02009L0100 — FI — 06.10.2016 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/100/EY,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2009,

sisävesialusten purjehduskelpoisuuslupien vastavuoroisesta tunnustamisesta

(kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 259 2.10.2009, s. 8)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2016/1629, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016,

  L 252

118

16.9.2016
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/100/EY,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2009,

sisävesialusten purjehduskelpoisuuslupien vastavuoroisesta tunnustamisesta

(kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)▼M1

1 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan tavarakuljetukseen sisävesiväylillä käytettäviin aluksiin, joiden kokonaiskantavuus on vähintään 20 tonnia ja

a) joiden pituus on alle 20 metriä; ja

b) joiden pituuden (L), leveyden (B) ja syväyksen (T) tulo on alle 100 kuutiometriä.

Tämä direktiivi ei rajoita Reinillä liikennöivien alusten tarkastamista koskevien määräysten eikä vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen, jäljempänä ”ADN-sopimus”, soveltamista.

▼B

2 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on tarpeen mukaan vahvistettava tarvittavat menettelyt purjehduskelpoisuuslupien antamista varten.

Jäsenvaltio voi kuitenkin jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle alukset, jotka eivät poistu sen alueen sisävesiväyliltä.

2.  Purjehduskelpoisuusluvat annetaan jäsenvaltiossa, jossa alus on rekisteröity tai jossa on sen kotisatama taikka, jos näitä ei ole, siinä jäsenvaltiossa, jossa on aluksen omistajan kotipaikka. Jäsenvaltio voi pyytää toista jäsenvaltiota antamaan purjehduskelpoisuuslupia aluksille, joita liikennöivät ensiksi mainitun valtion kansalaiset. Jäsenvaltiot voivat siirtää toimivallan hyväksytyille elimille.

3.  Purjehduskelpoisuusluvat on laadittava jollakin Euroopan unionin toimielinten virallisista kielistä; niissä on oltava vähintään liitteessä I eritellyt tiedot, ja niissä on käytettävä liitteessä eriteltyä numerointijärjestelmää.

3 artikla

1.  Jollei 3–6 kohdasta muuta johdu, kunkin jäsenvaltion on tunnustettava kansallisilla vesiväylillä tapahtuvaa navigointia varten 2 artiklan mukaiset toisen jäsenvaltion antamat purjehduskelpoisuusluvat samoin perustein kuin jos se olisi antanut luvat itse.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan vain, jos lupa on annettu tai sen voimassaoloaikaa on viimeksi pidennetty enintään viisi vuotta aikaisemmin ja sen voimassaoloaika ei ole päättynyt.

Laivaliikenteen tarkastuksesta Reinillä annetun asetuksen mukaisesti annettu todistus on hyväksyttävä 3 ja 5 kohdassa tarkoitetuksi osoitukseksi kyseisen todistuksen koko voimassaoloajan.

3.  Jäsenvaltiot voivat vaatia, että Reinin laivaliikenteen tarkastuksesta annetussa asetuksessa vahvistettuja teknisiä eritelmiä noudatetaan. Ne voivat vaatia 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun todistuksen osoitukseksi tästä.

▼M1

4.  Jäsenvaltiot voivat vaatia, että ADN-sopimuksessa tarkoitettuja vaarallisia aineita kuljettavien alusten on täytettävä tässä sopimuksessa vahvistetut vaatimukset. Ne voivat vaatia, että se osoitetaan esittämällä tämän sopimuksen mukainen lupa.

▼B

5.  Reinin laivaliikenteen tarkastuksesta annetussa asetuksessa vahvistetut vaatimukset täyttävät alukset on päästettävä kaikille yhteisön sisävesiväylille. Näiden vaatimusten täyttäminen voidaan osoittaa 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetulla todistuksella.

▼M1

Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat erityiset edellytykset on katsottava täytetyiksi kaikilla yhteisön vesiväylillä, jos alukset täyttävät ADN-sopimuksessa asetetut edellytykset. Näiden edellytysten täyttyminen voidaan osoittaa 4 kohdassa tarkoitetulla luvalla.

▼B

6.  Jäsenvaltiot voivat vaatia, että meriväylän luonteisilla vesiväylillä alusten on täytettävä samat lisäedellytykset kuin jäsenvaltiossa vaaditaan sen kansallisilta aluksilta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle meriväylän luonteiset vesiväylänsä, joista komissio laatii luettelon ottaen huomioon jäsenvaltioiden sille antamat tiedot.

