytettävä yhteisiä raportointimalleja.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti perustellun pyynnön perusteella antaa kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta toimivaltainen viranomainen voi hoitaa tehtävänsä alakohtaisessa lainsäädännössä ja 70 artiklassa säädettyä salassapitovelvollisuutta noudattaen.

4.  Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää tämän artiklan mukaisesti tietoja ja jotta voidaan välttää ilmoitusvelvoitteiden päällekkäisyys, sen on otettava huomioon Euroopan tilastojärjestelmän ja EKPJ:n tuottamat ja jakamat asiaankuuluvat ja jo olemassa olevat tilastot.

5.  Jos tietoja ei ole saatavilla tai jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät anna niitä ajoissa saataville, arvopaperimarkkinaviranomainen voi osoittaa asianmukaisesti perustellun pyynnön asianomaisen jäsenvaltion muille valvontaviranomaisille, valtionvarain hoidosta vastaavalle ministeriölle, jos tällä on käytettävissään vakavaraisuutta koskevia tietoja, kansalliselle keskuspankille tai tilastotoimistolle.

6.  Jos tietoja ei ole saatavilla tai niitä ei ole ajoissa saatavilla 1 tai 5 kohdan mukaisesti, arvopaperimarkkinaviranomainen voi osoittaa asianmukaisesti perustellun tiedustelun suoraan asianomaisille finanssimarkkinoiden toimijoille. Perustellussa pyynnössä on selitettävä, miksi näitä yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita koskevat tiedot ovat tarpeen.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on ilmoitettava tämän kohdan ja 5 kohdan mukaisesti tehdyistä pyynnöistä asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

Toimivaltaisten viranomaisten on arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä avustettava sitä tällaisten tietojen keräämisessä.

7.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi käyttää tämän artiklan nojalla saamiaan luottamuksellisia tietoja ainoastaan tässä asetuksessa sille osoitettujen tehtävien suorittamiseen.

36 artikla

Suhde EJRK:aan

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä EJRK:n kanssa.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa EJRK:lle säännöllisesti ja oikea-aikaisesti tietoja, joita EJRK tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen. EJRK:n tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemat tiedot, jotka eivät ole tiivistelmän tai koosteen muodossa, on toimitettava sille perustellusta pyynnöstä viipymättä asetuksen (EU) N:o 1092/2010 15 artiklan mukaisesti. Arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa yhteistyössä EJRK:n kanssa käyttöön asianmukaisia sisäisiä menettelyjä luottamuksellisten tietojen, erityisesti yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita koskevien luottamuksellisten tietojen, siirtoa varten.

▼M3 —————

▼M3

4.  Saadessaan EJRK:lta itselleen osoitetun varoituksen tai suosituksen arvopaperimarkkinaviranomainen keskustelee tästä varoituksesta tai suosituksesta seuraavassa hallintoneuvoston kokouksessa tai tarvittaessa aiemmin arvioidakseen kyseisen varoituksen tai suosituksen vaikutuksia arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien suorittamiseen ja mahdollisia jatkotoimia.

Arvopaperimarkkinaviranomainen päättää asianmukaisella päätöksentekomenettelyllä, mitä sille tällä asetuksella myönnettyjen valtuuksien mukaisia toimia sen on toteutettava varoituksissa tai suosituksissa yksilöityjen kysymysten ratkaisemiseksi.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei ryhdy varoituksen tai suosituksen perusteella toimiin, sen on perusteltava EJRK:lle, minkä vuoksi se jättää toimet toteuttamatta. EJRK ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille asetuksen (EU) N:o 1092/2010 19 artiklan 5 kohdan mukaisesti. EJRK ilmoittaa asiasta myös neuvostolle.

5.  Saatuaan EJRK:lta toimivaltaiselle viranomaiselle osoitetun varoituksen tai suosituksen arvopaperimarkkinaviranomainen käyttää tarvittaessa sille tällä asetuksella myönnettyjä valtuuksia varmistaakseen, että jatkotoimet toteutetaan ajoissa.

Jos toimivaltainen viranomainen, jolle EJRK:n suositus on osoitettu, ei aio noudattaa sitä, sen on ilmoitettava hallintoneuvostolle, miksi se ei ryhdy toimiin, ja keskusteltava tätä koskevista perusteluistaan hallintoneuvoston kanssa.

Kun toimivaltainen viranomainen ilmoittaa asetuksen (EU) N:o 1092/2010 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja EJRK:lle EJRK:n suosituksen perusteella toteuttamistaan toimista, sen on otettava hallintoneuvoston näkemykset asianmukaisesti huomioon.

▼M3 —————

▼B

37 artikla

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä

1.  Perustetaan arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä sidosryhmien kuulemisen helpottamiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien kannalta olennaisilla aloilla. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmää kuullaan sellaisten toimien johdosta, jotka toteutetaan teknisiä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja koskevien 10–15 artiklan mukaisesti sekä, siltä osin kuin ne eivät koske yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita, ohjeita ja suosituksia koskevan 16 artiklan mukaisesti. Jos toimet on toteutettava pikaisesti eikä kuuleminen ole mahdollista, arvopaperimarkkina-alan osallisryhmälle ilmoitetaan tästä mahdollisimman pian.

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

▼M3

2.  Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmässä on 30 jäsentä. Nämä jäsenet muodostuvat seuraavasti:

a) 

13 jäsentä edustaa tasasuhtaisesti unionissa toimivia finanssimarkkinoiden toimijoita,

b) 

13 jäsentä edustaa unionissa toimivien finanssimarkkinoiden toimijoiden työntekijöiden edustajia, kuluttajia, finanssipalvelujen käyttäjiä sekä pienten ja keskisuurten yritysten edustajia ja

c) 

neljä jäsenistä on tiedeyhteisön johtavia riippumattomia edustajia.

3.  Hallintoneuvosto nimittää arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenet avoimen ja läpinäkyvän valintamenettelyn perusteella. Tehdessään päätöstään hallintoneuvosto varmistaa mahdollisimman pitkälle, että se heijastaa asianmukaisesti arvopaperimarkkina-alan moninaisuutta, että sen maantieteellinen ja sukupuolijakauma ovat asianmukaiset ja että se edustaa sidosryhmiä kaikkialta unionista. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenet valitaan heidän pätevyytensä, osaamisensa, asiaa koskevien tietojensa ja todistetun asiantuntemuksensa perusteella.

3 a.  Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenet valitsevat puheenjohtajan keskuudestaan. Puheenjohtaja valitaan kahden vuoden kaudeksi.

Euroopan parlamentti voi kutsua arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän puheenjohtajan antamaan lausunnon Euroopan parlamentille ja vastaamaan pyydettäessä sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa kaikki tarvittavat tiedot, jollei tämän asetuksen 70 artiklassa tarkoitetusta salassapitovelvollisuudesta muuta johdu, ja varmistaa riittävien sihteeripalvelujen tarjoamisen arvopaperimarkkina-alan osallisryhmälle. Voittoa tavoittelemattomia järjestöjä edustavien arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenille, toimialan edustajia lukuun ottamatta, maksetaan asianmukainen korvaus. Tällaisessa korvauksessa on otettava huomioon jäsenten tekemä valmistelu- ja seurantatyö, ja sen on oltava vähintään samansuuruinen kuin neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 ( 11 ) säädettyjen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, V osaston 1 luvun 2 jakson mukainen virkamiehille maksettava korvaus. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä voi perustaa teknisiä kysymyksiä käsitteleviä työryhmiä. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenten toimikausi on neljä vuotta, jonka jälkeen järjestetään uusi valintamenettely.

▼B

Sama henkilö voi olla arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenenä kaksi peräkkäistä toimikautta.

▼M3

5.  Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä voi antaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle neuvoja mistä tahansa asiasta, joka liittyy erityisesti 10–16 artiklassa sekä 29, 30 ja 32 artiklassa säädettyihin arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin.

Jos arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenet eivät pysty sopimaan neuvoista, yksi kolmannes sen jäsenistä tai yhtä sidosryhmää edustavat jäsenet voivat antaa erillisiä neuvoja.

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä, pankkialan osallisryhmä, vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmä ja lisäeläkealan osallisryhmä voivat antaa yhteisiä neuvoja asioissa, jotka liittyvät Euroopan valvontaviranomaisten 56 artiklan mukaisesti tekemään työhön, joka koskee yhteisiä kantoja ja yhteisiä säädöksiä.

▼B

6.  Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä hyväksyy työjärjestyksensä jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

▼M3

7.  Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän neuvot, sen jäsenten antamat erilliset neuvot ja sen kuulemisista saadut tulokset sekä tiedot siitä, kuinka kuulemisista kerätyt neuvot ja näkemykset on otettu huomioon.

▼B

38 artikla

Turvatoimet

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa, että 18 tai 19 artiklan nojalla tehdyt päätökset eivät millään tavalla vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen vastuuseen.

2.  Jos jäsenvaltio katsoo, että 19 artiklan 3 kohdan nojalla tehty päätös vaikuttaa sen finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi ilmoittaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja komissiolle kahden viikon kuluessa siitä, kun arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksestä on ilmoitettu toimivaltaiselle viranomaiselle, ettei kyseinen toimivaltainen viranomainen pane päätöstä täytäntöön.

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on selkeästi ja nimenomaisesti selitettävä, minkä vuoksi ja millä tavoin päätös vaikuttaa sen finanssipoliittiseen vastuuseen.

