02008D0185 — FI — 22.11.2017 — 013.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä helmikuuta 2008,

Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 669)

(Kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/185/EY)

(EUVL L 059 4.3.2008, s. 19)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

KOMISSION PÄÄTÖS, 2008/476/EY tehty 6 päivänä kesäkuuta 2008,

  L 163

34

24.6.2008

 M2

KOMISSION PÄÄTÖS, 2008/988/EY tehty 17 päivänä joulukuuta 2008,

  L 352

52

31.12.2008

►M3

KOMISSION PÄÄTÖS, 2009/248/EY tehty 18 päivänä maaliskuuta 2009,

  L 73

22

19.3.2009

 M4

KOMISSION PÄÄTÖS, 2009/621/EY tehty 20 päivänä elokuuta 2009,

  L 217

5

21.8.2009

 M5

KOMISSION PÄÄTÖS, 2010/271/EU annettu 11 päivänä toukokuuta 2010,

  L 118

63

12.5.2010

 M6

KOMISSION PÄÄTÖS, 2010/434/EU annettu 6 päivänä elokuuta 2010,

  L 208

5

7.8.2010

 M7

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 2011/648/EU annettu 4 päivänä lokakuuta 2011,

  L 260

19

5.10.2011

 M8

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 2012/701/EU annettu 13 päivänä marraskuuta 2012,

  L 318

68

15.11.2012

 M9

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/398, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 13 päivänä helmikuuta 2015,

  L 66

16

11.3.2015

►M10

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1782, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 5 päivänä lokakuuta 2016,

  L 272

90

7.10.2016

 M11

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/486, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 17 päivänä maaliskuuta 2017,

  L 75

27

21.3.2017

►M12

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/888, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 22 päivänä toukokuuta 2017,

  L 135

27

24.5.2017

►M13

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/2173, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 20 päivänä marraskuuta 2017,

  L 306

26

22.11.2017
▼B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä helmikuuta 2008,

Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 669)

(Kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/185/EY)1 artikla

▼M3

Siitos- tai tuotantosikojen, jotka lähetetään liitteessä I lueteltuihin Aujeszkyn taudista vapaisiin jäsenvaltioihin tai niiden taudista vapaille alueille, on oltava lähtöisin kyseisessä liitteessä mainitusta jäsenvaltiosta tai sen alueelta tai niiden osalta on noudatettava seuraavia lisäedellytyksiä:

▼B

1. Aujeszkyn taudin on kuuluttava alkuperämaana olevassa jäsenvaltiossa ilmoitusvelvollisiin tauteihin;

2. alkuperämaassa tai -alueella on oltava käytössä toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa oleva Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelma, joka täyttää direktiivin 64/432/ETY 9 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset. Sikojen kuljetusta ja siirtoja koskevien asianmukaisten toimenpiteiden on oltava tämän suunnitelman mukaisesti käytössä taudin leviämisen estämiseksi tiloille, joilla on erilainen terveydellinen asema;

3. sikojen alkuperätilojen osalta:

a) kyseisellä tilalla ei saa olla esiintynyt mitään Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä viimeisten 12 kuukauden aikana;

b) viiden kilometrin säteellä sikojen alkuperätilasta sijaitsevilla tiloilla ei saa olla esiintynyt mitään Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä viimeisten 12 kuukauden aikana; tätä säännöstä ei sovelleta jos jälkimmäisillä tiloilla sovelletaan säännöllisesti toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa taudin valvonta- ja hävittämistoimenpiteitä 2 alakohdassa tarkoitetun hävittämisohjelman mukaisesti ja jos näiden toimenpiteiden avulla taudin leviäminen on voitu tehokkaasti estää kyseiselle tilalle;

c) Aujeszkyn tautia vastaan ei ole rokotettu vähintään viimeisten 12 kuukauden aikana;

