2009R0223 — FI — 08.06.2015 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 223/2009,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009,

Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta

(ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 087 31.3.2009, s. 164)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/759, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015,

  L 123

90

19.5.2015
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 223/2009,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009,

Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta

(ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti)EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon ( 2 ),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä ( 3 ),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Jotta varmistettaisiin perustamissopimuksen 285 artiklan 2 kohdassa määrättyjen periaatteiden mukaisesti tuotettujen Euroopan tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus, olisi vahvistettava yhteistyötä ja koordinointia niiden viranomaisten välillä, jotka osallistuvat Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun.

(2)

Tätä varten kyseisten viranomaisten yhteistyötä ja koordinointia olisi kehitettävä entistä systemaattisemmin ja organisoidummin siten, että noudatetaan täysin kansallisia ja yhteisön toimivaltuuksia ja institutionaalisia järjestelyjä sekä otetaan huomioon tarve tarkistaa voimassa olevaa oikeudellista kehystä sen mukauttamiseksi nykyisiin olosuhteisiin, parantaa sitä tuleviin haasteisiin vastaamiseksi sekä varmistaa Euroopan tilastojen parempi yhdenmukaistaminen.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen lujittaa Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) toimia ja parantaa sen hallinnointia erityisesti kansallisten tilastolaitosten ja muiden kansallisten viranomaisten sekä yhteisön tilastoviranomaisen tehtävien selventämiseksi tarkemmin.

(4)

Kansallisten tilastolaitosten ja muiden kussakin jäsenvaltiossa Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja jakelusta vastaavien kansallisten viranomaisten olisi erityisyytensä vuoksi voitava saada avustuksia ilman eri ehdotuspyyntöä Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 ( 4 ) 168 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

(5)

Kun otetaan huomioon, että tilasto-ohjelman täytäntöönpanosta aiheutuva taloudellinen rasite jaetaan Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden talousarvioiden kesken, yhteisön olisi lisäksi suoritettava Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 ( 5 ) mukaisesti rahoitusosuuksia kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille niiden lisäkustannusten, joita kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille mahdollisesti aiheutuu komission päättämien väliaikaisten suorien tilastotoimien toteuttamisesta, kattamiseksi täysimääräisesti.

(6)

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ( 6 ) sopimuspuolina olevien Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden sekä Sveitsin tilastoviranomaiset olisi Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 76 artiklan ja pöytäkirjan 30 sekä yhteistyötä tilastoalalla koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen ( 7 ) ja erityisesti sen 2 artiklan mukaisesti otettava tiiviisti mukaan vahvistettuun yhteistyöhön ja koordinointiin.

(7)

Lisäksi on tärkeää varmistaa tiivis yhteistyö ja asianmukainen koordinointi Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) välillä muun muassa salassapidettävien tietojen vaihdon edistämiseksi näiden kahden järjestelmän välillä tilastointitarkoituksia varten, ottaen huomioon perustamissopimuksen 285 artikla ja perustamissopimukseen liitetyn, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan (N:o 18) 5 artikla.

(8)

Näin ollen sekä Euroopan tilastojärjestelmä että Euroopan keskuspankkijärjestelmä kehittävät, tuottavat ja jakavat Euroopan tilastoja, mutta tämä tapahtuu erillisissä oikeudellisissa kehyksissä, jotka heijastavat kummankin hallintorakenteita. Tätä asetusta olisi sen vuoksi sovellettava rajoittamatta Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 ( 8 ) soveltamista.

(9)

Tämän vuoksi ja vaikka Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenet eivät osallistu Euroopan tilastojen tuottamiseen tämän asetuksen nojalla, kansalliset tilastolaitokset, muut kansalliset viranomaiset ja yhteisön tilastoviranomainen voivat kuitenkin käyttää kansallisen keskuspankin tuottamia tietoja suoraan tai välillisesti Euroopan tilastojen tuottamiseen kansallisen keskuspankin ja yhteisön tilastoviranomaisen toimivaltansa puitteissa tekemän sopimuksen perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen keskuspankin ja kansallisen tilastolaitoksen tai muiden kansallisten viranomaisten välisiä kansallisia järjestelyjä. Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenet voivat vastaavasti toimivaltansa puitteissa suoraan tai välillisesti käyttää Euroopan tilastojärjestelmän tuottamia tietoja, edellyttäen, että käytön tarve on perusteltu.

(10)

Kun on kyse yleisesti Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän suhteista, neuvoston päätöksellä 2006/856/EY ( 9 ) perustetulla raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitealla on tärkeä tehtävä erityisesti siksi, että se avustaa komissiota raha-, rahoitus- ja maksutasetilastoja koskevien työohjelmien laatimisessa ja toteutuksessa.

(11)

Euroopan tilastojen kehittämisessä, tuottamisessa ja jakelussa olisi otettava huomioon kansainväliset suositukset ja parhaat käytänteet.

(12)

On tärkeää varmistaa tiivis yhteistyö ja asianmukainen koordinointi Euroopan tilastojärjestelmän ja muiden kansainvälisen tilastojärjestelmän toimijoiden välillä, jotta voidaan edistää kansainvälisten käsitteiden, luokitusten ja menetelmien käyttöä sekä erityisesti parantaa tilastojen yleistä yhtenäisyyttä ja vertailukelpoisuutta.

(13)

Tilastokäsitteiden ja -menetelmien yhdenmukaistamiseksi olisi kehitettävä asiaankuuluvaa monialaista yhteistyötä akateemisten laitosten kanssa.

(14)

Euroopan tilastojärjestelmän toimintaa on myös tarpeen tarkastella uudelleen, koska Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua koskevista menetelmistä on tehtävä joustavampia ja ensisijaiset toimintakohteet on vahvistettava selkeästi, jotta voidaan vähentää vastaajille ja Euroopan tilastojärjestelmän jäsenille aiheutuvaa rasitetta sekä parantaa Euroopan tilastojen saatavuutta ja ajantasaisuutta. Tätä tarkoitusta varten olisi suunniteltava eurooppalainen lähestymistapa tilastointiin (European Approach to Statistics).

(15)

Vaikka Euroopan tilastot yleensä perustuvat kaikkien jäsenvaltioiden kansallisten tilastoviranomaisten tuottamiin ja jakamiin kansallisiin tietoihin, niitä voidaan tuottaa myös julkaisemattomista kansallisista tiedoista, kansallisten tietojen osajoukoista, erityisesti suunnitelluista eurooppalaisista tilastotutkimuksista tai yhdenmukaistetuista käsitteistä tai menetelmistä.

(16)

Näissä erityisissä tapauksissa, ja kun se on asianmukaisesti perusteltua, olisi voitava soveltaa eurooppalaista lähestymistapaa tilastointiin; siinä on kyse pragmaattisesta strategiasta, jolla helpotetaan yhteisön politiikoissa erityisen merkityksellisten Euroopan unionia kokonaisuudessaan tai euroaluetta kokonaisuudessaan edustavien eurooppalaisten tilastollisten aggregaattien laatimista.

