2008R1235 — FI — 08.07.2015 — 016.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1235/2008,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta

(EUVL L 334 12.12.2008, s. 25)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

 M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 537/2009, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2009,

  L 159

6

20.6.2009

 M2

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 471/2010, annettu 31 päivänä toukokuuta 2010,

  L 134

1

1.6.2010

 M3

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 590/2011, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2011,

  L 161

9

21.6.2011

 M4

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1084/2011, annettu 27 päivänä lokakuuta 2011,

  L 281

3

28.10.2011

►M5

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1267/2011, annettu 6 päivänä joulukuuta 2011,

  L 324

9

7.12.2011

 M6

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 126/2012, annettu 14 päivänä helmikuuta 2012,

  L 41

5

15.2.2012

►M7

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 508/2012, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2012,

  L 162

1

21.6.2012

 M8

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 751/2012, annettu 16 päivänä elokuuta 2012,

  L 222

5

18.8.2012

►M9

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 125/2013, annettu 13 päivänä helmikuuta 2013,

  L 43

1

14.2.2013

 M10

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 519/2013, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M11

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 567/2013, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2013,

  L 167

30

19.6.2013

►M12

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 586/2013, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2013,

  L 169

51

21.6.2013

►M13

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 355/2014, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2014,

  L 106

15

9.4.2014

►M14

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 442/2014, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2014,

  L 130

39

1.5.2014

►M15

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 644/2014, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014,

  L 177

42

17.6.2014

►M16

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 829/2014, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2014,

  L 228

9

31.7.2014

►M17

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1287/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014,

  L 348

1

4.12.2014

►M18

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/131, annettu 23 päivänä tammikuuta 2015,

  L 23

1

29.1.2015

►M19

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/931, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2015,

  L 151

1

18.6.2015


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EUVL L 028, 4.2.2015, s.  48 (1287/2014,)
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1235/2008,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osaltaEUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 ( 1 ) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan, 38 artiklan d alakohdan ja 40 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 ja 33 artikla sisältävät luonnonmukaisten tuotteiden tuontia koskevat yleiset säännökset. Sen varmistamiseksi, että kyseisiä säännöksiä sovelletaan asianmukaisesti ja yhdenmukaisella tavalla, olisi vahvistettava niiden soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyt.

(2)

Koska vuodesta 1992 lähtien on kertynyt huomattavasti kokemusta vastaavat takeet antavien tuotteiden tuonnista, tarkastusviranomaisille ja tarkastuslaitoksille olisi suotava suhteellisen lyhyt määräaika hakea luetteloon sisällyttämistä vastaavuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan mukaisesti. Koska luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaisten tuotteiden merkintää koskevien yhteisön sääntöjen suorasta soveltamisesta ei ole kokemuksia yhteisön alueen ulkopuolella, olisi suotava enemmän aikaa tarkastuslaitoksille ja tarkastusviranomaisille, jotka hakevat luetteloon sisällyttämistä vaatimustenmukaisuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan mukaisesti. Sen vuoksi hakemusten lähettämiselle ja tarkastelemiselle olisi suotava pidempi määräaika.

(3)

Kun tuotteet tuodaan asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan mukaisesti, asianomaisten toimijoiden olisi pystyttävä esittämään asiakirjaselvitykset. Tälle asiakirjaselvitykselle on tarpeen vahvistaa malli. Asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan mukaisesti tuoduista tuotteista olisi esitettävä tarkastussertifíkaatti. On tarpeen vahvistaa kyseisen sertifikaatin myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Lisäksi olisi vahvistettava menettely, jolla yhteisön tasolla yhteensovitetaan tietyt tarkastukset silloin, kun nämä tarkastukset koskevat kolmansista maista tuotuja, yhteisön markkinoilla luonnonmukaisina tuotteina kaupanpidettäviksi tarkoitettuja tuotteita.

(4)

Argentiina, Australia, Costa Rica, Intia, Israel, Sveitsi ja Uusi-Seelanti kuuluivat aiemmin kolmansiin maihin, joista tuotuja tuotteita voitiin pitää yhteisössä kaupan luonnonmukaisina tuotteina maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 345/2008 ( 2 ) nojalla. Komissio on tarkastellut näiden maiden tilannetta uudelleen asetuksessa (EY) N:o 834/2007 vahvistettujen perusteiden mukaisesti ottaen huomioon sovelletut tuotantosäännöt ja kokemukset, joita on saatu kyseisistä, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 1 kohdassa aiemmin luetelluista kolmansista maista peräisin olevien luonnonmukaisten tuotteiden tuonnissa. Tältä perustalta komissio on tullut siihen tulokseen, että edellytykset Argentiinan, Australian, Costa Rican, Intian, Israelin ja Uuden-Seelannin sisällyttämiseksi kolmansien maiden vastaavuusluetteloon asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti täyttyvät.

(5)

Euroopan yhteisö ja Sveitsin valaliitto ovat tehneet maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen ( 3 ), joka hyväksyttiin neuvoston ja komission päätöksellä 2002/309/EY ( 4 ). Sopimuksen liite 9 kattaa luonnonmukaisesti tuotetut maataloustuotteet ja elintarvikkeet, ja siinä määrätään, että osapuolten on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet niin, että toisen osapuolen lainsäädännön ja asetusten mukaisia luonnonmukaisia tuotteita voidaan tuoda ja saattaa markkinoille. Selkeyden vuoksi myös Sveitsi olisi sisällytettävä kolmansien maiden vastaavuusluetteloon asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(6)

Jäsenvaltioiden viranomaisille on kertynyt huomattavaa kokemusta ja asiantuntemusta luonnonmukaisten tuontituotteiden yhteisöön pääsyn sallimisessa. Tätä kokemusta olisi hyödynnettävä laadittaessa ja ylläpidettäessä luetteloita kolmansista maista, tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista, ja komission olisi pystyttävä ottamaan huomioon jäsenvaltioiden ja muiden asiantuntijoiden laatimat raportit. Asianomaiset tehtävät olisi jaettava oikeudenmukaisesti ja oikeasuhteisesti.

(7)

Olisi säädettävä siirtymätoimenpiteistä, joita sovelletaan kolmansien maiden esittämiin ja komission ennen 1 päivää tammikuuta 2009 vastaanottamiin hakemuksiin, ottaen huomioon, että asetusta (EY) N:o 834/2007 sovelletaan kyseisestä päivämäärästä alkaen.

(8)

Jottei kansainvälinen kauppa häiriintyisi ja helpotettaisiin siirtymistä asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 vahvistetuista säännöistä asetuksessa (EY) N:o 834/2007 vahvistettuihin sääntöihin, on tarpeen jatkossakin sallia jäsenvaltioiden mahdollisuus jatkaa lupien myöntämistä maahantuojille tapauskohtaisesti tuotteiden saattamiseksi yhteisön markkinoille siihen saakka, kun uusien sääntöjen toiminnan edellyttämät toimenpiteet on otettu käyttöön, erityisesti asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tarkastuslaitosten ja tarkastusviranomaisten hyväksymisen osalta. Tämä mahdollisuus olisi poistettava asteittain sitä mukaa kuin kyseisessä artiklassa tarkoitettu luettelo tarkastuslaitoksista valmistuu.

(9)

Avoimuuden lisäämiseksi ja tämän asetuksen soveltamisen varmistamiseksi olisi säädettävä sähköisestä järjestelmästä tietojen vaihtamiseksi komission, jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, tarkastuslaitosten ja tarkastusviranomaisten kesken.

(10)

Tässä asetuksessa vahvistetuilla yksityiskohtaisilla säännöillä korvataan komission asetuksessa (EY) N:o 345/2008 ja tarkastustodistusta koskevien säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan mukaisessa tuonnissa kolmansista maista 20 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 605/2008 ( 5 ) vahvistetut säännöt. Sen vuoksi on syytä kumota mainitut asetukset ja korvata ne uudella asetuksella.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:I

OSASTO

JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 ja 33 artiklassa säädettyä vaatimustenmukaisten tuotteiden ja vastaavat takeet antavien tuotteiden tuontia koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) ’tarkastussertifikaatilla’ asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua, yhden lähetyksen kattavaa tarkastussertifikaattia;

2) ’asiakirjaselvityksellä’ komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 ( 6 ) 68 artiklassa ja tämän asetuksen 6 artiklassa tarkoitettua asiakirjaa, jonka malli vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II;

3) ’lähetyksellä’ samaan tai useampaan yhdistetyn nimikkeistön koodiin kuuluvaa tuotemäärää, jolle on annettu yksi ainoa tarkastussertifikaatti, joka lähetetään samalla kuljetusvälineellä ja joka tuodaan samasta kolmannesta maasta;

4) ’ensimmäisellä vastaanottajalla’ asetuksen (EY) N:o 889/2008 2 artiklan d alakohdassa määriteltyä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä;

5) ’lähetyksen tarkastamisella’ jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten tekemää tarkastussertifikaatin tarkastusta tämän asetuksen 13 artiklan noudattamisen varmistamiseksi ja, jos nämä viranomaiset katsovat aiheelliseksi, itse tuotteiden tarkastusta asetuksen (EY) N:o 834/2007, asetuksen (EY) N:o 889/2008 ja tämän asetuksen vaatimusten osalta;

6) ’jäsenvaltioiden asianomaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden nimeämiä tulliviranomaisia tai muita viranomaisia;

7) ’arviointikertomuksella’ asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 2 kohdassa ja 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua arviointikertomusta, jonka on laatinut ISO-standardin 17011 vaatimukset täyttävä riippumaton kolmas osapuoli tai asianomainen toimivaltainen viranomainen ja joka sisältää tiedot asiakirjojen tarkastelusta, myös tämän asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa ja 11 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista kuvauksista, toimitiloissa tehdyistä tarkastuksista, mukaan lukien kriittisistä kohteista, ja asianomaisissa kolmansissa maissa suoritetusta riskeihin painottuneesta todistajien kuulemisesta.II

OSASTO

VAATIMUSTENMUKAISTEN TUOTTEIDEN TUONTI1

LUKU

Luettelo vaatimustenmukaisuustarkoituksessa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista

3 artikla

Vaatimustenmukaisuustarkoituksessa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista tehtävän luettelon laatiminen ja sisältö

1.  Komissio laatii luettelon tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista, jotka on hyväksytty vaatimustenmukaisuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Luettelo julkaistaan tämän asetuksen liitteessä I. Menettelyt luettelon laatimiseksi ja muuttamiseksi vahvistetaan tämän asetuksen 4, 16 ja 17 artiklassa. Luettelo julkaistaan internetissä tämän asetuksen 16 artiklan 4 kohdan ja 17 artiklan mukaisesti.

2.  Luettelo sisältää kustakin tarkastuslaitoksesta tai tarkastusviranomaisesta kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella voidaan tarkastaa, onko yhteisön markkinoille saatetut tuotteet tarkastanut asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytty tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen, ja erityisesti seuraavat tiedot:

a) tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen nimi ja osoite, myös sähköposti- ja internetosoitteet ja tunnusnumero;

b) asianomaiset kolmannet maat, joista tuotteet ovat peräisin;

c) asianomaiset tuoteluokat kunkin kolmannen maan osalta;

d) luetteloon sisällyttämisen kesto;

e) internetosoite, jossa on saatavilla luettelo tarkastusjärjestelmän soveltamisalaan kuuluvista toimijoista, mukaan lukien toimijoiden sertifiointiasema ja asianomaiset tuoteluokat, sekä toimijat ja tuotteet, joiden sertifiointi on keskeytetty tai lakkautettu.

4 artikla

Hakumenettely vaatimustenmukaisuustarkoituksessa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista tehtävään luetteloon sisällyttämiseksi

▼M19

1.  Sen jälkeen, kun komissio on vastaanottanut asianomaisen tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen edustajalta luetteloon sisällyttämistä koskevan hakemuksen, joka on komission 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti saataville asettaman mallihakemuksen mukainen, se harkitsee, hyväksyykö ja sisällyttääkö se tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen 3 artiklassa säädettyyn luetteloon. Ensimmäisen luettelon laatimisessa otetaan huomioon ainoastaan täydelliset hakemukset, jotka on vastaanotettu ennen 31 päivää lokakuuta 2016.

▼B

2.  Hakemuksen voivat esittää yhteisöön tai kolmanteen maahan sijoittautuneet tarkastuslaitokset tai tarkastusviranomaiset.

