02009R1223 — FI — 03.12.2020 — 025.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1223/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

kosmeettisista valmisteista

(uudelleenlaadittu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 342 22.12.2009, s. 59)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 344/2013, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2013,

  L 114

1

25.4.2013

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 483/2013, annettu 24 päivänä toukokuuta 2013,

  L 139

8

25.5.2013

►M3

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 658/2013, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2013,

  L 190

38

11.7.2013

►M4

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1197/2013, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013,

  L 315

34

26.11.2013

►M5

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 358/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014,

  L 107

5

10.4.2014

►M6

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 866/2014, annettu 8 päivänä elokuuta 2014,

  L 238

3

9.8.2014

►M7

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1003/2014, annettu 18 päivänä syyskuuta 2014,

  L 282

1

26.9.2014

►M8

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1004/2014, annettu 18 päivänä syyskuuta 2014,

  L 282

5

26.9.2014

►M9

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1190, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2015,

  L 193

115

21.7.2015

►M10

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1298, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015,

  L 199

22

29.7.2015

►M11

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/314, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2016,

  L 60

59

5.3.2016

►M12

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/621, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016,

  L 106

4

22.4.2016

►M13

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/622, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016,

  L 106

7

22.4.2016

►M14

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1120, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2016,

  L 187

1

12.7.2016

►M15

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1121, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2016,

  L 187

4

12.7.2016

►M16

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1143, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2016,

  L 189

40

14.7.2016

 M17

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1198, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2016,

  L 198

10

23.7.2016

►M18

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/237, annettu 10 päivänä helmikuuta 2017,

  L 36

12

11.2.2017

►M19

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/238, annettu 10 päivänä helmikuuta 2017,

  L 36

37

11.2.2017

►M20

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1224, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2017,

  L 174

16

7.7.2017

►M21

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1410, annettu 2 päivänä elokuuta 2017,

  L 202

1

3.8.2017

►M22

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1413, annettu 3 päivänä elokuuta 2017,

  L 203

1

4.8.2017

►M23

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/2228, annettu 4 päivänä joulukuuta 2017,

  L 319

2

5.12.2017

►M24

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/885, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2018,

  L 158

1

21.6.2018

►M25

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/978, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2018,

  L 176

3

12.7.2018

►M26

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1847, annettu 26 päivänä marraskuuta 2018,

  L 300

1

27.11.2018

►M27

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/680, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2019,

  L 115

3

2.5.2019

►M28

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/681, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2019,

  L 115

5

2.5.2019

►M29

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/698, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2019,

  L 119

66

7.5.2019

►M30

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/831, annettu 22 päivänä toukokuuta 2019,

  L 137

29

23.5.2019

 M31

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/1257, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2019,

  L 196

5

24.7.2019

►M32

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/1857, annettu 6 päivänä marraskuuta 2019,

  L 286

3

7.11.2019

►M33

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/1858, annettu 6 päivänä marraskuuta 2019,

  L 286

7

7.11.2019

►M34

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/1966, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019,

  L 307

15

28.11.2019

►M35

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/1682, annettu 12 päivänä marraskuuta 2020,

  L 379

31

13.11.2020

►M36

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/1683, annettu 12 päivänä marraskuuta 2020,

  L 379

34

13.11.2020

►M37

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/1684, annettu 12 päivänä marraskuuta 2020,

  L 379

42

13.11.2020


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 072, 15.3.2013, s.  16 (1223/2009)

►C2

Oikaisu, EUVL L 254, 28.8.2014, s.  39 (866/2014)

►C3

Oikaisu, EUVL L 017, 21.1.2017, s.  52 (2016/314)

►C4

Oikaisu, EUVL L 326, 9.12.2017, s.  55 (2017/2228)

►C5

Oikaisu, EUVL L 183, 19.7.2018, s.  27 (2018/978)

►C6

Oikaisu, EUVL L 324, 13.12.2019, s.  80 (2019/1966)

►C7

Oikaisu, EUVL L 076, 12.3.2020, s.  36 (2019/1966)

►C8

Oikaisu, EUVL L 397, 26.11.2020, s.  30 (2020/1683)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1223/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

kosmeettisista valmisteista

(uudelleenlaadittu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)I LUKU

SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Soveltamisala ja tavoite

Tällä asetuksella vahvistetaan säännöt, joita on noudatettava kaikkien markkinoilla saataville asetettavien kosmeettisten valmisteiden osalta, jotta varmistetaan sisämarkkinoiden sujuva toiminta ja korkeatasoinen ihmisten terveyden suojelu.

2 artikla

Määritelmät

1.  

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) 

”kosmeettisella valmisteella” ainetta tai seosta, joka on tarkoitettu olemaan kosketuksissa ihmiskehon ulkoisten osien kanssa (iho, hiukset ja ihokarvat, kynnet, huulet ja ulkoiset sukupuolielimet) tai hampaiden ja suuontelon limakalvojen kanssa, tarkoituksena yksinomaan tai pääasiassa näiden osien puhdistaminen, tuoksun muuttaminen, niiden ulkonäön muuttaminen, niiden suojaaminen tai pitäminen hyvässä kunnossa tai hajujen poistaminen;

b) 

”aineella” alkuainetta ja sen yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet, mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta;

c) 

”seoksella” seosta tai liuosta, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta;

d) 

”valmistajalla” luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa kosmeettista valmistetta ja markkinoi tätä kosmeettista valmistetta omalla nimellään tai tavaramerkillään;

e) 

”jakelijalla” toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole valmistaja tai maahantuoja ja joka asettaa kosmeettisen valmisteen saataville yhteisön markkinoilla;

f) 

”loppukäyttäjällä” joko kuluttajaa tai kosmeettista valmistetta käyttävää ammattilaista;

g) 

”asettamisella saataville markkinoilla” kosmeettisen valmisteen toimittamista yhteisön markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta;

h) 

”markkinoille saattamisella” kosmeettisen valmisteen asettamista saataville yhteisön markkinoille ensimmäistä kertaa;

i) 

”maahantuojalla” yhteisöön sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuotavan kosmeettisen valmisteen yhteisön markkinoille;

j) 

”yhdenmukaistetulla standardilla” jonkin teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY ( 1 ) liitteessä I luetellun eurooppalaisen standardointielimen mainitun direktiivin 6 artiklan mukaisesti komission pyynnön perusteella vahvistamaa standardia;

k) 

”nanomateriaalilla” liukenematonta tai biologisesti pysyvää tarkoituksellisesti valmistettua materiaalia, jonka yksi tai useampi ulottuvuus tai sisäinen rakenne on 1–100 nanometriä;

l) 

”säilöntäaineilla” aineita, jotka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa estämään mikro-organismien kehittyminen kosmeettisissa valmisteissa;

m) 

”väriaineilla” aineita, jotka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa värjäämään kosmeettinen valmiste tai koko keho tai sen osia absorboimalla tai heijastamalla näkyvää valoa; myös hapettavien hiusvärien lähtöaineet katsotaan väriaineiksi;

n) 

”UV-suodattimilla” aineita, jotka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa suojaamaan ihoa tietyltä UV-säteilyltä absorboimalla, heijastamalla tai hajottamalla UV-säteilyä;

o) 

”ei-toivotulla vaikutuksella” tietyn kosmeettisen valmisteen tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa ilmenevää kielteistä vaikutusta ihmisen terveyteen;

p) 

”vakavalla ei-toivotulla vaikutuksella” ei-toivottua vaikutusta, joka aiheuttaa väliaikaisen tai pysyvän toimintahäiriön, vammautumisen, joutumisen sairaalahoitoon, synnynnäisiä kehityshäiriöitä tai välittömän hengenvaaran tai kuoleman;

q) 

”markkinoilta poistamisella” kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa olevan kosmeettisen valmisteen asettaminen saataville markkinoilla;

r) 

”palauttamisella” kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada loppukäyttäjien saataville jo asetetut tuotteet takaisin;

s) 

”kehyskoostumuksella” koostumusta, jossa luetellaan ainesosien luokka tai tarkoitus ja niiden enimmäispitoisuudet kosmeettisessa valmisteessa tai jossa ilmoitetaan asiaankuuluvat määrää ja laatua koskevat tiedot aina, kun tällainen koostumus ei koske kosmeettista valmistetta tai kun se koskee sitä ainoastaan osittain. Komission on annettava ohjeita, joiden avulla voidaan laatia kehyskoostumus, ja mukautettava niitä säännöllisesti teknisen ja tieteellisen kehityksen perusteella.

2.  
Edellä olevaa 1 kohdan a alakohtaa sovellettaessa kosmeettiseksi valmisteeksi ei katsota ainetta tai seosta, joka on tarkoitettu nautittavaksi, hengitettäväksi, injektoitavaksi tai istutettavaksi ihmiskehoon.
3.  
Ottaen huomioon lukuisat nanomateriaaleja koskevat määritelmät, joita eri elimet ovat julkaisseet, ja jatkuvat teknisen ja tieteellisen kehityksen nanoteknologian alalla, komissio mukauttaa ja sovittaa 1 kohdan k alakohdan tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen ja määritelmiin, joista sovitaan tulevaisuudessa kansainvälisellä tasolla. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.II LUKU

TURVALLISUUS, VASTUU, VAPAA LIIKKUVUUS

3 artikla

Turvallisuus

Markkinoilla saataville asetettujen kosmeettisten valmisteiden on oltava tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa käytettyinä turvallisia ihmisten terveydelle, kun otetaan erityisesti huomioon seuraavat seikat:

a) 

esittely, mukaan luettuna yhdenmukaisuus direktiivin 87/357/ETY kanssa;

b) 

merkinnät;

c) 

käyttö- tai hävittämisohjeet;

d) 

muut 4 artiklassa määritellyn vastuuhenkilön antamat ohjeet tai tiedot.

Varoitukset eivät kuitenkaan vapauta 2 ja 4 artiklassa määriteltyjä henkilöitä velvollisuudesta noudattaa muita tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

4 artikla

Vastuuhenkilö

1.  
Ainoastaan sellaisia kosmeettisia valmisteita, joille yhteisössä on nimetty oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö vastuuhenkilöksi, saa saattaa markkinoille.
2.  
Vastuuhenkilön on varmistettava kunkin markkinoille saatetun kosmeettisen valmisteen osalta, että kyseessä oleva valmiste on tässä asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien vaatimusten mukainen.
3.  

Sellaisen yhteisössä valmistetun kosmeettisen valmisteen osalta, jota ei ole viety yhteisöstä ja tuotu takaisin yhteisöön, vastuuhenkilö on yhteisöön sijoittautunut valmistaja.

Valmistaja voi kirjallisella toimeksiannolla nimetä yhteisöön sijoittautuneen henkilön vastuuhenkilöksi, jonka on annettava tähän kirjallinen suostumus.

4.  
Jos sellaisen yhteisössä valmistetun kosmeettisen valmisteen, jota ei ole viety yhteisöstä ja tuotu takaisin yhteisöön, valmistaja on sijoittautunut yhteisön ulkopuolelle, hänen on kirjallisella toimeksiannolla nimettävä yhteisöön sijoittautunut henkilö vastuuhenkilöksi, jonka on annettava tähän kirjallinen suostumus.
5.  

Kunkin yhteisöön tuodun kosmeettisen valmisteen maahantuoja on markkinoille saattamansa yksittäisen kosmeettisen valmisteen vastuuhenkilö.

Maahantuoja voi kirjallisella toimeksiannolla nimetä yhteisöön sijoittautuneen henkilön vastuuhenkilöksi, jonka on annettava tähän kirjallinen suostumus.

6.  

Jakelija on vastuuhenkilö, jos se saattaa kosmeettisen valmisteen markkinoille omalla nimellään tai tuotemerkillään tai muuttaa jo markkinoilla olevaa tuotetta tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen.

Markkinoilla jo olevaan kosmeettiseen valmisteeseen liittyvien tietojen kääntämistä ei katsota tämän tuotteen muuttamiseksi siten, että se voi vaikuttaa tämän asetuksen sovellettavien vaatimusten täyttymiseen.

5 artikla

Vastuuhenkilön velvollisuudet

1.  
Vastuuhenkilön on varmistettava 3 artiklan, 8 artiklan, 10 artiklan, 11 artiklan, 12 artiklan, 13 artiklan, 14 artiklan, 15 artiklan, 16 artiklan, 17 artiklan, 18 artiklan, 19 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan, 20 artiklan, 21 artiklan, 23 artiklan ja 24 artiklan noudattaminen.
2.  

Vastuuhenkilöiden, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että kosmeettinen valmiste, jonka ne ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän asetuksen mukainen, on välittömästi toteutettava tarvittavat korjaavat toimenpiteet joko tämän valmisteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sen palauttamiseksi.

Mikäli kosmeettinen valmiste aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle, vastuuhenkilöiden on lisäksi viipymättä tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet valmisteen saataville, ja sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa tuotetiedot ovat valmiina saatavilla, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

3.  
Vastuuhenkilöiden on tehtävä näiden viranomaisten kanssa niiden pyynnöstä yhteistyötä kaikissa toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden markkinoilla saataville asettamien kosmeettisten valmisteiden aiheuttamat riskit. Vastuuhenkilöiden on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä erityisesti annettava sille kielellä, jota kyseinen kansallinen viranomainen helposti ymmärtää, kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen valmisteen erityispiirteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

6 artikla

Jakelijoiden velvollisuudet

1.  
Kun jakelijat toimintojensa puitteissa asettavat kosmeettisen valmisteen saataville markkinoilla, heidän on sovellettavien vaatimusten osalta toimittava asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen.
2.  

Ennen kosmeettisen valmisteen markkinoille saattamista jakelijoiden on varmistettava, että

— 
19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 19 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyt merkintätiedot on ilmoitettu;
— 
19 artiklan 5 kohdassa säädetyt kieltä koskevat vaatimukset on täytetty;
— 
19 artiklan 1 kohdan nojalla tarvittaessa sovellettava vähimmäissäilyvyysaika ei ole kulunut umpeen.
3.  

Mikäli jakelijat katsovat tai heillä on syytä uskoa, että

— 
kosmeettinen valmiste ei ole tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, ne eivät saa saattaa tuotetta markkinoille ennen kuin se on saatettu sovellettavien vaatimusten mukaiseksi;
— 
kosmeettinen valmiste, jonka ne ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän asetuksen mukainen, niiden on varmistettava, että toteutetaan oikaisevat toimenpiteet, jotka ovat tarpeen joko tämän valmisteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sen palauttamiseksi.

Mikäli kosmeettinen valmiste aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle, jakelijoiden on lisäksi viipymättä tiedotettava asiasta vastuuhenkilölle ja niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet valmisteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

4.  
Jakelijoiden on varmistettava, että varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät sinä aikana, jona valmiste on niiden vastuulla, vaaranna sen tässä asetuksessa asetettujen vaatimusten mukaisuutta.
5.  
Jakelijoiden on tehtävä toimivaltaisten viranomaisten kanssa niiden pyynnöstä yhteistyötä kaikissa toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden markkinoilla saataville asettamien tuotteiden aiheuttamat riskit. Jakelijoiden on toimivaltaisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä erityisesti annettava sille kielellä, jota kyseinen kansallinen viranomainen helposti ymmärtää, kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen 2 kohdassa lueteltujen, valmisteen vaatimustenmukaisuutta koskevien vaatimusten osoittamiseksi.

7 artikla

Toimitusketjun nimeäminen

Toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä

— 
vastuuhenkilöiden on nimettävä jakelijat, joille he toimittavat kosmeettisia valmisteita;
— 
jakelijan on nimettävä jakelija tai vastuuhenkilö, joka on toimittanut kosmeettisen valmisteen sekä jakelijat, joille kosmeettinen valmiste on toimitettu.

Tätä velvollisuutta sovelletaan kolmen vuoden ajan päivästä, jona kosmeettisen valmisteen erä toimitettiin jakelijan saataville.

8 artikla

Hyvä tuotantotapa

1.  
Kosmeettiset valmisteet on 1 artiklassa säädettyjen tavoitteiden varmistamiseksi valmistettava hyvän tuotantotavan mukaisesti.
2.  
Hyvää tuotantotapaa koskevan vaatimuksen katsotaan tulleen täytetyksi, jos valmistus on tapahtunut niiden asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, joita koskevat viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

Vapaa liikkuvuus

Jäsenvaltiot eivät saa tässä asetuksessa esitettyjen vaatimusten perusteella estää, kieltää tai rajoittaa minkään tämän asetuksen mukaisen kosmeettisen valmisteen asettamista saataville markkinoilla.III LUKU

TURVALLISUUDEN ARVIOINTI, TUOTETIEDOT, ILMOITTAMINEN

10 artikla

Turvallisuuden arviointi

1.  

Jotta voidaan osoittaa, että kosmeettinen tuote on 3 artiklan mukainen, vastuuhenkilön on ennen kosmeettisen valmisteen saattamista markkinoille varmistettava, että kyseiselle kosmeettiselle valmisteelle on asiaankuuluvien tietojen perusteella tehty turvallisuuden arviointi ja että liitteen I mukainen kosmeettisen valmisteen turvallisuusselvitys on laadittu.

Vastuuhenkilön on varmistettava, että

a) 

kosmeettisen valmisteen aiottu käyttötarkoitus ja odotettavissa oleva systeeminen altistuminen eri ainesosille valmisteen lopullisessa koostumuksessa otetaan huomioon turvallisuuden arvioinnissa;

b) 

asianmukaista selvityksen arviointiin perustuvaa lähestymistapaa käytetään turvallisuuden arvioinnissa kaikista olemassa olevista lähteistä peräisin olevien tietojen tarkistamiseksi;

c) 

kosmeettisen valmisteen turvallisuusselvitys on pidetään ajan tasalla siinä tapauksessa, että valmisteesta saadaan markkinoille saattamisen jälkeen asiaan vaikuttavaa lisätietoa.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös kosmeettisiin valmisteisiin, joista on ilmoitettu direktiivin 76/768/ETY mukaisesti.

Komissio antaa tiiviissä yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa tarvittavat ohjeet, joiden avulla yritysten, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, on mahdollista toimia liitteessä I säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Nämä ohjeet hyväksytään 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

2.  
Kosmeettisen valmisteen turvallisuuden arviointi, sellaisena kuin se on säädetty liitteessä I olevassa B osassa, on oltava sellaisen henkilön tekemä, jolla on farmasian, toksikologian tai lääketieteen alalta tai vastaavalta tieteenalalta teoreettisten ja käytännön opintojen tutkintotodistus tai muu muodollista kelpoisuutta osoittava asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen opinto-ohjelman tai jäsenvaltion vastaavaksi tunnustaman kurssin suorittamisesta.
3.  
Edellä olevan 1 kohdan mukaisessa turvallisuuden arvioinnissa tarkoitettujen ei-kliinisten turvallisuuden arviointien, jotka on tehty 30 päivän kesäkuuta 1988 jälkeen kosmeettisen valmisteen turvallisuuden arvioimiseksi, on oltava hyvän laboratoriokäytännön periaatteita koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisia, sellaisena kuin se on tutkimuksen suoritusajankohtana, tai muiden sellaisten kansainvälisten standardien mukaisia, jotka komissio tai Euroopan kemikaalivirasto on tunnustanut samanarvoisiksi.

11 artikla

Tuotetiedot

1.  
Kun kosmeettinen valmiste saatetaan markkinoille, vastuuhenkilön on pidettävä yllä tuotetietoja. Tuotetiedot on säilytettävä 10 vuoden ajan päivästä, jona kosmeettisen valmisteen viimeinen erä on saatettu markkinoille.
2.  

Tuotetietojen on sisällettävä seuraavat tiedot, jotka on tarvittaessa pidettävä ajan tasalla:

a) 

kosmeettisen valmisteen kuvaus, jonka avulla tuotetiedot ovat selkeästi yhdistettävissä kyseiseen kosmeettiseen tuotteeseen;

b) 

edellä 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kosmeettisen valmisteen turvallisuusselvitys;

c) 

valmistusmenetelmän kuvaus ja lausunto 8 artiklassa tarkoitetun hyvän tuotantotavan noudattamisesta;

d) 

todisteet kosmeettisen valmisteen väitetystä vaikutuksesta, jos se on valmisteen luonteen tai vaikutuksen kannalta perusteltua;

e) 

tiedot kaikista eläinkokeista, joita valmistaja, sen edustajat tai tavarantoimittajat ovat tehneet ja jotka liittyvät kosmeettisen valmisteen tai sen ainesosien kehittämiseen tai turvallisuuden arviointiin, mukaan lukien eläinkokeet, jotka on tehty kolmansien maiden laissa tai säännöksissä asetettujen vaatimusten täyttämiseksi.

3.  

Vastuuhenkilön on pidettävä merkinnässä ilmoitetussa omassa osoitteessaan sähköisessä tai muussa muodossa olevat tuotetiedot sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen saatavilla, jossa tuotetietoja säilytetään.

Tuotetietojen on oltava saatavilla kielellä, jota tämän jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat helposti ymmärtää.

4.  
Edellä tämän artiklan 1–3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia sovelletaan myös kosmeettisiin valmisteisiin, joista on ilmoitettu direktiivin 76/768/ETY mukaisesti.

12 artikla

Näytteenotto ja analyysi

1.  
Kosmeettisten valmisteiden näytteenotto ja analyysi on suoritettava luotettavalla ja toistettavalla tavalla.
2.  
Jos asiasta ei ole säädetty yhteisön lainsäädännössä, luotettavuuden ja toistettavuuden vaatimuksen katsotaan tulleen täytetyksi, jos käytetty menetelmä on niiden asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien mukainen, joita koskevat viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

13 artikla

Ilmoittaminen

1.  

Vastuuhenkilön on toimitettava sähköisesti komissiolle seuraavat tiedot ennen kosmeettisen valmisteen markkinoille saattamista:

a) 

kosmeettisen valmisteen tuoteryhmä ja sen kauppanimi tai nimet, mitkä mahdollistavat sen tunnistamisen;

b) 

vastuuhenkilön nimi ja osoite, jossa tuotetiedot ovat saatavilla;

c) 

kun kyse on maahantuonnista, alkuperämaa;

d) 

jäsenvaltio, jossa kosmeettinen tuote saatetaan markkinoille;

e) 

sellaisen luonnollisen henkilön nimi, johon voidaan ottaa tarvittaessa yhteys;

f) 

aineiden esiintyminen valmisteessa nanomateriaaleina ja

i) 

niiden nimeäminen, mukaan luettuina kemiallinen nimi (IUPAC) ja muut kuvaajat siten kuin tämän asetuksen liitteiden II–VI johdannon 2 kohdassa on tarkemmin säädetty;

ii) 

kohtuudella ennustettavissa olevat altistumisolosuhteet;

g) 

asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteen VI osan 3 mukaisesti kategoriaan 1 A tai 1B kuuluvien syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden, jäljempänä ”CMR-aineet”, nimi sekä Chemical Abstracts Service -numero (CAS) tai EY-numero;

h) 

kehyskoostumus, jonka avulla voidaan antaa nopeaa ja asianmukaista lääkintää vaikeuksien ilmetessä.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös kosmeettisiin valmisteisiin, joista on ilmoitettu direktiivin 76/768/ETY mukaisesti.

2.  
Kun kosmeettinen valmiste saatetaan markkinoille, vastuuhenkilön on ilmoitettava komissiolle alkuperäinen merkintä ja, mikäli se on kohtuudella luettavissa, valokuva vastaavasta pakkauksesta.
3.  

Jakelijan, joka asettaa jäsenvaltiossa saataville kosmeettisen valmisteen, joka on jo saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa, ja kääntää omasta aloitteestaan minkä hyvänsä asianomaisen tuotteen merkinnän osan kansallista lainsäädäntöä noudattaakseen, on 11. päivästä heinäkuuta 2013 alkaen toimitettava komissiolle sähköisesti seuraavat tiedot:

a) 

kosmeettisen valmisteen tuoteryhmä, sen nimi lähettävässä jäsenvaltiossa sekä sen nimi jäsenvaltiossa, jossa se asetetaan saataville, ja joilla mahdollistetaan sen tarkka tunnistaminen;

b) 

jäsenvaltio, jossa kosmeettinen valmiste asetetaan saataville;

c) 

jakelijan nimi ja osoite;

d) 

vastuuhenkilön nimi ja osoite, jossa tuotetiedot ovat saatavilla.

4.  

Mikäli kosmeettinen valmiste on saatettu markkinoille ennen 11. päivää heinäkuuta 2013, mutta sitä ei enää aseteta saataville markkinoilla mainitun päivän jälkeen, ja jakelija tuo kyseisen tuotteen jäsenvaltioon tuon päivän jälkeen, tuon jakelijan on ilmoitettava vastuuhenkilölle seuraavat tiedot:

a) 

kosmeettisen valmisteen tuoteryhmä, sen nimi lähettävässä jäsenvaltiossa sekä sen nimi jäsenvaltiossa, jossa se asetetaan saataville, tämän kosmeettisen valmisteen tarkan tunnistamisen mahdollistamiseksi;

b) 

jäsenvaltio, jossa kosmeettinen valmiste asetetaan saataville;

c) 

jakelijan nimi ja osoite.

Tämän ilmoituksen perusteella vastuuhenkilö toimittaa komissiolle sähköisesti tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, mikäli direktiivin 76/768/ETY 7 artiklan 3 kohdan ja 7 a artiklan 4 kohdan mukaisia ilmoituksia ei ole tehty jäsenvaltiossa, jossa kosmeettinen valmiste asetetaan saataville.

5.  

Komissio toimittaa viipymättä 1 kohdan a–g alakohdassa, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot sähköisesti kaikille toimivaltaisille viranomaisille.

Toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttää näitä tietoja ainoastaan markkinavalvontatarkoituksiin, markkina-analyysiin, arviointiin ja kuluttajatietoihin 25, 26 ja 27 artiklan yhteydessä.

6.  

Komissio toimittaa viipymättä 1, 2 ja 3 kohdassa ja tarkoitetut tiedot sähköisesti myrkytystietokeskuksiin tai vastaaviin laitoksiin, jos jäsenvaltiot ovat perustaneet tällaisia keskuksia tai laitoksia.

Nämä laitokset saavat käyttää näitä tietoja ainoastaan lääkintätarkoituksiin.

7.  
Jos yksikin 1, 3 ja 4 kohdassa edellytetyistä tiedoista muuttuu, vastuuhenkilön tai jakelijan on saatettava tiedot viipymättä ajan tasalle.
8.  

Komissio voi teknisen ja tieteellisen kehityksen sekä erityiset markkinavalvontaan liittyvät tarpeet huomioon ottaen muuttaa 1–7 kohtaa lisäämällä vaatimuksia.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.IV LUKU

TIETTYJÄ AINEITA KOSKEVAT RAJOITUKSET

14 artikla

Liitteissä lueteltuja aineita koskevat rajoitukset

1.  

Rajoittamatta 3 artiklan soveltamista kosmeettiset valmisteet eivät saa sisältää mitään seuraavista:

a) 

kielletyt aineet

— 
liitteessä II luetellut kielletyt aineet;
b) 

aineet, joihin sovelletaan rajoituksia

— 
aineet, joihin sovelletaan rajoituksia ja joita ei käytetä liitteessä III säädettyjen rajoitusten mukaisesti;
c) 

väriaineet

i) 

muut kuin liitteessä IV luetellut väriaineet sekä väriaineet, jotka on lueteltu siinä, mutta joita ei käytetä mainitussa liitteessä säädettyjen edellytysten mukaisesti, 2 kohdassa tarkoitettuja hiusvärejä lukuun ottamatta;

ii) 

aineet, jotka on lueteltu liitteessä IV mutta joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi väriaineina ja joita ei käytetä mainitussa liitteessä säädettyjen edellytysten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta b alakohdan, d alakohdan i alakohdan ja e alakohdan i alakohdan soveltamista;

d) 

säilöntäaineet

i) 

muut kuin liitteessä V luetellut säilöntäaineet ja säilöntäaineet, jotka on lueteltu siinä, mutta joita ei käytetä mainitussa liitteessä säädettyjen edellytysten mukaisesti;

ii) 

aineet, jotka on lueteltu liitteessä V mutta joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi säilöntäaineina ja joita ei käytetä mainitussa liitteessä säädettyjen edellytysten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta b alakohdan, c alakohdan i alakohdan ja e alakohdan i alakohdan soveltamista;

e) 

UV-suodattimet

i) 

muut kuin liitteessä VI luetellut UV-suodattimet ja UV-suodattimet, jotka on lueteltu siinä, mutta joita ei käytetä mainitussa liitteessä säädettyjen edellytysten mukaisesti;

ii) 

aineet, jotka on lueteltu liitteessä VI mutta joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi UV-suodattimina ja joita ei käytetä mainitussa liitteessä säädettyjen edellytysten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta b alakohdan, c alakohdan i alakohdan ja d alakohdan i alakohdan soveltamista.

2.  

Jollei liitteen IV soveltamisalan laajentamista hiusväreihin koskevasta komission päätöksestä muuta johdu, nämä valmisteet eivät saa sisältää muita kuin liitteessä IV lueteltuja hiusväreiksi tarkoitettuja väriaineita eivätkä hiusväreiksi tarkoitettuja väriaineita, joita ei käytetä mainitussa liitteessä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu komission päätös, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

15 artikla

CMR-aineet

1.  
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä IV olevan 3 osan mukaiseen kategoriaan 2 kuuluviksi luokiteltujen CMR-aineiden käyttö kosmeettisissa valmisteissa on kielletty. Kategoriaan 2 kuuluvaksi luokiteltua ainetta voidaan kuitenkin käyttää kosmeettisissa valmisteissa, jos kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea on arvioinut sen ja todennut sen käytön kosmeettisissa valmisteissa olevan turvallista. Tässä tarkoituksessa komissio hyväksyy tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
2.  