(17)

Yhteisiä rakenteita, välineitä ja menettelyjä voitaisiin myös laatia tai kehittää edelleen yhteistyöverkostojen kautta, joissa olisivat mukana kansalliset tilastolaitokset tai muut kansalliset viranomaiset sekä yhteisön tilastoviranomainen ja joissa helpotettaisiin tiettyjen jäsenvaltioiden erikoistumista tiettyihin tilastotoimiin siten, että siitä olisi hyötyä Euroopan tilastojärjestelmälle kokonaisuudessaan. Näissä Euroopan tilastojärjestelmän kumppanien välisissä yhteistyöverkostoissa olisi pyrittävä välttämään päällekkäistä työtä ja siten lisäämään tehokkuutta ja vähentämään talouden toimijoille vastaamisesta aiheutuvaa rasitetta.

(18)

Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että tietoja, joita kerätään useista tutkimuksista, käsitellään johdonmukaisesti. Tätä varten olisi perustettava monialaisia työryhmiä.

(19)

Euroopan tilastojen aiempaa paremman sääntelykehyksen olisi erityisesti vastattava tarpeeseen minimoida kyselyihin vastaaville aiheutuvaa rasitetta ja edistettävä yleisempää tavoitetta, joka on Euroopan tasolla aiheutuvan hallinnollisen rasitteen vähentäminen, kuten 8 ja 9 päivänä maaliskuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmissä todetaan. Olisi kuitenkin korostettava myös kansallisten tilastolaitosten ja muiden kansallisten viranomaisten tärkeää tehtävää minimoitaessa eurooppalaisille yrityksille aiheutuvaa rasitetta kansallisella tasolla.

(20)

Euroopan tilastoja kohtaan tunnetun luottamuksen vahvistamiseksi kunkin jäsenvaltion kansallisten tilastoviranomaisten sekä komissioon kuuluvan yhteisön tilastoviranomaisen on oltava ammatillisesti riippumattomia ja varmistettava Euroopan tilastojen tuotannon puolueettomuus ja korkea laatu perustamissopimuksen 285 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti sekä niiden periaatteiden mukaisesti, joita on edelleen täsmennetty Euroopan tilastoja koskevissa käytännesäännöissä, jotka on vahvistettu 25 päivänä toukokuuta 2005 annetussa (Euroopan tilastoja koskevat käytännesäännöt sisältävässä) komission suosituksessa kansallisten ja yhteisön tilastoviranomaisten riippumattomuudesta, koskemattomuudesta ja vastuuvelvollisuudesta. Myös virallisen tilaston perusperiaatteet, jotka Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomissio on hyväksynyt 15 päivänä huhtikuuta 1992 ja Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomissio 14 päivänä huhtikuuta 1994, olisi otettava huomioon.

(21)

Tällä asetuksella varmistetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan ( 10 ) 7 ja 8 artiklassa vahvistettu oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen ja henkilötietojen suojaan.

(22)

Tällä asetuksella myös varmistetaan yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ja täsmennetään Euroopan tilastojen osalta säännöt, joista säädetään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY ( 11 ) sekä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001 ( 12 ).

(23)

Salassapidettävät tiedot, joita kansalliset ja yhteisön tilastoviranomaiset keräävät Euroopan tilastojen tuottamiseksi, olisi suojattava, jotta saavutetaan ja säilytetään näiden tietojen antamisesta vastuussa olevien osapuolien luottamus. Tietojen salassapidon olisi täytettävä samat periaatteet kaikissa jäsenvaltioissa.

(24)

Sitä varten on tarpeen vahvistaa yhteiset periaatteet ja ohjeet, jotka koskevat Euroopan tilastojen tuottamiseen käytettävien tietojen salassapitoa ja kyseisten salassapidettävien tietojen käyttöoikeutta ja joissa otetaan asianmukaisesti huomioon tekniikan kehitys ja käyttäjien vaatimukset demokraattisessa yhteiskunnassa.

(25)

Salassapidettävien tietojen saatavuus Euroopan tilastojärjestelmän tarpeisiin on erityisen tärkeää, jotta voidaan maksimoida tiedoista saatava hyöty Euroopan tilastojen laadun parantamiseksi ja varmistaa, että yhteisössä ilmeneviin uusiin tilastotarpeisiin vastataan joustavasti.

(26)

Tiedeyhteisön olisi saatava laajemmat käyttöoikeudet Euroopan tilastojen kehittämisessä, tuottamisessa ja jakelussa käytettäviin salassapidettäviin tietoihin analyysejä varten tieteellisen kehityksen edistämiseksi Euroopassa. Sen vuoksi olisi parannettava tutkijoiden käyttöoikeutta salassapidettäviin tietoihin tieteellisiä tarkoituksia varten vaarantamatta kuitenkaan salassapidettävien tilastotietojen edellyttämää korkeaa suojan tasoa.

(27)

Olisi ehdottomasti kiellettävä salassapidettävien tietojen käyttäminen muihin kuin yksinomaan tilastotarkoituksiin, kuten hallinnollisiin, oikeudellisiin tai verotuksellisiin tarkoituksiin, tai niitä tilastoyksiköitä koskeviin tarkistuksiin, joita tiedot koskevat.

(28)

Tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY ( 13 ) sekä tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 ( 14 ) soveltamista.

(29)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua koskevan oikeudellisen kehyksen laatimista, vaan se voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen, eikä näin ollen rajoiteta kansallisiin tilastoihin nimenomaisesti liittyviä kansallisia yksityiskohtaisia soveltamissääntöjä, tehtävienjakoa ja edellytyksiä.

(30)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY ( 15 ) mukaisesti.

(31)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä Euroopan tilastojen laatukriteereihin liittyviä toimenpiteitä ja määrittää säännöt, edellytykset ja yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, joiden mukaisesti käyttöoikeus salassapidettäviin tietoihin voidaan myöntää yhteisön tasolla tieteellisiin tarkoituksiin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(32)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden olisi korvattava toimenpiteet, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1101/2008 ( 16 ), neuvoston asetuksessa (EY) N:o 322/97 ( 17 ) sekä neuvoston päätöksessä 89/382/ETY, Euratom ( 18 ). Kyseiset säädökset olisi sen vuoksi kumottava. Yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 täytäntöönpanosta tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden osalta 17 päivänä toukokuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 831/2002 ( 19 ) sekä elimiä, joiden palveluksessa olevilla tutkijoilla on oikeus käyttää salassapidettäviä tietoja tieteellisiin tarkoituksiin, koskevan luettelon vahvistamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/452/EY ( 20 ) säädettyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamista olisi jatkettava.

(33)

Tilasto-ohjelmakomiteaa on kuultu,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tällä asetuksella vahvistetaan oikeudellinen kehys Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua varten.

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä kansallisten ja yhteisön viranomaisten riippumattomuuden, koskemattomuuden ja vastuuvelvollisuuden mukaisesti Euroopan tilastot ovat asiaankuuluvia tilastoja, joita tarvitaan yhteisön toimien toteuttamiseen. Euroopan tilastot määritetään Euroopan tilasto-ohjelmassa. Tilastoja on kehitettävä, tuotettava ja jaettava noudattaen perustamissopimuksen 285 artiklan 2 kohdassa määrättyjä tilastoperiaatteita, joita täsmennetään edelleen 11 artiklan mukaisissa Euroopan tilastoja koskevissa käytännesäännöissä. Ne on pantava täytäntöön tämän asetuksen mukaisesti.