Siinä tapauksessa, että ilmoitus tehdään, arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen täytäntöönpano keskeytetään.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on kuukauden kuluessa jäsenvaltion ilmoituksesta ilmoitettava jäsenvaltiolle, aikooko arvopaperimarkkinaviranomainen pitää päätöksensä voimassa, muuttaa sitä tai kumota sen. Jos päätös pidetään voimassa tai sitä muutetaan, arvopaperimarkkinaviranomaisen on todettava, että päätös ei vaikuta finanssipoliittiseen vastuuseen.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen pitää päätöksensä voimassa, neuvosto hyväksyy jossain istunnossaan, joka pidetään kahden kuukauden kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaisen neljännen alakohdan mukaisesta jäsenvaltiolle antamasta ilmoituksesta, annettujen äänten enemmistöllä päätöksen siitä, pidetäänkö arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös voimassa.

Jos neuvosto asiaa käsiteltyään ei tee viidennen alakohdan mukaista päätöstä arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen voimassa pitämisestä, arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös raukeaa.

3.  Jos jäsenvaltio katsoo, että 18 artiklan 3 kohdan nojalla tehty päätös vaikuttaa sen finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi ilmoittaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle, komissiolle ja neuvostolle kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksestä on ilmoitettu toimivaltaiselle viranomaiselle, ettei kyseinen toimivaltainen viranomainen pane päätöstä täytäntöön.

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on selkeästi ja nimenomaisesti selitettävä, minkä vuoksi ja millä tavoin päätös vaikuttaa sen finanssipoliittiseen vastuuseen.

Siinä tapauksessa, että ilmoitus tehdään, arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen täytäntöönpano keskeytetään.

Neuvosto kutsuu kymmenen työpäivän kuluessa istunnon koolle ja hyväksyy jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä päätöksen siitä, kumotaanko arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös.

Jos neuvosto asiaa käsiteltyään ei hyväksy neljännen alakohdan mukaisesti päätöstä arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen kumoamisesta, arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen täytäntöönpanon keskeyttäminen päättyy.

4.  Jos neuvosto on 3 kohdan mukaisesti hyväksynyt päätöksen olla kumoamatta arvopaperimarkkinaviranomaisen 18 artiklan 3 kohdan nojalla tekemää päätöstä ja asianomainen jäsenvaltio edelleen katsoo, että arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös vaikuttaa sen finanssipoliittiseen vastuuseen, kyseinen jäsenvaltio voi ilmoittaa asiasta komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja pyytää neuvostoa käsittelemään asian uudelleen. Asianomaisen jäsenvaltion on selkeästi perusteltava, miksi se ei hyväksy neuvoston päätöstä.

Neljän viikon kuluessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta neuvosto vahvistaa alkuperäisen päätöksensä tai hyväksyy uuden päätöksen 3 kohdan mukaisesti.

Neuvosto voi pidentää mainittua neljän viikon määräaikaa edelleen neljällä viikolla, jos tapauksen erityisolosuhteet sitä vaativat.

5.  Kaikenlainen tämän artiklan väärinkäyttö, erityisesti arvopaperimarkkinaviranomaisen sellaisen päätöksen osalta, jolla ei ole merkittävää tai olennaista finanssipoliittista vaikutusta, kielletään sisämarkkinoille soveltumattomana.

▼M3

39 artikla

Päätöksentekomenettelyt

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii tämän artiklan 2–6 kohdan mukaisesti tehdessään päätöksiä 17, 18 ja 19 artiklan nojalla.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa sille, jolle kulloinenkin päätös on osoitettu, aikomuksestaan tehdä päätös vastaanottajan virallisella kielellä ja asettaa määräajan, jonka kuluessa päätöksen vastaanottaja voi esittää näkemyksensä päätöksen sisällöstä, ottaen tarkasti huomioon asian kiireellisyyden, monitahoisuuden ja mahdolliset seuraukset. Päätöksen vastaanottaja voi esittää näkemyksensä virallisella kielellään. Ensimmäisessä virkkeessä säädetty koskee soveltuvin osin 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja suosituksia.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökset on perusteltava.

4.  Niille, joille arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökset on osoitettu, on ilmoitettava oikeussuojakeinoista, jotka ovat tämän asetuksen mukaan käytettävissä.

5.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen on tehnyt 18 artiklan 3 tai 4 kohdan mukaisen päätöksen, se tarkastelee kyseistä päätöstä uudelleen sopivin väliajoin.

6.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen 17, 18 tai 19 artiklan nojalla tekemät päätökset julkistetaan. Julkistamisen yhteydessä ilmoitetaan kyseisen toimivaltaisen viranomaisen tai finanssimarkkinoiden toimijan nimi ja päätöksen pääasiallinen sisältö, paitsi jos julkistaminen olisi ristiriidassa kyseisten finanssimarkkinoiden toimijoiden oikeutettujen etujen tai liikesalaisuuksien suojelemisen kanssa tai voisi vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden taikka unionin koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauden.

▼BIII LUKU

ORGANISAATIO1 JAKSO

Hallintoneuvosto

40 artikla

Kokoonpano

1.  Hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

▼M3

a) 

puheenjohtaja;

▼B

b) 

kustakin jäsenvaltiosta sen kansallisen viranomaisen päällikkö, jonka toimivaltaan kuuluu finanssimarkkinoiden toimijoiden valvonta kyseisessä jäsenvaltiossa ja jonka on osallistuttava hallintoneuvoston kokouksiin henkilökohtaisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa;

c) 

komission edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin;

d) 

EJRK:n edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin;

e) 

kummankin muun Euroopan valvontaviranomaisen edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin.

2.  Hallintoneuvosto kutsuu arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän kokouksiin säännöllisesti ja vähintään kaksi kertaa vuodessa.

3.  Kunkin toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä on nimetä henkilöstöstään korkean tason varajäsen, joka voi toimia 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen sijaisena tämän ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen.

4.  Niissä jäsenvaltioissa, joissa on useampi kuin yksi viranomainen, joka on vastuussa tämän asetuksen mukaisesta valvonnasta, nämä viranomaiset sopivat yhteisestä edustajasta. Jos hallintoneuvoston käsiteltävänä oleva asia ei kuulu sen kansallisen viranomaisen toimivaltaan, jota 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu jäsen edustaa, tämä jäsen voi kuitenkin ottaa mukaansa asianomaisen kansallisen viranomaisen edustajan, joka ei osallistu äänestyksiin.

5.  Kun toimitaan direktiivin 94/19/EY soveltamisalalla, 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen mukana voi tarvittaessa olla kyseisessä jäsenvaltioissa sijoittajien korvausjärjestelmiä hallinnoivien elinten edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin.

6.  Hallintoneuvosto voi sallia tarkkailijoiden läsnäolon.

Toimitusjohtaja voi osallistua hallintoneuvoston kokouksiin ilman äänioikeutta.

▼M3

7.  Jos 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kansallinen viranomainen ei ole vastuussa kuluttajansuojasääntöjen noudattamisen valvonnasta, kyseisessä alakohdassa tarkoitettu hallintoneuvoston jäsen voi päättää kutsua jäsenvaltion kuluttajansuojaviranomaisen edustajan, joka ei osallistu äänestyksiin. Jos vastuu kuluttajansuoja-asioista jakautuu jossakin jäsenvaltiossa useamman viranomaisen kesken, kyseisten viranomaisten on sovittava yhteisestä edustajasta.

▼M3

41 artikla

Sisäiset komiteat

1.  Hallintoneuvosto voi omasta aloitteestaan tai puheenjohtajansa pyynnöstä perustaa sisäisiä komiteoita hallintoneuvostolle annettuja erityistehtäviä varten. Hallintoneuvosto voi johtokunnan tai puheenjohtajan pyynnöstä perustaa sisäisiä komiteoita johtokunnalle annettuja erityistehtäviä varten. Hallintoneuvosto voi siirtää tiettyjä selkeästi määriteltyjä tehtäviä ja päätöksiä sisäisille komiteoille, johtokunnalle tai puheenjohtajalle.

2.  Puheenjohtaja esittää 17 artiklan soveltamiseksi hallintoneuvoston hyväksyttäväksi päätöksen kutsua koolle riippumaton lautakunta. Riippumaton lautakunta koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kuudesta muusta jäsenestä, joita puheenjohtaja johtokuntaa kuultuaan ehdottaa avoimen osallistumispyynnön perusteella. Kyseiset kuusi muuta jäsentä eivät saa edustaa sellaista toimivaltaista viranomaista, jonka väitetään rikkoneen unionin oikeutta, eikä heillä saa olla omaa etua valvottavanaan asiassa eikä suoraa kytköstä kyseiseen toimivaltaiseen viranomaiseen.

Kullakin lautakunnan jäsenellä on yksi ääni.

Lautakunnan päätös hyväksytään, jos vähintään neljä lautakunnan jäsentä äänestää sen puolesta.

3.  Puheenjohtaja esittää 19 artiklan soveltamiseksi hallintoneuvoston hyväksyttäväksi päätöksen kutsua koolle riippumaton lautakunta. Riippumaton lautakunta koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kuudesta muusta jäsenestä, joita puheenjohtaja johtokuntaa kuultuaan ehdottaa avoimen osallistumispyynnön perusteella. Kyseiset kuusi muuta jäsentä eivät saa edustaa erimielisyyden osapuolina olevia toimivaltaisia viranomaisia eikä heillä saa olla omaa etua valvottavanaan asiassa eikä suoraa kytköstä kyseiseen toimivaltaiseen viranomaiseen.

Kullakin lautakunnan jäsenellä on yksi ääni.

Lautakunnan päätös hyväksytään, jos vähintään neljä lautakunnan jäsentä äänestää sen puolesta.

