2009R0244 — FI — 27.02.2016 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 244/2009,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta ympärisäteilevien kotitalouslamppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 076 24.3.2009, s. 3)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 859/2009, annettu 18 päivänä syyskuuta 2009,

  L 247

3

19.9.2009

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1428, annettu 25 päivänä elokuuta 2015,

  L 224

1

27.8.2015
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 244/2009,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta ympärisäteilevien kotitalouslamppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta 6 päivänä heinäkuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY ( 1 ) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

on kuullut ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumia,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2005/32/EY nojalla komissio asettaa ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia eli ekosuunnitteluvaatimuksia energiaa käyttäville tuotteille, jotka edustavat merkittävää myyntivolyymiä ja kauppaa ja aiheuttavat merkittävän ympäristövaikutuksen ja joihin liittyy merkittäviä mahdollisuuksia ympäristövaikutusten parantamiseen ilman, että siitä aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia.

(2)

Direktiivin 2005/32/EY 16 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetään, että komissio ottaa 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, 15 artiklan 2 kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti ja ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumia kuultuaan käyttöön tarpeen mukaan täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka kohdistuvat kotitalouksien valaistustuotteisiin.

(3)

Komissio on tehnyt taustaselvityksen, jossa analysoidaan kotitalouksissa tyypillisesti käytettäviin valaistustuotteisiin liittyviä teknisiä, taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Selvitys on tehty yhdessä yhteisöstä ja sen ulkopuolisista maista tulevien sidosryhmien ja intressitahojen kanssa, ja sen tulokset on julkistettu komission Europa-verkkosivulla.

(4)

Pakollisia ekosuunnitteluvaatimuksia sovelletaan yhteisön markkinoille saatettuihin tuotteisiin riippumatta siitä, mihin ne on asennettu tai missä niitä käytetään, joten vaatimukset eivät voi olla riippuvaisia siitä sovelluksesta, jossa tuotetta käytetään (kuten kodin valaistus).

(5)

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet on pääasiassa tarkoitettu kotitalouden huoneen täydelliseen tai osittaiseen valaistukseen siten, että niillä korvataan luonnonvalo tai täydennetään sitä keinovalolla näkyvyyden parantamiseksi kyseisessä tilassa. Tässä asetuksessa vahvistettuja ekosuunnitteluvaatimuksia ei tulisi soveltaa erikoislamppuihin, jotka on tarkoitettu pääasiassa muuntyyppisiin sovelluksiin (kuten liikennevaloissa, terraariovalaistuksessa tai kodinkoneissa käytettävät lamput) ja jotka on selvästi merkitty sellaisiksi tuotteen mukana olevissa tuotetiedoissa.

(6)

Tätä asetusta tulisi soveltaa markkinoille tulossa oleviin uusiin teknologioihin kuten loistediodeihin.

(7)

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ympäristönäkökohdat, joita pidetään tämän asetuksen soveltamisen kannalta merkityksellisinä, ovat käytönaikainen energiankulutus sekä elohopeapitoisuus ja elohopeapäästöt.

(8)

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin liittyvän vuotuisen sähkönkulutuksen on arvioitu olleen yhteisössä 112 terawattituntia vuonna 2007, mikä vastaa 45 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä. Jos erityistoimenpiteitä ei toteuteta, kulutuksen ennustetaan kasvavan 135 terawattituntiin vuonna 2020. Taustaselvitys osoitti, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden sähkönkulutusta voidaan vähentää huomattavasti.

(9)

Käytössä olevien lamppujen elohopeapäästöiksi arvioitiin 2,9 tonnia vuonna 2007 lamppujen elinkaaren eri vaiheissa, kun huomioon otetaan käyttövaiheen sähköntuotanto ja ne 80 prosenttia elohopeaa sisältävistä pienloistelampuista, joiden oletetaan jäävän kierrättämättä käyttöiän lopussa. Jos erityistoimenpiteitä ei toteuteta, käytössä olevien lamppujen elohopeapäästöjen arvioidaan kasvavan 3,1 tonniin vuonna 2020. On kuitenkin osoitettu, että tätä määrää voidaan vähentää huomattavasti.

Vaikka loistelamppujen elohopeapitoisuutta pidetään merkittävänä ympäristönäkökohtana, sitä on asianmukaista säädellä tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27 päivänä tammikuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/95/EY ( 2 ).

Energiatehokkuusvaatimusten asettaminen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville lampuille johtaa myös kokonaiselohopeapäästöjen laskuun.

(10)

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY ( 3 ) 10 artiklan 1 kohdan d alakohta olisi pantava täysimääräisesti täytäntöön sen varmistamiseksi, että pienloistelamppujen tahattomasta rikkoutumisesta tai käyttöiän loppumisesta ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit minimoidaan.

(11)

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden sähkönkulutuksen vähentäminen olisi toteutettava olemassa olevilla kustannustehokkailla avoimilla teknologioilla, joilla saadaan alennettua laitteiden hankinta- ja käyttökustannuksia.

(12)

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ekosuunnitteluvaatimukset olisi asetettava siten, että niiden avulla parannetaan asianomaisten tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa, parannetaan sisämarkkinoiden toimivuutta ja edistetään yhteisön tavoitetta vähentää energiankulutusta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna oletettuun energiankulutukseen kyseisenä vuonna, jos mitään toimenpiteitä ei toteuteta.

(13)

Tämän asetuksen pitäisi lisätä sen soveltamisalaan kuuluvien energiatehokkaiden tuotteiden markkinaosuutta ja johtaa tätä kautta arviolta 39 terawattitunnin energiansäästöön vuonna 2020 verrattuna oletettuun energiankulutukseen kyseisenä vuonna skenaariossa, jossa mitään ekosuunnitteluvaatimuksia koskevia toimenpiteitä ei toteuteta.