2 artikla

Tilastoperiaatteet

1.  Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun on sovellettava seuraavia tilastoperiaatteita:

▼M1

a) ’ammatillinen riippumattomuus’, millä tarkoitetaan sitä, että tilastoja on kehitettävä, tuotettava ja jaettava riippumattomasti, erityisesti siltä osin kuin on kyse käytettävien tekniikoiden, määritelmien, menetelmien ja lähteiden valinnasta ja kaikenmuotoisen jakelun ajoituksesta ja sisällöstä, sekä sitä, että kyseisten tehtävien suorittaminen on vapaata kaikesta poliittisten ryhmien tai eturyhmien taikka unionin tai kansallisten viranomaisten painostuksesta;

▼B

b) ’puolueettomuus’, millä tarkoitetaan sitä, että tilastoja on kehitettävä, tuotettava ja jaettava neutraalilla tavalla ja että kaikkia käyttäjiä on kohdeltava yhdenvertaisesti;

c) ’objektiivisuus’, millä tarkoitetaan sitä, että tilastoja on kehitettävä, tuotettava ja jaettava systemaattisella, luotettavalla ja tasapuolisella tavalla; tämä edellyttää ammatillisten ja eettisten standardien käyttämistä sekä sitä, että noudatettavat toimintalinjat ja käytänteet ovat avoimia käyttäjille ja kyselyihin vastaaville;

d) ’luotettavuus’, millä tarkoitetaan sitä, että tilastojen on mitattava mahdollisimman totuudenmukaisesti, tarkasti ja johdonmukaisesti sitä todellisuutta, jota ne on suunniteltu edustamaan, ja mikä edellyttää tieteellisten perusteiden käyttämistä lähteiden, menetelmien ja menettelyjen valinnassa;

e) ’tilastosalaisuus’, millä tarkoitetaan sitä, että suoraan tilastollisiin tarkoituksiin tai välillisesti hallinnollisista tai muista lähteistä saatuja yksittäisiin tilastoyksiköihin liittyviä salassapidettäviä tietoja suojataan, ja mikä edellyttää, että estetään saatujen tietojen käyttö muihin kuin tilastollisiin tarkoituksiin ja tietojen laiton paljastaminen;

f) ’kustannustehokkuus’, millä tarkoitetaan sitä, että tilastotuotannon kustannusten on oltava suhteessa tavoiteltujen tulosten ja hyötyjen merkitykseen, että voimavaroja on käytettävä optimaalisesti ja että vastaajille aiheutuva rasite on minimoitava. Pyydetyt tiedot on voitava mahdollisuuksien mukaan helposti poimia käytettävissä olevista arkistoista tai lähteistä.

Tässä kohdassa esitettyjä tilastoperiaatteita täsmennetään 11 artiklan mukaisissa käytännesäännöissä.

2.  Euroopan tilastojen kehittämisessä, tuottamisessa ja jakelussa on otettava huomioon kansainväliset suositukset ja parhaat käytänteet.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) ’tilastoilla’ määrällisiä ja laadullisia, aggregoituja ja edustavia tietoja, jotka kuvaavat kollektiivista ilmiötä tarkasteltavana olevassa perusjoukossa;

2) ’kehittämisellä’ toimia, joiden tavoitteena on luoda, vahvistaa ja parantaa tilastollisia menetelmiä, standardeja ja menettelyjä, joita käytetään tilastojen tuottamiseen ja jakeluun, sekä suunnitella uusia tilastoja ja indikaattoreita;

3) ’tuottamisella’ kaikkia tilastojen kokoamiseksi tarvittavia keräämiseen, säilyttämiseen, käsittelyyn ja analysointiin liittyviä toimia;

4) ’jakelulla’ toimia, joilla tilastot ja tilastolliset analyysit saatetaan käyttäjien saataville;

5) ’tietojen keruulla’ kyselytutkimuksia ja kaikkia muita tapoja kerätä tietoja eri lähteistä, hallinnolliset lähteet mukaan luettuina;

6) ’tilastoyksiköllä’ tarkastelun perusyksikköä, eli luonnollista henkilöä, kotitaloutta, talouden toimijaa ja muita yrityksiä, johon tiedot viittaavat;

7) ’salassapidettävillä tiedoilla’ tietoja, joiden avulla on mahdollista suoraan tai välillisesti tunnistaa tilastoyksiköt ja siten paljastaa yksikkötietoja. Määritettäessä, onko tilastoyksikkö tunnistettavissa, on otettava huomioon kaikki kyseeseen tulevat keinot, joita kolmannen osapuolen voidaan kohtuudella odottaa käyttävän tilastoyksikön tunnistamiseksi;

8) ’käytöllä tilastotarkoituksiin’ yksinomaista käyttöä tilastollisten tulosten ja analyysien kehittämiseen ja tuottamiseen;

9) ’suoralla tunnistamisella’ tilastoyksikön tunnistamista sen nimen tai osoitteen tai julkisesti saatavilla olevan tunnistusnumeron perusteella;

10) ’välillisellä tunnistamisella’ tilastoyksikön tunnistamista millä tahansa muulla keinolla kuin suoralla tunnistamisella;

11) ’komission (Eurostatin) virkamiehillä’ yhteisöjen virkamiehiä, joita tarkoitetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 1 artiklassa ja jotka työskentelevät yhteisön tilastoviranomaisen palveluksessa;

12) ’komission (Eurostatin) muulla henkilöstöllä’ yhteisöjen henkilöstöä, jota tarkoitetaan Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2–5 artiklassa ja joka työskentelee yhteisön tilastoviranomaisen palveluksessa.II LUKU

TILASTOALAN HALLINTO

4 artikla

Euroopan tilastojärjestelmä

Euroopan tilastojärjestelmä (ESS) muodostaa kumppanuuden, johon osallistuvat yhteisön tilastoviranomainen, joka on komissio (Eurostat), sekä kansalliset tilastolaitokset ja muut kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat kussakin jäsenvaltiossa Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja jakelusta.

5 artikla

Kansalliset tilastolaitokset ja muut kansalliset viranomaiset

▼M1

1.  Kansallinen tilastoviranomainen, jonka kukin jäsenvaltio on nimennyt Euroopan tilasto-ohjelmassa 1 artiklan mukaisesti määriteltyjen Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun liittyvien kaikkien toimien koordinoinnista kansallisella tasolla vastaavaksi elimeksi, jäljempänä ’kansallinen tilastolaitos’, toimii tässä suhteessa komission (Eurostatin) ainoana yhteyspisteenä tilastoasioissa.

Kansallisen tilastolaitoksen koordinointivastuu kattaa kaikki muut kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat Euroopan tilasto-ohjelmassa 1 artiklan mukaisesti määriteltyjen Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja jakelusta. Kansallinen tilastolaitos vastaa erityisesti kansallisella tasolla koordinoinnista, joka koskee tilastotoiminnan ohjelmasuunnittelua ja raportointia, laadun seurantaa, menetelmiä, tietojen luovuttamista ja tiedottamista Euroopan tilastojärjestelmän tilastotoimista. Jos kansalliset keskuspankit laativat joitakin näistä Euroopan tilastoista Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenen ominaisuudessa, kansallisten tilastolaitosten ja kansallisten keskuspankkien on tehtävä tiivistä yhteistyötä kansallisten järjestelyjen mukaisesti, jotta voidaan varmistaa Euroopan tilastojen kattavuus ja johdonmukaisuus ja samalla 9 artiklassa edellytetty Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän yhteistyö.

