02010Q1120(01) — FI — 07.02.2018 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

Puitesopimus Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista

(EUVL L 304 20.11.2010, s. 47)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPAN KOMISSION VÄLINEN SOPIMUS Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 4 kohdan muuttamisesta

  L 45

46

17.2.2018
▼B

Puitesopimus Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista

I.    SOVELTAMISALA

1. Ottaakseen paremmin huomioon parlamentin ja komission uuden erityiskumppanuuden molemmat toimielimet toteuttavat seuraavat toimenpiteet, joilla pyritään vahvistamaan komission poliittista vastuullisuutta ja laillisuutta, laajentamaan rakentavaa vuoropuhelua ja parantamaan keskinäistä tiedonkulkua sekä menettelyjä ja suunnittelua koskevaa yhteistyötään.

Ne sopivat lisäksi erityisistä määräyksistä, jotka koskevat:

 komission tapaamisia kansallisten asiantuntijoiden kanssa liitteen I mukaisesti,

 luottamuksellisten tietojen toimittamista parlamentille liitteen II mukaisesti,

 kansainvälisistä sopimuksista neuvottelemista ja niiden tekemistä liitteen III mukaisesti, ja

 komission työohjelman aikataulua liitteen IV mukaisesti.

II.    POLIITTINEN VASTUU

2. Kun Eurooppa-neuvosto on nimennyt valitun komission puheenjohtajan, tämä toimittaa parlamentille toimikauttaan koskevat poliittiset suuntaviivat, jotta parlamentin kanssa voidaan käydä tietoihin perustuvaa keskustelua ennen kuin se äänestää valinnasta.

3. Parlamentti ottaa työjärjestyksensä 106 artiklan mukaisesti yhteyttä valittuun komission puheenjohtajaan hyvissä ajoin ennen uuden komission hyväksyntää koskevien menettelyjen aloittamista. Parlamentti ottaa valitun puheenjohtajan ilmaisemat näkemykset huomioon.

Valitut komission jäsenet varmistavat, että he antavat kaikki asiaankuuluvat tiedot Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 245 artiklasta aiheutuvan riippumattomuusvelvoitteen mukaisesti.

Menettelyt suunnitellaan siten, että niiden avulla voidaan varmistaa, että koko komission jäsenten nimeämistä arvioidaan avoimesti, oikeudenmukaisesti ja yhtenäisesti.

▼M1

4. Jokainen komission jäsen kantaa poliittisen vastuun toimista hänen tehtäviinsä kuuluvalla alalla, tämän kuitenkaan vaikuttamatta komission kollegiaalisuuden periaatteeseen.

Komission puheenjohtaja kantaa täyden vastuun jokaisen sellaisen eturistiriidan havaitsemisesta, joka estää komission jäsentä hoitamasta tehtäviään.

Komission puheenjohtaja kantaa myös vastuun tällaisesta tilanteesta aiheutuvien myöhempien toimien toteuttamisesta ja ilmoittaa asiasta parlamentin puhemiehelle välittömästi ja kirjallisesti.

Komission jäsenten vaalikampanjoihin osallistumista käsitellään Euroopan komission jäsenten toimintasäännöissä.

Komission jäsenet voivat osallistua Euroopan parlamentin vaalikampanjoihin, myös ehdokkaina. Eurooppalaiset poliittiset puolueet voivat myös valita heidät kärkiehdokkaaksi (”Spitzenkandidat”) komission puheenjohtajan tehtävään.

Komission puheenjohtaja ilmoittaa parlamentille hyvissä ajoin, aikooko yksi tai useampi komission jäsen asettautua ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa, sekä toimenpiteistä, jotka on toteutettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 245 artiklassa sekä Euroopan komission jäsenten toimintasäännöissä vahvistettujen riippumattomuuden, kunniallisuuden ja pidättyvyyden periaatteiden kunnioittamisen varmistamiseksi.

Komission jäsen, joka asettautuu Euroopan parlamentin vaaleissa ehdokkaaksi tai osallistuu vaalikampanjaan, sitoutuu siihen, että hän pidättäytyy vaalikampanjan aikana ottamasta kantaa, joka ei vastaisi hänen luottamuksellisuusvelvollisuuttaan tai rikkoisi kollegiaalisuuden periaatetta.

Komission jäsenet, jotka asettautuvat Euroopan parlamentin vaaleissa ehdokkaiksi tai osallistuvat vaalikampanjoihin, eivät saa käyttää komission henkilöresursseja ja aineellisia resursseja vaalikampanjaan liittyvään toimintaan.

▼B

5. Jos parlamentti pyytää komission puheenjohtajaa peruuttamaan yksittäistä komission jäsentä kohtaan tunnetun luottamuksen, puheenjohtaja harkitsee vakavasti, olisiko hänen pyydettävä kyseistä komission jäsentä eroamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Komission puheenjohtaja joko pyytää kyseistä jäsentä eroamaan tai perustelee tästä kieltäytymisensä parlamentille seuraavalla istuntojaksolla.

6. Kun toimikauden aikana on päätettävä komission yksittäisen jäsenen vaihtamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 246 artiklan toisen kohdan mukaisesti, komission puheenjohtaja harkitsee vakavasti parlamentin järjestämän kuulemistilaisuuden tulosta ennen kuin hän suostuu neuvoston päätökseen.

Parlamentti vakuuttaa hoitavansa menettelynsä niin nopeasti kuin mahdollista, jotta komission puheenjohtaja voi harkita vakavasti parlamentin lausuntoa ennen uuden jäsenen nimittämistä.

Komission puheenjohtaja harkitsee myös parlamentin kantaa vakavasti, jos jäljellä oleva komission jäsenen toimikausi on lyhyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 246 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti.

7. Jos komission puheenjohtaja aikoo jakaa komission jäsenten vastuualueita uudelleen toimikauden aikana Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 248 artiklan mukaisesti, hän ilmoittaa näistä muutoksista parlamentille hyvissä ajoin asiaankuuluvaa parlamentin kuulemista varten. Komission puheenjohtajan päätös vastuualueiden uudelleen jakamisesta voi tulla voimaan välittömästi.

8. Jos komissio tekee ehdotuksen komission jäsenten toimintasääntöjen eturistiriitatilannetta tai eettisiä kysymyksiä koskevien kohtien tarkistamisesta, se pyytää parlamentilta lausunnon asiasta.

III.    RAKENTAVA VUOROPUHELU JA TIEDONKULKU

i)    Yleiset määräykset

9. Komissio takaa soveltavansa parlamentin ja neuvoston yhdenvertaista kohtelua koskevaa perusperiaatetta etenkin kokouksiin pääsemistä ja lausuntojen tai muiden tietojen saamista koskevissa kysymyksissä varsinkin kun on kyse lainsäädäntö- tai budjettiasioista.

10. Komissio ryhtyy toimivaltansa mukaisesti toimiin, joilla parannetaan parlamentin osallistumista siten, että parlamentin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat näkemykset otetaan huomioon siinä määrin kuin on mahdollista.

11. Parlamentin ja komission erityiskumppanuuden toteuttamiseksi suoritetaan seuraavat järjestelyt:

 komission puheenjohtaja tapaa parlamentin pyynnöstä puheenjohtajakokouksen vähintään kahdesti vuodessa keskustellakseen yhteisen edun mukaisista aiheista,

 komission puheenjohtaja käy säännöllisesti vuoropuhelua parlamentin puhemiehen kanssa keskeisistä monialaisista kysymyksistä ja tärkeimmistä lainsäädäntöehdotuksista; tähän vuoropuheluun olisi kuuluttava myös se, että parlamentin puhemies kutsutaan komission jäsenten kollegion kokouksiin,

 komission puheenjohtaja tai toimielinten välisistä suhteista vastaava komission varapuheenjohtaja kutsutaan puheenjohtajakokouksiin ja valiokuntien puheenjohtajakokouksiin, kun niissä käsitellään täysistuntojen esityslistaa, parlamentin ja komission välisiä suhteita ja lainsäädäntöä ja talousarviota koskevia aiheita,

 puheenjohtajakokous, valiokuntien puheenjohtajakokous ja komission jäsenten kollegio järjestävät vuosittain tapaamisia keskustellakseen ajankohtaisista kysymyksistä, kuten komission työohjelman laatimisesta ja toteuttamisesta,

 puheenjohtajakokous ja valiokuntien puheenjohtajakokous ilmoittavat komissiolle hyvissä ajoin sellaisten keskustelujen tuloksista, joissa käsitellään toimielinten välisiä suhteita; parlamentti tiedottaa myös komissiolle täysimääräisesti ja säännöllisesti sellaisten kokousten tuloksista, joissa käsitellään täysistuntojaksojen valmistelua, ja ottaa komission näkemykset huomioon; tämä ei rajoita 45 kohdan soveltamista,

 parlamentin ja komission pääsihteerit tapaavat säännöllisesti varmistaakseen asianmukaisen tiedonvaihdon molempien toimielinten välillä.