(14)

Ekosuunnitteluvaatimusten ei tulisi vaikuttaa tuotteen toiminnallisuuteen käyttäjän näkökulmasta eikä aiheuttaa kielteisiä terveys-, turvallisuus- tai ympäristövaikutuksia. Erityisesti käyttövaiheen pienentyneestä sähkönkulutuksesta saatavan hyödyn olisi oltava merkittävämpi kuin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tuotantovaiheessa mahdollisesti tapahtuva ympäristövaikutusten lisäys.

(15)

Ekosuunnitteluvaatimusten vaiheittainen voimaantulo antanee valmistajille riittävästi aikaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden uudelleensuunnitteluun, jos se on tarpeen. Voimaantulovaiheet olisi ajoitettava niin, että markkinoilla jo olevien laitteiden toiminnallisuuteen liittyvät kielteiset vaikutukset vältetään ja loppukäyttäjille ja valmistajille, erityisesti pk-yrityksille, aiheutuvat kustannusvaikutukset otetaan huomioon samalla, kun varmistetaan tämän asetuksen tavoitteiden toteutuminen kohtuullisessa ajassa.

(16)

Asianomaiset tuoteparametrit olisi mitattava ottaen huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät. Valmistajat voivat soveltaa direktiivin 2005/32/EY 10 artiklan mukaisesti laadittuja yhdenmukaistettuja standardeja heti kun ne on asetettu saataville ja niiden viitetiedot on julkaistu tätä varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(17)

Direktiivin 2005/32/EY 8 artiklan mukaisesti tässä asetuksessa olisi täsmennettävä sovellettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmät.

(18)

Vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen helpottamiseksi valmistajien olisi annettava direktiivin 2005/32/EY liitteissä V ja VI tarkoitetuissa teknisissä asiakirjoissa myös tällä asetuksella asetettuihin vaatimuksiin liittyvät tiedot.

(19)

Oikeudellisesti sitovien vaatimusten asettamisen lisäksi myös parasta saatavilla olevaa teknologiaa koskevien ohjeellisten viitearvojen määrittely tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville tuotteille auttaa varmistamaan, että tietoa on laajasti ja helposti saatavilla. Tämä voi edesauttaa sellaisten suunnitteluratkaisujen käyttöönottoa, joilla voidaan parhaiten parantaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa koko niiden elinkaaren aikana.

(20)

Tämän toimenpiteen uudelleentarkastelussa olisi erityisesti otettava huomioon erikoislampputyyppien myynnin kehitys sen varmistamiseksi, ettei niitä käytetä yleisvalaistukseen, uusien teknologioiden kuten ledien kehitys sekä se, onko mahdollista vahvistaa neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemiseksi kotitalouslamppujen energiankulutusmerkinnän osalta 27 päivänä tammikuuta 1998 annetussa komission direktiivissä 98/11/EY ( 4 ) määriteltyä luokkaa A vastaavat energiatehokkuusvaatimukset.

(21)

Tähän toimenpiteeseen sisältyvissä vaatimuksissa sallitaan G9- ja R7s-kantaisten halogeenilamppujen pysyminen markkinoilla rajoitetun ajan, jotta nykyisin käytössä olevia valaisimia voitaisiin huoltaa eikä kuluttajille aiheutuisi tarpeettomia kustannuksia ja jotta valmistajilla olisi aikaa kehittää tehokkaampaa valaistusteknologiaa käyttäviä valaisimia.

(22)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2005/32/EY 19 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tällä asetuksella vahvistetaan ekosuunnitteluvaatimukset ympärisäteilevien kotitalouslamppujen markkinoille saattamiselle. Vaatimuksia sovelletaan myös silloin, kun näitä tuotteita pidetään kaupan muuhun kuin kotitalouskäyttöön tai ne on integroitu muihin tuotteisiin. Siinä vahvistetaan myös erikoislamppujen tuotetietovaatimukset.

Tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia ei sovelleta seuraaviin kotitalous- ja erikoislamppuihin:

a) lamput, joilla on seuraavat värikoordinaatit x ja y:

 x < 0,200 tai x > 0,600

 y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2800 tai

 y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1000;

b) suunnatut lamput;

c) lamput, joiden valovirta on alle 60 luumenia tai yli 12 000 luumenia;

d) lamput, joilla on seuraavat ominaisuudet:

 vähintään 6 prosenttia alueen 250–780 nm kokonaissäteilystä on alueella 250–400 nm,

 säteilyn huippuarvo on alueella 315–400 nm (UVA) tai 280–315 nm (UVB);

e) loistelamput, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta;

f) suurpainepurkauslamput;

g) hehkulamput, joissa on E14/E27/B22/B15-kanta, joiden jännite on enintään 60 volttia ja joissa ei ole sisäistä muuntajaa, 3 artiklan mukaisesti vaiheissa 1–5.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2005/32/EY määritelmiä. Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1) ’kotitalouden huonevalaistuksella’ tarkoitetaan kotitalouden huoneen täydellistä tai osittaista valaistusta siten, että luonnonvalo korvataan tai sitä täydennetään keinovalolla näkyvyyden parantamiseksi kyseisessä tilassa;

2) ’lampulla’ tarkoitetaan valonlähdettä, joka on valmistettu tuottamaan yleensä näkyvää optista säteilyä, mukaan luettuina mahdolliset lisäkomponentit, joita tarvitaan lampun sytyttämiseen, virransyöttöön tai vakaaseen toimintaan taikka optisen säteilyn levittämiseen, suodattamiseen tai muuntamiseen, jos näitä komponentteja ei voida poistaa aiheuttamatta pysyviä vaurioita kyseiselle yksikölle;