d) sioille on tehty ainakin kahdesti vähintään neljän kuukauden välein serologinen tutkimus Aujeszkyn taudin ADV-gE- tai ADV-gB tai ADV-gD-vasta-aineiden tai kokoviruksen varalta. Tämän tutkimuksen perusteella Aujeszkyn tautia ei ole esiintynyt ja rokotetuilla sioilla ei esiinny gE-vasta-aineita;

e) tiloille ei ole edellisten 12 kuukauden aikana tuotu sikoja tiloilta, joiden terveydellinen asema Aujeszkyn taudin osalta on huonompi, ellei niille ole tehty Aujeszkyn taudin varalta kokeita, joiden tulos on ollut negatiivinen;

4. siirrettäviä sikoja:

a) ei ole rokotettu;

b) on pidetty eristyksissä toimivaltaisten viranomaisten hyväksymissä tiloissa 30 päivää ennen siirtoa siten, että Aujeszkyn taudin leviämisen riski näihin sikoihin on estetty;

c) ne ovat olleet alkuperätilalla tai terveydelliseltä asemaltaan vastaavalla tilalla syntymästään lähtien ja ne ovat olleet alkuperätilalla vähintään:

i) 30 päivää, kun kyseessä ovat tuotantosiat;

ii) 90 päivää, kun kyseessä ovat siitossiat;

d) niille on tehty ADV-gB- tai ADV-gD-vasta-aineiden tai Aujeszkyn taudin kokoviruksen varalta vähintään kaksi serologista koetta, joiden tulos oli negatiivinen, vähintään 30 päivän välein. Jos siat ovat alle neljän kuukauden ikäisiä, voidaan käyttää myös serologista koetta ADV-gE-vasta-aineiden varalta. Näytteenotto viimeistä koetta varten on tehty vähintään 15 päivää ennen lähettämistä. Sikojen, joille on tehty koe eristysyksikössä, lukumäärä on riittävä seuraavien toteamiseksi:

i) kahden prosentin seropositiivisuus 95 prosentin varmuudella, eristysyksikössä, kun kyseessä ovat tuotantosiat;

ii) 0,1 prosentin seropositiivisuus 95 prosentin varmuudella eristysyksikössä, kun kyseessä ovat siitossiat.

Kahdesta kokeesta ensimmäinen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos:

i) 2 alakohdassa tarkoitetun ohjelman puitteissa alkuperätilalla on tehty serologinen tutkimus 45–170 päivää ennen lähetystä ja sillä on osoitettu, ettei Aujeszkyn taudin vasta-aineita ole ja että rokotetut siat ovat olleet vapaita gE-vasta-aineista;

ii) siirrettävät siat ovat olleet alkuperätilalla syntymästään saakka;

iii) yhtään sikaa ei ole siirretty alkuperätilalle sillä aikaa, kun siirrettäviä sikoja on pidetty eristyksissä.

2 artikla

▼M3

Teurassikojen, jotka lähetetään liitteessä I lueteltuihin Aujeszkyn taudista vapaisiin jäsenvaltioihin tai niiden taudista vapaille alueille, on oltava lähtöisin kyseisessä liitteessä mainitusta jäsenvaltiosta tai sen alueelta tai niiden osalta on noudatettava seuraavia lisäedellytyksiä:

▼B

1. Aujeszkyn taudin on kuuluttava alkuperämaana olevassa jäsenvaltiossa ilmoitusvelvollisiin tauteihin;

2. sikojen alkuperäjäsenvaltiossa tai alkuperätilalla on käytössä Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelma, joka täyttää 1 artiklan 2 alakohdassa säädetyt vaatimukset;

