02009R0278 — FI — 09.01.2017 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 278/2009,

annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanosta ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan sähkönkulutuksen ja aktiivitilan keskimääräisen hyötysuhteen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 093 7.4.2009, s. 3)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 617/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013,

  L 175

13

27.6.2013

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/2282, annettu 30 päivänä marraskuuta 2016,

  L 346

51

20.12.2016
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 278/2009,

annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanosta ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan sähkönkulutuksen ja aktiivitilan keskimääräisen hyötysuhteen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tällä asetuksella vahvistetaan ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan tehonkulutusta ja aktiivitilan keskimääräistä hyötysuhdetta koskevat ekosuunnitteluvaatimukset.

2.  Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin:

a) jännitteenmuuttimet;

b) keskeytymättömän tehonsyötön laitteet (UPS-laitteet);

c) akunlatauslaitteet;

d) halogeenivaloille tarkoitetut muuttajat;

e) lääkinnällisten laitteiden ulkoiset teholähteet;

f) ulkoiset teholähteet, jotka on saatettu markkinoille viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2015 sellaisen samanlaisen ulkoisen teholähteen huolto- tai varaosana, joka on saatettu markkinoille viimeistään vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta, edellyttäen että kyseisestä huolto- tai varaosasta taikka sen pakkauksesta käy selvästi ilmi laite tai laitteet, joiden kanssa huolto- tai varaosa on tarkoitettu käytettäväksi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2005/32/EY määritelmiä.

Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1) ’ulkoisella teholähteellä’ tarkoitetaan laitetta, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a) se on suunniteltu muuttamaan sähköverkosta saatava vaihtovirta pienempijännitteiseksi tasa- (DC) tai vaihtovirraksi (AC);

b) se voi syöttää vain yhtä AC- tai DC-antojännitettä kerrallaan;

c) se on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä erillisen laitteen kanssa, joka muodostaa sen pääkuorman;

d) se sijaitsee omassa kotelossaan erillään syötettävästä laitteesta;

e) se on liitetty pääkuorman muodostavaan laitteeseen irrotettavalla tai kiinteällä pistokeliitännällä, kaapelilla, johtimella tai muulla johdotuksella;

f) sen arvokilven mukainen antoteho on enintään 250 wattia;

▼M1

g) se on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1275/2008 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kanssa tai komission asetuksessa (EU) N:o 617/2013 ( 1 ) annettujen määritelmien mukaisten tietokoneiden kanssa;

▼B

2) ’pienoisjännitteisellä ulkoisella teholähteellä’ tarkoitetaan ulkoista teholähdettä, jonka arvokilven mukainen antojännite on alle 6 volttia ja arvokilven mukainen antovirta vähintään 550 milliampeeria;

3) ’halogeenivaloille tarkoitetulla muuttajalla’ tarkoitetaan ulkoista teholähdettä, jota käytetään pienoisjännitehalogeenilamppujen kanssa;

4) ’keskeytymättömän tehonsyötön laitteella (UPS-laitteella)’ tarkoitetaan laitetta, joka syöttää automaattisesti varavirtaa, kun sähköverkosta saatavan sähkövirran jännite putoaa riittämättömälle tasolle;

5) ’akunlatauslaitteella’ tarkoitetaan laitetta, jonka antoliitäntä yhdistetään suoraan irrotettavaan akkuun;

6) ’jännitteenmuuttimella’ tarkoitetaan laitetta, joka muuttaa sähköverkon 230 voltin antojännitteen 110 voltin antojännitteeksi, jonka ominaisuudet ovat samanlaiset kuin sähköverkon antojännitteellä;

7) ’arvokilven mukaisella antoteholla’ (PO) tarkoitetaan valmistajan ilmoittamaa antotehoa;

8) ’kuormittamattomalla tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa ulkoisen teholähteen ottoliitin on kytketty verkkoteholähteeseen, mutta antoliitin ei ole kytketty mihinkään pääkuormalaitteeseen;

9) ’aktiivitilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa ulkoisen teholähteen ottoliitin on kytketty verkkoteholähteeseen ja antoliitin on kytketty kuormituslaitteeseen;

10) ’aktiivitilan hyötysuhteella’ tarkoitetaan ulkoisen teholähteen aktiivitilassa tuottaman tehon ja sen tuottamiseen tarvitun ottotehon välistä suhdetta;

11) ’aktiivitilan keskimääräisellä hyötysuhteella’ tarkoitetaan aktiivitilojen hyötysuhteen keskiarvoa, kun arvokilven mukaisesta antotehosta on käytössä 25, 50, 75 ja 100 prosenttia.

3 artikla

Ekosuunnitteluvaatimukset

Markkinoille saatettavien ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan tehonkulutusta ja aktiivitilan keskimääräistä hyötysuhdetta koskevat ekosuunnitteluvaatimukset asetetaan liitteessä I.

4 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Direktiivin 2005/32/EY 8 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on joko direktiivin 2005/32/EY liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvonta tai direktiivin 2005/32/EY liitteessä V säädetty hallintajärjestelmä.

5 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Valvontatarkastukset tehdään liitteessä II säädettyä tarkastusmenettelyä noudattaen.

6 artikla

Ohjeelliset viitearvot

Tällä hetkellä markkinoiden parhaiten suoriutuvia tuotteita ja teknologioita edustavat ohjeelliset viitearvot esitetään liitteessä III.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee asetusta uudelleen huomioiden teknologian kehityksen viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja esittää uudelleentarkastelun tulokset kuulemisfoorumille.

