02008L0120 — FI — 14.12.2019 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/120/EY,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista

(Kodifioitu toisinto)

(EUVL L 047 18.2.2009, s. 5)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017,

  L 95

1

7.4.2017


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 137, 24.5.2017, s.  40 (2017/625,)
▼B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/120/EY,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista

(Kodifioitu toisinto)1 artikla

Tässä direktiivissä vahvistetaan kasvatukseen ja lihotukseen tarkoitettujen sikojen suojelun vähimmäisvaatimukset.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1) ’sialla’ minkä tahansa ikäistä sikaa, jota kasvatetaan siitosta tai lihotusta varten;

2) ’karjulla’ sukukypsää urospuolista sikaa, joka on tarkoitettu siitokseen;

3) ’nuorella emakolla’ sukukypsää naaraspuolista sikaa, joka ei ole vielä porsinut;

4) ’emakolla’ naaraspuolista sikaa ensimmäisen porsimisen jälkeen;

5) ’imettävällä emakolla’ naaraspuolista sikaa syntymää edeltävästä vaiheesta porsaiden vieroittamiseen;

6) ’ummessa olevalla ja kantavalla emakolla’ emakkoa vieroitusvaiheen ja syntymää edeltävän vaiheen välillä;

7) ’porsaalla’ sikaa syntymähetkestä vieroittamiseen;

8) ’vieroitetulla sialla’ vieroitettua porsasta kymmenen viikon ikään asti;

9) ’tuotantosialla’ sikaa kymmenen viikon iästä teurastushetkeen, tai siitossikaa;

▼M1

10) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ►C1  (EU) 2017/625 ◄  ( 1 ) 3 artiklan 3 alakohdassa määriteltyjä toimivaltaisia viranomaisia.

▼B

3 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tilat täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) kunkin ryhmässä kasvatetun vieroitetun sian tai tuotantosian, lukuun ottamatta astutettuja nuoria emakoita ja emakoita, käytettävissä olevan vapaan lattia-alan on oltava vähintään:Elopaino (kg)

m2

enintään 10

0,15

yli 10 – 20

0,20

yli 20 – 30

0,30

yli 30 – 50

0,40

yli 50 – 85

0,55

yli 85 – 110

0,65

yli 110

1,00

b) kunkin astutetun nuoren emakon käytettävissä olevan vapaan kokonaislattia-alan on oltava vähintään 1,64 m2, ja kunkin emakon käytettävissä olevan vapaan kokonaislattia-alan on oltava vähintään 2,25 m2, kun nuoria emakoita ja/tai emakoita kasvatetaan ryhmässä. Alle kuuden eläimen ryhmissä kasvatettavien eläinten vapaata lattia-alaa on lisättävä 10 prosentilla. Vähintään 40 eläimen ryhmissä kasvatettavien eläinten vapaata lattia-alaa voidaan vähentää 10 prosentilla.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lattiapinnat täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) astutetut nuoret emakot ja kantavat emakot: osan edellä 1 kohdan b alakohdassa vaaditusta alasta, vähintään 0,95 m2 nuorta emakkoa kohti ja vähintään 1,3 m2 emakkoa kohti, on oltava yhtäjaksoisesti kiinteäpohjainen lattia, jossa viemäriaukkoja varten on varattu enintään 15 prosenttia;

b) kun ryhmissä kasvatettuja sikoja pidetään betonisella rakolattialla:

i) raon enimmäisleveyden on oltava:

 porsaat: 11 mm,

 vieroitetut siat: 14 mm,

 tuotantosiat: 18 mm,

 astutetut nuoret emakot ja emakot: 20 mm;

ii) palkin vähimmäisleveyden on oltava:

 porsaat ja vieroitetut siat: 50 mm, ja

 tuotantosiat, astutetut nuoret emakot ja emakot: 80 mm.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sellaisten eläinsuojien, joissa emakoita ja nuoria emakoita pidetään kytkettynä, rakentaminen ja suojien tällaisiksi muuntaminen kielletään. Emakoiden ja nuorten emakoiden pitäminen kytkettynä kielletään 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että emakoita ja nuoria emakoita kasvatetaan ryhmissä aikana, joka alkaa neljä viikkoa astutuksen jälkeen ja päättyy viikkoa ennen odotettua porsimispäivää. Emakoiden tai nuorten emakoiden ryhmälle tarkoitetun karsinan seinämien pituuden on oltava yli 2,8 metriä. Alle kuuden eläimen ryhmälle tarkoitetun karsinan seinämien pituuden on oltava yli 2,4 metriä.