▼B

2.  Komissio (Eurostat) pitää yllä luetteloa kansallisista tilastolaitoksista ja muista jäsenvaltioiden nimeämistä kansallisista viranomaisista, jotka vastaavat Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja jakelusta, ja julkaisee sen internetsivustollaan.

3.  Kansalliset tilastolaitokset ja muut kansalliset viranomaiset, jotka mainitaan tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa luettelossa, voivat saada avustuksia ilman eri ehdotuspyyntöä asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 168 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

▼M1

5 a artikla

Kansallisten tilastolaitosten pääjohtajat ja muiden kansallisten viranomaisten tilastotoiminnan johtajat

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava tässä asetuksessa säädetyistä tehtävistä vastaavan henkilöstön ammatillinen riippumattomuus omissa kansallisissa tilastojärjestelmissään.

2.  Tätä varten kansallisten tilastolaitosten pääjohtajilta edellytetään, että

a) heillä on yksinomainen vastuu päättää prosesseista, tilastollisista menetelmistä, standardeista ja menettelyistä sekä julkaistavien tilastojen ja julkistusten sisällöstä ja aikataulusta kansallisten tilastolaitosten kehittämien, tuottamien ja jakamien Euroopan tilastojen osalta;

b) heillä on valta päättää kaikista asioista, jotka koskevat kansallisen tilastolaitoksen sisäistä hallintoa;

c) he toimivat tilastotehtäviään suorittaessaan riippumattomasti eivätkä pyydä tai ota vastaan ohjeita miltään hallitukselta tai muulta laitokselta, elimeltä, virastolta tai yksiköltä;

d) he ovat vastuussa kansallisen tilastolaitoksen tilastotoimista ja talousarvion toteuttamisesta;

e) he julkaisevat vuosikertomuksen ja voivat esittää huomioita talousarvion määrärahojen jakoa koskevista seikoista, jotka liittyvät kansallisen tilastolaitoksen tilastotoimiin;

f) he koordinoivat kaikkien niiden kansallisten viranomaisten tilastotoimia, jotka ovat vastuussa 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja jakelusta;

g) he laativat kansallisia ohjeita, jos se on tarpeen laadun varmistamiseksi kaikkien Euroopan tilastojen kehittämisessä, tuottamisessa ja jakelussa heidän kansallisessa tilastojärjestelmässään, sekä seuraavat ja tarkastelevat niiden täytäntöönpanoa, mutta ovat vastuussa vain sen varmistamisesta, että kyseisiä ohjeita noudatetaan kansallisessa tilastolaitoksessa; ja

h) he edustavat kansallista tilastojärjestelmäänsä Euroopan tilastojärjestelmässä.

3.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että muut kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja jakelusta, suorittavat kyseiset tehtävät kansallisen tilastolaitoksen pääjohtajan laatimien kansallisten ohjeiden mukaisesti.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisten tilastolaitosten pääjohtajien ja tapauksen mukaan muiden Euroopan tilastoja tuottavien kansallisten viranomaisten tilastotoiminnan johtajien palvelukseenottoa ja nimittämistä koskevat menettelyt ovat avoimia ja perustuvat yksinomaan ammatillisiin kriteereihin. Näillä menettelyillä on varmistettava yhdenvertaisen kohtelun periaatteen noudattaminen, erityisesti sukupuolten tasa-arvon osalta. Kansallisten tilastolaitosten pääjohtajien irtisanomista tai toisiin tehtäviin siirtoa koskevat syyt eivät saa vaarantaa ammatillista riippumattomuutta.

5.  Kukin jäsenvaltio voi perustaa kansallisen elimen, joka varmistaa Euroopan tilastojen tuottajien ammatillisen riippumattomuuden. Kansallisten tilastolaitosten pääjohtajat ja tapauksen mukaan muiden Euroopan tilastoja tuottavien kansallisten viranomaisten tilastotoiminnan johtajat voivat ottaa vastaan neuvoja kyseisiltä elimiltä. Kyseisten elinten jäsenten palvelukseenottoa, siirtoa ja irtisanomista koskevien menettelyjen on oltava avoimia ja perustuttava yksinomaan ammatillisiin kriteereihin. Näillä menettelyillä on varmistettava yhdenvertaisen kohtelun periaatteen noudattaminen, erityisesti sukupuolten tasa-arvon osalta.

▼B

6 artikla

Komissio (Eurostat)

1.  Yhteisön tilastoviranomaiseen, jonka komissio nimeää Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua varten, viitataan tässä asetuksessa nimellä ’komissio (Eurostat)’.

▼M1

2.  Unionin tasolla komissio (Eurostat) toimii riippumattomasti varmistaessaan, että Euroopan tilastot tuotetaan vahvistettujen sääntöjen ja tilastoperiaatteiden mukaisesti.

3.  Komissio (Eurostat) koordinoi unionin toimielinten ja elinten tilastotoimia erityisesti tietojen johdonmukaisuuden ja laadun varmistamiseksi ja raportoinnista aiheutuvan rasitteen minimoimiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 4 olevan 5 artiklan soveltamista. Tätä varten komissio (Eurostat) voi kutsua minkä tahansa unionin toimielimen tai elimen kuultavaksi tai tekemään yhteistyötä kanssaan menetelmien ja järjestelmien kehittämiseksi tilastotarkoituksia varten niiden omalla toimialalla. Kunkin tällaisen toimielimen tai elimen, joka ehdottaa tilastojen tuottamista, on kuultava komissiota (Eurostatia) ja otettava sen kyseisessä tapauksessa mahdollisesti antamat suositukset huomioon.

▼M1

6 a artikla

Komission (Eurostatin) pääjohtaja

1.  Eurostat on unionin tilastoviranomainen ja komission pääosasto. Sitä johtaa pääjohtaja.

2.  Komissio varmistaa, että Eurostatin pääjohtajan palvelukseenottoa koskeva menettely on avoin ja perustuu ammatillisiin kriteereihin. Menettelyllä on varmistettava yhdenvertaisen kohtelun periaatteen noudattaminen, erityisesti sukupuolten tasa-arvon osalta.

3.  Pääjohtajalla on yksinomainen vastuu päättää prosesseista, tilastollisista menetelmistä, standardeista ja menettelyistä sekä julkaistavien tilastojen ja julkistusten sisällöstä ja aikataulusta kaikkien Eurostatin tuottamien tilastojen osalta. Pääjohtajan on tilastotehtäviä hoitaessaan toimittava riippumattomasti eikä hän saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita miltään unionin toimielimeltä tai elimeltä, hallitukselta taikka muulta laitokselta, elimeltä tai virastolta.

4.  Eurostatin pääjohtaja on vastuussa Eurostatin tilastotoimista. Eurostatin pääjohtajan on tultava välittömästi komission suorittaman nimittämisen jälkeen ja sen jälkeen vuosittain tilastovuoropuhelun yhteydessä Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan kuultavaksi keskustelemaan tilastoalan hallinnointia, menetelmiä ja tilastojen kehittämistä koskevista kysymyksistä. Eurostatin pääjohtajan on julkaistava vuosikertomus.

