2010R0037 — FI — 24.06.2014 — 012.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 37/2010,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2009,

farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EYV L 015, 20.1.2010, p.1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

Komission asetus (EU) N:o 758/2010, annettu 24 päivänä elokuuta 2010,

  L 223

37

25.8.2010

 M2

Komission asetus (EU) N:o 759/2010, annettu 24 päivänä elokuuta 2010,

  L 223

39

25.8.2010

 M3

Komission asetus (EU) N:o 761/2010, annettu 25 päivänä elokuuta 2010,

  L 224

1

26.8.2010

►M4

Komission asetus (EU) N:o 890/2010, annettu 8 päivänä lokakuuta 2010,

  L 266

1

9.10.2010

 M5

Komission asetus (EU) N:o 914/2010, annettu 12 päivänä lokakuuta 2010,

  L 269

5

13.10.2010

 M6

Komission asetus (EU) N:o 362/2011, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011,

  L 100

26

14.4.2011

►M7

Komission asetus (EU) N:o 363/2011, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011,

  L 100

28

14.4.2011

►M8

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 84/2012, annettu 1 päivänä helmikuuta 2012,

  L 30

1

2.2.2012

►M9

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 85/2012, annettu 1 päivänä helmikuuta 2012,

  L 30

4

2.2.2012

►M10

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 86/2012, annettu 1 päivänä helmikuuta 2012,

  L 30

6

2.2.2012

►M11

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 107/2012, annettu 8 päivänä helmikuuta 2012,

  L 36

25

9.2.2012

►M12

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 122/2012, annettu 13 päivänä helmikuuta 2012,

  L 40

2

14.2.2012

 M13

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 123/2012, annettu 13 päivänä helmikuuta 2012,

  L 40

4

14.2.2012

►M14

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 201/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012,

  L 71

37

9.3.2012

►M15

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 202/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012,

  L 71

40

9.3.2012

►M16

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 221/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012,

  L 75

7

15.3.2012

►M17

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 222/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012,

  L 75

10

15.3.2012

►M18

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 436/2012, annettu 23 päivänä toukokuuta 2012,

  L 134

10

24.5.2012

►M19

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 466/2012, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2012,

  L 143

2

2.6.2012

►M20

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1161/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012,

  L 336

14

8.12.2012

►M21

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1186/2012, annettu 11 päivänä joulukuuta 2012,

  L 338

20

12.12.2012

►M22

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1191/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012,

  L 340

35

13.12.2012

►M23

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 59/2013, annettu 23 päivänä tammikuuta 2013,

  L 21

21

24.1.2013

 M24

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 115/2013, annettu 8 päivänä helmikuuta 2013,

  L 38

11

9.2.2013

►M25

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 116/2013, annettu 8 päivänä helmikuuta 2013,

  L 38

14

9.2.2013

►M26

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 394/2013, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2013,

  L 118

17

30.4.2013

►M27

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 406/2013, annettu 2 päivänä toukokuuta 2013,

  L 121

42

3.5.2013

►M28

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 489/2013, annettu 27 päivänä toukokuuta 2013,

  L 141

4

28.5.2013

►M29

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1056/2013, annettu 29 päivänä lokakuuta 2013,

  L 288

60

30.10.2013

►M30

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1057/2013, annettu 29 päivänä lokakuuta 2013,

  L 288

63

30.10.2013

►M31

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1235/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013,

  L 322

21

3.12.2013

►M32

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 19/2014, annettu 10 päivänä tammikuuta 2014,

  L 8

18

11.1.2014

►M33

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 20/2014, annettu 10 päivänä tammikuuta 2014,

  L 8

20

11.1.2014

►M34

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 200/2014, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014,

  L 62

8

4.3.2014

►M35

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 201/2014, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014,

  L 62

10

4.3.2014

►M36

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 418/2014, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2014,

  L 124

19

25.4.2014


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EYV L 293, 11.11.2010, s. 72  (37/2010)
▼B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 37/2010,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2009,

farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 ( 1 ) ja erityisesti sen 27 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2377/90 ( 2 ) farmakologisesti vaikuttavat aineet luokitellaan kansanterveyden suojaamiseksi neljään liitteeseen näiden aineiden turvallisuutta koskevan tieteellisen arvioinnin perusteella. Liite I sisältää aineet, joiden jäämien enimmäismäärät on vahvistettu, liite II aineet, joiden jäämille ei ole tarpeellista vahvistaa enimmäismääriä, liite III aineet, joiden jäämien enimmäismäärät on vahvistettu väliaikaisesti ja liite IV aineet, joille jäämien enimmäismäärää ei voida vahvistaa, koska näiden aineiden kaikentasoiset jäämät aiheuttavat vaaran ihmisen terveydelle.

(2)

Yksinkertaisuuden vuoksi on tarpeen koota yhteen kyseiset farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä koskeva luokitus komission asetukseen. Koska tämä luokitus on asetuksessa (EY) N:o 470/2009 esitetyn luokitusjärjestelmän mukainen, luokitus olisi otettava huomioon myös siltä osin, kun on kyse mahdollisuudesta antaa kyseisiä farmakologisesti vaikuttavia aineita elintarviketuotantoeläimille.

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteissä nykyisin olevat tiedot farmakologisesti vaikuttavien aineiden hoitoluokituksesta olisi sisällytettävä aineiden hoitoluokitusta koskevaan sarakkeeseen.

(4)

Jotta luetteloa olisi helppo käyttää, farmakologisesti vaikuttavat aineet olisi lueteltava yhdessä liitteessä aakkosjärjestyksessä. Selkeyden vuoksi olisi laadittava kaksi erillistä taulukkoa: yksi sallituille aineille, jotka luetellaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteissä I, II ja III, ja toinen kielletyille aineille, jotka luetellaan kyseisen asetuksen liitteessä IV.

(5)

Tähän asetukseen ei pitäisi sisällyttää niiden asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteessä III lueteltujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien väliaikaisia enimmäismääriä, joiden osalta soveltamisaika on päättynyt.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä (MRL) koskeva luokitus vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE

Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä (MRL) koskeva luokitusTaulukko 1

Sallitut aineet

Farmakologisesti vaikuttava aine

Merkkijäämä

Eläinlajit

Jäämien enimmäismäärä (MRL)

Kohdekudos

Muut säännökset

(asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)

Hoitoluokitus

Abamektiini

Avermektiini B1a

Nauta

10 μg/kg

20 μg/kg

Rasva

Maksa

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet

Lammas

20 μg/kg

50 μg/kg

25 μg/kg

20 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Absinttiuute

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Adenosiini ja sen 5′-mono-, 5′-di- ja 5′-trifosfaatit

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Adonis vernalis

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta

EI OLE

Aesculus hippocastanum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta

EI OLE

Agnus castus

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Ailanthus altissima

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Alaniini

 

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Albendatsoli

Albendatsolisulfoksidin, albendatsolisulfonin ja albendatsoli-2-aminosulfonin yhteismäärä albendatsolina ilmaistuna

Kaikki märehtijät

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

Albendatsolioksidi

Albendatsolioksidin, albendatsolisulfonin ja albendatsoli-2-aminosulfonin yhteismäärä albendatsolina ilmaistuna