3. kaikki kyseiset siat on kuljetettava suoraan määräpaikkana olevaan teurastamoon ja joko:

a) ne tulevat tilalta, joka täyttää 1 artiklan 3 alakohdassa säädetyt vaatimukset, tai

b) ne on rokotettu Aujeszkyn tautia vastaan vähintään 15 päivää ennen niiden lähettämistä ja ne ovat lähtöisin alkuperätilalta, jossa:

i) 2 alakohdassa tarkoitetun suunnitelman puitteissa on toteutettu Aujeszkyn taudin seuranta- ja hävittämistoimenpiteitä säännöllisesti toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa viimeisten 12 kuukauden aikana;

ii) ne olivat vähintään 30 päivää ennen lähettämistä ja josta ei löydetty kliinisiä tai patologisia merkkejä kyseisestä taudista, kun 7 artiklassa tarkoitettu terveystodistus täytettiin, tai

c) niitä ei ole rokotettu ja ne ovat lähtöisin tilalta, jossa:

i) 2 alakohdassa tarkoitetun ohjelman puitteissa Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämistoimenpiteitä on sovellettu säännöllisesti toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa viimeisten 12 kuukauden aikana eikä viimeisten kuuden kuukauden aikana ole todettu Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä;

ii) toimivaltainen viranomainen on kieltänyt rokotukset Aujeszkyn tautia vastaan ja rokotettujen sikojen tuomisen tilalle siitä lähtien kun tila on ollut saamassa Aujeszkyn taudin osalta parhaan terveydellisen aseman 2 alakohdassa tarkoitetun suunnitelman mukaisesti;

iii) ne ovat olleet vähintään 90 päivää ennen lähettämistä.

3 artikla

Sellaisten siitossikojen, jotka on tarkoitettu liitteessä II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille, joissa on käytössä Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämisohjelma, on joko:

1. oltava lähtöisin liitteessä I luetelluista jäsenvaltioista tai luetelluilta alueilta; tai

2. oltava lähtöisin:

a) liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai luetelluilta alueilta; ja

b) tilalta, joka täyttää 1 artiklan 3 alakohdassa säädetyt vaatimukset; tai

3. täytettävä seuraavat edellytykset:

a) Aujeszkyn taudin on kuuluttava alkuperämaana olevassa jäsenvaltiossa ilmoitusvelvollisiin tauteihin;

b) alkuperäjäsenvaltiossa tai -alueella on käytössä Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelma, joka täyttää 1 artiklan 2 alakohdassa säädetyt vaatimukset;

c) kyseisten sikojen alkuperätilalla ei ole esiintynyt mitään Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä viimeisten 12 kuukauden aikana;

d) siat on pidetty eristyksissä toimivaltaisten viranomaisten hyväksymissä tiloissa 30 päivää ennen siirtoa siten, että riski taudin leviämisestä näihin sikoihin on estetty;

e) sioille on oltava tehty negatiivisin tuloksin serologinen koe gE-vasta-aineen toteamiseksi. Näytteenotto viimeistä koetta varten on tehty enintään 15 päivää ennen lähettämistä. Testattujen sikojen lukumäärän on oltava riittävä 2 prosentin seropositiivisuuden havaitsemiseksi 95 prosentin varmuudella näistä sioista;

f) siat ovat olleet alkuperätilalla tai terveydelliseltä asemaltaan vastaavalla tilalla syntymästään lähtien, ja ne ovat olleet alkuperätilalla vähintään 90 päivää.

4 artikla

Sellaisten tuotantosikojen, jotka on tarkoitettu liitteessä II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille, joissa on käytössä Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämisohjelma, on joko:

1. oltava lähtöisin liitteessä I luetelluista jäsenvaltioista tai luetelluilta alueilta; tai