▼B

7 artikla

Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea

1.  Perustetaan Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea, jäljempänä ’ESS-komitea’. Se tarjoaa ammatillista ohjausta Euroopan tilastojärjestelmälle Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi 2 artiklan 1 kohdassa esitettyjen tilastoperiaatteiden mukaisesti.

2.  ESS-komitea koostuu kansallisten tilastolaitosten edustajista, jotka ovat kansallisia tilastoasiantuntijoita. Sen puheenjohtajana toimii komissio (Eurostat).

3.  ESS-komitea hyväksyy työjärjestyksensä, jonka on ilmennettävä komitean tehtäviä.

4.  Komissio kuulee ESS-komiteaa

a) toimenpiteistä, joita komissio aikoo toteuttaa Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi, niiden perusteluista kustannustehokkuuden pohjalta, niiden toteuttamiseksi tarvittavista välineistä ja aikatauluista sekä kyselyihin vastaaville aiheutuvasta rasitteesta;

b) Euroopan tilasto-ohjelman ehdotetuista kehityssuuntauksista ja ensisijaisista toimintakohteista;

c) aloitteista uudelleenpriorisoinnin ja vastaamisesta aiheutuvan rasitteen vähentämisen toteuttamiseksi käytännössä;

d) tilastosalaisuutta koskevista kysymyksistä;

e) käytännesääntöjen kehittämisestä edelleen; ja

f) muista kysymyksistä, erityisesti menetelmiin liittyvistä kysymyksistä, jotka aiheutuvat tilasto-ohjelmien laatimisesta tai täytäntöönpanosta ja jotka puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä saattaa sen käsiteltäviksi.

8 artikla

Yhteistyö muiden elinten kanssa

Eurooppalaista tilastoja käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa sekä Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavaa lautakuntaa kuullaan niiden toimivaltuuksien mukaisesti.

9 artikla

Yhteistyö Euroopan keskuspankkijärjestelmän kanssa

Raportoinnista aiheutuvan rasitteen minimoimiseksi ja Euroopan tilastojen tuottamiseksi tarvittavan yhtenäisyyden takaamiseksi Euroopan tilastojärjestelmä ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä toimivat läheisessä yhteistyössä noudattaen samalla 2 artiklan 1 kohdassa esitettyjä tilastoperiaatteita.

10 artikla

Kansainvälinen yhteistyö

Rajoittamatta yksittäisten jäsenvaltioiden kantoja ja tehtäviä ESS-komitea valmistelee ja komissio (Eurostat) koordinoi Euroopan tilastojärjestelmän kannan Euroopan tilastojen kannalta erityisen merkittäviin kysymyksiin kansainvälisellä tasolla sekä erityisjärjestelyt, jotka koskevat edustettuna olemista kansainvälisissä tilastoalan elimissä.

11 artikla

Euroopan tilastoja koskevat käytännesäännöt

1.  Käytännesääntöjen tarkoituksena on varmistaa yleisön luottamus Euroopan tilastoihin vahvistamalla, miten Euroopan tilastoja kehitetään, tuotetaan ja jaetaan 2 artiklan 1 kohdassa esitettyjen tilastoperiaatteiden ja parhaiden kansainvälisten tilastokäytänteiden mukaisesti.

2.  ESS-komitea tarkastelee käytännesääntöjä uudelleen ja ajantasaistaa niitä tarpeen mukaan. Komissio julkaisee käytännesääntöihin tehtävät muutokset.

▼M1

3.  Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet, jotta luottamus Euroopan tilastoihin säilyy. Tätä varten tilastojen luotettavuutta koskevien jäsenvaltioiden ja komission sitoumusten, jäljempänä ’sitoumukset’, tarkoituksena on varmistaa yleisön luottamus Euroopan tilastoihin sekä edistyminen käytännesääntöihin sisältyvien tilastoperiaatteiden täytäntöönpanossa. Sitoumuksiin sisältyy erityisiä toimintapoliittisia sitoumuksia, joilla tapauksen mukaan parannetaan tai ylläpidetään käytännesääntöjen täytäntöönpanon edellytyksiä, ja niiden ohessa julkaistaan yleistajuinen tiivistelmä.

4.  Komissio seuraa jäsenvaltioiden sitoumuksia säännöllisesti jäsenvaltioiden lähettämien vuosikertomusten perusteella, ja sitoumuksia päivitetään tarvittaessa.

Jollei sitoumusta ole julkaistu viimeistään 9 päivänä kesäkuuta 2017, jäsenvaltion on toimitettava komissiolle ja julkaistava edistymiskertomus, joka koskee käytännesääntöjen täytäntöönpanoa ja tapauksen mukaan sitoumuksen vahvistamiseksi toteutettuja toimia. Näitä edistymiskertomuksia on päivitettävä määräajoin, vähintään joka toinen vuosi sen jälkeen, kun ne on ensimmäisen kerran julkaistu.

Komissio raportoi julkaistuista sitoumuksista ja tapauksen mukaan edistymiskertomuksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 9 päivänä kesäkuuta 2018 ja joka toinen vuosi sen jälkeen.

5.  Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antava lautakunta, jäljempänä ’lautakunta’, seuraa säännöllisesti komission vahvistamaa sitoumusta. Lautakunta sisällyttää sitoumuksen täytäntöönpanoa koskevan arviointinsa Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 235/2008/EY ( 21 ) mukaisesti toimitettavaan vuosikertomukseen. Lautakunta raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle sitoumuksen täytäntöönpanosta viimeistään 9 päivänä kesäkuuta 2018.

▼B

12 artikla

Tilastojen laatu

1.  Tulosten laadun takaamiseksi Euroopan tilastoja kehitetään, tuotetaan ja jaetaan samanlaisten standardien ja yhdenmukaistettujen menetelmien pohjalta. Tässä suhteessa sovelletaan seuraavia laatukriteerejä:

a) ’relevanssi’, millä tarkoitetaan sitä, missä määrin tilastot täyttävät käyttäjien nykyiset ja potentiaaliset tarpeet;

b) ’tarkkuus’, millä tarkoitetaan estimaattien läheisyyttä tuntemattomiin todellisiin arvoihin nähden;

c) ’ajantasaisuus’, millä tarkoitetaan ajanjaksoa tiedon saatavuuden ja sen kuvaaman tapahtuman tai ilmiön välillä;

d) ’oikea-aikaisuus’, millä tarkoitetaan viivettä tiedon julkistamispäivämäärän ja tavoitepäivämäärän (päivämäärä, johon mennessä tieto olisi pitänyt toimittaa) välillä;

e) ’saatavuus’ ja ’selkeys’, millä tarkoitetaan niitä ehtoja ja yksityiskohtaisia sääntöjä, joiden mukaisesti käyttäjät voivat saada, käyttää ja tulkita tietoja;

f) ’vertailukelpoisuus’, millä tarkoitetaan käytettyjen tilastollisten käsitteiden, mittausvälineiden ja menettelyjen eroavaisuuksien vaikutuksen mittaamista, kun tilastoja verrataan maantieteellisten alueiden, eri alojen tai eri ajanjaksojen välillä;

g) ’yhtenäisyys’, millä tarkoitetaan sitä, voidaanko tietoja luotettavasti yhdistellä eri tavoin ja eri käyttötarkoituksia varten.