4 artikla

1.  Jäsenvaltio voi peruuttaa antamansa purjehduskelpoisuusluvan.

2.  Jäsenvaltio voi keskeyttää aluksen matkan, jos aluksen on tarkastuksessa havaittu olevan sellaisessa kunnossa, että se selvästi aiheuttaa vaaraa ympäristölle, kunnes viat on korjattu. Jäsenvaltio voi tehdä niin myös silloin, jos tarkastuksessa havaitaan, että alus tai sen laitteisto ei täytä vaatimuksia, jotka on asetettu purjehduskelpoisuusluvassa tai tapauksen mukaan muissa 3 artiklassa tarkoitetuissa asiakirjoissa.

3.  Jäsenvaltion, joka on keskeyttänyt aluksen matkan tai on ilmaissut aikomuksensa tehdä niin, jollei vikoja korjata, on ilmoitettava purjehduskelpoisuusluvan tai muut 3 artiklassa tarkoitetut asiakirjat antaneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle perustelut päätökselle, jonka se on tehnyt tai aikoo tehdä.

4.  Kaikki tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi toteutettujen toimenpiteiden mukaisesti tehdyt päätökset keskeyttää aluksen matka on perusteltava yksityiskohtaisesti. Päätös on annettava tiedoksi asianomaiselle ja samalla on ilmoitettava hänen käytettävissään olevista, jäsenvaltioissa voimassa olevan lainsäädännön mukaisista muutoksenhakukeinoista ja muutoksenhakuun sovellettavista määräajoista.

5 artikla

Kumotaan direktiivi 76/135/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä II olevassa A osassa mainitulla direktiivillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä II olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

6 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
LIITE I

LUVISSA MAINITTAVAT VÄHIMMÄISTIEDOT

(2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut)

Tiedot jaetaan kolmeen luokkaan:

pakolliset

:

ei erityistä merkintää

vaaditaan soveltuvin osin

:

(x)

hyödylliset, mutta valinnaiset

:

(+)

1. Asiakirjan myöntäneen viranomaisen tai hyväksytyn elimen nimi

2.

 

a) Asiakirjan nimi

b) (+) Asiakirjan numero

3. Asiakirjan myöntänyt valtio

4. Aluksen omistajan nimi ja kotipaikka

5. Aluksen nimi

6. (x) Rekisteröintipaikka ja rekisterinumero

7. (x) Kotisatama

8. (+) Rakennetyyppi

9. (+) Käyttö

10. Päämitat:

a) kokonaispituus metreinä

b) kokonaisleveys metreinä

c) syvyys vesirajan alapuolella enimmäissyväyksellä metreinä

11. (x) Kantavuus tonneina tai uppouma kuutiometreinä enimmäissyväyksellä

12. (x) Maininta syväysmerkinnästä

13. (x) Sallittu matkustajien enimmäismäärä

14. (x) Kuljetuskoneiston kokonaisteho hevosvoimina tai kilowatteina

15. Vähimmäisvaralaita senttimetreinä

16.

 

a) Ilmoitus: Edellä mainittu alus todistetaan purjehduskelpoiseksi

b) (x) Seuraavien ehtojen mukaisesti

c) (x) Maininta purjehdusrajoituksista

17.

 

a) Voimassaoloajan päättyminen

b) Antamispäivä

18. Luvan antaneen viranomaisen tai hyväksytyn elimen leima ja allekirjoitus.
LIITE II

A OSAKumottu direktiivi ja sen muutos

(5 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 76/135/ETY

(EYVL L 21, 29.1.1976, s. 10)

Neuvoston direktiivi 78/1016/ETY

(EYVL L 349, 13.12.1978, s. 31)

B OSAMääräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(5 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

76/135/ETY

19 päivä tammikuuta 1977

78/1016/ETY
LIITE IIIVastaavuustaulukko

Direktiivi 76/135/ETY

Tämä direktiivi

1 artiklan johdantolause ja a alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan johdantolause

1 artiklan b alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohta

1 artiklan viimeinen virke

1 artiklan toinen kohta

2–4 artikla

2–4 artikla

5 artikla

6 artikla

7 artikla

5 artikla

6 artikla

8 artikla

7 artikla

Liite

Liite I

Liite II

Liite III