02009F0315 — FI — 27.06.2019 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS 2009/315/YOS,

tehty 26 päivänä helmikuuta 2009,

jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä

(EUVL L 093 7.4.2009, s. 23)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2019/884, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019,

  L 151

143

7.6.2019


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 282, 26.9.2014, s.  27 (2009/315/YOS,)
▼B

NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS 2009/315/YOS,

tehty 26 päivänä helmikuuta 2009,

jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä▼M1

1 artikla

Kohde

Tässä puitepäätöksessä

a) määritellään edellytykset, joiden mukaisesti tuomiojäsenvaltio jakaa tietoja tuomioista muiden jäsenvaltioiden kanssa;

b) määritellään tuomiojäsenvaltion ja tuomitun henkilön kansalaisuuden mukaisen jäsenvaltion, jäljempänä ’henkilön kansalaisuusjäsenvaltio’, velvollisuudet ja täsmennetään menettelyt, joita on noudatettava vastattaessa rikosrekisteritietoja koskevaan pyyntöön;

c) perustetaan tuomioita koskevaa tietojenvaihtoa varten yksittäisten jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantoihin perustuva hajautettu tietotekniikkajärjestelmä eli eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS).

▼B

2 artikla

Määritelmät

Tässä puitepäätöksessä tarkoitetaan

a) ’tuomiolla’ rikostuomioistuimen lainvoimaista päätöstä luonnollisen henkilön tuomitsemisesta rikoksesta, siltä osin kuin nämä päätökset merkitään tuomiojäsenvaltion rikosrekisteriin;

b) ’rikosasian käsittelyllä’ esitutkintaa, varsinaista oikeudenkäyntiä ja tuomion täytäntöönpanoa;

c) ’rikosrekisterillä’ kansallista rekisteriä tai kansallisia rekistereitä, joihin kirjataan tiedot tuomioista kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

▼M1

d) ’tuomiojäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa tuomio annetaan;

e) ’kolmannen maan kansalaisella’ henkilöä, joka ei ole Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu unionin kansalainen, tai joka on kansalaisuudeton henkilö tai henkilö, jonka kansalaisuus ei ole tiedossa;

f) ’sormenjälkitiedoilla’ kaikista henkilön sormista painamalla sekä pyöräyttämällä otettuihin sormenjälkiin liittyviä tietoja;

g) ’kasvokuvalla’ digitaalista kuvaa henkilön kasvoista;

h) ’ECRIS-viitesovelluksella’ komission kehittämää ohjelmistoa, joka on jäsenvaltioiden saatavilla rikosrekisteritietojen vaihtamiseksi ECRISin kautta.

▼B

3 artikla

Keskusviranomainen

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä keskusviranomainen tämän puitepäätöksen panemiseksi täytäntöön. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin nimetä yhden tai useamman keskusviranomaisen tietojen toimittamista varten 4 artiklan mukaisesti sekä 6 artiklassa tarkoitettuihin pyyntöihin vastaamiseksi 7 artiklan mukaisesti.

2.  Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 1 kohdan mukaisesti nimetty yksi tai useampi keskusviranomainen neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle. Neuvoston pääsihteeristö ilmoittaa nämä tiedot jäsenvaltioille ja Eurojustille.

4 artikla

Tuomiojäsenvaltion velvollisuudet

▼M1

1.  Kunkin tuomiojäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikkiin sen alueella annettuihin tuomioihin liitetään tiedot tuomitun kansalaisuudesta tai kansalaisuuksista, jos kyseessä on jonkin toisen jäsenvaltion kansalainen tai kolmannen maan kansalainen. Kun tuomitun henkilön kansalaisuus ei ole tiedossa tai jos tuomittu henkilö on kansalaisuudeton, tämän on käytävä ilmi rikosrekisteristä.

▼B

2.  Keskusviranomaisen on ilmoitettava mahdollisimman pian muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisille sen alueella näiden jäsenvaltioiden kansalaisille annetuista tuomioista sellaisina kuin ne on kirjattu rikosrekisteriin.