3) ’kotitalouslampulla’ tarkoitetaan kotitalouden huonevalaistukseen tarkoitettua lamppua; tähän eivät sisälly erikoislamput;

▼M2

4) ’erikoislampulla’ tarkoitetaan lamppua, jossa käytetään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tekniikoita mutta joka on tarkoitettu käytettäväksi erikoissovelluksissa teknisessä dokumentaatiossa kuvattujen teknisten parametriensa vuoksi. Erikoissovelluksia ovat sellaisia teknisiä parametreja vaativat sovellukset, joita ei tarvita tavallisten paikkojen tai esineiden valaisemiseen tavanomaisissa olosuhteissa. Nämä sovellukset kuuluvat seuraaviin tyyppeihin:

a) sovellukset, joissa valon päätarkoitus ei ole valaistus, kuten

i) valon säteily vaikuttavana tekijänä kemiallisissa tai biologisissa prosesseissa (esimerkiksi polymerointi, kuivaamisessa tai kovettamisessa käytetty ultraviolettivalo, fotodynaaminen terapia, puutarhaviljely, lemmikkieläinten hoito, hyönteistentorjuntatuotteet);

ii) kuvan ottaminen ja kuvan heijastaminen (esimerkiksi kameroiden salamalaitteet, kopiokoneet, videoprojektorit);

iii) lämmitys (infrapunalamput);

iv) merkinanto (esimerkiksi liikenteen ohjaus tai lentokentän lamput);

b) valaistussovellukset, joissa

i) valon spektrijakauma on tarkoitettu muuttamaan valaistun paikan tai esineen ulkonäköä sen lisäksi, että se tehdään näkyväksi (esimerkiksi näytteillä olevien elintarvikkeiden valaisu tai liitteessä I olevassa 1 kohdassa määritellyt värilliset lamput), lukuun ottamatta ekvivalentin värilämpötilan poikkeamia; tai

ii) valon spektrijakauma on mukautettu tietyn teknisen laitteen erityistarpeisiin sen lisäksi, että paikka tai esine tehdään näkyväksi ihmisille (esimerkiksi studiovalaistus, tehostevalot, teatterivalaistus); tai

iii) valaistu paikka tai esine vaatii erityistä suojelua valonlähteen kielteisiltä vaikutuksilta (esimerkiksi valoherkkien potilaiden tai valoherkkien museoesineiden valaistus erityisten suodattimien avulla); tai

iv) valaistusta tarvitaan ainoastaan hätätilanteissa (esimerkiksi hätävalaisimet tai hätävalaistuksen liitäntälaitteet); tai

v) valaistustuotteiden on siedettävä äärimmäisiä fyysisiä olosuhteita (kuten tärinää tai alle – 20 °C:n tai yli 50 °C:n lämpötiloja).

Yli 60 mm:n pituiset hehkulamput eivät ole erikoislamppuja, jos ne sietävät ainoastaan mekaanisia iskuja tai tärinää eivätkä ole liikenteen merkinannossa käytettäviä hehkulamppuja tai jos niiden mitoitusteho on yli 25 W ja niillä väitetään olevan samoja erityisiä ominaisuuksia kuin asetuksen (EU) N:o 874/2012 mukaisilla korkeampien energiatehokkuusluokkien lampuilla (esimerkiksi ei sähkömagneettisia häiriöitä, värintoistoindeksin arvo vähintään 95 ja UV-säteilyä enintään 2 mW/1 000 lm);

▼B

5) ’suunnatulla lampulla’ tarkoitetaan lamppua, jossa vähintään 80 prosenttia säteilevästä valosta on π steradiaanin avaruuskulman sisällä (vastaa kartiota, jonka kulma on 120o);

6) ’ympärisäteilevällä lampulla’ tarkoitetaan lamppua, joka ei ole suunnattu lamppu;

7) ’hehkulankalampulla’ tarkoitetaan lamppua, jossa valo tuotetaan lankamaisella johtimella, joka kuumennetaan hehkuvaksi johtamalla sähkövirta sen läpi. Lamppu saattaa sisältää hehkumisprosessiin vaikuttavia kaasuja, mutta ei välttämättä;

8) ’hehkulampulla’ tarkoitetaan hehkulankalamppua, jossa hehkulanka toimii tyhjiökuvussa tai on inertin kaasun ympäröimä;

▼M2

9) ’halogeenilampulla’ tarkoitetaan hehkulankalamppua, jonka hehkulanka koostuu volframista ja sijaitsee halogeenejä tai halogeeniyhdisteitä sisältävän kaasun ympäröimänä kvartsi- tai kovalasikuvussa, joka voidaan upottaa ulompaan kupuun. Halogeenilamppu voidaan toimittaa integroidun teholähteen kanssa;

▼B

10) ’purkauslampulla’ tarkoitetaan lamppua, jossa valontuotto perustuu, suoraan tai epäsuorasti, kaasussa, metallihöyryssä tai useiden kaasujen ja höyryjen seoksessa tapahtuvaan sähköpurkaukseen;

11) ’loistelampulla’ tarkoitetaan pienpaine-elohopeatyyppistä purkauslamppua, jossa suurin osa valosta emittoituu yhdestä tai useammasta loisteainekerroksesta, jonka purkauksen aiheuttama ultraviolettisäteily virittää. Loistelamput toimitetaan joko sisäisen virranrajoittimen kanssa tai ilman sitä;

