02009R0606 — FI — 07.12.2019 — 012.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 606/2009,

annettu 10 päivänä heinäkuuta 2009,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä rypäletuoteluokkien sekä viininvalmistusmenetelmien ja niiden rajoitusten osalta

(EUVL L 193, 24.7.2009, p.1)

On kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/934, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019,

L 149

1

7.6.2019

 
Viimeisin konsolidoitu toisinto ennen kumoamista:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02009R0606-20180303