4.  Puheenjohtaja voi 22 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn tutkinnan suorittamista varten esittää hallintoneuvoston hyväksyttäväksi päätöksen tällaisen tutkinnan käynnistämiseksi ja päätöksen riippumattoman lautakunnan koollekutsumiseksi. Riippumaton lautakunta koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kuudesta muusta jäsenestä, joita puheenjohtaja johtokuntaa kuultuaan ehdottaa avoimen osallistumispyynnön perusteella.

Kullakin lautakunnan jäsenellä on yksi ääni.

Lautakunnan päätös hyväksytään, jos vähintään neljä lautakunnan jäsentä äänestää sen puolesta.

5.  Tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut lautakunnat tai puheenjohtaja esittävät 17 tai 19 artiklan mukaiset päätökset hallintoneuvoston lopullisesti hyväksyttäväksi. Tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettu lautakunta esittää 22 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla suoritetun tutkinnan tulokset hallintoneuvostolle.

6.  Hallintoneuvosto hyväksyy tässä artiklassa tarkoitettujen riippumattomien lautakuntien työjärjestyksen.

42 artikla

Hallintoneuvoston riippumattomuus

1.  Hallintoneuvoston jäsenet toimivat heille tässä asetuksessa annettuja tehtäviä suorittaessaan riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan koko unionin edun mukaisesti pyytämättä tai ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, miltään hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä.

2.  Jäsenvaltiot, unionin toimielimet tai elimet taikka muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan hallintoneuvoston jäseniin heidän suorittaessaan tehtäviään.

3.  Hallintoneuvoston kokouksiin osallistuvien hallintoneuvoston jäsenten, puheenjohtajan sekä hallintoneuvoston kokouksiin osallistuvien äänioikeudettomien edustajien ja tarkkailijoiden on ilmoitettava tarkasti ja täydellisesti ennen jokaista tällaista kokousta sellaisten etunäkökohtien puuttumisesta tai olemassaolosta, joiden voitaisiin katsoa heikentävän heidän riippumattomuuttaan esityslistalla olevien asioiden suhteen, ja pidättäydyttävä osallistumasta kyseisiä kohtia koskevaan keskusteluun ja äänestykseen.

4.  Hallintoneuvosto vahvistaa työjärjestyksessään käytännön järjestelyt 3 kohdassa tarkoitettua etunäkökohtailmoitusta koskevaa sääntöä varten sekä eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa varten.

▼B

43 artikla

Tehtävät

▼M3

1.  Hallintoneuvosto ohjaa arvopaperimarkkinaviranomaisen työtä ja vastaa II luvussa tarkoitettujen päätösten tekemisestä. Hallintoneuvosto antaa arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnot, suositukset, ohjeet ja päätökset sekä antaa II luvussa tarkoitetut neuvot tapauksen mukaan asiaankuuluvan sisäisen komitean tai lautakunnan, puheenjohtajan tai johtokunnan ehdotuksen perusteella.

▼M3 —————

▼B

4.  Hallintoneuvosto hyväksyy ennen kunkin vuoden syyskuun 30 päivää johtokunnan ehdotuksen perusteella arvopaperimarkkinaviranomaisen seuraavan vuoden työohjelman ja antaa sen tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Työohjelman hyväksyminen ei vaikuta vuosittaiseen talousarviomenettelyyn, ja työohjelma julkistetaan.

▼M3

5.  Hallintoneuvosto hyväksyy johtokunnan ehdotuksen perusteella arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaa, puheenjohtajan tehtävät mukaan lukien, koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa sen kunakin vuonna viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Kertomus julkistetaan.

▼B

6.  Hallintoneuvosto hyväksyy arvopaperimarkkinaviranomaisen monivuotisen työohjelman ja antaa sen tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Monivuotisen työohjelman hyväksyminen ei vaikuta vuosittaiseen talousarviomenettelyyn, ja työohjelma julkistetaan.

7.  Hallintoneuvosto hyväksyy talousarvion 63 artiklan mukaisesti.

▼M3

8.  Hallintoneuvostolla on puheenjohtajaan ja toimitusjohtajaan nähden kurinpidollinen toimivalta. Se voi erottaa toimitusjohtajan 51 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

▼M3

43 a artikla

Hallintoneuvoston tekemien päätösten avoimuus

Sen estämättä, mitä 70 artiklassa säädetään, arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa viimeistään kuuden viikon kuluessa kustakin hallintoneuvoston kokouksesta Euroopan parlamentille kyseisestä kokouksesta ainakin kattavan ja tarkoituksenmukaisen pöytäkirjan, jonka avulla saadaan kattava käsitys keskusteluista ja johon kuuluu selityksin varustettu luettelo päätöksistä. Pöytäkirjassa ei saa antaa kuvaa hallintoneuvostossa käydyistä yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita koskevista keskusteluista, jollei 75 artiklan 3 kohdassa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyissä säädöksissä toisin säädetä.

▼B

44 artikla

Päätöksenteko

▼M3

1.  Hallintoneuvoston päätökset tehdään sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni.

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset tämän asetuksen 10–16 artiklassa yksilöityjen säädösten sekä 9 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan ja tämän asetuksen VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja päätösten osalta jäsentensä määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa ja siirtymämääräyksiä koskevassa pöytäkirjassa N:o 36 olevassa 3 artiklassa.

Puheenjohtaja ei saa äänestää toisessa alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä.

Hallintoneuvosto pyrkii puheenjohtajan ehdotuksia käsitellessään yksimielisyyteen, kun on kyse 41 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisten lautakuntien kokoonpanosta ja 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vertaisarviointikomitean jäsenistä. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, hallintoneuvoston päätökset tehdään sen äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan enemmistöllä. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni.

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset 18 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisten päätösten osalta hallintoneuvoston äänioikeutettujen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä.

▼B

2.  Puheenjohtaja kutsuu hallintoneuvoston koolle omasta aloitteestaan tai kolmasosan jäsenistä sitä pyytäessä ja johtaa hallintoneuvoston kokouksia.

3.  Hallintoneuvosto hyväksyy ja julkistaa työjärjestyksensä.

▼M3

4.  Edellä olevien 17, 19 ja 30 artiklan mukaisten päätösten osalta hallintoneuvosto äänestää ehdotetuista päätöksistä kirjallisella menettelyllä. Hallintoneuvoston äänivaltaisilla jäsenillä on kahdeksan työpäivää aikaa äänestää. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni. Ehdotettu päätös katsotaan hyväksytyksi, ellei hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten yksinkertainen enemmistö vastusta sitä. Äänestämästä pidättymistä ei lasketa hyväksymiseksi tai vastustamiseksi, eikä sitä oteta huomioon laskettaessa annettujen äänten määrää. Jos kolme äänivaltaista hallintoneuvoston jäsentä vastustaa kirjallista menettelyä, hallintoneuvosto keskustelee ja päättää päätösehdotuksesta tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Äänioikeudettomat jäsenet ja tarkkailijat eivät toimitusjohtajaa lukuun ottamatta saa osallistua hallintoneuvostossa käytäviin yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita koskeviin keskusteluihin, jollei 75 artiklan 3 kohdassa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä säädöksissä toisin säädetä.

▼M3

5.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja voi milloin tahansa pyytää äänestystä. Arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto pyrkii päätöksiä tehdessään yksimielisyyteen, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta puheenjohtajan valtaan pyytää äänestystä ja arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksentekomenettelyjen tehokkuuteen.

▼B2 JAKSO

Johtokunta

▼M3

45 artikla

Kokoonpano

1.  Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten keskuudestaan valitsemaa hallintoneuvoston jäsentä.

Kullakin johtokunnan jäsenellä, puheenjohtajaa lukuun ottamatta, on varajäsen, joka voi toimia jäsenen sijaisena tämän ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen.

2.  Hallintoneuvoston valitsemien jäsenten toimikausi on kaksi ja puoli vuotta. Toimikautta voidaan jatkaa kerran. Johtokunnan kokoonpanon on oltava oikeasuhteinen ja sukupuolijakaumaltaan tasapuolinen, ja sen on edustettava koko unionia. Toimikausien on oltava limittäisiä, ja niihin sovelletaan asianmukaista vuorottelujärjestelmää.

3.  Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle omasta aloitteestaan tai vähintään kolmasosan jäsenistä sitä pyytäessä ja johtaa johtokunnan kokouksia. Johtokunta kokoontuu ennen kutakin hallintoneuvoston kokousta ja niin usein kuin johtokunta katsoo tarpeelliseksi. Se kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa.

4.  Johtokunnan jäsenten apuna voi olla neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei sen työjärjestyksestä muuta johdu. Äänioikeudettomat jäsenet eivät, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, saa osallistua johtokunnassa käytäviin yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita koskeviin keskusteluihin.

▼M3

45 a artikla

Päätöksenteko

1.  Johtokunnan päätökset tehdään sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä yksimielisyyteen pyrkien. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Puheenjohtaja on äänivaltainen jäsen.

2.  Toimitusjohtaja ja komission edustaja osallistuvat johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta. Komission edustajalla on äänioikeus 63 artiklassa tarkoitetuissa asioissa.

3.  Johtokunta hyväksyy ja julkistaa työjärjestyksensä.

45 b artikla

Koordinointiryhmät

1.  Johtokunta voi perustaa omasta aloitteestaan tai toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä koordinointiryhmiä käsittelemään määriteltyjä aiheita, joiden osalta koordinointi voi olla tarpeen, markkinakehitys huomioon ottaen. Johtokunta perustaa koordinointiryhmiä käsittelemään määriteltyjä aiheita, jos viisi hallintoneuvoston jäsentä sitä pyytää.