▼M1

2.  Erityisistä laatuvaatimuksista, kuten tilastotuotannon tavoitearvoista ja vähimmäisstandardeista, voidaan myös säätää alakohtaisessa lainsäädännössä.

Jotta voidaan varmistaa 1 kohdassa säädettyjen laatukriteerien yhdenmukainen soveltaminen tietoihin, jotka kuuluvat alakohtaisen lainsäädännön soveltamisalaan tietyillä tilastoaloilla, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan alakohtaisen lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien laaturaporttien yksityiskohtaiset järjestelyt, rakenne ja jaksoittaisuus. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) raportit toimitettujen tietojen laadusta, mukaan lukien tietojen tarkkuutta koskevat mahdolliset epäilyksensä. Komissio (Eurostat) arvioi toimitettujen tietojen laadun asianmukaisen analyysin perusteella sekä laatii ja julkaisee raportteja ja tiedonantoja Euroopan tilastojen laadusta.

▼M1

4.  Avoimuuden lisäämiseksi komissio (Eurostat) julkaisee tarvittaessa arvionsa Euroopan tilastoja varten toimitettujen kansallisten tietojen laadusta.

5.  Jos alakohtaisessa lainsäädännössä säädetään tilastotietoja väärentäville jäsenvaltioille määrättävistä sakoista, komissio voi perussopimusten ja tällaisen alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti käynnistää ja suorittaa tarpeen mukaan tutkimuksia, tarvittaessa myös paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, sen selvittämiseksi, onko tällainen väärentäminen ollut merkittävää ja tarkoituksellista vai vakavasta laiminlyönnistä johtuvaa.

▼BIII LUKU

EUROOPAN TILASTOJEN TUOTTAMINEN

13 artikla

Euroopan tilasto-ohjelma

▼M1

1.  Euroopan tilasto-ohjelmassa esitetään Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua koskevat puitteet, pääasialliset alat ja suunniteltujen toimien tavoitteet ajaksi, joka vastaa monivuotista rahoituskehystä. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät sen. Sen vaikutus ja kustannustehokkuus arvioidaan käyttäen riippumattomien asiantuntijoiden panosta.

▼B

2.  Euroopan tilasto-ohjelmassa vahvistetaan yhteisön toiminnassa tarvittavia tietoja koskevat ensisijaiset toimintakohteet. Tarpeita on punnittava suhteessa voimavaroihin, joita tarvittavien tilastojen toimittaminen edellyttää yhteisön ja kansallisella tasolla, sekä vastaamisesta aiheutuvaan rasitteeseen ja vastaajalle aiheutuviin kustannuksiin.

3.  Komissio tekee aloitteita koko Euroopan tilasto-ohjelmaa tai sen osia koskevien ensisijaisten toimintakohteiden vahvistamiseksi ja vastaamisesta aiheutuvan rasitteen vähentämiseksi.

4.  Komissio antaa Euroopan tilasto-ohjelman luonnoksen ennakolta ESS-komitean tarkastettavaksi.

5.  Komissio esittää kunkin Euroopan tilasto-ohjelman osalta ESS-komiteaa kuultuaan väliarviointikertomuksen ja lopullisen arviointikertomuksen sekä toimittaa ne Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

14 artikla

Euroopan tilasto-ohjelman täytäntöönpano

1.  Euroopan tilasto-ohjelma pannaan täytäntöön yksittäisillä tilastotoimilla, joista päättävät

a) Euroopan parlamentti ja neuvosto;

b) erityisissä ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa komissio, erityisesti odottamattomiin tarpeisiin vastaamiseksi, 2 kohdan säännösten mukaisesti; tai

c) kansalliset tilastolaitokset tai muut kansalliset viranomaiset ja komissio (Eurostat) keskinäisin sopimuksin toimivaltansa puitteissa. Tällaiset sopimukset on tehtävä kirjallisesti.

▼M1

2.  Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä päättää väliaikaisista suorista tilastotoimista sillä edellytyksellä, että

a) toimi ei edellytä tietojen keruuta yli kolmen viitevuoden ajalta;

b) tiedot ovat jo saatavilla tai ne on mahdollista saada asiasta vastaavilta kansallisilta tilastolaitoksilta ja muilta kansallisilta viranomaisilta tai ne voidaan saada suoraan käyttäen asianmukaisia otoksia tilastoinnin perusjoukon havainnoimiseen unionin tasolla riittävällä koordinoinnilla kansallisten tilastolaitosten ja muiden kansallisten viranomaisten kanssa; ja

c) unioni suorittaa rahoitusosuuksia kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille niille aiheutuneiden lisäkustannusten kattamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ( 22 ) mukaisesti.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼B

3.  Ehdottaessaan toimia, joista päätetään 1 kohdan a tai b alakohdan nojalla, komissio esittää seuraavat tiedot:

a) toimen perustelut erityisesti yhteisön kyseisen politiikan tavoitteiden kannalta;

b) toimen tavoitteet ja odotetut tulokset;

c) kustannustehokkuusanalyysi, mukaan lukien arviointi vastaajille aiheutuvasta rasitteesta ja tuottamisen kustannuksista; ja

d) tavat, joilla toimi toteutetaan, mukaan lukien sen kesto sekä komission ja jäsenvaltioiden tehtävät.

15 artikla

Yhteistyöverkostot

Yksittäisissä tilastotoimissa on luotava mahdollisuuksien mukaan synergioita Euroopan tilastojärjestelmän piirissä yhteistyöverkostojen kautta jakamalla asiantuntemusta ja tuloksia tai edistämällä erikoistumista erityistehtäviin. Tätä varten on luotava soveltuva rahoitusrakenne.

Näiden toimien tulokset, kuten yhteiset rakenteet, välineet, prosessit ja menetelmät, on asetettava saataville Euroopan tilastojärjestelmässä. ESS-komitea tarkastelee aloitteita yhteistyöverkostojen perustamiseksi sekä niiden tuloksia.

16 artikla

Eurooppalainen lähestymistapa tilastointiin

1.  Tilastointia koskevan eurooppalaisen lähestymistavan tavoitteena on erityisissä ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja Euroopan tilasto-ohjelman puitteissa

a) maksimoida tilastollisten aggregaattien saatavuus Euroopan tasolla ja parantaa Euroopan tilastojen ajantasaisuutta;

b) vähentää vastaajille, kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille aiheutuvaa rasitetta kustannustehokkuusperiaatteen mukaisesti.

2.  Tapauksia, joissa eurooppalaisella lähestymistavalla tilastointiin on merkitystä, ovat muun muassa seuraavat:

a) Euroopan tilastojen tuottaminen käyttämällä

i) julkaisemattomia kansallisia tietoja tai jäsenvaltioiden osajoukon kansallisia tietoja;

ii) erityisesti suunniteltuja tutkimusasetelmia;

iii) osittaisia tietoja mallintamistekniikoiden avulla;

b) tilastollisten aggregaattien jakelu Euroopan tasolla soveltaen erityisiä tilastotietojen tietosuojamenetelmiä loukkaamatta tietojen jakelua koskevia kansallisia säännöksiä.

