2010R1089 — FI — 31.12.2014 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1089/2010,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta

(EUVL L 323 8.12.2010, s. 11)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 102/2011, annettu 4 päivänä helmikuuta 2011,

  L 31

13

5.2.2011

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1253/2013, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013,

  L 331

1

10.12.2013

►M3

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1312/2014, annettu 10 päivänä joulukuuta 2014,

  L 354

8

11.12.2014
▼B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1089/2010,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osaltaEUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY ( 1 ) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2007/2/EY säädetään Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin perustamista koskevista yleisistä säännöistä. Jäsenvaltioiden on infrastruktuurissa asetettava saataville yhteen tai useampaan direktiivin 2007/2/EY liitteeseen liittyviä tietoaineistoja ja niitä vastaavat paikkatietopalvelut noudattaen teknisiä järjestelyjä, joilla pyritään paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuteen ja mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistamiseen.

(2)

Teknisissä järjestelyissä otetaan huomioon käyttäjien vaatimukset, jotka selvitettiin kyselytutkimuksella ja analysoimalla saatu viitemateriaali, asiaan liittyvät EU:n ympäristöpolitiikat sekä politiikat ja toimet, joilla voi olla vaikutuksia ympäristöön.

(3)

Komissio analysoi teknisten järjestelyjen toteutettavuuden ja oikeasuhteisuuden todennäköisten kustannusten ja hyötyjen näkökulmasta käyttäen perustana eri sidosryhmien ilmoittamia testituloksia, jäsenvaltioiden kansallisten yhteystahojen toimittamia vastauksia kustannusnäkökohtia koskeneeseen kyselyyn sekä tuloksia jäsenvaltioiden teettämistä tutkimuksista alueellisen tason paikkatietoinfrastruktuureiden kustannuksista ja hyödyistä.

(4)

Jäsenvaltioiden edustajille sekä muille luonnollisille ja oikeushenkilöille, joille paikkatiedolla on merkitystä, kuten käyttäjille, tuottajille, lisäarvopalvelujen tarjoajille ja toimintaa koordinoiville elimille annettiin mahdollisuus osallistua teknisten järjestelyjen määrittelyyn ehdotettujen asiantuntijoiden välityksellä sekä mahdollisuus osallistua täytäntöönpanosääntöjen luonnosten arviointiin sidosryhmäkuulemisen ja testaustoiminnan kautta.

(5)

Direktiivin 2007/2/EY liitteissä I, II ja III lueteltujen paikkatietoryhmien elementtien käsitteisiin ja määritelmiin on yhteentoimivuuden saavuttamiseksi ja käyttäjä- ja tuottajayhteisöjen työn hyödyntämiseksi soveltuvin osin sisällytetty kansainvälisiä standardeja.

(6)

Jotta voitaisiin varmistaa eri paikkatietoryhmien välinen yhteentoimivuus ja yhdenmukaisuus, jäsenvaltioiden olisi täytettävä vaatimukset, jotka liittyvät yhteisiin tietotyyppeihin, paikkatietokohteiden yksilöimiseen, yhteentoimivuutta tukeviin metatietoihin, geneeriseen verkkomalliin ja muihin käsitteisiin ja sääntöihin, joita sovelletaan kaikkiin paikkatietoryhmiin.

(7)

Jotta voitaisiin varmistaa yksittäisen paikkatietoryhmän sisäinen yhteentoimivuus ja yhdenmukaisuus, jäsenvaltioiden olisi käytettävä yksittäisiin paikkatietoryhmiin sovellettavia paikkatietokohteiden luokituksia ja määritelmiä, niiden keskeisiä attribuutteja ja suhderooleja, tietotyyppejä, arvoalueita ja erityissääntöjä.

(8)

Koska tämän asetuksen täytäntöönpanon edellyttämät koodiluetteloissa esitettävät arvot eivät sisälly tähän asetukseen, tätä asetusta olisi alettava soveltaa vasta sen jälkeen, kun ne on vahvistettu säädöksen muodossa. Näin ollen tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2007/2/EY 22 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:▼M3

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tässä asetuksessa säädetään vaatimuksista teknisille järjestelyille, joilla pyritään direktiivin 2007/2/EY liitteessä I, II ja III lueteltuja paikkatietoryhmiä vastaavien paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen yhteentoimivuuteen ja mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistamiseen.

2.  Tätä asetusta ei sovelleta verkkopalveluihin, jotka kuuluvat komission asetuksen (EY) N:o 976/2009 ( 2 ) soveltamisalaan.

▼B

2 artikla

Määritelmät

▼M2

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä ja liitteissä vahvistettuja paikkatietoryhmäkohtaisia määritelmiä:

▼B

1. ”abstraktilla tyypillä”(abstract type) tarkoitetaan tyyppiä, joka ei voi saada ilmentymää, mutta jolla voi olla attribuutteja ja suhderooleja,

2. ”suhderoolilla”(association role) tarkoitetaan arvoa tai kohdetta, johon tyypillä on direktiivin 2007/2/EY 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu suhde,

3. ”attribuutilla”(attribute) tarkoitetaan direktiivin 2007/2/EY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tyypin ominaisuustietoa,

▼M2 —————

▼B

5. ”koodiluettelolla”(code list) tarkoitetaan avointa arvojoukkoa, jota voidaan laajentaa,

6. ”tietotyypillä”(data type) tarkoitetaan standardin ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ mukaisesti kuvausta joukosta arvoja, joilla ei ole identiteettiä,

7. ”arvojoukolla”(enumeration) tarkoitetaan tietotyyppiä, jonka ilmentymät muodostavat ennalta nimettyjen arvojen kiinteän luettelon. Enumeroidun tyypin attribuutit voivat saada arvonsa ainoastaan kyseisestä luettelosta,

8. ”ulkoisella kohdetunnisteella”(external object identifier) tarkoitetaan vastuutahon julkaiseman paikkatietokohteen yksilöivää tunnistetta, jonka avulla ulkopuoliset sovellukset voivat viitata kyseiseen kohteeseen,

9. ”tunnisteella”(identifier) tarkoitetaan kielestä riippumatonta merkkijonoa, jolla voidaan yksilöivästi ja pysyvästi tunnistaa tarkoite, johon se on liitetty, standardin ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ mukaisesti,

10. ”ilmentymän luomisella”(instantiate) tarkoitetaan sellaisen tietokohteen luomista, joka määritelmältään, attribuuteiltaan, suhderooleiltaan ja rajoitteiltaan vastaa ilmennettävää tyyppiä,

11. ”karttatasolla”(layer) tarkoitetaan paikkatiedon perusyksikköä, jota voidaan pyytää karttana palvelimelta standardin ►M2  EN ISO 19128:2008 ◄ mukaisesti,

12. ”elinkaaritiedoilla”(life-cycle information) tarkoitetaan paikkatietokohteen ominaisuusjoukkoa, joka kuvaa paikkatietokohteen tietyn version aikamääreitä tai versioiden välisiä muutoksia,

13. ”metatietoelementillä”(metadata element) tarkoitetaan yksilöitävissä olevaa metatietoyksikköä standardin ►M2  EN ISO 19115:2005/AC:2008 ◄ mukaisesti,

14. ”paketilla”(package) tarkoitetaan yleiskäyttöistä menetelmää elementtien ryhmittelemiseksi,

15. ”rekisterillä”(register) tarkoitetaan joukkoa tiedostoja, jotka sisältävät tietokohteiden tunnisteita ja kuvauksia standardin ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ mukaisesti,

16. ”paikkatietokohdetyypillä”(spatial object type) tarkoitetaan paikkatietokohteiden luokitusta,

17. ”tyylillä”(style) tarkoitetaan paikkatietokohdetyyppien ja niiden ominaisuuksien ja rajoitteiden esittämistä karttojen laatimisessa käytettävinä parametroituina symboleina,

18. ”alityypillä”(sub-type) tarkoitetaan spesifimmän tyypin ja geneerisemmän tyypin välistä suhdetta, jossa spesifimpi tyyppi on täysin yhdenmukainen geneerisemmän tyypin kanssa, mutta sisältää lisäinformaatiota, soveltaen standardia ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ,

19. ”tyypillä”(type) tarkoitetaan paikkatietokohdetyyppiä tai tietotyyppiä,

20. ilmaisulla ”voidable” (jätettävissä tyhjäksi) tarkoitetaan, että attribuutille tai suhderoolille voidaan antaa arvoksi ”void” (tyhjä), jos jäsenvaltion ylläpitämissä paikkatietoaineistoissa ei ole sitä vastaavaa arvoa tai kyseistä arvoa ei voida kohtuullisin kustannuksin johtaa jo olemassa olevista arvoista. Jos attribuutti tai suhderooli ei ole ”voidable”, sen ”voidability”-ominaisuuden ilmaiseva taulukon solu on jätetty ilman merkintää,

▼M2

21. ”ominaisuudella” (property) tarkoitetaan attribuuttia tai suhderoolia,

22. ”yhdistetyypillä” (union type) tarkoitetaan standardin ISO/TS 19103:2005 mukaisesti tyyppiä, joka koostuu täsmälleen yhdestä vaihtoehdosta useiden (jäsenattribuutteina lueteltujen) vaihtoehtojen joukosta,

23. ”suhdeluokalla” (association class) tarkoitetaan tyyppiä, joka määrittää lisäominaisuuksia kahden muun tyypin väliselle suhteelle,

24. ”jatkumolla” (coverage) tarkoitetaan standardin ISO 19123:2007 mukaisesti paikkatietokohdetta, joka toimii funktiona palauttaen vaihteluvälinsä rajoissa arvoja mistä tahansa suorasta sijainnista sen tila-, aika- tai tila-aika-arvoalueella,

25. ”arvoalueella” (domain) tarkoitetaan standardin ISO/TS 19103:2005 mukaisesti hyvin määriteltyä joukkoa,

26. ”vaihteluvälillä” (range) tarkoitetaan standardin EN ISO 19123:2007 mukaisesti jatkumon arvoalueen elementteihin funktiolla liitettyjen kohdeattribuuttiarvojen joukkoa,

27. ”oikaistulla ruudustolla” (rectified grid) tarkoitetaan standardin EN ISO 19123:2007 mukaisesti ruudustoa, jolle on olemassa affiininen muunnos ruuduston koordinaattien ja koordinaattijärjestelmän koordinaattien välillä,

28. ”referoitavalla ruudustolla” (referenceable grid) tarkoitetaan standardin EN ISO 19123:2007 mukaisesti sellaiseen muunnokseen liitettyä ruudustoa, jolla voidaan muuntaa ruuduston koordinaattiarvot koordinaattiarvoiksi, jotka viittaavat ulkoiseen koordinaattijärjestelmään,

29. ”tesselaatiolla” (tessellation) tarkoitetaan tilan osioimista toisiinsa rajoittuvien alitilojen joukoksi, jolla on samat ulkomitat kuin osioidulla tilalla. Kaksiulotteisen tilan tesselaatio koostuu joukosta monikulmioita, joissa ei esiinny keskinäisiä päällekkäisyyksiä ja jotka kattavat tarkasteltavana olevan alueen kokonaan,

30. ”suppeammalla arvolla” (narrower value) tarkoitetaan arvoa, joka on hierarkkisessa suhteessa yleisempään ylätason arvoon,

▼M3

31. ”palvelupäätepisteellä” (end point) tarkoitetaan internetosoitetta, josta paikkatietopalvelun tarjoamaa toimintoa voidaan käyttää suoraan,

32. ”yhteyspisteellä” (access point) tarkoitetaan internetosoitetta, joka sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen paikkatietopalvelusta, myös luettelon päätepisteistä, joiden kautta sitä voidaan käyttää,

33. ”kutsuttavissa olevalla paikkatietopalvelulla” (Invocable spatial data service) tarkoitetaan kaikkia seuraavia:

a) metatiedoin kuvattu paikkatietopalvelu, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1205/2008 ( 3 ) vaatimukset;

b) paikkatietopalvelu, jolla on vähintään yksi yhteyspisteenä toimiva resurssin osoite;

c) paikkatietopalvelu, joka on sellaisten dokumentoitujen ja yleisesti käytettävissä olevien teknisten eritelmien mukainen, jotka tarjoavat tarvittavat tiedot sen käyttöä varten,

34. ”yhteentoimivalla paikkatietopalvelulla” (interoperable spatial data service) tarkoitetaan kutsuttavissa olevaa paikkatietopalvelua, joka täyttää liitteen VI vaatimukset,

35. ”yhdenmukaistetulla paikkatietopalvelulla” (harmonised spatial data service) tarkoitetaan yhteentoimivaa paikkatietopalvelua, joka täyttää liitteen VII vaatimukset,

36. ”vaatimustenmukaisella paikkatietoaineistolla” (conformant spatial data set) tarkoitetaan paikkatietoaineistoa, joka täyttää tämän asetuksen vaatimukset,

37. ”toiminnolla” (operation) tarkoitetaan paikkatietopalvelun tukemaa toimenpidettä,

38. ”rajapinnalla” (interface) tarkoitetaan nimettyä joukkoa toimintoja, jotka ovat ominaisia kohteen käyttäytymiselle ISO 19119:2005:n määritelmien mukaisesti.

▼B

3 artikla

Yhteiset tyypit

Tyyppien, jotka ovat yhteisiä useille direktiivin 2007/2/EY liitteissä I, II ja III luetelluille paikkatietoryhmille, on vastattava määritelmiä ja rajoitteita ja sisällettävä attribuutit ja suhderoolit liitteen I mukaisesti.

4 artikla

Paikkatietokohteiden siirrossa ja luokittelussa käytettävät tyypit

▼M2

1.  Siirtäessään ja luokitellessaan paikkatietokohteita direktiivin 2007/2/EY 4 artiklassa säädetyt edellytykset täyttävistä tietoaineistoista jäsenvaltioiden on käytettävä paikkatietoryhmille, joihin tietoaineistot liittyvät, liitteessä II, III ja IV määriteltyjä paikkatietokohdetyyppejä ja niihin liittyviä tietotyyppejä, arvojoukkoja ja koodiluetteloita.

▼B

2.  Paikkatietokohdetyyppien ja tietotyyppien on vastattava määritelmiä ja rajoitteita ja sisällettävä attribuutit ja suhderoolit ►M2  liitteiden ◄ mukaisesti.

▼M1

3.  Paikkatietokohdetyyppien tai tietotyyppien attribuuteissa tai suhderooleissa käytettävien arvojoukkojen ja koodiluettelojen on vastattava määritelmiä ja sisällettävä arvot ►M2  liitteiden ◄ mukaisesti. ►M2  Arvojoukkojen ja koodiluetteloiden arvot yksilöidään kielineutraaleilla kuvaavilla tietokonekoodeilla. Arvoilla voi olla myös kielikohtainen nimi ihmisen luettavaksi. ◄

▼M1 —————

▼B

5 artikla

Tyypit

1.  Jokaiselle tässä asetuksessa määritellylle tyypille annetaan kielineutraali tietokonenimi sille asetetut vaatimukset sisältävän kohdan otsikossa sulkeissa. Tätä kielineutraalia nimeä on käytettävä viitattaessa kyseiseen tyyppiin attribuutin tai suhderoolin määritelmässä.

2.  Tyypin alityypeillä on oltava myös sen kaikki attribuutit ja suhderoolit.

3.  Abstrakteille tyypeille ei saa luoda ilmentymiä.

▼M2 —————

▼M2

6 artikla

▼M3

Koodiluettelot ja arvojoukot paikkatietoaineistoille

▼M2

1.   ►M3  Koodiluettelon tyypin on oltava jokin seuraavista tyypeistä liitteiden I–IV mukaisesti: ◄

(a) koodiluettelot, joissa hyväksytään ainoastaan tässä asetuksessa määritellyt arvot,

(b) koodiluettelot, joissa hyväksytään tässä asetuksessa määritellyt arvot ja tiedon tarjoajien määrittelemiä suppeampia arvoja,

(c) koodiluettelot, joissa hyväksytään tässä asetuksessa määritellyt arvot ja tiedon tarjoajien määrittelemiä minkä tahansa tasoisia lisäarvoja,

(d) koodiluettelot, joissa hyväksytään mitä tahansa tiedon tarjoajien määrittelemiä arvoja.

Edellä olevan b, c ja d kohdan tarkoituksiin tiedon tarjoajat voivat sallittujen arvojen lisäksi käyttää arvoja, jotka on määritelty Yhteisen tutkimuskeskuksen INSPIRE-verkkosivustolla saatavilla olevassa asianomaisessa INSPIREn teknisessä ohjeasiakirjassa.

2.  Koodiluettelot voivat olla hierarkkisia. Hierarkkisten koodiluettelojen arvoilla voi olla yleisempi yläarvo. Niiden hierarkkisten koodiluettelojen, joiden sallitut arvot on määritelty tähän asetukseen sisältyvässä taulukossa, yläarvot luetellaan kyseisen taulukon viimeisessä sarakkeessa.

3.  Kun kyseessä on attribuutti, joka on tyypiltään 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitettu koodiluettelo ja tiedon tarjoaja esittää arvon, jota ei ole määritelty tässä asetuksessa, kyseinen arvo ja sen määritelmä on asetettava saataville rekisterissä.

4.  Koodiluettelotyyppiä olevien paikkatietokohdetyyppien tai tietotyyppien attribuuteille tai suhderooleille voidaan hyväksyä ainoastaan sellaisia arvoja, jotka ovat sallittuja kyseisen koodiluettelon määrittelyn mukaisesti.

5.  Arvojoukkotyyppiä olevien paikkatietokohdetyyppien tai tietotyyppien attribuuteille tai suhderooleille voidaan hyväksyä arvoja ainoastaan kyseiselle arvojoukkotyypille määritellyistä luetteloista.

▼B

7 artikla

Koodaus

1.  Kaikkien paikkatiedon koodauksessa käytettävien koodaussääntöjen on oltava standardin EN ISO 19118 mukaisia. Erityisesti on määriteltävä skeemamuunnossäännöt kaikille paikkatietokohdetyypeille ja kaikille attribuuteille ja suhderooleille sekä muunnostuloksen tietorakenne.

2.  Kaikki paikkatiedon koodaamiseen käytettävät koodaussäännöt on asetettava saataville.

8 artikla

Päivitykset

1.  Jäsenvaltioiden on säännöllisesti asetettava saataville tietojen päivityksiä.

2.  Kaikki päivitykset on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa lähdetietoaineiston muuttamisesta, ellei kyseiselle paikkatietoryhmälle ole ►M2  liitteissä ◄ määritelty muuta päivitysviivettä.

▼M3

3.  Tietojen päivitysten on oltava kaikkien asiaan liittyvien paikkatietopalvelujen saatavilla 2 kohdassa määritellyssä määräajassa.

▼B

9 artikla

Tunnisteiden hallinnointi

1.  Paikkatietokohteen ulkoisen kohdetunnisteen tyyppinä on käytettävä liitteen I kohdassa 2.1 määriteltyä Identifier-tietotyyppiä.

2.  Paikkatietokohteiden yksilöivään tunnistamiseen käytettävää ulkoista kohdetunnistetta ei saa muuttaa paikkatietokohteen elinkaaren aikana.

10 artikla

Paikkatietokohteen elinkaari

1.  Saman paikkatietokohteen eri versioiden on aina oltava saman paikkatietokohdetyypin ilmentymiä.

2.  Paikkatietokohteen eri versioiden ulkoisen kohdetunnisteen namespace- ja localId-attribuuttien on pysyttävä samoina.

3.  Jos käytetään attribuutteja beginLifespanVersion ja endLifespanVersion, attribuutin endLifespanVersion arvo ei saa olla aikaisempi kuin attribuutin beginLifespanVersion arvo.

11 artikla

Aikaviitejärjestelmät

1.  Aikaviitejärjestelmänä on käytettävä komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008 ( 4 ) liitteen osan B kohdassa 5 tarkoitettua oletusviitejärjestelmää, ellei kyseiselle paikkatietoryhmälle ole ►M2  liitteissä ◄ määritelty muita aikaviitejärjestelmiä.

2.  Muita aikaviitejärjestelmiä käytettäessä ne on ilmoitettava paikkatietoaineiston metatiedoissa.

12 artikla

Muut vaatimukset ja säännöt

▼M2

1.  Tässä asetuksessa määriteltyjen sijaintiominaisuuksien arvoalue on rajattava asiakirjassa Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic informationSimple feature accessPart 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011 määritellyn Simple Feature -skeeman mukaiseksi, ellei kyseisen paikkatietoryhmän tai -tyypin osalta ole muuta säädetty.

▼B

2.  Kaikki mittausarvot on ilmaistava käyttäen ►M2  SI-yksikköjä tai sellaisia muita kuin SI-yksikköjä, jotka on hyväksytty käytettäviksi kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän (International System of Units) kanssa ◄ ellei kyseisen paikkatietoryhmän tai -tyypin osalta ole muuta säädetty.

3.  Jos käytetään attribuutteja validFrom ja validTo, attribuutin validTo arvo ei saa olla aikaisempi kuin attribuutin validFrom arvo.

4.  Lisäksi sovelletaan kaikkia liitteessä II asetettuja ryhmäkohtaisia vaatimuksia.

13 artikla

Yhteentoimivuuden edellyttämät metatiedot

Paikkatietoaineistoa kuvaavien metatietojen on sisällettävä seuraavat yhteentoimivuuden edellyttämät metatietoelementit:

1.

Koordinaattijärjestelmä : Kuvaus tietoaineistossa käytetystä koordinaattijärjestelmästä (tai -järjestelmistä).

2.

Aikaviitejärjestelmä :

Kuvaus tietoaineistossa käytetystä aikaviitejärjestelmästä (tai -järjestelmistä).

Tämä elementti on pakollinen vain jos paikkatietoaineisto sisältää aikatietoa, joka ei viittaa oletusaikaviitejärjestelmään.

3.

Koodaus : Kuvaus tietokonekielisestä rakenteesta (tai rakenteista), joka määrittelee tietokohteiden kuvaamistavan tietueessa, tiedostossa, viestissä, tallennusvälineessä tai tiedonsiirtokanavassa.

4.

Topologinen eheys :

Tietoaineiston eksplisiittisesti koodattujen topologisten ominaispiirteiden oikeellisuus metatietoelementin soveltamisalan mukaisesti.

Tämä elementti on pakollinen vain jos tietoaineisto sisältää tyyppejä geneerisestä verkkomallista (Generic Network Model), eikä se pysty takaamaan verkolle keskilinjatopologiaa (keskilinjojen kytkeytymistä).

5.

Merkistökoodaus :

Tietoaineistossa käytetty merkkikoodaus.

Tämä elementti on pakollinen vain jos käytetään koodaustapaa, joka ei perustu UTF-8-järjestelmään.

▼M2

6.

Sijainnin ilmaisutapa : Menetelmä, jolla paikkatiedon sijainti on ilmaistu.

▼B

14 artikla

Esittäminen

1.  Kun paikkatietoaineistoja esitetään komission asetuksen N:o 976/2009 ( 5 ) mukaisen katselupalvelun avulla, on oltava käytettävissä seuraavat:

(a) sille paikkatietoryhmälle tai niille paikkatietoryhmille, johon tai joihin tietoaineisto liittyy, liitteessä II määritellyt karttatasot;

(b) kullekin karttatasolle ainakin oletuskuvaustekniikka ja sille vähintään otsikko ja yksilöivä tunniste.

2.  Liitteessä II määritellään kullekin karttatasolle:

(a) ihmisen luettavissa olevassa muodossa oleva karttatason otsikko näytettäväksi käyttöliittymässä;

▼M2

(b) paikkatietokohdetyyppi (-tyypit) tai sen (niiden) alijoukko, jo(i)sta karttatason sisältö koostuu.

▼M2

3.  Paikkatietokohdetyypeille, joiden kohteet voidaan edelleenluokitella koodiluettelosta arvonsa saavalla attribuutilla, voidaan määritellä useita karttatasoja. Kunkin näistä karttatasoista on sisällettävä yhtä tiettyä koodiluettelon arvoa vastaavat paikkatietokohteet. Tällaisen karttakerrosjoukkojen määrittelyssä liitteen II, III ja IV mukaisesti on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

(a) <CodeListValue> edustaa kyseisten koodiluettelojen arvoja isolla alkukirjaimella,

(b) <human-readable name> edustaa koodiluettelojen arvojen ihmisen luettavassa muodossa olevaa nimeä,

(c) paikkatietokohdetyyppi sisältää asianmukaisen attribuutti- ja koodiluettelon sulkeissa,

(d) karttatasosta annetaan yksi esimerkki.

▼M3

14 a artikla

Kutsuttavissa olevia paikkatietopalveluja koskevat vaatimukset

Viimeistään 10 päivänä joulukuuta 2015 jäsenvaltioiden on esitettävä kutsuttavissa olevien paikkatietopalvelujen metatiedot liitteessä V vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

14 b artikla

Kutsuttavissa olevia paikkatietopalveluja koskevat yhteentoimivuusjärjestelyt ja yhdenmukaistamisvaatimukset

Kutsuttavissa olevien paikkatietopalvelujen, jotka liittyvät vähintään yhteen vaatimustenmukaiseen paikkatietoaineistoon sisältyviin tietoihin, on täytettävä liitteissä V ja VI vahvistetut yhteentoimivuusvaatimukset sekä mahdollisuuksien mukaan myös liitteessä VII vahvistetut yhdenmukaistamisvaatimukset.

▼B

15 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 15 päivästä joulukuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

▼M2

YHTEISET TYYPIT, MÄÄRITELMÄT JA VAATIMUKSET

1.   EUROOPPALAISISSA JA KANSAINVÄLISISSÄ STANDARDEISSA MÄÄRITELLYT TYYPIT

Paikkatietokohdetyyppien tai tietotyyppien attribuuteissa ja suhderooleissa käytetään yhteisiä tyyppejä seuraavasti:

(1) Tyyppeihin Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity ja Volume sovelletaan standardissa ISO/TS 19103:2005 annettuja määrittelyjä.

(2) Tyyppeihin DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface ja GM_Tin sovelletaan standardissa EN ISO 19107:2005 annettuja määrittelyjä.

(3) Tyyppeihin TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period ja TM_Position sovelletaan standardissa EN ISO 19108:2005/AC:2008 annettuja määrittelyjä.

(4) Tyyppiin GF_PropertyType sovelletaan standardissa EN ISO 19109:2006 annettuja määrittelyjä.

(5) Tyyppeihin CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution ja URL sovelletaan standardissa EN ISO 19115:2005/AC:2008 annettuja määrittelyjä.

(6) Tyyppiin CV_SequenceRule sovelletaan standardissa EN ISO 19123:2007 annettuja määrittelyjä.

(7) Tyyppeihin AbstractFeature, Quantity ja Sign sovelletaan standardissa EN ISO 19136:2009 annettuja määrittelyjä.

(8) Tyyppeihin LocalisedCharacterString, PT_FreeText ja URI sovelletaan standardissa CEN ISO/TS 19139:2009 annettuja määrittelyjä.

(9) Tyyppiin LC_LandCoverClassificationSystem sovelletaan standardissa ISO 19144-2:2012 annettuja määrittelyjä.

(10) Tyyppeihin GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface ja SF_SpatialSamplingFeature sovelletaan standardissa ISO 19156:2011 annettuja määrittelyjä.

(11) Tyyppeihin Category, Quantity, QuantityRange ja Time sovelletaan asiakirjassa Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011 annettuja määrittelyjä.

(12) Tyyppeihin TimeValuePair ja Timeseries sovelletaan asiakirjassa Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012 annettuja määrittelyjä.

(13) Tyyppeihin CGI_LinearOrientation ja CGI_PlanarOrientation sovelletaan asiakirjassa CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011 annettuja määrittelyjä.

▼B

2.   YHTEISET TIETOTYYPIT

2.1.    Tunniste (Identifier)

Vastuuorganisaation julkaisema yksilöivä ulkoinen kohdetunniste, jonka avulla ulkopuoliset sovellukset voivat viitata paikkatietokohteeseen.

Identifier-tietotyypin attribuutitAttribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

localId

Tiedon tarjoajan antama paikallinen tunniste. Paikallinen tunniste on kyseisessä nimiavaruudessa yksilöivä, eli millään muulla paikkatietokohteella ei ole samaa yksilöivää tunnistetta.

CharacterString

 

namespace

Nimiavaruus, joka yksilöi paikkatietokohteen tietolähteen.

CharacterString

 

versionId

Paikkatietokohteen tietyn version tunniste, enimmäispituus 25 merkkiä. Jos ulkoisen kohdetunnisteen omaavan paikkatietokohteen määrittely sisältää elinkaaritietoja, versiotunnisteen avulla erotetaan toisistaan kyseisen paikkatietokohteen eri versiot. Versiotunniste on yksilöivä kyseisen paikkatietokohteen eri versioiden joukossa.

CharacterString

voidable

▼M2 —————

▼M2

2.2.    Osapuoli (RelatedParty)

Organisaatio tai henkilö, jolla on resurssiin liittyvä rooli.

Tietotyypin RelatedParty attribuutitAttribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

individualName

Henkilön nimi.

PT_FreeText

voidable

organisationName

Organisaation nimi.

PT_FreeText

voidable

positionName

Osapuolen asema suhteessa resurssiin, esimerkiksi osastopäällikkö.

PT_FreeText

voidable

contact

Osapuolen yhteystiedot.

Contact

voidable

role

Osapuolen roolit suhteessa resurssiin, esimerkiksi omistaja.

PartyRoleValue

voidable

Tietotyypin RelatedParty rajoitteet

Ainakin henkilön nimi, organisaation nimi tai asema on ilmoitettava.

2.3.    Yhteystiedot (Contact)

Viestintäkanavat, joiden kautta johonkin voi saada yhteyden.

Tietotyypin Contact attribuutitAttribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

address

Vapaan tekstin muodossa ilmoitettu osoite.

AddressRepresentation

voidable

contactInstructions

Lisäohjeet siitä, miten ja milloin henkilöön tai organisaatioon voi ottaa yhteyttä.

PT_FreeText

voidable

electronicMailAddress

Organisaation tai henkilön sähköpostiosoite.

CharacterString

voidable

hoursOfService

Ajat, jolloin organisaatioon tai yksityishenkilöön voi ottaa yhteyttä.

PT_FreeText

voidable

telephoneFacsimile

Organisaation tai yksityishenkilön faksinumero.

CharacterString

voidable

telephoneVoice

Organisaation tai yksityishenkilön puhelinnumero.

CharacterString

voidable

website

Organisaation tai yksityishenkilön verkkosivusto.

URL

voidable

2.4.    Asiakirjaviittaus (DocumentCitation)

Viitetietokokonaisuus, jolla luodaan yksiselitteinen viittaus asiakirjaan.

Tietotyypin DocumentCitation attribuutitAttribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

name

Asiakirjan nimi.

CharacterString

 

shortName

Asiakirjan nimen lyhenne tai vaihtoehtoinen nimi.

CharacterString

voidable

date

Asiakirjan luomisen, julkaisemisen tai tarkistamisen päivämäärä.

CI_Date

voidable

link

Asiakirjan verkkojulkaisuversion osoite.

URL

voidable

specificReference

Viittaus asiakirjan tiettyyn osaan.

CharacterString

voidable

2.5.    Lainsäädäntöviittaus (LegislationCitation)

Viitekokonaisuus, jolla luodaan yksiselitteinen viittaus säädökseen tai säädöksen tiettyyn osaan.

Tämä tyyppi on DocumentCitation-tyypin alityyppi.

Tietotyypin LegislationCitation attribuutitAttribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

identificationNumber

Säädöksen tunnistenumero.

CharacterString

 

officialDocumentNumber

Säädöksen yksilöivä virallinen asiakirjanumero.

CharacterString

 

dateEnteredIntoForce

Säädöksen voimaantulopäivämäärä.

TM_Position

 

dateRepealed

Säädöksen kumoamispäivämäärä.

TM_Position

 

level

Hallintotaso, jolla säädös on hyväksytty.

LegislationLevelValue

 

journalCitation

Viittaus viralliseen lehteen, jossa säädös on julkaistu.

OfficialJournalInformation

 

Tietotyypin LegislationCitation rajoitteet

Jos link-attribuutille ei ole annettu arvoa, on annettava viittaus viralliseen lehteen.

2.6.    Virallinen lehti (OfficialJournalInformation)

Täydellinen viittaus säädöksen sijaintiin virallisessa lehdessä.

Tietotyypin OfficialJournalInformation attribuutitAttribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

officialJournalIdentification

Viittaus sijaintiin virallisessa lehdessä, jossa säädös on julkaistu. Viite koostuu kolmesta osasta:

— virallisen lehden nimi

— lehden painos ja/tai numero

— sivunumero(t)

CharacterString

 

ISSN

ISSN (International Standard Serial Number) on kahdeksannumeroinen numerosarja, joka yksilöi kausijulkaisun, jossa säädös on julkaistu.

CharacterString

 

ISBN

ISBN (International Standard Book Number) on yhdeksännumeroinen numerosarja, joka yksilöi kirjan, jossa säädös on julkaistu.

CharacterString

 

linkToJournal

Virallisen lehden verkkojulkaisuversion osoite.

URL

 

2.7.    Temaattinen tunniste (ThematicIdentifier)

Temaattinen tunniste, jolla yksilöidään paikkatietokohde.

Tietotyypin ThematicIdentifier attribuutitAttribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

identifier

Yksilöllinen tunniste, jolla yksilöidään paikkatietokohde kyseisessä yksilöintiskeemassa.

CharacterString

 

identifierScheme

Tunniste, joka ilmoittaa identifier-tunnisteen osoittamisessa käytetyn skeeman.

CharacterString

 

▼B

3.   YHTEISET ARVOJOUKOT

3.1.    Vertikaalisen sijainnin arvo (VerticalPositionValue)

Paikkatietokohteen suhteellinen vertikaalinen sijainti.VerticalPositionValue-arvojoukolle sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

onGroundSurface

Paikkatietokohde sijaitsee maanpinnan tasolla.

suspendedOrElevated

Paikkatietokohde riippuu tai sijaitsee maanpinnan yläpuolella.

underground

Paikkatietokohde sijaitsee maanpinnan alapuolella.

4.   YHTEISET KOODILUETTELOT

▼M2

4.1.    Kohteen tila (ConditionOfFacilityValue)

Kohteen tila sen valmiusasteen ja käytön suhteen.

Tässä koodiluettelossa sallitaan alla olevassa taulukossa olevat arvot ja tiedon tarjoajien määrittelemät suppeammat arvot.