12) ’virranrajoittimella’ tarkoitetaan laitetta, jota käytetään rajoittamaan lamppuun (lamppuihin) tuleva virta vaadittuun arvoon, jos se on liitetty virranlähteen ja yhden tai useamman purkauslampun väliin. Virranrajoitin voi myös sisältää toiminnot syöttöjännitteen muuntamiseen, lampun himmentämiseen, tehokertoimen korjaamiseen ja, joko yksin tai yhdessä sytytyslaitteen kanssa, vaadittujen olosuhteiden luomiseen lampun (lamppujen) syttymiselle. Se voi olla lampun sisäinen tai ulkoinen;

13) ’teholähteellä’ tarkoitetaan laitetta, joka on suunniteltu muuntamaan verkkovirtalähteestä otettava vaihtovirtainen tuloteho tasavirtaiseksi tai muuksi vaihtovirtaiseksi lähtötehoksi;

14) ’pienloistelampulla’ tarkoitetaan yksikköä, jota ei voida purkaa aiheuttamatta sille pysyviä vaurioita ja johon sisältyvät lampun kanta ja loistelamppu sekä mahdolliset lisäkomponentit, joita tarvitaan lampun sytyttämiseen ja vakaaseen toimintaan;

15) ’loistelampulla, jossa ei ole sisäistä virranrajoitinta’ tarkoitetaan yksi- ja kaksikantaista loistelamppua, johon ei kuulu kiinteänä osana virranrajoitinta;

16) ’suurpainepurkauslampulla’ tarkoitetaan sähköpurkauslamppua, jossa seinämän lämpötila stabiloi valoa tuottavan kaaren ja kaaresta kuvun seinämään kohdistuva tehotiheys on suurempi kuin 3 wattia neliösenttimetriä kohden;

17) ’loistediodilla’ tai ’ledillä’ tarkoitetaan pn-liitoksella varustettua puolijohdelaitetta, joka säteilee optista säteilyä sähkövirran vaikutuksesta;

18) ’ledilampulla’ tarkoitetaan lamppua, johon sisältyy yksi tai useampia ledejä;

▼M2

19) ’liikenteen merkinannossa käytettävällä hehkulampulla’ tarkoitetaan hehkulamppua, jonka nimellisjännite on yli 60 V ja vikaantumisaste alle 2 prosenttia ensimmäisten 1 000 käyttötunnin aikana.

▼B

Liitteissä II–IV sovelletaan myös liitteessä I esitettyjä määritelmiä.

▼M2

3 artikla

Ekosuunnitteluvaatimukset

1.  Ympärisäteilevien kotitalouslamppujen on täytettävä liitteessä II esitetyt ekosuunnitteluvaatimukset.

Kutakin ekosuunnitteluvaatimusta sovelletaan seuraavien vaiheiden mukaisesti:

Vaihe 1: 1 päivästä syyskuuta 2009

Vaihe 2: 1 päivästä syyskuuta 2010

Vaihe 3: 1 päivästä syyskuuta 2011

Vaihe 4: 1 päivästä syyskuuta 2012

Vaihe 5: 1 päivästä syyskuuta 2013

Vaihe 6: 1 päivästä syyskuuta 2018.

Jollei vaatimusta korvata tai jollei toisin mainita, vaatimus pysyy voimassa yhdessä muiden myöhemmin käyttöönotettujen vaatimusten kanssa.

2.  Erikoislamppujen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) Jos lampun värikoordinaatit ovat aina alueella

x < 0,270 tai x > 0,530

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 tai y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595,

värikoordinaatit on ilmoitettava direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa, jossa on mainittava, että näiden koordinaattien vuoksi kyseinen lamppu on erikoislamppu.

b) Kaikkien erikoislamppujen käyttötarkoitus on ilmoitettava kaikentyyppisissä tuotetiedoissa, joissa on myös annettava varoitus, ettei erikoislamppuja ole tarkoitettu käytettäviksi muissa sovelluksissa.

Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa on lueteltava tekniset parametrit, joiden vuoksi lamppu soveltuu ainoastaan ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Parametrit voidaan tarvittaessa luetella siten, että vältetään valmistajan teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien kaupallisesti arkaluonteisten tietojen paljastaminen.

Jos lamppu on loppukäyttäjän nähtävissä ennen lampun ostoa, pakkauksen päällä on ilmoitettava selkeästi ja näkyvästi

i) käyttötarkoitus,

ii) se, ettei tuote sovellu kotitalouden huonevalaistukseen sekä

iii) tekniset parametrit, joiden vuoksi lamppu soveltuu ainoastaan ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Edellä iii luetelmakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa pakkauksen sisällä.

▼B

4 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

1.  Direktiivin 2005/32/EY 8 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on joko mainitun direktiivin liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvonta tai mainitun direktiivin liitteessä V säädetty hallintajärjestelmä.

2.  Direktiivin 2005/32/EY 8 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavaan tekniseen asiakirja-aineistoon on sisällyttävä jäljennös tämän asetuksen liitteessä II olevan 3 osan mukaisesti annetuista tuotetiedoista.

5 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Suorittaessaan direktiivin 2005/32/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava tämän asetuksen liitteessä III kuvattua tarkastusmenettelyä tämän asetuksen liitteessä II säädettyjen vaatimusten osalta.