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä IV olevan 3 osan mukaiseen kategoriaan 1A tai 1B kuuluviksi luokiteltujen CMR-aineiden käyttö kosmeettisissa valmisteissa on kielletty.

Tällaisia aineita saa kuitenkin käyttää kosmeettisissa valmisteissa poikkeuksellisesti, jos sen jälkeen, kun ne on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan mukaisesti luokiteltu kategoriaan 1A tai 1B kuuluviksi CMR-aineiksi, kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

aineet ovat elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisia sellaisina kuin ne on määritelty elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002 ( 2 );

b) 

sopivia korvaavia aineita ei ole käytettävissä, mikä osoitetaan vaihtoehtojen analyysissä;

c) 

hakemus tehdään tuoteryhmän erityistä käyttöä varten ja altistuminen on tiedossa; sekä

d) 

kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea on arvioinut ne ja todennut niiden käytön kosmeettisissa valmisteissa olevan turvallista ottaen erityisesti huomioon altistumisen näille tuotteille sekä muista lähteistä peräisin olevan kokonaisaltistumisen ja kiinnittäen erityistä huomiota herkkiin väestöryhmiin.

Kosmeettisen valmisteen väärinkäytön välttämiseksi valmisteessa on oltava tämän asetuksen 3 artiklan mukainen erityinen merkintä, jossa otetaan huomioon valmisteen sisältämiin vaarallisiin aineisiin liittyvät mahdolliset riskit sekä altistumistavat.

Tämän kohdan täytäntöönpanemiseksi komissio muuttaa tämän asetuksen 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen tämän asetuksen liitteitä 15 kuukauden kuluessa kyseisten aineiden sisällyttämisestä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä IV olevaan 3 osaan.

Jos kyse on erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi soveltaa tämän asetuksen 32 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

Komissio antaa kuluttajien turvallisuutta käsittelevälle tiedekomitealle tehtäväksi arvioida nämä aineet uudelleen välittömästi, kun ilmenee huolta niiden turvallisuudesta, ja viimeistään viiden vuoden kuluttua niiden sisällyttämisestä tämän direktiivin liitteisiin III–VI ja sen jälkeen vähintään viiden vuoden välein.

3.  
Komission on viimeistään 11. päivänä tammikuuta 2012 huolehdittava siitä, että laaditaan tarvittavat ohjeet, joiden tarkoituksena on mahdollistaa yhdenmukaistetun lähestymistavan soveltaminen tällaisten kokonaisaltistumisarvioiden laatimiseen ja käyttöön CMR-aineita sisältävien aineiden turvallisen käytön arvioinnissa. Näiden ohjeiden laadinnan yhteydessä kuullaan kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa, Euroopan kemikaalivirastoa, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista sekä muita asianomaisia sidosryhmiä ja hyödynnetään tarvittaessa asiaan liittyviä parhaita käytäntöjä.
4.  
Kun käytettävissä on yhteisössä tai kansainvälisesti hyväksyttyjä kriteereitä hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia sisältävien aineiden tunnistamiseksi, tai viimeistään 11. päivänä tammikuuta 2015, komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia sisältävien aineiden osalta.

16 artikla

Nanomateriaalit

1.  
Kunkin nanomateriaaleja sisältävän kosmeettisen valmisteen osalta on varmistettava korkeatasoinen ihmisten terveyden suojelu.
2.  
Tämän artiklan säännöksiä ei sovelleta nanomateriaaleihin, joita käytetään väriaineina, UV-suodattimina tai säilöntäaineina, joista on säännelty 14 artiklassa, ellei toisin nimenomaisesti mainita.

▼C1

3.  

Edellä olevan 13 artiklan mukaisen ilmoittamisen lisäksi vastuuhenkilön on ilmoitettava nanomateriaaleja sisältävistä kosmeettisista valmisteista komissiolle sähköisesti kuusi kuukautta ennen niiden markkinoille saattamista, jollei sama vastuuhenkilö ole jo saattanut ne markkinoille ennen 11 päivää tammikuuta 2013.

Jälkimmäisessä tapauksessa vastuuhenkilön on 13 artiklassa mainitun ilmoittamisen lisäksi ilmoitettava markkinoille saatetuista nanomateriaaleja sisältävistä kosmeettisista valmisteista komissiolle 11 päivän tammikuuta 2013 ja 11 päivän heinäkuuta 2013 välisenä aikana sähköisesti.

▼B

Ensimmäistä ja toista alakohtaa ei sovelleta kosmeettisiin valmisteisiin, jotka sisältävät nanomateriaaleja, jotka ovat liitteessä III asetettujen vaatimusten mukaisia.

Komissiolle ilmoitettaviin tietoihin on sisällytettävä vähintään seuraavat:

a) 

nanomateriaalin nimeäminen, mukaan lukien sen kemiallinen nimi (IUPAC) ja muut kuvaajat siten kuin liitteiden II–VI johdannon 2 kohdassa on tarkemmin säädetty;

b) 

nanomateriaalin erittely, mukaan lukien hiukkasten koko sekä niiden fyysiset ja kemialliset ominaisuudet;

c) 

arvio niiden kosmeettisiin valmisteisiin sisältyvien nanomateriaalien määrästä, jotka sisältyvät vuosittain markkinoille saatettaviin kosmeettisiin valmisteisiin;

d) 

nanomateriaalin toksikologinen profiili;

e) 

nanomateriaalin turvallisuustiedot, jotka liittyvät sen käyttöön asianomaisessa kosmeettisen tuotteen ryhmässä;

f) 

kohtuudella ennustettavissa olevat altistumisolosuhteet.

Vastuuhenkilö voi nimetä toisen oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön kirjallisella toimeksiannolla nanomateriaalien ilmoittamista varten ja sen on ilmoitettava tästä komissiolle.

Komissio antaa viitenumeron toksikologisen profiilin toimittamista varten, mikä voi korvata d alakohdan nojalla annettavat tiedot.

4.  
Jos komissiolla on aihetta epäillä tietyn nanomateriaalin turvallisuutta, se pyytää viipymättä kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa antamaan lausunnon tällaisen nanomateriaalin turvallisuudesta asianomaisissa kosmeettisten valmisteiden tuoteryhmissä sekä kohtuudella ennustettavissa olevissa altistumisolosuhteissa. Komissio julkistaa nämä tiedot. Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea antaa lausuntonsa kuuden kuukauden kuluessa komission pyynnöstä. Jos kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea havaitsee tarpeellisia tietoja puuttuvan, komissio pyytää vastuuhenkilöä toimittamaan ne nimenomaisesti ilmoitetun kohtuullisen ajan kuluessa, jota ei jatketa. Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea antaa lopullisen lausuntonsa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut lisätiedot. Kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean lausunto on saatettava julkisesti saataville.
5.  
Komissio voi koska tahansa käyttää 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä, jos sillä on turvallisuutta koskevia huolenaiheita, esimerkiksi kolmannen osapuolen toimittamien uusien tietojen johdosta.
6.  
Komissio voi muuttaa liitteitä II ja III ottamalla huomioon kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean lausunnon, mikäli ilmenee mahdollinen vaara ihmisten terveydelle, myös silloin, kun tiedot ovat riittämättömät.
7.  
Komissio voi teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottaen muuttaa 3 kohtaa lisäämällä siihen vaatimuksia.
8.  
Edellä 6 ja 7 kohdassa tarkoitetutut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
9.  
Jos kyse on eritäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 32 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä.
10.  

Komissio asettaa saataville seuraavat tiedot:

a) 

Komissio asettaa viimeistään 11. päivänä tammikuuta 2014 saataville markkinoille saatetuissa kosmeettisissa valmisteissa käytettäviä nanomateriaaleja koskevan luettelon, jonka erillisessä osiossa ovat myös väriaineina, UV-suodattimina ja säilöntäaineina käytettävät nanomateriaalit ja jossa ilmoitetaan kosmeettisten valmisteiden tuoteryhmät ja kohtuudella ennustettavissa olevat altistumisolosuhteet. Tämä luettelo saatetaan säännöllisesti ajan tasalle ja julkisesti saataville.

b) 

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittaisen tilannekatsauksen, jossa on tietoa siitä, miten nanomateriaalien käyttö kosmeettisissa valmisteissa yhteisössä on kehittynyt, ja jonka erillisessä osiossa ovat myös väriaineina, UV-suodattimina ja säilöntäaineina käytettävät nanomateriaalit. Ensimmäinen kertomus toimitetaan viimeistään 11. päivänä heinäkuuta 2014. Ajantasaistetussa katsauksessa esitetään lyhyesti erityisesti uusissa kosmeettisten valmisteiden tuoteryhmissä käytettävät uudet nanomateriaalit sekä ilmoitusten määrät ja kerrotaan nanomateriaaleja koskevien arviointimenettelyjen ja turvallisuuden arviointia koskevien oppaiden kehityksessä tapahtuneesta edistymisestä sekä kansainvälisistä yhteistyöohjelmista.

11.  

Komissio tarkastelee säännöllisesti uudelleen tämän asetuksen nanomateriaaleja koskevia säännöksiä tieteellisen kehityksen perusteella ja ehdottaa tarvittaessa näihin säännöksiin asianmukaisia korjauksia.

Ensimmäinen uudelleentarkastelu tehdään viimeistään 11. päivänä heinäkuuta 2018.

17 artikla

Kiellettyjen aineiden jäämät

Kiellettyjen aineiden pienten määrien tahaton esiintyminen, joka on peräisin luonnollisten tai synteettisten ainesosien epäpuhtauksista, valmistusprosessista, varastoinnista tai pakkauksista ja jota ei voida hyvässä tuotantotavassa teknisesti välttää, on sallittu, edellyttäen, että tämä esiintyminen on 3 artiklan mukaista.V LUKU

ELÄINKOKEET

18 artikla

Eläinkokeet

1.  

Jollei 3 artiklasta johtuvista yleisistä velvoitteista muuta johdu, seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

a) 

sellaisten kosmeettisten valmisteiden saattaminen markkinoille, joiden lopullinen muoto on tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi testattu eläinkokeella, jossa on käytetty muuta kuin vaihtoehtoista menetelmää sen jälkeen kun tällainen vaihtoehtoinen menetelmä on yhteisön tasolla validoitu ja hyväksytty OECD:n puitteissa tapahtuvan validoimisen aiheellisella tavalla huomioon ottaen;

b) 

sellaisten kosmeettisten valmisteiden saattaminen markkinoille, jotka sisältävät ainesosia tai ainesosien yhdistelmiä, jotka on tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi testattu eläinkokeella, jossa on käytetty muuta kuin vaihtoehtoista menetelmää sen jälkeen kun tällainen vaihtoehtoinen menetelmä on yhteisön tasolla validoitu ja hyväksytty OECD:n puitteissa tapahtuvan validoimisen aiheellisella tavalla huomioon ottaen;

c) 

valmiiden kosmeettisten valmisteiden testaaminen eläinkokein yhteisössä tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi;

d) 

ainesosien tai ainesosien yhdistelmien testaaminen eläinkokein yhteisössä tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi, sen jälkeen kun tällaiset kokeet on korvattava yhdellä tai useammalla testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla 30 päivänä toukokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 440/2008 ( 3 ) tai tämän asetuksen liitteessä VIII luetellulla validoidulla vaihtoehtoisella menetelmällä.

2.  

Kun komissio on kuullut kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa ja Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskusta (ECVAM), se on vahvistanut OECD:n puitteissa tapahtuvan validoimisen huomioon ottaen aikataulut, jotka koskevat 1 kohdan a, b ja d alakohdan säännösten täytäntöönpanoa, mukaan luettuna eri kokeiden asteittaista poistamista koskevat määräajat. Aikataulut asetettiin yleisön saataville 1 päivänä lokakuuta 2004 ja toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Täytäntöönpanokausi sai kestää 1 kohdan a, b ja d alakohdan osalta 11 päivään maaliskuuta 2009.

Toistetun annostuksen toksisuutta, lisääntymistoksisuutta ja toksikokinetiikkaa mittaavien kokeiden osalta, joiden vaihtoehtoja ei vielä ole tutkimuksen piirissä, 1 kohdan a ja b alakohdan osalta täytäntöönpanokausi saa kestää 11 päivään maaliskuuta 2013.

Komissio tutkii, mitä mahdollisia teknisiä vaikeuksia kokeita koskevan kiellon noudattamiseen liittyy erityisesti toistetun annostuksen toksisuutta, lisääntymistoksisuutta ja toksikokinetiikkaa mittaavien kokeiden osalta, joiden vaihtoehtoja ei vielä ole tutkimuksen piirissä. Näiden tutkimusten alustavia ja lopullisia tuloksia koskevat tiedot sisältyvät 35 artiklan mukaisesti annettaviin vuosittaisiin kertomuksiin.

Näiden vuosittaisten kertomusten pohjalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla tavalla vahvistettuja aikatauluja voitiin mukauttaa enintään 11 päivään maaliskuuta 2009 asti ensimmäisen alakohdan osalta ja niitä voidaan mukauttaa 11 päivään maaliskuuta 2013 asti toisen alakohdan osalta ja sen jälkeen, kun on kuultu ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tahoja.

Komissio tutkii edistymistä ja määräaikojen noudattamista sekä mahdollisia teknisiä vaikeuksia kokeita koskevan kiellon noudattamisessa. Komission tutkimusten alustavia ja lopullisia tuloksia koskevat tiedot sisältyvät 35 artiklan mukaisesti annettaviin vuosittaisiin kertomuksiin. Jos nämä tutkimukset osoittavat viimeistään kaksi vuotta ennen toisessa alakohdassa tarkoitetun enimmäismääräajan päättymistä, että yhden tai useamman kyseisessä alakohdassa tarkoitetun vaihtoehtoisen tutkimusmenetelmän kehittelyä ja validointia ei teknisistä syistä saada päätökseen ennen siinä tarkoitetun määräajan päättymistä, se ilmoittaa tästä Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja esittää lainsäädäntöehdotuksen perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun ilmenee vakavaa huolta olemassa olevan kosmeettisen ainesosan turvallisuudesta, jäsenvaltio voi pyytää komissiota myöntämään poikkeuksen 1 kohdasta. Pyynnön on sisällettävä tilanteen arviointi ja siinä on esitettävä tarvittavat toimenpiteet. Tältä pohjalta komissio voi kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa kuultuaan ja perustellulla päätöksellä hyväksyä poikkeuksen. Hyväksymisen yhteydessä on säädettävä poikkeukseen liittyvistä erityistavoitteita, kestoa ja tuloksista tiedottamista koskevista edellytyksistä.

Poikkeus myönnetään ainoastaan, jos

a) 

ainesosa on laajassa käytössä eikä sitä voida korvata toisella ainesosalla, joka voi täyttää saman tehtävän;

b) 

erityinen ihmisten terveyttä koskeva ongelma on näytetty toteen ja tarve eläinkokeiden tekemiseen on perusteltu ja sitä tukee arvioinnin perustaksi esitetty yksityiskohtainen tutkimuspöytäkirja.

Päätös, joka koskee poikkeuksen myöntämistä, siihen liittyviä edellytyksiä ja saavutettua lopullista tulosta, sisältyy osana komission 35 artiklan mukaisesti esittämään vuosittaiseen kertomukseen.

Kuudennessa alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.  

Tässä artiklassa sekä 20 artiklassa tarkoitetaan:

a) 

”valmiilla kosmeettisella valmisteella” kosmeettista valmistetta lopullisessa muodossaan, jossa se tuodaan markkinoille loppukäyttäjän saataville tai sen prototyyppiä;

b) 

”prototyypillä” mallia, jota ei ole tuotettu erissä ja josta valmis kosmeettinen valmiste kopioidaan tai kehitetään.VI LUKU

KULUTTAJILLE ANNETTAVAT TIEDOT

19 artikla

Merkinnät

1.  

Rajoittamatta tämän artiklan muiden säännösten soveltamista kosmeettiset valmisteet voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos kosmeettisten valmisteiden pakkauksissa ja ulkopäällyksissä on pysyvällä, helposti luettavalla ja näkyvällä tavalla esitetty seuraavat tiedot:

a) 

vastuuhenkilön nimi tai toiminimi sekä osoite. Nämä tiedot voidaan lyhentää, jos kyseinen henkilö ja hänen osoitteensa on mahdollista tunnistaa lyhenteestä. Jos ilmoitetaan useita osoitteita, merkitään korostetusti osoite, jossa vastuuhenkilö pitää tuotetietoja saatavilla. Yhteisöön tuotujen kosmeettisten valmisteiden alkuperämaa on ilmoitettava;

b) 

nimellissisältö pakkausajankohtana painona tai tilavuutena ilmaistuna paitsi mikäli pakkauksen sisältö on vähemmän kuin viisi grammaa tai vähemmän kuin viisi millilitraa tai kun kyse on ilmaisesta näytteestä tai kertakäyttöpakkauksesta. Tavallisesti kappaleittain myytävien valmispakkauksien, joiden osalta paino- tai tilavuustiedoilla ei ole merkitystä, sisältöä ei tarvitse ilmoittaa, jos kappalemäärä ilmenee pakkauksesta. Kappalemäärää ei tarvitse ilmoittaa, jos se näkyy helposti pakkausta avaamatta tai jos valmistetta myydään normaalisti vain yksittäin;

c) 

ajankohta, johon saakka kosmeettinen valmiste asianmukaisesti säilytettynä edelleen täyttää alkuperäisen käyttötarkoituksensa ja erityisesti täyttää edelleen 3 artiklan säännökset, jäljempänä ”vähimmäissäilyvyysaika”.

Ennen kyseistä päivämäärää tai ilmoitusta siitä, missä pakkauksen kohdassa päivämäärä on luettavissa, on oltava liitteessä VII olevassa 3 kohdassa esitetty symboli tai ilmaisu ”parasta käytettynä ennen”.

Vähimmäissäilyvyysaika on merkittävä selvästi, ja siinä on ilmoitettava joko kuukausi ja vuosi tai päivä, kuukausi ja vuosi, tässä järjestyksessä. Tarvittaessa mainintaa on täydennettävä ilmoittamalla ne olosuhteet, joiden on täytyttävä, jotta valmiste säilyy ilmoitetun ajan.

Kosmeettisten valmisteiden vähimmäissäilyvyysajan merkitseminen ei ole pakollista sellaisten kosmeettisten valmisteiden osalta, joiden vähimmäissäilyvyysaika on yli 30 kuukautta. Tällaisissa kosmeettisissa valmisteissa on oltava merkintä ajasta, jonka valmiste on sen avaamisen jälkeen turvallinen ja käyttöön sopiva ilman kuluttajalle aiheutuvaa vaaraa. Nämä tiedot ilmaistaan, paitsi jos vähimmäissäilyvyysajan käsite ei ole olennainen, liitteessä VII olevassa 2 kohdassa esitetyllä symbolilla, jota seuraa kyseinen aika (kuukausina ja/tai vuosina);

d) 

käytössä noudatettavat erityiset varotoimenpiteet, vähintään liitteissä III–VI luetellut, sekä erityisiä varotoimenpiteitä koskevat mahdolliset merkinnät ammattikäyttöön tarkoitetuissa kosmeettisissa valmisteissa;

e) 

kosmeettisen valmisteen eränumero tai tunniste. Jos tämä on käytännön syistä mahdotonta sen vuoksi, että kosmeettiset valmisteet ovat kooltaan pieniä, tämän tiedon tarvitsee näkyä vain pakkauksessa;

f) 

kosmeettisen valmisteen tarkoitus, jollei se käy ilmi sen esittelystä;

g) 

luettelo valmisteen ainesosista. Tämä tieto voidaan ilmoittaa pelkästään pakkauksessa. Luettelon edellä on oltava termi ”ingredients”.

Tässä artiklassa ainesosalla tarkoitetaan mitä tahansa ainetta tai seosta, jota on tarkoituksellisesti käytetty kosmeettiseen valmisteeseen valmistusprosessin aikana. Seuraavia ei kuitenkaan pidetä ainesosina:

i) 

käytettyjen raaka-aineiden epäpuhtaudet,

ii) 

seoksessa käytetyt tekniset apuaineet, joita ei kuitenkaan ole valmiissa tuotteessa.

Hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmien sekä niiden raaka-aineiden olemassaolo osoitetaan käsitteellä ”parfum” tai ”aroma”. Lisäksi niiden aineiden olemassaolo, joiden mainintaa edellytetään liitteessä III olevan sarakkeen ”muut” mukaisesti, ilmoitetaan ainesosien luettelossa käsitteiden ”parfum” tai ”aroma” lisäksi.

Ainesosien luettelo laaditaan ainesosien painon mukaisessa alenevassa järjestyksessä sen mukaisesti, mikä niiden paino on lisättäessä niitä kosmeettiseen valmisteeseen. Ainesosat, joiden pitoisuus on alhaisempi kuin yksi prosentti, voidaan luetella missä tahansa järjestyksessä niiden ainesosien jälkeen, joiden pitoisuus on korkeampi kuin yksi prosentti.

Kaikki nanomateriaalin muodossa olevat ainesosat on ilmoitettava selkeästi ainesosien luettelossa. Ainesosan nimityksen perässä on oltava sulkeissa termi ”nano”.

Muut väriaineet kuin hiusvärit voidaan luetella missä tahansa järjestyksessä muiden kosmeettisten ainesosien jälkeen. Eri värivivahteina markkinoille saatettujen kosmeettisten ehostusvalmisteiden osalta voidaan luetella kaikki väriskaalassa käytetyt muut väriaineet kuin hiusvärit edellyttäen, että lisätään sanat ”voi sisältää” tai merkki ”+/-”. Luetteloinnissa käytetään tarvittaessa väri-indeksinimikkeistöä (CI).

2.  

Jos käytännön syistä on mahdotonta merkitä d ja g alakohdassa mainitut tiedot vaadittavalla tavalla, sovelletaan seuraavaa:

— 
tiedot on ilmoitettava mukaan liitetyssä tai kiinnitetyssä esitteessä, etiketissä, nauhassa tai kortissa;
— 
jollei se ole käytännössä mahdotonta, tiedot on osoitettava lyhyellä merkinnällä tai liitteessä VII olevan 1 kohdan mukaisella symbolilla, joka sijaitsee 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tietojen osalta ulkopäällyksessä tai pakkauksessa ja 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen tietojen osalta pakkauksessa.
3.  
Jos saippuaa, kylpyöljyhelmiä ja muita pientuotteita koskevia, 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuja tietoja on käytännön syistä mahdotonta ilmoittaa etiketissä, kortissa, nauhassa tai mukaan liitetyssä esitteessä, nämä tiedot on ilmoitettava tiedotteessa, joka sijoitetaan sen astian välittömään läheisyyteen, jossa kosmeettista valmistetta pidetään esillä.
4.  
Niiden kosmeettisten valmisteiden osalta, joita ei myydä valmiiksi pakattuina, vaan jotka pakataan myyntipisteessä ostajan pyynnöstä tai on pakattu välitöntä myyntiä varten, jäsenvaltioiden on määrättävä yksityiskohtaisesti 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen ilmoittamisesta.
5.  
Ne jäsenvaltiot, jossa valmiste asetetaan loppukäyttäjien saataville, määrittelevät kielen, jolla 1 kohdan b, c ja d ja f alakohdassa sekä 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä.
6.  
Edellä 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä käyttäen 33 artiklassa säädetyssä luettelossa esitettyä ainesosan yleistä nimeä. Jos ainesosalla ei ole yleistä nimeä, on käytettävä nimeä, joka sisältyy johonkin yleisesti hyväksyttyyn nimikkeistöön.

20 artikla

Valmistetta koskevat väittämät

1.  
Kosmeettisten valmisteiden selosteissa, asettamisessa saataville markkinoilla ja mainostamisessa ei saa käyttää tekstiä, nimiä, tavaramerkkejä, kuvia ja figuratiivisia tai muita merkkejä, jotka yhdistäisivät näihin valmisteisiin ominaisuuksia tai vaikutuksia, joita niillä ei ole.
2.  

Komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa väittämiä koskevan toimintasuunnitelman ja vahvistaa väittämien käyttöä koskevien yhteisten arviointiperusteiden määrittelyyn liittyvät ensisijaiset tavoitteet.

Kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa tai muita asiaankuuluvia viranomaisia kuultuaan komissio hyväksyy tämän asetuksen 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen väittämiä koskevien yhteisten arviointiperusteiden luettelon kosmeettisten valmisteiden arvioimiseksi ottaen huomioon direktiivin 2005/29/EY säännökset.

Toisen alakohdan mukaisesti hyväksyttyjä arviointiperusteita noudattaen komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 11. päivänä heinäkuuta 2016 kertomuksen väittämien käytöstä. Jos kertomuksessa todetaan, että kosmeettisten valmisteiden yhteydessä käytetyt väittämät eivät vastaa yhteisiä arviointiperusteita, komissio toteuttaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen yhdenmukaisuuden.

3.  
Vastuuhenkilö voi viitata valmisteen pakkauksessa ja kaikissa valmisteen mukana seuraavissa tai siihen viittaavissa asiakirjoissa, ilmoituksissa, etiketeissä, renkaissa ja päällyksissä siihen, ettei kosmeettista valmistetta varten ole tehty eläinkokeita, ainoastaan siinä tapauksessa, että valmistaja tai sen tavarantoimittajat eivät ole tehneet eläinkokeita, jotka koskevat valmista kosmeettista valmistetta, sen esiastetta tai jotain sen ainesosaa tai käyttäneet ainesosia, joita koskevia eläinkokeita muut ovat tehneet uusien kosmeettisten valmisteiden kehittämistarkoituksessa.

21 artikla

Yleisön mahdollisuudet tutustua tietoihin

Rajoittamatta erityisesti liikesalaisuuksien sekä teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua, vastuuhenkilön on varmistettava, että kosmeettisen valmisteen laadullinen ja määrällinen koostumus sekä hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmien osalta yhdistelmän nimi ja koodinumero ja toimittajan tunnistetiedot sekä olemassa olevat tiedot kosmeettisen valmisteen käytöstä aiheutuneesta ei-toivotusta vaikutuksesta tai vakavasta ei-toivotusta vaikutuksesta ovat helposti yleisön saatavilla sopivassa muodossa.

Julkisesti saataville asetettavat kosmeettisen valmisteen koostumusta koskevat määrinä ilmoitetut tiedot annetaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 3 artiklan mukaisista vaarallisista aineista.VII LUKU

MARKKINOIDEN VALVONTA

22 artikla

Markkinavalvonta

Jäsenvaltioiden on tarkkailtava tämän asetuksen noudattamista suorittamalla markkinoilla saataville asetettujen kosmeettisten valmisteiden markkinavalvontaa. Niiden on suoritettava riittävän laajoja ja asianmukaisia kosmeettisia valmisteita ja taloudellisia toimijoita koskevia tarkastuksia tuotetietojen avulla ja tehtävä tarvittaessa riittäviin näytteisiin perustuvia fyysisiä kokeita ja laboratoriokokeita.

Jäsenvaltioiden on myös tarkkailtava hyvien valmistustapojen periaatteiden noudattamista.

Jäsenvaltioiden on annettava markkinavalvontaviranomaisille riittävä toimivalta sekä riittävät resurssit ja tiedot, jotta nämä viranomaiset voivat hoitaa tehtäviään asianmukaisesti.

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava ja arvioitava valvontatoimintansa toimivuutta. Näitä tarkasteluja ja arviointeja on toteutettava vähintään kerran neljässä vuodessa ja niiden tulokset on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä julkistettava sähköisten viestinten kautta ja tarvittaessa muita keinoja käyttäen.

23 artikla

Vakavista ei-toivotuista vaikutuksista tiedottaminen

1.  

Vakavien ei-toivottujen vaikutusten ilmetessä vastuuhenkilön ja jakelijoiden on viipymättä ilmoitettava seuraavat tiedot sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa vakava ei-toivottu vaikutus ilmeni:

a) 

kaikki vakavat ei-toivotut vaikutukset, jotka ovat vastuuhenkilön tai jakelijan tiedossa tai joiden voidaan kohtuudella olettaa olevan vastuuhenkilön tai jakelijan tiedossa;

b) 

kyseisen kosmeettisen valmisteen täydellinen nimi, joka mahdollistaa sen tunnistamisen;

c) 

vastuuhenkilön tai jakelijan mahdollisesti suorittamat korjaavat toimenpiteet.

2.  
Kun vastuuhenkilö ilmoittaa vakavista ei-toivotuista vaikutuksista sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa vaikutus ilmeni, tuon toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi välitettävä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
3.  
Kun jakelijat ilmoittavat vakavista ei-toivotuista vaikutuksista sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa vaikutus ilmeni, tuon toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi välitettävä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja vastuuhenkilölle.
4.  
Kun loppukäyttäjät tai terveysalan ammattilaiset ilmoittavat vakavista ei-toivotuista vaikutuksista sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa vaikutus ilmeni, tuon toimivaltaisen viranomaisen on välitettävä kyseistä kosmeettista valmistetta koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja vastuuhenkilölle.
5.  
Toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttää tässä artiklassa tarkoitettuja tietoja markkinavalvontatarkoituksiin, markkina-analyysiin, arviointiin ja kuluttajatietoihin 25, 26 ja 27 artiklan yhteydessä.