Koodiluettelon ConditionOfFacilityValue arvotArvo

Nimi

Määritelmä

functional

käytössä

Kohde on käyttökunnossa.

projected

suunnitteilla

Kohdetta suunnitellaan. Rakentaminen ei ole vielä alkanut.

underConstruction

rakenteilla

Kohdetta rakennetaan, eikä se ole vielä käyttökunnossa. Tällä tarkoitetaan vain kohteen alkuperäistä rakentamista, ei ylläpitotöitä.

disused

ei käytössä

Kohde ei ole enää käytössä, mutta sitä ei ole purettu tai olla purkamassa.

decommissioned

purettu

Kohde ei ole enää käytössä ja se on purettu tai sitä ollaan purkamassa.

▼B

4.2.    Maakoodi (CountryCode)

Maakoodi siten kuin se on määritelty Euroopan unionin julkaisutoimiston julkaisemassa Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet -oppaassa.

▼M2 —————

▼M1

Tälle koodiluettelolle sallittuja arvoja ovat kaksikirjaimiset maakoodit, jotka on lueteltu Euroopan unionin julkaisutoimiston julkaisemassa Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet -oppaassa.

▼M2

4.3.    Lainsäädäntötaso (LegislationLevelValue)

Taso, jolla säädös tai sopimus on hyväksytty.

Tässä koodiluettelossa hyväksytään mitkä tahansa tiedon tarjoajien määrittelemät arvot.

Tiedon tarjoajat voivat käyttää INSPIREn geneeristä käsitemallia (INSPIRE Generic Conceptual Model) koskevassa INSPIREn teknisessä ohjeasiakirjassa määriteltyjä arvoja.

4.4.    Osapuolen rooli (PartyRoleValue)

Resurssiin liittyvien tai siitä vastaavien tahojen roolit.

Tässä koodiluettelossa sallitaan seuraavissa koodiluetteloissa esitetyt arvot ja tiedon tarjoajien määrittelemissä koodiluetteloissa esitetyt muut arvot:

 Roolikoodi (CI_RoleCode): Vastuussa olevan osapuolen suorittamat tehtävät standardin EN ISO 19115:2005/AC:2008 mukaisesti.

 Osapuolen rooli (RelatedPartyRoleValue): Osapuolten roolien luokittelu alla olevan taulukon mukaisesti.

Koodiluettelon RelatedPartyRoleValue arvotArvo

Nimi

Määritelmä

authority

viranomainen

Taho, jonka lakisääteiseksi tehtäväksi on annettu valvoa resurssia ja/tai resurssiin liittyviä osapuolia.

operator

ylläpitäjä

Taho, joka ylläpitää resurssia.

owner

omistaja

Taho, joka omistaa resurssin eli jolle se oikeudellisessa mielessä kuuluu.

4.5.    CF-meteorologiakoodiluettelo (CFStandardNamesValue)

Meteorologian ja oseanografian ilmiöiden määritelmät.

Tässä koodiluettelossa hyväksytään mitkä tahansa tiedon tarjoajien määrittelemät arvot.

Tiedon tarjoajat voivat käyttää INSPIREn geneeristä käsitemallia (INSPIRE Generic Conceptual Model) koskevassa INSPIREn teknisessä ohjeasiakirjassa määriteltyjä arvoja.

4.6.    Sukupuoli (GenderValue)

Henkilön tai henkilöiden ryhmän sukupuoli.

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

Koodiluettelon GenderValue arvotArvo

Nimi

Määritelmä

female

nainen

Nainen tai ryhmä naisia.

male

mies

Mies tai ryhmä miehiä.

unknown

ei tiedossa

Sukupuoleltaan tuntematon henkilö tai ryhmä henkilöitä.

▼B

5.   GENEERINEN VERKKOMALLI (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.    Paikkatietokohteiden tyypit

5.1.1.    Ristiviittaus (CrossReference)

Edustaa saman verkon kahden elementin välistä viittausta.Paikkatietokohdetyypin CrossReference suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

element

Ristiviitatut elementit

NetworkElement

 

5.1.2.    Yleistetty linkki (GeneralisedLink)

Abstrakti perustyyppi, joka edustaa lineaarista verkkoelementtiä, jota voidaan käyttää kohteena lineaarisessa viittaamisessa.

Tämä tyyppi on NetworkElement-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

5.1.3.    Risteäminen eri tasoissa (GradeSeparatedCrossing)

Indikaattori sille, mikä useammasta osittain päällekkäisestä elementistä on alla ja mikä päällä; käytetään, jos korkeuskoordinaatteja ei ole tai ne ovat epäluotettavia.

Tämä tyyppi on NetworkElement-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin GradeSeparatedCrossing suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

element

Sarja risteäviä linkkejä. Järjestys kuvaa korkeusasemaa; ensimmäinen linkki on alimmainen linkki.

Link

 

5.1.4.    Linkki (Link)

Käyräviivainen verkkoelementti, joka yhdistää kaksi sijaintipistettä ja edustaa yhtenäistä polkua verkossa. Kyseiset toisiinsa yhdistetyt sijaintipisteet voidaan esittää solmupisteinä.

Tämä tyyppi on GeneralisedLink-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Paikkatietokohdetyypin Link attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

centrelineGeometry

Geometria, joka edustaa linkin keskilinjaa.

GM_Curve

 

fictitious

Ilmaisin sille, että linkin keskilinja on geometrialtaan suora linja ilman välipisteitä – ellei suora linja kuvasta maastoa tietoaineiston tarkkuuden puitteissa totuudenmukaisesti.

Boolean

 Paikkatietokohdetyypin Link suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

endNode

Tämän linkin valinnainen päätesolmupiste. Päätesolmupiste voi olla sama ilmentymä kuin lähtösolmupiste.

Node

 

startNode

Tämän linkin valinnainen lähtösolmupiste.

Node

 

5.1.5.    Linkkisarja (LinkSequence)

Verkkoelementti, joka edustaa keskeytymätöntä verkon väylää ilman haarautumia. Elementillä on tietty alku ja loppu, ja jokainen sijainpistelinkkisarjassa voidaan yksilöidä yksittäisellä parametrilla, kuten pituudella.

Tämä tyyppi on GeneralisedLink-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Paikkatietokohdetyypin LinkSequence attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

link

Järjestetty kokoelma suunnattuja linkkejä, jotka muodostavat linkkisarjan.

DirectedLink

 

5.1.6.    Linkkijoukko (LinkSet)

Kokoelma linkkisarjoja ja/tai yksittäisiä linkkejä, joilla on verkossa erityinen tehtävä tai merkitys.

Tämä tyyppi on NetworkElement-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Paikkatietokohdetyypin LinkSet suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

link

Niiden linkkien ja linkkisarjojen joukko, jotka muodostava linkkijoukon.

GeneralisedLink

 

5.1.7.    Verkko (Network)

Verkko on kokoelma verkkoelementtejä.Paikkatietokohdetyypin Network attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geographicalName

Verkoon liittyvä paikannimi.

GeographicalName

voidablePaikkatietokohdetyypin Network suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

elements

Kokoelma, joka koostuu verkon muodostavista elementeistä.

NetworkElement

 

5.1.8.    Verkkoalue (NetworkArea)

Verkon kaksiulotteinen elementti.

Tämä tyyppi on NetworkElement-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Paikkatietokohdetyypin NetworkArea attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geometry

Kuvaa alueen geometrisiä ominaisuuksia.

GM_Surface

 

5.1.9.    Verkkoyhteys (NetworkConnection)

Kuvaa loogista yhteyttä kahden tai useamman verkkoelementin välillä eri verkoissa.

Tämä tyyppi on NetworkElement-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

type

Verkkoyhteyden luokitus.

ConnectionTypeValue

voidableSuhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

element

Verkkoelementit eri verkoissa.

NetworkElement

 

Kaikkien elementtien on sijaittava eri verkoissa.

5.1.10.    Verkkoelementti (NetworkElement)

Abstrakti perustyyppi, joka edustaa verkon elementtiä. Jokaisella verkon elementillä on joku tehtävä, josta on hyötyä verkossa.

Tämä tyyppi on abstrakti.Paikkatietokohdetyypin NetworkElement attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 Paikkatietokohdetyypin NetworkElement suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

inNetwork

Verkot, joiden jäsen verkkoelementti on.

Network

voidable

5.1.11.    Verkon ominaisuus (NetworkProperty)

Abstrakti perustyyppi, joka kuvastaa ilmiöitä, joita esiintyy verkkoelementissä tai sen ohessa. Tämä perustyyppi tarjoaa yleiset ominaisuudet, joilla voidaan luoda assosiaatiosuhde verkkoon liittyvien ilmiöiden (verkon ominaisuuksien) ja verkkoelementtien välille.

Tämä tyyppi on abstrakti.Paikkatietokohdetyypin NetworkProperty attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

networkRef

Verkkoon liittyvän ominaisuuden paikkaviite.

NetworkReference

voidable

5.1.12.    Solmupiste (Node)

Edustaa merkityksellistä verkon kohtaa, joka sijaitsee aina linkin alku- tai päätepisteessä.

Tämä tyyppi on NetworkElement-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Paikkatietokohdetyypin Node attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geometry

Solmupisteen sijainti.

GM_Point

 Paikkatietokohdetyypin Node suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

spokeEnd

Solmupisteeseen päätyvät linkit.

Link

voidable

spokeStart

Solmupisteestä lähtevät linkit.

Link

voidable

5.2.    Tietotyypit

5.2.1.    Suunnattu linkki (DirectedLink)

Linkki joko positiivisessa tai negatiivisessa suunnassaan.Tietotyypin DirectedLink attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

direction

Ilmoittaa, onko suunnattu linkki sen positiivisen suunnan myötäinen (positiivinen) vai vastainen (negatiivinen).

Sign

 Tietotyypin DirectedLink suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

link

Kyseinen linkki.

Link

 

5.2.2.    Linkkiviite (LinkReference)

Verkkoviittaus lineaariseen verkkoelementtiin.

Tämä tyyppi on NetworkReference-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

applicableDirection

Yleistetyn linkin suunnat, joita viite koskee. Jos ominaisuus ei suoraan liity tiettyyn suuntaan linkillä (sen sisällä), vaan kuvaa ilmiötä linkin varrella, ”i nDirection” viittaa linkin suunnassa katsoen oikeaan puoleen.

LinkDirectionValue

voidable

Lineaaristen viitteiden kohteiden on oltava lineaarisia verkkoelementtejä. Toisin sanoen jos käytetään lineaarista viittausta tai suunnalla on merkitystä, verkkoviitteen kohteen on oltava linkki tai linkkisarja.

5.2.3.    Verkkoviite (NetworkReference)

Viittaus verkon elementtiin.Tietotyypin NetworkReference suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

element

Viitattu verkkoelementti.

NetworkElement

 

5.2.4.    Yksinkertainen lineaarinen viittaus (SimpleLinearReference)

Verkkoviite, joka on rajattu osaan lineaarista verkkoelementtiä. Kyseinen osa on se osa verkkoelementistä, joka sijoittuu attribuuttien fromPosition ja toPosition väliin.

Tämä tyyppi on LinkReference-tyypin alityyppi.Tietotyypin SimpleLinearReference attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

fromPosition

Lineaarisen elementin alkupiste, ilmaistuna etäisyytenä kyseisen lineaarisen verkkoelementin alusta sen kaarigeometriaa myötäillen.

Length

 

offset

Poikkeama yleistetyn linkin keskilinjageometriasta, soveltuvin osin; positiivinen poikkeama viittaa oikealle puolelle linkin suuntaan nähden, negatiivinen poikkeama vasemmalle.

Length

voidable

toPosition

Lineaarisen elementin loppupiste, ilmaistuna etäisyytenä kyseisen lineaarisen verkkoelementin alusta sen kaarigeometriaa myötäillen.

Length

 

5.2.5.    Yksinkertainen pisteviittaus (SimplePointReference)

Verkkoviite, joka on rajattu lineaarisen verkkoelementin tiettyyn pisteeseen. Pisteellä tarkoitetaan paikkaa verkon verkkoelementissä sijainnissa atPosition.

Tämä tyyppi on LinkReference-tyypin alityyppi.Tietotyypin SimplePointReference attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

atPosition

Pisteen sijainti, ilmaistuna etäisyytenä kyseisen lineaarisen verkkoelementin alusta sen kaarigeometriaa myötäillen.

Length

 

offset

Poikkeama yleistetyn linkin keskilinjageometriasta, soveltuvin osin; positiivinen poikkeama viittaa oikealle puolelle linkin suuntaan nähden, negatiivinen poikkeama vasemmalle.

Length

voidable

5.3.    Koodiluettelot

5.3.1.    Yhteystyyppi (ConnectionTypeValue)

Eri tyyppiset yhteydet eri verkkojen välillä.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon ConnectionTypeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

crossBorderConnected

Yhteys kahden eri verkoissa sijaitsevan verkkoelementin välillä; verkot ovat samantyyppisiä mutta vierekkäisillä alueilla. Viitatut verkkoelementit edustavat reaalimaailman erillisiä ilmiöitä, jotka ovat alueellisesti yhteydessä.

crossBorderIdentical

Yhteys kahden eri verkoissa sijaitsevan verkkoelementin välillä; verkot ovat samantyyppisiä mutta vierekkäisillä alueilla. Viitatut verkkoelementit edustavat samoja reaalimaailman ilmiöitä.

intermodal

Yhteys kahden eri liikenneverkoissa sijaitsevan verkkoelementin välillä; verkot käyttävät eri liikennemuotoa. Yhteys edustaa mahdollisuutta siirtää kuljetettava kohde (matkustajat, tavarat jne.) liikennemuodosta toiseen.

▼B

5.3.2.    Linkkisuunta (LinkDirectionValue)

Luettelo arvoista, jotka kuvaavat suuntia suhteessa linkkiin.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon LinkDirectionValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

bothDirections

Kumpaankin suuntaan.

inDirection

Linkin suuntaan.

inOppositeDirection

Linkin suuntaa vastaan.

▼M2

6.   JATKUMOMALLI

INSPIREn jatkumomalli koostuu seuraavista paketeista:

 Jatkumot (perusskeema)

 Jatkumot (arvoalue ja vaihteluväli)

6.1.    Jatkumot (perusskeema)

6.1.1.    Paikkatietokohdetyypit

Jatkumot (perusskeema) -paketti sisältää paikkatietokohdetyypin Coverage.

6.1.1.1.   Jatkumo (Coverage)

Paikkatietokohde, joka toimii funktiona palauttaen vaihteluvälinsä rajoissa arvoja mistä tahansa suorasta sijainnista sen tila-, aika- tai tila-aika-arvoalueella.

Tämä tyyppi on abstrakti.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

metadata

Sovelluskohtaista metatietoa jatkumosta.

Any

 

rangeType

Kuvaus vaihteluvälin arvojen rakenteesta.

RecordType

 

6.2.    Jatkumot (arvoalue ja vaihteluväli)

6.2.1.    Paikkatietokohdetyypit

Jatkumot (arvoalue ja vaihteluväli) -paketti sisältää seuraavat paikkatietokohdetyypit:

 Jatkumo (arvoalueen ja vaihteluvälin esitys)

 Oikaistun ruuduston jatkumo

 Referoitavan ruuduston jatkumo

6.2.1.1.   Jatkumo (arvoalueen ja vaihteluvälin esitys) (CoverageByDomainAndRange)

Jatkumo, joka ilmoittaa arvoalueen ja vaihteluvälin erillisinä ominaisuuksina.

Tämä tyyppi on Coverage-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

coverageFunction

Kuvaus siitä, miten vaihteluvälin arvot sijainneista jatkumon arvoalueella voidaan saada.

CoverageFunction

 

domainSet

Jatkumon arvoalueen koostumus kuvattuna koordinaattien avulla.

Any

 

rangeSet

Arvojoukko, joka on funktion kautta suhteessa jatkumon arvoalueen elementteihin.

Any

 

Ruudustofunktio saa liittyä ainoastaan arvoalueisiin, jotka ovat ruudustoja.

6.2.1.2.   Oikaistun ruuduston jatkumo (RectifiedGridCoverage)

Jatkumo, jonka arvoalue on oikaistu ruudusto.

Tämä tyyppi on CoverageByDomainAndRange-tyypin alityyppi.

Arvoalueen on oltava oikaistu ruudusto.

RectifiedGridCoverage-jatkumon ruuduston pisteiden on kaikilla resoluutiotasoilla osuttava yksiin liitteen II kohdassa 2.2 määriteltyjen paikannusruudustojen solujen keskipisteiden kanssa.

6.2.1.3.   Referoitavan ruuduston jatkumo (ReferenceableGridCoverage)

Jatkumo, jonka arvoalue on referoitava ruudusto.

Tämä tyyppi on CoverageByDomainAndRange-tyypin alityyppi.

Arvoalueen on oltava referoitava ruudusto.

6.2.2.    Tietotyypit

6.2.2.1.   Jatkumofunktio (CoverageFunction)

Kuvaus siitä, miten vaihteluvälin arvot sijainneista jatkumon arvoalueella voidaan saada.

Tämä tyyppi on yhdistetyyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

ruleDefinition

Tekstimuotoinen formaali tai vapaa kuvaus jatkumofunktiosta.

CharacterString

 

ruleReference

Viittaus tekstimuotoiseen formaaliin tai vapaaseen kuvaukseen jatkumofunktiosta.

URI

 

gridFunction

Ruuduston geometrian kuvautumissääntö.

GridFunction

 

6.2.2.2.   Ruudustofunktio (GridFunction)

Täsmällinen ruuduston geometrian kuvautumissääntö.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

sequenceRule

Kuvaus siitä, miten ruuduston pisteet on järjestetty liitettäviksi jatkumon vaihteluvälin arvoelementteihin.

CV_SequenceRule

 

startPoint

Ruuduston piste, joka liitetään jatkumon vaihteluvälin ensimmäiseen tietueeseen.

Integer

 

7.   HAVAINTOMALLI

INSPIREn havaintomalli koostuu seuraavista paketeista:

 Havaintoviittaukset

 Prosessit

 Havainnoitavat ominaisuudet

 Havaintotietotyypit

7.1.    Havaintoviittaukset

7.1.1.    Paikkatietokohdetyypit

Havaintoviittaukset-paketti sisältää paikkatietokohdetyypin ObservationSet.

7.1.1.1.   Havaintojoukko (ObservationSet)

Liittää yhteen joukon havaintoja.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

extent

Tieto tila- ja aikaulottuvuudesta.

EX_Extent

 Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

member

ObservationSet-tyypin yksi jäsen.

OM_Observation

 

7.2.    Prosessit

7.2.1.    Paikkatietokohdetyypit

Prosessit -paketti sisältää paikkatietokohdetyypin Process.

7.2.1.1.   Prosessi (Process)

Kuvaus havaintoprosessista.

Tämä tyyppi on OM_Process-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

voidable

name

Prosessin nimi.

CharacterString

voidable

type

Prosessityyppi.

CharacterString

voidable

documentation

Prosessiin liittyvää lisätietoa (verkossa tai painetussa muodossa).

DocumentCitation

voidable

processParameter

Muuttuja, joka ohjaa prosessin käyttöä ja tätä kautta sen tuloksia.

ProcessParameter

voidable

responsibleParty

Prosessiin liittyvä yksityishenkilö tai organisaatio.

RelatedParty

voidable

7.2.2.    Tietotyypit

7.2.2.1.   Prosessiparametri (ProcessParameter)

Kuvaus annetusta muuttujasta.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

name

Prosessimuuttujan nimi.

ProcessParameterNameValue

 

description

Prosessimuuttujan kuvaus.

CharacterString

 

7.2.3.    Koodiluettelot

7.2.3.1.   Prosessiparametrin nimi (ProcessParameterNameValue)

Koodiluettelo prosessimuuttujien nimistä.

Tässä koodiluettelossa hyväksytään mitkä tahansa tiedon tarjoajien määrittelemät arvot.

7.3.    Havainnoitavat ominaisuudet

7.3.1.    Tietotyypit

7.3.1.1.   Rajoite (Constraint)

Tiettyä ominaisuutta koskeva rajoite, esim. aallonpituus = 200 nm.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

constrainedProperty

Rajoitettava ominaisuus. Esim. ”colour”, jos rajoitteena on ”colour = blue”.

PhenomenonTypeValue

 

label

Rajoitteelle kokonaisuudessaan annettu nimi ihmisen luettavassa muodossa.

CharacterString

 

7.3.1.2.   Luokkarajoite (CategoryConstraint)

Johonkin määreluokkaan perustuva rajoite. Esim. väri = ”red”.

Tämä tyyppi on Constraint-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

comparison

Vertailuoperaattori. Jos kyseessä on luokkarajoite, oltava ”equalTo” tai ”notEqualTo”.

ComparisonOperatorValue

 

value

Rajoitettavan ominaisuuden arvo, esim. ”blue” (jos rajoitettava ominaisuus on väri).

CharacterString

 

7.3.1.3.   Vaihteluvälin rajoite (RangeConstraint)

Tietyn ominaisuuden numeerinen rajoite, esim. aallonpituus ≥ 300 nm ja aallonpituus ≤ 600 nm.

Tämä tyyppi on Constraint-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

value

Rajoitettavan ominaisuuden numeerinen arvoalue.

RangeBounds

 

uom

Rajoitteessa käytetty mittayksikkö.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.4.   Vaihteluvälin rajat (RangeBounds)

Numeerisen vaihteluvälin ala- ja ylärajat (esim. ala ≥ 50, ylä ≤ 99).Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

startComparison

Alarajan vertailuoperaattori (esim. greaterThanOrEqualTo).

ComparisonOperatorValue

 

rangeStart

Vaihteluvälin alaraja.

Real

 

endComparison

Ylärajan vertailuoperaattori (esim. lessThan).

ComparisonOperatorValue

 

rangeEnd

Vaihteluvälin yläraja.

Real

 

7.3.1.5.   Lukuarvon rajoite (ScalarConstraint)

Tietyn ominaisuuden numeerinen lukuarvon rajoite, esim. pituus ≥ 1 m.

Tämä tyyppi on Constraint-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

value

Rajoitettavan ominaisuuden numeerinen arvo.

Real

 

comparison

Rajoitteessa käytettävä vertailuoperaattori, esim. greaterThan.

ComparisonOperatorValue

 

uom

Rajoitteessa käytetty mittayksikkö.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.6.   Muu rajoite (OtherConstraint)

Rajoite, joka ei ole jäsennellyssä muodossa, mutta joka voidaan kuvata käyttäen vapaatekstimuotoista description-attribuuttia.

Tämä tyyppi on Constraint-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

description

Rajoitteen kuvaus.

CharacterString

 

7.3.1.7.   Tilastosuure (StatisticalMeasure)

Kuvaus jostakin tilastollisesta suureesta, esim. ”päivittäinen enimmäisarvo”.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

label

Tilastosuureen nimi ihmisen luettavassa muodossa.

CharacterString

 

statisticalFunction

Tilastofunktio, esim. keskiarvo.

StatisticalFunctionTypeValue

 

aggregationTimePeriod

Ajanjakso, jolle tilastotieto on laskettu, esim. päivä tai tunti.

TM_Duration

 

aggregationLength

Yksiulotteinen tilaulottuvuus, jolle tilastotieto on laskettu, esim. 1 metri.

Length

 

aggregationArea

Kaksiulotteinen tilaulottuvuus, jolle tilastotieto on laskettu, esim. 1 neliömetri.

Area

 

aggregationVolume

Kolmiulotteinen tilaulottuvuus, jolle tilastotieto on laskettu, esim. 1 kuutiometri.

Volume

 

otherAggregation

Muun tyyppinen aggregaatti.

Any

 Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

derivedFrom

Tietty tilastosuure voidaan johtaa toisesta tilastosuureesta, esim. kuukauden enimmäislämpötilat voidaan johtaa päivittäisistä keskilämpötiloista.

StatisticalMeasure

 

7.3.2.    Arvojoukot

7.3.2.1.   Vertailuoperaattori (ComparisonOperatorValue)

Vertailuoperaattoreista (esim. suurempi kuin) koostuva arvojoukko.Arvo

Määritelmä

equalTo

yhtä suuri kuin

notEqualTo

erisuuri kuin

lessThan

pienempi kuin

greaterThan

suurempi kuin

lessThanOrEqualTo

pienempi tai yhtä suuri kuin

greaterThanOrEqualTo

suurempi tai yhtä suuri kuin

7.3.3.    Koodiluettelot

7.3.3.1.   Ilmiötyyppi (PhenomenonTypeValue)

Ilmiöistä (esim. lämpötila, tuulen nopeus) koostuva koodiluettelo.

Tässä koodiluettelossa sallitaan seuraavissa koodiluetteloissa esitetyt arvot ja tiedon tarjoajien määrittelemissä koodiluetteloissa esitetyt muut arvot:

 CF-meteorologiakoodiluettelo (CFStandardNamesValue): Meteorologian ja oseanografian ilmiöiden määritelmät tämän liitteen kohdan 4.5 mukaisesti.

 Profiilielementin parametrinimi (ProfileElementParameterNameValue): Ominaisuudet, joiden voidaan havaita kuvaavan profiilielementtiä, liitteen IV kohdan 3.3.8 mukaisesti.

 Maannoksen johdetun objektin parametrinimi (SoilDerivedObjectParameterNameValue): Maannokseen liittyvät ominaisuudet, jotka voidaan johtaa maannos- ja muusta tiedosta, liitteen IV kohdan 3.3.9 mukaisesti.

 Maannosprofiilin parametrinimi (SoilProfileParameterNameValue): Ominaisuudet, joiden voidaan havaita kuvaavan maannosprofiilia, liitteen IV kohdan 3.3.12 mukaisesti.

 Maannostutkimuskohteen parametrinimi (SoilSiteParameterNameValue): Ominaisuudet, joiden voidaan havaita kuvaavan maannoksen sijaintipaikkaa, liitteen IV kohdan 3.3.13 mukaisesti.

 EU-ilmanlaatukoodiluettelo (EU_AirQualityReferenceComponentValue): Ilmanlaatua koskevien ilmiöiden määritelmät unionin lainsäädäntöön perustuvan raportoinnin yhteydessä liitteen IV kohdan 13.2.1.1 mukaisesti.

 GRIB-meteorologiakoodiluettelo (GRIB_CodeTable4_2Value): Meteorologian ilmiöiden määritelmät liitteen IV kohdan 0 mukaisesti.

 BODC-merentutkimuskoodiluettelo (BODC_P01ParameterUsageValue): Oseanografian ilmiöiden määritelmät liitteen IV kohdan 14.2.1 mukaisesti.

7.3.3.2.   Tilastofunktiotyyppi (StatisticalFunctionTypeValue)

Tilastollisista funktioista (esim. enimmäisarvo, vähimmäisarvo, keskiarvo) koostuva koodiluettelo.

Tässä koodiluettelossa hyväksytään mitkä tahansa tiedon tarjoajien määrittelemät arvot.

7.4.    Havaintotietotyypit

7.4.1.    Paikkatietokohdetyypit

Havaintotietotyypit-paketti sisältää seuraavat paikkatietokohdetyypit:

 Ruudustohavainto

 Ruudustohavaintojen aikasarja

 Pistehavainto

 Pistehavaintokokoelma

 Monipistehavainto

 Pistehavaintojen aikasarja

 Profiilihavainto

 Reittihavainto

7.4.1.1.   Ruudustohavainto (GridObservation)

Havainto, joka edustaa ruudustomuotoista kenttää yksittäisenä ajankohtana.

Tämä tyyppi on SamplingCoverageObservation-tyypin alityyppi.

featureOfInterest on SF_SamplingSolid tai SF_SamplingSurface.

phenomenonTime on TM_Instant.

result on RectifiedGridCoverage tai RefererencableGridCoverage.

7.4.1.2.   Ruudustohavaintojen aikasarja (GridSeriesObservation)

Havainto, joka edustaa kehittyvää ruudustomuotoista kenttää perättäisten ajankohtien sarjana.

Tämä tyyppi on SamplingCoverageObservation-tyypin alityyppi.

featureOfInterest on SF_SamplingSolid.

phenomenonTime on TM_Period.

result on RectifiedGridCoverage tai ReferenceableGridCoverage.

7.4.1.3.   Pistehavainto (PointObservation)

Havainto, joka edustaa ominaisuuden mittaustulosta yksittäisenä ajankohtana yksittäisessä paikassa.

Tämä tyyppi on SamplingCoverageObservation-tyypin alityyppi.

featureOfInterest on SF_SamplingPoint.

phenomenonTime on TM_Instant.

7.4.1.4.   Pistehavaintokokoelma (PointObservationCollection)

Kokoelma, joka koostuu pistehavainnoista.

Tämä tyyppi on ObservationSet-tyypin alityyppi.

Jokaisen jäsenen on oltava PointObservation.

7.4.1.5.   Monipistehavainto (MultiPointObservation)

Havainto, joka edustaa joukkoa mittaustuloksia, jotka on saatu täsmälleen samaan aikaan, mutta eri paikoissa.

Tämä tyyppi on SamplingCoverageObservation-tyypin alityyppi.

featureOfInterest on SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface tai SF_SamplingSolid.

phenomenonTime on TM_Instant.

result on MultiPointCoverage.

7.4.1.6.   Pistehavaintojen aikasarja (PointTimeSeriesObservation)

Havainto, joka edustaa ominaisuuden pistemittaustulosten aikasarjaa kiinteässä paikassa.

Tämä tyyppi on SamplingCoverageObservation-tyypin alityyppi.

featureOfInterest on SF_SamplingPoint.

phenomenonTime on TM_Period.

result on Timeseries.

7.4.1.7.   Profiilihavainto (ProfileObservation)

Havainto, joka edustaa ominaisuuden mittaustulosta vertikaalisen tilaprofiilin puitteissa yksittäisenä ajankohtana.

Tämä tyyppi on SamplingCoverageObservation-tyypin alityyppi.

featureOfInterest on SF_SamplingCurve.

phenomenonTime on TM_Instant.

result on ReferenceableGridCoverage tai RectifiedGridCoverage.

Tuloksen tila-arvoalueen on sisällettävä yksi akseli, jonka on oltava vertikaalinen.

7.4.1.8.   Reittihavainto (TrajectoryObservation)

Havainto, joka edustaa ominaisuuden mittaustulosta ajan ja paikan suhteen mutkittevalla käyrällä.

Tämä tyyppi on SamplingCoverageObservation-tyypin alityyppi.

phenomenonTime on TM_Period.

result on Timeseries.

Tuloksen jokaisen pisteen on oltava TimeLocationValueTriple.

featureOfInterest on SF_Sampling Curve.

7.4.2.    Tietotyypit

7.4.2.1.   Aika-paikka-arvo-tieto (TimeLocationValueTriple)

Aikaa, paikkaa ja arvoa (mittaustulosta) kuvaavien tietojen yhdistelmä. Esimerkiksi tietyssä pisteessä reitillä.

Tämä tyyppi on TimeValuePair-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

location

Maantieteellinen sijainti, jossa arvo pätee.

GM_Position

 

7.5.    Havaintoja koskevat vaatimukset

Kun tietoja asetetaan saataville käyttäen tyyppiä OM_Observation tai jotain sen alityyppiä, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

(1) OM_Observation-toiminnassa käytetty menettely on ilmoitettava käyttäen tyyppiä Process.

(2) Kun OM_Observation-elementistä viitataan EnvironmentalMonitoringFacility-elementtiin, on annettava parametriattribuutti, jonka nimiattribuutti on ”relatedMonitoringFeature” ja jonka arvoattribuutti on tyyppiä AbstractMonitoringFeature.

(3) Kaikille koodauksille, joita on käytetty OM_Observation-tuloksessa tai sen osassa, on asetettava saataville sovellusrajapinta (API), jonka kautta koodattu tiedosto voidaan lukea. Kyseisen API:n on kyettävä välittämään tarvittava informaatio INSPIRE-paikkatietokohteiden esittämiseksi.

(4) Jos OM_Observation-tietokohteen menettelyominaisuuksissa on ilmoitettu processParameter-attribuutti, sen arvo (nimi) on sisällytettävä OM_Observation-tietokohteen parametriattribuuttiin.

8.   TOIMIPAIKKAMALLI

INSPIREn toimipaikkamalli koostuu Toimipaikka-paketista.

8.1.    Toimipaikka

8.1.1.    Paikkatietokohdetyypit

Toimipaikka -paketti sisältää paikkatietokohdetyypin ActivityComplex.

8.1.1.1.   Toimipaikka (ActivityComplex)

Sekä teknisesti että taloudellisesti yhtenäinen yksikkö, joka toimii oikeushenkilön (toiminnanharjoittajan) hallinnollisessa ohjauksessa ja harjoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1893/2006 ( 6 ) vahvistettuun Eurostatin NACE-luokitukseen sisältyvää toimintaa. Toimipaikan on edustettava maantieteellisesti samassa paikassa tai eri paikoissa sijaitsevaa koko aluetta, jota sama toiminnanharjoittaja hallinnoi, mukaan luettuina kaikki infrastruktuurit, laitteistot ja materiaalit.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

thematicId

Toimipaikan temaattinen tunniste.

ThematicIdentifier

 

geometry

Toimipaikan laajuuden tai sijainnin määrittämisessä käytetty geometria.

GM_Object

 

function

Toimipaikan harjoittama toiminta. Function-tietotyyppiä kuvataan toimialaluokalla ja täydennetään mahdollisesti panos-tuotos-tiedoilla.

Function

 

name

Toimipaikan kuvaava nimi.

CharacterString

voidable

validFrom

Toimipaikan syntymisajankohta reaalimaailmassa.

DateTime

voidable

validTo

Ajankohta, josta lähtien toimipaikkaa ei enää reaalimaailmassa ole olemassa.

DateTime

voidable

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

8.1.2.    Tietotyypit

8.1.2.1.   Toiminta (Function)

Toimintaa kuvataan toimialaluokan ja tarvittaessa panosten ja/tai tuotosten avulla.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

activity

Luokiteltu kuvaus yksittäisistä tai jäsennellysti ryhmitellyistä teknisesti toisiinsa liittyvistä prosesseista, joista huolehtii voittoa tavoitteleva tai tavoittelematon yksityinen tai julkinen taloudellinen yksikkö.

EconomicActivityValue

 

input

Kaikki luokiteltu tai rekisteröity materiaali, joka tulee tekniseen ja taloudelliseen yksikköön sen toiminnan mukaisesti.

InputOutputValue

voidable

output

Kaikki luokiteltu tai rekisteröity materiaali, joka lähtee teknisestä ja taloudellisesta yksiköstä sen toiminnan mukaisesti.