6 artikla

Ohjeelliset viitearvot

Markkinoiden parhaiten suoriutuvia tuotteita ja tekniikoita tämän asetuksen antamisajankohtana edustavat ohjeelliset viitearvot esitetään liitteessä IV.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen tekniikan kehityksen valossa viimeistään viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta ja esittää uudelleentarkastelun tulokset kuulemisfoorumille.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Soveltamisalaan kuuluvat tekniset parametrit ja liitteissä II–IV käytettävät määritelmät

1.   EKOSUUNNITTELUVAATIMUKSIIN LIITTYVÄT TEKNISET PARAMETRIT

Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi ja niiden noudattamisen varmentamiseksi on määriteltävä seuraavat parametrit luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät.

a) ’Lampun tehokkuus’ (ηlamp), joka tarkoittaa emittoidun valovirran (Ф) suhdetta lampun kuluttamaan tehoon (Plamp): ηlamp = Ф / Plamp (yksikkö: lm/W). Lisälaitteissa, jotka eivät ole kiinteä osa lamppua, kuten virranrajoittimissa, muuntajissa tai teholähteissä tapahtuvaa tehohäviötä ei lasketa mukaan lampun kuluttamaan tehoon;

b) ’valovirran alenemakerroin’ (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF), joka tarkoittaa lampun määrätyn käyttöajan jälkeen emittoiman valovirran suhdetta alkuperäiseen (100 h) valovirtaan;

c) ’lampun eloonjäämiskerroin’ (Lamp Survival Factor, LSF), joka tarkoittaa sitä määriteltyä osuutta lamppujen kokonaismäärästä, joka toimii edelleen määrätyn ajan jälkeen määrätyissä olosuhteissa ja määrätyllä sytytystiheydellä;

d) ’lampun elinikä’, joka tarkoittaa toiminta-aikaa, jonka jälkeen edelleen toimivien lamppujen osuus lamppujen kokonaismäärästä vastaa lampun eloonjäämiskerrointa määrätyissä olosuhteissa ja määrätyllä sytytystiheydellä;

e) ’värilaatu’, joka tarkoittaa väriärsykkeen laatua, joka voidaan ilmaista joko värikoordinaattien avulla tai hallitsevan aallonpituuden tai komplementtiaallonpituuden ja ärsykepuhtauden avulla yhdessä;

f) ’valovirta’ (Φ), joka tarkoittaa suuretta, joka johdetaan säteilytehosta arvioimalla säteilyä ihmisen silmän spektrisen herkkyyden perusteella ja joka mitataan lampun 100 käyttötunnin jälkeen;

g) ’ekvivalentti värilämpötila’ (Tc [K]), joka tarkoittaa sellaisen Planckin säteilijän (mustan kappaleen) lämpötilaa, jonka aistittu väri läheisimmin muistuttaa tietyn ärsykkeen väriä samalla valoisuudella ja samoissa määrätyissä katseluolosuhteissa;

h) ’värintoisto’ (Ra), joka tarkoittaa valonlähteen vaikutusta esineiden värin toistumiseen, kun sitä verrataan tietoisesti tai tiedostamatta värin toistumiseen vertailuvalossa;

i) ’efektiivinen ultraviolettiominaissäteilyteho’, joka tarkoittaa spektristen korjauskertoimien mukaisesti painotettua lampun ultraviolettisäteilyn efektiivistä tehoa suhteessa sen valovirtaan (yksikkö: mW/klm);

j) ’lampun syttymisaika’, joka tarkoittaa aikaa syöttöjännitteen kytkemisestä siihen, kunnes lamppu on täysin syttynyt ja pysyy päällä;

k) ’lampun lämpenemisaika’, joka tarkoittaa aikaa lampun syttymisestä siihen, kunnes lamppu säteilee määriteltyä osuutta vakiintuneesta valovirrastaan;

l) ’tehokerroin’, joka tarkoittaa pätötehon absoluuttisen arvon suhdetta näennäistehoon jaksoittaiskäytössä;

m) ’luminanssi’, joka tarkoittaa sitä valomäärää näkyvän pintaelementin pinta-alayksikköä kohden, jonka tietty alue säteilee tai heijastaa määrätyn avaruuskulman sisällä (yksikkö: cd/m2);

n) ’lampun elohopeapitoisuus’, joka tarkoittaa lampun sisältämää elohopeamäärää ja joka mitataan komission päätöksen 2002/747/EY ( 5 ) liitteen mukaisesti.

2.   MÄÄRITELMÄT

a) ’Mitoitusarvo’ tarkoittaa spesifiointitarkoituksissa käytettyä määrällistä arvoa, joka on määritetty tuotteen määriteltyjä käyttöolosuhteita varten. Ellei toisin mainita, kaikki vaatimukset on ilmaistu mitoitusarvoina.

b) ’Nimellisarvo’ tarkoittaa määrällistä arvoa, jota käytetään tuotteen nimeämiseen tai yksilöimiseen.

c) ’Lampun ulkovaippa’ tarkoittaa lampun toista ulompaa vaippaa, jota ei tarvita valon tuottamiseen, kuten ulkokuorta, joka estää elohopeaa ja lasia pääsemästä ympäristöön lampun särkyessä tai joka suojelee ultraviolettisäteilyltä tai toimii valonhajottimena.

d) ’Kirkas lamppu’ tarkoittaa lamppua (pienloistelamput poisluettuina), jonka luminanssi on suurempi kuin 25 000 cd/m2, jos lampun valovirta on alle 2 000 lm, ja suurempi kuin 100 000 cd/m2, jos lampun valovirta on 2 000 lm tai suurempi, ja jossa on ainoastaan läpinäkyviä ulkokuoria, joiden sisällä valoa tuottava hehkulanka, ledi tai purkausputki on selvästi nähtävissä.

e) ’Muu kuin kirkas lamppu’ tarkoittaa lamppua, joka ei täytä d alakohdan vaatimuksia, pienloistelamput mukaan luettuina.

f) ’Kytkentäjakso’ tarkoittaa lampun peräkkäistä sytyttämistä ja sammuttamista määrätyin väliajoin.

g) ’Ennenaikainen vikaantuminen’ tarkoittaa, että lampun käyttöikä päättyy teknisissä asiakirjoissa ilmoitettua mitoituselinikää lyhyemmän toiminta-ajan jälkeen.

h) ’Lampun kanta’ tarkoittaa lampun osaa, joka muodostaa liitännän sähkönsyöttöön istukan tai lampunliittimen kautta ja useimmissa tapauksissa myös pitää lampun istukassa.

i) ’Lampunpidin’ tai ’istukka’ tarkoittaa laitetta, joka pitää lampun paikallaan, yleensä siten, että lampun kanta on työnnetty tai kierretty sen sisään, missä tapauksessa se toimii myös lampun liitäntänä sähkönsyöttöön.
LIITE II

Ympärisäteilevien kotitalouslamppujen ekosuunnitteluvaatimukset

1.   LAMPPUJEN TEHOKKUUSVAATIMUKSET

Hehkulamput, joissa on S14-, S15- tai S19-kanta, vapautetaan tämän asetuksen 3 artiklassa määriteltyjä vaiheita 1–4 koskevista tehokkuusvaatimuksista, mutta ei vaiheita 5 ja 6 koskevista vaatimuksista.