Nauta, lammas

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

Alfakalsidoli

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain poikiville lehmille

EI OLE

Alfaprostoli

EI SOVELLETA

Nauta, sika, kani, hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Alfasypermetriini

Sypermetriini (isomeerit yhteensä)

Nauta, lammas

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Maidon MRL-arvojen osalta on lisäksi noudatettava komission direktiivin 98/82/EY säännöksiä

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet

Allantoiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Allium cepa

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Aloe vera -geeli ja Aloe veran kokolehtiuute

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Aloes, Barbados ja Capae, niiden vakioitu kuivauute ja siitä saadut valmisteet

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M9

Altrenogesti

Altrenogesti

Sika

4 μg/kg

Nahka ja rasva

Vain jalostustarkoituksiin direktiivin 96/22/EY säännösten mukaisesti

Lisääntymiseen vaikuttavat aineet

2 μg/kg

Maksa

Hevoseläimet

4 μg/kg

Rasva

4 μg/kg

Maksa

▼B

Alumiinidistearaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Alumiinifosfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Alumiinihydroksidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Alumiinihydroksidiasetaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Alumiinimonostearaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Alumiinisalisylaatti (emäksinen)

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

EI OLE

 
 

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

 

Alumiinitristearaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

2-Aminoetanoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

2-Aminoetanoliglukuronaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

2-Aminoetyylidihydrogeenifosfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Amitratsi

Amitratsin ja sen 2,4-dimetyylianiliinia sisältävien metaboliittien yhteismäärä ilmaistuna amitratsina

Nauta

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet

Lammas

400 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Vuohi

200 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Sika

400 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

Mehiläiset

200 μg/kg

Hunaja

Ammoniumkloridi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Ammoniumlauryylisulfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Ammoniumsulfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Amoksisilliini

Amoksisilliini

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Ampisilliini

Ampisilliini

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Amproliumi

EI SOVELLETA

Siipikarja

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

Angelicae radix aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Anisi aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Anisi stellati fructus ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Apocynum cannabinum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta. Vain suun kautta annettuna.

EI OLE

Apramysiini

Apramysiini

Nauta

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

10 000 μg/kg

20 000 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

EI SOVELLETA

Lammas, sika, kana, kani

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna.

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi.

Aqua levici

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan

EI OLE

Arginiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Arnica montana (arnicae flos ja arnicae planta tota)

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Arnicae radix

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta

EI OLE

Artemisia abrotanum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Asetosalisyylihappo

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi

EI OLE

Asetosalisyylihappo-DL-lysiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi

EI OLE

Asetyylikysteiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Asetyylimetioniini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Asparagiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Aspartiinihappo

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Atropa belladonna

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta

EI OLE

Atropiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Atsagli-nafareliini

EI SOVELLETA

Lohikalat

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Ei kaloille, jotka tuottavat mätimunia elintarvikkeeksi

EI OLE

▼M18

Atsametifossi

EI SOVELLETA

Eväkalat

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

Antiparasiittiset aineet / ulkoloislääkkeet

▼B

Atsaperoni

Atsaperonin ja atsaperolin yhteismäärä

Sika

100 μg/kg

Lihas

EI OLE

Hermostoon vaikuttavat aineet/keskushermostoon vaikuttavat aineet

100 μg/kg

Nahka ja rasva

100 μg/kg

Maksa

100 μg/kg

Munuaiset

Avilamysiini

Dikloori-isoeverniinihappo

Sika, siipikarja, kani

50 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla tämä MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

A-vitamiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

B12-vitamiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

B1-vitamiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

B2-vitamiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

B3-vitamiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

B5-vitamiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

B6-vitamiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Bakilopriimi

Bakilopriimi

Nauta

10 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

30 μg/kg

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

EI OLE

Anti-infektiiviset aineet/kemoterapeuttiset aineet

Sika

40 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

Balsamum peruvianum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Bariumselenaatti

EI SOVELLETA

Nauta, lammas

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Basitrasiini

Basitrasiini A, B ja C yhteensä

Nauta

100 μg/kg

Maito

EI OLE

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

 
 

Kani

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

 
 
 

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta

EI SOVELLETA

Vain lypsäville lehmille utareensisäisesti

 

Beklometasonidipropionaatti

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain inhalaatiokäyttöön

EI OLE

Bellis perennis

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Bentsalkoniumkloridi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain säilöntäaineena käytettäväksi enintään 0,05 %:n pitoisuuksina

EI OLE

Bentsokaiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain paikallispuudutteena

EI OLE

 
 

Lohikalat

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

 

Bentsyylialkoholi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi apuaineena

EI OLE

Bentsyylibentsoaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Bentsyylipenisilliini

Bentsyylipenisilliini

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Bentsyyli-p-hydroksibentsoaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Betaiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Betaiiniglukuronaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Betametasoni

Betametasoni

Nauta, sika

0,75 μg/kg

2,0 μg/kg

0,75 μg/kg

Lihas

Maksa

Munuaiset

EI OLE

Kortikoidit/glukokortikoidit

 
 

Nauta

0,3 μg/kg

Maito

 
 

Biotiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Bituminosulfonaattien ammonium- ja natriumsuolat

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Boldo folium

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Boorihappo ja boraatit

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Bromheksiini

EI SOVELLETA

Nauta, sika, siipikarja

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi

EI OLE

Bromi, kaliumsuola

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Bromi, natriumsuola

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Bronopoli

EI SOVELLETA

Kalat

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Brotitsolaami

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain hoitotarkoituksiin

EI OLE

Busereliini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

n-Butaani

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M33

Butafosfaani

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

Ruoansulatuselimet ja aineenvaihdunta / kivennäislisät

▼B

n-Butanoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi apuaineena

EI OLE

Butorfanolitartraatti

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain laskimonsisäisesti

EI OLE

Butyyli-4-hydroksibentsoaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Butyyliskopolamiinibromidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Calendula officinalis

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta

EI OLE

Calendulae flos

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Camphora

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta

EI OLE

Capsici fructus acer

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Cardiospermum halicacabum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Carlinae radix

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Carvi aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Caryophylli aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Centellae asiaticae extractum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Chrysanthemi cinerariifolii flos

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Cimicifugae racemosae rhizoma

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

EI OLE

Cinchonae cortex ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Cinnamomi cassiae aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Cinnamomi cassiae cortex ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Cinnamomi ceylanici aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Cinnamomi ceylanici cortex ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Citri aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Citronellae aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Condurango cortex ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Convallaria majalis

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta

EI OLE

Coriandri aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Crataegus

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Cupressi aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Danofloksasiini

Danofloksasiini

Nauta, lammas, vuohi, siipikarja

200 μg/kg

100 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Nauta, lammas, vuohi

30 μg/kg

Maito

Dekokinaatti

EI SOVELLETA

Nauta, lammas

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

EI OLE

Deksametasoni

Deksametasoni

Nauta, vuohi, sika, hevoseläimet

0,75 μg/kg

2 μg/kg

0,75 μg/kg

Lihas

Maksa

Munuaiset

EI OLE

Kortikoidit/glukokortikoidit

Nauta, vuohi

0,3 μg/kg

Maito

Dekspantenoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Deltametriini

Deltametriini

Kaikki märehtijät

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet

Kalat

10 μg/kg

Lihas ja nahka luonnollisessa suhteessa

Dembreksiini

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Denaveriinihydrokloridi

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M4

Derkanteeli

Derkanteeli

Lammas

2 μg/kg

Lihas

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

40 μg/kg

Rasva

20 μg/kg

Maksa

5 μg/kg

Munuaiset

▼B

Desloreliiniasetaatti

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Detomidiini

EI SOVELLETA

Nauta, hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain hoitotarkoituksiin