3.  Jäsenvaltiot osallistuvat täysimääräisesti tilastointia koskevan eurooppalaisen lähestymistavan täytäntöönpanemiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Tilastointia koskevan eurooppalaisen lähestymistavan täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet vahvistetaan 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa yksittäisissä tilastotoimissa.

4.  Tarvittaessa vahvistetaan koordinoitu julkistamis- ja tarkistamispolitiikka yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

▼M1

17 artikla

Vuotuinen työohjelma

Komissio esittää viimeistään 30 päivänä huhtikuuta ESS-komitealle vuotuisen työohjelmansa seuraavaksi vuodeksi.

Jokaista vuotuista työohjelmaa laatiessaan komissio varmistaa tehokkaan ensisijaisten toimintakohteiden valinnan, mihin kuuluu tilastotyön ensisijaisten toimintakohteiden sekä määrärahojen jakamisen uudelleentarkastelu ja niistä raportointi. Komissio ottaa ESS-komitean huomautukset mahdollisimman tarkoin huomioon. Jokaisen työohjelman on perustuttava Euroopan tilasto-ohjelmaan, ja siitä on käytävä erityisesti ilmi:

a) toimet, joita komissio pitää ensisijaisina ottaen huomioon unionin politiikan tarpeet, kansallisen ja unionin rahoitustilanteen sekä vastaamisesta aiheutuvan rasitteen;

b) aloitteet, jotka koskevat ensisijaisten toimintakohteiden, negatiiviset painopistealueet mukaan luettuina, uudelleentarkastelua ja sekä tietojen toimittajille että tilastojen laatijoille aiheutuvan rasitteen vähentämistä; ja

c) menettelytavat ja kaikki oikeudelliset välineet, joita komissio suunnittelee vuotuisen työohjelman täytäntöönpanemiseksi.

▼M1

17 a artikla

Pääsy hallinnollisiin rekistereihin, niiden käyttö ja integrointi

1.  Vastaajille aiheutuvan rasitteen vähentämiseksi kansallisilla tilastolaitoksilla, 4 artiklassa tarkoitetuilla muilla kansallisilla viranomaisilla ja komissiolla (Eurostatilla) on viipymättä ja maksutta pääsy kaikkiin hallinnollisiin rekistereihin, samoin kuin niiden käyttöoikeus, sekä oikeus integroida nämä hallinnolliset rekisterit tilastoihin siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Euroopan tilasto-ohjelmassa 1 artiklan mukaisesti määriteltyjen Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi.

2.  Kansallisia tilastolaitoksia ja komissiota (Eurostatia) on kuultava muiden elinten rakentamien ja ylläpitämien hallinnollisten rekistereiden alkusuunnittelusta, myöhemmästä kehittämisestä ja lakkauttamisesta ja niitä on pyydettävä osallistumaan siihen, jotta edistetään näiden rekisterien jatkokäyttöä Euroopan tilastojen tuottamiseksi. Niitä on pyydettävä osallistumaan standardointitoimiin, jotka liittyvät Euroopan tilastojen tuottamisen kannalta merkityksellisiin hallinnollisiin rekistereihin.

3.  Kansallisten tilastolaitosten, muiden kansallisten viranomaisten ja komission (Eurostatin) pääsy ja osallistuminen 1 ja 2 kohdan nojalla on rajattu hallinnollisiin rekistereihin, jotka kuuluvat niiden oman julkishallinnon piiriin.

4.  Hallinnollisiin rekistereihin, jotka niiden omistajat antavat kansallisten tilastolaitosten, muiden kansallisten viranomaisten ja komission (Eurostatin) käyttöön käytettäväksi Euroopan tilastojen laatimista varten, on liitettävä asiaa koskevat metatiedot.

5.  Kansallisten tilastolaitosten ja hallinnollisten rekistereiden omistajien on perustettava tarvittavat yhteistyömekanismit.

▼BIV LUKU

EUROOPAN TILASTOJEN JAKELU

18 artikla

Jakelutoimenpiteet

1.  Euroopan tilastojen jakelu on suoritettava noudattaen täysimääräisesti 2 artiklan 1 kohdassa esitettyjä tilastoperiaatteita, erityisesti siltä osin kuin on kyse tilastosalaisuuden suojaamisesta ja puolueettomuusperiaatteen edellyttämien yhtäläisten tiedonsaantimahdollisuuksien varmistamisesta.

2.  Euroopan tilastojen jakelusta huolehtivat komissio (Eurostat), kansalliset tilastolaitokset ja muut kansalliset viranomaiset kukin toimivaltansa puitteissa.

3.  Jäsenvaltiot ja komissio tarjoavat toimivaltansa puitteissa tarvittavan tuen, jotta varmistetaan kaikkien käyttäjien yhtäläiset mahdollisuudet saada käyttöönsä Euroopan tilastoja.

19 artikla

Julkiseen käyttöön tarkoitetut tiedostot

Yksittäisiä tilastoyksiköitä koskevia tietoja voidaan jakaa julkiseen käyttöön tarkoitetun tiedoston muodossa, joka koostuu tiedoista, joista on poistettu tunnistetiedot ja jotka on käsitelty siten, ettei tilastoyksikköä voida tunnistaa suoraan tai välillisesti, kun otetaan huomioon kaikki kyseeseen tulevat keinot, joita kolmannen osapuolen voidaan kohtuudella odottaa käyttävän.

Jos tiedot on luovutettu komissiolle (Eurostatille), vaaditaan tiedot toimittaneen kansallisen tilastolaitoksen tai muun kansallisen viranomaisen nimenomainen hyväksyntä.V LUKU

TILASTOSALAISUUS

20 artikla

Salassapidettävien tietojen suojaaminen

1.  Seuraavia sääntöjä ja toimenpiteitä on sovellettava, jotta varmistetaan salassapidettävien tietojen käyttö yksinomaan tilastotarkoituksiin ja estetään niiden laiton paljastaminen.

2.  Kansalliset tilastolaitokset tai muut kansalliset viranomaiset sekä komissio (Eurostat) voivat käyttää yksinomaan Euroopan tilastojen tuottamiseen saatuja salassapidettäviä tietoja yksinomaan tilastotarkoituksiin, ellei tilastoyksikkö ole yksiselitteisesti antanut suostumustaan niiden käyttämiseen muihin tarkoituksiin.

3.  Kansalliset tilastolaitokset ja muut kansalliset viranomaiset sekä komissio (Eurostat) voivat seuraavissa poikkeustapauksissa jakaa sellaisia tilastollisia tuloksia, joista voi olla mahdollista tunnistaa tilastoyksikkö:

a) jos erityiset edellytykset ja yksityiskohtaiset soveltamissäännöt on määritetty Euroopan parlamentin ja neuvoston perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen antamalla säädöksellä ja tilastollisia tuloksia on mukautettu sellaisella tavalla, ettei niiden jakelu vaaranna tilastosalaisuutta, jos tietojen kohteena oleva tilastoyksikkö on niin pyytänyt; tai

b) jos tilastoyksikkö on yksiselitteisesti antanut suostumuksensa tietojen paljastamiseen.