2.  Kaikkien toimivaltaisten viranomaisten on osallistuttava koordinointiryhmiin, ja niiden on 35 artiklan mukaisesti annettava koordinointiryhmille tarvittavat tiedot, jotta koordinointiryhmät voivat hoitaa koordinointitehtävänsä toimeksiantonsa mukaisesti. Koordinointiryhmien työn on perustuttava toimivaltaisten viranomaisten antamiin tietoihin ja arvopaperimarkkinaviranomaisen tekemiin havaintoihin.

3.  Ryhmien puheenjohtajana toimii yksi johtokunnan jäsenistä. Kukin koordinointiryhmästä vastuussa oleva johtokunnan jäsen antaa vuosittain hallintoneuvostolle kertomuksen keskustelujen tärkeimmistä kohdista ja havainnoista ja – mikäli se katsotaan aiheelliseksi – ehdottaa sääntelyä koskevia jatkotoimia tai vertaisarviointia kyseisellä alalla. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle, miten ne ovat ottaneet koordinointiryhmien työn huomioon toiminnassaan.

4.  Seuratessaan markkinakehitystä, jota koordinointiryhmien työ mahdollisesti koskee, arvopaperimarkkinaviranomainen voi 35 artiklan nojalla pyytää toimivaltaisia viranomaisia toimittamaan tiedot, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen tarvitsee voidakseen hoitaa seurantatehtävänsä.

▼M3

46 artikla

Johtokunnan riippumattomuus

Johtokunnan jäsenet toimivat riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan koko unionin edun mukaisesti eivätkä pyydä tai ota ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, miltään hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä.

Jäsenvaltiot, unionin toimielimet tai elimet taikka muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan johtokunnan jäseniin heidän suorittaessaan tehtäviään.

▼B

47 artikla

Tehtävät

1.  Johtokunta huolehtii siitä, että arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa toiminta-ajatuksensa ja suorittaa sille osoitetut tehtävät tämän asetuksen mukaisesti.

2.  Johtokunta antaa vuosittaista ja monivuotista työohjelmaa koskevat ehdotukset hallintoneuvoston hyväksyttäviksi.

3.  Johtokunta käyttää talousarviovaltaansa 63 ja 64 artiklan mukaisesti.

▼M3

3 a.  Johtokunta voi tarkastella kaikkia asioita, joista hallintoneuvoston on tarkoitus tehdä päätös, ja antaa niistä lausunnon ja tehdä niistä ehdotuksia, sen jälkeen kun asiasta on keskusteltu asiaankuuluvassa sisäisessä komiteassa, 30 artiklan mukaisia vertaisarviointeja lukuun ottamatta.

▼B

4.  Johtokunta hyväksyy arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöpolitiikkaa koskevan suunnitelman sekä tarvittavat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen, jäljempänä ”henkilöstösäännöt”, soveltamissäännöt 68 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.  Johtokunta hyväksyy 72 artiklan mukaisesti erityissäännökset, jotka koskevat yleisön oikeutta tutustua arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirjoihin.

▼M3

6.  Johtokunta tekee ehdotuksen arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaa, puheenjohtajan tehtävät mukaan lukien, koskevaksi vuosikertomukseksi hallintoneuvoston hyväksyttäväksi.

▼B

7.  Johtokunta hyväksyy ja julkistaa työjärjestyksensä.

▼M3

8.  Johtokunta nimittää ja erottaa valituslautakunnan jäsenet 58 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti ottaen asianmukaisesti huomioon hallintoneuvoston ehdotuksen.

▼M3

9.  Johtokunnan jäsenet julkistavat tiedon kaikista pidetyistä kokouksista ja mahdollisesti saadusta kestityksestä. Kulut ilmoitetaan henkilöstösääntöjen mukaisesti.

▼B3 JAKSO

Puheenjohtaja

48 artikla

Nimittäminen ja tehtävät

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaista edustaa puheenjohtaja, jonka on oltava kokopäivätoiminen riippumaton ammattihenkilö.

▼M3

Puheenjohtaja vastaa hallintoneuvoston työn valmistelusta, johon kuuluu esityslistan laatiminen hallintoneuvoston hyväksyttäväksi, kokousten koollekutsuminen ja asioiden esittäminen päätettäviksi, ja johtaa hallintoneuvoston kokouksia.

Puheenjohtaja vastaa johtokunnan esityslistan laatimisesta johtokunnan hyväksyttäväksi ja johtaa johtokunnan kokouksia.

Puheenjohtaja voi pyytää johtokuntaa harkitsemaan koordinointiryhmän perustamista 45 b artiklan mukaisesti.

2.  Puheenjohtaja valitaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavan, tasapuolisen sukupuolijakauman periaatetta noudattavan avoimen valintamenettelyn jälkeen ansioiden, pätevyyden, finanssimarkkinoiden toimijoiden ja finanssimarkkinoiden tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvän kokemuksen perusteella. Hallintoneuvosto laatii komission avustamana luettelon pätevistä hakijoista puheenjohtajan tehtävään. Neuvosto tekee luettelon perusteella päätöksen puheenjohtajan nimittämisestä Euroopan parlamentin vahvistuksen jälkeen.

Jos puheenjohtaja ei enää täytä 49 artiklassa esitettyjä edellytyksiä tai jos hänen on todettu syyllistyneen vakavaan väärinkäytökseen, neuvosto voi komission ehdotuksesta, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt, tehdä päätöksen puheenjohtajan erottamiseksi tehtävästään.

Hallintoneuvosto valitsee jäsenistään myös varapuheenjohtajan, joka hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän poissa ollessa. Tätä varapuheenjohtajaa ei saa valita johtokunnan jäsenistä.

▼B

3.  Puheenjohtajan toimikausi on viisi vuotta, ja sitä voidaan jatkaa kerran.

4.  Hallintoneuvosto arvioi yhdeksän kuukauden kuluessa ennen puheenjohtajan viisivuotisen toimikauden päättymistä

a) 

ensimmäisen toimikauden aikana saavutetut tulokset ja tavan, jolla ne on saavutettu;

b) 

arvopaperimarkkinaviranomaisen seuraavien vuosien tehtävät ja velvoitteet.

▼M3

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin yhteydessä puheenjohtajan tehtävät hoitaa varapuheenjohtaja.

Neuvosto voi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin huomioon ottaen jatkaa hallintoneuvoston ehdotuksesta ja komission avustamana puheenjohtajan toimikautta kerran.

5.  Puheenjohtaja voidaan erottaa tehtävästään ainoastaan vakavista syistä. Ainoastaan Euroopan parlamentti voi erottaa puheenjohtajan neuvoston tehtyä asiasta päätöksen hallintoneuvostoa kuultuaan.

▼B

49 artikla

▼M3

Puheenjohtajan riippumattomuus

Puheenjohtaja ei saa pyytää eikä ottaa ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, miltään hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hallintoneuvoston asemaa puheenjohtajan tehtäviin nähden.

▼B

Jäsenvaltiot, unionin toimielimet tai elimet taikka muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan puheenjohtajaan hänen hoitaessaan tehtäviään.

Jäljempänä 68 artiklassa tarkoitettujen henkilöstösääntöjen mukaisesti puheenjohtajan on toimikautensa päätyttyä edelleen osoitettava kunniallisuutta ja pidättyvyyttä tiettyjen nimitysten ja etujen vastaanottamisessa.

▼M3

49 a artikla

Kulut

Puheenjohtaja julkistaa tiedon kaikista ulkoisten sidosryhmien kanssa pidetyistä kokouksista viimeistään kaksi viikkoa kokouksen jälkeen ja mahdollisesta kestityksestä. Kulut ilmoitetaan henkilöstösääntöjen mukaisesti.

▼M3 —————

▼B4 JAKSO

Toimitusjohtaja

51 artikla

Nimittäminen

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaista johtaa toimitusjohtaja, jonka on oltava kokopäivätoiminen riippumaton ammattihenkilö.

2.  Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan avoimen valintamenettelyn jälkeen ansioiden, pätevyyden, finanssimarkkinoiden toimijoiden ja markkinoiden tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvän kokemuksen perusteella ja Euroopan parlamentin vahvistuksen jälkeen.

3.  Toimitusjohtajan toimikausi on viisi vuotta, ja sitä voidaan jatkaa kerran.

4.  Hallintoneuvosto arvioi yhdeksän kuukauden kuluessa ennen toimitusjohtajan viisivuotisen toimikauden päättymistä erityisesti seuraavia seikkoja:

a) 

ensimmäisen toimikauden aikana saavutetut tulokset ja tavan, jolla ne on saavutettu;

b) 

arvopaperimarkkinaviranomaisen seuraavien vuosien tehtävät ja velvoitteet.

Hallintoneuvosto voi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin huomioon ottaen pidentää toimitusjohtajan toimikautta kerran.

5.  Toimitusjohtaja voidaan erottaa ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä.

52 artikla

Riippumattomuus

Toimitusjohtaja ei saa pyytää eikä ottaa ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, minkään jäsenvaltion hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta johtokunnan ja hallintoneuvoston asemaa toimitusjohtajan tehtäviin nähden.

Jäsenvaltiot, unionin toimielimet tai elimet taikka muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan toimitusjohtajaan hänen hoitaessaan tehtäviään.

Jäljempänä 68 artiklassa tarkoitettujen henkilöstösääntöjen mukaisesti toimitusjohtajan on toimikautensa päätyttyä edelleen osoitettava kunniallisuutta ja pidättyvyyttä tiettyjen nimitysten ja etujen vastaanottamisessa.

53 artikla

Tehtävät

1.  Toimitusjohtaja vastaa arvopaperimarkkinaviranomaisen johtamisesta ja valmistelee johtokunnassa käsiteltävät asiat.

2.  Toimitusjohtaja huolehtii arvopaperimarkkinaviranomaisen vuosittaisen työohjelman toteuttamisesta hallintoneuvoston ohjaamana ja johtokunnan valvonnassa.