EI OLE

Diatsinoni

Diatsinoni

Nauta, lammas, vuohi, sika

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet

Nauta, lammas, vuohi

20 μg/kg

Maito

Dietyleeniglykolimonoetyylieetteri

EI SOVELLETA

Kaikki märehtijät ja sika

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Dietyyliftalaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Dietyylisebasaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Difloksasiini

Difloksasiini

Nauta, lammas, vuohi

400 μg/kg

100 μg/kg

1 400 μg/kg

800 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Sika

400 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

800 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

Siipikarja

300 μg/kg

400 μg/kg

1 900 μg/kg

600 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit

300 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

600 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Diflubentsuroni

Diflubentsuroni

Lohikalat

1 000 μg/kg

Lihas ja nahka luonnollisessa suhteessa

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet

Dihydrostreptomysiini

Dihydrostreptomysiini

Kaikki märehtijät, sika, kani

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Kaikki märehtijät

200 μg/kg

Maito

3,5-Dijodo-L-tyrosiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M31

Diklatsuriili

EI SOVELLETA

Kaikki märehtijät, sika

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

Diklatsuriili

Siipikarja

500 μg/kg

Lihas

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi

Antiparasiittiset aineet/alkueläinlääkkeet

500 μg/kg

Nahka ja rasva luonnollisissa suhteissa

1 500 μg/kg

Maksa

1 000 μg/kg

Munuaiset

Kanit

150 μg/kg

Lihas

 

300 μg/kg

Rasva

2 500 μg/kg

Maksa

1 000 μg/kg

Munuaiset

▼B

Diklofenaakki

Diklofenaakki

Nauta

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

0,1 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet

Sika

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

Dikloksasilliini

Dikloksasilliini

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Dikuparioksidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Dimangaanitrioksidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

Dimetikoni

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Dimetyyliasetamidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Dimetyyliftalaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Dimetyylisulfoksidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Dinoprosti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Dinoprostitrometamiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Dinoprostoni

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Diprofylliini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Disyklaniili

Disyklaniili ja 2, 4, 6-triaminopyrimidiini-5-karbonitriili yhteensä

Lammas

200 μg/kg

150 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet

Doksapraami

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Doksisykliini

Doksisykliini

Nauta

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Lihas

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Sika, siipikarja

100 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Doramektiini

Doramektiini

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

40 μg/kg

150 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet

D-vitamiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Echinacea

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina. Vain ulkoiseen käyttöön.

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta.

EI OLE

Echinacea purpurea

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Elintarvikkeiden lisäaineet (elintarvikkeiden lisäaineiksi hyväksytyt E-numeroidut aineet)

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain aineet, jotka on hyväksytty elintarvikkeiden lisäaineiksi, lukuun ottamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/2/EY liitteessä III olevassa C osassa lueteltuja säilöntäaineita

EI OLE

Emamektiini

Emamektiini B1a

Kalat

100 μg/kg

Lihas ja nahka luonnollisessa suhteessa

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet

Eniilikonatsoli

EI SOVELLETA

Nauta, hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Enrofloksasiini

Enrofloksasiini ja siprofloksasiini yhteensä

Nauta, lammas, vuohi

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Sika, kani

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Siipikarja

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Epinefriini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M25

Eprinomektiini

Eprinomektiini B1a

Nauta

50 μg/kg

Lihas

EI OLE

Antiparasiittiset aineet / sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet

250 μg/kg

Rasva

1 500 μg/kg

Maksa

300 μg/kg

Munuaiset

20 μg/kg

Maito

Lammas, vuohi

50 μg/kg

Lihas

Näille eläinlajeille vahvistetut jäämien enimmäismäärät ovat väliaikaiset. Niiden voimassaolo päättyy 1. heinäkuuta 2014.

250 μg/kg

Rasva

1 500 μg/kg

Maksa

300 μg/kg

Munuaiset

20 μg/kg

Maito

▼B

Ergometriinimaleaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain poikivilla eläimillä käytettäväksi

EI OLE

Erytromysiini

Erytromysiini A

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

40 μg/kg

150 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Munat

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

17β-Estradioli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain hoito- ja jalostustarkoituksiin

EI OLE

Etamifylliinikamsylaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Etamsylaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Etanoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi apuaineena

EI OLE

Etiprostonitrometamiini

EI SOVELLETA

Nauta, sika

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Etyleenidiamiinitetraetikkahappo ja suolat

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Etyylilaktaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Etyylioleaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Eucalypti aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Eucalyptus globulus

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Eukalyptoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Euphrasia officinalis

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

E-vitamiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Febanteeli

Niiden uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, jotka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi

Kaikki märehtijät, sika, hevoseläimet

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

Kaikki märehtijät

10 μg/kg

Maito

▼M20

Fenbendatsoli

Niiden uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, jotka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

1 300 μg/kg

Muscle

Fat

Liver

Kidney

Milk

Eggs

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Antiparasiittiset aineet / sisäloislääkkeet

▼M8

Fenoksimetyylipenisilliini

Fenoksimetyylipenisilliini

Siat

25 μg/kg

Lihas

EI OLE

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

25 μg/kg

Maksa

25 μg/kg

Munuaiset

Siipikarja

25 μg/kg

Lihas

25 μg/kg

Nahka ja rasva

25 μg/kg

Maksa

25 μg/kg

Munuaiset

25 μg/kg

Munat

▼B

Fenoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Fenpipramidihydrokloridi

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain laskimonsisäisesti

EI OLE

Fenvaleraatti

Fenvaleraatti (RR-, SS-, RS- ja SR-isomeerit yhteensä)

Nauta

25 μg/kg

250 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

40 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet

Fenyylialaniini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

D-Fenyylialaniini (6) –lutenisoivaa hormonia vapauttava hormoni

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Fertireliiniasetaatti

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Firokoksibi

Firokoksibi

Hevoseläimet

10 μg/kg

15 μg/kg

60 μg/kg

10 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

EI OLE

Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet

Florfenikoli

Florfenikolin ja sen metaboliittien yhteismäärä florfenikoliamiinina mitattuna

Nauta, lammas, vuohi

200 μg/kg

3 000 μg/kg

300 μg/kg

Lihas

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Sika

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

500 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

Siipikarja

100 μg/kg

200 μg/kg

2 500 μg/kg

750 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

Kalat

1 000 μg/kg

Lihas ja nahka luonnollisessa suhteessa

Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit

100 μg/kg

200 μg/kg

2 000 μg/kg

300 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Floroglusinoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Fluatsuroni

Fluatsuroni

Nauta

200 μg/kg

7 000 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet

Flubendatsoli

Flubendatsoli ja (2-amino-1H-bentsimidatsol-5-yyli)(4-fluorifenyyli)metanoni yhteensä

Siipikarja, sika

50 μg/kg

50 μg/kg

400 μg/kg

300 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

Flubendatsoli

Siipikarja

400 μg/kg

Munat

Flugestoniasetaatti

Flugestoniasetaatti

Lammas, vuohi

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

1 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Emättimensisäiseen käyttöön vain jalostustarkoituksiin