24 artikla

Aineita koskevat tiedot

Jos kosmeettisen valmisteen sisältämän aineen turvallisuuteen liittyy vakavia epäilyjä, sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa tällaista ainetta sisältävä valmiste on asetettu saataville markkinoilla, voi esittämällä perustellun pyynnön vaatia vastuuhenkilöltä luettelon kaikista tämän vastuulla olevista kosmeettisista valmisteista, jotka sisältävät kyseistä ainetta. Luettelossa on ilmoitettava tämän aineen pitoisuus kosmeettisissa valmisteissa.

Toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttää tässä artiklassa tarkoitettuja tietoja markkinavalvontatarkoituksiin, markkina-analyysiin, arviointiin ja kuluttajatietoihin 25, 26 ja 27 artiklan yhteydessä.VIII LUKU

SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN, SUOJALAUSEKE

25 artikla

Vastuuhenkilön laiminlyönti säännösten noudattamisessa

1.  

Rajoittamatta 4 kohdan soveltamista toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava, että vastuuhenkilö toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, myös korjaavat toimet kosmeettisen valmisteen saattamiseksi säännösten mukaiseksi, valmisteen poistamiseksi markkinoilta tai sen palauttamiseksi sellaisen nimenomaisesti mainitun ajan kuluessa, joka on oikeassa suhteessa riskin luonteeseen, kun mitä tahansa seuraavista säännöksistä ei ole noudatettu:

a) 

edellä 8 artiklassa tarkoitettu hyvä tuotantotapa;

b) 

edellä 10 artiklassa tarkoitettu turvallisuuden arviointi;

c) 

edellä 11 artiklassa tarkoitetut tuotetietoja koskevat vaatimukset;

d) 

edellä 12 artiklassa tarkoitetut näytteenottoa ja analyysia koskevat säännökset;

e) 

edellä 13 ja 16 artiklassa tarkoitetut ilmoittamista koskevat vaatimukset;

f) 

edellä 14, 15 ja 17 artiklassa tarkoitetut aineita koskevat rajoitukset;

g) 

edellä 18 artiklassa tarkoitetut eläinkokeita koskevat vaatimukset;

h) 

edellä 19 artiklan 1, 2, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut merkintöjä koskevat vaatimukset;

i) 

edellä 20 artiklassa säädetyt valmisteisiin liittyviä väittämiä koskevat vaatimukset;

j) 

edellä 21 artiklassa tarkoitetut yleisön mahdollisuudet tutustua tietoihin;

k) 

edellä 23 artiklassa tarkoitettu vakavista ei-toivotuista vaikutuksista tiedottaminen;

l) 

edellä 24 artiklassa tarkoitetut vaatimukset, jotka koskevat aineita koskevia tietoja.

2.  
Toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa ilmoitettava toimenpiteistä, jotka se on vaatinut vastuuhenkilön toteuttavan, sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon vastuuhenkilö on sijoittautunut.
3.  
Vastuuhenkilön on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet toteutetaan kaikkien kyseisten valmisteiden osalta, jotka on asetettu saataville markkinoilla yhteisössä.
4.  
Jos kyseessä on vakava vaara ihmisten terveydelle ja toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei säännösten noudattamatta jättäminen rajoitu sen jäsenvaltion alueelle, jossa kosmeettinen valmiste on asetettu saataville markkinoilla, sen on ilmoitettava komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille toimenpiteistä, jotka se on vaatinut vastuuhenkilön toteuttavan.
5.  

Toimivaltaisen viranomaisen on seuraavissa tapauksissa toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kosmeettisen valmisteen markkinoilla saataville asettamisen kieltämiseksi tai rajoittamiseksi, valmisteen markkinoilta poistamiseksi tai valmisteen palauttamiseksi:

a) 

kun välittömät toimet ovat tarpeen ihmisten terveyteen kohdistuvan vakavan vaaran vuoksi; tai

b) 

kun vastuuhenkilö ei 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa toteuta kaikkia tarvittavia toimenpiteitä.

Jos kyseessä on vakava vaara ihmisten terveydelle, asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

6.  
Jos ihmisten terveydelle ei aiheudu vakavaa vaaraa ja vastuuhenkilö ei toteuta kaikkia tarvittavia toimenpiteitä, toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon vastuuhenkilö on sijoittautunut.
7.  

Tämän artiklan 4 ja 5 kohdan säännösten soveltamiseksi on käytettävä tietojenvaihtojärjestelmää, josta säädetään yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY ( 4 ) 12 artiklan 1 kohdassa.

Myös direktiivin 2001/95/EY 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa ja tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 ( 5 ) 23 artiklaa sovelletaan.

26 artikla

Jakelijoiden laiminlyönti säännösten noudattamisessa

Jos 6 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia ei ole noudatettu, toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava, että jakelijat toteuttavat kohtuullisen ajan kuluessa, joka on oikeassa suhteessa riskin luonteeseen, kaikki tarvittavat toimenpiteet, myös korjaavat toimet, kosmeettisen valmisteen saattamiseksi säännösten mukaiseksi, valmisteen poistamiseksi markkinoilta tai sen palauttamiseksi.

27 artikla

Suojalauseke

1.  
Kun tuotteet täyttävät 25 artiklan 1 kohdassa luetellut vaatimukset ja toimivaltainen viranomainen varmistuu tai sillä on perusteltuja epäilyjä siitä, että markkinoille saataville asetettu kosmeettinen valmiste tai kosmeettiset valmisteet aiheuttavat tai voivat aiheuttaa vakavan vaaran ihmisten terveydelle, sen on toteutettava kaikki tarvittavat väliaikaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseinen yksi tai useampi kosmeettinen valmiste poistetaan markkinoilta, palautetaan tai niiden saatavuutta rajoitetaan muulla tavoin.
2.  

Toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi ilmoitettava toteutetut toimenpiteet ja niitä tukevat tiedot komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi on käytettävä tietojenvaihtojärjestelmää, josta säädetään direktiivin 2001/95/EY 12 artiklan 1 kohdassa.

Direktiivin 2001/95/EY 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan.

3.  
Komissio päättää mahdollisimman pian, ovatko 1 kohdassa tarkoitetut väliaikaiset toimenpiteet perusteltuja. Tätä tarkoitusta varten komissio kuulee, mikäli mahdollista, asianomaisia osapuolia, jäsenvaltioita ja kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa.
4.  
Jos väliaikaiset toimenpiteet ovat perusteltuja, sovelletaan 31 artiklan 1 kohtaa.
5.  
Jos väliaikaiset toimenpiteet eivät ole perusteltuja, komissio ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille, ja asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on kumottava kyseiset väliaikaiset toimenpiteet.

28 artikla

Hyvät hallintokäytännöt

1.  
Kaikki 25 ja 27 artiklan mukaiset päätökset on perusteltava tarkasti. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava päätöksestä viipymättä vastuuhenkilölle, jolle on samalla ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion voimassa olevan lainsäädännön mukaiset muutoksenhakukeinot ja määräajat muutoksenhaulle.
2.  
Lukuun ottamatta tapausta, joka edellyttää välittömiä toimia ihmisten terveyteen kohdistuvan vakavan vaaran vuoksi, vastuuhenkilöllä on oltava mahdollisuus esittää näkemyksensä ennen päätöksen tekemistä.
3.  
Tarvittaessa 1 ja 2 kohdassa mainittuja säännöksiä sovelletaan 26 ja 27 artiklan nojalla tehtyjen päätösten osalta jakelijaan.IX LUKU

HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ

29 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö

1.  
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimittava yhteistyössä keskenään ja komission kanssa varmistaakseen tämän asetuksen asianmukaisen soveltamisen ja täytäntöönpanon ja toimitettava toisilleen kaikki tarvittavat tiedot, jotka ovat tarpeen tämän asetuksen yhdenmukaista soveltamista varten.
2.  
Komissio huolehtii toimivaltaisten viranomaisten välisen kokemusten vaihdon järjestämisestä sovittaakseen yhteen tämän asetuksen yhdenmukaista soveltamista.
3.  
Yhteistyötä voidaan järjestää kansainvälisten aloitteiden puitteissa.

30 artikla

Tuotetietojen todentamista koskeva yhteistyö

Minkä tahansa sellaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa kosmeettinen valmiste on asetettu saataville markkinoilla, voi pyytää sen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, jossa valmisteen tuotetiedot ovat saatavilla, todentamaan, täyttävätkö tuotetiedot 11 artiklan 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset ja sisältävätkö ne todisteita kyseisen kosmeettisen valmisteen turvallisuudesta.

Tietoja pyytävän toimivaltaisen viranomaisen on perusteltava pyyntö.

Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on viipymättä ja ottaen huomioon asian kiireellisyyden todennettava tiedot ja ilmoitettava havaintonsa pyynnön esittäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle.X LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET, LOPPUSÄÄNNÖKSET

31 artikla

Liitteiden muuttaminen

1.  

Jos kosmeettisissa valmisteissa käytettävistä aineista voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle, ja asiaan on puututtava yhteisön laajuisesti, komissio voi kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa kuultuaan muuttaa liitteitä II–VI tämän mukaisesti.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 32 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

2.  

Komissio voi kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa kuultuaan muuttaa liitteitä III–VI ja VIII mukauttaakseen ne tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.  

Komissio voi kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa kuultuaan tarvittaessa muuttaa liitettä I varmistaakseen markkinoille saatettujen kosmeettisten valmisteiden turvallisuuden.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

32 artikla

Komiteamenettely

1.  
Komissiota avustaa kosmeettisten valmisteiden pysyvä komitea.
2.  

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.  
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
4.  
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

33 artikla

Ainesosien yleisten nimien luettelo

Komissio laatii ainesosien yleisten nimien luettelon ja pitää sen ajantasaisena. Tässä tarkoituksessa komissio ottaa huomioon kansainvälisesti tunnustettuja nimistöjä, mukaan lukien kansainvälinen kosmeettisten ainesosien nimistö (INCI). Tämä luettelo ei ole luettelo kosmeettisissa valmisteissa sallituista aineista.

Ainesosien yleisiä nimiä on käytettävä markkinoille saatettujen kosmeettisten valmisteiden merkinnöissä viimeistään kahdentoista kuukauden kuluessa luettelon julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

34 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset sekä myrkytystietokeskukset tai vastaavat laitokset

1.  
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansalliset toimivaltaiset viranomaisensa.
2.  
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot 1 kohdassa tarkoitetuista viranomaisista ja 13 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista myrkytystietokeskuksista ja vastaavista laitoksista. Niiden on tarvittaessa saatettava tämä tiedot ajan tasalle.
3.  
Komissio laatii ja pitää ajantasaisena luettelon 2 kohdassa tarkoitetuista viranomaisista ja laitoksista ja saattaa sen yleisön saataville.

35 artikla

Eläinkokeita koskeva vuosittainen kertomus

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen:

1) 

vaihtoehtoisten menetelmien kehittämisen, validoinnin ja oikeudellisen hyväksymisen edistymisestä. Kertomuksessa on tarkat tiedot kosmeettisiin valmisteisiin liittyvien eläimillä tehtyjen kokeiden määrästä ja lajeista. Jäsenvaltioiden on kerättävä nämä tiedot direktiivin 86/609/ETY mukaisten tilastojen lisäksi. Komissio huolehtii erityisesti niiden vaihtoehtoisten koemenetelmien kehittämisestä, validoinnista ja oikeudellisesta hyväksymisestä, joissa ei käytetä eläviä eläimiä;

2) 

komission edistymisestä pyrkimyksissään saada OECD:n hyväksyntä yhteisön tasolla validoiduille vaihtoehtoisille menetelmille sekä edistää yhteisössä vaihtoehtoisilla menetelmillä tehtyjen turvallisuuskokeiden tulosten tunnustamista kolmansissa maissa, erityisesti yhteisön ja näiden maiden välisten yhteistyösopimusten puitteissa;

3) 

pienten ja keskisuurten yritysten erityistarpeiden huomioon ottamisesta.

36 artikla

Virallinen vastalause yhdenmukaistettuja standardeja vastaan

1.  
Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että yhdenmukaistettu standardi ei täysin täytä tämän asetuksen asianomaisissa säännöksissä säädettyjä vaatimuksia, komissio tai asianomainen jäsenvaltio antaa asian direktiivin 98/34/EY 5 artiklassa perustetun komitean käsiteltäväksi ja esittää perustelunsa. Komitea antaa lausuntonsa viipymättä.
2.  
Komissio voi komitean lausunnon perusteella päättää, että viittaus tai viitetieto kyseiseen yhdenmukaistettuun standardiin julkaistaan, ettei sitä julkaista, että se julkaistaan rajoituksin, että se säilytetään ennallaan tai rajoituksin Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai että se poistetaan siitä.
3.  
Komissio ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille ja asianomaiselle eurooppalaiselle standardointielimelle. Tarvittaessa se pyytää kyseisten yhdenmukaistettujen standardien tarkistusta.

37 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 11. päivänä heinäkuuta 2013 ja ilmoitettava viipymättä niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

38 artikla

Kumoaminen

▼C1

Kumotaan direktiivi 76/768/ETY 11 päivästä heinäkuuta 2013, lukuun ottamatta sen 4 b artiklaa, joka kumotaan 1 päivästä joulukuuta 2010.

▼B

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

Tämä asetus ei vaikuta liitteessä IX olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

▼C1

Toimivaltaisten viranomaisten on kuitenkin 11 päivään heinäkuuta 2020 saakka jatkettava direktiivin 76/768/ETY 7 artiklan 3 kohdan ja 7 a artiklan 4 kohdan nojalla vastaanotettujen tietojen pitämistä saatavilla, ja vastuuhenkilön on samaan päivään asti jatkettava mainitun direktiivin 7 a artiklan nojalla kerättyjen tietojen pitämistä helposti saatavilla.

▼B

39 artikla

Siirtymäsäännökset

▼C1

Direktiivistä 76/768/ETY poiketen tämän asetuksen vaatimukset täyttävät kosmeettiset valmisteet voidaan saattaa markkinoille ennen 11 päivää heinäkuuta 2013.

▼B

Direktiivistä 76/768/EEC poiketen tämän asetuksen 13 artiklan mukaiset ilmoitukset on katsottava tämän direktiivin 7 artiklan 3 kohdan ja 7 a artiklan 4 kohdan mukaisiksi 11. päivästä tammikuuta 2012.

40 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

1.  
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

▼C1

2.  

Sitä sovelletaan 11 päivästä heinäkuuta 2013, lukuun ottamatta:

— 
15 artiklan 1 ja 2 kohtaa, joita sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2010, samoin kuin 14, 31 ja 32 artiklaa siltä osin kuin se on välttämätöntä 15 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi; sekä
— 
16 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa, jota sovelletaan 11 päivästä tammikuuta 2013.

▼B

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

KOSMEETTISEN VALMISTEEN TURVALLISUUSSELVITYS

Kosmeettisen valmisteen turvallisuusselvityksen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

A OSA –   Kosmeettisen valmisteen turvallisuutta koskevat tiedot

1.   Kosmeettisen valmisteen määrällinen ja laadullinen koostumus

Kosmeettisen valmisteen laadullinen ja määrällinen koostumus, myös aineiden kemiallinen tunniste (mukaan luettuna mahdollisuuksien mukaan kemiallinen nimi, INCI, CAS, EINECS/ELINCS) ja käyttötarkoitus. Hajusteiden ja aromaattisten aineiden osalta ainesosan nimi ja koodinumero sekä toimittajan tunnistetiedot.

2.   Kosmeettisen valmisteen fysikaaliset/kemialliset ominaisuudet ja säilyvyys

Aineiden tai seosten ja kosmeettisen valmisteen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet.

Kosmeettisen valmisteen säilyvyys kohtuudella ennakoitavissa varastointiolosuhteissa.

3.   Mikrobiologinen laatu

Aineen tai seoksen ja kosmeettisen valmisteen mikrobiologiset ominaisuudet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kosmeettisiin valmisteisiin, joita käytetään silmien ympärillä, limakalvoilla yleensä, rikkoutuneella iholla tai alle kolmivuotiaiden lasten, vanhusten ja vaarallisia immuunireaktioita saavien henkilöiden hoidossa.

Säilyvyystestin tulokset.

4.   Epäpuhtaudet, jäämät, pakkausmateriaalia koskevat tiedot

Aineiden ja seosten puhtaus.

Jos valmisteessa on kiellettyjen aineiden jäämiä, todisteet siitä, että niitä on teknisesti mahdotonta välttää.

Pakkausmateriaalin olennaiset ominaisuudet, erityisesti sen puhtaus ja säilyvyys.

5.   Tavanomainen ja kohtuullisesti ennakoitavissa oleva käyttö

Tavanomainen ja kohtuullisesti ennakoitavissa oleva käyttö. Tämä on perusteltava erityisesti ottaen huomioon tuotemerkintään sisältyvät varoitukset ja muut selitykset.

6.   Kosmeettiselle valmisteelle altistuminen

Kosmeettiselle valmisteelle altistumista koskevat tiedot, jotka sisältävät seuraavat 5 jaksossa tarkastellut tiedot:

1) 

Käyttöalue (-alueet);

2) 

Käyttöpinta-alan (-pinta-alojen) laajuus;

3) 

Käyttömäärä;

4) 

Käytön kesto ja tiheys;

5) 

Tavanomainen ja kohtuullisesti ennakoitavissa oleva altistumistapa (-tavat).

6) 

Kohderyhmät (tai altistuvat ryhmät). Myös yksittäisen väestöryhmän mahdollinen altistuminen on otettava huomioon.

Altistumisen laskennassa on otettava huomioon myös mahdolliset toksikologiset vaikutukset (altistuminen saatetaan joutua laskemaan ihon pinta-alaa tai ruumiinpainoa kohti). Lisäksi on otettava huomioon myös mahdollinen toissijainen altistuminen muilla kuin suorilla altistumistavoilla (esimerkiksi tahaton suihkeen hengittäminen ja tahaton huulille tarkoitetun valmisteen nieleminen).

Hiukkaskoosta johtuvan altistumisen mahdollisiin vaikutuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

7.   Aineille altistuminen

Kosmeettisen valmisteen sisältämille aineille altistumista koskevat tiedot asiaankuuluvien toksikologisten tutkittavien ominaisuuksien osalta ja ottaen huomioon 6 jaksossa esitetyt tiedot.

8.   Aineiden toksikologinen profiili

Kaikkien asiaankuuluvien toksikologisten tutkittavien ominaisuuksien toksikologinen profiili kosmeettiseen valmisteeseen sisältyvän aineen osalta, tämän kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan soveltamista. Erityisesti on painotettava paikallisen toksisuuden (silmä- ja ihoärsytyksen) arviointia ja ihon herkistymistä sekä UV-absorption osalta valon aiheuttamaa toksisuutta.

Kaikki merkittävät toksikologiset absorptiotavat, kuten myös systeemiset vaikutukset, on otettava huomioon ja laskettava turvallisuuskerroin haitattoman vaikutustason perusteella. Näiden puuttuminen on perusteltava asianmukaisesti.

On kiinnitettävä erityistä huomiota mahdollisiin vaikutuksiin, joita toksikologiseen profiiliin saattaa aiheutua seuraavista tekijöistä johtuen:

— 
hiukkaskoko, nanomateriaalit mukaan lukien;
— 
käytettyjen aineiden ja raaka-aineen epäpuhtaudet; sekä
— 
aineiden keskinäinen vaikutus.

Interpolointi on perusteltava asianmukaisesti.

Tietolähde on merkittävä selvästi.

9.   Ei-toivotut vaikutukset ja vakavat ei-toivotut vaikutukset

Kyseiselle kosmeettiselle valmisteelle ja tarvittaessa myös muille kosmeettisille valmisteille aiheutuvia ei-toivottuja vaikutuksia ja vakavia ei-toivottuja vaikutuksia koskevat kaikki saatavilla olevat tiedot. Tämä sisältää tilastotiedot.

10.   Kosmeettista valmistetta koskevat tiedot

Muut asiaankuuluvat tiedot, kuten vapaaehtoisilla henkilöillä tehtyjen tutkimusten tulokset tai muilla asiaankuuluvilla aloilla tehtyjen riskinarviointien vahvistetut ja perustellut tulokset.

B OSA –   Kosmeettisen valmisteen turvallisuuden arviointi

1.   Arvioinnin päätelmät

Kosmeettisen valmisteen turvallisuutta koskeva 3 artiklaan liittyvä toteamus.

2.   Merkityt varoitukset ja käyttöohjeet

Toteamus, joka koskee tarvetta merkitä varoituksia ja käyttöohjeita 19 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

3.   Perustelut

Selostus siitä, miten tieteellinen päättely on johtanut 1 kohdassa säädettyyn arvioinnin päätelmään ja 2 kohdassa säädettyyn toteamukseen. Selostuksen on perustuttava A osassa vahvistettuihin kuvauksiin. Tarvittaessa arvioidaan turvamarginaalit ja käsitellään niiden merkitystä.

Erityisarviointi on tehtävä muun muassa kosmeettisista valmisteista, jotka on tarkoitettu alle kolmivuotiaille lapsille sekä kosmeettisista valmisteista, jotka on tarkoitettu yksinomaan ulkoiseen intiimihygieniaan.

Kosmeettisen valmisteen sisältämien aineiden mahdolliset keskinäiset vaikutukset on arvioitava.

Erilaisten toksikologisten profiilien huomioon ottaminen ja huomiotta jättäminen on perusteltava asianmukaisesti.

Säilyvyyden vaikutukset kosmeettisen valmisteen turvallisuuteen on otettava huomioon.

4.   Arvioijaa koskevat tiedot ja B osan hyväksyminen

Turvallisuuden arvioinnin suorittaneen henkilön nimi ja osoite.

Todistus turvallisuuden arvioijan pätevyydestä.

Päiväys ja turvallisuuden arvioijan allekirjoitus.
Liitteiden II–VI johdanto

1) 

Liitteissä II–VI tarkoitetaan

a) 

”poishuuhdeltavalla valmisteella” kosmeettista valmistetta, joka on tarkoitus poistaa sen jälkeen kun sitä on käytetty ihoon, hiuksiin tai limakalvoihin;

b) 

”valmisteella, jota ei huuhdella pois” kosmeettista valmistetta, jonka on tarkoitus olla pitkään kosketuksissa ihoon, hiuksiin tai limakalvoihin;

c) 

”hiuksille ja kasvojen karvoille tarkoitetulla valmisteella” kosmeettista valmistetta, joka on tarkoitettu hiuksiin tai kasvojen karvoille silmäripsiä lukuun ottamatta;

d) 

”iholle tarkoitetulla valmisteella” kosmeettista valmistetta, joka on tarkoitettu iholle;

e) 

”huulille tarkoitetulla valmisteella” kosmeettista valmistetta, joka on tarkoitettu huulille;

f) 

”kasvoille tarkoitetulla valmisteella” kosmeettista valmistetta, joka on tarkoitettu kasvojen iholle;

g) 

”kynsille tarkoitetulla valmisteella” kosmeettista valmistetta, joka on tarkoitettu kynsille;

h) 

”suuhygieniavalmisteella” kosmeettista valmistetta, joka on tarkoitettu hampaille tai suuontelon limakalvoille;

i) 

”limakalvoille tarkoitetulla valmisteella” kosmeettista valmistetta, joka on tarkoitettu

— 
suuontelon limakalvoille,
— 
silmien reunoille
— 
tai ulkoisten sukupuolielinten limakalvoille;
j) 

”silmille tarkoitetulla valmisteella” kosmeettista valmistetta, joka on tarkoitettu silmien läheisyyteen;

k) 

”ammattikäytöllä” kosmeettisten valmisteiden käyttöä ammattitoiminnassa.

2) 

Aineiden tunnistamisen helpottamiseksi käytetään seuraavia kuvaajia:

— 
The Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products -luettelo, Maailman terveysjärjestö WHO, Geneve, elokuu 1975.
— 
Chemical Abstracts Service -numerot (CAS).
— 
EY-numero, joka vastaa joko Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelon (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances, EINECS) numeroita tai Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelon (European List of Notified Chemical Substances, ELNICS) numeroita tai asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla annettua rekisteröintinumeroa.
— 
Tietyn maan (X) hyväksymä XAN-nimi, kuten esimerkiksi USAN, joka vastaa Yhdysvalloissa hyväksyttyä nimeä.
— 
Tämän asetuksen 33 artiklassa tarkoitettuun ainesosien yleisten nimien luetteloon sisältyvä nimi.
3) 

Liitteissä III–VI luetellut aineet eivät kata nanomateriaaleja, ellei nimenomaisesti toisin todeta.
LIITE II

LUETTELO KOSMEETTISISSA VALMISTEISSA KIELLETYISTÄ AINEISTAViite-numero

Aineiden tunnistus

Kemiallinen nimi/INN

CAS-numero

EY-numero

a

b

c

d

1

2-Asetamidi-N-5-klooribentsoksatsoli

35783-57-4

 

2

(2-Asetoksietyyli)trimetyyliammoniumhydroksidi (asetyylikoliini) ja sen suolat

51-84-3

200-128-9

3

Deanoliaseglumaatti (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironolaktoni (INN)

52-01-7

200-133-6

5

[4-(4-Hydroksi-3-jodofenoksi)-3,5-dijodofenyyli]etikkahappo (tiratrikoli (INN)) ja sen suolat

51-24-1

200-086-1

6

Metotreksaatti (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Aminokapronihappo (INN) ja sen suolat

60-32-2

200-469-3

8

Kiinahappo (INN) ja sen suolat sekä johdannaiset ja johdannaisten suolat

132-60-5

205-067-1

9

Tyropropiinihappo (INN) ja sen suolat

51-26-3

 

10

Trikloorietikkahappo

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (ukonhatunyrtti), sen lehdet, juuret ja galeeniset valmisteet

84603-50-9

283-252-6

12

Akonitiini (Aconitum napellus L.:n perusalkaloidi) ja sen suolat

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L. ja siitä tehdyt valmisteet

84649-73-0

283-458-6

14

Epinefriini (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Rauwolfia serpentina L., alkaloidit ja niiden suolat

90106-13-1

290-234-1

16

Alkyynialkoholit ja niiden esterit, eetterit ja suolat

 

 

17

Isoprenaliini (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Allyyli-isotiosyanaatti

57-06-7

200-309-2

19

Alloklamidi (INN) ja sen suolat

5486-77-1

 

20

Nalorfiini (INN), sen suolat ja eetterit

62-67-9

200-546-1

21

Adrenomimeettiset amiinit, keskushermostoon vaikuttavat: kaikki ensimmäisessä lääkeluettelossa mainitut, reseptinvaraiset aineet, joihin viitataan Eurooppa-neuvoston päätöksessä AP (69) 2.