Jos on tiedossa, että tuomittu on useamman jäsenvaltion kansalainen, asiaankuuluvat tiedot on toimitettava kullekin näistä jäsenvaltioista, myös silloin, kun tuomittu on sen jäsenvaltion kansalainen, jonka alueella hänet on tuomittu.

3.  Tuomiojäsenvaltion keskusviranomaisen on välittömästi toimitettava kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle tiedot tuomiojäsenvaltion rikosrekisteritietojen myöhemmistä muutoksista tai poistoista.

4.  Jäsenvaltion, joka on toimittanut tietoja 2 ja 3 kohdan mukaisesti, on toimitettava kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle tämän pyynnöstä yksittäisissä tapauksissa jäljennökset kyseessä olevista tuomioista ja niitä seuranneista toimenpiteistä sekä kaikki asiaan liittyvät tiedot, jotta kansalaisuusjäsenvaltio voi harkita, edellyttävätkö ne kansallisia toimenpiteitä.

5 artikla

Kansalaisuusjäsenvaltion velvollisuudet

1.  Kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaisen on säilytettävä kaikki sille 4 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla toimitetut tiedot 11 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti 7 artiklan mukaista edelleen toimittamista varten.

2.  Jos 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitettuja tietoja muutetaan tai poistetaan, vastaava muutos tai poisto on tehtävä myös kansalaisuusjäsenvaltiossa niihin tietoihin, joita säilytetään tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti 7 artiklan mukaista edelleen lähettämistä varten.

3.  Edelleen lähettämistä varten 7 artiklan mukaisesti kansalaisuusjäsenvaltio saa käyttää ainoastaan tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti päivitettyjä tietoja.

6 artikla

Pyyntö saada tuomioita koskevia tietoja

1.  Kun jäsenvaltion rikosrekisterissä olevia tietoja pyydetään henkilöön kohdistuvaa rikosasian käsittelyä varten tai mitä tahansa muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten, kyseisen jäsenvaltion keskusviranomainen voi kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti esittää toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle rikosrekisteritietoja ja niihin liittyviä tietoja koskevan pyynnön.

2.  Kun henkilö pyytää tietoja omasta rikosrekisteristään, sen jäsenvaltion keskusviranomainen, jossa pyyntö esitetään, voi kansallisen lainsäädännön mukaisesti esittää toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle rikosrekisteritietoja ja niihin liittyviä tietoja koskevan pyynnön, jos kyseinen henkilö on tai on ollut pyynnön esittäneen tai pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion asukas tai kansalainen.

▼M1

3.  Kun yhden jäsenvaltion kansalainen pyytää tietoja omasta rikosrekisteristään toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselta, tämän keskusviranomaisen on esitettävä henkilön kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle rikosrekisteritietoja ja niihin liittyviä tietoja koskeva pyyntö ja lisättävä nämä tiedot ja niihin liittyvät tiedot kyseiselle henkilölle toimitettavaan rikosrekisteriotteeseen.

▼M1

3 a.  Kun kolmannen maan kansalainen pyytää tietoja omasta rikosrekisteristään jonkin jäsenvaltion keskusviranomaiselta, kyseisen keskusviranomaisen on esitettävä vain niiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisille, joilla on tietoja kyseisen henkilön rikosrekisteristä, rikosrekisteritietoja ja niihin liittyviä tietoja koskeva pyyntö ja lisättävä nämä tiedot ja niihin liittyvät tiedot kyseiselle henkilölle toimitettavaan rikosrekisteriotteeseen.

▼B

4.  Jäsenvaltion keskusviranomaisen on toimitettava kaikki rikosrekisteristä saatavia tietoja koskevat pyyntönsä käyttäen liitteenä olevaa lomaketta.