12. Jokainen komission jäsen varmistaa, että tieto kulkee säännöllisesti ja suoraan komission jäsenen ja parlamentin asianomaisen valiokunnan puheenjohtajan välillä.

13. Komissio ei julkista lainsäädäntöehdotusta tai muuta merkittävää aloitetta tai päätöstä, ennen kuin se on ilmoittanut tästä kirjallisesti parlamentille.

Molemmat toimielimet yksilöivät komission työohjelman perusteella yhteisestä sopimuksesta etukäteen täysistunnossa esiteltävät keskeiset aloitteet. Komissio esittelee periaatteessa nämä aloitteet ensin täysistunnossa ja vasta sen jälkeen julkisuudessa.

Molemmat toimielimet yksilöivät vastaavasti myös ehdotukset ja aloitteet, joista on tiedotettava puheenjohtajakokoukselle, tai tiedottavat niistä asianmukaisella tavalla asiasta vastaavalle parlamentin valiokunnalle tai sen puheenjohtajalle.

Kyseiset päätökset tehdään 11 kohdan mukaisessa molempien toimielinten välisessä säännöllisessä vuoropuhelussa, ja ne saatetaan säännöllisesti ajan tasalle ottaen asianmukaisesti huomioon mahdollisesti ilmenevän poliittisen kehityksen.

14. Jos toimielinten ulkopuolella levitetään komission sisäistä asiakirjaa, josta parlamentille ei ole ilmoitettu tässä puitesopimuksessa tarkoitetulla tavalla, parlamentin puhemies voi pyytää, että tämä asiakirja toimitetaan parlamentille viipymättä, jotta se voidaan välittää parlamentin jäsenille, jotka sitä pyytävät.

15. Komissio toimittaa kaikki kansallisten asiantuntijoiden tapaamisia koskevat tiedot ja asiakirjat valmistellessaan ja pannessaan täytäntöön unionin lainsäädäntöä, mukaan lukien ei-sitovat säädökset ja säädösvallan siirron nojalla annettavat delegoidut säädökset. Komissio voi parlamentin pyynnöstä kutsua myös parlamentin asiantuntijoita osallistumaan näihin tapaamisiin.

Asiaa koskevat määräykset vahvistetaan liitteessä I.

16. Komissio tiedottaa kolmen kuukauden kuluessa parlamentin päätöslauselman hyväksymisestä parlamentille kirjallisesti toimista, joihin se on ryhtynyt parlamentin päätöslauselmissaan esittämien pyyntöjen perusteella, ja tiedottaa parlamentille tapauksista, joissa se ei ole voinut noudattaa parlamentin näkemyksiä. Tätä ajanjaksoa voidaan lyhentää, jos pyyntö on kiireellinen. Ajanjaksoa voidaan pidentää kuukaudella, jos pyyntö edellyttää perusteellisempaa työtä ja se on asianmukaisesti perusteltu. Parlamentti varmistaa, että tiedot ovat laajalti saatavilla toimielimessä.

Parlamentti pyrkii välttämään suullisten tai kirjallisten kysymysten esittämistä aiheista, joista komissio on jo ilmoittanut kantansa parlamentille kirjallisella seurantaa koskevalla tiedonannolla.

Komissio sitoutuu raportoimaan kaikkien Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan mukaisesti esitettyjen ehdotuksen tekemistä koskevien pyyntöjen (lainsäädäntöaloitetta koskeva mietintö) konkreettisesta seurannasta kolmen kuukauden kuluessa vastaavan päätöslauselman hyväksymisestä täysistunnossa. Komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen viimeistään vuoden kuluttua pyynnön esittämisestä tai sisällyttää ehdotuksen seuraavan vuoden työohjelmaansa. Jos komissio ei tee ehdotusta, se esittää parlamentille yksityiskohtaiset perustelut.

Komissio sitoutuu tekemään parlamentin kanssa tiivistä yhteistyötä varhaisessa vaiheessa, kun on kyse kansalaisaloitteisiin perustuvista lainsäädäntöaloitteita koskevista pyynnöistä.

Vastuuvapauden myöntämistä koskevaan menettelyyn sovelletaan 31 kohdassa vahvistettuja erityismääräyksiä.

17. Kun lainsäädäntöä koskevia aloitteita, suosituksia tai pyyntöjä esitetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 289 artiklan 4 kohdan mukaisesti, komissio tiedottaa pyydettäessä parlamentille näitä ehdotuksia koskevasta kannastaan asiasta vastaavassa parlamentin valiokunnassa.

18. Molemmat toimielimet sopivat suhteita kansallisiin parlamentteihin koskevasta yhteistyöstä.

Parlamentti ja komissio tekevät yhteistyötä pannakseen täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta. Tähän yhteistyöhön kuuluvat järjestelyt, jotka koskevat tarvittaessa kansallisten parlamenttien antamien perusteltujen lausuntojen kääntämistä.

Jos Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 7 artiklassa tarkoitetut kynnysarvot saavutetaan, komissio toimittaa kansallisten parlamenttien esittämien kaikkien perusteltujen lausuntojen käännökset ja ilmoittaa kantansa niihin.

19. Komissio toimittaa parlamentille luettelon asiantuntijaryhmistään, jotka on perustettu avustamaan komissiota sen aloiteoikeuden käyttämisessä. Luettelo saatetaan säännöllisesti ajan tasalle ja julkaistaan.

Komissio antaa tässä yhteydessä asiasta vastaavalle parlamentin valiokunnalle, valiokunnan puheenjohtajan nimenomaisesta ja perustellusta pyynnöstä, sopivalla tavalla tiedot kyseisten ryhmien toiminnasta ja kokoonpanosta.

20. Molemmat toimielimet käyvät sopivien menettelyjen avulla rakentavaa vuoropuhelua merkittävistä hallinnollisista asioista ja erityisesti kysymyksistä, jotka vaikuttavat suoraan parlamentin omaan hallintoon.

21. Parlamentti pyytää lausuntoa komissiolta, kun se ehdottaa suhteita komissioon koskevien työjärjestyksen kohtien muuttamista.

22. Jos tämän puitesopimuksen mukaisesti toimitettujen tietojen yhteydessä vedotaan luottamuksellisuuteen, asiassa sovelletaan liitteen II määräyksiä.

ii)    Kansainväliset sopimukset ja laajentuminen

23. Parlamentille ilmoitetaan välittömästi ja täysipainoisesti kansainvälisiä sopimuksia koskevien neuvottelujen ja niiden tekemisen kaikista vaiheista, neuvotteluohjeiden määritteleminen mukaan luettuna. Komissio toimii siten, että se huolehtii täysipainoisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan mukaisista velvoitteistaan ja ottaa huomioon kunkin toimielimen aseman Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Komissio noudattaa liitteessä III vahvistettuja järjestelyjä.

24. Edellä 23 kohdassa mainitut tiedot toimitetaan parlamentille riittävän ajoissa, jotta tämä voi halutessaan ilmaista näkemyksensä asiasta ja komissio voi ottaa asianmukaisesti huomioon parlamentin näkemykset siltä osin kuin se on mahdollista. Tiedot annetaan parlamentille yleensä toimivaltaisen valiokunnan välityksellä tai tarvittaessa täysistuntojen yhteydessä. Ne annetaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa useammalle kuin yhdelle parlamentin valiokunnalle.

Parlamentti ja komissio sitoutuvat luomaan asianmukaiset menettelyt ja takeet sille, että komissio välittää luottamuksellisia tietoja liitteen II määräysten mukaisesti.