InputOutputValue

voidable

description

Toiminnan yksityiskohtaisempi kuvaus.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.2.   Kapasiteetti (Capacity)

Määrällinen kuvaus todellisesta tai potentiaalisesta toimintakyvystä, joka tyypillisesti ei muutu, ei muutu usein tai ei muutu merkittävässä määrin.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

activity

Luokiteltu kuvaus yksittäisistä tai jäsennellysti ryhmitellyistä teknisesti toisiinsa liittyvistä prosesseista, joista huolehtii voittoa tavoitteleva tai tavoittelematon yksityinen tai julkinen taloudellinen yksikkö.

EconomicActivityValue

 

input

Mitattavissa oleva tieto kaikesta luokitellusta tai rekisteröidystä materiaalista, joka tulee tekniseen ja taloudelliseen yksikköön sen toiminnan mukaisesti.

InputOutputAmount

 

output

Mitattavissa oleva tieto kaikesta luokitellusta tai rekisteröidystä materiaalista, joka lähtee teknisestä ja taloudellisesta yksiköstä sen toiminnan mukaisesti.

InputOutputAmount

 

time

Ajanjakso, johon ilmoitettu kapasiteetti viittaa, esimerkiksi vuosikapasiteetin osalta 1 vuosi.

TM_Duration

 

description

Kuvaus kapasiteetista.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.3.   Panosten tai tuotosten määrä (InputOutputAmount)

Tekniseen ja taloudelliseen yksikköön tulevan tai siitä lähtevän luokitellun tai rekisteröidyn materiaalin tyyppi ja, jos mahdollista, mitattavissa oleva määrä.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

inputOutput

Luokiteltu tai rekisteröity materiaali, joka tulee tekniseen ja taloudelliseen yksikköön tai lähtee siitä sen toiminnan mukaisesti.

InputOutputValue

 

amount

Tekniseen ja taloudelliseen yksikköön tulevan tai siitä lähtevän luokitellun tai rekisteröidyn materiaali määrä (kuten tilavuus tai massa).

Measure

voidable

8.1.2.4.   Lupa (Permission)

Virallinen päätös (muodollinen hyväksyntä), jolla annetaan lupa harjoittaa toimipaikan toimintaa tai osaa siitä, ja joka sisältää tiettyjä ehtoja sen varmistamiseksi, että laitokset noudattavat tai samassa toimipaikassa olevat saman toiminnanharjoittajan hallinnoimat laitosten osat noudattavat toimivaltaisen viranomaisen asettamia vaatimuksia. Lupa voi kattaa yhden tai useamman toiminnan ja siinä voidaan asettaa kapasiteettiin liittyviä ehtoja. Käsitettä voitaisiin laajentaa muunlaisiin soveltamisalan kannalta merkityksellisiin sertifikaatteihin tai asiakirjoihin (esim. ISO, EMAS, kansalliset laatustandardit).Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

id

Yksilöivä viittaus lupaan.

ThematicIdentifier

 

relatedParty

Toimipaikalle myönnettyyn lupaan liittyvät osapuolet, jotka edustaa monenlaisia rooleja, esimerkiksi yrityksiä tai toimivaltaisia viranomaisia.

RelatedParty

voidable

decisionDate

Aikaviittaus, joka täydentää luvan määrittelyä.

DateTime

voidable

dateFrom

Ajankohta, josta lähtien lupa on voimassa.

DateTime

voidable

dateTo

Ajankohta, johon saakka lupa on voimassa.

DateTime

voidable

description

Luvan kuvaus.

PT_FreeText

voidable

permittedFunction

Toiminta, jota varten lupa on myönnetty.

Function

voidable

permittedCapacity

Luvan mukaiset toiminnan panosten ja/tai tuotosten enimmäismäärät.

Capacity

voidable

8.1.2.5.   Toimipaikan kuvaus (ActivityComplexDescription)

Lisätiedot toimipaikasta, eli sen kuvaus, osoite, yhteystiedot ja osapuolet.Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

description

Täydentävä kuvaus toimipaikasta ja sen ominaispiirteistä.

PT_FreeText

voidable

address

Toimipaikan osoite, eli osoite, jossa toimintaa harjoitetaan.

AddressRepresentation

voidable

contact

Toimipaikan yhteystiedot.

Contact

voidable

relatedParty

Tiedot toimipaikkaan liittyvistä osapuolista. Osapuolet voivat edustaa monenlaisia rooleja, esimerkiksi omistajia, toiminnanharjoittajia tai toimivaltaisia viranomaisia.

RelatedParty

voidable

8.1.3.    Koodiluettelot

8.1.3.1.   Taloudellinen toiminta (EconomicActivityValue)

Taloudellisten toimintojen luokitus.

Tässä koodiluettelossa sallitaan seuraavissa koodiluetteloissa esitetyt arvot ja tiedon tarjoajien määrittelemissä koodiluetteloissa esitetyt muut arvot:

 EU:n taloudellisen toiminnan luokitus (EconomicActivityNACEValue): Eurostatin NACE-luokituksen mukaiset taloudelliset toiminnot, siten kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 ( 7 ).

 EU:n taloudellisen toiminnan jätetilastointiluokitus (EconomicActivityWasteStatisticsValue): Taloudellisten toimintojen luokittelu asetuksen (EY) N:o 2150/2002 ( 8 ) liitteessä I olevan 8 jakson mukaisesti.

 EU:n jätteen hyödyntämis- ja loppusijoitusluokitus (WasteRecoveryDisposalValue): Jätteen hyödyntämis- ja loppusijoitustoimintojen luokittelu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY ( 9 ) liitteiden I ja II mukaisesti.

8.1.3.2.   Panos tai tuotos (InputOutputValue)

Panosten tai tuotosten luokittelu.

Tässä koodiluettelossa sallitaan seuraavissa koodiluetteloissa esitetyt arvot ja tiedon tarjoajien määrittelemissä koodiluetteloissa esitetyt muut arvot:

 EU:n tuoteluokittelu (ProductCPAValue): Tuotteiden luokittelu toimialoittain Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 451/2008 ( 10 ) mukaisesti.

 EU:n jäteluokittelu (WasteValue): Jätteiden luokittelu päätöksen 2000/532/EY ( 11 ) mukaisesti.

8.2.    Toimipaikkatietotyyppejä koskevat vaatimukset

Jos tiedon tarjoaja käyttää ActivityComplex-tyypin alityyppiä asettaessaan saataville informaatiota tilasta, fyysisestä kapasiteetista, luvista ja/tai lisätiedoista, on käytettävä ActivityComplex-pakettiin sisältyviä asianmukaisia koodiluetteloja ja tietotyyppejä (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription).

▼B
LIITE II

DIREKTIIVIN 2007/2/EY LIITTEESSÄ I LUETELTUJA PAIKKATIETORYHMIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.   KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄT

1.1.    Määritelmät

Edellä 2 artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

 ”datumilla” tarkoitetaan parametria tai parametrijoukkoa, joka määrittelee koordinaatiston origon, mittakaavan ja orientaation standardin EN ISO 19111 mukaisesti,

 ”geodeettisella datumilla” tarkoitetaan datumia, joka kuvaa koordinaatiston suhdetta maahan standardin EN ISO 19111 mukaisesti,

 ”koordinaatistolla” tarkoitetaan matemaattisten sääntöjen joukkoa, jolla määritellään se, miten pisteille annetaan koordinaatit standardin EN ISO 19111 mukaisesti,

 ”koordinaattijärjestelmällä” tarkoitetaan koordinaatistoa, joka on suhteutettu reaalimaailmaan datumilla standardin EN ISO 19111 mukaisesti. Määritelmä kattaa koordinaatistot, jotka perustuvat geodeettisiin tai suorakulmaisiin koordinaatteihin sekä koordinaatistot, jotka perustuvat karttaprojektioihin,

 ”karttaprojektiolla” tarkoitetaan yhdestä yhteen -suhteeseen perustuvaa koordinaattimuunnosta geodeettisesta koordinaatistosta tasokuvaukseen samaan datumiin perustuen standardin EN ISO 19111 mukaisesti,

 ”yhdistelmäkoordinaattijärjestelmällä” tarkoitetaan koordinaattijärjestelmää, joka käyttää kahta muuta erillistä koordinaattijärjestelmää – joista toista vaaka- ja toista pystykomponenttia varten – sijainnin kuvaamiseen standardin EN ISO 19111 mukaisesti,

 ”geodeettisella koordinaatistolla” tarkoitetaan koordinaatistoa, jossa sijainti määritellään geodeettisen leveysasteen, geodeettisen pituusasteen ja (kolmiulotteisuuden tapauksessa) ellipsoidisen korkeuden perusteella standardin EN ISO 19111 mukaisesti,

▼M2

 ”keskivedellä” (mean sea level, MSL) tarkoitetaan merenpinnan keskikorkeutta kaikissa vuorovesivaiheissa vuorovedenmittausasemalla 19 vuoden ajanjaksolla yleensä mitattuna tunnin välein kiinteään etukäteen määritettyyn viitetasoon (korkeusdatumi) verrattuna,

 ”alaveden alhaisimmalla astronomisella korkeudella” (lowest astronomical tide, LAT) tarkoitetaan matalinta astronomista luodetta, jonka voidaan ennustaa esiintyvän keskimääräisissä meteorologisissa olosuhteissa ja minkä tahansa astronomisten olosuhteiden yhdistelmän vallitessa.

▼B

1.2.    Kolmi- ja kaksiulotteisissa koordinaattijärjestelmissä käytettävä datum

Kolmi- ja kaksiulotteisissa koordinaattijärjestelmissä ja yhdistelmäkoordinaattijärjestelmien vaakakomponentissa, joita käytetään asetettaessa paikkatietoaineistoja saataville, on käytettävä Euroopan terrestrinen vertausjärjestelmä 1989 -datumia (ETRS89, European Terrestrial Reference System 1989) sen kattamalla maantieteellisellä alueella, taiKansainvälinen terrestrinen vertausjärjestelmä –datumia (ITRS, International Terrestrial Reference System)tai sen mukaisen muun geodeettisen koordinaattijärjestelmän datumia alueilla, jotka sijaitsevat ETRS89:n kattaman maantieteellisen alueen ulkopuolella. ITRS:n mukaisuudella tarkoitetaan, että järjestelmämääritys perustuu ITRS:n määrittelyyn ja järjestelmien välillä vallitsee hyvin dokumentoitu suhde standardin EN ISO 19111 mukaisesti.

1.3.    Koordinaattijärjestelmät

Paikkatietoaineistot on asetettava saataville käyttäen ainakin yhtä kohdissa 1.3.1, 1.3.2 ja 1.3.3 mainituista koordinaattijärjestelmistä, ellei jokin kohdan 1.3.4 ehdoista täyty.

1.3.1.    Kolmiulotteiset koordinaattijärjestelmät

 Kolmiulotteiset suorakulmaiset koordinaatit, jotka perustuvat kohdassa 1.2 määriteltyyn datumiin ja käyttävät Geodeettinen vertausjärjestelmä 1980-ellipsoidin (GRS80, Geodetic Reference System 1980) parametreja.

 Kolmiulotteiset geodeettiset koordinaatit (leveysaste, pituusaste ja ellipsoidinen korkeus), jotka perustuvat kohdassa 1.2 määriteltyyn datumiin ja käyttävät GRS80-ellipsoidin parametreja.

1.3.2.    Kaksiulotteiset koordinaattijärjestelmät

 Kaksiulotteiset geodeettiset koordinaatit (leveysaste ja pituusaste), jotka perustuvat kohdassa 1.2 määriteltyyn datumiin ja käyttävät GRS80-ellipsoidin parametreja.

 Tasokoordinaatit, joiden perustana on ETRS89 Lambertin atsimutaalinen pintatarkka-koordinaattijärjestelmä (ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area).

 Tasokoordinaatit, joiden perustana on ETRS89 Lambertin kulmatarkka kartio-koordinaattijärjestelmä (ETRS89 Lambert Conformal Conic).

 Tasokoordinaatit, joiden perustana on ETRS89 poikittainen Mercator-koordinaattijärjestelmää (ETRS89 Transverse Mercator).

1.3.3.    Yhdistelmäkoordinaattijärjestelmät

1. Yhdistelmäkoordinaattijärjestelmän vaakakomponentissa on käytettävä jotakin kohdassa 1.3.2 määrätyistä koordinaattijärjestelmistä.

2. Pystykomponentissa on käytettävä jotakin seuraavista koordinaattijärjestelmistä:

 Pystykomponentissa maalla käytetään Euroopan korkeusvertausjärjestelmää (EVRS, European Vertical Reference System) sen kattamalla maantieteellisellä alueella kuvaamaan painovoimaan liittyvää korkeutta. EVRS:n kattaman maantieteellisen alueen ulkopuolella käytetään korkeuden kuvaamiseen muuta korkeusjärjestelmää, joka on sidottu maan painovoimakenttään.

▼M2

 Vertikaalisen komponentin (korkeuden) ilmaisemiseen vapaassa ilmakehässä käytetään standardin ISO 2533:1975 International Standard Atmosphere -mallin tai muun lineaarisen tai parametrisen viitejärjestelmän mukaisesti korkeudeksi muunnettua ilmanpainetta. Kun käytetään muita parametrisiä viitejärjestelmiä, ne on kuvattava saatavilla olevassa lähteessä standardin EN ISO 19111-2:2012 mukaisesti.

▼M2

 Merialueilla, joilla vuorovesivaihtelut ovat merkittäviä, vertikaalisen komponentin (syvyyden) viitepintana käytetään alaveden alhaisinta astronomista korkeutta (LAT).

 Merialueilla, joilla vuorovesivaihtelut eivät ole merkittäviä, avomerillä ja käytännössä vesillä, joiden syvyys on yli 200 metriä, vertikaalisen komponentin (syvyyden) viitepintana käytetään keskivettä (MSL) tai asianmukaisesti määriteltyä, lähellä keskivettä olevaa viitetasoa.

▼B

1.3.4.    Muut koordinaattijärjestelmät

Muita kuin kohdissa 1.3.1, 1.3.2 ja 1.3.3 lueteltuja koordinaattijärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa poikkeustilanteissa:

1. Tietylle paikkatietoryhmälle on tässä liitteessä määritelty muita koordinaattijärjestelmiä.

2. Manner-Euroopan ulkopuolella jäsenvaltiot voivat määritellä muita tarvittavia koordinaattijärjestelmiä.

Näiden koordinaattijärjestelmien kuvaamiseksi sekä konversioiden ja muunnosten mahdollistamiseksi tarvittavat geodeettiset koodit ja parametrit on dokumentoitava ja tunniste luotava standardien EN ISO 19111 ja ISO 19127 mukaisesti.

1.4.    Katselupalvelussa käytettävät koordinaattijärjestelmät

Kun paikkatietoaineistoa esitetään asetuksen (EY) N:o 976/2009 mukaisessa katselupalvelussa, aineiston on oltava saatavilla vähintään kaksiulotteisten geodeettisten koordinaattijärjestelmien (leveysaste, pituusaste) mukaisena.

1.5.    Koordinaattijärjestelmien tunnisteet

1. Koordinaattijärjestelmien parametreja ja tunnisteita ylläpidetään yhdessä tai useammassa yleisessä koordinaattijärjestelmien rekisterissä.

2. Tässä osassa lueteltuihin koordinaattijärjestelmiin saa viitata ainoastaan yleisessä rekisterissä olevilla tunnisteilla.

2.   PAIKANNUSRUUDUSTOT

2.1.    Määritelmät

Edellä 2 artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

 ”ruudustolla” tarkoitetaan vähintään kahdesta käyrästöstä muodostuvaa verkkoa, jossa kunkin käyrästön käyrät leikkaavat muiden käyrästöjen käyrät algoritmisesti,

 ”ruudulla” tarkoitetaan käyrien rajaamaa solua,

 ”ruuduston pisteellä” tarkoitetaan pistettä, joka sijaitsee ruuduston kahden tai useamman käyrän leikkauspisteessä.

2.2.    Ruudustot

▼M2

Kun INSPIRE-järjestelmässä asetetaan saataville hilamuotoista tietoa, georeferoinnin viitejärjestelmänä on käytettävä jompaakumpaa kohdissa 2.2.1 ja 2.2.2 määritellyistä ruudustoista, joissa ruudustojen sijainti on määritelty kiinteästi ja yksiselitteisesti, ellei jokin seuraavista ehdoista täyty:

(1) Tietyille paikkatietoryhmille on voitu liitteissä II–IV määritellä muita ruudustoja. Tässä tapauksessa tällaista aihepiirikohtaista ruudustoa käyttäen siirretyssä tiedossa on käytettävä standardeja, joissa ruudustomääritelmä on joko sisällytettynä itse tietoon tai linkitettynä viitteellä.

(2) Manner-Euroopan ulkopuolisten alueiden ruudustoviittauksia varten jäsenvaltiot voivat määritellä omia ruudustojaan, jotka perustuvat ITRS:n mukaiseen geodeettiseen koordinaattijärjestelmään ja Lambertin atsimutaaliseen pintatarkkaan projektioon ja noudattavat samoja periaatteita kuin on säädetty kohdassa 2.2.1 määritellylle ruudustolle. Tässä tapauksessa on luotava koordinaattijärjestelmälle tunniste.

▼B

2.2.1.    ►M2  Pintatarkka ruudusto  ◄

▼M2 —————

▼B

Ruudusto perustuu ETRS89 Lambertin atsimutaalinen pintatarkka -koordinaattijärjestelmään (ETRS89-LAEA, ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area), projektion keskipisteenä on 52° N, 10° E, valeitä x0 = 4 321 000 m ja valepohjoinen y0 = 3 210 000 m.

Ruuduston alkupiste on sama kuin ETRS89-LAEA-koordinaattijärjestelmän valeorigo (x=0, y=0).

ETRS89-LAEA-järjestelmään perustuvien ruudustojen pisteiden on osuttava yksiin tämän ruuduston pisteiden kanssa.

Ruudusto on hierarkkinen ja sen resoluutiotasot ovat 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m ja 100 000 m.

Ruuduston orientaatio on etelästä pohjoiseen, lännestä itään.

Ruudustosta käytetään nimitystä Grid_ETRS89-LAEA. Yksittäisen resoluutiotason tunnistamiseksi nimitykseen lisätään ruutukoko metreissä.

▼M2 —————

▼B

Ruudun yksiselitteiseen osoittamiseen ja yksilöimiseen käytetään ruututunnistetta, joka koostuu ruudun koosta ja sen vasemman alanurkan koordinaateista ETRS89-LAEA-järjestelmässä. Ruudun koko ilmaistaan metreinä (”m”), kun ruutukoko on enintään 100 m, ja kilometreinä (”km”), kun ruutukoko on vähintään 1 000 m. ”Pohjoiseen”- ja ”itään”-arvot jaetaan luvulla 10n, jossa n on ruutukoon arvon loppunollien lukumäärä.

▼M2

2.2.2.    Vyöhykkeistetty maantieteellinen ruudusto

1. Kun ruudustomuotoista tietoa toimitetaan käyttäen tämän liitteen kohdan 1.3 mukaisesti geodeettisiä koordinaatteja, georeferoinnin viitejärjestelmänä voidaan käyttää tässä kohdassa määriteltyä moniresoluutioruudustoa.

2. Resoluutiotasot määritellään taulukossa 1.

3. Ruuduston on perustuttava geodeettiseen koordinaattijärjestelmään ETRS89-GRS80.

4. Ruuduston alkupisteen on oltava sama kuin piste, jossa päiväntasaaja leikkaa Greenwichin meridiaanin (GRS80-leveysaste φ=0; GRS80-pituusaste λ=0).

5. Ruuduston orientaation on oltava etelästä pohjoiseen ja lännestä itään GRS80-ellipsoidin meridiaanien ja paralleelien määrittämän verkon mukaisesti.

6. Manner-Euroopan ulkopuolisten alueiden ruudustoviittauksia varten tiedon tarjoajat voivat määritellä omia ruudustojaan, jotka perustuvat ITRS:n mukaiseen geodeettiseen koordinaattijärjestelmään ja noudattavat samoja periaatteita kuin on säädetty yleiseurooppalaiselle Grid_ETRS89-GRS80zn-ruudustolle. Tässä tapauksessa on luotava koordinaattijärjestelmälle tunniste ja vastaava tunniste ruudustolle.

7. Tämä ruudusto on jaettava vyöhykkeisiin. Ruuduston etelä-pohjois-suuntaisen resoluution on oltava vakio kulmayksiköissä ilmaistuna. Ruuduston länsi-itä-resoluutio on määritettävä siten, että kulmaero kerrotaan vyöhykkeen kertoimella taulukon 1 mukaisesti.

8. Ruuduston nimeksi on annettava Grid_ETRS89-GRS80zn_res, jossa n on vyöhykkeen numero ja res on ruutukoko kulmayksikköinä taulukon 1 mukaisesti.Taulukko 1

Yhteinen Grid_ETRS89-GRS80: Kunkin vyöhykkeen leveysastejako (resoluutiotaso) ja pituusastejako

Resoluutiotasot

LEVEYSASTEJAKO

(kaarisekuntia)

PITUUSASTEJAKO (kaarisekuntia)

Ruutukoko

Vyöhyke 1

(Lev. 0°–50°)

Vyöhyke 2

(Lev. 50°–70°)

Vyöhyke 3

(Lev. 70°–75°)

Vyöhyke 4

(Lev. 75°–80°)

Vyöhyke 5

(Lev. 80°–90°)

TASO 0

3 600

3 600

7 200

10 800

14 400

21 600

1 D

TASO 1

3 000

3 000

6 000

9 000

12 000

18 000

50 M

TASO 2

1 800

1 800

3 600

5 400

7 200

10 800

30 M

TASO 3

1 200

1 200

2 400

3 600

4 800

7 200

20 M

TASO 4

600

600

1 200

1 800

2 400

3 600

10 M

TASO 5

300

300

600

900

1 200

1 800

5 M

TASO 6

120

120

240

360

480

720

2 M

TASO 7

60

60

120

180

240

360

1 M

TASO 8

30

30

60

90

120

180

30 S

TASO 9

15

15

30

45

60

90

15 S

TASO 10

5

5

10

15

20

30

5 S

TASO 11

3

3

6

9

12

18

3 S

TASO 12

1,5

1,5

3

4,5

6

9

1 500 MS

TASO 13

1

1

2

3

4

6

1 000 MS

TASO 14

0,75

0,75

1,5

2,25

3

4,5

750 MS

TASO 15

0,5

0,5

1

1,5

2

3

500 MS

TASO 16

0,3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,8

300 MS

TASO 17

0,15

0,15

0,3

0,45

0,6

0,9

150 MS

TASO 18

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

100 MS

TASO 19

0,075

0,075

0,15

0,225

0,3

0,45

75 MS

TASO 20

0,03

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

30 MS

TASO 21

0,015

0,015

0,03

0,045

0,06

0,09

15 MS

TASO 22

0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,06

10 MS

TASO 23

0,0075

0,0075

0,015

0,0225

0,03

0,045

7 500 MMS

TASO 24

0,003

0,003

0,006

0,009

0,012

0,018

3 000 MMS

KERROIN

1

2

3

4

6

▼B

3.   PAIKANNIMET

3.1.    Paikkatietokohteiden tyypit

Paikkatietoryhmään ”Paikannimet” liittyviin paikkatietoaineistoihin sisältyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

 Nimetty paikka

3.1.1.    Nimetty paikka (NamedPlace)

Mikä tahansa reaalimaailman kohde, johon viitataan vähintään yhdellä erisnimellä.Paikkatietokohdetyypin NamedPlace attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Nimetyn paikan geometria. Tässä tietomäärittelyssä ei rajoiteta käytettäviä geometriatyyppejä.

GM_Object

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Ohjeellisen mittakaavan käänteislukuna tai maaetäisyytenä ilmaistu resoluution raja-arvo, jota suuremmilla arvoilla kyseistä nimettyä paikkaa ja siihen viittaavaa nimeä ei tulisi enää esittää peruskatselupalvelussa.

MD_Resolution

voidable

localType

Tiedon tarjoajan antama paikannimen tarkoitteen luonnehdinta vähintään yhdellä Euroopan unionin virallisella kielellä.

LocalisedCharacterString

voidable

mostDetailedViewingResolution

Ohjeellisen mittakaavan käänteislukuna tai maaetäisyytenä ilmaistu resoluutio, jota pienemmillä arvoilla kyseistä nimettyä paikkaa ja siihen viittaavaa nimeä ei tulisi enää esittää peruskatselupalvelussa.

MD_Resolution

voidable

name

Nimetyn paikan nimi.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Samaa tarkoitetta edustavan, mutta toiseen INSPIRE-paikkatietoryhmään kuuluvan mahdollisen toisen paikkatietokohteen tunniste.

Identifier

voidable

type

Paikannimen tarkoitteen luonnehdinta.

NamedPlaceTypeValue

voidable

3.2.    Tietotyypit

3.2.1.    Paikannimi (GeographicalName)

Reaalimaailman kohteeseen viittaava erisnimi.Tietotyypin GeographicalName attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

grammaticalGender

Substantiivin kieliopillinen suku, joka vaikuttaa muiden sanojen käyttäytymiseen sen yhteydessä.

GrammaticalGenderValue

voidable

grammaticalNumber

Substantiivin kieliopillinen luku, joka ilmaisee määrällistä erottelua.

GrammaticalNumberValue

voidable

language

Nimen kieli, ilmaistuna kolmikirjaimisena tunnuksena joko standardin ISO 639-3 tai standardin ISO 639-5 mukaisesti.

CharacterString

voidable

nameStatus

Kvalitatiivinen tieto, jonka perusteella voidaan arvioida nimen luotettavuutta sen standardoinnin ja/tai nykykäytön näkökulmasta.

NameStatusValue

voidable

nativeness

Tieto, jonka perusteella voidaan arvioida käytetäänkö/käytettiinkö kyseisestä paikkatietokohteesta sen sijaintialueella juuri kyseistä nimeä.

NativenessValue

voidable

pronunciation

Paikannimen oikea, hyväksytty tai tavanomainen ääntämistapa (tavanomainen kyseisen kieliyhteisön puitteissa).

PronunciationOfName

voidable

sourceOfName

Tietolähde, josta paikannimi on alun perin otettu ja sisällytetty sen esittävään/julkaisevaan tietoaineistoon. Joidenkin nimettyjen paikkatietokohteiden osalta attribuutti voi viitata julkaisevaan tietoaineistoon itseensä, ellei muuta tietoa ole saatavilla.

CharacterString

voidable

spelling

Paikannimen oikea kirjoitusasu.

SpellingOfName

 

3.2.2.    Nimen ääntämistapa (PronunciationOfName)

Nimen oikea, hyväksytty tai tavanomainen ääntämistapa (tavanomainen kyseisen kieliyhteisön puitteissa).Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

pronunciationIPA

Nimen oikea, hyväksytty tai tavanomainen ääntämistapa (tavanomainen kyseisen kieliyhteisön puitteissa) ilmaistuna kansainvälisen foneettisen aakkoston (International Phonetic Alphabet, IPA) mukaisesti.

CharacterString

voidable

pronunciationSoundLink

Nimen oikea, hyväksytty tai tavanomainen ääntämistapa (tavanomainen kyseisen kieliyhteisön puitteissa) ilmaistuna linkillä mahdolliseen äänitiedostoon.

URI

voidable

Ainakin toiselle attribuuteista pronunciationSoundLink ja pronunciationIPA on annettava arvo.

3.2.3.    Spelling Of Name (SpellingOfName)

Nimen oikea kirjoitustapa.Tietotyypin SpellingOfName attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

script

Graafisten symbolien joukko (esimerkiksi aakkosto) jolla nimi on kirjoitettu, ilmaistuna nelikirjaimisena tunnuksena standardin ISO 15924 mukaisesti, soveltuvin osin.

CharacterString

voidable

text

Nimen kirjoitusasu.

CharacterString

 

transliterationScheme

Menetelmä, jolla nimi on muunnettu toisen merkistön mukaiseksi.

CharacterString

voidable

3.3.    Koodiluettelot

3.3.1.    Kieliopillinen suku (GrammaticalGenderValue)

Paikannimen kieliopillinen suku.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon GrammaticalGenderValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

common

”Yhteinen” kieliopillinen suku (”maskuliini” ja ”feminiini” sulautettu yhteen).

feminine

Kieliopillinen suku on feminiini.

masculine

Kieliopillinen suku on maskuliini.

neuter

Kieliopillinen suku on neutri.

▼B

3.3.2.    Kieliopillinen luku (GrammaticalNumberValue)

Paikannimen kieliopillinen luku.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon GrammaticalNumberValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

dual

Kieliopillinen luku on duaali.

plural

Kieliopillinen luku on monikko.

singular

Kieliopillinen luku on yksikkö.

▼B

3.3.3.    Nimen asema (NameStatusValue)

Paikannimen status, eli tieto, jonka perusteella voidaan arvioida nimen luotettavuutta sen standardoinnin ja/tai nykykäytön näkökulmasta.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon NameStatusValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

historical

Historiallinen nimi, joka ei ole nykyisin käytössä.

official

Nimi on nykykäytössä ja virallisesti hyväksytty tai vahvistettu lainsäädännössä.

other

Nykykäytössä oleva, mutta ei virallinen eikä hyväksytty nimi.

standardised

Nimi on nykykäytössä ja sen on hyväksynyt tai sitä suosittelee elin, jolle on annettu neuvoa-antava asema ja/tai päätösvalta paikannimistöön liittyvissä kysymyksissä.

▼B

3.3.4.    Nimetyn paikan tyyppi (NamedPlaceTypeValue)

Tieto kyseisen nimetyn paikan tyypistä.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon NamedPlaceTypeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

administrativeUnit

Jäsenvaltioiden oikeudenkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla alueiden jakamiseksi paikallista, alueellista ja kansallista hallintoa varten perustetut hallinnolliset yksiköt, joita erottavat hallinnolliset rajat.

building

Rakennusten maantieteellinen sijaintipaikka.

hydrography

Hydrografiset elementit, myös merialueet ja kaikki muut vesimuodostumat ja niihin liittyvät kohteet, myös valuma-alueet ja vesistöalueen osat.

landcover

Maanpinnan fyysinen ja biologinen peite, myös keinotekoiset pinnat, maanviljelysalueet, metsät, (puoli-)luonnontilaiset alueet, kosteikot.

landform

Geomorfologinen maaston kohde.

other

Paikkatietokohde, joka ei sisälly muihin koodiluettelon tyyppeihin.

populatedPlace

Ihmisten asuttama paikka.

protectedSite

Alue, joka on suojeltu tai jota hoidetaan kansainvälisen, yhteisön tai jäsenvaltioiden lainsäädännön puitteissa erityisten suojelutavoitteiden saavuttamiseksi.

transportNetwork

Maantie-, rautatie-, lento-, vesi- ja kaapeliliikenneverkot ja niihin liittyvä infrastruktuuri. Sisältää eri verkkojen väliset linkit.

▼B

3.3.5.    Paikalliskäyttö (NativenessValue)

Tieto siitä, käyttävätkö paikalliset kyseistä paikannimeä.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon NativenessValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

endonym

Maantieteellisen kohteen nimi sen alueen virallisella tai vakiintuneella kielellä, missä kohde sijaitsee.

exonym

Maantieteellisestä kohteesta tietyssä kielessä käytetty nimi, kun kohde sijaitsee sen alueen ulkopuolella, jossa kyseistä kieltä puhutaan yleisesti, ja kun nimi eroaa muodoltaan vastaavasta endonyymistä (vastaavista endonyymeistä) alueella, jossa maantieteellinen kohde sijaitsee.

▼B

3.4.    KarttatasotPaikkatietoryhmän ”Paikannimet” karttataso

Karttatason tunniste

Karttatason otsikko

Paikkatietokohdetyyppi

GN.GeographicalNames

Paikannimet

NamedPlace

▼M2

4.   HALLINNOLLISET YKSIKÖT

4.1.    Paikkatietoryhmän ”Hallinnolliset yksiköt” rakenne

Paikkatietoryhmälle ”Hallinnolliset yksiköt” määritellyt tyypit on ryhmitelty seuraaviin paketteihin:

 Hallinnolliset yksiköt

 Merialueiden yksiköt

4.2.    Hallinnolliset yksiköt

4.2.1.    Paikkatietokohdetyypit

Hallinnolliset yksiköt -paketti sisältää seuraavat paikkatietokohdetyypit:

 Hallinnollinen raja

 Hallintoyksikkö

 Yhteishallintoalue

4.2.1.1.   Hallinnollinen raja (AdministrativeBoundary)

Hallinnollisia yksiköitä erottava rajaus.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

country

Kaksikirjaiminen maakoodi siten kuin se on määritelty Euroopan unionin julkaisutoimiston julkaisemassa Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet -julkaisussa.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Rajaviivan geometrinen esitys.

GM_Curve

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

legalStatus

Tämän hallinnollisen rajan juridinen asema.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Kaikkien tämän rajan erottamien hallintoyksiköiden hierarkiatasot.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Tämän hallinnollisen rajan reunavertailun tekninen tila.

TechnicalStatusValue

voidableSuhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

admUnit

Tämän hallinnollisen rajan toisistaan erottamat hallintoyksiköt.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.1.2.   Hallintoyksikkö (AdministrativeUnit)

Paikallisen, alueellisen tai valtakunnallisen hallinnon yksikkö, johon jäsenvaltiolla on ja/tai johon se käyttää toimivaltaa.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

country

Kaksikirjaiminen maakoodi siten kuin se on määritelty Euroopan unionin julkaisutoimiston julkaisemassa Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet -julkaisussa.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Tämän hallintoyksikön kattaman maantieteellisen alueen geometrinen kuvaus.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

name

Hallintoyksikön virallinen kansallinen paikannimi, tarvittaessa usealla kielellä.

GeographicalName

 

nationalCode

Temaattinen tunnus, joka vastaa kussakin maassa määriteltyjä kansallisia hallintokoodeja.

CharacterString

 

nationalLevel

Kansallisen hallintohierarkian taso, jolla hallintoyksikkö toimii.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Sen kansallisen hallintohierarkian tason nimi, jolla hallintoyksikkö toimii.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Kansallinen tai paikallinen hallintopaikka.

ResidenceOfAuthority

voidableSuhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

administeredBy

Kansallisen hallintohierarkian samalla tasolla oleva hallintoyksikkö, joka hallinnoi tätä hallintoyksikköä.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Tämän hallintoyksikön ja kaikkien sen viereisten yksiköiden väliset hallinnolliset rajat.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Kansallisen hallintohierarkian samalla tasolla oleva hallintoyksikkö, jota tämä hallintoyksikkö yhteishallinnoi.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Tämän hallintoyksikön hallinnoima yhteishallintoyksikkö.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

Kansallisen hallintohierarkian alemmalla tasolla olevat yksiköt, joita tämä hallintoyksikkö hallinnoi.