7 artikla

Vastaaminen tuomioita koskevaan tietopyyntöön

1.  Kun kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta pyydetään 6 artiklan mukaisesti rikosrekisteritietoja rikosasian käsittelyä varten, kyseisen keskusviranomaisen on toimitettava pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle tiedot:

a) kansalaisuusjäsenvaltiossa annetut ja rikosrekisteriin kirjatut kansalliset tuomiot;

b) muissa jäsenvaltioissa annettuja tuomioita koskevat tiedot, jotka sille on toimitettu 4 artiklan mukaisesti 27 päivän huhtikuuta 2012 jälkeen, sellaisina kuin ne on säilytetty 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti;

c) muissa jäsenvaltioissa annetut rikosrekisteriin kirjatut tuomiot, joista sille on toimitettu tiedot 27 päivään huhtikuuta 2012 mennessä;

d) kolmansissa maissa annetut rikosrekisteriin kirjatut tuomiot, joista sille on toimitettu tiedot myöhemmin.

2.  Kun kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta pyydetään 6 artiklan mukaisesti rikosrekisteritietoja muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten, kyseisen keskusviranomaisen on vastattava siihen kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kansalaisuusjäsenvaltiossa annettujen tuomioiden osalta ja sellaisten kolmansien maiden antamien tuomioiden osalta, joista sille on myöhemmin toimitettu tiedot ja jotka on kirjattu sen rikosrekisteriin.

Toisessa jäsenvaltiossa annettujen tuomioiden osalta, jotka on toimitettu kansalaisuusjäsenvaltiolle, kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaisen on toimitettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle tiedot, jotka on säilytetty 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, sekä tiedot, jotka on toimitettu kyseiselle keskusviranomaiselle 27 päivään huhtikuuta 2012 mennessä ja jotka on kirjattu sen rikosrekisteriin.

Toimittaessaan tietoja 4 artiklan mukaisesti tuomiojäsenvaltion keskusviranomainen voi ilmoittaa kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle, että ensin mainitussa jäsenvaltiossa annettuja tuomioita koskevat tiedot, jotka on toimitettu viimeksi mainitulle keskusviranomaiselle, saadaan toimittaa edelleen ainoastaan rikosasiain käsittelyä varten. Tässä tapauksessa kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaisen on ilmoitettava tällaisten tuomioiden osalta pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle, mikä jäsenvaltio on toimittanut kyseiset tiedot, jotta pyynnön esittänyt jäsenvaltio voi esittää pyynnön suoraan tuomiojäsenvaltiolle tuomioita koskevien tietojen saamiseksi.

3.  Kun kolmas maa pyytää kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta rikosrekisteritietoja, kansalaisuusjäsenvaltio voi vastata pyyntöön toisen jäsenvaltion toimittamien tuomioiden osalta vain niiden rajojen puitteissa, joita sovelletaan tietojen toimittamiseen muille jäsenvaltioille 1 ja 2 kohdan säännösten mukaisesti.

▼M1

4.  Kun jäsenvaltion kansalaiselle annettuja tuomioita koskevia rikosrekisteritietoja pyydetään 6 artiklan mukaisesti muun jäsenvaltion kuin hänen kansalaisuusjäsenvaltionsa keskusviranomaiselta, pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on toimitettava tällaiset tiedot siinä laajuudessa kuin keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 13 artiklassa määrätään.

▼M1

4 a.  Kun kolmannen maan kansalaiselle annettuja tuomioita koskevia rikosrekisteritietoja pyydetään 6 artiklan mukaisesti rikosasian käsittelyä varten, pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on toimitettava tiedot, jotka koskevat pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa annettuja ja rikosrekisteriin kirjattuja tuomioita, sekä sellaiset kolmansissa maissa annettuja tuomioita koskevat tiedot, jotka on toimitettu sille ja kirjattu sen rikosrekisteriin.

Jos tällaisia tietoja pyydetään muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten, sovelletaan vastaavasti tämän artiklan 2 kohtaa.

▼B

5.  Vastaus on laadittava liitteenä olevalle lomakkeelle, johon on liitettävä luettelo tuomioista kansallisen lainsäädännön mukaisin edellytyksin.