300-62-9

206-096-2

22

Aniliini, sen suolat ja sekä halogenoidut että sulfonoidut johdannaiset

62-53-3

200-539-3

23

Betoksikaiini (INN) ja sen suolat

3818-62-0

 

24

Tsoksatsoliamiini (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Prokaiiniamidi (INN) ja sen suolat sekä johdannaiset

51-06-9

200-078-8

26

Bentsidiini

92-87-5

202-199-1

27

Tuaminoheptaani (INN), sen isomeerit ja suolat

123-82-0

204-655-5

28

Oktodriini (INN) ja sen suolat

543-82-8

208-851-1

29

2-Amino-1,2-bis(4-metoksifenyyli)etanoli ja sen suolat

530-34-7

 

30

1,3-Dimetyylipentyyliamiini ja sen suolat

105-41-9

203-296-1

31

4-Aminosalisyylihappo ja sen suolat

65-49-6

200-613-5

32

Toluidiinit, niiden isomeerit, suolat ja halogenoidut ja sulfonoidut johdannaiset

26915-12-8

248-105-2

33

Ksylidiinit, niiden isomeerit, suolat ja halogenoidut sekä sulfonoidut johdannaiset

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatoriini (9-(3-metyylibut-2-enyloksi)furo[3,2-g]kromen-7-oni)

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. ja sen galeeniset valmisteet

90320-46-0

291-072-4

36

2,3-Dikloori-2-metyylibutaani

507-45-9

 

37

Androgeenisen vaikutuksen omaavat aineet

 

 

38

Antraseeniöljy

120-12-7

204-371-1

39

Antibiootit

 

 

40

Antimoni ja sen yhdisteet

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. ja siitä tehdyt valmisteet

84603-51-0

283-253-1

42

Apomorfiini (R 5,6,6a,7-tetrahydro-6-metyyli-4H-dibentso[de,g]kinoliini-10,11-dioli) ja sen suolat

58-00-4

200-360-0

43

Arseeni ja sen yhdisteet

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. ja siitä tehdyt valmisteet

8007-93-0

232-365-9

45

Atropiini ja sen suolat sekä johdannaiset

51-55-8

200-104-8

46

Bariumsuolat, paitsi bariumsulfidi liitteessä III säädetyin ehdoin, sekä bariumsulfaatti, lakat, suolat ja pigmentit, jotka on valmistettu liitteessä IV mainituista väriaineista

 

 

47

Bentseeni

71-43-2

200-753-7

48

Bentsimidatsol-2(3H)-oni

615-16-7

210-412-4

49

Bentsatsepiinit ja bentsodiatsepiinit

12794-10-4

 

50

1-Dimetyyliaminometyyli-1-metyylipropyylibentsoaatti (amylokaiini) ja sen suolat

644-26-8

211-411-1

51

2,2,6-Trimetyyli-4-piperidyylibentsoaatti ja sen suolat

500-34-5

 

52

Isokarboksatsidi (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Bendroflumetiatsidi (INN) ja sen johdannaiset

73-48-3

200-800-1

54

Beryllium ja sen yhdisteet

7440-41-7

231-150-7

55

Bromi, alkuaine

7726-95-6

231-778-1

56

Bretyylitosylaatti (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Karbromaali (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bromisovaali (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Bromifeniramiini (INN) ja sen suolat

86-22-6

201-657-8

60

Bentsilonibromidi (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Tetryyliammoniumbromidi (INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brusiini

357-57-3

206-614-7

63

Tetrakaiini (INN) ja sen suolat

94-24-6

202-316-6

64

Mofebutatsoni (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamidi (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Karbutamidi (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Fenyylibutatsoni (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Kadmium ja sen yhdisteet

7440-43-9

231-152-8

69

Kantaridit, Cantharis vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Kantaridiini

56-25-7

200-263-3

71

Fenprobamaatti (INN)

673-31-4

211-606-1

72

Karbatsolin typpijohdannaiset

 

 

73

Rikkihiili

75-15-0

200-843-6

74

Katalaasi

9001-05-2

232-577-1

75

Kefaeliini ja sen suolat

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L., sen eteeriset öljyt

8006-99-3

 

77

2,2,2-Trikloorietaani-1,1-dioli

302-17-0

206-117-5

78

Kloori

7782-50-5

231-959-5

79

Klorpropamidi (INN)

94-20-2

202-314-5

80

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

81

4-Fenyyliatsofenyleeni-1,3-diamiinisitraattihydrokloridi (krysoidiinisitraattihydrokloridi)

5909-04-6

 

82

Klortsoksatsoni (INN)

95-25-0

202-403-9

83

2-Kloori-4-dimetyyliamino-6-metyylipyrimidiini (krimidiini - ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Klorprotikseeni (INN) ja sen suolat

113-59-7

204-032-8

85

Klofenamidi (INN)

671-95-4

211-588-5

86

N,N-Bis(2-kloorietyyli)metyyliamiini-N-oksidi ja sen suolat

126-85-2

 

87

Klormetiini (INN) ja sen suolat

51-75-2

200-120-5

88

Syklofosfamidi (INN) ja sen suolat

50-18-0

200-015-4

89

Mannomustiini (INN) ja sen suolat

576-68-1

209-404-3

90

Butanilikaiini (INN) ja sen suolat

3785-21-5

 

91

Klormetsanoni (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanoli (INN)

78-41-1

201-115-0

93

2-(2(4-Kloorifenyyli)-2-fenyyliasetyyli) indan-1,3-dioni (klorfasinoni - ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Klorfenoksamiini (INN)

77-38-3

 

95

Fenaglykodoli (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Kloorietaani

75-00-3

200-830-5

97

Kromi, kromihappo ja sen suolat

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., sen alkaloidit ja galeeniset valmisteet

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L., sen hedelmät, siitepöly ja galeeniset valmisteet

85116-75-2

285-527-6

100

Glysyklamidi (INN)

664-95-9

211-557-6

101

Koboltti(bentseenisulfonaatti)

23384-69-2

 

102

Kolkisiini, sen suolat ja johdannaiset

64-86-8

200-598-5

103

Kolkikosidi ja sen johdannaiset

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L. ja sen galeeniset valmisteet

84696-03-7

283-623-2

105

Konvallatoksiini

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta cocculus L., sen hedelmät

 

 

107

Croton tiglium L., sen siemenistä saatava öljy

8001-28-3

 

108

1-Butyyli-3-(N-krotonoyylisulfanilyyli)urea

52964-42-8

 

109

Curare (Kurare) ja Curaniini (Kuraniini)

8063-06-7/22260-42-0

232-511-1/244-880-6

110

Curaritsantit (Kuraren kaltaiset aineet)

 

 

111

Syaanivety ja sen suolat

74-90-8

200-821-6

112

Feklemiini (INN); 2-(α-Sykloheksyylibentsyyli)-(N,N,N',N'-tetraetyyli)-1,3-propaanidiamiini

3590-16-7

 

113

Syklomenoli (INN) ja sen suolat

5591-47-9

227-002-6

114

Natriumheksasyklonaatti (INN)

7009-49-6

 

115

Heksapropymaatti (INN)

358-52-1

206-618-9

116

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

117

O,O'-Diasetyyli-N-allyyli-N-normorfiini

2748-74-5

 

118

Pipatsetaatti (INN) ja sen suolat

2167-85-3

218-508-8

119

5-(α,β-Dibromofenetyyli)-5-metyylihydantoiini

511-75-1

208-133-8

120

N,N'-Pentametyleenibis(trimetyyliammonium)suolat, esim. pentametoniumbromidi (INN)

541-20-8

208-771-7

121

N,N'-((Metyyli-imino)dietyleeni)bis(etyylidimetyyliammonium)suolat, esim. atsametoniumbromidi (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Syklarbamaatti (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Klofenotaani (INN); DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

N,N'-Heksametyleenibis(trimetyyliammonium)suolat, esim. heksametoniumbromidi (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Dikloorietaanit (etyleenikloridit), esim 1,2-dikloorietaani

107-06-2

203-458-1

126

Dikloorietyleenit (asetyleenikloridit), esim. vinyylideenikloridi (1,1-dikloorietyleeni)

75-35-4

200-864-0

127

Lysergidi (INN) (LSD) ja sen suolat

50-37-3

200-033-2

128

2-Diethylaminoethyl 3-hydroxy-4-phenylbenzoate (Ksenysalaatti (INN)) ja sen suolat

3572-52-9

222-686-2

129

Cinchocaini (INN) ja sen suolat

85-79-0

201-632-1

130

3-Dietyyliaminopropyylikinnamaatti

538-66-9

 

131

O,O'-Dietyyli-O-4-nitrofenyylifosforotioaatti (Parationi - ISO)

56-38-2

200-271-7

132

[Oksalyylibisiminoetyleeni]bis[(o-klooribentsyyli)dietyyliammonium]suolat, esim. ambenomiumkloridi (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Metypryloni (INN) ja sen suolat

125-64-4

204-745-4

134

Digitaliini ja Digitalis purpurea L. ja sen kaikki heterosidit

752-61-4

212-036-6

135

7-(2-Hydroksi-3-(2-hydroksietyyli-N-metyyliamino)propyyli)teofylliini (ksantinoli)

2530-97-4

 

136

Dioksietedriini (INN) ja sen suolat

497-75-6

207-849-8

137

Piprokuraarijodidi (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Propyfenatsoni (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Tetrabenatsiini (INN) ja sen suolat

58-46-8

200-383-6

140

Kaptodiaami (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Mefekloratsiini (INN) ja sen suolat

1243-33-0

 

142

Dimetyyliamiini

124-40-3

204-697-4

143

1,1-bis(Dimetyyliaminometyyli)propyylibentsoaatti (amydrikaiini ja alypiini) ja sen suolat

963-07-5

213-512-6

144

Metapyrileeni (INN) ja sen suolat

91-80-5

202-099-8

145

Metamfepramoni (INN) ja sen suolat

15351-09-4

239-384-1

146

Amitriptyliini (INN) ja sen suolat

50-48-6

200-041-6

147

Metformiini (INN) ja sen suolat

657-24-9

211-517-8

148

Isosorbididinitraatti (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Malononitriili

109-77-3

203-703-2

150

Sukkinonitriili

110-61-2

203-783-9

151

Dinitrofenolin isomeerit

51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7

200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2

152

Inprokoni (INN)

436-40-8

 

153

Dimevamidi (INN) ja sen suolat

60-46-8

200-479-8

154

Difenyylipyraliini (INN) ja sen suolat

147-20-6

205-686-7

155

Sulfiinipyratsoni (INN)

57-96-5

200-357-4

156

N-(3-Karbamoyyli-3,3-difenyylipropyyli)-N,N-di-isopropyylimetyyliammoniumsuolat, esim. isopropamidijodidi (INN)

71-81-8

200-766-8

157

Benaktytsiini (INN)

302-40-9

206-123-8

158

Bentsatropiini (INN) ja sen suolat

86-13-5

 

159

Syklitsiini (INN) ja sen suolat

82-92-8

201-445-5

160

5,5-Difenyyli-4-imidatsolidoni (doksenitoiini (INN))

3254-93-1

221-851-6

161

Probenesidi (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Disulfiraami (INN); tiuraami (INN)

97-77-8/137-26-8

202-607-8/205-286-2

163

Emetiini ja sen suolat sekä johdannaiset

483-18-1

207-592-1

164

Efedriini ja sen suolat

299-42-3

206-080-5

165

Oksanamidi (INN) ja johdannaiset

126-93-2

 

166

Eseriini tai fysostigmiini ja sen suolat

57-47-6

200-332-8

▼M1

167

4-Aminobentsoehappo ja sen esterit, joissa vapaa aminoryhmä

150-13-0

205-753-0

▼B

168

Koliinin suolat ja niiden esterit, esim. koliinikloridi (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Karamifeeni (INN) ja sen suolat

77-22-5

201-013-6

170

Dietyyli-4-nitrofenyylifosfaatti (paraoksoni - ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Metetoheptatsiini (INN) ja sen suolat

509-84-2

 

172

Oksfeneridiini (INN) ja sen suolat

546-32-7

 

173

Etoheptatsiini (INN) ja sen suolat

77-15-6

201-007-3

174

Metheptatsiini (INN) ja sen suolat

469-78-3

 

175

Metyylifenidaatti (INN) ja sen suolat

113-45-1

204-028-6

176

Doksylamiini (INN) ja sen suolat

469-21-6

207-414-2

177

Tolboksaani (INN)

2430-46-8

 

178

4-Bentsoloksifenoli ja 4-etoksifenoli

103-16-2/622-62-8

203-083-3/210-748-1

179

Paretoksikaiini (INN) ja sen suolat

94-23-5

205-246-4

180

Fenotsoloni (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glutetimidi (INN) ja sen suolat

77-21-4

201-012-0

182

Etyleenioksidi

75-21-8

200-849-9

183

Bemegridi (INN) ja sen suolat

64-65-3

200-588-0

184

Valnoktamidi (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Haloperidoli (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Parametasoni (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanisoni (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Trifluperidoli (INN)

749-13-3

 

189

Fluoresoni (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluorourasiili (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Fluorivetyhappo, sen normaalit suolat, sen kompleksit ja hydrofluoridit, paitsi liitteessä III mainitut

7664-39-3

231-634-8

192

Furfuryylitrimetyyliammoniumsuolat, esim. furtretonijodidi (INN)

541-64-0

208-789-5

193

Galantamiini (INN)

357-70-0

 

194

Progesteronit

 

 

195

1,2,3,4,5,6-Heksakloorisykloheksaani (BHC - ISO)

58-89-9

200-401-2

196

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Heksakloori-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftaleeni (endriini ISO)

72-20-8

200-775-7

197

Heksakloorietaani

67-72-1

200-666-4

198

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Heksakloori-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftaleeni (isodriini ISO)

465-73-6

207-366-2

199

Hydrastiini, hydrastiniini ja niiden suolat

118-08-1/6592-85-4

204-233-0/229-533-9

200

Hydratsidit ja niiden suolat, esim. isoniatsidi (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Hydratsiini, sen johdannaiset ja näiden suolat

302-01-2

206-114-9

202

Oktamoksiini (INN) ja sen suolat

4684-87-1

 

203

Warfariini (INN) ja sen suolat

81-81-2

201-377-6

204

Etyylibis(4-hydroksi-2-okso-1-bentsopyran-3-yyli)asetaatti ja hapon suolat

548-00-5

208-940-5

205

Metokarbamoli (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Propatyylinitraatti (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

4,4'-Dihydroksi-3,3'-(3-metyylitiopropylideeni)dikumariini

 

 

208

Fenadiatsoli (INN)

1008-65-7

 

209

Nitroksoliini (INN) ja sen suolat

4008-48-4

223-662-4

210

Hyoskyamiini, sen johdannaiset ja suolat

101-31-5

202-933-0

211

Hyoscyamus niger L., sen lehdet, siemenet, siitepöly ja galeeniset valmisteet

84603-65-6

283-265-7

212

Pemoliini (INN) ja sen suolat

2152-34-3

218-438-8

213

Jodi

7553-56-2

231-442-4

214

Dekametyleenibis(trimetyyliammonium) suolat, esim. dekametonibromidi (INN)

541-22-0

208-772-2

215

Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. ja lähisukuiset lajit), niiden juuret, niistä saatava siitepöly ja galeeniset valmisteet

8012-96-2

232-385-8

216

2-Isopropyyli-4-pentenoyyliurea (apronaliidi)

528-92-7

208-443-3

217

α-Santoniini [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-heksahydro-3,5a,9-trimetyylinafto[1,2-b]furan-2,8-dioni]

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. ja sen galeeniset valmisteet

84696-23-1

283-642-6

219

Lobeliini (INN) ja sen suolat

90-69-7

202-012-3

220

Barbituraatit, niiden johdannaiset ja suolat

 

 

221

Elohopea ja sen yhdisteet lukuun ottamatta liitteessä V mainittuja poikkeuksia

7439-97-6

231-106-7

222

3,4,5-Trimetoksifenetyyliamiini (meskaliini) ja sen suolat

54-04-6

200-190-7

223

Metaldehydi

9002-91-9

 

224

N,N-Dietyyli-2-(4-allyyli-2-metoksifenoksi)asetamidi ja sen suolat

305-13-5

 

225

Kumetaroli (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Dekstrometorfaani (INN) ja sen suolat

125-71-3

204-752-2

227

2-Metyyliheptyyliamiini ja sen suolat

540-43-2

 

228

Isomethepteeni (INN) ja sen suolat

503-01-5

207-959-6

229

Mekamyyliamiini (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Guaifenesiini (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Dikumaroli (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Fenmetratsiini (INN) ja sen suolat sekä johdannaiset

134-49-6

205-143-4

233

Tiamatsoli (INN)

60-56-0

200-482-4

234

3,4-Dihydro-2-metoksi-2-metyyli-4-fenyyli-2H,5H-pyrano[3,2-c]-[1]bentsopyran-5-oni (syklokumaroli)

518-20-7

208-248-3

235

Karisoprodoli (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Meprobamaatti (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Tefatsoliini (INN) ja sen suolat

1082-56-0

 

238

Arekoliini

63-75-2

200-565-5

239

Poldiinimetyylisulfaatti (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Hydroksitsiini (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-Naftoli (β-Naftoli)

135-19-3

205-182-7

242

1- ja 2-Naftyyliamiinit ja niiden suolat

134-32-7/91-59-8

205-138-7/202-080-4

243

3-(1-Naftyyli)-2-hydroksikumariini

39923-41-6

 

244

Nafatsoliini (INN) ja sen suolat

835-31-4

212-641-5

245

Neostigmiini ja sen suolat, esim. neostigmiinibromidi (INN)

114-80-7

204-054-8

246

Nikotiini ja sen suolat

54-11-5

200-193-3

247

Amyylinitriitit

110-46-3

203-770-8

248

Nitriitit (epäorgaaniset), paitsi natriumnitriitti

14797-65-0

 

249

Nitrobentseeni

98-95-3

202-716-0

250

Nitrokresolit ja niiden alkalimetallisuolat

12167-20-3

 

251

Nitrofurantoiini (INN)

67-20-9

200-646-5

252

Furatsolidoni (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Nitroglyseriini; propaani-1,2,3-triyylitrinitraatti

55-63-0

200-240-8

254

Asenokumaroli (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Pentasyanonitrosyyliferraatti (2-), alkalinen,

14402-89-2/13755-38-9

238-373-9/-

256

Nitrostilbeenit, niiden homologit ja niiden johdannaiset

 

 

257

Noradrenaliini ja sen suolat

51-41-2

200-096-6

258

Noskapiini (INN) ja sen suolat

128-62-1

204-899-2

259

Guanetidiini (INN) ja sen suolat

55-65-2

200-241-3

260

Estrogeenit

 

 

261

Oleandriini

465-16-7

207-361-5

262

Klortalidoni (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Pelletieriini ja sen suolat

2858-66-4/4396-01-4

220-673-6/224-523-0

264

Pentakloorietaani

76-01-7

200-925-1

265

Pentaeritrityylitetranitraatti (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Petrikloraali (INN)

78-12-6

 

267

Oktamylamiini (INN) ja sen suolat

502-59-0

207-947-0

268

Pikriinihappo

88-89-1

201-865-9

269

Fenasemidi (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Difenkloksatsiini (INN)

5617-26-5

 

271

2-Fenyyli-indan-1,3-dioni (fenindioni (INN))

83-12-5

201-454-4

272

Etyylifenasemidi (feneturidi (INN))

90-49-3

201-998-2

273

Fenprokumoni (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Fenyramidoli (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Triamtereeni (INN) ja sen suolat

396-01-0

206-904-3

276

Tetraetyylipyrofosfaatti (TEPP - ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Tritolyylifosfaatti

1330-78-5

215-548-8

278

Psilosybiini (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Fosfori ja metallifosfidit

7723-14-0

231-768-7

280

Talidomidi (INN) ja sen suolat

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Pikrotoksiini

124-87-8

204-716-6

283

Pilokarpiini ja sen suolat

92-13-7

202-128-4

284

α-Piperidin-2-yylibentsyyliasetaatti, sen vasemmalle kiertävä treomuoto (levofasetoperaani (INN)) ja sen suolat

24558-01-8

 

285

Pipradroli (INN) ja sen suolat

467-60-7

207-394-5

286

Atsasyklonoli (INN) ja sen suolat

115-46-8

204-092-5

287

Bietamiveriini (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Butopipriini (INN) ja sen suolat

55837-15-5

259-848-7

289

Lyijy ja sen yhdisteet

7439-92-1

231-100-4

290

Koniini

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L., sen lehdistä veteen uuttuva osa

89997-54-6

289-689-9

292

Metyraponi (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Radioaktiiviset aineet, sellaisina kuin ne määritellään perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta annetussa neuvoston direktiivissä 96/29/Euratom (1)

 

 

294

Juniperus sabina L., sen lehdet, eteerinen öljy ja galeeniset valmisteet

90046-04-1

289-971-1

295

Hyoskiini ja sen suolat sekä johdannaiset

51-34-3

200-090-3

296

Kultasuolat

 

 

297

Seleeni ja sen yhdisteet lukuun ottamatta seleenidisulfidia liitteessä III olevassa 49 kohdassa mainituilla edellytyksillä

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. ja sen galeeniset valmisteet

84929-77-1

284-555-6

299

Sparteiini (INN) ja sen suolat

90-39-1

201-988-8

300

Glukokortikoidit (kortikosteroidit)

 

 

301

Datura stramonium L. ja sen galeeniset valmisteet

84696-08-2

283-627-4

302

Strofantiinit, niiden aglukonit ja näiden johdannaiset

11005-63-3

234-239-9

303

Strophantus-lajit ja niiden galeeniset valmisteet

 

 

304

Strykniini ja sen suolat

57-24-9

200-319-7

305

Strychnos-lajit ja niiden galeeniset valmisteet

 

 

306

Narkoottiset aineet, luontaiset ja synteettiset: Kaikki vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen (New York, 30.3.1961) taulukoissa I ja II mainitut aineet

 

 

307

Sulfonamidit (sulfaniiliamidi ja sen johdannaiset, jotka on saatu substituoimalla yksi tai useampi vetyatomi NH2-ryhmistä) ja niiden suolat

 

 

308

Sultiaami (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neodymium ja sen suolat

7440-00-8

231-109-3

310

Tiotepa (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarbus jaborandi Holmes ja sen galeeniset valmisteet

84696-42-4

283-649-4

312

Telluuri ja sen yhdisteet

13494-80-9

236-813-4

313

Ksylometatsoliini (INN) ja sen suolat

526-36-3

208-390-6

314

Tetrakloorietyleeni

127-18-4

204-825-9

315

Hiilitetrakloridi

56-23-5

200-262-8

316

Heksaetyylitetrafosfaatti

757-58-4

212-057-0

317

Tallium ja sen yhdisteet

7440-28-0

231-138-1

318

Thevetia neriifolia Juss., sen glykosidit

90147-54-9

290-446-4

319

Etionamidi (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Fentiatsiini (INN) ja sen suolat

92-84-2

202-196-5

321

Tiourea ja sen johdannaiset paitsi liitteessä III mainitut aineet

62-56-6

200-543-5

322

Mefenesiini (INN) ja sen esterit

59-47-2

200-427-4

323

Rokotteet, toksiinit ja seerumit, jotka ovat direktiivin 2001/83/EY 1artiklan 4kohdan mukaisia immunologisia lääkkeitä

 

 

324

Tranyylisypromiini (INN) ja sen suolat

155-09-9

205-841-9

325

Trikloorinitrometaani (klooripikriini)

76-06-2

200-930-9

326

2,2,2-Tribrometanoli (tribromoetyylialkoholi)

75-80-9

200-903-1

327

Triklormetiini (INN) ja sen suolat

817-09-4

212-442-3

328

Tretamiini (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Gallaminiumtrietjodidi (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Urginea scilla Steinh. ja sen galeeniset valmisteet

84650-62-4

283-520-2

331

Veratriini ja sen suolat sekä galeeniset valmisteet

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind., sen siemenet ja galeeniset valmisteet

84604-18-2

283-296-6

333

Veratrum spp. ja niiden valmisteet

90131-91-2

290-407-1

334

Vinyylikloridimonomeeri

75-01-4

200-831-0

335

Ergokalsiferoli (INN) ja kolekalsiferoli (D2- ja D3 -vitamiinit)

50-14-6/67-97-0

200-014-9/200-673-2

336

O-Alkyyliditiohiilihappojen suolat (ksantaatit)

 

 

337

Johimbiini ja sen suolat

146-48-5

205-672-0

338

Dimetyylisulfoksidi (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Difenhydramiini (INN) ja sen suolat

58-73-1

200-396-7

340

4-tert-Butyylifenoli

98-54-4

202-679-0

341

4-tert-Butyylipyrokatekoli

98-29-3

202-653-9

342

Dihydrotakysteroli (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Dioksaani

123-91-1

204-661-8

344

Morfoliini ja sen suolat

110-91-8

203-815-1

345

Pyrethrum album L. ja sen galeeniset valmisteet

 

 

346

2-[4-Metoksibentsyyli-N-(2-pyridyyli)amino] etyylidimetyyliaminimaleaatti (mepyramiinimaleaatti; pyrilamiinimaleaatti)

59-33-6

200-422-7

347

Tripelenamiini (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Tetrakloorisalisyylianilidit

7426-07-5

 

349

Dikloorisalisyylianilidit

1147-98-4

 

350

Tetrabromsalisyylianilidit

 

 

351

Dibromosalisyylianilidit

 

 

352

Bitionoli (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Tiuraamimonosulfidit

97-74-5

202-605-7

354

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

355

Dimetyyliformamidi (N,N-dimetyyliformamidi)

68-12-2

200-679-5

356

4-Fenyyli-3-buten-2-oni (bentsylideeniasetoni)

122-57-6

204-555-1

357

4-Hydroksi-3-metoksikinnamyylialkoholin bentsoaatit (koniferyylialkoholi), paitsi valmistusaineina käytettyjen luontaisten aromivalmisteiden normaaliin sisältöön kuuluvat

 

 

358

Furokumariinit (esim. trioksisaleeni (INN), 8-metoksipsoraleeni, 5-metoksipsoraleeni) lukuun ottamatta valmistusaineina käytettyjen luontaisten aromiaineiden normaaliin sisältöön kuuluvat.

Auringonsuoja- ja rusketustuotteissa furokumariineja on oltava alle 1 mg/kg.

3902-71-4/298-81-7/484-20-8

223-459-0/206-066-9/207-604-5

359

Laurus nobilis L., sen siemenistä saatava öljy

84603-73-6

283-272-5

360

Safroli paitsi luontaisten aromivalmisteiden normaaliin sisältöön kuuluva, kuitenkin niin, että pitoisuus ei ylitä:

100ppm valmiissa tuotteessa; hampaiden ja suun hygienian hoitoon tarkoitetuissa valmisteissa 50ppm, kuitenkin niin, että safrolia ei saa esiintyä nimenomaan lapsille tarkoitetuissa hammastahnoissa.

94-59-7

202-345-4

361

5,5'-Di-isopropyyli-2,2'-dimetyylibifenyyli-4,4'-diyylidihypojodiitti (tymolijodidi)

552-22-7

209-007-5

362

3'-Etyyli-5',6',7',8-tetrahydro-5',5',8',8'-tetrametyyli-2'-asetonaftoni tai 1,1,4,4-tetrametyyli-6-etyyli-7-asetyyli-1,2,3,4-tetrahydroaftaleeni (AETT; Versalide)

88-29-9

201-817-7

363

Fenyleenidiamiini ja sen suolat

95-54-5

202-430-6

364

4-Metyyli-m-fenyleenidiamiini (tolueeni-2,4-diamiini) ja sen suolat

95-80-7

202-453-1

365

Aristolokihappo ja sen suolat, Aristolochia spp. ja niistä tehdyt valmisteet

475-80-9/313-67-7/15918-62-4

202-499-6/206-238-3/-

366

Kloroformi

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-Tetraklooridibentso-p-dioksiini (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

2,6-Dimetyyli-1,3-dioksan-4-yyliasetaatti (dimetoksaani)

828-00-2

212-579-9

369

Natriumpyritioni (INNM) (2)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(Trikloorimetyylitio)-4-syklohekseeni-1,2-dikarboksimidi (kaptaani - ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2'-Dihydroksi-3,3',5,5',6,6'-heksaklooridifenyylimetaani (heksaklorofeeni (INN))

70-30-4

200-733-8

372

6-(Piperidinyyli)-2,4-pyrimidiinidiamiini-3-oksidi (minoksidiili (INN)) ja sen suolat

38304-91-5

253-874-2

373

3,4',5-Tribromisalisyylianilidi (tribromisalaani (INN))

87-10-5

201-723-6

374

Phytolacca spp. ja niiden valmisteet

65497-07-6/60820-94-2

 

375

Tretinoiini (INN) (retinoiinihappo ja sen suolat)

302-79-4

206-129-0

376

1-Metoksi-2,4-diaminobentseeni (2,4-diaminoanisoli - CI 76050) ja sen suolat

615-05-4

210-406-1

377

1-Metoksi-2,5-diaminobentseeni (2,5-diaminoanisoli) ja sen suolat

5307-02-8

226-161-9

378

Väriaine CI 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Väriaine CI 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

Väriaine CI 42555 (Basic Violet 3)

Väriaine CI 42555:1

Väriaine CI 42555:2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

Amyyli-4-dimetyyliaminobentsoaatti, isomeeriseos (Padimaatti A (INN))

14779-78-3

238-849-6

383

2-Amino-4-nitrofenoli

99-57-0

202-767-9

384

2-Amino-5-nitrofenoli

121-88-0

204-503-8

385

11-α-Hydroksipregn-4-eeni-3,20-dioni ja sen esterit

80-75-1

201-306-9

386

Väriaine CI 42640 ([4-[[4-(Dimetyyliamino)fenyyli][4-[etyyli(3-sulfonaattobentsyyli)amino]fenyyli]metyleeni]sykloheksa-2,5-dien-1-ylideeni](etyyli)(3-sulfonaattobentsyyli)ammonium, natriumsuola)

1694-09-3

216-901-9

387

Väriaine CI 13065

587-98-4

209-608-2

388

Väriaine CI 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

 

389

Väriaine CI 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Steroidirakenteiset antiandrogeenit

 

 

391

Zirkonium ja sen yhdisteet lukuun ottamatta liitteen III viitenumerossa 50 mainittuja aineita sekä liitteessä IV mainittujen väriaineiden zirkoniumlakkoja, -pigmenttejä tai -suoloja

7440-67-7

231-176-9

392

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

393

Asetonitriili

75-05-8

200-835-2

394

Tetrahydrotsoliini (tetrytsoliini (INN)) ja sen suolat

84-22-0

201-522-3

▼C6

395

Hydroksi-8-kinoliini ja sen sulfaatti bis(8-hydroksikinoliini)sulfaatti, lukuun ottamatta sulfaatin käyttökohteita, jotka vahvistetaan liitteen III viitenumerokohdassa 51

148-24-3

134-31-6

205-711-1

205-137-1

▼B

396

Ditio-2,2'-bispyridiini-dioksidi-1,1'-(additiotuote magnesiumsulfaattitrihydraatin kanssa) – (pyritionidisulfidi + magnesiumsulfaatti)

43143-11-9

256-115-3

397

Väriaine CI 12 075 (Pigment Orange 5) ja sen lakat, pigmentit ja suolat

3468-63-1

222-429-4

398

Väriaineet CI 45 170 ja CI 45 170:1 (Basic Violet 10)

81-88-9/509-34-2

201-383-9/208-096-8

399

Lidokaiini (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-Epoksibutaani

106-88-7

203-438-2

401

Väriaine CI 15 585

5160-02-1/2092-56-0

225-935-3/218-248-5

402

Strontiumlaktaatti

29870-99-3

249-915-9

403

Strontiumnitraatti

10042-76-9

233-131-9

404

Strontiumpolykarboksylaatti

 

 

405

Pramokaiini (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-Etoksi-m-fenyyleenidiamiini ja sen suolat

5862-77-1

 

407

2,4-Diaminofenyylietanoli ja sen suolat

14572-93-1

 

408

Pyrokatekoli (katekoli)

120-80-9

204-427-5

409

Pyrogalloli

87-66-1

201-762-9

410

Nitrosamiinit, esim. dimetyylinitrosoamiini; nitrosodipropyyliamiini; 2,2'-(nitrosoimino) bisetanoli

62-75-9/621-64-7/1116-54-7

200-549-8/210-698-0/214-237-4

411

Sekundaariset alkyyli- ja alkanoliamiinit ja niiden suolat

 

 

412

4-Amino-2-nitrofenoli

119-34-6

204-316-1

413

2-Metyyli-m-fenyleenidiamiini (tolueeni-2,6-diamiini)

823-40-5

212-513-9

414

4-tert-Butyyli-3-metoksi-2,6-dinitrotolueeni (ambrettimyski)

83-66-9

201-493-7

415

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

416

Ihmissolut, -kudokset tai -tuotteet

 

 

417

3,3-Bis(4-hydroksifenyyli)ftalidi (fenolftaleiini (INN))

77-09-8

201-004-7

418

3-Imidatsol-4-yyliakryylihappo (urokaanihappo) ja sen etyyliesteri

104-98-3/27538-35-8

203-258-4/248-515-1

419

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (3) 4 artiklassa määritelty luokkaan 1 ja 5 artiklassa määritelty luokkaan 2 kuuluva aines sekä näistä saatavat ainesosat.