Lisääntymiseen vaikuttavat aineet

Flumekiini

Flumekiini

Nauta, lammas, vuohi, sika

200 μg/kg

300 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Nauta, lammas, vuohi

50 μg/kg

Maito

Siipikarja

400 μg/kg

250 μg/kg

800 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

Kalat

600 μg/kg

Lihas ja nahka luonnollisessa suhteessa

Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit

200 μg/kg

250 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Flumetriini

Flumetriini (trans-Z-isomeerit yhteensä)

Nauta

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet

Lammas

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

EI SOVELLETA

Mehiläiset

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

Fluniksiini

Fluniksiini

Nauta

20 μg/kg

30 μg/kg

300 μg/kg

100 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

EI OLE

Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet

Sika

50 μg/kg

10 μg/kg

200 μg/kg

30 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

Hevoseläimet

10 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

5-Hydroksifluniksiini

Nauta

40 μg/kg

Maito

Foeniculi aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M21

Foksiimi

Foksiimi

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat

25 μg/kg

550 μg/kg

50 μg/kg

30 μg/kg

60 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Munat

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Antiparasiittiset aineet / ulkoloislääkkeet

▼B

Follikkeleita stimuloiva hormoni (kaikkien lajien luonnollisesti esiintyvä FSH ja sen synteettiset analogit)

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Foolihappo

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Formaldehydi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Frangulae cortex ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Furosemidi

EI SOVELLETA

Nauta, hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain laskimonsisäisesti

EI OLE

Fytomenadioni

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Gamitromysiini

Gamitromysiini

Nauta

20 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Rasva

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Gentamysiini

Gentamysiini C1, gentamysiini C1a, gentamysiini C2 ja gentamysiini C2a yhteensä

Nauta, sika

50 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

750 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Nauta

100 μg/kg

Maito

Gentianae radix ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Ginkgo biloba

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta

EI OLE

Ginseng

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Ginseng ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Glutamiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Glutamiinihappo

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Glutaraldehydi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Glyseroliformaali

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Glysiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Gonadotropiinia vapauttava hormoni

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Guajakoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Guanosiini ja sen 5′-mono-, 5′-di- ja 5′-trifosfaatit

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Halofuginoni

Halofuginoni

Nauta

10 μg/kg

25 μg/kg

30 μg/kg

30 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Antiparasiittiset aineet/alkueläinlääkkeet

Hamamelis virginiana

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta.

EI OLE

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

Harpagophytum procumbens

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Harunga madagascariensis

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta

EI OLE

Heksetidiini

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Hepariini ja sen suolat

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Heptaminoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Hesperidiini

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Hesperidiinimetyylikalkoni

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Hippocastani semen

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Histidiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Homeopaattisissa eläinlääkkeissä käytettävät aineet

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Kaikki homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa käytettävät aineet sillä edellytyksellä, että niiden pitoisuus tuotteesta ei ylitä yhtä kymmenestuhannesosaa

EI OLE

Humushapot ja niiden natriumsuolat

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

Hyaluronihappo

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Hydroklooritiatsidi

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Hydrokortisoni

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Hydroksietyylisalisylaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

8-Hydroksikinoliini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön vastasyntyneillä eläimillä

EI OLE

Hyperici oleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Hypericum perforatum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Ihmisen koriongonadotropiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Ihmisen koriongonadotropiini (luonnollinen HCG ja sen synteettiset analogit)

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Ihmisen vaihdevuosi-iän gonadotropiini, virtsasta eristetty

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Imidokarbi

Imidokarbi

Nauta

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

50 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/alkueläinlääkkeet

Lammas

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Inosiini ja sen 5′-mono-, 5′-di- ja 5′-trifosfaatit

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Inositoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Isobutaani

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M7

Isoeugenoli

Isoeugenoli

Kalat

6 000 μg/kg

Lihas ja nahka luonnollisessa suhteessa

EI SOVELLETA

Hermostoon vaikuttavat aineet/keskushermostoon vaikuttavat aineet

▼B

Isofluraani

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain anestesiassa

EI OLE

Isoksupriini

EI SOVELLETA

Nauta, hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain neuvoston direktiivin 96/22/ETY mukaiseen hoitokäyttöön

EI OLE

Isoleusiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Isopropanoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M36

Ivermektiini

22,23-dihydro-avermektiini B1a

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

30 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

30 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet

▼B

Jecoris oleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Jodi ja jodin epäorgaaniset yhdisteet mukaan lukien:

- Natrium- ja kaliumjodidi

- Natrium- ja kaliumjodaatti

- Jodoforit mukaan lukien polyvinyylipyrrolidonijodi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Jodin orgaaniset yhdisteet

- Jodoformi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Juniperi fructus

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M28

Kaksisäikeinen ribonukleiinihappo, joka on homologinen IAPV-viruksen (Israel Acute Paralysis Virus) ribonukleiinihapon koodin kanssa siltä osin kuin on kyse kuoriproteiinin osasta ja geenien välisen alueen osasta

EI SOVELLETA

Mehiläiset

MRL-arvoa ei edellytetä

Hunaja

EI OLE

EI OLE

▼B

Kalium-DL-aspartaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kaliumglukuronaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kaliumglyserofosfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kaliumnitraatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kaliumselenaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumasetaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumaspartaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumbentsoaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumboroglukonaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumfosfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumglukoheptonaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumglukonaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumglukonoglukoheptonaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumglukonolaktaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumglutamaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumglyserofosfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumhydroksidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumhypofosfiitti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumkarbonaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumkloridi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiummalaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumoksidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumpantotenaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumpolyfosfaatit

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumpropionaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumsilikaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumsitraatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumstearaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kalsiumsulfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kamferi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Kanamysiini

Kanamysiini A

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat

100 μg/kg

100 μg/kg

600 μg/kg

2 500 μg/kg

150 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Karatsololi

Karatsololi

Nauta

5 μg/kg

5 μg/kg

15 μg/kg

15 μg/kg

1 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

EI OLE

Hermostoon vaikuttavat aineet/autonomiseen hermostoon vaikuttavat aineet

Sika

5 μg/kg

5 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

Karbasalaattikalsium

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi

EI OLE

Karbetosiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kardemummauute

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Karnitiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Karprofeeni

Karprofeeni ja karprofeeniglukuronidikonjugaatti yhteensä

Nauta, hevoseläimet

500 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

EI OLE

Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet

EI SOVELLETA

Nauta

Maidolle ei edellytetä MRL-arvoa

EI SOVELLETA

Kefaleksiini

Kefaleksiini

Nauta

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

1 000 μg/kg

100 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

EI OLE

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Kefalonium

Kefalonium

Nauta

20 μg/kg

Maito

Vain utareensisäiseen käyttöön ja silmien hoitoon

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta

EI SOVELLETA

Kefapiriini

Kefapiriini ja desasetyylikefapiriini yhteensä

Nauta

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Lihas

Rasva

Munuaiset

Maito

EI OLE

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Kefasetriili

Kefasetriili

Nauta

125 μg/kg

Maito

Vain utareensisäiseen käyttöön

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta

EI SOVELLETA

Kefatsoliini

Kefatsoliini

Nauta, lammas, vuohi

50 μg/kg

Maito

EI OLE

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

EI SOVELLETA

Nauta, lammas, vuohi

MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta

EI SOVELLETA

Vain utareensisäiseen käyttöön, paitsi jos utaretta voidaan käyttää elintarvikkeisiin