25. Molemmat toimielimet tunnustavat sen, että niiden erilaisista asemista johtuen komissio edustaa Euroopan unionia kansainvälisissä neuvotteluissa lukuun ottamatta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä muita perussopimuksissa määriteltyjä tapauksia.

Kun komissio edustaa unionia kansainvälisissä konferensseissa, se helpottaa parlamentin pyynnöstä Euroopan parlamentin jäsenistä muodostuvan valtuuskunnan ottamista mukaan tarkkailijoiksi unionin valtuuskuntiin, jotta parlamentille tiedotetaan välittömästi ja täysimääräisesti konferenssien edistymisestä. Komissio sitoutuu tiedottamaan tarvittaessa järjestelmällisesti neuvottelujen tuloksista parlamentin valtuuskunnalle.

Euroopan parlamentin jäsenet eivät voi osallistua suoraan itse näihin neuvotteluihin. Komissio voi myöntää heille tarkkailijan aseman oikeudellisten, teknisten ja diplomaattisten mahdollisuuksien mukaisesti. Jos tämä evätään, komissio ilmoittaa parlamentille syyt epäämiseen.

Lisäksi komissio helpottaa Euroopan parlamentin jäsenten osallistumista tarkkailijoina kaikkiin toimialaansa kuuluviin asiaa koskeviin kokouksiin ennen neuvottelujaksoa ja sen jälkeen.

26. Komissio tiedottaa samoin edellytyksin parlamentille järjestelmällisesti monenvälisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa unioni on mukana, perustuvien elinten kokouksista ja helpottaa Euroopan parlamentin jäsenten pääsyä tarkkailijoiksi unionin valtuuskuntiin, kun näissä elimissä tehdään parlamentin hyväksyntää edellyttäviä päätöksiä tai päätöksiä, joiden toteuttaminen saattaa edellyttää säädösten antamista tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

27. Komissio antaa myös kansainvälisiin konferensseihin lähetettäviin unionin valtuuskuntiin kuuluvalle parlamentin valtuuskunnalle pääsyn kaikkiin näitä tapahtumia koskeviin unionin käytettävissä oleviin palveluihin toimielinten hyvää yhteistyötä koskevan yleisen periaatteen mukaisesti ja käytettävissä olevan logistiikan huomioon ottaen.

Parlamentin puhemies lähettää komission puheenjohtajalle vähintään neljä viikkoa ennen konferenssin alkamista ehdotuksen, joka koskee unionin valtuuskuntaan sisällytettävää parlamentin valtuuskuntaa ja jossa mainitaan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtaja sekä valtuuskuntaan kuuluvien Euroopan parlamentin jäsenten määrä. Tätä määräaikaa voidaan poikkeuksellisesti lyhentää asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

Parlamentin valtuuskuntaan kuuluvien Euroopan parlamentin jäsenten ja avustavan henkilöstön määrä suhteutetaan unionin valtuuskunnan kokoon.

28. Komissio tiedottaa parlamentille täysimääräisesti liittymisneuvottelujen etenemisestä ja erityisesti merkittävistä näkökohdista ja kehityskuluista siten, että tämä voi esittää näkemyksensä hyvissä ajoin asianmukaisia parlamentaarisia menettelyjä noudattaen.

29. Kun parlamentti antaa 28 kohdassa tarkoitettuja kysymyksiä koskevan suosituksen työjärjestyksensä 90 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja kun komissio katsoo tärkeiden syiden vuoksi, että se ei voi noudattaa tätä suositusta, se selvittää nämä syyt parlamentin täysistunnossa tai asiasta vastaavan valiokunnan seuraavassa kokouksessa.

iii)    Talousarvion toteuttaminen

30. Ennen kuin komissio tekee tuenantajamaiden konferenssissa uusia rahoitustoimia edellyttäviä rahoituslupauksia, se tiedottaa asiasta budjettivallan käyttäjälle ja tarkastelee sen esittämiä huomautuksia.

31. Komissio toimittaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklassa määrätyn, vuosittaista vastuuvapauden myöntämistä koskevan menettelyn osalta kyseisen vuoden talousarvion toteuttamiseen liittyvät sellaiset valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot, joita parlamentin työjärjestyksen liitteen VII mukaisesti vastuuvapauden myöntämisestä vastaavan valiokunnan puheenjohtaja tätä varten pyytää.

Jos uusia seikkoja tulee ilmi koskien aikaisempia vuosia, joiden osalta vastuuvapaus on jo myönnetty, komissio toimittaa kaikki niihin liittyvät tarpeelliset tiedot, jotta päästään molempien osapuolten kannalta hyväksyttävään ratkaisuun.

iv)    Suhteet sääntelyvirastoihin

32. Sääntelyvirastojen pääjohtajiksi nimettyjen henkilöiden olisi tultava parlamentin valiokunnan järjestämiin kuulemistilaisuuksiin.

Lisäksi komissio ja parlamentti pyrkivät maaliskuussa 2009 perustetun virastoja käsittelevän toimielinten välisen ryhmän työskentelyssä yhteiseen lähestymistapaan, joka koskee erillisvirastojen asemaa unionin toimielinjärjestelmässä, ja yhteisiin ohjeisiin, jotka koskevat näiden virastojen perustamista, rakennetta ja toimintaa sekä rahoitusta, talousarviota, valvontaa ja hallinnointia koskevia kysymyksiä.

IV.    LAINSÄÄDÄNTÖMENETTELYJÄ JA SUUNNITTELUA KOSKEVA YHTEISTYÖ

i)    Komission työohjelma ja Euroopan unionin ohjelmasuunnittelu

33. Komissio käynnistää unionin vuosittaisen ja monivuotisen ohjelmasuunnittelun pyrkien toimielinten välisiin sopimuksiin.

34. Komissio esittelee vuosittain työohjelmansa.

35. Molemmat toimielimet tekevät yhteistyötä liitteessä IV vahvistetun aikataulun mukaisesti.

Komissio ottaa huomioon parlamentin ilmaisemat painopistealueet.

Komissio antaa riittävän yksityiskohtaiset tiedot siitä, mihin sen työohjelman kullakin kohdalla pyritään.

36. Komissio selittää, miksi se ei voi tehdä työohjelmassa tarkoitettuja yksittäisiä ehdotuksia kyseisenä vuonna tai miksi se poikkeaa työohjelmasta. Toimielinten välisistä suhteista vastaava komission varapuheenjohtaja sitoutuu antamaan säännöllisesti valiokuntien puheenjohtajakokoukselle selvityksen meneillään olevan vuoden komission työohjelman poliittisen toteuttamisen suurista linjoista.

ii)    Säädösten hyväksymistä koskevat menettelyt

37. Komissio sitoutuu tarkastelemaan huolellisesti kaikkia parlamentin lainsäädäntöehdotuksiin hyväksymiä tarkistuksia pyrkien ottamaan ne huomioon muutetussa ehdotuksessa.

Antaessaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan mukaisesti lausuntoa lainsäädäntöä koskevista tarkistuksista, jotka parlamentti on esittänyt neuvostolle, komissio sitoutuu ottamaan mahdollisimman tarkoin huomioon toisessa käsittelyssä hyväksytyt tarkistukset; jos komissio tärkeiden syiden vuoksi ja kollegion asiaa harkittua päättää jättää pois tai päättää olla hyväksymättä näitä tarkistuksia, se selvittää kantaansa parlamentille tai joka tapauksessa parlamentin tarkistuksista antamassaan lausunnossa, kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdassa edellytetään.

38. Parlamentti sitoutuu siihen, että kun se käsittelee aloitetta, jonka on tehnyt vähintään yksi neljäsosa jäsenvaltioista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 76 artiklan mukaisesti, mietintöä ei hyväksytä asiasta vastaavassa valiokunnassa ennen kuin komissiolta on saatu lausunto aloitteesta.

Komissio sitoutuu antamaan lausuntonsa tällaisesta aloitteesta viimeistään 10 viikon kuluttua sen jättämisestä.

39. Komissio antaa hyvissä ajoin yksityiskohtaisen selvityksen ennen kuin se peruuttaa jonkin ehdotuksensa, johon parlamentti on jo ilmaissut kantansa ensimmäisessä käsittelyssä.