 

 

420

Käsittelemättömät ja puhdistetut kivihiilitervat

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5-Pentametyyli-4,6-dinitroindaani (moskeeni)

116-66-5

204-149-4

422

5-tert-Butyyli-1,2,3-trimetyyli-4,6-dinitrobentseeni (tiibetinmyski)

145-39-1

205-651-6

423

Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium L.), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

97676-35-2

 

424

Bentsyylisyanidi, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

140-29-4

205-410-5

425

Syklaamialkoholi, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

4756-19-8

225-289-2

426

Dietyylimaleaatti, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

141-05-9

205-451-9

427

3,4-Dihydrokumariini, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

119-84-6

204-354-9

428

2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-dihydrogeranioli), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-Dimetyyli-8-tert-butyylikumariini, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

17874-34-9

241-827-9

431

Dimetyylisitrakonaatti, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

617-54-9

 

432

7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-oni, (pseudometyylijononi), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-Dimetyyli-3,5,9-undekatrien-2-oni, (pseudojononi), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

141-10-6

205-457-1

434

Difenyyliamiini, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

122-39-4

204-539-4

435

Etyyliakrylaatti, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

140-88-5

205-438-8

436

Viikunanlehdet, nestemäinen komponentti (Ficus carica L.), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

68916-52-9

 

437

trans-2-Heptenaali, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

18829-55-5

242-608-0

438

trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

67746-30-9

266-989-8

439

trans-2-Heksenaalidimetyyliasetaali, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

18318-83-7

242-204-4

440

Hydroabietyylialkoholi, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

13393-93-6

236-476-3

441

6-Isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

34131-99-2

251-841-7

442

7-Metoksikumariini, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni (anisylideeniasetoni), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni (alfa-metyylianisylideeniasetoni), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

104-27-8

203-190-5

445

Metyyli-trans-2-butenoaatti, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

623-43-8

210-793-7

446

7-Metyylikumariini, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

2445-83-2

219-499-3

447

5-Metyyli-2,3-heksaanidioni (asetyyli-isovaleryyli), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

13706-86-0

237-241-8

448

2-Pentyylideenisykloheksanoni, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-undekatrien-2-oni (pseudoisometyylijononi), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

1117-41-5

214-245-8

▼M1

450

Verbenaöljyn (Lippia citriodora Kunth.) eteeriset öljyt ja johdannaiset nestemäistä öljyä lukuun ottamatta, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

8024-12-2

285-515-0

▼B

451

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

452

6-(2-Kloroorietyyli)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaunidekaani

37894-46-5

253-704-7

453

Kobolttidikloridi

7646-79-9

231-589-4

454

Kobolttisulfaatti

10124-43-3

233-334-2

455

Nikkelimonoksidi

1313-99-1

215-215-7

456

Dinikkelitrioksidi

1314-06-3

215-217-8

457

Nikkelidioksidi

12035-36-8

234-823-3

458

Trinikkelidisulfidi

12035-72-2

234-829-6

459

Nikkelitetrakarbonyyli

13463-39-3

236-669-2

460

Nikkelisulfidi

16812-54-7

240-841-2

461

Kaliumbromaatti

7758-01-2

231-829-8

462

Hiilimonoksidi

630-08-0

211-128-3

463

Buta-1,3-dieeni, ks. myös numerot 464–611

106-99-0

203-450-8

464

Isobutaani, joka sisältää ≥0,1 painoprosenttia butadieenia

75-28-5

200-857-2

465

Butaani, joka sisältää ≥0,1 painoprosenttia butadieenia

106-97-8

203-448-7

466

Kaasut (maaöljy), C3–4, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68131-75-9

268-629-5

467

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakattu tisle ja katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin jakotislauksen absorbointiyksikkö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68307-98-2

269-617-2

468

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti polymeroidun teollisuusbensiinin jakotislauksen stabilointiyksikkö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68307-99-3

269-618-8

469

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin jakotislauksen stabilointiyksikkö, rikkivetyvapaa, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68308-00-9

269-619-3

470

Jäännöskaasu (maaöljy), krakatun tisleen vedynpoistoyksikön strippausyksikkö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68308-01-0

269-620-9

471

Jäännöskaasu (maaöljy), kaasuöljyn katalyyttinen krakkausabsorbointiyksikkö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68308-03-2

269-623-5

472

Jäännöskaasu (maaöljy), kaasun talteenottolaitos, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68308-04-3

269-624-0

473

Jäännöskaasu (maaöljy), kaasun talteenottolaitoksen etaaninpoistoyksikkö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68308-05-4

269-625-6

474

Jäännöskaasu (maaöljy), rikittömän tisleen ja teollisuusbensiinin jakotislauskolonni, happovapaa, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68308-06-5

269-626-1

475

Jäännöskaasu (maaöljy), tyhjökaasun öljystrippausyksikkö, rikitön, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68308-07-6

269-627-7

476

Jäännöskaasu (maaöljy), isomeroidun teollisuusbensiinin jakotislauksen stabilointiyksikkö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68308-08-7

269-628-2

477

Jäännöskaasu (maaöljy), kevyen suoratislausteollisuusbensiinin stabilointiyksikkö, rikkivetyvapaa, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68308-09-8

269-629-8

478

Jäännöskaasu (maaöljy), suoratisleen rikinpoistoyksikkö, rikkivetyvapaa, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68308-10-1

269-630-3

479

Jäännöskaasu (maaöljy), propaani-propyleeni alkylointisyöte valmistelevaan etaaninpoistoyksikköön, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68308-11-2

269-631-9

480

Jäännöskaasu (maaöljy), tyhjökaasuöljyn rikinpoistoyksikkö, rikkivetyvapaa, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68308-12-3

269-632-4

481

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakattu ylimeno, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68409-99-4

270-071-2

482

Alkaanit, C1–2, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68475-57-0

270-651-5

483

Alkaanit, C2-3, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68475-58-1

270-652-0

484

Alkaanit, C3-4, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68475-59-2

270-653-6

485

Alkaanit, C4-5, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68475-60-5

270-654-1

486

Polttokaasut, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68476-26-6

270-667-2

487

Polttokaasut, raakaöljytisleet, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68476-29-9

270-670-9

488

Hiilivedyt, C3–4, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68476-40-4

270-681-9

489

Hiilivedyt, C4-5, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68476-42-6

270-682-4

490

Hiilivedyt, C2–4, C3-rikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68476-49-3

270-689-2

491

Maaöljykaasut, nesteytetyt, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68476-85-7

270-704-2

492

Maaöljykaasut, nesteytetyt, makeutetut, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68476-86-8

270-705-8

493

Kaasut (maaöljy), C3–4, isobutaanirikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-33-8

270-724-1

494

Tisleet (maaöljy), C3–6, piperyleenirikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-35-0

270-726-2

495

Kaasut (maaöljy), amiinisysteemin syöte, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-65-6

270-746-1

496

Kaasut (maaöljy), bentseeniyksikön rikinpoistoyksikön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-66-7

270-747-7

497

Kaasut (maaöljy), bentseeniyksikön kierto, vetyrikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-67-8

270-748-2

498

Kaasut (maaöljy), sekoiteöljy, vety-typpi-rikas, jotka sisältävät > 0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-68-9

270-749-8

499

Kaasut (maaöljy), butaanin jakotislauskolonnin ylimeno, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-69-0

270-750-3

500

Kaasut (maaöljy), C2-3, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-70-3

270-751-9

501

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatun kaasuöljyn propaaninpoistoyksikön pohjat, C4-rikas happovapaa, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-71-4

270-752-4

502

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin butaaninpoistoyksikön pohjat, C3–5-rikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-72-5

270-754-5

503

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin propaaninpoistoyksikön ylimeno, C3-rikas happovapaa, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-73-6

270-755-0

504

Kaasut (maaöljy), katalyyttinen krakkausyksikkö, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-74-7

270-756-6

505

Kaasut (maaöljy), katalyyttinen krakkausyksikkö, C1–5-rikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-75-8

270-757-1

506

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti polymeroidun teollisuusbensiinin stabilointiyksikön ylimeno, C2–4-rikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-76-9

270-758-7

507

Kaasut (maaöljy), katalyyttisen reformointiyksikön strippausyksikön ylimeno, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-77-0

270-759-2

508

Kaasut (maaöljy), katalyyttinen reformointiyksikkö, C1–4-rikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-79-2

270-760-8

509

Kaasut (maaöljy), C6–8-katalyyttisen reformointiyksikön kierto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-80-5

270-761-3

510

Kaasut (maaöljy), C6–8 katalyyttinen reformointiyksikkö, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-81-6

270-762-9

511

Kaasut (maaöljy), C6–8 katalyyttisen reformointiyksikön kierto, vetyrikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-82-7

270-763-4

512

Kaasut (maaöljy), C3-5 olefiininen parafiininen alkylointisyöte, jotka sisältävät > 0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-83-8

270-765-5

513

Kaasut (maaöljy), C2-palautusvirta, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-84-9

270-766-0

514

Kaasut (maaöljy), C4-rikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-85-0

270-767-6

515

Kaasut (maaöljy), etaaninpoistoyksikön ylimeno, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-86-1

270-768-1

516

Kaasut (maaöljy), isobutaaninpoistotornin ylimeno, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-87-2

270-769-7

517

Kaasut (maaöljy), propaaninpoistoyksikkö kuiva, propeenirikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-90-7

270-772-3

518

Kaasut (maaöljy), propaaninpoistoyksikön ylimeno, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-91-8

270-773-9

519

Kaasut (maaöljy), kuiva hapan, kaasunkonsentrointiyksikön poistot, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-92-9

270-774-4

520

Kaasut (maaöljy), kaasukonsentraatio uudelleenabsorberitisle, jotka sisältävät > 0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-93-0

270-776-5

521

Kaasut (maaöljy), kaasun talteenottolaitoksen propaaninpoistoyksikön ylimeno, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-94-1

270-777-0

522

Kaasut (maaöljy), Girbatoliyksikön syöte, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-95-2

270-778-6

523

Kaasut (maaöljy), vetyabsorbointiyksikön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-96-3

270-779-1

524

Kaasut (maaöljy), vetyrikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-97-4

270-780-7

525

Kaasut (maaöljy), vedynpoistoyksikön kiertosekoiteöljy, vety- ja typpirikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-98-5

270-781-2

526

Kaasut (maaöljy), isomeroidun teollisuusbensiinin jakotislauslaite, C4-rikas, rikkivetyvapaa, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68477-99-6

270-782-8

527

Kaasut (maaöljy), kierto, vetyrikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-00-2

270-783-3

528

Kaasut (maaöljy), reformointiyksikön korvaus, vetyrikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-01-3

270-784-9

529

Kaasut (maaöljy), reformoiva vedynpoistoyksikkö, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-02-4

270-785-4

530

Kaasut (maaöljy), reformoiva vedynpoistoyksikkö, vety- ja metaanirikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-03-5

270-787-5

531

Kaasut (maaöljy), reformoivan vedynpoistoyksikön tuorevety, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-04-6

270-788-0

532

Kaasut (maaöljy), lämpökrakkaustisle, jotka sisältävät > 0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-05-7

270-789-6

533

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakatun kirkastetun öljyn ja lämpökrakatun tyhjöjäännöksen jakotislauksen kokoamissäiliö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-21-7

270-802-5

534

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin stabilisoinnin absorbointiyksikkö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-22-8

270-803-0

535

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttinen krakkausyksikkö, katalyyttisen reformointiyksikön ja rikin poiston vedyllä yhdistetty jakotislauslaite, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-24-0

270-804-6

536

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisen krakkausyksikön jakotislausabsorbointiyksikkö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-25-1

270-805-1

537

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin jakotislausstabilointiyksikkö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-26-2

270-806-7

538

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin erotussäiliö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-27-3

270-807-2

539

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin stabilointiyksikkö, joka sisältää > 0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-28-4

270-808-8

540

Jäännöskaasu (maaöljy), krakatun tisleen vedynpoistoyksikön erotussäiliö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-29-5

270-809-3

541

Jäännöskaasu (maaöljy), rikittömän suoratislausteollisuusbensiinin erotussäiliö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-30-8

270-810-9

542

Jäännöskaasu (maaöljy), alkaanikaasulaitoksen sekoitettu virta, C4-rikas, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-32-0

270-813-5

543

Jäännöskaasu (maaöljy), alkaanikaasun talteenottolaitos, C1–2-rikas, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-33-1

270-814-0

544

Jäännöskaasu (maaöljy), tyhjöjäännökset lämpökrakkausyksikkö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68478-34-2

270-815-6

545

Hiilivedyt, C3–4-rikas, maaöljytisle, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68512-91-4

270-990-9

546

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun suoratislausteollisuusbensiinin stabilointiyksikön ylimeno, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68513-14-4

270-999-8

547

Kaasut (maaöljy), laajan tislausalueen suoratisleteollisuusbensiinin heksaaninpoistoyksikön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68513-15-5

271-000-8

548

Kaasut (maaöljy), vetykrakkauksen propaaninpoistoyksikön poisto, hiilivetyrikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68513-16-6

271-001-3

549

Kaasut (maaöljy), kevyen suoratislausteollisuusbensiinin stabilointiyksikön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68513-17-7

271-002-9

550

Kaasut (maaöljy), reformointiyksikön sivuvirran korkeapaineisen erotussäiliön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68513-18-8

271-003-4

551

Kaasut (maaöljy), reformointiyksikön sivuvirran matalapaineisen erotussäiliön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68513-19-9

271-005-5

552

Jäännökset (maaöljy), alkylointijakotislauskolonni, C4-rikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68513-66-6

271-010-2

553

Hiilivedyt, C1-4, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68514-31-8

271-032-2

554

Hiilivedyt, C1–4, makeutettu, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68514-36-3

271-038-5

555

Kaasut (maaöljy), öljynjalostuskaasutisleen poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68527-15-1

271-258-1

556

Hiilivedyt, C1-3, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68527-16-2

271-259-7

557

Hiilivedyt, C1–4, debutanoitu fraktio, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68527-19-5

271-261-8

558

Kaasut (maaöljy), bentseeniyksikön vedynpoistoyksikön pentaaninpoistoyksikön ylimeno, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68602-82-4

271-623-5

559

Kaasut (maaöljy), C1–5, märkä, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68602-83-5

271-624-0

560

Kaasut (maaöljy), sekundaarisen absorbointiyksikön poisto; leijukatalyyttisen krakkausyksikön jakotislauskolonnin ylimeno, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68602-84-6

271-625-6

561

Hiilivedyt, C2-4, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68606-25-7

271-734-9

562

Hiilivedyt, C3, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68606-26-8

271-735-4

563

Kaasut (maaöljy), alkylointisyöte, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68606-27-9

271-737-5

564

Kaasut (maaöljy), propaaninpoistoyksikön pohjat, jakotislauspoisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68606-34-8

271-742-2

565

Maaöljytuotteet, jalostuskaasut, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68607-11-4

271-750-6

566

Kaasut (maaöljy), vetykrakkaava matalapaineinen erotussäiliö, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68783-06-2

272-182-1

567

Kaasut (maaöljy), jalostesekoitus, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68783-07-3

272-183-7

568

Kaasut (maaöljy), katalyyttinen krakkaus, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68783-64-2

272-203-4

569

Kaasut (maaöljy), C2–4, makeutettu, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68783-65-3

272-205-5

570

Kaasut (maaöljy), jalostus, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68814-67-5

272-338-9

571

Kaasut (maaöljy), bensiinin reformointiyksikön tuotteiden erotussäiliön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68814-90-4

272-343-6

572

Kaasut (maaöljy), vedyllä käsitellyn happaman kerosiinin pentaaninpoistoyksikkö stabilointiyksikön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68911-58-0

272-775-5

573

Kaasut (maaöljy), vetykäsitellyn happaman kerosiinin erotussäiliö, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68911-59-1

272-776-0

574

Kaasut (maaöljy), raakaöljyn jakotislauspoisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68918-99-0

272-871-7

575

Kaasut (maaöljy), heksaaninpoistoyksikön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68919-00-6

272-872-2

576

Kaasut (maaöljy), tisleen rikinpoistoyksikön (Unifinerin) strippausyksikön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68919-01-7

272-873-8

577

Kaasut (maaöljy), leijukatalyyttisen krakkausyksikkön jakotislauksen poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68919-02-8

272-874-3

578

Kaasut (maaöljy), leijukatalyyttinen krakkausyksikkö, esipuhdistus, sekundaarisen absorbointiyksikön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68919-03-9

272-875-9

579

Kaasut (maaöljy), raskaan tisleen vedynpoistoyksikön rikinpoistostrippausyksikön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68919-04-0

272-876-4

580

Kaasut (maaöljy), kevyt suoratislausbensiinin jakotislausstabilointiyksikön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68919-05-1

272-878-5

581

Kaasut (maaöljy), teollisuusbensiinin rikinpoistoyksikön (Unifinerin) strippausyksikön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68919-06-2

272-879-0

582

Kaasut (maaöljy), bensiinin reformointiyksikön stabilointiyksikön poisto, kevyiden loppujakeiden jakotislaus, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68919-07-3

272-880-6

583

Kaasut (maaöljy), esileimahdustornin poisto, raakatisle, jotka sisältävät > 0,1 painoprosenttia butadieenia

68919-08-4

272-881-1

584

Kaasut (maaöljy), suoratislausteollisuusbensiinin katalyyttisen reformoinnin poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68919-09-5

272-882-7

585

Kaasut (maaöljy), suoratislausstabilointiyksikön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68919-10-8

272-883-2

586

Kaasut (maaöljy), tervastrippausyksikön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68919-11-9

272-884-8

587

Kaasut (maaöljy), rikinpoistoyksikön (Unifinerin) strippausyksikön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68919-12-0

272-885-3

588

Kaasut (maaöljy), leijukatalyyttisen krakkausyksikön jakotislauskolonnin ylimeno, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68919-20-0

272-893-7

589

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin butaaninpoistoyksikkö, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68952-76-1

273-169-3

590

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakatun tisleen ja teollisuusbensiinin stabilointiyksikkö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68952-77-2

273-170-9

591

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti desulfuroidun teollisuusbensiinin erotussäiliö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68952-79-4

273-173-5

592

Jäännöskaasu (maaöljy), suoratislatun teollisuusbensiinin rikinpoistoyksikkö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68952-80-7

273-174-0

593

Jäännöskaasu (maaöljy), lämpökrakattu tisle, kaasuöljyn ja teollisuusbensiinin absorbointiyksikkö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68952-81-8

273-175-6

594

Jäännöskaasu (maaöljy), lämpökrakatun hiilivedyn jakotislausstabilointiyksikkö, maaöljykoksaus, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

68952-82-9

273-176-1

595

Kaasut (maaöljy), kevyet höyrykrakatut, butadieenikonsentraatti, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68955-28-2

273-265-5

596

Kaasut (maaöljy), imeytysabsorbointiyksikön poisto, leijukatalyyttisen krakkausyksikön ja kaasuöljyn rikinpoiston jakotislauksen ylimeno, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68955-33-9

273-269-7

597

Kaasut (maaöljy), suoratislausteollisuusbensiinin katalyyttisen reformointiyksikön stabilointikolonnin ylimeno, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68955-34-0

273-270-2

598

Kaasut (maaöljy), raakatisle ja katalyyttinen krakkaus, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

68989-88-8

273-563-5

599

Hiilivedyt, C4, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

87741-01-3

289-339-5

600

Alkaanit C1-4, C3-rikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

90622-55-2

292-456-4

601

Kaasut (maaöljy), kaasuöljydietanoliamiiniskrubberin poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

92045-15-3

295-397-2

602

Kaasut (maaöljy), kaasuöljyn rikinpoiston sivuvirta, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

92045-16-4

295-398-8

603

Kaasut (maaöljy), kaasuöljyn rikinpoiston ulospuhallus, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

92045-17-5

295-399-3

604

Kaasut (maaöljy), hydraajan sivuvirran erotussäiliön poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

92045-18-6

295-400-7

605

Kaasut (maaöljy), teollisuusbensiinin höyrykrakkauksen korkeapaineinen jäännös, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

92045-19-7

295-401-2

606

Kaasut (maaöljy), jäännöksen viskositeetinvähennyksen poisto, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

92045-20-0

295-402-8

607

Kaasut (maaöljy), höyrykrakkausyksikkö C3-rikas, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

92045-22-2

295-404-9

608

Hiilivedyt, C4, höyrykrakkausyksikkötisle, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

92045-23-3

295-405-4

609

Maaöljykaasut, nesteytetty, makeutettu, C4-fraktio, jotka sisältävät > 0,1 painoprosenttia butadieenia

92045-80-2

295-463-0

610

Hiilivedyt, C4, 1,3-butadieeni- ja isobuteenivapaa, jotka sisältävät > 0,1 painoprosenttia butadieenia

95465-89-7

306-004-1

611

Jalosteet (maaöljy), höyrykrakattu C4-fraktio kupariammoniumasetaattiuute, C3–5- ja C3–5-tyydyttymätön, butadieenivapaa, jotka sisältävät >0,1 painoprosenttia butadieenia

97722-19-5

307-769-4

612

Bentso[def]kryseeni (= bentso[a]pyreeni)

50-32-8

200-028-5

613

Piki, kivihiiliterva-maaöljy, joka sisältää >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

68187-57-5

269-109-0

614

Tisleet (kivihiili-maaöljy), kondensoituneet rengasaromaatit, jotka sisältävät > 0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

68188-48-7

269-159-3

615

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

616

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

617

Kreosoottiöljy, asenafteenifraktio, asenafteenivapaa, joka sisältää >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

90640-85-0

292-606-9

618

Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen, joka sisältää > 0,005 painoprosenttia bentso[a] pyreeniä

90669-57-1

292-651-4

619

Piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen, lämpökäsitelty, joka sisältää >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

90669-58-2

292-653-5

620

Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen, hapetettu, joka sisältää >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

90669-59-3

292-654-0

621

Uutejäännökset (kivihiili), rusko, jotka sisältävät >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

91697-23-3

294-285-0

622

Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, jotka sisältävät>0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

92045-71-1

295-454-1

623

Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, vetykäsitelty, jotka sisältävät >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

92045-72-2

295-455-7

624

Kiinteät jätteet, kivihiilitervan pikikoksaus, jotka sisältävät >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

92062-34-5

295-549-8

625

Piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen, sekundaarinen, joka sisältää >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

94114-13-3

302-650-3

626

Jäännökset (kivihiili), nestemäinen liuotinuute, jotka sisältävät > 0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

94114-46-2

302-681-2

627

Kivihiilinesteet, nestemäinen liuotinuuteliuos, jotka sisältävät > 0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

94114-47-3

302-682-8

628

Kivihiilinesteet, nestemäinen liuotinuuteliuos, jotka sisältävät > 0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

94114-48-4

302-683-3

629

Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, hiilikäsitelty, jotka sisältävät >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

97926-76-6

308-296-6

630

Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, savikäsitelty, jotka sisältävät >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

97926-77-7

308-297-1

631

Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, piihapolla käsitelty, jotka sisältävät >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

97926-78-8

308-298-7

632

Absorptioöljyt, bisykloaromaattinen ja heterosyklinen hiilivetyfraktio, jotka sisältävät >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

101316-45-4

309-851-5

633

Aromaattiset hiilivedyt, C20–28, polysyklinen, sekoitettu kivihiilitervapikipolyetyleenipolypropyleeni pyrolyysijohdettu, jotka sisältävät >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

101794-74-5

309-956-6

634

Aromaattiset hiilivedyt, C20–28, polysyklinen, sekoitettu kivihiiliterva-pikipolyetyleeni pyrolyysijohdannainen, jotka sisältävät>0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

101794-75-6

309-957-1

635

Aromaattiset hiilivedyt, C20–28 polysyklinen, sekoitettu kivihiiliterva-pikipolystyreeni pyrolyysijohdannainen, jotka sisältävät >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

101794-76-7

309-958-7

636

Piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen, lämpökäsitelty, joka sisältää >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

121575-60-8

310-162-7

637

Dibents[a,h]antraseeni

53-70-3

200-181-8

638

Bentso[a]antraseeni

56-55-3

200-280-6

639

Bentso[e]pyreeni

192-97-2

205-892-7

640

Bentso[j]fluoranteeni

205-82-3

205-910-3

641

Bentso(e)asefenantryleeni

205-99-2

205-911-9

642

Bentso(k)fluoranteeni

207-08-9

205-916-6

643

Kryseeni

218-01-9

205-923-4

644

2-Bromipropaani

75-26-3

200-855-1

645

Trikloorietyleeni

79-01-6

201-167-4

646

1,2-Dibromi-3-klooripropaani

96-12-8

202-479-3

647

2,3-Dibromipropan-1-oli

96-13-9

202-480-9

648

1,3-Dikloori-2-propanoli

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-Triklooritolueeni

98-07-7

202-634-5

650

α-Klooritolueeni (bentsyylikloridi)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-Dibromietaani

106-93-4

203-444-5

652

Heksaklooribentseeni

118-74-1

204-273-9

653

Bromietyleeni (vinyylibromidi)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-Diklooribut-2-eeni

764-41-0

212-121-8

655

Metyylioksiraani (propyleenioksidi)

75-56-9

200-879-2

656

(Epoksietyyli)bentseeni (styreenioksidi)

96-09-3

202-476-7

657

2,3-Epoksi-1-klooripropaani (epikloorihydriini)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-Kloori-2,3-epoksipropaani

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-Epoksi-3-fenoksipropaani (fenyyliglysidyylieetteri)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-Epoksipropan-1-oli (glysidoli)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-Epoksi-1-propanoli

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-Bioksiraani (1,2:3,4-diepoksibutaani)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3RS)-3-(2-Kloorifenyyli)-2-(4-fluorifenyyli)-[(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)metyyli]oksiraani; epoksikonatsoli

133855-98-8

406-850-2

664

Kloorimetyylimetyylieetteri

107-30-2

203-480-1

665

2-Metoksietanoli ja sen asetaatti (2-metoksietyyliasetaatti)

109-86-4/110-49-6

203-713-7/203-772-9

666

2-Etoksietanoli ja sen asetaatti (2-etoksietyyliasetaatti)

110-80-5/111-15-9

203-804-1/203-839-2

667

Oksibis[kloorimetaani]; bis-kloorimetyylieetteri

542-88-1

208-832-8

668

2-Metoksipropanoli

1589-47-5

216-455-5

669

Propiolaktoni

57-57-8

200-340-1

670

Dimetyylikarbamyylikloridi

79-44-7

201-208-6

671

Uretaani (etyylikarbamaatti)

51-79-6

200-123-1

672

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

673

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

674

Metoksietikkahappo

625-45-6

210-894-6

675

Dibutyyliftalaatti

84-74-2

201-557-4

676

bis(2-Metoksietyyli)eetteri (dimetoksidiglykoli)

111-96-6

203-924-4

677

bis(2-Etyyliheksyyli)ftalaatti (dietyyliheksyyliftalaatti)

117-81-7

204-211-0

678

bis(2-Metyyliheksyyli)ftalaatti

117-82-8

204-212-6

679

2-Metoksipropyyliasetaatti

70657-70-4

274-724-2

680

2-Etyyliheksyyli[[[3,5-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]metyyli]tio]asetaatti

80387-97-9

279-452-8

681

Akryyliamidi, jos siitä ei ole säädetty muualla tässä asetuksessa

79-06-1

201-173-7

682

Akryylinitriili

107-13-1

203-466-5

683

2-nitropropaani

79-46-9

201-209-1

684

Dinosebi, sen suolat ja esterit, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

88-85-7

201-861-7

685

2-Nitroanisoli

91-23-6

202-052-1

686

4-Nitrobifenyyli

92-93-3

202-204-7

687

2,4-Dinitrotolueeni;

Dinitrotolueeni, tekninen laatu

121-14-2/25321-14-6

204-450-0/246-836-1

688

Binapakryyli

485-31-4

207-612-9

689

2-Nitronaftaleeni

581-89-5

209-474-5

690

2,3-Dinitrotolueeni

602-01-7

210-013-5

691

5-Nitroasenafteeni

602-87-9

210-025-0

692

2,6-Dinitrotolueeni

606-20-2

210-106-0

693

3,4-Dinitrotolueeni

610-39-9

210-222-1

694

3,5-Dinitrotolueeni

618-85-9

210-566-2

695

2,5-Dinitrotolueeni

619-15-8

210-581-4

696

Dinoterbi, sen suolat ja esterit

1420-07-1

215-813-8

697

Nitrofeeni

1836-75-5

217-406-0

698

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

699

Diatsometaani

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-Tetra-aminoantrakinoni (Disperse Blue 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