Ensimmäisestä alakohdasta poiketen voidaan emakoita ja nuoria emakoita, joita kasvatetaan alle kymmenen emakon tilalla, pitää yksittäin kyseisessä alakohdassa tarkoitettuna aikana, mutta niiden on voitava kääntyä karsinassa helposti ympäri.

5.  Rajoittamatta liitteessä I säädettyjä vaatimuksia, jäsenvaltioiden on varmistettava, että emakoilla ja nuorilla emakoilla on jatkuva pääsy koskettelumateriaaliin, joka on vähintään kyseisessä liitteessä olevien asiaa koskevien vaatimusten mukainen.

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ryhmissä kasvatettavat emakot ja nuoret emakot ruokitaan käyttäen järjestelmää, jolla varmistetaan, että kukin eläin saa riittävästi ruokaa, silloinkin kun muita ravinnosta kilpailevia eläimiä on paikalla.

7.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki ummessa olevat kantavat emakot ja nuoret emakot saavat nälän ja pureskelutarpeen tyydyttämiseksi riittävästi täyttävää tai kuitupitoista rehua sekä energiapitoista rehua.

8.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ryhmissä kasvatettavat siat, jotka ovat erityisen aggressiivisia, jotka ovat joutuneet toisten sikojen aggressiivisen käyttäytymisen kohteeksi tai jotka ovat sairaita tai loukkaantuneita, voidaan väliaikaisesti pitää yksittäiskarsinoissa. Tällöin eläimen on voitava kääntyä karsinassa helposti ympäri, jollei tämä ole ristiriidassa eläinlääkärin erityisten ohjeiden kanssa.

9.  Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan, 2 kohdan, 4 kohdan ja 5 kohdan sekä 8 kohdan viimeisen virkkeen säännöksiä sovelletaan kaikkiin uusiin tai uudisrakennettuihin tiloihin sekä tiloihin, jotka on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa 1 päivän tammikuuta 2003 jälkeen. Näitä säännöksiä sovelletaan kaikkiin tiloihin 1 päivästä tammikuuta 2013.

Edellä olevan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan säännöksiä ei sovelleta tiloihin, joissa emakoita on alle kymmenen.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on valvottava, että sikojen tuotantoon liittyvät olosuhteet vastaavat liitteessä I vahvistettuja yleisiä määräyksiä.

5 artikla

Liitteen I määräyksiä voidaan muuttaa 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen siten, että tieteen edistyminen otetaan huomioon.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että

a) henkilöt, jotka ottavat töihin tai palkkaavat henkilöitä huolehtimaan sioista, varmistavat, että eläimistä huolehtivat henkilöt ovat saaneet ohjeita ja opastusta 3 artiklan ja liitteen I asiaankuuluvien säännösten osalta;

b) sopivia oppikursseja on saatavilla. Tällaisilla kursseilla on keskityttävä erityisesti hyvinvointikysymyksiin.

7 artikla

1.  Komissio toimittaa neuvostolle mieluiten ennen 1 päivää tammikuuta 2005 ja joka tapauksessa 1 päivään heinäkuuta 2005 mennessä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon perusteella laaditun kertomuksen. Kertomusta laadittaessa otetaan huomioon sosioekonomiset seuraukset, terveydelliset vaikutukset, ympäristövaikutukset ja erilaiset ilmasto-olosuhteet. Siinä otetaan huomioon myös sikojen tuotantomenetelmissä ja -järjestelmissä sekä lihan käsittelyssä tapahtuva kehitys, joka on omiaan rajoittamaan tarvetta kirurgiseen kuohitsemiseen. Kertomukseen liitetään tarvittaessa asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia erikokoisten tilavaatimusten ja lattiatyyppien vaikutuksesta vieroitettujen sikojen ja tuotantosikojen hyvinvointiin

2.  Komissio toimittaa neuvostolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2008 kertomuksen, jonka se laatii Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon perusteella.