Komissio tarkastelee aina toimikautensa alussa kaikkia ehdotuksia, joiden käsittely on vielä kesken, vahvistaakseen ne poliittisesti tai peruuttaakseen ne ja ottaa asianmukaisesti huomioon parlamentin näkemykset.

40. Parlamentin kuulemista edellyttävien erityisten lainsäädäntömenettelyjen sekä muiden menettelyjen, kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 artiklassa tarkoitetun menettelyn, osalta komissio:

i) toteuttaa toimia parantaakseen parlamentin osallistumista siten, että sen näkemykset voidaan ottaa huomioon mahdollisimman hyvin, ja erityisesti varmistaa, että parlamentilla on riittävästi aikaa komission ehdotuksen käsittelyyn;

ii) varmistaa, että neuvoston eri elimiä muistutetaan hyvissä ajoin siitä, että poliittinen sopimus komission ehdotuksista on tehtävä vasta parlamentin annettua lausuntonsa; komissio pyytää, että keskustelu asiasta päätetään ministeritasolla vasta sitten, kun neuvoston jäsenille on annettu kohtuullisesti aikaa tutustua parlamentin lausuntoon;

iii) varmistaa, että neuvosto noudattaa Euroopan unionin tuomioistuimen vahvistamia periaatteita, jotka koskevat parlamentin kuulemista uudelleen siinä tapauksessa, että neuvosto muuttaa huomattavasti komission ehdotusta; komissio tiedottaa parlamentille mahdollisesti tekemistään muistutuksista, jotka koskevat uudelleen kuulemisen välttämättömyyttä;

iv) sitoutuu tarvittaessa peruuttamaan parlamentin hylkäämät lainsäädäntöehdotukset. Siinä tapauksessa, että se tärkeistä syistä ja kollegion asiaa harkittua päättää pitäytyä ehdotuksessaan, komissio selvittää nämä syyt parlamentille annettavassa julkilausumassa.

41. Parantaakseen lainsäädäntötyön suunnittelua parlamentti sitoutuu:

i) suunnittelemaan esityslistojensa lainsäädäntöosat siten, että ne ovat sopusoinnussa voimassa olevan komission työohjelman ja siitä antamiensa päätöslauselmien kanssa pyrkien erityisesti parantamaan ensisijaisten keskustelujen suunnittelua;

ii) noudattamaan kohtuullisia määräaikoja vahvistaessaan kantansa ensimmäisessä käsittelyssä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä tai antaessaan lausuntonsa kuulemismenettelyssä edellyttäen, että se on menettelyn kannalta hyödyllistä;

iii) nimeämään tulevien ehdotusten esittelijät mahdollisuuksien mukaan heti komission työohjelman hyväksymisen jälkeen;

iv) antamaan ehdottoman etusijan uudelleenkuulemispyyntöjen käsittelylle edellyttäen, että sille on toimitettu kaikki tarpeelliset tiedot.

iii)    Parempaa lainsäädäntöä koskevat kysymykset

42. Komissio varmistaa, että sen vastuulle kuuluvat vaikutusten arvioinnit tehdään soveltaen avointa menettelyä, jolla taataan riippumaton arviointi. Vaikutusten arvioinnin tulokset julkaistaan hyvissä ajoin ja niissä otetaan huomioon eri skenaariot, toimenpiteiden toteuttamatta jättäminen mukaan luettuna, ja ne esitellään periaatteessa asiasta vastaavalle valiokunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjassa N:o 1 ja 2 tarkoitetun kansallisille parlamenteille tietojen antamisen aikana.

43. Komissio käyttää tarvittaessa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ei-sitovaa lainsäädäntöä niillä aloilla, joilla parlamentti yleensä osallistuu lainsäädäntömenettelyyn, annettuaan ensin parlamentille mahdollisuuden ilmaista näkemyksensä. Komissio antaa parlamentille yksityiskohtaisen selvityksen siitä, kuinka sen näkemykset on otettu huomioon ehdotusta hyväksyttäessä.

44. Varmistaakseen unionin lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen ja soveltamisen paremman seurannan komissio ja parlamentti pyrkivät sisällyttämään osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamiseen pakolliset vastaavuustaulukot ja sitovat määräajat, jotka eivät direktiivien yhteydessä saa yleensä olla kahta vuotta pidempiä.

Komissio antaa erityiskertomusten ja unionin lainsäädännön soveltamista koskevan vuosittaisen selonteon ohella parlamentille yhteenvetona tiedot kaikista rikkomusmenettelyistä alkaen virallisista ilmoituksista ja parlamentin niin pyytäessä myös tapauskohtaisesti ja noudattaen luottamuksellisuutta koskevia määräyksiä ja erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen tunnustamia luottamuksellisuutta koskevia määräyksiä asioista, joita rikkomusmenettely koskee.

V.    KOMISSION OSALLISTUMINEN PARLAMENTIN MENETTELYIHIN

45. Komissio asettaa pyydettäessä läsnäolonsa parlamentin täysistunnoissa ja sen muiden elinten kokouksissa etusijalle muihin samaan aikaan järjestettäviin tapahtumiin tai samaan aikaan esitettyihin kutsuihin nähden.

Komissio pyrkii erityisesti varmistamaan, että komission jäsenet ovat pääsääntöisesti paikalla täysistunnoissa käsiteltäessä heidän vastuualueeseensa kuuluvia esityslistan kohtia aina, kun parlamentti sitä pyytää. Tätä sovelletaan puheenjohtajakokouksen edeltävällä istuntojaksolla hyväksymiin alustaviin esityslistaluonnoksiin.

Parlamentti pyrkii varmistamaan, että komission tietyn jäsenen vastuualueeseen kuuluvat istuntojakson esityslistalla olevat kohdat kootaan pääsääntöisesti yhteen.

46. Parlamentin pyynnöstä määrätään komission puheenjohtajan kanssa säännöllisesti pidettävästä kyselytunnista. Kyselytunti koostuu kahdesta osasta: ensimmäinen osa pidetään täysin spontaanisti poliittisten ryhmien johtajien tai heidän edustajiensa kanssa; toinen osa varataan etukäteen sovitulle poliittiselle aiheelle ja se pidetään viimeistään kulloistakin istuntojaksoa edeltävän viikon torstaina, mutta kysymyksiä ei valmistella etukäteen.

Lisäksi järjestetään nykyisen kyselytunnin uudistamiseen pyrkien komission jäsenten, ulkosuhteista vastaava komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja mukaan luettuna, kyselytunti komission puheenjohtajan kanssa pidettävän kyselytunnin mallin mukaisesti. Komission jäsenten kyselytunti koskee kunkin komission jäsenen vastuualuetta.

47. Komission jäseniä kuullaan heidän pyynnöstään.

Molemmat toimielimet sopivat toimielimille myönnettävän puheajan jakamista koskevista yleisistä määräyksistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 230 artiklan soveltamista.

Molemmat toimielimet sopivat, että niiden viitteellistä puheajan jakamista olisi noudatettava.

48. Komission jäsenten läsnäolon varmistamiseksi parlamentti sitoutuu tekemään parhaansa, jotta lopullista esityslistaluonnosta noudatetaan.

Parlamentti ilmoittaa välittömästi komissiolle, jos se tekee muutoksia lopulliseen esityslistaluonnokseen tai siirtää kohtien käsittelyjärjestystä istuntojakson esityslistan sisällä. Komissio tekee parhaansa, jotta asiasta vastaava komission jäsen on paikalla.

49. Komissio voi tehdä ehdotuksia kohtien sisällyttämiseksi esityslistalle, ei kuitenkaan enää sen kokouksen jälkeen, jossa puheenjohtajakokous päättää istuntojakson lopullisesta esityslistaluonnoksesta. Parlamentti ottaa tällaiset ehdotukset mahdollisimman tarkoin huomioon.

50. Parlamentin valiokuntien on pyrittävä noudattamaan esityslistaluonnostaan ja esityslistaansa.

Komissiolle ilmoitetaan välittömästi, jos parlamentin valiokunta tarkistaa esityslistaluonnostaan tai esityslistaansa. Parlamentin valiokuntien on erityisesti pyrittävä noudattamaan kohtuullisia määräaikoja, jotta komission jäsenten on mahdollista olla läsnä niiden kokouksissa.