3.  Hakemuksen on koostuttava teknisestä asiakirjasta, jonka on sisällettävä kaikki tiedot, joita komissio tarvitsee varmistaakseen, että asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät kaikkien yhteisöön vietäviksi tarkoitettujen luonnonmukaisten tuotteiden osalta, eli:

a) yleiskatsaus tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen toiminnasta asianomaisessa kolmannessa maassa tai asianomaisissa kolmansissa maissa, mukaan lukien arvio asianomaisten toimijoiden määrästä ja niiden maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden odotetusta luonteesta ja määristä, jotka ovat peräisin asianomaisesta kolmannesta maasta tai asianomaisista kolmansista maista ja tarkoitettu vietäviksi yhteisöön asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen sääntöjen nojalla;

b) yksityiskohtainen kuvaus siitä, kuinka asetuksen (EY) N:o 834/2007 II, III ja IV osasto ja asetuksen (EY) N:o 889/2008 säännökset on pantu täytäntöön asianomaisessa kolmannessa maassa tai kussakin asianomaisista kolmansista maista;

c) jäljennös asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 2 kohdan neljännessä alakohdassa vahvistetusta arviointikertomuksesta, jossa:

i) todistetaan, että tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen kyky täyttää asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetut edellytykset on arvioitu riittävällä tavalla;

ii) annetaan takeet asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 2, 3, 5, 6 ja 12 kohdassa tarkoitetuista tekijöistä;

iii) vakuutetaan, että tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen noudattaa asetuksen (EY) N:o 889/2008 IV osastossa vahvistettuja tarkastusvaatimuksia ja varotoimenpiteitä; ja

iv) vahvistetaan, että tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen on tosiasiallisesti täyttänyt tarkastustehtävänsä näiden edellytysten ja vaatimusten mukaisesti;

d) todisteet siitä, että tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen on ilmoittanut toiminnastaan asianomaisen kolmannen maan viranomaisille, ja sen sitoumus noudattaa asianomaisen kolmannen maan viranomaisten sille asettamia oikeudellisia vaatimuksia;

e) internetosoite, jossa on luettelo tarkastusjärjestelmän soveltamisalaan kuuluvista toimijoista, ja yhteyspiste, josta saa tiedot toimijoiden sertifiointiasemasta ja asianomaisista tuoteluokista sekä toimijoista ja tuotteista, joiden sertifiointi on keskeytetty tai lakkautettu;

f) sitoumus noudattaa tämän asetuksen 5 artiklan säännöksiä;

g) muut mahdolliset tarkastuslaitoksen, tarkastusviranomaisen tai komission tärkeäksi katsomat tiedot.

4.  Tarkastellessaan tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen luetteloon sisällyttämistä koskevaa hakemusta ja milloin tahansa luetteloon sisällyttämisen jälkeen komissio voi pyytää lisätietoja, mukaan lukien riippumattomien asiantuntijoiden paikalla tehdystä tarkastuksesta laatiman yhden tai useamman raportin esittäminen. Lisäksi komissio voi riskiarvioinnin perusteella ja sääntöjenvastaisuuksia epäiltäessä pyytää nimeämiään asiantuntijoita tekemään tarkastuksen paikalla.

5.  Komissio arvioi, ovatko 3 kohdassa tarkoitettu tekninen asiakirja ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot tyydyttäviä, ja se voi sen jälkeen päättää hyväksyä tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen ja sisällyttää sen luetteloon. Päätös tehdään asetuksen (EY) N:o 834/2007 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5 artikla

Vaatimustenmukaisuustarkoituksessa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista tehdyn luettelon hallinnointi ja tarkistaminen

1.  Tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen voi olla sisällytettynä 3 artiklassa tarkoitettuun luetteloon ainoastaan, kun se täyttää seuraavat velvoitteet:

a) jos sen jälkeen, kun tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen on sisällytetty luetteloon, tehdään muutoksia tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen soveltamiin toimenpiteisiin, tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen on ilmoitettava asiasta komissiolle; komissiolle on myös esitettävä pyyntö, jos halutaan muuttaa 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tarkastuslaitosta tai tarkastusviranomaista koskevia tietoja;

b) luetteloon sisällytetyn tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen on pidettävä saatavilla ja ilmoitettava ensimmäisestä pyynnöstä kaikki sen kolmannessa maassa toteuttamaan tarkastustoimintaan liittyvät tiedot; sen on sallittava komission nimeämille asiantuntijoille pääsy toimitiloihinsa ja laitoksiinsa;

c) viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä maaliskuuta tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen on toimitettava komissiolle suppea vuosikertomus; vuosikertomuksessa on päivitettävä 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun teknisen asiakirjan tiedot; siinä on erityisesti kuvattava tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen kolmansissa maissa edellisen vuoden aikana toteuttamia tarkastustoimia, saavutettuja tuloksia, havaittuja sääntöjenvastaisuuksia ja rikkomisia sekä toteutettuja korjaavia toimenpiteitä. Sen on lisäksi sisällettävä viimeisin arviointikertomus tai tällaisen kertomuksen päivitetty versio, jonka on sisällettävä tulokset säännöllisesti paikalla suoritetuista arvioinneista, valvonnasta ja monivuotisesta uudelleenarvioinnista asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Komissio voi pyytää muita tarpeelliseksi katsottuja tietoja;

d) saatujen tietojen perusteella komissio voi milloin tahansa muuttaa tarkastuslaitosta tai tarkastusviranomaista koskevia eritelmiä ja keskeyttää kyseisen laitoksen tai viranomaisen sisällyttämisen 3 artiklassa tarkoitettuun luetteloon; samanlainen päätös voidaan myös tehdä, jos tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen ei ole toimittanut vaadittuja tietoja tai jos se ei ole suostunut paikalla tehtävään tarkastukseen;

e) tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen on asetettava asianomaisten osapuolten saataville internetsivustolle säännöllisesti päivitettävä luettelo luonnonmukaisiksi sertifioiduista toimijoista ja tuotteista.

2.  Jos tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen ei toimita 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua vuosikertomusta, ei pidä saatavilla tai toimita kaikkia tekniseen asiakirjaansa, tarkastusjärjestelmäänsä tai luonnonmukaisiksi sertifioiduista toimijoista ja tuotteista laadittuun, päivitettyyn luetteloon liittyviä tietoja tai ei suostu paikalla tehtävään tarkastukseen komission pyynnöstä ajanjaksona, jonka komissio määrittää ongelman vakavuuden mukaan ja joka ei tavallisesti voi olla alle 30 päivää, kyseinen tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen voidaan poistaa tarkastuslaitosten ja tarkastusviranomaisten luettelosta asetuksen (EY) N:o 834/2007 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Jos tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen ei toteuta tarkoituksenmukaisia ja oikea-aikaisia korjaavia toimia, komissio poistaa sen luettelosta viipymättä.2

LUKU

Vaatimustenmukaisten tuotteiden tuonnissa vaadittu asiakirjaselvitys

6 artikla

Asiakirjaselvitys

1.  Asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu, vaatimustenmukaisten tuotteiden tuonnissa vaadittu asiakirjaselvitys on tämän asetuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti laadittava tämän asetuksen liitteessä II vahvistetun mallin mukaisesti, ja sen on sisällettävä vähintään kaikki mallissa esitetyt osat.

2.  Alkuperäisen asiakirjaselvityksen laatijan on oltava tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen, joka on hyväksytty kyseisen asiakirjan antajaksi 4 artiklassa tarkoitetulla päätöksellä.

3.  Asiakirjaselvityksen antavan viranomaisen tai laitoksen on noudatettava 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettuja sääntöjä sekä sääntöjä, jotka esitetään mallissa, täyttöohjeissa ja suuntaviivoissa, jotka komissio asettaa saataville 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, asiakirjojen sähköisen vaihdon mahdollistavan tietojärjestelmän avulla.III

OSASTO

VASTAAVAT TAKEET ANTAVIEN TUOTTEIDEN TUONTI1

LUKU

Luettelo hyväksytyistä kolmansista maista

7 artikla

Kolmansista maista tehtävän luettelon laatiminen ja sisältö

1.  Komissio laatii hyväksyttyjen kolmansien maiden luettelon asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Hyväksyttyjen maiden luettelo vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä III. Menettelyt luettelon laatimiseksi ja muuttamiseksi vahvistetaan tämän asetuksen 8 ja 16 artiklassa. Luettelon muutokset julkaistaan internetissä tämän asetuksen 16 artiklan 4 kohdan ja 17 artiklan mukaisesti.

2.  Luettelo sisältää kustakin kolmannesta maasta kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella voidaan tarkastaa, onko yhteisön markkinoille saatettuihin tuotteisiin sovellettu asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyä kolmannen maan tarkastusjärjestelmää, ja erityisesti seuraavat tiedot:

a) asianomaiset tuoteluokat;

b) tuotteiden alkuperä;

c) viittaus kolmannessa maassa sovellettuihin tuotantostandardeihin;

d) tarkastusjärjestelmästä kolmannessa maassa vastaava toimivaltainen viranomainen ja sen osoite, myös sähköposti- ja internetosoitteet;

▼M7

e) d alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tarkastusviranomaisen tai hyväksymien tarkastusviranomaisten tai hyväksymän tarkastuslaitoksen tai hyväksymien tarkastuslaitosten nimet ja internetosoitteet;

f) sellaisen viranomaisen tai sellaisten viranomaisten tai sellaisen tarkastuslaitoksen tai sellaisten tarkastuslaitosten, joka tai jotka vastaavat kolmannessa maassa sertifikaattien myöntämisestä unioniin vientiä varten, nimet, internetosoitteet ja tunnusnumerot;

▼B

g) luetteloon sisällyttämisen kesto.

8 artikla

Hakumenettely kolmansista maista tehtävään luetteloon sisällyttämiseksi

▼M14

1.  Sen jälkeen, kun komissio on vastaanottanut asianomaisen kolmannen maan edustajalta hakemuksen maan sisällyttämiseksi 7 artiklassa säädettyyn luetteloon, se harkitsee, sisällytetäänkö kolmas maa luetteloon, edellyttäen että kyseinen hakemus on jätetty ennen 1 päivää heinäkuuta 2014.

▼B

2.  Komissio harkitsee luetteloon sisällyttämistä koskevaa hakemusta ainoastaan, jos se täyttää seuraavat ennakkoedellytykset.

Luetteloon sisällyttämistä koskevan hakemuksen on koostuttava teknisestä asiakirjasta, jonka on sisällettävä kaikki tiedot, joita komissio tarvitsee varmistaakseen, että asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät yhteisöön vietäviksi tarkoitettujen tuotteiden osalta, eli:

a) yleiset tiedot luonnonmukaisen tuotannon kehittymisestä asianomaisessa kolmannessa maassa, tuotetut tuotteet, viljelyala, tuotantoalueet, tuottajien määrä, elintarvikkeiden jalostus;

b) arvio yhteisöön vietäviksi tarkoitettujen luonnonmukaisten maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden odotetusta luonteesta ja määristä;

c) kolmannessa maassa sovelletut tuotantostandardit ja arvio siitä, vastaavatko ne yhteisössä sovellettuja standardeja;

d) kolmannessa maassa sovellettu tarkastusjärjestelmä, mukaan lukien toimivaltaisten viranomaisten kolmannessa maassa toteuttamat seuranta- ja valvontatoimet, ja arvio sen vastaavasta tehokkuudesta verrattuna yhteisössä sovellettuun tarkastusjärjestelmään;

e) internetosoite tai muu osoite, jossa on luettelo tarkastusjärjestelmän soveltamisalaan kuuluvista toimijoista, ja yhteyspiste, josta saa tiedot toimijoiden sertifiointiasemasta ja asianomaisista tuoteluokista;

f) tiedot, joita kolmas maa ehdottaa sisällytettäviksi 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon;

g) sitoumus noudattaa 9 artiklan säännöksiä;

h) muut mahdolliset kolmannen maan tai komission tärkeäksi katsomat tiedot.

3.  Tarkastellessaan hyväksyttyjen kolmansien maiden luetteloon sisällyttämistä koskevaa hakemusta ja milloin tahansa luetteloon sisällyttämisen jälkeen komissio voi pyytää lisätietoja, mukaan lukien riippumattomien asiantuntijoiden paikalla tehdystä tarkastuksesta laatiman yhden tai useamman raportin esittäminen. Lisäksi komissio voi riskiarvioinnin perusteella ja sääntöjenvastaisuuksia epäiltäessä pyytää nimeämiään asiantuntijoita tekemään tarkastuksen paikalla.