8 artikla

Määräajat vastauksen antamiselle

1.  Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomaisen on toimitettava pyynnön esittäneen jäsenvaltion keskusviranomaiselle liitteessä olevalla lomakkeella vastaus 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun pyyntöön välittömästi ja joka tapauksessa kymmenen työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona pyyntö on vastaanotettu, kansallisen lainsäädäntönsä, kansallisten sääntöjensä tai kansallisen käytäntönsä mukaisin edellytyksin.

Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja pyynnössä tarkoitetun henkilön tunnistamiseksi, sen on välittömästi kuultava pyynnön esittänyttä jäsenvaltiota antaakseen vastauksen kymmenen työpäivän kuluessa päivästä, jona se vastaanotti lisätiedot.

▼M1

2.  Vastaus 6 artiklan 2, 3 ja 3 a kohdassa tarkoitettuun pyyntöön on toimitettava 20 työpäivän kuluessa päivästä, jona pyyntö on vastaanotettu.

▼B

9 artikla

Edellytykset henkilötietojen käyttämiselle

1.  Pyynnön esittänyt jäsenvaltio saa käyttää ►M1  7 artiklan 1, 4 ja 4 a kohdan ◄ nojalla rikosasian käsittelyä varten toimitettuja henkilötietoja ainoastaan sen rikosasian käsittelyssä, jota varten tiedot pyydettiin, liitteenä olevan lomakkeen mukaisesti.

2.  Pyynnön esittänyt jäsenvaltio saa käyttää ►M1  7 artiklan 2, 4 ja 4 a kohdan ◄ mukaisesti muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten toimitettuja henkilötietoja kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot pyydettiin, ja niissä rajoissa, jotka pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on määrittänyt liitteenä olevassa lomakkeessa.

3.  Sen estämättä, mitä edellä 1 ja 2 kohdassa säädetään, tietoja pyytänyt jäsenvaltio saa käyttää ►M1  7 artiklan 1, 2, 4 ja 4 a kohdan ◄ mukaisesti toimitettuja henkilötietoja yleistä turvallisuutta koskevan välittömän ja vakavan uhkan torjumiseksi.

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 7 artiklan 3 kohdan nojalla kolmannelle maalle toimitettuihin, toiselta jäsenvaltiolta 4 artiklan mukaisesti vastaanotettuihin henkilötietoihin sovelletaan samoja käyttörajoituksia kuin tietoja pyytäneessä jäsenvaltiossa tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti sovelletaan. Jäsenvaltioiden on täsmennettävä, että jos kolmannelle maalle on toimitettu henkilötietoja rikosasian käsittelyä varten, tämä kolmas maa voi käyttää kyseisiä tietoja ainoastaan rikosasian käsittelyä varten.

5.  Tätä artiklaa ei sovelleta henkilötietoihin, jotka jäsenvaltio on saanut tämän puitepäätöksen mukaisesti ja jotka ovat peräisin siltä itseltään.

10 artikla

Kielet

Pyynnön esittävän jäsenvaltion on laadittava 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö liitteenä olevalle lomakkeelle pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä.

Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on vastattava joko jollakin sen virallisista kielistä tai jollakin muulla sekä pyynnön esittäneen että pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion hyväksymällä kielellä.

Jäsenvaltio voi tämän puitepäätöksen tekemisen yhteydessä tai myöhemmin ilmoittaa neuvoston pääsihteeristölle, mitkä Euroopan unionin toimielinten viralliset kielet se hyväksyy. Neuvoston pääsihteeristö toimittaa nämä tiedot jäsenvaltioille.