Tiettyä valovirran mitoitusarvoa (Φ) vastaava suurin mitoitusteho (Pmax) on esitetty taulukossa 1.

Poikkeukset näistä vaatimuksista on lueteltu taulukossa 2 ja suurimpaan mitoitustehoon sovellettavat korjauskertoimet taulukossa 3.Taulukko 1

Soveltamispäivä

Tiettyä valovirran mitoitusarvoa (Φ) vastaava suurin mitoitusteho (Pmax) (W)

Kirkkaat lamput

Muut kuin kirkkaat lamput

Vaiheet 1–5

0,8 * (0,88√Ф+0,049Ф)

0,24√Ф+0,0103Ф

Vaihe 6

0,6 * (0,88√Ф+0,049Ф)

0,24√Ф+0,0103ФTaulukko 2

Poikkeukset

Poikkeuksen soveltamisala

Suurin mitoitusteho (W)

Kirkkaat lamput, 60 lm ≤ Φ ≤ 950 lm, vaiheessa 1

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Kirkkaat lamput, 60 lm ≤ Φ ≤ 725 lm, vaiheessa 2

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Kirkkaat lamput, 60 lm ≤ Φ ≤ 450 lm, vaiheessa 3

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Kirkkaat lamput, kanta G9 tai R7s, vaiheessa 6

Pmax = 0,8 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Taulukossa 3 esitetyt korjauskertoimet ovat tapauksen mukaan kumulatiivisia, ja niitä sovelletaan myös taulukon 2 poikkeusten soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin.Taulukko 3

Korjauskertoimet

Korjauksen soveltamisala

Suurin mitoitusteho (W)

Ulkoista teholähdettä tarvitsevat hehkulankalamput

Pmax/1,06

Purkauslamput, joissa on GX53-kanta

Pmax/0,75

Muut kuin kirkkaat lamput, joiden värintoistoindeksi ≥ 90 ja P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Pmax/0,85

Purkauslamput, joiden värintoistoindeksi ≥ 90 ja Tc ≥ 5 000  K

Pmax/0,76

Muut kuin kirkkaat lamput, joissa on ulkovaippa ja P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Pmax/0,95

Ulkoista teholähdettä tarvitsevat ledilamput

Pmax/1,1

2.   LAMPPUJEN TOIMINTAVAATIMUKSET

Lamppujen toimintavaatimukset esitetään taulukossa 4 pienloistelamppujen osalta ja taulukossa 5 muiden lamppujen kuin pienloistelamppujen ja ledilamppujen osalta.

Kun lampun eliniän mitoitusarvo on yli 2 000  h, taulukoissa 4 ja 5 parametreille ”Lampun eliniän mitoitusarvo”, ”Lampun eloonjäämiskerroin” ja ”Valovirran alenemakerroin” esitettyjä vaiheen 1 vaatimuksia sovelletaan vasta vaiheesta 2 alkaen.

Kun testataan, kuinka monta kertaa lamppu voidaan sytyttää ja sammuttaa ennen sen vikaantumista, kytkentäjakson on koostuttava jaksoista, joissa lamppu on yhden minuutin päällä ja kolme minuuttia sammutettuna. Muut testiolosuhteet määritellään liitteen III mukaisesti. Lampun käyttöiän, lampun eloonjäämiskertoimen, valovirran alenemakertoimen ja ennenaikaisen vikaantumisen testaamiseksi on käytettävä liitteen III mukaista vakiokytkentäjaksoa.Taulukko 4

Pienloistelamppujen toimintavaatimukset

Toimintaparametri

Vaihe 1

Vaihe 5

Lampun eloonjäämiskerroin 6 000 h:ssa

≥ 0,50

≥ 0,70

Valovirran alenemakerroin

2 000  h:ssa ≥ 85 % (≥ 80 % lampuille, joissa on ulkovaippa)

2 000  h:ssa: ≥ 88 % (≥ 83 % lampuille, joissa on ulkovaippa)

6 000  h:ssa: ≥ 70 %

Kytkentäjaksojen lukumäärä ennen vikaantumista

≥ puolet lampun eliniästä tunteina

≥ 10 000 , jos lampun syttymisaika > 0,3 s

≥ lampun elinikä tunteina

≥ 30 000 , jos lampun syttymisaika > 0,3 s

Syttymisaika

< 2,0 s

< 1,5 s, jos P < 10 W

< 1,0 s, jos P ≥ 10 W

Lampun lämpenemisaika 60 %:iin Φ:sta

< 60 s

tai < 120 s lampuilla, jotka sisältävät elohopeaa amalgaamimuodossa

< 40 s

tai < 100 s lampuilla, jotka sisältävät elohopeaa amalgaamimuodossa

Ennenaikainen vikaantumisaste

≤ 2,0 % 200 h:ssa

≤ 2,0 % 400 h:ssa

UVA + UVB-säteily

≤ 2,0 mW/klm

≤ 2,0 mW/klm

UVC-säteily

≤ 0,01 mW/klm

≤ 0,01 mW/klm

Lampun tehokerroin

≥ 0,50, jos P < 25 W

≥ 0,90, jos P ≥ 25 W

≥ 0,55, jos P < 25 W

≥ 0,90, jos P ≥ 25 W

Värintoistoindeksi (Ra)