Kefkinomi

Kefkinomi

Nauta,

sika,

hevoseläimet

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Nauta

20 μg/kg

Maito

Kefoperatsoni

Kefoperatsoni

Nauta

50 μg/kg

Maito

Vain utareensisäiseen käyttöön lypsäville lehmille

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta

EI SOVELLETA

Keftiofuuri

Beetalaktaamirakenteensa säilyttäneiden jäämien yhteismäärä ilmaistuna desfuroyylikeftiofuurina

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

1 000 μg/kg

2 000 μg/kg

2 000 μg/kg

6 000 μg/kg

100 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Ketamiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Ketanseriinitartraatti

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Ketoprofeeni

EI SOVELLETA

Nauta, sika, hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Klatsuriili

EI SOVELLETA

Kyyhkynen

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Klavulaanihappo

Klavulaanihappo

Nauta, sika

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

400 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Nauta

200 μg/kg

Maito

Klenbuterolihydrokloridi

Klenbuteroli

Nauta,

hevoseläimet

0,1 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

Lihas

Maksa

Munuaiset

EI OLE

Hermostoon vaikuttavat aineet/autonomiseen hermostoon vaikuttavat aineet

Nauta

0,05 μg/kg

Maito

Kloksasilliini

Kloksasilliini

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Kloorifenamiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Klooriheksidiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Kloorimadinoni

Kloorimadinoni

Nauta

4 μg/kg

2 μg/kg

2,5 μg/kg

Rasva

Maksa

Maito

Vain jalostustarkoituksiin

Lisääntymiseen vaikuttavat aineet

Klooritetrasykliini

Itse lääkeaine ja sen 4-epimeeri yhteensä

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Lihas

Maksa

Munuaiset

Maito

Munat

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Kloprostenoli

EI SOVELLETA

Nauta, sika, vuohi, hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

R-Kloprostenoli

EI SOVELLETA

Nauta, sika, vuohi, hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M32

Kloroformi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain rokotteiden apuaineena ja vain, kun pitoisuudet ovat enintään 1 % w/v ja kokonaisannokset eläintä kohti enintään 20 mg

EI OLE

▼B

Klorokresoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M19

Klorsuloni

Klorsuloni

Nauta

35 μg/kg

Lihas

 

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

100 μg/kg

Maksa

200 μg/kg

Munuaiset

16 μg/kg

Maito

Väliaikaisen MRL-arvon voimassaolo päättyy 1. tammikuuta 2014

▼M16

Klosanteeli

Klosanteeli

Naudat

1 000 μg/kg

Lihas

 

Antiparasiittiset aineet / ulkoloislääkkeet

3 000 μg/kg

Rasva

1 000 μg/kg

Maksa

3 000 μg/kg

Munuaiset

Lammas

1 500 μg/kg

Lihas

2 000 μg/kg

Rasva

1 500 μg/kg

Maksa

5 000 μg/kg

Munuaiset

Nauta, lammas

45 μg/kg

Maito

Väliaikaisen MRL:n voimassaolo päättyy 1. tammikuuta 2014

▼B

Kobolttidikloridi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kobolttiglukonaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kobolttikarbonaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kobolttioksidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kobolttisulfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kobolttitrioksidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kofeiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Koliini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kolistiini

Kolistiini

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

300 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Munat

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Kookosalkyylidimetyylibetaiinit

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi apuaineena

EI OLE

Kortikotropiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Ksylatsiinihydrokloridi

EI SOVELLETA

Nauta, hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kumafossi

Kumafossi

Mehiläiset

100 μg/kg

Hunaja

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet

Kupariglukonaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kupariheptanoaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kuparikloridi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kuparimetionaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kuparioksidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kuparisulfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kvatresiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain säilöntäaineena käytettäväksi enintään 0,5 %:n pitoisuuksina

EI OLE

Kymotrypsiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Kysteiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Lachnanthes tinctoria

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta

EI OLE

Lanoliini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M10

Lasalosidi

Lasalosidi A

Siipikarja

20 μg/kg

Lihas

EI OLE

Anti-infektiiviset aineet / antibiootit

100 μg/kg

Nahka ja rasva

100 μg/kg

Maksa

50 μg/kg

Munuaiset

150 μg/kg

Munat

Naudat

10 μg/kg

Lihas

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

20 μg/kg

Rasva

100 μg/kg

Maksa

20 μg/kg

Munuaiset'rowend

▼B

Lauri folii aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Lauri fructus

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Lavandulae aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Lektiini, tarhapavuista (Phaseolus vulgaris) saatu

EI SOVELLETA

Sika

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

Lesireliini

EI SOVELLETA

Nauta, hevoseläimet, kani

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Lespedeza capitata

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Leusiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Levamisoli

Levamisoli

Nauta, lammas, sika, siipikarja

10 μg/kg

10 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi.

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

Levometadoni

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain laskimonsisäisesti

EI OLE

Levotyroksiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Lidokaiini

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain paikallispuudutukseen

EI OLE

Lineaariset alkyylibentseenisulfonihapot, joiden alkyyliketjujen pituudet ovat välillä C9 ja C13 ja jotka sisältävät vähemmän kuin 2,5 % ketjuja, jotka ovat pidempiä kuin C13

EI SOVELLETA

Nauta, lammas

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Lini oleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Linkomysiini

Linkomysiini

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

100 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

150 μg/kg

50 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Munat

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Lobaria pulmonaria

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Lobeliini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Luprostioli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Lutenisoiva hormoni (kaikkien lajien luonnollisesti esiintyvä LH ja sen synteettiset analogit)

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Lysiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesium

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesiumalumiinisilikaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesiumasetaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesiumaspartaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesiumfosfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesiumglukonaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesiumglutamaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesiumglyserofosfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesiumhydroksidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesiumhypofosfiitti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesiumkarbonaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesiumkloridi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesiumoksidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesiumorotaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesiumsitraatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesiumstearaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesiumsulfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Magnesiumtrisilikaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Maitohappo

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Majoranae herba

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Mangaaniglukonaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

Mangaaniglyserofosfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

▼M30

Mangaanikarbonaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

Ruoansulatuselimet ja aineenvaihdunta / kivennäislisät

▼B

Mangaanikloridi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

Mangaanioksidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

Mangaanipidolaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

Mangaaniribonukleaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

Mangaanisulfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

Mannitoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Marbofloksasiini

Marbofloksasiini

Nauta, sika

150 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Nauta

75 μg/kg

Maito

Matricaria recutita ja siitä johdetut valmisteet

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Matricariae flos

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Mebendatsoli

Mebendatsolin metyyli(5-(1-hydroksi, 1-fenyyli)metyyli-1H-bentsimidatsoli-2-yyli) karbamaatti ja (2-amino-1H-bentsimidatsoli-5-yyli) fenyylimetanoni yhteensä ilmaistuna mebendatsoliekvivalentteina

Lammas, vuohi, hevoseläimet

60 μg/kg

60 μg/kg

400 μg/kg

60 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

Medicago sativa extractum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Medroksiprogesteroniasetaatti

EI SOVELLETA

Lammas

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Emättimensisäiseen käyttöön vain jalostustarkoituksiin