Siinä tapauksessa, että komission jäsentä ei ole nimenomaisesti pyydetty olemaan läsnä valiokunnan kokouksessa, komissio varmistaa, että sitä edustaa asianmukaisen tason toimivaltainen virkamies.

Parlamentin valiokunnat pyrkivät sovittamaan toimintansa yhteen ja välttämään samasta aiheesta pidettäviä samanaikaisia kokouksia ja pyrkivät pidättymään esityslistasta poikkeamisesta, jotta komissio voi varmistaa edustuksensa asianmukaisen tason.

Jos korkean tason virkamiestä (pääosaston pääjohtajaa tai johtajaa) on pyydetty olemaan läsnä komission ehdotusta käsittelevässä valiokunnan kokouksessa, komission edustaja voi osallistua asian käsittelyyn.

VI.    LOPPUMÄÄRÄYKSET

51. Komissio vahvistaa sitoutuvansa tarkastelemaan mahdollisimman pian säädöksiä, joita ei ole mukautettu valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, jotta se voi arvioida, onko näitä välineitä mukautettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa tarkoitettuun delegoitujen säädösten järjestelmään.

Lopullisena tavoitteena on perussopimuksen kanssa täysin yhdenmukainen ja johdonmukainen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten järjestelmä, ja siihen olisi päästävä arvioimalla vaiheittain nykyisin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvien toimenpiteiden luonnetta ja sisältöä, jotta ne voidaan mukauttaa aikanaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa määrättyyn järjestelmään.

52. Tämän puitesopimuksen määräykset täydentävät toimielinten välistä sopimusta paremmasta lainsäädännöstä ( 1 ) vaikuttamatta sen soveltamiseen eivätkä ne edellytä toimielinten välisen sopimuksen tarkistamista. Molemmat toimielimet sitoutuvat sopimaan tärkeimmistä muutoksista kun valmistellaan neuvotteluja parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen mukauttamiseksi Lissabonin sopimuksella vahvistettuihin uusiin määräyksiin ja ottaen huomioon nykyiset käytänteet ja tämä puitesopimus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tulevia parlamentin, komission ja neuvoston välisiä neuvotteluja.

Molemmat toimielimet sopivat myös, että lainsäädännön parantamista koskevaa nykyistä toimielinten välistä yhteysmekanismia on vahvistettava poliittisella ja teknisellä tasolla, jotta kyetään varmistamaan parlamentin, komission ja neuvoston tehokas yhteistyö.

53. Komissio sitoutuu käynnistämään nopeasti unionin vuotuisten ja monivuotisten ohjelmien laatimisen pyrkien toimielinten välisiin sopimuksiin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan mukaisesti.

Komission työohjelma on komission panos unionin vuotuisten ja monivuotisten ohjelmien laatimisessa. Kun komissio on hyväksynyt työohjelmansa, olisi järjestettävä parlamentin, neuvoston ja komission kolmikantakokous, jossa pyritään pääsemään sopimukseen unionin ohjelmien laatimisesta.

Tässä yhteydessä ja heti kun parlamentti, neuvosto ja komissio ovat päässeet yhteisymmärrykseen unionin ohjelmien laatimisesta molemmat toimielimet arvioivat uudelleen voimassa olevan puitesopimuksen ohjelmien laatimista koskevia määräyksiä.

Parlamentti ja komissio kehottavat neuvostoa ryhtymään mahdollisimman pian keskusteluihin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklassa tarkoitetusta unionin ohjelmien laatimisesta.

54. Molemmat toimielimet tekevät säännöllisin väliajoin arvion tämän puitesopimuksen ja sen liitteiden käytännön soveltamisesta. Arvio suoritetaan vuoden 2011 loppuun mennessä käytännön kokemusten perusteella.
LIITE I

Komission tapaamiset kansallisten asiantuntijoiden kanssa

Tässä liitteessä vahvistetaan puitesopimuksen 15 kohtaa koskevat yksityiskohtaiset määräykset.

1.    Soveltamisala

Puitesopimuksen 15 kohdan määräykset koskevat seuraavia kokouksia:

1) Komission kokoukset, jotka pidetään komission perustamissa asiantuntijaryhmissä ja joihin kutsutaan kansallisia viranomaisia kaikista jäsenvaltioista, edellyttäen että ne koskevat unionin lainsäädännön, myös ei-sitovan lainsäädännön ja delegoitujen säädösten, valmistelua ja täytäntöönpanoa.

2) Komission ad hoc -kokoukset, joihin kutsutaan kansallisia viranomaisia kaikista jäsenvaltioista, edellyttäen että ne koskevat unionin lainsäädännön, myös ei-sitovan lainsäädännön ja delegoitujen säädösten, valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Puitesopimusta ei sovelleta komiteamenettelyyn osallistuvien komiteoiden kokouksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta nykyisiä ja tulevia erityisjärjestelyjä, jotka koskevat tietojen antamista Euroopan parlamentille komission täytäntöönpanovallan käytöstä ( 2 ).

2.    Parlamentille annettavat tiedot

Komissio sitoutuu lähettämään Euroopan parlamentille samat edellä mainittuja kokouksia koskevat asiakirjat kuin mitä se lähettää kansallisille viranomaisille. Komissio lähettää nämä asiakirjat, esityslistat mukaan luettuina, parlamentin viralliseen postilaatikkoon samaan aikaan kuin ne lähetetään kansallisille asiantuntijoille.

3.    Parlamentin asiantuntijoiden kutsuminen

Komissio voi parlamentin pyynnöstä päättää esittää parlamentille kutsun lähettää parlamentin asiantuntijoita 1 kohdassa tarkoitettuihin kansallisten asiantuntijoiden kanssa järjestettäviin tapaamisiin.
LIITE II

Luottamuksellisten tietojen toimittaminen parlamentille

1.    Soveltamisala

1.1 Tässä liitteessä määrätään 1.2. kohdassa määriteltyjen komission luottamuksellisten tietojen toimittamisesta parlamentille ja niiden käsittelystä parlamentin käyttäessä valtaoikeuksiaan ja toimivaltaansa. Molemmat toimielimet toimivat lojaalin yhteistyön vastavuoroista velvoitetta noudattaen, täydellisen keskinäisen luottamuksen hengessä ja noudattaen tarkoin perussopimusten asiaa koskevia määräyksiä.

1.2 ”Tiedolla” tarkoitetaan kaikkea suullista ja kirjallista tietoa sen muodosta ja antajasta riippumatta.

1.2.1 ”Luottamuksellisella tiedolla” tarkoitetaan EU:n turvaluokiteltua tietoa ja muuta luottamuksellista tietoa, jota ei ole turvaluokiteltu.

1.2.2 ”EU:n turvaluokitellulla tiedolla” tarkoitetaan kaikkea tietoa ja aineistoa, jonka turvaluokitus on ”TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET”, ”SECRET UE”, ”CONFIDENTIEL UE” tai ”RESTREINT UE” tai jossa on vastaavat kansalliset tai kansainväliset turvaluokitusmerkinnät ja jonka luvaton ilmitulo vahingoittaisi jollakin tavalla unionin tai yhden tai useamman jäsenvaltion etuja riippumatta siitä, onko tällainen tieto peräisin unionin sisältä vai onko se saatu jäsenvaltioilta, kolmansilta valtioilta vai kansainvälisiltä järjestöiltä.

a)

TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET : Tätä turvaluokkaa sovelletaan vain sellaiseen tietoon ja aineistoon, jonka luvaton ilmitulo saattaisi vahingoittaa poikkeuksellisen vakavasti unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja.

b)

SECRET UE : Tätä turvaluokkaa sovelletaan vain sellaiseen tietoon ja aineistoon, jonka luvaton ilmitulo saattaisi vahingoittaa vakavasti unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja.

c)

CONFIDENTIEL UE : Tätä turvaluokkaa sovelletaan sellaiseen tietoon ja aineistoon, jonka luvaton ilmitulo saattaisi haitata Euroopan unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja.

d)

RESTREINT UE : Tätä turvaluokkaa sovelletaan sellaiseen tietoon ja aineistoon, jonka luvaton ilmitulo saattaisi olla epäedullista unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion etujen kannalta.

