2010D0412 — FI — 13.07.2010 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010,

terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä

(2010/412/EU)

(EYV L 195, 27.7.2010, p.3)


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EYV L 202, 4.8.2010, s. 16  (412/2010)
▼B

NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010,

terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä

(2010/412/EU)EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 88 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 11 päivänä toukokuuta 2010 antamallaan päätöksellä komission aloittamaan Euroopan unionin puolesta neuvottelut unionin ja Yhdysvaltojen välillä rahaliikenteen sanomanvälitystietojen antamisesta Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön käyttöön terrorismin ja terrorismin rahoituksen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

(2)

28 päivänä kesäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/411/EU ( 1 ) nojalla terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskeva Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus allekirjoitettiin 28 päivänä kesäkuuta 2010 sillä varauksella, että se tehdään myöhemmin.

(3)

Sopimus olisi tehtävä.

(4)

Sopimuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, ennen muuta perusoikeuskirjan 7 artiklassa tunnustettua oikeutta yksityis- ja perhe-elämään, perusoikeuskirjan 8 artiklassa tunnustettua oikeutta henkilötietojen suojaan sekä perusoikeuskirjan 47 artiklassa tunnustettua oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Sopimusta olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Irlanti ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, se ei sido Irlantia eikä päätöstä sovelleta Irlantiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(7)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemaa koskevassa pöytäkirjassa N:o 22 olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen eikä se sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:1 artikla

Hyväksytään terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus, jäljempänä ’sopimus’ ( 2 ), unionin puolesta.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Komissiota kehotetaan esittämään Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta oikeudelliset ja tekniset puitteet tietojen valikoimiseksi Euroopan unionin alueella.

Viimeistään kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta komissiota kehotetaan esittämään kertomus EU:n vastaavan järjestelmän kehityksen edistymisestä sopimuksen 11 artikla huomioon ottaen.

Jollei EU:n vastaavaa järjestelmää ole perustettu viiden vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta, unioni harkitsee, aikooko se jatkaa sopimuksen voimassaoloa sen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää yhden tai useamman henkilön, jolla on valtuudet vaihtaa unionin puolesta sopimuksen 23 artiklassa tarkoitetut hyväksymiskirjat osoitukseksi siitä, että unioni suostuu tulemaan sopimuksen sitomaksi.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.( 1 ►C1  Katso tämän virallisen lehden sivu 1. ◄

( 2 ) Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.