8 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1275/2008 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1275/2008 seuraavasti:

1) Lisätään 1 artiklaan toinen kohta seuraavasti:

”Tätä asetusta ei sovelleta pienoisjännitteisellä ulkoisella teholähteellä varustettuina markkinoille saatettaviin, kotitalouksissa ja toimistoissa käytettäviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin.”

2) Lisätään 2 artiklaan 9 kohta seuraavasti:

”9. ’pienoisjännitteisellä ulkoisella teholähteellä’ tarkoitetaan ulkoista teholähdettä, jonka arvokilven mukainen antojännite on alle 6 volttia ja arvokilven mukainen antovirta vähintään 550 milliampeeria.”

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteessä I olevaa 1 kohdan a alakohtaa aletaan soveltaa vuoden kuluttua tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetusta päivästä.

Liitteessä I olevaa 1 kohdan b alakohtaa aletaan soveltaa kahden vuoden kuluttua tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetusta päivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

EKOSUUNNITTELUVAATIMUKSET

1.   KUORMITTAMATTOMAN TILAN TEHONKULUTUS JA AKTIIVITILAN KESKIMÄÄRÄINEN HYÖTYSUHDE

a)  Vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

Kuormittamattoman tilan tehonkulutus ei saa olla suurempi kuin 0,50 W.

Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde ei saa olla pienempi kuin:

0,500 · PO, kun PO < 1,0 W;

0,090 · ln(PO) + 0,500, kun 1,0 W ≤ PO ≤ 51,0 W;

0,850, kun PO > 51,0 W.

b)  Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

Kuormittamattoman tilan tehonkulutus ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja: 

Ulkoiset AC/AC-teholähteet lukuun ottamatta pienoisjännitteisiä ulkoisia teholähteitä

Ulkoiset AC/DC-teholähteet lukuun ottamatta pienoisjännitteisiä ulkoisia teholähteitä

Pienoisjännitteiset ulkoiset teholähteet

PO ≤ 51,0 W

0,50 W

0,30 W

0,30 W

PO > 51,0 W

0,50 W

0,50 W

Ei sovelleta

Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde ei saa olla seuraavia raja-arvoja pienempi: 

Ulkoiset AC/AC- ja AC/DC-teholähteet lukuun ottamatta pienoisjännitteisiä ulkoisia teholähteitä

Pienoisjännitteiset ulkoiset teholähteet

PO ≤ 1,0 W

0,480 · PO + 0,140

0,497 · PO + 0,067

1,0 W < PO ≤ 51,0 W

0,063 · ln(PO) + 0,622

0,075 · ln(PO) + 0,561

PO > 51,0 W

0,870

0,860

2.   MITTAUKSET

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kuormittamattoman tilan tehonkulutus ja aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde on määritettävä luotettavalla, tarkalla ja uusittavissa olevalla mittausmenetelmällä, jossa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetty nykyteknologia.

▼M2 —————

▼B

3.   TIEDOT, JOTKA VALMISTAJIEN ON TOIMITETTAVA

Teknisten asiakirjojen on 4 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten sisällettävä seuraavat tiedot:Ilmoitettava suure

Kuvaus

Antovirran tehollisarvo (mA)

Mitattu kuormitustiloissa 1–4

Antojännitteen tehollisarvo (V)

Antoteho (W)

Ottojännitteen tehollisarvo (V)

Mitattu kuormitustiloissa 1–5

Ottotehon tehollisarvo (W)

Harmoninen kokonaissärö

Todellinen tehokerroin

Tehonkulutus (W)

Laskettu kuormitustiloille 1–4, mitattu kuormitustilassa 5

Hyötysuhde

Laskettu kuormitustiloille 1–4

Keskimääräinen hyötysuhde

Kuormitustilojen 1–4 hyötysuhteen aritmeettinen keskiarvo

Asianomaiset kuormitustilat ovat seuraavat:Prosenttia arvokilven mukaisesta antovirrasta

Kuormitustila 1

100 % ± 2 %

Kuormitustila 2

75 % ± 2 %

Kuormitustila 3

50 % ± 2 %

Kuormitustila 4

25 % ± 2 %

Kuormitustila 5

0 % (kuormittamaton tila)

▼M2
LIITE II

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1) Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2) Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a) teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b) ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c) kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat jäljempänä olevassa taulukossa annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3) Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

4) Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta.

5) Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on jäljempänä olevassa taulukossa annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6) Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

7) Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä I vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan jäljempänä olevassa taulukossa esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Kuormittamaton tila

Määritetty arvo saa olla enintään 0,10 W suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Liitteessä I määriteltyjen kuormitustilojen 1–4 hyötysuhteiden aritmeettinen keskiarvo

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

▼B
LIITE III

6 ARTIKLASSA TARKOITETUT OHJEELLISET TAVOITEARVOT

a)    Kuormittamaton tila

Ulkoisten teholähteiden pienin saavutettavissa oleva tehonkulutus voidaan approksimoida seuraavasti:

 0,1 W tai vähemmän, kun PO ≤ 90 W,

 0,2 W tai vähemmän, kun 90 W < PO ≤ 150 W,

 0,4 W tai vähemmän, kun 150 W < PO ≤ 180 W,

 0,5 W tai vähemmän, kun PO > 180 W.

b)    Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde

Ulkoisten teholähteiden paras saavutettavissa oleva aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde voidaan approksimoida tuoreimpien käytettävissä olevien tietojen (tammikuun 2008 tilanne) mukaisesti seuraavasti:

 0,090 · ln(PO) + 0,680, kun 1,0 W ≤ PO ≤ 10,0 W,

 0,890, kun PO > 10,0 W.( 1 ) EUVL L 175, 27.6.2013, s. 13.