▼M9

Komissio voi pyytää muiden asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen kolmansien maiden asiantuntijoita osallistumaan tarkkailijoina paikalla tehtävään tarkastukseen.

▼M7

4.  Komissio arvioi, ovatko 2 kohdassa tarkoitettu tekninen asiakirja ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot tyydyttäviä, ja se voi sen jälkeen päättää hyväksyä kolmannen maan ja sisällyttää sen luetteloon kolmen vuoden ajaksi. Komissio voi päättää jatkaa kolmannen maan luetteloon sisällyttämistä kyseisen kolmen vuoden ajanjakson jälkeen, jos se katsoo asetuksessa (EY) N:o 834/2007 ja tässä asetuksessa vahvistettujen edellytysten edelleen täyttyvän.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut päätökset tehdään asetuksen (EY) N:o 834/2007 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

▼B

9 artikla

Kolmansista maista tehdyn luettelon hallinnointi ja tarkistaminen

1.  Komissio arvioi luetteloon sisällyttämistä koskevaa hakemusta ainoastaan, jos asianomainen kolmas maa sitoutuu hyväksymään seuraavat edellytykset:

a) jos sen jälkeen, kun kolmas maa on sisällytetty luetteloon, tehdään muutoksia kolmannessa maassa voimassa oleviin toimenpiteisiin tai niiden soveltamiseen taikka erityisesti kolmannen maan tarkastusjärjestelmään, kolmannen maan on ilmoitettava tästä komissiolle; komissiolle on myös esitettävä pyyntö, jos halutaan muuttaa 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kolmatta maata koskevia tietoja;

b) asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa on päivitettävä tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun teknisen asiakirjan tiedot; siinä on erityisesti kuvattava toimivaltaisen viranomaisen kolmannessa maassa toteuttamia seuranta- ja valvontatoimia, saavutettuja tuloksia ja toteutettuja korjaavia toimenpiteitä;

c) saatujen tietojen perusteella komissio voi milloin tahansa muuttaa kolmatta maata koskevia eritelmiä ja keskeyttää kyseisen maan sisällyttämisen 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon; samanlainen päätös voidaan myös tehdä, jos kolmas maa ei ole toimittanut vaadittuja tietoja tai jos se ei ole suostunut paikalla tehtävään tarkastukseen.

2.  Jos kolmas maa ei toimita asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua vuosikertomusta, ei pidä saatavilla tai toimita kaikkia tekniseen asiakirjaansa tai tarkastusjärjestelmäänsä liittyviä tietoja tai ei suostu paikalla tehtävään tarkastukseen komission pyynnöstä ajanjaksona, jonka komissio määrittää ongelman vakavuuden mukaan ja joka ei tavallisesti voi olla alle 30 päivää, kyseinen kolmas maa voidaan poistaa luettelosta asetuksen (EY) N:o 834/2007 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.2

LUKU

Luettelo vastaavuustarkoituksessa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista

10 artikla

Vastaavuustarkoituksessa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista tehtävän luettelon laatiminen ja sisältö

1.  Komissio laatii luettelon tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista, jotka on hyväksytty vastaavuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Luettelo julkaistaan tämän asetuksen liitteessä IV. Menettelyt luettelon laatimiseksi ja muuttamiseksi vahvistetaan tämän asetuksen 11, 16 ja 17 artiklassa. Luettelo julkaistaan internetissä tämän asetuksen 16 artiklan 4 kohdan ja 17 artiklan mukaisesti.

2.  Luettelo sisältää kustakin tarkastuslaitoksesta tai tarkastusviranomaisesta kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella voidaan tarkastaa, onko yhteisön markkinoille saatetut tuotteet tarkastanut asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytty tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen, ja erityisesti seuraavat tiedot:

a) tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen nimi, osoite ja tunnusnumero, ja tapauksen mukaan myös sen sähköposti- ja internetosoitteet;

b) kolmannet maat, joita ei luetella 7 artiklassa säädetyssä luettelossa ja joista tuotteet ovat peräisin;

c) asianomaiset tuoteluokat kunkin kolmannen maan osalta;

d) luetteloon sisällyttämisen kesto; ja

▼M12

e) internetsivusto, jossa on päivitetty luettelo tarkastusjärjestelmän soveltamisalaan kuuluvista toimijoista ja josta saa tiedot toimijoiden sertifiointiasemasta ja asianomaisista tuoteluokista, ja yhteyspiste, josta saa tiedot toimijoista ja tuotteista, joiden sertifiointi on keskeytetty tai lakkautettu; ja

▼M12

f) internetsivusto, jossa on saatavilla täydellinen esitys tuotantomenetelmästä ja tarkastustoimenpiteistä, joita kolmannen maan tarkastuslaitos tai -viranomainen soveltaa.

▼B

3.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdan b alakohdassa säädetään, tuotteet, jotka ovat peräisin niistä kolmansista maista, joihin viitataan 7 artiklassa tarkoitetussa hyväksyttyjen kolmansien maiden luettelossa ja jotka kuuluvat luokkaan, jota ei tarkoiteta kyseisessä luettelossa, voidaan sisällyttää tässä artiklassa tarkoitettuun luetteloon.

11 artikla

Hakumenettely vastaavuustarkoituksessa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista tehtävään luetteloon sisällyttämiseksi

▼M19

1.  Sen jälkeen, kun komissio on vastaanottanut asianomaisen tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen edustajalta luetteloon sisällyttämistä koskevan hakemuksen, joka on komission 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti saataville asettaman mallihakemuksen mukainen, se harkitsee, sisällyttääkö se tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen 10 artiklassa säädettyyn luetteloon. Ainoastaan täydelliset hakemukset otetaan huomioon luettelon päivittämiseksi.

▼B

2.  Hakemuksen voivat esittää yhteisöön tai kolmanteen maahan sijoittautuneet tarkastuslaitokset tai tarkastusviranomaiset.

3.  Luetteloon sisällyttämistä koskevan hakemuksen on koostuttava teknisestä asiakirjasta, jonka on sisällettävä kaikki tiedot, joita komissio tarvitsee varmistaakseen, että asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät yhteisöön vietäviksi tarkoitettujen tuotteiden osalta, eli:

a) yleiskatsaus tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen toiminnasta asianomaisessa kolmannessa maassa tai asianomaisissa kolmansissa maissa, mukaan lukien arvio asianomaisten toimijoiden määrästä ja niiden maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden odotetusta luonteesta ja määristä, jotka on tarkoitettu vietäviksi yhteisöön asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 ja 3 kohdassa vahvistettujen sääntöjen nojalla;

b) kuvaus kolmansissa maissa sovelletuista tuotantostandardeista ja tarkastustoimenpiteistä, mukaan lukien arvio siitä, vastaavatko nämä standardit ja toimenpiteet asetuksen (EY) N:o 834/2007 III, IV ja V osastoa ja asetuksessa (EY) N:o 889/2008 vahvistettuja asiaan liittyviä täytäntöönpanosääntöjä;

c) jäljennös asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan neljännessä alakohdassa vahvistetusta arviointikertomuksesta, jossa:

i) todistetaan, että tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen kyky täyttää asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 ja 3 kohdassa vahvistetut edellytykset on arvioitu riittävällä tavalla;

ii) vahvistetaan, että tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen on tosiasiallisesti täyttänyt tarkastustehtävänsä näiden edellytysten mukaisesti; ja

iii) osoitetaan ja vahvistetaan tämän kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tuotantostandardien ja tarkastustoimenpiteiden vastaavuus;

d) todisteet siitä, että tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen on ilmoittanut toiminnastaan kunkin asianomaisen kolmannen maan viranomaisille, ja sen sitoumus noudattaa kunkin asianomaisen kolmannen maan viranomaisten sille asettamia oikeudellisia vaatimuksia;

e) internetosoite, jossa on luettelo tarkastusjärjestelmän soveltamisalaan kuuluvista toimijoista, ja yhteyspiste, josta saa tiedot toimijoiden sertifiointiasemasta ja asianomaisista tuoteluokista sekä toimijoista ja tuotteista, joiden sertifiointi on keskeytetty tai lakkautettu;

f) sitoumus noudattaa 12 artiklan säännöksiä;

g) muut mahdolliset tarkastuslaitoksen, tarkastusviranomaisen tai komission tärkeäksi katsomat tiedot.

4.  Tarkastellessaan tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen luetteloon sisällyttämistä koskevaa hakemusta ja milloin tahansa luetteloon sisällyttämisen jälkeen komissio voi pyytää lisätietoja, mukaan lukien riippumattoman asiantuntijan paikalla tehdystä tarkastuksesta laatiman yhden tai useamman raportin esittäminen. Lisäksi komissio voi riskiarvioinnin perusteella ja sääntöjenvastaisuuksia epäiltäessä pyytää nimeämiään asiantuntijoita tekemään tarkastuksen paikalla.

5.  Komissio arvioi, ovatko 2 kohdassa tarkoitettu tekninen asiakirja ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot tyydyttäviä, ja se voi sen jälkeen päättää hyväksyä tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen ja sisällyttää sen luetteloon. Päätös tehdään asetuksen (EY) N:o 834/2007 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

12 artikla

Vastaavuustarkoituksessa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista tehdyn luettelon hallinnointi ja tarkistaminen

1.  Tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen voi olla sisällytettynä 10 artiklassa tarkoitettuun luetteloon ainoastaan, kun se täyttää seuraavat velvoitteet:

a) jos sen jälkeen, kun tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen on sisällytetty luetteloon, tehdään muutoksia tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen soveltamiin toimenpiteisiin, tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen on ilmoitettava asiasta komissiolle; komissiolle on myös esitettävä pyyntö, jos halutaan muuttaa 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tarkastuslaitosta tai tarkastusviranomaista koskevia tietoja;

b) viimeistään kunkin vuoden ►M12  28 päivänä helmikuuta ◄ tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen on toimitettava komissiolle suppea vuosikertomus. Vuosikertomuksessa on päivitettävä 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun teknisen asiakirjan tiedot. Siinä on erityisesti kuvattava tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen kolmansissa maissa edellisen vuoden aikana toteuttamia tarkastustoimia, saavutettuja tuloksia, havaittuja sääntöjenvastaisuuksia ja rikkomisia sekä toteutettuja korjaavia toimenpiteitä. Sen on lisäksi sisällettävä viimeisin arviointikertomus tai tällaisen kertomuksen päivitetty versio, jonka on sisällettävä tulokset säännöllisesti paikalla suoritetuista arvioinneista, valvonnasta ja monivuotisesta uudelleenarvioinnista asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Komissio voi pyytää muita tarpeelliseksi katsottuja tietoja;

c) saatujen tietojen perusteella komissio voi milloin tahansa muuttaa tarkastuslaitosta tai tarkastusviranomaista koskevia eritelmiä ja keskeyttää kyseisen laitoksen tai viranomaisen sisällyttämisen 10 artiklassa tarkoitettuun luetteloon; samanlainen päätös voidaan myös tehdä, jos tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen ei ole toimittanut vaadittuja tietoja tai jos se ei ole suostunut paikalla tehtävään tarkastukseen;

d) tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen on sähköisin keinoin asetettava asianomaisten osapuolten saataville säännöllisesti päivitettävä luettelo toimijoista ja luonnonmukaisiksi sertifioiduista tuotteista.

▼M5

2.  Tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen taikka kyseiseen tarkastuslaitokseen tai tarkastusviranomaiseen liittyvä viittaus tiettyyn tuoteluokkaan tai tiettyyn kolmanteen maahan voidaan poistaa tämän asetuksen 10 artiklassa tarkoitetusta luettelosta asetuksen (EY) N:o 834/2007 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen seuraavissa tapauksissa:

a) komissio ei ole saanut 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vuosikertomusta viimeistään ►M12  28 päivänä helmikuuta ◄ ;

b) tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen ei ole ilmoittanut komissiolle riittävän ajoissa tekniseen asiakirjaansa tehdyistä muutoksista;

c) tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen ei ole toimittanut komissiolle tietoja sääntöjenvastaisuuksien tutkimisen aikana;

d) tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen ei ole toteuttanut havaittujen sääntöjenvastaisuuksien ja rikkomisten johdosta asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä;

e) tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen ei suostu paikalla tehtävään tarkastukseen komission pyynnöstä tai paikalla tehtävän tarkastuksen tulos on kielteinen tarkastustoimenpiteiden järjestelmällisten puutteiden vuoksi;

f) mikä tahansa muu tilanne, jossa kuluttaja on vaarassa saada harhaanjohtavan kuvan tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen sertifioimien tuotteiden todellisesta luonteesta.