11 artikla

▼C1

Vakiomuoto ja muut toimet tuomioita koskevan tietojenvaihdon järjestämiseksi ja helpottamiseksi

▼B

1.  Toimittaessaan tietoja 4 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tuomiojäsenvaltion keskusviranomaisen on toimitettava seuraavat:

a) tiedot, jotka on aina toimitettava, paitsi jos keskusviranomaisella ei ole kyseisiä tietoja (pakolliset tiedot):

i) tuomittua henkilöä koskevat tiedot (koko nimi, syntymäaika, syntymäpaikka (kaupunki ja valtio), sukupuoli, kansalaisuus ja – tapauksen mukaan – aikaisemmat nimet),

ii) tuomion luonteeseen liittyvät tiedot (tuomion antamispäivä, tuomioistuimen nimi, päivä, jona päätös sai lainvoiman),

iii) tuomioon johtaneeseen rikokseen liittyvät tiedot (tuomion perusteena olevan rikoksen tekopäivä, ►C1  rikoksen nimi tai oikeudellinen luokitus ◄ sekä viittaus siihen sovellettavan lain säännöksiin), ja

iv) tuomion sisältöön liittyvät tiedot, joihin kuuluvat varsinkin rangaistus ►C1  ja mahdolliset oheisseuraamukset, turvaamistoimenpiteet ja ◄ rangaistuksen toimeenpanoa muuttavat myöhemmät päätökset;

b) tiedot, jotka on toimitettava, jos ne on kirjattu rikosrekisteriin (valinnaiset tiedot):

i) tuomitun vanhempien nimet,

ii) tuomion viitenumero,

iii) rikospaikka, ja

iv) rikostuomiosta johtuvat oikeudenmenetykset;

c) tiedot, jotka on toimitettava, jos ne ovat keskusviranomaisen saatavilla (lisätiedot):

i) tuomitun henkilötunnusta tai tuomitun henkilötodistuksen tyyppi ja numero,

ii) henkilöltä otetut sormenjäljet, ja

iii) tapauksen mukaan sala- ja/tai lisänimi (-nimet), ja

▼M1

iv) kasvokuva.

▼B

Lisäksi keskusviranomainen voi toimittaa muitakin rikostuomiota koskevia tietoja, jotka on kirjattu rikosrekisteriin.

2.  Kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaisen on säilytettävä kaikki 1 kohdan a ja b alakohdassa lueteltuja seikkoja koskevat tiedot, jotka se on saanut 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti 7 artiklan mukaista edelleen lähettämistä varten. Se voi samaa tarkoitusta varten säilyttää 1 kohdan c alakohdassa ja 1 kohdan toisessa alakohdassa lueteltuja seikkoja koskevat tiedot.

▼M1

3.  Jäsenvaltioiden keskusviranomaisten on toimitettava sähköisesti käyttäen ECRISiä ja standardoitua muotoa täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettavien standardien mukaisesti seuraavat tiedot:

a) 4 artiklassa tarkoitetut tiedot;

b) 6 artiklassa tarkoitetut pyynnöt;

c) 7 artiklassa tarkoitetut vastaukset; ja

d) muut merkitykselliset tiedot.

4.  Jos 3 kohdassa tarkoitettu toimitustapa ei ole käytettävissä, jäsenvaltioiden keskusviranomaisten on toimitettava kaikki 3 kohdassa tarkoitetut tiedot millä tahansa tavalla, josta jää kirjallinen merkintä ja jonka avulla vastaanottavan jäsenvaltion keskusviranomainen pystyy toteamaan tietojen aitouden, ottaen huomioon tietojen toimittamisen turvallisuuden.

Jos 3 kohdassa tarkoitettu toimitustapa ei ole pidemmän ajanjakson aikana käytettävissä, asianomainen jäsenvaltio ilmoittaa siitä muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

5.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat tekniset muutokset käyttääkseen standardoitua muotoa toimittaakseen sähköisesti 3 kohdassa tarkoitetut kaikki tiedot muille jäsenvaltioille ECRISin kautta. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle päivämäärä, josta lähtien se voi toimittaa tietoja tällä tavoin.