Kertomuksessa käsitellään erityisesti seuraavia asioita:

a) erilaisissa kasvatusjärjestelmissä sovellettavien eläintiheyksien, mukaan lukien ryhmän koko ja eläinten ryhmitysmenetelmät, vaikutukset sikojen hyvinvointiin ja terveyteen;

b) sikalamallin ja erilaisten lattiatyyppien vaikutus sikojen hyvinvointiin, terveys mukaan luettuna, erilaiset ilmasto-olosuhteet huomioon ottaen;

c) hännänpurentaan liittyvät riskitekijät ja suositukset, joilla hännän typistämisen tarvetta voitaisiin vähentää;

d) kantavien emakoiden ryhmäkasvatusjärjestelmien kehitys ottaen huomioon eri järjestelmien patologiset, eläinjalostukselliset, fysiologiset ja etologiset tekijät ja niiden vaikutukset eläinten terveyteen ja ympäristöön sekä erilaiset ilmasto-olosuhteet;

e) yksittäin pidettävien täysikasvuisten siitoskarjujen tilatarpeiden määrittely, mukaan lukien astutuskarsina;

f) astutusosastolla olevien emakkojen ja imettävien emakkojen sellaisten pihattojen kehitys, jotka täyttävät emakoiden tarpeet porsaiden henkiinjäämistä vaarantamatta;

g) kuluttajien asenteet ja käytös sianlihan suhteen sen mukaan, miten paljon eläinten hyvinvointi paranee;

h) erilaisten siantuotantojärjestelmien sosioekonomiset seuraukset sekä vaikutukset yhteisön taloudellisiin kumppaneihin.

Kertomukseen voi tarvittaessa sisältyä myös asiaa koskevia lainsäädäntöehdotuksia.

8 artikla

▼M1 —————

▼M1

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä elokuuta edellisen vuoden vuosikertomus tarkastuksista, jotka toimivaltainen viranomainen on suorittanut tämän direktiivin vaatimusten noudattamisen tarkistamiseksi. Kertomuksen mukana on oltava analyysi vakavimmista säännösten noudattamatta jättämisen havainnoista sekä kansallinen toimintasuunnitelma niiden estämiseksi tai vähentämiseksi tulevina vuosina. Komissio toimittaa jäsenvaltioille tiivistelmät näistä kertomuksista.

▼B

9 artikla

Jotta kolmansista maista lähtöisin olevia eläimiä voidaan tuoda yhteisöön, on niiden mukana seurattava kyseisen maan toimivaltaisen viranomaisen antama todistus, josta ilmenee, että eläimiä on kohdeltu vähintään vastaavalla tavalla kuin tässä direktiivissä säädetään yhteisön alkuperää olevien eläinten osalta.

▼M1 —————

▼B

11 artikla

1.  Komissiota avustaa elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 ( 2 ) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä ’komitea’.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

12 artikla

Jäsenvaltiot voivat sikojensuojelun osalta perustamissopimuksen yleisiä sääntöjä noudattaen ylläpitää tai soveltaa omalla alueellaan tässä direktiivissä annettuja säännöksiä tiukempia säännöksiä. Niiden on ilmoitettava komissiolle kaikista tällaisista toimenpiteistä.

13 artikla

Kumotaan direktiivi 91/630/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä II olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä II olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

14 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

15 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
LIITE I

I   LUKU

YLEISET EDELLYTYKSET

Direktiivin 98/58/EY liitteen asiaa koskevien säännösten lisäksi on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

1. Rakennuksen siinä osassa, jossa sikoja pidetään, on vältettävä jatkuvaa melua, joka ylittää 85 desibelin voimakkuuden. Jatkuvaa tai äkillistä melua on vältettävä.

2. Sioille on tarjottava vähintään 40 luksin valaistus vähintään 8 tunnin ajan päivässä.

3. Sioille varatut eläinsuojat on rakennettava siten, että kullakin sialla

 on pääsy makuualueelle, joka on fyysisiltä ominaisuuksiltaan ja lämpötilaltaan miellyttävä ja asianmukaisesti viemäröity ja puhdas, mikä antaa kaikille eläimille mahdollisuuden levätä samaan aikaan,

 on mahdollisuus levätä ja päästä ylös ongelmitta,

 on mahdollisuus nähdä muita sikoja; emakot ja nuoret emakot voidaan kuitenkin viikkoa ennen oletettua porsimisaikaa ja porsimisen ajan pitää muilta eläimiltä näkymättömissä.

4. Sen estämättä mitä 3 artiklan 5 kohdassa säädetään, sioilla on oltava jatkuvasti saatavillaan riittävä määrä materiaaleja kunnolla tutkittavaksi ja viihdykkeeksi, esim. olkia, heinää, puuta, sahajauhoa, herkkusienikompostia, turvetta tai vastaavien sekoitusta, joka ei vaaranna eläinten terveyttä.