4.  Kansallisten tilastolaitosten ja muiden kansallisten viranomaisten sekä komission (Eurostatin) on toimivaltansa puitteissa toteutettava kaikki tarvittavat lainsäädännölliset, hallinnolliset, tekniset ja organisaatiota koskevat toimenpiteet salassapidettävien tietojen fyysisen ja loogisen suojan turvaamiseksi (tilastollinen tietosuoja).

▼M1

Kansallisten tilastolaitosten, muiden kansallisten viranomaisten ja komission (Eurostatin) on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että salassapidettävien tietojen fyysisen ja loogisen suojauksen turvaamista koskevat periaatteet ja ohjeet yhdenmukaistetaan. Komissio varmistaa tällaisen yhdenmukaistamisen täytäntöönpanosäädöksin tätä asetusta täydentämättä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼B

5.  Kansallisten tilastolaitosten ja muiden kansallisten viranomaisten virkamiesten ja muun henkilöstön, joilla on käyttöoikeus salassapidettäviin tietoihin, on noudatettava tätä salassapitovelvollisuutta myös sen jälkeen, kun heidän tehtävänsä ovat päättyneet.

21 artikla

Salassapidettävien tietojen luovuttaminen

1.  Salassapidettäviä tietoja voidaan luovuttaa 4 artiklassa tarkoitetulta tiedot keränneeltä ESS-viranomaiselta toiselle ESS-viranomaiselle sillä edellytyksellä, että luovuttaminen on välttämätöntä Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi tehokkaasti tai niiden laadun parantamiseksi.

2.  Salassapidettäviä tietoja voidaan luovuttaa tiedot keränneen ESS-viranomaisen ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenen kesken sillä edellytyksellä, että luovuttaminen on tarpeellista Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi tehokkaasti tai Euroopan tilastojen laadun parantamiseksi Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän toimivallan puitteissa ja että luovuttamisen tarpeellisuus on perusteltu.

3.  Tietojen luovuttamiseen edelleen ensimmäisen luovuttamisen jälkeen on oltava tiedot keränneen viranomaisen nimenomainen lupa.

4.  Tilastosalaisuutta koskeviin kansallisiin sääntöihin ei voida vedota salassapidettävien tietojen 1 ja 2 kohdan mukaisesti tapahtuvan luovuttamisen estämiseksi, jos perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston säädöksessä säädetään tällaisten tietojen luovuttamisesta.

5.  Tämän artiklan mukaisesti luovutettuja salassapidettäviä tietoja saa käyttää yksinomaan tilastotarkoituksiin, ja ne saavat olla ainoastaan tilastotoimia suorittavien työntekijöiden saatavilla heidän nimenomaisia työtehtäviään varten.

6.  Tässä asetuksessa säädettyjä tilastosalaisuutta koskevia säännöksiä sovelletaan kaikkiin salassapidettäviin tietoihin, joita luovutetaan Euroopan tilastojärjestelmän piirissä sekä Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän välillä.

22 artikla

Salassapidettävien tietojen suojaaminen komissiossa (Eurostatissa)

1.  Salassapidettävien tietojen on oltava saatavilla ainoastaan komission (Eurostatin) virkamiehille heidän nimenomaisia työtehtäviään varten, jollei 2 kohdassa säädetyistä poikkeuksista muuta johdu.

2.  Komissio (Eurostat) voi poikkeuksellisissa tapauksissa myöntää käyttöoikeuden salassapidettäviin tietoihin muulle henkilöstölleen ja muille luonnollisille henkilöille, jotka työskentelevät komissiolle (Eurostatille) sopimussuhteessa, heidän nimenomaisia työtehtäviään varten.

3.  Henkilöiden, joilla on käyttöoikeus salassapidettäviin tietoihin, on käytettävä näitä tietoja yksinomaan tilastotarkoituksiin. Tämä rajoitus koskee heitä myös sen jälkeen, kun heidän tehtävänsä ovat päättyneet.

23 artikla

Käyttöoikeus salassapidettäviin tietoihin tieteellisiä tarkoituksia varten

Komissio (Eurostat) tai kansalliset tilastolaitokset tai muut kansalliset viranomaiset voivat toimivaltansa puitteissa myöntää käyttöoikeuden sellaisiin salassapidettäviin tietoihin, joiden perusteella tilastoyksiköt on mahdollista tunnistaa ainoastaan välillisesti, tutkijoille, jotka suorittavat tilastollisia analyyseja tieteellisiä tarkoituksia varten. Jos tiedot on luovutettu komissiolle (Eurostatille), vaaditaan tiedot toimittaneen kansallisen tilastolaitoksen tai muun kansallisen viranomaisen hyväksyntä.

▼M1

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä käyttöoikeutta unionin tasolla koskevat järjestelyt, säännöt ja edellytykset. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼M1 —————

▼B

25 artikla

Julkisista lähteistä saadut tiedot

Tietoja, jotka on saatu laillisesti yleisön saatavilla olevista lähteistä ja jotka kansallisen lainsäädännön mukaan pysyvät yleisön saatavilla, ei pidetä salassapidettävinä näistä tiedoista saatujen tilastojen jakelemisen kannalta.

▼M1

26 artikla

Tilastosalaisuuden rikkominen

Jäsenvaltiot ja komissio ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin tilastosalaisuuden rikkomisten ehkäisemiseksi ja seuraamusten määräämiseksi tällaisten rikkomisten johdosta. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

▼BVI LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

▼M1

27 artikla

Komitea

1.  Komissiota avustaa ESS-komitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 ( 23 ) tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

▼B

28 artikla

Kumoaminen

1.  Kumotaan asetus (EY, Euratom) N:o 1101/2008.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

Viittauksia kumotulla asetuksella perustettuun tilastosalaisuutta käsittelevään komiteaan pidetään viittauksina tämän asetuksen 7 artiklalla perustettuun ESS-komiteaan.

2.  Kumotaan asetus (EY) N:o 322/97.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

3.  Kumotaan päätös 89/382/ETY, Euratom.

Viittauksia tilasto-ohjelmakomiteaan pidetään viittauksina tämän asetuksen 7 artiklalla perustettuun ESS-komiteaan.

29 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.( 1 ) EUVL C 291, 5.12.2007, s. 1.

( 2 ) EUVL C 308, 3.12.2008, s. 1.

( 3 ) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 19. marraskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 19. helmikuuta 2009.

( 4 ) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

( 5 ) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

( 6 ) EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.

( 7 ) EUVL L 90, 28.3.2006, s. 2.

( 8 ) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

( 9 ) EUVL L 332, 30.11.2006, s. 21.

( 10 ) EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.

( 11 ) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 12 ) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

( 13 ) EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.

( 14 ) EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13.

( 15 ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 16 ) EUVL L 304, 14.11.2008, s. 70.

( 17 ) EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.

( 18 ) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 19 ) EYVL L 133, 18.5.2002, s. 7.

( 20 ) EUVL L 156, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 202, 7.6.2004, s. 1.

( 21 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 235/2008/EY, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan perustamisesta (EUVL L 73, 15.3.2008, s. 17).

( 22 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

( 23 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).