1.2.3 ”Muulla luottamuksellisella tiedolla” tarkoitetaan kaikkea muuta luottamuksellista tietoa, kuten salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa, jota parlamentti on pyytänyt ja/tai jonka komissio on toimittanut.

1.3 Komissio huolehtii siitä, että parlamentti saa luottamukselliset tiedot tämän liitteen määräysten mukaisesti silloin, kun komissio on saanut luottamuksellisten tietojen toimittamista koskevan pyynnön jostakin 1.4 kohdassa mainitusta parlamentin elimestä tai mainitulta viranhaltijalta. Komissio voi myös toimittaa omasta aloitteestaan luottamuksellisia tietoja parlamentille tämän liitteen määräysten mukaisesti.

1.4 Seuraavat elimet voivat pyytää tämän liitteen mukaisesti luottamuksellisia tietoja komissiolta:

 parlamentin puhemies,

 parlamentin asianomaisten valiokuntien puheenjohtajat,

 puhemiehistö ja puheenjohtajakokous, ja

 kansainväliseen konferenssiin lähetettyyn unionin valtuuskuntaan kuuluvan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtaja.

1.5 Tämän liitteen soveltamisalan piiriin eivät kuulu tiedot, jotka liittyvät rikkomusmenettelyihin tai kilpailun alalla noudatettaviin menettelyihin, jos nämä tiedot käsittävää komission lopullista päätöstä ei ole tehty tai Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota ei ole annettu sillä hetkellä, kun 1.4 kohdassa mainittu parlamentin elin tai viranhaltija esittää pyynnön luottamuksellisten tietojen toimittamiseksi, eivätkä tiedot, jotka koskevat unionin taloudellisten etujen suojaamista. Tämä ei rajoita puitesopimuksen 44 kohdan soveltamista eikä talousarvion valvontaa koskevia parlamentin oikeuksia.

1.6 Nämä määräykset eivät kuitenkaan rajoita Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä huhtikuuta 1995 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY ( 3 ) eivätkä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) perustamisesta 28 päivänä huhtikuuta 1999 tehdyn komission päätöksen 1999/352/EY, EHTY, Euratom ( 4 ) soveltamista.

2.    Yleiset säännöt

2.1 Komissio toimittaa viipymättä 1.4 kohdassa mainitun parlamentin elimen tai viranhaltijan pyynnöstä tälle kaikki luottamukselliset tiedot, jotka ovat tarpeen parlamentin käyttäessä valtaoikeuksiaan ja toimivaltaansa. Molemmat toimielimet kunnioittavat toimivaltaansa käyttäessään ja tehtäviään hoitaessaan:

 perusoikeuksia, puolustautumisoikeudet ja yksityiselämän suoja mukaan lukien,

 oikeudenkäyntimenettelyjä ja kurinpitomenettelyjä koskevia säännöksiä,

 liikesalaisuuksien ja kauppasuhteiden suojaa,

 unionin etuja, erityisesti niitä, jotka liittyvät yleiseen turvallisuuteen, puolustukseen, kansainvälisiin suhteisiin, valuutan vakauteen sekä taloudellisiin etuihin.

Jos asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen, se siirretään parlamentin puhemiehen ja komission puheenjohtajan ratkaistavaksi.

Jonkin valtion, toimielimen tai kansainvälisen järjestön luovuttamat luottamukselliset tiedot toimitetaan vain, jos kyseinen valtio, toimielin tai kansainvälinen järjestö antaa siihen suostumuksensa.

2.2 EU:n turvaluokiteltu tieto toimitetaan parlamentille, joka käsittelee ja suojaa sen muiden unionin toimielinten ja erityisesti komission soveltamien turvallisuutta koskevien yhteisten vähimmäisstandardien mukaisesti.

Kun turvaluokiteltu tieto on peräisin komissiolta, se varmistaa, että sovelletaan asianmukaisia turvaluokitustasoja kansainvälisten standardien ja määritelmien sekä komission sisäisten sääntöjen mukaisesti, samalla kun otetaan asianmukaisesti huomioon, että parlamentin on saatava turvaluokiteltuja asiakirjoja voidakseen käyttää tehokkaasti oikeuksiaan ja toimivaltaansa.

2.3 Jos jonkin tiedon luottamuksellisuutta tai sen turvaluokituksen tason asianmukaisuutta epäillään tai jos on tarpeen määrittää luottamuksellisen tiedon toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 3.2 kohdassa mainittujen vaihtoehtojen mukaisesti, molemmat toimielimet kuulevat toisiaan viipymättä ja ennen asiakirjan lähettämistä. Näissä kuulemisissa parlamenttia edustaa kyseessä olevan parlamentin elimen puheenjohtaja, tarvittaessa yhdessä pyynnön esittäneen esittelijän tai viranhaltijan kanssa. Komissiota edustaa asiasta vastaava komission jäsen kuultuaan ensin turvallisuusasioista vastaavaa komission jäsentä. Jos asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen, se siirretään parlamentin puhemiehen ja komission puheenjohtajan ratkaistavaksi.

2.4 Jos 2.3 kohdassa mainitussa menettelyssä ei päästä yhteisymmärrykseen, parlamentin puhemies pyytää parlamentin elimen tai pyynnön esittäneen viranhaltijan perustellusta pyynnöstä komissiota toimittamaan vastaavasti merkityssä asianmukaisessa määräajassa kyseisen luottamuksellisen tiedon ilmoittaen samalla, mitä 3.2 kohdassa mainituista menettelyistä noudatetaan. Komissio ilmoittaa parlamentille ennen määräajan päättymistä kirjallisesti lopullisen kantansa. Parlamentti varaa itselleen oikeuden käyttää tarvittaessa kanneoikeuttaan.

2.5 EU:n turvaluokitellun tiedon saanti myönnetään henkilöstön luotettavuusselvitykseen sovellettavien määräysten mukaisesti.

2.5.1 TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET-, SECRET UE- ja CONFIDENTIEL UE -turvaluokan tiedon saanti voidaan taata vain niille parlamentin virkamiehille ja parlamentin poliittisten ryhmien työntekijöille, joille tämä tieto on todella tarpeen ja jotka parlamentin elin tai viranhaltija on etukäteen nimennyt tällaista tietoa tarvitseviksi ja joille on tehty asianmukainen luotettavuusselvitys.

2.5.2 Parlamentin tehtävien hoitamisen ja toimivallan käyttämisen vuoksi jäsenille, joille ei ole tehty luotettavuusselvitystä, myönnetään CONFIDENTIEL UE -turvaluokan asiakirjojen saanti yhteisellä sopimuksella määriteltyjen käytännön järjestelyjen mukaisesti, mihin kuuluu valaehtoinen kirjallinen vakuutus siitä, että kyseiset jäsenet eivät paljasta tällaisten asiakirjojen sisältöä kenellekään kolmannelle.

SECRET UE -turvaluokan asiakirjojen saanti myönnetään jäsenille, joille on tehty asianmukainen luotettavuusselvitys.

2.5.3 Komission avustuksella toteutetaan järjestelyt, joilla varmistetaan, että parlamentti voi saada kansallisten viranomaisten luotettavuusselvityksessä tekemän tarvittavan työn tulokset mahdollisimman nopeasti.

Pyynnön yhteydessä ilmoitetaan yksityiskohtaiset tiedot henkilöryhmästä tai henkilöryhmistä, joille pyydetään lupaa saada luottamuksellista tietoa.

Ennen kuin lupa saada tällaista tietoa myönnetään, kullekin henkilölle on ilmoitettava tiedon luottamuksellisuuden tasosta ja siitä aiheutuvista turvallisuusvelvoitteista.

Kun tätä liitettä ja 4.1 ja 4.2 kohdassa tarkoitettuja tulevia turvallisuusjärjestelyjä tarkastellaan uudelleen, käsitellään samalla uudelleen myös luotettavuusselvityksiä koskevaa kysymystä.