AdministrativeUnit

voidable

upperLevelUnit

Kansallisen hallintohierarkian ylemmällä tasolla oleva yksikkö, jota tämä hallintoyksikkö hallinnoi.

AdministrativeUnit

voidable

Suhderooli condominium soveltuu ainoastaan sellaisille hallintoyksiköille, joiden nationalLevel-attribuutin arvo on ”1st order” (valtio).

Alimman tason yksikköön ei voi kytkeä yksiköitä enää sitä alemmalta tasolta.

Ylimmän tason yksikköön ei voi kytkeä yksiköitä sitä ylemmältä tasolta.

4.2.1.3.   Yhteishallintoalue (Condominium)

Kansallisista aluejaoista erillinen yksikkö, jota hallinnoi vähintään kaksi valtiota.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Tämän yhteishallintoalueen kattaman maantieteellisen alueen geometrinen kuvaus.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

name

Tämän yhteishallintoalueen virallinen paikannimi, tarvittaessa useammalla kielellä.

GeographicalName

voidableSuhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

admUnit

Yhteishallintoaluetta hallinnoiva hallintoyksikkö.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.2.    Tietotyypit

4.2.2.1.   Viranomaisen hallintopaikka (ResidenceOfAuthority)

Tietotyyppi, jolla voidaan kuvata viranomaisen hallintopaikan sijainti ja nimi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geometry

Position of the residence of authority.

GM_Point

voidable

name

Name of the residence of authority.

GeographicalName

 

4.2.3.    Arvojoukot

4.2.3.1.   Juridinen asema (LegalStatusValue)

Kuvaus hallinnollisten rajojen oikeudellisesta asemasta.Arvo

Määritelmä

agreed

Vierekkäisten hallintoyksiköiden välisestä reunavertaillusta rajasta on päästy yksimielisyyteen ja raja on vakiintunut.

notAgreed

Vierekkäisten hallintoyksiköiden välisestä reunavertaillusta rajasta ei ole vielä päästy yksimielisyyteen ja raja saattaa muuttua.

4.2.3.2.   Reunavertailun tila (TechnicalStatusValue)

Kuvaus hallinnollisten rajojen teknisestä tilasta.Arvo

Määritelmä

edgeMatched

Vierekkäisten hallintoyksiköiden yhteisten rajojen koordinaatit ovat yhtenevät.

notEdgeMatched

Vierekkäisten hallintoyksiköiden yhteisten rajojen koordinaatit eivät ole yhtenevät.

4.2.4.    Koodiluettelot

4.2.4.1.   Hallinnollisen hierarkian taso (AdministrativeHierarchyLevel)

Hallintotasot kansallisessa hallintohierarkiassa. Tämä koodiluettelo kuvaa hallintoyksikön asemaa hallintohierarkiassa. Hierarkia perustuu alueiden geometriseen ryhmittämiseen eikä välttämättä kuvaa kyseisten hallintoviranomaisten keskinäistä hallinnollista alisteisuutta.

Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.

4.3.    Merialueiden yksiköt

4.3.1.    Paikkatietokohdetyypit

Merialueiden yksiköt -paketti sisältää seuraavat paikkatietokohdetyypit:

 Perusviiva

 Meriraja

 Merivyöhyke

4.3.1.1.   Perusviiva (Baseline)

Viiva, josta aluemeren ulkorajat ja tietyt muut ulkorajat on mitattu.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidableSuhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

segment

Perusviivan osa.

BaselineSegment

 

4.3.1.2.   Meriraja (MaritimeBoundary)

Viiva, joka kuvaa minkä tahansa tyyppisten merialan lainkäyttöalueiden rajoja.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

geometry

Merirajan geometrinen kuvaus.

GM_Curve

 

country

Maa, jolle tällä rajalla rajattu merivyöhyke kuuluu.

CountryCode

 

legalStatus

Tämän merirajan juridinen asema.

LegalStatusValue

voidable

technicalStatus

Tämän merirajan tekninen tila.

TechnicalStatusValue

voidable

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

4.3.1.3.   Merivyöhyke (MaritimeZone)

Kansainvälisillä valtiosopimuksilla ja yleissopimuksilla määritelty merikaistale, jolla rantavaltio käyttää lainkäyttövaltaa.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

geometry

Tämän merivyöhykkeen kattaman maantieteellisen alueen geometrinen kuvaus.

GM_MultiSurface

 

zoneType

Merivyöhykkeen tyyppi.

MaritimeZoneTypeValue

 

country

Maa, jolle tämä merivyöhyke kuuluu.

CountryCode

 

name

Merivyöhykkeen nimi (nimet).

GeographicalName

voidable

beginLifeSpanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifepanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidableSuhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

baseline

Perusviiva(t), jo(i)ta tämän merivyöhykkeen määrittämisessä on käytetty.

Baseline

voidable

boundary

Tämän merivyöhykkeen raja(t).

MaritimeBoundary

voidable

4.3.2.    Tietotyypit

4.3.2.1.   Perusviivan segmentti (BaselineSegment)

Perusviivan osa, josta aluemeren ulkorajat ja tietyt muut ulkorajat on mitattu.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geometry

Perusviivan segmentin geometrinen kuvaus.

GM_Curve

 

segmentType

Tässä segmentissä käytetty perusviivan tyyppi.

BaselineSegmentTypeValue

 

4.3.3.    Koodiluettelot

4.3.3.1.   Perusviivan segmentin tyyppi (BaselineSegmentTypeValue)

Aluemeren leveyden mittaamisessa käytettävän perusviivan tyypit.

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.Arvo

Nimi

Määritelmä

normal

normaali

Aluemeren leveyden mittaamisessa käytetty tavallinen perusviiva on rannikkoa noudattava matalan veden viiva sellaisena kuin se on merkitty rantavaltion virallisesti tunnustamiin suurimittakaavaisiin karttoihin.

straight

suora

Aluemeren leveyden mittaamisessa käytetty perusviiva on sopivia pisteitä yhdistämällä luotu suora perusviiva.

archipelagic

arkkipelaginen

Aluemeren leveyden mittaamisessa käytetty perusviiva on suora perusviiva, joka yhdistää saariston uloimpien saarien ja vedenpinnan yläpuolelle jäävien riuttojen uloimmat pisteet.

4.3.3.2.   Merivyöhyketyyppi (MaritimeZoneTypeValue)

Merivyöhykkeen tyyppi.

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.Arvo

Nimi

Määritelmä

internalWaters

Sisäiset aluevedet

Rantavaltion aluemeren perusviivojen maanpuoleiset vedet.

territorialSea

Aluemeri

Merialue, jonka leveys on enintään 12 meripeninkulmaa mitattuna Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen mukaisesti määritellyistä perusviivoista.

contiguousZone

Lisävyöhyke

Aluemereen liittyvä vyöhyke, joka ei saa ulottua 24 meripeninkulmaa kauemmaksi niistä perusviivoista, joista aluemeren leveys mitataan.

exclusiveEconomicZone

Talousvyöhyke

Aluemeren edustalla sijaitseva alue, johon sovelletaan oikeudellista erityisjärjestelyä, jonka mukaan rantavaltion oikeuksia ja lainkäyttövaltaa sekä muiden valtioiden oikeuksia ja vapauksia sääntelevät Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen asianomaiset määräykset.

continentalShelf

Mannerjalusta

Aluemeren edustalla sijaitseva merivyöhyke, jonka ulkoraja määräytyy Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 76 artiklan mukaisesti.

4.4.    Paikkatietoryhmäkohtaiset vaatimukset

1. Jokaisen AdministrativeUnit-paikkatietokohdetyypin ilmentymän, lukuun ottamatta jäsenvaltiota edustavaa valtiotason yksikköä tai yhteishallinnoituja yksiköitä, on viitattava täsmälleen yhteen yksikköön hallintohierarkian ylemmällä tasolla. Tämä riippuvuus ilmaistaan AdministrativeUnit-paikkatietokohdetyypin upperLevelUnit-suhderoolilla.

2. Jokaisen AdministrativeUnit-paikkatietokohdetyypin ilmentymän, lukuun ottamatta alimman tason ilmentymiä, on viitattava niitä vastaaviin alemman tason yksiköihin. Tämä riippuvuus ilmaistaan AdministrativeUnit-paikkatietokohdetyypin lowerLevelUnit -suhderoolilla.

3. Jos hallintoyksikköä hallinnoi yhdessä vähintään kaksi muuta hallintoyksikköä, on käytettävä suhderoolia administeredBy. Kyseistä yksikköä yhdessä hallinnoivissa yksiköissä on käytettävä käänteistä suhderoolia coAdminister.

4. Hallintohierarkian saman tason hallintoyksiköillä ei saa määritelmän mukaan olla päällekkäisiä alueita.

5. AdministrativeBoundary-paikkatietokohdetyypin ilmentymien on noudatettava koko rajauskuvion (kaikkien hierarkiatasojen rajat sisältävän) topologisen rakenteen reunaviivoja.

6. Yhteishallintoalueen maantieteellinen alue ei saa olla osa hallinnollisen yksikön maantieteellistä ulottuvuutta esittävää geometriaa.

7. Yhteishallintoalueita voivat hallinnoida ainoastaan valtiotason hallintoyksiköt.

4.5.    Karttatasot

Paikkatietoryhmän ”Hallinnolliset yksiköt” karttatasotKarttatason tunniste

Karttatason otsikko

Paikkatietokohdetyyppi

AU.AdministrativeUnit

Hallinnollinen yksikkö

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Hallinnollinen raja

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Yhteishallintoalue

Condominium

AU.Baseline

Perusviiva

Baseline

AU.<CodeListValue> (1)

Esimerkki: AU.ContiguousZone

<human readable name>

Esimerkki: Contiguous Zone

MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)

AU.MaritimeBoundary

Meriraja

MaritimeBoundary

(1)   Kullekin koodiluettelon arvolle on 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti asetettava saataville yksi karttataso.

▼B

5.   OSOITTEET

5.1.    Määritelmät

Edellä 2 artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavaa määritelmää:

 ”osoitteellinen kohde” tarkoittaa paikkatietokohdetta, jolle on mielekästä antaa osoite.

5.2.    Paikkatietokohteiden tyypit

Paikkatietoryhmään ”Osoitteet” liittyviin paikkatietoaineistoihin sisältyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

 Osoite

 Osoitealueen nimi

 Osoitekomponentti

 Hallintoyksikön nimi

 Postialuetunnus

 Tiennimi

5.2.1.    Osoite (Address)

Paikannimien ja tunnusten rakenteisesta yhdistelmästä koostuva tietyn asian kiinteän sijainnin ilmaisin.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

alternativeIdentifier

Osoite-paikkatietokohteen ulkoinen temaattinen tunniste, joka mahdollistaa yhteentoimivuuden käytössä olevien vanhojen järjestelmien ja sovellusten kanssa.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

locator

Ihmisen luettavissa oleva tunnus tai nimi.

AddressLocator

 

position

Sellaisen merkityksellisen kohteen sijainti, joka edustaa osoitteen sijaintia tietyn määrittelyn mukaisesti; sisältää tiedon sijainnin alkupisteestä.

GeographicPosition

 

status

Osoitteen kelpoisuus osoite-paikkatietokohteen elinkaaren (version) puitteissa.

StatusValue

voidable

validFrom

Päivämäärä ja kellonaika, josta lähtien osoitteen tämä versio oli tai tulee olemaan reaalimaailmassa kelvollinen.

DateTime

voidable

validTo

Päivämäärä ja kellonaika, josta lähtien osoitteen tämä versio ei ole enää ollut tai ei tule enää olemaan reaalimaailmassa kelvollinen.

DateTime

voidableSuhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

building

Rakennus, jolle osoite on annettu tai johon se viittaa.

Tyyppi määritellään paikkatietoryhmässä ”Rakennukset”.

voidable

component

Ilmaisee sen, että osoitekomponentti on käytössä osoitteen osana.

AddressComponent

 

parcel

Palsta, jolle osoite on annettu tai johon se viittaa.

CadastralParcel

voidable

parentAddress

Pääosoite (ylätason osoite) johon tämä (ali-)osoite on tiiviisti yhteydessä.

Address

voidable

Jokaisessa osoitteessa on oltava sellainen hallinnollista aluetta vastaava osoitekomponentti, jonka level-attribuutin arvo on 1 (valtio).

Osoitteella on oltava täsmälleen yksi oletusarvoinen maantieteellinen sijainti (GeographicPosition-paikkatietotietokohteen default-attribuutin arvon on oltava ”true”).

5.2.2.    Osoitealueen nimi (AddressAreaName)

Osoitteen komponentti, joka edustaa sen maantieteellisen alueen tai paikan nimeä, joka osoitejärjestelmän tarkoituksiin kokoaa yhteen joukon osoitteellisia kohteita olematta kuitenkaan hallintoyksikkö.

Tämä tyyppi on AddressComponent-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin AddressAreaName attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

name

Osoitealueelle annettu erisnimi.

GeographicalName

 Paikkatietokohdetyypin AddressAreaName suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

namedPlace

Nimetty paikka, jota tämä osoitealueen nimi edustaa.

NamedPlace

voidable

5.2.3.    Osoitekomponentti (AddressComponent)

Osoitteen tarkoitteen määrittelevän tietyn maantieteellisen alueen, paikan tai muun paikkatietokohteen tunniste tai maantieteellinen nimi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Paikkatietokohdetyypin AddressComponent attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

alternativeIdentifier

Osoitekomponentti-paikkatietokohteen ulkoinen temaattinen tunniste, joka mahdollistaa yhteentoimivuuden käytössä olevien vanhojen järjestelmien ja sovellusten kanssa.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

status

Osoitekomponentin kelpoisuus osoitekomponentti-paikkatietokohteen elinkaaren (version) puitteissa.

StatusValue

voidable

validFrom

Päivämäärä ja kellonaika, josta lähtien osoitekomponentin tämä versio oli tai tulee olemaan reaalimaailmassa kelvollinen.

DateTime

voidable

validTo

Päivämäärä ja kellonaika, josta lähtien osoitekomponentti ei ole enää ollut tai ei tule enää olemaan reaalimaailmassa kelvollinen.

DateTime

voidablePaikkatietokohdetyypin AddressComponent suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

situatedWithin

Toinen osoitekomponentti, johon tämän osoitekomponentin edustama paikkatietokohde sisältyy.

AddressComponent

voidable

5.2.4.    Hallintoyksikön nimi (AdminUnitName)

Osoitekomponentti, joka edustaa sellaisen paikallisen, alueellisen tai valtakunnallisen hallinnon yksikön nimeä, johon jäsenvaltiolla on ja/tai johon se käyttää toimivaltaa.

Tämä tyyppi on AddressComponent-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin AdminUnitName attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

level

Hallintotaso kansallisessa hallintohierarkiassa.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Hallintoyksikön virallinen paikannimi, tarvittaessa eri kielillä.

GeographicalName

 Paikkatietokohdetyypin AdminUnitName suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

adminUnit

Hallintoyksikkö, joka on hallintoyksikön nimen sisällön lähde.

AdministrativeUnit

voidable

5.2.5.    Postialuetunnus (PostalDescriptor)

Osoitekomponentti, joka kuvastaa osoitteiden ja postinjakelupisteiden alajaottelua maassa, seutukunnassa tai kaupungissa postinjakelutarkoituksiin.

Tämä tyyppi on AddressComponent-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

postCode

Postitarkoituksiin luotu ja ylläpidetty tunnus, jolla yksilöidään osoitteiden tai postinjakelupisteiden alaryhmä.

CharacterString

 

postName

Postitarkoituksiin luotu ja ylläpidetty nimi tai nimiryhmä, jolla yksilöidään osoitteiden tai postinjakelupisteiden alaryhmä.

GeographicalName

 

Ellei postCode-attribuuttia ole, on annettava postName-attribuutti.

Ellei postName-attribuuttia ole, on annettava postCode-attribuutti.

5.2.6.    Tiennimi (ThoroughfareName)

Osoitekomponentti, joka edustaa yhdestä paikasta toiseen johtavan väylän tai kulkutien nimeä.

Tämä tyyppi on AddressComponent-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin ThoroughfareName attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

name

Tien nimi.

ThoroughfareNameValue

 Paikkatietokohdetyypin ThoroughfareName suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

transportLink

Yksi tai useampi liikenneverkon linkki, johon tiennimi-paikkatietokohde viittaa.

TransportLink

voidable

5.3.    Tietotyypit

5.3.1.    Osoitepaikannin (AddressLocator)

Ihmisen luettavissa oleva tunnus tai nimi, jonka avulla käyttäjä tai sovellus voi viitata osoitteeseen ja erottaa sen naapuriosoitteista sen tiennimen, osoitealuenimen, hallintoyksikön nimen tai postialuetunnuksen puitteissa, jonka alaisuuteen se kuuluu.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Numero tai merkkijono, joka yksilöi paikantimen kyseisissä puitteissa.

LocatorDesignator

 

level

Taso, johon paikannin viittaa.

LocatorLevelValue

 

name

Paikantimen yksilöimään tarkoitteeseen liitetty paikannimi tai kuvaileva teksti.

LocatorName

 Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

withinScopeOf

Osoitekomponentti, joka määrittelee puitteet, joissa osoitepaikannin on kohdistettu yksiselitteisyyssääntöjen mukaisesti.

AddressComponent

voidable

Ellei designator-attribuuttia ole, on annettava name -attribuutti.

Ellei name-attribuuttia ole, on annettava designator-attribuutti.

5.3.2.    Osoiterepresentaatio (AddressRepresentation)

Osoite-paikkatietokohteen esitys sellaisia ulkoisia sovellusskeemoja varten, jotka tarvitsevat perusosoitetietoa luettavassa muodossa.Tietotyypin AddressRepresentation attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

addressArea

Sen maantieteellisen alueen tai paikan nimi tai nimiryhmä, joka osoitejärjestelmän tarkoituksiin kokoaa yhteen joukon osoitteellisia kohteita olematta kuitenkaan hallintoyksikkö.

GeographicalName

voidable

adminUnit

Sellaisen hallinnollisen yksikön nimi tai nimiryhmä, jolla jäsenvaltiolla on tai jolla se käyttää lainkäyttöoikeuksia paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen hallintoon.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Numero tai merkkijono, jonka avulla käyttäjä tai sovellus voi tulkita, purkaa ja uudelleenmuotoilla paikantimen kyseisissä puitteissa. Paikannin voi sisältää useampia paikannintunnuksia.

CharacterString

 

locatorName

Paikantimen yksilöimään reaalimaailman asiaan viittaava erisnimi tai erisnimiryhmä.

GeographicalName

 

postCode

Postitarkoituksiin luotu ja ylläpidetty tunnus, jolla yksilöidään osoitteiden tai postinjakelupisteiden alaryhmä.

CharacterString

voidable

postName

Postitarkoituksiin luotu ja ylläpidetty nimi tai nimiryhmä, jolla yksilöidään osoitteiden tai postinjakelupisteiden alaryhmä.

GeographicalName

voidable

thoroughfare

Yhdestä paikasta toiseen johtavan väylän tai kulkutien, kuten tien tai vesiväylän, nimi tai nimet.

GeographicalName

voidableTietotyypin AddressRepresentation suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

addressFeature

Viittaus osoite-paikkatietokohteeseen.

Address

voidable

5.3.3.    Maantieteellinen sijainti (GeographicPosition)

Sellaisen merkityksellisen kohteen sijainti, joka edustaa osoitteen sijaintia tietyn määrittelyn mukaisesti; sisältää tiedon sijainnin alkupisteestä.Tietotyypin GeographicPosition attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

default

Ilmaisee sen, onko tätä sijaintia pidettävä oletusarvona.

Boolean

 

geometry

Pisteen sijainti ilmaistuna valitun sijaintiviitejärjestelmän mukaisin koordinaatein.

GM_Point

 

method

Kuvaus siitä, miten ja kenen toimesta osoitteen maantieteellinen sijainti luotiin tai johdettiin.

GeometryMethodValue

voidable

specification

Tieto siitä, minkä spesifikaation avulla osoitteen tämä maantieteellinen sijainti luotiin tai johdettiin.

GeometrySpecificationValue

voidable

5.3.4.    Paikannintunnus (LocatorDesignator)

Numero tai merkkijono, joka yksilöi paikantimen kyseisissä puitteissa. Paikantimen koko tunniste saattaa sisältää useampia paikannintunnuksia.Tietotyypin LocatorDesignator attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Paikannintunnuksen yksilöivä osa, joka koostuu yhdestä tai useammasta numerosta tai muusta merkistä.

CharacterString

 

type

Paikantimen tyyppiä kuvaava arvo, jonka avulla sovellus voi tulkita, purkaa ja uudelleenmuotoilla sen tiettyjen sääntöjen mukaisesti.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.    Paikantimen nimi (LocatorName)

Paikantimen yksilöimään reaalimaailman asiaan viittaava erisnimi.Tietotyypin LocatorName attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

name

Yksilöivä osa paikantimen nimessä.

GeographicalName

 

type

Paikantimen tyyppiä kuvaava arvo, jonka avulla sovellus voi tulkita, purkaa ja uudelleenmuotoilla sen tiettyjen sääntöjen mukaisesti.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.    Nimen osa (PartOfName)

Väylän koko nimen osa, joka saadaan, kun tiennimi jaetaan erillisiin semanttisiin osiin käyttäen samaa kieltä ja merkistöä kuin koko tiennimessä.Tietotyypin PartOfName attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

part

Merkkijono, joka ilmaisee nimen erillisen osan käyttäen samaa kieltä ja merkistöä kuin koko tiennimessä.

CharacterString

 

type

Nimen osan luokitus sen mukaan, mikä sen semantiikka (merkitys) on koko tiennimessä.

PartTypeValue

 

5.3.7.    Tiennimen arvo (ThoroughfareNameValue)

Väylän erisnimi, joka sisältää valinnaisesti tiedon nimen jakautumisesta osiin.Tietotyypin ThoroughfareNameValue attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

name

Väylälle annettu erisnimi.

GeographicalName

 

nameParts

Osat, joihin tiennimi voidaan jakaa.

PartOfName

voidable

5.4.    Koodiluettelot

5.4.1.    Geometrinen menetelmä (GeometryMethodValue)

Kuvaus siitä, miten ja kenen toimesta tämä osoitteen maantieteellinen sijainti luotiin tai johdettiin.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon GeometryMethodValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

byAdministrator

Osoitteen myöntämisestä vastaavan virallisen elimen tai tietoaineiston pitäjän päättämä ja manuaalisesti tallentama.

byOtherParty

Muun osapuolen päättämä ja manuaalisesti tallentama.

fromFeature

Johdettu automaattisesti toisesta INSPIRE-paikkatietokohteesta, joka liittyy osoitteeseen tai sen osaan.

▼B

5.4.2.    Geometrian spesifikaatio (GeometrySpecificationValue)

Tieto siitä, minkä spesifikaation avulla osoitteen tämä maantieteellinen sijainti luotiin tai johdettiin.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon GeometrySpecificationValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

addressArea

Sijainti johdettu kyseisestä osoitealueesta.

adminUnit1stOrder

Sijainti johdettu kyseisestä ylimmän tason hallintoyksiköstä.

adminUnit2ndOrder

Sijainti johdettu kyseisestä toisen tason hallintoyksiköstä.

adminUnit3rdOrder

Sijainti johdettu kyseisestä kolmannen tason hallintoyksiköstä.

adminUnit4thOrder

Sijainti johdettu kyseisestä neljännen tason hallintoyksiköstä.

adminUnit5thOrder

Sijainti johdettu kyseisestä viidennen tason hallintoyksiköstä.

adminUnit6thOrder

Sijainti johdettu kyseisestä kuudennen tason hallintoyksiköstä.

building

Kyseisen rakennuksen yksilöintiin tarkoitettu sijainti.

entrance

Sisäänkäyntioven tai -portin yksilöintiin tarkoitettu sijainti.

parcel

Kyseisen maapalstan yksilöintiin tarkoitettu sijainti.

postalDelivery

Postinjakelupisteen yksilöintiin tarkoitettu sijainti.

postalDescriptor

Sijainti johdettu kyseisestä postinumeroalueesta.

segment

Sijainti johdettu kyseisestä tieosuudesta.

thoroughfareAccess

Tien liittymäpisteen yksilöintiin tarkoitettu sijainti.

utilityService

Yleishyödyllisen palvelupisteen yksilöintiin tarkoitettu sijainti.

▼B

5.4.3.    Paikantimen tunnuksen tyyppi (LocatorDesignatorTypeValue)

Kuvaus paikantimen tunnuksen semantiikasta.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon LocatorDesignatorTypeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

addressIdentifierGeneral

Numeroista ja/tai kirjaimista muodostettu osoitteen tunniste.

addressNumber

Vain numeroista muodostettu osoitteen tunniste.

addressNumber2ndExtension

Osoitenumeron toinen laajennus.

addressNumberExtension

Osoitenumeron laajennus.

buildingIdentifier

Numeroista ja/tai kirjaimista muodostettu rakennuksen tunniste.

buildingIdentifierPrefix

Rakennuksen numeron etuliite.

cornerAddress1stIdentifier

Kulmaosoitteen ensisijaiseen tiennimeen liittyvä osoitteen tunniste.

cornerAddress2ndIdentifier

Kulmaosoitteen toissijaiseen tiennimeen liittyvä osoitteen tunniste.

entranceDoorIdentifier

Sisäänkäyntioven, sisäänkäyntiportin tai katetun sisäänkäyntiväylän tunniste.

floorIdentifier

Kerroksen tai tason tunniste rakennuksen sisällä.

kilometrePoint

Tiellä oleva merkki, jonka numero ilmoittaa tien alkupisteen ja merkin välisen etäisyyden tietä pitkin mitattuna.

postalDeliveryIdentifier

Postinjakelupisteen tunniste.

staircaseIdentifier

Portaikon, yleensä rakennuksen sisällä sijaitsevan, tunniste.

unitIdentifier

Oven, asunnon, huoneiston tai huoneen tunniste rakennuksen sisällä.

▼B

5.4.4.    Paikantimen taso (LocatorLevelValue)

Taso, johon paikannin viittaa.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon LocatorLevelValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

accessLevel

Paikkaviite yksilöi erityisen kulkuväylän maalohkolle, rakennukseen tai vastaavaan käyttämällä sisäänkäynnin numeroa tai vastaavaa tunnistetta.

postalDeliveryPoint

Paikkaviite yksilöi postinjakelupisteen.

siteLevel

Paikkaviite yksilöi tietyn maalohkon, rakennuksen tai vastaavan kiinteistön käyttämällä osoitenumeroa, rakennuksen numeroa taikka rakennuksen tai kiinteistön nimeä.

unitLevel

Paikkaviite yksilöi erityisen rakennuksen osan.

▼B

5.4.5.    Paikantimen nimen tyyppi (LocatorNameTypeValue)

Kuvaus paikantimen nimen semantiikasta.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon LocatorNameTypeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

buildingName

Rakennuksen tai rakennuksen osan nimi.

descriptiveLocator

Paikan tai osoitteellisen kohteen sanallinen kuvaus.

roomName

Asunnon, huoneiston tai huoneen tunniste rakennuksen sisällä.

siteName

Kiinteistön, rakennuskompleksin tai kohteen nimi.

▼B

5.4.6.    Osan tyyppi (PartTypeValue)

Nimen osan luokitus sen mukaan, mikä sen semantiikka on koko tiennimessä.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon PartTypeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

name

Nimen osa muodostaa tiennimen perusosan.

namePrefix

Nimen osaa käytetään erottamaan toisiinsa liittyviä sanoja erottamatta merkitystä tien nimen perusosasta.

qualifier

Nimen osa määrittää tien nimeä.

type

Nimen osa osoittaa tien luokan tai tyypin.

▼B

5.4.7.    Asema (StatusValue)

Reaalimaailman osoitteen tai osoitekomponentin tämänhetkinen kelpoisuus.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon StatusValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

alternative

Osoite tai osoitteen osa on yleisessä käytössä, mutta se eroaa osoitteen myöntämisestä vastaavan virallisen elimen tai tietoaineiston säilyttäjän määrittämästä pääosoitteesta tai osoitteen osasta.

current

Nykyinen voimassa oleva osoite tai osoitteen osa osoitteen myöntämisestä vastaavan virallisen elimen mukaan taikka osoite tai osoitteen osa, jota tietoaineiston säilyttäjä pitää asianmukaisimpana, yleisesti käytettynä osoitteena.

proposed

Osoite tai osoitteen osa, joka odottaa tietoaineiston säilyttäjän tai osoitteen myöntämisestä vastaavan virallisen elimen hyväksyntää.

reserved

Osoitteen myöntämisestä vastaavan virallisen elimen tai tietoaineiston säilyttäjän hyväksymä osoite tai osoitteen osa, jota ei ole vielä otettu käyttöön.

retired

Osoite tai osoitteen osa, joka ei ole enää jokapäiväisessä käytössä tai jonka osoitteen myöntämisestä vastaava virallinen elin tai tietoaineiston säilyttäjä on poistanut käytöstä.

▼B

5.5.    Paikkatietoryhmäkohtaiset vaatimukset

5.5.1.    Osoitteen sijainti

1. Osoitteen sijaintipaikka ilmaistaan tietoaineistossa todellisen sijainnin koordinaateilla parhaalla käytettävissä olevalla tarkkuudella. Tämä tarkoittaa tarkimpia suoraan mitattuja koordinaatteja tai, ellei sellaisia ole, jostakin osoitekomponentista johdettuja koordinaatteja; ensisijaisesti johtamislähteenä käytetään sitä komponenttia, josta sijaintipaikka voidaan johtaa kaikkein tarkimmin.

2. Jos osoitteella on useampi kuin yksi sijaintipaikka, specification-attribuutissa on annettava eri arvo kullekin sijaintipaikalle.

5.5.2.    Suhderoolit

1. withinScopeOf -suhderoolilla on oltava ilmentymä kaikkien sellaisten paikantimien osalta, jotka on kohdistettu noudattaen sääntöjä, joilla pyritään varmistamaan yksiselitteisyys tietyn osoitekomponentin (eli tiennimen, osoitealuenimen, postialuetunnuksen ja hallintoyksikön nimen) puitteissa.

2. parentAddress-suhderoolilla on oltava ilmentymä kaikkien sellaisten osoitteiden osalta, jotka ovat yhteydessä ylätason (pää-)osoitteeseen.

3. Osoitteella on oltava suhde sen maan nimeen, jossa se sijaitsee. Lisäksi osoitteella on oltava suhteet kaikkiin muihin osoitekomponentteihin, joita osoiteilmentymän yksiselitteinen yksilöiminen ja paikantaminen edellyttää.

5.6.    KarttatasotPaikkatietoryhmän ”Osoitteet” karttataso

Karttatason tunniste

Karttatason otsikko

Paikkatietokohdetyyppi

AD.Address

Osoitteet

Address

6.   KIINTEISTÖT

6.1.    Paikkatietokohteiden tyypit

Paikkatietoryhmään ”Kiinteistöt” liittyviin paikkatietoaineistoihin sisältyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

 Kiinteistörekisteriyksikkö

 Kiinteistöraja

 Palsta

 Palstojen ryhmittelyalue

Palstat on asetettava saataville aina.

Vain sellaisten jäsenvaltioiden on asetettava rekisteriyksiköt saataville, joissa yksilöivät rekisteritunnisteet annetaan kiinteistörekisteriyksiköille eikä palstoille.

Vain sellaisten jäsenvaltioiden on asetettava kiinteistörajat saataville, jotka ovat mitanneet kiinteistörajoille absoluuttisen sijaintitarkkuuden.

6.1.1.    Kiinteistörekisteriyksikkö (BasicPropertyUnit)

Omistuksen perusyksikkö, joka on kirjattu kiinteistörekistereihin, lainhuutorekistereihin tai vastaaviin. Se määrittyy yksilöidyn omistajuuden ja yhtäläisten omistusoikeuksien kautta ja voi koostua yhdestä tai useammasta vierekkäisestä tai maantieteellisesti erillisestä palstasta.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

areaValue

Rekisteröity pinta-ala, joka määrittää kiinteistörekisteriyksikköön kuuluvien palstojen muodostaman, horisontaaliseen tasoon projisoidun alueen suuruuden.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Kansallisen tason temaattinen tunniste, yleensä kiinteistörekisteriyksikön kansallinen tunnus kokonaisuudessaan. Tunnuksen on mahdollistettava yhteys kansalliseen kiinteistörekisteriin tai vastaavaan.

CharacterString

 

validFrom

Virallinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin kiinteistörekisteriyksikkö tuli/tulee voimaan.

DateTime

voidable

validTo

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin kiinteistörekisteriyksikkö lainvoimaisesti lakkasi/lakkaa.

DateTime

voidableSuhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

administrativeUnit

Alimman hallintotason hallintoyksikkö, joka sisältää tämän kiinteistörekisteriyksikön.

AdministrativeUnit

voidable

areaValue-attribuutin arvo on annettava neliömetreinä.

6.1.2.    Kiinteistöraja (CadastralBoundary)

Palstan reunaviivan osa. Kiinteistöraja voi olla kahden vierekkäisen palstan yhteinen.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Kiinteistörajan arvioitu absoluuttinen sijaintitarkkuus käytetyssä INSPIREn määrittelemässä koordinaattijärjestelmässä. Absoluuttisella sijaintitarkkuudella tarkoitetaan sijaintiepävarmuuksien keskiarvoa; sijaintiepävarmuudella tarkoitetaan etäisyyttä mitatun ja vastaavan todelliseksi katsotun sijainnin välillä.

Length

voidable

geometry

Kiinteistörajan geometria.

GM_Curve

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

validFrom

Virallinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin kiinteistöraja tuli/tulee voimaan.

DateTime

voidable

validTo

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin kiinteistöraja virallisesti lakkasi/lakkaa.

DateTime

voidableSuhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

parcel

Tämän kiinteistörajan rajaama palsta tai rajaamat palstat. Kiinteistöraja voi rajata yhtä tai kahta palstaa.

CadastralParcel

voidable

estimatedAccuracy-attribuutin arvo on annettava metreinä.

6.1.3.    Palsta (CadastralParcel)

Alueet, jotka on määritelty kiinteistörekistereissä tai vastaavissa.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

areaValue

Rekisteröity pinta-ala, joka määrittää palstan horisontaaliseen tasoon projisoidun alueen suuruuden.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Palstan geometria.

GM_Object

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

label

Palstan tunnus tekstinä siinä muodossa, jossa se yleensä esitetään.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Kansallisen tason temaattinen tunniste, yleensä palstan kansallinen tunnus kokonaisuudessaan. Tunnuksen on mahdollistettava yhteys kansalliseen kiinteistörekisteriin tai vastaavaan.