▼M1

11 a artikla

Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS)

1.  Jotta rikosrekisteritietoja voitaisiin vaihtaa sähköisesti tämän puitepäätöksen mukaisesti, perustetaan hajautettu tietotekniikkajärjestelmä, joka perustuu yksittäisten jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantoihin, eli eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS). Se koostuu seuraavista osista:

a) ECRIS-viitesovellus;

b) keskusviranomaisten yhteinen viestintäinfrastruktuuri, joka tarjoaa suojatun verkon.

Jotta varmistetaan toisille jäsenvaltioille toimitettujen rikosrekisteritietojen luottamuksellisuus ja eheys, on käytettävä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä ottaen huomioon uusin teknologia, toteuttamiskustannukset ja tietojen käsittelyyn liittyvät riskit.

2.  Kaikki rikosrekisteritiedot tallennetaan yksinomaan jäsenvaltioiden hallinnoimiin tietokantoihin.

3.  Jäsenvaltioiden keskusviranomaisilla ei saa olla suoraa pääsyä toisten jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantoihin.

4.  ECRIS-viitesovellus ja rikosrekisteritietojen tallentamiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarkoitettujen tietokantojen toiminta on asianomaisen jäsenvaltion vastuulla. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2018/1726 ( 1 ) perustettu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA) tukee jäsenvaltioita sille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/816 ( 2 ). vahvistettujen tehtävien mukaisesti.

5.  Komissio vastaa yhteisen viestintäinfrastruktuurin toiminnasta. Sen on täytettävä turvallisuusvaatimukset ja vastattava täysin ECRISin tarpeita.

6.  eu-LISA vastaa ECRIS-viitesovelluksen tarjoamisesta, edelleen kehittämisestä ja ylläpidosta.

7.  Kunkin jäsenvaltion on vastattava itse omista kustannuksistaan, jotka aiheutuvat sen rikosrekisteritietokannan toteuttamisesta, hallinnoinnista, käytöstä ja ylläpidosta sekä ECRIS-viitesovelluksen asentamisesta ja käytöstä.

Komissio vastaa yhteisen viestintäinfrastruktuurin toteuttamisesta, hallinnoinnista, käytöstä, ylläpidosta ja tulevasta kehittämisestä johtuvista kustannuksista.

8.  Jäsenvaltiot, jotka käyttävät kansallista ECRIS-sovellusohjelmistoaan asetuksen (EU) 2019/8164 artiklan 4–8 kohdan mukaisesti, voivat edelleen käyttää kansallista ECRIS-sovellusohjelmistoansa ECRIS-viitesovelluksen sijaan edellyttäen, että ne täyttävät kaikki kyseisissä kohdissa säädetyt edellytykset.

11 b artikla

Täytäntöönpanosäädökset

1.  Komissio vahvistaa seuraavat seikat täytäntöönpanosäädöksillä:

a) 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu standardoitu muoto, myös siltä osin kuin on kyse tuomioon johtanutta rikosta ja tuomion sisältöä koskevista tiedoista;

b) säännöt, jotka koskevat ECRISin ja sormenjälkitietojen vaihdon teknistä toteutusta;

c) muut tekniset keinot, jotka liittyvät tuomioita koskevan tietojenvaihdon järjestämiseen ja helpottamiseen jäsenvaltioiden keskusviranomaisten välillä, mukaan lukien:

i) keinot, joilla helpotetaan välitettyjen tietojen ymmärtämistä ja konekääntämistä;

ii) keinot, joiden avulla tietoja voidaan vaihtaa sähköisesti, erityisesti käytettävät tekniset eritelmät, sekä tarvittaessa sovellettavat vaihtomenettelyt.

2.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti.

▼B

12 artikla

Suhde muihin oikeudellisiin välineisiin

1.  Jäsenvaltioiden välisten suhteiden osalta tässä puitepäätöksessä täydennetään keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 13 artiklan sekä sopimukseen liitettyjen, 17 päivänä maaliskuuta 1978 ja 8 päivänä marraskuuta 2001 tehtyjen lisäpöytäkirjojen säännöksiä sekä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyä yleissopimusta ja siihen 16 päivänä lokakuuta 2001 liitettyä pöytäkirjaa ( 3 ).