EI OLE

Melatoniini

EI SOVELLETA

Lammas, vuohi

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Melissae aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Melissae folium

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Meloksikaami

Meloksikaami

Nauta, vuohi, sika, kani, hevoseläimet

20 μg/kg

65 μg/kg

65 μg/kg

Lihas

Maksa

Munuaiset

EI OLE

Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet

Nauta, vuohi

15 μg/kg

Maito

Menadioni

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Menbutoni

EI SOVELLETA

Nauta, lammas, vuohi, sika, hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Menthae arvensis aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Menthae piperitae aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Mentoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Mepivakaiini

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain nivelen sisään ja epiduraaliseen käyttöön paikallispuudutteena

EI OLE

Merkaptamiinihydrokloridi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Mesillinaami

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain kohdunsisäiseen käyttöön

EI OLE

Metamitsoli

4-Metyyliaminoantipyriini

Nauta, sika, hevoseläimet

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa

Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet

Nauta

50 μg/kg

Maito

Metioniini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Metyylibentsoaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Metyylinikotinaatti

EI SOVELLETA

Nauta, hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

▼M12

Metyyliprednisoloni

Metyyliprednisoloni

Naudat

10 μg/kg

Lihas

 

Kortikoidit/glukokortikoidit

10 μg/kg

Rasva

10 μg/kg

Maksa

10 μg/kg

Munuaiset

2 μg/kg

Maito

▼B

1-Metyyli-2-pyrrolidoni

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Metyylisalisylaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Millefolii herba

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Mineraalihiilivedyt, viskositeetiltaan matalasta korkeaan olevat, mukaan lukien mikrokiteiset vahat, noin C10–C60; alifaattiset, haarautuneet alifaattiset ja alisykliset yhdisteet

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Lukuun ottamatta aromaattisia ja tyydyttymättömiä yhdisteitä

EI OLE

Moksidektiini

Moksidektiini

Nauta, lammas, hevoseläimet

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet

Nauta, lammas

40 μg/kg

Maito

▼M23

Monensiini

Monensiini A

Nauta

2 μg/kg

Lihas

EI OLE

Anti-infektiiviset aineet / antibiootit

10 μg/kg

Rasva

50 μg/kg

Maksa

10 μg/kg

Munuaiset

2 μg/kg

Maito

▼M26

Monepanteli

Monepantelisulfoni

Lammas, vuohi

700 μg/kg

Lihas

 

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

7 000 μg/kg

Rasva

5 000 μg/kg

Maksa

2 000 μg/kg

Munuaiset

170 μg/kg

Maito

▼B

Monotioglyseroli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Montanidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Moranteli

Niiden jäämien yhteismäärä, jotka voidaan hydroloida N-metyyli– 1,3- propaanidiamiiniksi ja ilmaista moranteliekvivalentteina

Kaikki märehtijät

100 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

Muurahaishappo

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Myglyoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Myristicae aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain vastasyntyneillä eläimillä käytettäväksi

EI OLE

Nafsilliini

Nafsilliini

Kaikki märehtijät

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Vain utareensisäiseen käyttöön

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Natamysiini

EI SOVELLETA

Nauta, hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Natrium-2-metyyli-2-fenoksipropanoaatti

EI SOVELLETA

Nauta, sika, vuohi, hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Natriumasetyylisalisylaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi

EI OLE

Natriumbentsyyli-4-hydroksibentsoaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Natriumboroformiaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Natriumbutyyli-4-hydroksibentsoaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Natriumdikloori-isosyanuraatti

EI SOVELLETA

Nauta, lammas, vuohi

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Natriumdioktyylisulfosukkinaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Natriumformaldehydisulfoksylaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Natriumglyserofosfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Natriumhypofosfiitti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Natriumkloridi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Natriumkloriitti

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Natriumkromoglikaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Natriumlauryylisulfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Natriumnitriitti

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Natriumpropionaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Natriumpyrosulfiitti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M22

Natriumsalisylaatti

EI SOVELLETA

Nauta, sika

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Suun kautta annettuna.

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

EI OLE

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön.

Salisyylihappo

Kalkkuna

400 μg/kg

2 500 μg/kg

200 μg/kg

150 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva luonnollisissa suhteissa

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Tulehduslääkkeet / Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet

▼B

Natriumselenaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Natriumseleniitti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Natriumsetostearyylisulfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Natriumstearaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Natriumtiosulfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M29

Neomysiini (mukaan lukien framysetiini)

Neomysiini B

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

500 μg/kg

Lihas

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

500 μg/kg

Rasva

5 500 μg/kg

Maksa

9 000 μg/kg

Munuaiset

1 500 μg/kg

Maito

500 μg/kg

Munat

▼B

Neostigmiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Netobimiini

Albendatsolioksidin, albendatsolisulfonin ja albendatsoli-2-aminosulfonin yhteismäärä albendatsolina ilmaistuna

Nauta, lammas

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Vain suun kautta annettuna

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

Nikkeliglukonaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Nikkelisulfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Nikoboksiili

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

▼M14

Nitroksiniili

Nitroksiniili

Nauta, lammas

400 μg/kg

Lihas

 

Antiparasiittiset aineet / ulkoloislääkkeet

200 μg/kg

Rasva

20 μg/kg

Maksa

400 μg/kg

Munuaiset

20 μg/kg

Maito

▼B

Nonivamidi

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Norgestomeetti

Norgestomeetti

Nauta

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,12 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Vain hoito- ja jalostustarkoituksiin

Lisääntymiseen vaikuttavat aineet

Novobiosiini

Novobiosiini

Nauta

50 μg/kg

Maito

Vain utareensisäiseen käyttöön

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta

EI SOVELLETA

EI OLE

Okoubaka aubrevillei

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Oksaalihappo

EI SOVELLETA

Mehiläiset

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

Anti-infektiivinen aine

Oksasilliini

Oksasilliini

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Oksfendatsoli

Niiden uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, jotka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi

Kaikki märehtijät, sika, hevoseläimet

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

Kaikki märehtijät

10 μg/kg

Maito

Oksibendatsoli

Oksibendatsoli

Sika

100 μg/kg

500 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

Oksiklotsanidi

Oksiklotsanidi

Kaikki märehtijät

20 μg/kg

20 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

Oksitetrasykliini

Itse lääkeaine ja sen 4-epimeeri yhteensä

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Lihas

Maksa

Munuaiset

Maito

Munat

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

►C1  

Maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

 ◄

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Oksitosiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Oksoliinihappo

Oksoliinihappo

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

▼M11

Oktenidiinidihydrokloridi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain iholla käytettäväksi

Anti-infektiiviset aineet / antibiootit

▼B

Oleyylioleaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Omenahappo

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi apuaineena

EI OLE

Omepratsoli

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

Orgoteiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Ornitiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Oroottihappo

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Pankreatiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Papaiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Papaveriini

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain vastasyntyneille vasikoille

EI OLE

Parasetamoli

EI SOVELLETA

Sika

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

Parkonatsoli

EI SOVELLETA

Helmikana

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Paromomysiini

Paromomysiini

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

500 μg/kg

1 500 μg/kg

1 500 μg/kg

Lihas

Maksa

Munuaiset

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Peforeliini

EI SOVELLETA

Sika

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M15

Pegyloitu naudan granulosyyttien kasvutekijä

Ei sovelleta

Naudat

MRL-arvoa ei edellytetä

Ei sovelleta

EI OLE

Biologiset aineet / immunomodulaattorit

▼B

Penetamaatti

Bentsyylipenisilliini

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Pepsiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Peretikkahappo