3.  Toimitusjohtaja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, mukaan luettuina sisäisten hallinnollisten ohjeiden antaminen ja tiedonantojen julkaiseminen, varmistaakseen arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnan tämän asetuksen mukaisesti.

4.  Toimitusjohtaja valmistelee 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman.

5.  Toimitusjohtaja valmistelee joka vuosi viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman seuraavaksi vuodeksi.

6.  Toimitusjohtaja laatii arvopaperimarkkinaviranomaisen alustavan talousarvioesityksen 63 artiklan mukaisesti ja huolehtii arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta 64 artiklan mukaisesti.

7.  Toimitusjohtaja laatii joka vuosi kertomusluonnoksen, jossa on arvopaperimarkkinaviranomaisen sääntely- ja valvontatoimintaa koskeva osa sekä talous- ja hallintokysymyksiä koskeva osa.

8.  Toimitusjohtaja käyttää arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstön suhteen 68 artiklassa säädettyä toimivaltaa ja hoitaa henkilöasioita.IV LUKU

EUROOPAN VALVONTAVIRANOMAISTEN YHTEISET ELIMET1 JAKSO

Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitea

54 artikla

Perustaminen

1.  Perustetaan Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitea.

▼M3

2.  Yhteiskomitea toimii foorumina, jolla arvopaperimarkkinaviranomainen tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä varmistaakseen eri alojen välisen työn johdonmukaisuuden Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) kanssa erityisesti seuraavilla aloilla alojen erityispiirteet huomioon ottaen:

— 
finanssiryhmittymät ja, kun unionin oikeudessa niin edellytetään, varovaisuusperiaatteen mukainen konsolidointi,

▼B

— 
kirjanpito ja tilintarkastus,
— 
mikrotason vakauden valvontaa koskevat analyysit, jotka koskevat eri toimialojen välisiä kehityssuuntia sekä finanssivakauden riskejä ja haavoittuvuuksia,
— 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut sijoitustuotteet,

▼M3

— 
kyberturvallisuus,
— 
tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto EJRK:n ja muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa,

▼M3

— 
vähittäisrahoituspalvelut ja kuluttajien ja sijoittajien suojaan liittyvät kysymykset,
— 
1 artiklan 6 kohdan mukaisesti perustetun komitean antamat neuvot.

2 a.  Yhteiskomitea voi avustaa komissiota arvioitaessa edellytyksiä sekä teknisiä eritelmiä ja menettelyjä keskitettyjen automatisoitujen mekanismien turvalliselle ja tehokkaalle yhteenliittämiselle direktiivin (EU) 2015/849 32 a artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa sekä kyseisessä direktiivissä tarkoitetussa kansallisten rekisterien tehokkaassa yhteenliittämisessä.

▼M3

3.  Yhteiskomitealla on Euroopan valvontaviranomaisten henkilöstöstä peräisin oleva, pysyvänä sihteeristönä toimiva oma henkilöstö. Arvopaperimarkkinaviranomainen osoittaa omalta osaltaan riittävät resurssit hallinto-, infrastruktuuri- ja toimintamenoihin.

▼B

4.  Jos finanssimarkkinoiden toimijan toiminta käsittää useampia aloja, yhteiskomitea ratkaisee erimielisyydet 56 artiklan mukaisesti.

55 artikla

Kokoonpano

1.  Yhteiskomitea koostuu Euroopan valvontaviranomaisten puheenjohtajista ja tilanteen mukaan jonkin 57 artiklan nojalla perustetun alakomitean puheenjohtajasta.

2.  Toimitusjohtaja, komission edustaja ja EJRK kutsutaan yhteiskomitean sekä 57 artiklassa mainittujen alakomiteoiden kokouksiin tarkkailijoina.

▼M3

3.  Yhteiskomitean puheenjohtaja nimitetään vuodeksi kerrallaan vuorotteluperiaatteella Euroopan valvontaviranomaisten puheenjohtajista. Yhteiskomitean puheenjohtaja on samalla EJRK:n toinen varapuheenjohtaja.

▼B

4.  Yhteiskomitea hyväksyy ja julkistaa työjärjestyksensä. Työjärjestyksessä voidaan määrätä tarkemmin muut tahot, jotka osallistuvat yhteiskomitean kokouksiin.

▼M3

Yhteiskomitea kokoontuu vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.

▼M3

5.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja tiedottaa kaikista yhteiskomitean kokouksissa hyväksytyistä kannoista säännöllisesti hallintoneuvostolle.

▼M3

56 artikla

Yhteiset kannat ja yhteiset säädökset

Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii tarpeen mukaan yhteisiä kantoja tämän asetuksen II luvussa säädettyjen tehtäviensä mukaisesti ja erityisesti silloin, kun kyseessä on direktiivin 2002/87/EY täytäntöönpano, yhteisymmärryksessä Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) kanssa.

Kun kyseessä ovat tämän asetuksen 10–16 artiklan mukaiset toimenpiteet ja 17, 18 ja 19 artiklan mukaiset päätökset, jotka liittyvät direktiivin 2002/87/EY ja minkä tahansa muun tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, myös Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) tai Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) toimivaltaan kuuluvan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen soveltamiseen, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) hyväksyvät nämä toimenpiteet ja päätökset tarvittaessa samanaikaisesti, kun unionin oikeudessa niin edellytetään.

57 artikla

Alakomiteat

1.  Yhteiskomitea voi perustaa alakomiteoita, jotka valmistelevat yhteiskomitealle luonnoksia yhteisiksi kannoiksi ja yhteisiksi säädöksiksi.

2.  Kukin alakomitea koostuu 55 artiklan 1 kohdassa mainituista henkilöistä ja yhdestä kunkin jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kulloiseenkin henkilöstöön kuuluvasta korkean tason edustajasta.

3.  Kukin alakomitea valitsee asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten edustajien keskuudesta puheenjohtajan, joka toimii myös tarkkailijana yhteiskomiteassa.

4.  Edellä olevan 56 artiklan soveltamiseksi yhteiskomiteaan perustetaan finanssiryhmittymiä käsittelevä alakomitea.

5.  Yhteiskomitea julkistaa verkkosivustollaan kaikki perustetut alakomiteat, myös niiden toimeksiannot sekä luettelon niiden jäsenistä ja heidän tehtävänsä alakomiteassa.

▼B2 JAKSO

Valituslautakunta

58 artikla

Kokoonpano ja toiminta

▼M3

1.  Perustetaan Euroopan valvontaviranomaisten valituslautakunta.

2.  Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä, joiden on oltava arvostettuja henkilöitä, jotka ovat osoittaneet omaavansa asianmukaiset tiedot unionin oikeudesta ja kansainvälisen ammatillisen kokemuksen pankki-, vakuutus-, lisäeläke-, arvopaperimarkkina- ja muista finanssipalveluista riittävän korkealta tasolta, mutta he eivät saa olla arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnassa mukana olevien toimivaltaisten viranomaisten tai sen toimintaan osallistuvien muiden kansallisten laitosten tai unionin toimielinten tai elinten kulloiseenkin henkilöstöön kuuluvia tai arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäseniä. Jäsenten ja varajäsenten on oltava jonkin jäsenvaltion kansalaisia, ja heillä on oltava vähintään kahden unionin virallisen kielen perusteellinen taito. Valituslautakunnalla on oltava riittävästi lainopillista asiantuntemusta, jotta se voi antaa lainopillisia asiantuntijaneuvoja arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivallan käytön lainmukaisuudesta, mukaan lukien sen oikeasuhteisuudesta.

▼B

Valituslautakunta nimeää puheenjohtajansa.

▼M3

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen johtokunta nimittää hallintoneuvostoa kuultuaan kaksi valituslautakunnan jäsentä ja kaksi varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota komissio on ehdottanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella.

Euroopan parlamentti voi luettelon saatuaan kutsua jäsen- ja varajäsenehdokkaat antamaan sille lausunnon ja vastaamaan jäsentensä esittämiin kysymyksiin.

Euroopan parlamentti voi kutsua valituslautakunnan jäseniä antamaan sille lausunnon ja vastaamaan pyydettäessä jäsentensä esittämiin kysymyksiin lukuun ottamatta lausuntoja, kysymyksiä ja vastauksia, jotka koskevat yksittäisiä tapauksia, joista on päätetty tai jotka ovat vireillä valituslautakunnassa.

▼B

4.  Valituslautakunnan jäsenten toimikausi on viisi vuotta. Toimikautta voidaan jatkaa kerran.

5.  Valituslautakunnan jäsen, jonka arvopaperimarkkinaviranomaisen johtokunta on nimittänyt, voidaan vapauttaa tehtävistään toimikautensa aikana ainoastaan, jos hänen on todettu syyllistyneen vakavaan väärinkäytökseen, ja johtokunta tekee päätöksen vapauttamisesta hallintoneuvostoa kuultuaan.

6.  Valituslautakunta tekee päätöksensä enemmistöllä, jonka muodostavat vähintään neljä sen kuudesta jäsenestä. Kun valituksen kohteena oleva päätös kuuluu tämän asetuksen soveltamisalaan, vähintään yhden arvopaperimarkkinaviranomaisen valituslautakuntaan nimittämistä kahdesta jäsenestä on kuuluttava tähän päätöksen edellyttämään enemmistöön.

7.  Valituslautakunnan puheenjohtaja kutsuu valituslautakunnan koolle tarpeen mukaan.

8.  Euroopan valvontaviranomaiset huolehtivat riittävän käytännön tuen ja sihteeripalvelujen antamisesta valituslautakunnalle yhteiskomitean välityksellä.