CharacterString

 

referencePoint

Piste palstan sisällä.

GM_Point

voidable

validFrom

Virallinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin palsta tuli/tulee voimaan.

DateTime

voidable

validTo

Päivämäärä ja kellonaika jolloin palsta lakkasi/lakkaa.

DateTime

voidableSuhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

administrativeUnit

Alimman hallintotason hallintoyksikkö, joka sisältää tämän palstan.

AdministrativeUnit

voidable

basicPropertyUnit

Kiinteistörekisteriyksikkö tai kiinteistörekisteriyksiköt, johon tai joihin tämä palsta kuuluu.

BasicPropertyUnit

voidable

zoning

Alimman tason palstojen ryhmittelyalue, johon tämä palsta sisältyy.

CadastralZoning

voidable

areaValue-attribuutin arvo on annettava neliömetreinä.

Geometriatyyppinä on oltava GM_Surface tai GM_MultiSurface.

6.1.4.    Palstojen ryhmittelyalue (CadastralZoning)

Olemassa olevat kansalliset välitason alueet, joihin palstat ovat ryhmiteltävissä.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Palstojen ryhmittelyalueeseen sisältyvien palstojen arvioitu absoluuttinen sijaintitarkkuus käytetyssä INSPIREn koordinaattijärjestelmässä. Absoluuttisella sijaintitarkkuudella tarkoitetaan sijaintiepävarmuuksien keskiarvoa; sijaintiepävarmuudella tarkoitetaan etäisyyttä mitatun ja vastaavan todelliseksi katsotun sijainnin välillä.

Length

voidable

geometry

Palstojen ryhmittelyalueen geometria.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

label

Palstojen ryhmittelyalueen tunnus tekstinä siinä muodossa, jossa se yleensä esitetään.

CharacterString

 

level

Palstojen ryhmittelyalueen taso kansallisessa hierarkiassa.

CadastralZoningLevelValue

voidable

levelName

Palstojen ryhmittelyalueen tason nimi kansallisessa hierarkiassa; tason nimi vähintään yhdellä Euroopan unionin virallisella kielellä.

LocalisedCharacterString

voidable

name

Palstojen ryhmittelyalueen nimi.

GeographicalName

voidable

nationalCadastalZoningReference

Kansallisen tason temaattinen tunniste, yleensä palstojen ryhmittelyalueen kansallinen tunnus kokonaisuudessaan.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Alkuperäisen paperikartan (jos sellainen on) mittakaavan nimittäjä kyseistä karttaa vastaavalla palstojen ryhmittelyalueella.

Integer

voidable

referencePoint

Piste palstojen ryhmittelyalueen sisällä.

GM_Point

voidable

validFrom

Virallinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin palstojen ryhmittelyalue tuli/tulee voimaan.

DateTime

voidable

validTo

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin palstojen ryhmittelyalue lakkasi/lakkaa.

DateTime

voidableSuhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

upperLevelUnit

Seuraavaksi ylemmän tason palstojen ryhmittelyalue, joka sisältää tämän palstojen ryhmittelyalueen.

CadastralZoning

voidable

estimatedAccuracy-attribuutin arvo on annettava metreinä.

Alemman tason palstojen ryhmittelyalueen on oltava osa ylemmän tason palstojen ryhmittelyaluetta.

6.2.    Koodiluettelot

6.2.1.    Palstojen ryhmittelyalueen taso (CadastralZoningLevelValue)

Palstojen ryhmittelyalueiden hierarkiatasot.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon CadastralZoningLevelValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

1stOrder

Ylin taso (laajimmat alueet) palstojen ryhmittelyalueiden hierarkiassa, vastaa kuntatasoa.

2ndOrder

Toinen taso palstojen ryhmittelyalueiden hierarkiassa.

3rdOrder

Kolmas taso palstojen ryhmittelyalueiden hierarkiassa.

▼B

6.3.    Paikkatietoryhmäkohtaiset vaatimukset

6.3.1.    Geometrian esitysmuoto

1. Tässä osassa määriteltyjen sijainnillisten ominaisuuksien arvoaluetta ei ole rajattu standardissa EN ISO 19125-1 määriteltyyn Simple Feature -skeemaan.

2. Jos kiinteistörajat ilmoitetaan, palstan reunaviivoja vastaavien kiinteistörajojen on muodostettava suljettu piiri.

6.3.2.    Tietokohdeviitteiden mallintaminen

Kaikissa paikkatietokohdetyypin CadastralParcel ilmentymissä on oltava temaattisena tunnisteena attribuutti nationalCadastralReference. Käyttäjien on tämän attribuutin avulla voitava luoda yhteys oikeuksiin, omistajiin ja muuhun kiinteistötietoon kansallisessa kiinteistörekisterissä tai vastaavassa.

6.3.3.    Koordinaattijärjestelmät

Jos paikkatietoryhmään ”Kiinteistöt” liittyvä tietoaineisto asetetaan saataville tasokoordinaatistossa käyttäen Lambert Conformal Conic -projektiota, se on asetettava saataville myös vähintään yhdessä muussa kohdissa 1.3.1, 1.3.2 tai 1.3.3 mainitussa koordinaattijärjestelmässä.

6.4.    Esitystapasäännöt

6.4.1.    KarttatasotPaikkatietoryhmän ”Kiinteistöt” karttatasot

Karttatason tunniste

Karttatason otsikko

Paikkatietokohdetyyppi

CP.CadastralParcel

Palsta

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Palstojen ryhmittelyalue

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Kiinteistöraja

CadastralBoundary

7.   LIIKENNEVERKOT

7.1.    Määritelmät

Edellä 2 artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

 ”lentopaikan mittapisteellä” tarkoitetaan lentopaikalle osoitettua maantieteellistä sijaintia, joka sijaitsee lähellä lentopaikan alustavaa tai suunniteltua geometristä keskipistettä ja säilyy yleensä alkuperäisellä paikallaan,

 ”lento-/helikopteriasemalla” tarkoitetaan sellaista määriteltyä maa- tai vesialuetta rakennuksineen, laitteineen ja varusteineen, joka on tarkoitettu kokonaan tai osittain käytettäväksi ilma-alusten/helikopterien saapumista, lähtemistä ja maan tai veden päällä siirtymistä varten,

 ”syväväylällä” tarkoitetaan määritellyllä alueella määriteltyjen rajojen sisällä kulkevaa vesireittiä, joka on virheettömästi mitattu ja raivattu pohja- ja uppoesteistä tiettyyn ilmoitettuun vähimmäissyvyyteen,

 ”liikennemuodon vaihtopaikalla” tarkoitetaan eri liikennemuotoja edustavien eri liikenneverkkojen kahden elementin välistä liitosta, joka antaa mahdollisuuden siirtää kuljetettavia yksiköitä (ihmisiä, tavaroita jne.) liikennemuodosta toiseen,

 ”lineaarisella elementillä” tarkoitetaan yksiulotteista kohdetta, joka toimii akselina, jonka myötäisesti lineaariviittaus suoritetaan,

 ”lineaariviittauksella” tarkoitetaan sijainnin määrittämistä suhteessa yksiulotteiseen kohteeseen kyseisen elementin myötäisenä mittaustuloksena (ja valinnaisesti poikkeamana elementistä),

 ”suunnistuslaitteistolla” tarkoitetaan maan pinnalla sijaitsevaa fyysistä suunnistuslaitteistoa, jollaisia ovat esimerkiksi VOR (Very High Frequency Omnidirectional Radio Range), DME (Distance Measuring Equipment), suuntalähettimet, TACAN (Tactical Air Navigation Beacon) ja jotka toimivat apuna ohjattaessa lentoliikennettä turvallisesti olemassa olevilla lentoreiteillä,

 ”kohdeviittauksella” tarkoitetaan kohteen sijainnillisen ulottuvuuden ilmaisemista viittaamalla olemassa olevaan paikkatietokohteeseen tai paikkatietokohdejoukkoon,

 ”ratapihalla” tarkoitetaan aluetta, jolla sijaitsee rinnakkain monta (yleensä yli kaksi) toisiinsa yhteydessä olevaa raidetta, joita käytetään junien pysäyttämiseksi rahdin lastaamista/purkua varten häiritsemättä liikennettä pääradalla,

 ”merkitsevällä pisteellä” tarkoitetaan yksilöityä maantieteellistä sijaintia, jonka avulla määritellään Air Traffic Service -reitti (ATS-reitti) tai ilma-aluksen lentosuunta tai jota käytetään muihin navigointi-/ATS-tarkoituksiin, dynaaminen segmentointi: menetelmä jolla sidotaan ominaisuustiedot liikenneverkkoon siten, että liikenneverkko on riippumaton ominaisuustiedon ilmentymistä staattinen segmentointi: menetelmä, jolla sidotaan ominaisuustiedot liikenneverkkoon siten, että ominaisuustiedot katkovat liikenneverkon peruselementtejä,

▼M1

 ”aluesuunnistuksella (RNAV)” tarkoitetaan suunnistusmenetelmää, jonka avulla lentotoiminta on mahdollista halutulla lentoradalla referenssiasemia käyttävän navigointiapujärjestelmän toiminta-alueella tai omavaraisen apujärjestelmän toimintarajojen sisällä tai näiden yhdistelmässä,

 ”TACAN-suunnistuksella” tarkoitetaan suunnistusmenetelmää, jonka avulla lentotoiminta on mahdollista halutulla lentoradalla referenssiasemia käyttävän TACAN-navigointiapujärjestelmän (Tactical Air Navigation Beacon) toiminta-alueella.

▼B

7.2.    Paikkatietoryhmän ”Liikenneverkot” rakenne

Paikkatietoryhmälle ”Liikenneverkot” määritellyt tyypit on ryhmitelty seuraaviin paketteihin:

 Yhteiset liikenne-elementit

 Ilmaliikenneverkko

 Kaapeliliikenneverkko

 Raideliikenneverkko

 Tieliikenneverkko

 Vesiliikenneverkko

7.3.    Yhteiset liikenne-elementit

7.3.1.    Paikkatietokohteiden tyypit

Yhteisiin liikenne-elementteihin liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

 Kulkurajoitus

 Kohteen tila

 Ylläpitoviranomainen

 Merkkipaalu

 Omistajaviranomainen

 Kulkuneuvorajoitus

 Liikennevirran suunta

 Liikennealue

 Liikennelinkki

 Liikennelinkkisarja

 Liikennelinkkijoukko

 Liikenneverkko

 Liikennesolmupiste

 Liikenneobjekti

 Liikennepiste

 Liikenneominaisuus

 Vertikaalinen sijainti

7.3.1.1.   Kulkurajoitus (AccessRestriction)

Liikenne-elementtiin pääsyn rajoitus.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin AccessRestriction attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

restriction

Kulunrajoituksen luonne.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Kohteen tila (ConditionOfFacility)

Liikenneverkkoelementin tila sen valmiusasteen ja käytön suhteen.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin ConditionOfFacility attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

currentStatus

Liikenneverkkoelementin nykytila sen valmiusasteen ja käytön suhteen.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Ylläpitoviranomainen (MaintenanceAuthority)

Liikenne-elementin ylläpidosta vastaava viranomainen.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin MaintenanceAuthority attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

authority

Ylläpitoviranomaisen tunnistetieto.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Merkkipaalu (MarkerPost)

Liikenneverkon reitin varrelle, yleensä säännöllisin välein, asetettu merkki, joka osoittaa etäisyyden reitin alusta tai muusta viitepisteestä merkin sijaintipaikkaan.

Tämä tyyppi on TransportPoint-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin MarkerPost attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

location

Etäisyys reitin alusta tai muusta viitepisteestä merkin sijaintipaikkaan.

Distance

 Paikkatietokohdetyypin MarkerPost suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

route

Liikenneverkon reitti, jonka varrella merkkipaalu sijaitsee.

TransportLinkSet

voidable

7.3.1.5.   Omistajaviranomainen (OwnerAuthority)

Viranomainen, joka omistaa liikenne-elementin.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin OwnerAuthority attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

authority

Omistajaviranomaisen tunnistetieto.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Kulkuneuvorajoitus (RestrictionForVehicles)

Kulkuneuvoja koskeva rajoitus liikenne-elementissä.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin RestrictionForVehicles attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

measure

Toimenpide, jolla rajoitus on toteutettu.

Measure

 

restrictionType

Rajoituksen tyyppi.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Liikennevirran suunta (TrafficFlowDirection)

Ilmaisee liikennevirran suunnan suhteessa liikennelinkin vektorin suuntaan.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

direction

Ilmaisee liikennevirran suunnan.

LinkDirectionValue

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan Link- tai LinkSequence-tyyppiseen paikkatietokohteeseen.

7.3.1.8.   Liikennealue (TransportArea)

Pinta, joka edustaa liikenneverkon elementin tilaulottuvuutta.

Tämä tyyppi on NetworkArea-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on TransportObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

validFrom

Liikennealueen syntymisajankohta reaalimaailmassa.

DateTime

voidable

validTo

Ajankohta, josta lähtien liikennealuetta ei enää reaalimaailmassa ole olemassa.

DateTime

voidable

Kaikilla liikennealueilla on ulkoinen kohdetunniste.

7.3.1.9.   Liikennelinkki (TransportLink)

Lineaarinen tietokohde, joka liikenneverkon geometriaa ja kytköksiä verkon kahden pisteen välillä.

Tämä tyyppi on Link-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on TransportObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

validFrom

Liikennelinkin syntymisajankohta reaalimaailmassa.

DateTime

voidable

validTo

Ajankohta, josta lähtien liikennelinkkiä ei enää reaalimaailmassa ole olemassa.

DateTime

voidable

Kaikilla liikennelinkeillä on ulkoinen kohdetunniste.

7.3.1.10.   Liikennelinkkisarja (TransportLinkSequence)

Lineaarinen tietokohde, joka koostuu järjestetystä kokoelmasta liikennelinkkejä ja edustaa liikenneverkossa katkeamatonta väylää ilman haarautumia. Elementillä on tietty alku ja loppu, ja jokainen sijainti liikennelinkkisarjassa voidaan yksilöidä yksittäisellä parametrilla, kuten pituudella. Se kuvaa liikenneverkon elementtiä, jota luonnehtii yksi tai useampi temaattinen tunniste ja/tai ominaisuus.

Tämä tyyppi on LinkSequence-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on TransportObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

validFrom

Liikennelinkkisarjan syntymisajankohta reaalimaailmassa.

DateTime

voidable

validTo

Ajankohta, josta lähtien liikennelinkkisarjaa ei enää reaalimaailmassa ole olemassa.

DateTime

voidable

Liikennelinkkisarjan on koostuttava liikennelinkeistä, jotka kaikki kuuluvat samaan liikenneverkkoon.

Kaikilla liikennelinkkisarjoilla on ulkoinen kohdetunniste.

7.3.1.11.   Liikennelinkkijoukko (TransportLinkSet)

Kokoelma liikennelinkkisarjoja ja/tai yksittäisiä liikennelinkkejä, joilla on liikenneverkossa erityinen tehtävä tai merkitys.

Tämä tyyppi on LinkSet-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on TransportObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

validFrom

Liikennelinkkijoukon syntymisajankohta reaalimaailmassa.

DateTime

voidable

validTo

Ajankohta, josta lähtien liikennelinkkijoukkoa ei enää reaalimaailmassa ole olemassa.

DateTime

voidableSuhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

post

Merkkipaalu liikenneverkon reitin varrella.

MarkerPost

voidable

Liikennelinkkijoukon on koostuttava liikennelinkeistä ja/tai liikennelinkkisarjoista, jotka kaikki kuuluvat samaan liikenneverkkoon.

Kaikilla liikennelinkkijoukoilla on ulkoinen kohdetunniste.

7.3.1.12.   Liikenneverkko (TransportNetwork)

Kokoelma verkkoelementtejä, jotka kuuluvat yksittäiseen liikennemuotoon.

Tämä tyyppi on Network-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin TransportNetwork attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

typeOfTransport

Verkon käyttämään infrastruktuuriin perustuva liikenneverkon tyyppi.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Liikennesolmupiste (TransportNode)

Pistemäinen tietokohde, joka kuvaa liityntöjä.

Tämä tyyppi on Node-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on TransportObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

validFrom

Liikennesolmupisteen syntymisajankohta reaalimaailmassa.

DateTime

voidable

validTo

Ajankohta, josta lähtien liikennesolmupistea ei enää reaalimaailmassa ole olemassa.

DateTime

voidable

Kaikilla liikennesolmupisteillä on ulkoinen kohdetunniste.

7.3.1.14.   Liikenneobjekti (TransportObject)

Reaalimaailman liikenneverkon objektien yksilöinnin perusta.

Tämä tyyppi on abstrakti.Paikkatietokohdetyypin TransportObject attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geographicalName

Paikannimi, jolla liikenneverkon kohde yksilöidään reaalimaailmassa. Tarjoaa ”avaimen”, jonka avulla objektin eri ilmentymät voidaan implisiittisesti assosioida toisiinsa.

GeographicalName

voidable

7.3.1.15.   Liikennepiste (TransportPoint)

Pistemäinen tietokohde – joka ei ole solmupiste – joka edustaa liikenneverkon elementin sijaintia.

Tämä tyyppi on NetworkElement-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on TransportObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geometry

Liikennepisteen sijainti.

GM_Point

 

validFrom

Liikennepisteen syntymisajankohta reaalimaailmassa.

DateTime

voidable

validTo

Ajankohta, josta lähtien liikennepistettä ei enää reaalimaailmassa ole olemassa.

DateTime

voidable

Kaikilla liikennepisteillä on ulkoinen kohdetunniste.

7.3.1.16.   Liikenneominaisuus (TransportProperty)

Viittaus verkon ominaisuuteen. Ominaisuus voi koskea kyseistä verkkoa kokonaisuudessaan tai lineaaristen paikkatietokohteiden tapauksessa se voidaan kuvata lineaariviittein.

Tämä tyyppi on NetworkProperty-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

validFrom

Liikenneominaisuuden syntymisajankohta reaalimaailmassa.

DateTime

voidable

validTo

Ajankohta, josta lähtien liikenneominaisuutta ei enää reaalimaailmassa ole olemassa.

DateTime

voidable

Kaikilla liikenneominaisuuksilla on ulkoinen kohdetunniste.

7.3.1.17.   Vertikaalinen sijainti (VerticalPosition)

Vertikaalinen taso suhteessa muihin liikenneverkkoelementteihin.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin VerticalPosition attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

verticalPosition

Liikenne-elementin suhteellinen vertikaalinen asema.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.    Arvojoukot

7.3.2.1.   Liikennetyyppi (TransportTypeValue)

Liikenneverkkojen mahdolliset tyypit.Arvojoukolle TransportTypeValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

air

Liikenneverkko koostuu ilmaliikenteestä.

cable

Liikenneverkko koostuu kaapeliliikenteestä.

rail

Liikenneverkko koostuu raideliikenteestä.

road

Liikenneverkko koostuu tieliikenteestä.

water

Liikenneverkko koostuu vesiliikenteestä.

7.3.3.    Koodiluettelot

7.3.3.1.   Kulkurajoituksen tyypit (AccessRestrictionValue)

Liikenne-elementin käyttöä koskevat eri rajoitustyypit.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon AccessRestrictionValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

forbiddenLegally

Liikenne-elementin käyttö on kielletty lailla.

physicallyImpossible

Liikenne-elementin käyttö on käytännössä mahdotonta aitojen tai muiden fyysisten esteiden takia.

private

Liikenne-elementin käyttöä on rajoitettu, koska se on yksityisomistuksessa.

publicAccess

Liikenne-elementti on vapaasti kaikkien käytettävissä.

seasonal

Liikenne-elementin käyttömahdollisuus riippuu vuodenajasta.

toll

Liikenne-elementin käytöstä peritään maksu.

▼B

7.3.3.2.   Rajoitustyyppi (RestrictionTypeValue)

Mahdolliset rajoitukset liikenne-elementtiin pääseville kulkuneuvoille.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon RestrictionTypeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

maximumDoubleAxleWeight

Ajoneuvon suurin sallittu akselipaino kahdella akselilla liikenne-elementissä.

maximumDraught

Aluksen suurin sallittu syväys liikenne-elementissä.

maximumFlightLevel

Ilma-aluksen korkein sallittu lentopinta liikenne-elementissä.

maximumHeight

Ajoneuvon enimmäiskorkeus, jotta se mahtuu kulkemaan toisen kohteen alta.

maximumLength

Ajoneuvon suurin sallittu pituus liikenne-elementissä.

maximumSingleAxleWeight

Ajoneuvon suurin sallittu akselipaino yhdellä akselilla liikenne-elementissä.

maximumTotalWeight

Ajoneuvon suurin sallittu kokonaispaino liikenne-elementissä.

maximumTripleAxleWeight

Ajoneuvon suurin sallittu akselipaino kolmella akselilla liikenne-elementissä.

maximumWidth

Ajoneuvon suurin sallittu leveys liikenne-elementissä.

minimumFlightLevel

Ilma-aluksen alin sallittu lentopinta liikenne-elementissä.

▼B

7.4.    Ilmaliikenneverkko

7.4.1.    Paikkatietokohteiden tyypit

Ilmaliikenneverkkoon liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

 Lentopaikka-alue

 Lentopaikkaluokka

 Lentopaikkasolmupiste

 Lentopaikkatyyppi

 Ilmalinkki

 Ilmalinkkisarja

 Ilmasolmupiste

 Ilmareitti

 Ilmareittilinkki

 Ilmatila-alue

 Asematasoalue

 Ilmailukohteen tila

 Määrätty piste

 Elementin pituus

 Elementin leveys

 Korkeus merenpinnasta

 Mittarilähestymismenettely

 Alempi korkeusraja

 Suunnistuslaite

 Menettelylinkki

 Kiitotiealue

 Kiitotien keskilinjan piste

 Vakiomittarisaapuminen

 Vakiomittarilähtö

 Pinnanmuodostus

 Rullausalue

 Nousu- ja laskeutumistasoalue

 Ylempi korkeusraja

 Käyttörajoitus

7.4.1.1.   Lentopaikka-alue (AerodromeArea)

Erikseen määritelty maa- tai vesialue rakennuksineen, laitteineen ja varusteineen, joka on tarkoitettu kokonaan tai osittain käytettäväksi ilma-alusten/helikopterien saapumista, lähtemistä ja maan tai veden päällä siirtymistä varten.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.4.1.2.   Lentopaikkaluokka (AerodromeCategory)

Lentopaikan luokitus sen tarjoamien ilmaliikennepalvelujen laajuuden ja merkityksen perusteella.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

aerodromeCategory

Lentopaikan luokituksen ilmaiseva arvo.

AerodromeCategoryValue

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on lentopaikkasolmupiste tai lentopaikka-alue.

7.4.1.3.   Lentopaikkasolmupiste (AerodromeNode)

Lentopaikkana toimivan lentoaseman/helikopteriaseman viitepisteessä sijaitseva solmupiste, jota käytetään sen kuvaamisen yksinkertaistetussa muodossa.

Tämä tyyppi on AirNode-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin AerodromeNode attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designatorIATA

Lentopaikan (lentoaseman/helikopterikentän) kolmikirjaiminen IATA-tunnus.

CharacterString

voidable

locationIndicatorICAO

Lentopaikan (lentoaseman/helikopterikentän) nelikirjaiminen ICAO-sijaintitunnus asiakirjan ICAO DOC 7910 mukaisesti.

CharacterString

voidablePaikkatietokohdetyypin AerodromeNode suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

controlTowers

Lentopaikkaan (lentoasemaan/helikopterikenttään) kuuluvien valvontatornien joukko.

Tyyppi määritellään paikkatietoryhmässä ”Rakennukset”.

voidable

7.4.1.4.   Lentopaikkatyyppi (AerodromeType)

Koodi, joka ilmoittaa lentopaikan tyypin.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

aerodromeType

Lentopaikan tyyppi.

AerodromeTypeValue

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on lentopaikkasolmupiste tai lentopaikka-alue.

7.4.1.5.   Ilmalinkki (AirLink)

Lineaarinen tietokohde, joka kuvaa ilmaliikenneverkon geometriaa ja kytköksiä verkon kahden pisteen välillä.

Tämä tyyppi on TransportLink-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

7.4.1.6.   Ilmalinkkisarja (AirLinkSequence)

Lineaarinen tietokohde, joka koostuu järjestetystä kokoelmasta ilmalinkkejä ja edustaa ilmaliikenneverkossa katkeamatonta väylää ilman haarautumia.

Tämä tyyppi on TransportLinkSequence-tyypin alityyppi.

7.4.1.7.   Ilmasolmupiste (AirNode)

Ilmaliikenneverkossa esiintyvä solmukohta.

Tämä tyyppi on TransportNode-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Paikkatietokohdetyypin AirNode attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

significantPoint

Attribuutti, joka osoittaa sen, onko ilmasolmupiste merkitsevä piste vai ei.

Boolean

 

7.4.1.8.   Ilmareitti (AirRoute)

Määritelty reitti, jonka tarkoituksena on kanavoida liikennevirta ilmaliikennepalvelujen edellyttämällä tavalla lähtö- ja alkunousuvaiheesta lähestymis- ja laskeutumisvaiheen alkamiseen.

Tämä tyyppi on TransportLinkSet-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin AirRoute attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

airRouteType

Reittiluokitus.

AirRouteTypeValue

voidable

designator

Ilmareitin yksilöivä koodi tai tunnus.

CharacterString

voidable

7.4.1.9.   Ilmareittilinkki (AirRouteLink)

Reitin osa, joka yleensä lennetään ilman välilaskua, ja joka määritellään kahdella peräkkäisellä merkitsevällä pisteellä.

Tämä tyyppi on AirLink-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin AirRouteLink attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

airRouteLinkClass

Ilmareittilinkin luokka tai tyyppi.

AirRouteLinkClassValue

voidable

7.4.1.10.   Ilmatila-alue (AirspaceArea)

Määritelty tila ilmassa, kuvataan horisontaalisena, vertikaalisesti rajattuna projektiona.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin AirspaceArea attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

AirspaceAreaType

Koodi, joka ilmaisee tietyn ilmatilan yleiseen rakenteen tai yleiset ominaispiirteet.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Asematasoalue (ApronArea)

Lentopaikalla/helikopterikentällä sijaitseva määritelty alue, jota on tarkoitus käyttää matkustajien, postin tai rahdin lastaamiseen lentokoneisiin/helikoptereihin tai purkamiseen niistä, tai lentokoneiden/helikopterien tankkaamista, pysäköintiä tai huoltoa varten.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.4.1.12.   Ilmailukohteen tila (ConditionOfAirFacility)

Ilmaliikenneverkkoelementin tila sen valmiusasteen ja käytön suhteen.

Tämä tyyppi on ConditionOfFacility-tyypin alityyppi.

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on lentopaikkasolmupiste, lentopaikka-alue tai kiitotiealue.

7.4.1.13.   Määrätty piste (DesignatedPoint)

Maantieteellinen sijainti, jota ei ole merkitty radionavigointilaitteen sijaintipaikalla, mutta jota käytetään ATS-reitin tai ilma-aluksen lentoreitin määrittelyyn tai muuhun navigointi- tai ATS-tarkoitukseen.

Tämä tyyppi on AirNode-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin DesignatedPoint attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Pisteen koodimuotoinen tunniste.

CharacterString

voidable

7.4.1.14.   Elementin pituus (ElementLength)

Elementin fyysinen pituus.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

length

Elementin fyysinen pituus.

Measure

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on kiitotiealue, rullausalue tai nousu- ja laskeutumistasoalue.

7.4.1.15.   Elementin leveys (ElementWidth)

Elementin fyysinen leveys.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

width

Elementin fyysinen leveys.

Measure

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on kiitotiealue, rullausalue tai nousu- ja laskeutumistasoalue.

7.4.1.16.   Korkeus merenpinnasta (FieldElevation)

Lentopaikan korkeus ilmaistuna lentopaikan laskeutumisalueen korkeimman pisteen vertikaalisena etäisyytenä keskimääräisestä merenpinnasta.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

altitude

Kentän korkeusarvo.

Measure

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on lentopaikkasolmupiste tai lentopaikka-alue.

7.4.1.17.   Mittarilähestymismenettely (InstrumentApproachProcedure)

Sarja lentoinstrumentteihin liittyviä ennalta määriteltyjä toimintoja, joilla vältetään määritellyllä tavalla esteet alkulähestymisrastista tai, soveltuvin osin, määritellyn saapumisreitin alusta pisteeseen, josta lähtien laskeutuminen voidaan saattaa päätökseen ja sen jälkeen, ellei laskeutumista ole saatettu päätökseen, pisteeseen, jossa sovelletaan odotusvaiheen tai matkalentovaiheen estevarakriteerejä.

Tämä tyyppi on ProcedureLink-tyypin alityyppi.

7.4.1.18.   Alempi korkeusraja (LowerAltitudeLimit)

Korkeus, joka määrittelee ilmaliikenneverkon kohteen alarajan.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

altitude

Korkeusrajan arvo.

Measure

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on ilmareittilinkki tai ilmatila-alue.

7.4.1.19.   Suunnistuslaite (Navaid)

Yksi tai useampi navigointipalveluja tarjoava suunnistuslaitteisto.

Tämä tyyppi on AirNode-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin Navaid attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Suunnistuslaitejärjestelmälle annettu koodimuotoinen tunniste.

CharacterString

voidable

navaidType

Suunnistuslaitteen tarjoaman palvelun tyyppi.

NavaidTypeValue

voidable

7.4.1.20.   Menettelylinkki (ProcedureLink)

Sarja ennalta määriteltyjä toimintoja, joilla vältetään määritellyllä tavalla esteet.

Tämä tyyppi on AirLink-tyypin alityyppi.

7.4.1.21.   Kiitotiealue (RunwayArea)

Maalla sijaitsevan lentopaikan/helikopterikentän suorakulmainen alue, joka on rakennettu ilma-alusten laskeutumista ja lentoonlähtöä varten.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin RunwayArea attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Kiitotien täydellinen tekstimuotoinen tunnus, jonka avulla se voidaan yksilöidä, jos samalla lentopaikalla/helikopterikentällä on useita kiitoteitä.

CharacterString

voidable

runwayType

Kiitotien tyyppi: joko kiitorata lentokoneille tai loppulähestymis- ja lentoonlähtöalue (FATO) helikoptereille.

RunwayTypeValue

voidable

7.4.1.22.   Kiitotien keskilinjan piste (RunwayCentrelinePoint)

Toiminnallisesti merkittävä piste kiitotien suuntaisella keskilinjalla.

Tämä tyyppi on AirNode-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin RunwayCentrelinePoint attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

pointRole

Pisteen tehtävä kiitotien suuntaisella keskilinjalla.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Vakiomittarisaapuminen (StandardInstrumentArrival)

Nimetty mittarilentosäännön (IFR) alainen saapumisreitti, joka yhdistää yleensä ATS-reitillä sijaitsevan merkityksellisen pisteen pisteeseen, josta lähtien voidaan noudattaa julkaista mittarilähestymismenettelyä.

Tämä tyyppi on ProcedureLink-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin StandardInstrumentArrival attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Vakiomittarisaapumisen tekstimuotoinen tunnus.

CharacterString

voidable

7.4.1.24.   Vakiomittarilähtö (StandardInstrumentDeparture)

Nimetty mittarilentosäännön (IFR) alainen lähtöreitti, joka yhdistää lentopaikan tai sen tietyn kiitotien yleensä ATS-reitillä sijaitsevaan määriteltyyn merkitykselliseen pisteeseen, josta lennon matkalentovaihe alkaa.

Tämä tyyppi on ProcedureLink-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin StandardInstrumentDeparture attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Vakiomittarilähdön täydellinen tekstimuotoinen tunnus.

CharacterString

voidable

7.4.1.25.   Pinnanmuodostus (SurfaceComposition)

Lentopaikkaan/helikopterikenttään liittyvän pinnan koostumus.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

surfaceComposition

Lentopaikkaan/helikopterikenttään liittyvän pinnan koostumuksen ilmaiseva koodi.

SurfaceCompositionValue

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on kiitotiealue, rullausalue, asematasoalue tai nousu- ja laskeutumistasoalue.

7.4.1.26.   Rullausalue (TaxiwayArea)

Lentopaikalla/helikopterikentällä sijaitseva ilma-alusten/helikopterien rullausta varten määritelty väylä, joka muodostaa yhteyden lentopaikan kahden osan välillä.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin TaxiwayArea attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Rullausalueen tekstimuotoinen tunnus.

CharacterString

voidable

7.4.1.27.   Nousu- ja laskeutumistasoalue (TouchDownLiftOff)

Kantava alue, jolle helikopteri voi laskeutua tai jolta se voi nousta.

Tämä tyyppi on AirNode-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin TouchDownLiftOff attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designator

Nousu- ja laskeutumistason tekstimuotoinen tunnus.

CharacterString

voidable

7.4.1.28.   Ylempi korkeusraja (UpperAltitudeLimit)

Korkeus, joka määrittelee ilmaliikenneverkon kohteen ylärajan.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

altitude

Korkeusrajan arvo.

Measure

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on ilmareittilinkki tai ilmatila-alue.

7.4.1.29.   Käyttörajoitus (UseRestriction)

Ilmaliikenneverkon kohteen käytön rajoitukset.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

restriction

Ilmaliikenneverkon kohteen käyttörajoituksen tyyppi.

AirUseRestrictionValue

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan paikkatietokohteeseen, joka on ilmareitti, ilmalinkki (tai erikoistettu ilmalinkki), ilmasolmupiste (tai erikoistettu ilmasolmupiste) tai lentopaikka-alue.

7.4.2.    Koodiluettelot

7.4.2.1.   Lentopaikkaluokka (AerodromeCategoryValue)

Lentopaikan luokitus sen tarjoamien ilmaliikennepalvelujen laajuuden ja merkityksen perusteella.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon AerodromeCategoryValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

domesticNational

Kotimaisia valtakunnallisia ilmaliikennepalveluja palveleva lentopaikka.

domesticRegional

Kotimaisia alueellisia ilmaliikennepalveluja palveleva lentopaikka.

international

Kansainvälisiä ilmaliikennepalveluja palveleva lentopaikka.

▼B

7.4.2.2.   Lentopaikkatyyppi (AerodromeTypeValue)

Koodi, joka ilmaiseen sen, onko kyseessä lentopaikka vai helikopterikenttä.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon AerodromeTypeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

aerodromeHeliport

Lentokenttä, johon sisältyy helikopterin laskeutumisalue.

aerodromeOnly

Pelkkä lentokenttä.

heliportOnly

Pelkkä helikopterikenttä.

landingSite

Laskeutumispaikka.