5. Lattiat eivät saa olla liukkaita tai epätasaisia, jotta siat eivät vahingoittaisi itseään, ja niiden on oltava suunniteltu, rakennettu ja ylläpidetty siten, etteivät ne aiheuta sioille loukkaantumisia tai kärsimyksiä. Niiden on oltava sopivat sikojen kokoon ja painoon nähden, ja jos kuiviketta ei ole, muodostettava vahva, tasainen ja vakaa pinta.

6. Kaikki siat on ruokittava vähintään kerran päivässä. Kun siat ruokitaan ryhmässä eivätkä ne saa rehua mielin määrin tai kun automaattinen ruokintalaite ruokkii eläimet yksittäin, kunkin sian on saatava ruokaa samanaikaisesti muiden ryhmän eläinten kanssa.

7. Kaikkien yli kahden viikon ikäisten sikojen on saatava jatkuvasti ja riittävästi raikasta vettä.

8. Kaikki toimenpiteet, joiden tarkoitus on muu kuin terapeuttinen tai diagnostinen tai jotka suoritetaan sikojen tunnistamiseksi asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti ja joiden seurauksena arka ruhonosa vahingoittuisi tai häviäisi tai luun rakenne muuttuisi, kielletään seuraavin poikkeuksin:

 enintään seitsemän päivän ikäisten porsaiden kulmahampaiden yhtenäinen pienentäminen hiomalla tai katkaisemalla; hionnasta on jäätävä vahingoittumaton sileä pinta; karjujen torahampaita voidaan tarvittaessa lyhentää muiden eläinten loukkaantumisten estämiseksi tai turvallisuussyistä,

 hännän osan katkaisu,

 urosten kastrointi muilla keinoilla kuin kudoksia repimällä,

 kärsän rengastus ainoastaan, jos eläimiä pidetään ulkotarhoissa ja kansallista lainsäädäntöä noudattaen.

Hännän katkaisua tai kulmahampaiden lyhentämistä ei saa tehdä rutiininomaisesti vaan ainoastaan kun on todisteita siitä, että emakoiden nisissä tai muiden sikojen korvissa tai hännissä on vammoja. Ennen näiden toimenpiteiden suorittamista on toteutettava muita toimenpiteitä hännänpurennan ja muun häiriökäyttäytymisen estämiseksi kasvatusympäristön ja eläintiheyden mukaan. Tästä syystä riittämättömät kasvatusympäristöolot tai hoitojärjestelmät on muutettava.

Edellä tarkoitetut toimenpiteet voi toteuttaa ainoastaan eläinlääkäri tai 6 artiklan mukaisesti koulutettu henkilö, jolla on kokemusta kyseisten toimenpiteiden suorittamisesta asianmukaisesti ja hygieenisesti. Jos kastrointi tai hännän katkaisu suoritetaan porsaan seitsemännen elinpäivän jälkeen, ainoastaan eläinlääkäri voi toteuttaa toimenpiteen käyttämällä anestesiaa ja täydentävää pitkäkestoista puudutusainetta.

II   LUKU

ERI SIKALUOKKIA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

A.   Karjut

Karjujen karsinat on sijoitettava ja rakennettava siten, että karjut voivat niissä kääntyä sekä havaita muiden sikojen ääntelyt, hajut ja hahmot. Aikuisen karjun käytettävissä olevan vapaan lattiatilan on oltava vähimmäiskooltaan 6 neliömetriä.

Silloin kun karsinaa käytetään myös luonnolliseen lisääntymiseen, aikuisen karjun käytettävissä olevan lattiatilan täytyy olla vähintään 10 neliömetriä ja karsinan on oltava kaikista esteistä vapaana.

B.   Emakot ja nuoret emakot

1. On toteutettava toimenpiteitä aggressiivisen käyttäytymisen vähentämiseksi ryhmissä.

2. Kantaville emakoille ja nuorille emakoille on tarpeen vaatiessa suoritettava käsittely sisäisiä ja ulkoisia loisia vastaan. Kantavat emakot ja nuoret emakot on puhdistettava kaikesta liasta, jos ne laitetaan porsitushäkkiin.

3. Porsiville emakoille ja nuorille emakoille on annettava viikkoa ennen oletettua porsimisaikaa riittävästi sopivaa materiaalia pesän rakentamista varten, paitsi jos tämä ei ole asianomaisessa laitoksessa käytettävässä lietelantajärjestelmässä teknisesti toteutettavissa.