2. oltava lähtöisin:

a) liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai luetelluilta alueilta; ja

b) tilalta, joka täyttää 1 artiklan 3 alakohdassa säädetyt vaatimukset; tai

3. täytettävä seuraavat edellytykset:

a) Aujeszkyn taudin on kuuluttava alkuperämaana olevassa jäsenvaltiossa ilmoitusvelvollisiin tauteihin;

b) alkuperäjäsenvaltiossa tai -alueella on käytössä Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelma, joka täyttää 1 artiklan 2 alakohdassa säädetyt vaatimukset;

c) kyseisten sikojen alkuperätilalla ei ole esiintynyt mitään Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä viimeisten 12 kuukauden aikana;

d) serologinen tutkimus Aujeszkyn taudin varalta, joka osoittaa, että sioilla ei esiinny tautia ja rokotetuilla sioilla ei esiinny gE-vasta-aineita, on tehty alkuperätilalla 45–170 päivää ennen lähettämistä;

e) siat ovat joko olleet alkuperätilalla syntymästään lähtien tai ne ovat olleet tällaisilla tiloilla vähintään 30 päivää sen jälkeen kun ne on tuotu sinne terveydelliseltä asemaltaan vastaavalta tilalta, jossa on tehty d alakohdassa tarkoitettua serologista tutkimusta vastaava koe.

5 artikla

Tämän päätöksen mukaisesti sioille Aujeszkyn taudin valvomiseksi tai toteamiseksi tehtävien serologisten kokeiden on oltava liitteessä III säädettyjen vaatimusten mukaisia.

6 artikla

Rajoittamatta direktiivin 64/432/ETY 10 artiklan 3 kohdan soveltamista kaikkien jäsenvaltioiden on vähintään vuosittain toimitettava liitteessä IV säädettyjen yhdenmukaisten vaatimusten mukaisesti tiedot Aujeszkyn taudin esiintyvyydestä. Näihin tietoihin on sisällytettävä yksityiskohtaiset tiedot liitteessä II luetelluissa jäsenvaltioissa käytössä olevista valvonta- ja hävittämisohjelmista sekä muissa jäsenvaltioissa tai alueilla, joita ei luetella kyseisessä liitteessä mutta joissa tällainen ohjelma on, käytössä olevista valvonta- ja hävittämisohjelmista.

7 artikla

1.  Rajoittamatta yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen terveystodistuksia koskevien säännösten soveltamista, ennen direktiivissä 64/432/ETY vaaditun terveystodistuksen C jakson täyttämistä virkaeläinlääkärin on varmistettava liitteessä I tai II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille tarkoitettujen siansukuisten eläinten osalta seuraavat seikat:

a) tilan ja alkuperäjäsenvaltion tai -alueen, josta kyseiset siat ovat peräisin, terveydellinen asema Aujeszkyn taudin osalta;

b) jos siat eivät ole peräisin taudista vapaasta jäsenvaltiosta tai vapaalta alueelta, tilan, määräjäsenvaltion tai -alueiden terveydellinen asema Aujeszkyn taudin osalta;

c) kyseisten sikojen vaatimustenmukaisuus tämän päätöksen säännösten osalta.

▼M10

2.  Lisätään liitteessä I tai II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille tarkoitettujen siansukuisten eläinten mukana olevan terveystodistuksen, joka on direktiivin 64/432/ETY liitteessä F olevan mallin 2 mukainen, C jakson II.3.3.1 kohtaan tämän päätöksen asiaa koskevan artiklan numero

▼B

8 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuljetettaessa liitteessä I tai II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille tarkoitettuja sikoja ne eivät joudu kuljetuksen tai kauttakuljetuksen aikana kosketuksiin sellaisten sikojen kanssa, joiden terveydellinen asema Aujeszkyn taudin osalta on erilainen tai tuntematon.

9 artikla

Kumotaan päätös 2001/618/EY.

Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼M12
LIITE I

Aujeszkyn taudista vapaat jäsenvaltiot tai niiden alueet, joissa rokottaminen on kiellettyäISO-koodi

Jäsenvaltio

Alueet

BE

Belgia

Kaikki alueet

CZ

Tšekki

Kaikki alueet

DK

Tanska

Kaikki alueet

DE

Saksa

Kaikki alueet

IE

Irlanti

Kaikki alueet

FR

Ranska

Seuraavat departementit: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

IT

Italia

Bolzanon autonominen maakunta

CY

Kypros

Kaikki alueet

LU

Luxemburg

Kaikki alueet

HU

Unkari

Kaikki alueet

NL

Alankomaat

Kaikki alueet

AT

Itävalta

Kaikki alueet

PL

Puola

Podlasien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki

SI

Slovenia

Kaikki alueet

SK

Slovakia

Kaikki alueet

FI

Suomi

Kaikki alueet

SE

Ruotsi

Kaikki alueet

UK

Yhdistynyt kuningaskunta

Kaikki alueet

▼M13
LIITE II

Jäsenvaltiot tai niiden alueet, joissa on käytössä hyväksyttyjä kansallisia valvontaohjelmia Aujeszkyn taudin hävittämiseksiISO-koodi

Jäsenvaltio

Alueet

ES

Espanja

Kaikki alueet

IT

Italia

Friuli-Venezia Giulian alue

Veneton alue

Lombardian alue

LT

Liettua

Kaikki alueet

PL

Puola

Ala-Sleesian voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Kujavia-Pommerin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Lublinin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Lubuszin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Łódźin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Vähä-Puolan voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Masovian voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Opolen voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Ala-Karpatian voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Podlasien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

Pommerin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Sleesian voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Świętokrzyskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Warmia-Masurian voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Ison-Puolan voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Länsi-Pommerin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty).

▼B
LIITE III

Aujeszkyn taudin serologisten kokeiden standardit – Entsyymi-immunologinen menetelmä (ELISA) Aujeszkyn taudin virusvasta-aineiden (koko virus), B-glykoproteiinin (ADV-gB), D-glykoproteiinin (ADV-gD) tai E-glykoproteiinin (ADV gE) toteamiseksi

1. Jäljempänä 2 kohdan d alakohdassa luetellut laitokset arvioivat ELISA ADV-gE-kokeet ja – pakkaukset 2 kohdan a, b ja c alakohdan vaatimusten mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että ainoastaan kyseiset vaatimukset täyttävät ELISA ADV-gE-koepakkaukset rekisteröidään. Jäljempänä 2 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt tutkimukset on tehtävä ennen kokeen hyväksymistä; hyväksymisen jälkeen on kullekin erälle tehtävä vähintään 2 kohdan c alakohdassa säädetty tutkimus.

2. Kokeen standardointi, herkkyys ja spesifisyys

a) Testin herkkyyden on oltava sellainen, että seuraavista yhteisön vertailuseerumeista saadaan positiivinen tulos:

 yhteisön vertailuseerumi ADV1, laimennussuhde 1:8,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE A,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE B,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE C,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE D,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE E,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE F.

b) Testillä on oltava riittävä spesifisyys siten, että seuraavista yhteisön vertailuseerumeista saadaan negatiivinen tulos:

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE G,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE H,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE J,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE K,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE L,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE M,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE N,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE O,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE P,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE Q.

c) Erien valvonnassa on suhteessa 1:8 laimennetun yhteisön vertailuseerumin ADV1 annettava positiivinen tulos ja b alakohdassa lueteltujen yhteisön vertailuseerumeiden ADV-gE G–ADV-gE Q negatiivinen tulos.

ADV-gB- ja ADV-gD-koepakkausten erien valvonnassa on suhteessa 1:2 laimennetun yhteisön vertailuseerumin ADV1 annettava positiivinen tulos ja b alakohdassa tarkoitetun yhteisön vertailuseerumin Q negatiivinen tulos.