2.  Tässä puitepäätöksessä jäsenvaltiot luopuvat oikeudestaan vedota keskinäisissä suhteissaan mahdollisiin varaumiin, joita ne ovat tehneet keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 13 artiklaan.

3.  Tämä puitepäätös korvaa keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa vuonna 1959 tehdyn yleissopimuksen 22 artiklan määräykset, sellaisena kuin yleissopimus on täydennettynä siihen 17 päivänä maaliskuuta 1978 liitetyn lisäpöytäkirjan 4 artiklalla, niiden jäsenvaltioiden välisissä suhteissa, jotka ovat toteuttaneet tämän puitepäätöksen noudattamiseksi välttämättömät toimenpiteet, kuitenkin viimeistään 27 päivästä huhtikuuta 2012 alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten määräysten soveltamista jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiin suhteisiin.

4.  Päätös 2005/876/YOS kumotaan.

5.  Tämä puitepäätös ei vaikuta jäsenvaltioiden keskinäisissä kahden- tai monenvälisissä sopimuksissa olevien edullisempien säännösten soveltamiseen.

▼M1

12 a artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

▼B

13 artikla

Täytäntöönpano

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän puitepäätöksen noudattamiseksi 27 päivään huhtikuuta 2012 mennessä.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle kirjallisina ne säännökset, joilla tästä puitepäätöksestä aiheutuvat jäsenvaltioiden velvoitteet saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

3.  Näiden tietojen perusteella komissio esittää 27 päivään huhtikuuta 2015 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän puitepäätöksen soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa säädösehdotuksia.

▼M1

13 a artikla

Komission suorittama raportointi ja uudelleentarkastelu

1.  Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän puitepäätöksen soveltamisesta viimeistään 29 päivänä kesäkuuta 2023. Kertomuksessa arvioidaan missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tämän puitepäätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet, sen tekniset täytäntöönpanotoimet mukaan lukien.

2.  Kertomukseen liitetään tarvittaessa asiaa koskevia lainsäädäntöehdotuksia.

3.  Komissio julkaisee säännöllisin väliajoin ECRISin kautta tapahtuvaa rikosrekisteritietojen vaihtoa ja ECRIS-TCN:n käyttöä koskevan kertomuksen, joka perustuu erityisesti eu-LISAn ja jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2019/816 mukaisesti toimittamiin tilastotietoihin. Kertomus julkaistaan ensimmäisen kerran vuoden kuluttua 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen esittämisestä.

4.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa komission kertomuksessa on käsiteltävä erityisesti jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon tasoa, mukaan lukien kolmansien maiden kansalaisiin liittyvä tiedonvaihto, sekä pyyntöjen tarkoitukset ja niiden mukaan eritellyt määrät, mukaan lukien muuhun tarkoitukseen kuin rikosasian käsittelyä varten tehdyt pyynnöt, kuten taustatarkastukset ja asianomaisten henkilöiden tietopyynnöt omista rikosrekistereistään.

▼B

14 artikla

Voimaantulo

Tämä puitepäätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
LIITE

Jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämistä ja sisältöä koskevan neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS 6, 7, 8, 9 ja 10 artiklassa tarkoitettu lomake

Rikosrekisteritietoja koskeva pyyntö

Jäsenvaltioiden on tutustuttava menettelytapakäsikirjaan, jotta lomake tulee täytetyksi oikein.

a) Pyynnön esittävän jäsenvaltion tiedot:

Jäsenvaltio:

Keskusviranomainen (-viranomaiset):

Yhteyshenkilö:

Puhelinnumero (suuntanumeroineen):

Faksi (suuntanumeroineen):

Sähköpostiosoite:

Postiosoite:

Asiakirjan viitenumero, jos se on tiedossa:

b) Pyynnössä tarkoitetun henkilön tiedot ( *1 ):