4. Emakon tai nuoren emakon taakse on järjestettävä tilaa luonnolliselle tai autetulle porsimiselle.

5. Porsituskarsinat, joissa emakot voivat liikkua vapaasti, on varustettava porsaita suojaavilla järjestelmillä kuten porsasaidoilla.

C.   Porsaat

1. Sellaisen osan kokonaispinta-alasta, joka on riittävä kaikkien eläinten maata yhtäaikaisesti, on oltava kiinteäpohjainen tai se on katettava matolla, oljilla taikka muulla soveltuvalla materiaalilla.

2. Kun käytetään porsitushäkkiä, porsaille on varattava tarpeeksi tilaa, jotta ne voidaan imettää vaikeuksitta.

3. Porsaita ei saa vieroittaa emostaan ennen 28 päivän ikää, paitsi jos vieroittamatta jättäminen on vahingollista emakon tai porsaan hyvinvoinnille tai terveydelle.

Porsaat voidaan kuitenkin vieroittaa jopa seitsemän päivää aikaisemmin, jos ne siirretään erityistiloihin, jotka tyhjennetään, puhdistetaan perusteellisesti ja desinfioidaan ennen uuden ryhmän tuloa ja jotka pidetään erillään emakoiden tiloista, jotta minimoidaan riski tautien tarttumisesta porsaisiin.

D.   Vieroitetut siat ja tuotantosiat

1. Jos siat kasvatetaan ryhmissä, on toteutettava toimenpiteitä sellaisten tappeluiden välttämiseksi, jotka eivät kuulu normaaliin käyttäytymiseen.

2. Siat olisi kasvatettava ryhmissä, joita yhdistellään mahdollisimman vähän. Jos toisilleen tuntemattomia sikoja on pakko yhdistää, tämän olisi tapahduttava mahdollisimman nuorena ja mielellään ennen vieroittamista tai korkeintaan viikko sen jälkeen. Kun sikaryhmiä yhdistetään, sioille on tarjottava riittävät mahdollisuudet paeta ja piiloutua muilta sioilta.

3. Kun havaitaan merkkejä kovista tappeluista, niiden syyt on viipymättä selvitettävä ja toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, joihin kuuluu esimerkiksi olkien riittävä tarjoaminen eläimille, jos mahdollista, tai muiden virikemateriaalien tarjoaminen. Vaarassa olevat eläimet tai erityisen vihamielisesti käyttäytyvät yksilöt on pidettävä erillään ryhmästä.

4. Sikaryhmien yhdistämisen helpottamiseksi tarkoitettujen rauhoittavien lääkkeiden käyttö on rajoitettava poikkeuksellisiin olosuhteisiin, ja se edellyttää eläinlääkärin kuulemista.
LIITE II

A   OSAKumottu direktiivi ja sen muutokset

(13 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 91/630/ETY

(EYVL L 340, 11.12.1991, s. 33)

 

Neuvoston direktiivi 2001/88/EY

(EYVL L 316, 1.12.2001, s. 1)

 

Komission direktiivi 2001/93/EY

(EYVL L 316, 1.12.2001, s. 36)

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003

(EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

ainoastaan liitteessä III oleva 26 kohta

B   OSAMääräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(13 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

91/630/ETY

1 päivä tammikuuta 1994

2001/88/EY

1 päivä tammikuuta 2003

2001/93/EY

1 päivä tammikuuta 2003
LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKODirektiivi 91/630/ETY

Tämä direktiivi

1 ja 2 artikla

1 ja 2 artikla

3 artiklan johdantokappale

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 4 kohdan a alakohta

3 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan 4 kohdan b alakohta

3 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 5 kohta

3 artiklan 5 kohta

3 artiklan 6 kohta

3 artiklan 6 kohta

3 artiklan 7 kohta

3 artiklan 7 kohta

3 artiklan 8 kohta

3 artiklan 8 kohta

3 artiklan 9 kohta

3 artiklan 9 kohta

4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artikla

4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

4 artiklan 2 kohta

5 artikla

5 artikla

5 a artiklan johdantokappale

6 artiklan johdantokappale

5 a artiklan 1 kohta

6 artiklan a alakohta

5 a artiklan 2 kohta

6 artiklan b alakohta

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artikla

11 artiklan 1 kohta

11 artiklan 2 kohta

12 artikla

13 artikla

14 artikla

12 artikla

15 artikla

Liite

Liite I

Liite II

Liite III( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ►C1  (EU) 2017/625 ◄ , annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) ( ►C1  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1 ◄ ).

( 2 ) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.