▼B

7.4.2.3.   Ilmareittilinkkiluokka (AirRouteLinkClassValue)

Reitin tyyppi navigoinnin näkökulmasta.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon AirRouteLinkClassValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

conventional

Konventionaalinen navigointireitti: lentoreitti, jolla ilmaliikennepalveluissa ei käytetä aluesuunnistusta (RNAV) eikä TACAN-suunnistusta.

RNAV

Aluesuunnistusreitti: lentoreitti, jolla ilmaliikennepalveluissa käytetään aluesuunnistusta (RNAV).

TACAN

TACAN-reitti: lentoreitti, jolla ilmaliikennepalveluissa käytetään TACAN-suunnistusta.

▼B

7.4.2.4.   Ilmareittityyppi (AirRouteTypeValue)

Reitin luokitus, joka on joko ATS-reitti tai Pohjois-Atlantin lentosuunta (North Atlantic Track).

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon AirRouteTypeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

ATS

ICAO:n liitteessä 11 kuvattu ATS-reitti.

NAT

Pohjois-Atlantin lentosuunta (North Atlantic Track, osa organisoitua reittijärjestelmää).

▼B

7.4.2.5.   Ilmailun käyttörajoitus (AirUseRestrictionValue)

Ilmaliikenneverkon kohteen käyttörajoitukset.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon AirUseRestrictionValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

reservedForMilitary

Ilmaliikenneverkon kohde on yksinomaan sotilaskäytössä.

temporalRestrictions

Ilmaliikennekohteen käyttöön sovelletaan ajallisia rajoituksia.

▼B

7.4.2.6.   Ilmatila-alueen tyyppi (AirspaceAreaTypeValue)

Ilmatilan tunnistetut tyypit.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon AirspaceAreaTypeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

ATZ

Lentokentän liikennealue. Mitoiltaan määritelty ilmatila lentokentän ympärillä lentokentän liikenteen turvaamista varten.

CTA

Lennonjohtoalue. Tietystä rajasta maanpinnan yläpuolella ylöspäin ulottuva valvottu alue.

CTR

Lähialue. Valvottu ilmatila, joka ulottuu ylöspäin maanpinnalta tiettyyn ylärajaan asti.

D

Vaara-alue. Mitoiltaan määritelty ilmatila, jolla saattaa ajoittain esiintyä ilma-aluksen lentoa vaarantavaa toimintaa.

FIR

Lentotiedotusalue. Mitoiltaan määritelty ilmatila, jonka sisällä lentotiedotuspalvelua ja hälytyspalvelua tarjotaan. Voidaan käyttää, jos palvelua esimerkiksi tarjoaa useampi kuin yksi yksikkö.

P

Kieltoalue. Valtion maa-alueiden tai aluevesien yläpuolella oleva mitoiltaan määritelty ilmatila, jolla on kiellettyä lentää ilma-aluksella.

R

Rajoitusalue. Valtion maa-alueiden tai aluevesien yläpuolella oleva mitoiltaan määritelty ilmatila, jolla ilma-aluksella lentäminen on rajoitettua tietyin määritellyin edellytyksin.

TMA

Lähestymisalue. Tavallisesti ATS-reittien yhtymäkohtaan perustettu lennonjohtoalue yhden tai useamman tärkeän lentopaikan läheisyydessä. Käytetään pääasiassa Euroopassa ”ilmatilan joustava käyttö” -käsitteen mukaisesti.

UIR

Ylempi lentotiedotusalue (UIR). Mitoiltaan määritelty ylempi ilmatila, jonka sisällä lentotiedotuspalvelu ja hälytyspalvelu annetaan. Jokainen valtio määrittelee itse ylemmän ilmatilan.

▼B

7.4.2.7.   Suunnistuslaitteen tyyppi (NavaidTypeValue)

Suunnistuspalvelujen tyypit.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon NavaidTypeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

DME

Etäisyyden mittauslaite.

ILS

Mittarilaskeutumisjärjestelmä.

ILS-DME

Mittarilaskeutumisjärjestelmä, johon on sijoitettu etäisyyden mittauslaite.

LOC

Suuntalähetin.

LOC-DME

Suuntalähetin ja etäisyyden mittauslaite rinnakkain sijoitettuna.

MKR

Merkkimajakka.

MLS

Mikroaaltolaskeutumisjärjestelmä.

MLS-DME

Mikroaaltolaskeutumisjärjestelmä, johon on sijoitettu etäisyyden mittauslaite.

NDB

Suuntaamaton radiomajakka.

NDB-DME

Suuntaamaton radiomajakka ja etäisyyden mittauslaite rinnakkain sijoitettuna.

NDB-MKR

Suuntaamaton radiomajakka ja merkkimajakka.

TACAN

Taktisen lentosuunnistusjärjestelmän majakka.

TLS

Transponderilaskeutumisjärjestelmä.

VOR

VHF-monisuuntamajakka.

VOR-DME

VHF-monisuuntamajakka ja etäisyyden mittauslaite rinnakkain sijoitettuna.

VORTAC

VHF-monisuuntamajakka ja TACAN rinnakkain sijoitettuna.

▼B

7.4.2.8.   Pisteen tehtävä (PointRoleValue)

Kiitotien keskilinjan pisteen tehtävä.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon PointRoleValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

end

Kiitotien fyysinen loppupiste.

mid

Kiitotien keskikohta.

start

Kiitotien fyysinen alkupiste.

threshold

Kiitotien laskeutumiskelpoisen osuuden alkamiskohta.

▼B

7.4.2.9.   Kiitotien tyyppi (RunwayTypeValue)

Koodi, jolla tehdään erotellaan toisista lentokoneiden kiitotiet ja helikopterien FATOt.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon RunwayTypeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

FATO

Helikopterien loppulähestymis- ja lentoonlähtöalue.

runway

Lentokoneiden kiitotie.

▼B

7.4.2.10.   Pinnanmuodostus (SurfaceCompositionValue)

Koodi, joka ilmaisee pinnan koostumuksen.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon SurfaceCompositionValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

asphalt

Asfalttipinnoite.

concrete

Betonipinnoite.

grass

Pinnoitteena on nurmikko.

▼B

7.5.    Kaapeliliikenneverkko

7.5.1.    Paikkatietokohteiden tyypit

Kaapeliliikenneverkkoon liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

 Kaapelitielinkki

 Kaapelitielinkkisarja

 Kaapelitielinkkijoukko

 Kaapelitiesolmupiste

7.5.1.1.   Kaapelitielinkki (CablewayLink)

Lineaarinen tietokohde, joka kuvaa kaapeliverkon geometriaa ja kytköksiä kaapelitieliikenneverkon kahden pisteen välillä.

Tämä tyyppi on TransportLink-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin CablewayLink attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

cablewayType

Kaapelitieliikennetyyppi.

CablewayTypeValue

voidable

7.5.1.2.   Kaapelitielinkkisarja (CablewayLinkSequence)

Järjestetty kokoelma kaapelitielinkkejä, joita luonnehtii yksi tai useampi temaattinen tunniste ja/tai ominaisuus.

Tämä tyyppi on TransportLinkSequence-tyypin alityyppi.

7.5.1.3.   Kaapelitielinkkijoukko (CablewayLinkSet)

Kokoelma kaapelitielinkkisarjoja ja/tai yksittäisiä kaapelitielinkkejä, joilla on kaapeliliikenneverkossa erityinen tehtävä tai merkitys.

Tämä tyyppi on TransportLinkSet-tyypin alityyppi.

7.5.1.4.   Kaapelitiesolmupiste (CablewayNode)

Pistemäinen tietokohde, jota käytetään kuvaan kahdenperäkkäisen kaapelitielinkin yhteyttä.

Tämä tyyppi on TransportNode-tyypin alityyppi.

7.5.2.    Koodiluettelot

7.5.2.1.   Kaapelitien tyyppi (CablewayTypeValue)

Kaapeliliikenteen mahdolliset tyypit.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon CablewayTypeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

cabinCableCar

Köysirata, jonka ajoneuvoina on ihmisten ja/tai tavaroiden kuljettamiseen kohteesta toiseen tarkoitettuja riippuvia vaunuja.

chairLift

Köysirata, jonka ajoneuvoina on henkilöiden tai henkilöryhmien kuljettamiseen kohteesta toiseen tarkoitettuja kahden pisteen ympäri silmukoidulla teräsvaijerilla tai köydellä riippuvia tuoleja.

skiTow

Köysirata, jolla vedetään hiihtäjiä ja lumilautailijoita mäkeä ylös.

▼B

7.6.    Raideliikenneverkko

7.6.1.    Paikkatietokohteiden tyypit

Raideliikenneverkkoon liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

 Rakenteellinen nopeus

 Nimellinen raideleveys

 Raiteiden lukumäärä

 Raiteen alle jäävä alue

 Sähköistetty rataosa

 Rataosa

 Ratalinkki

 Ratalinkkisarja

 Ratasolmupiste

 Rautatieliikennepaikka

 Rautatieliikennepaikkakoodi

 Rautatieliikennepaikkasolmupiste

 Ratatyyppi

 Radan käyttö

 Ratapiha-alue

 Ratapihasolmupiste

7.6.1.1.   Rakenteellinen nopeus (DesignSpeed)

Enimmäisnopeus, jolle rataosa on suunniteltu.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

speed

Enimmäisnopeus, jolle rataosa on suunniteltu.

Velocity

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa raideliikenneverkkoa.

7.6.1.2.   Nimellinen raideleveys (NominalTrackGauge)

Raiteen kahden ulommaisen kiskon välinen nimellisetäisyys (raideleveys).

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

nominalGauge

Yksittäinen arvo, joka ilmaisee raideleveyden.

Measure

voidable

nominalGaugeCategory

Raiteen raideleveyden kuvaus sumeana luokkana suhteessa Euroopan vakionimellisraideleveyteen.

TrackGaugeCategoryValue

voidable

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa raideliikenneverkkoa.

7.6.1.3.   Raiteiden lukumäärä (NumberOfTracks)

Raiteiden määrä rataosalla.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Osoittaa sen, onko raiteiden lukumäärä laskettu vähimmäis- vai enimmäismääränä.

MinMaxTrackValue

voidable

numberOfTracks

Raiteiden lukumäärä.

Integer

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa raideliikenneverkkoa.

7.6.1.4.   Raiteen alle jäävä alue (RailwayArea)

Raiteen käytössä oleva alue, tukikerros mukaan luettuna.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.6.1.5.   Sähköistetty rataosa (RailwayElectrification)

Tieto siitä, onko rataosalla sähköjärjestelmä, josta voidaan saada käyttövoimaa sitä pitkin kulkeville kulkuneuvoille.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

electrified

Tieto siitä, onko rataosalla sähköjärjestelmä, josta voidaan saada käyttövoimaa sitä pitkin kulkeville kulkuneuvoille.

Boolean

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa raideliikenneverkkoa.

7.6.1.6.   Rataosa (RailwayLine)

Järjestetty kokoelma ratalinkkisarjoja ja/tai yksittäisiä ratalinkkejä, joita luonnehtii yksi tai useampi temaattinen tunniste ja/tai ominaisuus.

Tämä tyyppi on TransportLinkSet-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin RailwayLine attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

railwayLineCode

Jäsenvaltion sisällä yksilöivä rataosalle annettu koodi.

CharacterString

voidable

7.6.1.7.   Ratalinkki (RailwayLink)

Lineaarinen tietokohde, joka kuvaa raideliikenneverkon geometriaa ja kytköksiä verkon kahden pisteen välillä.

Tämä tyyppi on TransportLink-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin RailwayLink attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

fictitious

Ratalinkki ei edusta todellista ja olemassa olevaa rataa, vaan kuvitteellista kulkureittiä.

Boolean

voidable

7.6.1.8.   Ratalinkkisarja (RailwayLinkSequence)

Lineaarinen tietokohde, joka koostuu järjestetystä kokoelmasta ratalinkkejä ja edustaa rataverkossa katkeamatonta väylää ilman haarautumia. Elementillä on tietty alku ja loppu, ja jokainen sijainti ratalinkkisarjassa voidaan yksilöidä yksittäisellä parametrilla, kuten pituudella. Se kuvaa rataverkon elementtiä, jota luonnehtii yksi tai useampi temaattinen tunniste ja/tai ominaisuus.

Tämä tyyppi on TransportLinkSequence-tyypin alityyppi.

7.6.1.9.   Ratasolmupiste (RailwayNode)

Pistemäinen tietokohde, joka edustaa rataverkon merkityksellistä pistettä tai määrittelee raiteiden risteymäkohdan verkon kytkösten kuvaamiseksi.

Tämä tyyppi on TransportNode-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin RailwayNode attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

formOfNode

Ratasolmupisteen tehtävä rataverkossa.

FormOfRailwayNodeValue

voidable

7.6.1.10.   Rautatieliikennepaikka (RailwayStationArea)

Aluemuotoinen paikkatietokohde, jota käytetään kuvastamaan rautatieliikennepaikan toimintojen hoitamiseen käytettyjen tilojen (rakennusten, ratapihojen, rakenteiden ja laitteistojen) topografisia rajoja.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.6.1.11.   Rautatieliikennepaikkakoodi (RailwayStationCode)

Rautatieliikennepaikan yksilöivä koodi.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

stationCode

Rautatieliikennepaikan yksilöivä koodi.

CharacterString

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa raideliikenneverkkoa.

7.6.1.12.   Rautatieliikennepaikkasolmupiste (RailwayStationNode)

Ratasolmupiste, joka edustaa rautatieliikennepaikan sijaintia raideliikenneverkossa.

Tämä tyyppi on RailwayNode-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

numberOfPlatforms

Arvo, joka ilmaisee rautatieliikennepaikan laiturien määrän.

Integer

voidable

Rautatieliikennepaikkasolmupisteen formOfNode-attribuutin arvon on aina oltava ”RailwayStop”.

7.6.1.13.   Ratatyyppi (RailwayType)

Raideliikennetyyppi, jota varten rata on suunniteltu.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

type

Raideliikennetyyppi, jota varten rata on suunniteltu.

RailwayTypeValue

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa raideliikenneverkkoa.

7.6.1.14.   Radan käyttö (RailwayUse)

Rautatien nykyinen käyttötarkoitus.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

use

Rautatien nykyinen käyttötarkoitus.

RailwayUseValue

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa raideliikenneverkkoa.

7.6.1.15.   Ratapiha-alue (RailwayYardArea)

Aluemuotoinen paikkatietokohde, jota käytetään kuvastamaan ratapihan topografisia rajoja.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.6.1.16.   Ratapihasolmupiste (RailwayYardNode)

Ratapiha-alueella oleva ratasolmupiste.

Tämä tyyppi on RailwayNode-tyypin alityyppi.

Ratapihasolmupisteen formOfNode-attribuutin arvon on aina oltava ”RailwayStop”.

7.6.2.    Arvojoukot

7.6.2.1.   Raiteiden vähimmäis- tai enimmäismäärä (MinMaxTrackValue)

Arvot joilla ilmaistaan, onko raiteiden lukumäärä annettu enimmäismääränä, vähimmäismääränä vai keskiarvona.Arvojoukolle MinMaxTrackValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

average

Raiteiden määrä kuvaa keskiarvoa rataverkon tietyssä osassa.

maximum

Raiteiden määrä kuvaa enimmäismäärää rataverkon tietyssä osassa.

minimum

Raiteiden määrä kuvaa vähimmäismäärää rataverkon tietyssä osassa.

7.6.2.2.   Raideleveysluokka (TrackGaugeCategoryValue)

Rautatien luokitus sen nimellisen raideleveyden mukaan.Arvojoukolle TrackGaugeCategoryValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

broad

Nimellinen raideleveys on standardia suurempi.

standard

Nimellinen raideleveys on sama kuin Euroopan standardi (1 435 millimetriä).

narrow

Nimellinen raideleveys on standardia pienempi.

notApplicable

Nimellisen raideleveyden määritelmää ei sovelleta kyseisen tyyppiseen raideliikenteeseen.

7.6.3.    Koodiluettelot

7.6.3.1.   Ratasolmupisteen tehtävä (FormOfRailwayNodeValue)

Ratasolmupisteen mahdolliset tehtävät rataverkossa.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon FormOfRailwayNodeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

junction

Rautatien solmupisteessä rataverkossa on rautatieraiteista koostuva mekanismi, jossa on siirrettäviä raiteita ja tarvittavat kytkennät ja jonka avulla ajoneuvot voivat kääntyä raiteelta toiselle.

levelCrossing

Rautatien solmupiste, jossa rataverkko risteää maantien kanssa samalla tasolla.

pseudoNode

Rautatien solmupiste edustaa pistettä, jossa siihen yhteydessä olevien rautatielinkkien yhden tai useamman attribuutin arvo muuttuu, tai pistettä, jota tarvitaan kuvaamaan verkon geometriaa.

railwayEnd

Rautatien solmupisteeseen on kytketty vain yksi rautatielinkki. Se merkitsee rautatien päätepistettä.

railwayStop

Rautatieverkon paikka, jossa junat pysähtyvät lastattaviksi / lastin purkamista varten tai matkustajien nousemiseksi junaan ja poistumiseksi junasta.

▼B

7.6.3.2.   Raideliikennetyyppi (RailwayTypeValue)

Raideliikenteen mahdolliset tyypit.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon RailwayTypeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

cogRailway

Raideliikennejärjestelmä, jolla ajoneuvoja voidaan käyttää jyrkillä kaltevuuksilla. Se muodostuu rautatiestä, jolla on hammastettu kiinnityskisko (yleensä vierintäkiskojen välissä). Ajoneuvot sovitetaan rataan yhdellä tai useammalla hammaspyörällä, jotka lomittuvat kiinnityskiskoon.

funicular

Raideliikennejärjestelmä muodostuu kaapeliin kiinnitetystä raiteilla olevasta ajoneuvosta, joka liikkuu erittäin jyrkkää rinnettä ylös alas. Jos mahdollista, ylös- ja alaspäin liikkuvat ajoneuvot toimivat toistensa vastapainoina.

magneticLevitation

Raideliikennejärjestelmä muodostuu yhdestä kiskosta, joka toimii ajoneuvon ohjaimena ja kannattelee sitä magneettisen leijuntamekanismin avulla.

metro

Suurilla kaupunkialueilla käytetty kaupunkiraideliikennejärjestelmä, joka liikkuu muista liikennejärjestelmistä erillisellä radalla, on yleensä sähkökäyttöinen ja joissakin tapauksissa kulkee maan alla.

monorail

Yhteen kiskoon perustuva raideliikennejärjestelmä. Raide toimii sekä tukena että ohjaimena.

suspendedRail

Sekä tukena että ohjaimena toimivaan yhteen kiskoon perustuva raideliikennejärjestelmä, jossa raidetiellä liikkuva ajoneuvo riippuu kiskosta.

train

Raideliikennejärjestelmä, joka muodostuu yleensä kahdesta rinnakkaisesta kiskosta, joilla moottoriajoneuvo tai veturi vetää yhteen kytkettyä kulkuneuvojen sarjaa pitkin rautatietä kuljettaakseen rahtia tai matkustajia kohteesta toiseen.

tramway

Kaupunkialueilla käytetty raideliikennejärjestelmä, joka kulkee usein katutasossa ja jakaa tien moottoriliikenteen ja jalankulkijoiden kanssa. Raitiotiet ovat yleensä sähkökäyttöisiä.

▼B

7.6.3.3.   Radan käyttö (RailwayUseValue)

Radan mahdolliset käyttötarkoitukset.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon RailwayUseValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

cargo

Rautatietä käytetään yksinomaan rahdin kuljettamiseen.

carShuttle

Rautatietä käytetään yksinomaan autojunayhdysliikenteeseen.

mixed

Rautatie on sekakäytössä. Sitä käytetään sekä matkustajien että rahdin kuljettamiseen.

passengers

Rautatietä käytetään yksinomaan matkustajien kuljettamiseen.

▼B

7.7.    Tieliikenneverkko

7.7.1.    Paikkatietokohteiden tyypit

Tieliikenneverkkoon liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

 E-tie

 Tietyyppi

 Toiminnallinen tieluokka

 Kaistojen lukumäärä

 Tie

 Tiealue

 Tielinkki

 Tielinkkisarja

 Tien nimi

 Tiesolmupiste

 Palvelualue

 Palvelualueen tyyppi

 Tien pinta

 Tien leveys

 Nopeusrajoitus

 Ajorata

7.7.1.1.   E-tie (ERoad)

Kokoelma tielinkkisarjoja ja/tai yksittäisiä tielinkkejä, joka edustaa reittiä, joka on osa kansainvälistä E-tieverkostoa ja jolla on eurooppalainen tienumero.

Tämä tyyppi on TransportLinkSet-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin ERoad attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

europeanRouteNumber

Koodi, joka yksilöi reitin kansainvälisessä E-tieverkostossa. Koodissa on aina ensimmäisenä kirjain ”E”, jota seuraa yksi-, kaksi- tai kolminumeroinen luku.

CharacterString

voidable

7.7.1.2.   Tietyyppi (FormOfWay)

Tielinkin fyysisiin ominaisuuksiin perustuva luokitus.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

formOfWay

Tien fyysinen muoto.

FormOfWayValue

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa tieliikenneverkkoa.

7.7.1.3.   Toiminnallinen tieluokka (FunctionalRoadClass)

Luokitus, joka perustuu kyseisen tien roolin merkitykseen tieverkossa.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

functionalClass

Tielinkin toiminnallinen tärkeysluokitus tieverkossa.

FunctionalRoadClassValue

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa tieliikenneverkkoa.

7.7.1.4.   Kaistojen lukumäärä (NumberOfLanes)

Tie-elementin kaistojen määrä.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

direction

Ilmoittaa suunnan, jota kaistojen lukumäärä koskee.

LinkDirectionValue

voidable

minMaxNumberOfLanes

Osoittaa sen, onko kaistojen lukumäärä laskettu vähimmäis- vai enimmäismääränä.

MinMaxLaneValue

voidable

numberOfLanes

Kaistojen lukumäärä.

Integer

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa tieliikenneverkkoa.

7.7.1.5.   Tie (Road)

Järjestetty kokoelma tielinkkisarjoja ja/tai yksittäisiä tielinkkejä, joita luonnehtii yksi tai useampi temaattinen tunniste ja/tai ominaisuus.

Tämä tyyppi on TransportLinkSet-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin Road attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

localRoadCode

Paikallisen tieviranomaisen tielle antama tunnuskoodi.

CharacterString

voidable

nationalRoadCode

Tien kansallinen numero.

CharacterString

voidable

7.7.1.6.   Tiealue (RoadArea)

Pinta, joka ulottuu tien rajoille, mukaan luettuina ajoneuvoalueet ja muut sen osat.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.7.1.7.   Tielinkki (RoadLink)

Lineaarinen tietokohde, joka kuvaa tieliikenneverkon geometriaa ja kytköksiä verkon kahden pisteen välillä. Tielinkit voivat edustaa polkuja, polkupyöräteitä, yksiajorataisia teitä, moniajorataisia teitä ja jopa kuvitteellisia etenemisratoja liikenneaukiolla.

Tämä tyyppi on TransportLink-tyypin alityyppi.

7.7.1.8.   Tielinkkisarja (RoadLinkSequence)

Lineaarinen tietokohde, joka koostuu järjestetystä kokoelmasta tielinkkejä ja edustaa tieverkossa katkeamatonta väylää ilman haarautumia. Elementillä on tietty alku ja loppu, ja jokainen sijainti tielinkkisarjassa voidaan yksilöidä yksittäisellä parametrilla, kuten pituudella. Se kuvaa tieverkon elementtiä, jota luonnehtii yksi tai useampi temaattinen tunniste ja/tai ominaisuus.

Tämä tyyppi on TransportLinkSequence-tyypin alityyppi.

7.7.1.9.   Tien nimi (RoadName)

Vastuuviranomaisen tielle osoittama nimi.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

name

Tien nimi.

GeographicalName

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa tieliikenneverkkoa.

7.7.1.10.   Tiesolmupiste (RoadNode)

Pistemuotoinen tietokohde, jota käytetään joko kuvaamaan kahden tielinkin kytköstä tai kuvaamaan merkittävää tietokohdetta, kuten palvelualuetta tai liikenneympyrää.

Tämä tyyppi on TransportNode-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin RoadNode attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

formOfRoadNode

Kuvaus tiesolmupisteen tehtävästä tieliikenneverkossa.

FormOfRoadNodeValue

voidable

7.7.1.11.   Palvelualue (RoadServiceArea)

Tiehen liitetty tasoalue, joka keskittyy tarjoamaan palveluja tiellä liikkujille.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.7.1.12.   Palvelualueen tyyppi (RoadServiceType)

Kuvaus tiepalvelualueen tyypistä ja saatavilla olevista palveluista.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

availableFacility

Tietyllä tiepalvelualueella saatavilla oleva palvelu.

ServiceFacilityValue

 

type

Tiepalvelualueen tyyppi.

RoadServiceTypeValue

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan RoadServiceArea- tai RoadNode-tyyppiseen paikkatietokohteeseen (kun formOfRoadNode=roadServiceArea).

7.7.1.13.   Tien pinta (RoadSurfaceCategory)

Kyseisen tie-elementin pinnan tilan määre. Ilmoittaa sen, onko tie päällystetty vai päällystämätön.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

surfaceCategory

Tien pinnan tyyppi.

RoadSurfaceCategoryValue

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa tieliikenneverkkoa.

7.7.1.14.   Tien leveys (RoadWidth)

Tien leveys keskiarvolla mitattuna.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

measuredRoadPart

Ilmoittaa sen, mitä tien osaa width-attribuutin arvo koskee.

RoadPartValue

voidable

width

Tien leveysarvo.

Measure

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa tieliikenneverkkoa.

7.7.1.15.   Nopeusrajoitus (SpeedLimit)

Ajoneuvojen nopeutta tiellä koskeva rajoitus.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

areaCondition

Nopeusrajoitus on sidoksissa ympäristön olosuhteisiin.

AreaConditionValue

voidable

direction

Ilmoittaa suunnan, jota nopeusrajoitus koskee.

LinkDirectionValue

voidable

laneExtension

Nopeusrajoituksen kohteena olevien kaistojen, ensimmäinen kohdekaista mukaan luettuna, lukumäärä.

Integer

voidable

speedLimitMinMaxType

Ilmaisee sen, koskeeko nopeusrajoitus enimmäis- vai vähimmäisnopeutta ja sen, onko se suositus.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Nopeusrajoituksen lähde.

SpeedLimitSourceValue

voidable

speedLimitValue

Nopeusrajoituksen arvo.

Velocity

 

startLane

Ensimmäinen kaista, jota nopeusrajoitus koskee. Oikeanpuoleisen liikenteen maissa tämän attribuutin arvo 1 viittaa oikeanpuolimmaiseen kaistaan ja arvo kasvaa vasemmalle päin mentäessä; vasemmanpuoleisen liikenteen maissa tämän attribuutin arvo 1 viittaa vasemmanpuolimmaiseen kaistaan, ja arvo kasvaa oikealle päin mentäessä.

Integer

voidable

validityPeriod

Nopeusrajoituksen voimassaolokausi.

TM_Period

voidable

vehicleType

Ajoneuvotyyppi, johon nopeusrajoitus on rajattu.

VehicleTypeValue

voidable

weatherCondition

Sääolosuhde, johon nopeusrajoitus on sidoksissa.

WeatherConditionValue

voidable

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa tieliikenneverkkoa.

7.7.1.16.   Ajorata (VehicleTrafficArea)

Pinta-alue, joka kuvastaa tien sitä osaa, jota käytetään tavanomaiseen ajoneuvoliikenteeseen.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.7.2.    Arvojoukot

7.7.2.1.   Toiminnallisen tieluokan arvot (FunctionalRoadClassValue)

Toiminnallisessa tieluokituksessa käytettävät arvot. Luokitus perustuu kyseisen tien roolin merkitykseen tieverkossa.Arvojoukolle FunctionalRoadClassValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

mainRoad

Tietyn verkon tärkeimmät tiet.

firstClass

Tietyn verkon toiseksi tärkeimmät tiet.

secondClass

Tietyn verkon kolmanneksi tärkeimmät tiet.

thirdClass

Tietyn verkon neljänneksi tärkeimmät tiet.

fourthClass

Tietyn verkon viidenneksi tärkeimmät tiet.

fifthClass

Tietyn verkon kuudenneksi tärkeimmät tiet.

sixthClass

Tietyn verkon seitsemänneksi tärkeimmät tiet.

seventhClass

Tietyn verkon kahdeksanneksi tärkeimmät tiet.

eighthClass

Tietyn verkon yhdeksänneksi tärkeimmät tiet.

ninthClass

Tietyn verkon vähiten tärkeät tiet.

7.7.2.2.   Kaistojen vähimmäis- tai enimmäismäärä (MinMaxLaneValue)

Arvot, joilla ilmaistaan, onko kaistojen lukumäärä annettu enimmäismääränä, vähimmäismääränä vai keskiarvona.Arvojoukolle MinMaxLaneValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

maximum

Kaistojen määrä kuvaa enimmäismäärää tieverkon tietyssä osassa.

minimum

Kaistojen määrä kuvaa vähimmäismäärää tieverkon tietyssä osassa.

average

Kaistojen määrä kuvaa keskiarvoa tieverkon tietyssä osassa.

7.7.2.3.   Nopeusrajoituksen arvot (SpeedLimitMinMaxValue)

Mahdolliset arvot, joilla voidaan osoittaa nopeusrajoituksen luonne.Arvojoukolle SpeedLimitMinMaxValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

maximum

Nopeusrajoitus on enimmäisarvo.

minimum

Nopeusrajoitus on vähimmäisarvo.

recommendedMaximum

Nopeusrajoitus on suositeltu enimmäisarvo.

recommendedMinimum

Nopeusrajoitus on suositeltu vähimmäisarvo.

7.7.3.    Koodiluettelot

7.7.3.1.   Alue-ehto (AreaConditionValue)

Nopeusrajoitus riippuu alueesta.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon AreaConditionValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

inNationalPark

Nopeusrajoitus kansallispuiston sisällä.

insideCities

Nopeusrajoitus kaupungeissa.

nearRailroadCrossing

Nopeusrajoitus rautatieristeyksen lähellä.

nearSchool

Nopeusrajoitus koulun lähellä.

outsideCities

Nopeusrajoitus kaupunkien ulkopuolella.

trafficCalmingArea

Nopeusrajoitus liikennemelun torjunta-alueella.

▼B

7.7.3.2.   Tiesolmupisteen luokitus (FormOfRoadNodeValue)

Tiesolmupisteen tehtävä.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon FormOfRoadNodeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

enclosedTrafficArea

Tiesolmu sijaitsee suljetulla liikennealueella ja/tai edustaa sellaista. Liikennealueen sisäisessä rakenteessa ei ole lakisääteisesti määritettyjä ajosuuntia. Alueeseen yhdistyy vähintään kaksi tietä.

junction

Tiesolmupiste, jossa yhdistyy vähintään kolme tielinkkiä.

levelCrossing

Tiesolmupiste, jossa tieverkko risteää rautatien kanssa samalla tasolla.

pseudoNode

Tiesolmupisteeseen yhdistyy täsmälleen kaksi tielinkkiä.

roadEnd

Tiesolmupisteeseen yhdistyy vain yksi maantielinkki. Se merkitsee tien päätepistettä.

roadServiceArea

Tiehen liitetty pinta, jolla tarjotaan erityispalveluja tietä varten.

roundabout

Tiesolmupiste edustaa kiertoliittymää tai on osa sitä. Kiertoliittymä on tie, joka muodostaa renkaan ja jolla liikennöinti on sallittua vain yhteen suuntaan.

trafficSquare

Tiesolmupiste sijaitsee aukiolla ja/tai edustaa liikenneaukiota. Liikenneaukio on (osittain) teiden ympäröimä alue, jota käytetään muihin kuin liikennetarkoituksiin ja joka ei ole kiertoliittymä.

▼B

7.7.3.3.   Tietyypin luokitus (FormOfWayValue)

Tielinkin fyysisiin ominaisuuksiin perustuva luokitus.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon FormOfWayValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

bicycleRoad

Tie, jolla polkupyörät ovat ainoita sallittuja ajoneuvoja.

dualCarriageway

Tie, jonka ajoväylät on fyysisesti erotettu toisistaan riippumatta kaistojen lukumäärästä ja joka ei ole moottoritie.

enclosedTrafficArea

Alue, jonka sisäisessä rakenteessa ei ole lakisääteisesti määritettyjä ajosuuntia. Alueeseen yhdistyy vähintään kaksi tietä.

entranceOrExitCarPark

Tie, joka on erityisesti tarkoitettu pysäköintialueelle saapumista tai sieltä poistumista varten.

entranceOrExitService

Tie, jota käytetään yksinomaan palvelupisteen luo saapumiseen tai sieltä poistumiseen.

freeway

Tie, jolla ei ole tasoristeyksiä muiden teiden kanssa.

motorway

Tie, jolle saapumiseen ja jonka käyttöön sovelletaan tavallisesti sääntöjä. Sillä on kaksi tai useampia yleensä fyysisesti erotettuja ajoväyliä, eikä sillä ole tasoristeyksiä.

pedestrianZone

Alue, jonka tieverkko on erityisesti tarkoitettu jalankulkijoiden käyttöön.

roundabout

Tie, joka muodostaa renkaan ja jolla liikennöinti on sallittua vain yhteen suuntaan.

serviceRoad

Tie, joka kulkee yhdysfunktioltaan suhteellisen merkittävän tien rinnalla ja on tarkoitettu yhdistämään tällainen tie yhdysfunktioltaan vähäisempiin teihin.

singleCarriageway

Tie, jolla liikennettä ei ole erotettu fyysisesti.

slipRoad

Tie, joka on erityisesti tarkoitettu toiselle tielle saapumiseen tai sieltä poistumiseen.

tractorRoad

Raivattu tie, jolla voi liikkua vain traktorilla (maatilatraktorilla tai metsäkoneella) tai maastoajoneuvolla (ajoneuvolla, jolla on tavallista suurempi maavara, isot pyörät ja neliveto).

trafficSquare

Teiden (osittain) ympäröimä alue, jota käytetään muihin kuin liikennetarkoituksiin ja joka ei ole kiertoliittymä.

walkway

Jalankulkijoiden käyttöön varattu tie, joka on suljettu tavallisilta ajoneuvoilta fyysisellä esteellä.

▼B

7.7.3.4.   Tien osa (RoadPartValue)

Ilmoittaa sen, mitä tien osaa tietyn mittauksen arvo koskee.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon RoadPartValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

carriageway

Liikenteelle varattu tien osa.

pavedSurface

Päällystetty tien osa.