Jos tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen ei toteuta komission pyynnöstä tarkoituksenmukaisia ja oikea-aikaisia korjaavia toimia määräajassa, jonka komissio vahvistaa ongelman vakavuuden perusteella ja joka yleensä on vähintään 30 päivää, komissio poistaa sen luettelosta viipymättä asetuksen (EY) N:o 834/2007 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Päätös luettelosta poistamisesta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Komissio saattaa asianmukaisia teknisiä keinoja käyttäen muutetun luettelon yleisön saataville mahdollisimman pian muun muassa julkaisemalla sen internetissä.

▼B3

LUKU

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan mukaisesti tuotujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen

13 artikla

Tarkastussertifikaatti

1.  Asetuksen (EY) N:o 834/2007 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksen, joka tuodaan mainitun asetuksen 33 artiklan mukaisesti, luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää

a) alkuperäisen tarkastussertifikaatin esittämistä jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle; ja

b) jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen lähetykselle suorittamaa tarkastusta ja tarkastussertifikaatin vahvistamista tämän artiklan 8 kohdan mukaisesti.

2.  Alkuperäinen tarkastussertifikaatti on laadittava 17 artiklan 2 kohdan ja tämän artiklan 3–7 kohdan mukaisesti noudattaen liitteessä V vahvistettua mallia ja täyttöohjeita. Komissio asettaa mallin täyttöohjeet ja 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut suuntaviivat saataville 17 artiklassa tarkoitetun asiakirjojen sähköisen vaihdon mahdollistavan tietojärjestelmän avulla.

3.  Jotta tarkastussertifikaatti hyväksyttäisiin, sen myöntäjän on oltava:

a) 8 artiklan 4 kohdan nojalla hyväksytyssä kolmannessa maassa sijaitseva 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tarkastusviranomainen tai tarkastuslaitos, joka on hyväksytty myöntämään tarkastussertifikaatteja; tai

b) 11 artiklan 5 kohdan nojalla hyväksytty tarkastusviranomainen tai tarkastuslaitos, joka on sisällytetty luetteloon asianomaisen kolmannen maan osalta.

4.  Tarkastussertifikaatin myöntävä viranomainen tai laitos voi myöntää tarkastussertifikaatin ja varustaa sen 15 kohdan vahvistusmerkinnällä ainoastaan sen jälkeen, kun

a) se on tehnyt asiakirjatarkastuksen kaikkien asianomaisten tarkastusasiakirjojen perusteella, mukaan lukien erityisesti asianomaisten tuotteiden tuotantosuunnitelma, kuljetusasiakirjat ja kaupalliset asiakirjat;

b) se on joko tehnyt lähetykselle fyysisen tarkastuksen tai saanut viejältä nimenomaisen ilmoituksen, jonka mukaan asianomainen lähetys on tuotettu ja/tai valmistettu asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan mukaisesti; sen on tehtävä tämän ilmoituksen uskottavuuden todentamiseksi riskeihin painottunut tarkastus; ja

▼M9

c) se on varmistanut asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen tarkastuslaitosten osalta, että sertifikaatin kattamat tuotteet ja, kun kyseessä ovat elintarvikkeiksi ja rehuiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet, kaikki tällaisten tuotteiden luonnonmukaiset ainesosat ovat mainitun asetuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyn kolmannen maan tarkastusviranomaisen tai -laitoksen tai mainitun asetuksen 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytyn tarkastusviranomaisen tai -laitoksen sertifioimia tai että ne ovat tuotettuja ja sertifioituja unionissa mainitun asetuksen mukaisesti. Sen on komission tai jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä viipymättä toimitettava luettelo kaikista luonnonmukaisen tuotantoketjun toimijoista sekä toimivaltaisista viranomaisista tai tarkastuslaitoksista, joiden valvonnassa kyseiset toimijat harjoittavat toimintaansa.

▼B

Sen on lisäksi annettava kaikille myönnetyille sertifikaateille sarjanumero ja pidettävä aikajärjestyksessä rekisteriä myönnetyistä sertifikaateista.

5.  Tarkastussertifikaatti on laadittava jollakin yhteisön virallisista kielistä ja täytettävä leimoja ja allekirjoituksia lukuun ottamatta joko kokonaan suuraakkosin tai kokonaan konekirjoituksella.

Tarkastussertifikaatti laaditaan jollakin määräjäsenvaltion virallisista kielistä. Tarvittaessa jäsenvaltioiden asianomaiset viranomaiset voivat pyytää tarkastussertifikaatista käännöksen jollekin kyseisen maan virallisista kielistä.

Vahvistamattomat muutokset tai poistot mitätöivät sertifikaatin.

6.  Tarkastussertifikaatti on laadittava yhtenä alkuperäiskappaleena.

Lähetyksen ensimmäinen vastaanottaja tai tarvittaessa maahantuoja voi tehdä sertifikaatista jäljennöksen tiedottaakseen asiasta tarkastusviranomaisille tai tarkastuslaitoksille asetuksen (EY) N:o 889/2008 83 artiklan mukaisesti. Kaikkiin tällaisiin jäljennöksiin on painettava tai leimattava merkintä ’JÄLJENNÖS’ tai ’KAKSOISKAPPALE’.

7.  Jos tuotteita tuodaan tämän asetuksen 19 artiklassa säädettyjen siirtymäsäännösten nojalla, sovelletaan seuraavaa:

a) kun 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tarkastussertifikaatti esitetään 1 kohdan mukaisesti, sertifikaatin 16 kohdassa on oltava sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ilmoitus, joka myönsi luvan 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen;

b) luvan myöntäneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa siirtää toimivallan täyttää tarkastussertifikaatin 16 kohta tarkastusviranomaiselle tai tarkastuslaitokselle, joka valvoo maahantuojaa asetuksen (EY) N:o 834/2007 V osastossa vahvistettujen tarkastustoimenpiteiden mukaisesti, tai viranomaisille, jotka on määritelty jäsenvaltion asianomaisiksi viranomaisiksi;

c) sertifikaatin 16 kohtaa ei tarvitse täyttää, jos

i) maahantuoja esittää alkuperäisen asiakirjan, jonka on antanut tämän asetuksen 19 artiklan mukaisen luvan myöntäneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ja joka osoittaa, että lähetyksellä on tällainen lupa; tai

ii) 19 artiklassa tarkoitetun luvan myöntänyt jäsenvaltion viranomainen on antanut lähetyksen tarkastuksesta vastaavalle viranomaiselle suoraan riittävät todisteet siitä, että lähetyksellä on tällainen lupa; tämä tiedon suoraa toimittamista koskeva menettely on vapaaehtoinen luvan myöntäneelle jäsenvaltiolle;

d) asiakirjassa, jossa esitetään c alakohdan i ja ii alakohdassa vaadittavat todisteet, on oltava

i) tuontiluvan viitenumero ja luvan voimassaoloajan päättymispäivä;

ii) maahantuojan nimi ja osoite;

iii) alkuperämaana oleva kolmas maa;

iv) yksityiskohtaiset tiedot asiakirjan myöntäneestä laitoksesta tai viranomaisesta ja yksityiskohtaiset tiedot kolmannen maan tarkastuslaitoksesta tai tarkastusviranomaisesta, jos eri kuin edellä mainittu;

v) kyseisten tuotteiden nimet.

8.  Tarkastaessaan lähetyksen jäsenvaltioiden asianomaiset viranomaiset tekevät alkuperäisen tarkastussertifikaatin 17 kohtaan vahvistusmerkintänsä, minkä jälkeen sertifikaatti palautetaan sen esittäneelle henkilölle.

9.  Ensimmäinen vastaanottaja täyttää tarkastussertifikaatin alkuperäiskappaleen 18 kohdan ottaessaan vastaan lähetyksen vahvistaakseen, että lähetys on vastaanotettu asetuksen (EY) N:o 889/2008 34 artiklan mukaisesti.

Tämän jälkeen ensimmäinen vastaanottaja lähettää sertifikaatin alkuperäiskappaleen sertifikaatin 11 kohdassa mainitulle maahantuojalle asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa esitetyn vaatimuksen täyttämiseksi, jollei sertifikaatin tarvitse edelleen olla tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun lähetyksen mukana.

10.  Tarkastussertifikaatti voidaan laatia sähköisesti käyttäen menetelmää, jonka asianomainen jäsenvaltio on asettanut tarkastusviranomaisten tai tarkastuslaitosten käyttöön. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat edellyttää, että sähköisessä tarkastussertifikaatissa on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/93/EY ( 7 ) 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kehittynyt sähköinen allekirjoitus. Kaikissa muissa tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten on edellytettävä sähköistä allekirjoitusta, joka tarjoaa allekirjoituksen tehtävää vastaavat takeet, soveltamalla samoja sääntöjä ja edellytyksiä kuin komission päätöksellä 2004/563/EY, Euratom ( 8 ) vahvistetut säännökset sähköisistä ja digitoiduista asiakirjoista.

14 artikla

Erityiset tullimenettelyt

1.  Kun kolmannesta maasta tuleva lähetys osoitetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ( 9 ) mukaisesti tullivarastointiin tai sisäiseen jalostukseen suspensiojärjestelmää soveltaen ja sille on tarkoitus tehdä yksi tai useampi asetuksen (EY) N:o 834/2007 2 artiklan i alakohdassa määritellyistä käsittelyistä, lähetykselle on tehtävä ennen ensimmäistä käsittelyä tämän asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

Käsittelyyn voivat kuulua sellaiset toiminnot kuin

a) pakkaus tai uudelleenpakkaus; tai

b) luonnonmukaisesta tuotantotavasta kertovan pakkausmerkinnän lisääminen.

Tämän käsittelyn jälkeen tarkastussertifikaatin alkuperäiskappaleen, joka on varustettu vahvistusmerkinnällä, on oltava lähetyksen mukana, ja se on esitettävä jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle, joka tarkastaa lähetyksen, jotta se voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

Tämän menettelyn jälkeen tarkastussertifikaatin alkuperäiskappale on tarvittaessa palautettava sertifikaatin 11 kohdassa mainitulle lähetyksen maahantuojalle asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa esitetyn vaatimuksen täyttämiseksi.

2.  Jos kolmannesta maasta tuleva lähetys on tarkoitus ennen sen luovuttamista vapaaseen liikkeeseen yhteisössä jakaa eriin asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 tarkoitetussa suspensiomenettelyssä, lähetykselle on ennen tätä jakoa tehtävä tämän asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

Jokaisen jaosta saadun erän osalta tarkastussertifikaatista on toimitettava liitteessä VI vahvistetun mallin ja täyttöohjeiden mukainen ote jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle. Jäsenvaltioiden asianomaiset viranomaiset tekevät vahvistusmerkintänsä tarkastussertifikaattiotteen 14 kohtaan.

Lähetyksen alkuperäiseksi maahantuojaksi ilmoitetun maahantuojan, joka mainitaan tarkastussertifikaatin 11 kohdassa, on säilytettävä jäljennös jokaisesta vahvistetusta tarkastussertifikaattiotteesta yhdessä alkuperäisen tarkastussertifikaatin kanssa. Tällaiseen jäljennökseen on painettava tai leimattava merkintä ’JÄLJENNÖS’ tai ’KAKSOISKAPPALE’.

Jakamisen jälkeen kunkin tarkastussertifikaattiotteen alkuperäiskappaleen, joka on varustettu vahvistusmerkinnällä, on oltava kyseisen erän mukana, ja se on esitettävä jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle, joka tarkastaa kyseisen erän, jotta se voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

Erän vastaanottaja täyttää erän vastaanottaessaan tarkastussertifikaattiotteen alkuperäiskappaleen 15 kohdan vahvistaakseen, että erä on vastaanotettu asetuksen (EY) N:o 889/2008 34 artiklan mukaisesti.

Erän vastaanottajan on pidettävä tarkastussertifikaattiote tarkastusviranomaisten ja/tai tarkastuslaitosten saatavilla vähintään kaksi vuotta.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut käsittely- ja jakotoimet on toteutettava asetuksen (EY) N:o 834/2007 V osastossa ja asetuksen (EY) N:o 889/2008 IV osastossa vahvistettujen asianomaisten säännösten mukaisesti.