≥ 80

≥ 80

▼M1Taulukko 5

Toimintavaatimukset muille lampuille kuin pienloistelampuille ja ledilampuille

Toimintaparametri

Vaihe 1

Vaihe 5

Lampun eliniän mitoitusarvo

≥ 1 000  h

≥ 2 000  h

Valovirran alenemakerroin

≥ 85 % 75 %:ssa lampun eliniän keskimääräisestä mitoitusarvosta

≥ 85 % 75 %:ssa lampun eliniän keskimääräisestä mitoitusarvosta

Kytkentäjaksojen lukumäärä

≥ neljä kertaa lampun eliniän mitoitusarvo tunteina

≥ neljä kertaa lampun eliniän mitoitusarvo tunteina

Syttymisaika

< 0,2 s

< 0,2 s

Lampun lämpenemisaika 60 %:iin Φ:sta

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Ennenaikainen vikaantumisaste

≤ 5,0 % 100 h:ssa

≤ 5,0 % 200 h:ssa

Lampun tehokerroin

≥ 0,95

≥ 0,95

▼B

3.   LAMPPUJEN TUOTETIETOVAATIMUKSET

Ympärisäteilevistä kotitalouslampuista on annettava seuraavat tiedot vaiheesta 2 alkaen, ellei toisin mainita.

3.1   Tiedot, joiden on oltava nähtävissä pakkauksessa ja vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ennen tuotteen myyntiä loppukäyttäjälle

Tietoja annettaessa ei tarvitse käyttää sanatarkasti seuraavia sanamuotoja. Tekstin sijaan tiedot voidaan esittää kaavioina, kuvina tai symboleina.

Tietovaatimukset eivät koske hehkulankalamppuja, jotka eivät täytä vaiheen 4 tehokkuusvaatimuksia.

a) Jos lampun nimellisteho esitetään direktiivin 98/11/EY mukaisen energiamerkinnän ulkopuolella, myös lampun nimellisvalovirta on esitettävä erikseen kirjasinlajilla, joka on vähintään kaksi kertaa suurempi kuin se, jota on käytetty energiamerkinnän ulkopuolisessa nimellistehomerkinnässä;

b) Lampun nimelliselinikä tunteina (ei saa olla suurempi kuin eliniän mitoitusarvo);

c) Kytkentäjaksojen lukumäärä ennen lampun ennenaikaista vikaantumista;

d) Värilämpötila (myös Kelvineinä);

e) Lämpenemisaika 60 prosenttiin täydestä valotehosta (voidaan ilmoittaa ”syttyy heti”, jos lämpenemisaika on alle 1 sekunti);

f) Varoitus, jos lamppua ei voi himmentää tai sitä voidaan himmentää ainoastaan tietyillä himmentimillä;

g) Jos lampun optimaaliset käyttöolosuhteet poikkeavat vakio-olosuhteista (kuten ympäristön lämpötila Ta ≠ 25 °C), tiedot näistä olosuhteista;

h) Lampun mitat millimetreinä (pituus ja halkaisija);

i) Jos pakkauksessa väitetään lampun vastaavan hehkulamppua, väitetyn vastaavan hehkulampun tehon (täysiksi wateiksi pyöristettynä) on oltava taulukossa 6 esitetty teho, joka vastaa pakkauksen sisältämän lampun valovirtaa.

Sekä valovirran että väitetyn vastaavan hehkulampun tehon (täysiksi wateiksi pyöristettynä) väliarvot lasketaan käyttäen lineaarista interpolointia kahden peräkkäisen arvon välillä.Taulukko 6

Lampun valovirran mitoitusarvo

Φ [lm]

Väitetty vastaavan hehkulampun teho

Pienloistelamput

Halogeenilamput

Ledit ja muut lamput

[W]

125

119

136

15

229

217

249

25

432

410

470

40

741

702

806

60

970

920

1 055

75

1 398

1 326

1 521

100

2 253

2 137

2 452

150

3 172

3 009

3 452

200

j) Ilmausta ”energiansäästölamppu”tai muuta vastaavaa lampun tehokkuutta koskevaa myyntiväitettä saa käyttää ainoastaan, jos lamppu täyttää muihin kuin kirkkaisiin lamppuihin vaiheessa 1 sovellettavat tehokkuusvaatimukset taulukoiden 1, 2 ja 3 mukaisesti.

Jos lamppu sisältää elohopeaa

k) Lampun elohopeapitoisuus muodossa X,X mg;

l) Internetosoite, josta saa ohjeita jätteiden hävittämisestä, jos lamppu särkyy.

3.2   Tiedot, jotka on asetettava saataville vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla

Tiedot, jotka on asetettava saataville vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla

a) kohdassa 3.1 esitetyt tiedot;

b) mitoitusteho (0,1 watin tarkkuudella);

c) mitoitusvalovirta;

d) lampun mitoituselinikä;

e) lampun tehokerroin;

f) valovirran alenemakerroin nimelliseliniän jälkeen;

g) syttymisaika (X,X sekuntia);

h) värintoistoindeksi.

Jos lamppu sisältää elohopeaa

i) ohjeet jätteiden hävittämisestä, jos lamppu särkyy;

j) suosituksia lampun hävittämisestä sen käyttöiän päättyessä.
LIITE III

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Jäsenvaltioiden viranomaisten on testattava satunnaisotos, joka sisältää vähintään kaksikymmentä saman mallin lamppua samalta valmistajalta.