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Permetriini

Permetriini (isomeerit yhteensä)

Nauta

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Maidon osalta on lisäksi noudatettava komission direktiivin 98/82/EY säännöksiä

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet

Phytolacca americana

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta

EI OLE

Piceae turiones recentes extractum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

Piperatsiini

Piperatsiini

Sika

400 μg/kg

800 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

Kana

2 000 μg/kg

Munat

Piperatsiinidihydrokloridi

EI SOVELLETA

Kana

MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille munia lukuun ottamatta

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Piperonyylibutoksidi

EI SOVELLETA

Nauta, lammas, vuohi, hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Pirlimysiini

Pirlimysiini

Nauta

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

EI OLE

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Polikresuleeni

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Poloksaleeni

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Poloksameeri

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Polyetyleeniglykoli-15-hydroksistearaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi apuaineena

EI OLE

Polyetyleeniglykoli-7-glyseryylikokoaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Polyetyleeniglykolistearaatit, joissa on 8–40 oksietyleeniyksikköä

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi apuaineena

EI OLE

Polyetyleeniglykolit (molekyylipaino 200–10 000)

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Polyoksietyleenisorbitaanimono-oleaatti ja -trioleaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Polyoksyyli-hydrogenoitu risiiniöljy, jossa on 40–60 oksyetyleeniyksikköä

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi apuaineena

EI OLE

Polyoksyylirisiiniöljy, jossa on 30–40 oksietyleeniyksikköä

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi apuaineena

EI OLE

Polysorbaatti 80

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Polysulfanoitu glykosaminoglykaani

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Pratsikvanteli

EI SOVELLETA

Lammas,

hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M27

Prednisoloni

Prednisoloni

Naudat

4 μg/kg

Lihas

EI OLE

Kortikoidit/gluko-kortikoidit

4 μg/kg

Rasva

10 μg/kg

Maksa

10 μg/kg

Munuaiset

6 μg/kg

Maito

Hevoset

4 μg/kg

Lihas

8 μg/kg

Rasva

6 μg/kg

Maksa

15 μg/kg

Munuaiset

▼B

Pretkamidi (krotetamidi ja kropropamidi)

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Progesteroni

EI SOVELLETA

Nauta, lammas, vuohi, hevoseläimet (naaraat)

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain emättimensisäiseen hoito- tai jalostuskäyttöön direktiivin 96/22/EY säännösten mukaisesti

EI OLE

Prokaiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Proliini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Propaani

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Propyleeniglykoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Prunus laurocerasus

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta

EI OLE

Pyranteliembonaatti

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Pyrethrum-uute

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

2-Pyrrolidoni

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Parenteraalisina annoksina enintään 40 mg painokiloa kohti

EI OLE

Quercus cortex

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Quillaia saponins

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Rafoksanidi

Rafoksanidi

Nauta

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

Lammas

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Rauta-ammoniumsitraatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Rautadekstraani

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Rautadikloridi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Rautafumaraatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Rautaglukoheptonaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Rautasulfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Rhei radix ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Ricini oleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi apuaineena

EI OLE

Rifaksimiini

Rifaksimiini

Nauta

60 μg/kg

Maito

EI OLE

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta

EI SOVELLETA

Vain utareensisäiseen käyttöön, paitsi jos utaretta voidaan käyttää elintarvikkeisiin, ja kohdunsisäiseen käyttöön.

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

Rikki

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Romifidiini

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain hoitotarkoituksiin

EI OLE

Rosmarini aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Rosmarini folium

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Ruscus aculeatus

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Ruta graveolens

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta.

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

EI OLE

Salisyylihappo

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Salviae folium

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Sambuci flos

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Sarafloksasiini

Sarafloksasiini

Kana

10 μg/kg

100 μg/kg

Nahka ja rasva

Maksa

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Lohikalat

30 μg/kg

Lihas ja nahka luonnollisessa suhteessa

Selenicereus grandiflorus

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta

EI OLE

Serenoa repens

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Seriini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Serotoniini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Setostearyylialkoholi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Setrimidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Silybum marianum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Sinapis nigrae semen

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Sinkkiasetaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Sinkkiaspartaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Sinkkiglukonaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Sinkkikloridi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Sinkkioksidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Sinkkioleaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Sinkkistearaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Sinkkisulfaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Sitrulliini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Solidago virgaurea

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Somatosalmi

EI SOVELLETA

Lohi

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Sorbitaaniseskvioleaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Sorbitaanitrioleaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Spektinomysiini

Spektinomysiini

Lammas

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit

300 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Spiramysiini

Spiramysiini ja neospiramysiini yhteensä

Nauta

200 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

EI OLE

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Kana

200 μg/kg

300 μg/kg

400 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi

Spiramysiini 1

Sika

250 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihas

Maksa

Munuaiset

EI OLE

Streptomysiini

Streptomysiini

Kaikki märehtijät, sika, kani

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Kaikki märehtijät

200 μg/kg

Maito

Strychni semen

EI SOVELLETA

Nauta, lammas, vuohi

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna, annos enintään 0,1 mg strykniiniä painokiloa kohti

EI OLE

Strykniini

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna, annos enintään 0,1 mg painokiloa kohti

EI OLE

Sulfogaiakoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Sulfonamidit

(kaikki sulfonamidiryhmään kuuluvat aineet)

Itse lääkeaine

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Kaikkien sulfonamidiryhmän aineiden kokonaisjäämien yhteismäärä ei saa ylittää 100 μg/kg.

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet /

kemoterapeuttiset aineet

Nauta, lammas, vuohi

100 μg/kg

Maito

Suolahappo

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi apuaineena

EI OLE

Syflutriini

Syflutriini (isomeerit yhteensä)

Nauta, vuohi

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Maidon osalta on lisäksi noudatettava neuvoston direktiivin 94/29/EY säännöksiä

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet

Syhalotriini

Syhalotriini (isomeerit yhteensä)

Nauta

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Rasva

Munuaiset

Maito

Maidon osalta on lisäksi noudatettava neuvoston direktiivin 94/29/EY säännöksiä

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet

Symphyti radix

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön terveelle iholle

EI OLE

Sypermetriini

Sypermetriini (isomeerit yhteensä)

Kaikki märehtijät

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Maidon osalta on lisäksi noudatettava komission direktiivin 98/82/EY säännöksiä

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet

Lohikalat

50 μg/kg

Lihas ja nahka luonnollisessa suhteessa

Syromatsiini

Syromatsiini

Lammas

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet

Sytidiini ja sen 5′-mono-, 5′-di- ja 5′-trifosfaatit

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Syzygium cumini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Tanniini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Taufluvalinaatti

EI SOVELLETA

Mehiläiset

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Teflubentsuroni

Teflubentsuroni

Lohikalat

500 μg/kg

Lihas ja nahka luonnollisessa suhteessa

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet

Teobromiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Teofylliini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Terebinthinae aetheroleum rectificatum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Terebinthinae laricina

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Terebinthinae oleumin hapetustuotteet