▼M5

15 artikla

Tuotteet, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia

1.  Tuotteiden, jotka eivät täytä asetuksen (EY) N:o 834/2007 vaatimuksia, luovutus vapaaseen liikkeeseen unionissa edellyttää, että viittaukset luonnonmukaiseen tuotantoon poistetaan pakkausmerkinnöistä, mainoksista ja saateasiakirjoista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 834/2007 30 artiklan ja/tai asetuksen (EY) N:o 889/2008 mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden tai toimien soveltamista.

2.   ►M9  Jos asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tai mainitun asetuksen 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen tarkastusviranomaisten tai -laitosten valvomien tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden osalta epäillään samassa asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseen liittyvää säännösten rikkomista tai sääntöjenvastaisuutta, tuojan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet asetuksen (EY) N:o 889/2008 91 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 834/2007 30 artiklan mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden tai toimien soveltamista. ◄

Tuojan ja tämän asetuksen 13 artiklassa tarkoitetun tarkastussertifikaatin myöntäneen tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen on ilmoitettava asiasta välittömästi asianomaisten jäsenvaltioiden ja kyseisten tuotteiden luonnonmukaiseen tuotantoon osallistuneiden kolmansien maiden tarkastuslaitoksille, tarkastusviranomaisille ja toimivaltaisille viranomaisille sekä tarvittaessa komissiolle. Tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen voi vaatia, että tuotetta ei saa saattaa markkinoille niin, että siinä on viittauksia luonnonmukaiseen tuotantotapaan, jolleivät toimijan toimittamat tai jostain muusta lähteestä saadut tiedot saa sitä vakuuttuneeksi siitä, että tällainen epäilys on poistettu.

▼M9

3.  Jos jäsenvaltion tai kolmannen maan tarkastusviranomainen tai -laitos epäilee perustellusti asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tai mainitun asetuksen 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen tarkastusviranomaisten tai -laitosten valvomien tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden osalta samassa asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseen liittyvää säännösten rikkomista tai sääntöjenvastaisuutta, sen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet asetuksen (EY) N:o 889/2008 91 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja ilmoitettava asiasta välittömästi asianomaisten jäsenvaltioiden ja kyseisten tuotteiden luonnonmukaiseen tuotantoon osallistuneiden kolmansien maiden tarkastuslaitoksille, tarkastusviranomaisille ja toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 834/2007 30 artiklan mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden tai toimien soveltamista.

▼M9

4.  Jos komissio ilmoittaa asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyn kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle tai saman asetuksen 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytylle tarkastusviranomaiselle tai -laitokselle, että se on saanut jäsenvaltiolta ilmoituksen, jossa tämä esittää perustellun epäilyn asetuksessa (EY) N:o 834/2007 tai tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseen liittyvästä säännösten rikkomisesta tai sääntöjenvastaisuudesta tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden osalta, kyseisen toimivaltaisen viranomaisen, tarkastusviranomaisen tai tarkastuslaitoksen on selvitettävä epäillyn säännösten rikkomisen tai sääntöjenvastaisuuden alkuperää ja ilmoitettava komissiolle ja alkuperäisen ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle selvityksen tuloksista ja toteutetuista toimista. Nämä tiedot on toimitettava 30 kalenteripäivän kuluessa komission alkuperäisen ilmoituksen lähettämispäivästä.

Alkuperäisen ilmoituksen lähettänyt jäsenvaltio voi tarvittaessa pyytää komissiota vaatimaan lisätietoja, jotka on toimitettava komissiolle ja asianomaiselle jäsenvaltiolle. Alkuperäisen ilmoituksen lähettäneen jäsenvaltion on vastauksen tai lisätietoja saatuaan joka tapauksessa tehtävä tarvittavat merkinnät ja päivitykset asetuksen (EY) N:o 889/2008 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tietojärjestelmään.

▼BIV

OSASTO

YHTEISET SÄÄNNÖT

16 artikla

Hakemusten arviointi ja luetteloiden julkaiseminen

1.  Komissio tarkastelee 4, 8 ja 11 artiklan mukaisesti vastaanotettuja hakemuksia asetuksen (EY) N:o 834/2007 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luonnonmukaisen tuotannon komitean, jäljempänä ’komitea’, avustuksella. Komitea hyväksyy tätä varten erityiset sisäiset menettelysäännöt.

Saadakseen apua hakemusten tarkastelussa sekä luetteloiden hallinnoinnissa ja tarkistamisessa komissio perustaa asiantuntijaryhmän, joka koostuu valtionhallinnon ja yksityisistä asiantuntijoista.

2.  Kunkin vastaanotetun hakemuksen osalta komissio nimeää kaksi jäsenvaltiota avustaviksi esittelijöiksi kuultuaan ensin jäsenvaltioita tarkoituksenmukaisella tavalla erityisten sisäisten menettelysääntöjen mukaisesti. Komissio jakaa hakemukset jäsenvaltioiden kesken suhteessa niiden äänten määrän, jotka kullakin jäsenvaltiolla on luonnonmukaisen tuotannon komiteassa. Avustavina esittelijöinä toimivien jäsenvaltioiden on tarkasteltava hakemukseen liittyviä 4, 8 ja 11 artiklan mukaisia asiakirjoja ja tietoja ja laadittava asiasta raportti. Kun kyseessä on luetteloiden hallinnoiminen ja tarkistaminen, niiden on myös tarkasteltava 5, 9 ja 12 artiklassa tarkoitettuja vuosikertomuksia ja muita luetteloihin sisällyttämistä koskevia tietoja.

3.  Ottaen huomioon avustavina esittelijöinä toimivien jäsenvaltioiden suorittaman tarkastelun tulokset komissio päättää asetuksen (EY) N:o 834/2007 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kolmansien maiden, tarkastuslaitosten tai tarkastusviranomaisten hyväksymisestä, niiden sisällyttämisestä luetteloihin ja luetteloiden mahdollisista muutoksista sekä tunnusnumeroiden osoittamisesta näille laitoksille ja viranomaisille. Päätökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4.  Komissio julkaisee luettelot käyttäen tarkoituksenmukaisia menetelmiä, myös internetiä.

17 artikla

Tiedonannot

1.  Toimittaessaan asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 ja 33 artiklassa ja tässä asetuksessa tarkoitettuja asiakirjoja ja muita tietoja komissiolle tai jäsenvaltioille kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten, tarkastusviranomaisten ja tarkastuslaitosten on käytettävä sähköistä tiedonantoa. Jos komissio tai jäsenvaltiot ovat asettaneet käyttöön erityisiä sähköisiä tiedonantojärjestelmiä, näitä järjestelmiä on käytettävä. Komissio ja jäsenvaltiot käyttävät näitä järjestelmiä myös asianomaisten asiakirjojen toimittamiseksi toisilleen.

2.  Asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 ja 33 artiklassa ja tässä asetuksessa tarkoitettujen asiakirjojen ja tietojen muodon ja sisällön osalta komissio laatii tapauksen mukaan suuntaviivat, mallit ja kyselylomakkeet ja asettaa ne saataville tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietojärjestelmän avulla. Komissio hyväksyy nämä suuntaviivat, mallit ja kyselylomakkeet ja päivittää niitä tiedotettuaan asiasta jäsenvaltioille, kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille ja tämän asetuksen mukaisesti hyväksytyille tarkastusviranomaisille ja tarkastuslaitoksille.

3.  Edellä 1 kohdassa säädetyn tietojärjestelmän avulla on pystyttävä keräämään tässä asetuksessa tarkoitetut hakemukset, asiakirjat ja tiedot, mukaan lukien 19 artiklan nojalla myönnetyt luvat.

4.  Kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten, tarkastusviranomaisten tai tarkastuslaitosten on säilytettävä asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 ja 33 artiklassa ja tässä asetuksessa, erityisesti sen 4, 8 ja 11 artiklassa, tarkoitetut todistusasiakirjat komission ja jäsenvaltioiden saatavilla vähintään kolme vuotta siitä vuodesta, jona tarkastukset tehtiin tai tarkastussertifikaatit ja asiakirjaselvitykset toimitettiin.

5.  Jos jokin asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 ja 33 artiklassa tai kyseisen asetuksen soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä säädetty asiakirja tai menettely edellyttää valtuutetun henkilön allekirjoitusta tai tietyn henkilön hyväksyntää yhdessä tai useammassa menettelyvaiheessa, tällaisten asiakirjojen toimittamista varten käyttöön otettujen tietojärjestelmien on yhteisön lainsäädännön ja erityisesti komission päätöksen 2004/563/EY, Euratom mukaisesti mahdollistettava kunkin henkilön yksiselitteinen tunnistaminen ja tarjottava kohtuulliset takeet asiakirjojen sisällön muuttumattomuudesta menettelyn kaikissa vaiheissa.V

OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

18 artikla

Kolmansien maiden luetteloa koskevat siirtymäsäännökset

Asetuksen (EY) N:o 345/2008 2 artiklan mukaisesti ennen 1 päivää tammikuuta 2009 jätettyjä, kolmansien maiden luetteloon sisällyttämistä koskevia hakemuksia pidetään tämän asetuksen 8 artiklan mukaisina hakemuksina.

Hyväksytyistä maista laadittuun ensimmäiseen luetteloon sisältyvät Argentiina, Australia, Costa Rica, Intia, Israel, Sveitsi ja Uusi-Seelanti. Se ei sisällä tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja tunnusnumeroita. Kyseiset tunnusnumerot lisätään ennen 1 päivää heinäkuuta 2010 päivittämällä luettelo 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

19 artikla

Sellaisten tuotteiden vastaavaa tuontia koskevat siirtymäsäännökset, jotka eivät ole peräisin luetteloon sisällytetyistä kolmansista maista

1.  Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat asetuksen (EY) N:o 834/2007 40 artiklan mukaisesti antaa kyseiseen jäsenvaltioon suuntautuvaa tuontia harjoittaville maahantuojille, jotka ovat ilmoittaneet toiminnastaan mainitun asetuksen 28 artiklan mukaisesti, luvan saattaa markkinoille kolmansista maista tuotuja tuotteita, jotka eivät sisälly mainitun asetuksen 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon, edellyttäen, että maahantuoja toimittaa riittävät todisteet, joiden mukaan mainitun asetuksen 33 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät. ►M7  Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi myös myöntää tällaisia lupia samoin edellytyksin sellaisten tuotteiden osalta, joita tuodaan asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon kuuluvasta kolmannesta maasta, jos tuotavat tuotteet ovat tavaroita, jotka eivät kuulu asianomaisen maan osalta lueteltuihin ryhmiin ja/tai alkuperiin. ◄

Jos jäsenvaltio katsoo, etteivät nämä edellytykset enää täyty, sen on peruttava lupa annettuaan ensin maahantuojalle tai asianomaiselle henkilölle mahdollisuuden esittää huomautuksensa.

▼M5

Lupien voimassaolon on päätyttävä viimeistään 12 kuukauden kuluttua niiden myöntämisestä, lukuun ottamatta lupia, jotka on jo myönnetty pidemmäksi ajaksi ennen 1 päivää heinäkuuta 2012. ►M7  Ennen 1 päivää heinäkuuta 2012 myönnettyjen lupien voimassaolon on lakattava viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2014. ◄

▼B

Tuodulla tuotteella on oltava 13 artiklassa vahvistettu tarkastussertifikaatti, ja kyseisen tarkastussertifikaatin myöntäjänä on oltava tarkastusviranomainen tai tarkastuslaitos, jonka luvan antaneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt myöntämään tarkastussertifikaatin. Sertifikaatin alkuperäiskappaleen on oltava tuotteen mukana ensimmäiselle vastaanottajalle asti. Sen jälkeen maahantuojan on pidettävä sertifikaatti tarkastuslaitoksen ja tapauksen mukaan tarkastusviranomaisen saatavilla vähintään kahden vuoden ajan.

▼M9

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille ja komissiolle kustakin tämän artiklan mukaisesti myönnetystä luvasta 15 päivän kuluessa luvan myöntämisestä ja sisällytettävä ilmoitukseen tiedot asianomaisista tuotantostandardeista ja valvontajärjestelyistä.

▼B

3.  Luonnonmukaisen tuotannon komitea tutkii tämän artiklan mukaisesti myönnetyn luvan jäsenvaltion pyynnöstä tai komission aloitteesta. Jos tutkinnassa havaitaan, että asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty, komissio vaatii luvan myöntänyttä jäsenvaltiota perumaan sen.