3.    Yksityiskohtaiset säännöt luottamuksellisten tietojen saannista ja käsittelystä

3.1 Edellä 2.3 kohdassa ja tarpeen mukaan 2.4 kohdassa mainittuja menettelyjä noudattaen luovutetut luottamukselliset tiedot annetaan komission puheenjohtajan tai komission jäsenen vastuulla pyynnön esittäneen parlamentin elimen tai viranhaltijan saataville seuraavien edellytysten mukaisesti:

Parlamentti ja komissio varmistavat luottamuksellisen tiedon rekisteröinnin ja jäljitettävyyden.

Tämä tarkoittaa täsmällisemmin ilmaistuna, että komission pääsihteeristön keskuskirjaamo toimittaa CONFIDENTIEL UE- ja SECRET UE -turvaluokkaan kuuluvan EU:n turvaluokitellun tiedon asiasta vastaavalle Euroopan parlamentin yksikölle, joka antaa sen sovittujen järjestelyjen mukaisesti pyynnön esittäneen parlamentin elimen tai viranhaltijan saataville.

Komissio ja pyynnön esittänyt parlamentin jäsen tai viranhaltija sopivat TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET -turvaluokkaan kuuluvaa EU:n turvaluokiteltua tietoa koskevista lisäjärjestelyistä, joilla pyritään varmistamaan turvaluokitusta vastaava tiedon suojaaminen.

3.2 Tietojen saannista ja luottamuksellisuuden säilymiseksi noudatettavasta menettelystä sovitaan yhteisesti ennen tietojen toimittamista, sanotun rajoittamatta 2.2 ja 2.4 kohdan määräyksiä sekä 4.1 kohdassa tarkoitettuja tulevia turvallisuusjärjestelyjä. Kyseisen politiikan alalla toimivaltaisen komission jäsenen ja pyynnön esittäneen (puheenjohtajansa edustaman) parlamentin elimen tai viranhaltijan sopimuksessa valitaan asianmukaisen luottamuksellisuuden tason varmistamiseksi yksi 3.2.1. ja 3.2.2. kohdassa esitetyistä vaihtoehdoista.

3.2.1 Luottamuksellisten tietojen saajien suhteen olisi valittava yksi seuraavista vaihtoehdoista:

 parlamentin puhemies tapauksissa, joissa se on perusteltua täysin poikkeuksellisista syistä,

 puhemiehistö ja/tai puheenjohtajakokous,

 parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja ja esittelijä,

 kaikki asiasta vastaavan parlamentin valiokunnan jäsenet (varsinaiset jäsenet ja varajäsenet),

 kaikki Euroopan parlamentin jäsenet.

Luottamuksellisten tietojen julkistaminen tai niiden välittäminen muille on kiellettyä ilman komission hyväksyntää.

3.2.2 Luottamuksellisten tietojen käsittelyä koskevien järjestelyjen suhteen olisi valittava yksi seuraavista vaihtoehdoista:

a) asiakirjojen tutkiminen turvallisessa lukusalissa, jos niillä on CONFIDENTIEL UE- tai tätä tiukempi turvaluokitus;

b) kokouksen pitäminen suljetuin ovin siten, että läsnä ovat vain puhemiehistön ja puheenjohtajakokouksen jäsenet tai asiasta vastaavan parlamentin valiokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä ne parlamentin virkamiehet ja poliittisten ryhmien palveluksessa olevat parlamentin työntekijät, jotka puheenjohtaja on etukäteen nimennyt tällaista tietoa tarvitseviksi, joiden läsnäolo on ehdottoman välttämätöntä ja joille on tehty riittäväntasoinen luotettavuusselvitys, kun seuraavat edellytykset otetaan huomioon:

 kaikki asiakirjat voidaan numeroida ja ne voidaan jakaa kokouksen alussa ja kerätä takaisin sen päättyessä; niistä ei saa tehdä muistiinpanoja eikä ottaa valokopioita,

 kokouksen pöytäkirjaan ei tehdä mainintoja luottamuksellisena käsitellystä asiasta käydystä keskustelusta.

Asiakirjoista voidaan ennen niiden luovuttamista poistaa kaikki henkilötiedot.

Parlamentin edustajille suullisesti annettaviin luottamuksellisiin tietoihin sovelletaan vastaavaa suojatasoa kuin kirjallisina annettaviin luottamuksellisiin tietoihin. Tähän voi kuulua tiedon saajilta pyydettävä valaehtoinen vakuutus siitä, että he eivät paljasta tiedon sisältöä kenellekään kolmannelle.

3.2.3 Kun kirjallista tietoa tutkitaan turvallisessa lukusalissa, parlamentin on varmistettava, että seuraavat järjestelyt toteutetaan:

 luottamuksellisen tiedon turvallinen säilytysjärjestelmä,

 turvallinen lukusali ilman kopiokoneita, puhelimia, telekopiolaitetta, skanneria tai muita asiakirjojen jäljentämiseen tai välittämiseen soveltuvia teknisiä välineitä tms.,

 saliin pääsyä koskevat turvajärjestelyt, jotka edellyttävät allekirjoitusta sekä valaehtoista vakuutusta olla levittämättä tarkasteltuja luottamuksellisia tietoja.

3.2.4 Edellä esitetty ei estä toimielimiä sopimasta muista vastaavista järjestelyistä.

3.3 Jos näitä menettelyjä ei noudateta, sovelletaan parlamentin työjärjestyksen liitteeseen VIII sisältyviä määräyksiä seuraamuksista parlamentin jäsenille ja parlamentin virkamiehiin ja muihin työntekijöihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ( 5 ) 86 artiklaa tai Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 49 artiklaa.

4.    Loppumääräykset

4.1 Komissio ja parlamentti toteuttavat tarvittavat toimenpiteet tähän liitteeseen sisältyvien määräysten täytäntöönpanemiseksi.

Komission ja parlamentin toimivaltaiset yksiköt tekevät tätä tarkoitusta varten tiivistä yhteistyötä tämän liitteen määräysten täytäntöönpanemiseksi. Tähän kuuluu luottamuksellisen tiedon jäljitettävyyden todentaminen ja asiassa sovellettavien turvallisuusjärjestelyjen ja -standardien säännöllinen yhteinen valvonta.

Parlamentti sitoutuu mukauttamaan tarvittaessa sisäisiä määräyksiään, jotta tässä liitteessä olevat luottamuksellista tietoa koskevat turvallisuusmääräykset voidaan panna täytäntöön.

Parlamentti sitoutuu hyväksymään mahdollisimman pian tulevat turvallisuusjärjestelynsä ja todentamaan ne yhteisymmärryksessä komission kanssa pyrkien huolehtimaan turvallisuusstandardien vastaavuudesta. Näin saadaan aikaan tämän liitteen täysimääräinen vaikutus seuraaviin:

 luottamuksellisen tiedon käsittelyä ja säilyttämistä koskevat tekniset turvamääräykset ja -standardit, mukaan lukien fyysiset, henkilöstöä, asiakirjoja ja tietotekniikkaa koskevat turvatoimet,

 sellaisen erityisen valvonnasta vastaavan komitean perustaminen, jonka jäsenille on tehty asianmukainen luotettavuusselvitys TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET -turvaluokkaan luokitellun EU:n turvaluokitellun tiedon käsittelyä varten.

4.2 Parlamentti ja komissio arvioivat tätä liitettä uudelleen ja mukauttavat sitä tarvittaessa viimeistään puitesopimuksen 54 kohdassa tarkoitettuna arvion tekemisen ajankohtana seuraavien kehityssuuntauksien perusteella:

 tulevat turvallisuusjärjestelyt, joissa parlamentti ja komissio ovat mukana,

 muut sopimukset tai säädökset, jotka koskevat tietojen toimittamista toimielinten välillä.
LIITE III

Kansainvälisistä sopimuksista neuvotteleminen ja niiden tekeminen

Tässä liitteessä vahvistetaan yksityiskohtaiset järjestelyt sille, kuinka parlamentille annetaan tietoja puitesopimuksen 23, 24 ja 25 kohdassa tarkoitettuja kansainvälisiä sopimuksia koskevista neuvotteluista ja näiden sopimusten tekemisestä:

1) Komissio ilmoittaa parlamentille aikeestaan ehdottaa neuvottelujen käynnistämistä samaan aikaan kuin se ilmoittaa asiasta neuvostolle.