▼M10

d) Lisäksi seuraavassa luettelossa mainitut laitokset vastaavat ELISA-menetelmän laadun valvonnasta kussakin jäsenvaltiossa ja erityisesti yhteisön vertailuseerumien mukaisten kansallisten vertailuseerumien tuottamisesta ja standardoinnista.AT

AGES Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH – Institut für Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection – Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

2340-Mödling

ÖSTERREICH

Puhelin: +43 5055538112

Faksi +43 5055538108

Sähköposti: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA – CERVA – VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

1180 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

Athalassa

1417 Nikosia

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

CZ

Státní veterinární ústav Praha

Jakoubka ze Stříbra 1

779 00 Olomouc

ČESKÁ REPUBLIKA

Puhelin: +420 585557111

Faksi: +420 585222394

Sähköposti: svuolomouc@svuol.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Südufer 10

17493 Greifswald – Insel Riems

DEUTSCHLAND

Puhelin: +49 383517-0

Faksi: +49 383517-1219, -1151, -1226

DK

National Veterinary Institute

Technical University of Denmark

Lindholm Island

4774 Kalvehave

DANMARK

Puhelin (vaihde): +45 886000

Faksi: +45 887901

Sähköposti: vet@vet.dtu.dk

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

51006 Tartu

EESTI/ESTONIA

Puhelin: +372 7386100

Faksi: +372 7386102

Sähköposti: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

ESPAÑA

Puhelin: +34 916290300

Faksi: +34 916290 598

Sähköposti: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki

FINLAND

Sähköposti: info@evira.fi

Puhelin: +358 20772003 (vaihde)

Faksi: +358 207724350

FR

Laboratoire d'études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest –

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

FRANCE

UK

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB

UNITED KINGDOM

Puhelin: +44 1932341111

Faksi: +44 1932347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

153 10 Agia Paraskevi Attiki

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Puhelin: +30 2106010903

HU

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Osoite: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Postiosoite: 1581

Budapest, 146. Pf. 2.

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Puhelin: +36 14606300

Faksi +36 12525177

Sähköposti: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

ÉIRE/IRELAND

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky –

Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9;

25124 Brescia

ITALIA

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

LU

CODA – CERVA – VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

1180 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

LV

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts”BIOR”

(Institute of Food Safety, Animal Health and Environment BIOR)

Lejupes iela 3

Rīga, LV-1076

LATVIJA

Puhelin: +371 7620513

Faksi: +371 7620434

Sähköposti: bior@bior.lv

MT

National Veterinary Laboratory

Veterinary and Phytosanitary Regulation Department

Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change,

Abattior Square, Albert Town, Triq Prince Albert,

Marsa

MALTA

Puhelin: +356 22925389

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

NEDERLAND

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut

Badawczy

al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

POLSKA/POLAND

Puhelin: +48 818893000

Faksi: +48 818862595

Sähköposti: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

1549-011 Lisboa

PORTUGAL

RO

Laboratorul Național de Referință pentru Herpesviroze

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală

Str. Dr. Staicovici, nr. 6, cod 050557, sector 5, București

ROMÂNIA

Puhelin: +40 374322015

Faksi: +40 214113394

Sähköposti: office@idah.ro

SE

Statens veterinärmedicinska anstalt

Department of Virology

SE-75189 Uppsala

SVERIGE

Puhelin: +46 18674000

Faksi: +46 18674467

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

SLOVENSKO/SLOVAKIA

▼B
LIITE IV

Aujeszkyn taudin (AT) esiintymiseen liittyviä tietoja koskevat vaatimukset ja tämän taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelmat, jotka on toimitettava neuvoston direktiivin 64/432/ETY 8 artiklan mukaisesti

1. Jäsenvaltio:

2. Päivämäärä:

3. Raportointijakso:

4. Tilojen lukumäärä, joilla on todettu Aujeszkyn tautia kliinisten, serologisten tai virologisten tutkimusten perusteella:

5. Tiedot Aujeszkyn taudin rokotuksista, serologisista tutkimuksista ja tilojen luokittelusta (täytetään oheinen taulukko):Alue

Sikatilojen lukumäärä

Sikatilojen, joilla on käytössä AT ohjelma (1), lukumäärä

Sikatilojen, joilla ei AT-tartuntaa (2) (mutta rokotuksia on tehty), lukumäärä

AT:sta vapaiden sikatilojen (3) (joilla rokotuksia ei ole tehty) lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

(1)   Toimivaltaisen viranomaisen valvoma ohjelma.