▼B

7.7.3.5.   Palvelualueen tyyppi (RoadServiceTypeValue)

Tiepalvelualueiden tyypit.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon RoadServiceTypeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

busStation

Tiepalvelualue on linja-autopysäkki.

parking

Tiepalvelualue on pysäköintialue.

restArea

Tiepalvelualue on levähdysalue.

toll

Alue, joka tarjoaa maksupalveluja, kuten lippuautomaatin tai tiemaksupalvelun.

▼B

7.7.3.6.   Tien pinnan tyyppi (RoadSurfaceCategoryValue)

Arvot, joilla ilmaistaan, onko tie päällystetty vai päällystämätön.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon RoadSurfaceCategoryValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

paved

Tie, jolla on kova päällyste.

unpaved

Päällystämätön tie.

▼B

7.7.3.7.   Palvelun tyyppi (ServiceFacilityValue)

Tiepalvelualueella tarjottavat mahdolliset palvelumuodot.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon ServiceFacilityValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

drinks

Saatavana on juomia.

food

Saatavana on elintarvikkeita.

fuel

Saatavana on polttoainetta.

picnicArea

Paikalla on erityinen alue omien eväiden nauttimista varten.

playground

Paikalla on leikkikenttä.

shop

Paikalla on kauppa.

toilets

Paikalla on käymälöitä.

▼B

7.7.3.8.   Nopeusrajoituksen määräytymisen peruste (SpeedLimitSourceValue)

Nopeusrajoitusten mahdolliset lähteet.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon SpeedLimitSourceValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

fixedTrafficSign

Lähde on kiinteä liikennemerkki (paikkakohtainen hallinnollinen määräys, eksplisiittinen nopeusrajoitus).

regulation

Lähde on säännös (kansallinen säännös, sääntö tai implisiittinen nopeusrajoitus).

variableTrafficSign

Lähde on vaihtuva liikennemerkki.

▼B

7.7.3.9.   Ajoneuvotyyppi (VehicleTypeValue)

Ajoneuvojen mahdolliset tyypit.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon VehicleTypeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

allVehicle

Mikä tahansa ajoneuvo, ei kata jalankulkijoita.

bicycle

Poljettava kaksipyöräinen ajoneuvo.

carWithTrailer

Henkilöauto ja perävaunu.

deliveryTruck

Suhteellisen pienikokoinen kuorma-auto, jota käytetään pääasiassa tavaroiden ja materiaalien jakeluun.

emergencyVehicle

Hälytysajoneuvo, muun muassa mutta ei yksinomaan poliisi-, sairaankuljetus- ja paloautot.

employeeVehicle

Organisaation työntekijän kyseisen organisaation menettelyjen mukaisesti käyttämä ajoneuvo.

facilityVehicle

Paikallisesti yksityisellä tai rajoitetulla alueella käytettävä ajoneuvo.

farmVehicle

Yleensä maanviljelyyn liittyvässä toiminnassa käytettävä ajoneuvo.

highOccupancyVehicle

Ajoneuvo, jossa on vähintään määrätty minimimäärä matkustajia.

lightRail

Junan kaltainen liikenneajoneuvo, jota käytetään rajoitetun alueen raideverkossa.

mailVehicle

Postia keräävä, kuljettava tai jakava ajoneuvo.

militaryVehicle

Sotilasviranomaisen valtuuttama ajoneuvo.

moped

Kaksi- tai kolmipyöräinen ajoneuvo, joka on varustettu kooltaan alle 50 cm3:n polttomoottorilla ja jonka enimmäisnopeus on enintään 45 km/h (28 mph).

motorcycle

Kaksi- tai kolmipyöräinen ajoneuvo, joka on varustettu kooltaan yli 50 cm3:n polttomoottorilla ja jonka enimmäisnopeus on yli 45 km/h (28 mph).

passengerCar

Henkilöiden yksityiseen kuljetukseen tarkoitettu pieni ajoneuvo.

pedestrian

Jalankulkija.

privateBus

Yksityisesti omistettu tai vuokrattu suurten henkilöryhmien kuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo.

publicBus

Suurten henkilöryhmien kuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo, jota yleensä luonnehtivat julkiset reitit ja aikataulut.

residentialVehicle

Ajoneuvo, jonka omistaja on tietyn kadun tai kaupunginosan asukas (tai vieras).

schoolBus

Koulun puolesta toimiva ajoneuvo, joka kuljettaa opiskelijoita.

snowChainEquippedVehicle

Lumiketjuin varustettu ajoneuvo.

tanker

Useammalla kuin kahdella akselilla varustettu kuorma-auto, jota käytetään nesteen tai kaasun kuljetukseen irtotavarana.

taxi

Yleensä taksamittarilla varustettu taksiluvallinen ajoneuvo.

transportTruck

Pitkän matkan tavarankuljetukseen tarkoitettu kuorma-ajoneuvo.

trolleyBus

Linja-auton kaltainen joukkoliikenneajoneuvo, joka on liitetty sähköverkkoon käyttövoiman saamiseksi.

vehicleForDisabledPerson

Ajoneuvo, jossa on vammaisille tarkoitettua ajoneuvoa osoittava tunniste.

vehicleWithExplosiveLoad

Räjähtävää lastia kuljettava ajoneuvo.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Muuta kuin räjähtävää tai vettä saastuttavaa vaarallista lastia kuljettava ajoneuvo.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Vettä saastuttavaa lastia kuljettava ajoneuvo.

▼B

7.7.3.10.   Sääolosuhde-ehto (WeatherConditionValue)

Arvot, joilla ilmaistaan sääolosuhteet, jotka vaikuttavat nopeusrajoituksiin.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon WeatherConditionValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

fog

Nopeusrajoitusta sovelletaan sumussa.

ice

Nopeusrajoitusta sovelletaan, kun on jäätä.

rain

Nopeusrajoitusta sovelletaan sateessa.

smog

Nopeusrajoitusta sovelletaan, kun savusumua on tietty määrä.

snow

Nopeusrajoitusta sovelletaan, kun on lunta.

▼B

7.8.    Vesiliikenneverkko

7.8.1.    Paikkatietokohteiden tyypit

Tieliikenneverkkoon liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

 Kiinteä merenkulun turvalaite

 Kelluva merenkulun turvalaite

 CEMT-luokitus

 Vesiliikennekohteen tila

 Väyläalue

 Lauttaylitys

 Lautan käyttötarkoitus

 Sisävesitie

 Meritie

 Satama-alue

 Satamasolmupiste

 Vesikulkuneuvorajoitus

 Liikennejakojärjestelmä

 Liikennejakojärjestelmäalue

 Liikennejakojärjestelmän risteys

 Liikennejakojärjestelmän kaista

 Liikennejakojärjestelmän kiertoliittymä

 Liikennejakojärjestelmän erotin

 Vesilinkkisarja

 Vesisolmupiste

 Vesiliikennevirran suunta

 Vesitie

 Vesitielinkki

 Vesitiesolmupiste

7.8.1.1.   Kiinteä merenkulun turvalaite (Beacon)

Erityisesti tarkoitustaan varten rakennettu kohde, joka muodostaa selkeästi erottuvan merkin ja toimii kiinteänä navigointiapuna tai jota käytetään hydrografisessa tutkimustoiminnassa.

Tämä tyyppi on TransportPoint-tyypin alityyppi.

7.8.1.2.   Kelluva merenkulun turvalaite (Buoy)

Pohjaan tiettyyn (kartalle merkittyyn) paikkaan ankkuroitu kelluva kohde, jota käytetään navigointiapuna tai muihin erityistarkoituksiin.

Tämä tyyppi on TransportPoint-tyypin alityyppi.

7.8.1.3.   CEMT-luokitus (CEMTClass)

Euroopan liikenneministerikonferenssin (European Conference of Ministers of Transport, CEMT) hyväksymä sisävesitien CEMT-luokitus.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

CEMTClass

Arvo, joka ilmaisee sisävesitien CEMT-luokituksen.

CEMTClassValue

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa vesiliikenneverkkoa.

7.8.1.4.   Vesiliikennekohteen tila (ConditionOfWaterFacility)

Vesiliikenneverkkoelementin tila sen valmiusasteen ja käytön suhteen.

Tämä tyyppi on ConditionOfFacility-tyypin alityyppi.

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa vesiliikenneverkkoa.

7.8.1.5.   Väyläalue (FairwayArea)

Vesitien pääasiallinen kulkuväylä.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.8.1.6.   Lauttaylitys (FerryCrossing)

Erityinen vesitie, jonka tarkoituksena on mahdollistaa matkustajien, kulkuneuvojen tai muun lastin/rahdin kuljettaminen vesimuodostuman yli ja jota yleensä käytetään yhdistämään toisiinsa vähintään kaksi maaliikenneverkon solmupistettä.

Tämä tyyppi on Waterway-tyypin alityyppi.

7.8.1.7.   Lautan käyttötarkoitus (FerryUse)

Lauttaylityksellä harjoitettavan liikenteen tyyppi.

Tämä tyyppi on TransportProperty-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

ferryUse

Arvo, joka ilmaiseen lauttaylityksellä harjoitettavan liikenteen tyypin.

FerryUseValue

 

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa vesiliikenneverkkoa.

7.8.1.8.   Sisävesitie (InlandWaterway)

Vesitie, joka sijoittuu mantereen sisävesille.

Tämä tyyppi on Waterway-tyypin alityyppi.

7.8.1.9.   Meritie (MarineWaterway)

Vesitie, joka sijoittuu merivesille.

Tämä tyyppi on Waterway-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin MarineWaterway attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

deepWaterRoute

Attribuutti, joka ilmeisee sen, onko meritie syvävesireitti.

Boolean

voidable

7.8.1.10.   Satama-alue (PortArea)

Aluemuotoinen paikkatietokohde, jota käytetään kuvastamaan meri- tai sisäsatama-alueen muodostavien toimintojen fyysisiä rajoja.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

7.8.1.11.   Satamasolmupiste (PortNode)

Pistemäinen tietokohde, jota käytetään kuvastamaan meri- tai sisäsatamaa yksinkertaistetussa muodossa ja joka sijaitsee suurin piirtein siinä vesimuodostuman rannan kohdassa, johon sataman sijoittuu.

Tämä tyyppi on WaterNode-tyypin alityyppi.

7.8.1.12.   Vesikulkuneuvorajoitus (RestrictionForWaterVehicles)

Vesikulkuneuvoja koskeva rajoitus liikenne-elementissä.

Tämä tyyppi on RestrictionForVehicles-tyypin alityyppi.

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa vesiliikenneverkkoa.

7.8.1.13.   Liikennejakojärjestelmä (TrafficSeparationScheme)

Järjestelmä, jolla pyritään vähentämään törmäysriskiä ruuhkaisilla ja/tai yhtenevillä kulkualueilla erottamalla toisistaan vastakkainen tai lähes vastakkainen liikenne.

Tämä tyyppi on abstrakti.Paikkatietokohdetyypin TrafficSeparationScheme suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

component

Liikennejakojärjestelmän komponentti.

TrafficSeparationSchemeArea

 

marineWaterRoute

Liikennejakojärjestelmään liittyvien meriteiden kokoelma.

MarineWaterway

 

markerBeacon

Liikennejakojärjestelmään kuuluva merkki.

Beacon

 

markerBuoy

Liikennejakojärjestelmään kuuluva merkki.

Buoy

 

7.8.1.14.   Liikennejakojärjestelmäalue (TrafficSeparationSchemeArea)

Liikennejakojärjestelmään kuuluva aluemuotoinen paikkatietokohde.

Tämä tyyppi on TransportArea-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

7.8.1.15.   Liikennejakojärjestelmän risteys (TrafficSeparationSchemeCrossing)

Määritelty alue, jolla liikennekaistat risteävät.

Tämä tyyppi on TrafficSeparationSchemeArea-tyypin alityyppi.

7.8.1.16.   Liikennejakojärjestelmän kaista (TrafficSeparationSchemeLane)

Määriteltyjen rajojen sisälle jäävä alue, jolle on osoitettu yksisuuntainen liikenne.

Tämä tyyppi on TrafficSeparationSchemeArea-tyypin alityyppi.

7.8.1.17.   Liikennejakojärjestelmän kiertoliittymä (TrafficSeparationSchemeRoundabout)

Liikenteen jakojärjestelmä, jossa liikenne liikkuu vastapäivään tietyn pisteen tai alueen ympäri.

Tämä tyyppi on TrafficSeparationSchemeArea-tyypin alityyppi.

7.8.1.18.   Liikennejakojärjestelmän erotin (TrafficSeparationSchemeSeparator)

Vyöhyke, joka erottaa toisistaan kaistat, joilla alukset liikkuvat vastakkaisiin tai lähes vastakkaisiin suuntiin, tai vyöhyke, joka erottaa toisistaan liikennekaistat, jotka on varattu samaan suuntaan liikkuville mutta eri luokkiin kuuluville aluksille.

Tämä tyyppi on TrafficSeparationSchemeArea-tyypin alityyppi.

7.8.1.19.   Vesilinkkisarja (WaterLinkSequence)

Lineaarinen tietokohde, joka koostuu järjestetystä kokoelmasta vesitie- ja/tai vesireittilinkkejä (soveltuvin osin) ja edustaa vesiliikenneverkossa katkeamatonta väylää ilman haarautumia.

Tämä tyyppi on TransportLinkSequence-tyypin alityyppi.

7.8.1.20.   Vesisolmupiste (WaterNode)

Pistemäinen tietokohde, jota käytetään kuvaamaan kahden eri vesitielinkin tai vesitielinkin ja vesireittilinkin välistä yhteyttä vesiliikenneverkossa.

Tämä tyyppi on TransportNode-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

7.8.1.21.   Vesiliikennevirran suunta (WaterTrafficFlowDirection)

Ilmaisee vesiliikennevirran suunnan suhteessa vesiliikennelinkin vektorin suuntaan.

Tämä tyyppi on TrafficFlowDirection-tyypin alityyppi.

Tämä ominaisuus voidaan assosioida ainoastaan sellaiseen paikkatietokohteeseen, joka on osa vesiliikenneverkkoa.

7.8.1.22.   Vesitie (Waterway)

Kokoelma vesilinkkisarjoja ja/tai yksittäisiä vesitie- ja/tai vesireittilinkkejä (soveltuvin osin), joita luonnehtii yksi tai useampi temaattinen tunniste ja/tai ominaisuus, ja jotka muodostavat navigoitavissa olevan kulkureitin vesimuodostumassa (valtameret, meret, joet, järvet, kanavat tai kanaalit).

Tämä tyyppi on TransportLinkSet-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

7.8.1.23.   Vesitielinkki (WaterwayLink)

Lineaarinen tietokohde, joka kuvaa vesiliikenneverkon geometriaa ja kytköksiä kahden peräkkäisen vesitie- tai vesireittisolmupisteen välillä. Se edustaa vesimuodostuman läpi johtavaa lineaarista etenemisrataa, jota käytetään laivaliikenteeseen.

Tämä tyyppi on TransportLink-tyypin alityyppi.

7.8.1.24.   Vesitiesolmupiste (WaterwayNode)

Pistemäinen tietokohde, jota käytetään kuvaamaan kahden eri vesitielinkin tai vesitielinkin ja vesireittilinkin välistä yhteyttä vesiliikenneverkossa.

Tämä tyyppi on WaterNode-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin WaterwayNode attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

formOfWaterwayNode

Kuvaus vesitiesolmupisteen tehtävästä vesiliikenneverkossa.

FormOfWaterwayNodeValue

voidable

7.8.2.    Arvojoukot

7.8.2.1.   CEMT-luokitus (CEMTClassValue)

Euroopan liikenneministerikonferenssin (European Conference of Ministers of Transport, CEMT) päätöslauselmassa N:o 92/2 vahvistettu sisävesitien CEMT-luokitus.Arvojoukolle CEMTClassValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

I

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan I, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

II

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan II, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

III

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan III, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

IV

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan IV, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

Va

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan Va, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

Vb

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan Vb, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

VIa

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan VIa, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

VIb

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan VIb, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

VIc

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan VIc, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

VII

Sisävesitie, joka kuuluu CEMT-luokkaan VII, Euroopan liikenneministerikonferenssin päätöslauselma N:o 92/2 - taulukko 1.

7.8.3.    Koodiluettelot

7.8.3.1.   Lautan käyttötarkoitus (FerryUseValue)

Lautan harjoittaman liikenteen tyyppi.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon FerryUseValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

cars

Lautta kuljettaa autoja.

other

Lautta kuljettaa muuta kuin matkustajia, autoja, kuorma-autoja tai junia.

passengers

Lautta kuljettaa matkustajia.

train

Lautta kuljettaa junia.

trucks

Lautta kuljettaa kuorma-autoja.

▼B

7.8.3.2.   Vesitiesolmupisteen tehtävä (FormOfWaterwayNodeValue)

Vesitiesolmupisteen tehtävä vesiliikenneverkossa.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon FormOfWaterwayNodeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

junctionFork

Infrastruktuurielementit, joissa alusliikennevirta risteää toisen alusliikennevirran kanssa, tai kohdat, joissa alusliikennevirrat jakautuvat tai yhtyvät.

lockComplex

Sulku tai ryhmä sulkuja alusten nostamiseen ja laskemiseen eritasoisten vesiosuuksien välillä joki- ja kanavavesiteillä.

movableBridge

Silta, jota voidaan nostaa tai kääntää alusten kulkua varten.

shipLift

Kone, jolla aluksia siirretään kahden eri korkeusasemassa olevan vesimuodostuman välillä ja jota käytetään kanavasulkujen vaihtoehtona.

waterTerminal

Paikka, jossa tavaraa jälleenlaivataan.

turningBasin

Paikka, jossa kanavaa tai kapeaa vesitietä on laajennettu, jotta alukset pääsevät kääntymään.

▼B

7.9.    Paikkatietoryhmäkohtaiset vaatimukset

7.9.1.    Paikkatietoaineistojen välinen johdonmukaisuus

1. Liikenneverkkojen keskilinjarepresentaatioiden ja solmupisteiden on aina sijaittava saman kohteen aluerepresentaation asettamissa rajoissa.

2. Asianomaisten viranomaisten on kuvattava valtioiden rajojen ja - soveltuvin osin - alueiden rajojen (eri tietoaineistojen rajojen) yli liikenneverkkojen kytkökset jäsenvaltioissa käyttäen NetworkConnection-tyypin tarjoamia mahdollisuuksia kuvata kyseisiä rajat ylittäviä yhteyksiä.

7.9.2.    Tietokohdeviitteiden mallintaminen

1. Kun liikenneverkkoja kuvaavissa tietoaineistoissa käytetään lineaariviitteitä, viitattujen ominaisuuksien sijainti linkeissä tai linkkisarjoissa on ilmaistava etäisyytenä, joka on mitattu perustana toimivien linkkitietokohteiden geometriaa seurailleen.

2. Liikennemuodon vaihtopaikan on aina viitattava kahteen elementtiin, jotka kuuluvat eri verkkoihin.

7.9.3.    Geometrian esitysmuoto

1. Aina kun ilmenee risteymäkohta reaalimaailman ilmiöiden välillä, niitä kuvaavien liikennelinkkien päiden on oltava yhteydessä toisiinsa. Risteävien verkkoelementtien välille ei luoda yhteyksiä, jos siirtyminen niiden välillä ei ole mahdollista.

2. Jos liikenneverkkotietoaineisto sisältää solmupisteitä, niiden on sijaittava ainoastaan sellaisissa kohdissa, joissa liikennelinkit yhtyvät tai päättyvät.

7.9.4.    Tietokohdeviitteiden mallintaminen

Vesiliikenneverkkojen kuvaamisessa on – silloin kun se on käytännössä mahdollista – käytettävä Hydrografia-ryhmän vesiverkon keskilinjageometriaa. Näin ollen vesiliikennereitti on linkitettävä Hydrografia-ryhmän vesiverkkogeometriaan kohdeviittauksin.

7.9.5.    Keskilinjat

Tie- ja raide-paikkatietokohteiden keskilinjojen on osuttava kuvatun reaalimaailman kohteen ulottuvuuksien puitteisiin, ellei linkkiä on ilmoitettu määritelty kuvitteelliseksi (”fictitious”).

7.9.6.    Verkon yhtenäisyyden varmistaminen

1. Aina kun liikenneverkossa ilmenee kytkös, kaikkien toisiinsa näin yhteydessä olevien linkkien päiden (ja mahdollisesti solmupisteen) on kuvauksessa sijoituttava toisistaan etäisyydelle, joka on pienempi kuin liitettävyystoleranssille asetettu arvo.

2. Sellaiset linkkien päät ja solmupisteet, jotka eivät ole kytköksissä, on aina erotettava toisistaan etäisyydellä, joka on suurempi kuin liitettävyystoleranssi.

3. Tietoaineistoissa, joissa on sekä liikennelinkkejä että solmupisteitä, on linkkien päiden ja solmupisteiden keskinäisen sijainnin ja ilmoitetun liitettävyystoleranssin suhteen vastattava suhteita, joita niiden välille on luotu tietoaineistossa.

7.10.    KarttatasotPaikkatietoryhmän ”Liikenneverkot” karttatasot

Karttatason tunniste

Karttatason otsikko

Paikkatietokohdetyyppi

TN.CommonTransportElements.TransportNode

Geneerinen liikennesolmupiste

TransportNode

TN.CommonTransportElements.TransportLink

Geneerinen liikennelinkki

TransportLink

TN.CommonTransportElements.TransportArea

Geneerinen liikennealue

TransportArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadLink

Tielinkki

RoadLink

TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea

Ajoneuvoliikennealue

VehicleTrafficArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea

Tiepalvelualue

RoadServiceArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadArea

Tiealue

RoadArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayLink

Raidelinkki

RailwayLink

TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea

Rautatieasema-alue

RailwayStationArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea

Ratapiha-alue

RailwayYardArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayArea

Raidealue

RailwayArea

TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink

Vesitielinkki

WaterwayLink

TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea

Väyläalue

FairwayArea

TN.WaterTransportNetwork.PortArea

Satama-alue

PortArea

TN.AirTransportNetwork.AirLink

Ilmalinkki

AirLink

TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea

Lentopaikka-alue

AerodromeArea

TN.AirTransportNetwork.RunwayArea

Kiitotiealue

RunwayArea

TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea

Ilmatila-alue

AirspaceArea

TN.AirTransportNetwork.ApronArea

Asematasoalue

ApronArea

TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea

Rullausalue

TaxiwayArea

TN.CableTransportNetwork.CablewayLink

Kaapelitielinkki

CablewayLink

8.   HYDROGRAFIA

8.1.    Määritelmät

Edellä 2 artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

 ”akviferilla” tarkoitetaan riittävän huokoista ja läpäisevää maa- tai kallioperämuodostumaa tai kerrosta, joka mahdollistaa joko merkittävän pohjaveden virtauksen tai merkittävän pohjavedenoton,

 ”pohjavedellä” tarkoitetaan kaikkia niitä vesiä, jotka ovat maan pinnan alla kyllästyneessä vyöhykkeessä ja suorassa yhteydessä kallio- tai maaperään,

 ”vesistöalueen osalla” tarkoitetaan aluetta, josta kaikki pintavalunta virtaa purojen, jokien ja mahdollisesti järvien kautta tiettyyn vesistön kohtaan.

8.2.    Paikkatietoryhmän ”Hydrografia” rakenne

Paikkatietoryhmälle ”Hydrografia” määritellyt tyypit on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin:

 Hydro – Perusta

 Hydro – Verkosto

 Hydro – Vesistöt

▼M2 —————

▼B

8.3.    Hydro – Perusta

8.3.1.    Paikkatietokohteiden tyypit

Hydro – Perusta -alaryhmään liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

 Hydrokohde

8.3.1.1.   Hydrokohde (HydroObject)

Reaalimaailman hydrografisten kohteiden (ihmisen rakennelmat mukaan luettuina) yksilöinnin perusta.

Tämä tyyppi on abstrakti.Paikkatietokohdetyypin HydroObject attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geographicalName

Paikannimi, jolla hydrografinen kohde yksilöidään reaalimaailmassa. Tarjoaa ”avaimen”, jonka avulla objektin eri ilmentymät voidaan implisiittisesti assosioida toisiinsa.

GeographicalName

voidable

hydroId

Tunniste, jolla hydrografinen kohde yksilöidään reaalimaailmassa. Tarjoaa ”avaimen”, jonka avulla objektin eri ilmentymät voidaan implisiittisesti assosioida toisiinsa.

HydroIdentifier

 Paikkatietokohdetyypin HydroObject suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

relatedHydroObject

Tähän tietokohteeseen liittyvä hydrografinen tietokohde, joka edustaa samaan reaalimaailman tarkoitetta.

HydroObject

voidable

8.3.2.    Tietotyypit

8.3.2.1.   Hydrotunniste (HydroIdentifier)

Hydrografinen temaattinen tunniste.Tietotyypin HydroIdentifier attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

classificationScheme

Kuvaus käytetystä tunnistejärjestelmästä (kansallinen, yleiseurooppalainen jne.).

CharacterString

 

localId

Viranomaisen antama paikallinen tunniste.

CharacterString

 

namespace

Paikallisen tunnisteen nimiavaruus.

CharacterString

 

8.4.    Hydro – Verkosto

8.4.1.    Paikkatietokohteiden tyypit

Hydro – Verkko -alaryhmään liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

 Hydrosolmupiste

 Vesireittilinkki

 Vesireittilinkkisarja

 Vesireittien eritasoristeys

8.4.1.1.   Hydrosolmupiste (HydroNode)

Hydrografisen verkoston solmupiste.

Tämä tyyppi on Node-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin HydroNode attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

hydroNodeCategory

Hydrosolmupisteen luokka.

HydroNodeCategoryValue

voidable

8.4.1.2.   Vesireittilinkki (WatercourseLink)

Hydrografisen verkoston sisältämän vesireitin segmentti.

Tämä tyyppi on Link-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin WatercourseLink attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

flowDirection

Vedenvirtauksen suunta suhteessa kyseisen segmentin digitoituun esitykseen.

LinkDirectionValue

voidable

length

Verkkosegmentin pituus.

Length

voidable

8.4.1.3.   Vesireittilinkkisarja (WatercourseLinkSequence)

Vesireittilinkkien sarja, joka kuvastaa haarautumatonta kulkureittiä hydrografisen verkon läpi.

Tämä tyyppi on LinkSequence-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

8.4.1.4.   Vesireittien eritasoristeys (WatercourseSeparatedCrossing)

Hydrografisen verkoston elementti, jolla kuvataan korkeussuunnassa toisistaan erillään risteäviä vesireittilinkkejä, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa.

Tämä tyyppi on GradeSeparatedCrossing-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

8.4.2.    Koodiluettelot

8.4.2.1.   Hydrosolmupisteen luokka (HydroNodeCategoryValue)

Määrittelee hydrografisen verkoston erityyppisten solmupisteiden luokat.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon HydroNodeCategoryValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

boundary

Eri verkkojen yhdistämiseen käytetty solmupiste.

flowConstriction

Verkon solmupiste, joka ei sinällään liity verkon topologiaan, vaan hydrografiseen erityispisteeseen tai toimintoon tai rakennettuun kohteeseen, joka vaikuttaa verkon virtaukseen.

flowRegulation

Verkon solmupiste, joka ei sinällään liity verkon topologiaan, vaan hydrografiseen erityispisteeseen tai toimintoon tai rakennettuun kohteeseen, joka säätelee verkon virtausta.

junction

Solmupiste, jossa vähintään kolme linkkiä yhdistyy.

outlet

Yhteenliitettyjen linkkien sarjan päätesolmupiste.

source

Yhteenliitettyjen linkkien sarjan alkusolmupiste.

▼B

8.5.    Hydro – Vesistöt

8.5.1.    Paikkatietokohteiden tyypit

Hydro – Vesistöt -alaryhmään liittyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

 Risteys

 Pato tai ylisyöksyrakenne

 Valuma-alue

 Penger

 Putous

 Fluviaalinen piste

 Kahlaamo

 Vesistön erityiskohde

▼M2 —————

▼B

 Rantaviiva

 Sulku

 Vesirakenne

▼M2 —————

▼B

 Koski

 Vesistöalue

 Ranta

 Rantarakenne

 Laskukanava

 Seisova vesi tai vakavesi

 Pintavesi

 Vesireitti tai uoma

 Kosteikko

8.5.1.1.   Risteys (Crossing)

Vesirakenne, joka mahdollistaa veden virtaamisen esteen ylitse tai alitse.

Tämä tyyppi on ManMadeObject-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin Crossing attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

type

Risteyksen tyyppi.

CrossingTypeValue

voidable

8.5.1.2.   Pato tai ylisyöksyrakenne (DamOrWeir)

Vesireitin poikki rakennettu pysyvä este, jota käytetään veden patoamiseen tai sen virtauksen säätelyyn.

Tämä tyyppi on ManMadeObject-tyypin alityyppi.

8.5.1.3.   Valuma-alue (DrainageBasin)

Alue, jolla on yhteinen pintavaluman purkupiste.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

area

Valuma-alueen koko.

Area

voidable

basinOrder

Numero (tai koodi), joka ilmaisee haarautumis-/eriytymisasteen valuma-aluejärjestelmässä.

HydroOrderCode

voidable

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Valuma-alueen geometria, pintana ilmaistuna.

GM_Surface

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

origin

Valuma-alueen alkuperä.

OriginValue

voidableSuhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

outlet

Valuma-alueen pintaveden purkupiste(et).

SurfaceWater

voidable

containsBasin

Suurempaan valuma-alueeseen sisältyvä pienempi valuma-alue.

DrainageBasin

voidable

Vesistöalue ei voi sisältyä toiseen valuma-alueeseen.

8.5.1.4.   Penger (Embankment)

Pinnan tasosta kohoava maasta tai muusta materiaalista koostuva vesirakenne.

Tämä tyyppi on ManMadeObject-tyypin alityyppi.

▼M2 —————

▼B

8.5.1.5.   Putous (Falls)

Vesireitin laskeva osa, jossa vesi putoaa jonkin matkaa.

Tämä tyyppi on FluvialPoint-tyypin alityyppi.Paikkatietokohdetyypin Falls attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

height

Korkeusero mitattuna matalimmasta pisteestä maan- tai vedenpinnan tasolla (alamäen/alavirran puolella) paikkatietokohteen korkeimpaan kohtaan.

Length

voidable

8.5.1.6.   Fluviaalinen piste (FluvialPoint)

Hydrologinen erityispiste, joka vaikuttaa vesireitin virtaukseen.

Tämä tyyppi on HydroPointOfInterest-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.

8.5.1.7.   Kahlaamo (Ford)

Vesireitin matala kohta, jota käytetään sen ylitykseen osana tietä.

Tämä tyyppi on ManMadeObject-tyypin alityyppi.

8.5.1.8.   Vesistön erityiskohde (HydroPointOfInterest)

Luonnossa esiintyvä paikka, jossa vesi tulee näkyviin, katoaa näkyvistä tai muuttaa virtaustaan.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Paikkatietokohdetyypin HydroPointOfInterest attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Hydroerityispisteen geometria ilmaistuna pisteenä, kaariviivana tai pintana.

GM_Primitive

voidable

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

levelOfDetail

Ohjeellisen mittakaavan tai maaetäisyyden käänteislukuna ilmaistu resoluutio.

MD_Resolution

 

▼M2 —————

▼B

8.5.1.11.   Rantaviiva (LandWaterBoundary)

Linja, jossa maamassa kohtaa vesimuodostuman.Paikkatietokohdetyypin LandWaterBoundary attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Rantaviivan geometria, kaariviivana ilmaistuna.

GM_Curve

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

origin

Rantaviivan tyyppi.

OriginValue

voidable

waterLevelCategory

Vedenpinnantaso, jolla rantaviiva on määritelty.

WaterLevelValue

voidable

8.5.1.12.   Sulku (Lock)

Porttiparilla tai -sarjalla varustettu sulkualue, jonka avulla nostetaan ja lasketaan aluksia niiden siirtyessä vedenpinnantasolta toiselle.

Tämä tyyppi on ManMadeObject-tyypin alityyppi.

8.5.1.13.   Vesirakenne (ManMadeObject)

Keinotekoinen kohde, joka sijaitsee vesimuodostumassa ja jolla on joku seuraavista tehtävistä: - säilyttää vettä; - säätelee veden määrää; - vaihtaa veden kulkusuuntaa; - mahdollistaa vesireittien risteämisen.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Paikkatietokohdetyypin ManMadeObject attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

condition

Kokonaisuuden muodostavien ja/tai kohteessa sijaitsevien rakenteiden ja/tai laitteistojen suunnittelun, rakentamisen, korjaamisen ja/tai ylläpidon tilanne kokonaisuutena.

ConditionOfFacilityValue

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Vesirakenteen geometria ilmaistuna pisteenä, kaariviivana tai pintana.

GM_Primitive

voidable

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

levelOfDetail

Ohjeellisen mittakaavan tai maaetäisyyden käänteislukuna ilmaistu resoluutio.

MD_Resolution

 

▼M2 —————

▼B

8.5.1.17.   Koski (Rapids)

Virtausuoman osa, jossa virtaus nopeutuu veden valuessa alaspäin nopeasti mutta ilman, että alustassa on riittävän suurta jyrkennystä aiheuttamaan putouksen.

Tämä tyyppi on FluvialPoint-tyypin alityyppi.

8.5.1.18.   Vesistöalue (RiverBasin)

Alue, josta kaikki pintavalunta virtaa purojen, jokien ja mahdollisesti järvien kautta mereen yksittäisen jokisuun, joen suualueen tai suistoalueen kautta.

Tämä tyyppi on DrainageBasin-tyypin alityyppi.

8.5.1.19.   Ranta (Shore)

Kapea maakaistale, joka on suoraan yhteydessä vesimuodostumaan, mukaan luettuna korkean ja matalan veden välinen alue.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

▼M2 —————

▼BPaikkatietokohdetyypin Shore attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

composition

Pääasiallinen materiaalityyppi (-tyypit), josta paikkatietokohde koostuu, sen pintaa lukuun ottamatta.

ShoreTypeValue

voidable

delineationKnown

Tieto siitä, että paikkatietokohteen rajaus (esimerkiksi: rajat ja kohdetiedot) on tiedossa.

Boolean

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

▼M2

geometry

Rannan geometria.

GM_MultiSurface

 

▼B

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

8.5.1.20.   Rantarakenne (ShorelineConstruction)

Maahan yhteydessä oleva, vesimuodostumaan rajautuva ja sijainniltaan kiinteä keinotekoinen rakenne.