702

1-Metyyli-3-nitro-1-nitrosoguanidiini

70-25-7

200-730-1

703

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

704

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

705

4,4′-Metyleenidianiliini

101-77-9

202-974-4

706

4,4′-(4-Iminosykloheksa-2,5-dienylideenimetyyleni)dianiliini hydrokloridi

569-61-9

209-321-2

707

4,4′-Metyleenidi-o-toluidiini

838-88-0

212-658-8

708

o-Anisidiini

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-Dimetoksibentsidiini (o-dianisidiini ja sen suolat

119-90-4

204-355-4

710

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

711

o-Dianisidiinipohjaiset atsoväriaineet

 

 

712

3,3′-Diklooribentsidiini

91-94-1

202-109-0

713

Bentsidiinidihydrokloridi

531-85-1

208-519-6

714

[[1,1′-Bifenyyli]-4,4′-diyyli]diammoniumsulfaatti

531-86-2

208-520-1

715

3,3′-Diklooribentsidiinidihydrokloridi

612-83-9

210-323-0

716

Bentsidiinisulfaatti

21136-70-9

244-236-4

717

Bentsidiiniasetaatti

36341-27-2

252-984-8

718

3,3′-Diklooribentsidiinidivetybis(sulfaatti)

64969-34-2

265-293-1

719

3,3′-Diklooribentsidiinisulfaatti

74332-73-3

277-822-3

720

Bentsidiinipohjaiset atsoväriaineet

 

 

721

4,4′-Bi-o-toluidiini (o-tolidiini)

119-93-7

204-358-0

722

4,4′-Bi-o-toluidiinidihydrokloridi

612-82-8

210-322-5

723

[3,3′-Dimetyyli[1,1′-bifenyyli]-4,4′-diyyli]diammoniumbis(vetysulfaatti)

64969-36-4

265-294-7

724

4,4′-Bi-o-toluidiinisulfaatti

74753-18-7

277-985-0

725

o-Toluidiinipohjaiset väriaineet

 

611-030-00-4

726

Bifenyl-4-yyliamiini (4-aminobifenyyli) ja sen suolat

92-67-1

202-177-1

727

Atsobentseeni

103-33-3

203-102-5

728

Metyyli-ONN-atsoksimetyyliasetaatti

592-62-1

209-765-7

729

Sykloheksimidi

66-81-9

200-636-0

730

2-Metyyliatsiridiini

75-55-8

200-878-7

731

Imidatsolidiini-2-tioni (etyleenitiourea)

96-45-7

202-506-9

732

Furaani

110-00-9

203-727-3

733

Atsiridiini

151-56-4

205-793-9

734

Kaptafoli

2425-06-1

219-363-3

735

Karbadoksi

6804-07-5

229-879-0

736

Flumioksatsiini

103361-09-7

613-166-00-X

737

Tridemorfi

24602-86-6

246-347-3

738

Vinklotsoliini

50471-44-8

256-599-6

739

Fluatsifoppi-butyyli

69806-50-4

274-125-6

740

Flusilatsoli

85509-19-9

014-017-00-6

741

1,3,5,-Tris(oksiranyylimethyyli)-1,3,5-triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-trioni (TGIC)

2451-62-9

219-514-3

742

Tioasetamidi

62-55-5

200-541-4

743

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

744

Formamidi

75-12-7

200-842-0

745

N-Metyyliasetamidi

79-16-3

201-182-6

746

N-Metyyliformamidi

123-39-7

204-624-6

747

N,N-Dimetyyliasetamidi

127-19-5

204-826-4

748

Heksametyylifosforitriamidi

680-31-9

211-653-8

749

Dietyylisulfaatti

64-67-5

200-589-6

750

Dimetyylisulfaatti

77-78-1

201-058-1

751

1,3-Propaanisultoni

1120-71-4

214-317-9

752

Dimetyylisulfamyylikloridi

13360-57-1

236-412-4

753

Sulfallaatti

95-06-7

202-388-9

754

Seos: 4-[[Bis-(4-fluorifenyyli)metyylisilyyli]metyyli]-4H-1,2,4-triatsoli ja 1-[[bis-4(fluorifenyyli)metyylisilyyli]metyyli]-1H-1,2,4-triatsoli

 

403-250-2

755

(+/–) Tetrahydrofurfuryyli -(R)-2-[4-(6-kloorikinoksalin-2-yylioksi)fenyylioksi]propanaatti

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-Hydroksi-1-(3-isopropoksipropyyli)-4-metyyli-2-okso-5-[4-(fenyyliatso)fenyyliatso]-1,2-dihydro-3-pyridiinikarbonitriili

85136-74-9

400-340-3

757

(6-(4-Hydroksi-3-(2-metoksifenyyliatso)-2-sulfonaatto-7-naftyyliamino)-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyli)bis[(amino-1-metyylietyyli)ammonium]formaatti

108225-03-2

402-060-7

758

Trinatrium[4′-(8-asetyyliamino-3,6-disulfonaatto-2-naftyyliatso)-4″-(6-bentsoyyliamino-3-sulfonaatto-2-naftyyliatso)bifenyyli-1,3′,3″,1″′-tetraolaatto-O,O′,O″,O″′]kupari(II)

 

413-590-3

759

Seos: N-[3-Hydroksi-2-(2-metyyliakryloyyliaminometoksi)propoksimetyyli]-2-metyyliakryyliamidi ja N-[2,3-bis-(2-metyyliakryloyyliaminometoksi)propoksimetyyli]-2-metyyliakryyliamidi ja metakryyliamidi- ja 2-metyyli-N-(2-metyyliakryloyyliaminometoksimetyyli)akryyliamidi ja N-(2,3-dihydroksipropoksimetyyli)-2-metyyliakryyliamidi

 

412-790-8

760

1,3,5-Tris-[(2S ja 2R)-2,3-epoksipropyyli]-1,3,5-triatsiini-2,4,6-(1H,3H,5H)trioni (teroksironi)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Erioniitti

12510-42-8

650-012-00-0

762

Asbesti

12001-28-4

650-013-00-6

763

Maaöljy

8002-05-9

232-298-5

764

Tisleet (maaöljy), raskaat vetykrakatut, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64741-76-0

265-077-7

765

Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut raskaat parafiiniset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64741-88-4

265-090-8

766

Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut kevyet parafiiniset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64741-89-5

265-091-3

767

Jäännösöljyt (maaöljy), asfalteenit poistettu liuottimella, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64741-95-3

265-096-0

768

Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut raskaat nafteeniset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64741-96-4

265-097-6

769

Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut kevyet nafteeniset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64741-97-5

265-098-1

770

Jäännösöljyt (maaöljy), liuotinjalostettu, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-01-4

265-101-6

771

Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt raskaat parafiiniset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-36-5

265-137-2

772

Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt kevyet parafiiniset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-37-6

265-138-8

773

Jäännösöljyt (maaöljy), savikäsitellyt, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-41-2

265-143-5

774

Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt raskaat nafteeniset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-44-5

265-146-1

775

Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt kevyet nafteeniset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-45-6

265-147-7

776

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt raskaat nafteeniset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-52-5

265-155-0

777

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet nafteeniset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-53-6

265-156-6

778

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt raskaat parafiiniset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-54-7

265-157-1

779

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet parafiiniset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-55-8

265-158-7

780

Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella kevyet parafiiniset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-56-9

265-159-2

781

Jäännösöljyt (maaöljy), vetykäsitellyt, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-57-0

265-160-8

782

Jäännösöljyt (maaöljy), vahat poistettu liuottimella, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-62-7

265-166-0

783

Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella raskaat nafteeniset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-63-8

265-167-6

784

Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella kevyet nafteeniset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-64-9

265-168-1

785

Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-65-0

265-169-7

786

Parafiiniöljy (maaöljy), jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-67-2

265-171-8

787

Nafteeniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu raskaat, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-68-3

265-172-3

788

Nafteeniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu kevyet, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-69-4

265-173-9

789

Parafiiniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu raskaat, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-70-7

265-174-4

790

Parafiiniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu kevyet, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-71-8

265-176-5

791

Nafteeniöljyt (maaöljy), monimutkainen vahat poistettu raskaat, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-75-2

265-179-1

792

Nafteeniöljyt (maaöljy), monimutkainen vahat poistettu kevyet, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

64742-76-3

265-180-7

793

Uutteet (maaöljy), raskas nafteeninen tisleliuotin, aromaattipitoinen, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

68783-00-6

272-175-3

794

Uutteet (maaöljy), liuotinjalostettu raskas parafiininen tisleliuotin, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

68783-04-0

272-180-0

795

Uutteet (maaöljy), raskaat parafiiniset tisleet, asfalteenit poistettu liuottimella, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

68814-89-1

272-342-0

796

Voiteluöljyt (maaöljy), C20–50, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen, korkea viskositeetti, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

72623-85-9

276-736-3

797

Voiteluöljyt (maaöljy), C15-30, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

72623- 86-0

276-737-9

798

Voiteluöljyt (maaöljy), C20–50, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

72623- 87-1

276-738-4

799

Voiteluöljyt, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

74869-22-0

278-012-2

800

Tisleet (maaöljy), monimutkainen vahat poistettu raskas parafiininen, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

90640-91-8

292-613-7

801

Tisleet (maaöljy), monimutkainen vahat poistettu kevyt parafiininen, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

90640-92-9

292-614-2

802

Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset, savikäsitellyt, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

90640-94-1

292-616-3

803

Hiilivedyt, C20–50, vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset, vetykäsitellyt, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

90640-95-2

292-617-9

804

Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella kevyet parafiiniset, savikäsitellyt, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

90640-96-3

292-618-4

805

Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella kevyet parafiiniset, vetykäsitellyt, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

90640-97-4

292-620-5

806

Uutteet (maaöljy), raskas nafteeninen tisleliuotin, vetykäsitelty, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

90641-07-9

292-631-5

807

Uutteet (maaöljy), raskas nafteeninen tisleliuotin, vetykäsitelty, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

90641-08-0

292-632-0

808

Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisleliuotin, vetykäsitelty, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

90641-09-1

292-633-6

809

Jäännösöljyt (maaöljy), vetykäsitelty vahat poistettu liuottimella, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

90669-74-2

292-656-1

810

Jäännösöljyt (maaöljy), katalyyttisesti vahat poistettu, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

91770-57-9

294-843-3

811

Tisleet (maaöljy), vahat poistettu raskaat parafiiniset, vetykäsitellyt, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

91995-39-0

295-300-3

812

Tisleet (maaöljy), vahat poistettu kevyet parafiiniset, vetykäsitellyt, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

91995-40-3

295-301-9

813

Tisleet (maaöljy), vetykrakatut liuotinjalostetut, vahat poistettu, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

91995-45-8

295-306-6

814

Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut kevyet nafteeniset, vetykäsitellyt, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

91995-54-9

295-316-0

815

Uutteet (maaöljy), vetykäsitelty kevyt parafiininen tisleliuotin, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

91995- 73-2

295-335-4

816

Uutteet (maaöljy), kevyt nafteeninen tisleliuotin, rikitön, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

91995-75-4

295-338-0

817

Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisleliuotin, happokäsitelty, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

91995-76-5

295-339-6

818

Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisleliuotin, rikittömät, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

91995-77-6

295-340-1

819

Uutteet (maaöljy), kevyt tyhjökaasuöljyliuotin, vetykäsitelty, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

91995-79-8

295-342-2

820

Parafiiniöljy (maaöljy), vetykäsitelty, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

92045-12-0

295-394-6

821

Voiteluöljyt (maaöljy) C17–35, liuotinuutettu, vahat poistettu, vetykäsitelty, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

92045-42-6

295-423-2

822

Voiteluöljyt (maaöljy), vetykrakattu ei-aromaattinen, parafiinit poistettu liuottimella, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

92045-43-7

295-424-8

823

Jäännösöljyt (maaöljy), vetykrakattu happokäsitelty vahat poistettu liuottimella, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

92061-86-4

295-499-7

824

Parafiiniöljyt (maaöljy), liuotinjalostettu, vahat poistettu raskas, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

92129-09-4

295-810-6

825

Uutteet (maaöljy), raskas parafiininen tisleliuotin, savikäsitelty, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

92704-08-0

296-437-1

826

Voiteluöljyt (maaöljy), perusöljyt, parafiiniset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

93572-43-1

297-474-6

827

Uutteet (maaöljy), raskas nafteeninen tisleliuotin, rikittömät, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

93763-10-1

297-827-4

828

Uutteet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella raskas parafiininen tisleliuotin, rikittömät, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

93763-11-2

297-829-5

829

Hiilivedyt, vetykrakatut parafiiniset tislausjäännökset, vahat poistettu liuottimella, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

93763-38-3

297-857-8

830

Parafiiniöljy (maaöljy), happokäsitelty, joka sisältää >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

93924-31-3

300-225-7

831

Parafiiniöljy (maaöljy), savikäsitelty, joka sisältää >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

93924-32-4

300-226-2

832

Hiilivedyt, C20–50, jäännösöljyn hydraustyhjötisle, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

93924-61-9

300-257-1

833

Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut vetykäsitellyt raskaat, hydratut, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

94733-08-1

305-588-5

834

Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut vetykrakatut kevyet, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

94733-09-2

305-589-0

835

Voiteluöljyt (maaöljy), C18-40, vahat poistettu liuottimella vetykrakattu tislepohjainen, jotka sisältävät > 3 painoprosenttia DMSO-uutetta

94733-15-0

305-594-8

836

Voiteluöljyt (maaöljy), C18-40, vahat poistettu liuottimella hydrattu jalostepohjainen, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

94733-16-1

305-595-3

837

Hiilivedyt, C13-30, aromaattirikas, liuotinuutettu nafteeninen tisle, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

95371-04-3

305-971-7

838

Hiilivedyt, C16-32, aromaattirikas, liuotinuutettu nafteeninen tisle, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

95371-05-4

305-972-2

839

Hiilivedyt, C37-68, vahat poistettu asfalteenit poistettu vedyllä käsitellyt tyhjötislauksen jäännökset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

95371-07-6

305-974-3

840

Hiilivedyt, C37-65, vedyllä käsitellyt asfalteenit poistettu tyhjötislauksen jäännökset, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

95371-08-7

305-975-9

841

Tisleet (maaöljy), vetykrakatut liuotinjalostetut kevyet, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

97488-73-8

307-010-7

842

Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut hydratut raskaat, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

97488-74-9

307-011-2

843

Voiteluöljyt (maaöljy) C18-27, vetykrakattu vahat poistettu liuottimella, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

97488-95-4

307-034-8

844

Hiilivedyt, C17-30, vetykäsitelty asfalteenit poistettu liuottimella atmosfäärinen tislausjäännös, tislauksen kevyet osat, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

97675-87-1

307-661-7

845

Hiilivedyt, C17-40, vetykäsitelty asfalteenit poistettu liuottimella tislausjäännös, tyhjötislauksen kevyet osat, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

97722-06-0

307-755-8

846

Hiilivedyt, C13-27, liuotinuutettu kevyt nafteeninen, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

97722-09-3

307-758-4

847

Hiilivedyt, C14–29, liuotinuutettu kevyt nafteeninen, jotka sisältävät > 3 painoprosenttia DMSO-uutetta

97722-10-6

307-760-5

848

Parafiiniöljy (maaöljy), hiilikäsitelty, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

97862-76-5

308-126-0

849

Parafiiniöljy (maaöljy), piihappokäsitelty, joka sisältää >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

97862-77-6

308-127-6

850

Hiilivedyt, C27-42, aromaatit poistettu, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

97862-81-2

308-131-8

851

Hiilivedyt, C17-30, vedyllä käsitellyt tisleet, kevyet tisleet, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

97862-82-3

308-132-3

852

Hiilivedyt, C27-45, nafteeninen tyhjötisle, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

97862-83-4

308-133-9

853

Hiilivedyt, C27-45, aromaatit poistettu, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

97926-68-6

308-287-7

854

Hiilivedyt, C20-58, vetykäsitelty, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

97926-70-0

308-289-8

855

Hiilivedyt, C27-42, nafteeninen, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

97926-71-1

308-290-3

856

Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisleliuotin, hiilikäsitelty, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta.

100684-02-4

309-672-2

857

Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisleliuotin, savikäsitelty, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

100684- 03-5

309-673-8

858

Uutteet (maaöljy), kevyt tyhjö, kaasuöljyliuotin, hiilikäsitelty, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

100684-04-6

309-674-3

859

Uutteet (maaöljy), kevyt tyhjökaasuöljyliuotin, savikäsitelty, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

100684-05-7

309-675-9

860

Jäännösöljyt (maaöljy), hiilikäsitellyt vahat poistettu liuottimella, jotka sisältävät > 3 painoprosenttia DMSO-uutetta

100684-37-5

309-710-8

861

Jäännösöljyt (maaöljy), savikäsitellyt vahat poistettu liuottimella, jotka sisältävät > 3 painoprosenttia DMSO-uutetta

100684-38-6

309-711-3

862

Voiteluöljyt (maaöljy), C>25, liuotinuutettu, asfalteenit poistettu, vahat poistettu, hydrattu, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

101316-69-2

309-874-0

863

Voiteluöljyt (maaöljy), C17–32, liuotinuutettu, vahat poistettu, hydrattu, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

101316-70-5

309-875-6

864

Voiteluöljyt (maaöljy), C20-35, liuotinuutettu, vahat poistettu, hydrattu, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

101316-71-6

309-876-1

865

Voiteluöljyt (maaöljy), C24-50, liuotinuutettu, vahat poistettu, hydrattu, jotka sisältävät >3 painoprosenttia DMSO-uutetta

101316-72-7

309-877-7

866

Tisleet (maaöljy), makeutettu keskijae, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

64741-86-2

265-088-7

867

Kaasuöljyt (maaöljy), liuotinjalostetut, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

64741-90-8

265-092-9

868

Tisleet (maaöljy), liuotinjalostettu keskijae, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

64741-91-9

265-093-4

869

Kaasuöljyt (maaöljy), happokäsitellyt, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

64742-12-7

265-112-6

870

Tisleet (maaöljy), happokäsitelty keskijae, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

64742-13-8

265-113-1

871

Tisleet (maaöljy), happokäsitelty kevein jae, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

64742-14-9

265-114-7

872

Kaasuöljyt (maaöljy), kemiallisesti neutraloitu, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

64742-29-6

265-129-9

873

Tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloitu keskijae, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

64742-30-9

265-130-4

874

Tisleet (maaöljy), savikäsitelty keskijae, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

64742-38-7

265-139-3

875

Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty keskijae, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

64742-46-7

265-148-2

876

Kaasuöljyt (maaöljy), rikitön, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

64742-79-6

265-182-8

877

Tisleet (maaöljy), rikittömät keskijakeet, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

64742-80-9

265-183-3

878

Tisleet (maaöljy), katalyyttisen reformointiyksikön jakotislauksen jäännös, korkealla kiehuva, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

68477-29-2

270-719-4

879

Tisleet (maaöljy), katalyyttisen reformointiyksikön jakotislauksen jäännös, keskialueella kiehuva, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

68477-30-5

270-721-5

880

Tisleet (maaöljy), katalyyttisen reformointiyksikön jakotislauksen jäännös, matalalla kiehuva, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

68477-31-6

270-722-0

881

Alkaanit, C12-26-haaraketjuiset ja lineaariset, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

90622-53-0

292-454-3

882

Tisleet (maaöljy), korkeasti jalostettu keskijae, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

90640-93-0

292-615-8

883

Tisleet (maaöljy), katalyyttinen reformointiyksikkö, raskaat aromaattiset konsentraatit, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

91995-34-5

295-294-2

884

Kaasuöljyt, parafiininen, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

93924-33-5

300-227-8

885

Teollisuusbensiini (maaöljy), liuotinjalostettu rikitön raskas, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

97488-96-5

307-035-3

886

Hiilivedyt, C16-20, vetykäsitelty keskitisle, kevyet jakeet, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

97675- 85-9

307-659-6

887

Hiilivedyt, C12-20, vetykäsitelty parafiininen, kevyet jakeet, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

97675-86-0

307-660-1

888

Hiilivedyt, C11-17, liuotinuutettu kevyt nafteeninen, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

97722-08-2

307-757-9

889

Kaasuöljyt, vetykäsitelty, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

97862-78-7

308-128-1

890

Tisleet (maaöljy), hiilikäsitellyt kevyet parafiiniset, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

100683-97-4

309-667-5

891

Tisleet (maaöljy), keskiraskaat parafiiniset, hiilikäsitellyt, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

100683-98-5

309-668-0

892

Tisleet (maaöljy), keskiraskaat parafiiniset, savikäsitellyt, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

100683-99-6

309-669-6

893

Voitelurasvat, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

74869-21-9

278-011-7

894

Raakaparafiini (maaöljy), paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

64742-61-6

265-165-5

895

Raakaparafiini (maaöljy), happokäsitelty, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

90669-77-5

292-659-8

896

Raakaparafiini (maaöljy), savikäsitelty, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

90669-78-6

292-660-3

897

Raakaparafiini (maaöljy), vetykäsitelty, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

92062-09-4

295-523-6

898

Raakaparafiini (maaöljy), matalassa lämpötilassa sulava, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

92062-10-7

295-524-1

899

Raakaparafiini (maaöljy) matalassa lämpötilassa sulava, vetykäsitelty, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

92062-11-8

295-525-7

900

Raakaparafiini (maaöljy), matalassa lämpötilassa sulava, hiilikäsitelty, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

97863-04-2

308-155-9

901

Raakaparafiini (maaöljy), matalassa lämpötilassa sulava, savikäsitelty, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

97863-05-3

308-156-4

902

Raakaparafiini (maaöljy), matalassa lämpötilassa sulava, piihappokäsitelty, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

97863-06-4

308-158-5

903

Raakaparafiini (maaöljy), hiilikäsitelty, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

100684-49-9

309-723-9

904

Vaseliini, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

8009-03-8

232-373-2

905

Vaseliini (maaöljy), hapetettu, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

64743-01-7

265-206-7

906

Vaseliini (maaöljy), alumiinikäsitelty, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

85029-74-9

285-098-5

907

Vaseliini (maaöljy), vetykäsitelty, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

92045-77-7

295-459-9

908

Vaseliini (maaöljy), hiilikäsitelty, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

97862-97-0

308-149-6

909

Vaseliini (maaöljy), piihappokäsitelty, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

97862-98-1

308-150-1

910

Vaseliini (maaöljy), savikäsitelty, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta

100684-33-1

309-706-6

911

Tisleet (maaöljy), kevyet katalyyttisesti krakatut

64741-59-9

265-060-4

912

Tisleet (maaöljy), keskimääräisissä olosuhteissa katalyyttisesti krakatut

64741-60-2

265-062-5

913

Tisleet (maaöljy), kevyet lämpökrakatut

64741-82-8

265-084-5

914

Tisleet (maaöljy), rikittömät kevyet katalyyttisesti krakatut

68333-25-5

269-781-5

915

Tisleet (maaöljy), kevyt höyrykrakattu teollisuusbensiini

68475-80-9

270-662-5

916

Tisleet (maaöljy), krakatut höyrykrakatut maaöljytisleet

68477-38-3

270-727-8

917

Kaasuöljyt (maaöljy), höyrykrakatut

68527-18-4

271-260-2

918

Tisleet (maaöljy), rikittömät lämpökrakatut keskijakeet

85116-53-6

285-505-6

919

Kaasuöljyt (maaöljy), lämpökrakattu, rikittömät

92045-29-9

295-411-7

920

Jäännökset (maaöljy), hydrattu höyrykrakattu teollisuusbensiini

92062-00-5

295-514-7

921

Jäännökset (maaöljy), höyrykrakattu teollisuusbensiinitisle

92062-04-9

295-517-3

922

Tisleet (maaöljy), kevyet katalyyttisesti krakatut, lämpöpilkotut

92201-60-0

295-991-1

923

Jäännökset (maaöljy), höyrykrakattu vakiolämpökäsitelty teollisuusbensiini

93763-85-0

297-905-8

924

Kaasuöljyt (maaöljy), kevyet tyhjö, lämpökrakatut rikittömät

97926-59-5

308-278-8

925

Tisleet (maaöljy), rikittömät keskikoksausyksikkö

101316-59-0

309-865-1

926

Tisleet (maaöljy), raskaat höyrykrakatut

101631-14-5

309-939-3

927

Jäännökset (maaöljy), atmosfäärinen torni

64741-45-3

265-045-2

928

Kaasuöljyt (maaöljy), raskas tyhjö

64741-57-7

265-058-3

929

Tisleet (maaöljy), raskaat katalyyttisesti krakatut

64741-61-3

265-063-0

930

Kirkastetut öljyt (maaöljy), katalyyttisesti krakatut

64741-62-4

265-064-6

931

Jäännökset (maaöljy), katalyyttisen reformointiyksikön jakotislauskolonni

64741-67-9

265-069-3

932

Jäännökset (maaöljy), vetykrakattu

64741-75-9

265-076-1

933

Jäännökset (maaöljy), lämpökrakattu

64741-80-6

265-081-9

934

Tisleet (maaöljy), raskaat lämpökrakatut

64741-81-7

265-082-4

935

Kaasuöljyt (maaöljy), vetykäsitelty tyhjö

64742-59-2

265-162-9

936

Jäännökset (maaöljy), rikitön, atmosfäärinen torni

64742-78-5

265-181-2

937

Kaasuöljyt (maaöljy), rikittömät, raskaat tyhjö

64742-86-5

265-189-6

938

Jäännökset (maaöljy), höyrykrakatut

64742-90-1

265-193-8

939

Jäännökset (maaöljy), atmosfääriset

68333-22-2

269-777-3

940

Kirkastetut öljyt (maaöljy), rikittömät katalyyttisesti krakatut

68333-26-6

269-782-0

941

Tisleet (maaöljy), rikki poistettu vedyllä keskimääräisissä olosuhteissa, katalyyttisesti krakatut

68333-27-7

269-783-6

942

Tisleet (maaöljy), rikittömät, raskaat, katalyyttisesti krakatut

68333-28-8

269-784-1

943

Polttoöljy, jäännökset suoratisleet kaasuöljyt, korkea rikkipitoisuus

68476-32-4

270-674-0

944

Polttoöljy, jäännös

68476-33-5

270-675-6

945

Jäännökset (maaöljy), katalyyttinen reformointiyksikön jakotislauksen jäännöstisle

68478-13-7

270-792-2

946

Jäännökset (maaöljy), raskas koksausyksikkökaasuöljy ja tyhjökaasuöljy

68478-17-1

270-796-4

947

Jäännökset (maaöljy), raskas koksausyksikkö ja kevyt tyhjö

68512-61-8

270-983-0

948

Jäännökset (maaöljy), kevyt tyhjö

68512-62-9

270-984-6

949

Jäännökset (maaöljy), höyrykrakatut kevyet

68513-69-9

271-013-9

950

Polttoöljy, no. 6

68553-00-4

271-384-7

951

Jäännökset (maaöljy), keveiden tisleiden käsittely-yksikkö, matala rikkipitoisuus

68607-30-7

271-763-7

952

Kaasuöljyt (maaöljy), raskas atmosfäärinen

68783-08-4

272-184-2

953

Jäännökset (maaöljy), koksausyksikön pesuri, kondensoituneita rengasaromaatteja sisältävä

68783-13-1

272-187-9

954

Tisleet (maaöljy), maaöljyjäännökset tyhjö

68955-27-1

273-263-4

955

Jäännökset (maaöljy), höyrykrakattu, hartsipitoinen

68955-36-2

273-272-3

956

Tisleet (maaöljy), keskiraskas tyhjö

70592-76-6

274-683-0

957

Tisleet (maaöljy), kevyt tyhjö

70592-77-7

274-684-6

958

Tisleet (maaöljy), tyhjö

70592-78-8

274-685-1

959

Kaasuöljyt (maaöljy), koksausyksikön rikitön, raskas tyhjö

85117-03-9

285-555-9

960

Jäännökset (maaöljy), höyrykrakatut, tisleet

90669-75-3

292-657-7

961

Jäännökset (maaöljy), tyhjö, kevyet

90669-76-4

292-658-2

962

Polttoöljy, raskas, korkea rikkipitoisuus

92045-14-2

295-396-7

963

Jäännökset (maaöljy), katalyyttinen krakkaus

92061-97-7

295-511-0

964

Tisleet (maaöljy), keskimääräisissä olosuhteissa katalyyttisesti krakatut, lämmöllä pilkotut

92201-59-7

295-990-6

965

Jäännösöljyt (maaöljy)