Koko nimi (etunimet ja kaikki sukunimet):

Aikaisemmat nimet:

Tarvittaessa salanimi ja/tai lisänimi:

Sukupuoli: mies □nainen□

Kansalaisuus:

Syntymäaika: (pp/kk/vvvv):

Syntymäpaikka (kaupunki ja valtio):

Isän nimi:

Äidin nimi:

Asuinpaikka tai tiedossa oleva osoite:

Henkilötunnus tai henkilötodistuksen tyyppi ja numero:

Sormenjäljet:

Muut käytettävissä olevat tunnistustiedot:

c) Pyynnön tarkoitus:

Merkitkää rasti asianmukaiseen ruutuun

1)

rikosasian käsittely (ilmoittakaa viranomainen, jossa käsittely on vireillä, ja asian viitenumero, jos se on saatavilla) …

2)

muuta kuin rikosasian käsittelyä varten esitetty pyyntö (ilmoittakaa viranomainen, jossa käsittely on vireillä, ja asian viitenumero, jos se on saatavilla). Merkitkää rasti asianomaisiin kohtiin:

oikeusviranomaisen esittämä pyyntö …

toimivaltaisen hallintoviranomaisen pyyntö …

henkilön itsensä esittämä pyyntö saada tietoja omasta rikosrekisteristään …

Tietojen pyytämisen tarkoitus:

Pyynnön esittävä viranomainen:

Asianomainen henkilö ei anna suostumustaan näiden tietojen luovuttamiselle (jos asianomaiselta henkilöltä pyydettiin hänen suostumustaan pyynnön esittäneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti).

Yhteyshenkilö, jolta voi pyytää lisätietoja:

Nimi:

Puhelin:

Sähköpostiosoite:

Muita tietoja (esim. pyynnön kiireellisyys):

Muita tietoja (esim. pyynnön kiireellisyys):

Asianomaista henkilöä koskevat tiedot

Merkitkää rasti asianmukaiseen ruutuun

Allekirjoittanut viranomainen vahvistaa, että

asianomaisen henkilön rikosrekisterissä ei ole tietoa tuomioista;

asianomaisen henkilön rikosrekisteriin on merkitty tietoa tuomioista. Luettelo tuomioista oheisena;

asianomaisen henkilön rikosrekisteriin on merkitty muuta tietoa. Nämä tiedot oheisena (valinnainen);

asianomaisen henkilön rikosrekisteriin on merkitty tietoa tuomioista, mutta tuomion antanut jäsenvaltio on ilmoittanut, että tietoja kyseisistä tuomioista ei voida antaa edelleen muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten. Lisätietopyyntö voidaan lähettää suoraan … (ilmoittakaa tuomion antanut jäsenvaltio);

pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio ei voi lainsäädäntönsä mukaan vastata muita tarkoituksia kuin rikosasian käsittelyä varten tehtyyn pyyntöön.

Yhteyshenkilö, jolta voi pyytää lisätietoja:

Nimi:

Puhelin:

Sähköpostiosoite:

Muut tiedot (muuta kuin rikosasian käsittelyä koskevia pyyntöjä koskevat tietojen käyttörajoitukset):

Vastauslomakkeeseen liitettyjen sivujen lukumäärä:

Paikka

Aika:

Allekirjoitus ja virallinen leima (tarvittaessa):

Nimi ja asema / organisaatio:

Lähettäkää tuomioluettelo tarvittaessa muiden tietojen ohessa pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle. Lomaketta tai luetteloa ei tarvitse kääntää pyynnön esittäneen jäsenvaltion kielelle.( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1726, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta Euroopan unionin virastosta (eu-LISA) sekä asetuksen (EY) N:o 1987/ 2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 99).

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/816, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 1).

( 3 ) EYVL C 326, 21.11.2001, s. 1.

( *1 ) Henkilön tunnistamisen helpottamiseksi on annettava mahdollisimman paljon tietoja.