Tämä tyyppi on ManMadeObject-tyypin alityyppi.

8.5.1.21.   Laskukanava (Sluice)

Avoin, viettävä kouru, jossa on portti veden virtauksen säätelemiseksi.

Tämä tyyppi on ManMadeObject-tyypin alityyppi.

8.5.1.22.   Seisova vesi tai vakavesi (StandingWater)

Kokonaan maan ympäröimä vesimuodostuma.

Tämä tyyppi on SurfaceWater-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

elevation

Korkeus keskimääräisestä merenpinnasta.

Length

voidable

meanDepth

Vesimuodostuman keskisyvyys.

Length

voidable

surfaceArea

Vesimuodostuman pinta-ala.

Area

voidable

Seisova vesi voi olla geometrialtaan pinta tai piste.

8.5.1.23.   Pintavesi (SurfaceWater)

Mikä tahansa maanpinnalla sisämaassa oleva vesimuodostuma.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

Tämä tyyppi on abstrakti.Paikkatietokohdetyypin SurfaceWater attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Pintaveden geometria: vesireitillä joko kaariviiva tai pinta; seisovalla vedellä joko piste tai pinta.

GM_Primitive

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

levelOfDetail

Ohjeellisen mittakaavan tai maaetäisyyden käänteislukuna ilmaistu resoluutio.

MD_Resolution

 

localType

Pintaveden tyypin ”paikallinen” nimi.

LocalisedCharacterString

voidable

origin

Pintavesimuodostuman alkuperä.

OriginValue

voidable

persistence

Hydrologinen pysyvyys.

HydrologicalPersistenceValue

voidable

tidal

Ilmaisee sen, onko pintavesi vuoroveden vaikutuksen alainen.

Boolean

voidablePaikkatietokohdetyypin SurfaceWater suhderoolit

Suhderooli

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

bank

Pintaveteen assosioitu yksi tai useampi ranta.

Shore

voidable

drainsBasin

Pintaveden valuma-alue.

DrainageBasin

voidable

neighbour

Assosiaatio saman reaalimaailman pintaveden toiseen ilmentymään toisessa tietoaineistossa.

SurfaceWater

voidable

8.5.1.24.   Vesireitti tai uoma (Watercourse)

Luonnollinen tai ihmisen rakentama virtaava vesireitti tai puro.

Tämä tyyppi on SurfaceWater-tyypin alityyppi.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

condition

Uoman suunnittelun, rakentamisen, korjaamisen ja/tai ylläpidon tilanne.

ConditionOfFacilityValue

voidable

delineationKnown

Tieto siitä, että paikkatietokohteen rajaus (esimerkiksi: rajat ja kohdetiedot) on tiedossa.

Boolean

voidable

length

Uoman pituus.

Length

voidable

level

Uoman sijainti korkeussuunnassa maanpintaan nähden.

VerticalPositionValue

voidable

streamOrder

Numero (tai koodi), joka ilmaisee haarautumisasteen virtausjärjestelmässä.

HydroOrderCode

voidable

width

Uoman leveys (vaihteluvälinä) koko sen pituudella.

WidthRange

voidable

▼M2

Vesireitin kummankin puolen rannat on esitettävä (käyttäen bank-suhderoolia) kahtena erillisenä Shore-paikkatietokohteena.

▼B

Uoma voi olla geometrialtaan kaariviiva tai pinta.

Condition-attribuutti voidaan antaa ainoastaan ihmisen rakentamalle vesireitille.

8.5.1.25.   Kosteikko (Wetland)

Valumaltaan heikko tai kausittain tulviva alue, jossa maaperä on kyllästynyt vedellä ja jolla on kasvustoa.

Tämä tyyppi on HydroObject-tyypin alityyppi.

▼M2 —————

▼BPaikkatietokohdetyypin Wetland attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

beginLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio lisättiin paikkatietoaineistoon tai sitä muutettiin.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin paikkatietokohteen tämä versio korvattiin paikkatietoaineistossa tai poistettiin siitä.

DateTime

voidable

geometry

Kosteikon geometria, pintana ilmaistuna.

GM_Surface

 

inspireId

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

localType

Kosteikon tyypin ”paikallinen” nimi.

LocalisedCharacterString

voidable

tidal

Ilmaisee sen, onko kosteikko vuoroveden vaikutuksen alainen.

Boolean

voidable

8.5.2.    Tietotyypit

8.5.2.1.   Hydrologinen järjestyskoodi (HydroOrderCode)

Hydrologisesti mielekäs ”järjestysnumero”, vesireittien ja valuma-alueiden hierarkkista jäsentelyä varten.Tietotyypin HydroOrderCode attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

order

Numero (tai koodi), joka ilmaisee haarautumis- tai eriytymisasteen virtaus- tai valuma-aluejärjestelmässä.

CharacterString

 

orderScheme

Kuvaus järjestämismallista.

CharacterString

 

scope

Tieto järjestyskoodin kattavuudesta tai alkuperästä (muun muassa tieto siitä, onko se kansallinen, ylikansallinen tai yleiseurooppalainen).

CharacterString

 

8.5.2.2.   Leveyden vaihteluväli (WidthRange)

Uoman leveyden vaihteluväli sen koko pituudella.Tietotyypin WidthRange attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

lower

Pienin leveys.

Length

 

upper

Suurin leveys.

Length

 

8.5.3.    Arvojoukot

8.5.3.1.   Alkuperä (OriginValue)

Arvojoukkotyyppi, joka määrittelee joukon hydrografisia alkuperäluokkia (luonnollinen, ihmisen aikaansaama) erilaisille hydrografisille kohteille.Arvojoukolle OriginValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

natural

Ilmaisee, että paikkatietokohde on luonnollinen.

manMade

Ilmaisee, että paikkatietokohde on ihmisen aikaansaama.

8.5.4.    Koodiluettelot

8.5.4.1.   Risteyksen tyyppi (CrossingTypeValue)

Ihmisen rakentamien uomien risteysten tyypit.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon CrossingTypeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

aqueduct

Putki tai keinotekoinen kanava, joka on tarkoitettu siirtämään vettä etälähteestä yleensä painovoiman avulla tuoreveden saamiseksi, maatalous- ja/tai teollisuuskäyttöön.

bridge

Rakenne, joka yhdistää kaksi paikkaa ja mahdollistaa liikennereitin kulun maastoesteen yli.

culvert

Suljettu kanava, joka mahdollistaa vesireitin kulun liikennereitin alitse.

siphon

Putki, jota käytetään nesteen siirtämiseen tasolta alemmalle tasolle käyttämällä nestepaine-eroa, jolla nestepylväs nostetaan korkeammalle tasolle, ennen kuin se putoaa laskuaukkoon.

▼B

8.5.4.2.   Hydrologinen pysyvyys (HydrologicalPersistenceValue)

Vesimuodostuman hydrologisen pysyvyyden eri luokat.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon HydrologicalPersistenceValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

dry

Täynnä ja/tai virtaa harvoin, yleensä vain rankkasateen aikana ja/tai heti sen jälkeen.

ephemeral

Täynnä ja/tai virtaa sateen aikana ja välittömästi sateen jälkeen.

intermittent

Täynnä ja/tai virtaa osan vuodesta.

perennial

Täynnä ja/tai virtaa jatkuvasti ympäri vuoden.

▼M2 —————

▼B

8.5.4.4.   Rannan tyyppi (ShoreTypeValue)

Ranta-alueen koostumuksen eri luokat.

▼M2 —————

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon ShoreTypeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

boulders

Suuria veden tai sään kuluttamia kiviä.

clay

Jäykkä, sitkeä, hienojakoinen maalaji, joka koostuu etupäässä hydratoiduista alumiinisilikaateista ja joka muuttuu muokattavammaksi, kun siihen lisätään vettä, jolloin sitä voidaan muovata ja kuivattaa.

gravel

Pieniä veden kuluttamia tai jauhautuneita kiviä.

mud

Pehmeä märkä maalaji, hiekkaa, pölyä ja/tai muuta multamaista ainetta.

rock

Kaikenkokoiset kivet.

sand

Rakeinen aine, joka koostuu pienistä kuluneista (pääosin piipitoisten) kivien osista ja joka on hienojakeisempaa kuin sora ja karkeampaa kuin karkea silttinen hiekka.

shingle

Pieniä, irtonaisia, pyöristyneitä veden kuluttamia pikkukiviä, erityisesti kasautuneena merenrannalla.

stone

Tietyn muotoisia ja kokoisia kiven tai mineraalisen aineen (muun kuin metallin) paloja, yleensä keinotekoisesti muotoiltuja, käytetään johonkin erikoistarkoitukseen.

▼B

8.5.4.5.   Vedenkorkeus (WaterLevelValue)

Vuorovedestä riippuva datumi tai vedentaso, joka toimii viitearvona syvyyksille ja korkeuksille.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon WaterLevelValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

equinoctialSpringLowWater

Tulvavuoksen alaveden pinnankorkeus lähellä päiväntasauksen aikaa.

higherHighWater

Tietyn vuorovesipäivän korkein ylävesi (tai yksittäinen ylävesi) kuun ja auringon deklinaation A1 vaikutusten takia.

higherHighWaterLargeTide

Korkeimpien ylävesien keskiarvo, joka on laskettu ottamalla mukaan vuoden korkein havainto 19 vuoden ajalta.

highestAstronomicalTide

Korkein vuoroveden pinnankorkeus, joka voidaan ennustaa keskimääräisissä meteorologisissa olosuhteissa astronomisten olosuhteiden yhdistelmästä riippumatta.

highestHighWater

Korkein paikassa havainnoitu vedenpinta.

highWater

Yhden vuorovesisyklin aikana korkein paikassa saavutettu vedenpinnankorkeus.

highWaterSprings

Vapaasti valittava pinnankorkeus, lähellä tulvavuoksen keskiylävettä.

indianSpringHighWater

Vuoroveden pintadatumi, lähellä tulvavuoksen korkeamman yläveden keskiarvoa.

indianSpringLowWater

Vuoroveden pintadatumi, lähellä tulvavuoksen matalamman alaveden keskiarvoa.

localDatum

Paikallisen satamaviranomaisen vapaasti määrittämä datumi, josta viranomainen mittaa vedenpinnankorkeuden ja vuoroveden korkeuden.

lowerLowWater

Tietyn vuorovesipäivän matalin alavesi (tai yksittäinen alavesi) kuun ja auringon deklinaation A1 vaikutusten takia.

lowerLowWaterLargeTide

Matalimpien alavesien keskiarvo, joka on laskettu ottamalla mukaan vuoden matalin havainto 19 vuoden ajalta.

lowestAstronomicalTide

Matalin vuorovedenpinta, joka voidaan ennustaa keskimääräisissä meteorologisissa olosuhteissa astronomisten olosuhteiden yhdistelmästä riippumatta.

lowestLowWater

Vapaasti valittava pinnankorkeus, joka noudattaa paikassa havaittua matalinta vuorovettä tai on sitä hieman matalampi.

lowestLowWaterSprings

Vapaasti valittava pinnankorkeus, joka noudattaa paikassa havaittua tulvavuoksen matalinta vedenpintaa alle 19 vuoden ajanjaksolla.

lowWater

Rajoitetulle alueelle viitetasoksi hyväksytty keskialaveden likiarvo, riippumatta myöhemmistä mittauksista.

lowWaterDatum

Rajoitetulle alueelle vakioviitearvoksi hyväksytty keskialaveden likiarvo.

lowWaterSprings

Lähellä tulvavuoksen alaveden keskiarvoa oleva pinnankorkeus.

meanHigherHighWater

Korkeampien ylävesien keskikorkeus paikassa 19 vuoden ajanjaksolla.

meanHigherHighWaterSprings

Korkeampien ylävesien keskikorkeus paikassa tulvavuoksen aikaan.

meanHigherLowWater

Vuorokauden korkeamman alaveden keskiarvo kansallisella vuorovesidatumijaksolla.

meanHighWater

Kaikkien ylävesien keskikorkeus paikassa 19 vuoden ajanjaksolla.

meanHighWaterNeaps

Vajaavuoksen keskiylävesi.

meanHighWaterSprings

Tulvavuoksen keskiylävesi.

meanLowerHighWater

Vuorokauden matalamman yläveden keskiarvo kansallisella vuorovesidatumijaksolla.

meanLowerLowWater

Matalampien alavesien keskikorkeus paikassa 19 vuoden ajanjaksolla.

meanLowerLowWaterSprings

Matalampien alavesien keskikorkeus paikassa tulvavuoksen aikaan.

meanLowWater

Kaikkien alavesien keskikorkeus paikassa 19 vuoden ajanjaksolla.

meanLowWaterNeaps

Vajaavuoksen alavesien keskikorkeus.

meanLowWaterSprings

Alavesien keskikorkeus tulvavuoksen aikaan.

meanSeaLevel

Merenpinnan keskikorkeus vuorovedenmittausasemalla kiinteään etukäteen määritettyyn viitetasoon verrattuna.

meanTideLevel

Keskiyläveden ja keskialaveden aritmeettinen keskiarvo.

meanWaterLevel

Kaikkien tunnittaisten vedenpinnankorkeuksien keskiarvo käytettävissä olevalla havaintoajanjaksolla.

nearlyHighestHighWater

Vapaasti valittava pinnankorkeus, joka on lähellä paikassa havaittua korkeinta vedenpintaa, tavallisesti vastaa tulvavuoksea.

nearlyLowestLowWater

Pinnankorkeus, joka on lähellä paikassa havaittua matalinta vedenpintaa, tavallisesti vastaa Indian Spring Low Water -datumia.

tropicHigherHighWater

Korkein ylävesi (tai yksittäinen ylävesi) puolikuukausittaisen vuoroveden aikaan, kun Kuun maksimideklinaation vaikutus on suurimmillaan.

tropicLowerLowWater

Matalin alavesi (tai yksittäinen alavesi) puolikuukausittaisen vuoroveden aikaan, kun Kuun maksimideklinaation vaikutus on suurimmillaan.

▼M2 —————

▼B

8.7.    Paikkatietoryhmäkohtaiset vaatimukset

8.7.1.    Paikkatietoaineistojen välinen johdonmukaisuus

1. Hydrografisten linkkien, keskilinjojen ja solmupisteiden on aina sijaittava saman kohteen aluerepresentaation asettamissa rajoissa.

2. Asianomaisten viranomaisten on kuvattava valtioiden rajojen ja - soveltuvin osin - alueiden rajojen (eri tietoaineistojen rajojen) yli ulottuvat hydrografisten verkostojen liitokset jäsenvaltioissa käyttäen NetworkConnection-tyypin tarjoamia mahdollisuuksia kuvata kyseisiä rajat ylittäviä yhteyksiä.

3. Tietokohteiden tämän skeeman mukaisten attribuuttien on vastattava kyseisen tietokohteen ominaisuuksia, joita käytetään direktiivin 2000/60/EY mukaisten raportointivelvollisuuksien yhteydessä.

8.7.2.    Tunnisteiden hallinnointi

1. Jos tässä määrittelyssä käytetään kohteen yksilöivänä hydrologisena tunnisteena sen paikannimeä, se on mahdollisuuksien mukaan otettava yleiseurooppalaisesta maantieteellisestä hakemistopalvelusta tai muusta virallisesta yleiseurooppalaisesta lähteestä.

2. Paikkatietokohteen ulkoisen kohdetunnisteen localId-attribuutin on oltava sama kuin tunniste, jota käytetään direktiivin 2000/60/EY mukaisten raportointivelvollisuuksien yhteydessä.

8.7.3.    Tietokohdeviitteiden mallintaminen

1. Jos paikkatietoaineistoon sisältyvää tietyn reaalimaailman kohteen kuvaustietoa siirretään käyttäen paikkatietokohteita useammasta hydrografisesta sovellusskeemasta, näillä paikkatietokohteilla on oltava sama yksilöivä paikannimi tai sama hydrografinen temaattinen tunniste.

2. Kun hydrografisia verkostoja kuvaavissa tietoaineistoissa käytetään lineaariviitteitä, viitattujen ominaisuuksien sijainti linkeissä tai linkkisarjoissa on ilmaistava etäisyytenä, joka on mitattu perustana toimivien linkkitietokohteiden geometriaa seurailleen.

8.7.4.    Geometrian esitysmuoto

1. Jos paikkatietokohteita on saatavilla eri resoluutioilla, resoluutio on ilmoitettava kunkin paikkatietokohteen osalta käyttäen levelOfDetail-attribuuttia, silloin kun se on mahdollista.

2. Vesireittilinkkien on risteydyttävä aina kun niiden kuvaamien reaalimaailman ilmiöiden välillä vallitsee liitos. Risteävien verkostoelementtien välille ei luoda risteyskohtia, jos veden siirtyminen niiden välillä ei ole mahdollista.

3. Jos hydrografista verkostoa kuvaava tietoaineisto sisältää solmupisteitä, niiden on sijaittava ainoastaan sellaisissa kohdissa, joissa vesireittilinkit yhtyvät tai päättyvät.

4. Geometrian on oltava sama kuin geometria, jota käytetään direktiivin 2000/60/EY mukaisten raportointivelvollisuuksien yhteydessä.

8.7.5.    DelineationKnown-attribuutin käyttö

1. Attribuuttia delineationKnown ei pidä käyttää tietyn geometrian heikon oikeellisuus/tarkkuustason ilmaisemiseen; tämä tieto tulee antaa käyttäen asianmukaisia laadunkuvauselementtejä.

2. Attribuuttia delineationKnown ei pidä käyttää ilmaisemaan geometrian muuttumista ajan mittaan, kun tällainen geometrian muuttuminen on tiedossa.

8.7.6.    Keskilinjat

Vesireitti-paikkatietokohteiden keskilinjojen on osuttava kuvatun reaalimaailman kohteen ulottuvuuksien puitteisiin, ellei vesireittilinkkiä ole määritelty kuvitteelliseksi (”fictitious”).

8.7.7.    Verkoston yhtenäisyyden varmistaminen

1. Aina kun hydrografisessa verkostossa ilmenee kytkös, kaikkien toisiinsa näin yhteydessä olevien linkkien päiden (ja mahdollisesti solmupisteiden) on kuvauksessa sijoituttava toisistaan etäisyydelle, joka on pienempi kuin liitettävyystoleranssille asetettu arvo.

2. Sellaiset linkkien päät ja solmupisteet, jotka eivät ole kytköksissä, on aina erotettava toisistaan etäisyydellä, joka on suurempi kuin liitettävyystoleranssi.

3. Tietoaineistoissa, joissa on sekä liikennelinkkejä että solmupisteitä, on linkkien päiden ja solmupisteiden keskinäisen sijainnin ja ilmoitetun liitettävyystoleranssin suhteen vastattava suhteita, joita niiden välille on luotu tietoaineistossa.

8.8.    KarttatasotPaikkatietoryhmän ”Hydrografia” karttatasot

Karttatason tunniste

Karttatason otsikko

Paikkatietokohdetyyppi

HY.Network

Hydrografinen verkosto

HydroNode, WatercourseLink

HY.PhysicalWaters.Waterbodies

Vaka- ja virtavedet

Watercourse, StandingWater

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary

Rantaviivat

LandWaterBoundary

HY.PhysicalWaters.Catchments

Valuma-alueet

DrainageBasin, RiverBasin

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest

Vesistön erityiskohteet

Rapids, Falls

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject

Vesirakenteet

Crossing, DamOrWeir, Embankment, Lock, Ford, ShorelineConstruction, Sluice

HY. PhysicalWaters.Wetland

Kosteikot

Wetland

HY. PhysicalWaters.Shore

Rannat

Shore

9.   SUOJELLUT ALUEET

9.1.    Paikkatietokohteiden tyypit

Paikkatietoryhmään ”Suojellut alueet” liittyviin paikkatietoaineistoihin sisältyviä paikkatietokohteita siirrettäessä ja luokiteltaessa on käytettävä seuraavia paikkatietokohdetyyppejä:

 Suojelukohde

9.1.1.    Suojelukohde (ProtectedSite)

Erityisten suojelutavoitteiden saavuttamiseksi kansainvälisen, EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännön puitteissa määritelty tai hallinnoitu alue.Paikkatietokohdetyypin ProtectedSite attribuutit

Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

geometry

Suojelukohteen geometria.

GM_Object

 

inspireID

Paikkatietokohteen ulkoinen kohdetunniste.

Identifier

 

legalFoundationDate

Päivämäärä, jolloin kohteen suojelu astui voimaan. Tällä tarkoitetaan päivämäärää, jolloin kyseinen reaalimaailman kohde perustettiin, ei päivämäärää, jolloin se tallennettiin tietojärjestelmään.

DateTime

voidable

legalFoundationDocument

URL- tai tekstimuotoinen viittaus viranomaispäätökseen, jolla suojelukohde perustettiin.

CI_Citation

voidable

siteDesignation

Suojelukohteen suojeluperuste (tyyppi).

DesignationType

voidable

siteName

Suojelukohteen nimi.

GeographicalName

voidable

siteProtectionClassification

Suojelukohteen luokitus suojelutarkoituksen mukaan.

ProtectionClassificationValue

voidable

9.2.    Tietotyypit

9.2.1.    Suojeluperustetyyppi (DesignationType)

Tietotyyppi, joka sisältää suojelukohteen suojeluperusteen. Se koostuu käytetystä suojeluperusteen luokitusjärjestelmästä ja koodista kyseisessä järjestelmässä.Attribuutti

Määritelmä

Tyyppi

Voidability

designation

Varsinainen suojeluperuste.

DesignationValue

 

designationScheme

Järjestelmä, josta suojeluperustekoodi saadaan.

DesignationSchemeValue

 

percentageUnderDesignation

Suojeluperusteen osuus prosentteina suojelukohteessa. Tätä käytetään erityisesti IUCN-luokituksessa. Jos tälle attribuutille ei anneta arvoa, sen oletetaan olevan 100 %.

Percentage

 

Kohteiden suojeluperuste on valittava tarkoituksenmukaisesta suojeluperusteen luokitusjärjestelmästä, ja suojeluperustekoodin on oltava kyseisen suojeluperusteen luokitusjärjestelmän mukainen.

9.3.    Arvojoukot

9.3.1.    Suojelutarkoitusluokitus (ProtectionClassificationValue)

Suojelukohteen luokitus suojelutarkoituksen mukaan.Arvojoukolle ProtectionClassificationValue sallitut arvot

Arvo

Määritelmä

natureConservation

Suojelukohde on suojeltu biodiversiteetin säilyttämiseksi.

archaeological

Suojelukohde on suojeltu arkeologisen perinnön säilyttämiseksi.

cultural

Suojelukohde on suojeltu kulttuuriperinnön säilyttämiseksi.

ecological

Suojelukohde on suojeltu ekologisen vakauden säilyttämiseksi.

landscape

Suojelukohde on suojeltu maisemallisten ominaispiirteiden säilyttämiseksi.

environment

Suojelukohde on suojeltu ympäristön vakauden säilyttämiseksi.

geological

Suojelukohde on suojeltu geologisten ominaispiirteiden säilyttämiseksi.

9.4.    Koodiluettelot

9.4.1.    Suojeluperusteen luokitusjärjestelmä (DesignationSchemeValue)

Järjestelmä, jonka mukaisesti suojelukohteelle on annettu suojeluperuste.

Jäsenvaltiot voivat laajentaa tätä koodiluetteloa.

▼M1►M2  Koodiluettelon DesignationSchemeValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

emeraldNetwork

Suojelukohde kuuluu Emerald-verkostoon.

IUCN

Suojelukohde on luokiteltu Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton luokitusjärjestelmässä.

nationalMonumentsRecord

Suojelukohde on luokiteltu National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

natura2000

Suojelukohde on suojeltu joko luontotyyppidirektiivin (92/43/ETY) tai lintudirektiivin (79/409/ETY) nojalla.

ramsar

Suojelukohde on suojeltu Ramsarin yleissopimuksen mukaan.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Suojelukohde kuuluu Unescon ”Ihminen ja biosfääri” -ohjelmaan.

UNESCOWorldHeritage

Suojelukohde on suojeltu Unescon maailmanperintösopimuksen mukaan.

▼B

9.4.2.    Suojeluperusteen arvo (DesignationValue)

Abstrakti perustyyppi koodiluetteloille, jotka sisältävät eri järjestelmien luokitus- ja suojeluperustetyyppejä.

Tämä tyyppi on abstrakti.

9.4.3.    IUCN-suojeluperuste (IUCNDesignationValue)

Koodiluettelo Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n luokitusjärjestelmälle.

Tämä tyyppi on DesignationValue-tyypin alityyppi.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon IUCNDesignationValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

habitatSpeciesManagementArea

Suojelukohde on luokiteltu luontotyyppien ja lajien hoitoalueeksi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton luokitusjärjestelmässä.

managedResourceProtectedArea

Suojelukohde on luokiteltu luonnonvarojen hoito- ja suojelualueeksi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton luokitusjärjestelmässä.

nationalPark

Suojelukohde on luokiteltu kansallispuistoksi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton luokitusjärjestelmässä.

naturalMonument

Suojelukohde on luokiteltu luonnonmuistomerkiksi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton luokitusjärjestelmässä.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Suojelukohde on luokiteltu suojelluksi maisema- tai merimaisema-alueeksi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton luokitusjärjestelmässä.

strictNatureReserve

Suojelukohde on luokiteltu luonnonpuistoksi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton luokitusjärjestelmässä.

wildernessArea

Suojelukohde on luokiteltu erämaiseksi alueeksi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton luokitusjärjestelmässä.

▼B

9.4.4.    Suojeluperusteena kansallinen muistomerkkirekisteri (NationalMonumentsRecordDesignationValue)

Koodiluettelo National Monuments Record -luokitusjärjestelmälle.

Tämä tyyppi on DesignationValue-tyypin alityyppi.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon NationalMonumentsRecordDesignationValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

agricultureAndSubsistence

Suojelukohde on luokiteltu maatalouden tai omavaraistalouden muistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

civil

Suojelukohde on luokiteltu kansalaismuistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

commemorative

Suojelukohde on luokiteltu juhlamuistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

commercial

Suojelukohde on luokiteltu liiketoiminnan muistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

communications

Suojelukohde on luokiteltu viestintämuistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

defence

Suojelukohde on luokiteltu puolustusmuistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

domestic

Suojelukohde on luokiteltu kotitalousmuistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

education

Suojelukohde on luokiteltu koulutusmuistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

gardensParksAndUrbanSpaces

Suojelukohde on luokiteltu puutarha-, puisto- tai kaupunkitilamuistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

healthAndWelfare

Suojelukohde on luokiteltu terveyden ja hyvinvoinnin muistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

industrial

Suojelukohde on luokiteltu teolliseksi muistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

maritime

Suojelukohde on luokiteltu merimuistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

monument

Suojelukohde on luokiteltu erikseen luokittelemattoman muotoiseksi muistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

recreational

Suojelukohde on luokiteltu virkistysmuistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

religiousRitualAndFunerary

Suojelukohde on luokiteltu uskonnolliseksi, rituaaliseksi tai hautamuistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

settlement

Suojelukohde on luokiteltu uudisasutusmuistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

transport

Suojelukohde on luokiteltu liikennemuistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

waterSupplyAndDrainage

Suojelukohde on luokiteltu vesihuolto- ja kuivatusmuistomerkiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

▼B

9.4.5.    Natura2000-suojeluperuste (Natura2000DesignationValue)

Koodiluettelo Natura2000-järjestelmälle, neuvoston direktiivin 92/43/ETY ( 12 ) (luontodirektiivin) mukaisesti.

Tämä tyyppi on DesignationValue-tyypin alityyppi.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon Natura2000DesignationValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

proposedSiteOfCommunityImportance

Suojelukohdetta on ehdotettu yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi Natura2000-ohjelmaan.

proposedSpecialProtectionArea

Suojelukohdetta on ehdotettu erityissuojelualueeksi Natura2000-ohjelmaan.

siteOfCommunityImportance

Suojelukohde on nimetty yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi Natura2000-ohjelmassa.

specialAreaOfConservation

Suojelukohde on nimetty erityisten suojelutoimien alueeksi Natura2000-ohjelmassa.

specialProtectionArea

Suojelukohde on nimetty erityissuojelualueeksi Natura2000-ohjelmassa.

▼B

9.4.6.    Ramsar-suojeluperuste (RamsarDesignationValue)

Koodiluettelo kansainvälisesti merkittäviä kosteikkoja koskevan yleissopimuksen (Ramsarin yleissopimuksen) mukaiselle luokitusjärjestelmälle.

Tämä tyyppi on DesignationValue-tyypin alityyppi.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon RamsarDesignationValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

ramsar

Suojelukohde on suojeltu Ramsarin yleissopimuksen mukaan.

▼B

9.4.7.    Suojeluperusteena UNESCOn ”Ihminen ja Biosfääri” -ohjelma (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)

Koodiluettelo Ihminen ja Biosfääri -ohjelman luokitusjärjestelmälle.

Tämä tyyppi on DesignationValue-tyypin alityyppi.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

biosphereReserve

Suojelukohde on nimetty biosfäärialueeksi ”Ihminen ja biosfääri” -ohjelmassa.

▼B

9.4.8.    Suojeluperusteena UNESCOn maailmanperintöluettelo (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)

Koodiluettelo UNESCOn maailmanperintöluettelon järjestelmälle.

Tämä tyyppi on DesignationValue-tyypin alityyppi.

▼M2

Tässä koodiluettelossa sallitaan ainoastaan alla olevassa taulukossa esitetyt arvot.

▼M1►M2  Koodiluettelon UNESCOWorldHeritageDesignationValue arvot ◄

Arvo

Määritelmä

cultural

Suojelukohde on nimetty maailman kulttuuriperintökohteeksi.

mixed

Suojelukohde on nimetty yhdistetyksi maailmanperintökohteeksi.

natural

Suojelukohde on nimetty maailman luonnonperintökohteeksi.

▼B

9.5.    KarttatasotPaikkatietoryhmän ”Suojellut alueet” karttatasot

Karttatason tunniste

Karttatason otsikko

Paikkatietokohdetyyppi

PS.ProtectedSite

Suojelukohteet

ProtectedSite

▼M2
LIITE III

DIREKTIIVIN 2007/2/EY LIITTEESSÄ II LUETELTUJA PAIKKATIETORYHMIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.   KORKEUSSIJAINTI

1.1.    Määritelmät

Edellä 2 artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

(1) ”digitaalisella korkeusmallilla” (digital elevation model, DEM) tarkoitetaan digitaalista pintamallia (Digital Surface Model, DSM) tai digitaalista maastomallia (Digital Terrain Model, DTM),

(2) ”digitaalisella pintamallilla” (digital surface model, DSM) tarkoitetaan pintaa, joka kuvaa Maan pinnan kolmiulotteista muotoa, mukaan luettuina kaikki sen päällä olevat staattiset piirteet. Tilapäiset ilmiöt eivät ole osa pintaa, mutta niiden poistamiseen liittyvien teknisten vaikeuksien vuoksi myös osa näistä piirteistä voi olla esitettynä pinnalla,

(3) ”digitaalisella maastomallilla” (digital terrain model, DTM) tarkoitetaan pintaa, joka kuvaa Maan paljaan pinnan kolmiulotteista muotoa, mahdollisuuksien mukaan pois luettuina kaikki sen päällä olevat muut piirteet,

(4) ”korkeussijainnilla” (elevation) tarkoitetaan paikkatietokohteen pystysuunnassa rajattua ulottuvuusominaisuutta, joka koostuu yleisesti origona pidettyyn hyvin määriteltyyn pintaan referoidusta absoluuttisesta mittausarvosta,

(5) ”korkeudella” (height) tarkoitetaan korkeussijaintia kuvaavaa ominaisuutta, joka on mitattu luotisuoraa pitkin Maan vetovoimakentän vastaiseen suuntaan (ylöspäin),

(6) ”syvyydellä” (depth) tarkoitetaan korkeussijaintia kuvaavaa ominaisuutta, joka on mitattu luotisuoraa pitkin Maan vetovoimakentän suuntaan (alaspäin).

1.2.    Paikkatietoryhmän ”Korkeussijainti” rakenne

Paikkatietoryhmälle ”Korkeussijainti” määritellyt tyypit on ryhmitelty seuraaviin paketteihin:

 Korkeussijainti – Perustyypit

 Korkeussijainti – Hilajatkumo

 Korkeussijainti – Vektorielementit

 Korkeussijainti – TIN

Maanpinnan korkeussijaintien morfologiaa kuvaavat paikkatietoaineistot on asetettava saataville käyttäen ainakin Korkeussijainti – Hilajatkumo -pakettiin kuuluvia paikkatietokohdetyyppejä.

Syvyyden morfologiaa kuvaavat paikkatietoaineistot on asetettava saataville käyttäen ainakin joko Korkeussijainti – Hilajatkumo -pakettiin tai Korkeussijanti – Vektorielementit -pakettiin kuuluvia paikkatietokohdetyyppejä.

1.3.    Korkeussijainti – Perustyypit

1.3.1.    Arvojoukot

1.3.1.1.   Korkeussijaintiominaisuustyyppi (ElevationPropertyTypeValue)

Arvojoukkotyyppi, joka määrittää mitatun tai lasketun korkeussijaintia kuvaavan ominaisuuden.Arvo

Määritelmä

height

Korkeussijaintia kuvaava ominaisuus, joka on mitattu luotisuoraa pitkin Maan vetovoimakentän vastaiseen suuntaan (ylöspäin).

depth

Korkeussijaintia kuvaava ominaisuus, joka on mitattu luotisuoraa pitkin Maan vetovoimakentän suuntaan (alaspäin).

1.3.1.2.   Pintatyyppi (SurfaceTypeValue)

Arvojoukkotyyppi, joka määrittää tietyssä korkeussijainnissa olevan pinnan suhteellisen vastaavuuden Maan paljaan pinnan kanssa.Arvo

Määritelmä

DTM

Digitaalinen maastomalli.

DSM

Digitaalinen pintamalli.

1.4.    Korkeussijainti – Hilajatkumo

1.4.1.    Paikkatietokohdetyypit

Korkeussijainti – Hilajatkumo -paketti sisältää paikkatietokohdetyypin ElevationGridCoverage.

1.4.1.1.   Korkeussijaintihila (ElevationGridCoverage)

Keskeytymätön jatkumo, joka kattaa arvoalueensa säännölliseen oikaistuun nelikulmioruudustoon perustuvalla systemaattisella tesselaatiolla ja jossa yleensä tunnetaan korkeussijaintiominaisuuden arvo kussakin arvoalueen ruudustopisteessä.

Tämä tyyp