93821-66-0

298-754-0

966

Jäännökset, höyrykrakattu, lämmöllä käsitelty

98219-64-8

308-733-0

967

Tisleet (maaöljy), rikitön laaja tislausalue keskijae

101316-57-8

309-863-0

968

Tisleet (maaöljy), kevyet parafiiniset

64741-50-0

265-051-5

969

Tisleet (maaöljy), raskaat parafiiniset

64741-51-1

265-052-0

970

Tisleet (maaöljy), kevyet nafteeniset

64741-52-2

265-053-6

971

Tisleet (maaöljy), raskaat nafteeniset

64741-53-3

265-054-1

972

Tisleet (maaöljy), happokäsitellyt raskaat nafteeniset

64742-18-3

265-117-3

973

Tisleet (maaöljy), happokäsitellyt kevyet nafteeniset

64742-19-4

265-118-9

974

Tisleet (maaöljy), happokäsitellyt raskaat parafiiniset

64742-20-7

265-119-4

975

Tisleet (maaöljy), happokäsitellyt kevyet parafiiniset

64742-21-8

265-121-5

976

Tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut raskaat parafiiniset

64742-27-4

265-127-8

977

Tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut kevyet parafiiniset

64742-28-5

265-128-3

978

Tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut raskaat naftaleeniset

64742-34-3

265-135-1

979

Tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut kevyet naftaleeniset

64742-35-4

265-136-7

980

Uutteet (raakaöljy), kevyt nafteenitisleliuotin

64742-03-6

265-102-1

981

Uutteet (raakaöljy), raskas parafiinitisleliuotin

64742-04-7

265-103-7

982

Uutteet (raakaöljy), kevyt parafiinitisleliuotin

64742-05-8

265-104-2

983

Uutteet (raakaöljy), raskas nafteenitisleliuotin

64742-11-6

265-111-0

984

Uutteet (raakaöljy), kevyt tyhjökaasuöljyliuotin

91995-78-7

295-341-7

985

Hiilivedyt, C26–55, arom. pitoisuus suuri

97722-04-8

307-753-7

986

Dinatrium-3,3′-[[1,1′-bifenyyli]-4,4′-diyylibis(atso)]bis(4-aminonaftaleeni-1-sulfonaatti)

573-58-0

209-358-4

987

Dinatrium-4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminofenyyli)atso][1,1′-bifenyyli]-4-yyli]atso]-5-hydroksi-6-(fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti

1937-37-7

217-710-3

988

Tetranatrium-3,3′-[[1,1′-bifenyyli]-4,4′-diyylibis(atso)]bis[5-amino-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti]

2602-46-2

220-012-1

989

4-o-Tolyyliatso-o-toluidiini

97-56-3

202-591-2

990

4-Aminoatsobentseeni; hiusten värjäyksessä käytettävänä ainesosana

60-09-3

200-453-6

991

Dinatrium[5-[[(4′-[[2,6-dihydroksi-3-[(2-hydroksi-5-sulfofenyyli)atso]fenyyli]atso]1,1′-bifenyyli]-4-yyli]atso]salikylaatti(4-)]kupraatti(2-)

16071-86-6

240-221-1

992

Resorsinolidiglysidyylieetteri

101-90-6

202-987-5

993

1,3-Difenyyliguanidiini

102-06-7

203-002-1

994

Heptaklooriepoksidi

1024-57-3

213-831-0

995

4-Nitrosofenoli

104-91-6

203-251-6

996

Karbendatsiimi

10605-21-7

234-232-0

997

Allyyliglysidyylieetteri

106-92-3

203-442-4

998

Klooriasetaldehydi

107-20-0

203-472-8

999

Heksaani

110-54-3

203-777-6

1000

2-(2-Metoksietoksi)etanoli (dietyleeniglykolimonometyylieetteri, DEGME)

111-77-3

203-906-6

1001

(+/–)-2-(2,4-Dikloorifenyyli)-3-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)propyyli-1,1,2,2-tetrafluorietyylieetteri (tetrakonatsoli - ISO)

112281-77-3

407-760-6

1002

4-[4-(1,3-Dihydroksiprop-2-yyli)fenyyliamino]-1,8-dihydroksi-5-nitroantrakinoni

114565-66-1

406-057-1

1003

5,6,12,13-Tetraklooriantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)di-isokinoliini-1,3,8,10(2H,9H)-tetroni

115662-06-1

405-100-1

1004

Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti

115-96-8

204-118-5

1005

4′-Etoksi-2-bentsimidatsolianilidi

120187-29-3

407-600-5

1006

Nikkelidihydroksidi

12054-48-7

235-008-5

1007

N,N-dimetyylianiliini

121-69-7

204-493-5

1008

Simatsiini

122-34-9

204-535-2

1009

bis(Syklopentadienyyli)-bis(2,6-difluori-3-(pyrrol-1-yyli)-fenyyli)titanium

125051-32-3

412-000-1

1010

N,N,N′,N′-Tetraglysidyyli-4,4′-diamino-3,3′-dietyylidifenyylimetaani

130728-76-6

410-060-3

1011

Divanadiumpentoksidi

1314-62-1

215-239-8

1012

Pentakloorifenoli ja sen alkalisuolat

87-86-5/131-52-2/7778-73-6

201-778-6/205-025-2/231-911-3

1013

Fosfamidoni

13171-21-6

236-116-5

1014

N-(trikloorimetyylitio)ftaali-imidi (folpetti - ISO)

133-07-3

205-088-6

1015

N-2-naftyylianiliini

135-88-6

205-223-9

1016

Ziraami

137-30-4

205-288-3

1017

1-Bromi-3,4,5-trifluoribentseeni

138526-69-9

418-480-9

1018

Propatsiini

139-40-2

205-359-9

1019

3-(4-Kloorifenyyli)-1,1-dimetyyliuroniumtriklooriasetaatti; Monuroni-TCA

140-41-0

006-043-00-1

1020

Isoksaflutoli

141112-29-0

606-054-00-7

1021

Kresoksiimimetyyli

143390-89-0

607-310-00-0

1022

Klordekoni

143-50-0

205-601-3

1023

9-Vinyylikarbatsoli

1484-13-5

216-055-0

1024

2-Etyyliheksaanihappo

149-57-5

205-743-6

1025

Monuroni

150-68-5

205-766-1

1026

Morfoliini-4-karbonyylikloridi

15159-40-7

239-213-0

1027

Daminotsidi

1596-84-5

216-485-9

1028

Alakloori (ISO)

15972-60-8

240-110-8

1029

UVCB kondensointituote: tetrakis-hydroksimetyylifosfoniumkloridi, urea ja tislattu, hydrogenoitu C16-18 eläinrasvan alkyyliamiini

166242-53-1

422-720-8

1030

Ioksiniili ja inoksiliinioktanoaatti (ISO)

1689-83-4/3861-47-0

216-881-1/223-375-4

1031

Bromoksiniili (ISO) (3,5-dibromi-4-hydroksibentsonitriili) ja bromoksiniiliheptanoaatti (ISO)

1689-84-5/56634-95-8

216-882-7/260-300-4

1032

2,6-Dibromi-4-syanofenyylioktanoaatti

1689-99-2

216-885-3

1033

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

1034

5-Kloori-1,3-dihydro-2H-indol-2-oni

17630-75-0

412-200-9

1035

Benomyyli

17804-35-2

241-775-7

1036

Klorotaloniili

1897-45-6

217-588-1

1037

N′-(4-Kloori-o-tolyyli)-N,N-dimetyyliformamidiinimonohydrokloridi

19750-95-9

243-269-1

1038

4,4′-Metyleenibis(2-etyylianiliini)

19900-65-3

243-420-1

1039

Valinamidi

20108-78-5

402-840-7

1040

[(p-Tolyylioksi)metyyli]oksiraani

2186-24-5

218-574-8

1041

[(m-Tolyylioksi)metyyli]oksiraani

2186-25-6

218-575-3

1042

2,3-Epoksipropyyli-o-tolyylieetteri

2210-79-9

218-645-3

1043

[(Tolyylioksi)metyyli]oksiraani, kresyyliglysidyylieetteri

26447-14-3

247-711-4

1044

Di-allaatti

2303-16-4

218-961-1

1045

Bentsyyli-2,4-dibromibutanoaatti

23085-60-1

420-710-8

1046

Trifluorijodimetaani

2314-97-8

219-014-5

1047

Tiofanaattimetyyli

23564-05-8

245-740-7

1048

Dodekaklooripentasyklo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]dekaani (mireksi)

2385-85-5

219-196-6

1049

Propytsamidi

23950-58-5

245-951-4

1050

Butyyliglysidyylieetteri

2426-08-6

219-376-4

1051

2,3,4-Triklooribut-1-eeni

2431-50-7

219-397-9

1052

Kinometionaatti

2439-01-2

219-455-3

1053

(R)-α-fenyylietyyliammonium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoksipropyyli)fosfonaatti monohydraatti

25383-07-7

418-570-8

1054

5-Etoksi-3-trikloorimetyyli-1,2,4-tiadiatsoli (etridiatsoli - ISO)

2593-15-9

219-991-8

1055

Disperse Yellow 3

2832-40-8

220-600-8

1056

1,2,4-Triatsoli

288-88-0

206-022-9

1057

Aldriini (ISO)

309-00-2

206-215-8

1058

Diuroni (ISO)

330-54-1

206-354-4

1059

Linuroni (ISO)

330-55-2

206-356-5

1060

Nikkelikarbonaatti

3333-67-3

222-068-2

1061

3-(4-Isopropyylifenyyli)-1,1-dimetyyliurea (isoproturoni - ISO)

34123-59-6

251-835-4

1062

Iprodioni

36734-19-7

253-178-9

1063

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

1064

5-(2,4-Diokso-1,2,3,4-tetrahydropyrimidiini)-3-fluori-2-hydroksimetyylitetrahydrofuraani

41107-56-6

415-360-8

1065

Krotonaldehydi

4170-30-3

224-030-0

1066

Heksahydrosyklopenta(c)pyrroli-1-(1H)-ammonium-N-etoksikarbonyyli-N-(p-tolyylisulfonyyli)atsanidi

 

418-350-1

1067

4,4′-Karbonimidoyylibis[N,N-dimetyylianiliini] ja sen suolat

492-80-8

207-762-5

1068

DNOC (ISO)

534-52-1

208-601-1

1069

Toluidiniumkloridi

540-23-8

208-740-8

1070

Toluidiinisulfaatti

540-25-0

208-741-3

1071

2-(4-tert-Butyylifenyyli)etanoli

5406-86-0

410-020-5

1072

Fentioni

55-38-9

200-231-9

1073

Klordaani

57-74-9

200-349-0

1074

Heksan-2-oni (metyylibutyyliketoni)

591-78-6

209-731-1

1075

Fenarimoli

60168-88-9

262-095-7

1076

Asetamidi

60-35-5

200-473-5

1077

N-Sykloheksyyli-N-metoksi-2,5-dimetyyli-3-furamidi (furmesykloksi - ISO)

60568-05-0

262-302-0

1078

Dieldriini

60-57-1

200-484-5

1079

4,4′-Isobutyylietylideenidifenoli

6807-17-6

401-720-1

1080

Klordimeformi

6164-98-3

228-200-5

1081

Amitroli

61-82-5

200-521-5

1082

Karbaryyli

63-25-2

200-555-0

1083

Tisleet (maaöljy), kevyet vetykrakatut

64741-77-1

265-078-2

1084

1-Etyyli-1-metyylimorfoliniumbromidi

65756-41-4

612-182-00-4

1085

(3-Kloorifenyyli)-(4-metoksi-3-nitrofenyyli)metanoni

66938-41-8

423-290-4

1086

Polttoaineet, diesel, paitsi jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syöpää aiheuttavasta aineesta.

68334-30-5

269-822-7

1087

Polttoöljy no.2

68476-30-2

270-671-4

1088

Polttoöljy no.4

68476-31-3

270-673-5

1089

Polttoaineet, diesel no.2

68476-34-6

270-676-1

1090

2,2-Dibromi-2-nitroetanoli

69094-18-4

412-380-9

1091

1-Etyyli-1-metyylipyrrolidiniumbromidi

69227-51-6

612-183-00-X

1092

Monokrotofossi

6923-22-4

230-042-7

1093

Nikkeli

7440-02-0

231-111-4

1094

Bromimetaani (metyylibromidi - ISO)

74-83-9

200-813-2

1095

Kloorimetaani (metyylikloridi)

74-87-3

200-817-4

1096

Jodimetaani (metyylijodidi)

74-88-4

200-819-5

1097

Bromietaani (etyylibromidi)

74-96-4

200-825-8

1098

Heptakloori

76-44-8

200-962-3

1099

Fentinahydroksidi

76-87-9

200-990-6

1100

Nikkelisulfaatti

7786-81-4

232-104-9

1101

3,5,5-Trimetyylisykloheks-2-enoni (isoforoni)

78-59-1

201-126-0

1102

2,3-Diklooripropeeni

78-88-6

201-153-8

1103

Fluatsifoppi-P-butyyli (ISO)

79241-46-6

607-305-00-3

1104

(S)-2,3-Dihydro-1H-indoli-2-karboksyylihappo

79815-20-6

410-860-2

1105

Toksafeeni

8001-35-2

232-283-3

1106

(4-Hydratsiinifenyyli)-N-metyylimetaanisulfonamidihydrokloridi

81880-96-8

406-090-1

1107

Solvent Yellow 14

842-07-9

212-668-2

1108

Klotsolinaatti

84332-86-5

282-714-4

1109

Alkaanit, C10-13, monokloori

85535-84-8

287-476-5

1110

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

1111

2,4,6-Trikloorifenoli

88-06-2

201-795-9

1112

Dietyylikarbamyylikloridi

88-10-8

201-798-5

1113

1-Vinyyli-2-pyrrolidoni

88-12-0

201-800-4

1114

Myklobutaniili (ISO); 2-(4-kloorifenyyli)-2-(1H-1,2,4-triatsoli-1-yylimetyyli)heksaaninitriili

88671-89-0

410-400-0

1115

Fentina-asetaatti

900-95-8

212-984-0

1116

Bifenyyli-2-yyliamiini

90-41-5

201-990-9

1117

trans-4-Sykloheksyyli-L-proliini monohydrokloridi

90657-55-9

419-160-1

1118

2-Metyyli-m-fenyleenidi-isosyanaatti (tolueeni-2,6-di-isosyanaatti)

91-08-7

202-039-0

1119

4-Metyyli-m-fenyleenidi-isosyanaatti (tolueeni-2,4-di-isosyanaatti)

584-84-9

209-544-5

1120

m-Tolyylideenidi-isosyanaatti (tolueenidi-isosyanaatti)

26471-62-5

247-722-4

1121

Polttoaineet, suihkulentokone, kivihiili liuotinuute, vetykrakattu hydrattu

94114-58-6

302-694-3

1122

Polttoaineet, diesel, kivihiili liuotinuute, vetykrakattu hydrattu

94114-59-7

302-695-9

1123

Piki, joka sisältää >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

61789-60-4

263-072-4

1124

2-butanonioksiimi

96-29-7

202-496-6

1125

Hiilivedyt, C16-20, vetykrakattu parafiininen tislausjäännös, josta on poistettu vaha liuottimella

97675-88-2

307-662-2

1126

α,α-diklooritolueeni

98-87-3

202-709-2

1127

Mineraalikuidut, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut, [Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti-) kuidut, joiden alkalioksidi- ja maa-alkalioksidipitoisuus (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) on enintään 18 painoprosenttia]

 

 

1128

Asetofenonin, formaldehydin, sykloheksyyliamiinin, metanolin ja etikkahapon reaktiotuote

 

406-230-1

1129

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

1130

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

1131

Trinatriumbis(7-asetamidi-2-(4-nitro-2-oksidifenyyliatso)-3-sulfonaatti-1-naftolaatti)kromaatti (1-)

 

400-810-8

1132

Seos: 4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksipropyyli)fenoli, 4-allyyli-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksipropyyli)fenoksi)2-hydroksipropyyli)-4-allyyli-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoksi)-2-hydroksipropyyli)-4-allyyli-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoksi-2-hydroksipropyyli-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoli, 4-allyyli-6-(3-(4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksipropyyli)fenoksi)-2-hydroksipropyyli)-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoksi)fenoli ja 4-allyyli-6-(3-(6-(3-(4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksipropyyli)fenoksi)-2-hydroksipropyyli)-4-allyyli-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoksi)2-hydroksipropyyli)-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoli

 

417-470-1

1133

Kostuksen juurista saatava öljy (Saussurea lappa Clarke), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana.

8023-88-9

 

1134

7-Etoksi-4-metyylikumariini, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana.

87-05-8

201-721-5

1135

Heksahydrokumariini, kun sitä käytetään hajusteen ainesosana.

700-82-3

211-851-4

▼M1

1136

Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch -kasvin kuoren neste (käsittelemätön perunbalsami), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana

8007-00-9

232-352-8

▼B

1137

Isobutyylinitriitti

542-56-2

208-819-7

1138

Isopreeni (stabiloitu), (2-metyyli-1,3-butadieeni)

78-79-5

201-143-3

1139

1-Bromipropaani; n-propyylibromidi

106-94-5

203-445-0

1140

Kloropreeni (stabiloitu); (2-klooributa-1,3-dieeni)

126-99-8

204-818-0

1141

1,2,3-Triklooripropaani

96-18-4

202-486-1

1142

Etyleeniglykolidimetyylieetteri (EGDME)

110-71-4

203-794-9

1143

Dinokappi (ISO)

39300-45-3

254-408-0

1144

Diaminotolueeni, tekninen tuote – aineiden [4-metyyli-m-fenyleenidiamiini] (4) ja [2-metyyli-m-fenyleenidiamiini] (5) seos

metyylifenyleenidiamiini

25376-45-8

246-910-3

1145

p-Klooribentsotrikloridi

5216-25-1

226-009-1

1146

Difenyylieetterin oktabromijohdannainen

32536-52-0

251-087-9

1147

1,2-bis(2-Metoksietoksi)etaani; trietyleeniglykolin dimetyylieetteri (TEGDME)

112-49-2

203-977-3

1148

Tetrahydrotiopyraani-3-karboksialdehydi

61571-06-0

407-330-8

1149

4,4'-bis(Dimetyyliamino)bentsofenoni (Michlerin ketoni)

90-94-8

202-027-5

1150

Oksiraanimetanoli, 4-metyylibentseenisulfonaatti, (S)-

70987-78-9

417-210-7

1151

1,2-Bentseenidikarboksyylihapon dipentyyliesteri, haarautunut ja suoraketjuinen [1]

84777-06-0 [1]

284-032-2

n-Pentyyli-isopentyyliftalaatti [2]

-[2]

 

di-n-Pentyyliftalaatti [3]

131-18-0 [3]

205-017-9

di-Isopentyyliftalaatti [4]

605-50-5 [4]

210-088-4

1152

Bentsyylibutyyliftalaatti (BBP)

85-68-7

201-622-7

1153

1,2-Bentseenidikarboksyylihapon C7-11 haarautuneet ja suoraketjuiset dialkyyliesterit

68515-42-4

271-084-6

1154

Seos: dinatrium-4-(3-etoksikarbonyyli-4-(5-(3-etoksikarbonyyli-5-hydroksi-1-(4-sulfonaattofenyyli)pyratsol-4-yyli)penta-2,4-dienylideeni)-4,5-dihydro-5-oksopyratsol-1-yyli)bentseenisulfonaatti ja trinatrium-4-(3-etoksikarbonyyli-4-(5-(3-etoksikarbonyyli-5-oksido-1-(4-sulfonaattofenyyli)pyratsol-4-yyli)penta-2,4-dienylideeni)-4,5-dihydro-5-oksopyratsol-1-yyli)bentseenisulfonaatti

 

402-660-9

1155

(Metyleenibis(4,1-fenyleeniatso(1-(3-(dimetyyliamino)propyyli)-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-oksopyridiini-5,3-diyyli)))-1,1'-dipyridiniumdiklorididihydrokloridi

 

401-500-5

1156

2-[2-Hydroksi-3-(2-kloorifenyyli) karbamoyyli-1-naftyyliatso]-7-[2-hydroksi-3-(3-metyylifenyyli)-karbamoyyli-1-naftyyliatso]fluoren-9-oni

 

420-580-2

1157

Atsafenidiini

68049-83-2

 

1158

2,4,5-Trimetyylianiliini [1]

137-17-7 [1]

205-282-0

2,4,5-Trimetyylianiliinihydrokloridi [2]

21436-97-5 [2]

 

1159

4,4′-Tiodianiliini ja sen suolat

139-65-1

205-370-9

1160

4,4′-Oksidianiliini (p-aminofenyylieetteri) ja sen suolat

101-80-4

202-977-0

1161

N,N,N',N'-Tetrametyyli-4,4'-metyleenidianiliini

101-61-1

202-959-2

1162

6-Metoksi-m-toluidiini; (p-kresidiini)

120-71-8

204-419-1

1163

3-Etyyli-2-metyyli-2-(3-metyylibutyyli)-1,3-oksatsolidiini

143860-04-2

421-150-7

1164

Seos: 1,3,5-tris(3-aminometyylifenyyli)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsiini-2,4,6-trioni ja oligomeerien seos: 3,5-bis(3-aminometyylifenyyli)-1-poly[3,5-bis(3-aminometyylifenyyli)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsin-1-yyli]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsiini-2,4,6-trioni

 

421-550-1

1165

2-Nitrotolueeni

88-72-2

201-853-3

1166

Tributyylifosfaatti

126-73-8

204-800-2

1167

Naftaleeni

91-20-3

202-049-5

1168

Nonyylifenoli [1]

25154-52-3 [1]

246-672-0

4-Nonyylifenoli, haarautunut [2]

84852-15-3 [2]

284-325-5

1169

1,1,2-Trikloorietaani

79-00-5

201-166-9

1170

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

1171

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

1172

Allyylikloridi; (3-klooripropeeni)

107-05-1

203-457-6

1173

1,4-Diklooribentseeni; (p-diklooribentseeni)

106-46-7

203-400-5

1174

bis-(2-Kloorietyyli)eetteri

111-44-4

203-870-1

1175

Fenoli

108-95-2

203-632-7

1176

Bisfenoli A (4,4′-isopropylideenidifenoli)

80-05-7

201-245-8

1177

Trioksimetyleeni (1,3,5-trioksaani)

110-88-3

203-812-5

1178

Propargiitti (ISO)

2312-35-8

219-006-1

1179

1-Kloori-4-nitrobentseeni

100-00-5

202-809-6

1180

Molinaatti (ISO)

2212-67-1

218-661-0

1181

Fenpropimorfi (ISO)

67564-91-4

266-719-9

1182

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

1183

Metyyli-isosyanaatti

624-83-9

210-866-3

1184

N,N-Dimetyylianiliniumtetrakis(pentafluorifenyyli)boraatti

118612-00-3

422-050-6

1185

O,O'-(Etenyylimetyylisilyleeni) di[(4-metyylipentan-2-oni)oksiimi]

 

421-870-1

1186

Seos (2:1): 4-(7-hydroksi-2,4,4-trimetyyli-2-kromanyyli)resorsinol-4-yyli-tris(6-diatso-5,6-dihydro-5-oksonaftaleeni-1-sulfonaatti) ja 4-(7-hydroksi-2,4,4-trimetyyli-2-kromanyyli) resorsinolbis(6-diatso-5,6-dihydro-5-oksonaftaleeni-1-sulfonaatti)

140698-96-0

414-770-4

1187

Seos: 4,4′-metyleenibis[2-(4-hydroksibentsyyli)-3,6-dimetyylifenoli] ja 6-diatso-5,6-dihydro-5-oksonaftaleenisulfonaatti (1:2) ja seuraavien reaktiotuote: 4,4′-metyleenibis[2-(4-hydroksibentsyyli)-3,6-dimetyylifenoli] ja 6-diatso-5,6-dihydro-5-oksonaftaleenisulfonaatti (1:3)

 

417-980-4

1188

Malakiitti vihreä, hydrokloridi [1]

569-64-2 [1]

209-322-8

Malakiitti vihreä, oksalaatti [2]

18015-76-4 [2]

241-922-5

1189

1-(4-Kloorifenyyli)-4,4-dimetyyli-3-(1,2,4-triatsol-1-yylimetyyli)pentan-3-oli

107534-96-3

403-640-2

1190

5-(3-Butyryyli-2,4,6-trimetyylifenyyli)-2-[1-(etoksi-imino)propyyli]-3-hydroksisykloheks-2-en-1-oni

138164-12-2

414-790-3

1191

trans-4-Fenyyli-L-proliini

96314-26-0

416-020-1

1192

Vaihtanut paikkaa tai poistettu

 

 

1193

Seos: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroksi-3-sulfo-2-naftyyli) atso]-2,5-dietoksifenyyli)atso]-2-[(3-fosfonofenyyli)atso]bentsoehappo ja 5-[(4-[(7-amino-1-hydroksi-3-sulfo-2-naftyyli)atso]-2,5-dietoksifenyyli)atso]-3-[(3-fosfonofenyyli) atso]bentsoehappo

163879-69-4

418-230-9

1194

2-{4-(2-Ammoniumpropyyliamino)-6-[4-hydroksi-3-(5-metyyli-2-metoksi-4-sulfamyylifenyyliatso)-2-sulfonaattinaft-7-yyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-2-aminopropyyliformaatti

 

424-260-3

1195

5-Nitro-o-toluidiini [1]

99-55-8 [1]

202-765-8

5-Nitro-o-toluidiinihydrokloridi [2]

51085-52-0 [2]

256-960-8

1196

1-(1-Naftyylimetyyli)kinoliniumkloridi

65322-65-8

406-220-7

1197

(R)-5-Bromi-3-(1-metyyli-2-pyrrolidinyylimetyyli)-1H-indoli

143322-57-0

422-390-5

1198

Pymetrotsiini (ISO)

123312-89-0

613-202-00-4

1199

Oksadiargyyli (ISO)

39807-15-3

254-637-6

1200

Klooritoluroni (3-(3-kloori-p-tolyyli)-1,1-dimetyyliurea)

15545-48-9

239-592-2

1201

N-[2-(3-asetyyli-5-nitrotiofeeni-2-yyliatso)-5-dietyyliaminofenyyli] asetamidi

 

416-860-9

1202

1,3-bis(Vinyylisulfonyyliasetamidi)-propaani

93629-90-4

428-350-3

1203

p-Fenetidiini (4-etoksianiliini)

156-43-4

205-855-5

1204

m-Fenyleenidiamiini ja sen suolat

108-45-2

203-584-7

1205

Jäännökset (kivihiiliterva), kreosoottiöljytisle, joka sisältää >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

92061-93-3

295-506-3

1206

Kreosoottiöljy, asenafteenifraktio, pesuöljy, joka sisältää >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

90640-84-9

292-605-3

1207

Kreosoottiöljy, joka sisältää >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

61789-28-4

263-047-8

1208

Kreosootti, joka sisältää >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

8001-58-9

232-287-5

1209

Kreosoottiöljy, korkealla kiehuva tisle, pesuöljy, joka sisältää >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

70321-79-8

274-565-9

1210

Uutejäännökset (kivihiili), kreosoottiöljyhappo, pesuöljyuutejäännös, joka sisältää >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

122384-77-4

310-189-4

1211

Kreosoottiöljy, matalalla kiehuva tisle, pesuöljy, joka sisältää >0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä

70321-80-1

274-566-4

1212

6-Metoksipyridiini-2,3-diamiinidihydrokloridi käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

94166-62-8

303-358-9

1213

Naftaleeni-2,3-dioli käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

92-44-4

202-156-7

1214

N-Fenyyli-1,2,4-bentseenitriamiini käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

136-17-4

 

1215

3,5-Diamino-2,6-bis(2-hydroksietoksi)pyridiini dihydrokloridi käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

117907-42-3

 

1216

4-Amino-2-metoksimetyylifenoli, hydrokloridi käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

135043-65-1/29785-47-5

 

1217

1H-Pyratsoli, 4,5-diamino-1-metyyli-dihydrokloridi käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

20055-01-0/21616-59-1

 

1218

-Pyratsoli-4,5-diamiini, 1-[(4-kloorifenyyli) metyyli]-, sulfaatti (2:1) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

163183-00-4

 

1219

2-Amino-4-kloorifenoli käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

95-85-2

202-458-9

1220

4-Hydroksi-indoli käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2380-94-1

219-177-2

1221

1,4-Bentseenidiamiini, 2-metoksi-5-metyyli-, dihydrokloridi käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

56496-88-9

 

1222

5-Amino-4-fluori-2-metyylifenoli, sulfaatti (2:1) (suola) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

163183-01-5

 

1223

3-Dietyyliaminofenoli käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

91-68-9/68239-84-9

202-090-9/269-478-8

1224

N,N-Dimetyyli-2,6-pyridiinidiamiini, hydrokloridi käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

 

1225

3-Syklopentyyliaminofenoli käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

104903-49-3

 

1226

N-(2-Metoksietyyli)bentseeni-1,4-diamiinidihydrokloridi käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

72584-59-9/66566-48-1

276-723-2

1227

1,3-Bentseenidiamiini, 4-etoksi-6-metyyli käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

113715-25-6

 

1228

Naftaleeni-1,7-dioli käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

575-38-2

209-383-0

1229

3,4-Diaminobentsoehappo käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

619-05-6

210-577-2

1230

2-Aminometyyli-4-aminofenoli, dihydrokloridi käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

79352-72-0

 

1231

1-[(2-Metoksifenyyli)atso]-2-naftoli (CI 12150) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

1229-55-6

214-968-9

1232

Natrium 4-[[3-[(dimetyylifenyyli)atso]-2,4-dihydroksifenyyli]atso]bentseenisulfonaatti (CI 20170) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

1320-07-6

215-296-9

1233

1,3-Naftaleenidisulfonihappo, 7-hydroksi-8-[[4-(fenyyliatso)fenyyli]atso]-, dinatriumsuola (CI 27290) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

5413-75-2

226-502-1

1234

PEG-3,2′,2′-di-p-fenylenediamini

144644-13-3

 

1235

6-Nitro-o-toluidiini

570-24-1

209-329-6

1236

HC Yellow nro 11

73388-54-2

 

1237

HC Orange nro 3

81612-54-6

 