2) Kun komissio ehdottaa puitesopimuksen 24 kohdan määräysten mukaisesti neuvotteluohjeiden luonnosta pyrkien saamaan sille neuvoston hyväksynnän, se esittää luonnoksen samaan aikaan parlamentille.

3) Komissio ottaa parlamentin näkemykset asianmukaisesti huomioon neuvottelujen aikana.

4) Komissio ilmoittaa puitesopimuksen 23 kohdan määräysten mukaisesti parlamentille säännöllisesti ja välittömästi neuvottelujen käymisestä kunnes sopimus on parafoitu ja selittää, onko parlamentin näkemykset sisällytetty neuvoteltaviin teksteihin ja millä tavoin, tai esittää perustelut sille, miksi näin ei ole tehty.

5) Kun kansainvälisten sopimusten tekeminen edellyttää parlamentin hyväksyntää, komissio antaa parlamentille neuvotteluprosessin aikana kaikki asiaa koskevat tiedot, jotka se antaa myös neuvostolle (tai neuvoston nimittämälle erityiskomitealle). Tämä koskee hyväksyttyihin neuvotteluohjeisiin tehtäviä tarkistusehdotuksia, neuvoteltavien tekstien luonnoksia, hyväksyttyjä artikloita, sopimuksen parafoinnille sovittua ajankohtaa ja parafoitavan sopimuksen tekstiä. Komissio lähettää myös parlamentille, kuten se lähettää neuvostolle (tai neuvoston nimittämälle erityiskomitealle), kaikki kolmansilta saadut asiaa koskevat asiakirjat, edellyttäen että tälle on saatu asiakirjan luovuttajan hyväksyntä. Komissio tiedottaa asiasta vastaavalle parlamentin valiokunnalle neuvottelujen etenemisestä ja selittää erityisesti, millä tavoin parlamentin näkemykset on otettu huomioon.

6) Kun kansainvälisten sopimusten tekeminen ei edellytä parlamentin hyväksyntää, komissio varmistaa parlamentin välittömän ja täysimääräisen tiedottamisen antamalla sille vähintään tiedot, jotka koskevat neuvotteluohjeiden luonnosta, hyväksyttyjä neuvotteluohjeita ja tämän jälkeen neuvottelujen käymistä ja päätökseen saattamista.

7) Komissio antaa puitesopimuksen 24 kohdan määräysten mukaisesti parlamentille hyvissä ajoin perinpohjaiset tiedot siitä, milloin kansainvälinen sopimus parafoidaan, ja se ilmoittaa parlamentille mahdollisimman pian, milloin se aikoo ehdottaa sopimuksen väliaikaista soveltamista neuvostolle ja syyt tähän, jollei komissio ole kiireellisyyssyistä estynyt tekemästä näin.

8) Komissio ilmoittaa neuvostolle ja parlamentille samanaikaisesti ja hyvissä ajoin aikeestaan ehdottaa neuvostolle kansainvälisen sopimuksen soveltamisen keskeyttämistä ja syyt tähän.

9) Kun kansainväliset sopimukset kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätyn hyväksyntämenettelyn piiriin, komissio ilmoittaa parlamentille etukäteen kaikista sopimukseen hyväksyttävistä muutoksista, joita varten neuvosto on poikkeuksellisesti myöntänyt valtuudet Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti.
LIITE IV

Komission työohjelman aikataulu

Komission työohjelmassa on luettelo seuraavien vuosien lainsäädäntöehdotuksista ja muista kuin lainsäädäntöehdotuksista. Komission työohjelma kattaa kyseistä vuotta seuraavan vuoden ja siinä ilmoitetaan yksityiskohtaisesti komission painopistealueet seuraaville vuosille. Komission työohjelma voi siten toimia perustana parlamentin kanssa käytävälle jäsennellylle vuoropuhelulle, jossa pyritään yhteisymmärrykseen.

Komission työohjelmassa on myös kaavaillut aloitteet, jotka koskevat ei-sitovaa lainsäädäntöä, peruuttamista ja yksinkertaistamista.

1. Komission jäsenet pyrkivät kunkin vuoden alkupuoliskolla käymään parlamentin vastaavien valiokuntien kanssa jatkuvaa ja säännöllistä vuoropuhelua komission työohjelman toteuttamisesta kyseisenä vuotena ja tulevien komission työohjelmien valmistelemisesta. Kukin parlamentin valiokunta raportoi tämän säännöllisen vuoropuhelun perusteella sen tuloksista valiokuntien puheenjohtajakokoukselle.

2. Valiokuntien puheenjohtajakokous keskustelee samaan aikaan säännöllisesti toimielinten välisistä suhteista vastaavan komission varapuheenjohtajan kanssa arvioidakseen käynnissä olevan komission työohjelman täytäntöönpanotilannetta, keskustellakseen tulevan komission työohjelman valmistelusta ja tarkastellakseen parlamentin asiasta vastaavien valiokuntien ja komission vastaavien jäsenten jatkuvan kahdenvälisen vuoropuhelun tuloksia.

3. Valiokuntien puheenjohtajakokous toimittaa kesäkuussa puheenjohtajakokoukselle yhteenvetokertomuksen, jossa esitetään komission työohjelman toteuttamisen seurannan tulokset ja tulevaa komission työohjelmaa koskevat parlamentin painopistealueet, ja parlamentti tiedottaa asiasta komissiolle.

4. Parlamentti hyväksyy yhteenvetokertomuksen perusteella heinäkuun istuntojaksolla päätöslauselman, jossa esitetään sen kanta ja johon sisältyvät erityisesti pyynnöt, jotka perustuvat lainsäädäntöaloitetta koskeviin mietintöihin.

5. Kunkin vuoden syyskuun ensimmäisellä istuntojaksolla järjestetään unionin tilaa koskeva keskustelu, jossa komission puheenjohtaja pitää puheen, tarkastelee kuluvaa vuotta ja käsittelee seuraavien vuosien tulevia painopistealueita. Komission puheenjohtaja esittää samalla tätä varten parlamentille kirjallisesti keskeiset tekijät, jotka ohjaavat komission työohjelman valmistelemista seuraavaa vuotta varten.

6. Parlamentin asiasta vastaavat valiokunnat ja komission vastaavat jäsenet voivat syyskuun alusta lähtien kokoontua käydäkseen yksityiskohtaisempaa keskustelua kunkin politiikan alan tulevista painopistealueista. Näiden kokousten päätteeksi järjestetään valiokuntien puheenjohtajakokouksen ja komission kollegion jäsenten kokous ja tarvittaessa puheenjohtajakokouksen ja komission puheenjohtajan kokous.

7. Komissio hyväksyy lokakuussa työohjelman seuraavalle vuodelle. Tämän jälkeen komission puheenjohtaja esittelee tämän työohjelman parlamentille asianmukaisella tasolla.

8. Parlamentti voi järjestää keskustelun ja hyväksyä päätöslauselman joulukuun istuntojaksolla.

9. Tätä aikataulua sovelletaan kuhunkin säännölliseen ohjelmasuunnittelukierrokseen lukuun ottamatta vuosia, joina sekä järjestetään Euroopan parlamentin vaalit että komission toimikausi päättyy.

10. Tämä aikataulu ei vaikuta mahdollisiin tuleviin toimielinten välistä ohjelmasuunnittelua koskeviin sopimuksiin.( 1 ) EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

( 2 ) Euroopan parlamentille komiteamenettelyyn osallistuvien komiteoiden työstä tiedottaminen ja komiteamenettelyjä koskevat Euroopan parlamentin erioikeudet määritellään selvästi muissa välineissä: 1) menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehty neuvoston päätös 1999/468/EY (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23), 2) komiteamenettelyjä koskeva 3 päivänä kesäkuuta 2008 tehty Euroopan parlamentin ja komission välinen toimielinten välinen sopimus ja 3) välineet, joita tarvitaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan täytäntöön panemiseen.

( 3 ) EYVL L 113, 19.5.1995, s. 1.

( 4 ) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 20.

( 5 ) Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta sekä yhteisöjen virkamiehiin tilapäisesti sovellettavien erityisten toimenpiteiden laatimisesta 29 päivänä helmikuuta 1968 annettu neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68.