EI SOVELLETA

Nauta, lammas, vuohi, sika

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Terpiinihydraatti

EI SOVELLETA

Nauta, lammas, vuohi, sika

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Tetrakaiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain anestesiassa

EI OLE

Tetrasykliini

Itse lääkeaine ja sen 4-epimeeri yhteensä

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Lihas

Maksa

Munuaiset

Maito

Munat

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Thuja occidentalis

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta

EI OLE

Thymi aetheroleum

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Tiabendatsoli

Tiabendatsoli ja 5-hydroksitiabendatsoli yhteensä

Nauta, vuohi

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

EI OLE

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

Tiamfenikoli

Tiamfenikoli

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Tiamuliini

Niiden metaboliittien summa, jotka voidaan hydrolysoida 8-α-hydroksimutiliiniksi

Sika, kani

100 μg/kg

500 μg/kg

Lihas

Maksa

EI OLE

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Kana

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Kalkkuna

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Tiamuliini

Kana

1 000 μg/kg

Munat

Tiamylaali

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain laskimonsisäisesti

EI OLE

Tiaprosti

EI SOVELLETA

Nauta, lammas, sika, hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Tiineen tamman seerumigonadotropiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M35

Tildipirosiini

Tildipirosiini

Nauta, vuohi

400 μg/kg

Lihas

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Anti-infektiiviset aineet / antibiootit

200 μg/kg

Rasva

2 000 μg/kg

Maksa

3 000 μg/kg

Munuaiset

Sika

1 200 μg/kg

Lihas

 

800 μg/kg

Nahka ja rasva luonnollisissa suhteissa

5 000 μg/kg

Maksa

10 000 μg/kg

Munuaiset

▼B

Tiliae flos

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Tilmikosiini

Tilmikosiini

Siipikarja

75 μg/kg

75 μg/kg

1 000 μg/kg

250 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit

50 μg/kg

50 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

50 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Tiludronihappo (dinatriumsuolana)

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain laskimonsisäisesti.

EI OLE

Siipikarja

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain parenteraaliseen käyttöön ja vain muniville ja siitoslinnuille.

Timerfonaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettävä vain säilöntäaineena moniannosrokotteissa enintään 0,02 %:n pitoisuuksina

EI OLE

Tioktiinihappo

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Tiomersaali

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettävä vain säilöntäaineena moniannosrokotteissa enintään 0,02 %:n pitoisuuksina

EI OLE

Tiopentaalinatrium

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain laskimonsisäisesti

EI OLE

Toldimfossi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Tolfenaamihappo

Tolfenaamihappo

Nauta, sika

50 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Lihas

Maksa

Munuaiset

EI OLE

Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet

Nauta

50 μg/kg

Maito

Toltratsuriili

Toltratsuriilisulfoni

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

100 μg/kg

150 μg/kg

500 μg/kg

250 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Antiparasiittiset aineet/alkueläinlääkkeet

Siipikarja

100 μg/kg

200 μg/kg

600 μg/kg

400 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

Tosyylikloramidinatrium

EI SOVELLETA

Nauta, hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön.

EI OLE

Kalat

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain vedessä tapahtuvaan käyttöön.

Tragantti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Treoniini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Trikaiinimesilaatti

EI SOVELLETA

Kalat

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain vedessä tapahtuvaan käyttöön

EI OLE

▼M17

Triklabendatsoli

Uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, joka voidaan hapettaa ketotriklabendatsoliksi

Kaikki märehtijät

225 μg/kg

Lihas

 

Antiparasiittiset aineet / ulkoloislääkkeet

100 μg/kg

Rasva

250 μg/kg

Maksa

150 μg/kg

Munuaiset

10 μg/kg

Maito

Väliaikaisen MRL:n voimassaolo päättyy 1.1.2014

▼B

Trikloorimetiatsidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Trimetopriimi

Trimetopriimi

Hevoseläimet

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Rasva

Lihas

Maksa

Munuaiset

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet /

kemoterapeuttiset aineet

Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Trimetyylifloroglusinoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M34

Triptoreliiniasetaattti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

Lisääntymiseen vaikuttavat aineet

▼B

Trypsiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Tryptofaani

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Tulatromysiini

(2R,3S,4R,5R,8R,10R, 11R,12S,13S,14R)-2-etyyli– 3,4,10,13-tetra-hydroksi– 3,5,8,10,12,14-heksametyyli-11-[[3,4,6-trideoksi-3-(dimetyyliamino)-β-D-ksylo-heksopyranosyyli]oksi]-1-oksa-6-atsasyklopenta-dekaani-15-oni ilmaistuna tulatromysiiniekvivalentteina

Nauta

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Rasva

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Sika

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

Turnera diffusa

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Tylosiini

Tylosiini A

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Maito

Munat

Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja EI SOVELLETA kaloihin.

Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Tylvalosiini

Tylvalosiini ja 3-O-asetyylitylosiini yhteensä

Sika

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Lihas

Nahka ja rasva

Maksa

Munuaiset

EI OLE

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Siipikarja

50 μg/kg

50 μg/kg

Nahka ja rasva

Maksa

Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi

Tymidiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Tymoli

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Tyrosiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Urginea maritima

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta. Vain suun kautta annettuna.

EI OLE

Uridiini ja sen 5′-mono-, 5′-di- ja -5′-trifosfaatit

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Urticae herba

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Valiini

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

▼M1

Valnemuliini

Valnemuliini

Sika, kani

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Lihas

Maksa

Munuaiset

EI OLE

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

▼B

Vedaprofeeni

Vedaprofeeni

Hevoseläimet

50 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

EI OLE

Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet

Vetrabutiinihydrokloridi

EI SOVELLETA

Sika

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Vetyperoksidi

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

L-Viinihappo ja sen yksi- ja kaksiemäksiset natrium-, kalium- ja kalsiumsuolat

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi apuaineena

EI OLE

Villarasva-alkoholit

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain ulkoiseen käyttöön

EI OLE

Vinkamiini

EI SOVELLETA

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain vastasyntyneillä eläimillä käytettäväksi

EI OLE

Virola sebifera

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta

EI OLE

Virtsa-aine (urea)

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

EI OLE

Viscum album

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina

EI OLE

Vismuttisubgallaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

Vismuttisubkarbonaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

Vismuttisubnitraatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLE

Nauta

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain utareensisäiseen käyttöön

EI OLE

Vismuttisubsalisylaatti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Vain suun kautta annettuna

EI OLETaulukko 2

Kielletyt aineet

Farmakologisesti vaikuttava aine

Jäämien enimmäismäärä (MRL)

Aristolochia spp. ja sen johdannaisvalmisteet

MRL-arvoa ei voida asettaa

Dapsoni

MRL-arvoa ei voida asettaa

Dimetridatsoli

MRL-arvoa ei voida asettaa

Klooripromatsiini

MRL-arvoa ei voida asettaa

Kloramfenikoli

MRL-arvoa ei voida asettaa

▼M32 —————

▼B

Kolkisiini

MRL-arvoa ei voida asettaa

Metronidatsoli

MRL-arvoa ei voida asettaa

Nitrofuraanit (mukaan lukien furatsolidoni)

MRL-arvoa ei voida asettaa

Ronidatsoli

MRL-arvoa ei voida asettaa( 1 ) EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

( 2 ) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1.