▼M5

4.  Jäsenvaltiot eivät enää saa myöntää tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja lupia 1 päivästä heinäkuuta 2013 alkaen, paitsi jos

 kyseiset tuontituotteet ovat tavaroita, joiden luonnonmukaista tuotantoa kolmannessa maassa valvoo 10 artiklan mukaisesti laadittuun luetteloon kuulumaton tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen, tai

 kyseiset tuontituotteet ovat tavaroita, joiden luonnonmukaista tuotantoa kolmannessa maassa valvoo 10 artiklan mukaisesti laadittuun luetteloon kuuluva tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen, mutta jotka eivät kuulu mihinkään liitteessä IV kyseisen kolmannen maan tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen osalta luetelluista tuoteluokista.

▼B

5.  Jäsenvaltiot eivät voi enää myöntää 1 kohdassa tarkoitettuja lupia ►M5  1 päivästä heinäkuuta 2014 ◄ lähtien.

▼M7 —————

▼B

20 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetukset (EY) N:o 345/2008 ja (EY) N:o 605/2008.

Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

21 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

LUETTELO VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKOITUKSESSA HYVÄKSYTYISTÄ TARKASTUSLAITOKSISTA JA TARKASTUSVIRANOMAISISTA SEKÄ 3 ARTIKLASSA TARKOITETUT ASIANOMAISET ERITTELYT
LIITE II

image

▼M7
LIITE III

KOLMANSIEN MAIDEN LUETTELO JA 7 ARTIKLASSA TARKOITETUT ASIANOMAISET ERITTELYT

ARGENTIINA

1.

Tuoteluokat :Tuoteluokka

Luokka liitteen IV mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet (1)

A

 

Elävät eläimet tai jalostamattomat eläintuotteet

B

Lukuun ottamatta tuotantoeläimiä ja eläintuotteita, joissa on tai joihin aiotaan lisätä luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymistä tarkoittavia merkintöjä

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet (2)

D

Lukuun ottamatta eläintuotteita, joissa on tai joihin aiotaan lisätä luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymistä tarkoittavia merkintöjä

Kasvien lisäysaineisto ja siemenet

F

 

(1)   Merilevä pois luettuna.

(2)   Viini, hiiva pois luettuina.

2.

Alkuperä : Luokkien A, B ja F tuotteet sekä Argentiinassa luonnonmukaisesti tuotetut luokan D tuotteiden ainesosat.

3.

Tuotantostandardi : Ley 25 127 sobre ’Producción ecológica, biológica y orgánica’.

4.

Toimivaltainen viranomainen : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.

Tarkastuslaitokset :Tunnusnumero

Nimi

Internetosoite

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert),

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

www.letis.com.ar

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA),

www.oia.com.ar

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset : katso 5 kohta.

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto : määrittelemätön.

AUSTRALIA

1.

Tuoteluokat :Tuoteluokka

Luokka liitteen IV mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet (1)

A

 

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet (2)

D

Yhdestä tai useammasta kasviperäisestä ainesosasta koostuvat

Kasvien lisäysaineisto ja siemenet

F

 

(1)   Merilevä pois luettuna.

(2)   Viini, hiiva pois luettuina.

2.

Alkuperä : Luokkien A ja F tuotteet sekä Australiassa luonnonmukaisesti tuotetut luokan D tuotteiden ainesosat.

3.

Tuotantostandardi : National standard for organic and bio-dynamic produce.

▼M19

4.

Toimivaltainen viranomainen : Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-dynamic

▼M7

5.

Tarkastuslaitokset :Tunnusnumero

Nimi

Internetosoite

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

www.australianorganic.com.au

AU-BIO-002

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

www.aqis.gov.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset : katso 5 kohta.

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto : määrittelemätön.

KANADA

1.

Tuoteluokat :Tuoteluokka

Luokka liitteen IV mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet

A

 

Elävät eläimet tai jalostamattomat eläintuotteet

B

 

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet (1)

D

 

Rehuksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet

E

 

Kasvien lisäysaineisto ja siemenet

F

 

(1)   Viini pois luettuina.

2.

Alkuperä : Luokkien A, B ja F tuotteet sekä Kanadassa luonnonmukaisesti tuotetut luokkien D ja E tuotteiden ainesosat.

3.

Tuotantostandardi : Organic Products Regulation.

4.

Toimivaltainen viranomainen : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Tarkastuslaitokset :Tunnusnumero

Nimi

Internetosoite

CA-ORG-001

Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

www.atlanticcertifiedorganic.ca

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

CA-ORG-020

SAI Global Certification Services Limited

www.saiglobal.com

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset : katso 5 kohta.

▼M15

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto : määrittelemätön.

▼M7

COSTA RICA

1.

Tuoteluokat :Tuoteluokka

Luokka liitteen IV mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet (1)

A

 

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet (2)

D

Vain jalostetut kasvinviljelytuotteet

Kasvien lisäysaineisto ja siemenet

F

 

(1)   Merilevä pois luettuna.

(2)   Viini, hiiva pois luettuina.

2.

Alkuperä : Luokkien A ja F tuotteet sekä Costa Ricassa luonnonmukaisesti tuotetut luokan D tuotteiden ainesosat.

3.

Tuotantostandardi : Reglamento sobre la agricultura orgánica.

▼M11

4.

Toimivaltainen viranomainen : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

▼M7

5.

Tarkastuslaitokset :Tunnusnumero

Nimi

Internetosoite

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

CR-BIO-002

BCS Oko-Garantie

www.bcs-oeko.com

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset : Ministerio de Agricultura y Ganadería

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto : määrittelemätön.

▼M9

INTIA

1.

Tuoteluokat :Tuoteluokka

Luokka liitteen IV mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet (1)

A

 

Kasvien lisäysaineisto ja siemenet

F

 

(1)   Merilevä pois luettuna.

2.

Alkuperä : Intiassa viljellyt luokkien A ja F tuotteet.

▼M7

3.

Tuotantostandardi : National Programme for Organic Production.

▼M11

4.

Toimivaltainen viranomainen : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

▼M7

5.

Tarkastuslaitokset :Tunnusnumero

Nimi

Internetosoite

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imo.ch

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M11

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M7

IN-ORG-022

Biocert India Pvt. Ltd, Indore

www.biocertindia.com

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

▼M7

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset : katso 5 kohta.

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto : määrittelemätön.

ISRAEL

1.

Tuoteluokat :Tuoteluokka

Luokka liitteen IV mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet (1)

A

 

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet (2)

D

Yhdestä tai useammasta kasviperäisestä ainesosasta koostuvat

Kasvien lisäysaineisto ja siemenet

F

 

(1)   Merilevä pois luettuna.

(2)   Viini, hiiva pois luettuina.

2.

Alkuperä :

Luokkien A ja F tuotteet sekä luonnonmukaisesti tuotetut luokan D tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu Israelissa tai tuotu Israeliin

 joko unionista,

 tai kolmannesta maasta, jonka järjestelmä on todettu asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti vastaavaksi.

▼M17

3.

Tuotantostandardi : Law for the Regulation of Organic Produce, 5765–2005, and its relevant Regulations.

▼M7

4.

Toimivaltainen viranomainen : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Tarkastuslaitokset :Tunnusnumero

Nimi

Internetosoite

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset : katso 5 kohta.

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto : määrittelemätön.

JAPANI

1.

Tuoteluokat :Tuoteluokka

Luokka liitteen IV mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet (1)

A

 

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet (2)

D

Yhdestä tai useammasta kasviperäisestä ainesosasta koostuvat

Kasvien lisäysaineisto ja siemenet

F

 

(1)   Merilevä pois luettuna.

(2)   Viini, hiiva pois luettuina.

▼M9

2.

Alkuperä :

Luokkien A ja F tuotteet sekä luonnonmukaisesti tuotetut luokan D tuotteiden ainesosat, jotka on viljelty Japanissa tai tuotu Japaniin

 joko unionista,

 tai kolmannesta maasta, jonka osalta Japani on todennut, että tuotteet on tuotettu ja tarkastettu kyseisessä kolmannessa maassa Japanin lainsäädännössä vahvistettuja sääntöjä vastaavien sääntöjen mukaisesti.

▼M7

3.

Tuotantostandardit : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.

Toimivaltaiset viranomaiset : Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

5.

Tarkastuslaitokset :Tunnusnumero

Nimi

Internetosoite

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd.

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

www.ecocert.co.jp

▼M19

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M19

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org

▼M7

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

Life Co., Ltd.

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M7

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset : katso 5 kohta.

▼M12

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto : määrittelemätön.

▼M7

SVEITSI

1.

Tuoteluokat :Tuoteluokka

Luokka liitteen IV mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet (1)

A

Lukuun ottamatta luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen aikana tuotettuja tuotteita

Elävät eläimet tai jalostamattomat eläintuotteet

B

Lukuun ottamatta luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen aikana tuotettuja tuotteita

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet

D

Lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen aikana tuotetun maataloudesta peräisin olevan ainesosan

Rehuksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet

E

Lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen aikana tuotetun maataloudesta peräisin olevan ainesosan

Kasvien lisäysaineisto ja siemenet

F

 

(1)   Merilevä pois luettuna.

2.

Alkuperä :

Luokkien A ja F tuotteet sekä luonnonmukaisesti tuotetut luokkien D ja E tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu Sveitsissä tai tuotu Sveitsiin

 joko unionista,

 tai kolmannesta maasta, jonka osalta Sveitsi on todennut, että tuotteet on tuotettu ja tarkastettu kyseisessä kolmannessa maassa Sveitsin lainsäädännössä vahvistettuja sääntöjä vastaavien sääntöjen mukaisesti.

3.

Tuotantostandardi : Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs.

4.

Toimivaltainen viranomainen : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en

5.

Tarkastuslaitokset :Tunnusnumero

Nimi

Internetosoite

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset : katso 5 kohta.

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto : määrittelemätön.

TUNISIA

1.

Tuoteluokat :Tuoteluokka

Luokka liitteen IV mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet (1)

A

 

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet (2)

D

Yhdestä tai useammasta kasviperäisestä ainesosasta koostuvat

Kasvien lisäysaineisto ja siemenet

F

 

(1)   Merilevä pois luettuna.

(2)   Viini, hiiva pois luettuina.

2.

Alkuperä : Luokkien A ja F tuotteet sekä Tunisiassa luonnonmukaisesti tuotetut luokan D tuotteiden ainesosat.

3.

Tuotantostandardit : Law No 99–30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method.

4.

Toimivaltainen viranomainen : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn.

▼M17

5.

Tarkastuslaitokset :Koodinumero

Nimi

Internetosoite

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

▼M7

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset : katso 5 kohta.

▼M19

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto : määrittelemätön.

▼M7

YHDYSVALLAT

1.

Tuoteluokat :Tuoteluokka

Luokka liitteen IV mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet

A

Omenoiden ja päärynöiden tuonnissa on esitettävä asianomaisen tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen erityissertifiointi, jonka mukaan tuotantoprosessissa ei ole käytetty tulipoltetaudin torjumiseksi antibioottikäsittelyä (kuten tetrasykliiniä ja streptomysiiniä).

Elävät eläimet tai jalostamattomat eläintuotteet

B

 

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet (1)

D

Omena- ja päärynäjalosteiden tuonnissa on esitettävä asianomaisen tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen erityissertifiointi, jonka mukaan tuotantoprosessissa ei ole käytetty tulipoltetaudin torjumiseksi antibioottikäsittelyä (kuten tetrasykliiniä ja streptomysiiniä).

Rehuksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet

E

 

Kasvien lisäysaineisto ja siemenet

F

 

(1)   Viini 1 päivästä elokuuta 2012 alkaen.

▼M12

2.

Alkuperä :

Luokkien A, B ja F tuotteet sekä luonnonmukaisesti kasvatetut ainesosat tuoteluokissa D ja E seuraavin edellytyksin:

 ne on kasvatettu Yhdysvalloissa, tai

 ne on tuotu Yhdysvaltoihin ja jalostettu tai pakattu Yhdysvalloissa sen lainsäädännön mukaisesti.

▼M7

3.

Tuotantostandardit : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Toimivaltainen viranomainen : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

5.

Tarkastuslaitokset :Tunnusnumero

Nimi

Internetosoite

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

BCS – Oko Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com/en_index.html

▼M11

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

US-ORG-010

Ecocert SA.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Indiana Certified Organic LLC

www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin County

www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert SA.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-032

Nevada State Department of Agriculture

http://www.agri.state.nv.us

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA–New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

OIA North America, LLC

www.oianorth.com

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-045

Organic National & International Certifiers (ON&IC)

http://www.on-ic.com

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M7

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset : katso 5 kohta.

▼M19

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto : määrittelemätön.

▼M7

UUSI-SEELANTI

1.