1238

HC Green nro 1

52136-25-1

257-687-7

1239

HC Red nro 8 ja sen suolat

13556-29-1/97404-14-3

-/306-778-0

1240

Tetrahydro-6-nitrokinoksaliini ja sen suolat

158006-54-3/41959-35-7/73855-45-5

 

1241

Disperse Red 15, paitsi epäpuhtautena väriaineessa Disperse Violet 1

116-85-8

204-163-0

1242

4-Amino-3-fluorifenoli

399-95-1

402-230-0

1243

N,N′-diheksadesyyli-N,N′-bis(2-hydroksietyyli)propanediamidi

Bishydroksietyyli-bisketyyli-malonamidi

149591-38-8

422-560-9

1244

1-Metyyli-2,4,5-trihydroksibentseeni ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

1124-09-0

214-390-7

1245

2,6-Dihydroksi-4-metyylipyridiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

4664-16-8

225-108-7

1246

5-Hydroksi-1,4-bentsodioksaani ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

10288-36-5

233-639-0

1247

3,4-Metyleenidioksifenoli ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

533-31-3

208-561-5

1248

3,4-Metyleenidioksianiliini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

14268-66-7

238-161-6

1249

Hydroksipyridinoni ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

822-89-9

212-506-0

1250

3-Nitro-4-aminofenoksietanoli ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

50982-74-6

 

1251

2-Metoksi-4-nitrofenoli (4-Nitroguaiacol) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

3251-56-7

221-839-0

1252

CI Acid Black 131 ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

12219-01-1

 

1253

1,3,5-Trihydroksibentseeni (Phloroglucinol) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

108-73-6

203-611-2

1254

1,2,4-Bentseenitriasetaatti ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

613-03-6

210-327-2

1255

2,2’-Iminobisetanolin, epiklorohydriinin ja 2-nitro-1,4-bentseenidiamiinin reaktiotuotteet (HC Blue No. 5) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

68478-64-8/158571-58-5

 

1256

N-Metyyli-1,4-diaminoantrakinonin, epiklorohydriinin ja monoetanolamiinin reaktiotuotteet ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

158571-57-4

 

1257

4-Aminobentseenisulfonihappo (sulfaniilihappo) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

121-57-3/515-74-2

204-482-5/208-208-5

1258

3,3’-(Sulfonyylibis(2-nitro-4,1-fenyleeni) imino)bis(6-(fenyyliamino))bentseenisulfonihappo ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

6373-79-1

228-922-0

1259

3(tai 5)-((4-(Bentsyylimetyyliamino)fenyyli)atso)-1,2-(tai 1,4)-dimetyyli-1H-1,2,4-triatsolium ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

89959-98-8/12221-69-1

289-660-0

1260

2,2’-((3-Kloori-4-((2,6-dikloori-4-nitrofenyyli)atso)fenyyli)imino)bisetanoli (Disperse Brown 1) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

23355-64-8

245-604-7

1261

2-[[4-[Etyyli(2-hydroksietyyli)amino]fenyyli] atso]-6-metoksi-3-metyylibentsotiatsolium ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

12270-13-2

235-546-0

1262

2-[(4-Kloori-2-nitrofenyyli)atso]-N-(2-metoksifenyyli)-3-oksobutyramidi (Pigment Yellow 73) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

13515-40-7

236-852-7

1263

2,2’-[(3,3’-Dikloori[1,1’-bifenyyli]-4,4’-diyyli)bis(atso)]bis[3-okso-N-fenyylibutyramidi (Pigment Yellow 12) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

6358-85-6

228-787-8

1264

2,2’-(1,2-Eteenidiyyli)bis[5-((4-etoksifenyyli)atso]bentseenisulfonihappo) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2870-32-8

220-698-2

1265

2,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-6-[(4-(fenyyliatso)-1-naftalenyyli)atso]-1H-pyrimidiini (Solvent Black 3) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

4197-25-5

224-087-1

1266

3(tai 5)-[[4-[(7-Amino-1-hydroksi-3-sulfonaatto-2-naftyyli)atso]-1-naftyyli]atso]salisyylihappo ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

3442-21-5/34977-63-4

222-351-0/252-305-5

1267

7-(Bentsoyyliamino)-4-hydroksi-3-[[4-[(4-sulfofenyyli)atso]fenyyli]atso]-2-naftaleenisulfonihappo ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2610-11-9

220-028-9

1268

(μ-((7,7’-Iminobis(4-hydroksi-3-((2-hydroksi-5-(N-metyylisulfamoyyli)fenyyli)atso) naftaleeni-2-sulfonaatto))(6-)))dikupraatti(2-) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

37279-54-2

253-441-8

1269

3-[(4-(Asetyyliamino)fenyyli)atso]-4-hydroksi-7-[[[[5-hydroksi-6-(fenyyliatso)-7-sulfo-2-naftalenyyli]amino]karbonyyli]amino]-2-naftaleenisulfonihappo ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

3441-14-3

222-348-4

1270

7,7’-(Karbonyylidi-imino)bis(4-hydroksi-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfofenyyli)atso]fenyyli]atso]-2-naftaleenisulfonihappo ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2610-10-8/25188-41-4

220-027-3

1271

N-(4-[Bis[4-(dietyyliamino)fenyyli]metyleeni]-2,5-sykloheksadien-1-ylideeni)-N-etyylietanaminium ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2390-59-2

219-231-5

1272

2-[[(4-Metoksifenyyli)metyylihydratsono]metyyli]-1,3,3-trimetyyli-3H-indolium ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

54060-92-3

258-946-7

1273

2-(2-((2,4-Dimetoksifenyyli)amino)etenyyli]-1,3,3-trimetyyli-3H-indolium ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

4208-80-4

224-132-5

1274

Spriiliukoinen nigrosiini (Solvent Black 5) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

11099-03-9

 

1275

3,7-Bis(dietyyliamino)fenoksatsin-5-ium ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

47367-75-9/33203-82-6

251-403-5

1276

9-(Dimetyyliamino)bentso[a]fenoksatsin-7-ium ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

7057-57-0/966-62-1

230-338-6/213-524-1

1277

6-Amino-2-(2,4-dimetyylifenyyli)-1H-bents[de]isokinoliini-1,3(2H)-dioni (Solvent Yellow 44) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2478-20-8

219-607-9

1278

1-Amino-4-[[4-[(dimetyyliamino)metyyli]fenyyli]amino]antrakinoni ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

67905-56-0/12217-43-5

267-677-4/235-398-7

1279

Laccaic Acid (CI Natural Red 25) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

60687-93-6

 

1280

5-[(2,4-Dinitrofenyyli)amino]-2-(fenyyliamino)bentseenisulfonihappo ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

6373-74-6/15347-52-1

228-921-5/239-377-3

1281

4-[(4-Nitrofenyyli)atso]aniliini (Disperse Orange 3) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

730-40-5/70170-61-5

211-984-8

1282

4-Nitro-m-fenyleenidiamiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

5131-58-8

225-876-3

1283

1-Amino-4-(metyyliamino)-9,10-antraseenidioni (Disperse Violet 4) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

1220-94-6

214-944-8

1284

N-Metyyli-3-nitro-p-fenyleenidiamiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2973-21-9

221-014-5

1285

N-1-(2-Hydroksietyyli)-4-nitro-o-fenyleenidiamiini (HC Yellow No. 5) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

56932-44-6

260-450-0

1286

N-1-(Tris(hydroksimetyyli))metyyli-4-nitro-1,2-fenyleenidiamiini (HC Yellow No. 3) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

56932-45-7

260-451-6

1287

2-Nitro-N-hydroksietyyli-p-anisidiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

57524-53-5

 

1288

N,N'-Dimetyyli-N-hydroksietyyli-3-nitro-p-fenyleenidiamiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

10228-03-2

233-549-1

1289

3-(N-Metyyli-N-(4-metyyliamino-3-nitrofenyyli)amino)propaani-1,2-dioli ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

93633-79-5

403-440-5

1290

4-Etyyliamino-3-nitrobentsoehappo (N-Ethyl-3-Nitro PABA) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2788-74-1

412-090-2

1291

(8-[(4-Amino-2-nitrofenyyli)atso]-7-hydroksi-2-naftyyli)trimetyyliammonium ja sen suolat (paitsi Basic Red 118 epäpuhtautena Basic Brown 17:ssä) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

71134-97-9

275-216-3

1292

5-((4-Dimetyyliamino)fenyyli)atso)-1,4-dimetyyli-1H-1,2,4-triatsolium ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

12221-52-2

 

1293

4-(Fenyyliatso)-m-fenyleenidiamiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

495-54-5

207-803-7

1294

4-Metyyli-6-(fenyyliatso)-1,3-bentseenidiamiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

4438-16-8

224-654-3

1295

5-(Asetyyliamino)-4-hydroksi-3-((2-metyylifenyyli)atso)-2,7-naftaleenisulfonihappo ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

6441-93-6

229-231-7

1296

4,4’-[(4-Metyyli-1,3-fenyleeni)bis(atso)]bis[6-metyyli-1,3-bentseenidiamiini] (Basic Brown 4) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

4482-25-1

224-764-1

1297

3-[[4-[[Diamino(fenyyliatso)fenyyli]atso]-2-metyylifenyyli]atso]-N,N,N-trimetyylibentseeniaminium ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

83803-99-0

280-920-9

1298

3-[[4-[[Diamino(fenyyliatso)fenyyli]atso]-1-naftalenyyli]atso]-N,N,N-trimetyylibentseeniaminium ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

83803-98-9

280-919-3

1299

N-[4-[(4-(dietyyliamino)fenyyli)fenyylimetyleeni]-2,5-sykloheksadien-1-ylideeni]-N-etyylietanaminium ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

633-03-4

211-190-1

1300

1-[(2-Hydroksietyyli)amino]-4-(metyyliamino)-antrakinoni ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2475-46-9/86722-66-9

219-604-2/289-276-3

1301

1,4-Diamino-2-metoksi-9,10-antraseenidioni (Disperse Red 11) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2872-48-2

220-703-8

1302

1,4-Dihydroksi-5,8-bis[(2-hydroksietyyli)amino]antrakinoni (Disperse Blue 7) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

3179-90-6

221-666-0

1303

1-[(3-Aminopropyyli)amino]-4-(metyyliamino)antrakinoni ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

22366-99-0

244-938-0

1304

N-[6-[(2-Kloori-4-hydroksifenyyli)imino]-4-metoksi-3-okso-1,4-sykloheksadien-1-yyli]asetamidi (HC Yellow No. 8) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

66612-11-1

266-424-5

1305

[6-[[3-Kloori-4-(metyyliamino)fenyyli]imino]-4-metyyli-3-oksosykloheksa-1,4-dien-1-yyli]urea (HC Red No. 9) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

56330-88-2

260-116-4

1306

3,7-Bis(dimetyyliamino)fenoksatsin-5-ium ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

61-73-4

200-515-2

1307

4,6-Bis(2-hydroksietoksi)-m-fenyleenidiamiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

94082-85-6

 

1308

5-Amino-2,6-dimetoksi-3-hydroksipyridiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

104333-03-1

 

1309

4,4'-Diaminodifenyyliamiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

537-65-5

208-673-4

1310

4-Dietyyliamino-o-toluidiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

148-71-0/24828-38-4/2051-79-8

205-722-1/246-484-9/218-130-3

1311

N,N-dietyyli-p-fenyleenidiamiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

93-05-0/6065-27-6/6283-63-2

202-214-1/227-995-6/228-500-6

1312

N,N-dimetyyli-p-fenyleenidiamiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

99-98-9/6219-73-4

202-807-5/228-292-7

1313

Tolueeni-3,4-diamiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

496-72-0

207-826-2

1314

2,4-Diamino-5-metyylifenoksietanoli ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

141614-05-3/113715-27-8

 

1315

6-Amino-o-kresoli ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

17672-22-9

 

1316

Hydroksietyyliaminometyyli-p-aminofenoli ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

110952-46-0/135043-63-9

 

1317

2-Amino-3-nitrofenoli ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

603-85-0

210-060-1

1318

2-Kloori-5-nitro-N-hydroksietyyli-p-fenyleenidiamiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

50610-28-1

256-652-3

1319

2-Nitro-p-fenyleenidiamiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

5307-14-2/18266-52-9

226-164-5/242-144-9

1320

Hydroksietyyli-2,6-dinitro-p-anisidiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

122252-11-3

 

1321

6-Nitro-2,5-pyridiinidiamiini ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

69825-83-8

 

1322

3,7-Diamino-2,8-dimetyyli-5-fenyylifenatsinium ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

477-73-6

207-518-8

1323

3-Hydroksi-4-[(2-hydroksinaftyyli)atso]-7-nitro-1-naftaleenisulfonihappo ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

16279-54-2/5610-64-0

240-379-1/227-029-3

1324

3-[(2-Nitro-4-(trifluorometyyli)fenyyli)amino]propaani-1,2-dioli (HC Yellow No. 6) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

104333-00-8

 

1325

2-[(4-Kloori-2-nitrofenyyli)amino]etanoli (HC Yellow No. 12) ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

59320-13-7

 

1326

3-[[4-[(2-Hydroksietyyli)metyyliamino]-2-nitrofenyyli]amino]-1,2-propaanidioli ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

173994-75-7/102767-27-1

 

1327

3-[[4-[Etyyli(2-hydroksietyyli)amino]-2-nitrofenyyli]amino]-1,2-propaanidioli ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

114087-41-1/114087-42-2

 

1328

N-[4-[[4-(Dietyyliamino)fenyyli][4-(etyyliamino)-1-naftalenyyli]metyleeni]-2,5-sykloheksadien-1-yylideeni]-N-etyylietanaminium ja sen suolat käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2390-60-5

219-232-0

▼M1

1329

4-[(4-Aminofenyyli)(4-iminosykloheksa-2,5-dien-1-ylideeni)metyyli]-o-toluidiini ja sen hydrokloridisuola (Basic Violet 14; CI 42510) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

3248-93-9 / 632-99-5 (HCl)

221-832-2 / 211-189-6 (HCl)

1330

4-(2,4-Dihydroksifenyyliatso)bentseenisulfonihappo ja sen natriumsuola (Acid Orange 6; CI 14270) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2050-34-2 / 547-57-9 (Na)

218-087-0 / 208-924-8 (Na)

1331

3-Hydroksi-4-(fenyyliatso)-2-naftoehappo ja sen kalsiumsuola (Pigment Red 64:1; CI 15800) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

27757-79-5 / 6371-76-2 (Ca)

248-638-0 / 228-899-7 (Ca)

1332

2-(6-Hydroksi-3-okso-(3H)-ksanten-9-yyli)bentsoehappo; Fluoreseiini ja sen dinatriumsuola (Acid Yellow 73 sodium salt; CI 45350) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2321-07-5 / 518-47-8 (Na)

219-031-8 / 208-253-0 (Na)

1333

4′,5′-Dibromi-3′,6′-dihydroksispiro[isobentsofuraani-1(3H),9′-[9H]ksanteeni]-3-oni; 4′,5′-Dibromifluoreseiini; (Solvent Red 72) ja sen dinatriumsuola (CI 45370) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

596-03-2 / 4372-02-5 (Na)

209-876-0 / 224-468-2 (Na)

1334

2-(3,6-Dihydroksi-2,4,5,7-tetrabromiksanten-9-yyli)-bentsoehappo; Fluoreseiini, 2′,4′,5′,7′-tetrabromi-; (Solvent Red 43), sen dinatriumsuola (Acid Red 87; CI 45380) ja sen alumiinisuola (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

15086-94-9 / 17372-87-1 (Na) / 15876-39-8 (Al)

239-138-3 / 241-409-6 (Na)/ 240-005-7 (Al)

1335

Ksantylium, 9-(2-karboksifenyyli)-3-((2-metyylifenyyli)amino)-6-((2-metyyli-4-sulfofenyyli)amino)-, sisäinen suola ja sen natriumsuola (Acid Violet 9; CI 45190) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

10213-95-3 / 6252-76-2 (Na)

- / 228-377-9 (Na)

1336

3′,6′-Dihydroksi-4′,5′-dijodispiro[isobentsofuraani-1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-oni; (Solvent Red 73) ja sen dinatriumsuola (Acid Red 95; CI 45425) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

38577-97-8 / 33239-19-9 (Na)

254-010-7 / 251-419-2 (Na)

1337

2′,4′,5′,7′-Tetrajodifluoreseiini, sen dinatriumsuola (Acid Red 51; CI 45430) ja sen alumiinisuola (Pigment Red 172 Aluminium lake) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

15905-32-5 / 16423-68-0 (Na) / 12227-78-0 (Al)

240-046-0 / 240-474-8 (Na) / 235-440-4 (Al)

1338

1-Hydroksi-2,4-diaminobentseeni (2,4-Diaminophenol) ja sen dihydrokloridisuola (2,4-Diaminophenol HCl) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

95-86-3 / 137-09-7 (HCl)

202-459-4 / 205-279-4 (HCl)

1339

1,4-Dihydroksibentseeni (Hydroquinone), lukuun ottamatta liitteessä III olevaa 14 kohtaa

123-31-9

204-617-8

1340

[4-[[4-Aniliino-1-naftyyli][4-(dimetyyliamino)fenyyli]metyleeni]sykloheksa-2,5-dien-1-ylideeni]dimetyyliammoniumkloridi (Basic Blue 26; CI 44045) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2580-56-5

219-943-6

1341

Dinatrium-3-[(2,4-dimetyyli-5-sulfonaattofenyyli)atso]-4-hydroksinaftaleeni-1-sulfonaatti (Ponceau SX; CI 14700) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

4548-53-2

224-909-9

1342

Trinatriumtris[5,6-dihydro-5-(hydroksi-imino)-6-oksonaftaleeni-2-sulfonaatto(2-)-N5,O6]ferraatti(3-); (Acid Green 1; CI 10020) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

19381-50-1

243-010-2

1343

4-(Fenyyliatso)resorsinoli (Solvent Orange 1; CI 11920) ja sen suolat, käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2051-85-6

218-131-9

1344

4-[(4-Etoksifenyyli)atso]naftoli (Solvent Red 3; CI 12010) ja sen suolat, käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

6535-42-8

229-439-8

1345

1-[(2-Kloori-4-nitrofenyyli)atso]-2-naftoli (Pigment Red 4; CI 12085) ja sen suolat, käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2814-77-9

220-562-2

1346

3-Hydroksi-N-(o-tolyyli)-4-[(2,4,5-trikloorifenyyli)atso]naftaleeni-2-karboksamidi (Pigment Red 112; CI 12370) ja sen suolat, käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

6535-46-2

229-440-3

1347

N-(5-Kloori-2,4-dimetoksifenyyli)-4-[[5-[(dietyyliamino)sulfonyyli]-2-metoksifenyyli]atso]-3-hydroksinaftaleeni-2-karboksamidi (Pigment Red 5; CI 12490) ja sen suolat, käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

6410-41-9

229-107-2

1348

Dinatrium-4-[(5-kloori-4-metyyli-2-sulfonaattofenyyli)atso]-3-hydroksi-2-naftoaatti (Pigment Red 48; CI 15865) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

3564-21-4

222-642-2

1349

Kalsium-3-hydroksi-4-[(1-sulfonaatto-2-naftyyli)atso]-2-naftoaatti (Pigment Red 63:1; CI 15880) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

6417-83-0

229-142-3

1350

Trinatrium-3-hydroksi-4-(4′-sulfonaattonaftyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti (Acid Red 27; CI 16185) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

915-67-3

213-022-2

1351

2,2′-[(3,3′-Dikloori[1,1′-bifenyyli]-4,4′-diyyli)bis(atso)]bis[N-(2,4-dimetyylifenyyli)-3-oksobutyramidi] (Pigment Yellow 13; CI 21100) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

5102-83-0

225-822-9

1352

2,2′-[Sykloheksylideenibis[(2-metyyli-4,1-fenyleeni)atso]]bis[4-sykloheksyylifenoli] (Solvent Yellow 29; CI 21230) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

6706-82-7

229-754-0

1353

1-(4-(Fenyyliatso)fenyyliatso)-2-naftoli (Solvent Red 23; CI 26100) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

85-86-9

201-638-4

1354

Tetranatrium-6-amino-4-hydroksi-3-[[7-sulfonaatto-4-[(4-sulfonaattofenyyli)atso]-1-naftyyli]atso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti (Food Black 2; CI 27755) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2118-39-0

218-326-9

1355

Etanaminium, N-(4-((4-(dietyyliamino)fenyyli)(2,4-disulfofenyyli)metyleeni)-2,5-sykloheksadien-1-ylideeni)-N-etyyli-, hydroksidi, sisäinen suola, natriumsuola (Acid Blue 1; CI 42045) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

129-17-9

204-934-1

1356

Etanaminium, N-(4-((4-(dietyyliamino)fenyyli)(5-hydroksi-2,4-disulfofenyyli)metyleeni)-2,5-sykloheksadien-1-ylideeni)-N-etyyli-, hydroksidi, sisäinen suola, kalsiumsuola (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

3536-49-0

222-573-8

1357

Bentseenimetanaminium, N-etyyli-N-(4-((4-(etyyli((3-sulfofenyyli)metyyli)amino)fenyyli)(4-hydroksi-2-sulfofenyyli)metyleeni)-2,5-sykloheksadien-1-ylideeni)-3-sulfo-, hydroksidi, sisäinen suola, dinatriumsuola (Fast Green FCF; CI 42053) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2353-45-9

219-091-5

1358

1,3-Isobentsofuraanidioni, reaktiotuotteet metyylikinoliinin ja kinoliinin kanssa (Solvent Yellow 33; CI 47000) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

8003-22-3

232-318-2

1359

Nigrosiini (CI 50420) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

8005-03-6

1360

8,18-Dikloori-5,15-dietyyli-5,15-dihydrodi-indolo[3,2-b:3′,2′-m]trifenodioksatsiini (Pigment Violet 23; CI 51319) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

6358-30-1

228-767-9

1361

1,2-Dihydroksiantrakinoni (Pigment Red 83; CI 58000) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

72-48-0

200-782-5

1362

Trinatrium-8-hydroksipyreeni-1,3,6-trisulfonaatti (Solvent Green 7; CI 59040) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

6358-69-6

228-783-6

1363

1-Hydroksi-4-(p-toluidino)antrakinoni (Solvent Violet 13; CI 60725) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

81-48-1

201-353-5

1364

1,4-bis(p-Tolyyliamino)antrakinoni (Solvent Green 3; CI 61565) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

128-80-3

204-909-5

1365

6-Kloori-2-(6-kloori-4-metyyli-3-oksobentso[b]tien-2(3H)-ylideeni)-4-metyylibentso[b]tiofeeni-3(2H)-oni (VAT Red 1; CI 73360) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2379-74-0

219-163-6

1366

5,12-Dihydrokino[2,3-b]akridiini-7,14-dioni (Pigment Violet 19; CI 73900) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

1047-16-1

213-879-2

1367

(29H,31H-Ftalosyaninaatto(2-)-N29,N30,N31,N32)kupari (Pigment Blue 15; CI 74160) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

147-14-8

205-685-1

1368

Dinatrium [29H,31H-ftalosyaniinidisulfonaatto(4-)-N29,N30,N31,N32]kupraatti(2-) (Direct Blue 86; CI 74180) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

1330-38-7

215-537-8

1369

Polykloorikupariftalosyaniini (Pigment Green 7; CI 74260) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

1328-53-6

215-524-7

1370

Diethylene glycol (DEG); 2,2′-oksidietanoli, jäämärajan osalta ks. liite III

111-46-6

203-872-2

1371

Phytonadione [INCI] / Phytomenadione [INN]

84-80-0 / 81818-54-4

201-564-2 / 279-833-9

1372

2-Aminofenoli (o-Aminophenol; CI 76520) ja sen suolat

95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4

202-431-1 / 267-335-4

▼M3

1373

N-(2-nitro-4-aminofenyyli)-allylamiini (HC Red No. 16) ja sen suolat

160219-76-1

 

▼M5

1374

Isopropyyli-4-hydroksibentsoaatti (INCI: Isopropylparaben)

Natriumsuola tai isopropyyliparabeenin suolat

4191-73-5

224-069-3

1375

Isobutyyli-4-hydroksibentsoaatti (INCI: Isobutylparaben)

4247-02-3

224-208-8

Natriumsuola tai isobutyyliparabeenin suolat

84930-15-4

284-595-4

1376

Fenyyli-4-hydroksibentsoaatti (INCI: Phenylparaben)

17696-62-7

241-698-9

1377

Bentsyyli-4-hydroksibentsoaatti (INCI: Benzylparaben)

94-18-8

 

1378

Pentyyli-4-hydroksibentsoaatti (INCI: Pentylparaben)

6521-29-5

229-408-9

▼M10

1379

3-Bentsylideenikamferi

15087-24-8

239-139-9

▼M21

1380

3- ja 4-(4-Hydroksi-4-metyylipentyyli)sykloheks-3-eeni-1-karbaldehydi (HICC) (6)

51414-25-6/

31906-04-4/

257-187-9/

250-863-4/

1381

2,6-Dihydroksi-4-metyyli-bentsaldehydi (atranoli) (6)

526-37-4

1382

3-Kloori-2,6-dihydroksi-4-metyyli-bentsaldehydi (kloroatranoli) (6)

57074-21-2

▼C5

1383

Tagetes erecta -kukista saatu uute (7)

90131-43-4

290-353-9

Tagetes erecta -kukista saatu öljy (8)

90131-43-4

290-353-9/-

▼M28

1384

2-Klooribentseeni-1,4-diamiini (2-Chloro-p-Phenylenediamine), sen sulfaatti- ja dihydrokloridisuolat (9) käytettäessä hiusvärivalmisteissa, mukaan lukien kulmakarvojen ja silmäripsien värjäykseen käytettävät valmisteet

615-66-7

61702-44-1 (sulfaatti)

615-46-3 (dihydrokloridi)

210-441-2

262-915-3

210-427-6

▼M30

1385

Cis-1-(3-klooriallyyli)-3,5,7-triatsa-1-atsonia-adamantaanikloridi (cis CTAC)

51229-78-8

426-020-3

1386

Cis-1-(3-klooriallyyli)-3,5,7-triatsa-1-atsonia-adamantaanikloridi (cis-CTAC), quaternium-15

51229-78-8

426-020-3

1387

2-Klooriasetamidi

79-07-2

201-174-2

1388

Oktametyylisyklotetrasiloksaani

556-67-2

209-136-7

1389

Dikloorimetaani; metyleenikloridi

75-09-2

200-838-9

1390

2,2′-((3,3′,5,5′-Tetrametyyli-(1,1′-bifenyyli)-4,4′-diyyli)-bis(oksimetyleeni))-bis-oksiraani

85954-11-6

413-900-7

1391

Asetaldehydi; etanaali

75-07-0

200-836-8

1392

1-Syklopropyyli-6,7-difluori-1,4-dihydro-4-oksokinoliini-3-karboksyylihappo

93107-30-3

413-760-7

1393

N-Metyyli-2-pyrrolidoni; 1-metyyli-2-pyrrolidoni

872-50-4

212-828-1

1394

Dibooritrioksidi; boorioksidi

1303-86-2

215-125-8

1395

Boorihappo [1]

Boorihappo [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

▼M34

1396

Boraatit, tetraboraatit, oktaboraatit sekä boorihapon suolat ja esterit, mukaan lukien seuraavat:

 

 

Dinatriumoktaboraatti, vedetön [1]

12008-41-2 [1]

234-541-0 [1]

Dinatriumoktaboraattitetrahydraatti [2]

12280-03-4 [2]

234-541-0 [2]

2-Aminoetanoli, monoesteri boorihapon kanssa [3]

10377-81-8 [3]

233-829-3 [3]

2-Hydroksipropyyliammoniumdivetyortoboraatti [4]

68003-13-4 [4]

268-109-8 [4]

Kaliumboraatti, boorihapon kaliumsuola [5]

12712-38-8 [5]

603-184-6 [5]

Trioktyylidodekyyliboraatti [6]

– [6]

– [6]

Sinkkiboraatti [7]

1332-07-6 [7]

215-566-6 [7]

Natriumboraatti, dinatriumtetraboraatti, vedetön; boorihapon natriumsuola [8]

1330-43-4 [8]

215-540-4 [8]

Tetrabooridinatriumheptaoksidi, hydraatti [9]

12267-73-1 [9]

235-541-3 [9]

Ortoboorihapon natriumsuola [10]

13840-56-7 [10]

237-560-2 [10]

Dinatriumtetraboraattidekahydraatti; booraksidekahydraatti [11]

1303-96-4 [11]

215-540-4 [11]

Dinatriumtetraboraattipentahydraatti; booraksipentahydraatti [12]

12179-04-3 [12]

215-540-4 [12]

▼M30

1397

Natriumperboraatti [1]

Natriumperoksometaboraatti; natriumperoksoboraatti [2]

15120-21-5 [1]

239-172-9 [1]

7632-04-4 [2]

10332-33-9 [2]

10486-00-7[2]

231-556-4 [2]

1398

Perboorihappo, (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, trihydraatti [1]

13517-20-9 [1]

239-172-9 [1]

Perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti [2]

37244-98-7 [2]

234-390-0 [2]

Perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, tetrahydraatti; natriumperoksoboraattiheksahydraatti [3]

10486-00-7 [3]

231-556-4 [3]

1399

Perboorihappo, natriumsuola [1]

11138-47-9 [1]

234-390-0 [1]

Perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti [2]

12040-72-1 [2]

234-390-0 [2]

Perboo