59 artikla

Riippumattomuus ja puolueettomuus

1.  Valituslautakunnan jäsenet ovat riippumattomia päätöksenteossaan. Heitä eivät sido mitkään ohjeet. He eivät saa hoitaa muita tehtäviä, jotka liittyvät arvopaperimarkkinaviranomaiseen taikka sen johtokuntaan tai hallintoneuvostoon.

▼M3

2.  Valituslautakunnan jäsen ja käytännön tukea ja sihteeripalveluja antavan valvontaviranomaisen henkilöstön jäsen ei saa osallistua valitusmenettelyyn, jos asia koskee hänen omaa etuaan, jos hän on aikaisemmin edustanut jotakin menettelyn osapuolta tai jos hän on osallistunut sen päätöksen tekemiseen, jota valitus koskee.

▼B

3.  Jos valituslautakunnan jäsen jostain 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta tai muusta syystä katsoo, ettei jokin toinen valituslautakunnan jäsen saisi osallistua valitusmenettelyyn, hänen on ilmoitettava asiasta valituslautakunnalle.

4.  Valitusmenettelyn osapuoli voi vastustaa valituslautakunnan jäsenen osallistumista asian käsittelyyn jollakin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla perusteella tai jos jäsenellä epäillään olevan ennakkokäsitys asiasta.

Vastustamisen perusteena ei voi olla jäsenen kansallisuus, eikä vastustamista tutkita, jos valitusmenettelyn osapuoli on vastustamisperusteen olemassaolon tietäen jo toteuttanut muun valitusmenettelyä koskevan toimenpiteen kuin valituslautakunnan kokoonpanon vastustamisen.

5.  Valituslautakunta päättää ilman asianomaista jäsentä, miten 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on meneteltävä.

Valituslautakuntaan otetaan kyseisen jäsenen tilalle tämän ratkaisun tekoa varten hänen varajäsenensä. Jos myös varajäsen on esteellinen, puheenjohtaja nimeää sijaisen muista varajäsenistä.

6.  Valituslautakunnan jäsenet sitoutuvat toimimaan riippumattomasti ja yleisen edun mukaisesti.

Tätä varten heidän on tehtävä sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan ilmoitus, jossa he joko mainitsevat, että heidän riippumattomuuttaan mahdollisesti heikentäviä etunäkökohtia ei ole, tai mainitsevat sellaiset välittömät tai välilliset etunäkökohdat, joiden voitaisiin katsoa heikentävän heidän riippumattomuuttaan.

Nämä ilmoitukset annetaan vuosittain kirjallisesti, ja ne julkistetaan.V LUKU

OIKEUSSUOJAKEINOT

60 artikla

Muutoksenhaku

1.  Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka toimivaltainen viranomainen voi hakea muutosta 17, 18 ja 19 artiklassa tarkoitettuun arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökseen tai mihin tahansa muuhun arvopaperimarkkinaviranomaisen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin säädösten mukaisesti tekemään päätökseen, joka on osoitettu heille tai joka koskee heitä suoraan ja erikseen, vaikka se olisi osoitettu muulle henkilölle.

▼M3

2.  Valitus ja sen perusteet on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona päätös on annettu tiedoksi asianomaiselle, tai jos tällaista tiedoksiantoa ei ole suoritettu, siitä päivästä, jona arvopaperimarkkinaviranomainen on julkaissut päätöksen.

Valituslautakunta ratkaisee asian kolmen kuukauden kuluessa valituksen tekemisestä.

▼B

3.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti tehdyllä valituksella ei ole lykkäävää vaikutusta.

Valituslautakunta voi kuitenkin keskeyttää riitautetun päätöksen täytäntöönpanon, jos se katsoo olosuhteiden edellyttävän sitä.

4.  Jos valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, valituslautakunta tutkii, onko se perusteltu. Se kehottaa valitusmenettelyn osapuolia esittämään tietyssä määräajassa huomautuksensa omien tiedoksiantojensa tai muiden valitusmenettelyjen osapuolten ilmoitusten johdosta. Valitusmenettelyn osapuolilla on oikeus esittää näkemyksensä suullisesti.

5.  Valituslautakunta voi vahvistaa arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltaisen elimen tekemän päätöksen tai siirtää asian arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltaisen elimen käsiteltäväksi. Valituslautakunnan tekemä päätös sitoo tuota elintä, jonka on muutettava kyseistä asiaa koskevaa päätöstään.

6.  Valituslautakunta hyväksyy ja julkistaa työjärjestyksensä.

7.  Valituslautakunnan päätökset on perusteltava, ja avopaperimarkkinaviranomainen julkistaa ne.

▼M3

60 a artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivallan ylittäminen

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka katsoo, että arvopaperimarkkinaviranomainen on 16 ja 16 b artiklan mukaisesti toimiessaan ylittänyt toimivaltansa, mukaan lukien jättämällä noudattamatta 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua suhteellisuusperiaatetta, voi lähettää komissiolle perustellun neuvon, jos asia koskee kyseistä henkilöä suoraan ja erikseen.

▼B

61 artikla

Asian saattaminen Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi

1.  Valituslautakunnan tai, jos oikeutta hakea muutosta valituslautakunnalta ei ole, arvopaperimarkkinaviranomaisen tekemästä päätöksestä voi nostaa kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan mukaisesti.

2.  Jäsenvaltio, unionin toimielin taikka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi hakea arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksiin muutosta Euroopan unionin tuomioistuimelta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan mukaisesti.

3.  Jos arvopaperimarkkinaviranomaisella on velvoite toimia ja se laiminlyö päätöksen tekemisen, laiminlyöntiä koskeva kanne voidaan nostaa Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 265 artiklan mukaisesti.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on toteutettava toimenpiteet, joita Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano edellyttää.VI LUKU

VARAINHOITOA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

62 artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvio

▼M3

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 ( 12 ), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 70 artiklassa tarkoitettu unionin elin, tulot muodostuvat erityisesti seuraavista tai niiden yhdistelmistä:

▼B

a) 

finanssimarkkinoiden toimijoiden valvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten pakolliset maksuosuudet, jotka suoritetaan siirtymämääräyksiä koskevan pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklan 3 kohdassa määrättyyn äänten painotukseen perustuvan mallin mukaisesti. Tätä artiklaa sovellettaessa siirtymämääräyksiä koskevan pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklan 3 kohdan soveltamista jatketaan siinä 31 päiväksi lokakuuta 2014 vahvistetun määräpäivän jälkeen;

b) 

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon (pääluokka ”Komissio”) otettu unionin avustus;

c) 

arvopaperimarkkinaviranomaiselle asianomaisissa unionin säädöksissä tarkemmin säädetyissä tapauksissa suoritettavat maksut;

▼M3

d) 

jäsenvaltioiden ja tarkkailijoiden mahdolliset vapaaehtoiset rahoitusosuudet;

e) 

julkaisuista, koulutuksesta ja muista arvopaperimarkkinaviranomaisen tarjoamista palveluista, joita yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen on nimenomaan pyytänyt, kannettavat sovitut maksut.

Ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettuja jäsenvaltioiden ja tarkkailijoiden mahdollisia vapaaehtoisia rahoitusosuuksia ei hyväksytä, jos niiden hyväksyminen asettaisi arvopaperimarkkinaviranomaisen riippumattomuuden ja puolueettomuuden kyseenalaiseksi. Vapaaehtoisten rahoitusosuuksien, joilla korvataan kulut toimivaltaisen viranomaisen arvopaperimarkkinaviranomaiselle siirtämistä tehtävistä, ei katsota asettavan viimeksi mainitun riippumattomuutta kyseenalaiseksi.

▼B

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen menoihin kuuluvat vähintään henkilöstö-, palkka-, hallinto-, infrastruktuuri-, ammattikoulutus- ja toimintamenot.

3.  Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen kaikista tuloista ja menoista laaditaan kalenterivuotta vastaavaa varainhoitovuotta varten arvio, jonka perusteella tulot ja menot otetaan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvioon.

▼M3

63 artikla

Talousarvion laatiminen

1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain alustavan luonnoksen arvopaperimarkkinaviranomaisen yhtenäiseksi ohjelma-asiakirjaksi, joka kattaa seuraavat kolme varainhoitovuotta ja jossa esitetään arvioidut tulot ja menot sekä tietoa henkilöstöstä arvopaperimarkkinaviranomaisen vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien perusteella, sekä toimittaa sen johtokunnalle ja hallintoneuvostolle yhdessä henkilöstötaulukon kanssa.

2.  Hallintoneuvosto vahvistaa johtokunnan hyväksymän luonnoksen pohjalta yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnoksen, joka kattaa seuraavat kolme varainhoitovuotta.

3.  Johtokunta toimittaa yhtenäisen ohjelma-asiakirjan komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 31 päivänä tammikuuta.

4.  Yhtenäisen ohjelma-asiakirjan huomioon ottaen komissio sisällyttää arviot, joita se pitää henkilöstötaulukon ja unionin yleisestä talousarviosta suoritettavan tasapainottavan rahoitusosuuden määrän osalta välttämättöminä, unionin talousarvioesitykseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 313 ja 314 artiklan mukaisesti.

5.  Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstötaulukon. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät arvopaperimarkkinaviranomaiselle tarkoitettua tasapainottavaa rahoitusosuutta koskevat määrärahat.

6.  Hallintoneuvosto vahvistaa arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa tätä vastaavasti.

7.  Johtokunta ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ilman aiheetonta viivästystä aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, ja ilmoittaa erityisesti aikomuksestaan toteuttaa kiinteistöihin liittyviä hankkeita, kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta.