Tuoteluokat :Tuoteluokka

Luokka liitteen IV mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet (1)

A

 

Elävät eläimet tai jalostamattomat eläintuotteet

B

Lukuun ottamatta tuotantoeläimiä ja eläintuotteita, joissa on tai joihin aiotaan lisätä luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymistä tarkoittavia merkintöjä.

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet (2)

D

Lukuun ottamatta eläintuotteita, joissa on tai joihin aiotaan lisätä luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymistä tarkoittavia merkintöjä.

Kasvien lisäysaineisto ja siemenet

F

 

(1)   Merilevä pois luettuna.

(2)   Hiiva pois luettuna.

2.

Alkuperä :

Luokkien A, B ja F tuotteet sekä luonnonmukaisesti tuotetut luokan D tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu Uudessa-Seelannissa tai tuotu Uuteen-Seelantiin

 joko unionista,

 tai kolmannesta maasta, jonka järjestelmä on todettu asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti vastaavaksi,

 tai kolmannesta maasta, jonka tuotanto- ja tarkastussäännöt on tunnustettu MAF Official Organic Assurance Programme -ohjelmaa vastaaviksi tämän maan toimivaltaisen viranomaisen vakuutusten ja tietojen perusteella MAF:n laatimien säännösten mukaisesti ja edellyttäen, että tuodaan vain Uudessa-Seelannissa valmistettuihin luokan D tuotteisiin sisällytettäviksi tarkoitettuja luonnonmukaisesti tuotettuja ainesosia, joiden osuus maatalousperäisistä tuotteista on enintään 5 prosenttia.

3.

Tuotantostandardit : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

▼M16

4.

Toimivaltainen viranomainen :

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

5.

Tarkastuslaitokset :Tunnusnumero

Nimi

Internetosoite

▼M16

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

www.organiccertification.co.nz

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

►M16  Sertifikaatin myöntävät laitokset : Ministry for Primary Industries (MPI) ◄

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto : määrittelemätön.

▼M18

KOREAN TASAVALTA

1.

Tuoteluokat

:Tuoteluokka

Luokka liitteen IV mukaisesti

Rajoitukset

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet

D

 

2.

Alkuperä

:

Luonnonmukaisesti tuotetut luokan D tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu Korean tasavallassa tai jotka on tuotu Korean tasavaltaan:

 joko unionista,

 tai kolmannesta maasta, jonka osalta Korean tasavalta on todennut, että tuotteet on tuotettu ja tarkastettu kyseisessä kolmannessa maassa Korean tasavallan lainsäädännössä vahvistettuja sääntöjä vastaavien sääntöjen mukaisesti.

3.

Tuotantostandardit : Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

▼M19

4.

Toimivaltainen viranomainen : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Tarkastuslaitokset

:Tunnusnumero

Nimi

Internetosoite

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO(Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS(BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset ja viranomaiset : katso 5 kohta.

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto : 31. tammikuuta 2018 saakka.

▼M7
LIITE IV

LUETTELO VASTAAVUUSTARKOITUKSESSA HYVÄKSYTYISTÄ TARKASTUSLAITOKSISTA JA -VIRANOMAISISTA SEKÄ 10 ARTIKLASSA TARKOITETUT ASIANOMAISET ERITTELYT

Tässä liitteessä tuoteluokista käytetään seuraavia koodeja:

A : Jalostamattomat kasvituotteet

B : Elävät eläimet tai jalostamattomat eläintuotteet

C : Vesiviljelytuotteet ja merilevä

D : Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet ( 10 )

E : Rehuksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet (10) 

F : Kasvien lisäysaineisto ja siemenet.

Jollei toisin mainita, 2 kohdassa tarkoitetussa tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen internetosoitteessa on 10 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettu internetsivusto, jossa on luettelo tarkastusjärjestelmän soveltamisalaan kuuluvista toimijoista ja yhteyspiste, josta saa tiedot toimijoiden sertifiointiasemasta ja asianomaisista tuoteluokista sekä toimijoista ja tuotteista, joiden sertifiointi on keskeytetty tai lakkautettu.

▼M9

Abcert AG

1. Osoite: Martinstraße 42–44, 73728 Esslingen am Neckar, Germany

2. Internetosoite: http://www.abcert.de

▼M13

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Albania

AL-BIO-137

x

x

Armenia

AM-BIO-137

x

x

▼M13

Azerbaidžan

AZ-BIO-137

x

x

Valko-Venäjä

BY-BIO-137

x

x

▼M19

Bosnia ja Hertsegovina

BY-BIO-137

x

x

▼M13

Georgia

GE-BIO-137

x

x

Iran

IR-BIO-137

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-137

x

▼M19

Kosovo ()

XK-BIO-137

x

x

Kirgisia

KG -BIO-137

x

x

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

MK-BIO-137

x

x

▼M16

Moldova

MD-BIO-137

x

►M19  x ◄

▼M19

Montenegro

ME-BIO-137

x

x

▼M13

Venäjä

RU-BIO-137

x

x

x

▼M19

Serbia

RS-BIO-137

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-137

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-137

x

x

▼M13

Ukraina

UA-BIO-137

x

x

▼M19

Uzbekistan

UZ-BIO-137

x

x

(1)   Tämä nimeäminen ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

▼M9

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini.

▼M19

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2018.

▼M9

Afrisco Certified Organic, CC

▼M13

1. Osoite: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, South Africa

▼M9

2. Internetosoite: http://www.afrisco.net

▼M13

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botswana

BW-BIO-155

x

Lesotho

LS-BIO-155

x

 

Malawi

MW-BIO-155

x

 

Mosambik

MZ-BIO-155

x

x

Namibia

NA-BIO-155

x

►M19  x ◄

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-155

x

►M19  x ◄

x

Swazimaa

SZ-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

x

 

 

Sambia

ZM-BIO-155

x

►M19  x ◄

Zimbabwe

ZW-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

 

 

 

▼M15

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet.

▼M9

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30. kesäkuuta 2016 saakka.

▼M7

’Agreco R.F. Göderz GmbH’

1. Osoite: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Germany

2. Internetosoite: http://agrecogmbh.de

▼M13

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžan

AZ-BIO-151

x

x

▼M19

Bolivia

BO-BIO-151

x

Bosnia ja Hertsegovina

BA-BIO-151

x

Burkina Faso

BF-BIO-151

x

x

Kambodža

KH-BIO-151

x

▼M13

Kamerun

CM-BIO-151

x

x

▼M19

Kap Verde

CV-BIO-151

x

Kolumbia

CO-BIO-151

x

x

Kuuba

CU-BIO-151

x

x

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-151

x

Ecuador

EC-BIO-151

x

Egypti

EG-BIO-151

x

Etiopia

ET-BIO-151

x

x

Fidži

FJ-BIO-151

x

Georgia

GE-BIO-151

x

▼M13

Ghana

GH-BIO-151

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-151

x

x

Honduras

HN-BIO-151

x

x

Indonesia

ID-BIO-151

x

Iran

IR-BIO-151

x

Kazakstan

KZ-BIO-151

x

Kenia

KE-BIO-151

x

x

Kirgisia

KG-BIO-151

x

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

MK-BIO-151

x

Madagaskar

MG-BIO-151

x

Mali

ML-BIO-151

x

x

Meksiko

MX-BIO-151

x

▼M13

Moldova

MD-BIO-151

x

x

▼M19

Montenegro

ME-BIO-151

x

▼M13

Marokko

MA-BIO-151

x

x

▼M19

Nepal

NP-BIO-151

x

x

Nicaragua

NI-BIO-151

x

x

Nigeria

NG-BIO-151

x

x

Papua-Uusi-Guinea

PG-BIO-151

x

x

Paraguay

PY-BIO-151

x

x

Peru

PE-BIO-151

x

Filippiinit

PH-BIO-151

x

x

El Salvador

SV-BIO-151

x

Samoa

WS-BIO-151

x

Senegal

SN-BIO-151

x

x

Serbia

RS-BIO-151

x

Salomonsaaret

SB-BIO-151

x

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-151

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-151

x

x

Surinam

SR-BIO-151

x

x

Tansania

TZ-BIO-151

x

Thaimaa

TH-BIO-151

x

Togo

TG-BIO-151

x

Tonga

TO-BIO-151

x

Turkmenistan

TM-BIO-151

x

Tuvalu

TV-BIO-151

x

x

Uganda

UG-BIO-151

x

x

▼M13

Ukraina

UA-BIO-151

x

x

▼M19

Uruguay

UY-BIO-151

x

Uzbekistan

UZ-BIO-151

x

Venezuela

VE-BIO-151

x

Vietnam

VN-BIO-151

x

x

▼M7

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini.

▼M19

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2018.

▼M12

Albinspekt

1. Osoite: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albania

2. Internetosoite: http://www.albinspekt.com

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Tunnusnumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-139

x

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-139

x

x

x

(1)   Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini.

▼M19

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2018.

▼M12

ARGENCERT SA

1. Osoite: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso ’B’, C1072AAT Buenos Aires, Argentina

2. Internetosoite: www.argencert.com.ar

▼M15

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentiina

AR-BIO-138

x

Chile

CL-BIO-138

x

x

Paraguay

PY-BIO-138

x

x

Uruguay

UY-BIO-138

x

x

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, liitteen III kattamat tuotteet.

▼M19

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2018.

▼M12

AsureQuality Limited

1. Osoite: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, New Zealand

2. Internetosoite: http://www.organiccertification.co.nz

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Tunnusnumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Uusi-Seelanti

NZ-BIO-156

x

x

Cookinsaaret

CK-BIO-156

x

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini, liitteen III kattamat tuotteet.

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30. kesäkuuta 2016 saakka.

▼M9

Australian Certified Organic

▼M13

1. Osoite: PO Box 810–18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia

2. Internetosoite: http://www.aco.net.au

▼M17

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Koodinumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Australia

AU-BIO-107

x

x

x

Kiina

CN-BIO-107

x

x

Cookinsaaret

CK-BIO-107

x

Fidži

FJ-BIO-107

x

x

Falklandinsaaret

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Indonesia

ID-BIO-107

x

x

▼M18 —————

▼M17

Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Myanmar/Burma

MM-BIO-107

x

x

Malesia

MY-BIO-107

x

x

Papua-Uusi-Guinea

PG-BIO-107

x

x

Singapore

SG-BIO-107

x

x

Taiwan

TW-BIO-107

x

x

Thaimaa

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

▼M9

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet sekä liitteen III kattamat tuotteet.

▼M19

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2018.

▼M19 —————

▼M9

Balkan Biocert Skopje

▼M13

1. Osoite: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, the former Yugoslav Republic of Macedonia

▼M9

2. Internetosoite: http://www.balkanbiocert.mk

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Tunnusnumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

MK-BIO-157

x

x

x

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini.

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30. kesäkuuta 2016 saakka.

▼M19 —————

▼M9

Bio Latina Certificadora

▼M17

1. Osoite: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima- Peru

▼M9

2. Internetosoite: http://www.biolatina.com

▼M17

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Koodinumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivia

BO-BIO-118

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-118

x

x

Guatemala

GT-BIO-118

x

x

Honduras

HN-BIO-118

x

x

Meksiko

MX-BIO-118

x

x

Nicaragua

NI-BIO-118

►M19  x ◄

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

x

Peru

PE-BIO-118

►M19  x ◄

x

►M19  — ◄

x

El Salvador

SV-BIO-118

x

x

Venezuela

VE-BIO-118

x

x

▼M9

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini.

▼M19

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2018.

▼M9

Bioagricert S.r.l.

1. Osoite: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italy

▼M12

2. Internetosoite: http://www.bioagricert.org

▼M17

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Koodinumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Brasilia

BR-BIO-132

x

x

Kambodža

KH-BIO-132

x

x

Kiina

CN-BIO-132

x

x

Ecuador

EC-BIO-132

x

x

Ranskan Polynesia

PF-BIO-132

x

x

Intia

IN-BIO-132

x

▼M19

Iran

IR-BIO-132

x

x

▼M17

Laos

LA-BIO-132

x

x

Nepal

NP-BIO-132

x

x

Meksiko

MX-BIO-132

x

x

x

Marokko

MA-BIO-132

x

x

Myanmar/Burma

MM-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Serbia

RS-BIO-132

x

x

►M18  Korean tasavalta ◄

KR-BIO-132

x

►M18  x ◄

Thaimaa

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turkki

TR-BIO-132

x

x

Ukraina

UA-BIO-132-

x

x

▼M19

Vietnam

VN-BIO-132

x

x

▼M13

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini ja liitteen III kattamat tuotteet.