(2)   Sikatilat, joilla on tehty AT:n serologiset kokeet negatiivisin tuloksin virallisen AT-ohjelman mukaisesti ja joilla rokotuksia on tehty viimeisten 12 kuukauden aikana.

(3)   Sikatilat, jotka täyttävät 1 artiklan 3 kohdassa säädetyt vaatimukset.

6. Keinosiemennysasemien serologista seurantaa koskevia lisätietoja, vientitarkoituksiin, muihin valvontasuunnitelmiin liittyen jne.:
LIITE VKUMOTTU PÄÄTÖS JA LUETTELO SEN MUUTOKSISTA

Komission päätös 2001/618/EY

(EYVL L 215, 9.8.2001, s. 48).

 

Komission päätös 2001/746/EY

(EYVL L 278, 23.10.2001, s. 41).

Ainoastaan 1 artiklassa päätökseen 2001/618/EY tehdyn viittauksen osalta

Komission päätös 2001/905/EY

(EYVL L 335, 19.12.2001, s. 22).

Ainoastaan 2 artiklassa päätökseen 2001/618/EY tehdyn viittauksen osalta

Komission päätös 2002/270/EY

(EYVL L 93, 10.4.2002, s. 7).

Ainoastaan 3 artikla

Komission päätös 2003/130/EY

(EUVL L 52, 27.2.2003, s. 9).

 

Komission päätös 2003/575/EY

(EUVL L 196, 2.8.2003, s. 41).

 

Komission päätös 2004/320/EY

(EUVL L 102, 7.4.2004, s. 75).

Ainoastaan 2 artikla ja liite II

Komission päätös 2005/768/EY

(EUVL L 290, 4.11.2005, s. 27).

 

Komission päätös 2006/911/EY

(EUVL L 346, 9.12.2006, s. 41).

Ainoastaan 1 artiklassa ja liitteessä olevassa 12 kohdassa päätökseen 2001/618/EY tehdyn viittauksen osalta

Komission päätös 2007/603/EY

(EUVL L 236, 8.9.2007, s. 7).

 

Komission päätös 2007/729/EY

(EUVL L 294, 13.11.2007, s. 26).

Ainoastaan 1 artiklassa ja liitteessä olevassa 10 kohdassa päätökseen 2001/618/EY tehdyn viittauksen osalta
LIITE VIVastaavuustaulukko

Päätös 2001/618/EY

Tämä päätös

1 artiklan a ja b alakohta

1 artiklan 1 ja 2 alakohta

1 artiklan c alakohdan ensimmäisestä viidenteen luetelmakohtaan

1 artiklan 3 alakohdan a–e alakohta

1 artiklan d alakohdan ensimmäisestä neljänteen luetelmakohtaan

1 artiklan 4 alakohdan a–d alakohta

2 artiklan a ja b alakohta

2 artiklan 1 ja 2 alakohta

2 artiklan c alakohdan ensimmäisestä kolmanteen luetelmakohtaan

2 artiklan 3 alakohdan a–c alakohta

3 artiklan a alakohta

3 artiklan 1 alakohta

3 artiklan b alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

3 artiklan 2 alakohdan a ja b alakohta

3 artiklan c alakohdan ensimmäisestä kuudenteen luetelmakohtaan

3 artiklan 3 alakohdan a–f alakohta

4 artiklan a alakohta

4 artiklan 1 alakohta

4 artiklan b alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

4 artiklan 2 alakohdan a ja b alakohta

4 artiklan c alakohdan ensimmäisestä viidenteen luetelmakohtaan

4 artiklan 3 alakohdan a–e alakohta

5–8 artikla

5–8 artikla

9 artikla

10 artikla

9 artikla

11 artikla

10 artikla

Liitteet I–IV

Liitteet I–IV

Liite V

Liite VI