8.  Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyntä vaaditaan hankkeille, erityisesti kiinteistöihin liittyville hankkeille, kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta, irtisanomislausekkeet mukaan luettuina, joilla saattaa olla huomattava taloudellinen tai pitkäaikainen vaikutus arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion rahoittamiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 266 ja 267 artiklan soveltamista.

64 artikla

Talousarvion toteutus ja valvonta

1.  Toimitusjohtaja toimii tulojen ja menojen hyväksyjänä ja toteuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen vuotuisen talousarvion.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 1 päivänä. Jäljempänä oleva 70 artikla ei estä arvopaperimarkkinaviranomaista toimittamasta tilintarkastustuomioistuimelle sen pyytämiä tietoja, jotka kuuluvat sen toimivaltaan.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpitäjä toimittaa komission tilinpitäjälle viimeistään seuraavan vuoden 1 päivänä maaliskuuta vaaditut kirjanpitotiedot konsolidointia varten sillä tavalla ja siinä muodossa kuin komission tilinpitäjä on edellyttänyt.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpitäjä toimittaa selvityksen myös talousarvio- ja varainhallinnosta hallintoneuvoston jäsenille, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivänä.

5.  Saatuaan arvopaperimarkkinaviranomaisen alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut varainhoitoasetuksen 246 artiklan mukaisesti, vakuutus- ja arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpitäjä vahvistaa arvopaperimarkkinaviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen. Toimitusjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen hallintoneuvostolle, joka antaa siitä lausunnon.

6.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpitäjä toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon viimeistään seuraavan vuoden heinäkuun 1 päivänä komission tilinpitäjälle, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpitäjä lähettää komission tilinpitäjälle vuosittain viimeistään 15 päivänä kesäkuuta komission tilinpitäjän vahvistamaan määrämuotoon laaditun raportointipaketin konsolidointia varten.

7.  Lopullinen tilinpäätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään seuraavan vuoden 15 päivänä marraskuuta.

8.  Toimitusjohtaja toimittaa 30 päivään syyskuuta mennessä tilintarkastustuomioistuimelle vastineensa sen huomautuksiin ja toimittaa jäljennöksen vastineesta myös johtokunnalle ja komissiolle.

9.  Toimitusjohtaja toimittaa varainhoitoasetuksen 261 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki tiedot, joita tarvitaan kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteettomaksi toteuttamiseksi.

10.  Ennen vuoden N + 2 toukokuun 15 päivää Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta arvopaperimarkkinaviranomaiselle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.

11.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa perustellun lausunnon Euroopan parlamentin kannasta ja muista Euroopan parlamentin vastuuvapausmenettelyn aikana mahdollisesti tekemistä huomautuksista.

65 artikla

Varainhoitoa koskevat säännöt

Johtokunta hyväksyy arvopaperimarkkinaviranomaiseen sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt komissiota kuultuaan. Säännöt saavat poiketa komission delegoidusta asetuksesta (EU) 2019/715 ( 13 ) ainoastaan, jos se on välttämätöntä arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnasta johtuvien erityisvaatimusten vuoksi ja komissio antaa tähän suostumuksen etukäteen.

▼B

66 artikla

Petostentorjunta

▼M3

1.  Petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi arvopaperimarkkinaviranomaiseen sovelletaan rajoituksetta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 883/2013 ( 14 ).

▼B

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen liittyy toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista ja antaa välittömästi asianmukaiset määräykset, jotka koskevat kaikkia arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöön kuuluvia.

3.  Rahoituspäätöksissä ja niistä johtuvissa täytäntöönpanoa koskevissa sopimuksissa tai asiakirjoissa on määrättävä nimenomaisesti, että tilintarkastustuomioistuin ja OLAF voivat tarvittaessa tehdä tarkastuksia paikan päällä arvopaperimarkkinaviranomaisen suorittamien varojen edunsaajien ja näiden varojen jakamisesta vastaavan henkilöstön luona.VII LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

67 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitettyä Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa (N:o 7) sovelletaan arvopaperimarkkinaviranomaiseen ja sen henkilöstöön.

68 artikla

Henkilöstö

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöön, myös sen toimitusjohtajaan ja puheenjohtajaan, sovelletaan henkilöstösääntöjä, muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja ja unionin toimielimien näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.

2.  Johtokunta hyväksyy yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat soveltamissäännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan säännösten mukaisesti.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen käyttää henkilöstönsä suhteen niitä valtuuksia, jotka henkilöstösääntöjen mukaan kuuluvat nimittävälle viranomaiselle ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen mukaan työsopimusten tekemiseen toimivaltaiselle viranomaiselle.

4.  Johtokunta antaa säännökset, joilla mahdollistetaan kansallisten asiantuntijoiden määräaikainen siirto jäsenvaltioista arvopaperimarkkinaviranomaisen palvelukseen.

69 artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen vastuu

1.  Jos kyseessä on sopimukseen perustumaton vastuu, arvopaperimarkkinaviranomaisen on jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti korvattava itsensä tai henkilöstönsä tehtäviensä yhteydessä aiheuttamat vahingot. Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista tällaisten vahinkojen korvaamiseen liittyvät riita-asiat.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöön kuuluvien henkilökohtaista taloudellista ja kurinpidollista vastuuta arvopaperimarkkinaviranomaista kohtaan säännellään arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöön sovellettavissa asiaa koskevissa määräyksissä.

70 artikla

Salassapitovelvollisuus

▼M3

1.  Hallintoneuvoston jäsenten ja kaikkien arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöön kuuluvien, mukaan lukien jäsenvaltioiden arvopaperimarkkinaviranomaisen palvelukseen määräaikaisesti siirtämät virkamiehet, sekä kaikkien muiden arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviä suorittavien sopimussuhteisten henkilöiden on noudatettava salassapitovelvollisuutta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklan ja unionin oikeuden asiaa koskevien säännösten mukaisesti vielä tehtäviensä päättymisen jälkeenkin.

▼B

2.  Luottamuksellisia tietoja, jotka 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt saavat tehtäviään suorittaessaan, ei saa luovuttaa kenellekään henkilölle eikä millekään viranomaiselle muutoin kuin sellaisena tiivistelmänä tai koosteena, josta yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita ei voida tunnistaa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta rikosoikeuden soveltamisalaan kuuluvien tapausten käsittelyyn.

▼M3

Tämän artiklan 1 kohdan ja tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen velvoite ei estä arvopaperimarkkinaviranomaista ja toimivaltaisia viranomaisia käyttämästä näitä tietoja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien säädösten täytäntöönpanon valvonnassa eikä varsinkaan päätösten tekemistä koskevissa oikeudellisissa menettelyissä.

2 a.  Johtokunta ja hallintoneuvosto huolehtivat siitä, että henkilöiden, jotka tarjoavat arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin liittyviä palveluja joko suoraan tai välillisesti, pysyvästi tai satunnaisesti, mukaan lukien johtokunnan ja hallintoneuvoston hyväksymät tai toimivaltaisten viranomaisten tätä tarkoitusta varten nimittämät virkamiehet ja muut henkilöt, on noudatettava samanlaista salassapitovelvollisuutta kuin 1 ja 2 kohdassa säädetään.

Sama salassapitovelvollisuus koskee myös tarkkailijoita, jotka osallistuvat johtokunnan ja hallintoneuvoston kokouksiin sekä arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaan.

3.  Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät estä arvopaperimarkkinaviranomaista vaihtamasta tietoja toimivaltaisten viranomaisten kanssa tämän asetuksen ja finanssimarkkinoiden toimijoihin sovellettavan muun unionin lainsäädännön mukaisesti.

Näitä tietoja koskee 1 ja 2 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus. Arvopaperimarkkinaviranomainen hyväksyy työjärjestyksessään 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen salassapitovelvollisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa koskevat käytännön järjestelyt.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen soveltaa komission päätöstä (EU, Euratom) 2015/444 ( 15 ).

71 artikla

Tietosuoja

Tämän asetuksen soveltaminen ei rajoita jäsenvaltioilla asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 ( 16 ) mukaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joita arvopaperimarkkinaviranomaisella on tehtäviään suorittaessaan.

▼B

72 artikla

Asiakirjoihin tutustuminen

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 1049/2001.

▼M3

2.  Johtokunta hyväksyy asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat käytännön järjestelyt.

▼B

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan nojalla tekemistä päätöksistä voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklassa määrätyin edellytyksin tai niistä voidaan sen jälkeen, kun valituslautakunnalta on ensin haettu muutosta, tarvittaessa nostaa kanne Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklassa määrätyin edellytyksin.

73 artikla

Kielijärjestelyt

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaiseen sovelletaan Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä annettua neuvoston asetusta N:o 1 ( 17 ).

2.  Johtokunta päättää arvopaperimarkkinaviranomaisen sisäisistä kielijärjestelyistä.

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnassa tarvittavista käännöspalveluista.

74 artikla

Toimipaikkaa koskeva sopimus

▼M3

Sijaintijäsenvaltion arvopaperimarkkinaviranomaiselle tarjoamia tiloja ja palveluja koskevat järjestelyt sekä arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä sijaintijäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja sijaintijäsenvaltion välisessä toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, joka tehdään sen jälkeen, kun johtokunta on sen hyväksynyt.

▼B

Sijaintijäsenvaltion on varmistettava arvopaperimarkkinaviranomaisen asianmukaiselle toiminnalle parhaat mahdolliset olosuhteet, mukaan lukien monikieliset ja eurooppalaisesti suuntautuneet koulunkäyntimahdollisuudet sekä asianmukaiset kulkuyhteydet.