▼M19

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2018.

▼M9

BioGro New Zealand Limited

1. Osoite: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, New Zealand

2. Internetosoite: http://www.biogro.co.nz

▼M13

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Fidži

FJ-BIO-130

x

x

Malesia

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

▼M9

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini.

▼M19

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2018.

▼M9

Bio.inspecta AG

1. Osoite: Ackerstrasse, 5070 Frick, Switzerland

2. Internetosoite: http://www.bio-inspecta.ch

▼M13

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-161

x

x

Albania

AL-BIO-161

x

x

Azerbaidžan

AZ-BIO-161

x

x

Benin

BJ-BIO-161

x

Brasilia

BR-BIO-161

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Kuuba

CU-BIO-161

x

x

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-161

x

x

Etiopia

ET-BIO-161

x

x

Georgia

GE-BIO-161

x

x

Ghana

GH-BIO-161

x

x

Indonesia

ID-BIO-161

x

x

Iran

IR-BIO-161

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-161

x

x

Kenia

KE-BIO-161

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-161

x

x

Kirgisia

KZ-BIO-161

x

x

Libanon

LB-BIO-161

x

x

Moldova

MD-BIO-161

x

x

Filippiinit

PH-BIO-161

x

x

Venäjä

RU-BIO-161

x

x

Senegal

SN-BIO-161

x

x

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-161

x

x

►M18  Korean tasavalta ◄

KR-BIO-161

x

►M18  x ◄

Tansania

TZ-BIO-161

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-161

x

x

Turkki

TR-BIO-161

x

x

Ukraina

UA-BIO-161

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-161

x

x

Vietnam

VN-BIO-161

x

x

(1)   Tämä nimeäminen ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

▼M9

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini.

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30. kesäkuuta 2016 saakka.

▼M7

’Bolicert Ltd.’

1. Osoite: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2. Internetosoite: http://www.bolicert.org

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Tunnusnumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivia

BO-BIO-126

x

x

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini.

▼M19

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2018.

▼M7

’Caucacert Ltd’

▼M15

1. Osoite: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

▼M7

2. Internetosoite: http://www.caucascert.ge

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Tunnusnumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Georgia

GE-BIO-117

x

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

▼M15

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet.

▼M19

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2018.

▼M7

’CCOF Certification Services’

1. Osoite: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

2. Internetosoite: http://www.ccof.org

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Tunnusnumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Kanada

CA-BIO-105

x

x

Meksiko

MX-BIO-105

x

x

x

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini ja liitteen III kattamat tuotteet.

▼M19

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2018.

▼M7

’CCPB Srl’

▼M19

1. Osoite: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italy

▼M7

2. Internetosoite: http://www.ccpb.it

▼M17

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Koodinumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Kiina

CN-BIO-102

x

x

Egypti

EG-BIO-102

x

x

x

Irak

IQ-BIO-102

x

x

Libanon

LB-BIO-102

x

x

x

▼M19

Mali

ML-BIO-102

x

x

▼M17

Marokko

MA-BIO-102

x

x

x

Filippiinit

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

x

Syyria

SY-BIO-102

x

x

Tunisia

TN-BIO-102

x

Turkki

TR-BIO-102

x

x

x

▼M16

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini ja liitteen III kattamat tuotteet.

▼M19

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2018.

▼M13 —————

▼M9

CERES Certification of Environmental Standards GmbH

1. Osoite: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germany

2. Internetosoite: http://www.ceres-cert.com

▼M17

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Koodinumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbaidžan

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Bolivia

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Bhutan

BT-BIO-140

x

x

Brasilia

BR-BIO-140

x

x

x

▼M19

Kambodža

KH-BIO-140

x

x

▼M17

Chile

CL-BIO-140

x

x

x

Kiina

CN-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Kolumbia

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-140

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-140

x

x

x

Egypti

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-140

x

x

x

Ghana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-140

x

x

Honduras

HN-BIO-140

x

x

▼M17

Indonesia

ID-BIO-140

x

x

x

Iran

IR-BIO-140

x

x

Jamaika

JM-BIO-140

x

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-140

x

x

Kenia

KE-BIO-140

x

x

x

Kirgisia

KG-BIO-140

x

x

▼M19

Laos

LA-BIO-140

x

x

▼M17

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

MK-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

▼M19

Madagaskar

MG-BIO-140

x

x

Malesia

MY-BIO-140

x

x

▼M17

Mali

ML-BIO-140

x

x

Meksiko

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Marokko

MA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Mosambik

MZ-BIO-140

x

x

Myanmar/Burma

MM-BIO-140

x

x

x

Namibia

NA-BIO-140

x

x

Nicaragua

NI-BIO-140

x

x

Panama

PA-BIO-140

x

x

▼M17

Papua-Uusi-Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filippiinit

PH-BIO-140

x

x

x

Venäjä

RU-BIO-140

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-140

x

x

x

▼M19

El Salvador

SV-BIO-140

x

x

Samoa

WS-BIO-140

x

x

▼M17

Saudi-Arabia

SA-BIO-140

x

x

x

Senegal

SN-BIO-140

x

x

Serbia

RS-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Singapore

SG-BIO-140

x

x

x

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-140

x

x

x

Saint Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tansania

TZ-BIO-140

x

x

x

Thaimaa

TH-BIO-140

x

x

x

▼M19

Itä-Timor

TL-BIO-140

x

x

▼M17

Turkki

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

AE-BIO-140

x

Uruguay

UY-BIO-140

x

x

x

▼M17

Uzbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

▼M19

Venezuela

VE-BIO-140

x

x

▼M17

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

▼M19

Zimbabwe

ZW-BIO-140

x

x

▼M15

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet.

▼M19

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2018.

▼M12

Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.

1. Osoite: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026

2. Internetosoite: http://www.certimexsc.com

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Tunnusnumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Kolumbia

CO-BIO-104

x

▼M12

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-104

x

Guatemala

GT-BIO-104

x

Meksiko

MX-BIO-104

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-104

x

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini

▼M19

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2018.

▼M7

’Certisys’

1. Osoite: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgium

2. Internetosoite: http://www.certisys.eu

▼M13

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Benin

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Norsunluurannikko

CI-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

▼M7

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini.

▼M19

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2018.

▼M13

’Company of Organic Agriculture in Palestine’

1. Osoite: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestine

2. Internetosoite: http://coap.org.ps

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Miehitetty palestiinalaisalue

PS-BIO-163

x

x

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini.

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30. kesäkuuta 2018 saakka.

▼M7

’Control Union Certifications’

1. Osoite: Meeuwenlaan 4–6, 8011 BZ, Zwolle, The Netherlands

2. Internetosoite: http://certification.controlunion.com

▼M17

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Koodinumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albania

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Algeria

DZ-BIO-149

x

x

x

Azerbaidžan

AZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bhutan

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Bolivia

BO-BIO-149

x

x

x

▼M17

Brasilia

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kanada

CA-BIO-149

x

▼M19

Chile

CL-BIO-149

x

x

x

▼M17

Kiina

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-149

x

x

x

Norsunluurannikko

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Egypti

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Gambia

GM-BIO-149

x

x

x

▼M17

Ghana

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-149

x

x

x

▼M17

Guinea

GN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Intia

IN-BIO-149

x

x

x

x

Indonesia

ID-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Israel

IL-BIO-149

x

x

x

Japani

JP-BIO-149

x

x

x

►M18  Korean tasavalta ◄

KR-BIO-149

x

x

x

►M18  x ◄

x

x

Kirgisia

KG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

MK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Malesia

MY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mauritius

MU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Meksiko

MX-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mosambik

MZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Myanmar/Burma

MM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Nicaragua

NI-BIO-149

x

x

x

▼M17

Nigeria

NG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Miehitetty palestiinalaisalue

PS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Filippiinit

PH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Venäjä

RU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Ruanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

El Salvador

SV-BIO-149

x

x

x

▼M17

Serbia

RS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Singapore

SG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Sudan

SD-BIO-149

x

x

x

▼M17

Sveitsi

CH-BIO-149

x

Syyria

SY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Tansania

TZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Thaimaa

TH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Itä-Timor

TL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Turkki

TR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

AE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Yhdysvallat

US-BIO-149

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sambia

ZM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M15

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, liitteen III kattamat tuotteet.

▼M19

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2018.

▼M7

’Doalnara Certified Organic Korea, LLC’

1. Osoite: 192–3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, South Korea

2. Internetosoite: http://dcok.systemdcok.or.kr

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Tunnusnumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

►M18  Korean tasavalta ◄

KR-BIO-129

x

►M18  x ◄

4. Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, ►M18  ————— ◄ .

▼M19

5. Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30 päivään kesäkuuta 2018.

▼M12

Ecocert SA

1. Osoite: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, France

2. Internetosoite: http://www.ecocert.com

▼M17

3. Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:Kolmas maa

Koodinumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Algeria

DZ-BIO-154

x

x

Andorra

AD-BIO-154

x

x

Azerbaidžan

AZ-BIO-154

x

x

Bahrain

BH-BIO-154

x

Benin

BJ-BIO-154

x

x

Bosnia ja Hertsegovina

BA-BIO-154

x

x

Brasilia

BR-BIO-154

x

x

x

x

x

Brunei

BN-BIO-154

x

Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Burundi

BI-BIO-154

x

x

Kambodža

KH-BIO-154

x

x

Kamerun

CM-BIO-154

x

x

Kanada

CA-BIO-154

x

Tšad

TD-BIO-154

x

▼M19

Chile

CL-BIO-154

x

▼C1

Kiina

CN-BIO-154

x

x

x

x

x

x

▼M17

Kolumbia

CO-BIO-154

x

x

►M19  x ◄

x

Komorit

KM-BIO-154

x

x

Norsunluurannikko

CI-BIO-154

x

x

Kuuba

CU-BIO-154

x

x

►M19  x ◄

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-154

x

x

Ecuador

EC-BIO-154

x

x

x

x

▼M19

Etiopia

ET-BIO-154

x

▼M17

Fidži

FJ-BIO-154

x

x

Ghana

GH-BIO-154

x

x

Guatemala

GT-BIO-154

x

x

Guinea

GN-BIO-154

x

x

Guayana

GY-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

x

Intia

IN-BIO-154

x

x

Indonesia

ID-BIO-154

x

x

Iran

IR-BIO-154

x

x

Japani

JP-BIO-154

►M19  x ◄

x

Kazakstan

KZ-BIO-154

x

Kenia

KE-BIO-154

x

x

Kuwait

KW-BIO-154

x

x

Kirgisia

KG-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

MK-BIO-154

x

x

x

Madagaskar

MG-BIO-154

x

x

x

x

Malawi

MW-BIO-154

x

x

Malesia

MY-BIO-154

x

x

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Mauritius

MU-BIO-154

x

x

Meksiko

MX-BIO-154

x

x

Moldova

MD-BIO-154

x

x

Monaco

MC-BIO-154

x

x

x

Mongolia

MN-BIO-154

x

Marokko

MA-BIO-154

x

x

x

x

x

Mosambik

MZ-BIO-154

x

x

x

Namibia

NA-BIO-154

x

Nepal

NP-BIO-154

x

x

Niger

NE-BIO-154

x

Nigeria

NG-BIO-154

x

Pakistan

PK-BIO-154

x

x

Paraguay

PY-BIO-154

x

x

Peru

PE-BIO-154

x

x

Filippiinit

PH-BIO-154

x

x

x

x

Venäjä

RU-BIO-154

x

Ruanda

RW-BIO-154

x

x

São Tomé ja Príncipe

ST-BIO-154

x

x

Saudi-Arabia

SA-BIO-154

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-154

x

x

Serbia

RS-BIO-154

x

x

x

Somalia

SO-BIO-154

x

x

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-154

x

x

x

x

x

►M18  Korean tasavalta ◄

KR-BIO-154

x

►M18  x ◄

Sudan

SD-BIO-154

x

x

Swazimaa

SZ-BIO-154

x

x

Syyria

SY-BIO-154

x

x

▼M19

Taiwan

TW-BIO-154

x

x

▼M17

Tansania

TZ-BIO-154

x

x

Thaimaa

TH-BIO-154

x

x

x

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunisia

TN-BIO-154

x

x

Turkki

TR-BIO-154

x

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ukraina

UA-BIO-154

x

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

AE-BIO-154

x

x

Yhdysvallat

US-BIO-154

x

Uruguay

UY-BIO-154

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

x

Vietnam

VN-BIO-154

x

x