Otoksen katsotaan olevan tämän asetuksen liitteen II sovellettavien vaatimusten mukainen, jos otoksen keskimääräiset testitulokset eivät poikkea enimmäis-, vähimmäis- tai ilmoitetuista arvoista yli 10 %:a.

Muussa tapauksessa mallin ei katsota täyttävän vaatimuksia.

Vaatimusten noudattamisen tarkastamiseksi jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä yleisesti parhaana pidettyjä tarkkoja ja luotettavia mittausmenetelmiä, jotka antavat toistettavissa olevia tuloksia, mukaan luettuina seuraavat:

 jos saatavilla, yhdenmukaistetut standardit, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä direktiivin 2005/32/EY 9 ja 10 artiklan mukaisesti,

 muussa tapauksessa seuraavissa asiakirjoissa esitetyt menetelmät:

 Mitattu parametri

Organisaatio (1)

Viite

Nimi

Lampun elohopeapitoisuus

Euroopan komissio

Päätös 2002/747/EY (liite)

Komission päätös 2002/747/EY, tehty 9 päivänä syyskuuta 2002, tarkistetuista ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi lampuille ja päätöksen 1999/568/EY muuttamisesta

Valotehokkuus

Cenelec

EN 50285:1999

Energy efficiency of electric lamps for household use – Measurement methods (Kotitalouskäyttöön tarkoitettujen sähkölamppujen energiatehokkuus – Mittausmenetelmät)

Lampun kannat

Cenelec

EN 60061:1993

Kaikki muutokset A40:2008:een saakka

Lampunkannat ja -pitimet sekä tulkit vaihdettavuuden ja turvallisuuden tarkistukseen. Osa 1: Lampunkannat

Lampun elinikä

Cenelec

EN 60064:1995

Muutokset

A2:2003

A3:2006

A4:2007

A11:2007

Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes – Performance requirements (Volframilankalamppu kotitalous- ja muuhun vastaavaan yleisvalaistuskäyttöön – Suoritusvaatimukset)

Cenelec

EN 60357:2003

Muutos

A1:2008

Tungsten halogen lamps (non-vehicle) – Performance specifications (Halogeenilamput (muut kuin ajoneuvoihin tarkoitetut) – Suoritusvaatimukset

Cenelec

EN 60969:1993

Muutokset

A1:1993

A2:2000

Virranrajoittimella varustetut lamput yleisiin valaistustarkoituksiin. Suoritusvaatimukset

Lampun syttymisaika / lämpenemisaika

Cenelec

EN 60969:1993

Muutokset

A1:1993

A2:2000

Virranrajoittimella varustetut lamput yleisiin valaistustarkoituksiin. Suoritusvaatimukset

Tehokerroin

Cenelec

EN 61000-3-2:2006

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Osa 3-2: Raja-arvot – Harmoniset virrat (laitteet, joiden ottovirta on enintään 16 A vaihe)

Efektiivinen UV-ominaissäteilyteho

Cenelec

EN 62471:2008

Valonlähteiden ja valonlähdejärjestelmien fotobiologinen turvallisuus

Värintoistoindeksi

Kansainvälinen valaistuskomissio

CIE 13.3:1995

Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources (Valolähteiden värintoisto-ominaisuuksien mittaus- ja määrittelymenetelmä)

Värilaatu

Ekvivalentti värilämpötila (Tc [K])

Kansainvälinen valaistuskomissio

CIE 15:2004

Colorimetry (Kolorimetria)

Luminanssi

Kansainvälinen valaistuskomissio

CIE 18.2:1983

The Basis of Physical Photometry (Fysikaalisen valonmittauksen perusta)

Valovirta

Kansainvälinen valaistuskomissio

CIE 84:1989

The Measurement of Luminous Flux (Valovirran mittaus)

Valovirran alenemakerroin (LLMF)

Kansainvälinen valaistuskomissio

CIE 97:2005

Maintenance of indoor electric lighting systems (Sisätilojen sähkövalaistusjärjestelmien ylläpito)

Lampun eloonjäämiskerroin (LSF)

(1)   Cenelec: rue de Stassart / De Stassartstraat 35, 1050 Bryssel, BELGIA, puh. +32 25196871, faksi +32 25196919 (http://www.cenelec.org).
LIITE IV

Ohjeelliset viitearvot ympärisäteileville kotitalouslampuille

(tiedoksi)

Tämän asetuksen antamisajankohtana kyseisten tuotteiden paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia yksilöitiin seuraavasti:

1. LAMPPUJEN TEHOKKUUS

Suurin määritetty tehokkuus oli 69 lm/W.

2. LAMPPUJEN TOIMINTATaulukko 7

Toimintaparametri

Pienloistelamput

Lampun eliniän mitoitusarvo

20 000 h

Valovirran alenemakerroin

90 % lampun mitoituseliniän lopussa

Kytkentäjaksojen lukumäärä

1 000 000

Syttymisaika

< 0,1 s

Lampun lämpenemisaika 80 %:iin Φ:sta

15 s tai 4 s erityisillä pienloistelamppu/halogeenilamppu-yhdistelmillä

Lampun tehokerroin

0,95

3. LAMPUN ELOHOPEAPITOISUUS

Energiatehokkaat pienloistelamput, joiden elohopeapitoisuus on pienin, sisältävät enintään 1,23 mg elohopeaa.( 1 ) EUVL L 191, 22.7.2005, s. 29.

( 2 ) EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.

( 3 ) EUVL L 37, 13.2.2003, s. 24.

( 4 ) EYVL L 71, 10.3.1998, s. 1.

( 5 ) EYVL L 242, 10.9.2002, s. 44.