75 artikla

Kolmansien maiden osallistuminen

1.  Kolmannet maat voivat osallistua arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaan, jos ne ovat tehneet unionin kanssa sopimuksia, joiden perusteella ne ovat hyväksyneet unionin lainsäädännön 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla arvopaperimarkkinaviranomaisen vastuualueilla ja soveltavat sitä.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen tehdä yhteistyötä 1 kohdassa tarkoitettujen maiden kanssa, jotka soveltavat 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla arvopaperimarkkinaviranomaisen vastuualueilla vastaavaksi tunnustettua lainsäädäntöä siten kuin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 216 artiklan mukaisesti tekemissä kansainvälisissä sopimuksissa on määrätty.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen sopimusten määräysten mukaisesti luodaan järjestelyjä, joissa määritellään 1 kohdassa tarkoitettujen maiden osalta erityisesti arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaan osallistumisen luonne ja laajuus sekä osallistumista koskevat menettelysäännöt, mukaan lukien rahoitusosuuksia ja henkilöstöä koskevat määräykset. Niiden edustaja voi toimia tarkkailijana hallintoneuvostossa, mutta niiden on varmistettava, etteivät nämä maat osallistu yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita koskeviin keskusteluihin, paitsi jos asia koskee suoraan niiden etua.VIII LUKU

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

▼M3

76 artikla

Suhde Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaan

Arvopaperimarkkinaviranomaista pidetään Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean oikeudellisena seuraajana. Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean kaikki varat ja vastuut sekä kaikki vireillä olevat toimet siirtyvät viimeistään arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamispäivänä ilman eri toimenpiteitä arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean on laadittava lopullinen tilinpäätös varallisuudestaan ja vastuistaan tuona siirtopäivänä. Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea ja komissio tarkastavat ja hyväksyvät tämän tilinpäätöksen.

▼B

77 artikla

Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset

1.  Poiketen siitä, mitä 68 artiklassa säädetään, kaikki Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean tai sen sihteeristön tekemät ja 1 päivänä tammikuuta 2011 voimassa olevat työsopimukset ja lähetettyjä työntekijöitä koskevat sopimukset pysyvät voimassa niiden viimeiseen voimassaolopäivään asti. Niitä ei voi jatkaa.

2.  Kaikille 1 kohdassa tarkoitetuille sopimussuhteessa oleville henkilöstöön kuuluville tarjotaan mahdollisuus tehdä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukainen väliaikaisen toimihenkilön työsopimus arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstötaulukossa vahvistettujen eri palkkaluokkien mukaisesti.

Työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen järjestää tämän asetuksen voimaantulon jälkeen sisäisen valintamenettelyn, joka rajoitetaan koskemaan henkilöstöä, jolla on työsopimus Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean tai sen sihteeristön kanssa ja jonka tarkoituksena on tarkistaa palvelukseen otettavien pätevyys, tehokkuus ja luotettavuus. Sisäisessä valintamenettelyssä on otettava huomioon kaikki taidot ja kokemus, joita henkilö on osoittanut tehtäviensä hoidossa ennen työsuhteeseen ottamistaan.

3.  Valituille ehdokkaille tarjotaan suoritettavien tehtävien tyypistä ja tasosta riippuen väliaikaisen toimihenkilön työsopimusta, jonka kesto vastaa vähintään aiemmin tehdyn työsopimuksen jäljellä olevaa kestoa.

4.  Asianomaista kansallista lainsäädäntöä, joka koskee työsopimuksia ja muita asiaan liittyviä välineitä, sovelletaan edelleen henkilöstön jäseniin, joilla on aiemmin tehty työsopimus mutta jotka päättävät olla hakematta väliaikaisen toimihenkilön paikkaa tai joille ei tarjota tällaista paikkaa koskevaa sopimusta 2 kohdan mukaisesti.

78 artikla

Kansalliset säännökset

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimet tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi.

79 artikla

Muutokset

Muutetaan neuvoston ja Euroopan parlamentin päätös N:o 716/2009/EY siten, että Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea poistetaan tuon päätöksen liitteessä olevassa B jaksossa olevasta tuensaajien luettelosta.

80 artikla

Kumoaminen

Kumotaan Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean perustamisesta tehty komission päätös 2009/77/EY 1 päivästä tammikuuta 2011 lukien.

81 artikla

Arviointi

▼M3

1.  Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein yleiskertomuksen arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnan ja tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen tuloksena saaduista kokemuksista. Kertomuksessa arvioidaan muun muassa seuraavaa:

a) 

toimivaltaisten viranomaisten valvontakäytännöissä saavutettu tehokkuus ja lähentyminen:

i) 

toimivaltaisten viranomaisten riippumattomuus ja yritysten hyvää hallintotapaa vastaavissa standardeissa saavutettu lähentyminen;

▼B

ii) 

arvopaperimarkkinaviranomaisen puolueettomuus, objektiivisuus ja riippumattomuus;

b) 

valvontakollegioiden toiminta;

c) 

kriisien ehkäisyyn, hallintaan ja ratkaisuun liittyvillä aloilla, myös unionin rahoitusjärjestelyissä saavutettu lähentyminen;

d) 

arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävä järjestelmäriskin osalta;

e) 

38 artiklassa säädetyn suojalausekkeen soveltaminen;

f) 

19 artiklassa tarkoitetun oikeudellisesti sitovan sovittelun soveltaminen;

▼M3

g) 

yhteiskomitean toimivuus.

▼B

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa arvioidaan myös seuraavaa:

a) 

onko tarkoituksenmukaista jatkaa pankkialan, vakuutus- ja lisäeläkealan sekä arvopaperi- ja finanssimarkkinoiden erillistä valvontaa;

b) 

onko tarkoituksenmukaista toteuttaa vakavaraisuuden valvontaa ja valvoa liiketoiminnan harjoittamista erikseen vai saman valvontaviranomaisen kautta;

c) 

onko syytä yksinkertaistaa ja lujittaa EFVJ:n rakennetta, jotta voidaan lisätä johdonmukaisuutta makro- ja mikrotason välillä sekä Euroopan valvontaviranomaisten kesken;

d) 

onko EFVJ:n kehitys sopusoinnussa maailmanlaajuisen kehityksen kanssa;

e) 

onko EFVJ:ssä riittävästi monimuotoisuutta ja huippuosaamista;

f) 

onko julkistamisvelvoitteesta huolehdittu riittävää vastuullisuutta ja avoimuutta noudattaen;

g) 

onko arvopaperimarkkinaviranomaisella riittävät resurssit tehtäviensä suorittamiseksi;

h) 

onko arvopaperimarkkinaviranomaisen kotipaikka tarkoituksenmukainen vai onko tarkoituksenmukaista siirtää Euroopan valvontaviranomaiset samaan kotipaikkaan niiden välisen yhteensovittamisen tehostamiseksi.

▼M3

2 a.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yleiskertomuksen osana komissio tekee kaikkia asianomaisia viranomaisia ja sidosryhmiä kuultuaan kattavan arvioinnin 9 a artiklan soveltamisesta.

2 b.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yleiskertomuksen osana komissio tekee kaikkia asianomaisia viranomaisia ja sidosryhmiä kuultuaan kattavan arvioinnin arvopaperimarkkinaviranomaisen mahdollisesti harjoittamasta kolmansien maiden kauppapaikkojen valvonnasta ja tarkastelee muun muassa tunnustamista, joka perustuu merkittävyyteen järjestelmän kannalta, toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia, jatkuvaa vaatimusten noudattamista, sakkoja ja uhkasakkoja sekä henkilöstöä ja resursseja koskevia näkökohtia. Komissio ottaa arvioinnissaan huomioon vaikutukset likviditeettiin, mukaan lukien parhaan hinnan saatavuus sijoittajille, paras toteutus unionin asiakkaille, markkinoille pääsyn esteet ja taloudelliset hyödyt unionin vastapuolille, jotka käyvät kauppaa maailmanlaajuisesti, sekä pääomamarkkinaunionin kehittäminen.

2 c.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yleiskertomuksen osana komissio tekee kaikkia asianomaisia viranomaisia ja sidosryhmiä kuultuaan kattavan arvioinnin arvopaperimarkkinaviranomaisen mahdollisesti harjoittamasta kolmansien maiden arvopaperikeskusten valvonnasta ja tarkastelee muun muassa tunnustamista, joka perustuu merkittävyyteen järjestelmän kannalta, toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia, jatkuvaa vaatimusten noudattamista, sakkoja ja uhkasakkoja sekä henkilöstöä ja resursseja koskevia näkökohtia.

2d.  Komissio toimittaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021 2 b ja 2 c kohdassa tarkoitetut arvioinnit ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

▼B

3.  Komissio laatii yleiseurooppalaisten laitosten tai infrastruktuurien suoran valvonnan osalta ja ottaen huomioon markkinakehityksen vuosittain kertomuksen siitä, onko arvopaperimarkkinaviranomaiselle syytä antaa muita valvontatehtäviä tällä alalla.

4.  Kertomus ja siihen mahdollisesti liittyvät ehdotukset toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

82 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011 lukuun ottamatta 76 artiklaa ja 77 artiklan 1 ja 2 kohtaa, joita sovelletaan sen voimaantulopäivästä alkaen.

Arvopaperimarkkinaviranomainen perustetaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).

( 4 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

( 5 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

( 6 ) Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

( 7 ) Katso tämän virallisen lehden sivu 12.

( 8 ) Katso tämän virallisen lehden sivu 48.

( 9 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

( 10 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1937, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (EUVL L 305, 26.11.2019, s. 17).

( 11 ) EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

( 12 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

( 13 ) Komission delegoitu asetus (EU) 2019/715, annettu 18 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1).

( 14 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

( 15 ) Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

( 16 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

( 17 ) EYVL 17, 6.10.1958, s. 385.